สัญลักษณ์ผังงาน

สัญลักษณ์ผังงาน ( Flowchart Symbols

)
สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนผังงาน เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานสากลเพื่อความสะดวกในการ
สื่อ ความหมายให้เข้าใจตรงกันและเป็นสากล กาหนดขึ้นโดย ANSI (The American
National Standard Institute) ดังตารางต่อไปนี้

ภาพสัญลักษณ์

ความหมาย
Processing

กระบวนการ การคานวณ

Auxliary Processing

กระบวนการที่นิยามไว้ การทางานย่อย

Subroutine
Processing

ข้อมูล รับ หรือ แสดงข้อมูลโดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์

Decision Symbol

การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ

Preparation Symbol

การเตรียมการ การกาหนดค่าล่วงหน้า หรือ กาหนดค่าเป็นชุด
ตัวเลข

Manual Input

ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การรับข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์

Manual Control

ขั้นตอนที่ทาด้วยตนเอง การควบคุมโปรแกรมทางแป้นพิมพ์

Document Output

เอกสาร/แสดงผล, การแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

More Document

เอกสารแสดงผลหลายฉบับ

Moniter

จอภาพแสดงผล

Card

การ์ดหรือบัตรเจาะรู ใช้ใส่ข้อมูล

Tape

เทป (สื่อบันทึกข้อมูล)

Start/End Symbol

เริ่มต้น/สิ้นสุด การเริ่มต้นหรือการลงท้าย

Connection Symbol

จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน

Connection Symbol

ตัวเชื่อมต่อไปหน้าอื่น
จุดร่วมการเชื่อมต่อ

หรือ

ตรวจเทียบ

หน่วงเวลา

ที่เก็บแบบเข้าถึงโดยเรียงลาดับ

ดิส์กแม่เหล็ก

เส้นแสดงลาดับกิจกรรม

แสดงคาอธิบายหรือหมายเหตุ

โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful