´r¯. s ıh ´r¯ s ımate nigam¯ntamah¯de´ik¯ya namah a a s a . ´r¯ an venkatan¯th¯ryah kavit¯rkikakesar¯ s ım¯ ˙ . a a a ı . ved¯nt¯c¯ryavaryo me sannidhatt¯m sad¯ hrdi a a a a. a .

´r¯ argavamunibhih anugrh¯ . s ıbh¯ . . ıtam

´r¯ . m¯ ar¯yanahrdayam s ılaks ın¯ a . .

This document∗ has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of

´r¯ rangar¯m¯nuja mah¯de´ikan s ı ˙ a a a s
His Holiness ´r¯ s ımad a n d avan of ´r¯ ngam ¯. . s ıra ˙

A This was typeset using L TEX and the skt font.

´r¯. s ıh ´r¯ s ımate r¯m¯nuj¯ya namah a a a .

´r¯ ar¯yanahrdayam s ın¯ a . .
harih om asya ´r¯ ar¯yana hrdaya stotra mah¯mantrasya s ın¯ a . a . . . bh¯rgava . s ih, anus. upchandah, laks m¯ ar¯yano devat¯, n¯r¯a r. . a a a .t . . ın¯ a . yana pr¯ ıtyarthe jape viniyogah . .

karany¯sah a .
n¯r¯yanah param jyotiriti angus. h¯bhy¯m namah n¯r¯yanah a a . . ˙ .t a a. a a . . . . param brahmeti tarjan¯ ıbhy¯m namah n¯r¯yanah paro deva iti a. a a . . . . madhyam¯bhy¯m namah n¯r¯yanah param dh¯meti an¯mik¯ a a. a a . . a a a . . bhy¯m namah n¯r¯yanah paro dharma iti kanis. hik¯bhy¯m naa. a a . . a a. . .t mah vi´vam n¯r¯yana iti karatalakaraprs. h¯bhy¯m namah s . a a . a. . . .t a .

angany¯sah ˙ a .
n¯r¯yanah param jyotiriti hrday¯ya namah n¯r¯yanah param a a . . a a a . . . . . . brahmeti ´irase sv¯h¯ n¯r¯yanah paro deva iti ´ikh¯yai vaus at s a a a a . . s a . . n¯r¯yanah param dh¯meti kavac¯ya hum n¯r¯yanah paro dhaa a . . a a a a . . . rma iti netr¯bhy¯m vaus at vi´vam n¯r¯yana iti astr¯ya phat a a. s . a a . a . . . bh¯rbhuvassuvaromiti digbandhah u .

dhy¯nam a
udyad¯dityasank¯´am p¯ asam caturbhujam a ˙ as . ıtav¯ . ´ankhacakragad¯p¯nim dhy¯yellaksm¯ s ˙ a a. . a . ıpatim harim 1 . trailoky¯dh¯racakram tadupari a a . kamatham tatra c¯nantabhog¯ a ı . . tanmadhye bh¯mipadm¯nku´a´ikharadalam u a˙ s s ¯ . karnik¯bh¯tamerum a u . tatratyam ´antam¯rtim manimaya u . . s¯ . makutam kun dalodbh¯sit¯ngam a a˙ . . .. . laks m¯ ar¯yanakhyam sarasija ın¯ a . ¯ . . nayanam santatam cintay¯mah 2 a . . .

´r¯ ar¯yan ahrdayam s ın¯ a . .

asya ´r¯ ar¯yanahrdaya stotra mah¯mantrasya brahm¯ . s ih, s ın¯ a . . a a r. . anus. up chandah, n¯r¯yano devat¯, n¯r¯yana pr¯ a a . a a a . ıtyarthe jape vi.t . niyogah . om n¯r¯yanah param jyotir¯tm¯ n¯r¯yanah parah a a . . a a a a . . . . . n¯r¯yanah param brahma n¯r¯yana namo stu te 1 a a . . a a . . n¯r¯yanah paro devo dh¯t¯ n¯r¯yanah parah a a . . aa a a . . . n¯r¯yanah paro dh¯t¯ n¯r¯yana namo stu te 2 a a . . aa a a . n¯r¯yanah param dh¯ma dhy¯nam n¯r¯yanah parah a a . . a a . . a a . . . n¯r¯yanah paro dharmo n¯r¯yana namo stu te 3 a a . . a a . n¯r¯yanah paro devo vidy¯ n¯r¯yanah parah a a . . a a a . . . vi´vam n¯r¯yanah s¯ks at n¯r¯yana namo stu te 4 s . a a . . a .¯ a a . n¯r¯yanad vidhirj¯to j¯to n¯r¯yanad bhavah a a .¯ a a a a .¯ . j¯to n¯r¯yanadindro n¯r¯yana namo stu te 5 a a a .¯ a a . ravirn¯r¯yanastejah candro n¯r¯yano mahah a a . a a . . . vahnirn¯r¯yanah s¯ksat n¯r¯yana namo stu te 6 a a . . a .¯ a a . n¯r¯yana up¯syah sy¯d gururn¯r¯yanah parah a a . a a a a . . . . n¯r¯yanah paro bodho n¯r¯yana namo stu te 7 a a . . a a . n¯r¯yanah phalam mukhyam siddhirn¯r¯yanah sukham a a . . a a . . . . harirn¯r¯yanah ´uddhirn¯r¯yana namo stu te 8 a a . . s a a . nigam¯vedit¯nantakaly¯nagunav¯ridhe a a a. . a n¯r¯yana namaste stu narak¯rnavat¯raka 9 a a . a . a janmamrtyujar¯vy¯dhip¯ratantry¯dibhih sad¯ a a a a a . . dosairasprs. ar¯p¯ya n¯r¯yana namo stu te 10 a a . . . .t u a veda´astr¯rthavij˜ ana s¯dhyabhaktyekagocara s¯ a n¯ a n¯r¯yana namaste stu m¯muddhara bhav¯rnav¯t 11 a a . a a . a nity¯nanda mahod¯ra par¯tpara jagatpate a a a n¯r¯yana namaste stu moksas¯mr¯jyad¯yine 12 a a . a . a a abrahmastambaparyantam akhil¯tmamah¯´raya ¯ a as sarvabh¯t¯tma bh¯t¯tman n¯r¯yana namo stu te 13 ua ua a a .
Sunder Kidambi

4

www.prapatti.com

´r¯ ar¯yan ahrdayam s ın¯ a . .

p¯lit¯´esa lok¯ya punya´ravana k¯ a as . a ırtana . s . n¯r¯yana namaste stu pralayodaka ´ayine 14 a a . s¯ ¯ nirasta sarvadosaya bhakty¯di gunad¯yine a .¯ . a n¯r¯yana namaste stu tv¯m vin¯ na hi me gatih 15 a a . a. a . dharm¯rtha k¯ma moksakhya purus artha prad¯yine a a a .¯ .¯ n¯r¯yana namaste stu punaste stu namo namah 16 a a . .

atha pr¯rthan¯ a a
n¯r¯yana tvamev¯si dahar¯khye hrdi sthitah a a . a a . . prerit¯ preryam¯nan¯m tvay¯ prerita m¯nasah 17 a a. ¯ a . a a . tvad¯j˜ am ´iras¯ krtv¯ bhaj¯mi janap¯vanam a n¯ . s a . a a a n¯nop¯sana m¯rg¯nam bhavakrd bh¯vabodhakah 18 a a a a. ¯ . a . . bh¯v¯rthakrd bhav¯t¯ bhava saukhyaprado mama a a a ıto . tvanm¯y¯mohitam vi´vam tvayaiva parikalpitam 19 a a s . . tvadadhis. h¯na m¯trena s¯ vai sarv¯rthak¯rin¯ a . a a a .ı .t a tvameva t¯m puraskrtya mama k¯m¯n samarthaya 20 a. a a . na me tvadanyastr¯t¯sti tvadanyanna hi daivatam aa tvadanyam nahi j¯n¯mi p¯lakam punyavardhanam 21 a a a . . . y¯vats¯ms¯riko bh¯vo manasstho bh¯van¯tmakah a a. a a a a . t¯vatsiddhirbhavet s¯dhy¯ sarvad¯ sarvad¯ vibho 22 a a a a a p¯pin¯mahamek¯gro day¯l un¯m tvamagran¯. a a a a ¯ a. . ıh ¯ ko tra jagattraye 23 dayan¯ madanyo sti tava ıyo tvay¯ham naiva srs. a´cet na sy¯ttava day¯lut¯ a . a a a . .t s ¯ amayo v¯ na srs. a´cet ausadhasya vrthodayah 24 ¯ a . .t s . . . p¯pasanga pari´r¯ntah p¯p¯tm¯ p¯par¯padhrk a ˙ s a u . a a a a . tvadanyah ko tra p¯pebhyah tr¯t¯sti jagat¯ a aa ıtale 25 . . tvameva m¯t¯ ca pit¯ tvameva aa a tvameva bandhu´ca sakh¯ tvameva s a tvameva sevya´ca gurustvameva s tvameva sarvam mama devadeva 26 .
www.prapatti.com

5

Sunder Kidambi

´r¯ ar¯yan ahrdayam s ın¯ a . .

pr¯rthan¯ da´akam caiva m¯l¯s. aka matah param a a s u a. t . . yah pathecchrnuy¯nnityam tasya laks m¯. sthir¯ bhavet 27 a ıh a . . .. . . n¯r¯yanasya hrdayam sarv¯bh¯. . a phalapradam a a . a ıs t . . laks m¯ . dayakam stotram yadi caitadvin¯krtam 28 a . . ıhr . . tatsarvam nisphalam proktam laks m¯. krudhyati sarvad¯ a . . . . . ıh etatsankalitam stotram sarv¯bh¯. . a phalapradam 29 ˙ a ıs t . . japet sankalitam krtv¯ sarv¯bh¯. . amav¯pnuy¯t ˙ a ıs t a a . . a n¯r¯yanasya hrdayam¯dau japtv¯ tatah param 30 a a . a a . . laks m¯ . dayakam stotram japenn¯r¯yanam punah a a . . . ıhr . . . punarn¯r¯yanam japtv¯ punarlaksm¯ a a . . a . ınutim japet 31 . tadvaddhom¯dikam kury¯detatsankalitam ´ubham a a ˙ . . s evam madhye dviv¯rena japet sankalitam ´ubham 32 a . ˙ . . s laks m¯ . dayake stotre sarvamanyat prak¯´itam as . ıhr sarv¯n k¯m¯nav¯pnoti adhivy¯dhibhayam haret 33 a a a a ¯ a . gopyametat sad¯ kury¯t na sarvatra prak¯´ayet a a as iti guhyatamam ´astram prokta brahm¯dibhih pur¯ 34 a a . s¯ . . laks m¯ . dayaproktena vidhin¯ s¯dhayet sudh¯. a a ıh . ıhr tasm¯t sarvaprayatnena s¯dhayet gopayet sudh¯. 35 a a ıh yatraitatpustakam tis. het laksm¯ ar¯yanatmakam . .t . ın¯ a . ¯ bh¯tapai´acavet¯la bhayam naiva tu sarvad¯ 36 u s¯ a a . ¯ bhrguv¯re tath¯ r¯trau p¯jayet pustakadvayam a a a u . sarvad¯ sarvad¯ stutyam gopayet s¯dhayet sudh¯. a a a ıh . gopan¯t s¯dhan¯lloke dhanyo bhavati tattvatah 37 a a a .
iti ´r¯ ar¯yan ahrdayam samp¯rn am s ın¯ a . . u .

Sunder Kidambi

6

www.prapatti.com

´r¯. s ıh ´r¯ s ımate r¯m¯nuj¯ya namah a a a .

´r¯ . m¯ . dayam s ılaks ıhr
harih om asya ´r¯ ady¯di ´r¯ s ı ¯ a s ımah¯laksm¯ hrdaya stotra mah¯maa . ı . a . . ntrasya bh¯rgava . s ih, anus. ub¯di n¯n¯chand¯msi, ady¯si ´r¯ a r. . a a a. ¯ a s ıma.t a h¯laksm¯ sahita n¯r¯yano devat¯ a . ı a a . a ´r¯ . b¯ s ım ıjam, hr¯ . ´aktih, aim k¯ ım s . . ılakam ady¯di ´r¯ ¯ a s ımah¯laksm¯ pras¯dasiddhyarthe jape viniyogah a . ı a . om ady¯di ´r¯ a . ı a s ım ı. ¯ a s ımah¯laksm¯ devat¯yai namah hrdaye, ´r¯ . b¯ . . j¯yai namah guhye, hr¯ . ´aktyaih namah p¯dayoh, aim bal¯yaih a ım s a . . . a . . . namah m¯rdh¯dip¯daparyantam vinyaset u a a . . om ´r¯ . , hr¯ . , aim, karatalakarap¯r´vayoh, ´r¯ . angus. h¯ım a s . s ım . . s ım ˙ . t a bhy¯m namah, hr¯ . tarjan¯ a. ım ıbhy¯m namah, aim madhyam¯bhy¯m a. a a. . . . namah, ´r¯ . an¯mik¯bhy¯m namah, hr¯ . kanis. hik¯bhy¯m naa a a. ım a a. . s ım . .t mah, aim karatala karaprs. h¯bhy¯m namah a. . . . .t a . ´r¯ . hrday¯ya namah, hr¯ . ´irase sv¯h¯, aim ´ikh¯yai vaus ım . a ım s a a . . s a s at, ´r¯ . kavac¯ya hum, hr¯ . netr¯bhy¯m vausat , aim astr¯ya a ım a a. a . . s ım . . . phat, bh¯rbhuvassuvarom iti digbandhah u . .

atha dhy¯nam a
hastadvayena kamale dh¯rayant¯ . sval¯ a a ım ılay¯ h¯ra n¯pura sam yukt¯m mah¯laksm¯ . vicintayet 1 a u a. a . ım . kau´eya p¯ s ıtavasan¯maravindanetr¯m a a. padmadvay¯bhayavarodyatapadmahast¯m a a udyacchat¯rka sadr´am param¯nkasamsth¯m a a˙ a. . s¯ . . dhy¯yed vidh¯sanata p¯dayug¯m janitr¯ a ı´ a a. ım 2 ´r¯ . m¯ kamaladh¯rinyai simhav¯hinyai sv¯h¯ s ılaks ı a . a a a . p¯ ıtavastr¯m suvarnang¯ . padmahastadvay¯nvit¯m a. a a . ¯ ˙ ım laks m¯ . dhy¯tveti mantrena sa bhavet prthiv¯ a ıpatih 3 . ım . . . m¯tulunga gad¯khete p¯nau p¯tra˜ ca bibhrat¯ a ˙ a a. a n ı . v¯galinga˜ ca m¯na˜ ca bibhrat¯ nrpam¯rdhani 4 a ˙ n a n ı . u

´r¯ . m¯ . dayam s ılaks ıhr

om, ´r¯ . , hr¯ . , aim ım . s ım . vande laksm¯ . para´ivamay¯ . ´uddhaj¯mb¯nad¯bh¯m s ım s a u a a. . ım tejor¯p¯m kanakavasan¯m sarvabh¯ sojjval¯ng¯ u a. a. u. a ˙ ım b¯ ap¯ram kanakakala´am hemapadmam dadh¯n¯m ıj¯ u . s . a a. . ady¯m ´aktim sakalajanan¯ . sarvam¯ngalya yukt¯m 1 ¯ a. s ım a˙ a . ¯ ´r¯ s ımatsaubh¯gyajanan¯ . staumi laksm¯ . san¯tan¯ a ım a ım . ım sarvak¯ma phal¯v¯pti s¯dhanaika sukh¯vah¯m 2 a a a a a a smar¯mi nityam deve´i tvay¯ preritam¯nasah a s a a . . tvad¯j˜ am ´iras¯ dhrtv¯ bhaj¯mi parame´var¯ a n¯ . s a a s ım 3 . a samastasampatsukhad¯m mah¯´riyam a. as . samastakaly¯nakar¯ . mah¯´riyam a. ım as samastasaubh¯gyakar¯ . mah¯´riyam a ım as . bhaj¯myaham j˜ anakar¯ . mah¯´riyam 4 a n¯ ım as . vij˜ anasampatsukhad¯m mah¯´riyam n¯ a. as . . vicitrav¯gbh¯tikar¯ . manoram¯m a u ım a anantasaubh¯gyasukhaprad¯yin¯ . a a ım nam¯myaham bh¯tikar¯ . haripriy¯m 5 a u ım a . samastabh¯t¯ntarasamsthit¯ tvam ua a . . samastabhakte´vari vi´var¯pe s s u tann¯sti yattvadvyatiriktavastu a tvatp¯dapadmam pranam¯myaham ´r¯. 6 a a . . . s ıh d¯ridrya duh khaugha tamonihantri a . tvatp¯dapadmam mayi sannidhatsva a . d¯ artivicchedana hetubh¯taih ın¯ u . krp¯kataksairabhisi˜ ca m¯m ´r¯. 7 a . s ıh . a .¯ . . n vis nustutipar¯m laksm¯ . svarnavarnastutipriy¯m a. a .. . ım . . varad¯bhayad¯m dev¯ . vande tv¯m kamaleksane 8 a a. ım a. . . amba pras¯ karunaparip¯rnadrs. y¯ ıda u . . .t a . .¯ m¯m tvatkrp¯dravinagehamimam kurus va a. . a . . . alokaya pranatahrdgata´okahantri ¯ s . . tvatp¯dapadmayugalam pranam¯myaham ´r¯. 9 a a . . s ıh ¯ .
Sunder Kidambi

8

www.prapatti.com

´r¯ . m¯ . dayam s ılaks ıhr

´antyai namo stu ´aranagataraksanayai s¯ s .¯ . .¯ k¯ntyai namo stu kaman¯ a ıyaguna´ray¯yai a . ¯s ksantyai namo stu duritaksayak¯ranayai a .¯ .¯ . dh¯tryai namo stu dhanadh¯nyasamrddhid¯yai 10 a a a . ´aktyai namo stu ´a´i´ekhara samsthit¯yai s s ss a . ratyai namo stu rajan¯ ıkarasodar¯yai a bhaktyai namo stu bhavas¯garat¯rak¯yai a a a matyai namo stu madhus¯danavallabh¯yai 11 u a laks myai namo stu ´ubhalaksanalaks it¯yai s . . . . a siddhyai namo stu surasiddhasup¯jit¯yai u a dhrtyai namo stu mama durgatibha˜ jan¯yai n a . gatyai namo stu varasadgatid¯yak¯yai 12 a a devyai namo stu divi devaganarcit¯yai a .¯ bh¯tyai namo stu bhuvan¯rtivin¯´ak¯yai u a as a ´antyai namo stu dharan¯ s¯ a . ıdharavallabh¯yai pus. yai namo stu purusottamavatsal¯yai 13 a .t . sut¯ ıvra d¯ridrya tamopahantryai a namo stu te sarva bhay¯pahantryai a ´r¯ . nuvaksassthala sam sthit¯yai s ıvis . a . . namo namah sarvavibh¯tid¯yai 14 u a . jayatu jayatu laksm¯ . ırlaksanalankrt¯ng¯ . . ¯ ˙ . a˙ ı jayatu jayatu padm¯ padmasadm¯bhivandy¯ a a a jayatu jayatu vidy¯ vis nuv¯m¯nkasamsth¯ a . . a a˙ a . jayatu jayatu samyaksarvasampatkar¯ ´r¯. 15 a s ıh . jayatu jayatu dev¯ devasangh¯bhip¯jy¯ ı ˙ a u a jayatu jayatu bhadr¯ bh¯rgav¯ bh¯gyar¯p¯ a a ı a u a jayatu jayatu nity¯ nirmalaj˜ anavedy¯ a n¯ a jayatu jayatu saty¯ sarvabh¯t¯ntarasth¯ 16 a ua a jayatu jayatu ramy¯ ratnagarbh¯ntarasth¯ a a a jayatu jayatu ´uddh¯ ´uddhaj¯mb¯nad¯bh¯ s a s a u a a jayatu jayatu k¯nt¯ k¯ntimadbh¯sit¯ng¯ a a a a a˙ ı jayatu jayatu ´ant¯ ´¯ s¯ a sıghram¯gaccha saumye 17 a

www.prapatti.com

9

Sunder Kidambi

´r¯ . m¯ . dayam s ılaks ıhr

yasy¯h kal¯y¯h kamalodbhav¯dy¯ a. a a. a a rudr¯´ca ´akrapramukh¯´ca dev¯h as s as a. j¯ ıvanti sarvepi sa´aktayaste s prabhutvam¯pt¯h param¯yusaste 18 a a. a . mukhab¯ ıjam om-hr¯m-hr¯ . -am-am-yam-dum -lam-vam a. ım . ¯ . . . . . . lilekha nitile vidhirmama lipim visrjy¯ntaram . . . a . tvay¯ vilikhitavyametaditi tatphalapr¯ptaye a a tadantikaphalasphutam kamalav¯sini ´r¯ a s ırim¯m a. . . samarpaya samudrik¯m sakalabh¯gyasams¯cik¯m 19 a. a . u a p¯dab¯ a ıjam om-am-am-¯ . -em-aim-kam-lam -ram . . ¯ . ım . . . . . kalay¯ te yath¯ devi j¯ a a ıvanti sacar¯car¯h a a. tath¯ sampatkar¯ laksmi sarvad¯ sam pras¯ me 20 a ı a ıda . . . yath¯ vis nurdhruvam nityam svakal¯m sannyave´ayat a .. a. s . . tathaiva svakal¯m laks mi mayi samyaksamarpaya 21 a. . satvasaukhyaprade devi bhakt¯n¯mabhayaprade a a acal¯m kuru yatnena kal¯m mayi nive´it¯m 22 a. a. s a mud¯st¯m matph¯le paramapadalaksm¯. sphutakal¯ a a. a a . ıh . sad¯ vaikun. ha´r¯ a a . t s ırnivasatu kal¯ me nayanayoh . vasetsatye loke mama vacasi laksm¯ a . ırvarakal¯ ´riya´´veta dv¯ nivasatu kal¯ me svakarayoh 23 s ss ıpe a . netrab¯ ıjam om-ghr¯m-ghr¯ . -ghrem-ghraim-ghrom-ghraum-ghram-ghrah a. ım . . . . . . . t¯vannityam mam¯ngesu ks¯ abdhau ´r¯ a vaset a a˙ . s ıkal¯ . . ır¯ s¯ry¯candramasau y¯vat t¯vallaksm¯ u a a a s . ıpati´riyau 24 sarvamangalasamp¯rna sarvai´varyasamanvit¯ ˙ u ¯ s a ¯ alaksm¯ . tvatkal¯ mayi tis thatu 25 ady¯di´r¯ ¯ a s ımah¯ . ıh a . ..
Sunder Kidambi

10

www.prapatti.com

´r¯ . m¯ . dayam s ılaks ıhr

aj˜ anatimiram hantum ´uddhaj˜ anaprak¯´ik¯ n¯ n¯ as a . . s sarvai´varyaprad¯ me stu tvatkal¯ mayi samsthit¯ 26 s a a a . alaksm¯ . haratu ksipram tamass¯ryaprabh¯ yath¯ u a a . ım . . vitanotu mama ´reyastvatkal¯ mayi samsthit¯ 27 s a a . ai´varyamangalotpattih tvatkal¯y¯m nidh¯ s ˙ a a. ıyate . ¯arthosmi p¯tramasmi sthitestava 28 mayi tasm¯tkrt¯ a . a bhavad¯ve´abh¯gy¯rho bh¯gyav¯nasmi bh¯rgavi a s a a a a a tvatpras¯d¯tpavitroham lokam¯tarnamo stu te 29 a a a . pun¯si m¯m tvatkalayaiva yasm¯t a a. a atassam¯gaccha mam¯gratastvam a a param padam ´r¯ a . . s ırbhava suprasann¯ mayyacyutena pravi´adilaksm¯. 30 s¯ . ıh ´r¯ s ıvaikun. hasthite laks mi sam¯gaccha mam¯gratah a a .t . . n¯r¯yanena saha m¯m krp¯drs. y¯ valokaya 31 a a . a . . a . .t a satyalokasthite laksmi tvam mam¯gaccha sannidhim a . . v¯sudevena sahit¯ pras¯ varad¯ bhava 32 a a ıda a ´vetadv¯ s ıpasthite laksmi ´¯ sıghram¯gaccha suvrate a . vis nun¯ sahit¯ devi jaganm¯tah pras¯ me 33 a a a . ıda .. ks¯ ambudhisthite laks mi sam¯gaccha sam¯dhave a a . ır¯ . . tvatkrp¯drs. isudhay¯ satatam m¯m vilokaya 34 a a. . a . .t . ratnagarbhasthite laksmi parip¯rnahiranmayi u . . . sam¯gaccha sam¯gaccha sthitv¯ ´u purato mama 35 a a as sthir¯ bhava mah¯laksmi ni´cal¯ bhava nirmale a a . s a prasannakamale devi prasannahrday¯ bhava 36 a . ´r¯ s ıdhare ´r¯ s ımah¯laksmi tvadantasstham mah¯nidhim a . a . ´¯ sıghramuddhrtya puratah pradar´aya samarpaya 37 s . . vasundhare ´r¯ s ıvasude vasudogdhri krp¯mayi . a tvatkuksigatasarvasvam ´¯ s . . sıghram me sampradar´aya 38 . .

www.prapatti.com

11

Sunder Kidambi

´r¯ . m¯ . dayam s ılaks ıhr

vis nupriye ratnagarbhe samastaphalade ´ive s .. tvadgarbhagatahem¯d¯ sampradar´aya dar´aya 39 a ın s s . ras¯talagate laksmi ´¯ a sıghram¯gaccha me purah a . . na j¯ne paramam r¯pam m¯tarme sam pradar´aya 40 a u . a s . . avirbhava manoveg¯t ´¯ ¯ a sıghram¯gaccha me purah a . m¯ vatsa bhairihetyukt¯ k¯mangauriva raksa m¯m 41 a a a ˙ a . devi ´¯ sıghram mam¯gaccha dharan¯ a . . ıgarbhasamsthite . m¯tastvadbhrtyabhrtyoham mrgaye tv¯m kut¯hal¯t 42 a a. u a . . . . uttis. ha j¯grhi mayi samuttis. ha srj¯grhi a . .t .t . a . aksayy¯n hemakala´an suvarnena sup¯rit¯n 43 a s¯ u a . . niksep¯nme sam¯krsya samuddhrtya mam¯gratah a .. a . a . . samunnat¯nan¯ bh¯tv¯ samyagdehi dhar¯tal¯t 44 a a u a a a matsannidhim sam¯gaccha mad¯hitakrp¯ras¯ a a a . . a pras¯ ´reyas¯m dogdhr¯ laksm¯ ıda s a. ı a . ırme nayan¯gratah 45 . atropavi´ya laks mi tvam sthir¯ bhava hiranmay¯ s a ı . . . susthir¯ bhava sampr¯ a prasann¯ varad¯ bhava 46 a a a . ıty¯ an¯ amstu tvay¯ devi nidh¯ ¯ ıt¯ . a ınvai sampradar´aya s . adya ksanena sahas¯ datv¯ samraksa m¯m sad¯ 47 a a a. a . . . . mayi tis. ha tath¯ nityam yathendr¯disu tis. hasi a a . .t . .t abhayankuru me devi mah¯laksmi namo stu te 48 ˙ a . sam¯gaccha mah¯laksmi ´uddhaj¯mb¯nadasthite a a . s a. u pras¯ puratah sthitv¯ pranatam m¯m vilokaya 49 ıda a a. . . . laks m¯ ˙ a a ı . ırbhuvangat¯ bh¯si yatra yatra hiranmay¯ . tatra tatra sthit¯ tvam me tava r¯pam pradar´aya 50 a u . s . kr¯. ant¯ bahudh¯ bh¯mau parip¯rnakrp¯ mayi ıd ı a u u . . a mama m¯rdhani te hastamavilambitamarpaya 51 u . phalabh¯gyodaye laks mi samastapurav¯sini a a . pras¯ me mah¯laksmi parip¯rnamanorathe 52 ıda a . u .
Sunder Kidambi

12

www.prapatti.com

´r¯ . m¯ . dayam s ılaks ıhr

ayodhy¯disu sarvesu nagaresu sam¯sthite a . a . . vaibhavairvividhairyuktaih sam¯gaccha mud¯nvite 53 a a . sam¯gaccha sam¯gaccha mam¯gre bhava susthir¯ a a a a karunarasanisyanda netradvayavil¯sini 54 a .¯ . sannidhatsva mah¯laksmi tvatp¯nim mama mastake a . a. . karunasudhay¯ m¯m tvamabhisicya sthiram kuru 55 a a. .¯ . . sarvar¯jagrhe laks mi sam¯gaccha bal¯nvite a . a a . sthitv¯ ´u purato me dya pras¯den¯bhayam kuru 56 a s a a . s¯daram mastake hastam mama tvam krpay¯ rpaya a a . . . . sarvar¯jasthite laksmi tvatkal¯ mayi tis. hatu 57 a a . .t ady¯di ´r¯ ¯ a s ımah¯laksmi vis nuv¯m¯nkasamsthite a . . . a a˙ . pratyaksam kuru me r¯pam raksa m¯m ´aranagatam 58 u . a. s . . . .¯ pras¯ me mah¯laksmi supras¯ mah¯´ive ıda a . ıda as acal¯ bhava supr¯ a susthir¯ bhava madgrhe 59 a ıt¯ a . y¯vattis. hanti ved¯´ca y¯vaccandradiv¯karau a as a a .t y¯vadvis nu´ca y¯vattvam t¯vatkuru krp¯m mayi 60 a a .. s . a . a. c¯ndr¯ kal¯ yath¯ ´ukle vardhate s¯ dine dine a ı a a s a tath¯ day¯ te mayyeva vardhat¯mabhivardhat¯m 61 a a a a yath¯ vaikun. hanagare yath¯ vai ks¯ agare a a .t . ıras¯ tath¯ madbhavane tis. ha sthiram ´r¯ . nun¯ saha 62 a a .t . s ıvis . yogin¯m hrdaye nityam yath¯ tis. hasi vis nun¯ a. . a .t a . .. tath¯ madbhavane tis. ha sthiram ´r¯ . nun¯ saha 63 a a .t . s ıvis . n¯r¯yanasya hrdaye bhavat¯ yath¯ste a a . ı a . n¯r¯yano pi tava hrtkamale yath¯ste a a . a . n¯r¯yanastvamapi nityavibh¯ tathaiva a a . u tau tis. hat¯m hrdi mam¯pi day¯nvitau ´r¯. 64 a. . a a s ıh .t vij˜ anavrddhim hrdaye kuru ´r¯. n¯ s ıh . . . saubh¯gyavrddhim kuru me grhe ´r¯. a s ıh . . .

www.prapatti.com

13

Sunder Kidambi

´r¯ . m¯ . dayam s ılaks ıhr

day¯suvrs. im kurut¯m mayi ´r¯. a a. s ıh . .t . suvarnavrs. im kuru me kare ´r¯. 65 s ıh . . .t . na m¯m tyajeth¯h ´ritakalpavalli a. a. s sadbhakti cint¯mani k¯madheno a a . na m¯m tyajeth¯ bhava suprasanne a. a grhe kalatresu ca putravarge 66 . . ¯ kuksib¯ . ıjam om-am-am-¯ . -em-aim . . ¯ . ım . . ady¯dim¯ye tvamaj¯n dab¯ . ¯ a a a . . ıjam tvameva s¯k¯ra nir¯krt¯ tvam a a a . ı tvay¯ dhrt¯´c¯bja bhav¯n da sangh¯h a a. . ˙ a. . as a citram caritram tava devi vis noh 67 . . .. . brahmarudr¯dayo dev¯ ved¯´c¯pi na ´aknuyuh a a as a s . mahim¯nam tava stotum mando ham ´aknuy¯m katham 68 a s a. . . . amba tvadvatsav¯ky¯ni s¯kt¯s¯kt¯ni y¯ni ca a a u a u a a . t¯ni sv¯ a ıkuru sarvaj˜ e day¯lutvena s¯daram 69 n a a bhavantam ´aranam gatv¯ krt¯rth¯ssyuh pur¯tan¯h a . a a a a. . s . . . iti sa˜ cintya manas¯ tv¯maham ´aranam vraje 70 n a a . s . . anant¯ nityasukhinah tvadbhakt¯stvatpar¯yanah a a a . ¯. . iti vedapram¯naddhi devi tv¯m ´aranam vraje 71 a. ¯ a. s . . tava pratij˜ a madbhakt¯ na na´yant¯ n¯ a s ıtyapi kvacit iti sa˜ cintya sa˜ cintya pr¯nan sandh¯ray¯myaham 72 n n a. ¯ a a tvadadh¯ ınastvaham m¯tah tvatkrp¯ mayi vidyate a . . . a a. a a y¯vatsamp¯rnak¯mah sy¯m t¯vaddehi day¯nidhe 73 a u . a . ksan am¯tram na ´aknomi j¯ a s ıvitum tvatkrp¯m vin¯ a . . . . . a. na hi j¯ ıvanti jalaj¯ jalam tyaktv¯ jal¯´ray¯h 74 a a as a. . yath¯ hi putrav¯tsaly¯t janan¯ prasnutastan¯ a a a ı ı vatsam tvaritam¯gatya sampr¯. ayati vatsal¯ 75 a a . . ın

Sunder Kidambi

14

www.prapatti.com

´r¯ . m¯ . dayam s ılaks ıhr

yadi sy¯ttava putro ham m¯t¯ tvam yadi m¯mak¯ a aa a ı . . day¯payodharastanya sudh¯bhirabhisi˜ ca m¯m 76 a a a . n mrgyo na gunale´o pi mayi dosaikamandire s . . . p¯ms¯n¯m vrs. ibind¯n¯m dosananca na me matih 77 a . u a . . .t u a. . ¯ . ¯˜ . p¯pin¯mahamek¯gro day¯l¯n¯m tvamagran¯. a a a au a. . ıh dayan¯ madanyo sti tava ko tra jagattraye 78 ıyo vidhin¯ham na srs. a´cet na sy¯ttava day¯lut¯ a . a a a . .t s amayo v¯ na srs. a´cedausadhasya vrthodayah 79 ¯ a . .t s . . . krp¯ madagraj¯ kim te aham kim v¯ tadagrajah a . a . . . a . vic¯rya dehi me vittam tava devi day¯nidhe 80 a a . m¯t¯ pit¯ tvam gurusadgatih ´r¯. aa a . . s ıh tvameva sa˜ j¯ n ıvanahetubh¯t¯ ua anyam na manye jagadekan¯the a . tvameva sarvam mama devi satyam 81 . hrdayab¯ ıjam . om -ghr¯m-ghr¯ . -ghr¯ m-ghraim-ghraum-ghrah-humphat kuru a. ım u. . . . . . . kuru sv¯h¯ a a ady¯dilaksm¯ ¯ a a . ırbhava suprasann¯ vi´uddhavij˜ anasukhaikadogdhri s n¯ aj˜ anahantr¯ trigunatirikt¯ n¯ ı a .¯ praj˜ ana netr¯ bhava suprasann¯ 82 n¯ ı a a´esav¯gj¯dya mal¯pahantr¯ s . a a. a ı navamnavam sus. hu suv¯kyad¯yin¯ a a ı . . .t mamaiva jihv¯grasurangavartin¯ a ˙ ı bhava prasann¯ vadane ca me ´r¯. 83 a s ıh samastasampatsu vir¯jam¯n¯ a a a . samastatejassu vibh¯sam¯n¯ a a a vis nupriye tvam bhava d¯ ıpyam¯n¯ a a .. . v¯gdevat¯ me vadane prasann¯ 84 a a a sarvapradar´e sakal¯rthade tvam s a . prabh¯sul¯vanyaday¯pradogdhri a a . a
www.prapatti.com

15

Sunder Kidambi

´r¯ . m¯ . dayam s ılaks ıhr

suvarnade tvam sumukh¯ bhava ´r¯. ı s ıh . . hiranmay¯ me nayane prasann¯ 85 ı a . sarv¯rthad¯ sarvajagatpras¯tih a a u . sarve´var¯ sarvabhay¯pahantr¯ s ı a ı sarvonnat¯ tvam sumukh¯ ca nah ´r¯. a ı . . s ıh hiranmay¯ me bhava suprasann¯ 86 ı a . samastavighnaugha vin¯´a k¯rin¯ as a .ı samastabhaktoddharane vicaksana . . .¯ anantasammoda sukha prad¯yin¯ a ı . hiranmay¯ me nayane prasann¯ 87 ı a . devi pras¯ dayan¯ ıda ıyatam¯ya mahyam a . dev¯dhin¯tha bhava devaganadi vandye a a ¯ . m¯tastathaiva bhava sannihit¯ dr´orme a a .s paty¯ samam mama mukhe bhava suprasann¯ 88 a a . m¯ vatsa bhairabhayad¯nakarorpitaste a a maulau mameti mayi d¯ ınajan¯nukampe a ¯ m¯tah samarpaya mud¯ karunakataksam a . a . ¯ .¯ . . m¯ngalyab¯ a˙ ıjamiha nah srja janma m¯tah 89 a . . . ¯ kan. hab¯ ıjam .t om-´r¯m-´r¯ . -´r¯ m-´raim-´raum-´ram-´r¯h . s a . s ım s u . s . s . s . s a. kataksa iha k¯madhuk tava manastu cint¯manih a a .¯ . . . karah surataruh sad¯ navanidhistvamevendire a . . bhavettava day¯raso rasaras¯yana c¯nvaham a a a . mukham tava kal¯nidhirvividha v¯nchit¯rthapradam 90 a a˜ a . yath¯ rasaspar´anato yaso pi a s suvarnat¯ sy¯t kamale tath¯ te a . a a kataksasamspar´anato jan¯n¯m s a a. .¯ . . amangalan¯mapi mangalatvam 91 ˙ ¯ a ˙ ¯ ¯ deh¯ n¯st¯ vacah prave´at ıti a ıti s¯ . bh¯ rame tv¯m ´aranam prapadye ıto a. s . . atah sad¯sminnabhayaprad¯ tvam a a . . sahaiva paty¯ mama sannidhehi 92 a
Sunder Kidambi

16

www.prapatti.com

´r¯ . m¯ . dayam s ılaks ıhr

kalpadrumena manin¯ sahit¯ suramy¯ a a . . a ´r¯ s ıste kal¯mayi rasena ras¯yanena a a ast¯mato mama ca drkkarap¯nip¯da ¯ a a. a . sprs. y¯ suvarnavapusah sthirajangam¯h syuh 93 ˙ a. . .t a . . . . ady¯divis noh sthiradharmapatni ¯ a .. . tvamamba paty¯ mama sannidhehi a . ady¯dilaksmi tvadanugrahena ¯ a . . padepade me nidhidar´anam sy¯t 94 s a . ady¯dilaksm¯ . dayam pathedyah ¯ a . ıhr . . . sa r¯jyalaksm¯ a a. . ımacal¯m tanoti mah¯daridro pi bhaveddhan¯dyah a a. . tadanvaye ´r¯. sthirat¯m pray¯ti 95 s ıh a. a yasya smaranam¯trena tus. a sy¯dvis n uvallabh¯ a . a . . t¯ a .. tasy¯bh¯. . am dad¯ty¯´u tam p¯layati putravat 96 a ıs t . a as . a idam rahasyam hrdayam sarvak¯maphalapradam a . . . . japah pa˜ casahasram tu pura´caranamucyate 97 n s . . . trik¯lamekak¯lam v¯ naro bhaktisamanvitah a a . a . yah pathecchrnuy¯dv¯pi sa y¯ti param¯m ´riyam 98 a a a a. s . . .. mah¯laksm¯ . samuddi´ya ni´i bh¯rgavav¯sare a . ım s s a a idam ´r¯ . dayam japtv¯ pa˜ cav¯ram dhan¯ bhavet 99 a n a . ı . s ıhr . anena hrdayen¯nnam garbhiny¯ abhimantritam a . . . a dad¯ti tatkule putro j¯yate ´r¯ a a s ıpatih svayam 100 . narenapyathav¯ n¯ry¯ laks m¯ . dayamantrite a a a .¯ . ıhr jale p¯ ca tadvam´e mandabh¯gyo na j¯yate 101 ıte a a .s ya a´vayunm¯si ca ´uklapakse ¯s ˙ a s . ramotsave sannihite ca bhakty¯ a pathettathaikottarav¯ravrddhy¯ a a . . labheta sauvarnamay¯ . suvrs. im 102 ım . . .t ya ekabhakty¯nvahamekavarsam a . . vi´uddhadh¯. saptativ¯raj¯p¯ s ıh a a ı
www.prapatti.com

17

Sunder Kidambi

´r¯ . m¯ . dayam s ılaks ıhr

sa mandabh¯gyo pi ram¯kataks ad a a .¯ . ¯ bhavetsahasr¯ksa´at¯dhika´r¯. 103 a . s a s ıh ´r¯sanghribhaktim harid¯sad¯syam s ı´¯ ˙ a a . . prasannamantr¯rthadrdhaikanis. h¯m a .. .t a gurossmrtim nirmalabodhabuddhim . . . pradehi m¯tah paramam padam ´r¯. 104 a . . . s ıh prthv¯ ıpatitvam purus ottamatvam . . . . vibh¯tiv¯sam vividh¯rthasiddhim u a . a samp¯rnak¯ . bahuvarsabhogam u . ırtim . . pradehi me laks mi punah punastvam 105 . . v¯d¯rthasiddhim bahulokava´yam a a s . . vayah sthiratvam lalan¯su bhogam a . . p¯tr¯dilabdhim sakal¯rthasiddhim a a a . . pradehi me bh¯rgavi janmajanmani 106 a suvarnavrddhim kuru me grhe ´r¯. s ıh . . . . sudh¯nyavrddhim kuru me grhe ´r¯. a s ıh . . . kaly¯navrddhim kuru me grhe ´r¯. a. . s ıh . . vibh¯tivrddhim kuru me grhe ´r¯. 107 u . s ıh . . ´irob¯ s ıjam om -yam-ham-kam-lam -vam-´r¯ . . . . . . . s ım dhy¯yellaksm¯ . prahasitamukh¯ . kotib¯l¯rkabh¯s¯m a ım a a. . ım . aa vidyudvarnambaravaradhar¯m bh¯ sanadhy¯m su´obh¯m a. u. . ¯ . a . s a .¯ b¯ ap¯ram sarasijayugam bibhrat¯ . svarnap¯tram ıj¯ u . ım . . a . bhartr¯ yukt¯m muhurabhayad¯ mahyamapyacyuta´r¯. 108 a a. a s ıh
iti ´r¯ . m¯ . dayam samp¯rnam s ılaks ıhr u .

Sunder Kidambi

18

www.prapatti.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful