FILOSOFIE

PROFESOR LEONTE SORIN

Filosofia, statut, obiect, specific
Filosofia este o component a culturii, a vie ii spirituale, al turi de tiin a literaturii, art , religie, acestea formeaz cultura i via a societ ii. Ea se afl în interela ii cu celelalte componente dar nu se confund cu niciuna dintre ele.

Înc din sec. V î.h. Platon spunea c filosofia este cel mai frumos dar pe care l-au dat zeii oamenilor. lHegel spunea c filosofia este floarea cea mai înalt a culturii. Al i filosofi au spus c ea este Kiutesen a unei culturi. Dac vrei s cuno ti cultura unui popor te duci la filosofia acestuia. L. Blaga spunea c filosofia este unul din modurile umane fundamentale pentru a rezolva ceea ce este . C-tin R. Matru ea este o concep ie în care adev rurile vechi sunt îmbr cate într-o form nou . într-

Filosofia a ap rut ca r spuns la întreb rile oamenilor, întreb ri cum ar fi : Ce este existen a ? Care este raportul dintre existen a subiectiv i obiectiv ? Cum se constituie valoarea de adev r bine, frumos, dreptate ? Care sunt cauzele nefericirii omului pe p mânt ? Ce este fericirea ?

Filosofia încearc s explice în ce const condi ia uman , conceptul de condi ie uman , deasemenea situa iile obi nuite i limita. În acela i timp filosofia se preocup de locul i rolul omului îl ajut pe acesta s ierarhizeze lumea. Filosofia îl ajut pe om s opteze în cuno tin de cauz de ce oamenii opteaz pentru anumite realieri.

Filosofia îl ajut pe om s se cunoasc pe sine s - i formeze o cuno tin de sine care sunt propriile sale real ri dar raportat la realitatea social , s - i formeze con tiin a alterit ii care este con tiin a respectului pentru ceilal i al turi de care tr ie ti. Filosofia s-a format în antichitate la început în sobiectul filosofiei erau puse cuno tin e din toate domeniile treptat s-a produs o departajare între sdiscursul filosofic i cel tiin ific. Tot pe parcursul istoriei s-au constituit domeniile medita iei sfilosofice.

P r i componente
Ontologia (grecescul antos = existen ) i care este teoria existen ei ca existen . Gnaseologia (cagnas = cunoa tere) este teoria filosofic a cunoa terii ca r spuns la întrebarea cum ar fi dac omul poate s cunoasc sau nu lumea, cum o cunoa te, pân unde este adev rul. Axiologia (axis = valoare) este teoria filosofic a valorilor arat cum se nasc florile, cum se clasific i importan a lor pentru om. Filosofia istoriei care studiaz legile progresului istoric. Logica este teoria principiilor gândirii corecte. Etica teoria despre moral . Estetica teoria filosofic a artei.

Problemele teoretice ale filosofiei sunt în leg tur în principal cu raportul dintre existen a obiectiv i existen a subiectiv ac. Raport a fost numit ca fiind problema fundamental a filosofiei. Pentru Kant problema fundamental a fost : Cum pot s gândesc unitar cerul înstelat deasupra mea i legea moral din mine.

Acest raport în linii mari implic 3 aspecte.
1. Problema primordialit ii este existen a de factor primordial sau cea sub Filosofia se împarte în concep ii filosofice maniste care pot fi materialiste i idealiste i dualiste care pun la baza lumii 2 principii care exist paralel. 2. Concordan a dintre cei 2 factori respectiv posibilitatea cunoa terii lumii. 3. Rolul omului în crea ia valorilor i sensul vie ii.

Specificul filosofiei chiar din sensul etimologic al termenului care este îngem narea a 2 cuvinte din limba veche greac

.

philo iubire pentru în elepciune sophia în elepciune

Istoria filosofiei
Este tiin a care studiaz sistemele filosofice în succesiunea lor istoric si le pune în eviden ? Istoria filosofic ajut la formarea unei concep ii adecvate despre lume, îl face mai receptiv, mai deschis, s se cunoasc pe sine? sine? Istoria filosofic ne ajut s r spundem la o serie întreag de probleme, s în elegem schimb rile radicale care se produc în tiin , s ne creem un echilibru interior ca s putem echilibru comunica cu exteriorul? exteriorul?

Filosofia orientului antic
Cu privire la istoria filosofiei orientului antic sunt înc discu ii. Unii spun c nu ar exista o filosofie propriu-zis , se propriusubestimeaz cultura orientului, dar al ii spun c fiolsofia din Grecia antic au cam preluat totul de la orient. i o opinie i alta pun în eviden simplismul cu care este totodat filosofia antic . Studiile care s-au f cut în sec. sXX, descoperirile arheologice care s-au realizat precum i saprofundarea oparelor fundamentale ale culturii antichit ii au scos în eviden c exist o filosofie original în cultura orientului antic. Aceste considera ii sunt mai aproape de aev r. Se cunosc ast zi culturile Egiptului, India, Mesopotamia, China.

Cultura mesopotamian a început s se afirme înc din mileniul al-III lea înainte de Cristos, aleste o cultur original i prezint un interes multiplu inclusiv pentru filosofi. Un important monument al culturii sumeniene este ciclul de legende despre eroul GHILGAME . Acest ciclu poart numele de Epopeea lui Ghilgame epopee scris pe t bli de cronic i care con inea ini ial 3600 de versuri. Ghilgame era rege al ora ului URUK ast zi se nume te WARKA. Legenda îl consider ca fiu muritor al zei ei NINSEN. Opera este incomplet dar are o substasn spiritual deosebit rar întâlnit în literatura antichit ii.

Tr irea fundamental a acestui erou este anxietatea, anxietatea, care este o stare existen ial izvorât din setea de cunoa tere i care înseamn stare de nelini te de fr mântare. În filosofia existen ial conatemporan anxietatea este tr irea fundamental a omului, este interesat des pe care o face într-o lucrare BLAGA. Cu privire la întrsentimentul tragicului spunând c sumenobabilinienii erau atât de înseta i de nemurire încât unul din cele mai înalte sentimente, sentimentul tragicului, apare la ei pentru prima oar dar în leg tur strâns cu via a terestr . În epopee este redat sentimentul tragismului prin faptul c omul trebuie se înfrunte zeii s le smulg principala lor însu ire, nemurirea. În concep ia timpului respectiv zeii erau ferici i pentru c erau nemuritori.

De fapt Ghilgame aduce un dar pre ios oamenilor i anume cuno tin a de sine, arat oamenilor c se poate valorifica prin acte omene ti. În epopee g sim rezonan e ale umanismului prometeic. Ca i Prometeu din legendele grece ti Ghilgame va înfrunta destinul, zeii, for ele potivnice, afirmând capacitatea potrivnic a omului. Prin crea ie omul devine nemuritor, credin a uman dar i ideea prieteniei, iubirii care-l socializeaz carepe om.

Filosofia în China antic
În China filosofia începe în secolul VI î.d.H cel mai de seam filosof cunoscut este LAO-TZÎ. Acesta a elaborat LAOo concep ie filosofic care s-a transmis timp de 2 secole si în secolul IV a fost redat în scris. Concep ia despre lume a lui LAO-TZÎ se îîtemeeaz pe cunoa terea LAOcaracterul material necreat al lumii care are la baz un principiu, o substan material . Conceptul cel mai important este conceptul de TAO care înseamn calea spre concept a fost interpretat diferit, unii ca însemnând calea cereasc al ii ca fiind calea opus . TAO este un concept care desemneaz drumul natural al omului. În opozi ie cu ceea ce este supranatural.

TAO
Tao este un concept a tot cuprinz tor, ordinea natural , via a oamenilor. Interesant este concep ia despre om, el spune c cel ce cunoa te oamenii este în elept. În elepciunea este mai mult decât o tiin adunat la un loc pentru c în elept înseamn cunoa tere i înf ptuire.

KONG FU-ZE FUConcep ia lui este opus concep ia lui LaoLaotzî el s-a remarcat prin doctrina sa etic , a selaborat codul de norme morale privind comportamentul oamenilor fa de superiori fa de ceilal i. În centrul doctrinei morale se afl ideea arminiei dintre om i cosmos.

Pe de alt parte este c omul trebuie s tind spre perfec iune moral c fericirea depinde de perfec iune. Perfec iunea moral i fericirea depinde de venerarea tradi iilor trecutului cu scopul de a se îmbun t ii climatul prezent. Printre frumuse iile morale pe care trebuie s le probeze omul 5 (cinci) erau considerate cele mai importante: importante:

S S S S S

fii generos dar nu risipitor. fii mândru dar nu trufa . ai dorin e dar nu pofte. ar i inocen a dar nu asprime. lucrezi f r a crea resentimente

Acestea Acestea au valabilitate si ast zi.

Filosofia în India Antic
În India antic se consider c filosofia începe o dat cu Uponisoe care sunt comentarii la Vede. Vedele sunt c r i str vechi ale religiei brahmanice i const în culegeri de imnuri, rug ciuni, vr i. Ele sunt documentare inestimabile ale culturii universale. Uponisodele pun în eviden existen a a dou orient ri filosofice. O tendin spiritualist dup care realul este determinat de un principiu spiritual suprem principiul lui BRAHMAN i o tendin realist dup care realitatea este determinat de elementele de natur material , reprezentarea acestei tendin e este filosofia Hardalake, carew este primul filozof al lumii.

Una din filosofiile importante din secolul IV V este Budismul (Buddha)
Budismul este o filosofie dar i o religie, a fost adesea contestat ca coal filosofic sau atestat. Din argumentele pro i contra a dus o dubl ipostaz mai întâi ca religie iar apoi ca filosofie. Budismul este legat de numele prin ului SIDDHARTHA din familia SOKYA, a primit numele de BUDDHA care dintrînseamn iluminatul. Siddhartha era un prin dintr-o iluminatul. familie nobil care impresionat de suferin ele oamenilor la vârsta de 29 de ani a p r sit familia, bog ia i s-a sretras în pustiu unde a stat timp de 7 ani ducând o via de ascet consacrat medita iei.

În jurul acestei personalit i s-au creat slegende. Budda a descoperit sensul profund al vie ii. Descoper c tr s tura fundamental a existen ei umane este suferin a. Ajunge la descoperirea celor 4 adev ruri. Adev rul despre existen a suferin ei, despre na terea suferin ei, despre nimicirea suferin ei, despre calea ce duce la nimicirea suferin ei.

Din acel moment BUDDHA începe s - i propov duiasc filosofia sa dar abia dup 300 de ani regele ASOKA îi recunoa te statutul oficial al acestei filosofii, ridic temple i monumente în locurile legate de via a i activitatea lui BUDDHA. Cea mai important carte a budismului se nume te TRIPITAKA care guverneaz lan ul reîncarn rilor. Orice fiin uman este condus de la o rena tere la alta prin nesfâr ite suferin e.

Moartea nu-l elibereaz pe om de suferin e pentru c nudup moarte urmeaz o alt na tere. Reîncarnarea este în func ie de faptele omului, încât oamenii pot trece dup moarte în existen ca animale, plant, spirite i chiar zeit i. Cea mai înalt treapt a reîncarn rii o reprezint existen a de tip uman pentru c numai în aceast existen este posibil aflarea adev rului i atingerea treptei de iluminat. Important este ideea c omul poate rupe lan ul reîncarn rilor chinuitoare prin propriile sale eforturi con tiente i poate dobândi nirvana, acea nirvana, stare de beatitudine opus instabilit ii. Omul ajungând la adev r î i anihileaz dorin ele, pasiunile i dobânde te o stare echivalent cu nirvana, stare de lini te.

Pentru budism lumea înconjur toare este o permanent curgere de forme, lumea nu-i ordonat , ci o lume care nuse formeaz mereu, este mi care, ea devine, nu exist , totul se modific necontenit, trece de la starea de nonexisten la existen . Ceea ce se modific nu este lumea ca atare, nu sunt lucrurile reale, budi tii v d mi carea lumii i nu lumea în mi care, budi tii particip emotiv la acea mi care, ei o deplâng, o simt ca o inconstant , ca o nesiguran , de aicea reiese concep ia pesimist asupra lumii. Visul budistului este de a se situa deasupra evolu iei în care se g se te, s dep easc aceast transformare, iar idealul este dobândirea nirvanei.

Eminescu
Marele poet Eminescu a cunoscut filosofia budist direct prin încercarea de a traduce lucr ri budiste iar indirect citind prelucr ri din filosofia budist . Astfel în opera eminescian g sim adesea numele lui Buddha fa de care se exprim cu admira ie. G sim termeni din filosofia budist , g sim idei foarte apropiate de filosofia budist . Cea mai budist poezie a lui Eminescu este Glossa .

Apari ia i dezvoltarea filosofiei în Grecia Antic Etapa preclasic a filosofiei grece ti Filosofia în Grecia Antic a ap rut în perioada genezei a apari iei rela iilor de produc ie scavagiste, ca o reflec ie implicit mai mult sau mai pu in în mitologie, dar ea încearc s se desprind treptat de mitologie. Asfel în Iliada i Odiseea a lui Homed g sim primele încerc ri de interpretare filosofic a lumii, primele întreb ri i primele r spunsuri cu privire la lume.

În poemul lui Hesiod Teogonia, mun ii i zilele g sim elemente de filosofie, Hesiod fiind poet. Acesta trece dincolo de originea zeilor i se întreab cum s-a trecut de la haos la cosmos. sAceast întrebare este filosofic i este o prezentare a filosofiei de mai târziu. Trecerea de la poemele hesiodice la filosofia greac propriu-zis este considerat un propriuadev rat miracol dar un miracol realizat de oameni pentru c primii filosofi erau stâns lega i de îndeletnicirile, problemele societ ii i au ajuns la filosofie pe cale omeneasc . Ei contemplau cerul, natura, dar nu o contempla ie pur ci pentru a g si solu ii pentru problemele cet ii.

Intervalul de timp în care putem vorbi de filosofia greac este secolul VI î.h. i secolul V d.h.(529), când printr-un decret printral unui împ rat roman este desfiin at coala de la Atena. Acest interval de timp a fost împ r it în mai multe etape:

Etapa preclasic considerat o etap cosmologic , între secolul VI i începutul secolului V î.h. Etapa clasic considerat o etap antropologic , între secolul V i IV î.h. Etapa elenistic sfâr itul sec.IV i începutul sec. I î.h. Etapa roman sec I sec V d.h. Etapele 3 i 4 sunt considerate eticizante.

Etapa preclasic a filosofiei Grece ti
În aceast etap sunt mai multe coli filosofice cum ar fi : coala milesian de la Milet coala Pythagorician coala Eleat coala Heraclit din Efes

coala din Milet
deschiz toare de drumuri în orizontul filosofiei pentru c pentru prima dat reprezentan ii ei î- i îpuneau probleme filosofice i c utau i r spunsuri la acestea. Ei se întrebau dac nu exist o natur comun tuturor lucrurilor, dac nu exist un temei. Din acest temei se na te diversitatea i î- i puneau i o alt problem îfilosofic , dac nu este i o unitate în diversitate. Aceste întreb ri sunt problemele mari ale filosofiei din toate timpurile (ce este diversitatea, entitatea lumii, etc.).

Reprezentan ii colii din Milet
Thales din Milet, Anaximandru, Anaximene.

Thales din Milet
Thales este cel dintâi filosof al Greciei i al lumii europene. El a f cut parte din toate topurile privinduprivindu-i pe cei 7 în elep i ai lumii Antice. Avea cuno tin e din toate domeniile (economie, hidrotehnic , militar ,etc.), dar el nu a fost primul filosof pentru c de inea cuno tin e din toate domeniile ci pentru c i-a pus problemele ifilosofiei. Identific temeiul tuturor lucrurilor. Principiul lui este apa.Dup el toate se nasc din ap i se întorc la ap .

Apa vorbind din punct de vedere antologic este începutul, natura comun a tuturor lucrulilor, de aici i posibilitatea transform rii lucrurilor. Apa este începutul, natura comun , principiul. Thales este primul filosof ce ajunge la natura principiului, pune la baza lumii un element concret, dar interpretat acest element concret prin prisma filosofic are rezonan filosofic i anume este cauza tuturor lucrurilor.

Anaximandru
este un urma al lui Thales. Va face un pas înainte în calea abstractiz rii. Pentru el temeiul (principiul) este o sintez a mai multor elemente originare i anume : ap , aer, foc, p mânt. Aceast sintez o nume te apeiron care în traducere ar însemna nelimitatul, indefinitul, sau chiar infinotul. La el g sim folosit i termenul de principiu.

Anaximene
pune la baza existen ei aerul. S-ar p rea Sc s-a întors la Thales. În realitate este un spas înainte chiar fa de Anaximandru. Se men ine la în imea abstrac iilor pentru c el vorbe te de noutatea principiului. Aerul se afl în mi care ce presupune comprimare i rarefiere astfel anticipândul pe Heraclit din Efes cu ideea dedubl rii viitorului.

coala Pythagorician
întemeitorul ei a fost filosoful i matematicianul Pythagora. Aceasta se mai nume te i coala italic . Pythagora s-a n scut în Insula Same în slargul Coastelor Ioniei. La vârsta de 40 de ani ssa mutat în Italia în localitatea Crotona unde va fi întemeiat o coala filosofic . La b trâne e este nevoit s se refugieze i de aici i va muri la 90 de ani în Metapont.Biografia con ine inexit i chiar din cauza acestuia pentru c el se credea de origine divin , fiul lui Hermes. A c l torit mult ajungând în Caldeea, Egipt, Persia.

coala coala filosofic intemeiat de Pythagora este apreciat ca un moment de seam al filosofiei, dar nu era numai o coal filosofic , tiin ific , ci i o sect relogioas i grupare politic de orientare filofilo-aristocratic . A avut o evolu ie sinuoas i contradictorie.

Cu aceast coal avem de a face cu prima form de înv mânt organizat. Era organizat dup principiile unei organiza ii religioase. Aici se f ceau practici complete de intruniri, existau interdic ii severe, disciplin mistic . O m rturie antic ne spune c tinerii ce veneau la aceast coal erau mai întâi cerceta i la fizionomie, deducându-le caracterul i deducândutemperamentul. Cei ce erau admi i li se fixa un timp de t cere. În aceast perioad se numeau auditori. In aceast etap lucrurile cele mai grele erau t cerea i ascultarea. Dup aceea vorbeau punând întreb ri i spunându- i p rerea i se spunândunumeau matematici (geometrie, muzic i alte discipline superioare). Cei care î- i însu eau aceste discipline ale tiin ei treceau mai îdeparte la cercetarea universului i principiului naturii, numindu-se numindufizicieni.

În filosofia lui Pythagora se g sesc con inute i teze de antologie, cosmologie care con in o serie de elemente miabile. A a cum remarc Aristotel , pytagoricienii au fost primii care sau ocupat de matematic i au cultivato . Ei au scos ideea dup care principiile matematice ar fi principiul lucrurilor, dar dup cum în matematic numerele sunt elemente primordiale ei au crezut c celelalte lucruri sunt modele ale numerelor. Num rul fiind considerat substan a lucrurilor, rezult c num rul este principiul lumii.

Au elaborat o adev rat simbolistic a numerelor. Ei identific lucrurile cu câte un num r.
Astfel: - cifra 1 este considerat unitatea primordial , esen a din care au ie it celelalte numere cifra 2 este primul num r par esen a sufletului cifra 3 este primul num nepereche dar care este perfect pentru c are început, mijloc i sfâr it cifra 4 este substan a justi iei cifra 5 este substan a c s toriei .. cifra 10 este simbolul întruchip rii perfec iunii supreme. Aceast cifr va avea adânci rezultate în filosofia Greac .

Pythagora cuno tea 9 corpuri cere ti. El mai inventeaz un corp ceresc numit antiterra ca s fie zece (10) . Din filosofia lui Pythagora se desprinde ideea valoroas dup care lucrurile rezult din armonia for elor contrare care s-ar elibera. sUniversul nu este un haos de fenomene ci o armonie, un cosmos guvernat de legi , de necesitate matematic . coala are o contribu ie important în domeniul filosofiei i re inem: are meritul de a fi sistematizat cuno tin ele de matematic aduse din trecut respinge geocentrismul

coala Eleat
Numele colii vine de la ora ul Elea la nord de Napoli, i ast zi se nume te Velia. Aceasta era o colonie greceasc . Intemeietorul colii este considerat XENOFON din COLOPHON, dar alte surse printre care i DIOGENES LAERTIOS care este un înv at grec ce a tr it în secolul III d.h. i care a cules texte, date, despre filosofii care au tr it în perioada preclasic

În lucrarea Vie ile i doctrinele filosofilor arat c un elev al lui Xenofon pe nume PARMEIDES este adev ratul fondator al colii. Parmeides este un filosof care prin gândirea sa uime te pe cei contemporani lui, ui cei din zilele noastre. Problema pe care i-o pune este cu privire la iposibilitatea i modalitatea fiin ei noastre de a conceptualiza, de a exprima rolul prin ideal , abstrac ie. El începe s se întrebe de ceea ce este i merge mai departe cu întrebarea : Ce este ceea ce este? i Ce este? R spunsul pe care î-l d este numai existentul, prin îexistentul, care în elege principiul, ceea ce întemeiaz . Dup el exist numai existentul, iar non existentrul nu exist . El pune i problema raportului dintre existen i gândire. Spune c existen a este i poate fi gândit , non existen a nu este i nu poate fi gândit .

Ideile sale vor fi continuate i dezvoltate de un elev al s u i anume ZENON din ELEA. Acesta a devenit celebru prin nu mai pu inele celebre aporii care se mai numesc i argumente sau chiar paradoxuri.

I. Prima aporie este împotriva mi c rii : Pentru ca un corp s ajung la int el trebuie mai întâi s ajung la jum tatea drumului. Dar pentru aceasta trebuie s parcurg jum tatea primei jum t i, i a a mai departe p n la infinit înseamn c mobilul st pe loc. Aristotel caut care este gre eala ra ionamentului i anume c nu admite c într-un timp finit se pot stabili întrpuncte spa iale infinite. II. A doua aporie se intituleaz Ahile i broasca estoas Z bavnicul nu va fi ajuns nicicând în fug de altul mai iute de picior, deoarece cel ce urm re te trebuie s ajung mai întâi în mod obligatoriu acolo de unde a ap rut cel ce fuge. A a c în mod obligatoriu z bavnicul se va g si de fiecare dat înainte .

HERACLIT din EFES
numit i obscurul, datorit faptului c el tr ia izolat era melancolic, dar este filosoful ce a tr it pentru filosofie. Avea încredere nem rginit în ra iune. Diogene Laertios spune c ar fi scris o carte în mod inten ionat neclar ca s fie citite numai de cei capabili. Heraclit sub form metaforic pune în circula ie idei fundamentale pentru dedublarea viitorului. El exprim o întreag concep ie despre lume i anume "Aceast lume, aceea i pentru to i n-a fost creat nici de vreunul dintre nzei , nici de vreunul din oameni. Ea a fost întotdeauna, este i va fi un foc ve nic în care dup m sur se aprinde i dup m sur se stinge

Etapa preclasic a filosofiei se încheie cu activitatea i crea ia a doi filosofi, i anume: EMPERACLE din AGRICENTE i ANAXAGORA din CLAZANEME, care nu aduc tenme noi în filosofie, ci le redimensioneaz pe cele vechi, filosofia lor fiind un fel de compendiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful