TuÇn 2

:
Thø 2 ngµy 15 th¸ng 9n¨m 2008

Chµo cê Sinh ho¹t
I.Môc ®Ých: - Cñng cè æn ®Þnh nÒ nÕp líp. - ¤n c¸c ®éng t¸c vÒ ®éi h×nh ®éi ngò ®· häc ë líp 4. Nghiªm, nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau. II.Néi dung sinh ho¹t 1. Ổn ®Þnh tæ chøc líp. Gi¸o viªn cho líp xÕp thµnh ba hµng däc. Líp trëng ®iÒu khiÓn líp «n l¹i c¸c ®éng t¸c ®· häc: Nghiªm, nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau. Gi¸o viªn theo dâi, quan s¸t, gióp ®ì, söa sai cho häc sinh. 2. NhËn xÐt chung. Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung +¦u ®iÓm:tuyªn d¬ng c¸ nh©n vµ tæ tËp ®óng, ®Òu. +KhuyÕt ®iÓm:nh¾c nhë c¸ nh©n tæ tËp cha nghiªm tóc. +Nh¾c nhë häc sinh tuÇn sau tËp tèt h¬n. 3.KÕt thóc tiÕt sinh ho¹t -C¶ líp h¸t tËp thÓ. =============================

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful