แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนศรีสวัสดิว์ ิทยาคารจังหวัดนุาน

สาระที่ ๑

การดำารงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน ง๑.๑ เข้าใจการทำางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
กระบวนการทำางาน ทักษะ

การ

จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการ
ทำางานรุวมกัน
ความร้้

และทักษะ

มีค่ณธรรม

ทำางาน มีจิตสำานึ ก

การแสวงหา

และลักษณะนิ สัยในการ

ในการใช้พลังงาน

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำารงชีวิตและ
ครอบครัว
ข้อที่
ม.1

ตัวชี้วัด
๑. วิเคราะห์ขันตอนการทำ

างาน
ตามกระบวนการทำางาน

๒. ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ทำางาน

ด้วยความเสียสละ

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

ข้อสอบ

๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาการ
ทำางาน

เหต่ผล

อยุางมี

ม.2 ๑. ใช้ทักษะการแสวงหา
ความร้้เพื่อพัฒนา การ
ทำางาน

๒. ใช้ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา

ในการทำางาน

ข้อที่

ตัวชี้วัด

๓. มีจิตสำานึ กในการ

ทำางานและใช้ทรัพยากร
ในการปฏิบัติงาน

อยุางประหยัดและค้่มคุา

ม.3 ๑. อภิปรายขั้นตอนการ
ทำางานที่มีประสิทธิภาพ

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

๒. ใช้ทักษะในการทำางาน
รุวมกันอยุางมีค่ณธรรม

3.

อภิปรายการ

ทำางานโดยใช้ทักษะ
การจัดการเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน

ทรัพยากร และสิ่ง
แวดล้อม

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

ม.4- ๑. อธิบายวิธีการทำางาน
6

เพือการดำ

ารงชีวิต

๒. สร้างผลงานอยุางมี
ความคิดสร้างสรรค์

และมีทักษะการทำางานรุวม
กัน

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด
๓. มีทักษะการจัดการในการ
ทำางาน

ม.4- ๔. มีทักษะกระบวนการแก้
6

ปั ญหาในการทำางาน

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด
๕. มีทักษะในการ

แสวงหาความร้้เพื่อ
การดำารงชีวิต

๖. มีค่ณธรรมและลักษณะ
นิสัยในการทำางาน

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

ข้อสอบ

ม.4- ๗. ใช้พลังงาน
6

ทรัพยากร ในการทำางาน
อยุางค้่มคุาและยัง่ ยืน
เพื่อการอน่ รก
ั ษ์ส่ิง
แวดล้อม

สาระที่ ๒

การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี

ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอยุางมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ตุอชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีสุวนรุวม
จัดการเทคโนโลยีท่ียัง่ ยืน
ข้อที่

ตัวชี้วัด
ม.2 ๑. อธิบายกระบวนการ
เทคโนโลยี

ข้อสอบ

ในการ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

๒. สร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการ
ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี
อยุางปลอดภัย ออกแบบ
โดยถุายทอดความคิดเป็ น
ภาพรุาง ๓ มิติ หรือภาพ
ฉาย เพื่อนำาไปสุ้การสร้าง
ต้นแบบของสิ่งของเครื่อง
ใช้ หรือถุายทอดความคิด
ของวิธีการเป็ นแบบ
จำาลองความคิดและ
การรายงานผล เพื่อนำา
เสนอวิธีการ

ม.2 ๓.มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการ ในงานที่
ผลิตเอง

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

๔. เลือกใช้เทคโนโลยี
อยุางสร้างสรรค์
ตุอชีวิต สังคม สิ่ง
แวดล้อม และมี
การจัดการเทคโนโลยีด้วย
การลดการใช้ทรัพยากร
หรือเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่ไมุมีผลกระทบตุอสิ่ง
แวดล้อม

ม.3 ๑. อธิบายระดับของ
เทคโนโลยี

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

๒. สร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการ
ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี
อยุางปลอดภัย ออกแบบ
โดยถุายทอดความคิดเป็ น
ภาพฉาย เพื่อนำาไปสุ้การ
สร้างต้นแบบและแบบ
จำาลองของสิ่งของเครื่อง
ใช้ หรือ ถุายทอดความคิด
ของวิธีการเป็ นแบบ
จำาลองความคิดและ
การรายงานผล

ม.4- ๑. อธิบายและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหวุาง
6 เทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ ืนๆ

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

๒. วิเคราะห์ระบบ
เทคโนโลยี

๓. สร้างและพัฒนา
สิ่งของเครื่องใช้หรือ วิธี
การ ตามกระบวนการ
เทคโนโลยี
อยุาง
ปลอดภัย โดยถุายทอด
ความคิดเป็ น
ภาพฉายและแบบจำาลอง
เพื่อนำาไปสุ้
การสร้างชิ้นงาน หรือ
ถุายทอดความคิด ของวิธี
การเป็ นแบบจำาลองความ
คิดและการรายงานผล
โดยใช้ซอฟท์แวร์ชุวย
ในการออกแบบหรือนำา
เสนอผลงาน
๔.มีความคิดสร้างสรรค์ใน

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด
การแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการ ในงานที่
ผลิตเอง หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ้อ่ ืนผลิต

๕. วิเคราะห์และเลือกใช้
เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับชีวิตประจำา
วัน
อยุางสร้างสรรค์ตุอชีวิต
สังคม
และสิ่งแวดล้อม และมี
การจัดการเทคโนโลยีท่ี
ยัง่ ยืนด้วยวิธีการของ
เทคโนโลยีสะอาด

ข้อสอบ

สาระที่ ๓

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง ๓.๑

เข้าใจ

เห็นค่ณคุา

และใช้กระบวนการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้

การสื่อสาร

การแก้ปัญหา การทำางาน และอาชีพอยุางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
ข้อที่

และมีค่ณธรรม
ตัวชี้วัด

๑. อธิบายหลักการทำางาน
บทบาท
และประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์

๒. อภิปราย ลักษณะสำาคัญ
และผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๓. ประมวลผลข้อม้ลให้เป็ น
สารสนเทศ

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

ม.2 ๑. อธิบายหลักการเบื้ อง
ต้นของ
การสื่อสารข้อม้ล และ
เครือขุายคอมพิวเตอร์

๒. อธิบายหลักการ และ
วิธีการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

๓. ค้นหาข้อม้ล และ
ติดตุอสื่อสารผุานเครือ
ขุายคอมพิวเตอร์ อยุาง
มีค่ณธรรมและ จริยธรรม

๔. ใช้ซอฟต์แวร์ในการ
ทำางาน

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

ม.3 ๑. อธิบายหลักการทำา
โครงงานที่มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. เขียนโปรแกรมภาษา
ขั้นพื้ นฐาน

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

๓. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนำาเสนองาน
ในร้ปแบบที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน

๔.ใช้คอมพิวเตอร์ชุวย
สร้างชิ้นงานจาก
จินตนาการหรืองานทีท
่ ำาใน
ชีวต
ิ ประจำาวัน ตามหลัก
การทำาโครงงานอยุางมี
จิตสำานึ กและความรับผิด
ชอบ

ข้อสอบ

ข้อที่

ม.46

ตัวชี้วัด

1. อธิบายองค์ประกอบของ

ระบบสารสนเทศ

2. อธิบายองค์ประกอบและ

หลักการทำางานของ
คอมพิวเตอร์

3. อธิบายระบบสื่อสารข้อม้ล

สำาหรับเครือขุาย
คอมพิวเตอร์

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด
4. บอกค่ณลักษณะของ

คอมพิวเตอร์ และ
อ่ปกรณ์ตุอพุวง

5. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยุางมีประสิทธิภาพ

6. เขียนโปรแกรมภาษา

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

7. พัฒนาโครงงาน

คอมพิวเตอร์

8. ใช้ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับ
งาน

9. ติดตุอสื่อสาร ค้นหา

ข้อม้ลผุานอินเทอร์เน็ต

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

10. ใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ประมวลผลข้อม้ลให้เป็ น
สารสนเทศเพื่อประกอบ
การตัดสินใจ

11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นำาเสนองานในร้ปแบบที่
เหมาะสม ตรงตาม

วัตถ่ประสงค์ของงาน

12. ใช้คอมพิวเตอร์ชุวยสร้าง

ชิ้นงานหรือโครงงานอยุาง
มีจิตสำานึ กและความรับ
ผิดชอบ

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

ข้อสอบ

13. บอกข้อควรปฏิบัติสำาหรับ

ผ้ใ้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระที่ ๔

การอาชีพ

มาตรฐาน ง ๔.๑

เข้าใจ มีทักษะที่จำาเป็ น มีประสบการณ์ เห็น

แนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ
มีค่ณธรรม และมีเจตคติท่ีดีตุออาชีพ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

ม.1
๑. อธิบายแนวทางการ
เลือกอาชีพ

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

๒. มีเจตคติท่ีดีตุอการ
ประกอบอาชีพ

๓. เห็นความสำาคัญของ
การสร้างอาชีพ

ม.2

๑. อธิบายการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

๒. ระบ่การเตรียมตัวเข้าสุ้
อาชีพ

๓. มีทก
ั ษะพื้ นฐานที่
จำาเป็ นสำาหรับการ

ประกอบอาชีพที่สนใจ

ม.3 ๑. อภิปรายการหางาน

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด
ด้วยวิธีท่ห
ี ลากหลาย

๒. วิเคราะห์แนวทางเข้าสุ้
อาชีพ

๓. ประเมินทางเลือกใน
การประกอบอาชีพที่

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด
สอดคล้องกับความร้้
ความถนั ดและความ
สนใจของตนเอง

ม.4- ๑. อภิปรายแนวทางสุ้
6

อาชีพที่สนใจ

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด
๒. เลือก และใช้

เทคโนโลยีอยุางเหมาะสม
กับอาชีพ

๓. มีประสบการณ์ใน

อาชีพที่ถนั ดและสนใจ

ข้อสอบ

ข้อที่

ตัวชี้วัด

๔. มีค่ณลักษณะที่ดีตุอ
อาชีพ

ข้อสอบ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful