.

Taäp ñoïc:

Nghìn naêm vaên hieán
Nguyeãn
Hoaøng
I.- Muïc tieâu:
Bieát ñoïc moät vaên baûn coù baûng thoáng keâ giôùi thieäu truyeàn thoáng vaên hoaù
Vieät Nam – ñoïc roõ raøng , raønh maïch vôùi gioïng töï haøo.
Hieåu noäi dung baøi: Vieät Nam coù truyeàn thoáng khoa cöû laâu ñôøi . Ñoù laø
moät baèng chöùng veà neàn vaên hieán laâu ñôøi cuûa nöôùc nhaø.
II.- Ñoà duøng daïy hoïc:
- Tranh minh hoaï baøi ñoïc trong saùch giaùo khoa.
- Baûng phuï : vieát saün baûng thoáng keâ.
III.- Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
T/ Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
g
1, A) OÂn ñònh toå chöùc :
4’ B) Kieåm tra baøi cuõ : Kieåm tra 2 HS.
- Nhöõng söï vaät ñoù laø : luùa,
H: Em haõy keå teân nhöõng söï vaät trong naéng xoan, laù mít, chuoái, ñu
baøi coù maøu vaøng vaø töø chæ maøu ñuû…
vaøng ñoù ?
- Phaûi laø ngöôøi coù tình yeâu
H: Vì sao coù theå noùi baøi vaên theå hieän queâ höông tha thieát môùi vieát
tình yeâu tha thieát cuûa taùc giaû ñoái vôùi ñöôïc baøi vaên hay nhö vaäy
queâ höông ?
- GV nhaän xeùt ghi ñieåm.
C) Baøi môùi :
1’ 1) Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu ghi -HS laéng nghe
ñeà leân baûng :
Nghìn naêm vaên hieán.
12 2) Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc vaø tìm
hieåu baøi:
- Caû lôùp ñoïc thaàm

a) Luyeän ñoïc:
-HS quan saùt
Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi vaên.Cho - HS duøng vieát chì ñaùnh daáu
HS quan saùt Vaên Mieáu Quoác töû Giaùm ñoaïn
.Sau ñoù chia ñoaïn baøi. ( 3 ñoaïn )
*Ñoaïn 1 :Töø ñaàu … tieán só cuï theå nhö
sau .
- HS ñoïc noái tieáp töøng ñoaïn keát
*Ñoaïn 2 :Baûng thoáng keâ.
hôïp - HS luyeän ñoïc nhöõng töø
*Ñoaïn 3 :Coøn laïi
ngöõ khoù.
-Goïi HS noái nhau ñoïc toaøn baøi Höôùng
daãn HS luyeän ñoïc töø ngöõ deã ñoïc sai : - 3 HS ñoïc, lôùp laéng nghe
Quoác Töû Giaùm, traïng nguyeân khoa thi.
GV goïi hoïc sinh luyeän ñoïc laàn 2 keát hôïp - Caû lôùp theo doõi baøi
tìm hieåu nghóa töø khoù .
GV cho hoïc sinh ñoïc löôït 3.
Giaùo vieân nhaän xeùt .
11 b) Tìm hieåu baøi :

GV höôùng daãn hoïc sinh ñoïc thaàm baøi - Moät HS ñoïc ñoaïn 1
traû lôøi caâu hoûi SGK.
H: Ñeán Vaên Mieáu, khaùch nöôùc ngoaøi -Ngaïc nhieân vì bieát nöôùc ta ñaõ
ngaïc nhieân vì ñieàu gì ?
môû khoa thi tieán só naêm 1075
ñeán khoa thi cuoái cuøng vaøo
Giaùo aùn – Lôùp 5

 

Voõ Thò Phong

.

naêm 1919 caùc trieàu vua Vieät
Nam ñaõ toå chöùc ñöôïc 185 khoa
thi laáy ñoã gaàn 3000 tieán só .

9’

2’

H: Em haõy ñoïc thaàm baûn thoáng keâ vaø
cho bieát : trieàu ñaïi naøo toå chöùc nhieàu
khoa thi nhaát ? Trieàu ñaïi naøo coù tieán só -HS ñoïc thaàm baûng thoáng keâ
nhieàu nhaát ? nhieàu traïng nguyeân nhaát ? vaø traû lôøi.
-Trieàu ñaïi toå chöùc nhieàu khoa
thi nhaát : trieàu Leâ-104 khoa thi.
Trieàu ñaïi coù nhieàu tieán só
- Cho moät HS ñoïc ñoaïn 3.
nhaát:trieàu Leâ-1780 tieán só vaø
H: Ngaøy nay, trong Vaên Mieáu, coøn coù coù 27 traïng nguyeân.
chöùng tích gì veà moät neàn vaên hieán laâu -1HS ñoïc.
ñôøi ?
- Coøn coù 82 taám bia khaéc teân
tuoåi 1306 vò tieán só töø khoa thi
H: Baøi vaên giuùp em hieåu ñieàu gì veà naêm 1442 ñeán naêm thi 1779.
truyeàn thoáng vaên hoaù Vieät Nam?
*Ngöôøi Vieät Nam coi troïng vieäc
hoïc. Vieät Nam coù neàn Vaên
GV neâu caâu hoûi ruùt noäi dung ghi baûng.
hieán laâu ñôøi. Töï haøo veà neàn
vaên hieán cuûa ñaát nöôùc.
-HS theo doõi .
c) Luyeän ñoïc laïi : Cho 3 HS ñoïc laïi
baøi .
Cho HS nhaän xeùt –GV nhaän xeùt.
- 2 HS ñoïc lôùp laéng nghe
Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc laïi moät - HS thi luyeän ñoïc .
ñoaïn baøi; (ñoaïn ñaàu)
- GV nhaän xeùt, khen thöôûng nhöõng HS
ñoïc ñuùng, ñoïc hay
3) Cuûng coá :
- Vieät Nam coù truyeàn thoáng
H: Qua baøi taäp ñoïc naøy noùi leân ñieàu
khoa cöû laâu ñôøi. Ñoù laø moät
gì ?
baèng chöùng veà neàn vaên hieán
4) Nhaän xeùt , daên doø :
laâu ñôøi cuûa nöôùc nhaø.
- GV nhaän xeùt tieát hoïc
- HS veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc
- Veà nhaø ñoïc tröôùc baøi “Saéc maøu em
yeâu”

Ruùt kinh nghieäm :..........................................................................................

--------------------------------

TOAÙN:

Luyeän taäp

A – Muïc tieâu :
Giuùp HS cuûng coá veà :
- Vieát caùc phaân soá thaäp phaân treân 1 ñoaïn cuûa tia soá .
- Chuyeån 1 soá phaân soá thaønh phaân soá thaäp thaäp phaân.
- Giaûi baøi toaùn veà tìm giaù trò 1phaân soá cuûa soá cho tröôùc .
B – Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûng phuï, SGK
C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
TG Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
1’
I – OÅn ñònh lôùp :
- Haùt
Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

5’

1’
30’

II – Kieåm tra baøi cuõ :
- Theá naøo laø phaân soá thaäp
phaân , cho Vd ?
- Goïi 2 HS chöõa baøi taäp 4c,d.
- Nhaän xeùt, söûa chöõa .
III – Baøi môùi :
1 – Giôùi thieäu baøi :
- Ñeå cuûng coá kieán thöùc veà phaân
soá thaäp phaân . Hoâm nay, caùc em
hoïc tieát luyeän taäp .
Luyeân taäp:
Baøi 1 :Vieát phaân soá thaäp phaân
thích hôïp vaøo choã chaám döôùi moãi
vaïch cuûa tia soá .
- GV treo baûng phuï leân baûng .
- GV cho HS töï laøm baøi roài chöõa laïi.
- Goïi HS ñoïc laàn löôït caùc phaân soá
1
9
...
thaäp phaân töø
vaø ñoù laø
10
10
caùc phaân soá gì ?
Baøi 2: Goïi 1HS ñoïc yeâu caàu baøi
- Goïi 3 HS leân baûng moãi em laøm 1
baøi caû lôùp laøm vaøo vôû .

-Cho HS neâu caùch chuyeån töøng
phaân soá thaønh phaân soá thaäp
phaân .

- Nhaän xeùt ,söûa chöõa.
Baøi 3 : Thöïc hieän töông töï nhö baøi
2.
GV cho HS töï laøm roài neâu caùch laøm.
GV nhaän xeùt
Baøi 5 : Cho HS neâu toùm taét baøi
toaùn roài giaûi :

3’
1’
-Nhaän xeùt ,söûa chöõa.
IV – Cuûng coá :
-Neâu caùch chuyeån phaân soá thaønh
phaân soá thaäp phaân?
Giaùo aùn – Lôùp 5

 

-HS neâu.
-2 HS leân baûng .

- HS nghe .

-HS quan saùt .
-HS laøm baøi .
-Moät phaàn möôøi, hai phaàn möôøi,…
chín phaàn möôøi. Ñoù chính laø caùc
phaân soá thaäp phaân .
-3 HS leân baûng. Caû lôùp laøm vaøo
vôû.
Keát quaû laø:
11 11 x5 55 15 15 x 25 375
=
=
;
=
=
.
2
2 x5 10 4
4 x 25
100
-Töông töï cho baøi coøn laïi.
11
-Chaúng haïn, ñeå chuyeån
thaønh
2
phaân soá thaäp phaân caàn nhaän xeùt
ñeå coù 2 x 5 = 10. Nhö vaäy laáy töû
soá vaø maãu soá nhaân 5 ñeå ñöôïc
55
phaân soá thaäp phaân
.
10
-HS laøm baøi .
-HS theo doõi.
Baøi giaûi :
Soá HS gioûi toaùn cuûa lôùp ñoù laø :
3
= 9 ( HS ).
30 x
10
Soá HS gioûi Tieáng Vieät cuûa lôùp ñoù
laø :
2
= 6 ( HS ) .
30 x
10
Ñaùp soá : 9 HS gioûi Toaùn .
: 6 HS gioûi Tieáng
vieät .

- HS neâu .
Voõ Thò Phong

.

V – Nhaän xeùt – daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Veà nhaø laøm baøi taäp 4.
- Chuaån bò baøi sau :OÂn taäp :Pheùp
coäng vaø pheùp tröø 2 phaân soá .

- HS nghe vaø thöïc hieän .

• RKN :...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
--------------------------

LÒCH SÖÛ

Nguyeãn Tröôøng Toä mong muoán canh taân ñaát nöôùc

I - Muïc tieâu : Hoïc xong baøi naøy HS bieát :
- Nhöõng ñeà nghò chuû yeáu ñeå canh taân ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä.
- Nhaân daân ñaùnh giaù veà loøng yeâu nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä nhö theá
naøo.
II - Ñoà duøng daïy hoïc :
1 / GV : Hình trong SGK.
2 / HS : Saùch giaùo khoa. .
III - Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
T.gia
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
n
1’
A / OÅn ñònh lôùp :
- Haùt
3’
B / Kieåm tra baøi cuõ :
Neâu nhöõng
baên khaên lo nghó cuûa Tröông Ñònh khi
nhaän ñöôïc leänh cuûa trieàu ñình .
Hoïc sinh neâu mieäng .
Tröôùc nhöõng baên khoaên ñoù nghóa
quaân vaø daân chuùng ñaõ laøm gì ?
29’
GV nhaän xeùt ghi ñieåm
C / Baøi môùi :
- Hoïc sinh nghe .
GV giôùi thieäu ghi ñeà leân baûng .
* Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc caû lôùp:
-HS laéng nghe.
GV giôùi thieäu veà Nguyeãn Tröôøng Toä :
-Neâu nhieäm vuï hoïc taäp cho HS:
+ Nhöõng ñeà nghò canh taân ñaát nöôùc
cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä laø gì ?
+ Nhöõng ñeà nghò ñoù coù ñöôïc trieàu
ñình thöïc hieän khoâng? Vì Sao?
+ Neâu caûm nghó cuûa em veà Nguyeãn
-HS laøm vieäc theo nhoùm trao
Tröôøng Toä
ñoåi.
* Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc theo nhoùm:
YÙ 1: + Môû roång quan heä
-Toå chöùc cho HS thaûo luaän traû lôøi caùc
ngoaïi giao, buoân baùn vôùi
caâu hoûi treân.
nhieàu nöôùc
+ Thueâ chuyeân gia nöôùc
ngoaøi giuùp ta phaùt trieån kinh
teá.
+ Môû tröôøng daïy caùch ñoùng
taøu, ñuùc suùng, söû duïng maùy
moùc …
YÙ 2: + Trieàu ñình baøn luaän
khoâng thoáng nhaát, vuaTöï
Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

2’

Ñöùc cho raèng khoâng caàn nghe
theo Nguyeãn Tröôøng Toä
+ Vì vua quan nhaø Nguyeãn
baûo thuû
YÙ 3: + Nguyeãn Tröôøng Toä coù
loøng yeâu nöôùc muoán canh
taân ñeå ñaát nöôùc phaùt trieån
* Hoaït ñoäng 3 : Laøm vieäc caû lôùp .
+ Khaâm phuïc tinh thaàn yeâu
- Cho ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keá nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä
quaû thaûo luaän.
- Caùc nhoùm khaùc boå sung
-GV boå sung: vua quan nhaø Nguyeãn laïc -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát
haäu, khoâng hieåu ñöôïc nhöõng thay ñoåi quaû cuûa nhoùm , lôùp nhaän
ôû caùc nöôùc treân theá giôùi. Ngay caû xeùt .
nhöõng söï vieäc nhö : Ñeøn treo ngöôïc,
khoâng coù daàu vaãn saùng, xe ñaïp 2
baùnh chuyeån ñoäng raát nhanh maø
khoâng bò ñoã… Vua quan nhaø Nguyeãn
vaãn khoâng tin ñieàu ñoù laø söï thaät.
Trieàu ñình nhaø Nguyeãn baûo thuû. Vua Töï
Ñöùc cho raèng khoâng caàn nghe theo
Nguyeãn Tröôøng Toä, nhöõng phöông phaùp
cuõ ñaõ ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài.
* Hoaït ñoäng4 : Laøm vieäc caû lôùp .
- H: taïi sao Nguyeãn Tröôøng Toä ñöôïc -OÂâng laø ngöôøi hieåu saâu
ngöôøi ñôøi sau kính troïng ? .
bieát roäng ,coù loøng yeâu nöôùc
mong muoán daân giaøu nöôùc
maïnh .
D/ Cuûng coá , daën doø : -Goïi HS ñoïc - 2 HS ñoïc.
laïi ghi nhôù .
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Chuaån bò tieát sau: Cuoäc phaûn coâng ôû
kinh thaønh Hueá.

Ruùt kinh nghieäm:...........................................................................
..................................................................................................................................................

---------------------------------------------ÑAÏO ÑÖÙC

Em laø hoïc sinh lôùp 5 (tt)

I-Muïc tieâu:
II-Taøi lieäu vaø phöông tieän: GV: moät vaøi maãu chueän veà göông toát cuûa
HS lôùp 5.
HS: chuaån bò keá hoaïch phaán ñaáu cuûa mình.
III-Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
Th.gia
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
n
1’
A-OÅn ñònh toå chöùc:
-Haùt
4’
B-Kieåm tra baøi cuõ:-Kieåm tra 2 HS.
H) Hoïc sinh lôùp 5 coù gì khaùc vôùi caùc hoïc
sinh khaùc?
Hoïc sinh traû lôøi.
H) Em phaûi laøm gì ñeå xöùng ñaùng laø hoïc
Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

1’
9’

sinh lôùp 5?
Giaùo vieân nhaän xeùt ghi ñieåm.
C)Baøi môùi;
1-Giôùi thieäu baøi: Giaùo vieân giôùi thieäu
ghi ñeà leân baûng.
2-Hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng1-Thaûo luaän veà keá hoaïch
cuûa HS.
Giaùo vieân choHS trình baøy keá hoaïch caù
nhaân cuûa mình trong nhoùm .

-HS trình baøy keá hoaïch cuûa
mình trong nhoùm.
-Nhoùm trao ñoåi ,goùp yù
kieán .
-HS laàn löôït trình baøy.
-Caû lôùp trao ñoåi , nhaän
xeùt.
-HS laéng nghe.

-GV môøi moät vaøi HS trình baøy tröôùc lôùp.
10’

8’

2’

-GV nhaän xeùt chung vaø keát luaän : Ñeå
xöùng ñaùng laø HS lôùp 5 ,chuùng ta caàn
phaûi quyeát taâm phaán ñaáu , reøn luyeän
moät caùch coù keá hoaïch.
Hoaït ñoäng2: Keå chuyeän veà caùc taám
göông HS lôùp 5 göông maãu .
-Cho HS laàn löôït keå veà caùc HS lôùp 5
göông maãu .
-Cho caû lôùp thaûo luaän veà nhöõng ñieàu
coù theå hoïc taäp töø caùc taám göông ñoù.
-GV giôùi thieäu theâm moät vaøi taám göông
khaùc .
-GV keát luaän : Chuùng ta caàn hoïc taäp
theo caùc taám göông toát cuûa baïn beø ñeå
mau tieán boä .
Hoaït ñoäng 3: Haùt , muùa, ñoïc thô, giôùi
thieäu tranh veõ veà chuû ñeà tröôøng em
-GV cho HS moãi nhoùm thi muùa haùt , ñoïc
thô vôùi chuû ñeà tröôøng em.
-Cho caû lôùp nhaän xeùt , tuyeân döông .
-GV keát luaän : Chuùng ta raát vui vaø töï
haøo khi laø HS lôùp 5, thaáy roõ traùch
nhieäm ñoái vôùi tröôøng , lôùp .
Hoaït ñoäng noái tieáp : Veà nhaø thöïc
hieän nhöõng muïc tieâu phaán ñaáu .Söu
taàm maãu chuyeän veà nhöõng ngöôøi coù
traùch nhieäm trong coâng vieäc , hoaëc
duõng caûm nhaän loãi vaø söûa loãi .

-HS laøn löôït keå .
-Caûû lôùp thaûo luaän veà
nhöõng ñieàu coù theå hoïc
taäp ñöôïc
-HS chuù yù laéng nghe.
-HS chuù yù laéng nghe.

-HS moãi nhoùm trình baøy
tranh
-HS thöïc hieän.
-Lôùp nhaän xeùt .
-HS laéng nghe.
-HS laéng nghe.

Ruùt kinh nghieäm :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…….............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
--------------------------------------------------------------Thứ ba , ngaøy .
16…./9/2008
Giaùo aùn – Lôùp 5

 

Voõ Thò Phong

.

CHÍNH TAÛ Nghe - vieát

:

Löông Ngoïc Quyeán
I / Muïc ñích yeâu caàu :
-Nghe – vieát ñuùng , trình baøy ñuùng baøi chính taû Löông Ngoïc Quyeán.
-Naém ñöôïc moâ hình caáu taïo vaàn .Cheùp ñuùng tieáng , vaàn vaøo moâ hình .
II / Ñoà duøng daïy hoïc : Baûng phuï ghi saün moâ hình caáu taïo vaàn trong baøi taäp
3.
III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
T.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
gian
1’
A/ Oån ñònh toå chöùc:
4’
B / Kieåm tra baøi cuõ : -Moät HS nhaéc - HS traû lôø iquy taéc chính taû : ng /
laïi quy taéc chính taû : ng / ngh , g / ch , c / ngh , g / ch ,
k.
c/k
-1 HS vieát : gheâ gôùm ,baùt ngaùt , nghe -1 HS vieát : gheâ gôùm ,baùt ngaùt ,
1’
ngoùng .
nghe ngoùng
B / Baøi môùi :
1 / Giôùi thieäu baøi : Löông Ngoïc -HS laéng nghe.
Quyeán laø moät ngöôøi coù taám loøng
20’
trung vôùi nöôùc , saün saøng hi sinh cho
ñaát nöôùc .Ñeå thaáy roõ veà con ngöôøi
ñoù , hoâm nay caùc em seõ vieát chính taû
baøi Löông Ngoïc Quyeán.
-HS theo doõi SGK vaø laéng nghe.
2 / Höôùng daãn HS nghe – vieát :
-HS laéng nghe.
-GV ñoïc baøi chính taû trong SGK .
-GV giôùi thieäu veà nhaø yeâu nöôùc -HS vieát töø khoù treân giaáy nhaùp.
Löông Ngoïc Quyeán.
-Höôùng daãn HS vieát nhöõng töø maø HS -HS vieát baøi chính taû.
deã vieát sai : möu , khoeùt , xích saét ,
giaûi thoaùt , chæ huy.
- HS soaùt loãi .
-GV ñoïc roõ töøng caâu cho HS vieát .
12’
-Nhaéc nhôû , uoán naén nhöõng HS ngoài -2 HS ngoài gaàn nhau ñoåi vôû
vieát sai tö theá .
cheùo nhau ñeå chaám.
-GV ñoïc toaøn baøi cho HS soaùt loãi .
-HS laéng nghe.
-Chaám chöõa baøi : +GV choïn chaám
moät soá baøi cuûa HS.
+Cho HS ñoåi vôû cheùo
nhau ñeå chaám
-1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi
-GV ruùt ra nhaän xeùt vaø neâu höôùng taäp .
khaéc phuïc loãi chính taû cho caû lôùp .
-HS ñoïc thaàm töøng caâu vaên vaø
3 / Höôùng daãn HS laøm baøi taäp :
vieát ra giaáy nhaùp.
* Baøi taäp 2 :
-1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp .
- HS leân baûng thi trình baøy keát
-Cho caû lôùp ñoïc thaàm töøng caâu vaên quaû .
2 ‘ – vieát ra nhaùp phaàn vaàn cuûa töøng
tieáng in ñaäm SGK.
-Cho HS neâu keát quaû.
-1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi
-GV chöõa baøi taäp .
taäp .
* Baøi taäp 3 :
-HS laøm baøi taäp .
-1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp , ñoïc -HS trình baøy keát quaû vaø moâ
caû moâ hình.
hình ñaõ keû saün.
-Cho HS laøm baøi taäp vaøo vôû .
Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

-GV cho töøng HS trình baøy keát quaû vaø -HS laéng nghe.
moâ hình ñaõ keû saün.
-GV nhaän xeùt..
-HS laéng nghe.
4 / Cuûng coá daën doø :
-Nhaän xeùt tieát hoïc bieåu döông HS hoïc
toát .
-Yeâu caàu nhöõng HS vieát sai veà vieát
laïi cho ñuùng.
-HS ghi nhôù moâ hình caáu taïi vaàn , veà
nhaø tieáp tuïc hoïc thuoäc loøng nhöõng
caâu ñaõ chæ ñònh trong baøi Thö göûi
caùc hoïc sinh ñeå tieát sau hoïc chính taû
nhôù – vieát .
Ruùt kinh nghieäm : ..............................................................................................................
..................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------

TOAÙN

OÂN TAÄP : Pheùp coäng vaø pheùp tröø hai
phaân soá

A – Muïc tieâu :
- Giuùp HS nhôù laïi caùch thöïc hieän pheùp coäng vaø pheùp tröø 2 phaân soá .
- Giuùp HS cuûng coá caùc kó naêng thöïc hieän pheùp coäng vaø pheùp tröø 2 phaân soá .
B – Ñoà duøng daïy hoïc :
1 – GV :
2 – HS :
C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
TG Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh

1
I – OÅn ñònh lôùp :
- Haùt
5’
II – Kieåm tra baøi cuõ : GV cho hoïc
sinh chöõa baøi taäp 4 SGK trang 9.
- HS leân baûng chöõa baøi .
- Nhaän xeùt,söûa chöõa ghi ñieåm .
III – Baøi môùi :
1’
1 – Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu
-Hoïc sinh laéng nghe.
ghi ñeà leân baûng.
12’
2- OÂân taäp veà pheùp coäng vaø
-Coäng hai phaân soá coù cuøng maãu
pheùp tröø 2 phaân soá.
soá ta coäng hai töû vaø giöõ nguyeân
- GV cho hoïc sinh nhaéc laïi caùch thöïc maãu soá.
hieän pheùp coäng,pheùp tröø 2 phaân
-Tröø hai phaân soá coù cuøng maãu
soá coù cuøng maãu soá .
soá ta tröø hai töû vaø giöõ nguyeân
maãu soá.
3 5
10
3
+ vaø

- GV neâu Vd :
roài goïi -1 HS leân baûng laøm , caû lôùp theo
7 7
15 15
doõi .
1 HS neâu caùch tính treân baûng, caùc
HS coøn laïi laøm vaøo vôû nhaùp .
-Muoán coäng( hoaëc tröø) hai phaân
- GV cho hoïc sinh nhaéc laïi caùch thöïc
soá khaùc maãu soá ta qui ñoàng maãu
hieän pheùp coäng,pheùp tröø 2 phaân
soá hai phaân soá, roài coäng( hoaëc
soá ùkhaùc maãu soá .
18 .GV cho HS thöïc hieän coäng tröø caùc
tröø) hai phaân soá ñaõ qui ñoàng maãu
Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

7
3
7 7
+
− .
vaø
9 10
8 9
3-Thöïc haønh;
Baøi 1:GV cho HS laøm roài chöõa laïi .
Baøi 2 : -Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi.
- Goïi 2 HS leân baûng thöïc hieän pheùp
tính :

phaân soá.

soá,
-Hoïc sinh thöïc hieän ,caû lôùp theo
doõi.
- HS laøm .
- HS leân baûng .
5 15 + 2 17
=
=
;
7
5
5
5 28 − 5 23
=
=
b) 4 7
7
57
a) 3 +

- GV nhaän xeùt cho HS chöõa baøi.
Baøi 3 : GV cho HS ñoïcyeâu caàu baøi.
-GV höôùng daãn HS laøm baøi.
Goïi 1 HS leân baûng.

2’
1’

GV cho HS giaûi baøi toaùn theo caùch
khaùc .
- GV cho HS töï nhaän xeùt xem caùch
naøo thuaän tieän hôn.
IV – Cuûng coá :
V – Nhaän xeùt – daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Chuaån bò baøi sau :OÂân taäp pheùp
nhaân vaø pheùp chia hai phaân soá.

c)
6 +5
11 15 −11
4
2 1
=1−
=
=
 +  =1−
15
15
15
15
5 3

-1HS leân baûng caû lôùp laøm baøi
vaøo vôû.
-Phaân soá chæ soá boùng ñoû vaø
boùng xanh
1 1
5
+ =
( soá boùng)
2 3
6
-Phaân soá chæ soá boùng vaøng.
6 5
1
− =
(soá boùng)
6 6
6
1
Ñaùp soá:
( soá boùng)
6
- HS trao ñoåi.
- HS giaûi .- HS nhaän xeùt .
-HS laéng nghe.

- RKN:...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
---------------------

LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU:

Môû roäng voán töø : Toå quoác
I-Muïc tieâu:
1) Môû roäng, heä thoáng hoaù voán töø veà Toå quoác .
2) Bieát ñaët caâu vôùi nhöõng töø ngöõ noùi veà Toå quoác.
II.- Ñoà duøng daïy hoïc:
- Buùt daï, vaøi tôø phieáu khoå to.
- Töø ñieån.
III.- Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
T/
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Giaùo aùn – Lôùp 5

 

Voõ Thò Phong

.

g
1’
4’

1)OÅn ñònh toå chöùc:
2) Kieåm tra baøi cuõ : - Kieåm tra 2 HS.
HS1: Em haõy tìm moät töø ñoàng nghóa
vôùi moãi töø : xanh, ñoû, traéng, ñen.
- HS2: ñaët caâu vôùi 1 töø vöøa tìm ñöôïc.
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3) Baøi môùi:
1’ a) Giôùi thieäu baøi: Ñeå giuùp caùc em
coù theâm nhieàu töø ngöõ khi vieát veà ñeà
taøi Toå quoác, trong tieát hoïc hoâm nay,
coâ seõ cuøng caùc em môû roäng, heä
thoáng hoaù voán töø veà Toå quoác. Sau
ñoù, caùc em seõ luyeän ñaët caâu vôùi
7’ nhöõng töø ngöõ xoay chieàu chuû ñeà naøy
b) Luyeän taäp:
Baøi taâp1.
- Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 1.
- GV cho HS ñoïc laïi baøi Thö göûi caùc hoïc
sinh hoaëc baøi Vieät Nam thaân yeâu .
GV cho HS chæ tìm 1 trong 2 baøi treân
nhöõng töø ñoàng nghóa vôùi töø Toå quoác.
-Cho HS laøm baøi.
-Cho HS trình baøy keát quaû.
9’ -GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi
ñuùng: caùc töø ñoàng nghóa vôùi töø Toå
quoác laø: nöôùc nhaø, non soâng.
Baøi taäp 2.
-Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp.
Ngoaøi töø nöôùc nhaø, non soâng ñaõ
bieát, caùc em tìm theâm nhöõng töø ñoàng
nghóa vôùi töø Toå quoác.
HS laøm baøi theo nhoùm.
-Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû.
9


-GV nhaän xeùt vaø choát laïi keát quaû
ñuùng.
Baøi taäp 3:
Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp.
-Cho HS laøm baøi.
7’ Cho HS trình baøy keát quaû.
GV nhaän xeùt vaø choát laïi nhöõng töø
ñuùng: quoác gia, quoác ca, quoác hieäu,
quoác hoäi, quoác huy, quoác kyø, quoác
ngöõ, quoác phoøng, quoác teá…
Baøi taäp 4
-Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp .
-GV cho HS laøm baøi vaøo vôû.
-Cho HS trình baøy keát quaû.
-GV nhaän xeùt.
Giaùo aùn – Lôùp 5

 

-HS ttình baøy
HS ñaët caâu.
- HS laéng nghe.

-1HS ñoïc to, caû lôùp ñoïc thaàm.
-HS nhaän vieäc.

-HS laøm baøi caù nhaân, duøng vieát
chì gaïch caùc töø ñoàng nghóa vôùi töø
Toå quoác coù trong baøi ñaõ choïn.
-Moãi caâu 2 HS trình baøy.
-Lôùp nhaän xeùt.
-1HS ñoïc to, caû lôùp ñoïc thaàm.
-Thaûo luaän theo nhoùm.
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû
cuûa nhoùm mình.
Nhöõng töø ñoàng nghóa vôùi töø Toå
quoác laø: ñaát nöôùc, nöôùc nhaø,
quoác gia, non soâng, giang sôn, queâ
höông.
-Lôùp nhaän xeùt
-1 HS ñoïc thaønh tieáng.
-HS laøm vieäc caù nhaân.
-HS laàn löôït trình baøy mieäng.
-Lôùp nhaän xeùt.

-1HS ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm
-HS laøm vieäc caù nhaân, moãi em
ñaët moät caâu .
-Moät soá HS laàn löôït trình baøy caâu
mình ñaët.

Voõ Thò Phong

.

2’ 3) Cuûng coá :
- Cho HS nhaéc laïi noäi dung caàn ghi nhôù - 2 HS nhaéc nhaéc laïi.
veà töø ñoàng nghóa
1’ 4) Nhaän xeùt, daën doø:
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Chuaån bò tieát sau “ Luyeän taäp veà töø
ñoàng nghóa”
Ruùt kinh nghieäm : ..............................................................................................................
..................................................................................................................................................

KHOA HOÏC

Nam hay nöõ ? (tt)

A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS bieát :
Phaân bieät caùc ñaëc ñieåm veà maët sinh hoïc vaø xaõ hoäi giöõa nam vaø
nöõ .
Nhaän ra söï caàn thieát phaûi thay ñoåi moät soá quan nieäm xaõ hoäi veà nam
vaø nöõ .
Coù yù thöùc toân troïng caùc baïn cuøng giôùi vaø khaùc giôùi ; khoâng phaân
bieät baïn nam , baïn nöõ .
B – Ñoà duøng daïy hoïc
1 – GV :. : Hình trang 6 , 7- SGK
Caùc taám phieáu coù noäi dung nhö trang 8 SGK
2 – HS : SGK.
C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
I-OÅn ñònh toå chöùc:
Haùt
4’
II-Baøi cuõ : Kieåm tra 2 hoïc sinh.
Neâu moät vaøi ñieåm gioáng nhau vaø khaùc Hoïc sinh neâu caû lôùp theo
nhau giöõa baïn trai vaø baïn gaùi?
doõi.
Neâu moät soá ñieåm khaùc bieät giöõa nam
vaø nöõ veà maët sinh hoïc? Gaùo vieân nhaän
xeùt ghi ñieåm
1’ III-Baøi môùi:
2
a) Giôí thieäu ghi ñeà leân baûng.
Hoïc
6’
b) HÑ 3 : Thaûo luaän : Moät soá quan nieäm
xaõ hoäi veà nam vaø nöõ
- HS thaûo luaän
Giaùo vieân choùHS laøm vieäc theo nhoùm
GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän caùc
caâu hoûi sau :
Nhoùm 1 : a) Coâng vieäc noäi trôï laø cuûa - HS thaûo luaän .
phuï nöõ .
b) Ñaøn oâng laø ngöôøi kieám tieàn
nuoâi caû gia ñình .
- HS thaûo luaän .
c) Con gaùi neân hoïc nöõ coâng gia
chaùnh , con trai neân hoïc kó thuaät
Nhoùm 2 : Trong gia ñình , nhöõng yeâu caàu
hay cö xöû cuûa cha meï vôùi con trai vaø con
gaùi coù khaùc nhau khoâng vaø khaùc nhau
nhö theá naøo ? Nhö vaäy coù hôïp lyù khoâng
Nhoùm 3 : Lieân heä trong lôùp mình coù söï - Töøng nhoùm baùo caùo keát
phaân bieät ñoái xöû giöõa HS nam vaø HS nöõ quaû .
khoâng ? Nhö vaäy coù hôïp lyù khoâng ?
- Nhoùm khaùc nhaän xeùt boå
Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

Nhoùm 4 : Taïi sao khoâng phaân bieät ñoái sung .
xöû giöõa nam vaø nöõ ?
Giaùo vieân cho ñaïi dieän caùc nhoùm trình - HS laéng nghe .
baøy keát quaû.
2’
- Nhaän xeùt söûa chöõa .
1’
Keát luaän : Quan nieäm xaõ hoäi veà nam
vaø nöõ coù theå thay ñoåi . Moãi HS ñeàu coù - 2 HS ñoïc .
theå goùp phaàn taïo neân söï thay ñoåi baèng
caùch baøy toû suy nghó vaø theå hieän baèng -HS nghe
haønh ñoäng ngay töø trong gia ñình , trong
-Xem baøi tröôùc
lôùp hoïc cuûa mình .
IV – Cuûng coá :
- Goïi HS ñoïc muïc caàn bieát .
V – Nhaän xeùt – daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc
_Xem tröôùc baøi “Cô theå chuùng ta ñöôïc
hình thaønh nhö theá naøo? “
Ruùt kinh nghieäm : ..............................................................................................................
..................................................................................................................................................

Tin hoïc
-----------------------------------Theå duïc
----------------------------------------------------T
hứ tö , ngaøy .17…./9/2008

Keå chuyeän:

Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc
.
I / Muïc ñích , yeâu caàu :
1/ Reøn kó naêng noùi :-Bieát keå töï nhieân , baèng lôøi cuûa mình moät caâu chyeän ñaõ
nghe ,ñaõ ñoïc noùi veà caùc anh huøng , danh nhaân cuûa ñaát nöôùc .
-Hieåu yù nghóa caâu chuyeän ; bieát ñaët caâu hoûi cho baïn hoaëc traû lôøi caâu hoûi
cuûa baïn veà caâu chuyeän .
2 / Reøn kó naêng nghe : Chaêm chuù nghe baïn keå , nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn
.
II / Ñoà duøng daïy hoïc:
GV : Truyeän coå tích , truyeän danh nhaân , truyeän thieáu
nhi , baùo Thieáu nhi tieàn phong.
-Baûng phuï vieát saün gôïi yù 3 SGK; tieâu chuaån ñaùnh giaù
veà keå chuyeän .
HS : Truyeän coå tích , truyeän danh nhaân , truyeän thieáu nhi , baùo
Thieáu nhi tieàn phong.
III / Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc :
T.gia
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
n
1’
A/ Oån ñònh toå chöùc:
5’
B/ Kieåm tra baøi cuõ :-Kieåm tra 2 HS.
-HS keå laïi caâu chuyeän Lyù Töï
Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

1’

30’

3’

Hoûi :Caâu chuyeän giuùp em hieåu ñieàu gì ?
GV nhaän xeùtghi ñieåm
C / Baøi môùi :
1/ Giôùi thieäu baøi :Tuaàn tröôùc qua lôøi
keå cuûa coâ , caùc em ñaõ bieát veà cuoäc
ñôøi vaø khí phaùch cuûa anh huøng Lyù Töï
Troïng .Trong tieát KC hoâm nay , caùc em seõ
keå nhöõng chuyeän mình töï söu taàm ñöôïc
veà caùc anh huøng , danh nhaân khaùc cuûa
ñaát nöùôc .GV ghi ñeà leân baûng.
2 / Höôùng daãn HS keå chuyeän :
a / Höôùng daãn HS hieåu yeâu caàu cuûa
ñeà baøi :
-Môøi 1 HS ñoïc ñeà baøi .
-Ñeà baøi yeâu caàu gì ?
-GV gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ caàn chuù
yù: Haõy keå moät caâu chuyeän ñaõ nghe hay
ñaõ ñoïc veà moät anh huøng , danh nhaân
cuûa nöôùc ta .
-GV giaûi thích töø danh nhaân.
-Yeâu caàu HS ñoïc gôïi yù SGK .
-GV nhaéc HS :+Moät soá truyeän ñöôïc neâu
trong gôïi yù 1 laø nhöõng truyeän caùc em
ñaõ hoïc .
+ HS lôùp 5,Caùc em caàn tìm caùc truyeän
ngoaøi SGK. Khoâng tìm ñöôïc , môùi keå 1
caâu chuyeän ñaõ hoïc
-Cho HS laàn löôït neâu teân caâu chuyeän
caùc em seõ keå .Noùi roõ ñoù laø truyeän veà
anh huøng hoaëc danh nhaân naøo ?
b / HS thöïc haønh keå chuyeän :
-Cho HS ñoïc laïi gôïi yù 3.
-Cho HS keå chuyeän theo caëp , trao ñoåi veà
yù nghóa caâu chuyeän .
-Cho HS thi keå tröôùc lôùp vaø neâu yù nghóa
caâu chuyeän .

Troïng vaø traû lôøi caâu hoûi .
-HS laéng nghe.

-HS ñoïc ñeà baøi .
-HS neâu .
-HS chuù yù nhöõng töø ngöõ GV
gaïch chaân .
-HS laéng nghe.
-4 HS ñoïc noái tieáp gôïi yù 1 ,2,
3 GK.
-HS laéng nghe.

-HS laàn löôït neâu teân caâu
chuyeän maø mình ñaõ choïn.
-Töøng HS ñoïc laïi trình töï keå
chuyeän .
- HS keå chuyeän trong nhoùm
theo caëp , trao ñoåi veà yù
nghóa caâu chuyeän .
-Ñaïi dieän caùc nhoùm thi keå
neâu yù nghóa caâu chueän.
-Lôùp nhaän xeùt bình choïn baïn
keå hay, neâu yù nghóa caâu
chuyeän ñuùng , hay nhaát .
-GV daùn leân baûng tieâu chuaån ñaùnh giaù -HS laéng nghe.
baøi keå chuyeän .

-GV nhaän xeùt tuyeân döông .
3/ Cuûng coá daën doø: HS veà nhaø keå
laïi caâu chuyeän vöøa keå ôû lôùp cho ngöôøi
thaân ; ñoïc tröôùc ñeà baøi vaø gôïi yù trong
SGK( Baøi taäp KC ñöôïc chöùng kieán hoaëc
tham gia ôû tuaàn 3 veà 1 ngöôøi coù vieäc
laøm toát goùp phaàn xaây döïng queâ höông.
RKN: ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
------------------------------------------------

Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

TAÄP ÑOÏC:

SAÉC MAØU EM YEÂU

Phaïm Ñình Aân

I/ Muïc tieâu:
1. Ñoïc troâi chaûy , dieãn caûm baøi thô vôùi gioïng nheï nhaøng , tình caûm , traûi daøi ,
tha thieát .
2. Hieåu noäi dung , yù nghóa cuûa baøi thô : Tình caûm cuûa baïn nhoû vôùi nhöõng saéc
maøu , nhöõng con ngöôøi vaø söï vaät xung quanh , qua ñoù theå hieän tình yeâu cuûa
baïn ñoái vôùi ñaát nöôùc , queâ höông .
- Hoïc thuoäc loøng moät soá khoå thô .
II/ Ñoà duøng daïy hoïc :
- Tranh minh hoaï caùc maøu saéc gaén vôùi nhöõng söï vaät vaø con ngöôøi ñöôïc
noùi ñeán trong baøi thô .
- Baûng phuï ghi nhöõng caâu caàn luyeän ñoïc .
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
T/
g
4’

1’
11

12

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

1. Kieåm tra baøi cuõ : Kieåm tra 2 hoïc sinh.
H:Ñeán thaêm Vaên Mieáu , khaùch nöôùc -Vì bieát nöôùc ta ñaõ môû khoa thi
ngoaøi ngaïc nhieân vì ñieàu gì ?
tieán só töø naêm 1705 ñaõ toå
chöùc ñöôïc 185 khoa thi laáy ñoã
H: Baøi vaên giuùp em hieåu ñieàu gì veà gaàn 3000 tieán só.
neàn vaên hieán Vieät Nam ?
-Vieät Nam laø ñaát nöoâc coù neàn
GV nhaän xeùt chung vaø ghi ñieåm .
vaên hieán laâu ñôøi .
2.Baøi môùi :
a.Giôùi thieäu baøi GV giôùi thieäu vaø ghi HS laéng nghe .
ñeà leân baûng:Saéc maøu em yeâu.
b-Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc vaø tìm
hieåu baøi.
- Luyeän ñoïc :
Caû lôùp ñoïc thaàm .
Goïi 1 HS khaù (gioûi) ñoïc baøi moät löôït .
HS ñoïc noái tieáp .
-Cho 4 HS ñoïc noái tieáp toaøn baøi .Keát HS luyeän ñoïc töø ngöõ maø HS
hôïp luyeän ñoïc töø ngöõ : saéc maøu , maéc phaûi.
röøng , trôøi , röïc rôõ , sôøn …
Caû lôùp laéng nghe .
GV cho hoïc sinh ñoïc löôït 2 keát hôïp giaûng
töø: Chín roä, cao vôïi, oùng aùnh.
GV cho hoïc sinh ñoïc löôït 3.GV nhaän xeùt.
GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi .
Tìm hieåu baøi :
-Caùc em ñoïc laïi baøi thô moät löôït , suy
nghó vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
-Baïn yeâu taát caû caùc saéc maøu :
H: Baïn nhoû yeâu nhöõng maøu saéc naøo ?
ñoû , xanh , vaøng , traéng , ñen ,
tím , naâu .
H: Moãi maøu saéc gôïi ra nhöõng hình aûnh -Maøu ñoû : maøu maùu , maøu côø
naøo?
Toå quoác , maøu khaên quaøng ñoäi
vieân .
-Maøu xanh : maøu cuûa ñoàng
baèng , cuûa röøng nuùi , cuûa bieån
, cuûa baàu trôøi.

Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

10

1’
1’

-Maøu vaøng: maøu cuûa luùa chín ,
hoa cuùc ,cuûa naéng .
-Maøu traéng : maøu cuûa trang
giaáy , cuûa hoa hoàng baïch , cuûa
maùi toùc baø .
-Maøu ñen: maøu cuûa than , cuûa
maét beù , cuûa ñeâm.
-Maøu tím : maøu cuûa hoa caø , hoa
sim , khaên cuûa chò , neùt möïc
H: Baøi thô noùi leân ñieàu gì veà tình caûm cuûa em .
cuûa baïn nhoû vôùi queâ höông , ñaát -Maøu naâu : maøu chieác aùo cuûa
nöôùc ?
meï , maøu ñaát ñai , maøu goã
röøng .
GV ruùt noäi dung ghi baûng.
-Baïn nhoû yeâu taát caû caùc saéc
maøu treân ñaát nöôùc . Ñieàu ñoù
noùi leân baïn nhoû raát yeâu ñaát
nöôùc .
Ñoïc dieãn caûm vaøHTL:
Tình caûm cuûa baïn nhoû vôùi
Goïi 4 HS ñoïc laïi baøi -GV höôùng daãn HS nhöõng saéc maøu , nhöõng con
caùch ñoïc .
ngöôøi vaø söï vaät xung quanh ,
Höôùng daãn HS ñoïc dieãn caûm 2 khoå thô.( qua ñoù theå hieän tình yeâu
khoå ñaàu vaø khoå cöoái)
cuûa baïn ñoái vôùi ñaát nöôùc ,
Cho HS thi ñoïc dieãn caûm tröôùc lôùp.
queâ höông .
Höôùng daãn HS ñoïc thuoäc loøng :
-Cho HS hoïc thuoäc loøng töøng khoå sau ñoù HS chuù yù laéng nghe .
hoïc caû baøi .
-Cho HS thi ñoïc thuoäc loøng .
-GV nhaän xeùt vaø khen nhöõng HS thuoäc HS luyeän ñoïc dieãn caûm tröôùc
baøi vaø ñoïc hay .
lôùp.
3.Cuûng coá :
Baøi thô noùi leân ñieàu gì veà tình caûm
cuûa baïn nhoû ñoái vôùi ñaát nöôùc ?
HS thi ñoïc thuoäc loøng.
4.Nhaän xeùt , daën doø :
-GV nhaän xeùt tieát hoïc .Veà nhaø hoïc
thuoäc caû baøi thô vaø ñoïc tröôùc baøi
“Loøng daân”

Baøi thô noùi leân tình caûm cuûa
baïn nhoû vôùi nhöõng saéc maøu ,
nhöõng con ngöôøi vaø söï vaät xung
quanh noùi leân tình yeâu cuûa baïn
ñoái vôùi ñaát nöôùc , queâ höông.

Ruùt kinh nghieäm................................................................................................................
..................................................................................................................................................

TOAÙN :

OÂn taäp : Pheùp nhaân vaø pheùp chia hai phaân
soá

A – Muïc tieâu :
Giuùp HS :
- Nhôù laïi caùch thöïc hieän pheùp nhaân vaø pheùp chia 2 phaân soá .
- Cuûng coá kó naêng thöïc hieän pheùp nhaân vaø pheùp chia 2 phaân soá .
B – Ñoà duøng daïy hoïc :
Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

1 – GV : Phaán maøu,SGK.
2 – HS : SGK.
C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo
vieân
1’
I – OÅn ñònh lôùp :
5’
II – Kieåm tra baøi cuõ :
- Neâu caùch thöïc hieän pheùp
coäng,pheùp tröø 2 phaân soá cuøng maãu
soá ?
- Neâu caùch thöïc hieän pheùp coäng vaø
pheùp tröø 2 phaân soá khaùc maãu soá ?
- Nhaän xeùt,söûa chöõa .
1’
III – Baøi môùi :
1 – Giôùi thieäu baøi :- Hoâm nay caùc
12’ em tieáp tuïc oân taäp pheùp nhaân vaø
pheùp chia 2 phaân soá .
2-OÂân taäp veà pheùp nhaân vaø
pheùp chia 2 phaân soá .
* Pheùp nhaân 2 phaân soá :
- GV höôùng daãn HS nhôù laïi caùch thöïc
hieän pheùp nhaân 2 phaân soá .
2 5
x .Vd :
7 9
- Goïi vaøi HS neâu caùch thöïc hieän pheùp
nhaân 2 phaân soá .
GV nhaéc laïi.
* Pheùp chia 2 phaân soá : GV ghi leân
baûng VD:
4 3
: .
Vd :
5 8
18’ - Yeâu caàu HS thöïc hieän pheùp tính roài
neâu caùch thöïc hieän pheùp chia 2 phaân
soá .

2’
1’

GV nhaéc laïi caùch nhaân hoaëc chia hai
phaân soá.
3) Thöïc haønh :
Baøi 1 : a ( coät 1,2 ) ; b Tính .
Cho HS laøm baøi vaøo vôû roài chöõa laàn
löôït töøng baøi .
Baøi 2 : Tính .
- GV höôùng daãn HS laøm theo maãu .
9 5
9 x5
3 x3 x5
3
x =
=
= .
a)
10 6 10 x 6 5 x 2 x3 x 2 4
- Goïi HS leân baûng laøm baøi .
Nhaän xeùt söûa chöõa .
Baøi 3 : Goïi 1 HS ñoïc ñeà .
- Cho HS giaûi vaøo vôû, 1 HS leân baûng
trình baøy .

Giaùo aùn – Lôùp 5

 

Hoaït ñoäng cuûa hoïc
sinh
- Haùt
- Muoán coäng (hoaëc tröø) hai phaân
soá cuøng maãu soá ta coäng( hoaëc
tröø) hai töû soá vaø giöõ nguyeân
maãu soá
- HS neâu .

- HS nghe .

2 5 2 x5 10
x =
=
.
7 9 7 x9 63
- Muoán nhaân 2 phaân soá ta laáy
töû soá nhaân vôùi töû soá , maãu
soá nhaân vôùi maãu soá .
4 3 4 8 32
: = x =
.
5 8 5 3 15
- Muoán chia 1 phaân soá cho 1 phaân
soá ta laáy phaân soá thöù nhaát
nhaân vôùi phaân soá thöù 2 ñaûo
ngöôïc .

- HS laøm baøi ,chöõa baøi .
- HS theo doõi .
40 14 40 x14 8 x5 x 2 x7 16
x
=
=
=
= 16
7
5
7 x5
7 x5
1
Töng töï cho caùc baøi coøn laïi.
-1 HS ñoïc ñeà .
- HS giaûi .
1
Ñaùp soá :
m2
18
- HS neâu .
Voõ Thò Phong

.

- Nhaän xeùt söûa chöõa .
IV – Cuûng coá :
- Neâu caùch thöïc hieän pheùp nhaân vaø
pheùp chia 2 phaân soá.
V – Nhaän xeùt – daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Veà nhaø laøm baøi taäp 1a(coät 3,4)
- Chuaån bò baøi sau :Hoãn soá

- HS nghe veà nhaø thöïc hieän.

Ruùt kinh nghieäm................................................................................................................
..................................................................................................................................................
------------------------------------------------

Nhaïc
-------------------------Anh
-------------------------------------------------

ÑÒA LYÙ:

Ñòa hình vaø khoaùng saûn

A- Muïc tieâu : Hoïc xong baøi naøy,HS:
Bieát döïa vaøo baûn ñoà (löôïc ñoà) ñeå neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm chính cuûa
ñòa hình, khoaùng saûn nöôùc ta
Keå teân vaø chæ ñöôïc vò trí moät soá daõy nuùi, ñoàng baèng lôùn cuûa nöôùc ta
treân baûn ñoà (löôïc ñoà)
Keå ñöôïc teân moät soá loaïi khoaùng saûn ôû nöôùc tavaø chæ treân baûn ñoà vò trí
caùc moû than, saét, a-pa-tit, boâ-xit, daàu moû . B- Ñoà duøng daïy hoïc :
1 - GV : - Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân Vieät Nam .
- Baûn ñoà Khoaùng saûn Vieät Nam .
2 - HS : SGK.
C- Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
TG
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh

1
I- OÅn ñònh lôùp :
- Haùt
3’
II - Kieåm tra baøi cuõ :“Vieät Nam – ñaát
nöôùc chuùng ta”
-HS traû lôøi
-Chæ vò trí nöôùc ta treân löôïc ñoà Vieät
Nam treân quaû ñòa caàu.
-Phaàn ñaát lieàn nöôùc ta giaùp vôùi
-HS nghe.
nhöõng nöôùc naøo? Dieän tích laõnh thoå
laø bao nhieâu ki-loâ-meùt vuoâng?
- HS nghe .
- Nhaän xeùt ghi ñieåm.
1’
III- Baøi môùi :
1 - Giôùi thieäu baøi : “ Ñòa hình vaø
15’ khoaùng saûn “
-HS ñoïc muïc 1 vaø quan saât H1 SGK
2- Hoaït ñoäng :
roài traû lôøi :
a) Ñòa hình .
*HÑ 1 :.(laøm vieäc caù nhaân)
GV yeâu caàu HS ñoïc muïc 1 vaø quan saât
H.1 -SGK roài traû lôøi caùcnoäi dung sau:
-Duøng que chæ khoanh vaøo töøng
Giaùo aùn – Lôùp 5

 

Voõ Thò Phong

.

+Chæ vò trí cuûa vuøng ñoâøi nuùi vaø
ñoàng baèng treân löôïc ñoà H.1.
+Keå teân vaø chæ treân löôïc ñoà vò trí
caùc daõy nuùi chính ôû nöôùc ta, trong ñoù
daõy nuùi naøo coù höôùng taây baécñoâng nam? Nhöõng nuùi naøo coù hình
caùnh cung?

12’

+Keå teân vaø chæ treân löôïc ñoù caùc
ñoàng baèng lôùn ôû nöôùc ta ?
Neâu moät soá ñaëc ñieåm chính cuûa ñòa
hình nöôùc ta .
Keát luaän : Treân phaàn ñaát lieàn cuûa
nöôùc ta 3/4 dieän tích laø ñoài nuùi nhöng
chuû yeáu laø ñoài nuùi thaáp, dieän tích
laø ñoàng baèng vaø phaàn lôùn laø ñoàng
baèng chaâu thoå do phuø sa cuûa soâng
ngoøi boài ñaép .
b).Khoaùng saûn .
*HÑ2: (laøm vieäc theo nhoùm)
GV treo löôïc ñoà moät soá khoaùng saûn
Vieät Nam vaø yeâu caàu HS traû lôøi :
+ Keå teân moät soá loaïi khoaùng saûn
nöôùc ta .

vuøng treân löôïc ñoà.
-Caùc daõy nuùi hình caùnh
cung:Soâng Gaâm, Ngaân Sôn, Baéc
Sôn, Ñoâng Trieàu; caùc daõy nuùi coù
höôùng taây baéc ñoâng nam: Hoaøng
Lieân Sôn, Tröôøng Sôn Baéc.-Caùc ñoàng baèng :Baéc Boä, Nam
Boä, duyeân haûi mieàn Trung.
-HS neâu .

- HS quan saùt löôïc ño àvaø traû lôøi .
-Nöôùc ta coù nhieàu loaïi khoaùng
saûn nhö daàu moû, khí töï nhieân,
boâ-xit, saét, a-pa-tit … than ñaù laø
loaïi khoaùng saûn chieám nhieàu
nhaát
- HS leân baûng chæ treân löôïc ñoà,
chæ ñeán vò trí naøo thì neâu teân vò
trí ñoù .
- Ñaïi dieän caùc nhoùm HS traû lôøi .
HS khaùc boå sung .
-HS nghe .

+ Chæ nhöõng nôi coù moû than, saét, apa-tit, boâ-xit, daàu moû .
GV söõa chöõa vaø giuùp HS hoaøn thieän
2’ caâu traû lôøi .
Keát luaän: Nöôùc ta coù nhieàu loaïi
khoaùng saûn nhö : than, daàu moû, khí töï
1’
nhieân, saét, ñoàng, thieác, a-pa-tit, boâ-xit.
*HÑ3: (laøm vieäc caû lôùp)
Hoïc sinh leân xaùc ñònh caû lôùp
- GV treo 2 baûn ñoà : Baûn ñoà Ñòa lí töï
nhaän xeùt.
nhieân Vieät Nam vaø baûn ñoà Khoaùng
saûn Vieät Nam .
- 2 HS ñoïc .
- GV goïi HS leân baûng.xaùc ñònh caùc
daõy nuùi ,ñoàng baèng ,vaø khoaùng saûn - HS nghe.
coù ôû nöôùc ta. .
-HS xem baøi tröôùc.
IV - Cuûng coá :
Goïi HS ñoïc ghi nhôù trang 71 SGK .
GV nhaéc laïi ghi nhôù SGK.
V - Nhaän xeùt – daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
-Baøi sau:” Khí haäu “
Ruùt kinh nghieäm................................................................................................................
..................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------Thứnn5 ,
ngaøy 18 thaùng 9naêm 2008
Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

TAÄP LAØM VAÊN

Luyeän taäp taû caûnh
I / Muïc ñích yeâu caàu :
1 / Bieát phaùt hieän nhöõng hình aûnh ñeïp trong 2 baøi vaên taû caûnh : Röøng tröa vaø
Chieàu toái .
2 / Bieát chuyeån moät phaàn cuûa cuûa daøn yù ñaõ laäp trong tieát hoïc tröôùc thaønh 1
ñoaïn vaên taû caûnh 1 buoåi trong ngaøy .
II / Ñoà duøng daïy hoïc :
HS : Vôû baøi taäp Tieáng Vieät 5 T1
III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
T.
gian
1’
5’

1’

12’

Hoaït ñoäng cuûa GV
A-OÅn ñònh toå chöùc :
B-Kieåm tra baøi cuõ:
2 HS trình baøy daøn yù theå hieän keát
quaû quan saùt caûnh 1 buoåi trong ngaøy
ôû tieát Taäp laøm vaên tröôùc .
GV nhaän xeùt ghi ñieåm.
C- Baøi môùi :
1 / Giôùi thieäu baøi :
Trong tieát Taäp laøm vaên tröôùc, caùc
em ñaõ trình baøy daøn yù cuûa baøi taû
caûnh 1 buoåi trong ngaøy .Trong tieát
hoâm nay , sau khi tìm hieåu hai baøi vaên
hay , caùc em seõ chuyeån 1 phaàn trong
baøi daøn yù thaønh 1 ñoaïn vaên hoaøn
chænh .
2 / Höôùng daãn HS luyeän taäp:
* Baøi taäp 1:
-Cho HS ñoïc noái tieáp nhau noäi dung
baøi taäp 1 . ( Moãi em ñoïc 1 baøi vaên )
-Caû lôùp ñoïc thaàm 2 vaên vaø tìm
nhöõng hình aûnh ñeïp maø mình thích .
-GV cho HS laøm baøi caù nhaân .
-GV cho HS trình baøy keát quaû .

18’

3’

Hoaït ñoäng cuûa HS

2 HS trình baøy daøn yù theå hieän
keát quaû quan saùt caûnh 1 buoåi
trong ngaøy.

-HS laéng nghe.

-HS ñoïc yeâu caàu 1 .
-HS ñoïc thaàm laïi 2 baøi vaên
Röøng tröa vaø Chieàu toái
-HS laøm baøi caù nhaân .
VD: Muøi höông ngoøn ngoït … ñôïi
chôø.
Vì: giuùp em caûm nhaän ñöôïc
höông vò cuûa thieân nhieân laøm
cho con ngöôøi coù caûm giaùc say
söa vaø lòm ñi trong giaác nguû.
VD2: Trong im aéng .. ..thaân caønh.
Vì: Em thích caùch duøng töø nhaân
hoaù cuûa taùc giaû (roùn reùn, tung
taêng nhaûy ..)
-HS nhaän xeùt , boå sung .
-HS neâu yeâu caàu baøi taäp 2 .
-HS laéng nghe.

* Baøi taäp 2 :
-GV cho HS neâu yeâu caàu baøi taäp 2 .
-GV nhaéc HS : Neân choïn vieát 1 ñoaïn
trong phaàn thaân baøi .
- HS vieát baøi vaøo vô û( Döïa vaøo daøn
yù ñaõ laäp) .
-GV cho HS ñoïc ñoaïn vaên ñaõ vieát hoaøn -Laøm baøi vaøo vôû .

Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

chænh .
-GV nhaän xeùt .
-GV chaám ñieåm moät soá baøi .
3 / Cuûng coá daën doø :
-GV nhaän xeùt tieát hoïc .
-Veà nhaø quan saùt moät côn möa vaø ghi
laïi keát quaû quan saùt ñeå chuaån bò
laøm baøi taäp 2 trong tieát Taäp laøm
vaên tuaàn 3; laäp vaø trình baøy daøn yù
baøi vaên mieâu taû 1 côn möa.

-HS ñoïc ñoaïn vaên ñaõ vieát hoaøn
chænh .
-Lôùp nhaän xeùt .

-HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän.

Ruùt kinh nghieäm : .................................................................................................................
..................................................................................................................................................
---------------------------------------

TOAÙN :

Hoãn soá
A – Muïc tieâu : Giuùp HS :
- Nhaän bieát veà hoãn soá .
- Bieát ñoïc, vieát hoãn soá .
B – Ñoà duøng daïy hoïc :
1 – GV : Caùc taám bìa caét veõ nhö hình veõ SGK
2 – HS : SGk.
C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
TG
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
1’
I – OÅn ñònh lôùp :
- Haùt
4’
II – Kieåm tra baøi cuõ :
- Goïi 2 HS leân baûng chöõa baøi taäp 1
- 2 HS leân baûng .
a ( coät 3,4 )
- Nhaän xeùt,söûa chöõa .
1’
III – Baøi môùi :
- HS theo doõi .
1 – Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu
14’ ghi ñeà leân baûng : Hoãn soá.
2- Giôùi thieäu böôùc ñaàu veà hoãn
soá .
3
- HS quan saùt .
- GV gaén 2 hình troøn vaø
hình troøn
4
leân baûng , ghi caùc soá ,phaân soá .

- Coù 2 hình troøn vaø
2

vaø

3
4
- Coù bao nhieâu hình troøn ?
- GV giuùp HS neâu ñöôïc :Coù 2 hình
Giaùo aùn – Lôùp 5



- HS theo doõi .

3
hình troøn .
4

- 1 vaøi HS nhaéc laïi .
Voõ Thò Phong

.

troøn vaø

3
hình troøn,ta vieát goïn laø :
4

3
hình troøn .
4
3
2 goïi laø hoãn soá .
4
GV ñoïc :hai ba phaàn tö.

2

- HS nghe .

3
coù phaàn
4
3
nguyeân laø 2,phaàn phaân soá laø
4
,phaàn phaân soá cuûa hoãn soá bao
giôø cuõng beù hôn ñôn vò .
- GV höôùng daãn HS caùch vieát hoãn
soá .
- Cho HS nhaéc laïi caùch ñoïc hoãn soá .
3- Thöïc haønh :
Baøi 1 : Cho HS nhìn hình veõ,GV höôùng
daãn maãu caùch vieát vaø ñoïc hoãn soá
.
- Goïi 1 soá HS laàn löôït vieát vaø ñoïc
hoãn soá .
- Nhaän xeùt söûa chöõa .

HS nhaéc laïi caùch vieát vaø ñoïc hoãn
soá.

GV giôùi thieäu hoãn soá 2

17’

2’
1’

Baøi 2 :
- Cho HS thaûo luaän theo caëp .
- Goïi HS leân ñieàn hoãn soá thích hôïp
vaøo choå chaám
- Cho HS ñoïc caùc phaân soá .
- Nhaän xeùt söûa chöõa
V – I Cuûng coá :
- Neâu caùch ñoïc,vieát hoãn soá ?
V – Nhaän xeùt – daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Chuaån bò baøi sau :Hoãn soá ( tt) .

- HS theo doõi .
- HS nhaéc laïi nhö SGK.
- HS theo doõi .
- 3 HS nhìn hình veõ laàn löôït vieát vaø
ñoïc hoãn soá .
- Töøng caëp thaûo luaän .
- 1 soá HS leân baûng ñieàn vaøo choã
troáng .
- HS ñoïc .Caû lôùp nhaän xeùt.
HS thaûo luaän caëp
HS leân baûng ñieàn.
HS ñoïc caùc phaân soá. Vaû lôùp
nhaän xeùt.
- HS neâu
- HS nghe .

Ruùt kinh nghieäm: .............................................................................................................
..................................................................................................................................................
----------------------------------------

Theå duïc
----------------------------

LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU

Luyeän taäp veà töø ñoàng nghóa
I.- Muïc tieâu:
Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

1.Bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát veà töø ñoàng nghóa, laøm ñuùng caùc baøi taäp
thöïc haønh tìm töø ñoàng nghóa, phaân loaïi caùc töø ñoàng nghóa theo nhoùm.
2.Naém ñöôïc nhöõng saéc thaùi khaùc nhau cuûa töø ñoàng nghóa ñeå vieát moät ñoaïn
mieâu taû ngaén.
II.- Ñoà duøng daïy hoïc:
-Töø ñieån hoïc sinh.vôû BTTV5.
-Buùt daï+ moät soá tôø phieáu khoå to.
III.- Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’ A)OÅn ñònh toå chöùc :
Haùt
4’ B) Kieåm tra baøi cuõ :-Goïi 2 HS kieåm tra 2 HS traû lôøi.
baøi cuõ.
-giang sôn ,ñaát nöôùc ,queâ
H) Tìm töø ñoàng nghóa vôùi töø toå quoác.
höông. ..
H) Ñaët caâu vôùi töø queâ meï .
-Queâ meï em ôû Hoaøi Nhôn.
-GV nhaän xeùt ghi ñieåm.
C) Baøi môùi:
1’ a) Giôùi thieäu baøi:
Ñeå giuùp caùc em khaéc saâu kieán thöùc veà - HS laéng nghe.
töø ñoàng nghóa, baøi hoïc hoâm nay seõ ñöa ra
moät soá baøi taäp ñeå caùc em luyeän taäp. Sau
ñoù, caùc em vaän duïng nhöõng hieåu bieát veà
töø ñoàng nghóa ñeå vieát ñoaïn vaên sao cho
7’ sinh ñoäng, haáp daãn.
b)-Luyeän taäp:
-1HS ñoïc to, caû lôùp ñoïc thaàm.
Baøi taäp 1:
-Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 1
GV cho hoïc sinhù duøng vieát chì gaïch döôùi -HS laøm baøi caù nhaân, moãi
nhöõng töø ñoàng nghóa trong SGK.
em duøng vieát chì gaïch döôùi
-Cho HS laøm baøi.
nhöõng töø ñoàng nghóa trong
ñoaïn vaên.
-Moät soá HS trình baøy keát
-Cho HS trình baøy keát quaû baøi laøm.
quaû.
-Lôùp nhaän xeùt.
-GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng: -HS cheùp lôøi giaûi ñuùng vaøo
nhöõng töø ñoàng nghóa laø: meï, u, bu, baàm, vôû (hoaëc vôû baøi taäp)
buû, maï.
9’ GV noùi theâm: taát caû caùc töø noùi treân ñeàu
chæ ngöôøi ñaøn baø coù con, trong quan heä
vôùi con. Ñoïc aâm khaùc nhau nhöng nghóa
gioáng nhau.
Baøi taäp 2:
-Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2
*Caùc em ñoïc caùc töø ñaõ cho.
*Caùc em xeáp caùc töø ñaõ cho aáy thaønh
töøng nhoùm töø ñoàng nghóa.
-Cho HS thaûo luaän theo nhoùm ñoâi.

1
5’

-1HS ñoïc to, caû lôùp ñoïc thaàm.

-HS laømbaøi theo nhoùm ñoâi.
Caùc em xeáp caùc töø ñaõ cho
thaønh töøng nhoùm töø ñoàng
nghóa.
Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy).
-Lôùp nhaän xeùt

-Cho HS trình baøy keát quaû baøi laøm.
-GV nhaän xeùt vaø choát laïi keát quaû ñuùng.
Caùc nhoùm töø ñoàng nghóa nhö sau:
-Bao la, meânh moâng, baùt ngaùt, theânh thang. -HS cheùp lôøi giaûi ñuùng vaøo

Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

-Lung linh, long lanh, loùng laùnh, laáp loaùng,
laáp laùnh.
-Vaéng veû, hiu quaïnh, vaéng teo, vaéng ngaét,
hiu haét.
Baøi taäp 3:
-Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 3
-GV giao vieäc: caùc em vieát moät ñoaïn vaên
khoaûng 5 caâu, trong ñoù coù duøng moät soá
töø ñaõ neâu ôû baøi taäp 2.
-Cho HS laøm baøi.
-Cho HS trình baøy keát quaû laøm baøi.

vôû hoaëc vôû baøi taäp.
-1HS ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm.
-HS laøm baøi caù nhaân.
-Moät soá HS trình baøy keát quaû
baøi laøm.
-Lôùp nhaän xeùt.

-GV nhaän xeùt vaø choát laïi keát quaû ñuùng
vaø khen nhöõng HS vieát ñoaïn vaên hay.
2’ 3) Cuûng coá :
-Cho HS nhaéc laïi noäi dung baøi
- 2 HS nhaéc laïi baøi
1’ 4) Nhaän xeùt, daën doø:
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoïc sinh laéng nghe veà nhaø
- Veà nhaø hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù.
thöïc hieän.
- Chuaån bò tieát sau Môû roäng voán töø:
Nhaân daân
RKN: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THEÅ DUÏC
----------------------------------------------------KHOA HOÏC :

Cô theå chuùng ta ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo?
A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS coù khaû naêng :
-Nhaän bieát : Cô theå cuûa moãi con ngöôøi ñöïc hình thaønh töø söï keát hôïp
giöõa tröùng cuûa meï vaø tinh truøng cuûa boá .
Phaân bieät moät vaøi giai ñoaïn phaùt trieån cuûa thai nhi .
B – Ñoà duøng daïy hoïc :
1 – GV :. Hình trang 10,11 SGK.
2 – HS : SGK.
C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
TG
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
1’ I – Oån ñònh lôùp :
- Haùt
4’ II – Kieåm tra baøi cuõ : Baøi “Nam hay
Nöõ”
Ngoaøi
nhöõng
ñaëc
ñieåm
Ngoaøi nhöõng ñaëc ñieåm chung,giöõa chung,giöõa nam vaø nöõ coù söï
nam vaø nöõ coù söï khaùc bieät naøo nöõa?
khaùc nhau cô baûn veà caáu taïo
GV nhaän xeùt ghi ñieåm.
vaø chöùc naêng cuûa cô quan sinh
1’ III – Baøi môùi :
duïc.
1 – Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu ghi
ñeà baøi leân baûng”Cô theå chuùng ta ñöôïc - HS nghe .
12’ hình thaønh nhö theá naøo?”
2 – Hoaït ñoäng :
Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

14’

2’
1’

a) HÑ 1 : - Giaûng giaûi
GV cho HS nhaän bieát ñöôïc moät soá töø
khoa hoïc: Thuï tinh ,hôïp töû,phoâi,baøo thai.
Böôùc 1:GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp
nhôù laïi baøi tröôùc döôùi daïng caâu hoûi HS choïn caâu ñuùng traû lôøi.
traéc nghieäm.
Cô quan quyeát ñònh giôùi tính laø:
Cô quan sinh duïc.
- Cô quan sinh duïc nam coù
khaû naêng:
- Taïo ra tinh truøng.
- Cô quan sinh duïc nöõ coù
khaû naêng :
Böôùc 2: GV giaûng :
- Taïo ra tröùng.
_Cô theå ngöôøi ñöôïc hình thaønh töø moät
- HS laéng nghe.
teá baøo tröùng cuûa meï keát hôïp vôùi tinh
truøng cuûa boá.Quaù trình tröùng keát hôïp
vôùi tinh truøng ñöôïc goïi laø söï thuï tinh.
_Tröùng ñaõ ñöôïc thuï tinh goïi laø hôïp
töû.
_Hôïp töû phaùt trieån thaønh phoâi roài
thaønh baøo thai,sau khoaûng 9 thaùng ôû
trong buïng meï em beù seõ sinh ra.
- HS nghe.
b) HÑ 2 :.Laøm vieäc vôùi SGK.
GV höôùng daãn HS laøm vieäc caù nhaân.
_ GV yeâu caàu HS quan saùt hình
1a,1b,1c vaø ñoïc kó phaàn chuù thích trang -Moät soá HS trình baøy.
10 SGK ,tìm xem moãi chuù thích phuø hôïp H1a) Caùc tinh truøng gaëp tröùng.
vôùi hình naøo.
H1b) Moät tinh truøng ñaõ chui vaøo
GV goïi moät soá HS trình baøy.
trong tröùng.
H1c) Tröùng vaø tinh truøng keát
hôïp vôùi nhau taïo thaønh hôïp töû.
Böôùc 2: GV yeâu caàu HS quan saùt 2,3,4,5
trang 11 SGK tìm xem hình naøo cho bieát -Moät soá HS trình baøy.
thai ñöôïc 5 tuaàn,8 tuaàn.3 thaùng,khoaûng H2 –thai 9 thaùng ;H3-thai 8 tuaàn.
9 thaùng.
H4- thai 3 thaùng ;H5- thai 5 tuaàn.
GV goïi moät soá HS trình baøy.
-2 em ñoïc.
GV nhaän xeùt:
IV – Cuûng coá :
-HS nghe.
_ Goïi HS ñoïc muïc baïn caàn bieát.
-Xem baøi tröôùc
V – Nhaän xeùt – daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Baøi sau:Caàn laøm gì ñeå caû meï vaø em
beù ñeàu khoeû.

* RKN
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin
Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

------------------------------------------------------Thứ saùu , ngaøy .18./9/2008
TAÄP LAØM VAÊN

Luyeän taäp laøm baùo caùo thoáng keâ

I / Muïc ñích yeâu caàu :
1 / Döïa vaøo baøi Nghìn naêm vaên hieán , HS hieåu ñöôïc caùch trình baøy caùc soá lieäu
thoáng keâ vaø taùc duïng cuûa caùc soá lieäu thoáng keâ .( Giuùp thaáy ñöôïc roõ keát
quaû ñaëc bieät laø nhöõng keát quaû coù tính so saùnh )
2 / Bieát thoáng keâ ñôn giaûn gaén vôùi caùc soá lieäu veà töøng toå HS trong lôùp .Bieát
trình baøy keát quaû thoáng keâ theo bieåu maãu .
II / Ñoà duøng daïy hoïc : GV : phieáu giaáy khoå to ghi maãu thoáng keâ ôû baøi taäp
2.
III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
T.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
gian
1’
A-Oån ñònh toå chöùc :
4’
B / Kieåm tra baøi cuõ : Goïi 2 HS ñoïc
laïi ñoaïn vaên taû caûnh Moät buoåi trong -2 HS ñoïc ñoaïn vaên …
ngaøy cuûa tieát tröôùc .
GV nhaän xeùtghi ñieûm.
1’
C / Baøi môùi :
-HS laéng nghe.
1 / Giôùi thieäu baøi :Qua baøi hoïc Nghìn
naêm vaên hieán , caùc em ñaõ bieát nhö
theá naøo laø soá lieäu thoáng keâ , caùch
ñoïc moät baûng thoáng keâ . Tieát taäp
laøn vaên hoâm nay seõ giuùp caùc em
hieåu taùc duïng cuûa soá lieäu thoáng
15’
keâ .Caùc em seõ luyeän taäp thoáng keâ -1HS ñoïc , lôùp theo doõi SGK .
caùc soá lieäu ñôn gæan vaø trình baøy - HS laéng nghe vaø ñoïc baøi Nghìn
keát quaû theo bieåu baûng .
naêm vaên hieán
2 / Höôùng daãn HS laøm baøi taäp:
* Baøi taäp 1:-Cho HS ñoïc noäi dung yeâu -HS laøm baøi .
caàu 1 .
-1 soá HS nhaéc laïi , lôùp nhaän
-GV höôùng daãn caùch laøm :Tröôùc heát xeùt .
phaûi ñoïc tröôùc baøi Nghìn naêm vaên
hieán .Sau ñoù caùc em laàn löôït traû lôøi -Neâu soá lieäu : Soá klhoa thi
caùc caâu hoûi .
-GV cho HS laøm baøi .
a/ Cho HS nhaéc laïi caùc soá lieäu thoáng -Giuùp ngöôøi ñoïc deã tieáp thu
keâ .
nhaän thoâng tin , deã so saùnh .
-GV nhaän xeùt , choát laïi yù ñuùng .
-Taêng söùc thuyeát phuïc cho nhaän
16’
b/Caùc soá lieäu thoáng keâ ñöôïc trình xeùt veà truyeàn thoáng vaên hoaù
baøy döôùi caùc hình thöùc naøo?
laâu ñôøi cuûa nöôùc ta .
GV nhaän xeùt boå sung .
- HS neâu yeâu caàu baøi taäp 2 , caû
c/ Neâu taùc duïng cuûa caùc soá lieäu lôùp ñoïc thaàm .
thoáng keâ .
-HS nhaän vieäc .
GV choát laïi yù ñuùng .
* Baøi taäp 2 :-GV cho HS neâu yeâu caàu
Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

baøi taäp 2 .
3’
-GV : Caùc em coù nhieäm vuï thoáng keâ -Ñaïi dieän nhoùm leân daùn phieáu
HS töøng toå trong lôùp theo 4 yeâu caàu keát quaû baøi laøm .-Lôùp nhaän
sau :
xeùt
a / Soá hoïc sinh trong toå ;
b / Soá hoïc -Giuùp ta thaáy roõ keát quaû , ñaëc
sinh nöõ .
bieät laø keát quaû coù tính so
c / Soá hoïc sinh nam
;
c / Soá hoïc saùnh .
sinh khaù , gioûi.
-GV cho HS laøm baøi , GV chia lôùp thaønh -HS laéng nghe.
3 nhoùm vaø phaùt phieáu cho caùc nhoùm
.
-GV cho HS trình baøy keát quaû .
-GV nhaän xeùt vaø khen caùc em caùc
nhoùm …
Hoûi: Neâu taùc duïng cuûa baûng thoáng
keâ ?
3 / Cuûng coá daën doø :
-GV nhaän xeùt tieát hoïc .
-Ghi nhôù caùch laäp baûng thoáng keâ
-Tieáp tuïc baøi taäp quan saùt moät côn
möa ñeå tieát sau hoïc .
Ruùt kinh
nghieäm :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------TOAÙN

Hoãn soá

(tt )

A – Muïc tieâu :
- Giuùp HS bieát caùch chuyeån 1 hoãn soá thaønh phaân soá .
- Reøn HS chuyeån ñoåi thaønh thaïo .
B – Ñoà duøng daïy hoïc :
1 – GV : Caùc taám bìa caét vaø veõ nhö hình veõ cuûa SGK.
2 – HS : SGK.
C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
TG
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
1’
I – OÅn ñònh lôùp :
- Haùt
5’
II – Kieåm tra baøi cuõ :
- Neâu caùch ñoïc hoãn soá ? ñoïc hoãn
- HS neâu.
3
soá sau :5 .
- HS neâu .
7
- Neâu caùch vieát hoãn soá ?
- Nhaän xeùt,söûa chöõa .
- HS nghe .
1’
III – Baøi môùi :
30’ 1 – Giôùi thieäu baøi :GV giôùi thieäu ghi
ñeà leân baûng.
- HS quan saùt .
2 - Höôùng daãn caùch chuyeån 1
HS vieát hoãn soá vaøo giaáy nhaùp, 2
hoãn soá thaønh phaân soá .
- GV ñöa baûng phuï veõ saün hình nhö
Giaùo aùn – Lôùp 5

 

Voõ Thò Phong

.

SGK
- GV giuùp HS döïa vaøo hình veõ ñeå vieát
hoãn soá :
5
- Töø 2
coù theå chuyeån thaønh
8
phaân soá naøo naøo ? (Thaûo luaän theo
caëp )
5
21
- Giuùp HS töï chuyeån 2
thaønh
8
8
roài neâu caùch chuyeån 1 hoãn soá
thaønh phaân soá.
3-Thöïc haønh :
Baøi 1 : Goïi HS ñoïc yeâu caàu.
- Cho HS töï laøm baøi roài chöõa baøi .
- Cho HS neâu laïi caùch chuyeån 1 hoãn
soá thaønh phaân soá.
Baøi 2 :
- GV höôùng daãn HS laøm baøi theo maãu
.
1
1 7 13
20
=
.
a) 2 + 4 = +
3
3 3 3
3

5
8
HS thaûo luaän caëp tìm ra caùch
chuyeån.
5
2 x8 + 5 21
5
2 = 2+ =
=
; vieát
8
8
8
8
5
21
2 x8 + 5
goïn laø: 2 =
=
.
8
8
8
- HS neâu nhö SGK .
-HS ñoïc yeâu caàu sau ñoù HS laøm
baøi .
1
2 x3 +1
7
: 2 =
=
.
3
3
3
Thöïc hieän töông töï caùc baøi coøn
laïi.
- HS neâu .
- HS theo doõi .
- Ñaïi dieän 2 HS trình baøy . HS theo
doõi .
2
3 65 38 103
9 +5 =
+
=
.
7
7
7
7
7

3
7
103 47 56
10
−4
=

=
.
- Chia lôùp ra laøm 2 nhoùm ñoâi ,höôùng
10
10
10
10 10
daãn HS thaûo luaän roài ñaïi dieän nhoùm
1’ trình baøy keát quaû .
- Nhaän xeùt,söûa chöõa.
2 HS leân baûng laøm , caû lôùp theo
Baøi 3 :
- GV höôùng daãn HS laøm baøi theo maãu doõi nhaän xeùt söûa sai.
.
- Cho HS laøm baøi vaøo vôû ,2 HS leân
baûng .
- Nhaän xeùt,söûa chöõa.
HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän
IV – Cuûng coá :
- Neâu caùch vieát hoãn soá thaønh phaân
soá ?
V – Nhaän xeùt – daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Chuaån bò baøi sau :Luyeän taäp.
Ruùt kinh
nghieäm :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2’

Kó THUAÄT:

Ñính khuy hai loã (tt)

:

I.- Muïc tieâu: HS caàn phaûi :- Bieát caùch ñính khuy hai loã.- Ñính ñöôïc khuy hai loã
ñuùng theo qui trình, ñuùng kó thuaät
- Reøn luyeän tính caån thaän.
Giaùo aùn – Lôùp 5

 

Voõ Thò Phong

.

II.- Ñoà duøng daïy hoïc:- Maãu ñính khuy hai loã - Moät soá saûn phaåm may maëc
ñöôïc ñính khuy hai loã.
- Caùc vaät lieäu vaø duïng cuï :
+ Moät soá khuy hai loã ñöôïc laøm baèng caùc vaät lieäu khaùc nhau, maøu saéc , kích
côõ, hình daïng khaùc nhau.
+ 2 – chieác khuy hai loã coù kích thöôùc lôùn
+ Moät maûnh vaûi coù kích thöôùc 20 cm x 30 cm
+ Chæ khaâu, kim khaâu, phaán vaïch, thöôùc, keùo.
III.- Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
T/
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
g
4’ 1) Kieåm tra baøi cuõ : Kieåm tra 2 HS
-HS1: Ñính khuy hai loã ñöôïc thöïc
H: Ñính khuy hai loã ñöôïc thöïc hieän theo maáy hieän theo hai böôùc :
böôùc ?
+Vaïch daáu caùc ñieåm ñính khuy
treân vaûi,
+Ñính khuy vaøo caùc ñieåm vaïch
H: Khi ñính khuy hai loã caùc em caàn phaûi daáu
laøm gì ?
-HS2: Khi ñính khuy hai loã ta caàn
leân kim qua 1 loã khuy, xuoáng kim
qua loã khuy coøn laïi 4 – 5 laàn. Sau
- GV nhaän xeùt – ñaùnh giaù
ñoù quaán chæ quanh chaân khuy
vaø nuùt chæ.
2) Baøi môùi:
1’ a) Giôùi thieäu baøi: Tieát hoïc tröôùc caùc
em ñaõ hoïc caùch ñính khuy hai loã, tieát naøy
28 chuùng ta thöïc haønh.
’ b) Giaûng baøi:
HS thöïc haønh
- nhaéc laïi moät soá ñieåm caàn löu yù khi
ñính khuy hai loã.
- HS thöïc haønh theo nhoùm.
- GV giao vòeäc: Moãi nhoùm ñính moät khuy
trong thôøi gian 10 phuùt.
- GV ñaùnh giaù, nhaän xeùt.
- GV cho HS thöïc haønh caù nhaân: moãi HS
ñính moät khuy trong thôøi gian 10 phuùt, yeâu
caàu thöïc hieän theo töøng böôùc.
- HS thöïc hieän böôùc 1: Vaïch daáu caùc ñieåm
ñính khuy.
- GV theo doõi quan saùt, giuùp ñôõ HS thöïc
hieän chöa ñuùng thao taùc kó thuaät.
- Sau khi caùc em thöïc hieän xong böôùc1, GV
cho HS thöïc hieän böôùc 2: Ñính khuy vaøo
caùc ñieåm vaïch daáu.
- GV choïn vaøi maãu vaø cho HS quan saùt,
neâu nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù
Ñaùnh giaù saûn phaåm
- GV cho töøng nhoùm tröng baøy saûn phaåm
treân baûng, vaø trình baøy
- Yeâu caàu moãi nhoùm töï ñaùnh giaù saûn
phaåm theo caùc yeâu caàu sau:
+ Ñính ñöôïc khuy ñuùng caùc ñieåm vaïch
Giaùo aùn – Lôùp 5



- HS thöïc haønh caù nhaân.

- HS neâu nhaän xeùt.

Ñaïi dieän nhoùm
trình baøy

tröng baøy vaø

Voõ Thò Phong

.

daáu.
+ Caùc voøng chæ quaán quanh chaân khuy
chaët
+ Ñöôøng khaâu khuy chaéc chaén
(GV ghi
leân baûng)
- Cöû 2 – 3 HS ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa
baïn theo caùc yeâu caàu treân.
- 2 – 3 HS phaùt bieåu
- GV ñaùnh giaù, nhaän xeùt keát quaû thöïc
haønh cuûa HS theo 2 möùc : hoaøn thaønh (A)
vaø chöa hoaøn thaønh (B). Nhöõng HS hoaøn
thaønh sôùm, ñính khuy ñuùng kó thuaät, chaéc
chaén vaø vöôït möùc qui ñònh ñöôïc ñaùnh giaù
ôû möùc hoaøn thaønh toát (A+)
2’ 3) Nhaän xeùt, daën doø:
- GV nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi - HS nghe veà nhaø thöïc hieän.
ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa
HS
- Daën HS chuaån bò baøi :Theâu daáu nhaân.
IV.- Ruùt kinh nghieäm
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mó thuaät
-------------------------------------

Sinh hoaït lôùp
I Muïc tieâu:giuùp HS:
-Coù yù thöùc veà noäi qui tröôøng lôùp
-Xaây döïng ñöôïc neà neáp hoïc taäp. Coù yù thöùc vöôn leân trong hoïc taäp.
II Noäi dung sinh hoaït:
T/
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
g
2’ 1/ OÅn ñònh toå chöùc:
GV cho caû lôùp haùt taäp theå
Caû lôùp haùt moät baøi
20 2/ Nhaän xeùt chung:

a/ GV cho lôùp tröôûng leân nhaän xeùt tình Lôùp tröôûng leân nhaän xeùt tình
hình hoïc taäp vaø hoaït ñoäng cuûa lôùp trong hình hoïc taäp vaø hoaït ñoäng cuûa
tuaàn cuï theå theo töøng toå
lôùp trong tuaàn qua 2 maët hoïc
-Veà hoïc taäp:Öu ñieåm, khuyeát ñieåm.
taäp vaø ñaïo ñöùc
-Ñaïo ñöùc: Öu ñieåm, khuyeát ñieåm.
Hoïc sinh caû lôùp laéng nghe.
b/ Nhaän xeùt cuûa GV
-Öu ñieåm.
Xaây döïng baøi soâi noåi.
Ña soá HS chuaån bò baøi, laøm baøi ñaày
ñuû,ñi hoïc chuyeân caàn
Veä sinh tröôøng lôùp saïch seõ, thöïc hieän
noäi qui tröôøng lôùp töông ñoái nghieâm tuùc
-Khuyeát ñieåm:
Coøn moät vaøi em chöa thaät nghieâm tuùc
Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

.

trong giôø hoïc(Töôøng, Ñöùc)

Veä sinh toå coøn chaäm sinh hoaït 15’
ñaàu giôø hieäu quaû
chöa cao
-Pheâ bình: Ñöùc, Töôøng.
7’ -Tuyeân döông:Phuùc, Duy, Leä, Hoàng.

Hoïc sinh laéng nghe
Hai HS höùa tröôùt lôùp seõ söûa
chöõa.
Boán HS ñöùng leân,caû lôùp cho
moät traøng phaùo tay
HS laéng ghe vaø thöïc hieän trong
tuaàn ñeán

3/ Nhieäm vuï tuaàn ñeán:
-Tieáp tuïc duy trì neà neáp cuûa lôùp nghieâm
tuùc thöïc hieïn noäi qui cuûa lôùp cuûa tröôøng
-Tham gia ñaày ñuû moïi hoaït ñoäng cuûa lôùp
cuûa tröôøng.
_Chaáp haønh ñuùng veà: “An toaøn giao
6’ thoâng”
-Khaéc phuïc nhöõng toàn taïi cuûa tuaàn
tröôùc
4/Keát thuùc sinh hoaït:
Caû lôùp sinh hoaït vaên ngheä.
-Vaên ngheä lôùp

IV.- Ruùt kinh nghieäm
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh vaên
--------------------

Giaùo aùn – Lôùp 5



Voõ Thò Phong

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful