ชื่ออาชีพ

รหัสอาชีพ

พนักงานบัญชี Accountants
3-31.10 (TSCO) 2411(ISCO)

นิยามอาชีพ

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำางานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมรายการรายรับ และรายจ่ายของหน่ วย
งานภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำาเป็ นรายงานตามระบบ และระเบียบของการทำาบัญชี จัดทำา
บัญชีดูวยตนเองหรือร่วมทำางานกับผู้อ่ ืน กำากับด้แลการทำางานบัญชีของเจูาหนูาที่ ตรวจสอบ
ความถ้กตูอง และนำาเสนอผู้มีหนูาที่ความรับผิดชอบตามลำาดับ อาจทำางบดุลประจำาปี อาจทำา
หนูาที่ในการรับ และการจ่ายเงินตามที่ไดูรับมอบหมาย

ลักษณะของงานทีท
่ ำา

พนักงานบัญชี ทำางานบันทึกขูอม้ลการเงินขององค์การอย่างสมบ้รณ์ตามระบบของการบัญชี
และเป็ นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็ นตูน ตรวจสอบความถ้กตูอง
ของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ และลงบัญชีแยก
ประเภทตรวจสอบการลงบัญชี ทำาการคำานวณ และรวมยอดเงินเท่าที่จำาเป็ น
ทำางบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำาหนดเป็ นประจำา เพื่อแสดงรายรับราย
จ่าย บัญชีรายรับและรายจ่าย กำาไรหรือขาดทุน และเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวขูอง
กับธุรกิจที่กำาลังดำาเนิ นงานอย่้ คำานวณและจ่ายเงินค่าจูาง ทำารายงานแสดงฐานะทางการเงิน
ทำารายงานแสดงฐานะทางการบัญชีใหูแก่ล้กคูา และปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับการทำาบัญชีทำา
บันทึกการเงินโดยใชู เครื่องทำาบัญชี ตรวจสอบการลงบัญชี ้ี
รวบรวมรายงานเสนอตามระยะที่กำาหนดเป็ นประจำา ปิ ดงบการเงินประจำาเดือน ทำาหนูาที่ใหู
บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ บุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่ วยงานรัฐบาล
รวมถึงการควบคุมด้แลการทำาบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ การรับรองความ
ถ้กตูอง และความครบถูวนในการทำาบัญชีและเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารการเบิก
จ่าย จัดเตรียมงบทดลอง บันทึกรายการรับจ่ายประจำาวัน
จัดทำารายงานภาษีม้ลค่าเพิ่มซื้อ และขายพรูอมทั้งเอกสารประกอบเพื่อนำาเสนอกรมสรรพากร
ทุกเดือน จัดทำารายงานภาษีเงินไดูของบริษท
ั เพื่อนำาเสนอกรมสรรพากรทุกสิ้นปี

สภาพการจ้างงาน

ในหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ จะไดูรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ส่วนในภาคเอกชน จะไดู
รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำางาน ทั้งนี้ ขึ้นอย่้กับดุลยพินิจของ
บริษท
ั หรือองค์กรที่จูางงานพนักงานบัญชี ซึ่งไม่มีขูอกำาหนดที่แน่ นอนตายตัว ค่าจูางที่ไดูรับโดย
เฉลี่ยมีดังนี้
วุฒก
ิ ารศึกษา
ปวส.
ปริญญาตรี

สภาพการทำางาน

เงินเดือน
ราชการ
เอกชน
5,600
6,000
6,500
9,500

พนักงานบัญชีทำางานในสถานที่ทำางานที่มีสภาพการทำางานเป็ นสำานักงานที่มีอุปกรณ์สิ่งอำานวย
ความสะดวกเช่นสำานักงานทั่วไป ในการทำางานจะตูองใชูเครื่องคิดเลขหรืออาจจะมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อใชูช่วยงานบันทึกรายการ และการทำาบัญชีในร้ปต่างๆ

คุณสมบัติของผ้้ประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบอาชีพนี้ ตูองมีคุณสมบัติดังนี้
- ตูองมีคุณวุฒิไม่ต่ ำากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส้ง (ปวส.) ทางการบัญชี
หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่าจากสถาบัน
การศึกษาซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
- มีความซื่อสัตย์ในหนูาที่เนื่ องจากทำางานเกี่ยวกับการเงิน
- มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในการนำาเสนอขูอม้ลทางบัญชีท่ีเชื่อถือไดูถ้กตูองรวดเร็ว และ มี
ประโยชน์อย่างแทูจริงในการตัดสินใจ - มีความรอบคอบ วิจารณญาณ เพื่อพิจารณาหาหลัก
ปฏิบัติท่ีเหมาะสม และส่งผลกระทบ ในดูานลบใหูนอ
ู ยที่สุดแก่หน่ วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวขูอง
- รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และใหูความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม
- สามารถใชูคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในดูานโปรแกรม software บัญชี มีความรู้ภาษา
อังกฤษ ตามสมควร มีความรูร
้ ะบบภาษีของไทย
ผ้้ทีจ
่ ะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ : ตูองมีคุณวุฒิไม่ต่ ำากว่า
อนุปริญญา หรือประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นส้ง (ปวส.) ทางการบัญชี หรือเทียบเท่า หรือมี
คุณวุฒป
ิ ริญญาตรีทางการบัญชี บริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งทบวง
มหาวิทยาลัย และสำาหรับพนักงานบัญชี ที่ทำาหนูาที่ผู้ทำาบัญชีในสถานประกอบการที่จด
ทะเบียนการคูา ตูองเขูารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอย่างนูอยหนึ่ งครั้งในทุกรอบ
3 ปี จากสถาบันวิชาชีพบัญชีหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่ วยงานที่อธิบดีกรมทะเบียนการคูา
ใหูความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และระยะเวลาที่อธิบดีฯประกาศกำาหนด

โอกาสในการมีงานทำา

ในการดำาเนิ นธุรกิจส่วนใหญ่จะตูองมีพนักงานบัญชีทำางานดูานบัญชี ปั จจุบันการดำาเนิ นธุรกิจ
ไดูเจริญกูาวหนูาและขยายตัวออกไปอย่างกวูางขวาง ดังนั้นจึงอาจกล่าวไดูว่า อาชีพพนักงาน

บัญชียัง คงเป็ นที่ตูองการทั้งในหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือธุรกิจส่วนตัว
ผูส
้ ำาเร็จการศึกษาทางดูานบัญชีสามารถที่จะประกอบอาชีพในหน่ วยงานต่างๆ ไดูหลายแห่งทั้ง
ที่เป็ นหน่ วยงานของราชการ และเอกชน นอกจากนี้ ยังสามารถที่จะรับงานบัญชีไปทำาที่บูานไดู
และเมื่อพนักงานบัญชีทำางานจนมีความพรูอมและมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (กบช.) กำาหนดไวูก็มีสิทธิท่ีจะสอบเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตไดู

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

พนักงานบัญชีท่ีไดูรับการอบรมเกี่ยวกับงานบัญชี และมีประสบการณ์สามารถที่จะสอบเป็ น ผู้
ตรวจสอบบัญชีรบ
ั อนุญาต สามารถที่จะรับงานตรวจสอบบัญชีเป็ นอาชีพอิสสระไดู หรือ
พนักงานบัญชีท่ีมีความสามารถในงานบริหารจัดการ สามารถที่จะเลื่อนตำาแหน่ งเป็ นผู้ทำาบัญชี
สมุหบ
์ ัญชี ผู้ตรวจสอบภายในองค์กรนั้นไดู

อาชีพทีเ่ กีย
่ วเนื่ อง

นอกจากจะทำางานในดูานบัญชีโดยตรงแลูว พนักงานบัญชียังอาจทำางานอย่างอื่นๆ ที่สอดคลูอง
กับวิชาชีพที่เรียนมา เช่น ทำางานในหนูาที่เกี่ยวกับงบประมาณการเงิน งานธนาคาร บริษท

ประกันภัย ประกอบอาชีพอิสระโดยเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต หรือเป็ นอาจารย์สอนบัญชี
ในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆสำาหรับผู้ท่ีศึกษาระดับปริญญาโทขึน
้ ไปหรือผู้ท่ีมี
ประสบการณ์ในการทำางานมามาก เป็ นตูน