You are on page 1of 3

Eredeti1.

pöldäny
Oldal:1
SZAMLA (Összesen1 eredeti6s 1 mäsolatipÖldäny)

A szällitd:
N6v: UnitedTradeKft. N6v: KH- MegaconKft.

Cim : 2400Dunaüjväros
Piactörill. Szolgältatöhäz (25)408-719 Gim : 2400Dunaüjväros
B a n k s z ä m l a : ' 1 0 7 0 0 1 9 6 - 4 3 3 4 31600010-0551 Oktöber23 tör 9
Ad6szäm :'13633909-2-07 Ad6szäm:
Fizet6sim6d Szällitäsimöd Teljesit6s idöpontja Kelt Fizet6si hatäridö Bizonylat szäma
Köszpönz - Nincs- 2006.02.14 2006.02,14 2006.02.14 D2006/01045
KSHBesoroläs Megneve2ös Menny./egys. Egysögär Össz.:nett6 AFA Bruttd AFA
SCC - CanonLide60szkenner 1 59 0 0 , 0 0 1 59 0 0 , 0 0 3 180.00 19080.0020%

a hozzäadott
A szämlänszereplöäru(ka)thiänytalanul,s6rül6smentesen, '15900,00 1 90 8 0 , 0 0
20% 3180,00
driverekkelätvettem.Az importörvagy märkakereskedöeredetigarancia-
jegy6t ätvettemaz aläbbitermök(ek)hez: összes: 1 59 0 0 , 0 0 3180,00 1 90 8 0 , 0 0

Fizetend6: 19 080Ft
Azaz:Tizenkilencezer-nvolcvan

',ir--z*
/
Atvevö

I
I
I
. , 1

.,n:,:r
f . i i , l l * i :lrl ' r r : . . ,
',,r1(i,1. ..r1

RendszerTel: 06 1-238-081
InCashSzämläzöös K6szletnvilväntartö 5 www.incash.hu A szämla megfelela hatälyosjogszabälyielöiräsoknak.
1.29.23.106Gold
Canonlnc.
30-2,Shimomaruko3-chome,
Ohta-ku,Tokyo146-8501,
Japan

lrnportörneve,cime: neve,cime, b6lyegzöje:


HRP Hungary
1133Budäpest
V6sciu. 5-7. i-:lö
-K
J6tällasijegy kiadasänakdätuma(betüvel)(6vlitf-n-ap):

Köszönjük,hogy Canonterm6ketväsärolt.Amennyibena termekkelkapcsolatbanj6tälläsiszolgäl-


tatäsainkatig6nybekivänjavenni,rigy k6rjük,olvassael azaläbbijdtälläsifelt6teleket:
1. A jötälläsiig6nya jdtälläöijeggyel6rv6nyesithetö [151/2003.(1X.22.)KornänyRendelet].
2. Amennyibena fogyasaöbemutatiaaz ellen6rt6kmegfizetds6t igazolöbizonylatot,rlgy a fogyaszöi
szerzöd6smegköt6s6ta 49/2003.(V11.30.) GKM rendeletalapjänbizonyitottnakkell tekinteni.
Ennek6rdek6benk6rjüktiszteltVäsärldinkat,hogy 6rizzökmeg a fizet6sibizonylatotis.
3. K6rjük,hogy követeljemeg a forgalmazdtdl,hogy a jdtälläsijegyet szabäyosantöltse ki! (forgal-
mazöneve,cime,gyäriszäm,väsärläsvagyüzembehelyez6sid6pontja).
4. Elveszett iötälläsijegyetnemtudunkpötolni.
5. Jdtälläsijavltästcsak 6rvönyesjdtälläsijegy alapjänv6gezhetneka kijelöltszervizek.
6. A jdtälläsiiegyentört6ntbärmilyenjavftäs,törl6svagyätiräs,val6tlanadatokbejegyz6se,a j6tälläsi
jegy 6rv6nytelens6g6t vonja maga utän.
7. A jötälläsijegy szabälytalankiällitäsavagya fogyasztdr6sz6retört6nöätadäsänakelmaradäsanem
6rintia jötälläsikötelezetts6gvällaläs 6rv6nyess6g6t.

A szerzödöttszervizpartnerekadatairölaz aläbbi informäciöstelefonszämonszerezhettudomäst:

Tel.:06-40-200-059
A gyärtöhivatalosk6pvisel6je: Fotö,n/icleö
märkaszeMz: Központi märkaszerviz:
CanonHungariaKft. (f6nyk6pez6g6pek,videokameräk)(egy6bterm6kek)
1031Budapest, Zähonyu.7. CameraKft. CanonHungarlaKfi.
Tel.:(1)237-5900 '1085Budapest, SomogyiB. u. 20. 1149Budapest, Egressy
üt 12.
,
Fax:(1)237-5901 Tel.:(1)266-8085 Tel.:(1) 422-A492
. Fax:1t;235-0831 Fax:(1) 422-0433
J6tälläsi leltetelek

MagyarKöaärsasägterületäntödeniväsärläs(üzembehelyezös)napjätdlszämj- Ha a javitäsa helyvinen nem v6gezhetdel, a le 6s felszerelösröI,valamint@ el- (is


tot 12 hdnapig(prcj€horok esd6n 36 hönapig)iorj€dö;a 151/2m3. (lX-22.)Komäny- visszaszällitäs16la forgalmazögondoskodik.
vällalunk,a jötälläsatogyasäötöru6nyböler.d6
rendeletszerintkölelezöi6lä11äst Eliäräsvila es6t6n:
jogat nem örinti.6s nem konätozza A j6tälläsrakötelezefra j6tälläs iddlaüma alatt a f6lelöss6galöl csak akkor
mentosü1, ha bizonyitia,hogy a hiba oka a teljesii6sutänkelelkozon.A kötelezen
A logyastdl a iötäll& alaplän megilletö iogok:
a fogyasdö kfogäsäröl jegyz6könyvetköteles felvenni,ennek mäsolatäta fo-
Alogyasz6t a PolgäriTöN6nykönwröl sz6l61959.övi lV töN6ny30&310.o-aiban,
gyasztönakät kell adni. Ha a kiiogäsrendezdsdnekmödja a iogyasa6 ig€ny6t6l
valaminta 49/2003.(Vll.30.) GKIUrendeletbenmeghatärozonjogokillelikmeg:
eltdi ennak indokläsäta jegyzökönyvbenmeg kell adni. Ha a kötelezet a fo-
(1) Hibästeljesit6sesel6na {ogyasztd
gyaszd ig6nyenekleljesilhetdsdgeröl annakbejelenl6sekornem iud nyilatkozni,
a) elsdsorban- välasztäsaszerjnl- kiiavitästvagy kicserälöstkövetelhet,kiv6ve,
' ha a valasuon älläspontjärdl legkesöbbhärommunkanaponbelülkötelesedesiteniafogyasAöt.
Jötälläsi,gänytellesiteseleheletl€n.vagy ha i a köterezetnek Haa h:batdnye,jellege,illetoeahiba keletkez6s6nek iddpontjamegällapitäsähoz
a mäsik jöiälläsi ig6ny teljesit6sövolösszehasonlitua arän!{alantöbbletkölt-
különleges szak6delem szüks6ges a logyasaö a kijelölt minös6gvizsgälö
sögel eredm6nyezne, figyelembev6ve a szolgältatotdolog hibätlanällapot-
szeruezetektölszakv6lem6ntl kerh€t. A szakvelem6nyezdslehetöv6 i6t€le
ban kdpviselt6fr6köt,a szerzöddsszeg6s sülyät,'6sa j6tälläsijog teljesit6s6-
drdekebena köteieetfokozon együtmüköddsre,köteles. Ennekkeretdbenkötels
vel a logyaslönak okozonk6nyelmetlensÖgel;
a fogyasz6 r6szdre(a hiba jelleg6re6s keletkez6s{inek iehetsegesokairavonal
b) hasemktavitäsra,semkicser6ldsrenincsjoga,vagyhaakötelezetakiiavitäst,
kozd) älläEpontjärölhalad6ktalanul iräsbelinyilatkozatot adni.
illelvea kicserölestnem vällalia,vagy e kötelezefrs6g6nek a (2) bekezd6sben
Toväbbivila esetdnafogyasaö a helyiB6k6ltetöTestülethez, valanlint@ illet6k€s
ift lelt6telekkelnem tud elegettenni - välasdäsaszerint- megfelel6ädeszäl-
VärosiBir6säghoztordulhat.
litästigönyelhetvagyelällhata szec6d6stö1. Jelent6klelen hibamiafrelälläsnak
nr4csnelye. Nem ladoznak ä iötälläs kör6b6:
Ha a fogyasztda logyasääsi cikk meghibäsodäsamiat a väsärlästöl{üzembe - alem6khezadottszottuerek (pl.emuläcidk, fonlkeszletek, alkalmabiprogramok);
helyezöstöl)szämitotthärom munkanaponbelül 6N6nye6itcsoreig6nf, a forgal- a gyädö ältal el6id rdndszercsellenöE6sek,karbantadäsokelmulaszäsäb6l
maz6 nem hivatkozhataränytalantöbbletköltsegre, hanemkötelesa fogy*Uäsi . ereddmeghibäsodäsokkijavitäsa.
crkketkicser6lni,lelt6ve,hogy a meghibäsodäsa rendeltet6sszerü h6znälatot
A i6tällästtelel6ss6gel kizä4uk:
akadälyoza.
Ha a kdszül6kgyäri szämahiänyos,rongältvagy mödositot;
i2) A kijavitästvagy kicserdldst a äru tulajdonsägairaös a fogyaMö ältal elvärhato Nem rendeltet6sszerü hasznälat,vagy a termökneknem a hasznälatiütmutatö-
rendellel6söfeligyelemmelmegfelelöhatäridönbelü1, afogyaszdnakokozot
ban foglalt utasiläsoknak megleleld kezel6se vagy müködletese eset6n,
lelertös (enyelmetlensägn6lkülkell elv6gezn. ide6dve de nem kjzär6lag a helytelentäroläst,l@it6st,elemikäd, eröszakos
A kötelezefrnek lörekedniekellara, hogy a kijavitästvagy kicser6l6stlegfeljebb
küls6 behatäs okoaa rongäläst (törös, villämcsapäs,äramingadozäs,stb.),
tizenötnapon belÜlelv6geze.
egy6ba väsäiläsutän keletkezefrokb6l bekövetkezetmeghibäsodäst;
A kljavitässoräna fogyasztäsicikkbecsak üj alkat6sz kerülhelbeöpit6sre. - Koriö2i6,kosz, viz vagy mäs tolyaddk, illetoehomok ältal okozot meghibä-
(3) Ha a kötelezeta dolog kijavitäsätmegfelel6hatiid6re nemvällalja,vagy nem
sodasesetenl
vegziel, ajogosulta hibäta kölolezetkölts6g6remagakijavithatla vagy mä$al - Nem a Canonällal kijelöltszeruizközpontbanv6gzet küavitäs,mödositäsvagy
kijavinathatja.
tisztitäsesetdnj
A fogyasn6 kin6l 6s nikor ielenlheli be jötälläsi i96ny6r: Olyan tadoz6k,szoftvervagy logyöeszköz(p1.tinta, papii loner vagy elem)
A logyasZ6 a kiiavitäsiränli igeny6t a lorgalmazönäi,illeNe a j6tälläsijegyen hasznälatakoiamely a lermekkelnem kompatibiiis.A kompatibilitäsa hasz'
feltüntetenjaviröszolgälatnäl közveienülis öN6nyesitheli. näiau ütmutalöban(kezel6i,beüzemeldsikönwben) meghatärozontanozök,
Afogyasztöa hiba lelfedezeseutäna körülmönyekältallehel6v6tet legrövidebb szoItoervagyf ogyöeszközökhasznälatakor bizositoft;
id6n belül köteles kifogäsäta kötelezefrelközölni.Kellö id6ben közöltnekkell A termdkneka Canon ältal jövä nem hagyot bercndez6sselvalö csatlakoz'
tekinteniahibaielfedezesdt6l szämitottköt hdnaponbelülközöltkiiogäst.A közl6s tatasakorl
k6sedeh6böl ered6 kär6da fogyasäöfelelös. - Ha a kän vagy meghibäsodästa term6knem meglelelöcsomagoläsaokoza,
l4eghosszabbodik a jötälläs]idö a kijavitäsiidönekazon r6sz6vel,amely alan a a kijelöltCanonszeflizközpontba6denö szällitässorän;
fogyasztoaterm6ketnem tudta rendellet6sszerüen hasznälni. Baleset,szerencs6llens6g vagy bämely egy6b,a Canononkivül es6 ok miaft,
A jölälläsi6s szavatossägi jogok dNönyesithetösög6nek hatäridejea tem6knek ideotue- de nemkizärölag a vallämläsl, a vizd, a tüzet,zavargäsokat vagya nem
vagy jelentösebbrdszönek(f6därab)kicser6l6se(kiiavitäsa)eset6na kicsef6lt megfelelöszellözöst.
(kiavitoft)termdkre(termdkrdszre), valaminta kijavitäskövetkezm6nyek6nt jelenf - A rendeltetäsellenes hasznälatelkerül6sec6liäböla termekhezmagyarnyelvÜ
kezöhibatekintel6ben üjb6lkezdddik.Fodarabnaktekinijük a häl6zatitäpegys6get väsärlöitä6koztat6t mell6kelünk6s kerjük, hogy az abban foglaltakatsajät
6s a vez6rlöelekironikaiföegys6get(föpanel,alaplap) 6rdekebentadsa be, med a leinaki6lelt6rö hasznälal,helytelenkezeldsmiat
A rögzilet beköt6sü,illeNe10 kg-nälsülyosbb, vagytömegközlekeddsi eszközön bekövelkezenhiba ese16na k6szül6k6diötälläslnem vällalunk-
k6zrcsomagk6ntnemszällilhatd term6keketa üzemeltetds hely6nkellmegjavitani.
CANONHUNGARIAKfI

lgenybejelentes
idöpontja:
Javitäsraätu6telid6pontja:

lgdnybejelentes
idöpontja:
Javitasraätvetelidöpontja:
H i b ao k a :. . . . . . . . . . . . . . . . .......................................
Javitäsmödja:
kii.vitäc idÄ^^^ri.

Visszaadäs
idöpontja;...
A jdtälläsüj hatärideje:
..

Szeryizneve: Munkalapszäm;

PH. aläkäs

Rate