'ruF

-

trrrrr000a

UmerSulejmanEl-Eökar

t
k

GIas Islama

El-Kelimeh
2007.

5vietmeleka Prijevod lzdavai Za zdavaia Recerzija llrednik
Lel(t0r

Dr. Sulejman Umer E!Eikar SemirRebronja ElKelimeh Malik Nurovit drZuhdija Adilovi( 5anela Kariiik drDZemaludin latit SamedJukii mr. Fahrudin Smailovii 300 El-Keljmeh, Eeograd

El-Eikar Sulejman Umer

Korektor Pdelonr,i korice DIP Iirai )rdmpa

CIP- Kara^orßaqt/ija y ny6rv1at4 jtt HapoAHa 6r6nlaoreKa Cp6rje, beofpaA 2A-167 2a-1 ESKAR, UmerSulejman meiekä/ Umer SuEman ElEikarj lprijevodSemirRebronja] Novi pazar: EfKetmeh, . (BeogradE Kelimeh). sü;21 cm 2007 : 159 Delmiandupor tekstna bos. -Tira:300. jeziku. iarap. Napomenei bib iografske reference tek9r. uz lsBN978 86-7980008-4 a) AHben/ ly'cnaMcKa Teonor/ja coBiss.sRlD 144391436

mncilctKa
2007 NoviPazar,

SVlilcu
fiu n

a)

OO

(1

Predgovor Upoznavanje samelekima i vjerovanjemu njih
ijudi i Meleki su svijet razlitit od svÜeta iist u svÜe! potpunosti To dzinna. je plemeniti su Meleki tasniibogobojazni. inepotvoren, lzvrSavaju ibadetom istinskim Allaha obozaväju Mu i naredbe nikada ne pokazuju sveNjegove neposluinost. tekstova i kur'anskih hadiskih Posredstvom iemo njihovopis onakokakonam o upoznat ova tomegovore dvaizvora. preniieti je: \io rijeii melek '.:.ttl znaai Korüen yiest od togaje: ..4Ulri<JUl je istokaoi i.JL.;l ito oboviiest atoznaäpismo, od se Kaze da je rijet melekizvedena rUeii Dobili esl1{lu i J ito znaii poslatikao vjesnika' .:J od su ovo ime jer su oni poslani Uzviienog Allaha,{d. je mel,k Melek od rÜeöi Nekiuienjacika2u: Za ito znaii vladar. onogaod melekakoji je
5

UmerSuleimohEI-Elkot

Sviietmeleka

zaduienneiim se ka2e melek, za onogaod a ljudimelik.' Vjerovanje melekejejedan temelja u od vjerovanja, ispravan Nüe imanonogaöovjeka koji nevjeruje meleke. u Uzviöenl Allah,$d, kaie:
:, |i .' , jt ir!t. . Js it-J|tr:.11"1t.1. : . ' , . :1..l-:,t'l) -i . a / ," , .' ." ., ,' j:4 ' .j.*i.: e :Li :,, r'r ; ':4?' ' - , '). :4L , , il "Poslanik vjeruje u ono ito mu se objavod Gospodarc njegova, i vjenici Auje - svdki vjeruje u Alldha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i posldnike Njegove: "Mi ne izdvojomo nijednog od posldnika Njegovih.'a , !,:: ' , ", ',

Kakvo treba biti vjerovanjeu meleke? sujutiu svome djeluSu'buliman prenosi od "Vjerovanje meleke Bejheküa: u seogledakroz ietiriaspekta: Prvo: smatrati potvrdivati i istinitimnjihovo postojanje. Drugo:dati adekvatnomjesto, im potvrtlivati da su oni Allahovi robovi iAllahova stvorenja kaosto su dZini ljudi, da suzadu2eni i i iinjenjemdjela. lmaju onoliko snage isposobnosti koliko je to Uzviieni im Allah,iH, omoguiio. Oni umiru, im je Allah ali daodug iivot i ne usmrtBesoir zevil temjiz,Fejuz Abadi,524/4. ' El-Bekare,285. 6

ne opisu U iuje ih dokga ne ispune. njihovom da na postoji niitaito bi aludiralo moguinost nitiÄto kao Allahu partneri biti mogu pripisivani kaosto oboiavanja, do moie dovesti njihovog suto tvrdiliPriainjinarodi. priznavanje medunjimaimaposlada TreCe: robovima Svojim Salje nikakojeAllah,üF, nekim od kojeon odabere ljudi,a mozeih slatiijedne od sa U drugima. skladu ovim, njihsui nosioci poredani, iuvari u redove Aria,melekikojistoje meleki pilu djela, koji i DzennetaDzehennema, iz Sve kojipokretuoblake. ovoseprenosi KurL pa od ana, ivi3e ovoga."3 onogasto je Ovaknjigasadrziobjainjenje preneseno vjerovanju meleke. u o Njihova svojsta i moö pokuiat temo da objaU ovom poglavlju tekstova, vjerodostojnih snimo.posredstvom zatim meleka,a iemogovoritiosposobosobine darovao. kojeimje Allah,dd, nostima

3ElHabaikfr Muhte' Sujuti ahbarilmelaik, str.I0 Pogledaj: non: 1 /405-406 saruSu'bil-i 7

F
Svij4lelel<!

FIZICKASVOJSTVAI ONO STOJEVEZANO ZANJIH
Materija od koje su stvorenr Element kogasustvoreni od melekijesvjetlost.U Muslimovom sohlhuse prenosi Aise, od r.a.,i njenog oca da je AllahovPoslanik,;-:-:, rekao:
,Lj :r- .]l" r JL,Ljlr i -!i),ilc^i'L,:ti{irlj,*)JJ

(xl onc ito seprenosi lKfime u Kadaje pilaniu "N4eleki stvoreni svietla dostood su daje rekao: i ato dostojal'lstva', sepre od a janstva, lblis vatre iun nosiod Aodirlhna Ume"d:All"h je stvorio nije podlaktica iprsa", dozvoocl meleke svjetla da iak ljenoprihvatitiovo, ipod pfetpostavkom od putem preneseno ove je ovo v.jerodostojnim jer i d uaenja\d, onidvori( nisub'rgfje;rri dvojice s iz su moZda ovajstavpreuzeli israiltata Ktda su stvorenil Allah,:i',, stvoreni. Neznamokadasu meleki o nasnte obavijestio tome.Aliznamodaje nji Adema, prethodilostvaranju hovo stvaranje J/. o c ac o v i e c d n \ l v d v ' e n l A l l a n . , r a s j eo b a je kazaon,elel<ima ce na Zeftrlji da da vijestio poslaviti halifu:
" r : \ - ' - ' " ' '

c ,-: -*. "n+. od svjetlosti, dzini od plamenavatre, Adem od onoga od iega a vam je opisana,"a "Meleki su stvoreni Allahov Poslanik,:;:, nam nije objasniokoje je to svjetlood kojeg sLr stvorenimeleki izbog

toga mi ne mozemo detaljnte prodrUeti ovo, u jerje to nedokuiivo ne prenosi nijedno i prese danjekojebi obj.rsnio pitanje ovo viie od ovog hadisa.
r Muslimov ahih:4/:294br.2996. 5 , N e k io d b a , : u j .o v a j h a d s i r j e r n us i a n e , v d e a id n 1 , " v o r r o d h a c l a d s d a e h a c lh ; r d i 5n i 1 ! v a i d a n d o k a z u a ( a l c r . h i S u p r o t s t a v i 5 n f f is e o v o m s t a v ui o b j a s n t o l e l l a v un e s o n p r a v n o l tu p o 5 a i i c i p o d n n r l o v o m : A s t l i/' f i k d d .

"A kada Gospador tvoj rcie melekima: 'Jo tu na Zemlji halifu Pastaviti!'" Halifom se aludira na Adenra,a.s Zatim im j e . n d k o ' l\ t o g d i e s r v o r i o n a r e d i o d a m u . r i t n e . sedidu:",,,ikad mu ddm liki u nj udahnem dusu' vi mu sepoklonite!"1
' Pogled4:Silsiletulehadßß sahiha,197/1 6 El-Bekare,30. lElHldtt,)g.

s

-7
UnerSuleiaar El-E;kar
5uijeI !!?teklL

Videnje meleka Poitosu melekisvjetlosna öovjeku biaa nije omoguaeno ih vidi.Allahnam nijedao vid da kojijesposoban vidjetiih. Niko od ovog ummeta nte vidio meleka u njegovompravomobliku,osim Allahovog Poslanika,:-5. je vidio D2ibrila On dva puta u njegovom liku u kojemga je Allah,:.t., stvorio. Predanja ukazuju to da ljud, mogu vidjeti na meleke kada preobraze ljudski se u lik. Veliöirraineleka Uzvi3eni, Allah,.l9., govoreai o melekima Vatre ka2e:
' ... "O. ' . * - ; . . ),. : ' ' '

\/tliiin:: l)i:iblil.r j D P , A l l a h o v o s l a n i k , v.i,d i o e n l e l e k a i i b r i l a obli.L U Iojem gJ e Lrnjoqovo'rpr.roCnor. u dva stvorio, puta.To je sponrenuto Allah,'..., rijeaima: Allahovim t i -,j1 -n.n ir -rr i !' "On ga na obzotjujasnomvidio'") ie lu rijeaima:

{; !lt "On ga ie idtugi put vidio,kod sidte' tülmuntehoakod kcieq je diennetsko " prcbivaii;te." neb'simd' peo l(ana.jveaim se kacla san,lim da s.rhihu U A,4uslirrrovonr seprenosi je Aiid, Po:lanika,,.,o ova civa pitalaAllahovog r.a., pa ajeta, je on rekao:

.-, --.

- .; -.-

{jj_,:_':; J-"l:nr vi koji vjeruiete. sebe iporodi(e svoje öuvajte od vatte tije ie gotivo ljudi i kamenje btli, i o koj.i te se meleki strogi i sno2ni brinuti, koji se',,nome ito im Allah zapoviedi neöe opirc;i. ikoji (e ono sto im te naredi izvriiti.'a

Zadcvoljitaemo se citiranjem hadisakoji govore samo dvaplemenita o meleka.
" ErTahrim, 6 (l

''Toje D/ioril, vidro.am qa u lilu u koiPm 9d je Allahstvorio samoovadvaPuta
! E tT e k v i r , 2 3 . '' En Nedim, l3 l5
l

.r-i!

'F

J.- L ;L'

-!.

l,L '(--:

i i--+

6li

,L--

UmerSuleiman EI-Elkol

Vidiosamga kako spuitasanebesakako se i zaklanja svojom velitinomsavprostorizmedu nebesa izemlje."rl Upitanaje AiJa, o rijetima ra., UzviSenog,tSj: "Zatimsepiblitio, pa nadnio.^1 je Pa onarekla: .jl, .JtJr ärJ' J 4;! ö15 .eu.,!- .iu& .J,a+ ul :t; "Toje Diibril,a.s. je Dolazio u likuiovjeka, a ovogaputadoiaoje u svome liku,paje zaklonio nebeski horizont,"'3 PrenosiBuhariu Sahrhu Abdullaha svome od ibn Mes'uda,.S, je rekao: da &.url 1u+ü1.- dr .1,7:- {-1 6l :Juig;r.1- ;t ;r "Muhammed,*, vidio je Diibrila, nanjemu a je biloSest stotina krila."r4 g, lbn Mes'ud, o rueaima Uzvi5enog, &, ka:e:
.,l.Jl ;J r.i .{,1}, s, !.:Jldrr, + ;}l .j} c, .t-l

je nojveliöqnstveniia znamenia

svogoGospodarc.4s
Jfttl r- l; Ji;l nt."r6 u;r dL

"To jest zeleni refref koji je zaklonio na horizont kome Ovojereftefkojijezäklonio i da bio Diibril.lbn Hadierspominje Nesai daje rekao: od ikim prenose lbn Mes'uda "AllghovPoslanik, je vidio Diibrila na (*, nebesa prostor izmedu a bioje ispunio r.a., da lbn Hadierspominje je lbn Mes'ud, u rekao: rivajetu, aijinom
& '," nr "tt e e J.'.. & ÄtJy16J.;:Jt3 4* ;t1t ue
..;i'il r- i CL+

1,ßs?l

"Muhammed,S, vidio Diibrila, a na je krilai bio je zaklonio stotina muje bilo Sest
rizont."13

da se Ahmeda prenosi je lmama U Musnedu rekao: ibn Abdullah Mes'ud,.+,
$ \. Ct+ Js Cl* .:,i!b.,JU t1;- nt \t4 t) J'J3 & i!)tJt4 aJ) rcl,Jkll aJ,.>Lz' ü, .L; "r \t)l

46;!t4-rX 7it;i4
t1Muslimo\rSahiht 1/159,br.177. '2En-Ned:m,8. r! MuslimovSahih: l/160,brlTZ '' 8uhärüin sdhift 8/610, br.4856,4a5Z

1s En-Nedim,18. '6Buhari:8/611, br.4858. 17 Fethul-Baii8l611. 3rbid.

12

Unet sulejma Ll t;iaf

SyiEt ntgE\a

'Allahov Posianik, je vidioDzibrila njeu e, je govom Na stotina krila. liku. njemu bilo3est je od horizont, nje i sa Svako ovihkrjla zaklonilo padaju govih Sarene stvariod zrna bisera i krila safira." "Njegov lbn Kesir ovomhadisu o kaze: sened
jediejjid.'4' Opisujuti DZibrila Uzviieni h,!r.,, Alla kaZel Cui,*-,,- ;--..":;,'-j;i'

"Dozvolj-.nü da vamqovorim ojecinon-r mije koji melekuod Allahovihmelel<a, nose Ari. ulla i vfataJerazdaljina feseniegovoll lzmedu "'' godina stotina hodaod sedanr "...sedan1 ga Prenosi ibn Ebi Hatimi kale: stotina godina leta Ptice", a recenzent "Njegov sened Je Milkatul mesabiha kaie:

vjerodostojan."" prenosi evsotu Alu'dzemul u Taberani svome daje od senedom Enesa,-:',, rekao: sasahih
, UJr -rj!l ft' IlJ ")t-r ,,-ll :l-' / .:.1!' .' J'L'l ji j ii1 i--j' -'i-;l i,'t -t"r -,!J1 .JL.i; .L!t',, olil ;'*i ';'5 c-:- .:r*

'{--'.:ii
"Kur'an je, zoista, kazivanje Izaslanika plemenitog, ma(nog, od Gospodarc Aria potainjavaju, cijenjenog,kome se druqi tamopouzclanog!'"u plemeniti' Pod pojmom'izaslanik ovdje se 'Gospodar aludirana Dzibfila, pod izrazom a Aria'semis,i Uzviienog na Gospodara Vcliiina mcleka nosiocaAröa EbuDavudprenosi D2abira Abdulla od ibn Doslanik,, rekaol ha, , da;1e Allahcr,
ilÄ Jp ai,lL()t" r -rL :' :,,u,i ;i ;;l r-. a1 ,*-,-

r''Uil ':Ul Jj!

'Dozvoljeno je Poslanik,'= rekao: ,,AIlahov jednom ocl mi je da vam govorinlo meleku, noge su u dnu Aria. Niegove melekanosioca je Ar<, resice izmeclu roEU na zemlje, njegovorn godina uha i vrataje sedamstotina njegovog 'Slavljen SiTi, neka govori: ptiijegleta, melek taj gdjegod da sam.""

t\ El ßidale wen-nihoje: 1/a7. :! Et Tekvir,t9-2't. 14

11 3/895 br.9353. Ebi Sahihuvsuneni Davud: )1 Miikatul'mesabih: ehadßit 3/121 Pogledaj:Sißiletul sahihati,bt.151. 1) l/208' br 8sl lzdanjei Sahihul'd2ani'is'sast,drugo 15

Unet sulejma Ll t;iaf

SyiEt ntgE\a

'Allahov Posianik, je vidioDzibrila njeu e, je govom Na stotina krila. liku. njemu bilo3est je od horizont, nje i sa Svako ovihkrjla zaklonilo padaju govih Sarene stvariod zrna bisera i krila safira." "Njegov lbn Kesir ovomhadisu o kaze: sened
jediejjid.'4' Opisujuti DZibrila Uzviieni h,!r.,, Alla kaZel Cui,*-,,- ;--..":;,'-j;i'

"Dozvolj-.nü da vamqovorim ojecinon-r mije koji melekuod Allahovihmelel<a, nose Ari. ulla i vfataJerazdaljina feseniegovoll lzmedu "'' godina stotina hodaod sedanr "...sedan1 ga Prenosi ibn Ebi Hatimi kale: stotina godina leta Ptice", a recenzent "Njegov sened Je Milkatul mesabiha kaie:

vjerodostojan."" prenosi evsotu Alu'dzemul u Taberani svome daje od senedom Enesa,-:',, rekao: sasahih
, UJr -rj!l ft' IlJ ")t-r ,,-ll :l-' / .:.1!' .' J'L'l ji j ii1 i--j' -'i-;l i,'t -t"r -,!J1 .JL.i; .L!t',, olil ;'*i ';'5 c-:- .:r*

'{--'.:ii
"Kur'an je, zoista, kazivanje Izaslanika plemenitog, ma(nog, od Gospodarc Aria potainjavaju, cijenjenog,kome se druqi tamopouzclanog!'"u plemeniti' Pod pojmom'izaslanik ovdje se 'Gospodar aludirana Dzibfila, pod izrazom a Aria'semis,i Uzviienog na Gospodara Vcliiina mcleka nosiocaAröa EbuDavudprenosi D2abira Abdulla od ibn Doslanik,, rekaol ha, , da;1e Allahcr,
ilÄ Jp ai,lL()t" r -rL :' :,,u,i ;i ;;l r-. a1 ,*-,-

r''Uil ':Ul Jj!

'Dozvoljeno je Poslanik,'= rekao: ,,AIlahov jednom ocl mi je da vam govorinlo meleku, noge su u dnu Aria. Niegove melekanosioca je Ar<, resice izmeclu roEU na zemlje, njegovorn godina uha i vrataje sedamstotina njegovog 'Slavljen SiTi, neka govori: ptiijegleta, melek taj gdjegod da sam.""

t\ El ßidale wen-nihoje: 1/a7. :! Et Tekvir,t9-2't. 14

11 3/895 br.9353. Ebi Sahihuvsuneni Davud: )1 Miikatul'mesabih: ehadßit 3/121 Pogledaj:Sißiletul sahihati,bt.151. 1) l/208' br 8sl lzdanjei Sahihul'd2ani'is'sast,drugo 15

LjePota meleka

NAJVAZNTJAFTZTCKA

svoJsTVA
Krila meleka posjeduju kaoito nasjeUzviSeni Meleki krila Allah,#, obavijestio. Neki od njih posjeduju dva,nekitri, nekiöetiri, nekiod njihimaju a viie krila: ir-:j- .*yjr .p+ ;;Yrj .,,jl.-:,rr+ü; -i:!rl - Y ,

je stvorio u meleke lÜepom UzviseniAllah,iß, liku. menitom O Diibrilunamgovori:
4 6y'$.'t rr,S?t r.-ü att'9 "Uöi ga jedan'ogromne snage,razboriii, . koii sePoiqvio u liku svome.-'

i't't':'t.txu;ttt,:'1-r'" L:ic. --,L i-;ul, J,:;i : ' :
1",,1:,q ,k ,f

l-,i

"Hvoljennekaje Allal\ Stvoriteljnebesd I Zemlje,koji meleke po dvd, tfi i ee ri sa ktila öni izaslanicimd;On onome ito stvaro dodaje ito hote, On, uistinu,sve mote.tu Znaienjeovogaajetaje da je Allah,di.i., melekima krila. dao Nekiodnjihimaju dva,neki tri, nekiöetiri, nekiviiekrila. a Prethodnoje spomenut hadis kome u nasje Allahov Poslanik,#, obavüestio DZibril da ima Eest stotina krila.
" Fatir, l.

".t ,:lbn Abbaskaiet ri znaeiliiepogizgledo"' "Visok,lÜep". kaiu:'Onaj koji Drugi tadekaZe: izmeduova dva Mealutim, uje snagu". jer nemakontradiktolnosti, je on snazan epe poJave. meleka opisivanje Kod ljudi je uobieajeno opim ljepote,kao lto je uobifajeno ruinoie. Zbogtoga anjelejtanasvojstvom lijepogtovjekasa dite ljudekakouporeduju o lta kom.Pogledaj su lekleZene Jusufu su nomkada ga vidjele:
lji l, ö,tLjJJJ aniJel !)j.!J

.t'.,,

'i. . i . , ! : . ' . , . '' .urri . , ' j ,
{Jo t

11.-s*"ttt;fitt;
"A kad ga one ugledale, zadiviie se lie' poti nlegovoi i po rukdma svoiim sepote' "ovo niie Boie!" - uskliknule zalet "BoZe, aoviek,ovoie melek Plemenni!%
a En-Nedim,5-6. ,6 Jusuf,31.

17

UmerSuleimanEfE kdl

Da li izmedu melekai öovjekapostoji sliönost u obliku i izgledu? Muslimprenosi svomeSohihu Tirmiziu u i svomeSunenu Däbira,.#, da je Allahov od Poslanilgg, rekao:

radikovanje u izgledu i r.eliüni i Nisusvi melekiisti u izgledu velitini.Neki stoki imajudva,nekitri,a DiibrilimaSest imajurazliaite kod krila.Meleki Gospodara

q;,;,i-: ^aq,;; JJ $g-ij:r "t;- p;7t.:-,,,. :;. i',j-* t, :,tt-- p=,A.$,,;; 3 i,:;'c,: ;i
* j+.ü
, a

'1: ,,^,, ". rbL' ,/ !D ,L'rJ, 1 +z

.r.r'

,,, ,:,t *i, i,,, '', .. , y 4? ,.1

"Svakome nosmiesto odrcdeno.'Q3 od ie rekao: Allah,,*,je o DZibrilu

4(xi';;1\g-Y3S

-:5 :oi. ;s4a t;; iJ-]li)3;

4.'w1.4tuJ':i-!'tt'
r4t .t ;'+:'' 4t, .i!t "Pokazani mi vjerovjesnici. su Musaje bib vitaktovjelqkaoda je od ljudi iz senue. Vidio samlsaa, Merjemina sina ionje najsliinüi Urvetu ibn Mes'udu. Vidiosam lbrahima, i on je @1, najsliöniji vaiem drugu (tj. Muhammedu,*). VidiosamDiibrila,S, a onje najsliönüi Dihji," a "Dihjiibn Halifi."r7 u drugomrivajetu: Dali ovasliinostpostoji izmedu Diibrilovog istinskog i lika DihjeEl-Kelbüa to slilika ilije tnost sa likomu kojembi DZibril dolazio kada biuzimao iovjeka? lik tspravnüeje drugomiiljenje,jerD:ibrilbiveomatestouzimao Dihie. lik
z MuslimovSahir: br 167. t/]53,

"Kur'dn je, zaista, kazivdnje lzoslanika . plemenitog, mocnog, od Gospodaru Arlo cijenjenog, kome se drugi podainidvdiu' tomopouzdqnog!4e

|''.:'a ile güf i t,.t:,: ti s.yI a. I 4ltr-e

mjeiuzdignuto visoko Tojest,on posjeduje Allaha,$ä. i poloiajkodUzviSenog meleki oni kojisu uiestvovali su Najvrjednüi Sahihu od se U Bicina Bedru. Buharüinom prenosi ie DiibrildoiaoVjeda h ibn Rafia mu: i tovjesniku,g,rekao
jr&j L :Jl;; # !,Jl cI J,-F 'rä ü., Jri ftj+ J+ .Fl ü. !+ r{-J ü/ .:rfisJ :JU .L"J..ji"J.sJ ;,:.1-Il J-äi
i<)]l
'B Es-Saffal164. ,, Et-Tekvir, l9-21.

t9

UEe!sllteiqrqlEl:E LaI

suij{|Eleka

"Kakvim smatrate vi uiesnike Bedra? je on Pa "Smatramo rekao: ih najboljimmuslimanimal llije rekaorijet slitnuovoj.Paje D2ibril rekao: "Tdkva je situd(ijai (a mFlekima uie5nicimd Bedra."ro Meleki nemaju pol (nisu opisanr kao mu3ko ili Zensko) Jedan od razlogazbog kog su Ademovi potomcizalutaliu svom stavu o nevidljivim je svjeiovima iro su nekindstojali ovesv;p da t o v - t 5 L l a d p o l l u o s k i m v o s v j e r r k im j e r i e io m l i m ai s t a n d a f d i m J e d n o g d n j i hv i d i n r o a a. o d poslaniku, seauditomeito bi DZibrildolazio ::, nakon nekoiiko sekundi nakon bi poslaniku, ito ':, bilo upuaeno pitanjeion zatrazio odEovor je od Allaha,:::. Kako dolazio ovom audnomi neobiinombrzinom?l Svjetlosti trebaju mjiioni svjetlosnih godina doprudo bliskih da zvijezda n an e b u . jadnikne znada je njegovprimjerkac Ovaj primjermuiice | - a narrojrda brzrnuaviona svedeu svojestafldarde_ Kadabi razmisljo o ovome, sigurno saznao svijetmeleka bi da ima standarde koji se u potpunostirazlikuju oc1 naiihljudskih standardamjerila. i
'" Prenosi B!harir ga 7/112, J992. br :0

mu<rici su kojl arapski su U ovojsferi zdlutali pola.Ovajneis tvrdilida su iteleki 2ensl(oga porni.eido joi veco'r'l \d 5e 5tdv lod n.rlr pravan i te legendommitom, suonitvrdilida su meleki kteri. Allahove u im Kur'an se suprotstavljaovedvijestvari. da Objainjava seoni u onomeito tvrde- ne dokaz i da je ovaj stav na oslanjaju ispravan Allahu Cudnoje ito oni pripisuiu neispravan. a kierke, samimrzekierke.Kadanekood njih kaerkom nje da bude obavi.jeiten je darovan potiiten. lvloZda se i govolicepocrni on postaje 'rastuzen. 'zla' kojimte od i skrije ljudistidetise moZepreaisvakugranicui maloumnik Takav u novorodenie zemlju.Poredsvega zakopati AlldhLdjecui tvrdo dd su Zen togd,p'ipisuju r u a n s k aO v a k o d s t a jlc i e n d a c v i e l d J r t r o v i m d . svjetloiau. BoZanskom onihkojinisuobasjani 'iedece dj.le loji govorPo ovoj PoslJ5d_ njene sljedbenike: i iznriiljotinikritiziraju
. . -\\i ..- "u ji,, - * :.e,. 'J J.+-."" : $ r-'. i;i6l

": - -J *-!

i_-K.j -ijs;-n

Lj .r-lr J" JL]jlr.,!;l

- ',n )r"r { *;UL-<. "A upitaj ih; "Zar su za Gospodarc tvogo - kte , a zo njih - sinovi, zat smo u njihovu prisustvu meleke kao zene stvorili?" Eto, oni, zbog toga ito lo2u, doisto govore: 21

u!!4)t!4nan El:EillsL "Allah je rodio" oni su, zaista, laZljivci. Zar je On kieri sinavifia pretpostavio?Sta vam je, koko rcsudujete!! Zaito ne razmi, sliteTi!i, gdje van je dokoz otiti? "t, je Allah,:.;., ovaj njihov stav utinio svjedo tanstvom za koje ae ih pitaii.Jedanod najveaih je grijeha govor o Ailahubez znanja:
._i, , , *-_. "_5,.i ."': .: .

,li -..- r.--

"..ju..]-"\::!.:\:F;+

"Oni meleke, kaji su rabovi Milostivoga, 2enama nazivaju. Zar sLt püsustvova!i oni - Njihova tvralenjabiie stvaranju njihovu? zapis0naicni te odgovarati!"il

"Da Ii je Coprio da iebe vijesl o uva2enttt gastina lbrahilnavim kad6 rnu oni uLloie ; "Mir varna!",ian rcie: "Mirvamo, rckoie: ljudi neznani!" l on neprimietno ode ukuianima svojim i donese debelo tele, i p maae im ga: "Zot neaete da iedete?" - upita, osietivii od njih u duiizebniu. "Ne boj se!" - rckoie, i obrcdovaie go djeia' "tj kom koii te uien biti Al,ah. , l'aie: U drugom ajetu U,,viseni *rr.. i".r
"!:. j

:i J

-f
- *.1

r,.jt

-

Ncjedu niti piiu Pretitodno spomenuli Ineleki smo da nemaju pol. Oni,takocler, nemajunikakve potrellez; hranom piaem i kojekoriste Allah tudi. Uzviieni r-. nasobavjeatava sumelekido3li da lbrahimu, u likuljudi,pa im je on prinio jelo,a oni ga nisu ni dotakli. je osjetio njihzebnju, sumu On od pa oni otkriliistinu 5..bi zebnje nestalo: je o i {:i, }L') )r -- _dr.rr_!li+
' ' J -

A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiiLt, on csjeti dct nisu losli i abuze gB '1"ko "li::e ne boj!" - rckoiecnt zp,bnjaodnjih. "mi sna Luta\l.t narodu Pos!alni"' "dd !'tle!)d se sLljNtiprencsi cd F'hra Ff llaziin

jedtt, pijuine ienese")' ne da sloiilo melekine Nije im tlosadrroi ne umttaiu st: pokornisu Mu öine ibadei Allahr.r, I\4eleki naredbebez dosade i i izvriavajuNje!Jove se Ne umofa. deiava salljimaono ito sedeiava
23. EzZarjat,2'1 HLrcl,70. nelaik,\tt.264 El Habaikfiahbatil

q,L, Jri_r:.!

,r t,,ff",, t4-ru.
i' EzZuhü, tL).

.tl

, _

Ufiet Suleimon El-Eikor

je u Uzvitudimakada umori dosada pitanju. meleke, kaie: ieni Allah,&,opisujuti tür-ni;Yjqllj JJJrü'i=i "Hvole noaui danju,nemoldksavaju,46 Ga rüedi: ne i Znaaenje üri.ir\ jei. slabe nemalaksaju. u drugomajetukaäe: A

t."Gotovo da se nebesd tosPadnu jedno , iznod drugih! A meleki veliisiu i hvale ' svogd'ae GosPoddra

da Allah,,*,ih je opisao suoni kod UzviSeni
a"

ir ,lä';;.8!r.,]i;:i
I

U ;;

tÄua:;5':' til
) ia,

ad rL;

,rfii',.$*'a i 1:2.:t : :- r,i'J t"k)' iv, 1 - ' Y - :
A ako oni neeedo te posluidju, - pd, oni koji su kod Gospoddrc tvogd hvale Ga i noCui danju i ne dosaalujuse,a' Araoi oovore: . ^:Jl-i znati dosaditi se. u znaieniu: rL ito

"A oko oni neie da te posluioju, - pa, oni
koii su kod Gospodord tvoga hvole Gd i noiu i daniu i ne dosaduiu se'^o

rüiq.i Fj

za naredbom sa na t'; Silaze Zemlju Allahovom koja misÜe imje povjerena: obavljanje

:

"Mi silazimo saÄo sä noredbomGospo'
darc tvoga.4l

44liu.t!:Fvt>

Sujutiiz rijeti: ür*i1'i izvodidokazda oni ne i Er-Razia,33 spavaju prenosiovaj stavod Fahra

prilikama kao Viöese spuitajuu posebnim je Lejletul-kadr.

Mjesto boravkameleka meleka nebesa. su Uzviieni Mjesto boravka Allah,il6,je rekao:

: it;' ; ;-: *12,1t;ii".l,l't'.s 4 n ;,Ä'
"Noc Kadt je' bolja od häjadu mieseci - melekii DZibtit' s dozvolom Gospodoro svogo, spuitoiu 5e u nioi zbog odluke

1Äß;,,1:a_iy.

i,! | - i-,*t!t'J'J4i 6i.a Lr.,[ttati:> v 4öt*'
!6 EfEnbüa,20. ' Fussilet 38. ! E!-Habaik ahbotil-melaik,stt.264 fi

{ Fussilet,38. arMedem,64. a' ElKadr, 3-4.

24

25

Umer Suleimon El-Elkdr

koji meleka hiljada bit ee sedamdeset Broj meleka . Melekisu mnogobrojna stvorenja njihov i brojjedino OnajKojiihje stvorio: zna {t Yl .:xj ir+ 13{ ü;} A vojske Gospodaratvoga sdmo On
znd.4!

voditi.45

(e danu tome,onih ko.ii na Sudnjem devetmilibit Dzehennem te tetrdeset o promotris tekstovekoji se prenose 'rakojisu ljudevidjeteeida zaduieniza kojijezaduZen Postoiimelek ihovbrojveliki. koja dva meleka tovjeka, brineo sjemenu iovjeka,melekikoji tuvaju djelasvakog iovjekakoji svakog ka i melek- pratilac e i usmjerava.

Ako ielii saznati njihovubrojnostposlusaj poslarüeti Dtibrilao Bejtul-mhmuru. Allahov nik g, ga je u noii lsraa upitaoo Bejtul-ma'muru,pa muje Diibrilrekao: ii.JtJr,r.: ! eil. -;Jiür-.- Js (j J-:i !-J1." .rrttj,i

"Ovo Bejtul-ma'mur. njemu IJ svakogd ie
ddna kldnja seddmdesethtljada melekd koji seposlije tu vlle nikad ne wdaaju,u U MuslimovomSahihuse prenosipredanje od Abdullaha daje AllahovPoslanik rekao: 6, JJ-J Ju Js f fl,j -ijl irr,-" u i!.r? f:.,"..? :# .ri,t s.,t k]l.:!, u;.iü.-tt j "Toga danate sedovestiDiehennem,a tmar ie sedamdeset hiljadapovodaca, na svakom a
€ El-Mudesir,31, { Prenosiga Buhari, 103/6,ht.2207 i Muslim, 146t1, bt. '162. 26

br. Prenosiga Muslim,2184/4 2846.

27

S 'i i ' t n e t P \ o

',Danasi,lo pa,-/jerljivi DZibri!na srcetvoic, da oPomihiea."' u On je Duh kcii se spr.rminje fijetirna:

Imena meleka
i\4eleki imaju imena,aii mi znan]o samo malibroj njihovih imena. Pred tobom suajetiu kojima navode se imena nel<ih meleka Diibril i Mikail KaZe UzviSen i Allah, -i:,:
' -

''Meleki DzibrillDuhl,s do?volomCo'po ; dara svogo, spuitaiu se u t1ioj"'" On je Duh kojije PoslanMerjeml: i!-r, +ir J]-rtrd "Mi smo k njoi meleka Duha Na;ego Poslali'""

Isrtfil

,:, r;,-;s-.;*;l5f!.r,-:

j r; a-, i"-;

"Reci:'Koje neptijatelj DZibrilu?a on, A!ia hovom voljam, tebi stavlja no srce Kur'art koji potvtduje da su iprijainje objave istinite - kao putokaz iradosnu vijest vjer nicima.'Koje neprijatelj Allahu i melekima Njegovim i poslanicima Njegovim i DZibrilu i Mikail! - pa Allah je, doista, nepri jqtelj onimc :<ojineaedo vjeruju,""r Diibril je Duh povjerljivikojije spomenut rijeöima Uzviienog:
l;1;'ul . ,. ,r ,-<-!.:Lu . ,L;-"'.!

u je kojite puhrlutr od Jedan meleka lsrafil 5ur. su i isralil melekikojeJeAlla D:ibril,Ä,4ikali dcvlkojuje u svojoj :, hovPoslanik, spor-rirrlao god b s.rillrjbudionocu: uiio kacl
-i, *<! .r-ll ;)+_:rli 'i ':!i "!l "*'-!r'

ü J!.

Jj,!+..,l-'5

!- !rr 'l-r: "i\:'|

"Allahu, iisrafila, N4 D2ibrila, kaila Gospoclatrr i nel)esa Zemlje,Znavaoieskrive Stvoritel.iu robovinra nog ividljivog.fi sudiitneduTvojim
" E i S ! ] ' a r a , 1 91 9 4 l '! E Kadr,4.

r:r:.;1,-i,i

aj-J11ij.r!

16 l-Bekare,97 . E 98
)'t:

Urae; Suleir,.i l t-i ikat

u onorne!t t,onru oni fazilaze. se Uputime na lstinuu onome u ier]1use oni razilaze,Tvos jom dozvoiom. Zaista, upuaujei Ti onogakoga hoaeina praviput."5o Malik je Jedan meleka i Malik, od iuvar Vatre:
. . ^ - , - . * : , L . - - " "

! [rroi i ]\4anrt

i Postoje meiekikojeje AilahnazvaoltneA t H t n i m a a r u r N 4 a ' uUtz v t : p n i l l a h l a ' n :
L L . : ! r . !

. ;:..,._i :

.;; )i,,-

"Oni te dozivati: O, Malikt NekoGospodat lvoj ucini da umremo! a OD ce reti: "Vi Zetetu vjeina ostati!"\l Ilirlvan Ka:e lbn Kesif: "(rvar Dzenneta tnelek koji je se noziva Ridvan.Avo je jasno prenesenou nekin

*' : .! ,,A sulejm(tn nije bio neviernit' nego su nevjemici ,eitani koji ljude uie vradibini u Eabilanu, Horutcri Maruta, a to nije obja vljeno dvoiici neleka. Njih dvoiica nikoga ne bi uiili dok mu ne bi rekli:,,Mi samo a iskuiavamo, ti nemoibiti neviernik","" da lz ajetase primjeaLrje lll je Allalrposlaokao perlodlr.Ol(o niih iskuienjeIjudimr u ie.lr.rorn mnoqe leilence l:,illetane su u knjigaLnar.eisilt l(ur'a inritovi. Niita o.l to:la ['iiie pot\,'ialenc njillovog lloioZaJa U nom isLr!'riretof-,.5rloznaii ovaj plernenrtl dovoljnoje ono na !i'l Llkazuje ajet.

Munkir i Nekir Postoje melekikojeje AllahovPoslanik,,:::., '1a.,voo rirl. .\lunkiri \el L O nJt..rn in' j.. opiirno govoreno ilada.je govoreno ispitiva o nju u nrezaru.
"' Preno!lgaulu1llfr t o d A i e , n r r l k ep r a v o v l e r n , 5 3 4 | , t r f h 774 ' Z L r h n LT Z l 'r Et 9t.|aje weD njtnje.\tit lal

Ä'.:rnil se U nekim pr-"danjima navodida je ime u ali meleka smrtiAzfail, ovo ime se ne nalazl '' sunnetu niti Kur'anu u vierodostojnom
5r El Bekare,'102. s" Et-Bidaje wen nihaie,so/1

ll

r'L__

aJ!e!:!14 lEu i!:tits!

svije!üt91eko

Rcliib i Äfid Neka ulemaspominje postoje da meleki tija \ u i n p n " R e k i b , A t i d d r k a z u j u ct o : i j e a i m d Uzviienog Allahal
j. l:i! - +J lll
.i*,u

',1 u rcS te te i)!!hn,tti, i umrijete a t no neb*iiue ii)3i tta zemlii, Qstd(e sano onik^je b.t: f.lla:. oCabrav: po.lijL c€ t" u rog po dri',gi pul puhnutt t oni aa osie drrofi, ustati i iekati"\' Ovaj "t.r oL" lvalö i n'Plel'e. jar ,u orli od

r:,-,,11 ; ir-:r:l _!Lj ! i .1
_-! I lrJ

"Koel se,tvojicia sostanuisjednu jedan s desne, dtugi 5 Iljeve 6 stftne, on ne izustini jednu rijei, a da pored njega nije prisutan onoj koj!bdije."" Ono ato oni sponrinjuirije ispravno. Rel(ibi Aticlsu Lrovom ajeiu svojsivadva meleka koii zapisujuljudskadjela,a znaaenje ova dva svoj \ ü l o , : v d. n e ' e l . k o i i u o r i . u r r r i iv j stvd,e d d docj, nikakone napuitaju iovjeka.Ovaj ajet ne govorio imenimameleka.

ovogaietaka2e: l(esir nebesima.lbn u tefsiru "Ovopuhanje biti drugo puhanje bit ce i ae svi puhanje kog ae umrijeti iivi sta od straöno ae i Zemlje nebesa;ostat samooni koje novnici kao odabrac, ito je to bilo istaknuto budeAllah hadisu o itumaieno i bilo govorau poznatom duie pr-"puhanju rog.Zatimie blti oduzete u bit kojite umrijeti a stvoienja, posljednji ostalih . . c er n c l e k r n r i iO ' l r . e , d n o V j c ( lo l i l i K a r i koji i je Prvi, ostatie Zadnii, Vleöan 5i.1ian, ce i "Korrep!ipad: viast Pir.at darlas?". aeiil upitati: p u l a . . . r ' r lc " O r l i o - d q o i o r i o r ' ' t ' t / 1r+r-r- -.l1.,rrl " "AliahuJedinotn Svernoinom"." i su cia Ono ito dokazuje te oni Llmr'reti i rijeii:
.151' "Sve te, osim tiaa Niegova, propasti!""' '6 FzZumer,68 s?Gahr,16. 5'El Kasas,88.
1,3

l)r li neleki umirul M e l e k u m i r uk a oi t o u m i r ul j u d ii d z i n i .O i ovome se j"(no "ovori - rijet.maUlvilproq A l l a h a ,2 . i : d

1+. j il .:ll b .;

-1,i ;--.-.-,t,..l !,,-* i.:; 1
I jj,ä./ iu rj riJ;lJ;;:{!

i .:Ji.:
, ti ,i

tr-l

i i K a l 1 71 8 .

1)

Umer Sulelman El-Elkor

_

Dali eeumrüeti nekood njihprijepuhanja u sur?Ovo nüepoznato, nam nitito moiemospoznati,jer postoje ne tekstovi kojitopotvratuju ili negiraju.

Drugo poglavlje

. UOREI,NASVOJSTVA
Meleki su öasnii öestiti robovi kao meleke iasne opisao !eniAllah,dö,je roDove:
4e',':^'S ;'it ,q;L,
..-!.\ '. .! ''

r ukamq izoslaniko ia sn ih, ie stitih,'6e

jer meleka, su oni jest,Kur'an rukama na poslanicima svojim kojeAllahSalje sadori "Sefere izaslajesnicima. kaie: Buhari 'c,rL se : ima znatenjemedusobno izmirili' od sa su,zbogtoga ito silaze objavom koiiizmipoputizaslanika og Allaha,iki,
narod."60

da meleke suoni opisaoove UzviseniAllahje je lÜep tj. i öestiti, njihovmoral plemenit, tista djelasu dobra, a njihova iostojanstven, puna.Zbog ovoga,onaj ko naueiKur'an na i biti u svojimdjelima rÜeiima lspravputu.
Abese,'15-16. sal,ih,691/8. Buharijin

35

UmetSuleiman El-Ekdr

prenosiod Aise,r.a.,da je rekla: Buharüa "Rekao Allahov je Poslanik,6,: r;-rlt .F"_r ltFt ;rLJt g .d -Eit-/J ü:Fl i).ar $" tJjlt j!-J ü .r,r- "rl, lJ -..,,ui rrr *,+,Jil' "Onaj vjesto ko uiiKurhnu druEtvuje meleka, tasnihi iestitihizaslanika, a onomekoga uii sa pripadaju naporom dvijenagrade.6l Stid meleka Jedno od svojstava melekao kojem nas je obavüestio Allähov Poslanik je i stid.U 6, hadisukojegprenosi Muslimu svomeSahihu od Aise,r.a., stoji:

za dozvolu paje EbuBekrzatrazio u ostajuei takvom i on mu je dozvblio, iu, zatimje govorio;zatim ie zatniio i u Omer,pa mu je on dozvolio, ostao zatimje zatimje govorio; stanlu, ,Iakvom jits, i pa Osman, je Poslanik, sjeo dozvolu uiao igovoodjeiu,paje Osman bio svoju 'Uiao je izasao je rekla: AiSa ie nakonito usaoje nisi pomjerio, a Bekr, ti se uopae je zatim uaao nisi r,a ti, takoder, reagovao, pa odjeiu", Poslanr i , a tisisjeo pokupio "Zarda sene stidimiovjekakogase , reie: meleki?"J'

; u:G,_i.3i-ii

j; &.i,r

i.s,.:6-*v'ti

,$ eu1i ,1,I rt j j;i':ü +;u,i .;U
;;:li:r|j ,L::;-i .ot:! ,.ii ,ij :,:1i,'/ t;X.:ti; ,:,:r.1 ..irr_j u:i.li Jü.ij]'tr J, 3v;#,t, i;54,;*
) . i , = : : , ' , , . :. , .'1. L-i r.r'"l-r ::.::t" c-.lu Llü...:- J-"'r *-.5 f; + 6; -,.. ...

f

'Altahov je Poslani(S, leZao postetji njeu u noj kuti, a bile su mu otkrivene natkoljenice ili
61Buharilin Sahih,691/8,bt.4937 i Muslim, 549/1,b'.7g& Ovoje Buharüina verzüa.

y' '; .r.u. j"; p t 1;t ( .,i+b.I i+ e üI itlq,,: e':; 4*ti u,Li.ir :iGJ, i', ei:J'öVj, .i<rrirL

br ga Prenosi Muslim,l866/4 2401.

37

SvijetnEiek!

r rcce logrxvrle

N]II{OVE SPOSOBNOSTI
pretr iirauja u dl.rrgclilior.c Sirosotrnor;t je Aiiah,--:'-, ilelekinra ci.to sporollnost .til Lrzimaj clr!ge Ikov.. Po5l.o je Diibrila, .,, r lletemi u likL iovlel(3:

o Ajet kotlEovori ovome l€ silosvojusustln!l menutran l)ra' lica, . Doili su Lirir-r, ., Lrliku nrl;:iiiia llj.po!l L rl r e p r i l i c e s e l l l l l 3 ' iz a ti i o n s e / b o t n l i f rr a i : , j. su t-'irilllli loi narcC njih od svo9.rr,arijii, kojije aini('riol , : .. ui' r jür;,, -- ;l-, -, .,-- i.i .L'r:'-'{ -r 1-J L'r-'

"l koda izaslaniciNa;i doaloae Lutu' on se i bi mu teiko pri zbog njih nadeu neprili.i Avo du:i,Pareöe: ie mutandan'^' "[,4eleki Lutovoin narodu su ka2e: lbn Kesir kao doili Lrliku lijeplhmladiaa ispititest kako dokezai Al]ahih je narod Lutov ne bi i|.,.rao kaznio.""' iestoko dolazio je DZibril AilahovomPoslanil(u,'': u bi Nekada mu dolazio lil(u oblika. u nekolil<o (ashab koiije bio lije' El-Kelbija Dihjeibn Halife u pog izgleda),nekada likubeduina. a u kadabi dolazio su Vidali ga mnogiashabi ovimoblicima. ibn od se U Sahihima prenosi Omera El Hat taba,r.a., je rekaol da

:;,..",t .:! --.: .:r -'-, ''tspomeni u Knjjzi Merjemu: kado se ad ukutana svojihna istotnustrcnupovuklo, :cd rljih zaklon zauzela,Mi tno k njoj neleka D;ibrila poslali i on joj se pokazaa u Iiku savrienc stvofenamuikorcs. utje ieln se Svemil.snotn od tebe,ako se Njegcl bol^^!, ü.,,!tl.nL,,\o. A:i tarr' uptava i/o slatlik cospodata tvoga', rcie on,'da ti poklonim Cjetakatista.,a, l b r a h i m u:,, . , ,s u d o i l i m e l e k iu J i k ul j u d i ,a on nljeznaoda su oni meleki.lok nr! nisLt ctkrili
" Mertem,lij 19. r'i

ir .; -r; :* ; l,*,
" Hud,7Z 65El Bidaje 43/1 wen'nihaje,

-;F

l9

'-

Un et 5uIei!!q!! El:Eikar
r r . . ) * : - - : - . . a r . , .

.LeEla Svi.iei ' Poslairii(, , nnln je Eovorioo io\i'"i(Llircjije sto le iile ubio deve.ielci':evt'i liudi, i iralitn 5usrci:r nuo da te iseilrlirlr'irtcvbu, rillrri 9a le l(ojojjc i<rerruo Ol<crjlqa na p rtLtl(a :erriji Lr imeieili kazire fJ;r rlr!iosti su se prepiraiiln.riei.i izabfaiinlelekal:cii !i'll su u cvoni:ll.rf!lza li'.lail u j e c l o ö a o l j u d s k o n l i k u i c l o v e l is u g a m e d u ':, sobom.AllahcvPc:ian!k' i(.12t'i

",. \"

i:.<

.;"

.*.i

*5

*--...

i)+LJi !,--l "Bil;smojednog danasaAllahoirim Poslar':ikonr, s.a.v.s., sepojavi kada iovjekizrazito bteie odjeaei izrazito crnih cilaka kosii bradi.Na u njeriu se nisuvidjelitragoviputovanja, niko a qa nije poznavao. je do Vjerovjeod nas Sjeo s n i l . , a . ' . . . o s l o n s v o , L o l j e nn " n j F g o v " a o r d d v o j e , i r L o " v r ^i , dr i j L g o \ b e d r ap J r e , ' :, a r J . f\4uhan-.mede, obavijesti o islamu."'. n're je U hadisuse dalje navodida -cJa pitao o imanu,ihsanu,Sudnjemdanu i njegovir| pi'edznacinra." N a k o n o g a A l i a l i o v o s l a n i k , :j ,e o b a v i t P jestioda je onajkojije pitaobio Dzibril da je i doiao da poduöi ashabe njihovoj vjeri. je Aiia, r..a., vidjelaPoslanika, kakoje ::., meinuosvojuful(una grivukonjaDihjeEl l(elbra i gcvofimu. Nakon ga je pitalao tone ito joj reie:'Ovcj. Diibrili on ti ialjeselam.".7 on
6 P r e n o sq a M L r s l i m : 3 7 l l , b r/.. P r e r o s i g a B L r h a r i o c lt r u E l/ l-Jr^ 1.4\Oo,Na' r,..\-,-Ud. " ' B i j € 2 eg a A h m e d u s v o m e u r s r e d u i l b n S d d u I d b e ldtu ia dobrimsanedo . Po!toji hadi5 koj, t.kodei !tovorlo sl.iju se.fra od s t r a n cD i i b r i a A i i l , r . a .a d a q . o r . n j e v i d l e l a p r e f o t g a ,

! -'ij Jlii

!;

<!:l

JL -1_')\r

"Doiao im je rrieleku !iku aovjeka, su ga pa kao sudiju medu soDomI on lm Je oni postavili 'lzmjeriteiazdaijii'ru izmedu zetnaliapa rel(ao: "' kojoloc nlih dvije oude blizitoj piipada pc' Oni su njega, i"'allalio,Llzelikao sllClju o A l l a h o v o n a r e d b ii A l l a h i r . j e t r o s l a o v o g j lli(riCva piillovilesl'i-"nalazi melekau ij dsKgrn u 5o/rr1,u poqlavljuo tevbi''rrl u lt4uslimovonr li'jl'itfnil''alra Pretcsi3eLiiri'ai,i iiojici BcFL: 'ilrl j e A l l i h , . , , i : l i ! i i r C : , ; r j e n ^ l l " l 'd i ' ' i ' r ' r ' -rirl^ -!il:r' llio j! Er'rb:ivi' iiuql io\,jcli.' C.l ieiav,a lf-.ti slijePa.
' ' i . . , 1 . : ' . . ' . I iJ . . . : : '

p, , ,

,'

"

i - ,

o r j a l . , uj t i a n t i . ; , : r , r ,r t l l j e l i i c i - i l , : v . ; \ i . i , r 3 5
, . , a . r r ' i ; ' i r l . l r . l i r l : : r ' r 11 B r , i r . r r , r cr r . : . i ' i r i n i . l r r r l r r r r i . i l L rl ; r ' r r , r ' l i ) o . /i7 r l : ' i ' i ' l \ a r r i r n r o iv l , i r . : l i r - 4 l - _ lr7 Ö a .

- - -

uners4ejnan ELEjlel

svilernPleka -ü.' '.J-, . . --.-.:r-. . - r -i -* .-''r"''\. ) .'' ,-

je obavijestio njihovoj promjenioblika, nas o ali nijeobavijestio naainu promjene. lju.li o te Ovi s Lz a g a z iui o n o u i t o P o s l a n i a s h a bn a k o | r l k i
n i a J . 1 : s u .A t i : u C o . l i d n 6 r n 6 q 61 J 96 - 6 o . ,

oni do-(li. Ako ielii cl.rupr-.2 joi ne5to co stu rai vova nü o,,'ri ie.ird p.r.lleir.'j sljlrttevo dj-.ic..1 Hcbtliliit.iiborii,üehIk..' I.djihov:i blriair hJajveaa irrzinal(ojriaovjckpoznaje brzir.r" je svjetiosti, ova brzina iznosi1B6h;ljadamiija ,l Jedirojsekundi. , t 1 . , , : 1 . . , . . -. tu r , i . , . . , _1. oci io(ja. je iti/:lr"it(oiä se ne nroie rxleiir, ljudsi,,ii-i rrij.t'iiinra. Oir.j k.ji jc piiao bi ijo izri )osla|ika, , pa skoro ca re l koci Allalrov;. zavriio pitanJe,.l Diillrii i) veado azio5aoC,-;! j:.llanas, kadalti itc5i., vorom od Gospoclara, jala i,.ijelicakoja id,. brzinom s\ietiosti,bile tr Ioj pot.ebne milijarde 5vjetlosnihgodina d., l l L l o t - r i - o 7 v ; j . , , r l eo t ü L d l n . .ri r a h , r i z o ovog prostianogl(o5t'ltosa.

''tpou(i On Ademana/ivima svih stvari o "Ka'ite onda ih predoii melekima i rcie: Mi nazive niihove, ako istinu govorite!""- "mi znamo Hvaljen neko Si" rekoie oni safio ono iemu Si nosTi pouiio;Ti si Sveznojuti i Mudri.")N C o v j " , s e o d l ' l ' u j e' p o s o b n o " u p o z n a i e a stvarl,otkrivanjernzakona kosmosa, meleki ro lnd;u di eLInin' r.jdal^rr .'r' od U-v ; noq . Allaha, . Ali,ono iemu ih je Allah poduaioje ve'e od o n o g di l o . o v j e l u o : 1 d ' e O d r ' r u l e f ' o i u m i ' Allahdao je i znanlePrsanja: - * . - : "A nad vama bdiiu iuvori, kod Nas cije njenipisari,kojiznaiu ono ito rodite't1 Objainjenje ovoqa ie doai u poglavliu "l\,4eleki iiovjek".

1\ji lroi'o,;nunjc Äleieki posjeduju obilnoznanjekojemih je podutio Lizviieni Allah,::. Ali njima nije Cata moaspoznaje stvaril
'' E l H a b a i k f i ( l h b t l , lü e l a t k , < . t2 6 1 . 1l

Prepiralrje Visokog skuPa o se lMeleki raspravljajuonomeito je medu je skriveno Objave od njimai o onomeato im
ro E Bekare,ll32 " El Infitar,l0 12.

Umer Suleiman El+lkor

njihovog Gospodara,tS.Tirmizüinom U Sunenu i Ahmedovom Musnedu od lbn Abbasa,,,&, se prenosi daje Allahov Poslanik, rekao: S, f* gr, J" "., ! :Jtö tJ, ü*i ri *5 !l', iLUt dd Lr, .:r-J sr e,iJ .ai .{ ii .i €_U &rit5ul l.,-i
J6 J-3 li :Jui ijrl ..)t-.JJb c,lunl c, l,r d,bLJl (, L .:-& u,j,- oli 4 f* c-tti J'ttt SrIt r.a+ r.i i-5rJJ

da mi je: ,,OMuhammede, li znai o Pa Visokiskup?" sam rekao: raspravlja su: lskupi ostajanje i iskupimastepenima. idenjePjeiiceu ma nakonnamaza, u abdesta neuuzimanje ate,propisno hranjenje selama, Sirenje i, a stepenisu: ljudispavaju". u a i klanjanje noii kada je: ,,lstinu tekao.Ko bude öinioto si €e u dobru i bit €e iist od grijehakao gaje majka rodila". danakada je:,,OMuhammede, klanjaireci: kada dobrai ostau moj,molimTeza öinjenje MolimTeza ljubavpremasiroe lo5ega. smilujeimi im, molimTeda mi oprostiE, uzmi smutniu pozeliE robovimä svojim i da umrembezkuinje'."7' o lbn ovogahadisa Kesir akonnavotlenja je poznati u kaie "Ovajhadis-snovidenje grteii'" stanju atradajeto bilou budnom u je prenesen Sunenu viSevezÜa,ovaj u ibn Tilmiziod Dzehdam Abduf s prenosi tFJemaml.Ja. a sahih, ovorasprova hodisie Hasankaze;Ovoi u tospruvaspomenuta Kuthnu u tiktima
9/ Sunena, 3, bt. 2580'25al Tirmlzüinog Sahih 45

.{ fut"l "!, qit! r:rllajl r* r-. L-lt i cllt c,Uun!

fLlr P{.l ,L:il .:,EJJ! .rl<t .,,,Jrrt LL-J,.,t t+l
..Li -Ur! LIJLDUl.,t IJI5J ?.)LJ fr.i dile J!3 &; ü.J r"3 lr cjr, l., feljl J! L-1", ßl r-.3 ! :JUr &1 atrt p; ql,i"r üi-,ü5Llt r-j .rtJ-It :j;3 c,!Jt p !r :cJE .

E .L; U eul-l 6t

doiaomojGospodar slaje vljen i uzvisen neka - u najtjepiem obtiku,,. kaie prenosilac je rekao: snu,,, ,,Mislim," da ,U "o, Muhammede mi ,,pa reie: da lizna3 iemu o raspravlja je Visokiskup?" Rekao Poslanik il6,: 'Ne.' je sam: Reie:,,Pa stavio ,,Rekao Svoju ruku medumoje pleeke tako da samosjetionjenu svjeiinumetlu prsima, samznaoita je na pa nebesimanaZemlji". i

jr A.i;ut;.^,1! ,;;1ti'4::!.:Jr':1.,J ß! ._t, Jlr -. e:n

'lednenoti mije

- : , . , . .

Umer Sulelmon El-ESkdr
, , : . : . . i i . . :

J.!,ri:'t t,:-1i1F;'vr 7rq i.i iri ul "9

qüita6"tt
Jqnisamnilto znaoo melekimd uzvitenim kada su septepholi - meni se objavljuje somodajdsnoopominjem".,3 je Spomenuta rasprava u hadisu Poslanik, i je protumaiio. dF, Raspravu spomenutu Kur'anu u objainjavaju naredniajeti:

Uredni u svin sfi'arima ibau svome iorganizovani suuredni da anik,6, nasje Podsticao se uglena njihu tome,Pajerekao:
iä '!i -4J trJu- V r:e iJbil -.i.ariJ ,lF,r
-i'ät O 44\i.J i';"äl :J$ Ör*.:1 !Lr2 &

'Ä- i,$ j: 3p; tl jtt: jt *>Ä el: j6',tl n
-.. . > it . aIi ,-ü*:i : ü-EL- . . i . ' : : aJ IF,=ri.y t + !-ii;

"l kad melekima cospodqr tvoj rekao: Je "Stvorit Cuiovjekq od ilovdte, pa kad mu sdvr,en oblik dqm i Zivot u nj udahnem, vi mu se poklonite!" Melekl su se,svi do posljednJeg, zajedno poklonili, osimlbltsa; on se uzoholio I postaonevjenik.aa Spomenuta rasprava Kur'anu ticalapitau se nja Adema,$, i lblisovog odbüanja da mu uöinisedZdu."75
13Sad,69-7o, ?aSad,71-74. " Pogledd Tefsirlbn y\esia,6/73-74.

{3-;,tAt (tg1At p1.t t S ;# ;i a

rr se neiete poredatiu safove'kao ito se Ashabi kod i poredaju svogGospodara?" kod ? kakose melekiPoredaju svoga "Upotpune pryesafOn odara?" odgovori: izbüuseu njima'"76 urededanuie melekidolazitiu Sudnjem redovima:
(ü;tii ü\ti üi.vt, "l kqd doite Gospodartvoi, d meleki budu
svercd do rcda,a7

Stajat te u redovima Pred UzviSenim om,dE,:

dti ;rl't6 ii<1,i; iA\tt3 (A (;., ü')t
ltit'* ttri;7)l
br.430 ga Prenosi l\luslim,3221, El-Fedi't,22.

47

Unelsqlejtnqtt

El-Eik\!

Sttijel n)9l9kt:

Dan kado RLth inaleki büdu u redave poredani, kado te safio anaj kome Milo stividazvoli govoriti,4 istinu ie reii.,':1i

"Na

je Ruh D2ibril. jzvrienlu Pogledaj prec;znost t.tjihovom u 'rd'edbi. Mu .limovon- rh,hui Ahmeciui.r U : , lv4usnedu prenosi Enesa,.r., je Allahcv se od da Poslanik,'.:, rekao:
:J.ij.r.3 :J_JLjfijl ,. :JrG- __-r-!
.JJ-L,\J

pfcn-al vjel'(rvl'lsnl Niihov oai|rar:.i o'c:]"'cze (---lblüve, rtitne ide :a crmal<oje tliu .loti;vijallja pt ema njilrovinr su obavezilnraijerr-'rlesllil<a

narodima. koii onihmeieka u se Ulenra raziila pitanju
Uzvl rijecima ito !irljeha dokazuju zaitiienioci ienogAllaha:
. . ' . ' ' . . '... .: -. d rslr 'vi oni 5 ' n i s up o s l n r t r c J 4 r r r J r L l i J d n l c I d

.-r :!;
JJ J,J-1

"Doai iu do vfata DTeneta izatraiiti da mi ,,Ko seotvore, ae auvar pa reii: si ti?,,Ja reai: au "ivlLrhamrned", ,,Zbog a on te oclgovoriti: tebele i nareaier'to ne oivaram de nikomprte tebe.,,!, Preciz )ost u njihovornizvrienju narecl.:, molemoopaziti I hadisu lsfau, I o je kada Dzi bril tra:io dozvolu svakonebo i bilo mu jr, za otvoreno nakon tek traZenja obavjeiterUd. Bezgrjeönostmelckir 5 r . , i u pir o n o o o t u d i t i , " d ad a , e r . k a o t "l\4edu muslimänir"ta postojikonsenzus su cla m e l e k i r i j e d nv j e r n i c il . a m im u s l i m a ns u v i m a slo:nida se propisbezqr.jejnosti seoclnosi koji na vjerovjesnike odnosiina meleke izaslanike.
Ef Nebee,l8 M u s l i m o v { ] / r , h1 3 8 / t ,l r r t 9 7 . s ,

i-,;-..;',;r,Lt
"O vi \oii lieruici" 'ebe i patcdi(? svoie öuvcite 6d Vctrc ai:ete gor;vo ljudi i kcne5tt('9i snL2'it n j e b i t i i o I ' a j . . 'i , , t t . l e k i in1 ,!\l!cthz'lpo brirru:i, !:cji se ctt,:tt:)e ito vjedj Iek aPit;1ii.i!ßji te ona sto iti se .ßrc.t; i2vßiti'^'' lfileairr1a: -'. l '' --: il ,,svcrkafie ad nos tlliesto ie.^aiaaieno, tlti u st11o rcdave poteCani, i samLrf'ljega '1']' \tino i ve!iiamo,""' { ir;;.--: ,'.j .r. L-- * ,r;<',1

I

Et-Tahrim,6. 164 EsSatfat, 166 4!1

"A onl koji su kod Njegq ne zdziru dd Mu budu pokomi, i ne zamaroju se.e

I u rüeaima:
"Cdsni, €estiti.'8

t3it.s,>
,! i!

onomeito se a seu ovomstavu pa su Sujutüe kaäe:"Meleki saöuvani za dokaza ovo: viSe Postoii vrsta Rijei Uzvi3enogAllaha,i6, koii ih

I u rüetima:
"Dodirnutigo smüu s./mo oni koli su eisti.'4 I drugiajeti. grupasmatra seoviajetiodnose Jedna da na meleke izaslanike bliske i na meleke to dokai zujupritomo Harutu Marutu lblisu. i i lspravno je miSljenje da su oni svi zaitideni grijeha od i svega onoga5toih spultasa njihovog plemenitogpoloiaja. Kaiese:Odgovor priiu o Harutu Marutu na i je to sto o ovomeod Allahovog poslanika,6, nüepreneseno nista, slabo vjerodostojno, ni ni a odgovor priiu o lblisu da vednanegira je na daje onjedanod meleka, ve€jeon otacdiinna, kaoitoje Ademotacüudi.35
3' El-Enbia,19. s El-Väkia,79. 35ElHabaik fi ohbailmeloik, Sujutl stt.,252,

4i,,';t"y'ö;E;J>

4i:,';Lit"tt'*."t)

,i koji ie ono lto im senarcdi izvtiiti.'ß6

ljegoverijeii:

'

Ll postupaiu onako koko on norcdi.'a'

<6küi4i

dva ajeta tretiraju izvrienje naredbi jer ljanjezabrana, je zabrananeiega da seto ostavii zbogtoga ito je ovo anou oblikuhvaljenja' Allaha,t6,: Uzviienog rugo:Rüeai

1'at]ä7:6:t:luti';-4
, ile Go noiu i daniu malakavaiu"4 i ne

bavljepotpuninajveeistepen )vooznatava ibadetom. Allah UzviSeni izaslanici. Melekisu Allahovi
Et-Tahrim,6. EFEnbüa,2z E!-Enblja,20. 51

50

UmerSuleiman EI-E3kal

e)/;i i*),rlJ4l+t "Koji meleke izäslonicima.w iini jer Poslanici bezgrjeini, je Allah, su uzdiiuii ih,rekao:
l{^-r
,,:.',-

Drugidio

ü+ \: } Flrt ..iJlt

t

,.t.i\

-

IBADETMELEKA
Pogledna prirodu meleka i su po prirodi skloni Pokornosti Allahu,#. Oni nemajusposobnost

Alldh dobrc zna komeae povje ti poslanstvo Svoje.4o

4i'3t v s;Er;iiJti uit i i:;,'tl i
se onome lto im Allah zoPoviedi opircti, I koji ie ono ito im se narcdi izvrilti.al

janje grüehai iinjenje naredbikod jer poteikoea, je i -'ka prirodno bezikakvih strasti. emaju grupuuaekojijenaveo aje ovorazlog i da kaiu da melekinisuobveznicida se za nagrade uiinjena obeianje neodnosi za djelai plijetnje uiinjenozlo.e' mo reti: Melekinisu zaduieni istim ljudi, kadaje ali, su a kojima zaduieni obanisu stavda oni uoDee zaduieni
.eFatir, l. 'oEl-En'am,124. 52

hrim,6. Lewo iulenvotiI behii e,2/4n9. m i

53

UmerSulejmanElElkdl

vezama, je neprihvatljivo. je nareden ovo Njima ibadet pokornost: i "Boje se cospodardsvogakoji je
, * l-... . :. 1i ,'),iu irrJäj.;4r, : v &j, : ö|t4, 1:. '.t',.:

tc;: itr:"j:'*a S-,1 t:ii ;;1t üt tSC lY

iznad njih,i Cineono ltoim senaredi.aj U ovomajetuje spomenuto se oni boje da je Allaha,d4i, a strah jednavrstageri'atske obavezg StaviSe, je jedan od najveiih oblika to robovanja, ito Uzviienio kao njimakaie: 1ii;::' ,t::t t; ei} "A oni sami, iz strcha prcmo njemu, strePe"aa PoloZajneleka je Najbolji opismeleka to da suoni Allahovi robovi.Oni su plemenitirobovi. prethodno smo ukazali je tvrdnjaidolopoklonika da da su melekiAllahove kterkeneispravna tvrdnja. Toje tvrdnjakojau sebine sadrii ni najmanje ispravnosti i istine. Uzviieni proglaAllah,di,i,je siolaicima kojizastupaju one ovakav stavobjaSnjavajuei sugtinupolozaj i meleka vije mjena stau Kur'anu. UzviieniAllah ka!e:
'3Nahl,50. 'aEl-Enbija,28. 54

tloni govorc: "Milostivi imo düete!" Hvdneka je On! A meleki su ssmo rcbovl .poStovdni. ne govoredok Onne odobri Oni I postupdjuonako kako On ndredi' Onznd tta su rudili i lta ie utodlti, i oni eese samo zo onoga kojim On bude zodovolian zouzimoti, o oni su I sdmi, iz strqhopoltovo' . nja prema Njemu,Wiinl. A onogo od niih koJibi rekao: "Ja sam,doistd,PoredNiega' bog!" - koznili bismo dZehennemom, ier Mi toko kaZniovdmomnogoboke.Bs

,

1i4hro4

sa su Meleki robovikojisuopisani svimsvojObavljajusvoje duinosti. ma robovanja. obuhvafa.Oni nisu lah ih Svojimznanjem niti naredbe, da stanjuda prekrieNjegove je reteno. se oni im negoSto stupe drugaöije da bise Ukoliko desilo od istrahuju Allaha. Allah ovlas(enja, bi ekood njihprekoraiisvoja neposluinost. za a kaznio njegovu je meleka i to ito robovanja Od potpunosti neke predGospodarom iznoseti ne dolaze nekoj niti rüedloge, sesuprotstavljaju od NjeEl-Enbija,26-29.

55

Un eI suIejmlt ltEl:Eile!

govihnaredb,,ret, izvrbrzoisa prihvaianjem, iavajuono ito im senaredi:

. , - L -" . . 1. i i r . * -,

-',

"Onine gavore dok on ne odobriipostupaju onokokakoon naredi.' Naredba oni rade samo ono stoim senaredi. i U Sahlhu se ih pokreaezaustavlja.Buharijinom 'Rekao prenosi lbn Abbasa,,,., je rekao: da od .k , D 2 i b r i l u : i, j e A l l a h oP o s l a n i v "Zarnasneie! posjeiivatl negonassada viie
h^.i6;' 'i6i7 ' ^r ia ^hi)\, ion ii6r

(",irii' sl.r\/ljelrjc i !eliiairlc --,r PrvLri a Ällal.ri, [Jzv]ierrog spoiri!r'rju l'4eleki Allaha. je Allaha tesbihUzviie tp.rninjarrla najveiivld Aria: trosaii nreleki slave nogAllaha
.
? h ' : - . '

"Meteki koji dr\e Ptijestol i oni koji su oko '''' njega vetiaoiuihvale Gospodarasvoga Kao<toGa slavei svi ostalirneleki: ]...." "A meteki veliiaiu i hvale Gospo'lara 5vogo.'^'' l s N _ i h o v o l a r ' r i e n l\eL l - a . p q t a l n oi F p ' p kida se ni noau ni danJLr. :;-: -L-'r "Hv(tlega nciL! i d.tlru' ne fialal{savaiu " Allalraoni Zbog njihovcg vellkog slavljerrja su uistillu oni kcji 5laveiimajLl pravo da se sa trm po!_rose: ':* "Mi sm., u redove rnoredani,is6'no Njega hvalimarn''
" cafir,Z ro'El-Enbija,20. i"' EsSaffat, 166. 165
\ i

::- [j;.1] ',1

Lj !,!i--:.:.j.:ir

)IJ _.,1. jJ L:' ]

: !,.:;r 15 !r .:lr nji <ila2ima sctnn p. ctpdbi Co<fo prips.la ono ito je pted ddra tvoga. i\jemu nama iono ito je za nama, lto je iznedu ioga. A Gaspodar tvoj nije zobarovan.'"'

'1.,,.-il,-lr'

Primjeri n jihovop;ibadcta robovi, zadu2eni li4u da lvleleki Allahovi su b b u d up o k o r niic n i i z v r i a v a jiu a d e ito b a v e z e N4i nekeoc sa lahkoaom. a..moovdje navesti qovorillzviieniAllah,'-,:., ibadeta koje nam za da ili nas obavjeitava NjegovPoslanik,,,,., ih melekiiine.
'' El [r]bil:,27.

i l

Umet Suleiman El+skar

Mnogobrojnost njihovogtesbihaje zbog toga ito je tesblhnajvedi zikra.Muslimu vid "Poslanik prenosi EbuZerra: svome Sahil,u od zikru,paje rekao: 6,je upitano najvrjednijem 'Ono5toje Allahodabrao melekeili Svoje za ve robove: Subhanallahi bi hamdihi- Slava i hvala AllahuJ@ Drugo:.iu!-,)r - stajanjeu safove. smo Vet spomenuli hadisu komeAllahov Poslanik, ri$, podstiae svoje ashabe sltedemeleke redada u nju u safove namaz: za "Zarse ne€eteporedatiu safove, sto se kao poredaju svogGospodara?" meleki kod Kadaje upitan naöinu bio o njihovog redanja je: u safove, rekao
.ji \2 & iJ3Y.ll!.i-J lf ür,i-r

,t:te\!om Muikilul-asaru i TaberanÜevom mul-kebituse prenosiod Hakimaibn rmädaje rekao:
1'g-

u na stojepadaju rukui iine sedzdu'

6 JJ..i:d Ju;l{1,-,1ri 'ir4-r b' eCt -.
..3\t tt J44, ')t) tt r:' t4t'

t:r ,..1i jl p'r LJ.iJl .L:Lie*'! dl :Ju ./ C*

Poslanilt6,bio sa svodnomje Allahov "Da kada ashabima im reee: liiujete onoito "Mi ni3ta"'On Oni uiem?" rekoie: neöujemo a o je jedanpedalj, da na njemunekiod rkänetini sediduili stoiil'1q5 ieee:F! - hadidZ.MelekiimajuKabuna u momn=ebukojojöinehadtdi.OvojeKaba Allah nazvaoBejtul-ma'mur' UzviEeni ie

a r iDoirtu1" iuiem lkripunebesa, nijeni nl mjesta nemä Na r 5toSkripe. nebesima

"Upotpune safovezbüu prve Onodgovori: i
se u njima.ao3

J!äl j tr'V\.J iriLÄl ör.atJ$

U Kur'anu o melekima se kaie:

4:'ÄAt'i3iLt>
"Ml smo u redove porcdani.aoa
t@Muslimi4/2093,bt.2731. '03Prenosiga lvluslim:32211, 430. br rd Es-Saffat,125. 58.

"t kuce i;kb;ika pune.'oo ovog ajeta,lbn lGsk kaZe: I U tumaöenju Poslatotwtleno u dvaSahiha je daje Allahov rekao u dogadajuLejletuFisra'a' k. s.a.v.s., "Zatimsam n lto je preiaosedmonebo:
"On po k:Ze: je sahih uvjetima o Albani ovomhadisu
sahihdti hadis br' 852' ßlima: Silslletul'ehodisi

Et-Tur: u )msekune suri ' {,l.:ir'.;:jt;)

Et-Tur,4. 59

Utlgtiulejno n [1 Eikal

svij?tmeleka

Lrzdignut Bejtulma'rnura koji sv.tl<odr,.do u vno uale seclamdeset hiljacla meieka kojihse od nijedan nikada vraia." viie ne Znaai, iine ibaclet u njenruiobilazega kaoiio stanovnici Zemlje obilaze svojuKabu. lstoje tako Bejtlrl mahrLrr K a b a a s t a l o v n i k s e d n r o n e b a l.z b o g t c A . z e g je Allalrov Poslanik, s.a.w.s, vidio lbrahimaEjef Halila, naslonjenog a.s., ledima ovu Kabu, na je on izgradio zemaljsku Kabu. muje nagfadn To zbog njegovog djela." lbn Kesittakoder, spor.nlnje je Bejtulma' da mur podlrdaran l(abi,I(adabi pao, pao bi l]l.i njLr. Spominje na svakom da nebu ima kui;t u kojojstaIovr.]i.i roganebaainelbadet, l<larjajLi prer]rn je ijoj, ä za onu l(oja na dunjalutkonr febu 5eka:eCaje Bejtulizzeti. Ovo atoje lbn l(e5if sponrenuo je Bejtul da podLrdaran se prenosi Alijeibf ma'mLrr Kabi od E b i T a l i bra , . .a
,. ! iu _\!-, Jl ;_j_, -i irt :'

r l) sedatroeser l l j a d a r r e l e k a " r' vraaaj.l ka2e: Albani"'' iejh O ovoj pfeci.rji l"lasirudirr csim llalida ilrr'l ,Njegoviijudi su povjerljivi da spo|rlinje postoir Za'!im n.restur" koji.je Arara a koja ovoghadisa je murselsahih' pre i verzija od nosise Katacie.
.:;l i' r' r,c -t _ ',,---,t {i! -t io ' 'il i,*) -l-*rj +a J _l -JJ ril 'tr !'1t \-}'Ll l-_1 -; -> -!

l ,^ i i

.,r u'i!

1 rI

ro

Jl.-? .l-il

,j '*,

:-1.! J'l

"Spomenuo namje da je Vjerovje On ka2e: snik,:., jednog dana rekaosvojimashabima: "Da li znateita Beltul-fla'nrur?" su fekli: Oni ie 'Allah Poslairik ziraju on rete: najllolie Nie!lo',' i jc na To 1enrestl2ici lclJli lsllod n.leq'r li'l-iai iriLr' kadabi pao,Paoiri rr,1 Je ZatimAlbanihale: sLLitia govora da Je u potvr'lcr) Kabe) ovaj do.laiak(podu':arnost mno!limverzijnla cd aeivrto:j ,, , 'i .r1" '+':- Süah Al aira ito pl"rrlaNjellrLr. ZDo!i"oqa i st!ahopoitovanje pc5iecluiu je spoznaja Uzviieno.lAiiahakojLr
j" n.lzer ovo predinje prtnosl o.lLiberl'r ilthaka llrn I ser.'du I i v F e t h t lE a j u : 3 Ü i l . r 6 d L L . l oq o v o l o n j e . o n l "" 5i/5i/ell// :36/l e/rdditir,rhihl1:

-l

i:)_.,! \ :|-

r

J,*

r_- 5 {!,!

._-.,:]l

Biljeii bn DierirprekoHalida Arare je ibn da nekiiovjek rekaoAliji,r.a.: Sta;eto Bejtulrra' "Toje kuaa nebukoja mur?Paje on rekaoi na le poclu.larna l(nbi. Njen.l5vetost nebuje kao na svetost Kaber Zeinlji. nJLr rra U sval(odr-levno ucle

MELEKIILJUDI
Meleki iAtlem Pitanjemelekao mudrosti stvaranjaöoyjeka fovjeka, obavijestio Kadaje Allahhtiostvoriti je meleke Svojoj oni o namjeri. su ga pitaliza te mudrost toga,jersuznalida ljudiproizvoditi prolüevati tiniti grijehe, nevjerstvo, nered, krv pa ih je UzviieniAllahobavijestio oni ne da stvaranja Adema: znajumudrost

Ademu kadaj€ stvoren ienje sedäde da je melekima ufine Allah naredio ?vßeni je stvaranjegovo idu Ademukada zavrgio duSu: udahnuo njega

; l$ ;.s. tj !r; jr :<Yjr rri;iui ltf ' {;-yvit$ oi ay'.liJi3

i kqd je melekima GosPodartvoj rekdo: it:vortavEovieka od ilovdie, pd kad mu :vßen obllk ddm i Zivot u nJudahnem' vi
\ mu se Poklonitela1t

alije naredbi, Allahovoj lekisuseodazvali ; odbio:

'rG i i:L' ;;t\

!J) t'ittlii ;ü ür>tit

\j';"i:;' al 3tr t;jr1<1xi: ii;rr;lul
'r-:l ,::j ; l ,u!r iu-:; ',1 -;tji iÄ

4 3-;ät zoiedno su se, svi do posliednJeg, pokloniti,o tblisnei on seuzoholio I postoo
nevjemik.414

"l koda Gospodar tvoj rcEemelekima: "Ja iu nqZemljihalifupostdviti!",onl upitole: "zar iei no Zemlji postaviti onoga koii Ce nd njoj nercd liriti i krv ptolijevati?! A ml Tebe veliiamo hvalom i kako Tebi dolikuje ltujemo!" On rcte: "Jaznam ono lto vineznate.'412
lr' El-Bekare,30. 64

u'*i 4t;:t::"t jt,:6li niäi !:r;,

Ademu Uputstva melekauPu6ena da se od EbuHurejrea,.*,, prenosi je rekao: je Allahov Poslanilt &;
,J & c-u.-.^!l :JuL'!3Jt- 4J* n te te d Äti);

+ii .JuJ+i/ C.:-u .o.JJ-i<r,ulu'.1er
Sad,71-72. la Sad,73-74-

tiJl

65

tJ e| 5!E n ütlll:E ksL ltt

5!ii,-, r,9/qlLd

4it L-r,. rr,)f ,n

"Allah stvorioAderoa premanjegovom'! je podlal( je iezdeset visina iznosila liku.Njegova "lCi i ito tica.Nakon ga je stvoriorekaomu je: sel"'n onrn-J. ndzovi 9rr'p.melekaI'ojaie tc jer kako ae te pozdraviti, ae io dila, pos!Lriaj potomaka" tvo.jih biti tvoj pozdravi pozdrav l d u O n , p r e \ d o : t r - s e l a ma l e i f L m " o n i c L . ' "Es we alejl(e rahmetullahi" odgovorili: Selamu '6 (clodali mu we rahmetullahi). su kaelajeumrrr su l trcXeki ogasuliil tl.denr:r poi-.r., nJegov je :,', KaCa Aci-"m, preselio, -fadi fjime, pa su lh meleiii sa nljeznaoita.ja i Tal--era.L Mtlsled/"Äu poclutiLi. Hakimovolr U
'ev.1,l ^l,d i,',U/ e' dl , l o r o d O , f o j r i r a.

"Crrrl AaleLlrov u stlrrl)cli lriegcvoln ie i rekli: " potornstvu 1e U vjerodosioinim lraciisit]la spomenLlio \ehldd - o'oo l' d a 5 u | l - l p li o o d 5 - r i r t d r r o J l'lanzala Ebi Amir kojije ibn ummeta po i|lrenu na Uhudu Allahov Poslanik,'r:', ooqinuo u bici

ubistva Hanzalinog r.ra1(on ie ivojinrashabima, "Vaieqclruga ogasulili aludi' meleki', su iekao: rajuiina Hanzalu. p l A \ h d bs J o l o r ' ' l ' u p i l dniJ p q o v)u n L p ' rj e ond rakla:On Jeila ro ndkon5lo ie ruo po./iPoslanik, .i, paie Allahov a vaöa, bioje dzunub", "Zbogtogasuga ogasulili meleki" rekao:

ga sa iBejheki prenose dollfrnlseneHakirn sa spominje, vjerodostojrrinl dom,a lbn Asakir jer da senedonr, se pleme Evsponosllo, je od ibr'l Hailzala ogasulill: njih orrajkoqasu nrelcki Rahib."'

d o n r e o dU b e j j a ,: , p r e n c s i d a j e V j e r o v j e s n i k , s ..:,i'ekaoi
",] i! "; r_J5_' jr.r.li '_,J 'JL '- lil .L

"Nakonito je Aciempreselio e l e Ks u 9 a m r i okupali neparnimbrojem PUta,z a k o p a l3 a
j T l . p f € m . A L l . n o v o ' n c l i k uk o j i j eA l l a hr , r . r t a op r j c l r l € , q o v . s L V i r .r j . ( o p . p r e v . ) ' ' B L r h .,rl / l l b r . 6 2 2 7 , N l t n , 2 1 8 4 / ' b r ' 2 8 4 1 1 5 " 1 S a h i h u lü a m i , 4 8 / 5 u' sitsitetul ehadisßsohihati,lladis bl 3)6.

da se Mes'uda,+, prenosi je rekao: a Poslanik onje iskreni äo namje Allahov

Drugo poglavlje
Meleki iAdernovi potomci (ljud) potomstva Veza izmetlu meleka iAdemovog je evrsta. prisustvuju Oni njegovom stvaranju, obavezni da ga iuvajunakon su njegovog izlaska na ovaj svüet,dolazeiovjeku sa Objavom posmatraju od Allaha, njegova djeläi postupke i uzlmaju duiu u trenutku mu njegove smrti. Njihova uloga u oblikovanju öovjeka Muslimu svomesah,il,u orenosihadisod "Cuo Ebu Zerra,,S, kome u stojidajerekao: sam Allahova Poslanika,6, kaie: da
i;!:lLr, lll JJi,ta-u.aj l<l. LdiÄl c"+ .ilJ Or-JL,JL:J r.N,rl Jsil .-r ri ,ü4 r-r.k !"r r{.-rr rar,J LAJ.,,j 4Il s.:<,J'u 1,.lb .F.+ gc,:jl "Kada sjemenu prode ietrdeset dva dana Allahmu poialje melekaion ga uobliii, forrnira mu sluh i vid, ko:u, mesoi kosti,zatim kaie: 'O Gospodaru, muiko iliiensko?'Pa tvoj Gospodar odredi5tahode, melekzapi5e."11e a
1t' Muslim,2037 bt. 2645. /4, 68

nam; i<., au, u" ;o-rt-t ,4 i .,ilt c"4 dbl il ; & tsu +l il c-c d ,.:IJ; ü;- ö-r*f.j ..:ur Jr i::1 *r-.b ..;i" ."r- .-sl :dJt;,;'c'$s g.,! *-., 'elt 4 ti.7
od se kuplja stvaranjejednog vasu utrobi däna, zatim bude ve majke öetrdeset Biakslitnotome,zatimbudegrudamesa, kome b tome;zatimmu Allahialje meleka iredenoöetirirüeöii ka:e mu se:piSinjea ili nesreCu sre(u, zatimse ip djelo,nafaku, duia.' leoaudahne prenosidaje Vjerose dvasatiiha od Enesa

&, rekao:
ü, .Jtlt: ;,i I l\ Js: .l-.r;" dr il :Ju6 q.-,Jl ü,
! öl,lj ß!j .riä, er Lr.ü1, o.')! ü.iL; u.r ! :t!4 Kt-

^rk; rJ-)r,arr u ,.,"- 1io+ .;i fl Fi :Ju
'-l ü! ci JJ.is

'Allahje matericu pa povieriomeleku, on Gospokap :"OGospodaru, sjemena!","O "o Gospodaru, komadmesa!" zakvaiak!", laru, "o ia kadaAllahpo2elida ga stvorion kaze: ili Sretno nesreili u, muEko iensko?

Unet suleinanEl-Eikat

sLüetn''eLcka

i tno?Kolika je nafaka kadamuje edzel?" mu fo sezapiieu utrobimajke.""" Oni öu-rajuAdemovo potomstvo Uzviieni Allahka2e:
.' * * . " * ': - .
. J ' 4 . . . . -

Oiin) rreLrpozori rla a tovjeka, clalla lnelel( nju 7'idt'si" pa dozvolio ga ol-la kojule Allah stvari Aliji rel(ao ibnEbiTalibrr:'leclna aovjekje Neki "Uz " je grupaljudi;eli tvojusmrt Pa Alijarekao: ,ovJ'l.o L .lva m"lel d lojd g'1'JVdiu svakoga pa od onogaito mu nijepropisano, kadadode sa oni ono ito mu je propisarlo ga ostave tim je zaititai utvrda." Doista edzel u kojisu spomenuti ajetuu suriRa'd Meleki iu suspomenuti drugomajetu:

"za Njegoje jednok ad vas onaj koji tiha go,lati i anaj koji ta glcsnoiini, onoi koii senoiu sktivai anaj koji po daiu hodi. Uz ttjegn izc i su ,vaiag od va5 melekii5prcd njeqa,- pa Allciha,./Lt nareilenjunad njin bdiiu " ' da Tumai Kur'ana, Abbas, lbn objainjava je je upotrtebljena ovon-ajeit koja u riea :;" ko,cjeAllah5TVolo üv . dd ozno .v , m"lel je spredi iza njega, pa öovjeka onogeito od je Allai-r odredba, ono ito kadaciodeAllahova qa ostave. da oni odredio aega zadesiti, "f.lema je rekao: nijednog öovjeka, 1\.4udiahid '-i' po ,lo,ir t oi i" -aduler da g" iu r J d.r ,e ' j u r r e r r u c i r . 'rrr".i l . r J r r o . t i old. t d id i i n at i t \ ' nitijedne ovlhstvari dodeCc ocl da tinja. Nema
' r " P r e n o l eg . B u h n r, 4 7 7 l l l , b r 6 5 9 5 , l \ l u s l i m 2 0 3 8 / 4b ' i , , 2 6 4 6 O v o j e 8 Lh a r i j i n .v e r z l l , i ' r r E r R d ' dl , l l . 0 7|

;r ,:l :i i jua

"-,-- \,.

... ;.'--

'-

"On vlada robovifia Svoiim i ialje vam od öuvaia; 6 kad De-l?)i11e rias atrlrt 'lcde' izaslatlici Naii nL:, bez oklijevdnja' dusu " uzlnu 1'

iuvaju l'ljeqovoq auvarikojeje Alla!L oslao F robasvedok mu ne dodesmrtniias koj;mu le odrealen. Allahovi izash nici Njcgovin' poslanicima i vjerovjesnicima da Allahnasobavjeitava je Dzibril Uzviieni za jedinikoiije zaduien tu obavezu: gotovo
''' El En'an'r,61.

1l

U!te!5!Lei!o4 E fila!

5vijet n9tekc

;:--*.
r - _ - J

L ; -' i ,. - - '- .. - : j * . _ - . . _ I

-

-.

L r J -_

"Reci: je neprijatelj "Ko Diibrilu?a on, Atla, hovom voljom, tebi stctvljana srce Kur'an koji potvtduje da su iprijaanje objave istinite - kao putokaz i rcdosnu vijest vjernicima.'n" Uzviieni, takoder, kaie:
d _ _*. - - . . : r . ll

,

,_'.."):"

"Donosi povjetljiviDZibtilno srcetvoje, ga da opominjei.'n" P o r e d Z i b r i ld o l a z i siu i n e k id r u q !m e l e k i D a l sa Objavom, to je bilo rUetko, aii kao lto 5e prenosi hadisu u kojeql iv4uslinrsvome billezi u 5nh oclli:n Abbasa, je rel(aol ihu Ca
i:: ;1,! -r'ij _L_,- t-::. 1,1! .: _- ":' -r _*l-l-"._.1

,.

,

rnelek. nisuctvoienai sa njih sespusiio danas i p a j e o | c i c o a oO v o j em e l e k k ojjc d a l r a s i s a o : Poselamio na zenlljLr' prije nije siiao inil<ada l(cJa su ie,pa je rekao:Obradujsa dva svjetla data, vjerovjesnika, a ti, mimo drugihprijainjih 'Posljednji sureEl "Poietak ajeti i knjige" to su: harfodnjih,a da netei pioutitinijedan Bekare', ono atosetime tra2i"'r" ti ne budeclato se Tarihu od Huzejfe,::', U lbn Asakirovom :5, Poslanik, rekaoi da prenosi je Allahov .r*L -." J j .-s .rJ -LL' JÜr .,Jr il e,-+ .\+ it+ I
3

"Doiaomije meleki nazvao selam, siiao mi i toga nije siiazio, je sa nebesa, nikadaprr'je a pfedvo i rne obradovao je da :LrHasan Hu5ejil'l I i d n i . i r r , a . i r ,.a ' 2 " . . , r - o r l " j . l 6 1 i n ' p r . "r" iena u D2e[iretLl dvodnica i U Alrmedovom l\4Ltsnedu Ne5aiievom da Sunenrt od Huzeifc, , pfenosi je Allahov se rekaoi Poslanik,::.,
JI" -{j:i! -L :ü:j j -L-!,1..";;lt --'r'",1--r "L -

J+i

.Lj ;-q- ii.

Jlj ':Jl

]ll

-!:

l'!-

. ---l

.l .,,Jr J .ljr :"", -L; :1..i :.., !. J,: :!t :i+ _-..-1..:,"'I l';-,] j,J_- ,+l r-ij ".lr

\

]J -.

i ".: {,r r

,r+lr_l .i!. -!1r

.*trlji-J,.'

"Dokje jeclno,,, prilikomD2ibril sjediokod A l l a h o v o g o s l a n i k a , , :u l as e i k r i p a r z n a c P ö, 'To pd je on podlgao glavui fekaot su s.l njega, danas otvorlla nebeska \/r'ata nikada koja d.j irfije
El Beknr€,'ll 'ara, Fi 5r l9l 194

;.] . i "_;11i),f+l;j

, . - . . . . ,: :
' J: -' '-

rri l\,4uslim: br.806 554/1, i:6Sdh :8a/t. ihul'dtani

Umelsulejnon ELEiLqL "Zarnisividio onogako mi je doiao prije?" "Svakako, vidio sam ga." A on Rekaosam: 'on je jedan od melekar nije sis"o mi reie: na zemlju nikadaprte ove noai.Pa je tra2io da dozvolu svogaGospodara me poselarni od p i i o b r a d u j e a s u H a s a nH u s e j i n r e d v o d n i c i d predvodnica a mladiaa DZenneta,da ie Fatima Zena DZenneta."1' 7 Nije svako onaj kome doile melek poslanik i1i vjerovjesnik komedodemelekposla Nesmatra svako se Allah nikomili vjerovjesnikom. je DZibrila,,s., qtogaje poslao poslao kao lsmailovoj Merjemi, joj vodei hrane. majci kada senestalo Allah Ashabi vidaliDZibrila likubeduina. su u je poslao po\jplio'voqJ ineieka iovjel.JkojiJp mu brata muslimana Allaha, radi donoseii radoAliah zbognj"qore voli snuv;jest ga Uzviseni da premabratu. ljubavi Kakojc dolazila objavaPoslaniku? r.d.. U BuharUevorr '.,hihu\e od Aise, prcno,i je Haris Haiim, pitaoAllahovog Poslada ibn +,, govoreiimu: ,,Allahov Poslanide, kako nika,,l-1, jir, Poslanik, mu je odgovorio: ti dolazi objava?"
'r' Ahmedov Musned, I 391/5,ovoje njegovaverziia,Sdhill suneni Nesai: 226/3, )975. bt. 1l

Sviietneiekc!

,,Nekada obj.rva zvona dclazi slifnozvonjavi n'ri A ono ito mi je objavljeno. nekada zapamtio i u m i m e l e to o l d , , i l k u i o v j e l d , g o v o r im i ,a , " rrd ono upamtin'l 3tomi on ka;e Poslaniku, u +, Allahovom Diibrilbi dolazio i ovoje bilo teiko prirodnom stanju, njegovom D)iPoslaniku, U drugojsituaciji ;:. Allahovom ito meleka lik fovjeka u iz brilbi prelazio stania .,:, bi poslaniku, bilo lakie. liku u Poslanik, je vidioDZibrila njegovom ::, dva u komegaje Allah5tvorio Puta: U Tri Prvo: godinenakonposlanstva Buhariibn prenosi Dzabira Abdulod jinomSqhihu se rekao: Poslanik,',:., daje Allahov laha,.-,
JIül L)! .--t -i .ij ,d- cr_J .,i)lj ,'e.ll 'l,rr --,:-i .. L--r r--*,Lr:'l -l' -JL- '!-.1.;
;l-J'r :':L!

(dci .e lo i to mi J. ndilF.'e

dvl! ,d d'r /Fc

u + .jiil
_>-r

"l5ao sarnkadasamtuo glassa neba.Podigaosampogledi vidloda je to melekkojimije je rrebesa izmedu Sjedio na stolici doiao u Hiri. vratiose I izemlje. Uplaiiosarnse od njeqa, me'."'" rekao:'Umotajte Drugo:Vidio ga je kada je podignut na nebesa:
i r ! B u h a r i1 8 / 1b r . 2 . , : 'r'Buhari:2711,br.4.

1\

El+tkor Umer Sulelmdn ',.'...---._-';i s';)u t't " .sFt iJ-j tiJi', Jltt jFtL -. . . . ' : . , , i : : . i . i t , : ' 1 : , t . i ' , ur ' 5 ,+ J) jrJu jt it ;-;t eu ils! JJj i.t ' a . . ' - 1 . , . , . 1 .a ' , ' a i i . , ' . , . a i . ' . 1 , .
d ) e t \5J q.'e 4 J )kt\ o ) -. t-t -; ;i\ ü-:r2

4-, ytir;

Ät "-pliillr-)r!i

ir^...r

i : .j- , ' , t : . rl , . ur , : . .LAJ3 t

'i,-... '.
J-rt ' )J4 r3

'

LrJ

s ft

, r i :1J . : ;
J

"Uii go jedqn ogromne snage, tazboriti, koji se pojavio u liku svome na obzorju najviiem, zatim se Niblizio, pd nddnio - blizu koliko dva luko ili blize - i obiavio rcbu Njegovu ono tto je objdvio, srcenije porcklo ono ito jd vldio, pd zaato se prepiretes njim o onom lto je vidio? On ga je i drugi put vidio, kod Sidrctul-muntehaa kod kojeg je dtennetsko ptebivaliite, kod je Sidtu pokivalo ono gto je pokrivalo pogled mu nije skrenuo,niie prekordiio.'a30

4;i'qap:u,,rr;-Gi3:ral

,llahovPoslani(iS., je bio najdareZljivüi bi kada tk, a u ramazanu bio najdaleZljivüi rsusretao Diibrilom. sa Susretao svake biga ga ipoduiavao Kur'anu. Poslau ramazanu u ,je bio dareiljiviji dobru,kadga sretne
l, od blagogpovjetarca."l3l

i;'j&.r_)t e)t ,r ,^,Ä .l-n

Imamio je Poslaniku u namazu Poslaniku,ih, ril je imamioAllahovom poduiio namazukakavieli Uzvibi ga Allah. Buhariinom U Sahihu Nesaüevom u prenosi lbn Mes'uda, da je .*,, od iru se Poslanik,6, rekao:

Däibrilova misija nije samo dostav[ianjeObjave misüa nüe samo dostavljanje DZibrilova DZibrilje dolazio Poslaniku,q, objave Allaha. od podugodineü ramazanu isvake noCiga svake billeü Buhariu svomeSahihu aavaoKur'anu. od daje rekao; hadis lbn Abbasa u irj jsJ ..,.ur.)J*J JÄ öls:Ju& u.t- ü.il 9..11 Jt 'u! üJ,! öllr i,, d:JJ5+ "1,/i .lr.l.r .ci,JF ür- üL;.) Ci
rroEn-Nedim,5-12 76

sa sa njim,zatimsamklanjao njim,zatim njim.zatimsamklanjao njim, sa klanjao sa m samklanjao njim.(lzratunaoje svosa na prstima puta.)".r3' pet da U Surenu od lbn Abbasa, prenosi je se ö, hovPoslanik, rekao: *t,
ha ,30/1, 6. br

Nesa'i, 108/1, br. Buhari, 305/6 br.3221i Sohlhu Suneni

!49! SaleinanEl'E;kgL

S v i ; e 'tn e i e k a

prije vjerovjesnika ovo j" \iI iJeme Muhamlnede, je ova dvavremena."'il a 1sbe, vrijeme izured! DZibrilovn rukjt,4llahovom Poslaniku prenosi EbuSe1 od S.lhlhu, u Muslim, svome Poslanidoiao Allahovom ida,,-,, da je D2ibril m i ku,E,rekao u: - - - =. . . J - - j J : . - -. --".r-L:JUJ.''r-j" :.rcl !r-.
:r,"'.j.;

q;(i1

-lüj ,-. -,.-l il.l,r.? '+
--j -J L

"Diibrij mi je imamic kod Kabeclvap,rta. podnekadaje sunce 5a mnomje l(lanjao pre je ilo polovinu neba.Klanja.r samnom ikin,:iij! - v .r L i l, . ' w pr l F . l v d r .-.. , . l . r l , ri J . l . ' je l(lanjao rlnorr, (r.isli5ena akian'l), !a l(acl;i si postaö jactu <acle iftari. l(lanjao ra mnot-t. ! Je je nestalo akiarnskog rumenila, sabah klarrj.:.n a je sa mnom kada postatupostala hranai plac zallf?nJeno. je SLrtradan sa mnonr l<lanjao poclneka.iil i e . r . d . ( ' , L i l o l i l or " \ t v J r i.l d n J n o J-e mnom ikincliju k.i,laje sjenastvafibila poput je klanjao samnon akiam ka.i. dvijcte stvafl, ' - I o . t . . ' ' I o , i . , , i i - ,-., d j o j t , a , r , r o , ' zatlnr klanjao sabalr rnnompredsartiizla sa Je "C) pa zak sunca, se okrenuoka mer-ri rekao: I
,fi

. .:r--;ri *- -f--.r ol ,t-io "O l\/uhammede, ialii li se?"Paje Allahov "Da."DZibrilmu rete: U !., Poslanik, rekao: o i m eA l r a r 'U ,i n r r r J l i uo d s v F q d n o g d: l o ' a a od uznemifava, zla lvakogonog koji puie, od Allah te uiim ti fLrkju, zavidna oka,u iire Aliaha izlijeaio.''r Dnrgi poslovi or'r lzmeduostaloga, 5e borio na Poslaniko d v o r . . l r d n n a B ' d ' u r H ^ n d e L u b r oj e ' d i isl Poslanikom, u druitvu rralsrau ,:,
'I Sohih|/rurer i Ebi Ddvrrd,I ovo njegova verz jd: 79ll' ie s b 6 1 . 3 7 7 S a h i h u u n e n i f m l i z i ,5 0 / 1 , t t 6 7 , i S a h i h u u n e n l s i , : f n N e r d to d E b l rH u r e i r e a1 0 9 / 1b r . 4 8 8 . ' r r l M u 5 l m o v d h l h ,l 7 l 8 l 4 , b r ' 2 1 8 6 . s

Umer Suletman El-Eikal

Zbog öegaAllah ne talje melekekao poslanike! Uzviseni Allahne ialje ljudimamelekekao poslanike,jerje priroda meleka razliiitaod prirode aovjekai uspostavljanje kontaktaizmedu ljudi i melekanüe lahkastvar.Zbog toga je Poslaniku,{*,bilotesko bi mu Diibrildolakada je zio kao melek. Kada vidio DU ibrilau njegovom liku uplajiose do5ao svojojieni i rekao: "Pokrime,pokrijme." Zbog toga sto su priroderazliiite, Allahje stanovnicima Zemlje slaoposlanika njihove od vrste. sustanovnici Da Zemlje meleki, bi im slao meleka poslanika. UzviieniAllah,iß: kao Ka:e

üi *t :rÄ GL i: & st 3tß i\j\t3>
i govorc: -lrebalo je da mu sepoialje A do melekapoialjemo, s njimd bi bilo,nicijeliias wemenoim ne bi dao, A da ga melekom ualnlmo, opet ga koo toujeka stvorili i obuui mu
odjeiu koju oni nose.a36

ni Allahnasobavjestava su nevjerda räili vitlenje meleka dolazak i melekakao nika. je inat,a he traienjeda bi krenuli To putem. Kada seto dogodilo opet bi oni povjerova li.

teg;d;

i'"ix.ik* ";',.tt i ßl o';,'G

bi na Zemqi meleki smircno hodili, Mi bismo im s nebd meleka za poslanikd poslqli.435 Podrazumüeva da je Allah odredenoj se grupi ljudi kao poslanike slaomeleke, im oni ali nisudolaziliu llku melekavei su bili u likovima ljudi,oblaied ono sto ljudioblate:
r:5 El-lsra,95.

4\;3GL"\.rt rri ; "Reci: "Kad

,# t* :,i it'r"* 3;'Atn',a1yaj 6 i ly ' .'":. ß {Ä iS:i-"t ri \ tiiA.i ;Gct? 7A
{i';J:l
"Xqdabismo im meleke poslali,i kad bi im mttvi ptogovotili, i kdd bismo pted njih oiigledno sve dokaze sqbrcll, - oni opet ne bi vjerovoll, oslm ako bi All@'h htio, ali
veeino njih ne zna.a3l
5EfEnhm,8-9.

El-En'am,111.
8l

80

e Un1 I SltJejqt a n EI, Ei lsJ

SviieameleAa

i1 Llj j+t -i<"r

f:

rui9 i'i.-JL ;I t.L :1":tt.+ 'i

N)ohrcdu podsticajcdobrn u duium,r ljrrrli je AJiah svakom öovjeku pratiocd dao meteKa i pratioca d:inna. Muslimovom U Sohihu pre se nosidaje lbn Mes'ud,.: rekao: , s ; \ - . " * * . . * " * , . - , . . :Ji ,; ipr r.r.:lLL "ti)til ., !_-!r. + J., {j,-,r." t,ti _,; )-rj,-L )ü ,-1, ;roi *Lasl, ,;q... o , , , N e mn i k o g a d v a sa d a m u A l l a h ed a p o a n jednogpratioca meleka od ijednogod dZinna. 'l tebi Allahov Ashabirekoie: Poslaniie?' On o d g o v o r i : 'm e n i , t i m i t o m i j e A l l a h o m o l s p g d o .p d j e o n o r r n ' i o ; \ l a ri r l a r e d J j e i s , r , n o n m dobro'"1* A4oida.je pfatilac meleka melek ovaj od r.tije je naredenoiuvanje njegovih djela. ko]enl Allalroa te ddo , ovj.l .,rkalo b ga JpurivdoI u5mjeravao. pratilacod melekai pratilac Covjekov od diinna se medusobnonatjeiu u uticajuna iovjeka.D)in mu nareduje i podstiae na zlo ga zlo,a melekga podstitei hrabrina dobro.Od poslalbn [4es'uda,,.., prenosi je Allahov se da nik,.h,rekao:
:rL;l iü:-ll it) : + d l-r JLj :J5 )_"* !r { -*:*

J.!l:- ,r-J -*. i! -qr:jj /+i? rt /!i -UIr j" ri + -.-1, : i i f-,Jr Jlrjr i. ,11)--:,1.iu-rjll qr J."r .d J.q d -j ,'L:Jt {+ d-.!-. F rs+ ;1.=-.lri. r-1r ,irrj)L;!r ,:. ;-;n

"Sejtan a ima svoj uticajna tovjeka, melek da ganavede Interes iejtanaje takoder. imasvoj, je istine, zeljameleka da ga a na zlo i negaciju Ko na navede dobro ipotvrdu istine. to nade i nekaznada je to od Allaha nekamu zahvali, zaititu drugonekatra:i Allahovu a ko nade:ita sr.ruai': Seirdn r. od proll.rog \eJldn zdt'n iF na vasplaaisircm.titvon i navodivas zlo,a Allqh
vant abecava opt o>- i ,l(bt o. Alloit ie neizmtert'o do' <:ri Sveznajuti'."r''l

lbn ovoghadisa K"sirkaie: navod-.nja Nal(on "Ovako preilose fmizji Etr-[jesa'i svojl]n tl ga T illn fslt u suneniina ]itobut-|." L!ocl l-lanada [5od 541'rlhl/ ga u Bilie2i i lbn Hibban svorne Seri.ja. Tirmizi a on El Ebu Ja'a'a I\4usulija, ociHanacl.l. je h.rdi5 gaiib I ovo ELru ka)e:,,Hadis irasen ie iblr Ahvesa, zneai anra 5ellm.r..." 5e s jedcii hiclisvi.lj.rlc.ri natj.l Prom.rtfajuai lz rlLr i u canj,dZii'i:a rrelelia okreta iovjtka.l-la ocl ! EblrN4Lr!n spomiljeh.rci EltltZttlrL'iri. Dlil " R e t a o l r l l a h oP o t , r ri i , : A ! b i r ad a j e r - . h , r o r
,:!E Bel.rn 2orl

rr!Muslinr: 2168/4, 2814 br. 8:

Umer Sulelman El+lkor .4! F:rl :Jllll 4i.i au.i":r JtL .Jr-t .-F elliL".jyt (l,i ßt f/l qr.:,? d-t / cp clt J ill F ßii !":" r$l :al-LJl JFr

dozvoli'. Melek otjeraSejtäna Njegovoj ga öuvati.']4 na öinjeisinaspodstieu konstantno naie dule i meleke ra kojepoboljsava je meleka veliko a iini bliskim, u bliskosti je hadis i korist.Prethodno spomenut uticaj on u kojem pojaEnjava susreta u sa Poslanika,*, Däbrilom mjesecu i Kur'anu da je nu da bi ga podutavao blatadabio dareZljivijiod Poslanik,*,
rca.141

.Jr! crLrüLLrrtU$ +_ Jur .t ..i il :dü 4+ dtl+r .:!- .r5t .g-ar-l lj! i,r ,i,,F +1.1u Lrij t -i ijjl! ii JJ) cJu .i it :üU.!l crll L(=1, ;r .:.L--.r ii JJl ,t-..t:" +Äi LsE fjjt J & c,!FLLJr 6.ill {t'dJJt g* J-J6,sf\t }-n r .:r*4 {i JJt .J- ü. .l-l J. l.*<-l ül ujlj ürr '!i ,j tri!! r-r! ir'Lr. rrelLlr . o!! Yll),Jy & cij ,:i,l.Jt Jr."-., dlijl ,}l{ JLJ ,,Kadatovjek legne u svoju postelju,ka njemupoiuremelek iSejtan. Melek kaie:Zavrii dobrim', Sejtan a kaie:'Zavrii loiim'. Pa kada fovjek spominjeAllahadok ne zaspemelek otjera ga Sejtana.ituva noau. Kada iovjekustane njemupo:uremelek ka i pamelek Sejtan, kaie:'Potnisa dobrim',a iejtan 'Potni sa loSim'. 'Hvala ka2e: Ako iovjek kaie: Allahukoji je otivio moju duiu nakonnjena mrtvila,hvalaAllahukojl nekeduie usmreuje, a druge do roka odretlenoga ostavlja. Hvala Allahukojidrii nebesa zemljuda ne nestanu, i a ako bi ih nekodrugidr:ao nestale Hvala bi. Allahukojidrii nebesa ne padnuna zemlju, da 84

Pisanjedobrih i loöih iljela Ademovih potonaka i za su Meleki zaduieni biljeienje pamienje potomstva na i rih i loiih djelaAdemovog govor: seodnosi Allahov

1'r;t ;t tt'iJ:Ji r'lc ütS.'Juu iat i""y
kaZei knjigeEl-Vabilus-saijib o ovomhadlsurecenzent pod brojem ga prcnosi Hibban lbn ovomznaaenju
Sa i Hakimi 548/1ismatra9a sahihom. njim seslaie

ga Spom;nje Hejsemi i njegovi supovjerÜivi. ljudi ga i ka:e: dleluMedZme'uz-zewaid.120/10 Prenosi Ebu Ei-Samüa koji su osimlbrahima i njegovi Uudi sahih
r'r Buharl:30/1, 6. br.

85

une, sLlteinot)EJ.Ejlrü "A iad vema bdiju tuvcri, &od Nos .ii"njen; pisct!i, koji zncju ona ito rodite."

svijet!!e!elL "Teako nana!' - govorite

"kakv.t je ova

Allahje za svakog iovjel<a zadu:iodv. pii sutna meJeka seod r.rjega odvajaju koj koji ne i piiu njegova djelairijeti:
--. , - t :i .;: r:i --.. _ _ J* ,. -..

knjiga, ni mali ni veliki gtiieh nije prcsve pustilo, je nabrcjalal i nacice upi tvoj sonoono lto su radili.Gospodor neie uiiniti, " nikomenepravdu Sdhlhu od Ebu Hurejrea, se U Buharijinorn cla Poslanika,::,., da +,, prenosi je öuoAllahovog ka2e:
Jrr -.""L L $.--r LJ J

"Mi stvaramo iovjeka i znamo ita mu sve duia njegovo haje, jer Mi smo njemu blizi od vratne;ile kucavice. Kaal se dvojica sastanLti sjednu jedan s desne, a drugi s liieve st,anp,on ne izusti t i jednu riei. a da poted njega nije prisuton Onaj koii bdi1e" ' V d n. da n -l.l i I n,r <u z.ror,zer z" piiu sveono ito tovjek izqovori utadi, covjeka ili nezaboravljajuti nilta,jef Uzviienikaie: "on,ie izustinijednu tiiet". Zbog toga, iovjek ie naci svcju knjigu ko.jil sadrzi sve ono ito je on izgovorio ili uradio. Zbog toga ae nevjernicina danu l(ada vide knjigusvojihdjela povikati: \ :]-.:t! j ;-,rr ;Ln i' -a<r 1-r: + j ii JLr i1-;i.:r'r;x-. r' j; r -;r
|r El Inlitar, 12. l0 rt Kal 16 18.

r -,-*.-. -:

iß1

i:JLill 'J-ii
.

q- it
i

,j,ri} iL Li;i
. ,

L it

{i,1

"Doista, tovjek nekadaizgovorineku rijea ci s ak o j o nj"e A l L h z o d o r oa n n e p t i d d \ a i L J o j anF A r,u njo.r" uodiqne51, zna,aj.a Atlah I ' Allahd " p i n n e ! , d di z J o l o r i i e . l r j d | d a r a j r c 1 o ,z t " L o i .n ^ l , a : lc d ' r i o r r a( r u i i u 5 Dlehennem."' spornin.je je da lbn Kesiru svoire Tefsiru proLriio ajet: Hasan El-Basri {!r Jl _*-..]:!r_;1. "Jedan desne, drugi s lijevestrcne."'' s o A zatimrekao:
i.,!-! JL.,,l :.'i r-*-ll

lJI* r: r-'L-rj ;L-ri

' El Keht,49. I'JBuhnrl:108/ll

ALeLslLejqtq E!-€iLe!
J,, L+-!-l J.,.5 i-<L -L _5;; ,i1* ,j'L-j.:-j l-.r --U j,1:l " -

r JJl 1"5 .-LjF _* _i1! -:Ll!-+ :!L-,i Lrj.iL,.i l;j j.5i

lujjet nelekq -i )lJ,;.,. i,-L L " i-r- J "on ne izusti'ni iedir ril"t, o ao porea niego nije ptisutan Onaj koji bdije.'411 je Rekao o ovome: ,;-ß1 :.J,.r.*:
l* ,or ;=*

_"iJri ,r-:j J J;5 -r]$Li Jij,

!. _f.rrJ ,.:Uij c-L-'r -r,:*

*r-L.:-

t il -> ;,,i-;
li : . .-i

!-i1! :iX J.! .:1.! ,lr; ,i"Ll "-j :.J , "L*

;. r ,-(
.:-.*',.-*

L ,ls *i
-;".*" :'-lt';

l} Oj. 13 .j_-j JLr"-J
.".:LJ

J. -]j.

--,j
J9:.rJ].."-- -:t"
::: -

" *;"".,i-

"Sine Ademov, datatije tvo.ja stranicaodre i jedan denanadtobom dva plemenita meleka: .lrdne. seric" s desne. drugisarvojelijevp a Sto o n o g 5 d l v o j ed e s n e t r a n eo n b i Ü e 2 i u v d s , ia tvojadobradjela, onajs lieve bilje:i i pamti a tvojaloia djela. ito hoaei, manjoj veaoj Cini u ili mjeri, dok ne umrei,a ondaaesetvojastrasve nicasaviti ibit aestavljeua tvojvrats tobom na u kaburu, dok ti na Sudnjem sve danune bude knjigaotvorenopokazana, toga Uzviieni kod Allah kaiet ,,Citaj Knjigu svoju, dosta ti je danas to ito te: svojraiun polagati." ZatimjeHasan rekao: prave mi "Tako Allaha, prematebi koje utinioda sam dnoje postupio svidairatune"." lbn Kecir lbn Abbasa, , takoder. od spomi. njerijeiiUzviienoga:
88

bilo Melekpiie sveono ito iovjek izgovori, jeo dobroili loie,tak piie i rijeöi: sam,pio sam, takoda kada doiao sam, vldiosam, otiiaosam, pa rijeiii djela, se dodeietvrtakiznesu njegove neötood dobrai neito se iz te knjigeprihvati o to od oseg. odb"c.os:alo. surcii U,/riienog Allaha: "Altahje dokidaa :ta je htia, a ostavt]ao
ita je htio; u Njega je glovnß Knjiga."tit\

lbn Kesirspominjeda je irnam Ahmed u pa da svojojbo estijaukao, su mu prenijeli je "[,4elek 5ve, öakija!kanje." pa piie Tavus rekao: Ahmedrlikada closvoje viie smftinijejauknuo. AllahmLr srnllovao." :e
' L'Kal I r,r
r' EFR.id,i9.

Ulrtr \rlejnion Et Eika':

Sviietmeleka

Ilesni pise clobru,n lijcvi loia Cjch U Taberanijevom ll4u d2emuLkebiru, sa prenosise da je Allahov dobrim senedom, Poslanik,',:., rel<ao:
,:,LJ dlll,ü1 ,r Jr,L i.-.lij J-:- Jl.!I*r Jl

;-\-'r, ..i

"Ona,kojije na lijevoj perosa stranipodi2e muslimana se ogrijeSio sati,pa ako se koji iest on pokdje rTamoli Allaha oprost on ne p;i. za niita,u suprotnom grijeh."r{ napiiejedan {)a li melekipiiu djclasrca? Kornentatof Tahavijer!0 piiu smatra meleJ(i da 'i d r . l . r r .a z l r r or i , e , U z i , l - n o g l l a h e : A {u_ij;
"Koji zn ju.lno ita rcdite,"t'l

)! ,ru-Jl q! "jrL ,-!!,. r ir jLr

da zamisli utini kakvoloie djelo,nemoitemu a ga pisati, akoga uradiupiiitemu samojedno da loie djelo.A ako,pak,zamisli uradidobro djelo,pa ga ne uradiupiiite mu jedno dobro djelo,a ako ga uradiupiiite mu desetdobrih
djela.'45:

hadisu Ebu od alejhi, U drugom,mutefekun da Poslanik, se prenosi je Allahov Hurejrea,,.:.,, ä, rekao:
-1]j -jLj -) .L<)ü ;:u : .: .üj j--r JLj JE ,i

"_*; I

Ajetobuhvata vanjskaunutarnja i djela. On,takoder, dokazuje hadisom i koga pfe nosilMuslim EbuHurejrea, da je Allahov od :., Poslanik,,:., rekao:

"Go5podaru, Tvojrob koji "Meleki ka2ui to Je je Zelio zna uraditl ioie d;elc a on to najL.olje - On reiei "Praiite pa ako lla uainiupi<ite !Ja, Lrpiilte mu mu jedno lole djelo, akolla osiavi a jer gaje ostÄvio ^4ene.rii raci; dobrodjelo, "7ai zna-rJe meleka za fulolda neko ieai: ie tovjekovLr nanljer! nije opreanoAllahovim, dr.i., rijcirma: "ort zna t.tjnepagledei ono jto
gtudi :<tiit.!."1
t u l u r l i r ' i :7 1 1 . r f . 1 6 8 ll l lbi,:l

,jü .,,,.;i,i;;
r " S d h i h u d z a t n i '2 1 2 / 2 . l : ' \ Serhulakidetitt(thaviß,s1Ü.438. i5 El nfitar,l0'12.

90

UmerSuleiman El+ikat

kojejesvojOdgovor bio:Ovonijeznanje bi stveno aamoAllahu, iakoje nepoznato di.5., ono jer nikood njih ne zna5tanjegovbrat ljudima, misli, alito nte tajnazameleke. Takoder, se ako kaie da meleki znajuneöto onogaito se u od (namjerunakanu), neznaöi grudima krije i to da je vjerovanje, jer kao oniznajuostale stvari, 5to zato nemamo dokaza. Iskuöavanje Ademovogpotomstva Allah, more poslati nekemeleke kakobi #; potomstvo. Buharüinom iskuEali Ademovo U i Muslimovom Sahrhu od EbuHurejrea, se aür, prenosi je tuo Allahovog da Poslanika,g, je da reKao: 't;ri J:lFl!,n 4 ibt ,1,:.1-rtg 91b; 4t e-cW 3L .t<L fCl c-,+ c*,Lr ;t lt ,51"",1r Eir .,,"ri tjL.f1J ar: a;"1 r"r!r ,jüi ;'.* .rl-..r i,* ürl :,1ü
.r.L,L.).it .i ..j.ij &-.i .u"ljJrcrij r; €ilt ür\-.arJ

'; s\ :jui --\r ;L :jd J.tur ,rLi ..J4."J1Äl ,**".i ..,"ull i ,-t ar ,, i,l :jü tu-l1J
,)t<i .lj, JlJ üti" erij .l!l-, ttJ \.L'b .t'fl :Jü

yrir.,'l dl ci .d.iJr ,! u-Är ; .'trti,trJ")l ; rÄ.Jr ;
J cj+r q c-"-Lnli ;6.y1:iw *'".t ,:u*

tr ,i- euu Jr ,; i'q 1 pJra er.1 i ,:r!r:Ju,,l jjr.,
,.tjls örta:i6 .6.,;-' eFtu+Julr üJlI!.lr 4r i6t f;l jtr-r..b ,o"rjljr1.r4 !4n r""7j;f, il :eul rjls ,i,r,1" us .-s ,:1 rs ü, tts Jü li, c-i, 'jüi -,
r.e ti,ÄJü r- _p J JLai.-ay ,j)t4 j dlt Gtt .:3 .(-5 L Jl.trl.J4ri tlls t-J ül :Jt j .li-. r) l, LF"

arj::- ;rr idf-

,::-e,5 ,i u^8t ;\t syJ-.r :j 11;

rlLi Jr d iir !l frr J a ,,, d.JL, J+l * +

y .iU, Är *-l .,s s ,jü; .r9- i k e!-l;u .:r."r
:l . * rJl :Jq-j ) .irli .:-- V ht:::
-1, '-.t,

t- i;i

6Ja

e{l! .r}r J,ü r.J.r UpaJr a-l lur k7
..2& AEJ '!='t4

Ä
i.

[* urJ ;ü j J,)l :jd 14{ J Jü 6ti :Ju.[* r.rL., .k; ,lLlir lru jLii ,rr- ru ü-L,ti(.rrt,Jl .Fr ..:.1"j) jü t ! !-i,"r i,* F : teg1.,J ,;6.1 :jür gylr ;b
:jLi .u* r,; .,t "! ; --jj "*i .d,UrJjj Ljjlr rj,

'Allah,ffi,je htio da iskulatrojicu ljudi od jedanje bio gubavac, drugi bez lsraila; . a treti slüep,pa im je poslaojednog "Stabi je i Melek dolao gubavcu upitao9a: ielio?''Najvise ielio imati lüepu bih najvise ovogzbog tega iu ko:e,i da se oslobodim 93

J'

r! är:lrujri x.r- ;,- ,,+li,4r :j6 !.:l.JlJ Jü qL

neleko 5YÜet

{i zLJf.i,lirvailrerie', iia oaj!a10ri l. Ärla. 5e5vije'i eli prr.cie rukonririclio njeqovi,l tijelil,te 5a tileiii, I lijeiruloju l(o2e. Zatrr svaguba spacll, atobi r rririi.r:Kakav je imetaklrajdraiirti !Jamel-.i( 'Deve' (ilijerel(iollrave), cn. Allahmu taci.l reie Cevu, je u stomaku koja ncs!l,i dadejeclnu ItepLr mladunte, melekrnu reie: Allahti dao bere. a ket u njoj. je Zatim melekdoiao onomebezkosei upi kosu, icia tao gar'Stabr ti najviievolio?"Lijepu r- o.lobodi11 ovogzbog' ega'- vijetzqr"fuva je na mene,odgovofio on. Melekga pomilova po glavi, mu bolestprodeidobi lijepukosu. te qa volio? Melek up ta: Kaknv ti imetai< bi ndjviSe '1(fave', on. tadadadejedriLl od.Jovori AllahmLr kravu, meleknru reae:Alah ti a lijeplrsteo.ru daobereke'i njoj. Lr 'ita 1 a . i mn ' e i - l o " d - ' l i j e p , ui r * c " n r r bi ti najviie:eiioimati?'Da mi Allahvratimc.j g v i J L r l . oU :l j | | d e o g d o l - d a l i . d g ^ i 6 ; o ' m o g p M e l e k a p o m i l o v a o o t i m ai A l l a hm u v r a t i vid.Zatimga upitai'Kakav ti imetaknajviie bi odgovorion. Allah dadejednu volio?"Ovce', mu d o v .u U \ v e t r o j ' ! e . e mp llo d i o i m n o : , o . p d J P bivii gubavac punudolinudeva, ima bivöiaela punudolinuovaca. vackrava, biviislijepac a

gubavcu njego'/om u pri Zatjmmelekdocle jainjemlikuioblil(! te mLrfeie: Jasamöovjek A , j b i j e d n i ki , e d i n o m l t i , p o s l i j e l l a h am o i e i pomoti, zato te molim, tako ti Onoga Koji ri je dao tako lijepuboju ko:e i Kojiti je dao tolikedeve,da mi dadnei jednu devu, 1<ako oul.'Cn flu nd Io r'le l,r bih mogJonartdvtti mur d o i m a mm n o g o b a v e z a . ' i M e i e k e i e :K a o a gubavac znam, ti nisibio or.raj da te ja odnekud izgled btedu, i na zgr.azavao njegov ito sesvijet i On pa ti je Allahirodario zdravlje bogatstvo. mu tada reie:'Naprotiv, sam ovo naslijeciio iä llele< n1utadarefe:Al(osi od svojihpredaka. u mi s agao, nekate Allahco,;rati ono sianjcu kojesi bio.
/ _ ö l tt , +lFt ..do .,'r riFgo\.rl

prijainjem i obllkLr,reknckiioito je fekio i llku gubavcu, ovaj mu uzvTatio i prv. lt/teiek kac a nel(.te Allallvraiiu mu reac:Akosi mi slagao, ono stanje kojem5ibio. Lr je pilla u Poton, cloi,roslijel-.cu njegovorrr
''j , I i'o tt. i, " t . ' :r " , " r " r ' l n r ' , 1 r ne c o v j e l . . I r pa 1 ! ! n ü . i v l a i r i ( l ü r n 5 n r o : an l ( o , .r i)o!ije /' .iha ironrii .i'-,ti, l]];ii( r11.li | {)lri n l ( a r l i . r , i r . i i i i t v i ( 1 , - , rr i . i ; , r . j 1 ,i:ll 1 v ,1 , < , , r k o

tna Ei UtteLsqlej I E!. k r

V

5v

bih senjonre na Or llor]rogao svomeputlr-' | |lir.] 'lja sambiosltep,pa mije Ailah, odgovoi-i: ci2i., povratio uzni kolikohoae6, ostavikoliko vid; a hoaei. Tako Allaha, mi niitati netu danas zabraniti da uzmei, radi Moinog iVelikog Allaha.' Melekmu tada rete: 'Zadrrisav svoj imetak, vi ste bili samo iskuiani. Allahje zadovoljan tobom,a rasrdio na tvojadvadruga."'rsa se [Izimaju duie robova kada im doalesmrtni öis Allah je jednu grupu melekaodredio da uzimaduie ljudimau trenutkunjihovesmrti kojuimje Uzvi3eni Allah odredio. UzviieniAllah, !,i, ka:e:
J J -.j_-"_-J.-. .1..i;)

"On vlada rcbovima Svojim i Salje vdm tuvare; o kad nekome od vas smtt doale, izaslanici Naii mu, bez oklijevanjo, du'u uzmu. Oni ie, poslije, biti vrateni Allahu, svome istinskom Gospodoru. Somo te 5e On pitati i On ie najbde obrciun svidjeti.'456 Meleki nevjernicimai zloaincima uzimaju i duie grubo bez ikakvesamilosti obazrivosti:
' . t - - L . i \ ü . J ' J ,' : d-J -Lrr
r"F.

= J :. - a' , . : !

r j-

- ";

"A da ti je vidjeti nevjernikeu smrtnim mukama,kada melekibudu ispru2iliruke premanjima:"Spasite akomo2ete! se svoje neizdrZljivom kaznom biti Od sado iete ka2njeni.'n" KaZe UzviSeni: ri."ijJti ;1;r<">'rt j,is:-?-ür lr J-i -i-l' i--ri;,;;" ;-,":i;"

"Re.i: "Melek sfirti, kojivam je zo taodreden, du;e ie vam uzeti, a poslije iete se Gospodatu svome vratiti."t55 Viie je melekakoji uzimajuduie:

,; .;iF r.L; e<-r, t-i! ",+-;;; ;.,ir 1;;
. r - , - - + \ - , " : * ; . " - * * * ":_,c j,d."_(_ "\'-_.*;\ .

"A da si samo vidio kod su meleki nevjefii cima du;e uzimali i po liLima il' njihovinl i strag a ud a ra Ii: " lskusite pat nju u og nju."'51'

Kaze, takoder:

ir! Prenose Buhari, g. 500/6, 3464, Muslir.|227 bl bt. i 5/4, 2964.Ovoje imova verzüa. Mus i55 sed:de, Es 11.

' 5 6E E n ' an , 6 1 6 : . r 5 ' E E n ' .n , 9 3 !' El Enfal,50.

AEc!sLtetr!-sDM:ls! "A kako ie iek biti koda irn neleki budu duaeu,/imali udorajtrci ih po obrazima i po Iedima niihovim!"'5' Kadasu vjerniciu pitanju,melekinjima biago

',Spasite ako mozete!Od sadaeeteneise i.'""' zdtzljivomkaznombiti koZnjen Musaje izbio oko meleku smrti u l\,4uslim svome Sdhlhuprenosiod Ebu . Poslanik,. relaol , Hurejrea, , da je Allahov i rekao smrtijedoiao l\,4usau,+.,1, mu: l\4elek 'Odazovise gaje udaGospodaru!' l\4usa svome rio i izbiomu oko,pa se melekvratioAllahui 'Poslao me Svome robu kojine 2elida si rekao: umre i koji mi je izbiooko'.Na to mu je Allah mu:'Vrati momerobui feci se vratio okoi rekao mu:'Ako2elii da zivii stavisvojuruku na leda dlaka, toliko vola,pa kolikogod ti rukapritisne je A aeijoi godinaiivjetil'i\,4usa na to upitaor mu Opet ita poslije?'cospodar je odgovorior 'Onda saci'."'6' smrt.Nato je Ä,4usa odgovorioi l.ludima likuöovjeka, u Melek 5mrtijedoiazio paje doiao Musau on ga je udarioi izbiornu i oko.rB
'6rEl En'am,9l. r 6 ' P r e n o sg r B u h a r : 2 0 6 / 1 , f . 1 3 3 9 l v l u s l i m1 8 4 3 / 4b r . e , b : 2 3 7 3 O v o j e N l L s lm o v av e r z l j i r . ' ' r o v a j r v . l . t p f € n o 5 il m . m A h m e c lu l v o m e ' l l r i t r r € d r r I T . b e r . P o g l e d aF e t l r u b d l i : : 1 , r 2 , i 6 . i l

uzimaju duie.
Obveseljavaju vjernike uzinllrnJa ouse Pr rKOm Kadadode smrt ispusti se robu vjerniku, ga meleki silaze. mu obveseljavaju i ucvr scuju:
;J-\\,.n! - -r L :i{ :r.,lr,-J i, ):'

-.-:-;.J-..
-*.*<J""-) j"--J '.j

" i;1.
"--o.-r 1*

*ju:'
"-.:* .*

"i-r

"onima koji govorc: "Gospodat nai je Allah" pa poslije ostanu pri tome - dolaze meleki' "Ne bojte se i ne zalostite se, i tadujte se Diennetu koji vam je obeian. Mi smo zoititnici vaii u 2ivotu n,r ovom svijetu, o i na onom; u njemu iete imati sve ono sto duie vaie za2ele,iito god zotrc2ite - imatete."'60 Oni, tal<odetobraduju nevjernikevatron'li \ r d r b o r r L z v i i p n o q V e | t . d n s t v e n o g l d h d .' . i Al I govore lm:
Muhämnred,27. Fusilet,30'31.

-'L

tJt.". t|

tndnE! :',t t,

tviietn)el.^-i

llln fladiei El Alke ani spominjeda irrt(i Irovotafi nellirajLr hadis. ovaj OdEovarajuai ltn lbn Hadierka:e: "l\4usa udariomeleka je jer sllri.ti, je vidic iovjeka kojijeuiao u njegovu kuiu bezdozvole i nijeznaoda je on meleksrniti.Zakouodaväc dozvoljava izbijanje oka onome ko gleda u kuiu muslimana dozvole. bez l\4eleki doili su l b r a h i m uL u t u , a . s .u l i k u l j u d ii o n i i h l l i s r l i , poznali. lbrahimih je poznaor.rakon im je ito jelo,a Lul r.rakon seuplaiioza njihod prinio ito svoga naroda."r6' Negiranje vjerodostojnih hadisakoji oba vjeitavaju gajbusdmoracionalnom o teorijon I krnjr iman. Prvo svojstvo bogoLrojaznihjeoni da vlerujir g,,ijb, stoto Uzviieni ! liao Allaltspornje nje na poieil(u5ufeliekare. Kada nekavije5l vjerodostojiro prefijetaod A Iah3lli Njegovo(i Poslanika, 5.a.\,.s-,pfeosta.je drugonego ire nisia da seto potvrdil
r.i -r ,i _,. _s: !:. J;_i -r. _i J_,:*t-,.r.

Vezr rnelekai iovjckl u rrjegovom kaburu, proiirlieuju i buduöem svi.jetu o u dan,iniaU poglavlju vjerovanju Sudnji 'J n a l l a hb i t c e ' " t o m e l e l : l l . " r j I o v o jv p , nakonsmrtiiispiti\.ianju meleka dva tovjekom m s . u k a b u r uO v ad , . , a e l e k a u M u n k i ri N e l ( i r . i zä Postoje melekikoji su zadu2eni biagodati kojeje Allahdao Svojimrobovimau kaburu, l.oji ,.rz.,du7"ni a ka.Znjavarrj" . a i oni n"Flaki ia u . , n e v j e r n i k z l o i i n a c a k a b u r uZ a t i m m e l e k i na danu. koji ae doiekivativjernike SLrdnj-"m ae neki sakupljati lsrafil puhnutiu sLrr, melekiae u ljudeza obrairn, bacatinevje|nike Diel-rernem, a vjernike odvoditi u D:ennet.l'Jeki ae ka:irjavati nevjernike V.ifi, a reki nazivati Lr selam vjernicim.r Diei.!reiLr. u &4eleki vjer.rici i U proilorr poglavljusnro govorllio Lrlozi kojomje A lahzadLriio prcmasvim .ju nrelelre dima uopte,prernavjerrri( i nevjenricim.r. ima Spomenu smo njihovo ob ik.rvar-lje 5Je i ocl mer']e <ai]i. cuvanje ljurli,do5t;rvl.janje objäve, pcsfiatr'anje na(liiral.ji lirrali, i lrisarj.rcllela, (lv:'i 5(:na:arclnor-(l!i,i. uzin-iarirjr. (\/. iarnro rra.i.rdiLr i) .rilrpuljüa r. I po,al-. r.r riefl]ilie :'.'. ill ncv t';r

.,--rl i_jrr :-," t
"Onikoji sLi.1abro naukLt Lr upu(enigovore: "L4i vjerujenta u njih, sve je od Gospaclara naieg!" - A sario razutnofi obdateni shvatoju."
r ' F e t h u lb d t i : 4 4 2 1 6 rlLl

UmetSulelman El-Flkor

Nakontoga, meleki imaju razlieiteuloge premavjernicima nevjernicima. i Navest eemo prema njihovu ulogui stav svakoj ovedvije od grupesaobjainjenjem.

melekaprematernicima
Njihova liubav prena vjernicima i Muslimprenose svojim u Sahihima g, u Hurejrea,.S, je Vjerovjesnik, da Allahzavolinekogod Svojihrobova DZibrila rüeöima: Allahvoli toga i toga ga i ti.'Tada zavoli D:ibril. ZatimDzi9a stanovnike nebesa: Allahvoli toqa pa volite9a i vi.' Zavolega stanovnici zatimmu AIlah dadneda budeorihva.iraZemlji,"16s

Pomaganje vjemika hari u svomeSahihuprenosihadisod na ibn sabita,4*b, je Allahov da Poslanik,4, lo zanjega pomoziHasana rijeaima:'Allahu, (Diibrilom)".166 ul-kudusom prenosi EbuHurejSahihu takoder, se, od "5ulejman,.g,je rekao: da je rekao: , (u ras sigurno obi(istoZena isvaka njih od
ri:303/4br.3209 Muslimt i 2030/4, 2(,37. bt. Euhari:304/6.

r02

103

UEgr SliElmqn EI-Etkd|

te roditidjetakakojiie seboritina Allahovom

puru,
Melekmu reie: Reci: Ako Allah htjedneiniaAllah. on to nüerekao. je obiiaosvoje Ali On zene, nijedna njih nüerodila, ali od osimjedne je koja rodilapoladjeteta. Vjerovjesni(S, ka:e: ,,Daje rekaoiniaollah ispunio njegov bise ci|j."16' Melekje savjetovao upuiivao Sulejmai na,)*5, ono itoje ispfavnüe na i potpunüe. Donoöenjesalevatana vjernike UzviieniAllah nas obavjeitava meleki da donose salevat Allahovog na Poslanika,4g; {JiJr# j Jäi3)üj,!ril)
"Alldh i meleki Njegovi blogosiljaju Vjercujesnikd.a&

pohvala kodmelexa. od levat Allahaje roba pritaod Ebu Alüe, kaiuidrugi:,Salea je milost- rahmet-. Allaha, Uzviienog, sereii: ,,Nema kontradiktornosti izmedu

idasu u phanlu salevati meleka su u oni
u dovezaljudei molbe oprostnjihoza rljeha.

Oni,takoder, donose salevat vjernike: na

-[i,:t ] "<.,;a:kxi * 4,.jra
167 Buhati:. 33919, 5242. bt. 163El-Ahzab,56. '"" El-Ahzab,43. 104

l;- ei, ;,

"On vas blagosiljd, d i meleki Njegovi, dd bi vas iz tmina na sujetlo izveo.'a6E

105

Sv

Oni koji klanjaju u prvorn safu

Neka djelazbog kojih meleki clonose salevate onogako ih öini na
Onaj koji ljude poduiava dobru Tirmizi svome prenosi EbuUmau Sunenu od "Doi j.,,da je AllahovPoslanik,::,, me, rekao: s t a A l l a hi N j e g o v im e l e k is t a n o v n i c ie b e s a , n i z e m l j ei,a k i m r a vu s v o m e k r o v i i t ur i b a u s i vodjdonose salevat onogakojiJjLrde na podu "r7i tavadobru I{oii ;idehuiunarnaz dielra tu rr
I r v L , i r r , . v u r , r r . l i! r , n o J ou LiL,,-j."d pfefosi da je rekac: Rekao je Ailahov Posianl

Suneruse od Bera'ibn U EbuDavudovom '.:, Aziba,i:, prenosida je AllahovPoslanik, rekao: ' A l l a hi m e l e k i , d o i s t ad o n o s es a l e v an a , t prvesafove."rj' surenustoji: U Nesaijevom
!,!11.j.ill t

J-'Yi !: -t] -L*

":(j)L'

i!"i "1 il

"Naprednje safove."'7r i U lbn l\4adzinom Suneruu hadisuBera'a ibn Abdu r Rahmana Aufastoji:
l_;!i J,:r

"Doista l l a h m e l e kb l a g o s i l j a j u o n o s e A i i d 5alevat prvisaff""' ira Koji popunjaju praznine aneilusrlbvirna U lbn Madiinom5unenu od Aiie prenosi s-o d d J e . k l a R e l a o j e l l a h oPro ' l a n : A , k r :
.\",. ,J_'i*-l J_J,-: r! -G i,.L: "r<i).-j4.lL-i --f r: rl *!J üiil !--r

_1. J_j3

.:a)tr

!i*

.!r -l

h,,.: 'Ä,.1elelii, doista, donosesalevat onoga na od rras ooale d:amüusvedokje na mjestll l<c u svoga sjeci..|]ja. govore:'Ai oprosti Oi]i ahu, u-tu, Aliahu, smilujmu se', sve dok ne uradineito loae izgubi ili abdest.'rlr
rtt'Sahihu neni Tinnizi:343/2,ht.2161. su 1r Buhat ja: 131/2,bt.617 lMuslmr 459/1, br. 649. Ovo jc MLrslimova v€rzija.

1 S a h i h L , r ne n it b i D a v u d :l l 0 / 1 , b f . 6 1 8 \i ''r Sa/rihr, rrr€ni'n ^/effi: 175/1,br. 7EI ' S a h i h rt L t i ) e n i l bln4 a d ; r l . i 4 l l , b r 8 1 6 \

tfii

Umer Sulejman El+tkdt

"Doista Allahi melekiNjegovi blagosiljaju donose salevat one kojiklanjaju safovima, na u a ko popuniprazninu, Allahmu,tim njegovim podilestepen,'475 öinom, Oni koji ustaju na sehur U lbn Hibbanovom sah,hui Taberanüevom MuuZemulevsatu, dobrim senedom od sa se prenosi je Allahov lbn Umera,n*6, da Poslanilrg, reKao: "Doista Allahi Njegovi melekiblagosiljaju donose salevat onogako ustaje sehur."176 na na Oni koji donose salevat na Allahovog Poslanika Ahmed u svomeMusnedu Dija' u Muhtoru i prenose Amiraibn Rebia' dobrimseneod sa domdaje Allahov Poslanik, rekao: *, t, "u,tr .J" Je 1t.' iOttl .: r. cl- jl F.,f.r +",r. t;<J J..:.t!ü. F \ "Nema nijednog iovjeka kojina menedonese salevat,da nanjegä a salevat donosu ne meleki dokgod on na menedonosi salevat, smanjio ili poveiao donoSenje on salevata."r77
r75 Sahihu sunenilbnMadtet1U/1, bt.814. 1ßSahihu-l -dZamil 135/2. 111 174/5. lbldt 108

_

,

Oni koji obilaze bolesnike

prenosl od l Davud Alia ibn EbiTaliba,.S, Poslanik, rekao: lahov *,
L p;':ll .!--r u-,r r4 LFJü..l- : * .ir ü-J Ju
j ii t Js) ,C4- jd iti:-+ .Jr -jll s:- .J ü';.r:{ eU, -;Jl Ar*- .-. p; t-...@ .Si

üi.sr +!!i -.i,J;4J

ema pijednogfovjekakoji uveier obide
ika, a da sa njime na izadesedamdeset melekakojimole za oprostnjegovihgri-

ü'J*--'!'tl & ÖJL:a<)Lr

dl ,li

dokne svane zasadi seoalma i mu u hetu.Onajko obitle bolesnika izjutrasa r izade sedamdeset hiljada meleka mole i grüeha a za oprostnjegovih dok ne omr
zasadimu se oalmau D:ennetu."r73

' I

Da li donoSenie salevata strane oil rnelekana nasiura uticaja! iseniAllah kaie:
't2

-LuJre,.:Ji; . 1J 1 i,<i1.; ;<r. . ti,rij, ;) \
t "on vas btogosiljd; a i ;eleki Njegovi, dd bi vas iz tmind na svjetlo izveo,'aD
u suneni Davudt598/2,br.2655. Ebi El-Ahzab,43.

{,-iril

r09

U,r'!) tLttti;nqtl L; tl,r.1l

SviietD)eleka

O,,ajaj-"rllir-irliri'ori ciar.l;srlzvii-.1-i , l t.i ' . , l . l; n c,'rri :'j\i i -t-, vjernike irral-.opioit njihovih gileha.Ovoirl,l uricaja naie Ltilucivanje ira i iztravl.jenje. te ure lazakiz tame nevjeritva, idolopol(lonstva, grljehai neposluinostisvjetlo u kojeznaaijaslloarr putaimetodeisa spoznajom Putaistine, toje a je naieupoznavanje onimito Allill islam. To sa \ o J I ' d \ t r i T t. d a v - n j p v , * l l dk o j er a . u p u c u ' . . na istinuu djelinra, rijetima ilitnostima. Arninanje na dovu rjernikr Meleki aminaju dovuvjeinil(a na izbog toga dova brce l)liia piilrvaianju. Muslimovon) U s.lrihui Eb.rDavualcvom Srrcr]N p,-enosi se o.' [[iJ Dercä':., oiro.'i Vjerovj?s i] rii(a,.., Llitii, . . o Lr ^ , . t , , .r . t , , . " . v . . r lr^: . ror, l , n t " " r . :u . . ' . , . p r n l , , rL t o d r U e , , , \ giaveje nrelek, hakoon mol za svollabfaia dobro,ka;e r.releii z:du2enza njeqaiAmin,i ru tebl isto.'
. ., loq" ,o.lo'.r -l I lo L. - ; gov.,..r,n .

za doista, nik,j-it l\4olite sebe samo dobro,.lef, na ono sto vi govorite.""" melekjaminulu

Mole zn oprost grijeha vjernicirnt da UzviieniAllah nas obav.jeitava meleki grijeha stanovnika Zemlje: molezaoprost
---,ü:rJ -J4r ctr!\! o

;iir;':ryi

j

\ J--i"-,--,.i 1.;'-jl

"Gotovo da se nebesa rcspodnu jedna iznad dtugih! A meleki veliaajuihvate Gospodaß svoga i mole oprostaza one kojisu za Zenlji. Allahje, zaista,taj koji 3 2 p rc3tai kaji je mi Iosti,t."1 Uzviieni Allahnasu sufiG.rlti obavjeatav. cra meleki nose i kojisuol(or.jega, koji Ari smatrajrl Allaha Uzvi5eFog tistiir od svega pokorni io!eg, suMu,moleza oprostvjefnika pokajt-iika, mole Uzviienog Allahacla ih spasl vatre,uveqe ocl i h u D i e n r . r es a c u v a h o d t i n j e n j a r t e h ai it i g neposluinosti:
J.;

bivaprimljena, nik ne trebadä moli protiv vje sebe. [,4uslintovom U Sahihu Umnru od Seleme "Rekao je Allahov se prenosi je rekla: da Posia
'"! lvluslim:209,i/,+, b12733Sahihu nen tbnt\/1dd2e: i su t t 19/2 br.2340. je Musli ovaverzija. Ovo t 0
' M L5 n ] ]i r t t , / 2 ,r r . !r0 " E t ! r , r' l

:Jr

UmerSuleimdnEl-Eikal i)t JJe ''L- Ftb'rr q) F:'+' tY .r'J iJ'J ' .i, ..a a,1. .r1.. . : ij . . , -',', t-

i<"Lr ,i Fl r5i.:r) üi:ti

"Meleki koji noseAß I onl koji su okonlegd veliEdjui hvale Gospoddrcsvogo I vjeruju u Nj i mole se dd budu optoiteni gfijesi vJerhicimd:"cospodoru nai, n sve obuhvaiai milolCu i znanjem; zato oprosti onima koji su sepokojoli I koji slüedeTvoj put i saEuvajih patnje u vdtri! cosf,odoru noi, uvedi ih u edenskevrtove, koje si im obeCoo,I pretke njihove i Zeneniihove i potomstvo nlihovo, i one koji su bili dobti; Ti si, uistinu, silan i mudqn I poitedi ih kdzne zbog ruZnih djela, jer kogd n toga dono po:tedil kome zbog ruZnih djela - fi si mu sesmilovao,d to Cqzaista, veliki uspjehbttit^n

' ;l !u , l+: 'ä -i; l; ori::"rü ..t',,r,e:\r f' ) ' |: - ' -" 1'4i[1Ät

i4-ttl

;4(

postoje d Allaha melekikoji kruie pureone pa raäeCi kojispominju Allaha, kaoa pozovu:'Pridite kojispominju Allaha "Okruäe kritraiite'. Poslanikkaie: )ito ih dunjaluikog we do dunjaluikogneba."r3a neba."r3a prenosi EbuHurejreu od Muslim Sahihu je rekao; Rekaoje Allähov Poslanik *,:
&JJ)u:J.til ur5 !)/+ ..01 rt, V:.+ \t (, t-:--t t

(ülD{-llf{:;r

,i-JI.*#,jJ

.LiJl,.cl'

cl, \[

sesakupiti ljudi u nekojod Allahovih prouöavaju da uie i meclusobno Allahovu prekrüe a da sena njih ne spusti smiraj, okruiemeleki iAllah sDomene ih kod
oji su kod Njega."r85

"Cuo prenosi EbuDerdah,&, od rüeti: Allahovog Poslanika,S, kaie: da
t 'cia: la 'uar

Meleci prisustrrrju nauönim i skupovima zikra i okruäuju krilima uöesnikeu njima Buhari Muslim Sahrhima i prenose Ebu u od Hurejrea,,#, je Allahov da Poslanik*,rekao: üiA 4<rJ,JLr d Jl:* d! .! 1 .Ju.Ju.& irJ-"(,l ü.
)4f albt s4t"9lt.t-r ljlj.JiillJri,! tJJl '1.J1Lile.r-:,,51 (.r:r-iiJ rr*-r'3rGafir,7-9. 112

ista,melekiDodmetnu krila onome ko nauku zadovoljni onimestoiini."136 iine nammeleke fobradjela,kaoito vidi5, iim inas pribliiavajumelekirha. Kadabi ustrajao visokomstepenuduhovne u
rhari: 208/11, 6407lvluslim: br. i 2069/4 2689. je br Ovo verzüa. 4ina
rn 6074/4,bt.2699. Sohi sunen hu it-Timizit 342/2,bt. 2159.

gut e.:l-LJ $,'i'J *il

i*)]l ül

"Jr Jrtllq, Jl lj"ü :lJrtJ

,

:... t,..trt.,-.!

ai(ic,ae!ralt,rna riii,io clo !:(,j).1ral r|(.:. :ri itir v i r l j r : i t n e i e I c i ! i ! j t j r r a: , i r i 1 l i a v a ,l.i r o a . , l i, s l a i i ! l : . i . i i . r i i , r l i, , . c r o s i[ / r t : i i i t -o c i l i a n : . , . i El rrr:dij.t, , ;r ,.r,tcci Allal,ov.rJPosllnilt.r d.i ie ..i.:,cl

:

: -j. j'.-._1,,r l-<jrJ . i-,jt_j-

i.lio .irilnca. .rallojje lL.l r'r":ojn ciitsa, k.(t. ' , \ ' l | . l i t . . , , u o i e r, . - , t . r o . r L l: .. srvlr,fieleki bi se :a vtma iLrkcvali llrsjeai\,.1 i va:s vaiim kuienta ir-ttvai nl putevima."r! u U Tirmrzij:notr= i ivajetr se od flarzala pr{l "Rekao je Al ahov Posianil.t, nosi da .je r-.ii.o: : l(aclii irili uvllellclal(vi kec i,io ste Lt ntol. bi .. .. :\,r rl ....., .'..:,,r'r.rl,r, ,

"

.:,1 -i_

je sluaati opomenu." Hadis muteffekun sjednu alejhi.r3' pisultepe rijeti kojeöovjek Meleki izgovori. 5ahlhu drugimzbirkama pre, i U Buharijinom se od :. ibn nosihadis Rifa'ata Rafia, , da je rekao: 'lednogdanasmo klanjali Allahovim za Posla j e , n a k o ni t o . j e p o d i g a o l a v u g n i k o m , ; :O n . sa rukua rekao: Semia'ilahu limen l'tamideh - Allahiuje onogako Ga hvali'. Nekiiovjek.je tada izgovorio: Rabbena lekel-hamd, hamden tajjiben kesiren mubarel(en Nakon fihi'. namaza A l l a h o o o s i u l i k . j e . p i l d o :h o j e t o l z g o ' , o v rio?'Taj iovjek je odgovofio: la'. Poslanik, =, refe:Vidiosanttricleset inel(oli1(o nteleka kal(o "0 senatjeau kcjiaeod nJih zapisatito prvi'." r v o p l u r l , u q r r c r i , r ,t , , . 1 " r o j " p t . l t dob|alojadjeta. i Smjcnjivanje nrclclia L,.itlrras Ovo su [-]eieki koji kru2eputevima traleti o n pl o j i , i , . z r l .ir p , i \ u. : v L r u, J p o v i 1 r , r . . r J . . jedna grupa clolazi, njujuai kod nas; se jedna odlazi. sesastaju sabah ikindijinamazu. Oni na i Buhari prenose EbullLlrejrea,, dä ilV[!siim ocl . j e A l l a h oP o s l a n i k,, r e k 6 o : , , D o ik oa A l l a h a ' v sr o postoje fieleki kojisesrnjenjuju vai. Jedni l(od
rllr:4:a,t, b, ttErl "Bul . izl l I,br./99 t ! [ 4 r k i , i L r i] r r ! i

l\iclehi ui;isrLi-.r iioji plieultvujri diunrl one Ovi nrel,"kiirii i lel(a djela ljudi, pa bilje:( , ,, l ^ii d.t .. . ,..,1,, nr urj , t.. rlu . j . se pi-onosr cta.je je reliaot Rekao Allahovpos ani k , . , : , , K a c i a d o d e p e t a k m e l e k i s tn a v f a t i m a anu jednog po.jednog,fjd Kdoa mesd:idaupisi,t.jua imarn izade (na nrimber)savt! svoje listovei
r ' r i V L L r r l i m : 2 1 0 6 ir 2 7 5 t r 4, b " q 5 . r h i h u u n e nt T i r l 1 ] i z2r9 8 / 2 , s ' bt. 1991.

v_
!, .. i. , .,!, i: i t'r, , i ;!at1L.:. ;,r li Oi i!.. : .r,ijü i a..

sljELaelelll

i)ari.ivi,r \/i:, tj.t iirllitaiirj,ilJ\; liaj(l Goaparai, , -rjih:,,|(ai(o osiavili jte Oirüajbolje pozniije i..rli,. rciilove?"ni ka:,-t: C sic iir klalllajuii i ,,Ostavili ,r dcili snrotm u tilenrrtku kac]a l(lanjali"",l su lvio2da ovo oni koji uzdiiu dJelaijrrdi su Gospodaru. ivluslirnovom U sdhihuse od Ellll N4usa'a ESa'rija, prenosi je rekao: El i , Ca usLao j e A l i a h o P o s l a n irk , m e d un a m a ap e tr ü e i i , . v s pa Je rekaor Uzvi<eni Allahne spava, ,,Doista i i n e p r i l i aN j e n r u a s p a v aO n p o d i t ei s p u i r ä d . nafaku. Njernu uzdi)u se djelanoii prileoana, a djeladanapiijenoii...r"l je Uzviieni Allah uz.ligao polciajsnbahskoc jer |]arjaza, ltjeitil iliisLrstvujt r trelekii,,l olir!1 tr Lr zcfüjer ito iivr u zorUmnoqiprisustvuju.,",, i',ljihovo ;ii:r:,::er-.je rjernik uöi tr{uri,.rr kada nra nteleka se spuitajusa nebesa koji kaLla sc uii Kur'an. Muslinr svorne u Sohihlpreno: oclBera Aziira,, , daje rekao: ibn tovjel< ,,Jedan r r r t r o l j - L l , l r z i nh r t d i F g o". i n io .rj o sur. r 2ivoiinja. lto.ja odjednonrpreplaiila, je se pa
'' l"/l!5lil]l:152,/1, bi. 119,. !

i koji ga je pogledao ugled.o magluili obJak To Vjerovjesniku,a bio natkrio. je spomenuo ,:., 'Uai, je to smirenost kojasilazi on mu je rekao: uöenja Kur'ana kojasilazi uöenja iIi r.adi prilikom Kur'ana."r!i El Od EbuSeida Hudrija, se prenosi je r, da ibn noai gdje Usejd Hudajrjedne uiio na mjesru pa suii hurme, se njegovkonjuznemirio, zatim je nasldviod uaenjem. or seponovoL..arorrid paje ponovonastavio utenjem, on se, sa rio, a Usejdka)e:,,Pobojao takodetuznemirio. sam p s ed a n e u d a r i j a h j u .d ) o n -u . r o L on j F r r ud poviae mojeglave.je neito poputoblaka bilo u je bilo neito poputsvjetiljki. obtak kojem Taj se uzdizao atmosferu dok mi senijeizgubio u sve iz vida." On ka:e: ,,Sutradan sam otiiao A anovom P o s l a n i r . u,.r . l a o m u \ i 1 o r ' J r u , t o u l j F . stu gdje suiim hurme, se moj konl uznemr pa rio".Poslanik,,., reie: ,,Uai, sineHuda.jrov". On odgovori: sam,ali se poitovomoj konj ,,Uiio l u l n e r r o . D o . l a n im l t - , " U r i . , r p F r . d d j q r r o v ' O r o o g o v o r.iU c i o a . r " l.r , e p o | | o . , o . n o j : konj uznemirio". Poslanik reae:,,Uti,sine mu Hudajrov'l on reie:,,Prekinuo jer je Jahja a sanr, bio u blizini, pobojao pa samseda ga ne Lrclaii, samvidioneito poput oblaka komese nalau ziloneito popLrt svjetiljkipeloseu atmosferLr, i
i'' tuluslinr:5,17l1, br.796

Br rrri l1l6ra, l2rJ l"4u5iirr:{lr./1, 6 1 . 1 . lrr. br. [nu! nrovor]r

F Isr;,/8.

r

poslanik,g, svedok 9a nisamizgubioiz vida,,. mu reöe:,,[o bili meleki, su te sluEali. su koji Da si nastavio i ljudibi ih vidjeli,jer od njih utiti se nebisakrili.a,s Dostavfaju Allahovom poslaniku selarne njegovogummeta od En-Nesai i Daremi prenoseod Mes,uda,.&, lbn poslanik dajerekao:'Rekaoje Allahov *,: jl p:IJtf .r,rr:J+ .r..,11 ü-q- 4<)- 1ij {.i "Kod Allahapostoje melekikoji putuju po zem|ji idostavljaju miselame mogaummeta."re6 Obveseliavanje vjernika Donijelisu radosnu vijestlbrahimu te biti da opskrbljen dobrimpotomstvom: {r, rrrti il;4_.Fr a:til4,
.!,,, ,

je doprla do tebe vijest o uvazenim i F lbrchimovim kadd mu oni ualol,e i "Mirvama!", i on rcöe: "Mir vomq, heznani!" I on neprimjetno ode ukusvojim i donese debelo tele, i im ga: "Zst neaete da jedeteT,' osjetivtiod njih u duti zebnju. "Ne
5e!" - rekoie, i obtodovdae gd djeiakom koji ie uEen biti.aeT

Zekeriju Jahjom:

'.i"Ät jr i'i-t i'" 4]a. ;16 ikÄt J:6,
." I \!r"':l

je on u hrumu ,toioo u namoru, go zovnuie: Allqh tijavua rcdosnu vijest: rodit Ceti seJohjd.aeg

c.i.r, .:JülJ;)

nüesamo ograniieno vjerovjesnike na nike.Melekimogudonositi radosne vüeprenosi svome rnicima. Muslim u Sahihu je Allahov Hurejrea,.&, da Poslanik,*.

.t;r&t A{;t,iJiuit:

jGc5,-:t ja
trtui4;

;:ü ,li-: ; iji; viiue.)r?..f. * . t .''i . 'l
teP t! ulJ ;r

pj;u>,-- ' ,-;; .ruar o1'q,;;i u1 ii 1: V E, :s *,* :-r:tj" t'a*iu,g'p a *
l; ,gL:r .]!;.r,; ,,, 9 ;'rri i,i ,.ru j .rj, r"; .
Ez'Zatijat,24-2A. , -, ".,.t .i..: :, ,,-'" ". 1 ,' , ' , ' 1 , . , : 1 > ?ty Jr)4P rs JaL / r''rrJi:r-'_Lr'4,.)_;Jr,:+JP

i,5Buhari:63/9, br.50tBod lvluhammeda lbrahima, ibn a prenosi i Muslim:54711, on od Usejda Hudrüa. ibn br 9a 796.Ovoje Muslimova velzija. 1'6 Mi:katufnesabih: 291/1, bt..924, Recenzent/lr,lkata "Njegov tejh Nasiruddin El-Albanikaie: senedje sahih, a Hakimgasmatra sahihom njimesesla:eZehebj.' isa 118

'+te;i$uÄi'ati'".

Alilmrän,39. 119

"Doistaje nekiöovjek obiiaobrata drugom u selu,pa je UzviSeni Allahna njegovomputu postavio je nekogmeleka. Kada on doSao do "Kuda meleka gaje upitao: on ieliSi(i?"öovjeft mujeodgovorio:Zelimposjetitibrata koji:iviu "Dalikod ovomselu." gaje upitao: Melek njega imainekukorist kojubiuzeo?On odgovori:,,Ne, osimtogalto ga volimradiAllaha Uzviienoga." "JasamAllahovizaslanik Melekmu odgovori: tebi da te obavijestim te Allahvoli kaoito ti da volii togaiovjekaradiNjega."',, prenosi je AllahovPoslanik,*, Aiia, r.a., da rekao;
:l-J 4' &l J"e Äl ör4 JU :cjtt t-{.:,4ilLe"rJ i,:JL, ü,

Bore sena strani muslimana i uöwööuju ih u ratovirna Allahje pomogao vjernike velikim meleka bicina Bedru: u

jl; .. ;i,.<i++:;u ;< I dE- :"11 {;,i.*dr
ste od Gospodaru svoga pomoa
on vam se oddzvdo: "Poslaeu

jedni u pomo€ hiljadu melekd koji Ce zo drugim doloziti.'Dü

pi ,'3J ;äiÄ'i;c tr,i J,'qh, ; Ä'} F
,'.ii F;jj Fjj ii ;<,4 lt,x+i fü

.OL"t ,r^ .Jrt+ uf

"Pokazala simiseu snu. Donio miteje melek jednomotcüepljenom u komadusvilei rekao "Ovoje tvoja mi: Zena." Sklonio samodjetu sa ,Akoje ovo tvogalicaa ono bjege pa rekoh: ti, od Allaha, te datidabude.,,oo On
'eMuslim: 1988/4br 2562 '@Biljeziga Buharia ovim tijelina u Knjizio brcku:1AO/9. ga br.5125. Prenose i u Menokibu-l-entoru.223/7,br.3A95, u la'birü 399/12,pod br 70lt i 7012, prenosigaMuslim: 1489/4,bt. 2438.

J" öJ- d .iL J.i ,q4 , lLll d ,i:,Ji .ü".. ,jrlJj' ü. ti, .:i.röl :.ltii ..!1.r" lj.ü k;slt

;j ;' j iu:i ,i,V ör :nj */t j ft ü
La? z3Ät -t'ti*4 "e: $ :* tt-; J'
vosje pomogaoi no Bedru, koda ste - zato se bojte Allaha, da malobrcjni

i,l

bili zahvdlni - kad si ti rekao vjemid: "zat vdm nete biti dovoljno dd vdm

vai tti hiljademelekou pomot
? Hoie! Ako bude\e izdtZljivi i posluini, i dko vds oni nopddnu odmah, dr vdl te vdm posloti u pomoi pet hiljdds melekq, sve obiljezenih.a0' El-Enfal,9. Alilmran, 123-125. 121

120

Ui,t

5t! i,nan El a\! .:

Sljkt!eteLL

P o s l a n i l , ., -'all3j r lleclra re;i..r.:

3 L r h a Ir)rrrrr.r::i5fi)iI-. s:ihlirr; jr: All.rr.,, i rr ci,r

, U s u r i A llim r a nU z v i i e n i A l l a h Z e : ka
l - r * F \ 5 F

.,_, i )1.-L - , __," .-.t-1. ., . .

O v cj - - ; ; 7 1 ,i l ,L r : : oj , . s v o g ; k o | r 1 a : - a a | r ; i gl je lrirJrlelllU lill .a Dl:ft na.r'rl ljzviii'|li ,1ll.i' ir. oitjasnic mldro:r r s,,,r|r, slanja ovih nrcl!,1(., .o je uöirt-iaivanje i !,jclril. bofbil nE :r.lil.ovcj siraIi, borba protiv A]lahovili neprijatelja iLrbijänje nevjernika udarajuiiih p. v r a t o v i m a[ u k a m a l i
' ._ l: ' r *

.^

,.,.-.-., - ---.-

)

--

. .' =L=* "Toje AIIah uiinio da vasobraduje ida time pouzdanje u srca voio ulije, - a pobjeda dolazi samo od AIloha, Silnoga i Mudrog -, da jednu skupinu nevjemika uniStiili da ih osromoti, te da se vrcte tazotarani.":n: Jedan od muslimanskih boracatuo je uda je jednog nevjernikai nje rac meleka.Uclario gov glas,a on je tjerao njegovogkonja.Muslim prenosiod bn Abbasa, , da je rekao:
- L :--.. _*;".1 ;_.:_. +jJ,_*-. J liü Lj _5,i.:.,>r t " ' . . _ . .:-i,ir'- :Ja.-I'_.,,; dl_* *_i -*-;, "-r"i ,.il

l\ilsh je ta zato uiinio d.j bih vas obra, dav6o i d6 bi s3 tiftta srca,/aaat um;tilo; a i. _5jr -'i r 'nnrL c.i Allali. r.tlah .,. za,. sia 5i!cn i Mudci.,,t, . : -_ . -

L.t"t !__l J _-i; !.] >;,ül r _ . : r _ , .

1j: -s i. r-'; i "Kada je Gospadar tvoj nadshnLto meteKe: ''Ja sant, vana, L,.tuavrs,it( o',e Aoli vje r!iju!" U stca nevjernika Ja iu stralt ulitj, pa ih vi po iijama udorite, i udarjte ih po prstimo.,.rt
u B u h a r i3 t 2 l Z b f . 3 9 9 s . i r G E i - E n f a l1 0 . , r ' r ' E l - E n f al l2 , ).)

J -1*r -ü-L J,L,r .'rli!l . r! ..-: i-!" ". -1.!

'Jedan mr]sliman je lLtrno tjerao musflka rspred sebe. Tadazaiu fijuk biia iznadglavei glaskonjanika reie:Naprijed, Hajzumel" koji o, Tadaugledaubijenamuirikaispredsebe.On p o g l e d r n j e g da o r , e b i o r , d ae I p o n o : J i u . rasjefen licu...paje ensaria po do<ao to ispri i
r o ' A l i m f a n ,1 2 6 127

t:l

Umet SuleimdnEl-E'kal

tao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., je rekao: a on "lstinu rekao, je pomot si to satretegneba.,207 Melekisu boriliiu drugim se prilikama.Bici U na Handeku, je, takocler, Uzviieni Allah poslao meleke:

o:"Gdje?" on pokazao Paje prema Benu hariprenosi svime u Sahihu Enesa,,g, od "Kao gledam rekao: da uzdignutu praiinu ci Benu canema D:ibrilova skupina kada nik,s.a.v.s., u Benu iiao Kurejza",ro Zaötita ÄIlahovog Poslanika uslim u svomeSahihuprenosiod Ebu je ejrea,.S, je rekao: da Rekao Ebu Diehl: ije Muhammed vaiemprisustvu u spustio 'Da.'On rete: na tlo?"Pa mu je reteno: mi Latai Uzzata, ga vidimda tini to, ako rno au mu zgaziti vrat ili iu njegovo na lice

!;] 6:"q:1$1; it'*',ßit,,t

'O ujemlci, sjetite se Allahove milosti pfemdvamdkodasu do vasvojske doale, pa smoMi ptotlv njih vjetarposloll,o i voj_ skekojevi nistevidjeti.qs "., Podiztazomt ,i vojske vi niste koje vidjeti. ,.. misli 5e na meleke, kao 5to je potvraleno u Sahihu na drugimmjesrirna: i je doiao Diibril Allahovom Poslaniku,*, nakon nlegovog povratka Hendeka, poslanik, sa a je s.avs., bio odloiio svojeoruije i kupaose.Dosao Je mu D:ibriltresudi pra5inu svojeglavei rekao sa je Allahovom Poslaniku,g: ..r.-! r, ir! fcrJt c-.r_,rr :Jlä t){.uta:.1, 'ul cl,4.:[r, I ,ri Jl JLrL.(J,Jj):.Jü .c{:Jl @tü "Odlo:io si oruije,takomi Allaha, nismo mi poslanik odlo:ilioruije.lzaali protivnjih." s.a,v.s.,
107 Muslim: 1384/3, 1763. br. '@El-Ahzab 9. 124

g'3;[ s,fi-i'2' a: 5 ;41;

ia(ilt

u praiinu'.
je nosilac kaie:,,Dosao Allahovom Poslada *, dokje klanjao bi mu zgazio vrat. na mu seni primakao, veesepovlaiioStitedi a pa kama, muje reieno:'sta tije?'On rete: je izmetlu pun menei njega kanal vatre, i krila.' je Allahov Pa Poslanik,*, rekao: i sepribliiiomelekbi ga raskomadao dio
dio.'4rr hari:302, br.4117 i Muslim. ßa9/3, 17 bt, 69,
Buhatl 4O7/7, 41'17. b.. Muslim:2154/4, ht. 2797.

tl re, !4ejnrqt1 El-jti\.,,

Sviietnei.Aa

iluharibilleZi krai,,r verztuocj l\,4us imcr,,.n svomeSahilluu KitdbLt lefsiru:.: t Za6tita i pornoi dobrim robovrrn:t i orklaljarr.je njihor ih reikoc,r UzviieniAllahialje meleke zajtiteneke da dobre robovekoji nisu v.ierovjesnici. se Ovo nroZeodnositi na dogadaj koji se dogodio nekom tovjeku,a koji lbn Kesjrspornrnje u komentaru rUeiiUzvijenog Allaha: "Onaj koji se nevoljnjku, mu se obrati, kad odaziva,kojizlo otklanja.,,rrr i On ka2e: lbn ,,Hafiz Asakir sporninje biografiju aovjeka se zoveEbuBekrt!4uhamme.l koji ibn DavudEd-Dinverj poznatkao Ed Deki Es 5ul. Ovay icvjeli l<aiej'lznajnrijivao mazqL sarr za Jiihat-lje Danraska grada Zubclana ,td dc Jerlair le u1-j.,rhao to\jek. Na putu rnlo prt nrrki proSJi porecl nekogputeljka nijeb:o u upo kcjj trebi'.Cn mr reie:'podi ovim pulem blizeje'. 'l!emapotrel_.el Ja sarr rekaot On mi feiej,Ali, blii-.je.' I rni smo otiili.Doilj srnodo krievitoll mjertai duboke cioiine kojemsenalazio u veliki brojleieva, miovajaovjek pa reae:,priclr2i glavu mazge sjaiem'.onje sjahao, cia I zagrnuo rukave, pokupiosvojuodjetu iisukaonoZnamlerava_
rrBrhari: 72418, 4958. br, :'r En-Neml,62.

Ja i5pred juii da me ubije. sampcbjellao njeqn, j me je siijedio. Zaklinjao samqa AJiahoni a on 'Uzmilrazgu i sveito je na njoj.'On rekohmu: n'lo.je, ja ielim da re ali ie mi reae:'To svallako ) 'l a a i o a r n a A l i a h o mk a z n o ma l it e i , 5 g ubijem. on nte cbazifao. P r e d . n" , , . r , j e r : r ' . i , ' r r . r : 1 , , , ; , r , dcli clv.: me ostaviS klanjam rekata' iri reie: Oii 'PoZuri'. sän l(lanjati. Siao Zbrl(aIo seono ito mi pa samznaoiz l(ur'ana, se nisat-u moEao 5jeriti " r . . O , t u o . " m . r . ' ,. . - h L , r j , . I | nijpdnoor, 'i-laicie, je govorio: je zavfil.' Allnlr daodn inoi ir'l usnanla iskr., rijeii: ir.r
"Ancj kcjise jlevaljn!kL!,k6ti nu se obiati, .dazira, i koji tlc ctl.lar,jc.": ', rda :;iii-tl vidio konjanil<a iako cle o<i uli,;;t doline i LrnieEovojiuci je irilo koDlje. t'ljin1.l. gadao o\r.'J iovjeka i pogr.)cli .la Lt sr.,.. Pi;o o je iritav. Jn iam clcirvatlokonjanika, r'el(ar: 'lako tr A ih;r, ko si il?'Cr! rei:c:'Jasarr izarl.,nik Onon l..ir 5,.odaltr,,lonorre ltoje rr nr:voir l otklarja loi.. ocl njega'. iJVäjio\j.k ka:r: 'l.Jzeo san'r taazct,.i iiovar ir/f,riiote zaliav'. irr ärjei ovo.la je I 5ianj. Diib-l.i (l.r ilorn.' gne l:rxn;I.:rvoj majci ! ]!lchki.U BLthar, ro-,i itre od 11,,.'r /r.iasa, . , a or ocl Al af ovocj foslani.. fa r , , , , 1 i. . i r n 1,'.r'
r 'l',i :

:n

sinomlsmailomsuprugom i Hadierom Meku u lsmailova je majka iurno triala izmeduSafei Mervesedamputa traZeiivodu i kadaje pri5laMerviiula nekiglas.ponovo postusala je i ',Cula öulaistiglas, zatimrekla: a samte,javi se ako mozei pomoai." je Tada ugledala meleka na mjestuZemzema je zadnjimdüelom koji svojenoge ili krila, udariopo pijesku pojavila i "Ne sevoda.Zatim rekao: boj seda iei biti joj ostavljena. Ovdjese nalazi Allahova kuia koju ce sagraditi ovo düetei njegovotac.Zaista, Allahneieostaviti Svoje robove." Melek koji joj je dojao je bio D:ibril. U Musnedu od lbn Abbasa,on od Ubeiia se a ibn ,,Nakon Kabaprenosi je rekao: da Sto;e O:i bril iskopao Zemzem svojom petom,tsmailova je majka poielasakuptjati pijeskom, je Alla_ pa hov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ,,Allah smilovao se lsmailovoj majc;, je ostavila da zemzem teae da on bi bio rüeka teie.,,,r5 koja Prisustvo melekadienazama dobrih liudi poslaniL&, Sad je Rekao Allahov o ibn 'Zbog Muazu: njegasezatresao otovrena Ar!, su mu nebeska vrata i prisustvovalo je mu
'l5Ahmedu svome Musnedu: t6.l/5. 128

ga Prenosi Nesai desethiljadameleka."
bn Umera,2r6
j

, Pravljenjehlada öehidimakrilima lBuhari od orenosiu svomeSahlhu D:abije ubijenmoj otac, ja je rekao: ,,Kada , da otkrivaonjegovolice iplakao. Branilisu to i da to tinim, ali mi Poslanik,*i, nte braje pa ). MojatetkaFatima plakala je Poslanik, "Plakala ili ne plakala, su ti meleki rekao: .s., stalnopre krivalisvojimkrilimasvedok ga pod glil' Poglavlje o naslovio; Buharije ovo poglavlje meleka.'rT iehidima strane od hlada ravljenju Meleki koii su doöli satabutom kaie: UzviieniAllah

li i,;is' - 3,! &L.,i<i.r il ü S iu,) it'" i 4zaÄt';ii.,31. ;,j',5 1';GA. f3:'
"znak njegove vldsti" - rcie im viercviesnik njihov - "bit ie kovieg koii cevdm stiti
'r6Hadis potresu ga Aßa zbogsa'dove smrti.Prenosi o br'2466 Diabira: 1915/4 122lZ br3802i [4uslimod Buhari: je prisustvo dienazitojeu Nesaimeleka Kada u pitanju br jinomSunenu. Sahihu sunenin_nesai:441lZ Pogledäj: 2816. '\' Buhati. 32/6,bt. 2416. 129

Une! SLttejryan E.kal El t koji te meteki:1osiri, kot.'le bitismlre u te nje za v.ts od Gospodar1 vaieg i ostotcll onoga ita su Muss i Harun ostcvili.To varn je, zaista, dokaz, ako ste vjernici!,,r'B

svijPtn"].,:<u

Allahnasje u ovom ajetuobavijestro 5Ll oa meleki sinovima lsrailovim tada donüeli tabut, da bi ih smirili uivrstjli i kakobi znalidaje Allah odabrao Taluta vodu i da bi ga slijediii bili za i mu pokorni. Zaitita N{edinc i Mckke od DedZala Dedzal kadase pojavj, u svakigrad ae, uai osimu Mekkui Medinu zbogtogaito aemeleki iuvati ovadva grada. Muslim prenosi 5vome u Sahihu hadisu Fatime bintuKajs priöe iz Temima Fd Darijada je Ded)alrekao: sam Mesjh ,,-Ja Ded:al. Uskofo []i se dozvoliti ie izlazak.l7-a(i cu,hodatau ZemIjom, neae ostati ntednomje sto,a da u njega udem, u ietrcleset ne sve noai. Neauuai u lt4ekku iTaribu.Ova dva gradasLr mr zabran1ena. god pokujamda udemu Kada od .jednu njih,doiekatie me meleksaostrom sabljcm ruci, u odbijajuai Näsvakom me. njiho vom prilazu stojemeleki ih iuvaju,, koji "Poslanik, Ona kaze: je s.a.v.s., udariosvojrm ,Ovoje stapom mimberu rekao: o i Tajjiba, ovo Tajjiba, ovo.ie Tajjiba." t4isleai Medjnu. Je na
''dEl Bekare,248. |0

., prenosi Ebu Bei<reta, a on od od Buhari Poslanika,'=, je rekao: l\,4edinu da ,,U Allahovog prijetnja. ie togadana uii Ded2alova Ona neie kapija svakoj njihte biti po ina od imatisedam dvameleka."'r' prenosi je Allähov Buhari svome u sohlhu da "l.la rekao: brdskim stazama Jine to4Poslanik,:l:., iu sumeleki nju nete ufi kugaiDed2al."' ro Silazak Isaau druitvu meleka, prenosi Tirm'zi Surenu u hadis Nuvasa od ibn j:, da je u Sem'ana,-:: on od Vjerovjest-tika, ,a hadisu Ded)alu o rekao:,,|(ada lsasinj\,4erjeside min u isioinornDamasiru, bijeleniunare kod u istoanom Damasku d'ramirir.na sa dielaodjeae, ( ^ n d c l o n j e nr,u k u1 dl t l , , i v d , ' , ] - l - .l h
,V[Cla:(l!U rasll1lt lri]rlir rl'lC 3itrrrun!

Od Zejda ibn Sabita, , se prenosida je . rekao:,,euo sam AllahovogPoslanika,,,,, cla ka2e:,,BlagoSamu, li blagoli Sarnul" Rel<li sL-r:
:r' Buhari: 90/ll, br.7125. r:' Bur.ri lCl/lJ, bf.7'l:3 ::' Silaz.k 15.a, je poLvr.lcn [4!: lnov.in]tdirrrtl: ä.5., u 22591'1. 2rrl0.sponrenutl r p !'r .r! i nn zi,pog! lr hacl dat\(rt)itit) lneni 1I iniz| )t,)/2 lt t t,t5

U,).r St!:.incn Ej,Ea!<i!

svii?tnejele

Poslairiie, ,,All.inov z,rito?,, je On lrovintelcl(i ra!irili s!t svoj.t l(rila S a nacl nrori,", I(ojc su n:rgr:rde scvlbi u i poclrrdarnosti melckimat sa U dvaSahiha prenosi je Allal]ov posla se da jmam izgovori nik,,-:, rekao:,,Kada amin'izgo voritei vi. Onajöte se izgovaranje rijeti amin podudarisa izgovaran.jem melekabit ie nru oproitenigrijesi je ranUe koje uiinio.,,rrl Buhari svomeSahjhu u prenosi:,,Kada neko od vas kaie arnin,itneleki na nebesima kaiu a m i n . a , a d a e n e i i e a m i n a n jp o d u d a r i a P k s e s

meleka aem'r oproiienigrijesi ilit kole rijeiima je Patinio;'))' Odros melekaprema nevjernicima i grijeönicima prema srnoobjasnili stavmeleka Prethodno ina. i na osnov!.r loga se ol)ia:nidvd niivjerni( l\4eleki vole ne hov stav premanevjernicinla. nasilnike izloaince, itaviieproti,,, njih nevjernike, raspoiozeni i borese. Oniunose suneprijateljski srca, kaoito se io dogociilo u nemiru njihova It4i bicina Bedrui HendekLr. aemoovdjedodati joi ono ito nijetamo spomenuio detaljno isa objainjenjem.
jiiiiiciu]:i 51.uit:tlje ["o:n,: nev-i .o .l I rr l,i^ rr I . rgonj,1 i |j had. bi r-i gov narod ustrajaoira optuzivaf]i-r laz,l\llall za bi, u vec ni sluialeva, njih sp!-ri.iao na kaziru, ioni koji bi izvri ii l<a2njavanje <acla bili inclclti. ne bi

d r ' r n l l i ' - m r l e l . d o i t . . m J o n r o ( t . n iq n J FI je i<oje Iiinio.'r

BLha.i i)renosl I |rLtHu.ej ea, , cla.je oc Allil ll.r!' Posia.lil, , ft,'kro: in.ram ,,Kada ka2er 5eDi .tIIah u Iin en hati i ilelt, r ecileAlIahr.tn ntero bbe trt r t lel\e+htN11d, jet,.bi.ta, iUe rijeiise pr:cludare s:
: \ r ' ., . , , n : , , d, o . , ( l f o 5 i r ! i r | r .k . : e O v ; j h . L j i 5 j { ] s . t r t r i b t l e j € ! a i rmz, r . r r r n r 5 v o r i c , a f t / J i l d r . t ! i A h m . L t , r s v o m et r u J l r . r . / r l l ( , r i el J a k i m :' 5 n h h l e p o u v j , { n r a B L r h : r t j eM u r l r n r . i S. r l j i m r e s l o : o Z . l r e b o n a k o k a k oo n i d v o j c a le ka:u.,, M , r . r z i I T e r y t L v e l t e t h l b lk a t e : , , p r o n o 5 e t b n H i b b a n t o r 9a u s v o m es d h r l r !i T ä b e r a ns a v j e r o c t o s t o t n is e n e c i o m i m r : r B L r h a r2i6 2 l 2 , i b r .7 8 0 i t \ 4 u s l i m : 3 0 7 /b r,. 4 1 0 1 ttl Buhati, 266/2, bt. 781. El

{-lni6trerr.ic Lufo.';'.ll;r:-oda Ä,4e zadu:eni Lrrlilerije Lutova narocla el(l za sudoill Lrllkunr adicalijepog edai Lui,a.!., izq O ih je r q.J!iio. l\ijegov niiod nijezrao ;: njilr. .r r ,r^., . n f , . , , i . .r r , i i
: BLr.r ,.:ilrl Ii 7!6

; hiD'

I t'lPtn.n

Ft-F.t ^,

Svijetmeleko

b a n o o i l i , 2 c J e i l d a n j i n . tu i i r - rn e n r o r a , . l d sa a e p je Lut,a.s., ih ititio i govorio aJi oni odbili in.r, su D2jbril je udariosvojimkrjlomi izbrorm ocr, ih pa su oslijepili: kad izaslanjci ,,1 Naii dodo!e Lutu,on se zbog njih nadeu neprilici bi mU i "Ovoje teiko pri duii, pa reöe: muian dan!,l narodnjegovpohdi njemu, a i prie su radili "O sramotna djela. narode moj", reae _,,eto on mojih kaeri, one su vam tisti.je! Bojtese Allah r p r e d g o s t i m a o j i m m e n e s r a m o t i t e la r m Z meatuvama nema razumnaaovjeka?,,,,Ti znaj da nam nisupotrebne tvojekaeri,,reko<e onj "tidoistd . / n a s\ t d h o r e m o r ' . A l td aj a s a m o m - rete on "jli da se moguosloniti imammof" na nekogsnäinogl" melekirekoie,,,,O A Lute, mi smo izaslanici Gospodara tvoga, tebj ne oni mogunauditi. kreni ieljadisvojonr gruno Ti sa u dolranoaibezZene svo.ie, ie zadesiti lto nju isto i n j i h ,i n e k as en i k oo d v a sn e o b a z i r e lR o k m i a zar Jepraskozorje, praskozorje blizu?,,16 nije l b n K p ' i r L a l e :S p o n i n j J d i m j - j z d 5 d o d DZibril, a.s.,i udarioih po licimasvojim kri lom, pa im je istjerao Ka2e da su upale oii. se potpunosti, ostaloni njihova u nije mjesta niti ,'Onisu od njega traga od njih...ka:e Uzvijeni:
" Hud,7781. '11 Bidaje El wen nihaje,19771 ti.;

gostenjegovetraZili,pa sma ih im oslijepili:"lsku sitekoznu Moju i prijetnje Moje!'l)a U zoru ih je Uzviieni Allah wtialio'.,,t kada pade naredbo Naia, Mi sveprevnusmo, ono ito je bilo gate - bi dolje, i na njih kao kiSugrumenje od peiena blala spustismo,koje je neprekidno sipolo, obiljeZenood Gospodarutvoga, - a ono nije daleko ni od jednog nasilnika.")1e

'DzibriljeuzeoLutovnarodi, zajedno sa kaie: njihovomsrolon i imovirrompodiqao rvis, tako da su stanovnici neba iuli lave2njihoje izvrnuo. pasa. vih Zatinrih Podigao je na ih donjemperjusvoga desnog krila'."

lbn Kesir u svome lef5iru ka:e:,,MudZahid

S p o m i n j i r i j e i i s l i i n eo v i m ,a l i n e n a v o d i e haclis svjedoii ovorne. koji o Proklinjanje ner'.jeroiLa ka UzviieniAllah Ze:
- . l t " + ; . . , . ' , i " \ ' i * . , : r . . , -

. . . : . i - . . . _ ,,Allah neie ukazati na pravi put onim ljLl climd koji su postali nevjernici, nakan ito su bili vternici i tvrdi!i ,1aje Poslqnik !stina, l'E (.:n€i,lZ ' " l l r d . 8 2a r - ' l
I 15

Uneü!/lejryslt El.E*9t a pruZeni su itn i jasni dokozij NeceA olt Ltkazatin6 pravi put noradu koji san seLt nepravdLt tini. Kazna im je prckietstva od Allaha imeleka isvih ljudi, nad swma niima "zto

Sviietnel.l,,l

rivajetu Sahihu u stoji:,,Doken e U drugorn s
vGti.Q3)

Takoder, kaie: . - . , . _ - . . . _ - _j . . .{j---:;i *ü t;_<)j : "Oni koji ne vjeruju i koji kao nevjetnici umru - zasluZuju, doista,prckletstvoAIla_
hovo i meleko isvih ljucli.'.i

2) Nleleki proklinju onoga ko uperi kl svornebratu gvozdenu iipku; Muslim u svome Schlhuprenosiod Ebu r.a., Hurejrea, daje rekao: je ko ,,Onaj ka svome ,,Rekao EbuKasim,::: bratu uper; gvoide proklinjuga meleki,pa mu oca makar bio bratod njegovog imajke."rra melel(a Prokletstvo ukazuje zabranjenost na ovog tina jer se ovim zastraiuje brat vjernik. pa Sejtan mo2eöovjeka zavesri da ubijemusl m a n aO v os ep o s e b n o d n o sn a m o d e r n o o r u . Io,e n ozeupalii i u lr -d rd,mdnl. g F\l Zje je ili uslijed nenamjernog dodira. Koliko samo ovakvih 5luiajeval 3) I4elehi proklinju onogako psrge ,'.lr,rbe ll,r!ro. Po'.la iL,r. A ,-,g rr U Taberanijevom ^4u'dientul kebiru, hasen sa r s e n e d o me o db n A b b a s a ,, p r e n o s i d aAe l a j l s hov Poslanik, rekao: psujemoje ashabe, ::, ,,Ko na njega prokletstvo Allahovo, meleka svih i Je ljudi."
rrrPredrodrizvor: 294/9, 519:1. br :r'[4!! im:2020/4.,.2616 b
l

Meleki ne proklinjusamo nevjernike. Vei mogu proklinjati one koji iine odreclene i gri jehe,a od njihsu: tr)i'lcicki proklinju Zcrrukoj:r sc rrcodazovc svorle muiu; Buhari prenosi svotne hu od EbuHurej Lt S.thi rea, .,, daje rel(ao: poslanik,:r: je Rekao Allahov mLt: ,,[(ada potovesvoiu suprugLt posteljLr, |l pa ona odbijeda dode,proklinju meleki je dok
ne Svane_42r1 "" A llmrän,88Z 6 r'r El Bekare,161. :i: Euharl:29319, br.5193. l-lal

Urlters qlgjD qlt EJ, kgr Li

sinatraJu ioaqe,o,l ( Kolrm e se p.iblizirrllahu.! A Z a a , o v ot , , hova ndgrdda nagrada jk"j" Ail;;";;":;:

.r,rlno,ro qunerrtiudip.ova , i ::i" l. , r^o5ldn,lovjh, a.haoa ,.

Sltjet!]etgka

ll1. :ll".i"j" nagradal

u ovim irna. riie( Srrasnaro je

jtite novotarekao jto stoji u hadtsu: ,,Kouvede neku novotarijuili ugostj novotara, njegaje na prokletstvo, Allahovo prokletstvo meleka svih i ljudi;' Novotaria Ä4edini u jejoi veaizlotin.Buhari prenose Aii jbn EbiTaliba, da je Muslim i od ;., rekao: poslanik,:,je rekao: ,,Allahov je ,,Äledina . harem lra'dosevra, ko u nju uvecle od pa novo tariju, zaititi novotara, njegaje Allahovo ili na prot(tetstvo, prokletstvomeleka i svih l.judi, Ailahod njeganeie na Sudnjem danr pflmtti nikakvo opravdanje.,rr6 'tr'la?enje nevjcrnika clavide melcke f.revjefnici tra)jlida vide nreleke su kakobi bili uvjereniu jskre|o5tAllahovog poslanika, s.a.v.s., ih je UzviieniAllahobavijestio pa 11a te dan kadaae vicJjeri meleke dan njihove biti nesrete. Dakle, nevjernici vid.jeti ae meJeke na danu kada ih budu kalnjavali, onogaciana ili kadaim dodesmrti otklone preprere: se ,,Ani kcji ne vje jju da ae pred Nas stati - govore:"Zaito nam sene poialiu nteleki ili zalta Gospodarasvoqs ne'vjdino?,,
Oili su, ztjistq, u clulama svojim oholj, a u neptuv;itrosti tu s,re.j, ani( . pr'Dslj. C.,oga
illlt, br l8l5

4) Oni koji sprcöavajusprovodcnie Allahovih propisa; tbn Madzdzeprenose u svojrrn .,,:::1' t^u:::,.o I,u. vjerodosfojnim sFnedomod tb,I Aooa\a, . da je Allahov poslanik, rekaoj.ho , namjernoubije, ubijteivi njegd, ko nasroJr d da scne izvl3i kdznd nlim,naljegale ndd A ahovo prokJFtsrvo, prokletsr m.te\a i Ivrh vo ljudi.

kazna nad ubjcom je koji ubio,na njega ovo prokletstvo, je a :,1?:r lor? a,i jll,,-uo :",|1r nastojida u potpunostj se l sprovodi jeri,at?l ne 5) Ko pruZi utoöiitenovoraru; ""lf koje prokt;njL, meteki tao iro ih - 99 Attdhsu oni kojj u Njegovll ,1,^"":,,,:]-"-yl"'*"' vJpr!, unosenovotarije,

ili auroriteton.r posreduje cla .^ 1l jzvrlj, seJle,Tyr"smrtna

)"'5 SahihusuneniNesa,i:492/3, br.4456 i 445t i S,ihihu sunent i4ad2e, tbn 96/2,bt. 2131. t-18

bune i bore so plotrv nleflh propisaI zakonodavstva jli ugoscava]U ,

"'BLrh.fl,

l V L r s t i m ,9 1 ,rir ,t r . i r 7 0 , o v o l e 9

tu

u ,lLet te n alt E -Eitqr su j t Ddna l<aclaugledaju meleke gre3nici je nete rcciovoti i uzviknute: ,'sctiuv(jj tlas Bozet,,,"

naredbu uniite sianovnike da od Poslanika,,:, i Buhari .vojim sohih'mo A,4uslin Mekke. pte. .: , daje upitala od Vjerovjesnika, nose Ai3e, ,;.: Poslanite, li si irnaote2idan od da ,,Allahov sam od tvog naroda dana Uhuda?" ,,Pretrpio Teii mi je bio dan Akabe to ito sam pfetrpio. predlbn Abdi kadasamsebeizloiioponiienju Jalilibn Abdul-Kelalom. se ne odazva On mom pozivu. Otiiaosarnu brizii iz njesetrgoh kada Es re dodohdo mjesta Se'alib.'Podigao glavi, sam je a iznad mene bio oblakkojimi je pravio hlad. je Pogledao u njega, na njemu bio DZibril sam a l.ojim" oo,,\ I i.. e: ..U:\ a i'cni A ldhjF r .o rijeci tvoganaroda kojeje rekao tebl,iuo je ono iio suti cdgovorili. Poslao meleka tile brdada mu naredii sanjifla uiini ono ito ti hoaei." da P o s l a n i k , k:a ) e : , , P c z vm oj e I n e i e lb r d a , . , ae ( nazvaomi selan, a zatim rekaotO, ]\lul-tantje mede,Uzviieni Aliah auofijeöl tvoganaroda upuienetebi,a ja sam melekbrda.Pa me je poslaotebi da mi narediil Uzviieni Gospodar r t l r o , ,s . ' A l oh n c p s j an " r j i l , u ' m o v " Pa. c dvabrda."2'o Poslanil(, s.6.v.s., ,,l.le, reie: nadanr da ie se potomUzviieni Allahiz njihovihkiimi izvesti
" Mjelio irmedul\4ekke lr Lr. I !!,. ir .i.r oko Mckk.

iUcleki i ostala stvorenja U proSlom dijeluobjaanjena vezaizmedu je meleka Ademovog i potom,tva. nije samo Ali. ovo sto Je pov.jereno melekima. lvleleki oba vljajurazlitjte stvariu kosmosu kojemj vidimo i ne vidimo. Zadovoljit aemose spominjanjem nekihod ovihstvari kojesespominju Kur,anu u i Sunnetu. NosaöiAröa Ari je itajvete stvorenje, obuhvata nebesa i iznadnjega Ä,4iiostivi nad njimeuzvrsro je. se r Ari nose osmerica:
neleki ie na krajevjfia njegovim stajoti, a prijestol Gospodara tvaga ie tog dana iznad njih asmorica düatj.,,:.t "l

Melcki brda Brdaima.iu meleke koji su zaduzeni njjh. za Uzviieni Aliahposlao melekabrda clatra:e je
:rrEl'Furkan,-22. 2t "' E Hakkä, Obj.injenje 1Z o njihovoj vetitini predhodno u Je navedeno dijetukojiqovort njihovtm o svolsrvrrnd I ,10

l
I
iJ'1et sLtejryen Elfj ka," I

suijetmelekL

stvo t(ojiae sanroAllahaoboiavatii koji 1"4,,r dfuganeie pripisivati."lr Melcki zacluicni za zenlju, bilje i opskrbt lbn Kesir,a, ka2e:,,Mikailje zadu:en zemlju za i'riljke koje proizvode opskrbuna Zemlji.On imapomoanike fadeono Stoim on,po Alla_ koji hovoj naredbi, naredi. Gonevjetrove ioblake kamoGospodar Uzviieni hoae.,, Postoje melekizadu:eni oblake. za Tirmizi u svome Sunenu lbn Abbasa, , prenosi je od ., da Allahov Poslanik,:,,.., ,,Er-Ra jedanod rekao: d je Allahovih melekazaduienza oblake. ima On sablje vatrei njimagoni oblakekudaUzviod Seni Allahhote arr llioie ili tierati nekimgraclcvima neKtr]-, u l.l sanrojeciioq iovjeka kao ltc stoji u hacjisL, kojegprenc5i l!4uslim svornc u s.?hlhu tbrl od . Hurejfea, , a o/-r Allahovog poslanil<a,,., od da je rekao: . \ F L , i o v j . t i , t , , o u n o i . u jp u 5 l i i ; p d j c c u og l a su o b l a k u : ' N a t ob a i i u t o g i t o g ' .T a j pi oblakseokrenuo svoju i voduispraznio Harri. u
r4r Mu5lim: 1420/3, br.1795 iovoje njeqovaverzia iBuhdfijal 312/6,bt. 3231 . ' ar El-Bidaje nihaje,50/1. wen rrrSahihu sunenitTtrrnizi: 64/3,bt. 2492. 1,1) s l:n'.. V . . InL i , , na,"de,, 40 Ldt I , i n , . ,-

kojom teie vodaiz kamenjara u ravnrcu Jaruga primila sebisvutu vodu. je sltedio u On je tu
V,dtoie ioviekdldlo \loJiu Dd\.i u\mje vodu. ravajuiivodu ka svomepolju,pa mu je ovaj 'O, robe,kakose zovei?' iovjek rekao: Allahov 'Tajitaj; spomenuvii ime kojeje On odgovori: 'o, On upita: ovajiovjeköuoizoblaka. ga zatim, robe, zaitosi me pitaoza mojeirne?' na Allahov sam koji ito mu on odgovori:'Cuo glasiz oblaka je prosuo baiautoga ovuvoduda kaie:'Natopi ' m e . t , r ' t .s a p So i t o g a > p o m e o . ri v iri l o ml v o i o 'rada laZei :"1.o. io svojon baiionl'On re,'e: pogledam ono ito uberemiz ovebaiie. Treu pojedem tfeainu ainupodijelim sadaku, kao sa pofodicom, treainu vratimu zernlju'."41r a 're u svemu, za melekisu zadLrieni nebesa je pokretu kosmosL! od nreleka Svaki i zem.ju. kaoatokaie Uzvi<eni Aliah:
ll J ; '_urj

ono ,,1sredLtju lto nije sredeno,":1' -d. _-:trtJr) "l anihkoji nsredbespro,tcde."'' Onikojiposlanike la2utjerLrju negiraju u i koji zvijezde. Stvoritelja tvrdeda tu uiolJLr izvriavaju
r 1 \ l L r . l i n r1 8 8 1 4 , r . 2 9 8 / i 2: b ''Er Nizi.r5 E zZ a l . t , , i il

laer5!tejnan

EI+ik,'t

Oni kojisveovo ureduju Allahovom ndreqDom sumeleki, 3tokaTe kao Uzviieni Allal,.
"r_ä -L*G.

u;; 1;, -u,ür" -u, j;
mionih koji sc jedan za drugim salju pa kao vihar hite, i onih koji objavlluJu po razdvajaju i Objavu dostavljdju.',it1 - Iako

'Vriednovanie izmedu meleka i Adernovih potomaka
Staroje razilaZenjeu ovon pitanju lbn Kesiiso kaie: ,,Uienjaci se raziili u su pitanjuvrjednovanja meleka nad iovjekom. O postojinekolikostavova. Veiina ovih ovome n a l a zu I n j r E a m m u . e k e l i n r u ra i s t a v o vs e a a a tiausenjihovog razilazenja islaganja ovomsa u mu'tezilarna. Hafrz Asakir svcrnedjelu Tarihu bioibn u g r - , i L n ' c j , e t a ; b , r A i . b r r5 F i J db nA . d l , rd i minjenaj5tariji Lrierne ovom pitaFju. sLav Lr On pfisi.rstvovao spominje le spon]en,iii cla aovjek sijelu Omera AbdulAziza. je bilapri kod ibn Tu sutnagrupa ljudi.Omer ibn Abdrj Aziz, , je , je rekao: Uzviienog Allaha najplemenitije ,,1(od Ademovopotomstvo." svojstavje poil(fije Taj pio rijeaima UzviSenog,--,ii:

Uzviieni, takodetkaie:
tL _ >_r----.r'.cLl-: L .! tJ-.:."

{ .;i , r',iL;r:- :,i;-l;
,,TakoMi onih koji tupajLrgrubo, i onih koji vade blago, i onih kojiplove blzopa noredenjd izvria',taju iurno i,teduju ono;to nije sreatena..!1: Täkoder,kaZe:
1 . : .

"Tako Mi onih u rcdove poredanih i onih kaji odvrataju i onih koji oponenu titaiu.,"e Svioviajeti govoreo ulozimelekau urediva jzemlji_ nju stvarina nebesima
ra7 l-l\4ußelar,1-5. E ' " dE n N a z i ' a t , 1 5. ra' Essafat, 1 3. 11.1

/1otii k{,\ji vjeruju iiine
r E i i r i . l a t . , \ r nI r a j c : 5 8 1 1 ' I B e j j i r ] .7

dol}t6 djela

otli

.x.,, i !ia, najL}cija stvoren i a."" zb

I AI e"Liu ejln qlLE E kqL I

stlijstJt\eJsllL

5a njimseu tomeslozio UDejjei b nA m ri b . 5eid. Arakibn Malikje rekao:,,Kod Allaha nalusu . njegovi meleki.oni slu2eAjlahana 9lednti ovomi Buduaem svtetuj izaslanici Njegovjm su vjerovjesni(tmd. Svoistdv polkrrepioJe ,.Ue clmaUzvisenoq Allaha, : !r

El-Fezari je rekaor kada pitanje TadZudCin ,,Ovo ilmul kelama kojojnije je jednaod novotarija o generacije ovog ummeta govorionikood prve poznati imamovogummeta.""3 niti ijedan Staviie,potvrdenoje da su neki ashabi Abdullah Selam,.:.., ibn govorili ovome. o kaZe: nijestvorio stvorenje kojejekod ,,Uzvi<eniAllah s.a.v.s." mu Bi od Njegaöasnije Muhammeda, Na ni reieno:,,Zar DiibriliMikail?l" ovo pitanje i li on odgovori:,,Znai ti ko su DZibril l,4ikail? sivofenja ito kao iN4ikail pottinjena su DZibril il\4jesec, Allahnie stvoriostvorenje su Sunce plemenitije kojeje kod NjegaLjzviienoga,:1r,, od l\4uhammeda,,:.." Ovo predanje prenosi Hakirn u svome Mu iedreku. On i Zehebi .je smatraju I vjerodostojnom.rs Siavovi u ovom pit..s.ju Komentator Tahavijeve akidenavodida su po uöenju sarno dobriljudiivjero Ehlu sunneta daju vjesnici vrjedntiod meleka. l\4u'rezile pfe. d n o . r m - 6 l e k i r a . l - s a r J p v li j F d b e r i .i r r " J U a dobrim dva sta'Ja. Jedniod njih daju prednost jedni ovdj-'staju a robovima vjerovjesnicima, i
ls: \ett)Ll ikidetii rahdvijj?,z)9. r" Fogo..r A banljevu "cen: dje a s..rtU lid.tt ldhd d r tu vijje,'It.34)
'll

_,, ü_-( jl _;lL "l iejtan im poie bajati da bi im otkrio stidno mjesta njihova, koja ,u im ,ktivena bilo, i rci e: Gospodar vai vam zobronJule ova drva samo zato dq ne biste tneleki postali ili da ne biste besmttni biti.4'l

,{:,.:J|!r

Omeribn Abdul-Aziz obratiMuhammecl se ibn Kabull.KarzUu:,,Sta ti, EbuHamza1,, ka2eö On odgovori:,,UzviieniAilah je ocllikovao Adernaistvorio ga Svojomrukom,uoannuo u njegaod Svogaruha,narecllo melekima je da mu uainesed)du, njegovog od potomstva v]erovjesnjke Je posrao iposlanikei one ko.ie posjeauju meleki." Onse, dakle, sloiiosaOmeribn Abdul-Azizom i donionovidokaz. Rijeai Kesira Orneru lbn jbn o AbdulAzizu idooadar qF.i^^^.li^n as k u p u loii -. -.. Koo nJe9arspravljdju gre(ku Loju je r,/rekao
;;;; 4t)

utxli su| jtna!1g.Ea!!!|

svijet neElla

prenosi da su nekiod ne rznoseai stav. svoj se e5'aria bliZi sravu su meleki da odabraniji. Ovej stavseprenosiod nekih i pripadnika druEi Ehlu s sunneta, ovoje i stavsufija. a Sije ka2u:,,lmamisu svi vrjedniir svjh od meieka". Niko od veljkihutenjakanije rekao da su meleki odabraniji nekihvjerovjesnika. od S p o m i n j e s e d a j e E ba n i f e , , s t a o k o d o d g o :. Hu vorana ovo pitanjene iznoseii stav, tomeje a naklonjenkomentator i Tahavijeve, akide.ri! rh., Sefarinj spomjnje:s6 je imam Ahmedgovo da flo:,,Onaj daje prednost ko malekima grijeii.,, je Takoder rekao: je vjernik vrjedniji ,,Svaki od meleka". Suötinr mimoilaZenja \erta sumnjeda nevjernici imunafici n e r-l"zou vrledrovary*)d ntetFJ..md, s,.l ont vecoj zabludi sioke: od
''Onisu kao stoka,caki gori- oni su zatsta
nemarni,',51

da lako neki smatraju su melekivr.jedniji od je vrjednovanje izmedlr ljudi i njihovo vjernika i meleka. vjerovjesnika Dokazi onih koji vrjednuju dobrog öovjekanad mclekima Nakon smo utvrdilimjestonzlaza objaito onih kojiljudesmatraju oda snitiemo dokaze od meleka. branijim Prvidokaz:Allahje narediomelekiria da uiine sedidu Ademu,a da tovjek nema prene da dnostonda melekima bi bilo narealeno mu utinesed2du: ;i -! \rij;-i;,,-ir,L:--Lf,i)[u L.-ü ],_.1.

"A kada rekosma n elekific: 'Poklanite ali seAdenu!'- ani sepokloniie, lblisne htjede,on seuzoholii postanevjernik.":tt na Neki odgovaraju ovo da je sed)dabila Kada ovo bilo bi Allahu, Ademim je bio kibla. a Utinitesed/dukaAdernu, tatno,Allahbi rekao: a nel za Adema Daje ciljovesed2de uzimanje bio i sedzclu da Lrtini kiblu,onclalblisne bl odbio jef ne bi tvrdic da je on boljioclAdema, kibla
'5'El Bekai.,14.

1;,,.-ir;-.;s, --i-r,

j" tjudi lo yr"d111t:jrnedu dobrih i meteka.
' Serhul akideti Tahavijjje, 3J8. 156 Lewa iul envaril behijje:3gE/2. n l 5 lE t E a ' a f , 1 7 9 .

Vrjednovanjemne :elimo vrjednovanje izmedusuatine vrsteiovjekaisuitine mereKa,

18

j UqErlt ll e qsJLEl-Ei klt!:

syietrleLekL

Inorebiti l(amen inije u Ltzimanju kame|a tog za kibludokaz njegovojvrijednosti. o Jstinaje daje sed2da meleka Ademubilaibadet Allahu, pol(ornost njemui natin priblizavanjanjemu, tim ito je to za Adema s bilapoiast, odavanje plemenitosti i uzdizanje. Ne prenosise da je Adem utinio sed2du melekima. Stavi<e, Ademuinjegovompotomstvuse nareduje iinu sed)du jedinoAIIahu, da Gospodaru jer svjetova, su oni,a Allahnajbolje zna,najodabranüa vrsta, to sudobriAdemovi a potomci. Oni moguainetised2du samoAllahu Gospodaru svijetova. Drugidokaz: Rijeüko1e govori tblis:
r-t ) * ,,i) .-;_ .,.rJJ,:..,

'Ji*

-'i3
j .

- - ' : ., - . - l - , .
-*.
JLJT -.:.jl-*

-;i

i:*)-J

"A kada Gospodar tvoj rcie melekimo;:!a le na Zemlji namjesnika postaviti!' oni rekoie: 'Zar ie Ti namjesnik biti onaj koji aeno njoj nered iiniti i krv prolijevati?A mi Tebeveliiamo i hvalimo i, kako Tebi doli kuje, itujemo.' On rcie: la znam ono Sto
vi ne znate.'tt6!

Halifaje vrjednti od onoga ko nije halifa. l\4eleki trazilida hilafetpripadne su njimaida od njihbudehalifa kadasu reklil
l-.+ j: - . " - " - - * *
': - - t t ) L .. _; --]. J.-.-"J*^

{ |t .rir -l -!--it "l kadc rekasmo melekima: 'poklonite se Ademu!' oni se svi, osim!btjsa,pokloni<e. 'Zarda se poklonim onome koga si od ilovate stvorio?' - feie.',lte

Ovajtekst govorio vruednosti Ademanad lblisomkad mu je naredenoda se pokloni Ademu. Tteiidokaz.UzviieniAllahje iovjeka stvono Svojom rukom, meleke a rijeiju. öetwtidokaz:Rijeti\Jzviienog Allaha:
'5'El lsra,6'1.

''Akoda Gospod\t tvoj rece melekima: Ja ce na Zemlji nonjesniko postaviti! - oni rekoie:'Zar te Ti namjesnik biti onaj koji aena njojnered tiniti i krv prolijevati?Ami Tebeveliaamo ihvalimo i, koko Tebi dolikuje,atujemo.'Onrcie:'Ja znam ono |to vi ne znote,""o' Da hilafet nije stepef v,.aiod njihovog ste p e n ao n i n - "b i t r a i i l i d ai m p r i p a d n e .
:"'E B€kare,10. " E Uokr!1r,l0
!

r50

-[i!e! uryetsu14maLE

Sviietneleka

Petidokaz Vt\e.jnostAdemovogporomstva nadmelekima znanju u kadaih je Allahpitaoo imenima, ntu onl nisuodgovorili, su pri pa vea znalida oni to ne znajupa ih je Ademo rome obavtestio. Uzviieni Allahka)e: 5 * l - - * \ : _ J . _ " * . -- _ *
q -ii L:l:t

i su su izvriili jednuobavezu sada u iiiekivanju naredne."'5l da Ebu Hurejreprenosi je AllahovPoslaniponosi onimakojistoje se sa rekao:,,Allah k,".:, nebesa. Govoriimi na Arefatukod stanovnika Doslisu mu praove ,,Pogledajte mojerobove. kosei tijela."'6o Snjave je ga Prenose lbn ovog hadisa sahih. Sened i i S H s H i b b a nr s v o m e a h i h iu a k i m B e j h e k i u v o jim 5unenima.' 65 meleke odabranüim navode oni kojismatraju sljedeiihadiskao dokaz: ,,Kome spomeneu u a sebiiJa njegaspomenenr sebi, ko tre spo u meneu nekomskupui.ja njeg. sporrenenl borjem skupu." r:ime Acle lto svoj Takocler, stav dol(azuju p m r r i o v i o i o m . l i m a j uf e d o s t a t a l {i a a l - a n ai Iakoal-.t svol Doka/ujir, öinegreikei propuste. Uzviienog, stavrijetima :ri.l ,.J, _-r iti:i ;i]
tt 5(hihr I ti:dn;i',6111 T . L .: i r i v i u f r o r , j I j . l r i r t . ' tnlil)ri t1,t,1ti1 , " E t1:[ 50

*ri"

Reci:'Zat su isti o;i kojiznoju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!a62

Sesti dokaz.. Ono ito upuiuje na prednost je aovjeka ito ito je njegova pokornost te2a, a samjm i odabrania. tim je aovjek po svojo.i pri_ fodi sklonsirastjma, pohlepi,2udnji, srdibi,a sveovestvari postoje meleka. ne kod Sed clokoz: mi Prcthodne generacte ci rale su hadise govore vrijednosti koji o clobrih ljudinad n e l e r ' r r r.a , e r r o . iIlh l i u d . r r r l._ _ r r , , v ob i l t r p i . je l o S eo n i b i t o s m a t r allo i i m . i i Ostlii dokoz: Allal.t ponosiSvojim se dobrim robovima l(ada izvriavaju ito im je On oni ono r r . p d i o r p r o p i s a o k a d ao b a v l j a jp r o p i , a n . i u namaze. l\,4usnedu lbn Maclid2e preU i kod se nosi od Abdullaha je Allahovposlanik,.,.., da rekao:,,Radujte vai Gospodar otvorio se, je jednaod nebeskih vrata vama ponosi isa se kod meleka. covori im: ,,pogledajte moje robove,
": EzZumer,9

!.-

,,)4vam ne govorim c)as6m i elek.""r
i

r!2

Atner)! IcjlttoJtEt E4ar

Ovo ukazLtje na prednost nleleka nad aovjekom.

Zakijutak ovogpitanja
Zakljuaak je ovog pitanja ono ito je rekao lbn TejmUje su dobriroboviboljiu pogreou da savrsenosti kraja. te uai u Dzennet, Oni dostiti ugJed, nastaniti najveae stepene, pozivjet ih ae N4ilostivi, potastitte ih gledanjem Njegovo u plemenito i meleki im sluiitipo Allaho_ lice ae voj dozvoli. Ity'eleki odabranijiu pogledu podetka. su lMeleki sada u visokomdruitvu, tisti od su onogaito rade ljudi,utonuliu ibadetsvome Gospodaru,nemasumnje je sadainje i da sta_ njeboljeod stanja ljudi. lbn Kajjimje rekaor ,,Ovimpojedinostima je razjainjena tajna vrjednovanja, usaglaieni dokazj dvUe grupei slo:ili svina istini. Allah se A najbolje zna."

JAOTZiU

Prc(1q0,/0tLEaitü'tarj(tat.tEkkinat'/jetuttitrlenltrjih......-.........5 K0kv0 bitivjeravanje ......................................6 trcba umeleke? svoßtva Njihova i mai............................................................. fl.tÜ(Atv]/ll\]^tAtilla;t0iftt.AtN11AtN1tH............................ M1tetijaodkajesurtvarcni...-.......................................... K0d0sustvareni|...........................-.............................. Videnje .............-........ ............... nelekI . . .ro Veli(iname\ek1........................................................... Veliiin0üibti|a............................................................. Veliiin1 nasi\e nelekI Aria..... . .. . ... . .14 I'irll/lrr',li1iriirJti/]iti1,1,1................................................. /it:0ne|ekI..................................................................

11epat0ne|ek0............................................................ plst\ii]ihastuahliku Da liiznedu nelekI itavjekI i i.lkdu1........................................................................ Nlih,va tazlk|vanje uizgledu ................................ i velitini 19 l4elekine p\l (nisu aju apisani nlikaili)enskl) kal .........20 Ne|edunifipi1u............................................................ l',liledasddna m ine unaruiu re...........................................23 Itljesto nelekI batavkd ............................... ........24 ................ Brajneleka. .................. .26 .......... .. ......................... ..........
/ u l f r i iIit L ' r 1 i r i . . , , . , , . , , . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . .....,..,.... . . . 2 8

Diibtittliikail...................... ....................28 ßtall.. ............................. . . . ... - ............29 .-* l,,lilik..... ............. ..........30 .......... ... .......

r54

ti:'

_;l'-

pasl0ri(inq i vJercvjesnioila .-.7 1 iza]1nki Ridvan...............................................................................30Njegavin AllahIvi ili d1de p1sllnikvjercvjesnik.....t4 . ...30 tv\ka ................ Nije an1jk\np tnelek lliunkxil'1eki................ . . - . . ....... K0k0jeda\02i1a\bj0v0Pat|0niku1........................................ H1rufillanft.................................... 31 je 76 mßija 3l Aüai1..................................................................................... s0m0 üibril0v0 nije tlottavliI 1biIve.................... t] Rekibi4tid............................................................................32 unanozu lnanio Posloniku le . . 79 l2 DiibtilavarukjaAllah|vanPas|Intku.............. Dd lineleki umitul ............................................................... 3s ............................................ 0 r u 9 i p u \ | v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......7.9 . . Atütla itlAtALl'lA 5\tAl\IL,l4 !a,thtlle paslanike! .........80 ......... kaa 35 iega ne neleke Zboq Alldh i1lje Meleki ilsnii krtitirobovi................................................ su .. . |iudi............. . a2 padstk\je u Pakretu stidme|ekI...........................................................................36dabn du\0n0 patanqka . .85 . lJIi dabtih diela 3B Pßanje iloäh Adenovih Irlf rf4ldr,ri /trlfjl'rt{]8ü.i ........................................... /,1'l . . pretvIr0nj1 3a udruqe likorc................................. Detnipäed\bn,ali)evilail(lkh............90 Spasabnast .. ... . .. ....... . 90 pi\u li D0 neleki djela ... Njih0v0br\in0.......................................................................42 srcI?. . 9) .. Aden\vog ßkuiavInje Njih1va2nanje......................................................................42 pat0tnstva..... - . 96 tnttniias. kadi duje . . . . lLzinaju rabava in dade Prcpn1njeVis1kagskupa...................................43 tluie . .. . 93 uzitnInj1 Abveselja\i|ju p Uedniusvinstv1tina...............................................-..-......47 vjernikelikan . .. je aLa lllus.tirhia Bezgrje\nastne|ekI.............................................................48 telekutn/1i................. - 99 i kubuxt, u V..ai elek| lflrlrdr'lltili/]tr11i1.............................................................53 t iarjekI nielilvlttt !rüivljeDiu . 101 wijelu bu(iuient P091edndpriradurp1ekl.....................................................51 ................... .. 'l0l P0lü0jne\ek0...................................................................54 ................ ll4eleklivieni(i .. .. 101 .... llhtri rrrrrr rairi,i rrralirr' rr Ptinleinjihovagib!x1eta.....................................................56 Lr.i i - --i .103 . d........ . .. vierii(n ljubav .......................64 Njihava prctnI Illit,t/[ ]Nl)i..................................................... .103 vjemika lelekiiAden......................- - -.- -.-.......64 . P,naq1nle ............. . 104 -.-..-............ D0naieuje navieruike sqlev\ta Pit1nje nelekd t udrcsli 0 stvIrcnj(t aavjekd
ldiirrLiifii.tlirl:riiliirrfi'i'tilir,ii\,Jriar,'r'rrrrrrirriirLrrlr,r,r''.106 Adetnu jestvarcü................................. 6s ünjenje sedide kada ..'106 . . hleml.............-...-...................... 65 )najkajiljudepa(luiavadah.r................ UpListva upuknd nrclekl '1x . 106 u Kajl iaiekul| nitttdz d)etnn Aden0 je unra..............................66 kld0 ^leleki agIsulili su . \al . Anikaiiklanjajuuptt/atttsIffti.................. il/uirrrrrlll,f,r(........................................................................-...68 1al . pnznhe stf|tlnn . . . .. KolipaputiidlLt ntedLt lvlelekiiAtlenavipototnd(ljudi)----. .. 68 . . . 108 t|vjek1...................-.................68 1nikIjiltiai,tnatehu.........-..................... Njih|v1 u lblikav0nju ulag0 "109 .. .. Anikajicbltr.ebaleetike...................... 0ni(uvaju4denavIp1t1nstvo...........................................70

a,

_.Y

D0li dlülie je talev|ta stanenelekInands ad inl ptaklinju 1ragu ptuje ka 05h0be AllahovL, J)lüeleki u t k l j d . . . ........ . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 1 0 9 .l . . . .... ...... ....... ........... . . Paslanikl; ............. ]]7 Aninanjen0 viernika._ ........ . .......... l]0 davu _ ...... prcpisa;.........13a spravldenje Allahavih 4))ni kljisptetavIju U1le oprctt jehI vjemkind .......... . ......... z0 g . .....'l]l 5)K0pruiiutali\ten0vat0ru;.............................................. L4eleC' ptt.rts,.Ltttt , naL'Oin, /,naZit,t0al,,,t/t)jt) tht'Do .................-...................139 nevjemikI vide da neleke lrüenje krilinluiesnike unjina........... ............. ............|2 . . . . . ..................140 leleki iostalq stv1renja................... I'lel upßui 1ne ptßustvujun i........................... eki u kajl diu 11 4 . . .... .... ........140 N15aiiAr\ti........................... Snlenjiv1nje kod nelekI nas...............................................1 ts l\|e|ekibtd1.................................................................. Njihjvo sil1ienje vjernik Kwhn k7da uü ............................. 116 1 42 ztduieni zenlju, i apskrbu........................... z0 bllje Meleki Dlst1vlj1ju All1hlv1n P1sl\niku sel1ne njeg|vlg :l,lfi|in,i/r 0d nrari'[] I 45 ,r_/iiaiu I ,rrlrlrrdln............-......... l4irdNdL,lrrtlr, u n m e t l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , l g _ \tatajen2i1Iienjeuav|npitunju.....................................145 qbvese\javankvknik0...................................................... .......... .147 118 .......................................... Stavoviu pirlnju av|tn B0'P n0,'!04inü e l'nln1 iü \tlu thurata/n0....... |2 . . .......... ......148 ...... ntinoilaienja........... Suitin1 Z1\titaA110h0va9P0s10nika................................................125 nld ..149 dabrcg Dak1zianih vtjednuju ilvjeka nekkinn klji laititd i panatdabrin t\bovitnIi otkl1njInje I5,1 njih1vih pit(|nil ......... lakljuiakat1q teikat0...............................................................................126 Pr uttvltnelcka Izatn dabri ljudi .......................... is dien a h 1 28 PtaNlienje \ehidinta hldtld krilim0 ....... . . . .... . 129 . l',,1e|ekik\iisudai1isatabut1n...........................................t2e ZaititlMedneilekkeadDerlial0.....................................130 Silazsk u druitvu ß!t0 nelekI............................................. t3l l',4eleki 5u tIifili ktil0 S0man nad ...................................... 131 K1le nlgrude su i sevabi upadudlnostinelekind?....... t0 132 pren0 0dn0s nelek| nev)enidnI i gtijeiniin)a ...............133 5puit1njek02nenevjenkinI.............................................1J3 Uniitenje narcda............ . ................ Lutlv1 _ ......... 133 Praklinj1njenevkrnika....... ........ .................... . . 135 prcklnju k0j0 neod1zove nu)u;..136 1) leleki ienu se svome )) llleleki praklnju 0n090 upetik0 ka 5v0ne brctu gvazdenu .................................................................. iipku; I 37 r58

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful