1

MÔT SÔ CÂU HÓI LÍ THUYÊT VÊ SU ÐIÊN LI
C©u 1 : a) Sù ®iÖn li lµ g×? Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®−îc mét chÊt A khi tan vµo n−íc cã ®iÖn li
hay kh«ng?
b) §é ®iÖn li lµ g×? §é ®iÖn li cã giíi h¹n trong kho¶ng nµo vµ phô thuéc vµo nh÷ng yÕu
tè nµo?
c) Hy gi¶i thÝch sù ®iÖn li cña NaCl khi tan vµo n−íc vµ cña dung dÞch HCl.
d) ThÕ nµo lµ chÊt ®iÖn li m¹nh, yÕu, kh«ng ®iÖn li? Cho c¸c vÝ dô minh ho¹.
C©u 2: Trong dung dÞch cã thÓ tån t¹i ®ång thêi c¸c ion sau ®©y ®−îc kh«ng? Gi¶i thÝch.
a) Na
+
, Cu
2+
, Cl
-
vµ OH
-
c) K
+
, Ba
2+
, Cl
-
vµ SO
4
2-

b) K
+
, Fe
2+
, Cl
-
vµ SO
4
2-
d) HCO
3
-
, H
+
(H
3
O
+
), Na
+
vµ Cl
-

C©u 3: Bè trÝ 4 bé dông cô thÝ nghiÖm nh− h×nh vÏ råi lÇn l−ît ®æ vµo
mçi b×nh 100ml mét dung dÞch kh¸c nhau: B×nh I lµ dung dÞch
Ba(OH)
2
, b×nh II lµ CH
3
COOH, b×nh III vµ KOH (C¸c dung dÞch
®Òu cã cïng nång ®é lµ 0,001M) cßn b×nh IV chØ cho 100ml
H
2
O. Hy so s¸nh ®é s¸ng cña ®Ìn § ë mçi b×nh trong c¸c thÝ
nghiÖm sau (s¸ng, s¸ng mê hay kh«ng s¸ng) vµ gi¶i thÝch hiÖn
t−îng x¶y ra:
ThÝ nghiÖm 1: §ãng kho¸ K;
ThÝ nghiÖm 2: §æ tiÕp vµo mçi b×nh 100ml dung dÞch MgSO
4
0,001M råi ®ãng kho¸ K.
(TrÝch §Ò thi HSG líp 11 Thµnh phè Hµ Néi n¨m 2000/2001)
C©u 4: Dung dÞch A cã chøa ®ång thêi c¸c ion sau: Na
+
, K
+
,Cl
-
, NO
3
-
vµ CO
3
2-
.
a) Cã thÓ hoµ tan 3 muèi nµo vµo n−íc ®Ó ®−îc mét dung dÞch cã chøa c¸c ion trªn.
b) Nªu c¸c hiÖn t−îng ho¸ häc cã thÓ x¶y ra khi cho dung dÞch Fe(NO
3
)
3
vµo dung dÞch
A. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc minh ho¹.
(TrÝch §Ò thi HSG Thµnh phè Hµ Néi - Vßng I - Líp 11 n¨m 1998/1999)
C©u 5: Cã c¸c dung dÞch A, B, C, D, mçi dung dÞch chØ chøa 3 trong sè c¸c lo¹i ion sau:
Na
+
, Mg
2+
, Ba
2+
, Cl
-
, OH
-
, CO
3
2-
vµ SO
4
2-
.
Hy x¸c ®Þnh trong c¸c dung dÞch A, B, C, D cã thÓ chøa nh÷ng ion nµo trong sè c¸c
ion nãi trªn, biÕt r»ng mçi lo¹i ion nµy chØ cã mÆt trong kh«ng qu¸ hai dung dÞch nãi
trªn (Gi¶ thiÕt c¸c ion do n−íc ph©n li lµ kh«ng ®¸ng kÓ).
(TrÝch §Ò thi HSG Thµnh phè Hµ Néi n¨m 1999/2000)
C©u 6: Cã 3 èng nghiÖm, mçi èng chøa 2 cation vµ 2 anion (kh«ng trïng lÆp gi÷a c¸c èng
nghiÖm) trong sè c¸c cation vµ anion sau: NH
4
+
, Na
+
, Ag
+
, Ba
2+
, Mg
2+
, Al
3+
, vµ Cl
-
, Br
-
,
NO
3
-
, CH
3
COO
-
, PO
4
3-
, CO
3
2-
. Hy x¸c ®Þnh c¸c cation vµ anion trong tõng èng
nghiÖm.

K §
2
C©u 7: a) Cho rÊt tõ tõ dung dÞch A chøa x (mol) HCl vµo dung dÞch B chøa y (mol)
Na
2
CO
3
. Sau khi cho hÕt A vµo B ta thu ®−îc dung dÞch C. Hái trong dung dÞch C cã
nh÷ng chÊt g×, bao nhiªu mol (tÝnh theo x, y)?
NÕu x = 2y th× pH cña dung dÞch C lµ bao nhiªu sau khi ®un nhÑ ®Ó ®uæi hÕt khÝ.
b) Mét dung dÞch chøa a (mol) Na
+
, b (mol) Ca
2+
, c (mol) HCO
3
-
vµ d (mol) Cl
-
. Hy lËp
biÓu thøc liªn hÖ gi÷a a, b, c, d vµ c«ng thøc tÝnh tæng khèi l−îng muèi trong dung
dÞch.
c) Mét dung dÞch A chøa a (mol) Na
+
, b (mol) NH
4
+
, c (mol) HCO
3
-
, d (mol) CO
3
2-
vµ e
(mol) SO
4
2-
(kh«ng kÓ c¸c ion H
+
vµ OH
-
cña n−íc). Thªm (a + d + e) (mol) Ba(OH)
2

vµo dung dÞch A, ®un nãng thu ®−îc kÕt tña B, dung dÞch X vµ khÝ Y. TÝnh sè mol cña
mçi chÊt trong kÕt tña B, khÝ Y duy nhÊt cã mïi khai vµ mçi ion trong dung dÞch X
theo a, b, c, d, e.
d) KÕt qu¶ x¸c ®Þnh nång ®é mol cña c¸c ion trong mét dung dÞch nh− sau: Na
+
: 0,05 ;
Ca
2+
: 0,01 ; NO
3
-
: 0,01 ; Cl
-
: 0,04 vµ HCO
3
-
: 0,025. Hái kÕt qu¶ ®ã ®óng hay sai, t¹i
sao?
C©u 8: Theo ®Þnh nghÜa míi vÒ axit-baz¬ cña Bronsted, c¸c chÊt vµ ion sau ®ãng vai trß lµ
axit, baz¬, l−ìng tÝnh hay trung tÝnh? T¹i sao?
Na
+
, Cl
-
, CO
3
2-
, HCO
3
-
, HSO
4
-
, NH
4
+
, C
6
H
5
O
-
, Al
3+
[Al(H
2
O)
3+
], S
2-
, Cl
-
, Zn(OH)
2
,
Al(OH)
3
, K
+
, CH
3
COO
-
.
b) Trªn c¬ së cña c©u a hy cho biÕt c¸c dung dÞch cho d−íi ®©y cã pH lín h¬n hay nhá
h¬n 7:
NaCl ; K
2
CO
3
; CH
3
COONa ; NH
4
Cl ; NaHSO
4
; C
6
H
5
ONa ; Na
2
S ; Al
2
(SO
4
)
3
.
c) Hy gi¶i thÝch t¹i sao n−íc nguyªn chÊt cã pH = 7 vµ n−íc cÊt khi ®Ó ngoµi kh«ng khÝ
mét thêi gian cã pH < 7.
d) ThÕ nµo lµ muèi trung hoµ, muèi axit. Cho vÝ dô. Axit photphor¬ (H
3
PO
3
) lµ axit hai
lÇn axit. VËy hîp chÊt Na
2
HPO
3
lµ muèi axit hay muèi trung hoµ?
e) Nh÷ng lo¹i muèi nµo dÔ bÞ thuû ph©n? Ph¶n øng thuû ph©n cã ph¶i lµ ph¶n øng trao ®æi
ptoton hay kh«ng? N−íc ®ãng vai trß lµ axit hay baz¬? Cho vÝ dô minh ho¹.
f) ViÕt c«ng thøc cña phÌn nh«m-amoni vµ xo®a? Theo quan niÖm míi cña Bronsted
chóng lµ axit hay baz¬? Hy gi¶i thÝch b»ng ph−¬ng tr×nh ph¶n øng.
g) Dïng thuyÕt Bronsted gi¶i thÝch v× sao Al(OH)
3
, H
2
O , NaHCO
3
, (NH
4
)
2
CO
3
,
Zn(OH)
2
vµ (NH
2
)
2
CO ®−îc coi lµ nh÷ng hîp chÊt l−ìng tÝnh.
C©u 9: a) ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng d¹ng ph©n tö vµ ion thu gän cña dung dÞch NaHCO
3

víi tõng dung dÞch: H
2
SO
4
long, KOH, Ba(OH)
2
d−. Trong mçi ph¶n øng ®ã, ion
HCO
3
-
®ãng vai trß axit hay baz¬.
(TrÝch §TTS vµo Tr−êng §HBK Hµ Néi n¨m 1998/1999)
b) Pha long 10ml HCl víi n−íc thµnh 250ml. Dung dÞch thu ®−îc cã pH = 3. Hy tÝnh
nång ®é cña HCl tr−íc khi pha long vµ pH cña dung dÞch ®ã.
(TrÝch §TTS vµo Tr−êng §HKTQD n¨m 1999/2000)
3
C©u 10: a) Dung dÞch HCl cã pH = 3. CÇn pha long dung dÞch nµy (b»ng n−íc) bao nhiªu
lÇn ®Ó thu ®−îc dung dÞch HCl cã pH = 4?
b) Cho a mol NO
2
hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch NaOH. Dung dÞch thu ®−îc cã pH lín
h¬n hay bÐ h¬n 7? T¹i sao?
c) Cho dung dÞch NaOH cã pH = 12 (dung dÞch A).
- CÇn pha long dung dÞch A bao nhiªu lÇn ®Ó thu ®−îc dung dÞch NaOH cã pH = 11?
- Cho 0,5885 gam muèi NH
4
Cl vµo 100ml dung dÞch A vµ ®un s«i dung dÞch, sau ®ã
lµm nguéi vµ thªm mét Ýt phenolphtalein vµo. Hái dung dÞch cã mµu g×?
C©u 11: a) Sù ®iÖn li lµ g×? Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt mét chÊt khi tan vµo n−íc cã ®iÖn li kh«ng?
b) §é ®iÖn li lµ g×? C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn ®é ®iÖn li?
c) Mét dung dÞch cã chøa 3 gam axit CH
3
COOH trong 250ml dung dÞch. Cho biÕt ®é ®iÖn
li cña axit lµ α = 1,4%.
- TÝnh nång ®é c¸c ph©n tö vµ ion trong dung dÞch axit.
- TÝnh pH cña dung dÞch axit trªn.
(TrÝch §TTS vµo Tr−êng Cao ®¼ng kiÓm so¸t n¨m 1999/2000)
d) §é pH lµ g×? dung dÞch HCl cã pH = 3. TÝnh nång ®é ion [H
+
], [OH
-
], [Cl
-
] theo mol/l.
(TrÝch §TTS vµo Tr−êng §H Th−¬ng m¹i n¨m 1999/2000)
e) Theo ®Þnh nghÜa míi vÒ axit, baz¬ th× NH
3
, NH
4
+
chÊt nµo lµ axit, chÊt nµo lµ baz¬?
Cho ph¶n øng minh ho¹, gi¶i thÝch t¹i sao NH
3
cã tÝnh chÊt ®ã?
(TrÝch §TTS vµo HVCNBCVT n¨m 1999/2000)
C©u 12: ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi cho AlCl
3
vµ FeCl
3
lÇn l−ît vµo c¸c dung
dÞch Na
2
CO
3
vµ dung dÞch KOH d−.
C©u 13: Hoµ tan m gam kim lo¹i Ba vµo n−íc thu ®−îc 1,5 lÝt dung dÞch X cã pH =13. TÝnh
m.
(TrÝch §TTS vµo Tr−êng §H Th−¬ng m¹i n¨m 2001/2002)
C©u 14: a) Trén lÉn 50 ml dung dÞch HCl 0,12M víi 50 ml dung dÞch NaOH 0,1M. TÝnh pH
cña dung dÞch thu ®−îc.
b) TÝnh pH cña dung dÞch CH
3
COOH 0,1M víi α =0,01
C©u 15: Trong mét dung dÞch cã c¸c ion Ca
2+
, Na
+
, Mg
2+
, HCO
3
-
, Cl
-
. Hy nªu vµ gi¶i thÝch:
a) Trong dung dÞch cã thÓ cã nh÷ng chÊt nµo?
b) Khi c« c¹n dung dÞch thu ®−îc nh÷ng chÊt r¾n nµo?
c) Khi nung hçn hîp chÊt r¾n sau khi c« c¹n cã thÓ thu ®−îc nh÷ng chÊt g×?
(TrÝch §TTS vµo Tr−êng §HGTVT n¨m 2000/2001)
C©u 16: a) TÝnh ®é ®iÖn li cña dung dÞch axit HA 0,1M cã pH = 3. ViÖc thªm mét Ýt dung
dÞch HCl vµo dung dÞch HA cã lµm thay ®æi ®é ®iÖn li cña axit nµy kh«ng?
(TrÝch §TTS vµo Tr−êng §HKTQD n¨m 2000/2001)
4
b) C¸c dung dÞch trong H
2
O cña tõng chÊt NaCl, Na
2
CO
3
, NH
4
Cl, Cu(NO
3
)
2
, Al
2
(SO
4
)
3

pH = 7 lín hay bÐ h¬n 7? V× sao?
(TrÝch §TTS vµo HVQY n¨m 2000/2001)
c) Cho tõ tõ dung dÞch AlCl
3
vµo dung dÞch NH
4
OH th× cã hiÖn t−îng g×? ViÕt ph−¬ng
tr×nh ph¶n øng. NÕu thay dung dÞch NH
4
OH b»ng dung dÞch KOH (tØ lÖ sè mol AlCl
3
:
KOH b»ng 1 : 3), hiÖn t−îng cã g× kh¸c? ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó gi¶i thÝch.
(TrÝch §TTS vµo Tr−êng §H N«ng nghiÖp I n¨m 2000/2001)
d) Dïng thuyÕt ®iÖn li gi¶i thÝch v× sao c¸c chÊt: Al(NO
3
), H
2
O, NaHCO
3
®−îc coi lµ chÊt
l−ìng tÝnh.
(TrÝch §TTS vµo Tr−êng §H Má ®Þa chÊt n¨m 2000/2001)
C©u 17: a) Theo quan ®iÓm míi vÒ axit-baz¬ (theo Bronsted) th× phÌn nh«m-amoni cã c«ng
thøc lµ NH
4
Al(SO
4
)
2
.12H
2
O vµ xo®a cã c«ng thøc lµ Na
2
CO
3
lµ axit hay baz¬. ViÕt
ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó gi¶i thÝch.
(TrÝch §TTS vµo tr−êng HVCNBCVT n¨m 2000/2001)
b) C¸c dung dÞch riªng biÖt sau ®©y: Na
2
CO
3
, NH
4
Cl, KNO
3
, CH
3
COONa cã m«i tr−êng
axit, baz¬ hay trung tÝnh? Gi¶i thÝch.
(TrÝch §TTS vµo Tr−êng §HDL §«ng §« n¨m 2000/2001)
C©u 18: Cho dung dÞch A gåm HCl vµ H
2
SO
4
. Trung hoµ võa hÕt 1 lit dung dÞch A cÇn
400ml dung dÞch NaOH 0,5M. C« c¹n dung dÞch t¹o thµnh th× thu ®−îc 12,9 gam muèi
khan.
a) TÝnh nång ®é mol/l c¸c axit cã trong dung dÞch A
b) TÝnh pH cña dung dÞch A
C©u 19: a) So s¸nh pH cña c¸c dung dÞch cã cïng nång ®é mol cña HCl vµ CH
3
COOH. Gi¶i
thÝch?
b) So s¸nh (cã gi¶i thÝch) nång mol cña c¸c dung dÞch CH
3
COONa vµ NaOH cã cïng pH.
c) TÝnh thÓ tÝch dung dÞch Ba(OH)
2
0,025M cÇn cho vµo 100ml dung dÞch gåm HNO
3

HCl cã pH=1,0 ®Ó pH cña hçn hîp thu ®−îc b»ng 2,0.
(TrÝch §TTS vµo Tr−êng §HSP Hµ Néi n¨m 2001/2002)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful