You are on page 1of 279

KAGAWARAN NG EDUKASYON

Kawanihan ng Edukasyong Sekondari Sangay ng Pagpapaunlad ng Kurikulum

KURIKULUM NG EDUKASYONG SEKONDARI NG 2010
(2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM)

GABAY PANGKURIKULUM

FILIPINO I

0

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

TALAAN NG MGA NILALAMAN
Panimula I. II. III. IV. Batayang Konseptwal ng Filipino Talahanayan ng mga Konsepto (Filipino I-IV) Pamantayan sa Programa at sa Bawat Taon Gabay Pangkurikulum - Filipino I

Mga Dagdag-pahina A. Resulta at mga Rekomendasyon mula sa Isinagawang Pagmomonitor at Pagtataya (M & E) ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 (2002 BEC) B. Mga Gabay na Tanong sa Pagsasaayos ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 (2010 Secondary Education Curriculum) C. Mga Kalakip na Babasahin

1

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

PANIMULA

Ang Konteksto/Kaligiran

Kalimitan, ang pagpapalit o pagbabago ng kurikulum sa Pilipinas ay isinasagawa tuwing ikasampung taon. Ngunit bunga ng mabilis na pagbabago sa larangan ng edukasyon at patuloy na paglaganap ng mga makabagong kaalaman at impormasyon, naniniwala ang Kawanihan ng Edukasyong Sekondari na dapat nang isaayos ang kasalukuyang kurikulum upang sa gayo‟y makaagapay at matugunan nito ang mga pangangailangan ng ating lipunan at ng mga mag-aaral ng kasalukuyang panahon.

Naging batayan sa pagsasaayos ng kurikulum ang mithiin ng Edukasyon para sa Lahat 2015 (Education For All 2015) - ang magkaroon ng Kapakipakinabang na Literasi ang Lahat (Functional Literacy For All). Tiniyak na ang mga binuong pamantayan, kakailanganing pag-unawa at nilalaman ng bawat asignatura ay makapag-aambag sa pagtatamo ng nasabing mithiin.

Isinaalang-alang din ang resulta ng ginawang ebalwasyon ng implementasyon ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 (2002 Basic Education Curriculum) sa pagsasaayos at pagdisenyo ng bagong kurikulum, gayundin sa ginawang pagsasanay ng mga guro at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga punong-guro ng 23 pilot schools upang mahusay nilang mapamahalaan ang panimulang pagsubok (pilot testing) ng binagong kurikulum.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ang Proseso Sa pagsasaayos ng kurikulum, inilapat ang Understanding By Design (UBD) na modelo nina Jay McTighe at Grant Wiggins. Narito ang mga elemento ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
Mga Layunin/ Kaalaman/ Kakayahan Mahahalagang Tanong

Mga Pamantayang Pangnilalaman/ Pagganap Resulta/Inaasahang Bunga

Mga Kakailanganing Pag-unawa

Mga Produkto/ Pagganap Pagtataya

Kraytirya/ Kagamitan

Plano sa Pagkatuto

Mga Gawaing Instruksyunal

Mga Kagamitan

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Tinitiyak kung ano ang dapat matutuhan at maisagawa ng mag-aaral sa loob ng isang markahan, yunit o kurso; makikita sa bahaging ito ng Gabay Pangkurikulum ang mga pamantayang pangnilalaman, pamantayan sa pagganap, mga kakailanganing pag-unawa at mahahalagang tanong. A.1. Ang Pamantayang Pangnilalaman ay ang mahahalagang paksa o konsepto na dapat maunawaan ng mag-aaral sa bawat asignatura. Sinasagot ng bahaging ito ang tanong na, “Ano ang nais nating matutuhan at maisagawa ng mag-aaral pagkatapos ng isang markahan o yunit?” 2. Ang Pamantayan sa Pagganap ay ang tiyak na produkto o pagganap at ang antas o lebel na inaasahang maisasagawa ng mag-aaral pagkatapos ng isang markahan o yunit. Sinasagot ng bahaging ito ang tanong na: “Paano isasagawa ng mag-aaral ang inaasahang produkto o pagganap? Anong antas o lebel ng pagganap ang dapat magawa ng mag-aaral upang makapasa siya sa pamantayan?” B. Ang Mga Kakailanganing Pag-unawa ay ang mahahalagang konsepto na dapat matutuhan ng mag-aaral sa bawat asignatura. Mga konseptong hindi makakalimutan at magagamit ng mag-aaral sa kanyang pamumuhay. C. Ang Mahahalagang Tanong ay mga tanong na nasa mataas na lebel at inaasahang masasagot ng mag-aaral pagkatapos ng isang markahan o yunit. Kinakailangang ang mga ito ay nasasagot ng Mga Kakailanganing Pag-unawa.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 2: Pagtataya Ito ang mga inaasahang produkto o pagganap; inaasahang antas ng pag-unawa at pagganap ng mag-aaral; at mga kraytirya o panukat na gagamitin sa pagtataya ng inaasahang produkto o pagganap. A. Ang Produkto o Pagganap ay ang inaasahang maisasagawa ng mag-aaral pagkatapos ng isang paksa o markahan. Ito ang magpapatunay na natutuhan niya ang mahahalagang konseptong nakapaloob sa isang markahan/asignatura. B. Ang Antas ng Pag-unawa ang susukat sa iba‟t ibang aspekto ng pag-unawa ng mag-aaral sa mahalagang konseptong dapat niyang matutuhan.Masasabing may pag-unawa na ang mag-aaral kung siya‟y may kakayahan nang magpaliwanag, magbigay ng sariling kahulugan, makabuo ng sariling pananaw, makadama at makaunawa sa damdamin ng iba, makapaglapat, at makilala ang kanyang sarili. C. Ang Antas ng Pagganap ay ang inaasahang produkto o pagganap na maisasagawa ng mag-aaral. Makikita rin sa bahaging ito ang kraytirya sa pagtataya ng nasabing produkto o pagganap. Antas 3: Mga Plano ng Pagkatuto Mga gawaing instruksyunal at mga kagamitan na gagamitin ng guro at mag-aaral sa loob ng klasrum na makatutulong upang matamo ang mga pamantayan. Inaasahan ang pagiging malikhain ng guro sa pagpapatupad ng antas na ito dahil dito nakasalalay ang ikapagtatagumpay ng pagtuturo-pagkatuto. A. Ang Mga Gawaing Instruksyunal ay binubuo ng mga gawaing isasagawa ng guro at mag-aaral sa loob ng klasrum upang matamo ang mga pamantayan, matutuhan ang mga kakailanganing pag-unawa at masagot ang mahahalagang tanong. B. Ang Mga Kagamitan ay gamit ng mga guro at mag-aaral upang maisakatuparan ang mga gawaing instruksyunal. (Ang mga gabay na tanong sa pagbuo ng Antas 1-3 ay makikita sa Annex B.)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Nagkaroon ng mga writeshop at konsultasyon sa mga stakeholder: mga guro, mag-aaral, punong-guro, superbisor, propesor ng iba‟t ibang kolehiyo/pamantasan , kawani ng pamahalaang lokal, kinatawan ng piling sektor ng lipunan, at iba pa upang matiyak na akma at makatutugon sa pangangailangan ng mag-aaral sa kasalukuyang panahon ang mga elemento ng isinaayos na kurikulum. Sinanay ang mga guro, puno ng kagawaran at punong-guro ng 23 pilot schools upang maihanda sila kung paano pamamahalaan ang unang pagsubok na implementasyon ng kurikulum. Ang mga pilot school ay pinili batay sa sumusunod: lokasyon (Luzon, Visayas, at Mindanao), at sa uri ng programang pinatutupad ng paaralan (halimbawa:regular na hayskul, espesyal na programa,at iba pa.)

Ang pakikipagpulong sa mga punong-guro tuwing isang kwarter at pagmomonitor ng mga pilot teachers ng 23 pilot schools ay regular na isinagawa. Ang mga feedback mula sa kanila ang naging batayan sa patuloy na pagsasaayos ng mga elemento ng mga dokumento ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010. Isinunod na sinanay ang mga superbisor ng lahat ng asignatura upang mabigyan ng suportang pang-instruksyunal ang mga guro. May mga kasunod na pagsasasanay na isinagawa batay sa pangangailangan ng mga taong kabilang sa unang pagsubok ng kurikulum upang matiyak na magiging maayos at matagumpay ang implementasyon nito sa 2010. Ang Resulta Ang mga feedback mula sa mga pilot teacher ay nakatulong nang malaki sa patuloy na pagsasaayos ng kurikulum. Mula sa mga ito ay nabuo ang Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010. Nanatili pa rin ang prinsipyo ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 (tulad ng Teorya ng Konstruktibismo, Pagtuturong Integratibo, at iba pa). Isinanib at pinagyaman ang iba pang programa ng edukasyong sekondari tulad ng Special Program for the Arts (SPA), Special Program for Sports (SPS), Engineering and Science Education Program (ESEP), Special Program for Journalism (SPJ), Technical-Vocational Program (TECH-VOC), at Special Program for Foreign Language (SPFL).

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Narito ang mga Katangian ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010  nakatuon sa mahahalagang konsepto at kakailanganing pag-unawa  mataas ang inaasahan (batay sa mga pamantayan)- tinitiyak kung ano ang dapat matutuhan at ang antas ng pagganap ng mag-aaral  mapanghamon- gumagamit ng mga angkop na istratehiya upang malinang ang kaalaman at kakayahan ng mag-aaral  inihahanda ang mag-aaral tungo sa paghahanapbuhay kung di man makapagpapatuloy sa kolehiyo  tinitiyak na ang matututuhan ng mag-aaral ay magagamit sa buhay

SPA SPFL Tech-Voc SPS Core Curr.

S&T

SPED

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Batayang Konseptwal ng Filipino
Kapakipakinabang na Literasi para sa Lahat

Kakayahang K om un i k a ti b o

KPW PBN PGRT

Kahusayan at P agpapahal agang Literari Mga Tekstong Literari

Pagpapahalaga

Mga Teorya sa Pagkatuto ng Wika

Mga Teorya sa Paggamit ng Wika

Mga Teorya sa Pagsusuring Literari

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

BATAYANG KONSEPTWAL NG FILIPINO ( Deskripsyon )

Tunguhin ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 (Secondary Education Curriculum) ang Kapakipakinabang na Literasi para sa Lahat (Functional Literacy For All ) na ibinatay sa mithiing Edukasyon para sa Lahat 2015 (Education For All 2015).

Kaugnay nito, layunin ng pagtuturo ng Filipino na malinang ang (1) kakayahang komunikatibo, at (2) kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari ng mga mag-aaral sa lebel sekondari. Lilinangin ang limang makrong kasanayan - pakikinig, pagbasa, panonood, pagsasalita at pagsulat sa tulong ng iba‟t ibang dulog at pamamaraan tulad ng Komunikatibong Pagtuturo ng Wika (KPW), Pagtuturong Batay sa Nilalaman (PBN) ng iba‟t ibang tekstong literari(rehiyunal, pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig), at Pagsasanib ng Gramatika at Retorika sa Tulong ng Iba‟t ibang Teksto (PGRT). Isinasaalang-alang din ang pagsasanib ng mga pagpapahalagang pangkatauhan (Values Integration) sa pag-aaral at pagsusuri ng iba‟t ibang tekstong literari. Sa pamamagitan nito at matapos mapag-aralan, masuri at magamit ang iba‟t ibang teorya sa pagkatuto at paggamit ng wika, at pagsusuring literari, inaasahang matatamo ng mga guro ng Filipino ang mga layuning nabanggit batay sa inilarawan sa batayang konseptwal.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Talahanayan ng mga Konsepto sa Bawat Taon at sa Bawat Markahan FILIPINO I-IV (Conceptual Matrix )

Unang Taon Mga Tekstong Literaring Rehyunal Unang Markahan Pabula Ikalawang Markahan

Ikalawang Taon Mga Tekstong Literaring Pambansa

Ikatlong Taon Mga Saling- Tekstong Literaring Asyano

Ikaapat na Taon Mga Saling- Tekstong Literaring Pandaigdig

Tula

Maikling Kuwento

Parabula

Dula ( Pantelebisyon/Pampelikula) Alamat Ikatlong Markahan Epiko Ikaapat na Markahan ( Korido ) Ibong Adarna ( Awit ) Florante at Laura ( Nobela ) Noli Me Tangere Dula ( Pantanghalan ) Nobela Balagtasan

Mitolohiya

Sanaysay

( Nobela ) El Filibusterismo

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Pamantayan sa Programa (Program Standard) : Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal, pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi Pamantayan para sa Unang Taon (General Standard for First Year) Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura, gayundin ang iba‟t ibang kulturang panrehiyon Pamantayan para sa Ikalawang Taon (General Standard for Second Year) Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga piling tekstong literaring pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino Pamantayan para sa Ikatlong Taon (General Standard for Third Year) Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga saling tekstong literaring Asyano, upang mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano Pamantayan para sa Ikaapat na Taon (General Standard for Fourth Year) Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga saling tekstong literaring pandaigdig tungo sa pagkakaroon ng kamalayang global

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura, gayundin ang iba‟t ibang kulturang panrehiyon UNANG MARKAHAN (PABULA) Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN STANDARDS Nilalaman Pagganap ( Content ) ( Performance ) Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. Panitikan: 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 2. Mga Elemento ng Pabula a. Tauhan a.1. Mga uri ng Tauhan: bilog (round) o lapad (flat) b. Tagpuan c. Banghay d. Mahahalagang Kaisipan B.Gramatika/Retorika 1. Iba‟t ibang Paraan ng Pagtatanong Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Pagsulat ng sariling pabula na naglala-rawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika Antas 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa Understanding Pagpapaliwanag: Pangatwiranan na masasalamin sa pabula ang kultura ng isang rehiyon. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon Pagbuo ng sariling pananaw Ilahad ang sariling pananaw kung makatwiran o hindi makatwiran ang paggamit ng hayop bilang mga tauhan sa pabula na kumikilos at nagsasalitang parang tao. Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba‟t ibang tao; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ilarawan at unawain ang damdamin at saloobin ng mga tao sa sariling rehiyon sa isusulat na pabula.

Mga Kakailanganing Pag-unawa ( Essential Understandings ) Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng isang rehiyon na dapat ipagmalaki at pahalagahan.

Mahahalagang Tanong ( Essential Questions ) Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon?

Pagganap Performance Pagtataya sa isinulat na pabula batay sa sumusunod na kraytirya:  batay sa pananaliksik ang paglalarawan ng kultura ng sariling rehiyon  kaangkupan sa sariling lugar/ rehiyon  pagtataglay ng mga elemento ng pabula  wastong paggamit ng una o ikalawang wika  wastong paggamit ng gramatika/ retorika (Tingnan ang kalakip)

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit.ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Pamantayang Pangnilalaman a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ayoko, ewan/ aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa, walang gana at iba pa c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 3. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin a. Padamdam na pangungusap na may natatanging gamit

Pamantayan sa Pagganap

Kakailanganing Pag-unawa

Kakailanganing Tanong

Produkto/ Pagganap

Sa Antas ng Pag-unawa Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba‟t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao sa sariling rehiyon Interpretasyon Bigyang-kahulugan ang mahahalagang kaisipan sa pabula batay sa mga naging karanasan o karanasan ng iba. Kratirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa mahalagang kaisipan ng pabula; malikhain Paglalapat Iugnay sa kasalukuyan ang mga pangyayari sa pabula. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa pangyayari sa pabula Pagkilala sa sarili Ibahagi ang sariling kahinaan at kalakasan batay sa pagkaunawa sa pabula. Kraytirya: may katapatan; makatotohanan; naglalahad ng sariling kahinaan at kalakasan, nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan ang kahinaan

Sa Antas ng Pagganap

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Pamantayang Pangnilalaman b.Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 4. Pang-uri 5. Mga Bahagi ng Pangungusap 6. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba pa

Pamantayan sa Pagganap

Kakailanganing Pag-unawa

Kakailanganing Tanong

Produkto/ Pagganap

Sa antas ng Pag-unawa

Sa antas ng Pagganap

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3: Plano sa Pagkatuto (Learning Plan) Unang Markahan

FILIPINO I
Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal, pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Unang Markahan: Pabula

Aralin 1: A. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula Bilang ng araw/sesyon: 5 ”Ang Matsing at ang Pagong” na isinakomiks ni Dr. Jose Rizal B. Iba‟t ibang Paraan ng Pagtatanong Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura na gramatika/ retorika ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino A. Panitikan: nang may angkop na gramatika/retorika 7.Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 8.Mga Elemento ng Pabula a. Tauhan a.1. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. Tagpuan c. Banghay d. Mahahalagang Kaisipan B.Gramatika/Retorika 1. Iba‟t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ayoko, ewan/ aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa, walang gana at iba pa c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/ di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

c.

ng nagsasalita Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari

3. Pang-uri 4. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba pa C. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganing Pag-unawa Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula B. Gramatika/Retorika 1. Iba‟t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ayoko, ewan/ aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa, walang gana at iba pa c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap

Mahahalagang Tanong: Bakit kailangang pag-aralan ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon at ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay:  nakapagsasalaysay ng pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” mula sa orihinal na komiks na nilikha ni Dr. Jose Rizal  nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula sa masining na pamamaraan • nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari mula sa isinagawang pag-uulat • nakapagsasagawa ng panayam sa mga tao sa kani-kanilang sariling lugar/pamayanan kaugnay ng paksang tatalakayin gamit ang iba‟t ibang paraan ng pagtatanong • nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang panayam • nakapagsasagawa ng panayam (Interview with the Experts) kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula o mga kauri nito

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Inaasahang Pagganap: Pagsasagawa ng panayam (Interview with the Experts) kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula o mga kauri nito

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing sa kalagayan ng mga pabula noon at sa kasalukuyan. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon pagbibigay ng sariling pakahulugan sa mga nakalap na impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula. Kratirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa mahalagang kaisipan ng pabula; malikhain paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng mga pabula ng sariling lugar/rehiyon sa kasalukuyan. Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba‟t ibang tao; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw pagbabahagi ng sariling damdamin at damdamin ng ibang tao sa kalagayan ng mga pabula sa kani-kanilang lugar/ rehiyon sa kasalukuyan. Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba‟t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao sa sariling rehiyon pagbibigay ng mga mungkahi paraan/gawain na dapat gawin upang patuloy na lumaganap at tangkilin ng mga tao ang pabula. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa pangyayari sa pabula pagninilay-nilay tungkol sa mga kabutihang nagawa ng pabula sa kaniyang sarili. Kratirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa mahalagang kaisipan ng pabula; malikhain

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang panayam (Interview with the Experts) batay sa sumusunod na kraytirya: A. Batay sa pananaliksik B. Kaangkupan sa paksa C. Tama ang paraan ng pagtatanong at pagsagot D. Nagtataglay ng mga elemento ng panayam

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3 A. Pagtuklas : Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng pabulang “Ang Matsing at ang Pagong”na isinakomiks ni Rizal sa kaniyang kapanahunan. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula at Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong), ang Inaasahang Pagganap (Pagsasagawa ng Panayam o Interview with the Experts), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Masasalamin ba sa mga pabula ang kultura ng lugar na pinagmulan nito at ang kalagayang panlipunan ng panahong naisulat ang mga ito?” Patunayan. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat.

Ang mag-aaral ay :  nakapagsasalaysay ng pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” mula sa orihinal na komiks na nilikha ni Dr. Jose Rizal. (mula sa pilipinokomiks.blogspot.com) (Maaaring gamitin ang dugtungang pagsasalaysay, masining na pagkukuwento,dulang panradyo at iba pa.)  nakapag-uugnay ng pag-uugali ng mga tao at kalagayang panlipunan ng panahong isinakomiks ni Rizal ang pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” sa tulong ng mga tanong: 1. Nasasalamin ba ang kalagayang panlipunan ng bansa sa panahong isinakomiks ni Rizal ang pabula? Patunayan. 2. Sa iyong palagay, sa kaniyang kapanahunan, sino ang inihahalintulad ni Rizal kay Pagong? Matsing? (Maaaring gumamit ng alinman sa Habi ng Tauhan, Monologo, In The Mirror, Character Profile, atbp ) nakapagbibigay ng sariling opinyon kung masasalamin sa mga pabula ang kultura ng lugar na pinagmulan nito at ang kalagayang panlipunan ng panahong naisulat ang mga ito. (Maaaring gumamit ng alinman sa Komentaryong Paradyo, Dialogic Feedback (Dyornal) , Interview Chain, at iba pa.)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

B. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang pabulang Ang Matsing at ang Pagong at ang tekstong Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito, inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.

Ang mag-aaral ay: (Iminumungkahing ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang aralin bago ang pagtalakay.)     nakapagsasalaysay ng pabulang Ang Matsing at ang Pagong sa pamamagitan ng alinman sa Storyboard, Masining na Pagkukuweto, Dulang Panradyo, at iba pa nakapagsasagawa ng pagsusuri sa mga tauhan at pangyayari sa pabula sa pamamagitan ng alinman sa istratehiyang Habi ng Tauhan, Fan Fact Analyzer, at iba pa nakikibahagi sa pag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula (kolaboratibong gawain) gamit ang alinman sa In the News, History Data Bank, Video Clip, at iba pa nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari/impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Fact-Finding Strands. (Maaari rin ang Concept Map, Skit , at iba pa.) Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula

(Maaaring dagdagan ang mga kahon kung kinakailangan.)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

nakapagbibigay ng sintesis mula sa mga impormasyon sa tulong ng alinman sa ANA (Alam ko, Nais kong malaman, Alam ko na), PIN (Positibo-Kawili-wili(Interesting)-Negatibo, at iba pa

C. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, argumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Ang mag-aaral ay:  nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng alinman sa Ugnayang-Tanong-Sagot (UTS), Paraphase As You Comprehend (PAC), Think Pair Share, at iba pa - Bakit nag-iiba ang paksa ng pabula sa bawat bansa at panahong pinagdaanan nito? - Ihambing ang kalagayan ng mga pabula noon at ngayon. - Ano ang iyong naging damdamin matapos mong malaman ang tunay na dahilan kung bakit mga hayop ang ginamit na mga tauhan ni Aesop sa mga pabulang kanyang isinulat? Dapat ba siyang hangaan? Ipaliwanag ang iyong sagot. - Sa iyong sariling palagay, dapat bang ituro o tangkilikin ang mga pabula, gayong hindi naman makatotohanan ang mga tauhang ginagamit dito? Pangatwiranan ang iyong sagot. - Kung babalikan natin ang pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” ni Dr. Rizal, sino sa iyong mga kakilala ang maihahambing mo sa dalawang tauhan dito sa kasalukuyan? Bakit sila ang iyong napili? - Paano mo pahahalagahan ang mga ganitong uri ng akdang pampanitikan? - Paano ka makatutulong upang patuloy na lumaganap at tangkilikin ng mga tao ang pabula at mga kauri nito? - (Balikan ang Mahalagang Tanong (EQ) para sa araling ito.) Masasalamin ba sa pabula ang kultura at kalagayang panlipunan ng lugar at panahong pinagmulan nito? Patunayan.  nakapagsasagawa ng panayam sa mga tao sa kani-kanilang sariling lugar/pamayanan tungkol sa paksang “Dapat bang ituro sa mga bata ang pabula o mga kauri nito sa kasalukuyan?” gamit ang iba‟t ibang paraan ng pagtatanong (Magsaliksik tungkol sa Mga Dapat Tandaan sa Pagsasagawa ng Panayam at Iba‟t Ibang Paraan ng Pagtatanong na tatalakayin sa klase bago ang gawaing ito.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang panayam sa pamamagitan ng alin man sa simulation, Dialogic Journal, at iba pa

E. Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap para sa aralin (Pagsasagawa ng Panayam/Interview with the Experts) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/ Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng saliring kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.

Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain)  nakabubuo ng mga angkop na tanong sa isasagawang panayam (Interview with the Experts)   nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang panayam sa patnubay ng guro nakapagsasagawa ng panayam (Interview with the Experts) kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na pumili ng paksang kanilang tatalakayin at ng mga taong kabilang sa gawaing ito.)

Mga Kakailanganing Kagamitan  Orihinal na komiks ng ”Matsing at ang Pagong” na isinakomiks ni Dr. Rizal  Mga babasahin tungkol sa: Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula, Mga Dapat Tandaan sa Pagsasagawa ng Panayam at Iba‟t Ibang Paraan ng Pagtatanong  Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang panayam  Internet, www.pilipinokomiks.blogspot.com

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Unang Markahan : Pabula

Aralin 2: A. Mahahalagang Elemento ng Pabula (1.Tauhan) Bilang ng araw/sesyon: 3 “ Si Amomongo at si Iput-Iput“ (Ang Gorilya at ang Alitaptap) Pabula ng Visaya B. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan retorika ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon A. Panitikan o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula Mga Elemento ng Pabula a. Tauhan a.1. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. Tagpuan c. Banghay d. Mahahalagang Kaisipan B.Gramatika/Retorika 1. Iba‟t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ ayoko, ewan/ aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa, walang gana at iba pa c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. Pang-uri

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

4. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba pa C. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganing Pag-unawa: Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan 2. Mahahalagang Elemento ng Pabula: a. Tauhang: Bilog (Round Character) Lapad (Flat Character) B.Gramatika/Retorika 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari

Mahahalagang Tanong: Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?

Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay:  nakapagbibigay ng reaksyon sa napanood na bahagi ng Cartoon Series/pelikula    nakapaglalahad ng sariling kuru-kuro tungkol sa paggamit ng mga hayop bilang mga tauhan sa pabula nakapaglalarawan ng mga katangian at damdamin ng mga tauhan sa pabulang binasa nakagagamit ng iba‟t ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin sa masining na pagkukuwento

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Inaasahang Pagganap: Masining na pagkukuwento tungkol sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng tauhan sa pabula

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing sa mga katangian ng tao na taglay rin ng mga hayop. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon paglalarawan sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng tauhan sa pabula. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa tauhan ng pabula pangatwiranan kung tama o mali ang paggamit ng mga hayop bilang tauhan. Kraytirya: naglalahad ng pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw pagpapadama ng malalim na pag-unawa sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa pabula. Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba‟t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan kung ihahambing ang sarili sa mga tauhan sa pabula Kraytirya: makatotohanan;tapat pagmumungkahi kung paanong ang kahinaan ng isang tao ay magiging kalakasan niya. Kraytirya: may katapatan; makatotohanan; naglalahad ng sariling kahinaan at kalakasan, nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan ang kahinaan

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na masining na pagkukuwento batay sa sumusunod na kraytirya: A. Nagpapakita ng pag-unawa sa damdamin ng taong ikinukuwento B. May pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa pabula ng napiling ikuwento C. Makatotohanan D. Angkop ang ginamit na paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin E. Taglay ang mga elemento ng masining na pagkukuwento

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3 A.Pagtuklas: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento ng pabula sa pamamagitan ng pagpapasuri sa piling tauhang ginamit sa isang palabas/ Cartoon Series. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula- Tauhan (bilog at lapad), at Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin), ang Inaasahang Pagganap (Masining na pagkukuwento tungkol sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng tauhan sa pabula.), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit mga hayop ang karaniwang tauhan na ginagamit sa pabula?” Patunayan. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat.

Ang mag-aaral ay: (Bahagi ng aralin ang pagpapalabas ng bahagi ng Cartoon Series o pelikulang mga hayop ang tauhan (Halimbawa-Lion King). Ang mga ito‟y mungkahi lamang. Maaaaring pumili ng iba pa ang guro.)  nakapagbibigay ng reaksyon sa napanood na bahagi ng Cartoon Series/pelikula, maaaring pasalita o pasulat  nakapaglalahad ng sariling kuro-kuro tungkol sa paggamit ng mga hayop bilang mga tauhan sa pabula sa pamamagitan ng alinman sa Three Step Interview, Piccing Together Ideas, Tapusin ang sumusunod na pahayag…,at iba pa B. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Si Amomongo at si Iput Iput” upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito, inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ang mag-aaral ay:  nakapaglalarawan sa mga katangian ng gorilya at alitaptap gamit ang alinman sa Habi ng Tauhan, Venn Diagram, Summary Blueprint, Dalawahang Usapan, at iba pa Habi ng Tauhan

Gorilya

Alitaptap

nakapagbabahagi ng kanilang sariling haka-haka sa tanong na: “Kung maglalaban ang gorilya at ang alitaptap, sino kaya ang mananalo?Bakit?” nakapagsasatao ng ilang tauhan sa pabulang “Si Amomongo at si Iput-Iput” (Iminumungkahi na ibigay na itong takdang aralin upang makapaghanda ang magsisiganap.)  nakapaglalarawan sa damdaming namamayani sa mga tauhan sa bawat pangyayari sa pabulang “Si Amomongo at si Iput-Iput” sa tulong ng alinman sa Emotional Web Chart, Buliding Blocks, at iba pa  

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

(Itala ang damdamin ng mga tauhan sa bawat pangyayari sa pabula.) Larawan ng alitaptap

Larawan ng gorilya

Pangyayari 1:__________________________________ Pangyayari 2:__________________________________ Pangyayari 3: __________________________________ Pangyayari 4:__________________________________ (at iba pa)  nakapagsusuri kung sino ang tauhang bilog (round character ) at lapad (flat character ), matapos magbigay ng input ang guro tungkol dito

C. Pagpapalalim Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ang mag-aaral ay:  masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong/gawain. (Iminumungkahing gumamit ng angkop na istratehiya ang guro sa pagsasagawa nito tulad ng pagsasagawa ng Panel Discussion, Simposyum, Round table Discussion, at iba pa) 1. 2. Bakit natalo ni Iput-Iput si Amomongo at ang mga kasama nito gayong hamak na malalaki ito sa kaniya? Magsalaysay ng pangyayari sa iyong buhay, o maaaring narinig, nabasa o nasaksihan na may pagkakatulad sa pangyayaring ito. Ano ang magaganda at di- magagandang pag-uugali ang masasalamin sa mga tauhan sa binasang pabula? Itala ang iyong sagot sa kolum sa ibaba/kabilang pahina. Sa Kolum D, magmungkahi ng mga dapat gawin kung paano mababago ang mga naitalang di- magagandang pag-uugali. Mga tauhan Kolum A Iput-Iput Amomongo Iba pang gorilya Magagandang Pag-uugali Kolum B Di-magagandang Pag-uugali Kolum C Paano ito Babaguhin? Kolum D

3. 4. 5. 

Ano ang mahalagang kaisipan na nais iparating ng pabula? Mabisa ba ang paggamit ng mga hayop bilang tauhan upang malinaw itong maiparating sa mga mambabasa? Patunayan. Alin sa mga uri ng tauhan ang nakatutuwa, ang lapad o ang bilog? Kung ikaw ang papipiliin, anong tauhan ang ibig mo? Tauhang lapad o bilog? Bakit? Mayroon ka bang kakilala na may pagkakatulad sa mga katangian ng sinuman sa mga ito? Ipakilala siya. Bakit siya ang inihalintulad mo? (Paunawa: Maaaring dagdagan ang mga katanungan kung kinakailangan.)

nakagagamit ng iba‟t ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin sa pagkukuwento tungkol sa isang kakilala na may pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa isa sa mga pabulang nabasa. (Gagawin ito matapos ang pagtalakay sa iba‟t ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin. (Kalakip ang babasahin.)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

D. Paglalapat Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ang mag-aaral ay :  masining na nakapagkukuwento tungkol sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng piniling tauhan sa pabula

Mga Kakailanganing Kagamitan Babasahin na Si Amomongo at si Iput-Iput, Iba‟t Ibang Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin Mga Elemento ng Masining na Pagkukuwento Mga Kraytirya sa Pagtataya ng Masining na Pagkukuwento

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Unang Markahan: Pabula

Aralin 3: A. Mahalagang Elemento ng Pabula – 2) Tagpuan “Ang Palaka at ang Uwang” B. Ang Pang-uri ANTAS 1

Bilang ng Araw /Sesyon: 4

Pamantayang Pangnilalaman : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. Panitikan Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula Mga Elemento ng Pabula a. Tauhan a.1. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. Tagpuan c. Banghay d. Mahahalagang Kaisipan B.Gramatika/Retorika 1. Iba‟t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ ayoko, ewan/aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa, walang gana at iba pa c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita

Pamantayan sa Pagganap : Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika .

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. Pang-uri 4. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba pa C. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganin sa Pag-unawa : Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang : A. Panitikan: Mga Elemento ng Pabula 2. Tagpuan B. Gramatika/Retorika Pang-uri Mahahalagang Tanong : Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?

Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon?

Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay:     nakapagbibigay ng puna tungkol sa mga iginuhit na lugar ng mga magaaral nakapaglalahad ng sariling kuru-kuro tungkol sa paggamit ng mga tagpuan sa pabula nakasusulat ng paglalarawan sa isang lilikhaing tagpuan sa pabula. nakalilikha ng makatotohanang tagpuan gamit ang pang-uri

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 2 Inaasahang Pagganap : Ang mag-aaral ay nakasusulat ng talatang naglalarawan ng kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit sa pabula Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : pagpapaliwanag ng kaangkupan ng tagpuan sa banghay at tauhan ng pabula. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon paglalahad ng sariling pananaw kung paano mapananatiling ligtas ang isang lugar sa kasalukuyan. Kraytirya: naglalahad ng iba‟t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw pagbabahagi ng naging karanasan sa isa sa mga lugar na hindi malilimutan/ na mahalaga para sa sarili. Kraytirya: tapat; makatotohanan; magkakaugnay pagpapadama ng sariling damdamin/damdamin ng ibang tao/damdaming namamayani sa isang lugar sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa tagpuan ng isang pabula. Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba‟t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdaming masasalamin sa tagpuan paglalarawan ng isang lugar sa kasalukuyan na may pagkakatulad/ pagkakaiba sa tagpuan ng pabula. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa paksa; malikhain pagmumungkahi kung paano magiging ligtas at payapa ang sariling lugar/ rehiyon Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; Sa Antas ng Pagganap : Pagtataya sa isinulat na talatang naglalarawan batay sa sumusunod na kraytirya: A. May pagkakatulad/ pagkakaiba sa tagpuan ng pabula B. Pagtataglay ng mga elemento ng tagpuan C. Napapanahon D. Makatotohanan E. Pagtataglay ng mga elemento ng talatang naglalarawan

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

ANTAS 3 A. Pagtuklas: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tagpuan bilang isa sa mga elemento ng pabula sa pamamagitan ng pagpapalarawan sa paborito niyang lugar sa kaniyang sariling lugar/rehiyon. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula- Tagpuan, at Pang-uri), ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng talatang naglalarawan ng kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit sa pabula), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Nakaaapekto ba ang lugar na kinalakihan sa pag-uugali ng isang tao? Patunayan”. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat.

Ang mag-aaral ay:  nakapaglalarawan ng isang lugar tna paborito niyang puntahan sa sariling lugar/rehiyon (Bigyang-laya ang mag-aaral kung paano niya ilalarawan ang nasabing lugar.)    nakapagbibigay ng reaksyon sa mga inilarawang lugar Itanong ang Mahalagang Tanong (EQ) : Nakaaapekto ba ang lugar na kinalakihan sa pag-uugali ng isang tao? Patunayan . nakabubuo ng sariling Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

B. Paglinang Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Ang Palaka at Ang Uwang” upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito, inaasahang naitama na mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.

Ang mag-aaral ay:   nakapagsasagawa ng masining na pagbasa ng pabulang “Ang Palaka at ang Uwang” (kalakip) nakapagbibigay-kahulugan sa ilang salita sa pangungusap na ginamit sa pabula (mga salitang may salungguhit) a. Habang pinagbabawalan si Uwang ay lao siyang namiminsala. b. Mabuti na lamang at nakapangunyapit siya sa isang yagit. c. Pumaimbulog pa si Uwang habang si Palaka naman ay mabilis na lumangoy. (Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga salitang bibigyang-kahulugan.)  nakalalahok sa malayang talakayan tungkol sa binasang pabula Mga halimbawang tanong : a. Ilarawan ang lugar na tinitirhan ng mga tauhan sa pabula. b. Angkop ba ang lugar na tinitirhan/tagpuang gimamit sa katangian ng bawat tauhan sa pabula ? Patunayan. c. Sa iyong sariling lugar, sino sa iyong mga kakilala ang maaaring ihambing sa kaninuman kina Uwang, Palaka, Gagamba o Susuhong? Bakit siya ang napili mong ihambing ? (Maaari itong ipagawa gamit ang Venn Digaram, Character Profile, at iba pa.) Tauhan Uwang Palaka Pinagtularan Paliwanag

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

d. Kung ikaw ang tatanungin, nanaisin mo bang tumira sa isang lugar na kasama si Uwang? Bakit oo? Bakit hindi? e. Sino sa mga tuhan sa pabulang binasa ang higit na dapat unawain? Bakit? f. Ano ang mensaheng nais iparating ng binasang pabula? Ipaliwanag. (Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga tanong upang higit na malinang ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral.)  nakapagpapaliwanag at napaghahambing ang dalawang paraan ng paglalarawan ng tagpuan sa pabula: (kalakip) a. Patiyak b. Pahiwatig

C. Pagpapalalim Sa bahaging ito, pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Ang mag-aaral ay:  nasusuri ang isang halimbawa ng tekstong naglalarawan (deskriptib) na ibibigay ng guro at ang mga pang-uring ginamit sa nasabing teksto (kalakip)   nakapagbibigay ng mga pangungusap gamit ang angkop na pang-uri. (Tiyakin ng guro na ang mga pangungusap ay may kaugnayan sa aralin (Mahalagang Elemento ng Pabula-Tagpuan) nakasusulat ng talatang naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng ginamit na tagpuan sa alinmang pabula. (Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na manaliksik ng isa sa mga pabula)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

D. Paglalapat Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.

Ang mag-aaral ay :    nakapipili ng isang pabula sa sariling lugar/rehiyon nasusuri ang tagpuang ginamit sa napiling pabula nakasusulat ng talatang naglalarawan (deskriptib) sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit sa pabula

MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN :    Babasahing “Ang Palaka at ang Uwang”, Talatang naglalarawan ng Tagpuan Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Paglalarawan Kraytirya sa Pagsulat ng Talatang Naglalarawan

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Unang Markahan : Pabula

Aralin 4: A. Mahahalagang Elemento ng Pabula – 3) Banghay “Lalapindigowa-i : Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti” B. Mga Bahagi ng Pangungusap ANTAS 1

Bilang ng Araw /Sesyon : 4

Pamantayang Pangnilalaman : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 2. Mga Elemento ng Pabula a. Tauhan a.1. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. Tagpuan c. Banghay d. Mahahalagang Kaisipan B.Gramatika/Retorika 1. Iba‟t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ ayoko, ewan/aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa, walang gana at iba pa c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang

Pamantayan sa Pagganap : Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika .

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. Pang-uri 4. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba pa C. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganin sa Pag-unawa : Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang : 1. Elemento ng Pabula-Banghay 2. Mga Bahagi ng pangungusap: a. Paksa o simuno  Payak na simuno  Buong simuno b. Panaguri  Payak na panaguri  Buong panaguri

Mahahalagang Tanong : Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?

Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay:     naisaasaayos ang mga pangayayari ng pabula ayon sa wastong pagkakasunod-sunod nakapagbibigay ng reaksyon sa pagkakabalangkas ng banghay ng pabula‟ nakabubuo ng wasto at mabisang pangungusap nakapagkukwento ng ilang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa pangyayari sa alamat

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

ANTAS 2 Inaasahang Pagganap : Masining na pagkukuwento tungkol sa mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa pabula Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang akda, kabilang ang pabula. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon pagbibigay-katwiran sa pagiging makatotohanan/di -makatotohanan ng mga pangyayari sa pabula. Kraytirya: naglalahad ng pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw pagkukwento sa masining na paraan ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa pabula. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa mga pangyayari sa pabula; malikhain pag-uugnay ng sariling karanasan o karanasan ng iba sa ilang pangyayari sa pabula. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa mga pangyayari sa pabula pagbabahagi ng sariling damdamin at damdamin ng iba kaugnay ng mga pangyayari sa pabula. Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba‟t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdaming masasalamin sa mga pangyayari paglalahad ng mga natuklasang kahinaaan at kalakasan bilang tao matapos mabasa ang pabula. Kraytirya: may katapatan; makatotohanan; naglalahad ng sariling kahinaan at kalakasan, nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan ang kahinaan Sa Antas ng Pagganap : Pagtataya sa isinagawang masining na pagkukuwento batay sa sumusunod na kraytirya: A. Orihinalidad B. Pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap makatotohanan C. Napapanahon D. Wastong paggamit ng mga bahagi ng pangungusap

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

ANTAS 3 A. Pagtuklas Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa banghay bilang isa sa mga elemento ng pabula sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng ilang pangyayari ng nabasang pabula. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula- Banghay , at Panaguri), ang Inaasahang Pagganap (Masining na pagkukuwento tungkol sa mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa alinmang pabula), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit mahalagang magkakaugnay at magkakasunod ang banghay ng isang pabula o anumang kwento?”. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. Ang mag-aaral ay:  napagsusunod-sunod ang ilang pangyayari ng isang pabula batay sa mga lararwan na ipakikita ng guro (maaaring sa pamamagitan ng storyboard) Larawan 1 Larawan 2 Larawan 3 Larawan 4 Larawan 5

_________ __________ ____________ ____________ __________  nakapagsasalaysay sa masining na paraan ng ilang pangyayari sa pabula (maaaring sa pamamagitan ng puppet show, pagsasatao, dugtungang pagkukwento, at iba pa)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

nakapagbibigay ng sariling himuha sa Mahalagang Tanong (EQ): Bakit mahalagang magkakaugnay at magkakasunod ang banghay ng isang pabula o anumang kwento? (Maaaring sa pamamagitan ng ANA, malayang talakayan at iba pa)

B. Paglinang Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Lalapindigowa-i: Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti?”, at ang banghay bilang isa sa mga elemento ng pabula upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito, inaasahang naitama na mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.

Ang mag-aaral ay:    naisasalaysay ang pabulang Lalapindigowa-i: Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti (Ito‟y mungkahi lamang, maaaring palitan ng guro.) sa masining na paraan (kolaboratibong gawain) nabibigyang-kahulugan ang ilang mahihirap na salita sa pabula at nagagamit ang mga ito sa pagbuo ng maikling talata o pangungusap masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng sumusunod na tanong/gawain: a. Itala ang mga katangian nina Lalapindigowa-I, Odang at Orak. Gamitin ang tsart sa ibaba Lalapindigowa-i Odang Orak

b. Anong katangian ng tao ang taglay ni Lalapidingowa-I na dapat pamarisan? Ang hindi dapat pamarisan? Bakit?

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

c. Anong uri ng asawa sina Odang at orak? May mga babae bang asawa na may katulad nilang katauhan? Patunayan. d. Isalaysay ang mga pangyayari na naging dahilan kung bakit naluto ang dalawang asawa ni Lalapindigowa-i. e. Gawan ng plot diagram ang mga pangyayari sa pabulang Lalapindigowa-I. (Iminumungkahing gumamit ng angkop na istratehiya at dagdagan ng guro ang mga tanong/gawain.)  nasusuri ang banghay ng binasang pabula ayon sa dayagram sa ibaba (Inaasahang nagbigay ng input ang guro tungkol sa banghay bago ang gawaing ito.) Kasukdulan

Pataas na Aksyon Panimulang Pangyayari

Pababang aksyon Wakas ng pabula

C. Pagpapalalim: Sa bahaging ito, pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ang mag-aaral ay:  napaghahambing ang tekstong nagsasalaysay (naratib) at talatang naglalarawan (deskriptib), maaaring sa pamamagitan ng Venn Diagram (Inaasahang ang guro ay magbibigay ng halimbawa ng tekstong naratib na may kaugnayan/pagkakatulad sa nilalaman ng binasang pabula, na ang tuon ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, Halimbawa, isang balita, sanaysay, at iba pa.)  nasusuri ang pagkakabuo ng ilang pangungusap sa binasang teksto (upang maiugnay ang Mga Bahagi ng Pangungusap)  nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng mahusay na pagkakabuo ng pangungusap sa pagbuo/pagsasalaysay ng mga pangyayari o pagkukwento D. Paglalapat Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ang mag-aaral ay:  masining na nakapagkukwento tungkol ng ilang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa alinmang binasa/narinig/napanood na pabula MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN :    Babasahing “Lalapindigowa-i: Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti” Ang Pangungusap at Ang mga Anyo ng Paksa at Panaguri Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Talata

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Unang Markahan: Pabula

Aralin 5: A. Mahahalagang Elemento ng Pabula – 4) Mahahalagang Kaisipan “Ang Mag-anak na Langgam” B. Mga Ekspresyong Gamitin sa Pagbibigay-payo sa liham ANTAS 1

Bilang ng Araw /Sesyon: 4

Pamantayang Pangnilalaman : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 2. Mga Elemento ng Pabula a. Tauhan a.1. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. Tagpuan c. Banghay e. Mahahalagang Kaisipan B.Gramatika/Retorika 1. Iba‟t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ ayoko, ewan/aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa, walang gana at iba pa c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang

Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 6. Pang-uri 7. Mga Bahagi ng Pangungusap 8. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba pa C. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganin sa Pag-unawa : Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan Elemento ng Pabula – 4. Mahahalagang kaisipan B. Gramatika/Retorika Mga Ekspresyong angkop gamitin sa pagbibigay ng payo o pagmumungkahi tulad ng mga katagang: a. mabuti pa’y b. bakit hindi pa c. kung ako ikaw d. maaari rin naman e. mas makatutulong at iba pa Mahahalagang Tanong: Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?

Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay:     nakapagbibigay ng sariling reaksyon/paliwanag sa mga pahayag na may kaugnayan sa mensahe ng pabula nakapaglalahad ng sariling kuro-kuro tungkol sa mga aral o mahahalagang kaisipan mula sa pabula nakasusulat ng liham nagpapayo o nagmumungkahi nakagagamit ng iba‟t ibang ekspresyon sa pagbibigay-payo o pagmumungkahi

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

ANTAS 2 Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng liham na nagbibigaypayo o mungkahi sa isang kaibighan/kakilala Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : pagpapaliwanag sa mensahe o mahahalagang kaisipan sa pabula na maaaring magsilbing gabay ng tao sa wastong pamumuhay. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon pagbuo at pagbabahagi ng sariling pananaw kung mabisa/di- mabisa ang paggamit ng pabula sa pagbibigay-aral sa kabataan. Kraytirya: naglalahad ng iba‟t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw pagbibigay-kahulugan mensahe o mahalagang kaisipang na nakapaloob sa pabula sa pamamagitan ng pagbuo ng isang salawikain. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa paksa; malikhain pagpapasya kung tama ang naging gawi o asal sa isang sitwasyon/ kalagayan kaugnay ng mensahe o mahalagang kaisipang nakuha sa pabula. Kraytirya: tapat; makatotohanan; may kaugnayan sa paksa pagpapadama at pag-unawa sa damdamin ng isang kakilala,kaibigan o kapamilya na may kinaharap/kinakaharap na suliranin. Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba‟t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng iba pagbibigay ng payo o mungkahi sa isang kakilala, kaibigan o kapamilya na may kinakaharap na suliranin gamit ang mensahe o mahalagang kaisipang nakuha sa alinmang pabula. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; tapat Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na liham na nagbibigay ng payo o mungkahi batay sa sumusunod na kraytirya : A. May kaugnayan sa aral/ mensahe ng pabula B. Napapanahon C. Nagtataglay ng mga katangian ng liham pangkaibigan D. Wastong paggamit ng mga ekspresyon sa pagbibigay-payo o mungkahi

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

ANTAS 3 A. Pagtuklas Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa Mensahe/Mahalagang Kaisipan bilang isa sa mga elemento ng pabula sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng ilang pangyayari ng nabasang pabula. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula- Mensahe/Mahalagang Kaisipan , at Mga Ekspresyon sa Pagbibigay-payo o Mungkahi), ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng Liham na Nagbibigay-payo o Mungkahi), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Kapupulutan ba ng magagandang kaisipan/mensahe ang mga pabula? Patunayan.”. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat.

Ang mag-aaral ay”  nakabubuo ng mga pahayag upang mabuo ang mga kaisipang nais ilahad. (Piliin sa clue card ang idurugtong na kaisipan.)

Kung sa tiyaga Nama’y sa Pagong na ako Ikaw ay igagalang

kalasag ng buhay

napaglalangan din

Dahon lamang ang salita kaban ng yaman

1. Tuso man daw ang matsing________________________________________. 2. Ang liksi at tapang ay ____________________________________________. 3. Kahit na ang usa ay mabilis tumakbo, _______________________________.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

4. Kung mabuti ang hangarin ________________________________________. 5. Ang magandang asal ay __________________________________________. 6. Ang bunga ay ang ginagawa ______________________________________.   nakapagpapaliwanag sa sa mga kaisipang nabuo buhat sa mga pahayag nakasasagot sa Mahalagang Tanong batay sa kaniyang dating kaalaman ( EQ: “Kapupulutan ba ng magagndang kaisipan/mensahe ang mga pabula?Patunayan.

B. Paglinang Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Ang mag-anak na Langgam (kalakaip)”, at ang mensahe/mahalagang kasipan bilang isa sa mga elemento ng pabula upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa dipagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito, inaasahang naitama na mayroon mang mali/di-katanggaptanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Ang mag-aaral ay:    masining na naisasalaysay ang pabulang “Ang Mag-anak na Langgam” (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay-kahulugan sa ilang salita na ginamit sa pabula masigasig na nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng sumusunod na tanong/gawain 1. Ilahad at i larawan sa damdaming namamayani sa mga tauhan sa bawat pangyayari sa pabula sa tulong ng Habi ng Emosyon 2. Magbigay ng mga katangian ng ilang tauhan sa oabula na dapat tularan ng tao sa tulong ng Venn Diagram

Langgam Tao

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

3. Anong uri ng tauhan ang Amang Langgam? Ipaliwanag. 4. Ipaliwanag sa kaisipang, Ang pakikinig sa mga pangaral ng mga magulang ang tanging susi sa ikapapanuto ng ating buhay“. 5. Kung ikaw si Bunsong Langgam,maghihinanakit ka ba sa iyong Amang Langgam kung ikaw ay pinaaaalalahanan nito? Bakit? 6. Tama ba ang naging reaksyon ng Amang Langgam sa sinapit ng kaniyang Bunsong Langgam? Bakit? 7. Anong pangyayari ang nagbunsod upang masuway ni Bunsong Langgam ang mahigpit na bilin ng kaniyang ama? 8. Totoo bang walang hinahangad na masama ang isang magulang para sa kaniyang anak? Naniniwala ka ba rito? Bakit ? (Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga tanong/gawain upang matiyak na malilinang ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral.) C. Pagpapalalim Sa bahaging ito, pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.

Ang mag-aaral ay:  nasusuri ang isang halimbawa ng liham na nagbibigay payo o mungkahi ( Maaaring ang guro ang magbigay ng halimbawa o kaya nama‟y ang mag-aaral)  natatalakay ang ikinaiiba ng Liham Pangkaibigan sa mga kauri nito at ang mga bahagi nito, tulad ng: a. Pamuhatan b. Bating Panimula c. Katawan d. Bating Pangwakas e. Lagda  nasusuri at nakapagpapaliwanag sa mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi na ginamit sa liham  nakapagbibigay ng mga sitwasyon kung kailan ginagamit ang liham na nagbibigay-payo o mungkahi  nakapaglalahad/nakapagtatala ng mga mensahe/mahalagang kaisipang nakapaloob sa alinmang pabula

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

D.

Paglalapat Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ang mag-aaral ay:  nakasusulat ng isang liham na nagbibigay-payo o mungkahi gamit ang mensahe/mahalagang kaispan mula sa alinmang pabula

MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN:     Babasahing “Ang Mag-anak na Langgam” Liham Pangkaibigan at ang mga Bahagi nito Mga halimbawang Liham na Nagpapayo o nagmumungkahi Mga kraytirya sa pagsulat ng Liham na Nagpapayo o Nagmumungkahi.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Unang Markahan: Pabula

Aralin 6:

Pagsasaling-wika “Ang Masamang Kalahi”

Bilang ng Araw /Sesyon: 10 pataas

ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 2. Mga Elemento ng Pabula a. Tauhan a.1. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. Tagpuan c. Banghay f. Mahahalagang Kaisipan B.Gramatika/Retorika 1. Iba‟t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ ayoko, ewan/aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa, walang gana at iba pa c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin Pamantayan sa Pagganap : Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika .

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

ng nagsasalita c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. Pang-uri 4. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba pa C. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganin sa Pag-unawa : Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang : 1. Ang Pagsasaling-wika o katuturan o kahalagahan o mga dapat isaalang-alang/ o mga pamantayan Mga Dapat tandaan sa pagsulat ng pabula

Mahahalagang Tanong : Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay:      nakapagsasalin ng mga pangungusap/pahayag na nasa unang wika (sariling wika sa rehiyon) patungo sa pangalawang wika natatalakay ang mga dapat tandaan sa pagsasaling-wika nakapagsasalin ng pabula mula sa unang wika patungo sa pangalawang wika na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon natatalakay at naipaliliwanag ang mga paraan sa pagsulat ng pabula nakasusulat ng sariling pabula ng naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o pangalawang wika

2.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

ANTAS 2 Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar o rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman at kasanayan sa pagsasaling-wika. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon pagbabahagi sa iba ng sariling kalakasan at kahinaan sa paggamit ng una at ikalawang wika, gayundin sa pagsasaling-wika Kraytirya: may katapatan; makatotohanan; may kaugnayan sa paksa; naglalahad ng kahinaan at kalakasan bilang isang tagapagsalin pagbuo at pagbabahagi ng sariling pananaw kung dapat ipagamit sa mga mag-aaral sa Unang Taon ang kanilang unang wika (sariling wika sa rehiyon). Kraytirya: naglalahad ng iba‟t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw paglalarawan ng mga karanasan, kalagayan, paniniwala at kultura ng sariling lugar/ pamayanan sa isinalin/isinulat na pabula. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa paksa; malikhain paglalahad ng isang sitwasyong nagpapatunay na mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa pagsasaling-wika. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; tapat pagpapahayag ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao sa sariling lugar/rehiyon. Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba‟t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng iba Sa Antas ng Pagganap : Pagtataya sa isinulat na pabula batay sa sumusunod na kraytirya: A. Batay sa pananaliksik ang paglalarawan ng kultura ng sariling rehiyon B. Kaangkupan sa sariling lugar/ rehiyon C. Pagtataglay ng mga elemento ng pabula D. Wastong paggamit ng una at ikalawang wika E. Kaangkupan ng pagsasalin

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

ANTAS 3 A. Pagtuklas Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral sa Pagsasaling-wika. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin, ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar o rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat.

Ang mag-aaral ay:  nakapagsasalin ng ilang pahayag na nakasulat sa Filipino sa wikang Ingles o sariling wika. Mga halimbawa: 1. 2. 3. 4. 5. Mahilig akong magbasa ng mga pabula._________________________________________________. Mayaman ang panitikang Pilipino. _____________________________________________________. Kawili-wiling basahin ang mga pabula.__________________________________________________. Nais kong makasulat ng isang pabula. __________________________________________________. Maraming pabula ang nasusulat sa iba‟t ibang dayalekto sa Pilipinas.__________________________

 nakapagbibigay ng sariling reaksyon/puna sa panimulang gawain  nakapagbibigay ng sariling hinuha sa Mahalagang Tanong (EQ): “Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? (Maaaring gamitin ang istratehiyang ANA, Alam ko...Nais kong malaman...Alam ko na... o iba pang istratehiya o teknik na angkop sa gawaing ito.)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

B. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Ang Masamang Kalahi” (Ito’y mungkahi lamang. Maaaring gumamit ng ibang pabula ang guro.) upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito, inaasahang naitama na mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Ang mag-aaral ay:  nakapagbibigay ng mga salita o konseptong maiuugnay sa salitang nasa loob ng kahon. (Gamitin ito sa pagbuo ng isang talata.)

MASAMANG KALAHI

 

masining na nakapagsasalaysay ng pabulang “Ang Masamang Kalahi” o iba pang pabula (Iminumungkahing gumamit ang guro ng angkop na teknik o istratehiya para sa gawaing ito. Gawin itong kolaboratibong gawain.) masigasig na nakikilalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong. (Ang mga ito‟y mungkahi lamang. Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong/.gawain upang higit na malinang ang pag-unawa ng mag-aaral.)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

1. Paano uuriin ang sumusunod na tauhan bilang flat o round character? Ipaliwanag. Tauhan a. Tenoriong Talisain b. Toniong Tandang 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tukuyin ang pag-uugaling dapat pamarisan kay Toniong Tandang. Makatwiran ba ang ginawa ni Tenoriong Talisain na ikahiya ang kaniyang mga kalahi? Ipaliwanag ang iyong sagot. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Toniong Tandang, tutulungan mo pa rin ba si Tenoriong Talisain? Bakit? Pangatwiranan ang iyong sagot. Masisisi mo ba si Aling Marta sa kaniyang naging damdamin kay Tenoriong Talisain? Bakit? Ano ang mensaheng iyong natutuhan mula sa pabulang binasa? Bigyang-pansin ang naging wakas ng pabula. Nagustuhan mo ba ito? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong baguhin ito, anong wakas ang maaari mong ibigay para rito? 8. Ano ang magagandang kaugalian sa inyong lugar o rehiyon ang masasalamin sa pabulang iyong binasa? Ilahad. 9. Ibigay ang hinihingi ng diagram . ANG MASAMANG KALAHI Uri ng Tauhan Paliwanag

TAUHAN

TAGPUAN

DALOY NG MGA PANGYAYARI

SIMULA
Saglit na kasiglahan

KATAWAN

SULIRANIN
Tunggalian

WAKAS

Kasukdulan

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

C. Pagpapalalim: Sa bahaging ito, pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Ang mag-aaral ay:    naisasalaysay ang pabulang “The Lion and the Mouse”na isinalin mula sa wikang Ingles patungo sa wikang Filipino. (Ito‟y mungkahi lamang. Maaaring pumili ng ibang pabulang nakasulat sa Ingles o kaya‟y sa sariling wika sa rehiyon ang guro o ang mag-aaral.) naisasalin sa pangalawang wika ang pabulang nakasulat sa unang wika natatalakay ang mga hakbangin at dapat dandaan sa pagsasalin ng isang akda, tulad ng sumusunod : (Maaari itong dagdagan ng guro.) a. Alamin kung ang pangungusap ay isang pormal o malaya, nangangahuluganng hindi nagbabago ang anyo. b. Ang malayang pangungusap naman ay maaaaring mabago ang anyo. c. Alamin din kung ang pangungusap ay isang idyoma o kawikaan. Ang diwa ang dapat isalin at hindi literal ang mga salita.  Ilahad at talakayin ang paraan sa pagsulat ng pabula 1. Pumili ng moral o mahalagang kaisipan 2. Mag-imbento ng mga tauhan 3. Pumili ng tagpuan 4. Isaayos ang banghay 5. Ilahad ang wakas

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

D. Paglalapat Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ang mag-aaral ay:  nakapagsasalin sa wikang Filipino ng pabulang nakasulat sa Ingles o saariling wika sa rehiyon  nakabubuo ng Story Organizer ng pabulang isusulat  matapos gumawa ng Story Organizer, nakabubuo ng Story Mapping na nagpapakita ng mga detalyeng ilalagay sa susulating pabula ( Narito ang isang halimbawa ng Story Mapping.) Story Mapping ng Pabula Pangunahing Tauhan Simula Pangyayari Pangyayari Pangyayari Mahalagang Kaisipan  nakasusulat orihinal na pabula na may kaugnayan sa sariling lugar o rehiyon (Tiyaking ginamit ang sumusunod:) a. Paksa  Kasalukuyang uri ng pamumuhay ng tao  Pagharap sa mga isyung napapanahon tulad ng pangangalaga sa kapaligiran at iba pa.  Pakikitungo ng tao sa kapwa

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

b. Tauhan  Mga hayop na maiuugnay ang mga katangian ng tao c. Tagpuan  Nababagay sa kasalukuyang kalagayan ng panahon at atmospera ng inyong lugar, pamayanan at rehiyon d. Banghay  Magkakaugnay at maaayos ang daloy ng mga pangyayari na may simula, katawan at wakas e. Pananalita  Magagamit ang una o ikalawang wika ng sariling lugar/rehiyon f. Kaisipan  May mahalagang kaisipan o mensaheng maiiwan sa isipan ng mga mambabasa (Maaaring gawing pangkatan ang pagsulat ng pabula, kung hindi kaya ang isahang pagganap. Kung hindi pa handa ang mag-aaral para sa pagsulat ng pabula, maaari ang pagapapasalin ng pabula na nakasulat sa sariling wika. Tiyakin lamang na ang mga pabula ay naglalarawan ng kultura ng lugar na pinagmulan nito. Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na ibahagi ang kaniyang naisagawang Inaasahang Pagganap. Magbigay ng feedback ang guro pagkatapos nito. Muli, itanong Mahahalagang Tanong (EQ) para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang nabuong Kakailangang Pag-unawa (EU) sa isipan ng mag-aaral.: 1) Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? 2) Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? 3) Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN :    Babasahing “Ang Masamang Kalahi”, kopya ng “The Crocodile and the Peahen” Ang Pagsasaling-wika at mga dapat tandaan sa pagsasalin Mga Paraan sa Pagsulat ng Pabula

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura, gayundin ang iba‟t ibang kulturang panrehiyon (IKALAWANG MARKAHAN - ALAMAT) Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga Antas 2: Pagtataya ( Stage 1: Results/Outcomes ) ( Stage 2: Assessment ) MGA PAMANTAYAN Sa antas ng: Produkto/ STANDARDS ( At the level of:) Pagganap Nilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Mahahalagang Pag-unawa Pagganap ( Product/ ( Content ) ( Performance ) Pag-unawa Tanong (Understanding) (Performance) Performance ) ( Essential Understandings ) ( Essential Questions ) Pagpapaliwanag Naipamamalas ng magAng mag-aaral Ang alamat, bagamat mahiwaga Bakit mahalagang pag- Story Collage  Pagtataya sa (hawig sa Slice of aaral ang pag-unawa sa ay nakabubuo at di-kapani-paniwala ang nilalaman aralan ang alamat ng Patunayan na bagamat mahiwaga binuong Story ng Story Collage Life ni Larry Alcala) alamat gamit ang angkop ay naglalarawan ng kultura iba‟t ibang rehiyon sa at hindi kapani-paniwala ang mga alamat Collage batay (hawig sa Slice of na gramatika/ retorika ng rehiyong pinagmulan nito. Pilipinas? na naghahambing ay nakatutulong ito sa pagpapakilala  sa mga kraytirya: Life ni Larry Alcala) ng kultura ng iba‟t at pagpapalaganap ng kultura ng rehiyong  A. Panitikan na naghahambing Higit na mauunawaan at mapahaPaano mauunawaan ibang rehiyon pinagmulan nito. A.Batay sa 1. Kaligirang Pangkasay- ng kultura ng iba‟t halagahan ang alamat ng sariling at mapahahalagahan sa bansa noon Kraytirya: makatotohanan; naglalahad pananaliksik sayan ng Alamat ibang rehiyon sa rehiyon kung pag-aaralan ito sa ang mga alamat at ngayon ng mga patunay; naglalahad ng sariling ang gagawing bansa noon at orihinal nitong wika. ng sariling rehiyon? paglalahat/ kongklusyon pag-uugnay 2. Mga Elemento ngayon ng kultura Interpretasyon ng Alamat Sa proseso ng komunikasyon, Bakit mahalaga ng iba‟t ibang a. Banghay pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng Maglahad ng isang pangyayaring rehiyon noon b. Tagpuan ang paggamit ng wastong wastong gramatika/ nasaksihan/ nabasa o narinig tungkol at ngayon c. Tauhan gramatika/ retorika upang maiwasan retorika sa proseso sa pinagmulan ng isang bagay, lugar, ang hindi pagkakaunawaan. ng komunikasyon? katawagan o pangyayari na may batayan B.Malikhain B. Gramatika/ Retorika at makatotohanan. 1. Iba‟t ibang Uri Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; C.Orihinal ng Pagtatanong may mga patunay; napangangatwiranan a. Mga tanong na ang mga patunay humihingi ng higit sa Pagbuo ng sariling pananaw isang impormasyon sa tulong ng dalawang Ilahad ang sariling pananaw kung bakit panghalip karaniwang may pagpaparusa sa mga pangyayari sa alamat na sinasabing pinagmulan ng isang bagay, pangyayari, lugar o katawagan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Pamantayang Pangnilalaman c. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba‟t ibang layunin 2. Kawsatib na pang-ugnay 3. Kaantasan ng Pang-uri a. payak b. pahambing c. pasukdol 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Dipagsang-ayon tulad ng totoo, tinatanggap ko, tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit,atbp.) C. Pagbuo ng Story Collage

Pamantayan sa Pagganap

Kakailanganing Pag-unawa

Kakailanganing Tanong

Produkto/ Pagganap

Sa Antas ng Pag-unawa Kraytirya: naglalahad ng iba‟t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napangangatwiranan ang sariling pananaw Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ipahayag ang naging bisang pandamdamin sa sarili at sa ibang tao matapos maunawaan ang alamat. Kraytirya: makatotohanan; may katapatan; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao Pagkilala sa sarili Ipahayag ang pagmamalaki sa sariling kultura batay sa pagkaunawa sa alamat. Kraytirya: makatotohanan; tapat; may kaugnayan sa alamat Paglalapat Magbigay ng mga halimbawa na nagpapatunay na may mga kulturang nakapaloob sa alamat na nananatili, nagbabago at nawawala na ngayon. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay; makatotohanan

Sa Antas ng Pagganap

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3: Plano ng Pagkatuto (Learning Plan) Ikalawang Markahan

FILIPINO I
Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal, pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikalawang Markahan : Alamat

Aralin 1: A. Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ang Alamat ng Alamat“ B. Iba‟t Ibang Paraan ng Pagtatanong Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/ Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry retorika Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon. A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay b. Tagpuan c. Tauhan B. Gramatika/Retorika 1. Iba‟t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba‟t ibang layunin 2. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Kaantasan ng Pang-uri a. payak b. pahambing c. pasukdol 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo, tinatanggap ko, tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, atbp. C. Pagbuo ng Story Collage

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Mga Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Kung susuriin, may mga kultura sa iba‟t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa, may nagbabago na , at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba‟t ibang rehiyon sa Pilipinas?

Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba‟t ibang rehiyon na nananatili, nababago at nawawala na?

Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakalalahok sa pagtatanghal ng showcase tungkol sa narinig, nabasa o napanood na pinagmulan ng alamat • nakapagbibigay ng sariling hinuha/paliwanag kung paano lumaganap ang mga alamat sa Pilipinas • nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng alamat • nakapagpapasya kung dapat ituro ang alamat sa mga paaralan ngayon • nakapagtatanong/nakasasagot sa tanong na isinasaalang-alang ang damdamin ng iba sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion

Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat B. Gramatika / Retorika 1. Iba‟t ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba‟t ibang layunin

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Inaasahang Pagganap: Pagsasagawa ng Focus Group Discussion kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng mga nasaliksik na impormasyon at nabuong kongklusyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat Kraytirya: makatotohanan; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling paglalahat/ kongklusyon paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat gamit ang mga Graphic Organizer Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan ang mga patunay pagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng alamat at mga kauri nito Kraytirya: naglalahad ng iba‟t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napangangatwiranan ang sariling pananaw pagpapahayag ng sariling damdamin / damdamin ng iba kaugnay ng paksa Kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagbibigay ng sariling pakahulugan sa mga impormasyong nakalap / natutuhan Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay;napangangatwiranan ang mga patunay paglalahad ng mga pangyayari sa kasalukuyan kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat Kraytirya: naglalahad ng mga patunay; makatotohanan pagpapahayag ng sariling kahinaan at kalakasan matapos ang pagsasagawa ng Focus Group Discussions Kraytirya: makatotohanan, tapat, may kaugnayan sa alamat

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang Focus Group Discussion batay sa mga kraytirya: A. Batay sa pananaliksik B. Kaangkupan sa paksa C. Wasto at angkop ang paraan ng pagtatanong at pagsagot sa tanong D. Napapanahon E. Nagtataglay ng mga elemento ng Focus Group Discussion

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3 A. Pagtuklas : Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan sa pamamagitan ng pagtatanghal ng showcase tungkol sa pinagmulan ng alamat. Ipaalaam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat at Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong), ang Inaasahang Pagganap (Pagsasagawa ng Focus Group Discussion), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ)at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit patuloy na kinagigiliwan ng mga tao ang alamat? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. Ang mag-aaral ay :  nakapagtatanghal ng showcase tungkol sa pinagmulan ng alamat (Papangkatin ng guro ang mga mag-aaral sa nais na bilang ng pangkat) Panuto : Bumuo ng showcase tungkol sa narinig, nabasa o napanood na pinagmulan ng alamat   nakapaglalahad ng mga puna/ reaksyon (pokus sa nasalaming kultura, tradisyon, kaugalian, karanasan) sa isinagawang pagtatanghal sa tulong ng alinman sa Panel Discussion, LOV (Look Others Viewpoint), Show and React, at iba pa nakapagbibigay ng hinuha/paliwanag kung paano lumaganap ang mga alamat sa Pilipinas batay sa: (Maaaring gamitin ang alinman sa Thinking Map, Bubble Map, Fish Bone Map, at iba pa a. ideyang nakuha sa itinanghal b. sariling kaalaman c. bagong ideyang nabuo mula sa dating kaalaman at itinanghal nakapagpapaliwanag ayon sa sariling ideya kung nakatutulong ba ang mga alamat sa pagpapalaganap ng magagandang kultura ng rehiyong pinagmulan nito sa tulong ng alinman sa TAC (Think About Consequences), Sequence Organizer, Flow Chart, at iba pa

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

B. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Alamat ng Alamat” at ang tekstong “Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat” upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/ katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na mga gawain.

Ang mag-aaral ay:  nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon ( mula sa babasahing “Ang Alamat ng Alamat” at “Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat”) kaugnay ng pinagmulan ng alamat sa tulong ng alinman sa Flow Chart , Semantic Web, Concept Map, at iba pa (Iminumungkahing ibigay ng guro ang gawaing ito bilang takdang-aralin sa mga mag-aaral upang mapaghandaan ang gagawing pag-uulat)
Iba pang impormasyon hinggil sa pinagmulan ng alamat Iinternet

aklatan

panayam

 nakalalahok sa alinman sa pagsasagawa ng sabayan/dugtungan/madamdaming pagbasa ng „‟Ang Alamat ng Alamat‟‟ (Maaaring ilahad ang pangkatang gawain at mga pamantayan ng pagsasagawa bago ang aktwal na sesyon. Magkaroon ng peer evaluation sa nasabing gawain.)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

 nakapagpapaliwanag hinggil sa mahahalagang pangyayari mula sa binasang alamat sa tulong ng alinman sa Stair Step Ladder, Story Grammar at Story Frame, at iba pa Ang Alamat ng Alamat Wakas Gitna Simula 

nakapagbibigay-reaksyon at mga patunay kung ang mga impormasyong nakuha sa binasang alamat ay makatotohanan / di-makatotohanan(Ihanay sa tsart) Makatotohanan Di-makatotohanan

nakapagpapaliwanag tungkol sa mahahalagang pangyayari mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Road Map, History Map, at Transition Tree, at iba pa Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat
kasalukuyan Intsik Bumbay Malay Indones Negrito Arabe/Persyano Espaňol

1300 AD

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

 

nakapaghahambing ng mga impormasyong inilahad sa babasahin blg. 1 at 2 kung alin ang higit na kapani-paniwala at makatotohanan at nakapagbibigay ng patunay kaugnay ng mga sagot sa tulong ng alinman sa Read and React, TOP (Think of Priorities), Two-way Chart, atbp. nakapagpapangkat-pangkat ng mga salitang magkakaugnay ang kahulugan na ginamit sa babasahin blg. 2 sa tulong ng alinman sa Flow Chart, Word Association, Word Clustering, at iba pa
pananampalataya nandayuhan karunungang-bayan

mapalawak ang kolonya alamat panitikan

Malay Bathala

Kristyanismo kwentong-bayan nalangkapan saling-dila

santo at santa Lumikha may sariling kultura

C. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral) Sekondari ng 2010 Kurikulum ng Edukasyong
Filipino I

Ang mag-aaral ay:

nakalalahok sa pagsasagawa ng malayang talakayan sa pamamagitan ng mga gawain/tanong: (Maaaring ipagawa nang pangkatan ang mga gawain) a. Pagsasalaysay kung paano nagsimula at lumaganap ang mga alamat sa tulong ng alinman sa Grap, Ladder, Fish Bone Map, at iba pa Batay sa babasahin bilang.1, nagkaroon ng alamat dahil …. ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Batay sa babasahin bilang 2, nagkaroon ng alamat dahil …. ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

b. Pagtitimbang sa mga pangyayari mula sa dalawang babasahin: - Sa iyong palagay, makatwiran ba ang ibinigay na kaparusahan sa lalaking balo? Bakit oo? Bakit hindi? - Makatwiran ba ang ginawang pagsunog ng mga Espaňol sa mga aklat ng ating mga ninuno? Ipaliwanag ang sagot. c. Pagbibigay-kahulugan sa mga pahayag : -. “Kung gaano kataas ang kaniyang tinitirhan, ganoon din naman kataas ang kaniyang pag-uugali.” - “... na ang ugali at kalooban ay kasingganda ng panlabas na kaanyuan.“ d. Pagtukoy sa mga bahagi ng babasahin blg. 1 at 2 na nakaantig ng damdamin at pagbibigay ng kaukulang paliwanag sa tulong ng Emotional Web Chart, Factstorming Web, Spider Map, at iba pa - natutuwa - naiinis - walang nararamdaman - iba pang naging damdamin e. Pagsusuri kung ang matatandang alamat tungkol sa mga anito, buhay ng mga santo at santa, Bathala, at paniniwala sa Lumikha ay nananatili pa rin sa kasalukuyan (Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya) f. Paglalahad ng sariling kaalaman na maaaring makatutulong sa pagpapalaganap ng kulturang inilalarawan sa mga alamat ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 sariling lugar o rehiyon sa pamamagitan ng kolaboratibong gawain na; Filipino I - pag-uusap tungkol sa mga bahagi ng kulturang napapaloob sa mga alamat na unti-unti nang nawawala subalit kanais-nais pa rin at nararapat panatilihin at palaganapin - pagpaplano kung ano-ano at paano ang gagawing mga hakbang upang ito ay mapanatili at mapalaganap

- pagpipinal ng mga nabuong balakin g. Paglalahad sa klase ng nabuong plano  nakabubuo ng sintesis matapos ang malayang talakayan tungkol sa : - mahalagang gampanin ng mga kabataan sa pagpapalaganap at pagtataguyod ng sariling kultura sa tulong ng PIN (Positive-Interesting-Negative) P I N

  

pagkilala sa mga alamat bilang pagpapahalaga sa mga katangi-tanging yamang kultural at identidad ng bansa

nakapanonood/nakapakikinig ng isang halimbawa o katulad ng Focus Group Discussion (Panel Discussion, Round Table Discussion,Simposyum) mula sa isang television show o sa bahagi ng programa sa radyo nakapag-uulat sa mga napunang pagsasagawa sa Panel Discussion, Round Table Discussions, Simposyum, at iba pang kauri nito nakalalahok sa talakayan tungkol sa pagsasagawa ng Focus Group Discussions ( maaaring sa tulong ng Powerpoint Presentation) - Mga taong kabilang sa pagsasagawa - Ayos ng pagsasagawa at lugar na paggaganapan - Paksang pagtatalunan - Tungkulin ng mga kasapi - Pamaraan ng paglalahad ng mga opinyon,saloobin at katwiran nakapagbibigay interpretasyon sa kasabihang “Nakasalalay sa masining na pagtatanong ang pagkuha ng mayamang impormasyon.” Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 (Maaaring ipakita ang interpretasyon sa tulong ng iskit/pagsasadula, paggagad sa bahagi ng isang talk show, panayam at iba pa) Filipino I

nakikibahagi sa talakayan tungkol sa mga mungkahing pamaraan ng pagtatanong at pagsagot sa mga tanong tulad ng :

- mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip - magagalang na tanong na nagngangahulugan ng pakiusap - mga tanong na signal o hudyat ng atensyon at interes sa sinasabi ng kausap nakapagsasagawa ng mga pagsasanay bilang paghahanda sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion ng bawat pangkat - Pagbuo ng bawat pangkat ng mga angkop, malinaw, kawili-wili at masining na mga tanong tungkol sa iba‟t ibang sitwasyon: Sitwasyon A : Inaalam mo sa iyong guro.... Sitwasyon B : Bago mo pa lamang nakikilala ang iyong... Sitwasyon C : Nagtataka ka kung bakit... nakabubuo ng mga tanong na humihingi ng pagpapaliwanag, interpretasyon, saloobin, reaksyon, opinyon, pananaw, balakin at pagpapasya hinggil sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat batay sa mga panimulang tanong sa ibaba: - Ano ang pangunahing ideya sa _______________________________________________________________? - Anong mga patotoo ang maaari _______________________________________________________________? - Bakit nangyari ang _________________________________________________________________________? - Paano kung dumating ang panahon na _________________________________________________________? - Kung ikaw ang nasa katayuan ng / ni ___________________________________________________________? - Ano kaya ang iyong mararamdaman kung _______________________________________________________? - Ano ang ibig ipakahulugan sa iyo ng ___________________________________________________________?

D. Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Focus Group Discussion) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ang mag-aaral ay nakalalahok sa: (kolaboratibong gawain)   pagtalakay sa Indibidwal na Pagganap Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 pagtalakay sa panuto sa isasagawang Indibidwal na Pagganap tungkol sa pagsasagawa ng pananaliksik ng isang alamat sa sariling Ilugar o rehiyon Filipino ayon sa mga hakbang : - Alamin paano ito nagsimula - Suriin ang mga kaugalian , tradisyon o paniniwalang inilarawan

- Iayos at ihanda ang nasaliksik na mga impormasyon  pagbuo ng gagamiting kraytirya o pamantayan ng pagtataya sa pag-uulat - batay sa pananaliksik - kaangkupan sa paksa - malinaw na naglalarawan ng kaugalian, tradisyon o paniniwalang inilarawan  pag-uulat sa klase ng nasaliksik na mga impormasyon  pagtalakay sa Pangkatang Pagganap a. Pagbibigay ng panuto sa isasagawang pangkatang pagganap tungkol sa gagawing Focus Group Discussion kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat o iba pang matatandang anyo ng panitikan b. Paglalahad gagamiting kraytirya o pamantayan ng pagtataya sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion - Batay sa pananaliksik - Kaangkupan sa paksa - Napapanahon - May taglay na mga elemento ng Focus Group Discussion  pagsasagawa sa Focus Group Discussion ng bawat pangkat  pagkakaroon ng peer evaluation sa isinagawang pangkatang Focus Group Discussion Mga Kakailanganing Kagamitan  Sipi ng babasahing alamat  Sipi ng Graphic Organizer, Stair Steps Ladder, Road Map, Flow Chart  Sipi ng Iba‟t Ibang Paraan ng Pagtatanong at Pagsagot sa Tanong  Kard ng mga Gawain  Kraytirya sa pagtatanghal ng showcase a. Naglalarawan ng panahon at lugar ng pangyayari b. Nagpapakilala ng angkop na mga tauhan c. May maayos na pagsusunod-sunod ng mga pangyayari d. Kasasalaminan ng kultura, tradisyon, kaugalian, karanasan e. Nagtataglay ng kababalaghan o mahiwagang pangayayari  Kraytirya sa Pagtataya ng Pag-uulat a. Batay sa pananaliksik b. Kaangkupan sa paksa Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 c. Malinaw na naglalarawan ng kaugalian, tradisyon o paniniwalang inilarawan
Filipino I

Aralin 2: A. Mga Elemento ng Alamat – 2) Banghay Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao” (Alamat ng Luzon) B. Mga Kawsatib ng Pang-ugnay Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life gramatika/retorika ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa A. Panitikan noon at ngayon 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay b. Tagpuan c. Tauhan B. Gramatika/Retorika 1. Iba‟t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba‟t ibang layunin 2. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Kaantasan ng Pang-uri a. payak b. pahambing c. pasukdol 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo, tinatanggap ko, tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, at iba pa Ikalawang Markahan : Alamat C. Pagbuo ng Story Collage

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Kung susuriin, may mga kultura sa iba‟t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa, may nagbabago na , at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan 1. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay

Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba‟t ibang rehiyon ng Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba‟t ibang rehiyon na nananatili, nababago at nawawala na?

Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay:  nakapagsasalaysay ng isang pangyayari batay sa mga larawan   nakapagsusuri sa sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasa/ napanood na alamat nakapaghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang artikulo at iba pa tungkol sa ebolusyon ng tao o pagkakalikha ng tao sa batay sa siyensya nakapagpapasya kung aling paliwanag ng mga pangyayari ang dapat at hindi dapat paniwalaan nakapagpapaliwanag sa kahalagahan nang paggamit ng mga kawsatib na pang-ugnay sa binasang artikulo nakabubuo ng sariling pananaw hinggil sa pinagmulan ng tao, bagay, lugar o pangyayari sa alamat at siyensya nakapag-uugnay sa kasalukuyan ng mga pangyayari sa binasa/ napanood/napakinggang alamat

B. Gramatika/Retorika 2. Mga Kawsatib na Pang-ugnay

   

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa alamat at sa kasalukuyan Kraytirya: makatotohanan; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling paglalahat/ kongklusyon pagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa mga pangyayaring taliwas sa nilalaman ng alamat (alamat at siyensya) Kraytirya: naglalahad ng iba‟t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napangangatwiranan ang sariling pananaw pagpapahayag ng sariling damdamin/damdamin ng iba tungkol sa mga pangyayari sa alamat at siyensya. Kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapasya kung aling paliwanag ng mga pangyayari ang dapat at hindi dapat paniwalaan Kraytirya: makatotohanan, tapat, may kaugnayan sa alamat pagsasalaysay ng sarili o karanasan ng iba na may kaugnayan sa mga pangyayari sa alamat. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay; makatotohanan paghahambing sa kasalukuyan sa mga pangyayari sa alamat Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan ang mga patunay

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na talatang naglalahad o ekspositori batay sa mga kraytirya: A. Batay sa pananaliksik B. Pagtataglay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari C. Pagkakaugnay ng mga pangyayari D. Napapanahon E. Makatotohanan F. Wasto ang pagkakagamit ng mga kawsatib na pangugnay

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3 A. Pagtuklas:

Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa banghay bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari batay sa mga larawang may kaugnayan sa alamat na pag-aaralan. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat - Banghay at Mga Kawsatib ng Pang-ugnay), ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng talatang naglalahad/ ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan) at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Kapani-paniwala ba ang mga pangyayari sa alamat? Patunayan. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. Ang mag-aaral ay :  nakabubuo ng sunod-sunod na pangyayari batay sa isinasaad ng mga larawan . (Ang mga larawan ay batay sa alinmang alamat sa sariling lugar/rehiyon)

nakapagsusuri sa mga nabuong pangyayari batay sa mga tanong/panuto: 1. Paano nagsimula ang mga alamat ? (Maaaring ilahad ang sagot sa tulong ng alinman sa Story Map, Eye Witness Balita, Cue Cards, at iba pa)

Sino ? ______________________________________ Ano ? _______________________________________ Bakit? ___________________________________________

2. Isalaysay ang unti-unting pagtaas ng mga pangyayari sa tulong ng alinman sa Story Ladder, Story Map, Episodic Organizer, at iba pa 5 4 3 2 1 3. Nakapagpakita ba ng sanhi at bunga ng ilang pangyayari? Magbigay ng halimbawa.(Sagutin ang katanungan sa tulong ng alinman sa Fish Bone Map, Story Map, Graphic Organizer, at iba pa SANHI

BUNGA

4. Paano nagwakas ang alamat? Tinangkang Solusyon Kinalabasan

Wakas ?

5. Nakatulong ba ang sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa pagkakabuo ng alamat? Patunayan. B. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Pinagmulan Ng Kodla Ng Mga Ifugao”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahing maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na mga gawain

Ang mag-aaral ay:  nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon tungkol sa pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao sa tulong ng alinman sa LAF (List All Factors), Gathering Detail,atbp.(Iminumungkahing ibigay ng guro ang gawaing ito bilang takdang-aralin sa mga mag-aaral upang mapaghandan ang gagawing pag-uulat)     nakapagpapaliwanag kung alin sa mga iniulat ang nagtataglay ng kapani-paniwalang pangyayari hinggil sa pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao sa tulong ng Listing,Fact Finding Strands, Grap, at iba pa nakapagsasagawa ng maunawang pagbasa sa “Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao” sa tulong ng Reading Relay, Reading/Writing Relay, at iba pa nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salitang ginamit sa alamat gamit ang Frank Smith‟s Model Meaning Making Activity nakabubuo ng pangungusap ng payak na pangyayari sa tulong ng ilang nilinang na talasalitaan

C. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/ gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspisitori, arhumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral) Ang mag-aaral ay:  nakapag-uugnay ng mahahalagang pangyayari sa alamat sa tulong ng alinman sa Story Curve, Story Board,Story Map, at iba pa Gitna Wakas Simula 

nakapagsusuri ng mga pangyayari sa alamat na kapani-paniwala at di-kapani-paniwala gamit ang grap sa ibaba (Maaaring gumamit ng iba pang teknik ang guro na aangkop sa gawain) Mga pangyayari Kapani-paniwala „Di-kapani-paniwala Paliwanag A B C D Iba pa nakapagbabahagi ng naging damdamin/o damdamin ng iba tungkol sa mga pangyayari sa alamat vs. paliwanag ng siyensya sa tulong ng alinman sa Emotional Web Chart, Cartoon and Picture Strip, at iba pa

nakapagpapaliwanag ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa tulong ng alinman sa grap, Fish Bone Map, Tree Map, at iba pa Sanhi Mga pangyayari
(Maglalagay ng guro ng mga piling pangyayari mula sa alamat)

Bunga

  

nakapagsasalaysay ng sariling karanasan/karanasan ng iba na naging maganda ang bunga bagama‟t hindi mabuti ang sanhi nito nakapaglalahad ng naging damdamin kung nagbubunga ng maganda o mabuti ang ginawa sanhi ng di-inaasahang pangyayari sa tulong ng Plot of Emotion nakapagbibigay ng mga mungkahing paraan kung paano iwawasto ang di-mabubuting pag-uugali o gawi na masasalamin sa alamat sa tulong ng Discussion Web, Flow Chart, at iba pa Di-mabubuting pag-uugali Paano iwawasto?

nakapagbabahagi ng mga paniniwala o pag-uugali sa sariling lugar o rehiyon na masasalamin sa binasang alamat na nawala na, nagbago na at nananatili pa (Ipaliliwanag ang sanhi at bunga ng mga nito)

Mga paniniwala o pag-uugali sa sariling lugar o rehiyon na masasalamin sa mga pangyayari sa binasang alamat na…

nawala na

nagbago na

nananatili pa

Paliwanag sa Sanhi at Bunga __________________ __________________ _______________

Paliwanag sa Sanhi at Bunga __________________ __________________ _______________

Paliwanag sa Sanhi at Bunga __________________ __________________ _______________

   

nakababasa ng bahagi ng isang pananaliksik at pabibigyan ng pagsusuri ang ilang salitang ginamit dito nasusuri ang wastong gamit ng kawsatib na pang-ugnay sa mga pangungusap na ginamit sa teksto nakabubuo ng mga lohikal na pangyayari sa bawat pares ng sanhi at bunga nito upang magkaroon ng ugnayan ang nasabing kasanayan (Tiyaking kapani-paniwala ang mga pangyayari bago ilahad ang bunga.) nakagagamit ng angkop na kawsatib na pang-ugnay Halimbawa: Sanhi: Ang pagkaubos ng mga puno sa mga bundok at kagubatan Lohikal na Pangyayari: __________________________________________________________ Bunga: Malaking pagbaha sa mabababang lugar

D. Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng Talatang Naglalahad o Ekspositori ) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanilang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain)  nakabubuo ng mga kraytirya sa pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori sa patnubay ng guro  nakasusulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa pinagmulan ng unang tao sa mundo Mga Kakailanganing Kagamitan  Sipi ng babasahing alamat  Mga larawan tungkol sa babasahing alamat  Kard ng mga piling salitang ginamit sa alamat  Kard ng mga Gawain  Sipi ng mga istratehiyang gagamitin sa pagtalakay/gawain (Story Curve, mga grap, Flow Chart, at iba pa)  Kraytirya sa pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori 1. Batay sa pananaliksik 2. Tapat 3. Makatotohanan 4. Naglalaman ng sanhi at bunga ng mga pangyayari 5. Wastong gamit ng mga kawsatib na pang-ugnay

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikalawang Markahan : Alamat

Aralin 3: A. Mga Elemento ng Alamat – 2) Tagpuan “Ang Pinagmulan ng Bohol” (Visaya) B. Kaantasan ng Pang-uri Antas 1

Bilang ng araw/sesyon: 6

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay b. Tagpuan c. Tauhan B. Gramatika/Retorika 1. Iba‟t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba‟t ibang layunin 2. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Kaantasan ng Pang-uri a. payak b. pahambing c. pasukdol 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo, tinatanggap ko, tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, atbp. C. Pagbuo ng Story Collage

Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Kung susuriin, may mga kultura sa iba‟t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nanatili pa, may nagbabago na , at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan 2. Mga Elemento ng Alamat b. Tagpuan B. Gramatika/ Retorika 3. Kaantasan ng Pang-uri a. payak b. pahambing c. pasukdol

Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba‟t ibang rehiyon ng Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba‟t ibang rehiyon na nananatili, nababago at nawawala na?

Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay:  nakapaglalarawan ng tagpuang ginamit sa alamat sa pamamagitan ng dugtungang pagsasalaysay       nakapaghahambing sa kalagayan ng lugar/tagpuan sa alamat noon at sa kasalukuyan nakapagmumungkahi ng mga paraan sa panghihikayat sa mga turista nakasusulat ng talatang naglalarawan nakapag-uugnay ng nabuong kuwento sa panimula kung may pagkakatulad sa mga pangyayari sa binasang alamat nakalalahok sa malayang talakayan kaugnay ng binasa/ pinanood/ pinakinggang alamat nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anunsyo

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Inaasahang Pagganap: Paggawa ng anunsyo o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing sa kalagayan ng tagpuang ginamit sa alamat noon at ngayon Kraytirya: makatotohanan;naglalahad ng mga patunay;naglalahad ng sariling paglalahat /kongklusyon paglalahad ng sariling damdamin/damdamin ng iba (humanga, nalungkot,nanghinayang) tungkol sa tagpuan ng alamat Kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapatunay kung ang tagpuang ginamit sa alamat ay makikita pa sa kasalukuyan Kraytirya: naglalahad ng iba‟t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mapangalagaan ang kapaligiran Kraytirya: makatotohanan, tapat, may kaugnayan sa alamat pag-uugnay ng katayuan sa kasalukuyan ng mga lugar na binanggit sa alamat Kraytirya: naglalahad ng iba‟t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napangangatwiranan ang sariling pananaw paglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuan na binanggit sa alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anunsyo o patalastas Kraytirya: malikhain;makatotohanan; wasto ang pagkakagamit ng wika; taglay ang mga elemento ng anunsyo/patalastas

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang anunsyo o patalastas batay sa mga kraytirya: A. May pagkakatulad sa tagpuan ng alamat B. Batay sa pananaliksik C. Malikhain D. Napapanahon E. Wastong gamit ng pang-uri ayon sa kaantasan F. Taglay ang mga elemento ng anunsyo/patalastas

Antas 3 A. Pagtuklas: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tagpuan bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pangkatang paglalarawan ng isang lugar na may kaugnayan sa pag-aaralang alamat. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat - Tagpuan at Kaantasan ng Pang-uri), ang Inaasahang Pagganap (Paggawa ng anunsyo o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Ihambing ang kalagayan ng mga lugar na ginamit sa alamat noon at ngayon.” Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat.

Ang mag-aaral ay :  nakapagsasagawa ng pangkatang paglalarawan batay sa ipinakitang larawan ng isang lugar ( tagpuan ng ipababasang alamat) Maaaring itong isagawa sa tulong ng Product Knowledge, Dugtungang pagkukwento, mga Visual(komik istrip, anunsyo, mga tunay na bagay, mapa, talahanayan, talaarawan, at iba pa.) (Dapat magbigay ang guro ng pamatnubay na mga tanong kaugnay ng nais na ikuwento ng mag-aaral) Halimbawa: Alamat ng Bohol  nakapagbibigay-puna kung ang lugar/tagpuan ay makatutulong upang mahikayat ang mga turista o dayuhan na pasyalan at dayuhin ang lugar na ito sa tulong ng Fact-Finding Strands, Gathering Details, at iba pa.

Puna

Puna

Puna

nakapagbibigay ng iba pang mga panukala kung paano makahihikayat ng mga turista o dayuhan na pasyalan at dayuhin ang Bohol sa tulong ng Brain Storming, Open Forum,Think (Pair Share), at iba pa  nakapipili at nakapagpaliliwanag kung ano ang pinakamabisang panghikayat sa mga turista o dayuhan na dayuhin ang isang lugar tulad ng nasa larawan sa tulong ng Meet the Press, Lecture Forum, Interview Chain, at iba pa  nakapaghahambing sa kalagayan ng Bohol noon at sa kasalukuyan na gagamitin ang Venn Diagram, SAG (Sketch Appropriate Graphics, Sapot Talakayan (Discussion Web), at iba pa (balikan ito bago talakayin ang gramatika/retorika) Bohol Noon Ngayon

B. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Pinagmulan ng Bohol”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU).

Ang mag-aaral ay:  nakapagbibigay ng mga lugar, bagay, tao o pangyayari na tanging sa lalawigan lamang ng Bohol matatagpuan sa tulong ng Concept Cluster, Spider Map, Categorize Organizer, at iba pa

lugar

bagay

tanging sa lalawigan lamang ng Bohol matatagpuan pangyayari

tao

nakabubuo ng talatang naglalarawan tungkol sa Bohol gamit ang mga sagot na naitala sa Concept Cluster sa tulong ng pagbabalangkas

I. Pamaksang Pangungusap(Pangunahing Kaisipan) : _______________________________________ ________________________________________________________________________________ A. Mga Pantulong na Pangungusap: 1. ____________________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________________________ 4. ____________________________________________________________________________ II. Pamaksang Pangungusap; ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ A. Mga Pantulong na Pangungusap: 1. ____________________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________________________ 4. ____________________________________________________________________________ III. Panapos na Pangungusap: __________________________________________________________

nakapagsasagawa ng pangkatang pagbasa ng “Ang Pinagmulan ng Bohol” sa tulong ng Reading Relay, Reading Roulette, Jigsaw Reading, at iba pa (Iminumungkahing ilahad ng guro ang mga tanong para sa pag-unawa sa binasa bago isagawa ang pangkatang pagbasa) - Ano ang makukulay na pangyayaring bumabalot sa “Pinagmulan ng Bohol”? nakapag-uulat ng makukulay na pangyayari tungkol sa binasang alamat sa tulong ng Concept Cluster, Mapping Trhough Imagination, at iba pa nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salitang ginamit sa binasang alamat sa tulong ng Word Association, Word Network, at iba pa nakapag-uugnay ng nabuong kuwento sa panimula kung may pagkakatulad sa mga pangyayari sa binasang alamat sa tulong ng Grap, Data Retrieval Chart, Episodic Organizer, at iba pa

  

C. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU)ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, argumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ang mga mag-aaral ay:  nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain: - Ilarawan ang naging damdamin hinggil sa binasa sa tulong ng mga panimulang pahayag, Interview Chain, Emotional Web Chart, at iba pa Sa simula ng alamat, dama ko sa kapaligiran ang ___________________________________ Ngunit lalong tumaas ang aking emosyon nang _____________________________________ Lalo pang nadala ang aking damdamin sa bahaging ________________________________ Lubhang nabagbag ang aking kalooban sa _________________________________________ Sa wakas, nakadama ako ng ____________________________________________________

- Kung susulat ka ng sariling alamat tungkol sa iyong rehiyon, alin sa mga lalawigan nito ang iyong pipiliing tagpuan? Bakit? - Ilahad ang sariling interpretasyon hinggil sa binanggit sa alamat na paglikha ng mabuting anak ng isdang walang kaliskis at paglalagay naman ng kaliskis sa isda ng masamang anak.(Maaaring isagawa ang panuto sa tulong ng State Important Purposes) - Magsaliksik at magtala ng magagandang kaugalian/kulturang inilarawan sa lugar na pinagmulan ng alamat. Klasipikahin kung ang mga naitalang kaugalian/kulturang nabanggit ay wala na, nabago na, at nananatili pa rin sa kasalukuyan. (Maaaring gumamit ang guro ng Graphic Organizer ) - Ipaliwanag ang iyong sagot. (Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya) - May ilan bang pangyayari tungkol sa Bohol na narinig , nabasa, nakita o napanood naa nakasisira sa magandang imahe ng nasabing lugar? Gumamit ng News Clipings. - Bilang kabataang Pilipino,paano ka makatutulong upang mapanatiling maganda ang imahe ng Bohol? - Balikan ang ibinigay na mga mungkahing pamaraan kung paano makahihikayat ng mga turista o dayuhan. (Ipasuri kung makatutulong ito

upang magiging epektibo sa paghikayat sa mga turista at dayuhan na tangkilikin ang Bohol) - Balikan ang Mahalagang Tanong para sa bahaging ito. Ipagawa: Paghambingin ang kalagayan ng mga lugar na ginamit sa alamat noon at ngayon. May pagbabago ba o wala? Patunayan ang iyong sagot. - Iguhit ang kasalukuyang kalagayan ng Bohol batay sa nabuong imahe. nakapaglalarawan ng isang tiyak na lugar gamit ang iba‟t ibang kaantasan ng pang-uri.(Kalakip ang babasahin tungkol sa iba‟t ibang kaantasan ng pang-uri na tatalakayin sa klase bago ang gawaing ito)  nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang paglalarawan  D. Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Anunsyo o Patalastas ) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanilang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.

Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain)    nakabubuo ng mga mga pangungusap kaugnay ng isasagawang anunsyo o patalastas gamit ang Iba‟t Ibang kaantasan ng pang-uri nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang panayam sa patnubay ng guro nakabubuo ng anunsyo o patalastas tungkol sa isa sa ipinagmamalaking lugar sa sarili o ibang rehiyon (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na pumili ng lugar na kanilang gagawan ng anunsyo o patalastas.)

Mga Kakailanganing Kagamitan  Larawan ng Bohol  Babasahin tungkol sa: Alamat ng “Pinagmulan ng Bohol“, Iba‟t Ibang Kaantasan ng Pang-uri, Talatang Naglalarawan at Paggawa ng Anunsyo o Patalastas  Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang panayam  Kard ng mga gawain  Internet,  Sipi ng mga gagamiting istratehiya (Concept Cluster, Venn Diagram)  mga panimulang pahayag sa paglalarawan ng damdamin

Aralin 4: A. Mga Elemento ng Alamat – 3) Tauhan Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ang Alamat ng Palendag” (Alamat ng Mindanao) B. Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life na gramatika/retorika ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa A. Panitikan noon at ngayon 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay b. Tagpuan c. Tauhan Mga Uri ng Tauhan - Pangunahing Tauhan - Pantulong na Tauhan - Iba Pang Pantulong na Tauhan B. Gramatika/Retorika 1. Iba‟t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba‟t ibang layunin 2. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Kaantasan ng Pang-uri a. payak b. pahambing c. pasukdol 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo,tinatanggap ko, tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, atbp. C. Pagbuo ng Story Collage Ikalawang Markahan: Alamat

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Mga Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat, bagamat mahiwaga at „di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Kung susuriin, may mga kultura sa iba‟t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa, may nagbabago na, at ang iba nama‟y nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang:
:

Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba‟t ibang rehiyon ng Pilipinas? Bakit may mga kultura sa iba‟t ibang rehiyon na nananatili, nababago at nawawala na? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon?

Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay:  nakapagpapahayag ng pagsang-ayon o pagtutol sa opinyon ng iba hinggil sa sinapit ng mga tauhan sa alamat  nakapaghahambing ang mga tauhan (pangunahing tauhan, pantulong na tauhan at iba pang tauhan)sa napanood na teleserye/pelikula  nakasusuri sa mga katangian at papel na ginampanan ng bawat tauhan sa alamat (pangunahing tauhan, pantulong na tauhan at iba pang tauhan)  nakapaglalarawan ng mga kakilala o mga tao sa kasalukuyan na may katulad na katangian sa mga tauhan sa binasang alamat  nakapagsusuri ng ginamit na mga pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol isang anekdota o talambuhay  nakapagsasalaysay ng sariling karanasan/karanasan ng ibang tao kaugnay ng aralin gamit ang angkop na pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol  nakapagbabago ng mga pangyayari ng napiling alamat upang maging maganda ang kahihinatnan ng pangunahing tauhan

A. Panitikan 2. Mga Elemento ng Alamat c. Tauhan Mga Uri ng Tauhan - Pangunahing Tauhan - Pantulong na Tauhan - Iba Pang Pantulong na Tauhan B. Gramatika/Retorika 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol (totoo, tinatanggap ko, tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, at iba pa) .

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas ng isang alamat

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pangangatwiran kung bakit sinang-ayunan/ di-sinang-ayunan ang nangyari sa isang taong may pagkakatulad sa sinapit ng tauhan sa alamat. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapahayag ng malalim na pag-unawa sa damdamin ng isang taong may katulad na karanasan sa tauhan sa alamat. Kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapasya kung sasang-ayon o tututol sa nangyari sa isang tao at tauhan sa alamat Kraytirya: naglalahad ng iba‟t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napangangatwiranan ang sariling pananaw. pagsasalaysay ng sariling karanasan/ karanasan ng ibang tao na may pagkakatulad sa naging karanasan ng piling tauhan sa alamat. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay; makatotohanan pagbibigay-kahulugan sa kilos at gawi ng mga tauhan sa alamat. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan ang mga patunay pagbabahagi ng sariling kakayahan (kalakasan at kahinaan) sa pagbibigay reaksyon. Kraytirya: tapat; makatotohanan; naglalaman ng sariling opinyon; nagmumungkahi ng rekomendasyon o solusyon

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong sariling reaksyon batay sa mga kraytirya: A. Tapat B. Makatotohanan C. Naglalaman ng sariling opinion D. Wastong paggamit ng mga pang-ugnay sa pagsangayon at pagtutol

Antas 3 A. Pagtuklas: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagbuo ng sariling wakas ng alinmang nabasa/ napanood o napakinggang alamat. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat - Tauhan at Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat), ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas ng isang alamat), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit maraniwan sa pangunahing tauhan ng alamat ay di maganda ang kinahihinatnan? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. Ang mag-aaral ay :  nakabubuo ng sariling wakas ng alinmang nabasa/ napanood o napakinggang alamat (Halimbawa; Alamat ng Pinya) sa tulong ng alinman sa Story Frame, Sequence organizer at iba pa
Pangyayari 1 Pangyayari 2 Pangyayari 3 Nais kong maging wakas

(Bago ipagawa ang gawain ay itanong sa mga mag-aaral ang alam nilang alamat tungkol sa pinagmulan ng pinya lalo na ang kinahinatnan ng pangunahing tauhan sa wakas ng alamat))  nakapagpapaliwanag sa napiling wakas ng alamat sa tulong ng LAF (List All Factors), TAC (Think About Consequences) at iba pa

nakapaglalahad ng sariling reaksyon kung - sila ba‟y sang-ayon o ‟di-sang-ayon sa paliwanag hinggil sa nais na maging wakas ng mga kamag-aral sa tulong ng LOV(Look at Other Viewpoint), For(Formulate Rules) at iba pa - sila ba‟y sang-ayon o ‟di-sang-ayon sa ipinararanas na suliranin, kabiguan, at kapaghatian sa pangunahing, katulong at iba pang uri ng mga tauhan sa alamat sa tulong alinman sa PAO (Pronounce All Opinions), LAF (List All Priorities) at iba pa B. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Alamat ng Palendag”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) Ang mag-aaral ay:  nakapagsasagawa ng pangkatang pag-uulat sa nasaliksik na impormasyon tungkol sa mga katangian ng palendag at historikal na paliwanag ng pinagmulan nito sa pamamagitan ng alinman sa Meet tne Press, Newscasting, Jigsaw Reporting at iba pa (Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing it bilang takdang-aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pangkatang pag-uulat)  nakapaghahambing ng mga katangian ng tauhan sa sa tulong ng inverted triangle, Venn Diagram, Character Web at iba pa

pagkakatulad

masining na nakapagkukuwento ng “Ang Alamat ng Palendag” (Maaaring gamitin ang masining na pagkukuwento o iba pang angkop na istratehiya sa pagbasa na maaaring ibigay na takdang-aralin bago ang aktwal na sesyon ng bahaging ito ng aralin)

 nakikilala ang mga tauhan sa alamat batay sa mga uri nito sa tulong ng Character Profile, Character Web at iba pa - Pangunahing Tauhan - Pantulong na Tauhan - Iba Pang Pantulong na Tauhan  nakapagbibigay ng mga salita/pariralang kaugnay ng salitang “palendag” at nakabubuo ng isang pangungusap gamit ang mga salitang ito sa tulong Word Association, Word Network , SAG (Sketch Appropriate Graphics) at iba pa

palendag

C. Pagpapalalim : Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, argumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.

(Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ang mag-aaral ay: (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawain makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa at angkop na istratehiya)  nakapaglalahad ng pagkakasuri kung sino ang pangunahing tauhan, pantulong na tauhan, at iba pang pantulong na tauhan sa binasang alamat.  nakapaglalarawan ng naging pagkakilala sa mga tauhan ng binasang alamat sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa mga stick figure ,SAG (Sketch Appropriate Graphics), at iba pa

nakapag-uugnay ng tauhan sa alamat na sa pakiwari ito‟y nasa kaniyang katauhan sa tulong ng alinman sa pagsasalaysay, monologo,Character Mirror at iba pa

nakapagpapahayag ng pagsang-ayon o pagsalungat sa mga pahayag sa ibaba sa pamamagitan ng alinman sa Interview Chain, Mock Trial, Panel Discussion, at iba pa - Kapag ang tadhana at kalikasan ang humatol, walang magagawa ang sinumang tao. - Kapalaran ko ma‟y di hanapin, dudulog, lalapit kung sadyang akin. nakapagbibigay ng pangyayari sa buhay ng isang tao sa kasalukuyan na may kaugnayan sa pahayag sa itaas sa pamamagitan ng Think, Pair, Share, Malayang Talakayan, at iba pa

nakapaglalarawan ng mga katangian ng mga tauhan sa alamat at nakapagpapaliwanag kung sino sa mga ito ang may bapat baguhin sa tulong ngalin man sa Values Data Bank, Kredo, Values Focus Games at iba pa
Kaasalang Binata
______________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

Kaasalang Dalaga
_____________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

nakapagpapasya at nakapagpapaliwanag kung sino sa mga tauhan ang dapat na unawain / ‟di-dapat unawain sa tulong ngalin man sa Mock Trial, Collage, Paranggong Ayos at iba pa

Kung ako ang tatanungin...  nakapaglalahad ng katwiran ng pagsalungat at pagsang-ayon kung bakit may ilang pangunahing tauhan sa alamat na may di magandang pag-uugali na nagiging dahilan upang hindi maging maganda ang kanyang kahihinatnan, tulad ng “Ang Alamat ng Pinya” sa tulong ng panimulang pahayag sa ibaba o alinmang angkop na istratehiya May mga tauhan sa alamat na di nagiging maganda ang kinasasapitan sapagkat layunin nitong … Sang-ayon ako sa… Hindi ako sang-ayon sa …

.

 nakapagsasanib ng gramatika/retorika sa pamamagitan ng: a. pagpapabasa ng lathalain tungkol sa isa sa naging katangi-tanging lider ng bansa bilang batayan ng gagawing pagsasanib ng gramatika b. pagtalakay sa Mga Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol (Kalakip ang mga babasahin)

 nakapaghahanda para sa kolaboratibong gawain a. Pagpapasaliksik ng iba pang alamat b. Pagpapasuri sa bawat tauhang ginamit c. Pagpapabuo ng sari-sariling reaksyon sa naging wakas nito D. Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Sariling Reaksyon ng Isa sa mga Alamat sa Sariling Lugar o Rehiyon) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.

Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain)  nakalalahok sa pagtalakay ng isasagawang pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas nito  nakabubuo ng kraytirya ng pagsasagawa ng sariling wakas ng isa sa mga alamat sa patnubay ng guro  nakabubuo ng sariling wakas ng isa sa mga alamat sa sariling lugar o rehiyon Mga Kakailanganing Kagamitan  Sipi ng wakas ng mga alamat (Hal. “Alamat ng Pinya“), Mga babasahing alamat (“Alamat ng Palendag“), Mga Uri ng Tauhan, Mga Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat, Mga istratehiyang gagamitin (Stick Figure, Callout)  Kraytirya sa pagtataya ng bubuuing sariling reaksyon  Kard ng mga Gawain  CD o DVD ng panonooring bahagi ng teleserye / pelikula

Kurilum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikalawang Markahan : Alamat

Aralin 6: A. Pagbuo ng Story Collage Bilang ng araw/ sesyon: Bahagi ng mga alamat ng: 8 pataas 1. Alamat ng Bundok Pinatubo (Alamat ng Luzon) 2. Alamat ng Basey (Alamat ng Visaya) 3. Alamat ng Bundok Pinto (Alamat ng Mindanao) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry na gramatika/retorika Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa noon A. Panitikan at ngayon 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay b. Tagpuan c. Tauhan B. Gramatika/Retorika 1. Iba‟t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba‟t ibang layunin 2. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Kaantasan ng Pang-uri a. payak b. pahambing c. pasukdol 4. Pang-ugnay sa pagsang-ayon at di pagsang-ayon tulad ng Totoo,tinatanggap ko, Tama ka, Tunay (nga), Siyanga, Pero, Ngunit, Subalit, atbp. C. Pagbuo ng Story Collage

Kurilum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Kung susuriin, may mga kultura sa iba‟t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa, may nagbabago na, at ang iba nama‟y nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan Nauunawaan ng mag-aaral ang: C. Mga Hakbangin at Dapat Isaalang-alang sa Pagbuo ng Story Collage

Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagangpag-aralan ang alamat ng iba‟t ibang rehiyon ng Pilipinas? Bakit may mga kultura sa iba‟t ibang rehiyon na nananatili, nababago at nawawala na?

Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon?

Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay:  nakapag-uulat ng mga nasaliksik na natatanging kultura ng Luzon, Visaya at Mindanao  nakapagpapaliwanag tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga kaugnay na kulturang inilarawan sa alamat  nakapaglalahad ng mga kaisipan at paniniwala ng mga taga-Mindanao na masasalamin mula sa mga ginamit na tauhang supernatural  nakapagpapatunay kung ang mga kaugaliang inilarawan sa alamat ay nakapag-ambag sa pag-unlad ng partikular na lugar  nakapagsusuri ng mga kulturang naitala kung ang mga ito ay nagpapakita ng kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa  nakapagsasalin sa pangalawang wika ng mga pahayag sa alamat na naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito  nakapagpapatunay na may pagkakaugnay-ugnay o pagkakahawig ang mga kultura ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng Story Collage  nakapagsusuri ng isang halimbawa ng Spice of Life ni Larry Z. Alcala.  nakikilala at natatalakay ang mga elemento ng Spice of Life  nakaguguhit ng halimbawa ng Spice of Life batay sa mga kulturang naitala sa mga bahagi ng alamat

Kurilum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng Story Collage (hawig sa Spice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagbibigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng nalalaman mga kulturang umiiral sa alinmang reriyon sa bansa Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan ang mga patunay pagpapaliwanag hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng mga kaugnay na kulturang inilarawan sa alamat Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon paglalahad ng mga obserbasyon kaugnay ng mga makabagong kultura kaugnay ng nasa alamat Kraytirya: matapat; makatotohanan; naglalaman ng sariling opinyon; nagmumungkahi ng rekomendasyon o solusyon pagsasalin sa pangalawang wika ng mga pahayag na naglalarawan ng kultura ng alinmang rehiyon Kraytirya: makatotohanan; matapat; nagtataglay ng orihinal na diwa; naglalarawan ng kultura pagsusuri ng mga kultura kung ang mga ito ay nagpapakita kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapatunay na may pagkakaugnay-ugnay o pagkakahawig ang mga kultura ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng Story Collage Kraytirya: makatotohanan; nagpapakita ng mga patunay

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong Story Collage (hawig sa Spice of Life ni Larry Alcala) batay sa mga kraytirya: A. Batay sa pananaliksik B. Orihinal C. Malikhain D. Nagpapakita ng ugnayan ng mga kultura sa alinmang mga rehiyon F. Taglay ang mga elemento ng Story Collage

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3 A. Pagtuklas: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa (Luzon, Visaya at Mindanao) sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ekshibit ng mga produkto(maaaring tunay o larawan ng pagkain, kasuotan, kasangkapan o gamit) ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Pagbuo ng Story Collage), ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Story Collage na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Ihambing ang kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon?” Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat.

Ang mag-aaral ay :  nakapagsasagawa ng ekshibit ng mga produkto(maaaring tunay o larawan ng pagkain, kasuotan, kasangkapan o gamit) ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa (Maaaring gumamit ng mga tunay o larawan mula sa mga magasin, pahayagan, brochure, flyer o anumang bagay na makatutulong sa pagpapakita ng kultura ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa.Dapat na ibigay ng guro bilang kasunduan ang pagdadala ng mga kagamitan bago ang aktwal na sesyon para sa gawain)  nakapag-iisa-isa ng masasalaming mga kaugalian, tradisyon at kultura kaugnay ng nasa exhibit sa tulong ng alinman sa Listing, Gathering Details, Clustering at iba pa kaugalian 1 2. 3. 4..  1. 2. 3. 4. tradisyon 1. 2. 3 4. kultura

nakapagsasama-sama ng mga larawan (totoong larawan, mula sa mga magasin, pahayagan, brochure, flyer) nagpapakita ng magkakaugnay o magkakahawig na kultura at nakapagbibigay ng interpretasyon sa tulong ng alinman sa Literary Poster Clustering, Pictograp, Clustering at iba pa

B. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang bahagi alamat na kasasalaminan ng kultura ng iba”t ibang rehiyon sa bansa “Alamat ng Bundok Pinatubo“ (Luzon),“Alamat ng Basey“ (Visaya)at “Alamat ng Bundok Pinto” (Mindanao) upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU). Ang mag-aaral ay:  nakapag-uulat ng mga nasaliksik na natatanging kultura ng Luzon, Visaya at Mindanao sa tulong ng alinman sa Pagbabalita (News Reporting/Newscasting), Pag-aanunsyo.(Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang-aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pag-uulat)   nakapagbibigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng nalalaman nilang mga kulturang umiiral sa Luzon, Visaya at Mindanao na hindi nabanggit sa tulong ng alinman sa Data Gathering, Listing, Survey at iba pa nakababasa ng tatlong bahagi ng alamat mula sa Luzon, Visaya at Mindanao sa tatlong pangkat sa pamamagitan ng alinman sa Reading Roulette, Reading Relay, Jigsaw Reading at iba pa (Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang-aralin upang makapaghanda sa isasagawa) nakapagsasagawa ng Paglinang ng Talasalitaan.

C. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU)ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, argumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na ASpekto ng Pag-unawa)

Ang mga mag-aaral ay:  nakalalahok sa mga talakayan hinggil sa mga gawain /tanong; a. Itala sa ibaba ang dalawang pamaraan ng panliligaw ng mga binata sa ”Alamat Ng Bundok Mayon“ at maglahad ng paliwanag kung bakit ito ang napiling pamaraan ng bawat isa.

Pamaraan ng Panliligaw ni Pagtuga

Pamaraan ng Panliligaw ni Ulap

b. Sa iyong palagay bakit si Ulap ang naibigan ni Daragang Magayon? c. Alin sa dalawang pamaraan ng panliligaw ang nananatili pa rin sa ating kultura ngayon? Lagyan ng tsek (/) ang kahon kung nananatili pa rin at ekis (x) kung di na nanatili. Anuman ang iyong sagot ay maglahad ng paliwanag kung bakit nananatil pa/ di na nananatili. - Pamaraan ng Panliligaw ni Pagtuga - Pamaraan ng Panliligaw ni Ulap d. Batay sa iyong obserbasyon, may mga nadagdag bang mga bagong pamamaraan ng pagliligawan sa ating kultura ngayon? Itala sa pahina ng obserbasyon ang iyong mga sagot at magbigay ng ilang kaukulang paliwanag kung ano ang maaaring pinagsimulan ng paglaganap nito.
Mga Naobserbahang Dagdag na Pamamaraan ng Pagliligawan 1. __________________________ 2. __________________________ 3. __________________________ 4. __________________________ Kaukulang Paliwanag ng Maaaring Pinagsimulan _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

e. Alin sa mga pamamaraan ng panliligaw ang pinakaibig mo? Bakit? Maglahad ng paliwanag. f. Pansinin ang ginawang ginawang paglilipat-lipat ng matitirahang lugar ng mga tauhan sa bahagi ng Alamat ng Basey. Ano ang iyong mabubuong interpretasyon hinggil dito? Ilahad ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagdurugtong sa sinimulang mga pangungusap. - Sa alamat, nalaman ko na ang mga Taga-Basey ay________________________ upang ... - Maituturing silang mga tunay na Pilipino sapagkat ... g. Ang pagbabagu-bago at paglilipat-lipat ng matitirhang lugar, maging ang pangingibang-bansa ay karaniwang senaryo ngayon sa buhay nating mga Pilipino. Ano ang nakikita mong kaisipan/dahilan ng mga taong nagpapasya ng ganito? Ipaloob sa web ang iyong sagot.

Nangingibang lugar/bansa ang mga Pilipino dahil …

h. i. j. k.

Ano ang iyong masasabi tungkol dito? Nakabubuti nga ba o hindi ang pangingibang lugar ? Patunayan. Ano ang iyong interpretasyon sa kasabihang “ Ang kapalaran di man hanapin, dudulog at lalapit kung sadyang para sa akin?” Sa tulong ng fan fact analyzer, ilahad ang mga patunay na ang mga diwata at reyna sa bahagi ng Alamat ng Bundok Pinto ay nabibilang sa mga nilikhang supernatural

Supernatural na nilikha ang mga diwata at reyna sa alamat dahil …

l. Anong kaisipan at paniniwala ng mga kapatid natin sa Mindanao ang masasalamin mula sa mga ginamit na tauhang supernatural? Ipaloob sa loob ng agong ang iyong sagot.

l. Sa iyong palagay, nakapag-ambag kaya sa pananagumpay ng mga taga-Mindanao ang ganitong mga kaisipan at paniniwala? Ipaloob sa loob ng agong ang iyong sagot. __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

n. Ipaloob sa bawat kwadro ang mga mababakas na kultura ng Luzon sa bahagi ng Alamat ng Bundok Mayon, kultura ng Visaya sa bahagi ng Alamat ng Basey at kultura ng Mindanao sa bahagi ng Alamat ng Bundok Pinto.

KULTURA NG LUZON

KULTURA NG VISAYA

KULTURA NG MINDANAO

n. Suriin ang mga kulturang naitala sa bawat kwadro kung ang mga ito ay nagpapakita kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa. Isulat sa dyornal ang kinalabasan ng pagsusuri at iulat ito sa klase.

nakalalahok sa paghahanda ng isasagawang Story Collage sa tulong ng mga gawain/panuto a. Ipasuri ang halimbawa ng Slice of Life ni Larry Z. Alcala.

b. Ipatala sa bawat Display Board ang lahat ng mapupuna sa cartoon.
Istilo ng Pagkadibuho Nilalamang Anggulo ng Buhay Siste o kakatwang Tagpo

Pagsusuri sa mga Elemento ng Spice of Life ni Larry Alcala Pang-akit sa Babasa/Titingin Palarawang Komentaryo

Ipinahiwatig na Repleksyon

b. Talakayin ang mahahalagang elemento ng Slice Of Life ni Larry Alcala. c. Ipatala sa grap ng mahahalagang bahagi o replika ng buhay na inilarawan kasama ang mga nakitang tiyak na kultura sa bawat bahaging itinala. Bahagi/Anggulo ng buhay 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nasalaming Tiyak na Kultura

d. Ipaguhit ang mga tala sa grap tulad ng Slice of Life ni Larry Alcala.( Gawing huwaran ang nasa unahan ng aralin.)

e. Balikan ang mga bahagi ng alamat mula sa Luzon, Visaya at Mindanao, pagkatapos ay ipatala sa grap ang mga hinihinging impormasyon tungkol dito
A PAMAGAT NG ALAMAT B Rehiyon C Mga Inilarawng Kultura D SALOOBIN AT MITHIIN NG MGA TAUHAN E Ano ang mga maituturing na pagkakaugnay sa kultura ng bawat isa?

LUZON Alamat ng Bundok Pinatubo

VISAYA Alamat ng Basey

MINDANAO Alamat ng Bundok Pinto

g. Talakayin ang Story Collage - Ipaliwanag ang Story Collage ay kahawig ng Slice Of Life ni Larry Alcala.

-

Magpakita ng halimbawa Story Collage at ipasuri ang mga elemento nito. Ipalahad sa mga mag-aaral ang mga napunang katangian ng mga elemento ng Story Collage. Pabuuin ang mga mag-aaral ng sariling kahulugan kung ano ang Story Collage batay sa ginawang talakayan. Magbigay ang guro ng karagdagang input hinggil sa Story Collage.

h. Talakayin ang mga kagamitang kakailanganin sa Pagbuo ng Story Collage i. Talakayin ang mga hakbang sa pagsasagawa ng Story Collage

D. Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Story Collage) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. . Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) .  nakalalahok sa pagtalakay ng isasagawang Story Collage  nakabubuo ng kraytirya ng pagsasagawa ng Story Collage sa patnubay ng guro  nakapagsasagawa ng Story Collage na nagpapakita ng naglalarawan ng kultura ng bawat rehiyon noon at ngayon (Matapos ang Inaasahang Pagganap (Soty Collage) , magbigay ng feedback. Muli, itanong ang Mahahaalagang tanong (EQ) para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang Kakailanganing Pag-unawa (EU) na natanim sa isipan ng mga mag-aaral.) Mga Kakailanganing Kagamitan  Mga larawan dadalin ng mga mag-aaral at mga kauri nito  Survey Checklist  Kard ng mga Gawain o Worksheets  Sipi ng mga grap at iba pang gagamiting istratehiya tulad ng Fan Fact Analyzer , Display Board, Callouts  Halimbawa ng Slice of Life ni Larry Alcala at Story Collage  Sipi ng mga Bahagi at Paraan ng Pagbuo ng Story Collage  Sipi ng mga babasahing bahagi ng alamat

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari 2010 Filipino I

Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura, gayundin ang iba‟t ibang kulturang panrehiyon IKATLONG MARKAHAN - EPIKO Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN STANDARDS Nilalaman Pagganap ( Content ) ( Performance ) Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa epiko gamit ang mga angkop na gramatika/retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2. Mga Elemento ng Epiko Bilang Tulang Pasalaysay a. uri ng taludturan b. sukat c. tugma d. aliw-iw o indayog f. matatalinhagang pahayag Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng informance tungkol sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar, na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance) Pagtatanghal ng informance na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan Antas 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa Understanding Pagpapaliwanag Ipaliwanag ang sinisimbolo ng pagkakaroon ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ng mga pangunahing tauhan sa epiko sapul sa pagkabata. Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensiya o patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon Pagbuo ng sariling pananaw Pangatwiranan na bagamat mahiwaga at di-makatotohanan ang epiko ay yaman ito ng mga rehiyon na dapat pahalagahan at palaganapin. Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba‟t ibang tao, napatutunayan ang sariling pananaw, makatwiran ang nabuong pananaw Interpretasyon Bigyan ng sariling kahulugan ang pagkakaroon ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ng mga pangunahing tauhan sa epiko

Mga Kakailanganing Pag-unawa ( Essential Understandings ) Nagtataglay ng supernatural o dipangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at dikapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.

Mahahalagang Tanong ( Essential Questions ) Bakit may taglay na supernatural o di pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko?

Pagganap Performance Pagtataya sa itinanghal na informance batay sa sumusunod na kraytirya: A.makatotohanan B.may katapatan C.ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan D. nagtataglay ng mga elemento ng informance E. wastong paggamit ng gramatika/retorika F. malikhain

Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa?

Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon?

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari 2010 Filipino I

Pamantayang Pangnilalaman 3. Mga Elemento ng Epiko a. Tauhan: Mga Uri ng Tunggalian 1) Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan b. Tagpuan c. Banghay B.Gramatika/Retorika 1. Iba‟t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi b. Mga tanong na nagsisimula sa mga panghalip c. Mga tanong na nagsisimula rin sa mga panghalip ngunit nagpapahayag ng iba‟t ibang damdamin

Pamantayan sa Pagganap

Mga Kakailanganing Pag-unawa Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit. ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

Mahahalagang Tanong Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/retorika?

Produkto/ Pagganap

Sa Antas ng Pag-unawa pagkasilang pa lamang batay sa mga nagaganap sa kasaysayan o sa kasalukuyan. Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ipahayag ang pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuturing na bayani sa kasalukuyan. Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin; nagpapahayag ng saloobin ng iba; tapat Pagkilala sa sarili Ibahagi ang naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar/rehiyon batay sa pagkaunawa sa epiko. Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon Paglalapat Magsalaysay ng pangyayari sa kasakuluyan na maituturing na kabayanihan. Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa

Sa Antas ng Pagganap

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Pamantayang Pangnilalaman 2. Mga pangatnig na nag-uugnay ng dalawang salita o sugnay na pinagsusunod – sunod sa pangungusap 3. Iba‟t ibang anyo ng pang-uri a. payak b. maylapi c. tambalan 4. Pandiwa

Pamantayan sa Pagganap

Mga Kakailanganing Pag-unawa

Mahahalagang Tanong

Produkto/ Pagganap

Sa Antas ng Pag-unawa

Sa Antas ng Pagganap

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3: Plano ng Pagkatuto (Learning Plan) Ikatlong Markahan

FILIPINO I

Pamantayan sa Programa:

Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan

sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal, pambansa, saling tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikatlong Markahan: Epiko

Aralin 1: A. Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ibalon” (Epiko ng Bicol) B. Iba‟t Ibang Paraan ng Pagtatanong Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol sa naging Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: A. Panitikan: kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar, na ang mga tauhan ay may 3. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan 4. Mga Elemento ng Epiko a. Tagpuan b. Tauhan: a.1.Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan c. Banghay B. Gramatika/Retorika 1. iba‟t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi; b. mga tanong na nagsisimula sa interogatibong panghalip; c. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba‟t ibang damdamin 2. Iba‟t ibang Anyo ng Pang-uri: a. payak b. maylapi c. tambalan 3. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4. Pangatnig C. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Mga Kakailanganing Pag-unawa: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan: 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko B. Gramatika/Retorika 2. Iba‟t ibang uri ng tanong tulad ng: o mga tanong na humihingi ng limitadong sagot sa oo o hindi o mga tanong na nagsisimula sa interogatibong panghalip o mga tanong na nagsimula rin sa interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba‟t ibang damdamin

Mahahalagang Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko?

Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa?

Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga epiko ng sariling rehiyon?

Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika? Ang mag-aaral ay:  nakapag-uulat sa masining na paraan ng mga nakalap na impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko    nakapagsasagawa ng sarbey sa loob ng paaralan tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng epiko nakapagbibigay-kahulugan (transcoding) sa resulta ng isinagawang sarbey nakapagsasagawa ng simposyum tungkol sa kinalabasan ng isinagawang sarbey kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Inaasahang Pagganap: Pagsasagawa ng simposyum tungkol sa kinalabasan ng isinagawang sarbey kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing ng epiko sa pabula at alamat at iba pang kauri nito Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensiya o patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon paglalahad ng sariling pananaw kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba‟t ibang tao, napatutunayan ang sariling pananaw, makatwiran ang nabuong pananaw pagbibigay-kahulugan sa kinalabasan ng isinagawang sarbey Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon pag-uugnay sa kasalukuyan ng mga nakalap na impormasyopn tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa pagtatanong nang maayos at isinasaalang-alang ang damdamin ng mga taong kasangkot sa isinagawang sarbey Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin; nagpapahayag ng saloobin ng iba; tapat pagbabahagi ng kahinaan at kalakasan ng kakayahan sa pagsasagawa ng isang gawain/pakikipag-usap sa iba Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon sa pagtatanghal

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang simposyum batay sa mga kraytirya: A. Batay sa pananaliksik B. May kaugnayan sa paksa C. Napapanahon D. Nagtataglay ng mga elemento ng simposyum E. Wasto ang paraan ng pagtatanong at pagsagot

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3 A. Pagtuklas: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa kaligirang pangngkasaysayan ng epiko. Sa pamamagitan ng pagtatanghal ng newscast kaugnay ng paksa. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko at Ibat Ibang Paraan ng Pagtatanong), ang Inaasahang Pagganap sa pagtatapos ng Ikatlong Markahan (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance at Pagsasagawa ng Simposyum para sa araling ito), at ang mga kraytirya kung paano ito matataya. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong, “Bakit hanggang ngayon ay laganap pa rin ang mga kwentong puno ng kababalaghan at di-kapani-paniwalang pangyayari?” Ang mag-aaral ay:  nakapagbabalita (newscasting) tungkol sa kalagayang heograpiya ng Bicol (bilang pag-uugnay sa epikong tatalakayin)    nakapagsasalaysay nang dugtungan ng epikong Ibalon (maaaring gamitin ang mga teknik na “Simulan mo… Itutuloy ko”, Paranggong Ayos, Roleta ng mga Tanong) nakapagpatutunay na mababakas sa binasang epiko ang kalagayang panlipunan, kultura at paniniwala ng mga tao noong panahong naisulat ito (maaaring gamitin ang mga teknik na Reading Relay, Panel Discussion, Cue Card) nakapaglalahad kung paano nagsimula at lumaganap ang mga epiko sa Pilipinas (maaaring gamitin ang mga teknik na Pamapang Pagkukwento, Sekwensyal na Pagsusunud-sunod, Masining na Pagkukwento)

B. Paglinang: Sa bahaging ito, ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong Ibalon at ang tekstong “Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko” upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tangap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala na mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahan ding naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.

Ang mag-aaral ay:  nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko (maaaring gamitin ang mga teknik na “Karaban ng Kuwento”, Paraphrase As you Comprehend (PAC), Paggamit ng Cut-up Strips. (Iminumungkahing ibigay na takdang-aralin ang gawain upang mapaghandaan ng mag-aaral ang pagtalakay.) KARABAN NG KUWENTO

nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari mula sa isinagawang pag-uulat sa tulong ng Story Ladder, History Memory Bubbles, Impresyon sa Mahahalagang Pangyayari Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 5.) 4.) 3.) 2.) 1.)

nakapagbibigay-halaga sa epikong, “Ibalon” sa tulong ng Reader‟s Theater. (Maaaring itinakda na sa ilang piling mag-aaral; at maaaring magkaroon ng peer evaluation sa ginawang pagtatanghal)

C.Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain (na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa) upang ang mag-aaral ay magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Iba’t ibang Uri ng Pagtatanong) sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib, naratib, ekspositori, argumentatib at iba pa). Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance). Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan nila. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ipanonood ng guro ang isang video clip tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko na magiging input ng guro sa nasabing aralin. Ang mag-aaral ay:  nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain:  Paghambingin ang epiko, pabula, at alamat sa tulong ng Venn Diagram, Graphic Overview, Think Pair Share Epiko Pabula

Alamat

2. Isa-isahin ang mga dapat gawin sa pagtatanong sa sarbey na isasaalang-alang ang damdamin ng mga taong kasangkot dito. (Gamitin ang mga teknik na Ugnayang-Tanong-Sagot (UTS), Tseklist ng Talatanungan, Clustering) 3. Ilahad ang kinalabasan ng resulta ng isinagawang sarbey tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko sa tulong ng mga grapikong pantulong.

Mga Tanong

Angkop

Di-angkop

4. Ibigay ang sariling pananaw sa mga nakalap na impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko sa tulong ng mga teknik na, “Mahal kong Editor”, (Ang isusulat na sariling pananaw ay gagawin sa pamamagitan ng isang liham na ipadadala sa editor ng isang pahayagan), Round Table Discussion, Repleksyon

5. Paano maipakikita ang kakayahan sa pagsasagawa ng sarbey? Gawin sa pamamagitan ng pagdurugtong sa sumusunod na pahayag: Maipakikita ko ang kakayahan sa pagsasagawa ng sarbey sa pamamagitan ng__________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ Maaari ring gamitin ang Buddy Response Journal, Rank order 6. Ano ang mga tanong na maaaring gamitin sa pagsasagawa ng sarbey tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko? Magkaroon ng listing ng kaangkupan ng bawat tanong.

Listing Pagkatapos ng listing, muling ayusin at pinuhin ang itinalang mga angkop na tanong. (Paglalapat) Mga Napili at Inayos na mga Tanong

7. Ilahad ang uri ng mga tanong na angkop sa mga taong kakausapin sa pagsasagawa ng sarbey   Itanong at ipasagot: Bakit hanggang ngayon ay laganap pa rin ang mga kuwentong puno ng kababalaghan at di-kapani-paniwalang pangyayari?

Sumulat ng isang kredo na ang nilalaman ay isang pangako kung paano pahahalagahan ang mga epiko sa kasalukuyan bilang bahagi ng sariling panitikan na naglalaman ng maraming larawan ng kulturang Pilipino. KREDO NG PAGPAPAHALAGA

Ako si ______________________ ng Mataas na Paaralang _________________, I - ______, ay taos-pusong nangangako na ___________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Lagda, ______________________ (Ipanonood ang isang halimbawa ng simposyum na maaaring ginawa sa paaralan o napanood sa telebisyong naka-tape)

    

nakapagpapaliwanag kung paano ginagawa ang isang simposyum (batay sa napanood o input ng guro) nakikibahagi sa pagsasagawa ng simposyum tungkol sa kinalabasan ng isinagawang sarbey kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko. nakapagsasagawa ng peer evaluation tungkol sa ginawang simposyum kasabay na rin ang pagbibigay ng guro ng feedback sa nasabing gawain nakapaglalahad kung angkop o hindi ang mga tanong na ginamit sa pagsasarbey nakapagmumungkahi ng mga paraan tungkol sa wasto at maayos na pagtatanong at pagsagot sa mga tanong - mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi - mga tanong na nagsisimula sa interogatibong panghalip - mga tanong na nagsisimula rin sa interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba‟t ibang damdamin

E. Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap para sa araling ito upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa at mapahalagahan ito. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan, paglutas ng suliranin, pagdedesisyon at iba pa. Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan nito sa sarili/lugar o rehiyon (kultura). Ang mga mag-aaral ay: (Kolaboratibong Gawain)  nakabubuo ng mga angkop na tanong na gagamitin sa pagsasagawa ng simposyum  nakabubuo ng mga kraytirya sa ebalwasyon sa gagawing simposyum sa tulong ng guro  nakapagsasagawa ng simposyum ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko (bbubuo ng iba‟t ibang pangkat na magiging komite sa paghahanda ng gagawing simposyum) Mga Kakailanganing Kagamitan      Sipi ng epikong Ibalon Iba‟t ibang babasahin/awtentikong kagamitan tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko Mga kraytirya sa peer evaluation ng ilang gawain Mga kraytirya sa ebalwasyon ng isasagawang simposyum Wikipedia (internet)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Aralin 2: A. Mga Elemento ng Epiko – a) Tagpuan “Ullalim” (Epiko ng Kalinga) B. Mga Anyo ng Pang-uri Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: A. Panitikan: 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2. Mga Elemento ng Epiko  Tagpuan  Tauhan: a.1.Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan  Banghay B. Gramatika/Retorika 1. iba‟t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi; Ikatlong Markahan: Epiko b. mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip; c. d. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba‟t ibang damdamin 2. Iba‟t ibang anyo ng pang-uri: a. payak b. maylapi c. tambalan 3. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4. Pangatnig

Bilang ng araw/sesyon: 8

Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar, na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

C. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance) Mga Kakailanganing Pag-unawa: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon ito sa orihinal nitong wika. kung pag-aaralan

Mahahalagang Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa?

Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga epiko ng sariling rehiyon?

Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika? gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mga mag-aaral ay: A. Panitikan:  nakapaglalahad ng kahalagahan ng tagpuan sa mga pangyayari Mga Elemento ng Epiko at tauhan sa epikong nabasa a. Tagpuan “Ullalim” (Epiko ng Kalinga)  nakapaghahambing ng lugar sa kasalukuyan na katulad/kahawig B. Gramatika/Retorika ng tagpuan ng alinmang nabasang epiko 2. Iba‟t ibang Anyo ng Pang-uri: a. payak  nakapaglalahad ng mga pamantayan at elemento sa pagbuo b. maylapi ng photodoc na nakapaglalarawan ng lugar sa kasalukuyan c. tambalan na katulad ng sa epikong nabasa/napanood o napakinggan

Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng photodoc na nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit ng alinmang epikong nabasa.

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag sa kahalagahan ng tagpuan sa mga pangyayari at tauhan sa epiko. Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensya o patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon paglalahad ng sariling opinyon sa bisa ng tagpuan sa mga pangyayari at tauhan ng epiko Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba‟t ibang tao, napatutunayan ang sariling pananaw, makatwiran ang nabuong pananaw pagpapakita ng pag-unawa sa damdaming namamayani sa mga taong nakatira sa mga lugar sa kasalukuyan na katulad ng tagpuan sa epikong nabasa Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin; nagpapahayag ng saloobin ng iba; tapat pagbabahagi ng naging kontribusyon sa pangangalaga ng kapaligiran na sinira ng mga kalamidad Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; naglalarawan ng sariling damdamin/damdamin ng iba; naglalaman ng mga rekomendasyon/mungkahi pag-uugnay ng tagpuan sa epiko sa kasalukuyan Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa paglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuan sa alinmang nabasa napanood o napakinggang epiko Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; malikhain

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong photodoc batay sa mga kraytirya: A. May kaugnayan sa tagpuan ng napiling epiko B. Taglay ang mga elemento ng photodoc    Masining Orihinal Makahulugan

Antas 3 A. Pagtuklas: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan sa pamamagitan ng pagbuo ng photodoc na nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit ng alinmang epiko. Ipaalam sa mag-aaral ang mga paksang tatalakayin (Mga Elemento ng Epiko (Tagpuan) at Mga Anyo ng Pang-uri), ang Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance), at ang mga kraytirya kung paano ito itataya. Bibigyan ng pagkakataon ang magaaral na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong” Bakit kailangang alamin ang tagpuan ng mga epikong pinag-aaralan?”

Ang mag-aaral ay:  nakapag-uugnay ng nilalaman ng awit na SALIDUMAY sa epikong tatalakayin (Ullalim)  nakapaghahambing ng iba‟t ibang paraan ng pagpapakasal ng mga Pilipino sa iba‟t ibang lalawigan/rehiyon sa tulong ng Concept Association (Maglagay ng halimbawang sagot.)

atbp. Mindanao (Central) Ilocos

KASAL nagbibigay ng dowry ang lalaki sa babaeng mapapangasawa

Bicol

Visaya

 

nakapaglalarawan ng tagpuan sa epikong binasa sa tulong ng mga teknik na Pantasya-Imahinasyon, Pagbuo ng Picture Puzzle, Guided Imagery nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng tagpuan sa mga pangyayari at tagpuan sa epiko sa tulong ng mga teknik na Mapa ng Konsepto, Cataloguing, Literary Poster

Mapa ng Konsepto

T A G P U A N

Pangyayari

Tauhan

B. Paglinang: Sa bahaging ito, ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epiko na “Ullalim” (Epiko ng Kalinga) at ang tekstong “Mga Elemento ng Epiko” (Tagpuan) upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala ng mga mali/di-katanggap-tangap na Kakailanging Pag-unawa. Inaasahan ding naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Ang mag-aaral ay:  nakapagpapakita ng larawan ng iba‟t ibang lugar sa rehiyong CAR (Cordillera Administrative Region) (Maaaring itakda ito ng guro nang pangkatan.) Pahahalagahan ang mga larawan sa tulong ng malayang talakayan  nakapag-uugnay ng mga larawan sa tagpuan na ginamit sa epiko. (Sa Kalinga, Apayao nangyari ang tagpuan ng epiko)  nakapagpapahalaga sa mga kulturang Pilipino na inilahad sa epiko sa pamamagitan ng kolaboratibong gawain

Pangkat I – Pagguhit ng larawan Pangkat II – Paglalapat ng angkop na awit sa nilalaman ng epiko Pangkat III – In The Mirror (hawig sa monologo) Pangkat IV – Beyond The Line Pamagat ng Epiko Kultura Katugunan sa Kasalukuyan Pagpapaliwanag

(Pagkatapos ng mga gawain, isa-isang magtatalakay ang pangkat) C. Pagpapalalim: Sa bahaging ito, pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain (na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa) upang ang mag-aaral ay magnilay, muling balikan ang mga natutuhan Na muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa tungkol sa aralin. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong) sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib, naratib, ekspositori, argumentatib at iba pa). Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na lilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ipabubuo ang picture puzzle na tagpuan sa epikong tatalakayin (larawan ng isang lugar sa Kalinga, Apayao). Pahahalagahan ang nabuong picture puzzle. Ang mag-aaral ay:  nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng sumusunod na tanong/gawain: a. Ipaliwanag ang kahalagahan ng tagpuan sa mga pangyayari at tauhan ng epiko sa tulong ng graphic organizer, Journalistic Approach Through Pictures, Kanbas (Maaaring pumili ang guro ng teknik na gagamitin sa tulong ng graphic organizer.)  nakapag-uulat ng ginawang pag-iinterbyu sa ilang tao na lehitimong nakatira sa ilang lugar sa CAR tungkol sa damdaming namamayani sa kanila sa maaaring pagkasira na ng dating tagpuan ng epikong binasa sa kasalukuyang sitwasyon (Pakikinggan sila kaugnay ng kanilang mga karaingan o nasabing problema (pangkatan)-naka-tape)  nakapaglalarawan ng lugar sa kasalukuyan na katulad ng sa epiko sa pamamagitan ng photodoc

   

nakasusulat ng isang komentaryo na ilalahad sa pamamagitan ng radio broadcast ng tungkol sa bisa ng mga pangyayari at ilang tauhan ng epiko nakapagbabahagi ng nabuong photodoc sa pamamagitan ng teknik na TESTIMONYA nakapaglalahad ng kahalagahan ng photodoc napahahalagahan ang mga photodoc na pinanood sa pamamagitan ng mga batayan: Mahalagang-Mahalaga Paliwanag: Mahalaga Paliwanag:

Walang Halaga Paliwanag:

(Lalagyan ng mag-aaral ng (/) tsek ang maliit na kahon nang mapipiling sagot)   nakapaglalahad ng mga ginamit na salitang panlarawan sa tagpuan sa epikong binasa nakatatalakay ng iba‟t ibang paraan ng pagbuo ng pang-uri sa wikang Filipino (mga anyo ng pang-uri: payak, maylapi, tambalan) na nakapaglalarawan ng konkretong bagay o absraktong konsepto.

D. Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung ang natamong Kakailanganing Pag-unawa at mapahalagahan ito. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan, paglutas ng suliranin, pagdedesisyon at iba pa. Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan sa sarili, lugar o rehiyon (kultura). Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad ng mga pang-uri at anyo nito na ginamit sa paglalarawan ng tagpuan sa epikong Ullalim   nakabubuo ng mga kraytirya sa ebalwasyon sa ginawang photodoc (gagabayan ng guro)

nakapag-eebalweyt ang bawat pangkat sa photodoc ng ibang pangkat (lilinangin sa mga mag-aaral ang positibong pagtanggap sa anumang paraan sa ginawa nila at sisikapin na ito ay ayusin para sa susunod na paggawa ng photodoc Mga Kakailanganing Kagamitan        Sipi ng epikong Ullalim Larawan ng iba‟t ibang lugar sa CAR (Cordillera Administrative Region) Mga kraytirya para sa ebalwasyon ng photodoc Mga kraytirya sa peer evaluation ng ilang gawain CD Player/Cassette Player CD ng awit na Salidumay Wikipedia (Internet)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikatlong Markahan: Epiko

Aralin 3: A. Mga Elemento ng Epiko - b. ) Tauhan “Maragtas” (Epiko ng Visaya) B. Mga Pang-angkop (Linker) na na at ng Antas 1

Bilang ng araw/sesyon: 6

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: A. Panitikan: 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2. Mga Elemento ng Epiko a. Tagpuan b. Tauhan: a.1.Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan c. Banghay B. Gramatika/Retorika 1. iba‟t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi; b. mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip; c. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba‟t ibang damdamin 2. Iba‟t ibang Anyo ng Pang-uri: a. payak b. maylapi c. tambalan 3. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4. Pangatnig C. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance)

Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar, na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Mga Kakailanganing Pag-unawa: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan.

Mahahalagang Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa?

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon ung pag-aaralan ito Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga epiko ng sariling sa orihinal nitong wika. rehiyon? Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan: Mga Elemento ng Epiko - b. ) Tauhan b. 1. Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan B. Gramatika/retorika Mga linker o Pang-angkop na na at ng Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika? Ang mga mag-aaral ay:  nakapaghahambing at nakapagtutulad sa mga katangian ng ilang pangunahing tauhan sa epiko    nakapag-aantas batay sa kahusayan/kagalingan/kapangyarihan ng mga nabanggit na ilang tauhan at superhero nakapagsasalaysay ng isang bahagi ng epiko na nagpapakita ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan nakakikilala sa pamamagitan ng larawan ng mga naging pangulo ng Pilipinas o talambuhay ng mga bayani na ang tuon ay sa kanilang mga nagawa nakasusulat ng talambuhay ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan gamit ang wika (pang-angkop)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng talambuhay ng isang tao na itinuturing na bayani sa kasalukuyan na may katulad na katangian ng piling tauhan sa epiko

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng mga katangiang dapat taglayin ng isang tao upang maituring na isang bayani. Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensya o patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon paghahambing ng mga katangian ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan sa pangunahing tauhan ng epiko. Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kabayanihan. Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba‟t ibang tao, napatutunayan ang sariling pananaw, makatwiran ang nabuong pananaw pagpapahayag ng malalim na pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuturing na bayani sa kasalukuyan Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin; nagpapahayag ng saloobin ng iba; tapat pagbabahagi sa iba ng mga kabutihang nagawa para sa sariling lugar/bayan Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; naglalarawan ng sariling damdamin/damdamin ng iba; naglalaman ng mga rekomendasyon/mungkahi pagsasalaysay ng talambuhay ng isang tao na itinuturing na bayani ng kasalukuyang panahon na naglalahad ng kanilang pakikipagtunggali sa buhay Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; malikhain

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na talambuhay batay sa mga kraytirya: A. May pagkakatulad sa tauhan ng epiko B. Pagtataglay ng mga katangian ng talambuhay C. Kawastuan ng pagkakagamit ng mga pang-angkop na na at ng

Antas 3 A. Pagtuklas: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento ng epiko. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Mga Elemento ng Epiko-(Tauhan) at Mga Pang-angkop (Linker) na na at ng) ang Inaasahang Pagganap para sa aralin (Pagsulat ng Talambuhay ng Isang Tao na Itinuturing na Bayani sa Kasalukuyan) at ang mga kraytirya kung paano ito matataya. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko?”

Ang mag-aaral ay:  nakapagsasalaysay ng buhay ng ilang Datu sa bansa na nagkaroon ng malaking bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas sa tulong ng picture relay (iuugnay sa epikong tatalakayin) – (itinakda ang gawain)  naibibigay ang buod ng epikong “Maragtas” na gagamitin ang Komik Istrip (pahahalagahan ang gawain sa pamamagitan ng malayang talakayan (Maaaring pumili ng 3 pinakamahusay na Komik Istrip na ididisplay sa loob ng klasrum bilang pagpapahalaga sa ginawa ng mga mag-aaral.)  nakapagpapatunay na naging bayani ang ilang pangunahing tauhan sa epiko na nagtataglay ng di-pangkaraniwang katangian (supernatural)  nakapagpapaliwanag na ang buhay ng tao ay punung-puno ng pakikipagtunggali sa kapwa, sa lipunan, at maging sa kalikasan sa pamamagitan ng P-Solve (Problem Solving), Interview Chain, Collage at iba pa. B. Paglinang: Sa bahaging ito, ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong “Maragtas” at ang tekstong “Mga Elemento ng Epiko” (Tauhan) upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/di-katanggaptanggap na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na gawain. Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad ang mga patunay mula sa epikong tinalakay ang iba‟t ibang uri ng pakikipagtunggali ng tao sa tao, tao sa kalikasan, tao sa sarili, at tao sa lipunan, na gagamitin ang Pyramid Diagram, Comprehension, Court Evidence Sheet, Color Coding at iba pa

 

nakapagbibigay-halaga sa inilahad na iba‟t ibang tunggalian na nasa epiko sa pamamagitan ng malayang talakayan, Think Pair Share, Three Step Interview, Dialogue Feedback at iba pa nakapipili ng naibigang bahagi ng epiko at ipaliliwanag kung bakit ito naibigan sa tulong ng Interview Chain, T-Graph, Round Robin at iba pa

C. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain (na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa) upang ang mag-aaral ay magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Mga Pang-angkop (Linker) na na at ng sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib, naratib, ekspositori, argumentatib at iba pa). Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance). Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain nalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Tatalakayin ang ibat‟ ibang tunggalian sa paraang paglalagom na gagamitin ang Cut-up Strips (sekwensyal). (Pagsusunud-sunurin ayon sa kaantasan ng dami ng patunay ang mga tunggalian na nakalagay sa Cut-up Strips, Sundan ang Pangyayari, Summary Blue Print Ang mag-aaral ay:  nakikibahagi sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain: 1. Paano maipahahayag ang malalim na pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuring na bayani sa kasalukuyan

2. Ano ang iba‟t ibang pananaw tungkol sa kabayanihan? Gawin sa pamamagitan ng Clustering, Word Association, Networking, at iba pa.

Kabayanihan

3. Paghambingin ang napiling bayani sa kasalukuyan sa bayaning inilahad sa epikong tinalakay. Gawin sa pamamagitan ng Graphic Overview, Character Profile, Spot The Difference, at iba pa.

(Maaaring palawakin ng guro ang gamit ng Graphic Overview) 4. Ibahagi sa iba ang mga kabutihang nagawa para sa bayan o sa sariling lugar. Gamitin ang kambas na isusulat sa likod ng iginuhit ang ibabahagi. (Magkakaroon ng malayang talakayan); Habing Pagtatalakay, Alam Ba Ninyo Portion? 5. Magbigay ng pangalan ng mga taong itinuturing na bayani sa kasalukuyang panahon na naglalahad ng kanilang pakikipagtunggali sa buhay. (Magkakaroon ng Malayang Talakayan o paligsahan sa paramihan ng ibibigay na pangalan) 6. Itanong at ipasagot: Paano haharapin ng isang kabataan ang mga pakikipagtunggali sa buhay? Gamitin ang MAP, Building Blocks, TAC (Think About Consequences) (Ipagawa ang tsart na may 2 hanay at doon ipasusulat ang mga sagot; pagkatapos, magkakaroon ng talakayan) Pakikipagtunggali Paglutas/Hakbang na Gagawin Laban sa Pakikipagtunggali

7. Naipababasa sa ilang piling mag-aaral ang talambuhay na ipinasulat bilang pagpapahalaga sa isinulat 8. Nakapagkikritik sa isinulat sa sariling talambuhay (self-evaluation) at sa isinulat ng kaklase (peer evaluation), positibong tatanggapin ang mga bunga ng pagtataya kasama ang feedback ng guro 9. Nakapaglalahad ng mga naging puna sa isinulat na talambuhay ng kamag-aral na gagamitin ang teknik na PIN (Positibo-Interesting (Kawili-wili)-Negatibo), FOR (Formulate Rules), Idea Relay at iba pa PIN Positibo (Interesting) Kawili-wili Negatibo

10. Naipaliliwanag na ang mga pang-angkop na na at ng ay ginagamit upang maging makabuluhan ang mga pangungusap sa pagsasalaysay na ginamit sa pagsulat ng talambuhay

D.

Paglalapat : Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa at mapahahalagahan ito. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan, paglutas ng suliranin, pagdedesisyon at iba pa. Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan nito sa sarili/lugar o rehiyon (kultura).

Ang mag-aaral ay: (Kolaboratibong Gawain)  nakababalangkas ng mga detalye na dapat ilagay sa pagsulat ng talambuhay ng isang bayani na katulad ng tauhan na nasa epiko  nakabubuo ng mga kraytirya sa ebalwasyon sa isusulat na talambuhay sa tulong ng guro  nakabubuo ng balangkas na ginawa para sa isang talambuhay (Kolaboratibong Gawain: Bawat pangkat ay pipili ng bayani sa kasalukuyan na gagawan ng talambuhay  napahahalagahan ang talambuhay na ginawa ng bawat pangkat sa pamamagitan ng malayang talakayan, Mural, Picking Ideas Together Mga Kakailanganing Kagamitan      Sipi ng epikong Maragtas Larawan ng ilang Datu sa Pilipinas Dokumento mula sa NCCA tungkol sa ilang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas Mga kraytirya sa peer evaluation ng iba‟t ibang gawain Wikipedia (Internet)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikatlong Markahan: Epiko

Aralin 4: A. Elemento ng Epiko - c.) Banghay “Prinsipe Bantugan” (Epiko ng mga Muslim) B. Mga Kataga/Pangatnig Antas 1

Bilang ng araw/sesyon: 6

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: A. Panitikan: 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2. Mga Elemento ng Epiko a. Tagpuan b. Tauhan: a.1.Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan c. Banghay B. Gramatika/Retorika: 1. iba‟t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi; b. mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip; c. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba‟t ibang damdamin 2. Iba‟t ibang Anyo ng Pang-uri: a. payak b. maylapi c. tambalan 3. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4. Pangatnig C. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance)

Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar, na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Mga Kakailanganing Pag-unawa: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan: b. Tauhan b. 1. Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan 3. Mga linker o Pang-angkop na na at ng

Mahahalagang Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa?

Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang rehiyon?

mga epiko ng sariling

Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika? Ang mga mag-aaral ay:  nakapaghahambing at nakapagtutulad sa mga katangian ng ilang pangunahing tauhan sa epiko    nakapag-aantas batay sa kahusayan/kagalingan/kapangyarihan ng mga nabanggit na ilang tauhan at superhero nakapagsasalaysay ng isang bahagi ng epiko na nagpapakita ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan nakakikilala sa pamamagitan ng larawan ng mga naging pangulo ng Pilipinas o talambuhay ng mga bayani na ang tuon ay sa kanilang mga nagawa

 nakasusulat ng talambuhay ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan gamit ang wika (pang-angkop)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Inaasahang Pagganap: Pagsasalaysay ng mga pangyayari sa kasalukuyan sa epiko gamit ang mga graphic organizer

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paglalahad nang maayos na pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari o banghay. Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensya o patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapadama ng damdaming umiiral sa bawat tagpo ng mga pangyayari sa epiko. Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin; nagpapahayag ng saloobin ng iba; tapat pagbuo ng sariling pananaw sa pagiging makatotohanan/di-makatotohanan ang mga pangyayari sa epiko. Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba‟t ibang tao, napatutunayan ang sariling pananaw, makatwiran ang nabuong pananaw; pagsasalaysay ng mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa pangyayari sa epiko. Kraytirya: napapanahon; makatotohanan; may pagkakatulad sa mga pangyayari ng alinmang epiko pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan bilang isang tao. Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; malikhain pagbuo ng sariling kuwento na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa epiko gamit ang graphic organizer. Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinasagawang pagsasalaysay batay sa mga kraytirya: A. Naglalahad ng kasalukuyang pangyayari B. May kaganapan na katulad sa pangyayari sa epiko C. Pagtataglay ng mga elemento ng banghay D. Kaangkupan ng mga graphic organizer na ginamit

Antas 3 A. Pagtuklas: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa Banghay bilang isa sa mga element ng epiko. Ipaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Elemento ng Epiko (Banghay) at Mga Kataga/Pangatnig, ang Inaasahang Pagganap para sa aralin(Pagsasalaysay ng mga Pangyayari sa Kasalukuyan na may Pagkakatulad sa Epiko gamit ang mga Graphic Organizer), at ang mga kraytirya kung paano ito matataya. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong, “Ano ang maidudulot ng mga kwento na nagpapahayag ng mga pangyayaring di-makatotohanan sa pag-ugnay ng kulturang Pilipino?” Ang mag-aaral ay:  nakapag-aayos ng isang pahayag at naipaliliwanag ang kahulugan nito; gagamitin ang Cue Card (inuugnay sa epikong tatalakayin (magkakaroon ng malayang talakayan) Pahayag: Nabuong Pahayag (Wastong Sagot)

ng ang samahan Inggit Sumisira

Sumisira ng samahan ang inggit

nakapagsasalaysay nang dugtungan ng epikong “Prinsipe Bantugan” sa pamamagitan ng “Roleta ng mga Tanong, Story Frame, Story Relay, at iba pa. Roleta ng mga Tanong:

Mga Pangyayari Pati ang Resolusyon Tagpuan? Saan? Kailan? Prinsipe Bantugan Paglalagay ng Sarili sa Lugar ng May-akda Ebalwasyon ng Akda at Paglikha Paglalagay ng Sarili sa Lugar ng Tauhan

Tagpuan/Tauhan F1

Banghay F2

Tunggalian/ Suliranin F3

Wakas F4

B.

Paglinang: Sa bahaging ito, ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong “Prinsipe Bantugan” at ang tekstong “Mga Elemento ng Epiko” (Banghay) upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/ di-katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahan ring naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na gawain.

Ang mag-aaral ay:  nakababalangkas ng banghay ng epikong binasa na gagamitin ang patalatang uri ng balangkas, Simulan mo…, Eyewitness Balita, at iba pa  napag-uugnay ang mahalagang pangyayari sa epiko na gagamitan ng masining na pagkukwento (tatawag ang guro ng ilang piling mag-aaral para sa gawaing ito, magbibigay ng puna ang mga mag-aaral sa bawat kuwentong maririnig nila (peer evaluation). (Pipili rin ang guro ng ilang mahusay na pagkukwento)  nagiging bahagi ng pagpapahalaga sa epikong “Prinsipe Bantugan” ang pagsasadula nito (pangkatang gawain na gagamiting gabay ang balangkas na ginawa;) (itatape ang gawain) C. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa upang ang mag-aaral ay magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib, naratib, ekspositori, argumentatib at iba pa). Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap para sa aralin. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya. (Maaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na malilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa.) Ang mag-aaral ay:  nakalalahok sa malayang talakayan

nakapagpapaliwanag sa kahalagahan nang ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari o banghay na gagamitin ang History Memory Bubbles, Literary Grid, Habi ng mga Pangyayari at iba pa para sa pagbibigay ng halimbawa na magpapatunay sa kasagutan (Malayang Talakayan) History Memory Bubbles: Tagpuan Tauhan

Kawakasan Prinsipe Bantugan

Suliranin

Kakalasan (Resolusyon)

Kasukdulan

  

nakatutukoy ng mga di-kapani-paniwalang pangyayari sa epikong binasa na kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito gamit ang Panel Discussion, Meet The Press, Listing at iba pa (Ipaparinig ng guro ang napiling pagkukwento tungkol sa epikong “Prinsipe Bantugan”; magiging input ito ng guro sa nasabing aralin.) nakapaglalahad ng nadama sa bawat tagpo ng mga pangyayari sa epiko gamit ang Story Expression nakapagtatala ng mga pangyayari sa epiko na makatotohanan at di-makatotohanan. Ipaliliwanag.

Makatotohanan

Paliwanag

Ihanay na ang mga sagot. Di-makatotohanan

Paliwanag

nakabubuo ng sariling kuwento na may pagkakatulad sa ilang pangyayari sa epiko gamit ang Graphic Organizer na Bituin ng mga pangyayari, Pamapang Pagkukwento, Habi ng mga Pangyayari at iba pa Bituin ng mga Pangyayari: Sino? Tauhan

Paano nagwakas? Tema ng Epiko

Saan? Tagpuan

Kailan? Tagpuan/Panahon

Mga Pangyayari

Pamapang Pagkukuwento ___________________________ Pamagat ng Epiko Kasukdulan Pangunahing Tauhan: ________________________________ ________________________________

Iba Pang Tauhan: ________________________________ ________________________________

Mga Pangyayari: Pataas na Aksyon

Pababang Aksyon

Tauhan: ________________________

Tema ng Epiko _________________________

Habi ng mga Pangyayari

Prinsipe Bantugan

Mga Pangyayari

P1

P2

P3

P4

(Maaaring dagdagan ng kahon ang paghahabi nang ayon sa dami ng pangyayaring ilalahad)  Kumuha ng kapareha, magpalitan ng kuwento ng mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa epikong tinalakay. Humandang talakayin ang kuwento sa klase.  Itanong at ipasagot: Ano ang naidudulot ng mga kuwento na nagpapahayag ng mga pangyayaring di-makatotohanan sa pag-uugnay ng kulturang Pilipino.  Naipapakita at naisasadula ang sariling kuwento na ginamitan ng graphic organizer (Pipili ang guro ng pinakamahuhusay na kuwento sa tulong ng peer evaluation at pahahalagahan ito.  Naipaliliwanag ang gamit ng mga pangatnig sa pag-uugnay ng dalawang salita, dalawang parirala at dalawang pangungusap. Magbibigay ng iba pang halimbawa ang mag-aaral.

D. Paglalapat: (Kolaboratibong Gawain) Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa at mapahahalagahan ito. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan, paglutas ng suliranin, pagdedesisyon at iba pa. Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan nito sa sarili/lugar o rehiyon. Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kuwento sa pamamagitan ng larawan, Literary Poster, Mural at iba pa  nakapagsasadula ng naibigang bahagi ng epiko  nakapagbibigay ng mga mungkahi sa pagbuo nang maayos na banghay ng isang kuwento/epiko  nakapagbibigay ng reaksyon at katwiran sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa epiko  nakapagtatanghal ng isang dulang pantanghalan na may maayos na pagkakasunud-sunod ng banghay ng epikong “Prinsipe Bantugan”  Iguhit ang sarili sa paraang figure stick. Itala sa gawing kaliwa ng guhit ang iyong mga kalakasan, at sa kanang bahagi ang mga kahinaan. Talakayin pagkatapos kung paano pa mapauunlad ang mga kalakasan at paano naman babaguhin ang mga kahinaan. (Ipakilala ang sarili) Magkakaroon ng malayang talakayan

_____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___

_____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___

Ako si ______________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

Mga Kakailanganing Kagamitan  (Web sites, Software, etc.), mga aklat, worksheets…  Sipi ng epikong Prinsipe Bantugan  Mga kraytirya sa Peer Evaluation at iba‟t ibang gawain  Wikipedia (Internet)  Cue Cards

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikatlong Markahan: Epiko

Aralin 5: A. Pagsulat ng Iskrip Bilang ng araw/sesyon: “Indarapatra nat Sulayman” (Epiko ng Maguindanao) 10 pataas B. Pagtatanghal o Informance Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol A. Panitikan: sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar, na ang mga 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan 2. Mga Elemento ng Epiko a. Tagpuan b. Tauhan: a.1.Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan c. Banghay B. Gramatika/Retorika 1. iba‟t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi; b. mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip; c. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba‟t ibang damdamin 2. Iba‟t ibang Anyo ng Pang-uri: a. payak b. maylapi c. tambalan 3. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4. Pangatnig C. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Mga Kakailanganing Pag-unawa: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan.

Mahahalagang Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba‟t ibang rehiyon sa bansa?

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyo kung pag-aaralan Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang ito sa orihinal nitong wika. rehiyon? Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

mga epiko ng sariling

Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika?

Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan: Mga Elemento ng Epiko b. Tauhan b. 1. Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan Mga linker o Pang-angkop na na at ng

Ang mag-aaral ay:  nakapaghahambing at nakapagtutulad sa mga katangian ng ilang pangunahing tauhan sa epiko  nakapag-aantas batay sa kahusayan/kagalingan/kapangyarihan ng mga nabanggit na ilang tauhan at superhero  nakapagsasalaysay ng isang bahagi ng epiko na nagpapakita ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan  nakakikilala sa pamamagitan ng larawan ng mga naging pangulo ng Pilipinas o talambuhay ng mga bayani na ang tuon ay sa kanilang mga nagawa  nakasusulat ng talambuhay ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan gamit ang wika (pang-angkop)  nakapagtatanghal ng informance na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Inaasahang Pagganap: Pagtatanghal ng informance na nagsasalaysay ng kabayanihan/naiambag sa pagpapabuti ng sariling lugar na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng mga dapat isaalang-alang sa pagtatanghal ng informance. Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensya o patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon pagmumungkahi sa isinagawang pagtatanghal na isinaalang-alang ang damdamin ng iba. Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin; nagpapahayag ng saloobin ng iba; tapat pagbibigay ng opinyon tungkol sa pagtatanghal ng informance. Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba‟t ibang tao, napatutunayan ang sariling pananaw, makatwiran ang nabuong pananaw; pagbabahagi ng naging kontribusyon sa tagumpay ng isinagawang pagtatanghal. Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa paglalapat sa sarili ng mga natutuhan mula sa epiko. Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; malikhain pagsulat ng iskrip ng itatanghal na informance. Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na informance batay sa mga kraytirya: A. Paglalahad ng sariling kabayanihan/naiambag sa pagpapabuti ng sariling lugar B. Kaangkupan ng kasuotan bagama‟t walang kilos at tagpuan C. Pagtataglay ng mga elemento ng pagtatanghal ng informance batay sa isinulat na iskrip

Antas 3 A. Pagtuklas: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa pagsulat ng iskrip ng dulang pantanghalan, partikular ang informance. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Pagsulat ng Iskrip), ang Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance), at ang mga kraytirya kung paano ito matataya. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong, “May bayani pa ba sa kasalukuyan? Patunayan. At “Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/retorika sa pagsulat ng iskrip?” Ang mag-aaral ay:  nakapagbibigay ng interpretasyon sa mapa ng Mindanao (ipahahanap ang Maguindanao at iuugnay sa epikong tatalakayin)  nakapagsasalaysay ng epikong “Indarapatra at Sulayman” na gagamitin ang Picture Frame, Sekwensyal na Pagsusunod-sunod, Story Impression, at iba pa  nakauunawa sa kahalagahan ng epiko na tulong ng pagkakagawa ng iskrip nito B. Paglinang: Sa bahaging ito, ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong “Indarapatra at Sulayman” at ang paliwanag kung paano sumulat ng iskrip para sa pagtatanghal ng informance upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/di-katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala ng mga mali/ di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahan ding naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na gawain. Ang mag-aaral ay:  nakapagsasaliksik ng iba‟t ibang bersyon o istilo ng pagkakasulat ng epikong “Indarapatra at Sulayman” sa pamamagitan ng Madulang Sabayang Pagbasa, Pagsulat sa Ibang Anyo, In The News

C.

Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa upang ang mag-aaral ay magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Pagsulat ng Iskrip) sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib, naratib, ekspositori, argumentatib at iba pa). Inaasahan ding inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance). Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya. (Maaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa. Ipapasalaysay ng guro ang buod ng epiko sa isang mag-aaral; magiging input ito ng guro sa nasabing aralin.

Ang mag-aaral ay:  nakalalahok sa malayang talakayan  nakapagpapaliwanag ng mga dapat isaalang-alang sa pagtatanghal ng informance gamit ang Interview Chain, Lektyur-Porum, Listing at iba pa  nakapagbibigay ng mga mungkahi na isaalang-alang ang damdamin ng mga nagsigawa ng informance na gagamitin ang peer evaluation  nakikibahagi sa pagsasagawa ng isang pagtatalo na sasagutin ang tanong na, “Mahalaga ba o hindi ang pagtataghal ng informance sa anumang akdang pampanitikan?”  nakasusulat ng iskrip ng epikong binasa (pangkatang gawain) (pahalagahan ang ginawa ng bawat pangkat sa pamamagitan ng pagtalakay dito  nakapagsasalaysay ng mga naging bahaging nagpakita na nagtagumpay ang ginawang informance (Itanong at ipasagot) Nakatutulong ba ang informance sa mga impormasyong nakapaloob sa isang epikong binasa o ng iba pang akdang pampanitikan sa pamamagitan ng Ugnayang-Tanong-Sagot (U-T-S), Think Pair Share, Sarbey at iba pa.  nakasusulat ng mga tuntunin kung paano epektibong makabubuo ng iskrip  nakapagpapakita ng halimbawa ng pagtatanghal ng informance na ang batayan ay ang mga epikong tinalakay  nakapagpapaliwanag kung paano ginagawa ang pagtatangha ng informance (Magkaroon ng pangkatang pagtatanghal ng informance ang klase) (Magkaroon ng peer evaluation (may rubrics sa bahaging ito) tungkol sa ginawang pagtatanghal ng informance; magbibigay rin ng feedback ang guro

D. Paglalapat: (Kolaboratibong Gawain) Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa at mapahahalagahan ito. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan, paglutas ng suliranin, pagdedesisyon at iba pa). Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan nito sa sarili/lugar/rehiyon.

Ang mag-aaral ay:  nakapagtatanghal ng informance na nasusuri ang kasuotan ng bawat tauhan batay sa larawan; naiuugnay ang iskrip sa bahagi ng dula  nakabubuo ng mga kraytira sa ebalwasyon sa gagawing pagtatanghal/informance at paggawa ng iskrip (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na itanhhal ang Inaasahang Pagganap. Magbigay ng feedback. Muli, itanong ang Mahahalagang Tanong (EQ) para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang Kakailanganing Pag-unawa (EU) na natanim sa isipan ng mga mag-aaral.) Mga Kakailanganing Kagamitan (Web sites, Software, etc.), mga aklat, worksheets…  Sipi ng epikong Indarapatra at Sulayman  Mga kraytirya sa Peer Evaluation at ibang gawain  Wikipedia  Mga kaugnay na babasahin mula sa magasin, pamplet  Mapa ng Mindanao

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura, gayundin ang iba‟t ibang kulturang panrehiyon IKAAPAT NA MARKAHAN – IBONG ADARNA Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN STANDARDS Nilalaman Pagganap ( Content ) ( Performance ) Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa tulang pasalaysay at mga uri nito; gayundin kung ano ang Ibong Adarna bilang isang korido 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna 2. Mahahalagang Tauhan ng Ibong Adarna 3. Mga Saknong Bilang 1-1,717 4. Mga Elemento ng Ibong Adarna bilang isang Tulang Pasalaysay a. Saknong b. Taludtod c. Tugma Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theatre mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Pagtatanghal ng Reader’s Theatre mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Antas 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa Understanding Pagpapaliwanag Ipaliwanag ang mahahalagang kaisipang nakapaloob sa akda. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; nakabubuo ng sariling kongklusyon. Pagbuo ng sariling pananaw Pangatwiranan ang kaangkupan ng nilalaman ng Ibong Adarna sa kulturang Pilipino sa panahong naisulat ito at sa kasalukuyan. Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba‟t ibang tao; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ibahagi ang naging damdamin at kung paano naunawaan ang damdamin ng bawat tauhan matapos mabasa ang akda. Kraytirya: makatototohanan; may katapatan; naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng mga tauhan sa akda

Mga KakailanganingPag-unawa (Understanding) Bagamat mahiwaga at di-kapanipaniwala ang isinasalaysay ng Ibong Adarna, mayaman naman ito sa mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.

Mahahalagang Tanong ( Question ) Bakit mahalagang unawain ang Ibong Adarna?

Pagganap Performance Pagtataya sa isinagawang pagtatanghal na Reader”s Theatre batay sa sumusunod na kraytirya: A. Batay sa pananaliksik B. May kaugnayan sa paksa C. Malikhain D. taglay ang mga elemento ng pagtatanghal ng Reader’s Theatre

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Pamantayang Pangnilalaman d. Sukat e. Aliw-iw o Indayog f. Mga tayutay

Pamantayan sa Pagganap

Mga Kakailanganing Pag-unawa

Kakailanganing Tanong

Produkto/ Pagganap

Sa Antas ng Pag-unawa Interpretasyon Bigyang-kahulugan ang sinasagisag ng ibong Adarna sa kasalukuyan. Kratirya: makatotohanan; napapanahon; malikhain Paglalapat Maglahad ng mga pagpapahalagang nabanggit sa akda na nananatili, nabago at nawala na sa kasalukuyan. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan ang mga patunay Pagkilala sa sarili Ilahad ang mga naging kontribusyon sa paglutas ng suliraning pampamilya o pampamayanan batay sa pagkaunawa sa akda. Kraytirya: may katapatan; naglalaman ng suliraninng pampamilya o pampamayanan; nagmumungkahi ng solusyon

Sa Antas ng Pagganap

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3: Plano sa Pagkatuto (Learning Plan) Ikaapat na Markahan

FILIPINO I

Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal, pambansa, saling tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 1: Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Lumaganap ang mga korido, kabilang ang Ibong Adarna, Bakit mahalagang unawain ang Ibong Adarna? sa panahon ng pananakop ng mga Español dahil sa mga kanais-nais na pagpapahalagang nakapaloob dito na angkop sa Kulturang Pilipino. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna.  nakapagbabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan Mga Hakbangin sa Pagsasagawa ng colloquium ng pag-aaral ng Ibong Adarna  nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna sa masining na paraan  masigasig na nakalalahok sa malayang talakayan  nakapagsasagawa ng colloquium kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasagawa ng colloquium kaugnay ng Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang colloquium kaligirang pangkasaysayan ng Ibong pagpapaliwanag at pagbabahagi ng mga ideya tungkol sa kahalagahan batay sa mga kraytirya: Adarna ng pag-aaral ng Ibong Adarna. A. Batay sa pananaliksik paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng korido. B. Angkop sa paksa paglalahad ng sariling damdamin tungkol sa pinakamainam na paraan C. Makatotohanan ang mga ng pagsasadula ng Ibong Adarna. impormasyong inilahad paghahambing sa kaligirang pangkasaysayan na napag-aralan sa nasaliksik D. Taglay ang mga elemento na kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin ng colloquium ng mga tao sa kasalukuyan. E. Pagtataglay ng mga ebidensya pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mahikayat ang mga mag-aaral F. Naglalahad ng nabuong

na unawain ang Ibong adarna. pagbabahagi ng mga nakalap na im[pormasyon kaugnay ng paksa sa masining na paraan. Antas 3

paglalahat/kongklusyon

A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapagpapaliwanag at nakapagpapabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna matapos mabuo ang picture puzzle (Iminumungkahi sa gurong ibigay sa bawat pangkat ang picture puzzle ng Ibong Adarna na ipabubuo sa mga mag-aaral. Kolaboratibong gawain) B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna sa masining na paraan (Iminumungkahing ibigay na ito sa bawat pangkat bilang takdang aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pag-uulat.)  nakapaglalahad ng mahahalagang impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng istratehiyang Caravan

nakasusulat ng talata gamit ang mga salitang nabuo na may kaugnayan sa pariralang “tulang romansa”

Tulang romansa

C. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay:  masigasig na nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain: 1. Kapanayamin ang limang (5) kamag-aral at itanong ang kanilang pananaw sa korido,kabilang na ang Ibong Adarna bilang isang uri ng panitikan. Sang-ayon ka ba sa pananaw nila? Bakit oo? Bakit hindi? 2. Para sa iyo, may mabisa bang paraan ng paglalahad ng aral ang korido? Bakit? 3. Mahalaga ba sa antas sekundarya ang pag-aaral ng Ibong Adarna sa kasalukuyan? Ipaliwanag. 4. Bilang isang uri ng tula, ano ang pinakamabuting paraan ng pagsasadula ng Ibong Adarna? Bakit sa kabila ng pagiging mahigpit ng mga Español ay pinayagan ng mga ito ang pagpapalaganap ng mga korido, kabilang ang Ibong Adarna? 5. Magsaliksik ng kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga uri ng panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan katulad ng pabula, alamat, epiko, at iba pang tulang pasalysay na pinag-aralan. Ihambing ito sa kaligirang pangkasaysayan. 6. Bakit mahalagang unawain ang nakapaloob na aral sa Ibong Adarna?” (Maaari pang magdagdag ng mga tanong. Tiyakin lamang na malilinang ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral.) D. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro sa mga dapat tandaan at hakbangin sa pagsasagawa ng colloquium) Ang mag-aaal ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isasagawang colloquium  nakapagsasagawa ng colloquium kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna

Mga Kakailanganing Kagamitan Picture Puzzle Internet Sipi ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna Mga kraytirya sa pagsasagawa ng colloquium Mga hakbangin sa pagsasagawa ng colloquium

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 2 : Mahahalagang Tauhan sa Ibong Adarna Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa katangian Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theatre mula sa mga piling bahagi ng Ibong ng bawat tauhan sa ibong Adarna. Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: May katangian ang mga tauhan sa Ibong Adarna na taglay rin Makatotohanan ba ang mga tauhan sa Ibong Adarna? ng mga tao sa kasalukuyan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Mahahalagang Tauhan ng Ibong Adarna  nakapagpapakilala at nakapagpapaliwanag sa kahalagahan ng mga tauhan sa Ibong Adarna  nakapagsasaliksik ng mga impormasyon tungkol sa mga tauhan ng Ibong Adarna  nakabubuo ng sintesis sa aralin  nakagagawa ng Character Portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng piniling tauhan sa Ibong Adarna

Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng Character Portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng piniling tauhan sa Ibong Adarna

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng kahalagahan ng bawat tauhan sa akda. pagbibigay ng sariling interpretasyon sa katangian ng mga tauhan sa Ibong Adarna. pagpapatunay na makikita pa sa kasalukuyang panahon ang mga katangiang taglay ng mga tauhan sa akda. paghahambing ng sarili sa mga tauhang ipinakilala sa akdang binasa. pagbabahagi ng naging damdamin sa bawat tauhan matapos matalakay ang aralin. paglalarawan sa pamamagitan Character Portrayal ng isang katauhan na may katulad na katangian sa isa sa mga tauhan sa akda.

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang Character Portrayal bataysa mga kraytirya: A. Batay sa pananaliksik ang gagawing pagpili. B. Makatotohanan C. Napapanahon D. Malikhain

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakagagawa ng Character Mirror sa pagpapakilala sa bawat tauhan sa Ibong Adarna ( Ikikilos ng mag-aaral ang katangiang taglay ng napiling tauhan at ipahuhula sa klase ang katangiang iyon.) B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapagsasaliksik tungkol sa mga tauhan ng Ibong Adarna at ang mga katangian ng mga ito. ( Ipasaliksik ito sa oras ng klase. Gabayan sila sa gawaing ito.)  nakapag-uulat sa klase ng ginawang pananaliksik sa masining na paraan (Ipagamit sa mag-aaral ang iba‟t ibang istratehiyang kanilang natutuhan sa pag-uulat.)  naibibigay ang kasingkahulugan ng malalalim na salita sa araling tatalakayin C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng sintesis sa pamamagitan ng pagpupuno sa pahayag na, “Nalaman o natutuhan ko sa araw na ito na ….”  nakikiisa sa pagsagot/pagtalakay sa sumusunod na mga tanong/gawain:

1. Batay sa pagkakalarawan, ipaliwanag ang kahalagahan ng bawat tauhan sa akda. Gamitin ang Flow Chart para sa sagot. Maaaring dagdagan pa ang mga ito kung kinakailangan. 2. Ayon sa mga saknong na naglalarawan, ano ang masasabi sa mga tauhan sa Ibong Adarna? 3. Sa iyong palagay, makikita pa ba sa kasalukuyang panahon ang mga katangiang taglay ng mga tauhan sa akda? Patunayan. 4. Mula sa bahagi ng talata na ipinakilala ang mga tauhan, kanino maihahambing ang iyong sarili? Bakit? Gamitin ang Compare and Contrast Chart para sa sagot. 5. Pumili ng isang tauhan sa akda. Ilarawan sa sariling mga salita. 6. Paano mapatutunayan kung makatotohanan o hindi ang mga tauhan sa Ibong Adarna? D. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa paggawa ng Character Portrayal.) Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa paggawa ng Character Portrayal  nakabubuo ng Character Portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng piniling tauhan sa ilang tinalakay na bahagi sa Ibong Adarna Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Internet Mga kraytirya sa paggawa ng Character Portrayal Sipi ng mga istratehiya

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 3: Si Haring Fernando at ang Tatlong Prinsipe (Saknong Blg. 1-27) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa tamang pagpapalaki ng anak. Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang pagiging mabuting anak ay nakasalalay sa tamang pagpapalaki Paano ang tamang paraan ng pagpapalaki ng anak/mga anak? ng mga magulang Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: 1. Saknong blg. 1-27 (Si Haring Fernando at ang Tatlong Prinsipe  nakabubuo ng simbolo na naglalarawan sa sarili bilang anak 2. Sukat bilang katangian ng tula  nakapagsasagawa ng panayam hinggil sa paksang “Ang karunungan 3. Liham pasasalamat o liham kahilingan ay kayamanan”  nakapagbabahagi ng opinyon sa salawikaing kaugnay ng aralin  nakasusulat ng isang liham pasasalamat o kahilingan sa mga magulang Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsulat ng liham pasasalamat o liham Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang liham kahilingan sa mga magulang kaugnay pagbubuo ng simbolo na naglalarawan bilang isang anak. pasasalamat o kahilingan sa mga magulang ng ginawa nilang pagpapalaki sa mag- paglalarawan sa tauhan ayon sa tungkuling kanyang ginagampanansa aralin batay sa mga kraytirya: aaral at ang sinisimbolo niya sa kasalukuyan. paglalahad ng sariling karanasan o karanasan ng ibang tao na katulad A. Makatotohanan o kabaligtaran ng pagpapalaking ginawa ng mga tauhan sa aralin sa kanilang mga anak. B. Angkop sa Paksa pagbabahagi ng damdamin tungkol sa mga may mga anak na napapasama o naliligaw ng landas. C. Taglay ang mga elemento pagbibigay ng iba’t ibang pananaw hinggil sa paksang may kaugnayan sa aralin. sa pagsulat ng liham pagsulat ng isang liham pasasalamat o liham kahilingan sa mga magulang kaugnay ng ginagawa nilang pagpapalaki sa mga anak. D. Pagiging matapat

A.

B.

C.

Antas 3 Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakabubuo at nakapagpapaliwanag sa ginawang simbolo na naglalarawan sa sarili bilang isang anak  nakapagbibigay ng feedback sa binuo at ipinaliwanag na simbolo Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapagsasalaysay ng mahahalagang pangyayari mula sa Saknong 1-27 sa masining na paraan  nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: - Karaniwang nagsisimula sa isang panawagan o panalangin ang korido. - Ilalarawan ang hari ng Berbanya? Sino ang nananalangin sa bahaging ito ng akda? Ano ang kanyang panawagan? - Ipaliwanag ang kahulugan ng saknong 19. Sang-ayon ka ba rito?  napatutunayan ang pag-unawa sa katangian ng tula na sukat bilang katangian ng tula sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling halimbawa  naibibigay ang kasingkahulugan ng mga palitang malalim ang kahulugan sa araling babasahin Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Visual Display of Text
Tauhan Tagpuan

Daloy ng mga Pangyayari

Simula Suliranin Kasukdulan Wakas

nasasagot/naisasagawa ang sumusunod na mga tanong/gawain ( Iminumungkahing ibigay na ang gawain sa mag-aaral bilang takdang aralin.): 1. Ilarawan si Don Fernando bilang hari ng Berbanya at bilang isang ama. 2. Maglahad ng sariling karanasan o karanasan ng ibang tao na katulad o kabaligtaran ng pagpapalaking ginawa nina Haring Fernando at Doña Valeriana sa kanilang mga anak. 3. Bakit kaya may mga anak na napapasama o naliligaw ng landas? Bilang isang anak, paano maiiwasan ang ganitong kalagayan? Sagutin ang tanong sa paraang patula na may wawaluhing pantig. 4. Magsagawa ng isang panayam tungkol sa paksang “Ang karunungan ay kayamanan.” Kapanayamin ang isang taong nagtagumpay sa kaniyang propesyon tulad ng isang guro, mayamang negosyante o isang mag-aaral na nagtamo ng karangalang pangkarunungan, at iba pa. 5. Ipagpalagay na isa ka sa mga anak nina Don Fernando at Doña Valeriana. Paano mo sila pasasalamatan at pahahalagahan? Sagutin ito sa paraang patula na may dalawang saknong na may walong pantig ang bawat taludtod. 6. Paano ang tamang pagpapalaki sa mga anak? Gawing batayan ang resulta ng panayam sa mga magulang na ibinigay na takdang aralin.

Paglalapat :(Magbibigay muna ang guro ng input tungkol sa liham pasasalamat o kahilingan.) Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing liham pasasalamat o liham kahilingan sa mga magulang kaugnay ng ginagawa nilang pagpapalaki sa mga anak  nakapagsusulat ng liham pasasalamat o liham kahilingan sa mga magulang kaugnay ng ginawa nilang pagpapalaki sa kanila (Ipabigay sa magulang ang liham na ginawa ng mag-aaral)  nakapagsasalaysay sa naging reaksyon ng mga magulang sa ginawang liham ng mag-aaral Mga Kakailanganing Kagamitan Mga kagamitan para sa pagguhit Aklat ng Ibong Adarna Worksheets

D.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 4: Ang Panaginip ng Hari (Saknong Blg. 28-45) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa suliranin sa akda na dapat mabigyan Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling ng solusyon. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Anumang suliranin sa buhay ay may solusyon. Paano bibigyan ng solusyon ang anumang suliraning maaaring makaharap? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 28-45 (Ang Panaginip ng Hari)  nakapagpapalitan ng solusyon tungkol sa isang suliranin  nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa panaginip  nakapaglalahad ng aralin gamit ang iba‟t ibang istratehiya  nakapagsasalaysay ng isa sa mga suliraning pangkalusugan na kinaharap ng pamilya o ng sariling pamayanan na nabigyan ng solusyon Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasalaysay ng isa sa mga Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinulat na talatang suliraning pangkalusugan na nagsasalaysay batay sa mga kraytirya: hinaharap ng pamilya o ng pamayanan pagbibigay ng solusyon sa isang liham na humihingi ng payo. at nabigyan ng solusyon A. May kaugnayan sa paksa pagpapaliwanag ng pananaw tungkol sa panaginip. B. Naglalahad ng suliranin paglalahad ng sariling interpretasyon sa isang pangyayari sa aralin na iuugnay sa kasalukuyan. C. Nagmumungkahi ng solusyon pagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa panaginip ng tauhan sa aralin at iugnay ito sa kasalukuyan. pagbibigay ng lunas sa sakit ng tauhan sa akda na maiuugnay sa mga likas na pamamaraan sa kasalukuyan. pagpapahayag kung paano ipinadarama ang pagmamahal sa mga magulang kung sila ay nagkakasakit. D. Nagtataglay ng mga elemento ng talatang nagsasalaysay

A.

Antas 3 Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapagbabahagi ng solusyon sa isang liham na humihingi ng payo (Ang liham ay maaaring mula sa isang kaibigan o mula sa kolum ng isang pahayagan. ) Paglinang: Ang mag-aaral ay:  napahahalagahan ang laman ng saknong bilang 28-45 sa masining na paraan tulad ng dula, sabayang pagbasa/pagbigkas at iba pa. ( Bigyan ng panahon ang mag-aaral upang pag-usapan ang gagawin nilang istratehiya. Gawin itong paligsahan.)  nakapagbabahagi ng mga puna at mungkahi sa itinanghal ng bawat pangkat (peer evaluation)  nakapagbibigay ng input tungkol sa tugma bilang katangian ng tula at nakapagbibigay ng sariling halimbawa  nakahahalaw ng mga piling salita mula sa aralin Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Fan Fact Analyzer o Pagsusuri ng Impormasyon. 3 2 1 4 5

B.

C.

Pagsusunud-sunod ng mga pangyayari

Tagpuan/Tauhan 

Pagpapahalaga

malayang nakikiisa sa talakayan batay sa sumusunod na mga tanong/gawain: 1. Naniniwala ka ba na ang panaginip ay nagkakatotoo? Ipaliwanag ang sagot. 2. Sa kabila ng kasaganaang tinatamasa, bakit biglang nagkaroon ng hapis sa kaharian ng Berbanya?

3. Bigyan ng sariling pagpapakahulugan ang panaginip ng hari. 4. Kung iuugnay sa kasalukuyan, ano ang kalikasan ng sakit ni Don Fernando? Ano ang maaaring maging lunas sa ganitong uri ng sakit? 5. Bilang isang anak, paano mo ipinadarama ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang kung sila ay nagkakasakit?  nakapagbibigay ng mga patunay na may solusyon ang anumang suliranin sa buhay, maaaring batay sa nakalap na impormasyon, sa pamamagitan ng pakikipanayam, paglalahad sa karanasan ng mga nakapanayam o kaya naman ay karanasan ng mga kilalang taong naging matatag sa pagharap sa mga pagsubok o iba pang angkop na gawain ukol dito (Ibigay ito bilang pangkatang takdang aralin na iuulat kinabukasan ng bawat pangkat.) D. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagsulat ng talatang nagsasalaysay.) Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa pagsulat ng talatang nagsasalaysay  nakapagsusulat ng isang talatang nagsasalaysay ng isa sa mga suliraning pangkalusugan na kinaharap ng pamilya o ng pamayanan na nabigyan ng solusyon  nakapaglalahad ng mungkahing solusyon sa mga isinalaysay na suliranin (kolaboratibong gawain). ( Iminumungkahi sa guro na pumili ng isa sa mga suliranin na isinalaysay ng mag-aaral at bigyan ng solusyon ng bawat pangkat.)

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagtataya ng gawain Sipi ng istratehiya Pahayagan

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 5: Si Don Pedro at Ang Puno ng Piedras Platas (Saknong Blg. 46-80) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kapalaran ni Don Pedro Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi sa paghahanap sa Ibong Adarna. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Anumang pagsubok ay malalampasan kung ang tao‟y hindi palilinlang Paano malalampasan ng tao ang mga pagsubok sa buhay? sa mga tukso. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 46-80 (Si Don Pedro at ang Puno ng Piedras Platas)  nakatatalakay kung paano nalampasan ng mga kilalang personalidad ang mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay  nakapagbibigay ng dahilan kung bakit di natatapos ang isang gawain at ang solusyon kung paano ito masosolusyunan  nakapagbubuod ng aralin  nakapagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagtatanghal ng monologo Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa itinanghal na monologo na nagsasalaysay ng sariling pagbibigay ng mga dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang tauhan sa kanyang layunin batay sa mga kraytirya: karanasan kung paano nalampasan at iugnay ito sa sariling karanasan o karanasan ng iba. ang isang suliranin o pagsubok pagbibigay kahulugan sa dahilan nang pag-iwas ng iba pang mga ibon sa puno A. Angkop sa paksa sa buhay ng Piedras Platas. pagpapahayag ng sariling pananaw tungkol sa isang tauhan batay sa kabiguang B. Makatotohanan natamo sa pagkamit ng layunin. pagpapahayag ng damdamin sa sinapit ng tauhan sa kanyang kabiguan. C. Taglay ang mga elemento paglalahad ng panuntunan sa buhay na natutuhan sa sinapit ng tauhan sa aralin. ng masining na pagmomonologo pagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay.

A.

Antas 3 Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad ng suliranin ng kilalang personalidad na ipinakita ng guro at pagtalakay kung paano nila nalampasan ang mga pagsubok na iyon Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapag-uulat ng mahahalagang pangyayari sa mga saknong blg. 46-80 sa masining na paraan  nalilinang ang kaalaman at pang-unawa sa aralin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasagutan/ideya sa mga tanong na: - Anu-anong taludtod sa aralin ang nagpapatunay sa pagiging masunuring anak ni Don Pedro? - Bakit naisipan ni Don Pedro na tumigil muna sa kinaroroonan ng kakaibang punongkahoy? - Dumapo ang Ibong Adarna sa Piedras Platas sa tulog na si Don Pedro. Sa iyong palagay, ang pangyayari kaya ay nagkataon lamang o sinasadya? - Anong salita sa saknong blg. 77 ang nagpapatunay na ito ay tayutay na simili?  nakapagbibigay ng sariling halimbawa sa tayutay na simile  nakapipili ng kasingkahulugan ng mga salitang nakapaloob sa pangungusap Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Story Pyramid

B.

C.

malayang nakikiisa sa pagtalakay sa mga tanong/gawain: 1. Bakit hindi nagtagumpay si Don Pedro sa paghuli sa Adarna? 2. Ano ang dahilan at umiiwas ang iba pang mga ibon na dumapo man lamang sa puno ng Piedras Platas? 3. Ano ang iyong masasabi sa katauhan ni Don Pedro batay sa kabiguan niyang mahuli ang ibon?

4. Bakit may mga pagkakataong hindi natatapos ang isang gawain? Magbigay ng mga dahilan kung bakit hindi ito natatapos. Magmungkahi ng solusyon kung paano malalampasan ang mga ito sa pamamagitan ng two-way chart. 5. Sa iyong palagay, makatwiran ba ang gagawing paghuli ni Don Pedro sa Ibong Adarna? Bakit? 6. Nararapat bang kaawaan si Don Pedro sa sinapit niya sa paghahanap sa ibong Adarna? Ipaliwanag ang sagot. 7. Anong panuntunan sa buhay ang iyong natutuhan sa sinapit ni Don Pedro? Paano ito gagawing gabay sa pang-araw-araw na buhay? malayang natatalakay kung paano malalampasan ng tao ang mga pagsubok sa buhay

D. Paglalapat : (Ang guro ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa monologo.) Ang mag-aaral ay:  nakasusulat ng sariling monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay  nakabubuo ng kraytirya sa pagtatanghal ng monologo  nakapagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Larawan ng mga kilalang personalidad Mga kraytriya sa pagtatanghal ng monologo Mga hakbangin sa pagsulat at pagtatanghal ng monologo

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 6: Si Don Diego at Ang Awit ng Ibong Adarna (Saknong Blg. 81-109) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa sinapit ni Don Diego sa paghahanap Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi kay Don Juan at sa Ibong Adarna. ng Ibong Adarn na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Mahalaga ang pagtutulungan at pagdadamayan sa paglutas ng mga suliraning pampamilya. Paano ipinakita sa akda ang magandang samahan ng isang pamilya? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay:  nakapag-aanalisa ng suliraning ipinakita sa isa sa mga pelikulang pinanood 1. Saknong blg. 81-109 ( Si Don Diego at Ang Awit ng Ibong Adarna  nakaguguhit ng larawang nagpapakita ng mga pangyayari sa aralin bilang pagbubuod 2. Ang tugma bilang katangian ng tula  nakapaghahambing ng sitwasyon na inilahad sa aralin at sa kasalukuyang sitwasyon  nakabubuo ng simbolong naglalarawan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapamilya Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbubuo ng simbolong naglalarawan Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa binuong simbolo ng pagmamahal at pagmamalasakit na nagpapakita at naglalarawan pagtukoy at pagbibigay kahulugan sa suliraning kinaharap ng pamilya sa isa sa mga pinanood sa pamilya ng pagmamalasakit at pagmamahal na pelikulang pampamilya. sa pamilya batay sa mga kraytirya: pagpapaliwanag kung bakit hindi nagtagumpay ang tauhan sa kanyang layunin. paghahambing sa ginawang pag-iwas ng mga ibon sa puno ng Piedras Platas sa mga sitwasyon sa kasalukuyang lipunan. pagpapahayag ng damdamin tungkol sa pagpapahanap ng tauhan sa kanyang anak sa Ibong Adarna gayong napahamak na ang una nitong anak. pagpapahayag ng napagtibay na paniniwala tungkol sa pamilya. pagbuo ng simbolo na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa pamilya. A. May kaugnayan sa paksa B. Malikhain C. Orihinalidad

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakatutukoy ng suliraning kinaharap ng pamilya sa isa sa mga pelikulang pampamilyang napanood at kung paano ito nabigyang solusyon ng mga miyembro ng pamilya sa nasabing pelikula Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapagtatanghal ng nilalaman ng aralin sa pamamagitan ng madulang pagbigkas (Isa sa kapangkat ang babasa at ikikilos naman ng mga kapangkat. Gawin itong paligsahan.)  nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga na tanong: - Ano-ano ang pagkakatulad ng karanasan nina Don Pedro at Don Diego? - Anong mga salita ang nagtutugma sa s aknong blg. 95? Sa Saknong 98? Ipaliwanag ang sagot.  nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng tugma bilang katangian ng tula.

B.

C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng pagguhit sa mga pangyayari (Ipatalakay sa bawat pangkat ang nabuong mga larawan.)  malayang natatalakay ang mga tanong na: a. Bakit hindi nagtagumpay si Don Diego sa paghahanap kay Don Pedro at sa paghuli sa ibong Adarna? b. Paano maihahambing ang pag-iwas ng mga ibon sa puno ng Piedras Platas sa mga sitwasyon sa kasalukuyang lipunan? c. Kung ikaw ang hari, hahayaan mo pa bang hanapin ni Don Diego ang Adarna gayong maaaring napahamak na ang anak na unang naghanap sa ibon? Pangatwiranan. d. Paano napagtibay ng aralin ang iyong paniniwala tungkol sa pamilya?  C. nakapagbabahagi ng ideya tungkol sa mahalagang tanong na “Paano ipinakikita sa akda ang magandang samahan ng isang pamilya?”

Paglalapat : Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagbubuo ng simbolo  nakabubuo ng simbolo na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa pamilya  natatalakay ang binuong simbolo

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets TV/cd o vcd player/casette player Mga Kagamitan sa pagguhit Mga Kraytirya sa pagbuo ng simbolo

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 7: Si Don Juan, Ang Bunsong Anak (Saknong Blg. 110-163) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ginawang paglalakbay ni Don Juan. Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang anumang hakbangin ay mapagtatagumpayan Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos? kung hihilingin ang patnubay ng Maykapal. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: 1. Saknong blg. 110-163 (Si Don Juan, ang Bunsong Anak)  nakababasa ng mga saknong ng aralin gamit ang iba‟t bang tono 2. Idyomatikong pahayag  nakalalahok sa malayang talakayan   nakapagbubuod ng mga pangyayari sa aralin nakabubuo ng photo documentary batay sa mga pangyayarri sa aralin

Inaasahang Pagganap: Pagbubuo ng photo documentary na naglalarawan sa ginawang paglalakbay ng tatlong magkakapatid

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng kaugnayan ng mga salitang ginamit sa aralin sa buhay ng tauhan. pagbibigay ng ipinapahiwatig ng piling saknong sa aralin. paglalahad kung paano maipakikita ang pagiging maawain at matulungin sa kapwa. pagpapatunay na ang kabutihang ginagawa ay may kapalit na gantimpala pagpapahayag ng mararamdaman kung ibalik ng taong tinulungan ang naibigay na sa kanya. pagbabahagi ng isang testimonya na nagpapakita ng pagkakaroon ng tiwala sa Diyos.

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa pagbuo ng photo documentary batay sa mga kraytirya: A. May Kaugnayan sa paksa B. Orihinal C. Malikhain

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad ng isang bahagi ng teleserye o pelikulang napanood na nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad ng mga saknong sa aralin sa pamamagitan ng Intonational Reading. Ang tono ay maaaring natutuwa, natatakot, nalulungkot, nagagalit o iba pang damdaming maaaring namamayani sa isang tao (kolaboratibong gawain)  nakapagbibigay ng sariling puna sa naging pagtatanghal ng mga natapos na pangkat (peer evaluation)  nalilinang ang aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga tanong na: 1. Bakit ayaw payagan ng hari na maglakbay si Don Juan? 2. Anong magandang pag-uugali ng isang anak ang ipinakikita sa saknong blg. 115? 3. Bakit mahalagang nakikipag-usap sa magulang kaugnay ng mga binabalak gawin? 4. Paano naiiba si Don Juan sa kaniyang mga kapatid sa ginawa niyang paglalakbay? 5. Ano ang katangian ni Don Juan na hindi taglay ng dalawang nakatatandang kapatid ang inilahad sa saknong blg. 129 hanggang 163?

6. Makatotohanan ba ang ginawang pagkain ni Don Juan ng tinapay nang minsan lamang sa isang buwan? 7. Sa kasalukuyang panahon, kanino maihahalintulad ang katauhan ng leprosong tinulungan ni Don Juan? 8. Ano ang iyong mahihinuha sa ginawang paghingi ng tulong ng matandang leproso kay Don Juan? May iba pa kaya siyang maaaring gawin? Ipaliwanag ang iyong sagot.   C. nakapagbibigay ng iba pang halimbawa ng mga idyomatikong pahayag (Magbibigay muna ng input ang guro tungkol sa idyomatikong pahayag bago hingan ng halimbawa ang mag-aaral.) nakatukoy ang kasalungat na kahulugan ng ilang salitang ginamit sa aralin

Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng kwadro o frames

F1 Tagpuan

F2 Tauhan

F3 Simula

F4 Saglit na Kasiglahan

F5 Tunggalian

F6 Kasukdulan

F7 Wakas

natatalakay ang aralin sa pamamagitan ng malayang talakayan sa mga na tanong/gawain: 1. Isulat at ipaliwanag sa bawat kahon kung ano ang kaugnayan ng mga piling salita sa aralin sa buhay ni Don Juan. 2. Basahin ang saknong 127. Ano ang ipinapahiwatig nito? Makatotohanan ba ito? Ipaliwanag. 3. Paano maipakikita ang pagiging maawain at matulungin sa kapwa? Maglahad ng karanasang may kaugnayan sa sitwasyon. 4. Naniniwala ka ba na ang kabutihang ginagawa ay may kapalit na gantimpala? Patunayan. 5. Bakit nasaktan ang kalooban ni Don Juan nang ibalik ng matanda ang tinapay? Ganito rin ba ang iyong mararamdaman kung ikaw si Don Juan? 6. Humihingi ka ba ng patnubay sa Maykapal sa iyong mga gawain? Ano ang nagiging bunga nito sa iyong pagkatao?  malayang nakapagtatalakay tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos D. Paglalapat : Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagbuo ng photo documentary  nakabubuo ng photo documentary na naglalarawan sa ginawang paglalakbay ng tatlong magkakapatid

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Larawan Mga kagamitan sa pagkuha ng larawan Mga kraytirya sa Pagbubuo ng photo documentary.
Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 8: Ang Gantimpala ng Karapat-dapat (Saknong Blg. 164-198) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa magiging bunga ng paggawa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling ng kabutihan sa kapwa. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Kapag kabutihan ang ginawa sa kapwa, asahang ito‟y may gantimpala. Bakit mahalaga ang taos-pusong pagtulong sa mga nangangailangan? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: 1. Saknong blg. 164-198 (Ang Gantimpala ng Karapat-dapat  nakapagtatanghal ng tableau na nagpapakita ng gantimpalang ibinibigay 2. Aliw-iw ng tula kapag gumawa ng kabutihan sa kapwa    nakapagbibigay ng iba pang kahulugan sa mga piling salita ng aralin

nakapagbibigay ng isang magandang kaugaliang Pilipino na inilarawan sa aralin nakabubuo ng kard ng pasasalamat sa isang taong nakagawa ng kabutihan sa kaniya/pamilya

Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng kard ng pasasalamat sa isang taong nakagawa ng kabutihan sa kaniya o sa kaniyang pamilya

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagbibigay at pagpapaliwanag ng mga kabutihan at kasamaang dulot ng isang magandang kaugaliang Pilipino na inilarawan sa piling saknong ng aralin. pagpapahayag ng sariling kahulugan sa mga piling salita sa aralin at bigyan ito ng sariling kahulugan na ihahambing sa kasalukuyan. pagbabahagi ng sariling pananaw sa salawikaing may kaugnayan sa aralin. pagsasalaysay ng sariling karanasan na makapagpapatunay sa salawikaing angkop sa aralin. pagbabahagi kung paano ipinakikita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa isang taong nakagawa ng kabutihan. pagpapadama ng naging damdamin ng kapamamilya sa natanggap na pasasalamat. Antas 3

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawa o binuong kard ng pasasalamat batay sa mga kraytirya: A. Tapat B. Malikhain C. Orihinal

A.

Pagtuklas :
Ang mag-aaral ay:  nakapagtatanghal ng tableau na nagpapakita ng gantimpalang ibinibigay kapag gumawa ng kabutihan sa kapwa  napahahalagahan ang ginawang tableau sa pamamagitan ng malayang talakayan

B.

Paglinang:
Ang mag-aaral ay:  nakapag-uulat ng nilalaman ng saknong blg. 164-198 sa masining na paraan (Maaaring gamitin ang madamdaming pagbasa o iba pang paraan ng pagbasa na lilinang sa kakayahan ng mag-aaral sa pagbasa ng tula.)  nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa ginawang pagtatanghal ng bawat pangkat  nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: a. Ano ang literal na kahulugan ng salitang “ermitanyo”? Ano ang katangian ng ermitanyong natagpuan ni Don Juan? b. Ano ang tinutukoy ni Don Juan na kahanga-hanga at “isang talinghaga”? Bakit niya ito nabanggit? c. Ano ang iyong pagpapakahulugan sa pahayag na “maging hangga man ng palad, tutupdin ko yaring hangad?” d. Bakit naging karapat-dapat si Don Juan sa tulong ng matandang ermitanyo?  nakapagbibigy ng iba pang kahulugan ng mga piling salita sa aralin.

C.

Pagpapalalim :
Ang mag-aaral ay:  nakasusuri ng binasang aralin sa pamamagitan ng pagsulat sa Paradaym ng mga natutuhan sa aralin  malayang nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot/paggawa ng mga tanong/gawain: a. Magbigay ng isang magandang kaugaliang Pilipino na inilarawan sa saknong 164-198. Isulat ang mga kabutihan at kasamaang dulot nito sa kasalukuyan. Gamitin ang Fish Bone Map. b. Pumili ng isa sa mga piling salita sa aralin at bigyan ito ng sariling kahulugan. Ihambing ang kahulugan nito sa kasalukuyan. c. Naniniwala ka ba sa salawikaing “Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin”? Ipaliwanag. d. Magsalaysay ng sariling karanasan na makapagpapatunay sa salawikaing “Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin.” e. Paano maipakikita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa isang taong nakagawa sa iyo ng kabutihan? f. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Don Juan, ano ang iyong magiging damdamin sa ginawang pagtulong sa iyo ng matandang ermitanyo?

g. Bakit mahalaga ang taos-pusong pagtulong sa mga nangangailangan? (Maaaring gamitin ang Fan Fact Analyzer)

Bakit mahalaga ang taospusong pagtulong sa mga nangangailangan?

D.

Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro sa pagbuo ng kard ng pasasalamat.)
Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa bubuuing kard ng pasasalamat sa isang taong nakagawa ng kabutihan sa kaniya o sa kaniyang pamilya  nakagagawa ng kard ng pasasalamat ang mag-aaral  nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa ginawang kard ng pasasalamat ng kamag-aral bago ipabigay sa pinaglalaanan nito (Ibigay sa mag-aaral bilang takdang aralin ang gawaing pagbibigay ng kard ng pasasalamat sa taong pinaglalaanan nito. Ipaulat sa klase ang naging reaksyon ng taong pinagbigyan at ang naging damdamin nila sa naging reaksyon ng kanilang pinaghandugan.)

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagbuo ng kard ng pasasalamat Mga materyales o kagamitan sa pagbuo ng kard ng pasasalamat Sipi ng mga istratehiya

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 9: Ang Bunga ng Pagpapakasakit (Saknong Blg. 199-232) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging bunga ng pagpapakasakit Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi at pagkakaroon ng mabuting kalooban ni Don Juan. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Bahagi na ng buhay ang pagpapakasakit upang maging matagumpay. Paano makakamit ang tagumpay na hinahangad? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbigkas 1. Saknong blg. 199-232 (Ang Bunga ng Pagpapakasakit) sa mga saknong blg. 199-232 2. Tayutay na personipikasyon  nakapagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa isa sa mga saknong ng aralin  nakapagpapatunay na ang pagpapakasakit ay nagbubunga nang mabuti  nakabubuo ng isang salawikain tungkol sa maaaring maging bunga ng pagpapakasakit Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Paggawa ng poster na may Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang poster batay pagpapatunay sa bisa ng ginawang hakbang ng tauhan upang makamit ang kanyang layunin. kaugnayan sa saknong blg. 199-232. sa mga kraytirya: pagbibigay ng kahulugan sa sinabi ng tauhan tungkol sa tamang pakikitungo sa kapatid na maaaring maiuugnay sa sarili. pagbabahagi ng pananaw tungkol sa isang saknong sa aralin at iuugnay ito sa pangyayari sa kasalukuyan. pagsasalaysay ng isang pangyayari sa saknong na may pagkakatulad sa kasalukuyan. pagpapahayag kung paano magpapakasakit alang-alang sa pamilya. pagbuo ng salawikain tungkol sa maaaring maging bunga ng pagkakasakit. A. Angkop sa paksa ng aralin B. Malikhain C. Orihinal

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapagbibigay halaga sa kamag-aral na nagpapakasakit o nagsasakripisyo para sa pag-aaral (Ipagawa ito sa pamamagitan ng secret balloting upang malaman kung sino ang karapat-dapat na bigyan ng pagpapahalaga. Iminumungkahing huwag munang ipaalam sa mga mag-aaral ang susunod na gagawin upang maging sorpresa ito sa mag-aaral na napili. Ipagawa ang secret ballotin isang araw bago ang araling ito upang mapaghandaan ang paghahandog sa napiling mag-aaral. Paghandain ang mga mag-aaral ng bulaklak o munting regalo na maaaring ibigay sa napiling mag-aaral.)  nakapaglalahad ng hinuha kung ano ang maaaring maging bunga sa isang taong nagpapakasakit B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbigkas sa mga saknong blg. 199-232 (Maaaring ipagamit sa mag-aaral ang iba‟t ibang istratehiya sa pagbigkas.)  nakapaglalahad ng puna at mungkahi sa ipinakitang pagtatanghal ng bawat pangkat (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa tayutay na personipikasyon na ginamit sa aralin pagkatapos ng bahaging ito.)  nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga tanong na: a. Aling mga salita ang kumakatawan sa tayutay na personipikasyon sa saknong blg. 206? b. Ano ang naging damdamin nina Don Pedro at Don Diego sa ginawang pagtulong sa kanila ni Don Juan, ang kanilang bunsong kapatid mula sa pagiging bato? c. Ano ang mga katangian ni Don Juan ang ipinakita sa saknong blg. 231?  nakapagbibigay ng ibang uri ng tayutay na personipikasyon  nakatutukoy sa magkakapares na salita kung ito ay magkasingkahulugan o magkasalungat

C. Pagpapalalim :
Ang mag-aaral ay:  nakapagbubuod ang mga pangyayari sa aralin sa pamamagitan ng dayagram

nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: d. Ano ang ginawa ni Don Juan upang mapaglabanan ang antok habang umaawit ang Ibong Adarna? Naging mabisa ba ang ginawa niyang ito? Patunayan. e. Bigyang kahulugan ang sinabi ng ermitanyo sa tatlong magkakapatid: “Ngayon, anang ermitanyo, maghanda nang umuwi kayo, magkasundo kayong tatlo’t wala sanang may maglilo.” f. Nahuhulaan kaya ng ermitanyo ang maaaring maganap sa tatlong magkakapatid? Patunayan. g. Pumili ng mga saknong sa bahaging ito at magsalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad dito. h. Magagawa mo bang magpakasakit alang-alang sa iyong pamilya? Bakit? i. Nagbubunga ba ng mabuti ang pagpapakasakit? Patunayan. j. Paano makakamit ang tagumpay na hinahangad?

D. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa paggawa ng poster.)
Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagbuo ng poster (Papatnubayan ng guro ang mag-aaral sa pagbuo nito.)  nakabubuo at nakapagpapaliwanag ng poster na ginawa kaugnay sa saknong 199-232. Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagbuo ng salawikain Sipi ng mga istratehiyang ginamit

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 10: Ang Bunga ng Inggit (Saknong Blg. 232-275) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging bunga ng pagkainggit Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi nina Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Iwasan ang inggit, dulot nito ay hindi maganda Paano nakahahadlang sa pagtatagumpay ang inggit? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 232-275 (Ang Bunga ng Inggit)  nakapagtatanghal ng madulang pagbasa sa mga saknong sa aralin    nakapaglalahad ng sunod-sunod na mga pangyayari sa aralin nakapagmumungkahi ng mga paraan upang maiwasan ang inggit nakapagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahagi ng akda Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong kuwento batay sa mga kraytirya: A. May kaugnayan sa paksa B. Taglay ang mga elemento ng isang kuwento C. Tumutugon sa layunin D. Gumamit ng mga angkop na salita E. Wastong gamit ng bantas

Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng kuwento na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahaging ito ng akda

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng kaisipan ng aralin at kung paano ito nakaaapekto sa tagumpay ng isang tao. pagpapahayag ng mungkahi kung paano maiiwasan ang inggit. paglalahad sa tauhang nagkaroon ng bisang pandamdamin sa sarili. pagsasalaysay ng isang pangyayaring narinig, nabasa o napanood na may pagkakatulad sa pangyayaring binasa. paglalahad ng nais ipaalala ng piling bahagi ng aralin bilang anak at kapatid. pagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahaging ito ng akda.

Antas 3 A. Pagtuklas : (Ipaliiwanag ng guro ang kaisipang “crab mentality”.) Ang mag-aaral ay:  natatalakay kung paano nakaaapekto sa tagumpay ng isang tao ang crab mentality. Maaaring batay sa sariling karanasan o karanasan ng mga taong kakilala ng mag-aaral B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapagtatanghal ng saknong blg. 232-275 sa madulang paraan (Ibigay ito sa mga mag-aaral bilang takdang aralin. Ipahanda ang mga kakailanganin sa pagtatanghal.)  nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa bawat pangkat na nagtanghal  nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: 1. Ano ang uri ng pagkatao ang ibinabadya ng saknong blg. 233 at 234 tungkol kay Don Pedro? 2. Ano ang maaaring ipakahulugan nang hindi agad pagsagot ni Don Diego sa panukalang masamang balak ni Don Pedro kay Don Juan? 3. Ano ang mga salita ang naglalahad ng tayutay na patambis sa saknong 240? (Iminumungkahing talakayin muna sa mga-aaral ang tungkol sa tayutay na patambis o pagsalungat.) 4. Ano ang kahinaan ng tao ang tinutukoy sa saknong blg. 243? 5. Sa iyong palagay, bakit hindi ipinagtanggol ni Don Juan ang sarili sa ginawang pananakit ng dalawang kapatid? 6. Bakit tumangging umawit ang ibong Adarna nang dalhin ito sa kaharian ng Berbanya?  nakalilikha ng iba‟t ibang salita mula sa mga piling salitang-ugat. C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad ng mga sunud-sunod na pangyayari sa aralin sa pamamagitan ng Flow Chart o iba pang istratehiyang angkop sa aralin

nakapagtatalakay ng aralin sa pamamagitan ng mga tanong na: 1. Bakit nagawang pagtaksilan nina Don Pedro at Don Diego si Don Juan? Nagbunga ba ng mabuti ang kanilang ginawa? Patunayan. 2. Paano maiiwasan ang pagkakainggit? 3. Magsalaysay ng isang pangyayaring narinig, nabasa o napanood na may pagkakatulad sa pangyayaring binasa. Ano ang naging bunga nito at paano ito nalutas? 4. Sino sa mga tauhan ang nagkaroon ng pinakamatinding bisa sa iyong damdamin? 5. Ano ang nais ipaalala sa iyo ng bahaging ito ng aralin bilang isang anak at kapatid? 6. Paano nakahahadlang sa pagtatagumpay ang pagkainggit?

D. Paglalapat: (Ang guro ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga dapat tandaan sa pagsasalaysay.) Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagsasalaysay  nakapagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahagi ng akda Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga props para sa madulang pagtatanghal Sipi ng mga istratehiya Mga kraytirya sa pagsasalaysay

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 11: Ang Dalangin ng Bunsong Anak sa Gitna ng Paghihirap Bilang ng araw/sesyon: 2 (Saknong Blg. 276-318) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahilingan ni Don Juan Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi para sa kanyang pamilya sa gitna ng kaniyang paghihirap. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Gabay ang positibong pananaw upang magtagumpay sa buhay Paano magiging magaan ang pagharap sa mga suliranin sa buhay? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay:  nakatatalakay ng mga hakbangin sa paglutas ng sariling suliranin 1. Saknong blg. 276-318  natutukoy ng ilang saknong na nagkaroon ng malaking epekto sa sarili (Ang Dalangin ng Bunsong Anak sa Gitna ng Paghihirap)  nakapagpapaliwanag nang pagsang-ayon sa ikinilos ng tauhan 2. Ang tayutay na Apostrophe  nakasusulat ng panalangin o dasal para sa pamilya Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagbubuod at pagpapaliwanag ng mga pangyayari sa aralin. pagbibigay kahulugan sa napiling saknong mula sa aralin na nagkaroon ng bisa sa sarili. paglalahad kung kailan naramdamang hindi nagpabaya ang Diyos. pag-aanalisa sa sarili kung magagawang magpatawad sa mga kapatid na nakagawa ng kasalanan tulad ng ginawa ng tauhan sa aralin. pagkilala sa sarili kung anong mahalagang kaisipan ang natutuhan sa aralin. pagpapahayag kung paano maisasabuhay ang kaisipang natutuhan.

Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng isang panalangin o dasal na humihiling ng kaligtasan, kalusugan at kapayapaan ng mga mahal sa buhay

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na panalangin o dasal batay sa mga kraytirya: A. Pagiging tapat B. Orihinal C. Taglay ang tayutay na pagtawag/apostrophe

A.

Antas 3 Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapagbabahagi ng ginawang hakbang at ng kaniyang pamilya sa panahong nahaharap sila sa mabigat na suliranin sa pamamagitan ng pagtatala sa Double Entry Journal. Sa unang pahina, ilalagay ang impormasyon tungkol sa sarili. Sa ikalawang pahina ay ang mga ginawang hakbang sa panahon ng pagharap sa mabigat na suliranin.

Pangalan

Ginawang Hakbang

(Iparinig ang tugtuging instrumental ng isang malamyos na awitin sa mga mag-aaral habang sila‟y nakapikit.) B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakababasa nang wasto at may damdamin sa saknong blg. 276-318  nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot at pagtalakay sa mga tanong na: a. Ano ang hinaing ni Don Juan tungkol sa kaniyang mga kapatid? b. Paano bibigyang-kahulugan ang saknong blg. 296? Sang-ayon ka ba sa nilalaman ng saknong blg. 298? c. Ano ang panawagan ni Don Juan para sa kaniyang amang si Haring Fernando? d. Bakit may tayutay na pagtawag sa saknong blg. 312? (Iminumungkahi sa gurong magbigay muna ng input tungkol sa tayutay na pagtawag o apostrophe bago ito talakayin nang may pagsasanay sa klase?.)  nakabubuo ng kahulugan ng mga piling salita mula sa aralin

C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  nakapagbubuod ng aralin gamit ang Caterpillar Technique

Pamagat Mga Tauhan Tagpuan Mga Pangyayari Wakas Tema

malayang nakapagtatalakay ng aralin sa tulong ng pagsagot sa mga tanong at pagsasagawa ng mga gawain na: a. Ibuod ang mga pangyayari sa aralin sa tulong ng Story Mapping. Simulan ang mga pangyayari sa pagkakalugmok ni Don Juan. b. Pumili ng isang saknong mula sa aralin na nagkaroon ng bisa sa iyo. Ipaliwanag ito. c. Ipinakita sa aralin na ang Diyos ay kumikilos sa tamang panahon. Isalaysay kung kailan naramdamang hindi ka Niya pinabayaan. d. Sang-ayon ka ba sa ipinakitang ugali ni Don Juan? Bakit oo? Bakit hindi? e. Katulad ni Don Juan, magagawa mo rin kayang patawarin ang iyong mga kapatid kung makagawa sila ng kasalanan sa iyo? Ipaliwanag. f. Anong mahalagang kaisipan ang natutuhan sa aralin? Paano ito isasabuhay? g. Paano magiging magaan ang mga kinakaharap na suliranin sa buhay? Talakayin ito sa pamamagitan ng List All Factors Strategy (LAFS).

D. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa tamang pagdarasal at ang dapat na nilalaman nito.) Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa binuong panalangin  nakabubuo ng panalangin na humihiling ng kaligtasan, kalusugan at kapayapaan ng mga mahal sa buhay  naiparirinig sa kamag-aral ang panalangin na ginawa para sa pamilya

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagtataya sa isinulat na panalangin Cd/vcd player/cassette player

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 12: Ang Awit ng Ibong Adarna (Saknong Blg. 319-384)

Bilang ng araw/sesyon: 2

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pag-awit ng Ibong Adarna. Kakailanganing Pag-unawa: Kailanma‟y hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: 1. Saknong Blg. 319-384 (Ang Awit ng Ibong Adarna) 2. Tayutay na Simile o Pagtutulad

Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Mahalagang Tanong: Bakit kailangang iwasan ang paggawa ng masama? Ang mag-aaral ay:  nakapagsasadula ng madulang tagpo sa teleserye o pelikulang napanood    masining na nakapagtatanghal ng mga pangyayari sa aralin nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng iba‟t ibang istratehiya naiaawit sa wika ng mga kabataan sa kasalukuyan ang ilang saknong ng Ibong Adarna

Inaasahang Pagganap: Pag-awit sa ilang saknong ng Ibong Adarna ayon sa wika ng mga kabataan sa kasalukuyan

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagkilala at pagpapaliwanag sa taong magkatulad ng pag-uugali ni Don Juan sa kasalukuyang panahon. paglalahad ng mga dahilan kung bakit nakadarama ng inggit o panibugho sa kapwa.

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa pag-awit sa saknong ng Ibong Adarna batay sa mga kraytirya: A. Kaangkupan ng interpretasyon B. Ganda ng tonong nagawa

pagpapahayag ng pananaw tungkol sa salawikaing maiuugnay sa aralin. pagsusuri sa sarili kung kanino higit na dapat manaig ang damdamin nang pagkaawa sa mga taong inihambing sa mga tauhan sa aralin. pagpapahayag ng natutuhan at nalaman sa aralin sa masining na paraan. pag-awit sa sariling wika/interpretasyon sa ilang saknong ng Ibong Adarna. Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapagpapakita ng isang tagpo na tulad sa isang pelikula o teleseryeng napanood na nagpapakita ng pagtutunggali ng bida at kontrabida  natatalakay ang kinahinatnan ng mga tauhan sa pelikula o teleseryeng ipinakita Paglinang: Ang mag-aaral ay :  nakapagtatanghal ng saknong blg. 319-384 sa pamamagitan ng masining na paraan. Maaaring intonational reading, madulang pagbigkas at iba pang masining na pamamaraan sa pagbigkas ng tula. ( Gawin itong paligsahan.)  nakapagpapahahayag ng puna at mungkahi sa mga nagtanghal na pangkat  nalilinang ang aralin sa pagsagot sa mga tanong: a. Paano sinagot ng Panginoong Diyos ang mga panalangin ni Don Juan? b. Paano ibubuod ang saknong blg. 330-332? c. Bakit hindi na ipinagtaka ni Don Juan na alam ng matanda ang mga kaganapan sa Berbanya? d. Ilarawan sa iyong sariling pananalita ang pagbabago sa ibong Adarna nang makita si Don Juan? e. Tungkol saan ang pangyayari na inawit ng Adarna?

B.

 nakapagbibigay ng halimbawa ng tayutay na simile o pagtutulad (Magbibigay muna ng input ang guro tungkol sa simile o pagtutulad na tayutay bago ipagawa ang bahaging ito.)  nasusuri ang ginamit na tayutay na pagtutulad sa mga saknong na pinag-aralan  nakapagbibigay ng ilang pagsasanay sa pagkilala sa tayutay na pagtutulad (simile) C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  nakabubuod ng aralin sa pamamagitan ng Staircase Strategy o iba pang istratehiyang angkop sa aralin

nakalalahok sa malayang talakayan sa pamamagitan ng pagpapasagot sa mga tanong/pagpapagawa sa mga gawain na : a. Paano ipinakita ng matandang ermitanyo ang kabutihan sa tatlong magkakapatid? b. May kilala ka bang katulad na pag-uugali ni Don Juan? Kung mayroon, sino siya at ipaliwanag kung bakit siya ang napili mong ihambing kay Don Juan. c. Anong pagkakataon nakadarama ng inggit ang isang tao sa isang kapwa? Dapat ba ito? Ipaliwanag ang sagot. d. Naniniwala ka ba sa kasabihang “Ang bawat kasalanan ay may katumbas na kaparusahan”? Anong parusa ang dapat igawad kina Don Pedro at Don Diego? Bakit? e. Suriin ang iyong sarili. Sagutin ang tanong na: Kanino ako higit na dapat maawa: kay Don Juan na ginawan ng kasalanan o kina Don Pedro at Don Diiego na parurusahan? f. Isulat kung ano ang mga natutuhan sa aralin. g. Bakit kailangang iwasan ang paggawa ng masama? (Ipatala ang mga sagot sa pisara na pagkatapos ay ipabubuo ang isang talata batay sa mga isinulat na salita.)

D. Paglalapat : Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pag-awit  naaawit ang ilang saknong ng Ibong Adarna ayon sa kanilang wika ( Palapatan ito ng musika na may angkop na instrumento sa mga mag-aaral.) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pag-awit Musika at instrumentong maaaring gamitin sa pagsasapopular ng ilang saknong

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 13: Ang Muling Pagkahamak ni Don Juan (Saknong Blg. 385-441) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kabutihan Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling at kasamaang dulot ng labis na pagtitiwala sa kapwa. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: May limitasyon din ang pagtitiwala sa kapwa. Bakit dapat na may limitasyon ang pagtitiwala sa isang tao? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 385-441 (Ang Muling Kapahamakan ni Don Juan)  nakapagpapaliwanag kung paano maiiwasan ang crab mentality  nagagamit sa pangungusap ang angkop na mga pang-uri sa paglalarawan  nakapagpapaliwanag kung bakit hindi mabuti ang mainggit sa kapwa  nakapagsasagawa ng panayam tungkol sa maaaring idulot ng pagkainggit sa kapwa. Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pag-uulat sa kinalabasan ng Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang pag-uulat isinagawang panayam tungkol sa sanhi pagpapaliwanag sa kabutihan at kasamaang dulot ng pagkainggit sa kapwa. sa isinagawang panayam batay sa mga at bunga ng pagkainggit ng tao paglalahad ng isang pangyayaring napanood o nabasa na nagpapakita kraytirya: sa kapwa ng naging sanhi at bunga ng pagkainggit sa kapwa. A. Pagiging matapat pagbabahagi ng sariling paniniwala tungkol sa sanhi at bunga ng pagkainggit sa kapwa. B. Gumamit ng makabagong pamamaraan pagbibigay ng isang pangyayaring nagbubunga ng positibo ang inggit. sa pakikipanayam pagbabahagi sa naging damdamin sa mga tauhang nakaramdam ng inggit. paglalahad kung paano pinaglalabanan ang nadaramang pagkainggit C. Mahusay ang pagkakaulat batay sa boses at visual aids na ginamit sa kapatid o kapwa.

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapagpapaliwanag kung paano maiiwasan ang crab mentality (Gawin itong pangkatan. Ipaulat sa napiling lider ng pangkat ang napag-usapan.) Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbigkas sa saknong blg. 385-441  nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: 1. Sang-ayon ka ba sa payo ng ibong Adarna na kay Don Juan, na inapi ng mga kapatid na ipamana ang kaharian? Bakit? 2. Ano ang naging hatol ng hari bilang parusa sa dalawang nagkasalang anak? 3. Anong magandang katangian ang ipinakita ni Don Juan para sa kaniyang mga kapatid? 4. Bakit itinuturing na tayutay na paglilipat-wika ang saknong blg. 404? (Talakayin muna ng guro ang tayutay na paglilipat-wika sa mga mag-aaral bago ito ipasagot sa mga mag-aaral.) Pagsusuri sa iba pang taludturan na may tayutay na paglilipat-wika Pagbibigay ng pagsasanay sa pagkilala sa tayutay na paglilipat-wika 5. Sa anong hayop inihalintulad ng may-akda si Don Pedro? Sang-ayon ka ba sa paghahalintulad? Bakit? 6. Bakit nangamba si Don Juan nang makitang wala ang Adarna sa hawla?  nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga pang-uri Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay:  naibubuod ang kinahinatnan ng mga pangyayari sa aralin gamit ang Flow Chart

B.

C.

natatalakay ang mga tanong/gawain na: a. Bakit hindi mabuti ang mainggit sa kapwa? Ipaliwanag. b. Maglahad ng isang pangyayaring napanood o nabasa na nagpapakita ng naging sanhi at bunga ng pagkainggit sa kapwa. c. May kabutihan bang naidudulot ang inggit? Ano naming kasamaan ang naidudulot nito? d. Magbigay ng isang pangyayari kung saan ang pagkainggit ay nagiging positibo o nagbubunga ng mabuti. e. Kung ikaw si Haring Fernando,pagkakatiwalaan mo pa ba ang iyong dalawang anak na nagkasala? Bakit? f. May pagkakataon bang nakadarama ka ng inggit sa iyong kapatid o sa ibang tao? Paano mo ito pinaglalabanan? g. Bakit hindi dapat magtiwala nang lubos sa tao?

D.

Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa mga dapat tandaan sa pakikipanayam at mga gabay na tanong tungkol dito.) Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pag-uulat sa ginawang pakikipanayam  nakapag-uulat sa ginawang pakikipanayam sa limang (5) kamag-aral tungkol sa mga kasamaan at kabutihang maaaring idulot ng inggit sa kapwa  nakapag-uulat sa klase ng kinalabasan ng panayam

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Sipi ng mga tanong na kakailanganin sa panayam Sipi ng mga istratehiya Mga kraytirya sa pagbuo ng kraytirya sa pakikipanayam

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 14: Sa Bundok ng Armenya (Saknong Blg. 442-476) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging kalagayan ng tatlong Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi prinsipe sa Bundok ng Armenya ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Nakatutulong ang kagandahan ng kapaligiran upang mag-isip at kumilos nang Bakit kailangang pangalagaan o panatilihin ang kagandahan ng ating kapaligiran? maayos ang isang tao. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 442-476 (Sa Bundok ng Armenya)  nakapaglalarawan ng magagandang lugar sa Pilipinas    nakapagpapahayag kung paano makatutulong sa pangangalaga ng kalikasan nakapagtataya ng sarili tungkol sa mga katulad na sitwasyon sa aralin nakagagawa ng anunsyo o patalastas (advertisement) tungkol sa wastong pangangalaga sa kapaligiran/kalikasan

Inaasahang Pagganap: Paggawa ng anunsyo o patalastas (advertisement) tungkol sa wastong pangangalaga sa kapaligiran/ kalikasan

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagtalakay sa kagandahan ng magagandang lugar sa Pilipinas.

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa ginawang anunsiyo o patalastas batay sa mga kraytirya: A. Malikhain

pagbibigay kahulugan sa pagmamahal ng pangunahing tauhan sa kaniyang mga kapatid. pagpapahayag ng saloobin tungkol sa kapintasan o kahinaan ng tauhan. pagpapahayag kung paano makatutulong ang kalikasan sa sangkatauhan. pagbabahagi kung paano makatutulong sa wastong pangangalaga sa kagandahan ng kalikasan ang isang mag-aaral. paggawa ng anunsiyo o patalastas tungkol sa wastong pangangalaga sa kapaligiran/ kalikasan.

B. Orihinal C. Angkop sa paksa

A.

Antas 3 Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapagbibigay ng magagandang lugar sa Pilipinas at natatalakay ang kagandahan ng mga ito (Maaari nang maghanda ang guro ng larawan ng magagandang lugar sa Pilipinas gamit ang slides at projector.) A. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng pangkatang pag-uugnay nito sa karanasan ng mag-aaral (kolaboratibong gawain) Pangkat 1: Ilalahad ang kahalagahan ng kalikasan gamit ang band wagon.

Pangkat 2: Isasalaysay ang mga pangyayaring may kinalaman sa kalikasan. Maaaring positibo o negatibo. Gawin ito sa paraang pagbabalita. Pangkat 3: Ilalahad ang mga bagay na dapat gawin upang mapangalagaan ang kalikasan gamit ang Tree Map.

Pangkat 4: Ibibigay ng pangkat ang mga suliraning kinakaharap ng kalikasan at ang epekto nito sa mga tao gamit ang Herringbone Technique Pangkat 5: Tatalakayin ang mga solusyon sa mga suliraning inilahad ng Pangkat 4   nakapaglalahad ng puna o feedback para sa kolaboratibong gawain ng mga mag-aaral nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng mga tanong na: 1. Anong uri ng tayutay ang ginamit sa saknong blg. 448? 2. Bakit minabuti ni Don Juan na mamalagi na lamang sa Armenya? 3. Ano ang iyong maibibigay na kahulugan sa pagbabago sa himig ng pananalita ni Don Pedro sa saknong blg. 464? nakabubuo ng mga salita mula sa titulong Bundok ng Armenya

C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  naibubuod ang aralin gamit ang Fan Fact Analyzer (Gawin itong pangkatan)

Pagkakasunud-sunod ng mga Pangyayari

Tagpuan/Tauhan

Pagpapahalagang Pilipino

malayang natatalakay ang mga tanong/gawain na: 1. Ano ang dahilan at tumakas si Don Juan patungong Armenya? 2. Kapintasan ba o kahinaan ni Don Juan ang tapat na pagmamahal sa kaniyang mga kapatid? Ipaliwanag. 3. Ipahayag ang kagandahan ng Armenya sa pamamagitan ng paglalarawan dito gamit ang iba‟t ibang uri ng pang-uri. 4. Marami sa mga lugar sa kasalukuyan ang tuluyan nang nasira dulot ng industriyalisasyon. Paano ka makatutulong sa pagpapanatili ng kagandahan ng ating kalikasan/kapaligiran? 5. Nabibigyan ng ebalwasyon ang sarili batay sa araling tinalakay. 6. Talakayin kung bakit kailangang pangalagaan o panatilihin ang kagandahan ng kapaligiran. (Ipakitang muli ang magagandang lugar sa Pilipinas o ang kapaligiran habang tinatalakay ito ng mag-aaral.)

D. Paglalapat : (Magbigay ng input tungkol sa anunsyo o patalastas kung paano ito isasagawa at ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa nito.) Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ang kraytirya sa paggawa ng anunsiyo.  nakagagawa ng anunsiyo o patalastas tungkol sa wastong pangangalaga sa kapaligiran at sa kalikasan. (Pumili ng mag-aaral na magpapaliwanag/magtatanghal sa kanyang/kanilang ginawa. Maaaring ipagawang indibidwal o pangkatang gawain. Indibidwal kung patalastas na pa-poster, pangkatan kung pagsasakilos ang patalastas.) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga larawan sa slides ng power point Mga kraytirya sa paggawa ng patalastas Mga kakailanganing kagamitan sa paggawa ng poster Projector

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 15: Ang Mahiwagang Balon (Saknong Blg. 477-506) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagkakaiba ng ugali ng tatlong Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi prinsipe sa pagharap sa mga pagsubok sa pamamagitan ng balon bilang ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. simbolismo. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang sinimulang gawain ay dapat na tapusin, ugaling ningas-kugon Baki thindi dapat panatilihin ang ugaling ningas-kuson? ay di-dapat pairalin. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 477-506 ( Ang Mahiwagang Balon)  nakapag-uugnay sa buhay o gawain ng isang tao ang paksa ng aralin  nakapagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagtatapos sa isang gawain  nagagamit sa pangungusap ng mga malalalim na piling salita sa aralin  nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa paksa ng aralin Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbuo ng isang interpretasyon Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ibinigay na pagpapakahulugan sa maaaring isinasagisag pagpapaliwanag sa kaisipang ningas-kugon. batay sa mga kraytirya: ng mahiwagang balon sa kasalukuyan pagbibigay ng kahulugan o pahiwatig ng isang saknong ng aralin na iuugnay A. Angkop sa aralin sa sariling karanasan. pagpapahayag ng pananaw tungkol sa katotohanan na walang kasiyahan B. Tiwala sa sarili habang iniuulat sa buhay ang tao. ang nabuong interpretasyon pagpapahayag ng naging damdamin ukol sa nasimulang gawaing „di natapos. pag-uugnay ng naging damdamin sa isang tauhan sa aralin nang makamit na niya ang kaniyang layunin. pagbibigay ng sariling kahulugan o interpretasyon tungkol sa paksa ng aralin.

A.

Antas 3 Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad kung ano ang kaisipang ipinahihiwatig ng kaisipang “ningas kugon” at ang kaugnayan nito sa buhay o gawain ng isang tao Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagtatapos sa isang gawain gamit ang Thinking Map

B.

KAHALAGAHAN

  

maayos na nabibigkas ang saknong blg. 477-506 sa masining na paraan. ( Ibigay ito bilang takdang aralin ng mga mag-aaral.) upang mapaghandaan ang gagawing pagtatanghal na maaaring sabayang bigkas o sabayang pagbasa.) nakapagpapaliwanag sa mga pahayag na may pagmamalabis o eksaherasyon sa saknong blg. 479 nakabubuo ng kahulugan ng mga piling salita sa aralin at nagagamit ang mga ito sa pangungusap

C.

Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  naibubuod ang aralin sa pamamagitan nang pagguhit ng larawan sa mga pangyayari. (Maaari itong gawing pangkatan.)  natatalakay ang mga tanong/gawain: a. Ano ang kaibahan ni Don Juan sa dalawa niyang kapatid? b. Ano ang nais iparating ng huling saknong ng aralin? c. Totoo bang walang kasiyahan sa buhay ang tao? Nakaranas ka na ba na hindi ka nasiyahan sa buhay, anong sitwasyon ito? d. May nasimulan ka na bang gawain na hindi natapos? Ano ang naging damdamin mo ukol dito? Iugnay ang kasagutan sa naging damdamin ni Don Juan nang lumusong siya sa balon. e. Ang tao ay sadyang mapanaliksik. Nakatutulong ba sa buhay ng tao ang katangiang ito? Sa paanong paraan?  nakapagbibigay ng mungkahi kung bakit hindi dapat panatilihin ang ugaling ningas-kugon

Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng mga dapat tandaan sa pagbibigay ng interpretasyon at pagsasalaysay.) Ang mag-aaral ay:  nakakabubuo ng mga kraytirya sa pagbibigay ng sariling interpretasyon at pagsasalaysay  nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa mahiwagang balon na binanggit sa aralin Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Kagamitan sa pagbubuo ng larawan Larawan ng mga pangyayari sa aralin

D.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 16: Ang Unang Babaeng Nagpatibok sa Puso ni Don Juan, Si Donya Juana Bilang ng araw/sesyon: 1 (Saknong Blg. 507-566) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa damdamin ng mga taong Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi nagmamahal. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Lahat ay gagawin ng taong nagmamahal para sa kaniyang minamahal kahit ang Paano nasusukat ang tunay at tapat na pagmamahal? maging kapalit pa nito ay ang sariling buhay. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 507-566  nakapagbibigay ng pahiwatig sa mga bagay na sumisimbolo sa pagmamahal ( Si Don Juan at Donya Juana - AngPagtatagpo)  nakapagpapaliwanag sa kahulugan ng “pagmamahal sa unang pagtatagpo”  nakapag-uugnay ng salawikain sa tunay na buhay na may kaugnayan sa araling tinalakay  nakapagsasaliksik ng isang awiting hango sa kasalukuyan na may kaugnayan sa tema ng aralin Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbibigay ng sariling Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa pagbibigay ng kahulugan interpretasyon sa awiting may pagbibigay at pagpapaliwanag sa isang bagay na sumisimbolo sa pagmamahal. sa awiting sinaliksik batay sa mga kaugnayan sa tema pagibigay kahulugan sa “pagmamahal sa unang pagtatagpo” sa naging kasaysayan ng kraytirya: ng saknong blg. 507 mga tauhan sa aralin at ang naging damdamin sa mga ito. paglalahad sa pangunahing pangyayari na nagbigay ng lakas ng loob sa tauhan upang A. Angkop sa tema ng aralin sagupain at talunin ang katunggali na inilahad sa aralin. paghahambing sa makabagong literatura ng katauhan ng pangunahing tauhan B. Modernong awitin at ng pantulong na tauhan. pag-uugnay ng kasabihan sa isang pangyayari na inilahad sa aralin sa buhay ng tauhan C. Angkop ang pagpapakahulugan at ng sarili. pagbibigay ng kahulugan ng nilalaman ng awiting sinaliksik.

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  naiuugnay ang isang bagay bilang isan simbolo pagmamahal Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng pagsasalaysay tungkol sa natuklasan sa larangan ng pag-ibig  nakapagtatanghal ng sabayang pagbigkas sa saknong blg. 507-566  nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na: a. Ano ang katangian na ipinakita ni Don Juan nang nagpumilit siyang lumusong sa mahiwagang balon? b. Ano ang katangian ng isang babae ang ipinahihiwatig sa saknong blg. 522? c. Ano ang damdamin na mararamdaman mula sa saknong blg. 523 hanggang 527? d. Ano ang ibig ipakahulugan ng saknong blg. 565?  nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  nakapaglalagom ng aralin sa pamamagitan ng Story Grammar Tauhan Panahon Tagpuan

B.

C.

Panimula Suliranin Reaksyon

Wakas

Layunin Ginawa/Binabalak Resulta/Kinahinatnan

malayang nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong/gawain na: a. Bakit masasabing “pag-ibig sa unang pagtatagpo” ang kasaysayan nina Don Juan at Donya Juana? b. Bakit natutuwa pa ang higante nang malamang may ibang taong kasama si Donya Juana? c. Ano ang nagbigay ng lakas ng loob kay Don Juan upang sagupain at talunin ang higante? d. Sa makabagong literatura o pelikula, saan maihahambing ang mga katauhan ni Don Juan at ng higante gayundin ang ginawa nilang paglalaban? Ilahad. e. Iugnay ang pagkapanalo ni Don Juan sa sagupaan sa kasabihang “Walang malaking nakapupuwing.” f. Paano nasusukat ang tunay na pag-ibig? Isulat ito sa tulong ng TARGET. Ilahad ang pagkakasunud-sunod ayon sa sariling pananaw.

1 2 3 4

D.

Paglalapat : (Bigyan ng impormasyon ang mag-aaral tungkol sa awit na gagawan ng pananaliksik.) Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa pagpapakahulugan sa awit na sinaliksik  nakapagsasaliksik ng tungkol sa isang awit sa kasalukuyan na may kaugnayan sa tema ng aralin. Bigyan ng sariling pagpapakahulugan ang nilalaman ng napiling awit

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Sipi ng awiting may kaugnayan sa tema ng aralin Mga kraytirya sa pagtataya sa gawain

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 17 : Si Donya Leonora at ang Serpyente (Saknong Bilang 567-650) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi ng katatagan ng pagmamahal sa gitna ng mga pagsubok. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Lahat ng pagsubok ay kakayanin ng isang tao nang dahil sa pagmamahal. Paano masusubok ang katapatan ng pag-ibig ng isang tao? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 567-650 (Si Donya Leonora at ang Serpyente)  nakapagsasatao sa dumating na pagsubok sa isang tao nang dahil sa pagmamahal  nakauunawa sa mga piling saknong sa pamamagitan ng pagpapaliwanag  nakapaglalahad ng damdamin habang binabasa ang mga saknong  nakagagawa ng akrostik mula sa salitang pag-ibig Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbuo ng akrostik mula sa salitang Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang akrostik pag-ibig. sa pamamagitan ng mga kraytirya: pagpapaliwanag sa ipinahihiwatig ng mga pangyayari sa ipinakitang pagsasatao tungkol sa mga pagsubok na naranasan ng tao dahil sa pagmamahal. A. Akma ang kahulugan paghahahambing sa nangyaring labanan na ipinakita sa aralin sa isa sa mga napanood na palabas sa telebisyon o pelikula o kay naman ay sa nabasang aralin. pagbibigay ng interpretasyon sa ginawang paghahambing sa mga pangyayari sa aralin sa isa sa mga napanood na palabas sa telebisyon o pelikula o sa nabasang akda. paglalahad ng sariling pasya kung itataya ang buhay alang-alang sa taong minamahal. pagpapahayag ng naging damdamin habang binabasa ang mga saknong. paggawa ng akrostik mula sa salitang pag-ibig at bibigyan ito ng sariling kahulugan B. Pagkamalikhain C. May kaugnayan sa tema ng aralin D. Orihinal

Antas 3

A.

Pagtuklas :
Ang mag-aaral ay:    nakapagtatanghal ng isang dula-dulaan na nagpapakita ng mga pagsubok na naranasan ng isang tao dahil sa pagmamahal nakapagbibigay ng reaksyon sa naganap na pagtatanghal natatalakay ang isinagawang pagtatanghal

B.

Paglinang:
Ang mag-aaral ay:  nabibigkas ang saknong blg. 567-650 sa pamamagitan ng Intonational Reading Pangkat 1: tonong natatakot Pangkat 2: tonong natutuwa Pangkat 3: tonong nalulungkot Pangkat 4: normal na tono natatalakay ang mga tanong upang malinang ang kaalaman sa aralin: a. Anong kahinaan ni Don Juan ang magpapatunay mula sa saknong blg. 583? b. Makatwiran bang umibig si Don Juan kay Donya Leonora gayong may pangako siyang binitiwan kay Donya Juana? c. Ano ang nais ipakahulugan ng saknong blg. 611-612? d. Ano ang dalawang bagay na nakatulong sa pakikipaglaban ni Don Juan? nakapagbibigay-kahulugan sa mga tayutay sa loob ng mga piling saknong sa aralin

C.

Pagpapalalim :
Ang mag-aaral ay:  natatalakay ang mga tanong/gawain: a. Nang magkita at mapaibig si Don Juan kay Prinsesa Leonora, maituturing bang pag-ibig sa unang pagkikita ang naramdaman nila sa isa‟t isa? Patunayan. b. Ano ang maaaring naging dahilan at agad na naniwala si Donya Leonora sa pakiusap ni Don Juan gayong noon lamang sila nagkita? c. Ihambing ang paglalaban nina Don Juan at ng serpyente sa isa sa mga napanood na teleserye o pelikula o kaya naman ay sa nabasang akda. d. Itataya mo rin ba ang iyong buhay alang-alang sa taong iyong minamahal? Bakit? e. Isulat kung ano ang naramdaman mo habang binabasa ang mga saknong kaugnay ng aralin. Magsimula sa pinakapayak na emosyon patungo sa pinakamasidhi. f. Paano masusubok ang katapatan ng pagmamahal ng isang tao? (Ipatalakay ito sa mag-aaral sa pamamagitan ng pag-uulat sa ginawang panayam na may kaugnayan sa tanong na ito. Paghandain ang mag-aaral ng mga tanong para sa gagawing panayam. )

D.

Paglalapat : (Iminumungkahi sa gurong ibigay ang mga paraan sa paggawa ng akrostik at ang mga kakailanganin sa paggawa nito.)
Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa paggawa ng akrostik  nakagagawa ng akrostik mula sa salitang PAG-IBIG at naiuulat ito sa klase pagkatapos

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Kartolina, Pandikit, Gunting Mga kraytirya sa paggawa ng akrostik

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 18: Ang Muling Pagtataksil kay Don Juan (Saknong Blg. 651-680) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mabuting naidudulot ng labis Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling na pagmamahal bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Hindi masamang magmahal, dapat lamang, alam ang hangganan o limitasyon nito. Bakit hindi nakabubuti ang labis na pagmamahal? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 651-680  nakapagpapahayag ng pananaw sa nagiging magkaribal sa pag-ibig ng (Ang Muling Pagtataksil kay Don Juan) magkapatid  nakapagbibigay ng pananaw ukol sa isang napiling sitwasyon sa aralin  napangangatwiranan ang uri ng pagmamahal na dapat manaig sa sarili kung sakaling iibig  nakapagtatanghal ng monologo na nagpapakita ng damdaming nakikiusap

Inaasahang Pagganap: Pagtatanghal ng monologo na nagpapakita ng damdaming may pagkakatulad sa damdamin ng piling tauhan sa akda.

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng awiting naglalahad nang labis na pagmamahal ng isang tao. paglalarawan sa uri ng pagmamahal na namamayani sa mga tauhan sa aralin at pag-uugnay sa kasalukuyang pangyayaring kanilang nasaksihan. pagpapahayag ng pananaw tungkol sa magkapatid na nagiging magkaribal sa larangan ng pag-ibig. pagpapahayag ng sariling saloobin kung paano umibig o ibigin. paglalahad at pagpapaliwanag sa magiging damdamin sa isang tauhan nagtaksil na inilahad sa aralin. pagtatanghal ng monologo na nakikiusap kay Don Pedro na huwag pagtaksilan si Don Juan. Antas 3

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na monologo batay sa mga kraytirya: A. May kaugnyan sa paksa B. Orihinal C. May angkop na tinig, wastong tindig at kumpas

A.

Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapag-uugnay ng sariling karanasan o sa taong kilala nila sa awiting “Bakit Labis kitang Mahal” (Iminumungkahing iparinig ito ng guro sa mag-aaral gamit ang cd/dvd player o cassette player.)  napahahalagahan ang awit sa pamamagitan ng malayang talakayan Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapag-uulat ng aralin sa masining na paraan  natatalakay ang mga tanong na lilinang sa kaalaman sa aralin: a. Ano ang masasabi sa kawalan ng reaksyon ni Donya Juana sa pag-iibigan nina Don Juan at Donya Leonora? b. Bakit tiyak na magiging malubha ang kalagayan ni Don Juan sa pagkahulog niya sa balon?  nakabubuo ng talata gamit ang mga piling salita sa aralin.

B.

C.

Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng paghahambing sa katangian ni Don Juan at ni Don Pedro bilang mangingibig (Gumamit ng graphic organizer sa gawaing ito. Maaaring iba‟t ibang istratehiya sa bawat aralin.)

Don Juan

Paghahambing

Don Pedro
  nakapag-uulat ng ginawang pagbubuod (pangkatan)

B

malayang nakikiisa sa talakayan sa pagsagot sa mga tanong: a. Paano ilalarawan ang pagmamahal ng mga tauhan sa isa‟t isa? b. Ano ang iyong pananaw sa pangyayaring ang magkapatid ay nagiging magkaribal sa larangan ng pag-ibig? c. Sa pag-ibig lamang ba nais pagtagumpayan ni Don Pedro si Don Juan? Ipaliwanag ang sagot. d. Kung ikaw si Prinsesa Leonora, maniniwala ka ba sa mga pangako ni Don Pedro matapos mong masaksihan ang kaniyang kataksilan sa kaniyang kapatid? Ipaliwanag ang sagot.

nakapagbibigay ng reaksyon sa tanong na: “Nakabubuti ba ang labis na pagmamahal” Gamitin ang Visual Display of Text.

Nakabubuti ba ang labis na Pagmamahal?

Sang-Ayon

Di Sang-Ayon

Konklusyon D.

Paglalapat : (Muling pahalagahan at talakayin ang ginawang monologo.) Ang mag-aaral ay:  nakasusulat ng gagawing monologo  nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa itatanghal na monologo  nakapagtatanghal ng ginawang monologo na nakikiusap kay Don Pedro na huwag pagtaksilan si Don Juan  nakapagbibigay ng feedback sa ginawang pagtatanghal

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets cd/vcd player/casette player Mga kraytirya sa pagtatanghal ng monologo

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 19: Ang Kahilingan ni Donya Leonora sa Hari ng Berbanya (Saknong Blg. 681-725) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa damdamin ng mga tauhan sa bahaging ito Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi ng aralin. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Isa sa mga biyayang ipinagkaloob sa tao ng Diyos ay ang pagkakaroon ng damdamin, Bakit kailangang isaalang-alang ang damdamin ng ibang tao? kaya‟t dapat natin itong pahalagahan at igalang. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 681-725 (Ang Kahilingan ni Donya Leonora sa Hari ng Berbanya)  nakapagpapakita ng iba‟t ibang uri ng emosyon at ang kahalagahan nito sa tao  nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salita sa aralin  nakapagpapahayag ng opinyon tungkol sa panaginip  nakapagpapakita ng masining na pagkukuwento Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagtatanghal ng masining Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang pagtatanghal sa masining pagpapakita at paglalahad ng kahalagahan ng iba‟t ibang uri ng emosyon. na pagkukuwento tungkol na pagkukuwento batay sa mga kraytirya: paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa panaginip. sa isang pangyayari o karanasan A. Kaangkupan sa paksa paglaIahad ng dapat maging damdamin o reaksyon kapag nakaranas ng masamang na nagpapakita ng malalim na pagkaunawa sa damdamin panaginip. B. Nagpapakita ng malalim na pag-unawa pagbibigay ng sariling interpretasyon sa kahulugan ng salitang premonisyon/pangitain. ng kapwa. pagpapahayag ng saloobin tungkol sa isang sitwasyong may kaugnayan sa aralin. C. Malikhain pagtatanghal ng isang masining na pagkukuwento. D. Taglay ang mga elemento ng masining na pagkukuwento

Antas 3 A. Pagtuklas: Ang mag-aaral ay:  nakapagpapakita ng iba‟t ibang emosyon sa pamamagitan ng facial expression  natatalakay ang kahalagahan ng mga emosyong ipinakita B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapagtatanghal ng sabayang pagbigkas. (Angkupan ito ng wastong pagkumpas.)  nalilinang ang payak na kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na “Sa iyong palagay, anong uri ng kapatid si Donya Juan batay sa mga pangyayari matapos silang makarating sa Berbanya?  nakapagbibigay-kahulugan ang mga piling salita sa aralin at nagagamit ang mga ito sa pangungusap C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad ng kabuuan ng aralin sa pamamagitan ng Eye Witness Balita.  nakasasagot sa mga tanong: 1. Naniniwala ka ba na maaaring magkatotoo ang isang panaginip? Bakit? 2. Ano ang dapat maging damdamin o reaksyon kapag nakaranas ng isang masamang panaginip? Bakit? 3. Hanapin sa diksyonaryo ang kahulugan ng salitang premonisyon. Ito kaya ang naranasan ng hari sa kaniyang panaginip? 4. Pumili ng sitwasyon na may hindi magangdang bunga na tinalakay sa aralin at isulat ang iyong reaksyon ukol dito. Isulat din kung paano ito haharapin kung ikaw ay isa sa mga tauhan. 5. Bakit hindi ganap ang kaligayahan ng hari sa pagbabalik ng dalawang anak? Bilang isang magulang, masisisi ba siya kung magkaroon man siya ng ganitong damdamin? Ipaliwanag ang sagot. 6. Sa iyong palagay, bakit hinayaan na nina Prinsesa Leonora at Prinsesa Juana ang pagsisinungaling ng magkakapatid? 7. Bakit kailangang isaalang-alang ang damdamin ng ibang tao sa pagkilos at paggawa ng desisyon? (Maaaring dagdagan ang mga tanong na lilinang sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral.) D. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagtatanghal ng masining na pagkukuwento.) Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa itatanghal na masining na pagkukuwento  nakapagtatanghal ng masining na pagkukuwento tungkol sa isang pangyayari o karanasan kung saan naipakikita ang pag-unawa sa damdamin ng kapwa  nakapagtatanghal ng masining na pagkukuwento  nakapagbibigay ng feedback o puna sa ipinakitang pagkukwento ng bawat pangkat

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagtatanghal ng masining na pagkukuwento Sipi tungkol sa masining na paraan ng pagkukuwento

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 20: Ang Habilin sa Mahiwagang Lobo (Saknong Blg. 726-748) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi sa pag-aarugang ginawa ng lobo kay Don Juan nang ayon ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa bilin ni Donya Leonora. sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Naliligtas sa kapahamakan ang mga taong may busilak Bakit kailangang panatilihin ang kabutihan sa kapwa? o mabuting kalooban. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 726-748 (Ang Habilin sa Mahiwagang Lobo)  nakapaglalahad ng mga impormasyon at karanasang nakuha sa pakikipanayam  nakapagbibigay ng kahulugan sa ilang salitang ginamit sa aralin  nakapagpapahayag kung paano ipinakikita ang pagtanaw ng utang na loob sa isang tao Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagtatanghal sa madulang pagbasa Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa itinanghal na madulang pagpapahalaga sa isang tao sa pamayanan na kilala sa kaniyang kabutihan. ng mga piling saknong sa aralin pagbasa batay sa mga kraytirya: paglalahad ng mga nakuhang impormasyon sa taong kinapanayam na kilala sa kaniyang kabutihan. A. Angkop sa tema ng aralin pagsusuri sa naging kilos ng pangunahing tauhan sa aralin. pagpapahayag kung paano ipinakikita ang pagtanaw ng utang na loob sa taong nakagawa B. Mahusay ang pagkakabigkas ng kabutihan. pagbabahagi ng naging damdamin sa ginawa ng lobo sa pangunahing tauhan kahit ito‟y „di niya kalahi. pagtatanghal ng madulang pagbasa ng mga saknong sa bahaging ito ng akda.

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapagsasagawa ng panayam sa isang tao sa sariling lugar na kilala dahil sa taglay nitong kabutihang loob. Isulat ang mga impormasyon tungkol sa kaniya sa pamamagitan ng Character Profile. (Magkaroon ang mag-aaral ng souvenir photo habang isinasagawa ang pakikipanayam.)  nakapaglalahad sa klase ng nagawang panayam B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng aralin sa pamamagitan ng istratehiyang RAC (Read As you Comprehend) Pagkatapos, talakayin ang nilalaman ng saknong na binasa. (Hatiin ang saknong para sa limang (5) pangkat ng mga mag-aaral.)  nakapagbibigay ng kahulugan sa ilang salita sa aralin C. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay:  naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng sequence organizer
P1 P2 P3 P4 P5

malayang natatalakay ang mga tanong/gawain: 1. 2. 3. 4. 5.

Makatarungan ba ang ginawang pangunguha nang walang paalam ng lobo alang-alang kay Don Juan? Pangatwiranan ang sagot. Paano ipinakita ni Don Juan ang pagpapasalamat sa engkantadong lobo na tumulong sa kaniya? Paano mo ipinakikita ang pagtanaw ng utang na loob sa isang taong nakagawa sa iyo ng kabutihan? Ano ang pinatutunayan sa pagkatao ni Don Juan na likas ang pagkagiliw sa kaniya ng lobo? Ipagpalagay na ikaw ang lobo, ano ang nais mong sabihin sa tagapagbantay ng balon upang makakuha ka ng tubig at hindi mo na kailangan pang mang-umit. 6. Bakit kailangang panatilihin ang kabutihan sa kapwa? D. Paglalapat : (Magbigay ng input tungkol sa madulang pagbasa.) Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing madulang pagbasa  nakapagtatanghal ng madulang pagbasa sa ilang piling saknong sa araling tatalakayin na sasalamin sa mahahalagang kaisipan tungkol sa pagtulong sa kapwa  nakapaglalahad ng puna sa pagtatanghal na mga kamag-aral

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Camera, Larawan Mga kraytirya sa pagtataya ng gawain

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 21: Ang Payo ng Ibong Adarna kay Don Juan (Saknong Blg. 744-778) Bilang ng araw/sesyon: Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kabutihang dulot ng may nagbibigay Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi ng payo. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Makinig sa payo at pangaral ng mga nakatatanda sa atin upang matagumpay na Bakit kailangan nating makinig sa payo ng mga nakatatanda sa atin? makamit ang ating mga layunin. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 744-778  nakasusulat ng liham na nagbibigay ng payo sa kanyang kaibigan at (Ang payo ng Ibong Adarna kay Don Juan) naibabahagi ito sa klase  nakapagbibigay ng sariling ideya at opinyon ukol sa aralin  nakasusulat ng liham na nagbibigay payo Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsulat ng liham Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa pagsulat ng liham na pagpapaliwanag sa salawikaing, “Sa Kabila ng mga ulap ay may humahawing liwanag. » na nagbibigay payo nagbibigay ng payo batay sa mga kraytirya: pagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa ginawang pagsunod ni Don Juan sa payo o mungkahi ng Ibong Adarna. A. Angkop sa aralin o paksa pagpapahayag ng saloobin tungkol sa sitwasyon ni Don Juan na nagtiwala sa Ibong Adarna. pagpapahayag ng mabuti at masamang maaaring idulot ng pagsunod ni Don Juan sa payo B. Gumamit ng tamang bantas ng Ibong Adarna. pagpapahayag kung paano nakatutulong ang pagtanggap o pagtanggi sa payo sa pag-unlad C. Kaayusan at kaangkupan ng mga ng pagkatao. salita at pangungusap na ginamit pagsulat ng liham na nagbibigay payo.

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapagbabahagi ng sariling karanasan ukol sa isinulat na liham na nagbibigay payo sa kanilang kaibigan (Magbigay ng sapat na panahon sa gawaing ito. Gawing kolaboratibo ang gawaing ito at sa bawat pangkat ay may tatayong dalawang interbyuwer gaya ng ilang talk shows sa telebisyon) B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nababasa ng mga saknong blg. 749-778 sa pamamagitan nang maayos at wastong sabayang pagbasa. (Gawin itong kolaboratibong gawain)  nasasagot ang sumusunod na tanong: a. Ano ang uri ng tayutay ang ginamit sa saknong blg. 755? b. Ano ang layunin ng ibong Adarna sa pagpapayo nito kay Don Juan na limutin na si Donya Leonora? c. Bakit maiututuring na tayutay na pagmamalabis ang saknong blg. 771? d. Ipaliwanag ang magandang kaisipang nakapaloob sa saknong blg. 777.  nakapagbibigay ng kahulugan ng ilang salitang ginamit sa aralin. C. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay:  naibubuod ang binasang mga saknong sa aralin. (Gawin itong pangkatan, pagdugtung-dugtungin ang sagot at ipabasa sa klase.)  napalalalim ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga na tanong/gawain: a. Ipaliwanag ang kasabihang,”Sa kabila ng mga ulap ay may humahawing liwanag.” b. Matatawag bang pagtataksil kay Prinsesa Leonora ang pagsunod ni Don Juan sa payo ng ibong Adarna? Patunayan. c. Kung ikaw si Don Juan, magtitiwala ka ba sa ibong Adarna at susundin ang payo nito? Bakit? d. Ipahayag ang mabuti at masamang maaaring idulot ng pagsunod ni Don Juan sa payo ng ibong Adarna. e. Katulad ka ba ni Don Juan na madaling tumanggap ng payo? Paano nakatutulong ang pagtanggap o pagtanggi sa payo sa pag-unlad ng pagkatao? f. Bakit kailangang makinig sa payo ng mga nakatatanda? D. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa pagsulat ng liham na nagbibigay ng payo.) Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isusulat na liham na nagbibigay ng payo  nakasusulat ng liham na nagbibigay ng payo

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Crossword Puzzle Props,cassette/ microphone,vcd/dvd player Mga kraytirya sa pagsasagawa ng dulang panradyo Mga hakbangin sa pagsasagawa ng dulang panradyo

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aaralin 22: Ang Panaghoy ni Donya Leonora (Saknong Blg. 779-794) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagtupad sa isang Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi pangako. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Iwasang mangako kung hindi ito kayang tuparin Bakit marami ang nakalilimot sa pangako? nang maiwasan ang makasakit ng damdamin. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 779-794 (Ang Panaghoy ni Donya Leonora)  nakapagbibigay kahulugan sa siniping awiting Pilipino na may tema tungkol sa pag ibig    masining na nakapag-uulat ng aralin nakapagpapaliwanag ng matatalinhagang pahayag nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa paraang pasulat tungkol sa isang awiting banyaga

Inaasahang Pagganap: Pagbibigay ng sariling interpretasyon sa isang awiting banyaga

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag sa mga dahilan ng pagdadalamhati ng tauhansa aralin. pagbibigay ng pananaw tungkol sa payo ng ibong Adarna sa tauhan. pagbabahagi ng saloobin sa ginawa ng mga ibang tauhan hinggil sa kinahinatnan ng pangunahing tauhan.. paglalahad ng opinyon kung nangyayai pa ba sa kasalukuyan ang paghihintay nang walang katiyakan sa pagbabalik ng isang minamahal. pagbabahagi ng pangako sa mahal sa buhay na hindi natupad at ang ginawang solusyon ukol dito. pagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa isang awiting banyaga. Antas 3

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pagsulat ng pagpapakahulugan sa awiting banyaga batay sa mga kraytirya: A. Angkop sa paksa o aralin B. Mahusay na pagpapakahulugan C. Napapanahon D. Paggamit ng mga angkop na salita E. Kalinawan

A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapagbibigay kahulugan sa isang awiting Pilipino B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakababasa ng saknong blg. 779-794 sa paraang marahan at madamdamin  nakapagpaliliwanag nang maikli ngunit malinaw sa matatalinghagang pahayag sa aralin C. Pagpapalalim : Ang mga mag-aaral ay:  naibubuod ang saknong blg. 779-794 sa pamamagitan ng paggamit ng iba‟t ibang istratehiya. (Gawin itong paligsahan at pangkatang gawain. Ibigay na ito bilang takdang aralin upang mapaghandaan ng bawat pangkat.)

 

nakabubuo ng sintesis sa pamamagitan nang pagpupuno sa pahayag na “Isang karanasang nadagdag sa aking buhay …” malayang natatalakay ang mga tanong: 1. Bakit labis na nagdadalamhati si Donya Leonora? 2. Makatwiran bang sundin ni Don Juan ang payo ng ibong Adarna gayong ipinangako na niya ang kaniyang pag-ibig sa ibang babae? Ipaliwanag ang sagot. 3. Kung sakaling matutong magmahal si Don Juan sa iba, sa iyong palagay, dapat sisihin:si Don Pedro, ang ibong Adarna, o ang kaniyang sarili? Bakit? 4. Nangyayari pa ba sa kasalukuyan ang paghihintay nang walang katiyakan sa pagbabalik ng isang minamahal? Magbigay ng halimbawa. 5. May pangako ka ba sa iyong mahal sa buhay na hindi mo natupad? Isulat ang sanhi, bunga at solusyon na ginawa mo upang mawala ang pagdaramdam sa iyo ng taong pinangakuan mo. Gumamit ng tsart sa paghahanay ng sanhi, bunga at solusyon. 6. Bakit marami ang nakalilimot sa pangako?

D. Paglalapat : Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng mga kraytirya ukol sa gagawing pagpapakahulugan  nakapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa awiting banyaga

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Sipi ng awiting Pilipino at banyaga tungkol sa pag-ibig Cassette/vcd/dvd player Mga Kraytirya sa pagpapakahulugan sa isang awiting banyaga Sipi ng mga istratehiya

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 23: Ang Paglalakbay ni Don Juan (Saknong Blg. 795- 856) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga bahaging kakikitaan ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling pagdamay sa kapwa sa oras ng kagipitan, na bagama‟t mahiwaga ay akma pa rin bahagi ng Ibong Adarn na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang sa katotohanan. angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Mahiwaga ang buhay ng tao. Paano naiiba ang tao sa iba pang nilikha sa mundo? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 795- 856 (Ang Paglalakbay ni Don Juan)  nakabubuo ng islogan tungkol sa bukas- palad na pagtulong sa kapwa  nakapagpapahayag ng sariling paniniwala o opinyon mula sa mga piling saknong sa aralin  nakapaglalapat ng kasingkahulugan at kasalungat na mga salita mula sa mga salitang inilahad  nakapagbabahagi ng mga karanasan batay sa mga hinihinging sitwasyon  nakabubuo ng mga hakbangin o pamamaraan ng tamang pagtulong sa kapwa Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasagawa ng pangkatang talakayan Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang pangkatang tungkol sa tamang pagtulong sa kapwa pagpapaliwanag sa ginawang islogan tungkol sa bukas-palad na talakayan tungkol sa tamang pagtulong sa lalo na sa panahon ng kagipitan pagtulong sa kapwa. kapwa batay sa mga kraytirya: pagsasalaysay ng mga sitwasyong hango sa akda at sariling karanasan A. Makatotohanan ukol sa mga kasabihang angkop sa aralin. B. May kaugnayan sa paksa pagbabahagi ng damdamin sa karanasan ng pangunahing tauhan C. Masining at malikhain sa pagtalakay D. Angkop na kilos at props at ang tulong na maibibigay sa kaniya. paglalahad ng magagndang kaisipan mula sa aralin. E. Angkop at malinaw na tinig pagsasagawa ng pangkatang talakayann tungkol sa tamang pagtulong sa paglalahad sa kapwa.

Antas 3
A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng islogan tungkol sa bukas-palad na pagtulong sa kapwa  nakapagbibigay ng feedback sa ginawang pagpapaliwanag sa islogan B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakababasa ng saknong blg. 795-856 nang masigla at may katamtamang lakas ng tinig. (Bigyan ang bawat pangkat ng mga tiyak na saknong na babasahin, pangkatan man o ang lahat ay sabay-sabay.)  nakatutukoy sa kasalungat at kasingkahulugan ng mga piling salita sa aralin C. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay:  nakapagtatanghal ng saknong blg. 795-856 sa pamamagitan ng madulang pagbasa at pagkatapos ay ibubuod ayon sa sariling pag-unawa  nakalalahok sa malayang talakayan: 1. Muling basahin ang saknong blg. 801-805 at ipaliwanag ang kahulugan ng binasa. 2. Magsalaysay ng mga sitwasyong hango sa akda at sariling karanasan ukol sa kasabihang angkop sa aralin. 3. Bakit masasabing may ginintuang puso ang matanda? Sa iyong palagay, mayroon pa bang katulad niya sa kasalukuyan? Patunayan. 4. Kung ikaw ang masasalubong ni Don Juan at hingan ng tulong, ano ang tulong na ibibigay mo sa kaniya bukod sa pagbibigay ng pagkain? 5. Ano ang iyong natutuhan sa aralin? 6. Paano naiiba ang tao sa iba pang nilikha sa mundo? D. Paglalapat : Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing pangkatang talakayan tungkol sa pagtulong sa kapwa  nakapagsasagawa ng pangkatang talakayan tungkol sa tamang pagtulong sa kapwa lalo na sa panahon ng kagipitan (Iminumungkahing magpanood ng isang dokumentaryo tungkol sa pagtulong sa mga naging biktima ng Bagyong Ondoy 2009 na guro ang maghahanda ng nasabing dokumentaryo.)

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Islogan at mga kagamitan sa paglikha nito/Poster Kraytirya sa pagtataya ng pangkatang talakayan Props, kagamitang biswal Vcd/dvd player/Casette player

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 24: Sa Dulo ng Paghihirap (Saknong Blg. 857-935) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kabutihang maaaring idulot ng mga Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi pagsubok sa buhay. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Magtiis sa hirap ng buhay at manalig sa Maykapal sa kabila Mas matamis ba ang tagumpay kung ito‟y pinaghirapan at pinagsumikapan? ng mga pagsubok. Patunayan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 857-935 (Sa Dulo ng Paghihirap)  nakapagbibigay ng halaga sa mga inilahad na karanasan ng isang magaaral/kakilala na sa kabila ng kapansanan ay nagkamit ng tagumpay  nakapagbibigay ng palagay o ideya ukol sa mga piling salita sa aralin  nakapag-aanalisa ng mga pahayag at sitwasyon mula sa araling tinalakay  nakaguguhit ng poster tungkol sa isa sa mga suliraning kinakaharap ng sariling pamilya o pamayanan at kung paano ito lulutasin Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:

Inaasahang Pagganap: Pagguhit ng poster tungkol sa isa sa mga suliraning kinakaharap ng sariling lugar at kung paano ito mabibigyan paglalahad sa karanasan ng isang kamag-aral na sa kabilang kapansanan ng solusyon ay nagkamit ng tagumpay at ang naging damdamin sa kaniyang dedeikasyon. pagpapaanalisa sa mga pahayag at pagpapabahagi ng naging damdamin ng mga

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa pagguhit ng poster batay sa mga kraytirya: A. May kaugnayan sa paksa B. Naglalahad ng suliranin

tauhan sa sitwasyon sa aralin. C. Kaangkupan ng solusyon pagpapaliwanag kung paano tinanggap ng pangunahing tauhan ang kasagutan ng dalawang ermitanyo tungkol sa hinahanap niyang kaharian. pagbibigay kahulugan o interpretasyon sa pahayag ng pangunahing tauhan na “pitong dusa‟t pitong hirap, bago sinapit ang hangad”. pagbabahagi ng mga pagsubok na dumating sa buhay na napagtagumpayan dahil sa pananalig sa Maykapal. pagbibigay at pagsulat ng ideya tungkol sa matinding suliraning kinakaharap ng bansa at ang solusyon dito. pagguhit ng poster na naglalarawan sa mga suliraning kinakaharap ng sariling pamilya o pamayanan at kung paano ito nilutas o lulutasin.
Antas 3 A. Pagtuklas: Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad ng karanasan ng kamag-aral/ibang tao/sarili na sa kabila sa kapansanan ay nagkamit ng tagumpay B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nababasa ang saknong bilang 857- 935 sa mahinahong paraan.Gawing madamdamin ang pagbasa sa saknong blg. 892-894  nakabubuo ng mga salita mula sa mga piling salita sa aralin C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  naibubuod ang binasang saknong gamit ang iba‟t ibang istratehiyang angkop sa aralin D. Pagkamasining

D. Paglalapat: Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isasagawang pagguhit ng poster  nakaguguhit ng poster na naglalarawan sa isa sa mga suliraning kinakaharap ng kanilang sariling pamilya o pamayanan at kung paano nilutas o lulutasin

Mga Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Tsart ng Talasalitaan Kopya ng kraytirya sa pagtataya sa gawain Lapis, kartolina, pentel pen at pangkulay Sipi ng istratehiya

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 25: Si Don Juan sa Reyno De Los Cristales (Saknong Blg. 936-987) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging bunga ng ginawang Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling pagkakamali at paghinghi ng kapatawaran ni Don Juan kay Donya Maria. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Matutong magpakumbaba at magsisi sa mga maling nagawa upang kapatawaran ay Bakit dapat humingi ng kapatawaran sa mga maling nagawa? makamit mula sa kapwa. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 936-987 (Si Don Juan sa Reyno De Los Cristales)  nakasusulat ng liham na humihingi ng paumanhin sa isang kamag-aral o kaibigan na nagawan ng kasalanan    masining na naisasalaysay ang nilalaman ng mga saknong sa aralin nakapaglalahad ng kahalagahan ng paghingi ng paumanhin nakasusulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan

Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan dahil sa pagiging mapagpakumbaba at mapagpatawad

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagsulat ng liham na humihingi ng paumanhin sa isang kamag-aral o kakilala na nagawan ng kasalanan. pagpapaliwanag sa isang sitwasyon sa aralin na naganap sa mga tauhan. pagpapahayag sa ipinahihiwatig ng piling saknong sa aralin. pagbabahagi ng pananaw tungkol sa naging gawi o kilos ng tauhan sa aralin. pagsusuri sa maaaring bunga sa pagkatao ng isang tao sa mga kasalanan; gayundin ang bunga ng pagpapatawad. pagsulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan. Antas 3

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na talambuhay batay sa mga kraytirya: A. Makatotohanan B. Angkop ang mga salitang ginamit C. Tumutugon sa mga layunin D. Sapat ang detalyeng ginamit sa pagbuo sa akda E. May kaisahan ng talata at kaayusan ng pangungusap F. Kawastuhan ng paggamit ng bantas G. Kawastuhan ng pagtatalata

A. Pagtuklas: Ang mag-aaral ay:  nakasusulat ng liham na humihingi ng paumanhin sa isang kamag-aral o kakilala na nagawan ng pagkakamali  nakapaglalahad ng naging reaksyon ng kamag-aral o kakilala na binigyan ng liham B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapagsasalaysay ng nilalaman ng saknong blg. 936-987 sa masining na paraan (isahang pagtatanghal)  nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa isinasagawang pagtatanghal ng bawat pangkat  nakapagbibigay ng kasingkahulugan ng mga piling salitang ginamit sa aralin

C. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay:  naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng istratehiyang Clothesline Story.

Tagpuan

Mga Tauhan

Pamagat

Mga Pangyayari

Kinalabasan

Wakas

      

nakapagbibigay ng mga dahilan kung bakit nagalit si Donya Maria matapos umahon mula sa paliligo nakapagpapahayag ng sariling pananaw sa ginawang paghingi ng tawad ni Don Juan kay Donya Maria upang siya‟y unawain ng dalaga naipahahayag ang ibig ipahiwatig kay Don Juan nang winika ni Donya Maria sa saknong 972 nakapagbabahagi ng pananaw sa mabilis na pagpapatawad ni Donya Maria sa kasalanan ni Don Juan sa kaniya natatalakay kung ano ang maaaring maging pagkakilala sa isang tao kung madali siyang magpatawad nasusuri ang maaaring bunga sa pagkatao ng isang tao sa mga kasalanan ; gayundin ang bunga ng pagpapatawad nakapagtatalakay kung bakit dapat humingi ng kapatawaran sa mga maling nagawa

D. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagsulat ng talambuhay.) Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng mga kraytirya sa isusulat na talambuhay  nakasusulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan dahil sa kaniyang pagiging mapagkumbaba at mapagpatawad Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Sipi ng mga kraytirya sa gagawing pagtataya sipi ng mga istratehiya ng gawain

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 26: Mga Pagsubok ni Haring Salermo (Saknong Blg. 988-1060) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling ng karamay sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Huwag mangiming ibahagi ang suliranin sa kaibigan o kamag-anak; makatutulong sila Bakit hindi dapat sarilinin ang suliranin? upang ang bigat ay mawala, at maaaring ang solusyon sa suliranin ay sa kanila magmula. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong Blg. 988-1060 (Mga Pagsubok ni Haring Salermo)  nakapag-uugnay sa sarili ng tema ng aralin  nakapagbibigay ng kaugnay na kaisipan, salita o parirala sa mga salitang ginamit sa aralin  nakapagbubuod ng araling tinalakay gamit ang iba‟t ibang istratehiya  nakapaglalarawan ng mga katangian ng tunay na kaibigan Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Paglalarawan ng mga katangian Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa paglalarawan batay sa mga ng isang tunay na kaibigan paggawa ng akronim tungkol sa salitang kaibigan. kraytirya: pagsasalaysay ng mga pangyayari sa sariling karanasan kaugnay ng kaisipang nakapaloob sa isa sa mga saknong ng aralin. A. Makatotohanan pagpapahayag ng damdamin tungkol sa naging kahinaan ng isang tauhan sa aralin. pagbabahagi ng mga paraang ginagawa sa pagharap sa mga pagsubokna ibinibigay B. Gumamit ng mga angkop na pang-uri ng kapwa. pagbibigay ng interpretasyon sa paghahambing ng katauhanni Donya Maria C. Angkop ang simbolong ginamit sa ilang tao sa kasalukuyan. sa paglalarawan paglalarawan sa mga katangian ng tunay na kaibigan sa pamamagitan ng paglikha ng simbolong makapaglalarawan sa kaniya.

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakagagawa ng akronim tungkol l sa salitang kaibigan  nakapagpapaliwanag ng ginawang akronim B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapagsasalaysay ng nilalaman ng saknong blg. 988-1060 sa pamamagitan ng pagsasadula (Gawin itong Pangkatan. Paghandain ang mga mag-aaral sa kakailanganing kasuotan at kagamitan. Ibigay itong takdang aralin ng bawat pangkat.)  nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa isinagawang pagsasadula ng bawat pangkat  nakapagbibigay ng kaugnay na kaisipan, salita o parirala sa ilang salitang ginamit sa aralin C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na istratehiya sa aralin (Bigyang-laya ang mga mag-aaral na mag-isip ng istratehiyang gagamitin sa pagbubuod.)  nakapagbibigay ng isang mahalagang kaisipang nakapaloob sa ilang saknong ng aralin at naiuugnay ito sa sariling buhay  nakapaglalahad ng unang pagsubok na ipinagawa ni Haring Salermo kay Don Juan at kung paano niya ito nalampasan  nakapaglalahad ng gagawin sa isang sitwasyon sa akda  nakapagbabahagi kung paano haharapin ang mga pagsubok na nararanasan  nakapaghahambing ng katauhan ni Donya Maria sa ilang tao sa kasalukuyang lipunan  nakapagpapahayag kung bakit hindi dapat sarilinin ang suliranin D. Paglalapat : Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang paglalarawan  nakapaglalarawan sa mga katangian ng tunay na kaibigan  nakapagbabahagi sa klase ng ginawang paglalarawan

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga gagamitin sa pagbuo ng simbolo Mga Kraytirya sa gagawing pagtataya Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 27: Pagpapatuloy ng mga Pagsubok (Saknong Blg. 1001-1285) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga kahinaan ng tao. Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Bawat isa sa atin ay may kahinaan. Paano magiging kalakasan ang ating mga kahinaan? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong 1061-1285 1001-1285 (Pagpapatuloy ng mga Pagsubok)  nakaguguhit ng isang bagay na nais makuha at paglalahad ng mga dahilan kung bakit ito ang napili    nakapagbibigay ng kasingkahulugan, kasalungat at kaugnay na kaisipan sa ilang salitang ginamit sa aralin nakapaglalahd ng mga saknong na nagpapakita ng kahinaan ng tauhan sa aralin nakasusulat ng sariling talaarawan

Inaasahang Pagganap: Pagsulat sa talaarawan ng sariling kahinaan bilang tao

Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagguhit ng isang bagay na nais na makuha. pagbuo ng sariling pananaw tungkol sa pagsubok na kinaharap ng pangunahing tauhan. pagpapaliwanag sa naranasang pagsubok ng mga tauhan sa aralin. pagtukoy at pagbigkas sa mga saknong na nagpapakita ng kahinaan ng pangunahing tauhan bilang tao. pagbabahagi ng ideya kung bakit kailangang tanggapin na may kahinaan din ang bawat isa sa atin. pagsulat ng sariling talaarawan na nagpapakita ng kahinaan bilang tao. Antas 3

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na sariling talaarawan batay sa mga kraytirya: A. Makatotohanan B. Kaangkupan ng mga salitang ginamit C. Tumutugon sa layunin D. Malinis at maayos ang pagsulat E. Wasto ang gamit ng mga bantas F. Maayos ang paggamit ng mga pangungusap G. Sapat ang mga detalyeng ginamit sa pagbuo ng pahayag

A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakaguguhit ng isang bagay na nais makuha at nailalahad sa klase kung bakit ito ang napili B. Paglinang: Ang mga mag-aaral ay:  naitatanghal nang pangkatan ang saknong blg. 1061-1285 sa pamamagitan ng iba‟t ibang paraan ng masining na pagbasa. (Bigyang-laya ang mag-aaral na mag-isip ng paraang gagamitin sa pagtatanghal).  nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat  nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong/gawain: 1. Ano ang bagong utos ng hari? Ano ang iyong masasabi sa utos na ito? 2. Ipaliwanag ang kahulugan ng saknong blg. 1114. 3. Bakit nakadama nang labis na pagkabigo at kalungkutan ang hari? 4. Bakit kinakailangang si Don Juan ang mag-utos sa mga kawal upang sila ay sumunod?

5. Ayon kay Donya Maria, ano ang pagkakaiba ng bagong pagsubok na susuungin ni Don Juan sa mga nakaraang pagsubok? 6. Paano ipinakita ni Donya Maria ang labis na pag-ibig sa prinsipe? 7. Bakit nagalit si Donya Maria kay Don Juan? 8. Ayon kay Donya Maria, sino ang nagbabalatkayong mabangis na kabayo? 9. Ano ang palatandaan na mahina at pagod na ang kabayo? nakapagbibigay ng kasingkahulugan, kasalungat at kaugnay na kaisipan ng ilang salitang ginamit sa aralin

C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng istratehiyang Story Map  nakikiisa sa talakayan sa klase sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong: 1. Napakaraming pagsubok ang ipinagawa ni Haring Salermo kay Don Juan. Alin sa mga ito ang para sa iyo ay pinakamahirap? Bakit? 2. Ayon sa iyong nabasa, bakit pinadadaan ng hari sa matitinding pagsubok ang mga manliligaw ng kaniyang mga anak? 3. Tukuyin at bigkasin ang mga saknong na nagpapakita ng kahinaan ni Don Juan bilang tao. Dapat ba siyang unawain dahil sa kaniyang naging kahinaan? Ipaliwanag. 4. Aling pangyayari ang nagpakita na handang magsakripisyo si Donya Maria para sa prinsipe? Isalaysay. 5. Bakit kailangang tanggapin na may kahinaan din ang bawat isa sa atin? 6. Paano magiging kalakasan ang ating mga kahinaan? D. Paglalapat : Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isusulat na talaarawan  nakasusulat ng sariling talaarawan o diary na nagpapakita ng sariling kahinaan bilang tao Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Kwaderno na gagamiting talaarawan Mga kraytirya sa gagawing pagtataya

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 28: Ang Pagtakas nina Don Juan at Donya Maria (Saknong Blg. 1286-1381) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa maaaring maging bunga nang hindi Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling pagsunod ng anak sa magulang. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Mga pusong sa pag-ibig Tama bang suwayin ang magulang sa ngalan ng pag-ibig? pinag-isa na ng dibdib, harangan ng kahit lintik liliparin din ang langit. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 1286-1381 (Ang Pagtakas nina Don Juan at Donya Maria  nakapagpapaliwanag sa utos ng Diyos na “Igalang mo ang iyong mga magulang”  nakapagbibigay kahulugan sa mga tayutay na ginamit sa piling pahayag  nakapaglalahad ng isang mahalagang kaisipang inilahad sa aralin  nakapagsasagawa ng debate o pagtatalo hinggil sa isang paksa Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasagawa ng pagtatalo Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang debate o debate kaugnay ng mahalagang paglalahad ng pagkaunawa sa isa sa mga sampung utos ng Diyos na “igalang mo o pagtatalo batay sa mga kraytirya: kaisipang nakapaloob sa akda ang iyong mga magulang”. pagbibigay at pagpapaliwanag sa isang mahalagang kaisipang inilahad sa aralin . A. Makatwiran ang paglalahad pagbibigay katwiran sa naging kilos/balak ng isang tauhan sa pangunahing tauhan ng paksa/katwiran na may kinalaman sa pagpapakasal. B. Taglay ang mga elemento pagpapahayag ng saloobin sa pahayag na ang mga kabataan ay likas na mapusok ng isang debate o pagtatalo at hindi kayang pigilan ang damdamin. C. Pagbigkas pagpapaliwanag at pag-uugnay sa sarili ng mga pangyayari sa aralin na may kinalaman D. Pagkilos sa pag-ibig. E. Husay sa pagtuligsa pagsasagawa ng debate o pagtatalo tungkol sa pagsuway ng anak sa magulang o pagtakwil ng magulang sa anak nang dahil sa pag-ibig.

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad ng isinulat na pagkaunawa sa isa sa mga sampung utos ng Diyos na “Igalang mo ang iyong mga magulang” B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapagtatanghal ng isang masining na gawain sa saknong blg. 1286-1381  nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagtatanghal  nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga tanong: 1. Ano ang iyong pagpapakahulugan mo sa saknong 1293? Sang-ayon ka ba dito? Ipaliwanag. 2. Bakit pinagbilinan ng hari si Don Juan na magmadaling pumunta sa palasyo? Ano ang naging reaksyon ni Don Juan sa tagubiling ito? 3. Ano ang iyong masasabi sa panibagong patibong ng hari kay Don Juan? 4. Paano kaagad natukoy ni Don Juan na nasa ikatlong silid si Donya Maria? 5. Ano ang huling balak ni Haring Salermo upang mahadlangan ang pag-iibigan nina Don Juan at Donya Maria? 6. Paano muling nagkamali si Don Juan sa mga tagubilin ni Donya Maria? 7. Ano ang naging bunga ng kabiguan ni Don Juan na kunin ang matuling kabayo? 8. Dapat bang sisihin si Donya Maria sa ginawang paghadlang sa ama niyang hari upang hindi sila abutan nito? Bakit? 9. Ano ang huling hakbang na ginawa ni Donya Maria upang hindi sila abutan ni Haring Salermo? 10. Dapat bang isumpa ni Haring Salermo ang anak dahil sa pagkakasala nito sa kaniya? Bakit? 11. Ano ang naging bunga sa hari nang pagtatanan nina Don Juan at Donya Maria? 12. Sang-ayon ka ba sa inilalahad ng saknong blg. 1375-1378? 13. Ipaliwanag ang kahulugan ng saknong blg. 1379.  nakapagbibigay kahulugan sa mga tayutay na ginamit sa mga pahayag/pangungusap C. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay:  naibubuod ang araling tinalakay  malayang nakikiisa sa pagtalakay sa mga gawain/tanong: 1. Magbigay ng isang mahalagang kaisipang inilahad kaugnay ng aralin. 2. Ano ang masamang balak ng hari kay Don Juan nang nakatakda nang ikasal ang anak at si Don Juan? Makatwiran ba ito? Bakit? 3. Batay sa mga huling saknong, naging suwail at lapastangan ba ang magkasintahan sa ginawa nilang pagtatanan at paghadlang sa hari

na maabutan sila? Pangatwiranan ang iyong sagot. 4. Sang-ayon ka ba sa pahayag na ang mga kabataan ay likas na mapusok at hindi kayang pigilan ang damdamin? Bakit? 5. Ipaliwanag at iugnay sa mga pangyayari sa araling ito ang pahayag na: Mga pusong sa pag-ibig pinag-isa na ng dibdib, harangan ng kahit lintik liliparin din ang langit. 6. Pagtalunan: “Dapat ba o Hindi Dapat Suwayin ang Magulang sa Ngalan ng Pag-ibig?” D. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa debate o pagtatalo.) Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing debate  nakagagawa ng debate o pagtatalo tungkol sa isang mahalagang paksa na may kaugnayan sa araling tinalakay Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga kraytirya sa gagawing pagtataya sa gawain Worksheets

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 29: Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya (Saknong Blg. 1382-1437) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa masamang dulot ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi pagsisinungaling o hindi pagsasabi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop ng katotohanan. sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Walang lihim na hindi nabubunyag. Naniniwala ka bang walang lihim na hindi nabubunyag? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong 1382-1437  nakapagtatanghal ng dula-dulaan tungkol sa isang partikular na paksa/isyu (Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya)  natutukoy ang ilang salita o konseptong may kaugnayan sa salitang pangako  nakapagpapatunay sa katotohanan ng salawikaing “Walang lihim na hindi nabubunyag”  nakapag-uulat ng naging bisa sa sarili ng ginawang panayam sa kamag-aral o kaibigan Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Paghahanay ng mga naging bunga Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa iniulat na na mga nang pagsisinungaling na nagawa pagsasagawa ng isang dula-dulaan tungkolsa paksang “Ang Ugali ng mga Kabataan bunga ng pagsisinungaling batay ng mga kamag-aaral at ang natutuhan sa Kasalukuyan na Ikinagagalit ng mga Magulang.” sa mga kraytirya: nila sa mga pangyayaring ito. pagpapaliwanag sa mga salita o konseptong may kaugnayan sa salitang pangako. paglalahad ng sariling pananaw sa ginawang pagsalubong ni Donya Leonora kay Don A. Makatotohanan Juan gayong siya‟y nakatakda na para kay Don Pedro. B. Gumamit ng makabagong pagpapahayag sa magiging damdamin sa ginawang paglimot ng pangunahing tauhan kagamitan sa pag-uulat sa kanyang minamahal. C. May sapat na lakas ng tinig pagpapaliwanag kung paano pinatunayan sa aralin ang salawikaing “Walang lihim D. May kaugnayan sa paksa na hindi nabubunyag.” E. Kaalaman/kasapatan paghahanay ng mga naging bunga nang pagsisinungaling na nagawa ng mga kamag-aral ng mga impormasyon at ang natutuhan nila sa pangyayaring ito. F. Kahusayan

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapagsasagawa ng isang dula-dulaan tungkol sa paksang “Ang Ugali ng mga Kabataan sa Kasalukuyan na Ikinagagalit ng mga Magulang”  nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa itinanghal na dula-dulaan B. Paglinang Ang mag-aaral ay:  masining na naitatanghal ang nilalaman ng saknong blg. 1382-1437. (Kolaboratibong gawain)  nakapagbibigay ng mga puna sa ipinakitang pagtatanghal  nalilinang ang kaalaman sa pagtalakay sa mga tanong na: 1. Bakit ayaw magpaiwan ni Donya Maria kay Don Juan nang papasok na sila sa kaharian ng Berbanya? 2. Tapat kaya ang layunin ni Don Juan sa pag-iwan kay Donya Maria? 3. Isa-isahin ang naging reaksyon ng mga magulang, mga kapatid at ni Donya Leonora sa pagbabalik ni Don Juan. 4. Ano ang katwiran ni Donya Leonora sa pagpapakita sa madla ng kaniyang kasabikan sa pagsalubong kay Don Juan? 5. Ano ang ibinabadyang “ligalig” at “apoy na sasapit” sa kaharian na binabanggit sa saknong blg. 1433?  nakapagbibigay ng mga salita o konseptong kaugnay ng salitang pangako

C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng Balangkas ng Pangyayari Pangyayari 1 Pangyayari 2 Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya Pangyayari 3 Pangyayari 4 Pangyayari 5 Pangyayari 6        nakapagpapaliwanag sa mga dahilan ng pagbibilin ni Donya Maria kay Don Juan na umiwas na mapalapit sa kaninumang babae pag dating niya sa kaharian ng Berbanya nakapagpapahayag ng sariling pananaw kung dapat bang ituring na kahihiyan ang ginawang pagsalubong ni Donya Leonora kay Don Juan gayong siya‟y nakatakda na para kay Don Pedro nakapagpapahayag ng damdamin sa ginawa ng tauhan sa aralin nakapagpapatunay sa kasabihang “Walang lihim na hindi nabubunyag” nakapaghahanay ng mga naging bunga ng pagsisinungaling ng kamag-aral at ang natutuhan sa pangyayaring ito nakapagpapahayag ng naging epekto sa sarili ng ginawang panayam nakapagpapatunay na walang lihim na hindi nabubunyag

D. Paglalapat : Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng mga kraytirya sa ginawang pag-uulat sa paghahanay ng mga naging bunga ng pagsisinungaling na nagawa ng mga kamag-aral o kaibigan at ang natutuhan mula rito  nakapag-uulat ng mga naging bunga ng pagsisinungaling at ang natutuhan sa pangyayari

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga kagamitan sa pakikipanayam Mga Kraytirya sa gagawing pagtataya sa isasagawang pag-uulat

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 30: Poot ng Naunsiyaming Pag-ibig (Saknong Blg. 1438-1574) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga kaugaliang Pilipino na masasalamin Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling bahagi sa akdang binasa. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: May mga kaugaliang Pilipino na nananatili, nababago, nawawala na dulot ng mga Bakit may mga kaugaliang Pilipinong nananatili, nagbabago at nawawala? pagbabagong dala ng modernong panahon. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong 1438-1574 (Poot ng Naunsyaming Pag-ibig)  nakapaglalahad ng ilan sa mga kaugaliang Pilipinong makikita sa isang pagtitipon    nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat ng ilang salitang ginamit sa aralin nakapagtatala ng mga kaugaliang Pilipinong masasalamin sa akda nakapagsasadula ng piling tagpo sa aralin na nagpapakita ng kaugaliang Pilipino

Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsasadula ng ilang tagpo sa akda na nagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paglalahad sa mga kaugaliang Pilipinong makikita sa isang pagtitipon. pagpapaliwanag sa maaaring mangyari sa Berbanya na ikinabahala ng tauhan sa akda. pagbibigay ng pananaw o pagpapakahulugan sa pagtatanghal na ginamit ng tauhan upang ipaalala ang kanilang kasaysayan. pagpapahayag ng damdamin at saloobin sa mga taong nagiging instrumento sa pagpapanatili, pagbabago at pagkawala ng mga kaugaliang Pilipino. paglalahad ng mga dahilan sa pananatili, pagbabago at pagkawala ng ilang kaugaliang Pilipino. pagsasadula ng ilang tagpo sa akda na nagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino. Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mga mag-aaral ay:  nakapaglalahad ang ilan sa mga kaugaliang Pilipino na makikita sa pagtitipon B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nakapagsasalaysay ng nilalaman ng saknong blg. 1438-1574 sa masining na paraan ng pagpapahalaga (Gawin itong kolaboratibong gawain).  nakapagpapalitan ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagpapahalaga sa mga piling saknong ng bawat pangkat  nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga na tanong: 1. 2. 3. 4. Paano nagkaroon ng kahanga-hangang kasuotan at sasakyan si Donya Maria? Anong sikat na fairy tale ang iyong naaalala sa tagpong inilalahad sa saknong blg. 1446-1449? Ano ang hiniling ni Donya Maria sa hari upang pahintulutan siya ng gagawin para sa mga ikakasal? Bakit gumamit pa ng banda at mga tauhang maliliit na ita si Donya Maria sa kaniyang palabas? Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinadulang tagpo sa akda batay sa mga kraytirya: A. Angkop sa Aralin B. Angkop ang mga props o kagamitan sa pagsasadula C. Angkop ang emosyong ipinakita sa bawat eksena D. Angkop sa paksa E. Kawili-wili at nakahihikayat sa tagapanood

5. Sino ang kinakatawan ng lalaking Ita sa palabas ni Donya Maria? Makatwiran ba ang kanyang ginawa? Bakit? 6. Bakit ipinalalabas sa dayalogo na nalimutan na ng lalaking Ita ang tungkol sa isang Donya Maria? nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat ng mga salitang ginamit sa aralin at nagagamit ang mga ito sa pangungusap.

C. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay:  naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng caravan  nakikiisa sa malayang talakayan sa mga na tanong/gawain: 1. Ano ang magaganap sa Berbanya na ikinabahala ni Donya Maria na mangyayari sa simula pa lamang? 2. Bakit isang pagtatanghal ang ginamit ni Donya Maria upang ipaalala kay Don Juan ang kanilang kasaysayan? 3. Ano sa iyong palagay ang dahilan upang sa kabila ng pagtatanghal na ginawa ni Donya Maria ay patuloy pa ring nabibighani si Don Juan kay Donya Leonora? 4. Ano ang mga kaugaliang Pilipino ang masasalamin sa bahagi ng akda? 5. Ano ang mga dahilan sa pananatili, pagbabago at pagkawala ng ilang kaugaliang Pilipino? nakapagsasagawa ng panayam sa tatlong (3) magkakaibang uri ng tao sa sariling lugar tungkol sa mga dahilan nang pananatili, pagbabago at pagkawala ng mga kaugaliang Pilipino

D. Paglalapat : Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang pagsasadula  nakapagsasadula ng ilang tagpo sa akda na nagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Sipi ng mga istratehiya Mga kraytirya sa gagawing pagtataya Mga kagamitan sa pagsasadula

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 31: Ang Pagwawakas (Saknong Blg. 1575-1717) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater mula sa mga piling sa naging wakas ng akda. bahagi ng Ibong Adarnana naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Anumang bagay ay maaaring maging maayos Makatarungan ba ang naging wakas ng Ibong Adarna? sa pamamagitan ng makatarungan at mabuting usapan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 1575-1717 (Ang Pagwawakas)  nakapaglalahad ng mga posibleng solusyon sa mga suliraning pampulitika at panlipunan sa bansa  nakapagbibigay ang konotasyon at denotasyong kahulugan ng mga salitang ginamit sa aralin  nakapagpapahayag ng sariling pananaw tungkol sa naging kilos o pasya ng mga tauhan sa aralin  nakasusulat ng suring-basa ng akda. Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Paggawa ng suring-basa ng akda Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang suring-basa sa akda paglalahad ng posibleng solusyon sa mga suliraning pampulitika at panlipunan batay sa mga kraytirya: sa bansa. A. Batay sa paksa paghahanay ng mga detalye sa mga katangian ng mga tauhan sa araling tinalakay. B. Sumunod sa gabay na balangkas pagpapahayag sa naging damdamin ng kamag-aral sa naging wakas ng akdang Ibong Adarna. C. Maayos na pagpapaliwanag paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa mahalagang papel na ginampanan sa mga katanungan ng ibon sa Korido. paghahambing sa pinag-aralang korido sa kasalukuyang panahon. D. Tumutugon sa layunin pagbabahagi sa naging bisa sa sarili ng koridong pinag-aralani matapos itong maunawaan. E. Sapat ang detalyeng ginamit

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakapaglalahad ng mga posibleng solusyon sa mga suliraning pampulitika at panlipunan sa bansa (Ibigay itong takdang aralin ng guro sa bawat pangkat. Ipakita ang gawaing ito sa paraang pagbabalita. Pumili sa bawat kapangkat na gaganap na tagapagbalita, tagapanayam, at kinakapanayam.) B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  masining na nakapagtatanghal ng nilalaman ng saknong blg. 1575-1717 (Gawin itong pangkatan)  nakapagpapalitan ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagtatanghal  nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong: (Maaaring gumamit ng teknik o istratehiya ang guro.) 1. Ano ang naging reaksyon ni Donya Leonora sa pagbabalik ng alaala ni Don Juan? 2. Ano ang panibagong suliranin ang maaaring ibunga nang muling pagbabalik ng alaala ni Don Juan? 3. Paano nanumbalik ang alala ni Don Juan tungkol sa nakaraan nila ni Donya Maria? 4. Sang-ayon ka ba sa pahayag ni Donya Leonora na “Ano po ang magagawa ng babae, siya ay mahina?” 5. Sang-ayon ka ba sa pasya ng arsobispo na kay Donya Leonora ipakasal si Don Juan? Bakit? 6. Makatwiran ba ang ginawa ni Donya Maria na pagpapabaha sa kaharian ng Berbanya? 7. Ano ang mahalagang papel na ginagampanan ng arsobispo sa paggagawad ng tamang hatol kung kanino ipakakasal si Don Juan? 8. Ano ang ipinapahiwatig nang tahimik na pagtanggap ni Donya Leonora sa pasyang kay Donya Maria pakakasal si Don Juan? 9. Marapat bang kay Don Juan ipasa ang trono bilang bagong hari, gayong si Don Pedro ang panganay na anak ni Haring Fernando? 10. Ano ang inihanda ni Donya Maria para sa mga mamamayan ng Reino de los Cristales? 11. Bakit malugod at mabilis na tinanggap ng mga taga-Reino de los Cristales si Don Juan bilang kanilang bagong hari? 12. Paano pinatunayan nina Don Juan at Donya Maria na karapat-dapat silang mamuno sa Reino de los Cristales?  nakapagbibigay ng konotasyon at denotasyong kahulugan ng ilang salitang ginamit sa aralin C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  nakapagbubuod ng araling tinalakay (Bigyang-lay ang mag-aaral sa paggamit ng istratehiya o teknik sa pagbubuod.)  nakapaghahanay ng mga detalye ng araling tinalakay at nabibigyang pananaw ang naging kilos o pasya ng mga tauhan  nakapagpapaliwanag at nabibigyang katwiran ang naging wakas ng koridong Ibong adarna  nakapagbibigay ng ideya o palagay tungkol sa mga dahilan kung bakit Ibong Adarna ang pamagat ng akda  nakapaglalahad ng akdang paghahambingan ng pinag-aralang korido na iaangkop sa kasalukuyang panahon

  

naihahambing ang ibong Adarna sa iba pang tauhan sa akda nakapagbabahagi ng naging bisa ng akda sa sarili pagkatapos na ito ay maunawaan nakapagpapahayag kung naging makatarungan ang naging wakas ng Ibong Adarna

D. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa suring-basa.) Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa paggawa ng suring-basa  nakagagawa ng suring-basa ng koridong Ibong Adarna

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Kopya ng istratehiyang gagamitin Mga Kraytirya sa pagtataya sa suring-basa

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Aralin 32: Pagpapahalagang Pilipino (Pagtatanghal ng Reader’s Theater) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pagpapahalagang Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng Reader‟s Theater ng mga piling inilarawan sa Ibong Adarna na angkop sa kulturang Pilipino. saknong na naglalarawan ng mga pagpapahalagang angkop sa Kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang Ibong Adarana, bagama‟t dayuhang akda ay kasasalaminan ng mga Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna sa paglinang ng mabubuting pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. ugaling Pilipino? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Ang Reader’s Theater.  nakapag-uulat sa ginawang talaan na nagpapakita ng mga kulturang Pilipino mula sa iba‟t ibang rehiyon sa Pilipinas  nakapagbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa pariralang kulturang Pilipino  naipakikita kung paano pinahahalagahan ang sariling kultura  nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga saknong ng Ibong Adarna Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghla na Reader’s Theater Pakikibahagi sa pagtatanghal Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: ng Reader’s Theater ng mga piling paggawa at pag-uulat sa talaan na nagpapakita ng mga kulturang Pilipino sa iba‟t batay sa mga kraytirya: saknong na naglalarawan ng mga ibang rehiyon sa Pilipinas. pagpapahalagang angkop pagpapahayag kung paano mapahahalagahan ang sariling kultura. A. Angkop ang lakas ng boses para sa mga sa kulturang Pilipino pagpapaliwanag sa mga saknong na napili na naglalarawan ng magagandang nakikinig katangiang Pilipino. pagpapakilala sa aspeto ng kulturang Pilipino na ipinagmamalaki sa pamamagitan B. Taglay ang mga elemento ng isang Reader’s Theater ng isang anunsyo o patalastas. paglalahad ng pangangaral sa isang kakilala o kaibigan na walang pagpapahalaga sa sariling kultura. C. Kaangkupan ng emosyon batay sa pagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga saknong ng Ibong Adarna na binabasang saknong nagpapakita ng mga pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. D. Pagtitiwala sa sarili Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay:  nakagagawa at naiuulat sa klase ang ginawang talaan na nagpapakita ng mga kulturang Pilipino sa iba‟t ibang rehiyon sa Pilipinas B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:  nababasang muli ang mga saknong na kasasalaminan ng mga pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino  natatalakay ang nasabing saknong sa pamamagitan ng malayang talakayan C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay:  malayang natatalakay ang mga na tanong/gawain: 1. Bilang isang Pilipino, paano mo pinahahalagahan ang sariling kultura? 2. Pumili ng ilan pang saknong na naglalarawan ng magagandang kaugaliang Pilipino at isalin ito sa wika ng rehiyong alam mo. 3. Ano‟ng aspeto ng kulturang Pilipino ang iyong ipinagmamalaki? Ipaalam ang nasabing kulturang sa pamamagitan ng isang anunsyo o patalastas. 4. Kung ang isang kakilala o kaibigan ang iyong naobserbahan na walang pagpapahalaga sa sarili nating kultura, paano mo siya pangangaralang baguhin ang ugaling ito? 5. Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna sa paglilinang ng mabuting ugaling Pilipino? D. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa Reader‟s Theater.) Ang mag-aaral ay:  nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa itatanghal na Reader‟s Theater  nakapagtatanghal ng Reader‟s Theater ng mga piling saknong na naglalarawan ng mga pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Mga Kakailanganing Kagamitan Sipi ng mga Saknong Sipi ng mga kraytirya sa pagtataya sa gawain Mga kagamitan (kung kakailanganin) sa pagtatanghal ng Reader‟s Theater

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

ANNEX A Resulta at Mga Rekomendasyon mula sa Isinagawang Pag-monitor at Pagtataya (M&E) ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 (2002 BEC) Ang Kawanihan ng Edukasyong Sekondari ay inatasan ng Kagawaran ng Edukasyon na mag-monitor at tayain ang implementasyon ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 sa mga piling paaralan sa buong Pilipinas batay sa sumusunod na mga batayan:      Mga paaralang pinopondohan ng gobyerno Mga bagong paaralan na magkatulong na pinopondohan ng gobyerno, lalawigan at munisipyo Science High Schools Mga pribadong paaralan Mga paaralang Technical-Vocational

Ang layunin ng isinagawang pag-aaral ay makita ang mga naging suliranin, gayundin ang magagandang gawi at pamamaraang (best practices) isinasagawa/ipinatupad ng mga paaralan na nakatulong sa mga puno ng mga kagawaran punong-guro at superbisor upang maging matagumpay ang implementasyon ng 2002 BEC. Sa isinagawang pag-aaral, kinilala ang paaralan bilang isang lugar na mapagkukunan ng kaalaman kung saan ang mga taong kasangkot ang nagpaplano, nagmamasid, nagsusuri at umiisip ng mga paraan kung paano matatamo ang kanilang mga mithiin at pangarap. Ang unang pagmomonitor at pagtataya ng implementasyon ng 2002 BEC ay isinagawa noong Setyembre, 2002 na sinundan noong Oktubre, 2003, at ang pinakahuli ay noong Setyembre, 2004. Nakabatay sa qualitative data ang kinalabasan ng isinagawang pag-aaral. Upang matiyak na ito‟y mapanghahawakan (reliability), inihambing ito sa kinalabasan ng isinagawang pag-aaral batay sa quantitative data. Walang pagkakaiba sa kinalabasan ng isinagawang pag-aaral.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Narito ang mga pananaw, gawi ng mga taong kasangkot kaugnay ng implementasyon ng 2002 BEC: Sumasang-ayon ang mga guro, puno ng kagawaran at punong-guro sa mithiin ng kurikulum na dapat ay makatapos ang mag-aaral sa hayskul na may kapaki-pakinabang na literasi, may mapanuring pag-iisip, malikhain at may kakayahang lumutas ng mga suliranin at maghanapbuhay na MaKA-DIYOS, MAKABAYAN, MAKATAO at MAKAKALIKASAN. 1. Hindi nagtutugma ang inaasahang bunga/resulta sa pamamaraan Sa ibang Science High Schools, hindi tumutugon sa uri ng gradweyt na mithiin ng kurikulum ang mga istratehiyang ginagamit ng mga guro. Halimbawa, ang pagtuturo ay nakabatay pa rin sa mga batayang aklat; ang mga mag-aaral ay tumatanggap lamang ng mga impormasyon mula sa guro; limitado ang ibinibigay na pagkakataon sa mga mag-aaral upang makapagbahagi ng kanilang nalalaman; at ang layunin ng isinasagawang pagtataya ay hindi upang mapaunlad pa ang mga kakayahan ng mga mag-aaral kundi para lamang tumaas ang kanilang marka. Bagamat naniniwala ang mga guro na dapat ibatay ang kurikulum sa kaligirang lokal, marami pa rin sa kanila ang nagtuturo batay sa silabus,batayang aklat at kasanayang pampagkatuto na hindi isinasaalang-alang ang pangangailangan ng mag-aaral. Bagamat naniniwala ang mga guro na kailangang mapaunlad ang kakayahan ng mag-aaral, ang mga gawaing pangklasrum naman ay hindi tumutugon sa ganitong kahingian. Mga Rekomendasyon: Sa mga paaralang hindi magkatugma ang resulta/inaasahang bunga at pamamaraan, maaaring isagawa ang sumusunod: Bumuo ng isang komite sa paaralan na tutukoy at magsasaayos ng kurikulum, instruksyunal, pagmamasid, pagtataya, at pamamahala na makatutulong sa pagtatamo ng mga mithiin.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Magsagawa ng mga focus group discussion kung paano mabibigyan ng solusyon ang mga suliraning kinakaharap sa implementasyon ng kurikulum at magtulung-tulong ang mga taong bumubuo sa paaralan upang matiyak na magiging matagumpay ang implementasyon ng kurikulum. 2. Pagnanais ng mga guro na maragdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa integratibong pagtuturo Sa lahat ng paaralan, positibo ang pagtanggap ng mga guro sa iba‟t ibang pamamaraan na makatutulong upang maging epektibo ang pagtuturo-pagkatuto tulad ng integratibo, interaktibo, at iba pa na bahagi ng 2002 BEC. Subalit kulang ang kaalaman nila sa paggamit ng mga nasabing pamamaraan. Ang ilan sa mga guro, puno ng kagawaran at punong-guro na dumalo sa pagsasanay sa 2002 BEC ay nagsagawa ng In-service-Training (INSET) sa kani-kanilang paaralan. Pinarami at ipinamahagi nila ang mga babasahin at kagamitan kaugnay ng 2002 BEC at sinanay nila ang kanilang mga kapwa guro upang matiyak na magiging matagumpay ang implementasyon nito. May ilan naman na ibinahagi lamang kung ano ang kanilang natutuhan, kung kaya mayroon pa ring mga guro na hindi sapat ang kaalaman sa mahahalagang konsepto at pamamaraan sa 2002 BEC. Hindi lamang ang mga ipinamahaging banghay-aralin ang kailangan ng mga guro. Ang kailangan nila ay matutuhan ang mahahalagang konsepto, mga pamamaraan, at iba pa tungkol sa 2002 BEC. Mga Rekomendasyon: Dapat tulungan o gabayan ng mga punong-guro ang mga guro na magkaroon ng positibong pananaw tungkol sa 2002 BEC. Gabayan sila sa pagpili at paggamit ng mga angkop na pamamaraan sa loob ng klasrum batay sa kasanayang pampagkatuto, na dapat ding ipaliwanag sa kanila. Alamin ang kanilang mga pangangailangan upang maiwasan ang hindi pagkakatugma ng rmga resulta/ inaasahang bunga at mga pamamaraan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Kunin ang magagandang gawi o pamamaraan sa paaralan at ibahagi ito sa ibang paaralan.Patuloy na makipagtulungan upang mabigyan ng solusyon ang mga suliraning kinakaharap kaugnay ng 2002 BEC. Ang mga handbook tungkol sa 2002 BEC ay makatutulong sa higit na ikauunawa ng kurikulum. Iminumungkahi na gumawa at magbahagi ng mga flyer o babasahin tungkol sa pamamaraang integratibo, at iba pa.

3.

Limitado ang kaalaman ng mga guro sa Teoryang Konstruktibismo at iba pang teorya sa pagtuturo-pagkatuto

Ang kasabihang “Ang pag-aaral ay tuluy-tuloy na proseso, at ang mag-aaral ay tagabuo ng mga kahulugan”. ay isa sa pinagbatayan sa paggamit ng pamaraang integratibo sa 2002 BEC. Bagamat bago sa pandinig ng mga guro ang nasabing konsepto , mamamasid pa rin ito sa mga asignaturang Mahematics, Science at Araling Panlipunan na gumagamit ng mga pamamaraang problem-solving, inquiry o discovery. Limitado lamang ang paggamit ng nasabing konsepto. Mga Rekomendasyon: Ipaunawa ng mga punong-guro sa mga guro ang konsepto ng pagkatutong konstruktibismo (constructivist learning). Ito‟y maaaring sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga focus group discussion sa iba‟t ibang antas o kagawaran. Maaaring imbitahan ang mga superbisor o mga eksperto bilang tagapagsalita na may malawak na kaalaman tungkol dito. Tiyaking magkakaroon ng paglalapat ang kalalabasan ng FGD, tulad ng pagkakaroon ng pakitang-turo, pagbuo ng mga pagsusulit, pagpapasubok ng mga pamamaraan at iba pa. Ang awtput ng FGD ay maaaring idagdag upang higit na mapagyaman ang 2002 BEC Handbook. Laging gawing batayan ang handbook, iwasto kung kinakailangan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

4.

Nahihirapan ang mga mag-aaral sa paggamit ng English bilang midyum ng pagtuturo

Napansin ng mga punong-guro na hirap ang mga mag-aaral sa paggamit at pag-unawa sa English bilang midyum ng pagtuturo. Upang mabigyan ito ng solusyon, nagsasagawa sila ng mga gawain o kompetisyon tulad ng pagsulat ng sanaysay, kampanya sa paggamit ng English, pagtatalumpati, at iba pa na makatutulong upang matutuhan at pahalagahan ng mga mag-aaral ang paggamit ng nasabing wika.

Sa mga klaseng ang midyum ng pagtuturo ay English, mapapansin na may pagkakataong gumagamit ang mga mag-aaral at guro ng kanilang sariling diyalekto (native language) upang magkaunawaan. Mithiin ng 2002 BEC na makapagpatapos ng mag-aaral na malikhain, may mapanuring pag-iisip, at may kakayahang lumutas ng mga suliranin. Ang mga guro ay nahihirapang matamo ito dahil ang mga mag-aaral sa klase sa English ay mahina sa mga makrong kasanayan – pakikinig, pagbasa, pagsasalita at pagsulat. Dahil dito ang pagtatanong ng guro ay mababaw lamang, na karaniwa‟y sa antas lamang ng kaalaman. Hindi na nakapagtatanong na susukat sa kakayahang magpaliwanag, magsintesis, maglapat o bumuo ng pinakamahalagang antas ng pag-unawa ng pagkatuto.

Mga Rekomendasyon: Iminumungkahi ang sumusunod na gawain o pamamaraan upang maitaas ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsasalita at pag-unawa sa wikang English:  Magsagawa ng remedial sessions at himukin ang mga mag-aaral na magaling sa English na tulungan ang mga mag-aaral na may kahinaan sa paggamit nito. Piliin ang mga gurong magsasagawa nito at bigyan sila ng kaukulang pagsasanay kung paano ito pamamahalaan. Maaaring magbigay ng mga insentibo sa mga mag-aaral na magboboluntaryong magturo.  Pagsasagawa ng mga kompetisyon sa English tulad ng dagliang pagtatalumpati, at iba pa upang maganyak ang mga mag-aaral

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

na sumali sa mga paligsahan, huwag limitahan ang mga mananalo, at bigyan ng gantimpala ang klaseng may pinakamaraming napanalunan.  Gamit ang mga nakaraang pagsusulit sa English, suriin ang mga kasanayang pampagkatuto na may kahinaan ang mag-aaral – alamin ang mga kasanayang pampagkatuto na mahina ang mag-aaral at magbigay ng mga remedial session kung kinakailangan. 5. Maraming salik na nakahahadlang upang magampanan ng mga guro ang pagiging mahusay na pasiliteytor ng pagkatuto

Bukas ang isipan ng mga guro sa 2002 BEC. Alam nila ang kanilang mga kahinaan ngunit may pagnanais naman silang matutuhan kung paano magiging mahusay na pasiliteytor ng pagkatuto. Batay sa mga nakalap na impormasyon, may mga salik na nakahahadlang upang magampanan ng mga guro ang pagiging pasiliteytor ng pagkatuto: tulad ng kahinaan ng mag-aaral sa English na nakahahadlang sa malayang talakayan; malaking bilang ng mga mag-aaral; kakulangan ng mga libro; hindi demokratikong pagmamasid ng mga kinauukulan na nakasasagabal sa pagiging malikhain ng guro; at ang uri ng pagsusulit na ibinibigay ng rehiyon at sangay sa mga mag-aaral. Bunga nito, nananatili ang mga guro sa paggamit ng mga tradisyunal na pamamaraan tulad ng lektyur, tanong at sagot, pagdidikta, at iba pa.

Mga Rekomendasyon: Gamitin ang mabibisang teknik at pamamaraan upang hindi maging hadlang ang malaking bilang ng mga mag-aaral, ang kahinaan sa paggamit ng English,kakulangan ng mga libro, at iba pa.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

6. Maraming mabisang pamamaraan na magagamit sa pagmamasid sa klase/superbisyon Isa sa mga ito ang pamamaraang kolaboratibong superbisyon. Ito‟y pangkat ng mga gurong nagtutulungan upang higit pang mapabuti ang kanilang pagtuturo at mabigyan ng solusyon ang mga suliraning instruksyunal na kinakaharap ng bawat isa. Ibinabahagi nila ang kanilang mga naging karanasan sa pagtuturo, mga kagamitan, at tinataya nila ang kani-kanilang pag-unlad. Isa pa rito ang self-directed supervision, na karaniwang ginagawa ng mga gurong kayang mapaunlad ang sarili niya bilang guro, nang hindi masyadong umaasa sa iba. Siya mismo ang nagbibigay ng solusyon sa mga suliraning kinakaharap niya. Ang mentoring ay isa ring mabisang pamamaraan. Ang bawat guro ay bukas ang isipan na turuan at magpaturo sa iba kung kinakailangan. Ang pinakagamiting paraan ng superbisyon ay ang pagmamasid sa klase ng mga puno ng kagawaran at superbisor, na kaagad sinusundan ng post conference upang matulungan ang gurong namasid na higit pang mapabuti ang mga bahaging kinakailangan pang paunlarin. At ang hindi gaanong gamitin ay ang pamamaraang laissez faire. Sa pamamaraang ito, binibigyang - laya ang mga gurong pumili na sa palagay nila ay angkop na pamaraan sa pagtuturo-pagkatuto. Hindi gaanong nagmamasid ng klase ang mga puno ng kagawaran o punong-guro. Mga Rekomendasyon: Sa dami ng magagamit na pamamaraan sa superbisyon, iminumungkahi na pillin ang pinakaangkop at makatutulong upang higit na mapabuti ang pagtuturo ng mga guro.Maaaring isagawa ng mga puno ng kagawaran, punong-guro o superbisor ang alinman sa sumusunod:  Ang self-directed na superbisyon para sa mga bihasa na at maaasahang mga guro;  Ang peer o kolaboratibong superbisyon para sa mga gurong may kakayahang makisama at makapagbahagi sa iba

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

para sa kanilang pag-unlad;  Ang mentoring ng mga bagong guro at di-gaanong mahusay magturo. Hikayating magboluntaryo ang mga bihasang guro na tulungan ang kanilang kapwa gurong nangangailangan ng suporta. Iwasan ang paggamit ng mga pamamaraang hindi makatutugon sa pangangailangan ng paaralan, guro at mga mag-aaral. Umisip ng angkop na pamamaraan upang sa gayo‟y matamo ang mithiin ng paaralan. Ang mga superbisor bilang tagapagbigay ng suportang instruksyunal ay hinihikayat na ganyakin ang mga guro na magtulungan, at huwag maging palaasa sa anumang ibibigay ng kanilang mga puno ng kagawaran, punong-guro o superbisor. Hikayatin silang maging malikhain at magkaroon ng positibong pananaw sa kurikulum. Upang ang mga guro ng kagawaran ay hindi masyadong umasa sa mga pag-aaral na isinasagawa ng mga dayuhan o ibang bansa, hikayatin silang magbasa, magsuri, kundi man magsagawa ng mga pananaliksik sa mga kaganapan sa loob ng silid-aralan (classroom-based action research) upang sa gayo‟y matiyak na ang mga kagamitang instruksyunal at pamamaraan ay angkop at makatutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. 7. Ang mga guro ay nangangailangan ng karagdagang kaalaman sa pagtuturo ng MaKABAYAN bilang asignaturang “Laboratoryo ng Buhay” Ang mga guro at punong-guro ay sang-ayon sa konseptong “Laboratoryo ng Buhay” ang asignaturang Makabayan, at nag-iisip ng mga pamamaraan kung paano ito maisasakatuparan. Kabilang dito ang planong 8-2 (8 linggo sa bawat markahan para sa pagtuturo ng apat na asignatura nang magkakahiwalay, at 2 linggo para sa pinagsamang pagganap ng 4 na asignatura), ang integrasyong pagtuturo ng 4 na asignatura (lingguhang banghay-aralin na ang ituturo ay magkakaugnay na kasanayang pampagkatuto mula sa 4 na asignatura) at ang di–inaasahang integrasyon (ang magkakaugnay na kaalaman at kakayahan mula sa 4 na asignatura ay nalilinang sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa aralin).

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ngunit napansin ng mga guro na ang integrasyon ng 4 na signatura sa Makabayan ay may kahirapan maging sa pagpaplano, pagpapatupad at pagtataya dahil sa sumusunod na salik: 1) hindi magkakatulad ang bakanteng oras ng mga guro upang maisagawa ang integrasyon; 2) kakulangan ng kaalaman sa magkakasamang asignatura at sa interaktibong pamamaraan; at 3)kakulangan ng mga gurong bihasa sa pamamaraang ito. Dagdag pa rito ang kakulangan ng panahon sa bawat markahan upang maituro ang mga kasanayang pampagkatuto, gayundin ang uri ng pagsusulit na ibinibigay ng mga dibisyon na karamihan ay mula sa batayang aklat. May mga guro ring negatibo ang pananaw sa integrasyon ng pagtuturo ng 4 na aralin sa paniniwalang kukulangin sila ng panahong maituro ang kasanayang pampagkatuto ng kanilang sariling asignatura. Mga Rekomendasyon: Dapat na magsagawa ng mga talakayan sa paaralan upang mabigyan ng solusyon ang mga suliranin kaugnay ng asignaturang Makabayan. Ayusin ang iskedyul ng mga gurong magtuturo ng Makabayan upang mabigyan sila ng pagkakataong maisagawa ang integrasyon. Imumungkahi sa mga Pansangay na Tagapamanihala na magtalaga ng mga paaralang susubok sa implementasyon ng Makabayan upang makita ang anumang suliraning kahaharapin ng mga guro kaugnay nito. 8. Ang magkakaibang paniniwala ng guro sa pagtuturo ng Edukasyong Pagpapahalaga Mayroong mga gurong sang-ayon sa pagsasanib ng Edukasyong Pagpapahalaga sa lahat ng asignatura, at mayroon namang naniniwala na dapat itong ituro bilang hiwalay na asignatura. May nagmumungkahi na ang oras na inilaan sa pagtuturo ng Edukasyong Pagpapahalaga ay ilaan na lamang sa pagtuturo ng TLE at Araling Panlipunan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Mga Rekomendasyon:  Magsagawa ng mga action research ang mga guro ng Edukasyong Pagpapahalaga nang pangkatan.  Pag-aralan at suriin ang pagtuturo ng Edukasyong Pagpapahalaga sa 2002 BEC bilang hiwalay na asignatura upang malaman kung mabisa ang ganitong pamamaraan. 9. Nagtuturo ang guro dahil sa pagsusulit at ang mga mag-aaral ay nag-aaral dahil may pagsusulit Palasak pa rin ang paggamit ng mga tradisyunal na pagsusulit tulad ng may pagpipiliang sagot, balik-aral, at pag-unawa o komprehensyon. Hindi pa rin ginagamit ang rubrics, portfolio at iba pang awtentikong pagtataya. Mas ginagamit ng mga guro ang tradisyunal na pagsusulit dahil sa sumusunod na dahilan:  Ito ang mga uri na ibinibigay sa mga pagsusulit  Madaling iwasto.  Madaling ihanda.  Kakulangan ng kaalaman ng mga guro sa paghahanda ng mga awtentikong pagganap at pagtataya. Napag-alaman din na kulang ang kaalaman ng mga guro sa pagsusuri ng kinalabasan ng mga pagsusulit upang gawing batayan sa muling pagtuturo kung kinakailangan. Mga Rekomendasyon: Suriin ang mga ibinibigay na pagsusulit, gayundin ang sistema ng pagbibigay ng marka o pagtataya ng mga guro. Suriin kung ang mga ito ay nakaangkla sa mga mithiin ng 2002 BEC.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Iminumungkahi ang paggamit ng rubrics o awtentikong pagtataya upang higit na mabigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na maipakita ang kanyang kakayahan, at hindi ang tuon lamang ay maipasa ang pagsusulit.

10. Ang mga paaralan ay patungo na sa pagpapatupad ng Shared Governance Marami na sa mga paaralan ang ipinatutupad ang R.A. 9155 o Shared Governance. Isinasama na ng ilang punong-guro ang mga stakeholder sa pagpaplano na may kaugnayan sa paaralan. Mga Rekomendasyon: Ipagpatuloy ng mga paaralan ang pagpapatupad ng R.A. 9155. Tiyaking ito‟y makatutulong upang higit pang mapaunlad ang paaralan, kabilang ang kurikulum.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

ANNEX B Mga Gabay na Tanong sa Pagsasaayos ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman  Masasalamin ba sa Pamantayang Pangnilalaman ang resulta o inaasahang bunga? Ang mahahalagang ideya, isyu, prinsipyo o konsepto na dapat matutuhan ng mag-aaral sa bawat asignatura na magagamit niya maging sa labas ng paaralan?  Masusukat at matatamo ba ng mag-aaral ang mga binuong pamantayan? Pamantayan sa Pagganap  Masasalamin ba sa Pamantayan sa Pagganap ang mga kraytirya kung paano tatayain ang produkto o pagganap ng mag-aaral?  Masasagot ba nito ang tanong na: Ano ang inaasahang magagawa ng mag-aaral? Kakailanganing Pag-unawa  Ito ba ang malalaki at mahahalagang konsepto na nais maipaunawa sa mag-aaral?  Masasalamin ba dito ang mga pangunahing suliranin, isyu na dapat malaman ng mag-aaral? Mahahalagang tanong  Nakatuon ba ang mga tanong sa mahahalagang isyu o suliranin?  Ang mga tanong ba ay masasagot ng Kakailanganing Pag-unawa?  Ang mga tanong ba ay may kabuluhan sa buhay ng mag-aaral? Sa lipunan?  Mapanghamon ba ang mga tanong?  Ang mga tanong ba ay kaagad na masasagot ng mag-aaral?  Akma ba ang mga tanong sa kawilihan, Edad at kakayahan ng mag-aaral?

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 2 Pagtataya  Magkaugnay ba ang mga kraytirya sa gagawing pagtataya ng produkto/pagganap sa mga pamantayan?  Malinaw ba at tiyak ang mga binuong kraytirya upang mapatunayan/mataya ang pag-unlad ng kakayahan ng mag-aaral sa pagtatamo ng mga pamantayan? Produkto at Pagganap  Mayroon bang mga ebidensya o patunay upang mataya ang mga pamantayan?  Makikita ba ang iba‟t ibang kakayahan at ang istilo ng pagkatuto ng mag-aaral?  May pagpipilian ba ang mag-aaral?  Mayroon bang isahan at pangkatang gawain? Antas 3 Mga Gawaing Instruksyunal  Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyunal sa pagtatamo ng mga pamantayan?  Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyunal upang matutuhan ng mag-aaral ang mahahalagang konsepto at proseso upang matamo ang mga pamantayan?  Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyUnal upang maisagawa ng mag-aaral ang inaasahang produkto o pagganap upang mapatunayang natutuhan ng mag-aaral ang mahalagang konsepto?  Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyonal upang maging aktibo ang mag-aaral?  Ang pagganyak at panimulang gawain ba ay nakapupukaw ng kawilihan ng mag-aaral?  Ang mga gawain ba ay nakatutulong upang matamo ng mag-aaral ang mga pamantayan? Sapat na ba ang mga gawain?  Ang pangwakas na gawain ba ay nakaayon sa mga pamantayan? Nangangailangan ba ito na ipakita ng mag-aaral ang kanyang natutuhan/kakayahan kaugnay ng pamantayan?