‫‪é"÷ì‬‬

‫‪-êùîä-‬‬

‫פרשת ואתחנ ‬
‫פרשתנו ממשיכה את נאומיו של משה לפני בני ישראל בטר הכניסה לאר'‪ ,‬להפתעתנו כי רבה‬
‫זכינו השבת לראות את משה מקיי מצווה‪ ,‬מה כל כ! מיוחד בזה? שזו המצווה היחידה בספרנו‬
‫שמשה מקיי‪.7‬‬
‫על איזו מצווה אנחנו מדברי בעצ‪?8‬‬
‫ֹה ָלֹ ָע ִרי‪ֵ ְ ,%‬ע ֶבר ַה* ְַר ֵ!)‪ִ ,‬מזְ ְר ָחה‪,‬‬
‫"(ז י ְַב ִ!יל מ ֶ‬
‫יִר ַצח ֶאת
ֵר ֵעה ִ ְב ִלי

‫רצ ַח‪ֲ ,‬א ֶר ְ‬
‫ָ ֶמ‪ָ .‬לנ‪.‬ס ָ ָ‪-‬ה ֵ‬
‫ַד ַעת‪ ,‬וְ הא לֹא
‪ֹ0‬נֵא ל‪ִ ,‬מ ְ‪1‬מֹל ִ ְלֹ‪ ;%‬וְ נָס‪ֶ ,‬אל 
ַחת‬
‫ָחי‪ֶ .‬את
ֶ ֶצר ַ ִ‪ְ -‬ד ָ ר ְ ֶא ֶר‪ַ 2‬ה ִ‪-‬יֹר‪,‬‬
‫ִמ)
ֶה ָע ִרי‪ָ %‬ה ֵאל

ו ָ‬
‫‪#‬ל) ַ ָ ָ)‬
‫ָדי‪ ,‬וְ ֶאת
ָ‬
‫ראב ִני; וְ ֶאת
ָראמֹת ַ ִ‪ְ #‬ל ָעד ַל‪ִ #‬‬
‫ָל ֵ‬
‫ַ‪3‬י‪".‬‬
‫ַל ְמנ ִ‬
‫הלשו אשר בה נכתב עניי זה דורשת התייחסות מיוחדת‪" .‬אז‬
‫יבדיל משה" מזכיר לנו כמוב את "אז ישיר משה"‪ ,9‬שירת‬
‫משה תפסה מקו נכבד במאורעות המדבר ולעומתה הבדלת‬
‫ערי המקלט נעלמת לה בי איסורי עבודה זרה ובי כריתת‬
‫הברית בי הקב"ה לישראל‪.‬‬
‫בנוס שואלי הפרשני כיצד משה מבדיל את שלושת ערי‬
‫המקלט בעבר הירד המזרחי כאשר המצווה היא רק בכניסה‬
‫לאר' להבדיל את כל ערי המקלט ובנוס ה קולטות את‬
‫הרוצחי רק כאשר כל ערי המקלט משני עברי הירד יובדלו‬
‫משאר הערי‪ .‬והנה משה מבדיל רק שלוש ערי‪ ,10‬מדוע הוא עושה זאת‪.‬‬
‫הפרשני ברוב עוני על השאלה שהעלנו בתשובה הידועה "מצווה הבאה ליד! אל תחמיצנה"‬
‫א! נראה שעדיי צרי! להבי למה המצווה הזו מופיעה דווקא בפרשתנו‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ערי המקלט הינ שטח אקסטריטוריאלי אשר אי לה אחיזה בקרקע‪ .‬בערי המקלט התגוררו‬
‫הלוויי אשר אי לה נחלה באר' וכ הרוצחי בשגגה שהאר' אינה מסוגלת לקלוט‪.12‬‬
‫ת ְל ַה ְראת ֶאת
ַע ְב ְ! ָ ‪ֶ ,‬את

‫‪1‬ה ַה ִח ָ‬
‫ָא ְת ַח‪ֶ ,)ַ4‬אל
ה'‪ֵ ָ ,‬עת ַה ִהוא‪ֵ ,‬לאמֹר‪ .‬ה' אלוקי‪ָ ,%‬‬
‫"ו ֶ‬
‫ַע ֶ‪0‬ה ְכ ַמ ֲע ֶ‪0‬י ָ וְ ִכ ְגבר ֶֹת ָ ‪.‬‬
‫(ר‪ֲ ,2‬א ֶר
י ֲ‬
‫ב ֶ‬
‫ָקה

ֲא ֶר ִמי
ֵאל ַ ָ‪ַ 3‬מיִ‪ָ %‬‬
‫ָד ְל ָ ‪ ,‬וְ ֶאת
י ְָד ָ ַה ֲחז ָ‬
‫‪ְ#‬‬
‫‪7‬בה‪ֲ ,‬א ֶר‪ֵ ְ ,‬ע ֶבר ַה* ְַר ֵ!)‪ָ :‬ה ָהר ַה‪7‬ב ַה‪ֶ9‬ה‪ ,‬וְ ַה ְ ָבנֹ)‪.‬‬
‫(ר‪ַ 2‬ה ָ‬
‫ֶא ְע ְ ָרה
‪ָ4‬א‪ ,‬וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת
ָה ֶ‬
‫‪1‬ס‪ ֵ !ַ :‬ר ֵא ַלי עד‪,‬‬
‫ֹאמר ה' ֵא ַלי‪ַ ,‬רב
ָל ְ 

ל
ֶ‬
‫ַ*ִת ַע ֵ ר ה' ִ י ְל ַמ ַע ְנ ֶכ‪ ,%‬וְ לֹא ָ ַמע ֵא ָלי; ַו* ֶ‬
‫ו ְ‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬חר‬
‫מ‪.‬ה ָ‪.‬ל‪ָ .‬ע ִרי ‪ַ %‬‬
‫ַב ִ‪0‬יל ֶ‬
‫למא דאמר שהוא מקיי ג הוכח תוכיח זו המצווה שניה‪ .‬ספורנו דברי ד‪,‬מא‪3" :‬ז י ְ‬
‫ירת ַה ִ ְצות‪ִ ֶ ,‬ה ְק ִ‪#‬יד ְל ַק"ֵ! ְק ָצת‬
‫‪5‬ורה ִה ְב ִ‪0‬יל ֶה ָע ִרי‪ְ ,‬ל ַה ְראות ְל ִי ְ ָר ֵאל ַמה ִ ְכ ָד ִע ְניַ ְ ִמ ַ‬
‫ֶ‪ַ ֵ89ִ .‬ה ַה ְק ָ‪ָ 0‬מה ְל ֵבא‪6‬ר ַה ָ‬
‫ֲה"‪.‬‬
‫ִמ ְצות ע ֵ‬

‫‪8‬‬

‫דברי ד‪ ,‬מא‪%‬מג‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫על המילה "אז" נאמר בכמה מקומות‪" :‬ואי אז אלא שירה" \ "ואי אז אלא שמחה" \ "ואי אז אלא אמנה"‪.‬‬
‫כאומר‪ :‬אז יש פה משהו לא רגיל‪...‬‬

‫‪10‬‬

‫אכ בהמש! משה מספר לבני ישראל כי המצווה להבדיל את הערי הללו עומדת בפני עצמה " ָ‪.‬ל;‪ָ .‬ע ִרי‪ְ 5ַ ,‬ב ִ‪0‬יל‬
‫י!‪ ,‬נ ֵֹת ְל ָ! ְל ִר ְ‪ "@5ָ .‬א! בספר במדבר לה‪,‬י‪%‬יא הקב"ה מצווה את בני ישראל לעשות‬
‫‪4‬ר ְצ ָ!‪ֲ %%‬א ֶ‪.‬ר ה' ֱאל ֶֹק ָ‬
‫ת;! ְ‬
‫ָל ְ!‪ְ <ְ :‬‬
‫ָע‪.‬‬
‫‪4‬ר ָצה ְ‪B‬נ ַ‬
‫ַר ֵ‪ְ ,0‬‬
‫‪ 54‬ע ְֹב ִרי ֶאת‪ַ %‬ה‪ְ 8‬‬
‫‪3‬מ ְר ָ‪ֲ 5‬א ֵל ֶה‪Bִ :‬י ֶ‬
‫זאת רק כאשר יעברו את הירד‪<ֵ 0ַ " :‬ר ֶאל‪<ְ %‬נֵי יִ ְ‪ָ A‬ר ֵאל‪ ,‬וְ ַ‬
‫ֶפ‪ָ .ְ <ִ .‬גגָה"‬
‫ית ָל ֶכ ָע ִרי‪ָ ,‬ע ֵרי ִמ ְק ָלט ִ‪ְ 5‬היֶינָה ָל ֶכ; וְ נָס ָ‪Dָ .‬ה ר ֵֹצ ַח‪ַ ,‬מ ֵ‪B‬ה‪%‬נ ֶ‬
‫וְ ִה ְק ִר ֶ‬

‫‪11‬‬

‫רש"י דברי ד‪,‬מא‪" :‬אז יבדיל ‪ %‬נת לב להיות חרד לדבר שיבדיל‪ .‬וא על פי שאינ קולטות עד שיבדלו אות‬
‫שבאר' כנע‪ ,‬אמר משה מצווה שאפשר לקיימה אקיימנה"‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ת;! ְ<נֵי‬
‫ת;כ@‪Bִ :‬י‪ֲ ,‬אנִ י ה'‪ֵֹ .%%‬כ‪ְ <ְ ,‬‬
‫‪ 54‬י ְֹ‪ִ .‬בי ָ<@‪ֲ %%‬א ֶ‪.‬ר ֲאנִ י‪ֵֹ . ,‬כ ְ< ָ‬
‫‪3‬ר'‪ֲ ,‬א ֶ‪.‬ר ֶ‬
‫במדבר‪ ,‬לה‪ ,‬לד‪" :‬וְ לֹא ְת ַט ֵ‪D‬א ֶאת‪ָ %‬ה ֶ‬
‫יִ ְ‪ָ A‬ר ֵאל" נאמר לגבי איסור שהיית רוצח בשגגה מחו' לעיר המקלט‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪é"÷ì‬‬

‫‪-êùîä-‬‬

‫ר ֵאה ְב ֵעינֶי ָ ‪=ִ :‬י

‫מזְ ָר ָחה

ְ‬
‫ימנָה ִ‬
‫ָ‪-‬ה וְ ָצפֹנָה וְ ֵת ָ‬
‫ַ ָ! ָבר ַה‪ֶ9‬ה‪ֲ .‬ע ֵלה רֹא ַה ִ; ְס‪ָ#‬ה‪ ,‬וְ ָ‪0‬א ֵעינֶי ָ י ָ‬
‫לֹא ַת ֲעבֹר‪ֶ ,‬את
ַה* ְַר ֵ!) ַה‪ֶ9‬ה"‪.‬‬
‫פרשתנו עוסקת בכותרתה בבקשתו של משה להכנס לאר' ובסרובו של הקב"ה‪ ,‬ומלמדת אתנו‬
‫שאבא יודע לומר "לא" ושלא תמיד התפילה והתחנו פותרות לנו בעיות בחיי )בלשו המעטה‪.(...‬‬
‫משה‪ ,‬לפני שני רבות הרג את המצרי‪ ,‬בעקבות הריגה זו חז"ל במדרשי רבי הצדיקו את‬
‫מעשהו‪ 13‬שכנראה ללא הצדקה זו היה קשה לה איתו מאוד‪ .‬משה‪ ,‬שעל פי זה הרגיש את העוול‬
‫שנעשה לו‪ ,‬מצא לנכו לסגור מעגל‪ ,‬או לכל הפחות להתחיל בסגירתו‬
‫במציאת הפתרו לרוצחי בשגגה‪ ,‬מקו לנוס שמה‪.14‬‬
‫בני ישראל ה ע בורח‪ ,‬בורח ממצריי ולימי בורח מארצו בגלותו‪,‬‬
‫ומאוחר יותר בורח מהגלות לגלויות אחרות ובסופו של דבר בורח‬
‫לארצו‪ .‬ישראל ומשה בורחי ממצריי והנה עוד רגע קט ה מגיעי‬
‫למקלט המיוחל אל אר' ישראל‪ ,‬ייקח זמ לשיקו וייקח זמ להפסיק‬
‫להרגיש נרדפי ויש צור! במקו שיחיל את התקופה הזו‪ .‬משה הבורח‬
‫ממצריי עוד מנערותו מחפש את המקו המיוחל לשלווה הזו‪ ,‬משלא‬
‫קיבל זאת בעצמו‪ ,‬דאג שלפחות לאחרי יהיה כזה‪ .‬על כ לפתע‪ ,‬כאמור‪,‬‬
‫ייגע משה באר' ישראל במקו היחיד שמותר לו לגעת‪ ,‬במקו שאיננו‬
‫באמת מקו‪ ,‬בערי המקלט‪.‬‬
‫בהערת אגב אוסי כי אולי נית לומר כי ערי המקלט ה בעצ התזכורת לכ! שלא נית 'להשיג'‬
‫את האר'‪ ,‬לא נית לגמרי 'לשלוט' בה‪ ,‬לעול יישאר פער בי האד למרחב ‪.15‬‬
‫שבת שלו‪,‬‬
‫אריאל ז'יטניצקי‪.‬‬

‫‪,çåðé÷ìå‬‬

‫‪øéò äúéäù èì÷î øéòì çøá äìùééåî‬‬
‫‪åéãé äùòî éøô ,äìåâòä äãéçéä èì÷îä‬‬
‫‪.éìåâéò øî òãåðä ìëéøãàä ìù‬‬
‫‪6 äìùééåî êìä øéòä øòù ìà òéâä øùàë‬‬
‫)‪ì÷úðù ãò äçøæî íéøèîåìé÷ (äùéù‬‬
‫‪êìäå åðååéë úà äìùééåî äðéù .øéòä úîåçá‬‬
‫‪áåùå ïåôö ïååéëá íéøèîåìé÷ (äðåîù) 8‬‬
‫‪.øéòä úîåçá ì÷úð‬‬
‫‪%øéòä ìù äìãåâ äî‬‬

‫פתרו החידה משבוע שעבר‪:‬‬
‫לאחר ששמעתי המו פתרונות )וג האשמות בכ שישנה‬
‫טעות בניסוח החידה‪ ,‬שדווקא הפע לש שינוי היו האשמות‬
‫שווא(‪ ,‬הרי הפתרו ‪:‬‬
‫כל אחד ממקבלי התואר רואה לפחות כתר אחד מזהב לב ‪.‬‬
‫לו מי מה היה רואה כתר זהב על ראש אחד מעמיתיו‪ ,‬היה‬
‫מסיק מיד כי לו עצמו כתר מזהב לב ‪ .‬שהרי השלישי )בעל‬
‫הכתר מהזהב הלב שלפניו( ראה א הוא כתר זהב לב ‪.‬‬
‫שלושת החתני באו במבוכה‪ ,‬לכ כל אחד מה ראה שני‬
‫כתרי מזהב לב לפניו‪.‬‬
‫כ יכול היה החכ שבה להסיק כי ג לו כתר מזהב לב ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫כגו שראה עד סו הדורות שלא ראוי לצאת ממנו צדיק‪ ...‬וכ שהושיב סנהדרי בבית די של מעלה וגזר את דינו‬
‫ועוד‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫נ;דע ַה ָ‪ָ 0‬בר‪ .‬וַ‪ַ .ְ ִ8‬מע ַ‪ְ H‬רעֹה ֶאת‪ַ %‬ה ָ‪ָ 0‬בר ַה‪ֶI‬ה‪,‬‬
‫‪3‬כ ַ‬
‫ֹאמר‪ֵ ,‬‬
‫ירא מ ֶֹ‪.‬ה ַו‪ַ 8‬‬
‫משה עצמו ברח כאשר גילה כי אכ נודע הדבר "וַ‪ָ ִ8‬‬
‫ֵ‪.‬ב ַעל‪ַ %‬ה ְ< ֵאר"‬
‫ֵ‪.‬ב ְ< ֶא ֶר'‪ִ %‬מ ְדיָ ַו‪ֶ 8‬‬
‫וַיְ ַב ֵ‪ַ .J‬ל ֲהרֹג ֶאת‪%‬מ ֶֹ‪.‬ה; ו ִַ" ְב ַרח מ ֶֹ‪.‬ה ִמ ְ‪H‬נֵי ַפ ְרעֹה‪ַ ,‬ו‪ֶ 8‬‬

‫‪15‬‬

‫ולמע הסר ספק‪ ,‬אי כא עניי פוליטי אלא ברור עקרוני של החיי בעול הזה‪.‬‬

‫מותר להעביר הלאה‪ .‬להוספה‪/‬הסרה מרשימת התפוצה נא לעדכ אותי ‪ . Arielvetamar@gmail.com‬אשמח לשמוע‬

‫‪3‬‬