CUM S NE COMPORT M LA EXAMENE

(Dup Derek Rowntree, Înva cum s înve i. Introducere programat în tehnica studiului Editura , didactic i pedagogic , Bucure ti, 1980) I. SUCCESUL LA EXAMEN PRESUPUNE PREG TIRE A. Este necesar s aplica i tehnici eficiente de înv are pe o perioad suficient de lung de timp. B. Este necesar s recapitula i în mod sistematic. 1. Începe i acum, c ci: a. mai târziu nu ve i avea niciodat timp destul; b. munca ulterioar va fi mult mai u oar . 2. Întocmi i un orar pentru recapitulare: a. împ r ind efortul de recapitulare pe fiecare subiect; b. abordând zilnic mai multe subiecte; c. rezervându-v timp suficient pentru odihn i recreere. 3. Formeaz - i un grup împreun cu care s recapitulezi în mod regulat (de exemplu, trei colegi care se întâlnesc de trei ori pe s pt mân ): a. înv a i înv ându-i pe al ii. 4. Pe cât posibil, p stra i-v s n tatea. 5. Exersa i-v în a face ceea ce v cere examenul: a. pune i accentul pe aducere aminte, nu pe recunoa tere; b. reorganiza i ideile cursului: - discutând cu al ii; - trecând în revist simultan toate noti ele pentru un subiect; - trecând în revist împreun subiectele corelate; - evaluând critic noti ele proprii; - rescriind noti ele; c. dac este posibil, informa i-v cu privire la subiectele de examen din anii anteriori. Folosindu-v de acestea: - întocmi i planuri i scheme; - întocmi i r spunsuri-tip complete; - da i examene simulate; - dar, nu încerca i s -l ghici i pe examinator. C. În ajunul examenului 1. Nu înv a i lucruri noi. 2. Recapitula i ca de obicei i relaxa i-v total. 3. Aduna i-v rechizitele pentru examen. 4. Merge i devreme la culcare.

Cum s ne comport m la examene

1

II. COMPORTAREA ÎN ZIUA EXAMENULUI A. Nu discuta i cu al i studen i perspectivele examenului. Acest lucru v poate deruta i v poate induce emo ii inutile. B. Citi i cu aten ie toat tema de examen (5 minute): 1. Observa i ce recomand ri exist pentru candida i? 2. Identifica i ce anume cere fiecare întrebare (observa i verbele cheie). 3. Da i prioritate subiectelor cu punctajul cel mai mare i celor pe care le cunoa te i cel mai bine. C. Împ r i i cu grij timpul pentru fiecare subiect de examen. 1. Evalua i timpul necesar pentru terminarea fiec rui r spuns. 2. Repartiza i timpul total în raport cu punctajul pentru fiecare întrebare. 3. Rezerva i 10-15 minute la sfâr itul examenului pentru control. D. Face i un plan al r spunsurilor. 1. Nota i ideile principale i detaliile importante. 2. Introduce i-le într-o schem sumar . 3. Schi a i toate r spunsurile înainte de a scrie vreunul (aloca i pentru aceasta cam un sfert din timpul total pentru fiecare r spuns). E. Fi i atent la priorit i. 1. R spunde i mai întâi la cea mai bine cotat întrebare. 2. Respecta i timpul pe care vi l-a i repartizat pentru fiecare r spuns. 3. Concentra i-v asupra punctelor principale. F. Scrie i. 1. Simplu, direct i la subiect, f r divaga ii i înflorituri inutile. 2. Corect din punct de vedere gramatical, f r ortografie gre it . 3. Cite . G. Când a i terminat de scris: 1. L sa i-v timp pentru a verifica complet toate r spunsurile înainte de a preda foile de examen. 2. Nu r mâne i cu colegii la Äcomentariile post mortem³. III. S ÎNV M DIN EXAMENE

A. Verificând notele i observa iile f cute de examinator. B. Comparând r spunsurile cu al i studen i. C. Discutând performan a cu profesorul. D. Corectând orice gre eli ale metodei
Cum s ne comport m la examene 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful