You are on page 1of 10

mUuhlosa vij eksVj nq?kZVuk nkok vf/kdj.

k]tcyiqj ¼e-
iz-½
¼lnL; %&,l0 ds0 pkScs½

eksVj nq?kZVuk nkok izdj.k


dzekad&103@2009
vkOksnu izLrqfr fnuakd &27-9-
2008

¼1½ eqUuk yky efyd firk NksVsyky efyd] mez


50 o’kZ]
¼1½ Jherh bUnzk ckbZ iRuh eqUukyky
efyd]mez 22 o’kZ]
¼3½ lrh”k efyd firk eqUuk yky efyd]mez 22
o’kZ]
¼4½ dq0 vk”kk efyd iq=h eqUuk yky efyd]mez
18 o’kZ
lHkh fuoklh&e0ua0723 eaMyk jksM
fcygjh]ftyk
tcyiqj e0iz0

&&&&&&vkosndx.
k
fo:)

¼1½ vtqZu Lokeh firk Lo0fo'oukFk Lokeh]mez


34 is”kk
Mªk;oj fuoklh& e0ua0 233 jkeuxj jka>h]tcyiqj
¼2½ jathr pkS/kjh firk Lo0MCcy
pkS/kjh]is”kk&okgu Lokeh]
fuoklh&e0ua0&2204@,]lsDVj&ou]VkbZi
Vw]jka>h]tcyiqj
¼3½ ctkt ,fy;al chek dEiuh]“kkL+=h fczt ds ikl]
tcyiqj e0iz0

&&&&&&&&&vukosndx.
k
vf/kfu.kZ;

¼vkt fnukaWd 17 Qjojh 2010 dks ikfjr ½


1& fnukad 01-08-08 dks fnu 3-30 cts okgu dzekad
,e- ih- 20 vkj- 1057 ls gqbZ nq?kZVuk ds ifj.kkeLo:i e`rd
jkds”k efyd ds okfjLkkssa us ;g vkosnu i= /kkjk 166
eksVj ;ku vf/k0 dss vaarxZr 11]50]000 :i;s dh jkf”k crkSj]
{friwfrZ fnyk;s tkus gsrq] vukosndx.k ds fo:) izLrqr fd;k
x;k gS A
2& izdj.k esa Lohd`r rF; ;g gS fd vukosnd dz-1 okgu
dz-,e-ih-20 vkj 1057 dk pkyd gS vkSj vukosnd dz-2 mDr
okgu dk Lokeh gS A mDr okgu ?kVuk fnukad 01-08-08
dks vukosnd dz-3 ds ;gka chfer Fkk A
3& vkosndx.k dh vksj ls izLrqr vkosnu dk lkj ;g gS fd
?kVuk fnukad&01-08-08 dks jkds”k efyd vius ?kj ls xkSj
frjkgk x;k gqvk Fkk vkSj ogka ls okgu dz-,e-ih- 20 vkj-
1057 esa cSBdj jka>h tk jgk Fkk] tc vkVks pqaxh pkSdh
ih0MCyq0Mh0 vkfQl ds lkeus igqapk rHkh mDr vkVks ds
pkyd vukosnd dz-1 us mls rst j¶rkj ,oa ykijokgh ls pykdj
vkVks dks iyVkrs gq, cpk;k]fdUrq mlh le; e`rd jkds”k efyd
mDr vkVks ls fxj x;k vkSj mlds flj esa xaHkhj pksV vkbZ
vkSj mDr pksV vkus ds ifj.kkeLo:i mldh e`R;q gks xbZ A
mDr ?kVuk dh fjiksVZ Fkkuk flfoy ykbZau tcyiqj esa ys[k
djkbZ xbZ]ftl ij ls vijk/k iathc) fd;k tkdj vukosnd dz-1 ds
fo:) vfHk;ksx i= izLrqr fd;k x;k A e`rd dks vkbZ pksVksa
ds dkj.k mldk bykt izk;osV vLirky esa fd;k x;k]tgka mldk ,d
yk[k :i;s [kpZ gqvk A e`rd ?kVuk ds le; lCth fodz; djus ,oa
izk;osV dke djus ds dkj.k 5]000 :i;s izfrekg dekrk Fkk]bl
dkj.k lgk;rk pkgh gS fd fofHkUu enksa esa vkosndx.k dks
vukosndx.k ls 11]50]000 :i;s crkSj {kfriwfrZ] la;qDr vFkok
i`Fkd&i`Fkd :i ls fnykbZ tk, ,oa mDr jkf'k ij 15 izfr'kr
okf"kZd C;kt dh nj ls C;kt Hkh fnyk;k tk;s A
4& vukosnd dz-1 o 2 us vkosnu dk tokc izLrqr djrs
gq, O;Dr fd;k fd okgu dz-,e- ih- 20 vkj- 1057 nq?kZVuk
esa fyIr okgu ugh gS vkSj mDr okgu ls dksbZ nq?kZVuk
ugh gqbZ A Fkkus esasa >wBh fjiksVZ dh xbZ]cfYd mDr
okgu ?kVuk fnukad 01-08-08 dks [kjkc gksus ls cuus ds
fy, ,tsalh esa j[kk Fkk]bldss ckotwn ;fn okgu dks nq?
kZVuk esa fyIr gksuk ik;k tkrk gS rks og ?kVuk fnukad dks
vukosnd dz-3 ds ;gka chfer Fkk]bl dkj.k vukosnd dz-1 o 2]
dksbZ Hkh {kfr iwfrZ vkosndx.k dks nsus ds fy,
mRrjkf/kdkjh ugh gSa]D;ksafd vukosnd dz-1 ?kVuk fnukad
dks oS/k Mªk;foax ykbZlsal ds vk/kkj ij okgu dks pkfyr dj
jgk Fkk]bl dkj.k lgk;rk pkgh gS fd vkosndx.k dk vkosnu
fujLr fd;k tkos A
5& vukosnd dz- 3 dh vksj ls vkosnu dk tokc izLrqr
djrs gq, O;Dr fd;k x;k fd vukosnd dz-1 ds ikl ?kVuk fnukad
01-08-08 dks okgu pykus dk dksbZ oS/k ykbZlsal ugh
Fkk]ftldh tkudkjh vukosnd dz- 2 dks Fkh]blds ckotwn
vukosnd dz- 2 us vukosnd dz-1 ls okgu dks pkfyr djok dj
chek “krksZa dk mYya?ku fd;k gS] bl dkj.k vukosnd dz- 3
{kfr iwfrZ nsus ds fy, mRrjnk;h ugha gS vkosndx.k e`rd
ds oS/k okfjl ugh gSa]bl dkj.k os {kfr iwfrZ izkIr djus ds
vf/kdkjh ugh gSa A vukosnd dz- 1 nq?kZVuk ds le; okgu
dks cSBd {kerk ds mYya?ku esa vf/kd yksxksa dks fcBkdj
mDr okgu dks pkfyr dj jgk Fkk]bl dkj.k vukosnd dz-3
{kfriwfrZ ds fy, mRrjnk;h ughsa gS A e`rd ?kVuk fnukad
dks pkyd ds cxy esa cSBdj ;k=k dj jgk Fkk]ftlds ifj.kkeLo:i
mldh Lo;a dh ykijokgh ds dkj.k mls pksV vkdj mldh e`R;q
gqbZ]bl dkj.k izdj.k esa la;qDr mis{kk e`rd dh ekuh tkuk
pkfg, A lgk;rk pkgh gS fd vkosndx.k dk mijksDr vkosnu
mijksDr vk/kkjksa ij fujLr fd;k tkos A
6& mHk; i{k dh vksj ls izLrqr vfHkopuksa ds vk/kkj ij
jfpr fd;s x;s okn iz”u fuEufyf[kr gSa]ftuds fu’d’kZ muds
le{k fn;s x;s gSa&

okn
iz”u fu’d’kZ
1- D;k vukosnd dz-1 us fnukad 1-8-08 dks vukosnd dz-2
dk vkVks uacj ,e-ih- 20 vkj- 1057 dks ykijokgh
iwoZd ,oa mrkoysiu ls pykdj jkds”k efyd dh e`R;q
dkfjr dh Fkh \

2- D;k ?kVuk ds le; vukosnd dz-1 ds ikl vkVks pykus


dk oS/k ,oa izHkkoh ykbZlsal ugh Fkk] ;fn gkW rks izHkko
\

3- ?kVuk ds le; e`rd jkds”k efyd dh vk;q fdruh Fkh \

4- ?kVuk ds le; e`rd jkds”k efyd dh vk; fdruh Fkh \

5- D;k vkosndx.k vukosndx.k ls {kfriwfrZ izkIr djus ds

vf/kdkjh gSa];fn gka rks fdruh \

6- lgk;rk ,oa okn O;; \

7& vkosndx.k us vius vkosnu vfHkopuksa ds leFkZu


esa lk{kh bUnzk ckbZ
2 ,e0 Ogh0 lh dza0
103@2009

¼vk0lk01½ ,oa fot; dqekj olsZ ¼vk0lk02½ dh lk{;


vfHkfyf[kr djokbZ gS ,oa iz0ih0 1 yxk;r 14 ds nLrkost
iznf”kZr djok;s gSa]tcfd vukosnd dza-1 o 2 dh vksj ls vius
vfHkopuksa ds leFkZu esa dksbZ lk{; izLrqr ugha dh xbZ
gS A vukosnd dz-3 us vius vfHkopuksa ds leFkZu esa ,d
lk{kh cf[r;kj [kku ¼vuk0lk01½ dh lk{; vfHkfyf[kr djokbZ
gS vkSj iz0Mh0 1 rFkk iz0Mh0 2 ds nLrkost iznf”kZr
djok;k gS A

okn iz'u dza-1 dh foospuk ,oa


fu"d"kZ
8& mDr okn iz'u dks izekf.kr djus dk Hkkj vkosndx.k
ij gS A vkosnd Jherh bUnzk ckbZ ¼v0lk01½ us vius dFku
esa ;g dgk gS fd fnukad 01-08-08dks fnu esa djhc 3 cts
mldk iq= e`rd jkds'k efyd vkVks dz- ,e0 ih0 20 vkj- 1057
esa cSBdj fcygjh ls jka>h tk jgk Fkk]rHkh th0lh0,Q0
ih0MCY;q0Mh0 ds lkeus tc vkVks igqaph rks vukosnd dz0
1 vtqZu Lokeh us mDr vkVks dks rst j¶rkj ,oa ykijokgh
iwoZd pykdj fxjkrs&fxjkrs cpk;k]rHkh mldk iq= jkds'k efyd
vkVks ls fxj x;k A

9& bl lk{kh us vkxs vius dFku esa ;g dgk gS fd


vkVks ls fxjus ds dkj.k jkds'k efyd dks xaHkhj pksVsa
vkbZ]ftls ueZnk vLirky ?kekiqj esa HkrhZ djk;k x;k Fkk]
tgka mldh fnukad 04-08-08 dks e`R;q gks xbZ A lk{kh
ds mDr dFku dh iqf"V fot; dqekj olsZ ¼v0lk02½ us vius
U;k;ky;hu ifjlk{; ls djrs gq, ;g crk;k gS fd fnukad&01-08-08
dks tc og ,oa mldk fe= jkds'k efyd vkVks dz-,e0ih0 vkj
1057 esa cSBdj jka>h tk jgs Fks]rHkh th0lh0,Q0
ih0MCY;q0Mh0 ds ikl vukosnd vtqZu Lokeh us vkVks dks
rst j¶rkj ,oa ykijokgh iwoZd pykdj tefiax djk;k ftlls jkds'k
efyd fxj x;k vkSj fxjus ds dkj.k mls xaHkhj pksV vkbZ]ftlds
dkj.k mldh e`R;q fnukad&04-08-08 dks gks xbZ A

10& bUnzk ckbZ ¼vk0lk01½ us vius U;k;ky;hu ifjlk{;


esa ;g Hkh dgk gS fd mDr ?kVuk dh fjiksVZ flfoy ykbZu
Fkkus esa dh xbZ Fkh vkSj lk{kh us vafre izfrosnu
iz0ih01] iz0lw0fj0 iz-ih-2] 'ko ijh{k.k izfrosnu iz0ih0 3] tIrh
i= iz-ih-4] vijk/k fooj.k iz-ih-5],oa fxjIrkjh iz-ih-6 izLrqr fd;s
gSa A vukosndx.k dk bl rF; ij dksbZ [kaMu ugh gS fd e`rd
jkds'k efyd ?kVuk fnukad dks vkVks ua0 ,e0 ih-0 20 vkj-
1057 esa cSBdj ;k=k ugha dj jgk Fkk vkSj mls vkVks esa
fxjus ls pksV ugh vkbZ Fkh A izFke lwpuk fjiksVZ iz0ih0 2
dk ifj'khyu djus ij ;g ik;k tkrk gS fd fnukad 03-02-08 dks
vKkr vkVks pkyd ds fo:) vijk/k dzekad 227@08 iathc) fd;k
x;k Fkk mDr vkVks ua0 ,e0 ih0- 20 vkj- 1057 dks vukosnd
dzekad 1 vtqZu Lokeh ds dCts ls fnukad&07-09-08 dks tIr
fd;k x;k gS A vafre izfrosnu iz-ih-1 esa ys[k fd;k x;k gS
fd ?kVuk vukosnd dzekad 1 dss }kjk vkVks dks rst jIrkj ,oa
ykijokgh ls pykus ds ifj.kkeLo:i ?kfVr gqbZ gS A 'ko
ijh{k.k izfrosnu iz-ih-3 ls ;g izekf.kr gksrk gS fd jkds'k efyd
dh e`R;q fnukad&04-08-08 dks vkVks ls fxjus ij vkbZ
pksVksa ds ifj.kkeLo:i gqbZ gS A

11& vukosnd dzekad&3 ds lk{kh cf[r;kj [kku


¼vuk0lk01½ us vius dFku esa ;g dgk gS fd mls ctkt
,fy;kat tujy ba';ksjsal daiuh us eqUuk yky fo:) vtqZu ds
izdj.k esa vuos"k.k vf/kdkjh fu;qDr fd;k x;k Fkk vkSj mlus
iz0 Mh0 2 dh fjiksVZ fn;k Fkk]mlus viuh vuos"k.k
dk;Zokgh esa ;g ik;k Fkk fd e`rd jkds'k efyd vkVks Mªk;oj
vtqZu Lokeh ds ck;ha vkSj cSBk gqvk Fkk]vpkud LihM
czsdj ij xkMh tai [kkbZ rks og mlls mpd dj fxj x;k
Fkk]ftlesa e`rd dh Lo;a dh ykijokgh ds dkj.k ?kVuk ?kfVr
gksuk ikbZ Fkh A
12& vukosnd dh vksj ls milatkr vfHkHkk"kd us
vf/akdj.k ds le{k ;g rdZ izLrqr fd;k fd e`rd vkVks Mªk;oj ds
cxy esa cSBdj <ksy ysdj ;k=k dj jgk Fkk]tcfd mls vkVks
fd vkxs okyh lhV ij ugha cSBuk pkfg, Fkk] og vkxs okyh
lhV ij cSBk]bl dkj.k og fxjk vkSj mldh e`R;q gqbZ A vr% bl
izdj.k esa e`rd dh la;qDr mis{kk izekf.kr ugh gksrh
gS]mudk ;g Hkh rdZ Fkk fd dFku iz-Mh-1 esa fot; olZs
¼vk0lk02½ us Lo;a ;g Lohdkj fd;k gS fd e`rd vkxs okyh
lhV ij Mªk;oj ds cxy esa cSBdj ;k=k dj jgk Fkk]tcfd
vkosndx.k dh vksj ls tks izdj.k is'k fd;k x;k gS mlesa e`rd
dks ihNs okyh lhV esa chp esa cSBk gksus dh ckr crkbZ
xbZ gS A
13& rdZ ds fy, ;g eku Hkh fy;k tkos fd e`rd Mªk;oj ds
cxy esa vkVks ij cSBdj ;k=k dj jgk Fkk]rc Hkh mlesa e`rd
dh dksbZ ykijokgh ugh dgh tk ldrh]D;ksafd e`rd ds fdlh
dk;Z ds dkj.k nq?kZVuk ugh ?kVh gS]cfYd vukosnd
dzekad 1 ds }kjk rst j¶rkj ,oa ykijokgh ls vkVks dks pykdj
LihM czsdj ds ikl vkVks dks /khek ugha dj pyk;k]ftlds dkj.k
e`rd jkds'k efyd vkVks ls fxj x;k vkSj mlds dkj.k mls pksV
vkbZ]mDr pksV vkus ds ifj.kkeLo:i jkds'k efyd dh e`R;q
fnukad 04-08-08 dks gks xbZ]tSlk fd 'ko ijh{k.k izfrosnu
iz-ih-3 ls izekf.kr gS A vr% okn iz'u dzekad &1 dk mRrj bl
izdkj fn;k tkrk gS fd vukosnd dzekad&1 us fnukad 01-08-
08 dks vukosnd dzekad 2 dk vkVks] uacj ,e0 ih0 20 vkj-
1057 ykijokgh ,oa mrkoysiu ls pykdj jkds'k efyd dh e`R;q
dkfjr dh A rnkuqlkj mDr okn iz'u *ldkjkRed^ :i ls* fu.khZr
fd;k tkrk gSA

okn iz'u dzekad&2 dh foospuk ,oa


fu"d"kZ

14& mDr okn iz'u dks izekf.kr djus dk Hkkj


vukosnd dzekad&3 dk gSA
vukosnd dzekad&3 us lk{kh cf[r;kj [kku ¼vuk0lk01½ dh
lk{; vfHkfyf[kr djokbZ gS]mDr lk{kh us vius dFku esa ;g
dgha Hkh ugh dgk gS fd vukosnd dzekad&1 ds ikl
?kVuk fnukad dks vkVks ua- ,e0 ih0 20 vkj- 1057 dks
pkfyr djus dh oS/k vuqKfIr ugha Fkh]blds foijhr vukosnd
dzekad 1 o 2 us vius oknksRrj esa ;g ys[k fd;k gS fd
vukosnd dzekad 1 ds ikl ?kVuk fnukad dks vkVks pkfyr
djus ds fy, oS/k pkyu vuqKfIr Fkh] ftldk dksbZ [kaMu
vukosnd dzekad&3 dk ugha gS]tks nLrkost izLrqr fd;s
x;s]muesa vukosnd dzekad&1 dh pkyu vuqKfIr dh Nk;k
izfr izLrqr dh xbZ gS]ftldk voyksdu djus ij ;g ik;k tkrk gS fd
?kVuk fnukad dks vukosnd dzekad&1 ds ikl oS/k pkyku
vuqKfIr Fkh]cfYd vkj0Vh0vks0 dk;kZy; ls vukosnd dz-3
ds }kjk vukosnd dzekad 1 dh pkyku vuqKfIr dks lR;kfir
djk;k x;k vkSj mDr lR;kfir izfr bl izdj.k esa izLrqr dh xbZ
gS]ftldk voyksdu djus ij ;g ik;k tkrk gS fd vukosnd dz01 ds
ikl fnukad 03-03-08 ls fnukad 02-03-2011 rd ds fy, okgu
pkfyr djus dh vuqKfIr Fkh]bl dkj.k vukosnd dzekad 3 ds
mDr nLrkost ij fo'okl djrs gq, okn iz'u dzekad 2 dk mRrj bl
izdkj fn;k tkrk gS fd ?kVuk ds le; vukosnd dzekad 1 ds ikl
vkVks pykus dk oS/k ,oa izHkkoh ykbZlsal Fkk A rnkuqlkj
mDr okn iz'u dk mRrj *udkjkRed :i ls* fn;k tkdj ;g ys[k fd;k
tkrk gS fd vukosnd dzekad&1 ds ikl okgu dks pkfyr djus
dh izHkkoh pkyu vuqKfIr Fkh A

okn iz'u dzekad&3 dh foospuk ,oa


fu"d"kZ
15& mDr okn iz'u dks izekf.kr djus dk Hkkj Hkh
vkosndx.k ij gS A vkosndx.k us vius vkosnu esa e`rd
jkds'k efyd dh vk;q ?kVuk ds le; 26 o"kZ gksuk ys[k fd;k
gS] bl laca/k esa vkosnd bUnzk ckbZ ¼vk0lk01½ us e`rd
dh vk;q ds laca/k esa dksbZ dFku ugh fd;k gS]fdUrq izfr
ijh{k.k dh dafMdk 5 esa lk{kh us ;g Lohdkj fd;k gS fd mlds
yMds dh 'kknh ugh gqbZ Fkh vkSj mldh mez 26 o"kZ Fkh
A 'ko ijh{k.k izfrosnu iz-ih-3 esa Hkh e`rd dh vk;q 26
o"kZ gksuk ys[k gS]bl dkj.k bUnzk ckbZ ¼vk0lk01½ ds
dFku ,oa 'ko ijh{k.k izfrosnu iz0ih03 ij Hkjkslk djrs gq, ;g
vfHkfu/kkZfjr fd;k
3 ,e0 Ogh0 lh0 dza0
103@2009

tkrk gS fd ?kVuk fnukad 01-08-08 dks e`rd dh vk;q 26


o"kZ Fkh A rnkuqlkj okn iz'u dzekad 3 dk mRrj bl izdkj
fn;k tkrk gSfd e`rd jkds'k efyd dh vk;q 26 o"kZ Fkh A

okn iz'u dzekd&4 dh foospuk ,o


fu"d"kZ
16& mDr okn iz'u dks izekf.kr djus dk Hkkj vkosndx.k
ij gS A vkosndx.k us vius vkosnu i= esa ;g ys[k fd;k gS fd
e`rd jkds'k efyd dh ?kVuk ds iwoZ 5]000:i;s ekfld vk; Fkh
A bUnzk ckbZ ¼v0uk01½ us vius dFku dh dafMdk 4
esa ;g dgk gS fd e`rd jkds'k efyd lCth dk O;olk; dj etnwjh
djds vius ifjokj dk Hkj.k iks"k.k djrk Fkk A dafMdk 6 esa
blh lk{kh us ;g dgk gS fd e`rd etnwjh ,oa O;olk; ls 5&6
gtkj :i;s ekfld dekrk Fkk A izfr ijh{k.k esa tc mDr lk{kh ls
iwNk x;k rks dafMdk 4 esa lk{kh ;g Lohdkj djrh gS fd mlus
izdj.k esa lCth [kjhnus dh dksbZ jlhn izLrqr ugha dh gS]
mlus vius yMds dh ykHk gkfu dk dksbZ fglkc izdj.k esa
is'k ugh fd;k gS A bl rjg ;g lkfcr gksrk gS fd e`rd dh dksbZ
fuf'pr vk; vkosndx.k bl izdj.k esa izekf.kr ugh dj lds gSa A

17& eku~uh; lokZsPp U;k;ky; us U;k;n`"Vkar us'kuy


ba';ksjsal daiuh fyfeVsM fo:) xq: eYyEek ,oa vU;
2009 Hkkx 3 Vh0 ,0 lh0 isst 1006 ,l0lh0 esa ;g fof/k
fl)kaWr izfrikfnr fd;k gS fd ;fn e`rd }kjk vk;dj vnk ugh djus
dh fLFkfr e`rd dh vk; 24000 :i;s izfro"kZ fu/kkZfjr dh xbZ
Fkh] pwafd bl izdj.k esa e`rd jkds'k efyd dh dksbZ fuf'pr
vk; izekf.kr ugh gqbZ gS] bl dkj.k mijksDr U;k; n`"Vkar
izfrikfnr fof/k fl)kar dk ekxZn'kZu ysrs gq,] e`rd jkds'k dh
vk; 24]000 :i;s izfro"kZ vfHkfu/kkZfjr dh tkrh gSA rnkuqlkj
okn iz'u dzekad 3 dk mRrj bl izdkj fn;k tkrk gS fd e`rd dh
vk; e`R;q ds iwoZ 24]000 :i;s izfro"kZ Fkh A

okn iz'u dzekad&5 dh foospuk ,oa


fu"d"kZ
18& tgkaW rd vkosndx.k dks {kfriwfrZ fnyk;s tkus dk
iz'u gS rks vkosndx.k esa ls vkosnd dzekad 1 ,oa 2 e`rd
jkds'k efyd ds firk ,oa ekrk gSa] rFkk vkosnd dzekad 3 ,oa
4 e`rd jkds'k efyd ds dze'k% HkkbZ ,oa cgu gSa A
vkosnd dzekad 3 ,oa 4 ckfyx gSa vkSj os e`rd ds HkkbZ
cgu gSaA jkds'k efyd dh e`R;q ds mijkar vkosnd dzekad 3
,oa 4 u rks e`rd ds fof/k vuqlkj okfj'k gSa vkSj u gh os e`rd
ij vkfJr gksuk ekus tk;saxs] rc ;g vf/kdj.k vkosnd dzekad 3
,oa 4 dks dksbZ Hkh {kfr iwfrZ jkf'k fnyk;k tkuk mfpr ugh
ikrk gS A
19& vc tgkaW rd vkosnd dzekad 1 ,oa 2 dks {kfr
iwfrZ jkf'k fnyk;s tkus dk iz'u gS rks vkosnd dzekad 2 us
viuh mez 45 o"kZ rFkk vkosnd dzekad 1 us viuh mez 50
o"kZ gksuk crkbZ gS]ftldk dksbZ [akMu vukosndx.k dk
ugha gSA vkosnd x.k us iwcZ foosfpr U;k;n`"VkWr ds
vuqlkj ;g dgk fd vkosndx.k dks e`rd dh vk;q ds vk/kkj ij
{kfriwfrZ jkf'k dh x.kuk dj {kfriwfrZ jkf'k fnyk;h tk,A tcfd
vukosnd dz0 3 dh vksj ls rdZ fn;k x;k fd bl izdj.k esa
vkosndx.k dks e`rd dh vk;q ds vk/kkj ij {kfriwfrZ ughas
fnyk;h tk ldrhA vf/kdj.k ds }kjk U;k;n`"VkWr us'kuy
ba'kksjsal da0 fyfe0 fc:) xqjeYyek ,oa vU; dk voyksdu fd;k
rks ;g ik;k fd mDr U;k;n`"VkWr esa {kfriwfrZ ds fy, tks
vkosnu izLrqr fd;k x;k Fkk og /kkjk 163, eksVj;ku vf/kfu;e
ds vUrxZr izLrqr fd;k x;k Fkk bl izdj.k esa vkosndx.k dk
vkosnu mDr /kkjk ds vUrxZr ugha gS bl dkj.k vkosndx.k
dks mDr U;k;n`"VkWr ds vuqlkj e`rd dh vk;q ds vk/kkj ij
{kfriwfrZ fnyk;k tkuk mfpr ugha gSA

20& e`rd jkds'k efyd ?kVuk ds le; fookfgr ugh Fkk] bl


dkj.k U;k; n`"Vkar ljyk oekZ ,oa vU; fo:) nsgyh
VªkaliksVZ dkjiksjs'ku ,oa vU; 2009 ,0 lh0 ts0 1298
lq0dks0 esa izfrikfnr fof/k fl)kar dk ekxZ n'kZu ysrs gq, ;g
ekuk tk;sxk fd e`rd viuh vk;q esa ls Lo;a ij vk/kh jkf'k [kpZ
djrk gksxk A e`rd dh vk; 24]000 :i;s fu/kkZfjr dh xbZ gS]
bl dkj.k vk/kh jkf'k de djus ij vkosnd dzzekad 1 ,oa 2 dh
vkfJrrk 12]000 :i;s izfro"kZ gksrh gS A

21& vkosnd dzekad 1 o 2 dh mez 50&45 o"kZ dh


gksuk vfHkfu/kkZfjr gqbZ gS] bl dkj.k ljyk oekZ ,oa vU;
fo:) nsgyh VªªkaliksVZ dkjikjs'ku ,oa vU; 2009 ,
0lh0ts 1298 lq0dks0 esa izfrikfnr fof/k fl)kar ds vuqlkj
13 dk xq.kd yxk;k tkuk mfpr gksxk A
22& bl izdj.k esa vkosnd dzekad 1 o 2 dh vkfJrk
12]000 :i;s gksrh gSA vr% mDr jkf'k esa 13 dk xq.kd
yxk;s tkus ij dqy vkfJrrk 12]000 x  13 cjkcj 1]56]000 :i;s
fu/kkZfjr dh tkrh gS] blds vfrfjDr vkosnd dzekad 1 o 2 dks
e`rd dh e`R;q ds laca/k esa gqbZ laifRr dh gkfu ds fy,
25]00 :i;s dh jkf'k] vafre laLdkj ds fy,] 2]000 :i;s dh jkf'k
rFkk lkFk esa jgus dh gkfu ds fy, 5]000:i;s dh jkf'k vkSj
fnyk;k tkuk ;g vf/kdj.k lehphu ikrk gS]blds vykok
vkosndx.k dks e`rd jkds'k efyd dh e~R;q ds iwoZ mlds
nok [kpZ esa gqbZ O;; dh okLrfod jkf'k tks fd mUgksaus
jlhn izLrqr dj izekf.kr dh gS] og 7]587 :i;s gksrh gS]mDr
jkf'k Hkh vkosndx.k le la[;kad esa dqy 7]600 :i;s
vukosndx.k ls izkIr djus ds vf/kdkjh gksuk ik;s tkrs gSa A
rnkuqlkj vkosnd dzekad 1 o 2 dqy {kfriwfrZ jkf'k 1]56]000
:i;s $ 2000 $ 2500 $ 5]000 $ 7600:i;s ¾ dqy jkf'k
1]73]100 :i;s¼,d yk[k rsgsRrj gtkj ,d lkS :i;k½ vukosndx.k
la;qDr vFkok i`Fkd&i`Fkd :i ls izkIr djus ds vf/kdkjh gSa A

23& tgkW rd vkosndx.k dks mDr {kfriwfrZ jkf'k ij C;kt


fnyk;s tkus dk iz'u gS rks U;k;n`"Vkar ljyk oekZ ,oa
vU; fo:) nsgyh VªkaliksVZ dkjiksjs'u ,oa vU; 2009 ,
0lh0ts0 ist 1298 esa izfrikfnr fof/k fl)kar ls ekxZ n'kZu
ysrs gq, vkosndx.k dks mDr {kfriwfrZ jkf'k ij 6 izfr'kr
okf"kZd lk/kkj.k C;kt dh nj ls C;kt Hkh fnyk;k tkuk ;g
vf/kdj.k lehphu ikrk gS A
lgk;rk ,oa O;;
24& mijksDr lEiw.kZ okn iz'uksa dh foospuk ,oa fn, x;s
fu"d"kZ ds vk/kkj ij vkosndx.k dzekad 3 ,oa 4 dh vksj ls
izLrqr vkosnu /kkjk 166 eksVj ;ku vf/k0 fujLr fd;k tkrk gS A
vkosnd dzekad 1 o 2 dh vksj ls izLrqr vkosnu /kkjk 166
eksVj ;ku vf/k0 vkaf'kd :i ls Lohdkj fd;k tkrk gS vkSj
vkosnd dzekad 1 o 2 ds i{k esa fuEukuqlkj vf/kfu.kZ; ikfjr
fd;k tkrk gS &

¼1½ ;g fd vukosndx.k la;qDr vFkok i`Fkd&i`Fkd :i ls


rFkk loZizFke vukosnd
dzekad 3 chek daiuh] vkosndx.k dks dqy 1]73]100
:i;s ¼,d yk[k rsgRrj gtkj ,d lkS :i;s½ dh jkf'k
crkSj {kfriwfrZ vnk djsaA
¼2½ ;g fd vukosndx.k la;qDr vFkok i`Fkd :i ls rFkk
loZizFke vukosnd dza-3
mDr {kfriwfrZ jkf'k ij vkosnu i= izLrqfr fnukad 27-9-
08 ls 6 izfr'kr okf"kZd C;ktP dh nj ls C;kt Hkh vnk
djsa A
¼3½ ;fn vkosndx.k dks varfje {kfriwfrZ jkf'k fn;s
tkus dk vkns'k ikfjr fd;k

4 ,e0 Ogh0 lh0 dza0


103@2009

x;k gks vkSj mDr jkf'k vkosndx.k dks iznku dh xbZ


gks rks mDr varfje
{kfriwfrZ dh jkf'k vkt fnykbZ xbZ lEiw.kZ {kfriwfrZ dh
jkf'k esa lek;ksftr fd;s
tkus ds i'pkr~ 'ks"k jkf'k ij gh C;kt dh x.kuk dh tk;sxh
A
¼4½ ;g fd mDr lEiw.kZ {kfriwfrZ jkf'k e; C;kt ,oa [kpZ
ds vf/kdj.k esa tek gksus ij 50 izfr'kr
jkf'k vkosndx.k dzekad 1 o 2 dks cjkcj&cjkcj fgLlksa
esa uxn cpr [kkrs ds ek/;e ls Hkqxrku
dh tk;sxh]'ks"k 50 izfr'kr jkf'k cjkcj&cjkcj fgLls esa
vkosndx.k dzekad 1 o 2 ds uke ls 3&3 o"kZ dh vof/k
ds fy, lkof/k [kkrs esa tek dh tkosxh A
¼5½ vf/koDrk 'kqYd izekf.kr gksus ij ,d gtkj :i;s fu;r
dh tkrh gSA

*rnkuqlkj vf/kfu.kZ; ikfjr fd;k tkrk gS*


fnukWd 17-02-2010
LFkku%&tcyiqj

,l0 ds0 pkScs


mUuhlos vij eksVj nq?kZVuk nkok
vf/kdj.k ¼,Q-Vh-lh-½
tcyiqj e0iz0