You are on page 1of 1

72

el 3 de vuit

DIVENDRES, 11DE JUNY DEL 2010

ELS SANTS DE LA SETMANA

Dv Bernabé, Alícia Ds Onofre, Nabor Dg Aqui- lina Dl Eliseu, Digna Dm Bernat Dc Quirze, Ferriol Dj Manuel, Sabel, Ismael

EL DIA "D" DE LA SETMANA

EL LLIBRE DE LA SETMANA

A u ll
A
u
ll
DIVENDRES 11 JUNY l //P33
DIVENDRES
11
JUNY
l //P33

6a NIT

SOLIDÀRIA

El Rotary

Aquest és

un dels cinc

llibres

més

Club de

venuts v a la lli-

Vilafranca

breria Papiol

l'organitza

de Calafell

avui al Casal //P33

LA XIFRA

35

originals s'han presentat al dotzè Premi de Narrati- va El Lector de l'Odissea

OPINIÓ

El domini, un bé escàs Francesc Puig //P23

Dissabte vaig anar a patinar Frederic Cuscó i Campllonch //P24

Ordinadors robats a Sant Quintí Miquel Carrillo //P26

Ordinadors robats a Sant Quintí Miquel Carrillo //P26 L’ENTREVISTA Eva López Jornades van en aquest sen-
L’ENTREVISTA Eva López Jornades van en aquest sen- tit, fonamentalment. Tot i que, més tard,
L’ENTREVISTA
Eva López
Jornades van en aquest sen-
tit, fonamentalment. Tot i
que, més tard, han agafat més
un caire de divulgació.
els seus néts han regalat un
blog. Ara, amb el Facebook,
aquesta implicació encara és
és gran.
Què busquen aquestes
terceres Jornades de la
Penedesfera?
Per una banda, expandir el
fenomen de la Penedesfera
Aquesta anonimat a la
xarxa és bo perquè la gent
s'hi pot expressar lliure-
ment: però també pot ser
perjudicial
a diferents ciutats penede-
senques i, per una altra, ja
Com va sorgir la idea de la
Penedesfera?
Per la necessitat de trobar un
espai on s’agrupessin totes les
idees, propostes i opinions de
la gent del Penedès. I sobretot
per les ganes que s’expresses-
sin en el format del blog, que
és el més lliure i democràtic
que existeix actualment.
Com que en un mes ja hi va
haver més d'un centenar de
blocaires agregats, vam de-
cidir organitzar les primeres
Jornades de la Penedesfera
que es van fer a Gelida el ge-
ner del 2008.
que la seu serà la Universitat
Politècnica de Catalunya,
volen introduir-hi el debat
sobre l'educació, la innovació
Sí, és cert. En el món dels
blogs no és necessari identi-
ficar-se i amb això es guanya
informació que només es
dóna des de l'anonimat, però
es corre el risc que la gent en
i
ciència, que és el títol amb
què les hem batejat.
Daniel Garcia
Peris és un amant
de les noves
tecnologies. Fill
Per qui encara no ho sàpiga,
que és un blog?
El blog és un tipus de web
que es caracteritza perquè la
faci un ús no massa adequat.
Però per això és bàsica l'edu-
cació prèvia que et permeti
prendre't amb certa cautela la
informació que ve de perso-
nes anònimes.
adoptiu de Gelida,
a
ell se li deu la
creació de la
Penedesfera, un
espai a la xarxa
on actualment
s'agrupen més
Quin és l'objectiu del grup?
de 700 blocaires
de l'Alt i el Baix
Penedès, el Garraf
persona que l'actualitza ho
pot fer molt fàcilment, sense
grans coneixements infor-
màtics. Visualment, totes són
molt similars i la informació
més recent sempre apareix la
primera.
Seria bo que els nens rebes-
sin una educació especial en
aquest aspecte?
Internet és el lloc més de-
Sí, segur que sí. Si la gent fos
més conscient que quan et
dones d'alta d'algun servei
a Internet, tipus Facebook,
pots configurar el teu perfil,
no hi hauria els problemes
Bàsicament, facilitar que els
internautes trobin l'opinió
dels penedesencs a la xarxa.
Aquest és l'objectiu principal.
Però, a més, també busca que
totes les persones interessa-
des en les noves tecnologies
puguin conèixer la Penedes-
fera i s'hi puguin expressar
lliurement.
l'Anoia i tres cen-
tenars de twittai-
res més. La bona
acceptació que va
tenir aquest grup
entre els internau-
tes van animar
i
mocràtic que hi ha?
Sí, realment és així. Els blogs
en són un exemple clar, per-
què la gent hi pot dir el que
vulgui però tu pots enriquir
els comentaris dels altres
amb la teva opinió. A més,
de privacitat que hi ha
actualment.
Hi hauria d’haver un organis-
me que regulés què hi pot
haver i què no a la xarxa?
el per accedir-hi només necessi-
seu impulsor
a organitzar les
Les Jornades de la Penedes-
fera busquen tornar una
mica a les arrels de la comu-
nicació entre persones?
Jornades de la
Penedesfera, un
espai on tots els
tes un ordinador i la conne-
xió a Internet. Si bé és cert
que s'ha obert una escletxa
entre generacions pel que fa
Estaria bé que hi hagués un
codi de bones pràctiques que
regulés una mica com com-
portar-se a la xarxa, però seria
important que fos opcional i
en cap cas prohibitiu.
membres del grup
desvirtualitzen la
a
l'ús d'aquesta tecnologia,
Sí, nosaltres ho anomenem
desvirtualitzar la comunica-
ció. Gràcies a la xarxa pots co-
nèixer amb més profunditat
una persona que viu a l'altra
banda del món que no pas
la que viu a costat teu. Però
és important que en algun
moment tinguis l'oportuni-
tat de fer aquest exercici de
conèixer les persones. I les
seva relació per
tornar a la 'prehis-
tòria' de la comu-
nicació interper-
sonal. Vilanova
també ho és que cada vegada
hi ha més persones grans que
s'atreveixen a formar part de
xarxes socials a Internet.
El gran ús de l'ordinador per
comunicar-se farà perdre
les relacions personals?
A la Penedesfera hi partici-
i
la Geltrú serà,
pen moltes persones grans?
aquest cap de
setmana, seu de
les terceres jorna-
des on es parlarà
d'educació, inno-
vació i ciència.
És difícil saber-ho, perquè
per ingressar no es demanen
dades personals. Però, per les
coses que s'hi diuen, sabem
que sí que hi ha persones
grans, sobretot avis a qui
No crec que això acabi pas-
sant perquè, en realitat, el
que fa la xarxa és multiplicar
els contactes que tens. Això
et permet relacionar-te amb
molta més gent cada dia que
quan no existia Internet. No
és que abandonis els contac-
tes 'reals', sinó que hi sumes
els virtuals.

“El blog és actualment el format d'opinió més lliure i democràtic que existeix” Daniel Garcia Peris

virtuals. “El blog és actualment el format d'opinió més lliure i democràtic que existeix” Daniel Garcia