CONTROL DE GESTIUNE PRIN INVENTARIERE

Cuprins :

Capitolul 1 – Inventarierea

……………………………………..… 2

Capitolul 2 – Prezentarea societăţii ………………………………… 6 Capitolul 3 – Studiu de caz ……………………………………….. 7

Capitolul 4 – Concluzii ………………………………………………17 Bibliografie ……………………………………………………. 18 Anexe ………………………………………………………………. 19

2

Inventarierea
Inventarierea reprezintă procedeul de constatare faptică la o anumită dată a existenţei elementelor patrimoniale, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi valoric. Inventarierea contribuie la stabilirea corectă a indicatorilor de calcul şi evidenţă, la înfăptuirea controlului asupra integrităţii şi corectei gestionări a patrimoniului unităţii, contribuie la mobilizarea rezervelor interne, accelerarea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante şi respectarea disciplinei financiare. Astfel, prin inventariere se crează o imagine fidelă, clară a existenţei tuturor elementelor patrimoniale. Societăţile comerciale au obligaţia să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în următoarele situaţii : a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute de lege b) ori de câte ori există indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere c) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune d) cu prilejul reorganizării gestiunilor e) ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forţă majoră f) în alte cazuri prevăzute de lege La începutul activităţii entităţii, inventarierea are ca scop principal stabilirea şi evaluarea elementelor de natura activelor ce constituie aport la capitalul entităţii. Elementele de natura activelor care constituie aport la capitalul social al entităţilor şi la patrimoniul instituţiilor publice se înscriu în registrul-inventar, grupate pe conturi. Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se face, de regulă, cu ocazia încheierii exerciţiului financiar, avându-se în vedere şi specificul activităţii fiecărei entităţi. La entităţile cu activitate complexă, bunurile pot fi inventariate şi înaintea datei de încheiere a exerciţiului financiar, cu condiţia asigurării valorificării şi cuprinderii rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar respectiv. Entităţile care, potrivit legii contabilităţii, au stabilit exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic, organizează şi efectuează inventarierea anuală astfel încât rezultatele acesteia să fie cuprinse în situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiul financiar stabilit. În situaţia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, în registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate şi înscrise în listele de inventariere actualizate cu intrările şi ieşirile de bunuri din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii. În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane aprobă

3

proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, pe care le transmit comisiilor de inventariere. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează de către comisii de inventariere, numite prin decizie scrisă. În decizia de numire se menţionează în mod obligatoriu componenţa comisiei (numele preşedintelui şi membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunea supusă inventarierii, data de începere şi de terminare a operaţiunilor. La entităţile al căror număr de salariaţi este redus, inventarierea poate fi efectuată de către o singură persoană. În această situaţie, răspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de către o comisie centrală, numită prin decizie scrisă. Comisia centrală de inventariere are sarcina să organizeze, să instruiască, să supravegheze şi să controleze modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere. Comisia centrală de inventariere răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere, în comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică, care să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementărilor contabile aplicabile. Inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se pot efectua atât cu salariaţi proprii, cât şi pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregătire corespunzătoare. Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective şi nici auditorii interni sau statutari. Prin proceduri interne, entităţile pot stabili ca la efectuarea operaţiunilor de inventariere să participe şi contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective, fără ca aceştia să facă parte din comisie. Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiţi decât în cazuri bine justificate şi numai prin decizie scrisă, emisă de către cei care i-au numit. În condiţiile în care entităţile nu au nici un salariat care să poată efectua operaţiunea de inventariere, aceasta se efectuează de către administratori. În vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligaţia gestionării entităţii trebuie să ia măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere, prin: - organizarea depozitării bunurilor grupate pe sorto-tipodimensiuni, codificarea acestora şi întocmirea etichetelor de raft - ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative la gestiuni şi a celei contabile şi efectuarea confruntării datelor din aceste evidenţe - participarea întregii comisii de inventariere la lucrările de inventariere - asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariază, respectiv pentru sortare, aşezare, cântărire, măsurare, etc. - asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate şi la evaluarea lor, conform reglementărilor contabile aplicabile, a unor specialişti din entitate sau din afara acesteia, la solicitarea preşedintelui comisiei de inventariere.

4

dotarea gestiunii cu aparate şi instrumente adecvate şi în număr suficient pentru măsurare, cântărire, cu cititoare de coduri de bare, cu mijloace de identificare, precum şi cu birotica necesară - dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul şi de sigilare a spaţiilor inventariate - asigurarea protecţiei membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu normele de protecţie a muncii Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere sunt următoarele: a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere să ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă: - gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare - în afara bunurilor entităţii respective are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor - are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are cunoştinţă - are bunuri nerecepţionate sau care trebuie expediate, pentru care s-au întocmit documentele aferente - a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale - deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa - are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenţa gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate b) să identifice toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate c) să asigure închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare, în prezenţa gestionarului, ori de câte ori se întrerup operaţiunile de inventariere şi se părăseşte gestiunea d) să bareze şi să semneze, la ultima operaţiune, fişele de magazie, menţionând data la care s-au inventariat bunurile, să vizeze documentele care privesc intrări sau ieşiri de bunuri, existente în gestiune, dar neînregistrate, să dispună înregistrarea acestora în fişele de magazie şi predarea lor la contabilitate, astfel încât situaţia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea e) să verifice numerarul din casă şi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă, solicitând depunerea numerarului la casieria entităţii f) să controleze dacă toate instrumentele şi aparatele de măsură sau de cântărire au fost verificate şi dacă sunt în bună stare de funcţionare Pentru desfăşurarea corespunzătoare a inventarierii este indicat, dacă este posibil, să se sisteze operaţiunile de intrare-ieşire a bunurilor supuse inventarierii, luându-se din timp măsurile corespunzătoare pentru a nu se stânjeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor. Pe toată durata inventarierii, programul şi perioada inventarierii se afişează la loc vizibil. Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces-verbal. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conţină, în principal, următoarele elemente: data întocmirii, numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere, numărul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile inventariată/inventariate, data începerii şi terminării operaţiunii

-

5

de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate şi persoanele vinovate, precum şi propuneri de măsuri în legătură cu acestea, volumul stocurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare lentă, greu vandabile, fără desfacere asigurată şi propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic, propuneri de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale, respectiv din evidenţă a imobilizărilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar şi declasare sau casare a unor stocuri, constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune, precum şi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere, administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entităţii. „Registrul-inventar” este un document contabil obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţ. Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entităţii. Bunurile constatate lipsă la inventariere se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea contabilă. Lipsurile imputabile se recuperează de la persoanele vinovate la valoarea de înlocuire. Bunurile constatate în plus se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie al acestora, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, în funcţie de preţul pieţei la data constatării sau de costul de achiziţie al bunurilor similar. Pentru lipsuri, sustrageri şi orice ale fapte care produc pagube ce constituie infracţiuni, ordonatorul de credite este obligat să sesizeze organele de urmărire penală în condiţiile şi la termenele stabilite de lege. Pagubele constatate la inventariere, imputate persoanelor vinovate, precum şi debitorii deveniţi insolvabili se evidenţiază în contabilitate în conturi analitice distincte, iar în cadrul acestora, pe fiecare debitor, urmărindu-se recuperarea lor potrivit legii. Scăderea din contabilitate a unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane se face în baza aprobării ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior.

6

Prezentarea societăţii
Denumirea societăţii: S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L. Număr Ordine Registrul Comerţului: J34/218/1999 Cod unic de identificare: 12326575 Capital social subscris şi vărsat: 200 RON Cifra de afaceri: 3,716,396 RON Adresă sediu social: Strada Dunării, Bl.1604, Sc. D, Ap.40, Alexandria S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1999, având ca domeniu de activitate comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate. Activitatea societăţii se desfăşoară atât prin intermediul magazinului din strada Dunării, cât şi on-line prin intermediul site-ului www.mivarom.ro.

7

Studiu de caz
Pentru efectuarea inventarierii s-au întocmit următoarele documente: • • • • • • • • • • • • Decizia de inventariere; Declaraţia de inventar; Procesul verbal de sigilare; Lista de inventariere pentru gestiunile global – valorice; Lista de inventariere – varianta simplificată; Situaţii analitice distincte pe conturi sintetice; Extrasul de cont; Registrul inventar; Procesul - verbal privind rezultatele inventarierii; Nota explicativă; Decizia de imputare; Angajamentul de plată Documentele supuse controlului sunt : • • • • • • • • • Facturi primate Facturi emise Avize de însoţire a mărfurilor Chitanţe emise Chitanţe primite Bonuri de consum Bonuri de predare-primire Bonuri de transfer Balanţa de verificare

8

• • • • • • • • • • • • • •

Situaţiile financiare Registrul „carte mare” Fişă cont Registrul inventar Fişă de magazie Deconturi cheltuieli Foaie de parcurs Ordin deplasare NIR Documente sponsorizare Evidenţe analitice specifice societăţii Registrul jurnal Liste inventar Evidenţe contabile privind înregistrarea în contabilitate a rezultatelor controlului

9

S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L.

DECIZIA DE INVENTARIERE Nr. 16 din 30.11.2005 În vederea inventarierii gestiunii depozitului firmei S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L. la 30.11.2005 din ALEXANDRIA gestionat de Avramescu Ionuţ se instituie comisia de inventariere compusa din: Domnul Albu Cristian , preşedinte Doamna Burlacu Victor , membru Domnul Crăciun Andrei, membru. Inventarierea începe la 30.04.2010 şi se termină la 30.04.2010. Controlul gestiunii şi întocmirea procesului verbal de control se va efectua de Burlacu Victor şi Crăciun Andrei organ de control în cadrul compartimentului CFG, până la data de 03.12.2005.

DIRECTOR

CONTABIL ŞEF

10

S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L.

DECLARAŢIE DE INVENTAR
Subsemnatul Avramescu Ionuţ gestionar a depozitului firmei S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L. numit prin decizia nr. 39256 din data 12.05.1999 declar: 1. Toate valorile materiale şi băneşti aflate în gestiunea subsemnatului se găsesc în încaperile ( locurile ) : depozit 2. Posed ( nu posed ) valori materiale şi băneşti aparţinând : 3. Am ( nu am ) cunoştiinţa unor plusuri în valoare ( cantitate ) de : -

4. Am ( nu am ) eliberat valori materiale şi băneşti fără documente legale. Beneficiar : 5. Am ( nu am ) valori materiale nerecepţionate sau care trebuie expediate, pentru care s-au întocmit documentele aferente în cantitate de : 6. Am ( nu am ) documente de primire- predare care nu au fost operate la zi sau nu au fost predate la contabilitate: 7. Deţin ( nu deţin ) numerar din vânzarea mărfurilor aflate in gestiune, de lei:8. Ultimele documente de intrare sunt: fel 9389002 din 25.11.2005. FACTURA FISCALA nr.

9. Ultimele documente de ieşire sunt: fel aviz de însoţire a mărfii nr. din 26.11.2005. 10. Ultimul raport de gestiune a fost încheiat la data de 01.04.2010. 11. Alte menţiuni : Semnături nu este cazul Dată în faţa noastră Gestionar Data 30.04.2010 Ora 15:00 11

S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L.

PROCES VERBAL DE SIGILARE din 30.04.2010

În executarea deciziei de invenatriere nr. 10 din 01.12.2005 privind gestiunea SC MIVAROM IMPEX SRL - Avramescu Ionuţ, subsemnatul Burlacu Victor organ de control CFG în prezenţa d-lui Avramescu Ionuţ, gestionar, am procedat la sigilarea spaţiului de depozitare a valorilor materiale şi băneşti în imobilul situat în Alexandria Strada Dunării, Bl.1604, Sc. D, Ap.40. A fost aplicat sigiliul nr. 56 – S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L. Odată cu sigilarea s-a procedat şi la predarea către organele de control a cheilor de la depozit din strada Dunării.

Organe de control

Gestionar

Asistenţi

12

S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L.
.

NOTA EXPLICATIVĂ

Subsemnata Avramescu Ionuţ salariat a S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L. în funcţia de gestionar de la data de 12.05.1999, la întrebările puse de Crăciun Andrei în baza art. 8 din Legea 30/1991, dau urmatoarele explicaţii: 1. Întrebare: În ce perioadă s-a produs paguba? 1. Răspuns: În perioada 01.04.2010 - 30.04.2010. 2. Întrebare: Cum justificaţi lipsa produselor? 3. Răspuns: Justific lipsa produselor prin neînregistrarea avizelor de însoţire a mărfii pentru produsele care au fost transferate către punctele noastre de desfacere. Dacă mai aveţi ceva de adăugat . Avizele nu s-au înregistrat din neglijenţă şi nu cu scopuri determinate sau din alte cauze.

Dată in faţa noastră, ( organ de control)

Data 30.04.2010 Semnatura

13

S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L.
PROCES VERBAL DE CONSTATARE DIFERENŢE NR.7 DIN 30.04.2010 Comisia de inventariere este formată din: 1. Albu Cristian , preşedinte 2. Burlacu Victor , membru 3. Crăciun Andrei , membru

Având ca obiectiv de inventariat : gestiunea depozitului SC “ MIVAROM IMPEX ”SRL, conform Deciziei S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L. nr. 16 din 30.04.2010 prin inventarierea efectuată la data de 30.04.2010 asupra căreia am constatat următoarele:
1. Diferenţele constatate: se observă în lista de inventar anexată 2. Operaţiunile de inventariere s-au desfăşurat la data de 30.04.2010 3. Asupra modului de administrare, gestionarea valorilor inventariate, menţionăm următoarele: • Datorită neglijenţei gestionarei Avramescu Ionuţ s-a produs o pagubă în valoare de 654 lei din care suma de 228,50 este compensată prin înregistrarea avizului de însoţire a mărfii. • Nu s-au constatat plusuri • Minusurile se pot compensa parţial cu avizul de însoţire a mărfii care a fost transferată către punctul de desfacere al firmei în data de 26.04.2010 • Minusurile pentru care nu există justificări documentare vor fi suportate de către gestionar. 4. Măsuri şi propuneri pentru viitor MĂSURI LUATE: - imputarea gestionarului a lipsei articolelor care un pot fi regăsite în înregistrări - mustrarea gestionarului şi luarea unei note explicative Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare din care unul s-a lăsat unităţii inventariate. COMISIA DE INVENTARIERE Albu Cristian Burlacu Victor Crăciun Andrei

14

S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L.

DECIZIE DE IMPUTARE NR. 7 DIN 30.04.2010 Având în vedere procesul verbal de constatare diferenţe nr 7 din 30.04.2010 întocmit de Popa Dorina în calitate de contabil şef din care rezulta că s-a produs o pagubă în valoare de 14.504.910 reprezentând următoarele: Denumire produs cant 2 buc 3 buc 1 buc 1 buc 1 buc * * * * * pret unitar 56 27 342,50 35,50 110 val totala 112 54 342,50 35,50 110

1. Difuzor 25cm 10 inch b1010/4ohm 2. Cablu coaxial RG58 50ohm negru 100m 3. Incinta acustica Q1225
4. 5. Kit amplificator mono 170W Mixer 3 canale stereo KN-DJMIXER10

Paguba s-a produs în perioada 01.04.2010 – 30.04.2010 fiind adusă la cunostiinţă conducerii prin actul de constatare mai sus arătat. Răspunzătoar pentru producerea pagubei se face domnul Avramescu Ionuţ având funcţia de gestionar şi locul de muncă la S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L. domiciliat în Alexandria, str. Albinelor, nr. 23. Având în vedere temeiurile de drept şi de fapt care determină angajarea răspunderii materiale, totalul pagubei de ( fără TVA ) 529,74 se suportă partial de catre domnul Avramescu Ionuţ. Calculul s-a facut aşa cum rezultă din actul de constatare. În nota explicativă dată cu ocazia constatării pagubei, domnul Avramescu Ionuţ a susţinut că justifica lipsa produselor din gestiune prin neinregistrarea unui aviz de insotire a marfil care a fost transferata din depozit catre punctul de desfacere al firmei SC MIVAROM IMPEX SRL. Susţinerile s-au dovedit neîntemeiate deoarece: a primit în gestiune aceste produse în perioada 01.04.2005 – 30.04.2005. În temeiul art. 102,105,107 şi 108 din Codul Muncii.

DECIDE: Se impută domnnului Avramescu Ionuţ având funcţia de gestionar la S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L. domiciliat în Alexandria suma de 425,50 lei, adică contravaloarea unei parti din produsele constatate lipsă în urma inventarierii. Prezenta decizie de imputare constituie titlu executoriu de la data comunicării: 30.04.2010. Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare la -

DIRECTOR VIZA CONTROL FINANCIAR PREVENTIV JurisconsulCONTABIL ŞEF

VIZA

15

DOVADA DE COMUNICARE Subsemnata AVRAMESCU IONUT domiciliat Alexandria am primit decizia de imputare nr 7 din 30.04.2010 emisă de S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L. în valoare de 425,50 lei SEMNĂTURA DATA 30.04.2010

AGAJAMENT DE PLATA Subsemnatul AVRAMESCU IONUT domiciliat în BUCUREŞTI str. ALBINELOR, nr. 23 posesor al C.I. seria RX nr. 682000 emis de SECTIA 1 sub nr. 13528 în anul 2000 având funcţia de GESTIONAR la S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L. luând cunoştiinţă de faptul că prin inventariere s-a constatat că din vina mea am produs S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L. o paguba de 425,50 lei provenită din lipsa următoarelor produse 1. Difuzor 25cm 10 inch b1010/4ohm in valoare de 56 lei, 2. Cablu coaxial RG58 50ohm negru 100m in vloare de 27 lei 3. Incinta acustica Q1225 in valoare de 342,50 lei, îmi iau angajamentul de a plăti această sumă catre S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L. integral in termen de 3 zile. Prezentul angajament l-am luat in conformitate cu art. 32 din Legea nr. 22/1969. În caz de nerespectare se va proceda la executarea silită.

SEMNATURA CALITATEA - GESTIONAR

DATA 30.04.2010

16

PROCES VERBAL Incheiat azi 30.11.2005 Subsemnatul Burlacu Victor si subsemnatul Crăciun Andrei in calitate de organe de control in cadrul compartimentului CFG in baza HG 735/1991, L30/91 a delegatiilor de control am efectuat in data de 30.11.2005 control financiar de gestiune asupra perioadei 01.04.2010 - 30.04.2010 punctul de desfacere “MIVAROM IMPEX” al firmei SC. MIVAROM IMPEX. SRL , cu sediul in Alexandria,str.Dunării. In perioada verificata, unitatea a fost reprezentata de catre domul Ionescu Ciprian, conducatorul unitatii si de catre Domnisoara Avramescu Ionuţ, in calitate de gestionar al unitatii. I. obiectiv controlat: - modul de gestionare a intrarii si iesirii marfurilor Constatari: 1. s-au constatat nereguli in inregistrarea documentelor de transfer a marfii 2. s-a constatat lipsa unor produse din gestiune care un au putut fi justificate prin documente 3. documentele inregistrate s-a constatat a fi conforme cu legalitatea PROPUNERI: - îmbunătăţirea spaţiilor de depozitare - realizarea unui program computerizat de evidenta a intrarilor si ieşirilor din depozit in vederea unei gestiuni actualizate

SEMNATURA DATA

17

Concluzii
Inventarierea gestiunii societăţii S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L. s-a realizat în bune condiţii, bunurile supuse inventarierii fiind etichetate. Datorită bunei arhivări a documentelor, timpul necesar verificării acestora a fost scurt. In urma inventarierii s-a constat un minus în gestiune în valoare de 654 lei. Pentru minusurile existente în gestiune s-a încheiat nota de constatare, pentru neregulile existente făcându-se vinovat gestionarul societăţii, lipsa constatată imputându-se acestuia din urmă. La sfârşitul inventarierii tuturor elementelor s-a încheiat un „Proces verbal de inventariere şi control gestionar” care a cuprins toate constatările, având anexate toate notele explicative, procesele verbale intermediare încheiate, deciziile de inventariere, declaraţiile de inventariere, listele de inventariere etc Aprecierea generală a Comisiei de control si a Compartimentului Control Financiar de Gestiune este ca nu au fost constatate fapte foarte grave, iar singura neregula constatata fiind cauzata de neatentia gestionarului.

18

Bibliografie
• OMFP 2861/2009

Victor Munteanu, Ştefan Zuca, Marinela Zuca, Control şi audit financiar-contabil, Bucureşti, 2006 www.contabilul.ro Ana Stoian, Eugen Turlea, Audit Financiar contabil, Editura Economica, Bucureşti, 2001

• •

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful