PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¢£ÁAPÀ : 22.02.2010

£ÀA.Er/PÉEJ/°ÃUÀ¯ï ¸É¯ï/¹Dgï-55/2009-10

2010-11£Éà ¸Á°UÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ PÉÆøÀÄðUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ
1. PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÞUÀ¼À°è ªÉÆzÀ®£Éà ªÀµÀðzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ / zÀAvÀªÉÊzÀåQÃAiÀÄ / DAiÀÄĪÉÃðzÀ / ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw / AiÀÄÄ£Á¤ / £ÁåZÀÄgÉÆÃ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ
AiÉÆÃUÀ / EAf¤AiÀÄjAUï / mÉPÁß®f / DQðmÉPÀÑgï PÉÆøÀÄðUÀ½UÉ 2010-11£Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðPÉÌ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ ¹ÃlÄUÀ¼À ¥ÀæªÉñÀPÁÌV £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæªÉñÀ
¥ÀjÃPÉë 2010PÉÌ PÀ£ÁðlPÀzÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃj ªÀ®¸ÉUÁgÀgÀ C¨sÀåyðUÀ½AzÀ®Æ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVzÉ.
2. C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ / zÀAvÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ / DAiÀÄĪÉÃðzÀ / ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw / AiÀÄÄ£Á¤ / £ÁåZÀÄgÉÆÃ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀ PÉÆøÀÄðUÀ¼À ¥ÀæªÉñÀPÁÌV PÀ.¥À.¥Áæ. £ÀqɸÀĪÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¦¹© «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ EAf¤AiÀÄjAUï/ mÉPÁß®f PÉÆøÀÄðUÀ¼À ¥ÀæªÉñÀPÁÌV ¦¹JA «µÀAiÀÄUÀ½UÉ PÀqÁÙAiÀĪÁV ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. DQðmÉPÀÑgï
PÉÆøïð£À ¥ÀæªÉñÀPÁÌV Pˤì¯ï C¥sï DQðmÉPÀÑgï£ÀªÀgÀÄ £ÀqɸÀĪÀ NATA (National Aptitude Test in Architecture) ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹En-2010gÀ
¨ÉÆæñÀgï ªÀÄvÀÄÛ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. (NATA £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÀnÖUÁV PÀ.¥À.¥Áæ. ªÉ¨ï¸ÉÊmï£ÀÄß £ÉÆÃrj)
3. C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀæªÉñÁºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß Karnataka Selection of Candidates for Admission to Government Seats in Professional Educational Institutions Rules, 2006 gÀ°è£À
¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À C£ÀéAiÀÄ ¤zsÀðj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
4. ±ÉÊPÀëtÂPÀ CºÀðvÉ
(J) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀAvÀªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉÆøÀÄðUÀ¼À ¥ÀæªÉñÀPÁÌV C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ JgÀqÀ£Éà ¦AiÀÄĹ / 12£Éà vÀgÀUÀw / vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç,
gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ fêÀ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß LaÒPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÁßV ºÁUÀÆ EAVèõÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¨sÁµÁ «µÀAiÀĪÀ£ÁßV CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¦¹© «µÀAiÀÄUÀ¼À°è MmÁÖgÉ PÀ¤µÀ×
±ÉÃPÀqÀ 50gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÉÃUÀðqÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¦¹© «µÀAiÀÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ MmÁÖgÉ PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÀ 50gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©, 3J ªÀÄvÀÄÛ 3©UÀ½UÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ) ¸ÉÃjgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¦¹© «µÀAiÀÄUÀ¼À°è MmÁÖgÉ PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÀ 40gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÉÃUÀðqÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
(©) DAiÀÄĪÉÃðzÀ / ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw / AiÀÄÄ£Á¤ / £ÁåZÀÄgÉÆÃ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀ PÉÆøÀÄðUÀ¼À ¥ÀæªÉñÀPÁÌV C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ JgÀqÀ£Éà ¦AiÀÄĹ / 12£ÉÃ
vÀgÀUÀw / vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç, gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ fêÀ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß LaÒPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÁßV ºÁUÀÆ EAVèõÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¨sÁµÁ «µÀAiÀĪÀ£ÁßV
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¦¹© «µÀAiÀÄUÀ¼À°è MmÁÖgÉ PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÀ 50gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÉÃUÀðqÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ
¦¹© «µÀAiÀÄUÀ¼À°è EAwµÉÖà CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉA§ ¤AiÀĪÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è, ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©,
3J ªÀÄvÀÄÛ 3©UÀ½UÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ) ¸ÉÃjgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¦¹© «µÀAiÀÄUÀ¼À°è MmÁÖgÉ PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÀ 40gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÉÃUÀðqÉ
ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ / zÀAvÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ / DAiÀÄĪÉÃðzÀ / ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw / AiÀÄÄ£Á¤ / £ÁåZÀÄgÉÆÃ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀ PÉÆøÀÄðUÀ¼À ¥ÀæªÉñÀPÁÌV C¨sÀåyðAiÀÄÄ
31.12.2010 gÀ ¢£ÁAPÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ 17 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
(¹) EAf¤AiÀÄjAUï / mÉPÁß®f PÉÆøÀÄðUÀ¼À ¥ÀæªÉñÀPÁÌV C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ JgÀqÀ£Éà ¦AiÀÄĹ/12£Éà vÀgÀUÀw/vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç, UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛç «µÀAiÀÄUÀ¼À
eÉÆvÉUÉ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç / §AiÉÆÃ-mÉPÁß®f / PÀA¥ÀÆålgï ¸ÉÊ£ïì / J¯ÉPÁÖç¤Pïì / fêÀ±Á¸ÀÛçUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß LaÒPÀ «µÀAiÀĪÀ£ÁßV ºÁUÀÆ EAVèõÀ£ÀÄß
MAzÀÄ ¨sÁµÁ «µÀAiÀĪÀ£ÁßV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ LaÒPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è MmÁÖgÉ PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÀ 45gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÉÃUÀðqÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ
¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¦¹JA «µÀAiÀÄUÀ¼À°è EAwµÉÖà CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉA§ ¤AiÀĪÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è, ¥Àj²µÀÖöeÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ »AzÀĽzÀ
ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©, 3J ªÀÄvÀÄÛ 3©UÀ½UÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ) ¸ÉÃjgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¦¹© «µÀAiÀÄUÀ¼À°è MmÁÖgÉ PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÀ
40gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÉÃUÀðqÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
(r) DQðmÉPÀÑgï PÉÆøïð£À ¥ÀæªÉñÀPÁÌV C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ JgÀqÀ£Éà ¦AiÀÄĹ / 12£Éà vÀgÀUÀw / vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß LaÒPÀ «µÀAiÀĪÀ£ÁßV
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À°è MmÁÖgÉ PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÀ 50gÀµÀÄÖ (¥Àj²µÀÖöeÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ ±ÉÃPÀqÀ 45gÀµÀÄÖ)
CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÉÃUÀðqÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀĪÁV NATA ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁV PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÀ 40gÀµÀÄÖ (¥Àj²µÀÖöeÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ »AzÀĽzÀ
ªÀUÀðUÀ¼À (¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©, 3J ªÀÄvÀÄÛ 3©UÀ½UÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ) CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
ªÀÄÄRå ¸ÀÆZÀ£É : (1) PÀ.¥À.¥Áæ (¹En ¸É¯ï) ªÀÄÆ®PÀ F »A¢£À ªÀµÀðUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ «¨sÁUÀzÀ°è ¹Ãl£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F ¨Áj CzÉà «¨sÁUÀzÀ°è
¹Ãl£ÀÄß DAiÉÄ̪ÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉë-2010PÉÌ ºÁdgÁUÀ®Ä CºÀðjgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F ªÀµÀð ¨ÉÃgÉ «¨sÁUÀUÀ¼À°è ¹Ãl£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ°è
CªÀgÀÄ »A¢£À ªÀµÀðUÀ¼À°è DAiÉÄ̪ÀiÁrPÉÆArzÀÝ ¹Ãl£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
(2) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç, gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ fêÀ±Á¸ÀÛç «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ MlÄÖ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀAvÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
PÉÆøÀÄðUÀ¼À ¥ÀæªÉñÀPÁÌV gÁåAPï ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ LaÒPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ
MlÄÖ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, DAiÀÄĪÉÃðzÀ / ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw / AiÀÄÄ£Á¤ / £ÁåZÀÄgÉÆÃ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀ / EAf¤AiÀÄjAUï / mÉPÁß®f PÉÆøÀÄðUÀ¼À
¥ÀæªÉñÀPÁÌV gÁåAPï ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ NATA ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ MlÄÖ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ,
DQðmÉPÀÑgï PÉÆøïð£À ¥ÀæªÉñÀPÁÌV gÁåAPï ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
5. ¨ÉÆæñÀgï ªÀÄvÀÄÛ Cfð £ÀªÀÄÆ£É «vÀgÀuÉ
PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è 12£Éà vÀgÀUÀw ¢éwÃAiÀÄ ¦AiÀÄĹ ¥ÀjÃPÉëUÉ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2010£Éà ¸Á°UÀÆ ªÀÄÄ£Àß PÀ£ÁðlPÀ
gÁdåzÀ 12£Éà vÀgÀUÀw CxÀªÁ ¢éwÃAiÀÄ ¦AiÀÄĹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è vÉÃUÀðqÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀwðvÀ (j¦Ãlgï) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ±Á¯Á
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¦æ¤ì¥Á®jUÉ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀqÉzÀ gÀÆ. 650/-gÀ ªÉÆvÀÛzÀ rªÀiÁåAqï qÁæ¥sïÖ£ÀÄß
ªÀÄÄAavÀªÁV ¸À°è¹ ¨ÉÆæñÀgï ªÀÄvÀÄÛ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¥Àj²µÀÖöeÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀUÀð-1PÉÌ ¸ÉÃjgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 500/-gÀ ªÉÆvÀÛzÀ
rªÀiÁåAqï qÁæ¥sïÖ£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ, vÀªÀÄä ±Á¯Á-PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¦æ¤ì¥Á®jUÉ rªÀiÁåAqï qÁæ¥sïÖ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 03.03.2010.
PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉÆgÀ gÁdåUÀ¼À°è (¨sÁgÀvÀzÀ M¼ÀUÉ) 12£Éà vÀgÀUÀw CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀĽvÀ
PÀ£ÁðlPÀzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ (ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ / UÀr£ÁqÀÄ PÀ£ÀßrUÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ CAzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¹ÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ) ¨ÉÆæñÀgï ªÀÄvÀÄÛ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀqÉzÀ gÀÆ. 750/-gÀ ªÉÆvÀÛzÀ
rªÀiÁåAqï qÁæ¥sïÖ eÉÆvÉUÉ ¸Àé «¼Á¸ÀzÀ 25¸ÉA.«ÄÃ. x 30¸ÉA.«ÄÃ. C¼ÀvÉAiÀÄļÀî PÁèvï-¯ÉÊ£ïØ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ¹àÃqï ¥ÉÆøïÖ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÀbÉÃjUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉÆgÀV£À PÀ£ÁðlPÀzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 5000/- ªÉÆvÀÛzÀ rªÀiÁåAqï qÁæ¥sïÖ£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸Àé-«¼Á¸ÀzÀ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ ªÉÄð£À
§gÀºÀUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® EAVèõï CxÀªÁ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. rªÀiÁåAqï qÁæ¥sïÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé-«¼Á¸ÀzÀ ®PÉÆÃmÉUÀ¼À£ÀÄß ®UÀwÛ¹zÀ PÀªÀgï ªÉÄÃ¯É ¹En-2010 ¨ÉÆæñÀgïUÁV ¨ÉÃrPÉ
JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹, PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ «¼Á¸ÀPÉÌ ¹àÃqï ¥ÉÆøïÖ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ. ¹àÃqï ¥ÉÆøïÖ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÆjAiÀÄgï CxÀªÁ EvÀgÉ SÁ¸ÀV
ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ½AzÀ PÀ¼ÀÄ»¸À®àlÖ ªÀÄÄzÁÝA ¸À°è¸ÀĪÀ PÀªÀgïUÀ½UÉ ºÁUÀÆ C¥ÀÆtð «¼Á¸ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢gÀĪÀ ®PÉÆÃmÉUÀ½UÉ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è.
PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÀbÉÃjUÉ ¹àÃqï ¥ÉÆøïÖ ªÀÄÆ®PÀ rªÀiÁåAqï qÁæ¥sïÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé-«¼Á¸ÀzÀ ®PÉÆÃmÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 05.03.2010.

PÀ£ÁðlPÀzÀ°è£À J¯Áè ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ºÉÆgÀV£À PÀ£ÁðlPÀzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¨ÉÆæñÀgïUÀ¼À£ÀÄß 10.03.2010gÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÆgÉʸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉë - 2010gÀ ªÉüÁ¥ÀnÖ
¢£ÁAPÀ

¢£À

28-04-2010

§ÄzsÀªÁgÀ

29-04-2010

UÀÄgÀĪÁgÀ

30-04-2010

±ÀÄPÀæªÁgÀ

¸ÀªÀÄAiÀÄ
¨É½UÉÎ 10.30 jAzÀ 11.50gÀ ªÀgÉUÉ
ªÀÄzsÁåºÀß 02.30 jAzÀ 03.50gÀ ªÀgÉUÉ

«µÀAiÀÄ
fêÀ±Á¸ÀÛç
UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛç

CAPÀUÀ¼ÀÄ
60
60

¨É½UÉÎ 10.30 jAzÀ 11.50gÀ ªÀgÉUÉ
ªÀÄzsÁåºÀß 02.30 jAzÀ 03.50gÀ ªÀgÉUÉ

¨sËvÀ±Á¸ÀÛç
gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç

60
60

¨É½UÉÎ 11.00
ªÀÄzsÁåºÀß 01.00

PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ
UÀr£ÁqÀÄ PÀ£ÀßrUÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ

¥ÀjÃPÉë *
ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ PÀ£ÀßrUÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ

* PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß F PɼÀUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
¸ÀPÁðj ¹ÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ««zsÀ CºÀðvÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À
§UÉÎ ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV PÀ.¥À.¥Áæ. ªÉ¨ï¸ÉÊmï http://kea.kar.nic.in £ÀÄß £ÉÆÃrj.

¸À»/- J¸ï. ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

¸ÀA¦UÉ gÀ¸ÉÛ, 18£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, ªÀįÉèñÀégÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 012
zÀÆgÀªÁt : 080 - 2346 1575, 2346 2758, 2346 2599, ¥sÁåPïì : 080 - 2346 1576, E-ªÉÄïï : keauthority-ka@nic.in

Government Of Karnataka

KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
BANGALORE

No. ED/KEA/Legal Cell/CR-55/ADV-01/2009-10

Dated : 22.02.2010

ADMISSION TO PROFESSIONAL COURSES IN KARNATAKA FOR THE YEAR 2010-11
1. Applications are invited from eligible candidates of Karnataka including the wards of Jammu & Kashmiri migrants for registration for the “Common Entrance Test2010” for admissions to first year Medical / Dental / Ayurveda / Homoeopathy / Unani / Naturopathy & Yoga / Engineering / Technology / Architecture courses for the
seats to be notified by the Government in the Professional Educational Institutions in the state of Karnataka for the academic year 2010-11.
2. A candidate must appear for the Common Entrance Test conducted by the Karnataka Examinations Authority, for PCB subjects in case of admission to Medical /
Dental / Ayurveda / Homoeopathy / Unani / Naturopathy & Yoga courses and PCM subjects in case of admission to Engineering / Technology courses. For admission
to Architecture course the candidate must appear for NATA (National Aptitude Test in Architecture) conducted by the Council of Architecture and they must
compulsorily obtain CET-2010 brochure and submit the filled application form. (Visit KEA website for list of institutions conducting NATA)
3. The merit will be determined in accordance with the provisions of the “Karnataka Selection of Candidates for Admission to Government Seats in Professional
Educational Institutions Rules, 2006”.
4. Academic Eligibility
(a) For Medical / Dental courses, the applicant should have passed Karnataka 2nd PUC / 12th std. or equivalent examination with Physics, Chemistry and Biology as
optional subjects and with English as one of the languages of study and have obtained a minimum of 50% of marks in aggregate in the PCB group and should
secure a minimum of 50% of marks in aggregate in PCB subjects in the Common Entrance Test. In case of candidates belonging to Scheduled Castes,
Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Category-1, 2A, 2B, 3A and 3B), the minimum marks for the purpose of eligibility will be 40% of marks in aggregate in
PCB group both in Qualifying Examination and Common Entrance Test.
(b) For Ayurveda / Homoeopathy / Unani / Naturopathy & Yoga courses, the applicant should have passed Karnataka 2nd PUC / 12th std. or equivalent examination
with Physics, Chemistry and Biology as optional subjects and with English as one of the languages of study and have obtained a minimum of 50% of marks in
aggregate in PCB group irrespective of marks obtained in the Common Entrance Test. In case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and
Other Backward Classes (Category-1, 2A, 2B, 3A and 3B), the minimum marks for the purpose of eligibility will be 40% of marks in aggregate in PCB group in the
qualifying examination.
For admission to Medical / Dental / Ayurveda / Homoeopathy / Unani / Naturopathy & Yoga courses, the candidate should have completed the age of 17 years as on
31st of December 2010.
(c) For Engineering / Technology courses, the applicant should have passed Karnataka 2nd PUC / 12th Std. or equivalent examination with Physics and Mathematics
along with Chemistry / Bio-Technology / Computer Science / Electronics / Biology as optional subjects with English as one of the languages of study and obtained a
minimum of 45% of marks in aggregate in the optional subjects, irrespective of marks obtained in the Common Entrance Test. In case of candidates belonging to
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Category-1, 2A, 2B, 3A and 3B), the minimum marks for the purpose of eligibility will be 40% of
marks in aggregate in the optional subjects in the qualifying examination.
(d) For Architecture course, the applicant should have passed Karnataka 2nd PUC / 12th Std. or equivalent examination with Mathematics as a compulsory optional
subject and obtained a minimum of 50% of marks in aggregate in all the subjects in the qualifying examination (45% of marks in case of candidates belonging
to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes), and should compulsorily appear for NATA (National Aptitude Test in Architecture) and get a
minimum of 40% in it. (Including Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes)
IMPORTANT NOTE :
1. A candidate who had obtained a seat in any discipline through the KEA (CET Cell) in any of the previous years will not be eligible to appear for the Common
Entrance Test-2010 for selection of a seat in the same discipline. Such candidate will immediately forfeit the seat selected by him during the previous years, upon
selection of a seat in a different discipline during the year.
2. The merit list of candidates for admission to Medical and Dental courses will be determined only on the basis of marks obtained by candidates in PCB subjects,
taken together, in the Common Entrance Test. For Ayurveda / Homoeopathy / Unani / Naturopathy & Yoga / Engineering / Technology courses, the merit list will be
determined on the basis of marks obtained in the respective optional subjects, in both qualifying examination and the Common Entrance Test taken in equal
proportions. For Architecture course, the Merit list will be determined on the basis of marks obtained in both qualifying examination and NATA taken in equal
proportions.
5. SUPPLY OF BROCHURE CUM APPLICATION FORM
Brochure cum application form will be supplied through the schools / colleges located within the State of Karnataka in which the students are studying 2nd PUC
or 12th standard examination upon submission of Demand Draft for Rs. 650/- to the Principals in advance, drawn in favour of “The Executive Director,
Karnataka Examinations Authority, Bangalore”, payable at Bangalore and Rs. 500/- for students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Category-1.
The repeater and ex-students who have passed the qualifying examination within the State of Karnataka before 2010 should also submit the demand draft for
the above said amount to the respective schools / colleges. The Last date for submission of Demand Draft to the Principal of Schools and Colleges within Karnataka
will be 03.03.2010.
The Karnataka candidates residing outside Karnataka (Horanadu, Gadinadu and other Karnataka candidates i.e, who fulfills the eligibility conditions) who are studying or
who have studied 12th standard or equivalent examination outside the State of Karnataka, within the territory of India, can procure the brochure cum application form by
“SPEED POST”, by sending a self-addressed cloth-lined envelope of size 25 cm x 30 cm along with a Demand Draft for Rs. 750/- drawn in favour of “The Executive
Director, Karnataka Examinations Authority, Bangalore”, payable at Bangalore and a Karnataka candidate residing outside India can get the brochure cum
application form by sending a demand draft for Rs. 5,000/-. The contents on the self-addressed envelope should be in English or Kannada language only. The cover in
which the demand draft and self-addressed envelope are sent should be boldly super scribed with the words “REQUEST FOR CET-2010 BROCHURE” and should be
sent to the following address of Executive Director by “Speed Post” ONLY. The KEA will not take responsibility for the envelopes sent through courier or given in person or
through any other private arrangement and also for incomplete and insufficient address on the envelope. The last date for submission of Demand Drafts by “Speed Post”
will be 05.03.2010.

The Brochure will be supplied to the schools & colleges in Karnataka & also to the students who are residing outside the State of Karnataka on
or after 10.03.2010.

THE COMMON ENTRANCE TEST – 2010 TIME TABLE
DATE

DAY

28-04-2010

WEDNESDAY

29-04-2010

THURSDAY

30-04-2010

FRIDAY

TIMINGS
10.30 AM – 11.50 AM

SUBJECT
BIOLOGY

MARKS
60

02.30 PM – 03.50 PM

MATHEMATICS

60

10.30 AM – 11.50 AM

PHYSICS

60

02.30 PM – 03.50 PM

CHEMISTRY

60

*KANNADA LANGUAGE GADINADU KANNADIGA CANDIDATES

TEST, ONLY FOR
HORANADU KANNADIGA CANDIDATES

11.00 a.m.
01.00 p.m.

* Kannada Language Test will be held in the premises of KEA, Bangalore, at the address given below:

For more details regarding various conditions to claim eligibility for
Government seats, visit KEA Website : http://kea.kar.nic.in

Sd/- S. Shankara Narayana IAS
Executive Director

Sampige Road, 18th Cross, Malleshwaram, Bangalore – 560 012.
Phone : 080 - 2346 1575, 2346 2758, 2346 2599, Fax : 080 - 2346 1576, E-mail : keauthority-ka@nic.in