SENARAI TAJUK KERTAS KERJA SEMINAR PEMIKIRAN ISLAM PERINGKAT KEBANGSAAN II (2010) 20 & 21 JULAI 2010

BIL NAMA ABSTRAK

1.

Profesor Madya Rosder (UKM)

Dr

Mudasir PENDIDIKAN AKIDAH MENERUSI HURAIAN SIFAT 20 DI MALAYSIA ABSTRAK:

2.

Hj Zaidi Hj Hassan (Pengkaji bebas)

SEJARAH PERKEMBANGAN ALIRAN PEMIKIRAN WAHHABI ABSTRAK:

Ustaz (Dr) Muhammad Uthman El-Muhammadi

APAKAH MUHAMMAD `ABDUL WAHHAB TOKOH MUJADDID ABSTRAK:

Tuan Haji Ghazali Ahmad (Guru Pondok)

ASHA’IRAH DAN CABARAN SEMASA DI THAILAND ABSTRAK:

Dr Khalif Muammar A. Harris (UKM) Dr Luqman Hj Abdullah (UM) Dr Mohd Zaidi Ismail (ISTAC) Dr Mohamed Rifai Mohamed

Ameen (USIM) 3 Dr Abdol (UKM) Rahman Mahmood PEMIKIRAN AKIDAH MUHAMMAD `ABDUL WAHHAB DAN IBN TAYMIYYAH: SATU ANALISIS PERBANDINGAN ABSTRAK: 4. Profesor Madya Dr Mohd Fakhruddin Abd Mukti (UM) Jabatan Akidah Pemikiran Islam Dan

PRO DAN KONTRA MENGENAI TAWASSUL DALAM ALIRAN PEMIKIRAN ISLAM ABSTRAK:

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur 5. Profesor Madya Dr. Mohd Fauzi b. Hamat (UM) Jabatan Akidah Pemikiran Islam Dan

TAUHID RUBUBIYYAH DAN TAUHID ULUHIYYAH MENURUT MUHAMMAD `ABD AL-WAHHAB ABSTRAK:

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur 6. Profesor Madya Dr. Wan Suhaimi b. Wan Abdullah (UM) Jabatan Akidah Pemikiran Islam Dan PENDEKATAN WASATIYYAH DALAM ALIRAN `ASYA`IRAH ABSTRAK:

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur 7. Profesor Madya Dr Asmadi Mohd Naim (UUM)

KONSEP AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMAAH: SATU PENILAIAN ABSTRAK:

8.

Mohamad Kamil Hj Ab Majid (UM) Jabatan Akidah Pemikiran Islam Dan

ALIRAN SALAFI MODEN MENURUT ALQARADAWI ABSTRAK:

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur 9. Profesor Madya Dr Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim (UM) Jabatan Sejarah Tamdadun Islam Dan PENDEKATAN ABU HASAN AL-ASY`ARI DAN IBN TAYMIYYAH DALAM PERBAHASAN SIFAT ALLAH ABSTRAK:

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur 10. Dr Faizuri b. Abdul Latif (UM) Jabatan Akidah Pemikiran Islam Dan AYAT MUTASYABIHAT MENURUT SHEIKH ZAINAL ABIDIN AL-FATANI DALAM KITAB `AQIDAH AL-NAJIN ABSTRAK:

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur Mohamad Fauzi Zakaria (Calon PhD UM) Jabatan Akidah Pemikiran Islam Dan

11.

MANHAJ AKIDAH MENURUT IKHWAN ALMUSLIMIN ABSTRAK:

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur 12. Encik Azmil b. Zainal (Calon PhD UM) Azmil Zainal Abidin adalah

PEMIKIRAN TAUHID ASHA`IRAH: WACANA PENCERDASAN IMAN

fellow SLAI di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malay.

ABSTRAK:

Keautoritian Asha`irah sebagai mazhab arus perdana ummah selepas kewafatan Rasulullah s.a.w bukan lagi suatu kesangsian. Kewibawaannya membentengi akidah dan Jabatan Akidah Dan pemikiran Islam yang sahih merujuk kepada kehalusan manhajnya dalam berinteraksi dengan panduan al-Qur’an Pemikiran Islam dan al-sunnah. Riwayat keimanan yang sentiasa digugat oleh Akademi Pengajian Islam syubhah dan syahwat memerlukan benteng sandaran yang Universiti Malaya, Kuala diistilahkan sebagai iman aqli dan iman dhawqi. Kedua-dua dimensi ini mewakili hieraki tahap keimanan yang Lumpur dimanifestasikan oleh hubungan simbiotik di antara ilmu tauhid dan tasawuf. Orientasi iman aqli telah sedia menerasi tradisi tauhid Asha`irah sejak awal pembentukannya. Secara struktural, dimensi ini bukan sahaja terpancar melalui doktrin ajarannya tetapi turut menunjangi epistemologi dan metodologi yang melatarinya. Kajian ini bertujuan menjelaskan kedudukan ilmu kalam sebagai dimensi iman aqli Asha`irah di samping perkaitannya dengan ilmu tasawuf. Kajian turut menonjolkan aspek keabsahan ilmu kalam Asha`irah dan pendekatannya dalam memahami sifat khabariyyah Allah S.W.T. Sejajar itu juga, kajian bertujuan melebarkan skop dimensi iman aqli yang meluasi struktur epistemologi, metodologi dan interpretasi ajaran tauhid Asha`irah. Penyelidikan ini diasaskan kepada kajian kepustakaan menerusi kaedah ‘content analysis’ dan deskriptif dengan merujuk kepada karya-karya autentik Asha`irah, juga ulasan kritis para sarjana kontemporari yang tahu menghargai sumbangan silam tersebut. Dapatan kajian menyimpulkan bahawa tradisi tauhid Asha`irah merupakan bekalan stamina bagi anjakan paradigma ummah yang dilanda kelesuan minda dan kekacauan epistemologi akibat penjajahan pemikiran moden. Kekompleksan sistem pemikiran Asha`irah tidak sayugia distigma sebagai permasalahan yang menyulitkan, apatah lagi menyimpang dari landasan kebenaran. Sebaliknya, dapatan kajian membuktikan bahawa tradisi Asha`irah sarat dengan ijtihad ulama tauhid yang mengoptimumkan potensi akal tetapi setia terhadap rasionaliti Islam yang tulen. Ciri-ciri ini merupakan alasan kukuh bagi pemartabatannya sebagai wacana yang kekal relevan dalam menangani isu-isu pemikiran kontemporari.

13.

Mohd Hamidi b. Ismail (calon Sarjana UM) Jabatan Akidah Pemikiran Islam Dan

MANHAJ IBN KHUZAIMAH DALAM WACANA AYAT-AYAT MUTASYABIHAT: ANALISIS MENURUT PEMIKIRAN AL-RAZI ABSTRAK:

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur 14. 15. Prof Dheen Mohamed Mohamed Shahib Dr. Mohd Shahran Farid Mohd TA’WIL DALAM TRADISI AQIDAH ASHA’IRAH

,‫التحدي السلفي للمذهب الشعري: جذوره‬ ‫تاريخه ومظاهره ووسائله وكيفية مواجهته‬

Jabatan Usuluddin dan ABSTRAK: Perbandingan Agama, Antara kekuatan yang mendasari aqidah Ahl UIAM. Sunnah wa al-Jama’ah yang dipelopori aliran Asha’irah ialah hujah-hujah akliah yang Email: diketengahkan dalam menyokong prinsip-prinsip abuabbas03@yahoo.com aqidah Islam. Pendekatan ini diawali dengan andaian bahawa sistem kepercayaan dalam aqidah Islam secara dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akal. Selari dengan prinsip ini, salah satu pendekatan yang digunakan oleh para mutakallimun terutama dalam memberikan penyelesaian terhadap masalah kefahaman yang kelihatan tidak selari antara ajaran wahyu dan prinsip akal ialah pendekatan ta’wil. Walaupun pendekatan ini lebih banyak digunakan oleh para mutakallimun Asha’irah mutaakhkhir seperti Abu Hamid alGhazali dan Fakhr al-Din al-Razi, ia dilihat timbul berdasarkan keperluan semasa terutama dalam menghadapi kefahaman golongan literalis yang hanya berpegang dengan makna zahir ayat-ayat al-Qur’an justeru mengelirukan kefahaman masyarakat Islam. Di satu sisi yang lain, berbanding dengan pendekatan berlebihan yang dibawa oleh aliran Mu’tazilah dan Batiniyyah, pendekatan ta’wil yang dibawa oleh mutakallimun Asha’irah masih mengambil kira ketinggian wahyu dan mempunyai syarat-syarat yang ketat. Kertas kerja ini akan mengkaji lebih lanjut pandangan tokoh ilmuwan aliran

Asha’irah terutamanya al-Ghazali dan al-Razi mengenai ta’wil, ciri-ciri dan syarat-syaratnya. Ia juga akan mengenalpasti pengajaran yang dapat ambil dari pandangan-pandangan tersebut bagi menghadapi cabaran-cabaran semasa yang dihadapi oleh masyarakat Islam sekarang. 16. Dr Sulaiman bin Ibrahim elBarruhiy Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam KAEDAH PENYEBARAN DAKWAH MENERUSI MESEJ AKIDAH AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMA‘AH: KAJIAN TERHADAP JAM‘IYYAH AL-MASHARI‘ ALKHAYRIYYAH AL-ISLAMIYYAH DI LEBANON ABSTRAK: Jam‘iyyah al-Mashari‘ al-Khayriyyah al-Islamiyyah di Lebanon adalah salah sebuah pertubuhan agama yang berpegang teguh dari aspek akidah kepada fahaman Ahl alSunnah wa al-Jama‘ah aliran Asha‘irah, dari aspek fiqh kepada mazhab Imam al-Shafi‘iy (r.h.) dan dari aspek kerohanian kepada Tarekat al-Rifa‘iyyah. Jam‘iyyah ini diasaskan oleh Shaykh ‘Abdullah bin Muhammad al-Harariy al-Habashiy (r.h.) dan pengaruhnya telah berkembang pesat di Lebanon dan serata dunia termasuk Malaysia. Jam‘iyyah ini sangat sinonim dengan kaitannya dengan golongan Wahhabiyyah yang merupakan golongan yang berbeza pendapat dalam beberapa persoalan akidah dan juga persoalan tasawwuf yang dimusuhi oleh Wahhabiyyah. Kajian ini akan meneliti kegigihan Jam‘iyyah al-Mashari‘ al-Khayriyyah al-Islamiyyah dalam menyebarkan dakwah Islamiah menerusi mesej-mesej akidah Ahl al-Sunnah wa alJama‘ah aliran Asha‘irah. Persoalan kajian akan berlegar kepada dua persoalan utama; (i) Apakah perkara-perkara pokok dalam akidah yang diutarakan oleh Jam‘iyyah itu yang boleh dianggap sebagai maudhu‘ perbezaan langsung dengan golongan Wahhabiyyah? (ii) Apakah metode dan uslub penyebaran mesej-mesej dakwah tersebut? (iii) Apakah mesej dakwah ini boleh digunakan di Malaysia sebagai kaedah memperkukuhkan institusi akidah Ahl alSunnah wa al-Jama‘ah di Malaysia? Objektif kajian ialah (i) Untuk mengenal pasti beberapa persoalan utama yang menjadi nadi perbezaan antara Jam‘iyyah yang mendokong akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah aliran Asha‘irah dengan fahaman aliran Wahhabiyyah. (ii) Untuk mengenal pasti metode dan uslub penyebaran mesej-mesej dakwah tersebut oleh Jam‘iyyah. Kajian ini menggunakan metode kajian perpustakaan dan metode kajian lapangan. Namun,

untuk petikan kertas kerja ini, metode perpustakaan lebih banyak digunakan. Kajian ini mendapati bahawa isu akidah yang paling diutamakan oleh Jam‘iyyah ini ialah isu apakah keberadaan Allah (s.w.t.) itu bertempat atau tidak dan mereka menetapkan bahawa (‫ ,)ال موجككود بل مكككان‬isu istiwa’ Allah (s.w.t.) di ‘Arasy, isu takwil ayat al-Qur’an dan hadith dan lain-lain. Sementara dari sudut metode dan uslub dakwah, kajian ini mendapati ia agak keras tetapi mengandungi isi-isi yang benar. Dalam konteks Malaysia, adalah dicadangkan agar pendakwah menggunakan hujah yang dikupas oleh Jam‘iyyah ini untuk berdepan dengan golongan yang menentang akidah Ahl al-Sunnah wa alJama‘ah aliran Asha‘irah tetapi hendaklah menggunakan pendekatan yang lebih lunak sesuai dengan sifat orang Melayu yang sentiasa berbudi bahasa dan lemah lembut. 17. 18. Dr Haji Norarfan Bin Haji Zainal Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sharif Ali Brunei Darussalam

‫ملحظات الشيخ الندوي على أسلوب علم‬ ‫الكلم فى إثبات العقائد السلمية‬
PEGANGAN AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH DI BRUNEI DARUSSALAM: ISU DAN CABARAN ABSTRAK: Sultan Akidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah begitu sinonim dan dominan di rantau Asia Tenggara. Hampir keseluruhan penduduknya yang berugama Islam mengikut kefahaman akidah ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ). Malah, sebahagian negara-negara Islam di rantau ini termasuk Negara Brunei Darussalam memperlembagakan agama Islam sebagai agama rasmi negara menurut pegangan ahli Sunnah Wal Jama’ah. Ini jelas termaktub dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959 Bab 3 (1). Namun dewasa kini, seringkali kita mendengar banyak golongan melabelkan diri mereka sebagai Ahli Sunnah Wal Jama’ah. Persoalannya, siapa sebenarnya ASWJ? Apakah yang dimaksudkan ASWJ dalam konteks masyarakat Islam Brunei? Apakah pendekatan Kerajaan Negara Brunei Darussalam dalam menyerapkan ajaran-ajaran ASWJ di kalangan masyarakat Islam Brunei? dan sejauhmanakah pengaruh dan kesan ajaran ASWJ di Brunei? Artikel ini akan merungkai persoalan-persoalan tersebut selain mengupas isuisu dan cabaran-cabaran pegangan Ahli Sunnah Wal Jama’ah di Negara Brunei Darussalam.

19.

Mohd Anuar Mamat (Calon

PhD UM) Basri Husin (Calon PhD UM) Mohd Manawi Mohd Akib (Calon Sarjana UM) Jabatan Akidah Pemikiran Islam Dan

PRINSIP-PRINSIP AHL AL-SUNNAH WA ALJAMA’AH : PENGENALAN DAN TERJEMAHAN MELAYU WASIYYAH IMAM ABI HANIFAH. ABSTRAK:

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur 20. 21.

‫د. مصعب الخير إدريس‬ ‫السيد مصطفى الدريسي‬
Ahmad Yumni Bin Abu Bakar (UiTM) Norafifah Bt Ab Hamid (Calon Sarjana UM)

‫قسمة التوحيد ودراسته بين ابن تيمية وعلماء‬ ‫الكلم‬
TUDUHAN BID’AH DALALAH TERHADAP BEBERAPA AMALAN DALAM KESENIAN ISLAM DI ALAM MELAYU: SUATU ANALISIS DAN KRITIKAN ABSTRAK:

22.

‫الستاذ الدكتورمحمد‬ ‫سالم محمد أبو عاصي‬
E-mail msalem@qu.edu.qa Tel: 009745848037 Tel: 009747911091

‫بعض أفكار ابن تيمية في العقيدة :تحليل‬ ‫ومقارنة‬

23.

Prof Madya Dr Khadijah Mohd Khambali @ Hambali Jabatan Akidah Pemikiran Islam Dan

ANALISIS KALIMAH ALLAH MENURUT PERSPEKTIF AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH ABSTRAK:

Akademi Pengajian Islam Perbezaan konsep ketuhanan dalam Islam dan Kristian dan juga agama-agama lain merupakan salah satu isu teologi dan Universiti Malaya, Kuala metafizik yang sering menjadi bahan perbincangan dalam Lumpur dialog antara agama. Perkara ini menurut Syed Hossein Nasr (1995) perlu dikaji, diperjelas secara rinci dan difahami agar keharmonian dan persefahaman antara para penganut

beraneka agama dapat ditingkatkan. Acapkali persoalan ketuhanan yang ditimbulkan tidak banyak berkaitan tentang the nature of God tetapi lebih kepada bagaimana caranya Tuhan memanifestasikan diriNya (the way in which God manifests Himself). Kesemua agama bersepakat untuk mengakui kekuasaan Tuhan dan kewujudan Tuhan yang sebenar. Namun, apabila kita telusuri secara rencam pastinya dalam setiap agama adalah berbeza dari aspek konsep transidensi Tuhan dan Divine Reality dimanifestasikan atau dijelmakan dalam alam nyata ini. Sekiranya boleh, apakah dan bagaimanakah maksud dan interpretasi penjelmaan Tuhan yang sebenar. Tuntasnya; Islam jelas menolak konsep inkarnasi (incarnation) yang disandarkan kepada kemutlakan (the Absolute) Tuhan. Sebaliknya, agama Kristian khususnya dan agama-agama lain kurang menekankan konsep kemutlakan tetapi lebih bersandarkan kepada penjelmaan kemutlakan sebagai Tuhan Anak ataupun inkarnasi kebenaran (the Truth incarnate). Pendirian dan kefahaman yang berbeza antara Islam dan Kristian dan agama-agama lain mengenai konsep ketuhanan kembali menjadi isu perbahasan antara para penganut pelbagai agama di Malaysia. Bukan itu sahaja, bahkan dalam kalangan umat Muslim turut berbeza pandangan dan pemikiran dalam soal kalimah Allah dan isu ketuhanan ini. Bagi memahami persoalan ini, artikel ini akan membincangkan beberapa perkara penting yang berkaitan dengan realiti nama Tuhan yang sebenar dalam agama Islam yang dilihat daripada perspektif Ahli Sunnah wa al-Jamaah kerana merupakan aliran yang diterima sebagai aliran utama negara. Artikel ini akan membincangkan konsep kalimah Allah, perbandingan konsep Tauhid, penggunaan kalimah Allah sebagai satu metode contextualization serta pendirian Islam yang dirujuk kepada pemikiran Ahli Sunnah wa al-Jamaah terhadap realiti konsep Allah. 24. Prof.Dr.Ali Mufrodi, MA. Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia LATAR BELAKANG SOSIAL DAN POLITIK PERTUMBUHAN PEMIKIRAN AL-ASH’ARIYAH (ANTARA LATARBELAKANG SOSIO-POLITIK KELAHIRAN ASHA`IRAH DAN KEDUDUKAN SOSIO-POLITIK UMAT ISLAM KINI: KAJIAN TERHADAP KESESUAIAN PEMIKIRAN ASHA`IRAH DALAM MENGHADAPI ISU SEMASA ) ABSTRAK:

Pemikiran al-Ash’ariyah tumbuh dari ide seorang ulama yang bernama Abu al-Hasan ‘Ali al-Ash’ari (260-324 H/873935 M) di Basrah, Irak. Pemikiran al-Ash’ari mendominasi kalangan umat Islam yang tergolong Ahl al-Sunnah wal Jama’ah dari masa klasik hingga masa sekarang, terutama di kawasan Asia Tenggara. Inti pokok pemikirannya antara lain ialah tentang keesaan Allah swt. Abu Hasan al-Ash’ari pada mulanya menganut faham Mu’tazilah yang pernah menjadi faham resmi negara di masa pemerintahan Khalifah alMakmun dari Dinasti Abbasiyah , namun dalam usia 40 tahun, ia keluar dari aliran rasional tersebut. Ia mengemukakan pendapatnya bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia, dan tiada pula bandingan-Nya, dan bahwa semua makhluk bergantung kepada-Nya, serta Mumammad adalah hamba dan rasul atau utusan-Nya. Bahwa surga dan neraka itu benar adanya, dan hari akhir akan terjadi tanpa diragukan lagi, serta manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Bahwa baik dan buruk yang terjadi di bumi ini adalah karena kehendak dan keputusan-Nya. Bahwa al-Qur`an adalah kalam Ilahi, bukan makhluk, dan bahwa kaum yang beriman akan melihat Allah di surga nanti, serta orang-orang yang salat tidak boleh dikafirkan meskipun melakukan dosa besar. Dimaksud dengan keadaan sosial yang melatarbelakangi pemikian al-Ash’ari ialah situasi sosial keagamaan yang terjadi pada saat Imam itu hidup. Umat Islam berpolemik tentang masalah-masalah kegamaan saat itu, yakni antara kaum Ahl al-Hadith dan Mu’tazilah. Ash’ari membela Ahl al-Hadith yang memaknai ayat-ayat al-Qur`an secara harfiah atau literer, namun ia tidak dapat lepas dari pemikiran Mu’tazilah yang menggunakan ta’wil. Pemakaian ta’wil bagi Ash’ari dilakukan bila tidak dapat digunakan lagi penafsiran ayat-ayat al-Qur`an secara harfiah. Inilah bedanya antara Ash’ari dan Mu’tazilah, sehingga ia berusaha berada di tengah-tengah antara keduanya. Dimaksud dengan situasi politik adalah bagaimana keadaan politik dunia Muslim yang sedang terjadi saat Imam Ash’ari hidup. Ketika ia lahir, Daulah Bani Abbas dalam kondisi yang kacau, tidak stabil, dikarenakan para khalifahnya yang mulai lemah. Dalam masa hidupnya setidaknya ada 6 khalifah yang memerintah, mulai al-

Mu’tamid (256-279 H) hingga al-Radi (322-329). Daulah Abbasiyah dalam pengaruh etnik Turki pada masa sekitar seratus tahun kedua ini. Khalifah Abbasiyah memberikan posisi istimewa terhadap etnik yang berasal dari Asia Tengah ini, dengan mengesampingkan etnik Arab dan Persia yang telah berpengaruh sebelumnya. Kebijakan ini bukannya membawa manfaat bagi Abbasiyah, namun membawa malapetaka kekhalifahan yang mulai menuju ke disintegrasi. Mereka memperlakuan para khalifah dengan tindakan keras, seperti al-Mu’taz dijemur di terik panasnya matahari, disiksa dan dibunuhnya. Al-Muqtadir dipotong kepala dan badanya, dibiarkan begitu saja beberapa hari di jalan raya, al-Qahir diturunkan dari jabatannya sebagai Khalifah dengan sangat kejam. Namun, dalam keadaan politik yang tidak menentu itu masih ada ulama yang berpikiran cemelang, Imam Ash’ari, yang bahkan ide-idenya berpengaruh di dunia Islam hingga kini.

25.

Abdullaah Jalil Muhammad Khari Mahyuddin Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Nilai, Negeri Sembilan. Email: abdullaah@usim.edu.my / muhdkhairi@usim.edu.my

KEDUDUKAN AL-ASHAIRAH SEBAGAI TUNGGAK AHLI SUNNAH DAN JAMAAH: SATU ANALISA (KEABSAHAN ASHA`IRAH DAN MANHAJNYA SEBAGAI TUNGGAK AHLI SUNNAH WA ALJAMA`AH ) ABSTRAK: Sejak akhir-akhir menolak ini tersebar beberapa ulama’ Al-

pendapat atau fahaman yang secara terangterangan kedudukan Ashairah sebagai Ahli Sunnah dan Jamaah. Bahkan, Imam Abu al-Hasan al-Ash’ari didakwa telah menarik semula manhajnya dan bertaubat daripada pendekatan yang dibawa oleh ulama’ Al-Ashairah selepasnya. Sebahagian kecil masyarakat juga dilihat terpengaruh dengan pendekatan ini lantas menolak karya-karya dan

rujukan akidah Al-Ashairah yang selama ini menjadi pegangan majoriti ulama’ dan umat Islam di dunia Islam umumnya dan di Tanah Melayu ini khususnya. Perkara ini mungkin timbul disebabkan kurangnya Islam kefahaman berkenaan sebahagian masyarakat

sejarah Al-Ashairah dan perkembangan ilmu akidah itu sendiri. Oleh itu, artikel ini bertujuan meninjau dan menganalisa pendapat para ulama’ Islam berkenaan dengan kedudukan AlAshairah sebagai tunggak kepada aliran Ahli Sunnah dan Jamaah di dalam perkara akidah dan mengupas beberapa isu yang dikaitkan dengan alirah Al-Ashairah ini. Artikel ini akan membincangkan metodologinya, konsep Ahli Sunnah dan serta Jamaah, sejarah perkembangan Al-Ashairah dan tokoh-tokohnya, pandangan para ulama’ berkenaan kedudukan Al-Ashairah sebagai tunggak Ahli Sunnah dan Jamaah di dalam bidang akidah. Artikel ini juga akan mengupas beberapa isu yang dikaitkan dengan Al-Ashairah seperti dakwaan bahawa Imam Abu al-Hasan al-Ash’ari bertaubat daripada manhaj Al-Ashairah, dakwaan bahawa Al-Ashairah mendahulukan akal ke atas nas (naql) serta hukum orang yang mencaci dan mengeji ulama’ Al-Ashairah. Semoga hasil kajian yang dipaparkan di dalam artikel ini dapat menjernihkan kefahaman dan memberikan gambaran yang sebenar berkenaan kedudukan Al-Ashairah sebagai tunggak Ahli Sunnah dan

‫‪Jamaah di sisi majoriti ulama’, khususnya di‬‬ ‫.‪dalam bidang akidah‬‬ ‫.62‬ ‫‪Fadila Grine‬‬ ‫‪PhD candidate Islamic‬‬ ‫‪History and Civilization‬‬ ‫‪University Malaya‬‬

‫الثقافة العقدية عند الشيخ محمد‬ ‫الغزالي )ت 6991م(‬ ‫لخدمة العقيدة السلمية في هذا الق برن ل ب بد‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫أن تتنببباول القلم الجبببادة مبببباحث العقيبببدة‬ ‫السبلمية ببالبحوث القيمبة لجللبة موضبوعها‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ولعلقته با المباش برة بنوعي بة الت بدين المنش بود‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫والحياة والثقافة ورس بالة النس بان عل بى وج به‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫الرض. وقد ولد علم الكلم في بدايته لحت بواء‬ ‫ب‬ ‫السببلوك الفببردي والجتمبباعي فببي المجتمببع‬ ‫الس بلمي الول، وله بذا فق بد إتس بم بالواقعي بة‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫والحيوية في رب بط الس بلوك بأص بوله العقدي بة،‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫وأفببرز عببن معببايير لتقببويم السببلوك القببويم‬ ‫والمنحرف برده إلى أصله العقدي. وتميز هببذا‬ ‫الطرح العقدي بالبس باطة والوض بوح، وه بو م با‬ ‫ب ب‬ ‫استدعته ضرورة تطوير جه باز دف باعي من باعي‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫للتصدي للشبهات التي كانت بالمرصاد لعقيدة‬ ‫التوحيببد. وهكببذا كببان علببم الكلم إلببى غايببة‬ ‫القرن الخبامس الهجبري علبم إثببات العقيبدة‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫للمسبلمين وغيرهبم، وإلزامهبم ببإيراد الحجبج‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫عليها ودفع الشبه عنها، وجهازا دفاعيا لتحصين‬ ‫العقي بدة والثقاف بة الس بلامية ف بي وج به الغ بزو‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫الثقببافي الول، دخببل علببم الكلم بعببد ذلببك‬ ‫مرحلة سلبية لسباب ك بثيرة داخلي بة وخارجي بة‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫أدت إلبى تراكمبات تحتباج إلبى قبراءة متأنيبة‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫تفرق بين ما هو أصلي نفيس وما هببو طفيلببي‬ ‫دخيل.‬

‫لكن منذ قرنين من الزم بن ت بواجه الم بة‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫غزوا ثقافيا من طبيعة مختلفة، إذلم يع بد عل بم‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫الكلم البذي كبان مترصبدا لمبا يفبرزه الواقبع‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫الثقببافي بمببا يجببانب العقيببدة مببدافعا عنهببا‬ ‫لحت ببواء الفك ببر المنح ببرف داخ ببل المجتم ببع‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫السلمي،ولبم يعبد قبادرا علبى احتبواء الغبزو‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫الثقافي الجديبد البذي تعرضبت لبه المبة فبي‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫عصور النحطاط والنحدار العام الببذي أصبباب‬ ‫الفك بر الس بلمي والحي باة الس بلمية ف بي ك بل‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫مناحيها بما فيها الفكر العقدي الذي م بال إل بى‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫التجريد وانشغل به عبن واقبع الحيباة، فتحبول‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫إلى مرحلة م با بع بد المج بادلت ف بي المس بائل‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫الكلميبببة والخلفبببات الفرعيبببة والشبببتغال‬ ‫بالتببأليف والتعليببق علببى التعليببق -الحواشببي‬ ‫على الحواشي-، وفَقد هذا الفكر ف باعليته ف بي‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫َ َ‬ ‫حياة المسلمين وت بوجيهه للثقافببة الس بلمية ،‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫فانفلتت قيم المجتمع الس بلمي وثق بافته ع بن‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫المرجعيببة العقديببة، وفقببدت معهببا مببباحث‬ ‫العقيدة عنصر الواقعية في المعالجبة والطبرح‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫والتحليل، وتوقفت إثرها ع بن معالج بة ح بوادث‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫وعلل فادحة ومظاهر حياتي بة جدي بدة ل تتن باغم‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫مع التوحيد.‬ ‫وأصبببحت مشبباكل المسببلمين العقديببة‬ ‫أكبر مبن مسبألة فبي علبم الكلم تطبرح فبي‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫مجلس المام حسن البصري، ويكفببي أن يببرد‬ ‫عليها في حلقته العلمية بما تيسر له من الدلة‬ ‫النقلية والستدللات العقلية التي كبانت كافيبة‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫لحتبببواء المشبببكلة فبببي الوسببباط العامبببة‬ ‫والخاصة. فقد كان لذلك المنهج وتلك الفعاليبة‬ ‫ب‬

‫ف بي الحت بواء أس بباب أخ برى تع بود إل بى ق بوة‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫المرجعيببة الدينيببة والنفببوذ الببذي حظببى بببه‬ ‫العلماء في زمن كانت الس بلطة الثقافي بة ه بي‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫الفاعل . لكن يبدو أن المعادل بة الي بوم تختل بف‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫وواقع المة يفتق بد إل بى ال بروح اليماني بة ال بتي‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫حركبت الصبدر الول، أدرك ذلبك علمباء أجلء‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫آمنببوا أن الفكببر العقببدي يجببب أن يسببترجع‬ ‫واقعيتببه ودينبباميكيته الثقافيببة والجتماعيببة،‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ودعببت حركببات الصببلح فببي مطلببع القببرن‬ ‫الماضي لتجديد الفكر السلمي، وإعادة النظر‬ ‫في منهج تدريس العقيدة السلمية، ف‬ ‫ج باء الم بام محم بد عب بده ف بي مح باولته‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫التخلببص مببن الجمببود فببي رسببالته "رسببالة‬ ‫التوحيبد"، واببن بباديس والطباهر ببن عاشبور‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ومالك بن ن ببي والقرض باوي ونف بر م بن خي برة‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫علم بباء ه ببذا الزم ببان ، وف ببي ه ببذا الفص ببيل‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫الصلحي يأتي الشيخ محمد الغزالببي ليضببيف‬ ‫جديدا لدراسة وعرض العقيدة السلمية لبنبباء‬ ‫ثقافة عقدية عملية.‬ ‫الشيخ محمد الغزالي السقا )ت 6991م( وضع‬ ‫خطوطا منهجية قيمة لعلم العقيدة في إطار‬ ‫مراجعة الثقافة العقدية وأثرها على الثقافة‬ ‫السلمية بما سيتناوله هذا البحث الذي‬ ‫يكشف عن مزايا الفكر العقدي والثقافة‬ ‫العقدية كما عرضها الشيخ محمد الغزالي. من‬ ‫يقرأ للشيخ الغزالي يعرف أنه مارس النقد‬ ‫حتى حسبه القراء متخصصا في الفساد‬ ‫السياسي والقتصادي، ومارس الدعوة حتى‬ ‫حسبه القراء داعية وخطيبا وكاتبا حصيفا خدم‬

‫الدعوة وبلور الفكر الدعوي في هذا القرن، ،‬ ‫لكن من يعرف أن للغزالي إتجاها جديدا في‬ ‫عرض العقيدة السلمية وتدريسها؟‬ ‫لقد حارب الغزالي أصنام جديدة وأفكار عليلة‬ ‫تسللت إلى العقيدة السلمية، وكان‬ ‫بالمرصاد لمظاهر التدين المغشوش الذي ل‬ ‫يستقيم مع روح التوحيد، وأتى بمعايير جديدة‬ ‫في فهم الفطرة، الحرية، العبودية،‬ ‫الستبداد، والفرعونية..، وحقق الغزالي في‬ ‫الخلل الذي أصاب مفهوم القضاء والقدر،‬ ‫وحرر مباحث علم الكلم الموروثة من عهد‬ ‫الجمود وقرون التخلف والجدل، لكن أهم ما‬ ‫شغل الغزالي هو كيف تقدم العقيدة للجيال‬ ‫في ثوب قشيب وأسلوب حي يلمس القلب‬ ‫والروح؟ وكيف يصير العقل أداة هداية وليس‬ ‫أداة شرود وضلل؟ و كيف تصبح العلوم‬ ‫النسانية و الكونية في خدمة التوحيد؟ و كيف‬ ‫يرقى النسان محور الخلق والكون في‬ ‫المعادلة العقدية ليعبد الله تعالى عن علم‬ ‫وبصيرة؟‬ ‫ومن خلل النظر والتحليل في مؤلفات‬ ‫ومقالت ومحاضرات الشيخ محمد الغزالي،‬ ‫نجد مادة ثرية في الفكر العقدي ومعالم منهج‬ ‫يتسم بالواقعية والبساطة، لكنه في نفس‬ ‫الوقت يعكس معرفة الغزالي بتاريخ علم‬ ‫الكلم، ونشأته وتطوره وأسسه الفكرية‬ ‫والفلسفية، ودراية بحجم المشكلت التي‬ ‫تعاني منها المة جراء غياب ثقافة التوحيد،‬ ‫خاصة ظاهرة النفصال الذريع بين الحياة‬ ‫السلمية والمرجعية العقدية مما أدى إلى نمو‬

‫خارج رحم الثقافة السلمية، واستنجاد الكثير‬ ‫من المثقفين المسلمين بالمذاهب الوضعية‬ ‫والفلسفات المادية بحثا عن أيديولوجية حياة‬ ‫في غياب دور المنظومة العقدية التي عجزت‬ ‫أن تتابع سير الحياة، والمنعطفات الفكرية‬ ‫والعقبات الحياتية، ولم تعد قادرة أن تجيب‬ ‫عن المسائل المحدثة أو أن تربط النسان‬ ‫باستمرار بأصوله العقدية وتمده بفلسفة‬ ‫الحركة والحياة. فالغزو الثقافي الذي اجتاح‬ ‫المة قاطبة منذ قرنين يدمر البنى التحتية‬ ‫للمجتمعات السلمية دون وجود جهاز مناعي‬ ‫عقدي يرد الفساد الزاحف عن الفكر والحياة‬ ‫والسلوك، ويأتي هذا البحث إضافة إلى تصفية‬ ‫التراث العقدي وتفعيل المعطيات اليمانية‬ ‫لخلق ثقافة عقدية سليمة وفاعلة، والوقوف‬ ‫على أهم معالم منهج الغزالي في حقن‬ ‫.الثقافة السلمية بالتوحيد‬
27. Dr. Mohd Farid bin Mohd Sharif Bahagian Pengajian Islam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia. faridusm@usm.my IMEJ ABU HASSAN AL-ASH’ARI DI BARAT: SATU KAJIAN TERHADAP PANDANGAN D.B. MACDONALD DAN W.M. WATT ABSTRAK: Kertas ini mengkaji pandangan dua sarjana Barat tentang Abu Hasan al-Ash‘ari. Duncan B. Macdonald dan William Montgomery Watt dipilih berdasarkan impak tulisan mereka tentang alAsh‘ari kepada golongan umat Islam dan bukan Islam dalam tradisi pengajian Islam dan orientalis. Salah satu isu yang diketengahkan dalam kajian ini ialah sejarah kemunculan dan perkembangan pemikiran al-Ash‘ari dalam dunia Islam. Isu ini sangat mustahak untuk diteliti memandangkan dunia kini menyaksikan senario geo-politik yang berubah-ubah, ditambahkan lagi dengan munculnya sensitiviti masyarakat terhadap keperluan dialog antara agama. Jika hubungan atau interaksi antara agama dilihat positif, maka di sana wujud keperluan untuk

membangunkan kesedaran intelektual masyarakat terhadap karya-karya sarjana Barat tentang Islam. Umumnya umat Islam mempunyai pandangan yang stereotaip terhadap karya-karya dalam genre ini. Hal ini menyebabkan timbul prasangka, prejudis, apatetik dan salah faham terhadap sumbersumber Barat. Memang tidak dinafikan, pada zaman pertengahan, Islam digambarkan sebagai masyarakat antagonis dan provokatif. Hal ini telah mendorong para sarjana Islam berusaha menukar persepsi yang negatif ini. Namun, terdapat juga karya-karya yang dihasilkan oleh sarjana Barat menunjukkan sikap yang adil malah memberikan merit yang tinggi pula kepada survival agama Islam. Oleh itu, kajian biografi seperti ini diharapkan dapat mengesahkan dua kemungkinan: pertama kajian ini mengesahkan stereotaip penulisan zaman pertengahan; atau kedua kajian ini mengesahkan bahawa biografi al-Ash‘ari yang ditulis oleh D.B. Macdonald dan W.M. Watt ialah signifikan. 28. 29. 30.

SENARAI SEMAK ABTRAK YANG PERLU DI NILAI Bil 23. Nama Tawfiq Wahbah TAJUK Nama fail Ali

)‫(توفيق علي وهبه‬ ‫رئيس المركز العربي‬ ‫للدراسات والبحوث‬
24. Prof Zainab Solihi al-Jazair

‫( المشششششذهب الششششششعري-32المككذهب الشككعري وقضككايا‬Tawfiq ‫أمككككن المجتمككككع والسككككلم‬Wahbah).doc ‫العالمي‬

‫(الستاذة زينب صالحي‬ )‫الجزائر‬

‫( المام السنوسي-42المككام السنوسككي وجهككوده‬Zaynab Salihi).doc ‫في الككدفاع عككن عقيككدة أهككل‬ ‫السنة والجماعة‬

25.

Assistant Prof Dr. Basyouny‫فككي‬ Nehela Islamic American university and Qatar university

‫( أثشششششششششششر الششششششششششششاعرة-52أثككر مككذهب الشككاعرة‬Basyouny ‫الدعوة السلمية المعاصرة‬Nehela).doc

26.

Nedal el-Ghattis

‫نضال الغطيس‬ ‫معهد البحرين للدراسات‬ ‫المصرفية والمالية‬ 20525 .‫العنوان: ص.ب‬ ‫مملكة البحرين‬
27. Fadila Grine (PhD candidate Islamic History and Civilization University Malaya)

‫( تجديد مفهوم الغيب الدنيوي-62تجديد مفهوم الغيب الدنيوي‬Nedal el‫في الفكر السككلمي وثنائيككة‬Ghattis). doc ‫الدين والسياسة‬

‫الثقافة العقدية عند‬ ‫الشيخ محمد الغزالي )ت‬ (‫6991م‬

27-‫(الثقافة العقدية‬Fadila Grine).doc

28.

Che’ Razi (IHA070044)

JusohTradisi Penulisan Kitab28-Tradisi Penulisan Kitab (Che Sharah Dalam KerangkaRazi).doC Asha’irah: (Calon Ph.D, Jabatan Aqidah Akidah dan Pemikiran Rujukan Khusus Kepada Islam, Akademi Pengajian Kitab Sharah Melayu Islam, Universiti Malaya) Prof Madya Dr KhadijahAnalisis Kalimah Allah29-Kalimah Allah Mohd Khambali @ Hambali Menurut Perspektif AhliHambali).doc (Jabatan Akidah Dan Sunnah Wa Al-Jamaah Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya) (Khadijah

Bin

29.

30.

Prof Madya Dr KhadijahKonsep Ahli Sunnah Wa30-Konsep ASWJ (Khadijah & Mohd Khambali @ Hambali Al Jamaah: PenyegaranAdina).doc Nor Adina Binti AbdulPemahaman Kadir (Jabatan Akidah Pemikiran Islam Dan

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya) 31. Abdullaah Jalil Muhammad Mahyuddin (Universiti Sains Malaysia (USIM) Kedudukan Al-Ashairah31-Kedudukan Al-Ashairah KhariSebagai Tunggak Ahli(Abdullah & Khairi).doc Sunnah Dan Jamaah: Satu Analisa Islam

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful