. A doua forma normala rez anom cauz de b. Depend partiale de cheia primara 5.

A treia forma norm rezo anomal cauzate de c. Dependentele transitive 22. Algoritmul cautarii binara se aplica a. vectorilor ordonati 7. Algoritmii de cautare utilizeaza operatii de c. comparare 77. Alice alege num prime p = 5, q = 11 si expon de criptare e = 27. Semn RSA m = 15 emis de Alice este ,. Avem: s=20 78. Alice alege num prime p = 5, q = 11 si expon de cript e = 27. docum m = 24 emis de Alice este , lui e. Avem: s=19 79. Alice alege num prim p = 13 si radac primit modulo 13 g = 2 si cheia secreta a = 7. Alice foloseste semnatura digitala El-Gamal pentru a semna documentul pentru care h(x) = 8, unde h este o hash-functie cunoscuta public. Alege k = 5 si obtine semnatura (r, s), unde iar este inversul lui 5 modulo 12. Avem a. (r, s) = (6, 10) 3. Aplicand metoda backtracking pentru a genera toate permutarile celor n elemente ale unei multimi, o solutie se memoreaza sub forma unui tablou unidimensional x1, x2, ..., xn . Daca sunt deja generate valori pentru componentele x1, x2, ...,xk1,iarpentrucomponenta xk (1 <k<n)au fost testate toate valorile posibile si nu a fost gasita niciuna convenabila, atunci: a. se incearca alegerea unei noi valori pentru componenta xk-1. 22. Aria domeniului plan marginit de curbele y=x si y=x2 ,este d.1/6 10. Avand la dispozitie cifrele 0, 1 si 2 putem genera, in ordine crescatoare, numerele care au suma cifrelor egala cu 2 astfel: 2, 11, 20, 101, 110, 200, etc. Folosind acest algoritm generati numerele cu cifrele 0, 1 si 2 care au suma cifrelor egala cu 3. Care va fi al saptelea numar din aceasta generare? D.210

21. 40. Calculeaza

d.32/3003 unde C este circumferinta x=accost,y=asint a.2pi a2n+1

29.

c.2a3/2/3

30. Calculeaza integral c.abc(a+b+c)/2 2. Care din alternativele urmatoare este falsa? c. t este timpul reprezentarii 9. Care din polinoamele următoare este ireductibil ? a.X3+X+1 E Z2[X] 35. Care dintre urmat comenzi intoarce num zilei din luna caresp datei curente? d. SELECT TO_CHAR(SYSDATE,’DD’) FROM dual; 9. Care din urmatoarele functii are o o infinitate de puncte stationare b.f(x,y)=sin(x) 31. Care dintre urmatoarele valori pentru parametrii a si b reali fac ca matricea de mai jos sa nu aiba rangul 3(a124/..1 2b 2 4) b. a = 1, b = 1/2 9. Care din urmatoarele metode de sortare nu se bazeaza pe metoda insertiei c. sortare prin interclasare 4. Care din urmatoarele moduri de explorare a arborilor utilizeaza o structura de tip coada in implementarea algoritmului de explorare? a. in latime (breath first)

1. Care din urmatoarele proprietati este adevarata pentru un graf orientat cu n varfuri si n arce (n > 3) care are un circuit de lungime n: b. pentru oricare varf gradul intern si gradul extern sunt egale 18. Care din urmatoarele structuri de date nu este o lista? c. arborele insailat 1. Care din urmatoarele structuri nu sunt de tip neliniar d. cozile complete 36. Care este comanda care nu elim simul spatiile de la incep si sfars col nume? d. SELECT LTRIM(nume) FROM salariat; 15. Care este comanda corecta prin care se adauga constrangerea de cheie primara tabelului IMPRUMUTA (cod_cititor,cod_carte,data_imprumut,data_restituire)? c. ALTER TABLE IMPRUMUTA ADD CONSTRAINT cp PRIMARY KEY (cod_cititor, cod_carte, data_imprumut); 24. Care este comanda corecta care pentru fiecare facultate, insereaza in tabelul TOTALURI(cod_fac, nr_prof, total_sal_fac) numarul de profesori si suma salariilor pe care facultatea o plateste profesorilor sai? c. INSERT INTO TOTALURI SELECT COD_FAC, COUNT(*) , SUM(SALARIU) FROM PROF GROUP BY COD_FAC; 31. Care este comanda corecta care afiseaza daca exista angajati care nu lucreaza in departamentul ‘Contractari’ si al caror salariu coincide cu salariul unui angajat din departamentul ‘Contractari’? c. SELECT nume, salariu, cod_depart FROM salariati WHERE (salariu) IN (SELECT salariu FROM salariati s, department d WHERE s.cod_depart = d.cod_depart AND nume_depart = ‘Contractari’) AND cod_depart<> (SELECT cod_depart FROM department WHERE nume_depart = ‘Contractari’); 32. Care este comanda corecta care afiseaza numarul total de carti imprumutate si restituite pentru fiecare cititor al unei biblioteci? d. SELECT cod_cititor, COUNT(*) FROM imprumuta WHERE data_restituirii IS NOT NULL GROUP BY cod_cititor; 33. Care este comanda corecta care afiseaza numele salariatilor care castiga mai mult decat salariul mediu pe companie, in ordine crescatoare a salariului? b. SELECT nume FROM salariati WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati) ORDER BY salariu; 38. Care este comanda corecta care afiseaza codul departamentelor pentru care salariul minim depaseste 5000? b. SELECT cod_departament FROM salariat GROUP BY cod_departament HAVING MIN(salariu)>5000;

39. Care este comanda corecta care afiseza: - codurile departamentelor in care lucreaza cel putin un angajat, iar pentru fiecare dintre acestea si pentru fiecare manager care lucreaza in departamentul respectiv numarul de salariati; - numarul de salariati pentru fiecare departament indiferent de manager; - numarul de angajati subordonati unui manager indiferent de department; - numarul total de angajati din companie? a. SELECT cod_depart, cod_manager, COUNT(cod_angajat) FROM salariati GROUP BY CUBE (cod_depart, cod_manager); 40. Care este comanda corecta care afiseaza: - codurile departamentelor in care lucreaza cel putin un angajat, iar pentru fiecare dintre acestea si pentru fiecare manager care lucreaza in depart resp num de salariati; - numarul de salariati pentru fiecare departament indiferent de manager; - numarul total de angajati din companie? c. SELECT cod_depart, cod_manager, COUNT(*) FROM salariati GROUP BY ROLLUP (cod_depart, cod_manager); 41. Care este comanda corecta care afis num total al cartilor impr in anul 2009? b. SELECT COUNT(*) FROM imprumuta WHERE TO_CHAR(data_imprumutului,’yyyy’)=2009; 42. Care este comanda corecta care afiseaza numele si salariul angajatilor condusi direct de Ionescu Mihai? d. SELECT nume, salariu FROM salariati WHERE cod_sef = (SELECT cod_angajat FROM salariati WHERE nume ='Ionescu' AND prenume ='Mihai' ); 43. Care este comanda corecta care afiseaza numele salariatilor si numele departamentelor in care lucreaza, inclusiv departamentele in care nu lucreaza salariati? b. SELECT nume_salariat, nume_departament FROM salariati s, departamente d WHERE s.cod_departament(+) = d.cod_departament; 44. Care este comanda corecta care listeaza numele functiilor salariatilor care lucreaza in departamentul 30, fara duplicate? b. SELECT DISTINCT nume_functie FROM salariati s, functii f WHERE s.cod_functie=f.cod_functie AND cod_departament= 30; 45. Care este comanda corecta care afiseaza toate func pe care nu lucreaza angajati? d. SELECT cod_functie FROM functii WHERE cod_functie NOT IN (SELECT cod_functie FROM salariati WHERE cod_functie IS NOT NULL);

46. Care este comanda corecta care listeaza fara duplicate, codul operelor de arta (numeric), codul (numeric) si numele artistilor (sir de caractere)? c. SELECT cod_opera, cod_artist, nume FROM opera UNION SELECT cod_artist, nume FROM artist; 47. Care este comanda corecta care obtine codurile cartilor care se gasesc in biblioteca in mai putin de 20 exemplare si care au fost împrumutate de cel putin trei ori? b. SELECT codcarte FROM carte WHERE nrex < 20 INTERSECT SELECT codcarte FROM imprumuta GROUP BY codcarte HAVING COUNT(*) > 3; 48. Care este comanda corecta care afiseaza informatii referitoare la operele de arta, artistii care le-au creat si galeriile în care sunt expuse? c. SELECT cod_opera, titlu, data_crearii, a.cod_artist, nume, prenume, g.cod_galerie, nume_galerie, adresa FROM opera o, galerie g, artist a WHERE o.cod_artist = a.cod_artist AND o.cod_galerie = g.cod_galerie; 49. Care este comanda corecta care afiseaza informatii referitoare la titlul operelor de arta expuse în galeriile având codul 20 sau 40, resp num si pren artist care le-au realizat? b. SELECT titlu, nume, prenume FROM opera NATURAL JOIN artist WHERE cod_galerie IN (20, 40); 50. Care este comanda corecta care afiseaza informatii referitoare la artisti si operele acestora, inclusiv cei care nu au opere expuse în cadrul muzeului? c. SELECT nume, prenume, titlu FROM opera o, artist WHERE o.cod_artist = a.cod_artist(+); 51. Care este comanda corecta care afiseaza numele si prenumele artistilor, precum si titlurile operelor create de acestia? Se vor afisa si artistii care nu au opere expuse în cadrul muzeului, precum si titlurile operelor al caror autor este necunoscut. b. SELECT nume, prenume, titlu FROM opera o, artist a WHERE o.cod_artist(+) = a.cod_artist(+); 52. Care este comanda corecta care afiseaza titlul, codul artistului si valoarea operelor create de artistul caruia îi apartine opera având codul 200 si care se afla expuse în aceeasi galerie cu operele al caror cod este 100 sau 110? Se presup ca o opera are un singur autor. b. SELECT titlu, cod_artist, valoare FROM opera WHERE cod_artist = (SELECT cod_artist

FROM opera WHERE cod_opera = 200) AND cod_galerie IN (SELECT cod_galerie FROM opera WHERE cod_opera IN (100, 110)); 53. Care este comanda corecta care afiseaza pentru fiecare artist titlul si valoarea celei mai ieftine opere de arta expuse în muzeu? a. SELECT titlu, cod_artist, valoare FROM opera WHERE valoare IN (SELECT MIN(valoare) FROM opera GROUP BY cod_artist); 54. Care este comanda corecta care afiseaza codul, numele si prenumele artistilor care au cel putin trei opere de arta expuse în muzeu? b. SELECT cod_artist, nume, prenume FROM artist a WHERE 3 <= (SELECT COUNT(*) FROM opera WHERE cod_artist = a.cod_artist); 55. Care este comanda care sterge toti angajatii din depart 80 care nu au comision? b. DELETE FROM angajati WHERE comision IS NULL AND cod_departament = 80; 56. Care este comanda corecta care afiseaza: - valoarea totala a operelor de arta ale unui autor, expuse în cadrul fiecarei galerii; - valoarea totala a operelor din fiecare galerie, indiferent de autor; - valoarea totala a operelor fiecarui autor, indif de galerie; - valoarea totala a operelor. c. SELECT cod_galerie, cod_artist, SUM(valoare) FROM opera GROUP BY CUBE(cod_galerie, cod_artist); 7. Care este comanda corecta care afiseaza: - valoarea totala a operelor de arta ale unui autor, expuse în cadrul fiecarei galerii; - valoarea totala a operelor din fiecare galerie, indiferent de autor; - valoarea totala a operelor. b. SELECT cod_galerie, cod_artist, SUM(valoare) FROM opera GROUP BY ROLLUP(cod_galerie, cod_artist); 61. Care este comanda corecta care obtine numele primilor trei angajati care au cele mai mari salarii? a. SELECT nume FROM angajati a WHERE 3>(SELECT COUNT(*) FROM angajati WHERE salariu > a.salariu); 62. Care este comanda corecta care obtine numele angajatilor care castiga salariul maxim in departamentul in care lucreaza? c. SELECT nume

FROM salariati s WHERE salariu =(SELECT MIN(salariu) FROM angajati WHERE cod_departament=s.cod_departament); 63. Care este comanda corecta care obtine titlurile cartilor care momentan sunt imprumutate (inca nu au fost rest)? Dataef repr data la care citi a resti efectiv cartea. a. SELECT titlu FROM carte WHERE cod_carte IN (SELECT DISTINCT cod_carte FROM imprumuta WHERE dataef IS NULL); 64. Care este comanda corecta care obtine numele cititorilor si titlurile cartilor imprumutate de acestia in anul 2008? b. SELECT nume, titlu FROM cititor, carte, imprumuta WHERE imprumuta.cod_carte= carte.cod_carte AND imprumuta.cod_cititor= cititor.cod_cititor AND TO_CHAR(data_imprumut,’yyyy’) = 2008; 65. Care este comanda corecta care afiseaza jobul pentru care sala mediu este minim? b. SELECT cod_job, AVG(salariu) FROM angajati GROUP BY cod_job HAVING AVG(salariu)=(SELECT MIN(AVG(salariu)) FROM angajati GROUP BY cod_job); 2. Care este numarul maxim de noduri de grad 3 intr-un graf neori cu 5 noduri? a.4 32. Care este rangul matricii: (13038../…4 12 6 6 5) c.3 33. Care este rangul matricii: -1 2 1 0 2 ../…-5 12 6 4 4) c.3 22. Care este secventa corecta care afis cate carti au fost impr cel putin de doua ori? a. SELECT COUNT(COUNT(codcarte)) FROM imprumuta GROUP BY codcarte HAVING COUNT(codcarte)>1; 23. Care este secventa corecta care afiseaza pentru fiecare domeniu de carte, numarul cartilor din domeniu, media preturilor si numarul total de exemplare? c. SELECT coddomeniu, COUNT(*), AVG(pret), SUM(nrex) FROM CARTE GROUP BY coddomeniu; 12. Care este varianta corecta pentru a crea tabelul CARTE, cu caracteristicile de mai jos (codc cheie primara, coddom cheie secundara), indicand cheile la nivel de tabel? (Tabelele DOMENIU_CARTE si CARTE sunt in relatia 1:M). a. CREATE TABLE CARTE (codc CHAR(5) PRIMARY KEY, titlu VARCHAR2(30),

autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5) NOT NULL); 34. Care comanda listeaza numele tuturor angajatilor care au a treia litera din nume 'a'? c. SELECT nume FROM salariat WHERE nume LIKE '__a%'; 37. Care comanda care afiseaza numarul de angajati din fiecare departament? c. SELECT cod_departament, COUNT(*) FROM salariat GROUP BY cod_departament; 9. Care din polinoamele următoare este ireductibil ? a.X3+X+1..Z2[X] 24. Care este polinomul g E Z8[X] a.i. (2x+3)g=1 a.g(x)=4x+6x+3 19. Cazurile din urmatoarele cuvinte nu descrie o exceptie ? a. underline 21. Cautarea informatiei in liste liniare simplu inlantuita, alocata static, se realizeaza: c. prin intermediul campului legatura 15. Codificati textul clar INCAS folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta GARA. Solutia a. ONTAY 16. Codificati textul clar IMPAR folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta VARF. Solutia d. DMGFM 17. Codificati textul clar UMBRA folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CARD. Solutia c. WMSUC 18. Codificati textul clar ZIMBRU folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta BILA. Solutia c. AQXBSC 19. Codificati textul clar USCAT folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta LABIL. Solutia c. FSDIE 5. Complexitatea algoritmului de cautare binara a unui element intreg x intr-un tablou unidimensional cu n (n > 1) numere intregi sortate descrescator este: c.(log2n)+1 13. Complexitatea algoritmului de interclasare (exprimata prin numarul comparatiilor necesare) a doua tablouri ordonate crescator avind m, respectiv n elemente, unde m>n, este: d. O(m+n) 1. Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita prin reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuv PAINE. Aceasta este: a. AHFUT 2. Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita prin Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvntului AMURG. Aceasta este: b. DJNST 13. Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita prin Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvntului INGER. Aceasta este: c. VULBO

14. Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita prin e=5x+3(mod26) Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvntului VULPE. Aceasta este: d. EZGAX 58. Considerând galeriile al caror cod este mai mic decât 50, care este comanda corecta care calculeaza media valorilor operelor: - pentru fiecare galerie si, în cadrul acesteia, pentru fiecare artist; - pentru fiecare artist si, în cadrul acestuia, pentru anii de achizitie corespunzatori. b. SELECT cod_galerie, cod_artist, TO_CHAR(data_achizitiei, 'yyyy') "an achizitie", AVG(valoare) "Valoare medie" FROM opera WHERE cod_galerie < 50 GROUP BY GROUPING SETS ((cod_galerie, cod_artist), (cod_artist, TO_CHAR(data_achizitiei, 'yyyy'))); 6. Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare Polybios, codificati textul clar EXCLAMARE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos. a. AEECACCBAACCAADCAE 7. Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa Q. Folosind sistemul de codificare Polybios, codificati textul clar STIRPIRE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos. b. DCDDBDDBDABDDBAE 8. Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa Y. Folosind sistemul de codificare Polybios, codificati textul clar ZIRCONIU. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos. a. EEBDDCACCECDBDEA 9. Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare Polybios, decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta b. EXCLAMARE 10. Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa Q. Folosind sistemul de codificare Polybios, decodificati textul criptat DCDDBDDBDABDDBAE. Alegeti varianta corecta din c. STIRPIRE 1. Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare M=3 2/3 5 odificarea textului clar CLAR este.. a. NHZH 2. Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare M=6 7/1 3 codificarea textului clar GUMA este. d. EYUG Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare M=7 2/ 2 3 codificarea textului clar LESA este... b. HIWK 4. Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare M=5 3/ 5 4 odificarea textului clar ZARE este... d. VXBP 5. Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare M=3 2/ 7 7 codificarea textului clar LIRA este d. LAZI 30. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1100110110011110, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4/3 4 2 1 …………….c. 0011011101011011 31. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1111010110101101, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4/ 3 2 1 4 a. 1111010110100111

32. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1001110110001111, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4/2 3 1 4 d. 0011101100101111 33. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1101110110101001, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4 /4 1 2 3 initial este IV = 1100. d. 1000101000001100 34. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1010010110000001, folosind cheia de criptare pi= 1 2 3 4/2 4 1 3 initial este IV = 1111. a. 1100011010110011 35. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1101010110101110, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4/2 4 3 1 initial este IV = 0110. a. 0111001000011111 36. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1001110001000001, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4/3 1 4 2 initial este IV = 0011. b. 0011000000010010 37. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1011110100110101, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4/2 3 1 4 initial este IV = 1001. d. 1000100010100110 38. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1000000111111010, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4/2 3 4 1 initial este IV = 1101. b. 0011011000010111 39. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CFB al acestuia, codificati secventa de text clar x = 0001100001101001, folosind cheia de criptare pi= 1 2 3 4 /3 2 4 1 initial este IV = 0110. b. 1101111110011010 40. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CFB al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1111000010010110, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4 /3 2 1 4 initial este IV = 0010. c. 0111110111101000 41. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CFB al acestuia, codificati secventa de text clar x = 0001100011011011, folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4 /4 1 2 3 initial este IV = 1101. d. 1111011101101000 1. Daca decodificarea oricarui cuvant cod se poate realiza fara a cunoaste simbolurile care il urmeaza atunci codul se numeste a. instantaneu 47. Daca d este exponentul de deciptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p = 5 si q = 17 si avand exponentul de criptare este e = 3, atunci d=43 17. Daca definim aZ + bZ ={x+y | x Î aZ, y Î bZ}, unde prin Z am notat multimea numerelor intregi, atunci 25Z + 20Z este egal cu : d.5Z 7. Daca pentru generarea tuturor submultimilor unei multimi A = {1, 2, ..., n} cu 1 ≤ n ≤ 10, se utilizeaza un algoritm backtracking astfel incat se afiseaza in ordine, pentru n=3, submultimile {}, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1,3}, {2,3}, {1, 2, 3}, atunci, utilizand exact acelasi algoritm pentr n = 4, in sirul submultimilor generate, solutia a 7-a va fi: a. {1,3} 61. Daca N este numarul tuturor cheilor cifrului DES, atunci N=256 66. Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistel, atunci r=16 4. Daca se utilizeaza metoda backtracking pentru a genera toate numerele naturale, in ordine strict crescatoare, formate din 4 cifre pare distincte, care dintre numerele de mai jos trebuie, eliminate astfel incat cele ramase sa reprezinte o succesiune de numere corect generate? c. atat 3) cat si 4)

6. Datele care se definesc odata cu instructiunile de prelucrare a lor si care sunt memorate in spatiul program se numesc a. date statice 3. Derivata partiala la lui f(x,y)=x2+xy+y in raport cu variabila x este egala cu a.2x+y 4. Derivata partiala a lui f(x,y)=x2y+xy+1 in raport cu variabila y este egala cu a.x2+x 2. Derivata partiala de ordin 2 a lui f(x,y)=x3+2xy+y3 in raport cu variabila y este egala cu d.6y 34. Determ a real astfel încat matr de mai jos sa nu fie invers:(2 -1 0/1 0 2) d.a= -1/2 30. Determinati parametrii a si b reali astfel încat matricea de mai jos sa aiba rangul 2: (a124/1b23/1 2b 2 4) a. a=1, b=1/2 31. Ecuatiile curbelor care delimiteaza domeniul pe care se calculeaza integrala dubla sunt a.y=x/3,y=2x,x=1,x=3 15. Elementele inversabile ale inelului (Z6,+,) sunt b.1,5 36. Elementul zero al inelului Z8*Z este a.(O^,O) 7. Fie A un inel si I, J, L id bilat în A astfel încât I + J =A si at c. 71. Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 11 si radacinii primitive modulo 11 g = 2. Cheia secreta a lui Alice este a = 3, iar cea a lui Bob b = 4. Daca Bob cripteaza mesajul in clar m = 9 pentru a fi transmis lui Alice obtine (B, C). Avem: (A) (B, C) = (7, 2) (B) (B, C) = (5, 3) (C) (B, C) = (9, 6) c. B 2. Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 7 si radacinii primitive modulo 7 egale cu 5. Cheia secreta a lui Alice este 3, iar cea a lui Bob 4. Daca Bob cripteaza mesajul in clar 11 pentru a fi transmis lui Alice obtine: (A) (2, 6) (B) (5, 3) (C) (2, 4) d.C 73. Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 11 si radac primitive modulo 11 g = 2. Cheia secreta a lui Alice este a = 3, iar cea a lui Bob b = 4. Alice primeste de la Bob textul criptat (5, 3) al textului in clar m. Avem: m=9 74. Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 11 si radac primitive modulo 11 egale cu 2. Cheia secreta a lui Alice este a = 4, iar cea a lui Bob b = 7. Alice primeste de la Bob textul criptat (3, 7) al textului in clar. Decodificand, se obtine mesajul clar b.10 75. Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 23 si radacinii primitive modulo 23 g = 7. Cheia secreta a lui Alice este a = 6, iar cea a lui Bob b = 3. Bob cripteaza textul clar m = 7 si obtine (B, C). Avem: c. (B, C) = (21, 11) 76. Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 23 si radacinii primitive modulo 23 g = 7. Cheia secreta a lui Alice este a = 6, iar cea a lui Bob b = 3. Textul cifrat transmis de Bob lui Alice este (B, C) = (21, 11). Daca m este textul in clar coresp, atunci m=7 67. Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca e este exponentul de criptare, atunci: a. gcd(e, (p - 1)(q - 1)) = 1 68. Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca n = pq, e este exp de cript si d este exponentul de decriptare, iar o<=m<+n atunci b. 45. Fie d exponentul de deciptare al cifrului RSA construit cu numerele prime p = 5 si q = 7. Daca exponentul de criptare este e = 5, atunci b. d = 5

46. Fie d exponentul de deciptare al cifrului RSA constr cu num prime p = 3 si q = 5. Daca exponentul de criptare este e = 7, atunci d=7 51. Fie e exponentul de cript al unui cifru RSA construit cu num prime p = 5 si q = 17 si avand ca exponent de decriptare pe d = 43. Avem: a. e = 3 52. Fie e exponentul de criptare al unui cifru RSA const cu num prime p = 7 si q = 11 si avand ca exponent de decriptare pe d = 11. Avem: e=11 53. Fie e = 4 expon de criptare al unui cifru RSA construit cu num prime p = 3 si q = 5. Determinati codificarea c a textului clar m = 11. c=1 6.Fie f=2x+2 E Z4[X] Atunci c.exista(X) E Z4 a.i. f(X)g(X)=0 16.Fie f(x,y)=10x+4y+2xy+400/xy,x>0,y>0 Derivatele partiale de ordin I sunt:

a. 6. c.

3. Fie G un graf orientat si ponderat avand n varfuri. Fie d[i] lungimea drumului maxim care are ca extremitate initiala varful i (i = 1, 2, ..., n). Valoarea d(G) = max{d[i]; i = 1, 2, ..., n} reprezinta diametrul grafului G. Se doreste utilizarea programarii dinamice pentru elaborarea si testarea unui program C++/Java care pentru un graf orientat G furnizeaza d(G). Care este algoritmul care, modificat, faciliteaza obtinerea diametrului grafului G? b. Roy-Floyd 6. Fie graful orientat G dat prin matricea de adiacenta:01100/00110../00010 Care din urmatoarele propozitii este falsa? b. graful G nu are circuite 1. Fie grupul simetric ( S3,0 ) , . Atunci numărul subgrupurilor lui S3este d.6 2. Fie grupul simetric ( S3,0 ) , . Atunci num subgrupurilor normale ale lui S3este c.3
3. Fie grupul ( Z, + ) si multimea 5Z = { 5m/ m Z } adevarată? b. 5Z este subgrup normal al grupului ( Z,+) Care din urmatoarele afirmatii este

33.

c.a3/16

34.

c.46/189

35.
39.Fie

b.13936/1875
unde C este conturul dreptunghiului ale carui varfuri sunt A(0,0),B(4,0),

C(4,2),D(0,2) valoarea lui I este c.24 2 38. Fie integrala curbilinie de tipul al doilea I={(y+1)dx+x dy, este curba simpla si rectificabila care 2 are ca imagine portiunea din parabola y=x -1 cuprinsa intre punctele A(-1,0) B(1,0) care are primul capat in B. Valoarea ei este b. -2/3

55. Fie m = 4 x 9 x 5 = 180 si 0<a<180 a i a mod 4 = 2, a mod 9 = 3, a mod 5 = 1. a=66 56. Fie m = 4 x 5 x 7 = 140 si asfel incat a mod 4 = 3, a mod 9 = 5, a mod 7 = 3. a=59 4. Fie M2( R) multimea matricilor cu două linii, două coloane si elemente din multimeanumerelor reale. Multimea I=(0 0/a b) este : b. ideal la dreapta al inelului (M2(R),+,)dar nu este ideal la stânga al acestui inel 4. Fie matricele A[50][20], B[20][1], C[1][10] si D[10][100]. Se doreste realizarea inmultirii celor patru matrici X = ABCD. Inmultirea matricelor este asociativa, iar numarul de inmultiri pentru realizarea produsului Y=UV (unde U[m][n] si V[n][p]) este mxnxp. Care este ordinea de inmultire (obtinuta prin metoda programarii dinamice) ce duce la numarul minim de inmultiri cu care se poate calcula X. c. (AxB)x(CxD) 29. Fie matricea A=(321/642-963) Rangul matricei este b.1 65. este edevarata a.)C 69. Fie p > 2 un numar prim, g o radacina primitiva modulo p si . Avem: c. 70. Fie p = 13 si g = 2 o radacina primitiva modulo 13. Daca , atunci c. 9a+b)mod12= dlog2(35mod13) 59. Fie p = 17 si fie g = 3 o radacina primitiva modulo 17. Daca a=dlog3 14 atunci a=9 60. Fie p = 17 si fie g = 3 o radacina primitiva modulo 17. Daca a=dlog3 7 atunci a=11 8. Fie permutarea Descompunerea acestei permutări în produs de cicli disjuncti este a. (1,4,7)(2,6,)(3,9,5)(8) 10. Fie permutarea Atunci ordinul permutării t2 este c.2 -1 12.10 ordinul permutării t este b.4 13.

a.@=(1,3)(7,8)(4,5,6)

14. a.@=(1,3)(2,5)(4,5) 28.Fie polinomul f = X3 - X +1. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata? b. polinomul nu are radacini întregi 5. c. corp comutativ 54. Fie r=13la34 Folosind eventual un algor de expon rapida modulo 15, avem: r=4 6. Fie relatia de recurenta f(n) = n f(n-1), n>0 f(0)=1. Atunci f(5) = 120 7. Fie relatia de recurenta f(n) = n f(n-1), n>1 f(1)=0. Atunci f(5) = 0 35. Fie Sn grupul permutarilor de grad n.An grupul altern de grad n,Bn=Sn-An si e permut identical Se considera E:(Sn,o)-(Z*,.),unde E(a) este signature permutarii a Care e imaginea lui E. b.{1,-1} 11. Fie (S3,o) grupul permutarilor de ordin 3 si H un subgrup cu 3 elemente al acestui grup. Câte elemente are grupul factor S3/H d.1 4. Fie secventele de numere: i) 1, 4, 6, 8, 9 ii) 8, 5, 4, 3, 2, 1 iii) 2, 3, 8, 5, 9 Algoritmul de cautare binara se poate aplica direct, fara alte prelucrari prealabile a. numai secventei i) 1. Fie tabloul unidimensional a in care elementele sunt, in ordine 1, 3, 5, 7, 10, 16, 21. Pentru a verifica daca numarul x = 4 se afla printre elementele tabloului, se aplica metoda cautarii binare. Care este succesiunea corecta de elemente cu care se compara x? c. 7, 3,5 16.Fie Z[i]={a+ib/a,b Z} Determ mul element sale invers U(Z[i]) a.{1,-1,I,-i}

62.

c.a=15,b=2

63.

n=312

64. a=11 b=24 10. Fiecare element al unei liste liniare simplu inlantuite alocata dinamic retine in campul adru adresa elementului urmator din lista. Daca p retine adresa primului element, iar lista are cel putin doua elemente, care dintre urmatoarele secvente dee instructiuni sterge al doilea element al listei? a. q = p->adru; p->adru = q -> adru; free(q); 57. Folosind protocolul Diffie - Hellman Alice si Bob aleg p = 7 si pe g = 3 ca radacina primitiva modulo 7. Daca cheia secreta a lui Alice este a = 4, cheia secreta a lui Bob este b = 2, iar k este cheia secreta comuna, atunci k=2 28. Folosind o schimbare de variabila adecvata, sa se calculeze integrala dubla

unde Deste domen margin de elipsa x2/a2+y2/b2=1 b.a3b3/24 pi 58. Folosind protocolul Diffie - Hellman Alice si Bob aleg p = 17 si pe g = 3 ca radacina primitiva modulo 17. Daca cheia secreta a lui Alice este a = 7, cheia secreta a lui Bob este b = 4, iar k este cheia secreta comuna, atunci k=4 24. Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, codificarea textului clar GRADINA a. RIILTGG 25. Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 8, codificarea textului clar CORIDA d. KYPXAA 26. Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 7, codificarea textului clar STRIGAT b. ZSJRXXQ 27. Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, decodificarea textului criptat RIILTGG este .. c. GRADINA 8. Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 8, decodificarea textului criptat KYPXAA este ... b. CORIDA 29. Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 7, decodificarea textului criptat ZSJRXXQ este ... c. STRIGAT 12. Folosind un algoritm de generare putem obtine numere naturale de k cifre care au suma cifrelor egala cu un numar natural s introdus de la tastatura, unde s si k sunt numere naturale nenule. Astfel pentru valorile k = 2 si s = 6 se genereaza numerele: 15, 24, 33, 42, 51, 60. Care vor fi primele 4 numere ce se vor genera pentru k = 3 si s=8? b. 107, 116, 125, 134 17. Functia f(x,y)=arctg(x2+y20verifica b.yfx(x,y)-xfy(x,y)=0 9. Functia de rang pentru o matrice superior triunghiulara liniarizata coloana este a. r(i,j)=j(j-1)/2+i-1 10. Functia de rang pentru o matrice inferior triunghiulara liniarizata coloana este b. r(i,j)=(2n+2-j)(j-1)/2+i-1 11. Generarea tuturor cuvintelor de 4 litere, fiecare litera putand fi orice element din multimea {a, c, e, m, v, s}, se realizeaza cu ajutorul unui algoritm echivalent cu algoritmul de generare a: a. produsului cartezian 16. Generarea tuturor sirurilor formate din trei elemente, fiecare element putand fi oricare numar din multimea {1, 2, 3}, se realizeaza cu ajutorul unui algoritm echivalent cu algoritmul de generare a: c. produsului cartezian 4. Graful neorientat cu 8 noduri, numerotate de la 1 la 8, este reprezentat cu ajutorul matricei de adiacenta 01110000/10101100…/00000000 Pentru acest graf este adevarata afirmatia: d. Graful are trei componente conexe 5. Graful neorientat cu 60 de noduri, numerotate de la 1 la 60, are numai muchiile [1, 60], [60, 20], [2, 30] si [4, 30]. Numarul compon conexe ale grafului este egal cu: b. 56 3. In cazul reprez num naturale, tripletul (a, l, t) ia una din formele: c. (a, 8, byte) 9. In cazul cel mai defavorabil, metoda de sortare prin interschimbare necesita un numar de comparatii exprimabil prin:d. O(n 2) 6. In functia recursiva de mai jos se considera ca tabloul unidimensional v este declarat global. void star(int i){ if(i<10) { printf(“*”);

if (v[i] == i+1) star(i+2); else star(i+1); } } Pentru care dintre declaratiile urmatoare, apelul star(0) produce 7 asteriscuri (stelute)? a. int v[] = {1, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 10}; 6. In lista circulara simplu inlantuita ce contine numerele 1, 2, 3, 2, 3 in aceasta ordine, iar p este adresa nodului ce contine primul numar 2 (fiecare nod are un camp nr ce contine numarul intreg si un camp urm care indica adresa elementului urmator din lista). Prin executarea secventei while (p -> nr > 0) {p -> nr = p -> nr -1; p = p -> urm;} continutul listei, citit de la adresa de plecare va fi: d. 0, 1, 0, 1, 0 20. In implementarea unei liste circulare, prin alocare statica, calculul pozitiei unui element utilizeaza urmatoarele operatii b. adunare, modulo, scader 17. In utilizarea metodei backtracking pentru a genera toate cuvintele alcatuite din doua litere ale multimii {a, c, e, q}, astfel incat sa nu existe doua consoane alaturate, cuvintele se genereaza in urmatoarea ordine: aa, ac, ae, aq, ca, ce, ea, ec, ee, eq, qa, qe. Daca se utilizeaza exact aceeasi metoda pentru a genera cuvinte formate din 4 litere ale multimii {a, b, c, d, e, f}, astfel incat sa nu existe doua consoane alaturate in cuvant, care este penultimul cuvant generat? a. fefa 15. Intr-o lista circulara simplu inlantuita fiecare element retine in campul adr adresa elementului urmator din lista. Daca p reprezinta adresa unui element din lista atunci stabiliti care dintre urmatoarele expresii are valoarea 1 daca si numai daca lista contine exact doua noduri. c. p -> adr -> adr == p 9. Intr-o lista circulara simplu inlantuita, p este adresa unui nod din lista si campul next memoreaza pentru fiecare nod adresa nodului urmator din lista. Pentru a numara elementele listei vom scrie secventa (variabila q este de acelasi tip cu variabila p): a. q = p; k = 1; while(q -> next != p) {k++; q = q -> next;} 1. Intr-o lista circulara simplu inlantuita alocata dinamic cu cel putin un element, fiecare element retine in campul nr un numar intreg si in campul urm adresa urmatorului element din lista. Stiind ca variabila p retine adresa unui element din lista si variabila t este de acelasi tip cu p, stabiliti care dintre urmatoarele secvente afiseaza toate valorile memorate in nodurile listei, fiecare valoare fiind afisata exact odata. b. t = p; do{ printf(“%d “, t -> nr;} t = t->urm; }while(t != p); 13. Intr-o lista simplu inlantuita circulara, fiecare element retine in campul adr adresa elementului urmator din lista. Daca p si q sunt adresele a doua elemente distincte din lista astfel incat sunt satisfacute conditiile p == q -> adr si q == p -> adr. Atunci lista are b. exact 2 elemente 2. Intr-o lista dublu inlantuita care incepe cu elementul memorat la adresa p si contine cel putin 4 elemente, fiecare element retine in campul urm adresa elementului urmator, in campul pre adresa elementului precedent, iar in campul inf o valoare intreaga. Care dintre urmatoarele variante tipareste valoarea celui de-al treilea element al listei? b. printf(“%d “, p->urm -> urm -> urm -> pre -> inf);

1. Intr-o lista simplu inlantuita, cu cel putin 4 celule, fiecare celula retine in campul urm adresa urmatoarei celule din lista. Daca p, q si r sunt adresele a trei celule din lista astfel incat: p -> urm == q -> urm -> urm si r-urm == q, atunci ordinea logica a celulelor in lista (celulele fiind identificate prin adrese) este: c. r, q, p 2. Intr-o lista simplu inlantuita, cu cel putin 4 celule, fiecare celula retine in campul urm adresa urmatoarei celule din lista. Daca P, Q si R sunt adresele a trei celule din lista astfel incat: Q == P -> urm -> urm si R -> urm == P -> urm -> urm, atunci ordinea logica a celulelor in lista (celulele fiind identificate prin adrese) este: c. P, R, Q 3. Intr-o lista simplu inlantuita, cu cel putin 4 celule, fiecare celula retine in campul urm adresa urmatoarei celule din lista, iar Q este adresa ultimei celule din lista. Atunci P este adresa antepenultimei celule din lista daca si numai daca este satisfacuta conditia c. P -> urm -> urm == Q 4. Intr-o lista simplu inlantuita cu cel putin 4 celule, fiecare celula retine in campul urm adresa urmatoarei celule din lista, iar P este adresa celei de-a treia celule din lista. Atunci Q este adresa primei celule din lista daca si numai daca este satisfacuta conditia: c. Q -> urm -> urm -> urm == P -> urm 5. Intr-o lista simplu inlantuita, cu cel putin doua celule, fiecare celula retine in campul URM adresa urmatoarei celule din lista, iar Q memoreaza adresa penultimei celule din lista. Daca P este adresa unei celule ce urmeaza a fi adaugata la sfarsitul listei si P -> URM are valoarea NULL, stabiliti care dintre urmatoarele actiuni este o operatie corecta de adaugare. c. Q -> URM -> URM = P 6. Intr-o lista simplu inlantuita alocata dinamic fiecare element retine in campul nr un numar intreg si in campul urm adresa urmatorului element din lista. Stiind ca variabila p contine adresa primului element din lista si variabila t este de acelasi tip cu variabila p, stabiliti care dintre urmatoarele secvente elibereaza intreaga zona de memorie ocupata de elementele listei. b. while(p) {t = p; p = p->urm; free(t);} 7. Intr-o lista liniara simplu inlantuita, fiecare element retine in campul urm adresa urmatorului nod din lista, iar in campul inf un numar intreg. Adresa primului element al listei este retinuta in variabila p. Daca in lista sunt memorate, in aceasta ordine, numerele: 5, 9, 3, si 6 (6 fiind ultimul element), in urma executarii secventei de instructiuni (p indica, initial, nodul cu numarul 5): { q = p -> urm -> urm; p->urm -> urm = q -> urm; q->urm = p -> urm; p -> urm = q;} in lista vor fi in ordine numerele: d. 5, 3, 6, 9 8. Intr-o lista simplu inlantuita, alocata dinamic, fiecare element retine in campul next adresa urmatorului nod din lista, iar in campul info un numar intreg. Adresa primului element al listei este memorata in variabila prim. Se stie ca lista are cel putin 3 noduri. Care dintre urmatoarele secvente de instructiuni elimina corect penultimul element al listei? {

p = prim; while (p->next->next->next) p = p->next; p->next=p->next->next; } 9. Intr-o lista liniara, simplu inlantuita, alocata dinamic, fiecare element retine in campul next adresa urmatorului nod din lista, iar in campul info in numar intreg. Adresa primului element al listei este memorata in variabila prim. Lista contine cel putin 3 noduri. Care este efectul executarii urmatoarei secvente de program p = prim; q = p->next -> next; while ( q-> next) {p = p->next; q = q-> next;} p -> next = q; c. Eliminarea din lista a penultimului nod 8. Intr-o matrice superior sau inferior triunghiulara numarul coeficientilor egali cu zero este mai mare sau egal cu c. n(n-1)/2 6. Intr-o regiune montana se doreste instalarea unui lant de telecabine. Se considera ca in regiunea montana considerata sunt N varfuri si ca statiile pentru telecabine pot fi montate in oricare din cele N rogramul afiseaza lungimea minima LM si lista varfurilor in care se instaleaza statiile Pentru N = 7, K=5, L = 11 si amplasarea b. LM = 22, Statiile: 1, 3, 5, 6, 7 4. La reprezentarea numerelor intregi, atributul t al tripletului (a, 8, t) poate fi: c. short 5. La reprezentarea num intregi, atributul t al tripletului (a, 16, t) poate fi: b. integer 7. Limbajul de definire a datelor (DDL - Data Definition Language) nu include urmatoarea instructiune a. INSERT 8. Limbajul de manipulare a datelor (DML – Data Manipulation Language) nu include instructiunea d. DROP 2. Lista in preordine a informatiei stocate in arborele alaturat este: b. 50, 30, 20, 40, 35, 70, 60, 65, 80, 75, 85, 90 3. Managerul artistic al unui festival trebuie sa selecteze o multime cat mai ampla de spectacole care pot fi jucate in singura sala pe care o are la dispozitie. Stiind ca i s-au propus 8 spectacole si pentru fiecare spectacol i-a fost anuntat intervalul in care se va desf: 1: [10, 15) 2: [2, 4) 3: [7, 9) 4: [21, 25) 5: [10, 12) 6: [12, 15) 7: [7, 8) 8: [20, 27) Care spectacole trebuie selectate pentru a permite spectatorilor sa vizioneze un numar cat mai mare de spectacole? a. 2, 3, 5, 6, 8 10. Metoda Divide et impera, cu divizare binara, pentru rezolvarea unei probleme relativ la obiectele O1, O2, ..., On, se poarte reprezenta sub forma unui arbore binar. Daca fiecare secventa Op, Op+1, ...., Oq se reprezinta prin perechea (p, q), atunci varfurile terminale ale arborelui sunt etichetate cu: a. (1, n) 10. Metoda selectiei pentru ordonarea crescatoare a elementelor unui tablou cu n numere intregi (n par, n = 2k, k>0), implementata folosind stategia min-max (cu determinarea simultana a maximului si minimului) necesita un numar de comparatii exprimabil prin: c. 11. Metoda selectiei pentru ordonarea descrescatoare a elementelor unui tablou cu n numere intregi (n impar, n = 2k+1, k 0), implementata folosind stategia min-max (cu

determinarea simultana a maximului si minimului) necesita un numar de comparatii exprimabil prin: d. 1. Normalizarea rezolva d. Anomaliile de stergere, de actualizare si de inserare 11. Numarul de elemente nenule dintr-o matrice superior/inferior k-diagonala este m = b. k(2n-k+1)/2 4. Numarul de comparatii necesare unui algoritm optim pentru determinarea simultana a celui mai mic, respectiv a celui mai mare element al unui tablou unidimensional cu n (n > 0) numere intregi este: c. 3n/2 + O(1) 10. Numarul mediu de accese la componentele unui vector sortat prin metoda insertiei directe este: b.3n2/2+9n/2 -4 2. O cheie primara b. Poate fi compusa din mai multe attribute 7. O companie este alcatuita din N soldati. Se considera ca soldatii sunt identificati prin numerele 1, 2, ..., N si se cunosc inaltimile H[i], pentru fiecare soldat avand codul i (i = 1, 2, ..., N). Ce valoare a lui x trebuie sa afiseze programul? B.4 17. O lista liniara in care operatiile de depunere si extragere sunt permise la oricare din capetele listei se numeste b. coada completa 3. O multime de arbori se numeste c. padure 1. O singura statie de servire (procesor, pompa de benzina etc) trebuie sa satisfaca cererile a n clienti. Timpul de servire necesar fiecarui client este cunoscut in prealabil: pentru clientul i este necesar un timp ti, 1 ≤ i ≤ n. Daca dorim sa minimizam timpul total de asteptare atunci b. selectam intotdeauna clientul cu timpul minim de servire din multimea de clienti ramasa 19. O uniune (join) fara o clauza WHERE sau o clauza JOIN c. Are ca rezultat un produs cartezian 20. O uniune externa (outer join) nu a. Poate fi scrisa in Oracle SQL folosind un simbol (+) in clauza FROM 1. Operatorul UNION b. Combina seturile de rezultate a doua interogari intr-un singur set de rezultate si elimina randurile duplicate din setul de rezultate 14. Pentru a determina toate modalitatile de a scrie numarul 8 ca suma de numere naturale nenule distincte (abstractie facand de ordinea termenilor) se foloseste metoda backtracking obtinandu-se, in ordine, toate solutiile 1+2+5, 1+3+4, 1+7, 2+6, 3+5. Aplicand exact acelasi procedeu, se determina solutiile pentru scrierea numarului 10. Cate solutii de forma 1+ ... exista? C.5 3. Pentru cautarea unei valori intre elementele unui tablou ordonat descrescator vom utiliza utiliza un algoritm eficient de tip: c. cautare binara 42. Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sistem de criptare cu cheie publica. Daca criptanalistul dispune de un text criptat y, atunci acesta poate cauta un text clar x astfel incat . Ce modalitate de aparare considerati a fi posibila in acest caz? a. gradul de complexitate al sistemului 9. Pentru definitia alaturata a functiei ex(), stabiliti ce se afiseaza la apelul ex(120)? void ex(int x){ if (x != 0){ printf(“%d”, x %10); ex(x/10); c.021

20. Pentru functia f(0,inf)2-R,f(x,y)=xy+50/x+20/y punctul M(5,2) este c. punct de minim local. 7. Pentru o valoare naturala mai mare decat 1 memorata in variabila globala n, subprogramul urmator afiseaza cel mai mare divizor al lui n, mai mic decat n, la apelul divi(n). void divi(long i){ if ( ... == 0) printf(“%ld”, ...); else divi(i-1); } Cu ce expresii trebuie completate punctele de suspensie? b. n% (i-1) si i-1 17. Pentru profesorii titulari, sa se maresca cumulul cu 10% si sa se rotunjeasca la 2 zecimale. c. UPDATE PROF SET CUMUL = ROUND(CUMUL*1.1,2); WHERE TITULAR=’Y’; 6. Pentru rezolvarea problemei Turnurilor din Hanoi se poate utiliza: b. numai metoda Divide et Impera 26. Pentru tabelele PROFESORI(codp, nume, pren, salariu) COPII (codc, codp, nume_c, virsta) care este secventa corecta pentru a afisa profesorii care au copii? a. SELECT a.nume, a.pren FROM PROFESORI A WHERE a.codp IN (SELECT DISTINCT codp FROM COPII); 27. Pentru tabelele PROFESORI(codp, nume, pren, salariu) COPII (codc, codp, nume_c, virsta) care este secventa corecta pentru a afisa profesorii fara copii? b. SELECT a.nume, a.pren FROM PROFESORI A WHERE a.codp NOT IN (SELECT DISTINCT codp FROM COPII); 30. Pentru tabelele Angajat(cod_angajat, nume, pren, …..) Are_functia (cod_angajat, cod_functie, salariu ,…..) Functii(cod_functie, ……) care este comanda corecta pentru a calcula suma salariilor angajatului ‘ENE ANA’, care cumuleaza mai multe functii, in diferite compartimente? c. SELECT Sum(SALARIU) AS SALARIU_CUMULAT FROM salariat s, are_functia a WHERE s.cod_salariat=a.cod_salariat AND NUME='ENE' AND PREN='ANA’; 3. Prima forma normala rezolva anomaliile cauzate de a. Grupurile repetitive si atributele multivaloare 25. Prin calcul direct sau folosind formula lui Green rezulta ca integral unde y(t)=rcost,rsint) c. 16. Principiul de functionare al unei stive este notat c. LIFO 8. Produsul cartezia {1,2,3}x{2,3} este obtinut cu ajutorul unui algoritm backtracking care genereaza perechile (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,2) si (3,3). Care este numarul

perechilor obtinute prin utilizarea aceluiasi algoritm la generarea produsului cartezian {1, 2, 3, 4, 5}x{a, b, c, d}? b.20 6. Relatia m:n devine in modelul relational b. tabel asociativ cu cheia primara formata din doua chei externe pentru cele doua tabele asociate plus eventuale coloane aditionale 27.Sa se afle a E Z7 astfel incat polinomul X6+aX+5 E Z7[X] fie ireductibil d.nu exista 11. Sa se calculeze derivatele partiale de ordinul intai pentru urmatoarea functie: F(x,y)=x2+2xy-y2 a.fx(x,y)=2(x+y);fy(x,y)=2(x-y) 27. Sa se calculeze ?????? 13. Sa se creeze tabelul asociativ imprumuta, a carui structura este data mai jos(codc, codcit si dataim fac parte din cheia primara). Sa se precizeze legatura cu tabelele carte si cititor. a. IMPRUMUTA ( codc CHAR(5), codcit CHAR(5), dataim DATE DEFAULT SYSDATE, datares DATE, dataef DATE, PRIMARY KEY (codc, codcit, dataim), FOREIGN KEY (codc) REFERENCES CARTE (codc), FOREIGN KEY (codcit) REFERENCES CITITOR(codcit)); 14. Sa se creeze tabelul CARTE_INFO(codc, titlu, autor) prin copiere din tabelul CARTE(codc CHAR(5), titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5)) selectand cartile care au coddom=’I’. c. CREATE TABLE CARTE_INFO AS SELECT codc, titlu, autor FROM CARTE WHERE coddom = ’I’; 16. Sa se insereze in tabelul CARTE toate cartile din tabelul CARTE_INFO, presupunand ca tabelul CARTE_INFO a fost deja creat. d. INSERT INTO CARTE SELECT * FROM CARTE_INFO; 18. Sa se modifice pretul cartilor din biblioteca, care se gasesc intr-un numar de exemplare mai mic decat media numarului de exemplare pe biblioteca. Noua valoare a pretului sa fie egala cu suma preturilor cartilor scrise de ‘BARBU’. a. UPDATE CARTE SET pret = (SELECT SUM(pret) FROM CARTE WHERE autor = ’BARBU’) WHERE nrex < (SELECT AVG(nrex)

FROM CARTE); 21. Sa se obtina pentru fiec carte, codul sau si num de exemp care nu au fost inca restit. c. SELECT codc, COUNT(*) FROM IMPRUMUTA WHERE dataef IS NULL GROUP BY codc; 25. Sa se obtina titlurile si preturile cartilor mai scumpe decat cartea avand titlul “Baze de date”, al carui autor este Popescu (self join). b. SELECT x.titlu, x.pret FROM carte x, carte y WHERE x.pret > y.pret AND y.titlu = ’Baze de date’ AND y.autor = ’ Popescu’; 32. Schimbati ordinea de integrare in integrala dubla

c,alt raspuns 12. Scrieti diferentiala de ordinul intai a functiei f(x,y)=1/x+1/y+2(x+y-1) a. 5. Se considera functia f(x,y)=x2+xy+y2 Atunci punctele stationare(numite deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y) a.(0,0) 6. Se considera functia f(x,y)=x2-2x+y2-4y+11 Atunci punctele stationare(numite deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y) sunt c.(1,2) 7. Se considera functia f(x,y)=x2-4x+y2-6y-10 Atunci punctele stationare(numite deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y) sunt c.(2,3) 8. Se considera functia f(x,y)=x2+4x-y2-4y+11 Atunci punctul (-2,-2) este un punct c. nu este punct de extrem local 14. Se considera o stiva implementata prin intermediul vectorului a cu elementele a[0] = 0, a[1] = 10, a[2] = 20, a[3] = 30, a[4] = 40, a[5] = 50. Daca cel de-al doilea element, incepand de la baza stivei este 10, atunci primul element care iese din stiva este: c. a[5] 2. Se considera algoritmul cautarii binare si 2 la k-1<=n<2 la k In cazul unei cautari cu succes se fac c. cel mult k comparatii 6. Se considera algoritmul care genereaza in ordine strict crescatoare toate numerele formate cu 5 cifre distincte alese din multimea {1, 0, 5, 7, 9} in care cifra din mijloc este 0.Selectati numarul care precede si numarul care urmeaza secventei de numere generate: 19075; 51079; 51097 a. 19057, 57019 5. Se considera arborele cu radacina 20: Care este inaltimea acestuia? b.5 1. Se considera arborele binar a carui reprezentare standard (ST[i] - descendent stang, DR[i] - descendent drept) este ST = (2, 3, 4, 0, 6, 0, 0, 0, 0) si DR = (8, 5, 0, 0, 7, 0, 0, 9,

0), unde prin 0 s-a notat lipsa descendentului corespunzator. Atunci prin parcurgerea in inordine, nodurile arborelui sunt vizitate astfel: c. 4, 3, 2, 6, 5, 7, 1, 8, 9 2. Se considera arborele 5-7-10-17-19 9 12-11 Notam prin x si y numerele de la mijlocul sirului care reprezinta traver in inordine a arborelui. Atunci: a. x = 10, y = 11 5. Se considera arborele binar 21-25-38-76-91-92-95 Prin traversarea in inordine se obtine: a. 21, 25, 26, 32, 38, 41, 52, 76, 83, 91, 92, 95 6. Se considera arborele binar 10-12-17-30-78-88-92 Prin parcurgerea (traversarea / explorarea) in postordine se obtine sirul: b. 10, 12, 28, 17, 45, 59, 46, 85, 92, 88, 78, 30 7. Se considera arborele binar 01-26-31-71-76-89 Prin parcurgerea (traversarea / explorarea) in preordine se obtine sirul: c. 31, 26, 01, 27, 71, 54, 40, 59, 76, 72, 89 9. Se considera arborele binar 4-5-7-10-19-14 Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa: b. Arborele este complet 8. Se considera arborele binar cu radacina 51 :7-11-0-28-51-54-86-93-98 Frunzele arborelui sunt: b. 7, 15, 30, 35, 50, 85, 82, 88, 98 4. Se considera ca trebuie transportate cu ajutorul unui rucsac de capacitate 10kg,obiecte cu greutatile 8kg, 6kg si 4kg. Pentru fiecare kg transportat castigul obtinut este 1 LEU. Stiind ca obiectele se incarca integral in sac si ca se poate alege cel mult un obiect din fiecare tip, atunci solutia optima este (se noteaza prin 1 - selectarea obiectului, iar prin 0 - neselectarea acestuia): b. (0, 1, 1) 2. Se considera definitia void f(int n){ int j; if (n>0) for (j=1; j<=n; j++) {printf(“%d”,j); f(n-1);} } Ce se afiseaza ca urmare a apelului f(2)? d. 1121 3. Se considera definitia: long f(int n){ if (n == 0) return 1; else if (n == 1) return 4; else return f(n-1) - f(n-2); } Stabiliti ce valoare returneaza apelul f(7).d.4 4. Se considera definitia long f(int n, int k){ if (n == k || k == 1) return 1; if (n < k) return 0; long s=0, i; for (i=1; i<=k; i++) s+=f(n-k,i); return s; } Stabiliti ce valoare returneaza apelul f(6,3).a.3 5. Se considera definitia: long f(int x, int y){ if (x == y || x == 0) return 1; else return f(x,y-1)+f(x-1,y-1); }

Ce valoare returneaza apelul f(8,10)? B.45 2. Se considera doua tablouri unidimensionale A si B: A = (1, 3, 5, 9, 10), respectiv B = (2, 4, 6, 7). In urma interclasarii lor in ordine crescatoare se obtine tabloul cu elementele: b. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10) 3. Se considera expresia in forma poloneza prefix (obtinuta prin explorarea in preordine a arborelui binar asociat) + * + 5 7 2 / 8 2 unde numerele care apar sunt formate dintr-o singura cifra. Rezultatul evaluarii expresiei este: d.28 4. Se considera expresia in forma poloneza postfix (obtinuta prin explorarea in postordine a arborelui binar asociat) 5, 3, *, 2, +, 5, 2, 3, *, +, * unde informatia stocata in nodurile arborelui este separata folosind virgula. Rezultatul evaluarii expresiei este:b.187 10. Se considera functia f(x,y)=x2+10x-y2-4y+11 Atunci punctul (-5,-2) este un punct c. nu este puncte de extrem local 8. Se considera functia C din biblioteca standard: void * bsearch(const void *x, const void *s, size_t dim, size_t n, int (*f)(const void *, const void *)); Atunci: a. f este functie de comparare definita de utilizator val I c. 1/15 4. Se considera o coada in care initial au fost introduse, in aceasta ordine, elementele 1 si 2. Daca se noteaza cu AD(x) operatia prin care se adauga informatia x in coada, si cu EL() operatia prin care se elimina un element din coada, care este rezultatul executarii secventei: EL(); Ad(3); EL(); AD(4); AD(5);? c. 3, 4, 5 7. Se considera ca variabilele p si q memoreaza adresa primului, respectiv ultimului element al unei liste liniare nevide dublu inlantuite. Elementele listei retin in campul urm adresa elementului urmator, iar in campul prec adresa elementului anterior. Stabiliti care este numarul de noduri din lista daca p -> urm -> urm si q -> prec -> prec indica acelasi nod al listei. b.5 1. Se considera functia f(x,y)=x3+xy2+y3 Atunci derivata mixta de ordin 2 data de f”xy(x,y) este egala cu c.1 3. Se considera graful neorientat cu 7 noduri numerotate de la 1 la 7 si muchiile [1,3], [2, 3], [3, 4], [3, 5], [5, 4], [1, 2], [2, 5], [2, 4], [6, 7], [3, 6]. Care dintre urmatoarele succesiuni de noduri reprezinta un lant care trece o singura data prin toate nodurile grafului? c. (7, 6, 3, 5, 4, 2, 1) 2. Se considera graful ponderat din imaginea alaturata.1-2-3-6-7-4 Ordinea de selectare a muchiilor in vederea obtinerii unui arbore partial de cost minim, prin utilizarea strategiei Greedy de tip Kruskal, este: a. (1, 2), (2, 3), (4, 5), (6, 7), (1, 4), (4, 7) 11. Se considera o lista circulara cu 8 elemente numerotate cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mai intai se elimina elementul numerotat cu 3, apoi se elimina fiecare al treilea element al parcurgeri, numararea continuandu-se cu succesorul elementului eliminat, pana cand lista va mai contine un singur element. Care va fi num de ordine al elem ramas? b.7 12. Se considera o lista circulara dublu inlantuita ale carei noduri retin in campul st adresa nodului anterior, iar in campul dr adresa nodului urmator din lista. Lista are cel putin doua elemente. Stiind ca p retine adresa unui nod din lista, care este numarul de noduri din lista astfel incat relatia p->st->st == p->dr sa fie adevarata? B.3 8. Se considera o matrice dreptunghiulara cu m linii si n coloane ce contine numere naturale in intervalul [1,255]. Se doreste traversarea matricei din coltul stanga-sus in

coltul dreapta-jos. O traversare este si sa validati raspunsul corect (care reprezinta suma minima ce poate fi obtinuta printr-o traversare salt-pas). B.28 8. Se considera lista circulara simplu inlantuita ce contine celulele cu numerele 1, 2, 3, 4 (in aceasta ordine). Fiecare element memoreaza in campul nr un numar intreg, iar in campul urm adresa elementului urmator din lista. Variabila prim indica nodul ce contine numarul 1. Cate treceri sunt necesare pentru ca toate elementele din lista sa ajunga egale. Definim prin trecere prelucrarea data de secventa urmatoare: p = prim; do {if(p->nr > prim->nr) p->nr = p->nr -1; p = p -> urm;} while (p != prim); c.3 12. Se considera metodele de sortare A - metoda interschimbarii B - metoda interclasarii C - metoda partitionarii binare (quick sort) Atunci, in cazul cel mai defavorabil, ordinea crescatoare a complexitatii metodelor din punct de vedere al numarului de comparatii efectuate - este: c. B, C, A 1. Se considera metoda sortarii prin interclasare a n siruri de caractere in ordine lexicografica crescatoare. Presupunand ca procesul de divizare se bazeaza pe metoda injumatatirii la fiecare pas, atunci timpul necesar efectuarii sortarii prin interclasare este: c. O(n log2n) 5. Se considera metoda sortarii prin interclasare a n siruri de caractere in ordine lexicografica crescatoare. Presupunand ca procesul de divizare se bazeaza pe metoda injumatatirii la fiecare pas, atunci timpul cerut de algoritm este:c.O(n log2n) 5. Se considera multimea {1, 7, 5, 16, 12}. Se genereaza prin metoda backtracking toate submultimile sale formate din exact 3 elemente: primele patru solutii generate sunt, in ordine: {1, 7, 5}, {1, 7, 16}, {1, 7, 12}. Care dintre solutii trebuie eliminate din sirul urmator astfel incat cele ramase sa apara in sir in ordinea generarii lor: {1, 16, 12}, {5, 16, 12}, {7, 5, 16}, {7, 5, 12} b. {5, 16, 12} 13. Se considera multimile A = {1, 2, 3}, B = {1}, C = {2, 3, 4}. Elementele produsului cartezian AxBxC se genereaza, in ordine astfel: (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 1, 4), (2, 1, 2), (2, 1, 3), (2, 1, 4), (3, 1, 2), (3, 1, 3), (3, 1, 4). Daca prin acelasi algoritm se genereaza produsul cartezian al multimilor AxBxC, unde A = {a, b}, B ={a}, C = {b, c, d}, atunci cel de-al cincilea element generat este: d. (b, a, c) 15. Se considera multimile A = {1, 2, 3}, B = {1}, C = {2, 3, 4}. Elementele produsului cartezian AxBxC se genereaza, folosind metoda backtracking, in ordinea (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 1, 4), (2, 1, 2), (2, 1, 3), (2, 1, 4), (3, 1, 2), (3, 1, 3), (3, 1, 4). Daca prin acelasi algoritm se genereaza produsul cartezian al multimilor AxBxC unde A = {x, y}, B = {x, u}, c = {x, y, z}, atunci cel de-al saptelea element generat este: b. (y, x, x) 10. Se considera o stiva alocata dinamic care are cel putin 10 elemente. Variabila vf memoreaza adresa de inceput a stivei si orice element al stivei memoreaza in campul info un numar intreg, iar in campul next adresa nodului urmator. Se considera seceventa de program: while (vf && vf -> info %2 == 0) { aux = vf; vf = aux-> next; free (aux); Daca in urma executarii secventei de program, variabila vf are valoarea NULL, atunci: b. In stiva nu s-a memorat nici un numar impar. 5. Se considera o stiva in care initial au fost introduse, in aceasta ordine, valorile 1 si 2. Daca se noteaza cu PUSH(x). operatia prin care se insereaza valoarea x in varful stivei si

POP() operatia prin care se extrage elementul din varful stivei, care este continutul stivei in urma secventei de operatii: POP(); PUSH(3); POP(); PUSH(4); PUSH(5);b.5/4/1 18. Se considera permutarea

Ordinul permutarii este c.12 21. Se considera permutarea b. permutarea identica 19. Se considera permutarile Permutarea x S3 cu proprietatea ca x o σ = τ este :x=(12345/142530 20. Se considera permutarile Sa se resolve ecuatia x=(1234/2341) 22. Se considera secventa binara de text criptat 110010. Folosind intr-un sistem aditiv fluid binar de criptare cheia fluida secreta 1101, se cere decriptarea secventei.a. 000101 23. Se considera secventa binara de text criptat 111001. Folosind intr-un sistem aditiv fluid binar de criptare cheia fluida secreta 1001, se cere decriptarea secventei. a. 011111 28. Se considera pentru actionarii unei firme, urmatoarele tabele ACTIONARI(nume varchar2(20), cod_act number(5)) ACTIUNI (cod_act number(5), seriain number(8), seriasf number(8), valoare number(8)) (unde seriain si seriasf reprezinta seria de inceput, respectiv de sfarsit al intervalului de actiuni pe care il are un actionar). Care este secventa corecta care afiseaza pentru un actionar (introdus de la tastatura), intervalele seriilor actiunilor sale? a. SELECT a.seriain, a.seriasf, b.nume FROM actiuni a, actionari b WHERE a.cod_act=b.cod_act AND b.nume=‘&x’; 29. Se considera pentru actionarii unei firme, tabelul ACTIUNI (cod_act number(5), seriain number(8), seriasf number(8), valoare number(8)) (unde seriain si seriasf reprezinta seria de inceput, respectiv de sfarsit al intervalului de actiuni pe care il are un actionar). Care este secventa corecta care afiseaza suma necesara firmei pentru plata tuturor devidentelor (numarul de acti inmultit cu val unei actiuni)? d. SELECT SUM((seriasf-seriain+1)*valoare)) FROM ACTIUNI; 8. Se considera un circuit combinational cu n variabile booleene binare care contine circuite de baza pentru implementarea operatiilor booleene de adunare, inmultire si inversare (negatie). Care este complexitatea metodei de simulare/testare a functionarii unui astfel de circuit? c.2 n 1. Se considera un triunghi de numere naturale format din n linii. Prima linie contine un numar, a doua linie doua numere, . . . , ultima linie n numere naturale. Cu ajutorul acestui triunghi se pot forma sume de numere naturale în felul urmator:

1) se porneste cu numarul din linia 1; 2) succesorul unui numar se afla pe linia urmatoare plasat sub el (aceeasi coloana) sau pe diagonala la dreapta (coloana creste cu 1). Presupunem ca ati implementat strategia programarii dinamice pentru a obtine cea mai mare suma care se poate forma folosind regulile de mai sus. Testati programul realizat pentru n = 4 si triunghiul de numere: 2 35 634 5614 Care este suma maxima obtinuta? C.17 1. Se considera urmatoarea functie recursiva apelata numai pentru numere naturale nenule: int f(int a, int b){ if (a<b) return a; else return f(a-b, b); } Care dintre urmatoarele functii este echivalenta cu functia data? c. int f(int a, int b) {return a%b;} 2. Se considera x - un vector cu n elemente numere întregi. Se scrie un program C+ +/Java bazat pe strategia Programarii Dinamice care va determina un cel mai lung sir crescator al sirului x. In timpul testarii programului se considera: n=5 x = (4, 5, 7, -1, 7) Programul trebuie sa afiseze: b. 4, 5, 7, 7 13. Se da functia de doua variabile f(x,y)=x2-xy+y2-3x+3y Derivata partiala de ordinul al doilea a lui f in raport cu x este: a.f”x2(x,y)=2 14.13. Alege valoarea corecta pentru fxy(x,y) d.fxy(x,y)= -1 15. Se da functia de doua variabile f(x,y)=(x-1)2+(y+6)2 functia f(x,y) are punct stationar pe a.M(1,-6) 18. Se da functia de doua variabile f(x,y)=xy Diferentiala de ordinul I a lui f este d.df=ydx+xdy 19. Se da functia de doua variabile f(x,y0=x2+y2 Diferentiala de ordinul I a lui f este d.df=2xdx+2ydy 20. Se da secventa binara de text clar 101011. Codificati aceasta secventa folosind cheia fluida 1010, folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare. d. 000001 21. Se da secventa binara de text clar 110100. Codificati aceasta secventa folosind cheia fluida 1011, folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare. b. 011010 59. Se da urmatoarea vizualizare CREATE VIEW v_angajati AS SELECT cod_ang, nume, prenume, salariu, data_angajarii FROM angajati WITH READ ONLY; Care dintre urmatoarele comenzi este corecta? c. SELECT * FROM v_angajati; 60. Se da urmatoarea vizualizare CREATE VIEW v_angajati AS

SELECT cod_ang, nume, prenume, salariu, cod_departament FROM angajati WHERE cod_departament = 30 WITH CHECK OPTION; Care dintre urmatoarele comenzi este corecta? b. SELECT * FROM v_angajati WHERE salariu > 505; 5. Se defineste o partitie a unui numar natural n ca fiind o scriere a lui n sub forma , unde , iar sunt numere naturale care verifica relatia . Ati scris un program C++/Java, care utilizeaza metoda programarii dinamice, pentru a numara si genera partitiile oricarui numar n introdus de la tastatura. Pentru n = 7 se cere sa precizati cate din partitiile generate de programul dumneavoastra sunt constituite numai din numere impare: este impar pentru oricare i, . c.5 5. Se doreste planificarea optimala (penalizarea totala sa fie minima) a 7 lucrari, fiecare lucrare i fiind data prin termenul de predare t[i] si penalizarea p[i] care se plateste in cazul in care lucrarea nu este finalizata la timp. Se presupune ca pentru executarea unei lucrari este necesara o unitate de timp si ca nu se pot executa doua lucrari in acelasi timp. Se considera datele de intrare: i t[i] p[i] 1 4 50 2 3 40 3 2 60 4 3 20 5 4 70 6 2 10 7 1 130 Care este penalizarea totala minima ce se poate obtine? D.70 9. Se genereaza toate sirurile strict crescatoare de numere naturale nenule mai mici sau egale cu 4, avand primul termen 1 sau 2, ultimul termen 4 si cu diferenta dintre oricare doi termeni aflati pe pozitii consecutive cel mult 2, obtinandu-se solutiile (1, 2, 3,4), (1, 2, 4), (1, 3, 4), (2, 3, 4), (2, 4). Folosind aceeasi metoda generam toate sirurile strict crescatoare de numere naturale nenule mai mic sau egale cu 6, avand primul termen 1 sau 2, ultimul termen 6 si diferenta dintre oricare doi termeni aflati pe pozitii consecutive cel mult 2, care dintre afirmatiile urmatoare este adevarata: d. in total sunt generate 13 solutii. 23. Se genereaza toate sirurile strict crescatoare de numere naturale nenule mai mici sau egale cu 4, avand primul termen 1 sau 2, ultimul termen 4 si cu diferenta dintre oricare doi termeni aflati pe pozitii consecutive cel mult 2, obtinandu-se solutiile (1, 2, 3, 4), (1, 2, 4), (1, 3, 4), (2, 3, 4), (2, 4). Folosind aceeasi metoda, generam toate sirurile strict crescatoare de numere naturale nenule mai mici sau egale cu 5, care dintre afirmatiile urma este adevarata: a. imediat dupa solutia (1, 3, 5) se genereaza solutia (2, 3, 4, 5). 24. Se genereaza in ordine crescatoare numerele de cate sase cifre care contin cifra 1 o singura data, cifra 2 de cate doua ori si cifra 3 de trei ori. Se obtin, in aceasta ordine, numerele 122333, 123233, 123323, ...,333221. care din urmatoarele propozitii este adevarata? a. Imediat dupa numarul 332312 se genereaza 332321

3. Se presupune ca n siruri de caractere sunt sortate prin metoda sortarii prin partitionare binara numita si metoda sortarii rapide (quicksort). Notam prin T(n) numarul mediu de comparatii pentru ordonarea lexicografica crescatoare a celor n siruri. Atunci T(n) =O(n log2n) 7. Se presupune ca n siruri de caractere sunt sortate prin metoda sortarii rapide (quicksort). Notam prin T(n) numarul mediu de comparatii pentru ordonarea lexicografica crescatoare a celor n siruri. Atunci T(n) = O(n log2n) 9. Sintaxa corecta pentru o restrictie NOT NULL este c. nume_coloana tip_de_date NOT NULL 43. Sistemul de criptare RSA se bazeaza pe b. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre) 44. Sistemul de criptare El-Gamal se bazeaza pe... a. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit 8. Stiind ca p este un vector (tablou unidimensional) cu 3 componente intregi (tabloul este declarat global), M este multimea tuturor cifrelor nenule, iar functia tipar afiseaza valorile elementelot p[0], p[1] si p[2], cu ce trebuie inlocuite simbolurile a, b si c in definitia functiei G astfel incat in urma apelului G(0) sa se afiseze toate elementele produsului cartezian MxMxM? void G(int k){ int i; for (i = a; i<=b; i++) { p[k] = i; if (k == c) tipar(); else G(k+1);} d. a = 1, b = 9, c = 2 22. Solutiile ecuatiei 3x 2 -4x + 1 =0 in Z5sunt : c.X1=4, X2=2 25. Solutiile ecuatiei 3x 2 -4x + 1 =0 in Z19 sunt c.x1=1,x2=13 23. Solutiile ecuatiei x 2 -x + 5 =0 in Z17 sunt c.X1=4,X2=14 26. Stabiliti daca X2+X+1=…inZ3 a.(X+2)2 18. Utilizand metoda backtracking se genereaza toate numerele formate doar din trei cifre astfel incat fiecare numar sa aiba cifrele distincte. Cifrele fiecarui numar sunt din multimea {12, 2, 3, 4}. acest algoritm genereaza numerele, in aceasta ordine: 123, 124, 132, 134, 213, 214, 231, 234, 312, 314, 321, 324, 412, b413, 421, 423, 431, 432. Daca utilizam acelasi algoritm pentru a genera toate numerele de 4 cifre, fiecare numar fiind format din cifre distincte din multimea {1, 2, 3, 4, 5}, precizati care este numarul generat imedia dupa 4325. a. 4351 19. Utilizand metoda backtracking se genereaza toate numerele palindrom formate din 4 cifre. Fiecare numar contine cifre din multimea {1, 3, 5}. Elementele sunt generate in urmatoarea ordine: 111, 1331, 1551, 3113, 3333, 3553, 5115, 5335, 5555. Daca se utilizeaza exact aceeasi metoda pentru a genera toate numerele palindrom formate din 4 cifre, fiecare element avand cifre din multimea {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Sa se precizeze cate numere pare se vor genera. C.36 0. Utilizand metoda backtracking se genereaza elementele produsului cartezian a n multimi A1, A2, ..., An. Daca utilizam acest algoritm pentru a genera elementele produsului cartezian a 3 multimi: M = {1, 2, 3}, N = {1, 2} si P = {1, 2, 3, 4} atunci care din urmatoarele secvente nu reprezinta o solutie acestui algoritm, pentru produsul cartezian PxNxM? b. (3, 3, 3) 21. Utilizand metoda backtracking se genereaza toate numerele de cate 3 cifre astfel incat fiecare numar generat are cifrele distincte si suma lor este un numar par. Precizati care dintre urmatoarele numere reprezinta o solutie a algoritmului? A.235

22. Utilizand metoda backtracking se genereaza in ordine lexicografica toate posibilitatile de aranjare a 8 dame pe tabla de sah astfel incat aceastea sa nu se atace. fiecare solutie se exprima sub forma unui vector c = (c1, c2, ..., c8) unde c1 reprezinta coloana pe care se afla dama de pe lkinia i. Stiind ca primele doua solutii generate sunt (1, 5, 8, 6, 3, 7, 2, 4), (1, 6, 8, 3, 7, 4, 2, 5) sa se determine solutia generata de algoritm imediat dupa solutia (8, 2, 4, 1, 7, 5, 3, 6). c. (8, 2, 5, 3, 1, 7, 4, 6) 25. Utilizand metoda backtracking se genereaza in ordine lexicografica toate anagramele cuvantului caiet. Stiind ca primele 2 solutii sunt aceit si aceti, care este cuvantul generat inaintea cuvantului tiaec? d. tiace 6. Un algoritm de cautare interna se aplica pentru structuri de date stocate c. in memoria interna a sistemului de calcul 1. Un algoritm de tip backtracking genereaza in ordine lexicografica, toate sirurile de 5 cifre 0 si 1 cu proprietatea ca nu exista mai mult de doua cifre de 0 consecutive. Primele sase solutii generate sunt: 00100, 00101, 00110, 01001, 01010. Care este cea dea opta solutie? A 6 a sol b. 01100,a 8 a sol d. 01101 2. Un algoritm backtracking genereaza toate sirurile alcatuite din cate 6 cifre binare (0 si 1). Numarul tuturor solutiilor generate va fi egal cu : a.64 8. Un arbore de cautare este intotdeauna optimal (permite un numar minim de comparatii).adevarat 7. Un tablou de dimensiune 2 cu m randuri si n coloane, in specificare prin liniarizare linie ocupa c. mn locatii 48. Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta d = 5. Daca primeste textul cifrat c = 33 atunci textul in clar m corespunzator este: m=3 49. Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta d = 5. Daca primeste textul cifrat c = 3 atunci textul in clar m corespunzator este: m=33 50. Un utilizator al cifrului RSA alege numerele prime p = 5 si q = 11 si exponentul de criptare e = 3. Daca d este exponentul de decriptare corespunzator, atunci: m=27 10. Utilizarile valide ale instructiunii ALTER TABLE nu include c. Redenumirea unui table b.1 36. Valoarea integralei curbilinii de tipul al doilea {int{3xydx-y2dy unde este c. -440/3 37. Valoarea integralei curbilinii de tipul al doilea I={xdy,unde este b.1+ln3/2 24. Val integr duble b.2 3. Variabila p retine adresa unui element oarecare al unei liste circulare nevide alocata dinamic, in care fiecare element memoreaza in campul nr un numar intreg, iar in campul urm adresa elementului urmator. Care dintre urmatoarele variante tipareste toate elementele listei? a. q = p; do{ printf(“%d”, q -> nr); q = q -> urm;

} while (q != p);

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful