You are on page 1of 8

mUuhlos vij eksVj nq?kZVuk nkok vf/kdj.

k]
tcyiqj ¼e-iz-½
¼lnL; %&,l0 ds0 pkScs½

eksVj nq?kZVuk nkok izdj.k


dzekad&95@2009
vkOksnu izLrqfr fnuakd &15-
07-09

feyu pkSjfl;k vkRet lq[kyky pkSjfl;k


mez 35 o"kZ] fuoklh& xka/khxzke cq<kxj
ftyk
tcyiqj e0iz0

---------------vkoosnd
fo:)

1- 'ks[k :Lre firk 'ks[k eksgEen [kku


mez 32 o"kZ] fuoklh& lsBh uxj xqIrs'oj
Fkkuk x<+k] tcyiqj e0iz0
¼pkyd okgu dzekad ,e0ih020 ch 0347½
2- larks"k dqekj vxzoky firk jkepan vxzoky
fuoklh&267 njgkbZ ljkQk okMZ iukxj rg0
,oa ftyk tcyiqj e0iz0
¼ekfyd okgu dzekad ,e0ih020 ch 0347½
3- fn vksfj;aVy ba';ksjsal daiuh fyfeVsM
tcyiqj] ftyk tcyiqj e0iz0
¼chek daiuh dzekad ,e0ih020 ch 0347½

-----------
vukosndx.k

vf/k&fu.kZ;
¼vkt fnukad& 21 ebZ 2010 dks ikfjr½

1& fnukad&20-07-05 dks okgu dzekad okgu dzekad


,e0ih020 ch 0347 ls gqbZ nq?kZVuk ds ifj.kkeLo:i
vk;h {kfr;ksa ds fy, dqy 4]60]000:i;k dh jkf'k crkSj
{kfriwfrZ fnyk;s tkus gsrq /kkjk 166 eksVj ;ku vf/kfu;e
ds varxZr ;g vkosnu i= vukosndx.k ds fo:) izLrqr fd;k
gSA
2& izdj.k esa Lohd`r rF; gS fd vukosnd dzekad 1
okgu dk pkyd] vukosnd dzekad 2 okgu dk ekfyd ,oa
vukosnd dzekad 3 okgu dh chek daiuh gSA
3& vkosnd dh vksj ls izLrqr vkosnu dk lkj ;g gS
fd og ?kVuk fnukad 20-07-05 dks feuh cl esa cSBdj
xkslyiqj cktkj ls cq<kxj dh vksj tk jgk Fkk] tc mDr
okgu xzke jkeiqj ds ikl igqapk rHkh okgu dzekad
,e0ih020 ch 0347 ds pkyd vukosnd dzekad 1 us mDr
okgu dks rstxfr ,oa ykijokgh ls pykdj vkosnd ds okgu
feuh cl esa VDdj ekjh] ftlls vkosnd dks dej] ok;sa
dwYgsa ,oa 'kjhj ds vU; Hkkxksa esa pksV vk;h] ?
kVuk dh lwpuk Fkkuk flgksjk esa fn;s tkus ij vijk/k
dzekad 439@05 iathc) fd;k x;kA vkosnd dks vkbZ
pksVksa dk bykt foDVksfj;k vLirky tcyiqj esa fd;k x;kA
vkosnd rhu gtkj :i;k izfrekg ifjpkyd dk dke djus ds
dkj.k dekrk FkkA nq?kZVuk esa vk;h pksVksa ds dkj.k
mls vkfFkZd uqd'kku mBkuk iM+k gS] bl dkj.k lgk;rk
pkgh gS fd vkosnu
2

Lohdkj dj vkosnd dks vukosndx.k ls dqy 4]60]000:i;k


dh jkf'k 12 izfr'kr okf"kZd C;kt dh nj ls crkSj {kfriwfrZ
fnyk;h tk;sA
4& vukosnd dzekad 1 ds fo:) mlds lwpuk i=
rkehy gksus ds mijkar vuqifLFkr jgus ds dkj.k ,d i{kh;
dk;Zokgh dh xbZ gS vkSj mlus dksbZ tokc izLrqr
ugha fd;k gSA
5& vukosnd dzekad 2 us vkosnd dk tokc izLrqr
djrs gq, O;Dr fd;k fd vukosnd dzekad 1 ds }kjk
mis{kk ,oa ykijokgh ls okgu dks pkfyr ugha fd;k x;kA
nq?kZVuk feuh cl ds pkyd dh mis{kk ,oa ykiokgh ls ?
kfVr gqbZ gSA vkosnd us feuh cl ds pkyd] ekfyd ,oa
chek daiuh dks i{kdkj ugha cuk;k gS] bl dkj.k mldk
vkosnu pyus ;ksX; ugha gSA lgk;rk pkgh gS fd
vkosnd dk vkosnu fujLr fd;k tk;sA
6& vukosnd dzekad 3 us vkosnu dk tokc izLrqr
djrs gq, O;Dr fd;k fd vukosnd dzekad 1 okgu dks
chek 'krZ ds mYya?ku esa pkfyr dj jgk Fkk vkosnd us
feuh cl ds pkyd ekfyd ,oa chek daiuh dks i{kdkj ugha
cuk;k gS] tcfd nq?kZVuk feuh cl ds pkyd dh
mis{kk ,oa ykijokgh ls gqbZ gSA bl dkj.k vukosnd
dzekad 3 vkosnd dks {kfriwfrZ vnk djus ds fy,
mRrjnk;h ugha gSA lgk;rk pkgh gS fd vkosnd dk
vkosnu fujLr fd;k tk;sA
7& mHk;i{k dh vksj ls izLrqr vfHkopu ds vk/kkj
ij jfpr fd;s x;s okniz'u fuEufyf[kr gSa] ftuds fu"d"kZ
muds le{k fn;s x;s%&
okniz'u fu"d"kZ
1- D;k fnukad 20-07-05 dks vukosnd dzekad 1 us
vukosnd
dzekad 2 ds okgu dzekad ,e0ih020 ch 0347 dks
mis{kk ,oa
ykijokgh iwoZd pykdj nq?kZVuk dkfjr dh\

2- D;k mDr nq?kZVuk esa vkosnd dks xaHkhj pksV


vkdj LFkkbZ
viaxrk dkfjr gqbZ\

3- D;k okgu dzekad ,e0ih020 ch 0347 chek 'krkZsa


ds mYya?ku
esa pkfyr fd;k tk jgk Fkk\

4- D;k okgu dzekad ,e0ih020 bZ 9200 dk pkyd


ekfyd ,oa
chek daiuh bl izdj.k esa vko';d i{kdkj gSa\

5- D;k vkosnd vukosndx.k ls la;qDr vFkok


i`Fkd&i`Fkd :i
ls {kfriwfrZ izkIr djus ds vf/kdkjh gSa\ ;fn gkWa rks
fdlls vkSj
fdruh\

6- lgk;rk ,oa O;;\

8& vkosnd dh vksj ls vius vfHkopu dh iqf"V ds


fy, dqy ,d lk{kh vkosnd Lo;a feyu pkSjfl;k
¼vk0lk01½ dh lk{; vfHkfyf[kr djok;h gS ,oa iz0ih01
yxk;r iz0ih010 ds nLrkost iznf'kZr djok;s gSaA tcfd
vukosndx.k us vius vfHkopu dh iqf"V ds fy, dksbZ
lk{; izLrqr ugha dh gSA
okniz'u dzekad 1 ,oa 2 dh la;qDr
foospuk ,oa fu"d"kZ
9& mDr nksuksa gh okniz'u dks izekf.kr djus
dk Hkkj vkosnd ij gSA
3 eks0nq0nkok izdj.k
dza095@2009

vkosnd feyu pkSjfl;k ¼vk0lk01½ us vius dFku esa ;g


dgk gS fd og fnukad 20-07-05 dks jkf= 9-45 cts
xkslyiqj cktkj ls feuh cl esa cSBdj vius ?kj cq<kxj tk
jgk Fkk] tSls gh feuh cl xzke jkeiqj ds ikl igqaph rHkh
lkeus ls vk jgs okgu dzekad ,e0ih020 ch 0347 ds
pkyd us mDr okgu dks rst xfr ,oa ykijokgh ls pykdj cl
esa VDdj ekjh] ftlls feuh cl esa cSBh lokjh ,oa mls
dej] ck;sa dwYgsa ,oa 'kjhj ds vU; Hkkxksa esa pksV
vk;ha ?kVuk dh lwpuk Fkkuk flagksjk esa nh xbZ Fkh]
mldk bykt foDVksfj;k vLirky tcyiqj esa gqvk Fkk vkSj
mls xHkhj pksV vkus ds dkj.k LFkkbZ fodykaxrk dkfjr
gqbZ FkhA mDr lk{; dh iqf"V ds fy, vkosnd us izFke
lwpuk fjiksVZ iz0hi02] vfHk;skx i= iz0ih01] ,e0,y0lh0
iz0ih03] HkrhZ ijpk iz0ih05],oa bykt dh fjiksVZ
iz0ih06 yxk;r iz0ih08 izLrqr dh gSa] ,oa tIrh i=
iz0ih010 ds :i esa izLrqr fd;k gSA
10& izfrijh{k.k esa vukosndx.k dh lk{kh dks bl
rF; ij dskbZ pqukSrh ugha gS fd ?kVuk fnukad 20-07-
05 dks okgu dzekad ,e0ih020 ch 0347 ds pkyd us
vkosnd ftl feuh cl esa cSBk Fkk] mlesa VDdj ugha
ekjh FkhA izfrijh{k.k esa gkykafd vkosnd us ;g Lohdkj
fd;k gS fd VDdj vkeus lkeus ls gqbZ Fkh] fdUrq
vkosnd feuh cl esa lokjh ds :i esa cSBk Fkk vkSj og
r`rh; i{k gS] bl dkj.k ;g ugha dgk tk ldrk fd feuh cl ds
pkyd dh dksbZ mis{kk ,oa ykijokgh Fkh] D;ksafd
izFke lwpuk fjiskVZ iz0ih02] ,oa vfHk;ksx i= iz0ih01
ls ;gh izekf.kr gksrk gS fd vukosnd dzekad 1 us okgu
dzekad ,e0ih020 ch 0347 dks mis{kk ,oa ykijokgh ls
pkfyr dj feuh cl esa VDdj ekjh Fkh] vkSj nq?kZVuk
dkfjr dh FkhA rn~uqlkj okn iz'u dzeakd 1 dk mRrj
ldkjkRed :i ls *gk* esa fn;k tkrk gSA
11& vkosnd us ,e0,y0lh0 fjiksVZ iz0ih03 HkrhZ
ijpk iz0ih05 ,oa bykt ds ijps iz0ih06 yxk;r iz0ih08 ds :i
esa izLrqr fd;s gSa] ftudk voyksdu djus ij ;g ik;k tkrk
gS fd vkosnd dks mlds 'kjhj ij nq?kZVuk esa dsoy
lk/kkj.k migfr gh dkfjr gqbZa Fkh] mls u rks dksbZ
xaHkhj migfr dkfjr gqbZ Fkh vkSj u gh LFkkbZ
fodykaxrk dkfjr gqabZ Fkh] bl dkj.k okniz'u dzekad 2
dk mRrj bl izdkj fn;k tkrk gS fd vkosnd dks nq?kZVuk
esa xaHkhj pksV ugha vk;ha Fkh vkSj u gha LFkkbZ
fodykaxrk dkfjr gqbZ Fkh] cfYd lk/kkj.k migfr dkfjr
gqbZ FkhA
okniz'u dzekad 3 dh foospuk ,oa
fu"d"kZ
12& mDr okniz'u dks izekf.kr djus dk Hkkj
vukosnd dzekad 3 dk Fkk] vukosnd dzekad 3 us bl
laca/k esa dksbZ lk{; izLrqr ugha dh gS] bl dkj.k lk{;
ds vHkko esa mDr okniz'u dzekad 3 dk mRrj
*izekf.kr ugha* esa fn;k tkrk gSA
okniz'u dzeakd 4 dh foospuk ,oa
fu"d"kZ
13& mDr okniz'u Hkh vukosndx.k ds vfHkopu ij
fufeZr fd;k x;k gSA vukosnd x.k us bl laca/k esa
dksbZ lk{; rks izLrqr ugha dh gS] fdUrq vkosnd us ;g
dgk gS fd feuh cl esa cSBdj ;k=k dj jgk Fkk] mlh le;
nq?kZVuk gqbZ Fkh] vkosnd r`rh; i{k gS] mls okgu
dzekad ,e0ih020 ch 0347 ds pkyd dh mDr okgu dks
mis{kk ,oa ykijokgh ds pkfyr djus ds ifj.kkeLo:i migfr
vk;h gSa] bl dkj.k vkosnd nksuksa okgu esa ls fdlh ds
fo:) Hkh {kfriwfrZ dk nkok dj ldrk gS vkSj mlls
{kfriwfrZ izkIr dj ldrk gS] bl dkj.k ;g vfHkfu/kkZfjr fd;k
tkrk gS fd bl izdj.k esa feuh cl dzekad ,e0ih020 bZ0
9200 dk pkyd ekfyd ,oa chek daiuh vko';d i{kdkj
ugha gSA rn~uqlkj mDr okniz'u *udkjkRed :i* ls
fu.khZr fd;k tkrk gSA
okniz'u dzekad 5 dh foospuk ,oa
fu"d"kZ
14& tgka rd vkosnd dks {kfriwfrZ jkf'k fnyk;s
tkus dk iz'u gS rks
4

izdj.k dh ifjfLFkfr;ksa esa vkosnd dks mDr nq?kZVuk


esa dkfjr {kfr;ksa rFkk bykt dh vof/k dks ns[krs gq,
dqy ikap enksa esa {kfriwfrZ jkf'k fnyk;k tkuk mfpr
gksxkA izFke en& vkosnd dks vkbZ pksV ,oa mlds
dkj.k gq, 'kkjhfjd ,oa ekufld d"V ds fy,] f}rh; en
vkosnd ds bykt ij O;; dh xbZ jkf'k ftlesa fpfdRldksa dh
Qhl ,oa nok ds fcy vkfn dks lfEefyr djrs gq, [kpZ dh
jkf'k] r`rh; en vkosnd }kjk fpfdRlk ds nkSjku lgk;d ij
[kpZ dh jkf'k] prqFkZ en fo'ks"k vkgkj ij O;; dh xbZ
jkf'k ,oa iape en vkosnd dks dkfjr pksVksa ds dkj.k
bykt esa yxs le; ds nkSjku mlds }kjk vk; vftZr u dj
ikus ds dkj.k fnykbZ tkus okyh {kfriwfrZ dh jkf'k
lfEefyr gSA vc mDr enksa ds laca/k esa vyx&vyx
foopsuk dh tk jgh gS%&
izFke en&& tgka rd izFke en vFkkZr~ vkosnd dks
dkfjr gqbZ pksVksa ,oa muds dkj.k mls gq, 'kkjhfjd
,oa ekufld d"V ds fy, fnykbZ tkus okyh {kfriwfrZ jkf'k
dk laca/k gS rks vkosnd fnukad 20-07-05 ls 22-07-05
rd iz0ih08 ds nLrkost ls vLirky esa HkrhZ jgk gS]
mlds 'kjhj ij lk/kkj.k izd`fr dh pksV vk;h gSa] fdUrq
fuf'pr gh pksV vkus ds dkj.k vkosnd dks 'kkjhfjd ,oa
ekufld d"V mBkuk iM+k gksxk] ftldh dYiuk dh tk ldrh
gSA vr% vkosnd dks ;g vf/kdj.k izFke en esa dqy
2]000:i;k dh jkf'k fnyk;k tkuk lehphu ikrk gSA
rn~uqlkj izFke en esa vkosnd dks 2]000:i;s dh jkf'k
Lohd`r dh tkrh gSA
f}rh; en& tgka rd f}rh; en vFkkZr~ fpfdRlk laca/kh
O;; dk iz'u gS rks vkosnd dh vksj ls bl laca/k esa
fpfdRlk ds nkSjku [kjhnh xbZ nokbZ ds fcy] ijps ,oa
fpfdRldksa dks vnk dh xbZ Qhl ls lacaf/kr dksbZ
nLrkost izLrqr ugha fd;s x;s gSa] fdUrq bl ckr dks /;ku
esa j[krs gq, fd vkosnd ds 'kjhj ij migfr vk;h gSa] og
rhu fnu rd vLirky esa HkrhZ jgk gS]mlus dksbZ u
dksbZ nok vo'; [kjhnh gksxh] bl dkj.k Hkys gh mlus
nok ds fcy ,oa ijps izLrqr u fd;s gksa] fdUrq orZeku
egaxkbZ dks /;ku esa j[krs gq, vkosnd dks dksbZ u
dksbZ jkf'k f}rh; en esa fnyk;k tkuk bl vf/kdj.k ds en
esa lehphu gSA rn~uqlkj f}rh; en esa vkosnd dks
500:i;s dh jkf'k Lohd`r dh tkrh gSA
r`rh; en&& tgka rd r`rh; en vFkkZr~ lgk;d O;; ds
laca/k esa nh tkus okyh jkf'k dk iz'u gS rks vkosnd
nq?kZVuk ds dkj.k iz0ih0 8 ds vuqlkj rhu fnu rd
vLirky esa HkrhZ jgk gSA mDr rhu fnu esa vkosnd us
fuf'pr gh dksbZ u dksbZ lgk;d j[kk gksxk vkSj ml ij
jkf'k [kpZ dh gksxh] bl dkj.k vkosnd dks lgk;d O;; ds
en esa rhu fnol ds fy, ,d O;fDr dh vk; 100:i;k izfrfnu
ekurs gq, 300 :i;s dh jkf’k fnyk;k tkuk lehphu gSA
rn~uqlkj r`rh; en esa vkosnd dks 300 :i;s dh jkf'k
Lohd`r dh tkrh gSA
prqFkZ en&&tgka rd fo'ks"k vkgkj dh jkf'k fnyk;s
tkus dk iz'u gS rks vkosnd dk vk[kjh ckj mipkj fnukad
22-07-05 dks gqvk gS] mlds 'kjhj ij vkbZ pksVksa dks
ns[krs gq, ;g dYiuk dh tk ldrh gS fd mldh pksV djhc 5
fnu rd Bhd ugha gqbZ gksaxh vkSj bl chp mlus
dksbZ u dksbZ fo'kss"k vkgkj ysdj jkf'k [kpZ dh
gksxh] bl dkj.k vkosnd dks izfrfnu 30:i;s ds fglkc ls 5
fnu ds fy, 150:i;s dh jkf’k fo'ks"k vkgkj en esa Lohd`r
fd;k tkuk mfpr gSA rn~uqlkj vkosnd dks prqFkZ en
esa 150:i;s dh jkf’k Lohd`r dh tkrh gSA
iape en&& tgka rd iape en vFkkZr~ vkosnd dh vk;
dh uqdlkuh dk iz'u gS rks vkosnd us viuh dksbZ
fuf'pr vk; izekf.kr ugha fd;k gSA vkosnd us ;g dgk gS
fd og 3]000:i;s izfrekg izkIr djrk Fkk] blds laca/k esa
mlus dksbZ izek.k is'k ugh afd;k gS] bl dkj.k mldh
izfrekg vk; dh vk; 3]000:i;k ekuk
5 eks0nq0nkok izdj.k
dza095@2009

tkuk U;k;ksfpr ugha gSA vkosnd rhu fnu rd vLirky esa


HkrhZ jgk gSA mlds 'kjhj ij lk/kkj.k izd`fr dh pksV
vk;h gSa] pksVksa dks ns[krs gq, ;g dYiuk dh tk ldrh
gS] mlus 5 fnu rd dksbZ dke ugha fd;k gksxk] bl
dkj.k ,d O;fDr dh vk; izfrfnu 100:i;k ekurs gq, vkosnd
dks 500:i;s dh jkf'k iape en eas Lohd`r dh tkrh gSA
15& bl izdkj vkosnd mifjfyf[kr dqy ikap enksa
esa dqy {kfriwfrZ jkf'k 2]000 $ 5]00 $ 300 $ 150 $
500 cjkcj 3]450:i;s ¼rhu gtkj pkj lkS ipkl :i;ss½
izkIr djus dk vf/kdkjh gSA
16& tgka rd C;kt fnyk;s tkus dk iz'u gS rks
vkosnd us 12 izfr'kr okf"kZd C;kt dh ekax fd;k gS]
fdUrq vHkh gky gh esa eku~uh; lokZsPp U;k;ky;
}kjk izfrikfnr fof/k fl)kar Jherh ljyk oekZ ,oa vU; fo:)
nsgyh VªkaliksVZ dkjiksjs'ku ,oa vU; 2009 Hkkx 6
,l0lh0lh0 ist 121 ls ekxZn'kZu ysrs gq, vkosnd dks
nkok izLrqfr fnukad 15-07-09 ls jkf'k olwyh fnukad rd
dqy {kfriwfrZ jkf'k ij 6 izfr'kr okf"kZd C;kt dh nj ls
C;kt fnyk;k tkuk mfpr gSA
lgk;rk ,oa O;;
17& mijksDr lEiw.kZ okniz'u dh foospuk ,oa
mlesa fn;s x;s fu"d"kZ ds vk/kkj ij vkosnd dh vksj ls
izLrqr vkosnu /kkjk 166 eksVj ;ku vf/kfu;e vukosndx.k
ds fo:) vkaf'kd :i ls Lohdkj fd;k tkrk gS vkSj vkosnd ds
i{k esa rFkk vukosnd ds fc:) fuEu fyf[kr vf/k&fu.kZ;
ikfjr fd;k tkrk gS&
1- ;g fd vukosndx.k vkosnd dks dqy 3]450:i;s ¼rhu
gtkj pkj lkS ipkl :i;ss½ dh jkf'k crkSj {kfriwfrZ vnk
djsaA
2- ;g fd vukosndx.k vkosnd dks {kfriwfrZ jkf'k
3]450:i;s ¼rhu gtkj pkj lkS ipkl :i;ss½ ij vkosnu
i= izLrqfr fnukad 15-07-09 ls jkf'k olwyh fnukad rd 6
izfr'kr okf"kZd C;kt dh nj ls C;kt vnk djasA
3- ;g fd mDr lEiw.kZ jkf'k vf/kdj.k esa tek fd;s tkus ij
mDr lEiw.kZ jkf'k vkosnd dks mlds cpr [kkrk ds ek/;e
ls uxn iznku dh tk;sA
4- ;g fd vf/koDrk 'kqYd izekf.kr gksus ij 500:i;s
fu/kkZfjr dh tkrh gSA

fnukWd&% 21 ebZ 2010


LFkku%&tcyiqj ,l0 ds0 pkSos
19oas vij eksVj nq?kZVuk nkok
vf/kdj.k ¼,Q-Vh-lh-½
¼tcyiqj e0iz0½