ာ့ ေအာ

း ( ိုိး) — ဴ 
ာ့ း ေရး 
းာ အဲႚို Bur...

http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0027 

ာ့ ေအာ 
း ( ိ
ိုိး)
ႎႀံုးႀ ာေ
ို ႀ အ၉၆၅ ု၊ ေအာ ုိာ ၁ ရ ႀာ 
အ႒ ိ ု ေ ဴႚဵ 
ဵိိဲ့ ဲ့ ော##ရဲႚ '$ာ့ ႎို##ံေရး %ုိ' ာအု 
ေ
"$ာ့ ေအာ#&း ( ိ'
ုိ#း)" ို ဴ 
( ူး'ူ ောဴ
ာ ဴ
ၝ '။ 

ာ့ ေအာ 
း ( ိ
ိုိး)
ော 

ရာႀ၏ အိ ော ုိ ာရီ ၝး ဲႎႀ ့ ေႛဥ ႀး ဵားို ေရးႀ ားော အေ့ ႗ော၌ (၁၂) ႎႀား အ%&ႀ အဴ ႂ၍
ရႀိ*ဲ့ +ူး ၝ ။ ူးုိ ႀႀ ေႛဥ ဴ ေရးႀဴ* းဵႂိး ဟု ၝ။ %& ႎႀ%&& ာအု အု ၊ ႎႀအု 0 ို ႀး 
%ုံ႖ ဴ+ ၝ ။ ုိႛော ႀး ေရးဴ* း အေ့အ *ု ဴ+ေ*ဲ့+ူး ၝ ။ 
႗ော အေဳာ း ေဴ ာဴ ဴ* းႀာ ႗ော ့ႎႀ ႎႀား အ%& ရ*ဲ့ော အေ့အ *ုို အ ံုး့ေးႎႀ
အ%&၌ &ႛၿ*ဲ့ေဳာ း ရႀား ေုိ၍ ေဴ ာရဴ* း ဴ+ ။ 5ဵ ေ* ရုုိႛ ဴ  ေရာရႀိ ာရော အ*ဵိႀ ၍ ႗ော ေႛဥ 
ႀးဵားို ော ၍ ေရးော့႓ ီ။
အ7ေဳာ ့ အိအဵ ႀးဵား ား ို ႗ော ရႀ းဴ ရ ုိိ့  ။ 5ဵ ေ*၌ ုိ8ေ့ို
ေ+ဵာ ဴ* း ေ7း း၏ ဟူ၍ာ အ႑&႖ ေဴ ာ ၝရေ။ 
ုိႛေဳာ ့ *ုအ*ၝ :ုိ*ဵႂ အေဳာ းို ေ့ော း ုံး ၍ ႀး ရာ၌ ေရႀးေႎႀာ း အီအဥုိႛ ေရႀႚော ီ ီို
အာ *ံႎုိ ၝ။ ုိႛော ဴ+ ဵ *ဲ့႖ော အေဳာ း*ဵ း ိုႛား ႗ော၏ ဦးေႎႀာ ဲ& ေဵာ အၡရာ ား7ိုိႛ။ 
ႀိ ၝေး ။ ုိေႛ ုိး+ဲ&+ဲ& %&ာေ ။ ဟာိ ောဥ ဵံ ဵားို ော း ၌ ဴ ရ ႀာ အ ဳာ*ဲ့ ၝ႓ ီ။
ဤအ*ဵုိ *ဵော း ူ၍ ႗ာ :ာ့ ော ဦးီး >ာ*ဵႂ ုိႛ ာ*ဲ့ ၝ ။
>ာ*ဵႂ ႀာ ဦး0ိာရ းရႀိ ော ုး ေ ၞ&  ရႀိ ၝ ။ ုိႛော :ုိ*ဵႂ %ုံးုိ ော ေရာုိႛ ေရာေအာ ေ7ာ ရီႎႀ ့
0 ၝီာ းော ့ ံ*ၝး0ႀ 0 ရ ဟု ႗ော ႀိ ၝ ။ 
႗ော %ုံးုိႛ &ားေရာရော ိၤႀာ အဴ*ား ဟု ၝ။ * ႎု ႌၿဳား*ဵ အရ :ုိ*ဵႂ ႎႀ ့ ေ&ႚ၍ %ုိာ း& 
ဴာဴ ၏ အေဳာ းအရာဵား ုိႛ ုံ ၝရႀိ ို ုံး ောႀးရ ဴ+ ၝ ။ 
ုိအ*ဵိႀာ ၁၉၄၄ *ုႎႀ *ႛ ဴ+ ။ ုိႎႀႀ ၍ ဴာ ႎုိ ံို ႓:ိိ႖ုိႛ အူး ိ0 ား ာဳ႓ ီ။ းာ ႓ိႂႚ၌ ဴာ 
ေဴ း အုိးရ ဴာ ႎုိ ံို ဴ  ိး ုိရ အ& အ& %ုိေော အ*ဵိ ဴ+ ။
ဴာႎုိ ံ အ& ုိႛော ဴ ႂဴ ေဴ ာ းဲေရး ဵားို အ ႎႀ း ရ းဟု "ိူး +ဲ%ုိ" ေော အ*ဵိ ဴ+ ။
:ဵႃ%ိုရ ေ*ႀ ေ&ႚ း ူး*့ဲော :ဟုု ုိႛို အေဴ* ာ အ5ႆိ အုိ ီအ ုိႛ ိိုိႛ ုားုိ ေ ၞ& 
*ဵး&ာာ ုိ ရ း ႓ ီးေ* ဴာႎုိ ံ ံဳၳာို ိူးဴ+ ့ %ုိ ု ု*ဲ&ဵ ရႀိဳ ။ ောႀးေရး၏ ေ7ာရား ုိႛိုား
၎ိုႛ၏ ိ *ံ *ဲ့ဟူ။
1 of 13

8/31/2007 5:28 AM 

ာ့ ေအာ 
း ( ိုိး) — ဴ 
ာ့ း ေရး 
းာ အဲႚို Bur...

http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0027 

႓ိႂႚရႀိ 7ုရ းဴ၏ အုိးရ  း ဴာႎုိ ံ အ& ့ေဵာော ဴ ႂဴ ေဴ ာ းဲေရး ဵားဴ+ ့ ိး& းရ အဳံ 
ူေေ*ဵ႓ ီ။
၁၉၄၄ ႀ ၁၉၄၅ ုိႛ အူး& အိႎၬိႎႀ ့ ဴာုိ ရာ အ& း0 ော့ေအရီ ဴာ ႎုိ ံႎႀ ့ ုိ ော ဴ ႂဴ 
ေဴ ာ းဲႁ ီံိး ဥ ေဳး ရ ို ႓:ိိ႖ ၝီ၌ & းရ ီဥဵ ရႀိ႓ ီ။
ႎုိ ံေရး အားဴ+ ့ အီအဥဵား း အေဴ*၌ ရႀိ ေဲ၊ ေရး အားဴ+ ့ :ုိ*ဵႂ ႎႀ ့ ော့ူ0ီော 7 ုိႛ း 
ား ႁ ူဲ ဴ+ ။ 
* ႎု :ုိ*ဵႂ ံႀ ့ ဤအ*ဵ ိုႛို ိရႀိ႓ ီး ဴ+ဟ ူ ။ ႓:ိိ႖ ၝီ၌ ဴာႎုိ ံ အ& & း ့ ၠႃဴ+ႃ 
ား&  ့ အ*ဵဵား ၝ0 ို ဴာ့ ႎုိ ံေရး ေ*ၝ းော ုိ း အူး ိုိ ဳေ ။ ုိေဳာ ့ * ႎုႎႀ ့ :ုိ*ဵႂ ုိႛ
ႎႀဦးား ုိ ာ ုိိၤႎႀ ့ ၍ ႗ောအား &ေရး ု ရ ာ0 *ဵားဴ* း ဴ+ေ ။ 
႗ော့ို :ုိ*ဵႂ ႎႀ ့ ုံေ းရူႀာ *ုအ*ၝ ော*ုိေ႓ ီ ဴ+ော ":ုိေLဵ" ဴ+ ။
:ုိ*ဵႂ ၏ %ုံးေရာ အိအဵ ုိႛို ႗ော ႀိ ော့႓ ီ။ ုိေႛ :ုိ*ဵႂ ႎႀ ့ ေ&ႚရ ႀာ း ေအာ ့႖ာ ဳာ ၝ ။ 
႗ော :ုိ*ဵႂ အား ုိ႒ီးႎု ႀာဳား ား ့ အုိ း ာ*ဲ့ရဴ* း ဴ+ေဳာ း ေဴ ာဴ ော အ*ၝ :ုိ*ဵႂ  ႗ောအား
:ုိဵာႎႀ ့ ောဳာုိးုိႛံ ႌၿ ၝ ။
ႎႀဦး*ဵ း ုိႛ၍ ု ရော အု  အ& * ။ 5ႆဟို ဳ ့၍ ူ ိ*ဵ ော၏၊ ူ 
ိ*ဵရော့ ဟူော အ*ဵို ုိ းဴ*ား ေ0+ဴ* းႀာ ဵား&ာ *ော အု ဴ+ ။ ုိဥ :ုိဵာႎႀ ့ ောဳာုိး ုိႛ 
႗ောအား ူ 0ၝ ူ အ ဟူ၍၊ အေအ*ဵာ ိဳ း ဟု ၝ။ ႗ော း ႗ော့အား အ႔ းဲ့ ုံဳ 
ရ ဟု ူႎုိ *& ့ ရႀိ ၝ။ ႗ော့7 ဳ ့ဵ :ုိဵာို ရ းႎႀီး&ာ ံ ောူ ောဳာုိးား အ7ုိႛ း။ 
ုိႛေဳာ ့ ႗ော ာ*ဲ့ရ အေဳာ းို ေဴ ာဴ ရာ၌ ဵား&ာ ႎႁေး ေ ၝ ။ ႗ော အဵႂိးအေဳာ း ရႀ း း
ဴ ႎုိ ော အ*ဵိုိႛ ေရာော အ*ၝ၌ း :ုိဵာ ုိႛ %ုိာ း အေဴ*အေ ုိႛို ေဴ ာဴ +ုိႛ 0ေး ေဟ ၡOာ ရႀိ ၝ ။ 
ုိဥ %ုိာ းို ေရီုိဴ+ ့ +းဴ* း၏ အဴ+  အ+ုိႛ ေေရးော၊ ရႀ ေရးော ဟူ ို ာ%ႁူုိႛ ဥးား၍ာ
ဳ ့ဳ ၝု။ 
ူုိႛ ႗ောုိ အဲ* ုိ ႗ော း ူုိႛို အဲ* ရ ၝ ။ ုိႛော ူးဴ*ား*ဵႀာ ူုိႛ အဲ* ေ ဟု 
ုိရဴ ား ော း ောဳာုိးား ႗ောို အဲ* ဟ ူ ၝ။ ူိုႛ အု *& & ူႛအု ႎႀ ့ ုိ ော ား ုိႛို & ့ & ့ း း
ေဴ ာဳား ေ ၝ ။ ူ၏ ေံို ောဳ ့႖ ူ 0ႀ+ဲ*ဵ ို ုိ ၍ ားေူ ဟု။ ရႀိ႖ +ဲ*ဵ ုိႛို ား ဲ&ေ ၞ&  ၍
ရႀ းရႀ း႒ီး ား ့ူ ဴ+ေဳာ း ႗ော အဲ* ိ ။ 
ုိႛေဳာ ့ ႗ောုိႛ ုံးဦးား ိ အ း ဴ+ႂးဳ႓ ီးႀ ိိုိႛ ုိရာ ရႀိရာို & ့ း&ာ ေဴ ာဳရ ၝော့ ။ ုိႛော 
ုိေႛ %ုိာ းႀ 7ာႀ ူးူးဴ*ားဴ*ား ရႀိ ၝ။ ူးဴ*ား ့ အ*ၝ ႗ောအား အေဳာ းဳား ဴ+ေဳာ း ူုိႛ ေဴ ာဴ ၝ ။ 
႗ောား ိိႎႀ ့ ုိ ော ိၤ& ုိ ရာ ိုႛ၏ *& ့ဴ ႂ*ဵ ရႀိ7ဲ 7ာႀ ၀ ေရာ &+ ဳ ့%ႁုိော 0ီ ရႀိ။ ုိႛေဳာ ့ 
ူးာ႖ * ႎုံ းိုႛို ုိ%ုိ ုိႛေ းရ ႀာဳား*ဲ့႓ ီး ဴ ာ *ဲ့ေ ။ 
ုိႛော ႓:ိိ႖ ုိႛ ားအရာ၌ ိၳာော ူဵႂိးဵား ဴ+ဳ ။ ုိႛေဳာ ့ "ဴ ႂဴ ေဴ ာ းဲေရး" ဟူော ား ေဴ ာုိ
ေဳ ဴ+ောူ ဴာဴ အ& အု *ဵႂ ေရးႀာ ုိႛ  ုံ ရႀိ ို အော အ အားဴ+ ့ ဴ ဳ ေးဴ+ ့ 
႗ႎု ုိႛ း း0ၝး0ၝး ႎႀ ့ာ ေဳရ ု ။ 
ေႛော ႗ော ော ဴ+ ့ :ုိ*ဵႂ ေအိုိႛ 0 *ဲ့ေ ။
:ုိ*ဵႂ အိႀာ ေၝာ 7ော *ု ေော ၃၂ းႎႀ ့ အိဴ*ား ဴ+ ။ ၃၂ းႀာ ုိဥ းႎႀ ့ 0ၝ
ဴ+ႛ*ဵီေရး 0႒ီး >ာ ဴ+ ။ ႗ောား %ုံးႎႀ ့ ၍ ဲုိး ေူ ဴ+ရာ :ုိ*ဵႂ ႎႀ ့ ီး ား ႀ၏။ ုိႛော ၃၂ းႎႀ ့
:ုိ*ဵႂ ၏ ေအိ ဳား၌ား ော႒ီး ရ & ုိ ရာ 5ဵ  ေ >ာ ရာ ဴ+ေရား ႗ႎု ုိႛ အ&ားအာို ဵား&ာ 
ဴ* ရောဟူ၏။
:ုိ*ဵႂ အိို ၎၏ ရဲေ7ာဵား ေႛ ဟူ ော း&ာ ော ့ေရႀာ ဳေ ။ ုိအိႀာ အ& အားဴ+ ့ ူူ ရႀိ ့ အား
အ& ိ႓ ိ၏။ ုိႛော အ0 အ& အေဳာ း ိၤ ေ ၞာ႖ အော ့အေရႀာ ုိႛႀာ ိိုိႛ ာ0ဵရာ ေရာႀ အီးီး ေ*ၝ းဴ ႃ၍
ေ ၞာ ႓ ီး႖ အ အေး၊ အေး အဴး ုိႛို ဵ&ာ ု ို ဳေ ။ ုိအော ့အေရႀာ ိုႛႀာ ူ 0ၝဵား ဴ+ ို 
႗ော ိ။ ုိႛော ေႛုိ ႗ော ုိအဵႂိးအ  ရႀား :ုိ*ဵႂ ၏ အော ့အေရႀာ ုိရံော ားဵားို
*ဵီးဵႃးိ ၝ၏။ အ7ေဳာ ့ ုိော :ုိ*ဵႂ  ောႀေရး ိၤ အ& ၎၏ ေအိႀ ေ ဵာ& &ား အိ ၎ုိႛ၏ ေ ုံ ုိ ုံ
ိရိ ုိိ ေ ႀောေဳာ ့ ဴ+ ။
2 of 13

8/31/2007 5:28 AM 

ာ့ ေအာ 
း ( ိုိး) — ဴ 
ာ့ း ေရး 
းာ အဲႚို Bur...

http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0027

:ုိ*ဵႂ ႎႀ ့ ရဲေ7ာ ုိႛို ရု႓ိႂႚႀ ုိေရာ ေ+ဵာ ့ ုိ ီ ေ* း& ရဲေ7ာအော ့ ုိႛ *ၝုိ းဲ့ုိႛ ူ ဵ 
ီ*ဵ း ေအးေအးႎႀ ့ ေဳ ။ 5ဵ  ေ ုိ အ+ဲ&ႚႀ အရ 0 အရ ားႎႀ ့ ုံော ုိေႛ &းဲ& ုိ း ႗ောိုႛ၏ %ုံး0 းဲုိႛ
0 ာ ႗ောိုႛႎႀ ့ ား ဴ ေဴ ာ ၝ ေး ။ ုိႛော ံ* းုိႛ ေရာော အ*ၝ :ုိ*ဵႂ အိႀာ ဟာာဟ းႎႀ ့ အ ုံး0 
ရႀိ ဴ+&ား ၝ ။ *ုော ံ* း& ႗ော :ုိ*ဵႂ အိို 0 ဳ ့ိ ေး ။ ား ဲ&၊ ုားုိ ၊ ီး+ုိေ*ဵာ ၤ း ဟူ႖ႀာ
ေဴ*ရာရာ ဵ။ ုိႛော :ုိ*ဵႂ ႎႀ ့ & :ုိ*ဵႂ ော ေၞ* ဳ  းော း၊ & း*ဵ း ဳေ ဵာ ႀေ ဵာ ေ ဵာ*ဲ့
ေ ။ :ုိ*ဵႂ အိ ေ7းႀ ေ ုိ ုိႛား ဵီးး ော းေႀာ ဴ+ဳရ ေ႓ ီ။
:ုိ*ဵႂ ုိႛ & း*ဵ း ေ ဵာ& &ားဴ* းို ႗ော ား အဵဥး ့၍ ုိုိဴ* း ဴ+ ၝ၏။ ႗ော ုိုိရ း အ*ဵႀာ
:ုိ*ဵႂ ိုႛ 5ဵ ောႀးေရး ီ :ုိ*ဵႂ အိုိႛ ေရာ*ဲ့ရ ုံ ဴ+ ၝ ။ 
ုိေႛ ႖ ႗ော ိ ဴ ႂိ ႀာ :ုိ*ဵႂ အိ& :ုိ*ဵႂ ေုိ ႀာ :ုိ*ဵႂ ေုိ ဲ့ုိႛ ရႀိႀ ို ိ
ဴ ႂိေ ။ 
႗ော 0 &ား ့ အ*ၝ :ုိ*ဵႂ ော ေၞ* ဳ ုိ အအ ႖ ဴ ေ&ႚ *ဲ့ရေ*ဵ။ ိး ုံးော ၤ း ဟူ၍
7ာ႖ရႀိ။ ောဵား အုံးအော ၤ း း 7ာ႖ ေ&ႚ၊ ား ဲ& ုားုိ ော ရိေ7ာ5 ုိႛႀာ ား ဲ&* း ရႀိ၊ +ုံ ရႀိ၊ းအုိး ရႀိ၊ :ာ 
႖ ဴ+ ။ အရ 0 အရ ားႎႀ ့ ူ ဦး ႗ော ာေဳာ း :ုိ*ဵႂ ို &ားေဴ ာ ။ ဵားဳာီ :ုိ*ဵႂ  ား 
႓ ီော အူအရာဴ+ ့ ႓ ိ ာ&ာ ႗ော ရႀိရာ ဧ ့*းုိႛ 0 ာ ၝ ။
"ဟဲဟဲ … ဟဲဟ"ဲ ဟု ူ ဴ ံႂး၍ ႎႁ ။ 
ူႎႁ ႓ ီး ့ော 7ရ ႎႀ*& ေးေ ့ၝိ ႎႀ ့ ီး*ဵိုႛ ေရာာ ဳ ။ 
ူုိ း :ုိ*ဵႂ ို ား း ဟု ုိ ။ အႀႀာ ဤုိႛ ဟု :ုိ*ဵႂ  *  ရ းႎႀီး ူုိႛႎႀ ့ ေ&ႚ႖ အ& 
ားေဳာ ရႀ ူ ဴ+ ။ ႗ောုိႛ ိ့ိ့ႎႀ ့ 7ရ အ*ဵႂိို  ောရာႀ 7ရ အဳး အုိးုံး ၝ ုေအာ 
ော႓ ီး ဳေ႓ ီ။ :ုိ*ဵႂ ား ားအ႖ ဴ ေး။ ႗ော ုိ*ဵ ော %ုိာ း း 7ေရာ &ားႀး ိော့ေ*ဵ။
:ုိ*ဵႂ ၏ ားဴ+ ့ ဲ&ော ရာ ုိႛာ ႗ော ုိ ၝ *ဲ့ရ႓ ီး႖ ႗ော :ုိ*ဵႂ ႎႀ ့ အူ ေ+ာုိာ၊ ုိဵႂိ အ ရႀိ ့ ေ ုိႛုိႛ 
ိူးဴ+ ့ ေရာေ *ဲ့ရ ၝ၏။
"ဵႂ ော့ 7ာရုိႛ ဟု ၝ7ူး:ဵာ၊ &ႛာ ၝ7ဲ။ ဵႂ ုိႛ အု ု ာ ဳ႓ ီးော့ ုိ+ုိႛ၊ *ုိ+ုိႛ 7ာႀ ရႀိ7ဲ 7ုိ 
ု ုိႛႀ ရ7ူး ုိာ ေ7ာ ေ ၝာ။ ူ ိုိော့ %ႁးုိး ဲ။ ၝေဳာ ့ %ုဴ 7 ုိ႓ ီး &ာာ အ&ႂိ ို
ေရာ*ဲ့။ ောော့ ေ+ာုိာ၊ ုိဵႂိ၊ ႓ ီးော့ ဟုိ း႗း၊ အဲီုိ ေရာ*ဲ့ာ ဲ။" ဟူ၍ :ုိ*ဵႂ အ႖ ဴ ေဴ ာေ ၝ ။ 
႗ော *ု ဴ ၍ ေရးေော အ*ဵိ& ေရႀး ႗ော ႀး ားိ *ဲ့ ့ ို ႖ 0း း ိ ၝ ။ ူေဴ ာုိ
*ေရေ့ & းဵ ဴ ေဴ ာ ၝ။ 5ဵ ုိႛ၏ ောာႁို အံ႒ိ၍ *ံာ ာ *ဲ့ ုံုိႛို ေဴ ာဴ ၝ ။
"ီော ေ& (5ဵ ို ုိုိ ) ဟာ အ အ းရဲ *ံႎုိ ဲ့ ူဵႂိး:ဵာ့။ ဵႂ ဟာ အော ဲ ေေေ ေ *ံႎုိ ရ ရႀိ*ဲ့။ 
ၝေ ဲ့ ူုိႛဲႛ ဵော့ ဵႂ အ%ႁံး ေ းရ:ဵာ၊ ဟဲ … ဟဲ … ဟဲ။" 
ုိော ႗ော ႎုိ ံဴ*ား :ဟုုဵား ုိႛရ၍ ုိႛ ော %&ရ အာီ ရႀိ ုံုိႛို ေးဴးရာ :ုိ*ဵႂ  ဟုိ းႎႀ ့
ေ+ာုိာ& ေ&ႚဳံႂ *ဲ့ရော :ဟုု ုိႛို ဴ ေဴ ာ ၝ ။ အႎုိ ိုႛို ႗ော ႀိ ၝ။ ုိရ း အႎႀ*ဵႂ ႀာ 5ဵ ဵား 
ူေ႖ာ ့ ုိ ဟု7ဲ " ဟ ၝ 7ူး:ဵာ။" ဟူော အေဴ*၌ ရႀိေဳာ း ေဴ ာဴ ၝ ။
"ဵႂ ုိႛ ု ရာေ& ရႀိေး။ ူ ၝးုိ ေ႖ာိုးုိႛ ရ7ူး:ဵာ။ 7ာႀ ဟု7ူး ေ ၝ့:ဵာ။ ဵႂ ုိႛႀာ အ*& ့အး ရုိႛ 
ရရႀိ*့ဲ7ူးုိႛ ဵႂ ုိႛ ီုိ ဴ+*ဲ့ ရာ ဲ။ ဵႂ ုိႛဟာ ဵႂ ုိႛ အု ု ဳ+ုိႛ အ*& ့အး ရရ ေရႀႚေ႖ာ႓ ီး 7ာ႖ ေဳာ+ုိႛ ရႀိ ၝ7ူး။ အဲ 
*ုော့ ရႀိ၊ ဵႂ ော့ %ု ေ*ၝ းော ေ&ဲႛ ေ&ႚ*ဲ့ +ူး ၝ၊ ူိုႛဲႛ အဵား႒ီးဲ ေ&းေႎ&း *ဲ့+ူး ၝ။ :ဟုု အော
ရုိ။ & ေရး ုိာ &7ူး:ဵာ့။ အော ုိူ ဳရဦး။ 5ဵ အ းရဲ *ံုိ *ံႎုိ ႀ ရာ ဵ။" 
႗ောား ဤားို း ဟု ူ ော့ေ*ဵ။ :ုိ*ဵႂ ၏ ိ ေိႀ & ေရး ရေအာ 5ဵ ို ဴ ၍ 
ုိရ ့ အ*ဵ ုိႛို *ံ႓ ီးား ဴ+ ဟု ႗ော ရိ ိ*ဲ့႓ ီ။ ုိႛော %ု ေ*ၝ းော ဵား၏ အာီႎႀ ့ ႒ိႂး း*ဵုိႛ ုိႛ 
 ုံ ရႀိေ ို ေးိ ၝ ။
:ုိ*ဵႂ "ၝေ& ောႀ ေဴ ာ:ဵာ။ အေရး႒ီးဲ့ အ*ဵ ဵႂ ုိႛ ူ ေ& ႎုိ ံဴ*ား ဵားဵား ေရာ႓ ီး :ဟုု ုိုဳ+ုိႛ
ဴ+။ ိ ဲ အ ႒းီ ရာ ရႀိ ၝ7ူး။ အေရႀႚၿား ႀာော့ အားုံးဟာ ူုိ ၝုိ ၝ ဲ။ ုိးား ုိရ ဵႂ ုိႛော *ဵာေး။
အဵားဲႛ ာုိော့ ဵႂ ုိႛဟာ ့ံ ၝ7ူး:ဵာ။ အု ု 7ဲ ၝး ႔ားော ေးုိ ဲ အဴ ုိ+ုိႛ ဴ+ေ။" ဟူ၍ 
ေဴ ာ ၝ ။

3 of 13

8/31/2007 5:28 AM 

ာ့ ေအာ 
း ( ိုိး) — ဴ 
ာ့ း ေရး 
းာ အဲႚို Bur...

http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0027

အ*ဵိ အော ု&ား ။ ုိေႛ :ုိ*ဵႂ အ+ုိႛ 7ာအု ႀ ရႀိဟ ူ။ ႗ော့ႀာား * ႎုို အဵႂိးအေဳာ း 
ားဴ ရ ရႀိေေး ။ ုိႛေဳာ ့ %ုိာ း အေဳာ း ေးော အ*ၝ :ုိ*ဵႂ ိ ဲ ူးိုႛ  ၝ7ူး။ ုိီီံ
ောော့ ႓:ိိ႖ ေ& ဳံ ားႀာ ၝ ဲ။ ိုီီံ ုိရ ဲ အိႎၬိရဲႚ အ ့အးော ရႀိ ရႀိ ီ+ိုႛ ုိိ့။ ႓:ိိ႖ ော့
7 းဲႛ ုိ အိႎၬိို ဵႂ ုိႛ ဦးား ေ း*ဵ ေ းိ့။ ၝေ ဲ့ *ုေော့ ူးေး 7ူး:ဵာ။ ူးရ အေဳာ း ဳားဦး။"
ဟူ၍ ေဴ ာ ၝ ။
အႀႀာ :ုိ*ဵႂ  ဴာဴ ႀ &ႛ၍ &ဥ %ုဴ ို ိဲ& ဲ&၍ &ာ*ဲ့ဴ* း ဴ+ ။ 5ဵ ို ေရာ&ား 
ႀာ ူ၏ ရ ႀး*ဵ အုိ း ဟုေ*ဵ။ 5ဵ ို ့+ိရ ဟူော ိူးဵႂိးို ိူး *ဲ့ ဟုေဳာ း ုိေႛ ႗ောအား
အဵ0ံ့ ရႀ းဴ *ဲ့ ။ ႗ော ူေဴ ာ ့ ား အရ းုိႛို ုံးေ့ ေ့ ဴ ေဴ ာ ၍ာ အဵုိ ေရးဴ ႎုိ ဴ* း
ဴ+ ။ 
& ေရး ႒ိႂး းႁ၌ ရႎုိ ႖ော အ*& ့အေရး ုိႛို :ုိ*ဵႂ &*ံ ဟူော ေ7ာို ာ%ႁ ူုိႛ ား 
ဳေုိ ။ 5ဵ အေ ၞ၌ ားော :ုိ*ဵႂ ၏ ေ7ာားႀာ 5ဵ ားရာ ေရ ဟူော ေ7ာား ဟုေ*ဵ။ :ုိ*ဵႂ ေဴ ာ ုံ ုိ ုံ 
ုိႛ၌ 5ဵ ႛဵ ေရး ိ8ာ ိုႛ 7& း7& း ေ ၞဵ ရႀိေေ*ဵ႓ ီ။ ဥ ာ အားဴ+ ့ ော5ဵီး7ုိ့ ဴာဴ ုိႛ ေရာာ ို
အေဳာ း ဴ ႂ၍ ႎုိ ံေရး %ုံး& ဵ း ော ဧ ့*ံ ဲ&၌ :ုိ*ဵႂ အႀ ဴ ရ ဴ ႂော ား ရ ို ႗ော ႌၿဴ ုိေ ။ 
ုိဧ ့*ံ ဲ&& ူီေ+ာ း အဴ ာ0 ိးေး ုိႛ ား &ဲုိး အဴ+ဴ+ ့ ူ ီ ော %& ဳ ။ ဧ ့*ံ ဲ& ီ :ုိ*ဵႂ ောော
ေရာ ။ ႗ောုိႛ :ုိ*ဵႂ ို ေရာ ို * း ေ း ။ ုိႛော :ုိ*ဵႂ  ေ းော ေရာ၌ ုိ 7ဲ *ၝး& *ဵိော 8ား&ုိ 
ာ၊ ာ ော ေးဵား ု%ုံး ေော ေရာို ႀး ႎႀႀး ုိး၍ ိုဳ ့ ေ ။
"ဟဲ … ဟဲ … ဟဲ" ဟု :ုိ*ဵႂ ဟဲုိ ။ 
႗ော အားုိႛ ုိး&ား ။
"* :ဵားိုႛ ီႀာဲ '5ဵ ာ' ေ& ရႀိ ၝား။"
:ုိ*ဵႂ ဤုိႛ ေဴ ာအ႓ းီ အဵား ဳားောေအာ "ဟား … ဟား … ဟား" ဟု ရ ၝ ။ 
ုိော ႗ော့အား ု၍ "ိား:ဵာ။ ေ*&းား ေ&ေဳာ ့ ဵႂ ုိႛ ဵႂိးုံး '5ဵ ာ' ဴ+ော့။" ဟု 
ုိေ ။
'5ဵ ာ' ဟူ ႀာ 'အ၊ အိ၊ အု၊ အဲ၊ ေအာ' ဟုေဳာ း ႗ော အဵ +& ့ေဴ ာရ႖ 5ဵ ေ*ို ေ့ႎုိ ေးူုိႛအား 
&ေ းုိ ေ*ဵိ့ ။ :ုိ*ဵႂ ၏ ရံႀာ 5ဵ & း ဵေရာ ေ*ဲ့ရော ဴာ အဵႂိးီးုိႛ အ& *ံ*ဵိ ဴ+ေ ို
* အု အု ရုိော ရံ ဴ+ ။ 
႗ော :ုိ*ဵႂ အိ& :ုိ*ဵႂ ႎႀ ့ ေ&ႚုံ *ဲ့ဥ ုိ*ဵ ော %ုိာ းို ရ*ဲ့ ၝ။ ော အ*ၝ၌ား %ံုးႀ ့ 
* ႎု အေဳာ း အားေဵာ&ာ း ားဵား ဳားိ ရ*ဲ့ဟ ူ ၝ ။ 
ၠႃဴ+ႃ ား၏ ေ7ာားုိ 5ဵ ေဴ းီ ရၨ အ း အ& း %ုိာ ေဳးး းႀ ႗ော ိရႀိ*& ့
ရ*ဲ့ ၝ ။ ုိီီံ အ ့အး အရိ ော ို ေ းရ ီဥ*ဵ ႖ာ ဴ+ ၝ ။ 
႗ော ုိိၤႎႀ ့ ဵဥး၍ အော ဵဵ ော %&*ဲ့ ႀ၏။ ုိႛော ႗ော၏ ႒ီးဵားော 
ဟ း*ဵ ရ ႀာ 5ဵ  ေ ုိ ႗ော ဲ ုေ ၞ ၍ ရႀာဥ ုိ %ုိာ းို ႗ော %ုံး*း ား ဲ& အံဲ&ဲ& 
ော့*7ဲ ာာ ႖ံာ ား*ဲ့ဴ* း ဴ+ ။
ောႀေရး ေ%&ႚေ%&ႚႎႀ ့ *ဵဥး ာေ႓ ီ။ ောႀေရး၏ 7ောား ဴ+ော ႗ော၏ ဦး ဥၦ း ႗ော
ေုိ ရာ ဲ ုုိႛ ာ၍ း*ုိ ေ ။ ဦး ဥၦ း၏ ့ း အ အားႀာ ေး ႀ ဟု။ ေအာေဴ ေအာ%&ာ ဴ+ော 
အူ ၊ ေ ာ ုး ေ႖ာႀ အအ ာ ဴ းဴ*ံ အိ အရ ေဵား၌ ူ၏ ရဲေ7ာုိႛ ရႀိဳ ။ ူ 5ဵ  ေ ုိ ုိႛ၏
ေဴ*ရာဵား အဳား& အႎႀ ့ေအာ အရ ိုႛို ု*ဵ *ဵ းား ေူ ဴ+ ။ ႗ော ူႚအ& ုိးရိ ။ 
ုိႛော ူ 5ဵ ုိ းား ေရော * && ေဴ ာႎုိ ႓ ီ ဴ+ရာ ႗ော ာ႖ ဵား&ာ း ာေ ။ ႗ောား
5ဵ ေ* ေ*ုံး၌ "0ၝာရီ း" (ား 7ူး) ဟူော ား ုံး ုိ အႎုိ ႎုိ ဵႀ ားရူ ဴ+ ။
ဦး ဥၦ း ုိေရာ ႗ော ဦး ဥၦ းို အဲ*၍ ရ ၝ။ 5ဵ ုိႛႎႀ ့ ေ&ား၊ ုံးား ု ေ ို ႖ ႗ော 
ႎႀ႓ိႂႚ။ ုိႛော ႎႀ႓ိႂႚေဳာ း ို း ေဴ ာဴ 0ံ့။ ူား ႗ော၏ ိ8ာ အရ း*ံို ား ူ ဴ+၍ ႗ော အေ ၞ၌ ူ ဵ 
ံ &ားႎုိ ောူ ႗ောား ူႎႀ ့ ေး ၝးႎႀ႖ ဲ&&ာ ေ*ဲ့ောေဳာ ့ ူႛို ဴ:ႂးား အဲ * ၝ။ 
ုိႛော (၃၂) း၏ :ုံး*ုိ ဵ းဲ& ဥ့အ*ၝ ာာ၌ ႎႀဦးား *ုိဳရ း ားရိ ၊ ားေ &ႚုိႛ ေ ၞာ ၝ ။ ူႚ
4 of 13

8/31/2007 5:28 AM 

ာ့ ေအာ 
း ( ိုိး) — ဴ 
ာ့ း ေရး 
းာ အဲႚို Bur...

http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0027

ရ & း၌ အ& ုိးရိေော အ*ဵ *ု ရႀိေ ။ ုိအ*ဵႀာ အဴ*ား ဟုေ*ဵ။ "ရဲေ7ာုိႛ၌ 5ဵ ႛဵ ေရး ိ8ာ ဴ းဴ ဵ
ရႀိေ႓ ီ။ ုိႛော ူ႒ီး ုိ း ုိႛ ေ7ာား ဳ း။" ဟူော အ*ဵ ဴ+ ။ 
ိၤႀာ အေဴ+ရ အ& ဳ ော ိၤ ဴ+ ။ :ုိ*ဵႂ ၏ ေ7ာားို း ၍ အုိ ိဳ႖ ုိိၤို အေဴ+
ေ းရ &ေ ိ့ ။ အူးဴ+ ့ ဦး ဥၦ း ုိုိ ေ7ာေ ၝ႖ ႗ော အ+ုိႛ ေဴ+ရ 0ေး။ ုိႛေဳာ ့ ႗ော
ဦး ဥၦ း၏ ေ7ာို ႎႁိဳ ့ရ ဴ ။ ော ဦး ဥၦ း ႗ော့အား ုံႆာ ရႀိ၍ ားဵားို ိ*ဵ ားိ့ ဟု 
႗ော & ။ ုိႛော ၌ ဦး ဥၦ း ူႚရဲေ7ာဵား၊ အီအဥို +& ့*ဵေ ။ ဦး ဥၦ းႀာ ႗ော  ုိ၍ 
ေဴာ ေောေဳာ ့ ႗ော ဵား&ာ ိႛ &ားေ ။ 
ိႛ ုိ႖ ိႛ ော ။ အ7ေဳာ ့ ဟူူ အ*ဵိ ဵီ ီး႖ အဳံအ ဵား ဵ+ုိႛာ ရႀိိ့ 
ဟုော။
"ုိော၊ ့ော *ု ေဴ ာ*ဵ ။ ုိော့ ရဲေ7ာေ&ို +ုံး+ုံး+ိ+ိ ု ားုိႛ ရ7ူးား။"
"အ*ဵိုိော့ ော ့ေ ဳာ ဲ။ ၝေ ဲ့ 5ဵ ုိ ိာာဲ့ ိ8ာ +ုံးရ၊ +ိရ ဴ+ု႓ ီ။ ီော့ ရဲေ7ာေ&ဟာ အ*ဵ
ေ းာ ိုော ော ့*ဵ ႀ ော ့။ ဵႂ ုိးရိာ *ဵ ဲ ရႀိ။ ိုႛ အ*ဵိ ဵ* ုံ*ု ဴ+ရ ဵႂ ုိႛ အုိးရ ုိ း
ေ*ၝ းော ဵား 7ုိ ေ7ာ ားဲ။ ၝို ိ*ဵ ။ ရႀ းရႀ း ဲ ာ႒ီး။ * ႎု 7ုိ ေ7ာ ားဲ။"
"ဟာ ုိောဟာ ေးအ ာ ေးေ။ ုိော ဴ0႗းေ ၞ ေႀာ ေ႓ ီးော့ * ႎုဲႛ 5ဵ ေ&ဲႛဟာ *O *O 
ား ဵားရ ုိာ ဳား7ူးား။"
"ရိ ော့ ရိ ိ ၝ။ ၝေ ဲ့ ေ*ဵာေအာ ိုႛ ာ႒ီးို ေးရာ ဲ။ 7ာဴ+ုိႛဲ ုိော့ အ*ဵိ ဵ* အုံ႔ ာုိႛ ရႀိရ 
7 းဲႛ ုိ :ာ အုိးရဟာ ာ*ံ ဴ+ရိ့။ 5ဵ ဟာ ရဲေ7ာေ&ို ႎႀိ း+ုိႛ အ& :ာ အုိးရ အာOာ ုိ ေ&ို အုံး*ဵ 
ိ့။ အဲီုိ အုံး*ဵုိႛ အေဴ*အေ %ႁ ေ&း ာရ 5ဵ ို *ဵိဲ့ ဴUားဦးဟာ ုိ းရ းား*ဵ း ဴ ိ ိ့။ ီော့ ဵႂ ရဲေ7ာဵား
အ& ုိရ ေ*ဵာေ ၝ ဴ+ေ*ဵ ။ ၝေဳာ ့ ေးရာ ဲ။" 
ေး * ာာ။ ဥဳ *O *O ဲ& ၝ ။ အႀႀာ းုိႛ ဥဳ ဲ&၍ာ႖ ႗ောိုႛ ႎႀောဲ 
&&႗႗ & ့ & ့ း း ုိ ႎုိ ဴ* း ဴ+ ။  ႗ော ုိႛ၏ :ုံး*ုိဵ းႀာ 5ဵ  ေ ုိ ၏ ုိႎႀ ့ အ&ုံး 
ုိႎႀရာ ႖ာ &ာေ ိ့ ။
"ုိော ့ောိုႛ ူ ုိ း ေ*ၝ းော ေ& အားုံးဟာ အေရးဳံႂရ ၝး ို ုံေအာ ိ႓ ီး အု ု ဳႀာ ဲ။ 
ုိ့ု းုိ ိ ိရိရိ ု &ား+ုိႛဲ ုိ။" 
႗ော းဲ့ုိႛ ားရိ ေ းုိ ၝ ။ * ႎုႎႀ ့ ဵဥး၍ ူား ႗ော အဴ ၌ * ႎု၏ 5ုေ ၞ 5ဵ 8ား
0ဲေ ိုာ ဴ ေဳာ း ေဴ ာဴ ုိ ၝ ။ အႀႀာ ဦး ဥၦ း :ုိ*ဵႂ အားုိးႎႀ ့ %&ော ရ ့ ု း& * ႎု ို း
အားုိး အားား ဴ ႂ*ဵ ။ ုိႛော * ႎု၏ ု းႀာ ူႚုိို ူ ာ*ံ အဴ+ဴ+ ့ 5ဵ ုိႛ အ ာ ရဲေ7ာ ုိႛို &ေအာ 
းး ဳံ ရ ့ ု း ဴ+ ။ ူႛ အဴ+ႀာ ဤ႖ ုိး%&ား ေ*ဵိ0 ဦး ဥၦ း ုိႛ ုိ့ူး ုိ*႗ &ႚု ဳရ +ုိႛာ ရႀိ ။
ဦး ဥၦ း အော ေ7ာ ေ ၝ&ား ႓ ီး႖ အားော အူအရာို ဴ ။ ုိႛော ေ*ၝ းော ႒ီး ဦး ူုိႛ 
ု ေော ု းုိ ုိႛ ေ7ာ ား ို ႗ောအား ေးဴ ။
"ီ ေ*ၝ းော ႒ီးဟာ :ုိ*ဵႂ ဲႛ ေ7ား 7ော ဲ ဲ&ဲ& :ုိ*ဵႂ ု ႖ုိ ိ*ဵ ော ော ရႀာ7ဲ။"
"ၝုိရ ေဵ ႓ ။ီ "
ဦး ဥၦ း အႀ ေဵ &ားေ*ဵ႓ ီ။ ုိႛော အေဴ*အေား းာ ာေ႓ ီ။ 
ေ ၝ း။ ေ အ& ူ ။ အေဴ*အေ း ူာ႓ ီ။ ဦး ဥၦ းား ရုႀ ေ*ၨ ေ ဵာ& &ားဴ ။ ူေ ဵာ&
ေဥ အော အ& း အေရး႒ီး ိၤ*ဵ းာ ေ ၞ ။ ႗ော၌ား ုိ ေ+ာ ုိ + းဲ့ ေ*ဵိ၌ အ& ော ေရာရ
ေော့ ။ 
ုိႛော :ုိ*ဵႂ ၏ း%ုံးႁ ု း ႖ ာ&ား ို ဦး ဥၦ း ေဴ ာ ုံ၊ ုိ ုံ ုိႛဴ+ ့ ိာ ႎုိ ေ ႓ ီ။ ုိႛေဳာ ့ ောဵား
အဳား ဲႀ ေ႖ာ ့*ဵ ႗ော့အား ိ ေရ +ီးဵ ရႀိေ*ဵ ။ 
ေႛော :ုိ*ဵႂ  ေ%ၿိ5ုံ 7ုရား၏ အော7& ူ၏ ရဲေ7ာ ောား ုိႛအား းေ0း ေ၍ "ရူို 
&ုိော့" ဟု အိႛ ေ းေ ော့ ။

5 of 13

8/31/2007 5:28 AM 

ာ့ ေအာ 
း ( ိုိး) — ဴ 
ာ့ း ေရး 
းာ အဲႚို Bur...

http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0027 

႗ော ုိ ော :ုိ%ႁ 7 ို ၍ ဳ ့*ဵ ၝ ။ ုိႛော ုိေႛ * ႎု၏ ႀာဳား*ဵ အရ ိၤ ရ ို
ော ဳဥး ေရ၍ ေရာ*ဲ့ ၝ။ :ုိ*ဵႂ ိုႛ :ုိ%ႁ 7 ုိ ဵ း ေ*ဵိ0 ႗ော 0ၝ ဴ+ႛ*ဵီေရး 0႒ီး >ာႎႀ ့ ဴ ဲေရး >ာ
ႎႀ*ု ဳား0 7ုိ  းဴ+ ့ ူး*ဵ း*ဵ ု ာ :ဵာဵား ေ*ဲ့ ၝ ။ 7ာိၤ ဟူ၍ ော း&ာ ႀိ။ 
႗ော ေ7ာ ရီ းႀ :ဟးိုႛ 7ုိ ီး၍ ာ*ဲ့ ၝ ။ ောိ %ုံေရႀႚ& *ဲ ႖ော ူု႒ီး :ာ့ 
ောား ုိႛို 0ဲာ U ဵ ႒ိႂုိာ ော း*ဵီး ဳ7ာ ေ းေ ဳ ၝ ။ ေ*အုိ ေ ၞ႖ းုိႛႎႀ ့ ေဴ * ုိႛ  
ောား ဵား၏ *ဵီရာ *ရီး& ေအာ ၝေ ဟူော ိိိို ော ာ ဴ ႛဵဲဵ ေေ ။ ႗ော  ော၏ 
ိေ ုိာ ဴ ုိရ ော း ူု ရ ုံး၏ ႎၬႀာ အ7ုိႛ ရႀိေ ို ော း&ာ အဲ* ိ ၝ ။ ုိဥ
ရဲေ7ာ ူု၏ အဲဲ& ဴ+ ။ " ဵႂိုိ း ႒ိႂ ၝဲ့ ႎႀ းီ*ုိ " ဴ+ ။ 
႗ော :ဟးႀ + ဴ ႀ ့၍ ော း0ၤး ံ ၝ (၂) * ႎု အိုိႛ &ားဴ ၝ ။ ႗ော့ ိဲ& :ုိ*ဵႂ ၏ :ုိ%ႁ 
7 ုိႛ * ႎု း ေရာ ေိ့ ဟု ိ ။ ုိႛော * ႎု ုိေႛ အိ& ေ ၝ ။
"7့ႎႀဲေဟ့၊ ော *ဵီာ း&ား ဳ ့ေး ား။" ဟု *ရီး ေရာုိ * ႎု ႗ောအား ေး ၝ ။ 
႗ော ုိေရာုိႛ ေရာ ုိော း * ႎု ႀာဳားော ိၤေဳာ ့ ေရာႎုိ ေဳာ း၊ :ဟး ူု ဳ7ာ ေ း ုံ
0ိေ ူးဴ*ားေဳာ း ဴ+ ့ ေဴ ာဴ ၝ ။ * ႎု ႗ော ေဴ ာဴ ို ားော ရ း ိ& ိ*ုိ &ား ုံ ရ ၝ ။
" ၝော့& ူေ& ီော ိအား ႔ ောေ&၊ ရဲေ7ာေ& ေဴဴ *ဵီာေ& ဴ ရရ ိိ*ုိ7ဲ ေႀာ 
ဟု7ူး။ ၝေဳာ ့ ၝော့ ို &ား7ူးဲ&ႚ။" * ႎု ုိ ေဴ ာုိော အ*ၝ ႗ော့ ိဲ ူးး ုိုိ ိ ၝ ။ 
ုိႛော ော ေႛ၌ ော ႎႀ ့& :ုိ*ဵႂ ေအာ း ၝ ေ ဵာ*ဵ း ႀ ေ ဵာ&ားေဳာ း ိရော အ*ၝ * ႎု ႗ော့
ေရႀႚ& ဣေဴႎၬ *ဲ့ ုိ ော း&ာ ေ7ာ ေ ၝိ ၝော့ ။ 
ဵားဳာီ ဦး ဥၦ း ေ ၝာ ဴ ။ ူ * ႎု၏ Lာာို &*ဵ ဳ ့ို ဟု ႗ော့အား ူာ ၝ ။ 
႗ော့၌ * ႎု၏ Lာာ ရႀိ ၝ။ ုိႛော 0ၝ ဴ+*ဵီေရး >ာ& အ& း0 ု ေော ဦး&းိ၏ & * ႎု၏ ရ*ဵႂ ရႀိ ို 
႗ော ႀိ၍ ဦး&းိ ံႀ ော းူ၍ ေ းုိ ၝ ။
"* ႎု ေဴ*ောႀာ Oရာ အာရ ရ+ုိႛိး ဴ ။ ၝဲ&႓ ီး ့ဴ 7ာ အႎၩရာ႖ ရႀိ7ူး။ ီအႎၩရာ ေးို ူ
ဳံႂ႓ ီးရ ဳာ ၝ7ူး။ *ု &ား+ုိႛ ဲ ရႀိ။" ႗ော ေ: ို ိ0 ား ူ ဟု ၝ။ ႗ော့ ဵိဲ& 5ဵ 
* ႎုို ေႎႀ ့ *ဵိ၍ 5ဵ ဴ ို ေ*ၞ&ား ိ့ ိုာ ဴ ေ ၝ ။ ုိႛော ဦး ဥၦ း * ႎု ဴာႎုိ ံ၏ ဴ ုိႛ
ေရာရ ့ိး ရႀိဟု အ ေဟာ ၝ ။
":ုိ*ဵႂ အ&ဲ အႎၩရာ ဴ 7ူး။ * ႎု အ&ဲ အႎၩရ ဴ 7ူး။ ၝေ ဲ့ း ဳ ႔ဳ ုိရ ဵႂ ဲ
ေ ာ ုးုိ ဴ ဦးႀ ဲ" ဟု ုိာ ေ ာ ုး7ုိႛ ဴ ႔ &ား ၝ ။ 
ုိဥ ရု အီးအား၌ ုိ႖ း ောႀးေရးုိ ၍ ု *ဲ့ ။ ဤအောအ& း ရု ႓ိႂႚုံးႀာ 5ဵ 
ားုိႛ၏ & း၌ ရႀိ ။ ဤအောအ& း ႗ောုိႛ ႓ိႂႚႀ ရဲေ7ာ ေဴ းဵား ႗ော့ အိုိႛ ာဳ ၝ ။ ႗ော 
၎ုိႛအား း ား*ဵိ၌ အိ& ားေ၍၊ အိ *ဵိ :ဟးရႀိ ႗ော့ အေ Lရ & အိ ေ ၝ ။ ႗ော့ ဲအိုိ 5ဵ  ေ ုိ ိုႛ 
ာေရာ ရႀာ ့ ေႛႀ ၍ား ရဲေ7ာ ုိႛို Lရ ၌ာ ားေရ ီဥ *ဲ့ရ ၝ ။ 
ုိႛော * 0 ႎႀ ့ ႗ောိုႛ ႎႀဦးား ာ႖ 5ဵ ၏ အရိ ေဴ*ို ဳ ့ရ း ႗ော၏ ဲ၌ ူ ဵ ေႎုိ *ဲ့ဳ ၝ၏။ 
ုိႛႎႀ ့ 5ဵ ောႀေရး း ေး ၝး အ& း ႓ ီးုံး &ား*ဲ့႓ ီ။ 
႗ော "အာLာ ိ* ဴ Lာ" ို ေရး*ဲ့ဥ *ဵ *ဵ& ႗ော၏ ိ* ဵႎႀာို ေဴ း၍ ဴ ိ*ဲ့ ။ ဴ ုိ း
ဴ ုိ း ိေး ိ ။ *ုူား အူး ိေး+ုိႛ ရႀိော့႓ ီ။ ႗ော ိ* ႀာ အ ရ ရႀားော အာLာ ိ* ဴ+ေေ*ဵ႓ ီ 
ား။
အ7ေဳာ ့ ုိော ူ ား ော၊ ော အရ း ော၊ ော 0း&ဲ ော ုိႛို :ုိ*ဵႂ ေ*ၝ းော ော
ောႀေရး၏ L X ၌ ူေLာ*ဲ့႓ ီ ဟုော။ ၌ းော ံ အ*ဵိ0 ရု႓ိႂႚ ႓ိႂႚုံး ောော ံ႖ ဥဳ ႁေ ။
5ဵ  *ဵ၍ ုိ ႒းီ ႓ းီ ေ႓ ီ။ အဵား ာုိႛ 0းာ အားရ ရႀိဳေ႓ ီ။ 
ုိႛော ႗ောား 0းာႎုိ ။ ႗ော၏ Lီး ဥဳံႎႀ ့ အူ ဴ းဴ &ာ ုိေ႔း ေ ။ ႗ောား ုိ၊ ႗ော့ 
ဵိ ဲ& ဵရ ိုႛ *းေဴ*ာ *ဲ့႓ ီ။ ႗ော ဵိဲ & ား ုိ ဲ& အီးီး ုိႛ ာ႖  ဴ ၍ ာေ ။
:ုိ*ဵႂ အ7ႀာ း။ ႗ော ဤုိႛ း ိ၏။ ရု႓ိႂႚ၌ ဵရော ောႀေရး ားဵား း းုိႛ း
6 of 13

8/31/2007 5:28 AM 

ာ့ ေအာ 
း ( ိုိး) — ဴ 
ာ့ း ေရး 
းာ အဲႚို Bur...

http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0027

ဳ ။ ေ႖ာ ့ ဳ ။ ေးဴး ဳ ။ 
ေႛော :ုိ*ဵႂ  ၃၂ း ေ%ၿော ဳား းုိႛ ေရာာ *ဲ့ေ ။ 
႗ောား ုိေရာုိႛ ေႛဥ ေရာေဵ ဴ+ ။ :ုိ*ဵႂ ေရာီ ႖ ီးု ဦး7*ဵႂိ၊ 5ဵာေဵာ ဦး*ဵော ၊
:ုိေ0 း၊ ဦးေဵာ႓ ိး၊ :ုိေအာ ႒ီး  ုိႛ ၃၂ ေ%ၿော ဳား းို >ာ*ဵႂ အဴ+ႎႀ ့ +& ့ႀဵ ားရႀိ ဳ႓ ီ။ ုိႛော
:ုိ*ဵႂ ာေးီ အာ5 ု းဥ အ& 7ာ႖ ုေ+ာ ေဳ ာဴ* း ဴ ႂႎုိ ဳ ေးေ*ဵ။ :ုိ*ဵႂ ေရာာော အ*ၝ ုိ >ာ*ဵႂ ႀာ
အ0 ာေ ။ 
႗ော :ုိ*ဵႂ ေရာေ႓ ီို ိ ၝ။ ေဴာ းဴ၏ အေဴ*အေို ီးု ဦး7*ဵႂိံ အီရ *ံေဵ ဴ+ ့ အုိ း ာ*ဲ့
ၝ ။ ဦး&ာ :ုိေအာ ႒ီးႎႀ ့ ေ&ႚ၍ +ဵာ ုံ ောႀေရး အု ုိႛို :ုိေအာ ႒ီး ံႀ ့ ား ဳား*ဲ့ရ ေရာ ဵား&ာႀ
ႎႀော းအားရ ဴ+ိ ၝ ။ 
ုိော :ုိေအာ ႒းီ ႖ :ုိ*ဵႂ ေရာ႓ ီဟု ႗ောအား ေဴ ာဴ+ ့ :ုိ*ဵႂ ရႀိရာ အ*း ံ*ၝးို +& ့ဳ ့ ုိိ ။
:ုိ*ဵႂ  ဴ+ႃ+ ဴ+ႃောႎႀ ့ း ့ ၡOာို ဴ ေ ၝ ။ ႗ော့ို ဴ ော အ*ၝ ဴ ံႂး၍ ႎႁ ၝ ။
":ုိ*ဵႂ ေော း7ူး ။" 
႗ော ေးုိ ၝ ။
" ႀ+ဵား ိာ:ဵာ။ အော အ*ံရ ုိး။ *ုော့ ိၤ ရႀိ ၝ7ူး။ * :ဵားေရာ 7ႎႀ့ဲ။" 
႗ော ောႀေရး အ& း ဴ+ ုံ၊ ဵ ုံ ုိႛို အုိ*ဵႂံး၍ ေဴ ာဴ ုိ ၝ ။ ေဴာ းဴ႓ိႂႚႀ ရဲေ7ာုိႛ ဴ+ ံု ုိ း
ေဴ ာဴ ၝ ။
:ုိ*ဵႂ  အဳာ ေ&ေ0 ေ၍ "ေအး:ဵာ ီုိ အ*ဵိဵႂိးႀာ ီုိ ဴ+ာ ဲ:ဵာ့။" ႗ော့အား ရား *ဵေ ။
"ၝေ ဲ့ ဵႂ 0း း ၝ7ူး:ဵာ့။" ဟု ႗ော ေဴ ာရ း ော7ုိႛ ႀ ့အဳ ့& ီးု ဦး7*ဵႂိ၊ ဦး*ဵော  ုိႛို
ေ&ႚရ၍ အုိိ&ာ အားုံး ုိႛို ႎႁ *ဲ့႓ းီ ႖ ရဲေ7ာိုႛ အ& 0း7ဲဥ ေရုံဴ ႂ ုားဟ း *ဵေော * ဵႂိး*ဵ ရႀိရာ 
ား+ုိော ုိႛ &ာ *ဲ့ေ ။ 
ုိော ႗ော ရု႓ိႂႚ& ရႀိော ိေဟာ း ေ&ေဟာ းဵား၏ အိုိႛို ုိံ ရႀာေ+&၍  ၍ ေ*ဲ့ ၝ ။ 
ေႛော ႗ော၏ ိ7ဵား၊ ဦးေးဵားႎႀ ့ ိေ& ဴ+ူ ၝ့ (*) ိးရႀိ &ဲား႒ီး ဦးူဳံႂႎႀ ့ ေၞအုံး ုိႛ ံုိႛ ေရာ&ား ၝ ။ 
ုိအိ& ေ႖ာ ့ 7ဲဵ ရာ ီးု ဦး7*ဵႂိႎႀ ့ &ား၍ ေ&ႚ ၝ ။ 
ရာ ဦး7*ဵႂိ ောႀေရး ေ*ႀ ၍ ဦးူဳံႂ အိေ ၞ ႀ ေအာုိႛ း7ဲ 5ဵ ိုႛႎႀ ့ ေ0း&ာ ေရႀာ ရ း ောႀေရး
အ& ိိ ုး ူ ီ*ဲ့ ုံ ုိႛို ေဴ ာဴ ၝ ။
"ေဟ့၊ ီအိဟာ ဴ*ားအိ ဟု7ူးဲ&ႚ။ :ုိ*ဵႂ ရဲႚ ားအိ ောအိ ဲ။ အ*ုဲ :ုိ*ဵႂ ီႀာ ာ ားိ့။ :ုိ*ဵႂ 
ို ဴ ႂုော ေၞအုံး ဲဲ&ႚ။" ဟု ေဴ ာဴ ေော့ ။ 
႗ော ဦးူဳံႂႎႀ ့ ေၞအုံး ုိႛို ောႀေရးႎႀ ့ ၍ ဳ ့ိ ၝ။ *ုႀ အေဳာ းုံ ုိႛို ိရ၍ ၎ိုႛအား
ုိုိ ဳ ိႂ ိ ၝော့ ။ 
႗ော *ုဲ့ုိႛ ႀိ႖ အေဳာ းအရာ ုိႛို ေဴ ာဴ ေ ႀာ အဴ*ားေဳာ ့ ဟု ၝ။ :ုိ*ဵႂ ၌ အုအ
အဴေ%&း ူု၏ အိအ ုိ း ႀ႖ို ု၍ းော ၨိရႀိေဳာ း ရႀား ေုိ၍ ဴ+ ၝ ။
ဦးူဳံႂးႎႀ ့ ေၞအုံး ဲ့ုိော ု5ၢႂိိုႛႀာ ောႀေရးႀ အဵႂိးအဴ ုိႛို *ံားရ ရ ူဵား ဟုဳေ*ဵ။ :ုိ*ဵႂ ႎႀ ့
၎၏ းဥို ဳ ိႂ ူဵားာ ဴ+ ။ ၎ုိႛ *ုုိ ိိ အိ& း0 %ုိး%ုိးု ု ႎႀ ့ ုိ့ု း ုိာ ုို ဵ
ရႀိဳေ ။ *ုအ*ၝ ၎ုိႛို :ုိ*ဵႂ ၊ ောႀေရးႎႀ ့ ၍ ူ႖ ဳ ့ဳ ိ့ ဟု။ 
ား :ုိ*ဵႂ ို ဴ ႂု ေ႗းေ&း *ဲ့ော ေၞအုံး  *ႆၝရ ေ7ာ အုိ း ေ%ၿႚေဵာ *ဲ့ေ႓ ီ။ 
ုိေႛ ူား ေ ော းော& :ုိ*ဵႂ  ေၞအုံး ံုိႛ ေရာာ *ဲ့ ။ :ုိ*ဵႂ ႀာ *ုအ*ၝ အော အားအ 
ဴ ့ း၍ +ဵ+ဵ ရႀိေ႓ ီ။ ုိော :ုိ*ဵႂ  & ေရး ႒ိႂး းႁ၏ ောုံး ၸို အား&၍ ု ော *ဲ့ေ ။
7 of 13

8/31/2007 5:28 AM 

ာ့ ေအာ 
း ( ိုိး) — ဴ 
ာ့ း ေရး 
းာ အဲႚို Bur...

http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0027

ေူရိ အ းအေ0း၊ ႎၬီ ာ*ဵႂ ၊ ဴာ့ ဵႂိး*ဵ ော ၊ ော းားိုႛ ီႌ&ေရး၊ ုံာ*ဵႂ ၊ ႎႀအ& း 
& ေရး ရေ့ ော အံ ုိႛ ၁၉၄၆ - ၄၇ *ုႎႀ& ုိ &ာ *ဲ့ေ ။
ော းားုိႛ ၝော & ေရး ေဴ* အ5ႆၝ ဴ ့ုံော ုိ*ႎၭာာ ဴ+*ဵိ့ ။ ဤအ*ဵို :ုိ*ဵႂ ေ7ာ
ေ ၝ ။ :ုိ*ဵႂ ေ7ာ ေ ၝ ုိုိ ူးဴ*ား&ာ *ဵဲႛုိႛ ေ7ာ ေ ၝဳ ေ ိ့ ။ 
ုိႛေဳာ ့ *ဵဲႚ ုိႛ အိႎၬိႎႀ ့ ၝၤ *ဲ&ုိ ဴာႎႀ ့ ော းား ုိႛို *ဲ&ု ုိ ။ ေ7ာ အုိးရ၏ 
ေ7ာားႀာ ဤ႖ော %ုိ းေ ိ့ ဟုဟု ုံဳ ၝ၏။ ုိႛော ဴာ့ ေဴေ ၞ& ေဴ*ော ေဳော ႓:ိိ႖ :ဵႃ%ုိရ 
ုိႛား *ဵဲႚိ ုေးေ*ဵ။ ဴာ ိုႛို ား ေ*ဵုိ ့ ေ7ာားဵား ရႀိေ ုိ ႗ႎု ုိႛ ဵႂိးားုံး အဲ* ိဳ ။
ဴာႎႀ ့ ော းားိုႛ ႌီ &ႁ အုဴို ဦး&ာ *ဵႎုိ ူႀာ :ုိ*ဵႂ ာ႖ ဴ+ ။ 5ဵ ေ*& ရ - ဴာ
အ8ိ%ုOး ဴ+ေ ့ အဳား ဲႀ ရ ေရာ ဴာ ၝ ုံဳ အားားဴ* း *ံရေအာ ေရႀႚော းဴ ု ူႀာ :ုိ*ဵႂ  ဴ+ ။ ဤ
ေအာ ဴ ႁ *ုဲ ႎႀ ့ :ုိ*ဵႂ ၏ အ ို အာ5 ရာL0 & ေ%ၿာုံးဴ+ ့ ာ ုိႀ ။ :ုိ*ဵႂ  ော း ဴ ႍာ
ေဴ+ရႀ းေရး၌ ူ၏ အ&းုိ ူ ုံဳ ။ ုိႛော အ+ဵအီး အ အား း ေးႀ ို ႗ႎု ုိႛ 0*ံဳရ ဴ+ ။ 
ုိဥ "ရု ေရီုိ" ဟု ေ*ၞော အံၿ ့ >ာ ရႀးဴ ေုိ ရာ ေ*ၝ းော ဵား ေုိ *ဲ့ဳ ့ ေ%ၿော ဳား
ရ &၌ ရႀိ ။ ႗ောား အံၿ ့ >ာ& အု ု ေဥ ဴ+၍ ရႀးဴ ေ ေ*ၝ းော ဵား၏ ေ7ာား ုိႛို
ေ့ာ*& ့ ရ*ဲ့ေ ။
ရႀးဴ ရႀိ ဴ ူႚ ဴ *ဵို ုံ& း ေ းႎုိ ူိုႛႀာ ုိဥ ေ ာ ေ%ၿ ော7&ား႒ီး ောေ%ၿုိႎႀ ့ ုိ း & ော7&ားုိႛ
ဴ+ ။ ေ ာ ေ%ၿ ော7&ား႒ီးႀာ အႎု ာ ား ဴ+ရား ရာ ဦး7*ဵႂိႎႀ ့ ဵား&ာ *ဵ႗း 0 ေ ။ :ုိ*ဵႂ ႎႀ ့ * ႎု ုိႛုိ း
ဳ ိႂ ေးား ။ ုိ း & ော7&ားား ေ ာ ေ%ၿ ော7&ား႒ီးႎႀ ့ ေ7ာ း ဴ+ ။
ဴာ့ ႎုိ ံေရးရာႀာ ု5ၢႂိဲ& ႎုိ ံေရးာ ဴ+ ။ ေႛုိ ူို ဲ&၍ ု ော ႎုိ ံေရး ဟုေး။ ုိႛေဳာ ့ " ု5ၢႂိ* ႀ ရား 
" ဟူော ဴာ့ ုိ%ုိး အုိ း ု5ၢႂိ အ*ဵ း*ဵ းုိႛ * ႁ အေရး ႒ီးေ ။ *ု အေဴ*& ေ*ၝ းော အ*ဵ း*ဵ းုိႛ
*ဵဳ &ာ ရႀိဳ ႀာ အားရရာ ော းႀ ၝ၏။ ုိႛော ေအာ း - အီ ာ*ဵႂ *ဵႂ ုိ ႓ ီး ့ အိ ော း ေ ဴ ႍာို 
ိ*ဵရ ႎုိ ဟု ူ ႎုိ ေ*ဵ။ 
႗ော ိ ့ ့ ရႀိိ ။ ုိႛေဳာ ့ ုိ း & ော7&ားႎႀ ့ ႎႀဦး*ဵ း ုံိ ့ အ*ၝ အေဴ*အေို ေးဴး ုံး ဳ ့ိ ။
"ရႀးဴ အ&ော့ :ာ7 ုိးရိ ူ ရာ ရႀိ  ၝ7ူး" ဟု ရႀးဴ ုိားႀ ုိႛအား ဧ ့*ံော 
7ရ &ဲ ဲ& အ႓ ီး& ုိ း & ော7&ား ႗ော့အား ေဴ ာဴ ၝ ။ 
႗ော ရႀိ အေဴ*အေ ုိႛို းဲ့ုိႛ ိႀုံ ေ့ာ ုံး ေဥ ေႛ၌ 7ုရ *ံ၏ အုိ *ံ အ+ဲ&ႚ ုိ 
7ာ ိ ဦးေအာ း အံၿ ့%ုံုိႛ ာ၍ အံၿ ့ ဟူော အေဳာ းဳား*ဵို ရရႀိ ေ ။
"ရု ေရီုိ" ႀာ ဳား*ဵ ဳား*ဵ အံၿ ့%ုံ ဴ+ ။ ုိႛေဳာ ့ ႌၿဳားေရး0 ဦး* ေLာႎႀ ့ ႗ော ဵား&ာ 
ိ ူ ိ ။ :ုိ*ဵႂ  ူု အ းအေ0း ဲ&ုိႛ၌ ားေဴ ာ ဵ ့ား ရေူ ဴ+ ။ ဟာဴ & ားေဴ ာေ့ ရႀိူႀာ ေအာ
ေဴ ာော အေ့ ရႀိ ။ ုိ*%ုိ+ုး& ၝး ေ့၍ ေအာေဴ ာ႖ အံ ော း ဴ+ ။ 
႗ော ုိေႛ ေ& :ုိ*ဵႂ ော ့၍ ေ႖ာေ ၝ ။ :ုိ*ဵႂ  ေၞ* ဳ ႎႀ ့ အူ ာ ၝ ။ :ုိ*ဵႂ  
႗ော အံၿ ့ >ာ ေရာေ႓ ီုိ ိ ၝ။ ုိႛေဳာ ့ ႗ော့ို ေ&ႚ႖ ့ အံ့အား ့ဟ ူ ၝ ။
"* :ဵား႒ီး ီေရာ ေား။" 
႗ော "ဟု"ဲ့ ဟု ေဴ ာႎုိ * :ုိ*ဵႂ  ေၞ* ဳ ို ႌၿဳားေရး0၏ အ*း၌ ား*ဲ့၍ အေ ၞ ိုႚ
ော ့ော ့ႎႀ ့ &ား ၝ ။ 
႗ော ူႎႀ ့ အူ *ဵ ို၍ အံၿ ့ *းုိႛ 0 ၝ ။ ဦး* ေLာ း အူ ၝာ႓ ီး႖ ုိ*%ုိ+ုးို
အောော ေရာ၌ ရႀိေရ ဴ  ၝ ။ ႗ော :ုိ*ဵႂ အား ား ေဴ ာ ့ အ*ၝ ႎႀော*ဵ း ေဴ ာုိ ေဴ ာ ၝဟု ႀာ ၝ ။
:ုိ*ဵႂ  ား ုံး ႎႀုံးို ၍ ေဴ ာဥ ေႀႎႀ ့ ႎႀော*ဵ း ား ေဴ ာုိ ေဴ ာ ၝ၏ ုိႛော ဴ+ းဴ+ းႎႀ ့
အံ ဵော ာ႓ ီး႖ ူု အ းအေ0း& ား ေဴ ာဲ့ ိုႛော ုိအူအရာ၊ ႎႁအူအရာ ုိႛဴ+ ့ ေအာ ၝ ေော့ ။ 
ီးုိ ုုိ၊ ုိ ေဴUာုိႎႀ ့။ 
ုိအ*ၝ အံၿ ့ *းႀ အံ ိ့ဴ ့ ဴ ော ီာ၏ အိေဴUာ ႀာ ာ7ုိႛ ေဴ း၍ %ုိေရာ အံ Uိူုိႛႀာ ဵုံး ဴ ႃးဳရ
ေ ။ :ုိ*ဵႂ ေရႀႚရႀိ ုိ%ုိ+ုးႀာ အေ ဴ+ေ၍ ၎ို ုိႛ႖ ေဴ ာ းေ%ၿႚ ရႎုိ ောေဳာ ့ းော း၊ :ုိ*ဵႂ ို ိ ေ း၍
8 of 13

8/31/2007 5:28 AM 

ာ့ ေအာ 
း ( ိုိး) — ဴ 
ာ့ း ေရး 
းာ အဲႚို Bur...

http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0027

ရႎုိ ော့ ဟု ောေဳာ ့ းော း၊ ူအုိော ေႀာ *းဲ& ႗ော ုိႛ  ုိ၍ာ ဳ ့*ဲ့ရ ၝော့ ။
ောေႛ& :ုိ*ဵႂ အံၿ ့ ုိ +ဵုိ+ဵီး ု ော အားဴ+ ့ အံၿ ့ ရိာ ုိႛို ဵႂိး ု ား ့
အော ော ေဴ ာဳ ုိဳော ား ံဵားို ဳား*ဲ့ရ ေ ။
:ုိ*ဵႂ  ၁၉၄၇ *ု၊ L0ၝရီ ၂ ရေႛ& 7ိ ုိႛ &ား၍ ေ+ေ+ာ0ၝရီ ၂ ရေႛ& ရုုိႛ ဴ ေရာ*ဲ့ ႓ ီးော "ဵႂ 
7ိ ဴ ာော့ 7ာ ၝ ာဲုိႛ ေးဳ။ ေ7ာ း7ီ ုံ ဲ ၝာ။" ဟူ၍ အ*ဵီ ့ အံၿ ့ ိႛ*&းို ေဴ ာဳားော
အ ၌ား အံၿ ့ဴ* းႀာ အော ဟိ ိ ဴ+ာ *ဲ့ေ႓ ီ။ ႗ော ႀိ႖ ဟုႀ ၝ႖ ုိဥ ႗ောုိႛ ေ%ၿႚ၍
ေဴ ာ း၍ရော ို*%ုိ+ုးို  ုိ႓ ီဟု  ၝ ။
အံၿ ့*း၊ ော+၌ ံ*ၝး *ဵ ရႀိ ။ ဵားော အားဴ+ ့ အံၿ *ဵိ& ုိံ*ၝးို +& ့႓ဲ ဴ+ ၝ ။ ူအုိ
ေႀာ ော အ*း ဴ+၍ ော ဴ းေ ၝုိ +& ့ား ရ ။ 
ုိႚော ႗ော ိဲ& ုိဥ ဵႂိး႒ီး ဴ+ေ ။ :ုိ*ဵႂ အ*း& းုိႛ 0 ီ :ုိ&းႀႎႀ ့ ုိ  ဳ ့ ။
"ေဟ့ - ုိ့ူ။ :ုိ*ဵႂ ား ေဴ ာုးႀာ ဴ းေ ၝို ိား *ဵ ။"
:ို&းႀ ၌ ႗ော၏ ားရိ ို ေ7ာ ေ ၝဟ ူ ၝ။ "ေ7ာ ၝ ဲ:ဵာ" ဟု ေဴ ာရ း ရိ ားိဟ ၡOာ
ရႀိာ ။
"* :ဵား ဲ ဳ ့ု ၝ:ဵာ။ :ုိ*ဵႂ ိ 5&ဵဲ့ူ။ ူႚ အားႀာ ဵႂ ုိႛ ော ့ော ိုော ႒ိႂ7ူး။ ူႚေရႀႚႀာ ုိးရိ႒ီး 
ု ဲႛ:ဵာ။ 7ုေဴ ာ ေဦး။" 
႗ော အ့ံအား ့ိ ။ အ*းဲ 0 ၍ :ဵာရာ ံ*ၝး ိိ ။ ဴ & ာော အ*ၝ :ုိ&းႀို ႗ော
ႌၿဳား*ဵ ုုိ ။
"ီႀာ၊ :ုိ&းႀ :ုိ*ဵႂ ား ေဴ ာေုးႀာ ေဟာီ အ*း0 7ႀ &ားဲႛ။ အ*း ဲႀာ :ုိ*ဵႂ ဲႛ ုိဲႛ ႎႀောဲ ဲ
ေ။" 
႗ော ိိ ာ0 0ၨရားႎႀ ့ ုိ ာ႖ အုိးရိ ႒ီးူ ဴ+ ။ ုိႛော ုိဥ အ7ေဳာ ့ ဤုိႛ အုိးရိ
႒ီးရဲဟု ိိုိို ိိ ေးိ ။ ေဴ+ ၝ။ 
႗ော ဴ & ာော အ*ၝ :ုိ&းႀ :ုိ*ဵႂ  ူႚ အီးအ ၝး၌ အော ့အေရႀာဵား ော ့ေ ို ေ&ႚရ႖ "ေဟ့
- း 7ာု ာဲ" ဟု ေအာေ ၝ ေဳာ း ိ ဵ&ာႎႀ ့ ံ၍ ေဴ ာဴ ေ ၝေး ။
:ုိ&းႀ ဤုိႛ ေဴ ာေေ၊ ုိးရိ ိေေ။ ုိႛော ႗ော၏ ုိးရိ*ဵႀာ ရရာ ုိ ။ :ုိ*ဵႂ ို အဵား *ဵ၏၊ 
ု&အုံး ူရာႀာ ုိးုိးော *ဵ၏။ ုိႛော ူရာ အ ဵော … ႗ော ေရႀႚ၍ ေ&း0့ံ။
၁၉၄၇ *ုႎႀ၊ ေ+ေ+ာ0ၝရီ ၇ ရေႛ ေ& အံၿ ့ %ုံုိႛ ူးးော ေဳးးာ ော ေရာာ ေ ။ 
ုိေဳးးို ေ း ုိႛူႀာ ော းားဵား ႌ&ႛေ ၝ း &5ရ၏ ဥၠ_ ော ုိ ော7&ား ဴ+ေ ။ ေဳးး၏ ေ7ာ&ားႀာ ရႀး
ော7&ားဵားႎႀ ့ *ဵ း၊ *ဵ ုိားႀ ဵား ော းားႎႀ ့ :ာုိႛ ူးေ ၝ း ော %&ရ ေ7ာူ ုံးဴ+ေဳာ း ဴ+ ။ 
႗ော ံ႒ိႂးာ +ရ း 0းေဴာ0းာ *ုေ ၝ ိော့ ။ ဦး* ေLာံ အေဴ းအၿား &ား၍ ံ႒ိႂးာ ၝ
အေဳာ းအရာ ုိႛို း*း&  ့ရ ုိ  ၝ ။ ဤ း ့႖ ု*ဵ ုေ*ဵၿာ ော းဳ ိ့ ။ ုိအ*ၝ 7ာ ဲဴ+ဴ+
ဴ+*ဵ ရာ ဴ+ေ ဴ+႖ို *ံရ+ုိႛ ာ0ို ူဳ ိ့ ။ ုိာ0ို ူရ ႗ောုိႛ ႎႀဦး ေ7ာူ ုံးဴ+ ုိ ။ 
ုိ ၌ ႎုိ ံေရး ရ & ုိ း& ႁ ရႀား &ားေ ။ ဦး* ေLာႎႀ ့ ႗ောုိႛ ႎႀဦးားား ဴ ဳားေရး >ာႎႀ ့ 7ုရ *ံ
အိောႀ ာ႖ ီ+ုးံ ုိႛို ဴ  ေဴ+ရႀ းရ း ႎႀ ့ ဴ+ 7ာဴ+ ို ော ့ေ႖ာ ေဳရ ေ ။ 
ုိႛော ံအားေဵာ&ာ ေဳးး းႀာ အႀ႒ီး ႀေ ောေဳာ ့ 7ာႀ ဴ+ ၝ။ ဦးေအာ း ေအာ ဴ ႁို ရ ၝ႓ ီ။
ဴ ဳားေရး >ာ ုိ ႌၿဳားေရး0 ၤာ 7 ႎႀ ့ အေ ၝ းအ ၝဵား ရ & ူား အံၿ ့ >ာို "+ ေရီုိ"
ဟု  &း ုိ ၝ ။ ႗ောႎႀ ့ ေ&ႚ ေ+ာေ%ၿဟ ၡOာ ရႀိော 7  ႗ောအား ႎႁ႖ ော့။ 
ုႁော ဵႎႀာားဴ+ ့ အ႓ဲး ႗ောို အဲ* ေ ။ 
ုိႛော ႓:ိိ႖၏ ဳLာ ႀိေ႓ ီို ား &ားော 7  အ5ႆုိႛ 7 ံ ့7ဲ ဴ ေ ။ ႗ောုိႛ 
ေ&ား အေဵ ႒းီ ေဵ ေဳ႓ ီး႖ ဵေရာ ၨံော :ာ့ အႎၩရာ ရ ို ေ&းောဴ* း ဴ ႂ။ ောီး 
ုိ း ေၿး7ဲ ေုိဳ ။
9 of 13

8/31/2007 5:28 AM 

ာ့ ေအာ 
း ( ိုိး) — ဴ 
ာ့ း ေရး 
းာ အဲႚို Bur...

http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0027

7ရ း5း အ ၂၀၀ - ေ ဵာုံးဴ* း။"
ေဴ*ာုိ း ာုံးဵား  းာ ဵႎႀာ+ုံး ဵားဲႀ ေ၍ ႗ော့အား ႓+ဲ၍ ေဴ*ာဴ ။ ူ ော ိဲ 0 ာ ဴ ။ 
ုိႛော ၁၉၄၇ *ု၊ Lူုိ ၁၃ ရေႛ ဴႃီီ *း႒ီး ောော ႀ ေ၍ :ုိ*ဵႂ ႑&ဳားော ိႛ*&း အ& 
႗ောုိႛ အု %ႁ ေဳရဥ ုိးရိ ူ ႁ ုိႛ 5ႆ႖ ေ ဵာ& ေ*ဲ့ဴ ။ အု အားော အ*ဵိုိႛ ူား ုိ7ရ း5း
အ ၂၀၀ ို ဵိဲ& ဴ ေရ ဴ ။ 
ုိော ရ ႎႀရ*ႛ ဳာော အ*ၝ ရာ ဦး7*ဵႂိ၊ :ုိ*ဵႂ ေအာ း၊ ဦးိးဟ၊ ဦး0၊ ဦး* ေLာႎႀ ့ ႗ောုိႛ
ေဴ*ာဦး ၿော၏ 0ရာ& ုံိဳ ေ ။ 
႗ောုိႛ ုံိော အ*ဵိ& ၿော အ းအေ0း ဟူ၍ ရႀိ ၝ။ ူ&ားူာ းရႀ း ႀ ၝ ။ 
ုိး း %&ာ*ဵ၊ %&ာ*ဵႎႀ ့။ ေ း း & ့ & ့။ *ၝ*ၝ ေေအး ေ0ႀႛ ။ ရာ ဦး7*ဵႂိ၏ ေ*ၝ းေ ၝ း 
႖ ႖ ဴ+ေ ။ :ုိ*ဵႂ  အေအးOို ော း&ာ *ံႎုိ ရ ရႀိဟ ူ။ ူ၏ ုိးာ အဵႈို ရ & ေ &ႚ၍ ား ။ 
& ေရး ဟူ ႀာ ေ*ဵာ႓ ီ ဴ+၍ အာ5 ာာ ေ%ၿဴ ႒ီးို ဦး ဦးီ ိိုိႛ ေ7ာ အုိ း ိူးဴ+ ့ ဴ*ႀ
ေဳ ။ 
ူ ၝး ိို ႗ော ေဴ ာ။ ႗ော၏ ိဲ၌ား 5ဵ ေ* ေဵာုံး *ံား *ဲ့ရော ုၡ ု*ုိႛ ႎႀ ့& 
းအားဴ+ ့ အု  း *ဲ့႖ ုိႛ "အုံး႒ီး ဵ&ား" ုိ ဵ&ား *ဲ့႓ ီ။ ူ ၝး ိုိ အ ေ*ဵာ&ာ ိႎုိ ောူ 
႗ောုိႛ ေဴ*ာဦးား ုိဥ *O၌ ိ၏ *ဵးာဴ* း၊ ုိ၏ *ဵးာဴ* း ုိႛႎႀ ့ 5ႆ႖ ေ&ႚ*ဲ့ရ ဟု ုိႎုိ ေ ။
:ုိ*ဵႂ  ၿော၏ 0ရာ ေရႀႚုိႛ ေ႖ာႀးဵ ဳ ့ေ ။ ူ၏ ေရႀႚ ့ ့0 ူႎႀ ့ &ော အာLာ ု5ၢႂိ
*ုႎႀဦး ုိႛအား ရ ူး၍ ုိူရ ့ အိးအႀ *ု ေ ၞေ ၝ ာ ို ူ ေ&းႎုိ *ဲ့။ ုိႛော အာ5 ဴာဴ  ိုႛ ဴ+ ့ 
ိုူ ူ ေ&းိ ေ ိ့ ။
"ော႓ ီ:ဵာ။ ဵႂ ော့ ႎုိ ံေရး အားူ႓ ီး ာေး၊ 7ာေး ုိ ႓ ီး ေရးဦး။ ီ:ဵာ၊ ရာရဲႚ ႗ောဲ အႎု ာ 
ား ၝ:ဵာ။"
ဤား ုိႛႀာ ုိိးဟ 7ုိႛ ႀ ့ရ း ေဴ ာုိော ားဵား ဴ+ ။ 
႗ောား အႎု ာ ီုိႛ ိေရာ။
"7ရ း5 အ ၂၀၀ …"
"ဵႂ ုိႛရဲႚ :ာ့ ဥေဵးႁ အႎု ာ ေ&ို ေ+ာုဳ+ုိႛ အ*ဵိ႓ ီ။" 
ရာ ဦး7*ဵႂိ :ာ့ ဥေဵးႁ အႎု ာ၏ အိးအႀ ဴ+ ။ ုိဥ ုိ အိးအႀႀာ ုိ *ု းာ ရႀိ ။ 
ုိႛေဳာ ့ ရာ ဦး7*ဵႂိ ုိားို ေဴ ာုိော အ*ၝ အားုံး ေ*ၝ း ိ ေ ။ 
ရာ ဦး7*ဵႂိ *ဵႂိေအးော အံဴ+ ့ && ား ေဴ ာေ ။ %ု ေး၊ ေဴ0ုိ းLာ … Lာ &ဲ … ဴ Lာ။ ဤ
အေဳာ းုိႛ*ဵ း ေဴ ာေ ။
"႗ောော့ ေရး … ေရး။ ေရးရာေ& အဵား႒ီး ရႀိ။ ရာ*ဵႂိ ေဴ ာဲ့ အႎု ာ အေဳာ း ိူး ား။ 
႗ောုိႛ & ေရး ရ႓ းီ ရ ႗ောုိႛ ု အေရႀႚ7 *ရီး &:ဵာ။ ုိးား၊ ေး႗း&၊ 7ုိီုိ႗း၊ 7ာီ႗း … အုိ
… ုံေအာ &ား:ဵာ။ ရာ*ဵႂိ အ႒ိႂ ဲ:ဵာ့။ ဟဲ … ဟဲ။ :ာ အ၊ :ာ 5ီ ေ&ဟာ ဟုိ7 ႀ ့ာာေ& ရႀိ။ ၝေ&ို ုံး
ရ။ အာရႀ ုိားေ& ဦးဲႛ ဦး 7ုိ ႁ ရႀိ ုိာို ေ့ာရ။ ႗ောဲ အႎု ာ ား ၝ:ဵာ။"
:ုိ*ဵႂ ိူးဥာ ေဴ ာေ ။ ေဴ ာုိ း ေဴ ာုိ း အႎု ာား ဴ+ေဳာ းို ာ ာ ုိ ။ ႗ောုိႛ 
ူႛအား ောႀေရး ား ာရ းဲ ၌ာ & းား႓ ီး။ အႎု ာ ား အေႎႀ ့ အ+ ု ႀာ ုိးော ေံဴ+ ့ ာ ာ ုိ ။ 
ုိိးဟ "ဟု ၝ။ ဵႂ ုိႛဲ ော ့ုိ အႎု ာား ာရ း ဲႀာ ့ား ၝ။" ဟု ေဴ ာ7ိ ့ အား ေ*ၝ းို ိာ
ိာ ဴ ။ 
႗ော ၎ုိႛ၏ အႎု ာ ေ&းေႎ&း ဲ&႒ီးို ၸော ဴ ႂ*ဵ ာ ၝ ။ ႗ော့ ရ ဲႀာ ုိးရိ*ဵ 0 ာ ဴ ၝ႓ ီ။ 
ု ဳ ၝဦး အရ ုိႛ၊ 7ႎႀ့ဟာဲ ီ7ရ း5း ၂၀၀ ုိာ။
"

10 of 13

8/31/2007 5:28 AM 

ာ့ ေအာ 
း ( ိုိး) — ဴ 
ာ့ း ေရး 
းာ အဲႚို Bur...

http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0027 

ိဲ&  ဲ့ုိႛ း&ား ိုိ ။ 
ိဲ၌ းိရာႀ အ ၝး ႀ &&ား ။ :ုိ*ဵႂ ၏ အားားုိႛ ၍ "ၝေ&ိုဲ ဥးား+ိုႛ ော း။" ဟု
ေဴ ာိ ၝ ။
"ရာေရ၊ အူး ိ 0ိရိ ရႀိ+ုိႛ ုိုိႛ ာ ဲ ရာ" ဟု ႗ော ရာ*ဵႂိအား ႀး၍ ူ ော း ။ ရာ*ဵႂိ 
ူ၏ အႎု ာႎႀ ့ ူ ိူး ဥေဥ ႗ော ုိော အော ူႚို ိ ေ းုိ ိဵား ရႀိေ ။ ရာ*ဵႂိ ဵႎႀာ
ိUႂး ဟု ုိ ိ ။ 
ရာ*ဵႂိ ႎႁ႓ ိ &ား ။
:ုိ*ဵႂ ား &&ႎႀ ့ ား ေဴ ာဲ။
":ဵာ။ ုိးရိရာ ရႀိ ၝ7ူး။ * :ဵား ူေ း ၝဲႛ။"
:ုိ*ဵႂ * ေအးေအး ေဴ ာ ။ ူႚ၌ ုႁ ဴ* း အဵဥး ရႀိ။ ႗ော အႎု ာ၌ ိ0 ားေ ဳ ို အုိိ
+ဵီး ုိ ဴ+ ့ အႎု ာ ုိ ႗ော့ုိ ဵော း ုိးဳ ေား ႀိ။ ုိႛော ူုိႛ အႎု ာ၏
အအ ုိ းုိ ေရႀ ေဳ ။
":ုိ*ဵႂ ို ူရာႀာ ုိး့ုိးဟာ *ဵ ုိာ ႗ော ုံဳ ၝ။ ၝေ ဲ့ ဵဲ့ ောရဲႚ ိို ႗ောုိႛ 
ိႎုိ 7ူး။"
:ုိ*ဵႂ ား ေဴ ာ ုံ ေအး ႎုိ ႀ ။ ႗ောအား ရ ၝ။ ုိႛော :ုိ*ဵႂ  ူႛ၌ ရူ ရႀိဟု ုိေ ။ ုိႛေဳာ ့ 
႗ော ား ႀီးၿဲ၍ ေဴ ာရ ဴ ။ ႗ော့၌ ားုိ ၿဲေဴ ာရ အ*ဵဵား&ာ ရႀာ၍ ရ ၝ။ အုိအ*ံ ားုိႛ၏ အေဳာ းို
ေရာ&ား ၝ ။
:ုိ*ဵႂ  ေႛ၌ ူ၏ %ုံး*းဲ& ႗ောအား ေၝာ 7ော အေဳာ း ေး+ူး ။
"* :ဵား 7ုိ ဲ။ ေၝာ :ောဟာ ႎုိ ံေရး Lာ*ုံေ ၞႀာ ဴ ေရာ ႎုိ ၝ့ား။"
"ူာုိ ော &ႀာ ူဴ ႓ ီး ာ+ုိႛ း ရႀိ*ဲ့။ အဲဟုိုး ႗ောဲ ေၝာဟာ ဴ ေ ၝ း ု ၝေ ုိႛဲ 
ုော း *ဲ့။ ႗ော့ ုံဳ *ဵ ော့ ႗ောုိႚရဲႚ ိအား ႁို :ဟုု ော းေ း+ုိႛ ုိိုႛ ။"
"ဟာ:ဵာ * :ဵား ဥၤာ ိူးုိႛာ ော းာ ၝ။ ့ ေ&ႚႀာ ူ႒ီးေ& *။"
"ဟု ၝေ။ ၝေဳာ ့ဲ ဟုိုး ာ+ုိႛ းရႀိေ ဲ့ *ုော့ ီး ိ&ား႓ ီုိႛ ုိ*ဵ ။ ေၝာဟာ
ေဴ႒ီးေ ၞႀာ ေဴ**ဵုိႛ ရေး7ူး:ဵာ။ အဲ ရဲ့ ေႛဟာော့ ူႚေႛ ဲ။"
"ဟဲ … ဟဲ ႎုိႛေ ဲ့ ရော့ ၝ7ူး:ဵာ" ဟု :ုိ*ဵႂ ူႚ ဴ *ဵုိ ေဴ ာ*ဲ့+ူး ။ 
ုိေႛ း ူ ဴ *ဵႀာ ုိအုိ း ။ ုိႛႎႀ ့ ဦးော၊ အေဳာ းုိႛ ားဦး ႀ ့&ား ဴ ။
အႎု ာ ားုိႛား && ုိးေဳ ။ ၎ိုႛ ုိးား ရာို အ ိုီးရႀား အိ ေဴ*ရာုိ၍ ောေဳ ။ 
႗ောား :ုိ*ဵႂ ႎႀ ့ ဦးောုိႛ ႎႀဦးား ေ&ႚုံဳ ဟူော းို ေဴ*ရာ ောေ ိ ။
"ဦးောဲ ူော း ၝ:ဵာ။ ဵႂိး*ဵ ု5ၢႂိ ဦးုိႛ ုိရႀာ ၝ ဲ။"
:ုိ*ဵႂ  ဦးော အေ ၞ၌ အ ႖ ော း *ဲ့ ၝ။ ဥ ၝ*ဲ့ ၝ။ ုိႛႎႀ ့ အုိ &ႛၿ *ဲ့ရေ ။ ူႚ၌ ရူရႀိ
ဟူော ုံဳ *ဵဴ+ ့ အ& း0%ုံး၌ အော ့အေရႀာ ရႀိ7ဲ ဟာာဟ း း ား*ဲ့ ို ႗ႎု ုိႛ ော%ႁ ဳ ့ ၝ႖ :ုိ*ဵႂ 
ဦးော အေ ၞ၌ ုိႛ႖ ဥ ၝ *ဲ့ ို *ႛႀး ႎုိ ၝ႓ ီ။
ော၌ ဴ+ ုိႛ း ဴ+*ဲ့႓ ီ။ ဵ ုိႛ း ဵ*ဲ့႓ ီ။ ော8ံ ရား ဟူ ုိ ူ႖ ဟႛားႎုိ ။ ံ ဟူ ို 
ူ႖ ေရႀာ & း၍ ရႎုိ ။ &ေ ႓ ီး႖ ုိႛ & ၝေ။ ႗ော :ုိ*ဵႂ ၏ ဴ+ဥ ုိႛို ေ့ော း ဳ ့၍ ဴ ရ႖ုိ 
ဴ ေဴ* း ဴ+၏။ ူအား ုိႛ႖ ော ား။ ူႚအေဳာ းႎႀ ့ ူ၊ ုိ့အေဳာ းႎႀ ့ ုိ ႖ာ ဴ+ ။ ုိူအား အ&း ၍
ဤူို အုိးဟု ုိုိ ၝ။ ႗ႎု ုိႛ ဴႎုိးော :ုိ*ဵႂ ၏ ော ိုာ ော&း ုိဴ* း ဴ+ ၝ ။ 
႗ောုိႛ ား ေဴ ာ၍ ော းေုး ုိး ာ ။ အႎု ာ ေ&းေႎ&း ဲ&ႀ ႎုိ ံေရး 7ုိႛ ႗ော ေ*ဵာော ေ ့ၝ ို
11 of 13

8/31/2007 5:28 AM 

ာ့ ေအာ 
း ( ိုိး) — ဴ 
ာ့ း ေရး 
းာ အဲႚို Bur...

http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0027 

ရာ*ဵႂိ း း႖ ေ7ာ ဵဟ ူ။ ရာ*ဵႂိ၏ ိ 5Oာ ႓ ိော့႓ ီ။ ုိႛေဳာ ့ ူ  ၍ ား ဴ+႓ ီး ူ*ဵ း*ဲ&ရ
ေဴ ာ ။ ုိႛႎႀ ့ ူု ဲ&ဳ ေော့ ။
အႀႀာ ရာ*ဵႂိ အံၿ ့ >ာုိႛ ာအိ ေူ ဴ+ရာ ူႚ၌ ႖ ော ေရာေ ို ႗ော ား  ့ ။ 
ုိႛော ႗ော ုိုိ "7ရ း5း ၂၀၀" ို ိဲ ဲ&ေောေဳာ ့ ုိအေဳာ းို ေဴ ာ7ဲ ေႎုိ ။ ၁၉၄၇ *ုႎႀ၊ Lူုိ ၁၈
ရေႛ ၌ ႖ ရာ*ဵႂိအား 7ရ း5း ၂၀၀ အေဳာ း ေဴ ာုိ ိေး ။ 
ရာ*ဵႂိ ေရႀးေဟာ း ေႎႀာ းဴ+ ုိႛို ေဴ ာေ ။ 5ီ အေဳာ း း ၝ ။ %ု ေး၌ ႀ%ု ၊ %ု ႎႀ ့ ောော 
ေရေဴုိႛို ့& းဴ ့ ေ7ာ ို း ရႀ းဴ ။ ဳားဲ& ႗ော 7ရ း5း ၂၀၀ ုိ & း ုိေး ။
"ရာရ" ႗ော 
း ။
"ရာရ ရာိုႛ အ& း0 %ုံးဲ ာာံ Lရ ုိ ံ*ၝး ရႀိ၊ 8ားရႀိဲႛ 7ဲႛဲ ရာ။ ောဲ ႗ော :ုိ*ဵႂ ီ
ေရာ*့ဲ။ ူႚ%ုံး*း0ႀာ ဴ ာာော ေ&ႚ*ဲ့ရ7ူး။ ႗ော &႓ ီး 0 &ားော့ :ုိ*ဵႂ ဦးဲ ုိ ော ေ&ႚရ။ ရာုိႛ
7ုိ ေဳ ုိ ဳာဲ။ 7ရ း5း ိၤ႒ီး ဲ 7့ဲႛဲ။ ႗ောော့ ေဟာီ - ေဟာီ ဟာေ&ို ေဟာဟုိ - ေဟာဟုိ ဥၤာေ&ဲႛ 
ဳ ့ရ ေဟာုိ - ေဟာုိ ိဴ ။" 
႗ောား ိ& ော ့ း ဴ+႖ုိ L&အ း ေဴ ာ*ဵ ုိ ၝ၏။ 
ရာ ဦး7*ဵႂိ အဳာ႖ ေ&ေ0 ေ ။
"*&။ ုိႛ ုိးဲ အ*ားဲ&ႚ။" 
ုိးႀာ အဴ*ားူ ဟု ၝ။ :ုိ*ဵႂ ို *ဵႎုိး ေ*ၞဳော အ ဴ+ ၝ ။
"ေအး … ုိး ဲ *ေဟ့။ အော ့အေရႀာ အေဳာ း ေဴ ာရ ၝ့ိုော ေ ၝ&ဲႚ။ ေ: အေဳာ း ေဴ ာရ 
ာိုႚော ေ ၝဲ&ႚ၊ ူႚ Lာာ ော း7ူး။" 
ရာ *ဵႂိ 7႓5ိႂဟို 7႓5ိႂဟ *&၍ ီးေဳာ း ေဴ ာဴ ၝ၏။ ေ: ို ႗ော ား ။ အ& း0%ုံး Lရ ဴ+ေ 
ိုာ ာ ။
"ေအး& … အော ့ အ&ော့ ူ ၝဲႛ။ ော ီ +ဲ&ႚုံး ုံးဴ+ ုိ ၝ႓ ီ။ ဴ+ ၁ ာရီ ဵရ အ& း0%ုံး
အ0 အ&ို အော ့ ႎႀ ော ့ိ့။" 
ုိ ရာ 7*ဵႂိ၊ အိ *းႀ ႗ော းေ*ၝ ေဵာ ႎႀ*ဵ ီး႓ ီးာႀ အိုိႛ ဴ *ဲ့ ။ 
ရာ ဦး7*ဵႂိ၊ ႎႀိ့ ားေဳာ ့ အဵား႒းီ ိာရာ ရဴ+ ့ ိ*ဵ၊ *ဵ အိ ုိ ။ 
ံ ၁၁ ာရီ ုိးာီးႀ ႗ော အိ ာႀ ႎုိးော ဟူ၏။ 
႗ော အိႀာ အံၿ ့ >ာ %ုံး*းႎႀ ့ *ဲ ာ ေ0း ၝ ။ ႎုိး႖ ႎုိး*ဵ း %ုံး*း ီုိႛ ာ*ဲ့ ။ ုိ* ေLာ ႗ော့ 
ား ဲ& အီး& ုိ ေ၏
"ေဟ့ ဳား႓ ီ႓ ီား။"
"7ာဲ:ဵာ။"
":ုိ*ဵႂ ုိႛ ရႀိော့7ူး။"
"ဟာ … * :ဵား႒ီး ဲ:ဵာ။" 
႗ော ုိ  ႖ ိ*ဵ*ဵ ရႀိ&ား ို ဥးား၍ာ ဳ ့ဳ ၝော့။ ို* ေLာ ေဴ ာ ို ႖ ံုႎုိ ၝ။ 
ုိႛော အႀအို းႀာ :ုိ*ဵႂ  ဵႎႀာ ၿဲ*ဲ့႓ ီ။ 
႗ော ဤ းို ဳား႓ ီး ့ော ား းဴ+ ့ ီး &ားေရး းာ ုိုိႛ &*ဲ့ ၝ ။
ော8ာ *ုုံး  း&ာ ုိေ႔း၍ ေေ ။ ုိးီး ုိးေ ၝုိႛႀာ အ႓+ိႂ ႓+ိႂ ဵေေ ။ း&ားးာ
ဟူ၍ဵား ရႀိ။ ုိ%ၿဲေော ော8ာ& ဴ ဴ ႖ုိႛ ေ&ႚေဴ*ာ၍ ေေ ။
12 of 13

8/31/2007 5:28 AM 

ာ့ ေအာ 
း ( ိုိး) — ဴ 
ာ့ း ေရး 
းာ အဲႚို Bur...

http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0027

ေဴ+ာ း" ဟူော ူား၏ ေံ ႎႀ ့အူ ရု႓ိႂႚ၏ ႁ ရႀားဴ* း ရ ဲ&ားဟ ူေ ။
"ရူ ရႀိ7ူးုိဲ့ ေအာ း႒ီးရဲႚ။ 7့ႎႀဲဲ&။" 
႗ော ိဲ၌ းဲ့ုိႛ ေအာဟ ုိ ၝ ။ 
႗ော ႗ော၏ ေရႀႚ ့ ့ုိႛ ိုဵ ဳ ့ေ ၝ ။ ႀ ၝ၏၊ ုိႛော 7ာိုႀ ဴ ရ။ 
ုိးော း *ုုံး း&ာ %ႁိ၍ … %ို၍ … ုိေ႔း ုိား ႗ော ိ ားိ ၝ၏။ 
႗ောား ုိ ၝ။ 
႗ော၏ ဵရ ုိႛ ုိၳိ *းေဴ*ာ *ဲ့ေ႓ ီ ား။ ။ 
ႎၿဲ့ အေဳာ းအရာ
"

:ာ့ ေအာ း ( ုိ း) 
ိုႚ:ာအ းအ%ံုးေ* * ေအာ း 
႗ောိုႚ ႀိိရႀိ႖ :ို*ဵႂ 
ဦးေအာ း၏ ောံုးေႚ
အာLာ ေ*ၝ းော ႒ီးဵား၏ အၪႂ ၯိၨ အဵဥး
ေအာ း ိုႚဟု အ%ို း
ႎို ံေရး ား ေအာ း
အိုးေ0 5ၢL း အီာ ိုေအာ း
အာLာ ေႚ ိုႚဟု ႎို ံော ု ဳံႁ႒ီး
:ာ့ ေအာ း (ုိ ုိ း)

13 of 13

8/31/2007 5:28 AM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful