You are on page 1of 4

SBBS1203_SEM SEPT08/F_FST

PART A / BAHAGIAN A

INSTRUCTIONS / ARAHAN

Part A contains TEN questions. Answer ALL questions.


Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA soalan.

QUESTION / SOALAN Marks / Markah

1. Explain briefly the differences between profession and occupation. (4)


Jelaskan dengan ringkas perbezaan di antara profesion dengan pekerjaan
.

2. Describe the criteria of a profession by Flexner (1910). (4)


Terangkan kriteria profesion yang dinyatakan olih Flexner (1910).

3. State the benefits of the womens movement. (4)


Nyatakan kebaikan pegerakan wanita.

4. Describe the factors that contribute to the changing image of (4)


nursing.
Terangkan faktor yang menyumbang pada perubahan imej
kejururawatan.

5. Explain briefly the ways of upgrading the image of nursing. (4)


Jelaskan dengan ringkas cara untuk meningkatkan imej kejururawatan.

6. State the characteristics of autonomy among professions. (4)


Nyatakan ciri ciri autonomi di kalangan profesion.

7. Describe the TWO aspects of autonomy in knowledge and (4)


education.
Terangkan DUA aspek dalam autonomi pengetahuan dan pendidikan

1
SBBS1203_SEM SEPT08/F_FST

8. Describe the THREE elements to show the need for having a (4)
nursing association.
Terangkan TIGA elemen menunjukkan perlunya kewujudan persatuan
kejururawatan .

9. Describe the advantages of membership in professional Associations (4)


Terangkan kebaikan menjadi keahlian dalam persatuan profesion.

10. Describe the FOUR types of power. (4)


Terangkan EMPAT jenis kuasa.

(Total/Jumlah:40)

2
SBBS1203_SEM SEPT08/F_FST

PART B / BAHAGIAN B

INSTRUCTIONS / ARAHAN

Part B contains THREE questions. Answer TWO questions only.


Bahagian B mengandungi TIGA soalan. Jawab DUA soalan sahaja.

QUESTION / SOALAN Marks / Markah

1. a) What is extended and expanded role? (2)


b) Describe the extended and expanded role within the (18)
Malaysian Context.
a) Apakah maksud pengembangan dan peluasan peranan?
b) Terangkan pengembangan dan peluasan peranan di dalam konteks
Malaysia.
(Total/Jumlah:20)

2. a) Describe FIVE methods on how nurses could participate in (10)


continuous professional development (CPD).
b) Discuss how nurse leader could encourage nurses to (10)
participate in Continuous Professional Development (CPD).
a) Terangkan LIMA kaedah bagaimana jururawat boleh memgambil
bahagian dalam Continuous Professional Development..
b) Bincang bagaimana pemimpin jururawat dapat menggalakkan
jururawat mengamalkan Continuous Professional Development
(CPD).
(Total/Jumlah:20)

3. Discuss how the nursing profession can achieve professional status. (20)
Bincangkan bagaimana profesion jururawat boleh mencapai status
profesional.
(Total/Jumlah:20)

3
SBBS1203_SEM SEPT08/F_FST

PART C / BAHAGIAN C

INSTRUCTIONS / ARAHAN

Part C contains TWO questions. Answer ONE question only.


Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan sahaja.

QUESTION / SOALAN Marks / Markah

1. a) State FOUR components of the role of the Clinical Nurse (2)


Specialist.
b) Discuss the above roles with relevant examples. (18)
a) Nyatakan EMPAT komponen peranan Jururawat Pakar Klinikal.
b) Bincang peranan yang dinyatakan di atas dengan contoh yang
bersesuaian.
(Total/Jumlah:20)

2. Discuss the significant impact of politics in Nursing. (20)


Bincangkan impak politik yang signifikan dalam kejururawatan.
(Total/Jumlah:20)

END OF QUESTION PAPER/KERTAS SOALAN TAMAT