You are on page 1of 9

mUuhlos vij eksVj nq?kZVuk nkok vf/kdj.

k]
tcyiqj ¼e-iz-½
¼lnL; %&,l0 ds0 pkScs½

eksVj nq?kZVuk nkok iz0


dzekad&147@2009
vkOksnu izLrqfr fnuakd
&17-4-08

riu xqIrk mez djhc 19 lky


firk jktkjke xqIrk]O;olk; v/;;u
fuoklh&xzke yerh eqgYyk iukxj
rglhy o ftyk tcyiqj e0iz0

---------------------
vkosnd

fo:)

1- lrsUnz tSu mez djhc 36 lky


firk izdk'k pUn tSu
fuoklh&izrki ckMZ iukxj
Fkkuk iukxj rglhy ftyk
tcyiqj e0iz0
pkyd lqtwdh dzekd ,e0ih0 ,eMh&3906
2- jktkjke xqIrk firk jke dqekj xqIrk
fuoklh&e0ua0 216]QwVkrky]
txeksgu ckMZ] iukxj rglhyh ftyk
tcyiqj
Lokeh lqtwdh dza0,e0ih020 ,eMh&3906
3 bQdks Vksfd;ks ba';ksjsal daiuh fy0
84]ueZnk uxj xqtjkr ba';ksjsal daiuh ds ikl]
tcyiqj e0iz0

----------------------vuko
sndx.k

vf/k&fu.kZ;
¼vkt fnukad 4 ekpZ 2010 dks ?kksf"kr½

1& /kkjk 166 eksVj ;ku vf/kfu;e ds varxZr fnukad


06-01-08 dks 'kke djhc 7 cts us'kuy gkbZos ua07
xkMZu <kok ds lkeus okgu dzekad ,e0ih020 ,e-
Mh&3906 ls gqbZ nq?kZVuk ds ifj.kkeLo:i vkosnd dks
vkbZ migfr ds fy, 5]50]000 :i;s dh jkf'k crkSj {kfr
iwfrZ fnyk;s tkus ,oa mDr jkf'k ij 12 izfr'kr okf"kZd
C;kt dh nj ls C;kt fnyk;s tkus gsrq ;g vkosnu i=
vkosnd dh vksj ls izLrqr fd;k x;k gSA

2& vkosnd dh vksj ls izLrqr vkosnu dk lkj ;g gS


fd ?kVuk fnukad 6-1-08 dks 'kke djhc 7 cts og
vukosnd dzekad 1 ds lkFkk eksVj lkbdy dzekad
,e0ih020 ,e-Mh&3906 esa ihNs cSBdj yerh ls iukxj dh
vksj tk jgk Fkk] tSls gh eksVj lkbdy xkMZu <kok ds ikl
igqaph rHkh vukosnd dzekad 1 us mDr eksVj lkbdy
dks rstj¶rkj ,oa ykijokgh ls pykdj ,DlhMsaV dj fn;k tlls
eksVj lkbdy iyV xbZ vkSj vkosnd dks xaHkhj izd`fr dh
pksVksa vkbZ] mls iukxj vLirky esa bykt ds fy, ys tk;k
x;k] vkosnd us ?kVuk dh lwpuk Fkkuk iukxj esa nh] ftl
ij ls vijk/k dzekad 21@08 iathc) fd;k x;k vkSj vfHk;ksx
i= /kkjk 279]337]338 Hkk0na0fo0 ds varxZr izLrqr
fd;k x;kA vkosnd us ?kVuk esa vkbZ pksVksa ds bykt
esa dkQh jkf'k [kpZ dh] mls rdyhQ dk lkekuk djuk
iM+k]bl dkj.k fofHkUu enksa esa vkosnd us
5]50]000:i;s dh jkf'k vukosndx.k ls la;qDr vFkkok
i`Fkd&i`Fkd :i ls crkSj {kfriwfrZ fnyk;s tkus dh lgk;rk
pkgh vkSj mDr jkf'k ij 12 izfr'kr okf"kZd C;kt dh nj ls
C;kt fnyk;s tkus dk Hkh fuosnu fd;kA

3& vukosnd dekad 1 ,oa 2 ds fo:) dk;Zokgh ,d


i{kh; gS vkSj mUgksaus dksbZ Hkh tokc izLrqr ugh
fd;k gSA

4& vukosnd dzekad 3 us tokc izLrqr djrs gq,


ys[k fd;k gS fd vkosnd dks ?kVuk esa dksbZ xaHkhj
izd`fr dh pksVsa ugh vkbZ] mlds 'kjhj ij pksVsa
lq/kkj ;ksX; gSa] ?kVuk fnukad dks vukosnd dzekad 1
ds ikl okgu dks pkfyr djus dk dksbZ oS/k ,oa izHkkoh
ykbZlsl ugha Fkk] okgu chek 'krkZsa ds mYya?ku esa
pkfyr fd;k tk jgk Fkk] bl dkj.k vukosnd dzekad 3
dksbZ Hkh {kfriwfrZ nsus ds fy, mRrjnk;h ugha gS]
lgk;rk pkgh gS fd vkosnd dk vkosnu fujLr fd;k tkosA
5& mHk; i{k dh vksj ls izLrqr vfHkopukas ds
vk/kkj ij jfpr fd;s x;s okn iz'u fuEufyf[kr gSa] ftuds
fu"d"kZ muds le{k fn;s tk jgs gSa%&
okn iz'u fu"d"kZ

1-D;k ?kVuk fnukad 6-1-08 dks vukosnd dzekad 1 us


vukosnd dzekad 2 dk okgu lwtqdh ,e0ih020 ,e-Mh&
3906 rsth ,oa ykijokgh ls pykdj vkosnd dks pksV
dkfjr dh\

2-D;k mDr nq?kZVuk esa vkosnd dks LFkkbZ


fodykaxrk
dkfjr gqbZ\

3-D;k vukosnd dzekad 1 ds ikl nq?kZVuk ds le;


okgu pykus dk oS/k ,oa izHkkoh ykbZlsal ugh Fkk\

4-D;k vkosnd vukosndx.kksa ls {kfriwfrZ izkIr djus dk


vf/kdkjh gS] ;fn gkWa rks fdlls vkSj fdruh\

5-lgk;rk ,oa O;; \

6& vkosnd dh vksj ls vius vkosnu dks izekf.kr


djus ds fy, dqy 1 lk{kh vkosnd riu ¼vk0lk01½ dh lk{;
vfHkfyf[kr djokbZ xbZ gSa vkSj iz0ih01 yxk;r iz0ih08
ds nLrkost iznf'kZr djk;s x;s gSa] tcfd vukosndx.k dh
vksj ls dksbZ lk{; izLrqr ugha dh xbZ gSA

2 eksVj nq0 nkok iz0 dz0


147@2009

okn iz'u dzekad 1 dh foospuk ,oa


fu"d"kZ&

7& riu xqIrk ¼vk0lk01½ us vius dFku esa ;g dgk


gS fd fnukad 06-01-08 dh 'kke dks og okgu dzekad
,e0ih020 ,eMh&3906 esa cSBdj lR;sUnz tSu ds lkFk tk
jgk Fkk] mlus lR;sUnz tSu ls xkM+h /khjs pykus ds fy,
dgk] ijarq og ugha ekuk vkSj mlus xkMZu <kok ds
ikl ,DlhMsaV dj fn;k] ftldh fjiksVZ iz0ih02 gS vkSj
vafre izfrosnu iz0ih01 gSA mDr lk{; dk dksbZ [kaMu
vukosndx.k dk izfr ijh{k.k esa ugha gSA vukosndx.k
dh vksj ls dksbZ lk{; Hkh izLrqr ugha dh xbZ gS] bl
dkj.k vkonsd dh lk{; ij vfo'okl djus dk dksbZ dkj.k ugh
gSA

8& riu xqIrk ¼vk0lk01½ us vius dFku esa tks ;g


ckr dgh gS fd] vukosnd dz01 mlus xkM+h /khjs pykus
ds fy, dgk Fkk] fdUrq og ugh ekuk vkSj mlus
,DlhMsaV dj fn;kA mDr lk{; dh iqf"V izFke lwpuk
fjiksVZ iz0ih02 ls gksrh gS] ftleas ;g ys[k gS fd
vukosnd dzekad 1 us okgu dzekad ,e0ih020
,eMh&3906 dks fnukad 06-01-08 dks rsth ,oa
ykijokgh ls pykdj ,DlhMsaV fd;k FkkA vr% ;g izekf.kr
gks tkrk gS fd ?kVuk fnukad 06-01-08 dks vukosnd
dzekad 1 us vukosnd dzekad 2 ds okgu dzekad
,e0ih020 ,eMh&3906 dks rstj¶rkj ,oa ykijokgh ls pykdj
vkosnd dks pksVsa dkfjr dhaA rnkuqlkj okniz'u
dzekad 1 dk mRrj ldkjkRed :i ls *gkW* esa fn;k tkrk
gSA

okniz'u dzekad 2 dh foospuk ,oa


fu"d"kZ&

9& riu xqIrk ¼vk0lk01½ us vius dFku esa ;g dgk


gS fd ,DlhMsaV gksus ls mlds ck;sa gkFk esa pksVsa
vkbZa Fkha vkSj ck;sa gkFk dh gM~Mh dk vfLFk Hkax
vk;k Fkk] mlus bykt MkWDVj uohu dksBkjh ds ;gka
djk;k FkkA vafre izfrosnu iz0ih01 gS] izFke lwpuk
fjiksVZ iz0ih02 gS vkSj ,e0,y0lh0 fjiksVZ iz0ih0 3 rFkk
MkWDVj uohu dksBkjh dk ijpk iz0ih04 gSA

10& vukosndx.k dh vksj ls vkosnd dh mDr lk{; dk


dksbZ [kaMu ugh fd;k x;k gSA vukosnd us vius rdZ
ds nkSjku ;g dgk gS fd vkosnd us xaHkhj migfr dkfjr
gksus ds laca/k esa fpfdRld dh lk{; vfHkfyf[kr ugha
djokbZ gS] bl dkj.k xaHkhj migfr izekf.kr ugha ekuh
tk;sxh] cfYd lk/kkj.k migfr gh ekuh tk;sxh] tcfd vkosnd
dk dguk Fkk fd ,e0,y0lh fjiksVZ iz0ih03 MkDVj uohu
dksBkjh dk ijpk iz0ih04 ,oa vafre izfrosnu esa ;g Li"V
mYys[k gS fd vkosnd ds 'kjhj ij xaHkhj migfr vkbZA
11& U;k;ky; us mHk; i{k dh vksj ls fn;s x;s rdZ ds
vkyksd esa vafre izfrosnu iz0ih01 dk voyksdu fd;k x;k
rks ;g ik;k fd vukosnd dzekad 1 ds fo:) Fkkuk iukxj
iqfyl us /kkjk 279]337]338 Hkk0na0fo0 ds varxZr
vfHk;ksx i= izLrqr fd;k FkkA iz0ih04 dk ijpk bl ckr dks
lkfcr djrk gS fd vkonsd dh Dysfody gM~Mh esa vfLFk
Hkax gksuk ik;k x;k gSA gkykafd vkonsd us fpfdRld
dh lk{; vfHkfyf[kr ugha djokbZ gS] fdUrq blds ckotwn
Hkh vafre izfrosnu iz0ih01 ,oa MkWDVj uohu dksBkjh
ds ijpk iz0ih04 ls ;g ckr lkfcr gksrh gS fd vkosnd dks
nq?kZVuk esa xaHkhj migfr dkfjr gqbZ FkhA rnkuqlkj
okn iz'u dzekad 2 dk mRrj bl izdkj fn;k tkrk gS fd
vkosnd dks nq?kZVuk esa LFkkbZ viaxrk dkfjr ugha
gqbZ Fkh] cfYd mls xaHkhj migfr dkfjr gqbZ FkhA
rn~uqlkj okniz'u 2 fujkd`r fd;k tkrk gSA

okn iz'u dzekad 3 dh foospuk ,oa


fu"d"kZ&

12& riu xqIrk ¼vk0lk01½ us vius dFku esa ;g dgk


gS fd okgu dzekad ,e0ih020 ,eMh&3906 dks vukosnd
dzekad 1 lR;sUnz tSu pkfyr dj jgk FkkA lR;sUnz tSu dk
dksbZ Mªk;foax ykbZlsal rks vkosnd us izLrqr ugha
fd;k gS] fdUrq mDr rF; dks izekf.kr djus dk Hkkj
vukosnd dzekad 3 ij Fkk vkSj vukosnd dzekad 3 us bl
laca/k esa Lo;a dh lk{; izLrqr ugha dh gSA tIrh i=d
iz0ih06 bl ckr dks lkfcr djrk gS fd lR;sUnz tSu ds dCts
ls Mªkbfoax ykbZlsal tIr gqvk Fkk] ftldh le; lhek 2017
rd Fkh] mDr lk{; dk dksbZ [kaMu vukosnd dzekad 3
dk ugha gS] bl dkj.k ;g ugha dgk tk ldrk fd vukosnd
dzekad 1 ds ikl fnukad 06-01-08 dks okgu pkfyr djus
dh oS/k vuqKfIr ugha Fkh] cfYd ;g vfHkfu/kkZfjr fd;k
x;k gS fd vukosnd dzekad 1 ds ikl ?kVuk 06-01-08 dks
okgu pkfyr djus dh oS/k vuqKfIr FkhA

okn iz'u dzekad 4 dh foospuk ,oa


fu"d"kZ&

13& vkosnd dks tgka rd {kfriwfrZ fnyk;s tkus dk


iz'u gS rks okn iz'u dzekad 1 o 2 dh foospuk ,oa
vfHkfyf[kr fd;s x;s fu"d"kZ ls ;g ik;k x;k fd vkosnd dks
fnukad 06-01-08 dks gqbZ /kVuk esa xaHkhj migfr
dkfjr gqbZ gS] bl dkj.k vkosnd dks dqy ikap enksa esa
{kfr iwfrZ jkf'k fnyk;k tkuk lehphu gSA izFke en
vkosnd dks nq?kZVuk esa vkbZ pksV ,oa mlds dkj.k
mls gq, 'kkjhfjd ,oa ekufld d"V ds fy,] f}rh; en vkosnd
ds bykt ij O;; dh xbZ jkf'k ftlesa fpfdRldksa dh Qhl ,oa
nokvksa ds fcy vkfn ij gq, [kpZ lfEefyr gSa] r`rh; en
vkosnd }kjk fpfdRlk ds nkSjku lgk;d ij [kpZ dh xbZ
jkf'k] prqFkZ en fo'ks"k vkgkj ij O;; ds fy, nh tkus
okyh jkf'k] iape en ij vkosnd dks dkfjr pksVksa ds
dkj.k bykt esa yxs le; ds nkSjku mlds }kjk vk; vftZr u
dj ikus ds dkj.k fnyk;s tkus okyh {kfr iwfrZ jkf'k
lfEefyr gSA vc ;g vf/kdj.k izdj.k esa mDr enksa ds
laca/k esa fnyk;h tkus okyh jkf'k dh vyx&vyx foospuk
djsxkA
izFke en& tgka rd izFke en ij vkosnd dks dkfjr gqbZ
pksVksa ,oa mlds dkj.k mls 'kkjhfjd ,oa ekufld d"V ds
fy, {kfriwfrZ jkf'k fnyk;s tkus dk iz'u gS rks vkosnd
dks nq?kZVuk esa Dysfody gM~Mh dk vfLFkHkax
gksuk ik;k x;k gS] fuf'pr gh mDr vfLFkHkax ds dkj.k
vkosnd dks xaHkhj ihM+k mBkuh iM+h gksxh] ftldh
dYiuk dh tk ldrh gSA mDr pksV ds dkj.k vkosnd
djhc ,d ekg rd xaHkhj :i ls 'kkjhfjd ,oa ekufld d"V esa
jgk gksxk] bl dkj.k mDr en esa ;g vf/kdj.k vkosnd dks
8]000:i;s dh jkf'k {kfriwfrZ ds :i esa fnyk;k tkuk
lehphu ikrk gSA rnkuqlkj vkosnd dks izFke en ds fy,
8]000 :i;s dh jkf'k Lohd`r dh tkrh gSA
f}rh; en& tgka rd f}rh; en vFkkZr~ fpfdRlk laca/kh
O;; dk iz'u gS rks bl laca/k esa vkosnd dh vksj ls
dksbZ MkWDVj ds ijps ,oa nok [kjhnus ds fcy izLrqr
rks ugha dh fd;s x;s gSa] fdUrq ;g ik;k tkrk gS fd mlus
MkWDVj uohu dksBkjh ds vLirky esa bykt djk;k gS
vkSj vfLFkHkax ds dkj.k mls IykLVj Hkh ca/kk gksxk
3 eksVj nq0 nkok iz0 dz0
147@2009

vkSj mDr vfLFk Hkax ds bykt esa vkosnd us dksbZ u


dksbZ jkf'k vo'; gh [kpZ dh gksxh] bl dkj.k Hkys gh
nok ds ijps ,oa fcy izLrqr ugha fd;s x;s gksa] fdarq
orZeku egxkbZ dks ns[krs gq, ;g vf/kdj.k vkosnd dks]
mlds vfLFkHkax dks ns[krs gq, 3]000 :i;s dh jkf'k nok
[kpZ ds fy, vfHkfu/kkZfjr vfHkfu/kkZfjr djuk lehphu
ikrk gSA vkSj f}rh; en ds fy, vkosnd dks 3]000 :i;s dh
jkf'k Lohd`r dh tkrh gSA
r`rh; en&tgka rd r`rh; en vFkkZr~ vosnd ds }kjk
fpfdRlk ds nkSjku lgk;d ds :i esa [kpZ dh xbZ jkf'k dk
iz'u gS rks vkosnd dh Dysohdy gM~Mh esa vfLFk
Hkax gqvk gS vkSj vfLFk Hkax lkekU; rkSj ij 21 fnuksa
ds Hkhrj Bhd ughA gks ldrk gS] ,slh mi/kkj.kk dh tk
ldrh gS vkSj fuf'pr gh vkosnd dks mDr vfLFkHkax ds
dkj.k djhc 1 ekg rd vius fy;s fdlh lgk;d dh vko';drk
iM+h gksxh] bl dkj.k vkosnd dks ,d ekg dk lgk;d O;;
Hkh fnyk;k tkuk ;g vf/kdj.k lehphu ikrk gSA
U;k;n`"Vkar us'kuy ba';ksjsal daiuh fyfeVsM
fo:) xq: eyEek 2009 Hkkx&3 Vh0,0lh0 ist 1006
esa eku~uh; lokZsPp U;k;ky; ds }kjk ,d O;fDr dh vk;
izfrekg 2]000 :i;s vfHkfu/kkZfjr dh xbZ gS] bl dkj.k
lgk;d en esa mDr U;k;n`"Vkar dk vuqlj.k djrs gq,
vkosnd dks r`rh; en esa 2]000 :i;s dh jkf'k Lohd`fr dh
tkrh gSA
prqFkZ en&tgka rd vkosnd dks fo'ks"k vkgkj fnyk;s
tk;s dk iz'u gS rks vkosnd dks Dysohdy gM~Mh dk
vfLFk Hkax gksuk ik;k x;k gS vkSj fuf'pr gh ,slk vfLFk
Hkax ,d ekg ds vanj Bhd gksus okyk ugha gS] blds
laca/k esa dYiuk dh tk ldrh gSA vkSj bl ohp vkosnd us
dksbZ u dksbZ fo'ks"k vkgkj ysdj jkf'k [kpZ dh gksxh
vr% ,d ekg dk fo'ks"k vkgkj 30 :i;s izfrfnu ds fglkc ls
900 :i;s vkosnd dks fnyk;k tkuk ;g vf/kdj.k lehphu ikrk
gSA rn~uqlkj prqFkZ en vFkkZr~ fo'ks"k vkgkj ds fy,
vkosnd dks 900 :i;s dh jkf'k Lohd`r dh tkrh gSA
iape en&iape en vFkkZr~ vk; dh uqdlku dk tgka rd
iz'u gS rks tSlk fd] ;g vf/kdj.k iwoZ esa vfHkfyf[kr dj
pqdk gS fd vkosnd dks Dysohdy gM~Mh dk vfLFk
Hkax gqvk gS vkSj dksbZ Hkh vfLFk Hkax 21 fnu ds
Hkhrj Bhd ugha gks ldrk gS] fuf'pr gh mDr vfLFk Hkax
ds dkj.k vkosnd ,d ekg rd dksbZ dk;Z ugha dj ldk
gksxk] bl dkj.k vkosnd dks ,d ekg ds fy, vk; dh
uqdlkuh fnyk;k tkuk ;g vf/kdj.k lehphu ikrk gSA
vkosnd us dksbZ fuf'pr vk; izekf.kr ugha dh gS] bl
dkj.k U;k;n`"Vkar us'kuy ba';ksjsal dEiuh fyfeVsM fo:)
xq: eyEek 2009 Hkkx&3 ist 1006 esa izfrikfnr fof/k
fl)kar dk vuqdj.k djrs gq, vkosnd dh vk; 2000 :i;s
izfrekg ekudj mls ,d ekg ds fy, vk; dh gkfu 2000:i;s
fu/kkZfjr dh tkrh gS vkSj bl izdkj ikapksa en esa
vkosnd dks dqy {kfriwfrZ 8000 $ 3000 $ 2000 $ 900
$ 2000 dqy cjkcj 15]900:i;s ¼iUnzg gtkj uks lkS :i;s½
dh jkf'k Lohd`r dh tkrh gSA

14& tgka rd {kfriwfrZ dh jkf'k ij C;kt fnyk;s tkus


dk iz'u gS rks vkosnd us 12 izfr'kr C;kt dh nj ls C;kt
fnyk;s tkus dh ekax vf/kdj.k ls dh gS] fdUrq vHkh gky
gh esa eku~uh; mPp U;k;ky; ds }kjk Jherh ljyk
oekZ ,oa vU; fo:) nsgyh VªkaliksVZ
dkjiksjs'ku ,oa vU; 2009 Hkkx&6] ,l0lh0lh0 121
esa izfr ikfnr fof/k fl)kar dk vuqdj.k djrs gq, ;g vf/kdj.k
vkosnd dks {kfriwfrZ dh jkf'k ij vkosnu izLrqfr fnukad
ls jkf'k olwyh fnukad rd 6 izfr'kr okf"kZd C;kt dh nj ls
C;kt fnyk;k tkuk mfpr ikrk gSA
lgk;rk ,oa O;;

15&mijksDr lEiw.kZ foospuk ds ifj.kkeLo:i


vkosnd dh vksj ls izLrqr vkosnu /kkjk 166 eksVj ;ku
vf/kfu;e~ va'kr% Lohdkj fd;k tkrk gS vkSj vukosndx.k
ds fo:) fuEufyf[kr vf/k&fu.kZ; ikfjr fd;k tkrk gS%&

1-;g fd vukosndx.k la;qDr vFkok i`Fkd&i`Fkd :i ls


loZizFke vukosnd dz03 vkosnd dks crkSj
{kfriwfrZ 15]900 :i;s¼iUnzg gtkj ukS lkS :i;s½dh jkf'k
vnk djsA
2-;g fd vukosndx.k la;qDr vFkok i`Fkd&i`Fkd :i ls
loZizFke vukosnd dzekad 3] vkosnd dks {kfriwfrZ
jkf'k 15]900 :i;s dh jkf'k ij vkosnu i= izLrqfr fnukad
07-04-08 ls jkf'k olwyh fnukad rd 6 izfr'kr okf"kZd
C;kt dh nj ls C;kt Hkh vnk djsaA
3-mDr lEiw.kZ {kfriwfrZ jkf'k vf/kdj.k esa tek fd;s
tkus ij vkosnd dks lEiw.kZ {kfriwfrZ jkf'k uxn rkSj ij
mlds cpr [kkrs ds ek/;e ls ns; gksxhA
4-vf/koDrk 'kqYd izekf.kr gksus ij 500:i;s
vfHkfu/kkZfjr dh tkrh gSA

fnukad& 04 ekpZ 2010 ,l0 ds0 pkScs


LFkku & tcyiqj mUuhlos eksVj nq?kZVuk
nkok vf/kdj.k]
,Q-Vh-lh-tcyiqj
¼e0iz0½