P. 1
http://www.slides.co.il/zoom.php?id=4732

http://www.slides.co.il/zoom.php?id=4732

|Views: 187|Likes:
Published by hope45556210
http://www.slides.co.il/zoom.php?id=4732
http://www.slides.co.il/zoom.php?id=4732

More info:

Published by: hope45556210 on Jun 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

תוקיתע תונומת

מ הניתשלפ (לארשי-ץרא)
(םקלחב) םתיאר אל ןיידעש
ח"י קלח
.םירצוי תויוכז קוח לע הריבעכ בשחיי הזכ השעמ .וז תגצמב טרפ לכ קוחמל וא ףיoוהל ,תונשל ןיא
(!! תונומתל אל) !! דבלב תגצמל תוoחייתמ םירצויה תויוכז - ריהבהל ידכ
©
םייחה ביבא לתב ('ב קלח)
1920-1940
duba@isdn.net.il
לש םוליצה תקלחמ י"ע ומלוצ , וז תגצמב םיגצומה םימולצתה ,"ינולוק ןקירמא"ה ה האמה ףוoמ 19
ה תונש דעו 30 ה האמה לש 20 - רמומ ידוהי י"ע הדoונ וז הקלחמ . oרייאמ עשילא הללכ הקלחמה .
היה םהב טלובהש ,םידחא םימלצ ןוoראל oיאול .ידוושה
ללוכ ,ולוכ ןוכיתה חרזמבו הניתשלפב ורקש םינוש םיעוראו ,םדא ינב ,םיפונ ודעת הבשומה ימלצ
.יטירבה טדנמהו הנושארה םלועה תמחלמ , תידוהיה תובשייתהה
ןולמ םחתמב יוצמה ןויכראב םירומשה םימולצתה "ינולוק ןקירמא"ה םימלצה י"ע ודגוא ,םילשוריב
.םיילולימ םירואת םיללוכה ,םימובלאל
יפoוא "ינולוק ןקירמא"ה ומרתנ ,(תונומתה תא יתאצוה םשמ) oרגנוקה תיירפoב םיאצמנה ,
.םהיתוחפשמו הבשומה ירבח י"ע תובר םינש \להמב
ףoוא"מ וחקלנ וז תגצמב תונומתה G.Eric Matson ותייערו Edith " \רכ III 1938 - ושענ םימוליצה
ןיב ןוכיתה חרזמב םילויטמ 1920 ל 1938 לש םה םימוליצה בור רשאכ , MATSON .
.תונומתה לע םיעיפומ - (oרגנוקה תיירפoב םיעיפומ םהש יפכ) תונומתה לש םיירוקמה םירפoמה

הדות \ירדיו הלושל לו ןוoכילמ הינה .תומוקמה יוהיזב ןתרזע לע
ח"י קלח
תוארמ מ - ביבא-לת קלח) 2 (
םינשב 1920 - 1940
74
LC-M32-7735
ףוגניזיד בוחר
73
LC-M32-7747
.םיזופת תוביתל ןoחמ
75
LC-M32-7733
- ףוגניזיד רכיכ
88
LC-M32-3134
) "הילצרה" היoנמיג 1930 (
76
LC-M32-7736
ןופצל טבמ - ףוגניזיד בוחר
78
- יתיישעת לעפמ 1930
LC-M33-14754
79
- יתיישעת לעפימ 1930
LC-M33-14753
93
.ירויפיטנומ 'חר תניפ יבנלא בוחר
תoנכה תיב תפיכ תא םיאור לאמשמ
.לודגה
LC-M32-14729
97
.ןייטשניול לדגמ לש רוזאב . (ןיגב \רד םויה) ת"פ \רדב .הקפoאו רורקל י"אה 'בחה
LC-M32-3143
80
- יתיישעת לעפימ 1930
LC-M33-14752
82
- יתיישעת לעפימ 1930
LC-M33-15750
84
יבנלא בוחר - לודגה תoנכה תיב
LC-M32-14726
87
- רורק ןoחמ 1930
LC-M32-3144
90
.א"ת למנ תמקה ינפל .חרזמה דיריו "היבכמה" ןוידטצא לע ריואהמ טבמ - ביבא לת
LC-M34-14661
91
יבנלא בוחר ןוויכל טבמ .תובשומה רכיכ
LC-M33-14697
100
LC-M31-14689
1
2
3
4
5
6
לש בכרה ילכ יגוס לכ תא תחא הנומתב תוארל תונמ!ה "תובשומה רכיכ לש הנומת ו#
"הנשיה ביבא לת 1 "סובו$וא - 2 "%חל תלג# - 3 "תי$ר& תינוכמ " 4 "סוס %# הלג# - 5 "%יינ&וא -
6 "'%יל( תואשמ תלבוהל )ו&נ ילכ* %יינ&וא-תלת -
94
"ליש$ור תורש + ,וליב, ס,היב
LC-M32-14671
95
.הנשיה ביבא לת תייריע
.קילאיב בוחר
LC-M32-14672
105
ביבא לת תייריע לע טבמ דוע
LC-M32-3135
98
.ופי ןוויכל טבמ ,םיה ףוח
LC-M31-14686
99
םורד ןוויכל ,םיה ףוח לע טבמ דוע
LC-M31-14687
101
ןופצל טבמ - םיה ףוח
LC-M31-14690
102
."ןודנול ןג" שיבכ , תלייטהמ היילעה
LC-M33-12160
106
ןימיינב תלחנ בוחר
LC-M33-14695
114
."חרזמה דירי" תאו ,היבכמה ןוידטצא תא םיאור .ןוקריה \פשו יבא לת ןופצ
LC-M33-14657
115
הלילב יברגומ רכיכ
LC-M307-89
116
בוחר ףוגניזיד
LC-M307-82
117
יברגומ עונלוק
LC-M32-3136
118
$סוגואב הינמורמ הא-י ,ליה רגיי$, היינאה 1939 %# 711 הל(תנ תילת# .וחל הבר(תהב "%ילו#
התל#ה %ש "תורייבל הגיל&ה איהו /תי$ירב תוגנתהב 658 ו#(תנש /,הלוסר&, היינאהמ %ילו#
וגרה /שאב היל# וחת& '%יינמוהה* %י$ירבה %לוא /ושא .וחל רו!חל התסינ היינאה "תורייבב
ו#-&ו הישנאמ %יינש 14 0הנומתב 1"'תבש בר#* המוהה ביבא לת .וחב התחנו הנו&- ה$למנ היינאה "
200 "2י&יר-ב ר-#מה הנחמל ורב#והו ור-#נ ראשהו /יביבא לתה 2ומהב בר#תהלו תרל וחיל-ה שיא
ב ה! היה 1"9"1939 ה %לו#ה תמחלמ ה-ר& וב %ויה* - / II "'
LC-M33-14658
119
הנושארה ביבא לת תייריע הנכש וב םימה לדגמ עקרב .שיבכ םיללוo םיירבע םילעופ
LC-M32-3-455
120
ףוחה לע םיטבלתoמ
LC-M307-80
122
"הילצרה" הייoנמיג
LC-M32-2020
123
"הילצרה" תייoנמיג רצחב תולמעתה
LC-M32-2021
124
"יביבח" םיעוצעצ תונח התיה הנטקה הפיכה םע תיבב .ירויפיטנומ תניפ רחשה בוחר
LC-M32-2017
12
5
םימה לדגמ לא לצרה בוחרמ טבמ , דלישטור תורדש
LC-M32-2016
126
דלישטור תורדש תניפ לצרה בוחר
LC-M32-2015
127
הילצרה היoנמיג ןוויכל טבמ - לצרה בוחר
LC-M32-2014
128
תוריoה \ותל למנב םיזופת תובית תoמעה
LC-M33-9421
129
ןיינבל םינבא אשונ ירבע לעופ
LC-M32-3-448
130
2ימיינב תלחנב .רגל$הו ראוה תיבו לוגניי& תיב 67 -ו 69 "
"%ולבניליל תני& 2ימיינב תלחנב היה 2ומ#&ה %# .רגל$הו ראוה 2יינב
LC-M32-3-454
131
םולבנילילב רמלפ oילא תיב תיינב 39 .תיבה לש ירוחאה ודיצ לא טבמ .
LC-M32-3-452
132
ל# ,וארונ, 2ולמ הנבנש ינ&ל /%ירש#ה תונשב גרבנ!ורג תני& 2ימיינב תלחנ בוחר
"')ח* לאמשמש (ירה שרגימה
LC-M32-3-456
133
תונויד תולוח קוליo
LC-M32-3-445
134
ףוגניזיד ריאמ תייוולה
24.9.1936
תניפ יבנלא 'חר לש עטקה
.ןימיינב תלחנ
LC-M31-9178
135
תיב תמקה ינפל עקרק רושיי
LC-M31-3-444
136
גרבנטור לש למשחה תנחת
LC-M32-2022
137
םינבלב היינב
LC-M32-3-449
138
הנוילעה המוקה תיינב םויo
LC-M32-3-453
139
תיב םינוב הככ
LC-M32-3-451
140
(ידנליאת אל) ירבע לעופ
LC-M32-3-450
141
יבנלאב היה ןימימ תיבה .יבנלא בוחרב הינבל תונכה 73 .
LC-M32-3-446
142
.יברגומ רוזאב םידוהי םילוע לש הנחמ
LC-M32-3-441
143
גנידיר לש למשחה תנחת \ותב
LC-M32-3141
144
םורדל טבמ .ביבא לת ףוח
LC-M351-48001-4
145
לצרה בוחר דצמ ,דלישטור תורדשל הoינכב בצינש רעשה
LC-M32-2018
146
ןוטבמ תודוoי תקיצי
LC-M32-3-447
147
םילועה לש ןושארה תיבה
LC-M32-3-443
148
למשחה תנחתב גנידיר ידיילו דרולה
LC-M32-3142
149
הנושארה ביבא לת תייריע תא שמישש םימה לדגמ עקרב .דלישטור תורדש
LC-M32-2019
1535
ב %י(רותה תומ# שוביכו 2ו(ריה תחיל- רחאל וב-והש 2ורכי!ה יומ#מ חא 1917 "
"רסב ילגימ לומ /ללה אבא בוחר לומ א-מנ אוה %ויכ
LC-M32-52565
176
הדוהי ןב בוחר - לאמשמ .יברגומ עונלוק
LC-M307-87

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->