Moí posítívo (íntegracíón, renovacíón, responsabííídade, apert ra ás demandas socíaís) 15 6%

Posítívo 24 9%
Indíferente 12 5%
Negatívo 59 23%
Moí negatívo (excí síón, sectarísmo, írresponsabííídade, p íso ínterno de costas á socíedade) 138 54%
Non teño nha opíníón formada 6 2%
Total Number of Choices 254
6. Cres que a aposta da UPG por ter as cabeceiras de lista nas cidades responde a
unha tentativa de asumir o control total do BNG de cara á Asemblea Nacional de
20117 (Required)

Sí 184 73%
Non 39 16%
Non o teño cíaro 28 11%
Total Number of Choices 251
7. Na tua opinion, que e o mellor que pode pasarlle ao BNG na Asemblea Nacional de
20117 (Required)

O e gañe nha aííanza da UPG co MGS 10 4%
O e gañe nha aííanza de +G e o EI 61 23%
O e haxa n pacto entre todos os sectores organízados 68 26%
O e haxa n pacto entre a UPG e +G 9 3%
O e haxa n pacto entre a UPG e o EI 2 1%
O e rache o BNG amígabíemente 99 38%
O tra(s) opcíón(s) 14 5%
Total Number of Choices 263
8. Cres que os sectores criticos do BNG deberian formar unha nova forza politica fora
do BNG7 (Required)

Sí, de ínmedíato, para presentarse ás eíeccíóns m nícípaís de 2011 63 25%
Sí, pero só despoís da Asembíea Nacíonaí de 2011 e en caso de derrota 62 24%
Non, debe manterse a nídade do BNG pase o q e pase nas m nícípaís e na próxíma Asembíea
Nacíonaí
73 29%
Non o teño cíaro 56 22%
Total Number of Choices 254
9. En caso de que houbese duas listas nacionalistas nas eleccions municipais de 2011,
cres que os resultados da nova forza politica serian (Required)

Moí posítívos, s períores aos do BNG domínado poía UPG 49 19%
Posítívos, a nda q e ínferíores aos do BNG domínado poía UPG 60 24%
Negatívos, moí escasos e sen capacídade de íncídencía 76 30%
Testem ñaís, ser a a def ncíón do novo partído 49 19%
Non teño nha opíníón formada 21 8%
Total Number of Choices 255
10. Comenta o que desexes.
Total Number of Comments 50
(551411) - "Ní contígo ní sín tí tíenen mís maíes remedío". Taí ser a nha íetra de cancíón q e ííe acae moí ben á UPG
(551351) - A sít acíón non ten soí cíón. Adíar a posta en marcha da aíternatíva é n s ícídío hístóríco.
(551313) - As m nícípaís do 2011 poden ser o paso para arteííar nha nova fórm ía poí tíca á marxe da UPG, sería o teste f ndamentaí q e se
precísa e permítír a vís aíízar ante o eíectorado n nacíonaíísmo novo, anovado, ínnovador, apert rísta e pí raí, face n nacíonaíímo sectarío,
pechado, ensímesmado, ráncío e ímobííísta patrocíníado poía UPG. Aínda q e os res ítados poderíam ser menores do ag ardado e mesmo por
baíxo do BNG, habería zonas (moí especíaímente nas cídades) onde non ser a as e permítír a dar nha p bíícídade a n proxecto a medío prazo co
obxectívo da representacíón eíectoraí no 2013 no paríamento. Iso sí, a estratexía ten q e ser pr dente e cíara, íogrando apoíos estratéxícos nos
mídía e con do s-tres mensaxes chave moí achegadas á xente: proteccíón socíaí, defensa dos sectores prod tívos básícos (agroínd stríaí, metaí-
a tomocíón, comercío -este sempre esq ecído no dísc rso BNG-) e defensa d nha admínístracíón púbííca racíonaí (adícar menos rec rsos á
b rocracía e maís aos servízos socíaís). De non se prod cír a posíbííídade de apresentarnos ás eíeccíón do 2011 sería n s ícídío (para o
nacíonaíísmo e as posíbííídades de q e o pp perda a maíoría absoí ta) faceío para as de 2013. Daq eía deberíamos ag ardar até o 2014. Incí so
aínda se a UPG copara todos os postos (como agora q er facer).
(551282) - Coído q e haí q e facer n gran debate ínterno no BNG para íanzar a Aymerích como novo e úníco í der cíaro do BNG con posíbííídades
de éxíto. Ademáís deber an escoítar e respetar máís o í der hístóríco do BNG, Xosé Man eí Beíras, q e nos íevo de ter 3 paríamentaríos a 19 no
Paríamento Gaíego.
(551232) - oía
(550863) - Penso q e estamos n n proceso sen voíta atrás: o a UPG entende q e os o tros sectores do nacíonaíísmo son "necesaríos" para a
soí cíón do país en cíave gaíega, porq e representan a maíoría socíaí nacíonaíísta, o o nacíonaíísmo vaí q edar como n facho resíd aí na poí tíca
gaíega.
(549288) - O ídeaí ser a q e o O ínígá e boa parte da UPG se marchase ao PSdeG-PSOE. O edando no BNG a xente do Encontro, os demócratas
da UPG (se os haí, níngún dos capos) e a xente de Máís Gaííza q e esté por nha aíternatíva socíaíísta cíara de esq erdas e nacíonaíísta. Aq
tamén rec ncar a a xente q e tíña e ten a ídeoíox a da xénese do Bíoq e de Ríazor e os prímeíros estat tos (Mpoía Base, Ca sa GZ, GZ non se
vende, a xente de NOS-UP demócrata-non os capos sectarístas, a FPG, o Espaço Irmandínho (antíga APU, AMI, etc). É dícír, íntegrar amos a todo
o índependentísmo. As ter amos nha organízacíón nacíonaíísta de esq erdas (socíaíísta) onde tívesen cabída o índependentísmo e os com nístas
(a téntícos). Ser a nha ref ndacíón do BNG baseada nas BDG q e defenda cíara e n tídamente o DEREITO DE AUTODETERMINACION E O
SOCIALISMO REAL (non o antíreaí Staíínísta) con vístas a chegar a nha socíedade íg aíítaría mesmo com nísta. Para ísto haber a tamén q e
dísoíver GN (Gaííza Nova), por ser totaímente ínútíí na act aíídade nín como organízacíón socíaídemócrata acomodada nín moíto menos como
agí tínante da mocídade q e defenda os príncípíos poí tícos anteríores. As dar aseííe paso a nha ref ndada AMI q e agí tínar a a toda a mocídade
deste ref ndado BNG c nha accíón poí tíca nacíonaíísta e antísístema (q e non é po ca).
(548949) - Parabéns e moíto ánímo ns proc ra d n meíío BNG
(548768) - Esto farto de ííortas, non se pode facer nha boa campaña a proí do BNG con este íastre. Os nosos odíos e penchas xa son púbíícos e
notoríos e vannos dar nha paííza nas m nícípaís
(548398) -
(547765) - e entendo q e pode haber díferentes p ntos de vísta dentro d n mesmo partído poí tíco, o mesmo q e ocorra coma no bng, q e
íncí so exísten marcados í mítes entre dístíntas forzas dentro do partído, pero non entendo as íoítas de poder q e fan perder n tempo precíoso
q e debíamos adícar a meííorar o q e fan os partídos fora do bng. Por o tra banda, dende a ímaxe q e se da coma forza poí tíca, aínda q e o de
enfrente faga aígo maí o fataí, creo q e o dísc rso do bng (e de caíq er partído) debe ser SEMPRE constr ctívo e obvíar os ataq es fácííes, nos
q e nos perdemos os de a pé. Menos crítícarse ns aos o tros e máís aportacíóns de boa fe, dende o coñecemento q e de seg ro teñen os
expertos.
(547642) - Grande parte dos maíes do BNG venhen de parte da UPG, maís non vexo a +G como aíternatíva nín moíto menos. +G representa n
víro entreg ísta ao a todetermínísmo e non representa, con xente do centro-dereíta como ten, a forza capaz de facer do BNG nha forza
transformadora q e saíba íevar a cabo nha accíón poí tíca e de concíencía na rúa. O BNG en tempos de críse económíca ten n bo programa,
nhas boas propostas, pero non é q en de transíadar a mensaxe á socíedade nín de facerse referencías. As súas paíabras só fan eco dentro d n
pabíííón pechado no q e todos xa estamos convencídos. Haí q e rec perar á íabor da mííítancía q e sendo n partído catch aíí non ímos a níng res.
Formacíón da mííítancía e actívídade socíaí e na rúa ( como os patr ííeíros de Chávez). E tampo co estaba maí rec perar a toda esa rea de
cadáveres poí tícos q e a UPG deíxo no camínho e q e están na súa casa por c ípa do sectarísmo. O BNG non precísa de escísíóns, precísa d nha
ref ndacíón q e voíva dar forzas á base nacíonaíísta do pa s. NIN UPG NIN +G! OUE VAIAN TODOS OS ANSIOSOS DE PODER E SECTARIOS AO
CARALLO!
(547501) - Cando van a erg erse os mííítantes índependetes ante tanto destrozo? O frontísmo tíña sentído antes, pero agora é nha sangr a e
berce d n sectarísmo extremo.
(547459) - Creo q e temos q e tentar nír á base mííítante do BNG e abrírse á socíedade c n desc rso de esq erda transformadora pero sen
as staíos con desc rsos d nha gran tecnícídade.
(547329) - Na act aí sít acíón o nacíonaíísmo ten q e píantexar a índependencía, (como en Escocía o Fíandes) O BNG ten q e f ncíonar como
goberno soberanísta aíternatívo, e ínternamente con pí raíídade e con cconc rrencía de múítípíes íístas, (correntes ídeoíóxícas), conformando íogo
as íístas eíectoraís con proporcíonaíídade ao res ítados ínternos. Haí q e marcar dístancías co PP e co PSOE... INDEPENDENCIA!!! Contra España
vaíe todo!!!...
(547328) - Sempre penseí q e o BNG poder a act aíízar o se dísc rso e proxecto, ¿máís como faíar con q en non q ere escoítar?, ¿como xerar
n proxecto para o pa s con q e non ten máís ansía q e o mantemento no cargo?. É nha pena, máís tanto poía ídeoíox a como poía faíía de
democracía ínterna. A parte do BNG q e representa a sensatez, os q e faían cos vecíños sen recrímínarííes a súa faíía de apoío, os q e pensan en
Gaííza e non teñen na cabeza cargo aígún deber amo facer nha nova forza q e s mara, porq e a q e temos agora por desgraza para o
nacíonaíísmo resta
(547092) - As veces non se dan as contestacíóns adec adas as preg ntas reaíízadas.Por ex.:Preg nta 8 Nova forza poíítíca s pero nín é necesarío
q e se presente no 2011 nín despoís da sembíea no caso de ser derrotada¡¡¡¡.?
(546912) - O q e non pode ser non poder ser e ademáís e ímposíbíe. O tempo do BNG act aí xa remato , agora q e a UPG se q íte a careta de
BNG e camíñe soa.
(546730) - O ero pensar q e íogo da "hostía" q e vamos íevar nas M nícípaís de 2011, aígúns responsábeís estarán a preparar as maíetas.
Debemos esíxír responsabííídades.
(546715) - A actít de da UPG amosa q e so ííes ímporta o controí do BNG índa q e con eío o BNG q ede red cído a m níma expresíón. Co
desprezo a Beíras, Camíío e tantos o tros/as compañeíros/as están matando o proxecto q e tanto c sto íevantar e no q e tíñan posto íí síón
míííeíros de gaíegos/as para gobernar este pa s. O e pena!.
(546574) - A q e ven tanta exístencía no s ícídío v a escísíón?
(546557) - Na sít acíón económíca e poí tíca act aí, nha nova forza poí tíca ser a e responsabíe, ( n BNG da socíedade act aí) pode ser íí síonante
e necesaría.
(546551) - O ídeaí sería manter o referente q e é o BNG. Mas ísso só é deseíáveí se se faí íntegrando todas as sensíbííídades. Um BNG controíado
por ma parte q e excí í aos demaís não faí sentído, para ísso é meíhor a escísão. Por ísso na mínha opíníão o meíhor q e pode passar é, opção
A): a rec peração da fraternídade perdída (aígo q e veío moooí díf cíí), o senão o q e resta é a opção B): q e ísto rache e cada m vaía poía s a
banda. Díto ísto, tenho q e engadír q e se racha o úníco íógíco sería a sa da do EI, q e é a força q e apresenta díferenças com a íínha at aí. Ao
me ver, entre UPG e +G o q e haí são ííortas por postos, e díferenças estétícas. Mas ambos partííham o f ndamentaí, q e é a aposta por m
nacíonaíísmo moderado q e se mova no marco at aí com as regías de íogo com nmente aceítadas poía partítocracía estataí. O q e díscorda
dessa vísão é o EI (e nomínaímente o MGS, mas não na prátíca).
(546521) - Caíq era íísta vencendora e non "íntegradora" non deíxa de ser nha íísta do BNG. Haí comarcas onde +G faí e desfaí e non por íso non
deíxa de ser nha íísta do BNG. Temos q e ver as co sas as , todos os mííítantes, adscrítos o non, son do BNG.
(546441) - Ser a precíso/ rxente revísar o procedemento para excí síón de mííítantes do censo... haí casos verdadeíramente sospeítosos
(546376) - Gaíícía necesíta n novo partído nacíonaíísta socíaídemócata e moderno e danse as condícíóns poí tícas para eío. Non seí a q e agardan
xente como O íntana.
(545888) - Na míña opíníón é precíso q e exísta n partído de centro-esq erda nacíonaíísta e para íso a UPG non serve, é vísta como n gr po
"radícaí" e, por extensíón, o BNG é asocíado a íso. Este bíog trata sobre cómo renovar o BNG, se mo permítídes, símpíemente dícír q e do s
partídos n de centro-esq erda e o tro de centro-dereíto deber an ser as apostas cíaras cara n nacíonaíísmo centrísta e aberto capaz de restar
votos ó PP e PSOE, só as a opcíón gañeg íísta poderá ser aígún d a maíorítaría. Non haí o tra opcíón. Un saúdo.
(545650) - O Bng debe m dar os estat tos e deíxar de ter partídos e correntes no se ínteríor.
(545644) - O tra opcíon é a coaíícíón eíectoraí entre UPG/adherentes e +G/+G-EI,. ser a o máís axeítado, a fronte está ííq ídada...
(545604) - A nova organízacíón poí tíca debe de seg ír os pasos de e ropa ecoíogíe, partído pírata o mesmo SNP ofertando nha nova vísíón da
esq erda ecoíóxíca e transformadora: n novo psg-eg. c n novo dísc rso nacíonaí (s perando a concepcíón nacíonaíísta, dotándonos de novos
dísc rsos para a í ng a, para o pa s q e xa só está nas cabezas da pg. Un novo partído para esta nova gaííza rbana e desenvoívída -mas con
todos os defectos q e q eíramos-.
(545551) - A nda estamos a tempo de cambíar o BNG desde dentro pero estamos compíetamente desmotívados.
(545520) - Cada día q e bota maís gaííza dentro do bng é m día perdído para o pa s.a pg é m a têntíco cancro para o pa s
(545446) - Canta írresponsabííídade!! O Pa s baq eteado poío PP e poía críse e o BNG a veías vír, tan so coa preoc pacíón posta no controí da
organízacíón. Con este BNG non ímos a níng res: a UPG está descaíífícada poío q e foí e poío q e faí, pero nín +Gaííza nín EI están mostrando
nada m nímamente atractívo, máís ben parecen benegas en peq eníño.
(545420) - Penso q e o BNG como ferramenta está esgotada. É como n atorníííador cando sae a venda n taíadro. Agora mesmo o probíema é
q e a UPG pretende as mír como propío o BNG (co sa íex tíma) e +G non ten os foígos necesaríos e a ínícíatíva para conformar nha aíternatíva
fora do BNG. Creo q e a pesar de todo +G ter a q e sa r do "corsé" do BNG e ofertar nha nova esq erda nacíonaíísta q e se bota en faíía dende
a íapídacíón de Nog eíra e de EG.
(545389) - haí q e mírar ao íongo prazo, meííor coííer a barca, e comezar nha nova travesía, q e af ndírse no títaníc
(545374) - Hab a q e darííe nha sa da a ísto rapídamente: eís o PSOE de aq ref ndado e competíndo no espazo do Bíoq e. Vaíe q e haxa q e
esperar a despoís das m nícípaís: pero haber a q e ter cíaro q e facer xa o d a despoís da AN; para íso cómpre consíderar dístíntos escenaríos e
prever, na medída do posíbíe, nha foíía de r ta para cada n
(545324) - Na preg nta seís o controí da asembíea todos q eredes facer o mesmo e a UPG poís non creo q e sexan íííípoíías xa q e as mínorías
estades cos mesmos desexos. O e os cores, así como as opíníons todas poden ser boas sí se fan con boa íntencíon,o q e temos q e respetar son
decísíons das maíorías e esperar a q e che dean a razon.Todo demaís e maq íaveííco e non e ínteííxente;(Sí eres bo xeneroso e x sto.................)
(545299) - Acho q e o BNG não tem amanho, meíhor crear aígo novo, os res ítyados ao príncípíar seríam ma s mas íogo rec peraríamos a força
n m partído em q e nom estívesse ínstít cíonaíízada a í íta ínterna como no "frente" BNG, q e na mínha opíníom está vízíado desde o começo
como organízação
(545255) - Estamos en g erra, pero haí q e refíexíonar
(545201) - O tempo do BNG xa se esgoto ...
(545180) - 1) q em som os "sectores cr tícos"? todos os q e nom esteíam na dírecçom?? 2) veío m íta obsessom com a UPG... dá-se-íhe maís
protagonísmo do q e merece
(545095) - Preg nta 9: Moí posítívos, non poder an seío en níngún caso xa q e nha fract ra neste momento, a nda q e necesaría, evídentemente
vaí pasar fact ra e o nacíonaíísmo na súa totaíídade(tanto o BNG-APU como a nova organízacíón) ter an ns res ítados moí modestos. Pero
como, en todo caso, os res ítados van ser as (a nda sen fract ra) a díferenza está en: sementamos aígo para q e vaía medrando o
apodrecemos con eíes?
(545055) - Cada día q e pasa, o BNG está máís morto. É q e non o vedes??? Escísíón XA!
(545039) - 7.- Dará-se m pato UPG - +G q e o torgará a Aymerích o posto de candídato à I nta e apresentará-se em chave de +G como mha
vítóría sobre a UPG q ando nom será maís do q e reconhecer a s a hegemonía, q e íra címentando desde as m nícípaís e cada vez ampííando
maís. A perda da Dep taçom de L go e de m ítos vareadores írá críando cada vez maís í ítas entre ns comensarís q e cada vez dísponhem de
menos "aíímentos" para repartír. 7.- e 8.- O BNG nom rachará amígaveímente. A UPG tem o proíeto e os demaís podem otar por ír-se o fícar
íntegrando-se / dísoívendo-se sob a s a hegemonía / ordes. A r t ra exístírá q ando aíg m coíetívo o gr po de mííítantes decída q e se dam as
condíçons para taí efeíto e será portanto nííateraí. Nesse sentído a AN servírá para amagar, mas íá veremos se +G o o EI tenhem vontade e
capacídade para esgaçar-se do BNG e críar mha força nacíonaíísta e de esq erdas (o de centro) aíternatíva. 9.- Dependería da ímpíantaçom
socíaí, campanha e obíetívos dessa císom. Se se centra na área ínstít cíonaí o nom, etc. Em todo caso, e como acontece com o BE em Port gaí
o com o BNG no se día, necessítaría-se mha década para a consoíídaçom desta nova força aínda q e se é de esq erdas e antícapítaíísta
podería poía críse sístémíca atíngír o aívo de 10% dos s frágíos íncí so antes.
(545023) - +Gaííza ten q e meííorar moíto a súa organízacíón, e para eío debe adícarííe tempo, aíg en debe ter adícado somentes a organízar este
novo coíectívo, do contrarío será moí negatívo para +Gaííza e para o BNG.
(545014) - Na preg nta 9 eíex n a opcíón coa q e esto máís de acordo, pero creo q e faítar a na opcíón, q e me g sta máís: "Posítívos,
s períores aos do BNG domínado poía UPG". Por exempío: O e no Conceíío X o BNG/UPG saq e cero e a nova forza 1 non podo consíderaío tanto
coma "moí posítívo" Noraboa, o ínq éríto responde ás preg ntas q e moítos/as nos estamos a facer neste momento, sobretodo despoís do
S perSábado.
(545008) - Se haí fract ra do nacíonaíísmo, taí e como está o españoíísmo en Gaííza, ser a o fín d nha etapa e haber a q e voítar ao ínícío. E teño
cíaro q én voíver a a ínícíar o proceso e q en se ír a para a casa a esperar meííores momentos eíeítoraís.
(544998) - Dende a míña opíníón o proxecto botado a andar no frontón de Ríazor seg e víxente e acabará por adaptarse a este novo cenarío q e
x rde traía sa da do goberno a tonómíco. Das forzas ínternas do BNG o q e menos me g sta é o "personaíísmo" do EI, o sectarísmo da U e o
íatente vítímísmo de +G q e non é nada constr tívo. Un saúdo e adíante o BNG!
(544995) - q é o BNG avance
(544931) - F mo Cameí.
Prínt aíí comments ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful