You are on page 1of 112

, , ,,:,, ,-,::.

:=::::=i,i
...:::r.:::i::=::=-

:-:
;t
A kii nyv nicgrsba rl kozrt.rrrrjkocl cltt : Ngrd i Cergely
In,memoram dr' A. M.
A sztjveget szakn]ai szcnlpontbril ellenrizte:tlr. Ncnlt'ssrri Jtrdit

Az At.tatolr. Frlrrcc-itlzctt.t (20. o.) Szerll Arrtal, a Georgt- Michael.


dalszcivcgrt1szlcte'ket (l14. o. s htsci bels. l)ort ) Eijrsi lstvjn,
a Deep.lk Chopra.idtizt.tet (l l6. o') Sinronyi []tl.r fordtsban k(izriljtik

Karirttlty Cbor. vt-rst Karinthy Mrtotr szves hozzjjrr.rlsv.ll idzziik

lffi

A kilnyvct tL.rVL.Ztt': C]er.hes t]bor


A crrilapon Szcllt'tli Antlrs,
Itjts borl(ln Dllcr 'I-aIn js fot ja lthatci

O 2005 Allrcrt Cyi;rgyi


O 2005 Park Kiirryvki.rd(r, llurl.rptst

F'clcls szc.rkcszt(,i: SzJI Jy Marian tit'


Mtiszaki szclkcsztc: Mczt Zsuzs.r
.fcjrdeIts:
rt-ntl GrJfikiti Sttitli
f l zz
E I0 SZ0

V alahuyszor me! prbalok elktpzelni egy tkIetescn Ha igaz' InindcIt ttjrtttctrre.]< van
valanli tarrulsga. Az
rzt
ki e4 y enstly o zo t t szeru ly i s {g et, n in d i g tl i s sz a r i etlynrttek bizotlyosan. Mert .rz nlcgscnr lelrct tarrulsg
a sziirkesge. nlkr-il val, lrogy nlg oclakint az rrtckon zenvel, tnc.
cal, mulatozssal ktjszrjntik lrorrfitrsairrr lraztrk liuropai
J. D. Gnrprru Urliolroz valo csatlakozst, addig rr a Pszichitriai Klini.
kanad.li pszichite.I klr, flelnrek lradtl ostronlolva, lhtilyregygyszerez'
vc [inncplcm a ]]cgyvcncdi]< szi.ilctsnaponrat!
Marad sztrrotnra a farrtzia vilga. Behunyonr cgy perc.
rc a Szemern, s clkpzelenr, amint a Duna-parton, a t(iz'lj_
tkot bnrulva llrrak az r.inrrcpl k. l3oldogarr nosolyognak,
s egyms rryakba csinlpaszkodva kcjszontik ;rz j kort.
Az polcin nem mosolyog. Gpieserr lr zza ki karonl-
bl a tt,tj fiolt teker a cs vgre'.
Mirt rrem rnosolyog? olyan nagyon kellene, hogy nro.
solyogjon! Egy flmosolytol taln jobb lenne az jsza-
krrr! Arcvorrsai fiatalosan elevetrek, bizonyra hajlana a
kcdvcsscgI.c, lta tncgkrllrtt. Dc lrisz egsz Ietenrben
krtenr' koldultam: szeretetet' tcjrodtist, simogatst.
Szakemberek szerint egy enlbernek naponta tizenlrt
rintsrevan szt-iksgc ahhoz, irogy szervezetben felsza-
badrrljanak a boldogsglrornlonok. Tizenhtre?!?!
Az rlolrinc ..^'.
nls epvJ)..,t-..
nrltrjs,ptr.]ir-s rlilI.tntjst Vet JZ illfti- S7-L.lll, hogy - p.rradox mdon - a depresszirlak irrkbb az
ziora, aztn elsulrog hft.lrr k pt.Iryben. Mag.rnrra lllar.1- tilctigeillsheZ VJi.l kcize, ttetrl .r tag.rdjslroz'. Mi, de1rresz.
dok, ezrttal a dmonaim nlkril. Az tkozottak sunyin v. sziosok, ha ppen nen} Vagyunk bete.gek' akkor tobzoclur-rk
rakoznak jelenstikre' s rogt n ott rillkodnak koriiltjttem, lk.ir a szclscscgckig _ az. lvezetekbelt. Ittt.itluItk lrri! H.r
anrittt mrlik kiss a nyugtat k lratsa. Nern elg rrekik, hogy viszont szenvediink, hr,,lt'nt" v.rgyunk: eliratalmasociik
knrletlentillercjlrrek egy egsz eilt.tct, lrogy ellran.rvasztjk r.ajtLrnk az elrrrrls gorrdolata, a hallvgy. Mindcgy' hogy
a lelkern. A visszafordthatatlanba akarnak kergetrri. ltova, csak el inncIl. Innan el' Akr a pokolr.a... rokrr''
jr.r cllratrozoln, lrogy ncm .rtloIn meg nt..lgJnt. lste- Ilancnr ht l'rallre inni maganl, eZ nem a icgjobb ter-
ncnl, lrnyadszor nlr! ElegeIn Val] .r tekintetekben lap- pia. Valanli Ins tttn kellene nznetl, s ott' a psziclritria
pango sznalombrjl, a sze'rtartsos s tires ,,Hogy va- vasgyn is ez jr a fejerrrbcn. Ilogy.rrl lrrzlratrrttr k ma.
gyrrnk' hogy vagyurrk?'' krdsekbl, a tapirrtatos lre- gam a fertbl, nrint tette ezt Mtirrclrlrausetr brri, sajt
n zcsekbl. Meg ht maganlbl is' e.bbl az elhanyagolt' Ilajrrl fogva, a nlocsrbl?,,Azrt v.tgy t'tllbcr' lro3y
hrrysszagu, siralrnas figurbl. rrralkodj az rzseiden! L gy erjs, tis szedcl tJssze tllagad!''
Mindez pcrSZe utcipinak tnikgy' szcderjes br.j. Isrners?
zattal, gcircsbe nle.rcvedett krjtcjIrrbknt ht'VerVC .r pszi- Az e-lttbcrek tcibbsgt' .rntugy is a c1e1lrosszi st rlragt
clrijtLijn' dc tijre es jr.r krtytclcIr v.rgyok elk.rvarni tartja felclsnek az llapotcrt, sokszor elfordultrak tle:
nlttltanr l]rivizt, nlert csak ez tarthat letbcrr. Csak a bolond, nenl nornllis, kiszrntlratatlarr' labilis. Eltncbe.
jciv be vetctt lrit adhat ertt a bt.tcgsgerrrnrel val kiiz- tcg. gy ht - ebbcn az orszgban, ebben a kLrlturban _
delemlrcz' csak egy jobb tlct renrnyc segthct elviselni jobb irazLrdrri. Fogcsikorgatva er t denronstr.lni. Az igcnl
az rtilet agy.rmban nytizsg, ezernyi bog.rrt. Elviselni Az a tcjkos: I]cm v|lalIri .r betegstigt't, tlettl k('rni segtsc-
a vgeltlratatlan jszakt, a sri csendet. gct. SzereIrcstirc ..t dcpresszi nirrcs gy az enlbcrrt- rva,
Petrdk robbannak, kintrl bellallatszik az orotn, az' nritlt I-ns betegsg. Nenl sntt t(jle, csak bczrkzik, ki
ujjorrgs hangja. nrlepelrlcl<, iirrnepclr.irrk. k a csatlako. setn lttozcltrl a laksbol. Igyekszik leplezni .r bajjt. hogy
zst, n az r-lijjsziilctst. tnjsok rre vegyk tiszre. Ne.trr olyasmi, anrire biiszke le-.
Ezen a tavaszon majdnen meghaltanr. Ncnt tuclom, lretsz. Sokan azt nlondjk: kitallt betegsg' pc.clig nrt.gl-
.I.alrr
hogy azrt ittatn-e olyan mrhctt.tlerrril sok alkoholt a rti ttagyorl nehz. azt lriszik: nragtrak csilrlja az
gyogyszereimrc, lnert valban mcg akartam halrri, vagy enlber. Azt moncljk, czt nekccl kell n'regoldanod.
ezlt, lnert jolesett Cgy kicsit rre tn tuclni a valrisgrtil. A Anti ctrge.nr illct, igazn szerencscs vagyok. A kcjzve.tlcrr
kett azrt nenr Llgyanaz. kcirttyezeternben sok intelligens, kulturlt enrber vesz kcjrtil:
Az azont.ran egcszetr biztos, lrogy a rnozgatrugo rnincl. a csaldom egy rsze, a bartainl, a t3rjem, al<ik ttrdonlsu1
kt '.lralI kcjzeli'' esetben: nrenektilni etto7 az lettll IJi. veszik a betegse1gelrlet, s elszenvedk a deprcsszio rjLrk lr-

8
rul k Vetkezlnnyeit' Mi nlst is tehetnnek? Aki, akik er- Ez persze - teszi ltozz dr. Bnki _ ,,l]elll jelenti a
re irosszu tvon ne-trr kpesck: eladtk. Rg rre.rlt tartanak kiilsc, pszicholgiai hatsok szerepctrek lebecstilst1t.
velem kapcsolatot. Tn jobb is ez gy. Mindenkilrek. Ncgatv esemnyek gyakr.rn provokiilnak depresszis lIa-
A trsadaionr - nlegkockztatonl - legnagyobb rsze, potot. "
kcjztrik okos, tanult, rrrvclt enlberek, ncnl is tekirrtik bc. Ternletes, fiirdk penyes aSSZolly jelenik lr]eg a korte-
tegsgrrek a clepresszit, nenr veszik komolyan. onsajn- rcrn ajtajban. Mozclulatlanul, egyenesen nlegll, lrasnl
latnak, nyavalygstlak, ittstas.ignak, hisztrinak gon- ijsszekulcsolja a kezt. Gy ngcl tiszte]ettel kutat korbe a
doljk. Magyarorszgon a bctcgscg bagatcllizlsa cs tr- ie{liroInlybarr, bizorryra szoltak rrek a betegtrsak, hogy
sadalmi rnegblyegzse jelerrti a f problirrt, anlibl fe.kszik itt valarrri tves. Meglt' felisttler, jllchet a sok
egyencScll kovctkt.zik, lrogy a kor alr.rldiagnoszIizI., s szenvt.-cls megvltoztatta a ktilsnlct. Hirtelelr irrgerr.ilttc1
.rz rinte.tt betegc.k tcibbscgc scnrmilycir kezelcsbcn nen.t vlik az arckifejeztse. Az grc- enlclve tekintett cscttirlt, s
rszestil. krjzbcrt nregcs(lvlja a fcjtit.
Es ,,btr az ut bbi irlllen egyre t llb szti esk - nentcsak - Sztrok... - lcgyint nlcgvet(cn. - J dolgttkban tren.t
szaktlni foruntokott, lnnellt tt tlttitbattis _ err(I tt betcg. tudjk, hogy Init csinIjalrak.
sgrL, tt gyogytrtsroL, a kezelsek eredtttcnycssticrr7, nrca- Mosolyogne1k, lra tucitlck. Inkbb elforc]tont a fcjenr.
sem csclkkerl az intolerancia. St, tttt1y ua1oszrrrris-ig.gel Hallorn, ahogy kicsoszog.
e rt e l j c s e Il b e n j e l e t k e zi k tlz c l u as o tt tt grtt artr is c'g-y te1jc.
t t t Aprop, sztrokl Igcn' rni kellcrle, c]e ne.tlr cgy szz-
strnrry'k zpor u' sikerorientriLt, a n t L nagyollb arryag. cltve.ncdik sztrkonyvet Vagy citrlctrajzot. Ncttr tartonl
j o I t r e o re ku o' rlh rultj v e r s e ny l Lely z e t r e k rty s z e r iilri rrs a.
t t sz,tjrrlak, .rnli szakmrn jelcrrlegi .illapott te-
l.llJg.-lll1
tlalombart, atnely kevsbe ttri el a gyengcbbet, uz clesct. kintve taln nenl is oly;rn nagy baj' on1etrajzi regcllyt
tet.'' (Rszlet a Magyar Psziclritriai .I.rsasg XII. vncjor. n)eg aZ rjorl' akirrck tordulatokllan g.rzclag, ic.bilin-
gyIsnck l|sfoglalsbril; 2005. janur) cselen izgalnras lete volt.
Ekcjzbcn az cgyik hazai szaktekintly, Bnki M. Csaba a Ncrn akarok pantcont! Az illcsse a haza nagyjaitl IIogy
20. sz-zad vgnc.k korszer[ psziclritriai kutatsait sszc. rttit akarok valiban?
|ogl.llva, kollgitobbsgvcl cgyctctttl.rerr, vallj.r: a dep- szintrr a rryilvnossg eI trni nitlclazt, amit .r lt.g-
resszi netn nrr-il fc<lclctn, idt-gcsscg V.lBy aZ ,,idegi'' trjlter- jobb bartjnak, ngyszenrkozt se szvesen fecl fcl az
hc'ls t|inete. A depresszio l<inrutathato agyi m[kijdc1szavar ettrber. I'Iogy nlie1rt akaronl czt? EgyrszI ol.lz rdekbl:
kcjvctkcznlnye; biokrniai elvltozsokkal jr az iclegrend- ongygyts vgett. Az rs' az orrvallotrls erednlrrycs
szerben, ezt aZ orvos nrinden ktst<get kizran diagrroszti- gyorr sz.cI.ctIt nr, lt.t It m.rga tttoIt is
gycrgyIlrotl lclt r.'t. N.r
zlja. Beti'gsg, arnclyet modern gygyszerekkel trgyan gy scgtelri tudnk. Ha sikerijlrre kirnolrr nlaganbl az |-
Ielret kezelrri, nrint a reutrrs ijdaInrat Vagy a szvbctcgscgct. lancl sult iclki nyomort.

l0 II
Msrszt, mint mr enrltettenr, lltlag rniirderr tcjrt- Most egy _ viszonylag - jobb' kiegyensrlyozottabb kor-
netnek van va]ami tanulsg.r. Sot' egy olyan ember enrl- szakomban vagyok, ezrt is tuciok s nrcrek rsba fogrri.
kei, gorrdolatai, akit tizenegy ve t.lrt markban a dep- Szortsanak nekem, lrogy legalbb arra a trchny l'tt-rapra,
resszi, taln renlnyt, lritet, ert adlratnak sorstrsainak. ang elksziil a konyv, negmaradjon az ernr, s clkertil.
Hogy rd bbenjtirrk vgre: lra a betegse1g t bbnyire nenr is jon .rz crztis, hogy err valjban csupn apro cirom kre, cle
gyzher. le, de ketrecbe zrlrat, akr vtizedekre. |oppant nagy fjdalnakra sztilettenl. Flogy kcdvvel s p
Sokarr vagyunk. Csak Magyarorszgon t bb mint egy- llekkel tudjak rni az engell] vissz.r-visszatren knz
nlillioai'r. Szvszorongat belegondoIni, hnyarr gub- korrol, amely ha nenr is legyrhetc'de idorrrtlrat, meg.
basztanak gyrrkon ebbcn az rbarr is elgy t rtcn, or. szeldtlret, korcjban tarthatci c1s... igen. Kezellret.
dtan fj gonclolataik bortcjnbeIr senyveclve! Hnyan
rzik ugy, hogy knjaikra csakis onknt v1lalt halluk
jelentlrct rllegvltst!

Felelssggcl, segtsgnyrjtssal tartozom, cscrbe


nrindazcrt' anlit veken t rtcrtr tc'tte'k az- orvosaitrl , .rz
polnk' a SZc.rcttL-iI]l. St'gtsget.lkarok nyri,jtar'ri a
sorstrsaitnnak, ts az egszsgesektlek is. Sze.rctnrn, lra
e k nyv lapjairril valantelyest kideriilne, hogy rni is val-
jban a depresszi; hogy egyltaln nrelyik fajtjnl van
esly a gygyulsra; lrogy mikppen ]el"ret kezelni ezt a
betegscget; melyek a biztos jelei ar-rnak, hogy nem cslr-
pn rosszkedvckvagyunk, hanenr sokkal sr.ilyosabb a
baj; s hogy milyen pr.rktik.kra tI-n.lszkoclhattrnk a trl-
lsrdekbe.n.
IIiszenr cs vallonl: ha nlr a So[Som tncgadta, lrogy va.
larnennyire ismert cnber lcgyck' akkor nlr.r' ''letbc vgo
|igyekbcn', igenis kotelessgetn a lrangoInat hallatni.
A k iryv elstj resze. konror kaIarrdozs a rnr.iltban s ta-
buk nlkLili valloms a jclcrrrl. Ezt egy - isrrrert embcrck.
kel s orvosokkal ksztett- interjLikbI 1l rsz kcjveti a
depresszirl. Vgezetiil kcdvcs kollgm' Ngrdi
Gergely faggat a jovrl.

12 L-3
\QJ

l-

\cJ

N
I

Bemutatkozunk

Ugy varr, benlutatkozunk: n, Albert Gy rgyi s , a dep.


I.csszi. Nhny ve mirlden tavasszal ranclevlit adunk
cgynlsnak. Na, azrt eZ nem annyira vicces. Hisz lrenr
csr.rpn nemtcjrdomsgrl, akaratlrinyrril van szo. Mert
ttha roh.rnonr is van! Milrt pldul rnost, 2004 egyik p.
rilisi hajnaln, amikor mr neIn Vagyok kcpes szc.nvtelc.
rrtil trjrni a tornpa fjcialmat a bensmben. A hajnaI, a haj-
rralok a legelviselhetetlenebbck. ordtva e1bredek, fojtogat
a levegtlensg, vadr.rl sikoltozoni. Gombc, ris, tjklcjn-
nyi kdarab a gyomorszjanlban.
rnyknt irnbolygok ki a ftirc]szobba, a vcfcjl ha-
jolok. Oklenclezem. Kidagadnak nyakamon az erek,
bgtJk' mirrt egy llat. Vizionlok, az jszaka rmkpei k-
noznak. Fler-rrzseg hangyktril feketllik a fal, anym ri.
kcsolva fojtogat, gyereket szortok egy lavr vzbe, kst
forgatok a Frfi gyomrban, rninden r'iszik a vrben...
Megrzkdom. Sugrb.rn spriccel a lrnyadk a vc-
kagyloba. Epe s sav, mi lenne nrs? lletek ta nem
eszem. Meddig, k ny rgom, meddig tart mg ez az egsz?
Hnyszor tor mg rnr a rettegs, a mlysgesj, mg egy.
szer csak feladon-r, kiszllok?

l7
Ha leereszkedik a depresszi fr.iggcinye' aZ ember rrrtig egykicsit, mert a ,'kegyelmi'' hromrnyi szundts
konnyszerrel tjut az let s a hall kozcjtti hatron. .r rmlmok miatt csatakosra tzzadI iepedn - amrigy is

Eltelik nhny perc, majd rk ny kolok az iilkre, lievs esllyel nyrijthat elg rnuncit egy uj n.rphoz.
s valahogy felegyenesedem' A mosd szlbekapasz- .-J*J r'ri n.rnhnzZ
F-orr

kodom. Koriilnzek, nem ltom a tablettkat. Tehetetle- A hnystl ugyan megk nnyebbtiltem, de vgiggon.
ntil szisszenek fel, nincs erm megkeresni a gyogyszert. ,Itllvn a kcjvetkez htisz rt, bevehetetlen bstyaknt
A tr-ikorbe nzek. Cstiggeszt ltvrry az gr|szakadt ltlt.nyosul elttern teendim sokasga. Ha jol vagyok, gye-
kiils. Penszzcjld arcbr, odms SZem, lefittyedt also rckjtknak tnik megnrsznont a Himaljt. De ebben az
ajak' reds pulykanyak. Fllingembl kikandikl, pu. .illapotban?l okosabb volna, ha nna, zrkzott idegen-
cr bal vllamon ttetsz a br, ltszanak aiatta az erek. |tt1nt megvnm magamII az embereket. gyis olyan ret-

Betegesen sovny vagyok' nintlra valamifle savval nrar- tcnetesen neltz elfogaclniuk, lrogy a depresszi rren hol.
tk voln.r le rlam a niessget, s most itt ez a csontvz. rrti nyafka rri hbort, lranem valban betegseg.
Hogyan jutottam idig? Mi tortnt az egykor sugrzo Nem, altrdni biztosan nen leszek kpes. Mr nraga a
nvel, aki majd htisz ve robbant be a rciis-televzis hideglels vacogs se hagyna. Gcjrcsben a lbszram,
szakmb.r, s aki - akkor _ teljeserr uj liangot i-itott mcg az zsibbad a lbfejenr. A bal, rnindig a bal. Meglralok. Meg
elektror'rikr.rs rijsgrsban? Az a szpnek nondott lny fel .lkarok l.ralni. gy rzeni, az letnek semnri rtelme sincs
akarta falni a vilgot. Nevetett a Szeme, lobogott a jked- szmomra. Ennek' gy, biztosan nincs. cles j istctrenl!
ve. Ttirelmetlentil, a fiatalsg lrevessgvelvrta a kihv- Mit tettem rr ellened, ltogy gy bnsz vclenr? Mit Vtet-
sokat. P rg tt, s hagytk porogni. Tulajdonkppen csak tem?
azzal a vilgsztrral nem beszlgetett, akivel d nern akart. A tvirrrytrt ny lclk. Vibrlni kezd a kperny, vala-
smost itt ez a roncs, a mosdnak dIve. nlelyik csatornn isnrers arcra bukkanok. Nzc] mr, ez
Egy elaprzott, aprpnzre vltott, igazrr solra ki nen nem aZ Albert Gy rgyi? Negyvennyolc ra telt eIazta' hogy
teljesedett telretsg ktsgbeesett vergdse s kapaszko. ezt a riportot elksztettenl, s fmsoricl ben egysZer nrr le-
dsa az rtelnretlennck tartott letbe. acttk. stessk, ezen a hajrrali rn nlost be]ebotlok az is-
Mi tortnt? ntlsbe.De milyen rdekes, az a n ott a kpernyn va-
Mi tcjrtnhetett? lahogy olyan nls. Ertl duzzad. Srrgrz arccal, heves
Cstifondros blintssal jclzem a ttikorkpemnek, lrogy tcstrnozgssal' lelkes buzgalornmal teszi a dolgt. Igen, ez a
a mg magam ell is tigyesen elrejtett gondolatok kozcjtt rnsik vglet. Egyik nap a lrallra ksztilsz, rnsik nap a vi-
azrt ott Van a vlasz. De errl majd ksbb. Egyelre pro. lgot megvltani. De hova lett mostanra a szles jkedv?
bljunk meg valahogy visszajr.rtni a szobba. R pkc fl Kelletlentil ny lok a gygyszeres doboz utn.
ra alatt sikeriil. Lehr.rppanok az gyra. Aludnorn kcllene

18 l9
''Adtiig tanulmnyoztam azt, amit betegsgnek szoks Anr a depresszi stilycls betegsg is lelret, ha ltem
nevezni, amg most mr ezeket is tigy tekintem, mint az vt'l;sziik komolyan, lra nern kezeljiik. Egy nregfogalnrazs
let sztiksgszerformit...'' _ mondja Arisztosz Ana- )]z,cl.int,,a depresszi az. orrgyilkossg elszobja''I
tole France Thaisz cmregriyben.Maganr is h;rsonl - ()lyan pokol, amelyb l kiszabadulni - akr csak egyet-
kppen vagyok ezzeI. Minthogy nincs orvosi cliplomrn, Ir.'tl na1lra is - minden fradsgot megr. Az Egszsgigyi
termszetesen a betegsget csupn laikrrsknt, elszen- Viliigszervezet (WHo) aclatai szerint vilgszerte, vente
vedjeknt tudom feltrkpezlri. Ebbli minsgenlben llozzvetlegesen 100 nilli embernl alakul ki dep-
azonban - ennyi v utrr - mr nemigen van olyasmi, r.t:sszici. Tizencjt ve a negyedik helyen IIt a civilizlt tr-
amit ne tudnk rla. St, bizonyra az se meglep, ha ki- sadalom sznrra legnagyobb terlret jelent betegsgek Iis.
jelentem: a depresszi az n esetemben is ,'az let sziik- t.jn. A prognzis szerint 2020-ra az els ]esz.
sgszerformjv'' vlt' lete sorn minden szz enrberbl legalbb tizenkett
De mi is valjban a depressziti? .1tesik egy srlrlyos depresszios epizdor'r. Akac]nak azon-
Ne vrjanak pontos definci t. Eszemben sincs orvosi Lrarl, akik tartcisan belegek lesznek. A betegsg Iefolysa
szakkonyvet rni, olyanbl van mr sok-sok ezer. Nenl is hosszadalllras, ciklikus, vissza-visszatr, sr. az esetek
tudnk. Megprblok .igy rni rla, minth.r egy h.t. rlagy rszciben egsz letllt elksria beteget. Ezt1rt nem
rtnnrrrek meslnmel egy kcjrrti presszban, mi is az a nlinc1egy, hogy egy depressziosnak nrilyen az letmins.
depresszio. ge a kezelsek alalt, cjs nlilyen gyakori a visszaess. nl a
A depresszi ppolyan betegsg, mint a magas vrnyo- depresszisok kcjztil csak ninclen harnraclik fordul orvos.
ms vagy a cukorbaj. Figyelem: nem cisszetvesztend az lroz, taln mert nem is tudatosul benne, hogy beteg. Mr-
idnknt mindnyjunkn] e]fordul (s teljeserr inclokolt) lci rosszkeilv, votija n-reg a vllt.
elkeseredettsggel, rossz hangulattal, szomorr'rsgga|! Mg rosszabb' ha a beteg nagyon is tisztban Van Ve-
}Inyszor elfordul, hogy bejon pldul a munkahe- le, hogy nagy a baj, de eltussolja' rnert flti az llst' a
lyiinkre a kollgnk, mogorvn Ieiil az asztalhoz, mi nleg hzassgt, egyltaln: a renomjt. Bizonyos kultrrk-
legyinttink: Ntt, a Jska rnegint depresszis! ban egyszeren szgyen panaszkodni, s az e krrlt rkcjr-
Olyan depi, hogy ongyi lesz! be tartozk szmra az lland fradtsg, kimertiltsg s
A depresszis je\z a modern kori szkirrcs htkcjzrra- fsuItsg rzsepusztn .r gyengesg jele' ami rcjstellni
pi kifejezsvvlt. olyasmi, nrint amikor egy trsun- val dolog. A nrai trsac]alrnak kcjztil csak nagyon kevs
kat, aki valamilyen brrtasgot csinlt, elintzzi.ik azza|, etrgecii meg, hogy az elnher gyenge (is) lehessen. Plne,
hogy ez hiilye... Vugy amikor a frfira' aki nem kvnja, hogy ezt ki is rnutassa!
netn nem lvezi veltink igazn a szexet' automatikusan Korszer embertptrsunk ers, magabiztos, ktizdeni
rakasztjuk az impotens jelzt. szeret s tud hs. Aki gyenge s elbotlik' elhrrllik, az

20 )1
i*
r1,
aZ evolriCi lclozata, S nem is e1rdernli neg, lrogy a ,,A <lepresszionak a legfbb oka az' hogy valaki egy
,,gyztes csapat'' tagja lehessen. szp napon rjon arra, hogy egsz letben szerepeket jt.
Ugyan ki lrrern kijelenteni' lrogy a legnagyobb erfi- szott. Halvny gze nincs arrl' hogy tulajdonkpperr ki
togtatk tcibbsge valjban, a felszn alatt, a leggyvbb valjban, de nem akar trjbb szerepet jtszani, s nem
nyuszi, aki ppen nagy hangjvaI, dvzzadrj deltival s r- tudja, hogy ekkor rnit csinljon. Ez a depresszi. Nem k.
mens fellpeisvel leplezi frusztrc it? Irtiai dolclg, egzisztencilis dolog.''
A ktizdeni szeret s tud hsok teht tarolnak, legt b' A skizofrnirol egybkntugyanezt lltja:
btirrk mgis csendes, lra gy tetszik, ,,haszontalarr'' letet ,'A mai napig setrki se bizonytotta be' lrogy a skizofr-
l' osszehr'izzuk magunkat, s ignyeinket a lel.ret legsz- rtinak vatr valani organikus Vagy genetikai alapja... Eset-
kebbre korltozva vgunk neki az let kihvsainak' Meg leg a skizofrnia csak egy sz, amit arra hasznlunk, hogy
akkor is, ha legbelr.il gyztesek szeretnnk lenni. Egysze. kiszedjiik a kciztJssgbl azokat az enrbereket' akikrl ha
rennrs Szerepet oSztott ki szrnutlkra a SorS. JtszLrrrk, Illegtuclnnk' hogy valjbarr nliert szenvednek, akkor el
alaktunk, akr az erfitogtatok. kellerre szgyellnrink nragunkat. Vagy az illet csald,i-
De lelret.e ms ere.dmnye, nlir'rt a cscjmtjr, a rosszkedv nak, vagy az egsz trsadalomnak kellene elsztgyellnie
annak, ha vekig, e1vtizedekig el kc.ll tussolnunk valcidi rnagt. Ht azert, hogy nc kelljerr elszgyt'llnr'ink magun-
niinket? Marad.e brnri is erecjeti niinkbrjl, lra a trsada. k.rt, sokkal jobb .rzt mondani, hogy ez egy genetikai prob-
lonl szcrepjtkra knyszerti leina vagy ez egy agybaj, s van orvossjgunk rj. Es .rkkor
senkinck sem kell szgycllrrie nlagt.''
..Corttlolj tok rtteg: F.zert u uilagcrrr rdekes gorrclolat. Persze sokan vitatkoznak vele, egyes
nincs senktttt, sertutlittt. S nti tigy |tvtarrt: tt, szakmai ktjrok pedig egyenescl) elutastjI< Fcldrrrr elnl.
az strtcsert, Utols rnorzsrtrdg,ottt, letct. Mittdettesetrc, anit a clepresszi s a szerepjtszs
arng elkszijl ez a kolterrLrty...,, os sze f ti ggr.iscrol gon clol, kijzel ]| hozz rrl'

- rja Jzscf Attila Ki-be ugrtiL cInversbcrr lcte vc- Ki is vagyok rt valjban? Ngy e1vtizeddel a sz|ilct-
grr, l936.barl. se.nt ttttl senr tuclot-tr' ollok tudjk, kik is v.rlj.ban?
A kcjzelrn ltbarr jelerlt nit'g Flicgauf Benedek Vatt Let a Biztos, hogy antit nragarnrol gonclolok, hiszek, az az
|ruItl eltt? cmikonyve, antelyben a szerz a Kanadban igazsg? Biztos' hogy cgy ''okosnak trr'', elisnert Lijsgr,
l magyar psz,icholgtrssal s pszichoterapetrtval, Feld- egy bclcval csaj vagyok, aki a kiegycnsrlyozott hartlla.
mr Arrdrssal folytatott beszige.ttseit olvashrtjrrk. Ta- dik hzassgbarr l' s voltakp1l konszolidltak a lrtk z-
nulsgos. Ami a legnagyobb l.ratssal volt rnr a 65 ves naprjai?
szaketnber lltsai koziil, s amivel azonosulni is tudok, UBy ..8y VtiZetjdci ezeltt, a depresszirrr els jelentke-
az a kcjvetkcz kijelents: zcse idejn kezdett el gytt rni a ketely: lehetsges, hogy

2Z L)
e1sz addigi letenrben Szerepet jtszottant? Es ha gy lroz - esetemben az utbbi kett konrbincijltoz . Ez per-
van' akkor tnyleg, rni a fszkes fent csinlhatrik attl a :r/,t\ gyakran megllthatatlan lavint indt el, a beteg ugyan-

pillanattl kezclve, hogy erre rdobbenterrl] lniugyanugy is viszonylag lranrar eljut a klasszikus fiiggrsghez' S ak-
azt a msik letet? Vagy belertilni a gondolatba, hogy |tor mr lelretetlensg nregllaptani, hogy azrt iszik, mert
sztiletsem ta egy pillanatig se voltam nnragan? tlepresszis, Vagy azrt depresszis, rrrert iszik (rnint isrne-
Na rnr most aZ alapveten pozitv belltottsg ' t.ctes, az alkolrolnak kedlyront lratsa is lehet).
ers lelktiletri, magabiztos emberek egy ilyerr dilernnr- AzI.n varr rgy, hogy az enber mr olyan icipici por'
nI nem esnek ktsgbe.Szpen tgondoljk az Iett'iket szemnek rzi magt' nrr annyira neln akar tr.rclni a vilg.
a naguk rrs, lass ternpjban, s vltanak. Van b- rol, a k rnyezetrl, lrogy vegyti a l-rangulatjavtkat. Ma-
torsguk vltani. Lcgfeljebb tveclnek' sakkor nli v.rnj gyarrr: riszik a tab]ettkra.
Majd vltanak trjra. Sajt tapasztalatombl mondom, hogy gyogyszert s
Msok azotlbaIl, nrint n is' bcpnikolnak: risten, nli alkolrolt mg a legkiltstalanabb lethelyzctbcn scnl SZa-
lcsz nrost? Nem j neken mr a szaknnlban, nenl rzenr bacl vegytcrril slretrr csak azrt., nlert krosIja az cgsz-
jl magam ebben az orszgban, kapcsolatt-ran stb. Idtlen sget, tcjnkreteszi a nijat. E'zzel trgyanis n, arnikor ppen
idk rjta szercpet jtszorrr. Mirt? Gyvasgbcjl! Mert nem tlepre'sszios vagyok' cs p1;et senl tcjrclr-rnr. Hisz lra cgy-
merek vltani. I(ettegek ttgyanis a teijcs e.lbizonytalano. szer ugyis trrindctrnek vge lesz, akkor rrrit rclckcl cngc]ll
dstI, az elnlagnyosodstl. Pedig ociabcnt dor<jn.rbcjl az a tlljanr? FIadd szoljonl
igrly, hogy nlsilogy kcilcl-rc ltrenl. m a gy gyszer-alkoho| koktlbaD a7, a7 igazn vcsz-
Na, ha valanli' ez az.tt okozhat c1epressziot. De isrnt- lyes, lrogy a szerek hatsra clvesztettr az onkontrollo-
lem, nem a legyrhetetlentil szv s vagy ppen a vilgot trrat, s sokkal kisznlthatatlarrabb vIik a viselkeclsem,
tonrpa reniltl-retctleirsggel szelnll enrbereknl. A p. rnint ha csak ittanr volna. F'z veszIyes jtk, ktiltjncjscn
rrik, illctvc a pnik rniatti depresszi persze oldhat ncmi az n szaknlnlban, ahol ercc]crrd(jclr er s, kiegyerrsrlyo-
alkohollal. Csak nem mesoldhato. zott szemlyisgrc, tcjkletes idegrerrdszerre s nregbzlra-
t sgra van sztiksg.
a
Negyverrvesel aZ enlber nagyjb l tiszt.ibarr Val1 aZ-
Az alkolrolt fogyaszto de1lresszitisok, Iegalbbis elcirrte, zal, lrogy nrennyit br inni. Mrrrlint hogy nlilyen nletlnyi.
csupn lgynevezett rnsoc1lagos fLiggk. Esc.tiikbcn az ivs sg trtrr kpcs rrrtg felelsen gonclolkodni. Srjt cnnyi ids
,,csak" egy rosszr.rl - vagy sehogy setll - kczelt depressziris korra az is kideriil, hogy az illet szelci, agresszv' claI-
beteg orrgygytsi ksrlete. Mivel a depresszio ttinetei v vagy r lrcig iv. m a politoxikoIrrnib.rn (tcibb szer
nagyrszt hangulati tiinetek, a betegek k nnyebberr nyul- egyiittes lrasznlatban) szenved betcg egyltairr rrerrr
nak hanguiatjavtkhoz droghoz' gyogyszer.hez, a]kolrol. trrdja felnrrni, lrogy rnedclig lesz ura lng t-rrtrtt.rgrr.'rk.

)tl 25

r*
A gygyszer s az alkohol kombirrIsa a kontroll. li.li kezelsre Van sztiksgem, .rnletrnyiben egy pici
vesztsen kvtil ms, igen srilyos lratst is eredmnyez- .'slyt is szeretnk adni nmagamnak arra, hogy legalbb
het. Mert aZ egy dolog, hogy .r tablettra iv ember, .lz e|s nyugdjamat tvehessem a poststril (aztn rnr
mondjuk, meztelentil tncol az asztal tetejn, vadidege- rryugodtan Iren is lrailratok belle).
nek szeme lttra. De ott az juls. Vagy a vizelet, a szk- Egyszer, nenr is olyan rgen, a kcjvetkezket nyilat-
Iet eleresztse. Vagy a ]'ralIucnci, vagy az epilepszis lioztam egy jsgrnak: ,,A depressziban az a legalat-
rolram. saztn a iegrmisztbb kcjvetkezrrrny, a black. tomosabb, hogy vratlanul csap le rd, anikor a legke.
out. Igy nevezziik a teljes elscjttr-ile1st, aZaZ Iettinknek vsb szmtasz r. A legrnegnyugtatbb pcdig az, hogy
azt az ot-tz rjt, anrivel ksbb, az eszrnls utn cgyszer csak eln lik. Akr magtol. Persze, amikor a
egyszerien nem tudunk elsznoln. Vagyis fogalmunk lt.gkevsb szmtasz r. ''
sincs rola, mi tortent veltink az emltett idszakban. Ezgy is van, de azrt arrrg ',egyszer csak elrrrr.ilik, akr
Anri engen illet, cnrrl flelnretesebbet el seirr tudok kp- rrragtI'', addig is ttI kell lni' Ehlrez peclig orvos kell.
zelni. Mgis csinltam. Igerr' ittanr mr tablettra. Nenr is A srlyos, gyakran kezeletlen clepressziris betegek krjz[il
cgyszer. St icl vel renclszeresetr. VoIt, lrogy br leglisan t0-15 szzalk kcjvet el ngyilkossgot. Ms szctlrszcigbl
nem nrondlratta a reccptet felr orvos, lrogy ,,Gy rgyikm, Irzve: az cingyilkosok 50_86 szza|ka depresszis. A nlo-
egy iivcg s r vagy kt poltr bor nl1lont.r tttg ltlcgcngc- derrr gygyszerek, az antidepresszvumok nlegjelense rita
dett'', cle azrt trrclott r la, s szenret hrrnyt felette. Tisztes. folyamatosarr javulnak a mtrtatk, lcgalbbis az orvostr.
sges orvos rrcnr adlratja ldst arra, hogy egy beteg anti- saclalonr tcibbsgnekmegtlseszerint. De ht egy |et
dcpresszvumokra, fesziiltsgoldkra igyon. Ugyanakkor clvesztsrtis kr. gy aztrr nctll Inotrclhatok mst, nlirrt
tisztessges orvos nlinc1ent megtesz azrt, hogy elvisel. anlit nriIrclcn dc.presszisgyanr.is esctbctr szajk zok: lrala-
lretbbe< tegye a bctt.gt' szcIrvccltst. Racisrrl az esetek ciktalanul orcluljanak orvoshoz !

nagy tobbsgben azrt nragarrr is vigyztam a dzisokkal,


s ,,nem hoztam szgyent'' aZ orvosom fejre. Nem trrcol-
tanr pcldu] tt-tcztclcn[il e'gy asztal tetejn. Legalbbis Ircnr
emlkszerrr r...

a
Konnytett az letemcrr a ,'koktlozs,', cie _ az alkolrollroz
liasonlan - hosszr tvon nem eZ a nc-golds a depresz-
szirjra. Alrrryszor kijzanodva, tiszta fejjel ujr.l nrcjrlegel.
i'ti tucltarn, mindig ieszr]rtenr a tanulsgot: stirgsen klini-

Ll) 27

t
rl.rk tekintem, hogy itt vagyok. Itt enrberszmba vesznek,
trrtlja? Itt az a cljuk az orvosoknak, hogy nreggygyuljak'
l\ltlikor fl v utn elszcjr sikertilt aludnom nhny rt,
.rz.t gorrdoltam, csoda t rtent. ok, persze' nrg van min
.Itllgoznunk, de n tudorn, hogy ttrl leszek rajta.
'r..zl.
l0roaes A frfi blogat. Gyermeki tipegsscl ellibeg rnelletti.ik
cgy pizsams beteg, egynr.isra mosolyognak a nvel, bic.
ct-ntenek. Nyilvnval, hogy a n korbb.rn fektrdt is az
tlsztlyon, S onnan ismeri betegtrst.
Tvolabb, a lpcsrrI kt fiatalember nz farkassze.
Nincs a testnek oly baja, mi ne a llekberr gy kerezrre! Err. rtret. Flosszr percekig g rrryedt testtartsban nt.rradnak,
nek ilrcgfelelerr a llekrl val goncioskods tn rrrg foll. cgyn'rst bmr.rlva, furcsa fintorba torzult arccal. Aztn
tosabb is, mint a te.sti cdzcttsg. Br alighanerrr akkor j. cgyszer csak felzokognak, e1s egyrns nyakba borulnak.
runk a lcgk zelebb az igazsgi.toz, ha rgy fogalnrazunk: a - Igcn, az egsz olyan, rrrintlra elvesztendnlagad -
kett rragyoti is osszefLigg. a test s a llek egynls maIr- hallonr nost a rfihangjt.
ki az egszsc<glrez vezct utorr. Rnzek; tndve nrcrcd lnaga cle1, ugy morzsolja a
Mita nhnyszor megkstolt az r|ilet cs a l-rall' szavakat.
igyekszenr renclszeresen tcjrdrri a Ielkenlnlel. Tessck' - Arra azrt emlkszel, hogy milyen volt| a betegseged
ezrtta| is itt csticstilrjk a Pszichitriai Klirrikn, az cgyik eltt. De nem tudsz olyan lenni. Csak vrocl, hogy rjra sa-
osztlyvczet orvos szobja eltt, s lrallgatorrr, anrint cgy jt magad lgy, s ne a depresszi lratrozza Ineg az Ie-
iekete ruhs kis n , erltc-tett orijlrrkcjdsscl a hangjban' ted. Taln ez a legrossz,abb.
cgy k pc s frfinck nlesl a sajt Sorsrl. A n egyetrten bIogat.
_ , rr vekig menckiiltcm cint'traganrtI - kacag fel Igen, k mr tudjk, nri a baj. Vagy legalbbis trl varr-
lrisztrikusan' csak rgy visszhangzik a boltves folyoso. - nak a betegsg felismersnek els nagy megrzkodtat.
De ma nrr renclben vagyok. Pedig nagyon mtlycn voltanr srr. nr nenr ktjnrry eljutni odig, hogy tuclatosuljon az
rn! Pr hnap alatt harminc kilt fogytanr, teljesen eltrretrt emberben: depresszis, s tordsrc, kezelsre van szr-ik.
.az tvgyanr. Ja, s fl vig szinte egylt.rlr'r netrr alucltanr. sge. A depresszi jelentkezstl a depresszici felismer-
Felkelrri az gybI viszotrt nenr volt kc'clvclrl. Na, cltrrcntcn.t sig tart idszak kicsit olyarr, nlint egy lassr, gyszos s-
a belgygyszatra, ott csak l'riirrrnr gtek. Vgtil idekeriiltern, ta egy ismeretlen trtcn. se st.r nha olyan sokig tart,
a psziclritrira. Elsztjr srrig rcsot kaptam, ntert rm ciki- lrogy az elcsigzott vndor ve<giil nre'ghuz egy raVaSZt,
nek tartottam, hogy lclki gondom VaIl. De nrost nlr lc]s. vagy tvet egy ktjtelet a gerendn...

29
2B

l
'l'ipikus j tancs olyan enlberekt1, akik szerencs-
Mgis, nlivel gyorstlratrrnk meg a felistne-rs folyama- -
tt? Mondjuk, azzal, ha tisztban ]ennnk vele' mire is ;rr|it.c - SoSen] jrtak mg a dmonok birodalnt;iban. Saj-
kell figyelntink. Pldul gyan s lehet' I'ra az ember r- rr.rs.t depresszis beteg tudata beszkul,s minclossZe az.
vagy teljesen megsznik ,.rI kpes foglalkozni, irogy ott beliil valanri fj.
ciekldse rolranosan cscjkken ,,Nagyori
minden irrrt, ami korbban cjrcjrr"rot okozott a sznrra. Iri.'' Csocla, ha semmi sem rclekli?
Ami engenr il1et, imdok sz,nlrzba' nloziba jrlti. FIa A deprc.sszrotol szer'rved egszen ms letet l, mint
nerrr gy volna, valszrrlegegszerr rns foglalkozsI iz. .'rieszsges trsai. Mondjk csak, nornrlis esetbe.rl meny-
nk. Mivel azt csinlhatonl, anrirt rajongok, akr a vilg rrt'i iclcj feltertlti egy kvt? Kt perc? Depresszisan rr.i-
legszerencssebb embere is lel'retrrck. Csaklrogy! Anlikor lilli, lra egy ra alatt egyltaln eljutok a kvfozig. Mi.
deprcsszis f.zisairn varrnak, napokig jszerivel ki sen te- (.soda torttra lezuhanyozrri, fogat mosni!
SZem a lbarrr a laksbl vagy ppen a ktirhzbol. Nyo- Az egszs'geselet automatiktrs cselekedetei alig rneg-
tllaszt az lttca forgataga, szoroltgok, a tnc.trn u]ladok, s rrIcll'rat feladatokk vIrrak. Mr anlennybc.n az etllber
a 1egnagyotlb nyri hsgbcrl is vacog a fogatll' Taszt .rz r,an annyira lrlagnl' hogy trgy .lz tjtcjciik rrap tjn vgre
etnberek trsasga, s a vgtelerrsgigfraszt, hogy akr r..i ttrclja venlti magt egy cicartlostlsra. Addigra rrgyarris
csak lccjszonncjti-t kelljen. F.n, az cgykori porty tlueen, clep- ttri1r netn a c1epresszitl, haIrcIrr a testszagtol cjklencic.zik.
resszisan trritlc]en trsasgtcll viszolygok, s lrrom-ngy Rgen inriltarn p|z'zni. Kc.vtis n lltarr az ellen.
enlber sZIllotnr.t nrr t rrrcg. l<t.zjt. Csntborogrri a csillog kirakatok elott' nlegt.l.
De ttelezztik fel, hogy n-rtgis rktryszertetll maganr pintani tl Itny finonr szcjr,t1s ruht, vgigsz.lgo|51:tttii .l
egy sznhzi el adsra Vagy egy tltozira. IIt, sok rtel- vilghrparfiinrcikct' . .
nre nincsen. A nztren |ilve alig tudok koncentrlni' Ma nem tudom, mennyit kellenc fiz-etnilik, hogy bc
arni persze jellegzetes cleprcsszios ttinet, s a nregnzett rnerjek n.ienIri egy bevsrlk zpontba. [igyszerc.n fLrl-
sznc1arab vagy filn nagy rcszcrc ne[I is enrlkszetn, laclok. Az oxigr.rhi.iIly fbi;jjttl|' J ittt.steisgcs f.
nlert ..nern voltanr ott". nyekt l' a z,sllongst l'
[Je nenl csak a clarabok, filltlcI< Itagy rszt tlt'ttt tuclon.t Ms. FIa jl vagyok, inlclok tjltijzk c]Ili tis t'Ilt.ti. lrl ha
nrcgjcgyezni. A lrtkcjznapi letbe'n is rnindetrt elfelejtek, rm tcjr a clepresszi, ugyanazt a fartnert, torltaci1lt es pii-
tigyn-riirt tneg'Ileszcllt rnunkarteke'zleteket' iclpontot a |ot horilorrr, arng le nenr rol-racl r larlr. Na j , a pcilcit h.
fogorvclssal, barti tallkoziit, cs.lldi elfoglaltsgot. No s romnaponta azrt le.cser]enr. Ugy", nrost fellr rcltiltek?
nitrdent el h.rg1vok: kr.rlcsot, ripclt.tcrnlagIlot' p rl zt, ga zo l-
i Nenl kne. Ilyenkor sokkal rtagyobb gondjairrl is v.rIlItak a
vrryt' SztzultaIltlk' sztesek' rLrilzkodiislrl' Ugy rteltl, tl nlagalnt-ttal kapcsola tb.-rtl.
Ilyerrkor Lrersze j rr az trnalottlig isn'rtelt ti1lp: olvass, Dcpressz-i osalr plc1ul kivt t'l rlclkLi l nli nclig r.r n tl nak
az majcl kikapcsol! s kcjvrnck tartonr n]agallr. A lrajanl elveszti frlyt,s

-10 31
egybknt egszsges brcjrn fak, zsros, vzlrinyos, '''issziikusztrak az gytrkba, s ott folytatjk rrapi elfog.
pattansos lesz. A kormeimet t vig, vresre lergom, |.lltsgukat, .rlrol nem sokkal korbban irbbahagytk. Az-
kozmetikus fel hnapokig nem nzek, a szrtelerlts- .IZ nem nagyon vesznek magukhoz tpllkot.
nek mr a gorrdolatra is hideglelst kapok. Igen, vissza- A nk depresszis tunetei ktjzcjtt inkbb a hangrlIat-
tasztoan polatlan vagyok. v.iltozs, az rzelrni htrllnzs, az lland fradtsg.ki.
Az evs meg...! Mr az tel sz lral]atn is hnyinger rrrcrtiltsg, a l-rirtelen s nagyarr'ryr-,i testsrlyvltozs sze-
kerr-ilget. Ez persze az egyik vglet. A msik, evssel kap- lt'l)el. A frfiaknl viszont gyakoribb az alacsony toleran.
csolatos depresszis ttinet a falnksg. Contfort eatlngnek' .. i.l kt'i sztj[r, .rz i Irger.lckcnysg' .r szllcl i v.rgy tct t legeS .lg-
azaz ,,vigaszevsnek'' hvja ezt az angolszsz szakiroda. rcsszirj, a clii1rkitcjrsek, illetve az alkohoIba' a trlzott
lom, anlitI cscikkerr a fesz|iltsg, a szorongs (s atninek rltutrkavgzsbc, az eszeljs sporttevkenysgbe valo me.
erecimnye az tn. bnathj). De nehogy prolt zolclsgre, rrckiils.
parajfzelkre tne51 roston stilt lralra gondoljarrak! Pzza, A clc.presszi ra fogkony embcrnek ltahbaIl irrels'
chips, csokold, krmes! Csupa-csttpa sznhidrt! Egy rttaxitllalista, idcalizjlt kpc van a vilgrcil, atllely k rl.ilve..
csopprryi vigasz, egy csopprryi r rrrforrs a nyonlorban. szi. A kapcsolatailcil, a tllr.rtlkjr l, az cgsz c1lctr l. Egy_
Aztn itt az alviis. J passzbatt n vagyok a vilg leg- l.rjtr gyernre ki, inf.rntilis, naiv moclon, rnakacsul ragrsz-
jobb alvoja. fIa neIn, lriba knoz llando fradtsg, kp- kodik egy bolclogsgkphez. Azt kpzcli, lra ppcrl bol-
tclcn vagyok lonrra hajtani a fejcnl. Antirrt nragamra hu- tlogtalan, szotl.tot.t' rosszkedv, .rkkol .lz e.gye'tr1 a trag-
Zom a takart, elkrsznak a flelnrek, a roSSZ gondolatok, clival, trlert az elllber bolclogsgra sziiletett. Ugy rzi, ha
szorongs a j v tl' a holnaptl. Ksbb' amint albb- ppett rosszul lllt.gy, aZ egye11t.sctl vgzete-s, tltert rrlindig,
hagy kiss a rettegs, hal.los gy ngesggel nerijlcjk Ionr- rrrirrrlt'rrrrck jril kell tn('tutic.
ba, lrogy aztrr hrorn rval ksbb, ltalban lrajnali Netrr vc.szi tttc]ottljstll, htlgy .lz- ctlltleI.ek legt(lbbjIlck
ngykor, Lijbl folytatdjon a forgolds, a szenveds. clctc legirrkbb rr1ago.salr z':rjlik' es eszti]< gball rrincs
Akadnak betegtrsainl, akik aZ alvsproblmt is ttap tnitrt nJp .lZoll rljciIli,tpe.ldrri,,'ijtltrlarcatlgiolrli'',
Insl.rogy Iik nreg. k egyszcrerrtalr-rsszk a napot. ltogy valcijban nli rtclllte. is vatr az egsz cletne I<, Ila e-gy-
Dlutn kett kcjriil ugyan felbreclrrck, s fogukat tjsszc- c7r'r IipVis vool 'r.. Az clnbt'Lck toLlLrser'o t:l i ,-tz t1|l|ot
.......t)r..''.t).'.,.'.i).
szortva kikszldnak valalro8Y az gybl' rnert pisilni ttrcgli az clctc.t, anlelybeIl vannak jobb iclszakok, de
azrt kel| (br olyan mlydepresszisr1 is lral1ottanl, gyakran - akJrr hosszabb irirjre is - rosszal;b ciklusok, tra-
akinek rng a vcrenrenshez sincs keclve, s ott bent gdik is, aIltelycl( t|g,yJ|lCS..lk resz-ei e kerek egsznck'
vgzi el a kisdolgt' Vagy pelenkzzk). A msikkal nleg Egy c.gszsgcs e.nlbe.r szntra e.zck ttlagtci1 rtet(dj
az a nagy helyzet, hogy ahhoz enni is kellene valamit. cvidcrrciik, cle egy clepresszios ezc'ktl sokkal irlkbb s
Mrpeclig a nagy alvk amint vgeztek a toaletten, t(jbbet SZorol)g, tttit'tt nls. [Ja rosszul tltennek a dolgok
lf

33

i*
az iskolban, a munkahelyen, otthon Vagy a prkapcso- igen, mi, betegek rnr felszavakbl is megrtjrik
latban' akkor trl akar teljesteni, nreg akar felelni - trlon- r'riymSt. Csak annyit mondtrtrk' hogy Beck-skd'Ia, Vagy
ttil is -, mert azt hiszi: e nIktil nem szerethet. Tovb- |ngy egypIus ., azaz rnajor depresszio, esetleg lrogy
b szorong akkor is, ha jI megy minden, mert minclen ttzoltris, s pontosarr tudjuk' nri van tertken.
jnak vge szakad egyszer. A depresszis ember a legki- SzerepeljeIr hjt itt egy teSZt, .tmolyan sz(rcvizsgl.rt
sebb konfliktustl is megretten' s rogt n a legrosszabbra t cljbl. Mr az. is nagy eredmny, ha valaki elvgzi' nlert

gondol. t,7' a,Zt jelerrt, hogy t rdik a lelkvel' Ezek ugyar-ris kicsit
A depresszirt mindenk"nek (VoX PoP, 3. szm, Iiornolyabb feladatsorok, nrirrt a ni rnagazinok tesztjei,
2003. szeptember) cmkiadvny szerint kilerrc rragy .rrnelyek kitcjltse utn esetleg kideriil, lrogy farkas Vagy
depresszis tiinet isnrert. Amennyiben a kilenc tiirret kcj. llrny tpusr szeretk vagyur-rk-e, s lrogy a teszt ve1gcrecl-
zr-il ot legalbb kt htig fennll, felmeriil a gyanr, l'rogy rtrnyne'kfiiggvnybenlrogyan vltoztasstrnk a kinze-
depresszisak vagyr.r nk. tiink n, ha trencli csaiok akarunk lenni.
nre a kilenc ttinet: De - s ezt nenr okoskod bctcgknt, iranctn szernlycs
tapasztalatok alapjrr nlotldom _ szerctnnlr lesz gczrri: a
a levert alaphangulat cleprcsszios tiirle.tckct boncolgat tesztek is csupn arra jok'
a az rdeklcls s az cjrtjnszcrzs clvesztsc lrogy megerstsk a betegsggcl kapcsolatos gyatrrnkat.
a l.rzs vagy fogys A cleprcsszi diagnzisnak fellltshoz rnirrdenkp-
a lmatlansg Vagy altlszkonysg pen psziclritriai, pszicholgiai szakvlenlny sziiksgcs!
a lelassu]s vagy fokozott mozgsksztcts me teht a L]eck-fle clcpressziskla rovicltett vltozata:
a testi betegsggcl nem nragyarzlrat' Ilando
fradtsg Karikzza be az tinre |eginkbb il| v|aszt az albbiak szerint:
. rtktelensgrzs, cjrrvclls, irrclokolat]arr 1. Egyltaln nem je||emz
2. A|igjel|emz
bntudat
. csokkent koncentrlsi vagy ilcjrrtsi kcpessg
3. Je||emz
4. Nagyon jeIlemz
. a halI gondolatval val foglalkozs' ngyilkos.
sgi terv vagy ksrlet
irnt. l 2 3 4
Mlnden rdekldsemet e|vesztettem msok
Semmiben sem tudok donteni tbb. I234
Drga betegtrsam, Z. nlost biztosan vllamra tenn Tbb rvaI elbb bredek. mint szoktam'
nagy laptkezt, s szeld, dorrnog lrangjn azt monda- s nem tudok jra e|a|udni. I234
rr: Gy rgyike, ne intzd el errrryivel, kcjrmcjld le nekik a T|sgosan fradt vagyok ahhoz,
Beck.fle depresszis skla rovidtett vltozatt. hogybrmitcsin|jak. L23 4

34 35
Annyira aggodom a testi, izikai panaszok miatt,
hogy msra sem tudok gondo|ni. t234
Semmi munkt nem vagyok kpes elltni. L234
gy |tom, hogy a jovm remnyteen,
s a helyzetem nem fog vltozni. L234
MindenneI e|gedetlen vagy kozombos vagyok. 1234 So k(<)
||andan hibztatom magam. r234
rtke|s'
Ha Iega|bb I9 pontot rt e|, a dcpresszio gyanuja komoIyan feI-
merul.
l31zoIry, sok a depresszi tpusainak sZma. S bizolly,
26 pont vagy afeletti rtkesetn mindenkppen szakorvosi,
pszicholgiai
sokk, amikor kiclertil, hogy betegck vagyunk.
konzultci szuksges.
(I:orrs: Kop1l M.-Skr.lbski .: Mag1'.rr lc/l.i.i11.11l V('1;c|<e rr Ala1ltvny, A lny, aki pp kilp az orvoSi szobbl, papr zscb.
't'
Rr:dapest, 1992) kendrjvel itatja fel konnycit srstl vorcjs szenrrl. Le-
ltuppan a fekete rtrlts rr he|yre, aki ekozbt-rt belibbeIt
Z. most alighattern elgedett lcnnc. IIa clne. De ItcIt.t is- az.rjtrr.
l]]erte fcjl idben a bcte.gsgt<t. saz orVOSok selll. E'vr.kig, Ne.nr nagy lrlvszetkitallni, hogy a |nny.rl az
hittk, lrogy szinrull. Nenr biztos' lrogy trrclatlansgbol. ilrrtnt ki'Z(jltk a Iesrjt hrt: c1epresszis. Magatlr is ern-
A clepresszit sajnos nenr miIl(lig cgyszcrc1iagnosztizlni' lkszem a sajt |etembl erte a megrendt pilIanatra'
tnert a lelret legelleIrtmorrclsosabb tiinetcket procltrkiil- gy odalt.ijolok a lnylroz, s niegkrclezctrt tle, ltogy
hatja. Csupn aZ cr'r.rSztsi zavarok plc1Lrl okozhatnak Segthetek-c valanriben. Megrzza a feje1t' de nenr szlal
hasme.nSt, llarrdrj pLrfadst, sz krcke.cltst, melygi'st meg. Attol flhet, hogy jra Irangosan elsrja nragt. Ku-
vagy gyakori hr.ryst is. Ilyc.nkor a Szakelnber clkLi]di a sza s ijeclt gonclolatok kavaroghatnak a fejbctl, resz.
kiilcinboz rendelsekre'a pcienst, tle a vrvtclck'ttikrij. ket( kezberr knyszeresen gyrgeti a zscbkendt'
zsek, trltraharrgos s rcintgenvizsglatok cgyre cs.rk Ilega. FIogy tnIyen az elsc tallkozs a nrr orvosilag is al-
tv lelcteket credmnyczne.k. I.Iisz a baj a lleknc] van. tmasztott clepresszival?
orvos legyerr a talprr, aki rjiln, I'ogy, l1rondjLlk, .1 Sokbarr rrenr kr.iltjrrbrjzik a ksbbi .'rande vrk,, rzclmi
macks, minciig mosolygS, btrrnforcli Z.-rlek azrt Van palcttjt|.
szkrekedse, nlert elvesztettc a nrunkahelyt. Depresszios id szakainrban butnak, tehetsgtelen-
Z. egy kora szi lrajnalorr ugrott ki nyolcadik emeleti la. nek s felcslegesrrek tartom magam' aki csak telrer s
ksa ablakri. 'I.Lil ke<sn kezclett, kezdtek ttjrdni a lelkvel. nyga k rnyezete. szmra. Egy lsk d regnek,akit

a1
36
tl
bele kellene taposI-ti a folcibe, nert rtkteien s rtel. rrtite aZ orvosig eljut a beteg, addigra mr tlincs benne
metlen a lte. sakinek tulajdonkppen SoSem szaba- tiltakozs, nincs be'nne ellenkezs. Csak segtsget vr.
dott volna megsztiietnie. De szembesr.ilni a bajjal gy is sokkol. A lny, miutn
Ezekrrek a gondolatokrrak, rzseknek persze nemigctr r'cgez az olvasssal, zsebre vgja a paprlapot' nagyot s.
van kcjzr-ik a valsghoz, de pp ez a depresszi cgyik lrrye. lr;rjt, felil, s elindul a kijrat fel. A hirtelen nevet kapott
ges tr'inete: a beteg torz kpet It n'ragrI, s kptelerr objek- szerencstlensg s a kezelsektl val flelem nzss
tven szemllrri a j vojet, a kinzett,egyItaln, mindent. srlyknt nelrezedik a vllra.
A beszikiilt, valsgtl tvoli gondolkoclsmclotr, a scj. Legalbb sejthetnm, lrogy a depresszi rnclyik tpus-
tt Vilgltson mr egy viszonylag rtjvid, 4.6 lretes gyogy- toI szenvedl Hisz anrryifle ltezik, s nenl nrinc1 letr.e szri-
SZereS krra is segthet valaltlelyest.Ez ng nenr egyerrlr a |o! De ht ezt biztosan tisztzta oclabent a doktor rrral.
gygyulssal, de legalbb megt rtnik az els, Iegsr'irgsebb Ha nrr itt tartunk, rdenres pr szt ejten nk e beteg-
l-DoZZall.]t] a t(zolts. Alrogy nrondalli szoktuk' a tzo]ts S8 tpusairI is. nre nhrry vItozat: kanlaszkori,
hatsr.r a sott vagy jobb esetbctr szi.irke gorrdolatok lassan ielnttkori, fnylrinyos, bipolris, ciklikus, premenstru-
,,kifakulnak',, rnajd fokozatosan visszatrtrek a sznek az Iis, reaktv, etrdogcrt, organikus, nlnis, valanlint a disz.
enber letbe,mg lra nem is a rzsaszn az els. trnia, aZaZ a viszonylag elrylre, de kezels rrcilktil akr
A lnyt kiss elkbtja lctcirrek nagy vltozsa. Te- letlrossziglan is eltartci, krnikr'rs lefolystr depresszi. Az
kirrtete bizorrytalan, nagyokat nyel, de legalbb ntr ttrcl- orvosok tobbsgc clilrez a bctcgsgcsoporthoz sorolja rng
ja' rnirt voit ncha olyarr elvise.lhetetlentil nelrz szrn- a kLilcjnflc szorongsos.fbis-cvsi rendclIt.nessgben
ra az let' Egysz-er csak a zsebbc nyrl, s ngyrthajtott szenvedket' akiknek kcjrben igen gyakoriak a depresz.
paprlapot hr-iz el. Sztlrajtogatja. FIa jI enrlkszenr, szios tiinetek. A dcpresszis betegek gyakran szoronganak,
ugyarlgy csticsiiltenr vekkel ezeltt egy nrsik orvosi vannak knyszeres gondolataik' fbiik is; tr'ineteik kozcitt
szoba eItt, s szintrt julshoz k zeli Ilapotban haj- gyakori az tvgytalansg vagy aZ indokolatlarr falnksg.
togattarn ki az orvosi szakvlemnyl. Az ember ilyenkor Isrntlenr, tvol lljon tlem, hogy szakk rryvet akarjak
arra vgyik, hogy br ne kellene elolvasnia az tletet, rni, de azrt taln nent lraszontalan, lra crrl az oldalrl
br kpes Ienne flretenni azza|.. ,,Majd lrolnap!'' Hisz is nregvizsgljuk a dnrorrok birodalmt.
akkor mg riyerlictnc egy rryrrgodt napot. Mert mg a bi- A kamaszkori dcpressziroli pldul majdnen.r minden
zonytalansg is jobb a biztos rossznl. Gondolja . sztil tudna meslni. A kamasz vilglts jellernzje a be-
Pedig azza|, hogy megllaptst nycr a betegsg, vg. fel forduls, a zrkzottsg, az Iet nagy kr-rdseinek
re esly nylik az Ietminsg javtsra. sazt hiszem, boncolgatsa, a tpelds, a szorongs, a,,vilgmegvl-
lrogy ez a remny nyittatja ki s olvastatja el a dep- ts''. Az effle ttinetekre persze k nnyen r lehet legyinte-
resszi Idozataival az orvosi szakvlemnyeket. Mert ni: ,,Ugyan, majd kincjvi a k ly k!" De egy szeretetteljes,

38 39
bzalmas szr.il-gyerek kapcsoiatban nenr szabad a dolgot Tvlritekkel ellerrttben, a jelensgr-rek c'gyltaltr ne.nl
ennyiben hagyni, s a ,,Mindened nregvan, ngis I-ni ba- J nap meleghez, hanenr a nap fnyl-rez van kcjze. Nem-
jod lehetnel ! '' tpusti k zlrelyekre apelllrri. Konnyetr hiba tancsoljk a inanapsg egyik legc1ivatosabb szak-
elfordu]hat trgyanis, hogy a,,kamaszpanaszok'' ln g tt Illa' a wellness szakrti, lrogy akr tlrtrusz 20 fokos iri-
tnyleg rr.rgy baj rejlik. Teljestmlryknyszer, llando tlegben is rrrenjurrk levegre, lra szikrzik a rrap' Ugyanis
rneg(rrerrr)fe]els, szorongs a vizsgktril, a fclvtcliktl. a sugarai generljk agyunkban azokat a folyanlatokat'
De az is lehet, hogy rrrindossze egy szirnpla szerelrni b- arnelyektl 1 I rezzuk magunkat.
nat. Amelybe viszont .r mi - arnugy ldott jo _ gyernte- Errlike.znek lrrog a rrapi tizcrrlrt rilrtsre? A napsuga.
kiirrk belehal. Vagy pldul mindannyian olvastunk mr rak is sirnogatnak bennr.inket. Es Lrgy.lnrgy bolciogsglror.
kiskamaszokrl, akik a fossz bizorrytvrlyuk rlliatt sztik- ttlotlokat (clopanlinokat, opitokat) szabacltanak fel ben.
tck neg otthorrrl. rriink, nlint a kcdvcsrirlk Vagy a bartaink sirlogatsa. Dc
Ahogy rni, fclrrttek, sol<flkvagytrnI<, tlgy .r gycrckek, a f rry a szc.ltrLitrkcirr, a retirlttkon kereszt|il jLtt J SZcIVe-
a kanraszok setrr egyfornrk: vannak rzkenyebbck os zetiirrkbe. Ezrt felcslcgcs _ a de1lresszitl szettrpotttjbol -
sebezlrettjbbek. A hazltkban publiklo I)cVeS szlkenlbe- okt ber elejt l nlrcius vgigbatlttt rrgl're'kk grillez,tt.t-
rek szerint a katrlaszok t bbsge. tnylc'g kirlcjvi a ,,clcpit',, ntiIlk lllagttnkat ir szcllriuttrokbatr. Arll tlle'g igcncsak lc.
azaz cset|ikberr valoban csupn letkori sajtossgrril van beszlrlknrindenkit, l'rogy tgra nylt sze.nlekkel brrrtrl.
sz. AzrL figyeljtink oda rjuk, amg Iclrct. jon a szolriunlcsijvekbe. Ar' esctlcgcs vt1gcrt.t1trrnyril r-
Azt l'tiszenl, a friylrinyos depressz.irl tnyleg volna jon inkbb Ste-plrt.n Kirtg.
nlit nleslntink egynlsnak, nem igaz? A ltuzanlosabll Ma mr a legt bb r.lszodLlan.ftirdtben Vall egy
fnyiriny nlg az egszsgesenlbcrck trkpcsscgtis olyan' a nap strgarait imitl fnycs(,antclybc lrctetrtc
prbra te.szi. EI lehet kpzelni, mit jelent ez egy beteg egyszer-ktszcr kcll az cl rsokrrak rrregelelen belt''
szmra! vtizedekig ezzel nlagyarztk a skaItditlv or- nt1zt'ti, rigy rrovernbertl febrtrrig. St, ma nrr hz-i
szgok rncglclrctscn riaszt ngyilkossgi statisztikjt. hasznlatra is lehe.t ilyen csoveket vsrolrri, gy jri esly.
Sokr'rrrk szmra a mi mrskeltcgovr.inkcjrr is kevsrrek lyc.l Irreg lehet rszni a tli' fnyhinyos tit.prt.ssziot. Es
bizorryul a fny, de odafcjnt' szakon ft vig scjttben l- irogy rlrikpperr bizorlyosodlratunk nleg arr l' l.ogy
ni..'! Nern csoda, hogy a tl kozelcdtvel a te-hetsc.bb fnyhinyosde.pt e.sszionk va n?
skandinvok ]lekszakadva rohannak a dli orszgok fcl. ' ennl nli sctl.t egyszcrbLl:gy' hogy tavaszt I szig
Hiba Volt pldul az obol-hborLr idejn letveszlyes kLrtya bajunkl
hely az izraeli Eilat, finnekkel volt te'lt' a Vor s-tt'tlger Nerrr gy a tavaszi clepresszirisoknak. En is sokig t-
partja. Inkbb vllaltk a lrborrs veszlyt, mint az ottho- len szenvecltenr a bctcg le1lek rjt ltoInsaltril' aztrl
ni depressziot. rlgy ot ve r-nindcn rrregvltozott. Nagy fricska a sorst l,

40

t
hogy mg az emberek tobbsge rnr alig vrja az els lrl'tl a kcjztudatba, mert nrindkt nemet egyforma arny.
napsugarat, a fnyt, a fcjlcl friss szagt, a tavaszi virgok l'.rr'r s jtja (ljen a nemancipci!), mg pldr'rl .rz egy-
sznkavalkdjt s iIlatrjt' a madarak boldog csiripel- i
irtilusl, azaz major depresszi nlincletr le-tfzisbarr rllajcl- :

Set, addig nti a t.lVasz bekcjszonte1tl zuhanunk vissza rlc.m ktszer. gyakoribb a nknl (o, szent patriarchtus!)'
d"presszi.nk srboltjba. A mnis clepresszi levert, depresszv fzisok s indo-
ppcsak bekukkant a mrciusi nap aZ ablakunkon, s Itolatlan feldobottsgtl tlelkestett idszakok vltakoz-
arra bredtink: ',A frarrcba! Megirrt itt van.'' Ezt a tpusu sa. Ez utobbi a ttlnis llapot' amely br szinte rtatlan-
depresszit btran rrevezlretji'ik cikIikusrrak, lriszen ki- rlak tnik(ktiion serr a depresszis fzislroz kpest)' nrg-
sebb-nagyobb biztonsggal megjsolhat, trogy az v, st s szmtaian veszlyt hordoz. Ilyenkor a betcgek trilktjlte-
az vszak melyik szakaszban rkezik nteghozznk. Kii. keznek, rengctcget fecsegnek, hangosatr s gyakran tnirr-
lcjrrcjs lesz, anrit rok, de ez a kisznlthatsg nent is t]en kontroll nlkLil vlcrrrnyezik a k rrryezettiket, enrber-
olyan roSSZ. gy ugyanis legalbb fel lclret kcsztilrli arra, trsaikat, az letet. Erre.rz jIl.rpotr.a tnorrdja a pcsti
an-ri krivetkezik. szlcng' hogy ,,sok a csvo''. Mnis fzisbarr az enlber
Szogezzuk lrt le btran: a nlendenronclval ellenttben beri lrrorrr ora alvssal, ennck c]lcncire' trgy rz-i' Irogy
a depresszi nenr kizrol.rg a sott, tli lronapok betcg- akr a Gellrt-lregyct is arrbb tuclrr tolrli' P r g, bolorr-
sge. dos, s br ez nha nagyon szrakoztat tutl lenni a kor.
Ugyarrez rvrryesaz ongyilkossgra is. Azt hilretnnk, nyezete szrtr t..-t, a t r l po rgc.tctt s tg kcjvc t kez nt rryc lc}ret a
tobbek kozott a rl-rdia sr.rgallatra, hogy a lcgtobb enrbe.r totlisarr lenullzott bankszrrlla is.
tlen, s fkpp karcsonykor dobja el az, lett.Az. igaz. Mert a felfokozott lelkillapott ettrber szmra teljcsen
sg az,lrogy senrnlivel sincs tobb rrgyilkos a szeretet t'in- termszetes, hogy pldul nriIrdjrt ot pr cipt kell verr.
rrepnek idejn' t-nint mskor. nie ugyanabbl a fajtbl' es hogy r gt lr fcl kcll szllIria
Dr. Rihmer ZoItll pszichiter egy tanulmnyban az n- az els Londonba indul gpre, hogy elrhessen egy esti
gyilkossg rizikfaktor.ait elenlezve megllaptja, irogy az sznhzi eladst a Wcst Enclen.
cirrgyilkossg sokkal gy.lkoribb tavasszal, illetve nyr elejn. Szp szmmal akadrrak olyanok is, akik ilycnkor szc-
Ki rti ezt] xulisan kihvoan viselkednek, s boldog-boldogtalarr-
Van aztjn egy ajtja a llek betegsgeinek, anrelyet rraI gyba ugratlak. Egy kicsit a szaloIlspicchez lrasonlt
rng az egybknta depresszit ri lrbortlrak tart, rideg ez aZ llapot, anrikor az enrber lrclyc-s, des, kcdvcs,
erkcjlcs s korltolt gondolkodsri polgrtrsairrk is ki- akr vonz is lehet, de azrt honapokig mg szaloIrspic-
tnen ismernek: a nrnis depresszi. Pedig egy fl vti- cesnek se j lerrni.
zeddel ezeltt ksztilt fclnrrsszerint ez a depresszio Taln ennyi is elg, hogy lsstrk, rrrilyen sokszrrs
egyik legritkbb fornrj.l. Taln azrt keriilt t k nnyeb- bonyolult betegs51rrlvan sz. sakkor nrc nem beszl-

n) 43
tem a kifejezetten rrket srjto depresszv betcgsgekrl,
pldul a menstruci eltti szindrmrl vagy a szills
utn fellp laktcis psziclrozisrl. Igazsgtalartul br, dc
logikrrsar'r mi, nk adtrnk ,'nagyobb trnadsi feltiletet'' a
betegsgnek. Hornrorrszint|ink folyarnatos hullrnzsa a
serdtilkortl a klinlaxig kiszolgltatott tesz benntinket a Mirtl
depressz val szenlbcn'
Pldul melyikiink pasija ne rettegett voltla nrr elre a
nelrz napoktl? Mire e1r ittajcl hazaJ lliszti, srogcircs, a la-
ks feldrlva... Anrcrikban pldul volt egy n, akit els
fokoIt letfogytiglarrra tltek,trrert ksscl leszr.irta a fe;r.jt. l\ lnnyal ksbb is tallkoztaIrr a klinikrr. Tulajdonkp-
M.isodfokoIt .rzonbln cs.rk lz cvct kapott, ntcrt ez r-igy- 1lcn lratnar rrregbartkozott .1 bctegsegvc.l'bjL az is igez,
vdje bebizonytotta, hogy a gyilkossg idejrl nlcnstru. Irrlgy .l clepr.esszi jJ llen] a lcgslyosabb tptrsrak kozc
ci eltti szindrrnban szettvedctt, s eZ befolysolta tct- tJrtozott. IJtti fLiggetler'riil ]la nda n ott t1orijnlbrjlt bclrtle
tt' Ez a nlagyarzat j csklt k zrejtszott abbarr is, hogy .r keircls, hogy llr1r.Mirt alaktrlt ki rrla a betcgsg, tlti-
a n minc1ossze hat v utlt kiszabadulhatott. crt jLrtott odig, lrogy kecllyjavt kat e1s rtyugtatkat kcll.
icn sze'rilric'.2
Volt' Irogy l.t.lngosatr tettc fei a krdst,i.s tl vcle cgyiitt
igyekcztern kibogozni a rnrltat, htha rbtrkkanttnk valaItl
fcl trtos nlclntetrtLtt-ttra, lnrnyre,crttll<re, .r nlely elvczetlret

benIriinkt.t a vlaszhoz.
I(utatsok sokasga pr bIja tllcgt1rtt.tti a clepresszio
lllozgatcirug it, rrr aZ orVoStLlclonltrynak cz a tertilete
tnincl a rnai rrapig kiss horrrlyos. Makacsul tartja nragt
plcitrl az a felttelezs' hogy a dc1lrt.ssziti egyik f oka
valanilyert nliy, feldolgozatlan gycrckkori, cseljcli trau-
ma. S t egyes szakemllerck szeritlt .r problnrk ntr az
a nya rttlr be n el kezdcl hc t llt-k, lra t ra u nla t ktr s ..r tc.t lrc.ss g'

lra az any.r s a tllagzat kapcsolata tlcnt harrnoIlikus.


ott V.]Il .rzt.rt .t vcszte.scgclrrrnyek sora. l.|1l1l a n.r1lok-
barr keriilt a kezernbc e.gy arnerikai lap olvasi lcvele. Egy

44
asszony rta, aki lrrom hnap leforgsa alatt eltemette az Msknt dolgozzuk el lrt a benr-rtinket r rregatv (s
desanyjt' az desapjt, majd autbalesetben elvesztette a 1ltlzitv) lmnyeket'Ismerek olyan ids embereket, akik
frjts kt kisgyerrnekt is. Ezt trllni...I Tudjk, nlit rt rrlt-gjrtk Mauthausent, ennek ellenre ma a vilg k riil
neki vissza az rjsg ,,nagyon okos'' munkatrsa? ,,Asszo- rrtazgatnak, ts itndnak tengerjr hajokon iicsorogve tr.
nyom, br onnek most nagyon nehz, de gondoljon bele, 1ltlsigyimijlcs-koktlt szrircscjlr-ri. Es oly.rn ernbereket is is-
hogy Arrsclrwitz traumjt is trlltkaz egykori fogiyok, s ttlerek, akiket ugyancsak a mautlrauserri halitborba hur.
I.rogy a karcsonyi dlkelet-zsiai szokr r.rtn is rjraptet- t:oltak, majd akiktI ksbb, nliutn visszatrtek s csal-
tk letr-iket a szeretteiket elveszt gyszolok.'' tlot alaptottak, csti meseknt veken t azt lrallgattk a
Ht igen, egy ppen depressziobatr szctrved etnbe.rnek 1iyernrekeik' lrogyarr vgta ket r.rrellbe egy SS-tiszt a beva.
ilyen pldkat felhozni, s azt vrni, lrogy ezek jclerrt sge i1orrrozskor, s ma is nrirrclen rrlsodik szavuk a szelekt-
majd elgorrdolkodtatja s ellrorrrlyostja a sajt fjdalmt, lssal, az elgzostssal kapcsolatos.
nagy tapasztalatlansgra vall. A szcjk(r nagyjbl aIrnyira Van' akirrck rrenr jl nrLkcjdik a vesjc'. Msnak .] gyonl-
rirrti meg a szerctteit elveszt<asszonyt, tl]int a rosszul ev ra fj rnirldig. Megirrt nrsnak ziilcti problcnri vannak,
gyereket a jl isnrert sztili kijelcnts: ,,F)dcl Irreg, anli a t- czrt lratllar elfracl a gyaloglsban, s tlenr lehct vele
nye1rodon vaIl' tnert Etitipibarr heznek a gyerekek!'' ltosszr kiilfoldi vrosnzt1st.c t-nenni. Olyan is akatl, akinek
Egy szerete-tt etrlber elvesztsc', egy vls vagy cgy ha. az ic1egrerrdszervel v.rttItak gondok. FIa gy tetszik, az
lleset teht rrgyancsak kivlt ja lchet a tle.pre.sszionak. agyval. A depresszinak ugyaItis ez a SZerV a forrsa.
,,Lchet',, ronr. Mert bizol'ty nem minden embert tesz be- olyan betegsg, arnely kinrutathat biokrrriai elvltozsok-
tcgg a gysz. Ncm mincletrki lesz depresszis egy hall- kal jr az enlbel idegreIrdszerben.
eset Vagy cgy szerelrtri csalods rniatt. sitt clrkezttink a Az ide'grend szert'irrkben, arnely cisszes letfolyarnatu nkat
,,Mitirt?,' krdsreaclancl vlasz lnycglre.z. Azaz: Mirt irrrytja, akr a lgzsLinkrtl,akr a szvnrkcjdsiirrkrl,
lesz valaki depresszis? Azr|, kc1rcnr szpen, mert fogc. akr a viselkcdsiinkrrl Vagy a hangulataittkrrjl vaIt szo.
kony r. Ilycrr egyszeraz egsz.
rlrettged a vilg legnagyobb tratrmja, lr.r egy vll- Agyurrkbarr sok tz-Ittillirc1 idegsejt tallhato, alrlclyek
rndtss.-rl, rra j, nlrny elmorzsolt k nrrycseppcl' oke, feladata inforrncik gyjtse, ezc.k eldolgozsa cls tovb'
egy-kt borzasztarr keserr' rrappal, httel tr-ilteszecl nra- btsa. Az idegsejtek kozotti infornrciraIrrls kt1nriai ve-
gad rajta. Dc ha fogkorry Vagy a betegse1gre' lra a geneti. gytiletck, lrrviv rtrolekulk segtsgvelt rtnik. A kp.
kai ,,tcrkpecl'' errc. prcc1esztinl, akkor c.gy grrryos pillan- let igerr egyszer: ha Zav.lr ll be az idcgsejtek kozotti in-
ts miatt is a psziclritrin ktjthctsz ki. Egy c1epre-sszira formcirjramlsban, akkor pszichitriai bctegsg alakul.
fogkorry szemlyisgbrmelyik pillanatban tlpheti az hat ki az egynnl'Pldul skizofrnia. Vagy Parkinson.
cgszsgesnek nlondhat llapot s a betegsg hatrt. kr' Alzhcimcr.kor.. Esetlcg tlepresszio.

46
Mer|iljr-ink mg mlyebbre a tnlban az okokat keres. llct(jk. Pszicl'ritriai bctegsgekntil ez egy kicsit bonyolr.rl-
ve? J, de csak egy kicsit! t.rbb, hisz ltszlag nem sokra nregyck velt', h.r bebizo-
A depresszi kia]aku]snak htterberr a szerotonirr, rryosoclik: fe]rrttkori clepressziorrl javarszt gyerekkori
a noradrenalin s a dopamin nevlrrviv anyagok nteg. ttlrtnrinr kcjvetkezrnnye. Vagy taln nrgis kezdlretek
vltozott nlkodse jll. A betegseg teht agyi nrkods- i,llarrrit a j vrInr-rrel, lra sz.rke'nber segtsegvelelenlzcnl'
ZaVar k vetkeznrnye. svannak olyarr ernberek, akik tcItronl, ne aclj' isten, felclolgozonr a nr(ritat] Lche t-c ezt
sajnos fogkonyabbak az ilyen tpusr idegrendszeri bio. t'qvltaln? Felttleniil fol kcll-e dolgozt.tonl alrhoz, lrogy
krniai elvltozsokra' t.lcngc.djem a ijtlalnrait' arrrelye.k - tcjbbek kozott - a clep-
Arr l van sz tehjt, hogy az c1nre beteg? r esszit-lt gencr.iljkl Vagy szcIrrbt) kL)ll l.lLiZIlcnt,rz,z.rl' llogy
l'Itlt.. ' igcrr' ttrlejdorrkppcn arrol. r,attttak feldolgozlratatlan, Lrtcilag senr nregolcllrat problc1-
Akkor teht a ilcpresszis: elmebeteg? rrr.ik? Akkor viszotlt ezzel a tcrlllye.l kell Inegbartkozni,
Igen s rrenl. Felttleniil nem abban az rtclemllen, t':t kcll elfogaclni, hogy el tuclj.rnt cttp;ccltti clelt't'totljailn.rt,
ahogyan az,' a koznyc.lvben lraszrllni szoktk. Mert, .ll<ik trs.rrnrrl. szcgcdtek cgy cvtizcclc.
tlgyc, al-nennyibe.tt valaki rrlunk elnlcbeteg, akkor _ haj- A tlcprcssziot sttk.rtt t.rrtjk.tz crzcI<t'tly etttbcrck lrt'.
r.cljtletek!- k rhzba valo' kcizveszlyes' gyilkossg' tcgscg ne.k. Fla pcdig gy varr, akkor llagyo11 is Ite.lycrr-
ra e1s cinpttszttsra hajlanlos. r,a] a tpe.l tls. IIiszeri tapasztalataittr szcrittt cpp .rz
Ha telrt jl rtem - Illerthogy tulajdonkc1ppen iinnlag.-ttlt i)tlnrarcangolo tptrsclkbcil lcsznck a legk Illrycbben dep.
szntra is el szcjr foglalorr.r ssze betegsgem lrrye.gcrt -' Lcsszisok, akik Ilrcgbctegccive csaI< ttlcg tt1peld(bb
br a Ircgatv e1lctescrnrlyek gyakralr provokljk a cieplrcsz' v.ilrlak. gy az,tlr nagyon is hclynval , ha n Inint c1ep.
szicis llapotot, azc1rt clscsorban biolgiai tren dl eI a sor- t.csszicls r bctegsgcnl okt ke.rcsent, s legalbb arttryi.
sunk, azaz lrogy bctt.gek lesziirlk-e a traurnkti vagy se.In. ra izgat, lrogy lrli vltotta ki, nlint hogy rrrike1ppel-r lelrct-
MikcjzbcIl c sorokat ronl, cszembe jrrt az egyik re.g s ric' kikszlotlni belle.
irrrtlni valo bartrtnl, ak Soscnl trti, lllitrt kcll egy bc. Igenis, ,,biintirrek'' rzctn a cle.prcsszirrlat, czrt is
tcgsg clkain filozofIni. kutatonr vaclul, hogy hol cs ntit rontr;ttattt cl. Es botorLrl
- Minek olyatr n.rgy fr'nt.kct kt..rteni nlintle-llnck? - .lz-t hisz,em' hogy ha Ir-regtallotn a kivlto okokat, vigct
szegezi nckenr trjra s rjra a krdst.- Az ernbef lncg- rlret a biiIrtirn.
bctcgszik, kezelik, oszt kcsz. Evt.-kig tt1peldni a7,oI), gy vcttern szre, Irogy az clnrrlt cjt vbcrl gyakrabbarl
lrogy micrt IcttriI bcteg? Marhasg! FIt ner.r.r n'rirrclcgy' estcttt vissza, s egyrc nc.lrezebben ve.rgridtenr ki a rnocsr-
rnirtj Ne l<utascl az okokat, gyogyulj! Ll|. Ezze| artryosan ncjtt a bntudaton is. Kcllen.retlcntil
Egybknt sok mitrclct-t elkpzelhct(,ha cgy betegsg. tirintctt, hogy nelrezse1gc.t okozok a kcjriiIcjttern lcknek,
rrek ttrdjrrk az okt' errrerrn1,ibt.rt az okok mcgsztilltet. Lrgyanakkor kifejczett bnttrclatorn nell-l ezrt volt. Sokka]

48 49
inkbb azrt, mert tudtam, hogy rijra s jra csaldst oko- |i.liakat, akiknl egyenesen sikk a llekdokinl iicscircigrri.
zok nekik. A frjem, a bartaim, a szerettein annyiszor el- lIi.r' h.r val.lkirtek erre is van pItze!...''
hittk mr' hogy vgre sikeriil trl ienrrern ezen aZ egszen... sakkor ne legyer.r bntr.rc]atorn? Ne szorongjak?
Mkcjzben attl rettegek, hogy rossz kislnykrrt me- Szorongok. sbntrrdaton van. simdom a frjenr,
gint lecs szom, s vgleg sztzillom a legalapvetbb rrrgis depresszirs vagyok. Ismtlenr: a depresszi az agyi
emberi kapcsolatainiat is, anti persze vajmi kevcset euy- rrrkodszavarnak k vc.tkezmrrye. Alapveten egy or.
ht a szorongsairnon. vosilag feltrkpezhet bioknliai folyanrat ll a lrttcr.
A magyar trsaclalonr rragy rsze igencsak ercstia ilep. lren. F]z okozza, hogy valaki, akinek arrrrgy semnli oka
resszisok bntr.rdatjt.tnsajnl.ltn.tk, nyavalygsnak, st.m lenne r, elveszti az letkcclveit, s a lrallra ksztil.
urambocs', lustasgnak tekinti az',r.iri betegsget''. Ke1rcnr, ne tijkcl a clepresszitisok.lt! pp gy nern
Amikor a kilencveIrcs cvek elejrr elszcjr lettenr dep- tchetnek rcila, lrogy erlC a betegsegre fog konyak, rnnt
resszis, nrg a Magyar Rdi bcls llomnyba tartoz- .rhogy a cr:korlletegck senl a cliabctcszre, V.rSy a tl.rg.ltra.
tam. Hivatalosan teht betegilomrryba kellett mennclll. tos Lletegck a rkra val hajlaIrrukrcil. Inkbb figycljcnek
Az akkori munkaiigyis kollgan nagyon szeretctt, s ke- r'juk, scgtsk kct, rrrt.rt .t r.icprcsszirj val baIl az tjtr-
zt tcjrdelvc krlelt, hogy az orvosi igazolsonrat ne a pszi. ;iyilkossg elszobjja. [is az t'ttlLret olyarr koItrrycrr be-
chitriai osztlyrol vigyem, inkbb rjon ki a ]rziorvosonr. kap 15_20 altatt...
gy gondolta' nenr lctt volrra szcrcncss egy olyan doktr-
mentumot iktatnia a nagyk rryvbe, anrelynek pecstjcrr
rajta van a pszichitria sz.
De ernlthetnnr cgyik szakn-rabeli bartnr-rrct is, aki
inkbb kivctt kt lrnap fizets nlkiili szabadsgot, mint
lrogy betegllomnyba vonr.rljon a clepresszijval.
- Flek, hogy megblyegeznek, st akr cl is veszt.
hetcm a nrunknr _ srgta oc1a nckenl ftrttban a Rclicl
bLifjben.
Nem k nny,na. Hnyszor, clc ltrryszor kaptanr lneg
kollgktI, fnokoktl, clc akr csaldtrgoktol is: ''Egy
ilycrr fiatal, csinos, tel'retsges lny, aki jl kercs e1s boldog
hzassgban l, hogy lehct cleprcsszis?! FIt a lrtilye is
Itja, lrogy liiszti! J dolgbaI1 nenl tudja' lrogy mit csinl-
jonl ri passziobol pszichiterhez jr. Majn'rolja az arrlcri-

50 5l
.ic1lresszis, ts hogy valsznLleg c5lete vgiggyogyszere.
rcsre szoru|. F'z a magas intellektusr n, aki egy nagyvl.
l.rlatot irrrytott s vagy kt tucat sajt fejlesztstszaba.
tlalnraztatta a tallnlnyi hivatalban, egyetlerr sz.erttpillan.
t.is alatt atomjaira hr-rllott.
ll7irt t,tt: Az' egyik percben rng seiynleserr fogta kcjrbc nlzszke
lraja csinos pofikjt, s borostytrszrr szetnbcI naga-
iliztossg sugrzott. A rnsik percben, betegsgrl rte.
sirlve, sznaltnas cntbt.ri ronccs aszalodott, s JrCJ spadt
ie]lrolclkrrt srgllott zillt szal rlrahaja .rlatt. Kt srg rcs
Solrasenr torekedtetrt arra, kijzcjtt riadtan pilregett a pszichitria folyosjn, lnikoz.
Htlgy ct torneg elott tctszs| arassak; Ilc.rr fl1le-rccIlkc1ttt icic.gc.s rrrgjs fLrtott vgig a tt'stct-t.

Arrrl rrckik tetszett, Nern te.It bclc ltrorrt ht, t1s rnr alig isIlrcttcnr fel a lcl.
A|tlulz rL ttent rtettent. ki viharok ttipzta, hamttsziirkc brzatok kozott. Ljlt az,
Anit pedg, rt tudtartt,Illesszc uoLt ru t Lttokoril.kto,L! cgyik kortere t'nLlctl e!]y I oZZatlt Lil(alka l rna toss.1go tt, olda lt
Epikurosz clettele.ntil l(lgtak lc a l<arjai. Azt tllonclta, rrli a]<ar. llletve
nrutogatta, mcrt garatr-eflcxc ln.ir ncur naElyon volt, annyi-
PerSZe', alrogy azt Mricka elkpzcli! Albert GytJrgyi kitall- szor c1ugta le a kezt a torkrl. IIrlyt.rtte rll.rgjt, tttcrt r.l-
ja, lrogy letil, s cspbl nregrja a tcjrttilletcltl gy hisz-i' szecle.tt nlrrry kilcit. I]s t.gy cgvc.z,t.ttittck, tlgyc...
szit-ttc- maguktl gordiilnek rnajd ki a nlondatok a kezc alrjl, Sz,tlv.rl 1r.lpr.t lttcg toll;t k('r.t tlcrrr.Mcg cgy 1la1rrvjgti
rnert lrt vgtil is minden ott van a fejberr, csak lc kell kor- ollot is, cle azt tlctll vit(ctrl. tIogy rrlir.t tlcrll.z AItti azt il-
molni. sakkor jon a pofra ess. Hogy ncnr is olyan kony. leti, akadt ugyal] egy pipogya frje' de Arlikrinal< lnr a bc-
nya Sajt letlinkr | rrri. St, ltincs is anrrl neltezebb, tL.SsL'SL. t.]jtt is nlitlilen pillanat kcscrcinnlarcangols

mr antennyiben igazrr szir.rtk akarunk lenni. volt' lrogy mt.gri-c tehct s, cle idscjd, gyL.tlgL' akaratu
rni fontos. Egy alkalotnmal a mr nagybetcg Mezei rrrra lclozni fiatal lctt.Most pedig, lrogy ,,kilnondtk
Mria azt iizente Latinovitsnak, hogy rni kell' az a vala. L az tlctct',, ttjk]e.tt-snck reztc a pillarratot a szakts-
nri. A sznjtszs a muland sg mvc<szelc,.rtnittI a uidi. ra, cs czt krjzijlte is a prjval.
s, a tvsmunka is viszonylag hanlar az enyszct lesz. Ms isnlcr sc trelll volt. Alrogy tttoIlclatri sz,oktk: a
Egyik betcgtrsam, a bonlbzti ktilsej Arlikti is nrinclig zsenialitssal az a baj, lrogy ntagnyoss teszi az etnbert.
rni akart. Elkpeszten okos n volt' de - enllkszen _ Arrik rni kezdett' iirrrnagrol. Hrrapokig tleni t.se[t sz-tl
majd belebolonclult' amikor kcjzoltk vele, hogy srilyos kcjzotttink a kt1szLil arlyagr l, de' egy clccenlbcri estn

52 5-l
eszenlbe jutott, hogy arnennyiben szorgalntasan rotta a pa- .lig rtri ms is lelretett volna, mint a betegsgenl, anlely ak-
prokat, bizony mr igencsak terjedelrnes ]elret aZ anyag. lioriban rneglehetsen nagy ptrblicitst kapott a sajtban.
R is krdeztent, l-rogy lrol tart, azzal a titkolt szrrdkkaI, Apriiis vtgtI gyakorlatilag kt hnapig krlrzban vol.
hogy ha is rgy akarja, kozcjsen kiadt keresstink az rsa tam, s nlirrt tudjtrk, a nyr uborkaszezonnak szrnt a
rncgjelcrrtete<shez. Maganr is fontostlak tartottan, hogy va. lrldibarl. Sehol egy indul valsgslrow, a szappanope-
laki ,,testkozelb l'' tucistson a depresszirol' rk hsei is a tengerben ztatjk rnegfradt tagjaikat' szo.
Kcrtlcserttr.c .rggod.rlorrr s Z.]VJr jelent Ineg llJgy' val kapra j tt Albe-rt cycirgyi c1s az klvrija.
zbarna szemben. Nyilvnval volt, hogy nen jr.rtott Arlclrs tnr a besze<lgets elejrr nlegjegyezte, hogy
messzire az ernlkezsben, de hogy bele sem kezclett, az t.gyetlcllegy olyan psziclrologiai terpirol sern tuci, arnely
azrt letaglozoLL. Mit rnorrdlrattam volna? Megrtettctrl. a bcteget az els bcszclgctsell lle a gyc.rekkorrl faggat-
Be ke.ll vallaIlon' nent kcinnyi szintIrek lerrrti. Egy. rt. IJogy akkor rnit vlaszoltaIrl, arra tllr lrt.ttl n.l8yon enr-
rszt serrkit senr ak.rrok megbrrtani. Ha lcllet' nlcg JZt lkszelll, dc tna cgy ltlckcs trjr.tnet jut e.szcnlbc a k r-
sent, aki tncgrdenrclrre. Msrszt az orrsajnlatnak rrrtig a t lc1s rcl.
ltszatt is szcrc'ttrnlr elkerr.ilrri, lrolott kpzclhet, hogy a Az egyik cls pszichitcrenlltt.k, al<i lrrg a kilencvettes
magr.rnkrcil, a betegseigtinkr l valrj rs nrilyetr szenvetlessel cve.k t-lc.jrl kezelt, clItteslte.ttr cgy epizoclot a gyerekko.
jrlrat, lrisz rjbol s rjbol feltpjLik a rgi sebeke.t. No' c.rre rotiibcil. A tcjItrletct a tlagytttantnt gyal<rarr cs bLiszkcn
talltanl rr ki az,t a nagyolr j rve.t, arr.reilyel az Elszcibarr enllcgcttc a csalcii osszej ve te lekt-Il atlttak plcljaknt,
mr el lrozakodtarn: az rs szmomra terpia is. lrogy Irrr. egszetr kicsi gycrel<l<t1nt is rlrilyen e1rtelIltcs
De. cirlrrtts volt azt lrinnenl' lrogy katnaszos e'lszjnt- kislrly voItattl.
sggal csal< lehLrppanok a szmtgp ele1, s nlris folyik - Gy rgyikc! - kezcltc rlinclig a nagyt.IlJllra. _ Csak kt-
bel lern a sz. Maradjr.rrrk artnyiban, hogy rrrik zbelr a feje. cve.s voltl, s t1n vigyztaItt I.jcl. Lciiltettclek a kis srlrli.
zet elkczclse1t rrlcgelcz rkban aZo11 gonclolkocltartt' I.J, cS azt tnrlntltatlr tlcl<t.cl: A Ilagynlat.Ila tttost clIttcgy a
rlleclc1ig is szallacl cltnct-tt.tcnr az cjnva1lotnsbatl' cgysZcr 1liacla, cjc sit.t vissz.r. liltIig nllrltlj itt szc1pen, jtsszl a
csak azt vettcur cszre, hogy feltort a tcnyr'rent. Ugyeltis tttacival l.Ile8 a babval, tlcttrsokra j vcjk! [s, Gyiirgyi-
rlrinclvgig gcircs scrr kapesz,kotltJ]l .rZ asztal szlt1bc, |int, tcnylcg llcllr rtioztlirltl
!

ahogy a gyermekck nr.lrko|jsszj]< t1jszakai lclnliil<berr A tcjrtlre.tb l cstrp.r.r az rtlalaclt I<i, hogy tlagyatryIrl
gytrk korlt,it. tijbb Irlint egy ra Illtilva tr.t csal< haza. osszcftlttrtt;r 1li-
Na j' rrekiciLrlloItt nrag.rttl
! acotl czz,cl'az'z.al, trcsclt, alktrt1ozott a kokl<al, szilval
Tavaly nyron l3atiz AIrc]rs vendcge voltatll az I(TL clrttent az itl . Ils aIrlikoI. hazltll.t, trg'y.rtlott s r.rgyanrgy
Klub Frkusz Plttsz crnrnsorban. Andrs akkor mcg a talIt, ahol s ahogy ltagyott. Csencjbctt ticscircigtc.rtl a
kereskeclc.llni csatorlta t.gyik vczeto alc.r volt, tnlrrk pc. sjrlllitl, cgy lrarrg, cgy ktlrrrry nclkLil.

54 55
Mondom, ez a sztori r'igy kerl.iit a csaldi legendriunrba, tjrtr t mozdr-rlatlanLrl ti1t egy sjnrlin, csak hogy le' ne
hogy n milyen rett gyerek voltanl. Egytitt ernlegette1k azok. szitljjk. S t' Irogy nregdicserjk!
kal a ',csodasznrba men'' tnyekkel, hogy nrr kilenc h . A psziclriter szavai tlyonrn enrlkek rohantak nreg
napoSan nregtettem els lpseimet, tizenlrrol-n lrnaposart l<isgyernlekkorom tvoli nlessze.sgbl. Mozdttlatok, sza.
beszltenr' msfl vesen peclig szobatiszta voltarn. vak, l"rangsLrlyok. Gyorsan elkcjszcjrrterrr dr. D.-tl, merI
Dr. D., a psziclriter nmn hallgatta vegig a tortrrett.t' t'gyediil akartam lenni, hogy gonclolkoz;,.rnr. Bc'Liltr'rn r'gy
aztn csendeselr csak errnyit krdezett: kvhzba, nrlange-ot renclelte'nt.
- Gycirgyi, tudja nlaga, hogy niit jelent egy ktevcs gye- Nen volt krdses,hogy viljgtjlt-'tcnlbe.tt trro]rtr vgy-
reknek cgy egsz rt nrozdtrlatlarrul vgigiicsorogni, r. tam a szeretetre. Persze az eszenrnrel rninclig is tucitam,
Irrrorr L/,
cz (rr lLrrut\\r/.u((
fr'll:rrkrrzrrtt J1,! 1rl1il1q1i1r L' je " l ' llr -t 't' I r "-
adsu1 egyedtil? llwb) rLrLLLrrJLb
q71r1-1rf trtc/.UIijrlltrltUtt(l tL5./,.

Gyszosan korrgtak az elhangzott szavak. Azorrnal vi- A dr. D.-ve.l tctt fclfcc.lcze1s ]ratsra kisse1 bosszrsrlak
l.gossj vjlt szjrrtottrr.l , ltogy itt ntcssze lleIIl Cgy cSo(l.]. tire.ztcItt Ina!]Jlll' t.tliItt aItlikor valanli|le- kellcrnctlcrr hrt
szrnba nletr tcjrtnctri varr sz. Stl gy' .rz vck t.vo- k.r1l .rz- ctllLlt.r. Ugy.rrrakkclr e.gy csa1lsla Ilts nlegvilgtst
l.bol lr.rgyolr is ijcsz,to volt .lz cgsz. kaptak az lc.tenl l<iiltjnbcjz( IllozzaIla[ai. Pcldtll azonItal
_ .I'Lrdja, itli lett volna ternlszctes.z - folytatta dr. D., vilgoss vlt, hogy a lclrctj lcgrosszabbLrl vlasztottaItl
anikor ltta, lrogy tlle'gkukultanr. - FIa az cjtodik pe'rcbel.t szakrnt. FIisz ri1lortcrkcIrt, rrtsorvczctjl<cIlt az crnbe r jlcs.
elkeztl siktani, orcltani, borr'rbcjlrri. Irhrie kellctt volna l<Ir kap hidt.gt.t'rllclcgct, cic irlI<bb lriclcge-t. IIa cnllckczo-

cgycdiil, ktscgbeese'tterr srnia a nagynlanl rt! tt'I'tl nertl csal, az e'lnrtrlt ktit cvtizcdbcIt cgyctlctr jti kritik'
Csak rilte'm, eis nagyokat r-ryeltern, nehogy clbogjem batl scnr volt rszetll. I.]nIlek fIlybe.rl,felfilkozott szeretet-
magam. FIt pc'rsze.! Mr akkor j kislny akartanr lenni! chseigcttlrc tckirrtcttcl, tirisi hiba volt ntcliaInunksrlak ll-
Mr ke1tvescn fotltosabb volt szmonrra, l.rogy nregfclcl- tlotrl. A kr-itkusok Vagy egycs szaknlabclit.k ltl.gltv vclctnti.
jck az elvrsoknak' nrint hogy kiadjarn az rzelnreinlet, nyc pofszc rrctrl te.tt r gt Ir dc1lressziriss' tlle1g arna icjlc]lle-
s rgy viselkedjck' akr egy norrr-rlis ktves. clorongols sctn, anlcl ye.t .rz .t k|<o t. lcgt;l v.lsottabll rrapilap tc.
_ De'.. de rnirt? _ cl.rdogtam iZgJtottSgornban. ve1kritikr.rsa cjtctt rllcg az, elIlrcsLrIt osc.lr.-pila-kiizvettesenl
I]r. D. csiliaptani kezdctt. trtn. Viszont jol e.lrejtette'n kc.t lelkcIn lcgrnlycbb zLrg.
- Taln nenr akart csalridst okozni a felrr ttcknek, LlaIt, s ott fclrtyogtak vcl<e.n kcrcsztiil, ltogy cgykr;r nlajci va-
Gy rgyi - monclta. clLrl sistcrt.gvc torjcncl< ft-lszIrrc, rnint tzhnyclbol a lva.
_ Dc ltt... r-rrirt nenl? L/U t"i;i.|.
n^ tLlJtltlN 1,i...,r Arrdr.is |.cIVL)t(is(iro.
|].ttiz /\ll(ll(lJ
VlJJ1,(l l)(l(l/, lUlVUtL.rLrL. Ilr'v gtlrlrlo-
ua;y burr\ru-

Dr. D. nagyot srihajtott. lonl, tevccls azt lltani, hogy tttitlcictl 1lszicIls problnla
- 13izorry.irJ .l SZerL'tet mi.ltt. M.lg;r rrlgyort vgyott .r gyokcre .r gyelckkor'. slrrcrck o y.t rr tl r-'pr cssziosol<.r t, .rl<il<
I I

szcrctctre, s ezrt j kislnyknt viselket1ctt. tigy egcsz felh tlen' szeretetteljes csalcli lctre. crtllckczrtck. Es

56 57
olyalr egSZSgescket,akik a legeikpeszt<bb rnultbli tra- Vesze kedsekke l, viharokkal, srgtjrcscikkel, el- s
gdik utn is p llekkel lik elnttkorukat. visszakcjltcjzsekkel tarktott terhesse1ge alapvctoctl nleg-
Az n gyernrekkoronrat ,'senr rheti gincs''. Szeretet- hatrozta a ml'rberr ej|d nragzat jc;vtjt.
ben nein szenvedtenr hinyt, s a sztiieinl hzassga kt- Napra pontosan kilenc linappal az esktiv Lrtrr, 1964.
sgtelclrLil szerelnri iizassg volt, nolra apnr szt.ilei nen't rnjus 9.rr jottem a vilgr.l. A nagy t..settle1nyre tekirrtettel
voltak elragadtatva fiuk vlasztstol. Hogyan is lehettek csitultak valamclyest a csaldi harcok. Anyrr-r, irki a Csepe-
voltl.r' .rntikor. .tttyjttt tttg szirtte gyerek' rrrindossze l7 li VasnllaborItsa volt, rragyon lranrar vissz.rtnetlt dolgoz-
ves volt az esktivje idejn. Alryrn szulei viszorrt egy ni, rm pcc1ig nagyanynr vgyzott. Anynlat ki nenr llhat-
hang rrlktil tudornsul vettk lnyuk dorrtst,s lra ta, de engeII inrdott. Fttr;, ugyel ok rc.ntltilctlt-nril gyll.
lrirrrli lclret a csalc]i fmnak, igencsak kitettek magtl. kcldtek, de lra rlarrr volt szrl, azonnal t.llgyr'rlt az arcuk.
krt a lakodalnton. Arcok'.' l'ttarn k peket .rpnl sugrz arcrl, atllint
A repe.s(, clragadtatott lrryt bdultt tctte a friss h- bt.iszkrl t1s boldog.rtr tat.t a k.lrjjban. NagyapItr is,
zassg e<cles b volett., s ltlr a rlsz'jszaklr tclrerbc esctt akitjl arllrgy Itlindellki rcttegett a csalitlbaIl, tsz,e]le..
apnltl. rrriilt arccaI rirtgat az cjlbcIt cgy rgi, rrlcgsrgtrlt fotcitl.
InrleIlt l .rztn kiss kifakulnak az lcnk szrlek. onl- |Iallig a kcclvc-tlc Lrtlokj.r voltaItt.
I laks hjnsziileinl kt1rrytelenek aprrr sztilei}rez kcjltcjz- A gorrd csak az, hogy a fe1rlykp cgy folyarrrat kitttet-c-
ni, egy ktszobs taIicsi l.rksba. Hogy rnirt nent anytlr vtctt pilllrlJta, s ha e-lkszLil a fclvtel, .lzollIlal tncgy tcl-
- tolcrnsabb - sztile.ihez lnennck? Egyszer[ a vjlasz: vbb az le.t. Dc rrrilyerr lct?!
anyjIll hL1ga' a ]3 tvc-s Kati nlcg otthon lakik, s gy lcht'. Nagyon hantar nrcgtanultanr, Itogy szcre.thctcnt r1n a
tetlcrliil kicsi a laks. csalc1tagjainlat teljcs szvertlbl, t1s k is ctlgeIll: Ira (jk
I)t'tlig t.tIjrl Irrt1g gy is.rz ]ctt vtlllta.r jollbik vjlasz,t.s' llL)ll.l SZcfetik cgynist, alattott.tos jtl<ra krlyszeriil lt!
lra atryai rragyszLileinlhcz koltozik az ifjLr pjr.. Anynt tis Marriptrllnoltt, hazlttloZnolll kellctt' hogy Irrirrdcrlki szja
anycisa kozcjtt ugyanis llljr .lz, e1stj tl.lpotl clkezdjdtek a zt' szcrint bc.szlje.k, viselkc.c1jck. odati1t rllellctlt IlJ8y-
vitk, s aztrt lrosszt vckig drlt az clviscllretctlen csat. anyln, cs fcltcttc a lctcz legkcgyctlent.bb ke1rclst:
rozs, rnyotrrva lllycgct anyjtl.t t...r.hesscgr.c' nlajd az ttr _ Kit szcretsz jobb.rn' cng'clll' v.lgy .rrlvclati
o\/l]rl]kk.]rn n] r'] i s - TLigecl - nroncltam ncki.
Erlnl azonban so]<k.ll lnyegcsebb' lrogy sziljrti rttt.g- Anyjnlmal rrgy.lngy kc.llctt jtszatlonl. Flcves lchct.
gyozotlscltr szerittt.rtt1,jItt rlclIl Ill(/(lr().s(l/l JkJI.t el.lgellt, t.ll' .ltllil<rlr. rl.lpv clcrrel-cltrrral hazakcjltcjzcjtt a szLilci-
hanctrr ha nlr r.rgy rtrar.ailt vt.letrr, ttlegtartott. Nincs jogotrl hez. Mg e ll.lgilsziilc'inr s a clclrltanli kcjrtilcjttcrrr siirc1g.
tikczni felctte, t1c azt ltisze'nl, tul iiatal s r.ctlerr volt az tck-forogtak, .-ttlynr napokig (i(ltt.flrlt, vacilr[ j| ar'
anyasghoz. Sporltn cs feleltlerr c]cinte1s voIt rllegszulrlir-.. anyosra. Ils srt, I]agyon sokat.

58 59
Miutn visszakcjltoztr.ink, apn.r h ga is megjclcnt .r fr- Nenl akarok ugy tenni, nrintlra nem fjna. Elvilrarzik
jvel, gy aztn hosszr ideig heten lttirrk az aprcska laks- rnellettr-irrk az lct, s nli Andreval oda se bagzunk
"gy-
ban. ttrsra. Senrnri k zrjnr alrl-roz az ertrberlrez, akilrez a lcg.
Jova] ksbb, cgy tlagos vodai napon szrevettenl, tobb kcjzrjrrr kcllcuc hogy legyen. Mcg .lz.t sclr) trrdour,
hogy arrym pocakja g nrb lyodik. En hatves voltam' pe- llogy cz cs.tk nekeItt f.j-e eIlttyirc.
dig hat hcinapos tcrhes. A mai napig teljesen ternszetesnek
tartja' hogy netrr bcszltknleg velem a kistestvr rkczst.
a
_ Mcg j' hogy engcdIyt nenr kellett volna tled kr.
Aitclrca szliletse rrtrr egy httel kczdtcrtl az cls ltal-
niink ll\16l Ieorlnr]| _ LJ(r(((ltlL
orlorokiirrk rLf)/Llr,
ltnorr tjlLlLr\Lrrrl\ rc-rttrnt f|
lUlr rlz irlrlt(llty-
(tr\(lt ,'.l nost. Anyrrr - addigr.l rettebb, tap.rsztaltabb, nytrgoc1.
szor Itlcgkrdcztcnt' nlirt ttettt tnondt.ik rrreg I.Icl(t'Il], tabb lvn- cjsszc.hasorrlthatatlanLrl tigyesebberr foglalko-
l.rogy testvrenr lesz. zott a csecsenlvel. Aprtlrtlal is osszecsiszol cltal< rrlr,
Egy istrrerscjItr szerint trincs nrirt haraguc1tlotlt L1gyhogy llellr llJgyorl volt rrls clolgtrk, nltlt hogy a kisba.
.tlty.itltr.t, Ittcrt .t sziils .lZ JSSZoI)yok kt-ltclessgc czcll .t bjtrkra figycljenek.
Irolckin. Nekerlr azottbaIt ltagyoIl kc.vs jutott a figyclrrrtikbril.
Mivcl a sz|ils krdtisc I.zekenyen c1rint (a ksibbiek. Egy h.ltves gyer.ek tlritldctr tcr.ltcvcl baktattarlr a suliba' tlri.
berl kidertil nlajd, nrirt), ezrt ezrttal nenr CSJ1rg111lc az is. kclztleIr tulajclonkppeIl cpp al<kor vesztettenl el a sz|ileinr
ttlcr scjnr ltal rrragasra iitijtt labclt. Tegyiik fel, clfogaclorll, figyclInct, antil<or a lcgnagyobb sz,Liksgcrn lctt vollta r.
hogy gy van. Llisz hogy is gonclolja Csicsikov a Holt lelkek. Tisztban vagyok vclc, lrogy nls csalcloknl, rrrs
bcIi? ',...e IrcjltloIl rninclen embernek vannak ktitelessgei, gyt'r..'kck cscttilrt'l) is gylkl.llr ez;r ltcIyzct' lr.r rij ll.tll.t r-
amelyeket tcljestenie kell rrrinder-rtitt, rnindcrl ztrgb.ln, bjt.- ]<czik. Csak ht cnllkezne.k.. az, rz'kenystlg, .r fogckony-
nlilyerr k rtilnllryck l<tjzott, nrindcn akadly, tnindcn ne. sg l Tr l rzkenysgcrrrnria t t el g neh t'z-t. tl v i sc-l tc. rtl, h og,y
hzsgcllenre is...,' rr)agamra nraracltam.
ok, neItl is czzel van baiom. Dc lrt nenl ]ehetett volna I(ifel pefs7,e nlindez ttenr ltszott, lrisz foganlat rjssze.
oclahajoltri hozzrn, nlegsinrogatrri a ejenr, s mcgktlr.1ez,- szortva igyckczten-r nlc.gfelelni. Egyec1iil rtattr tllt.g a lcc.
ni: ',Gycirgyikrn, nrit szlnl, lra lcnne egy kistestvcrcil?,' kmet' plds volt a tnagatartsonr s a szorgalnlal]], CSLI-
'l'rrlcrzckt'rry v.rgyok? Lchcl. Dc lrekcm nc rrrorrtlj.r se n-
pa t s ragyogott az' e||en rznlbcrt. Azt akartanl' ltogy ne
ki, ltogy nel]l a szr'ilk fclclssge, milyerr Iesz e gyc|t-l]L.. lcgyen veleur gond. Ilogy szcrcsscnck. Hclgy jusson ne-
keik egytlrssal val kapcsoiata! kem is valamicske a hlgorrr fel rad szeretetbI.
Hogy a nlink milyerr lett a hrgonrrnal? Gyerrlrekkr-rt Ma' anlikorra a dolgok lctiszttlltak, s az cisszeftiggsek
cs.rprrival, clrrtjttI<cIlt 1letlig seIltmilyelr. TizeIl ttyolc cve rr.regvilgosoc1tak, biztonsggal kijelenthetenr, lrogy a bc-
nern beszlttink cgyrnssal. tegsgenr valalrontlan onnan, a hatvanas vek k zepc1rl-

60 61
vgrl eredeztethet. Az okokat pedig lete deln mr szuk.rt, tlrert .'tz irrdokaik az n gonclolkodsnrodom s
konnyedrr felsorakoztatjJ .rZ embel: vilgltsom szerint elfogadlratatlanok voltak. Kptelen
_ anym zaklatott llapota a velem val terhessge ide. voltam az fejiikkel gondolkozni. sviszont.
jn, kscbbaz lland konfliktushelyzet, kcjltozkcjds,
a
rttnlli, a biztonsg hinya;
- a kisgyerek sznrra feldolgozhatatlan krds,lrogy A hrgom egyves volt, crr pp elvgeztenr az elsi osztlyt,
lra rr nrinc1enkit szeretek s k is engeln' akkor k egy- a mikor a Kiilii gymin isztc1riu nrbar'r dolgozo a p rn 1 9 7 1 -berr
trrst mirt Ire'nr; rncgkapta clso kikiilcletst Int]iba.
_ s ht az rzs,lrogy lrrgonl sztiletsekor elrrrltak, Ms gyerek taln izgalomtna] csomagolt volna, az rj l-
mert llenl osztottk nreg velem rkezsnckhrt,il]etve rrrct-ty irnti get kv.ncsisgtl lrajtva. ttazot-tLllIt sz-tjr-
l'togy tulajclonkppen azrt ke]lett a sztileimnek mg egy nycsapsknt rtt.tl-t nleg, hogy mennelll kell' s ugy t.it.t-z-
gyerck, nrert n, nlinclen erfesztsenl ellenre, netrr vol- tcrrt, ltogy valami pusz,tto szellenr vglcg fcldrlta a rneg-
tanr nekik e.lg jci. szokott kis ]ete.ne.t. Elszakaclrri a biztoIlsgot jclcIrt,
I{mes, lrogy egyccliil kcll leereszkednlem a nr lt ,,rrrly- iIrr.dott Ir.rgysziilt-lkttjl s .lz .rddigr..r Ittcgszokott tis tt.tcg,-
siges rrrcly kLttjba',. Hogy nevetsges keiptelerrsgnek lrat szeretett iskols Llartainltcil, ez maga volt a pokol.
nt.ir az cjtlet is t.gy-egy IiszLz beszlgett1sre. Pcdig nla nlr S lrogy llri vr.t 1clt.llribcrl] For.rtisg, iclcgerr sz.tgol<,
tt ttelkiil cscveglretnrrk a ttjrtrrtekr l. De nenl nlegy. vL.rejtLikcs enrtrerek k.rv.rlkjtlj.r, irrll.rszto.rri p()rus ut,)k.
KollrryvolIla azt nrondani, hogy tlt.tn akarom felzak- csotltsovny kt1rcge-tgyc.rt'kek, leprsok, |z.r z.ss arcti
latni a sziilcilnet. IIisz rrrit is tisztzhatnk ttova szenr, tticl bajosok, bizonytalarrsg.
fraclt arcr anymrnai vagy sokat betegeskecl apnrmal? Napokig srva nlente.tll haza az iskolbol, alrol n voltatt.t
Az igazsrig azonban az, hogy az elrllult vekbcn hiba az egyetlen eLrrpai, cIrttck rnegfelel(en hosszt ideig a kt-
tettern, tettiink tcjbb ksrle.tetis a rr'i lt tisztzsra, czek ejiborjt szerept alaktottarrl: volt, aki kifcjczettctt azrt
a prciblkozsok egytl egyig csrfos kttc1arcba frrlIac1tak, zarrrdokolt t egy nrsik iskolbl, hogy rnegbIrruljort. Mc.
kcjvetkczntnyiik pedig ltalban hnapokig tart rnosoly- gir'rt egycc1til voltarn, ezrttal egy vadidegen orszg kilzcptn,
sziinet vagy knos diplomciai csend iett. Es nritrdcnnek anlclynek a nyclvbl cgy l<Lrkkot senl rtettenl. Arryrtlek
vajrrri kevs kiize volt a gycrrrreki tiszteletlrcz. t.gsz nap dolgoz,tak, a hrgortlra t.gy d.rda vigyzott'
Ncnl ktstigcs, hogy n is lribs vagyok a kuciarcok. Ezek rrt.irl rrirrrileg nrcglcpo lcItct .r kijt'lt'rttcs, lrlgis
ban. LIa ttitc'k nincsenek is, azrt nla senl sajogrrak ke-
.;.
gy v.rrr: Llctcrtt lcgboltlogabb veit tcjltijttenl ]ntlibaIrl
vsba rgi scbek. Lcl-ret, hog1, 1o'.'trl krdcztem, lrogy Kt lronap mrltrr folykorryalr bcszlteln angoltrl, irldiai
nrr eleve tmadsnak lratott a kvIrcsisjgon. V.gy pajtsaim elfogadtak, tis a szakcsttnk a tenyern horclo-
hogy egyszt.r en elfogacllratatlannak tartottarn a vla. zott. Meg akartanr Iltani az idI.

('-) 6.i
T

Azid lrenr llt meg, lejrt a kikrildcts. ot ev Lltn hJ. rrliatt mig rrincsenek igazi gy kereim, nincsenek gyerek-
z;jotttirrk. Uj.rbb sr.1s-rvjs,clsz.rkadjs, cs lrjt egy r.ette. I<ori, kamaszkori bartairn, s arng lek, kilgok majd az
netesen neirz itthorri visszailleszkedsi idszak. Az isko- itthoni kcizegbl, ezrt voltam s vagyok sokszor nrag-
lban oroszrn F. tanr r kjesen gy nyitott: ''Arrgoirrl Iryos. staln ezrt is mentem nagyon fiatalon frjlrez.
tr-rdunk, miii? Csak oroszul nem!"
'['artozni akartam valakihez. Biztorrsgra vgytam.
Msfi v utn jra rton voltunk: Lbiba koltoztiink. Alig egy vvel .rzutrr, hogy lrazatrtrirrk Nigribl' s
Aztrr Nigria kovetkezett, S aZ egyetemi veimig gyakor- clkezdtem az egyetenret angol-tcjrtnelenr szakon, anya-
latilag egyik orszgbl vnc1orolttrnk a msikba' l<onyvvezet el lltam Blval. Huszves voltam.
Mieltt brki irigyelni kezdene a pezsgs fogaclsokkal
a
s koktlpartikkal szrrcstcttkiilszolglati letrt'szcrct-
rrm felhvni a figyelrnet arr.r, hogy csaldunk a rendszer- t]lval mg Lagosban ismerkedtenr nreg, ahol nagyar
vlts e.Irtt tartzkodott ktilfcj]dtjn. Abban az idszakban, ktilkereskedjknt jrt l.rivatalos ton. Majdrreni lr sz e1v-
anrikor a i1iplornciai kiilkpviselet fojtog.lto' beltcrjcs, vel volt idscbb nlanl, nre1gse.nr hagytant magam lcbc.
intrikkkal tsztt vilga arrl szlt, lrogy a rlr.lgy.lr.kolo. szlni a vele val lrzassgrl. Nern rdekelt' irogy egy
nia tagjai cgyIrlst figyeltk llleg, S azt lestk, }rogy nlrt tcjbbszcjroserr clvIt embert szenreltenr ki frjemiiI. Az
lehetne oclahaza fcljclerrterri a rnsikat. scrn, hogy a lIrya alig fiatalabb nlanr. Menektilni akar-
IiIttrck lrrcgfeleien kamaszl<oronat .r szti] i szigor tam. Menektilni ottlrorrrI. Es letelnben elszcjr cinnra.
uralta, rrel-rogy szlkk legyiink a nunkatrsak szenr- gamnak megfelelni.
bcn. Az iskolaici n tul csak nagyk vcti beleegyr'zclsscl Meg aztrr... kr tagadni, lrogy rLilterr szerelmes vol-
tallkozhattanr az osztlytrsait-nmal, a firzs pedig te.l. tarrr. sbr rrgy v utrr, beteges fIte1kenysgijelcr'rc.
iessppeI ki voIt z.rv.t. tek s rendszeres titlegelsek utn cstfos vget rt a h-
A ktilkpviselcti alkalrlazottak' gy apnrk iS, fltcttk zassgunk' nrindent, amit tudni vlek szerelenrrl, tcsti-
az llsLrkat, s inkbb kpmutat letet c1ltek, nrint lrogy sgrl s szexrI, tle tarrr.rltanr.
kockztassk az ese.tleges lrazarcndeIst. Hzassgunk utols fI vberrpszichitriai kezels
Csak egy a bcjkkent: a fiatalsgorrr legszebb cve.i teltek alatt lltam, melynek vge fel ngyilkossgot ksrel-
e| ezze| a kcprnr.rtatssal. tenr meg. Az volt a nrsodik prblkozsom a tjlval
gyhogy azrt irigyeljer'rek, arnirt va1ban irigyelrli le. t lt tt idszakban. A gygyszer-trlrladagols utni keze-
lrct: a nyelvtr'rc1srt, a vilgltscrt' a kiilcjnbrjz npcso- Is alatt volt idrn toprengeni, s br akkor mg nenr vol-
portokkal' rrcmzctisgekkel val egyLitt ltis ctcdtllnyezte tam diagnosztiz|t depresszis, az nrr amatr ngyil.
liber1is gonclolkodsmclrt. kossgi ksrleteinrbl is nyilvnval volt, hogy kptelen
De irigykt't|s kcjzbcn ne felccljk el' lrogy .t koltcjzcsck vagyok normlis emberknt kezelni az letem konfliktu-

64 65
sait, krziseiI. Azaz a vgnmindig oda lyukadok ki, t]alatonban, nrikcjzben a langyos hullnrok ttjra s ujra a
hogy fenbe a gygyszerekkel: egyetlenegy igazi megol- cierekadhoz csapodnak...
ds a hall. Tizenegy ve dolgozoln azon, hogy ezt ms- Nyolc v, rryolc tavasz, s legalbb ennyi szerelem. Az
Iiogy higgyem. egyikbl majdncnr eljegyzs iett! Hronr frfivel pedig tit-
kos szerelnet poltani, minthogy lrzassgban ltek.
a
Az egyik' az utols kapcsolatoln r-rrsodik hzassgom
Mi jott a vls utn? Nyolc zstifolt, rnunkval s sikerek- eltt, nla mr tr.rdom, idelis frjem lelretett vollla. rettebb
kel teli v. Laksom llem voit (Bini rnaradt a kcizcisJ, r,'olt, tapasztaltabb' s nagyon szeretett. De tisztbarr voltanr
de igazbI gy volt klasszikus a szingli letm d. Egyik al- vele, hogy nenr hagyn ott a csalcijt miattanr. Ezrt aztn
brletbl a msikba kcjltcjztem. Egyszer valal'rol azt monci- n tetten meg a fjclalmas lpst,l993 janurjban.
tam, lrogy Friderikr.rsz Sndor utn taln n laktarrr .r leg- Annak az vnek az prilisbatt - t.nikor nskor, nlint
tobb helyen Budapesten, s nen trloztam. Azokban aZ tavasszal? - tallkozt.rnl Gbotr..rl. prilis 3.a volt, t3s a
vekben lr sszor vltottam lakst. szernbc tekintve, nrintira tiikorbc rrzrrk, nreglttam nra-
.fallkozsLrnk
Ha Irrdia volt letem legboldogabb szakasza, .rkkot. .'tz, ganr. a nai rrapig hatan vltoztatta nte.g
a nyolc v volt a legkiegyensr'ilyozottabb id az lctetn. az leternct. Soha tretlr ltom nlr ugy a vilgot, nrint an-
ben. Ftrtott a szekr, a csapbl is n folytanr. A Reggc.l, rrak eltte. 's, ha ugy tetszik, Gborrrak kcjszcjnlretctrr a
Mozi Top10, Reggeli csucs, a Strcli Berlini, Cannes-i, frje.rrlet, Andrst' aki igaz trsanl, s akivel kiegyensLilyo.
Velencei Filrrrfesztivl-adsai, majd ksbb a Nap-kelte, a zott, vihartrrentes lrzassgban lek. CscIlcle-s, nragutlktrak
Mrzsa. szo\, nenr kirakatboldogsgban.
Akkoriban szerettcm a tavaszt. Szerettem .lzokat .r A sors irrinija, l.rogy lirorrr httel a Gborral val nleg.
heteket, hrrapokat, anrikor mg ritka a fk lornbja, s az isnrerkcdese.tlt lttn e.lkeriilt a ,,frjnek val'' nagy szcre--
gak kozcitt bartsgosan simogatjk arcunkat a nap leni. Felesge egyik naprol a nrsikra cllragyta t s a gye.
.I.allkozlratrrnk-e,
meleg sugarai. reke-iket. krclezte. Kesn. Mr mst
Szerettem, Irogy vget rt e tl, mert a kitavaszods szcfettenl. Gbor irnti szerelnlenr ntinclcnt elsop rt s eir.-
egyben a szerelem fellobbanst is jelentette. Kzen fogva vnytelenn tett, amit aciclig az letrl s az rtkekrI
bklszrri ebdidben Szentendre belvrosnak csendcs, gondoltam. Hronr lronap rrrtrlva cjsszekcj]tcjzttink. Hat hrj.
flrees utcin; cjsszecjlclkezve bnulni egy tenger f l ki- nap Iltlva di.rgIlosztizltk nlanr elszcjr a clepresszitit.
ttiremked sziklrI a rnlyben nrormol, scjttkk vizet;
a
hzi baracklekvros palacsintt cnni egy falusi verandn,
s kcjzben azt jtszani, hogy egy pillanatra selrl veszed le Sz val, itt voltarrr n, aki nrr a plym elejIl is kt vgn
a szemed a prodrl; cjrrkvtiletben szeretkezrri az jszakai tgc.ttetn a gyertyt. Egyetemistakt1rlt napi tizcnlrat rt dol-

66 67
goztam, majd akkor szlltam ki a gyerekfejjel k tcjtt hzas- resszit a betegsgtl szintrr szenved William Styron,
sgbl, amikor msok mg csak a sztizessgiiket vesztik el. a Sophie udlaszt rja nevezte), csupn kt dolog miatt
Sztileim jra kLilfoldcjn ltek, n pedig egyedtil' magnyosan Szorongtanr. Az egyik rmem az ciregeds volt, de ezt a
sodrdtam a szerelmek tengern, de arnitI msok sszerop- flelrrret nagyon rgrl ismertenl. Mr kislrryknt, egy
pantak, abbl n ert mertettem. Folyton azt mondogattam vasrnapi ebd alkalmval kijelentettem, hogy fiatalon
magamban: majd n megnrutatom. Egykori frjemnek akar. akarok megl'ralni, rr.rirrt Marilyn Monroe, mert utlom,
tam bizonytani? Kollginrrrak? A sztileinrnek? hogy az ember idsen rncos s magatehetetlen lesz.
Majd nyolc v utn egy frfi ttikcjrszenre elrabolt int- A msik: fltem az egziszIencilis bizorrytalarrsgtl,
dott rjsgrsomtl. Nu8y ol Kr' hogy
elcspelt a holott ez abban az iclben, amikor agyonfoglalkoztattak a
,,nagyzs,', mert Gbort valban letem nagy szerelm- szcrkesztk, er serr eltrlzott aggodalonrnak tnt.
nek reztem. nr a nrsodik abortuszonr utrr lrirte]en nrindentl
Csakhogy illrzikat kergetten. Azzal ltattam magam, szorongani kezclten, s cjszirttn szcilva alig trrdtarn cllrirr-
hogy nem vagyok egyedtil. Elkbtotta lelkenret a nllnor, ni, hogy e't.tllek a sz rltysgestudatl|apotrrak a kcjzvet-
a remnykeds s a csalrd cjronr, miktjzberr nlinden csok- len elznrcnyc egy meg l)eilr sziilctett gyerrrrek.
kal, minden olelssel csak rrtton.ntt a nagnyossgorrr. Elzninye' s nenr oka, ron. Hiszcn egy tnyez rr.
Aztn egy nap szertefoszlott az lon-r' leleplezd tt a tnagban kevs a bctcgsg kialakulslroz. Inkbb az a
Nagy Hazugsg: Gbor engem csak gyerek nlktil akart! jellenrz, hogy egy traunratiktts lnrny,egy rrregrzk<jdta.
Mit telrettenr: megtartsa rdekben tijbl s tjboI ts az r.rtols Csepp a pohrban.
megciltem szerelmiink gyiimolcst. Gbor ncm akart gyereket. Nem t lem nem akart: egy-
sezze| lbujjhegyen, lassan, llegzetenlet is vissza. ltalrr nem akart. Volt rrrr neki kettaz elz irzass-
fojtva nekiirrdultarn a mlybe vezet lpcsnek. A mso- gbl' s itt lrrzott egy vonalat. Becsiilctere legyelr nrotrcl.
dik gyilkossg utn, egy lzas hajnalon, n'regjelentek elt. va, ezt nlr az els randevtinkon leszcigezte.
tem a dmonok. voltve c1cingette a vilrar a bejrati ajtt, Eleinte igyckcztcrrr nleggyzni arrr5l, lrogy szmra is mi.
s n elkeseredett dtihvel szidtam nragaln. Lelkem elnehe- Iyen fontos volna egy koz s b;ba. rn kptelerr voltarn ki-
zedett, mintlra hirtelen telepakoltk volna bnattal, s iszo- robbantani abbl a fixa idejbl' hogy csapnivalan rossz
nyodva, unclorral rztam a fejem. apa, s SoSL'Il.l volt igazn alkalmas a sziili feladatokra. Ezt
Reggel nyolc rakor mr a psziclritrin fektidtem. tnarhasgtlak tartottarn, nlert pontosan lttam' hogyan vi-
gyzot: kt - nra mr felntt - fira' hogyan beszIgetctt s
a
jtszott vcliik. Erre jcitt azza| a valban megd nthetetlennek
Mieltt 1993-barr, huszorikilenc ves koromban jelent- tr]nrrvvel, miszerint lrogyan is kpzellrctem t alkalrnas-
kezett volna nlam a ,,ltlrat sottsg''(alrogy .r clep- nak az apasgra, amikor kt gyernekt pont a velen val

68 69
kapcsolat miatt hagyta el. Akkor persze elhozakodtam a rottak volna be a sarki kozmetikushoz. Egy alkalommal
szoksos replikval, hogy nen.r a gyerekeitl vlt el, lranem lrregprbltak bevonni a beszlgetsbe, de kelletleniil el.
a hzassgt bontotta fel. Es gy tovbb. Irrtottanr a lehetsget. Igazi taplnak tartlrattak, s n'
Medd vita volt, na. De nrondon, eleinte azrt probl- rtri srtd ttsggel a lrangjrrkban folytattk a csevegst'
koztam. Aztn elfogyott a luft, s nregvontam a vllan. Kt l)eclig ha tudtl< volna, nrit Iek t...!
okbl is rhagytam a dolgot. Egyrszt soSelTI voltam vran. Magam is rnegdobbentem rajta, milyen iszonyatos lel-
ds, gy aztn fogalrrram Sem volt, rnibe egyezen bele, ami- ki fjdalmat okozott szmonlra a beavatkozs. Kiderrilt,
kor gretctteszek Gbornak arra, hogy ha rgy maradok, hogy crr, akinl liber]isabban gorrdolkod ember nem-
nem tartonl meg a gyereket. Msrszt azt gondoltan-r, lrogy igen akad, s aki rrrellclcingetve vallonr, hogy lra egy rr rgy
nlost ugyan Gbor gl a babavllals ellerr, de egszen dont, lrogy nenr szr.ili meg a gyermekt' azt nc kcjvezzk
lrrskpp beszl nrajd, ha rrregltja az ultrahatrgos felvteit. meg, hanem igenis fogadjk el a c1rjntst, egyszval n, a
Naiv elkpzelsvolt, tudom, de ezze| elrenile-zettnck nagy tolerns, a sajt abortLrszirn nyenlet gyerekgyilkos-
vItenr az iigyet. sgnak fogtant fel! Potyogtak a kcitlnyeint, nlert rcztetn,
Hanenl a Sors nenr rte be ennyivel, hanellr figyelntez- kctszeresen is cjltenr: a kisbabn.r rrre-llett a szcrclnriinket
tetett: I]arttocsktnt' ityen k ntryett azrt nent szod rrrcg! is meggyilkoltanr. Igcn, pontosatr tudtant, hogy elvetetni a
Ksz ltelyzet el allta'lak, aztd.n akkor lgy nagyLegtty! rnagzatot' anlely els szerelnleskeclstinkbI fogant, ez
EIso cgyii ttl t tj n kkoI rnegfclg.r rt l.r lrl. let ertt bcrt cl oszor. egybcrr a kapcsolatLrnk vgnt'ka kczdettt is jclcIrti. Mr
Alapvcten becsii|etes embertrek vlem maganl, br cz csak az volt a krdcs, hogy nledclig lraldoklik a szerel-
ttranapsg nem Ilagy eI.ny. Termszetes volt, hogy tartotn miink' a hzassgunk.
az egyezsgtinket, s elvetetem Gbor gyermekt. Az o| vet senr rte nreg.
Azrt az sc mellcikes, hogy Gbor a vlsi proccdrlrja
a
kozepn voIt, s pp a fiaival igyekezett az r.lj lrelyzcthez iga.
zod, harrnonikus kapcsolatot kial.aktani. nm..rganl senr Gbor hataltnas csokorral rkezett a rnttr'rtn. Ha egy
tartottanl volna okos dolognak az anrrgy is neltz hclyzet- csipetrryi keser( gr.innyal fszerezhctclrr e fjdalrnas t rt.
berr lvtj gyerekeket egy l<istcstvr rkezsnekhrvelsok- netet: olyan |evertsg volt az arcn, nlintha valban a
kolni. gyerr'rrekiinket gyszoln, s a srjra hoztl a virgot.
A rnrt|nt epv lrelvrosi korIrzila1.1 yporlznttenr..| [It.. Valalrogy nenr volt nyenlre a tettetctt cgyiittrzs, de
na ttoltak a lbadoz,ba, ahol kt k zpkoru asszony lo- tjsztcjncjserr reszketvc a kapcsol.rtutrk nlegt.rrtsrt,
Csogott rdektelerrebbnl rdektelerrebb dolgokrl. Con- igyeke.zterri elfogadnak nrut.rtkozni. spersze er snck.
dolom, a sokadik abortuszuk rrtn voltak, nrert az egszet Azza| ltattam rnagam, hogy az abortusznak raciorrlis
elirrtztkegy legyintssel. Mintha csak szrtelenterri ug- nlagyarzata van.

70 7l
Ksbb' a tobbi beavatkozs esetn ezt mr nem abortuszra knyszer|iltem a 20. szzad vgn,holott ma
mondogathattanr magamnak. Inkbb nem beszItern a In.r' ugye' a telrn farka nrellett is tudjk' hogy a koton
beavatkozsokrol, olyannyira, hogy Gbor nem is tudott azrt komoly vdelrrret acl.
rIuk. Mirt? AzrI, rnert llckben ugyal.laz a ketves kis- Ne kapjanak a szvi'iklrcjz, dc a vdekezsr'rek ez a faj.
lny maradtanr, akit otthagytak a smlin, hogy viselked- tja fol se nreriilt a l-rzassgonlban. Tapasztalatom szerint
jen jl. A hzassgomban is meg akartanr felelni. gy a n]agyar frfiak t bbsge, tisztelet a kivtelnek, a vdeke-
akartam vise]kedni, ahogy Gbor elvrta tlenr' nem pe- zst atttonatikusan a nproblnrjnak gondolja.
dig az cjsztcineim, a vgyainr' a sajt akaratom szerint. Meglehet, hogy az AIDS ferlyegetettse1gben felntt trj
Inkbb hazudtam. Maganrnak is. tlenrzeclkek szrnra rrragti rtetd a safe sex, aZJ7. a
Azt mondtam, hogy n sem akarok gyereket, s lrogy gurni vszer lrasznlata, de az n genercitn valahogy
neken is az a jobbik rrregolds, ha a ngygyszat lren. szemrneserr kezeli ezt a krc1st.A lrzassgonrban pli1-
tespadjjra ekIrctck. ul errl rrlg csak sz scnr esctt. E,z persze ttilrrrr.rtat a vde.
Hazudtam, szerepet jtszottanl, rr-rert fltem, hogy elvt'. kezeis problnrjn, s .lz clsc percbctr vszjelkntkcllett
szteni a frje'nret. Csakhogy eZ netl tartl-ratott cjrokk. volna felfogr.ronr. Ha ugyanis mr a kaplcsolatutrk elejn
E'nrlkeznck F.eldrrrr vlekeclsre,nrely szerint a clep. kptelcrrek vagyunk cgy ilyc.rr intinr krdsttrtegbesztlni'
resszinak az az oka, hogy .lz ember egy szp rrapon r- vajon nrilyclr kozel jutl'raturrk egylllshoz a j v ben?
j n: nindaddig csak sze'repet jtszott? Nem volt rnit tenni, f llrelyczte1k a spirlt, dlcra an-
nak, lrogy az elogaclott szcIrillet szerit'tt ezt ltalbarr rr-ri-
a
trinrum cgy sziils uttr javasoljk. F lhelyeztck, nem egy-
Megeshet, hogy a kedves olvaskbari is felrneriil az abor. SZer, nenl ktszer. Flibe. jre .s tijr.r teherbc cstenr. So-
tuszainlnlal kapcsolatbarr leggyakrabban fcltett kt kr- kat tapasztalt n gycigyszotlr, dr. R. szttrta a kezt:
ds: Mirt nen vdekeztlink, s nrirt nenr tartottam nle.g _ Nyr.rszikI-n, mi a rli testl-rez, a fog.rnrzsitoz, .r ter-
legalbb egy babt, akr Gbor akarata ellenerc is? lressglrez, a sztilslrez rtiink. A nji llcl< azonban egy
.I.e
A krdseklnyegben lrclynvalk s jogosak, arnint msik tartot-nny. tuclat alatt annyira akarsz gyereket
renrllretleg a vlaszain is azok lesznek. ettl a pasitl, lrogy f ltehctek rr neked akrhny spirIt'
Akkor elszor a vdekezsr|. Az els kapars utn ki- akkor is telrerbe fogsz esni. Ne knozzunk tged tovbb...
alaktrlt deprcsszinr nriatt az orvosok scnnrilyen hornlonlis A kcjzelrrrr.iltbarr cgybkntismt1t eszenrbe jutottak
fogamzsgtl ksztnrryszedst nenr tarrcsoltk. Mint dr. R. tudatalattinrnral kapcsolatos szavai, csak ppen,
kcjzcjltk, ezek a szerek elidzhetik a depresszis llapotot, faranruci mdon, egy ellenkez eljel(i folyamat kap-
vagy ppen srlyosbthatjk a mr ,,aktv'' bctcgsg tr.ineteit. csn. Mostarri frjemmel, Arrdrssal tcjbbszcjr is prbl.
Itt van aztn a gumi vszer. Felvilgosrrlt nknt cjt koztunk - nrestersges rtorr is - a nregternrkenytssel,

72 73
de nem j tt ossze. srna mr egyre kevesebb eslyt I- takarzr-ri, mint pldr'rl Gbor mr en]tett kt finak r-
tok arra, hogy valaha is sikerr-ilj n. clekei, vagy hogy nenr sokkal a nregisnrcrkedsiirrk utn
A szakenrberek szerinI ez azrt vaI-r gy, mert kptclen Gbor desanyjr<il kidertilt' hogy hallos beteg, S eZ a
vagyok kizrni agyambol a meggyzdst, lrogy n letem trry, rtlreten, mirrden mSsal szemben elsbbsget l-
sorn csak egy frfitI eslrettenr telrerbe. Attl az egyetlen- vez.ett a pronr forltossgi listjn, gy az cIrymclr is.
egytI, aki nem akarta. Az igazsg azotrban az, lrogy botorsg erre ogni a kiire-
Tabletta, vszer, spirI teht kilve. Van nrg egy le- tck sorit. Tisztbali vagyok vclc, hogy ha egy n igazrr v.
lretsg, anri az angolszsz orszgokban rna nrr bevett gyik egy gyerekre, akkor az. akar.rtt tzcjr-r.vzerrkereszttil-
szoks: ha egy frfi Ligy rzi, lrogy nem akar tcibb gyerc. viszi. Akr lesz apja a gyereknck, akr nenr. Akkor is, lta
kct, bevoriul egy tzperccs anlbulns nl ttle, s elkotteti egz.isztencilis szcnrpotrtbol bizorryt.rlatlnak Lzi a jovt.
rrragt. Gbor olyanrryira nenr akart jabb gyereket, l-rogy Dc anikor ezt rotlr' egy egszsges n re gonclolok, ki-
cl merszkedtcnr a felvctssel: Mi lerrnc. ha...] sz rrttlrat rcakcitikkal' sszerlogikva l.
Elfchreclett. AtrIlak azonbatl, aki, akr ttritrdctr alap nclkiil, rrap
_ Csak nem kpzeled, irogy kpes volnk ilycsmirc, ttlitlt nap attol rcttt.g, l.ogy l}enl sZeretik elggtl cs l-rogy cl-
anlikor egy irrjc'kci tol iS eljtrIok! - horkarlt fijl. Iragy.ik, beszkiil a tutlata. Egy ilyerr tl nek paraIlcs a fI.-
gy tortnhetc'tt nlci1, hogy cgy sZLp napolr vrandosan jc akarata. S valljuk nrcg, cgy ilycn n ncltr is turltla egye-
vittck bc a pszichitrira (igcn, a lr]agzatonr s a clep- diil felnevclni c'gy gye'rcketl
ressziol'n kcjzcjtt vo]t cjsszeftiggs), ahonnair kiadtak kt Szent rneggyz' tlsenl, hogy kt eln(jtt rgy tt'sz tolll<-
llapra a rrgygySzatfa' abortuszra. Kl.rssz, rni? Egy clcp- re az le.tt, alrogy akarja' dc egy gycrcl<Itck trrr a szr.ilt.-
rcsszitis nrt sz]lt a taxi a psziclritria 13 ptiletcnek fijld- tse el tt t-ldontcrri a sotst nenl tisztesst1gcs. Azza\ azol)-
szintjr l cjt kcrlilettcl odbb' kaparsra. ban, hogy valanti tisztcsselges-e, vagy scltt, csal< cgy ab-
En.rlkszenr, alrogy a rn tt utrr kifosztva.kigve, az nornllisa It lrr(kcjcl<elIni ( enlbcr trjr(jd k. ligy pel Irrtj
altat ut lratsakrrt kiszraclt szjpadlssal vrtanl, hogy cnlber tesz a tisztessgre, dc ng a becsiiletre is, lra az
Gbor rtcm jtjjjcjn' s visszavigye]l a Balassa utcba - lctrl,a tloldogsgrcil van szo.
pp nenr volt prbja. orronlat rrekinyotlltanr krhzi n,aki cgykor az oroszltr c-rejvcl kiizdtjttcnl a szal<.
szobur ablaknak, s lestenr, lrogy nlikor ltorn nlr neg nlnrbatr az rjabb s rjabb sikerckrt, ebbc.rr a |tenlet
a kis piros Suzr.rkinkat, a ,,csal.d aLrtjt''. Nyirkos feb- Illt'gh at ro zo ti gybe rr gyva Iryl l kn t mc gftt t a tt-tocl a ttt' [)e.
t

rur volt' azt hitterrr, a pra folyik vgig.lz r.ivegrt. ta- clig nlajclncnr nrindcnIrl jobbarr vgytanl cgy gycrrrlckrc.
pasztott kezemen. A kcinnyeinr voltak. Majclrrerlr, ronr, trrert volt egyvalal'ni, antirc nlg egy sajjt
Most pedig arrril, lrogy mirt nettt tartottam rneg lcg. babnI is jobban vgytam: a rjeInszt'fctt-tLe.'
albb egv babt. Kcirrrry voina olyan raciorrlis okokkaI Hiba volt.
a
74
Alig rtettem, nri tcjrtnik velem. Alltam a bgyadt szep- zaj tt a sznhzbl, mr csak rossz Iomnak tnta regge-
temberi napfnyben, kcjzei a Rialtlroz, s megmagyarz- li hallvgy. Hajnali egy ora tjt pedig, amikor ]efeki'id-
hatatlan rosszkedv uraikodott el rajtam. Itt voltam, az tLink, mr nen is hittem, lrogy baj van.
1993. vi Velencei Fi]mfesztivlon, s mindent, ani az- Reggei <jt korr'ii aztn kezddcjtt minden elcjlrl.
eltt boldogsgot s sikerlmnytjelentett, moSt sziiks-
a
gcs rosszknt, tehcrkllt ltcIn rneg.
Mr a reggeli felkeis is egy tortrra volt, s valsggal Knz fejfjsok gy t rtek, de hiba vizsgltak tcttl tal-
iszonyodtanr a gondolattI, hogy egyltaln ki kell tennem pig' nem talltk meg a levertsgern okt.
a lbanr a szIlodbl. A rrapfny, a Lido, a tenger, a szt- Decenlber 3.n lptem ki a Magyar Rdirjbo|. Ez az
rok, a filmek mirrd-mir'rd hidegen l'ragytak. A kora szi szn- rgynevezett els mdiahbor idejrr trjrtnt, s a Cstrcs-
orgia cllerrre nindent sziirknek lttarn. Percenknt ki- Nahlik-korszak akkorra mr olyan nrlyrepiiltst produklt
vert a vz, folyarrratosan rzott a hideg. a tJrdy Sndor utcbati (nrcg a Szabadsg trerr) ' hogy a
Rosszulitenet nrr ncrn lc.lretett eltitkolni a kollc. jrzs(i enrbereknek felborr.rlt agyi biokeimiai folyanlatok
ginl eltt. Mereven s srtdotten vgcztenr a nruIlkrtr, nlktil is llarrdsttlt a rosszkedvtik.
amikor pedig lcllt a felvevgp, sziintelcntjl kC't zkod- A kisbabrn utn tcht azt is elveszte'ttctrr, anri a fr-
tenl a rende.zvel s az operatrrel. Azrt inldkoztarrr, jcrrrnrcl val tallkozsig a legt bbet jelentette sznronlra:
Irogy rnirrl elbb visszatrrehessek a szlloclai szobrnba, a szakmmat.
pedig ott egy csapzott lr vrt rm az elszobai cjltoztLi. Fiatalon, az egyetenr utr'r kertilterrr a Rdiohoz, s a Reg-
kcjrbeli, fonnyadt brzacskkkal a szeme alatt s trjjnyi geli Krnikban, illctve a Petfi zenei msoraibarr srrgrzott
repedsekke| az arcn. angol-amerikai sztrinterjrkkal hvtanr fel magamra a fi.
Cbor pazar szIos kacsval vrt haza. Velencrl gyelmet, az azta elhurryt Clrarlie Coutts, illetve Forro Ta-
akart hallani, a filnifesztivlrl, az itliai szrI. Akadoz- ltrs s Goczey Zsuzsa bbskodsa mellett. Rcjvid id utn
va kier]tettem nhrry rdektelen tcjrtrretet, nlikcjzben nem akadt olyan msor,arnelynek krrlturlis, szrakoztat
nnrel-nlmal turkltanl a kacst. rszbenne szlaltanr volna meg' S csak id krdeisc volt,
A kcivetkez napokban egyre srscjdtekazok az cse. hogy mikor kezdek el szerkeszteni s msortvezetni. FIa-
rnnyek, arrrelyek a nornilis gorrdolkodsmod szemszcj- maroSan mikrofon eI tilhettem a kor legends msoraiban,
gbl clsz rnyedsre adl'rattak okot. Dlutrr hronrig pl- az otodik sebessgben s a Reggeli csticsban (kosz net r.
dul toklete'sen fullkcikptelen voltanr. Katatn llapot- te Bres Lszlrrak s ord gh Csillnak!), nlajd a Calypso
ban hevertem aZ gyon, s igyekezterrr rgy szervezni a Rdiban is (B. Tth LszI, neked is k sz ncim!J.
programjaimat, hogy kora estig ne kelljen kiterrrri a lbam A sikerrel egytitt persze nregrkezett az irigysg, a
a laksbl. Este tz fel, mikor Gbor az eladsa r.rtn ha. rosszindulat, a fltkenysgis. Ernlkszenr, egyik e]s te.

76 77
lefoninterjrm utn, amelyet Gregory Peckkel ksztettem, Az utols szalnraszl az volt, amikor az osztly ve-
lrabz sz1ja| jelentettek fcjl a Rdi vezetsnla telefon. zeLjtI rsbeli figyelmeztetst kaptam, mert raszta-
szmla miatt. Mgis mit gondoltak, hny fillrbl lehet lotlr ,,nenr felel nreg a k zszolglati rdi szellerrrrrek''!
meg szrri egy hollywoodi exkluzvot?! Egy msik esetben Magyarul: rum]i volt rajta. Ezen ma mr tnyleg roh -
a Rdi akkori New York.i tudstja fordult srtetten a g k (valsznleg egy peszkvtilllci akkor is rzkel-
vezetshez, mert anyagot merszeltem kszteniArtl'rur te a groteszk tcjrtnet abszurditsnak lrelyzetkomiku-
Millerrel - tsudapestrl! Pedig ez az kompetencija, liisz mt - Esterhzy Pter pldul sz szerint bemsolta az
van kint, dtjhcjngott. Mit felellrettem a tnraclsra? Hogy osztlyvezet figyelmeztetstaZ Elct s lrodalorn
volt r ngy ve, mirt nem tette? glosszaplyzatra, s megnyerte a msodik djat' amely-
Elgondolkodtat egybknt,hogy se Peck, se Miller lra- bI elvitt a Rdilroz kozeli, legencls Mrzeurn kvhz-
llakor nern jutott eszbe a Rdi illetkeseinek, lrogy a ba vacsorzrri), de akkor fcjlhbortr-rak tartottan, lrogy
lrangarclrvunlban lapuI cgykori riportjairnbril be.jtssza. tvolltemben' a portrI elkrt kulccsal, .rz osz,tlyve.
nak legalbb kis rszletet. Letudtk a szonrort ese. zeL a szobnlban kotorszott. F.ogtaIrr lllagaln, vette.Irr a
"gy
mnyt egy sz'raz, bejelentssel. Jellemz... rnunkakcjnyvenret, s tovbblltanr.
Visszatcrvc- a feljeicrrtsekre, a bepanaszolsokra: nla A karaknsg mcigcitt azonban ttjabb vcsztestig s fjj-
mr czek az |igyek piszlicsr senlmisgeknek tnr.rek. Mi. clalom laptrlt. Igenis fjt' hogy zokszt3 rllkLil e-lcngecltck,
vel azonban n nenr ebben az orszgban szocializIcltam, St riiltek, lrogy rrregszabadr.rltak tlerll. Es az is fj'
akkoribarr elhlter'r s csaldottan tapasztaltam' hogy hogy azta sen-r lrvtak vissza az Ilorrrnyba. Volt Llgyan
munkimra, riportjaim rj lrangvtelre nemlrogy btiszke egy-ke1t felkrseni,c1e ezekb(l az utolsrj nrr vagy Ityolc
nem volt a Rdici' de egyenesen szekltak miatta. Hadarsz, vvel ezeltti.
nckclsz, vetettk a Szelnemre. Egyszer azt nroncltarn SZe- Visszatrtem az eredeti szakmmhoz, s arrgolt kezd-
gny, kozelmrltbarr elhurryt kollgmnak, Kolozsi BIrrak tem tantani. Felnttekrrek, lrajnalbarr. K zben folyanlato-
(akit szintn lrasonlkrt piszkltak): ,,...pont azt akarjk san s rohamosan fogytarn. Narr' nern cttctrr. Vagy ha
benniirrk rnegvltoztatni, amitl rrrsok vagyrrrrk!'' igen, kihnytam. Karcsorryig brtanr.
Elcgns volna eljtszarronr, hogy politikai okokbl Az iinnep rmlom volt. Gbor 26-ll jtszott, n peclig
lragytanr ott a Rdit 1993-ban, de sz sincs rla. Nem vol- lraldokl desanyjval tcjltcjttern az estt. Gygyszereit
tanr hs, cstrpn egy szimpla karakrr csaj, akinek mg a mg clleltt kivltottanr, azok a tablettk tettk hall elt-
gorrdolattl is felforclult a gyonrra' lrogy a kcjzvetlerr frrcj- ti fjdalmt elviselhetbb. Azt I-rittem, nregboloncltrlok.
ktl kezdve a Cs cs-vezetkig olyan kcizpszerfigurkat Szilveszterkor Gborral otthon voltr.rnk, kettesberr.
kcll szolglnia, akik ms, korrektebb s felvilgosultabb Akr mg szp is lehetett volna, de n mr a falat kapar-
orszgokban a rdi portjig se nrerszkedlrettek volna. tam fjdalmamban. Hogy nrinr fjt? Fogalrnanr sincs. Br-

7B 79
csak lett Volna gyomorgorcscjm, Vagy vgtk volna le .r ka- tellel kimagasl szinterr, lelkiisllleretesen vgzik nrunkju
rornat tbl, akkor legalbb tudon, hogy rrli s mirt szag- kat, holott Selll a kcirtilnnycl<, sen a betegek hozzIl-
gatl De gy csak fetrengtem a foldon, s azt nyiisztetten, Sa neln moltc1lrat errropainak.
hogy neg akarok halni. Gbor srni kezdett. nis rettegtent azon a tIi reggelen, amclyctr - hosszr
Janur 2-n rrmn csomagoltaIn gy c1cjr-rtottenl, krirz. verg cleis utn - csomagolni kczt]te.trr. ot clrn ke-r.t.sztiil
ba fekszem, mert egyre valsznrbb volt, lrogy trryleg ma- tartott cgy pizsarrrt, egy fogkc[et eS egy c1ezodort cjssze-
gam ellerr fordulok, csak hogy vgre rnegoldjam mr ezt a ki- szcdni. A buciai korlrzban, alrova Gbor vitt be ar.rttival,
brhatatlan helyzetet. Egy rrtols osztcjn azt srgta: lttlra van voltak annyira tapintatosak, hogy rmes llapotorllat ltva
kirt ebbl az egszbL Htha egyszer megint j lesz lni. Ilem rnacerltak tb-krtyval, szernlyi igazolvnrryal,
ac]osznrnral. Me.gmutattk a szobnlat' s cliszkrten
a nlagunkra hagytak Gborral, hogy elbticsrzhassLrtlk egy-
A kiizd ember egy l)ap arra bred'
srlyos depresszivai nstol' Ketten voltunk a hrortrgyas szobbart: cgy ko-
hogy nincs rnirc tovbll vrni: ltenr tssza nreg kezels rrl. paszra borotvlt fiatal lrry s n. Nagy r.cinlcjnlre siker[ilt
kiil a betcgsget. Ha ilyenkor van mg bcnne anrryi let- cgyc.d ti l kibogozrlonlr s lclrtrzr]oll] a ci prlle't.[.iclezu Ila n-

osztcjn' hogy vgigcsinlja a tortrrt, akkor cissze kell kap- tattt .rz gyba. Mcgkijnrryebbiiltenl, Irtcrt a nlzss fc-
ni a legsziiksgesebbeket, s haladktalanLrl be kell vonul- lclssgvgrc lckcriilt a vllamrrjl. Ncnr voltaIn toLrb
ni a psziclriiitrira. le.tvcszlybctl, tretll tutltam rtarti trlagatllnak, ncttl kc-l.
A 2I. szzadban persze nelTl lenne sziiksges a krh- lctt tobb n1a8aInra vig1yznorrl; vigyztak rtrl tltsok.
zi kezels, lrisz jrbcteg-rendelssel s ottironi elltssal Az is lrrc.gltyrrgtatott, hogy Gbor szilrte1tr biztonsgbar-r
kivltirat lenne a hossz intzn-rnyilbadozs' Ennek tLrdhatott, tis tlt.Ill kellett rettegvc ltazatrtlie nap mint na1l
azonban legfontosabb elfelttele a hazai pszicholgiai probrI s elacjsrcil, lrogy vajcln 1l1l rlri fclgadja otthon.
kult ra fejlesztse volna. Nemcsak a lakossg kcjrben, Nerrr trlzol<, ha azt lltorn, hogy a dntsek srlytl
hanenr a gazdasgi.politikai dcjntshozk kcjrberl is. szabaclulva rrliIldjrt jobbarr letteIll kicsit.
Ma a hangulatzavarral kr-izd beteget hipp-hopp mag. Kt napig aludtanl.
ba szippanIja az egszsgtigyautomatizIt gpezete' pl- Mieltt brki be'nnfcntcskltt b logatni kczclc.llc., lradd
dul azrt, nrert az tlagos szake]]ts keretei koz tt egy tlsz,llssak c'l c-gy tc1vhitc-t: a c1t.pre-sszi krhzi kezelse
bctegre 7-8 perc jut az optirrrIis 30 helyett. S rnivel ha' lretlr abbol ll, ltogy az embert altatjk. Nyilvn sziiks.
zrrk EU-csatlakozsa ta fiatal orvosok ttrcatjai hagyjk el ges' ltogy viszorryleg kipihent lcgyerr a beteg, nlsk|ilotr.
Magyarorszgot az itthoni fizetesiik tzszeresrt,a |-rely. bell netrr sok rtelrne vatl nreginiltani a kt-zcle1st. De .rz al-
Zet egyre romlik. Mgis, szemelyes tapasztalatairn alapjn tats ncm szerepel a gyogymdok koztjtt.
I]tom, hogy akik - eddig - itthon maradtak, kevs kiv. A kezelorvos kijel lse, a gygyszeres bcllts, il]et-

BO BI
7
j
!

Ve a hasonszr betegekkel Val tallkozs csoportterpi- rrcha keverte az idskokat. Az ebdet tlal poln egy,
n vagy a biifben, n ezeket tartom a leglnyegesebb l- .r koncentrcios tborban tjrcjnrmel kegyetlenked kpra
pseknek a gygyuls fel vezet rton. Rm pldul min- crnlkeztette szegnyt, s az egybknt rtalrnatlarr, ked.
dig nagy hatst tett a betegtrsaimmal val beszlgets. ves ids bcsi visszakzbl akkora pofont adott a nvr-
,,Alra.Imnynek'' nevezztik azt a reakcit, amikor az rlck' irogy szegnynek a mai napig cs nglret a ftile.
egyik beteg mesl .r krsgrl a nrsiknak, rnire a rnsik Furcsa egy hely a psziclritria. Hiba kovet el a pciens
rvgja: Aha! Vagyis pontosan rti, lrogy rnirl van szo, (rriltsget, nenrigen vonhat rte felelssgrc, hisz pp
nert is tIte nrr. Aztn ott van a htjledezs terpis .lzrt van a pszicliitrin, nlert rryaktol fcjlfelc1 nincs nla
hatsa is! Az embernek persze mindig a sajt baja a leg- rendben valami. Nern akarok horrorisztikus vagy gyomor-
stilyosabb, de konroly gygyt hatsa van annak, lra dob- forgat tcjrtrreteket rneslrri, lrisz a krjrlrz tlagos' nem
benten szernbesiil|ink azzal, hogy egy-egy betegtrsunk- ppen kirv esemnyei is trjkleteserr jellerrrzk a pszi.
hoz kpest a mi bajurrk mennyire senrnrisgnek t(nik. clritriai osztlyok letre.
A kislnyrl, aki els krl'rzi szobatrsatn volt' kidc. Egyik vasrtrap dlbcrl a klinika illetkesei rrgy gondol.
riilt, hogy srilyos c1cprcsszis s attorexis. I{adsLrl csa- tk, hogy a hrsleves s a kakas csiga icle.lis lcjncs lesz a
polos anorexis volt, azaz (tgy .rkart.r lejjebb s lejje.bb htvgrr ott rckeclt betege.knek. Dorrtsiik - ltogy tigy
nyomni a srlyt, hogy mly vgsokat ejtett a testn, nrert moncljam - ncn.r vvta ki az egyik frfi beteg tetszst, aki
rgy hitte, a sebeken kcresztiil kifoly vr ,,srlllyval'' is ke- egsz cgyszeren a sajt fc.jeirc r-rtotte a lcvt.st. Potyogott
vesebbet mutat nrajd alatta a n'rrleg. a hajbril a ccrnanletlt, a srgarpa rneg a zc]ler. Miie az
Amikor mindezt megtudtan, szgyellni kezdtertt nlaganr polk rendbe tettk, megrkezctt a kak.ros csiga. Szar! -
az n ',operettbetegse1gen'' miatt. De nem a lny volt az aciott hangot a vIemnyrrek,rrrajcI levize.lte a sliternnyt.
egyetlen stilyos eset a kcirnyezetemben. Olyan is fektidt az Szp kritika a kcjzelltsrcil. Srlyos betegsge tttiatt nreg-
osztIyorr, aki a fcjldszntrl ugrott ki, ngyilkossgi kstrlet rtettt'ik a pciettst, clc be kcll vallarronr, kicsit azrt iri-
gyannt _ jo sros lett szegrry a januri iatyakbarr _, s gyelttik is' trgyanis kifejezhe.tte a vclentnyt. Vajorr rni-
olyan is' aki a vclncra kotcjtte fc.l magt, majd kirttgva rt kell althoz flcdrrlsnak lcr'rrrtink, l,ogy szintn el.
rnaga aII a vccsszbe lltott kis smlit, lehrzta a klo. mondhassrrk, anrit gonclolunk?
tyt' s bokig llt a vzben. Igazn nenr akarok senkit rre- Emltstkell tennenl arrcil is' lrogy nlc1iaszereplknt
vetsgesstenni, dc ahogy az letnek vannak tragiktts mo. azrt valanlvel problernatiktrs.rbb bcfckr-idni c.gy krhzi
tlrentumai' frgy a hall kozelsgnek is vannak komikus epi. kezelsre', nlint lra a ktrtya setlr isrneri az entbcrt. vetltt.-
zodjai. msfI vetrte kell bejelentkcznem a klirrikra, s ltalban
Egy msik alkalommal a folyosrrkon feki-idt egy egy-kt htig tart, nlg renclbe lroznak. Ilyerrkor az els kt
Ausclrwitzot trill L'rcsi, akinek errrlkezetkiessevolt, s rr.rp rerrdre .rrrJ nregy ri, hogy lgcrr, irr utrgvok az ALbcrT

82 [i.]
Cyt)rgyi, trryIeg n uagyok az, s igen, trryleg r.t is beteg va- szaktsa utn hozzm koltcjzott, egy hterr tcjbbszcjr is ki-
gyok. Az|rr jna tippmix: vajon az letberr nzek-e ki |ielt nrelllem az gybolreggel hatkor, feloltrjzcjtt, s elment
rosszabbul, Vagy a tvberr?Majd a betegtrsak sopnkodt.ti .r volt fclcscgclrez, hogy egylitt reggelizz.cn a fiaiv.rl. rnajd
kezdenek, hogy milyen szornyen festek, s hogy egy ragyo- tjvoclba-iskolba vigye ket. Mskor' ha Gbor nragval
g nnek kpzeltek, nem ilyen rry zott roncsnak. lrozta a fiait, s a gyerekek ott is alLrdtak nlunk, cgyszeri-
Vgril j rr a iegrasztbb kozjtk, anikor boldog-bol- en elnrentenr otthonrol. Kiilfcjldcjn l apmk tirescn lI
dogtalan elkezcl szvessgetkrni. Pe1ldul: Van nekern, ]aksbarr tcjlttjttenl az jszakt, a lJuna nlsik partjn.
kretn, egy unokaluigottt, az olyan jl rajzol, krettt' nettt nr 1995 rryarrol VJn egy rlrg cifrbb tortnetenr,
Iehetne valantelyik lapltoz cllrclyezni? Vagy: Mirita itt ber anlelybl egyrtelmerrkidcriil: nem aZ volt lctcln lt'g-
uagyok, tetszik tut|tl'i, teletrt:nl cgy kls fik.etet rt rtdetfIe nagyobb hibja' hogy |tozztnentern Gborlroz, Iranerrt
szoucggel, ftilcl tlat s zavcgekkti. Osszc t Lttl r a rc z r Li c/rsL'I/l
t I hogy vele nraradtanr.
.ft.I.Avivbatt
a Ceszti Pterrel? Aprn kint dolgozott a k vetsgen' gortclol.
Azrt tolakod be.tcgb l var.r a ke.vesebb. A tc;bbsg tuk, e'lvissztik Gbor fiait egy izr.reli nyaralsra (akkorra rrrr
ncm szvjir a vrenr, st hls, mert megnytrgtatja a jelcrr. c.ttge.dett irrtyonlbalr a Iltatrrjuk, s talikozlrattanr a sr.icok-
ltem. gy gondolja, lrogy lla n, a lllt1ciiaszereplr is lehe- kal). St Gbor dcsapja is anttak felesgc is veltink tartott,
tek depresszirjs, akkor neki igazIr lritrcs fe1lni- vagy sz- gy aztn egsz kis turistacsoportt tcrcbIyesccltlink.
gyeilnivalja a betcgsge miatt. Akkor rnr tr]rl voltattr az elsc aLlortttszokon, s kt ve
toIllbolt a betcgsgcnl. Izraelbc. 3B kil saIt rkez,tt.nl, su.
a
lyos anorexisan. Az etkcztisCl.n egy lrlrytatsb l, cgy
gy rzertl, Gborral val lrzassgoIrrLran elssorban n ttrart1k gy gyszerbl s nlrriy kors stjrbcI llt. ossze-
kcitcjttenr komprontisszumokat. Persze lehet, hogy helye- szkLilt sze.ttllrrcl tlt3z,tent Gbor letvidnl' vihncolo
sebb volna ezeket lruzugst.goknak neveztri. Mirrclegy, a l. gyermekeit. Minden cgyes kacajuk trd fs vo]t a szvenr-
rryeg' lrogy hanrarosatt rneglett a vrhat kcjvetkezm. be. Folyton az jrt beteg elme1mbcn, hogy itt lvezaz lc.
rryr.ik. Sokan mr a lrzassgk tsiinkkor nlegmoncltk, tt.t cz a kt bolclog gycrek, nrikijzben ri a sajt rnagzatai-
hogy vszterlres frigy a mink, cle ki hisz azokban a szetrt nlat nreg ltenr! segyszer csak bcvillant egy knyszerl<p.
pillanatokbarr a k rogkr'rak? zet, amely aztn nenr hagyott nyugodni gy reztenl, bc
Pc.c1ig oly sok lehetetlen s abnornllis ciolog vattzta ki fogon'r lcikni czt a kct gyereket a tengc'rbe. Igen, be kcll
mr az elejr'r a kapcsolatunkat, lrogy abbtil tisztn kcl]ctt lcjkrrcjn-r kct a vzbe, ilogy nrcgfulladjanak.
-fernlszetesen
volna ltnonr a tragiktrs vget. Az els hnapokban pld- sohasem tettetrr volna ilyet, c1e pp ettl
ul nen ]thattan Gbor gyerekeit. des;rnyjuk nem engecl- knyszerke3pzct a kIryszerkpzct. Hogy rettegni kezdesz
te, hogy tallkozzam veltik. gy aztn Gbor, aki, ugye, a attl, anri Sosem t rtrrhet rrreg.

84 B5
nazonban betegesen fIten tle' hogy egy vratlan - Szaktotturrk - ny szcircigtem.
pillanatban tnyleg belcjkom a srcokat a vzbe. Annyira Csilla nagyot shajtott. Nem hitt nekem. Sajnos igaza
szorongtam, hogy mg aznap ler'iltem apmmal beszlni. volt. Amint a hzassgk tsrinkkor krogknak is igazuk
Arra krtem, hogy a kapcsolatait felhasznlva tetesse t a lett. tsr |zraeI utn ismt kibktilttink Gborral. amint
reptiljegyemet egy korbbi jratra. gy is tortnt. Szeren- teltek a hnapok, egyre tcibb veszekeds jellemezte a
csre' Msnap reggelre ugyanis nrr ksz idegror-rcs vol- l<apcsolatunkat. Lassan megindult az elhidegiils. Ktilon-
tam. Hiba volt kint 35 fok, veszetttil rzoIt a liideg. kcjltcjzttink, aztn rijra ssze; nragunk se tudtuk' hogy
_ Gyere velenr haza! - kapaszkodtanr anymba. Elhl- lenne a j. Sehogy se volt j' Sott, sunyi, aljas tigyek kci-
ve nzett rm' vetkeztek, mindenki megcsalt mindenkit, majdnem min-
- -Es akkor ki f'oz apdral denkivel. Hazudturrk nragunknak, hazudtunk egyms-
Az, hogy Gbor is hazaksrlretne, fel se merti|t. EIz nak. Hol jobban, hol rosszabbul viselttik a felszarvazst.
este ugyanis minclketten kijelentettiik, hogy egyiktink se npldul Gbor egy nyri forgats alatt tcjrtIrt rcipke
brja gy tovbb, s jobb, ha vgleg bucsr'it mondunk egy- liezonja niatt jabb ksrletettette'nr az let eldobsra.
msnak. Ettl persze nlg elksrhetettvolna, legfeljebb Felvgtam az ereirnet egy brvg ollval.
utna visszareptil a gyerekeilrez. De aznap reggel kirr'r- Nem jcitt ossze.
dulni ment apjkkal a Genezreti-thoz.
a
Apnr betiltetett a kocsiba, s... trrdjk, ki kscrt mg ki
a repiiltrre? gysem ogjk elhinni! Gbor kt fia! Ami- Lelret, hogy Gbornak ezt a flrelpsta koriilmnyek
kor lelrajoltarn lrozzjuk' hogy clb csrzzarn tliik, a na. rniatt trrtertr nelrezebberr a tcjbbin|. Egy sznsznvel l-
gyobbik renreg lrangon krdezte: dozott a testi szerelem oltrn, aki tcirtnetesen j ba-
- Ugy" a baba rniatt? rtnIn volt. rrnlutattam bc ket egyrnsnak; korbban,
MegcskoltalT}, a kicsit is, s apmra tmaszkodva fel- br trrirrdkettcn a magyar sznsztrsadalom prominensei
lpkedtenr a reptilgplrez tolt lpcsn. odabent leriltet- voltak, mg nenr talikoztak.
tek, bekot ttck, s egy orvos leszedlt. Apnr krt cgy taka- Bizonyra aZ Sem esett trl jl' hogy pp akkor kerrilt
rrjt, nem brta rizni a vacogsornat. Meg lclt, s elbrcstr. sor a fut kalanc1ra, anrikor krhzban voltam. Gbor a
zotI. sznsznnek panaszkodott az llapotonrrl, s a panasz-
I]al kezenrmel egsz titorr a nyakanban lg Dvid. raclat alakr.rlt k lcscjncjs,,inegrtss''.
csillagba kapaszkodtam. Arrrikor kideriilt, ksz drma cs teatralits a budai kis.
Pesten egy k|ilcin kisbtrsz jcitt rtenr a repiilh z. or]a- laksrrnk: a menyasszonyi csokronr a kukban landolt, a
kint kollganm s bartncm' ordogh Csilla vrt rm, s selyemsantung, elefntcsont sznrulrnrat miszlikre
szguldott velem a krhzba. szabdaltam, s felgyrjtottanr a hajpadln.

B6 B7
- Hidd el, Gycirgyi, semmi setrr tcjrtnt koz ttiirrk| - lr. t)os koroDrban tartottal<, arnikor giigy gve riiltenr egy
vott fel ksbb a sznszn. lllzeska]csszvnek' Mgis bclet-nctltenl. Azt trittenl' lesz
- Ks.'. Gbor bevallotta - nlondtanr lralkan. ernl s szaktnai hitelerrr keresztr.ilvirrr.ri a sajt clkpzei.
_ J, de akkor is vgig tged szt'retett! seinet. Ne.m volt. |Iozzvet legescn ]rat hetet tcjltcjttern a
csatorrrnl.
Fl v mrlva a sznszn fszere'pet jtszott a Gbor l. Szp kis cresz: tonkrenlent a lrzassgom, gyet.t.ke.Irr
tal rendezett eladsban, cle ntr nenr voIt lrtitl flnenr: rtem szrilete(t, llsonl nelll volt. Egy lycIr hclyzet a dep.
vt.szettt.il szgycllte rlragt a tcjrtntek nriatt. r.csszitj irnt nenr fogc1koIry cmbert is a pad[r.r kiildi, igaz?
S hogy nri a sztori - igencsak tantrlsgos - vgc? Gbor Ekkor tiirtnt ]neg a nagy vlts: 1998 nrrcitrsnaI< ktj-
nra nlr seho] sil-tcs, mi azonban isnt j ban vagyunk a zepn bekopogott lelkcIrr ajtajn a tavaszi cle'prcsszi . Ma
sznszItcjve]. sI.tr.'tt.t JZ egyetlelt,,vissz.tttyert'' lla- mr rgy jelzi a lrangulatllapotonr a tavasz kcjze]ecltt,
rtnnl. trtint .lz, zLileti p.1l]aszoSIlak .'r fjc1alrllai a lride-gfrontot.
.
V.-rlalrogy elvegetItanr 1999 szig, anlikor is tttc.gis.
Az tltolso gyertnekiink nlr magtol elrtrerlt, 1996.ban. Itlertt.tt-t ha rttracli l< eis rcttrtlycinr szeri nt u tcl ls fr j crrrc t,
gy beszlik' egy baba rzi, lrogy lrova tlt.ltt szall.ti1 ttlcg- Andrst.
sz[iletnie. Nc.gyet1szerre 7997 kc<s rryarIr kcjltrjztcnr e'l .r Artclrs borkereskeci. IstcrlneI< lrla' az gvilgoI] SeI]l-
fLjentl. IJecenlberben elvlttrirk. l}rcsrajrldkLrl Ker- nli kzc a szrr]rzi s a rltc1iavilg cirktlszhoz. Keclvos,
tsz Itnre Kaddrs a //lds nent szii|etctt gyerntekrt cntrc.. barna haj , zszern,j lrttntorti, kicgyensr-rlyozott fir'
gcrlyt k.rpt.tltt toIc... al<it szcrintenr beike.djjal kelle'lre. l<itiirrtetr'ri, lnivcl eIlgclrl
vltozatlanttl tle.m kollrrytolerlni, tekintvc hogy a bc.
a
tegsgern tovbbra is trtakacsttl tartjir lrlag.t.
bbarr az vben inclultak Magyarorszgon .r kcreskcdclrrli sitt rjbl folnlcrLil a krcltis: ha sze'retek Arrtlrssal
tvcsatornk, igyekeztem nragnletem ronljai kijzLil .r letlni, ha trhetretrt]szercsscggc| mtrnkItl is van, ha si.
nlunkba menektilni. Tobbednragamnlal a vadonattrj tv2 kr-rtilt rtallIrunk a vilg legnyugodtabb vrosl<jra s
nern annyira rij arcai lettiink. Egy n'rozir-nagazint szerkesz- otthonra, s lra n-rinclketten kcjzcjseIt szeretnnk a nagy 1-
tettem s vezettem, nellette felke1rtek a reggeli nlagazin nlot, egy kisbabt, akkor, rngis, Inirt nenl j neke.rrr?
vezetsrc. Err nrcg elfogadtanl a felkrst. Brav! 1autl Mirt cireztenr lllagaln hasznavehetetlennck az czrecl.
bizorrytk az cjnismcret trjkletcs hirryr.a! Egy cicaba. forcirrlrr? srrrirt voltam tnyleg hasznavclretetlerr?
bt, egy igazi e<des lrziasszonyt kerestck a Jo reggelt, Mtt-
gyarorszag!-hoz. Na most n se cica, se b.rba, se hzi, se
aSSZony nem Vagyok, desnek meg utoljra lrrom hna.

BB B9
7
$
I
Emltettem mr: nem csak mint n keriiitem padlra.
I]r az ujsgrclszakma megrendeli tovbbra is elismertk
kpessgeimet, valjbar'r egykori tehetsgenrnek s szvos-
sgonrnak nrr csak nyonrai voltak felfedezhetk bennem.
Megbzhatsgon'r is a rn lt lett, betegsgem rniatt
Haszn aoeh etetleniil
nem egy felkrst knyszertiltenr lemondani, gyakran aZ
r.rtols eltti pillanatban. Mindezt n nragarn is cserben-
hagysnak tItern rneg, de nen tttdtanl mst tenni. Hir-
telen rnr tcir pnikrohamainr miatt ntg a rr'rtinfelacla-
taimnak se voltam kpes cleget tenni. Mr rg rretrr arr l
Nenr lltom' lrogy ha nreglttan egy babakocsit, s benne volt szrj, hogy alighanenl sosem teljeseclhet ki a bennen-r
cgy des, crrppog gyermcket, azonnal srhatrrkonl trnadt. rnegbrv telretsg, Irancnr lrogy ltlaholnap nenr lesz nrit
Mgis' valal-rol nllyer'r ott kesergett bensnrben aZ aSSZony, e nnem.

aki anya lelretett volna, clc akinek lassan le keilett sznlol. Ktsgbeesettenkapaszkocitanr az an-rugy rtelmct]cn-
nia azzal, hogy valalra is sziil}rcssen. S nri ntsnak rczn rrek tartott c<letbc, rngnenr belcfradtan a kiltstalannak
inagt cgy n, mint hasznavehetetlennek, lra nenrcsak a tn ktizclelelrrbe' s isrrrt rrre.gprtibltatrr clclobni nra-
szakrnjnak ncrn kell, dc a nk legftbb ',k telezettsg- garntl. Imnrr lrarnlac]szor.
nek'' (arnely egybetr leghbb vgya) senr tud e'leget tenni? Mgis' nri lclret az' atrri ktjnnycbb teszi az elvise]he-
Msodik vlsom utn kt rnrr'iletes v kcjvctkezett. tetlen ltezsta depresszis sznlra? Pcrsze, a gy gysze-
Kptelen voltanr fcjlocsrc]ni az rjabb csalds kbulat- rck' I]c ht mg |lozzjtlk jutsz! Elrrrcsz, fe|r.ltod, kival-
b l, clc- annyira azrt eszenrnc<l voltanr' lrogy tartsanr nra. tod, trem elc<g cr(s, Lijat r..rtsz fcl' kivjltod, rnellkhatsa
gan) a vlsorrlkor tett fogaclalrtlatnlroz: frfit j itlt'ig lt- Van.'. Ne'm, eZ ltalban tr.il l-rosszr s botlyoclallnas pro-
ni setrr akarok. Ugyar-r, hol voltanl mr e<n, aki 22 vcsen, cetItir.t Cgy sZcnVet|c sz.imr.r. Mg cIjtrt .lz oI.vosig, .t
ppeIt csak trl az els vlsn, szere<nyte.lcntil elmorrdlrat. gyogyszcrtrig' olc1alria ke]l valahogy a fesztiltsget. Erre
tanl nragatrrrol: alig van olyatr jo pasi a vrosban, akivcl pedig kijztr-rdottan az alkohol a legalkalrnasabb.
ne lctt volna, hogy Ligy mondjant, kcjlcscjncjs konszenzu- Az egetett sz'eszb] ttrlajdor.rke3pperr nlr nlrrry cleci
son alapr.rIo, lvezetes kapcsolatorn? Lcgt bbjtik ma a nr- is t.trcgriszcgti a lclket s elbcicitja az elnrt. I(r, hogy
v szvilg, a rndi.r, a politik.r vczralakja, s tnr rg ncrn SoSelTl brtam. A pezsgbI azonbatl t bbnyire kiskarrI.
etnickeznek rItl, vagy nent tttl knyelmes rnl enrlkezni- lal l<eve'rtem ki a sznsavat, lrogy nrinl tcjbbct tucljak
Lik. Ms krcls' lrogy r'r se'nt kerescnr ket. Ma nlr rgyis inni belle. sa bort is gyakran hvtanl segtsgiil, hogy
csak a nlunkert telllttim, de itt rncg azrt netrl tartunk. feledjern a ride.g valrisgot.

90 91
7

Az alkohol pcrct'kerr beltil felszvdik' s ]'ratsra tjrjjk a k.rrjLlk.rt, s tragyoll szirltn kcjzlik: Gyorgyi, nta-
(' ) llo\/ln
(tE y((l/ n-]o\/]ll
tl(tt)y Ulr t1lllptcJr'r'q
lL t lL rr)Lall J n ,le 111p1'lr',l' rl rIl l(lll.
rrr
rrregnyugvs rasztja cl a clcpresszi s entbcrt. Mg ntj. :i(l ltUt lrL lrlL6l tlLll(lt(ll

sok a vrtiket felpezsdtend kortyolrr.rk a borospolrjr- Ertiret: ki akarrta kockztatrri egy korrcertet, egy dj-
jtad glt a msorvezet labiiis lelk- _ cs lerorrrlott fizi.
bol, addig a nlaganlfajtrrak pperr hogy nyr.rgalmat hoz
az ivs. Norrlralizlodk .r szvdobogs, .r pulzLts lassrrl, I<ai - llapota nliatt?

s feiszvc1ik a gonbric a torokb]. A kar'radai kcjlt-nc. L,t-Irorgaszto tt fej t'l kezcltcnl j rrri, s szapot n, frrlclokolva
j

kcs, Lconard Coltetl egy rdiilrterjrbarr azt nreselte nc. llegcztem. Idrrknt, ha jobbarr l,oltanl, l1]L.gellE]Cd[el]l lllJ-
ga tl"t Ilak n hIry gyorlgcskc pr b lkozst rtl tl nkaii gybe.tl' Az
kenr, hogy a fellptisek clott rrriirdig rtle'g kell itrnia egy
korryakot, ktilcjrrberr nem tudlra szenlbctrzrri a kozijn. volt a rosszabb, lra rnegbztak valartiivel. Br lra enl]e1kez,etctrr
scggel. Elisttrerem' egy pohr ital val ban segthet. Az nern csal, a BNV Sajtf(nokcknt tler-n lelretett rttr pattasz.
azonban nir veszlycs, ha valaki ftiggvc vlik' s CsLl- Igaz, sz volt' szcival lz. ev t.g,yik viljgos.rbb itl(szaka.
pn valatnely tud.rtnrdostcj szerrel, nyugtatval' pi. Vilgosabtlrral< kcllt.tt lenrlie, lra egy szci rrt1lktil bt.lertlctt-
val, drogga1 kpcs elltni a InuIlkjt. tenl, hogy a bartrrrtn invitlsLa fclltog.rss.r}< l V.rbltl
Niarn e.gy id tttn a tcljes kontrollvt-sztst jelt.lttt.ttc Illt.gt.clldezctt borfcsz-tivlra. Egsz pontosan, volt azt1lt nei.
az ,, sszeszcdenr tlragarrr,' ilapot. Ugyanis a kilctrcvenes Iljtry sz.lv.tnl lttlz-z-j, szoks szt-titlt az rttols pillerr.rtbatl.
ve-k nlsoclik elbcrrrkaptaIlr a koktlozsra (enrlkcz- - L:}ocs, Mari, de lrtrllafraclt vagyok. Most j ttcnl ltazir
tetotjI: gyogyszer. es alkohol egyiitt!), cs nlr nent volt cltig a I]NV-rl _ hvtaItr fel tllc.ntcgt.I6zve.
egy llossz.tilpcs ;rItltt'rz,, Itogy flittcres, csiIlogil ruIt.b.tlt, - t,,s{

Vanrposan lrtrac]obva a sclyernslanr a kcizonsg el lejt- - I]s inkLlb llclll lllelll]k, lra Ilclrr gotld.
sck egy biil vagy egy c.stly hziasszonyaknt. El-rhez ak- - Mi van?
kor nrr legalbb kt tiveg bor s a gycigyszc-rcittr kotlrbi' - omlik lrilattt a vz, scttrttlirc scItt vgyotll jobban,
ncija ]<ellett, csak rgy tucltam trl lenni a prrikon, s vol- tlrint egy jo puha gyr.r.
tanl kpcs killni a kozcirlsg' .r k.lttlera, a rnikrofotl c'l' - Gy rgyi, t.z szctntsg!McgllapoclttrIlk abbarl, hogy
A lcgolcsoLrb.trt .rkkor tiszt.rnt ll'tcg.1 ,,doppirtgolist", h.r rnegyiink!
szeret-tisztel( bartainl, koIIgin, flrcjkcinr nrg Lelkiisrnerct-ftrrc1al.isom lett. Az grc t.tllcltctll a tekiI-t.
idbcn szrevcttk,lrogy gjz, van' s Ilenl engedtek a nyil. tctenl' s nlcgac1an kijzoltcm, Irogy ott leszek .r nlcglrt.-
vnossg clt. Megesctt' hogy egt1sz c.gyszeren visszarrr- szlt ici pontban cis hclyctt.
gattak a ktrlisszk mogc, vagy leI.ncigjlt.rk.r szrlp.rdrol. Kcsbb gyakran gortdoltan arr.a, l-togy ha Mari a te'lcfot-t-
Ha viszont trenl vettk szrc a bajt... ban azt nronr.lja: ,,Rendbcn, Gy rgyi, cl lj le aluclni, nenl
Az' ilye.srnirrek [Lrttzknthre megy a vrosbarr. Rcjvi- olyarr fontos az egsz... ''' akkor Sosenl isnlc-tcttt llleg a lllos-
descn azt kellett tapasztalnom, hogy a nregI.t.ttdelok szt- teIli irjcnlet' ts kotlnyen lclret, liogy nla tnr ncnr is clek.

9.1
9Z
Andrs borkeresked. Mivel a Tokajira specializldott, lt'sgr-ilkell mennern Andrshoz. Mltn pihentiink, s egy
htul, a desszertboroknl vrta az rdekldket a fesztiv- i)bcil partjn iics r gve nzttik a tengerben ftirdzket. Ma-
lon. osszeakadt a tekintettink. Megknlt egy pohr borral. ;iam is kedvet kaptam hozz, hogy megmertkezzem' de And-
- Kcisz, nem - hrtottarn ei. - Nem szeretem az des rst nem hvtanr, mert tudtam, hogy br tud tiszi-ti, amint eI.
borokat. tnika talaj a lba all, megszrrik a biztonsjgrzete.
- Higgye eI, zleni fog - biztatott. Mivel jl rszom' ezrt egszen a bjkig ternpztanr. Hir.
Shajtottanr. tvettem a polrarat, s kortyoltam a bor- telen lraragoszcjld lett a vz, s a htrllmok taraja pengeknt
bI. Nerrr zlett. Annl inkbb a fiatalenrber nrosolya. Ma. szntotta vgig a ttikcjrsirna felszrrt. A fLirdzk vadLrl igye-
radtam mellette, megitttrnk kt |iveggel a Tokajijbl. Elre- kezni kezdtek kifel. En is azok kcjzott voltam, akik meg-
ptilt vagy hrom ra, s mi beszlgettiink, beszlgetttink, reztka bajt, s a sekIyebb rsz fel indtrltanr. Ksbb me-
beszIgettrink. Vgiil szabadkozva felkelt, hogy bocsssak sltk,hogy a partrl akkor rrrr ltrri leiretett: valahol betlt,
meg, de bontania keli a strat. Blirrtottarn' a kczett-tet nyLij- a nresszesgbe-n a tenger nyolc-tz nrteres nragassgba
tottam. Azt nrondta, vrjak, elksra taxiIlonlsig. Mikor emelkcdik, s a lratalnras vztorl.reg elinclr.rl a p.rrt ir.iny.iba.
odarttirrk, clcvett egy rrcvjegyet' s .-t htuljra felrta a mo- Kt perc mrlva elrtek hozzrrk az rjong lrullmok,
b iltelefo nja sznt. [{azarve. azonnal fc.ltrcsztarn. s kcjrbcsodort bctlnl'inket a lrirtelerr kialakult, szdt cjr-
- Halki, itt Albert Cycirgyi! vny. Ebbert a pillartatbarr lne.glttaln egy testes nnlet tu-
_ Itt pcclig Gy ryArlc]rs. Szervusz. ristt, amint ktsgbeesettcrr csapkodva problt a vz szt.
- Szia. Csak azrt hvtalak, mert netn voltanr benne trn nraradni. Kcjzben lrorogve levegc Lrtn kapkoclott, s
biztos, hogy nem egy kamrr szmot rtl a nvjegyedrc. lrtols erejvel nyiisztette: HiLfe!
Jellenrz hozzlls, rrgye? Baromira trltengtenr az cjn. Valahogy oclacvickcltcITl a Szcfcncse1tlcnlrcz, nr c.kkor
bizalomtol... lratalmas lrrrllrn etrrelkeclett ki eltttink a vzb|, s nint
Anclrssal nagyon szp honapjaink voltak, cie eszcnrbc egy risi, falnk llat' benye]t bcrrnLinket a szjval. Mi-
se jrrtott, hogy esetlcg hivataloss is tehetnnk a viszonyun- kor r'iira a felsznre keriiltenr, nenr lttanl a nnletet. Mr-
kat. Elsz r is tz vvel fiatalabb nlarn, s a kapcsolatunk gcnrbcn r.iv ltvc a vzbc csaptanl. Egyszer csak felbukott
elejrr tulajdonkppen folyton azorr jrt aZ L)S7.elll, hogy nri rnellettem, s krkogva nregnrarkolta a vllamat. I]elm
lesz, lra j n cgy ifjabb s szebb n, s hogy szabatl-e tna- rryilallt a fjdalon, cle igyekeztenl tartatri maganl. Ahol
ganrhoz kotni egy frfit, akinek valsznlcgsosem szLilhe. felsrtette kcjrnlvel a brcjnrct, sztinte'lentil nrardosott a
tek rnajd gyereket. Aztn meg oly sokszor negcgettt.nl tlla- ss vz. Nycigve a part fel fordtottam, s akkor megfa.
garn, hogy nlr ncm sok kedvcm volt kcjzel tilni a I z|toz. gyott erein-rbetl a vr. Anclrst lttarrr a bokig r vzberr
De roviddel a rrregistllerkcclstink els vforclulrijt k - befel evickIni. Mir'rdcrrki rnerrckr'ilt a partra, pedig jtt'
veten tortnt valami, ami r'rtn nenr volt ketst1ges' Irogy fe- rerrdliletlen[il, szcrnct clorcszr.gezve.

()4 95
v

- Ne gyere! -- Livoltcjttem. - Maraclj ottl - Merrtk, tessk!


De csak jott, egyre nrc1lyeLlbre, nlajd ar-rrikor a nlellka. - Tiszteletern, Gyrffy Andrs vagvok.
s.io rir.t .r vz
.'.,,t).'"o......t.o.'' er,vetleII tnoztl ttlltt.rl elrrigt.r tlt.rr'.jl. F,l is _ dvoz]onl, tltam, ma nrg rrem vittlik a Gycirgyiktl
kapt.r rrJgt n .rz iradat, s taszajtott egyet rajta. Elrneriilt, Ez a prbeszd, arni mslrol, mskor akr kabartrf-
c.le nlincijrt fel is br.rkkant. Eszcveszcttctl igyt'kt.ztt'tn fel, Iiak is beillerre, 2004 tavaszn tcjbb zberl lezajlott frjenr
csak ht kcjzben az a1lt nrnet lrc1rogve nyonott a rrrly. cs az orszgos Mentszolglat ktjzott. Bizony, Andrs
ltt'
.''' l'V
't)) rrrolr.iIt n]t\'.l [eIsznerr ttt;lt.ldtli. Szerettcstiit'volt. rlle]lett settt hagytak bken a dnronok, pedig ltarnroniku-
A vztorlre.g a htra kapta, s szo szerint kir ptette a se- sabb nenr is lche.tett volna a hzassgtrnk.
klyesbe. Zilrlva fekiicit a kavicsokorr, talrt rtt.lga sc hit- Fogalnlant sIlcs, hogy valjban nlikor kezdcllretett a
te, hogy Ive kijttthat ebbi a pokolbI. legutribbi, leghosszabb ideig tarto clepresszi s epizd,
Atrli etrgenr illet' vtsze.sen fogyotr .rz ernr. RaclsLrl egy aItrclynek Lrtorezgseit na is rzenr. ].alrr 2003 tavaszrr.
visszevcrd hLrllrlr cll<apta AIrclr.st, s az gy kielektrlt Atlli biztos: 20()2 szct(l oly.1..' korsz.'rk kczcicltt az, le-
tolcscr.be Ir for.g.rtrti kcztltt' .l tcstt' tserrigt.lnt lllJ].lll) .tz. ilr.- tetrlben a szaknrmat illct cn' arnlycrrl(lnlirrc1ig is l-
vny k zepre' elkaptarrr a karjt. Belctrl k.rplszkot|ott, V.-]- tnocltanl. Arrr anrirl r.rtlag kidcrti]t, hogy rneglc'hetscrl
clr.rl tcrttpozrti kczclctt. Hiba. Egyiitt nleriiltrink a nllvbc, tvol llt az c.lkcpzelseimt l.
tttitttlta lefel lrrztak volna ltllatatlarr kezek.
.i.orkoIr
raga. Akkortjt irrcltrlt a Magyar .I.c.lcvziii clltrtni talk-
clott benniitlket a halltol valo szorolrgs, s a sos vz cr s slrow-ja' az t.)Lestlett. Netttllattn Gbor fszcrkeszt lrronl
sttgrban zultogott a totkunkon ke.resz,tr.il a gyotltrunkba. kollgnr, Fiala Jnos, obersovszky Ptter s Szonrbatlry
,,ltt a vege.l'' - fogalnlaz dott lllcg bcnnenl. AztIl cgy- Pl mellett engem krt fel a lrrsornloclerlsra. Mr j
szer csak vad rnorajlssal kil'rajtott be nn[inket a vz az r- icleje rrem tvztcmrendszercsen, telrt clcve volt be'n-
vrirry krizepcrtil. I rile ltiik. Zokogvr [rotl.rtloztttrtI< a p.trtr.t, ncln egy jo adag szorongs, radstrl nenr nagyoIr volt
s egyrrrst cjlclvc ztthantttnk a f vcnyre. tapasztalatoI]l a mfajban. Korbban kultLrrlis mso-
Aki nenl volt ott MItn abban a szornyii viharban, an. rokban, dleI tti rnagazinok szcrkesztc1scbcn-vezet-
ltak a sznlr., L,izt.ltlyra cr(jtlcr'r trvclcsnck hat, hogy a sberr VL.ttcIn rszt, s ma tnr tttdonl' hogy a vitatkozrj'
f rfihoz, aki begzol rtiink a lrborg te.tlgcrbc, fclt.sgiil konfrontatv nrfajtrcrn igazn az n kenyerem. De
kell nlenni. Mgis t-zt t-tlol-tclonr. ahhoz' hogy erre rj jjek, ki kellett problnonr az Les.
Anclrs ks bb eljrult.r, hogy .tzt1t.t indLrlt cl lrozznt butt.
a hLrllrrrok kcjz,, rrle.rt ha lt clnrcgyt.k, akl<or ncki sittcs Nem voltarn botrnyosall roSSZ. Epp csak ers k zepcs'
nlirt nlaradlria. Mg ez se lett volna trage1dia' br rneggyz dsem, hogy
Az csktiv nkon Mari bartnnl volt a tanutll. VcgLil is valanlit Vagy a lc.gjobban, vagy sehogy senl szabad csinl-
ircki kcjszcjnlrettenr Anclr.st. ni (j kis deprcsszts Ilozz1ls ez is, hisz nlirt kellene

97
r
mindig, nrindenben a legjobbnak lenni - s frtrsztrIdni licnt' vagy liogy egy rrr keresztLil kellett elttintetnem a
attl, ha nenr sikertil?). SZeme-In alol a kialvatlansg nrly rkait. Az igaz baj az
Azt hiszen-r, a teljestmnyknyszernl'a nlegfelelni volt, hogy nem tudtam mit kezdeni a helyzettel. Oda kel-
vgysnl fontosabb, hogy az. ember iegalbb prblja le.tt volna llnom a fszerkeszI eI, meg kellett volr-ra ko-
meg jl rezni rrragt abban, ar-nit csinl. Es rr ezt nr a szcjnncin a lehetsget, megmotldani, hogy bocs, tved.
msorindulsakor se mondhattam el magamrl, A nrsor tem, s kalap-kabt' Ehhez kpest nli tcjrtnt? Kezddcjtt a
startja eltt, a prbafelvtelek idejn cs nya vrusos Szet-n- szoksos szorongs, a jkislnykods, s ahelye.tt, hogy
fertzst kaptarn, emiatt egy hrrapig nem llh.rttam ka- |ellltanr s vget vetettenr volna az cjrcjkcjs stresszeles
mera el. Szerintenr idegi alapon jcitt ki rajtam a fertzs, oknak, elkezdtcm szorongsoldrjkat doblni a sznrba,
mintha azt akarta volna jelezni a szervezetem, hogy nem rrrajcl szp lassan, csenclben iszogatni rjirk.
szabadna belevgnom ebbe az egszbe. Istenem, mr ltorn is nragaIlr eltt a keclves olvasot, .rInint
Ksbb, anlikor csatlakoztarrr a tcibbiekhez, Itenlcsak rz,za a fejt, s ktjzberr ezt krcli flh.rrrgosarr De tt rti!
hogy nem reztenr jl rnaganr a msorksztsekcjzben, Krclezt1 lllcg aZ alkolrolisttol' rnirt iszk' nlilt lte.rn
de hallosan fltern az adsok eltt. Rettegtcrrr attiil, hagyja abba! Ugye, milyen haszontalan? Hisz a szenve-
hogy rrern leszek elg jri. Val barr lranrar kidc.riilt, hogy dIybetegsg is betegseg. Es .l tllt.ttog.ltos' aki gycrrnekek.
nem vagyok csapatember. E,n egyedlil tudok a legjobban re les az iskola el tt? Mirt folytatja visszataszt te.vc-
dolgozni, s azt a fajta egyszenllyes felelssgct Ive- kenyscget? Mert bcteg.
zem is. Ilyen pldul egy filrn vagy egy fesztivl sajto- A trsacialmi nornlk nlegtartsa kcirlrryazoktrak,
s PR-nrurrkIatainak az irnytsa. olyan projektek, akikrrek clnrjben Sose]n] trrtad egszsgtelerr gondolat.
amelyek esetben ritkn s keveset szrjlnak bclc az ctrr- Ittant hit a gyogysze'rekre, s cgy alkalomrnal olyannyi-
ber munkjba, s igazb l csak egy szrnt a vgn:az ra bckoktloztaln' hogy egyszeren kptelelr voltanr nre.g.
eredrnny. Azaz hogy hny cikk, riport, televzi s inter- csinlrri a nlsort.I}jr az 'Lesbut til(j ac1s volt, al<kor, egy
jr, internete.s megjelens npszerstetteaz esenrnyt. t bbnapos iittnep n.riatt, fc|vtelr l ttlcttt volna. Szerencs.
Az is az igazsghoz tartozik, lrogy cgyre. kt.vt1sb von- re. Az illetkcsek, Ilagyoll okosan, Itt.tn etlgccltek katncra
zotI a kpernys megjelens. Sokkal jobban frasztott a el, s az e.se.t trriatt kikeriilte'nt a stbbol. E'gyszcrre rez-
rksztils, mint tz vvel korbban: hogy mindig rerrcl- tenl sze1gyerrt s niegktjnrrycbbrilst.
ben legyen a frizurm' polt lcgyek, tartsarn a srlyornat, Ncnl sokkal ks bb' 2003.barr risi rncgtiszte.ltc'ts lt.
s gy tovbb. Mr hinyzott belIem a lelkes e.xhibicio- Jordn Tanls, a Nenlzeti Sznhz rjonnan kinevczt'tt igaz-
nizmus. gatoja fe]krt a tetrun sajtszoviv i posztjra. Megint a r-
A legrr.rgyobb tragdit ntgsern az jele.ntt.tte, lrogy gi t rtcnct. Egy olyan r.rnrplontossggal mkrjc1tgyrba,
nem reztem jl magam egy beiivoltozs misor vezetje- ttrint a Ncnrzeti SznIlz, egy lllagalnfajta nern tLrd beillesz-

98
99
kedni! Kptelen naponta bejrni a munkahelyre' Nem .rnrrgyis a Nemzeti fel jrok' ugorjak rr'rr be a portra
azrt, mert lrrsta, vagy nlert nem szeret dolgozni. Egysze- 'rz elbocsto szep uzenetrt. Hvst akkor kaptam, ami.
rierr mskpperr ltezik, mint az emberek tobbsge. Erre lior az agyrgcircscimbl felptilve ppen kifel csoszog.
megint hamar r kellett dobbennenr, de ismt csak a hr tarn a krhzb].
tst, a csak lesz valahogyan''.t vlasztottanr ahelyett, Nenr haragszom aZ igazgat r'irra. Finonran fogalnazva:
',nrajd
hogy fellltam volna. Persze lrogy nlenetrendszerer'r jcitt a hagyta rnagt befolysolni, alrelyett lrogy a sajt rzseire
koktlozs' s aztn, szinttr menetrendszeren, a krlrzi lrallgatott volna. NiI-tcs b.lj, azota is tallkoztunk nhny-
kezels. Mindezt nregfejeltem a szoksos tavaszi c1t.presszi. szor. Kicsi ez az orszg a lraraghoz, a srtdshez. Mond.
val s egy Szerencstlen balesettel. A szkesfehrvri p- juk, ha cjsszefuttrnk, keriiljLik egyrns tekiIrtett. Az ilyesrni
lyatrdvaron, mikozben leszlltarn a vonatrol, egy agyrg rcs nrr el se'nr tnik.Ebbcn az orszgban olyatl sokan jrrrak
kcjvetkeztben esz-mc1leten]et Vesztettenr, s arccal a peronon lehajtott fejjel, nert valanrirt szgyellik tnagukat...
vgeztenl. Legalbbis agyrg rcsre gyan.rkoc1 ta k az orvosok, A Nenlzeti Sznhz- sot.st nla a s.ljt bol figyeletll' 'fr-
mert biztosat sosem tlldtak mondani. sulatnak clLukkolok' cle az piilctnck azta a kozelbe se
A lrryeg: kiszrntlratatlan kollgakntvonultam be a tucltanr ntenni.
Nenrzeti vezetsnek kcjztudatba, s alig fl vvcl a szn- Mg abban az vben, az'az 2003 szeptelnberben, kola
hz irrclulsa utn felmondlevelet talltan a portn. szi bulgriai pihcIrcsr.c utaztartr egy k zcli isnrerscinltnel.
Ha voltak is sike'reim az ott eltciltcjtt fl v alatt, ezekre Arrdrs is kiilfoldtjn volt, c'gy borkilltsorr, gy harnar r|l-
nra nrr kevesen emlkcznek, s rrincs is jelerrt(sgiik.Az tanr aZ utazsra. Kint, a tcnger partjrr nlegfogacltarn, hogy
azonban elgondolkodtat, hogy az egyre nyilvnvalbb ha haz.lj v k, vgiegesc-n cldcjtltcjnr: v.rgy iszonr, VJ[]y
problnk lttn se krdezte meg senki: ,'Mi a gond? Se. gy gyszcrt szcdck. .Iisztban voltanr vele, hogy a kett nenr
gtlretiink?'' Pcdig fl vvcl korbbar.r mg esktidtek rrrr! nlegy tovbb egytitt. Akkor nlr egyszerbblett volna, ha
Igeri, tudom az orszg els sznhzro] van szo, s nenr kimegyek Rkosrcndezre, s rfekszem .l sIlekre.
'
egy kisdedvrol. Msra kellettek az energik. Sze.ptcrnber 29- I ht lrolrapon t egy specilis tablet-
Csak ht' ugyc, egy kis en.rbersg... Hisz nhny lrtte'l tJ Segtstigvcl nreg tudtanr llni' hogy egy korty alkoholt
korbbarr maga aZ igazgat invitlt be az irodjba, lrogy se igyak. A gygyszert Szilgyi Jnos bartom ajnlotta, s
szemlyesen k zci|je: elgedett a munkmmal' gy kpzelte egyszeren tilos volt riltltonr, nrskiilonbcn az eletentlrlel
el az egyrittmkcjdst.Radsul mg .-t Gborral t ltott Vek jtszorll. Ugyanazt a hatanyagot tartalnlazta, mint a su-
idejn kialakult kcjzcjtt|ink egyfajta cimborasg, stt csaldi lyos alkoholistk testbe ptettkapsztrla.
bartsg' gy aztn elvrhattam volna' hogy ha valami baja Ismt elkeziltenr rendszeresen dolgozni' nrgpedig
van velem, leriljtink egy kv rnell, s megbeszIjtik. Lukirr gncs szerkeszt.rendezt kollgm hvsra. Ak-
Ehhez kpest a gazdasgi igazgat telefonlt, hogy ha koriban r volt az egyetlen, aki kitartott nlellettem.

100 101
Y-

Tavaly februrban rigy hozta j sorsom, hogy a Rajk- cjsszeraktak volna tz nap alatt egy intenzv infrizis k r-
zenekar tolncsaknt s a turrrjukrl tudSt tjsgr- val, aztrr mehet tovbb a verkli' Nem fekr'idtem be. In-
krrt visszatrhettern Ir-rdiba' gyerekkorom paradicso- kbb bernentem a legkcizelebbi jjel-nappaliba egy vasr.
mba. Majdnem hronr vtized utn! Hogy milyer.r volt napi ATV-s ads utn, vettem egy tiveg pezsgt s egy ro-
rjra talikozni a gyerekkoromnral? Lehetett volna jo is. zt, hazavonatoztam vidki ottlronr-rnkba, s egy tilt lre.
De nern volt az. Mr az els napon kideriilt, lrogy lmo- lyemben lehajtottani rrrindkt tiveggel.
k.rt kergettem. Ez az India mr netn az az India, alrol fel. Arrdrs ktilftjldcjn volt. Elterpeszkcdtern a sznyegen,
nttem s boldog voltaIn. Egykori szakcsunk, a valami. s neg bntr'rdatot senr leztenl. Mint az a fogyk rz,
kor l.relyes, r-rrokny fiatalenrber' srva olclt t. oregenr' aki egy lrosszr s knkeserves dita rrtr'r egy este riekiesik
ber lett belle. A lrzba' ahol harmirrc vvel korbbalr a frizsidernek, s nlit-tdcIlt felfal'
laktr,rnk, nem engedtek be, ntert ma egy elit vocla m - A szaker-nberek szerint az effle botls' vagy al'rogy k
kodik bcnnc. Azt hittenl, a szvcnl szakad trreg. Az enl- ltcvezik, ,,kirnclul.s'', rthettj ts nrcgbocstlrato, ha ut-
lkeimberr l gyerekkori paradicson1 neIrr ltezett t bb' na az illet azonnal visszatr a dictjhoz-krrjhoz.
s ezt rettenctescu ncht'zen clolgoztam fcjl. Mintha a gye- F]hhez nrr tretlr volt rteketrt er(jm! olyanrryira, ltogy
rekkoronr lt.tt volna az r.rtols sz-almaszl, arrrelybe dep- prilis vgrebeke.rLiltem a psz.ichitrira. Nagy szerelet.
resszitis idszakainlbatr kapaszkodhattarrr. tel cs sLrfejcsvlssal fog.rdtak. Kiss ks n jottern'
A frjenr szcrint lrazatrtenlkol. kezddtJtt elett-ln leg. nlondtk' cle nlost nlr |egalbb biztonsgban vagyok. Ja.
sz rny(bb ve. Megint itt volt a taVaSZ, arnely az indiai trt Gortdoltk k. Az osztly ugyarris, alrol fckiidterr.r, rgyne.
traurrrjtol felerrstjclve visszakt:rgctett az alkolrolltoz. vezett nylt osztly volt. Vagyis bizonyos szablyok ktz tt
Hanyagul flrcdobtam a ,,csoc]atablettt'', s l-rt lrnapos el lelretett hagyrri a krhzat' A pcicrls jelt'ztc, hogy mi-
onmegtartztatsom egy szcrllpillants alatt senrttliv tett' korra vrlrat vissza, aztn nlcgkapta a gygyszert, s
Vadul pofoztam magaln, nikcjzbe.n srsba csuklri han- nrehetett. Mentenr is' cgy fl napra. Bekokt]ozva vittek
gon dadogtam: ,,Nesze, nesze, trj nrr szhezt.', Szvem- vissza. Egy pcrcig se tagacltarn, hogy nteg akartarn halni.
berr isnrt felbredt a vilg elleni cngcsztcllretetlen gy. Ilycnkor az ember nem gondol a szeretteirc, az orvosaira,
lolet, s rjbl ott lltanr a dilemrrra cltt: nenr rnel.retek ez a leg nzbb llapotok e.gyike.. Sentmi sem szmt, csak
krl'rzba, rtrert elvgzend fcladatainr vannak, nrde hogy legyen trrr vtgc, nlinl hanlarabb.
kptelen vagyok elltni a fcladataimat, n]ert orvosi keze. Mondanon sern kell, az orvosaint nent voltak elragad-
lsre szorulok. tatva. Gondolom, ilyenkor egy orvos nrrhetetlen csal .
Ht persze lrogy be kellett voina fekticlr'rcjm! Kilt.nc ve dottsgot, st szomorL1sgot rez. Vgiil is az, ltogy egy
kezeltek rnr ugyanazon aZ osztlyon, szinte mint a csa. betcgtik ongyilkossgot ksrelnreg, valalrol kr.rdarcot je-
ldtagjukat ismertek az orvosok. Mirrt mindig, tnost is lenthet szmukra. Ez nlg akkor is gy van, ha akaclnak

1,02 t03
olyarr ers szr.ricid lrajlarnr pcierrsek' akikerr csak nagyon t(nyornok a kezemen (rrrieltt brki flrerten:az infrizio
kis esllyel lehet segteni. Aki trryleg meg akar halrli, az helyrl beszlt.k!). Nlra felt(rrt egy-egy tolakod , de kr.
meg is fog, tartjk . Az n cingyilkossgi ksrleteinazon- dseik kpp a t ]cnr esctlcgcsen renclellret szexr.rlis szol-
ban iIrkbb a figyelenrfelkeltst szolgltk. Ktsgbeesett gltatsok rra vonatkoztak. Kcjzcjltenr velr.ik, hogy elt-
seglykiltsok voltak. ordts' lrogy baj van. Persze ezt vcdtek, s sztircsoltern tovbb a penetrnsan roSSZ kocsnlai
csak r.rtlag ltom ilyerl vilgosan, akkor, ott, abbarr a pil- lrt. Elforclult' hogy erre dLihr'ikben kiverte1k kezernbl a
Ianatban valobalr el akartanl clobrri nlaganrtl az letet' De poharal, de kozel a teljes lerszegedshez(vagy ttevezziik
amint kitisztr-rl a fejem, azonnal ott dtibcjrog bennem a inkbb k rr-rrrak, trrert hogy gytigyszerekre ittam) nenl na.
gyorr rzott meg a durvasg. Csupn a kioml bor Irriatt lett
krcls: Vajon trryleg a ilall az e.lkpzelhet legjobb
gygyrnd a bajainlra? k nnyes aZ arCoIIl, ntert Inajd nle'gl.rasadt a szvenl a 1locs-
kols lttn. llyerrkor kcjrtilcjtterrr a tobbi betegtt.s.ltll sZe-
a Ittrtrresetr lestit ttt. a szt.trttt (nenr n voltant az egyetlerr ki-

Az orvosorn tobbszcjr figyelncztetett, hogy az


ital rndtrlcl a kcirlrzbol).
ijeszt(en nregvltoztatiratja az enlber szerrrlyisgt.Alap- Nenl tragycltr cItrlksZL.I]] a kocsnrai figurkra, dc .r
pol<ol tcrrrtcrtak re' a kocsnrros alakja tllig eleve.tlen
vet en tiszte'ssges t-tnberck plc1ul elkczclenek hazudoz-
lri, nranipullni, csak hogy itallroz juss.rtl.rk. gy voltartl l bennenr. F.olc1szrrarca olyan n}erev volt, nlintha
ezze| n is. Naponta tobbszor is kijrtanr a krlrzbrjl a nrrvrry[l l falagtk voltta. Sose.tn l<crtlczctt sc.tllttrit,
ktjzeli kocsnrkba. olyarr ivokba, ahov egybknt soha- csak ttjltottc a katltls bort, s t'Icnr tolta a poharat. Tel-
scnr tenntrr be a lbanl. MiIrdezt tr:ttenr gygyszerekkc.l
jcs c1iszkrcirjt biztostott a Ven(lgeinek... Ez a cliszkr.
telepurnplva. Istctretrl, ha azt valaki lefilrlleztc voln.r, cio akl (;rkra is cltt fogcltt az aprci, liistcls hc-lyiscgbt.lt.
alrogy rry gdcselve felhtlzorn a cipnr a pucr lbaInra, Egyszcr odatilt |lozzttl egy rryakiglb, csLrpa csot.tt n ,
rvcsze.n a kabtom a hlokopcnyemre, s biz-onytalanui s rcsz,ketve-claclogva elnreslte az lett.Mit nloni1jak'
elirrciulok lefel a k rlrz lpcsjnlBicceIrte-k J portS. egy k zpkori re3InregIly ehhez kpcst lttaga volt a Mici'
nak, aki nyers moz<lulattal visszaint. Ncnr htilye, tudja, nrucktj. |)urva allya, a irryt tllcgerszakolo apa, a kcjzijs
lrogy nem az Anna.blba nle.gyek. Nzi pucr, piszkafv gyerekct nrcgfojt frj..' folytassam? A tl valanlikor szp
fogyott lbszramat, aztn visszanlIyecl az Lijsgjba. lelretett. olyan rszlctesscggcl eleventettc fol Cgyrc SZa-
poroc1o tcsti bajat, hogy rng cIt pirultatlr c.l a Ir.rjlrn t vc.
a ig. Vgul rrrcgkrdezte, lrogy kifizetnn-e a frtjccst. Bo-
A krhzlroz legktjzele.bbi kricsrni legfbb vottzerejc a tapin- lintottatn' rnire fell]t, vgigsirntotta az arcom, cs cgycttc.
tatban rejlett. Senki senr krilezte, hollnan j tterrr, rlirt vil. ScIl a SzL.n)cnrbc. nzve azt nroIldta:
lan ki felrr hlingen szle a kabtom .llol, mirt v.rnnal< - AzrI tged sajnllak, kislrry. Jobb letet rclenre]nI!

105
104
Egy hnap mrilva Inondtk, itogy elvitte a rk. Kt ht igen, akkor nrennyi szenvccls s menrryi ic1 utn rrrrlik
a]att. Mr nenr volt olyan SZerVe, anlelyikerr ne talltak cl a betegsg.
volna tttet. Miutn csd t mondtanr nint krhzi beteg, inaradt a
. rernr'rykeds,lrogy a 20 szza|kbarr vagyok. Es a kokt-
Rrl.lzi letem ezlttal egszetl rcivid icieig tartott. Ugyanis lozs, mert valahogy .rzcrt el kellett viselnenr az ictct'
lebuktarn. saz osztlyom ratlarr szablyai szerint ha ki- Ennek ]]ersze folyanratosan enelncrrr kellett a dzist,
derLil' hogy kezcles a]att pilsz, nlenned kell. nert a SZerVL'ZeteIrr egy id utn hozzszokott az adott
ptl tlrrico h oz
Felneriillret a krde1s, hogy egyltaln mirt hagyhat- ....''..'/
tlr

tuk cl nri, betcgek a klinikt. Mirt nern kapcsoltak le Egy alkaloIrrIrral trl rragyot etneltenr a dzison. Elvesz-
bennunket a kijratnl? tettem az esznlletem, a frjcrrr tallt rrn. Msrla1l ktilf l-
Az ahelyzet, hogy lra valaki sajt akaratbl kri a kr- di Lrtra indult volna. Ktscgbecsctten telt.orrit .rz llanclcl
l-rzi fe.lvtelt, elvilcg brrrrikor tvozllat. Mirrtlazorrltal a orvosol]lt)ak. Sajrios Irctll tLrdott segtcrll, ltiszen .r kor-
kezelt1s ke.zdetctr kottetik cgyfajta cgyc'zsg a korhz s a hzi sz.rbiyzat szerint a bcteg, aki ltetrr tartja be a kct.t.-
pcierrs kozott. Ezt lrv,iuk keretltek' aZaZ egY bizottyos tckct, nyolc lrorlapig llctll trltt't vissza az piilct fala kcj.
lrzire't'td negtartsnak' T'c.ht a bcteg nlcgerti s clfogad- ze. Mindenesetre azt tancsolta Arrdrsrrak' hogy hvjon
ja a korhz elvrsait, szalllyait' s kizrolag a kcretck nrcntt, s vitesscIr e.l a kcjrz,ettinklr z, legktlz.clcbb t.s
aClta lchCtsgck kcjzcjtt li krlrzi lctt'].aln 11ell1 nle'g. ktlr.l r.iz, pszicl r i t ri a i tlszt.i ly.r r..r. gy t(ir'trr t . F.gy tlt..t Itt ti lv.l
lep(, lrogy c lchettsgek ktjzcjtt llL.I.Il Szerepel a kezels ttlr a nlegfigyclben, isnlertellb ttevtr .r z-jrt osztIyon
alatti kocsrnaltogats. Mrpctlig h;r a betcg netn tuclja a voltatrl. Ancirs kotlnyes szenlnlel szorongatta a kezenrct.
ke'reteket tartani, tvoznia kell az irltzInrlybol.gy jr- Ttjbbet ltenr tuclott tetlni rtcm. Hanlarosatr e'laltattak. Tu-
tatn n is. Kilcncvi harnorrikus egylittnrLkcjds utrr bu- lajdonkppen Ir ke1rte.nl. Ftltcm, Irogy lra cbren hagynak,
csrt kcllett intencrn a Kliniknak, alrol betc'gstigen sorn jra nragarn ellen fordr.rlok.
a legt bb scgtsgetk.lptlrn, s lhonn;n ltalban tc'blr.
a
kc.vsbgygyuItan tvozta tll.
Kt nap utn bobiskolsra vltottanl a trrlysgcsalvsbl'
a
S egyre kise.bb c]zisbirn kaptanr a nyugtatokat t.trcg a nr-
Bt.tegc.bbeIr cljcinni egy k rlrzbol' rrrint ahogyarr bckertil. regtelentket. Vgr.il egy iclskori clbLrtrrlsbatr szcnvetl
tcm? Minimurn aggaszto. rrni brcsztett fel, amint srihiimrrliigsek kozepette kc-
Vannak adatok arra vottatkozan, hogy a depressziti l]ycret keresett az jjeliszekrr-tyctttbelr. Viszonylag hanlar
az esetek 20 szza|kban nlagtl is elrnr.ilik. Csak .rz a tlrte jottek, hisz napi iluszonngy rn kt'resztlil figyeltk
krds,benne vagyok-e a 20 szzalkban, illetve lra tnonitorokon az osztlyt. Nlrny rrappal ke1sbb, a nylt

106 t07
osztlyon mr neIn volt plafonra szerelt kamera. Voltak tjt? Mert t ismerte, hozz volt telefonszma. Ajultan fe.
viszorlt az addiktolgiai osztIyrril tltogat pciensek' l<ticltem a kanapn, mire az orvos pnikba esett, s rtes.
akik hajlarrdok voltak egy isntert fesziiltsgold antiepi- tctte a sztileinret. Apnrk vidki nyaraljukbl tptek a
lektikrrrn hivatalos rnak sokszorost kifizetni a mi osz- itjvrosba, kozberr t-negrkezett egy msik bartnm, Ju-
tlyunk betegeinek. Erre ittak rrr-resebbnl rnresebb o1. tiit]r is, aki nrr igen sokszor h zott ki a srb l, szval ren.
cso szeszeket. EIlLik nrenekijltem a csoportos foglalko- tlcsen llt a bl. Szegny anynrkkal addig se voit rzss
zsra, ami all u8ya]1 ismertsgern okn felnlentettek, en a viszonyorn, a betegsc1genrnlel nleg csak a rng nagyobb
nlgis leLiltenr a tcjbbi beteg k z. Mg ot perC sem telt el, zrtl'toztanr rjuk, anym legalbbis gy fogta fel. Korb.
hogy letiltenr, nrikor nekenr esett egy otverres n' barr tobbszor is szgyenteljesnek, s r nzvstrerrdkv|il
- Az ilyen elkrrycztetett sztrok, mint nr.lg.l, csak fog. kellernetlennek nevezte a viselkedsenret, lrolott ' mint
laljk a helyet az igazi betegek ell! - rikcsolta. - gyis ttrdjuk' miIrtlig ntittc]ent Ine8tCtt rtctn.
dugig van pnzze|,Ituzzon el egy nlagnklinikra! A nrentaut nrr nragtol odatallt hozzIlk, cle most az
Nem vlaszoltanr' csak kikredzkedte.rrr az osztlyr|. lsmert budapesti',ongyilkoskorhzba'' inclult vc.letn.
Msnap lett volna egy t bb hnappal korbban lecgyezte. Hogy ki ksrteI erre a nagyoll ncirz rtra? Jo krds.
.I.crtnszetesen
tett vidki rnunkn, erre hivatkoztan az eppen tigyeletes setrki. Hogy kirrek kellett voltra elksrnic?
fiataI orvosnnek. Szerintenr a sztileimnek. L]e nenr tettk. Ke1sbb azt nlond.
Sosen jutottanr el a vidki vrosba. tk, az llapotonrat Itva nagyon cjsszetcjrtek. Legalbb
annyira, nrint az tkeszlet VJgy JZ .r fl ttrcat pohr, arnc-
a
lyet egy rval korbban, hisztris rohamon k zepette,
DclLrtrr rtem haza, tcjkletesen rtalmatlannak tntaz mcidszeresen a falhoz vagclostan.
este. tn fe]hvott a bartnnl, Gabi' hogy nenr lenne-e Judith takartarri kezdte a ronrokbarr ll lakst. Gabi
kedvetn tallkozni vele s inni valanlit. anynrk felclrlt lelkt vette kezelsbe. Velenr pedig rolrant
Knrryen plct tcjrhetrlk fe]ette, hogy ugyan Ininek a nrent a krhz el.Krzisltelyzetben, infrzira kotve,
invitlt iszogatni, amikor pontosan tudta, rnivel kiizclcjk. rnestersgeserr llcgeztetve. Egyediil hagyva.
De nem l-ribztatom, mert nekenr kellctt volna nemet Nincs bennem inclulat. llyennek fogadoni el a sziilcirnet.
ntonc]anom. El'relyett elnentenr vele dorbzolni, s kt cira A magr:k mricljn biztosan szeretnck. npersze mskpp
rnLilva, nliutn emberes rrrennyisgszesszel lecjbltettenl kpzelem a szl.ili szeretetet. De ez ncm ket rninsti.
a tcirnrdek gygyszert, kmba estcnr. Bizonyra bennenl varr a hiba.
Gabi a bntudattl renegve Ertestette 400 kilomterre.
dolgozri frjemet, pedig teleforron rte utol .r nogyogy-
Szomat, hogy azonnal rohanjon oda |.lozzn. Flogy miert

108 109
Msrrap tszIltottak az,,anyakrlrzam'' nregfigyelojbe.
A fiatal doktorrl ktsgbeesettenrohant be hozzrn, n
pedig nrajd a fold ai stillyedterrr szgyenemben. Becsap-
tant tt, eljtszottanr a bizalnrt. Vidki nrunka, m?
Nirrcs nrit szpteni:kt lrten beltil msodszor ker|il.
ten zrt osztlyra. Szenvedtem a bctegsgent lni.rtt, r.]e R enny
ezr-ittal taln rtttrg fjbb volt a nr.rrdos orrvd. Mr
nenrcsak a munkaaclirrl, a betegtrsaim s .r szi'ile'inr,
de az orvosaim is ferde szemmel nztek rnr, atnin egy
cseppet sem csoc]lkozonl.
Ig.rzi h.rsznavehetetlen koloncnak tartottant magan). Htt tL rrcttt tiLLok ki rtutgtltttrt' ki rrtts?
De lrogyan is rezhettent volna nrskpp, anrikor 2004 Talrnurl
tavaszra gyakorlatilag llanc1ri nlc'gbzs ne<lktjl narac]-
tanl. A tlote'szctttbe bertak irlapjrr visszaidzve cjt hci' a toblli crrrbt.rrc. I Ia lc.galbb
I{c.ttrnyte'lcrtiil irigyketlettl
rrap alatt tcjbb nrint negyven korbbair elvllalt nrurlkt, csak scjthetnk, rnekl<ora kitlcs V.lll a keztikben azzal,
feikrst,szereplst rnondtaIn le. Szintc nlincicnnaposak hogy cgriszscgr.sck! Perszc az ilyesmive-l ncnr foglalko-
voltak a bocsIlatkr telefonok, attlelyek alkalrnval a zunk, lra mkcjdik a g1lez,et. Csak akkor kczdjtik rtkel.
lcgtltszbb hazugsgokra hivatkoztan, tllint pcli1ul rri az errt, ha lrir.telen gy rtgt1k s bgyacltak le.sziink. SeLl.
influenza' halleset, nl e'Z trlind szalorrkc1pcsebbnek tiben ljtik a tllinclcnnapokat, otla se bag zLrnk az igaztr
tntannl, nliIrt lrogy bcvalIjarrl: sLrlyos szorongsos ro. fotltcls dolgokra, aztn egyszcr csak nrcgjcle.rlil< a Vtigzet'
ltanronr VaI], s anlikor a fel.rclatot e'lvllaltarn, mg bz- eS egy Irctegsi'g ttevczct golyclsztiItlv.rI szt1tlyttgg.itj.r .rz
tarrr benne' hogy a nlunka idejrr renclben lcszek. riletli nket : ra-ta-ta-ta-ta-t.r-ta I

Maradt az a nlrny cikk, anlit otthoi't is Illegrhattanl' sakkor vgre olyarr rlolgok vlrtak fontoss, anlelyek
clc ht crrc pteniaz egziszteIlcit, a j vt...? valbaIr sznltaIlak. MogllalljLrk a hangokat, anle.lyekrr.
Pedig a jov az edclig megvalosulatlan lehot(sgcktr- nenr volt ftiliirlk az elegt.dettsg nlorajb.rn. sh.t szt-rcIl.
lrza' A j vrt rdernes lrri, trllrri. Nlanr persze a csnk van, lnarac] Irrg icl rrk arra, hogy valcibarr Llgy l-
jciv egyen1 a rcnrnykeclssel. Hogy egyszer jobtl lesz-, jiink, ahogy miIlclig is tlntirlk kcllc.tt volna.
krJnnyebb lesz.
a
De vajon mentlyire nregalapozott ez a renlny? Nenl
ilitt brnd-e' hogy egyszer nrajd isme3t lraszt-tosnak s bol. ,,F,zen a tavaszon majclnenr rncghaltam. Nem tuclom,
dogIiak rezheteirr nraganl ? hogy azrt ittattl-e olyalt Inrhetetlerrril sok alkoholt a

ll0
T

gygyszereinlre, mert valban nleg akartain halni, vagy sziget Hippokratsz szrillrelye, aki elszcjr vallotta, hogy
azrt, Inert joleSCtt egy kicsit rletn tudn .r v.tlosjgroI. A .t testet egszberrkell kezelni, s nem a szerveket ktilcjrr-
kettc lzrt neIn tlgyJn.]Z. '' I<Lilcjn. Hippokratsz abbatr a kijelerrtsbenis rttcjr volt,
|.]mIpkpzrrpk rro''.)
LllllL\L/.ltLN, uF)yC: ^^-l|-I'^-<^ jitrnpntr
^ LJ(ll,l(lf\UZ(15
11 L....-r-. ))o4 t-r- Iniszerint br ugyarrazt a gygymdot alkalrnazzuk tcjbb,
Vaszn, a Pszichitriai Klinikn, flelrnek lradtl ostro- .1Zonos krban szenved pciensnl, a betegek e]trerr
molva, flhrilyregygyszereZve, a negyveneclik szi'ile- rcaglhatnak a kezelsre. Es lrt c volt az els gygy|,
tsnapomat tinrrepelve ! aki nlegingatlratatlanr-rl vallotta, hogy a gorlciolatok s r-
Andrs ks este rt Pestre, a krlrzba, nnrn pakol. zelnlek nerrr a szvb l, hanem az agybl ercdnek.
ta ki a gyiirn lcsleveket s a kekszeket a fehtir jje|iszek- Kosz maga volt a csoc.la. Sz lskertek, siiltek il]ata, olai-
rtnyrc. Hallspadt volt. Mikor vt1gzett, oda]r zott az srsg(vorcjsbor, a tenger tarajos lrullnrai. Egy perzsel
gyarn mell egy tilokt' s rnegogta a kezem. Flallgat. dlr.rtnon elzarndokoltam Apollo finak, Aszklpiosznak a
ttrnk. Nagyon j1 tuc]tunk egyLitt hallgatrri. Beszlgetni sok szentlye1hez, akir.e azrt csapott lc Zetlsz villnrnral, mcrt
nlindetrkivel kpcs az ctnbcr, clc hallgatni csak nagyon kc. visszalrozta a lloltakat az lctbe. Sz val elnlentenl Aszklc.
vesekkel. pioszlroz, a gy gytrls istenlrez, s egyszt.rre fe'lszakaclt
Megcirgatta az arcoIn, arnivel' nlint nlinciig, tllost is bcl(lern a zokogs. Ncnr tulzok: cirkotr t folytal< a k nnye-
kicsikart tlenr cgy flszeg nrosolyt. Sajnltarn, lrogy ennyi inr, a kcjzelben stlgatci trrristk rcrntiltcrt nztk,atrrit"tt szi.
fjdalmat okozok neki. Ugyanakkor ott lltarn, jobban pogva ingatonl a fcjern. Eszenrbe C'tlcjtt, hogy egykor, Indi-
nlondva fekiicjtem nyakg a depresszinlban' igazn hat. ban, nent sokkal azcl tt, hogy hazakcjltcjzttink volna, ugyan-
sos gytigymricl nlktil, s tr'rdtatll, tentletn kell valanlit' nri. gy iiltenl cgy k vcin, a nap nlclegbcn fLirdetve arcolll, S
eltt vgleg eisiillyedek a mocsrban. trgy zleltcrrr a gycrekkor eidessgt. .fucitanl, hogy clcitterrr a
- EI kell menirem egy kicsit - szolaltam meg halkan. j v ' hogy nrincietl lclret rncg, aItlit csak szerctnk.
Anclrs arca felderult. Epp egy Spal]yolorszgi borfesz- Ezt az trzstszerettcttr vollta rjra nlegtallIri. Ellresse-
tivlra ksziilt' gy kzenfekv volt a vlasza: getni a gonciolatot, lrogy a jrjv vcgleg bczrLrlt, s hogy egy
- Szrrnr'r pvere velem! olyan snen gurulok, arrrir(l nenr fordullratol< le, tttc.rt egy.
_ EgyediJl _ mondtam neki, s megszortottam a kezt. szerten csak ehlrez a snlrc.z vaIl ke'rekcnr. I-Ia letrck r-
Nhny ht mrlva G rogorszgba utaztanr. Hol r-ns. la, vcgenl. Igen, gy is vcigetll, hisz a sn ncnr j irnyban
hol lehetett volna esIyem visszatallni az alapvet em- halad, de talrr lehct nrg egy-kt sze<p lloItts az utotl.
beri rtt1kckhez, nrint az eur pai kultrra bolcsjben? Egyszer s mindenkorra le kellett ktizcienem a haszna-
Ktilcjnben is, Gdr gorszgban miIrdig boldog voltarn, vehetctlensg gontlolatt pprgy, llrint az regedstl va-
legalbbis r'igy emlkszerrr' lo flelnrern rniatti lland szorongsonlat.
].cjbb ezer helln sziget ktjzr-il Krjszt vlasztottam. A AlkonyoclIli kezdett, lassan srnogat nyugalonr rac1t

112
7

SZt bennem. Fellltani, megrintettem a tcjbb ezer ves Elindultam lefel a hegyrl. Mire a tengerlrez rtem,
kcjveket. Az elt(nt d nerneIrtcii nhny nagyoll fontos egszen bescjtt1tedett. Kcjrtllcjtten egyetlen nagy sziklavo-
orval ajndkoztak meg. Lenztem kcjzcjttiik a mlybe, nulat volt a part' odafcjnt roppant kr5ttjnbrjk csipkztka
ahonnan dlutn felcaplattam. gy ereztel]], aZ az rit volt szlt.Az1rI a fejenrben, liogy milyerr egyszerri volna fel.
az n Klvrim, s itt, a szently tcivber-r megvItsra lel- stlni, behunyni a szemem, s...
tem. Igen, kt t llt elttem: eldobom az letem, vagy hin-
sakkor tudatoslllt bennern, lrogy az egyetlen eslyenr ni kezdc.k.
az enrberi letre: a lrit.
A sztileim nem neveltek istenhvnek. A zsc'l valls ll a
I:ioz.zm a legkozelebb, tradci it tartom is, azzal egyr-itt, Szeptenrbt.r 9-e az ngyilkossg nlcgelzsnek napja.
hogy a buddhizmtrsbol s a lrinduiztllusb l tcjbb tantSt iS Hogy sziiksg varl.e ilyen napra? Az Egszse1gtigyi Vilg-
elogadok. De hirrni nlindeddig nem lrittettl. Ilogy is hihet. sZerVezet 1997-cs jele.rrtse sze-rint a vilgon rtrintegy
tem volna? Azokkal az elnberekkcl, gorrdolkodkkal, filo. 800 000 ngyilkossgot regisztrlrrak vente. Ez a sznr
zfusokkal ttrdok .r leginkbb azonosulIti, akknek a holo- 2020'ra tltpheti a nlsfl mi]]ios h.rtrt.
kauszt utrr ktelye'ik lettek, ',ktscgbeestek'', nrotlclvn: ha Anli bennr.irrke.t, tllagyarokat illet, nettt llLrItk tril i l,
van Isten, mirt hagyta, hogy erlgeclhettc nleg Ausclrwi. Iloha 19B4 tita ltvIryclsalr cscjkkctlt az iingyilkossgok
tzot? A legnagyobb csoda szmomra, hogy a tttai napig mil- szttla, atrrirc vilgsz-erte felfigycltek.
liok hisznck Bei]nc, imclkoznakHozz, s krscikct nleg- De rng gy is: szzezer cnlberbrjl vcnte harnrincan
rjk, rnajd elkiildik Ncki a Siratfal repedseibc dugott fcc- vcttlck vget iinkeziikkel az ictLikrre'k' Az ngyilkosok
niken... A Siratofal, ahov a ppa is clnle'nt irnclkozrri..' 65-75 szzalka frfi. A frfiak egybkntgyakrabban
I]ennem' fleg a betegsgem ota, egyrc gyakrabbarl vlasztanak clrasztikus Irrciclszereket, atnelyek az lct.
rneriil fel _ nagyon leegyszcrstvefogallrlazva _ az, ben nraracls eslytszinte kizr|k.
amin orkat' a korhz gyolt napokat tciprengtcm: ha okok? .frsatlalnti z rzavar, ltbizortytalansg, alko-
van Isten' akkor nlirt van ennyi sZettvctle1s .r vilgon? lrolfogyaszts... cleprcsszi! Az ngyilkossgot elko-
',Ha Jztts I s jl van, / AkkorJohn & Elvis lrogy lchct vet k 7o szza|ka szenvecl a cicpressziri valarncly for.
halott?" (George Michacl) mjbarr. Ms oltlalrol rnegk zeltve: szakcnberek sze-
rn Kszon rnegrintett a lrit. Nern cgyt1rte'lrrrcn az is. rint a kezcletlen tleprcssziti akr az cjtvc'n.szzszorosra
tenhit, hanenr egy nlrrnk, fcjlclcjnftrtknl lratalnrasabb ncjvcli az rrgyilkossg kockzatt.
e.rben val bizakods. De ht mi nlsban is bzliatnk, n_ eddig _ lratszor ksreltenrrneg ngyilkossgot. El-
mint egy rrretafizikai serben, ha a kzzelfoglrat' valo- rette'nt adat, igaz? Ugyanakkor biztatci is, nrert a statisz-
sgos dolgok nenr segtettek rajtam? tikk szerirrt 10-l5 ksrletesik egy bcfejezctt rrgyilkos-

t14
I15
Sgra. Ugyhogy, mr bocs a ekete humorrt' de bven onmagarnrl, Csupa jt mondl'ratok majd aZ r-
van mg idm - s lelretsgem. dekldknek. I,ldul azt, hogy una]masabb letet lek,
a lnint tz vvel korbbatl. Meg lrogy van egy kis PR-cgem,
anlely sajttarrcsaclssal, kiilcjnboz nrdiamunkkkal
Gcir gorszgba, minc vletlen' az Egycsiilt Allarnokb.rn oglalkozik. spersze azza| is szeretnk majc1 cldicseked-
l indiai orvos-filozftrs, Deepak Cl'ropra kotryvt vitte'rn ni, Iiogy vgre elolvastam azokat a konyveket, amelyekre
nragammal, amelynek cne Az Iet ltt runye. Azon az annyi ven t nenr volt idtn, vagy ppcn hinyzott az r-
estn, arnelyiken egszen kozel kertiltc'lrr a hithez, ezt ol. dekl c]serrr.
vastan Chopra n.rvben:
a
,,Akd.r tetszik, ak r rterrt, rrirulert, arr e pillarrutbart
tortn.k,a rnultban hozott dontsek gyihnoLcse. Sajrt.os uc.. Mi' nragyarok, cukorkaknt dobljuk be sznkba a fcjf.
lasztd'saink j rsze nent tudatos, s elnirrtt rtellt ts g,otu1ol- js-csillaptlkat' az emszttsteIoscgt g rcsolc1cikat, a
juk azokat dontseknek _ petlg aztlk.', t'tyttgtatokat, az arrtibiotikunlokat. De valanrilyen rtlrctct.
Nehz s csak keveseknek sikcriil clre fcjlmrr-ri egy. len okrrl fogva nlegtllakacsoljrlk Ittagtrnkat, anrikor a
egy dontsLik kcjvetkezmnyc1t, kovetkeznlnyeit, s hogy javt ' stabilizl gyogyszerck rne'rlil ne.k fcl
ItaItgulatr.t ttkat
ksbb el tudjk-e viselni azokat. Vannak az cr sck, akik .I.alrr
altcrnatvakt1rtt. Mie1rt? fltink tle, lrogy ezek az an-
azonnal fcjlllnak, rrregrzzk nagukat, e<s trletlnek tovbb tic1epresszvunrok tartsatl lnticlostjk a tuciatu nkat? Vagy
az letber.r. svanrrak, akik tpel clnek, szomorkoclnak, ltogy fiiggv vlurrk a tablettktol?
marcangoljk cinmaguk.rt, cs belebetegszenek sajt rris- De hisz cze'ket a gycigyszereket irosszu kutatontunka
nreretiik hinyba. Netn vagyttltk e.gyfor.rnk. Egyikiink sortr Lrgy fejlesztcttk ki, hogy biztonsgosan e1s e.redm-
se.nr jobb Vagy rosSZabb, nrir'rt a rnsik. Csak... ms. IlyLrsen lehessen alkalmazni kct! A gygysze'rt elLera
FInr. Ennek bizony neIn sok ktjze v.rtr lstenIre.z. rt szakcItlborek nlgis azt sugalljk, lrogy a psziclritcrek, a
mgis lrajlok r' hogy clogadjam. Mir-rt nrondtanl, nent gyogyszergyrtok s -forgalnlazrik nyonlsra, sokszor in-
egyrtelnierra Mindenhatban lriszek. Flelyette viszont c]okolatlanul e'lnyben rszestik a gygyszeres kezelst,
annyi minden nlsban. Peildul abban, hogy visszjira tu. gy tererntve a ksztrnenyeknek folyamatos piacot.
dom forcltani az elmrlt vekben rlant kialakr'rlt e]tlc. Szenrlyes tapasztalatbl rnonclom, hogy ezek a szerek
tcket. Flogyha szinte vagyok, s nem jtszom t bb szere- netrr tudnak hatni az rtelemre' a jellc.rrlre Vagy a lelki bel-
pet, vgre kideriil az emberek szmra, hogy a spr cl, Itottsgra, s sernnrikcpp serri tLrdjk trni az egsz agy
erszakos, nagykpnek tn nlcicliaszcnllyisgnrog tt programozst! Dc... Akr e1letct is menthetnek! Err pldLrl
egy escnd, szeretetrt csingz gyerek lapr'rl. nrr selrol se lennk, ha csak cjtven vvel is elbb sztiletek.
Hiszek abban is, hogy ha tz v mrlva rneslnenr keli

it6 T17
r
Csillagok ragyogtak a fekete gbolton, valahonnan szir- tiekenr egy Lij billentyzetet a szmtgphez, a rgin mr
taki hangja szlt. Hossz id ta elszcjr tcirtnt, hogy beragadtak a betk a klaviatrirra borult teieskvktl.
semmi fontosra nem gondoltam. Apartmanom terasz-
a
rl lttarn a part fak fehir kavicsgy.t' s rnlyen be-
szvtam a tenger ss lehelett. Hirtelen nagyon irinyoz. Igazsg szerint eredetileg aZ orvoson ajrrlotta, hogy r.
ni kezdett Andrs. Tudtarrr, lrogy mr hazarkezett Je. ,jak. FejcsvIva nrondta:
rezb\. Felhvtarn. _ Gy rgyi, a maga rrpuszttsa iszonyatos energikat
- Szia, mizujs3 - krdezte. emszt fel. Mirt nenr cjli ezI az elkpeszt nlelt valanli
_ Semnri. Hinyzol. hasznos dologba? Mirt nerrr r pldul kcir.ryvet? Maga tr.rd
- Te is. Hogy vagy? rni, lrasznlja ki a kpessgt!Vezesse le az energijt az
- Azt hiszenr, jrll' Nem: ttrdorn, hogy jl. rssal, s adja is ki, anlit lekcjrrncjll rja ki magbl a be-
- Ortilok neki. tcpsept .r szororrp.iS.tit !

- Arra gorrdoltam, ttctetett.t .r jegyet. Milyeli rdekes, liogy br ms betegtrsanlnak n ma-


_ Korbbra? gam ajrrlottarn, rjon, az eszettrbe se jrrtott, lrogy rr is le.
- Szerinted? ii]ltctnk a szrrlt gp el.
- De jo! Cyere!
o
A reptilna lgiutas-ksrcholgy alkolrollal krrlt.
.l'isztban
Nenr krtetn. voltam vele, irogy a most ktjvet- A nyr. r.rtoIs napjn lertani irz els ltroIlt tttotrdatot:
kcz napok, hetek, hnapok vgleg eldrjntik sorsonlat. Si- ,'Ha igaz, minden tcjrtrretnek van valanli tanulsga. Az
kcr.til-e rnosollyal, jkedvvel s letigenlssel lc.gyzni az' enymnek bizonyosan. Mert az mgsem Iehet tantrlsg
vtizede bcntlt.ttl lskd frgt.t' aIncly llegyvenves ko- nclkiil val, hogy rng oclakirlt az r.rtckott zt'nvel' tllc.
ronlfa tcjnkrcte.tte feszes bronct' s alattomos lassr'rsggal cal, tnulatozssal kcjszontik lrorrfitrsaiIn lraznk Etrrpai
felmorzsolta a lelkemet. Urri lroz valcj csatlakozst, adr1ig n a Pszichitriai Klirri-
EltCjklt voItanl. Ncnr l<cre.stc.nl tcjbb, kiircz fordul- krr, l elrn ek lracl t l os tro nlolva, fl lr ii l ycrc. gyogyszc rcz-
Ilatne1k ktsgbccscttkiltsainlnlal. Nenl kLrtattanl t Lr. ve rinneplern a negyvenedik szriletclsnapontat! "
b, mirt kt.sert nreg nlinden' anrit csinlclk, at-nit ta- - Anclrs, icle tLrdnI i nrri?
pasztalok' aIrrit ltok. Meg le'lteItt Andrst a reptilt. M gt1rrr llt, elolvasta.
ren, cs azt mondtam neki :
- Folytasd! - rnondta.
- rrri fogokl Megrorn, nli tcjrtrrt vc]c.nr. Kirom nla. gy tettem. Most virgvasrnap Van, s rtjvic]clel 2005
ganbol az elnr lt vek knjait. lrrsvtjaeltt bolclogan s biiszkn jelentlretem: Jol va'
Lttam, lrogy nleglrcjkkcrr, de azrt |jrtiI. Msnap vett gyok, s mr tz lr napja nerrr fj az e1let.

ll8 n9
Nenr iszom. Most ugyan morrdhatnm azt, ilogy ezt elhagy.rtott kis f.rluban, akkor is csak mosolyognk,
csak pokoli knok .irn tudonr megvalstani, de netlr gy rltint akinek csiklancj ozzk a talpt. sfeltrgrarrk .rz
van. Tudjk, gy visszagondolva, az ital rnindcntl meg. t'ls arra kricl lovas kocsira _ anlely bizonyra tvin.
osztott, ami kedves volt sznlornra. ric r szomsz-edos poros, elhagyatott kis faluba.
Miota letettem a poharat, albbhagyott .rz idcges fe- A msik rendkviil iidvcjzt fejlemrry, hogy tudok
sztiltsgerrr. St, .lz idejt se tudom, mikor hozott ki pisz- dolgozni. St akarok is ! Tulajdorrkeppen 1993 rjta
licsr dolog a sodrornbl. clszijr rzek igazi szaknlai anbcitit. sn.lgy oriinlcjnr-
Aztrr iogyt.rm' Igerr' a pia elprrffasztott, s csinos kis fe L'Zt ki is tttciorrr eltigteIii. 1ra ott taltok, hogy ke1zr l
tuls lyt okozott, moSt peclig biztat s bartsgos szntot kezre ac]nak a rlegbzk, s ltogy rjra bizahnuk van
mutat a mrleg. S csak nevetek a gorrdolatra, lrogy volt irntanl a szaknlabc.lieknek.
id, amikor legszvesebberr rrgy-rjt doboz gyufnak a fc. Szoval rentlben vagyok, ha l-rivatalosau rnrig nem is
jt oldottarrr volna fel egy pohr vzben s ittart-t volna ki lryilvntarrltak gyogyultrrak. Ahhoz ugyarris lrronr 'v
a (vt1It vagy v..rlos) kov rsgetn nliatt. tt.i tlc-t mctl tesse1g szti ksgcs. Attr t.rl n s i kerrilt eIcngt.t1 nenl

Itt van aztn a tablettirn Sora. Brnrily hihctetlcIr is, a betegsget' cs alighallen] L)Z' a legfontosabb lptsa gy.
clc' sikertilt a gygyszeradagornat a lehet le.gkisebbre gyLrls fcl vezet rton.
csokkenteni! Ncnr szetlek szorot-tgsolciot, tlellt szt'dek Nhny lre te t'gy onkologus istnerscjllrnlel beszclgct-
altatot' ncrn szedek lryrrgtatot, csupn rrapi egy arrtidep- tcrlt, ak igerr ktil ncjs s foIrtos gorrc1olatokat osztott
resszvum maradt, amelyet aZ orVoSoII javaslatra mg nlC[] vclent' Azt nrondta peldtrl, hogy a gycigyLr1s
megtartottanr' Lassail elclobtani a trtankoillrat, s Lijra a szelnpolltjbol lrihctetIcntil forltoS, Van-e a bt.tcgrtck cI-
sajt lbarnon jrok. j.t v.rgy Itincs. Ak.u-c i'lrri v;tgy scnr.
Az alvssal is problerrrnl volt korbbaIr. Ma nlr ki- Ennck a kcilryvlrek a rrlsodik fele1ben t bbck kcjzott
t rre.tt alszom. l{a rajtanr nl(rlik, jfleltt gyb.rrr va- cgy Srrdor Erzsive.I ksztilt irlter.jr is olvashato, arnibrji ki-
gyok, s reggel ht-nyolc clrnagarrrtol brcdek. clerr"il: Erzsi srilyos korral kLizdcjtt, clc a gyermekei iniatt
Van azonban kct nonletttut.tl, anrelynek ttlirrclennl trcnl cltgedlre'tte nreg nagnak azt a luxust, hogy rncglr.ll-
jobban rjnilcik. jon.
Elszcir is' vgre sikerLilt ftiggetlerrtetri nlaganr olyarl Nc-ketn is csak akkor lehet eslyelrr az c1letben nrarads.
c1olgoktl, anrt'.lyekhez senrnri ktjz nl, anrelyckre nenr ra, ha valoban akarok rllni!
lehetek befolyssal. Nern is oly rg peldul nrc<g sz r- Itt s rrrost be kell vallanotn valanlit. Ncm volt ttelrz
rryen fel tudott zaklatrri, lra esni kezdett az es. Es nrajd akarnom az letet, ugyanis ennyi v utn eljutottanr ar-
beIehaltan'r, ha kt percet ksett a negrendclt taxinr. ra a pontra, amikor egyszL.r cs.rk vcgtelenr-il rrnni kezd-
Manapsg, lra teljcsen Inagamra nraradnk egy poroS, tenr a depresszitit. Rttntan az lland rosszulltre' r.

120 r2l
r
untam arra, hogy circik prograrn legyek a szeretteimnek, .lzrt, trlelt nem elegns, st megmosolycrgtato negyvenen
hogy lland rettegsben tartsam azokat, akik a bajban trl a sziileinket tenni felelss cjnsorsrontsunkrt, hanenr

fogtk a kezem' Nincs mit szptenirajta: k rrrryen le- .lzrt is, rrrert igyekszenr kert'iltli a korrfliktusokat. Rj ttenr,
het, hogy ha nem fog el a tokletes unalom, mg mindig lrogy ha haragban llok valakvel, az az n ]elkillapotorn-
.l clmonaimm.rl jtszadoznk. ra Van elssorban hatssal. Nenl ri meg lrboruzrri.
gy azonban szinte knnyeclrr jutottarn el az ellratroz.
a
sig: az neltr lehet, hogy legyzzol a betegsg! Viccesen azt
kezdtenr mondogatni nagamnak' hogy tnyleg nem rcle- HrsvtV.-l]]' A kisvrosotl' ahol ltink, r'inlrcpi lrangulat
mes meghalnom, mert br vgre sikerti]ne a nagy lmom, 1esz rrr. Mindenki felveszi a legszebb ruhjt, s tcnlp.
s crrrlap lehetr'rk a Story nragazinban (flcrnlap?Naaa, lonrba siet. Mi Andrssal stlni indultrrlk az, alig sarjad
lgyszi!), Iegenclv azrt nenr lerrrrk. Taln elvenrr a ki- Ionrbok alatt. Zacskt loblok a kezenlbeIr' lrtha tallok
rlyi tva Soscl]l sugrzott Macjonna-intcrjtrnlat, aztn llhlly l<avicsot Vagy Ilagyobb kovct, alllellyel tovbLl
csrjkolonr. gyhogy nem egy nagy biznisz a hall. szptgetheteItr a sziklakt.rtt.t. Nhny nap1lal els kcjztjs
De f]retvca viccct: amikor elszcjr sikeriilt elr- ottlrotlr.rnkba ktjlttjzstink utn rrrg rrrirrciig tart a hz s a
nenr, lrogy llenr aZ izgetott, a viljg rnit gondol rlam, kcrt csinostgatsrrak euf r.ija. [dclg rllirltlig lttlz-z-jtlt
lranenr az, lrogy n nlit gondolok a vilgrcll, akkor tucl- kcjltcjztek a pasik, Vagy nagy ritkjn n lrr.rrcolkoc1tanr hoz-
tam, hogy nycrt tigycin van. zjLrk. Ez az t.ls alkalom, hogy e3ytitt tcrenltetteItt ott.
hont valakivel.
a
Friss szt1l Csap aZ arcunkba, szelrrcrklni kezd az cs.
Ma, anrikor szabatjullli ltszorn a dc.presszici szortsbl, Arrdrs gyofsan cgy hz kapLrjrrak fcdczckbc' hrz. Mcg
mr nenl izgat .r krcls:Mirt 1ront n? Nerl kiltok fcl pp idben, lnert cgyik pillanatrl a Irlsil<r.r |lrt zpor
kapaszkod t kcrcsve.: ,,St.gtsg! Bclt.lralok!'' Sok nlinclent kerekcc1ik. Ncrrln lvezziik, .rIltit'tt a leveg rrlegtelik az
Inskppltok' zott fold tav.'tszsz.lgjval'
Nenr ttltoIrr tobb llragaI]l; elfogaclorlr, lrog;y Ilenl le-
he.t gyerekern. Gbort sc vdolonl rnr' br tuclonl, hogy -
e.gyvalarrrit kivvc. _ nrilrdelr nrske1pp alakult vo1na, ha
bclccgyczik abba, Irogy kcjzcjs babrrk sziilcssct't.
Hogy mi a7' az e'gyvalami? Az, lrogy clvljtrrrk. Vgtil
ugyanis cgt1szt.tl biztosan c.lhagyott volna. Mirt pont rl
lettem volna a kivetel?
Anymckat sc vdolom nrr ke.serL cluhvel. Netncsak

r22 t23
LN
\(J

c0
\(J
N
a
Stndor Erzsi

,.Koruryelm luxus lett volna, lut nteglrulok."

Szrrszn knt kezdte a plyt. Major Tanrs egykori le-


gends osztlybarr vgzett, tcibbck kcizcjtt Bsti Jtr]ival s
Mt Gborral egytitt' A szIrpac1ot 1992 berr h.rgyt.r cl
Kccskenlten, alroI tlc.trr tltclott t1s ttctrt is akart tovbb ciol-
gozn az. Lrjra nregvlasztott igazgat val. Az volt a terVe,
hogy arng ttetrr vltoznak az iclk, kisfia ttevclsrtck
szetltcli iclejt, aki sziiletcse ta nenr It. Mitltn azonban,
ahogy Erzsi fogalrnaz, ,,nem volt leosz.tott e.mbere sc.lrki-
nek'', solta tobbc nenr trt vissza a sznpadra. Mint tnotlcl-
ja, akkoriban llelll volt divat, hogy az etrrber telc.foIllgas-
son a sajt eirc1ekbcn.
Az let ugy hozta, hogy lirzs kcjzs hzban, st kcjztjs
enreleten lakott a Magyar Rdi egyik vczeto szcrkesztcijc-
vel, RnkiJrliv.tl, aki nlunkt ajrllott ncki a Pctfi rdi
akkor indulo nsorbatr , a Zerte.szobarr. Elsc inte rj ja t.gy
Poz-sollyi rti virgbolt vezctjvt.l ksz,iilt .-rrrl' lrogy a r.
zsk s a hortenzik nlellett tlgyan rnirt t.rrt egy golyol-
l mellnyt is a kirak.ltbarr. Az anyag robbant, s Erzsi
egy szcrnpillants alatt nagyon sike'res lett.

127
A kilencvenes vek elejn teht elindLllt Lijsgroi karri. rnirelyt a nra magyar e.lektroniktrs sajtban, ahol el tr'rd-
erje' s mr ktilstjsknt bekcriilt .r Rciibol kirttgottak clit tanr volna kpzelni az letemet, kcirrnyebb lenne a gysz-
csapatba, a ]68 ora Lijsgr.szcrkeszto g.irdjjba. MiIr. inunka.
den szpnek ltszott, m lassan gyiilekeztti kezdtek feje - Ncllt lcltt,t, lto1y a telly, tttiszcrittt lllasyar sztttjt.t-
felett a vilrarfellegek. Hzassgnak vge lett, ott Inaraclt szus kosztltti szcpert, de j L nleguall Stindor Erzsi nlktil,
kt gyerekkel, egzisztencilis szorongsok k zepe.ttc. Jott nttiiscsak lrczzajdrult a i,ri't 5scicdlttz?
egy szerelenl' ttr a frfi ns volt, s ezetr ttenr is llt szn- _ Nem, s alapvetctt rng csak kcserLsgsincs ben-
dck.ib.rn viltozt.rtrri. Hirorn evig tJrtott,r k.rpcsol.rt, nL.In a szaktttmbeliekkel szembetr. A volt szrle1szkoll-
amelynek kuclarct Erzsi sokig netn tuc1t.t ttrt.getrlsztctti. ginrat pcldrrl a nr.ti napig nagyon SZereteIn. Ugyanrgy,
Kt vvel a szakts ut.ltr tlleghait az. clesallyja, s br mint rgerl. Dt' szilltctt Incgnrolrdclttt, ke'vssel cst'rlnk
addigra nrr negyvenves is elnlrlt, Erzsi Ligy tit.ez,tt'' tel- kcjziiliik. St azt hiszenl, senkivel seItl. Az is igaz azon-
jesctt rva Ictt. Edcs.r1lj.t rrlolj,r.l ,l,l. t: sz.iilt'ttiscIti'k tt.t1r- barl, lrogy ugyartazokat a rentlczket utlolrr, akikct rc-
jrl lttk, anrikor is a jo ncvorvos clisszicllt AItrerikba. gcn. I{aclsuI r.rgyanaz,rt.
Sosenl rdekelte. ittlrorr hagyott csalcija. - Mert ttertt ndtak trcked szerepet?
A szntalan trattrnnak, a fe'lgyiilc'Inlett it'sziiltsegek- _ Ugyan! I{e.ngeteg olyan rencleZt SZCretck, aki attnak
nck, szorotrgsokrrak, csalciclsoktlak tletrr tttaraclt e-l a kij- itlejrr ttetrr aclott ttckc-tn szcfcllet, s nta senr goIrdolkodik
vetkeznrttye: SItc1or Erzsitl l 47 vcs kclrbatt rl<bctcg. bennem, nolra tLrdja, hogy lt<tczcttt. E|oz krclsedrc
st1gct llaptottak rnt'g' v issza trve, SoSclll ttr a jdon t otta lll a SZeIllc1lyenltl ck al<kora
I

Trllte. Ma, hronl vvel a sz,()rnyktir 111"*,..'c.lltist. jeleritsiget, hogy a kt'rds bennenl rgy neriiljon fel: Mcg
utn szebb' trliItt valaha. Lcgalbb tz t1vt.t lctagaclltatrta a tudnak.e. lenni nlkiile'nr vagy seitr? Nekt'llt csakis s kiz.
korbol. Hogy nrirt beszelgettem ve|e] Mert is ktizd, rcilag rnentlisan hirryzik a szrrlrz. 'I-eht nrita nincs,
ktizclcjtt a clepresszioval. Es trlt.rt rt.tldkviil fontosrtak cr. tren tudok tivoltcIri, orcltani, nlagamr l megfcledkezve fct-
zcnl, hogy clnronclja: e'gy hallos be tegscgct is trl lchct i- rengeni, mert neIn tallonr chlrez a kcizeget. b)z hinyzik.
rti, lra van nlirt s kirt. Nagyon szeretnk lrabzci szjjal kiablrri a szItpaclon, mert
az olyan j is ttrcl terrni. Ugyanakkclr az is rcjgtorr eszenlbe
a
jttt, hogy ]ent iil egy izgga alak, aki rrn szo|, hogy ne ll.
- Meg tutlod ltatrrozrLi o depresszi d rlkait? jak, iranem iiljek le, s hogy inkbb jobbr | jc;jje.k bc, ne
- Az cgyik lcgfontosabbnak a szaknl;i csallclst, a ki- balrl, aztn inkbb rngis lljak fel, s nlgse jobbrl joj-
brrrc]Lrltsgot tartonl. Nenr a sznszn i ltrlainlra gotr- jek be... ! Nem, n czt ntr nenr brnnl. Azotlnal hazamen.
dolok' inkbb a szakmn elvcsztcsc nri.rtt crzctt gyjszr.a. rrek. De nha az is eszembc jrrt azrt' Irogy rrri van, lra mr
.I.aln
lra talltan-r volna egy olyan lrelyet, szcrkt'szttlst-ig,ct' ncnr Vagyok telrctsges?

128 129
Azt hiszem, az a legnagyobb baj, hogy 40-50 ves ko- lctt volna a pnzre, azrt vllaltant a vlogatst. De mir'rd-
rukra a sznszek,ktilcjncjsen a frfiak, eljutnak odig, ve1gig tudtam, belehalok, ha megkapom a msort,annyira
hogy fogalmuk nincs, mirt csinljk ezt a plyt. Nem Lrtlom azt a rrrfajt. Nem is nekem valo. Nel'rezen vagyok
lehet komolyan venni egy olyan frfit, aki negyed htkor l<ordban tarthat, ktilcjncjsen most' hogy regszem. Nem
azon aggodik' hogy nrilyen az a|apozja| Erre azrt az vagyok helyes, mr nenr vagyok ormlhato, s legfkp.
intelligensebbje rj n, s elkezd renclezni. Mert akkor pen nem brom mr a rengeteg harcot, amelyet sok-sok em-
elhiszi' hogy mgiscsak nla Van a voln. Nemrg berrel keII nregvvni egy tigyrt - anelyben radsrrl eleve
eszembe jtrtott, ho8y taln rdemes volna k rryvv nenr lriszek. Pldul utlnk annyira keveset trjrdrri egy t-
gyrirni az ltalanr tjsszeirklt sznszportrkat.Elvet- mval, annyira felsznesen, mint amennyit egy dlutni
tem az anyagot, s ntegd bbentem: sokkal tcjbb sz. talk-slrow rnegengecl. Sernnrifle kielgiilst nem okozna a
nszrrrl rtam, mint szneszrl|. Hogy mirt? Mert az sznvonala, e'E]yenesen szgyellnnr. A rdi azrt ll jl ne-
rr vagyok. A sznsznk kiszolgltatottsga s ldozat- kem, mert azzal eI lehet ,,rnolyolni". Ehnegyek, felveszern
hozatala mg rnindig kcizelebb |I hozzn. az anyagot, visszamegyek, rnegvgonr, leacljk, szrjval van
_ Az ujsrigiri sikerek se
feletltettek o szttpatlot? r icl. Nenr is tallkozonr nrs enlberre'l nraganrorr s a ri-
-
De, ideig-orig. Addig, anrg a szerkesztsgct sznhz- portalanyotr kvtil. Ezt szeretenr. Cscnclbell c1olgozIli. Epp
ttak Itztem. GclIrtIolj cs.rk bele, .r /63 rri ttevlaprr.il .rz ezrt nrent csodaszmba, hogy nreglrvtak vendgnek a
alaptskor s nrg egy darabig fszereplc voltam. sdirek- Heti Hetesbc, alrol mirrclenki, Llerncli Jrrci, Verebes, Gl-
torn is. A sttusorn kirnertette a first ladysg szcrcpk rt, v lgyi is azon voit, hogy jo legyek. Es jo is voltam. Errc
s br rnint nrinderr kezd first lacly, nha nagyorr lr|ilyn vi- n, naiv nrarha, azt hittenl, lrogy ez az RTI' Klubnak is
selkedlrettenr, azrt sok enlbertrek mentcttem meg az lett fot-ttos. Hasznlnak s rdeklern ket. lliszen alapveten
abban az idben. Akkoribar'r rjsgok szntc.k nreg, tele vol- rngiscsak egy rnsorksztlennk. De ez e'gyltaln nenr
tam munka nlkt-ili barttal. Nenl beszIve a szerkesztsg- rdekelte ket. St egy id utn n sem. Rdisknt nen.t
beli brharcokrll gy nrkrjcltenl, nrint egy egyszemlyes vo]tam fontos. k is csak kl nokat akarnak, anrolyan cse-
szakszervezet. Rmcs lehetterrr' dc j szndkr. reszabatos tvsekct. olyanoknak cngcdik rrrcg, lrogy le-
- l.,.t,ltszcr clh ltnk tcr,ptl prnt trlptlzios talk-sltow valo- gycr'rek valamilyenek, akik egy nlsik kozegberr mr vol.
gattsd.ra. ALig fl vvel kso.bb egy volt sznluztkolL. tak valamilyenek. Plclul szrrlrzban, rdiokabarban,
gandet ld.tlnttad viszottt a szerepben. Aztct nrir t is kereskedelrni rdiciban. A Hcti Fletcsbe cgy icl utn, nlin-
IevriLtotto egy nd"IrindL legalt'bb tizenot vuel fiatttlabb den pozitv visszajelzs ellencrc, mgsc hvott Ltjbol a pro-
volt szapprtnopera.sznsznr... Vtljon tt rt nem kellet' dttcer, pedig t rng kedvelenr is. Ez, nloncljuk, meglepett.
tL? Mirt nern te kellettl? De ht anri szmomra e-videncia, rnirt kclle.rre, hogy rns
- Mr azt sen rtettenr, miert lrvtak el. Nagy sziiksgcrn szmra is az legyerr?

130 t3l
r
- Szrintodra az is euidencia volt, ltogy Tomi fiad nem tr'n emlegettem rjrd gi terveit, de voltak pillanatok, amikor
lrt npr]i, hptpkip n szokemberek se vettk szre. szerintem brutIisarr konrolyan gondolta, amit nrondott.
- Mr a szr'ileteisekor tudtanr, hogy baj van. Rnztern, _ Egy iLyen lethelyzetre netru lelrct felksziilni. Mar.
s azonnal lttam, hogy nincs pupillareflexe. Szerintem a carLgoLtad magad? Knoztad magad ozzal' hogy mirt
csecsenorvosnak is ltnia kellett, de nem szIt. Tiszt.
1lor az n firtm uak?
ban volt vele, hogy nem tud rajta vltoztatni' meg hogy - Ezeket a krciseke.t nem lelret feltenni. Csak azokat'
elbb.utbb gyis kidertil. Minek terhelje magt. Tomi 17 amelyek ezek utrr j nnek. A f iskoln, sznincjverrdk.
napos volt, amikor szltam a frjerrrrrek... knt azt tanultanr MajortI, lrogy rrrirrden szitucinak
- ...aki oruos volt... n + 1 megoldsa lelret s van. Teht mir.rdig azon kell s
- ...igen' hogy nzze nrr meg a gyerek szemt. Pter szabad csak gondolkodni, hogy hol a kijrat. Tomi esetei-
eIbb ',ugyan-ugyanozott'' nckem' de aztn ltregnzte. ben az els nrenekLilsi tvonal a remny volt: htlra
Rcigt n berohant a Rkus Krhzba, lrogy korlzultljorr a rrrgis lt rlajd egyszer. Aztrr szp lassan mcgtanultuk a
kollgival. nnleg? I,efekiidtem az gyamra, s rgy rez- betegse1gct, nlegtatrultrrnk vele egytitt lni. Meg aztrr... ha
tenr, solra tobb nem tuclok felkelni. Egysze.ren nem llr- tjtcjscin letrne. a lottrr, akkor is rne.gkrdeznc1d: ,,Nenr gon-
tam rllni a lbamra. Fekve hvtanl fel atrynrat, lrogy a cloltl arra' hogy lnicirt potrt veIecl tcjrt rrt?,' A lottticjtcjsnek
gyerek minclen valsznsgszerint vak. AIrynt vratla- speciel pont akkora lett volna az eselye az cllctcnlben,
nul cjsszeszedetten kezdctt el viselkedni, s pattog pa- tttint Tonri ritka betcgscgnek. ttrtot.lg Kribarr hatszz
rancsszavakban adott rrtastsokat: Folkelsz! Kvt iszol! ilyen kisgyerek l. Akkor nri a krcles? Hogy nlirt pont
Megfogod a gyereket! Beteszecl a kocsiba! A frjecl utrr ToItli, s ncnr cgy hatszzegyedik knai gyerck? Ebbe csak
mentek a Rkusba! Mcgnlondoc1 rreki, hogy ott vagy! be.Iertilni lelrct.
Egytitt viszitek a gyereket az orvoslroz! Fcjllltl mr?! Me'- _ Erre ntent r - a lttzasstgotok?
gittad mr? !. . . sez gy rnent. Beiiltem a kocsiba, s onnan-
- Sokkal korbbari kezddtek a zrrjk. Mindig nagyon
tl rendben voltam. Az anynr viszont beleprrsztult. Soha szeretttik egynrst, cle a hzassgunk ncm szerelmi hzas.
tobb nem tudtam vele beszlni Tomirl, mert azonnal el- sg volt. Az. n fcrjenlnc<l hclyescbb, I<cclvesebb, clesebb,
kezdett bgni. A gyerek jelenltbenis. Tudnod kell, hogy jpofbb' szrakoztatbb ember nincs a Frj|dcjn. Csak p-
addig anynlmal kivl volt a kapcsolatom. Akkor azon- pen ami egykor j nregoldsnak ltszotI, azaz lrogy nri
ban valami eltcjrt. Pr.rsztn abbI a szcretetbl' hogy meg. ketten az ic]k vgezett1ig egyritt lcgyLink, mgsem lett j
szakadt rtem a szve. Nem tudta feldolgozni, hogy ,'fiatal nlegolc1s. Nagyori j bartok voltunk, rigy kellett volna
veinet rnajd gy kell lelrrem',. Ezze| a beteg gyerekkel. A lragyni a kapcsolattrnkat. Mi azonban cjsszehzasodtunk.
legelkpesztbb vltozatokkal llt el, hogy mgis hogyari Dc a dolog nem rnkod tt. Serrrtnilyen szinten. Ilyen egy-
szabadulhatnnk meg Tornitl. Ksbb mindig ponszin- szcr.Egy id utn aztn a frjemmel val kapcsolat Iet-

132
133
T

VeSZIyeSS lett szmomra, szerintem ugyanis a betegs- - Igen. Tulajdonkpperr kitalltam magamnak egy be-
gem is emiatt kezddcjtt. Kcjvethetetien tizleti tigyei vol- tegsget, amelyik fulladsos hallhoz Vezet' smindentol
tak, olyannyira, lrogy a vgrrmr nem lehetett tudni, ki fulladtam, amit nem tudtam lenyelni, megemszteni.
esik majd be az ajtmon, s ki kcjvetel tIem brmit. Ek- Anymat pldul a mai napig nem tudtam elsiratni, kp-
kor mr Pter nevrrek a puszta enrltsre'Vagy ha csak telen vagyok kezelni a halla okozta traunlt. Talrr az
r gondoltam, e|kezdtenr fulladni. Aztn amikor kezdte jl sem vIetlen, hogy nriutn rron.Hodgkin-szindrmbarr
rezni magt a hzassgunkon kvr'il, aminek persze t r- halt meg, nekem is Hodgkinom lett. Egy gyalog Hodgkin,
vnyszerenbe kellett kcjvetkeznie, egyszeren nenr r- rrorr nlk[il.''Vlasztottam'' egy ugyanolyan betegsget,
tettem, mirt nem szlt. A mi lrzassgunkat rryrrgodtan mint az arryrrr, csak az erryhbbik vltozatt. Szir'rtrr bc-
abba lehetett volna hagyni. Nem volt mit folytatni rajta. le szoktak halni' de kevesebberr. S nlin vIetlen: a ttidnr
_ De lru ilyen egszsgesen gondoLkodsz, akkor eluileg te kortil, illetve mcig tte fejld tt ki egy tenyrnyi claganat!
s a rdk soseln talrilkozhattatok volna, rttdr |ru elfogadjttk Szval mr biol giai okot is ,,kre.ltarn'' a fullaclslroz.
az gynevezett Stresszelrnletet, azaz hogy rszbett a lefoj- - A ktttatd'sok szerint, lru a szorongdsttittkat, fesziilts-
tott fesziiltsgek feLelnek a daganatos betegsgekrt. geinket (idetartozik tt deprcsszi is) rLem olrljLtk, akkor egy
_ F'z egyfell igaz' nrsfelrjl azonban ekkorra nrr it\r utdtt csokken rlz irrttruuveru1szerjrtk ellertlkj kpess-
tjsszesrscjdteka gondok az tIctctnbe'Il. A rkbatt bell- ge, is kiszoLgr'Ltatottrtk leszihtk a tlogttttalos es kcr rysi
ne volt a Tonri kcjriiIi traunla' a szorotrgsok' a fjdal. tletegsgektrek is.
rnak. Bcnne volt a hzassgont lczrsa is. Aztn a r- _ A psziches folyanratok valcjban renclkvtil ontos
dis lrrrzavonk, arni szmonlra nenl arrl szlt, hogy szcrcpe.t jtszarrak egy betegsg kialakulsbaIt. Anrint a
megbecsiilnek-e Va8y Sem, lranem arrl, lrogy meg ttt. gygyulsbatr is. Iiz olyannyira igaz, hogy amikor 2001.
dr.rnk-c lni bcl le hrrnan, a gyerekc.k nleg n, V..lgy ben nlegkezijcjcltck a kcnrotcrpis kezelse.iilt, szinte
sem. Benne volt meg a betegsgenrben .rnyjIlr lr.lll.r, il. azonnal javult az llapotonr. Ennek kifejezettelr pszichs
letve az a hromves szerelenr is, aminek annak icleirr okai voltak. gy reztenr, hogy nrinden se'jtemct, anlc-
crbl lctt vge. Vge kellett lrogy legycn, mert nlind. lyik fertrzott volt, kiolte a knliai beavatkozs. Szinte
ketterr alkalrr-ratlann vltunk a tovbbi koztjs lctre'. lttanl magam el tt' ahogy a ke.nlo c.lcgcti a beteg se.jt-
Utlag rdobbentem, hogy trrlajdonkppen t)gy etrergi.r. jcinrct, s he.lyetti-ik rjak n vekednek, artrelyekben nlr
vnrprral ltern egytitt, aki hihetetlen mrjclon szvta le nincs benne az elz rrrrgez Cson]ag. Ha egy orvos hal-
az erm, arnortizlt. Rengeteg energini trrcnt r a kap. lan ezt a nragyarzatot, szrjrrryr-ilkcidlrc' lrogy rtriIycn
csolatunkra. lriilycsg, anrit mondok, nleg szaknlaiatlan. De szeren-
- Ftlt|tnttr-r] hn',ll llltr n firir,,I nnl,,,nl,k I,||1l].Il;<,.,ra htI- csre nern vagyok orVoS, gy aztn mondhatom, an.rit s
ladtr.I. En.nek volt koze a betegsgedlrcz? amibcn hiszck. Nckem ez iott be.

134 135
r
_ Erdekes, h.ogy brir a betegsged val szintsthet okait rlok. Ha nem lettek volna gyerekeim, akkor ma rnr nerrt
felsoroltad, mgs em ddolsz senkit.
v lnk.Udvariasan nreghaltatrr volna. Most nrondd, ni van
_ Vgs Soron az n rkomhoz trekenr van kozcjrrr. s akkor, ha az enber nincsen? A j sincs persze, dc az a sok
ezt komolyan gy is gondolorrr. sz rnysgsincs tcibb.
_ Arryuktd lrultila elott egy tnppa! rt volt szerelnted Igy azn letberr tnaradtam. K rrnyelrnr. lttxus lett
megfosztott a munkdcltl, csak lrcgy ott|rcn, o' ltdzasstigci- volna, ha nrcgl-ralok.
bart n"e legyett baL|. Azt ltiszent, nekent itt elszakadt vol-
rta a cnla. Sosem g,oruloLtriL arrrt, ltogy bedobtl a tcjrtiL.
kozt?
- Akkor nrajdnem bedobtar.rr, de anynr rnsnap t.rreg-
halt' s nem maradt mr bennen tobb jdalonr. Ksbb,
a betegsgem kczclctn is volt egy pillairat, anlikor eszein-
be jrrtott' lrogy talrr jobb volna abbahagyrri ezt ;rz cgc-
szet. Kilptenr a rcintgenbl, s a leletck ttid rkra utaltak.
Mrpcdig a tiiclrkbatr csak c.gyfle orgatk nyv lctczik.
Lcliltcm a folyoson, r1s vtig,iggoniloltrnr a helyzctcnr: j ,
akkor nrost nrcghalok. De szeretnt1k rgy rrleghalni, hogy
nc fjjon. rn hanrar elhesscgettcm a gyors s viszor'rylag
fjdalomrnerrte-s lrall lehetsgt. A llryon ugyanis ak-
kor 16, a fiatn pedig 13 ves volt.
Az cls tiszta gorrdolatom az volt, lrogy el kcll vlrronr.
Akkor trrr annyira rettegteni a ft1rjent iizleti tigyeit l, hogy
a gyerekeket jogilag mir'rdcnfIekppen le akartanr v]aszta-
ni az apjtrkrl. snolra Peter kivl sebsz, a betegein k-
viil kcptelcri brkirt is felclsst<gt.t v|lalni. Nen azrt,
mert roSSZ enrbcr. Egyszererrilyerr. Ilycnnc-k szliletett.
Egyszval gyrrrot kellett szereznen] a gyerekeknck,
akikct ncnr bzhattatrr az apjukra. Anlikor itt tartottanr, r.
dcjbbentern, lrogy a htralv rcjvic1kc idbcrr ezt kptelen-
sg lesz leveznyeltrenl. Csupn egyflekppen gorrdos.
kodlratonr igazn jril a gyernrekeitnrrjl: ha e1letben nara-

136 r37
r
rosval. Mind szaknrailag, rnind magnletileg telrt lrar-
rnonia lengi k rtil. De akkor vajon mi baja lehet?
Depresszios. Csakrigy, mint a nagynrije.

a
Keresztes IIdik _ Mirt jottl el Cserhd'ti Zstlzsa tetnetsre?
- Lelki k z ssget reztem Zstrzsval, aki nyilvn nenr
tudta feldolgoztli, hogy ttil az cjtvenen is rjra s jra bizo-
nytania kell a kiilcjnbcjz percenrbcrkcknek. Mikcjzben a
paprzsebkerrd- (hasznlat trtn eldoblrat) sztrok fenn-
',Nerrr szeretnk megvriltoztti. Itjzva jrkltak a kiadrik folyosin, addig Zsuzsnak
Mg akkor settt' lto' t.gy neltczebb.,, sziintelentil vizsgznia kcllett. Ugyan rnec1dig mtig? Es kik
eltt?
Cserhti Zsuzsa temetsn - I{cz Katit es Pjl Evjt,.r Ne- A halla utn gyakran lrvtak a tve1kbe rryilatkozrri.
otorr cgykori nekesnrjtkiVVe - senki scrn volt jelerr a Nenr nrcntenr. I'Iisz mit lelret err(l az egszrrl nlondani?
szaknrabeli kortrsrr i kozLil. A fiatalokat Zsuzsa tantv. Radstrl nem voltam napi kapcsolatbart Zsttzsva|, az'
nya, Fehr Adrie'nn s Keresztes Ildik kpvisclte, aki ut bbi idkben tn citsztjr ha tallkoztam ve.le. Az egyik
,,csak'' tisztelje volt az elhuriyt nekcsn nek. utolso tvfelvetclreengcm ktilil tt el tnaga heIyctt.
IIdiko kivlo tornsz volt Romtriban, e.gt1szcn a vlo- Mr nem tudott fellpni. A tnsorrrtrr felhvott' rr-re'gk .
gatottsgig vitte, najd c1esanyjval tteleptiltck Magyar- sztjnte, s gratrrl1t, hogy milyerr jo az j letnczcrrr. Egy.
orszgra. A nyolcvanas vekbctl a l{cizsaszn Bombzrjk szcr lrosszan bcszlgett[iIrk telefonotl, cs gyzk ct tt,
egyr.ittes nekesrrjeklrt lett isnrert, nrajc1 sziilrikarrierbe hogy legyen gyereket-n, nert csak annak van rtelnle-.
kezc]ett. Flasonltottk nrr.I.ina Tttrnerhez s Janis Joplin- Arnikor rneghalt, pp kint voltanr ErdIyberr. Egy lrrb.rrl
hoz, olIr lbolya' a kirobbanan sikeres Mcgasztr I. rrr- rjlterrr, s r lr gcslten a bartainrrnal. Egyszer csak jel-
sodik helyezcttjc pcdig t lrevcztc meg pelc1.rkrjpnek. zett a nrobilon, SMS-t kaptanl. Megrtk'hogy ZsLrzse
Keresztes Ildik szntos przai szcrcpben is lthato rrincs tcjbb. Nenr akartanl elhirrni. Napokig tlcIt-t tucltant
volt. Sznsznkntaz egykori Arizona Sznhzbarr kcz- trraganllroz terni. Enrlkszem, jtittem }razafcle, s ne.gll-
clett, ma a soproni Pet fi Sndor Sznhz, illetve a buda- tanr Ady hznl, Nagyvrad s Koiozsvr krjzcjtt. Volt a
pesti Rrrttkai vaSznhz eladsaibarr lep fel. kcjzelbcn egy terrrplonl. Benrentc'tn, eS Irrcggyr.ijtottam
A tcirekeny nekestr msfeI vtizecle kiegyensrlyozott Zsuzsa ernlkre egy gyertyt. Es .rkkor belrrr hastott a
prkapcsolatban l Kicska Lszlval, az Edda basszusgit- felisnrers: ha van valanri, anlit Cserhti Zsuzsa rrjkiil

138 139
r
hagylratott nekem, az csakis a figyelmeztets lehet, hogy A vgnmr alig mertem kimenni a laksbl. De nem is
sose legyetr fontosabb a szaknlm, nlint az Ietenr. Mert rdekelt a vilg. Tulajdonkppen Semmi sem rdekelt.
nen ri meg. Nern ri nreg felldozni magad, s nem ri rr,aki egybknt rjsgfLigg vagyok' r se brtarn nzni
meg beledogleni. Sem anyagilag, scm erkcilcsiieg nem ki- egy rjsgra vagy konyvre. A zene pedig kifejezetten za.
fizetd, s szobrot sem emelnek neked. v.rrt. Engem, az nekesnt! Hiba, ne]TI brtam egy CD-t
_ Mikor szLeltecl rnagadon elszor a depresszi tiineteit? fcjltenni! Kptelen voltam bekapcsolrri a rdit, a tvt.
- A msodik lemezen felrreklse eltt, 2001 tavaszir Nein lteztenl, na' Csak vegetltarn.
mr tudtani, tudtuk, lrogy vaIami b.rj van. Ncr-r'r vagyok A pronr nIkiil ma nlr rrenr lnk.Rajta kvtil min-
egy orvoslroz jr tpus, de akkor nenr volt mit terrni. A derrki rtetleniil llt az llapotorn eltt. A szakrnabc]iek
pron rnr korbban is szlelte' lrogy gz van, kvtilrI l.risztinek vettk, s azzal nyaggattak, hogy egy e1ne.
nzve rryilvri elbb fcltntek a hangulatvltozsairr-r. A kesn nem lehet ilyen nyafka, mert egy id utn az
betegsget kivlto trattnla alighanerrr az volt, arnikor egy cjsszes nrunkjt elveszti. A bartainr pedg' .-rkik sze-
pe1csi haknibrjl hazafcl j vct cltc.jttenr egy kLrtyjt. l'clje- rctIlc'k, aZt nen1 rtettk,hogy rrekem, akirrek trrinclene
sen kiborultanr. De hiba vesztettenr el az cszem' tiszt- n]egv.ln' siker' telretsg, nragrrleti boldogsg, szoval
ban voltanr vele, hogy hanrarosan nlegkezddnek a nrso. nekem vajon nri bajom lel-ret. A ve1gn nlr anymnlal se
dik albumonr felveitelei, s ncm le'het halasztgatrri, vratni tucltam beszlni. Cs rgcitt a telcfon, n rncg rgy rez-
a stbot. I{a pcdig nenr csinlonr |neg az albut-l-tot, ki trrcl- tern, hogy ha fcil kell vennem, meghalok.
ja' mikor lesz r nlegint lehctsgenr? - A pszichidtcr kirnondta, lrcgy rlepressziris vagy?
Szoval iszonyatos nyoms nehezedett rm' a InJgJm- - Nem emlkszem pontosan. Mindencsctre amit [elv.
nak s a bcnncnl bz errrbe'reknek val bizoIryts kny- zolt, mrnlint a pszichoterpit, arra azonnal nenret llroncl.
Szcre, cje reztenl, }rogy orvosi segtsgnlkLil kptclcrr tam, mondvn' nekem errc nincs idm' Mindig azt gondol-
vagyok vgigcsinlni a studir.lrllunkjt. Igy aztn a gzols tarrr, hogy azok jrnak pszicholgushoz, akik nein tudjk
nrsnapjrr elnlenten cgy orvoslroz, akit egy isrnerscinr kibeszlni magukbl a gondjaikat. Na, ez rm nen jel.
ajnlott. Elnlondtam, nrit rzek, nrire rrregkrdeztc, hogy |emz. Nekem aztri jjel-nappal be nem ll a szm. Szval
szedtcnt.c errc valaha gygyszert. Kcjzcjltenl, hogy rrenr. a beszlgetsdire rztam a fejenl, de niinden nrsra hajlan-
- Mik voltak a tiirtetek? dsgot mutattam, mert akkor mr katasztroflis llapot.
_ Folyarrratosan srg rcs k gy tcirtek' rcltrcgtetlr, ban voltam' Azonnal jobban akartam lenni, nrivel rgy rez-
nern tudtam cnni, semnti sem okozott cirontet. Ekcizben tem, ha mg egy napig gy kell szenvcdnenr, felvgom az
brmer.rrryit aludtam is, rrrindig olyan fradt voltanr, lrogy ereimet.
cjssze akartanr esni. gy aztn t bbnyire csak tiltern az Az orvos felrt egy antidepresszvumot, s elnrondta,
gyban, s lra eippen nem bgtern, akkor nztenr a falat. hogy remnyei szerint hozzvetlegesen kt-hronl hten

140 141
V

beltii elkezdern majd rezni a vltozst. Ez be is kcjvetke- kezdtenr a hatst. Fl vig abba se hagytam a gygysze-
zett' s rgy vltem, hogy neki tudok r.rgrani a msodik le- rezst. Lassan vltozni kezdett korLilottem .r vilg. Addig
tneznek. A kornyezetenl rencikviil tirrelmes volt velem, rgy reztcm'hogy egy sztirke kodfal van kcizten s a kcir-
igyekeztek idelis feltteleket teremteni szmomra. Az rryez vilg k zcitt. Most pedig ez a kcjd ]assan felszakado-
els nap azonbarr egy olyar.r studiban dolgozturrk, ahol zott. Aprnknt visszaj ttek a sznek' az illatok' az zek.
azeltt mg soha. Rcigtcin pnikroharnot kaptam, elment a - Hogy ttudtd.I kozonsg eL ctlni a betegse1ed idejrt?
harrgot-n, s azt mondtam, l-t itt ezt nem tudom nregcsi- _ Miutn clutcjttern a kutyt, lrronr fellpsem is volt.
nini' A pror-t-l Incgkrdczte, lrogy prblkozzunk-e egy Egyszerennem nrondhattam le' a koncerteket, nert ott
msik sttidival, lrtha ott inkbb biztorrsgban rzenr volt a zenekar mogilttenl. Cserbe a fitk nagyon neg-
magam, BIintottam. Vgtil egy szobban nekeltc'nr fel a rterr viselkedtek. Virgot l-roztak, napszemtivegben tol-
lemezt, ahol valamelyest visszanyertem a biztonsgrze. tak fel a sztrpadra. Kitettk a lelktiket, azt sent tudtk, rni-
tetl]t.t. A tnunkt Itagy nelrezen, a gygyszer scgtsgtivcl Llen segtsenek, nrert lttk rajtant, lrogy egyszc.r(en tletn
vgiil kt lrt alatt siker|ilt elv gcztlem. Mcgk nr'rycbbtil. vagyok ebben a vilgb.ln. En pcdig azt monc1ogattanl tna-
tern' hogy trl vagyok rajta' s kicsit n-regnyugocltanl. garnbatl, lrogy ha cjsszc' is roppanok, c'zt a hrotrr kclItcer-
Nenr sokkal ksbb azoIrban ntegirrt rrn tort a roltant. tet vegg kell csirrlrronr. Ksbb ugyan kihagytam egy
Mint ksbb kideri-ilt' valszr.rlcg azrt, rlrcrt ahogy v- iclszakot, de rettegteIrr, lrogy ilre rnegy, rnilycn rossz l-
gezteltl az els iiveg orvossggal, s kicsit jobbarr voltam, lapotban vagyok, s nettt ltvnak majd tobbet. gy aztjn
allbahagytani a szeclst'Alig telt cl pr he1t, kczd drjtt nlirr. nenl nytilhatott tll ]-tossz ra a lbaclozs. Viszorrylag ha.
den t.lcjlrl. Akkor. persze nem tutlt.tt.tr' hogy a legnagyobb mar visszatrtem a sz,npadra, cle a rcflektorfrrybcn llva
hibt ktjvetenr el, atnit csak lel-ret, ha id eltt felh.rgyok a rengetegszcr reztent pnikot. Szorongtanr' hogy clme.gy a
gytigyszerezssel. Megirrt lraldokoltanr, es lclki szcrncinr hangom, elfelejtern .r sz vegct, cisszeesek, leesek a szn.
eltt nrr meg is jelent a kp: ott fekszenr letakarva egy koc- paclrol, eljulok. Folyamatosan keriilgctt.tt a srs.
ks plddel, anlint tolnak a proszekttIra fele. - Mir ttttvsz, a'Lapvetten elgedetlert vagy magaddal?
1auu szakctrrbcrkcrcss kcjvctkczetI. Az j orvosom- _ lgen, folyam.ltosatr csatzotrr nnlagalnmal, llandci.
nak olyan kisugrzsa volt' lrogy az els perctl rncgbz. arr kritizlom a teljestmnyemet. De nenr szcrctnk nreg-
tattl benne.. Minderrt elmesltenr neki tcjvirl lregyire, rni- vltozni. Mtig akkor senl, ha gy nehczebb.
re rrrr nzett, s rrregingathatatlan bizotlyossggal ki.izcil. - Azt tttottdjrik, ttog,y {r t/c'prc'SSZir az rzkenyetnberek
te' lrogy ez b'zolly tlcpresszio. slrozzjtcttc' lrogy oly.rn betegsge.
stdiLrrnban vagyok' .rmelyben .l betegsgbl gyogyszer - Lelret. Csak az a helyzet, lrogy n az cjrcjkletcsseget
nelktil mr nem lehet kijorrrri. lnyegesebb oknak gondolonr. A csalciornban volt ilyen
Ezlttal hat htig kellett szednenl a tablettt, mire rezni beteg: clesanyrn htga vekig szcnveclett a deprcsszit|.

r12 143
s

De n is csak nlost j ttenr r, hogy tulajdonkppe]] eZ a llelgygyszati betegsgben halt meg, valojbarr azonban
betegsg knozta. Gyermekknt csupt-t azt lttanl, irogy cI tte rlrr lelkleg is felksztilt az eImtrlsra.
rengeteget szenved, nygldik. Akkor mg net.n neveztk Anrikor rttegtudt.rttt, Irogy tlt'presszios v.rgyok, szep
a bajt depresszinak, csak nagy bszen nyr-rgtatztk, l.lssan elkezdtem felg ngy ltetri a szl.rk.lt. A tli.rgnozis
sokkoltk. t ktsgtelenr.ilnagyon rzkenyenbernek is- eltt kt vig folyamatosan bcte.g voltarn: egyik torokgytrl-
tttertct-tt meg. NeIn sikertjlt az e]s lrzassga, nem sike- latisbl ki, a nlsik|ta be. FI.r cpp nett.t tot.okgyr'rlladssal
rtilt a msoi]ik hzassga... Arrnyira emltikszctl rrrg gye. krrl dtarrr, akkor fcjlfztam, vagy llarrdan fracit, lmos
rekkorombcil, hogy llandn piszkltk: ,'Mitl vagy te f- voltam, de ugy, l.rogy k zlletl kotttoly alvszavart.al kiisz-
radt? Mirt a]szol nlinclig?', A depressz-ija idvel alkoho. ktjdtem. Enllkszem, elmentelrr cgy kivizsglsra, ahol ki-
lizmusba torkol]t. Mg l, hatvanvcs. Erdt.kcs ttrodon, mi- dcriilt, ilogy a laborlt.lctek alapjr.r st.tl.tttti bajorrr sitlcs.
utn a nagyanym nreghalt, sokkal kiegyerrsrrlyozottabb Na rnost, artnl frusztrlclbb dolgot el se tudok ke1p.
lett. Maga szabj.r nleg a sajt hatrait' az lete szablyait. zelni, hogy nrikozben folyant.ttosart rosszttl elrzctl ttta-
- M e nny i re t u(lt (l b e ill e s z ke d r M ttgy o'ro r s z rig,o r t ? It tlto t t gacl, a kpedbe vgjk: ,,Asszotlyottr, nlagttak az gvi.
vagy? lgorr sclllttti Llaja!''
- Nem tudtam teljesen beilleszkedni, tllincl a nlai napig. I.]rr azt Irlottdantlr azoknak, akik rllr ltosszr ic1cje'

Megszoktartt, cle ezzel az ervel egy kicsit tovbb is nte}ret- Iry gldllek tcsti bntalrr-rakkal, dc scnltrlit scrn tallnak
tcrn volna. Egyszer Londonban nregkrdeztk,lrogy van-e nlLrk, lrogy rrrcrrjcnck e.l a hozzjtrk lt.gk zelebb cs pszi.
mr le.mezem Anglibatr. Nenl tr.tdtanl, lrogy srjak-e Vagy chitriai gondozoba. ott Lrgyatlis k nnyetl kideriilhct,
ncvessck. Magyarorszgorr akkor mg laksorrr s telefoItonr lrogy a testi ttinetckkel trrlajdonkp1lcrt cgy lelki probl.
se volt. Csak Ausztriig kellett volna elnlentlelll. Nenr kts- nrt fejczrrck ki.
ges, boldogttlni tltcltam vo|na a kt lemezzel, anli rn gcittem - Most ltogy uagv?
van, cs azza| a slge.rrel (Nerrr a nlink az g...), anrelyet - Anri(rta fegyelme'ze'tten szcclcnr a clcpresszitt elleni
nrra trlirrden magyar rdillonls ronggy.i jtszott' pvopvszprt riir'..r
" "t'"
trrdok riilni, nevetni. Pcrsze virnnak
- Mi jttt eszedbe elszor, ha a k nryezetedLlert kinrcrtd- rosszabb napjairn, hisz kinek nincscnek, cle az utcibbi vek-
juk o' Llepresszri sz t? ben tletn voltanl beteg. tll forrtosll.ik tartotn Illcgjegyezni,
_ Az, hogy nincs cnnl alattonlosabb bctc'gsg. Az r- lrogy rr llagyot.l nreg akartam gyogytrlni! Es ez a hit cs ak;-
zs, hogy neni kellek etrnek a vilgnak, ll)ert llet]l v.rgyok rat igcnis keli lrozz' Elkczclterll rentlszerest.tt nrozogtti, .r
elg j, felernszti a lelket. E betegsg szenvecl alanya- nozgs rrgyanis kcjztr.rdottaIr rgyncvczett tlolclogsghor.
knt azonban azt is ncgrtcttcrrr, hogy lra az ctlrbcr lelki- tttoIlI terlttcl. Plne egy voIt v|ogatott tornjsznl! Egyb-
leg feladja, egyben fizikailag is feladja. Szerintem ez tor- knt sok lsportolo lcsz haIlgulatbeteg, miutn abbahagyja
tnhetett Cserhti Zsuzsval is, aki ugyan hivatalosan egy a plyafLrtst. Gorrdolj bele-, cgyik nap mg ktszc.r hroIl.t-

144 145
r
rs edzseken veszel rszt' mst]ap meg nrr semmit se
mozogsz. Ez sokkolja a szervezetet. Olyan, mint a drogel-
vons.
Szval ma nrr minclent nregteszek a depresszi kiv-
dsrt.Ha pldul csak egy kicsit is kistit a nap, akrmi-
1)(ttIr LtttRo
\.' / | .| zz

Iyen hicleg Van is, kimegyek a levegre stlni. skieje-


zetten kerese ni-krltatom az cjrcj mfo rrsokat.
Vgril mindenkirrek csak azt tr'rdom t'nondani, lrogy ne
vrja meg a mlypontot! Ne szenvedjen fcleslcgesen, ne
knozza rnagt. FIa csak a gyanr-i rrryka is felmeriil, hogy
clepresszis le'het, fordtrljon orvoslroz. Sok felesleges fj- ..Esy..zer csak ugy reztettt: rrcnt tudortt kontrollrh IIIz+aIIL.,'
c]alomtl knilheti rneg nragt _ s a k rnyezett.
Enci taln nlegerrgec|i, ho8y vllaljuk egyrns kor;it:
egyitltsek v.rgyrrItk. O elcszcjr .r Vitl.rrr Szn1l.ltlort
vgjtkokban, zcns c]arabokban szerepclt, rzt.itt .l
Rocksznhz csapathoz kcrrilt, alrol igen sokfle karak-
tcrszerepct nekellretett-jtszhatott cl. Kisebtl-rra-
gyobb megszaktsokkal mintegy tizenkilcnc-hrsz ve
jtszik a Madclrban, s az utbbi plr vben kife.
jezt.tten jI rzi ott rnagt. Kt ve vezcti az RTL KlLrLl
.I-aLalkozsok
cmnlagazinjt, ernellett idnknt szitlk-
ror-rizl is (nekerrr plclLrl nlost nrr cjrrjkre marad
Barbra Streisantl magyar hangja). Frje Rkasi Kroly. A
szrlszhzasprrrak ktlt gyerr.rrcke van: a 16 vcs nagy.
lny, Gigi, s Zscbi, aZaZ a hromtive.s Zsigmond.
Zsigrrrond vllalsa azrt volt nagy d ltte1s, mert Gigi
sziiletsekor Errik rcnc]kviil rossz lelkillapotba kcrtilt. A
vrands kisn'ranlk rc.ttegnek, Ila azt halljk' hogy lakt.
cios psziclrozis, s egyszeren rrenr rtik, hogyan lehets-
ges, hogy valaki, akinek egy sziils utn a lcgboldogabb-
r-rak kellene lennie, a le.gboldogt.rlanablr lesz.

146
r
Enikvel val beszlgetsiillkbl kidertil, nlilyen fon- csctt, hogy .l gyerekenr ,'csak', 2400 gramInal jcitt a vilgra.
tos, hogy iclben negtalljuk a szrrrunkra ide]is orvost. A kivtclezett lrelyzetenr is bntani kezdett: legalbb olyan
Ehhez persze risi szerencse (is) kell, csak gy, tllint air- t.osszul rirrtett a tllzott gor'rdoskocls, nlintlra egyltalrr
hoz, hogy olyan ttirelmes' tnrogat csald lljon rnog t- IlL.nl t rdtek voltta velem. ].aln, lrogy ezt ellensr.,rlyoz-
ttink, arnely a nehz pillanatokbatr is biztost a szerete- zaln, zscjnrlrtroirarrgltarn a btifbe a tobbi csszrosnak
tri s a segtsge1rl. Enik gy rzi, clscsorbarr kt _ frissen nltve.Vgtil beindult a tejelvlaszt;s, arrritl a
orvosnak tartozik kcjszcjnettel s lrlval: dr. Nagy sz,y h.rtvattas Ilrt-.llc'nlbl kilencvenes ictt. Keit n vEir fejt kt ol.
Jozsefrrck cs clr. V;rrytl v.rr.rk' da]rol. Akkor rrrr kifejezctten pocsc1kul reztetn nagan].
_ Mt tortttt, art kor lnzartetek a babrival?
a
- olyan volt, mirrt a nlesbett. A 28 ngyzetnlteres
_ Mrt ntdr eLfogadott lrlly, htlg.V egy fljtlulttuls ltttttyis ki. laks a Sznsz'hzban kitakartv.r vrt, a vzbarr I(.rri
vt'Itlttttjtt a depressz r. Srr7lro.s lt sclhasellt ttlpttsztttLILttttttrtt virgcsokra porlrpzott, az tel meg zvc illatozott a fa'
tlt''l, tltit,,,I irr t't,l,s-iiils tIt,/|7 tttt\,IIktik
._/..,...,. visszttt,tttltik,',zt;st,i zkllarl. js akkor, az cls cste hilrcte'tle.rr szirttesgi ro.
alapjrfut gut fjtlalrltcsltak l',clcttt. Ez tlzcytl;ltt |.izikai ftjdu- haItr trjrt riittl. Kari nern tuIajilolttott rleki trl llagy je-
IorrL. A lIek szettryot jbtil ltellt ls leltetrte cu|.oriktLsabb r' lclltrs get, ltisz tuclta, hclgy rzelIrrilcg trl vagyok frtvc.
zs tttttttil, tttittt lu:g,y latct utltutk. Hogy jort kLe a poszttttt- A kijvctkez c.ste uBy.ltlcz tijrttlt. Es cgyszcr csak rgy
t t li s tt ttk, u az sz iil s tLt tt t ulk t rc Ll cz et t dc p rcs s zit ? rezteIlr: IreItt tuclotrl korrtrollltti tllagaIrr. FIogy olyatt
_ Arlrikor ttlcgsziilctett a ltlyonr, val lran euftis har-r. ciolgokat csiIllok, aIttiket nenl tl akarok' hallenl valaki
gulatba kr..riiltenr. A baba gycinyclr volt, tejerrl is volt elg. nls' aki kvtilrI irrryt. Ez nlr a bete'gsg biztos jc'le
Radsul Nyregyhztr sziiltonl, ahol a ft1rjcrlt akl<clriban volt. A c1eprcsszi ezen fajtjrll rnr-Irrr sokkszcr
jtszcrtt, s pcrszc kivctcleztek vt.lcnr .r korhzbatt. IItr. ltolnlon1is vltozs lrlegy vgbt' a l<istttaltta szervezetti-
szolrngy ves voltanr, fiatal, cgszsges. L)c a sztilgyorr Llctl a terllesst1g alatt, rnajd a sztils utn.
kideriilt, lrogy csszrntetszsre vart sziiksg. Bevallont, cz - Ncrlt fItItlttriL, ltogy krirt tesze! a gyerekben?
Ittr elevc bntott. Korbban kitalltan nr.rgatlrnak t.gy - Utrilag ntcg a gonclolatba is bclcborzongok, hogy rni
cszrttctrykpct, a toklctc.s aIlya idejt, aki sz-iils utrl kct tlliIttlen tcjrttnhctett voIna, ha val s cselckcdetckk vl-
perccel visszanyeri az alakjt, nliktjzberr tcrllrcszctcsert nak azok a knyszerkpzetek, anlelyek ksrtettck.I]e
szoptat. Iszony nregfelclsi vgy lt be.ttltt.ttt, clssorbart I<sbb a frjc-rrr s Eva, a kezclcjorvoSom iS tagadta, hogy
.-r sajt nraganr ltal fCllltott icle.lt illetrcrr. Eli1.rez. kpest rtarti akattanr volna a kicsinek' Igazsg szerittt rengeteg
hat ra v.ljr.ids utn k zcjlte1l<, hogy elkeriillrctctlcn a cs- mitldenre. nettl enrlksZCl.Il. Abbarr azonban biztos va-
szrnlctszs. Nelrezen ltenr nleg, hogy n, a nagy nagyar gyok, hogy nronc]tanr olyasrnit, anrit az enlber egszscges
.1nya ncrn tr:cltam rne'gsziilni cgy gyerc'ket. Az is rosszttl llapotbar] l-lcl]l tnoncl. Nyilvn tettenr is olyan c1olgokat.

l48 749
_ Hnzttl ppv nilrlct? - Kari Az rr anyukm s Kari lrriga is
s az desarryja.
- szintn szlva, ezekb l nem sok inindent szeretnk lresegtettek egy-egy htig. Kellett a segtsg,nrert Kari
megosztan a nyilvnossggal. De hogy rtsd: egy tIi rtrindennap bejrt hozzm.
estn pldul egy szl risi frfiirrgberr rohantanr le az ut. - Abban az a1y ltotrupban lcittad a kislanyorlat?
cra. Kari mindig is kt lbbal llt a fcjldon, s egy-kt dol- - Nem. Es lltlag nem is ke'restem. Az biztos, hogy
.fudta, amikor kiengedtek, s hosszti d utn elszcjr tallkoz-
got mr tlt ve]em. l'rogy nem egy tlagos lnyt
vlasztott prjul, de ez mr neki is sok volt. Viszont lt- tarn Gigivel, furcsa kis lnynek lttarrr' Teljesen idegen
ta' hogy eZ llem egyszeri lriszti, hanem valami sokkal ko- volt a szmomra. Mirrdenki szprrek tartotta, kivve en.
molyabb dolog. Fogta a kicsit, bebugyoiIta, s bevittc' a gerrr. ncsak a tejallergia nyonlait Vetten ciszre a brn.
csecsemoszIIyra. Utna visszajcitt rtenr. EI kell mond- Mikcjzben minder'rki jt akart nekenl, ugy reztem, aZ
jam, lrogy br ujjong cjrcjrrret reztet-n Gigi szr'iletsekor, e.gsz vilg az ellerrsgenl. Es hogy nindenki mirrdent job-
ez az rzshallflelerrrmel prostllt. Kari a rnai napig azt b.rn tucl, nrint n. Nullnak, senkinck reztctn l]l..l8.1lll.
mondja' lrogy attl tartott, krt teszek nraganrban. Szval - otuosi segitsg,?
visszajtitt rtem, s bevtt a krlrzba. A sztilsz-etre' ott _ vval, aZ ofvosolrrnal rengetcget beszIgettcnt ar-
azrt nagyjbol tudtk' ltogy mi a bajonl. r1 az iclszakrl, az rzsetrrrrl, s sok nrindenre
_ shogy szlt a diagnozis? igyel<czett rvezetni. Ksbb a Iegjobb bartrr rn lett, a
_ Laktcis psziclrzisolll Vatl, nronc]tk. Ncm sokl<al lelki trsam. Elrncsltetn neki, t'ogy rnilyen csork vol-
ksbb tvittek a pszichitrira. Furcsa, lonrszcr kpe- tunk, hogy rnobiI akkor nrg sclrol senr volt, vonalas te-
inl vannak azokLlol a rrapokbl. Rmlik, hogy Kari vitt az leiorira is hiba vrtunk, hogy egy berendczetlen, iszo-
cjlben. Ez mr egy j enrlk. J rzsvoit, nyilvn az in. nytran kicsi kelenftjldi laksban ltLink' egy roncsauto-
jckciriktl, amiket k.r1.'1.1n1. osszesetr t'gy lrtrapot voltanr val jrturrk' s l'rogy I(arival csal< a htvgekentallkoz-
bent, ebbl kt htig altattak. A nlsoclik kt htben ro. tunk, nrert t vicikerr jtszott' Valjban scnlmi St'In in-
gattanl, rajzolgattam. olyasnriket, anliket tteIn mutatnk dokolta' lrogy nregtartsam Gigit, s a sznlrzball se
meg a sercjril lrryomnak nlg trra seIlr. gondoltk jo otletrrek, lrogy belcvgok, rogton a fisko-
- !ar_v
F',.r,t,s7rr
vlL. rn(,snl
"
i!t" '"
rltutotl ncki? la utn. Ktjzben prbltanr clolgozlli, ptjttzt keresni. ot
_ Majd ha felntt ]csz. Besz ]rri nlr beszltrink rola. lror'rapos terhcst'tt tng nloclellkeclst is vllaltarrr. P-
Egybkntegy csom dologra ctnlkszenr a pszichitri- rizsban lptr-ink ftjI, s perszc lrogy a l,afayctte rLrlrjz.
rcil, persze csak foszlrryokban. Pldul fektidt tncllettem ban vettc-m babakocsit, kisgyat az tltrrapi rnunkval ke-
egy lny, akinek rncghalt a kisbabja. Mincl a ketten reSctt penzcrrrbol. llrt ;rkkor czt lvczteltt, csak utoIag
ugyanaZt a tejkivIasZtst gtlo gygyszcrt kapttrk. rnonclonr, hogy szegny kislr'ryonr, nri nrinclent lt t'
- Ki vigyazott a kiskinyotlra, anig korluizbrtrt voltdL? amikor rrrg rncg sen sz[iletett'

150 I51
_F

Eva azt mondta: olyan sok gondour volt cgyszerre, l<tzni a tiinetek. LcgtcibbszrJr olyankor, amikor nagyon
hogy az Iett volna.r csocla, ira nem lor ki a szervezetem- sok tehcr volt r.rjtanl. stloha sok erot ltlertek Karibl, a
berl valahol a bt.tegsg. gyerekekbl, va enrlkbl' rngis t-nag.rInnak kell tjssze-
- p:utL kezelt tgert a rlepressztl idejn. Mt szolt, rtnl-i- sz.ctlttettt In.lgJlll. Nh.r mcgpr.ob.]orrr clkcpzclrri, lrogy
kor stlk-sok vveL ksribb elrnonrltad neki, lrcgy 37 duescrt F]va nrit nlondatt.r, az is segt. Mint pldrrl idrr tavasszal,
st ttt vtirantl s tlagy ? .lnlikor isnrt k rhzba keriiltctn, melt tul sok tllttnkt
- Arnikor melg haboztant, hogy ntegtartsr:k-e, akkor vllaltanl. Ncgyven v r'rtn az ernbernek rttr tucinia kel-
vo1tak aggodaln-rai. Miutrr azonbaIr eldcjtrtotttik, Irogy leIlt., tllt'ttt.tyit br. Ugyarlakkor pp cgy negyvenves nr
kcll rlekiink ez a kis jtjvevny, nrert ajrrdk az lcttl, s rctte.g .rttol a legiobban' hogy bclpett .lbba az lctkorba,
lehct. hogy ttcketlt trrr t-z az lrtolso eslyenr a szt'ileisre, .t ltli kor egyr.t' kevsbe fogl.rl koz,t.r tj.ik. gy .rz,t. Il t ri lvi l.l l.
]

akkor Eva azonnal azt rnonclta: azt kell tennern, antit jo- - Mit trlrrc'csolttcl sorsfrrsardnak? Vagy azokrutk, akik
nak ltok. Azza] is biztatott, hogy cigi s Zsigrtloilcl kcjzott .szri1is cl tt dLLrLak' s fLrrck?
oly.rn sok ev tclt el, olyarr sokat vltoztanl, rtcttt, _ A lcgfoIltosaLlLr, hogy oldjk a szorongsttkat. Tltclo.
fcjlcidtenr, irogy biztos benne-, ncnr lesz scnrnri gond. De lrlstrl kell vcnntink, hogy v.tttIlll< olyaIr clolgok, .rllle-
ha nrcgis, akkor nrellettcm v.rn, nrcllcttenr lcsz. Els utunk lyekr l rtenr tehct[ink. A le.gt bbet akkor sztnvcdtcrn a
Zsigrnonclclal a l<clrhzL-lolhoz'z Vczctett. A sors kc.gyctlcIl cl eprt.ssziritl, arlt il<or- kotttoly cr(fesztserllbeker.[i l t trlcg.
irorrija, hogy fl vre r Ev.r tttcghalt. LcLrknlis vcrlt. A fclclIri azoknak az elvrsoktul<, ilnlclyckt.t a ktilvilg t-
lcgjoilb barttl nl, sors adta nvrcnr, ctrrbcri pldakpt'rll Itt.tsZt jltalban a l<ismanr;val szetnbcn, illetvc t1tt Ill.lgattt
akkor urcnt el, anrikor a kisfiam rnegszriletett. IIa nincs trnasztottanr cintlragatttItral szeIl-tbcn. Ez,t a legIlt-ltczt.bb
Zsigrnonci, biztosan cisszeroppanok. Ir.gy rni. FIogy nrinclig, nrinclr.nl<or nteg akarjunk felelni
_ Mikor tluLtd.l a ltttyoddaL ckszor bcszthL arrol, att ltlirtclctlliittek. rt Itcrll tucltanr szoptatIti, tle. ttta Irlr azt is
u lettrck els lutuLpjri.batt t rtttt? el ttrrlom fogadni, ha valaki nem akar. Cs.rk nregadn.rk cs
- Mindig szillte voltanl velc, soselll nroniltatn neki
cle' a gyt'rekedrrek tartozol elsznrolssal. Azt tudIlnr rllg vi.
ttjbbt't, Ittiltt ;ttttennyire kvrrcsi volt. Igclr, stlk.rt bcsz|- gaszul nlonclani, hogy cz e'gy olyan betcgsr.g, JlllL.lyl)ck
gettcnl vele lcte elshnapjrol, s bizorryra nlg sokat ltezrrck hatkorri' gycigyszt.I.ei. Iiz-el< viszortylag hatttar
is fogok. Errl .rztrt nern akarok tijbbet nlondatli, nrert Gi- enyhthetik, n-rajti nrcg is sziintctlte.tik a l.lktcirjs pszich.
gi ne-nr sz-ereti .rzt a fajta rncliacirkuszt, amclyikbett nri ZiSt. Att l mg j arryk vagyunk s ]e.sziirrk, lrogy a be-
liirtk. Nenr szeret a nyilvnossg el tt szcrcpelrri, t1s t.z[ tegsc1gtink tlriatt az elstj idjl<ben esetleg ne.m tudjLrk goIl-
rnegprobljuk tisztc.letbe.n tarta ni. dozni a picit. Azrt ke'll tttitlcl clbb nreggygyrrlnLrnk'
- Azrjta gyakran uo1r deprcsszi s .drszakod? Ittert a blb.r vissz.rvjr. Sztiks8e VJIl tls lt'sz r.rrk. Mg n.l.
- Volt nlr olyan, nenr is egyszer, lrogy kczcite'k jelc.Itt. gyor-r sokig. Es ezt rczniink, tuclnutlk kell.

152 153
1r

nyemet, megrzta a fejt. Elrulta, hogy a kcinyvben le-


rt eset utn felhvta Vrady doktort, a csald orvost,
aki Cinit is kezelte, s az megnyugtatta' hogy nem dep-
resszios,,.csak" idegileg kinreriilt.
Ia
l\tllll ,I
tDy / /
lvldrIo|I
^
,
a
_ Mitortnt pontosarl (Izon o bzortyos ttycri ttapott?
- Jogos volt a depresszirigyan cl. Azon a cllutnon vala-
hogy feltolult bennem nlitrdetr, anri addigi lctcmbcIl nyo-
nasztott: a szorongsainr, a kuclarcain, .r t.t.tllnytelcnstig
,,Apr.rn, Cni t\epresszios UoIt, millt lllo1y nagyaparn, s a csaldi gnekkel val szembesiils. Azokbarr az rk-
lttcl is ltailarrtos voLt rr..,, batt ellge'nt is utcrlrt a rc1Iniilet' arncly I<orbbaIt rninclenkit
megknzott tlr a csalc]ornban' Az cird ggtJrcs. Kt e]lerrt-
Karinthy Mrton, a Karinthy Sznhz alaptcl igazgatja- tes rzes kavargott bennenr. Valanri fesztett, k akart tcjrni
relrdcz jc, Karinthy Frigyes urrokja s l(arinthy llerenc ia bcllenr,csak ncnr tallta a kit res lrclyt s formjt.
rdogqorcs cmnlel 2003-barr jclcrrtc.ttc nlcg 800 olclalas csa- Ugyanakkor fenekctlcn rttongott be-nrlcnt, s attrjl fltern,
ldrognyt. I]bbjl' tcjbbe'k l<cjzcjtt, azt is ntcgtudhatttrk' hogy nlcgscnrmistilcik. olyan rzsvolt, nlintha rnlyen, be-
lrogy dcsapja, Cini stilyos clepressziban szcnve.clett. lLil az agyanlban lett volIta cgy piszkos szalveta, arnit hiba
Marci kcinyve egy nyri dtIutnon, 2000-berr kczdrclik. problok kilrr-rzni onnan, e'gy-kt foszlrry nlirlclig bent nla.
racl. F.tr]ladtanl aZ rz st l' hogy nern tuclok szabadulni trjlc:
''Iszonyatos tlolog tcjrtrrt ma velcnl. Felbreclterrr c]cI.
trtni lnronlb l, tjsszcktrszltan, zavaroclclttan. Hirtelcrr- senr akkor, se.nr soha. Csak lra sztvcrcnr a fcjcm.
jbcn trcnr tucltaln, tnit is csirrljak, nri a tlolgonl... - Akkor rlor tjttL rigy, lro5y ntcgt.rotL a k rryued?
Csak azt reztem, lrogy a hall|lelem lcsz Lrrr rajtanl. - Biztos' hogy annak a cllutnnak Iragy Szerel]L] volt a
riiltk nt rollaItgltanl a szobban fc-l-al, ltogy szabaclul- cicjntsetnbctr, ttoha ezck a rclssz rzcsek t bb Inint htsz,
jak a kenyszerti: tennctrr kcll valanlit. l,e-ugraIri aZ cII}c. cvc gyltekbennenr. A ,,rolralrr', utrr bclltarrt a hitlcg zu-
letrl, fe.jernct szctloccsanteni v.rgy .r falba verni, vagy harry al, nrert rgy rcztcm' csak az segt. FIozzjteszetrl:
nrs chlrcz lrasorll borzaltnat, cgy rajtarn kvtil llri cr a csa|clban, a Karintlryknl nliIlclig is folltos volt a vz
akaratnak engeclcl Irreskcdve..'' SZcreL]e. Ncnlcsak apnr le<telctrrc volt, rnr Frici is r htjg-
A lertak alapjn arra a kcjvetkeztetsrc jtrtottarrr, ve nesIte a gyerekkorrol' hogy rninden reggel .t lrideg
irogy l(arinthy Marci is ciepressziritcil szcnvccl. Arnikor le- vzbc nrrtozssal l<cztl dcj tt.
Liltiink bcszlgetni, s nlegpetrdtettcrn cltte a vlenr- FIa jl tudonr' a vzne'k, az szsnak a nlai trapig forr.

154
tos terpis hatst tulajdor'rt aZ orVoStLlrir;nlrry' gy a a nlai napig bizonytalarr vagyok. Leginkbb skizofrrrnek
psziclritria is. De vissz,atrve a konyvre: br az rs na. goncloltanr (gondoltuk)' c1e a kozzte-tt orvosi ClokunleIltlt-
gyon sokat segtett az rzelnreinr felciolgozsbarr' a nroti. nrok szerint nla mr az autiznllst Senl lelret nla kizrni.
v.cik ktjzott az aZ alapvetr elllberi vjgy is szerepelt, narr.r hajlok, hogy c.rbi rgynevezctt bordcrline volt. Ez
hogy hagyjak nlagatlr utjn valaIlli llar.rtlatlclt. Merthogy a kifejezs a szt.rnlyiscgzavar egy stilyos fornrjra utal,
a sznlrzcsirrls azrt mgsc]n aZ. alrol a beteg lelkillapota rzelrni vt1gletek kozott mozog,
_ A k rryv kozponti f.gurcja a rlngybfitydtL, C bor, ak I-tcnr ritka az, inlpulztrsok vratlarr kirobbelrjs.t. Az egyik
srilyos beteg. Nettt tartottdl attol, |togy rtetrt l,esz szakszert pillanatban pldul uclvariasatr kezet csokol, a nlsikbarr
a b etegscgrtek Ierdsa? .lgresszv.tll ilz cll)bL'Inck t.otlt' o ilycrr' olykor 1tedig veg-
- Netn' ntert nenr orvosi szakk nyvet .lk.lrtatll rr-ri. Es le.tesen katatorl Ilapotbari volt, nlc1gpcdig htIsz veIr t,
rrolra valban Karinthy Gbor a k nyv apropja' a k zporr. coqzotl -r hr|-|,iio
li(r t.iorlr.-i-r
Ilii(ll(rJ(l tn,,'oqottt
||lLbJLlIl .i
U! lr-rtrptrr
ll(lll\ lll .itl
Lll torrn|.
tlv(|)UN. r |''''.'.;'-
Ui;y(lltl.\ -.. :.:.
(l1. ll(ti _ KtltryverlLl 'L
ttlgis vaklltogy ttzt ut;lertt kitlrazt , ltog,y
vgeir egyeirtt'lnl[v vlt, hogy brrnit rllt.slek is a csald. l1p1 1-1rq1i1r,, pl I t,n Ittt utlrta rt 1t SboftlrrSrtblr
t:rt, rrt.iftllUt CtibOf
riil' valjbarr nrindig rlanl van sz. Egy kicsit rgy voltaIlr //Z is's;..s Ktt riltv ki,zil.
tt I

vt.lt', Itlitlt tc a sajt korryvt-dclel. AI.ra a ktit.tit1st.e, rrgye' hogy - Gbor t.lvottult .rZ- enlberek kcjztil, cjnkrlt vllalta a
stigrr"ra tizciot. Se jle1tct, se SZL.relm et-sze.xe't netrr kapott,
''No, hogy Van a c1cpressziocl?',, lehetnc akr e.gy hronl.
ntigy nrontlatos kcjzhcllyel is vlaszolni. De' lehet cgy korry- t.gyltalrr' senltni oly.rtl orclnrforrsb.ltr nerlt volt rsze,
vct is sziilni rrjla, amelynck rsa l<cjzbert rrllycn Llelenrsz atlrelybctr apnlnak viszont igcn. Stlk.rt sZc.ttvcclltctett,
igazi let'hall ]<rdsckbe. Nyolcszz oldalas csalcireg . nem vlctlen, hogy rgy is ismerjiik, nlint a bnat lrercc-
nyen) az trtrragatiltllal valo viaskods ere-t1tlltlyt-' gct, a bnat k ltojt. nr en tigy vtilt.ttt' bolcloi1 volt, vagy
- Ktit l't'ltttclrciil bt'tcg.stig,rit clr,tttztrl lit':1t'lcsL'tt: ttttgybtt- legalbbis tlcItr volt bolclogtalaIr. FI.rrrgsLilyozol1l, eZ J
.fulajtlottkppert
tytdt s Cittit. ttti volt tt btLjttk? ',boldogsg'' a s.tjt kere.tein beliil ertertcl, ott fijnn, a L]t'-
-Aprn, Cini cgszctt biztosatl clepresszis vo]t, lt.titlt ncdck-villa szobjban, a n].1ga ltal rttc-gtcrt.tlltett viljg.
alrogy nagyapm, Frici is lrajlaInos volt r. Frici felesge, ban, retrdszc'rben. Mirrtha egy rnsik bolygrr clt volrra.
Ar.lnka peclig rrrnis c1e|rrt'ssz,ios volt. sziiltc az. apnlat. Volt benne valanri megfoglratatlan, arrg'y.-rlszeri. Magj-
Citli ltestvre,Gbor ilyen szempontbl al<r sze- nyos volt, de taln netlr is volt szLikscge trsakra a trrin.
rertcssebbnek is rrrondhatci' mert ,'csak,' Fricitl rjrcj. dennapokhoz. Ahogy nevetsre Scnr aZ c.legt.tlettsght.z.
kcilt pszichitriai betegsgre lrajlanlosto grreket. Anyja, _ ApadrI uiszottt olyu'rt kp ttutratlt fcrut, tttittt aki foly
Jttdik Etel, a kor ismert sznsznje volt, s tuclonlsonr tott viccclo,tlik, clctuitltltt, lrurs ty' ktc'srtpoltgo, tt tto.k kaI.
szt.rint tcjke1leteselr egszsges. uerlcc, rt rar.sastg koz1lpontja. Aliglrurtertt az utolso errtber
nr hogy mi volt a korrkrt baj; Gborrlak, e.bben minc1 volt, ak.rolbarki ut gt'lttdoLttt voLna, hogy deprcsszios.

156
-Pontosan ez aZ letdrmja. Utlag persze konny sabb alkatr embernek. MsfelI azonban, ha valaki ezt
bcjlcsnek lenni, de hidd el, hogy a r olyannyira jellemz tovbbviszi s lebontja a sajt letre,amirl ugyanezt
teii szjjal val nevetst, a jpofa' rrha kcizcinsges han. gondolja, ht az nrr egy borryolultabb tortnet. Annak
goskodst valjban sohasem reztem adekvtnak. Mirr- bizony tragdia is lehet a vge, s Ciniberr volt lrajlan'r az
dig tgy gondoltam, hogy ezzel a feltnen kitcjr jkedv- ilyesfajta cinmarcangolsra.
vel valamit leplez - meglehet, nem tudatosan. Hogy mi Apm halIa ota egybknt tcjbb vlasz is sztiletett a
Zavart ebben a fene nagy hangoskodsban, azt akkori- krdsre,lrogy mi le}retett a depresszirija oka. Err ezek ko-
ban se tudtam nregfogalrnazni, cle ktsgtelen|ilirritlt. ztil kt verzt tartok elfogadhatnak. Az egyik' hogy egy
A NapLrijbl persze kidertil, hogy estnknt'anikor holokauszt utni, zsido identitst vesztett csald tagja.
a nagy vicceldsekbl hazatrt' nregrta a szorongsait. knt Cininl betegsget eredmnyezett a mrlttol val fo-
A trsasgi letben valo tobzc1sa, az exhibiciorriznlusa ly.rm.ltos nreneku]s' .tItttak let.rgadjs.r' lcfcljtjsa. Apm-
inkbb rrlenekiils volt. MenekLils a magnytol, lrisz Ci- nak se nrdja, Se IT}erSZe' se lehetcsge Ilenr volt visszata.
ni nenr szeretett s nem is tuciott egyedLil lenni. Szerin. llni a gy kereihez. Ez IehL az egyik verzi . A rnsik is
te.nl flt az egyeclrillttl. egy traunla fei nenr clolgozottsga, amelynek alapja az' oI-
- Valcjbatt, ett kszent' a Napliabatt, kt-ltti.roln napos Venes cvek bneivcl val szernbenze<s elnlarac]sa. Ami I

IetirryfaLu magriny utan azt rjtt, rtlig urrja, ltogy arryrd persze apn'r egsz nenlzeclknek a sara. Aprnk hanrar
tLttluurtertjett. rj ttek a hazrrgsgokra, az cnbertele'nseigc-kre, mgsem
-
Pedig neki ott is kiterjedt barti trsasga volt. Cini. moncltak nemct a rendszer kptelensgre.Ez az ',elirrt.
ben renc]kviil ers volt a vgy az llarrd sgra' a bizton- zetlensg'' k nnyedn incluklhatta a depressziot.
sgra. Pont elle'ntte volt Gabinak, aki rrragnyra szuletett, - E,n egy lrctrnrudik vtlaszt ts ntegkocktzttttrktt kr.
s abbarr tallt harmnit. dsre, hogy tuLajdonkppett n rt is szororl1ott Cini. A
_ Aprt1 vaLLrisos volt? Naplban tobbszor s rrtegjelertik az egzisztencirilis flelem.
- Nem. _ Igerr' eZ nagyon jt.l|t.ntzt volt r. llandan shajtozott
_ Leltetett az QZ egyik oka a depressziojtrruk, ltogy ttil anynrnak, hogy ',Mi lesz lrolnap?'', nleg }rogy ''Mi lcsz,
sokat tpeLrlott az elet rtehtten? Es |togy tobbnyire (Irr0 o hogyha nrr nenr iesz fontos az irodalom, mibl fogrrnk l-
kovetkeztetsre ju.tott, ltogy gazdntlibl sernrltl rtelnte tt rri? Mit csinlunk, ha elfogynak a vsztartalkaink?'' Me'g.
ltezsiirtknek? jegyzem' nem tudonr, hogy nra nrit ntonclatla, szegny...
- Ebben a krdsben meg keli kiilonbcjztetniink kt s- _ Aprd a kor iitutepelt roja' [o1Lalkoztattltt szcrzcj,.,
kot. Az egyik ltalnos skon keze li a krdcst, azaz bogy volt. Nerrt sok reaLittstt le]rctett a flelrrteirtek.
az let Italrrossgban rrrgiscsak rteInletlen. Ezze] _ Pontostsunk: ez szorongs volt, s nenr fle]enl.
i,igy.ahogy meg lehet bklrri,kiilcjncjsen egy filozofiku. Mrpedig a szorongst a depresszi arnytalantrl felna.

158 159
gytja' hisz pp ez a belegs;i egyik legjellernzlllr liinete.
- Cittitt kitszott is a tletegsg?
Aztrr fontos nregenrlteneln azt is, hogy Cini az trlrllsl tz - Ltod' eZ egy rendkvril rdekes krds.Mrmint
vber-rattl szenvetlelt a lcgjobban: nincs nrill rrri, hogy valaki hagyja-e litszodni a betegsge ttineteit. Nugy.
legalbbis mr nen n]gyoI] trrclott tmt. Llogy t:z, vajon anym, Aranka pldrrl a depresszv fzisaibarr sz szerint
t-rka vagy kcjvetkeznlnye volt a bctegsgtnek,szrnontra ellnta vilg szenle elol. Egybkrrtvgzett pszichiter-
is talny, de ktsgteierrii1 gy vo]t. Az pedig cgyrte'l- knt maga is tokleteserr tisztban volt vele' hogy rnire
rtlien a depresszi jele, htlgy a nagy ziccelt kihagyta: szmt|rat mint ,,gyakorl'' mnis depresszios. nr cj hi-
tliba ksziilt r, sose|)l rta nleg Karirrthy Frigyest. Nelll |retetlcn|il ers ember voit, csak gyzrri tudott. pperr
ttrrlott szenrbcs[ilni az .r1ljval. ezrt sosetn beszlt a tlepressziojr1' s ncm is hagyta'
M i rrd eh hez l.lozzjoI az rege.d s, h res n t.l cs s;i g; na k hogy brki lssa betegerr. llyelrkor elvonult, begyogysze-
fokozatos nregkopsa, n-rajrl clvesztse, illetve . s ez tne- rezte nlagt, s alrrdt, arng ,,el nenr nult'' a lrullrrrv lgy.
girrt csak az Ir eltnletent - a csalcli elirltzetleltsgek, A rnrris zisban azttl elenrbcn volt, a vilg pe.clig a l-
,,elkeneisek''. Mirc gotttlr;ltlk? PlciLrl a Gabi .1ll.r1rtltval Lrai eltt l-tcvcrt. Furcsalrlrjc] a j tLrlajcloItsgai, rgynrint
kapcsolatos krclsekre. Mgis Inennyire okolhatri Gabi Inege1rts, emptia, segtkc<szscg, inkbb a lrrsik, a
l.lett.gsgc1rta ntostoha.rItyja, Aratlk.l, aki - ti)ilbt.k egyLre-
",cscjnclese.bb'' fzisba Il iellenleztk.
haltgzri velcnlIlycsze.rittt _ gylltc t] ES l;r.ici vlicrtl nli- Cnitl azonban tle1lra ltszott, hogy ltirtcs rcnclLlen a vi.
rt nenr tuclta ezt a kaprcsolatot bcfolysolrli? olt V;lIt aZ. l.iggal. olyarrkor klasszikrrs tiirrctei voltak. Mirtcle.n szt-
tn Aranka fltrcsa lete, eller.rtnlotlclsos sze'nrlyisgr' es csett kcjrLilcjttc. A rettcl' ;r renclszer' aIrlely azeltt az le.
szcirIryhalla a kottct'tttriicicrs tborbaIt... Ar.lttka cs Ci- tt, a r-rapjait irnytotta, nenr volt tcjbb. Minde.It nleg-
tti tltr-nliir vrfcrtz szcllcrni viszonya, hisz Cini irrkbb sznt,anli el tte circjm t okozott ncki: soclrrjclott az rral.
Aranka fia volt, rnint F'rici... a testvtt.ek kijz,cjtti kriIcjrrcjs - Aptitl tlepresszitija is ktp lttsti volt, azaz o ttllld'nrucjl-
l<apcsolat is kodcjs... SzLival nern kis lnunka fe.lciolgozrri gyek s tl' uilrignteg,vdlt szakaszok ktjvettk egyrndst?
tt-tiI.it.lczt, ha egyltalIl le.hets gc's. nr ha kstrlt-tsctn tcjr-
- Igen, c]e nla a ciklusok egy napoll beliil vltakoztak.
teriil< r, hogy nlc-gszabadulj a dcfcktLrsai(ltol, s irlI<llb Ahogy rnesltenl: rrappal, trsasgbarr, sznhz utn, br.rli.
egyfajta lefojtst vlasz,tasz, akkor mirt volrta clkpzellre- kon joI volt' vagy legalbbis rgy ltszott. De ha este, ott-
tetlcn, hogy ebbe belc lt'he.t betegerlni? hon lttk volna az ismersei! Belespadt' annyira SZo-
IIangsrlyozonr azotlban, hogy ez.ck az, okok csa]< ki- rotlgott. lete vge fel aztn annyira ellratalnasodhatott
robbantottak cgylll<rrt genetikailag k clolt hajla. rajta a betegsg, l-togy e.gyre ttjbbszcjr nyrllt alkolrolhoz.
"gy
rnot. Kcinnyen lehet, hogy ha valaki nent hajlantos a be- Elkezdett rendszeresen irrni. Egy id utn nrr reggel is
tegs:gre, akkor ezekLte'k a trrzss terhckrlek a hats;ra ivott. Hogy pontosan ntikor kezddcjtt nla a piIs, azt
sem lesz deprcssziris. nem tudni, mert kitn volt a rnirnikrije. s a szerepjtsz.

160
161
T'

sa. Amikor megjelent a NapI , anym dcjbbenterr kclnsta. gok nagy rsze idvel niagtl is megolddik, nem kell ah-
tlta: ',Marci! Cini tulajdonkppen mr a halla eltt Lr sz t'roz elutazni. Ezt persze az ernberek nem hiszik el.
vvel is ivott!'' Aprn tehtt h sz vig volt alkohillista. - Aprid hal .Itit vg l o. depressz egyk szovdrnnye,
ilrisz verr t minden napja egy koporssz g volt az let- z aLkoholizmus, illt'tvt: annak testl kovetkezn rryei
tlen. sbr hihetetlen, cle igaz: ezI sem anyrn, sem n okoztrik, rtern?
nem vettiik szrel Csak a legvgri j ttiink r, amikor mr _ Az t kezel orvos, dr. Vrady Gza egyrtelmierr a
szalllyosan alkoholbeteg volt, s fl korty ritn olyan clepressziot jel lte meg okknt, mg Prizsban l addikto-
rossz.ul lett, hogy le kellett fekiidnie. lgtrs unokaocsm, Dani ;r leletek alapjn egye1rtelrrren az
- Mgs,hogyan lerct ennyi idn. at titokban tartarti az alkoho]izrrrusnak s a nrjcirrrjzisnak ttrlajdontotta apm
vrist? hallt. Dani szerinI ez,I, az orvosok valszrrleg tapintat.
_ Csak egy plda: reggelente nagyon ers odol szjvz- btil nern akartk megmondani anynrnak. Merthogy az a|'
szaga volt. s?EttI, ugye, rlg nem gondollrd, hogy koholizrnus szgyellend. Gabi esetben is az volt a lriva.
iszik? Akkoriban rigy hittem' a nknek szeretne tetszeni talos verzio, hogy szvbeteg, na jo, esetleg az, hogy ,,icle.
azzal, hogy fir-ronr a lehelete. t)ehogy! A szeszszagot akar- gi alapor'r'' beteg. A skizofrnit sosem enrltettk, n leg.
ta lcplezni. albbis nem emlkszenl r.
- Valojd.ban akkor is gy ztes tpus uolt' aki lttutldt,a a - Marci, vtl'tt bennet7 hartlg aptd gyetryesg,e miatt?
szpet, a jt, csak ne ltsszon gyertgnek. - Megvallom, anrikor Cinin ell'ratalntasodott a keclvet-
- Cirii sem tudott veszte'ni. A legegyszerbb trsasj. lensg, nli a cs.rldon be'lril nagyon haragudtulrk r. Mi.
tkban sem. Anym nha inkbb direkt hagyta nyerni, csocla gyenge enrber, rnondogattLrk, rnirt nenr rzza mcg
csak hogy eI ne rontsa a ke'tlvt. Ha sportrl volt sz , rng egy kicsit magt? Mirt tlen rszik szinte mr solia, nlirt
attl Sem riadt vissza a cl, nrondjuk' egy gl rdekben, tle'tn jr mr vzilabdzni' antit rgen inrdott' s anri biz.-
hogy az szablytalanul essk. Be kell vallanonr, apnrnak tos rendbe' hozn?
ez a tulajdonsga nem tetszett. Ez.r ,3yzni' brmi ron''. M.r mr rostellerrr a clolgot. Cs.rk a halla utn megje-
- Citti |laqyorl szeretett nrcttr , uiltigot lcttti. Nent egy- lent Naplojbl tudtam meg, hogy mennyit szenvedett.
fajta menekijls rillt a renqete1 u.tazas lrutterben?
- Nem. Egszen ms. Tudr;cl, ttrit szeretett a legjobban
aZ trtazsban? l{azaj nrri! Mr amikor csrltnagolta a
brcindjt, akkor is az jrt a fejben: nlilyen j lesz arra
hazajcinni, hogy anrg tj tvol volt, rninden problma rneg-
olddott.
Anrrigy, ha engem krdezel, azt gondolorn, hogy a dol-

162 163
Azt hiszem' n voltanl r'rla a kedvenc. Sokszor elj tt a kon.
certjeimre, izgult rtenr. Amikor roSSZ passzban vo]t, a be-
tegsge miatt, s az egsz vilgot gylcilte, engenr akkor is
fenrrtarts nlkiii elfogadott. Nagyon szerettrik egynrst.
- Mikor jelentkeztek Latinouitsnd.L a depresszio ttinetei?
Frenreisz Kroly
- Fiatalon' mr egyetemista korban utaltak jelek arra,
hogy gorrd var'r. ptszrrekksztilt, s olyan telretsgesnek
tartottk, hogy ott akartk tartani tanrsegdnek. azonban
gy rezte, kptelerr nregcsinlni a cliplonlamunkjt. Mr
akkor is jellemz volt r, lrogy anrikor
',forrt'' Volt, elkezdett
''Egy ltosszti tit csttplatt tu let, atnelyen miruIonttyiurt p rcigni, anrikor nteg ,,lent''' akkor tilt ottlrorr kt-hrom h.
vgigballagunk.', napig. olyarrkor kptelcn volt a nrunkra. Meg kellett vrrri,
anrg cbbIaz llapotbr1l lassarr kij tt, e1s utna nlent tovbb
F.renreisz btyja, Latinovits Zo\rn l976. jrnitrs 4-n, 45 az let rgy' rnint addig. Trrlajdorrkppen a kcizte.s iclsza.
vcsen vesztette Iett.Prja, Ruttkai v.l sosettl hitte el, kokban rezte niagt a legjobbarr. A depresszios Ilapotot
hogy Latinovits sznclkosan vlasztotta a hal]t. Az em- ugyanis l)enl azotlllal v.iltotta a rnnis fzis, a kett ktjzcjtt
berek azonban rirgy goIrdoltk, lrogy a karizmatikrrs szi volt egy hol nividebb, hol hosszabb, de teljcsen kicgyens -
nsz naga dcintolt a sorsrI, anrikor vonat c.l vetette ma- lyozott szakasz. olyankor nornllis rnederben folyt az lc.te.
gt. Akkoriban sznrcls menclemonda keringe.tt t'atinovits _ I'elrct tutlrti, ltogy kitl orokollrctte a betegsgre valr
betegsgrl: r|ilt vo|t, egzaltlt, skizofrn... hajlantot?
Frenreisz Kroly eloszlatja a ktclyeket. Mirrt monc1ja, _ Az desapjtl, egy lecsr'iszott dzsentritl, akinek
a Sznszkirly ktplrrsr, lgynevezett nrnis depresszi- egykor Dl.Magyarorszgon, a Bcskban voltak birtokai'
ban szenvedett. snrinden ktsget kizran ngyilkos- de azokat egytl egyig elktyavetylte. Jkp fiatalernber
sg okozta ha|lt. volt, desanym karnasz lnyknt teljesen belelrabaro-
c]ott. Arnikor 7'o|i megsziiletett, anyrrk mg csak hrsz-
a
ves volt! Rcivitlesen el is vlt a frjtl' s ennl a pontnl
_ Apritok Ugyan-ktil nboz, de Latinouits ZoLtrfut, BLtjtor Zoli apja eltnta csald ltosztjgbl. Annyit aztirt tucl-
lstvrin ds te is ugyarulttI az anyrtI sztilettetek. Istvannrll tunk az clbesz|sekbl, hogy r is jellen'rz voIt a kedly.
tefuit destestvrekvagytok, ntg ZoLttrtnal fltesturekvol- betegsg. Mg annyit a faniiliris ,,tigyeinkrl'', hogy
tatok. rzdott a kiilc)nbsg? anynk nhny v rnr'ilva felesgril ment dr. Frenreisz
- Nem. Nagyon benssges volt a kapcsolatutrk Zolival. I stvrr kardiolrigtr s-belgyrigy szhoz, aki nekri nk Bu t or Ist-
j

164 t65
r=

vnnal tlesapnk, de Zolit is sajt fiaknt nevelte. Istvrr kiilcjnbcjz msorterv-tszervezsekkel,beugrsokkal, a fil.
tizenegy, n tizenhat vvel vagyok fiatalabb Zolin|. mesek forgatsi sziinetekkel igyekeztek kibekkelni a btym
_ Akkttribun mg nem dlLtak rendelkezsre azok a kor- rossz peri dusait' Knytelenek voltak, minekutna sok szn.
szeri gy gyszerek, amelyekkel ma megkonnytik a dep. lrzi elacls s szmos film kifejezetten r volt ptve.
re s szio stl k l ett. Latnov it s Zolt dt t t ho gy an kezeltk? Iv1g valami. Dacra annak, hogy akkoriban keveset
- Nem tttclnm megmondani, mit szedett. Volt azonban tLldtak err l a betegsgrl, mgis azt mondom, sokkal em-
kt orvos az letben, akikben vakon hitt. Egyikrik, c1r. bersgesebberr, megrt bber'r lltak hozz. Nem vagyok
Haitsch Enil, a Rbert Kroly k r li krjrhzban dolgozott, neggyzdve arrl' hogy ezeket a gesztusokat ma meg-
s desapm bartja volt. Hozz jrt Zo|t a betegsge ele- terrnk. Mg egy Latinovitsnak sem, holott szerintem nyil-
jn. Egy vele val beszlgets rnindig fontos volt a btynr vnval, hogy a btym betegsgnekis rsze volt a zse.
szmra' A msik szakember, aki ksbb kezelte' dr. Per. nialitsban. Vallom, hogy ha egszsges, akkor sosenl
torini Rezs, a Vcilgy utcai krhz akkori vezet orvosa. vlik mrfcjldkv a magyar sznhztortnetben.
is nagy hatssal volt Zolira. Szemmel lthatan javr.rlt az _ Sokan entlkezttek ugy Latinouitsra, mint nehz,
llapota, ha trl volt egy Pertorinivel val beszlgetser-r. probl emat kus emb erre.
- A sznhdzi s a fiLmes szakrr'ta ntenrtyire uoLt tolertins - Igen, voltak allrjei.De ezek a tehetsgtelerrsg irn.
I,atnovits b et egsguel? ti intolerancijbol fakadtak. lma egy eszmnyi sznhz
- Arnikor Zoli ',lent'' volt, rigy rezte, hogy azokat a ltrelrozsa volt, ahol a legutols epizdszerepet is egy
szerepeket sem kpes eljtszani, atnelyeket eltte rnr stehetsg jtszotta volna. A feszr'iltsgek' amelyekre egy-
szzszor jl eljtszott. Volt olyan' hogy lrrom hrinapig kori kollgi emlkezlretne'k, abbl addtak, ha valakivel
nem tudott sznpadra lpni. Ezt biztosan neln volt k nny szernben, akit nem tartott alkalntasnak, elvesztette a tlirel-
clfogadniuk a sznhzcsin]knak, a filrnescknek' de ht mt. smivel szkinrond volt, ezt nem is rejtette vka
nem vo]t mit tenni. gy az-tn a prrlilukcik ltrelrozsakor a\' ]ozzteszem, a repertorjban minden lehetsges
be kellett kalkrrlIni Zoli betegsgtaz t ppen akkor fog. embertpus szerepelt, a kenyrre kerrhet cimbortl az
lalkoztat sznhzi vagy filmes vezetsnek. rj ngve szitkozd elrnebajosig. Egybknt a magrrle-
Nehz dolog ez. Van egy tiindrjkletes sznsz,akivel be tt illet en sem volt ez msknt.
akarod mutatni az adott darabot, de ennek a ttindcikletes _ l.-.ltiIr nn,,^,n,,771, ILIs Vera a Vgsztn-hdz uezet fodrd-
sznsznel< kiszrnthatatlan az liapota. Kt lehetsged sza. Mrr akkor is ott dolgozott, arnikor bdty(.d a td'rsulat tag-
Van: Vagy nenr szerzdteted, s egy kevsbj sznsszelol- jtt volt. Vero' azt mondja, hogy dactra Latinovits rossz hr.
datod meg a feladatot, Vagy a Szrlszkirlyt hvod, s vlla. nek, r.i pldrhrl sosem tartott tle. A Sznszkird.Iyra nem volt
lod a kockzatot, hogy esetleg vrnod kell, amg rendbe jcin. jellernzr, hogy lefel nigott voLna. St egy fodrd.szt, egy kell-
Mivel Zoli trryleg borzasz'o tehetsges volt, a szrrhzak kest sokszor jobban tiszteh, mint a sznszkotlgr'it.

166 167
-
Mondom, a tehetsgtelensgetnem brta elviselni. egyensrlyozott, norrnlis idszakok a depresszis s a rn.
Egy kivl fodrszt nyilvrr tisztelt, s nem bntotta volna nis fzisok kcjzcjtt, gy aztrr folyanlatosarr kozeledtek
meg semmi pnzrt.Egyszer' egy tivott jszaka utr-r, egy e-gynrslroz a IoSSZ zisok, mgnenr egyszer csak cjsszer-
sarki kiskocstnban talltarrr r, ahol szeneslegtryekkel tek. Akkor nrr be kellett vinni a krhzba altatkrrra.
froccsozgetett. Mr messzirl hallottarn a hahotzsukat, Leszedltk, nyugtattk'
Zoli tokletesen rtette a rrvelvtikct' Ilverr rtelemberr ab- - Hogyo-rt rtestiltl a halakir l?
szolrt nyitott volt. _ I,errgyelorszgban turnztanr a Skorpi cgytittessel,
- I'atinottits a tlepresszja n att iuott? amikor tizentk, irogy Zoli cingyilkos lett.'.
* Ez bonyoltrlt. Az elejIt bLrlibl ivott' Arnikor iekertilt - Biztos, ltogy ortgvilkos lett?
.r Debreceni Csokorrai Szrrhzba segdszIlsztrek,j ba- - Igen, ebben szzszza|kig biztosak vagyurrk. Sajnos
rtsgba kertilt egy _ akkor nlg - Hofftrrann Gza nev Zoli halla utn egyesek rnindenfle nlendernonclkkal
(ksbb Hofi Gczakelnt islrlertt lett) segtiiisztlssz,cl. rrre.gprobltk a ple'tyka jsgok szintjcre vilrtli a dolgot,
Cyakran elnlentek az Arar.rybik.r Szll brjba llu1.lttli. kitalltak ntindetlfc1lc egy b alternatvt, l]enl knrlve
Egyik este' atnikor a zongorista ahhoz a dallroz rt' ltogy csalciurlk l tagjait senl' Sajnos tllinclenhol ltczrrek
,,Egy hosszr rt csuprr az elet, antolyen trrinc1atrtryian vgig. ilyer.r hirrk, akik t.gy elrlber hallbl renrt1lnek sok
ballaguIrk'', s annak is a rcfrnjhez, miszerirrt ,,NiIrcs egy pttzhez jLrtni. K Iryvet jclcntetnck nleg Zo|irol oly.rtlok,
lyukas vasttI-tk, gy l .r vaglbutrtl'', akkor fi'llltak, s akik gyLlciltk,meg hasorrlk. Mirrdclrki goncloljon arra,
rneglrajoltak fel. Nagyorr tudtak t-nu]atni. A ksbbiekben akire akar... De visszatrve: a ]rr hallatn azotltlal nleg-
ZoIi rnr csak azokban az idszakokban ivott, anrikor pcir- szaktotttrk a turnt, s rohaIltatn haza' Arllikor nlegcrkez.
gott, teht a tnnis fzisokban. olyankor nagyon kcve-set te.nl, apnl keseretr csak annyit nronclott: ,,Fiam, egy
altrdt, keveset cvett, s llarrd aIt rne'lretnkje volt. Keiny- ilyerr let uttl sajtros egy ilyerr halI dLrkl.'' Valban, a
SZereScI-l, mindig nrcnnie kellett valahova. Telrt az alko- btym lete rettenetcsen z rzavaros volt. olyan gazdag
holt nem r.igy haszrrlta, nlirrt sok clepresszis, hogy ha s vltozatos, izgalrnas s elrettent' hogy n nraganl se
tnegiszotl't kt fldecit, attl jobban leszek, s olddlrak a tucltanr volna t clkpzelni, arnint ,,gybarr, prnk kcjzt''
szorongsam. St, amikor depresszis Volt, Cirtilttink, ha haldoklik. Nenr illett volna bele a Latirrovits-kpbe.
egyltaln svnyvizet vett nlaglroz. _ F:tlesanyrtok nn, 95 vesett is jo egszsgn'ek oruertr7.
_ Hogyatt rzkeltka kornyezetL;ett ltk,Itogy egyre M.kppertprobtilttt feldolgoztti o fia elvesztst?
sitlyosbodott a b etegsge? - Ezr nenr lehet ielLlolgozni. Nern iel-ret felcloigozni,
-
Eleinte vekberr lelretett mrni a fzisok vltakozsait. hogy egy sztil ter.neti eI a gycrekt. Ngy lronap telt el a
Volt olyan, hogy egy depresszitis fzs utrr kt vig sern- btyrrr halla utn, anlikor elszcjr el tr.rdott nrerrni Zoli
nri baia senr volt. Ksbb azotrban rcividiilni kezdtek a ki- lizba. Akkorra valanrclyest stabilizldott az idegllapo.

168 t69
ta, de a ltogats miatt azonnal visszaesett. A nlai napig
osszerezzen' ha elmegy egy vonat a balatonszemesi hz
mcig tt, s a masiniszta megnyomja a dudt.
_ I]'g ta
foglalkoztat a krds, engerld nteg, hogy most
feltegvern: Sosen fordult meg Latirtovits fejben' fuogy csrr.
Ltdot alapt sort, gy ereket ud"LlaLjon? Pozsgai Zsolt
- lete uto]s vben'amikor Ruttkai vval n]egren-
clrilt a kapcsolatuk, s Zoli elkezdett ms nkkc'l is tall.
kozgatni' egyre tcibbet foglalkozotl ezze| a krdssel. Az
Sosem derr'ilt ki szmomra, hogy mirt nenr lett gyereke,
csalclja' de... n azt hiszem, tudat alatt attrjl flt, hogy a ,Hat n, lrut szereLem s hnt ottgyilkossd'gi kisrlet.,,
gyerekei esetleg iircjkcjlnk az betcgsgre valo hailanlt.
S hogy a sors nlilyen ,,alapos'' renclez: Zoli rrgyilkoss- Sz'csi Katival, a tragiktrsalr fiatalotr ellrurtyt rtekes,
gval rneg is oldodott a problnra. Megszaktott egy ln. Szcsi Pl nvrvel egy ideig kifcjezetten j kapcsolat-
cot, s ezz,el nregszabacltotta sajt lt'hetsges s vals csa- ban, nrr-Inr bartsjgban vcrltanl. Sokat beszltLirlk Pa-
ldjt egy toktol s egy rjabb esetlcgc.S tragtclit l. Ii lr'trr5l,a c1e'prcsszijrril, s n szvb l tisztoltenl t1s
tisztelenr Katit, ezt a tiszta, ers asszot.ryt, aki ntirrclv-
gig killt a testvre trrc-ilett.
Hrotn vo ftjlnlertilt, hogy filln ksztil az tinckes tle-
trl, nlgpedig Szcsi Kati Pallka cnlkonyvc. aIa1ljn.
A terv csuptr terv nraradt, hogy ltricrt, rejtly. Kati nleg-
vltoztatta a telefonsznlt, s eltrnt a vilg el(l. Elrhe.
tetlen volt, nlg a kcjzos isnlerseinknek is. Mrpcdig na.
gyoI] SZerettenr voltra, lra bcszl az tjccsr l a kcinyveIn.
ben. Lletek, h rrapok lrasztalan kr.rtatsa r.rtn Inegttrd.
tanl, hogy az Ararrytz Sznhzban bc'mutatjk Pozsgai
Zsolt clarabjt, anelyet PalirI rt Szcsi Kati konyve
alapjn. Felkrtenl ht Zsoltot a ktjzvettsrc, s tizentenr
ve'le Katinak, hogy szeretnnr fcjlkeresni, n]e8.1dllj.e .1 te-
lefonsznlt. Msnap ZSolt kciZolte, lrogy Kati krcstre'
nern adhatja ki a sznot' Se nekenr, se mstlak. Nem r.

170 171
tettem, mi tcjrtnt. Gondoltanr, a prenlieren biztos ott
- Akik jeg1let valtttnttk az elcadtsra, egy sztar trLagcitt-
lesz Kati, s lra tcjrk, h.r szak.rcl, odarrlegyek hozz, s Ietbekukkantrutnak be?
rlregktird ezenr, nregb ttanl - e va l arnivel.
n to
- Sem a ,,nragnlet'', sem a ,,sztr'' kifejezst nern tar-
Airrikor rrregltott' kiszaladt arcbl a vr' Sietsen bic- tonl idelisnak Szcsi esetberr.
centett, aztn,,Ne lraraguclj, a csaidonlnraI vagyok''
- A temetoben n ndig friss uirrig urut PaLi sirjrin. Har-
ntondattal fakprrIlragyott. rninc vuel rt lrulla ut'n! lrnctljc.ka rlalait' szuesert id-
Ilyen rng nelrr esett meg vele.nl. Szomorti voltanr. Sej. zik feL legenrlr's alakjrit. Mi hrj't Szcs,ha ttem- sztd.r? A rla-
tettenl, lrogy srtettsglehet a httrben. Arnikor krtba rabad ped'g e,lsdsorbrrn a szerelnteirol, a csaloddsrt.roL, a
L'sett a Palirl szlo filrn, akkor Kati az egsz vilgra rneg. nrcgprbr'ltttttsairI szl. Mi ez' lru nent. mtlgcitLet?
lraragudott. Azta is elzrkzik a rryilvlrossg el l' M - - nnertr lriszem, lrogy egy ilyerr ernbernek, trlirrt Szcsi
kcjdnek az Ietcisztcjnei, vdi nlagt s az ijvit. Megrtenr. Pl, volt vagy lehetett klasszikus rtelenrben vett n]agn-
Pali tijrteinetrcjl azorrbAn tlc'l.tl akartaItr letcntri' tnert lcte. Mr a hangjbar-r, az neklsinlodjbarr is benne volt
szinte lnindetr vele kapcsolatos nlomenturrr tanulsgos le- aZ egsz sorsa. Ezrt is nem helynvalrj az esetben a lna.
het a depresszibalt szenvedo sorstrsak, clc az cgszstige. lrapsg hasznlatos, agyonkoptatott,,sztr'' kifejczst h.lsz.
sek szInra is. Neln bcszlve arrl, hogy egy orszg hi- nlr.ri. A sztr tvoli csillag, elt<rhetetlen blvny. Szcsi
szi az|., rtrr tllinclent tud e.gykori blvnyrcil. Ez te1veds, azonbarr nrindenki csaldtagja volt. A lratvanas-Iretvcnes
arnire Pozsgai Zsolttal ksztett intcrjtrrrr a bizorrytk. vekberr voltak oiyan sznt1szek, rk, nekesek' akik vala.
a mitI nlagr.rkorr viseltk.cipeltk az cjsszes t bbi enlber sor-
st. Flogy nrire gondolok? Anrikrl pclclLrl Szcsi I.rekelt,
Az ekrlddsltoz ksziilt nttsorfiizetllen ezt olvrlsottt tLetl: azok netn csinlt vagy elkpzelt lmrryekvoltak, hanen a
,,Hat t , lutt szerelem eis ftat ijlrgvi1kossrg kisrlet' meglt valsg. Radsul a valsgos lnlnyekhiteles han-
PaLit s Katit szileik korttrt nLagtLkra lrugytrk, a kso7lbi gon szrllaltak meg, Szcsi Pl r.rgyanis hiteles enber volt.
sztt.rnekesneue| g\\1lg,tok lakrija volt, ntgtutr a vletlen a Olyasvalaki, akihez az entbereknek kozi-ik volt. Mindegyik
nrutrckertpr'Iyrra sotlorta. lnnett keztLue lete meg lltlntatla- embernek. npIdul egy Szilgy rrevfaltrban nttem fel,
rutL lruIadt elcre o npszertsgfel' tle a szeretetl artya nutratlt. s tisztll em]kszem, antint nyolcvesen, az asztalon llva,
Az rckes eLkesererletten kaptLszkodott rninclenkibe, aki torkom szakadtbl neklem Kt osszeill entber cnrslge-
elfogarlta a szcretett, ttnt antt l nttgyollb lett a csaLdrsa, rt. A Palika irnti szeretet nr llratatlarr s nenr korftigg: a
an kor vsszaltek uele. A rlarab lrut szerelern tcjrtnete, mai lzad kamaszok se tekerik el a rdit, lra Szcsi Pl-
kezdve a lengyel tnanokantrL egszen a hres szttsntoig, slgert liallanak. Inkbb f lhangostjk.
Dornjdn Editig. Kozben kibontakozik egy szeretrti ual sors Szcsi teht nem olyan ember volt, akinek magnlete
s egy korszak. Szcsi cjrontei, kut1arcai.,, lehetett volna. VegyLik pldLrl a kor nrsik nagy jelens.

172 t/3
gt, a Zray-Vmosi hzasprt. Nekik volt egy szp ma. ki tuclik heverni, a frfiak nem. TaIn mert egy n k-
gnlettik s volt egy mrvszleti.ik.A kettt okosan szt pes tovbbadni az anyasgot. Nem tudonr... Minden-
tudtk vlasztan. De nem is rzel a dalaik rrrcig tt tragi- esetre mr.mr k zhelyszer, lrogy Pali szinte betege-
kus sorsszersget!Korda Gycirgy' Kos Jnos s a tcjb. sen kotdcjtt a nkhcjz, s hogy az cjsszes kapcsolata tra-
biek is kiegyenstilyozottan lrrek a nrai napig. nSzcsit gikusan vgzd tt. Szerintem a m.rgnIeti kudarcai
kivennm ebbl a kcirb]. Ez az ember nenr itt volt. Itt lt visszavezethetk az arryjval kapcsolatos vesztesgI-
kozottiink' de nem volt ktjzttink. Nem vletlentil problt lrrnyhez, arnely nyilvn feloldhatatlan traumt jelentett
neg elmenni kiilfcjlclre, ne]]l vIetlerrr.il lte az letct rgy, sztnra.
ahogy lte. Elvgydott, tns akart lenni, mikozben mi, _ Gondolottt, jtikpt|" s npszert..rckeskrlt llenl jelerL.
tcjbbiek nrirrd olyanok akartr'ink lenni, anlilyerr volt. Szc. tett szdnrura t I nagy gottdot partttert takiln.
rettrink volna rgy bnni a rikkel, ahogyan tette.. De _ _ Ms megszerezni egy holgyet, s trrs negtartani. P.'rli-
borrlt karnaszknt _ az cingyilkossgi ksrlcteinek le. n.rk az e'ls mirrdig sikcriilt, a rnsoclik azonbatr. '. Egyrszt
tttnzsa is megfordult a fejtinkberr. Csak ntg rrri fantazi. nlirrrlig r]agyon szcrencstlcniil vlasztott. Frjes asszonyok,
lturrk, meg is tette az utolsci lpst. bartok felesgei, vgzetszernk stb' E'leve rentnytelen.
_ A durabbatt rnenrtyi a nek irrclult kapcsolatok. Aztn lra meg.Inegltta is egyikben-
fikci s nteruLyi tt valstg?
- Egy doktrmentunrokra pul szpirodallrri nlnlfon- rrrsikban a lehetsges lrarrnrjnit, bekt,egyszercn nenr
tosak az adatok, a szenreilyek, az esemnyek, a helysz. hitte el, hogy neki is sikertilhet. Hogy vakiban sikertilhet.
nek, de azrt a szcrz szabad kezet kap a stilizlsra, a |{isz a bcls bkc<t(legyszer nrr megfosztottk, rac]sul a
sznezsre.K zben figyelembe kcll venni az alkotsra ki. legfontosabb n vette cl tlea harmcinit: az anyja. Valsz.
vlasztott nrfajsajtossgait, illetve a szerz korr'rak kcj- rrleg,amint kcjzel kertilt a boldogsghoz,, nregijedt. Nenr
vetelmnyeit. Egy plda: a bart, t,aci alakja tcjbb b.rrtbill I-ritte el, lrogy ez r.re.ki jr, hogy n'regrdemli, s rcttcgett,
van osszegylrva. Kptelerrsglett volna rrrirrdegyiket fel- lrogy elveszti. Inkbb maga drlta fel a harmorrit, csak
vonultatnorrr a darabban. Esetenrbe.n e.gye1bknt Szcsi Ka- lrogy rng vletlerri-ii se keiijerr eivesztctrie.
ti kcinyve volt a leghitelesebb forrs. gy rezterrl, az o - Tiplkus tlepresszios tiitl"et egy kezd d kapcsolauil:
rsa nrutatja nreg leginkbb Szcsi Pl lettert, a szenr- ntc'r az elejn sZoroIL1,sZ, ltogy vajon ntedrlig tart a bo!-
lyisgberrlakoz tragikumot. rtogsrg. snl.g bele se n'er[ilsz gttzdn a szereleltbe, cle
_ Szcsi Pdl lettorokre rneghattrozta ta desatryjtltoz rrtdris gyri.szolod.
flzd vszonya. Ez rnegjelenk a darabbart? _ Nem depressziri.szakrt vagyok, hanenl r. De rgy
- Hogyne. Egybkntaz n nagyon szcnrtlyes - s ltorn, hogy a depresszv enrberek valamirt flnek kapri.
nenr tudonrrryos - magyarzatom szerint minden em- Ezzel szentben folyamatosan adni akarnak, rnert azt hiszik,
bernek Van egy sanyakorrrplexusa, csak rng a nk ezt hogy ettl leszrrek Szerethet(jk. Majd nem rtik, hogy a fo-

174 175
Iyamatos Idozatkszsgiik s onzetlensgiik ellenre rnirt zotlott mcg? Megyck ut.ilr.rl Megyck rrt.in.r, nrclt csak
ri ket rngis olyan gyakran csalds, visszautasts. egy rnsfajta helyzetben tudunk eggy lenni.
_ A legtobberl ilL sent rtk,l rt lett ngylkos az a - Mit gonrLoLsz, tnirt prbt.lta meg annyiszor eldobrLi
Szcsi PcL, akit egy clrszdg hort\ozott a tettyert. Megis, n t ra Iett,s rnirt pont 1973. rntjus |-jrt sikeriilt rLeki?
akarhatott mg, krdezik az emberek. - Ez egyfajta j;itk volt. Jtk halllal s lettel. Ha az
- Ne keressirrk logikt, ne keressiink ssze| magya- cmber jtszhat az lettel, a halllal nlirt Ite? Fleg ha rgy
rzhat indokokat. A rcinak itt nirrcs Szerepe. IIa va- rzi, hogy a lnyegnek vge van. Mirt ne lehetne abba-
lakit szeretnek, att l az nlg kitn viszonytlan leIret a hagyrli, Ila az aci bkct?
lralllal. Azt hiszerrr, legbeltil egyltaln nem rdekelte
Szcsi Plt a kcizclnsg rajongsa. .faln el sem jrrtott a
tttdatig, hogy milyen sokan szeretik. Nzd rneg az ar-
chv felvteleken a mosolyt, .rmikor tapsolnak ncki.
Szonor mosoly. I.ehet, hogy gondol..rtban nr;r rnsutt
irt. Pedig frenetikrts volt' arnit a sznpadon csinlt. Ha
ezeket a dalokat tlrki ms nekli' egyszercrtnen l-
teznck.
_ Mris leltetett Szr:si h.aLtlltoz valrj viszottytt, rnint rt
tobbi enber?
_ Pali az lettszerintem csupn tmeneti llapotnak
tekintette. s a sorstrsai valairogy nrinc1ig akkor haltak
nreg, amikor kellett. Ma sem ttrdjtrk elkpzelni' rni ttjrtnt
volna' lra letberr maradnak. Domjrr, Latinovits, Szcsi...
- Az a fajta cldad-m uszet, an t SzcskpuiseLt, csttk
f dj tiaLornb ri I s ziiLet he t?
- Ht persze. Hogyan mshogy? Es ha ennyire rz-
keny s szenvedlyes Vagy, a t-ns fjdalnrt is a magad.
nak rzed. Pali az utols szerelrntI, Dornjn Edittl
neg is kapta a vgzetes receptet fjdalmainak megsz|in.
tetsre. Domjn rrem ltta, hogy ugyan hov nre}retne
nlg onnan, ahol akkor tartott az ietben' a plyn. t-
stlt ht egy msik llapotba. Paliban meg mi fogalma-

t76 t77
lrcl leszek n?). ht lrvta fei magra a figyelmet, s innen
vlogattk be a Tncdalfesztivl eiadi kcjz, alroi val-
sggal robbant az Itala eladott Csak egy td.ttc volt cn(
Vad.ts_ Va rgl-szerzemny.
_ Mkor UetteL| cszre rajta eloszor, Itogy l lrzkctty,
Payer Anrs
gyo,krrut LabiLis entb er?
- Tudtatrr rla, hogy egyszer rrrr megksreltngyil.
kossgot' arnikor vlnia kellett a gycinycirt' sz-cjke lengyel fe-
lcsgtl. Kcjzcjs nrr.rnkirrk sorn jobban nlegisnervc rjot.
tenl' lrogy hatalnlas szve van, de ta]rr rzckcnycbb is, lrrint
,,A tertrctsrtotezer entber srt egyszerre. De nrur ks uoLt.,' egy .tl.lgclnbct.. Szt.'tctctchscgc kielegtIletetlerr voIt. m a
krzisek akkor rnlyiiltek el, arnikor hatalnrba kertette ct
Palinak neirr csupir plyatrsa volt Payer ,'ocsi'' Anc]rs, az alkohol. Szerintem altatcit is szeclett olykor-olykor, az
de zetleszerzklrt olyan szrnokat rt nek, ntint p lclul italozssal prhr.rzar.nosan. Ez nagy lriba, nlcrt mindkett _
a Gedeort bticsi, a Mostatuibtttt lulsszrtbllak az jszttkdk Ilagy ITIennyisc1gbetr _ kLilcjn-ktilcjn is letveszolycs, ht rng
Vagy a De akkor ttur lull leszek r c.gyr.itt. Flisze.tr ilyerlkor k zbelp a szinet.gizIll|.lS, (-lZJZ .-l

a szc'rek egyrrrs hatst kisznrtlratatlanul felfokozzk. Pali


nell aZ a fajta pis volt, akivel n-reg lehetett llni egy poltr
_ MiLyett uolt tt kapcsolatod Szcsiuel?
scir utn, Iliszctr alapt.lvt. _ ',lllirldt.gy' hogy nlit iszt.tnk, csak
_ Palika a bartortr volt, rrrajclhogynem testvcri kapcso-
rtson,' _ arra dcterrnirllta, hogy vlogats nlktil nrinclent
lat volt kozcjttiink. Brrrrikor f lj hetctt hozznk, anyll. cjsszevissza s nagy rnennyisgben igyon. A sznpadorr akkor
km is nagyoll kecjvelte t. Kcjzel lakturlk egyrrrshoz, a volt a legjobb, ha cl acls e.l tt csak svrryvizet ivott, l-tiszert
Rcizsaclomb aijn, mi tneg a tetejn. a bels tz nla a gnjeibl fakadt' nrindenfle. scgdeszkciz
- HogyrLrt isnterkedtetek rneg/ nIktii.
_ Pali man kcn volt' trrlajdonkppen az els szrrrr .I,uLajdu
fr- - tkppet L r r rt aLkoltolizr'It?
fi mocle]l az orszgban. Gyakran tallkozhattullk exkluzv _ Azt hitte, hogy o is akkor lesz nagyfir, ha tgy iszik, n'rirrt
divatbenlrrtatkon, alrol rl rnr clalokat, pec1ig fr- a tobbiek. Abban is van igazsg, l-rogy az els pohr r.rtn o1.
fikollekcikat nrutatott be. Arra rnr nenl em1kszenr, d cltak a gtlsai, szorongjsai, czcirt r-igy v lte, lrogy csak az
lronnalr jcitt az citlet, hogy c is nlegproblkozzon az nek- alkohol segtsgveltr.rd laza s kcjtetlen lenni. Ezzel nem is
lsseI, nlindcnesetre tny, hogy els sikert az Eszperant lett volna semmi baj, csak amikor tbillent, akkor a cstszcla
Fesztivlort (!) rtc e'l az egyik dalonlnral (De akkor nur tzszer olyan lrosszr ideig tartott, nlint a elszjllo g. s

178
179
mgis: az oldodsrt vllalta a csrszdt. Kibi]lent a ritrnusbl. - Az otuosok uojott rnirt nent tudtak sc5;trenr Szcsirt?
Egy olyan ember, aki nap nint nap az rzelmeivel dol. - Csak akkor tallkozott orvosokkal, anrikor azok nrr
gozik, tcibbnyire mr alapjraton labilisabb' nlint egy ''ci. az letrtklizdottek, ngis az els acland alkalomrlral
vil,'. Palinak meg aztn llandarr parzslottak az idegei, kiszokott a krhzbl' Nenr nrintha igazn rrreggyogyult
folyton izzoII. Hogy mirt ivott? Levert hangtrlat miatt, fe- voilla, csak egyszerennem vett tudonrst az llapotrol.
sz|iltsgolds niiatt. Itt volt egy pasas, ;ki Ligy rlzett ki' - Meslj egy kicstt rszletesebbert PalirI!
nrint egy olasz filrnszltsz, s ha]losarr gtisos gyerek _ Naiv' esend, szinte gyerekknt, rlinciig l.negnroncl-
volt. Mondok egy pldt. Lent voltunk rryron a l]alato- ta, lra valanli nem tetszett rreki. Eltet , lelki oxignkrrt
non, egy k zponti oRI- (orszgos Rendez lroda) nrsor vgyott a barti szeretetre, amit sokszor ncn] kapott nreg.
keretn beltil. Hofi, Kos, a kor sztrjai, Ftired, Sifok, egy Sokan kihasznltk, s sokaIr ltek a jlriszenlsgbl.
szezonban cjtven elads. Mi nr reggel nyolckor men- olyan rornlatlan volt, mirrt egy tves gyerek. Egyltaln
ttink ki a strandra csajozni, kivve Palikt. Szerintenl tteItt rtctt peld..irr| .t pcItz,ltcz, ltent ttttlott szt'rzodIli. Egy-
nenlcsak aZ .rny.lkonrplcxtts miatt tti]varolt idscbb sze.r tcjbb nnapi renclezvIryeIr keile.tt fcilleipntink, s
nknek, asszonyoknak' hanem azrt is, lrrcrt a trsas- egy tigyrreve7.ett p.-]|.lSale szerzdst rt al, anli azt jelen-
grrkban bscjkkentek a gtlsai. ti' irogy egy fix osszegrt annyi fellpe1st kc'lIctt csitrlnia,
- MiLyerurck Ldttn-rl a kapcsolatat Dornj t E(Iittel? arncntlyit nrondanak neki' E'z ic1ig rcrrdben Van, cle azt
_ Szerelmlik hajrraln volt egy kcjzrjs fellpsrinkPalival azrt ncnr lriszenl' lrogy rajta kvtil brkivel nleg tudtk
De.brecenben. Az Aranybikban szlltr'rr'rk n-reg, s br.a nrai vohra tenni, hogy hajnali iitkor egy kricsnlibe'n kelljerl
raklroz kpest olcs volt a telefon, Pali rnegis egylretigzsi- rrekelnic rronepi rt'ntlczvny ctttctt.
jt trcselte el Edittcl. Minderr e1jszakt vgigtelefonltak, na- Esy jo sztorinak' Cgy jo estnek' egy jci daInak nittden
gyon konloly volt az egymshoz val ragaszkoclsuk. csctbctr r.rjjongva cjriilt. A cedeon- brcslrtpldtrl nlajd
_ LIa gy ittttidtrik egyrntst, akkor n uolt az tt kotd- nregrtilt. Nenl is csoda, azot.tnal e.lkapta a fonalat. Na-
siikttL is nagyobb er6, atrtely tnitttt I)orrtjdn eklobta az Ie. gyon sokan prbltk azrjta elnekelni, de senkinek se si-
tt? kertilt igazn. Meg kell hallgatni' hogyaIr csinlta! Ve-
pipI.cilrriptp az' egsZ nritt, nrikcjzbcrr kivloarr nekelt.
- Tll Edit szaknrai gondjain, illetve azon, hogy re-
mnytelentrek ltta a j vjt, azrt le kell szcige'zntink: kt A clal ktilcjnben gy szr.iletett, hogy rtunk rreki egy lenrezt
.l,d.rt|ki
ilyen idegrendszer enrber ncnl biztos' lrogy jot tesz egy. ablclkod! cnlmel, antin nenr volt egyetlcn SVLIngos
msnak. Nen biztos, hogy erstik, ptikegyrnjst. Egy tlota sen, csak csupa 1ra. Az r'rtolsci pillanatban S. Nagy
rtcsak egy olyan ember tLrd betcjlteni a msik ernber le. Istvn kitalita, hogy kell szerezni valami bohks ntt
tben, akinek van mibl betcjltenie, nerr-r peclig olyan, aki. is. Eszbe jutott, lrogy varr egy Schlezinger bcsi rrevfod'
nck ugy.rttoly.rIr I.valt .r sljtjb,rn. rsz a Gellrtben, akinl sorban llnak a csejok, lla, JZt r.

lB0 t8r
juk meg Pa]inak! Eredetileg az is volt a nta cme, hogy A Pozsgai- s a Payer-interjr utn tudomsomra jtrtott,
Schlezinger bricsi, de a Hungaroton nem fogadta el. gy lett hogy Fodor Jnos 1996-ban ksztettegy beszlgetst a
Gedeon. Minclenesetre Szcsi imidta, lrogy vgre bohc- Magyar Rdiban Szcsi Katival, an.relyben Kati az occs-
kodhat egy kicsit. re enllkezett. Kollgm nagyvorraIri hozzjrulsval
_ Mi voLt szd-ntodra az elsc irttc jeL a baratoddal kap-
rszleteket kcjzlcjk aZ ott s akkor elharrgzottakbl, sz
csolatbnn? szerint ideizve Kati szavait.
- A disszir]lsa az akkori NSZK.ba. Itthon cs csot-t A beszlgetsthallgatva-olvasva ujra felvetdtek berr-
volt, inrdtk. Egyszer en megnragyarzhatatlan volt .r l}em aZ cngen] is gy tr krLlsek:
dcjntse. Akkor tit tt sz get a fejenlbe, hogy baj varr Pali Milyen tcjrst okozhat az ember letberraz elutasts,
valosge1rzetvel. Flogy nenr rz,nenr rti vagy nem lriszi ktilcjnoseI.r ha az desarryja utastja el?
el, rnennyicn szeretik. De ez nenr rdekelte. Csaldott a Milyen fontos egy ovo, vd csald, egy biztorrsgot
szerelmben, s bnatban elment. Itt lragyott egy ilyerr ado testvr?
karriert, csak mert egy nc nenr e.gszetl olyall volt, ami. Milyen felelsslget, t[irelrttet, Inegrtst, teherbrst
lyettnek elkpzelte. Elkpcszt, ugye? Raclsrrl azt hitte kcjvetel egy clepresszicls a csaldjt l, a bartaitol?
szcgetty, hogy ott kint is le tuc1ja rnajd nrsolni az itthoni snilyen fontos a kcirnyezet, az emberek, akik kciriil-
karricrjt. Ebbl persZL. senrt-ni setn lctt' Ir.rni kezdett' vt.szjk a beteget, illetve nlilyen trsat, bartokat retrclel
kocsnrai verekedsekbe kcveredett, egy kikcjtben a mat- rnell a sors?
rozok nlajdnenr hallra vertk. Aztn valalrogy vissza-
csetnpsztk az orszgba, amit csak a telretsgt1rrek s a
npszerisgnek k szonlrctett. t]rki lnst letiltcttek vol-
na, ha ilyerr priusszal vissz.r tttcri dr.rgni aZ orr.t.
- Hogvan aLakult az Iete a hrlzatrse utrj'n?
- Cyakorlatilag ott folytatta a karrierjt, ahol abbalragyta.
Lt.galbbis ltszIag. Csak kcjzbeIt ,,lrronl vcgtilt'' gt-ttt. .t
gyertyt. sonnantl fogva borttkollrattuk, mi lcsz a vge.
Mindenki tudta, hogyan vgzi nlajd Pali, csak azt treni, hogy
nlikor t rtrril< meg a tr.rgtli;r. rlpld;ulI<t nappal a lra-
lla eltt tallkoztarn vele, s setnnrit senr vettenr szre.
A temetst1n ijtezer emller srt esvszt.r.r.c' [)e rrrr ks volt.

182 lB3
volna szabad, hittcrr-r abban, lrogy vigyzn tut]nak r. Es
janur 17-Ir elrepultettr Anerikba. Pali kiicjtt a korhjz-
bcjl, s kinent Ntnetorszgba, az akkclri Nyugat.Ne1tnet-
orszgba, s onnatl f lhvott az cle.sanynrr'r] tele'fonon,
Rszletek a Szcsi Katiuitl ksztilt [.os Ange'losben. Mint cgy kisgyerek. >Ha te ott vagy
rdis beszlgetsb6l .lrtyIrkrrjl' .rki rrtjlr nri llanclarr vgyodtttnk, tlrert 5(l-
ban brcsr nlkti1 hagyott itt benn[inkct, tizt.trves B'yt]re-
kekknt, akkor rr is j rrIri a]<arol<.< Az. clesanynr ppl
llcItt volt ottItclIl, c1c. aze1rt ll nljr ltt.lnl ott cgy-kt nap
.ll.'rtt, lrogy ezgy nenl lesz jol, s ktirtettt Palit, htri;y Ilijs-
,,Akkor, anrikol l]dit hall.it nlcgtuc1taItt, akkor az e|s(j az' nap rjbcil hvjorr fel. Elrrlorldtanl c1es.tnynlnak, hogy i)a.
a rettenetes ijcclelcnr s fjdalonl volt, .rztn a kcjvetkcz li Nnrc.torszgbaIt vatl, s szcrctIrc kijorlni. Ils az edes-
lpts,}rogy scgtt..netll kell a testvreIrrllt-k, al<it e.z a hr anyjllt az't nlondta nckcttt, hogy tlent azrt jtitt t.l t bb
ttyilvnvalti.]n llagy fjdalorrrrrral fog rinteni, s t.gy olyan czcr nlrfcjlclre Buc1apestttl, lrogy a kiilykci uttla ji)jjenek.
enlberrI van szo, aki rnr tobbszor. rrle.gksrc.lt orlgyil- I)ali nlsIlap iclIrvott, es tudtartt' lrogy rl ezt ttcttt tlrottc].
kossgot actdig is. Elrolrantarn a testvrcnllrez' akit aztn hatonr el a tt'stvrlrcnrnck, .rkir i tucltant, hclgy rnilycn na-
a Klvria tri irleggoltdoz ban hclyezteIlt el orvosi ta- gyorl vgyodik .rz, cle'satlyja rrtn, cs illkbb rllaratljoll c.gy
ncsra. s.ikkor, anrikor I)ali lbaclozrli kezt]ett' tlle.rt aZ kielgtctlclrszi'p vgy bcrtrte. E,zt tlt-ttl lcIretctt t.lttlotrc]a'
els riapokban altattk, cs anlikor kontl-tlut-tikIIri lehctett rui. [,zckct a szavakat..."
vcle, akkor sokat beszlgettiiIrk. Mcgprobltanr trcki tttcg-
nlagyarzni' hogy az t.t-tlber tlgyaIl fc.lt'lts l-llilldt.Il tcttet1rt' jottcrrr ]taz.r, valartlivcl ksbb: t pt-ttt.n,
',I.,ll fcbrtrI.ball
clt azt ltem tudhatja, hogy az esctlegcseu r)agycln srilyos kopottatt, ltt.tll egsZell j zarlul, egy t.rxival a I{koczi tri
k vetkcznre1rryekkel jrhat a rrrsik rsz re. sezze.l to- laksba. Pnz rrlktil, s tle.m ttlclta, hopiy hogyarr kcriilt
vbb ke.ll tuc.lnia lni.,' haza Nnletorszgbcil.,'

',A Klvria tri kcirhzbaIl ttt rncgnytlgtatonak t.llltarn ,,Atnikor haz.rj tt, akkor egy nagyo]r zaklatott s ltalanl
Pali llapott. Bztanl az ottarri orvosclkban, hogy tlcrtt kevssc ismert icl szak kiivetkezctt' Foszlnyokat trrcjok'
fogjk t kiengec1ni. UItnekt.lll pctlig .l z,scbenlbcn laptrlt a egyrszt t(lc, Irlsrcszt a hallottakb l' Renc1rsgi kilrall.
repiil jegy, anti karcsonyra szlt, anlikor is az 56 ota
S.rt.i.sol<'.tIttikor is ltIcg kellt'tt Itt.tg1';tt..ztti.r' lrogy lrogyalr
ltetn ltott dcsanynlat nlegltogathattanr volna. Ezt Eclit kertilt kiilfolclrc.'. Nenr tttcltanl, kptclcn voltatn vissza-
halla rniatt elhalasztottam. Hitterl Palirlak' anrit nent lett fogni t.. ' ''

184
l85
''Mjus 1-jrr tcirtnt. Tudtam, hogy Pali a Feluonulk kr.
tk cm rn[sorban szerepelni fog. snekem nrirrdig na.
gyon fontos vo]t, lrogy lssam, arrrikor szerepel. svr.
tam. Aznap jszakra kellett meltllenl dolgozni. Fl tzig
tudtanr vrni, s bizorry morgoldva ntentcm el otthorrrl,
hogy rrern volt szerencsn, mert csak ksbb kerri]t r
sor. sbementem a nrunkahelyenrre, ahol is egy teleforr-
t.izenet vrt: egy szabadnapon ]v kollganm keresett
engcm, akit n visszalrvtam, s aki eltrrondta, lrogy a ba.
rtja egy taxis, aki azt hailotta, hogy Szcsi Plt ba]eset r-
te. Mondtam: lelretetlen, eZ valarni f lrerts, mert Pali-
rrak ppen nen volt arrtja. Biztos gy lrrtottam. Kcjzben
dolgoznonr kellett: pincrr-r voltant egy k r ti eszpressz.
ban, cs nenr tudtam, hova fordtrljak. Pali teleforrszmt
hvtarn, aZ nen] vlaszolt... Aztll rrlsfcl ra nlulva, atlri.
kor rnilrclennel prciblkoztanl rnr, hirtelen cszetrrbe jutott
Szemt 61 szembe
X..k telefonsznla. Kirolrantatn a Kor tra, ahol egy c1Lrp-
la tcleonftilke van' vagy lcgalbbis volt. Felhvtanl X.-et,
hogy nlit hallottanl.'. Szpen hagyta, hogy vcgigmond.
jaln, s aztn lal<otrikus rcjvidsggcl ktjzijltc. velenr, hogy
vgrc sikertilt Palinak irz' arni annyiszor l]elll.'' Nincs tllyan cntber, aki tt LeLkerr lyn rrc vtgyrtkozt k -
akdrnilyat hrtlovrtrt.yttrt s bizottytalatull - a frjdalolll .s (l
betegsry rtt t, attrclyt l tncgszttbtulult rnrr. Azokttttk, tLkk
intenzverr d.s 1tosszrrsrt rt szerruetlnek, o valosz{r" gyr1gyLtk-
suk ntattfatalis vtlsztesgre kel| nutjd gotulohtitLk. Ant[-
kor a f'jtlalorn lrryittkrszvutlik, ttkkor rtteglttLkttLtistt:
uesztesg, s lelrctet|ett, ltogy ne sajtt lkozzuttk tttitLtta.
Azt, atrti tt legjobb berutent, a szetruedsrtek koszor rctettt;
clc azt is, alltrf u letllrLelvesztettettt.
Ernil Cior.rtr

186 I87
Dr. l'Ierir esstiri -ludit

,,...rt\y IIP|l'? ttki


'''.-;,''''. ;..:^: (/(((l!,
',''' |/J-((/((({{l{({( (rAr rrs]{./rr.L\_y IlcIII teltct tt ltilttYt't-
ttt,l,,tttti\|r(
rcL, tl lnt a cukros, tilrcLtatlart.tLLi.s lne'glc/te li o ktlrrryezett.''

Ne.ttre.ssuri doktorn 2004 oszig a Senlnrclweis F)gyeteIn


Pszichitriai es Pszichoterpis KlinikjIr az Anrbtrlartcit
ve.zette. Ma Ilr i knt ttragIlrenclclr-st-tt fogat|ja a bt.tt.-
.l.z
gekct. ve a kezel orvoSolll, s e kiinyv szaknlai ]ek-
tora is. ppen ezrt hozz ort1LrltaItt azokkal .rz orvosi
kerdeisekkel, ame'lyekrL. IlcIIl vagy csak rszbetr tuclom a
vlaszt. Az irrter jrbl kideriil, lrogy a hlngLrl.rtbetegsgr.e
val hajlanl gelretikai okokra is visszavt.zetheto, Irogy .r
clepresszi nenl arisztokratikr.rs,'sztr.betegsg''' s t.rIjn
atni a legfontosabb: akarIlui.tk kcll nlcggygyttlni, ktilijn-
bcn nincs eslytink kikszlodni a gcltlorb l'

- Mikor jutott arra a kouetkezteldsrt: ra oruosttLrlctrrtdrty,


ltogy a t\epresszto vttlojtibrtrt az (Ig:y Llioktt ai bctc5sc.qe/
- Mr a plynr elejn, lrttszont vvel ezcltt is ko-
mo1y vizsglatok folyt.rk .tz .rgyi arryagcservel kapcsolat-
ban, az trtcibbi 10-15 vben pt.dig cgycrtelrnerrbcbizo-

l89
nyosodott, hogy elssorban a szerotonin s a noradlena- lrclyzetckberr teljesen ki vagyurlk szolgltatva a korr.ilnt-
lin (agyi anyagcseretermkek) nrkcicisiz,avAr.] fe]els a rryeknek. Tudonrsul vessziik telrt, hogy letiitrk a sze-
depresszi kialakuisrt. rencsn mrlik, s seInrnfIerhatsr'rnk sirrcs a sorsunk-
- MeLyek azok a kiilsr koriiln nyek, ontelyek eselleg sll. ra. Ilyerrkor - paradox mdon . a feszr.iltsg negsz nik.
ntuLd"llrutjdk ezt a biokntiai zauart? - tgaz.e ra, h.ogy ra itttellektuttlitrj.s ls 1lryeges trryez(
- Re'ngeteg ttnyez jrullrat hozz brmeIyik betegsg, a depresszio kialttkttkisdbat Azta hogy a betegsg tulaj'
gy a depresszio kialakLrlshoz is, ezc-k kcjz,til sokat isne- do nkp p et t rt e |rt gi
s b et egs g,?

r.iirrk. Az biztos, hogy a cle'presszcl kialakulsban hol ke. _ A ciepresszi nenr irrtellekttrlis betegsg, nertl a kiv-
vest.bb, hol tllbb szt.I.epet jtszik .r genetika. A kiilvilg in. lasztottak bete'gsge, ncln tnvszbetegsg' Hogy nrgis
gereirc testtirlk a leglnlaclhatobb' ha t.gy tetszik, c'l gy lrisszLik, csak azrt lehetseges, nlert a Ilres er-nbe.rekrl
leggyerrg bb porltjn re.rgI. Mrpedig az egyrtenknt sokkal tobbet lrallunk-olvasttnk, ezrt irrkbb szenr elott
v|tozo, kinek inelyik S7,crVe a lt.gtnlacllratobb. Varr, aki Val) aZ esctlegt.s bc.tcgsgitk.
a kiilshatsok nliatt kcrngtisi betcgsgbcn szetlvt.tl, Ncnt hiszck ailban, lrogy t.gy r.zkeIlycnl[rt-t. .tZcitt t-ir-
nlst gyotltorfek'ly vagy tppcrl deprcssziti krroz. z,keny, tnert t1cpressz-i(ls, vagy .lzrt dt.pressz'ios, tttert eir.
A bctegscgre val hajlarrlostsbaIr szcrepet jtszik a zckeny. olyan etrrber is lehet elrz-keny, rlrvszilrailarrrr,
tllociclltantrls is. Vizsglatok bizorrytottk,Irogy a fejf- aki soltasetn lesz cleprcsszios' orrt pldtrl, cy rgyi, cgy.
jos anyklrak gyakrarr a gyerntekiik is cj|jcis c.ltt tt lc-sz. Italn llettt preclesztinlja a betcgsgrc a ogckonysg, az
Flisz a kicsi vekett t azt ltja, hogy aIryja rlygs, nyo- crzkenysg,anrciy arlrugy szaknljrrak rnozgatrugoja.
nlogatja a horllokt, kapkoclja a tablettkat. Me'gkockztatom, lrogy - a kozhieclelenlmel ellentct-
Ne.nr leltet elvonatkoztatni a specilis elc.thciyzetektcl bcn _ a nlivszetet nenr a cleprcsszi tpllja' hane'nr bi-
setn. A v.rlos kiltstalalrsg, a perspektvtlansg plclul ZOnyoS rnvszctigaknl, a ze'nben, a kpzrnvszet-
ktsgtelell,,lneleggya'' lehet a depresszinak. Nerrrr.g LrcIl, e tnclratr .rz, onkife.je'zs rnoiljaiIlak e.gyenescIr gyo-
olvlstattr egy rdt.kes cikkct arrril' hogy Nnrctor.szg kc- gytci lratsa is iehet' Ezt a fclisrrlercst egybkc1nt alkal-
lt.ti rszt<tr' tcht az cgykori NDK teriilct tt sokk.rl lnJga- llrazz,tlk is a kLilonbozrrrvsze-titerpikbarr.
sabb a c|eprt.sszisok, az alkolrolistk szjnll, ttrittt .rz r.gy- A tieprcssz,i clenrokratikLrs betcgsg. Nenr az arisztok-
kori Nytrgat-Nrnctorszgban. ratk vagy a nlivszekkivltsga. Sajnos, mondonr cn'
* Kijzisrttert' ltog,y uszlrclyzttllt,tt, ltt.bot.tis k riilttt' nrert akkor sokkal kevest.bb lenne a beteg|ink. Ksziiltek
tryek k z tt rtagyrlrt ritktt a tlepressziti. Mirt? vizsglatok vidken, kis falvakban is, s ezek tlcbizollytot-
- Mcrt VaIl aZ, Irogy a srlyos gyontorfekc<lyben szc.tt- tk: ncnr igaz, hogy a vrosokllan nagyobb a depressziri
vecl katoIrkrrak a hborLrban, a lciveiszrokbarr rrragtl elfordtrlsnak arrrya. St! A vidki falvacskkbaIr picit
nlcggytigyLrl a betegscgiik? A lrborrihoz hasonlo kritikLrs rosszabb, aZaZ eze( egeiszsges emberre ott tcjbb beteg jut.

190 191
Csak az ottani depresszisok nehe'zcbberr jLrtrrak el a sz,;rk- az agyl anyagcsere-termels bizonyos a]ulmkodst.
kezelsre. Rengeteg ember iszik ott is ret-idszeresetl s so- ppen ezrt mindegyik esetberr lehetsges, lrogy 8yo8y.
kat, rn sokszor tlepresszis Ilapot rejlik az alkohojiznlu- szerrel javtsunk az llapoton.
suk nlogott. Egy vidki kis faluban is ritkrr orc]ulnak or- - A kozelrntiLtbo.rt a Sern-rneLweis Egyetern Magatartds-
voshoz palraszaikkal az embr.rek, inkbb az italhoz nyrl- t u do rrt any i I nt k mun-kat rrs a, S z endi G tib or p s zclto'
z e t n e

nak' gy oldjk a szorongsttkat. Nem is beszlve arrl, Igus ntegjelentetett egy tanulmtttyt A depressziipar ctn.
hogy bizorlyos mennyisg trtn az alkolrol egyritt jr a nrcl, antelyben fleg Arrterikriban publkd.It esetekre s ktL-
gyors elalvssal, amely mlyrrek tnikugyan' valcijLl;rrl t atris o kru" hiv ttt kozv tl n tegkrdcj elezi az ar i dep re s szv tt-

azonban llem pperl piherrst nyrjt alvs. Mgis, C7,en a nrck luttkottysd'grit. tnnek n erro.l a vlen nye?
trcn az antitieprcsszvunlok nc.nr tLrdjk felverlni a VL-r- - Ktsgkvtiligaz, hogy az arrtidepresszvumok piaca
senyt az itallal. risi, s gyakran iitkcjznek az l.izleti rdekek. De azt llta-
_ A depresszitisttak tltLrt trtLutkrja' ottInrtu, szercti a rri, lrogy a depresszi gygyszerei _ nregfelel diagnozis s
p(II.tI||rL,, szt7l' |.itLtlI, okrls' r;.s ttI.8st'/Il ir.:i jtl /Ilns(r (l t'l. orvosi ellenrzs ese tn _ I}en lratc1konyak, ez egyszc're'tl
ldglton. Ort rrtit szokott ntorttlttni c p ciutse rck, an kor vicces. Az elrnllt vtizedek statisztiki azt nrutatjk' hogy
tuok rossz allopotuk rt ott trtatlettkedve fcLkeresk! hla a gygyszeres kezelseknek, az ongyilkossgok sz-
- Mit nlonilok? Mcgprciblottr elrnagy.lI.jzrti, hogy .rz ma pliltrl cscjkkent.
cndogrr (vagy trlajor) cle.prcsszio igcrris betegsc1g. Az .rgy - NagyjrboL ismerem a r zeteit o" szenueds tennszet.
anyagcscfL.ZaVara jll a tlinete.k httcr.c<bett, anri akkor s rajzdrl. n azt vallja, ltogy tt depresszi olyan betegsg,
kialakLrlhat egy adott szernclyrll, lta tijrtt1rte(eSL-ll 1lplt.tl atttelynek l;izonyos fajtdja elobb vagy ut bb nrugt.tL is
cjttjse lett a lottlr vagy Nobt.l.djat kapott. nrcggyogyttl. Adtlig is enyhti a szetuedst ttz at idepresszi-
I]trrlt.k elle'trttt' a rcgcbbcrr erlcloreaktv tiepressziorlak vuntok sora. lgen cim, de tlkadnak, akik ugy ulk,h.ogy
isItlt'rt betegscg, anrely va|atnilyen lratsra - pldul vesz,- agyut.tk reakci nem uIetlenek, s tL biokn ai foLyanuttok-
tesgclmny,lrallcset, gy sz., vls kcjve.tkcznlnyekep- ba tilos kiilsLeg beavrttkozrt. Mondok egy pIdd.t: nteghal
.feIrt tu artyrm, tt pedg gyriszolom, szorrrcru vagyok, tmpokig
pc.n - je-lt-nik rneg. a bctegbcn nlcgvan tlgy.lIl a dep.
resszicira valo hajlanr, tlc tltega e Lretcgsg csak cgy fiijo, btiskornor' Ebben az esetben is kapjurtk be egy-kt pru.lrit?
ttcgatv lett'scnlny hatsra btrkkarl el. - Szubjcktv vlerrrnyenr szerint, akik rna a gygyszer.
Es oly.rn fajtjj.l is vatl a c1cplresszirrak, aIllt'ly pszichs ellenes nzetct kpviselik' leegyszerrlstik s nha kilezik
tratrmk Sorozata krjvetkeztbert alakr'rl ki, lrolott a p- a helyzetet. A tudomny ugyarris ma mg nenr ll azon a
cie'ns credend en nem hajlarnos a clcpresszirjra. szinten, hogy a ,,Gygyszerrel vagy anlktil?'' krdsre egy.
Az mindhrorrr fajtban kcjzcjs, lrogy arnikor kialakLrlt rtelnrigennel Vagy nemrnel tr'rdjon felelni. Az n anyu-
a betegsg, akkor mr nlinclen csetben ki lehet tnutatni km .r kcjzelm ltban lralt rneg. Nem tudtam aludni. Elg

IL)2 193
hosszti ideig szedtem altatt, mert ettI a szomor ese. nek a betegsgeknek. Ksbb, az l960.as vekben eZ a
mnytl ftiggetleniil tovbb kell lnem, dolgoznom, el kell hivatalos elutast nzet valamelyest erryhtilt, de a pszi-
ltnom a gyerekeimet. Ez nem azt jelerrti, hogy ne szenved- choterapeutk igazbI csak a lretvenes vek vge fel
tem volna, vagy hogy a mai napig ne fjna nagyon. Ezt a jcihettek ki rigyi.revezett bels emigrcijukbl. EItle-
fajta fjdalmat krilonber} Sem lehet gygyszerrel elmulasz- teink ltalbarr azzal kapcsolatban vannak, amit nem is-
tani. De a mindennapi ltezshezszriksgem volt r, hogy rnertink. Amir l semmit vagy keveset tudunk. Vagy
eleget aludjak, ehhez pedig altatt kellett szednem. rosszul. A pszichitriai betegsgeket vtizedekig s lyos
Ilyen esetekben egybkntmsoknak se javasolnm az lomajt zrta el a nragyarok eli.
antidepresszvumot. Viszont az altatk megk nnythetik a Biztos adataink vannak arrl, lrogy a nls betegsgek.
mindennapokat, rnodern fornrik rrem addiktvak, azaz kel orvos}roz fordul pciensek legalbb 30 szzalknak
nem lehet rjuk szokni, konnyen el lehet hagyni ket. psziclritriai betegsge is van. Vagy csak aZ Van, testi tu-
Egy depresszis beteg azonban, aki reggel rrem kpes ne.tekke.l Iczva! Ehlrez kpest rrrg belgygyszatot h.
magt kivonszolrri a vcrc,ne'm kpes megmosakodni, ronr vig tantanak aZ egyetemen, psziclritrit csak egy
felcjltcjzni, maglroz venni legalbb nlrny falat eitelt, e1vig. Anrikor en voltatn cgyetenrista, fl cv jutott a pszi.
nem tud dolgozni, egszen ms eset. Nla, orvosi es- chitrira. Teht nemcsak a lakr.rsok, de az orvosok sin-
ktimhcjz hven, kcjteles vagyok a szenvedst enyhteni. csenek igazn ottiron a tmbarr.
Tobb szz ve az orbncf kivonatbI ksziilt tea fo- _ Nllrl tttegktilottboztetst is rzek ct betegsgettt tr tttt.
gyasztsa utn ]negtapasZtaltk, ho8y cs kkenti a Ers Antrjrtia pkk.uLvek ta bttran vallttLjtt cukorbeteg-
szenvedst. F,zrt akkoriban ezt lrasznltk (mind a mai sgt,olr rt elisrnerik. Sok cttkorbeteg ernber 1lklakpe,
napig kaphat gygyszertrakban, bioboltokban). A nlo- ttkik t Lttva l szrLek abbarL, ltogy dirtbtesziik eLLetLre is
dern antideprcsszvumok,'csak'' annyivaI jobbak, teLjes, sikeres Ietet L|rctnek. Ugyanakkor itt Uasyok II, a
amennyivel elbbre tart ma a tudonrny. felvri.Ilalt rlepresszirtvnaL, s lut az n lltegztlisem vrtLa.
_ VIemnyeszeint Magyarorszd'gon rnirt tartjrik nru- lrcgy egszert rruj's, lto' rti, tr re goru\oLok.
gukat rrtakacsuL ru eltletek o pszchiatriai betegsgekkeL - Sokkal cisszetettcbbJ
szemben? - srtkkor finoman fogaLnruzott, dokton !
_ Br az trtbbi vekben tn tcjbb sz esett a pszichi.
- FIa a cukros betartja a fontos letvezetsitancso-
triai betegsgekrl, hosszr ideig szinte nem is vettek kat, s beacija nlagnak a napi inzulinadagjt, akkor a
ezekrl tudonrst. Az egszsgiigynekez a terl"ilete So- betegsge semmilyen lratssal sincs a viselkedsre, a
kig mg az orvosi egyetemen senr volt tananyag. Ma. nrunkakpessgre.Minden ktjrtilmnyek kcjzcjtt lehet
gyarorszgon a msodik vilghborr utni trsadalrni r szmtarri' kiegyerrs lyozott sznvonalorr kpes meg-
berendezkeds egy ideig mg a ltezstis tagadta ezek- felelni a csaldi s mtrnkak vetelmnyeknek. Ezzel

194 195
szemben egy pszichitriai beteg, esettinkben egy dep. Rejt Jen Csontbrigddjnak lgisai - enrlkszik? _
resszios szemly, aki trgyanigy nem tehet a ttineteirl, frjnt vannak a rekkenc hosgben egy magaslaton, ahon-
nrint a cukros, hatatlanul is megterheli a kcirnyezett.
I)an neln lel'ret lejcinrri. Aztn amikor vgtil le lehetne j n-
A hangulatbeteg, szorong ember ttinetcsoportja nem nitik' akkor neln akarnak. Nekik ez Van, ez aZ cjvk. s
lragyja rintetlentil a munkahelyi kollgit, a csaldtag. v.rnn.rk, akik ott mar.rdn.rk. Orokrc.
jait, a bartait. Az ilyen beteg hol munkakpes' hol
nem, de az llapota semmi esetre sem kiszmthato.
- lol tudom, hogy on szerint konnyebb az intelLigensebb
p ticien s e ke t gy gy tani?

- Mg ezt sem lltanm. Azigaz, hogy egy eszes ember-


nl jobb az esly az intellektuson kereszttil val hatsra,
nagyobb haszna Van a felvilgost rntrnknak, a tancs-
adsriak. Kcinnyebben meg lelret nyerni a beteget az egytitt-
mkcjdsre.MsfelI viszont a nagyon egyszer betcgeket
azrt kcjnny kezelni, mert k ritkn akadc1koskoclnak, s
ltalbarr felttel nlkiil vgrelrajtjk az orvos utastsait.
Ha pldul azt kri tltik a szakember, hogy mozogjanak
egy kicsit, mert a sportols cjrcjmcit okoz, k nem Ilnak
el nlindenfle kifogssal.
_ De n lla1yorl lusta vagyok.
- Na ltja! Ktiltjnben ezt cfolom, nert aZ aZ ember,
aki ha jl van, tigy s annyit tLrd dolgozni, nrint maga,
egyltaln nem lusta. m ha nlaga nem tucl' nem akar
tenni a gygyulsa rclekben, akkor itt nreg kell llrrunk,
mert ez esetben azt kell gonc1olnom, hogy valanlirt ra.
gaszkodik a ttinetcsoportjlroz, ragaszkodik a szenveds-
hez. Elkpzelhet, lrogy - analitikus rtelemberr - tobb
haszna Van a betegsgb|, rnint amennyire szenved tle.
Megszabadtja bizonyos felelssgvllalstl, trsadalmi
kcjtelezettsgvllalstl, munktoI. Ez persze az cin r.
szr| nem egy tudatos, szndkos dcjnts.

196
197
letse utn, vagy csecsem. s gyerckkorban. St a fo-
lyanlat mr a fogantats pillanatban e]kezddik.
Dr. Raffai Jen, aki dr. Hidas Gy rgy nlellett a LeIk. kol-
dokzsinr cmk nyv szerzje' magzati pszicholgival s
psziclritrival oglalkozik. E trrdonlnyg lnyege, hogy
Dr. RaJJai .len6 [eltrktj1lez.Ze: egy kisbaba fogarrtatsnak kori'ilmnyei,
valamint ]etnekcls kilenc hrrapj.r az anyamhben n'ri
nrindent befolysol ksbbi lelki fejldsben.
A kt pszichiter nla mr tekintlyes nemzetkcjzi karri-
ert tudlrat a mage1nak, s a j vberr nenrzetkcizi kurzusu-
,,Mt rez a n.ern kutittt g,yennek? Engetrt rteIIL sZeret kon oktatj.k majd elnrlettiket' illetve annak .rlkalrrrazst.
seltki, tttittek vagyok a viltgott, nckent nittcs ltelyerrt a
a
uilrgon, ntittek lek' az egesznek scntlltt rtelnte stll.
Mintha csak egy felnttkori Llepresszi buIL sZeILUe(l( en> - MiveL fogLaLkozk egszert por osart?
bert lrullart nk, igaz?" - A ttragzat lelkillapotval s aZ anya-rnagzat kapcso-
lattal. Kettejiik lelki fcrlyalltata ugyanis Iletll vlaszthattj el
ortjkletessg... rrtliszt(j kiltsok, vtizctleI<ig tartti ag. cgym.ist l.
gds: vajoIt nlit kapttrnk a grljcinkben t'lnlerlirrktrl? - rdekes, hogy ezzcI egy fer|i szLlkelnber foglalkozik,
ott rejtzik-e a sejtmagban, a DNS.be'n a rk' anlcly el- rrcnt pedig egy rt .
vitte nagysztileinket? Vagy a szvbctegsg? Az elnlebaj? _ Hir l-riszi, ha ne.tlr' rr is az aIryarrrhbl j ttcrrr a vi.
A vrze1kenystg? lgra. nr flretvea tr.[t: 1983-ban jpesten kezc.ltei.n a
f)e: netlr a bt.tegsget circiktJljtik, ltatlem a betegsgrc gyerekpsziclritrin' alrol gycrrne.kekkel e1s scrdtilkkel
valo h..rjlanlot! S a psziclriiitriai esetck egy r sznlugyaIl- foglalkoztatlr. Az analz-isck sorn ]ass;ttl felbr'rkkaIrtak
ez a he\yzet. Srlyosabb v.rgy erryhbb ,'ki.rtlsbaIt'', tle rnagz.rtkori Inrrryeik, lnajd ltrejttt az .r helyzet, amely
nlgiscsak a ,,csaldban maradnak''. Elvilcg a legtvolab. megfelelt az anyarnhbeli llapotrrak' vagyis annak, ami.
bi rokoni grl is r kcilhetjLik.'r hajlar-not, akr cllyan uno- kor a tcstrzc1sek dorrririlrrak. Ebberr a regresszv llapot-
katestvrtl, akirl nem is tudtrttk. ban egyszcr csak kibontakozott a prenatlis' teht szr.ilc-
Ez azonbatr csak az egyik konlpotlctlse a betegsg k- ts el(jtti tcjrtrretiik. Kideriilt, hogy sok psz-iclrozisnak,
alakulsnak. sa jelentsgt is nagybatl befolysol- nrcrttlis zavarnak az alryatlrlrben vatr a gycikere.
hatjk krilcjnbcjz tnyezk. PIdul lrogy egy adott szc- Arra is rjcittl'ink, lrogy a szr'ilets el tti let nyelve a
rnlynek rnilyen volt az rzelnli lete kcjzvetlelltil a szr.i- teste<rzs. A csecsenrk ezeken az rzseken keresztr-il

193 199
-------

jelzik az anyamlrerr beliili llapotuk rrrirr sgt,gy rea- studia, n'ri a legnagyobb tr.lge1dia? Az, hogy a nem ki
glnak az ket rt hatsokra. Ha ez lgy van, akkor a v- vrrt gyermekek sorsa ljra s jra ismtli nrrragt. A sztiltk
rands kisnranrknak meg kell tantarri, lrogyan szleljk ugyarris ezekben az esetekben ksbb is minderrrt a kicsit
s rtelrnezzk a babjuktol rkez jeleket' gy rendkvtil hibztatjk, leginkbb sajt elrontott lettrkrtmL.g a kudar-
fontos kapcsolat jcihet ltre anya s nagzat kcjz tt' caikrt, s a gyerek ezt a nlintt viszi tovbb a elnttkor'
_ Egy alkalotrmtal on kijelet ette, hogv egszen nuis ba. Mcgisrlrtli a sajt csenretivel, amit vele csinItak a szli.
Ietre szdntitltatnak a nindkt sziil tiltal utirt s tervezett lci. Gerrercikorr t tartlrat ez a tragiktrs olytonossg.
gyerekek, nint egy oLyan" baba, o,kit csak az egyik sziilo' Vegyrik plclul az on, eSett! A szl.i]ei nagyoIr fiatalon
akar, vagy aki esetleg szexu'als er szakbol fogant. kcrtiltek ossze, s az dcsailyja szirrte azonnal telrerbe
- Rengeteg kutatsnak volt alapja a kt nagy csoport: a esett. Vgiil is cjriiltek cjnnek, vrtk, dc pperl a fiatals-
nenr kvt'tt s a kvnt gye'rmeke'k rjsszelrasotrltsa' Az guk, a tapasztalatlarlsgr.rl< rniatt taln trl korn r.kczctt
eredme1nyc.k ismeretben rnegllapthatci, hogy a kvnt rneg hozzjuk. Anyja te.rlressgrrek idcjrc esett az cjssze-
gyerekekhez kpe.st a l)enl kvntak csoportjban ksbb csiszol cls, .r polrrcs r rnp ls korszaka, az rpos..lrtyos
lrromszor arrtryi a problrns viselkecls, az citlgyi]koss- problIr.ra. Ez az cset belet.rrtoz,ik abba a csoportbr' .ttlrely
gi ksrlet, s t a befejezett ngyiikossg is. A csecsemha- a vizsglatok sorn a lc.grosszirbb nlutatilkat proc1rrklta.
llozs arnya is nagyobb .] Ile]ll kvnt babknl. Azn A baba trlilldetrt nk z,porrtrarl cl nre.g. gy kepezi ]L' .l l]L.-
olyannal is volt clolgunk, aki, nrintha rezte' vollra' hogy gatv kiils lratsokat, nrintha nlinc1cz rlliatta tijrtnne.
nem v.rjk tul nagy lelkcsedssel, egyszeren nenr akart 'l'apasztalatairn szerittt, ila valaki nagyon fiatalotl akar
kibrjni a nlamjbl. A szLilsne1l keit ke.Zt1t a feje el(tt gyerekct v]]allri, igerlcsak nreg kell otrtoltria a ciijrrtst'
tartva, eleve vdekezve, Ilagy nelteze.n btijt csak ki. Ilosszr.i folyamat, rrrg valaki gyerekbl sziilv trrci rr-ri.
Egy tttsik pld.r az rzelrlek ktil llIeges ltatjsr.r: az ltalban llrg a hr.rszas veik kcjzeperr jrok sctrr juttl.rk
apa nem akarja a gyereket, vlssal, szaktssal fenye- c.l a vgre,ncItllrogy az ifjabbak. orcjIrr egy gyerek sztile-
getzik, amennyiben aZ anya ncgtartja a babt. Spontrt tse, ugyanakkor olyan Irehzsgekkel s golldokkal jr'
vet]skcjvetkezik be, nrert _ s ez h.rllosan konloly _ a anrelyek igencsak prcibra te.szik egy fiatal pr lctet, s
Inaszat nem akar a kapcsolat titjba llni! k nriyecln sszeroppatrthatnak egy kapcsolatot.
A vizsglatok szerint a legrosszabb fejldsi nlutatokat _ Ha nnr n vrlgyok tertkett, fc;Iytassuk egv kicsit: ltot
azok a babk produkljk, akik koIrfliktusos, llaIrd vuel kstlL; ntegsziletett (I ltugont. Attvtirt k akkorrtt
stresszel terlrelt kapcsolatba sztilettek' Nluk nrg azok a .sszecstszt-lt (1t(Lk, rtitttltisuL olyan Ietlrclyzetbe keriiltek,
csecsemk is jobbarr fejlc1nek, akiket egyediil' prkapcso- lttlgv Le tudtak ud.Lrti aprrrt sziiLeir(l. A tru'sorlik Llabo akar'
laton kvriI hordott ki az arryjrrk, de viszonylagos be1kes. va-akaratlanul nuir az anyanltbett is kedvezbb koriihn.
sgben, nyr.r galonrban. t ry ek ktl zo t t f ej ltdltct c t t.

200 201
- Nyilvnval, hogy az ilyen esetekben a kistestvrrrek - Nem ismcrenr az desanyjt, de ltalrrossgban azt
sokkai jobb sora lesz. olyan szrilkkel tallkozik, akik kell monclanom, egy anya valsznLleg el is hiszi, amikor
jobban oda tudnak figyelni a sziiksgleteire, a vgyair.a, s hrsz, harrrrinc, ne'gyven vvel a sztilse utn kijelenti,
nem csapdik le rajta annyi fesziiltsg. nr az elssztilcjtt lrogy igenis akarta a gyermekt. Az err.rlkezet mcgszpt
gyerek helyzete ezzel tlent iesz k nnyebb: azonn a| rz- jellege, az nvd fr.rnkci nind-mind befolysoljk azt,
keli, hogy a testvre sokl<al kiegyerrsrrlyozottabb Ietko- l-rogy rna hogyan l bt'rrrrtiltk a rlr(rlt. Anrit az desarryja
riilnrnyck kcjz rkezik, t bb figyelInet s nts brrsrnci- nlanapsg mond nlagnak' az valszrrleg a jclenlegi lel-
dot kap, nlint arrrilyenberr neki volt rsze. Ilyerrkor killapott tr.ikrtjzi. Vagyis: most tnylcg tjriil rnagnak,
kt.zt] c.lnek azok a fantziajtckok, nlint pelclrrl hogy t1s vlloban r.rgy tirz.i, hogy Ininciig is akarta nlagt. Dc ha
nenr is az igaz gyereke a sztileirrek' belegorrdol, h.,gy egy tizL-l]l]yolc vcs gyerekl.r.ry nrit rt'z-
Az ugyatl enylrtheti a helyzetet' ha az els szLilcjttet hotett, aurikor gy ntaraclt...
szeretik a rlagyszr-ilk, dc a gyc.re.ket az atlyja sztilte, s ki-
- Medtlg okolltttttj egy sziil( a gyerrneke felr ttkor dep.
letlc lrnappal t bbet tCilt(jtt velt', tlliIlt brki nrssal. Mr ressz jriart?
nlagzat korban lncg tuclja kiilcjnbcjztetni egy ntsik sze-
- Ebben az iigyberr nrr felcslcgcs el vt.nnie az t1cies-
lttclytl. Ez egy arclraikLrs' nrtly, si bcvciscls' A tnagzat, anyjt. A fclel ssgre vonstl senl tlcki, setlr ijnItek nerrt
a csccsetll a kisgyt-t.ck az .rIryjtol vLja, lrogy az igt1ttye- lesz iobb. A sziil k helyett a ter1lia segthct. Az etrrbe'r
'
it, a vgyait bcte.ljcstsc. sszcfog az analitikr.rsval, e.gy rzelrrriicg kviilllo szak.
- Meturyilltlt lelrct oka a fcltuttkori de7lresszionlak egy c.nlberrt.l, s vgigrnegy a konfliktusos e1lnlttye.irr, elfojt-
rt tl.gz tt t i l /n.qy csec.sc
t t tt tk o rb o t t o r t
r e s e n 4t s o r o z at /
t r sain.
_ Az anya, aki rosszLrl rzi nragt a brbcn, ltaltran
A terpia e'lrehalat]tval, idt.lis est-tbcn' a pcietrs
hangtrlatzaVaros 8yel.nreket szi|. E,z telrt oka le.het a szrcvcsz,hogy e.lkezd mskpp goIrdolrri az anyjra. N-
feirl ttkori cicpressziIrak. A nlsik a nclltkvntsg. Mit zetenr szeriltt L.Zt i-Ie]Tl lehet Irregrszt.ti, noha tr.rdorn, lrogy
rez a nertl kv.ntgyernrck? Engclrr Itcttt szeret scttki, Irri. cgy terpia tobb vig is t-lt.-rr.that' r.lt]srtl .rIlyagi Vol]Za-
ne.k vagyok a vilgon, nL'kclll nincs hclycrtr a vilgon, tnittek tai is vannak. De rrlagnak rnt1g tl.titlcle-rll<ppen rclenres
lck, az egszllek scnlnli trtclnte' stb. Mintha csak egy voltla belc-vgrri. Mennyi ids is...?!
felrrt tkori c1eprc.sszioba tr szetlvccl eltl br'rt lrall a nn k, gaz? i

- Akrrluinyszor szbtl ltoztant tt sziileint eltt tt betegs.


gcrtt lelrctsges eredctt, kt egorkttsan cri|.oltrk tt
fektele-
zsertrct, rrtiszernt cnEcrIL tk val jribtilL nCIn ukartak. Kje.
Iet ettk: tat, ltogy rtern v 'rt llabrt uoltant, csak n tald'lorrL
k, ok rgenis akarttk' lulgy legyek.

202 203
csi'iletes sztilknek b noz lesz a csemetjiik? Vagy
hogy
egy mnis depresszisnak nem lesz beteg a gyereke?
Az enberek a velr'ik sztiletett gerretikai s biokniai
csomagbI szrntaz errergit - aZ egyszerrseg kedvrt
fogalrnazok gy - rosszra is, jra is tucijk orclt.'rni. Ezt
Dr' Mester Pter perszc nem tudatos dontsknt kell elkpzelrri, hanem az
ketrgenetikai,agyi-biokmiai,pszichikai,csaldiszo-
cializcis s mg ki tudja, milyen hats kcjvctkez-mcnye-
kppen.
Megltsom szerint te plclul nlegnraradtl pusztto.
rornbolgyereknek,amiazrttesziktilcjnrjsennelrzzaz
,'... a szileidet pklritLl a betegsgeddel biirteted.
Azzal, ltogy ttkrinnit csnalnak, antg Ln.ek, ]etedet, mert ennek a destrukcinak a br.rnlernghats.
rom.
vaIL egy betcg gYerekiik."
tl pp te magai1 szenvec1sz, a legjobban. Tonrbolsz,
bolsz, toporzkolsz, rnsokba belerrgsz, anrit aztn id
-

vel jcil vissza is kapsz. Nemcsak a kiilvilgot akaror:l s


tLr.
Tobb nlirrt ft1l vtizcile ncrrl t.-ilIkoztal]) br.lgyr3gysz ba. sajt nra.
clocl nlegsemrnisteni, hanetrr az is tged. Azaz..
rtomnlal, Pterrcl. Ak]<oribarr az egyik napiIap orvosi
gaclat puszttocl. Elismeren perszc, hogy az npusztts,
rovatt ve'zette., tna a nlaclric]i orvostudonrnyi Egyete-
men dolgozik. Nyri szabadsga alatt hallott egy velenr az cjnsorsronts az egyik leggyakoribb clepresszis tiinet.
ksz[ilt rdiinterjrt, arrrelyben a betegsgemr l bcszl- Mert hova vezet, hova vezethet egy ilyerlfajt.'r szenllyist1g
tcnl. Fe]lrvott telefonon. Szerinte az egsz,,de'presszis- viselkedse?ocla,l-rogyhossz ,szvris,kitartnrunkval
ditlr', nlarhas.ig, nert teljescIt rlls a baj. ninclenkit elnrar magtl' ott marad egyediil, izolltan'
to-
Nern rtek egyet vc.Ic, cle e.lg,onclolkodtat, anrit trrond. bartok' csald' munka nlkiil, s ebbli magrryban
vbb gyrzika clepresszi alattonlos spirlj.r. Szorongs,
a ltbizonytalansg, cjnrtkveszts.Betegsg, krlrzbl
ki'

SzvaL szer tted tt trctrt is uagvok depresszios? krhzba be, gygyszerek' gyakran alkohol s az egyre
-
nrlyebbre srillyecls a kiltstalansgig. Az persze
ms
.. Vrj cgy kicsit' kezdjtik az clejrl. FtiggetlentiI at.
te is
tl' hogy a leggy ny rbb,legharnrorrikusabb gyerekko. krcts, hogy egy felntt, rtelmes ember' arnilyen
ra van-e az emberne'k, vagy maga a pokol veszi kcjrLil vagy, mirt reked nreg rzelmileg egy kisgyerek szirrtjn.
od.rhaza, vgeredmt1nybcn kt irrryba ir.tc1ulhat el. Az Mirt l.raragszik a vilgra, a sziileire, az letre egy negy-
venves n, r'igy, ahogyan csak az cjtvesek szoktak?
Etr.
egyik a roInbol, clestruktv' a nrsik az pt, konstruk.
tv irrry. Miknt lehetsgcs pldul, lrogy tisztessges' be. nek fe]trsa a pszichoterpia feladata.

205
204
.fuLajdortkppen
- .gy uIed, togy n nla4(lnt utilasztot- - Pldul mert nem ebben az orszgbarr szocializld.
tam ezt o betegsget? tI. Az angolszsz egszsg-betegsgkultrirnak pedig ma
-A rdinrsorban gy fogalnr aztI, hogy ,,van ne- mr szerves rsztkpezik a hangulatbetegsgek: a dep-
ked az a kis depresszid'', amit _ ha nincs r sztiksged resszi, a pnik, a knyszer, a fbia. Egy tlagos Inagyar
_ felteszel egy polcra, s akkor jl vagy. Pontosabban ember sznrra a jobban hangz betegsgek j nnek be.
akkor teszed fel' amikor jl vagy, de lra frr'rsztrci' sr'i- Hasnylmirigy-gyullads. Vakblgyarrr' Ggeodma. Ezek-
Iyos stressz, komoly konfliktus r, leveszecl onnan. Mg kel a betegsgekkel igazn nem lelretne nregbuntetni azo-
ms elmegy fLrtni' nregeszik egy finorn stitit, jl kibgi kat, akik valamikor vlt vagy vals srelnreket okoztak ne-
magt, kiparraszkodja magt .r b.lrtnjnck, kicirrti a ked. Igerr, l'riba vonocl ossze a szemcjldcjkod, a sz|ilcidet
szvta szerelt-nnek' te a clepresszival ',kezeled'' nra- pldul a betegsgeddel bijnteted. Azzal, hogy akrrnit csi-
gad. Megtanr.rltad kcinyvekb l, hogy nrik a trinetek, ami- nlnak, amg lnek, Van egy beteg gyerekiik. Minden alkal.
ket persze prodtrklni is tr.rdsz. Ez acl neke.d konrfortr- nrat nregragadsz arra, hogy cnrlckeztesd ket: tcjrrkretcttk
zst. Ebbelr rzec] jol, stebberr rzec|biztonsgban ma- az letedet. Ezt nehz letlne, nlorrdjuk, cgy lrasrrylmirigy-
gad. Egy kicsit olyarr Vagy, lnint a szrrsznj,akire min- gytrIl.ldssal kvitelezlri.
clig az egzaitlt, rtiIt, skizofrr'r, depresszitis figurkat _ En tetted vottzotld'somat az artgolsztsz, ta attteriko.
osztjk, nle.rt ebbcn a szerepkorbe'n a legjobb, s ezek a kulturd.ltoz. De akkor rt rt nent o ',Keep sn lin"g/Have a
szerepek l]riak neki a lcgjobban. Azt azonban nenr tu- t ce tlrty!,,-es vonulatloz vottzdorn? Mirt James Dear l.ez,
clorn nregllaptani, mennyire rsze inltnr a szerrrlyis- Jint Morrisonhoz,'Ians Joplinlnz, MariLytt Motvtle.|rcz,
gednek a cleprcssziri, rnerrnyire merevedtl bele ebbe a Kurt Cobainhez' ttkik id elritt ntet ek eL? A nLitoszokltoz,
szerepbe, nlennyire tudnl rnegrjr'rlrri. E] akarod egyl. n legerultikltoz?
talrr engedni a betegsgedet? _ Azrt, mert benned is megvarr a vgy arra, hogy lc.
_ VcceLsz? Mirt tte tl.kanum? Ha egyetLen kvansrigont gerrda |gy. Az ehhez vezet legrovidebb rit pcdig, lra ci-
Lehetne, akkor... nikus akarok lenni, a korai, nragunk ltal vlasztott lra-
_ Vrj' e'z nlegint az illedelrnes, jI nevelt vlasz. con- ll. De, s enriatt ne bntdj nreg' ezek az emberek m.
dolj bele, nrennyivel k nnyebb egy konfliktLrs idejri a vszek voltak, s a mvszetlikkelmr a hal]uk cltt
clepressziriba nrerrek[ilni. Lekcrtil a felelssg a vlladrol' rnaradandt prodr.rkItak, alkotcii hagyatkukat s enrl.
hisz beteg vagy. Nem kell gondolkodnocl, cselckeclned, kiiket pedig csak nregerstctte, }rogy fiatalon s cinnla-
teljestenecl, mert beteg vagy. Feladatok' felelssg nern guk clobtk el az lettiket. Neked viszont mg sok dol-
krhet szmon rajtac1, nrert beteg vagy. god van a FoId rr. 'faln rrrg bele sem fogtI abba, anri.
_ ], de akkor rnirt nem sziv- s keringsi rertdellenes. rt valjban itt vagy. Lelret, hogy nrinc1e'n, ami eddig
s ge t v ttgy e p e p rob ln tti kat,,v dlas z t o t t am n mgttrnnak,' ? veled tcjrtnt, csak eltanulmny az leted lrlyeghez,

206 207
ami most kezddik. Taln. Majd nlegltjuk. Mindeneset-
re szmodra a legnagyobb kihvs, hogy visszatallj on-
nragacihoz, s hogy osszhangba hozd az e1rzelmeidet az
intellektr'rsoddal. Meg kell tallnod az letclodat, nrert
tz vvcl ezeltt minden lnyeges mozgatrr.rgt elvesz-
tettl.
Trl rcjvid az let ahhoz' hogy ntegkcsertsr.ik betegsg.
gel' rombolssal. I].lnlar Vege Van .rz egsznek. Hama-
rabb, rrrirrt hirrnnk. Akkor n'reg legalbb lvezz[ik, amg
tart. Nern gondolod?

Es most )

208
Beszelgets a kotct szerz6 juel,
Albert Gyrgyiuel

,,Fd.jrta, |ru az entberek nettt szeretnk ezt a konyvet.',

Tizenkt ve depresszios. Nyolc ve isnlerem. Sztszrt,


cle nem flegma. Fanyar, cle nem kegyetlen. Erzclnres, dc
rrenr daglyos.
Most megrta fjdalnrasan tszinte kcinyvt' s nlirrt
nrondja' mita kitette a pontot az utols nronclat vgre,
sokkal jobban boldogul az letben. Gyongden, alzato-
san, ovon beszl a kcjtetr l, al-rogyan az .rnyk szoktak
gyerrnekr-ikrl. Szavaibarr nl-ra rng n-ra is csipetrryi szo-
nrorlisg s cingrny rezhet, de hol van nrr az az id,
amikor cinmaga ellen forclult. Elni jobb, hisz minclig v;rn
renlny, s ma mr is gy vli, a hallrrl rosszabb senr.
mikpp sem tcjrtnhet vele. Az meg elbb.trtbb magtI
is eljcin.
Tizenkt ve depresszis. Nyolc ve ismerenr. Most tr-i-
netmentes, amit elssorban ennek a k nyvnek kcjszcinhet.
Kedvenc kvhzban tallkozunk. Nyoma sincs rgi
zavartsgnak.

211
t

-
,,Epp csnk bekLLkkant n ndrcrr.rsl rlap az abLakurtkctrt, elg erosrrr.k l.zenl n]agan} alrlroz' hogy letem htraiv
s ttt arra bredtink: A frttttclltt! Megint i.tt Uan,, _ rod a t.szet lnr.pIissZ.-llT] osziclritriai keze]s nlkiil.
kor\,vedben. Idtt is eljottek tt ,,dntonai'd,'? - Merutyire adtad ki rnagad a korryuben?
- H.il' istettttek nem. Ugy trrik,czt J t.lV.lSzt Ittcgt'isz. - ii.etterretesen s krnletlentil.Msokrol azonbart
tain, 1995 ta elszcjr! A k rryv rsa va]barr tcrpis ha- szorc]nrival nlestItem . Az- az' ig.lz,sg, ltog1' 5g.pit sem
tssal volt rm. sa trtc-gjeletttetse is, t-nert ht nagyorr .rk.rr t.rrrr nregbint.rrri.
sz gyellrrnl magam, ha a jtrnitrs e'lej k nyvbeltltttatra - l{ikrcI beszIsz?
nem lelrnk ok. _ Pt1ldLrI a volt rjeimrl. Vagy a sztileirlrrjl.
_ sni Uan (I berruu.tatri Lttttti liiengctlsz, tttnt e5y ltlft- _ Ugy y,ontlcllod, Ittlgy kernrryebben is irlmttrl volnrt r-
ballott? Nent veszlyes az? ItLk uagy a tleliik kapcsoLo.tos etr keklr li
- De. A bemutato r.rtn brnli lc}ret. Most doppirigol az _ Igerr. De valahogy rrlg rrrirrdig .rzt rzenl, hogy talrr
izgalonr, ha ugy tetszik' egszsgben tart. .frrtlocl, olyan Van cgy utols utr-ri lchet sg a bktilsre,egyrns ntegt.
ez, mint anlikor a sprinter hosszan kszLii arra a llhrry tse<re. sa cjurvbb tcjrtc1nctckkcl vagy a rryersebb fogal-
rnsodpercre, arng az olinpirr a szzas dcjrrt tart. Lcftrt- rnazssal felgctnt1nl .rz cjsszes lrozzjjuk vczt.t utat. Itt
ja, becirke-zik a c lba, aztn hirtelcrr vge szakad a folfoko. vatrttak pcltltrl a sztile.itrt. NcIn egy barjtont 1latraszolta,
zott llt.kllapotrrak. Egy clepresszi s szjnlit.r .rz ilyt'srtti lrogy lra l<i tLrdrr k.l1larrti az anyjt lncg aZ apjt a srb l, s
veszlyes jtk. ljrakezc1lretrr vcliik az tlt.tc.t, biztosart ltctlt hagyIl, lrogy
- Vdrj egy picit: te most zs be'tca ungy? Hu beszlgetsz vtl- acsarkotls s elletlseigeskcds tc.rhelje a kapcsolatLrkat.
lakivel az utct.n, akkrlr azt ntondod: ,'Kcdves Jtizsi, tttdotl, - ,,Arry t kat se vdolorrt rrrcir keser flij|lllel'' _ ror1az
n , depresszrjsok ezt ryy llrca riqy szoktuk''? rtfo/so |.ejezetbctt. VaLrjbatt gy vtttt?
- Igcn. Depresszios vagyok. Tiinctntentes, cle tretcg. - sy. E'z persze. ncnr jelenti azt, hogy cgyLitt tcjit tttik
.I'volrl
Mirt rnonclarrk nlst? Radsrrl' a tudolnny tllai llsa volna a l<arcsiltlyt. scm idelis kcjzrjtttink a vi-
szerint, ez mr letcm vgiggy nraraci. oda ke1l figycl- szolly, cle rl valaltoI a lelkerrr nllyIlnl g [lzoIn abban,
I}cm a gyogyszerekre, s akkor egc1sz j kis eletet lhetek. lrogy ez .r hclyzr.t cByszer nrcgviltozik. Anu.rk cllcrrclc,
- Szovttl n g leltet belled oregasszotty? irogy Ile1hrry dologrcil homlokegyenest cllcrtl<t.z en gon-
_ Lelret. Br nenr szeretnnr megrrri .lzt .l pillarlatot, dolkoztrrtl<, es nekettr rtt g Ininclig fjnak a sebek.
anlikor pelenkt tesznek alnl' Anlrgy tele vagyok re'. - Vtttt, arttt ttz crttbar trcrtt bocst.t lllag, 0 szijLeirrck?
tnltItyel tis eletigenIesscl' Evek ot.r ttcltt crcz.tetn ilycIt _ Btrrllere vlogatja. VegyLink cgy pcldt, I'tlincien itlc]u-
tettrekszsgct, ilycn eufrijt. Es bjr a kcinyvbenrutat ]at rllkril! Tiz,e'nhat vcs vagyok, van rnr cicinl, mcnst.
utn biztosarr jkora rlesz be'nnem, az'rI az rssal tcjl- rulok, szval kt.zdern cjntudatos, fe.lrrtt n rrck rezni
t tt honapok tnyleg felvrteztek a drnonok ellen. Most rnaganl. Mr nieg n]c'renl kockztatni, hogy sajt vlern-

212 2r3
nyem legyen, 8y aztn kcjzlcjm a szrileimmel, hogy mr- - Pedig a bortofoton, ha elmosdottan is, az o, ferryke-
pedig n nem akarok elnenni a k vetsg szilveszteri par- pe L-tlrut rnogotted. Ez akd'r szimboliktts is lelrctne.
tijra, al-rol a kart rryelt kLilrigyesek kcjzcjtt kellene jpo- - Nzd, k nnyen lelret, l'rogy a clepresszim egy olyan
fiznom, Aprrr sszevonja a szernolclcjkt, s akkora te- r'ryugodt s megrt frfi rrrellett is kijott volna, amilyen a
nyerest mr a bal frilenrre, hogy a jobb ftilemen spriccel ki Inostani frjem, Andrs. De Gbor mellett szinte t rvny-
a vr. S lrogy mikppelr reagl erre aZ anynr? Rm ordt: szervolt a betegsg megjelense. Ha rlgy tetszik, volt
''Hagyd rnr abba, ejeztlmr be!'' Bizonyra akad olyan a legr'ragyobb lratssa] az letemre Mg akkor is, ha And-
enber, aki erre csak legyint, s nrr aznap tr]teszi nlagt rs rnellett ltern nleg Ietenr legboldogabb pillanatait.
a tcjrtrrteken. Nekem azonban negyed szzacl utrr is fj. _ Mgpedig?
_ Apcd pofonja?
- FIa emlkszel' a ktjnyvben leronr, lrogyan fuldokol.
- Ugyan! Apmr.rak rg megbocstottatn. Dc lrogy az tunk Mltn a lrborg tengerberr. Szoval volt kt-hrom
anyn nerrr llt lttcllnr...l Ebbe rna is bclchalok egy kicsit. msoc1perc' amikor nlr kijrrtott az rve3tlybl, n azon-
_ Meghuotl oket a korryubcmutatora? ban nlg p r gtem az rral' Lttam, I.rogy visszafordul
_ Nenl. Most, a benlutat kcjzeledtvel ttlinile'n napolll rtem, de mr biztonsgban V.lt). Es akkor melegsg t l.
.tzz.rl tclik, lrogy sz..irrrlr.l vcsz,ettt, kit is kellertc IttcgIlv- tcjtte el a szvemet. Gerg , rr alapveten nem szereten
nom aZ esemnyre. t]artokbl, havcrclkb51, pg}|gtgkl]l nragarn! Komolyan! De akkor, ott, hogy kilrjktc.rn And-
s egyes csalcltagjaimlll mr egy vc<gelthatatlarr listt rst az eletbe, s kLizdcjttem azrt, hogy n is letberi
lltottanl cissze. Dc anyn-rk ne'nl szercpelnek rajta' s ez nraradhassak rette... szval akkor ott szerettem Ina-
egy percig senl volt krdses szInoInra. Azt gcrnclolom, g.lIll. Igen... letemben elszcjr. Sosenr reztcm nagyobb
kbizorryra azok kozcjtt Icszl-tc-k, akik nlegsr.t drrek boldogsgot annl'
majd a k nyvcnr olvastn. Ahogy a rnsclciik fc1rjern' c- _ Arulrris Lritttt mtr a konyuet?
bor is. Nenr ktildcjk ncki rrreglrvot, nlr csak azrt se, trrcrt _ Mg nem. A benrutatn ltja majcl eiszcjr' ez koz'
a kcjtet bortcijIl azoknak a Szeberli Andr;,rs-ke1pckItck az tiirrk .l ltllIgat lagos Ineg.|l.rpotl.s.
egyike lthato, arrrelycl< nliatt sokadszorra is sztkcjltcjz. _ Szri:ttt, ltogy ttti lcsz a vt;lt,trt(ttyt/
tiirrk. Az desapjt cs a lr vrttnreghvonl' cie lllirt kel- - Nagyon is. Mi cjsszetartozunk.
lclle kellentetle'n lrelyze'tbe lrozlrotn a voit frjenlet? Mcg _ ELfogadott tgetl a csalttdjrt?
aztrt rgyse jtjnrlc el. A szaktsurlk Lrtn fclhvtanr a szt-i- _ Igerr. Sajnos az dcs.'rpja tnr trctrl l, cle egy vros.
letcsnapjn, st karcsonykor is, c]c minciig hatrozottan bert lakunk az anytrkjva], s kitn(jktjzcjtttink a kapcso-
clutastott, monclvIr: 1997. c]ccc.nlbet. 10.c, azaz a vI- lat. Karcsonykor sszejolr az egsz' cs.rIjd' .lz orszg
sunk kinlonclsa ota ne.kiirrk az e1gvilgon selrlltli ktjzr-ink tltincietr rcszr l rkc'znek a rokottok. Anc]rs csalc1ja
egymshoz. Elrhcz tJ|tor]] inagaI]l. nlntleitkit olyannak fogad el, anlilycn' Mg cngcrn is.

2r4 215
_ Mi tijsug a htigoddall kap mcghvt? Vagy aki tragyon is ttrdja' nrirt, de mincle.c]dig szgycllt
- , nerrr! Tizennyolc ve nenr beszlttink egymssal. VJgy nenr mert segtsget krni. snett.t uto]ssorbatr
Condolod, hogy elj nne? azoknak' akik lrozztartozcikr-rt lik t a dcpresszit'
- Sok p tzt fogsz keresni rt kortyvuel?
A ..t
- UTULIIET IICKI(
- Nern hiszek a csodkban. A irtigonlmal Val kapcso- - Nenr akarok lszent leltni, hiszetr n is pnzbl lck.
latom egy nregoldl.ratatlannak tnproblcma. Es lrib.r I)e Irel'n ez volt az t.lsclle.ges Szempont. IIa nenr hoz tre-
ltessegetctn cl Lijr.a s rijr.r a krdest' lrogy lnicIt is neltt kcln sok prrzt ez a korryv, nenl esenr ktsgbe.IIa vi.
vagyunk irri jo testverck, a problna az id rrruilsval cgy szont sikerte.len lcsz' azt azrt nle.gk nItyezerrl. Fjrra, ha
CSeppct sem veszt a jelerrtsc1gcbl' Van olyan ,,lm- az enlbcrek nclll SZcretnk. Mg akkor is, lra e.ls sorbarl
nyenr''' anrely nra nrr nern kavar fel, pedig jval dtrrvbb, ngyrigyts cljbcil rtattr nlcg.
nlint anlit a lrugonrrnal kapcsolatban valalra is errlltlret.
rrk. Anrikor plcirri kibortottalrr a lccst az elsfrjerll Nogrd'd Cergely
fehtir sznyegre' Rla iivcjltve felpattant a tvell' bclc.
nyoInta a fejcmct a kicjmltjtt teibe. M.rjd elvgta .l te|e-
fonzsinrt, kikapcsolta az raInot, s ncgyvetltlyolc rra
bezrt a laksba. Ncm jt.lr'ntettem fel, mert a nte.galzott
nk tcjbbsegenek j szoksa szerint nragamat te'tte'nl fe-
lelss azrt,lrogy ezt a ,'drjga t'lllbert', kihoztanl a sod-
rbol. A rnai eszenlnlel persze rolrarrnk a rcndorstgle' ile
sztnonlra az egsznek rnr nincs jclerttsgc. A hlgom-
nlal kapcsolatos lcgkiscbb fjclalnlanr is jobbarl hat rrn,
mint az els frjen enrbertelclr brutalitsa. Nagyoll rossz,
hogy Anclrea nincs nckenl. Peclig legyzhetetletr prost al.
kotrlrrk, trgyarris anri az ( erssgc., az az n gycllgt's-
geln, eS fordtv.r. tI.r cgytt lll1lt.lrr,irrk Il]Cg aZt a PI{.ce.
get, arnelyrl a tcjrtnetem vgc fclc' a jc)vt latolgatva
rok, akkor mink lcltctnc a vilg.
- Nekr is szoL a konyvecl?
- Igen, ahogy minclenkinek. Annak is. aki resze (volt)
az letenrire.k. Atllrak is, akit rdekel Albert Gy rgyi Sorsa.
Vagy aki nen tr'rdja, mirt rossz a hangulata vek ota.

216
Tartalom
trloszo
-t,,
7

Az n tortnetem t5

Bemtrtct tkozunk 17
7.. 41
I O fo(l t'5 It

Sok(k) 37

Mirll J5

NIiert nl 52

Hasznauchetctleuiil 90

Rtnuy r 11

I]esz|getc<sek 1)5

Stn,]or Erzsi
,,K ntLyelntt ltrxus 1r'tl vrllttu, lttt ntt:gltttlok. t27

Ktrtsztcs Iltiko
,,Ncllt szcre/n k ttteg,vtltoztt.
Mt111 okkor sen, lut igy rtchezabb."

\,'. r
l)t'tLtr EtttRo
'| )2

,,Ii1,.szcr c.sak rigy ereztant:


rle nL tudor r L ko rtt roLltiLtti nruSar r r. "

Karittthy M,rton
,,t\ ir r t, C-r ltt rlcpri'.s.szrrr.s L'o/f
y t t ,

rrtirtt alngy rtagyLrp rrt, Irrcl r.s Injlanns uoLt r(I 15r

F rcnreisz K,roly
',Liy /rt'l.sszr Lit cstlptitt tr lt,t,
ar trc ly e t L rrti r trlrtn t ty itrr t urjgtgbrrlkrgrurr k. "
Pozs!ti Zsolt l,r
NOSZOnOm
..
,,Hat rt , lnt szerelel|L s utt iittgyitko.ssdgr kr.sr/cl. '' 171

Poyer Auir s
,,A tentt,tstt otezt,r etttber sttI t3yszcre. KtjsztjtLetentet szeretllIll ki|.ajazt uz ak.|lbttkrtak: Alttt .s'v Martuttttt,,
I)e tttr kstvolt.,' .17I Autlr Kotalin, Muri, I]enut|t L]erL, Ijenuiilt I'rj.szkj, I]tlkor Cobi,
I3ttrabt.s
.I.cjtlL
dr. I]ulttcz .Iudit, B. LtszLti, lChttrlie Cottt.s' C.sorbrr Rou r, |]etrrsch
.]-attus,
Ittlttt.s' Erdi Sttttlor, Esttrlttzy Cytjr5v, F-otlor b'utl., L'orrtj
Szerr'rtl sZembe 187
tlr. L.ii.
rt,rli./rlros, CeLLrt At rt.s, Goltr1rt Judit' dr. Cilrgnyi Istu rt, C[lczcy
1)r. Ncrrr csstr.IttJit Zsuzstt' CUsTo (IJrrbuc.s lgo.str,llr, Jtttki Antlrds, lJire.s Etlie'sc t;.s rr lri-
,'...t,tyt pszcltidtrtLi bctt'g,
ltVok) t.s a torzsvetttlgck: o ,,gertg'', Cviirke Kiltd, IIOUdIlec: Zoltritt,
akr trgyalttil'1,
.ttt|t,isz Attttu' K.irp,iti'frrrrrns' r1r. /iitssat l.irrkrt.i.kr's' .1r. Kttun.ssV lit'c
rtcrrt tchet u tiineteir L, niinl n crikrcr.s,
ej.s l]orlt tl rtt' tKoklzs L]ltl, Ktlvtcs FcltcitL F'Lra, K r|utJlycsl rrzs
IrutatLattttI i.s rrte'gtc'tltc/r tt k rtryczctt.,, r s9 ,I'II
llet, Kt;rpts Krtszta s Attikt, Kr;urcs Gror d.s Patttki gt, Margit.
1)r RtJf,ri Itn,i' ttti Ag, Martott Ltszlt,r1r. Nagy .S:r1ua, Nt'u/Ild/l/l (-a.Ilor, Ntttt'tlt
,,MI t1rcz tL tttttt kv ttt gycrrlrckl /iltgt'llt ltellt .szr,rcl .sclIkt, Attikti (MANlEi), Ortl glr Csr11o, Ruszltlta, Srltt1rlr /Jrl, Sar/cs
.I'anL
tttttek tlttg,\,ok rt ui1r1grrlt, ltckclii ttittcs |rcI1,1,717 tL vIlgott, Attrlns, Sdrk zy Erlka, Srt.s s t.s C.slkc'sz ./u(ll1' sco1/le Sargcltt'
tttittek t;!tk' a: t.qi.sullck scnttlti tirtt,!ttIc sIb. it|ntJta t..srt& t,r:1, Szorku KL ra, Szol,,lv Atttttttttdria.i.t S.-.tvly Jo:.stlf, Szr-'gutit. Kotalitt,
.I,oLttur
|'ahLtttkor LIcprcssz !latI sz(]nL,L'd( cttrbart ILtL/Iatttttk' igtLzi,, 9.9 Szckcres Dincs, Szilrgyi .Idttos, Sztlttt|ltLtlty I)l, Atulrt: Szti'!s,
.l,otlt .f
Kttttl, Zsttzsa (^I,I]), urcsttyi Srttr/or, dr. LJttoku ZsoLt, Venl\t:3i
l)r Mestcr Ptcr C ab ri t, tt, V it1tk C y tl r gy i, l 7' c tt t tt i M a r
L I

,,. . . rt .r:tt1t:zr1c, t 1
l l d t t t l rt r'1t 5.st'.qt'r1t1 t' 1b ii t t ! t, t t, d.
Azzttl, luly uk nttt c.srrtr/nak,
Kl'I lL koszrtet o csttltitlotttttttk: tu elettgetl(trck d.s a bclbgadtjtutk. ILli-
tltttg, t3lttt:k, LrQIL C8y btltt'g gyert,kiik.,,
20,1 trck ut k.tg, tnittdtg s tjr kk(,. Arck1i Attttjnitrtttk s Mtkeluizt Sziluinak
a ur.si'.qrrr,l revituliztksrt'.s a rcz.sao/rl jt't-t. Rtltlzst'r lstu ttttak cL,I'ct.z'-

trs ntost...2
l'-
2(o9
aItyutit.t. lJt)rcstjk Ettikttrck o szarett:tIt,ljts ltrcgcitcsc;rl s ttLtlstlLy .rt. I)r.
Cziktljlti Cyukinak s dr. Czikajkj CvtLktt
.ftllorszky
Cy rg'yittek u tt-
Bcsz{lgtts d katct szt:rZ6'j t|vcl, dutn .lt jszakrikrt, a citrotttos ut.Zt:rt' a lltc.grt.szrro.s estt;rt (()er11(ttck
Albert ()yargyocl is), a F bry'sltclru-.s c.sii/iil1ktlrt, a tttg,rttt,Ilctti ittjekcitcrt s ttzt<rt,
,,lr jtltt, IuL tu Illert rUettek' |Logy 41 ucsuL rvrt lrrgr.sc.sak .llctrc tttt,gttttttLltti vtlzet.
t'tttbt,rt'k I1LtIL 5Zarctltk czt a k nytlt,t.,, 211
rri. L-ljr.sl lstvrtuttlk, Gcor3c Miclnal .sz uc'gclrck gy ttyiir ttutgyttr Itlr.
tlt 's rt. Hatvat Attikfuruk, vttkltttit.Lt Ltrtg, Zsttzsdrruk u |.clttlett lo-
Kcjszttijm jdlit .srt' Kop1lcr .Iutlitttak c.s Sr/yollt At rtsttak a pcsti ltdcrelsekrt
221
tls a bolttton tryttrakrt. Ktlrrlo.s Szrrl-ro/c.slrrrk (l .szllk/llazti.sJrt, LI pirizsi
br'15.t .riirt,'zi.st;r ti.s n CL,tItrIil!)L,li pt'Jss{ jZ(isr:r. Lttktlt 5ltr'sltt,k tt ttttttt.
k 'rt. Is. MttCtIlonak I993, rprrlr.s j ert' |\,kte Lajtlsrtttk tt,,Cstilk .
.sLrr,', (l kilz s stiro(z.sc)ktlr| s a sztori(zt.so]kcrt. Mt'tVer lnk, fcrjc.
tttlk s gyereke.knek tL bkscstlkitli t)sszaj vetelekrt: ttibor k dejtt is.

22]l
McP-trck - McP.rt. Molrur Kri.sztk.runk, lrog1, i)csinr /tr:lyctt ocsi;tlt.
|rujan rt rs... Parti Jzsefr Mariktttok a lreti sc5tsc.qert. Dr'
.Jtt, s tt
I|LLff Cyrgyttek u vekrt.Rattgr;.s Katolittttak az tletrt. Stpos Z'it tulk
o testilelki kezelsekrt, o (Lt)rpolcisokrt s 200l. jtl.ttutr ]3-tl, 12 ort.
tit. s;ekely l-crcncttek o bclllte|n vttlti |ttrt.Szellclri Atilrtsttak s D
ner.I'ttttttistrlrk azt|rt, |Logy - cn kezetiikbclt .s - ttt4oriztak a kpetnct'
Szittovszkt Magd.ttrtk a l.Lstigrt.Szi.t's Pternek rr pulsatilla grandistrl
t<s a rock arttl rollrt. Vtgti Istuttu:a:rk s Vtgti 'ILuItrlak (z i.r| (urL r-

zett el|bg1tlatlan e1fogultsr5ukrt' Vtitttltlr lgltcslrck s Rz Andrtisttak,


akik kitartottttk nrcllcttetn akkor i.s, atrrktlr rllrr kcut'.st'll. Vczr Evcinak
n szakttttti szoltlorttrisrts tt t.Iern vaL eLtrit clnt|ultrttlcutstgrt. Vi.tL-
czcllr Sl ektulk, Pttller [:crattcrtek t;s Paller Cy rgy t'rikttck a ltrl.qs:ii,
ltt brl'r tsr.grt.(]Iere,s l() d /lt]uL'r L'n(llrls story!) Vascrlnpi bdrtailL-
ttak _ Attt[y Prcst, I]rcckl ',Jttttrt,, Jrhtos, [;ekctc ''.l-ibike'' F'm' Kt)ttigcr
Mikkis, Ku|ktl' Jtittt.ls, MttIll,rt.sotl.szk), ]t'nce, Mtt.skrtt ,,Mrr.sl'' Lrszlti, Pu1l1l
,'Sartyri'' Strttlor, PLetI Ztllttltt, Rrrr ,,Ro1/'' Rolattd, Sce.sr ',1sko,, I.s1urlr,
Vtlltzsik ,,Papa,, I'ajos _ tlz cLftlgttdtsrt, a ud- ejs tltrcszt'jucl.s.Srrrf. Wrt5-
ttt,r ,,.I'ottti,, 7crttr.snak ts lJtlttitr .t,titt.tk (l ''r('l]s.llk(rt,'. Dr' Zst||i Jti-
/l)s/,/I. l1 ||t)II|||: |)n,.I.7 t]itt|||.i-is,irt ,t s-tl'lr,itl t:s tt: ttltitttti|'tttttt:rI'

Hr1d.s ktj.s:iinct a kiacltitttt.(lk (;.s ig(lus(tt jcttttk, Rochltz t\ndr sttak'


Itogy t.,olt bttorsdg,a vtLLttltti tt ttttrtc's cltgelli; a k ttyvllctt ttyiltttkozti
barrtattttttlk e.s otuo.sr;krtak; a kiirtyv szaknuti lektor tulk tt tz v kezc-
lsrt: ru atfutLrj soroktlt r<iktttlk: I|ros Atttt attttk, Caras l)ezs(ttt,k'
Crilfft I,tszlon ak ts cc.sztl l,t'tcrttck, /ll/rrki ,,patakiag@1lt'tofi.r..rdio'hu,'
lglre.sltck, valan nt Ctcrnrti Jur1ithnak t3s Mtrk lvtittnak.

Dc rr k'.qltogyclLlb kijsznct u |rjctttt,t, Cy.rffi, rtrlrr.sI i|'Ieti, aki ttlkjt


TII0 Il(IIL lt'ttttk t:It,tbett'

A szerz.