P. 1
Robot 3D Frame

Robot 3D Frame

|Views: 2,625|Likes:
Published by vanthiep50

More info:

Published by: vanthiep50 on Jun 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2015

pdf

text

original

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

1

KẾT CẤU KHUNG THÉP 3D – 3D STEEL FRAME STRUCTURE
Mục đích của bài này là trình bày cách định nghĩa, phân tích và báo cáo sự phát sing của một khung thép đơn giản trong Robot.

1 BẮT ĐẦU DỰ ÁN MỚI 1.1 Tạo dự án
1. Ra lệnh bằng một trong các cách sau: • • • 2. Trên trình đơn: File  New project. Thanh công cụ: Bàn phím: Ctrl+N.

Các mô đun tính toán hiện ra. Xem chức năng của từng mô đun tại bài “Giới thiệu tổng quát”. Nhấn chọn một trong các mô đun sơ đồ tính.

3. 4.

Nhấn chọn

- kết cấu khung.

Màn hình hiện ra các công để thực hiện công việc tương ứng với sơ đồ đã chọn.

Nguyễn Văn Thiệp

2

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

1.2 Thiết lập đơn vị đo của Dự án – Units
1. Ra lệnh: bằng một trong các cách sau: • • 2. Trình đơn: Tools  Job Preferences hoặc Tools  Units and Formats Thanh công cụ: .

Hộp thoại hiện ra.

3.

Nhấn chuột vào mục Units and Formats, nội dung hộp thoại trở thành như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

3

4.

Nhấn nút để chọn đơn vị. Ở Việt Nam, chúng ta chọn Metric. Hộp thoại tiếp theo hiện ra để khẳng định.

5.

Nhấn Yes, toàn bộ các đơn vị chuyển về hệ mét.

1.3 Thiết lập các bước lưới
Lưới rất quan trọng trong vẽ hình. Các thanh, cột v.v... đều cho độ dài bằng tọa độ và các nút lưới thể hiện tọa độ đó. Chúng ta cần thiết lập cho phù hợp với đối tượng thiết kế. 1. Ra lệnh: bằng một trong các cách sau: • • 2. Trình đơn: View  Grid Step. Thanh công cụ: .

Hộp thoại hiện ra.

Nguyễn Văn Thiệp

4

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

3. 4. 5. 6.

Grid on/off: có đánh dấu – có hiện lưới. Dx = : gia số theo phương X. Cho = 0.5. Dy = : gia số theo phương Y. Cho = 0.5. Nhấn Apply. Nhấn Close, kết thúc hộp thoại.

1.4 Lưu trữ Dự án – Save
1. Ra lệnh: bằng một trong các cách sau: • • • 2. Trình đơn: File  Save. Thanh công cụ: . Bàn phím: Ctrl + S.

Hộp thoại hiện ra.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

5

3. 4. 5.

Tại Save as type: mặc định là ROBOT (*.rtd). File name: gõ tên dự án. Gõ “khung-thep-1”. Nhấn Save.

2 ĐỊNH NGHĨA MÔ HÌNH 2.1 Định nghĩa thanh (khung 2D) - Bars definition (frame 2D)
1. Ra lệnh: bằng một trong các cách sau: • • 2. Trình đơn: Geometry  Bars. Thanh công cụ: (thanh công cụ Structure Models bên phải màn hình).

Hộp thoại hiện ra.

Nguyễn Văn Thiệp

6

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

3. 4.

Number: số thanh. Số này tự động cập nhật. , danh sách các kiểu thanh hiện ra. Nhấn Tại Bar type: chọn kiểu thanh. Nhấn nút chọn kiểu cần dùng. Trong ví dụ này chọn Column. , danh sách các ki u tiết diện hiện ra. Nhấn ể Tại Section: chọn tiết diện. Nhấn nút chọn kiểu cần dùng. Trong ví dụ này chọn W14x21. • Nếu không có kiểu cần dùng ví như W14x211, nhấn nút chọn như hình dưới. , hộp thoại hiện ra,

5.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép • 6. • • • • 7. 8. 9. Nhấn Add và Close, đóng hộp thoại. Beginning: chân cột. End: đỉnh cột. Trong ví dụ này cho giá trị cột 1: Beginning: (0;0;0), End: (0;0;3), nhấn Add. Trong ví dụ này cho giá trị cột 2: Beginning: (7;0;0), End: (7;0;3), nhấn Add. Tiếp theo chọn Bar type: là Beam (dầm). Chọn Section: là W14x211. Cho các giá trị: Beginning: (0;0;3) End (7;0;3), nhấn Add.

7

Cho các giá trị tại các tham số:

10. Nhấn Close.

2.2 Định nghĩa gối đỡ - Supports Definition
1. Ra lệnh: bằng một trong các cách sau: • • 2. Trình đơn: Geometry  Supports. Thanh công cụ: (thanh công cụ Structure Models bên phải màn hình).

Hộp thoại hiện ra.

3. 4.

Nhấn vào Fixed. Đưa con trỏ đến nút chân cột, nhấn trái chuột, một gối đỡ được tạo ra. Tiếp tục với chân cột thứ 2.

Nguyễn Văn Thiệp

8

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

2.3 Định nghĩa nhịp 2
1. 2. Chọn cột 1 và dầm bằng cách nhấn thành cửa sổ, hoặc giữ phím Ctrl và chọn. Ra lệnh Edit  Edit  Vertical Mirror.

3.

Hộp thoại hiện ra.

4. 5.

Tại Edit mode, chọn Copy. Nhấn trái chuột vào trục của cột bên phải để chọn trục đối xứng.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 6. 7. Nhấn Execute.

9

Nhấn nút dưới đáy bên trái màn hình để chọn hiển thị nút và thanh. Hộp thoại hiện ra. Đánh d vào các mục Favorites  Node numbers, Bar description Bar ấu numbers như hộp thoại dưới.

8. 9.

Nhấn Apply và OK. , Nhấn các nút dưới đáy màn hình diện. Khung được tạo thêm như hình dưới. để hiển thị ký hiệu gối và hình dạng tiết

Nguyễn Văn Thiệp

10

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

2.4 Định nghĩa tải trọng - Load case definition
Trong phần này, chúng ta định nghĩa t ải trong (xác định số lượng, đặc tính và mô tả chúng). 1. Ra lệnh: bằng một trong các cách sau: • • 2. Trình đơn: Load  Load Types. Thanh công cụ: (thanh công cụ Structure Models bên phải màn hình).

Hộp thoại hiện ra.

3.

Nhấn New để định nghĩa tĩnh tải (dead load) (trọng lượng bản thân) với tên theo tiêu chuẩn lad DL1. • Tĩnh tải (trọng lượng bản thân) luôn tự động đặt tại dòng đầu tiên và hướng theo trục Z. Nhấn New để xác định hoạt tải với tên tiêu chuẩn là LL1. Nhấn New để xác định tải trọng gió với tên tiêu chuẩn là wind1. Làm tương tự để được tải trọng gió thứ 2 là wind2.

4.

Tại mục Nature – tính chất tải trọng, nhấn chọn Live (hoạt tải). • Tại mục Nature – tính chất tải trọng, nhấn chọn wind (tải trọng gió). • •

5.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 11

6.

Chúng ta đã định nghĩa được 4 tải trọng. Nhấn Close, kết thúc.

2.5 Xác định giá trị cho từng loại tải - Loads definition for particular load cases
2.5.1 Xác định hoạt tải LL1
1. Nhấn chọn tải trọng LL1 như hình dưới.

2.

Ra lệnh: bằng một trong các cách sau: • • Trình đơn: Load  Load Defination. Thanh công cụ: (thanh công cụ Structure Models bên phải màn hình).

3.

Hộp thoại hiện ra. Nhấn vào mục Bar, nhấn nút nhất (hình dưới bên phải). , để mở hộp thoại Uniform load – tải trọng đồng

4.

Nguyễn Văn Thiệp

12

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

• •

Tại hộp thoại này, cho pZ = -45. Nhấn Add. Đưa con trỏ nhấn vào dầm số 3. Nhấn Apply tại hộp thoại.

5.

Nhấn nút • • •

để mở hộp thoại T rapezoidal load -- tải trọng không đồng đều. -

Tại hộp thoại này cho các giá trị như hình dưới. Nhấn Add. Đưa con trỏ nhấn vào dầm số 5. Nhấn Apply tại hộp thoại.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 13

Nhấn Close đóng hộp thoại.

2.5.2 Xác định tải trọng gió wind1
1. Nhấn chọn tải trọng wind1 như hình dưới.

2.

• Ra lệnh: bằng một trong các cách sau: • • Trình đơn: Load  Load Defination. Thanh công cụ: (thanh công cụ Structure Models bên phải màn hình).

3.

Hộp thoại hiện ra. Nhấn vào mục Node, nhấn trên bên phải. để mở hộp thoại Nodal Force (lực tại nút) hình

4. 5.

Tại hộp thoại này cho Fx=9. Nhấn Add.

Nguyễn Văn Thiệp

14 6.

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép Nhấn chọn nút số 2 tại cột .

7.

Nhấn Apply và đóng hộp thoại Load Definition.

2.5.3 Xác định tải trọng gió wind2
1. Các bước 1, 2 giống như wind1. Nhấn vào mục Bar, nhấn nút phải). , để mở hộp thoại Uniform load (hình dưới bên

2. 3. 4.

Tại hộp thoại này, cho pX = -20, pY=0, pZ=0. Nhấn Add. Đưa con trỏ nhấn vào cột số 4. Nhấn Apply tại hộp thoại và nhấn Close đóng hộp thoại Load Definition.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 15

5.

Nhấn Close đóng hộp thoại Load Types.

2.6 Cho hiển thị tải trọng
Chúng ta có thể cho hiển thị tải trọng bằng biểu đồ trên màn hình vẽ hoặc gọi bảng vào và có thể xuất sang Excel.

2.6.1 Cho hiển thị hình ảnh tại màn hình.
1. Trên mục Select Case, nhần chọn Simple Case. 2. Nhấn nút hình dưới. và dưới đáy màn hình để hiển thị sơ đồ và giá trị tải trọng như

Nguyễn Văn Thiệp

16

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

2.6.2 Hiển thi bảng
1. Ra lệnh bằng một trong các cách sau: • • 2. Trình đơn: View  Table. Thanh công cụ: (thanh công cụ Structure Models bên phải màn hình).

Hộp thoại hiện ra. Nhấn chọn Load như hình dưới, nhấn OK.

3.

Bảng hiện ra như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 17

4.

Chuyển sang EXEL. • Ra lệnh Edit  Convert to EXCEL (CSV) format để chuyển sang Excel.

Hộp thoại hiện ra. Cho tên tệp, nhấn Save. Tệp này có thể gọi vào để áp dụng cho khung khác.

5.

Muốn ẩn bảng, ra lệnh như trên, xóa dấu tại Load.

Nguyễn Văn Thiệp

18

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

2.7 Tạo khung kết cấu công trình 3D
Khi chúng ta thực hiện việc sao chép khung, tất cả các đặc tính đã g ắn với nó như tải trọng, tiết diện, gối đỡ v.v... cũng được sao chép theo. 1. Mở khung nhìn 3D bằng một trong các cách: • • 2. 3. Ra lệnh trên trình đơn: View  Work in 3D  3D xyz. Thanh công cụ: 

Chọn tất cả các đối tượng của khung 2D (dùng cửa sổ hoặc CTRL+A). Ra lệnh bằng một trong các cách sau: • • Trình đơn: Edit  Edit  Translate. Thanh công cụ:  .

4. 5. 6. 7.

Hộp thoại hiện ra. Cho giá trị: dx=0, dX=8, dZ=0 bằng cách gõ 0,8,0 tại ô bên cạnh. Chọn Copy. Cho Number of repetitions = 1 như hình dưới.

8. 9.

Nhấn Execute, nhấn Close, kết thúc lệnh. Kết quả như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 19

2.8 Định nghĩa dầm bên - Definition of lateral beam
1. Ra lệnh: bằng một trong các cách sau: • • 2. 3. 4. Trình đơn: Geometry  Bars. Thanh công cụ: (thanh công cụ Structure Models bên phải màn hình).

Hộp thoại hiện ra. Number: số thanh. Số này tự động cập nhật. , danh sách các kiểu thanh hiện ra. Nhấn Tại Bar type: chọn kiểu thanh. Nhấn nút chọn kiểu cần dùng. Trong ví dụ này chọn Beam. , danh sách các ki u tiết diện hiện ra. Nhấn ể Tại Section: chọn tiết diện. Nhấn nút chọn kiểu cần dùng. Trong ví dụ này chọn W12x190. • • Nếu không có kiểu cần dùng ví như W12x190, nhấn nút chọn như hình dưới. Nhấn Add và Close, đóng hộp thoại. , hộp thoại hiện ra,

5.

6. • • •

Cho các giá trị tại các tham số: Beginning: chân cột. End: đỉnh cột. Trong ví dụ này cho giá trị dầm 1: Beginning: (14,0,3), End: (18,8,3), nhấn Add.

Nguyễn Văn Thiệp

20

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

7.

Nhấn Close. Kết quả như hình dưới.

2.9
1. 2.

Tạo thanh giằng - Definition of cross bracings
Cách làm tương tự như trên. Chọn thanh giằng kiểu Section (L4x4x0.25) Tại hộp thoại Bars cho các giá trị của thanh 1: Beginning và End (14;0;3) (14;8;0), nhấn Add. Thanh thứ 2: (14;8;3) (14;0;0), nhấn Add.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 21

3.

Kết quả như hình dưới.

2.10 Tạo các khung còn lại
Chúng ta lại dùng công cụ Copy để tạo ra các dầm và thanh giằng còn lại. 1. 2. 3. Chọn các thanh 11, 12,13. Ra lệnh Hộp thoại hiên ra. Cho giá trị dX, dY, dZ như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp

22

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

4. 5.

Nhấn Execute lần 1 được các thanh ở giữa. Lúc này các thanh giữa lại trở thành đối tượng gốc Nhấn Execute lần 2 được các thanh mép bên trái.

6.

Nhấn Close, kết thúc lệnh. Kết quả các thanh được tạo ra như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 23

3 PHÂN TÍCH KẾT CẤU – STRUCTURE ANALYSIS
Sau khi đã đ ịnh nghĩa xong một khung kết cấu 3D đơn giản, chúng ta bắt đầu quá trình phân tích.

3.1 Chọn phương án tự động kết hợp
Chúng ta chọn phương án tổ hợp các yếu tố một cách tự động để phân tích. 1. Ra lệnh trên trình đơn: Load  Automatic combinations.

Nguyễn Văn Thiệp

24

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

2.

Hộp thoại hiện ra. Nhấn chọn Full automatic combinations.

3.

Nhấn OK.

3.2 Thực hiện tính toán
1. Ra lệnh bằng một trong các cách sau: • Trên trình đơn: Analysis  Calculations.

Thanh công cụ:

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 25

2.

Quá trình tính toán được thực hiện.

3.3 Xem kết quả tính toán phân tích
3.3.1 Xem kết quả của dầm dưới dạng biểu đồ
1. 2. Nhấn nút dưới đáy màn hình để chuyển dầm sang chế độ hiển thị biểu đồ.

Chọn LL1 trên Select cases:

3.

Ra lệnh trên trình đơn: Results  Diagrams for Bars.

4. 5.

Hộp thoại hiện ra. Nhấn mục NTM tiếp theo đánh dấu My Moment. Nhấn Apply. Biểu đồ mô men My hiện ra.

Nguyễn Văn Thiệp

26

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

3.3.2 Xem kết quả dưới dạng bảng
Select View > Tables to open Tables: Data and Results dialog, then tick on Forces and OK to view all information about internal forces (Values, Envelope, Global extremes). 1. 2. Ra lệnh trên trình đơn: View  Table. Hộp thoại hiện ra. Nhấn đánh dấu vào Force.

3. 4.

Nhấn OK. Nhấn vào nút Forces dưới đáy màn hình, bảng hiện ra kết quả hiện ra.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 27

5.

Tại đây có các bàng: • • • • Values: giá trị. Envelope: Global extremes: giới hạn tổng thể. Info: thông tin.

6.

Nhấn vào tên nào, bảng đó hiện ra. Hình bên dưới là bảng Envelope.

Nguyễn Văn Thiệp

28

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

7.

Nhấn phải chuột vào Forces, chọn Close, đóng bảng kết quả.

8.

Nhấn nút

để hiện dạng mô hình.

3.4 Phân tích ứng suất - Stress analysis
1. Nhấn vào nút  tại ô góc trên bên phải màn hình, chuyển sang màn hình Stress Analysis - structure.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 29 2. Chọn Results  Stress Analysis – structure.

3.

Màn hình hiện ra các vùng và hộp thoại để tiến hành công việc gồm: • • • • Vùng chứa biểu đồ mô hình. Hộp thoại Stress Analysis –Structure. Vùng chọn các kiểu biểu diễn ứng suất. Bảng kết quả.

4.

Trên ô Select Case, chọn wind1.

5.

Trong h thoại Stress Analysis – Structure, t i mục Diagrams, ch Max  ộp ạ ọn Mises, nhấn Apply. • Tại đây cho chúng ta chọn các kiểu ứng suất: normal, tangent, Mises and Tresca.

Nguyễn Văn Thiệp

30 6.

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép Kết quả trên biếu đồ hiện ra như hình dưới.

7. 8. 9.

Tại hộp thoại Stress Analysis - Structure xóa dấu tại Max của ứng suất Mises, nhấn Apply. Nhấn mục Maps - Deformation trong hộp thoại Stress Analysis – Structure. Nhấn đánh dấu Deformation, nhấn Apply.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 31

10. Nhấn nút

để xem kết quả trên biểu đồ.

11. Kết quả biến dạng như hình dưới.

12. Đóng hộp thoại khung nhìn 3D Stress Analysis. 13. Nhấn vào nút  tại ô góc trên bên phải màn hình, chuyển sang màn hình Structure Model  Start để trở lại môi trường mô hình kết cấu.

4 CHUẨN BỊ BẢN IN
Chúng ta phải lập hồ sơ thiết kế gồm các kết quả phân tích và tính toán. Robot có công cụ mạnh để lập tài liệu báo cáo kết quả phân tích và tính toán với các bảng biểu chi tiết.

4.1 Chụp ảnh khung nhìn và dữ liệu ghi lại các tính toán
1. Nhấn vào nút  tại ô góc trên bên phải màn hình, chuyển sang màn hình Structure Model  Start để trở lại môi trường mô hình kết cấu.

2.

Nhấn nút

trên thanh công cụ Standard.

Nguyễn Văn Thiệp

32 3.

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép Hộp thoại hiện ra. Tại đây cho các thông số: • • Gõ vào ô trắng tiêu đề Structure V iew. Chọn Horizontal (nằm ngang) tại nhóm Screen capture orientation (hướng của ảnh).

4. 5. 6. 7. 8.

Nhấn OK, kết thúc lệnh. Tiếp theo chọn LL1 trên ô Select Case. Tiếp tục thực hiện chụp ảnh khung nhìn này. Sau đó chuyển sang in bằng lệnh .

Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn các mục cần in, nhấn Add.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 33

9.

Các mục ở phần bên phài hộp thoại dưới đây sẽ được in ra.

10. Nhấn Preview, chúng ta thấy hồ sơ như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp

34

Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép

11. Thiết lập khổ giấy và in.

Nguyễn Văn Thiệp

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->