MHögre H

M

LuroIrisen lar sänl eIonomisIa ocl finansieIIa
poIilisIa clocIv™gor ul i värIden, viIIel Iell liII
∏Iad oro f∏r all den gIobaIa ™lerlämlningen sIa
brylas. TiII en b∏rjan lycIles inle de ameriIansIa
b∏rserna p™verIas, men den senasle m™naden Ü~ê=
ÉìêçâêáëÉå= Ääáîáí= Éíí= ÜìîìÇíÉã~= ®îÉå= é™= t~ää=
píêÉÉí. Molsl™ndsIraflen i den reaIa ameriIansIa
eIonomin bIir lroIigen avg∏rande f∏r den gIobaIa
ulvecIIingen. Del finns fIera länIbara
spridningsIanaIer. Den svaga euron f∏rsämrar l
ex den ameriIansIa IonIurrensIraflen ocl f™r
del europisIa banIsyslemel probIem Iommer
IonseIvenserna all bIi gIobaIa.

Procent
Sysselsättning och styrränta
Sysselsättning, årstakt (höger) Fed Funds (vänster)
Källa: Reuters EcoWin
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


HislorisIl lar docI den ameriIansIa eIonomin
visal sig robusl mol probIem i omvärIden.
KonjunIlurm∏nslrel de senasle 30 ™ren lar
IännelecInals av I™nga cyIIer. Nedg™ngarna lar
Iommil ungefär varl lionde ™r efler uldragna
expansionsfaser. IasliglelsIrisen runl 1990, den
bruslna IT- ocl b∏rsbubbIan runl 2000 ocl
boI™neIrasclen 2007-2009 éê®Öä~ÇÉë= á= Ü∏Ö= Öê~Ç=
~î= ÉñÅÉëëÉê= á= ÇÉå= ~ãÉêáâ~åëâ~= Éâçåçãáå= ëçã=
cÉÇÉê~ä= oÉëÉêîÉ= íáää= ëäìí= ÄÉëí®ãÇÉ= ëáÖ= Ñ∏ê= ~íí=
Ü~åíÉê~= ãÉÇ= ëíê~ã~êÉ= éÉååáåÖéçäáíáâ. Kriser i
omvärIden lar fIera g™nger sIaIal om de
ameriIansIa b∏rserna rejäIl l ex under Asien- ocl
RyssIandsIriserna, men de lar änd™ inle sall
n™gra avg∏rande avlrycI i del ameriIansIa
IonjunIlurm∏nslrel.

Del senasle laIv™rel lar de fIesla indiIalorer
∏verrasIal posilivl när del gäIIer den
ameriIansIa IonjunIluren. I™ lusmarInaden är
biIden forlfarande spIillrad, men lusl™IIens
I∏pIusl lar ∏Ial ocl induslriIonjunIluren
f∏rbällras. IroduIlivilelen lar l™IIils uppe väI
under sl∏rre deIen av Irisen, viIIel bidragil liII all
sl∏lla f∏relagens marginaIer. BaIsidan av della
lar varil den Irafliga neddragningen av
sysseIsällningen. Men även om fredagens
arbelsmarInadssiffror resle nya fr™gelecIen lyder
del mesla, inle minsl nuvarande BNI-liIIväxl, p™
all beloven av all ™ler b∏rja nyansläIIa nu är
gansIa slora. All sysseIsällningen ™ler växer
innebär all del îáâíáÖ~ëíÉ= î®Öëâ®äÉí= íáää= Éå=
ëà®äîÖ™ÉåÇÉ= ™íÉêÜ®ãíåáåÖ= á= ÇÉå= ~ãÉêáâ~åëâ~=
Éâçåçãáå=®ê=é™=î®Ö=~íí=é~ëëÉê~ë.

Den ameriIansIa eIonomin brollas nalurIiglvis
forlfarande med oI∏sla probIem p™ siIl.
NoIIränlepoIiliIen innebär all fIera
obaIansprobIem sIjuls p™ framliden. p~ãíáÇáÖí=
áååÉÄ®ê= ÇÉí= ÖáÖ~åíáëâ~= ÄìÇÖÉíìåÇÉêëâçííÉí= ~íí=
™íëíê~ãåáåÖ~ê=~î=Ñáå~åëéçäáíáâÉå=âçããÉê=~íí=Ääá=
å∏Çî®åÇáÖ~= çÅâë™= á= rp^K Men frilelsgraden när
del gäIIer lidpunIlen f∏r della är belydIigl sl∏rre
än f∏r mindre Iänder. Den sjunIande infIalionen
ger ocIs™ Ied gansIa slorl man∏verulrymme när
del gäIIer vaIel av IämpIig lidpunIl f∏r
ränlel∏jningar.

Trols aIIl laIar del mesla f∏r all den gIobaIa
eIonomin Ian räIna med lyfsad dragljäIp fr™n
USA, ™lminslone del närmasle ™rel. p™=ä®åÖÉ=cÉÇ=
íêóÅâÉê=åÉÇ=Ö~ëÉå=á=ÄçííÉå=ëâ~=ÇÉí=ãóÅâÉí=íáää=Ñ∏ê=
~íí=ëí∏êåáåÖ~ê=Ñê™å=çãî®êäÇÉå=ëâ~=ë®íí~=âêçâÄÉå=
Ñ∏ê=™íÉêÜ®ãíåáåÖÉåK Ocl i nuIägel ser del ul som
om Ied Ian vänla in lydIiga signaIer om all
™lerlämlningen befinner sig p™ fasl marI innan
man bel∏ver agera.
e™â~å=cêáë¨å=
=Ü~â~åKÑêáëÉå]ëÉÄKëÉ=
=Återhämtningen i USA fortsätter trots eurokris
7 Juni 2010
Veckans tanke

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful