You are on page 1of 16

És més savi qui sap plantejar les

preguntes correctes que qui en


creu conèixer les respostes”.
4
if
LA REVISTA DE L’IES FÒRUM 2004
MARÇ 2010 | nº 1 | GRATUÏT
4
if EDITORIAL

XXXXX Index
Ja tenim aquí les vacances de pri-
mavera, deixant enrere el segon tri-
d’implicació amb el Centre, en defi-
nitiva. I encara més satisfactori és
Titular
3 NOTÍCIES
.
Activitats esportives nadal.
Activitats de l’AMPA.
mestre, que sol ser el més llarg del veure que hi ha una família al dar-
curs, i el fred intens i les pluges que rera de cada alumne/a ajudant a
hem suportat aquest hivern. implementar tots aquests aspectes. 4 SORTIDES
Sapigueu que la Direcció del Centre .Sortida premi d’assistència
Encarar aquesta recta final és una està a la vostra disposició per aju-
Violència: Tolerància zero.
tasca important, per al nostre alum- dar-vos a fer aquest camí, de vega-
Theatre in English.
nat, tant per a la gent de 4t d’ESO i des llarg i tortuós, que és el futur
2n dels estudis postobligatoris, per- acadèmic i laboral del/de la vostre/a Mirall Trencat en teatre.
què està en joc la seva graduació, fill/a. Sortida a la Fòrmula 1
com per a la resta de grups, perquè lorem ipsum dolor sit amet lorem
toca promocionar i passar de curs En les dates que estem, hem consoli- 10 NOTÍCIES
ipsum dolor sit amet lorem
com cal, amb les millors notes possi- dat els PQPI al Centre, amb uns/es ipsum
Olhos dolor sit amet
e/i mirades lorem de la
a la biblioteca
bles. Pel que fa als primers grups alumnes que, si han treballat fort, Mina.
esmentats, ens importa, i molt,
aquest imminent final d’etapa, per-
poden formar part del nostre cicle
formatiu d’Electromecànica el curs Destacado
Una tarda inolvidable
InventArte
què el tema de l’orientació laboral i
acadèmica és un dels pals de paller
vinent, o bé fer un cicle d’informàti-
ca a l’Institut Manuel Vázquez lorem
Radio la Mina FM
Xerrades salut i escola
de la nostra tasca educativa.

És per això que l’alumnat de 4t ha


Montalbán. Aprofitem per agrair a
aquest institut la referència que va
fer d’aquest IF4 a la seva revista.
ipsum dolor
11 REPORTATGES
fet, des de la seva tutoria i en ipsum dolor
Colònies sit amet lorem
2008-09
col•laboració amb el Departament En aquest exemplar us parlem de ipsum dolor sit amet lorem
Estrenem Intranet
d’Automoció, un treball important les activitats que vam celebrar per ipsum dolor sit amet lorem
Xarxes socials
per conèixer a fons l’oferta educativa Nadal, de les sortides culturals i ipsum dolor sit amet lorem
dels nostres cicles formatius lúdiques que hem fet durant aquest ipsum dolor sit amet lorem
14 ENTREVISTA
d’Electromecànica de Vehicles, si és segon trimestre i moltes més coses. ipsum dolor sit amet lorem
Coneixem els professors: Josep Mº
que no acaben decidint-se per la con- ipsum dolor sit amet lorem
Morreres
tinuïtat dels seus estudis fent el Només tornar de vacances, l’alum- ipsum dolor sit
15 PROPER amet lorem
TRIMESTRE
Batxillerat. No us perdeu el repor- nat d’ESO de 1r, 2n i 3r farà el ipsum dolor sit amet lorem
tatge que dediquem en aquesta Treball de Síntesi durant tres dies, Crèdit
ipsum de síntesi
dolor.
revista als nostres cicles formatius. dedicat a la Mediterrània, i la gent
Concurs literari de Sant Jordi
de 4t donarà forma al Projecte de sit amet
Ens omple de satisfacció comprovar Recerca, en el qual està treballant lorem
com el nostre alumnat compleix amb per grups i amb temes diversos des ipsum
escreix els seus compromisos d’assis- de l’inici de curs. A més a més, el dia
tència regular, d’esforç i treball, 23 d’abril celebrarem Sant Jordi com

Edita: Institut IES Fòrum 2004


tel: 933811816 Fax: 934627968
C/ Llull s/n 08930 Sant Adrià del Besòs

Consell editorial: director, cap d’estudis, coordinador pedagògic i coordinadora LIC.


Coordinació editorial: Verònica Santos
Equip de redacció: Alumnes/as de 3r A i 4t A
Col·laboracions especials: Juan Amaya, Juan Fernández i alumnes/as de 3r B
dolor sit
Maquetació i disseny gràfic: equip d’autoedició de l’institut.
Correccions: Agustí Clua i Josep Mª Morreres
Fotografia: Suso Fernández, Cristina Pérez, MªAntònia Casas, V. Santos.
Imprimeix: Grafma editorial C/ Àngel Guimerà 1 Sant Adrià del Besòs
Agraïments: A tots aquells professors que amb els seus escrits, correccions , opinions i con-
amet
sells amb fet possible aquesta revista. lorem
ipsum

2
REPORTATGE 4
if

Treball de síntesi 2009-2010


A les darreries de cada curs, l’alumnat de 1r,
2n i 3r d’ESO fa el seu Treball de Síntesi.
El treball de síntesi és una acti- aquest mar que tenim al costat
vitat que vol incidir en tots els de casa i al qual de vegades sem-
aspectes que els/les alumnes han bla que li donen l’esquena.
treballat durant el curs, un
resum, una síntesi d’allò que A l’aula, tractarem diversos
s’ha fet i s’ha impartit des de aspectes relacionats amb la seva
cada matèria. A més d’avaluar història i el seu futur, amb la
els coneixements de cadascuna pesca i els seus estris, amb el
d’aquestes matèries, també es té vent i les marees. Després, segu-
en compte la capacitat de treba- irem treballant-hi sobre el terre-
llar en equip de l’alumnat i que ny al Port Fòrum, on, durant tot
sàpiguen exposar i defensar un matí, l’alumnat rebrà nocions Perquè us feu una idea d’aquest
oralment allò que han fet. bàsiques de navegació i, com a Treball, el curs anterior vam
colofó, es farà a la mar durant dedicar-lo al Medi Ambient i la
Aquest curs, el Treball de Síntesi una hora en una embarcació de Sostenibilitat, i fa dos cursos, a
el dediquem a la Mediterrània, vela. la Interculturalitat i la Diversitat.

Concurs literari de Sant


Jordi
Participants: Alumnes d’ESO, Batxillerat i CF Mecànica

Gènere: Narració

Tema: Els treballs hauran de ser originals i tenir com a


eix narratiu el tema del viatge

Premis
1r cicle: narració en català i narració en castellà,
extensió mínima 20 línies (150-200 paraules).

15
4
if ENTREVISTA

Coneixem els professors


Josep Mª Morreres, professor de Llengua i Literatura catalana i
escriptor, constesta a les nostres preguntes
Diuen que has guanyat uns quants premis. com els adults pensem que haurien de ser.
Quins premis has guanyat? D’on treus les idees?
N’he guanyat uns quants. He guanyat algun De la vida. L’ofici d’escriptor és observar la
premi de literatura juvenil, de literatura eròtica realitat i després convertir això en una obra
i de narrativa en general. literària.
Deus haver escrit molts llibres, no? En el temps lliure, què fas?
He escrit uns vint llibres, si fa o no fa. Si comp- Tot el que m’agrada: Llegeixo novel·les, surto a
tem que fa trenta anys que m’hi dedico, potser navegar en el meu vaixell, faig l’amor. Però
no són tants. cada cosa en el seu moment, no tot alhora.
Quina temàtica tracten, els teus llibres? Què penses dels alumnes de l’institut? Que és
Una mica de tot. En els llibres juvenils, m’agra- el que t’agrada menys?
da presentar els joves com realment són, no Que són molt poc respectuosos. Però no tant
amb els professors, sinó amb ells mateixos. Si
no ens respectem a nosaltres mateixos, si no
ens prenem seriosament i pensem que estem a
la vida per fer una cosa important, estem con-
demnats al fracàs.
Ens podries parlar una mica del teu últim lli-
bre?
El diu L’abadia del diable. L’acció passa en un
monestir de monges. S’ha trobat una monja
assassinada a dins d’una cel·la tancada per
dins hi ha la sospita que pogui haver estat obra
del diable. I fins aquí puc explicar.

Activitat Fundació Profesor Uría


Durant tots els dilluns d’aquest mes nes, els impostos, etc. Les sessions dels temes exposats o, fins i tot, qües-
de març, els grups de 1r d’ESO han han permès que l’alumnat participés, tionant algunes de les situacions
comptat amb la presència d’un grup per exemple, en una votació popular o plantejades pels advocats i suggerint-
d’advocats de la Fundació Profesor en un simulacre de judici. ne possibles solucions.
Uría, de Barcelona, al capdavant de
la qual hi ha la Mariona Xicoy, advo- És d’agrair que
cada i filla de l’expresident del l’alumnat, de
Parlament i exconseller de Justícia, manera general,
Joaquim Xicoy. hagi col·laborat
activament en les
Durant aquestes sessions, quatre sessions, pregun-
voluntaris de la Fundació llicenciats tant sobre fets
en dret (l’Anna, l’Andrea, el Víctor i legals que l’afecta-
el Bojan) han assessorat l’alumnat ven, donant algun
sobre qüestions bàsiques de dret, com exemple d’amics o
ara la democràcia, la Llei, els drets i de familiars afec-
deures dels ciutadans i de les ciutada- tats per algun

14
NOTÍCIES 4
if

Activitats esportives
de Nadal
Els alumnes van acomiadar el 2009
a l’IES fent esport.
El dia 21 de desembre, el dia
abans que l’alumnat rebés les
notes del 1r trimestre i marxés
per a gaudir de les vacances de
Nadal, es van organitzar al
Centre unes competicions
esportives. A causa de la pluja,
totes les activitats es van con-
centrar al gimnàs: tenis de
taula, rocòdrom i futvòlei. Per a
organitzar-les, vam comptar
amb l’ajut dels dos dina- Pel que fa a la modalitat de tenis
mitzadors esportius de l’IES, de taula, el guanyador va ser
l’Àlex i l’Iván. Tot i la pluja i el l’alumne José Antonio Amaya Cruz i Antonio Fernández, tots
fred intens, van assistir-hi i par- Amaya, de 1r A. Pel que fa a la dos de 1r B, en una final dis-
ticipar-hi un bon nombre de futvòlei, la parella guanyado- putadíssima i d’una gran quali-
d’alumnes. ra va ser la formada per Antonio tat de joc. Felicitats

Activitats de l’AMPA
L’escola de pares i mares l’I Fòrum 2004
participa en les parades de Nadal
Amb motiu de les festes nadalenques i organitzat de parades diverses, unes quaranta, entre les quals
per l’Agrupació de Comerciants de la Mina, la nova la de l’Escola de Pares i Mares del Centre.
i flamant rambla del barri s’omplí durant tres dies La nostra parada era el resultat de l’elaboració
artesanal d’elements decoratius al voltant del
Nadal, realitzats seguint la tècnica del ‘patchwork’,
una de les activitats que, juntament amb les class-
es de català i d’informàtica, es realitzen cada dil-
luns a la tarda.

En un ambient de molt fred, els pares i les mares


venien aquests productes (a uns preus ajustadís-
sims, gairebé de cost) amb l’objectiu de recaptar
fons per comprar més material i continuar amb
l’activitat. Les vendes van anar tan bé que, fins i
tot, hi va haver un sobrant de diners amb el qual
un dia d’aquests els/les integrants del taller faran
un dinaret. Felicitats !

3
4
if SORTIDES

Sortida premi d’assistència


Els/les 15 alumnes que més Va ser el divendres dia 18 amb què van tornar al
van assistir a classe durant de desembre, un dia de molt barri.
el 1r trimestre van tindre de fred, però amb un sol que
com a premi una visita a la no havia aparegut en tota la
torre de comunicacions de setmana i amb una visibili-
Collserola, acompanyats de tat acceptable. Després de
la TIS del Centre, la la visita, van aprofitar per
Cristina, i el coordinador fer una caminada pel Parc
pedagògic, l’Agustí. Per a de Collserola, travessant la
arribar-hi, van utilitzar font de la Budellera, el
quatre mitjans de transport revolt de les Monges, Vil•la
diferents: el metro, el tren, Joana, fins arribar al baixa-
el funicular de Vallvidrera i dor de Vallvidrera, on van
un minibús. agafar el tren

lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit

Violència: Tolerància zero


El passat trimestre tots els El primer que vam fer un veure exemples de les difer-
grups de l’IES vam fer una cop arribada a la carpa va ents manifestacions de la
sortida a l’exposició ser reflexionar sobre la vio- violència de pares a fills, de
Violència 0 , organitzada lència i les seves manifesta- parella, etc. Per últim vam
per la fundació la Caixa i cions. Violència verbal, físi- passar a una sala que era
ubicada a la Plaça de la ca, psicològica... Després com un aula i allà vam par-
Vila de Sant Adrià. de la mà del guia de l’ex- lar sobre el bullying aques-
posició vam ta nova forma de violència
aprendre el terme que assota les nostres
violència i els escoles i de la qual tots som
diferents drets i còmplices. En conclusió,
deures que com aquestaexposició ens va fer
ciutadans tots pensar que la violència està
tenim. Mitjançant a tot arreu i que necessitem
fragments de saber reconèixer-la i rebut-
pel·lícules vam jar-la.

4
REPORTATGE 4
if

Xarxes socials
fsdjkfñsjkdfñdksjfñjklaf

Avui en dia les xarxes socials són i això hi ha moltes altres xarxes activada tothom pot accedir a la nos-
una de les maneres mes ràpides per socials com per exemple: Metrflog, tra informació i utilitzar-la en la
conèixer gent de tots llocs i edats. Hi5, Badoo, Fotolog, Tuenti etc nostra contra. A més a més cada cop
és una eina més habitual en les
Les xarxes ens permet generar un Totes tenen la mateixa finalitat que empreses a l’hora de buscar informa-
perfil públic on posar dades person- és conèixer gent, però cadascuna té ció sobre possibles candidats.
als o informació d’un mateix com la seva manera, per exemple Fotolog
així també ens deixa posar fotos. o Metroflog, et permet pujar una foto
diària i que els usuaris o el qual-
Una dada molt important és que 7 sevol persona et faci un comentari,
de cada 10 usuaris són menors de 35 tanmateix, Facebook i Tuenti et per-
anys. Per tant, gairebé tots els joves meten fotos i també posar informa-
del nostre país tenen un perfil activi- ció personal, apart té un Xat on et
tat amb alguna d’aquestes compa- per permet parlar amb la gent que
nyies. tens a la teva llista d’amics.

La xarxa més utilitzada pels joves Ara bé hem de ser molt conscients
usuaris és Facebook amb més de 400 sobre els perills que aquestes webs
milions d’usuaris arreu del món. Tot tenen, ja que, si no tenim seguretat

Consells de seguretat
•Abans de posar la contrasenya assegurar-se que es la pagina real de la xarxa
social.
•Establir un paràmetre de privacitat, d’aquesta manera pots posar que nomes els
teus amics puguin veure la teva informació.
•No fer clics a vincles desconeguts ja que poden ser virus i mai executar un arxiu
‘.exe’ sense saber el que es i el que fa.
•Crear una contrasenya segura i diferent a de altres comptes i correus electrònics.
•Tenir instal· lats els navegadors més actuals ja que així tindràs mes seguretat a
l’hora de navegar.
Seguint aquests pasos estaràs molt mes segur a les xarxes socials.

13
4 REPORTATGE

Hem estrenat
intranet
L’intranet es un projecte interactiu que proporciona comu-
nicació interna i externa al centre,a la vegada que aporta
solucions a problemes quotidians de la vida escolar.
http://phobos.xtec.cat/ieslamina/intranet/

La finalitat de la intranet es: Intranet al col.legi:


1 Fomentar la comunicació en el centre entre els mem- 1 Intranet visitant: A l’intranet de l’escola sense ser
bres. usuari poden entrar a una informació determinada
per al visitant.
2 Promocionar i difondre les intrenets en general.
2 Intranet usuari: A l’intranet de l’escola com usuari
3 Obtenir informació destinada a millorar el servei ofert tenim una informació mes concreta.
pel departament d’educació.
3 Interactivitat: Podem fer treballs sense la necessitar
4 Dotar als altres docents que hi distingint interessats de un professor.
d’una eina d’enssenyament-aprendetatge per ajudar a
l’alumnat a assolir les competències bàsiques en TIC. 4 Dades:Podem accedir a informació personal.

5 A l’intranet podem accedir desde diferents perspecti-


ves com alumne o professor.

12
SORTIDES 4
if
4

Theatre in English
Dracula by Jonathan
Harker. Alba Rodríguez 2n Batxillerat
The 25th of enjoyed and we could understand the lan-
January the stu- guage very well.
dents of first The play was in the centre catòlico de
and second of Badalona and lasted one hour , and then
batxillerat went to the we went to a café and had a drink and
theatre, to watch Dracula. something to eat.
The story explain us how Dracula fall in
love with Elisabeth, then Elisabeth die
poisoned and he can’t stand it and search
and search the woman of his life and find
a girl ,Beth, and try to make her his girl-
friend, after a lot of actions Dracula finally
was killed.
After the play, the actors and actresses
answered our questions, it was very inter-
esting to learn how they prepare to act
and how they choose the plays. I really
lorem ipsum dolor sit amet lorem lorem ipsum dolor sit amet lorem sit amet lorem ipsum dolor sit

Al teatre en català
Mirall trencat de Mercè Rodoreda
El passat 26 d’Abril vam fer una sortida al propietaris de la casa. Comença un recor-
teatre els alumnes de 3rA, 3rB , 4t i regut pel que havia estat casa seva, a partir
Batxillerat, i vam veure una adaptació de l’o- del qual podem anar sabent com era aquella
bra Mirall Trencat de Mercè Rodoreda, que és família, quins secrets amagava i quin va ser
una de les lectures obligatòries de 1r de el seu final.
Batxillerat. L’obra està representada per quatre actor que
Uns treballadors treuen els mobles d’una fan el paper de diferents personatges , en
casa mig abandonada, que en temps passat acabar l’obra vam poder xerrar amb ells i ens
havia estat una mansió senyorial d’una van respondre preguntes i dubtes de la inter-
important família barcelonina. A mig fer pretació de l’obra , ens vam parlar de la
apareix Sofia Valldaura, la filla dels primers seva feina i la seva vocació d’actors.
ipsum ipsum
dolor sit dolor
amet sit
lorem amet
ipsum lorem
dolor sit ipsum
amet dolor

5
4
if SORTIDES

Sortida a la
Fòrmula 1
Els alumnes de
cicles i batxillerat
vam anar a
Montmeló per veure la
Fòrmula 1 en directe
Onkar Singh

El día 25 de febrero del 2010, carse; ver pilotar al Alonso


se celebró la salida al circuito con Ferrari, Haminton con
de F1 a Montmeló, como ya Mercedes o Button con
es tradición en este centro. Renault.
Según cuentan mis com-
pañeros el precio de la entra-
da, se ha incrementado con el En 90
paso de los años, ya que en
un principio era gratuito y
con la popularidad el precio
segons
también se ha incrementado
hasta el punto que este año
fan 4.7 km
nos costó 10 €.
Observamos el fuego que sale
A pesar de estos contratiem- por los tubos de escape cuan-
pos, la participación de la do reducen en una curva, y el
clase fue mayoritaria, pero ruido infernal que hacían los
he de decir con respecto a motores, la rapidez con las
este evento que los que lleva- que se cambiaban las mar-
mos el motor en las venas chas o la rapidez con la que
nos sentimos defraudados se hacia un cambio de
cuando se observa el negocio ruedas. Hay que resaltar que
que gira en su entorno con en 1.5 minutos están recor-
bares que cobran 2 € el cor- riendo un circuito de 4.7 Km
tado o 4.5 € el bocadillo, así con sus rectas, curvas y pun-
como otras tiendas de tos negros. Llevando una
suvenir. media de aproximadamente
200Km/hora.
Las carreras
Después de comer nuestros
Pero bueno dejando al mar- bocadillos y haber pasado un
gen estos pequeños con- día estupendo nos vinimos
tratiempos, en si el espec- para casa con el mismo
táculo merece la pena sacrifi- trasporte público que fuimos.

6
NOTÍCIES 4
if

Colònies 2008-09

Prepara’t!
Els propers
!
dies 2, 3 i 4 de
juny marxem
de colònies
11
4
if SECCIÓ NOTÍCIES

Xerrades sobre
primers auxilis
Los primero auxilios son la primeras maniobras que se no interrumpir la tos. Si veis que la persona se pone pálida
pueden hacer ante un accidente que pueden ser heridas, entonces hacéis la maniobra de heimlich,, os ponéis detrás de
golpes,y son las primeras intervenciones que se hacen. la persona y de pie le presionáis la boca del estómago con un
¿Porque es importante hacer un primer auxilio? buen golpe hacia arriba.
Es importante porque pude poner en compromiso la vida de la ¿Ante una contusión o golpe que hay que hacer?
persona, porque el no hacerlo, hacerlo mal o hacerlo bien, Poner frio, si hay sensación de mareos o de poca movilidad ,
puee ser que la persona viva o muera. Sobretodo con intoxica- entonces acudir a urgencias.
ciones y enfermedades cardiovasculares. ¿Donde podemos hacer cursos de primeros auxilios y desde
¿Que dieferencias hay entre una urgencia y una emergencia? que edad? Hay cursos organizados por cruz roja, yo creo que
Una urgencia es cuando se esta poniendo en compromiso la la edad debe de ser desde los 16 años
vida de esa persona i una emergencia es cuando hay un golpe, ¿Cuales son los accidentes domésticos más comunes para los
una herida… que se necesitan un primer auxilio?
¿Haceis las mismas actuaciones con todas las personas , Quemaduras, contusiones cortes, caídas .
aunque estén enfermas?
un primer auxilio da igual quien sea la persona, nosotros
actuamos igual ya tenga sida, hepatitis … porque tenemos un
protcolo de actuación y también nos protegemos nostros, con
guantes mascarillas…..
¿Que no se ha de hacer en un primer auxilio,por ejemplo, en
el caso que veamos un accidente de moto? No quitéis el casco
eso si abrir la visera, ponerlo de lado por si hay un vómito, y
avisar al 112 que no hace falta tener saldo ni cobertura.
¿Y que hacemos si alguien se atraganta con algo y se ahoga?
De entrada si alguien que se ahoga comiendo si esta tosiendo

Radio la Mina 102.5 Fm


Radio La Mina és una emissora El nostre coordinador pedagògic,
que funciona des de l’any 1984 . l’Agustí Clua, col•labora de man-
La iniciativa parteix de la era altruista en aquest projecte.
Coordinadora de Joventut, enti- Cada dimarts de 9 a 10 té un
tat que agrupava a diverses asso- espai on és reflexiona sobre l’edu-
ciacions culturals . Un grup de cació i sobre el futur del jovent
persones amb moltes ganes i del barri.
il•lusió es van posar a treballar Aquest espai, serveix com a pro-
amb els pocs mitjans que tenien moció escolar i com a recolzament
per donar vida a aquest projecte dels valors que des de l’escola
intentem transmetre als joves. I
La seva finalitat és la de dotar al és d’agrair que en aquesta tasca,
barri i al Municipi d’un mitjà Radio la Mina sempre ens ha
comunicació propi, un lloc on un recolzat deixant palesa la seva
grup de persones s’associen en un implicació amb el futur del barri.
projecte educatiu, d’aprenentatge
, de difusió sociocultural, creat
amb les seves pròpies mans.

10
10
REPORTATGE SECCIÓ 4
if

Cicle de mecànica Es premien


els projectes
emprenedors dels
Nuestra formación vista alumnes adria-
desde dentro. Samuel Cortés (2n Curs) Innovació, viabilitat i sostenibi-
litat són les tres categories esta-
blertes

Avui a la Sala de Plens de


l'Ajuntament s'han atorgat els
premis "Idees de negoci a les
escoles" a diferents alumnes de
tres centres d'ensenyament de
la ciutat. Entre les 24 idees par-
ticipants, nou han estat premia-
des en les diferents categories
establertes. El concurs s'impul-
¿Qué es un ciclo formativo? sion por los coches, pero despues de sa des del departament de
Es un estudio donde aprendes un ofi- haber pasado por esta esperiencia Promoció Econòmica i està
cio profesionalmente que para el dia durante 2 años, no solo se ha mante- recolzat per quatre entitats
de mañana te abre un abanico de nido aquella ilusión, sino que se ha financeres (Caixa Catalunya, La
puertas al mundo laboral. incrementado. Caixa, Caixa Sabadell i Caja

La enseñanza es post-obligatoria, es xxxxxxxx Madrid).

xxxxxxxx
decir, es voluntaria; pero la asisten- Els centres participants en
cia es fundamental para un buen aquesta tercera edició han estat

xxxxxxxx
seguimiento del ciclo. el Col•legi Sant Gabriel (que ha
obtingut la primera posició a la
Asignaturas
xxxxxxxx
categoria "centre d'ensenya-
Todas las asignaturas o creditos ment"), l'IES Manuel Vázquez
estan relacionados estre si respecto Montalbán i l'IES Fòrum 2004.
al titulo que quieras obtener.
Cada dia aprendo algo nuevo que me L'acte ha comptat amb la pre-
Su implantacion es tanto teorico ayuda a formarme y a convertirme sència de diversos regidors i
como practico necesario para poder en un futuro profesional competente. membres de l'Ajuntament de
hacer un seguimiento perfecto del Sant Adrià, de les escoles parti-
ciclo. Estoy muy contento de haebr elegido cipants i de representants de les
estavia para continuar con mis estu- entitats financeres. De cara al
Profesores dios porque somos como una gran futur, l'atorgament de premis de
El hecho de ser una enseñanza post- familia. He de destacar el compañe- les properes edicions es farà a la
obligatoria voluntaria hace que la rismo que se respira tanto a nivel de primavera per coincidir amb
relacion entre alumnos y profesores alumnos como de profesores y quiero l'horari escolar.
sea mucho más familiar e implica, remarcar este hecho porque todos
por tanto, un mayor aprovechamien- mis compañeros de grupo proceden
to de la formación. Una de las dife- de colegios y municipios muy aleja-
rencias fundamentales que veo en dos del instituto, gente de diferentes
comparación con la ESO es laimpli- barrios y culturas, con formas de
cación en lasasignaturas;: ahora me pensar y muchas de actuar muy
identificomucho más con las asigna- diferentes a la mía. En conclusión,
turas ya que todas tienenrelación este ciclo me ha traido muchas satic-
con lo que me gusta. facciones tanto a nivel personal como
profesional.
Valoración personal
Cuando empecé el ciclo lo hice por
un impulso o tal vez una gran ilu-

7
4
if NOTÍCIES

“Olhos e/i mirades”


a la biblioteca del barri
L’exposició ‘Olhos e / i mirades’ té
el seu origen en un projecte d’in-
tercanvi fotogràfic. El curs passat
(2008-2009), la fotògrafa brasilera
Michelle Soares, a través del
Consorci de la Mina, es va oferir
per fer realitat una relació entre
dos llocs ben allunyats: el barri de
Peixinhos (de la ciutat brasilera
de Recife, capital de l’estat de
Pernambuco) i el barri de la
Mina. voler que les fotos del projecte
estiguessin a l’abast de la gent
Aquest projecte es va dur a terme del barri, i és per això que
amb els grups de 2n B i de l’Aula la Direcció del nostre
Oberta de 1r cicle del curs passat, Centre es va posar en con-
al capdavant dels quals hi havia, tacte amb la directora de
com a tutors, la Pilar Bueno i el la biblioteca ‘La font de la
Mario Fadda. Durant set mesos Mina’, la Marta Soler, que
es va realitzar un taller formatiu amablement va cedir les
i un altre de fotogràfic. seves instal•lacions per
fer l’exposició. Aquesta va
Fa tres mesos, abans d’anar-se’n estar oberta des del 18 de
cap al seu país, la Michelle va gener al 18 de febrer.

Una tarda històrica


El dilluns 8 de març al migdia, sorprenentment, van
començar a caure flocs de neu. En un principi, semblava
una anècdota de vint minuts, però a les 15.00 hores,
quan l’alumnat tornava al Centre, encara seguia nevant.
Abans d’acabar les classes, la neu ja quallava, i ens va
deixar estampes per a la història com aquestes.

8
8
NOTÍCIES 4
if

InventArte
Nuria Sabeña, Isadora Wilson i Amalia
Creus juntament amb la professora
Flavia Castaño comencen el projecte
InvertArte amb els alumnes de 2nA.

El projecte InvertArte, és una iniciativa de


caràcter educatiu basat en les arts, dirigit a
joves d’Educació Secundària del barri de la
Mina, a San Adrià del Besòs. El seu principal
objectiu és fomentar l’autoria i creació de dis-
cursos artístics a partir de les quals els joves
puguin reflexionar de forma crítica sobre la
construcció de la seva identitat i subjectivitat,
sobre la seva situació sociocultural, la repre-
sentació social del barri, i sobre com aquesta
influeix a la vida quotidiana de la comunitat.

En aquests termes es constitueix com un pro-


jecte pedagògic d’intervenció sociocultural que
parteix de la idea que les arts poden consti-
tuir un motor de canvi i transformació social.
Creiem en l’art com a eina educativa, però
també creiem en ell com una forma d¡acció
potencialment transformadora.

Mitjançant l’art podem transformar i millorar reconeix com a una eina que ens permet
la nostra educació , la societat i la nostra posar en relació processos subjectius i socials.
realitat particular. Així , la creació artística es És a dir, interpretar, processar o fer créixer
una problemàtica pròpia o sentiment a partir
de la creativitat, l’abstracció o la irrealitat,
situant-los simultàniament en el context
històric i social en què vivim i en el que
donem sentit a les nostres experiències.

L’art ocupa un lloc important en l’educació, ja


que a partir de la interessant feina de la cre-
ativitat, la sensibilitat, l’apreciació i l’expres-
sió, els joves adquireixen millors i més habili-
tats per enfrontar o solucionar problemes i
situacions que es presenten, fet que implica un
millor desenvolupament del pensament, imagi-
nació, sociabilització i capacitat creadora.