You are on page 1of 84

Project ~ri1"'n-_. Ultimate "A'ide Worms World !

Party

MOVIES

DLH UPDATES

www.evel.ro locul nostru de lntalnire

<JOC)

<COMPUTER)

I

I -

Plictiseala 'I

Plictiseala

1 ~ I

I I I I I I I I I

I I I

I I I I

I I I I I

I I I 1

I I I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I j

I I I I I I I I

Septembrie 2001 .al1 •••

E<litorlal

RBseNce. ticuti

P unct rnort.. am ojuns, zie unil, lnlI-un punet mart. E liniste In mijlocul ogitotiei ~i febriIlleFi lonsOrii unor noi [ocuri, a unor noi

tehnalogii. E mare vcnzoleolo ~i galagie pe pio]o rnotoorelor grafice, se face mult tam-tom in iurul electelor desunet, $i totusl, e Irni~Je ~i inca uno opcsoroore, Industria [ocurilor a devenit cu odevorot industria ... Arta a faeul loe pe de pi In profitului. Gomeril care au IrcWvremeo lnceputurllor ocestui mod de "dbtroclie" (cum Ii spun unii] sou de "vioJa" (cum illraiesc ol)i1) incep sose simta tot mailncol)iJi de a intreaga avolorl~5 de [ocuri nici rnccor mediocre, core nu reusesc sa te lina in fala colculotorului moi mult d&O instolcre ~i cctevo niveluri. [ocuri ce reusesc sa imprime un grod de lehamite core creste proportlonol cu cvonscrec In lac. Nu pot generaliza.senzo!ia ~I so spun co tali eel care se joacd sun! blaz.a!i, ba dimpotrivi:i, guslul cornun ;ii t~ndinro gregar5 se afla tnlr-o pertecto relojle d~ concubine] cu ,.indu5trio" iocurilor. Cond vorbesc de liniste, rna refer 10 atmosfera de ozll core S9 regose~le pe unele computers, corn rE!trQse~i senile, allote in posesio unar 00- meni core se refugiaz6 intr-un lrecul alai de oproplnt cronoloqlc, dar at6t de distant co tennolo81e ~i conceo'ie. Un lucru estesiqur: era [oeorllor C;:REATE din posiune, OCD5a, cu un prieten, a opus. Acum orlce firma core simte co poole reusi In industrlo [ocurilor incepe cu plonuri de b~get, dejalii demOlketing bine pose 10 puncl, dislribu!ie, publicilole - intr-un cuvont "esenlialele" succesului §i profilului in ziuo de azi. DQ( loemol oici, in cceosto goon5 dupo qjlre, se sirnte cu odevarot distonloreo pronunJato fata de .esentrolcl" unui [oc - puterea

Un lucru este sigur: era jocurilor CREATE din pasiune, occsd,

cu un prieten, copus.

de otrocjle, loscinojio, sentimentul deg.oio e nu prin grafica, nu prin efeele audio-video, ci prin TOT, prin orgonicitatea cornpozmet elementelor. Outcast, [ocul meu de 5uAet, a fostsingurul din ultima vrerne core a reu~jf cu odevorot 56 m6 foscineze. Al)ill-ou expediatscurt - ,.Ast<:l e grafteD? Nici mccor aceelerare hardware nu i-ou implemental." La fel 5-0 int6mplat $1 cu Anachrooox - am rosllual de vqlsi am judecal corteo dupe coperte, door pehtru a coostoto mai torzlu co mi-om pus singur pe ochl volul sr.obismulu! tehnologisl, care rn-o tmpiedicot so simtfarmacul oe care un joe oporent demodat 11 degaja mult mol putemic decot sticlari[l, oielul ~i precizio anului 2001. $i prin oslo revin la cele ce spuneam 10 incepui - em cjons intr-un puncr mart in core jocul este inlocuit de grafica ~i sunet, in core imagineo frumoosi'r, coloroto ~i occeleroro 3D ore rol de sentiment ~i senzclle, Putinul de arlo pe core 11 rnai degajo un [oc sou oltol a ojuns 10 mare. prej. Doco. il ~asi!i ~i $Iili sD~ cpreciotl, Irecell cu vedereo llpsunle grafice, sonore ~i de AI. Ireceji cu vedereo hpso publicilojii ~i bugelul redus cu care a lost produs, Doar oso pule!i Irece depundul rnort..

Mike

Cuprins septembrie 2001

News .. ,

6

T oote cclde, ca scoose din cuptor

Preview

Shadows of Reality Trotot virtual de futurologie

12

Heroes of Might and Magic IV 14

Noi aventuri de 10 3DO Computing

Patrician II

ligd Hcnsectico intr-un joe german

18

Conquest: Frontier Wars o nouo rejeta de RTS

20

Pool of Radiance:

Ruins of Myth Dronnor 22

Expeditio relncepe In Universul AD&D

Review

Arcanum

24

Un joe ee tinte;;te spre "tlul de RPG 01 anului

Half-life: Blue Shift

Un nou episod 01 seriei Half-life

28

Anachronox

Ultimul joe 01 Ion Storm Sludios

29

Max Payne

Viitorul iocurilor aetionl:

34

Emperor: Battle for Dune 36

fnco un remake 01 operei lui Fronk Herbert

Diablo 11: Lord of Destruction Expansion Set de 10 Blizzard

41

The Watchmaker ltcllenll nu due In Austria

42

Startopia

o vlzlune osupra viitorului

46

Alone in the Dark:

The New Nightmare Genul horror este redefinit

50

Baldur's Gate: Throne of 8haol 52 tstorio continua, de?i Jon Irenicus a rnurlt

Review Special Blue Book - UFO Sightings S6 ne oducern ominte de UFO

54

Walkthrough

58

Alone in the Dark: The New Nightmare

Game Universe

64

My Game Universe [ocurlle Iroite de Claude

MODs

67

Hemt of Evil

R6zboiui din Vietnam se intalne;;te cu He If-life

Multimedia

68

Eyewitness World Atlos History's Greotest Battles

Console

70

Chrono Cross

Un RPG cu iz de Findl fantasy

Lifestyle A knight's Tale

73

Hardware

74

Elsa Glodloc 9.20 Typhoon TV Tuner RDS

Terrcrec Cameo 400 DV - Digilol Video Editing System

Troubleshooting 76

Chatroom

78

Focul discutiilor e departe de a fi stins ...

Cuprins CD septembrie 2001

Demo

PowerStrip 3.0 UltroEdit 8.101

Win Commander 4.54 OirectX 8.0

Anachronox

Conquest: Frontier Wors MAD

Mechcommander 2 Moon Tycoon

Project Eden

icewind Dole: Heart of Winter - Trio Is of luremaster

Ultimate Ride

Worms World Porty

Pictures Bottle Tech: 3025 Ghost Recon HOMM4

Imperium Galaclica 3 jedi Knight 2 Moloracer 3

SW: Galactic Battlegrounds Trade Wors: Dark Millennium Yager

Zorro

Movie

Max Payne

Shareware AVP 3.5 Cuslornizer 2000 HTMlGate DutTray

DLH

Updates

Max Payne v 1.10 Operation Floshpoinl v 1.1 0

Ssptembne 2001

News

I

: W,orld War III: Black Gold - Zuxxez I (imagini noi)

Producotorul european ZU){)(ex a Ian so I demo-ul viitarului sOu joe World War 11/: Black Gold Zuxxex ~e oflo iII spotclo unor nume mori precum Earth 2150~i Moon Projeci. World War III vo Ii o slrolegle 1n limp real, care se pare co vo folosi 0 I,'Qrionio imbun6- tGjilii a engine·ului celor dOUQ [ocuri. Acliuneo se petrece In vtitorul

oproplot cond resursele de petroJ ole omenirii scad panola cote clorrncnte. Drepl urrncre, vo izbucnl un conflici putsmlc Tnfre America, Rusia ~i Orien!ul Miitociu. Luptele S8 dou pentru conntolile de petrol core mol 8xisld, el& ~ind dererrninoole pentru funcliQnoreo econornie: stolelor respective. Demo-ul are cproximaliv 130 MB, oso co cei conecto] 10 Inlernel prln diolup tl vor puteo obpne pana inOE:east6 iorno, chicr inointe de Iofisorea oficiola '" [ocului. Adreso de 10 core se poole face download este: hJJp;LL www.3dfilescomlr;;omes/ worldwariilblackgold.shtml.

Brightstar lanseaza Singularity Software

S·oul Reaver 2 - Eidos linte'ractive

EidO$ a onuntol co Soul Reaver 2, conlinuarea jocului core s-o vondulln mll.oone de exemplare - legacy of Kain:50ui Reaver, vo Ii lonsol penlru PC §i PlayStotion 2. Produs de Cryslol Dynomics, jocul vo continua povesleo lui Raziel. AC8Sto a fast VQzul ultlmo ooro inlrond inlro poorto 0 limpului In urrncrlreo lUI Kain. in calotorio lui, Rcziel vo descoperi misterele din NO!r qolh, vo revelo mislerul core sto in sporele ccruplisi Pillar"ilor ~i gena· cidul vampirilor. Pe langO pcsibllitelile pe core Ie avea juc6torul de a schlmbo plonurile spa pole, acum poafe 56 c61610re05co prtn nrnp, Vor existc 90lTle variate de orrns ~i vrop noi, precum ~I quest-uri coplivonte, locolii pe core nu le-oji mai VQzut pan6 ocum ~i foorte multi inomici. Vorianto pentru PloyStalion 2 vo fl lonsol6 in (JceostO luna, in rlrnp ce pentru PC va Irebui so a~teplam pono in ocecsto iarna.

IncaGold obrine licenta RailKing

IncoGold a objinut licenlo penfru a felosi modelele curselor de tren dejlnute de fiderul rnondial in oeest domeniu - M.T.H. Electric Trctns, InGOGoid doreste s6 Iolosecsco linlo ocestor Irenuri in viilorul sou litlu: RallKmg Model Railroad 6ir;nulaiar, un joe ca conjine a!6t"Slructura Irenurilor ~i occasortlle uces lora. cal ~i traseele cailor ferole. Vo [olcsl enqlne-ul lithfech ~i va pennile iucOtorilarso cenceopo ~i so conduc6 a linie ferota rntr-o gra~ca 3D. Vor Ii posibile diverse unghiuri ole corneret ~i 0 v~ere de deosupro 10C{lmotivei.

Brighlstor Entertainment a c:muntot cava infiin/q un depqrtoment independenl numitSingularrry Soff-

ware. Acesto se va, oxo in speciQl pe preduso r,jin Induslria iocurllor pentru PC Singularity a TnGhelot dejo

I I I

I rOldin operopunile mMare. Acesle poduse sa vor I gG5I pe piol6 ineepend din oceaS!6 toornnc. flrrnc I p<:>rne}le eu un coprol deswi de pu!emic penlru a

I puleo corcuro mai IilrzllJ eu gigan~i din dornenfu.

I

•••• -Cl •• -- Septembrie 200~

conlrade pentru c6leva prodose, prinlre core se oRo Cycling Monogerde 10 Cyanide, deja IonSOI in Franta. §i Team Foe/or r;Je 10 7FX, sn multiployer insp~

AMD cu numiirul 10.000.000

AMD a onun 01 co 10 fabrics so din Dm5- do (Germania) a lobrkot prccescrulAhlon GU numaruil0.000.000. Aces! evenimenl me lac 10 13 luni de 10 pornlrec producpet penfru ocesr pracesor }i reprezinto a more reollzare pennu cornponie. in prezent, ocedsti'i fabrica numilrt: oproximouv 1700 de ongaiali ~l orosi numito .Fob of the Year'. Conlorm spusebr celor din stoff-ul cornponlei, oceosm fobriCD se alia in plin proces de modernlzora, deparece se daJe§te Irece.ec lo Iobrtccreo de procesoore in lehnologle de 0,13 rniCforli $i silican-.on-in-solor [SO 11 ..

www.level.ro

News

Noi "schimburi de focuri" intre NVIDIA ~i ATI

Zax - The Alien Hunter - JoWood

JoWood a lansal ollirnele in{OflTlojii privind urmQlorul sou titlu:

Zox- The Alien Hunte: Jocul ests un adem adventure core M propulseczo In lumea lui lax, un soldct 01 vlitorului pornit in csrcetorao lrnperiului Galoctic. Novo ccestolo este Ipvilo ~i Zax se vede nevoil so etc rizeze Iortor pe 0 ploneto necercetala pana ctunci, Lucrurile nu oroto deJoc bine. eroul lrebuind so repare rapid novo pennu a pleco din coleo unei supernove. Presatirea de care s-o bueurot ocesro tine rna; mult de fehnlcl rnilitere ~i metade de suproviejulre, faarle irnporlonte penfru a face fot6 populcjlel osnle de pe oceosro plcnsto, dar nefolositoere pentru reparorea novei. in plus, zeul malefic care stcfpaoe;;le oceosro plcnero ne va do ~i mai

in momenlull.cm!i:lrii lUi Gaforee 3, departamentul ds marketing 01 NVIDIA 58 laude cu 0 compatibilitale complete cu DirectX B.o, cu suportul penlru pixel shader {>i cu molorul T&L comple! programabil. Acum, dmd ne mai desparte pu~n limp pflnO 10 viitOful Rodeon 2 01 ATI, a carlli lonsore este prevozuta pentru Clceastll luna, esle

mult de furca. JoWood promi!e a ornplo campanie singfe-ployer, dar ji un rnulHplayer pe mi5suro, cu 0 mul irne de opliuni, JOEul va Ii lonsor spre sf6r~jful acestui on.

01 firmei ATI 50 foco valuri. Moi excel, ATI evidenfiazo suparlul penfru tehnologio Pixel Shader 1.41&uportala incepond cu DiredX 8J ) ~i subliniaza foplui co NVlDIA Gelorce 3 nu -suporiO decal versiuneo 1.3 0 Pixel Shader. Diferel1ta maiora dinlre eele dava versiuni esle posibilitatea co in Pixel Shad· er 1.4 sO He rondcre 6 texlurl lntr-tln singur pas, fora de door cele 4 pentru versiuneo 1.3. NVIDIA connoooco

Pro Race Dri'ver - Codemasters

Codemasters a ammtat lonsoreo in 2002 a lui Pro Race Driver. un simulator 01 curselor de ma~ini penlru PC ~i pentru console, Jocul vo oveo un sloryllne blne dezvohot Se pare co vom intra in pielea lUi Ryan McKane, pe care va Irebui 56-I conducem pono vo fi ongaiat co pilot de curse. in Hmpul iaculul, coriero ccesnia se pools In!inde pe dmota a peste 20 deonL Cursele vor eonline ~i secvenje filmafe cu rnodulin core se cornporto colegii de ochipo, dar §i

cu campeli!orii cei moi seriosi, Pro Race Driver va avec un a:;ped singular in acest gen: Finite Element Modeling, care vo colculo exoct grodul de de-

Fallen Age pe lista de a,teptar'e

"-ID'i -

. .

formore a structurii unui oulornobil in limpul unui impaclin fu~clie de mal mulp factori~i rnodulln care acesta inAuenteazo monevrobililcleo ~i COPGlcHallle autoturismului dupa aceeo, Printre campionatele. core 'lor fi prezente in joe 58 numaro 2i DTM din Germanic sou Avesco V8 Superear Shell Championship din Australia.

spun6nd ell ~I Geforee 3 poote rando 6 lextun, chiar doco nu intr'Unsingur pas. De fapt, ccesl rO z boi 01 dedb[a~ilor nu este olfceva decatincercarea celar douD ~rme de a OIHJge producatorii de iocuri sau gamedi de portec plocil Video produsO de ei, Deocomdalo, iocuri care sO suporte cornpIet DirectX 8.0 nu &Jilt de ga;it, co if; nu mafspun despJe eele peniru DirectX 8.1.

Bridg.e Commander multiplayer

Max in top

Fallen Age, un massively multiplaxer online game 10 care lucreozo Nelamin a Iost pus pe llsro de osteptore pentru Q; perioodiJ care nu se cunoosle inca.

Couse Q reptezinlQ diverg;entele care au alll(lrvi lntre Netamin ~ partenerii coreani. [ocul se oR€) In lazo de testere beta. Netamln inceorco lncheiereo unul ocord cu Mythic entertainment pentru a permite celor core lestou Fallen Age sa fie transferali cc betr;J·testeri fa Dark Age or Camelot. Aprox;imoftv SO de persoone care lucrau 10 acest protect au romas suspendojl.

T otolly Games a confinnat foplul co lucreozo 10 un multi player dinamic pennu eel core doresc sa io loc pe scaunul capitanului din Sto: Trek: Bridge Commander. Iocu! II vo tronsporto pe iue&!orl in cucdronlul alb, unde vor schimba salve de phoser cu co.rdaSSieni, klingonieni ~i rornulonl, B6151io se vo do pentiu sloJpremotia In aces! sector. Juditorul va puteo occeso toote eornenzile de 10 puntee de CQmanda a novel in orlcore din modunle disponlbile: dsothmolch, toorn deOlhmotch, Federatio impGlrivo celorlolli, turley shoal' icurslj cronomenolo penlm distrugereo a cot mai multor nove controlote de All.

Potrivit Mev 10 componle de mOlkeniJ.9

din Morea Brilonie) [ocul Max Payne a debo-

tot pe locul 2 in !opul celar mai bine yand~te [ocuri ale anului 2001 in prrma saplom6no de I lc lonsore, in closomentul tuturor tlmpurllor io-

cui aeupq numai pozijlo a solsprazacec. La opC'lriFa [oculul sl-ou cdus centribujio Remedy, I 3D Realms 11 Toke Two lnternetlve.

Compdniile au inreglslrat de Ia lcnsors cre~teri ale cotojiilor la bursa.

S.;: osreopto co v6nzorile s.Ci: centlnue pe 0 linie oscendenro.

Septembde 2001

I

: ,Ghost Recon - I I I

I Red Storm Entertainment, clBOlolii

I I

I co de luplo vo juco un rol locrte impor- dinlre Ghost Recon ~i Rainbow Six este

I lanl Echipa de 10 Red Storm 0 studio! data de elementele de role playing.

I foarte bins meconisrnele unora colin ce- Personalsls vor c6~li9q pURcts din

Ie mal periculoose arme de o5k'izi, experienfii ~i vimrii. Posesorii de PC ~i

I cum 01 fi rachetds M 136 cnecrc, pe de console X-Box vor puteo juca ~ on-

I line. P$eplofl-i in iorno lUi 200 1.

I--------------------------------------------------------------~

I Kayak Extreme - I I I I

I z<'lexperlenJo cobercrilor pe apele in--

I voiburate ale rourilor eu urr slmolu co

ioe ~i 0 vosfa. Jucalorul vo lTebul !>6 foI co bJa unor irosee pericoloosa, CU

I

I

I lipuri de coloc disponlialle, precum ~i

I I I I Kohan: Ahriman's, Gift - Tim,eGate Studios

I I I I I I I I I I I I I

I

1 0 Douii interfafii de la Maxtor

I

..

News

Ubi Soft Entertainment (imagini nol)

Ubi Soft 0 lonsa! noi imagini din urmatorullor &rst-pe.rson shooter - Ghost Recoil. jotul se oR?> in hxru 10

unor nlluri precum Rainbow Six ~i RS Rogve Spear. Joml se bozeozo pe 0

trupo din American Special Forces Army, nurnittll The Ghost. Vor fi 18 rni-

Small Rockeis, un producotor bri-

Ionic, a anuntot co vo 10030 on simulo tor de ,ofling, Kayak Exlreme simuleo-

st6nQ osconse ~i cqscade imense. EI vo puleo olegc unuJ dill numeroasele

inlre moi multe curse: Training, Alpine, Africo $I America lost Frontier. Pe per-

cursul OJrsei VOr exlsto POrJl pe core nu vo Irebui sO Ie roteze, pentru unele drn-

Ire ele Irebuind sa vosleosoc $i cornro

corenlulu. Va pute('] concern fie singur,

penfn.r slobilireo unor no! recorduri, Re

lrnpomvo unui concurenl fSflloma core va alege eel moi bun lTaseu posibil, ori

tmpolrivo unu; concurent conholor de AI sou 1n cornplonol Demo-ol jOcului este disponibil penlTu download 10 odresa http://www.smo/lrockels.rom/ ~kldowrdoods.htm

siuni de potrulore a onurmor leritoni,

solvoreo unor ITvpe surprinse de ina-

mic, recunoosereo 9i spiororeo unor objedive §i aile monevre l1'lililare.Jl)eiJ.-

lorul vo B aiulat de folfe marine ~i aviatice, precum ~i de' alte folfe oIiolE1- Tocli-

TimeGale Studios a arlUntal co

lucreozo la un expcnson ponau sirotegiQ in limp real Kohan; Immortal Sover-

eigns. in add-on, numit Kohan: Ahri-

man '$ Gift, va Ii continualo poveslea lui Kohan, olerind inca .3040 de are de

AlA [Advonced Iechnoloqv Attachment) deRne~le ccaexiunec dintre hardG!isk ~i plow de bozo. 1'entru c tine pasul CU vilezele din CB In ce mol 1110ri ole horddtsk-urtlor, Irebuie co ~ vitezo ocestei inlerfe!e sO creoseo. Pano ocum, ceo mal Topida inlerfolD AlA a [ost Wllra ATA!lOO, cu Gore S8 puleo clinge 0 "Heze mQximc (teoreHco) de lOOMB/s. MaxIm a onuntct co o dezvoltal a 5OJupemailOpidad~6!UllloATA!100.pe care a denumh-o "Fast Drtves" SOu Ultra ATA/ 113. Sped icar~le ~i dreplurile de liGenla ole. noli tehnolo.gii pol fi ob~~ute de caire alii produd'rfel'j

•••• lJ: •• Septembrie 2001

,

companie 5ingle-player, precum ~i mi-

sluni slandalone. Fonii jocu.lui au sots producclonlor, nemultumi~ de fopruJ co

de horddisKuri de 10 Maxlor Deja sun! a~feptote

primele unitO~ de siocore core vor folos; nouo inteOO 0, ~iul kind fa plul cO ~i 10 precedentul standard I Ullra ATA/l 00) inia, au cporut modele de harddrsk-url UltroDMA/1OO ~j dopc cceec au aporu! cbipSEI-Ufjle de plod :d~ bozo core sO Ie suSlin6.

Race of Champions

Activision a semnat un ocord EU Cllmcrx pentru a realiza un nou joe de roliu, Roce of Champions se bozoozn file. prestiglooso Michelin Race of Cnampicms core se line in fiecare (lin In insulele Conore. Jocul vo cntrenc pilotii fnlr-O

nu pol iuca de porleo celor rat. Ei, ocesl [nconvenienl a fo~1 inlolural. juci:llorii putond fi olio" cu Ahrmon, ninja misleriaasO ~i foarte puternicQ care conroleozo raul din Kohan. As~el, ei vor Ci:l11ducB foctiuneQ CEYAH ?i VOl puieo experimenlo porteo molefica a personalitil!ii lor, Val exislQ persorxqe noi vrl'tii ~i rnonsni core nu ou mai existat pono ocern, precum ~i posibilitatea de a ccncurc online. La mamenlul redactorii ~Drilor, nu se cuno~tea 0 tdG (] de lansore penlru acesl expansion.

lupla unu-Io-unu, pe. un trcseu core trece de 10 drurnuri normale pona in de}erl ~I drumuri de mUrlfe. Vcr exista 24 de mQ~iJli, printre core: Mit 5ubi5hi, Toyota, Ford, Lancia, Reugeot, Audi, Porsche, Ctroen ?i Seal, ~i peste 30 de piloti cu nume rnori precum: Didier Auriol din FranJo> Armin Schwartz djn Gerrnonio §i Ioml Mokkinen din Suedia. Jocul vo ~ lcnsot in 2002.

Adivision~i ,Spielberg

Actlvision a objinut dreplurile pentru Q crea "I dislribui iocuri Ixtzote- pe villorul ~Im sclence ficti01T alllJi Sleven Spielberg, Minority RfJ'

www.Jevel.ro

Rogue Spear: Black Thorn - Ubi Soft E.ntertainment

Ubi Soft 0 prezeniclun nvmOf de joeuri 10 a recenlo conferin!6 de plesCi, Unul tlintre ele a 10s1 R:ogue Spear' Blad Ihom 01 lUi Tom Clancy; un slondolone mission pock penlru Rogue Spear. Blod Thorn a fost creot 10 cerinrele curnpl'lra orilor care doreau anumile Iipuri de arme ~i h6~i,. precum ~i rep.oducereo eXdeta El conAieleior cu terori$~ care au existat pqno ecurn GraHca :;i inlerfajo sunl osemonotoore cu eele dIn Rogue Spear, oso c6 din aces! puna de vedere nu vo existo nimic nou. Prinlre armele dlsponibile vo exislo ~i pusco de oso] FAMAS. Joeul are 10 misiuni single-player j,i 6 h6rji noi penfru rnodol multlployor, Uno dinlre misiuni ne va purto prin salbaneia Alaskcli, ior modul multi ploy,sr vo oveo a vtilrial1ta nouo; Lone Wo~, in core unul dintre jucatari vo deline inlreg orsenolol de arme, ior ceilalH nlJmai pi$10lul. Cel Gore n vo ornerl pe

Lone WolfTIva ocupa lcculjocoi vo fi lansel in odombrie

I News_

o noua relansare de la Intel

Intel a lonsafin sfar~il, 10 rna; mult de un on de 10 ulrimul model de Penliurn III, vers'unile bozote pe nudeul Tualatin care func)loneoz:o la 1,13 GH..qi 1.2 8Hz. Va educe] probobtl ominte co exact ocurn un on I ntellonsa Pentium III 10 1,13 GHz, pentru 0-1 ralrage ulterior de pe piata dill couze unor erori de fUflcjionore. in acel moment, cornponio de clara co 1n cotevo IUl1i vo rezolva problemeie aporule 10 acel model ~i ea il va relansa pe pioJa. lata In;o ca, de-cbio 10 un an du po oeeeo., Intel 5e hotaro;;te sa lonseze un nov Model de Pentium III.

de ocecsto dota construh in jlJrul

u nl:li nou nucleu, eel denum II T uolOlin. Primele leste efecluale de diverse site-uri de profil au evidenjiot perfarmantsls foorte bune ale novlui

T uololin, 10 ocelosi nivel eu cele ale A1hlon-ului 10 ',2 GHz ~i chior mel bune decol ole unui Pen~lJlTI 4 10

I A GHz in multe situoFi. Se observe I insli foarle usor co Intel nu dore;;te

sa .coato prea mull 1n loja ocesl procosor, penlru o,.~i prolejo vonzdlile procesorului Pentium 4_ Existo coteva lucrurl core deseulojeoza

din slert orice posesor de Pentium III I care or dori 50-?i faco un upgrode

10 noul pmcesor. in primLiI rand, ocesto nu runelio~eozo pe plade exlstents de Pentium II L Pentru procesoorele T uolalin, lnlel a lonsol ~ un chipset nou: 815 B-5lep, in 01 dellsc I rClIId, pretul este descuraiont, fiind

mai ridical deco! 01 madelelor corn- I poroblle co vilezi] cu Penlium 4,

Far West - Greenwood Entertainment

Greenwood Entertainment ~i Krilzelkratz 3000 lucreaza 10 Far West, un [ec de sjralegie core se exeozo pe vio!o de cowboy, jocul vo incerco sO combine ochunoo cu strategio In limp reol ~i cu managementul resurselor. Jucotorii I§i vor con. strui 0 lenTIa In Wild West, 'lor creste 'lite, vor negoeio bunurile ~i i~l vor oporo proprieiGleo de olccurlle Ind~ ",nilar ~i ole oomenilor aerlali cu Iegea, Cowboys sunt unilateo pnnci~olo din [oe. Ef pot Ii angoiO~ 10 saloon ~i au nevole de calea, lasole ~i

whiskey pentru a lucre. Surso princi polo de venit sunl vilele, foerte vulneroblle 10 atoeuri; de aeeeo Irebuie aporals de cotre CGwbQY, Jowl vo oveo in centru ferrna ~i advilajile de old, putoncl Ii imbunol61i1o prin adaugareo de noi slructuri, In orcs au lac maiori olea aciivitajilor de negol, aici gasindu-se magazln Isolaon-ul, plo]o de vite ~i sedi~1 ~erifului. Grafico va 'Ii 3D, cu zoom ~i a comere mobilo. Va existo de osemeneo modul mulliployer. lonsoreo iocului va avea lex 10 lnceputullui 2002,

pori, core vo fi lonsot In vera lui 2002, Conform ocordului incheiol eli Fax Interactive ~i DreornWorks, Adivision va puleo folos! cceesto licehl(i limp de cinci ani1n creoree locurilor pantru PC, console $i polropcd-urr Minorily Report estr;! UA . thriller inspirct l'lintr-o corte o jtJl Philip K. Dlck,ale carui rorncne au mal Iosl ecronlzote in Blade Runl1er~i Totol Recoil. Emul filmului va fi lnterprelot 09 TDm Cruise,

Infogromes SUS

Microsoft 10 Gen (on

Iral a crestere cu 29 de pracente in vonzQJila anuale ~i a confirmal 0 ridicore a targel-ului pentru onul linonaior 2001·2002,

Ca~tigurile in anul financiar care s-o ln~ cheiat 10 £fQr~itullui iunle 2QOl au lost de 6'72,3 r'r'rifiObne EUR, fora de521,6 rnlliocne cu un on inaints,

De~i lansarile core vor urrno il'l ccest on 15luntman, G;ivlliza/ion 3, Monopoly Tycoon:

Splashdown ?i ollelelle permil reprezenlanJilor cornponle! $0 fie opttrnisfl, loju~i torget-ul de 1 miliard EUR s-or puteo i'lQvedi prea more, mai ales In condillile de recesiune ce ~e InregISlr!'!1) za in aeest moment

Reuler-s informeoi'6 cl:':i Infograrnes, cel mai mare produci'itor european de iocuri, a inregis~

Microsoft a Iosl prezenj'la Gen COil, 0 expozipe ce are latin Milwaukeefiinlrun~lecel mel mari 8~ucOton Sa peste oceon, AfCi au prezenltit urmOlomele dou(i role-pldying sames; Dungeon SieBe, uri nou adion fantasy ~i Asheron's Col!.' Dark Mo;es/y; exponsior-el cunoSC:VltJlui M MORPG. in cloro unrversuliJi RPG au mal fast wezenlole ~i dou6 iacuri din universul BoHle Tech: MochC0rnmonder f', o slrale9ie todeo iolimp real ~i MochWarrior 4:

Bled Knight, €xponsion-ullui MechWaroo[ 4. in

plu\ Ensemble Studios-g prezenlol Age afMytholC}- I gy, realiztrl in coiobOfare cu Microsoft_

Septembrie 2001

I

I

i Soldier o·f Fortune II: Double Helix I I I ,

I I I I [

I I I I Wardog - Rebellion

I . -

I I I

I criminal devenil mercenor, 01. carui

I creier a lost ~Iers ~i care este anga· I [ot de enclovele feudole oRale

intr-un rozbot 01 viilorului. 0 bornbc plonlal6 In copul sau osigur6 lolcli-

___ News

Aclivision lucreoz51n prezent 10 Soldier of Fortune /I: Double Helix,

unul dintre jocurile care doreste sO foco fo)o cOlnpeli)ie1 destul de €Icerbe

Wardog esle un role.ploying

game atlot in producjle 10 Rebellion, jucororul vo & Wordog, un fosl

toreo fo)6 de enclave, Din rnorneruul in core Wardog prtmeste onurnne inslrucliuni bomb6 incepe s6 tlcaie, lor doco ordinele nu au fast duse 10 lndepllnlre in flmpul respecliv bombo va explcce, L1Jcrurile. oroto rou 1n enclavele viilorului. Tensiunile dinlre Hcwkshodow )ii vecinii lor oling cole olorrncnre. Oomenli ~i robo]'! tncep 50 moore de couze slmnii. Warda£) va lrebul so c610- toreosco spre odancul Imperiului pcnrru a descoperi care esle surso rBului. Pe drum va pierde un prielen, vo descaperi 0 tradare ~i 0 conspirofie ~i, poole, vo ollo cevo din lreculul sou dlnointe de a i se implanta bornbo.

Un nau tip de banner: laluaiul

~ Activision

ce se anunjii penlru firs~person ShDO~ ere (docei ne gondim numai 10 Medal of Honor: AI/ied Assault ~i Return

apr! orgonizalia teroriMo ~i pentrlJ a distruge virusul inainle de 0 f1 rospcmdiJ. T oclicile pe core Ie vei oplica penrru tndepllntrso obieclivului sunt: otacul honlu ~i col invizibil pentru gorzile ~i rodarele teroriste. Vor existo circe 10 misiuni singleplover cu oproximcfiv 70 de nive[uri, lOfalii1eprin care fie vorn plirnbqsunl reole. din zane precum Columbia, Kornchoiko, Hang Kong, PragEl ;;1 lordon,

10 Castle Wolfenslein), [ucctoro] vo

inlra in pie leo lui john Mullins, un

specialist in arms, mercenar in lupla

impolriva terorislilor ~i consullonl militer. 0 nouo omenintore sa lveste 10

orizont; 0 organizaFe terarista

71'1cearco 50 rospondeasca un viru 5 mortal. in concluzie, vel piece lnlr-o

misiune IransconHnelttalo penlru a

Shogun: Iota I War Warlord EditionElectronic Arts (gold)

EA a onuntot co Shogun: 70· tal War Worlord Edition pentru PC esre gold. joci. este succesorul slralegiei In limp real Shogun: Iota! War, Pocherul tonfine ~i [ocul orlgl· ncl, dar edi)ia Warlord are cotevo ospacte no], Esle vorbo despre un lnornic care nu existc pona ccurrt; Kublai Khan, ln fruntea hoordelor mongole. Samurai [oponezl Val Irebui astfel 56 faco 1010 celui mai mare pericol din islorie, cunoscuto flind

Darkfall anuntat

cruzimeo Iriburilar monqole. In joe vorn conduce botoli; de proporjii lrnense penhu a devani eel rnu pulernic WDriord Ne vom tnccrne in pielea unui mare ger)eral [oponez [Dclrnvo]. UnitaJile ce ni S13 vor subordono vor fl destul de dilerite. Fiecore are trosoturi deosebi'e ~i coracteristici care le diferentiaza in lupto. Penlru proqrornoreo AI-ului in ccest [oc creatorii $.-GU inspirat din cartea ,Arlo Razbolulul" de SunTzu,

Echel'on: Wind Warriors

o perscoro faro par pe Gap a Iud a holarora eel putin blzorc: vo vinde spajiu publiCllar Re ch\O'~o SQ, Brandon Wertz; Qcesla n1nd numele acesltli persanai, a dot 0 dedarafie presei, conform o:'ifeia YO ccrnerciolizo in urno une; ~citolii spa~ul publiciicr 01 chetei soje, WertLsper6 co Intel T~ vo do seama de ime~a oporlunilate de- G§iface redama prln mlermediul unui laluaj fotut pe ceofa sa: "rna indoi%C 00

, mulli oameni or poteo sa uite 00 au vtJZ\lf un om OJ 'I"

tel Inside' toluol pe ceara". Wertz a con5lruit~ un sne I web [hLtp;,I (www.wnsormymeloncom) pentru o·~i

I promova idelle ~i penfru a ofroge eYenruali "iIlvesnlari'.

I r

••• Bul' Septembrie 2001

Produc6torul de [ocuri norvaqion Razarwax a anunrai [ocul lo care 1Wcreaz61"n prezent. DorUal! 8&1& un massively mvltiployer online rale-ploying game, care se tnscrie tn tradiliaaceslor [ocuri ataf prin personojele piezente (de exernpiu elfi ~i drcgonl], .cal ;.i prln posiblltt6Mle. de core disp.un ccssjsc: vrllF, armuri elc.

Jowl se oxeozo mai rnult pe luptele dintre jucolorii de rase dlferlle ~r pe cucerirea de lerirorlu. lansarea [ocului este programato penlru prima pqrte a onulu! 2003,

Buk.a Entertoinment a Dnunlal c1:i va disnlbul Eelle/off; WInd Warriors, €I mnlinuare a ioeulu; Echelon pentru Pc. Prodws de MADia, [ccul YQ exlinde universul luptelor avialictl ole predecesorului sou Jucotbrvl va pilato a Serie de aeronave ruturiste in AOtle misiuni noi deesupro unui continent ce necesito nu mal putln de 7 ore de zbor In limp real pernru an strobl:itut de 10 un copct lo ollul. Acliunea se vo petrece in anu12351, lor sroul pI'! cars it vom ojulo in luPIC esle maiarul JaSOJl Scon, Grchco [oculul vo reproduce pona 10 detajil) c~· raclerislitile nevslor ~i ale, ebieclelor de 10 sol,

www.tevel.ro

e e mp u e er s

Continuarn tambala. orqanizata Impreuna cu

Best Computers, oferindu-va ca premiu jocul

Emperor-Battle for Dune.

in ce an S6 petreee actiunea joeuJui? 1 a) 10570 b) 985'0 e) 10190.

'_._M_ ... _ .. _._~~~_~ . M_~~~~~::~~~_~~~~t~!~_~!~:.?~~~~:~~~~~~~~~~~~_~~~_~~~~~~!~ __ . .?-% __

Tombola LEVEL$i ~ Nume. Pr.nume: . _

e.e e.p u ce c.e 1------------------1,1

Tombola

EV

Decupaf talonul' ~i trimiteti-l pe adresa Vogel Publishing SRL, OP 2 CP 4,

2200 Brasov, 9/01 1 C)

~~~~~~~--~~~~

Str.

Nr. BI. Sc. .A'p.

Loc.

Cod JUde,

Tel.fon:

E-mail:

Raspunsul 'I gasitJ in rubrica Lifestyle din acest numar .

.. ~-- .... -~~~~.~~-----------~ .. ----------------~.----------- .. -.~~~~-~---------~-.-----.-- ... - .. -.-.-----

Tombola LEVEL .lnterComFUm Nume, ;'::~um.:

T--ombola LEVEL InterCom Film Va oferim in acest nurnar trei tricouri §i trei insigne "A Knight's Tale".

1

Sub ce nume participa William la turniruri?

a) Mi.chael Jordan b) Michael Schumacher

c) Ulrich von Lichtenstein din Gelderland

R~spundatl la lntrebarea alaturata, Str. Nr. 81. Sc. Ap.
dec.upatl talonul ,I expedlall-lpe 10 Loc. Cod Jude'
adresa redactlel: O.P. 2, C_P. 4 9/2001
2200 Brqov. Tel.fon: E ....... II: LEVEL TOll1bola ~i

Sony

Sunt. oferite ca premii 10 jocuri "Disney's Aladdin Nassirals Revenge". Cu ce se asearnana grafica jocului

1· oferit ca premiu?

. a) cu un desen animat b) cu un film SF

c) cu un RPG de ultima generatie

Raspunsulll gasili in articolul dadicat jocului din nurnarut de august.

._~. _ •• , __ .... II!!!_-" __ 1IIIIl1iiiiI'. __ -. __ - .• .... _._. ' •• _ ... ' __ .... __ .- __ ...... _1_ ..... 'a_ ....... ".'.1 __ ...... __ I

Tombola LEVEL §i Sony

Rispundetl la intrebarea alaturam,

decupatl talonul ~i expedlatl-l pe 1 0 lIdresa redacpej: O.P. 2, C.P. 4

2200 Bralov. 9/2001

Str.

Nr,BI. Sc. Ap.

Loc.

Cod Jud~

I

I I I I ,

I I I I I I!

I I I I I I I I I

IS

I

)0 faramo de realitate pentru I

I

I I I I I I I I

Preview

adows of Reality

onu ce vor urrno

F uturologlo este 0 $fiin)o core lncearea sa taco preziceri cat mai corede ole viitoru lui. Nu este vorba despre nu stiu ce scri-

eri ole lui NostradamU5sPu de prezlcerle opocoliprlce din Biblie, ci este Q ~tiinte serlooso [SCLlzati trursrnul] care are un oblect propriu ~i metode dore de cercetore. Trebuie so va previn QSupro unui singur amdnunt: prediernle ocestel ~tiinle se bozeozo pe lot felul de sludii $1 exIrapaled in funcjie de Foorte multe voriabila, de

aceea rezultatullor este aproximativ ~r mol exisia ~i factorul "hazard" care, d~1 introdus Tn ecuojie, poate do lucrurile peste cap. Doco rnojoriteitea [ocuriior de pona ccurn au [olositvizfuni moi mult sou mai pujln opocollpllce pentru vi~ tor, iata c6 Nevolution se apropie moi rnult de f5redictiile futurologke prin Shadows of Reality. in rondurlle urrncloore am 56 v6 afat de ce l-orn ocordat· ocesl credit unul joe core nu a opcrul lnco.

Lumea de maine

Lumea de QstCizi treee prinlr-un proces cornplet de transformore. Este ceeo ce politicienii numesc treeereo 10 0 socielo e informoronaio. lnforrnoho a devenit deja cel mai important cspecl 01 societotii noostre, dor Imoginoli-va ce vc Tnsemna eo peste ani de zile, cana infrastructuro vo permite occesul rQpid'~i lolosireo ei pe scara largo. Bonuiesc co $liti ce lnseornnc Internetulla oro octuolo. Ei, lnchipuip.va CEl vo lnsemno oeesto In 2087 Com ocecsto or Ii lurneo dezvoltctc in Shadows of Reality,

Exislo ~i un complot, dar nu unul cbtsnuu, SJorylTne-ul oduce moi mult a raman science-fiction:

Siorele Unite, co urmare a foptului co au permis corporotiilor economice un control din ce In ce moi mare, s-ou dizolvot, California s-o imparjil in California de Sud ~i de Nord, douii corpcrolii lamte puternice in viitor. De ocesl lucru a profitof Uniuneo Europeon6, care 0 devenit un sillgur stat ~i a more companie economico. cu uno din cele moi m9ri pieje de desfocere. Africa, dupa ani de divergenre, s-o unIT pentru a forma llntoneo Alricona, Un rozbo! izbucnit recentlntre Chlnost Taiwan a dus 10 prabu~irea sislemului informotic chinez, Acest Ivcru 0 determinat Orgonizalio Natiunilor Unite sa reglemenleze The FreeNel Docirtno, 0 legislo)le core so aSigure inlsrzicereo ataeurilar 10 nivelul sislernelor informaliee. Rozbooiele nu 5e mal poorta lntre state, ci se dou acum Intre rna rile corpcmjil, tot mal flamanda dupe bonl sl pulers. Acesteo au incepul 56 ongojeze firrhe de prolecjie, cdevorcte armote, precurn BlackStaff Securities.

o companie rnoslvo s-o dus pentru Directconnect, un proiect care urmereste legorea tufuror loculnjelor 10 Internet. ACeSl prolect, ClImLJIQt cu porenltolul lntemelulul, Q dus 10 dezvolro. rea unei noi slructuri, Grid, asupra coreio nu mai exisl6 nici un control. Oamenii de 9tiinto au lnceput so stcd.eze aceosto. nou6 slructurO. Exista trei ulvelurl; level 1 core mai esle numit si Playground, pentiU rncse, Level 2 unde au lac inl61nirile de oiocen si dec! se odreseozo ;iefilor componiilor mari din lumeo intreagii ~i

www.level.ro

level 0, Iocul underground, lnooceslbil utjlizotorilo,r obj~nuil1. Aid ru, exislo nici un fel de ierarhIe, nlei un [el de control. door eantlto)i uricse de informori core strobol imensuJ sponu 01 retelet,

Underground

Aiel se vo desfa~um ocjuneo oceslui RPG.

Nivelul 0 a devenif occeslbil marelul public dupn rozbo'ul dinlre China ~i Taiwan. 0 mana de nel-r\!nne,rs ~i rnsrcenen nurni] Black Operefives se vor luplo pe aces! nlve] cu morile componii: lronheon, BlodStoff, YAR ~i AlphoWater pentru a recopcro lioortoleD pe care.omenirea o oveo lnointe.

juc6tOfUI vo fi un slmplu perscnc], cu tateva calil6r: a anumil5 educolie ~i 0 experienj6 aestul de mica. Aqhmile tole vor definitivo personolitotea oceshno, dezvoltandu~ opliludinile pe core Ie consideri necesore.

Vei puree porni cu un vagabond, un 501- dol sou un cnqojot 01 unei firms. Penfru lricepuf vo trebu: s6-!i operl vio]o in California de Nord, un ora~ nou creot pe ruinele lui San francisco. Ceva se lntampla $i Ie trezasti tal

rnoi mult implicatintr.un conflict de core nu oi avut habar pana ocum, dar core incsps so te obsedeze. in incercoreo de a descoperi cdevorul, 'lei parcurge drumul de

10 inaltii zgar6ie·nori din H i-Town, rulnele din l.o-Iown, pana 10 edencimile $1 secretele din Grid. Pe parcurs 'lei intalni tot Ielul de personeje, cere de care moi interesante. AC8Slea"OU propiile lor speronle, au persanalltdti complexe care Ie determini] interesele ~i modul in core vor ocfiono. Aqiuneo ioeului vo fi foorle dfncmico. in cotevo clipe Yom treee de 10 0 simple dlsculie legato de prelurile implanturilar ctbernence 10 0 gaano nebuna in ineercarea de a scope de ososinil bionici pe 0 stroda aglomerolil sou ne '10m angajo intr-o lupti'i crude prin sediile marilor corporotii, Vorn iroj loote oceste experiente direct prin achii per" sonojului pe care l-am oles, Producororli of irma co Iolosesc nume de referinta din industria [oeorllor 1n eeea ce prlveste AI-ul. Madul in core

I

Preview'"

I I I j

I I I I I I I I I I I I

I I

evolueozo porsoncjul ales §i -eele eu core va interocpcno se inspira din copodopere precum Wasteland, folloul ~i System Shock.

fica: implanlun btoeleclrice, orme ovonsote, operate de cornurucojie, un sistem informafic eu care ne

vom puteo conecto 10 Grid ~i chior un dlspozinv core ne va perrnite planorea de pe un ocoperlspe altul. Adaptabilitoleo personajului vo fi faarte more, deoorece In era ciberneticii ne vorn poteo oricand Iranslera cuno~NnJe privind cnurrite meserii In cctevc clipe. De exern-· plu, pentru a deveni soldotvo trebui

I I I I I I I I I I I I I

Sebeh I

I I I I I I I I I I I

--~----·~-I~~-

door ~ incarcOm fi~iere privind consnucjo crrnelor ~i sistemul de ghidore [probobll va adllce~ fat mol mult aminte de Molrix). Engine-ul

ps core KJU ales eei de 10 Nevolonon este lith Tech, ocelost pe

care KJP vczul ~i 1[1 NOIF. 1010 deci

un [occore se onUIlJO foprte intere...... _'----....:..;-""'''''''''''"""--:s;;::a::::ntl. p;:':;~·,-"-nh.vili locreozo de ceva limp 10 aces!

prod Us, a corui apari~e a fosl onuololo de cOleva ori pana acum. lucrurile lnsa neneczo. in prezent

Detaliile

Grofica se pare co va oin tofalitate 3D. Personolele suntdetohotreprezemote, iararhileclurQ. cladirilor ne vo lua rosu~area. Vom puteo merge oriunde In orcs, de 10 IocuinJele bogate ole ~f1lor de campanii pana 10 subsolurile mizerabile ole ghelaurilaL Vam puteo foioSI tehnologie cibeme-

nu 5e ~ie doto exccto a ofXlriJiei, nici doco se mai lucreazo. Sperm nu rnaiinto[zie- mull penlru eo mi

S8 pore un ti~u inferesonl ~i or fi pocal sO aiung(\ oserneni regretalelor prolede frumaase care nu au devenit nicioda Q reolitate.

LEVEL ! DATETEHNICE

Titlu; Gen:

PraducOtar: .. Distrlbulfor:

Procesor:

Memoria:

Accelerore 3D; MultipJayer:

Data apariVei:

Shcdows al Reality RPG

Nevolution

N/A

PII'4E>O MHz 64 MB RAM

minim 8 MB Nu N/A

- ........ _-----"

Septembrie 2001

Preview

Pentru toji odepjii magiei albe ... ~i nu numai

N u mol e nevoie s6 spun co .seric Heroes of Might and Magic 0 fneul rdvagii In rondul rornonilorTnGo de

pe 10 ineeputuri, dar mol ales tncepond cu POftea a doua a seriei. Totul 0 lncepu! pentru multi

dintre nai in urrna cu colivo ani, ccnd In Game Over oporeo un orfico] despre un HOMM

I I I I I I

I player, oducord §i prin cosctooro men multo

I I I I I I I I I I I

~----r-------

••••• Septennbrie 2001

deslBl de bine privit de ,piticii de spectolitate" de atunei, dupa care, 10 destul de scurt nmp, a urmol un HOMM 2 core a fast proctic instan-

roneu inghijit de mose ... sau mai bins zis mosele au lost inghi!its dlntr-o privirel Succesul a fest nebun, a oporut 0 nouo manie pentru multi-

fedci!e, cum de alrlel aduce fiecare iQ.!; moi ro· s6rit $i mai eonsumafor de resurse cenusii ... m6· cor oso, pe margini, pe unde a mai romos cote eeva.

Au urrno! desigur campanii noi I The Price of loyally) ~i 0 puzderie de hClrli editote eu uw rinto de iubitorli de Heroes de pretutindeni. Cum era ~i de osteptot Ichior foarte osteptol], a urrnot inca 0 par e a joeului - Heroes of Mi8hl and Magic III. Cu cceosrc porte ofosr dota 10' vitura de gratie notiunii noostrs, ~i dsopotrlvo in· tregii lumi gameristice! Pe drepl cuvon! $i f6ra nici un dubiu, Heroes 3 este de depone eel rnoi bun TBS Foeu! (~i \lazuli vreodoto. tste su-

blimul sublimului, sinergia intregii hurnusef cosmogoniee ~i ultimo piotrode hotor core o bst lnlaturoto din

drumul fanului de TBS cefro exfozul absolut. Chiar ~i ocum, 10 vreo :2 ani de 10 aparilie, Heroes 3 este unul din cele mai [ocote titluri 10 noi in taro 9i nu nurnol. Aviz celor core tr6iesc cu Irnpreslo co Q3, UT soc CSfac legec - veden co nu va .,invortif' lncercurile core lIebuie, Ceo de-c treia parte 0 avut chior rno: multe odd-on-uri, de 10 Shadow of Death, kl Armageddon '$ Blade si Chronicles.

Se poate ~i rnoi bine?

Un [oc perfect din toote punctele de vedere, seilo Heroes of Might and Magic a l€isat se pare tot nrnpulkx de moi bine, de~i cu Recore tillu eei de 10 3DO p6reau so ll olins per" fecfiunea - gameploY':lJ1 0 fost rnereu ,.in vorl', iar groNca 2D a focut minuni de fiecare dot6 $i doco personal, odat6 cu Heroes 2, oveam irnpresio co nu se poote MAl bine, sor puleo s6

www.level.ro

ma fi in~elal. .. lntr-un fel cnior sper so me Ii in:;€lot, ol~el or insemna co Heroes of Mrgnl and Magic,: IVsa educe a gr6moda de dezomdgiri.

Tolusi, exlsto un tolv9i.. Prlrnele irnpresii pe care mi le-orn fecut odolo cu oporiJio primer irncqinl l~j pe urm6 ?i au urrnatoarele) nu 0 fost una preq fericito.ln primul rand din couzo schirnI perspecftvel, din ceo .orlogonalc:i" 10 uno elrico, core efectiv mio dot peste cop 100-

IprelconcepJiile despre serio Heroes of

. M&M. Tot 10 fel de mult ITHJ mareot ~i schrnbcstilului grofie, de 10 eel desencr eu minujj·

i de mona (~i core personal lrni place 10

nebunie], Ia unul core, spun producolorii, tocecr co so confere a nota mai buno de realism. Sincer chior nu am nevoie de realism in universul Heroes. Pol cei de 10 300 s6 foco ~i 0 super grofico 3D, doeo mie lrnl place. 2D asia e, cu rnosii senili nu te pui. La fel cum, zico cine ee 0 vreo, chiar nu cred co exist6 dragoni de our, ~i nici de oose ... s-or puteo sa exisle dragoni negri ~i verzl, .. cine ~"e, poole ~i rosiil Auzl dom'le .. ghost dragon. Ha!! in ~ne, hoi sa-n.cerc so-mi sli5p6nesc viifuro de fericire care rn-o luot 10 vale de catevo ore incoace (de cond am iesit de 10 ulllrnul exornen] ~i s6 va prezinl rapid ce incecrco sa oducc noul HOMM 4. Mdo, rapid, co m-om lntins delo destul eu nostalgia.

Pentru 7ncepvt e blne sa ornintesc fapful co temerile mele de inceput nu cred co 5e vor adeveri, Heroes 4 urmand sa continue pe ace-

eo~i linie grafieo exlrem de. deroliata ~i piocut reollzolo, ocelosl gameplay oirocnv ~i user de invoJat, proetie ceo moi irnportontd schlrnbore ... ehslo] co vede!1 imedlal care e ceo moi imporlonlo schirnbore. Pentru incepul so inceperr ~I noi cu bun simj;;i 0 povesre nouo llot pe scurtl: se foceo co veehiul t6ram esle distrus (cu trimitere subliminolo spre I,mareo schimbore" a ,tilului seriei), povesteo urrn6rind explororeo unei noi lurni, Axeoih impreuno cu canstruirea primelor regale in aceasto lurne. Dupo care vom [uco .. $i uile cO am reusit s6 tree rapid eel pu~n peste poveste. Oricum, maniacii de Heroes moor 91 iniuro doco os Tneepe so expun oici ..file de povesre" door co so-mi scot porleolo 10 lungimea orticoluiui. Tal in legaturo cu povssreo, mai rnenjionez co aceasto vo fi .epuso" tntr-un mod nou, cu ojutorul noului sis-tern de scripting,

I

Preview ~

eu core se vo ineerco a imersiune mal prohlrldo a jucalmulul in ocest unlve.s,

In campania prlnclpolo din slnqleplovei se vo urrnori oscensluneo unei Jaroncute pe nu me Emilia Nighlhoven, care in eele din urrno vo deveni regina unei noi najiuni (Great Arcan), nelipslnd desigur ~i luptele pentru rnenJinerec.oceslel pozilf Irnpo'rivo nemuritorului lOng Gavin Magnus. Tn torol ne vom exolto prln 7 camponii ~i. dcco vrern, pesle 20 de olte seenarifin slngleployer. Doco dupo ocesfeo tal nu sunlemlnei:i uzl de emolie, ne putem luo in brc]a editorul de cornpcnii si scenoril oso ciot, ~i s6 ne dam frau llber imoqincliel.; Cu aeesta vorn puteo edito desJgur ~i horji pentru muliiployer [core nu mal e cozulse.spun co va fi din nou prozent], ~i co a noutote, vorn puteo modifieo chiar ~i elevojio terenului, \10m puteo cons rui usor zlduri ~i vom dispone de polere de obiecle personolizobile,

l.uplotori ~i magi

Ok, 0 venit §I timpul marii noul61i. Iodododol In Heroes 4,10 lupte vor lua parte ~i eroii noshi, inlr-un mod cal se poote de activo Adic6 stop cu lenevealo de pe margini ~i oruncota

de vr6ji cu nesirnjire, Aeum va tlebui so eve] grija moi mare de eroii vosrr], 10 0 b6t61ie putand porticipa chior ~I mar multi erol de oceeosi porte. Aso co a so vedern lactiei ~i toclieil De-

Septembrie 2001

Preview

,igur, ihtr-o anumila masuro, oceosto rnlscore rni se pore a noibll de risconto. Nu ~1iu coti dintre vaJ I~i aduc aminte de Mosler of Magic; de oserneneo un TBS Iontcsnc 110 proprlu ~I viceverso), il) core oveorn ocozio so ne orunc6m eroii In locul lupte. ... 9i nu de pUJine ori f6ceou ravngiil Eh, dar ce de elements Irumoose erou ~i in ace I [oc, care sincer nu rnos suporo so Fie Tmprumutote de noul Heroes. Se pune desi_gur problema: cum se vor descurco eroii In lleroes 4? VOl fi secero] de securile a 184 10 se cili .0 sulCi optus'polru"] de )aroni suparoti pe CAP.-uri, sou vor stoorce songele a 20 de dragoni dintr-o singuro iovilwra? Ei bins, porteo relotiv buna (din punctul meu de vedele eel putin) este co ocesti eroi vor oveo niste forte cot de cot de bun sirn], nu preo exagerate dar nlci slabe. Producotorii of irma co doar un erou deslul deexperimentat se va puleo m6suro cu un Black

Dragon, de~l chlor ~i eroil cei mat nEiinstruili vor aveo un numar lrnens de Hit Points. Dupo cum probobil bonuttl, ocest lucru ne VO djuto [corte mult

10 incepulul jowlUi. Alte comentorn in plus sunt de prisos - cei core stiu Heroes au hobar lo C€, Olo relet, iar celor core IACO nu augustot din ocesr unlvers or If pocor sa Ie stric plccereo de 0 If1Vato pe pieleo lor. .. hehehe!!! Urmotooreo lntrebore Iogicii este legato de cozul in cme unul din erol vo cC'ldea. in lupto. Poi, principiul e simpler doco reu~e~H so cc~ligl betalio, eroull~i va recopalo incel, in tirnp, Hit Point-urile \il poli "ojula" desigul cu poriuni, vroji, sonctuore sou poposurltn erose]: do co pierzi bat6lia, pierzi ~i eroul. loqrc. Ce nu e neoporot logic esle_ co in aces! coz de nereusilo, oponentul poate olege lntre o-ti intemnilo eroul ~i a~ lose lot pe horto. $1, cum spun producatorii, .rescuing heroes is all part of the fun"' Destul de inleresent, a~tio chicr s-ou gondit 10 taote.

Spuneom rnai pe 10 inceput c6 3DO va incerco lnlr-o anum ito mosuroso dec un ospect mol realist jocului, in special in privin)o cladirilor ;;i crectorllor, ins6 in ocelosi limp ne osiguro co vechile desene ~i cnlrnojli ,.droguteU nu vor fi date ullarii (cleo sa osteptorn s6 vedern cava femeiu;;co-mogicion in octlune ... bene, nene, o~tept6mJ).ln ceeo ce priveste nouo perspec!iva izomenicc. producotorn sunt mul)umiti co ocecsto le-o perm is sa creeze 0 grallea rnoi bogato in onlrnojf §i derolit, de parcO nu or fi fost irnpecobllo pona ocurn (de;;i om intolnit ~i gameri core electiv nu agreau slilul Heroes",

deh, . .L in plus, au moi introdus noi facllitali,

cum or h line of Sight-ul ;;1 eleven (~i) in ecronul delupic, oloturi de cponlio eatorvo creolurl noi cere 56 prorejeze rnoi eficienl unftOjile cu Ranged Attock.

DDeD tot om ojuns 10 copitolul ustc, vo mai sour co unul ide pcrco 0;; ;;11 moi multe!) din nolle tipuri de

erose S8 va numi Asylum, sl vo fi de fapt a adunaluro de hOli ~i escroci impuilli, de~liiltl!P core nu lee oltceva decor so

ne ducc [oro de ropa!! Doomnelor sl dOITL __ ahem, scuze, aveom irnpreslo co m-om apuca! de

politiCO. Acesfio vor Ii/ de-sigur, mae~trl oi furtului ~i magiei hoosulul. A~ face ~I unele In-tercorj de a ghici core vo fi creoturo de eel rnoi inall nivel. eventual sub formo .mor oluzii lollurnlnatele nooshe minti polirice., dor moi bine nu [rnl-os stricc doar buna dispozire),

Aoleul Iccrrol am spus "magio hcosulul", liiiu, no sol, pel1tru co doco Vine vorba de modikorile aduse sistemului de mogii, lor e bolaie mare de cop, Aso co voi incercc 56 flu moi suecint co niciodoto: u.itaji de vechile air, fire, waler ;;i earlh magic. "Nu mal overn." Acum "estern" esc: life, death, order, chaos sl noture magic, lor doeD un erau nu va avea eo skill una din oeeste magii, nu va puleo nicicum s6 castezeo vrajo din ocea coteqorie. lor co sa coslezi 0 vraja de nivel5, vo !rebui so ai grandmaslery 10 ocel fip de magie. Scurf pe 13 ~i usor de lnteles [sperl].

Cand?

Ce mol B de zis? Door co vor Ii 11 clase de erol de bozo, pe core ii vei primi in ftlnclie de fipul castelului de bozo. Ace~tio se pun 10 speclojzot se 1050 coleva turn-uri bune, dupe core se vor puleo dezvolta in 37 de close avansate, In functie de skillurile pe care Ie dabonditl

- faro povesf ~j explicofii, co e chiar cornplicot. Door un exemplu: doco ai un erau for-e 10 combat ~i life magic, vei puteo foce din el un polodin. Penlru reSI1.JI- chibzuiolo pentru ocoso. Cum care reslul? lese] co vede]t voi 10 toamno!

Stokky

LEVEL 'DATETEHNICE

Titlu:

Heroes of Might and Magic IV

IB5

Gen:

Producetor: New World Computing

Distribultm: I 3DO

Procesor: PH 400 MHz

Memorie: 128 MBRAM

Accelerare 3D: minim c8 MB

I

Multip!ayer: DA

Data oporlflei; roomno 2001

W#oN.fevet.ra

Preview

I I

: Liga I I I

P tri I "tUt""

II a ncu ,an en

,

Honseoficd, corner] ~i politico, intr-un joe german

P otticion IIIPolr!ZlBr II, 5ub denumirea sa germana) pramite-so fie un joe cepobf so rlvolizeze cu faimoase titlU/i de shale-

gie econorntco-novol-rnllitoro precum Anno 1602, Caesar Ill, Europa Uruvetsohs SOU Conquesl of the New World Mol mull sou mal pli~ tin similar cu aces Is tilluri, cusiguranfa cunoscuie tvruror celor core sunt pasionor de manlpularea lstorlai, Patrician // (sou mol precis campania Ascaran Software) vo 10c('.'rCQ So combine islorid oord-ecropeonq 0 Llgli Horrseonce din pe, riooda seooiului aI XIV~leQ, strategio slmulalo, diplornoflo ~i luptele novale. Scopol [ocului nu poole fi decor unul. suprernojio pe toote ph

nunle.lr urrno unei evoJu!ii iulri1intmle de Ia stalutu! de slrnp'u sl ln5i_grllfianteomereiant pand lo eel de mag nat economic ~i paote chlor lider 01 I igii Honseotice. Penfrt.! a olinge ocest scap, ilJcarorul nebuie so-~i cOlitige re.spectul (ilOpukl)iei [seraee sou boqote] §i 50 inceree s~~i morea~o profitul prin corner] rnorilirn, producers de !5",nuri indispensobile ~i dueereo 10 bun sfor9if a unor mhiunrdin eele mol vor'ole. Miiloocele de a Qlinge varful nu se limih\wza doar 10 alOt nirnir; ruJ VO vo oprl so urea!! scare sociolll prin imbunalq!lreo orose.or sou prin dipJomajie [de~fni£i pujillo piraterie ~i conrrobondo flU Ioc rou tenuluiJ

Deco v-o pcsionol vrecdoto ldeeo unei excursii (eel pulin virfucle] din porturile Morii Baltice pona in RlJsio, Potncion /I reprezinto 0 solutie, mol ales doco va intereseozo aspectul cornerciai §i strategic 01 unei oserneneo zone. T 0tullncepe cu lucotorul ~i inca 7 compemon, fiecare cu e61e a corcble nu Icorte pedorrnornc oncorata in cale un port nu faorte bins dezvcllot, Ds oiei, dup5 cum sfiu teti cei care au jueal osemeneo [ocurt, posibihl6r!lede dezvohcre sunl practic nelimi!ale. Va reamintesc ca, pentru fnceput, nu or slrica sO imbunatojiti orosul de

WWW.leve1.m

ba9tino pennu a atrage suportul populajiei.

Posii urmntori sun! 10 alegereo jucotorului, care, de exemplu, poote punepe picieore uno-douofrei monufocfuri care si'tproduco bunuri ce por] vondute In locuri tndeportote, unde aameni disperoti au nevole de ceea C8 ... monuloctoreoz6 [ucotorul, Nu derorueozo pe nlrneni dccc [ucotoru] se botaro{ite sa ongojeze "Qlevo

nave cu baier fordoti, mochiati, fora ochi, bro]e $1 plcloore ldar dote]! ClI prolezele corespunzotoare, respectiv banderole negre, eorlige ~I pieiaare de lernn I $i cu Co pete de mort pe post de emblem6 nojonole. Ace~li lupi, ursl, bursuci ~iomitorln~i ai m6rilor vor cveo grij6 co inoporfunele corcbii nonsponoore a m6rf" concurenlei so W coute destinojia undeva pe fundul mari!.

Co in mice loc comerclo core se respecln, In Patrician ll sut« prezente nu mal pulin de 20 de tipuri de morfuri core pot ~ vcndute, curnpcrate ;;i produse 111 cel moi pur stil honseofic. Cel mai ieflin, dar nu $i eel moi pufin importont produs este so reo, iar marfurile cele rnci scurnpe pooriO denumiri rasun6100re IVin Sal! po~elon) ~i prejurl pe mosuro. Celolenii cvizt oi orcselor din zona au grqa s6 comonde con1flclil impresionante din toots cele 20 de maduri. esc co, de dragul imoginii publice, or fi binesa ovejl lntordeouno 10 dispozi/ie suficienta molerie primo pentru sonsfocsreo ve~nk:ilor nesclui, Problema esle co heccre oros nu poole produce deceil maxim 10 morfuri, eeeo co lnseamno co ospeclui comerciol 01 [oculul pur ~i simplu nu poole ij ignara!.

rnstra duce marfurile intr-un oros Gore Ie cere cu disperore n~migura inlotdeo!Jno un profit siqur, deootece concurento nu, stc pe loc "i couto eu cceeosi ordoore pie)s d.e deslacere. Tn plus, nu e exclus CO oponeruii cornercioli s6 dejino cor6bii mufl rnoi ropide {ii ostfel, in rnornentul ln core nlllvele iucalorului ojung 10 destlnotie, proto 56 fie inundotCl de prod use ~i prelurile so se lorosco undevo pe fufldul goleJii financiare, $l pertcolele OlJ.se Ilmilebzll door 10 otof: chior )i aojunge-ln oroscl-desnnojie poote pune probleme destul de serlocee, pentru co morec nu este tocrnai eel mol lini~tit loccs p.eTerra [vezi ironio PaciFicului, ocsonul eel mol bantuil de lueluni]. in Pomcion If. \'itresiile noturii sun! 10 ordineo zilei ~i sunt, desigur, borte dounotocre sanata/ii comerciole. €u roare aC8stea:, neeo2;urile nLj ~e Incheie oiei. Dupo cum spu"eom moi d",vreme, piro!ii nu lipsese nici ei, bo chior o~teapl0 simpolici aparitiC! vhiitimelor, pe care apoi Ie deposedea-zo de bunuM, mi:irfuri

~i vieti. Colae peste pupazo, daeo echipolul nu prime~te leola iii munee.;;te preo mult peste norma, nu ee;.;cius- s6 va Irezi!i cu razmerije 10 bcnd.

Exisla, desiglJr, ~i mijlooce de a avito OS8- menea neplocerl marine: sa pot Gump6rQ moi mulls nave, se pol ongolo capitoni eu e'Xpe-

I

Preview ~

I I

I

I I I

I I I I I

denlel rnoi mul a ~i mol mulji rncrincri, in plus, eG:hiplOjuJ poole fi dotat cu sClbii pentru a face foja olecurlor 10 cbordo] Novels pol ~ echl pate, kre~te, cu a more vorialolede tunuM lin deirimentulcontitolii de marfa ironsportote].

NJI ssie deloc inlerzis so Iolosesf mito penru 0 I

convinge cnurnill cement foorte influent! co I

fUnGtib de prirnor ]' 58 pofrivesie eel mai bine. I

Piraleria esle ~i eo fn 11'1010 vogo, dar daeo a I

prcctlcoj], Irebui:e sCi ovefi more grija 50 I

eobot6ii faimosul }i negrul Jolly Rogel de pe I

calarg indinte de a lntro in porturl, penlru co olt

fellucrurile n1) vorti prea rOL Alentis mare: I

doccjucctorul este pus sub ocuzctie, se poole I

1650 eu pu;;cor.ie:;;i cu amenzi usturotoore, ne- I

maivorbind de scodereo drosnco a popu!arilalii. I

Dar niei JJ.~ problemele nu sunl preo grove in I

ernul in core jLlct'ito,(ul este fericitul POS9Sor 01 I

unei oyeri rnortcele, Ve~iCC1 mila, acest deus I

ex rncchlno 01 situajiilor core implita lege ~i in- I froctari, rezolvo in Potncie« If ~i ospectele core I tin degIOlli, sobeloni ~i lntuneric. I

Ajun;;11o copitol~I.PerTotal", co vajniei

cornerclonp cs ne ollorn, e timpvl SQ· trag em Ii I

nie ~i'so odunam: ern ovul oloteo sirnulotoore I

econornice combinate cy elernente de city buil- I

ding rJ lupte novole, inca! esle greu de spus I

dacG Patrician 1/ vq oduce foorle multe ela I

I I I I

I I I I I I I I I I I I

In cele din urmo, lupta

Cond nove]e tncep sa verse foe una sple ceololt6i. lotyl se petrel!.e in limp real. Prin point & dick jucc;J!oful ponte misco $i nlnco novele tal GlIal de U90r G:G In orlce olt 'RTS. Norii S9 rnisco u$or deosupro morii!ceea GB 11 perrnite luc610rului so I~ foces Q idee despre vitezd ~i direcJia vfullului. Cine a jucal Age of Soil II sou Sea Dogs (oSlO pe longo nurneroosele alte [ocurl de Ilfp!e novole] se \10 obi$nui desru de repede cu sislemu] de lupfc din Patrician II. Tn ceea ee priveste munitio, daea.ofi cuzil mccor o slnguri'l data de connon balls sou de efapes, atunci veti ~fi exoct razo 10 care sun! ehcienfe ~i stricaciurrile pe core Ie provocca,

in Patrician II exislo ~i un al~el de luplo - eu legeo. Nu tfebuie s6 fili

In permcrrenjd cinstij:i pernru

a cO$1I90 faimiSl bani.

mente noi. Un lucru este insa. oproope sigul: [ocul german vo avec sueces, 0;;0 cum ~e"p€l· re co au toate litlurile oore a ccrnrr acestuj gen. De es? Sa~ l\Jom pe Claude drept exernplu:

poslonol de profit, bani, inveslitii, veniluri, costuri 8roduc1je, export, irnporl.. '

Mike

Simulator eC0nomic + RTS AscOfon Software

N/A

PII45Q MHz 64 MB RAM

Multiplayer:

Date aporifjei:

Nu Do /A

Preview

I

I I I I I I I I I I II

I I

: I

I I I I I I I I I

: Un nou StarCraft? Poate DA, poate NU! I I I I

I sa dso gomerul "pe spate", Pono ocum a~

puleo spune CD daar cei de 10 Blizzard, prin I vvorao], (ii SIQJCrofl au reusit esc ceva [blns-

I inteles cO nu pornenesc aid de Dune 2) Ceilolti I au venit cu ideioriginale [Homewor!d), 01111 cu

I 0 graficD de exc€ptie (Eooh 2750], dar cevo

I Ie hpseo pe porcurs, fapt pentru care nici nu au I ovul ocel "hype" ~i au fast mai mult sou mal pu" I ,fin uitale de lurne din diverse motive: publieitote I prea pulino, idei mull preo ovonpordtsre etc

I lata co ~i Ubi$oft, Iu6ndu-i sub oripa lor I pe cei de 10 Fever Pitch Studios, ne-au trimis I 10 redoqte un CD pe core serio mare CON-

I I I I I I I 1 I I I I I I I

Con

u .. l:

Multi producotort au incercot, lnceorco sou vor incerca 50 goseasco "reJeta umversolo" a unui RTS care

QUEST. 10 sa vedem ce se int6mplo oicl pe

ocost minunal "preview code" <rnstoll>l

It starts

Povestea nu este nicl pe depone osc de compliccto, Membrii unei expeditii terrane cartog[ofiau de zor un nou slslern din galoxie cand,

10 un momenl dol, nimeresc Tn rnijlocul unui rozboi civil. Too e bune $i frumoase pOno aici, doer cu 0 mica nota de subsal: eei core emu ill rfuboiul

civil erou 0 rasa cam strolna de ploneta noosno. E~ti numil cornandant 01 unei fo~e expedijionare

care ore sarcina de a gasi suproviejuitccii expediliei ~fiin'ifice ;;i dupo oceeo [sou Inlre limp!) so clarifici sifuojio: cine sunt bole,il r6i, cine sun! eei

ier Wars

buni, loote osteo intr-un RTS co 10 mama OC050, Buun! TOole bune $i hurnoose, rae'Paclilm~letul de intra Idesful de "CU feeling facut"l $1 opere on frumos meniu cu foote cele pe core Ie $lirn: stort campaign, rnulfiployer ;;i quit [le-orn enumerol pe cele rnoi lrnporlontelj.jocul confine_3 componii:

Ierron Mantis ~i Celcreon. De ce spun Co me izbit osernonoreo cu vechiul Sc. Pe teroni II $lim cu tolii, Mantis sunl 0 rasa orocnnido [un fel de Zergi) iar Celoreon 0 rosa de robo] lou pe ei shield uri !ii toole olea, de departe cei moi tori din [ocl], Nu va suna cunoscut? Pai sa mergern rnoi deportel Monns 7~i produc unit6jile in ni$le facililoti numile Hive ... eh, ocum doce nu VO suno cunoscut eu ma dau batut! Influen,e mulle de tol venind din parted botr6nului Sc.

www.level.ro

Inside

intr-un RTS poote eel moi important aspect esle acela 01 conslrucjlei bozelor, ot61' ceo prlncipolo cal ~i cele core ifi vor osiqurc resursele vitale pentru desldsuroreo bOtoliilor. Aspectul core lcso de doritoici este pozinonoreo ocestor .platforme" (module pe core Ie conslruiesfi]

pe arbito plone'elor, astfel incol arhitectura unei boze este com oceeosi de fiecore data: HQ, ro~nalie, weopon upgrade. sonfier peniru nave usoore $i g-rele etc. Dar mai agasanl dscot Oslo esle foplul co in anumile rnlsiunl Irebuie sa reconsrruiesf bozele, de$i in misiuneo Irscuta ai cucerit sistemul respectiv. Resursele de care dispui in joe sunl: mineral (are I. gaz Igasl. echpoi [crew] ~i punde de comondo (command points). Fiecare clodire, nova sou slrlJcturo defensivo ore un anumil cos I de resurte. IOU cat mai sofisticala tehnologio, cu olat moi multe resurse costa. Si dace tal sunrem 10 resurse, sa vo poveslesc un pic despre conceptul de supply lines, a noliune moi mult de ladica decor de strolegie pe core am lnt6lnit~ in CFW Fiecolei nave, pe mosuro ce lrnqe GU crmele in lupta, i se consvrnomunilio, pentru .resupply" hind nevoie de niste unitali speciole core 50 foco acest lucru, Ei bine, toore bune ~1 frurnoase pana cdnd

TJi dOi sea rna P:l ai plecot cu grasul trupelc: prea in fara si nu moi ci supplies, navele lale ojung 100% cu munira ~i nu mai trag. Rezultatul: o1ntreagii flota esle nimicita door pentru co nu moi avea munitie. Deci, alentie mare. de tot 10

I mDI 1

I

1

1

I

I

I

)

1

I

I

-_ s, ,"""-... ... 1

1 I I I I 1 I I I I I I I I I I

I I I I I I

I

Preview

"supply llnes" ale inamicului, care chior dceo ore Q Hato cu mull mol purernico. decet a voosIra, dOCQ~ taiali resursele, efortul pe core-l veri depune pentru 0-1 dislruge vo Ii mult moi rnic.

Goodies?

La ccpilolul AI jocul sta destul de pros! Ideocorndoto), singurele mi;;cari .,inteligenie" pe core Ie-om putut observe hind cceleo c6nd imi erau otocote novele core odunou resursele. Desi aceasla esle 0 metoda blnecunoscuto prinlre vetercnll RTSWi Ide a-I toia adversorului cccesul lo rssurse) se pare ca old se opresle tooro slroreqio de care este in slare calculatoruL in schimb, reuseste sa slopBneosc6 mult moi bine Aotele lorgi de nave in momentele in core novele respective trebuie 56 execute lovitunle speciole [un fel de Yamata Gun daco or fl so foc 0 mica analog is eu SCulj de care acesteo dispun. De co oore acest lueru? Deooreee calculatorul nu are nevoie de preo mull

limp s6 selecteze unitiiJile respective, pe cend un oponent umon se moi Incurco in Icsie, moi verso coleoco pe tostoturo ere, lucrur! care pot duee 10 plerderec unei balain, dar nu a unui intreg rozboi irnpolrivo PC-ului. De oceeo nici nu m-om Supar!]1 carrd lntr-a confruntere de forle egalecalculatorul ca~tigo in 75% din cozuri, el cvond .d8flele digitole", do. mol lorziu demonstrondu-i eu co "unde-s mulJI, puterea oreste ~i dusrncnu ... nu mal esre!", Din pocole, trebuie sa observ co taelice "multi do' ... n da roade {>i aid!

Dar sa revenirn Ia nebclooeele ncosfrel In numarul de mai 2COO am scris un review 10 StatTrek Armada, un RTS core era 3D $'i introduceo a no!l~ne deslul de intefesonta:nebuloQseie.Ei bine, exislau in ocel joe moi multe tipuri de nebuloose core Iii aduceau avontaje sou penalita~, ceeo ce faceo obsout necesar (in unele misiunil so le folose~tt de ovontojele pe care lerenul ~ Ie oferea penlrua deveni un pic moi tocHc, pierderi Tn batalie mol mid etc. tato cO .nsbuloosele ore back!', in Conquestele Hind irnpresiorcnt de multe lipurl, dar nu olera ovontojele oceleo rnojore de core te loveai in Armada! Eh, hoi cO poole am exageral un pic, dar preo multe nebulome pe fiecore horto pol aveo un dect nociv asupra gameploy-ului! Sa sperorn co in versfuneo finoler Ireloill cotevo din semirqele de n'l'buloosa so nu fi prins riidacini preo odanal

A~a mai spre final, servim ~i clreoso de pe tort, sou oe-o moi rcmos din lort cu vilezo joc\Jlui selata 10 maxim tot eveorn limp sa rna tidicde 10 computer }i sO vad ce se mol jooco Sebeh; Mit-

I I I I I I I

juns incol so ma impresioneze! Asreptorn totu~i 1

versiuneo linala, vedem ce modificori au mot 1

focut pana crunci fi ne mal dam cu pore reo I

inca o dotdl

K'shu I

I 1 I II I 1 I I I I I I

--T--

zo etc. Ali priceput ce vreou so ziG~ Conquest nu preo "cucere§te" printr·u n film alert, sO nu te IElSe so Ie ridiei de pe scoun sou sa-!i iei privireo de 10 monilor. $i oslo imi cam do de gondit ... vou6?

Com Oslo a fast despre Conquest: Frer» tier Wars. Drogut a~ puteo spune, dar nu tndeo-

P.S: "nola bene" pentru briefingurile cu Radio Terra din cornporuo Ierono. Sunt genialel

LEVEL DATE TEHNICE

Tillu:

Canques Fro.ntler Wars ns

Gen~

Producetor: Fever Pitch Studios

Dislfibuilor: t1blsolt Entertainment

Procesor: Pli 500 MHz:

Memorie; i 28 MB RAM Accelerare 3D: N u

Dolo aparitiei: loamna 2001

Septembrie 2001

Preview

I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 poveste veche coreguli noi. .. I

I I I I I I I

I in voro onului treClJi, 551 se preg6te~le s6

I lcnseze eel mai nou Role Ploying Game 01 urn-

versulni rnentionol anterior. Pool of Radiance /J I este continuareo primului ioe, ce purta ocelosi

I

I I I

: Myth Drannor I I I

Strategic Simulations In.c. esle recunoscute de mai taota corru.nitoteo gornereosco pentru serio Panzer General, serie in care oh ia/ii dupe JacticQ 91 strategie militaro s-cu sculuodot eu deosebito plocsre. Aliituri de 5tormfrant Studios ~i in mon6 cu nolle reguli AD&D Ionsote de Wizards of the Coast

evenimentele din Boldut's Gote). Grupul de erai condus de D:itre lucator derine iniral rnisiunea de a cporn portul New Phlan in limp ce

un all grup moi numeros ~i mai putemic s-a indreptot spre Myth Dronnor sa invesligheze problemele recenle oparule in zona. Nu a trecut

mull limp pono c6nd so se reolizeze co cevo nu esre in regula cu grupul pornitin cercetere. Co urrnore. trupo din New Phlon este trirnlso 10 rondul ei in Mylh Drannor pentru a do de urrneIe gfupulul anterior ~i. daca se poole, so olle ei couzo tuhiror problernelor Mica armala ojung8 in Myth Drorinor loemai 10 limp penlru a dascopert ullgrup de orcicore iefuiou codavrele oventurierilor lrirnisi onlerior. Trecdnd

n.ime lansot eu leone multi ani in urrno, mlu ce a ovut onocrec de a Ii conskierot primul joe odevorct AD&D_

pesle primo irnptesie.jucdlorul vo con5toto co nu orcii erou responsobili de moarlea eroilor, cu ate rnoi mull eu cot corivo dintre ccesno

Actiuneo ~i povesteo [ocului ne Irimil undeva pe 10 inceputul onllor 1300 In linuturile ForgoHen Realms [oceleosi in care se petrec ?i

llpseou, fopl oe putso insemna co Inca sun! in

viara, prizonieri ol unui inomic obscur.

I I I I I I I I I I I I I I I

~~---f.

Og1inda, o!llinjoara! Cine-i mai voinic in !ara?

Septembrie 2001

in c6utarea rncnusu

Pool of Radiance J/ nu va fi un joe care sO exceleze la eapilolul poveste, dupO cum probebil se poole ceosioio din parograful cnterlor. Aceeosi veche povesle in core ceva roll. se inl6mpla, in acest coz oporitia unlli Pool of Radiance, existo niste bOieli roi, un dragon §I fleahta lui de eulti~li, $1 0 Irupa de nozdr6- voni core nu au nimk moi bun de facut decot so purtO bete in roote plonurilor malelice ~i sa solveze omer'1ireo. Elementul de otrocfie 01 ioculufil VO eonstitui otmosfera creola cu aiutorul luiuror lnslrumentelor oilote 10 dispozijio producctonlor: sunet, grofic6 ~i gomeploy. in privinja gra ffcii, pe lang5 [optol co a f.ost recreat obsolut lo milimetru once defoliu allumii AD&D, producatorii se pore co au opelor 10 ojurorul un or membri Wizards of the, Coost pentru

o se oslguro co viziunea lor csupro Myth Drannoresle oceeost eu a creotorllor ortqincli oi Forgotten Realms. Chlor dcco obiectele $1 coracterele sunt de dimensiuni oarecum reduse, spedlice de oItfel unui [oc RPG, deloliile prezente sunt obsolul'incar1latoare. jns0 ceeo ce rni-o alras eel mai mull otentio a lost onlmojio perso-

Magii, arttlarla grea din Pool of Radiance

www.level.ro

Hid o capcana nu re;;!:ista' unui Rogue Indemanatlc.

nojelor, atat de realo incot am ramas lileralmente inmormurif. Efectiv rnlo porut rou eo nu pol sO pun in poginile revistei 0 mostro de onimo~e, fie eo de personaj sou de monstru. Toote creolurtle S8 mi~o absoiut natural, mol mull decal otal ~ fiecale are lavituri corccierisfice ;;1

Iogice. Pana $i schlmboreo

armei de luplo vo duce 10 rnoditicoreo animo)iei. Sl fiindco tol am ojuns 10 capitolul .schirnbo: orrne", Poe) af Radiance /1 introduce un sistern loorte pragmatic de ulilizore Q uimomerfului din dolar,e.ln universul

AD&D fie core monslru am diferite ovonto]e si dezavonlaie Tn eeeo ce priveste ope-

roeo in fala diverselor tipun de orrne. De exemplu 0 sOgeate are sor.se mini me de a afedo un schelel ambulant, Tn timp ce a moci\Jc6 bine pntita Tn maalele capului ii poate scutum serios oscloorele. Pool of Rodiooce vo pune deseorl jucalorulin situotia de a lupta lmpomvo mol mulier fipuri de monstrl In ocela~i imp (secventeJe de ll.lpt6 sunt turn based, fiecare participanf oqlonond in ordineo InijiaHveil. in cansecinta, personojele vor Ii nevoite s~i schimbs ormamentulln mamentul in careva schirnbo ~i ad. versorul, Aces! Ivcnu este usor de reollzot, deooreee interfara iocului permite accesul rapid 10 alice

Un luptiitor pregMit penfru olice eventualitate

I

Preview ~

I I I j

I

Moartea pal1.de§te dupa usa,

obiect din inventory, obiecte impar!ile pe coteqorii [orme, ormun, poliuni artefacle eIC),

Ccnnnuond ideeo atmosferei create de ioc nu pot so nu ornintesc de sunetele ce ne insolesc de-a lungul [oculul, Lo rondul lor sun! otct de nolurcle iciudol cum 1ncep 56 ma reo per], rncat Ii se face porul rnociuco, OJ 0101 mai mull cu cot ocnunec [ocului se va petrece mai mull prin subtercne. Zgomotele lnsotesc oproope orice pos 01 oventurierilor. Sa pol ouzi suoetele spedfice scoase de monslrii ocnvi din zona, S8 Dud posi: lrupei. Apropo de posi, z.gomotul creot de deplosare difer6 in funclie de echipamenlul din dotore, Eroi echipo] lejer cu ormuri din pie Ie vor fi reloliv silenpo§i, Tn limp ce olamurite se vor ouzl cole de a po~t6. ta mice coliture de tunel, lo arice U~Q po] auzi soopre, zbierete, diologuli sou pO$1i marunii oi ocuponjilor.

La copot de drum

Pool of Radiarwe 11 este un joe destinat fanilor RPG pur, ocel RPG cu iz de poper-qorne, Este deosebit de complex (existond chicr ~i elemente de ladice pe porcursul lopielor] si, de~i toolo odiunec se petrece prinlre ruinele din Myth Dronnor, spopile invesliqole sunl imense Numai ruinele orosuluisobteron 01 piRcilor necesit6 co· leva zlle bune de cercelori, mai oles dac<\ vrei sO Ii oAi toale secrelels, Doco ct lo dispozitie rnult limp liber ~i ind6riire de aiel otund Pool of Rod? once s-or puteo so lie [ocul potrivit pentru serile senine.;;i singuro1ice de vora.

Claude

Rogue

Nu cred ,Ci') existii vreun RPG elosie sou

I I I I I I I I I I I I I I

I I I I

I I I I

I

I

1

I

I

I -1---

modern core sa IlU ne ofere pElsibilitatea de oleqe un mernbru 01 ccestsl close. Dor paniS 10 Pool of Radiance RO$ue poreo so lie door un element de decor. Glbililople sale nefiind deloe apreciole 10 odevdroro lor valoare, motlv penlru care q com fost ~i evitot, D.e data ocecstc Rogue e~te un "mLlstohove" pentru arice grup. Nu numol cO hpso lui or irnpledtco grupl.'l sO ajungo in

I anumite zone secrete SOLI sa deschida onurnlle- cufere $; u§i, dar Rogue 8sle acum [oorle eficcee §i in lupto, sneok-cltock-urilc lui Fiind obsohndevosrcloore,

LEVEL DATE TEHNICE

Titlu:

Pool of Radiar1ce II:

Ruins of Myth Drannor RPG

Gen:

Produceror:

Dislrlbuitor:

Procesor:

Memorie:

Accelerare 3 D:

Data .opari~ei;

Storrnfront Studios SSjfUbisoft Entertainment PII350 MHz

64 MB RAM

minim 8 MB septembrie 2001

Septembrie 2001

Review

I I I I I I I I I I I I

: Un RPG cu iz victorion I I I I I I I I I I I I

•... ~i se (aeea co tocmai plecai in concediu cu eepeltnu' c6nd deodota pe ceru' res apot nl}te orci in niste masini zburCilacifoare tare ciudote, parca desprinse din schlJe/a pre/enului meu dt'Winceo, ~i <poor> zepelinv' nosfru 0 fa vettiginos tn iosl ... mamae'io ce mo mai durea copu '/ ... mo ridlc ~i vod un mosulici ce zace calra mine: Bmafu! Spune-! baiotu/vi ... <aacorgh> ~i moore le'is6ndu-mi in palma un inel cu niste scrijellturl pe el:

G.B. Perfect, Imi zic/ A~fia nici cand imi iau concediu nu md lasa-n pocet"

Giomolo dt Gamero - part I

C- am O?Q orata inlro-ul gondil de eel de 10 Troika - un film ee are dorul so

ne storneosco inleresul pcntru joeul ce tocmai a aterizat In colc:ulatorul noslru, lucru pe core il reu~eJ>Ie pe deplin. Nu sfiu cum se [cce dor "forrele divine ole RPG-ului" foe din tine unlcul suprovlenntor 01 teribilului accident! Flind un bun somarileon vel ineereo 50-i 'ndepline~ti gnome-ului dorinjo lasata eu limbo de moarte,

fi onurne 50 relurnezi inelul, dar nicinu ~Iii ce te o!}teoptill Chior de 10 ineeput e~ti interpelot de

I I I I

pre care se spunea intr-o profetie co va cpcrso

I dlmr-o lumina orbilcore Ice !i-e ~I cu occldenlele

I osteo]l in cczol meu poets door suileiul so Ii lost I flven. pentru CO eu alesesem rasa dwarfilor dar, I ma rag, 11 "abure~ti" sll vino cu tine penlru co un

I I I I I I I I I I

I !;iilJetii, ca-n arlee :RPG

I

- - - ~. Se~tembrie 2001

UI] rnernbru 01 unei secte care Ie intreabo, ~i chlor crede, doco nu esti lu Elven Messiah deS'

healer este bun ericcnd prin preojmo! Ce rn-o hopct 10 aces! inceput de joe a Ios! sirnplul fapt co nid 0 forta maleflc6 univelsal6 core woo s6 dislrugo pamonlul nu te clege pe tine sO fn avo- 10(\.11 blch b!oh blah. Tu, un sirnplu eeto!eon 01 Ansonumului, e~tl oruncotlrfr-o in!Iiga, f6r6 56 vrei, dar cevo parco Ie indeamno so ineerei so olli de ee orcil aeeia, un fel de piro] 01 oerului, doreou cu preo multa ardoare sa Ie deo [os din inahul eerului I Sou poote c6 nu eroi lu eel vizot2 EI bins, suspons co 10 mama OCOSO.

Uncspect major, poole Gel moi imporlont 01 jocului este ocala co [ucotoruloi ii e.sle permis sa 0lea96 ee cole vrea el: doco vrea sa fie bun, OK, doco vrea so fie u bod-guy", la fel de bins.

De rsmorcot eo praduciil'orii au 1050110 Indernor-o role-plover-olui loote deciziie, unele.hlnd mal greu de luat decal allele, de exemplu coleo reo nind mal U~OQfa in cczul unui quest decal \':Oleo ceo buno, Asia inseomna curnvo ca, dadS oi olessofil ,good aligfled", ~i 10 un moment dot

www.level.ro

Cine sapa 9roapa altura cade cu biplanul

mai cab si prin strochini. jocul Ie vo pedepsl priulr-un set de mosuri2 Nu, oici este excel co-n via to reolo, unele bune, altele rele elc.

Crescut In umbra Fallout

.De ce aces! subti~u?n poote vo ve~ intrebo, Troika Games esle olcotuit6 din lrei membri oi fostei eehipe care 0 facul fal/out. Arcanum ore .f .. eling" de Fal/outpe tot parcursul [oculul, in primul rand dotorito libertotii de a oleqe inlre bine ~i rau §i in 01 dotleo rand pentru Icplul co tooto octluneo se modeleozo dupo olegerile pe Cafe jucal'orulle loce, un exernplu elocvent fiind ocelo co. docc oi ales calea lehnoloqicc 10 un moment dot, mogicienii nu te vor rnoi primi in magozinele lor.

Exrsto douo perechl de forle care se opun in oceosto lums: binele lmpotriva roului

... unde se poate observa un foarte ... acoperi§

[dejo dasic) ~i tehnologia lmpofrivo mogiei [un nou confllcl]. Flecore alegere pe care 0 foci in lumeo Arcanum vc oveo Q innuenla pozltlvo sou negativa asupra to. Acum .stotus"-urile au mai mull decal 0 vclccre simbolico 110 onumite jocuri conslruireo unui parly echilibrol din rocte punctele de vedere iIi perm ilea so occesezi loote pornun'le lurnii in care Ie ollai), aslfel incat o corisma rtdtcoto va iflfiuenta drastic preturlle din magazine sou 0 inleligenlo excepnonolo iIi vo gamnta moi multe linii de dialog si, de olcl, rnoriolito]! de a evita cnumite confruntari sangefDDse eu cjutorul llmbf de miere.

Vo povesrecm mai devreme· de faptul ea, in cazul in care esf "techie', mogii nu te vor mol primi in magazinele lor! $i ce dace? ... Tu. Nind un eVil-guy get·beget, Ie paji .sparge magazinul moi pe sean'S pentru o-fl procure echipo-

Sa:crificii in numele tehnologiei •

1 .... 1

~---I

1

1

1

1

1

I

1

I

1

1

t

I

I

1

1

1

I

I

I

I

1

I

1

1

I

I

I

1

I

j

I

1

1

1

Review

Metrou • Calea. Victoriei co~ cu ~tefan eel Mare'

men dupa poho inimii! Lumea din jur va reocjiono door Ia vedereo personolulul principal, esc co ave)i grij6 cu ce otribute pomiji, pentru co un lnsojilor cu Q inleligenJa excepjlonnlo nu vo folosi cu nimic doco lot ceeo

ce "ma.iJl"-uJ poote sll spuno sunt door cuvinte de genul: "Err ... " sou

.,Ugh ... ?·". Trebuie so va spun co nu pule)! inliuento skill-urile celor din party, de ex.emplu unui healer

nu puref so-i otribui] magii dintr-o scoolo rnoi .violento", ceea ce poole f'Jareo un pic com resiricfiv pentru rcle-picyer-ul cle categorie greo! Nu va fdceli lnso probleme, pentru CO momentele de role-playing S8 gasesc dirt obundento ;;i jocul oceslo peote fi orice, dor numai plictisltor NU!

Verne vs. Tolkien?

Lumeo Arcanum esle populoto de rosele fontostice "Dbi~nuile" din lumec lui j.R.R.Tolkien: humon, dwarf, elf, holf-elf. gnome, halfling, holfore, half-ogre. Totusl, in joe dQmne~te a olrnosfera victonond, cu a soclelote care se olio in mijlocul unei revolutii industriale, in care principalo Forto motrice care 0 alimenleaz6 - tehnologio - pune in peri col echilibrullumii, aSigurot pano ctunci de pozlno dominonio d rMgiei. Af puree spune, in r-un mod moi putin ortodox, co tehnologia a sorit 10 gotul magiell Esle dar pen-

Uite baru' ...

Adriene, da-ne muzica lnapoll

Iru jucator cO felulln core el vo alege dezvo]toreo personojului sou YO oveo un rol Ioorte irnportcr+lo indinmeo bolontei de 0 porte sou caolalla 0 luplei dintre mogie ~j lehnologie.

Creareo ~i dezvolloreo personn'u]ul implica alocareo de puncte [chorocrer points - cote unulla llecore nivel si cate trei din 51n 5 niveluri) pentru olribute]e de bozo [intelligence, Willpower, percepllon, charisma, strerlgth, dex-

I I 1 1 1 I I

1 I I I

1

t I I I I -I 1

1

1

1

---------,-

...

Unde-I baru' cu striptizu'?

lerrly, constltution ~i beoutv], skill-uri [potrucetegoril: combal, Ihieving, social ~i technology). sou Colleges/Disciplines (~i ocesJea cu a multime de categorii). NU veli dispune .de un nurnor lrnpresionont de puncte pentru a Ie oloco, deci nici un pers.onoj nu vo fi 10 fel co ohol ~i va

face so vo gandii! de moi mu.lte ori inainte de

o oloco pundul ca~tigat cu greu 10 .Ievel up!".

Cei Famihariza1i cu RPG-urile cu siguranlo ~tiu sa Iolosecsco vrajile care sunl cuprinse in colegiile de magi!. Tacrnai de cceeo ocestea S1Jnt sensiuii mol multe fota de cele cuprinse in

Septembrie 2001

I

.....

I

Review

M-am speclatlzat in' anne aloe, deci mi se,·spunea CutitaruL

Disciplines! Asta fdce;I!:El gome'!iul sa inc:erce occostccolo insditd a lehno1og1ei cuinimo moi usooro, ~tiind co poole ojunqe .rncsslru' lnlr-un cnumlt domeniu lehnic mull mal repede decol In ,,&eclorvl ell mogie". Qevenind un rnoestru 01 iehnologiei in ArcQnlJm veT oven ocm~s 10 "blueprints" Iplom"ri) ccrs ts vor ajuto sa C€lmbini obiecte gasife In timplJl peripejlilor tale ~i 5Q creezi lucruri folosjloore precum poruni deheali"ng, crrue.devoslotcore, grenade etc.

fn Arconum inlolnim flpul de personai faro I~ mitaril Vrei 56 Greeti un )echie" core so ~~e 56 omoore-cuousco 0 musca 10 un kilomefru depar toresi so ~tiesa facdTNT? OK! Vrei s6-fi fad un super-mogician COle sO fie, in sima sa inghe!9 scurg.ereo timpului, dOI'5o fie ropus doer de rosu, foreo vn!)i ore? OKt Nu el<!isto nici 0 limitOTe ~i poti romone rntotdeOUriO pe coleo de mijloc, jumolote magi jurtlalo'le tech, Qslfel co vei fi unul din eel care stou in echilibnu in mijlocul volloni evenimenlelor din Arcanum (dar nu Ie ostepto sa excelezl in vreun skill)! Acest personaj 9811 .jqck of the trade", qG~,sI6 cede de rnijl0c nU 0" recomond nimGnui pentru co ve!i 9ve1;l mari problsme in lup-

tela de dupa mid-game, lupJs in tore vr61ile de ni vellnoh [sou un mcrksmcnsip ridicof suntcu ode-

Vremed TBS,ufilor 5."0 com dus, nirrteni nu

moi ,,(~a sa ostepie 0 vesnlcle co odversorul so-~i termine tiro, iar lucatoJul so fie limilat door

Septembrie 2001

eei trel Phantom .Knigh1s ~i Cetaleanul.

10 eotevo actiuni. Arcanum Vine ,dotot" ,CU ombele veri>iuni da I~pja: TBS;;i real-lime, b~O co cries gen de gomer 19i '10 gosi rnodoldoteo ceo moi opropkno de sli I LYI sou de joe. Cei core au jucal D[oblo pona lc-ou cozul degeteJe ver opto r:'e.n1tu real-lime, eel care ,iSUl1t mol eli tccnco In 5011gB' vor apia pentru lupla pe ture. Nirfric nu a fast losal pe dinofarol La momerrtul crearii personojulul oi posibi'lifotsa de a-Ii alege un .lrecut" care 1)1 poote oferi ovonloe dor 91 dezovonlaje .. Vrei so fii Ioorte Irumos ~i toote doarnr)eIElI~i domnil] sa~i intoarca privirl'e du-

po Hne? Foorte blne, necutul de .Iodv's protegE/ tJ 58 potriveste co a rnonu~6! Dor so nu Ie a;;tepji ,0 excelezl in.lupla. Oi fl lu Irumos; dar nu ~i rnusculos! Deh, zeii Arcanumullii dou dar mol ~i leu, in ~alii ma~ura.

Other stuff

Paveslea este ,enanmol Poli face quest-

uri secunco-e zileinlregi fara 56 evoluezi nici m6car QJ un PQS minuscul pe firul eplcel [ocalui. Ihtreboreo care opera fir,esc eo urmare o oceslul fdf!1 esle, evident, .Oere nu mG vel SUtura 10 un moment dQt~' Anumite obiecte de

core oi nevo'e nu sunt plosote in locuri shotsgiee, esc co poti fi tenlat sa Ie Drunei, so [e villz! etG.ICei eore;\i ccum wula Klpythorn

pentru oChelorii w ojutorul oororo sa voda intrcrao din minele dtm\Jlui Whlileljtiu despre ee vorbeso.} Multo exper'ento, preo multo

experienjo se objrne din misiuni de genul )0

oio ~id\J-ooeolo', osffel inco' porten de combo! e5te neglijbto_ "Random encouter"-urile din joe [ooch Fallout!l sunt mult pren usoore.osc co pe longa loptul co mrti Dlero nici 0 provocare (nu lu bonl, I1U lu pHol LOOt!) simli co ternnerup $i ,e scof"din m1ibcul actiunii, un fel de )6 0 pC1uza, bOiete" 1 U nde mOT pui to aria de vedere niel eo nu este preQ more, iOr Uilii mcnstrl au un "og@lro range" [diSlonla 10 Gore efti zanl de m0l19tri) more, ceeo ce n.u-ti permile s-o-i' evili lo limo, loptce duce lo.locdur! repelote ~i inutile, decitimp pierdut

Din Aburi si Ma,gie ...

.. rosore finutul Art;:on/Jm, un linul .magick" ce obio .Q~jeapla 5.0 fie explorol, cere va 0\1- teQpio so-lluaJllo pieiar in lung ~i-n lot ~i sO~ descoperiti loote seeretelelosla'da'Ci'J p-uleF!), 'Eu va urazrnult SUCC6S in confruntorile voostre si rna lntorc 10,,,. gun ieehie-ul rneu de nivel 35 core face [(;Iltagii prin lOp I1&- dungeorHJrile core -exista in Arconum_ DooD mi-o plocutB Cred co d0mnui .level 35"spune deslule ... nu?

K'shu

,

Titlu;

Date tehnice

I I I I,

I Sa urmti:rim lupul... faraJack Nickolson

I j

I

I VOIO! necesore,

I I Marim pasul I I I

_1 _

Areonum: Of Steomworks : and Mogle Obseurc RP(3

Gem.

Produd'itor:

IT roiko Games

. Si~ma)Hovds Interactivfl

Distribuilor:: aferlan!:

Monosl! 'Ccnlmpex Tel.: Olc3302375

Procesor; .P III sec MHz

Memorie RAMJ128 MB

Ao::elerore 3D:' N u

Grtl'liea:

Nota Review

Sunet:

Go:meploy:

Feeling:

Sloryllhe:

Multiplo:yer.

www.level.ro

talon de abonament

i 0 DA, dorese un ABONAMENT 1a revista LEVEL, pe:

• •

: 0 6luni, la pretut de 250.000 lei

'X. 0 12 luni, la pre,ul de 420.000 lei

Decupap talonul din revista, complstatl-l ei expedia1i-.1 Irnpreuna ell dovada plapi psadresa loana Badescu, o.s z C.P. 4 2200 Brasov,

Talonle en nu sunt i1so!ile de dovada

'" III VCR FI WAlt 1M CONSlDERAREl Plata se poate eJectua prin

mandat po§t~1I pec adresa loana 8adescu, O.P, 2 C.P. 4 2200 Brasov sau prin om in de platA in contul Vogel Publishing

nr. 264100060476 deschls la ABN AM~O BANK, Bra~ov.

,I

Pentru bugetari, plata se face i contul nr. 50691099507 deschis ~ la Trezorerla Brasov,

I •

1 lncepand cu luna

Flrma,cod fiscal:
Nume,. Prenume!' .
Str. Nr. Bl. se, Ap.
Lac. Cod Judet
'Te£efon: E.mall: Am platit _ lei 1n d~ta ge .......•....

cu mandatul ~II ord'nul de plaUi nr; •..•..•.•......

o Am mai fast abonat, cu codul .. , ur ... '

~--~----~----~-~~

9/01

OVA, doresc

Revista Pret I Bucali Total
CHIP nr. 4-12/2000 20.0OG leilbuc.1
LEVEL nr.4-12/2000 20,000 leilbuc,! ... "

Aten1ie! :

tnainte de a efectua plata :

va rugam sa telefonatr la redaqie : pentru a v~ asigura ca. mai existi : in stoe revistele sollcltate.. Of. (068/415158,418728) A

!II

Nu expediem reviste ramburs! :

" !II

Taloanekl carenu soot illiotite de dovada pli~i :

NU VOR flLUATE IN CONSIDERARE! :

Firma', cod fiscal:
Num.e. Prenume:
Str. Nr. Bl. se, AI'.
, t.oc. Cod Jude!
Telafan: E-mail: •

Plata $EI face cu mandaI po~tal pe adresa •

loana Bjdescu, OP 2 CP 4, 2200 Bra30v :

sau prin ordin de plata Tn contul Vogel :

Publishing nr, 264100060476 deschis la" Am platit " oH. lei in data. de ' cu II mandatul pO§tal nr .

ABN AMR.O BANK Bl'a;ov, •

---

Ubi Soft

Tombola LEVEL§i

Tambola din acest numar va Qfera ca premtu simulatorul de management "Football World Manager".

Pentru realizarea graficii jocului,la cine au apelat prodwcaforii?

1 a) fo!,'tii membrii ai echipeilON Storm Dallas p) \lVizards dit'he Coast

c) echipa care ,a reanzat POD .

Rbplinslil iI gasiti in articeulul dedicat jocului din acesfnumar,

Nu.ma, Prenuma:

Nr. BI. Sa. Ap ..

Str.

Rispundetl 18 tntreb8rea. alituratA, decupatl talonul ,I expedia!i-I pe adresa .. eda~eJ: O.P. 2, C.P. 4 2200 Brqov.

,,~ ~L_o_e_. C_o_d J_u_d_~_t ~.

9/2001 ~-r_e_le .... fo_n_: E .... -~m!!"'a-II:'!"""'- __ "-t"'_"""""~

Review

I

1 1 1 I ...

: In noulepisod

1 Half-Life treobo

: devine cam olbostrd. 1 I 1 1 1 I I 1 I 1 I I 1 I I I I I t I t I I I I I I 1 I I 1 1 I I 1 1

I "AU I L..p~ro-s-t-, -d~ec::'i- .. -, A-I -m""o ... rtO;:,:O':'O .......

1 1 1 I 1 I t I I

I "A-1c..:ii-p·a"r-ca-" "e""'c"'"e-v..iiaiii. ;"in-teoOir"'eoJ:sant. Oare?

I

Side culocreo osta nlclco ve] scope in articolul de fora, dot hind ca nu mil pot

/ staponi sa nv dau citate din closlcl. Cum

or vsnl, io so va spun eu neosernuito istorie a ccielului olbostru, oso cum a fast oceosto scriso de Daniil Harms. Nemaipomenllele pllde pe core minlile agere Ie vor desprtnde din oceosro

nestemcto 0 inlelepeiunii ma vor sprijini In efortul meu de a va face sa pricepejl eum stau locrunle cu Half-life Blue snift.

Deer:

"Caielul olbosto:

A fast odoto un roscovon core nu avea Den; ~i urech:

Ef flU oveo par, osa co numai de forma i

se spuneo roscovon.

De vorbil flU voibeo, pentru co IJU avec

guro. Nici nos noveo.

E! nu aveo !lief macar maini ~i picioore.

Niei stomoc nu avea, ~iro spinorH 1l<J cveo ~i nici un lei de intestine. N<Jveo

nimic. A,m co nu pteo-! clot despre cine este votba.

De aceeo mai bine s6 niei nu moi vorbim

despre el"

(Do(liill-iorms - Un speciocol rotot. trod loon Rodin.PeJonov, Edltura Poideio 1997)

Septembrie 2001

Cam precoce

Dar Ire buie sa vorbim despre el, pentru co esle necesar sO umplu a pagina de text despre HoJ~Life B/ue Shjft. De;;i cred cO ma puleom opri 10 povesteo preorrununotolui coiet olbostru, intru lalul oglindltoare a situojiei in care se oflo, citei' din texi'ul de pe cuto jocului: "The new o~icial stond-olone episode in the Holf-life universe".

lor aslo pentru co, in primul rand, lntregul "joc" estefoarte scurr, ovond, proctic, intinoe-lea o doua nivel.uri ~i jumotote de Half-life sou Opposing Force. Credeli-rno, mi S<J parullncredlbll momentul in tore am reoltzct co am ojuns la slar~ilul jocului. Porco obio illncepusem. Peel rn-o lovit a dezornoqire crunta, ,E chlor oso de scurt?', am b6iguit eu, revenindu-mi cu greu din spsrorqele pe care, GO mare fan 01 universului HI, mi Ie facusem 10 primirea pochetului albastru cu Half-Life Blue Shift. Fopt pentru core aproope co nici de precocitcte nu a;; vorbi referlndu-no 10 sf6r}itul .joculul" Hl Blue Snift. Mal degroba o~ zice ceva cu onle pones,

Pic cu pic se face nimic

Episodul Blue Sniffte pune in rolul unui rnernbru al corpului de paza 01 Block Meso, Acesto are de lnfruntot urmorlle anomaliei dimensionale core a oleclot complexul Black MesQ, ~titi core onornolle, oio din primul Halflife.ldeea este so reufe§ti so ie~i din complexul militaT, vlu ~i cu co!ivo oorneni de ~tiinl6 010- turi de tine. Aceslei bune inlenlii ole tale i se vor impofrivi atclt trupele guvernului venire sa cure]e locul,e6t ~i .alien~ii· din Xen, venili sa 11 m.urdareosco, $1 cam oslo or Ii povesteo, cu mid compicolii in plus, dar foorte rnlcl,

lor cornplicottlle aceslea miHtele survin in general 10 Intalnirea cu AI-ul inomic. Core conslG in vreo dooo lelurl de soldo!i umoni §i vreo rrei-ponu feluri de alieni [ocesfio din eel slobi,

cum or veni, primele trei-pc+u feluri de alieni pe care Ii lntalne?ti in 0pPPsit1g Foreel. Dar, 50 nu va imagina)i despre inteltgento aeeslor AI-url co ar .ajunge mocor 10 gleznocelor din Opposing Force. Nici pe departe! Al-ul esre pur §i slrnp!u mobllier, foarte U~Gr de eliminol ~i aproape deloe .chollenqinq".

Armele, 10 roncui lor, au lost a more dezornoqire, Pe pcrcursul Holf-life Blue Shift ajungi sa Folose§ti faorte purine din armele disponibile in Opposing Force ~i In nlcl un coz vreuno din .chestiile" de luplo ale olierulor. Acolo, douo pistoole [bine mocor co oi Magnum-vii). a corabino, un pistol rnllrollern, 0 bazooka, grenade ~i bombe eu detonore 10 dislanlo. Cam pulin, nu vi se pare? Com putin se mai poote spune despre Tntregul "joe" Half-Life Blue Shift. De fopt, aproope nlmie.

Trupe a1ergand sa mi se alinieze in colirnator,

Tn vesela redactie

,

lor dccc vreti a corocterlznre flnolll a Blue Shift, eel rnoi bine este sO ollo] re-plde schimbate in redocpe 10 aparijia ehipului meu livid, sou a felei mele prelungi de dezornuqlre, dupo term ina rea "joeului":

Morius: E "Blue Shift" ...

Mike: Vrei so zici .,Ilull Shift"? Mitzo; Adlco "Blue Shi*"!

Marius: A.a, e "Bull Shtift" ... sornd .. Permiteli so rcportez, In timpul schlrnbului

meu nu 5-0 intam:plot chiOT nimic deosebit!

Morius Ghinea

LEVEL Date tehnice

Titlu:

Gen:

Producctor:

Disttibuilor:

Oferrerrt

Half-life Blue Shift FPS.

i Gearbox Softwore Sferra/Havos Interactive Monosit Conimpex

Tel.: 01·3302375

P 11233 MHz .32 MB

procesor:

Sunet:

Gameplay:

Feeling:

Storyline:

Multiplayer: lmpreste:

20 12/15 20/30' 01/05 84/10 10/10 02/10

www.level.ro

Review h#W-

I I I I I I I I I I I j

I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I

I I I I I I I I I

I I I

I I I

I I I I I I I I I I I I

-_ t---

Deed literele or puteo striga ...

mai fOZ prin zone noostra., cum sa vl':l spun, ,ai noslri sunt mai desrep]! decat ai lor". im;Q

LUOIi vo rag in consldercre foptul co in rnomentul in core tostez eu deosebito grijo oceste ronduri ceosul orata ora 4:00 &

rninecto. Moi odaugati si fapl\JI [deloc lipsi! de importonjai co nisre .nedorrraj" din blocul vecin tocrnoi au pus de 0 petrecere monslru .. _ va dati secmo ce inseamna asia: [ipete, zbieret , muzico data 10 maxim. .. "s-onatate ~i virtutE/'

Acum lncercoji sa vi~ irnoqino] pe sub nalullo c6tivo melri de ocesl vacarm, ince cond sCi lncropecsco un arlicol. Gandil~vo pic 10 0 camera de oproximotiv 4 pe 4, eu pereJii colore] diferif, cu un laplop In fat6, 0 [ornpd golbVie ce do s5 mooro 91 Q in~ignifionlo slicia eu apo .. _ mai Qdougaji a bucotc de caine sforoitor ~1 vo pute]i do seorno co in otori condijii tot ce poole face un om esle.sc se lase pe spate, s61~i aslupe ochii ;;i uruchilo ~i s61n cerce s6 se gandeosco 10 cevo. Si cum .terenul' era de]o pregalit, nu Irebuie 50 v6 mire otunc! ccnd veil afla co minted subsernnohrlul deviaza sore un subiect comun ... [ocurlle.

oriourn 01 privi situdjio, q~i core trebuie sO 0lule publicullorg 50 deddGi ce joe merila curnporot sau nu sunlem noi, reviS/ele de speciolltote, Si

c€-.sa vezi, sunt redacior 10 ° oserneneo re-

loJe are;;j sees. Ba os tncerco so merg ?i mai dep;;rte· ste chior Inliorotor nivelul de colitate eu cere sa mu'[urncsc unii oamen!. Se pare c6 e-sff! de ejuns so foci recl0rTt€J !multo ~i nu ne-

a orol eu cop) unui produs pentru 1;0 ocrnenil

s ojungo s6 prlvecsco m:el pradus co pe Wllul de 0 nemolpornenild (,:aiitale. Chlor doco a

U h~NAK-ru h-nox"

numito perscono a ir.lcercot prcdusul X [core II

cote fl orice, de 10 ~ere 10 det,81£le. Jwj·de 10 $ubieclul arlicolului de faJa 11 reprezint6 un

uzlco lo [ocuu] ~i a fast dez ·Ggi .~e.xof~ [ocule pe numele lui ohclol .Anochrcncx.jo-

./" .".,

to eo acestuia, printr-o "bQm orcJ;OH~ (IJedia- cui este produs de Ion Storm Dallas ~i a fast

tici )olrfel nu am c ';;" so n spun)~pBlitiV6, db conceput de caire un indivld obscur, Tom Hail.

·sedotJlt'i chior, oji face co ocel produsX s~ Lucrul eel rnoi ciudot il consfilu.e inso lapful

fie pri\(lI mull mel bine, De ce? Pai. .. .los' co CI'l lm~iot dupe lonsarea [ocului, Eidos [cei

vl::lwt 10 te~evizor!". £ car.e,{delin Ion Sfcrrn-ol tn totolitate) Q dects so

~ase f c co In momentul de falo~ve_;;! , O1'li'chido sludloul de 10 Dollas. De ce? Poi, Orr ul-

un publiciJoeo or firo ~OQ tal so vo spun co al6turi de Tom Hall, 10 Dollos

curl) dezorienlof oor~ §: te~lfieulfate so mol lucro un game designer de care Irebuie so

distlngo jocurile de calilale de cele slobesi ob- mai fi ouzit.john Romero. Se pore co OaikcJ-

solur ordinore. Co so fiu sincer, situafia e mult lana lui Romero a fast Q urla~a dezamagfre din

vislo. __ ~i .ce surprizn, toemai am festat un joc ~i ma simi obligot sa vij spun opinia mea.

Cafe e legt'ituro cu lootij dizertojio de

rnoi sus? Veli vedeo ...

Septembrie 2001 "'1I.a*--.

I

Review

t

I I I I I I I r I I I I I I I I I I I I

I punct de vedere camercial iar cum AnocnroI nox, deja a~ot de ci'l)iVo ani buni In lucru, 5e

I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t

prohlo co un nou imens esec (dupa opinio celor de 10 Eldos], decizlo a Iosj luoto, lor toli cei de 10 Ion Storm Dallas au rorncs pe drumuri [co sa rna exprim cot moi dur, psnrru co oricum, slo]! voi linJ$tiJi, drurnurlls de 10 ei sun! IOfu~i

ceva mal roz decot 10 noi),

Aslfel co DUPA ce Ion Storm Dallas a

disporut de pe horto induslriei ouinceput so oporo si pritnele irnpresf despre ultimullor joe. Bune, nu om ce zice, dar moi roote lind spre moderare rocrnoi din cauza fenomenului Deikalona Chiar nu patintelege de co nu pot priv' unil ocest [oc f6ro SO fie influentaji ~i de celololl titlu de 10 Dallas.

Dar eu? Eu vreou mai muir! Am 56 pun piclorulrn prog ~i (aiulal ~i de faptul co Dotco-

lana nu m-o inleresat niciodat6j am sa va spun de ee ccest joe este unul dlntre cele mai bune ~i rnoi frumoose din cote mki fost dot sCi vod ~i

s6 [oc In ultimii ani.

Dar so incepem cu lnceputul.. [ocul a soslt infr-o dimineato prin redccpo LEVEL lor cum Mike se oilo eel moi aproope de CD-vrite pe

care se lofoia Anocbronox, el a ovul morea I onoore de a-~i lnstolo primul jocul ~i, desiqur,

I de a 51rigo cu un zcrnbet mocniovellc pe buze:

I I' I

,

Un Notre Dame cum n-a val:ut Parisul

Septembrfe 2001

.ietete, Anocnronox ... IIU VG ir.te~eseCitO so-I vedeti?". Tonto redoctlo slranso bul~miu[ul unui calculator esie 0 imagine des I e obi~ nuilr) pentru LEVEL ... Sl, desigur, i'lurmo unei ostfel de ocunrirl ad-hoc, fiecare f cepe sq.!,? deo cu parerea. Core a fast r . qfa in ceeo ce privests Anachronox? Co

K'Shu: se cplecco so va; 0 ~i ele~ e pe monitor. Sio douo secunde, d dezoprobotor

din cap ~i se retroge toeut 10 burile Illi,

Sebah: chioroste ochii, r, u~§~es6 orflculeze un .rndeoh ... " ~i lese la Clcudiu; stt'L sto.. "ba pc'", sfiL i~i pune eO$tile pe

duJ penlru umanitote.

mine pentru un Review.

lor Mike: el a fosl cel cafe 0 romos com 10 minute In la!a propriului monitor, a dot de c6levo

ori din mouse, s-o plirnbat un pic prin [oc dupo care rnio inlins CD-urile~i mlo sxplicot 0 nu ~nu c610 ooro co moi e mult pana 0 56 sa ojungo 10 0 grafico fotorealislo [de~i, mai tarziu, r0510901ea in jurul groficii din Anachronoxfroze exclusiv loudohve].

NOlil sistem de partlcule de care vii ziceern.,

Computer R PG ~I Console RPG

Dupo c::e v-ern descris modul destul de rece In core '0 fost prim it jocul de caire redac::fia LEVEL ~ilnointe de a trece 10 dE>lolii Irebuie so va explic un pic in ce gen se inscrie AnachronQx.

In domeniul RPG-urilor exista douo cotegorii J'11ori ~i late: RPG-urile de console I Ftno! FonlOsy, Chrono Trigger) 9i cele de PC I B h din's Gale, Falloul). RPG-urile de.pe PC se oxsozo In principal asupr<:levolutiei jucalorului (controlul total 01 i,u§{il.arului QSupro cQrQ):teristlcilor personojulvi din joel pe edna RPG0'ffie de pe con, rte 3cordCi 0 Intr!! mol mica importonfCi OGes!.!!i aspect finzelf'lcfsa.¥axeze in principal fIe poves]e,

Tom H.ojl a re noscut co este un Infoeat adm.iraterol ~p -urilor de pe console produse de cel de Ie SquareSoFt ~ica Anocnronox a fO$! gondij co un ostfel de RPG. Avand in vedare succesul enorm de core s-ou bucurol moi roate iPG-urilescoase de SquareSofl, ri:irnClneqi/llrebarea daco Tom Hall va reusl sc.olbc sliC€:es cu reteto prelualo de pe console. RClS, punsul? Se pore co Anachronox esle unul din;Ire ocele rore cczuri in care elevul nu nurnol co I 'ojunge pe maestrul sou, dar reu~e.~te chlor so

~iintreoca.

Cum spuneorn, caracterTstlco defif1itoiie a RPG-urilor de pe console esle aceea co se IOcordo 0 foarle, faarte mare importanta story~ine-ului. AnQcnronox se dovedeste a fi a ode"varata bijuterie 10 acest capitol, reusind sa ereeae 0 poveste 0161 de Irornooso, complexI!I9i

likuta incal a reusit So surcloseze The longest burneyin ciasamentul meu personal in oseo ee priveste pavestea unul joe.

Numele tau este Boots "Sly" SYNe~ter ~i ruc;r~zi co deiecrv particular pe Anotfmmox, Qro~ill-planelo allot undeva lntr-o crudele conslruc!ie ex.lraterestro folosito oeum ell:cusiv pen!r.J.I'tramsPQrtu rile intersslelo re.] QIi)®ncepe cu 0 sceno in core Bools poorta 0. .disculie" ladica to 0 morno de bataie) cu u' I dintre oamenii unul rnoliot loeoi coruto n ;;li:ltorai, ce surp-izo, a mana ~i UA pi ... niste bani, vreau so zic,

Scena~e lncheie odola ce tu, rmpacot cu soorto, l!l fe lin plczborulprfit'geamul biroului lou pona Id Qorler.

Nu 0 fI eI Baldur's Gate dar tot oomplicat aratal

www.level.ro

ua. La Indemnul barmo.nului Ie declzi cIS d Qi' rnornenful pentru 0 schimbare. Boots l~i inlinde spatele, i4ii pocneste degetele sl, .. illoso pe lucator so duco greul de ocum inointe.

Vei ineepe s6 collnzi oro_~ul in coutoreo unor Qctivitoli cat moi benoose door pentru a Ie trezi intr'"Un finol prins foro voia to inlr·o lupfa fitGnieo intre niste forte alai de puternice incat ...

Pare un cliseu, nU·i o~? Stafi lini~ti~, chim dod] poveslea despre lupta dintre bine ~i rau s-o mot spus de ototeo ori, AnQchronoxrelJ~e~ Ie 50 copfiveze prin madul obsolut foscinonlin ccre-este conslruita povestirea.

Boots nu este un erou, ba chior rnoi mult, e

lr-un Ilnol lo distrugerea unei int~i plonote ... ournl], un m'e robot cu p , bleJf'i~e personolitate, a tasta cdlegCi d emlli d'!Kl'~j 80015 aiunsa ososrnc, un supeI-€raJdin !lenzjle desenate ojuns '10 crizo varstei a daua, c~lios ~i ovcnd a problema cu boutura ~i ... uh, un cit persono] pe cote.nu 0 sa 11 amintesc aiei penlru GO v-os.strico 0 illJ.ensD ~urpriza.

Anochron . e unul dintre ocele [ocuri

pe care lemaiiocl.datanumaipenll.ld o-U a seama cum a fast rechzotc povesteo, p:ei'liru a cescoperi rniclle detali',oofe suo! ¥IZtDile door duga ce ermiri fOcu! ~i tp011ll poveslea !ocepe W copete sens.

S .~~I din Anochronoxeste plin pona To refuz de un umor bine dozat ~i inteligenl $1 de rasturnori desilva/ii, drama ~I pcrodls, ceea ce dues 10 crearea unor momente memorabile.

Urmand tendinto generala a [ocurilor din ultimo perioado, cot-scene-utile din Anachionox sun! reolizofe in tololltote cu engine-ul jocului. insa eeeo ce seporo Anochron0x.c:Je restul fur-

___ cred ca e de ~liu ...

mei esle modulin care sunt }ilmate" aceste ctn-scene-uri,

Ati auzit probabil de Arnerlcon McGee, omul din sporele atat de artisticului Alice. Ei, baiatul asIa a avut 0 idee excelento cond $i-O fan· dot a nouO campa nie in core a strans, pe 16ng6 programa!ori $i orfi$ti cu ex.perienjlS, aameni fOmiliarizar mai mull cu industria cinemoleqrofic6 I::letat cu ceo a [ocunlor. ~i sunt de porere co ocecsio este coleo pe care or Irehui sa o. urmeze ioclUrile de ocum inolnte, or ITebul"56 se apropie moi mull de industrio clnernotogrokco.. De ce? Ar !rebui so iuca~ Anochronox co sIS va dati seamo. Acele cut-scene-uri (co ~i tot [ocul, de oillel) sun! un exemplu perfect pentru cum ar Irebuitronspuse anumite elemente cinematogrofice Tn [ocuri, Mi~caJile camerer sunt reoli zole intr-un mod 0161 de proleslonist iar unghiu, rile de filmore suntatat de lnspirot olese incal

ai irnpresio co Ie uiji 10 un [ilm;;1 nu 10 un [oc,

Quake2?

Ai spus Quake2?!!!

Cine.? Cum? Unde~ Cand?l. .. Quake2?1 [;1m esle.un engine otat de vechl ~i de prafuil Incelt nimenl flU moi vreo sO oudo de el acum. Si sa sco~ un [oc bozof pe ocest engine in zilele astea ins8omno sinucidere curotol RU§inei Ru· sine spunl Cum indraznese lS~tia sa creede co m-er mai puleo ploceo esc ce¥o.? Acum cand fieeere [oc se mondreste cu engine-ul sou gro.flc mira olont. ..

Dupo ce am vozut!iUCOf Anochronoxom J~lizat un lucru: producotorf de [ocuri din ziua ..de azi pun un pre] exageral de more pe grofico. Deco stali sa cititi un preview despre un [oc ce va cporeo in curcnd ~i pare cot de cot lnteresant veri observe foptul co mal mull de [umate din ..Iaudele" oduse IOGului 5e refera exclustv 10 graflco. Va oveo are, va puteo face OSlO, eye-candy peste tat ;;i, series ocumo, iocep de]o 56 ma dooro ochtl, Anochronox conMrmo inca a do a teoria cum co nu sa oi cel mot performant ~i mal orotos engi gralic penl[U a lrnpreslorrc., Tli treblJie door cum ii zice?, slil ~i spirit artistic.

Pe 10 incepulurile revolujiei g(aficii 3D domeniul jocurilor foala lumeo i~i scoteo mol in fata afirmond CQ "jocul noslru

Review

'8M3- I

I

I

I

~

I

I

I

I

, I

I

I

I I I I I I

1 I I I I

are cele mal reole umbre randale 1n reel-time de pana ocurn". Ce Irurnosl Dar dadS ie~1 pe strada te uili oare dupo urnbrele oruncote pe celdaram? Salim seriosil De ce so scoji in eviden!o lucruri core oricum nu Ie preo lnlereseozo cond potl so pui occentul pe lucrurile cu odevorot importante, lucrur! 10 core suntem tot

Septembrie

Review

I

I I I I I I I I I

I "CQco!,lstul" lntr-o versiune mai tampl!i

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I

I I I I I I

timpul otenfi, tnconstlent sou nu. AnocnrOiloxloemoi pe OSlO se bozeozo.; Pe lango ografico migolos reolizolc (0 SO revin 10 eo peste coleva randurt), cei de 10 Ian Storm Dollos au pus

un mare accent pe cnimcto personolului, in special ceo Ioctolo. A$D S8 foce co, otunci ccnd vorbesli cu un NPC Inon-playable character] vei fi piocul surprins so n vezi pe ocesto ges 'culond de zor in Ioc so slea drepl co 0 mumie [cum se

eel pu~inau 0 lampa .. ,

rnlompla in mai loole jGcurilel. $f animojio facialo? Nu esre alat de complicot pe cOt suno. Nu e vorbo de cOl de bine i se zbote unuia pleocpo sou cat de bins i se contrccte muschil felel cond r6nje$le. Totu se reduce 10 linii., do, simple linli, eele moi serna'Iicotlve ale telel [conturul gurii, sproncenole etc). llnil Cafe, doco sunl folosHe ell cop, pot sa schirnbe rodlcalexpresia faciala a unui persono] $i cal de reole pm astfel personojele dlf\ AnoehrOilQX celt de pline de viaja ~i de emofil suni..

Tn rest. grofiee din joc este una de ctmosferO .. _ Ce conreozo daca personajele s IltpCllrO lo05e8 $i ce docc mainile lor par ni§t j(i)fJer'?Door nu 5unt-atot de bolnov lncol sa t obsedol

de rncini.; nue Fiind un engine de oke2, e

odevorot unul modiHcat oproope dar lot Quake2 ramane, vei ram cond vel vedeo cat de bine ~i d sunt reclizote anumite nivelurr.

Cii lof veni vorba de nivelur Anachronoxa avul parte de ni§! obsolut genioli [chior sl mult huli! o lucrat 10 unele din ele ~i a foe lrcordlno ral:

Est:e inuedibil c6t~ atentte 50 reo oces!or niveluri. Cum zieea ~i

in rnojorttoteo [ocurllor, corldoore §terse, u urr geam aid ~i ocolo 9i 0161. Pe cond in Ana flax ... uti oslo co so vo imaginal' un pic co cum oroto jocul 0510 ..

Pe Ianga rocte osteo, procucotorf au infradus in joe un nou sislem de particule care Q[oto obsolur demential. Foarte eye-condy, faarie sii· 101, face co moi ales balaliile 50 copele un pius de .culoore".

Unul dintre mlnl-games ... sa fim totu;;i ,altenti Ia cuti I

. ·2

... 01 SpUS ceva.

Am lerminot copilolulgfoFic¢ ... ce

sa mergem oi deparle'? Hoi sO IU6liil n pic sub lup~suflalul din Ar,ujr;P[ona. fectele 50- nor~r~une, dar orice loC" e efeele sonore rune reafiZOle; Muzic I"Ih ... uiie un subiect in·

fereson!' AlJqpnr _ nu duee lipsa de un sound-

Irackexcelent r izot, Chior doco nu vei gasi o v.oriela[e 015) de mare de londur! sonore in AnochfC{)Oi, cele exlstente l~i faclreobo tu brio. Bo dlior mai mull, in unele momenle, muzi-co din . nochronox este cu odevarot prolesio-

nisrre ,izota ~i reu$e9le sa se imbine ormonios cU'1osfero [oculul, Mal viooie sou mai dromotleo, punctoto ici ~i colo cu partituri rnuzicoje $U rinzotoore, soundrcckul din joe repr€zinta o Ito bilo alba penlru Anochronox.

Dar ceo moi irnpresiononto reolizore at!:;; din i.DC lrebuie co 0 reprezlntc vade perajelor.

Chior doco ocesleo apar door 1n cut-

s . ne-uri (10 contitateo irnenso de diolaguri din

or fi fost lrnposibil un full speech], vocile pe core Ie ouzl in joe; sunlalat de proieslorrat red' ii+qte Igro)1e celor coresi-ou ImpfUmutat vo i e pe onojelor] tncot singurul joe care se peate man~ri cu 0 asemenea realtzare trebuie sa fie The t1 nqesi joumev (iar6~i omintesc de 91 tlid~ e chior logic, dot fiind co ~i oceslo esle unul ~ihlfi "aeele" jocurTJ. lln limbofneC€nZurat ~i cu odevl\1rat disrrocflv face co lotuJ,.si fie opfoope ,. ect.

Sa trecem iu?i mai depqrte ... gomeplay-ul.

ACesla sa Imperla"n douc, c[9sice pona QOUIn, Qatll: bucolo de ei~(ore ~rparteo de coffing etectiv,

verse personaje. Chior docc mu tim$(:! diologurilor arputea cporeo co un minus 01 jocolul, convorbirile cu NPC-ulile intalnile prin joc sun! otcl de bine reolizote TncCitili da mai degrab6 impresia c6 cite$ti a carte buno deem

co Tli perzi timpul eu diologuri insigniBonle. Oricum, de plictlseolo nu poate fi vorba, questurlle llind !oarte bine reollzote ~i deloe dificile

www.level.ro

Districtul RO§IJ". roz bo.mbon cupiciilele

Portee-de cornberse oseomono foarte

u I cu c~etTce Q,fi tntOTnit Tn sene Fir'lal Fantasy, tiU unele mici modific6ri. Odala intraNn luplo, Hecare personaj conlrolal de tine va oveo un ir!dicalor ce se vo umple odola cu treci?rea Ii(1'\< pului. C6nd ccesto esle 10 maxim vei puteo 56 octionezl: vel putea otoco un odversor, vei puleo accesa invenlorul, Ie vei puteo rnisco sou

vei puteo lolosl oblectele din [ur. Avem deci de-a face cu a cornblnone lntre Mortal Kombal ~qm Turn Based Strategy.

Pe 16ng6 otocur.le pe core Ie pati efeduo cu ormeJe din dotore Tti vei puteo folosl si lovitura special6 (diferita de 10 persono] 10 personoj] sou vel puteo [olosl MystTech.

MystTech esle prescurtareo de 10 Mysteri. ous Technology ~i este un conceptdeslul de complex.

C so slrnplltlc, este un Fei de magie, ce loloseste energie ~i are efecle devastataare. Fiecore persono] este speeiolizat pe un onume fel de M~tT ech Idiferen~ate print('O'poleI6 de

culori] ~I f e~e personal T~j poole creo propr. ~e Ie lo~MystJech. Aici intra In joe Eler_flf'to ,~I; d"tlev.lce" prhcore poli crea 0 ~-.,..-,_~m. ~a!ie enorrn6"re lo~ilu[i. Este ull.'upu eQm .oomplfQt §i jm' stc imposibil 56 ~i-I explr Clh.tJ.mt-ar~ell}i' preo multe pagini). In prin~~iu vel puteo co~bina mol mulle "gongonil·,

,gfore cu proppetajlle sole".

Suno 01 naibii de com lieat - ~iar oso ~i

LEVEL Date tehnice

Tltlu:

Gen:

Producotor:

Distrlhuitor:

Oferta.nt:

Anochranox RPG

Ion Storm Dallas Eidos Interactive

I Monosil Canlmpex Tel.: 01·3302375 P 11350 MHz

64 MB

Procesor:

Memorie,RAM

Gra Stine!:

Gameplay:

Feeling:

Storyline: lrnpresle:

ducsrec lo bun sfcir$il G [ccului, dar este oricond interesont sa vezi ce lovituro nouo mai poji cren cu ocsst ElemenlaL

Vep mallntolnl Gie asemenea §i closicele mini-quest-uri pe care Ie Tn!6Ini!i in moioritcleo [ocurilor de console (m-a~ filipsi! tOlujl de ele in Anoehronox, blne ca ilU sunt multe ... J.

Eddie knowslll

$i dcco tot om ohms 10 sf6q;it, ~p omlntesc lotu~f §i~e punctele slobeo]e ioeului IpuFne, dor treoule sCi vi I.e spun ~i pe acesteo din moment ce pono acuma am rldlcot jocul in slovi],

In primul rand, jocul 0 foot in productle de ani buni... mult prea multi ani. Illtotdeauna m-orn lntrebct ce foe oare producotorf in 34 ani doco 10 sfar~it scot Lin [oc ce dureozo 3040 de are? Data clnevo ~tfe rospunsul 71 rag frumos so mr4 spuno ~i rnie.

in GIl doileo rand ... inca de 10 Inceput se observe 1~ joe orentio care a lost ocordoto rnicilor detalii. Praclic, tofu I ore 0 expllccjle logico, p6na.~i ciudalele creaturi care reprezint<:i punctele fixe de solvore. Dupa un trnp opor nlste lipsuri in poveste, ;;i asta mai ales din couzc aeelor mini-games din [oc. Cum am moi zls,

sun I sigur c6 ne-am fi pulul lipsi de ele ~I nici nu le-orn fi simlit llpsc;

~i moi e cevo ... dupe ceca a durot atalo pentru 0 Ii lansat, produdltorii au recunoscut c6 au fast nevoif sa taie [ocul ln douo ~i so ne prezlnte numai iumatole din povesteo oare era proqrornoto inijial. $i oslo 5e observe mai oles 10 ultimele niveluri core se vede ca sunt un pic Fecute in grobe.

Dar oslo nu ne poate duce cu gandul

dec 100 contiAoore Ifinolul [ocului, genial COf}cepui Ie face sa reolizezl co ejiti doar 10 inceputul unei po ... esli epiee .. .]. Ah! De oblo oslepl., 0, stcl ° c1ipCt Din moment ce Ion Storm Dallas si-o inchis porhle ~j loato echipo din spotele [ocului a luot-o pe cai diferite mi se pare prea putin posibil 56 exists a continuare. DE CE?i!l1l1111

Ce ovem talu~i pano Iq urmM 0 poveste cum nu S;Q preo rnoi vazul, ni~le personaje ex!rem de simpotice, un gameplay §i a atmosfera de zile mari ~i 0 impresie generalCS" de "WOW!" cum dernult n-om moi ovut, Cu siguronla unul dinrre cele mai bune [ocuri pe care le-orn [ucot eu vreodoto ...

$i pona 10 urmo, ce or face literele dace or puree striga? Poi doco or puteo slriga, or fi de bun sirn] sa se poato $i mlseo. flU? $1 do co literele din artical or puleo ~i s6 se mi~je ~i so strige, prcbobil v-or apuca subtil de guler §i vcr zbiero SU(lV 10 ureche: .Cump6reJ [ocul osto. fa rost de el, [ccco-l .. penlru co oltfel nlci nu iti poltimagino ce pierzilll"

Mitza

Oameni :;;i arme!

Prieteni sau dusmanl?

EIDOS

Unul cu si~guran,a iti este prieten!

Este prletenu] de nadejde!

Pentru orice titlu multimedla cornenzl $i la www.monosit.ro

Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4, bl. 83, SC. 2, ap 10 ..

tel: 01-3302375, fax: 01·3306351 e-mail: monosit@rdsnet.ro

Review

I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I r I I I I

: Am vrea mai mult. .. I I I I I I I I I I I I

I~~~ I

I I I I I I I I I I I I

I ~i uite cu bata asta am mareat 3 homerun-uri, intr-un meci,

I

D ozA! ineo 0 DozAI Ce ali inteles voi din asIa? Pfobobil co moi vreou so 11 [oc inca 0 data. Oare?

evoluot1n engine-ul [ocului, Celelalle proiecte, in core fo~1ii membri Future Crew sou implieal, au esuot glorios, Remedy fiind singuful care

Future Crew eu 1051 idolii rnei, daflntre timp s-cu losot de facul demo-uri [rumos colo-

curn-necurn a reu~it so suprovletuiosce.jccul In sine a owl parte de 0 publicltate exogerala, mal ales co acesta a fast dezvoltot faro presiuneo termenului limilo. SingureJe sernne de ezi-

rate CU [l1uzica "purpurie" §i S-{JU apucot de proiecte mai serioose. Unul din Ire aeeste proiecle

tore a vocii relaxole care ziceo "when it's done" fiind "Final Reality" ~l eele douo 3DMark-uri. lrn-

asle ~i Remedy Eolertainmenl, cei core m-(lu ... hmmm ... mel rog, pot sa spun .,incantat" pentru coteva zile cu ocesl dureros Max.

presiononte pentru vremeo lOT, nu zic nu.

Cu toote acestea Max Payne a fast un

Cu ceva ani buni In urmo Remedy a onunlot tncepereo proieetului Max-FX, ce a

proiecl care, dope mine, nu oveo mari sonse de

Septembrie 2001

reu~ilo/am6ni'irile 9i eschiverile acestara orneranducrni eu brutolitote interesul. Oricum, loote, osteo QU fosl date uitarii Gond in sfaqiit lnrernetul a inceput sa vuiasca, in burieele degetelor neeOc ruia frind imprimote literele M, A, X, P, A, Y, N ~i E, odico Max: Payne pe eeranele rnonnocrelor.

R6ndul din fato, cele mal bune locuri

Iooto poveslea lncepe nu intr-a lume a viilorului [sou macer a unei Europe nenorocitel. dupo cum rna osteplorn, ci in coso fipie americana a lomiliei Payne Idaco nu eumvo osto este un pseudonim de sc:enoi, din New York-ul past Y2K. 0 coso devostoto, onevasta ~i 0 [iiea sanger6nde ~i un more .DE CE?I?1", deslul de sumbru, unde mai pui ciS incepe sa ningo_

Dupa trei lungi ani de re.facere - destul de complete, 0 oareeare Mona din eapito!ulll porandu-i destul de alri'igCiloare - Max parne~te, faro so vreo, inlr o misiune justitiora. Cum a simple povesre cu pdifi~ti nu este destul, Max code in mijlocul unei conspirohi de propor)ii rnonstruocse. Nu ered co Vieau 5c3 zcbovesc prea mul! asupra Rrulu! evenlmentelor care se vor derulo de ocum inoinie, povesteo fiind identico co ceo a unei simple nU\iele dubioose sou Q unui film de cotegorio B_ Scenoriul simplu, in froze scurte dar cu cuvlnte mari $i pampoose, nu or pune probleme niei fraliorului care tocrnol a ferminot gradini!o.

So incercot lncroplreo unei povesliri cu tente noire, in care Mox 01 nostru nu numoi GO reuseste sCi porneasc6 0 cruc1ada impotriva tufuror elementelor rnotlote din orcs [rnoi pulin partee ruseoscc], dar ~i descoper6 lreptot odevaralo fojO a mefropolei odoncite In infuneric si n6me!i. Prin influen)ele stilistice (poole e prea mull spus] ca oduc aminte de The Crow se lnceorcu crearea unui persono] (Moxl eu dura de .erou" intr-o sacietate urnono in decddere. $i chlor ar merge blne, chicr toorte bine ... doco nu or 6 devenif pano ocum un chseu sforoitor.

iButeliile improvlzate sunt un pericoH

www.leveLro

Cum tl'.ar sta cu 0 alunila in frunte?

MAtriX PA YN E

Dor cum e IOE:LJI?1 Cum e cu bullei-tlme-ul, cu ocllunile in reluore, teU tpoto grofico aia care ne-o focut so solivom Tn fajd monitoarelar timp de 4 ani?1

So Ie luorn sisternoflc., si so dernontorn iacui bucoto cu boccie.

Primu.llucru pe care ne-orn ccncentro: olen/io In momemul cemd om v6zut [ocul a fast grafiea, pregotlji pentru un WOW general. l-orn lestalmoi intdi pe un Voodoo3 lor WOW-ul s-a loser csteptot a urmot un GeForce2 $i WOW-ul tot1nlarzio ... lo final, pe un GeForce3 concluzlc a fost cloro. Max Payne or fi punn fi un [oc cu a graficQ exceptlonolo acum un an, dar 10 mornernul ocfuol ldesl este un [oc FOARTE orotos] nu se ridico lo nivelul a§teptiitilor.

In plus de osto, 10 cetini~le de sis!em pe core Ie are ~i ovonei In vedere co a reu;;il s6 ruleze deroruont de slab pe unele din cele mai bune sisteme, ne osreptorn co gronca so fie fora cusur, nivelurile sO fie excelent reolizole ior engine-ul fizic so i~j spunii cuvcnlul

Din poeote, groffeo'este cum este Imo csteptam co 10 uecereu de pe un GeForce2 pe un GeForce3 so S6 observe 0 diferenta impresicnonto, dar am observet door cetevo lmbuncilo[iri in ceea ce priveste texturilel, nivelurile sunt ~i cso deslul de ~erse iar engine-ul llzic io-I de unde nu-l Esfe dercrjont sa vezi co obleclele din joc se com poria de Eele mol multe ori de porco nu or fi ouzit de: eele moi elemenlore legi ale fizicii. Plus co mai intolne~~ a multime de bug-uri Tn iocin urrno cdrorc inornkf reusesc so se propleosco intr-un zid in incerccrec lor morbid a de a serura cat moi repede porncnlul.

Ceeo ce est" frumos 10 Max Payne hi nici nu ne osteprom Ia ollcevo] este posibilitoteo de a incelini cursulluptei rezult.and un impresionont efeetvizuol ~i 0 rnoi more ocuroteje in lupla.

Un alt punet fane al iaeului este modul in care jucotorul j~i poole cantrola personojol in

timpul unui schimb de locurt, "Monevre" co pdreou doar de domeniul filmelor din HOhgKong ~i 01 Action Half-Ufe-ului sunt doar 10 coteva clicuri depcrtore in Max Payne. Am mai vazut coteva [ocuri care ineereau ocelo$i lucru dor pot so Spun cu mana pe Inima cO Max Payne duee pona 10 perfecjiune aeeostii fehnieii.

Cornblnojio blrllet-tlme/bullel~odging are un efect devastator osuprc neuronilor bielului gOlTfer rornos cu guro cascata In fata monrtarulUi, dor lrrrpresio se astompeczo incetul cu ii1- ceiul, mai ales dupo ce 01 repeior oceleosi ~i oceleosi scheme limp de cctsvo are bune,

Max a vazut de prea multe ori Matrix

Gata?!

Problema ceo mol mare a [oculul consto loemai ln foptul c,a este nesirnjlt de scurf Este ienont co. dupo ce oi osreptot un joe timp de 3 ani, s6 11 termini In mai putln de Bore. )i mal mult de. olclo, este cbsolut ingriiorotor ea 10 un [oc ATAT de 5CU(l sa reulie~li - totu}i - so te plictise9~_

Praclie, Max Payne se bozeoze pe, so Ie numcr l4e-degere ... grafica. Stati co nu v-ern spus tatu!... NUMAI pe grafico. Pentru co lo capitolul game play, de~i este un [oc dislroctiv pana 10 un moment, Max Payne esie undevu sub Rune. Hal Rune moi bun decaf Max Payne, va osteptoji 10 esc ceva?

Max Poyne esre eel mai bun exemplu penlru un [oc in care materia cenusie a judi-

Review

Bomba I", Crowne Plaza

torului poets so ia 0 pouz6 wsa piece 1n vocanto. Tolul se rezumo prccnc 10 opesoreo eu disoerore a butaanelar rnouse-ulul ~i com ataL Tn afara de vreo 2 sou 3 silualii In core trebuie so pui 0,000001% din adivitarea tocerebrolo 10 botcie [sl oslo in situojio in care, aricum, neuronii lai somou] [ocul nuprez.inla obsolut nici un challonge pentru iucafor.

~i s6 foci cceleosl lucruri lipsite de once fel de intelrgenla limp de cotevc ore devine 10 un momenl dot sfreso nt.

Este pocor, totu~i, dar porco era de osteptat. Un [oc care a ovul porte de a oserneneo publlcnote ~i a stat In producns olala amar de ani miraase tdu~i a elise.

E~eeul nu este total, pentru co joeul are partile lui bune ~i se va dovedi deosebir de fun timp de cctevo are ... sl daca oveti un sistern peL .. ohrc-perlcrmcnt,

lor cand vine vorba de profilurile ce se vor scoate de pe urma aees!ui [oc, alunci dar nu poole fi vorbo de un esec, Asia door co sa vedaji cat de purin conteozQ ariginditatea in ziuade ozl..,

Mitza & Toshy

LEVEL Date tehnice

Tltlu.:

G~ri:

Producl'ltor: [j)istribuitor:

Oferlant:

Sunet:

Gameplay:

Feeling:

Storyline: lmpresie:

Septembrie 2001

SCOUT ~ormoozQ G uflilote de Infonten'e neindrrnotct PrinCif30lo lor rnisillne"Elsle de a desCGperi poijiunidin'horl6 ~i deo Ie ~fJe,aub .observotJe, Au a vedere Ia distonf6. mar l1uhCl de.c6J €I eelorlol~ $1 se pot cor:nvAa (clacG r6mdn pe loe sl postreoz;o.o onumitCi distonJa nu vs» H ob'servo!i de rodorele inornlce],

Cost: 3D Sonotore: 200 Vitezo:7

Nivet01'de tehnologie: ] Snucnrro prcducctcore:

Barracks

~nifoii sp~li=iflce dalO 50!, chlor cele care r'lu-fl apadil'l, ~i,sq le,depuD~ [a.pundul ind~ cot de fine. Are DaMuro sQfido·tl pOtife

.. pr[mi muite !ovifwj.

Nu ore cOPQcif6~ ofensive.

tiGHT INFANTR'i'slih11rk!pe de infonlerie;Cu e on'nurcr u~odro, COf~ !6losesco pu~c6 Qulomo1Ci tmpotrlvo infanlerieiTnamice. Nu aOIl rezullole bune impelri'io vehicule[pr 9.f wnt mult mo' efl<;;ien)i in numor more.

CQ5t.:60 S.Ctoo)ole: 60G Vite.zo.Q

Ntvelul de lehnologte: 1 IIStmclura prodUCOt<1,lOfe: Borrccks

ENGINEER intra 1n dacliri ~ lec€lptureozo penlru [ucolcrul respectiv. Potfi folmsltl penlru ~ tndeperfa sporil lascli de ifll:imid ~. pentru d ref'iora cla'dirile. Se pol furi~a printre Iocurile ifromice perrtru d-?i ofinge ebiectivele.

Cost 400 Si'inotote: 40D Yflez6:4

Nivelul de tehnologie: 3 $IrUGlura produc:otoare: Barracks

S~n~'tcrte: '900,'. . Vitezc: 17-

tjive~J tleJenll6logie: 6 Structura predueotoore- Hangar

. Electronic Arls Besl Distribution TeL: 01-3455505

SNJPER are ceo fI'lai ri:rdre distonlo de tragere dint(e toa!e "-!nit®tile de infanfl3rie, Pu~c® !oral'e 0 rol6 mica de reinCQfCare, der f:)r.0.dUC€ distrugeii lm,0orfante 1n trupele tnomlce. Sun! eficienti lr?pol.iva v.ehiclolJelQI

Cost: 150 Sonata!e: 600 Wt€zoc6

Nlve10J de tehmologie: 'Z Structure proGiuc6toare: Barracks

KINDJAL INFANTRY, pamte rrlou6 orme: un pistol mic pennu loptc de c:lproape ~l un rnorfter ce se rnonleozo pe un tripoq, UltimQJe~te Foar!e predsa ~i eRc;ienfe otot lrnpolli'<lO vekkttle/ot, c61 ~i 0 lnb,leriei indmice ..

Gos! 150 Sartotofe: 6QO Itilezt'!; 4

Nivelul de lehndlogie:-4 $!ru&:Mo prOdYtat0orl}: B.orracks.

SAN D BIKEe.ste venicu_lulde cer-ceto-re 01 otreizilGr. E~!e eehlpc] cu un tun l:J~or, foarts efident,impotrivQ infantj:lfiel. Dispune de 0 oLmur(I1J~oQr.il,dor pr'nclpclo s"1 prefectie este Qsig\lratlli de VileLt1l'mare cu C!Jre se.deploseczo,

Cost: 300 g'lhotdte: 1200 Vifezo; 12

Nivelul de, t,ehnologie.: 2 §)jruCtUfd Il'roducoreQfe: Faotory

MONGOOSES.5te 0 unitale onti-vehiQuia>; De~tul de rapicla ~j C"OrmUTOU~~Ora, d.cea-Slo este echifjoto cu.o turela pentru a lorso rcchele ghiciGle spre unifatile inOmit;;e. Are 0 rota rljica de refncaicare, dar, in numDr mare, davi~efaorte 'EliicienlO.

Cost: BOO Sanotdte; J QOO Vnez6: 10

Nivelul de tehnologie .. 3 Structuro producqtoore: FQdory

APC este'canstrujt pentru a tronsporta lnIonterlo in siguronta pe t:Bmpul de.lwptcL Este 8€:hipalo cu un tun de 30 de mm, eficlent impotrlvg vebtculelor $1 infonterfei lnernice, A!'e obilitate€1 de 0 .se cGl'muAo:

Cost 600 Sanatpte; 1200 Viteco:B

Niitelul de .tehnologie: 4 ,Slru€turo p~0ducCilo0l'e: Fadal)!

M/NOTAUR\,JS este echlpatcu po!ru tunuri marl care I['og 10 more di~tonto ce bernba explozive. Fopne e~e{eht'imp0trjVEJ il?rfontenel, dar }1 a Slructutil0r ihemlGe_ Are 0 armura puternico, dar se IT.Ii~o deslul de lncet.

Cost 1300 Sahaldle; 2.500 Vite.z.i'i: e

. Nivelu de leh"" ncil€igie: .5 Structure prpdU@Glloore: FEJdQI')'

REPAIR VEHICLE ill'trOin otrib~lii d"pa ce vehitulele aflutein lupfO GlU fost cvcrl€lte. Poelle reporc oriceuntlnte mecaoizolcL Are 0 armurel u)ioar('J ~i ru; esle echrpot c;_u arme, de-'cceea irebuie protei0!.

CaS!: 650

VileziS: B Nivelul detehnolqgie:.5

SONIC TANk POQrta a airno'5onica foarte puterh[ca COTe dislruge?to:t ceea ce se of/art! orio $c;1linduSiv prop{lile unitQ~J. Sa mi~c6 mo_derat-$i ale a ormura rnedie, Nu p0at&lT.qge 1n ~mpJJI mi~caJil.

Cost 1400 Sonarate: 2000 Vitezo:4

Nivelul de t?hnolog.ie: 7 Strudturo prodUco!¢lori8: factory

QRNtTHOPTER esle 0 unnote oenaM foorte ropido, CU ormurc u~o0ra. Foorte Ellm" pentru di~trug~reo unitolilar leolats, deooreee esle echipol cu un lonsotor de ro~hete, Trebul.asa ~e TnlQQ[ce 10 hellpoo

Cost: 1000 Sonptote: 1600 Vireza~ 20 Niveldl de tehnologie:5

StructJJ[o praduc6toare: Hongar

AIR DRONE esle 0 mic6 unitote oerianti folositafn ~e:ciol pentru cpcrore, PGor'tO urr lonsoter de tcchete M care tro.g~automotin orlce umtate jMmidfi deriana cere se aila in fb-ZGi so, Din cotlzo 01- rnurii.usoore nu relOlstil fa F6cul inomic •

Cost; 800 Si:!ioQfote: T2QO VileiCi:20

N lvelol-de tehnolo@je: 6

FLAME -THROWER INFANTRYeste schlpct cu un oruneotor de Racari cu 0 rozo de ocliune desful de mk6. Produce pqgube tuturor unitafilor, dar in speciallnfanteriei. Poorta 0 armura ~olido pen In) a se puleac opropto de incrnic.

Cosi: 150 Sonatate: 800 Vileza:4

Nivelul de tehnologie: 4 Structuro proclucotoare: Barracks

TROOPER ore cu el un lcnsoror de rochete. Se mi~ca moi lent, de~j are a ormuri') usooro, Rochelele lor nu au un sistem de ghidare faerIe bun, de oceeo r)U sunf eliden)i lmpo!r1vo ~.nitOjilor aeriene.

Gost: 90 Sonatate: 300 Vitezo:4

Nivelul de tehnologie: 2 Structura prodocotcore, Barracks

BUZZSAW este eel mai rapid vehicul horkonnicn, inso moi lent <decal Sono Blke-ul ofrelzllor. Are douo lunur! usoere ~i c lorno in cenlru cu core-tole efecfiv infonlerio in{Jmicti §i distruge £5mpurile de Spice.

Cost 350 Stinotote: 1300 Vitezo: 8

Nivelul de tehnologie: 2 Structuro produeeioore: Factory

lNKYINE CATAPULT este un vehicul de

de pUJino. Cotppul!eaza canistre pline cu 0 subslonlll fGdloactivo Ioerte toxico. Nu are eficfen)6. OSUPIO unitiJ1ilor ropide.

Cost: 1000 Sonolote: 2000 Viteza~ 8

Nivelol de fehnologie~ 5 Smrctoro producoroors: Factory

ASSAU LT TAIN K are a armur6 foarle rezistento ~i este echlpot cu moi multe tunur] de disitJnj€J rnedle de !rogere, copoblle de o produce pogube lrnportonle vehlculelor $1 cladirilor. Este foorte inC€it $i trabuie so se f;lozttioneze bins pennuo puteo troge.

Cest;900 3i"rm'ltote: 2400 Viteza: 5

Nivelul de tehnologie~ 3 Structura producotoore: Fadory

FLAME TANK poorfO cu etdouQ ctuncotoar~ de flo(:ori foorte potemlce. Elicien)a lui este moxim61mpotrivo inlonteriei. Distantb focului .este mica, dar se incord) faarte repede.

Cost: 900 Sonatate: 1800 Viteza:6

Nivelul de tehnolagie: 4 Structuro produccloore: Factory

MISSILE TANK ore 0 orrnuro Gam subjlre dupa stondcrdele horkonniene. Nu intra in Faculluplei, deaarece rachelele cu core e 'echipot au 0 rezo [corte lunga de

ocjiune ~i sunt trirnise in solve de cote 8. Dureozo mult limp pono se relncercc,

Cost 1200 Sonatats: 1100 Wetci6

Nil/ellli de tehnalogie:.s Slruchno prcducotoore: Factory'

DEVASTATOR este.cal mol greu vehlcul, dar?i eel mai bine echipat otot cu orme, cOt ~i cu orm~.rc .. Are dolio arme puternlce cu plasma core dislTUg orice ormurq ~i 0 lurg]6 cu un lonsolor de rachele efi-

Cost: 1780 Sonotote: 5000 Vitezo: 1

Nivelul detehnologie:7

GUNSHIP se mi§ca mol lenf, dor ore 0 pfooteqie mal buna decal Ornitnopler-ul clreizilor, Trogecu rcchete fleghidate }i esle lolos~ In spedoi1mpof1iva u nitatilor izolote, Trebuie so 58 in\oorco 10 helipod penfru reTnc6rcare.

Cost: 1000 San5tale: 2bOO Viteza: 10 Nivelul de tehno- 109ie:5

Structuro produootoore: Hangar

AIR DEFENSE PLATFORM ese folosit penau prolecjio bozei Tunul cu core esle echipot S6 poole roti spre pozifia lncmlo, lui oerion, do r poole troge ~i asupra ~ntelor de 10 501. DeHCienta sa este vllezo mic6 dedeplasme.

Cost: 1500 Sonatore: 1200 Vltezo: 2

Nivelul de tehno-

CHEMICAL TROOPER are un proiector eu goz Qlrovitor de scurto dis1onJa. Ga:z:u~ produca pagube fufuror unitQlilor cere se afiG in raza so de r;'spandi~e_ Inkmteiia InamicQ va suferi cele mol mari pagube.

Cost 50 Senatote: 575 Yiteza:6

Nivelul de rehnologte: 1 Struc!iJfQ prOdliGotoore: Borrocks

M TROOPE-R este 0 unitate de infanterle core se mi~ca Ioorte repede. Sunt echlpoji cu un sofisticot oruncritor de rotihete care Ie permite sa ghideze rochetele spre vehltulele terestfe~l aerieDeoRate 10 dis10nta mare. ArmufO lor este lJ~Ob(a,

'Cost: 100 Senatote: 300 Vite;to: 4

Nivelul de tehndogie: :? Structuro producofoare: Barracks-

SAB01EUR este efitiei1t impolriYo vshieulelor, dGdiri!or ¥ infanteriel. Deloneazi'l 0 rnore inco(cilluro de explozjbil in momenful in Cafe Eljuilge in opropierea tintei. Produce pagube substaripole.

Cost: 150 Sonolete: 600 Vlleza: 6

NiveJul de tehnoloqie: 5 Structure produditoore: BarrC:lGk,sc

DUST SCOUT este un vehicul rapid ~ ech~

nisip pentru a aloco ufJltaple inornice in momenlui in core olung in drepJul lui. Vits'la lui tJe deploso re scade in momentul in care a fost onns,

Cost 350 Sah\'Jtore: 1 TOO Vrtezo: 14

Nive!ul de lehnalogie: 2 -Structuro procucetoore: Factory

lASER TANK are montoto pe turela a Qrma [oorte pwterniQ8, cere emlre (>w ffit.llta preci:tie 0 roz5ioser ~pre unltctec inamica. Esre eficientlmpolrlvo IJniti'iplor roplde si poate troge din mi~core.

Cost: 700

So [lQtate: 800 Yftez5: 12

Nivelul de tehnologie: 3 Structure producii\loore: Fa dory

APC-ul ordoslon este mal rapid ~i cu Q Ofmura moi u~ooro decot cel 01 ofrelzllor, Are un rnic lorrsctor de rochete ghidole pe rureJa, ceeo ce-t perrnire 56 intre In lupl6 ln limp ee se deploseozo. Daao este lovlt se mj~ca mult mol incet_

CQst900 Sonatote: 500 Vite2:tl': 10

Nivelul de tehnoloqie: 4 Struclura prcducoioore: Factory

KOBRA este eel mol greu "shieul arda'Sion. Tronsp:orlo un mare howitzer care h:age cu explczlbile potemlce. Are douo moduri de !rogere: eu tunul fix, osezot pe platforma, SOLI cu

el ridicaJ, f'Julandu-se roti dupO po~!la inomicului.

Cost 1200 $On6101e: 3000 Viteza:5

Nivelul de tehnoJogie: .1 Strucluro p(odl)catopre~ FoctOI)!

DEVIATOR se mi~ca foane repede ~j ore un lonsotor de rachete pentru distante salrte Lonsotorul ee oRo pe oturel6, permilandu-i sO trog61~ timp ce se deph(isazo. Are un diSc pozitiv de dtsperste a gozuJui lmpctrlyo propri ildr lJnij(;jl daca esle Idvit ormvo de ocesteo,

Cost: 120D S6r\Q!ale: 3000 Vitez5~5

Nivelul de tehno- 1 ogle: 5

EYE IN THE SKY este 0 unitole cericne core se mi~cc'i destul de jnGst ~j are pqJina atmura. Poole fi detormt osupro unei trille $I ejecreozo un scbetor cors poote II fobsi! Irnpolrivo dildfrilor lnornice.

Cost: 2000 ~anil.tote: 1750 Vitez6:S

Nivelul de tehnc- 1081e:5

Strucniro pr0ducOtoore:.Hongor

AA MINE este efe·cHv <;) cnini'J osrlcnd.

Cand o unitoie oeriona ina mica se aila in apropiere oceslelo explodeozo, trlmi!6nd in [or a Illcllrco!ura mortala de rochele AA

~i saga e pe Battle.net continua ...

AnUllreCUI, In vare, dupo tndelungi amonqri, Diablo II opcteo pe piaiGl. Anul ocesto, rot in VOfG, Blizzard Entertainment ne-o oferi) prirnul Expansion Set penlru jacul core onu] trecut 0 lost declo rot in revisto nooslro drept copodoperc anulu1. A~Q cum esre 9i lirese, toola lumeo osteoprc co acesl expansion so vino cu 0 serie de lrnbunotatiri core, in spiriful caraderistic echipei de 10 Blizzard, vo oduce nurnol bl1curii Ionllor seriei. Pe 16ngo obisnuitele mariri ale numo.ului de obiecte comune SOLI rcre cmplosote ;;i diversihcoree ocestoro, lord of Destruction oduce sio serie de noulali mcjore, Acesleo or fi cele do-

uo close noi, morlreo volurnului slosh·uluj, evolulio mercenqrilor onqcjojl, un nivel nou ~i, nu in ulfimul rand, posibilltoteo de a schlmbo rcpid lnIre doua selur] de qrrne.

Tot impotriva IIraulut

Cele dOUQ close noi sosile odato cu e-xpansion sel-o] se tncoclreczc in cloua cotagorli diferite. Asasinul este un luplotor speciolizot in orte rnorfile core se bozeozo pe lcrto so spirituala pentru o-si imbunoli'iti abililCi!ile. liniile sale de specializori sunl destul de cornplexe ~i oncehve, Tnsa 5kill-~rile sent mull prea coneclote infra ele, fapt ce poote obligQ jucalorul ~a-~i impro~tie preo mult punctele, Per onsamblu In50, Asosinul este un persono] intre mediu ~i bun, in hmctie de colilo!ile ~iind6rJireo jucoiorulul ofiatin spolele occslulc. Tn schlrnb, Druidul este de deporte unul dinlre cele mai plocute corocrere. Abilit6tile sale magics, coeziunea eu noturo ;;1 posibihroteo de osl schirrbo forma au creal din Druid un persono] super-puternic.

Dupo cum probobt ali observe! din cele

poveslile pona acum, loate rrodificorile dduse de lord of Desttucnon dfectedzQ strict gomeploy-ul, cu 0 singuro excep[ie: trecerea graficQ 10 rezolu)ia de 800x600 [miscore nu prea reu~rta, de al~el). 0 mul/ime de obiecte noi, ortefacte potente §i rnonsirl nol Ii a$teapta pe juca· lori lin special in noul nlvel], Aid a~ rernorco ocele charm-uri core, tinute in descqo, pol cduce banusuri svbstonpole lagravand intr-un fel crizo spoJiului disponibil in lnventory], Pe de alt6 porte cu cporut runele 'Care, inscrlpjionote pe obiecte [osernenl nesiemotelor] infr-o onumilo

Cine a comandat friptura la grlitar?

Review

J ~ J

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

J

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Echipam~nt din colectla de vara Lord of Destruction

ordine, vor declonso odevorcre monllestori de fOrjo magico. Deco invenrorv-ul persono.ulut cl'lntinuQ sa sufere, sfosh-ul ~i-a dubio! volurnul, fapt ce mal mull co sigur va insenina frunjile multar jucolori cc-e se vedeou obliga!i so-~i vanda oblecte extrern de valoroose doer din lipso de spoftu

La capitolullupleiar de 0 importanJa rno[oro sa rernorco ocum posibllifoteo de 0 schimbo intre douo stiluri olensive diferile prin interrnediu] unui hotkey. Fie co Irece de Ia long range Ia melee sou de 10 erma ~i sect la dual wield, juaotorul a scopot de cosmcrul alergotul~i ~i reecriporii ell 0 ~1(7ohto de rnonstri dupii el. Un ailol de nadelde vor pUI@a II acum $i mercenorii, Acesno vor puleo Ii echlpofi sou vindecof de colre iucotori, chior doco i~i vor postra liberloleo de octiune. Moi mull decot alat, vor ca~igo experiento ;;i vor evolua co orice alt persono] [ucnbil.Icr vestee ca ccesf rnercenari vor putea Ii hunsporto]i inlnt octele [oculu! a lost suficient6 pentru Co voluri de laude sa se reverse caire echlpo de 10 Blizzard.

Ce pot so mal spun? .. Daca nu s,-,l1leli fani oi serlei, s-or puteer s6 va plcco, Tn schimb, doco sun!eji fani Diablo, in nici un coz nu trebuie 56 rotafi ocest Exponston Set. Cine $'Iie, poole am osJstol 10 nostereo uno] nou Brood War.

Claude

LEVEL Date tehnice

Titlu:

Gsn:

ProducOtor:

Diablo II: Lord of Destruction Expansion .set

Blizzard Entertainme,nt

Sierro/Hovos loteractive MonosH Conimpex

TeL: 01·3302375

Precesor p·11 300 MHz

Memorie RAM: 64 MB

Distrjbuitor:

Oferlont:

Acoelerare 3D: minim 4 MB

LEVEL I Nota Review

Gralica:

Sune!:

Gameplay:

Fil"9lina:

Storyline:

MulfiR1oyer:

Impresie:

18/20 14/15 27/30 05/05 09/10 1Q/10 09/10

Septembrie 2001

Review

joeuri de sorgfnte penlnsclor-cizmico. ~i totu;;i, ulte co de prin zona Romei, de 10 campania

italiano Trecision. vine un joe core nu are legatura niei cu Caesar, nici cu Imperiul Roman si

niei eu Rena~lereo. Este un jac modern, international, cu persono]e americane ~i europene, de toole verstele $i de ombele sexe. Tooto

ocsosto corrbinojie cosrnopoiiro vine insotita de un olt element core face ell ochisorli jUcCI-

Austria din perspectlva italiana

Septembrie 2001

torwlui ctllid de censptrc]tl mandiole: 0 stroveche legenda de prin anii '50 [vreou so "pun 1650) care vorbesre despre existento unui gfUp de nemuritori core con due de olunci lumea pe toote plonurlle [rnllltor, economic, bancor, cultural etc.], Acesf 24 de nemurilari [core cum de i-o ~ venit ceasornicmului tocrnoi dlro oslo in t"fIinfe?) au cjuns in stereo de neposore lola de trecereo timpului cu ojulorul unui oporal in forma de pendul coneeput de un gsniu 01 secolului 01 XVII.lea, cunoscut neue sub pseudonimul de Walchmoker, geniu care a reusi!

50 descopere modolilotea de a face co ceosul interior 01 organi.<imului urnon so se opreosco ~i a.>tfel vloto vesnico sa se insloleze, Qefinitiv ~i indiferenl de problemsls de ordin ~ziologie ce pol oporeo Tn limp: lmpuscort, toieri, striviri, arderi etc. Pa 10 [urnotoleo [ocului ve] aveo plocuto surprizo de a constata, prin intermediul unui culscene- [reollzo: ell motorul grafic 01 iocului, co de oltlel ~i foote celelalte. inclusiv infro-ul], cum unul dintre nemuritori prime~je un glonfe in frunte ~i, spre stupoc-eo ososinilor, se scufura pujm, 5S aduno de pe podele

Darrel rscunoscand patul: ",Aha, deci tu al stat sub mine toata noaptea!"

Singurin curte 0 cauL. Unde e?

www.level.ro

~j pleoco cupo ueiga;;i. Dar risGsQ rno pierd Tn detolll inca neesenjlole, oso co m6 outosolvez lii vo scriu despre ...

II nuovo tempo

Quest-uri a jucal 10al13 lumeo, de mnd Iumea. De occco probobll lntraoqo lume $lle co, inli-un oserneneo joc, evenimenlele nu S8 petrecin mod firese, in vinuteo curgerii normale a timpului. inlr-uf'1 quest timpul treee in funcFe de ocjiuni.e juc6lorului. Un exemplu tipic penlru oso cevo or f] 0 sltuotte co oceeo in care p¢na' nu iei lampa de cristo] din camera de 10 etc], nu-sfiu-core persono] nu se opreste din pescuit sou nu lese din nu-~liu-ce camera. Ayem oiei de-a face cu un coz de succesiune eouzol elect pe bozo corelo se construiesc toate jocunle de c6utore/rezolllore de puzzle-uri, The Wafc:hmoker nu face obsolut deloc excepjie de 10 regula, bo chior se leaga strons cu scoci, banda odeziv<li, superglue ~i fr6nghie de eo ~i nu-i rnoi da drumul pona 10 final.

Esle evident co Watchmaker este legal de timp, Insa, fiind quest, nu poore evoluo in limp real. A;;o S8 face ci:l prcducotoru au gosil ingenioasa salulis de e leqo trecereo timpului de ocpuneo jucotorului [sou poote nu olot de ingenioasa, pentru co a existot si in cite [ocurl}. De cote on un puzzle important esle rezolvot, timpul mai ovo-iseczo GU cctevo rninulesl, desiqur, fenomenul esre cot se poate de vizibil prln lumino care se intensificD i apoi scade, ineel, ~i ~e dislpo intr-o naaple cu luminl slnguronee oprinse prin parc ~i cu fereslre luminale cold ~i rnisterios.

lucrurlle par a decurge csemonotor cu cele din Gabriel Knighf 31pe care inser nu am avul occzlo serl siudiez, ci door 50-1 v6d dlnspotele lui K'shu pe vrerneo cond juco 0;;0 cevo]. De lopt, intreg Watchmaker-ul pare 0 fi legat sfrons de jocul de 10 Sierra, prin grafiea, Win atmosfera, prin modul in core sunt reolizote si animate personajele Ide}! cei de 10 Treclsion

I

Review am.

I

____ ...,1

I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I

Saru' mana, d-na Anderson. Suni' aici pentru a descoperi ... stilul fluture lmpreuna cu dvs, I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I

Anderson: "Darrel, e-xpllca-mi. .. I Care a fost faza cu nevasta-mea la pisclna?" I

-----1 ....

Darrel, vre:1 sa? ... Victori.a, vrei sa?~ .. Va declar Mulder ~J Scully

.susjin sus ~i tore co ou s-ou insplrot din productii anterioore ole genu lui],

Pentru Q tpia articolul pan a in centro ;;1 a scoole sernlnlele negre ;;i esentlole din miezul

rosu, zemos 01 atmosferei speciole pe care reu~e~te sa 0 degajB jocul italian, va voi spun€! co The WOlchmokereste un quest fipic, dar produs 7n conlorrmlote cu ,.Ie9ile" producjiei de [o-

curi din ultimo vrerne, odico necesitc accelerore 3D [nu mare Iuc.ru, dor rolusi GeFor-Yood-

Rivo sunt recornondcblle: lnsofite deun proce-

sor core merge inca faro carje, penlru a va putea bucuro de 0 rezoloje satisfOcCitaare).

Spun oslo pentru co ma simi obligot so privesc Walcnmbker ~i dln perspecfivo groficii ... in Hne, 'lad co pntirnn divagaliei [interesorre, de (Mel)

se strdduiesre sl'l se instoleze, oso ca. ma inforc 10 sombur!l mei esenliali $i v6 spun co Darrel Boone ~i Viclorio Conroy sunt personojele principale, pe core Ie ve] vedea, insQ~ §i explocto pe tot porcursul jocului.

Cuplul nosru [core lmi aduce aminle de 0 sceno ontologica a vielii mele, cond intH) secro de oboseolc, drsculorn cu un prieten de-al meu de Mully ~i Sculder ... ) este a producl'e ad hoc,

rezultat 01 cornbinojet dintle Wl geniu al Scotland Yordulul (EI, un lipincrezPtoJ ~I direct, genul care- prefeta elestele pennu rnosele cariote in delrimentul oilalgezicelor, speciclizct ln paranor-

rnalitatea unel lumi core nu e norrnc'o nici in limitele firescului, ce so mai vorblrn de porefiresc) §i a g'enilClla oV8coio ornericone lEa, frumoose, misrertooso - mocor de drogul [oculul, cuminte, rojonclo, specrclizoto in Ivcrurile [ala de core Boone este parolel - in principal finelea obordorf problemelor, subtilltoteo }i diplo-

mGltia - de aceea exfsta situojii in cars door Vlctorlo poote discuta cu un persono], Darrel fiind prea ,pe sleoo" pentru a Ii §I diplomat). Cei

doi sun! cdunoli in mtez de noapte in incinta unui birou luminat de 0 lamp6 slinghera pentru

a Ii se pune in spole sclvoreo lumii In termen

Septembrie 2001

Review

Jocul merge graul, Victoria m·a: :parasit. ml-e sete ...

de 24 de are. Am stat trernurond ~i scapand toote floricelele de porurnb pe [os din couza ernojiel pe porcursul intregului intra, dupa core am introtln mijlocul ocjiuniL odic6 om inCeICO!, prin eforturi susjinute, sa pricep taste, poveste, context etc. Intr-unfinol m-om lornurit pe deplin §i, evident, m-orn lndrogostit de Walchmakel. La a doua vedere,

Austria? lor in Austria?

Cate joeuri §tiF voi co se petree in Austrio?

Mie unuio no-rm vine nici unul in minle. The Watchmaker rn-o lrirnis exact ocolo, moi precis in lnima Alpilor, voro, dirnineoto. inlr-un castel medieval dar complel recondijlonot. Acesto esle deeorul ereat de T recision pentru ovenluro. Scapul este eel pe core vi-I spuneam eu cotevo paragrofe §i doua pouze de reclorne in urm6: Darrel ~f Victoria trebule so goseosco Tn ocest costel un olspozmv in form6 de pendul, care este couror ~i de 0 mana de oventurieri, de oltfel destul de bine orqonizo] $i c6ulati de CIA, care vor sO devina nemuritori. In fine, doco nemurirea or fi sinqurul lucru care i-or inlereso, jocul nu Of mai fl oporut. Problema esre co mlroctoru cu pricino s-ou ganditca, docc tot e

sa faca un lucru otot de series, mocor sa troga taote Ioloosele postbile, odico 56 puna mana ~j pe controlul integral ol lurnu, de care urmeozo sa·i deposedeze pe primii 24 de nemuri tori. Desiqur, tolul trebuie 56 aiba loc1ntr-o singur6 zi, ceo in core Darrel ~i Victoriosunt trimist, dis-de-dirnineotc, in Ausirio.

Scriam in Review Special, 10 Outcos/; (de~i in alti fermeni) despre curbo abrupfo de invoIore $1 de salisfocjiile pe core )i Ie do joeul odottU ce I-oi ,.1rwatat" - voeobulor, structuro geogmlico, credinje, AI. in Walchmakernu e vorbo de oserneneo eomplexitate [copodopera rornone capodoper6 ~i The Watchmqker nu e Outcast), dar mocor overn de-c face din nou cu un joe european, duoo producjio belgiano, ~i oslo rno face s6 mo slrnl oarecum in exces de mand"ie contnenlolc, In Watch· makerjucatorul ore de invotat desiul de purine luerun ~i Q poore face destul de. repede. Tn primul rend am fosf nevail (~i eu core eredeam

co locurile lin de timp liber ~i de reloxorel] so ajung so cunosc intim structuro castelulul, core nu este printre eele mai facile, cu toale cotloo nele, beciurile ~i funelele sale. Trecision ofirmo co a angaja! un orhitect care a fost foc\lt responsobil cu concepereo unel dadiri vechi-mo-

Saracie lucie ... a-nceput lumea sa doarma prin piramide, Jablrinturi, capeane cu nisip.

Septembrie 2001

Sunt gradinar pezona §'I' Sanchez ml se spune

derne cot 5e poole de verldtce. Din pundul de vedere 01 unui neinitiatln eseRta .orhiteclurii (de~i am studiot inteos lo scoclo Bridge BUi/dell. castelul din Wafc:hmokeresie reollzot prolesionol, liresc, organiC chior. Etajele sun! eccesibile pe seori sou CU unu] din eels douo hltun (~nul de serviciu ~i ollul penhu invitapl. lor gradino din [ur da dovoda de un simi estetlc [ccrte bine definit (de~i niei piscino nu Grat6 r6u, bo dimpolrivo,. lor 10 etc] 58 pooteooservo '0 [ccrte lucroro 5016 privo.ta de aerobic 9i fllness, cu oglindo, panorama olpino ~i tot .tocornu!" de fiorel. Birourile, cornerale ~i mobllierul sunl in concordonjo cu shlul AecOTei p6rJi 0 costeiului: dcco, de pilda, vizltoji biroullui Anderson, supervlzorul costelului ~i morioneto nernurilorilor, vetl constoto col de neccniortobiie ~i sfilote pot fl fotolide de piele si aluminiu ~i cal de respingotor de otragat.oare pol fi operels de art6 din metal ~istid6; doc6 ins6 vejll-acB a vizilo

I;;i sigur 0 veji face, pentru co al~el nu veti termino [ocul] oripii vecht a costelulul, unde fotul este p6strat inlact ~i nemodernizat, veji aveo ocazia so vedef cornere cu bibhoteco $i ~€7 mineu, un observator astronomic, mici colturi cochete cu viuine, m6su!e de looleto $i oglinzi de crista I In core perscnojele se reHecla in limp

Cu fata Ja u~a - un film de Serglu ... Boone

www.level.ro

real. Pesiguf/ tatul este .3 D, insa rrcdu in care cu oles/p~lul produG:atorii so cpltce uneletexturi nu este din eele moi ferieite.

Cees de mare ... trecizie

Nu va O$teptati (;.0 puzzle-urile din Walch· maker s6 lie exceslv de diHdle. Dirnpotrivd, uncorl sunl chior preo evidente, ceeo ce nu loce blnc laturii de quest 6 [ocului, Existaln sehrnb 0 serie de elernerre core contribuie· foorte mult 10 lnlenslhcoreo ploceru de a evolua in Watchmaker. Trecision a rezolvo: una din marile probleme ale [ocurilor in care evolueozo concomitant douo sou mol mulle perso. no]e, Qe.~i iuc01arul nu poote sa~ conlroleze pe Darrel ~ pe Victoria slmulton, totusl ii va putea )01051' pe orncndol. Sifuatiile concrete in Cafe se in16mplo cso ceva sunt oesl1)1 de rore. De exernplu, am oiuns, in drmneoto zilel [oculu', intr-un puncl in core oveorn nevoie so obtin cevo Gore oportlneo buc6tmului castelului. Solujia a fastdeslul de ingeniooso §i rotusi evidenio: in timp ce Darrein serveo 0 porfie de Yin vechi bunului ~i naivului preparotor culinor, fost rnor'nor ~i deci legat printr-a str6n'5a~i indelun§ata prietenie de oblectul prelung, user de menieulci, semitransparent ~i cu dop core se nurneste ,slida" (nume dot prinlr-o regrelabilo moore in Iocul celut de .butoi" sou mocor ,domigeona"). oscdor, in llmp ce Darrel ii plegateste sorrnonulut dozo de mohmureola molinola, Victoria i~i Iolosests finejea tipico sexului in$elator $i usor strecuralnic, clcturi de lunga experient6 cu lumea lnhocjionclc, pentru 0 suslroge din lncinto bucalariei oblecu mult r6vnil [core poree 10 rnornenful respecnv rezolvoreo tuturar problemelor dar, oso cum se intampla in mai foote quesf-urile. n-a facutTn eele din urrno decal sa tncolceosco ~i moi rou lucrurile).

Com esc or ora to una din siluotllle tipice de "cooperare" cu care se loudc producctorf 10 0110 or Ii ceo In care Victoria trage de a mo-neta ~i Darrel confribuie ~i ella deblocarea situojiei ccmporiondo-se co un cdevorot cavaler,fie ilnpingand cu umerii un perete, fie intrand Infr-o copcono de nisip, fie patrunz6nd lntr-un lobuint o carui intrare se inchide in urrno lui elc. - principal este co el broveozo inlsldeauna §i i?i scoale 10 iveolo desiul de frecvent coliii rnisopini], De fopt, cooperarea oslo este mai mull prof in ocni decot cevo util ln odeV6rotul sens 01 cuvontului, dar existo ~i a lalura cu adevoral folositoare - uhlizcreo cornuno a inventory-urilorcelordouo personoje. Asia Tnseomno co doco, de pildo, Dorrel ob)ine un obiect ne.cesar continuorii pliine de succes a jocului, Victorio nu Irebu!e 50-1 ia in braje penlru 0-1 convinge 56-i dea obiecrul cu pricina I~i mai lasaraluziile, OK8) Cu simple ~i pu)ine apasari de losla ~i mouse, obiectele difllnventory-ul

Review

II@3- I

I

I

I

I

I

)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

unuia dinlre personoje pot fi transferate instanlaneu in eel al celuilalt perscne], faro a fl nevoie ~lci rnecor so fie cdus! 1n ccseosi incopete [os'o cu condilto co Victoria ~1 Darrel sa se of Ie in locuri occesibile fora prea multe scari, tunele, calarari etc.1ntre cei dOi) Si cvonto[ele de gameploy nu se oprese aid - un lucru foarte bun este dlsporlfto complete a interferei de pe ecrcrr in afara de mouse, nimlc oltcevo nu olecteozo ccrnpol vizuol, Use ~i Talk sunl opliuni core opor lnterocnv, cond este cazuL Oricum, nici acest lucru nu mai este 0 noutale 1n induslrie, a~o co prefer 56-1 tree la .necesore" decat 10 .plusur!".

To: aici merila omintita ~i posibilitcteo de a Irece la 0 perspectlvo de persoano I, penfru a privi moi indeoproape obiectele }i locojille (aid [ocul prime~te 0 bulin6 ravorabila penlru realism).

Dupe cum aminteom mai devreme, puzzle-urile nu sunt un ex.emplu de dificultote sparita ~i encriptore, dar e necesor co jucatorul so aiba un IQ cal de c6t deosupre nlvelului rofulel batrociene pentru a evolua occeplobilln Watchmaker. Chei penlru deschis u$l, sange penfru conhrrnoreo unor 5uperstijii, prof ~i monezi penIru declonsoreo un or mecanisme cu lalere ~i greutoji s.o.rn.d. - com a~o arata probele de inteligenfa de care e~li nevoit 56 dol covodc daeo te rnoclno curiozitotea so vezi cum S6 termino toata tevotura din Watchmaker.

MuziCQ ~1 sunetul sunt ... Atal. Nimic fenarnencl, nlrnlc lerifionl, nimic care s5 tina iucatowl cu ode'iJoratin suspons Imuzica devine chior agasantala un moment dOl, chiar dacol spunea K'shu, seamana leit cu ceo din Gabriel K(li9ht1). Dupo un limp poti foarfe bine fie s6 tai sunetul in boxe, fie ~C\ lalfirul vietii celar ca-

Hoi cu femeie - arta trecisll

reau campus a muztco otal de monotone, repetiliva, plolonoto si distrugaloore de sirn] estelic Ib care nu contribute deloc nici on.mono personojelcr, despre core 58 poole spune c6 crete occeptobil c6nd se mi~cO Tn pas de plirnbore, dar in clipo in care incep sa dea norma la vitezo/rezistenla prin curteo castelului, po] jura co au murit ~i co cinevo Ii tragede rnoini ji de picioare cu simi, ate, guJe sou olte osemenea mijlooce de control 10 disl0nja, rezultatul fiind 0 ridicola olergo!uro Isapon6 - un fel de Noopteo MorjilorVii dat pe fast-forward).

Presupun co mi-a moi rorncs sa dlscut despre multiplayer, dar, dat fiind co Watchmaker nu prea pore so aiba oso Ide;;i am studiat meniul principal de nenurncrole ort, m-am chlnuit degeaba s6 desccoor care din optiunile Play the Game, Lood a Game fi eXIT e cea de fT1ultiplayer ... AsIa e, mai caull) inchetarticolulaicl ~i v6: recamand lonrsi s6 incerca~ ocest icc cu ceasuri, castel §i intrigo [cevo com rosu!lolii) de X-Files.

Mike

Tillu:

Gem

Date tehnice

The WCffchmoker

Accelerare 3D: minim 8 MB

Nota Review

Grafleo: ,16/20
SUnel: 09/15 r •.
Gameploy: 23,(30 ' ~
Feeling: 03/05 .74%1
Sto.ryline: 16/20 ~.f."
Impresie: 07/10 I

I r~

Septembrie 2001

I

: I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ,

I

I j

] Deck-uri, lcsere si romentism .... I

I

I

I I I I I I I

I mull de 0101 nici nu-rni doreom sa Dud. Cu des-

I lui d§3 mulls dificultoli mi-om lndreplot novo,

model 76, corre volvo ca iAcepuse sO sa desI chide special ~entru min/l. inointe de a porco

I pe slnqurul loc r.omBS hber, nu m-orn pulut ob-

I Jine so flU remorc similitudinil&djntredocuri si un I ocvoriu irnens

I

Review

N lei nu mal ~tiLJ de cal limp ratOcesc bezmetic prin spotiul redocjiei eu nQVO ovoriot6 ~i instrurnenlele de

novigolie distruse, Pierdusem dernult mice spec ronto de a moi oiunge undevo, oriunde or A

Dee I undevo, c;and pe radar mi-o oporut Sto~o Spotiola Birow S_ Cu ultimele rezerve de energie ornluo: legalUrb eu Stotio. Dupo 0 serie de

porolturt ~i scorl61eli In difu",oore s-o ouzil 0 voce scovc .~i roboflco ee 1m! ura bun venit. Moi

Stotio Spatiala

Fie co imi placea SOu nuerorr nevoi! sa

ramon pe oceostc slorie ceva vrerne. Nova meq s-o inca pOJon at s6 romano slriealo, lor eu

m-om vi'Jzut obligot sQ,mi coul de lucru pentru a reu~i sa "trang bani p.entru U~ nou vehlcul, inainte de toot.e ocesteo oveorn nevoie In56 de pUfino rsloxors. Mi-am lual lucrurile psrsonole si m-orn lndreplot caire punleo utililoril. Primulloc vizilol

adoti'J ojuns oicl a fo,1 LavQlron-ul- r-irnic nu 5e ccmporo cu viota VQzutiJ dupe un du~ bun. Aiel

om intra in'c:onloct pentru primo data eu populafia ecestei stolii orbltGle, destul de pes/rita

docc imi perrnte] ",cest epitef, Cred q'l om reo cunoseutoici eel pujinzece rose dinlre core uneIe 18-'Om moiinl6lnil1n eoldfariils rnele, pe eond

de allele nicl mocor nu $liam co axisla. in generol, locuitoriisleljiei pcreou multumiji, iar eei nou 50sifi erouchior cuprin~i de enluziasmul viepi de oicl, Se pore co acel comondont 01 Maliei, UJl oorecore Claude, venit de pe 0 pion eta. foorte indepiirtato nwmiti'i Terre, focea 0 Ireobo bunieic6 pe aiei. La dusur! am ovutocozrc sO cunose ~n balron * ....... + co re se 16uda co a avu! ocazia chior sil se irnpriereneaseo cw aces! Claude inca din prtmele zile cond a prelual conducereo sta~ei, Curios, dar $i un pic circumspect, l-om rugal 50-mi spuno povesteo ocestel leg6turi. Bt'itrtinul a occepic: bucuros cu condipn so~ fcc clnste eu a halbi:i de 5ch10558ol. Am ie$il irnpreuna de 10 duam, ln50 ne-om desp6~it repede, el lndrepkrndu-se spre Din8'O-Mai pentru 0 gustore fugaro, iar eu cafre Berth penlru un pui desomn,

Septembrie 2001

www .. level.ro

Punreo 2

Cond m-orn lrezit ~j rni-orn oruncot pnvtren pe Chronometer-ul de pe perete nu-mi veneo so cred calde mult'dormi&em_ M-am 1mbraGClt ra.fld~~ efecliv am Iva 1'0 lafuge deoorece mol cveorn Ioorte putin limp pand 10 Int61hlr6o din bar, Un Securily Droid rni-o indiGO! un teleportor prin core ppteam ojunge ropid pe Punteo 2, csoln care erou ndunote tonte formele de dlvertsment de pe aceasfti statie. Ciudotb ifi1porlice, dor'docQ e e!icienta r-em de ce SGfGomenlez. lrnedtot ce am ojons, pe punteo 2 moo izbil difer0f3nto de atmosfera dintre Puntec 1 [ceo utililaro, unde ~inlele-erau sertcose, cencen'Irate, se ml~cou rapid eu s~opjJri preci)sei i cceoslo iJnde dorrr.eo un-dezm6t total. N--qill pre,o ovwt eli limp sO admir peisajwl oriccl de flitor8sc cirfr fostfiindc:'O tocrnol am .zOrit Dorul

~i m-orn indreptot rapid Gatfe el. Batranul

H H * era ocala dejo, o;;leptandu-ma 100 masosinguralice" M..am o~e_zal lange el nu 7naiAI;;!,a cons!alcoFllit1;]iea impre~i<l!ntmlq de Sc:hlossgal pe core batranul porea SQ 0 fi dol gala deio, iwdecond dupa numarul de pohote de pe mosa.. I-<:Im fecut semn Slrenei de 10 bar SG mol aduco' un rand, dupo care m-orn lnlors catre compo nionu I meu. C(,I'a foro.cetrada mul- 10 emQjie a lnceput 0;9.0 Ie so-m povcstccsco. Aso am ·aflot ci!! In urmo cu mull limp Iusese miner pe unoste'cid din oproptsre. Tocrnoi se d6duse In hmcjiune ocacsto stalie spctlolo $i moi multo flersonolilaji se luptou pentru 0 0 conduce. Printre oce,sleQ se .alla ~i Cloude, un persono] pri'lil cu suspiciune ~i despre care nimerll nu stto absolut nlmlc. Tocmo: pentru a-I discredito, ofidalit01ile l-ou lnsardnot pe oceslo sO ccnshuinscd pe stolie 0 002:0 pentru rninerl, ~tjind din start cat de.ogresivi;;i greu de mulrumit sunt ocesno Spresurprinderee tuturor, indu.siv 0 rnlner.[or, Cloudos-o dcscureo: de mmuna reVsind Intr-un timp seurt"sa cbnstruiosco 10. Uri pre] aproape de nirnic obsolu' tot ceeo ce minerii oveou nevoie,

Moi rnu It decal alat, Claude a ojeri t solor i generaose pentru eei care doreou s6 lucreze pennu el, molv pentru core b6tranul rneu interlocutor a ~i p'arersit vecheo rneserie pe~tru d se tnrelo in garos personclc a licierulu!. Niti nu d cpucot so S€ bucure de succes ;>i a nOIJO in-

Review

I ID!DI I

I

I

[

[

[

I

[

[

I

I

[

I

I

[

[

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

j

[

I

I

I

[

I

I

[

[

I

[

I

I

I

[

[

Eu ...

c&d €.Ci vo lntrebati dne sunt, de ociJwt Qid~~ ce dor.esc? Grele inlrebari, dar nu vrecu iJ ma plerd In ceoja Univ8rwlui h'lJO sa vo spun catevq euvinle despre mine.

NumeJe meu este 8(10[[ ~fvjn de f'1e J<;linQov - Glplonet<5 de~8r'idi §i o;;pro din &istemul GOL D~~ sunt un ovenn.rter, nu pot .50 met loud cu VTe@) infractfune tOmis.G, nic!

Sta~i lini§.titi <leeas,t.a nu este 0 oglinda

sarcinore a venit de 10 Cornondornen'u G-ener- 0.1 ~i onums oceeo de a conslrui ~i intre!ins un spital penlru ConfederoJia Grey~or. Din nou 5-0- deseorcct cu succes, in pohdo deselor vizlte ale inspeclorilor, osfel Tncot medicf Grey

mator cuo am~nda pen ru depa~ir.eQ vitezei gcilactice. ExhtQ. in .chImp, OIS)UO [ucruri in yiara osto pentru care (jI} ~ dtspus ~O [oc ap~QQPS Blrks. Sun! un avid co I eclio nor de mQd~l~ 3D repreZc8l1tona reptileJi accept oricQnd ell foarle more pllk:ele<l pr-ovocare 10 un duel cu ooeii laser. ~lftrVei - co-o filmul Glo cu o!:Jrwon Kenabi.

ojun,seserq so se luple Intre ei pefltru p objine un pest in spilallJllui. Coo porurrezd, 51; pare co pe aceosla stolte Hecare.rasa are un SGOp precis, fiind angajoJi door pentru ccele rneserf in care exceleozri.

Grey erou rnedicl, K-asvogorienii emu excelenF luprEilcri, co ~6 dou door cctcvo exernple. Dupe fiec.are misiune Tndeplinjla cu succes allele noi sass-au de lo Camandament ~i de flecore dotb erou duse 10 sf6f~it cu sueces Tn pohdo tufuror piedkilorc

Tn timp, Cloudssi-o fdcu! c6jivo prieleni Ioorte puternid (de exemplu un diploma!, 01 ccrui nume nu il dow din moti'le de securirote, pe tare l-d solvcl de 10 rnoorte] ~i eu aiufbrul lor a reusit sa-~i elimine rivolii, toii trei, unul c6te unul, pana aromas singur 10 conducere,

I

--------------------------T---

Septembne 2001 •• m·' ••••

Review

Un comerclant care sUi cam prost cu studiul pletel

o stc]ie de vis

De otunci au lnceput so se voclO schimbari mojore in viojc ccestet stctii orbltcle, Pe punteo utililora au lncepulsa cporo fol moi multe fabrici, spltole, inchisori, reciclorcore ... lot rnoi mulls 10' curi de rnuncu ou oporut, lor Populo/ia stojlei a inceput so creosco vertiginos. lrnedlot a inceput sa sa umple iii Punteo 2, ceo de divenisrnent, Un bardel ocala, un hotel dincoace, rnogozlne de toote felurile. lor locuilorii au aprecial toate oceste eforturi. Nu zlc, au fast ~i problema, s.condolagii SDU instigatori oporond de peste tot, au fosl ~I cotostrole nalurale, si otacuri rr onslruocse $i soboto]e. dar s-o trecut cu binepeste toote acesteo. Niinic din eele enumerate

mal sus nu a pus mai multe probleme ocrninlsIratiei co evocuoreo resturilor rnenojere, Reciclotoorele ~i contoinerele de obio Ioceou faja ovolcnsel de gunoaie, moi oles de cond s-o dot In funcliune puntea de divertisment, Droizii de abo mai prictdeou so stronga resturlls aruncote peste 101, nrnpul lor decicot consrrucjiilor dirninucndu-se ccnsiderobil ~i otunci co osoJvore 5-0 deschls ~i puntso 3, prin care va Irebui

sa lrec neoporall'lloi larziu, Acolo este Biadeck-ul, un sirnulotor virtual ce tnceorcc so recreeze canditiile nolurole de pe plonetele vizitatorilor.O more parte a populojiel ~~o gaSit reloxarea plimbondu-se in lini;;te prin locuri cat de cat familiars, Biodeck-ul este 0 invenjie rninunolo, cu eo Claude reusind so rid ice munp ;;i sCi creeze oeeone printr-o oposore de buton. Puleo reglaumiditatea ~i chior temperatura, jonglond cu condi~ile clirnoterice dupo poho inimii.

L-am lasal pe balron singur tn reveriile sale, decis so lor: 0 viziti'l Biodeck-ului. inointe de a pleco, rni-c rnoi dot un slat. S6 am grija ce fac cot stav pe stcne, fiindca Claude depne

Nu, nu este un cactus. Doar un mic dispozitiv energetic

Septembrie 2001

dosmele tuturor celor core se afla pe stdHe si va ~ti orice miscore am facut. Din cand in cond, 58 PQa e vedea prin mtertorul slanei circulond un object ciudot core pore sa urrnoreosco DClivitalea stojiei. Locuitorii spun eo acelo esle Ochiullui Cloude, pe care door elll poole stQpani [nu l-orn vazuL dar din povesfiri pare sO' fie un dispozitiv destul de greu de mcnevror, dor care, odala ce le-ai obisnult cv monevrele, lfi va fi extrem de unl], Tn drumul meu spre Biodeck am ovul ocazio so asist 10 construcno unul loborotor nou. Nici nu ml-o venit sa cred cot de usor se face lotul aici pe stcfie. Pur ~i sirnplu 0 lada connnond plonurile construchel a fast leleportota pe punte, a fosl deschlso (ilg~t click),

;Permite~ d raportezl Inamicul afost anihilat

dupa core a fast desernnetc zona In care so fie consfrulto. Pe un eeron mare am vazul opoi toate ulililarele necesare loboratorului (slajii de analiza, birourl de lucru etc.] core emu apoi oraniate unul cote unul ln Interiorul zonei ornenojote, in final, ccnd se dodeo undo verde consfruqiel, droizii se repezeau ~i in met pujin de cinci minute laborotorul era func~onQI, lor sovanlul dublu-copllot se ~i lndrepto spra locul de munce.

Mi-a p6rutfaarle rou cO; a trebulrso porosese pona 10 urrno ocecsto stotie, dar mi s-o ivit '0 ocozie nesperoto 9i m-orn facul cu a nova closo I. Din ccnd Tn ccnd, un negustor ancora 16ngo bozo spatiala pentru mici t6rguleli cu Claude.

Nimic nu se compara cu un pui de somn.

Sincer, nu ;;tiu cum reusecoce] nequslor sa suproviejuiosco, dar vindea 10 niste prelurl de nimit in limp ce cumpcrctorile il usturou series 10 buzunor. Din cote om inreles, veneo 10 cceosto bozo de faorte multo vreme ';;i de necore doto prelurile cu care vindeosou eumporo erau neschimbole. Ce bins cooici in spoJiu nu s-o descoperit inflopa. Oncurn, nu mal conieozo, acum ma indrept spre plonetc mea mulHubito, dar cu siguront6 vol mai oterizc pe oceosro stope spa~olc'i_ Este lnfr-odevcr 0 realizare excepponolo.

Claude

LEVEL Date ten nice

Titlu: $en:

Prcduenror:

Distrlbultor:

Olerlonl:

Slartopio bui.td~

MU€KY Foot Proauction Bdos Interactive 'Monasi! Conimpex Tel.: 01-3302375

www.level.ro

TI-AI DGRIT fNTOT,OEAUNA INT-ER'NET .DUPA CHIPUL ';II ASE:MANAREA 1'A1 AI MAR~ NORoe; Dl': CURAND, T'OATE SERVICIILE INTERNET SUI'IT ADAPT.ATE SPECIAL PENTRU TINE. PRIN

RDS LINK. ANUNTA-TI PRJETENI!: RDS LINK ESTE UN lNTERI'iIET CUM N·AI MAl FOLOS]l PAN A, "'CUM, ESTE U§OR DE AGCESAT, 'SE MI,§CA REPEDE, ESTE STABIL §I SIGUR, POTI ALEGE:

• YRE! aOAR CONT DE MAIL? ESTEALTAU, MAIL LINK ITI ASI,G.Uf!A 10 M:6 SPATIU PE'SERVERUL NOSTRU ;>:1 cOSTA DOAR 3$ PE LUNA,

VREI UN r=rc M,tI1 MULl' DEC;s,T DOAR EMA!L7 EASY LINK (ABONAMENT DE 4$ PE LUNA.) 7TI DA iN PLUS I 5 ORE DE NAY1GARE WEB,

IF PL.ACE INTERNE,TUL NOAPTE,A?' IA-TI NI(;HT LINK, INTE'RNETI,lL ESTE AL TAu, CU TRAFIC NELIMITA"T, DE LA, 7SEARA LA 7 DJMINEATA §I CO~>TA DOAR 5$/LUNA (CONTUL DE MAIL ESTE INCLUS),

• ITI TREBUIE MAl MULTl ITI TREBU,IE TOT INTERNETUL7 E AL 'TAU: AB,ONAMENTUL POWER LINK tNSEAMI'lA TRAFIC N,ELIM'ITAT, CONT .DEMAIL §I SUS'DOMEN IU PE SITE-UL NOSTRU,

CONEXJUNILE EASY LINK, NIG,HT LINK -§II POWER LINK au-rr DISpoNIBLLE 91 S\..IB FORMA DE CARTELI': DE 0 LUNA, IN P",-US, TDATE ABDNAME.NTELE §I CARTELE': RDS LINK AU

ATA§A"T UN CD-ROM GRATUIT DE DIVERTISMI':NT, ANUNTA-TI PRIETENII §I NU TE GRABI: AVEM DE$TULE INTE:RNETURI §I, ORICUM, DAM C;.3.TE UNUL, SA

A,.IUNGA LA TOTI,

"OA, AI 'CITIT 'SINE: INTERNETUL ESTE AL T"U "'_CUM §I PE!"TRU TOTD,EAUNA_ DETA.LII, PE SITe:-UL WWW.R05LINK.RO S..;U """' PRIJ~T~NII T~l OE'-..JA- A90NAT1 ~ RDS LINK

p ~_ N

ARAD 05712'2820 I: BlICUR£'ill 01/.30 I 0675, BRA:;iOY 056/474 I 35, GLU.J 064/436646,

CONSrANTA 0 .. 1/6",399,.2<>, CRAIOVA 05 I I" 1557"', IA§I 03"/26"068; ORADEA 059' .... 7282: "LOIE!iTl 0 .. "" 96'4g.3:

SIB1U 059/2 10 I I a: SlAnNA 04"/43960 7~ TIMI $OARA 056/200 I 00

Review

II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Septembrie .2001

intunericu.1 ne cuprinde ... din nou

Una dintre cele mai cuncscure ($1 mal terilionle] serii de jocuri revine In odu olltote cu un nou episod. Au trecul de-

mult vremurile ccnd Alone in the Dark definea pentru prima oorc jocurile horror. Sunt cernult apuse timpurile in core primele episoode die seriei stobilecu un nou standard in domeniul graficii ~i impresionau gomerli de pretunndeni, Astozl 1llsa, seria care [-0 facut celebre pe Bruno Bonell ~i a lonsot firma Infogrames esle eel mol odesen pr/vita co 0 replica [a superbul Resident Evil, muir mol cunoscutul joe de pe

Se pore co Brono a inleles co viitorul iocurilor de acesl gen esle roz mai ales pe aile platforme decot PC~i oso se face CO ulJimul [oc din serle, The New Nightmare, si-o faeul oporlno concomitent pe Dreamcast, Playsfalion 1 $1 2, GomeBoy Color ~i Pc. incercand so p08treze ocsaost atmosfera spedfieo seriei, dar imprumut'l5nd moi multe elemente din serio Resident Evil, Alone in the Dark: The New Nighlmare incearc:6 pentru ultimo ooro [desl nu se ~ie niciodat5) so ne bage in sperief ~i so ne umple de sodoore., Reu~e~te?

Alo! Cine a sfins lumina?!

Edward Camby lin ediJia modificota §i oorecvm imbunatatita". cu pletele in vcnl, oducand un pic din profil cu renegatul Lorenzo) aHa CQ unul dinlre eei mai bunl prieteni ai soio losl ucisln condilii ciudote pe 0 insula inveluile de mister. los6nd orosul zbuciumotin urmo, Ed· ward se decidesl:l perneosco 0 invesfigo/ie pe cant propriu pe terifionla insula. LVi i se va

www.level.ro

cloture Aline Cedroc, un h,1 de Scully cu inclinOlli orheoloqice, pornn'6 so ofle $i eo niscnivo faspunsuri pe aceea~i inswlo.

Avionul core ii doceo pe eel doi pe £hodow lslcnd esre otaeof de 0 creafUTO mistertcoso care bag6 spolrno Tn eei 3 pmageri [pilotul, Edwo'rd ~i Alinel ~i ghearele in luzeldjul eviorului. fgloS]lid eele doua perosute exlslente ~i lasandu~ pe pilot sa se descurce .curnvo", eel doi scope de furio monstrulu! nomoi pentru a se trezi, lnlr-un hno] pe Shadow Island, tncerccnd s6 SC:9pe cu viola din 9heQfel~ diversilor zornbie, cOini eulanosiQ')i ~i alte creoturi ole popjii.

PO!i olege s6 [ocl ori cu Cornbyor cu Aline, dupa cum preferl. Dlferenta dintre cel dai este di, in timp oe [ocul eu Edward se bezsozo mol mull pe implJ.$cotdiver:~i locotori oi insuleisi nioi putin pe.puzzle-uri, eel care 0 vor alege ps Aline vor oveo 10 dispozi)ie mol pujina pulere de·foe (dar ~i rriol pujini rnonstri] $1 cevo moi multe puzzle-on.

JGl<;:ul estl; un horror clc sic, chier un pic pr.eo ase[JlonOlor cu celelohe [ocuri de aceIo~i gEm [chior om ohservotcc majoritotoo [ocurllor horror lind sa rneorqo pe ocelcsi gameploy, cceeosi gra~c6, cceeosi inlerfGl/o etc.]. Vel ovec (limp de-3 CD-IJril de luptot cu closicf zombie ~i alte rnonstruozitati ce asp/lola titlul de .ccrne

de tun" [respectiv shotgun) ;>i va Irebui sa urrnezi firul epic 01 povestii (pre~oral cu rnulre, multe puzzleuri) pona cand roul vo Ii extermi-

not complet ~i ins.ula vn puteo deveni din nou 0 atrm:!ie Ii;lrisric6, mol a8V0 cc Drocula Land.

Povested§i almosfera [ocului in general sunt imbucwrator de terilionte, chior daca se merge pe oceeosi ;;:i oceeosl idee. Cum om mai zis de atalea ori, de frico nn se satvra ornul nidodotq, oso co [ccu 58 vo dovedi alrogator ruoi cles pentru fan.ii ~.eriei $'i ai j~curilor deocesr gen.

Gameploy-ul este unul dasic pentru jocurile horror. Singura lnovojie ramona faptul ca pOjiolese dOUG personaje diferile ~i pan mael 50 teavenlurezi prin dOUG povestlri oorecum diterile. Este totu~i knbucurotor 50 vezi co eei de 10 Infogrames Gill intercal sa mal ~ischirTibe cdte eevo, dend iucatorului posibilifale0 de a incerco ~i alteevo decat fuga inlerminobila de ~j dupa diver;>i m0n~tri care mai de core mai infioratori sou mai demni de loota mila. Tn afara de aeeasta inavalie, jocul T~j urmeaza cm.sul firesc,€u G pouza de fugaril mon;;lr! lnlre dOUG puzzle-uri ce se eel remlvole.

Apropode· puzzle-uri, aeestea ntJ sun! nici prea-prea, nrC! fOOrle-foarle ~i conslau in dosiCiO "puricare" a tuMor locatiilorln cautore de indicii ~ie)fentualul noroE'ce intervine.otuncj canci nu pTeQ iii doi sMIliO e.e trebuie sa mol fad. E;;fe demn de observatf8ptul ca/oeul poote Ii destul

Haima,i~i din b05cileti c.ii nu mil. mai Joe! j

I I I I I I I I I

Max Payne? CarEl_Max Payne?! I

I I I I I I I I I I I I I I I I I

-------------------------~---

de dificil doca teapuci SO vizilezi inlreaga insula in lGG sa Ie re:zumlla rezeivcreo J:luzzieilllui de care tocrnci te-ai lovil [tocmol de cceeo ove~ parle In revisio ~i de un Wolkihroughl.

Spolrnclc kil'ogram

fntrecgdcotmosfere Q idCIJI~i dl5l pe dinofaro de influenre Iovecrofifene, h.cru ce pare din c~ in C8 mai normal pentIU orice foe herror ce se resji?edo. In Alone-in the Dark: The New Ntghtmare, ntJ numoico povestea este putefnic inRuentolo de scrlerile lui Laveera&, dcr ~i graflco reusesle sa surprindEi esen~ ;;iilgrezitomelor" povesfin. Chior dcco este un joe ce ri~le9te ~1 spre conso-e, grofico din 08-(:1 d8'O potro perle

a seriei esle una odmirabil de Oil1e fiicuto.

Cu unele infh.Jetlje stlI istice elQ Geiger, or ~ ile:cfuro riivelurilor din Alone in fhaDark es'e algi tJe inspaimontaloare·incol nu se poate'sa ramaneli impasibili in mornenruln care ITGv€rsar ni~le lomJii intunecole in drumul vos!ru spre lumina.

inluneric ... Este probobil mull rnoi 8~QrSa treci cu vederealipsurile>groficii ofunci cond tol [ocu esle scoldcl in intuneric, dortreaci5 de 10 mine .... locotii'e :>unt prerenderizale ~i orota excelent jar personojele se rmbTnq collfortabil cu background.unle (spre deosebire de alte titluri in care personoje]e ~i pelsojele porca erou din douo [ocuri tolal diferite).

in schlmb, meztco din joe este f~x)rte repefi,

liva ~i nu reusesle 56 se inscrte in atmosfera generale a iocului. Acelo~i lucru s-al puleo spune $i despre vodle rersonoidor dor, spre norocullor.

cblor doco era loc-si ~e rnu bins, nU'deranjeaza. urechea !J[fIotorului deSenzQJii tori (pacol co buzele personejelor incremenesc in cceecsl pozitie de 10 inceputul pona 10 5for~ffuljoeuluil.

Ce mai e de spus ... ? Controlul persor oolui esle oarecum dilieil ~i te, vei tfez] de multe

ad co e~ti prea lent pentru a p.uteo controccro

orccuriie diverselor creaturi din joc. Cine9lie, poote unoro le.vc placeo 05tfel, p.entru co

pana In wm6 esle un joe core Irebuie 50 Ie sper:e §i so te aduca la disperore, nu?

Am spus!

Com alola despre Alone in rhe Dark: The New Nigntmare, ullimul ioe de 10 Bruno Bonell ~i componia. Un joe 'eriiiant, pe plocul ornolo-

rilar de cat moi muilo adrenalina, un joe pe

care 11 recomand f!Jturor celor care au jucol vechile Alone in the Dark, dar ~i celor mai obi§nuili cu serio Resident Evil.

Ar IT pulut fi mar bun, mli putut ao~ce

ceva mai mults inovajii dor oslo e5te, produ6I'Staril se oxeozl:i acum mqi mult pe profit decOl pe originolilqle. Pono 10 un nOll titlu di~ 3erie ...

S'il riu va pierdeli iA intuoerie.

Mitza

Review

I I I I I I I I I I I

... ~i am prins un pe§te uite A$A. de mare! I

I I I I I I I

, I

I

Ajungem §lla ,padea cu metale grele I

I I I I I I I J I

Oferront:

I nfo§roJDes

Best Distribution Tel.: 01-3455505

Procesor:

GfOfica::

SU_JJet; Gomepla.y: feeling:

Staryline': lmp'resle;

Septembrie 2001 11

--

I

I I I I I [ [ I I I I I I

lstorio continua, de~i Jon lrenicus a rnurit

1 Cf), ' "8" - anulTn care Q aparut

, " primul CRPG [Corneu-

, ' ter Role Playing Game)

ovdnd 10 bozo 0 licento Dungeons & Dragons ForgDft~n RfI'afms, fiJcoprietdle -q cornponiel Wizards ofthe Coost, Tot allJMci Baldur's GiiJle,pl'odus de BioWa,re ~ Black Isle Studlos, pnrneste litlul de RPG-ul cnulul, moment core morcheozq 0 revigorare a genului.

Ocaz:ie de "level up".

fnainte de lupta.

Septembrie 2001

The Story, .. so far

Pelfec6ndu'r linerelile 1n Candlekeep sub ochiulgrfjuliu 01 unchtulul tau Gorion, e~ti enos far:a so vrei tmr-un complct de drnenslunl epice, lar tu vo trebui sa opre$~ razboiul COTe balea 10 poarla Ihehe) crcsului Baldot's Gate. Poves,tea continua ~i 1n exponsion-o] Toles vf The Sword Coast I TOSe) si produce r~ onul 2000 un alt copll; Baldur: Gale 1/: 5hf)dow~ of Amn. Acurn, personojul tau fiind un avenlurier .cu vechlrne", e~ti pregatitsal1 infnmli des tinul co 9i copil 01 zeului Shaol ~i ~6termini a data pentru totdeauna j@are?) povesteol

Ioful tncepe 10 scurt limp dupo sf6r~itullui Shad(J)W5 of Arnn Foptul co l-ei jAfra nt pe Jon lrenicus educe un pic de pace dor nu pen'ru prea mulr limp, pennu GO lzbucneste un r6zbal civil oi corui protagoni~ti nu suntalfii decal .,fraFi" rOi, copf 01 lui Bhool, zeul crlrnei (do, ~tiu co

Dupii luptil.

sunG tare ciudol, dar dad] voi ~titi ~i alta troducere a lui ,/god of murder" a~tepl un mallig redocriel), COTe doresc &Q prele conducereo, in tnijlocul di£lrugerii core urmeczQ, [1elncrederetJ in tOble progenifufde Iwi Shoal face co (egina Ellesime .s6re trimit61nlr-o 0020 In care solo.r luiou spirilele stravechi ~ poole ele VOJ mu~i s6 orence cevo lumiAo osupro a De?O'5e Intompla. Din pocate, ceec ce spirilele'ili SpUIl esre mel cripHc decaf mesajele pecore spianli Ie schlmbau intre ei tn tirnpul calui de-<::lldoilsa rozboi rnondlol: Asia SMr~ udam A®rile I Magda Ii cite~te bunicii.din corfeo ei preferota. Un 5i~gu[ lucru ofli totu~i, ~i onume cCl crnevc vreo sa le erneore. lara-~j, Tfi zid? Brln1J it en] 5i appre I!losera, singuro se~ co prielenii, oslO in tunc!ie de cum ~-ai alcaluil par1y~ul~ de ce nlvel sun! per' soncjele tole, 0 ornori lu~or ziceu] dura care e~H fronsportot lrur-un "pQcketplane" unde Solar IMe Solccr? - tOG much MCM) iti mai ba~ bole 10 urec~e cmevo rnesoje criptice. La pUJin limp opere Sorevok !remembed pe care II psli recruto In party,uJ lou leu cso am faeut, fiind: un barle bun Fighter 2H ou proefi€ienlp de 510 2H waops], dar ocest Iucru vo inlluen/a reoclij!e multor NPC-uri pe cere Ie inlliilneij:ti pe porcursul jocului, De fQpt, poii ,GIti olc6tuie~ti parl'ful Gum vrel, de vrerne ce !'io.!l 50 [selutezi:pe ortco ra din oele 15 NPC-uri din Shadows of Ama. Tot aici esle ~i Cospencr, un imp care ili \/0 imbunato)i lcontro cost) onumite obiecte aflo!e in posesio to Iva oduceji aminte de smith-ul 00310 dwarf din 5hodoV>:5 of Amn:;). $i urrnecze prima bCilolie serloosc, 0 provocore mai mull; dupo care prlme~ti lZlbilitatea .pecketplane', ootlei di vel pu!eaTn orice moment sIS te Tntorci Tn aces! loc penlru .Q depozllo loo!-ul sou so schlmbl un personaj din party, sou door co so

te odihnesf fora sa Ie terni co figurile nopri ir vor bantui visele (mi-a plocutFoarte: muir cutscene-ul de rest rn pocket plane, mi-o tldus aminle de Pione'5cqpl;!' Torment).

Ar lrebu! sa menJicmez CQ existo d0Ue rnoduri de a juca Throne of Bboa', fie parnind de 10 lncepu! SoA cu exponslon-ul instolot Ipentru

a irnporto persorroje din BG) sou incarcond 0 solvcre Shadows of /vtm $i eantinuond de ceo- 10. Tn ambele cozuri pe harta Vel oporeo Wotchers Keep, un dungeon enorrn core confine .5

Pupil. inciircarea unul alt SAVE.

www.Jevel.ro

nveluri, 0 multime de puzz'e-uri ~i monslri cal cuprtnde. Atentiel Dupa bolo no finola dill SoA nu vei mal avea control osupro firului povestii, flind Iransportat direct in universul Throne el Bhoal. E faarte recornondnbll co inainle de bolalia finala din SoA $0 va faceti provizllle co 10 carte! Pornind door Throne of Bhaal dupa erearea perscncjulut ~iincepulul pove~'ii ve] rernorco in inventory un Bag of Holding luna din chesliile drogut.e din joc, loot faro encumberoncef care confine com toate "kewl & quest item~;" din Shadows of Amn.

To battle... Boo!

Din pocket plane vei Ii teleportat direct in mijlocul orosulol Sardush, core este asediat de un copil 01 lui Bhoal [Bhoolspown], Yaga-Shura, un Fire Giant core este aproape invincibil, deci va trebui sQ gase~ti 0 cole sQ.1 invingi ~i Qs~el sO-i aju!! pe locuilarii Sordush·ului. Aceostoesteln more prime porte a firului epic din TaB, dar pe lange ocesto exislo ornuhirne de questuri secundare core.vo vor aduce experienjo, bani, obiecte, arme, ocele lucruri orot de esenjlole oventurierului profesionist pentru a suproviejui in lu· mea AD&D. locclil co sewers, prison sou palace, co 9' conducotorul orosului [un Bhaalspawn com paranoic) sou un comerciant cu su[let de ~arpe (Ropirea din Serai e pui mic pe 16ngo 08 a facut merchontuJ nosfrul], toate acestea sunt aspecte ole quest-urilor secundcre despre care va vorbeorn mai devreme »»> bcni +XP!

Daco nu a~ colatorif prin Watchers Keep, conlruntoreo eu Yoga-Shuro va Ii primo baJi:ilie majora a [ocului, in totol sunt6 batelii de ocast fel. Fire Giants sunt de fapt un grup de 5 copii oi lui Bhaal, primul din ei fiind 1II05ero, core ccurn nu mol reprezinto prea more perico! pentru couzo binelui. Deci ne mai raman inca 4 plus. Demogorgon [prinlul dernonilor din ultimul nivel din Watchers Keep) ~i motu I de frl~co, odversorul fmol, coruto va voi 1050 sa~ aHoli numeIe singuri locum chior pe toole vref sO vi Ie spun?). Toate ocesie )ntalniri de gradulill" sunt destul de dificrle ~i dadS nu vej folosi locficc odecvotd, butanul de LOAD va deveni cel mai bun prieten 01 vastru. Un tip mic totu$i vo pot do I De vrerne ce respectiviior Ie plate so se ,inveleosca" in tal felul de vraji prorectoore, un Breach sou Pierce Magic vor voloro 10 momentul oporlun cOl greulalea in our a magicianului care le-o costal. De asemeneo va ve~ da seama $i sing uri co In unele cozuri armele -t4, -t5 sou +6 'lor h cnior mai bune decal armele de questl

Ce mal e nou?

Shodows of Amn Include a serle de batoln in care oponenjii sunl destul de slob. De~i

I

Review ~

I I I I I I I I I I

I

I

I I I I I I I I

La focul de 'tabara .. , I

I I I I I I I I I I I I I

solin codrul oeelsio~i serii. Orkorn, sun! convins co I

vern mai vedeo jocuri din minunatul univers AD&D, I dar nu eu acestengine, core ,,~kJ Irolt Iroiul, ;;l-o I moncot moliJiul"I De~i Torn a "cOzut" de pe craca developementului, eu ostepr cu mare interes I NWN [pe numele sOu lnlreg Nsverwinler Nights), I

K'~hl.l I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I

~~~--T---

doi fighteri in primo linie vor treee prin ei co ~i clJtltul prln unt, parco este mull moi plocut sO vezi cum abilit6)ile o'Wigole de heccre membtu ol gl'Upl)lui jincep6nd cu Ivl 20) iji due sarcina pona lo copot intr-un mod elegant. Fiecare close are asemenea obilitoti dintre care unele

Partea insorita a tronului.

sunt chior clostce [cum or fi mernororeo a inca o vrala de nivel 6), ior altele sunt cu odevoro! niste "battle winners"; Globe of Blades, Whirlwind 110 aiacurl/turol, elementols, deva sou planelars. Mogicienii prirnesc ni~te vroji cu totul speciale, magii de nivel 8 sou 9 core frons formo campul de batalie tntr-un odevorot cosmor penlru oponenti, de vreme ce morea lor majoritote oting door inamieii.

Desi se ~jie co nici un joe nu este perfect, mi-ar fi cam greu so spun co ToB ore defecte, eel pujin nu unele core so demnieze gameplay-ul ot61 de puternicincul SQ·I degradeze din randul CRPG·urilor de calitate. Engine-ullofinity l;;i orala varsto Inor.urnite momente In care octivitctec de pe ecron esre lrrensc, moi ales in limpul balaliilor cu multe efecte de vrap. Aooh ... $i Inca a chestie: 10 nivelurile marl parco devine repeHtiv s5 tat a!egi oceeosi abilltate

de mel rnulte orl, nu?

De depcrte cel moi important osped 01 lui Throne of Bhaal esle co paveSlea ajunge spre 0 Iinolhote 016t de multo~teptatCi. Dupa bot51io Hnolo

vo Irebui sq iei decizio rrnala (secretl) ior soorto coechipierilor lai va fi prezel1falCi inlr-0 modolltate epilog. Si do, doco afi ovuf curiazitoteo 50 urmar pove~Hle ornoroose inirodusa in SoA, ei bme, aHati co

p6no ~i ocesleo i~i gasesc rezolvcreo in ocest Hnol de ioe rnagniBc.ln cancluzie, mlunle- Baldur's Gale

au lnsemnol un pos inointe fOcut de industria JOCl}rilar ~i de genul CRPG In speJ5. Mie mi sa pare 0 modalilale foarte intereS<lnta de (J retrage un engine co InfinilyTntr~n cddon core de al~el so Ian-

LEVEL Date tehnice

Titlu:

Baldur's Gate II:

Gall; Prcduceror:

Throne af Bhaal RPG

Distri5uitor:

OFertant:

Block Isle Studios Inferpley

Best Distribution Tel.; 01-3455505

Sune!; GCl1'leploy; Feeling:

Storyline; Multjplayer~ Impr~sie:. ,

Sep!embrie 2001 Ii

Review Spec'ial

Si totusi, extroterestril sunt IP- rintre noi

~ I ,

D a'cand exista fiintCJ umonoflxiS'la ~i sentimenlul de leoma. Unii ne temem de necunoscut, elJii de'lnollime, air!!

poote de plsrderao celor dragi. Omul preislotic se terneo de ursul de ccverno, Covclenlor Mesei Rotunde Ie era frica de dragoni, locui' torli Solern-ulul tr6i'ou cu scoirno vra]itoarelor levenimentele di~' acea perioadlll S'O.u dotorot se pore" dupo ultimele teorii, halucina)iilor In rnoso provacale de consumui exceslv de paine de secoro), Omul modern trole~te, in schlmb, cu respecful, admir€lJia dot ~i cu leoma

civillzothlor extrcteresfre, Chin, dcco sunt 00- meni core vad in verzi$orii de pe Marte solvereo plcnetel rroostre, existo o paturo desn.l de largo [cuprlnzcnd ~i organismels politice ale martlar noiluni] core prlvesc Iocne circumspect centoctele cu a civilizatie vsnil6 dlntre stele, Toole ocestesentlmente omtcole sou agresive Vlzavi de exlrolere$tri se regClsesc.eei moi bine In culture secolului XX, In filme, carF ~i nu In vi· timul rcmdTn [ocunle pe cclcu.cror;

A

Inceputul ...

Esie anut 1'9!?Q eb!eere Zbu(6i@ore Neidentih'cate (OZN,UPCI) au itJcepuf 50 brr'Jzdeze cero! nopfii cu e (eg.u(ori/ole olarman/&. Rapaarte wiv.ind r6pin"vir4enle din ronr}ol popu}qjiei utnene 1/ a up", ex{perimenle C''ribile au tnlrodus..teu.iJOre in sullelele oamenifrN. Isfeda in mas6 prov@mt(j de acesfe evenimente nu o. ftJcul ollcev.a decol 56 demon;tfeZf8 incopoCilaleo O[gqni~mela( mandLa/e de a face faj6 une! lehn%g{i net superioote.

MufJe Jariau inr;:errral s6 teeolve proble:ma eX/rorereNd/Of pe conr prop~lv.1n aJJfjus! 1998, joponia a innin/at 0 fwpd spe<;ia1a de IvplGi alilli.exlraferestro,.0fryuK aL Eeb/pala cu aparoterJe ",her fenrit;ate IrrjaponJ(f), Kil"fu' Kai porea a farlo capobila 50 .tina piep! amenin/orii din (Jo,smos, ir)sQ dupa cine! luni de operd/il:ml costisitoore inco ra 'fel'f9iser(j sa cap/ureze flier macer on QZN. Lecpa a fosl

d,)(i!J: ere (boproiJIema de nrve! 910bal care nu potea fi rezolvala individual de nid 0 lora.

10 dota de 71 derembrie 1998, reprezstJlOn!i ai celor rna; prJ/emics state economice din lume sou adunaNn secret /0 Geneva. Dupa ~edinJe prelungile au ![Jat decisio sa lermeze .;) oFgoniza!ie seefeld ;1 independent6 care s6 investigneze fl so opreaseo ame,ninfaree venitb din stele. Aceasl6 organizoJie ve ccoptaeei tnai bun! pi/oli, soldo1~ salton!i r.i ingineri de paplanefa.

Organizajia 0 los! bDtezafGiExIKJferfe~ trial Coaibot Uf)i/(XCOMj.

filras din marwa/u/ q UfO. Enemy Ut» K'nr;J'Wn"'· Microprose

Septembrie 20Q1

Un Ra cu astronavOi

Mi-<;lduc aminie, chiar ~i ocurn dupo atotia oni, cu foarte mare placere de rnomentulrh core am rncercet penfru primo doJIJ UFO: Enemy Unkn0wn sou X-COM' UfO Defence cum em cunoscut in Statele Unite, Era perlocdo mea de cur, cona descoperlsem PC-ui $i Imi plardeom zile~i nopf cond!Jcand nC1lFuni in 0, vilizottor: sou MOSIer of Of ion.

Cum inc6 nu ovsorn oncoreo de a define un astfel de cporet, lor Commodore-Ie mew dejo ru, mai reuseo sa rlla atroga pre a muit, om cevenlt client Rdel 01 unei SGli dejocurl din cpropiereo ecsei, ~i a venit ziuc €l.eeeofatidiGCl [despre core pufini eredeau ca a sO rtici opere] In care om lnceput sa ma pllcnsesc de Colonizonon. Erom prsgalit pentru 0 alto provoccre ~i ornlnceput 55 ocorn pisez pe le.tf~cano de 10 salo so·mi recorno nd e. un 10C "m i~IO" de SIralegie, Exasperota, prooobll, de insistenjele rnele, ml-o deslaTnuitdl ~fu' salii avea pe cclculotorui personal un lac [corte bun de core nu sa mai scturo, UfO. esc rnso spus cose numesre. In colevo minute [ocul a Iost lnsloiol, loreu m-orn osezol (ConfGItobii, decis sa vod cu ce se monOncQ. More, more gre§eaICl!

Em primul [oc 01 seriei XCOM~i pentru cei mai muiri, prlntre core m5 numac $i cu, ~i eel moi bun. Inca: mol sunt aomeni care 11 iooci:i,

AIlS deci, dol contra unei domnlsoara firave?

ccurn ccnd se apropie 10 ani de 10 lcnsoreo SQ, lor ocest lucru face din UfO: Erremy Unknown uno din CI~ele ptese rare, un eleele reptezentond pentru industria [ocurilor ceeo De Hlme co .Pe Arlpile Vantului", wRazboiul Stclelor" sou .Frankenstein" cutnsemnot penfru Industria ciruemalogrofic.o.

Aso cum ne ullom cu placere to un dQste din anI! '30 In pefldo alb-negrului pe care nj·1 desfa;;ooro in fato ochilor, tat cso ne vern intoarce mereu cu plooere IQ VGAul XC OM, chtor dac6 tri:ilm in plina epoco de our a 3D:ului.

Mottvul este unul 8c\(lremde simplu:atmosIerc, Aceo ccrnblnojie re~~ita de tensiune Imi ~lii niciodoto c6nd ~I un.de vo levi lnornicul], de luple crcncene penru suprov'ejulre ~i de management 0:1 resurselor au reu~it sa ma tino legotde calculator.

www.level.ro

fnc-o tunS $i mo due

JOGufile t~rn-based au ovulintotdeour-o 0 otroctie deosebito csuoro rnec .alTQclie ceorn pus-o pe seornc sindromului "next turn" cu care moreo rnejoritcte a juc6torilor ered <;;0 sunt familiarlzat!. UFO: Enemy Unknown speculeozo ell 0 finele extraordinara ocest sindrom. Erorn lnlr-o olerlo ccnstonto, msreu voicrn so $fiu ce se va intampla in tUfU] urmotor, cine Vel rnuri, de uncle va so[i exrrotereslrul, unde va explode urm6toarea grenoda. ~i moi Vine mama so rna anunje co [OC deja de vreodnci ore ~l e Ilmpul se-mi fao temele sou SO tree 10 culcore, ac)lune urmatOGO de obics. de dosieul: .Imedlat rnamal Stpi 56-1 mai terrnin si pe extrctereslrul asia." Si pe urmalorul,.';;i opel $i pe 010 de ~i-o sees eopul d~ dURa CQltul coset, normoki'J nu-I voi purao lerta pe urmalorul care a Tndraznit so trogo. asupra comandoului rneu $i uite oso termin misiuneo ~i uit cu tot\J1 co trebuio so rna ocup pi de-aile lucrurl ce opornn vietii rcolo, Hmm, viato reaio?!? Ce e 0102 Binelnjeles ca

nu rn-cs ~ bprit ~ici pentru nimic In lume, ~inde6 tfebula neaparal so aflu ce tehnologie se oscunde in spotele oeestor flinte eiudate venile din aile

lumi. Odsto of I a .Ie- secF!ltele~i

concepute nolle tehno!ogii ercrn toorle Curios so vad cern se vor

descurea in situatii de lupla, $i

veneo 0 nouo misiune 10 sol. ~i

incoune ~i tot oso pane ccno zorii zllei f~i

foceau oporipo, pleoopele S8 indorieau-so sleo unite, jar eu milcgandeElm ell gtoaZ6 co VQ nebui sCi rezisr cotevo ore bune 10 ~GooIQ.

NU$tiu doco poots clnavo spline vreodoto co s-a plictisif de UFO; eventual aile aclivlt6ri cu r<zLJ~t 50-I exlrago din ocest univers, dar in nicl

(In coz nu cred cow plidisit, Jaculofero atat de rrilJlteapJiuni ~i in orice momerflsunf olaf de mulls de facul1ne6t cuvontul.plietlsealo" este

irnposibll sa fie ololuro! nurnelul de UFO. Moi

Plalleta a.lbastra, culbu§or de Ilebuilil

Paseultul ,de rael poate fi §ol perlculos

In iU!ie 19tt7. miGuto locolilete Roswell [Nsw 1V\E;l:l<iCGIj <;d¢st zgudJJito de.lJn~ven~

rrien! 8¥troorGiinm, a. ci''Jfui ol'nplQarehU 1!1 rel)}it S9 se s1ingo nid ceorn. AtunGi,5e pG!re cope propratotso unui iermler obscur S'<J 'prabu~il un OZN.ArrhaEa q lruervenirlme dial, incereuind z0lla,,§i interztcond aozesul ofjoo~ei p6Fsoone. MoiowJJes5e Moreel (blot IntelUgence, affk'$.f nI blazei aerierre dB IOl}go Roswell 8s1e§i aslotf conv(rrs co

a re Gupe rat un QZN, Tnpoifda declorapilorvfir:;[aje ale armatei conform corora un borDn meteor.ologle a fO~1 eel r5spu nzoler de tool6- tevotu,o, Mr. Mmcel;e;;!e_ PfQbobil e~~h?ntlJldln .;>iata feolo t'il agent110r {tOM.

npcre tale oforfurie zb~laloare, mal des. copor cofe' 0 tehnologie nouo, moi tteOUie so

solvaz cote un orcs de teroorso instmJrat6 91 multe-multe allele, In plus, oriea! de agresivi sunt e)<itrotere~trii. nu pot sa rna cbjin de 10 a

spuna cal de dregu!i sunl, incepand cu Sec- 10izl1. omulefll mlei ~i gri pe core-l CUnOEl§1em din ortce relotore a unei Tnt61niri de grodllll1l, ~i

incheind cuReaperi(, odcvorota rncsinl de ucis, Ok Nu a fast chio r jocul perfect, 0 ovut ~i el serio lUi de bug-uri sou elemente slresonte

couzcte Be de lehnologio lirnitati'lla nceo vreme, fie de unele scapori de design, Ce mpi enervcnt moment penlru mine era ccelocend

ccutorn cu 'Clisperore un ulfirn e\lrol\3res!ru care, pcnicot scrocul, S9 csosndec prindne ~Iie ce co~ obscur ~i tnnmecot Sou poote ocelo cand

sddqlul rneu ullra-e;<;perimenlat se frezeo brusc 10 lncepuiul misiunii co nu are unit6ti de mtseore 5uficiente hid mocar pentru un pes.

Mai am cevo de cere s6 ma plang? Nu, nirnk., si osto 10 un joe ee 5e oprepre lini;;llt de venerobilo v6rslo de 1 Q ani.

Septembrie 2001 I''''

I

R.eview Spedal!

··----I---------

•••• e·.' Septembrie 2001 II

Runde a II-a!

Trecuse deja dp(oape un an de eond devenisern un UFO-zombie. Tm,Jto viola mea S6 invarlea in lurul necesitcrtii de a juca (it jar a juca UFO, c.CInd" in aCeeoji solo tn c:oreitlcepusem ovenluro ~i~ foe:utapori/io 01 eailea foc 01 seriei Tranzi~o de)o UFO: Enemy Unknewn 10 X:COM: Terror from fhe Deep so focut exlrern de rapid, opraer pe insesiz~bil. Acesffci['ltQ fm;oi~lot ~i de similitudinile dinlre cele daL;J6 jocurL In~rf0IQ ero ab~oIut identico, sislemul de managemeni,de lupro, OOsO' lut totul, Singureie exceplii de 10 a£eastQ regula erou paleta de culori dominato ocern de nuon/sle de olboslru [deh ma (1iSlram ccum Qe fundul eceonuluil ~I deeoru core &Omutat de pe suprqfata plonetei in obisurlle oceoneler.

Amer'lil~,pre.o sxlratiSrestro nu mai veneo din!fe siele Imai exac;! de. f>8 .Marte, tum om aBal in nnOlul eomponiei din UFO), dain ad<1lnc~rile aeeanului planelar, €leola unde disni venili cu zed de mil de GAiiA urrna hibemosero linj~titi, ior €ICU m Tncepusera sa 5~ Irezeas.c6.

Doell esre so rna gandeseld XCOM fer rot hom the Deep In termenl de gameploy~ pet cQJ;1si&m fiira riscul de a rnii in~81o un Enemy UnKnown pe ntvelul de dificu]ale ,,\lateran". La incaputul joculul armelesubmGrine folosiie de ecuonoufi sun! netinferiome, pu~lill!! ClJ can~i ~iolle csemeneo sorlimenle fiind cproope inutile In conhunlorile eu tehnologid extroterestrO. Tin mlnte

cum 10 ineeputuliocu.lui 81/ilam (;Onsfantrflisioni!e din .,terror slle"-uri, tocmoi de0arece ocolo srou prezenle colevo rose de alieni ceroro proiedile'e mele le dounau lot Qio:r de mult pe cat TI dauneazo unui Icnc.o lovitura de:.:;ulila. Si to lacamul sa He mmplet, eXtrotere$trii mi-au lase! impresia co oufrecet deeropo individualistil. reu9ind sO S8 ocepere ;;i so se proteleze. unu I pe celalolt muir mai bine. Nu de pu~n~ ali mi S<J Intomplot co $1 al1,Jnei cond erom emipot cu cele,mai bune orrne ~i orrnuri, ior oquonctjii mel erou exlrern de blne onnenoji, sa consroico eXiratere§trii eGnfinuo sooi deo serlos de·furco.

Ma g6ndesc ~i ocum cu grooza de cate ori am los! nevoil so leu [ocul de Ia copcl, pentru cer, nereu~Jnd sa o~ihilez prime Ie incu rsiu ni exnoterestre, mom trezitmult preo curondcu bozo olm:olo $i cu echlpornent rnuh pree preccr pentn, Q pUleo face fata lnvuziel. Dor nimic ny mel conto, erorn decis so pun COfi)ot ~i ocestei nat amenin)6ri 10 odreso integrit6jii nocslre co rasa ~i dviliza~e, fopl pe cere lcm §i reu~itlntr-1Jn final, dupo multe.seri

I ungi p~treeute alQiuri de comorozn mel de. crrne, dquoriaU!ii. Deja" consldercm amiGi(Au va uito~ oso tngrozili 10 mine, mea nuarn innebunit:1 L ojunsesern sQ-j indro@8Si':chim pe unli, atal de mull inca I relncarcam misiuneo cnior $i.ln cmwlln core emu numoi ronifi.

Un lucru in°sQ nu kim irileJes rricip6nilin zloo de ozi .;;i mklm pie~dul speron)o de Ql mal oAa r{is-

www.Ievel.ro

I

,Review Speci,a,1 ~

I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I

I I I I

____ ~-~-------~~~------~.------~I

I

punsulla oceasto lntrebore. De ce core Q tr!'lputt I

I I I I I I I I I I

orenjio oso cum au focul,(J prirnele douo [ocurl, I

Din pOcola,. :S6 pate co ~i cceostc serie 0 ojuns I

10 fino lui corierei sole, inso ve continuo 56 Irb· I

iosco rnereu in ini.nile nooshe, ale celer core I

vonom omul'1!i verzl pe cerul instelolin serl!e

lungi alscopilariei. I

I

I I I I I I I I

Claude I

I

--------------------------------------T---

Tot inceputuri. ..

• NfHlm ;jus: lo Micropros& in 1991 peruru e Ie {lr\"j!a lin' demo ollQ$e{ fJqtJdd 2 psntru AlaJj Sl Ideea de bozo eTO"Sa reoilzpm 0 oorrllnuore a jocUlo.i laser SguqdGJ o §r€lfi ctl mai ffiooerrrei §I:,o perspeGtiva iZGrnelritil E1,reh1oool00reQi Ceo din Pt;lpUk.Mi, Celer.de 10 M icroprose Ie;:.! plliit~ Ice fe(il-

llzosern, dor ne-ou spus co ai )lqr un. foe ,tare". vond kmllntrebol ce Tr)seamno teus

penhuei, mr-ou ro.spJ.Jn:doorffrS6url: uPili, s'mplu ~ TAREt. D.e csemenec, ne cu mel

spws GifJ vor co Qciiufie~ sm. S6 p6tn~l':!ca j1le Pomor'll, Cct in OI'l1i.zollbn SUlJ Railrood Tycoon, deaarecB publlclJllIe vo ctose mar u~or de joe. Ce' urmore A~Qj relros ~i om fncepvt :;iJ 118. PlJflelTl rnot"rJa cell~§je 10 lucru, )1 aru~d ne'tl venilldeeo si!l il'ltr®0uCl;1rft un element 5tfetegi<;: Tm~artQnt,legE'lt de· ~lt:Ineto ndostra,.prIn cbre1ijCatbrDI Gontrola 0 oraanizo!ie.ee Flrotefo TeHd.de rnCl1rslunile ogre~i\leale GZN-urilm. KJe~m cum parol cole'lo cprr despre 04N.~ri, OJ'Scop:decl:1- mentativ, pel1tru Q r'8l:J~i lnflnal dl bffilrim In jlilco 0GreC'<fr:e LInda de-oulentidtote.

f'(oledul a·inceputqu dreptul, au;oj prie-

tenul rnou Nitk ocupcndu-ne de deSign ~i pf99fomore,1n flmp,ce porleq arfislicaa p1- qj! in so/eira l(,Ii Ieho Rattze ~i 0 I~i Mg(tin 3rtl111ie de 10 Microl'lrose" NJ.J dlJrMi mull tlmp fhsc au dp6ru! prof;Jrerne deddt@8

MicroprQse nu reuseo sa TnteJeago con-

·cepllli [oculul ~r ou fosl nece.5ute coley, . li:lmurjri, Cy oolevo te;ancuri de h.artii moljn-

Ci!21o nu sfi:i:teo/ll deJo~ moi bine, iar eu f'llerdlJse~ Q muitiroe de limp degeaba. 0 I9mtei'ltn pe,softPjele plinGipole tlU f<17st excluse, prinfre ecu:fl ~i "Men jn Blec:R".ln limp ce oltele noi cu FGsl Inlcoclusfl. ApfDtproiect_ui a fast In i:1O pes oe inJrarupere in mornen[vi it').'G'Ore Microprose a 1recut prit:llr·o c:ri~p finqoc:Joro. [):up'or,;e ?i-ou reven1t, lucrullo proi~d Od/ilCl)rS rosrle bine penlru un limp, mdi exe-Gf pllnS c{)nd Speetrorn Hol@byle (I c-lJmpo rolC/t:::'!Jun iie l{Ji Bill SIea lly_ N oul pro' ducCitar er.cr fDmle ~sl m islln 'prlvi n!a cceslui praiect4io Foslla Oil pasde1J.1 opri. ~n~ 10 urrnd' am ojlllls W lucrern cOtev.a luni, m~ I Ie oro!'!; zi de ii, penlfi13 a re!J~ sO tliJrmirf6m jocwl TnOjnteae 5feJr$l!wl jUlfr!ortie 1994."

Juilion Gallop, designe,l X-COM:

UFO Defence - povesund deSFlfe inceputurile X,COM ..

cere sa;ni conshuiesc costume specole penlru a rna puleo de piasa pe verllco!a? Ocre ontrenomerr

tele de 10 bozo nu cuprlndeou ~i cursuri de inol~

Epilog ....

Co orice mare serie de succes, X-COM nu s-o oprit diCi. JQcurile ou contlnuot 5tl opariJ cu regllioritote incepand cu X-COM: Apocalypse ¥i ineheind cu X-COM: Enfofmr, insa nici unul dinlre ocesleo nu a mai reusit ~6 capleze

Doco mal om cevo de spwo? DQOT un singur lucru .. Dodi lnfr-o zi te yei rldlco de 10 colqulator $1 yei d,esC0peri ci:l iubifCl 1&0 parasil, porin!i! Ie ignora, prletenWse uifCl 1.0 linec:u gmaza, lor in o91indo vezi 0 lola supta, pclldc, eu tente grl, ni~je ochi bulbucc]l $i Q gura mica

sk6nso lntr-o ultima grimeso otun<;i e cozul sote inlorc:i 10. UFO, ~i uiJe 0$0 "liext lurn" ·GEl' transforma in "ile)!t game" IlindcQ eXlratere§trii ohlor

sunt printre noi.

Septembrie 2001 It

W.al'kthrough

[

I I j

I I I I I I I I I I I,

I:

I! Ii

I I I I I [

I I I I I t I I Pentruinceput...

t Sunt totevo lucruri pe care lrebule sa le I t1nell minte lnainte de a cif ocest walkthrough:

I II Numarul de solvorl esle IlmUot de nuI moml de amulete disponibile, nu solvof din

cinei Tn c1nei minute·

21 Folose~te rnoi tot limpullanterno penlru a vedeo itern-urils cele mol irnportonte. Oriee item vital pentru rezolvcreo .quesl-ului va em'ile a "sconleiere" otunci cond lolesesf luntemo,

3) Docc olegi so joci cu Edward Camby vei avea mai purina botaie de cap de-c lungul

jocl.!lui. Asto pentrlf co Edward dispune Tnco de lc lncep~' de Q onumilo purere de [oc,

41 Dad alegi s~ JOCi cu Aline Cedrac, re vel conlrunto de-a IUl"fgul [ocuhri eli moi mulle puzzle-uri deccl docc oi juca GU Cam by,

Personal om cies sa JOG GU Camby 10 inG-eput, ostfal G:Q (Idola ce am JUGal §j GU .fOtuca rnulte dtntre locohlle [ocului lmi erQu deja fom~ liC1re. De a.ceea nu voj descrle Iocatiile· prin core treGi <::loco jG<Ei cu Aline 0161 de detoliot. Acesteo flind spuse, so lrecem 10 fapte ... Ur meozowolkthrcuqn-ul penfru Edward Carnby, dupa core ne vorn ocupo ~i de Aline Cedroc

Sa mergem

Mer@i sore dreapto dupa ce oi oleritot Tn p1idure. Vei 'leaea ni~te dare de songe ce le conduc 1nlr-" dodire undevel gosl un barbat ro.nil. Dupa ce discuti cu el, ie~i afor-o ~rdupo c:iilivo po;;! vel ouzi un zblere' ~i nj~l~ focuri de: arma_. intomce-Ie in cl&dlre'$f Gulege cheio de pe [os. Foloseste-o pentru a Qeschide usc de 10 ccpotul d.leii.la gloantele de pezid ~i lrecl opel pe sub bolta spre stango, intra pe PQarta ~i' ia gloantele de ocolo. in urrnotooreo zono culege rnedi-klt-ul din fantCino_

Buna, iubit~ mea ... ma petite!'

www.level.ro

Urea in fuga seorile §>i incseorcp pe CQI posibil s¢ evi]! coinii. Mergi p6n€llo copor, treci de creofuro dudolo ce opma ~i cobooro secrile. Dace reusesn sa Intri repede pe poorto, creature nu te vo urrncrl.

Folosesle recto pennu d g0ll plscina de ope, ocolesle din nou rnonstrul si cobooro in pisclno.

Mer.gi prin conole pona cond ajungi 10 camero lndundofc. 0 creature opare ~i te 010- <::0 in limp ce lu Incercl so ajungi 10 iesireo dln dreopto-sus, Este nscescr to ornort rnonslrul pentru eo oltfel nu prea ai cum sa ie~i. CuJege de pe [os amuleto inainle de a intra pe U9a.

Urea pe score, rnerqi pe coridor 9i lJH:a scorile pona in morgo. Uila-te prin comero pona gase~ti PU~CO, muni)ia Ide douo ~puri) §i medi-k.ilul. Foloseste sicriul, sperie-te un pic ~I io cheia. Folosese-o pentru a deschlde U§O ce da spre inrroreoln vila.

in vila

InJra in holul vilei :;i vei primi un mesal de 10 Aline. Fiiotent pentru co dupa ce se terrnino convorblreo, luminile se vor stinge $i vei Ii atocat de o creoluro. Omoar-o foloslnd de preferinla pu;.:co, din moment ce Tii lrebuie 0 singuralovilllfO penlru a incheia soeotelile cu monslrul.

Urea pe scari ~i io-o spre dreopto unde vei gasi un dulop ce blocbeozo intrareo spre locul unde'i;ll;\te inchls6 Aline. Du-te in dreapto dulopolui ~i do-i USE in timp ce mergi in foja. Vorbesie cu Aline ~i ojuto opoi so se colere pe ccopens Examineaza camera pono dai de a statuie ciudata, un reporiofon ~i un jurnal [notot eu AI.

Intra prin u~a-oglind6 ~i coboero scorile spre bedul vlleL Ulta-te prin vizcrul usii ~jgilQte ~i culage emuleta din opropiere.

Inopoi in holul principal, usc de vizovl de scari este acum deschlso, UitiHe pe mosuf6 ... vei gosi a amuleta ~i un ceas luita-te 10 el). Intra pe u~6 ~i vorbeste eu india nul Edenshow. Etiii va do 0 amulet6 ?i ni~te indicii despre bibiioteco,

Mergi spre dreapta, oseuito zbieretele §-i impu~coturile ?i oprinde lumina. Nu merge mol

depcrte 1n dlrecficoslo pantru co vei do de niste zombie [corte periculosi. Trebuie sa tragi de 3 orl cu pusco in ei pentru o-i lini9ti. Af?a CO mergi spre stanga pe condor ~j io gloontele din sertor. Intra opoi pe usc de longo score ~i urco pana in rnonsordc. 10 lonsatorul de grenade ~i mol vorbes:e 0 dala cu Aline ... eo IIi VQ spune de 0 trope secreta in podeo.

Cobocrc ocum scorile ~i inlra pe usc din stonga de 10 bozo lor. Omo9fa lot ce 1ntolne~ti In cole ~i culege medi-kil-ul ~igloontele de IQ capalul coridorull:Ji.lntaarce-te pe propriile urme ponQ lc inceputul cortdorului. Fii faarieatent 10 pOionjeni ... TI pop evita docc te mi$~ repede. Totu~i, po~ folos! ~J pislalul pentru o-i ornori Uito-te 10 dulopul cu geam sport, uifa-Iela novo ~i exornlneozc fofogrofio. 10 wolf mosk-ul ~j gloonlele.

Acuma inloorce-Ie poni'ilo corldorul principal }i deschlde u~o. Ornooro eel doi zombie core i)i blocheozo c;olea ~i inlra pe primo U$O deschlso kelelolle SUI1I deo@omdato1l1chise).

in urrnctocreo camera cule.ge rongo, testornentullui Richard Morton ~i oIle lucrur! interesonte din biblioteco. Fii atent 10 rnonslrii ee vor cporea ocum, Clteste revisto, deschide U$O ce da in holul principal, gase~te medl-kf-u], gloontele ~i recipienlul. Umple-I pe ocesto cu opo din .vozo" dirroproplere si uitQ.fe 10 [urnolul notal cu 0 :;i 10 fotogrofie.

inloorce-Ie acum In camero cu dulopul au geamul sport ~i Ioloseste recipienlul plln cu opa pe balanjC. Asia YO deschide unul dintre cele 4 portrele din halul principal. Fii otenr 10 zombie in drumul tau spre holul principal 01 vilei unde vei gasi 0 cheie in spotele tobloulul

U~a 10 core vei folos! chela este siluato 10 coporu coricorului unde oi dot de zombie, in parteo de est a coridorului princlpo] care porne~te din holul vilei Fii oteni lo rnonslrii core sor 10 tine. Gose$te rnedi-kif-ulsi a alta cheie [pennu u~o din porleo de yest a primului etail. foloseste wolf rnosk-ul pe srotuio ce reorezinto a bufni!a. Statuia se deschide ~i 96se~ti 0 cneie de fler letajul 2, spre est). ini0arce-le in condorul principal ~i mergi spre ves! pana dai de

Sper caau Ceva vinoase in plvnl'la asta

I

Walkthrough ....

I I I I I I I I I I I I I I I I

Mi·al murdarlt blugiill! I

I I I I I I I I I

Orlcum nu mai suportam a§ternuturile alea :

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I

Toata lumeasa·,1 arunce mAlnile·n aerl :

-1--

scori ~i de U$Q inchiso de 10 copotul lor, Geseste cheiapotrivita in inventor ~i deschide use.

Dupo cei ai intrat pe u~6 vei primi un alt meso] de 10 Aline. Mergi spre dreapta §i inlr6 pe primo u§6 deschso, Dupe ce manslrul le otccc, trage In lampa de deasupr-a polului pentru o-l do foe. Culese lcnsotorul de rochete, 9100nlele, medl-kit-ul §i cmuleto. lncpol in corl-

dar, urrnotoorele u§i duble te vor conduce Tnapoiin balconul din hoiul principal. fn partea

stonga a coridorului vei gasi 0 cornsro ceva moi ciudoto. Gose~je medi-ki~ul ~i cite~te jurnalul ,A

Inloarce-te In hal ~i privesle 10 ullimul porIret din dreapta pe balcon. Vei observe ca cceo persocno seornono cu stotuia din holul de dedesubl. Coboara in hal §i mi§c6 stotuia

Septembrie 2001 ,11

j

WE! I kUuQug'h

I

I I'

I I I I I, I I I I I'

I,

I Piei satanal!!

I I I I

I 2 "tCIStoturi" ~i pGFtretul S8 vo deschide.Intoor-

I ce-te 10 toblousl gQ"e}le cholo rugir'liia pe cere I sene ,,3rd fi!')OT west" doci] 0 exorninez', Ai

I grii6 10 (Tlorr~lrii core le 010c;6 Qdot6 ce oi 1\)01 cheia. Urea Tn mm15.Qrdq ~I folaEe~te chela pe. I ultima uifadih CQP6!.

I

: Mal1sarda ~i biblloteco I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I Hel, lasa-ma sa cltasc in lini§t.e!

I

_---- -- ~-- ~---~

I

Septembrie 2001

astfel incot 500iungo In faro oglinZii. Vel vedea literele H M pe spofeie slotui1. lntrociu liWrele H (~e 10 HowQrdl~1 M (de 10 Morton) 10 eele

Fii alent 19 civd9pi rnonstri core te vor otoco.

Sunl ser.sihili 10 lumina, ostfel co if f'l®Ji line 10 distanlr1i cu ionternEl. Couto prin im PQnQtlas.e~ti 0 briche.ta ~i nlste corfuse, I nlro' pe ufo din ,cr:lpotul rnonserdei, parcurgi coridorul ~i intri pe usc urmctco:e. Folose$te'levierul cu becolo de podeo pe care (suno-ngol cand colci] vel gosi 2 chei.

Intra pe urmotaorea U$1l ~i vei avec porto de un filmulet. Ccu10 ri'ltmitia. FoIose~fe tastade

Jree look" pentru o tinti ~i a ornorl paionienii IfdQSe;;te pistolul). Gose;;te lurncnoreo fi fob seste bricheta pe eo. Foloseste leviellJl pe crCipCl-

turo penln, a ovso occes 10 urrnotoereo zano, Alanna lo monstrll Gasa;;te mad~k5t-ul ~i Intrei pe U$O ce do tn dormitor. Dupo ce te uill 10

filmule! le~i din cornerc, go~e~le prima u~o inchisl1l ~i [oloseste uno dinlrs cheile tale pe eo

[nu rnoi ~tiu exact .core). Coboo-o pe sdiri ~1 pe drum ,jeschide uso ce da spre eloiul 2. OQGltr!rOjUM [os, folose~je TntreilJp<31orwl co so

oprinzi lumina ~i intra pe u~6_ Fii atent 10 rnonslti [2 zombie puluro~l. Deschide u~a $i mergi Re coridorul de 10 ero].l InIal ponQ doi descdrlle ce urea spre erojul doi,

Gase~le biroullcomero cu seari 91 cu ... uh, un brou] ~i Ioloseste cheio Ceo micei pe serlor.

10 folografio rupia luila-Ie pe spotele ei ~i vei observe inscripjionot numarul25181 ;;1 ia cheia pentru bibllcteco de 10 primol eto],

Cobooro ecurn pe :;:corils in spiralo pano 10 prifflul etc] 10tenJie 10 zombie], [oloses:e cheia "ornata" pe U~Q mare ~i intra In bibliotec.a. Dupa hlmule] vel primi un olt meso] de 10 Aline. Du-te 10 blrou ~l citeste jurnalullui Jeremy Morton, .. vei g6si prln lur 9i 0 biogfOfie, citEl~te-o ~i pe oceostc. Mergi spre dreapta ~i ufci'J SCQrile 19/)se"li nf~te murrijio pe drum). OdQla oc oj ojunslo urrnetorul ruvel el bibliotecu eoufo un porrou de comonci6 cu 4 tostoluri.

lntrcdu codul 3926 pe core II oRI dacG oduni ci~ele de pe eele douo bucCiji ole folografiei rupte, 2518+ 14Cl8~3G26 - ceq de-o dOUQ bucahJ de fotogreRe 0 gose~H 100elal,,1 2 in camera dinspre 8$1110 Gop6rul coridorulul cubustullui Richard Mortonl. Moi g05e~ji 0 chete mare [penhu ceolclto u~a a bibllotecu] a amulela, jum6-

loteode [otagrone, un iurn(:JIO ~i ni;;laglocnte.

lrtounllU, oprlnde Iwmina 91 c(wfO 0 piromidz;\ din cdre'llpS8$te Q ~totuetb. Pune statuia pe ems 0 ai 10 tirie in [ocul gal ~r vei oveo ccceo, Ip un ponou cu mol mulle swrtch-uri numerotole 1-0. Introducodul 1 p92 ~i vel deschide un nOLI porire! l.gase~ti numorul a~la in cornero d1n turn fGlosjno"tElleswpul - cite~le rnoi Ie;;].

10 sloroiq din oceesic cdmer0'$1 tele5co~pul.

De asemeneo, coula prin cornera 0 .ghicitbare' semnolo jererny Morton care, d1!.to invers, W spune co Hecore ponret se deschide cu un olt cod, lor cadul pentru fiecare portrel reprezinta dato 1.0 core-so Iloscul individul roprezontot ln loblou.

Asloinseomno Ide 10 stanga spre.dreaplo):

Richard Morlon 1852 Archibald Morton 1874 Jeremy Morlon 1899 Howard Morton 1931

PeJ1iru 0 90s1 codulpentru ponoude control mergi pana 10 eel mol inalt nivel 01 blbhote cii. Urea pe sccrc ~i rnergi spre stango. Urea urrnotooreo semi)] ~i io ornuleto. Falos&~te telescopul pe suport ~i uiK'l-te 10 fort (oposo USE pentru a fdasi zoomol], cana oi ojuns cu zoom-ul lo maxim vei vedeo numorul 1692 scrls pe Q fereaslra. Vorbe~n cu Aline §I oAi eu slupoore co eo or puleo fi fiica lUi Mortoll. inapoi in biblioleca va trebul s5 gase;;ti cele 4 carli

D!:aga [urnalule, ..

www.level.ro

Uite ce carli cttasc lI~tial

rnentlonots in testamentullui Richard Morlon ~i sO Ie pul lo loeul lor In ordineo data de diagroma (lighl/Dark/Dork/lighl). Cele douo c6rti Jigh,' sun! 10 ultimul nivel, uno chtor 10 ccpotu posorelelst ceololla mal Inopoi in spolele unei coloane. Celelalte 2 sunl 10 nivelul de [os, una 10 ccpotu sccrllor ~i una in spotele statuii antice. Odafa ce ultimo carle ests pusa la laeul el, se va descnlde ~i ullimul portre! ~i 'lei Ii olocot de 0 creoturo inoripolo. Cel mai bun mod de a-I veni de hoc esle 56 slai pe lac ~i 50 Irogi in eo cond se pre9ale~te de 0 011610vilur6. Tr vei folosi mol 10016 rnunilio ~i energia cu aeest monstru.

Mai departe

intaoree-Ie in balcanul din hoi, io bucoto de melollui!a-Ie 10 eo penfru a da de sernnele c:e vor desehide cornblnotlo de 10 infrareo in eimilir). o noua ormost 0 cheie.

Acum vo trebui so inrroduci codurile pentnu hecore portrel (au cote o plocut61o bozo lor unde vo trebui s6 bagi cifrele). De 10 sl6nga spre dreapto: 1852- 1847 - 1899 - 1931.

Vei deschlde astlel ceosul din holul principal 01 vilei ~i vei gosi cheio peniru vila. Folos€~te-o pentru o deschlde u?ile duble din hal.

Dupa ce oi iS$iI· din vila. lo-o spre dreopto, intra Tn gradin6 ~i culege tot ce g6se~ti 13 rnedi-klf-uri §i rnunijie], Nu mai este nlmic interesont oici oso Co inloarce-te ~i deschide poorto cu cheia din branz.

Aten!ie 10 rnonslri. Acum Irebuie 56 Ie inlorci de unde oi pomil joeul $i so mergi p6na 10 poarta lnchi~6 cu loc_at. Dccc te<li uitat mai devreme pe bucoto de melol gasito in vila, vei sf codul cu care se deschide poorto. Examineozo cadavnul de 10 pocno pentru a g05i ni~te rned~kit-uri §i munilie.

Treei podul si pocrto 0 alIa eonversafie cu Aline. Ornoord craoturlie ee opar ~i vei sim!i un mic cutremur ce precede ccderec podului. Couto

Unde s-a dus?!

I

Walkthrough ....

1 I I I I I I I I I I I

Oglinda, oglinJoara... I

I I I I I I I I I

Cuminte eutu, cuminte __ . I

I I I I

, I

I I I I [

I I

chematl hingherUl1I' I

I I I I I

I I

I I I

BunicQ, da de ce lumlnezi asa de tare? :

I I I I I I I I I

Un dlsperat : -~---- ---1-Septembrie 20Q1

Walkthrough

I

I I:

I I I I I I I I I I I

I Uisati hingherii, rna descurc singur.

I I I I I 1 I I j

I I I I I

I Tn (aja oriccrel insdiptii lEst, Nord sou Vest) ~i

I I I I 1 I I

I inceput.

I 0 lumina olbosnc opere in centru ... mefgi

I pana ocala $i ia inscrip]!o din piatr6 ~i statuia.

I Cobooro pe.scori ~i mergi spre slongo pe

I drum. Aline vo VE;1ni sa se inlalneasca cu line

I pentru eo are nevoie de inscriptio din plotrc,

Cobooro pe scorile din fota ?i mergi prin pesI leri panola mal. Ai grija 10 scorpionulgigont.

I Mergi spre stanga §i orco sccro pon6 ga·

I s6§ti munijio. Cobooro apoi, treci prin pesterl,

I urc6 scorile ~i intr6 in mlo}tina.

I I I I I I I I I

I NYPO Blue? Oa' de unde ...

I

prin jur un cap [rnorbidll.Io-la ocum dupa indio cafiile ddtl'l de Aline ~i mergi spre Nord, Sud Est, Vest, Sud Vest, Est, Nord, Est. Aline ifi va

spune (6 pocrtc poote fi deschiso in seara qsto, esc co trebule s6 duci 10 bun 5for~it un ritu· 01. Mergi spre Est §i falose~te dictoionul pentru

a ojlo ordineo in core Irebuie spuse cuvintele. Aceosro ordine se schirnbo ori decote ori Incepi jocul din nou.

Dupe ce ai intralTn cered de plotrc, vor oporec niste inciieii pe ecran far trebui sa reo prezinte gondurile lui Corn by). Dupa ce Ie cite~ pe toote, du-le 10 orlcore lnscrlpllc $i oposo USE (sou ACTION, cum vref voi], Ploseozc-te

alege opfiur eo corectc. Coruocteoa-o opoi pe Aline (folose~te fodio·ul) ~i to-te dupa if)dicoliile

sole. Mergi spre inscriptio dlnspre Nord ?i oposo USE. Dupa cete u.ili 10 inscrlptie contadeaz-o din nOU pe Aline. Eo Iii YO spune So mergi 10 inscriplio dinspre Sud Est etc. Repeta osto pana

cond ai examinat foote inscriptiile. Doco ie~i din cercul de piotrd, YO trebui so iei puzzle-ul de 10

De lo mla~fina mai incolo

Grija more 10 zombie. Tine dreopto pana cand doi de ovionul prabu§11. TI1QunfrU ga.se~tl 3 medi-kit-url, Lin cleste, a lentila olbcstro, 0 emuleta ~i ni~te muni)ie. Voroesle cu pilolul, dar fii olenl, pentru cq in 15 secunde evionul se vo seufunda in mlo~tin6 ... eu tot cu pilot.

intoorce-te prin mla~ino pona dc,Ji de 0 bolta. Ccrnbinn lentila eu IOIlIl:lfno penlru o vedeo daro de s6nge. Urmeaz-o pana doi de un gordo intalne~te-te eu Aline ~i ia sigiliullui Obed Morton. ExarnineazQ pierre mare din opropiere pentru Q vedeo simbolul din songe.

Cobooro ocurn pe rompa panola copelc, Folose~te cle$fele pe Ionlurile usil, Alanne 10 scorpion. Odoto Intrat, gase~le medi-kil·ul ~i munitkl. fol05e~te combinone lentilo+lantema pe u~o pentru a vedea un alt slrnbol in s6nge. Examin8GZQ panaul de langa u~6;;i corteo despre socrikille rituale. Aposo pe smbolurlle de pe ponau: rondul de sus, dreopla; randul din milloe, centru; randul de j6s, dreopto. AI orul se YO do ina poi ~i vel puteo coborl1n loborafarul secret.

FolQSe~le )acolul" ... Examlneaza $1 celelolto intrerup610are ($witchj pentru a 'led eo co oi nevole de sigiliuJ lui Alan Morfon penlru o-l pune in func)iune.

Urmsazo un filmuler. Mergi opoi pe drum pano doi de 0 u~ de fier ~i intra in lobarator

Vei observe cbtevo intrempoloare in loborator, ni$fe dulopuri goale, un generator, ni~te romo§ile ornenestl, 0 banco ~i a u~o incuiolo [nu prea seomano cu loborotorullui Dexter, nu?).

Septembrie 2001

Mai, dar cald mal e in easa asta

1n cele din urm6 yei do peste Alan Morton, concenlrol asupro unor experimente. Iji va secpo co prin minune ~i le vo inchide in loborotor.

Vcrbeste cu Aline pentru a aHa co ore 0 harIa a loboratorului ~i le poole conduce. paRa lo intrerupafoarele de 10 care pOjl deschide usc, UrmeozQ.i instrucjiunile p6na doi de inlrerup6- loare lIini~Hnd, desigur, nlste zornbie stresonli].

Dupa ce ai dot de eele 3 SWitch-uri, uso S8 dsschlde ji poli p5rosi loborctorul,

Aline iJi spune despre 0 lrapa pe Care a deschis-o in piynilele vilel,

Maie un pic ...

Cobooro scorile, mergi pe drum ~i urea cu incredere un nou ~ir de scori. Vei int61ni rnulte creoturi pe drum ... ocoleste-ie in fugo claco se poote. Deschide prima u~o de 10 copoful scorilor ~i folose~te reportolonul pentru o-i ouzi pe Obed Morton §i pe Lamb purt6nd a disculie amicala. Intra opoi pe ceclcho u~o ~i te vei regasi in piyni!o.

Edenshaw apme, rnisterios co tnroidsouno, 91 te anunto co Alan e pe cole so duco 10 bun sFar;;it rituolul. Urea pe score ~i intra prin trapa pentru a ojunge in sera. Si co moi in toote [ocurlle horror care se respecto, vei oveo ~i aid de combctut 0 serie intrea90 de plcnte care mal de core mol carnivore.

Vel mai H alaeot ~i de olre colevo crealuri pe core Ie pof line 10 distonta folosind lontemo ... ior opoi poe-peel Caulo prin sera pana go;e~ti ni~te gloon e ~i urea opoi pe score pentru o do

Sper sa alba '§ii, modem

www.level.ro

de un gong. siluo! decsuprc sere.i. fmpinge stotulo pnn crop6tura pano cond ccecsto VA eodeo pe podeo $1 se va sparge.

Exomineoza resturlle ~I gose~te slgiliullui Alcn Morton ~i a nouc stohrie.

lntoarce-te ocura piina 10 Intrarea in loborotorul secret. Foioseste sigiliullul Alan pe switch ~i intra In coverno,

intolne~ie-Ie cu Aline sl los-o pe eo so desdreze inscriptio de pe tobletele de piolradin cove mo. Mergi opoi pe drum, Ireci podul~i intra pe uso din ccpot. Vei vedeo a Iropo in pe· rete. Deschide-c pentru a-Ii umple inventory-ul:

o nouo arma(lightning Gun). medi-kll-uri. un acumulotor $i ni$te amulete.

Infra opol pe U$O de pe ceclolto porte ~i il vei vedea pe Alan deschizond poorta.ll vo dobori pe Edenshew inointe de a deschide poorto 9i Ie vo lua ~i pe tine eu el.

World of Darkness

Te vel g05i desupra unui obis inluneeot...

Co de obicei, Aline intervine $1 tu pof apoi so inIri pe U$O din fata. Armo ceo mai polrivlto pentru ceec ce urrneczo este lightning Gur-i.] moi ales pentru co 0 poji relncorco folosind cristolele albastre din pere]i,

locotic 1n core Iti vei deslosuro nodivitorec" ocurn este cu odavorot difieila pentru co vei fi atacat de faarte multi rnonsfri. .. de porco nu se mol lerminCJ Aso co e bine so te mi~ti incontinuu ~i so Ie opresf door penlru a le lupta otunci ccnd este obsalut necesor. Se pore co prodocotorf au corn romos fora idel aici ~i. in loc s6 inlroduco cevo puzzle-uri sou inornici noi, s-ou limitet In a trirnite pe copul iuc6torului 0 hoardn aparent interminabila de monstrl.

Este loorte usor sa te pierzi in zona asIa ... o so va chinuiti un pic dar nu am ce va foce, }i eu am pollt 10 fel

Coboore prin gong ~i oi griia de "caini]" care Ie otoca. in urmatoarea cavema jine spre slango ~i Incearca so eVip mon~irii. Couto 0 mica intrare ~i tore~te-te inolJntm Ai griio 10 scorpionul gigont care locmai pe nne Ie a$teopI6, .. vei rein· talni desigur ~i hoordo interminabili'l de mon~tri.

1n urmatorul gong mergi spre slango ?i nu Ie opri pona nu dai de 0 mica ie~ire. fii alenl Ie "coini" ~i mergi prin grata din eealalta parle a comerei. in urmotoorea zona inceorca s6 ev.ili mon~trii ~i mergi ~pre dreapto pona dai de 0 fr6nghie Urca pe ea.

Alan va apareo ;;i va 1010 Ir6nghia.

Bietl!1 Carnby va cadea asffel pona pe a pasarela de moi im.

Intro in caverno din aprapisre ~i examineoza cada'lrul. Ofe$fe jurnalul ~i io phototeleclrlc Pulsar-ul ~i reclpientul de metal. le~i pe

ocelo$1 drum pe care ai intrat ~I

cobocro pe fronghia din stanga. Urea scorile [mal multi rnon~tri se gondese sO Ie intrebe de sonotote] ~i il vel vedeo din nou pe Alan odotc ojuns in vorl. Urrnoresre-l. Dupa eeva limp ~ mulli, mulli monshi ~i dupa ce treei prln diferite grote fi ganguri, Carnby ~i Aline il tncoltesc in sfar~lt pe Alan. Tocmoi cand lotul pore sjobillt un Obed mutent apore .~i 11 impinge pe Alan intr-o grata uria~o.

Dupa ce prive~ti ITni$litfilmuletul, inlra in mica groto din fota to. Mergi de-a.lungul gan· gulu! ~i urea pe fr6nghi&. Ign0ra inhoreo de sus in grato ~i mergi drepl prin grota de pe ceolalta parte a podului. Vel do de un olt gang ~i 0 nouo intrare pe eealalta porte.

Te vel 96si intr-o grbte mare plln6 GU 101/0 [otenpe 10 monstru) ... ocoleere spre 51onga. Tine stanga pano cond ojungllo ie~ire. Pa~e~fe opoi pe pod ?i vei primi un mesaj despre lomb ;>i opropierea unui elicopter.

Mergi in fala ~i 'Continua pana 10 copolul sccrilor. De OColO, prin qroto din copot iei stan~ go, urci prin gang §I irecl peste plotro de Ia sfor§ft Cobooro, intoarce-Ie spre stanga ~i lugi in 1010. Intra in grata, mergi pe margine. urea pe score din capol ~i sorl apoi [os, Fugi In IoJa ~i odoro oiuns 10 intersecJie le-o 5pre stango ~i intra in grota din copot,

Dai peste a nouo ccverno more ~i pT~ rnesti un meso] lncurcjotor de 10 Aline. Odoro ee le mi~li in fa/a, a colocno more se prCibJ.J~e~· Ie .. UrGc pe eo ?i fugi spre ceclclto parte. la-D spre dreapta ~j urnple recipientul de lier cu opo din fantana. inloar<:e-ie ~i lugi drepl in fora. Cond 0iungi 10 discul de piotra intoo[ce-te spre dreapto 9i intro prin pestero. Ar ~febui so Ie gase~!i ocurn lnfr-o groiO pi ina de mumil, ci, un ollor ~i o.u~a de piolrD.

Walkthrough "#'13-

I I I I I I I

i I I I

Mare noree cu erenglile alea I

I I I I I I

Nu te du Ed uarde.l!!

Mergi spre dreopta ~i cobcoro pe frang~ie. Mergi 1n fota $i vei vedea un cop de piotTo pe a gromada de pietre. Odoto ce Ie opropii, Alan Morton linlr-o forma mutant61 te va atoea.

lnoirife de a te lupla cu el, treboie so go. se~ii arma cu care il poti ucide. Esle vorbo de a sulitQ oHola intr-o mica deschizonne in collul din Sud-Vest. Dar nL! pan oiunge 10 eo din moment ce Alan blocheozo drumul ~i Ie tot orunco ofora din desehizoturCl.

Aso co nu 1~ romane decor sa il a aei cu TOT orsenalul. Nu il vel ucide, dar do co il vel lovl incontinuu $i Ie vel feri de el, Alon vo codea 1n eele din Uima 10 pOmOn!. Imedial dupo ce reusesti so il dobon, lugi cat moi tepede ~i ia suilla. Carnby se vc fransfarma intr-un rozbelntc indian f.i il va veide pe Alan GU sulita~ Apoi revine 10 vechiul sou eu.

Fugi acum spre gr6mada de pielre ~i io capul depiafra. Urea pona Ia altar ~i pune pi·

otro ocala. Aline apms cu un all cop ~i U$a din spatele lau S6 deschide. Inlro prin eo ~i Eden~ shaw iIi va spune so pled. Camby ~i Aline ies in fuga din pe;;terO.

Todo! Toemoi oj lerminat Alone in the Dark 4: The New Nightmare.

I I I I I I I I I I I I I I I I

--------r----

Unde e Aline?

Mai romane 50 va spun tum pule!i lerm~ no iocul ?i eu Aline Cedrac. Din pacate, spa-

jiul este prea mic 0$0 ca trebuie so inehei oici in'J de 0110, dar or ie~i un Walkthrough mult preo lung ~i osta nu e pre a bine). Mai mult co prabobil. in nlJrnorul vinor '1oi continua acesl walkthrough. Pana alunci, oveji griia de zombie oro ... Speriatu'

Septembrie 2001

Game Univetse

luna trecul6, cend s-a luat decizio de a ne povestl, chiaf ~i oso semcr mlculnostru univers de I~c.uri, sincer nu do~eam niei a ~an5q aceslel Idel, dorOmite ~o alung 56 scrlu ~I eu mel. Dar, spre surprmderea mea, v-o plOcut Foorte mult rdeee, !UCfll eon-

firmat de muljirneo de mesoje pe core ni le~'i trimis. Co urmare am sO Tncerc 56 vf-i pc&zlnt in celeva cuvlnte, oreteo cOt 1m! permite spptiul, pe Claude iu~tortll.

Oare chiar exista un [oc preferat?

II

N -a~ pufea spune CD m-orn noscot cu colcu.otorul In brcte, esc cum muir dintre voi se pot loudo. De oltfel, po·

n6in 1990, moment de more ernoncipcre nolionol6, door ouztssrn - Q~a vag - de exlstento unor oporate clucote ~i inlerasonta ce sa fobri· cau pe undeva pe 10 Oradea. Primul contacl real cu un calculalor s-a petrecut In primul an de liceu, ccnd una dintre proiesoorele mele, moi tlnerico, s-a dects co pe 16ngo materia ei so ne predea ~i c6teva nojiuni de BASIC Pus in fata unui HC, obto oveorn curajul sa opes pe taste, lnso OJ timpul [nu Ioorte lung de cltlel] m-om ocomodolsi a lncoput so-rn! ploco din ce In ce mal mult .• Cum so progrornorn In BASIC', a carte pe care ne-e recomondose dornnisooro protesocrc, devenise prcctlc Bibliq mea personolo.

Eh, ~I dupo lupte seculare, de eonvingere, cu oi rnei parinii, am reu~il co de Cr6ciun 1991

Septembrie 2001

Tltlu:

Gan:

Prod ucctor:

Dolo oporijiel; Procesoc Memorle:

Cerirqe minime:

Claude

tactician sportiv Mome & tdesopl,l Co. yore lu' 76

N/A

se elefant . 21 Sl.le/~,.

1 buc, c~~lr mp3 10 ](Ilogro .

NOTA:

look: Angelic. pe perioocic somnului

Sunel: nu sforo.ie

Gameplay: hcrdcore, nervl,rnlu'" "rOfurl, MQrial Kambal cu tostoruro

FeelIng: mol pUf05, mol rnoole, mol porlumot

Cine i!§i mai aduce aminle de P.rinlul Dizzy?

so gi:i5esc sub brad un imens CIP 03 cu tot cu eosetofon. Primul joe pe care l-orn tester a fast Setperui, joe aAat pe coseto de prezentore a colculolorulu, urmai 10 faarle scurt limp de prime experienla adevarata: Renegade. Renegade-era un octlon/orccde 1n core fie sinqur, Me cu un amic Icel mai adesea un vecin ds-el rneu] lncercorn prin figuri lipice Van Domme sau Sleven Segal sO anihilam opozijio de-a lun- 91,11 0 vreo cinci niveluri. A fast 0 perlQOda extrE;!m de pralifico, in core nu treceo o saptomano fara sa ochizijionez vreo coseto nouo cu jocuri. Asoorn ojuns so tree prlnfr-o gami:i deslul de vmiata de [ocuri - de lc Dizzy, North & South, Chew Chose, Alori Race, Nigel Monsell F I, italv '90 pono 10 jacuri cevc moi cGlmpls){€ co Elile, laser Squad, Ocean sou SIp[) City. Doell or fi 1>0 aminlesc tot ce rni-a trecut prln mono orunci 9i mi-a ~i piocul 0$ urnple cele trei pagini ole artiealului numai eu llstc de nurne.

Epoca de aur

... a 1ncepul penlru mine In morneruoltn core m-orn csezot pantru prima dato in fala unui Pc. Storeorn in fato Civilizotiorrului lui Sid Meyer ~i nu puleam so-rni oprese exclorncjtle de apreclere osupro grahcii care mi S8 derulo in faro ochilor. lor in momentul in care am incapul 56 [oc am fOSl_prins dehniflv. Cred co oces to Q fast momentul In care destinol a dec is co eu }i calculatorul sa devenim nedesporjiti. Spre

_~:.... .. ~JI.~J:5:=--: fI}.~~INFOGRAMES .... .;f_ Dupa Sim City i.all putea da lectii

§i lui Basescu

www.laveLro

Lupte acerbe in Master of Orion II, jocu'l rneu de suflet

regretul meu, sejurul pe 10 omicul core detineo acel PC s-o termlnot ~i am fast nevoit sa rna inlore otunei 10 Cornmodore-le core inlocuise dejo CIP-ul [ccod te gande?fi co mi-l cumpcrosem din aloca '0 mea pe un an). ~i a mai Ire cui o voro printre prinji, prlntese, fotboli~ti $~ pilo]!

de Formula 1 pone ccnd am reverf pe capul amicului meu eu 0 mare pofta de a-mi continuo dezvoltoreo civifizatiilor isrorice. Spre imensul meu regrel, Civilization dlspcruse din Pc. Toemol cend rnc scuhrndesem in ceo moi odcnco deznodejde, prielenul meu do drurnullo Masler of Orion expli05ndu-mi eo e un fel de Civi/~ zation, dar in spojiu. )i inca a data am uitol ce lnseornno vioto socioki, ~cufund6ndu-mo fara nici 0 scopors intre stele ?i balain gcloctice. Cu greu m-orn despcrjlt, pentru a doua ooro de

Nici quest-urile nu le-am ratat. Aici of the Tentacle

Transport Tycoon a fost §i va fi mereu un clasic

PC, dar osto e viojo, Iii ~i ofera mulle, dar ji Ie ~i io lnopol. Deja 810m decis so-rnt ochtzlttonez §i eu un PC, indilerent de cost. $i ccest !ueru s-o lii

petrecut. fnsa pana cond a venit ziuo oceeo a frebuit so porcurg ~i. ..

Epoca solilor de locun

Pe 10010 perioado liceulul erom dienlul fidel 01 unel 5011 de jocuri din opropiereo loculruel mele. In timp am aiuns ~i cevo administrator pe 0<;010 [more gre~eola a facut acel am, pentru co. numai grijo de solei nu oveorn]. Acei ani au fast destul de lrnportoo],

Privateer 2 - un joe pe care as fi vrut sa nu-l ratez

Game Universe

deoorece Olund am porcurs mai roore jocurile closice, cele pe core vetemnii de ozi ~i Ie oduc aminte cu placers §i pe core le dou cu m6ndrie exemple In fato rnci Hnerilor gameri. Eram in cceo penoodo Un devoro'or fantastic de [ocuri, absorbind oprocpe orice cporec pe piola, cu 0 singuro excep)ie: sirhulatoorele de ZbOI. Sirnulotoore spoliale? Sigur, X'Wing, Wing Commander sou Pnvoteer sunt exemplele cele moi elocvente. RT3-UII? Warcraft, Command & Conquer ~i. bineinteles, Dune IL First Person Shooter? Chior ;;i din ocesteo, desi nu preo rni-ou plecut (Doom, Heretic). La vremea c6nd 0 oporut Quake deja ma plictisisem de ccest gen. Slrnulotoore auto, moi mull sou moi pulln realiste~ Do, Grand Prix, ictus set, Stunts. Slrnulotoore economice;\! Eh, aici om 0 lisla cot ceo a cumporoturiior d€ Crociufl, dar nu lin sa omintesc decer pe cel core rni-o rapil eel moi mult limp din vioid: Transport Tycoon. Nu deporte de acest gen sunt.cily sou empire builder-ele dintre core eele moi rasunaloare ijtluri ce rni-ou recut prln mana sun! Sim City ~i Caesar.

Am loser special mai spre sf6r~11 cotevo g& nur] care m-au morcolde-o lungul vieri mefe .~i care lmi vor fi draGi pona 10 ~f6r~ltul ei. in primul ror-d sun! RPG-urile (cu Eye of/he 8eholder, Ullimo Underworld sou Final Fantosy). Si Qf mol fi simulafoarele sportive de oproape orlce gen, de 10 lenis ~i hochei pana 10 Ioibol "i baschet.

I I I I I I I I I I

Master of Magic un joc ce Inca mai traie§te pe I

hard-ul meu I

I I I I I I I I I I I I I I I I

-------------T---

Septembrie 2001

I I I

I I I

: ... ~i tata efectua un Fatality dupa ceafa

I I I I I I'

I I I

: Ave Caesar III

I~~--~~--~~--'=

I I I I I I I I I

I Naz,ismul nu a rnurtt odata ell Hitler

I I I I I I

Tns6 cele mol Indr6gile jocuri vor rornone probobil S [ofegiile turn based, dtntre care am

ovut ocozio sa joe nenurnorote lilluri-de referinta. Deja am ammlil de prlmele doue: Civilization ~i Master of Orion. DecD Civilization /I nu

rn-o otrcs otot de mult co primul din serie, in schimb Mas/er of Orion /I a reusit din nou s6

ma coplesecsca, AIGMi de ocesro vor sto 10 loc de cinste prtmele .doua [ocuri ole seriei X-COM (UFO' Enemy Unknown $i X-cOM:

Terror (rom the Deep, despre care pute]i cif cevo mai rnulte orncnunte in orticalul meu de Review Speciol). Aile doua serii deSlrGltegii pe IUeB au reu~il s6 rna Ellro96: Primo dintre ele este cel siluo] il'llumea edui de-ol doilea r6.zboi mandiel, Ati ghicit, binein/eb, co este vorbo de Poneer General. Ur mQloQ~a as te ceo a jOGu,ilor plosote intr·un unl\lersf€lnta~!ic, fxtros:pcrrcql;!in lumeo RPG·urlloF, Hel'()6S of MighfQnd Mogle fI ~i Masler of MaBie flina eete mel I3Urfe exemple pe co e vi le-pot oIeri ocum.

Epoco LEVEL

Nu am visot nlciodotc so ojung redactor 10 0 revlslo de [ocurl, de~i rna uitam cu jiM 10 revisrele de pe iorobc. Tnsa ccnd un €litlic te deja eerie penlru revist6 m-o onunlot co. e nevoie de· mana de 11icrIJ {lid nu am ezitol nici un moment. Dupo rnoi bine de Irel oni de mUnca aid po spune co au lost unii dintre cei moi frumosi ani ai vietH mele profesionale, chlor doco flU 0 fast alat de user pe cot S8 crede, La aceaslo Q contribuil probobil ~i [optul co om ovur ~Qnso so-mi oleg pentru prezenton jQcurile core rni-ou plocul eel mai mult, chtor doco s-o mai strecurot ~i cole unul pe core nu OV80 cine altcineva sCi-I scrie. in more, unversol joeurilor mele nu S·Q schirnbo! deloc, boz6ndu-se lot pe prderinlele onterioare proveni!e din oceo epoco de our. A:j puteo spune lns6 ca dolmiia volumului destul de mare de munco st 0 obundEmlei de [ocurl mil fast nevol' eoracum so-rnl lngustez .speciollzc.Ie". Asllel FPS-urile au disporut definitiv din gamo genurilor rnele prelerate, singurul contact cu oceosto lume ramo. nand Thief. La fel SeQ intomplal ~i cu simulotoarele outo care; de~i au fast destul de mwlle, nu om reu~il s6 mai joe oltcevo in a for a de Need for Speed: Potsche 2ooo;>i de Gtond Prix 3. Dintre genurile ~erse de pe lisla Be moi

Septembrie 2001

(1um(lro ~i 5imulatoarelecspottale, care de.oltfet riid nu prea au mai fast alaI de prezenle pe pisJO.

in schimb, Strotegiile Turn-Based au conftnuor so-rni mon6nce zil€!'§i nopfi, Hetoes oE Mrghj and Mogic: III, Panzer General II ~i Ponzer:General3D latat ASSQuJlcat §i Scorched EarlhL Alpha Ceotoun, chior ~i CivilizOlion: Coil to P-ower, cu toote co ITKJ corn dezarn6gil. Ala· Iuri de ocesteo FIFA 99, serlo NHi ~i ser.o NBA live 1ml olereou dipele. de· relaxore alaI de necesare dupa a zi grea de munco, $1 nu €UrTrVO sO indr6znesc so uit de 'Gale Irei empire buddere ole boiejilor de 10 Impressions; Caesar III, Phoioot. ~i Zeus.

Ceo mai nouo drcgosle a med Tn rnoterie de joe sun! MMORPG-urile. Din 1999, on in core am fast primil in echipo de bela lester! a iocului.4sheron '5 Col/. ocesr univers nou ~i Tn continuo expansiune rn-o foscinel. Astfel am ojuns 56 scriu acum aproape flumer de numor cote un Oftical de acesl gen. Tal a90 am ojuns §i 1n echipo de beta testeri a Dark Age of Camela/olaiuri de colegii K'shu s' Mitza. $i tal oso am aiun~ so·mi rod unghiile de nerabdOl'eTn a~leptorea beto-tesrulu de 10 Shodowbane, joe ce rn-o otrcs inco de 10 prtrnele ;;tiri despre exlstenjo lui.

Ce-mi vo rezervo viilarul nu ~tiu ~i nici nu-mi doresc sa aflu. Ceea ee doresc 1'n schtmb este so rezist oici pe boricadele LEVEL cot mo] mull limp poslbil, fiindca arie6tde dlficll or fi, sonsfactiile sun: pe mosuro ejorturilor depuse.

Claude

www.levsl.ro

Razboiul din Vietnam se intalneste cu Half-life

,

S untem din nou faloin Io eu morele conflict mic din Asia de sud-est, In timpul Goruia omeriooni' au reonzot co exisrc, tolu~i, ~J posibtlitcteo co rnoreo notiune de peste ocean sa io bataie de 10 0 midi najiune din miilocu orezorilor. Dupe ocesl ep.sodcu final necsleplcl, filmele ~I, mai ~QU locorile, au tro~ cu putere din trobucul camereiol !De care il reprezint6 eroii desociclizoli gen ambo, core si-cu pierdut cornorozii, iubitele. minnie, overec ~i chior rnoinile st pictoorele in Viefnam (poole vo educe] aminle de scene finola din Rambo II, ccnd vine paves lea cu ccel camorod focuJ bueori de bombo din cutia copilului vietnomez care luslruio pontoii de soldo] cmericoni]. in fine, GI~O 0 oporut si Heart of EVil. un MOD de Half-Life core- incearc6 (faro prec mult succss] s6 oduco ofrrrostero ocelor ani rnimilabdi e manitoare.

Aiei ineepe ccsrnarul ...

Muncii multa ...

In vreme de razboi

MOD-ul este produs de ur grup core nu poorto ruci un nurne, dar este olcotuu din persoane eo Trovrs Torrens. Chris Kane, Tomich, jG1CR ~\.!bJznB, NG1lhon RiJCK etc. Acest entuzios! o,u \Dr;erc,.ot (din neferic1re, fora preo mull suecesl ~o creeze.un [oc de razboi veridic E drept c6'in Hearl of Evil apare un elieopter "uey mQdebl spe!;:loi, cc apar slrozi c.eote dupe imogini reQIe'~i c6 jucatorulse poole pl'mbo prin orezori' $i prin faimoosele sisterne de lu~eluri pe care le-au sapot vietnamezii in limpul razeolului. De cserneneo. e loone ooevorot co Heart of Evil are ~i 0 sec!iune de "ql'est", f'Jenfru co uneori 11 pune pe i~cal®r in postoro dE)..'Q-~i pune minteo de 501dO:l omen can 10 conlJlbutie (0 u~aora controdicrie de termeni diei, mso mrnic gr.ov ... ) Dar, din paaate, este 101 alaI de cdevorot c6 Heott of Evil nu educe ffiei 0 schlmbore in ceeo ce prive~te ormele 1i tellturileJ oso C\,Im nu se vede nirnk nou Q inl·erfaro. Practic ovem de-a face cu Ho1f-Ufe cdus ir\'apo" in limp, Cbiar 1i sing~nullueru cu care .s-or puleo rnondr] - a atmosfera catde cot vendjca - e proctic cnulot de prezeojo foce-hugger-ilor §i a zornbllor (femei vietnorneze omoro-e, dar inca umtlatoore).

[ocul incepe tnfr-o com6ru)o luminafl:i mai mull decal superficial, lnfr-o dimineofa in care

. .. apJicatii intr.un MOD simplist

I

Mod's ~

I I I I I I I I I I

Sange verde in Vietnam ... 0 fi Predator? I

rczele soorelul snobot [cluzelele ~i se proiecteozo pe padelele murdore. Eroul nostru se prezinto lo camandonl, care ii spune co Irebuie s6 meorgo lmpreuno eu Barney (guard-ul din Hal~life, trnbrocot putin ollfel] 9i so il ucidn pe un onume colonel Klulz core 0 cam luol-o rozno ;,i core si-o creola bozo fomficoto in mijlocui junglei. De oici [ocul se deslosooro pe episonde, din serio cororo produc61orii laemai le-ou completer $i olent spre download pe prirrrele polru. De oltfel, intreg MOD-ul este construi MODular, penlru a-I perrrute iuc610rulul SG-9i procure de pe Internet noile episoode ~i 56 moorgo lini$li! moi departe.

Nil. f

/I am ce-I ace

N.om (scurl pentru Vietnam) este locul in core execojiile ~j plcoio tropicolo sunt 10 ~fdi-

nea zilei Asia se vede ~i in Heart of Evil (mal pupn ploeio). in schimb, otmosjero de rozboi

este cO.l de c6 prezente: roiduri cu elicoptere

de asC\lt, ososini oscunsi in desisur! de palmieri

(eu 0 reprezentare grofiea de a tristete obsoIUfo), seldo] pilili in IQnurile tercscre de.orez, pcdort-de frGnghle 9i bornbus oporote de rnitrolreEe, in fine, tal tac.amul cera se serve~'e in filmele despre acest razboi. Chior ~i execuji

s-ou vozut - mai precis am salvat ealiva pr6perdl!1 cu ochii obllci de 10 a moorte sigura prln nimerire cu proiectile explozlve. Aheori lnsa. jocotorul romo e piocul (?) im&resi.pnot de

madul in care s6nge asiatic se impnJ~lie pe un perete murdor ~i pe 56rrno .8hlmpOIO core 11 in- I

c6nioara co un tiv frumas cusutj in limp -ce su- I

ne~ cnirnolice ies din g6Jleiurl[e plu :Dnului de I

execulle, fencit cO pulernico najiune confinen- 1 tala a mai lini$tit un cuib de Vipere vietnomeze.

I

I I I I I I I I I I I

Pe scort, oso e Heart of EVil. Meriler Jucat, mccor de cctre eei care [rnoi] au afi$e, surprize }i objibtldurl cu Rambo, core trernuro de ernotie cond aud de Cobra sou Huey, care au vazut Nascul pe 4 iu/ie $i care fnco mai creel co ccololucrurrle puteou s.o se lermine rnoi bine,

Puleri cbhne Heart of Evil (primele pom, episoode) 10 odresa:

htto:l/www.greenstopsign.com/namobcd.ziD.

Mike

Septembrie 2001

I

I I I I I I I I I I I I I I

: IN u door 0 colectie de horti, ci un

I multi.media complex siinteresant.

I r.

I Fora indoialo co un atlas geogfOlic esle

I de mare ulilitate. Chiaf;;i doco or fi so

, coniine numcl horn 9i, lei-colo, cotevo da-

te slotisfiee, lot este interescnt, Ceea ce face I Eyewitness Wor/dAtiasatrodivlrjca de 10 prlrno I vedere este interfoJd ploc:uto ;;i bloe concepu'o, I core Iti arara de 10 bun Illceput co nu vei ·foce

doar scrolling pri.rilre harti. ~i cceosro pentru ca. desi In pcrieo cenlrolo a fereslrei princlpale 0 programului vel vedeo globul pamontesc, in stanga se 0110 a serle de optiuni cote Ie trimit carre aspecte statistice variate ~i groltoare in ceeo ce priveste Pomontul ~i !orile pe ocesta afl6loare.

Multimedia

-

EYEWITNESS <0>

Vreau sa sfiul

,.

Pareg;:omplu. os vreo sa .~tiu com care este gradul de olfabetlzare a populojlel din

~",Ioo. .... alMria..""J,w..iIlAd'__"rI" •

Hp-~,Thr_~, .. __ _~

1""'~"It!o:_~_-.,II"' ~

,._-.-,....._ ....... tIy---- , ... ....,....--

_l9U._z_..,mr __ - ••• ~"..

_ .................. ~O'~miIibr)' iI........,.l9'A

"""~~-~ .. 'c .... _I<o1d _,.,....

I I I I I I I ,

I I I ,

I , '

I

, Doar 5,3 calculatoare la 0 mie de

romani? Da, dar suntem mai buni , decat Nigeria §i Gabon!

I

Septembrie 2001

produs

Burkina Faso. Pac, dau cu mouse-ul pe opltuneo din rnenlu care te trimite 10 educope. seqiuneo

olfobetizore ~i iot61, dar mai bine nu, nu va spun cum stau burkina Iosonqhe]! cu alfabetizorea co o sa spune]l co odvisorul ~tiintific din Ovilizatli;m 2 ~ .I am dlsmoled by what I see'.

Apol, dcco rna gandesc bine, pocto co nu or fi slrtco sll ma due 10 secjiunec "Wealth"

~i so v6d cum stav lucrurile cu GNP-ul [Gross

National Produclivity) Stotelor Unite. M6 duc, rna uil, ;;i mi se face brusc dor de un bilet dus

pona 10 New York. Sou de 0 vizo, 0 corte verde, cevo. Pernru co Imedial dupa oceeo Imi vine ideee SCl mCl viI 10 GNPul Romaniei. Mo

due, mo uit, ~i mi se face bruse relU, loorte IOU. Cu gand sa ma dreg 0 tara 10 suflet printr-o inhrzie de neocsisrn, m6 preurnblu cu rnouse-ul prin zona din interfola In care se deGchide sectiurreo de Imaglni speclhca fiecarei tori.

Pentru i6ri~00ra mea, 0 singuro fologrofie, dar aceasto pe cinste: 0 privire pe sub streosino Corpotilor, numoi bono co sa sirnf un vent rccoros imbalsamot cu aromele lngra~omanlului natural prod us de un rurrreqotor vizlbll in plan opropial, in curteo uflsi gospodarii 16- r6ne$1i. in plan inde.pOrtot se vad cu oohiul l.ber cerul olboslru si Corpoln. Cu adevaratimprQ!;. potot de ce.e vozule, dau cu clicul din nou f3e

Globul poate fi rotit cu mouse-ul in orlee dlrectle, Tn st&nga se afla zona datelor statistice.

dotele slotisticB, co so vod dlsiribulia populotiei 10 orcs ~i 10 taro, Aoleu, corn mulli 10 oIO~, lmi spun, ~i ma bucur co ou ccesto a [os: criteriul care 0 slot 10 bozo dlegerii imaginii deltnilorii penlro 16ri~oara mea de cotre producctorll CD-ului de fala. NO[Qe, 10 fel co ~i in cozul 01- tor lori, co acejtio au opltco! crtteriul estetic 10 seledareo maiori1oiii fologlofiilor. AI fl fosl croni co Romania so fie reprezentoto de un ornplu buchet de blocurt, Multe, multe date in zona

de sto istico globala, jar lopnrl ciS ocesteo pot Ii ordonate crescotor sou desrrescdtor este de bun augur. Pulem as~el face cornporolilo nlvel plcnetor tnrre tori, pe diver5e criterii. Pe de alt6 parte, a stfe I de cornoorojii sa pol face ~i nurnol intre douo tori, 10 alegere.

Gmfica

lnteresonto mi s-o potu! a secpune a Eyewitness World Atlas in core 0 camera de luol vederi virtuola le purto lntr-{) colotorie oeriono pe deasupra mal rnultor zone ale globulUi. preeum Asia Centrclc, Africa, Australasia, [oponio, re!eaua hidrografica Rin-Dun6re elc .. EVident, ocesre locurl erou mode.ote Virtual, fiind produsol graficii computerizate. De alfiel, chlor filmulelul de introducere 01 fyewilness World Alios este impresionant, fiind reolizot prin ccelosi procedeu, plimbandu-te pe.deosopro unel porji a globului inrr-o monlero d b Black & White_

Binelnteles, este cnzul s6 vo vorbesc despre hor/i, Aceslea sunt loarte simple, f6ro rnulte cmonunte. doar cu strlctul necesor unei orlenldri surnore tn ceea ce prlveste clrumurile, orossle mol irnportontesl varf~1 cu oItitudinea ceo mol more din lara respecrlvo. Sub ccest aspect ma declar destul de nernullum.t de Eyewilness World Alias, dar, se pare, oceostoeste o caracteristica a otloselor geografice rnultlrnedie. Probobf ca ideea·esie de a nu lncorco cu prea mullO informotie un utilizotor 01 carui ereier nu mai esle obisnuil IOU preo mull efort, ecole,

10 ei, nde GNP-ul este mare cal Empire State BUilding-ul in nopjile cu luna pllnc,

Dar, luotin intregul sou, Eyewitness World Atlas este un prod us multimedia alractiv, in op! nio mea destin a! in special celor mid ~i incepa· tori in ole geogroriei, oororc Ie vo fi de un real iolos. Mai ales co pe ocesfio nu ii vo durea preo tare faptul c:6 dotele eele mal recente contlnuts de EyeWitness World Atlas sunl din 1998 ... Dar, pantru eei dornici de informajii mai recenle, exiSTii posibilitcleo occescril slte-ului dedlcct EyeWitness World Atlas, din chior interfala ocestcic.

Marius Ghinea

LEVEL INFORMATII

ProducOtor:

O!erlan!:

Tel:

www.level.ro

History's

Cum, unde ~i de ce au murit cdteva sute de mii de oameni. Si cum se face cdocesre mdceluri

,

au ojuns sa poorte numele de "istorie".

TonUI oorecum nerves ol inlroducerii mele de mai sus se dctoreozo superlotlvului fo[oslt de 0161eo ort in hlme, multimedia sou presd, A spune ,cele mai mari batali; ale istorlei" este a formo de exprimare core, indirect, orunco a lumina [ovorobtlo osupro respectivelor batell; [core au fast, ehohoooo, .ce!e mal marl"!!). Cu siguranro s-or puree gas; olte atribute, moi potrivite, core so defineosca oceste monstruaase $1 absalul Inutile va rscri de sange omenesc. Pentru co cso, chior si Stolin ar putea aveo momenlullui de glorie, Ilind numit .cel mal more dictator din istoria omenirii" .. _

Do' de ce?

losond 10 a porte comentariile de pe lengo subiectul mtieolului de foja, voi ineepe prin a va spune c.G CD-ul multimedia History'; Greatest Battles este in mod inteligent impartit in cinci secfum pnnctpole, Care trateaziS ~ecare in porte diverse aspede ce lornuresc p6na 10 urma chor ~i pe cititorul vag cunoscotor 01 istoriel.

Astfel, avem secjiunile: Armies and Tactics, The Background, Characters, The. Bottle, Ploces, Dupo cum pulejl observe, s.unt palru ccpiloIe core troteozo oltcevo decaf batolla proprlu.ziso, lucru care nu pocte fi decet de bun ougur pentru lnlelegerea Intt-un codru rnoi vast a condiliilor islorice ~i chtor umane in core s-a olons

10 osemenea confl!cle de rnorl preporjll, Vreau so foe observotio co secfiunile enumerate mai devreme se regosesc in ccdrul prezentorii

liecoreio din botaliile aflate pe acesl CD. ~i esle vorbo dospre cinci astlel de inc1e§tari ormole, ~i onume: Culloden, Austerlitz, Gettysburg, Verdun ~i Deborcorea din Norrnortdio.

Hei, e doar inceputul ...

Bineinteles, ocurn am puree do marunt din buze, argumen16nd printre dinti co olegereo unor ostlel de b6talii drept cele mai mori din istorie este tendenjbosa ~i vcdeste un orizont 11- mitot. Par egzomplu, unde sun! extroordinarele inlruntari armote din antichitale? Poi, un Alexandru Macedon, un Cezar, 0 Solomina, a Cartogino, sunt oameni ~i locuri core ou mai mare greutate In istorie decor om<'irota de incoierore de 10 Culloden sou monstruoziloteo Iodice] de 10 Gettysburg.

Asta co so nu rnoi vorbesc de Imperiul Bizoniin sou, mol blne, de tnvczlo mongolo, in fOla coreto pana ~i rozbootele mendiale par

Prezentarea bataliilor este tacuta pe faze.

Multimedia

I I!!!iBI I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

door exercijii Iodice pe viu! Apoi, ce. dracu', nai, roman Ii, nu lrogem greu 10 c6ntarul istoriei cu niste batalii de toofo frumuserea? Poi, pe aio cu Sinon Peso core i~i ccuto dinti! prln mla~lini 0 §tiJi? Au contof..o poefil ... Sau despre felulin core ~tefon cel More s-o foHlat in colendorul reli9105 ortodox cu alutorul cctcrvo victorii de prestigiu In faja turc'lor.de ce nu scrie

10 CD-wi multimedia? Domnilar, osculto)i aici 10 mine, doco nu era Fane eel .Mic 10 sial dor Dur in stet" 10 Podul Ihoit, CD-ul vostru era scris in turco ~I or Ii conjinutccdereo Conslonnnopolului, osediul Vienei, [ozo GU ovozul ~i pristolul de 10 Romo, precum ~i vlctorto orornonllor asupro ultimei reZisten!e a clonurilor scofiene. lor NoIre Darne de Ports alIi ovut ponu minarete, unul mol frumos decot celolclt.

Dar, pe de alto porte, outorf CD-ullJi spun co aces a Of h primul valum 01 unel inlregi seril dedicate .celor mol mort bmalii" ... Binelnleles co toote eele enumerate de mine mai odinecon se vor regasi in volumele urmatoore ole acestei serii.la core, adaugln ultimul momenl, au cer so se aloture ~i episodul cu .Pe oicl nu se treee!" - cu SergiU NlcolaescJJ in rolul s6rmei ghimpate sou 01 gliel mlnote.

Evenimente premergatoare Oebarcarii.

I I

Com prea varo 9i com preo cold pentru I

un orrlcol senes '" Aso-ml vine so divaghez de I

obi a lmi mai pot racduce alenfio losubieclul I

real 01 arlicalului de faro Care este CD-ul multi- I medio History's Greases: Bollles, despre core I va spun acum repede co esle inleresanl pentru

eel care nu au cuno$tinie preo evcnsote.de is- I

tone m!litora. Cu 0 singura observc]e, 11'150. I

I I I I I I I I I I

t

Sa revenim

Toate numele, de oameni sou Ioeuri, sunt prC), nunlote intr-o englezo americana neooso, din core cu greu po] pricepe ceva. AllIel, CD-til este bine reolizct cu 0 grohco ~i lin s.met otrocrve.

Marius Ghinea

Monosit Conimpex 01~3302375

Septembrie 2001

~CtlnSOle

I

I I I I

: Probabil cel mai bun [oe de PlayStation : lansattn ultima periocdd

I

I S quoreSoft este campania care ne-e bu-

I ' cure! ani 10 rand ClJ sen. zDtionala. serie

Final Fantasy, [ocuri core 1n lurneo conI solei or sunt lideri outoritori. Ai!:eea~i cornpcrnia I 0 Jansa! cu cevo ani Tn urmo. un joe, Chroflo

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I

Trigger, care 0 fasl'lo r6ndul sau extrern de opreclot de toala lumeo. Cu oechipCi apro.ope 'SiriliklJ'ro, Squoresoft ~i produci'i1oful Hlrenobu Sokopuchl, Q fosf rea Ilzs tg ~i contnuoreo Corona 6roS5 core, inca de 10 lonsore, a sport

oproope luote recordurile, omenin!cmd series pozlpo fratelul s.ou, Flna/fantasy

Povesfie·Q

Serge, un lip obi~nlIij, selTeze~te absorbi!

lnrr-o lurne poralela un de, totel, rnuriss in can-

dirii mlsterioose in urrno cu moi bine de un decenlu. AiGi. ss lntQ.lne~le $i se fmprlelene~te cu Kid. unnventurler, un cdevorct plerde-voro ~ lmpreuno vor pleco in couto reo lui Frozen Flcrne, un orrelcc rristertos core i1 perrnhe detinotorului, polrivit legendei, sa remodeleze limpul;;i spopul, Cur6nd vo constoto co nu este singurul core dNe~fe sa puna mona pe aces! or-

tefoet, pentru eil Lyrlx, a pi5ico umtm'Qid6 de sarginte regal6, are proprille plcrrun in ceen cs prive~te Frozen Florne. jr\cetul cu lncelul Serge

5e vo trezi implieo! lntr-o infrig6 corrplexo core 11 va aiu10 so-~i descapere ariginile §i tiestinul [cere cqre 011 aceJa?).

Jocul

A~o cum ne-o obtsnuit deio ~i In fino! Fan-

lasy; Chrcno Cross nu es.te a conlinucre 0 pO' vestll din originolul Chrono Trigger, Dimpotriva., creeozo un univers nou cu propriile sole des-

tine ~I conexluni In core reu?€~te ps porcU[S sa: in1roduc-a ~i personoje scuevenmeote din Chrono Trigger. Cred eo lermenul polrivit nu

esle eel de corrinuore, ci aeela de exlindere.

Stim cu totii preo blne ce ne-e ofrcs eel moi mull lo iocurile cnterioere produse de SqucreSclt. Pe long5 p0ve~!ile extrern de bins ieclizole. eornplexe ~i pline de sentiment, luptele consntuion unde odevorot dehctu Plg-

cerea de 0 vedee ce rna; face ormcfooreo magie, urmotoqrea cornblr atle sou toviluro spectolo sou, mai ales, urmatGrulsummon, nu oveaegal. ChIaRO Cross Ie ore pe toate ocestea din plin. Deja tradi)f6riola bora. de timp'o Ios11nlocui!o cu punete de stamina, liople 10 nurnor, [iecore ocpune nscesltcnd un anumit numi'ir de ostlel de puncle pentru a Ii efectuoto (0 mogie.d_e.exemplu Ie vo ufillzo pe 100118 ~QPlel. Luplels 5unllnconlil1uore. iurnbcscd. insa orice persondj poate ocliol1o in orice memen! dlat limp cat rnci ore puncte de sto-nlnc, aferind un ooreeore sentiment de reol-llme.

Mogiile suntimporlile pe sese culorl. alb, negru, r09U, olbostru, v,erde 91 golben, fiecore dintre 01819 40 de personoje ilJC'abile r:roiond afinlla~ cu una sou mai multedintreacestiil culori. Cularile pot fi depuse in slofurrle.de pe grila per sono.elor. De Recore dalo oom:! un porsoro] IOn5eOZo. ou SUCCe5 un otoc [slob, med;\) sou pufernie), npi slaturi s,unt adaugote fa gri16, ceeo ce

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

La concursul orgariiZdl de LEVEL impreuna cu Best Computers, [ocu fallout I I

I I I I I I I I 1 I I

--------------------------T---

7i vo permite so declcnseze magiile,~i 0ae;o tot vorhirn de moqii so ernintim pu)in ~ide summonuri deooreae,ill Civone Cross, !aflsareo QceSlora este un f:1ic met complicofo. Astfel, iocul a 1nnodus un sistern te vo tine minis culorile ultirnelor lrel magii activate in timpull~p!ei. Deco acest sistern devine rnonocrorn, atunci personojele tV indin'olii spre respectiva culoore vor deveni mull moi pulernice, fopl ce Ie va perrnfe 56 ccfiveze Un summon de oceo culoore. Sa conshuiesti un sistsm monocrorn nu ests alo! de usor pe cal pore, deoorece ocesto vo Jine minle $i culcrile mogiilor ocfivote de oponent Odal6 in56 ce ai ojuns 56 stqp6ne9fi inlerfolo de IUplD ilj va ~ destulde Vi-0r,Sa ITiche! cusucces opreape crice conhuotere, eu olatmai rnult e, cotiF)omicii, ocurn, 5untviziDili pe ecron tottimpul, permijanduc!i so-i evUi in eozul in eore sunt preo puternici.

Spuneern mat devreme c6 i[l Chrono Cr05s~untprezenle nu mal pu~n de 40 de persenoia [ucobile. Este obsolot a<devorai. Mal mult decat atat, hecere \line ClJ propria poves'e, propriile experlenje iii abili(6)i spedale. Peno ~i dioloquri'e sunt ur ice. Tn plus, liecore dinrre oeeste persono]e are cot un rniniquest core nu

poote Ii abllnut daco al nu esle in pClrly, jar Tn cozul in care vreunul dintr&personoie 0 moi troit 0 sltLioFe similonJ cu ceo in core te ofli in

acel mcment 11-0 vc impa lio 9-1.

Ar fi multe de spusdespre Chrono ClOSS, pe longo Ioptul coesre un [cc excepjioncl, dar, aill pocote, spa!iul nu rnl-o permits ~i, in plus, nici nu vreau s6 v,o ropesc plceereo de 0-1 des-coperi ~inguri. inointede a incheio, moi vrecu sa ornlntesc sunelul9i rnozicc, unde YosuRori

Mitsuda, cornpozitorul din Chtooo Trigger,Q facut

o Ireaba fantostic;o. Vij recbmand c;u ceo moi

more plocere Ovono Cross, deoo.recees!e un joe ce nu trebuie ratat.

Claude

I

Console aug

I I I I I I

La conccrsu LEVELimpreun6 eu Ubi Soft. jocul Settlers IVa fast c6~ti9otde cone Cantea Aliodor Ille dill Victori.Q,

LEVEL ~i I nterCom Film au oferil cote un tricou Evolution urmororilor dOl

dtitod:

Monescu lucien din Constcnto ~i Budureon Raul-Florin din Arod.

i-c reveni! lui Male Morius-Remus din Sibiu.

LEVEl9i Sony au. aferit 10 jocuri PlayStotion "The Legend of DrQgmln"

UnnalQrilor:

Hreniuc Alex ITimi~oaral, Patrichi Adina (Bucure~til, Galrina Alexandru iBucure~ti), Rodvanszki Robert 1501u~More), Olteonu Radu Lucian (T6rgoviJle), CorMolu Cosmin-Iancu (Puil, Morinache Aurel (C6mpino), Votomcriu Rabe.rt (la~iJ, U~urelu "Cat61ln [Pilesfl], Pop Oono (Zoloul

C6~tigDjorii sun! rugali s6 sune 10 redcclie 068-415158 SOLI 068-418728.

Septembrie 2001 Iii

Patch

• Patch. Potch • Patch. Palch • Patch. Patch. Poleh • Patch. Patch. Patch. Patch. Palch • Patch. Potch • Palch • Patch

~
M~
(to)
[jl] [i!J !1TI
CMlrolP_ D •• Hlp Sc.~ w.
NelwoOOng T~:r $i·i rnoi ouzi pe unii cum co Sisi! nu exislo, e un mit etc. Imagine primitCi de 10 Virgil o.k.o. yoshy

Nu prea gose~ti a~a CD·uri pe piato. Asto-i marfa de contrabando ... Imogine primitCi, de 10 Mihoi Pais

I .
j} 'CboItIIIi..at,
~ 'II "'''ti . .,.,.

! nu existd ... Corel Draw nu existo ... lagica nu existe ... Imagine primite de la Dan Filimon din Botosoni

A$d deci, dupa ce co esf impertinent moi foclsi pe nevinovotull Parco vad co vrei se apos §i pe OK ... Ima.gine primite de 10 ccelosi Mihai Pais

The End of the Internet

C~ruI"IblI1JLbci&JtI!'.p. 'thdr.70u!'pr~~bdQ(dK:Jm",.'-~L .... "",~ldu YQO,l,CI<Ii!:~IWQ¢Jp*(~alld,Ao:o~~"Jmiilb __

Restul e tocere ... Imagine primite de 10 Vaju Drogo~ Ariel

__ .--'I1I1$lW __

Ahal WinRAR pentru tolnJtil Imagine primite de 10 Cismoru Vlad

Pentru eei care vor Internet OC050 ... cu totui. Imagine primito de 10 Florin Vllceo

Viora de disperaH Imagine primite de 10 Ispos Adrian

Ca~tigatorul nostru de luna ocecsto esle lspns Adrionl

Septembrie 2001

www.leveLro

"Daco un am ore suficienta credint6

- . I

poofe face orice."

A!;e.stBa .erau cuvinlele c.u core i~l pslrsceq un m,,~ter so rae; H1.!lla pie corea ocesnno in lumea largo. Covinteoore in secolul 01 XIV~ea QV@QU a semnincalie deosebitD (nu ;;Jill dodi in ziuo de oslazi mal spune un parinte osc cevo]. Dar de- ce vorbesc acum despre secolul 01 XIV-lea? Renlru cij in oceoslo perioodo sa p.elrecB oetiunea filmuluT A Knight'.; Tole. Em 0 perioodo plino de crecii'llt6. Oamenii credeou borte mull in desfin, in socrto core 18-0 fast menilo de 10 nO$lere, dar mai exlsrousl aamenii core nu pllteau ~6 occepte aces!" IUCfl.J. UnuldintIB oceslio esls ~j eroul filmului: Williom [Heclh ledger).

Pe cdnd ernm same ...

William are 0 origine modesto. EI e5te fiul unui me}ler deocopertsurl din sluf. Visullui din copilorie 9:10 de a deveni lnfr-o buna zi cavaler.

D<Slr~ in cce'e vreml)ri,.so ovcnsszi pe scare sodala Ill) era 0161 d\l user. Socrlo rru 59 schlmbo de lo D zi lo olto §i, CU. mid excep)ii, oomenil mufeou in GlCeeoi'i cond11le sociala co oceeo in '([ore s-o u noscul Norocu I S8 lveste insCi pen Iru eroul nostsu sub rorma unui turnlr medieval unde covolerlise ncpustesc unul osupro oltulo in probo de indemanare ~i rezislenjo. Desfinul Io oferil sense de a lrrro in Iwpta. Willls.m -Q r9lJ§it s(:i foco rostde 0 idenntore de tmpmmut: Ulrich von liech1enslein dinGeldsrland. Sub acesl nurne.de nobll ii yo fi perrnis so portlcipe 10 Jurnir. As~el a reu~it William 50 rie covoler, chiar dcco nurroi

cu indemonarea ~i nu eu numele, core lupla psnIru presligiu, putere $1 onocre. DQr s6 nu crede] co i-{J fast user, Rlv.olulluJ este un ccmpion ~rmtmt ~i neindurOtbr, Count Adhemar (Rufus Sewell), hotorat s6-l impiedice pe eroul nostru s6-~i irnplineosco vlsul. Nu puteo 515 hpseosco frumoasa Jocelyn IShannyn Sossomcn], 0 tcrncic de vija nobila penlru core oncore dlntre concurenjll lo lurnir ~i-Clr do chlor ~I vleto, N~ vi se pore co deja 580m6na faaris mult GU Robi~ Rood?

Povesteo otemporolo I') lui William }i 0 bendei lui rnedievole de pierde-vcro, rormata din blandul Roland IMark Addyl, impulsivul Wol IAlan T udlk] ~i scrlhorul farQ sluiba Geoff Chcccor [Pcul EleffOny), se dovedeste a fi ocornsdie tr6snilo cu un meotJj deslu] de actual: ne Irsbuie pujino voinla penlru a demonstro c.el overn songe de erou In noi.

A Knight's Tole IPovestea unui covcler] esla radul imoginaliei scencrlstulul-reqizer Brian Hel, geland, in spotele corulc srou nume precum l.A. Confidential ~1 Paybad, ~i este 0 producrie Escape Artist/Fine5Ikind.

Distribuit de InterComFitm

Romania Dolo aporilieh 15 septembrie 2001

Dislribuilor unic CTVP'~'ON penlrU Romani,a sl Bulgairi1a,:

. .

Bu.ur,sf';, Jlulul 2~, 8100 Tornado; tel: 0'1 ~127307; fax~ ol·i1l29B20 C:On.-10infq, George Eriescu 11; tel: 041-.'116560; fa~:041-619.t57 h.Hp:/lwww.tornodo.ro

Hardware

I

I I 1 1 I I I 1 I I

tate, fie penhu 0 oveo un calculator moi puternic

I deccl 01 vecinului SOu coiegulul de bonco], m-am I g6ndit sa 'Ill prezint cctevo cornponente pe core I in mod sigur orice gomer .supero!" or dorl sll Ie I olbc lns'olote in propriul sislem.

I

: Elsa Glodinc 920 I I I I I I I I

I esle cotct ln acesl moment CQ eel mol pulernic

I I I I I I I I I I I I 1 I j

I I I I I I I I I I I I I I I I

Im.gini I. puterea

De dolo OC60510 110m frece In rel/Istll eateva .components cu un grod moi ridicol de .pertculoznote", Tlnemd cent de

faptul co introm lntr~ penocdo In care loola lumea tnceorcc s6 l;;i Ioco cille un upgrade 10 dlferile componente din computer (fie din necesl-

lOla, dra9ii mel gameri, CO ~i in ccesl r1umor va prezint 0 ploCG video. Numele ellnu ~Iiu 1n ce mosuril I/O poole spune desprece esle vorbo]

este Elsa Glodiac 920. Aceoslo ploco esle produsa de firma EISA. renumitel pe pion mondiol. Ce eSle ds remorcotin mod dsoseblt 10 acest

model este chipseJ-ul mrs a impinge spre vlctorlo 3D. Acesta esle.produs de-concernul NVIDIA. Chlpss-ul GeforceJ, dki despre el este vorbo,

procesor gra~c din lume. Desigur, esle indus eel mol revo.lujionor engine grok - nFinite FX -

ocasto fiiod in stare so reoltzeze cele mai veridice efeele 3D cum or fi senzojio de volurn, efecle

3DMark 2001

UT Direcl3D

1024xii"(bg

UT OpenGl

cu porticule de lumina, ceola }i Ft!m. Suprofetele texlurllcr, ale reAexiilor ~i senzojo de rntscore a lichidelor sun! alte rezulrots de engine-ului grofic menjionol. Aces! model de ploco este dolo to cu 64 MEl DDR SDRAM ce lucreozo 10 a frecvento de 460 MHz, ovl'lnd un limp rnediu de occes de optoxirnotiv 3,8 ns. in codrul unor anumite scene5270

5128

4692

4376

4047

3564

• •81,6

7§,09 69,18 68,35

69,88

69,32

l024x768

16 bitQ3_Team Arena

1G24xY68'

Septembrie 2001

89,96

87,05 85,15 83,29

85,3

83.82

• •

97,4 87,5 70,7

95,6 82,5 62,6

mol cornplexe Elsa Glcdlcc 920 of era 0 performanll'l de tret ori mol more dEcat arlee ploco video dotcto cu un chipset GeForce2 Ultro, lucru po,lbil dolorite funcitei de anti-aliasing (FSMI core lo acesl model esle foorte bine puso 10 punet, FSM-ul flind Jllcut" hardware 10 GeForce3. Acesre coree eristid s-ou vozuf in cadrul testelor efectuote ~i core, slncersD fiu, a u fast facute 10 "sange·. Din punct de vedere 01 dofarllor hardware trebuie 50 omlntlm ~i de opjiuneo de dual view ce se reolizsozo prinlr-un conedor de lip

TV Out IS-Video). Penlru oceia dlnire durnneovcostro core au un lelevizor ce nu ore in dotare a csfel de mula, in pachet este indus ~i un adaptor penfru sernnol de lip compozit. in pocheml cu cafe vine oceasti:i plcco se moigase$ts ~i un manual faarle bine pus 10 punct, cu specificQiil de instolore $1 troubleshooting nodus in opt limbi. Pe 16ngo ocesto am mol gosit nu mol putin de 5 CD-llri cu drivera, utilitors~i descneri tehnice ale ploGii. Tn plus se moi adougi:\ inca couo CD-uri ce contln un jac ariginollGiant5: Citizen KablJfo). Acest [oc esle special opbmizol pentru Elso Clodloc 920 pentru a sccote in el/idenlo nolle eiecie 3D ole pracesorului grolic GeForce3. inchei aici, nu de olta dar a~ putea sa confinui SO prezint oceste super coroclerlstlci ~i perlorrnorse ole oceste1 p16c1 video pe iilea douo poginl }j ~tlti co aces! lueru nu e poslbil (inc6) Tolusl, sper sO ovef posibilitoleo de a a incerco voi In~iva . penlru c6, slncer, merilo.

INFORMATII

ProduclStor:

Oferlont:

Tel:

Pre]:

EISQ

ICG

01-2217343 393lJSD Ifara TVA)

www.level.ro

I

Hardware ~

TYPHOON TV TUNER RDS

Acesl madel de TV T uner foloseste lehnoloEia RDS (Radio DOlo Syslems). Typhoon TV Tuner RDS ore incorporal ~j un FM T uner cu rolul de Q reeeptlono sernnal radio otat in bando "'.M caf ~i FM [slncer 56 fiu, porcc joei oillel, pe ritrnuri lotinc emise de poslul preferol de radio). Esle conslrult in iurul chipse.t-ulul Brooktree BT878 ~i poote ofiso ps seranul rnonilorului dumneovoosrrc pana 10 126 de conole In modul full screen. Softwore-ul inclus permits un control faorte comod 01 proqrcrnelor recepjlcnole, ovond inlegrat6 ~i a facllilate de outogeslionore a conolelor recepjionote. Modelul de lola mai benehctozo ;;i de funcjiile de Multichonnel Preview ~i Zoom. Acesr lucro constiluie un ovonro] pen1ru cp ove] posibllitoreo de a viziono mol rnulte conola in ocelosi limp sou so mari!i 0 onomita zona dlnlr-c imagine recepjionoto (N-or Ii rau daca os puree so receplionez ~i ceva imagini din Max Payne in limpul reclornelar dinlr-un film, he-hel], Tal cu olutoru unor programe odqlo no Ie core se giSsesc pe CD-vi de lnstcloro S8 pot fllce copturi de imagine ~i sunol de pono 10 30 de fps. Deco tal nu pOI so "brin Imogini din Max

Payne. olunci in mod sigur pC),j' siS receptionez teielexlul conolulvi preferal cu ojularul utilitorului Teletext. De remmeat este culllcteo sunerului. Acesl model de tuner ore posibihtoteo de a recepjlono semnal stereo datoTita tehnologiei Stereo TV [Duol Channel).

Co dafori supllrnentore, ocest TV Tuner dispune de .:;otevo mufe de lip S-VHS, AV cu lot de Video In ~i incq doua muFe penlru Audio cu rol

de In/Oul. Co dolari opjtonnle sa pocteomlnf suponul pentru felecomonda, care se poote ochizitiono ssporot.

Pre]:

01-3127507

74 USD (felrel TVA]

Terratec Cameo 400 DV - Digital Video Editing System

Cameo 400 DV Iii of era un slort ideal In nouo lume a ediloril video dlgilole, In momentul in core t1 oi conectc: DV-u! sou cornero video ID98) 10 computer pof incepe sa edilezi propriile lole filme, Por fi propriul tau regizor [sou pe bani grei pop sa regizezi penlru altii). Califateo cu core poti lucra nu vo ave a obsolul nlrnlc de sufel'ft rnultumilo doterlor hardware pe core oceosto ploco Ie ore tncorporots. Aceosto placa de ccpturc este un model FireWire core poafe susline late de lransfer de pona 10 400 MB/see - echlvalentul 050 MB/sec Aceosto

moi perrnlre ~I conectorso sou deconectarea comerei video in timp ce cornpulerul dumneavoosIra este in' luncjune. Pe aceasta ploco se gosesc 3 parturi, In core se mai potconecto ~i olte modele de device-uri cu oceiosi rol Ide pllda. se pOI conecto pono 10 63 de dispozitlve FireWire cum or fi uni!6!ile horddisk externe sou CD recorderele, lot ex!erne, desigur). In cono in care este ambolero oceoste ploco. pe long6 un ccblu auxilior de conectore 10 0 camera video digilala. mai poole Ii gasit un CD muhlmedto ~i cotevo manuale ~i brosurl saise in foote llrnbile de c1rcuJarie·iAterno~onaI6<

CD-ul multimedia coniine, pe 16n96 driverele de inslnlore ponlru sistemele de ope rare Windows 98 SE, Windows 2000 ~i Windows Me, software profesional de editore video. Dintre acestea men-

!ionorn Uleod MediaSludio Pro 6.0 VE, oars

afero ceo moi noua tehnologie de editore video

o perforrnonjc-supenocrc $i a mulljfucline de unehe core pol toce dinlr-on inceprnor un adevorat I profesiootst In arlo editarii video. Un all soh loarte folositor paote fi ~i Audio and Video Editor. Cu ocesto se pol creo, osomblo sou ;nsero onumite scene dintr-un dip sou film. Acesta ore a interfo)a faorte prietenoosa cu Ioorte rnulle urelle de prelucrore $1 eleele audio. Acest softwore de editore ore

10 bozo tehnologio ,lime line', core permite inseroreo unor formale faorte variate de clipuri, eleele oudio ~i on irnaJii in ccdrul propriilar creolH.

Spre deosebire de olte prcduse software coo re au un rol osemonclor, Ia acesl pachel de programe am inlolnil §i ulililorul Cool 3D. Cu-ojulorul oceshJi unlilor sa pot aea titluri ~i electe de np 3D Text.

in ceeo ce pnveste configuwlia, esle nevoie I de un sistem cu procesor minim Pentium 1110 300 MHz, 64 MB RAM ~i un harddisk foarte rapid (SCSI sou IDE cu Ullro DMA 33/66)

LEVEL IINFORMATII

Produdltor:

Oferlan!:

Tel:

Pre]:

Terrerec

T amado Sistema 01-312"7507

108 USD (foro TVA)

BogdonS

Seplembrie 2001

Trouble shcotlng

Service autorizat

-------- .....

( Se pare. co ~i in ocecsto lune terlde, gomerii nostrl se lavesc din nou defel de fel

de probleme tehnlce.

l So nu mai lunglm vorbo }i 50 vedem eum Ii putem ajuta pe cei cHell 10 necoz,

. BogdonS.

Ce upgrade Imi reeomondot! pranu tn sumo de 90 $ /d un ptocesor AMD K6· 2, 350 MHz, placa de bozo: Ali Via AGp, placa video 53 TRIO 3D AGP 368 cu 4MB, 64 MB SDRAM PC 700, HOD 4.3 GB Goontco; Fireboll? Ce olte upfi)fode-uri imi remmondo_ti indiferent de sumo meni/onola mai s/,)sf!

R: in prlmul $i in primul rand I~ trebuie 0 plodi Video mult moi buno [un GeForee 2 MX, de exernphi], Tn 01 doilea rand, un pr008S0J mel pulernic nu slrica (de ex:emplu un Duron 10 750 MHz!. dor evident 10 ocest procesor ilimoi trebuie ;;i 0 ploco de bozo pe mosun'i, Lo toote ocesreo nu or srico %i cevo memorie in plus. 112'8 MB RAM, rriise pme sulicierrl, mal des co preturile sunt in scodere.]

Kcrton Roberr· Oradea

Am un calcolator cu ploca de bazQ !yon Trinily 1850, eu 64 MB Ram PC 100, un prOCeSO[ Celeron 10 466 MHz, un HOD de 10 GB UDMA 66, 0 ploco AGP VooDoo 3 2000 cu 16 MB, a ploeG de sunei Azlec

Golox; CD-ROM Acer40)(. Ptoblemosun(j in felul ormoto« 10 instolotea lui Windows 98, dupo copicteo hsierelo: pe hord ~i dupo restonore, tmi tnchide calculaforul {shut down}. Dupa tepomite 10 lel. Deco umb/u prin BIOS, otice, ~i tocep ins/dorea de 11') fnceput toto! decurge normal pona 10 selorile finale (in pro9ul minu/ufui 7), cond do 0 etoote, ~i Gnome "RUNDLI32 Error'. Am tncercot 50 instalez pragromul [ptesopsm co Ie refer; 10 sislemul de operare .. '! ~i 10 alfii, dar spre stupooteo mea ocolo mergea faro probleme. [...]

in scbitnb am incetcot so tester CD-ROM-ul care este de 10 ACER 91 am ajul)s 10 concluzi: fo/ale pen/r/,) ACER. CD·ROM-ul esle 40)(, dar dacD desehid 4 (potru) tereslre de movie 5e bloeheozQ, in niei 0 fereas/ro Mmul nu merge, de~i dup(j calculele mele 10 a turate a;o de mare or !rebui.

inlreboreo este. daca s-ar puteo intGmplo co CD·flOM·uI50 Cl1eosco gre§i/ .anumi/i .biJi?

Septembrie 2001

Ajunge door un .bit:;i galofJJ Cum 09 puteo veri fica cijjrea doco este sou nu coreef61l'

R: Acest tip de erorl opor ~i 10 lncornponbiliraji hardware. Sfotul rneu este .6 sco] ploco de sunet ~I 56 Incerci sa reinstolezi din nou Window5-ul. Dupo instolcreo ~i configurorea sisternului de opercre, pui ploeo 10 lac ~i Ii lnsrolezi driverele ei orlqinole. La faza cu CDI?OM-{JI imi pare rnu, dar YO trebul so te dezornoqesc. Esle normal co ocesto 56 se blocheze In momenful In core deschizizl [ponu] ferestre cu filme. Cquza~ CD·ROM·urile de obicel au rote de ccces foorte rnori tin iurul volarii de 180 rns], ~ nu reusasc so ctreosco 0 confitole de informa~e atal de more din mol rnulle locuri In ocelcst limp. A~CI co, Iii recomond so vizionezi hlrnele pe rand.

Goracea Andrei - Gola i

Am un AMD K6-21a 475 MHz, 64 MB RAM, HOD de 10,5 GB 9i 0 ploCG 3D leedlek 16MB.

I. Pen/ru iocur/le aeiuole, conhguro!io mea esle de oiuns sou at mai trebu: fmbunotaJild?

2. Nu prea Jliu sigur ee placo 3D am (or puleo fi un Gefarce sou un TNT Riv<'J!?

3. Care esie programul penlru WORD c!) Iflere specihce oIfabelulu; romonesce

R: Canfiguro~a to osro cccepiobilo, totu~i cevo memorie RAM {~i nu nurnoll tn plusnuiii slrico. Duper parerea mea cred co oi un leodlek GeForce 2 MX cu \6 MB RAM. Dam, tofu}i, dare~li ,0 veriNd ohrmopa mea, po# sa cou~ oppunea Display din Control Panel ~i ocala vei g6si exoct numele pl6cii 10 Ie video. in legotura cu un program pentu Word core so le ojute sa serii cu earactere rornonesfi, 1m! pare r6u, dar vo trebui sa Ie .dezomogesc". Nu existo nlcl un progrQfl1 care sO i)I permita 56 scrIT cu carOGtere rom6ne~n 1n Word. Tot ce ai de Fa-cui esle doar so inslalezi acesl tip da caracienil ~r kin· luri. Penlru oslo mergi in Control Panel $i de ocolo cou!i Keyboard. Deschizi aceasl6 opllcafje ;;i olegi op)iuneo language, lar opoi doi ciic pe butonul Add. De aid seleelezi limbo pe core dore~!1 si:l 0 instalezi. $1 cu oslo 01 rez0fYat problema.

Am coteva TnirebOri:

I. Ce ploco Video pe slot PC! in ;ur de 1.500.000- 2.000.000 imi (ecomondo.fi~

2. Gede,li co merit6 so-mi r:ump6r 100le p,iesele la calculator seporoi ;;i 50 Ie qsamblez? 3. Se. tno! fobricr:i plpci Voodoo 3 2000 pe sio! PCI (doc6 do, cot COsla)?

4. Esle ovontoios 5'0 cumpar un sistem AMD K7 Duron, 64 MB PC 133, HDD 10 GB, ploco video 53 Savage 4 16 MB, CD·ROM SOX (+ploca de bozo, de sune/ ;i res lui) 10 ptefi1/ de 12.250.000 (f(jro motJilor)?

R: 0 ploco video care S9 Incodraozo Intrun as!fel de pro] or pwlea ~ Voodoo 3 3000. Ir principiu, merlto s6 lt1 cumperi componentele unui cclculotor seporot dar porteo cu osornblotul nu este chicr o [occo de copii.

Doco Ie simr in store $i cuno9ti exact ce face fial;ore componanto ~icum sa insloleozc, nu vad nlci 0 problema, dar in cozui in core ol onurnire dubii, cel mol blns or fi so opelezi 10 un specialist sou 10 0 firma cu service oulorizcl {sou iii cumperi un slsiern gala csomblol).

PleJCiie Voodoo nu se mai fobrica de [corte mult limp, Couza: firma 3dfx a dot fallment. L<Cl prima vedsro, configura/ia de mol sus pore desul de ovcmojooso [se poole ?i mai iaftinl.

Aooa, ?i sa nu uitl

ToltJ~i, iji recomand a ploco Video mol burro, peote un GeForce 2 MX. Nu de alta, dar pe porcurs vei avea nsvois.

Am un Celeron 433 MHz, 12B MB RAM, HOD 6,4 GB (core carote in dtaci], ploci: video GeFarce 2 MX la 32 MB model MSI SlorFQfce 877 Marea problema ot h 0 eroore, cote cu siguranJiJJ Irebuie so vin6 de 10 ploco Video. C6nd rulez. iocuri core necssira accelerore 3D fmi opote pe ecton albosuu (de porco se puleo oliO cvloore] 0 etoore de genu/;.A 0101 exceptioo OE nos occured 0/ 0028:C0006EB2 in VXD VMM (01 )+000'Q5EB2. The cuteo! app/ico/ion will be lermino/ed' Dvp6 OCeo5ta eroore sunl scos automat in Windows din joeal pe core ff rulom.

Armai fi de SpU5 c6 am Wind0Ws 98 SE 9i DireCtX': 8. Am fqrmata/ cniar ~i hord-ui, am reinslolol Windows·ul ~I eele/alle componen!e, prinlra care 9i diverse drivere penlru ploco Video (nViditiJ Delonolor5 ~.a_J Inso tot nu am scapa/ de eroare. Culmea e CQ ioeafile bazo/e pe engine Quoke3lQuoke3, Her)\!}, Mela!...) nlerg (9ro 50

www.leveLro

Troubleshooting ~

ahseze aceosia eicore i1lS(7 cefe/ofle iocut! ce IlU will bazote pe acest engine (Giants) aFi§eaz6 etoateo osto lampi/a.

R: Din tot ce mi-oi povesfit in a 10 scrisoore deduc faplul co iii merg tonte [ocurlle bowie pe OpenGL

Co so rezolvi aceast6 problema trebuie sa iii modinci satarile din DiredX. Pentru oslo coull opttuneo .Additional Properftes" din setorile penhu Direcl3D (Stort> Sefinqs> Control Panel> Display> Settings> Advanced). Acolo incearco sa puiseletlle respecnve pe .default". De aid rnoi po!! solotlono ~i aile probleme legate de occelerorea 3D

Ale~ Mihai - Cam 1M

Am a pfaco de sune! Creahve SoundBfasler PCI 128. Pono acum, am avit! a ploco video 53 Sovage4 ~i IOIUI mergea bine, Acum mi-om cumpaml un GeForce 2 MX ~i din pune! de vedere video tolU} merge bine. Problema este co in jocuale 3D [numai in ale) sune/u/ este distotsiottot (apore UI) b6zailj.Ce 50/ufie fmi da,fi?

Navighezi 0 luna pe Internet

cu ~Hff §i LEVEL

Idilis Prepaid Card este serviciuI de acces Internet oferit de !ldiUs~ieste dlsponlbll ln Bucure§;tilllfov §i in judetele Bra~ov, Cluj, Prahova ,i Timi§-. Servlciul beneficiaza de reducerea de 50% a tarifului telefonic local, zilnic, intre 7 ~i 22.

Ava.ntajeJe unei conexiuni Ia Internet

prin ldilis:

.; 56kbps· standard V90

,/ Cel mal simplu mod de conectare

,/ Accesibil atat de la centrale Ie digitale cat ~i de la cele analogioe

-I Cele mal rnlci pre\uri

.; Nurnar nelimitat de conturi de e-mail, webmail sau POP31a www.idilis.ro

.; Nu se percepe taxa de conectare sau abonament, nu se lncheie contract

.; HelpDesk 24 h din 24 h ta nr de tel:

(01) 201 56 56

Tin 50 meatoroz co ~i ploca Video 9' ceo de SUlle! au cefe moi nol drivere, objinule de pe sitevi producatomor. Sper su·mi pule!; rezolvo problema.

R: Preo multe datolil despre ce cQmponsnte oi tu in calculator nu rni-oi dol, de oceeo nu cred co solujiile pe core )lle \loi oFeri sunt eele mai exccle,

Toiusl, in cazul in care oi 0 plod; de bozo -cu chipset Souihbrlge Via 686B, 'Ii recomond neoporot un update de BIOS. Aceosto 0 sial 10 bozo mai multor problema de ocest gen.

Spuneoi co se mai oude ~i un b6zart. Deco ocel zgomot se oude Tn momentul in ccre se cltesle sou se scrie cevo pe HDD, tncecrcc sa dezoclivezi opjlunao de DMA penlru HDD.

Dod) nici esc nu relJ~e-¥i sa rezolv problema, mai pop incerca ~i prln 0 usooro scodsre a performan)elor audio 10 pia co de sunet. Pentru osto, intri in meniul de DiredX ~i

cou] opnunec de Sound. Acolo vel gosi un slider • Hordwore Sound Acceleration leve!". inceorca siS reduci din 81 p6na cand acel bozoil dlspcro,

La 0 sueta hardware

lncspand eu oceosm luna, m-om gOndlt sa va propun ~i eu un sublect de dlsculii pe teme hardware. in ccdrul aceste rubrici vreau so dezbatem cfltevQ probleme ce nefriSmanlo pe nol toll. De exemplu, m-om gOndit (';0 or fi bins doco am disculo anum ita aspecte legale de

I rete Ie (de care a ineepul sa se lmpOn-

I zeosce tOrl~oara noastra 1n ultimii ani] ~i I de tot ce line de ale (transferuri de date,

Internet, chot.. .. J. Deco sunref de aeord cu mine, o~ept sa trimiteji scrisori 10 redact;e 1n Iegatura eu nedumertrile, porerile, nervii $i problemele cauzate de

I retea - ocasl:l, 10 servieiu, la ~coal6, 10

I focultote, ariunde. Vom lncerco 56 extlndem discutia noostrl'i ~i pe forum sou chtor pe conolul de ire #Ievel. [in fond ~i 10 urma urmei, chesfllle astea tin ~I ele de retele]. Depinde door de VOl' cet de departe vern ojunge ... cu discutia.

Prepaid Card , f "'t 2.85 $

Prepaid Card JD ~fl( 8.5 $

__ Chatroo·m

I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

IJ. .' :-1

: ocurl, e •••

I

Ie· ' -Ice- 1'_ e ne pa , •.

i ,i ce vrem de 18 ele.

I

I I I I I I

I revislei SB va onunjo lema ee se vo dlscuto

I I

S.., pore cO ideeo eu Ierne lunii continua iii aiba un SUGCeS nebun printre cititorii LEVEL Singurq prohlemQ esJe timpul

el\t~em de scurr In care urrcititor i~i PQ(Jte exprirno oplnm. A§G co (if·s6 schlmbam cava.

Astfel, de OClJm lnoin1e In fiecore nurnor 01

peste della lunl.

Cum vorn praced.a; lema penlru luno vH-

1- leare rorncne QGeeo$i, ce vrem noi de 10 [o-

I GUn, t:e he place etc., lor tema de peste doua I luni esre ... lnfluenta [ocunlor pe cOJilputer I osupro gc;lmerilor_ E de b1ne? E de rau?

Vreou sa va oud opiniiieJ

I Vo reclJmafld t;:o In I1i\0mentul in q:Qre'(".lfiti

II oresle rClnduri·oft>ViJc::rplJca.ji de:josa va gOuQrji 10 Qcea~to lemO,so'P!,!I'I&ti mana pe ta.storura?i I sa'lmi Irimite)i ur moil 10 mitz~@level.rd sou Q

I scrisoore pe odreso redecflei.

I

I Edric 0

I " - -

1 Notele aale de calIe t.€lvisle ineep s~ re-

I ReCle dince 1n ce mai I'0tin' ctde-voroful succes

01 unui joe Asia se il'1t6mplo cu toots revistele, II alGi! din Romania cal ~i din slfainatate. RedQ€:-

forii couta 19 un joe elements cQres~-i diferenc I jieze de aJteioc;U(i din genui respectiv. Couto

I irlQvopL Dar oslo rnie mi S8 pare camplel grs$it.

I

--~ - -;._ £eptembrie 20~ ~ ~ - - - - -

Colitalea jocuJilor nu ~eiudeco dupa ino\lalii sou dudotenii; se judeJ:;G dupo distracjia p.e. care a oferoJ Acel slemenl de "hm" I oi61 de-coGlot de _gameri, osto 19noro', de reyists. Un exemplu este topul celor mal bune [ocuri din 2080, Dupo cum s-o vozut,alegerile redoctor'lor LEVEL 91 cele ale game-rilar au fost in multe cozuri diferite·.

Saluam genul RTS [speciolucteo mea).

Gamerii au ales Red Alerl 2 ~i eu cfl"d c5 au

avul camp leI dr~tate. De ce vi ee pare aiat de importont-ctrun jbi;;.:;O fie ravolujlonor sou siJ odulto cine $!il:l' ce elemenle noi? RAt este moi bunco Earth 215@(dupo porereo meal toernci perrlru r:a e mol ..Fvn' ~i nota pe Gore i-oli dOJ-o RA2-u!lJi reflectil loptul cq nu i-ali [ucer in multipfaye.r lmpctrvc wnui ina mit aelevprat.

Toota lumed}!ie co RomGniaein urma oecldertulul. Dor mie mi 59 pore GO sunlern in urma $110 copilclul [ocuri Gomerii rom6nisunt influenlafi de faptui ca~e [oocc rnoi muirp,rin Gofburi. Acest IIp de rf\lJlliplayer lcce co aproape teti so Clina oceleca prefetinje in moterie de [oceri, in occident nu conteczo dacolti p I ace un iDe ma i ror, T e conectezi 10 In lernet $i gase;;ti pe QI~i CDTe jooci'i ocel joel Dar 1n Romania nu oi incotro, Irebuies0 ioci ce joocQ pri"8jEln~. ~j o~o am aiuns s:o fi-rn 0- tara de CounterStrike ... Co sO nu mQi varbescde

intopar6nareG cucore unii ~e)in d!l [ocuri 'te(i;lli (buna, dor lolLJ~i prEto vechl)!

l-crrilnfrebo! odato pe ur'rjuc6!orde Stateroftde ce nu lnceorco ¥i un RTS mai nou, RaspuMSullui (l lost "Do' dee ee so slou IOU 5~ lnval cum SD jocoitcevoB'

Reu~e9ti sa te ccntroztc: in codrvl aceleia~i satsoti. Te in/rebi 10 incepu: de ce prefero redoclorN'de lo,diver5e> reviste de praHl joeurile inovotcote - De ce !'IU ridieo iff slav! joeucUe nu MOpOcal of/flina/e do: jun·, oWl de "fun" incr'lt sunt iucote de moi !Gola l!Jmea? - penlru GO opoi-so to pronun!i impalrilto fendin/fN poporwlvi de a se Iua dupa /vrma, de a iuca ce este 10 modo ptin CfiJFe-uri si ce Ie recomr;mdo amici!.

£i bins; toano! ji-oi rospunslo primo inlrebore. De ce noi redoctorii preferam ioc(!rife originole* Tocmoi pen/w co foata iumeo se concentmozQ pe Qeeleo~i $1 aceleas: !ocuri, nu eele tnoi bune reohzat« vteedota, ;>i penlru co, den. 58 rna! plidisefte omul so voda oceJeQ§i Iii aceleas! iocud Co sa dol de un jocsimplu dar ccapatont nu Irehuis dee6f sa intri Tn prima 50- 16 de joeuri, dor pemru a ved~a f:1n tillv eu odeyowl de calsote, inaeni05 §i JlJn" in acelGf~i limp e revote de rev/slele de specioltlote.

_Miks_red_

Sol~fj

Vo scriu din nou, dar de data oceostc cumvc In o1oro ternei lunare, penlru co vreou sa rra lamuri!i in legailJra c;u cotsvo chastii.

If.l primul rand miginoJifalea din [ocurc in rnornerrul ln core Claude (ufluldintre redoelorii mei pref.eroli pentru Iong.eviloleo in ccdrul revfsteijrt do nolo 95loc~lui Desperodosam (0- rnos tam i)'lterzis. Desperados e a dono perfecto d~ Commandos, lullimulluond ccurn c1'l!ivo opi 11010 8"8) dar de chesjio.Qslo nu S-Q tinWl§ontqiunci cOnd a primit nolo. Totu~i"putin respect p.entru cel pe 10 Pyra, 81 au creot un nou 11peJe slr.olegie in limp reel, au reaiizat un JOG ell adevorot original, lor peste 3 ani vine ocsoslo dOJ:la, eu un gameploy idenliqi un decor, chipurile, original ~i culege loti lourii.

Credc& oluncl cerrd este evoluet un [oc, irebuie luote.in considerore (eolilaliv ~i CQr11ilotivl ospedele'noi pe core respeellvuljocle educe 1M dO!¥rel1iu. In prlnclplu, cred c6 un joe core io peSte90 or Irebui sa He 0 bijuterre in domeniu, c;pre impresioneaz.o pr.r concepto cevo moi puMn superfici~le pSG6t grafica 'sl.Iperbele-a', GGJ sa ma exprim pe Tnjelesul Murer, Atum nu rna refer neoperot lo Desperados, GU loble co singufullucru core-l difereniidza de Cornmand@se decorui texan Ice Irue ieftinl. d fa 10GIe iocurilscGlmerc:iale aparule ml'li nou. Porodoxul esle "'.a joeUfill9: trebuie sa fie t;omerGiale, co sa-§i &coo10 producotorul bsnw', dar loo;;rurile au

www_leveLro

degenerot de eo!iva ani. Pur ~i simplu [ocuri co Ho/Hife, Fifo '99, Red Alert [prirnul] etc, nu se mol foe. $i stirn cu totii de ceo

in legaturo cu temo lunli pot 56 spun co oceasta e rncreo problema a [ocurllor: oGiginalilateo. Toote [ocurile octuole se cOAfunda Tntr-a rnediocnto-e bonclo '~i ne-orn Imbalo cu ope rece daci:l am crede CQ lucrurile au de gond s6 se schimbe preo curcnd. Eu personol pur 91 Bimplu suni blczot de toote [ocuri'e couole, roote superliciele, bonole $i mul prea simple co so ma tina sirens long6 monitor. De cur6nd am jucat Blue Shiflsper6nd cd o so regosesc Ha/~life-ul de ahadolo, dor dupe cotevo ore am renunjot Pur ~i simplu nu aduceo nimic nou: 0 copie ieftino cu engine performont ~i interfolo olbestr\"i.

Ce schimocri rodiccle!

AI perfecta dreptote, moioatoteo iocuri{or de ostoz' sunt clone ~i clone ale clone/or ... Dus6 e originoli/atea de alloda/C! (ma rag, era simph: /alu~i 56 fad un ioc original alunci cand industria era desto! de soroco In genur; 9i sub-genuri). De ee?: Am moi zis de ototea oti: jocurile sunt o olocere, 6 mareafacere unde sa ;nvar/ bani grel. :}i co once olaceits', un producotor vo prefero so 5COO/a pe pia/a im ice ce nu va prim; laude din porleo criticilo: dar se Va viode, decat Uli ioc exee/enl, odolo! de moss media dar core nu feupei-Ie 50 scooto profil.

Cardespto Desperodcs, doc" nolo or fi_linlJlconl~i de origino/flate sou daco or fl fast rezultatul unei comparqlii inlre Desperados $iCommandos, alto or fi fost situajia.

DoomHammer

Prin volnto "batr6nicei" me Ie am so vo spun ee am eu eu JOCUL. in ptirnul rend ce joe eu. inlotdeauna om fast posional de puzzle-uri. Imi ornintesc cum stoleam .Ioce to face" cu 2000 de piese lncerccnc sa-ml dau seorno ee-l 010. Lo PC IreQbo e cam la fel. Nu vreau grafico de milioone ($i nlei dcco a~ vrea nu rni-os permite), nici sunet nu stiu cum, d vreau POVE5-TE + ENIGMA. A/one in Ihe Dork spune lot. Povesle de poveete, enigma de eniqrno ~i mull. mult horror. Din pocote, astazi nu mai vezi decot Counler-Strike ~r simulatoore de ceo mai proosto cclltole. Rar docc moi vad un odvenlure care sa alba ~i suspons, unde poti so mori din 5 in 5 minute, $i so nu mar de piictise.ala in mult preo incercala mea "b6Iranic6.".

Nu spun co nu sunr interesat de oltcevc in afara

de RPG·uri ~i quest-uri, dar de obicei, dou de-jocuri irnbecile, idioo!e §i cum moi vle!i. Ce 10J vrea lumeo lmpu~eoluri ~i sange? Uito-Ie pe ProTv}i vezi numoi kill-Cireal6. Luo~ frate strotegii ;;i quest->lri co so va romano eeva in cop. Cu ce romei dupo ce scolpezi un terro? Sper co 0 sa-mi doi dreptate cand ofirm co In ziuo de ozi, maioritalea gamerilor nu ~liu decg,! ~umso lmpu~le cU AK47 -ul, dar nici unul nu ~tie cum 11 omori pe Fast Jorret cu Night Valel·ul (Alone in the Dark 3). Dar nu numoi ostol Cum termini Quest for Glory !the one and only din loole punc· tele de vedere)? De osto prefer jOt':urile mai vachi. Moi multo povesle, mai mult suspons Acum sigu( co a so mo injure loti counter-ii ( Uife-I )1 P"6 ostol Se jooca "jooce"

de copii tOmpil. lmi place ~i octiuneo (Deus Exe fanlastic) dar nu ore povestea (inlrerupere neosteptoto: au zis 10 ~Jiri co a scopot un voron intr-o Vizuino in Brosov. Ati incurccf-olll Evacue,i. evocuolll] 91 susponsul unui adventure. Cled co v-om nsnoroet de lot 090 co !ncnei triumfotor: Weau lac full ~1 posterlll Vcam speriot, nu? Asto-l adventure scdeo.

Moi am de spus despre RTS-IJrl. Pe long9 CD'urile mele numai ~i numai cu quest-uri orn moi exp!lIirnentol ~f cotevo RTS-uri; Dune 2, Worcrah 2, Slarcrafi ~i cam otOt,'penfru co orice o~ facelol cu advenlure-uri romon. ~trale9jile imi slirnuleozo creierul. maobligtl so gondesc, nu door s6 impu}c [o cote oord am spus osto?l·

Orice aifflce, violenlo va ~ int()tdeauno 0 atroejie pentn: om. NU, vo reC!JnQa~le nimeni co Sf? uila cu interes /0 ;tiri sou co urmclI 6i$/e 101 felul de eJ7ii5iUni ;;1' filmein core violerqo este 8ra/uilo, dar asia nu va Impiedico progrome/e eele mal violenle so fie pe primu/ loc In rondul oudteote:

Cot despte ioeuri, 0; perfecto drepfole ... Nu conteozo groneo, nu Conteozo sunenil, sforr:Jine-ul poole 50 Faeo de unu/s;ngur diferen/a tntra un toe adevorol:pi un esec (vezi Aoochronoxj.

Ce 56 Ifi moi spun ... uite camo tepe': VEZl ANACH RONOX. Idee, storyline ~i leelJng care porco vod c6 0 50 fie pe plocul tau.

Petrovici Nicolae-Florin, Bucuresti Stimolq redoqte LEVEL,

Mo numesc Florin, am 15 ani ;;1 sunl un cifitor !nelfidel al revistei dumneovoostr6 [Iuo!i-o cum vreiil.

Sunt un unlizoror tncepotor de INTERNET, in primul rand pentru co nu ma poslonsozc esc de mull ~i in 01 doileo rand penlru c6 nu m-om chmdot preo multin plosele rejelei. Menlionez 'fapful CD primul meu e·moil este ocesto pe core-l citi!i ocum Eu n-om SO va super decal cu putlne sugeslii, dor inainle de loate vreou sO spun Mu, ror cltitorllor [scuze co oeum slO"w cu spolele 10 vel] cd majorilotea [ocurilor pe core lejoocQ cstczi sunl a erome grave de concept !sroti un pic, poote chior douo, sa va explic].

Cine a moi pornenit un joe desfrategie 3D, mai bun co AOE2, coe lotusl so Se mlste rezonobil pe slsleme umlle?

De Ce au trebuil damnii programalori sc-si bage coodo mar$ovo ~i sa oltereze eonceptul de RTS, facond nille lucruri htbride, de juea\orul nu moi ~ie ce [ooco :

Quake sou Siorship Tr€>oper5? Esfe adevarol co aceasfo convertire 0 dus 10 0lr0geleo altar adepli, dar un jucatar RTS nabll nl) aCcepla niciodalo aceM cQmpromis. POdte co a opus vrerneo RTS-urilar core nu emu com pie! 3D, poate co nUl dar eu sunt sigur co nu a so accept aceoslo combinqlie.

Se pune accenl din cein ce m{]i mull pe a:opobllitalea occeleratoorelor 3 D, IUCfU. core se vede In mojoritolEm joc1J[llor de osl6zL Penlru 0 juca un joe bun ~i care so Ie otrago flU esle nevoie neoporat de un occelemlor. Gamerii eu experienta pol confirmo aceasta. Cot despre gamerii noi !freshgamersL nu ~tiu ce pierd, cad

Chatroom

I

I n-o so bpuce sq joaee niciodaloni;;l\il [ocuri de

I coteqorie grea (nu Ie mol rnentionez]. Ne pore I roupenlru ei.

I

1 I I I 1 I I I I I I I I

: Preda Ovidiu

I Hello therel

I Vo scriu in principal penlru cei core susjln

I co parteo ceo mai irnportonlo 0 unui joe este

procenlul de reolitcle.

I

I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I

I Po'no Tn, momen/u! in (!!€}fe IGeurile Qf so

I devino .reo!ltole more MUir, foarte. mtJlI. Oar Ir:hiar, ce 0 so se in/ample alunci cCrld iocurile I \tar deveni prea Jeale pen/rv a mal puleo dis· I ti'lge ee e hetiune 9i--ce e odevQriJ

I N;ei IlU jiil! doco weau s6 se in/omple

I I I

lumi virtuale care sun/ tnc<>mporobil mai bune

I deciJI realilaleo in eare Iroief/i lu, ee oi face?

I Probobil co major/tatea or alege 50 traia5Ca un I vis frumos decot so duca 0 via/a plino de grip, I;;; poole eo .. _ ali, dar sa lasom oslo in seoma

1 corlilor SF.

I ----T--

•••• I:l!".~ Seplembrie 2001

Asia esie uno dintre cele mal sfrir'lgente probleme din vl/imul timp. Cbior doao un stud;u reCilizat recent a Of a/a I cct majorilateo gameri!orde pre/ulinaeni nu de/in un sistem ullro-performan I, producatofii de iocun a/if) pe a lor. ..

ioeuri core mat de core mal devGlsJaioar€l In ceea ee priVf19te eBrin/ele minime;

tu unul spar; co .,prlfi binsle nmtw, so 58 uezeosca ooota /0 reolilole ~i ,so nu se tnoi

coneenlreze 07610 osupro unut engine, de ul/imo genwatie §i mai mull asupro feeling-rAUl' jocl/lui_

Nu pot decol sa sper.:

PCtii, produsele in couzo scntjocuri, nu lTebuie nlcldecern sa fie reole. Un joe blne reollzot [dupe pcrereo mea ~i a muller oltoro] Irebuie sa deformeze cat mai fin realitalea.

Un [oc reolis! nu vo Ii niciodota jueal de gameri, pentru co reolitoteo este in iurul nostru,

p[etut-indeni, a vedem permanent ~i In consecinta nu poole fi inl,sr8sont. Degeoba vine Vasilica de 10 3 $i <:[C"8 [douo puncte] .Ce-i cu nota cio otot de mare 10 Coun/e(-Slrike? Unde

ormele intra In pereJi... $i de ce grolico a primit x.y puncte, penlru co nu rnerito moi mull de zl punete .. _?" ProGucdtorii, cond au reohzotjocul, nu HlU concentrot 10 coJi centrimelrl intra orma

In perele, ci 10 modalit61i cot moi nimerile pentru a surprinde gamerii (in mod plccut, bmetnteles) cu tlpurile cale-rnoi i.ngenTo05e de a delorma reolltoteo ocecslo atcH de plictisitoore. Nu £ow rnlrebat vreodota unii gamer! ee s-ar lnlGimplo dacQ toole locurile exJstenle or Ii reale lOO%?"

a~o ceva, pen/tu co te gonde§li 10 ce Va urmo dupoaceeo ...

Doc(] oi aveo occes Ie un f)um6, in RAil d.e

Dumifrescu Gabriel aka Razor

Aeum or Irebui 56 Iree 10 propunerea lUi Mitza de luna frecuta_

Ce lmi place 10 un joe: La un joe imi ploee sloryllrre-ul, libertatea de rnlscore sou, mai bine spus, cornplexlteteo, rejucobtlltoteo. NU ma intereseozo in mod special grafieo, sunelu!' Asta nu Inseornno co poote so aiba orice lei de gwfica. &I!i nu 1)10 "uslure".ochiul ccnd rna \.lifin moni lor.

Ce nu imi place 10 un joe: Nu imi place superfictolltotec. continuoreo f6ro rosr a aceluja~i loa (exem¢1ul 1: C&C:: Red Afett, C&C 3, Red Aler]:?- acum 0 50 opara ~i YUfl's Revenge - chicr 090 de "b6luti ln cap" 56 ojunga produce orii~' Exemplul 2: Couoter-Strice ~i resful de MOD-uri slrescnre].

Nu imi place un [oc liniar, in core se ~lie dar cum se termino ~i nc exist6 dcuo drumuri (sou moi rnulte].

Ce 0$ vreo so vod inrr-un [oc; mulle personoje, un .Ii:'1rom" gigantic de plimbcre, rnulte feluri de a procedo penfru a arunge 10 ocelosi r€zullCiI [pe scurl, un joe gen MMORPG fronspus in joe de single-player - chior dad:] nu e olot de dlslrocnv].

A~ oveo 0 idee despre un [oc odventure (quest): un fel de RP<S, dar fora so oi de jlnur luple cu cdversorl. Pur $i simplu sa existe un oro;; in core so pcji s6 foci fof ce iti vine tie in cap.

Eraser

.Sclut ocrneni [ro isZsrgu' Eraser)! Ortcurn, dupo nume ~liti co sun1 paronoicul ala core Tn lac sc-si veda de ~coolo va 0501- leozQ pe voi eu scrisori.

So ineeopa tortural

Mi-a plocut ideec cu subiecful propus (mai ales CD ducem Jipsa d.\'! osemeneo opor· tuniloti de a ne alola calitalile criticojurnolistice) dar unsubiect fa flecore lund ... com prea putin limp. Moi (')Ies co po~ta~ii 56 ,grabesd' sO-$i foea doloria. S6 trecem 10 Ireaba .. ,

Revisto:

Tn primul rand am numoroj 0 groazo de .jocuri" nolote sub 60% (10 core eu nu dadeam nici 40%, dorma rog ... ). Pai noi (iii aici spar co opinla pul\Jlico sa-mi deo dreptate) vrem SJi] ~lim ce sa lucam, nu ee sa NU [uearn.

Moi departe .. _ paisa v6 loud Ipe bune) co ali reu~ii so PQstroli numorul de pogini in, lotte.

lnca 0 chestie Imoi veche, ce-i drept), Serious Som nu merile chior 92%, dar ee-i allui e 01 lui (grafica exlraordinara).

Buuun! So !reeem 10 subiedullunii ... RPG-urile:

Nu au svoluol mull prin idee de 10 Fa/foul:

Dar Asheron's Co/f(pe core f116udati alolo) mi se pore co are a graiieo inledo (sc:uze daea m-orn repezn]. NI~le palroJele lintr-uno dintre poze ch.or oso era) core au sobie '~i seut. Nu l-orn V6zuf co, de!, nu loti ou Internet cccso, dcr probobil e lcsctncnt sa diseufl cu alIi !lieCiiori no ell AJ-uL La ce bun ins6 suprofojo mare de [oc docc e orlbil reohzeto,

Nu mergel Un palch nu vo rezolvo nirnie, ~i Inca cevo, Doco ijpii o~lio scot MMORPG-uri (sou cum nolbo !e.o fi zicond] pe banda, cum s6'H petreci un an 10 jocul respecliv doco opere cevo nou?

Nu opare posiblhtotso de o forma 0 "politie" o orosului, de a deveni cor-ierciont de llcrnuri rore, spre exemplu, Ski II-urile sun t ·exlroordinar de pujine 18 sou 981).

Poi, Folloul 2 [ohernl odico ocum 6 ani) oveo 20 de skill-uri! I I.

~i 10 noibo eu RPG"urile rrredlevcle, sobil ~i vrajif Vreau lasere, gloonle, inlr-un cuv6nt: ocliunc reaiista!

Fallout Tactics a focut pasul spre ccnune. Poote fi odaugat un rnenlu fulger co in Commandos: Sacul cu tol ce ai ~i icon-uri pentru loser riRe ~i olte chestii.

Deco moi multi iucalori se oIiazo ~i gosesc un [ocp: unul il conduce, celololr mcnuieste rnihohero etc Si, bineinteles, fiecare se va specloli zo pe ce loce in echlpo: pilot - PILOT, rneconieul - REPAIR, Ir6g6torul - BIG GUNS etc

Motoarele moslnilor so consume eevo, nu 50 meorga pe moea.

Ouesl-url reol.zote de gomemosteri C!J ,premii" su bstortio Ie.

Un MMORPG or Irebui sa aibtl NPCuri mal mobile. De osemenea, jucatorul so pooto sa metlFgo torQ9. in genunehi, 56 uree 5(:Ori ;;i chiar S0 incate dcco sklll-orile ~i condiliile ll perrrril, Door nu a s6inoJi au Power Armor sou cu skills of the Victor. Skill-urile so creosco ~i in Ilrnpul jocului cu ojutorul c;OrJil0f, rncestrilor (alIi [ucotari mpi avonsati) sou prin utilizoreo infensa a 0celei speciolizQ r1.

Ap"foj9o, de obia o§lept sa vCid skil~ul TRAP sou STEAL .. 10 lucru" in multipioyer. Mergi frumos $L .. CLAP! oi cawtin capcono unuia.

Dar toote acesteo sunl umbrile de lipso Internetului (IQ mine, eel pu!in) ~i de costul taxei lunate care descurojeoza jucCltorvl.

Am so va raspund am6nduroro ... Asheron's Call face parle din primele genera!ii de MMORPGuri (aId/uri de EverqueSI) ;;i esle normal sa aibe; 19 graflca ./egoose)" ~i un concept de RPG subdezvollC1/.

lucrurile insa oroto moi bine odalo cu aparjfia noilor iocuri orrline ~i va asigur cO mulle din/re idelle pe care /e-oji expus aiei i$i vor gas; lacul ~i in dcesle ioclJ.ri.

www.level.ro

Dar moi esie muir pona cand MMORPG un/e vot a/inge un Slanrfard de coliicte exttem de tidicot. ...

Mia unuio mi-or placeo sa vod mai mlJllo lioettoie de. decizie a NPC-ud!o/ din joe, un slory4ine ce se dezvolto de-a lunguj jocufui bi nu romane tncremetnt], roslJJr(lori de si/vajie 10 fa/ posul etc.

$1 tnoi este cava ... looto !umeo scoote acum pe pioJa MMORPG-uri. Av6nd in vedere cO odata ce un ostie! de toe /e-a prins, ff dedici iumala/e din ZI; ma inireb e6te MMORPO-uri 0 56 romano pe piato? Doua? Trei?

Ne-au mal scris: Zonlir Adrian lonut din Bucuresti, Simian Bogdon Mihai din Va lceo, Durnlftcscu $tefon din Bucuresft, Mulu George Lucian din Piotra Neorn], Debre loan-Vasile din Solo], Cyberman, Karton Robert din Oradeo, Balogh George din Constanta, Varian GeorgeVlad din la$i, Iupeor-u George din Arge9' Caragee Andrei din Galati, Morin Cezor din Piatro Neorn], Papa Vladimir din Ploie~ti, Un Anonim din TCirgu.Jiu, Andreea din Bucuresti, SIan Sergiu din

Bucuresn, Frangulea Alexandru dln

Ploiestl, Costache Vadim din Bucuresn,

DrOgon Cipricn din Buzou, Honoronu Sa- L - bcsscn. Gheorghlu Crislion din CalafO~i, Cezar ako Gyzmo 34, Blidariu Serbon

din Cores Severin, Radu-Mihoi Drain din Plolestt, Marius aka Mike din Bucuresn, Dinu Cristian Mihal din Bucuresti, Andra Catincescu din Brosov, Dumilru Mirceo din Bucuresfl, Tri!eon Adina din Zolou. Ro~u Eugenia-CrIstina din ia§i, Zamfira.che Andrei din Craiova, Bogdon POraialo din losi, lonu] aka _Twinsen_ din Constanta, Sptnonu Paul din T6.rgu-Jlu, Alex Cudin

din Bucurestl, Beonj,Sorghie Adrlcn din losi, Rozar din Bocou, luclcn aka Spike

Sir. N.D. Cocca Nr.12 2200 Bruso»

Tel: 116!!/415158, 09.V'i70511 094-754983

Fax: 068/418728 E-lIIail; len-I(a I e ve l.ro ISS!';: 1582-1498

General Manager:

Dan Biidcscu

Redactor sef :

Mihail Stcgaru (Mike)

Secretar de redactic:

Gabriela Muntean

din Bucurestl, Dobre Alin, AndrewBoy, Ice_lord, Anaconda, Tovy din Constanta, Stef, @ndrey, DJ DVD, 10 luliu, [ozboqtr] din 10$i, Predotor din Ramnlcu-VOlcea, Vtck, Victor aka WaSSuPIII, St3ph4n31

din Suceovo, Sorin aka fle.a, Alex oka Reptaid, [icky sd din Bucure~li, Petcu Liviu, ViKlor din Bola Mare, Tudor, Nelu, Alex

Sabosanu din Suceovo, Horio Doroftei, Avramescu Dan, Stefan Georgescu. ~tefanescu George Cristian aka RAMBO, Bro, Chairman Yang din Clu~Napoco.

Redacrori:

Clalluill Lcvcnte (Claude)

Grafidi ~i OTP:

Adrian Armaselu

Mihai Sfrijan (Mirza)

Marins Ghinca

Online:

Mihai Badescu

Sebastian Cachit (Scbah f

I .iviu Betcag

Redactori hardware:

Bogdan Arnititeloac

iVI arketing:

Lcontc Marginean

Publlcltate:

Z50lt Bodola

Cora Iulia Apob-an

Csilla Sandor

ContabiJitate:

Maria Pargc Eva Szaszka Adrian Dumitru

Crist ian Pop (LJr. Pepper)

Chatroom

I ...

Flamingo Computers C4
Monosit 33
Videoton 17
Softwin 79
Tornado 73
Idilis 77
RDS 49 Distr ibutle: loana Badcscu

Soiu loan Claudiu

Adrcsa pentru corespondenta:

O.P. 1. c.P. 4. 2200 Hrasov

I'cntru disnibutie contactatl-ne la lei: U6H-41515H

~i fax: 068-4IH72H

Pregiitirc filrne:

Artur REPRO LTD. Ungana. Menta] ~i tipar:

Veszpremi Nyomda RT, Ungaria,

estc membru fondator al Biroului Roman de Audit al Tirajclor (BRAT).

I

I I

------1-

Septembrie 2001 II •••

de luni palla vineri intrc crete 13.00!ii 15.00.

Independence War 2:

Edge of Chaos Lasere ~i desfine ,nfr-un

spaoe OPera produs de'

Infogrames

Septembrie 2001

un nou layout

Un nou logo:

CHIP Computer & Communications

~

P:r'egati'tl-va , *1

pentru UPGRADE

mai multe pagini dedicate Internetului

mai multe pagini de practlca

, . pepielea mai multe paqini

RllOR

Dumneavoaslra dedicate comunicatiilor

,

Am pastrat doar competenta, profesionalismul

, .

~i obiectivitatea.

§i CD-ul. $i testele hardware §isoftware. $i topurile de monitoare, placi de baza, unitati DVe, CD-RW ~i CD-ROM. :ji actualiti!ile. $lIntsl'Ylurlle..$I'tI .....

. "FLAM(NCO

. ~ COMPUTERS

iii prezinla noull,8U coleg de banea

,

F AMI GO G

Ai nemie de u_n prftlen

pregitit si Ie aime ta calc Ie, aclll.at pmru Ixplorarea celor mai Roi Inclclopedii muHlmedla.

lata sa rulaze aplicaliila tala preler.ale. sill cone.cleze 18 retealla prlelenilm tii

,I tbtu siI-tt olare acces gratuH la Ir.ternet? Acum PD~ aval un Ptieten care ill 'Va II ailiuri ,. cand vel a .. ea de invii,at.

,I cand ,ei lrea $I 1.11 ,dlstrozll

care Ie asleapUi sa-I iei CD tine aeasa

din oriee magazin F.lamingo Computers~

Mai mull, 'p'enlruca Incepe din nou scoala, primesli inapol de la Flamingo Computers

penlru .rechizitel

fmpreuna co Flamingo Genius poli cumpara monitorul de 17"

· RELISYS TE770

la pre,ul unui muoilo.r de 15"!

Consulll cal.alogul Flamingo Compulers din IU118 Seplembrie, urmare,le loale promotme

$i incepe nODl 8rw ,colar "CD temele facute"!

s

CPU 800 MHz 128 MB POI HUn-20GB CD-ROM 521 Multimedia FaslEthernet Inlernet Windows Me

17 FST,O 21mm. 1< ~H1. Dec, eilD, lllI0ii11!'4@6{1H; 3ar,i QIlnu1iie

Magazinele Flamingo

B~"rru;ti, 8-<Ju11C BI~{ia"u or 39. T~I 01 ,"100 412, yniri

T"I O'~231.04,31. do(oban~@fla rD; ];al. ,.tajull, Tel 01 p.],56J13,rnall@llaffil

QbOI@fiomlngO,fO, ~os. Palldur, ,1elOH11,55, oro, B·dul $lIrfje. Voda 9 .ro; B-dul N TituleoaJ

m. TeI2ZZ5{H1. . gom, Cal"" Viclor,a, I ol1l'l, lei 0'-659.14,,5, •• ctc. .' £ldul fxpo,;lie; Z.

parter, Tel: 01 ,224. . <<Ii P~!a CA Rosotti, SIr. Illis!n Bnl<lV nr. 3, Tel ()1·31~,OB.zS, r<lS1l1n@fJammgo.w.CIUj· apoca Aur.1 Vlalcu 13

Tel 004·445.702. cluj@!lamlnyo.rtr. ((aIM. Cal. ~ 21€. Tal 051 <llH16. craiova@tml)lifl!l\Jrtr. [)e;;;, Bdul ITmmI. BJoc r. paM!, lei 05'I~233.&11. dma@flamingorn; Giurgiu, C<JI Blr.u""!l; nr \34 ill 11~2S, Tel t'J4!i.200,IEl, Qrurgiti@tlammgo.ro; Ia$i. Iulius Cootllt lMul T \Iladimi'!1S';lJ ru 7. Tel W 1781l!ll ~1fI1O.ro: Orodea, Str loUIS Pastaorenr 3, Tel 0!j9417,$1, oradeo@flBmmgo.ro;Siillu{P·1l! I Decarol",e} N.cola. leelll nr, tIel 00lI·230,058, slbiu@!lamiflQO.n;: r"~. c. ~"'"oOOarlU 1, ThI: 056-292.155, Str, L Bla!li hr'z. TEl: 1!'&432;00, ~in90,ro: RruJV1Ir.u Wik:ea, Cal lui Tf,",," lZl. Till [J5().737.1Hl. valcea@llaml"llO-ro