You are on page 1of 84

First Person Tactical Shooter

CLAN CY'S8

HE

Un preview despre fai'ma, putere §i razboi

~ lEV· TOTAL WAR

~. Un R PG care lntreee toateasteptarlle

I BY

International all Championship

Curse nebune~ti, ma~ini puterniee, derapaje intr·un simu'lat,or clasie de raliu.

LEVEL ONLY!

Ml!:"mOfliiX iilr;;I<i\J~;l! un nee r~fm(O.t goillmlil:; ii",l~ d!i ~omp.ac!: d:i:i~rl, A(;III:M:iI E:s-i::e un dts c CD-R dell.:rn. Uir .. :p-Ll-at~ fl folollit ,ita'l:: ~n dri"'iir~h;: co norfflale. cat ~ In mp;] plaV!HI!!II 1'1 eamere dr_glt.!lls.

M~IL~ di;ionl ·'MJ c..lipadt&~ii d~ 201 M6 Ii p.'l:tt fi "':~iI,me" I", ""1t~,~.a dii 2'"'x. M~morlil:'oi Sil! -1IISt~-lipl::iI 0;;';;;; no,lE! cli'iruii s.a He foartili. iilpr,nl~'!!!' de oilI''-'--'<l.-I:orjJ d~ mUZ]~\iI \n forma.t mp'J. datorMl,1I dimen'!i,uft'jh.u ml'd d pCI'SibJlitith doe!' ill In~1';_g~-d~a rapid mLII:i.t,;iI dm";r.lICladzat<!l d", piP! tl"'ll::'illrnet, f:ar-EI ~ O~P" leeul p'Ol! herd .;h",j;.. ".

jAlte Stiri:

II :,"\"I dOTF~"~r:. .. ,;oqftwlH.., in ... iI"!gp:tjI! de -u. n"illliq~@ dal'oui' I!D'l'mJi"TtlJam '"'O'J);!n

~iI!:-'

~AJljsd -,itjl,*yn redlJlClEo dU:n.ru.'i~

.' =O~~~4e:=:t; ..

.. .!KI_!!lPit:'Mn,;j, fiY::t''Iri'Bndvta .a ridtl'tll1 I 'Ii'l!1,./'d!etill,lle-ru:.tl •• re-_n_.ntjM!iWm

)' 1i-1I'.fYlwfe Pr_;;.s;pl'I'II'1 w.i;ili.et!!;t!

M¥'!l!ifM;: n~111'II!!

t ~ ~Xti04$ ,,,SUA

" liui"d!te"il3oJIIPfi;! ... .a~~

.. lA-.dtgk pr!'lO!ln'ht vrIi!JE~~ 1;iJ!.~

tUt.i,~ U!1' ... P'fv,t '9 E9~UPs ~nto.ro .. "IItp. ds "ia-ntdu d!"'!:rihuti~"

, ~ ~:~ .. t:r%tr::;t~m& r:~

l :!' Q..Q9lH!i v~f'!!'Jun, " N!n1da at<;is?

'~ .~M!!!Fl.lDtfJ!uhu.n1L ~~t~~

~ tJn Dyp ill dl!5:f'"'_'"" ~m,W _ fori

!I'.D,m

"\

NOUI disc d .. a crTU!~ Memorex poate' f1 "selis" la

W

D{lnlelll'-ll .,a .. d .... ~,...a! -01, 11.'2001 p~I2J,i.lla p~

site-ul't_; de l~atUFa au tttmea t_hnGelog. i1ei i·nfo,mati·ilbr sl comuni,calilloF

!J "'!I J

I

I:ditorial ~

Gam. on/Off

onucrle a trecut, a venit lebruarie, CD-ul cu joe full si-c lacul cuno:scuta prezentc 1n foaM 1010, dar ocum a opcrut a nouo chesuune

legota de CD-ul cu demo-uri Ide doto ocecsto] - incepond cu cceosto luna, producfio so, reclizolo pona ocurn Tn eolaborore eu LEVEL Cehlo, se. vo lnfoptui in-house, 10 Brosov, Asia contribuie, in primul rand, 10 a moi mare autonornie a revistei noaslre. Desrgur, sperorn ca, prin nouo conceplie a CDcului cu demo-uri, sa. ii multumim pe cot moi multi dintre voi ;>i, in acela~i tirnp, ~ugestiile voost-e vor puree Ii ocurn cu cdevorct puse In aplieare. ;,i nu vor Ii door derno-uri, evident, Troller-ele vor fi ocum moi prezenle, 10 fel cc si MOD-urile, hartile ~I clte bunatoD dedicate unuio sou oItuio din [ocurile care au un cuvonl greu de spus in industrie iii lstorio ocestol specli de entertcinrnenl, Pentru Inceput, Heroes III §i Hail-life, cu In the Wake of Gods}i serio They Hunger.

Asodor, noul an a adus ,chimbori destul de imporlante la LEVEl. Peste un onurnit limp, teocfiile 'lor deveni In sfclr~it conclpdeme ]i

vorn atle dcco lucrurlle merg spre blne ... sou spre foCue blne. In alice coz, ceeo ce '16 dcri] de to reviSf~ poote ocum deveni mai user realitole..

Lds6nd 10 0 parte revislo pentru moment, nu or of rico ;;1:1 ne gondim uri pic ~i 10 situotlo 'momereulul. Vreme frece, vreme vine, [ocurilc opor, rnojorttoten dtspor user in rrecrn, dar uneIe r6mon. Cote dinlre eele aporute 1n ulfirnelc luni IWizardry 8, Return to Castle Wallenstein, Civilzotion III, Aliens versus Predator II etc.] var deveni "clasice"? Unele au mari sense, mai DIes dod] relorrneozo, revuchzeczosou rein-

Vreme trece, vreme vine, [ocurlle apar, majoritatea dtspor user in neont, dar unele rc:ilman. Cote dintre eele cpdrute in ultlrnele [unl vor deveni ~dosice'?

venleazi'l un qen. Wizardry 8 58 apropie de lorma complete a. ceeoce vreo so insemne conceptul de "Iole playing", 0';;0 cum, pe wemuri, Storcrof stcbiieo unde lrebuie pus reperul pentru RTS-ul ideal, in conditii de loborotor. Succesul nebun 01 aceslui [oc ~I 01 oltoro defi· nesle direel1a lndustriet. Totusi, dro a Incepul s6 jooee un rol surprinzctor ~i uneori ingrijofoJar de important in lillulloculilol CD prelenJ,ii. B, II, 3, IV stou 16ngo Wizardry, Alierrs vs. Predalof, GTA ~i Heroes of Might and MasJic. Ciudat esie cd ni se pare natural, IYOUo, rnorilor opcrotori oi originaliloJii 'ii oi evcluliel. Daca csezi lnainte de Wolfell~lein un Return, jocul porco devine altcevo decct este. Totu~i, mojori oleo oceslor titluli nu denumesc simple COIllinuari, ci [ocun moi mull monmzore, aefini"vale, sou chiar forme not ~i cu loorte putine tongenta cu jocul + Cifra-I. in ccesle condilii, desi 10 0 prima privire conceptul de sequel pare 0 Ii ocoporotpiclo, totu~j [ocurile, genvrile evalueczo, se o~ozo In rand CD stondordele lehno'logice ~j merg rnoi deporte. CO§i noi ... co 91 computerele nocslre ... co ~i stj(ul nosiru de vioja. Totusi, game on.

Mike

Februarie 2002 ••••

Candy Cruncher Etherlords

Myth 111- The Wolf Age Pencil Whipped

Serious Sam

SkyMaze

Drivere Detonotor 23.11

PC Gomer Presents Neil Manke's They Hunger

Heroes III In the Wake of Gods

Bit Defender IrfonView Micro DVD 1.2 OpenDivX WinAmp2.78 zMUD6.24

NOTA

I nlerfato CD1Jlul LEVEL esfe conceputo 56 ruleze oplim pe 0 plaeo graTIco eEl suporro minim 0 lezolujie de 800x600~i o odoncime o cubii de 16 biJi. Deoceea, nu esle recomondolo folosireo ocesteio lnlr-un rnediu ce nu ofer6 rninirnul necesorl lnterlclo poore Ii rubin 0101 sub Windows 95/98/Me cot ~i sub Windows NT/2QC()/XP: Din COUZCI muilltl)dinii de configurajii, redoqo LEV[L nu i~ poote os.mo nici 0 responsob Iitote in evenlualilaleo ln co.e opor problemein fun cponorse interteJei ~i 0 opllcopilor. ProgrorTJele cnrs au inlra! in componerqo LEVEl CD ou fest testate ~i selec· lole OJ grijo in redoqo LEVEL Iolusl, ledoe/io nu i~

Wallpapers

Duality EveOnline Tradewars

MEDIA FilmB

Chaser Duality

Imagini

Curse - Eye of Isis

Magic - The Gathering Online Medieval- Toiol Wal

Patch

Battle Realms 1.02 Wizardry 8 1.2.2

Screensavers

Don't Touch My Computer 1 Don't Touch My Computer 2 Hele Comes Santo Claus

funejiOllorec onormala a softwmeului 9i nki nu poole Ii faCllla rsspcnscblc penhuevcrauolele daune produss. C().ul LEVU a losl verineot irnpolrivo viru~ilor cu urrnotoorele programe ontivirus: Kmperky labs AnI~Virus 3.5 (f'Jrnizot de Kaspersky Lob - Rusia) §I BifDefender Professionol6.3 (Iurnizol de Sohwinl.

Penlru arice Intrebl'lri legal(1 deoplicOliile de pta CD, va rugom ~ corrode] !elefanie, prin fox sou prin email, oulor ii progrornelor respectiVe.

ATENTIEI PentnJ rulcreo corec!a a lnlerle]el CD ului va recornondorn setorco unel Iczolu!ii minima de 800)(600, 0 ad6ncime a culorii de 16 bi!i ~

(jill) IlINS 1~1~llllIJ 1111II~ 20('2

Tot ee-l nou ~i nu se 9"tie

Carti;;i nu nurnoi

European Manager 15

Un manager italian, anrmol in Morea Britonle ~j reollzot de Francezl

Medieval- Total Wa.r 16

Un [oc de strategie de 10 eei care au erect Shogun: Tolal War

Unde vom merge eu toFi 10 voro _

Duality 20

Un mercenor, un hacker iii 0 entito!e virtuala lupt6 pernrv.,

Poseidon - Master of Atlantis 24

Aventura greceas("o continuo cu addon-ul Zeus-ului

Continuorea unei serii de simulaloare oviotiee de succes

28

Fotbalul american. Cum se vede, cum se slmle, ce este?

29 VilezC'i. vitezo ~i iar vltezo sou ce Ie foci Fara frane?

Myth 3 30

AI treileo Myth, core de fopt 8 primul

Zoo T yeoon 32

Animoie, eu;;!i $i probleme financiare

12

Return fa Castle Wolfenstein 34

Eroul american Blozkowiez versus SS Paranormal Divizion

Etnerlords 38

1/2 Heroes fiJf Might and Magic + 1/2 Mogic: The Gafhering

Battle Realms

o strotegie dsiatica cu iz de magie

40

FIFA2002 42

Ultimul FIFA Mai bun, mai rau?

18

Evil Island

44

RU~ii, germanii ~i franeezii se unesc pernru o creo un RPG

Ghost Recon

46

Tactic6 militaraoplicata lntr-un conflict 10 limite reolilojii

22

Wizardry 8 48 Un RPG cso cum or trebui so mai tot fie

Heroes 3 In the Wake of Gods 52 Heroes:3;;i 1/2 - trecereo spre Heroes IV?

26

Classic Game Collection

International Rally Championship 54 Un nou ioc full, de oceosto data pentru posionojii de curse

Waliktrough Evil Island

56

Tips & Tricks pentru a va descurcoin holi~utile RPG-iste

Game Universe

Locke's Game Universe

locke - din prelstorie, prin modernism, pona in contemporaneilate

MODs

They Hunger 3 + MODs news AI treileo episod -sfar~itul sagai zombiste

Multimedia

Splat Ball +

Pocket Dragon Adventures Encarta 2002 Deluxe Edition

Console

GTA3 Ma;;ini, manoli, b6te de baseball eu 0 imogine ctnernctoqrohco

Hardware

Chicony Keyboard SonyCD-RW

Test procesoare Thermoltake Volcano 7 Hercules ProphetView 720 Hercules XPS 210

Troubleshooting

Rezolvareo 10 problema se cunonste

Ghatroom

Evolulie sau iJ1vdutie 0 iocurilor?

IIII!J:D News

IHoveRace - Russobit·M

R\Jssobi~M esle· un dishibuilor rus de [ocurl care va lansa in €urond un rocer arcade fulYrist. Nu va R un racer obisnuit, deoorece vom aveq 10 dispozilie tot felul de orrne, orrnurl, shield uri de en ergle, motoare mai

perform ante $i power upuri destinale lnl6rzierii cornpefitorllor ~i c6~ngarii rnrset, Troseele, in numell de 40, vor oveo coroctertsuc science-licllon, grafico anuntondUiS8 co Ioorte buno, cu detallile bins reJielate. Vor eXistQ

15 hovorcrohuri cu core vom putea strobate oproope ori~il;e colli~or 01 h6rjii, Acestee vorn diferils co ospecl nzic ~i co abilitO!i de lupto penlru situojiile disperate din curse. AI·d oponernilor va fi difenl de 10 unulla chul, cu diver~i poramelri de agre5~ vitale SOu oporore. f'e mosuro ce vom lnolnlolo lrosse mai grele, vom avec porte de oponeo] tot mal experi mentoli, core nu ne vor race deloe

Aiureli japoneze

Fiecore nuliune in'pade benefiooz(J de enumire.oarocierisnci, unele mal Pll~n oh~~nuife, deseori exprimote prin vorbe, de dun 9811 "CUITI elurcui ~j pisfolul". lo ccest cppitol. in codrul no~unilor asiotice:, "tei core exceleozc sunl fOlo in1il6iol6 jap6nezil. Ace~tl0 au obh celul de a scoote, macar 0 dora 10 -31\]nl, un iaccell?u~nidiol ~i, evi· dent, eu lenl'o sexucle, De dolo oceoslo este vorba de un sl~em numll Boong-Ga Soong-Go, alcatl,li! dlntf'O jllmatote Tnlerioo(.(i de corp in poziFe c!ismico, adica v6zulo -ldin~re posterior, ~i de un ecron de monitor pe care apare ceololta iumotole de corp, ceo superloorc. lvc5torul este dotot EO un sislern deosebil de comprex olc6Juit dlntr-o bucoro de plastic rnosiv

f

s

E.T. - Ubi Soft

in fofmo de mana eu arof6torul desfins ;;flndrept"llinainle. Scopul e.s1e ccelo de I'll inlroduce ocesr dispozitiv 'in loccsu corespcnzolor opod,inond pd~'ii inferioore a corpulul in funCjle de fario, melod?i de introducere ~i nebllniile executote, iuh101ateo superiocro a corpulul de pe ecron vo seaate diferite zgomore care nioi de-care moi.; dferile. jocul of era sonso iapooeziior de a alege irrile Iosto prieteno, un900gsler, un cautolor de. our, soccro, a prQ!ititualo, lin QrtiSI sou un vloloior de copii ~i, evident, loslul prielen. Doea model de lolosire vo fi adecvol iuc6tQrii vor primi 0 horlie eu punclojul sexual obnnuL f!'oducalorii declara co scopullocului eSle ocslo de Q~ ~capa pe lacuilorii morilor erose de stres $i, .l:IC BU, de irlhibitii.

Monosit in Romania

peste sute de ani. Cu siguranl6, muittployer-{JI, eu pona 10 8 juwtori, va i piatro de inGercore a acestui ioe

viola 1.1;;9010. Yom pureo conshui ~i a coriero de pllot al Viitorului, cD~~gand de pe ocurn corsele ce vor oveo lac

Army Men: RTS- Pandemic Studios

Pandemic Srudios sunt responsabili pana acum de Dark Reign 2 ~i Battlezone II. in prezent, studioullucreozo 10 un nou protect Army Men: RTS. Jowl este 0 shoteqie in timp real in core se vor eonfrunto micii soldojei de plastic. [oeul vo oveo un tutorial bine dezvollot core ne vo leinv6jo SO ne iucum eu soldo)ei. dupe core va trebui so trecem 10 lucruri serioose,

flash

Tn decorurl de gen bucclorie, pivnil6, gorai, curle a din faJa cosei, se vor deslo§ura scene rii opocolip-ice, demne de eel de-AI 111- lea Razboi Mondlol. vern cvso de capluret bczelc mililme ole puternicei armote inomice, care este conloncto sub masa din buc616rie sou care a deschis un adevarat front de luptiHn stroturile de flori ale vecinului. Jocul vo dlspuna de un sistem de cornero mobile. ce ne vo perrnile sa urrnorlm scenele de lupta de 10 dislonta, de dsosuoro orrnotelor sou din 0PIOpieJe, pe~fru a vedeo cum lese glontul di~ pu~ca soldojelulut de plastic. De distribuirea [oculul se ocupo 3DO. lcnsoreo [ocului va fi in morus 2002 ~j vo fi disponibil alaI pontru PC col ~i penrru PloyStation 2.

as

GT A Ulinterzis

Concomitent cu lansorea in morte 2002 a edipe! speciale GI eelebrului film Sf ET, eo S9 vo mimi Sleven Spielberg'~ E.T. The Extroferreslri~l, UbisoFt ore de good sa lonseze vreo sopie lilluri pennu aiferite plolforme: PlayStolian, PC, Game Boy Advance ~i Game Boy Color. Acsosro vo fi o serie de [ocurl care se vo cdraso pDpula!iei gomeristiee mai tinere. Jucatal ii vot rr pu~i in sltuatia de a rezolvo a. serie de puzzle-uri ~i ~ituojii, uIlsle inspirare din film, ohele nai ~i complel originole, ce ne vQr oferi oeaido de a pOiruntJe inca 0 dato Tn lumeo {JimpoliGului extrolerestru.

Monosil S.R.L. este una dlntre pulirl'ele firme. care oe OCUpo cu distribuji,o [ocurilor in Rom.ania. incepand din decernbrie 2t:J01, finno Monosil a e)(tin~ aria producctonlor pe core ir drsrrlbule 10 noi Tn jara cu lnco lrei nume mart: Cryo lntercclive [Duns I $llocul core locmai a lest lonsat - Frank Herberl'~ Dun'lL II I~ Entertainment (Red Fadion, Summoner, Evildead: Hail to the King, AllanUs:

The lost Empire, Colin McRae R,allYI ~i WonQdoo (soft educoti\' ;li locl)ri precum Arabian Night~l.

GTA III, dupe cum ~tili, este un joe in core sporeerlre, crimele cu plats, furturite de rncs.ni ~i mulle olte inf,aclilJni'sunt 10 @rdined zilei Prin urmare, guvernul cusnollcn a opril vanzweo jeJcului

legeo ouslrolio no cere eo mite [oc oierit spre ve.nzore s6 includo un rallng ~in poneo Office of Film and llteroture classificafl®n. Ori aceS! oneiu a refuzot sO of ere ratirig-ul de ligoore, o~a c.('l iocul nu va Ii vandut. Mo!ivul invocat sune cam a~a: "nepOlrivit co un minor sa-I vQda 'sou sO·1 iooce .

••• a.l. Febru.arie 2002

www.level.ro

Doom III ~i Nine Inch Nails

Coloona sonora <;1 unui joe esre 10 fel de lmporronro precum ~i gralica, gomeplay etc. De ce~ Penlru CQ ocecslo pune porco eel mai l11ullurnorullo reeling-ul [oculu! V ari gondit vreodata cum 01 fi, de exemplu, Anachronox lara muzico superbc din rundql~ r aro indoiolo co nu or mai avea ocela~ Iorrnec. One a jucot Quake I i?i educe cu siguran16 ominte de muzico pe care -0- oveo. Nine I nch Nolls a realizot oeeo colocno sonore ~i S8 pore' co nu S8 va cpn !Jid. Trent Reznor, ernul core de fopt esle

Nine Inch Nails, a ohrmot co vo coloboro cu iD Software penlru a reulizo rnuztco ce ne vo lnc6nta urech1le in Doorn III. Nw exisf(] Inca nici un ocord sernnot, dar Trent pore 'ncOnlal de ideea de a confribui Ia reollzoreo ocestul joe

Poslbililqt!le pe core Ie pune tehnico din zfuo de ostozi 10 dlspozilie sunt mull moi mari decal cele care existou pe vrerneo lUI Quake I, ior ofrnoslero Inlunecala ~i mole 'co 0 [oculul esle locrnai pe ploml forrl1<lllieL Probobil GO rnuzico din joe va h lin CD seoorot.

Zanzarah: The Hidden Portal .. Funatics

Funotics au lan.sal noi IrnQgini ale urmalorului joe pe core I V0f lonso, Acestose nurneste Zanzarah:

The Hidden Portal, un third-person oelion adventure ce se qnun!a promiiolor. Amy este ceo pe care soorto a oles-o co in ziuo celei de-c

lS-{) oniversori sa pliln9OSCO cheia de 10 Zonzcrci. Cu oceosto se poole deschide poarta spre 0 lume mlsteriooso, populo to de elves, goblins, dwarves ;;i zone. Zonzoroh 8:;18 poiodtsul oceslor creofuri, locul tn core WI) relros pentru a scope

(&C Renegade

Dolorila cerintelcr de ,si~tern ale ocesiul shooter lnspilQI din celebrfl "Serie RI'S, Westwooo Snidlos 0 semnat Ull corurecl eu producotorul de software pentru benchmorklng MadOnion ~i cu producotorul de plad video NVIDIA, pentru creorae unui proglam profeoiennl de testore 0 si~tern\Jlui pe core vo rula. Acest plOgrom vo Ii ind\JS in pachetul de lnslolore 01 jocului §i vo examine peste 300 de parametri specifici, ototuri de care va oferi sfaturi de can&gurore a sislemului pentru performonte optima. De eserneneo, cele dt'lUa firme·vor

5

de cruzhneo oomenilor Din pOcote, porodisul lor se transforma din ce ir) ce rnni mull inlr-o fnchisaore, lurneo dezinl-eSlondu.se din mornentol in core zone Ie lncep so se lupte intre .ele. Rolullui Amy va fi de a face putine ordine ~i de a readuce poceo in lurneo tQinic6 plln6 Qe minuno/li. SC'I nll erede!i co se vo iruplico din bunoloteo inimii, ci penlru eo simle curnvo co lurneo din Zonzorch este legato de soorlo ei. PenlrlJmoi rnulte inforlTlalii pule!1 vizita sile-ul aficial 01 iocullJi 10 odreso http//www.zanzarah.cam.

News~

dezvolto on tulorial specific penlru msroloreo ~i configurorea placii Video.

Mafia intarzie

Prinlre ulhrnele informajii pe (,OFB IEHlm pjjrnil prrvind unul dintre [ocudle d~teplliille in cces] rno ment sunt eele refelito(Jle 10 MoficL [ocol, produs de IIII.I$ion SoFtwork, va opljrea mal larziu decal a fosl preconizot. Sa pore.ce lonsoreo lui, core deja trebuio sa S8 ri inlamplol, nu vo mol ovec be dee'el in martle. Ma~CI: Cify of Lost Heaven esleclflrnul ntlu 01 celor care in 1999 cucereou lumea cu slmulotorc] mililol Hiddert&Dongerau~_ 1n [oc vom inlro 111 pieleo lui Timmy, core lncepe s6".;;i ccnstruloseo 0 r.rdev6rato coriera pen'ru 0 ajunge cat rncri sus in slruclurile FQmiliei.

Horil'ons - Arnfacr Ent'erlainment

Penhu Q osiguro funcjlonolltaleQ viilorului MMORPG -llortrcns, Artifact Entertainment 0 semnot un centrecr cu Geodesic Systems penmi folmtreq 50lu)lilol sollwo.e.ole.ocestei firme, Gleet Clrcle ~i High Availobihfy Runtime. Pe lango 0510, Geodesic vo asigura prolectio serverelor impotrivo defecta(iI Horizons vo fi un MMORPG in care octiuneo este siluata injr-o lume foolO£Y medievlilla.

.mDI News

Dragon's Lair 3D - DragonStone Sof ware

DragonSlone Sollwore lucreozo lo un proiect nou, Dragon's lair 3D esie ocnon adventure. third-person cu a gra~cQ de tipul desenelor 001-

Will Wrighct pentru posteritale

mote. Joc1J1 va R a adaptore 3D a unui adventure arcade core ne-o inconlal In finereJile noostre gamerisNee. De oltfel, Dragoo's Lair 2D se moi vinde inca ~iast6zL [ocul 58 doreste

a pa6tra un pic din Formecul orlginolulur Iocrnol dec uceeo oGJiuneo vo ineeps eu a graHc6~i onirnojii 2Dc evoluand sore 3D penlru a revenl 10 final 10 _grafica de to incepul. Bineinteles co in joe va Irebui so 0 solvom pe pnnlesc Daphne. Cu toote acestea joeul nu vo R a copie c oriqinolului, elemenlele noi vor prima in faja celor dejo cunoscute de cei care au [ocol Dragon's lair. Ensine-elil [oculul nu a fast orLuntallnca, dar eu sigLJranla nu va Ii unul dezvoltot de Dra~ 90n$lone, ci va f1 un engine deja exislenl caruia i se vor oduce mol mulle imbunoto!iri. Nu vom mai oveo mull de a§teptot pano ne vom incorna in pie lea lui F6t.frumos si vom porni sa ne solvorn prinjeso.

Curse: The Eye of Isis - Asylum Entertainment

Asylum Enlertainment au onuntal [ocul pe coro] au in produejie in prezant Cu rse: The Eye of Isis esle

un action adveJiture horror, AeJiuneo [oculul esre CGnstruitO pe di&porilio dintr-un muzee a neprejuitei statui egiptene.Ochiullui [sis". Slolulo esle prolejCitu de un blestem antic core oduce moarle ~i nebunie nnuror eelor core intra in contad eu eo. Prlncipalo misiune a iocului conslo In recuperoreo statuii ~i transportorea ei eu trenul $1 vaporul In inima pirornidel de und.e a fasl luata prima doto Eroul iocului vo ~ Dorien Done cere, lrnpreuno cu prieienul ~i osistenful

sou Verity, vo Ii oruncot lntr-o lume plina de rnurrni egiplene ce au

revenit 10 viola ~i tncornori ole roului core de care moi ciudole, pe core VO Irebui s6 Ie infrunte in luplo dreoptc. Blestemul va lnceta }i Zeiloleo 5uparoFo5e vo duee 10 culcore In rnornenh.lio core stofuio va A o?ezato pe. so£1ul core l-o fast deshnol lo creareo eLJocul vo oveo un engine poterrnc ~i 0 grafiea 3D ce oroto promitolor.

Ski Park Manager - Macroids

Doeil ve~ R un primorbun, vi S8 va oleri sonso de 0 va irrfruml16eia .sta~unea C\J tat felul de dedfri, obiecte }i chiar 50 modiflcop sirudura montana pellfiu a creo pOrtir cOl mol mai mufte }i moi voriote Penlru 0 mai bunD simulare, veti puteo sO vii enervqn pe schirnbarile de YferTle ~, normal, pe diferile evenimenfe "b,nevenife ", gen ovolon;;e, defeqi uni, ocdderle ~i altele. Jacul ese produs de core studioul din Paris ol lcnshor.

flash flas

lama ~ind, se pare co unii producolon ~i distribu~ori de jocuri sou gonciiJ co ceo moi buno idee de a fac-e co un joe $0 oioo succes esle oeeeo de ol lonso in sezonol carespunzolor, Proqromot pennu a ~ lcnsot luna cceosto, Ski Pork Manager nu este oltceva decOi un Sim in care veli fi pu§i in sill!6iio de a odminisfro 0 stc)iune montana desnnato sporturilor de lorna. GraRca \/0 IT a combinQ~e de 2D~i 3D, cu mulliplepO$lbiliteli de a schmbo unghilJl de vedere ~i polru fip1Jri de zoom. Vizitatorii stotiuni voosIre vor avea posibilifalea co, pe 16ng6 clasieul schi, &5 laea snowboording, so !ie deo OJ snowmobile, lor in perioadele cond nu Iolosesc partnle sa man6nce ~i 06 faca cumpCirOturi.

prezent onul ccesto 10 D.l.C.E. Summit. Informo!il Bra€k&White Expansion Ian sat

5uplime.nrare: www.lnterocnve.orq,

Celebrul creator 01 seriei SimeiFy, The Sims ~i Maxis vo fi, In fine, r05pl6tit penhu elorlul depus pe.oltorul jocurilor, In codrul unel ceremonli 10 ceo de a 5-0 edttre a Annual Interactive Achieve men I Awards din 28 februorie 2002 [las Vegasl. Will Wright vo fi introdus pe llsto "hall of fome" 0 Academiei de ~liinl6 ~i Arto InteractivD [AIASJ,

Acesto holarore.o lost lunla pe bozo reolizorifor pline de oriqrnclirote, simI socioeconomic ~i inleraetlva. ale oceslui mere erector de jacm;' Pe 16ngo eceoste, Will Wright vo II

Februarie 2002

Block&WIi" e: Creature Isle a fost lansat. Produs de lion head StudiOS, Creehne Isle este un expansion 01 iacului lui Peler Molyneux ce a primit laude 0151 din portee crifidlor, rot .~ a gornerilor din lurneo inheQgo. AcliuneQ $lrQlegiei se vo des f1i~uro pe 0 insula papulato eu lot felol de animole core nu au niCi un stapon. !'r®priul noslru ariimol vo trebui sO tm:Q faJb diferifelo~ compelijii sa vor oveo lac pe. oc00510 insula. Exponsiorlel.ll introduce un nou onirnol, Este vorbo oespre un pili numit Tyke pe care Vo trebui siJ..l iRvot6im,5ii fie bland ~i iubilor, sou so-I ini!iem in lehr1icile dislrugerii §i ale urii.

S-a lansat Duron la 1,3 GHz

Cornponio AMD a luot paz ire For5 sa mi,careo fOCIJto de eel de 10 Intel. 1n ~eest sens 5'0 lonsat procesarul AMD DUron Iq 1.3 GHz, cu scopul de-c e$ola rrecvertlo proeeseorelor Celeron. Cu ojuloru] oce.;lul procssor, dezvohatoril AMD au de gond so Ii tina in soh pe cei de 10 Intel. Se pare eo ~i in ocesi on concurenjo dintre eei doi mognot! vo H ocerbo, eel punn pe segmenlul microprocesoorejor.

www.level.ra

Cubix - 300

3DO [nleroc ive 0 semnol un contraci cu 4Kids E'ntertoinment [creotor!l lUi Pokernon] penhu ochi7iFonarea drepturllor de publtcore (I unor [ocun bozote pe Q nouo sarie de de~ene onimote ce va fi 10115010 luna ocecstc pe Corleon Nelwork. Numil Cubix Robots For Everyone, serio lui de dcsene onimole are octiuneo situoto c6ndvo in viilar, in orosul Bubble Town, unde robolli sun] porte a vietH de zi cu zi. Focusul anil11o)Iei esle hwt osupro ovennmlor unui ccpil nurnil Connor $1 0 ro6atului sou, Cubix, Tmpr'suno cu 0 intrego pleiod6 de olre porsono]e, alai urnone col $i robotice.

E'i vor incerca so repore robolii stnca,i din difen!e motive ;;i sa In\lin9(j personojul negativ, Dr. K. [ocul bozo I pe oceste desene onimot8 58 nurneste Cubix- Robot" lor [veryone: Roce 'n Robols. Copili vor putee "a portlcipe 10 curse nebunesti de ma~ini prin oglomeratul orcs BubbleTown, daturi de personojele lor prelerote: MDaoreli~, Maximix, Dondon, Propollx, ~i, bineinleles, Cubix. [ocul este proglemal pontru oparilie pe PS? ~i PC in martie.

Trade Wars: Dark Millennium .. Realm Interactive

RPG, adico vo veF puleo dezvolro personojul pe ce linie ve)i dori $i \1O ve,i irnbuni'itati novele spojiole pe masura ce ovonso]l. Q"e.o.l-urile vor fi de 10 single ployer pona 10

cdevorcte rilzboaie ole slelelor de tip multiplayer, cafe vor modll.co slruciuro [oculul. [ocul este progromal penfru lonsore pe 10 sf€rr~ilul oceslui an

Crorrco MMORPG continuo eu un nou Iillu. Este yorba de Trade Wars, 01 ecru: proiect a fast prime data onuntot pe 1.0 lnceputul onului Irecul. Prodecotcrul, Realm lnreroctive, a dol sfoara in toolc IlJmeo ca jowl esle in siadiul olfo ~i Co faarle curDnd vc intra in beto, Deci. pregoliti-vd co peste 0 luna - doud sO complete]! lormolorele de inscriere penlru bero tesMng 10 aces! nou MMORPG. Co sa j>tip com ce va Q;;teopta, Trade Wars vo fl un MMORPG SF in care veji puleo deveni un oventurler 01 unui univers in conHnuo schimbore in cere '10 veti dszvohsi ccpcci'ollle cornbofive In lot 1'8lul de lupte sporole, Jocul benehciozo de loole calil6lile unui

Hopmon - Xing Interactive

Tn coregorle [ocunlor ..fuji ~ SQri" mlurile nu se Ia.a Q~!8plale. Xing Inter(JcllVe 0 onUntal co va lcnso in martie Hopman - ultimul sOu joe 3D ccnon-orccde in SUA, Europa {>i Asia

Jocul a lost prodos de cofre JJ Soh ~i n va conduce pe eel cu riibdme in conli!ali ludushicle printr-o serie de labirinturi 3D, unde Vex rl ne\'ol)i sa celecteze o gramoda.doE: crlstole in limp ce se fEll esc de o serie de man?fri ~i obstccole care mai de care moi frusironfe.

Informa!ii supllmenlore putef gosi pe srte·ul qrlcia I· www.)<;lnginleradive cam.

PS2 - liderul pietei

Adivision ~i milionul

Sony Computer Enlertainment'Americo a cnunlot Co in pahdo nollor lan~.ari pe ploto consolelor, e! all raollzcr eel rnoi more numar de v6nzari, numCir care 0 ojuns 10 3 milioone de PS2 v6l1dule. Perlocdo luota ill colcul este de douo IU!)i, oelieo noiembrie 1988700 de console IIclrIdurei ~i decernbrle (peste 2 mllloone de c01lsolav6ndufei. [s!e eVident in ocesr contsxl, Ka .. Hirai, presedintele execuliv 01 Sony America, se arata increznlor in vlilor Per 10tOI. ifl cele 14 luni de Ia lcncscre. s-ou voneul peste m ruilioane de con5016 P52,

Aclivision 0 expedicl peste un milton de cxemplorc ~in R"tllrn to Castle Wolfenstein 1n iI)mea intreago,. [ccul Q foslleolizol de Gray Malter Inlt:!lciCHve Studios ~i N:erve Software [ocestto S-QU ocupot de multiploye.·ul [oculul], fiind produs de iDSoflwore.

in case ce privesre voni1:6rrle, [ocul QcupGi prirnul loc in S.UA 10 categorio de pre) in core se tncodreuzo, din hmo noiembne de cend Q fost lonsol ~i pono .ocurn De osem6JI()Q, jocul =~pa locul infoi 1n Germanio ~i Mareo BrifoAie.

Februarie 2002

~News

Western Digital SE 120 GB

Western Digr1el Special Edition este nurnele unu] noutip de harddis>k. Aces! model

IWD 1200BBI.m<tQ capocilule de 120 GB, iOI vilezp de ralalie (J plotonelor ocesiuio 1;!ste de 7200 rpm, Deoseblreo dintre ocesro ~i modelele standard esle surplusul de mernorie- cache core lotoliz;:eozl:l B M B.. Acesr odoos de rnernoris ofsrq 0 crestere de penormQr}j6 cu Opr&ximo!lv 30 % fala de rnodelele-clcslee Cll numoi2 M B cache, Interlala inlre HDD if computer este UllIa ATAI lOO, Aces! ITT<;)del de 120 GB a fost [onset in doua versiuui de 2 ~i respecuv 8 MB-cache, Deocomdoto, pretul eu care ncastso se g058SC pEl plaia esle destol de omelilor }i cred co ele

'VOl poposi mol .greu in url1torile nocslre, Gel pJJfiA il1 G:fCeasio periood6 a onului,

flas

PC -eri marca MTV

Shrek's Revoice Studio

M ul)i dlrnre vol au Vozul saul dodi ~1I, au ouzit de celebrul film de onlmcjie Shrek Ei bine, pe pion mcndiol, succesul pe core 1-0 ovul a fosf anorrnsi 0 serie de domsnii de octlvitote au fosl infiuerllole, Asllel, hrrno de :;oftwore pan flu procesare sunel, Synchro Arts, o creal un program numil Revoke Studio core va lasD W '10 deveru]i Shick, odicQ voceo lui va fi inlo<;;uit6 C!J Q dumneovooslro, Pe langa Shlek,. mai puleli fi vocso ~i a ollor persono]e din film, DOI1~ey, Princess Fiona, Lord farquaad ~i chior Gingerbread, Penlru a face oslo, este netesara rulareo DVD-

ului .Shrek", care connne ~i .Shrek's ReVQice Studio', U~I1zotdlul selecteozc scene dirl film ~ opol ss inregislreoz6. Progromul slncronizeozo voceo inregistrajo cu rnlscorlle peisonojulut din Iilm, ostle]

lncot, ojunct cond scene respecllva esle !UloiD: dill nou, persorojul vel vorbl eu voceo vtilr70toflilUi. Interfu10 programului esle Ioorle bins recllzolo, lor playback ul ~i inr.egrstrareo 'lInt in slil karaoke,

MechWarrior 4: Black Night Multiplayer Demo-Microsoft

Dupo cum ?!ir Block Night aste expcnsion-ul oodol pentru ceiebrul Mech Warrior 4 Acesto confine, prtntra mull", alleje, ~1 0 campanie nouo slnqle-plover plus unita]i not. Fiind deccomdoto ir, lucru, Microsoft 0 reu~it s6 of ere fonilor un demo cu cere ve]i puleo so va leslo!i obilil6!ile de MechWorrior impreuno cu prietenii sou pe Inlernet. Modurile de [oc pe core ocest demo multip]oyer Ie olera sunl sou ocelo In core rQceri parle dlnfr-o echipa ~i merge!i la otoc, sou acela in core puteri merge singur lrnpolrivo tuturor Tn Absolute A~ritiQo sou va pute!! alia cu ahe echipe pentru a dishug~ bezels inomic€! in Mech Strcnqholds. Htlrlile din demo sunt

toote situote Inlr un decor vulconic care, bir.e-nreles, VO poole lopi imediat cutiile de conserve, Referitol 10 lobopi noi inlr(ld~i, ccesno sunt Ryoken, Sunder, Bushwoker, Mad

Cot Mark II ~i lemu1u1 AMos, Prinlre allele dispuneji ?i de 10016 aerie de aline posiblle, a,a co esreimposlbll co [ocul sll,se def6~are normal din punctde vedere medical.

5

The Adventure Company

drum 7nsa, fizicir::rnul dispore ~i de oici vc pornl 0 lnlreago investlgaJie.

Aso-zisele sislerne MN vor fi prod use de componio americana Ion Plus, cerroscuro noun ~i sub numele de Norlhgaie, Astfel, noile sislerne vor oveo inclvse procosoorele AMD Athlon XP ~i se-ocreseczc in specialslude~lilor Gominf"li din America, Conform spuselor r·eprezentanlilur MTV ccesro yo fi .un PJQdliQ fenomenoi,l£pre vo ffllodJl leleviZ0fLJI, colculotorul personal, plcyerul de CD ~i DVD ~i rodioul". De oserneneo, ei se o~teORta co aces! prcdus sa oiba un impoct extroordlnor osupra utilizotQrilor ce Ioculesc in spatli reduse, cum or fi gQrsGnierele din Romania,

DreamCOfcner a infiinJat 0 noua divizie numil5 The Adventure Company, in limp ce componio se I/O ocupo in continuare de iocurlle de ocpune, precum Project Earlh ~i Fuel, nouo divizie se vo orlento sprEl [ocurile de oventurll Primul joc pe core-l vor kmso aGe~lia se va nurni The Cornaron FHes - Secret Qt lm:h Ne~$. J0tul este un odvenlure fil51-person ce cornblrro elemenle de il1Vestigo)ii poli!iene~1i cu elemente de spiono] in slii Jomes Bond, lucatorii vor deveni detecijvul Alan Corneron ce i~i vo perils; b.rool din Chicago penlru 0 vizno un loirnos fizk1on, Pe

~~~~~'~I~' Februarie 2002

2 GB pe un CD

Componia TDK 0 onunjat produce rea de unite~ C[)'RW ce pcl scrie inftJrmojii pe unele CD-R-uli specicle de panl]' 10 2' GB de date NOUQ unitpte ee include ~i chipsel ML iMulli Level) sa vd pUled achizi~onlll de pe piala ineepOnd cu a doua jumolale o anului arren! Specifico!iile unite)ii ,s\Jht 36Xj24X!40X, lor pentw un CD de 2 GB nu ave!i nevoie de rnci mul~de 6 minute dirl vloro dumneovoosho peniru a fi scrrs complei

www.level.ro

TI-AI DORIT iNTOTDEAUNA INTERNET DUPA CHIPUL ~I ASEMANAREA TA? AI MARE NOROC:

DE CURAND, TOATE. SERVICIILE INTERNET SUNT AOAPTATE SPECIAL PENTRU TINE. pRIN RDS LINK. ANUNTA-TI PRIETENII: RDS LINK ESTE UN INTERNET CUM N-AI MAl FOLOSIT PANA ACUM. ESTE U~OR DE ACCES-AT, SE MlliCA AEPEDE, ESTE STABIL ill SIGUR, POTI ALEGE:

• VREI DOAR CONT DE MAIL? ESTE AL TAU: MAIL. LINK I'll ASIOURA 10MB SPATIU PE SERVERUL NOSTRU §I COSTA DOAR 3$ PE L.UNA.

VREI UN PIC MAl MULT OECAT DOAR EMAIL?EASYLlNK(ABONAMENTDE4$PELUNA)ITIDAINPL.US 15 ORE 010 NAVIOAAE WEB.

ITI PLACE INTERNIOTUL NOAPTEA? IA-TI NIGHT LINK INTERNETU\; ESTE AL TAU, CU TRAFIC NELIMITAT, DE LA 7 SEARA LA 7 DIMINEATA §I COSTA DOAR .5 $/LUNA (coNTUL DE MAIL ESTEINCL.US) •

• ITI TRE8UIE MAl MULT? iTI TREBUIE TOT INTERNETUL? E AL TAU' ABONAMENTUL POWER LINK INSEAMNA TRAFIC NELIMITAT, CONT DE MAIL III sUBDOMENIU FE SITE-UL NOSTRU.

CONEXIUNILE EASY LINK, NIGHT LINK ~I POWER LINK SUNT DISPONIBILE §I SUB FORMA DE CAATELE DE 0 LUNA. IN PLUS, TOATE ABONAMENTELE §I CARTELE ADS LINK AU

ATAliAT UN CD-AOM GRATUIT DE DIVERTI5MENT ANUNTA-TI PAIETENII ~J NU TE GRABI: AVEM DESTULE INTERNETURI ~I, ORICUM, DAM CATE UNUL, SA

A.JUNGA LA TOTI

'OA, AI CfTIT EliNE' INTERNETUL ESTE AL TAU ACUM ,?J PENTRU TOTOEA-UNA DETALII, PE SITE-UL WWW.RD$bINKi.!O $AU !.A PRIETENII TAr DEJA ABO"ATI LA "OS LINK

P R ,N

ARAD 057/:<<:620 I. BUCURE9Tl 01/30 I 0876, 8RA~av 068/4741 :35, GLU,J 064,"3B646:

CONSTANTA 04 J /630920, CRAlOVA 051/4. ""79; 1A~1 032/260088. ORADEA 059/ ..... 7252. PLOIE~ 04"/1 Q~M93' S18111 0"9/2 101 12, elATlNA 04"'7439607, nMl~ARA 056/200 1 00

_preview

Scurta enciclopedie pentru magicianul inceRator~u si cel experimentut deopotrivof

S ese fnili6Qt1e~~l!lse rniliQone de oomeni so [ecce eceb~i joe de cortiHCom 10

, <;lCeos!a cifr<l !if.' ridice nurnarul judj- 1011101 de Maglc:Jhe Gatheril1gcore, de 10 ,,~puiul Ol'll1or '90, au daver it dep~.en!1 de Qtesfd;iOamentol in mulle cc.zuri iOC\.lft:lbilt In Romaolo lootil ~ fro! prim! des vi de j~d, b· roollPu·se lol\l~f 1I ;\jfl,lf1 roz at de mtl/'1juci care 5'Ctl lrezifloFo Zlle~ ~ra [lopti ~. fi!ir'5 OOlli, dor ell . rnulle-muite·cClrji de Magic §i omlniirilrumoose sfOnjeflilOore sou Irotlmo'izonle, dupo cQ\Z .••

in pr'ncipiu, j0culoe rezulfto la frjN:umpOro corti, o-tJ forma d~~'uh If!ochete dei60 de dOrJil ell cafe si'il iJiVin.g1'Pd¥er5arii) '!;ii d~ t;J ,oc~im, bo e~~i CIJ ac~lia. DueilJlile t6n;iev In tob

sired c:!'ferlelor lipurl de dlrti Ildnd-t)[;,e;reotuli. Vflit" mrefoc:e .. ) penlN 0 gaEl 0 strolegie cu Ctlye so reu~e~tj silodwljj'"VlfJfO" oponernl.,dvi 10 sou sub 0 Idi'I 10 201. De exempl" f!lutefi otaco

" cu UIIO sou moi rriulte O'eblUli, f))JIJljl coste vrolk dr~jrlJdive sou ... loro v!o19 qdversorulull Cum klF(J .rnono rrlogle nu ?xisro oso ?i in M TG - trlG!)Q ese UII felde _fie pllJno fari'l d~ coram) pl,l~i<ll focerii11'1to.fo.;:e~s'a e de ;5ifelurl [J~gTa olbolll!C1; verde, rosie ~i 0lba.1a me se mal 'Odaug6 mana incolora GOsiceO UrH)i bolotr~ cot moi bun if)t~e surselede rnono tJn princ;poi tand- ri!ell~petj.lJfi IcorrSlimotoore'dp mood) esle ior6~1 00 pt~blem.a stufOtis!5. 51 ~la de 5far~'t. A~o co Wll j,ece direcf 1.0 olJbs,,!

Magie on-line ?i bani vlrfucll

hiolla vel.tune de MOE/c, rote de$rguf vo cfutl'O f[ iucoto doar Qn-lln.e prezinto dova mer] QV21'1fcje ro,o de ceo ,daslc~· COsludte vor R moi (;Jure (in fLlncne de abill'ojlle fiecOruiQ ... ). for eel core J)on.a ClCuf11GuceetrllpSO d!.2oponenll vor fl sotisfoG!lJ1 f9r& doar §i p,eole M 1G {Jhlrlle va irrcerco sO se olOpre colmoi mull de feeling-ul duelu{ifO, eole dit11re prietel1i sou dm ccdrul unor compelirii in ocest sensvor e'XtSia.d\fwoo mQd\lri eta 10(:, coN;! vor cceperr loo:!eg~urtlf: (Duel, i.Elqeu~, Droft S~led $I Mtiltipl6~dJ lorplintreseqhanile din [oc se~OI ·leg6si. un Tro;ninfj Room, HUlf of Champions . Trod;ng Post. osuol Ploy, .Gompelijfl diCtate co l~Og.oy.5 SDu'Premler Eve!lI~A ~i chtor CJans, 0 j. <:\l3luttqlqr-puf4Jnda:?, 0rillOn!~o propriuldon dl) M~iCj

Preview'"

Poti analiza !!ii compara cu u~urin1ii car1ile

preferate. ., . .

Pnmullucru de care ave)l nevoie pentru

o vo bucuro de [oc sunt carlile. In ce priveste modul de ochizitionote 0 ccesroro [mo reter if] speool lo CiJmpi5roreo lor, nu ~i schlrnbusi 'GU GiJi jU-GoloriL spunecrn rnot s,rs co fiecore vo pl:Clfi in tun't)ie de obM.1ple·sole dE) mqgidan_ Orlce deck 5illU booster vo costs un onumit nurncr de punde;la crecrse "Vnui cont ldupo C.UJ1lPQforeo iccului) vel; primi outerncr 5uficieRte puncte genlfu 0 vo C\JmptlfD corevo deck-urJ-;;i r1l iolro In joe.

Pafteo moi intefest:mliS.este co mol fn\Jlte puncte ve!! puteo obfiw&e cumpor6ndu-le pe boni grei de pe ser",eruIWizord_s of the . Cgp.sl,fieirr urrno c5$flgQfii unor dtlelu!j cw

mal bine .eotcte, AWfrJ, ~fll pu)ln I~ret~~n jucafl;Jr barte bun eo p.tJloo juca mull $1 bH"le: faro sO pli:':ltoo!ca r'\imi<c;.dtcevo fll ofari:'i de costol iniJiotaljoculuH

Gitde~pre,~eur5U[ile or-hns n~ai impqrtqnfe, portj<i;"ljil.ct1l!D fd'iwe~litease "i_g Ft.!ttl.pe boZOUtlUi Pjlf;ttte.af$V9 costa bent, reoji;

Bun, sa zicel11cQ ali foem rost de flijiie carl!; cGmporand cOte'i'o de,*-uri d!1 bozo ~i booster'S" Odofo ce le>.i;!e5GrJ1dejir Vi'l veli trezJ*"u 0 gliSf1'\oda de.c6r,ii 10 lo)a, fa care jl1cep?lIO{li sev.or vito 1(>elfll crucis, Qe}i!iirid probi;lhif ce foe cceslea ~i cum s6 ~e ~ornbine cu wcces1rdf-un c'l~ck pl'Pi=-1flD Pen! u ~ ofJo ce fOQefreGCIi'e caMe.,i>t.i<>va lr'eb\li d!lCpf $0 0

selecfo)l, lafTn collul tiJln stonge-joso! eeronulu! voop6.reQ e lmaglne IPadl8u eOi1ii, 1'inpreu ?l cu d~Cf.lereo -efe.ctehr €lces!ei<;:1',

V91 ~ri1inti p,~ ,-<lrt; peTlllu neCup6sdilori, tIPiMile'J~CiaII!C1J'I;.a~ SEl' ... .or irrt61j'\!; fJe,nl(lJ 'tnceg(J! tano-v [e. €orevo(f, f¥indpalq sw,s1lJ

Una dintre salUe de joe

Un magician cu cipWca. tuguiata ...

t':Ie mono inlimptJl unui dueLAi:;esteq sunt de 5 Ilpur] de bozc ipentru diferitele culorl de mono], extslo.nd ~i .Iand-wi moltrcolore", eLI evenluole eleele suplimentore. RestlJl cOrfil@[ (din nou, cu excep~ile de riSQare) suol cele

to r1$.umetoare dernona, gerrerlc nurnlte .spellurf", coce.pentruo fi f<lcote vor necesito platireo unui cost in mana [de urrd sou mal rnulte culori]. Prlnclpolsle spell-uri sunl CreQlurile [(Dna de atae §1 opercre, flecore ovot]d Q(lnumlta p~lera ~i re;zl5fenF9j, Arlifecf,. eledpl caror cost de e~sfi ng e mrr\pu S dOjJT din rneno lncolorc], Enchantment-urile Icor:i core pot alecto in oprcope Ofice mod imoginqbll cursul jocllilli) ~J,tn line, ,vr.c:nle

9 SIl er ice ", core pot fi coil!,IlIkln dlferite mome:nle'\Jle iacwi1Ji ;;i 01 CPWJ afeel YOrlOZG dif), neu -de 10 devastator ~ ol'll1eHc, de 10 previzioilld stupefipnt

~notu~i ce 'lorn fce t\J muhirnec oQern;t6 ~e <,_011111 Pai decl4.url. p!lchefe de. c~te 60 de c;orJi clese dill cole 0 prcprie !l1lifnClQ;H e ulfuG!fi voriobil), cere s6 urmoteascCl 0 anlimila sllOie.gie sou sf:1 de j0C, '

M TG Online va Ven! ctI 0 ml)tod¢ k),('lri~

eflcle~f.s de organl;rme r;; cor!i!or dl,) tot~C!ra . ~i m9t oles de cccesntao ecesioro, pe 6.o-za ·I,lnt.ri set de oilerii olese de noi: CUfOQTea, C\')f>tuldeGOstrng, !ipul rarilolea ale. Cum'ffi mQ(T1ernuJ ffl core incepl clarllroo Uf'!'j.j dedit ~i rievbie, sO ClGcesezi'i'opid exCrc~ 0 o~!illUita ccne, ac'¥lsi ~~ganiz(i]reyi;llJ~uro cot se poole de m!1lt rnuncc f,')e cdre 0 vom depune_ in ideee co up reLJ~' 50 YO cpnStfui)i eli chili CIJ vci un deck dec~l'It, bOiGe:fI~o;l 6GOOte-m fa pflmMreil'1iume ~~$!QtJl~~m 10 portec cea mai capfiV"Qn.i9 - ~u~lurile[ "

Deco suntep gala sO ihcepe!1 prlrnu] dllel

on line dar flu }1J11 ce sa foceti inc ntinuore, eel _ mt;li proctie or MSQ vc'i Iv:op de mtintlto qvolorul !pel:;anoju! des fl'lijlol pehlru 0 VO reprezento]

si s6-l ducetfihl{"G CQll)e(o de JOG, utide sO cautoti prfmul voslru oponenLJocul ve dlspune ~i de po~ibillloleo def'inirii Llnei lisle. de prieteni, lor slslernul va vainbrmo 0(1 de odIe ori un prlelen intra §i e1 in loe. IndifersQfde oponentul oiE>s. vo VE;ji csezc loo mosO [lIdlJ vetl deflni una proprreJ $1 ve] incepe duelul.

Ar treOloJi ('IcLlm sO pcvestssc modulln core dec~fge"uli duel. de fozele-distil1cl~prjn cote trebule <>0 treo.cq fieccrre i!JC·(itor in turc pn.,prre - IUQr~a lm~i <iOrjt, event. qJ introduc~ rea f o 1noo) .lIlll"Ji tom! in loc,c<;J,storeo vr.<;rplor, S1.Jmmon-tlPeCI cre(jj{jfi~ ptowl [respectiv opo(I1lrecrll;l Gg~! ~fb uid:lo O!al~1D~hf!Jl!l.nJ ~l fOla ge ,Curi"i!are a ;ml:)sst_ mda,:Wdfdar rnel ~.o mullirn~ de sp.us, 1n.SQ dfve~itotee -efedelor cat fllor din Mp9'~foce co de mufte orl succestufleQ.fa~eJoI ':>0 ile ohe-rolGi Totul esle relcliv C611d Vine vtiTbqde mo§!e;,n:l.rnlG hlJ esle csac

_Preview

Meniul principal !li Jlptiunile afereote

sealed dec}: lol cami O)nj'inut este oecunoscut initial, ?i core nu ponte fi "r(Jsfoii' Inainls de duel], sou se poole oleqe modul "clreft·, in core se folo5e~le lID ornrrnlt nurnor de boostereqi S9 trage cote;:? coria, .. pe remd, CQ 10 lr\oqt,G'l, Distroctie gOfarrt<J161.~i mai diMroc,liv s-or puteo qOvetli f)'JOdvl ~muhi,~loyer", denl,Jmir~ !;me.in ocasr conts1':t semnifico rnfruntorea dintcs moi multde do; jUCQtori 14, 6, curn vo ploce] ~i core poole fi Ploct1cola 0101 in stilul .fle§! for 011', cot §i pe ecnipe.

Mow de joe va cuprlnde sfrjc ul neceser l~islJficientJ de infcrmdrr; eJede'e eornk>" vor fi redote dOJ ~i SUgsS:fiv (prin ~agetl tr~.lJ)SlllcidepehtJY iclerl1fficoreo largel-urilorL iar i.(l geni1'r;qIOl'.li1ciimeo c;pt!llq[~i lnformoYille l;lfi:ole 'lor pureolr p:erW.lJo!1Z.Pledup~ bunul ploc 9i Cbi$nUlnJQ fi~c\:\ruti;i,

Veti {iti rnereu dite ~tcpre carli sunt In 9'olfsyo,d, cole corti €lU mOi rorncs In pochetul fiep5ruia (respeE:fiv core are in m6nO) ~i desigl.JT core Runcte de viola mOl 00 fiecers iuccrlc",.ln fesf peniru eel core nu ~e deocurc.6 Ilic.Cll1l1, w;is10 merSlJ vn TlJrorio 1 in jac ~ 'nco rQ,\JUlJlte oltele'in otoro,l\;If.

llq all o\l,Q1110i<o1 vi{l<:l ~lJj MTG Online orft cd vo clarified regulilepetltru cet tu dtlbfi sou dispute ior 1nc~P6Iorii \/,pt ?\!teo ,;0 invere pornlnd de 10 ~ro faro sO sa 10veoso:l de oos 110 Indrfeten/o sou lipw'Cle optiluduJi pedogogiceo .,pmfeslcn;~iJ.or", Spre de:osebire~e c~dCe Q(h putU) EW 0 vod

perro ceum I~i ceeo ce s-o desfosurot 10 noi in tora 10 nivel de "competijie oficiolcl"), MTG Online vo perrnile conlruntoreo concomllenFo fin ocelosi duel) a nu moi putin de 6 ilJCCtbti II Suntl chior foorte inlerason! .. uri Eel de "ghilliul magie 01 slablquniJor", 111 care f~sa or Ii blne sGi vel' ~d'lpGlti de eel moi perlciJlG{ii 0pone~rllo incepul,,, doce reu~i)i ~il'·1 oe~I~lafi ~i, rnololes, so ~i rOln O"nej I In [oc suflciBm de muhe turel

Producotorii mol au inca ceva limp pemru a ffnJS"-l i€)ClJI. cu toote GQlntreagp inlerfOJa ~i pre;reAtar€ groficQ. orCito ~i ocum cPt se poote de .ooprabil,

E rnoi SfeU de eveluollo aces! momerjt n[Jm6{U1 hus-uijlOr cora moi tre'buie rez6Iyp}&: in aces! sens beta testedf core deia wntlo .Iuqu" devrea luna Of lrebul sa fie de.un reo] QjUMr.

Mania {ji Magia nu au limite ...

Sun! sigur co pe por,c,ufsul ocesn» o rti col om lPwf pe-'l;Jlor6 lO'el purln .. c¢tS\:IO eIemefi1ecl.e ('.~r~\lO beneJiflii<' ... morui MiG o.r.hne - ce;s6-1 bel, spollwl nici6ciCUQ flU

Rei e sa olun~J'~f. Am lnCClrcc' 7n50 m ojro.~ interesol nu door vere onilor de Mogic, cat moi al~s "noilor-venjf, care YOI cveo in prj(71aVOrO un (flOU~) pretfj)Xt oentrl) e-s 1&0 boltd iubit().~1/50U fomiliQ,

Mogre: The GatilBflflg a [cscinol lncc de lo lcnsore prtn diversitoletl merelJ'l':[e$conda o carli lor ~ strotegiilor. prin frumuse!eo ~i orto c~ care wnl recllzote desenele ce insolesc flecore carte, prin 'teellng-ul' epcrte pe core 11 degaj6, ill ~Ile,. prlnlr-o ccrnplexllcle rrndic nelimitolo,.imblnotCrtn mod pOfQdoxol cu 0 (0919nlo il1aed1blte. Lp miile de carli ~i toate regulile exisrente. echior de mTrwe cum Gill reu~if eel de 10 Wizards so Ie lrnblne fl$c toctelnlr-o montero Q~l de plinO de-succes Uno din regulile.oe ba~6 dlfl.Magic, core 0 slJprovieluil ~ivo -suproyia!Ql pennu tctdecuno, estEn:a NU exjsI6 un deck pertect, imba!obilr Fierore (fie telpOlrtl un puntt dab -];;0 !iQ flU mol vorbe&c defocll1M .Gbiillt:l!'1l.J', roonco·l-or

~ .. _-."

mornol": ideeer e ~a dluI1g11o un echinbru cot

moi sigur ... ~i m~idictro. &omone door de vazut cot de oproop<;! veti r-e\JJi VOi sO va cprepio] de perf~etiunej

Stokley

Proeuceror Dislribu!tor Procestr Memorie

Trading Cards

Leaping. lizard Software Wizmds of the Coast PII333 MHz

64 MB RAM

Accelerore 3D N u

Dato cpcrijiei primcvoro 2002

ON·L1NE www.wizards.com/magic

A

ncet, dar sigur, Championship Manogeri~1

consolldeozq pozmo de liderin domenlul simulaloorelor manogerioie de fotbaL Ce-

lelolte [ocurt se chinuie din greu so tina pmrul cu ocesto, idr dac6 Championship Manager 4 va introduce Idup6 cum se prornite] ~i ° simulore groflco 0 porndelor, otunci cu siguranriJ va Ii greu de detronoL Tn ocesl climot, des ul de ostil, Mido5 Interactive 5-0 decis so,~i arunce propriul simulalor managerial. M6 rag, impropriu spus "s6 oruncs", deoarece [ocul, pe 0 corUI eutie va Irona numele celebrulln lucator?i antrenor Glonloco Vial Ii, vo Ii lonsct de obio 10 incBRulul anului 2002_

Orurnul trofeelor

[ocul conjine 10 divizii din compionatele a cinci t61i europene cuprinz6nd Anglia, Itolin, Frcnlo, Sponte ~i Germania_ Aserneni orlcorui alt joe 01 genului, Gianlvca Vial/i's European Monagerte vo csezo [n posture unul orurencr de echipo av6nd printre otributii pe cele de a conduce echlpc spre victorli marele, s6 anlrenezi echipo, so lormezl [onlorl, 56 arunci in lupt6 eel moi buni fotboli~ti disponiblll, 56 lmprcsp6!ezi ecbipo daca S8 slrnle nevcle s chlor 50 doi 0 mona de ojutor 10 ihfrumusetareo stodicnulu; Giooiuca Via IIi's Eotopeon Manager

Cam asa va arata Hi-Cam

Preview ~

impinge lucrurile chior un pic moi deports, orunc6nc4J-1i pe umeri qi responsahilil5iile financiore ale dubului, cum or Ii alegereo sponsorilor, pre)ul blletelor ~I mulle allele,

Championship Manager a los! deseori critical penhu fapful co in erfoto so esle Invechila ~i de mulle ori informo!ireXlrem de imporlante se pierd in rnulhtudineo de ferestre ;.i ci re p9- core Ii Ie aratu. Midas inceorco 56 rezolve aceasti5 problema prin odoptoreo unel inlerfele dinqmice, mult moi edecvala unor aplieolii multimedlo. in plus, producatorii se loudo t:6 or ~ reusil so puna 10 punct un engine de simulare greMca [Tnc6 nu se~lim dadi 213 sou 301 care va puteo feHecia exael ce se inta-mpliJ in eren, fora a ccdeo in pocorul buq-urilor cu core ne-e obi~nuit monagerul produs de EA Sports, Avand Tnso Tn vedere ca vern pulea vedeo rneciurlle de pe banco de rezerve, lnclln s6 cred c6 vo Ii un engine 3D_ Ram6ne de vozut doco iacul vc puleo simulo un med "normol" forG erorlle cornplet lloqlce, in contexiul unui meci de Ioibol, pe care nl Ie infali~ou olte sirnulotcorc.

Dear eu antrenamente serlease se peate men~iM eechlpa in forma

Prinfre olle elemente cu care se mai laud6 producolorii sa situecK! ~l oso numitul Hi-Comp_ Aceslose vrea a fi un sislem de monitorizare a porndel prin care ontrenorul vc puleo primf informatii exlrem de uhle des pre ce se irltompi6 pe teren, dondLri posibilitotea de a reocfiono prompt §iln cor-lormilote cu necesilatile momentului.

Dupa cum probabrl d i cifil in ocesl orlicol, jocul pme sO. promit6 celeva relu~uri interesonfe aduse ccestui geni rQmane tnsa de vllzut-cill de elicienle sou uhle sunt, Dar despre ocesle lucruri vern vorbi mol mull CO sigurlntr-un review ulterior.

Claude

Dislribuitor Procesor Memorle Aecelerore 3D Data apariliei inceputul 2002

Midas Interactive PI13'OO MHz

32 MBRAM

ON·LlNE www,midilsinteractlve_com

Februarie 2002 II •••

Preview

C lopote masive bat ror, dar profund. Rege, erou./OfUn, soldot covoler, orcos sirn: 0 tensiune, un crnestecde putere, c;:cnflicl, energie ~i dorln~6 de luplo. Tecte se sirnt fn tropotul staponil 01 ceil or, in zornoitol orrnurilor ~id horncsornenlelor. Parille orcsulul sa ridica eu uflLil greu de lanruri. Steogu.file se mi~cou~orin briz5 ~i Incepe so plouo. lo un sernnol, un convol enorm de ocrnsrn, onlmcle §i earule se pune in miscore, E 1095. incepe primo eruciodii.

De oici, Medieval: Total Wadi poorto pe jlfcator oproope inca pofru sute de ani, pona Ia codereo Constonlmopolului in 14.53:, cEinei zgom®tullerifianl o] pfabLJ~irii crueii rnciestuotrse

de pe--Hogio Sofio 5-0 focul auzit if1.loaMi EurOf>O' cre~tina. AceostGl e periccdo ir1.c;llre EwJ Medi{;J europeon 0 Qlins apogeul i.ntunericului. ESle'vremee Iii care covolerii in orrnurlle lor rnosive [ucou rolul de foncur1 pe compurl de ba.

•••• i[[fill Februarle 20Q2

Evul Mediu european aureolat

lolie solurote de ~OI1@e ~jc.odovTe5pinl'ecote. Iorusi, este ~1 vremeo In cme·orca~ii englezi ou demonstral co soge/i1e stropung lo!u}i ormuro, chier ~ rnontoto pe Q so de covoler.Io fine, esIe vremeo 10 finolul corera Conslorfinepolul a sim)it cum nimic mai mull decal un prof ... de pusco If bee ... prof zidurlle vechi de o mie de ani.

De 10 Shogun 10 Rege ~I Sultan

12 este cifre core indidJ n!,Jmiirul de bcjiuni ee 'lor puree fi controlote in Medievaf.· Tol€J1 War, dinlre care eel pujfn englezii, germanii, bi.zontinii)roncezii :Ii lurcli va vor sto 10 picrocre $1 nu oricum, ci sub forme ogresive din cele moi vcrlcte: covolert temoni, rnernbrt oi clonur.lor scojiene, InfanterW15artlzini ~i [UpIOI0ri b-euuini pe c,amile. Bor<~ sovcore or oveo loptele ~1, mol mult, cot de,epk:;e or fi fon;) prezen!Cl uncr Fi9uri isto,ico-erorce co 'Rlchtucl inirna de Leu Iprirflullral)sf.:llanl de inlmq?l,loona d' Arc, Saladin, William Wellace [sou Braveheart sou Mel Gibson .. .t Frederick BorborrOSD, EI Cid ~i ROGtn H",Gd.

SI ecurn.tn Qcestecorldilii,Joful pore 510- bilit eroii sun! eroi, regTI Sl!Jit rElgi etc. DQf Ictu.~i, in Mecii(No/: Total WO(lQ~qce~fio [regi, generali, f;'lreiendenti IGlron) evoJu(;!ozQ in~til RPG pe po rCVISU I [oeului \,iI~i dezvolt6 nu door ob! lif6trle ~i virlulile Icum, de OI~eLar ~i Ii de ostep- 101)' dlllr?,i viciile,loQle 'i!J decte vizibile pe compul de Qa 6lie. cose vor fj plosDte indecorurl

. exotice. monos-occtdernole SOLI orlde, Evident

www.level.ro

Preview ~

co, pen'tru o calinda foote at~te lecuri, iU€a~ torul va fi nevoitso parcvrga camponii concepute cu lootorul .ncuralele isloricc{ arlaJ per· monanl in vizorul producclorllor. Aso se face co rte vorn putea dejecta fie cu uno dlncruciado, fie cw J.'1(i);zOoiul de 100 de cni sou, de ce nu, chlo: e~ IJ'lvoziile mOl1gdte.

Dlipa cum sponeom mol devrerne, 10 ~il moment doi, In Medieval: Total War s6geti!e ~i siibifJe nu vor mai fi de-ojuns ~i se vo ojunge in 51f1!0~o in core lunurile de- asedW vor intruin sC8Po:'jnso/ite, de,sig,ut, de brnecufloscufele celor cers cocheteazo cu Age of Empires rnongonele ~f boliste. Suntem asiguroli co toote vot confucra cu succes ii-llru ocoparireo Fnuturilor cu prof dill,cele ce odlniooru preflndeou co or Ii [ost c~toJilmbatebile ~j f@rtOre!ein:solente.

Turned Based Strategy

Cam tot ce am ohrmot lnoinle pore sa ominteoscq de un RTS ciOSIC ~i nu de serlo Total Wdr (penfw c3 de qcum lnolnle vorblrn de serie], Medieval: Toto! War se rnenjine pe linlo tro- 5010 de Shogun: Total War {>i va confine ~i esenflak. domponenfo TBS.

I"entrv a cucerl Europa, jucotoful va trebui sa rezolve problemefe regotului prin creoreo dedion-re strotegic~ ~i de ru e cornerciole, prin cerce;lofE;O tehnologiilor nol, construiree coste" lelor~i 0 puleril novels. onJrendtnenfullup.t6fotil or $i 01 generaliicr §t. nu Tn u!timleJl rond, prrn linisfireo definiiivQ Q revoltajilof.

Horta slr{llegico 110 conjine '1h Medieval: rvv mol toots parliculmtta-tifa geGgra.fice ole Eur~pei ;;i osto mJ doer <;is drDgulFrumU51)-!ii piaillf1lN, cl o$i pe(1trua oIeri jucotorului po-sibiiltate.o de a alege Tn mod strategie locuriie pen~ tru balOlfi. Acurn a onumiti'J regfune vo puieo fi atamtc pe 10 QricQ~e din gronile, ior 0 zona ['fiunto€lso "It) do mull mal mul i;J b6tQie decop

dec6lQ .ZQAP de ses, dar vo Ii prob(lb~ moi puJln op6ratr:i.

In sO- nu door lupto vo rezolvo litiglile teritoriole, pentru co vo: existc $1 trotote maritale. Prin casCilorii oronjoie, politice, illcak;)[ul va puleo dev~nl pretendent lo conducereo mulior provlncil sou chiar 10 If1!Jr'lulljnui regotinlre9.

:burprinzolol (sou nul, condrnentele din Medieval: Tolal War vor [i .chior moi vonore decct mIG!' in joe vor existo multe personate speeiole [g.enerali, guvemafori, pr1nlese, eplscopi -?1 cerdmclt, diplomati,emisari popoli, eretiei; voniMori de Vrojiloare, inchizitorl, lllozolt, QQmenidc ~tiinta?i orli~ti Faimo~l) care VOf deckm$0 lntr-o clipo cele rnci devostoloore rozbooie religioQ~e, vor negodo notote de importanla istorica, vor creo opere de ano mognifice $1, nu in ulHmul r.and, vor face descopenri ~tiinlificB il1ciedrbile.

$i rnel e_ .. Pe lango scopul evldsr-l cI unui joc de rozboi - cuceriree tuteror teriloriilor - Medieval- To/a/ Wormdi propurre ~i colevb provoerl'iri ce tree de limito graniJelor. De fopt; sunt prGlyocQ(J ce lin de posrerftole, proiecle 0101 de irnportonte lncat cduo gll\)rie, laimo ~i bogGlie eterne fllojiunij sou fo:u.iiunil CQl~ Ie duce fo bUJJsf6r~it: b~jlJlerii OThltectu[al~, Qotedrole sou moschei, cruclodele ~i cucerlreo ler.usaITmulul. fondareo $i mefl~nere(J unui imperiu coloniol sou finoJ:1tarea descoperir ii lumii nor. Ace&leo sunl Glorious Achievements, €:ele core aling plDSjerilalea dupa ce feti rm~a!Q!iI, eroil ~ liderii religio~i s-au I(ansformal In rnonoole de istorie produse In serie.

Mulfiplayer: Total War

Portee de on-line a [oculul se dore~re Q fi eel f'lutin: 101 0101 de Imporl<:lnla co ;;i segmen!yl single plover, Var Ii suficienle moduri de joe in multip[oyerTncOI sCi 501i~Faco mai toole gusluriJe

din donteniu: King ofifte Hill,Assossin~1 lost Mon Stondirlg, 1<o0te(5-i alte ~.Qlevo, despre core inca rw se §Iie nimlc, Ed1foore de hMi ;;i cornpemi vor pefIT/He jlJc.otorilOf so·~t creeze .propriire bc'ifi5Jii }i sceno(ii.

Penfru a morf $i moi mCiltdozo de diVersitcleo iocull.li, '10 exlstq fi po~ibillfoteo de a abc jihe prln download de 10 wwwrorclwor.com unita,li, obiectelegendore, camponii, b&tolii;;i persano[.e tstorice, oltele decorcele oierile In pachetul original de Medi&VGiI:-Totol War.

Inointe-ile a pune punet dCBolei tntroduceri decicofe.onoi [oc core prornire poole moi mult decal ou f6cukl mults mlUTi ole genurilor RTS/THS medievde. rnal)in so:Vo spun cote ceva: d'espre The Creative Assembly, crectoril sene: Total War. 'Cornpcnlo a bsl fondolo in 1987 de Tim Ans-ell progrornotor veleran de [ocur]. Printre reolizorile firmej se numaro sislemul lnrercchv de corrrentoriu sportiv pentru FIFA Internationol Soccer, produs de EA, tehnologie cared ~evenH51G1ndardul Murer simula~ tocrelor sporliw.e, Prinlfe creatHte recente ole cornpcnlei The Creotive Assembly se numolc Shogun: TOlal War (plus Sho8un Total War Worlqrd Editfo.nllil EA Sport.:Ru.,gby pentru PC ~i PS2.

Mike

LEVEL DATE TEHNICE

Titlu

Gen Produccfon

MediellCll10lai War TBSjRTS

The Creotive Assembly

Distribuitor Activlslon

Procesor Nj A

Memorie NjA

Accelerare 3D Do Doto oparipei 2002

ONLINE www.totatwar_com

Previ.ew

each Life

Nisipul fierbinte 01 Ibizei pe cclculotonrele noastre

S unlem in toiul iemii ~i, dre. pr so va spun, m-om cam satufat de frig, nlnsoore, zopcdo etc. Tnteleg co sonia, schiurile, Poi ana sunt a otroctle, dar cond dureozo prea mul devin un odevorot chin. Dupa ce au trecut s6rb(jtorile. porco iornc nu preo rnoi are ee sa· ti of ere. Tocmai deoceea m-orn gondit sa vo ofer eu a alternoliVa 10 mlzerio de olaro Inne)! cant co nu moi oureozo mull ~i apors fle~caroia, mad rial ~i so va conduc lntr-o lume mirifica. V-oti gandif weodalo ce or Tnsemna s6 fad 0 scurtel plimbare prin Rai? Sa Ireci dtntr-o parte in alta, discutand despre una sou despre aha cu fiecore, f6ro 0 born lnso pe nlrneni, bond pupno ornbrozle 10 bufetul cu ouloservire deschis non-stop din inctnto IQca~ului, slmtindu-te 1m-

S-a deschis pravil'lia cu scootere.

Februarie 2002

pOcat cu tine Insu], convlns eel fatui in lume este pus 10 locullui ~1 focut cu cop, co nu exisl6 nimlc core so te nemulfurneosco ?! sa Ie scooto din ferieirea to, meditcnd 10 singuro rugaminte pe care po!i so 0 ocresezt Celui de Sus:

"Doomne, fii co plimbarea oslo sa dureze a vesnicie."

Cu ~lguranJI'l v-o trecut ~i vouo prin cap o~b cevo, penfru co mie mi s-a inlomplot de multe ori. Va gondili acum probabil cd totul e numoi un vis pe core 1-0 ovut omenirea de cond exislo ~i c6 esle 10 fel de ireclizobil co encore olt vis marel 01 omenrrii. Nu-i chior eso. Existo un sirnplu cuvon], seris din cinci litere fi cu o pronunjie destul de duro core dernonslreczo co Roiul exist6 ;;i pe PdmCint IBIZA.

Partyiiii!!!!!!! !

CurnIbizo este lnoccesibilo unui numdr deslul de mare de oameni, 'iaio co existo coteva persoone pe lume care WI) gondlt sa ne alere §i aeaso pl!5cerile de ems Ie po] bucuro pe ploja.ae ocolo. Vorbesc Giel de Eldos ~i de studioul de producjie Deep Red core vot lonsa in curcnd Beach Life. Jocul va ~ cevo Intre un moncqer economic ~i un sim, lncerc6nd so creeze una dinfre cele mol Frumoose experienle pe care le-om puleo aveo in voccn]o noastr6 dlnfr-o stoHUF\e oAata pe lnorol.

Jue6torul vo aveo 10 dispozi)ie moi multe locofii pe care sCi le translorme in stojiuni luristice penlru petreoerea limpului ~i chelluireo bonllor turi~jilor intereso/i de senzolli lori. Vom puteo luo CD model starunl deja exlstente, precum lblzo, Acapulco eou Miqmi pentru 0 canstrui uno dlntre cele moi bine dotote ~i rnoi incantCitoore locojii din lurne. Plojeie Se vor infin de pe moi rnuhe lnsule pe care Ie vern puree acopara economic prin focilih'itile pe care Ie vom construi aieL Barwri, reslouroote, ciuburi, ploje special cmenojole, toote pentru co lurisful sll-~i deschldo cu u~urinjo punqo ~i s6-~i verse verzlsorf in coso de bani a componlei de turism Jueotorul & Fii SA

Co in arice ofocere, inceputul esle dificil.

T olul lrebule luat de 10 zero. Primele construe/it vor trebui so osigure un minim de conditii pentru turi~ti. De oici, odoto ce banii vor incepe so curga, ne vom puteo extinde. Dupe ce am constrult un hotel decent, un restouron , un bar }i, probobll, 0 drscoteco, va trebui so ne mai gcmdim ~i 10 ploja. Acestealrebuie sa fie curale pentru co 10 a plaj6 murdaro numoi mused 10 se citi parlilul) trage, va trebui so fie dotote cu sezlonqurl, macar un fai~or penlru a bere reee sou ni~te rocoritoore eu tot felul de umbrelute ~i floricele in pohor, vreo cobanufo de 10 care sCi se inchirieze echipomentul neeesar praclic6ril sporfurtlor de ope. Muzico!!e pe plajo vo trebui 50 intrer;nCi atmosfera unel voconte de ne-

Concurs: Care domnisoara este topless?

www.!evel.ro

Aici va fi un hotel pe cinste.

uitol. Creotorii promii eo vor coloboro eu DJ din dlierlte stotillnl penlru a educe ultirnul racnet din rnuzico cc se oscuho prin nightclub-urile de pe oeolo. Indoro ce vom prmde pulin cheep ne vom puteo extinde olccerec Tn insulele dimprejur, deooreee [iecore dintre ele esla specializoto pe diferile "activitati". in acest mod una dlntre ele poole oveo cele moi bune volurl perrru surfing, 0110 poote -dejine cele rnoi Ivxoose hoteluri ~i cele mai frumoose locuri Tn care se poofe pehece un moment rorncnfic. in limp ce olio se poole oxo pe viola de nocple,

Stojiuneo Jucotoru' &Fii S.A_

Se pare c(j inlen~o produccrorilor €Isle de a permite jucOtorilor sa oeorde 0 noti) personolo inlregii stojiunl, Tn funeiie de h:lCiIilo!ile pe core Ie V0r oferi, de declziile eccnornlce pe core Ie lou, ivealorii vor alrage un anumit tip de ciienlelo. Un nurnor more de dlscotacl ~i clubun de nco pie vor oduce co sigulonf6 clientela more, de 0 v6r516 ,.fragedo", dar eu rnai pulini bani prin buzunore, In limp ce un hotel Iuxos ~I un restaurant de cinci slele vo alrage floa reo bcr chsrtlor din lumeo Inlreago. De oserneneo, o scodere a pre!ului 10 bauhJrile olcoolice vo educe mci putini boni, dar mal i'Ilulli oorneni III slatiune. Problema e co vo creste ~i numerul de bejivi pe metru potrot, pe core nu preo vei oveo cum so-i controlezl, ostlel incat unii dintre ei s-or puleo sa-~i lnece amarulln ~i moi mullo baulur6 romonand iner] pe locurlle lor, iaral]ii 58 vor IUD 10 be oie producond pagube }J baltij de cop de care nu preo 81 nevoie. Multi s-or puleo, dupo vreo douG-lrei po hare de lequila so se considere Feti-Frumo~i si so par neosco 10 "van6Ioole" de dornnisoore 90-60- 90 eu bikini Tonga ~i fora sutien, So nu ciede] co ocesteo vor fi preo Tnc6ntote de damfurile de olcool ~i vor codeo exlaziole in brorele lor, cl rnci mull ce sigut S8 ver urcc in primul vapor %i vor porasi foro pic de regret stolluneo in

core ali pus otcto sullet,

Acasro nu este singurul pericolic care v6 esto supuso investilio. 0 furlun1i IropicalCl cu CGpaci zburcnd If) toote pertile, oamenl plutind peste volurlle aceonului ~l el6diri oduse 10 stadiul de doraponajuri inseam no cu sigul'dnla folirnent. Acela~i efed 71 va produce ~i un otoc 01

ionfarilor, otrdvireo moneol il din reslouront, un DJ prost core heber nu are cum se introduce un CD in combine sou zvonurile privind prezenjo rechin'lor in opele oceonulol confirrnole de bucajile urnnne ce vor moi aiunge pe t6rm. Ac'ele de vandalism sou nesim)i!ii care i;;i vor rezolvo problemele fiziologice in piscinele stotiunii vorccnsfitut de oserneneo 0 pale pe obrazul ocestelc,

Cum ve!i puteo contraearo cceste neeozurl~ Simplu, rnoi orqcnizcm un concurs de frurnuseje.pe plaja sou un concurs de wei T-shirt, moi deschidern un club de noaple sou oducern unul dintre cei mai renumitl DJ din lume pen fru a dislra lumeo pe plojo sou in cluburile house.

So nu va g6ndip co scopul final ol loculul este banul. Scopul este alragerea unui numor col mdi more De llJri~tJ prin dlsfrocho ce se olero ~i populari oleo pe core 0 dobondeste ostfel [ucclorul. EI poole deveni eel rnoi pOp'lJlor om de pe uno dlntre cele mol renurnile plaje din lume dace reuseste s6 reollzeze misiunile pe care Ie are de tndeplinit pe fiecore insula. Componiajocului 110 fi suspnuta de un fir epic ce vo incerco so~ ocorde uniloteo necesara pentru co jucolorul s6 devino iOferesot de sriJr~ilul povesfil,

Tn ceeo ce priveste groliea joeului, oceosto se vo oxo foarte mult pe detolll. Perspectivo vo Ii izamelrica, eu posibtlitoteo de zoom ~i de 0 schlrnbo iJnghiul camerei. Din ocest puncl de vee dere va sernono OJ ceea ce am vczut ln Commandos 2. in ceea ce priveste muzica, Eidos vreasaaJrogo nume mori de DJ penlru a lanse odato cu iocuJ ~i un CD full cu hit-uri ole ocestorc.

Pana acum nurnoi de blne se oude in eeeo ee prive~te Beach life. Porco ne-am rnoi Tncalzil un pic gandindu-ne 10 soorele ~I plojele ee ne osreopto undeva ocala, 10 dornnisoorele

ParadisuJ pe Pamant

Care ajunge prima in Turcia are un premlu,

ee ee incolzesc In RAM-ul din colculataorele nooslre. 1n50 ~!i!i care esle honio .sorlii? jocul vo fi lonsol in .vera ...

Seboh

ProduciStor

Dlsmbuttor Erdos Interactive

Procesor P*ll 300 MHz

Memorie 64 MB

Accelerare 3D NlJ Muhif'Jlayer I N u vara 2002

IIII!3!mII? revi ew

Lumrea are ccurn doud fete

C olindandrntr-o dimin~o.O InfeTnetul, Clho:rJtia mi-g1ost. otrosa de- o pOZ.Q core slOfeo olornata pe un site 0ftciol. A}a ca am inceput sa cout un format mar more pentru o-l ocordo mlul de wallpaper pe cclculctorul rneu, Novig6nd din sHe in site, om afbt ed facea parte din nu ~fiu ce icc, numit DIIO/fly. Nirnlc inleresaht

. aid. N-om gaSif nicoie-ri un format co lumea oso co m-ou opueal ofi drocii ;;i om renunlot. Dupa vreo daua are, dupa ce am

ui at ee am patlt, iml verifie ~ieu e-moikJl ~i ce ved: Phontagram Interactive - Duo/fly. Deschid, citeso, vbd despre ce e vorbo 9i,lntr-unfinal, ochil mi se opresc pe fi§ierul .zip orosot, Tnountru era plin de wallpaper-urile pe core Ie vreo rnonitorul meu. Apropo de joe, arota chior bins, iar in rest se anunla interesont. So vedeli...

Cyberpunk

Probobil mulli dintre voi ?liu exad ce Inseo-nnc termenul de mai sus. Deco nu, iotc definltia pe core am ollot-o eu: Cyberpunk: un gen SF in core ocliurrec este situa 6 lntr-un viilor dccsebr de ovcnsct, 10 pulers fiind "network hacking"-ul, blotehnoloqio ~i cibemenco [olosne in scopuri strict persona Ie. in oceste GondHii, vic to devine putin rnporlonto, banii conduc, corporo)iile mari iou locolquvernelor. diferentele dintre aomeni ~i rnoslnl devin oprooce inses.zobile. Adica cyberpunk-ul este un lei de Matrix

Seep in viela: ~6 potrunda In sisteme de securltote cal mol perfarmonle penlru 0-$1 sotistoce egoismul

Echipement: ormo cu slsiem monucl de ochire, senzori rnoi buni decor cei ot mercenorulur, curse, Biblio Programolarului.

Ccroclertsticl: un mcestru In domeniu, dar facrle sensibi! 10 atacuri externe in dipa c:6nd este conectot lo retea. Fiind dotm cu erma ~i senzon, poole face !Gte otocunlor, dar nu S8 comporscu mercenorul. Cvberspace-ul esle lumeo sa ~i o-poote rnodlllco dupo vainl0.

Stil de [oc: mot csmphcct prin cornoinolii de laste

Februarle 2002

sou, mai exoct, johnny Mf.1emoni;;;. Com ow va fi ~ io~u! de fata. AC)iuneo vo ovec lac undevoin viilar, lnlt-o lume cu caracleJilillcils omfn tire rnof sus, in ,core veti puleo intra In pie,!eo cororvo coroctere ~lilldepjlni.sartini speGiHce. Gamell [ocului este definit de produGotori EO 0 c0mDinqtie de ·odvenlure, RPG ~i action I~n ordineo importan[el). Co mojorltsteo [ocurilor d.n ccsst gen, ~i eceslo ore povesleo IUL Un onume Trovts esle ~eful..seG;urilojli unei componii. ~efullui il on.ynja co 0 olti;l companie, nu spun care, incearc¢ so fure un prod.is, IlU §tiU core, ~i Ii 0idono sa in16reasci5 securttotec. Co un ice 01 sarfii, in cceeosl nocpte loborotorul de cercalms este sport de coITe·ni~je riecunasci:lfi core fUfO produsul ~i nlcso pe Travis cu bUZQ urnflQlil, marfe-n soore ~i Q urmo de ciccon in ceofo_ Oind se trezeste, bess-ul n on ana s6~ flosecsco pe nesimtiti ~j fiO Ie expli€e CUm lie face

A§3se patrunde prin ehactie in lnstitutille viitorutui

moi nOIJ ecanomie de tier. Tn peregrinori)e lui cu SC0P precis, descopero co un anume cercelatorcu numele Sam ~i un hacker cu humele Cube §llrttlllle£jGtu"ro eu revo.ltol.o:rul incident. De· oorece rnu~chii ~i IQ-ul nu toe caSQ buno, Travis n p(eda intotuat pe eei dOl posleritt\jii. insa, cu 0 ultima sullore, Cube 1'1 spune lui Torvis, citez: "You are b.eing rnonlpulcled byCafn, Irevis .... IE~ti manipulal de Coln, Tro·vis ... /".Povestea sa galo aid, lor Coin rllmane Q enigm6

Gardian pa cale de a deveni istorie

www.level.m

Haekenta in ajunul luptal cu entitatea virtuala pel'llru 10010 turn eo bLp"entru producotorl, deoo re'Cefn diSGlQimer·ul cemunlcotulutdc preso ei decloro co schimbarile In versiuneo finala s-or puleo so fie rOOITe m04

Realitaji

DUpCi£l)n'I ~liff, pono ccum c6t1vo onl reolltotso ero una srnguro. Noua eroainformalicil ne ofero phno 00 bunavoin16 0 alto dterllotMi:

SCGp in viafO: so Indephnecseo tol !elui de mlsiunl pentru diferitl dlenji, sa'~i cumpere arms noi ~i implanturi 9i 5a-9i loco upgrade-uri periodlce

Echipament: arme, senzori, cpqrote pentru brule] IOdl0, camuflaj optic, arm uri, hnplomurl pentru osoh §i infiltrori Caracterislici: sisjem ccrnpurerlzot de ochire, compulerul hatarand In ce parte a corpului va lovi pentru eficienta maximo SIll de [oc: oserncnotor eu Melal

Geor Solld

Preview

Gardian pe cate de a transfonna totul in Istorie

Cu I1mba pe palos reolnoteo virtualo seu, in denumire neologlco, cyberspoceuL Evidenl co inlr<l lurne ovonsoic co ceo din loc, dezvoltoreo aeesfei reolitoli 01- lernctlve 0 ajuns lo cote grew de imaginal .. A~o co cqiuneo jocului se va de.sfo;iuro pe doud plonuri, unul real. ior celaJolt, cyber. Yep oveo posibilitofeo 56 foloSlli 'Irei personoie: Merce norul, Hockerul ~i Ent1ldleq Virlual1l 1n evolujlo jocului, prirnul eu care ve] foce cunoJ!inl6 vo k Mereenarul, deoorece este foorle usor de controlot. Pe porcurs ve] folosi to acopElr~mant epiderrno telorlal~ dol [rna rag, mal purln a Entilotii core IlU cred sCl aiba epldsrmo, Dar poole-i t;re*telllj deoorecesunl moi giBU de connolot in conditii1e in core po,slbilltaJile de monifestore sun! mull crescule luna e so tragi cu pusco ~i olto e

so. re streeor! printre bi!ii din releo]. Rezolvoreo cozului se va face prin indelungi perinddri in ambele rooliloti, rezolvore core sper c6 va deri ~i ceva sofislocpe, Coroderislicile lehnice ole [oculul sunl eele eu core producotorn se loudo de obicek gameplay foorle pk5cul, 2000 de p<> ligoone pe cap c:le persono], dar care a so orate G:O ~i cum or ~ 8000, grQ~co stoMa vo Ii exeep~onola, rnoi oles co jocul vo oveo suport pentru GEfORCE 3, §i multe aile cuvinte de iouda €lsupro propriului lor viilor produs, Din nefericire,

Hackerlta noastra e un mic Zarro

Scep Tn viata: sO·;;i gaseqscQ idenlilo feo ~ sa aile de«6fre clnee fOst ataccla de curcnd.

Echipament: Un program consnent fa. riS. 0 forma fizico, copobil s8lnfluentezam<> jar lumeo el<teriaara

Corccterlsncl; initial a lost un am de ~Iiinlo d corui minis G'fost trart1;ferota din gre ~eGID in cyberspcce. Pe mi':isY[o ce ovo-iseozo descopero co rnai 8l<isla 0 enlilare core ii bogo bsje-ri roo]e, in final vern osis- 10 10 luplo dintre douo entiloii virtuole pe de plin consfiente.

Sill de joe: Nu !?Iie nirneni.

seepticismul ma ind~amna so privesc ocesle descrieri prin prlsmo altoro, sirnikne. Am voz;ut lin movie-lrciler lfilm 01 engine-ului jocului) care, involunror, rn-o focut sCl-mi dou cu porereo, Grofico eSla cava gen PS2, singurullucru odevorcl deosebll devedtnduse a B colcono sonora. Binetnjeles. aces! film nu esle su~cient co so ne foeem a pOrere. PiJnc"i la lonsore [dote nu se cuncoetecu prsdzie, dar este cnndvo in 2002) (Ill vern ~ti eu siguronta cu ce overr ee 0 face. In ceea ce mo privesle, ma roode destul de mult curlozltoteo, ideeo de joc fiind destul de buna.

Locke

LEVEL DAlE lEHNICE

Titlu

Gen ProducOtor Dislribuitor Procesor Memorie Accelerore 3D Mulfiployer Dalo aparijlei

Duality

Adventure-RPG Trilobite GraphiCS Phcntoqrcrn Interactive

N/A N/A Dill Nu

tocmno 2002

ON"l.INE I www.e-dualily.comJ

Februarie 2002 Ill •••

Review

QUYt"C! de'vede,s ffnonCi!'lf! fbnil oc,0sNT joo.olJ f~t deslul de com/in90torj tnc6f eel de lo M:ossive Drveiopmentse ne odtJdj. in 2001 ,i?\'.\1J!3I-u1 acesmi eXgj'lent foc:. lor dadl.otpr(l s6 [OQ31Tl 0compqmJie j~tre cere dou~ iQCI.)r~ esia chior inleresont de observet faptul eel oluncl cQnd bdnii sunt pUjini,rezuliotul este unul

ine'Clmpdrohii .rot bun gecat olund ccmd .

prolecltJl este unul KJ,Jmp ;i,""1£l OCeJQ~i Hmp} extfem de lntens n'lediatlzot.

Pupa cBtsva !az~'@pf~HtQrnice tit~!el/o o{"Lid'eme (lucieorl/:, Gmenirea esie nel/ofta Sa ~B refugleze subopo. 10 aclopost de rodiafii. S~dei!.vQlta jq Ii(fip a odeyamlo cil/ili~gJ,ie SIJl>. GlP;otfca ce ~e('.lmanCl din eft i)1 ce moi pUJip CtJ C€oo eel era '1\:le!inte.

:Jfltr.uno <linlre prrncipd!:lJe h1elmr.ole subocvoliCe unexpenrnent secrete$UeOl!o, ceeo ce duee 10 frezireo unor rnonsff de mult vilatl core 0.50".

Numele-tu<! e~te Emerald "D'epB.eys" F4Jtit, mercener nefnf~coI, lrE:;zi:;libit a f8fllei ~t cu

(,In1emp.efEllni!i1'\t \iulc'orliG'( ~urn d~eLJ~lirl HI11p: {;e ill plerzi <;,remed pe lei, pe't;i€olo, te Ireze$ in milloclliunei luple pemttl pulers $1. nu 111 uln· mul C;q~suproYJeluire. Va trebui, ded, nu numdl .0 descurc:.:i ~~lecomPlic§1t~i 0 acerfjn COTe leemar le.al.aruncot cu COfXJl inoinls, or rno] $1 lreolJi'e so SQ!vezi om~f1'ireo ~j C1pe~Qfere~te

i':Ie IGl distf~erce. . .

Tv, co £oeolor, trebule sa Ie plirtJ&i din or(li in eros, sO gi:5cult cu diver~l despre div.erSe, so wfilperl 0. l~rpija oou 0PIJ~ ~ so Isoitnci iQ lup ta La fel GO In ArchlmedeoTT Dinqsty ... concept simolu, joe de ~IJCC~.

ince£icu o novo (:ese moi tins It] irei W ruburi ~I dou6 gume ~i clrb~izila p2: to' veqhii toi prJeteni. AjungrJa bozo unuio dintre el ~ff(l.oepl so discuji. Pfimull~itl pe care # vei ob$~rv<il \10 f~limllarea dJ:a~ica 0 purerii iole de d~cizie.-Si oslo pentru cD locuI1'l<,!lp.iecO postbililaleo de-tl/)I~ge.IJrH63j:lwnsmbimdoi peli ~ir delrlmenLtJ1l1ntl!a mGt ~ieio.s, d"lj)tl:;G't~olJr >onooreo;oeo of~ge"CUdn'e'Oq vorbe~ti 1101

Unii nu se tin de promisiuni

ww;.v.level.ro

Actlm Q1!ileva lun! bU.lJE({>crram c.llun swpllnzalor 'E!flh.fzio;ml)Q preview

. d~~pfef\~lJQnox. Hind UTrnofJJI UilLit

sub,&!m-€are m~ WlS [c ~unel . .l$j QfJJJme Attni medean f:)inaslyl.~ Qel1<ilfT<;:ilnd -de un engine :9rE:dic cpre,jp vremec reSpE;ldivG, anunt9. co pCtcitorile.extrao.rdinor.e o,le vi~oroului G~fQrce3, SID ~i \'jrf#u co clcesl'joc sa mfijl atrago {Jjen)ia ~I!fa f1tI ilJ,gcidrte imaginaNo.

Aj;gdor, virrorul sa Q(ltJnta<[loi mult d&®t

TlJmin05< Url"noo" .sub·sim cu o povesre ir:rliiihi. so I'lIO, UQ gomepjoy funGs, un univers elf 0 of~er~o vnkll [lo:pr.opriu ~ to frgUfOt) §t desi- 9 \iIi Iii. :91:ofjca a bsalur sP p€!r.b.q;

Din potote,ltquonfi)x nu esljil£06aO ce s-o ofiun!GL. daCe2rOHjUn contiriiJdre_

. ,

Din ce rn ce mai lOS

At;:,,1'11 tOH a oni m;org defj;!c1aJ cu Ar~ht lTiede~Il;,Dirlllls!Y Un loo'l:9mptex, ol1grrrd, ceoporcnt e'hriir qaca nUQ'kw eft! succes' in

Fabruarle 2002

G~"dorfrind c6 pqnel Iq yrml'l vei vorbicu totilt' restul dIQlogul{J[ f1:onsfQW16ndu·I'" fntl -unsimplu specta!or,

eel df!.-o~doileQ luuu pe co eo. siS)1 observoJi dupe c.olevo dJologcrri,.locilonle' VQ a propobllung'tria de lo. d~etullij\col mdiinii stan~i. Nuds:olio, dardiologuriieva vorpliclisi inlr-LJtl ~rnenea hoi Tnr;;Of vo ftebYi, totu~j,sa

va ocupali I\mpul ctJ ol'CevQ_ Ii'foblel1'lO eki'.l pnilducaiorft au vrul sa tronsfornwi' unive(,sul dirl Aql.fanaxil1t1~unul g~n aJ"d!O ~Uj:)il~r .. cu olurne super fehnobgiz4;}16 d.or fara nicl 0 urnrode urno nitatef .. ¥.GIU dof.gre~. fn primul fondpovesleo"jJCJI ref t;:a $1 diolQgurll",r ~tep!tm pl,ie Fila penJru 0 se potrivi unui oserneneo ul'\i\!efs ~i. eel mOilmgorlonrp(obobt"l@!cWecare i~slJfletesl" perao~le1e'din JOG SURt Oe,a dreptu! [enonre. tntele;g-c;¢ esse un joe roeut de ger nwni, dor crel,1aa'lTl em aeeq ,e'!$'ro exig6f1jo nemiec§eO [j va Face s€i'se,(Jsigure dl qcwill care~<IU . .Jrnp);umuto(v0C'il!:t p:ersdnoj"lor din

mouse-uluifi 10 slrafe,uri1Tl\Jlle, rnulte.jocul vine ~u un m9lAuolirteare slJnfde~cilS€ tfa1\'.lliolp~ dooo poginiJoctlcile cel~_mai ds-succes ce 'flo! fi oplicQteintr..o belOlie, k!~l;lob~ ~s.c.t1hoF-m¢!'i. sfrore~1r0ge_slrq!e_fr(lg~_"lrafe_troge ... oslo e 1(;)1.

_ prin YIVCeqXl.

foc.ul cere,il) g~~iQ~ multpreapL<!in5 irnplleore drn p"1[feo jUGQt®h:llui. Dl;lp6t'e reu~e~ti~po(li disc~~i.c1J, 10010 IUr'I1em::ilnfn!fl onu- ' miJ.:orq~ ~i dl,Jpike 11i OfJrnp~doon:mJ sc~ nOllo mal acotQrii (l5onii ne~e~arr sunt ca91i90~

de f!i;:;iUrmo fiecQ(ei misiutliJeu'§ite) ell! trlmis· dlrecf in mlshmiJ.Pmblema ceo mJ;"llmpr~ I;} 10- CUlUl rur or fi co tmiversul ruJ e51e deloe unvt If!

Eye-candy ~i pel

Gwfkoesl€, de depnrte, unul dintre pl~lj.. f1ele pur<cte bune ole jQCului. fxplozii [o lotRP' sur, deSi9r'11nteresQftl 01 novelor, dad!rilo{~1 or orme10r. uli sentiment de .ocolo" core or ft pt+

- Jut ff exploorcl moi bine:

COOl oslo ese irnpresio c.hpa cejoci Aqua' MiX. Potep)iolul unuj osHel de.joc este irnens lrrso viz:kmeQ ~rlis11ca cet:! sraHn ~PGllel~ IOtWiaf

. m; 0 f051 foto5itu pe depiln. Grcjlco 10 lel.x ce fO'{l1 rnoi orese Ie minl.ml;J1li 10·0 Qse1l1eneo grofica otuncieOlld lfIoltOlIlfl1PU1 ioc~l{!ji e~ti ocu.por cu inv¢rtitultn cere in ivrul unel nove inomic:&; (:5I'Oloi COl'lteazG co i.::rlgele..pIJJlesc pe lol'lgO line de zid co Gcumo iti inrrac Tn motor ',it GQ rUIpina DiC! sj(ilbeJ coreiJiJ)e de l!lnclsvope .sus le face sO visezi lo vreIDurtle bene ...

Aqual'lox.esfe un exemplu tristde cum so

. Printre tufi§iuri la 3000 ae maUI,adancime

Relliew

o ,ciOi in bt'lfQ eOnd oi loote elementele nece-. .sore]o indem6no §i este exen:rplul SUFfern pentru froze .g[,if'(;o nu fo'C.e biOi',

Mitza

LEVEL Date tehnice

Titlu

Gen Producotor Dislrlbuitor Olertont

Aquonox

Action Arcade Mo'ssive Development Fishtenk lnterocrlve N/A

Procesor P III BOO MHz

Memorie RAM 128 MB Accelerare 3D minim 16 MB

LEVEL Nota Review

Graf'i'coc Sunet Gcrneplcy Feeling Storylin~ Multiployer Impresie -

2p/20 05/15 15/30 03/05 03/10 08/10 06/10

ON·LINE www.aquanox.com

.... Review

Cine se simte in stare sa salveze Atlantida?

C and ma gandesc co a trecut deja un on de eafld om instalat penlru prima dato Zeus: Master of Olympus, pur ~i sirnplu nu-mi vine so cred 001 de repede a zburot timpul. Dar faptul c6 oeum om ln mana !$i pe horddtsk] odd-or-u] cceslui joe de more closo este a morturle 0 scurperii ireversibile a tirnpului, dar ~i a perenita)ii [ocurllor .bune". Poseidon: Moslel of AI/ontis este, dupa cum spuneom, un odd-on 01 city-builder-ului Ionsat in urrna cu un an de cbtre Impressions Gomes, moliv pentru core nici nu poole ~ [ucol dcco nu-l ove] insrolol in preolobil ~i pe predecesorul sou.

Tn cinstec lui Poseidon ...

__ ~i In osteptareo unui DyoniS0s. Dm 56 ne lntaarcem 10 Atlonndo, 10 otlonp"?i 10 soerto ee-l

o;;leoplo_ Pe porcursul a 46 de rnisiuni noi mare)ul Atlantis vo Ii construit de corre nepotul vo]nieului Zeu 01 Marilor, Poseidon. De 10 prima diromid6 pusd ogole de primulernigrant, pona 10 marelele monumente ~i citadele care vor imponzi Golful Atlantisului, ora;;ul sevo inolta incel spre gloria patronului sou ~i invidio zeilor Olim-

. pieni. Prinfre noile oporilii divine Gore ne vor inccrnto SOU nu privlrlle se nu.mara Hero $i Ailes, il! limp ce de

Templul lui Poseidon

perteo eroiler le§endori Atalanfa ~i Belleraphon sun! eei doi noi octorl intraH in scene.

De vreme ce esie door un add-on, e logic co nlci modific6rile lola de. predecesor nu sunt droslice, door cO!eva pe ici~i colo, in pundele esen iole.ln ofora de cele cotevo prezenre noi de care am omintit deja, Poseidon: Mos/el of Allonlis ne mal incant6 degetele ovide de glorie otloniido co olle cotevo rnici orfilicli. Trupele de oporore s-ou transformot in suple ~J agile omozoone ole corer crcun seomona un oI~el de plocere in randui inarnicilor. Alai sle cot ~i eroli atra~i de vlcto IUX00Sa ~i overturoosc din Atlantis vor ave a zile 91ele deoorece noi manWi [Sphinx, Chlmero sou Echidnal val bote din cand in cond, omicol, 10 portile orosului, olillvri de nojiunile InconlurotoOfe I Egipteni, Fenicieni sou Ocecnizi] destul de invidioose pe frumuseteo ~i elicocitoteo nofiunii atlante.

Nout61ile nu se pre zinIa nurnci sub forme orgonice ci ~i in eele indusmele, economice. Cqprele din Zeus OJ) disporut pentru a Ii inlocu-

Un sfinx le§it la vanatoare

ite de mull mol blajinele bovine, OgIicuitlJta [mbag6lindu-se printre altele ~i cu frude exotice [porloco Ie). Noutatea ceo mai de seome Q ccpitolului industrie a reprezint(j cele doua resurse

noi ce a~tedpt6 56 fie eulese ~i Ioloslte: arichclc ~i mormura ne09r6. Orichalc esle un minereu special ce se 9os~fte doer oicl tn Atlonlido si cu clulorul sau se poi ridico rnonurrrerue merete, dar }ifabrico orme fantostiee.

Legenda spurle co hlozoho nu preo era ogreo/a de dtlonti, rneri adept! de altfeJ ai coilor ~tiintifice. Aso cc nu trebuie s8 va mire doco Tn Poseidon: Mosler of Allanlis ve] puteo construi ci6diri "educative" in locul fealrelor ~i podiumurilor grece~ti. Un loborator pentru in· vente ori, un abservator pentru osnonomi $i, de ce nu, un muzeu var fi rnoi gllstate de caire 10- cuitortl Atlonlidei deem mice rnonolog de-ol lui Socrate

i o victorie obtinut~ cu sange ~i sudoare

cat de frumos se poate?

Cel moi mult inso se poots observo a enlio ~i grlja eu core producotorf ou hoto! un ell asped 01 jocului, ocolo 01 frumusetii orhileclonice. Foarte mulle .cbtecre" noi de infrumuselore ou fastlntroduss ~i nu rna refer aid 10 imensele temple dedicate Zeilor. Au foSI irrlroduse tot felul de pirornide ~i sonctoore mici, extrem de opreciole de cotre cetqenii orosului, $i core se bucuro de un design exlrern de pli:icut ochiului noslru. Statui ale zeilor, moj mari sou moi mlo, tat felul de coloane, obellscun. porcuri sl Ioorlefaorte rnulte ohe osemeneo forme orhlleclurole sunt 10 di5pazitio naastra, inc6toiungi 50-Ii para rau co nu ai loc $i limp so Ie folose~H pe toole.

Dinjre loote se remcrco Hipodromul.

Deco in lrocul ne dodec Imense boloi de cop, din cauzo dimensiunilar ~i imposibilila!ii de 0-1 plcso exocl ccolc unde ni~ doreorn, in Poseidon cceslo este coneepul tntr-c moniero mol aceeplobilo. Astfel, vel puleo s6-!i conslruiesf un hipedrorn dupa propriul plan nrhitectural, in~irondu-I $i r6sfirondu-1 prin tot Ofo$ul doco oso Tli convine, Din pocote ocest element de joe este oorecum dezomogitor daoorece ne osteplcrn so orale un pic mol dinarnlc, in sensul co mio~ Ii deril so vod

Review

B.ellerophon 0 fast un locuitor 01 Corinfului alungat dupo ee a foSf ccuzot de 0 crima. A ramo; Tn milal09ia greoco drept eroul core a reusll, cu ojutorul Atenei, so imblanzeasc:o lnoripotul Pegas. Cu ojurorul ccesrulo Q reu~it sa invingo Hlrnero, pe Celebrele Arnozoone ~1 nu in ullimul [c)fld orrnoto regelui lobotes Irimisa pernru o-l ososlno Scilul de conditio sa umana Bellerophon a ospirot [0 un Ioe in Olirnp, indrozneolo penrru core 0 fost ospru pedepsu,

arergond pe ocolo.]n schirnb tot ce vom vedeo vo fi un .drom moi Img' ?i circular cu un amulet ciugulit de corbi,

Doco v-o plocut serio de buildere conceput6 si oferiti:l de colre Impressions Games, oronct in mod cert Poseidon vo puleo luo loc in eclectic voostro,

Claude

LEVEL I Date tehnice

Poseidon: Moster of Atlantis City Builder

Impressions Gomes Slerro/H avos I nte rc ctive Monosit Conimpex

tel. 01-3302375

Procesor P233 MHz.

Memorie RAM 32 Mb

Titlu

Gen ProducOtor

Dlslrlbuitor Oferlont

C ins nu Q jUG:ot Comanche 1-3 q

I plerduo perlocdo important6 din istorio iocuri!or_ Era vrerr eo in core nici un procesor nu era suficienl de puiernic penlru a rulo sirnuletoorele de 10 Navalogk eu detolule 10 rnoxirrr, TQtu~i, nu cred so existe clnevo core so fi fast posionol de jocuri pe PC $i so nu fi incereot oceosio copodopero de simulator.

$i, uile-osn, Novologlc ne-e oblsnun eu aeest gefT de simul?to.ore. printre core £e mai numoro 9i F~22 li@htning II, oiotro de temelie a slmulolocrelor aviofic8 penlru Pc. Nu diai vorbesc de serio Delto Force, core a 1megistral ~ eo a evolujie inreresonto, dupa care 5<-0 oprlt ?i 0'0 preo mai dol semne ae viora.

$i acum, G4!

Fiind posionot de serio Comanche, om Q~teptot eu destol oe multo infrigurare npdri)io .

ecestui nepotel 01 indisr)ilor zburotort Dupo ce dm jueal un Bela 10 slnndul Novalagie de 10 ECTS oilul lrecut, spereolele mi au lnceplJl sd se disipeze tnfr-e store de osteptore com nellni;;Jito. Ceeo ce vozusern se opropio de arcade in mod verrlqlnos }i, mol mull, csto nu porea Q fi a problerno pentru eel de 10 Novologic, core erou chlor ferieili de rnodul in care mota ~i se misco noul simulator. Mirat, am Inlrebot ce S8 vo Tnt6mplo eu reollsmol, cu loji ocei fani oi be;;tr(inei serii ccre se o~'e.apta ~i Tn con finucre 18 oceeosi lenslune ~I senze'ie de' frog 1- lilate pe Care n ledcdeou prlrnele Comcocheuri .• Nu-i boi," ml-o zls Novolagie, .va existo un mod creede ~i unul realist de joe ~i locito lurnea va fi mullumit5."

Auzind ocesteo, m-om Ilni§tit, intr-016! incot, otunc! c6nd a sosit [ocul lo redocne; l-om insto- 101 vfsone 10 0 viota moi buno,

Dupo un intra reolizat clJ engine-ul rocului. cqre mi-o derrronsfret cd, infl-adevar.jocurlle

din Zilla de ezi pOI~6 orate ClJ mult mel bin'8 deem infra-urile pre-render-lzcte de OClJm doi ani, am pornit, in virilliea omli obieei vechi ~i bine impiim6nlenrt, sestoneo de Qritrellomenl Inu de alta. dor nu preo oveam chef sO 11.10 orunc in mijloCl)llup!ei lmpotriyo lerali~lilar ~i [octiunilor extrerniste 10 bordul celul mai costlsi or eltecpter - RAH-66 COmanche - faro so-mi oduc ornlnte pe unde.sunt butoonels].

La incepu( mlom spus co mai nlrnic nu Sea schimbcl, co iotul e l1orm9L kta pon6 cond mum ridicol cu eik;opterulln ner, Sanzopo era co st61usern pe un are ~~ dind.Qr(1 Qpa~Qt, clneva MI-o dot drumullt1 cer, !rnetliat dlJpa cceeo, [o prirnele.viroje, om constotol Cifstupefoctie co elicopterul ocasto esfe chlor eEL mai solislieol dm lurne, penlrtl co FlU iyi bote capul eu inertia, frec.ar~ CIJ Qerul.!urbulen!e. Moi opol, cand am at ell elicopisrol de un deal, m-e scozu: bora de domage ~L atG:lt. Electels ulie; IzbiMiFrontoLe)o 20Qk:rn/h 0 unul aparat

www.level.ro

destul de fragil cu peretele nu s-ou facul deloc aimlile (door otenjie. sa nu lece] infarct, pentru co zgomotul izbilwrii e brusc ~i laarte pufernlc],

losond Ina porte-oceosto loturo obsolut meade core, din perspectivo mea, nu face ojrruc olrcevc dec6t,sp IUiI1eZEl; numefe qun de simulotor 01 seriel, se poote spune deepl!'! Comanche 4 co a posffot moioritoleo elemenrelor din primele [ocuii ale seriei §j oslo nu pentru co or oveo un merit ~eciol, Gi penlru c6, in prmopiu, ocesi "scoutond light altock helicopter" s-o menpnut in forma de~ IUl1gul cnilor, aducondu-i-se fdorlfl pullne m0diflcori. Tunul eu outo-rorgel, rccheiele neehldale, rochetele hellfireo$i slinger, precum :;.i mult opreciatul boro]

de artilerie QW romcs 10 laeullor ~i pol fi Iolosite ~i ocurn cu rTwlte. tncJedere.

"Action shooter in the sky!"

Aslo scrte pe cufio jocuJui si, inlr·odev6r, subltnlozo ceen ce s-o sclumbot rodicol - dinornlco jociJlIJI. Din neferl(;ire, lotoro de .reohsm' pe core rnl-o prornileo Novoloqlc 10 ECTS nu existo. Doc.olnoinle 0 rccheto bine ochilo fikea randarl UJ1 Ceincnche [core, eu riscui de 0 ma repeto, este lighl uJ10ck hekopterl, ocum Indionul Zburotor se Gr,mm plio dJ, vilejie incele 11'10i lnlocote l~tuli ole 1~~1ei ~j prime.]te c{mlilaji debe neglijabile de munijie. Ba mal mult; vi se pore

. norrnol coun fight aUock helicopter sO orneipe 10 deboreQri Ji mid riimpotrivQ unor boze militare foorle. bins oporote, Mis nu.

Tolu~j, :ill dou cGmon"ului ce--Lol cornon$'Vlui ~ sa Ie muJjumesc pe QCeo5t~ cole produ:calorrlcr pe1ltru'muneo depUsoiIitI-lJ J;Gi.tisfocerea simlului vtzuo] 01 jucolorufui. MI-<JU sari! in ochi [sl m-ou udatl Tn special efectele-acvolice (reflexii, t-urbulenre GG;lIJzate de mi~CQ1I30 rolorulu;). Moi mult (~i olei purr un plus 10 reolizcre J, -curenji! de cer provosof de !(eCareB elieoplerului olecteozc in tlrnp reel mcdlul, o~q COJ1V door ope, ci ~j pror1Ji ~I copocf se agit€J cGnd

Review

_ ... -

I _

@jil .. I11_ -

Nt::p I

ellcopterul sib prln prenjrnc. In rest, grofico S~ mpwpie de exceplloncl co mici exceptii. Fqi otenji if) speciol lo explozf ~lla modul de reo llzore G QctivitCijil din b-ozele nillitore [ollote sou mornice]: wide Iii sa pltmbo, scruteczd orizonlurile, reporo tonCllri'~l jeep-uri SOli se globesc so se imbarce pentru rnisione.

Gomeploy-ul Elsie ideol pentru un creede. Cu 6tevo epa;;ori de loste, jucalorul poote sere lot ce Ore nevole: inaljil11e c01)5lonto, 1I&5tO X - penlru grollnd-hu!jging sou zbor 10 lirul ierbii], otocuri .£urpri2a Itosta SPACE - Ioorte uzltote in prlrnele [ocuri ole serlet - ~11c~pterLJI iese brusc de dupo un deol ~i r\"e.ndroce~tec0)ivo lnomtcl, dupa core cobooro 10 IQ~ ~i se tipiileoza de 10 loeul foptei), oterizore conlroloto etc.

Psr 101131, Comanche 4 a devenil eel mai U~( de JUGat titlu 01 intregii serii ~i oslo nu neoporate spre Qinele tuluror, in rest, 6 ccmponii [irnpotriva piro-fi, IQrori~ti, grupari rnllitore exlrernls-e eie.], mul-tiplfflyer pe NovoWq,rld, .. £cJpodo, par-

Peisaj - destuJ. Hellfires • deloe. Back to basel

turl, insulc exotice, desert. Ce mci, ingredien· tele de sueees ole unui joe core, poole, nu or fi trebuit, lolusi, s6 se nurneoscd Camanche.

Finalul

Comanche 4 a prom's mu]t ~i ofero mull." dor nu dior cum rna nsteptom. TOIU~i, penlru posloncjii serial, nu e recomoncobtl so-1 oro ita din experienjo lor-dejocurl, ponrru sitnplul rnotiv co e pocol so let1\1 oserie de renume ~llspendbli'.i. E foarte posibil co unoro chior sa Ie" ploco (de fapl, G~ior Oslo ou ~i urrnortt cei de 10 Novologic - un nou publrc linta pe.n ru [oeurlle Jar). A'Sto.esle situojlo - se porecc epeco simuloloarelm cu. realism 10 s6nfJ8 a intratin decltn, PonO, uno alto, eu m-orn intors 10 Flanker 2.0, For the soke of the old dovs, ..

Mike

LEVEL Date tehnlce

Titlu

Gel] Producotor Distrlbultor Olertnnt

Comanche 4

Novalogic NO:VdlogJc

Best Distribution tel. 01-3455505

Proeesor P II 450 MHz

MernGlrie RAM ]28 MB

Sunet Ga.r:n~play Feeling $torylYne

. Multiplayer lmpresie

ON·LINE www.novalogic.com

_ReView

Sportul barbafHor ... americani

C' u ocest ortlcol conser'rlna.~ 0 dubio prerr.ierd 10 nol kr LEVEL Intol

e primu! [oc Madden pre:zental de noi, tor rn 01 doileo rond este plimaAola cGnd inlru In oceqsto lurr e oprigo ~i borboleosCQ, chio r daciil nurnoi virtue I. Aces! jbc a fO$1 lonsot rnaJ Intoi perrtrtl col1sble, moi exact PiaySfoJion 2, ~i obo dopooceeo 0 lostporlor pe PGuri.

Imedio! ce m-orr 16s01 )orat" in lumeo 101- balului american, am pulul constoto alen!io eli core EA Sportsnuteozo sparturll<;llroditbnoie americone. Dupa cum $ctiri, SElfiile NBA live, NHL sou Triple PlayexceleszO laaptoape toore copitolele, 1~ limp ce sporlorle europene, In~peto seno FlfA, sunt deocam<;jotqiA codere libera.

Touch Down

Poole nu va vine s6 cretielf, dar am feu~rt ~i eu 50 inscrilJ unul in loole porndele displJlate in Madden 2002. $i acest lucru s-a dolorot in ceo mai mare mosura llpsel lolale de im",emonere de core om dot dovooc in monevrorec [ucctorilor. La oceastoadauijati llpso oricorui

Aruncatul ell banuL ... sport nalional la american!

••• E9~:I' Februarie 2002

sirnt loclidri ceeo ce priv€l$re [ocul ~i a s6 va dati S8!!)mO ce se lnlamplo ecole pe teren, Avantaiul meu QJ constat infaplul co om putul sro lini;ifit ~ :;aemi folo:;esc ochrul crlflc pl'm~u.a exfroge rnoterlol pentrc prezentul arfiwl.

Pe ocelo dinlre voi core se VOJ mC:lImelo 56-~i lncerce muychl~1 prln Madden NFL 20(]2 Ii overnzez cC! Ii se pune 10 dispozipe 0 sene inlreogo.'de modoliloJi de JOG, de 10 cele .qe anhenameni paoo 10 un sezon lnlreg. joclJl ere ;;1 dOUG niveluri de ditklJltofs - unul nmFffol, i~ core foci ~j f0 ce pori, ~i un,,1 user, Tn cote Vor Ii GeHvals 101 Felul de ,,055isl"-uri (precum olenlionori asupro momentulul propice 10nsGirii unel pose III lung de llnie].

DJn p;qcale, c;:elQr carom Ie plcce ocnuneo f~ribundii loaschet, fQlbal) n~ prea 0 sqle ploeo ecest gen defotbol, pentru co el "e vo deruo In "b005!"·uri 3C~Jr!e de cotsVID secunde in core Q edlipo in£eord'l.sff almlgo i~ terenul odvers; ior ceo 10 Ita se str6diJie-~1e so-i coior.oge05Ca. Nu vor lipsi in50 adelidlie" ocestui sporl: pasele irnpresionanle, eursele de 1U-$6 spre touchelown ~i nu in ullimul rand loate lrnbrance'lile, piedicile ~i body-checkurile.

Pe ei, Q~telTlii mail!!

Dansul vietorlelsau Dansul ploii?

Cine<5puneaca arbitrii nu se descurea !§l cu mingea oval8?

Fdlbolul amelicon €5te 10. rCIldullui un ode. vordt epeclceol, ior Mbdden Nfl 2002 fefleetO' perfect Qc~slluGru. Reluari ole [ozelor ..specta.cuIoQs€ :su.nt din abunden!a, lor jucotolii ,sprbcnorlO':se cum se'cuvine-orioe Feu~irq. la fel 1:<;1 §i in ca2;ul serrilar'tlminn!e mol devreme. Mod. dea este cO'ilceplJt@rarrdIo5 din foote punctele de vedere, de 10 sunete 10 graAcD$i game· ploy, ustfellncot so ,irnuJez,e co.t mot bine 01 mosjero de"1?'cepjie din ccdrularenelor de totbql omericofl.

Madden Nfl 200.2, Co once pradus EA Sports, $cui\\.6 rog moreo lor mojorltcrte, conlinuiii so urce pe scoro col1!6jii, elimindnd dill --s1t,:Htorice posibil rival, daco exi$lb GlfO cevo, lor dElCO l'>unteji ~mlilltorii a()~LJi spartln mod ce II csre ce'O l11ai_POlfiVillll ;alegere.

Claude

LEVEL Date tehnlce

Titlu

Gen ProducatQ( 'DiSti"ibuHor' Oferlont

, Maqde.n NFL 2002 lJ:iil")lu,I(,lor de rolbQJ al'l1~ic{ln . EA Sports

flet:trot'lic Arts Best Distribution tel. 01-3455505

Ii' II :350 ,MHz 64 MB

Sunet

. Gameplay Feeling MulHplayef Impresie

17i20 08/10

ON·LINE madden2002.ea.com

www.level.ro

Nevoio de viteeeezaaao

Am sO vo spun repede, dar repede cum slii treaba cu [ocul celor de la Grin [opropo. excelent Iogol, BaJ/isfics, ce se vreo a fi unul din ra cele mai ropide jocuri de curse ce au opcrut vreodcto pe Pc.

Prirnullucru pe care pot so vi-I spun despre Ballistics este loplul co a Ios: (oleluri de Aquonoxl unul dlnlre jocurile cele moi fdosite de nViDiATn prezentorile noilor plod GeFarce3, Dar nu va sperlop, chior dccc jocul este optlrotzot pentru GF3, oceslo va rub §i pe mai .rnodestele" GeForce }i GeForce2,

Acum cO am spertot jumolate din citltorl, 56 purcedem 10 a afla dac6 jocul reuseste 50-9i

Hai rnai ~epede di, rna veda mama de :1 a, baleen

Mo§ Craciun in vartanta cu leava de esapament

lmplineasca menirea 9i s6-i propteasc6 in secune pe cei care au avuf norocoi sa~ incerce,

Doar 100 km/h?!I!

Mach 3 e sor' mea!

DocO reu~i!i so ireceti peste colo 500 de procente pe core Ii lo orolo programul de instolore LP6i docc e de Xicat!" - Mikel ~ reusesf 56 rulezi joculla un hmerote occeptobil, vei descoperl 0 senzojie de vite,2:0 pe core nlci un [oc de pona ocurr flU a mal reu§it s6 0 "fransmi1(j",

[ocul co ~i concept, este simplu, Un fel de motociclete extrem de ropide, hosee inguste ladue mai rnult 0 tuburi) ~i ccleva obsta cole pe drum Vite,2:0 pe core 0 pc] pmde pe Iroseu depnde de motor, poweruounleoconote de pe drum ~i Iraseul stabilrt ~i poole aiunge pana lo, .. ulte un lucru pe cole I1U am cum sa vH spun penhu co nu am descoperit vitezo maximo ce poole fi oHnsa (fill siguri inso co esre peste 2,CCOkm/hl, Senzcr'o pe core 0 ai in momenlul Tn care fred de mach-uri co un Ferrari pe lon90 outobuzul 17 esle absolul rna§" nlfica. Peisaiul se deformeaza, motoorele pOrclie (pona ccmd san de Vilezo sunetuluil, lor fu nu te pop obline sO nu Ie lo~i pe spate ?i sa te minunez1.

Review ~

Grafic. iocul croto blne, chior foorle bine.

Problema core apme oiei consrc in fopl'Ul GO troseul, texturile, pejsai~1 ~i toate efectele gro- 1i<;8 inl61nile surt tn plus tn momentul in core tot ce vezi pe ecran sunl mste dungi ~i lumini p6~ poilocre. De osemenea, Ie rnuhumesc produeatorilol penlru peisdjul core poote fi admiral din ccnd In cond pe traseu, dor. ii rog so lrni p16- teoscc despagubirile necescre dupe ce mi-om distrus rootoclclote de flecare data ccnd am fosl lurot de peiso] §i nu am rnoi fosl alent in lroseu ~i vicisifudinile aces ulo.

D alto problema cu core se confruntCl [ocu sunl .obsiccolole" ce iJi moi roscr in fCji'i. Esle de bun sirn] co intr-un joe de ccesl gansQ fi nevoff 50 moi ccolesf un slolp-doi, dor este obsolul rr-(Jslronta introducereo lor in rnornenlul

___ asa mai merge!

in core pe Iraseu se ,drcula" eli Mach 2 ~i pur ~i simplu nu 01 cum so eviji a coliziune.

1n rest, [ocul nu esle greu oidia tirnpcot ~tii pe de rost Iroseele ~i nu occelerezi ccnd nu Irebuie, cursele sunt Interesante chlor dcco lo un moment dot inlervine plicliseclo din eouzo gomeploy-ulul repeliliv, iar mulflplover-al estecum era de osteptot, mol mult deCal Interesont si extrem de disputat [doco ai cu cine so [oci].

Troqond linie 1~i1ncO una, co e [oc in core adrenalina curge valuri) ~i uitondu-mo oso ca~ 10 joe, vi~ recomand eu calduro, co nu degeoba rna moi opuco dorul de a cursa In Bollisticsldor doco ma uil peste PS2-ulolo din colt fi irni oducominte de 55X, mai eo imi vine solos Macn-ul balta),

MitZr;l

LEVEL Date tehnice

Tltlu ! Ballistics
Gen Arcade
PrOclucotor Grin
Distrlbuitor Xicot
Procesar P 111500 MHz
Memorie RAM J28 Mb
Aecelerare 3 D minim 16 Mb LEVEL Nota Review

Grafica Sunet Gameplay FeeJing Multip!Clyer lrnpresle

19/20 15/15 25/30 04/05 18/20 08/10

ON·LINE www_grin.seJbaUisticsfdefault

R.eview

~i God Gomes a spus.: .se f.ie

D 0, .~i £I les! My./h I/!', Ooree s.ufident ~l. go",.ploy IO,ad.J.Jlf """",.jit/.""

oial? A fdsl Myth l, (1 fast Myth lI,de rand v,o ~reQ M~h ~,produc~Ddine

,(;13 a ireeuilso. fie ~i Mph til? D~r, hwnfGi?~ vc ft'Jn C!f.I(i¥ll~U cortceplde

necunoscete-soot <;:aile industriai jocurJle1}l~ pro- ":ibc?~l;iersollol, con~ider c5 Irebvie so luptarn

bobil, este undevo peste ni\,elulnoslru 'de fn1~- di I r,6s uteri co acetst luqu:''$i] nu se'intample,

lp.g.eH"· i()Cotrose Indreopto .. Oere vorn aLunge Noi sunlern curnpf.ji6tOJii,J$l.flqT suhtem eel COle.

. ;r'"

tlf rebui SE} Imp1;Joem diret)i(jl?;Je dezvoltore Q

e~estei induslriij Cafe ln1rcrideyor a lua.! proporJ!i! De ce trebUi&fl ni $8 rf~e pe got o~rte de rtrze{i! car e. n'tls~~l Dire vdi decal cDpiinereu~iJa producttitCr anteri orei! Edor co esre-ceo ,

V!eme~f1" care vom [ace deer [lrJJl(;'Jr{ J[_,.;rltUL1"'''''''''''~ Este chlor 0161 de nerrno] nrrii'l1<;,m" cm"l..u"",,, ffDo, Mylh

~\ ~i.~ fost My

~i'bdna m~oda de a stoorcs un Oaf) In p11J5, faro a ~,f' OP~. 0 10, motoarele imoginqJiei ~i ,

~ a fi slreSdl oiLlmul WR9Iome[{J.1 desub(Slj;idja..cefW.§i§, dica,'Se iau 300 MBde 10C i,)i'echi, 'Se r;lmesje~ 2-3000 de pol1(joone: 5+ 1*400db EAX ~ 2~ MB RAM, se: herb~

- qaua ([eiluni 'in sue PtOP\~'t1 10 &00· 1200 MHz, dUfilO care sa ssw€: e dup6 oust eu 40-

'{ «

SO $ porlin 10 cpqtino pope ului, in Sf',l8Wr]!O

co gustul orisinmlijiltii a ct.1WC\KI. Aecoo; sec rnai pot odaugo l\iintre 109 ~l ~oq deMI31n

.-'-

Februarle 2002

www.level.ro

cozul III care fo.o,mea·;;l colo sunl preo ~ ~ ~ ~~CjdB vedere leI1nic cy;te] din Myih II, door limptll 'Sa Fac:ern oevcl E limp!]] pen}ru srw~\ ,\c ~~Ii unilal' de mgi mlJI!e, tipuri!vreo 40).0

foqrnei. ~rt clr:) per,roooiele primei p¢rft Ie ve I gOsi 9i

. \otd, : d~exemplu cell;lbriidwam grem;!dierL in

M I I c e~' i 1\, e-toboro opuso, sunt tof myrlri-

e onco ie S, i poveste

.el ~ . :t'. -, i'J nouo. lIn!i Ghlar scaro. os ~e res-

Il'\.diferent d~ ordine, olunci cend veli iUGa' plf") [1.011' Pil.~~~OO AI--u!<J1 a-fosf

Myl" III veri fi sou cuprin~i de rneloncolle sou ·IOsolO~P~#~T"'!! ss vor ~omporto cfu-

prin~i de po'ffl~te. Exo¢f CQ all)r!ci dind cite}!i 0 dot, U.I1!. e'O)lnuf.tre~ y6r tit'!; dID.nt ~e Illenz~e.

emote 10 G ve[slt1l mol irlOintata, dl!~ ce <;Ii citit dole §lQ vorlI1O-'(G!zl'I<;I; tooomomen dot clevlne

\\ ,\ .

cand oveci 1Q'GJni I;ld1!lo'prescurloto pennu C& chiarobpsit6~<sQ td~oi cu.ochli pe elope

I ·.1 .

pH. ~tlti vol, .okJ eu desene de to orat. ln-tinere- bJ1teiJe cGt-sQnIJ Fl,leo' vteo tompenie. S[ Gel, v5

tile noostre am odmirQt plini de enh:J.o:iosm ide- recomono sf; salvo/! des. lnteresont esteot~()1 co

eo'ibrtginalo de'Obortiore ~ genului m-S in ve- oproepe nicj,p pfeblemo. fie eo tahni~' ;ouhu,-'

. . F

nerabilul Myth If. Am jU601, om d~scutal, rre-om din Myfh II ntrQ fosrrezolvat6. Adic<l, -. iY::f$y

loudor cu tbclfcJlefol@sile .?l 'iOTO om IDcol forO- este P~9 6implu il'Jf fiG nprmol d"evine .1101Si~

so ne oprini p_orilJ 1(') s{Or~iI_,.$i alu_n~i om fq~t uneo~. '~icSri+J om avut rev I sO- i.n<~ercfJ jOG:p.e

cuprinsi de senfimentul m€mdfiei §l am simpt so- hOle! UJ'ljucr~~le _ . urn dar. dupO 0 pahe mli

tisfocJio luo;;:rului \;judo burt sf6r~iI. Uti cradeli ca SiU~~ iO_CUfd~\e 0 nO~bij l:le:rusI;onl, ~§Q I~Ert.;

Yeti slmli dupe ce ve~ rermlno Mytli /lr~ Probe mOil cololrel¥tln§jde Pllellseoto ~I -rol3obtl

'bil cevo de genul .Am terminal ~i Mylhu'asto'. veijr I~Q,.oJr~~nd inv~ivelo €lQr-e a tut~i6'r '\

Ce seroirnent, c~ sollsfo€tfe? Nimic, doer stn· c~pr ;i 'Rra.ie.d. SJ;iJ)lf:1 j

.galli! osislentet de il:iinet: .Urmatowl, va log". 'I I. .1' \. , ,t:I. "; .

Cel puti~ aita om sim· u. N1Droc: eLi ril

eolia, corea lost tore p!?C al Pove .•. ell ,ft. t-e , .

ve$ea pro eilsingl! u !t:J9u C ~ ~$er'itkl'a prob)~rnele de!lfi>. l'e tare

treze~te Y9,in inf~fr7Gorui } ~~uful ITIG-- b (fm (';~ n:.Ja1J fost r.elTlediote~pe primul

tiv, cred e1J, perrllV core unf lIoVliJe~llocul a a moclul~e.cplltr!'ll oj cernerel. E . ,

Este in acelq-vl sfll, C>~ oceea~i bromo de "Po- f'J"fli per~pe~t::(qobooll;it de 10(;: a ol~ p!elbl~ .

vesre fOra sfar;;i( cere se i'i'npra~tie ~i irnpibo r: e{ie •. OI~f'lQ .. y-t!t. C-onf~oIu\ enita!ilor es~ des-, '!-

oorecum cu viofGi JehniGismul jocu!uL Cine rlUi§i lui de gr . e e/drem de diAcii sG con\fO_~Lj.O .•

rrmi af1\i~)le.~te epooo intI) necol~in core erne- I lupto 0$ . eltm It WlJie, eel mai ocr.eptnBi! mnd

~Ifoleo a fast dlJSO Iodisperore-, In corehoor- r ,Ilumai 11 c~zul ln care pUMer~(vHe;Gllo iumbtate

. . . nf.lolulr-dln MyrkriGllo radeou de- pe /a sou sf I dr ceo norrnole, P[och,!cQtoriit-ou corn

Stip A lui regal!;) jnhegi,Dar. in d~. ddt firma in capfn eeeo ce priveste AJ--ul ~i

lo~i limp, cine p ~d1e-n L't}irsl' go ep!Qy-uL De fapt, e>:ceplond 916Beo; ~i'o~

In frunle C\J "tonnachl the~~~e CD -dOl CD lotl-ll Tn CO . Co urmcre ~i GodG.o--

d foslTmprumu!al de o.fnfreago ~oco • m~, lo rondullor, IfrQu\dQl'celorde fa tv\ur)160

Wo.lf Age. Cee~ ce ~em de fola est~ jtilrllchi-~~ J~ firma tot o4ol{!,~ i-o trec;.ut In l'eze.t"iI€\

poreo a exoclceeo 00 s-e int6r11pldt in qceie~.j~! ~H!f.di Mumbo~umbo l1u moi exisl6-1-

vremuriltnllr(lorfo!e. su f?e:~~ ~Jii1et:le§.J;t!ino- .. "1' S~n~lulej3II¥CUj, chior ball~1. odaptatlnfuncfiaCle

inte de,oporltfa Myth I;;;i M,ylh Il tlll.21l'-t'l. mediu~i,q) f;1ozljiO[lOreospotiaI65ulicientdefl.

. .' c: ,delo, dar li~5e§te rPliziea Ttl misiune ceeo cs.d1J--

,ee 10 foloslreo dJ.mp3-u[f'exjerioClre Jdqcii ",6> ,

. Co.nti~ut -?i... -... 7 8uces~tmul). r i " .'

, Si.~1}, tOfl'QJ~i, 6rY1>;picotln cbpcal1~ pro- "iJllrine:,'qiungerri fa parte~ vizibilo, odk:o

fl'!i,ltmilor, O¥J co om !ostm,oi,Ty.it si~Qt~~~ ~ " wa1:ic~~Afci, in aforo tie cerirt,el~ de si&lem, nu

doto( S6 pl'imesc 'ocul"O'*-:-Apropo de prqJnisiunl/ on.) :ce:oo,p'le. n. f~ .. _. Chl .. 'or. &:tt6 ~tJ a prelucror.e. 0

siQQ\%i/leGlde"'QfQj~ e~e cceeo en un joe tid16@1 e~in.~IJ~ de'. lPh H. c~ ~q ie.fd esle de .

10 lin nou l!~el, iillesl ab FQsI ern ci~.'i'i 9grise. """ fo,oi1e.~ri& col te.l;porn-ul ~1eJ(~~prlorJQ-f;

Mem, osWel, Vfe0 25 de.m'iSi6r-ri il~ c-are medjil ' dela[ii1.epers6~i&bqi relleful t ~rit!t ~HI-~_!~ t , ;.

d.e lupto suri! boiteVoliale lC!frUp!eI'l'-SJ~P des-: I'fiGre. Dar cUl,});.sp~neam, sisfem~leco~ondot'n!11

chi~ ~isiLini de eXt"e"ftriinQre' prir\ 56la~efe rJllfrkr~fo~ sa dam VA pit lnopoi; PIlI-SOCl. 25Q M B

dieoe, osedii aSL!f9l'-CT cetPJil®r . ClJpOle i;1e£Gli; opt ". ·RAM"J2 MSi-pccelerore 3D. ~e sist!3rirul pe $I tuple din persiiecfi~oeeJor .as~dioJi.Ve~.niir~6 .... , ~Corl" l-om !eSlGj (Alhlon 600 M· ?4 128MB

._ lUi pin det&l'sau illpta pri~ m[i'l~tini'''''Elll Ii W1quoJr. i t.!AM,\G·efu:r~.:.0X~2Wt8} fcree; :p~ob~mer;jes. .sou. "in~. i, YOnlU} 'Io' ... sfoce »lterele~~iduLa~6 (M de llloiiJd' p .rezolu)ie de B00x600 chlbf C{J

r . . y

ia(j1o f?bf6~ulut 'Biflein)etes, v$li 'prim; (> P9rte pe • detolillepuse oploope de'minini. DqcCi sco-orejf

polle~le1l)Qihte deJ-lieco(@ rl.1isiuiie<'f~.ove-ste, cum :detoliilefie teren va fvnctiol1(J rnu!tumitor.Slncer,

Y-Qrn SpU5, bine potli Jo pond ~i cf:u'rdoone piC>; riu vo I'ecomond 50'[ juca!i 1n 64Ox4BO p~lru co

bol)jl YO va prind&Stiluhoe luwo e"'l?ld~~flc din ~ veti vedeo m\Jfe l~cl'lJ

Review ~

Conduzie

Titlu

Ge:n • Producetcr Distribnltor Oferlon! Procesor Memorie RAM AG<;elerare 3D

Mumbo Jumbo GddGames

I N/A

233 MHz. 64 MB

- minim 8 MB

LEVEL Nota Review

Grafiea 19/,20
$unef 12/15
Gameploy 15/30 ,r ••
Feeling 02/05 .~
Sto_ryllne 09tlO ~7Cf/ol'
Mulliployer 07/10 "<f •• ~
lmpre,sie 06(10 ON-LINE myth3.godgames_com

T1:Ii:,~Cln Blue Fang Oames . Microso:ft ~~

Flamingo

tel. 01-2362000

~Review

Retournon.s a nos moutons, cu orme, grenade ~i ce-o mail fi nevoie

list din GermaniC! ani lor '40, din motive dB ptagromo scoloro ~i SergilJ Nicolcescu, printre 01- lele. Asoso face co rnulloro [e-o cozut cum nu se pcore moi bine sa "l'Upa guro 10" colevp 5\1- Ie de soldo!i, oilt",ri ~i [cvre ,5$, eli 101 cu sve5ttcite lor al~ro~ii. Aeum e timpul 'SO scootern rno~ino de total din camara ... Nu de alta, dar avem ioroioi... din nou ... de lucru Ne 7ntoorcem 10 Costelu] Wollenstein.

10, de?,! 59 credeo invincibil, a f(!):>1 pU5 fa punel de un mog ~llncht3, In A.D. 943, Tnlr un mor mont ecoperf cu tal al61ea tone de rnoleMol del canslrue.)ie cnte au los! ~ece:;.o(e penlru ridi,,!']reo Cosei F'oporului. in A,D. 194J, io.e)o::OItI·Qrnte de ani de Icrdolo incorc-erorii, tlUPO un mi =: leniu de murmeln slil 90gon8o CIJ f(li de vorZQ, echlpo SS respon~(j_bila cu dezhun1pri de:

Pl"rspnalilati malefice;;i recuperQri def.l:lrje suo .

Pert:ca 11-0 fesl euminle Iforle rnolelice, pianuri diobolice. prea rnulte decapifari ~i eviscerori elc.], Heinrich I, lider german din serclu

F PS ... Te goridelfl 10 ce a Insemriot aces! g.en penlru line ..• Poafe nimic. Se prea poole s6 nu ri illcolniciodal6 un FPS, ds§i

ahmci e~h:el putin cludot fatG dece'ilolti. La fe.l, se preo palllte s6 fi iucqt 0 data ;;i 55 Ii se fi fdiGut siI6 ... Alunel, trecbo lo, ci intercOI. .. Dar S8 paote foart·e bme 56 ti instolol Wollenstein 3D si de alunei ineaGee sO nu-ti moi 8 dezlipif privirile.de pe nlcl un FPS cqre 0 rulol pe rnanitorul fau

Mutt] consider5 Wolfens.tei~ ."3 D primp experienJ6 verilG:l6ila clegolTI,n.g, Q§Q cum mdti 11 'Consjdere pe Blozkowitz pnrnul direr ego ell care-s-ou identificottolol.ln plus, rornonii, not. ovem un dinli~or lstoric pentru Portidul Norlono-

Enrique germanul

Uneolii zici ca e Undy.iog~, dar poza ~i aduce arnlnts despre ee e vorba ...

••• 'Ilt'. Februarie 200a

Nlemortii mor,Ii, dar vii

www.fevel.ro

care il cunoostom din Wallenstein 3D [copil al unar imigronti polonezl], ce-i drept, putin modifieat pe iCi, pe colo. Nu de oho, dar engine-ul Quake III, modiiico: ~j el substonllol, porco difero ... pujin de ceeo ce oporeo pe momtoore 1n '94.

Totu~i, lucrurlle nu sunt nic! pe deporte ati'll de simple. IAltfel ce rost moi oveou eele 7 mislunl ole jocului, eu Irei-potru sub-rnisluni Freeare?) Pentru incepul, Blazkawlcz esle lrimts in castelul Wolfenslein cu un coleg. Colegul moore, B. '5COpa cu greu }i se treze~le intle zombie, dupe core omocro a beslie, se intoarce la bozo ~i este lrimls so ofle mol mulle despre Deoth,.. head, un om de ~tiin!Q dedical nozismului. Dupo ce ojunge in laboratoorele oceshno, furolo! C8 mi~co, waara §i impu~ca, adiea a orrno ~i un avian [codenorne Kobrc], ~i S8 repede opoi pe urmele unor ofiJero~ ·5S cherno]! s~i cducO cporrul lq 0 mica ceremon'e lntimo, pe care Ii lichideozo in stil moho! TOIu~i, lupla nu se ter·min0. pono !;ond Heinrich l nu-sl prirneste tone de plumb, gienod6 ~i prof In ochi, core ii couzeaz(5.greoj6, lipsa de e.:hilibnJ ~i, Ii!! final. explozio, Gaia [ocul

"Fortlma" va veJi lntreba rrtroji.. ,,~edactore, vino.1i In fire}i P9ve51e~te mol pe Iprg." R~bctorU~!Jrl)(Jroj, .se vede nevolt so fospundo: "Mai blne lasam poveslile deoporte ~i, in plus, nu door lirul epic face din Return 10 Cas lie Wolfensfein UD joe COle sa mente fucaL" Pentru ce RtCW esle un FPS; Q§il'\drozni sO spun, de almosl'e(6 (fIol mull deeD) mice ohcevo, lor otc rnoslerc .este un cumul de clemente. prinire core ;;1 oovasteo,

Nu pat ohrrno o, torle co dupa ce am jucO't Retum 10 Castle Wolfenslein am ojuns 10 ccncluzto co nu mai rnerit6 so cuesc nici a cor'te.~i s6 \ilk! nici un Film,pentru co am devenil fdnotjc d ideii co nirn'c nu poole Ii mol bun decar foeul ocesto, dar pot spune co .eei de 10 Act~ision distribwie Uri joe ce poote fi cotalogal l>Yier drept ".coplivont" Te tine pe seaun, [intuit In f1,3)o cornpulerului, ponali termini.

Masacru in X-Lab

Se repeto iara?i din nou _

.. .reeto succesului. 10 Software· s-o fovil de tovanul succesulut de demult iii lzbuoro csto a provocot odevorote unde selsrnlce, resimjite pana ozi, Ideea de 0 v6ri un amorat de soldot american [de 50rglnte polonezo sou nuJln borlogullupului, ocala unde colcole mai intens Ilooreo nozlsrnului, va prOVOCQ intotdeouno frisoane plocute in minteo, inimq iii litelo!ur'o unel lumi core tinde din ce in ce mai mult,.sa creodo c6 AI Doileo Rozboi Mondiol n-o fast nirnic mol mull decot un fel de poe-poe nevinovcl in fOJa blocolotln virtutea ccestel tendinre. ioea opore ~i Return 10 Cosne Woffenstein, sa ne mol dec 0 tor' de furea cu rnouse-ul ~i losloturo. SI furd] n8-0 dot, dar cevo mol mull de-c Jar'.

Mortulisesc co R/CWore structure unei saptomani din vlojo orlcul joeeo ce nu este foemalo colitotel. A}odar, jocullneepe co 0 zl de luni, plolocso ~i cu rners la ~eoalo/serviciiJ. Blozkowlcz e oruncorlr mijlocul furiei nozlste ~i, irneclol dupo oeeeo, Tn miilocul unel furli eevo mol vechi ?i mol sinislre, cceeo Q morjlor vii [vorbesc de Castle W0ifens ein, nu de They i'1ul'Iger sau altceva), Echipo 5S responsobllo cu poronormolul 0 SeDS 10 vsole primele mumil, primii zombie, odlco primele harei ~i mizerii vii care or Ii lFebvH so ramona rnoorte, dar n-au rcmos din motive de FuMrer. Blazkowiez ore orrne, doc asia nu preo con eozo, dot fiind cO respechvii rnor]! nu se gr6be~c deloc so moore dln nou ~i rezisto eu succes gloantelor ~i chior qrenodelor. Cu alte cuvinte, Blozkowlcz are 0 zi de luni cum nu se poate moi praasla.

Marti, eerul se lnseninenzc pulin ~i porco e ceva moi blne, Blazkowiez pune rnonu/o pe cotevo arme moi soltde, printre core Mauser-ul 5traluce~te co a copodopero a osasinotului 10 dislonto, lor MP40 zoee pe peste tol. /'vIai mull, apore $i un automat ell omortizor. ceea ee schimbo mult.filozofia [oculul. Totus! chior dcco 0 rel)~it s6 iosa din co to combe, soldoful nosrru ore in fata inco 0 serie de sute de ina-

Simpalic tipul, dar Ii ies pe gura numai trimiteri la moarte sigur·a

Review ~

ril 0 )\] (), =3 J':"r .!3 ~) f ]l-~'il~:~; {

Prietenul tau de nadejdet !

!ProductU noi. ... ,

.,

... ale unor studiouri renumite ...

~l

acum ~i pentru

-...,-~.,

~i

Pia Station

P~ntru orice titlu multimedla~ comenzi ~i la www .. Menosit..ro

Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4, bl, 83, SC. 2, ap 10 ..

tel: 01-3302375, fax: 01·3306351 e-mail: monosit@rdsnet.ro

Februarie 2002 .'~E •••

_Review

:Pal1ida a'micaiac pe aerodrorn. Kobra e prill; aprcplere

De~i a~a pa!re, nu are niei 0 legatwdi ow doctrina, cre~tina

••• E1rfill Febru~rie 2002

mid d0rilori de pro.novore in randu,rilE) Wehrmoehtului, Impr~~lioti prin CC1ledrale;;i ruine, Aiel opore ~i 0 prima brrzd de oer procspot de ueigotor pe care ne-e dero pr~dua'ltorii in persocno Vrojitoorei NazMe, membra Q for" lelor6peeiole ocolte 55, core, de obicel, cdatores'e In grupuri ?i olaca eel p.ulln noproznic, Acesle femei sunl ulnmullucru pe core bClrbafelul n6stru ~I-I dore~te prin opropiere, chicr doc6 mol toote au lor.ne cpellscnle ~i sunlimbr6- cote in provocotoere costume de piele neegr6, [oorte slrense pe corp.

Din cole sa vade; drccul [10 femlnin] enefjru, dor nu e chlor esc de ur0i, a~o cum nici s6ptom6no lui Blozkowi€z 11U pare sa detUIga preo rou, Cu toole co 10 sfor;;illil prirnei misiunl un monstru cu prea rnolre guri [sou mel bine zls un rnonsfru rmbrocot Tn guri din mp pana~n piclome) 11 face p:e Blazke.wicz so ereodo cO olci se 'fermina joclJl,dLipO ce 13$113 eliminata aceasta problernc, sept6man'o ill reio cursul normcl si cvonseozo spre a rnrercurierporenl plac.uta, eu norl, dar fliro, cine ~tie cc feo@merre m eteOrQi0g[ce: neplr~'it:'.Mte,

in cepe G.culfi Q ~Me d's roisiuilipllrnb:ale!~ ne:voie mare, care II iron~PQrta pe TUcalar prln peisoleProject IGI-istiae, pfm Norvec9iO ~i Gerrnenio, cu boze m.lllore pfine de i,angme" U-Boat-uri, blrouri, comioone, ovioone, lflooniur91e de copocet, 10.Gule)s, ~6b.9nw!E'i - toote ide~lote de nozl?ll (mQi pujin loclJl,$le, din motive de 02). Ortcurn, '5e sirnte 1mbunah'i!ireo 1016 deaeml solid de inled din cotccombele de 10 lnceput, Totusi, pe mosura ce [ocul ovonseozc, decarul capata din nou cspec-e sumbre cone Blozkowicz esle eruncot in zone de rozbo! bombcrdcts co 10 corle sou prin loboroloore pline de monstri. OJ toote 05180, jbcul perdemrlt din ospectul sinistru de 10 tncepur ;;i copoto 0 fenlo Saving Private

Ryon loorte pulernica, ceeo ce nu e Tau deloc, De fapl, mi se pore co portee f;lC':eo~to a

jocwlui esle ceo rtroi pinecredlizmlp: dodiTi dlstruse, lebrid dezofettota, fotuti deschise; peteF probu9i[l,

X-lobs ?i allteie

Dupa nenumorore cventuri .001 lo cot cu 0 grupare de reiisti;int~ core, 10 un moment dot, copture0z6 un tone gennarl ~i,d~ept urrnore, lncepe 0 rnlsiune de "Al"or'o iinicheouo", BlaZe kowlcz Sol repede; (:I,Ii::opullnaiTlte, IT! laboreIOGJreJe lui Deolhsheod, prieten ~un w H immler $i iflflQCOI sU5tln~tor 01 P'oiili~li e:<;pdmioliistmo lelice a FUhrsr-ulul. Deoibshe.od produce man?Iri,folosind mlJfofii genetieec§i mogie I'leogr(l, Tn ocestecondiiii, polonezul riostru american se treze§te TAcenjuraf de cre@turi soritoofE,l?i elec" triiionie, iar dincanq in d.md (Jote un Pr~t(J S'ou chiar Uber Soldot (~ma~inorie umanoid5,enor-

ma, gcmditO pentru o fi invihcibila, dar core t:o.tu~1 ponte Ii distruso dup,o ce, in preolabil, 58 do [os orrn.ro de pe eo preccum c@jile de pe pmtacalCij,

Acesteo sunl cu ad eva rat joile ~i vinerile din Return 10 Gosrle Wolfenslein, cend se

o propie weeke nd-ul $i lotul1ncepe ,sa pard 10Z.. ;ii ped~i eu 'Co viejo ,I;; mal roz cond ji-o poF oporo d<l' toote aberatlilegenetice cu ojutorul unai errrre Te510, a unel rnltrollere cu 2000 de runde pe min~t Imo9ini;i de ta(';otin 10016 regulQ) ;;i a unei arme semi-aulomaie tmprumu]ola definitiv de b bois!ii cu pQ[.o~uto ~i c'0sfL>me negra care i}1 foc opmrlia undevo .f'!e 10 jumatolea [oculut ~I tinds5 sa fnmulfeasdl pe mawra E'8 se opropie weekend-ul.

La final, dupa a plirrbore rebxonjQ printre sule de codovre produse de Blozk{)wic.zifltr-~n polot supesnocelot vine sorrrboto ~i, opo! durt1initrn,

Culmso, week-end-ul )neeps !ZaGl Vfllrrtabilo £1 ciBlunl"cli rnulte mtacombe: $1 mum11' cose vin so-Ii spuna suru'mono In fo~, dw §lE(JmIVCJlJtij" s-ou s(':nimbal, ponnu 1::0 tlo?kl> wicz 1.Q9tialll~lon§q/$ill drecpto,

1nfj~e,tl\'!r:ili' ce roore peri'Colef(;l '~Nl'Ii dec pG~ile cu brio, Bb-z.kowia. EEl; 9i!ise~e IQ~G11h· fojO cu., HeinrIch)f core IIlr1e ir]:Soflt, nili diVar de hoardele nemo~ilor mciryL dorinvioti, ci ~i de o lon9r6 necr9lilt;i iOIBI~tuQ!QJniliaI0 ip ol~ rno ~ielj:q('P, ~uh ehltlJ~ifi30 foT~ictll~i gE;:;rmElh dedemvlL; sa tr01.nslOrm0 [rIl'r~ f:iobli')r!"t~i'i COC01!:lf(l ~i plina de negi, corecosl-eczc magii petie magi! IlJlpGtrivo ornerlccnulul polGnez, <C:u rnulte eforturi, cu lone de munilie ~I cu aiu10Jui unej bi.le suspenccte core poole fl clobe.fCiiUcucateva lovHuli, molehcul Heimich I podls ff- Fc~US lolocere.

Toto II Wo:lfenstein

Jy; indr6zhi so sp~r:r C@ groficd, stlnet~l, lin Special muzicc] ~i povosteo din Return toCoslie Wolfensfein "e combine armonios, cu excepFa fapt1Jlui CO <0bicec,tuJ din wlu nu l}i lace 9PO rilia ;>uficient de des pentf!J Q rnofive terno j0- ouiu.L Dar OSI® rru praQ contMzQ", Oricin<~i e pDsionat de FPS~uri vo fi tentbtsa joace ?i 50 termine RICW(doca nu o;;i fE1c"JI-@ delo) ldeea din spatele jocul.\!i (lU e rea: 0 combinofie de sh"ooter-oqiof1'9dveillure, CJ,I Uf\ pers0nai tom standard, dar Cll punde putlOmic:!> cle per-

www_level.ro

Date na~terii: ceo. 876 d. Hr. Dolo morjii: 2 Julie 936 d. Hr. Data .lnoareerOrii" din Return to

!

,Castle Wolfenstein: 943 d. He.

L6sand 10 a poneaceosrc inodverrenlo, personojul negoHv ;;i, in ccelcsi firnp, morele cvosiebsent din ~elum 10 Castle Wolfenslein, Heinrich IIHeinrich der Vogler -"P6sararui") a fast un persono] mal mull erolc decor molefie Tn istorlo GermanleL Activision a vozut in Heinrich I ceeo ce Bram Stoker ~j Francis Ford Coppola cu V&ut in Vlod 1 epes.In reDiitalea IstoriGo, Hehlfich I a fos/ r~e 01 Gerrnon'el fondotorul dino51iei SOXO'M (918-1024). A inlaril ormotc, a Tneufoil'li dezvoltoreo oroselor, a readus loreno sub control german (925) ~j

sonalitQI)3_ Aici S6 rernorco foimoaso lovifuro cu piCiOfYl, j\le care om moi vazul-o.~oar in Duke 3D. Piciorullui Blozkowtez ~tie faarle mul e: deschide u~i, indeporfeoz6 inomicii core vor so ,gel pbysiedl" etc. ~i tentele de persorolnote eliA R c:;.w nu se limiteozQ door 100 61: lnornlcli, in tazQI in core primesc in custodie 0 grenodo pe ale de a explode, fcc tot posibilul 50 evite rnocrteo prin impfo$tiere ;;i eX€lculCi a dubio pe piclor, VI malo de a 'cenlrore 0 grenadei inepoi in cepullui Blezkowicz.$i multe oltele, core merito desceperi'e de fiecme ~i core fcc 101 delidul [ocului,

Armamenlul este ~i ella ruvel de FPS W'WII: doco 10 inceput Blazkowicz are culil ~i Luger 9mm Parobellum, prirnesta.moi opoi MP40, Sten [orrnoc» orno-tlzor, dar care, dupo UR timp de foe continuu, se opreste pentru fadre), Call Model 1911 (f! in comblnotis de doua plsioole]. Thompson leficienlo ~i nuslr4co 10 restriste], Mauser (96169i05, cu $i klro luneta), FG421armo poro;;lJtj~tilor S.SI, Snooper

Review

a ap6rof granf!ele esrlce de ctccurile pogonilor. I S,(J spes • .pfisarorul" penlru co, zlce !egenda, olunci cend 0 fast- qAuntel ci!J a pril'[lil Ironul Germoniei, 'intindea plcse pentru prins posori (uno din pcsiunile solei.

Spre finalul dornniei, a dus luple impotrivo maghiorilor ?i i-o Invins In 933, cu zeeeoni inointe de .evenlnrentele" prezentote In inlro-ul de 10 Return to Castle Wolfenstein. Sa pore cO in timpul ecestei batalii Heinrich I a ovut asupro so lonceo Destlnului I Spear of DestinyJ_ Exista o intreoga mitologie in leg6fur6 cu cceostd lonce eu care centurionul Longlnus 1"0 fnir.rnghiol pe fisus Hrlstos, dupa cruciNcore. Din rana

Rifle [orrno experlmentolo. cu amortizar ~f luneta cu lnlroros.i, foarte pujin(i muni!ie), PanzerIoust [lonsotor de rochele, pentru luptele mai dureL Venom GUfl 12000 de runde/minul spune 101ulJ, Flomethrower [borbeque, pariy elc.]

iii, In fine, supremo Teslo Gun. Dindmitele ~i grel\Qdele stousi ele cumlnJ; printremqrunF~urile ~i brelocul din buzunorul lul Blazkawicz;

Ie scoote din c6f]d in ccnd, de fotadi'i. Unele diiltre orrne Iolosesc munilie comune [rnol pujin grenadele, pe core Inco nuorn aAot curnse le reincofci. ceeo ce e un ITv(;Jnloi $i uneorl Un dezcvonto].

Asodor, dragii mei, aid incelez a va po vesti des pre lnloDrGereo 10 Castelul Wollenstein, pentru co ocrncl am los! izb6vii de iilincuta ~i, CQ Ur'I Stroier ce rna oflu, ma clue sa mai execut a Golceavi:i-n cer. Hell Blczkowkzl

.Mike P.S. Mulliplayer-ul din RtCWe5te a cu

10 vi 0110 poveste decat sinqleployer-ul, Romane pe dtoclolo ...

provocote a to~nil songs ~i opa, core au vlndecol boola de 0chi de core sulereo 501- doful roman. Legenda spune co eel core posedo Lonceo Destlnulul are putereo de a confrola lumeo dar, doco a pierde, vo mUll nneclot dupe oceec, Hitler 0 fosl ccnvlns de ade· vorul oceslui mit ~i a reu§iJ so obtina lonceo, pe COfS a pnslrot'Q 10 Nurnberg. in ulfimele zile ole rozbolulut, la ora 02: 1 0, pe dolo de 30 oprihe 1945, loncec a inlrot In posesc

RTew

Armatei 07'0 omericane, aAote sub cornondo generalului PoltQn.lfl cceeost zi prolejio &-0 imp/lni~ Hitler s-a sinucis,

iD Software a procus 0 contlnuore 0 originolului Wolfenslein 3D nurnito Spear of Des/iny. AcJiuneo din SoD are lac inolnte de ceo din WolFenslein 3D.

LEVEL ~ Date teimice

Titiu

Retl:lTn to G::tstle Wolfel1sleiTi

FPS

Gray Malte. Studios

<;:tivtsiofJ

Monoslt Conlrnpex tel. 01-3302375

t' U' 400 Mt-b: sou .Athlon 128 MB

Gen Producotor Distribullor Ofertcnt

Procesor

Sunet Gomeplay Feelfng Storyline MlJltiplaye.r Impresle

14/15 29/30 05/05 OB/TO 08/10 08/10

ON-LINE www.activision.com/

games-wotfenstein

Februarie 2002 ••••

Stapcnii magiilor se confruntd pe monitoarele noastre

rUlli, ei de eel de 10 Nlvol lnteroctve, Cele dova firrne au coloborot 10 reolizarea a dOl.ll\l iocurlinleresonfe, IansGlle oproape cQncomilenlld sfdr~ihll onulul lrecul Unul din Ire oceste locuri esle ~i Efherlords, 0 stroteqie turn-based core a reusit 00 ne cucereosco pe toJi, aic:i in redaejla LEVEl.

D e-o lungul lstoriel, nem~i ~ rU9i1 sou eonfruntot dsseofi; olteori, forrari de evenmenle, reusind 56 ~i'Slf6ngo

mona all~ic_ol.Jumqtolea secolului trecut a fO:;1 din nou marcola de o!j€fioa~Q contrunl re core a RU1; c;ele daua pepoore fO/6 i~ fot6~ Daco olunti "au mocel6ril, carduse flind de doi sespoJi, Hitler ~i Stalin, 10 tncepuiul ccestoi secol nernjii ;>llu~ii ~j-au dot mana frote9-1e, 51 nu 8StS yorba de oriee nemfi, ci de cei core lu" creczo lostudieuri'e fishtank, ~i nici de orice

Mai bun co Heroes?

DEi unde corrporojio eu ocest jed Slrnplu.

Deocrece dintre toote strategiile pe ture cpa-

:1:'

rule pona ocum, Heroes 01 Might and Magic este eel mol osemonotor, Co 'SO fiu ~i mai exact, iocul este 0 irnbinore lccrte reu~ita a doue [ocuri celebre, Pe unul dintre ele, ~i onume Heroes of Might and Mogk, lorn omintit deia,

I for 01 doileo este Magic: The Gathering,

La poarta castelului batea .. , ~i ~tefan nu era ...

www.tsvet.ro

E1heriOids pune 10)6 tn fo):6 palru civilizolti, mo: pu)ine dedi! tele din Heroes of Might and M08ic, olkrte doua G:otadouo. Bineinteles, douo dinlre ele vor fl reprezenton'eie fouiui, in timp ce celelalte douo vor Ii vajnice aporotome ale legii \>ioIdinii. Exo~t co§t in Heroes of Might and Mogk. [ecul se va desfa~uro pe a h0rta 2D p0pulot6 cu tot felul de monsrrule] core-sl osteepto cumin] rcndul lo abator. Pe oceeosi harta sunt raspandile lof falul de ck~,diri, mine, ruine, artefacte sou rasurse cera sa indeletnicesc cu cceeosi oclivi!ole: uo~leaptQ

s6 fie bog ate in seomo de vreun erou." Daca in sene de [ocuri Hefee'shorla era impadobir& cu destul de muhe costele, in Elherlorcls, fi&care holte, deci liecere misiufl!'l<, nu va detine decot cot~ un singur coste] penrru fiecare parte implicolo in eonlhci Pierdereo costelului [ccesro nu poote Ii cuceril, ci door dlstrus] inseomno ontomatinflongereo. Nici nu este nevoie, de aillel, de moi mult deccl un coste I, deoorece olnbulide lUI sunl destul de reduse. fn castel vor operea noii eroi odlJ$i pe lume prin forra magieD ~i tal oici 'lor puleo fi octlvcle diverse mogn globole. Uncle surrt consnulle trupele~ vo veli inlrebo. Ei bine, asupro ocestul aspect voi revenl ceva mai forziu cand voi dis-cula aspeetul Mogic:

The Gathering 01 jocului.

Dansul ploli in lnterpretarea Orellor

in ceo mai more parte a jocului va veti phrnbc eroul sou eroli pe tOq!Q harte Oduflond resurse ~i eliminorfd odverseni lnccmozf. Helfjile sunl bine reollzole, din punet de vedere .9roflc, filfld ~Ijne de viojo [ose cifi aflimoVe) GU Rlici tendin!s cofte 3D. Dill Rotate, oceSllucru va afecio series perlormoruele slsJemului, ior pe h6r~le me rnori deja lncepc sa se 'mi~te exosperant de lncel.

Vine ln~o ~i acel moment 1n,(:ore vei inj61ni un inomic $i vei fi nevoit $0-1 elimini. Atunei jocul se vo mula intr-o neue fereaslro comple! 3D, In care cei doi ero! se vor trezi fato 1n iata goto de l,mciue:1 p'&na 10 rnocrte,

o carte a morjii

Pr~re erou dispune de un set de carp, osemeni deck-unlor din MagiC: The'Ga!~ering,5et ce conline nu rnoi mult de 15 Ca(~ (din pOcole). AC8'Ste calfi var reprezenta mogliJe te pol ~

Review ~

Ave1i cumva nevoie de un erou?

foloslte de erou in fimpulluptei, fie ele surnrnor-url, mogii afensive sou defensive. Lupla se desla;;oora po lure stlccesive,con~nand excel oceleosi loze co ;;i jocul din core sou rnspiroL Se vo lrece pe rand prin lozele de lapore, summer-ore, oloc, blocore $i Q}O mol departe. Scopulluptei,co ~iin Mogle: The Gathering, esle sCi elimli1i efoul. Revenihd 10 corJile ~i mogille eroilor, vreaU sO rnoi menlionez co oceste seluri de cor] sunt,speciflce Hecorei rose in porte. Prodic, nu oi nid a posibilitole de,a creo deck-uri mixle; nu pofl folosi deCaf G.orjile rosei de core opotjne eroul respediv-AC8p5ta, ddaugato 1a fapful co nu] pop tronsporto nielmomr un-srou inlre scernrITle componlel Q reu~it $6 diminueze multdin plocereo-de a jueaEtherLords.

Magiile se Import in moi multe cafegeen, primitive, obi~nuite, rare ifoarte (are. Cele prj" rrirtive sunl leorte ieaine, intro in dotoreo orice rvi erou Tnea de Ioinceputul carlerei'.de ~i pol h folosite faro obsolut niei a restrictie. Toote celelolte l11ogli, i~ flmc/ie de

cornplexncteo lor; vor neo-

Cesita rune pentru a poteo Tillu

Ii utllizote. Ai runele, pdti Gel"

sa Ie lolosesti. Nu oi ru- Producctor

nele, otunci Ie po!i lrezi i8 DistriHlJltor

miilocul unei luple.co "n·ai Oferto nl

gloanle 10 pu§c<!i·,· Pro~e.sor

Modulin core ereotunle sunt o.duse in joe [summon], cnirnojio acestora,:r:o ~i deeorurile $i efedele rnoqlilor sunt literolmente m6~fe-de arto digltala ce vln in ~us~nereo ideii co w§ii sun! mull moi creoilvidecot sa Q§leopto lurneo.

in ccesi moment Efherlwd5 este faro in· doiaio (",'0 mol burro strole@re flie Mee"i~lent(j p.e. piato. DoeD nu or f1 8)1istatcrcele mic] "neplocert" ccuzcte de cerintele de

slslern ridicote §i a unor mici lnconsistente de gamepIElY, lrr mQd cert d f It pl:llul rivolizo cu succes cu al'iCastrafeSie a gelluJui. Un lucru este sigul: perno 10 0p'orit~o IUiHeroe~ of Mighl and Mo~ic IV, Elherlordsva f~~f rno.bun.

Din now, JlU-P0t decal so remere ospeclul gralie, preeum ~i eel SOF<ar, eu care [ocul Aebuc!JPo ~in plin. Doco in cozul oCfiunii de p'8 harta gtofl1::Ql oegol~ lh detolii nenoroceste prccesowl,1n tfmpulluplelOr,tn porido e(ede!Q{'\)izVqje complexe ~ mulfiple, jocul sa mf§c&fol1tJ pmklleme.

LEVEL Date tehnice

Nivcl lntetoctlve Fishtank lnterocnve N/A

d-;,tlJl de"sreu so rod d~erenlo d'n1TE'l G jr~l'1smisit.me 1h dired1i un med d~ FlfA Din powte pfMJru 10<;. nlci t;opilo1uJ sunetnemol

, stttl.[\;Ice§!~co ahOQeli:l, CAior dema pe:wuf'ld, tr!:lGk vomsi;)snume "eebre precurn (;orillaz sou DJ Tiepto. Cbmentorrut l:1~te 51ob. mw1t P[t>~ r~eljtiv*far6 nfo un icde prrslune, lor lit plusrwse mal sjfTIletJ,tm9~ferdaesfaqi0n,

MidiestGp6ri tehniceQu .;;al1~e fI1€;1fi s~ scope HfKlbseIv.ale cladi ulilizotofulesle ab.s,&8Jr 0$ jOcut rr:epri0·zb,Ultima generalie de . jocuri fifA deyel1i5e>d.,.~ dref,lluJ fwstromiJ,

pm c! Fe, 10t i~culse limito,lu.o orullcq·fnltlj3Ii1Q

pe extrerne de .unda,:;e centro, [or fOOlfecUe . eit(lCanrUor eJOJJ ~e neoprif. FtfA nJJ mol era en simfJlolm.>e rro ~fo'mOS~lntr·u!,orccjoe in co B. dne exec~to mel perfett,oGeo~to 111~~C9reeq9'

Review

Asta-numastl tu apar-ue!!! !;ii bunlca-mee at fi reuslt un tackling mai sliniitos.

Ilgd. Strigalele di:;perote,a[~ fonilor serie au ~tlu cum oS foee; dor nO om J6hI~if't!eiiQt UM ~n·

ovutecouf ~i prin solile EA Sports liQre odoto gUf gol din cenlrore. Peete c/:'l sunt eu rna! 9~u

co FfM 2002 a inJlo:ci0tuH (1Q.\,I.:;ist@m core so Qe cop squ Qesefe, dar nu reU$;fIst s5 faa sub

lndeporleze ocest aspect nep15cut 01 simu!orii f),iCi e fOFfl1O' juoo}orlr sl'i-mi saf~ fa cap sou s6

Astfal au oporuf un-dol-urile sou pasele 10 ]6yOOs.CG rningeo .pin >/0\101). Ind~e!eni.de CE~I}

lntOlnire. Acesleo ,doua sunr de deporte eels tro·re VOf o;;lep'lQ cumin~ co mr~s~O sa Ir:.,pice

m!;lj reujille nDutQji dd.use d,Et FlEA ;200'2. Sunl .pe fa,;('J, U Yor.~pa ~ cbia aFfal vQf1neer\;Q

mlJf gielJ de sfapGnit, dar, odelll ce te-oi dUm1rft§g §ufeze. A$ttellovittJra.de cop sou voleullO'll

c8fuT'lc)ioneoz6, f50li di:stru\J_B oproope o(fee loso,moi myiLs6nz@jia d~rlorocAnt€Jmplore

apOfqrs"din turns, ariea! de bine orgonizot6 or tlE'!C6I-de,"IbiltIQ~, $i c6 tokorn oiUtls oi<;i, mi ~

!fGlcaosto,'Ceq Inai mare porte 0 ~ciIurilOl re- POIe UJlliJic exa~erart;ll1pul neeesor p,entru, a

U$fte de mine ou Fost tnscnee din osll'el de o- lr/mite mingea CU iOCitl'liGlr)o sple rmurto otl)~i

eliunf, fopt .ce IrHr-o ocrecore rt1Dsurl:i. reHeela {ealitCl:tlG100fl~ bine. Qac6 pentru reoltacree ~nuj,un<J0i asle necesarq c'lpOsmea une! lastec in condiJiile de joe odecvote, 80seie in odonc1i;ne Of B rom as lo~fodi~1 de dorinto cloco EA

cClrId e~.fiin coreu, DadlinCEirdun§u1din prima, chior }1 in cozul Mel j1lose, vel consroto d'i iii este gprOoRe imposjbll, de \IIeme ce 0 scurt~ GlpO:: sore q putonviul de ~ut jpentru a prdilo de P2zt· fjo.j1oreo PfOQ$\O. q pqrtq(UllJi oU'!!}de liRSQ mor~o iuluil VQ'triniile (T\1f!Se<:l spre pqorn':\ (:UQ vrtezQ. core arlata ~r t11i melc mondru de 131 r(1~u~f,

Pose toote.cop Ia cop, flFA '2002 esteiuI1 i>?G de fOlbQ~ mal QPI90pe de 5imul018 deCltit slrbliufjli sal, ffiiptill€<1i ejl?POIte' de standordul

)m~,us· ~~p 'ii.l cde: Fir . .!r;\s:bl?1

;.qeest '-hide

EA Sports ,gJ~drOl'li¢"Atls Be;; Dlstribution tel. 01·3455505

0p 200 MHz 32 MB

LEVEL I Nota Review

Grellco Sune1 Gomeploy F~elirlg Multiplayer

'·Impresie

ON·LlNE www.fifa2002.ea.com

_ReView

Cooperare ruso-germano-fran.ce,za pentru un ... RPG

N U CI:.! rnult limp In uTmo e {llsifel de cclcborcre Or fi Fos! dedortlentul F0!110srtcuILJi, dar co inloldeouno

iocuriledovedesoca pot slforge orice.borlere umcme.

R:~ii de lq Nivallnleradivs:"j;i germer'lii de 10 Frshtank Illteraclive sup GiblGiduirecr froncezilor ;;:Ie 10 Ubr Soft entertainment s-ciw d@~edil barre pr®lifiel Gnul trecul,

Du~a Etherlords;, despre care pukJi eili hoi In Ofeersfd CfFU irjs LEVEL, eei ooi praclJ,Jcqtori au icmso1 gi un ~PGpe r'\umele s<Ju Evil1$/ands.

Amnezie ....

Amnezie ~. pierdere portiolil sou tOlaiel a rnemorie dotorote unei boli, unutsoc psihic scu traumatism, A<;;e~ta eslf's:i drOfjRosthwl pe com \1 primeste prtetenul nostru Zck, (Noul Ol'errturil !free re Va tnce rto so neo ru n..c~ Eyil ~sl'ond5, A'tesh1ocm0i &e treze~{edintr'!Jnsomn lung, fora SG'~i moi poola uduc&omil1te Cinl!'i.Bste, de unde vine $i C!Jm Q ajuns pe aced insula pU$!le ~i uitatb de lurna. PcE1'Itruoo un rau nu viAe niciodoio siAgut, vo c:q,nstalq lem!e r,epe" de 'Celocuitorii oce;;-tei in;;ulell prfv:e~t GJJ tM-

Februarie 2002

rna ~i [e-specf, mo!ivul cQnsHtllihdu-1 cOl1ditiile misterloose in core a ajuns pc insula, dar ji fop!ul co %l opCiruf dif'lfre ni~te ruins ale urr.ei civilizaiiidisporute CU .mil'enii In urma. ImediGlI ce Viii) aiurr.gll in prlmul sal, va oAa ?i do ce OQrnerni o.u 0 eeernenee fried de aL j>otril'it unei

legenda, The Chosen vo apcifrea irl'tr-o bui'lp zi pestru a solve IUmeo ~llo:ote' eele,,, .ItiiMii derc sunte/i"farrfillmieu genul ocesto de"povestiri, Zok ir1so 58 (;jmu2:o G9pie,,? p:e b,,!zp oqJstei legende $i iritr6 in pteleo 'CIce~W1 The Chasen, def!

cotJ!qreliil lfie[r(ori!!J pier dule. 58 vo trezi pe urmele disporulei civilizaliilOQfi, iar

d,e2f1Q:pomonlulcQF fi- moi bine sa-19ffaft

... ~i trezire ...

V! so porul cam scmto povesteo? Norrnol, fiffl'dCQ CiWl'i esle., Evil/$iends m! S-Q parul fJf1L!I dlf1tre 'Cele mol scurte RPG-uri p.e care Ie,;am jucal vreo-data ~r daci;'l nu ef fi fa,1 coteva ·elemente [despre care voi scrie putin mai incole] a~ fi terrnir.ot [ocnl ln cotevo ore, Dm n-o fa!>1 s:& He 09,0 ~lll1-9m chiAuil cu ocest lOc soptQl11ilni intregi, zlle ~i i1Op~, Evillslond~ e~te_VIl joe gff'U, dikcil ~i nu in 5'e I'fsu I Qwn [Q ~ Gift complex ~ o~trena[ltl, .. r;:i in sBns~1 r<iw [ffillli pe ior\'lQ'ne}fgfrusttoml. Om indinle so VQ povestssc tie ee mj-arn focut inimo neagra ilJCoqdLJ-l, VI;eou sa gminjesc lucrurlle core rn-ou !¢q!J,rs:o rnerg[!1~i tlep,arle $i s~ ~ V ~tef9iocu I dupE! prj'l1')Q [Umqlal:io"-d€.l mb.

www.l·evel.w

Treccod peste foplul co 01111n songe ocest gen de [oc, EvillslOf!ds este Q reolizore extraordinaro oto: diA puncr de vadele lehnic col ~i din ponct de vedere gameri5lic. Doci!'J flU or 11 (Nut cctevc elemente de-<) dreptul puerile or fi putu! concurc cu sueces b un IlIlu de RPG 01 onulut Grofico iocului este superbo, deloliile ~I onimajiile IOsoncju-te pur ~ strnplu cv.gura tasCal0. Dupe cum pvte1i vsdeo }i din imoginile ce lnsolesc ocedstii prezentare s-o mers cu detoliul olat.de mull Incot peJ! nurnoro zolele de pe ormuro personojului, in plus. po] manevra camera in mice mod doresf penlru o Fisigur co nu plerzi nici un moment ccllurteo de sub control. Cel mol m~Jt ml'o plocut, deh - .:;labiciunE;l personala,iopll'll co arlee modillcare ad usa echipomentului personojeler se puleo vedeo pe rnodelele efectlve din [oc, l-ei pus omului un coif cu eocme. opoi 11 ve] vedea purtond acel coif peste totpe unde va merge, inclusiv in cul-sceoEHlrile de dialog.

Sunetul, un ott copnol imporlonl 01 oricorui joe de calculator, esJe {>i 81 bine reprezentat sia~a Ignari teatrolltatea exc.,siva a diQfogurilar dintre perscrrc]e. Sunetul esre pcziliorol, in funa~e de locul tn care B§h, pati 'Gluzi aiiterse creoturi vozandu-~i de treburile lor, du:pa un anumit limp vei puleo chic: so retun0~ti specie ~i numorul ccestorc dupe ccesie sunete, faro so mal fie nevoie sO Ie ~i v>,zi.

_ .. 10 co§mor

$i vine porteo de garneplay, care In mod normal ar trebui so ne acapareze in primul rand. Din pocale, in ciudo unorinovotii interesante, oeest.ospect 01 [oeului loso mult de dorll. Dlnne lucrurile care m-ouctros ornlntesc douo Tn special. in pdmul rond, modul de objinere a ,ilChipomentului (fizic sou mogic). Co $11n olte RPG-uri po] s6 gose§ti-echipamenf pe coile closice, odloo pe codovrels vidlmelor sou cump,orgnd din ma.gazin, P·e 16ng9. ocecsto los6. pelf s6-1i oonstruiesf proprlile.obiecte 1n cazul in care ol toote eleme.ntele 10 drip.oZi.)ie, rnoi excel 0 malrija si IDote nml-eriile prime [piele, blonuri sou mero]e]. Mai mull decal otot, do cd ai 0 sabie de bronz ;>i oi s\Jficient aiel pentru a-)i construi alto nouo, p@li dlstruge sabia de bronz ~i pe malrilo ocesteiQ'!>o irtserezi ojelul objncnd astlel o sobte de bteL Astlel po!i oveo echipomente bune 10 un pre] destul de scczut, cu afat mai mult cu col more parte dintre rnoterille prime se go!;escdin obundtFn)i.i.

Al doilec element ctJ.re·m-o surpnns plqCUI esle posibilitGleo de Gj indtepto olQcwile p.ersonaielor edtre onumite p"6rti alecorpwluf in amicilor, fapt ce poole ulleofi lcice'difere.njci dintre viclorie ~i lnfrangere. Un magiciqn foro mOini nu prea moi esle periculm (doca Dli prinfi ideea).

Din pocole, elemenlele ne8alive Ifrus--

Review ~

Irante) de gomeploy sun! mai nurneroose ;;i moi "gre e" deeol cele pozitive. Prima more bubo

a c.on*ltJie fapful e.o mull preo des S8 lntompla so ,omai OJ u.n singur·quesl"J8 efectlJ'ot penfru U puree merge mai deporte, deli s6 i)i fie imposibll de reolizot din C08Z0 difrcultajii eXCEsive. Mi se pare obselul anormal so-Ii lie lncredinlal un quest, de genul ucide gorda cotore pentru o-i lua ahei(l~j 0 puteo evodo, de vrerne ce intr-o lup 0 cu el n-oi cbsolut nlci 0 sense, Mai mull, rltci in cozul unui atoe mselesc pe 10 spote [bocksrob] nu ctscnse de reu~it6. SinguTul mod prin core am rel:l~fI ocesl quest a fast sa sclvez ch'or inqinle-de elcc ~i sa-I repel ponq cand ~ackstob.ul a fest ~1 crmeel If cpt ce indica 0 dependen[o rrroi more de norcc decal de obllitcleo personcjulul],

5i fiindca am omintit de IElvitufile entice, manuolulle descrie co fiind loviluri pulernice in zona copului sou a corpului, cere pol cauzo roni teribile, dar co sense co ocestea sa opar6 este destol de redusc. Atunci nu om inteles.de ce odversor! melt mol slcbi decat mine reuseeu Io.viluti critice nrol purerntce decot mine (de genul 150 dmg 81 ~i 30 dm@ eu] ~i niai €lies de ce oporrcnpi virtuaii reuseou serli conseeuhve de 34 lavituri critice in mod conslont

De csernern .8xislo dilerente grole$II inlre siluotii teeretrc cprocpe identice. De exemplu 'intofne~ti un rnonstru in fata cotu'o nu ai nici ceo mal mica $.ansa de succes, Ie letragi (normal) moi .orneri aO\.lcHrei creofuri.Joci rost de coleva puncte de experien!6 ;;icotivCl gplbt<ni_ DlJpU oceeo Ie inlmei Tn SOY, pdougi un cole un punel 10 skill-urlle de atoc ~i apCirare. schimbi cizmele cuunele pu)fn nioi blJne ~i c6nd fe inlorci 10 .monsfrul cel dur" ai surprlza co-I rnaceia.re§li foro probleme, fopt ce denoto 0 rigidltote a

Un bodyguard care ml-a facut zile fripte

Cu un asemenea. caine de pa:z.a n-ar mal trebui sa "am probleme

engine.-ului ie~ito din cornun.

Tn ciuda luturar oceslor lnconveniente, am continual sa [oc, De ce? Nici eu nu ~ti\J1 dar [ocui are cevo care 1;'l"Cltroge, de~i difiGu!tole-a lui e.ste conceputo tntr-un mod brutal ?i ortilictcl.

Claude

\

LEVEL Date tahnice

Tillu

Ge~ Producdtori

Disltibuitor Ofertant

.l:Jbl 50£f Enter:!Oiriment Ubi .Soh Romonio

tel. 01-2316169

Sunet Gam'e.play f-eeling Slot:yline Impresle

13/20 07/10

ON-LINE www.evil·lslands.com

.mD'ReView

Pe oceecsi linie cu Flashpoint, poate pujin mai tactic

I 010 ea, de lo Tom Clancy cilire, am fosllovitl CI,J un alt titlu d~ tadical-militor~ 5trote-geoh!:! Genul core rna unge 10 sulielln eel niOI plc-

cut mod! Este vorbo desigur despre Ghos) ReCCln, prod.is de colre cei de 10 Red Storm Entertainment ~i oislrlbuil de UbiSolt. Un titlu core ne propune so luam parte 10 un conflict armol in core ovem ocozlo so ne dernonstrorn cali

••• ~'~.I Februarie 2002

to~le de lider 01 unui mic grup de soldo] de ,elila, dal ~i abili16flle de Bruce Willis, cosopind de unul singur, sou rna fOg, cu un sprijin minor din porteo echipei, in lunetie de sitIJatle, cclevo duzini de soldoj inamici

$1 pentru a In)elese mai bine siluofio ln core sunlem pur ~i simplu orunco]i, heiden sa ne leg6m pu)in de portea de storyline, destu! de

lnterascnto Sa face co e51e onul 2008, ~i un grup de rodlcoh inceorco s6 reconsnuiosco veehiul bioc sovletic, folosind mij[ooce rnilitore. Amu, dacei-i vorbo de rusi, pot so steo americanii deaparte? Nooalll Unchiul Sam se decide sa trimitCl un batalion 01 lorteior speciole core SO osigure sprijinul sou, Iorjelor Na)iuni[or Unite Tn operoflunile pe core ocesteo Ie de:>fa~ooro pe teritorlul lostelosrepublict sovieti~e In incercorea de a resrobili Of din ea.

Frurnos scenoriul Tare frumosl Nu curnva s6-1 treaca CUiVD prin cap 50-[ ~i opllce. Nu de alto, dar a moi scris dornnu! Tom Clancy osemeneo scenarii, ~1 5-(1) gosft Foarte repede octorii ~i regizorulllvezi 11 septembrie .. ,)

D' ale [ocului.;

Dor mol bine sO ne vedem no! de iiHul noslru care, de ce sa nu recunoostern, In ciuda cororvo rnlnusurl, reu;;e~teso irnpresloneze pia. cut, moi oles in randul iubilorilor genului. Misiunile ioeului ne pun In siluorii dintre eele moi d~ verse, de 10 ocliuni in camp deschls, pe limpul zilei, pOi'lO 10 operemrni de noapte intr-un sot sol) chior 10 ocjiuni urbane. Din aces! punct de vedere, nu-i lipse~te nimie mlului nostru, 1n ceeo ce prlvesle modul de [oc, a onologle po rivito or fi ceo cu Rainbow Six, Lo inceputul fieearei misiuni ne vorn constltui echipele cu care vom porni lo lupro. Acestlucru vo oveo a i~semFlatate deosebita pentru desfG~urareo rnlsiunil, deoorece rnodul de control 01 soldo ilol vo depinde de oceosio foza a [oculul. Tocrnoi de oceea, fiecore misiune trebuie rnlnujlos onolizoto inca de 10 briefing $1 infunOile de SJlUtljjB vom consfttul opoi echipele corespunzoroore. Irebute spus c6 10 fjecore misiune vor porhcipo sese soldo] care poi Ii constituiji In maxim trel echipe [elcho, bravo, chorhe] Uneori, dislri buireo color sese door In douo schlpe pcote Ii cheio succesului, deoorece simplifico foorle mull model de control osupro soldcjilor,

Moi trebule rnentlonot co liecole dinfre

Camuflajul pentru asfalt runcttoneaea !?U??

Greu ta dealcu :boii mici ... §i AI·

www.level.ro

bOleli are a anume speclolitcte. Avem lunelisli, ovem boietii cu murollere usoore, ovem geni~tii (cei cu explozibilull ~i overn rndreliere grele, cu rol de suport penlru activilatife celorlolli membri oi echlpei, Astfel CO Irebuie 50 finem cont ~i de aces! ospect in momentul in GOre constlnnrn echipo cu core vom porni 10

Dow dupo 0 misiune un soldot su [ulesle, el va prirni anumile puncte de experien a, pe care Ie vom dislribui uneio dinlre CClrocte(isticllesale.ln cozul in core unul sau mol mulli membri oi echlpei nooslre vor decedo, 10 urrnotccreo mrslune ol] soldan se gosi pe lislo din core noi vom puleo alege componeojo echipei.

d'ale AI-ului. ..

sa presupunem ca an) relJ~i! sO lrecern Cu brio peste lozo legat6 de consti Uirea echlpei, §.i inlrcm Tn teatrul de operojtuni (ce fr~mas SU~ no, porce sunt reporter CNN). In prtrnul rand trebuie spus co in aforo de personajul pe care olegem 50-I comrclom, toole celclolle vor fl preluore de AI. )1 aid apare Una dintre eele 1110i mart probleme ole [ocolul Tocrnoi do'ioritq AI-ului nici flU am moi insistot OSUplO corocreristicllcr [iecorul solder ~f osupro ponctelor de experienjo pe care Ie poote ~o}ligo dupa a ml siune. $i oslo deoarece, cu sou foro acele puncte, AI-ul este 10 fel de slab. NICi nU opuci so te dezrneficesf ~I 16-oi ~i rezit c6 oi pierdul cole 0 echlpo de Irei soldop. Reiei mislunea,

de oceosto dolo controlezi unul dintre cei trei soldop COTe fusesero casapip 9i, de unul singur, omori 'cinci-sose otiverWri. Daea lu ai putul de unul singur, de ee nu a putut AI-ul cu trei 00- meni? Romone 0 more necunoscutol

La fel de hcofico este ,7i chesno cu retnccr-

coful rnlsluni, care loveeie direct in realismul [ocului. Si chior dcco or fi 5® ignorom ocest ospeel, trebuie so va spun co pentru a elecluo operojiuneo respecnvc, frebule so iesirn pona 10 rneniul principal 01 [ocuiui, de unde inolnlam vreo douo-trei ecrone, P0l10 ni se ofera posibilitoteoll1co(corii unei salvori.

... ~i d'ale g,rafidi

Din punct de vedere 01 graficii Gost Recan sla deslul de blne, Procfic, nu prea i se poole Imputa nimic legal de ecest aspect Poate door cec]o Cafe obtureozo vederea deranjant coteodcto, dar in ocelcsi limp reduce ~i c6mpul vizual aI inornicilor, astfel co sonseje 5e pcsfreozo egole.. in rest, loote oratiS oso cum or trebui so orote. Adico aamenii sunt oomeni, casele - case si copacii - copaei. Sertos vorbind, cu un sistem cevo mol puternic §i

este.

Zbor pe langa·un cuib de mitraliera

R.eview ~

un rnorulor sonol05, ovem 0 priveli~re minunalo inolntso cchllor.

Sunelele completeozo peisajul grafic inlr-un mod ferieil. La ocesi ccpllol overn zgomote df1l arms, 1:lfscu~i prin radio ale echipei, fraze ruse}ti ale lnornkilor, eleele, vont, natura $1 din cond In cOlld cote UI1 motor de tane, pe core lorn losal 10 urm6 pennu co uneari nurnoi a motor de tone nu "eamanCi. Dar hoi co Irecem cu vedereo ...

Muhiplayer-ul este, cum ere de osteplol, punclul de maxima oirocfie penlru posionoji, co in cazul serlel Delta Force. Exist5 moi multe rnodolilElJi de joe dor, oricore or fi oleosd,feeling· ul este mult mai puternic ~i d.strocllo este osigurota, 'Ostl:el eo nu Irebuie roroto a ostfel de experienlo. Una peste alta, Ghost Recan 0 devenit unul dintre [ocurile mele prelerote, ;;i nu cred co sunl singurul core afirmo ocest lucru.

Dr. Pepper

LEVEL Date tehnics

mlu Gen

Distr,ibuilm Ofertant

Ubi Salt Roma.ni.a teL 01-231&769

Procesor· Memorie RAM

Sunel Gsmeplcv feeling Storyline Multlplayet

D d" ... I " /I

e Icat ce or aare u~u ...

Acum oo!i~a ani, RPG-ul ero un ge~ oprocpe uilot Fiecofe [oc ce inlr'O in

. oceos.d categnrie era ori pmo greu., on preo urOtsou pur ~i slmplu dsloc intetesonl PE;!l1ifU,Q at~age otenfio:§mrrer-ilor. inc;etul ci, iacelul, t;:onEe~tul de RPQ_; $e dUQe'p Ia vole ~j cine $tie unde l>"ar B 'Gil.;]t ecurns 11:'01(1 batllio de ccp.cu punctele de experien[il dbco nu or Ii intervenit niste 5chimb6ri .... Core schlmbari purtau runreledeDtcblo. Faiioul sal) It.oldur's Gale, Doloril6 ocester catevo j(j)f:lIrigeni~fe, ter-

rnenul de IfPG a incepul sa revillo in VOCQbIJlorul-gomeJilor.

Aslezi ne conl:u nfGrn Cfj 0 .sltuape lotell opusd ceil'll de ozurn caJiva ani. Piata esls suprosalurClta de RPG·w1, multe done $1 purne reclizon de 8xcep!ie; MMGIU'Gurlle ne sor in oehl orlcnda nc-orr I)ita~i t.oatO lumeainC;ElGldi so pIGfite carpoate<iifTO'cr,eo~tQ revenire,

Chiqrdo'C.QI"!16!joril.ole'o mlurilar de pe plata .daLJ dov{'ld~ de Q culltble ce 1050 de dorit extol1l ~i <:::0 leva Elxcep/i1.

Nu multe, flU foorie cunoscute, dar [ocuri in core poti regosi odr;lvorotul forme!: 01 RP($,

••• I'![!l:'. Februarie 2002

uribr, Vorbesc aiei de $umrl1"®OOr, Gothic, 'f!,rcanum ~i, qesig_ur, Wi"zQrdry 8.

Opt

Serio Wizardry este uno dinh e eele mai long~vive fi de S~,9Ce1>din isloria ~PGf-uriIQr I~i <::I ieGyrilpi', in @enerol, ~ac~ ~tOI) 5~mo'l £lOR. d~s(",: un plel. Wi,;:ord<y S e'Et" l}r IOC ce 0 0Vl;Jt @ ist",rie f"lJJlifi ~pus,zbuc.i1Jrrrdto. A lost anlJrilat,](!} incepJjtpe'ntrw sI6r$N~I'8nului 19QfJ [1111. dar prin octombrie 1998, Sir:Teclllfirrri6produroloore] Q doffalimenl, iar villorul [ocului Q

Vaf, lila o!=hi frumol;jil

www.level.ro

devenlt incert. Sir-Tech Canada, sou ceeo ce a moi ramos din Sir-Tech, a continuol sa produce jocuri Uagged Alllanw 2) $i s-o ocupot ~i de finolizareo uliimului joe din serio Wizardry. Dl.Lpo ce JA2 0 ovut un succes hnonclor moi mult decot modest, SlrTechCcnodo &0 vczut ojullSCI in siluotia ce 0 decloro ~i eo falimenl. Din feritire,a echipC\. de oomerrl dedic(Jjt d continual so lucreze 10 Wizardry 8 ~i, incetul eu ineetul, pr0ieelul a ojunsla final. Datoriti;:\ pro6Jemeler finanders;;i a hosco.ulut ultirnului lor joe, eel de 10 SirTech Canada nu au reusil sa g.asea.dl Uri dis!ribuitor pentru Wizardry 8. In cele din urma, [ocul a cquns 50 fie dislriouit in Rusia d.e colre Buka Entertainmentior In restul !Iumii de c6tr&Electronic Boutique (un kin] de maga tine dedifl:ote produselor solfwore $1 [ocunlor].

Cu toate co dupa

ee [ocul a fast finalizal. Sir-Tech Canado a rotrlas firma door c.u nurnels; cu foale problemele ~i intorzlerl]e sulerire de ocest joe, Wizordy $se dovedeste a fi unul din re cele mai bine reclizote :RPG·url din ulHmii ani.

Wlzordy 8conti@apoveslea din Wizardy 7: Crusaders of Ihe Dark Sovont, uncle Dark Savant reusise intr"~n final sa puno mdna pe Astro] Dominae, un obiect ext rem de important ce conjineo secreful vietii. in urrnorirso so plccco eele dOUG rase rlvole. T'R-ang $i Umponi, precum ~i hrovii tofC:l'/er;i!)rierl Destinario lLrturor este Dominus, c lume aflota in oproplereo Cereului Cosmic, locul de bo~iin5 01 Aslrol Dominae-ului 91 CJI lorzllor Cesrnic! Dominus devine ostfelloe.ul in core se vo do botiJlio fil'laio, locul in core se ver oduna toti cei care au fosl implicdti tn luptc pent~.w eontrolorea seGetlJllJi suprern [nu vo fo""c.:eti (olu$i griji; pute)i [oco lini~lip f6ro 56 ove]i ceo moi vO&J6 idee despre ce s-a int6mp'lal1n [ocurlle precedents].

Universul pe cere se bOl?:60ZQ Wizordry 8 este unul pVjin 9PU:; ciudo]. Cond am vozut pentw primo core e6 S8 vorbeste de nove spohole ~'tab.JlatGOte tnlr"un ~nivefS ceo puri:i€J fanl(;isy 100% am avut 0 relinere. Recunosc e.G nu mil [ucot pdna ccum nici un [oc din serie, esc co rno simtsGl[fl pierdut Intr~ lume CIJ re.g!)li de neinjeies. DEl'fQPI conceptul este unul alro@otor de sirnpiu. Nu vo g6ndili 10 0 tmplenre a mo-

R.eview _

gisi ell tehnologid O$a cum se int6mplo in Arcanum. Nu, oicl f00ta aced lehrJO!ogieeste privito d'a [ocuilorii IlImB eo purt') rpdgie. Sf S8 polriveste de rninune- .. Nu e.xisto 0 delimilore intre rno,gie ~i lehnologie, 0 pu~ca ~io vraja de fireball sunt cam ccelos: IUCfU pentru universul din WiztJrdy 8 ... lucruri consideroie magice {li privlte elJ respect ~i teema de oamenii de rand.

Co ~i concept d&<ioc, Wi4'.ardy;fJse

.Lln plus de ajutor"

Dqco Of fi sa spun totul daspre ANizQf'dry 8; nu mi-or Qjunge k:;Qla re",i8to.~i ~tilJ co mulji dinlce voi or weC! s6 ellis mai multe detalii despre [oc, despre game play sew pur :;i sirnplu OJ! navoie de 0 mana de ofuk,r I" legi'itwo co aces! lOG. A~-o co am

WVVw.tgeweb. c€Jm/ifOnworKs/ wizordryBI

Vt'I'VW.lk421.ne.t/wizordry! dmoz.org/GameslVideo Gamesl GenreVRoiepiay1ngMizordzy Serled Wizardry 81

Februarie 2002 Il'~' •••

pcore defini GO uri R-PG de,q;J(JI(i vecho. Un RPG d(]~it::, 0$0 turn ~ef{\t:eau pe vrenturi, ~inelucrol9i detoliat 10 moxirnuru. Pocre vo mol aducer ~l1i1inle de Wizards8Warribm ... Ei brne, It Bradley, eel CW~ a con'ribuit declslv IQw.c~ C§ll>uherrei wizo!dry,.e1 f):1,slizat ccel [oc c::hloJ da;co mle'lIR1J1q mi"C! )JI&E-\Jt Wizarch8i<VVorrrafs, se pore CO' majmitatea gamerilor leu gQsil muiJ prea gf.eu~iplin de bwg-~rL

A~a co, doce) v6 numoroli prlntr~ ceeo ce am numlrrnol 5115 "majoritalen §ornsrilor", tin sa VD ~WlJn CD Wizardry 8 ore foorfe pu)1ne in cornon cu W&W cllui R: Bradley.

~Qle (!Ji il).c(lt WizQrrlry 7, iJ1 poji irnpMb pdrlyo ul cu WTe oi lucaj'otl,lndJ,

Ai de oles In primul rand lntre. 15 dose dlf:erite [mage, psionic, [!!lgue; gadgeteer eic)

~j Q rnu.ltitudin8 de lOse, hecore dlrnre ccesteo liind predispu56 UJlej dnumit.;! .. rneseri!". Urmeez6 persenollzorec tif;l~orui p'~f~0r10pn perle, pn::icesce.esle sfr6ns regal de dam ~i rose slaGsd pentlll o:I::el persone], Va recomond sa nu Irotl!lp ell LJ~LJfintD oceoljt6 primo porte a [ocului penlru ea. olegerile [acuje acum sa I/Of dOlledl cruoole maideparte 1n ioe $1 mol oles ru, va speriali d'e multil~dineo de QPliuni, Macma abilnole, rosa, armiS. elc, ore 0 mica de&erierB ce I/O paate infilJento decisiv ni!8- gareo, Fonii lnraiti oi RPG-uriJor vor Ii cu sigu[onto plikut5urprin?i de numarul imens de DRriuni $iwrnbinoni RQSibile,

D~z.vol!Qr"s personaielQr se fo<;:'6, nmmd, pe ba;;ro de puncta de experiM1Q ce sunldb; tinute de fiecare dala (and ie~i vidorios dir'ltr-€J lupro 50U rezolvi cu succesrn quest. iJi 'po)i mo."

Detalii rmci ;>1 men

Primul pes pe cars. il 'lei foc~ In Wizmdry 8 sa '10 coneenno p.e lormoreo unu.i pOfiy I",er::hipo" eu care va Irebuiso duei k,d;mn,gfolYiiliJcull ere I/O contine ini!iall.ln nurnOT de t; pers.onole, core SOl ver puleo exlinde POIlO lo 8

[este demh cle reh1mcar [aplul co, in cozul tn

deb pers.onojul du.pa bunul plq~ ior doca flU e~ti i1luljtJrriit de rneserto pe Cafe oi oles-o pentru unul din Ire ei, opo] schimbo de ~ecare data canci personojul respecfv trece 10 un nou nivel

in alora de cursu' pe core i,1 imprirni tu unui persono] prtn ndrnlnislrcreo de puncte, oeestc rnai evolueczo ~i prlr a>lercitiu. De e~emplu sklll-lIl de sobie el unul JJ.erSOlloj vc: creste orr de cafe orl ocestc vo folosi sebio sou un perscno] vo devenl din ce in CEl mol prlcepul ln ,.!orjClieo" u~lIor cu cot 1~; Iolose~te moi flwlt OC80 obilltote,

lupte.e din Wizordry 8 58 desf5~oar6 pe lure, ceeo ce Tli permits un oontrol sporn (l'supra partycuiui§i, implicit, 0 mal more moollltote in declznle luale ln timpulluplei. De'Gsem~nea, poli decide pozi!i" ocupato de fiecor~ rets0n01, iii po!i(!~~za IuptO!orii puterni¢;i in Into ~i pe rnogii sou O[M'~ii mot slab1 in spbt.e. FFecor,a'perroniflj ore Q onUmifo raZQ de otoc o~o1'ca, dodS pur un luptalar ell sdbid undevo 1n spate, Vei ovsc surprtzo saconlllafi c5 Qce~t.o mjl~ poole lovi ir'lorrticul pentru co nu pootP,oluAgeio 61.

L(j~feJe din joe sun1 mfluen.jole ENORM de rnodul In core p-<ili tt;)115fruit echlpc 9i fiecare perscno]. Te p6ti lrezi 10 mijlocul [oculei CD mo.gul t(J~ W do. cu magia in cap penlru co nu·este d€stwl eJ!" Qine onlreaot penln,! (\Jcf'O magie. p~ '101 p.arewr~ul i@wltli luplels VOl fi un fel.dElleste pennu 0 vedeo dQ!;;6 ti-oi Ifldrvmot eif,s porly-81 )i ce m'oi trebuie.o;chimbbti b cine, c6!, c6'nd, de ce elc,

Eu unul ern porn it OJ s.tongulln iDe, m-orn oruncot eu copullnoll'1le, nu m-arr aeupot preo mult de cre~l~reo personcjelor rnels §i m-om tr'ezirTnlr-unfinol tfi [oculeste pree greu ~i party-ul rneu prea slob, ~i deF] ~I Inoinleezc cu vitezo unui mele twbot prin joe, schirnbo iei fi colo pona co.nd lotlll o inceRut sa decur,ga Q~q QJm am yrlJt e~.

[oculse dQvede?le o R iA(e-rHol de gre~ ealepdato. De exelliplu, Ie int&ln.ejili C\J citteVQ muC::M bJege pe Ufl drum d.eiQ(©. ;,i din dOUG lovituri ie}i victoiios. BucLJrm. nevoie mere rnoi

••• E#~"I" Februarie 2002

www.leliel.ro

Scoateli patine lei'

mergi dol pa~i ;>i doi de 10 luplclcil de nivel moi mare co line, Inormeli pona,n gOI;;i core sun! gala sa te foco uno cu pornoniul. ?i dcco nu oi un party bine ontrenol, 5-0 zis cu tinel

AI-ul inamicilor e.ste devastator de bine reclizot Dou cu magii, te lnconjoorri, iti otoco personejele remite sou inceorco so ti Ie onihlleze pe cele moi i'-lulernice co pulere de loc.. l111elegeli '0'01. genul de-AI core te foce so Ie urcl pe perejl ~i Ie oblige 01 g6nde~ti foaile bine fiecG-re miscora.

Dupa ce W smulgi prnul din cop de colevo orf tncercond sO ca~tigi a mttel de b610lie Ir vine s6 doi cu calculolorul de pornonl dar, odcto ce ai reu~it s(i-ji lnvingi odversorli, vlojo va po reo dinlr-o dolOluminOOSQ ~i plino de bucuru. .. ponolo urmctooreo bafalie,

De.igur. IlV se rezul'l1o to-

hod door 10 bolelii, orme ~i son-

ge, ci mai exi~t6 ~i ni;;te lucruri minunc'e numile quessuri ce iti pol do moi multe puncte de experienj6 decot cinci lupte lo un loc,

lucrul eel rnoi important 10 Wizardry 8 este faptul co jocul esre

nelin.or, 0;;0 co pori so rezolvi a problema

fie prin lupla, fie prin metode alternative $i eXist6 un num6r impresiQ,AOn! de cornbinotii pentru co lollli depmde d~ cc personale oi In echipo, dace fel de ros:e $i dose suntocesteo, de calQ e4'erienjo oi O(;U ri!b lot, ce que$l-ui1 oi mal rezolvot, pe unde oi moi fost lnointe ~i ee

ilern-uri ai mol strons, Pe scurt, 0 hbertote de rniscore

cum nu am

moi vczut de 10 Foilovi 2 incoace.

Lo ur rnornenl dol Tn iorr vo tre-

bui,a olegi intre eele douo1abere~ rRa~g ~i Umponi, ;;i jocul va lJITnO un QJr5 .eMerll pentlU ambele foqiul'li, ior dam-ai imperial un party din Wizardry 7, [ocol vo Ineepe dilertt in

Review am.

funcJle de [ohara pe care oi ales<) In VV7

Co tot veni vorba de Fallouf 2 . ., Nurnorul irnens de op!iuni dispornbr[e, cornplexltoreo [oeului ~j at~nlio pe care irebuie s6 0 ocorzi fieccrul delollu foce din Wizmdry 8 singurul [oc core reusesre so 56 opropie de ceeo ce 0 reolizot FallolJl-ul. Si osto Tnseomno enorm, ovond 1n ve-dere,ca Fallout repre-zinler ~i d.staZi pentr~ muir stondordul in ceec ce priveste RPGur!ie.

Fie noapte, fie zi/

Eu rna joe cu Wizardry

Chior doco [ocu] 0 fast in oroducpe de acum cOJiva ani bunicengrne-ul,grafic folasit esle unul r;e surprlnde prin colltoteo so. Nue foorte perlorrnont, dar i~i face treaba eu brio. in plus, urtele loco]f ole [oculul sunt cbsolu'

dernennol gandite ~i reusesc sa Ie- irnpresioneze prin ingenio-zitoteo de care ou dol dovodo level designerii din spotele [oculul. Persooojele din [oc sunt Ioorte bine cons ruile, se mi;;co faerie natural ~i pori vedeo efeeteJe batalii/Of ClSUpro lor (Iaiefuri, oehl1nvinefili, botoluri in palms) MuzieD este aiFerita pentru ~ecqre locclie ln porte

Mama lui §tefan eel Mare!!! Fanel eacasii.?!

.;;i es e foarle bins oleoso. Dar ceeo ce reu~6$je so Impresioneze in COOo ce, privesle porteo audio sun! vade personnjelor. Proclie, [umofo e din otmoslerc locului este dolo de oceslco. Sunl otat de reale ~i sunl Iolosite 0161 de bine in.ca compleleozc CU brio P?fSOnol'toteo fiecar~ri personoi inleihitin joe. Plus co Ie v!'![ oloso cu mol mullO u~urinla de party-ul lau din rnornentul in core Ii vei Qtlzi conversnnd.

Wizardry 8 asle un [oc exhem de 01(0- gofor ~i care Ie va [cce SQ ni petrecl zile ~i Mopti al6turi de el. Este un [oc core, dotorito contito!ii Cibsolutimpresiononfe de optiunl, poole Ii fuca I de rnoi r'nulte ori faro Q rspero ocelcsi troseu .sou oceleosi alegeri. Este un joc complex, difid dar alrogotor, otrnrrsletlc si foarte, foarle ocnpooru,

Genu/ de [ec core Ie face §.o lliJioe fbi ~i de 10018 ... Cei core sunt obil3liQi!i so mono nee RPG·uri pe paine vor oveo rJ~ QCUtTl un !IOU subiecl de discu)if, iar ceilalfi or Ii bins salnvete cum sa lmaprto ni}le puncte de experiento pentru cd Wizardry 88sle dejo un closlc ce nu or Irebui 10101 de nimenl.

Mit~a

Date tehnice

Sune! Gameplay Feeling S.toryli!le lrnpresle

ON-LINE I www.wizardry8.com

Februarie 2002

_Review

Pe ultima suti:. de metri, Heroes In ~i 1/2

D e5igur, mojorto eo dintre voi, rANaficii

I Heroes, sunte]! coll?lienli de faptul ea

Heroes IV esle progrornotp<?ntfU lonsore

luna ocecsro. ~iu ';:0 nerobdorec esre more, $tiu co [oco] serio Heroes de ani de zrle leu [oc de 5 ani) ?i ~ttu Co va tntrebof ce coutc .acurn un nou orticol de Heroes IIlin paginile revi~tel, Ei bine, un coiectlv olcotuil In ceo mol mare porte din ru~i specioli~ti in Heroes III s-o gandn sa creaze un fel de preview pentru Heroes IV, un hibrid core sa ne mol !ina un pte ocupoft. Mii rag, "un pic' ests probobil preo superllclcl spus, deoarece pentru aces! odd-on veti oveo nevole de cevo moi mull limp sl, eel mol importont, de nervi de aiel. Tnointe de a intra in om6nunte, -0 s6 foe ocornpcrotle refe[iloare 10 stilul de toe, pemru In Ihe Woke of Gods. Mulfi dintre voi, probobll, mcu1t6 Melol [icc. Cu sigurolljo VO oducej ominte co acum cefivo ani trupo a obordol brusc un slil diferil de ceeo ce 0 ovut Inointe, 0101 de diferi! incot

ou fosl nevol i sO se !undo [clbumul Lood]. A Iost more sconcnl tn lumeo lonilor, unoro le~ placut, oltoro nll, co Metallico 11U mol e ce a fast, co. nu rna mol inlereseozo, co ... Cu timpul insa, a incepul 56 ploco, fanii s-ou reveni! lo normal ~i OU spus co. do, Melollico e 101 Metal lice, io: snlul trebutc 50 se schlrnbe deoarece vrernuri.e se schimba. Com oso ~i cu nOHI exportsion, Slilul este ooreeum diferil de dasicul Heroes, dor poote este 0 schimbare benelico, una care trebuio 50 5e inl6mple penfru a de" vent inca a doto un [oc cum nu S~ mai foeul vreodotc,

Heroes III si 1/2

De ce "~i 1/2"~ Nu stiu, Probobil co echtpo ruseosco e mal bine informal6 decal noi Tn ceeo ce prive~fe Heroes IV $i S'DU gondit so

ne protejeze inimlle de socul pe core il vorn aveo 10 cporlfie. Sou, pur ~i simplu au anal

cote ceva din ce vo oveo Heloes IV, au foeut rost de caleva imagini -~i le-ou adaptot 10 Heroes III. Orlcurn, osto romane de vczut, So vedem acum care sunt diferen!ele fata de Res- 101 alion of Erothia ~i odd-on pock-uriie ulterioore(Armageddon Blade ~i Shadow of Deoih]. Ceo moi more ~i moi more esle cceeo cO nu pfea moi cvern de-c face cu a slralegie PUfQ turn-bosed. Heroas lll este aeum un quest eu elemente de strotegie turr-bosed, $i nu va sperio]i, Roman lurlels, iorin sceoortl ?i multi player yeti ave a ccsrsle ~i veji puteo recbordo slilul do sic de [oc, in componli lns6 vef fi un pIC soco]i in primul rand, eroul nu mai are neoporal nevoie de ur cas!el sou de a gornizoan6. Veti puree umbla pe haria ~i cu armoto de 0 singura unilote f6ro s6 mai avetl grija costelulul, bineinjeles dcco cei ce au creot componiile vor asto. HOfJile sunlimpanzite eu tot felul de puzzle-uri care Ireb.uie rezolvcle inainte de a h.ece IQ urm6tooreo sechune de hGlfta SaU 10 urmolooreo misiune.

Ven diseuta cu monslr.i, ven gosi lot feJul de orlefocte, yeti oveo oliati care va vor 11150)1, veri fi pusl in siluoli core 'lor poreo irnposlbil de rezolvot, nervii vo 'lor lose, creotorii ru~i vor avec occese de sughi! ce 'lor necesito inlernare Tn serviciul de urgento etc. Deocorndotd I1U sun! gala decal trei camponii, dar 0 so mol crparii inca Irei, cal de curond. Sincer, hei camponii sunl mal mult deem ;,uliciente pentru

o luna, douo de [oc.

in traducere "Obiect inutil din Heroes IV". Fara comentarii.

••• Emill Februarie 2002

A~a al'ata un eras in WO!!_

www.leveLro

Noutati

Sectiunea de nQi,JIii!i asia mare. 0 miJlJi' me de imbunolajiri au fosl ad use, de 10 grafieo pona 10 rnonslri ~i ortelocte. Referindu·ne 10 grofic.a, prirnullucru care sore In ochi este vantul core bate prinlre arborii de po hone, Efectul vizual este faorle plac.ut ~i do irnpresio de moi mult dinornlsm. Apoi, Q gromado de obtecie noi, rnoloritoteo faro funcFe, dor core pot face oprocpe orice dccc ~lili so folosip scrip~urile ERM (de cere voi vorbl cevo mai to!ziu). Au fost odaugati o serie de rnonstri noi, vreo 14, unii cu coroclerislici faarte interesante, co de exernplu emisarii [cresc oiock-ol defense-ul, spel I power-u I SOli knowladqe-u] cu volori 1nlre

1 ~i 3 in fiecar-e saplomano).

Avern noi rnonslri de nivel opt core 'lor puree fi recrutc] numai daco ovett sub control clcdlreo specifica. Aceosto '10 fi situoto pe

hart a 9i vo trebui sl:'i lupto!i pentru eo cu ol] mon~lri de nivel opt. Ulterior, ocesli monslri se pot recruto nurnol doco ove]l construitil dadireo peniru nivelul sopte, $i door unu! de castel pe.soptmnano. Adlcc, do co ave)i douo castele ~i ombele au rwelul sopte construr, veti puteo recruto 2 rnonstr: de nivel 8 s.o.m.d, Acesno sunr Supreme Archangel, Diomond Dragon, Lord at Thunder, Antichrist, Blood Dragon, Darkness Dragon, Ghost Behemoth, Hell Hydro, Sacred Phoenix.

E usor de trecut dlncolo. Trebuie nurnal sa faceti 0 linie cu aeelasl relief.

Mon§tri noi: ghosts. Nu ca ar conta In lupta defata.

Alte noutati

Noi ccrccterisfic specioe au lost ad use eroilor, core pol ocum lronslormo porJiuni de haria explorore in portiuni neexplorore (Veil of

Review _

Darkness) sou pot reconslrui orosele cum 'lor [Burlder]. Apropo de reconstruireo oroselor, in WOG aces eo pot fi demolale ~i opai reccnstruite. Un erou faro speclolltoteo Builder poole reconsmn un orcs de ripul celui core a fast sou de lipul de ora? de core opoqine. Daco ore oceosto speciolltote, el vo puleo reconstrui orice tip de eros, Pentru 0 invola cum se demoleozo ~i se reconstruleste, vo recomand since: so porcurqeji tutoriolul, EI va va expllco §i cum so lasoli trupe oriunde dorili pe horto. inca un lucru core alute mull este poslbilltoteo co, in cazul in core Intalni)i monsfrl ce doresc sa vo ln50)805c(') ?i nu mai ovef lac 1n crrnotc, sCi dati .dismiss· unei Irupe ?I so 0 lua!i pe ceo de pe harta. Foorle intcresonto a fast ~iideea cu turnuri.e de cpcrore. Acum, ccesteo OJ~tigo experienlo in lupta dupo 0 gril6 fixa, care se concretizeazo apoi In mai mull damage pentru trupele adverse. Evident, ccecsto experierrc se pierde doco eroul romone fara coste]. 0 alto gaselnito este ~i cea eu blnecuvontarile $i blestemele de care putef face rost 10 Sfinx. Deco rospundeli corect 10 mistico Intrebare, veti fi binecuvontoti, ior docc nu, blesterno]i, ceeo

ce va va uduce de 10 ca9tig~ri soptom6nale de our souolte bonusuri pona lo lmpostbtluoreo de a vizita 0 clcdire sou de a ochtzipono un monsfru pentru a perioada de nrnp lin cazul blesternelor}.

ERM script si puzzle-uri

Co tot am amintit de acesta,este vorba de un editor special eu care puteri introduce In horti obiecte noi, pule)i personolizc eroii, putef croo diier.te evenimente, rnoditico oproxirnotiv 101 ce va trece prin cop. Kit·ul de

Din farmacia ruseasca

WOG conjine si aces! editor tmpreuno cu un monual suficient de deloliol penlru a Invara rapid cum se prccedeozo. Exemplul eel moi tondudent pentru posibililatile pe core Ie ofere oceostc fadlitate sunt cornpcnllle. Cu robdcre $1 multo irnoqinojie putef crea odsvorore opere de orto, lolcstnd orlce fel de obiecte. Creotonr cornponiilor merito rot respecful deoorece au depus a rnuoco enormo ce se conoretlzeozo in puzzle-uri, care cer un IQ destul de ndlcot. Iotusl, in limp ee JUGom m-orn g6ndit ~i 10 Icpiul co WOG este tel moi pe FOl6 "mi~to·lo ndreso no051[0, Heroes III, Heroes IV, noliuneo rusa ~i TBS-uri in general (intru edihcore a se vedecscreenshoot-urile olerentej.jucou-l st a s6 simli)i pe pielee voostm,

locke

PS Doco va btoGati undevo, nu disperof co mine. Continuof so coutoti solutio 0 saptomana> daub ~i cand nu mai puteti [nlrebofi·rna. Forumul e deschis. Co tot a venit vorbo, expcnsten-ul este pe CD·ullEVEl Have hml

l.EVEL Date tehnice

Gen Produ£i:ltor

Heroes III:

. In the Wake.·ef Gods Quest TBS

New life ofHerees

Februarre 2002 Ili;jC •••

Classic Game Collet:tion

CI--IF7rnFJICJf/SI-IIF=J ... _111 Raliu pe toatemonitoarele

Detaliile

D upa Seven Kingdoms: Ancient Adversaries, LEVEL va olero acum, pentro a pune bazele unei odevcroie

coleclll, un nou [oc dasie (fie-mi lertot poroBoxul ... !: lotemasono' Rolly Championship, core e~te urmareo unui all rally·sim exlrerr .de indro· 91110 vremeo lui, ~i onurne NefQ Rrolly, prlrnul de-ocest pen care s-a impus cu odevcrot ~i a riimm; lnIslono [ocurilor, Ascdor, In/emotional RGlly Championship este, intr-un Iel, Net Q Rdly, cu unele rnoolficori, deslgur.

In primul rend, grn~ca, renderizatolrtainte excluslv sohwore, orera acum suport penlru occelerore 3D pe 16 bili, ceeo ce duee 10 disporijio upixelarli" ~i la un gamepJay fluent, chior ~ pe siseme mol pUtin puternlce, de genul P200 MHz q;U un Vooooo gan~heE1 instolol\ba chior ?l mai slob]. Asodor, pennu InJemotfoooi ,{lfiiJlly Chompions'hip nu mai lTebuie so va Facett nici un fel de probleme legote"Qstelln!eleminime.

International Rally Championship vo vo pUl10 prin diierfte medii, toote tocmai bone pentru roliuri: Flnlondo, America lalina, Morea Britanie, Chino, Ita liar frecarc cu drumuri phno de bal)i ~i hopuri. Condl~ile meteo vorlozc ~i ele, de 10 eer senin Ie ced!a ~i nhrsoorc.coundcr to, oslo dssigul doco nu va allan undevo in dessrt, sub un cer senin pe core, conform bunei troditli 0 mai tuturor slrrolotoorelor auto, plulesc bolocne longo boloonc.

De~r IRe (care, desigur, a-ore nimic de-c

face eu mlRC pentru cei care inca i~i Ioc

prob'erne] S9 doreste un roily sim, tolusi game" ploy-ul se: oprcple mol rnult de ioclJrile creede, dot iiind eo fizicCl iocului nu estEi! dintre c:ek rnoi realiste. Toiusl, oslo nu lnseornno co 0 izblturo Ironlola eu un perele nu va oveo electe. B_o din contra, chiordaco rnosino nu se va dlstf1Jge, vo

face I'nocar a piruelo _ de to.of5 fhxnrMP_.fea. 11\ plus, $en:;:O~d"de vilezo ole rita de joe esle dementiala Pe sisternele mol putornice iJ.or'lierote-Wl cres:e :)lmlitor, ceec ce duee 10 vifeze .ornetitoore, psihedelice, C,l;lr~~le sUi'll ten~ionote,..fir;: l>fr.sunf time trial jconlm cronornefru] fie c@ sunr in modol championship lin cpr-e jU-ei"ltG~\J1 trebuie:s6

••• lil Februarie 2002

situ alia asta n-ar strica sa aveti

cauclucurl de iamif. '

oblifTO un !imp cal rnol bun, penhu o ovcnso 10 stadiul urrnolor].

Prir)lre mo~inile p.e cere /n erno/ionall?oJly Championship vi Ie pune 10 dispozil,e sa, numora SubQI U lrnprezc WRC (ftiro r1/e core un rally sim e puFn hondtcopot., SOil pur §i slrnplu nv e], Renault Maxi Megane, Skoda felicia, Volkswagen Golf GTI 16V, Mitsubisni lancer [yoluoon ele. Orieare poate if oleoso, cu schl-nbator ouiornot sou rnnrtuol,

Toole co tocre, 7n50 punctul forte allui Ihfer· notional Rolly Championship esie, poots, Ioptul co, in posture de urrncs demn 01 lui NetO Rolly, IRe perm lie [ocul lr rnultlplover, prin LAN/IF'X sou coblu serial. Dupa ce a fast alesmodul de joe ~i rncsinc, voi si inca 7 prieleni puteri concuro pe oricore din iroseele puse 10 dispoz'jie.

Concluzlo: LEVEL conlribuia penlru a doua oora 10 colecjlo voosno de jocuri closlce, de dala oceosta cu un rolly-slm.

GomB onl

Mike

LEVEL DATE TEHNICE

TitJu

lntamnttonol Rally Championship

Rolly Sim

MagfT8'tic Fields Actualize [Europress]

I LEVEl

Gen Producato( Dj$tril:lultor Of ertont

Procesbr Memolie RAM

P 1M MHz

16 MB (recom. 32 MB) ootronel

Colectia continua!

,

Heroes of Might and Magic II· The Succ8nion Wars

LEVE L mcrfie 2002

www.level.ro

.m!II Walkthrough

fe-lange t.ele menfionotE;l mgi.susvo mel Irebui so ra::spectafl c1ilevo regu1t din pocola destu I de stride. fvi/Islands' ef,j~ UI'1 joe in co re roreori este lac de gre$ealci, ork:(rt-cie mica or fi oceostc, In primul rand, in rreregrinarile voostie, osigura)i'vCl co rill va \lad decot persona jele fJe core dorili sa Ie O!1ihilaJi Din momentul in care un adverso! V<J vazut, nu moi oveli alla ~0f1S0 dec;at sa staK so luplo)! pona ctlnd unul dintre vol vo iefl irlVingtitof, Acesto esle unul dintra rnorlle bUij"UI'i ale engine.ulul. Ihdiferenl uncle tee dllo odversQWi. indiferent dodi mai 891i soli nu in rozo lui de vedere, din mornentc] in care le-a "Qzul 0 dolo ve ~ti m..,rel) IIflde e~li pe hort(j $i vo caulo constont 0 cole prtn core sa te olungd ~i se fe exfermjl'1e. Astfel se poate plunge to situo!ii ingrafe InGlfe,fara 50-!i doi seomo ai fost VOZtlt de vreun monslru de pe calololt mal 01 raulUI ~j. de~i te mj~ti ~I n-ol nici

Ce Sa faceti si ce sa nu fac:eti condvo

I , - I",

oventurcji pe ccesfe insule ...

D rogii rnei, dad) ati ojuns $0 citifl ocesl rnolertol inseamno cacti lncerco] pe pieleo voastro ce Inseomn6 sa j1Jeofi

Ev!1/s/onds. Af;O 6a nu am de gond sO- prelon gesc Qceost6 infroqLJ~ere moi mult decal esle Jl8Cefoor?i Q s6 tree direct in a v{rTrnpQrt6.~1 cOtevo trupurl 'Core sea vi') f{;)(;o drumul moi lJ~or pEl porcursul ioctllu1.

Privire de ensemble

Evil Islands> co .ol!ce.RPG closic, s.kJ conceput inJrjflo~i aCfrunep In iurul unor quest-uri ce-ji VOl fi.inmaflote de c61re.diver$e personoje }i care consrou fie in"obJinerea unui artefect, fie

in ucidereo cuivc De vreme ee grupul d'B eroi poole con~fle do.or trei personoje, este: recomondobil co ocesta so fie alcolu;1 din: 1 mag,

1 arca} ~ 1 luplotor. situ(Jiie ldeolo core nu prea pODle fi ob/inulo U~Qr Tn Evil islands, coz in care esie blne 50 opto] p~nli\} I mog-arcp~ ~12Iuptolari. lridiferenl de canibfITajla:j?Je dose o eroilor tai, rn nloi un coz sa nu pl~CiJIiI ot;.filJne laros6 te O'siguli co doi dintre ccestlopol fabsi<;:u5uceesmogio Heal. in condifiifeln COJe odversorll all un tolentdeosebit de a te surprin de eLI lovituri "crifice"lncode 10 primul schimb de omat>ilita!i. posibilitoteo de a vind"ec@ ranile ropiGi CIFGliutorul-odova personoje devineu'l fCidorvitol.

Februarie 2002

Daca 0 zona de harta este gri. inseamna c! POll sari peste ea.

www.leveLro

Unul din.tre cele mai bune echipaments din joe

Cenl'nOi mica intenfle deo treG~pe fYlllllul ceJalalI, po] oveo sl1rprfz'{nre 0 te trezi GU ccel monslru pe CiOp 10 rninote bUj)e, dupo ce te-a vozut primapola. $i c&m:J aeel rnor-stru mot esie ~i unul de neinvins, mol <;i)·ji vine sa sfa· rami tastoli)rorie:ciuaCi co ai pierdct vreo 2·3 GJe de joe deg_eoba.

Exi&facl !'>osibilitale de a S{!opa de oc.e~li rnonslri.dor este alai de:complicoto §i onevoiqo~"(j incot rQPe~rl merito eforrul. poco, mi-o)i os~uliol 'sfutul<lii 0\.(6JI douBfW3rsonaje cu Heal. luop-Je pe ocesleo ~i duee/i-Ie mull ln _~p€lte [ovond grila tolusi CQ 01 freileo personaj,de f"referihla IUpI6!Cful, 50 ramono in r~l'f;dol de vlndecose]. Dupo oceeo oaueell ~i allreileo personal in opiepiereo lor, ovcnd grijo so ramona rGrlJ~U.:;onsIQnnntre monsJru,;;i rreolerl. Cat timp ocesto i1lleorgo catre eel doi, fpJosiji heoleri pentru o·Lie-face sonQlatea pierduto in otocurila rnbti:slwfui. lOSI'l)i personblel:e pe defellsjV, nu leimpilcoji in lupl6perihU b posfro Stamina door penlru dergat ~i vindecal. Repetojioacest ciclu pCjno condalungeti 10 ie~rrea din (l'CJ,w hQft6'~i o:tllnGi surrte!i ~o:;6pati.

Unele qlJ8st-uri vo vorcbllqo sO furori de 10 wu sa va slrecuroti prinke odversori de05eblt:de?Ulernici, in faia c~ora n.o)i avea ri\ei eso mQfmico $On50

Din pcctne, in acesJe:cazuri ceo mar mica ~eroore irlse.ofnoQ rnonrle stgvro, de ecceo va EeG0mOnd~asdvGllnnan11~deQ trece 10 c:Jcfiunea propriu-zlsa. Ddco trebuie So vo strecurof RrinJre gcrrzlJe ce pozesc a intmre Sou ue pod, o~tepjajimiezul R<!lpjii, alil1i~Ji''\'a personojele unul in spctele eeluilolt ellGct pe linia de mqloc dtrrlre garzi ~i troverseqi t!i1ro~ ~i cu mar$! grii~t. Ceo rnoi midi deviete spre stanga sau spre dreopto va vo introduce ln campul vizuol 01 gorzilor

Treobc cu furotul esle'iji fIlqi delicoto, deoneeee nu numol co uu trebule so ti decem· spiri p.ezemo, dar moi Irebure ~i so. te opropf loerte mull de personojul v~ot. Perrtlu ocecsre vo trebUi so o~teRli WI'! pic~j ·sa siudie:oi .2'.0110 <to ;;i rituolul personajUlui respectiv. Doco st6 pe Ioc, treabo e simplo. Te opropii tor~~_din spdle, fuli }i disporidinJ;QI'l~cQj r]'1Oi reped:aJ?9sl~JI. Dmn5 56 (l'Ii$c'& \to treDui 56 descoP'e!rJ mpmenlui iii care 510 nemi$wtcel mai muft limp, cat so

Walkthrough _

Clasie:: Luptatorut la gramadii, Arca~ur ~i Magui 1n linia a doua

te potl oproptc deel pe (l8simlite, dar ;;1 fn Co re nu mai osto nimenl prln preojrno core so Ie paolo vedec 9i declonsc olormo.

Luptele

In momentul tn core oi de-pistot un cdversor, dod~ ot p05lblilioleaSQ te opropii de el upnl, nu ezilo so 0 foci_ Un bockstob poote in.. 'dina Cit)ri6ideJobil bolanla in lovcoreo 10, mol ':dl~S111 cazul unor oponen] putemicl. DocD mol 01 ~i norocul so fie 0 IoviturO Gritien of scopot

ieflin. inainte de a declcnso un ostial de bloc asigurl54ee<l toate perscnclsle tole s.upl lnrnod defensiv,dlilef, ln momef1lulin car-e Ie vo incorco.bdckstob-ul, ri~ti co ~i ceiiatti eroi ~6 oro ee ~i 5a-~i£f(l¢,e elementul surpliza

LlJpt~I~.c~ fighterr'Sunt in prirrcipi!1 simple ~i nu cred sci avell probleme 10 ccest capitol. DoP£ $P fi~ l'llen~ 10 se"iile de lovituri critice ;;1 50 fiJi rnereu pregQtl)i sa vindecotl S(J~ s1'i retrage)i din Itlpto petSbflajLJI eel rrro! ofectot Folosit:

f6ra ezit.me§i constonr 0 orma elJ Weakness.

luptele eu orccsr pl'85Upr;r11 irioG c6teva elernenle inedile de tocnco. Al-ul ocssroro este destul de bun ~i vor face 101 posibilu! SO pqsrreee Q &stal'1)o respeetoi;JilQ tala de persorrojele tble. Ori de eGJe. ori vei Incer~a 56 te apropii cu luptolOr[i de ei VOl lugi ~i clacG nu ii prinzi in call vei oveo ceva de ~re6. Trt aces! CQZ, sel(:,oz6-li persono.ele Pe,fug,a ds~el incat so urfl90lemCa fQro rncejar~adversarul. Mare gdfa ln0, sO mJ rtimeriti peste vreun olt gfUp de mon;>fri. Ceo I1\dl elieoceh1etod6 de C1 elimino orca~ii este sa pLineti luplotorul pe defensiv ca momeala lh primo linie.Areo?ii vor trage in el ~i vcr sla cumln!ii9,h·ull be. Astfel ei pot 11 eliminati U~br de arqp;vsau· de mtlg !olund cond nu e~l~ ITevai! 50vlndece luptatorull. Nl! ~rrico so va

direcjioho'!i otoccrlle caire p1tk1l0fe (pentru o-i lrnpiedico so fuga] sou cotre maini [pentru a Ie miq.orq frecvenjo otocurilor].

tupte1e.cliJF11ogii sun pooIslZeie moi simpie. Ba;<:andu-S8 p,reo mull pe foijo mcJgiei lor, ocesfio liU fug, astlel incat pOln eliminaJi U~Of de.luptolori [cu alaImoi mull cu tal sunt locne vulnelcbilr). SingtJrilcqre potpuneprobleme sun! eel qare folosesc Fire Wall. Tn aces! coz pune perS0f10fele.~JIJ8a ~i otoco cu toote, UtillzeWG des POllZO de Ielpta, ..Ji'!@orece ~o trebui sa t~i SCDtI constant luptatdTli din foc Mogul lin&! 10 distanta pentru a IlU inlro In vizoru1 odVler>,;ofIJlui ~i direCfIf!.neazo loole otccunle eolremono.

Insperon!o cOtoate cceslc mid indicplii vo vor r;litlto so >copaji dern!'.!!e fiustrori, lnc~ei oici nu inainfe de a vb ominti $Q lua!i OJ voi 0" magie fireworks ~i 0 magie ??i' atu(lci cand. veji pleeo tn ultirnol quest [Porlol].

Claude

Prima intltlnire cu Marele Magician

_ Game Uriwerse

B una zi~at~ tonto lurnao. 1010 co

- . sunl urmolmul pe IISlo, Q}O co 0 s.iJ

I . va zic ~i eu c.are-i treaba, chiar docc

perlcodo de limp de cone scru, lo LEVEL esre relotiv scurtc. Ircbuie so vo Spurt, in primul rand, cil laptul de Q [ucro ce redactor a reprezentot un fel doe vis dEKlI rneu de pe vrerned cood lo noi in lara aroma celebre revi&lo in formal mol mull de ziar, Hobbit, de cand pirateria jocuri!or era cevo ab~Qlut I01gol ~1 caplom lo.curl p?ntru Spectrum de pe TYR, de cand erorn indto8o:stTI de tipo core rtlicCl rupl dS;Jetele euo cando de morura pentr~ co l-orn slrical mosino de b6fureril, deciJnd soore.e rosorea dinspre asflnli1;;i lurneo credeo co ocolo-i estul fi de cand iorbo cresleo lnvers ~i fugeam descul prinlre r6.dacini.

lrnediot dupa Revolutie

Dol fiind lopiul co provin dintr-e zona mot tzoloro, montano, ln core ~ progrornele 1V ojuogeOl) ell 0 zi mai lacziu, Ill! om reu~iI eu 15cO am preornulte nomere din Hobbit Dqf£redeti-mii, pe putJnele pe care am pus mana Ie-am citll

de Ie mol $tiu ~ ocurn pe de (051_ in douudinire ele eta trotot loorte Qnl<Jlluntil celebrul Elile, care, de al~el, a fOcSl [corte muJt frnp in fruntea topurllor Spectrum, Am nenorocit iDeul oslo timp de un an ~i om vM Ileoparo! sa-Ilermin, dar nu om reu~il nleicurn, Odd) va moi dduce!i aminte, Ifeb~Jio 'sa treci prin 6 gQ!axii pcsibile, so loci

. correr] Ctlt ineape §isa lup!i G.O iJn leu co sa-Ii aperi inveslitia. Apoi, urrnc so Ii' cortociot de un neglJst.or Care s6-1i dea sorcir.o de Q gasi nu

~Iiu ce prototip de novo care di5p&ruse ~i, dupo ce 0 '9iiseai, se Intdmpld cevo 5i termirrpi iGcuL Pana otctom 0luns?i eu. Am coulol prol'olipul6lo 0 lumCilate de an in limp real ~i n-om gosil n lrnic. A~Q co am renu n !Cit p Ii n de frustro re IGl cariero meg de "elil~ ~ghjer" ~i m-om oxcl pe oltcevc. Dar, oorcpo, primul contoet ce ccrel-orn ovutcu 0 sursd de [oeuri a lost solo de ioeuri, dupo cote, !~ UfrnG cu vreo II ani,

Titlu:

Gen:

Producmor:

Sune!:

pal, uita,fe.l

taci, mai, di-T sperf I"e}m

s:en.sitive, etc,

Feeling: reinterii a~tiQI

mural 3 ;>:ilj,j

tore de]o 1~i F SDcoteqio 'sa nlEi duea- pe 10

Eminescu [spitolul de neuropsib"ioiTie din Brosov] de Jw;;il1ea vean·liol·. BunicQ, ins.iJ, i-alini$til petMi zlG6ndw-le co a so m~ 50turln Irei IUr1l ~

~jClj frurnos 10 Sinalo penlru tu muzico_ 3'irn::~f va SpUA,

numor d" vreo 250 (pe care Ie mai am incO). Til vcro Qnului IlI92-1¢93, eel fti0i bun prieten

al meu 0 avU! sonso s6-~i ochlzlfloneze cu vteo 800 000 mi lei un 80386. La vaZtlsem pe 10 telf>Vrzor, Ie vozosern 10 reprezentQnto IBM €lin 8lo~v ~i 101 nu-rni veneo 0 cr€de. Dernoule, era ex1'ri;Jprdi!'lor. Av~1J.)niJotede SZ$"', '6",eai hordclrsk, oveol mOrlilor-ee>Jp[~ qGf dli!pi:'lcate,l11 prima fozCl, prietenul respe,cli'J no (j GWI mOl;Jile. Am [ucot, normol. Prince of Persio, c~e ml-a plae(Jl, dar perea nu ma salislacec dllar ann lrebuie. llpseo cevo. Dfr<;Jimineo!a pona dimi· n:eofO CHam numoi 10 prietanol meu, mai bles dupa ee slo curnporot ~ mousesl omdal de Dune 2. Ei bine, [ocul asto ITI-a s61i$focut tOlok locumd, cum v-ern spus, 10 lara, ovaorn feorte mult de lucru In 9Qspodarie. Co urmare am lnlrol In c0nflietcu [oiurile superioore din couzalimpuul pierdut in fUjd monilcrulul 91, penlru 0 vreme, mom retras deznodojduii ln lola HCwlui meu de ocoso. Porin/ii Inei nici nu vroleu 50 cudo de achizijionarea unui PC pe core ~ considerou pierdere de vreme. Vreou lotu9i siS va spun co, pe longo [ocuri, jumaiale·din timp il loloseorn pentru programme Tn roote litnbajele pecore puneam mono, Inipol Bosic, opoi logo, oscrnblare cu Gens4, Bela BaSiC, Qbo&ic, GWBasic, Turbo Baslqi mal torztu PQ~col, Turbo Pascal,

Cu Duke viata parea mat usoara ...

chior Fortron ~ifoorte 16rziu, In fine, C/C ++.In concluzie, dupa pom, orri de limu de MoleFizica, in core nu ani avut occes deG:ot 10 He. 10

Game Uni'verse _

Mentorul meu spiritual: Lo Wang

386-le prietenului meu sl lo colculotorul de 10 liceu pe core lom folosi! pentru revisio liceului, m-orn trezitln 5i!uo~0 de a do 10 lccullc'e si un more !ruslrdl' pe tsrno [ocurilor [cropcm cone Ie vedeam 10 relevizor], Data fiind natura mea axoto oarecum spre informatica, om dot 10 Timi$oora 10 Medicina [rnoi exact, Stomatologie) ~i am mai ~ irmot, Trebuie so va spun co am fost disperot 0 perioodo de limp, po no cand ...

prfetenii mei sa oiba unchiul pllot deormenomenl ~i vo do] 6601)10 ... Urmatorul pas a fost caire simulotoarele outo, Mai vozusem eu une-Ie pe 386, pe care le-crn jucal deslul de mull. dar cond am dot de GP2 om jucatpono 10 auladi$lrugere. Alunsesemla un rnomsm dot cprcope so oling recordurlle de limp reole, atal de

6,5 ani dupa Revolujis

... pOra cond, dalmilo unel leone bune prlelene ~1€oIego de facu I tole, am ojuns sO"i CIJnose pe mentorii mei in materie de iocuri ~i PC Tn general - srudenjli de 10 AutomaMeo ;;i Cal culctoore. Sincer, a fast ceo mai hurnocso periocdo din vioto meo. M-au primil in randurile lor, mi-au permis so Ie fofosesc PC-vrile ~i rn-cu devenil eei moi buni prieleni, faro sa ceara nirnic in schimb. Atund am devenil ~i BU un cdevorol gomer. Am fncepul cu C&C, opal C&C Red Alert pe core l-am terminat, dar 10 care luam a balais in multiplayer de nu rna vedecrn. Au urrnol simuloloolele de zbor, in prlmul rand Relol, opoi F 18 $i multe oltele, incluslv Comanche 1 ;;i

Sa. fie t.eroarea dill adancurl?

mull limp am rupt lostoluro. Fiind posionol de motocklete. am tal couict un [oc de g?nvl oslo, pe care, paner 10 urrnc.l-ou gosil baietii in perscono lui Mota Racer, $i pe oslo l-orn nenorocil 0 periooda de nrnp des'ul de lunga, chior dcco erorn odeptul reolismului. iar ocesto era Tntruchiporea

reteo), pentru co soortc facuse co unul dintre

feroarea ro~ie

Februarie 2002

Game

Apocallpsasl e·xtr.atere'ttri'

jocului arcade. Au urmal FPS.urile.lncep6nd cu Duke Nukem, pe core lorn gatatin foote variantele, Shadow Warrior, Quake $i un shooter foarte putin cunoscut 10 noi, Chasm, care a meriot intr-odevcr efortul fvidenl, nicl oici nu au llpsit conhuntonle Tn multi player, core rrn-ou ocupal nopjle ~i sesiunile. Tn aces! moment am facutcuno;>linio cu jDciJrile ce se potriveau co piesele de ~ah in mona lUi Kasparov, C\J lnirno mea de garner: TBS-urile.

7,5 ani de la Revolujie

Trebuie 50 recunosc co 10 bozo am lost ~i voi romone un T8$.ist nebun. Am incepu! cu Warlords, toale versiunile, dar coruio sirnteorn ca-i lip5e$te ceva. Nu am )tiut exad ce pona ccnd unul dintre prieteni mei a focutrosl de Heroes of

Mig~1 and Magic II. Ciudot, dar initiol nu mf.a plocut Totu9i, am conlinuat sa joe ~i, pano 10 u;:m(\, am ajuns sB flu lnnebunlt de el. A fost prccnc>un fenomen. MOjoritoteo prieterulor mei ~'I prieteniior prietenilor me; au inceput s6-1 joace, pona (and &0 ojuns 10 cornpionote ~i clasomente ~i altele mai urate. Procnc.se lmplinesc 5 ani de Land [ocul oslo imi domino existenja. EI ~i inca unul de care vo vai spune un pic moi tarziu

A oporut opol Heroes III, dar porca nu avec ccelosl feeling. Am auzit pe cinevo tore se mira cum de un prieten 01 sau a reu~it so JODce Heroes II trei luni lnconfinuu, Cu riscul de a fi considerot bolnov, va spun co om jucal Heroes II ~i c91(11011 joe de core va voi spune, limp de 40ni de zile, non-stop. Personal, mi s-o p6rul eel mai destept joe de siialegie creolvreodotc de mana urnono. Contilatea de varia bile ~i de posibilita~ de obordore a taefteii rn-o faeutlntotdeauno s6-1 osemon ell sohul, Vreau 50 vo spun co, in rneciurile importonte de Heroes II, stiSteam ell cornejelul ;;i pixul in faro ;;i foceam calcule: ok, am 60 de dragoni negd ell care lrebuie sO lovesc sou 80 de titani, sou 400 de steelgolems 01

de iilo!1i. Decl eel mol bine atoe fitanii pentru co TI bfochezsa nu traga. N0501 e co lilonii a~tia sunt oporo] de golemii oia nenorodji, ~ doco dou, mo zopccesc de 10-15 dragoni, <AJ luck cbtor moi mult. Ar trebui a vrojO. 10 sO vedem: om blind. Perfect. Dou blind galemi ~i goto. Dar daco eJ do dispel cupolo pe golemi?Ce fac? ~ffu ce foe. Dau un haste pe rninotouri care VOl do lnointea golernilof $1 vor puree a&~el sa ojunga so n loveasco §i, cu alock skillullor, 50-i mai rOreaseo. Apoi Iovesc cu drogofTIi negri lilonii, pe care ii blochez s6 Iroga 10 dlstanlo $i, In nile, dou ClJ mlnotaurii in golemi. 0 fi bne? in cazul de fol6 nici rnocor nu vern SpUS CO mal colculam ~i c6)i vor mud din fiecare pe bozo alock·ului §i defence-ubi fiecorei unita~. De multe ori olungeam sostau cole 0 oro co sO gosesc.ceo moi buno lodieu de IUPla, penlruDS luptele:se dcdeou nu co iil 8)(empJul de faja cu pGtruLlnit6ti, ci cu zece, Ma reg, 10 Heroes III este pproape impcsibil sa focI colcule atal de exacle; pentru co tupla 5e do intre 14 tipvri de unitCiti 9i e preo mull deja. De fop.! osto nu rni-o preo plocul mie 10 Heroes III. Preo lou cornplicot Plea hau aglomeral, uneori complet inulil. Asia e porerco mea, sincer. Normal, oslo nu lnseomno co nu am [ucot Heroes 111. Am lucol destul. ..

. _. ~i Grand Prix 3, fruntasul slmulatoarefor F1

w~w,. e\i'e L ro

8 ani de 10 Revolutie

,

MIV(, Exact, MAX (Mechanized Asseo] end eXploration). Nu vill sp.une nimic1? Mie-mi spune op'rc)Qpe- 10 fel de mulfecQ ~i Heroes. Multi ~frftre voi prC'lf;robil CO nu a)l pVut decal ver5iunep~P0i16, cAreio 1i lipseau compqnii$e Pacol, deol'Jre'Ce ele ~{tll:I Rtiocrul forte ol-ocesw joc. Eu am dVut f1@rOQ-fj am reJ.r~tsO toe raSide

el full Ce esle&l Esle'<IJll T8"3.5110011n.lfs€i periood<l Ioorts lndepcrtolo in viilor, cue grofic610 vrernso respslcllvQ e cepponolo, ClJ a pavest~ demna de o corte SF (core a ~i fast scrisa,dQdl n.u ma in~ell ~i 01 calui AI rn-a dot pe spcte. Ce se rnlompla~ Trebuia sa treci prir hiperspOjiw cu G nOVQ specielo in core se oRo door creisrul tau in corcoso de robot ~i sO ramai pe orbito unei plonele de unde coordonoi oarmoto de robo]i eu care luptai pe jos, pe ocesto plonelc, cu robofii oltui clan. Superb. CoiOOM sonora este probobil una dintre eele mai bine reolizore dinf[e cele pe care le-om ouzil pona ocurn, Un joe pe core ~ pun pe oceeo$i linie cu Heroes, ~i co nrnp man· cot, ~i 10 capitolul calilole. Evidenl co a ovut buguri, unulchior more, de idee. Luplele ere, faarte dificile, mai ales e.Ci unil5)ile se-ebnneau faorte greu. AdlCa, Jineai 10 ele co 10 copiii tai ~i nu itl permiteoi so Ie plerzl, decotin sifuolii limilo. Bug-ul tehnic era co un mod de a c6~ga era so-l di~trugi ecosferele (dadiri pentru dezvolloreo vieJii! $1 ostlel c6?1igoi. Norma\, Nul oponenjilor ero ocelosl, cu diferenJO co nu era programat so opere ecosferele ocelea. Eu nu om folosii oceslo metoda pentru co era preo simplu. Am jucot normol ~i am fast cucerlt pano 10 s6nge de MAX.

Un ali membru de seamo in categoria [ocurilor moncole de Y1i esle. Xcom. Am terminal Xcom - Terror from the Deep, jucand in coloborore cu un prielen dEHlI meu, ~i apoi Xcom Apocalypse, pe core nu om reu~itinca soltermm Prilltre jocurile de strategie 1n limp reol un lac de frullte 11 ocupo Age of Empires I, a c6rui prima versiune am ermine-c. Din pocale, nu am reu~it sa fac acelo§i lucru ?i cu ocdonel sou. Rise of Rome.

Game Universe ~

... ~i Heroes III

9,10,11 ani de la Revolutie

,

in panda Murat momentelor grele pe care le-orn ovul, so reusesc s6 m6 Inscriu 10 concursul pentru postul de redactor 10 LEVEL. Astfel, visul rneu de a Irai in lumeo [ecurllor $i de o-rnl imparta;;i impresille ~ poreJite personale cu voi, s-a implinil, Chtor dad am otins vorsto de 25 de ani. suntincc un copil care nu poole renunlo 10 [ocunle lUI, fie ele mai vet hi, fie ale mai noi. Av6nd in vadare co ma com cupnnde rneloncollo, a} dori SQ termin. Va rnulnrmesc.

Acestio au fOol anii in cere, pe lango cele crnintile, am fowl c()no~linla. cu grofieD 3 D. Aid intra Half-life, din couzo corulc nu am plecal in legiuneo straina :1. Quake 2, Descent, Horne world, etc ... Un joe 10 care lucrez inca Foorte inlens §i core mo zopoceste de cop, este Age of Empir€s II. Esle excelenl, chlor do CD are niste bug·url de AI de-c dreptul enervante. Nu am loorte mull limp de cond joe 10 ai, mal ales din couzc fapfului co visul rneu de a avec un colculelor co lurneo 5-0 lrnplinit door de c61eva luni. Nu am rnentiono: a serie de olte jacuri cu care rnl-orn pierdut nopJile, penlru co or insemno so seriu 0 corte [scuze, damnule Tycoon Railroads). Recunosc co, din ccuzo lipsel condilulor, rlU am reu~il sa joe oso cum os fi dori! cporiliile ul imilor doi ani. Sense a fa cut co, dupa polru ani de Tirntsoorc, s6 ma transfer 10 lccullote in Bra~ov (Medicino Generol6) si,

Locke

Februarie 2002 mil •••

__ MODS

•••• if!··I.1 Februarie 2002

,.

lin inimo sc, fiecare este un rnic zombie

Continuare dialog They Hunqer 2:

EI {iogrO:i!IlJ: "C8,? .. Ce~ O~ce bine co 8§Jr tango mine, IJ.!bik.!i Am visa! afOt de 1)r6t... NmQI de tat. 5e laeea 'co erorn rr.ore erou , farasa ~tie nirneni, §i·sc15pollllun1€b de zornbre, core erou peste t61' ~i focmai '8re~isem un pic ~L"

Eo (blandaj: "Hoi 10 memo!"

EI [agitat)~ ,,5,i erou ~i feme! zombie cere ziG;e.ow 10 fel GO ... line~Ji [deschise pG:'hiij Eo [colma]; .Hoide, nu pl6ngeJ"

EJ [bulmnc]: ,iubito ... dar de c-e e}tla~o polidQ~ N'oi mqncot osldzl, cumv9'?"

Eo (~i mai palldl!i): "De. ce m-e fOQme~" E1 (co dupa un vis ural): .Dor III nus}!i so, i~Qi!QI Cine e~li, IlIbllo~"

Ne-Eo: I,Cora imbecllltote. Do, neruTcl.G0 nu sunr eo, iubitlile. in prlmu] rand deocreze eo rue oici ~i 'in 01 oolleo rfind co eo line re9lm. Ar II lrnproprtu din porteo rnoo So mo identific cueo, mel ales din ccuzo faptului co eo nu ore urme de Druiba porole cu colocne verlebrqla ~f t)ilaterol. Nici mot!:or co specie, nu silIf\!em slrmlorc. Dar cslo nu 0 constitvit ~Il impec1iment oseoro, CI;~o-i, rnoscul 01 ol!eispecii ce esti?

Reteritnr 10 foamed pe core Q ·ahordsz ol€i!

de des irdorumurl, eSte-Q tell cl inj5 ebsolut no turqla, ~nin"fiGexplicato ~c:.Qtre unul dirrre cunosC\Jrii no~tri oval'lgGl-[Qi~ti polonezl, V. lesto], Sln8U1'O problema eSle co overn a prsferinro ~pecJIi'I.lo penin) seoerto ceJebrale a mamife· relors\Jper1aore, teeD' ce, in viziunee vocstrc, ech;",de'.oro<'uQ unui Nohead Isubspetie·o noaslr01, es'e, cilez; abaminabil, revoltfilor, elez'gUslotor, inocceptob'l, Holde, dornnula, sa focern uncornprorms: 11~ do] cofiva irrdivizi pe car~ sd·1 dislriDujm populo)tei ~i IrGim cu tot!i lirii~trlL c-acem ~ediFY1e de psihom:llizo.?i ne hranim ~ noi 0 d'Glla 10 !rei zlle, lo cali indiviz! numoram, 2-3 cornune.cu sate eu tot ne sun! mai mull decdf su!icientepenlru un on de zile. fl, ce zici?Of, ~i rni'o sorit§i loomeot

Ellcucerrt): "Nu te mOrl)i GlJ mine?" Ne-Eo: "SCI da, &lor 10 loome!;] core 0 s6 rili 5e foca, leg-qiura noosl(o flu osa duieze

...

pree rnult O(ic~m, nw cred co 0 sa mear§lQ.

Viola 0 femut 56 ffm din specii oifeiile. L(lsn co '0 50 9Qse~1i pealtcinevQ q::Il9-0 sa vcdo lc tirie rnoi tnwlt decal CfeleJuJ.'

Elltare', lore amoral]: ,,$i ce ramona de fac~t? Ne desp6rliil'r oso, fora bun Jal'rios?"

Ne-Eo leu 0 licartre ecolounde or fi fre-

www.le-ve.J.ra

Ea ...

euit 50 oibo ochii): r' Nee:unDscute sunt c61Ie,. lUi. Omcorc-mo, col mot pol so robd de [come, Ornooro-rne odotc, fa-or I'lU moi pOL"

EI [in formed: .Aslolovlsto, Ne-Eat"

Eo: Cu cbn~tiinlo f<!:lrrulul e6 a pierdlJt moreo 50 iubire, EI o executa cu cheia francezo Oesi9l)r, or fi pulul sa a taca oltfel, dar nimic nu se compere CI,J rnirosul de oxid de Mer. ~e gOfldi cpoi 10 cllpele frum00S€ pelra. cute impreuna, 10 serlle de var'l'l in pare G6nd Eo ieseo 10 "onalocre de copli neoscullntori ~i EI se uita In161e9010r, lo marocinii core le impodobeou coso, 10 fontana din centrul orcsului vnde it spolc atot de griiuliu cutio crcnicno pe dfnerunttu. 0 locrlrno tse i'JE)spriMs, ~i ii cazu pe oruntClforul de (Iacori core S6 sllnse.

Acelosi ~I nu prea

Cum or ice povesle are un sf6r~il, ~i aceasta a vanalorifor de zombie S6 opropte de final. Curn este ~i normal, ultimul epised din lung.o serie sore destul de mull eo ~i colitote peste celelalte dOUG. T otul este mult mol lucrot grofieD este plocuto ochiulul chiordoco engine-ul esle ocelosl, Trebuie so recunosc co lorn juc\Jlin dispsrore §i l-am fermina! in aproximotiv 0 zi sl jurnotale eu doua rnese, una 10 5 §i alto lot 11:1 5, dor Q clOUD zi, POYest,ea de moi sus se tncod reo za perfectin stlluJ joculuir cu umor 9i multa imaginalie din parteo RfoducCitorilor. Cum spuneam, e fimpul co povesteo so se termine. Te lrezesf inti-un spital, infins pe spate ~i odrnirond favonuL Fjind

un om de ocnune, simi! nevoia de rnai mult $i te ridiai inoopul ooselor, p(ive~tilri iur ~i lncepi 5Q te pllrnbi, Ceva nu e chior in r€fg0Ja. linlste complete, nici un zgomol. Peniru orise eVe!'ltualitale, culagi uri pistol de pe ios ~i te indrep~ spre 189ire. Spilol curot, urrne de sange abio seszobile.te slrnli frustrsl. Dwpa doua

episocde de ocliune, ccurnsol cu plstolulln manQ~i ~nguTUllucru in core poF-sij tragi sunt Guni ~e lernn ~i melal, pere]i, li$i care nu se deschid, geomurl lermopane §i incosobile etc. Ooocoeoo, in fine cevo familiar: un lift core ~u merge. Cou]i infrigural scorile de incendiu i Ie gpse~IL Urci ~i sunete jornlliore Ie Intampina .De ce ne esoom\;r, "Hoi Ia

,§i cevo nou "NIJ rnni pl6nge, co-

pile' Victoriell Zombie IraJesc. Primullucru, omori lrurnoosc aSislent6: plina de songe ~i odmiri sensibi'o priveliste osolonulul penlru novn6scll~ din core rnoi devrerne S9 cuzeou pkmsete. )i iara mergi ~i mergi ~i mergl ~i omori §i tot oso ~i r1U chor Apcr o serie de personojc noi ointre cere se desprind pline de

persor olltote gal nile zombie ce cotccdocese nesatule $1 o ceo pe nepregotite, familia de batroni ~i tineri care nu suporto orosenii, trupele glJvemomenlole initio I plirl€ de vioJo, inr opol nu, nGj'letJ.o-zombie etc. etc. Arsenclol de care dispui s-almbun616jjj ~i el. Pe pdrcurs intti In posesio uoor orrne moi cdecvote misiunii divine pe cere 0 lnfQptuie~ti' a orrnd outornoto cu luneta core face to] bonn, un oruncotor de fl6cari deol,;l'lbnde fqlal pcmn posarlle de coso ~i 0 mi!roliero' ell cadru rotonv 01 carei ral esle e'senjialln batolia aeriano de la sf6r$IL Co brice FPS core se resrectCi,}i They Hunger conjine un boss: celebrul doctor cars moore in eplsodul dol 9i core ocum a deyenlJ cyborg datorita mlnunilor tehnicii actuale. Unale dintre harfi 5~nt simi lore C<J cele din 01 doilea eplsod tu diferento co alala mull mal "urat' ~i sun I modificale In report cu tre cereo hrnpuloi, Asto nu este a problemo deoorece se il1codreozQ foarte bine in linfa epicc.

Finalul

Sunl plin de orrne ;;i am ~i un oporot core imi reloce 56naloleo. Prietellul meu padurdr ma o;;leoptc'i cu elicapterul. Decolam. ajungem decsupra unel cu~i inlerioars~, din elieopter, inloorcern tolul cu fundulrn sus, inciusN pe metolicul monsnu de nive!. Plecorn qvorio~ 10 nive! de rnotor ~i, oo[1d credeom si noi ciJ.nfine om scapot, opars creierul din spotele 0 lot, ~erifuII.Q., cu uri alt elieopter_$i urrneozo a luplD oerlono pe viajO ~i pe ohele In core tragem in dlsperore unulln all1Ji. Bineinjeles,el moore $i eu termin ioe:u!. Sunt din nou fruslral, 0;>0 CG lorn .$j.Jno! pe Neil Manke jproducolerulJ, sCi-mi foeo ~i un Faame 4, co nu mai pot. Dar 0 fast OE:UpOt. Nosoll

Locke

P.S. They Hunger-ul full, odicQ toots eele frei splsocda, se oAa pe C[}.ul Level din acea~t6 luna_ lnstaloroo e borfe sirnplo, rrebuie door so ovef In preolobf Hell Life. Daco dariji sa jucali episoadele in alto ordine decal ceo stobilito, producotorf explidl foorrs dorTntr-un fi~ier .TXT cum ~~ face csto. Sf/or 10 lu(:;r~1

MODs ~

/

Februarie 2002

Multimedia

eel core reusesc so-Ii fure flag-ul, Moo, pardon, bolonul, vreau so zic. lar oslo pentru co fiecare din eels doua echipe olcotulte din cote Irei persono]e se strcdutesc in flecore nivel so opere balonul care Ie oporjine, in timp ce inceorco s6 captureze bolonul celorloljl. Dar, cum 56 foci doua lucruri deodala? Sirnplu, un singur persono] din cele lrei cafe iJi alcQlurese nchipo poole fi controlotde juci:itorul urncn, celelalte douo ramonliind in seorr'o colculotorului, in Hmp ee tv incercl sa pui mono pe bolonul inamiculul, cellolli col membri oi echipei lalepotfuleoza ln zona bolonului proprio, po-

zindu-l deslul de bine Inola blJna pensu AI).

rnsa, cend paw buno nu mai este chior oso de bunc, primejdlo rea trece docc inlervii cu personojul canlrolol de tine ;;i occperi de vopseo pe oponentul cere Q furat balonul. in ccest seep, e§ti dotct cu un pistol cu vcpsec, a caM raze de aeliune §i pulere de acoperire I'lU sunl mari, dar pat fj Tmbunot.ojIte eu diverse power-up-uri, unul mai duda! decatcel61elt (cum va suoo "guided pointbolJ" SOu "palnlball grenade"?)_ Odoio aeaperit cu vopseo, inomicul pierce balonul furat ~i se duee direct 10 dus, unde vc rorntme un firnp, oferindU-!i tie ~i echipei tale un preJios cvontc] numeric,

Tn mod slnqleployer, penfru a termina aces! [oc, va trebui sa hnolizn] trei [igi, a cole 24 de nivelwl fiecare, dificultolea fiind in crestere in Becare lig6. Existo ~i un mod multiployer, ce poole fi lucct nurnoi pe lnternel. De aeeeo, probobil co va vef orienta mai degrabo spre singleployer, ceeo ee nu va ~Iirbl cu nirnic din plccerso [oculul, loorte almdiv penlru 0 cnumita varsta, prin culorlle, desenul personojelor ~i sunetul loorte dis.!radive.

"Capture the Fla.g" pentru grupa mica

Apa!, doco V-<':lji s-oturot de sange, bale $1 v-oseDzf16n cleioose §i otrovitoore de origine exfrotereslro ... Sou dace ove]i un copilos, inca nededat 10 crimo virtuaI6 .. _ Ori aji dot in minlea copitlor, ~i va place 0$0 ... Ei bine, otono esre momenlul penlru un Splat Balh ~i nu oricum, ci iri pielea leribililor eroi de desen animal Yokko, Wakka ~j Dot, adiee avond sub camanda to ceo mol hotooso trupo de soc imoginalo de Steven Spielberg: Aflima!1fClcs!

[ocul elite un fel de paintball, ~ll1u prea.

Adico, este de lolos sa tragi cu bile cu vopsea in Inamici, dar numai pentru c-i trimite 10 dus pe

Modus Ghinea

Ubisa'fl 01·2316769

ON·LlNE www_southpeok_com

DtJPo firea fieearuio din dragon1 este fo-

" euta ~i lncurconrro pe core (;rce~tfa Ie vor clute

so a rezolvi. Astfel, cei cu valste cuprinse inlre potru ~i sopte ani vor avea occzlo s<iii exerseze memoria ~i dexleri1aleo, [udecoto ~i 10- giea, reflexele ~j copccl'cteo de i€Jenfificore, precurn ~i spirilul de observone, de-o lun9ul a sose Tneerc6ri ce vor duee pe iucolor 10 d0banBirea lillull)j de magician

!

Este nevoie de un ucenic vrojitorl

Moriu!. Ghineo·

A

I ntorccndo-ss ocma de 10 0 conferinr6 de

magie, Vraiil0fuJ t~1 ga:se~te costelul pur ~i sirnplu lntors.pe-dos. Ce s6' fie? Pcre-se, a

porte din oblecteleollcle In posesio Vr5iilorultJi au Capalatviala proprie,;;1 multe viele)i ciudale ~ ln~el6toare 56 plmbo nestlngherite pe proprteroteo ocestuio. E [lmpede, Vrojilorul me nevole de line co sa rupl woja ren ce a pus slClpenire pe cosrelul sat),

DelCO te incumeli'So duel 10 bun sf6r~it aceosla lrtsafcin('l[e, 1)1 vor fi de 10105 rniciie erecturi ole Vrojifarului-- sirnpotlcii Pocket Dfliigons, odlco drog0nii de buzv~ol_ Ace~tio re vor colilliZI prln.cdlloonelemi.stelfao:se ole ~astelului Vr¢jitorJ)lui, 0 te vor 111'10)0 ce rrebute sO lo<;i pentru a kimuri incurcrrhnile eu cars te vei tnlalni in fiecore. din camerele ecestoto,

F,ebruarle 2002

Birelnreles, heccre din eel ~ase droqonl de buzunar esle 0 personolllole jn felul sau, ~i de oceeo este drferit de cella Iii Flfin cotevo ifo$oturi ccrocterrsnce: Filbert se credo seful, ~i este u~arde recunoscut dclctito llcbiei rosii G~ steo in vorl, Specs este un socrece de biblioleco ~i PQart6 ochelort urtost, Zoom Zoom zbcorc fara oprire cu neostornpor, Scribbles este un lnverilotor coruio Ii place so deselltlze hi sf18ciollnormoll invenfilie: propril, Cuddles-esle tot timpul odormit ~i duce mereu cu sine a perna [door-eloor vo prinde un pui de somn; om ~pU5 perno. IlU undireL..) lor Btnky este eel mal mic dar $i eel mol pretenjios dinlre to!i orogonli tie buzunor.

001-20316169

ON·LlNE www_bknkids_c:om

www.level.ro

I--_.._..----~- ----------~ .... ~--.---"

! 0 VA, doresc un ABONAMENT la revista LEVEL, pe: ~ II

I 0

I ~ I

: 06 luni, la pretul de 400.000 A. .

CIt> 0 12 luni, la pretut de 750.000 CD I

~ ~I

o :::s

;

C1t :J

-

-----.---

talon: de abonament

Decupati talonul din revista,

completatl-I ~i expedia1i-1 Impreuna cu dovada platii pe adresa loana Bi:idescu,

o.a 2 C.P. 4 2200 Brasov,

- Taloanele care nu suntinsopte ~e dovada plalii NU VORFI LUATE iN CONSIDERARE! Plata sa poate efeefua prln mandat po~tal pe adresa loana BMescu, O.P. 2 C.P. 4 2200 Brasov sau prin ordln de

I plata In contul Vogel pu. blishing I

nr, 26410006047,6 desehls la ABN :

I AMRO BANK, Brasov, :

I I

Pentru bugetari, plata se face :

In contul nr. 50691099507 deschis : la Trezoreria Brasov,

Atentie!

J

fnainte de it efectua plata

va. rug am sa telefonati la redactie ntru a va. asl,gura ca mai exista

in stoc revistelesolleitate. Of (068/415158,418728) A

Nu expediem reviste rambursl Tal08nele care' nu sunl Insolite de· dovada platiii

NU VOR FI LUATE1N CONSIDERAREI

Plata sa face cu mandat postal pe adresa loana Badescu, Op. 2 CP4, 2200 Bra§oy sau prJn ordin de plata in contul Vogel Publ]sinin.Q' nr. 264100060476 deschis Ia AIBN AMRO BANK Bra§ov.

Incepand cu luna

2102

Tombala LEVEL §i

Raspundeli 1'31ntrebarea alaturata, decupat' talonule] expedla!i-I pe adresa redactiei: O.P. 2, C.p. 4 2200 Brs§ov.

Firma, cod fiscal:

"

Str.

BI.

Sc.

Ap.

N ...

Loc,

Cod

Judet

Telefon:

E-mail:

Am platit lei Tn data de .

cu mandatul po1itaJ I ordjnul de plata nr .

o Am mai fost abonat, cu codul .

Revlsta ~pret Bucatl I Total
CHIP SPECIAL unux Red Hat 7.2 • 95,000Iei/buc. I
CHIP SPECIAL Retea 170.000Ieilbuc·1 I II ':
Firma, cod fiscal:
Nume. Prenume:
St'r. Nr. BI. se. Ap. ,
L.oc. Cod ~udet I
I
Telafon: I E-mail: Am platit " .. , ".Ie:i In data: de C'U

mandatul postal nr .

Tombola LEVEL§i

.-.

Ubi Soft

L" • ~, ...,

, Ncurne •. Prenume·:

Sir.

Nr.. BI. se,

Ap.

Loc.

Cod .Judel

1r )

~----------------------------------------tl

2/200.2

E-mail:

Multimedia

Micraaaft

EncJcIopedia DelUXe 2002

Ceo mai recentd edirie a unei enciclopedii superlative.

Am pentru voi e vesre buna ;J uno proaslQ, AmfndcllJii "38 refera 10 nou oporulo edifie 2002 a renumitei eneiclopedii multimedia Encarta, produso de Microsoft. Dot fiind eo imi ploc finolurile fericite, a 10 Hollywood, v6 esle [impede eo voi incepe cu vesteo proostc. Core, lnevitobil, vine din portea tratamenfului oplicot isroriet noaslre nationals de cotre cornpetentc] colecfiv de speciali;;li onolisf enciclopedistl de 10 Microsoft.

Cu etnia in prorop

10 sa va sO dou eu ni~e dlate ~i ClJ oceasl6 ocozle. Fire~te, este vorbo despre bUCQ~ sem nificalive din texful dedicaf de Encarto lstoriei tarii nocshe, Si dosprc ce poole ~ vorbo, nu?, decal despre chesliunile core Hnd so devil)o mai mult a obsesie o Vestului mult pre a fndep6rlat, decat a cetatenilor rornoni cu adevala! preocope] de painea pe care 0 vor pune pe moso copiilor lor. Decl overn un cdevorot magi un de istorie rscerro, in core Transilvania, maghiorii, liganil ~i annsemitisll1ul se implelesc ormcnlos, loman cat este necesor psnrruo eonlura profilul neregulal, ruginil ~i f6ias 01 unol tari tn core sa poole co intr-o zi 56 fie nevoie de oorece polizoore eu rozo medie de ocjiune, pennu 0 nivelg elf ciaeonul bubele In cap pe core Romiinia Ie va H ovcnd 10 capilolul civilizoJie_

Citate (1)

..In 1991 organized attacks on Gypsy communities caused a large number 10 Aee to Germany and Aoslrio, but most of these were forcibly returned fa Romania in 1992. Unrest in TransylvaniO forced lhe ethnic Hungolians there 10 Ree in 1990, aher ROll1anion tanks had been deployed 10 quell the IJprising_"

Hop-soso, fra~lar, dar poole co noi tali nu am fosl pe meleaguIila Miorilei in vrerneo aeeea, ~i am pierdutcevo amonunle esenjole din lsiorlo scumper noostre palriiL.. Vo- dati seoma cot de organ~ zola Irebuie sO A fast izbucnireo spontono de manie 0 unar jorani cororo Ii -se rurau corlo~i ~i porumbul de pe cornp, ?i uneon ?i viola, doco tndrazneau sO sa opuna! Si vorbesc din propria experiento, de am cu bunico Tn zona Rupee. Acumo, daea specioli_~m de 10 Microsoft sou documenlotdela ~gol1ii care cer~eau prin Occident dupa decembrie . 89, ~i care ovoou tot interesul sO 58 dec vidime, otund, inevitabil, sunl fortat sO trag anumite conduziiih ceeo ce prive~le felul in core se IlJO'eazo }i la un anumif as. Co bug-ul cu

•••• a~:II1 Februarie 2002

informoreo dinlr-o singulo surso esle preEl sogonet co sP nu le puno pe gCindl,Jri intr -u n sens mllit mai Ior9-

lar despre lancurile care au inobu~il roscaala maghimilor din Transilvania, ce au fest nevai~ sO dec cu .Ree" in moso (c6 nu se spune..sorne" ~ nki nu se do un numor eslimo iv, deci.. I. eu ce sO va mai spun? Decal di rusine 50 Ie he la eei din Vestul civilizal co nu au pus otoncl capactlraniei prese dintelui Milo~vid care, din ccrtierul sou _general

din Budapesto, a ordonol elirninarea erniei rno ghiare din M un!ii Bolcor iI Apropo de tanl=uri, de ra~90la ~i de fuga elniei maghiare, voi ce zice!l, vol care ali trail 10 lacul plesupusei lople? E.u zic co Microsoft sene istorie din burta. Mai precis din bUrjile-pline ole chore.

Si inca a intrebare. Pe lango miflorilCilile maghiara l'i germano, ni se mai spune co: .Ron1!:1rio oIso has small numbers of Ukrainians, Jews, Rus!;ians, Serbs, Croots, Turks, Bulgar'rons, T Gllars, and Slovoks.". Bine,§l undesunttiganii, oio, sarodi. atoca)i in mod orgonizat? Probobil co ei suntlrecuii Ia capilolu I Hmajoril1i~ elruce" din Romon lo, ce urmeazo,-,6 oporo in edijio de lux 2003 a Encortei_

Citate (2)

.Ircnsvlvonic became a pari 01 Romania in December 1918 Iollowlnq World Wor 1_ Hungory persisrcd in claiming the area be--

co LIse of its large Magyar population, the major ethnic group in Hungary."

Domntlor, citon,l pe core tocrnol I-ali lecturat este 0 perlo in sine. Esle corect, exprima un odevor, dar, prinlr-o construclie alombicata

a frozei, te duee cu gindulla lapful co ungurii sunt 0 rrojoritotesi In Transilvania. Cred, oricum, co cltolu] oceslo este otal de concludenf, incal nu esre nevoie de cornenrorf suplimentcre.

"formerly part of the Ausfro-Hi.nqorion ~mpire, Transylvania fell to Romanian lule after World War I. As a result, many ethnic Hun garions living in Transylvania were forced ta osslrnilcts inlo Romonion culture arid cdhere 10 the Communisl regime."

in primul rand, ce au caii cu porto.colele? ~i culture rornoneosco cu comunismul, oso cum se intelege din cilal?! Eu zic co $1 nQi, rorncnil, am fosrforlo~ 50 oderorn la regimul comunist, tot alat de mult co ~i maghiarii. Sou, poole cti naui'i no facu chior plocere, mol ~tii.., COl despre osirnlloreo farlata a maghiarilor, lea am ce Q capil6ril pe Hill-ul Rupei, intre sa~i, unguri ~I !1gon1, sau co· re a predol limbo romano ca suplinitor 10 y:oola maghior6 din Tellu) am un dubiu uria§_ Uria~ precum listo documentelor ~i fapleloristafice

care olestalncercorile de moghlorizore forfata la care q fosl supuso majorilolea romoneosco - §i ce blserid superbe din lemn am ojuns astlel so conslruirn in Trpn~ilvania! Dor, 9 oserneneo lisla a moghiarlzo il nu ve] pllteucitifn nicl a endclopedle multimedia, deoorece nlci rnncor nu se porneneste despre meghlonzere, De ce oare~

..

Vestea bund

in rest, Mrcrosoh Encarta Encyclopedia Deluxe 2002 esle a enctclcpediesuperbc. mlnunotc, excepfionala din toots punctele de vedere. DOl', din 1970 ~i pono ocum, eu lnsumi am fast, inclusiv prin locollzore geografica, In chior mijlocul presupusci lurbulenle etnice despre care face vorbire OC.pdS!O enclclopedie. coreio ii oloco un spatiu suspect de importonr dm secnuneo de istone a Romoniei. $1 olunci, vo inlreb, ce lncredere mai pot ovea eu in EncortQ, orunci cond dotele pe care ccecs a [e alera despre proprio mea viola sunt alai de.deporte de qdevar?

Moriu.s Ghinea

MicrosCi Flamingo Computers 01-3100422

ONLINE www.microsoft.com

www.level.ro

Tombola

Continuam tambala oraanizata lrnpreuna cu Best Distribution, ofarindu-va ca premiu adventure-ul "Harry Potter ~i piatra filozofala".

1 Care este nurnele elicopterului din Comanche?

a) XLS-45 Comanche b) RAH-66 Comanche c) F-22 Comanche Raspunsul ilgasi~ in articolul dedicat jocului din acest nurnar .

. - - - ----- - ---- - - -- --- - - _._. - - - --- - ---- --:--'------ - - ---'- ---- - -- - - --- - ---- - ----,- ----- -- - -- - ---------- --~-

Tombola LEVEL 3i Nums, Prenume:

~--------------------------------------------------~

LE§I

Oecupati talonul ~i trimitelH pe adresa Vogel Publishing SRL, OP 2 CP 4,

2200 Brasov. 2/02 1,-'---1 Tele1on: E-mail:

------ .. -.-.---- .. ----.-=::-~~,_"",,---::'-., ... --~~~~"':::::::==~--__j

t.ee.

Cod J'udel

••• liiilil __ • ••••••• W!II!!._ •• I!!!!!I!!!!I!!."'·!"!-!!III! '.' __ ' 111 ,... __ .'. '._~-,.

Tombola LEVEL §i ~g~~~~x t--N_um_s_" p_re_nu_.m_e: ---ilJ1

Str.

Nr. BI. Sc. Ap.

Decupati talonul ~itrjmiteti-l pe adresa Vogel Publishing SRL, OP 2 CP 4,

2200 Brasov, 2102 1l "J

==~~~~----~~-~--~-~~~~~~~~~

E

MONOSIT CONIMPEX

Continuam concur-sui argGlnizat in eolaborare cu Monosit CQn~mpex, Premiul este un joe adventure: Arabian Nights.

1

Parintii lui Blazkovlcz sunt emigranti?

a) rornani b) turci c) polonezi Raspunsul II gaslti In articolul dedicat jocului din acest numar.

Str,

Nr.Bt Sc. Ap.

t.oc.

Cod .Judel

Tslefon:

E-mail:

LEVEL TO'R1bola ~§-i

So:ny

Sunt oferite ca premii 10 [ocurl

T b"' 2" " om I .

in ce oras se perreceactiunea jocului

1 Grand Theft Auto III?

a) Ciulnila b) Chicago c) Liberty City Raspunsul n gasili in artlcolul dedicat jocului dinacest numar •

. _~.,., •• ' •••• ill!ll.I!!I!!-- .... IIIII,..-II!I.,-._;._- __ -_ .. '''' .... '"'''_II!!!!''''''I-I'!''-' , '., ,.' __ ,_, , .... _._., ~-"'"

Tombola. LEVEL $i Sony

Riispunde~i la inlrebarea aUlituratl,

decupatl talo~ul !il expedlall-I pe 1 .--.

adresa redaeJlei: O.P. 2, C.P. 4 __J

2200 ~ra,ov. . 212002

E-m."II;

'Nume" PrGnume:

Str.

Nr. al. Sc. Ap.

!Lac.

Cod .Jude~

Telefon;

__ Console

Interzis minorilorl

T0cmOi am YQzul 0 emlsiur.e in care un individcore nu stio se vorbeste, expllce plicirsit cum, inctedibil dorn'lel, [ocur'le sunt alaI de populare lncol mel Ioalc lurneo [ooco cevo, )i a continual cu caleva .exemple: rnorl potroni de fIrme, hotii Care sporg sediul unel firms §i 8Qsescc vcncnto pre-pre-bela de 18

Quake 4 ~i pane $i rncflotll fLJ~i chico-esc co ni;;le copil bezmefici cand dou cu un fla~hbong in propria bozo. $i lin sa-i ccu dreptcte individulul pemru co sunt un mafiat 91 ~tiu ce spun ...

So va povestasc cum oom inlro! in ·ofacere.

Aveom un individ pe care-I ochisem de rnci demult. Jean vindeo flari In stotio de autobuz. dar

ell stlorn cd esie de fopt seful unei retele de lraficonJ! de sutiere ~i fulg! de orez, Aso co l-am cdernenit inlr-o zi POf]@ 10 mine (i-am zls co vreaw ni~je trandafiri ge Monciurip IQ mine in .wmero :;1 nu ~Iiu dor:;a e bUAQ !am~erot~r(l ~i luminal $1 cana am v6.zut co flu S8 wHo, am dol drumul lo minunotiQ oio de PlayStoli6n:2. LoOm legal de scoun ~ l-orn postot In fata televizorului. l-orn explical cpoi;

,,- Vezi, oslo e Q. bolo, de bcsebo] ~iqlo de loeapat~1 ei sunl eu. :;;1 tilleD IDa 5updr sdu nu om e-E face, ma due pe strada ;>i lncep un mlc mrnogiu .. Ai VQzul eu m d .oozul ala! Haho!!l"

Atunci om observot c6 0 cozut in copconti. Chior dad] se conirolo destul de bine, l-em vQz.ul cum trernuro I=o!ld vedea cum hncrn ma~ini de 10 mofia rolumbiorra:;i opel fa$OOm risle dfive-by-urrde rnoi loola frumusetea.AI rneu -era I

l-am axpllcnr opoi cum 5tO lraobo CU bonil. Adiei'lle duel 10 mofialul alq ~iC.IQ in da 0 ml~iune. Bill &0 rl csosinezi pe cutore li(51fO q tree muroj.], be il scapi pre UAU' din ii1chj~elare, bo poate chtor tl se pune polo so di1iffl;l§i a inlreego ceteo maRolo.Jean tronspiro tin pic, O~Q GO l-orn poveslit de cum po]! so fii om bun ~i devrerne ccoso, so foci pe politistulsi sa orsstezl peeorr enil r6i,.50 oonduci moslno S.oIvarii ~isO CQrT"jud donrnne In etote lo spiIQI;;1.chior,(':um potl!/lO uin de lOfi $1 cde toate ;;i50 Ie cpccl de mihllrroio mesene de loximefrisl.

Dupa ce l-orn explicaf co nu c.e de ce sa fie Clt6t de galogios 91 ci:i, do!, pD~ respire prin leucoplost, mominrors 19 [oc. lo un moment dot ern negocial'gre;;jl 0 turbo $1 om intro! [ron- 101 intr-0 mO?iM a politisi. N-au ZI, nrmiii:, dcr canci tim ofins un nenea cu recto spcte-dreop- 10, irnediot au saril pe mine. in limp ce-jeon ma urrnoreo din ce III ce mot crispot cum dislrug 3 ma~ini de politie, Z outobuzesi Impro~.tii in si6n'90 ~i in dr.eaptp €U gioante, eu ma uitom ce [rurrros plouu in nocpte in liberty Cily $1 ce lrumQS ropoie plooio pe ccpoto. Din piJcers, m-orn Irezil'in scurt ftrnp eu FBI-ul pe urm.ele me, le, jar cone du vQzute1:'l niei oso nu rna calrneozc, au trirnls cctevo ellcoptere, nl}!e

\

•••• o;d~:.1 Februarie 2002

www.level.ro

loncur'. au organize! niscaivo blocc.e de poliWe pe cutosnodo ... ce rnoi, 0 nebunie!

M-au prins pono 10 urrno, dar nu a contot pree rnult, pen ru co In [ocul osto chil co explodeozc mosinc sub fine sou co te arunei In rou, lesl din spitolintreg §i bine rnersl. iar daco se In16mplo co politi~1ii 56 Ie oresteze, Doomne Ierestel. vei i8~i in cele din urrno lini§tit din sediul Poillei [eh, corupho oslo I).

l-orn dezlegat pe [eon ~i l-orn spus cO uite ca vloro fotu~i e lrurnoso \ii uite co nu se moore 09a usor $1 ea. palilio oricum e degeaba. A moi

Console

slat un pic co sa vodo 10 ce bun sunl letele oleo surnor imbrocole care stou cam mult p8 trotoor, dar moi ales so vodo cum decoleozo ovioonele de pe oeroport intr-<l dimlneo)o ce[coso. A piecol in eele din urmo, dor 0 lnteles rnesojul ...

Pano ~i ostozt imi da pe gratis pompe de bicicleto de cote ori 11 vad. EI zice co, deh, e super oleno, dar eu eitesc in ochii lui resp.eclul $i frieo. Acumo, doco door mi s-or odreso cu "Padrjno", or fi perfect.

la concursul LEVEL Irnpreuno eu Best Distribution, [ocu /ofally Flying a fast co~flgot de cotre Frosinor Valentin din Bucl!re~ti.

La concursul LEVEL impreuno cu Lihi Soft, [ocul Stupid Itlvadi5!!$u fast co~tigot de ccrre Adorjani lehel din Mure~.

to concursullEVEllmpreuno GU Glob Com Media, jacheta .Nlontis" .CJ fost c.:l~tlgatl!}de caIre Munli?o,nu Coael dln Hunadeo'o.

tQconeursullEVEl irnpreuflCl cu Monosit Conimpex, [ocul Commandos 2 a [ost ca~fltlat de cotre BIGlgo R6zvan din had.

LEVEL §i Sony au aferit 10 [ocurl PloyStation .Disnev's Party Time with Winne the Pooh" urrnotorjlor: Lungu Gabriel-Fernando Ilo$i), Ses Alln IBislrita Naso>Jd), Gorgoi locno Gabriela [Bucuresfl], Pop Rodu (Boia Morel, Borzan Oprion (Osnodie.). 8at6r1eanu Adrian IH6r~0va), Zarnescu lullcn (Media~l, Moteiescu Cristian [Bucuresh], SIan RaduAdrian [Ialomi/a) ~i Muran MorceIIGorj).

Mitza

P.S. Intr-<l nota mai seriooso jln sa subliniez foptul cO iocul esre unul dinne cele moi lmpresianante Iprin toL. graHco, gameplay, soundtrack) pe care am ovut noroeul sO Ie joe. Deco ove] un PS2 pe 16ngo gospodorie, Ieee] rost de jocul 6sto co cine ;>lie cond a ,0 opere ~i pe PC.

Producetor Oferton!:

Rockslar/DMA Best Distrlbtifion Tel: 01.3455505

Consola PS2 oferita de Best Computers

LEVEL silndependenjo Film au olerit 5 tricouri "frolia lupilor" ulmatorilor:.lord(jnescu Vied (1Ifav), $!irboJu Alexondru IArge~), Popvc Valentin 18roilo), Albu Doniei-loon [Iirnisooro] §i lopuson Crlsfion [Boio-Spne].

LEVEL a olerll 5 cOQulile de sch' .Do.k Summ1t' urrnotorllor: Corneon Mihal (Sotu MOlel, Moravele Bogdan (Broilo), Trufos Andrei [Brosov], Marin Bagdon [Bucuresfi] ~i Erb6rescu CorneIIBucure~til.

LEVEL -a oferi! 5 lricouri "Retil Focilon" urmotoribr: Govrls Adrian [Orcdeo], Papa Raau Mihai [Btosov], Home; Serbon-Andrei IBucure~til, Miron Vlad [Cluj I ~j Oprescu Draga~ {Tofgovi~te).

LEVEL a olertt 5 [ocur! Red Faction urrnotorilor: CrucecnoDon-Ardrct IBoCQul, Hcidu Clcudiu ISotu-More), Munieanu Doru [Vronceo], MoJotu ~tefan [Brosov] ~i P6rvutoiu Eduard [Bucuresh].

in urm? Irageri! 10 serf a chesfionorelor LEVEL am olerlt 10 ebonomente LEVEL pe un an urmclorilor: Creongo Adrian Ila~i1, Apestclino Jon I Bucurestl], Rogoz Andre (Bucur8$ti)' [)ascolwAlexondru [Bccou]. Trufa} Andrei [Brosovl, Mirci Ciprian ITimi~), Grui Cotolin ITimi;;). Bico Mihai [Hunedooro], Voicu Niculoe IBucur~til sl Boloccn Adrian [Brosov],

CO~tigatorii sunt rugoli 50 sune 10 redocfje 068-415158 sou 068-418728.

Februarie 2002 E· - •••

Hardware

Chicony Keyboard

I ntemet keybomd. Acesto or fi numele sau co 0 scurto descrlere, Aces model de tostcfuro exceleozo in FOla altar modele din

oceeosi calegorle prin mol mulle carocleristlci. Tn primul rond, un design mai deosebil ce Ii conlero un slclut de tastotura ergonomico Singvrullucru core afrage privlleo 10 acesta tcstoluro este bore de teste din portec superloar6. Ele reprezint6 fastele multimedia ce includ diferite funcpi. Dinlr.e ele ornlnnrn cele trel butoone de Power Management, sopte butoone ce se ocupo cu partea efecnvo de mullimedia, cu rol de control 01 volumului sunetului, conlrolul picyer-ulul de CD-uri oudio etc, Pe langa ocsstso sa moi gosesc ~i nelipsitele taste pentru Web cu opjluni penlru www ~i ernoil. in hnolul eceslel descrleri ole buloonelor multimedia, trebuie omintl16 existento olior Irei butoone programobile dwpa pofta utllizatorulul.

Efortul-depus In cpcsoreo taslelor este. din pUflctul meu de vedere, unul destul de mic,"

in speciol clatonta rncterlolulut din core sun! fabricate. Coucloco] siliconlc core se gase.~te sub tosrele pe COle le opes cu a odevoroto plocere tn momentul scrierii oceslui orticol face co o suporotoore ~i epulzobllo tehnoredoctore so devina un lucru extrem de lelel $i nu ve romcma nimlc cllcevc de f6cui decO! sa 1650ti cuvintele frumoose ~i melodloose s6 se cstecmo cumin] pe ecronul monltorului durrnecvocstrc. Co s6 nu mol zic de [ocuri,

Este a odevorato plocere so sial reloxot ~i s.a te- bucuri de atmosfera unut joe mal vechi, core se juca 1n principiu cu tosiofuro. Tin sCi ominfesc co oso un joe se serveste olafuri de a ceosco de clocoloro fierblnle.

Co pato neag,a la aces! produs remmc redimensionareo, chiar exageraf6, a loslelor funcJionale. Nu ~tlu, penlru mine nu au lost pro, bleme in a Ie [olosl, lnso pentru oceio dlntre noi care au moi pus osu' 10 treabo $1 au rnoi tros 10 "~aiba', folosireo lor poole creo onUinife probleme. in momentul in core se cctioneozd losto F 5 pentnu 0 simple copiere, Yom observe ~j clle efeCle de genui ,Rename' sou cine ~tie ce alte ciudatenii. Nu imi dow seomo de ce produc:otarii lolosesc acesthp de "bu-

"

toona".; Vor 56 foca core ecanomie de spojiu sou ce-? $i dodi or fi sO ne luam }i dupO aces aspect, dlrnensiuneo ciWigata or fi undeva in jurul valorii de 0,5 em. Cu clte cuvmte, mal nirnic, Dar osto e problerno lor, q designerilor, ~i nu in ultlmul rond a degetelor noostre.

Modelul de foj6 este compctibil cu loole slsterneie de cperore exlstente, lor modul de conecrore 10 computer se reclizeczo prln porfu PS/2.

T0510luro este insoritCi ~i de un CD pe core se gosesc cotevo ufilltore, dintre core Ie amlntesc pe cele pantru ge.stlonorea rostslor multimedia, olarufi de cctevo monuole scrise in mal rnulte lirnbl de elrculojre internajionala,

in conduzie, ocsostc .c!oviatura" S6 adreseozo In spec.ol celor cafe lolcsesc cokulatorul pentru tehncredcclore ~i browsing pe Internet

Totusl, nu reccmcnd acest produs celor cu un temperament mal energic 1n Iotc col colotorului. Motivul? Nu de alta, dar nu v6d nlci 0 plCkere in a sto if) genunchl{>i 0 couto cale 0 losto pe sub birou sou, mai rau, pe sub dulopuri sou poluri.

LEVEL DATETEHNICE

Produc,lltor Of elton! Telefon Pre]

Cpicony K-TMn 01-2117000

9,40 USD (fora TVA)

- .

...

www.level.ro

O dOlO. cu o.pctrifia unifo!ilor de Inscrlpllonore DVD, piojo unilC'tlilor CD.RW a tm:eput s6 ba!~ lntr-un a§o-zis pas de ,.retragere. Fodl1)d obstroc!ie,IOiti~i., de ccest impes, brond-urlle de rem'ime .pempeczc" bani~1 trHeligenji;i pentru a descoperi nol lehnalogii ce foe co scrierao unui CD sa sa recltzeze Tn ccndljll din ae tn cs mal simple pen ru noi, murltortl de rondo eel putin pe meleogurile ncostre mlorttioe va mol trece 0 periooda buna de vreme pone'! cOnd ecesteo vor deveni door 0 crntntlre, 91 osto prln ;pr1$ma. faptulu! Co ele sun! deslul de inaccej;ibile penfru unll dintfe nol rca si!l nu mol menftonez faptul co a unlta.te DVD - P.W me tm pre] de peste 600 US!;), cel pujln in acest moment).

Unitatea Sony CRX175A·RP a paposH ~I pe 10 nor prin redocjie pentru a vel foee a scurto prezentore a .uimitol;lrelar" sale performefe. Eo [rna refer 10 urrilote ... ) este in stare so ordo

10 0 vUezQ max.ilTlo de Z4lt un CD·R, lor pentru cele RW se olil1ge un maxim de lax, in ceeo ce priVB?le citirec unui CD normal" rota maxima speclfltclo or fi de 40x. POno aiel lotul blne ~i frumos. lncredlbll penlru unli, occeptobtl pentru allii, depinde din ce ut\tj:hi prlvesh, timpul de aeces a cvur 0 rnedle de ceo. 150 ms, ,Prajireo" electiv{!) a CD-urilcr este susJinuto $i de un buHef de 2 MB, 0 volocre deslul de mid'l, ImOnd cont de

faplul EO pee p~of5 sa lnlolne-sc ~f devlce-url ce au indus un buffer de 12 MB. fi, deh, asia e, dace 10 cQpltolul Qcesl(1J sifuotio nu esre chtor Cine ~tie, in schimb '10 c0reetie a erorilor o~ puteo sa spun co am fost plOc!:Jt surprlns oe rezu;ltotsle objtnute. 1)oea tot am ami[i!il 9;,6 srerl, 10 c.opltolul de scrlere efec!ivo"ocest proces esfe sub strica ob~ervbti.e (I ceed ce se nurnaste PowerBum. Fccrte mulji dintre voi cred co 01J moi ouzif de aces! cuvant,.7nso nu foorle mul)i au fast intefesaji de sensu] 5/]U . .Hmm, hal, tolu~i, so expllc esc, pe scurf cam ce. lnse'Omna Power-Burn.

Vorbesc ccum cu ccelc djntre voi care aveH i[lslalat~ sub corcasa cprpplJte(ufVi ci unllate CD-RW,mai rnett sou mol pU}I!' pedorl'!1ontll. De exemplu, au e;i{istat, 'sutJ exlstc Tn contlnuore, situotii 11'1 core, dln onumile motive, cum or fi un C'O de 0 colltote mal scozuto, co g(\!j AU zio proosta, sou 0 vnezo de .sertere preo ridi<:atO, se da 0 eroore scrisa eu c.aradere de 0 ~chloapo pe fond rosu: ~aufPer Underrun", El, ce !l:\seamnO ocesf Iucfu? Mal pe limbo

no astra, fnsaomrn'i c.o raza laser a .daroiat· de pe Iinia CD-ului.

Rezultotul? Nimic altceva decat un CD .bu,it·, numol bun de oruncct sou de ogolat 10 oglinda moslnll personale

sou a prletentlor. Ei bine, pentru

unitoleo de fato, ccscste tehnologie [Power-Burn] t~i spune cuvcntul. 6' me grija sa nu se mai Tntample a~o cava.

129 USD (faro TVA)

Este ca un Tnger p<izltor 01 CI)-urilor. Forrncte]e deCO-uri suportcte de oceosl~ unllate Sony suMtoate cele closlce (CD-DAI CD E'XTRA. CD TEXT, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, CD-l Ready, Video CD, Photo COL birieTnteles cu sL!pert F{el)tru.single ,i m~ltr5essjon .

Tn cutlo core fl'1sO-~~I~ Qce.osfCl unilate goslm un'milnuql aestul de sublirel, dor in core fo'tiJ~i sB.lexplidi deslul -de c1ar po~li ije inslarore. Alaturl de ocesto se mai 9o.se~te un coblu IDE penfru conextuneo cu ploce de boz6 ~I potru surubele pentfl;! cneorore in unitateo centrale. "Drn pacole lipsesc rnediile de stoccre demonstrative, pe care producaiarul{Lomis s.a le mal includO, 11'1 cutie §ihindu-s€ door CD-ul ce confine solt-el necesor pentru a face un mle artist dIn cel cere le folos~~te. Printre ele se numor1'l 1!,1s Recorder Gold, un 50ft de ordere 01 CD-urilar, un soft destul de nou, dar destul de priceput: olOtU(i de ocesro se gOse~te B's Clip, un utilitar foorte osemoJ1otor cu binecunoscutul Direct CD, el permlfOndu.tl sill folosa~tl un medru CD'·RW, drepl a unitate de HDD. Bineinteles, merita rnentloncto §i prezenjo unor olte

utlltrore eu rol de management 01 CDurllor, prelucreri multimedia, ele fiind, evldent, tn varian to shareware.

Dvpo ce in numerela frecute v-orn prezentot in LEVEL leste de oc.asl numor 1;>1 face op-ariJio In Ptl91nilslevislei un lest cornpcrorlv de

De ce?·Simplu ... Pnncesorul face mai muJtde jumafale din mvnct;l Ibe ]0 ~i cMiar2D. D.e croeeo, olegereo unuia bun p00le insemMO CM",gr1!'''' 1'lomeplny de [olilore ~i 0 mizoric.dc jot: G:U intreruper!, FPS-uri in slil slrdeshow aeneral, pierdere de timp ~i mcncore de nervi. Prin urmore, e Iocrte indlcol 56 beeF 0 oIegere sanoliqos6, evident limitola de volumul buzuoorului propriu

Pentru .0 trece k;l subiect, :Qve!i 10 dlspozljie in conlinuare a grila care ccnjme rnleroprocesccre de ultimo generqjle, AMD §i Intel, proqrcmele de lest ~i frcmerole-urlle obrinute. Sper so va fie de folosin degerea viitoorel

~ Hardware

I I ~

II

Pell'ltiLlm 4 I 1400~

MPEG-l LayerS l.lame Encoder" 178 MB Wav2mp3)

Pentium 4,.1 2000,~

Pentium 'n~1500~~ .

Pentium ';!l {i!400 :;1f:t

100

150.

200

Pentium 4 I 2000

.11

Pentium 4/1900

Athloll'1400

Pentium 4 ! 1800

II '

Pentium 4 'I' 1500

Pentium14 1",1400

10

15

20

II

F.ebruarie 2002

Nume Procesor Frecventa (MHz)BogdanS

Athlon XP1600+ Athlon 'XP '1700+ Atblon XP 1800+ Athlon, XP 1900+

1333 1400 1466 1543 1600

Sysmarl 2001

I Athlon X:P 1800+

Athkm XP 1700+ . ,

Atllfon XP 1600+

Athlon XP 1500+

PentIum 4 , 2000

Pentium 4 I 1900'

Pentium" 11800

Pentium 4 , 1700

P'ent[um 4 , 1600· '

Pentium 4 11500

n

50

100

III

Pentium 4 / 1909)&'!;'<

Athlon. XP 1l'100+ .

II

Pentium 4' 1400

I 50

100

150

200

Pentium 4 I 1 eee

Pentium 4 '1700 '

Pentium 4 { 1600

Pentium <I I 1500

Athlon Xi=' 1800+

Pentium 4 I 1400

Athloll'l XP 1700+

Athlon XP 1600'!:2'l-ft.

Athlon XP 1500+;~'

- -

50 100 150 200 2/i10

www.Isvst.ro

Hardware

Un nume destul de inleresonl penlru un cooler. Cred co producotoril nu s-ou gondit preo mult nurnlndu] in ocest fel,

in special dotoruo perlounontelor pe care oceslo Ie ore. Dar pe ocesreo am sO vi Ie descriu in cele ee urrneozo. Lo a prirno pnvire, esle un cooler destul de robust Iii de 10 core se o~leop!a rnulle, Acesl model de cooler a fast special proiectot pentrLJ procesoore AMD Athlon XP pona 10 1900+ MHz, fnsa fune· !Ioneaz(i impeeobil pe orice plolforrno AMD eu socket 462 sou Intel eu socket 370. Ten· siuneo de oilmen are esle ceo standard de 12 V, ovond un eonsum intra 2,20 $i 5,5 W. La a primo privire, pe longo impresinantele dlmensiuni i80x80x25mm) ~i conslrucjio robusto se poate observe eu foarte mare u9urinta prezenlo unui senzor de temperatura rnontot chio: in "jnime" cooler-ului Aceslo are rol.il de aulacontrol aI nurnerulul de rototii care trebule reo· Ilzote. BineinJeles, ocsosto se rsohzsozo in urme verihcrrrli, de cafre ocesto, a temperclurii 10 suprolo]o procesorului. De exernplu, In situojlo in core emperaturo proeesorului se sinreozo in

7

IUlul volorii de 20-25°C [lmedlo! ee PC-ul este pornit] nurnorul de rolojii pe core Ie vo efec!uo cooler-ul sa silueoza undevo in jurul vclorii de 2900 - 3000 rpm. La 0 lernperoturo de peste 35°C nurnorul de rotatii creste 10 peste 5000 de rpm. Maso de oer ce este pusC'i in rniscore de polele .vennlotorulul" este de 46 CFM 10 2900 rpm, ~i respectiv 53 CFM 10 5000 rpm. Nivelul de zgomot se situeaza Tn'lre volorl .norrnole", o~ Spune - 25dB - 50dB.

in comporope eu oIle modele ce ruleozo ell ocelosl numor de rotoJii nivelul de zgomo' se sllueozo eu lejerito!e intre volorile norrnole ole unui cooler.

Pentru un canted !errnle cal mol bne reollzot, cooler-ul este prevozut eu un miez din cupru.

Co dolari supltrnentore, cooler-ul esle Insojit ~i de un adaptor panfru cczurile in core plcco durnneovocstro nu are inclos ~i un corrector special pentru cooler. Numarul de are pentru care func!ionoreo 10 porornefrl maxim! a ccesrul cooler este gorontato de producolor se situeozo in jurul drel de 50.000.

Thermaltake

Eisoco lei: 031-514278 16 USD {faro TVA]

Februarie 2002

iIIIIIImD Hardwarl!'

H'ercu ProphetVie

P en.tru fQdrte .multi dintre noi, ev.oIutiile

I pe plan relmlc IlU au lncetot sa ne

I impresioneze, alat prin-cciitote c6t~i

prlndesigni coso nu mai vorbirn tie preturi. Tn ceec ce ~rmeQ:za om 50 fqc 0 scuffo presentcre oeeea ce se nume~e f'rophetView 72('). Este vorbo de ur monitor TFT LCD Iliquid crystcl €Jisployl produs de f[[mG Hercules. Ceeo ce m-e lrnpresionot locrte mult esle designul sou exceptional. Acest model porco ar Ii putln scos din liporele moniloarelor din ocemfEr cotegorie lee I putin dinlr-un punc: de vedere}. Oiogol1';1lo ocesluio este d<? 15 Inch, lor rezolujto maxima sste de 1 024~768 ce un refresh de 75 Hz [doco or fi sa mo.surom decliv suprclo]o vlzibilo a imaginilor, diagonola ccestulo er scodeo undevo in [urul volori! de 13"). Roporful de nivel 01 contrcstuh.i esle de300:1, lor ceJ alillminoziloliiesie de 230cd/m<. Spre deosebire de Iocrte muhe rnonttoore de ocest lip. cu ccreeu sou durnneovostre om cvul ocezio sa ludom, ne-orn ccnhunror eu veched problema a unghiului de vizlbilitcle. La modelul de fQt6 am intalnil unu] dlntrece]e moi marl urrghiuri Tn core 58 puree di.tinge imagineo pe ecron. Conlorm speclFicaliilor producotcrulu], unghiul de vizibililate alat orizontol cat ~I vertical este de 130 de grade. in ciudo faptului co imaginea oroti:i extrqordinor de blne, lctenlo ccestulo are 0 vclcore desfu de moricica.

Februarie 2002

720

PJincipiul de lunclloncre 01 oceslor llpuri de rnonitoore este eel de mctrice. Ce inseamno ecest luef1J? Imaglnoti-v,i) va rag un lobel, CO! linii ~icoloofTe.ln fiecare dinlre co-suJele forma Ie csrlel se gose-sc trei volort. 'in cozul nosrru este yorba de Irei trcnzlsteri. Acesttc au ralul de a do culoare fle(,:orui pixel pe care 110u I'n subordine. Cored,fiecorui pixel., conform rcbelei, i se ·olrlbi.Jie cale Irei Ironzlstori dB culoore, in ecsst ffil, .~i tlelvin incepenQJenli (10 pixeli me refer) sispre deoseblre de moniioarele noostra CRT, sensu I de refresh capote 0 flouCi conoto]lc.

In ocest ccz, un refrech de 75Hz este mo·i rnult decal s~fi~le.nt;CQ s~ flU mol menjiQnez de ernisio de radialii care Ifps8§tB C~ desovar$ire.

Revenin.d 10 "oile'; noastre, ;;1 onume 10 rnonitcrul de foja, merila de rnernionol co OGata nu canll':ife~le rnoi mull de 3 - 3,5 kg in erda foptulul cO are ® culcore melollcc

Butaanele de reglol s<Jnl rnJenl ornplosate, nscreond disconfort si foorte user de utili~ol_ Cu alutoful ocesloro se poafe novigo [ocrte u~al p!in rnenlcl monilorului pentru dlferlte (e910Ie, cum or flC0l11ra5tul sou odancimeo de oulccre.

Din pocola, 10 acest rno-rlrorllpsesc dOlarile supllmentore. cum or fi boxsle inciuse, portul USB sou portul de mlrore digilalo. Pe CD.ul ce lnsojeste ccest produs, se pot 90si c61evo ulililore, [screensover-e, manuale de ins'olcre, drivere].

Pret

439 USD (fara TVA I

www.level.ro

ereule.

XP210

SO vedem penlru a ne mai clof ochil, dor In speciol urechlle, cum st6 situojio cu {least syslem audio produs de colre ce de 10 Hercules. XPS 210 nil esle nimic alt csvo decal un system 2.1 (doi sotali!i ?i un subwoofed. Sistemul oudlo de falo S6 cdreseozc urilizctorilor ce sunt lnconjoro]i in permanent de slinele, in limp ce suntcuprinsl de ocjlunec de pe ecronul monilorului.

Acesl slstern oudio are 0 putere totolo de 50 de Watts RMS si sun! impaJili in felul urmotor: subwooler ul ore 0 putere de 30 de Watts RMS, iar sotelitii de 2 x 10 Wotls RMS. Co principole coroctertsnci observorn pe fronlolul woofer-ului corevc butoane co ne permit conlrolul.osupro ststernului in ceea ce prveste volurnul, basul ~i inaltele. Pe linia opuso bulonulu! de On/Off mol poote fl gasil ~i butonul de elect 3D (care 10 ocesl sisrern producea onumite burulo]e in rnornen'ul in care ero opoSal). Dupa oposoreo butonului ,,3D" sunetul copoto parco 0 011& dirnensiune. Esle rospandit In interiorul comerei cu 0 fidelilole oporent mal ridicol5. Subwooferul, consnuu din moteriol lemnos, ore ovontojul unui sunet .infundal' ~i pulernic ce lcce uncori sa l)i lrernure ptclorusele pe podeo. Sincer so hu, fa un moment dot picloorele meje porco a luasero

razna de tot, ~i mo gandeom in acel momenl dcco aces! fenomen se in16mplo din couzo "cutiei negrs" de sub blrou sou door rilrnurile de house fCiesou co ele 50 se mi*Ie intr-un rilm din ee in cs mol rapid.

Din pocola, 10 un nlvel 01 volurnului desru de ridlcol boxele lneep 56 distorsioneze sunetele, de porco otunci si-or do rasufiOlea in a scoole ~i ulnmele lrnpulsuri tronsrnise de sound board prin interrnediul vnul eablu [ock-stereo ce insojeste aces! sistern audio. Deco tor ern vorbit de dislorsiuni, ~i un volum pesle Irei .slertici", co 56 zic esc. in cazul [ocurilor, unde de exernplu un [ps are .constructlo" sunetelor Inlr-o a~a m6suro inc61 predornino freevsnlele [oose, din

bielul woofer se vo olege door praful ~i pulberea. Iotusi, e pocor co designul ocesfuio sa alba de suferil din couzo uncr sltuotii In care unri vor so i~i tronslorrne ccrnero de jOQCa (playground) intrun odevorot camp deb610lie Ibo~le9round). Probobil co dupo un nmpss vo reolizo si acesl lucru, dor mal degraba lntre porinli ~i vecinii din zona. AsIa 0 spun din experienl6 ~i credej-mo co .tralatul"de pace semno Inlre mine ?i loieo-meu a [osl deslul de dureros ... Ehh, dar oslo a fosl rrrci der1l1Jll, cond inca eram 10 nivelul de res eu prostlc. Acum lnso situolia e cu tolul alto. Ce am f6cul !??? ... Poi ... Conllnuoreo in episodul vlitor. Dar so rever-an 10 sorelilii noslri, La un nivel normal 01 volurnulul 10,10 inseomno sairworlili de polenliomelru pona 10 maxim [urnototec grodplei; credeli'mo, e suliclent) va veji reintalni ell un sune] plocut ?i de colltcte, ell core urechiusele noostre se simI comlortobil [olo rna refer 10 noi, oamenii normoli, u lc cei core in lac de ,,5e6- rilo interne" ~i aile nicovole, au cel mol ssnslbll .sonor" ~i eu care or fl in store sa auda ~I so sconeze 101 ce I~i sopiesc vecin1i din blocul de vlzovl in onumite momenta de inlimitote). in ioculi sa cornperro exceleni sirnJindu-se astfel exiroordinor de bine diferentele sou voriotille de sune! de pe cele oouo canole.

Senzoho de spollu esle lotu~i putin ~llrbiia de lipsa ocelor surse de sunet din spotele nosfru, co 1n cozul ururi sislem audio 4.1 snu 5.1. Dar doco lolu$i sloll,] strornb si judecom drept, ccesre 2 canale sunt salistacotoare ~i l§ci juslifico, dupe porereo meo, prejul,

Oferlont Tel

Pre]

01·2316769

43,5 USD Iforo TVA)

Februarie 2002 Eli •••

~ Hardware

Service autorizat

( Odoto cu tle~erea progulul dlntre ani, mulji dlnlre not se gcndesc deja ~-ce l

! surprize Ie vo rezerva acest .new year" In moterie de prod use hardware. Vom trci §i

YOm vedea. Viitorul e cum zieea 0 veche ziccle ... in motntle naostre. Noi vom I hotort in ce parte sa ne indreptam ... eu unele restricfii, minore de altfel (bani,

lmu:ca: ~c(;)Ola elc.) PaRa uno alta, penrru a m~i I.impezi [ucrurjle ~~ ~er1tru a v.a mal ellbern de probieme, lata cotevo rospunsun ?I, sper eu, rezo.lvon.

SogdenS

Iota ee conftgurofie am: MB Via Apollo Pro 694X 20,5 GB Quantum Fireball AS, In/el Pentium III 866 MHz, 256 MB Rom SDRAM, nvidio Geforce 2 MX 32 MB SORAM.

I. Un priefen mi·Q spus 50 seiez op/lunsa de DMA a hard disk·ului Hindea va merge mai bine [moi repede]. Mi-a attos, de osemeneo, aleniio so nu if setez ostie! decot doca este cempoh"bll HOOd. Ce Tnseomna de fopl DMA, ~I pol / este sugerel 56 ~eleclez cceosl{j apJiune in Windows 98 ?

2. Un all ptieten mio spus eo doco imi instolez Windows Xp, unele aplicotii 1mi var rula moi repede, Mi-a poves!il cum eloveo Win· dews 989/ in 3D Mor-k 2000 i-o ob/inuloproxima/iv 2000 de puncto; pi-a inslalof XP ~i 0 obtuiut optox 4000 de punele. 50 fmi foe upgrade /0 XP sau nu?

3. Am Norton Crosh Guard 3.0. Mie mi se pare des/ul de f%sllor, moi ales cond ma! lucrez 10 e6fe un program tn Visual C++ 9i moi foe cole 0 gre§eo/a. Atunci. Crash Guard·u! mo ofenJioneaz6. Mulre persocne mi-ou spus co m6n6ndi multe resu(se ;;f e6 IlU e 0/61 de imporlont precum pore So renuni sou nu /0 el?

R: 1. Acel priaten care ti·a vorblt despre DMA a spus un lucru foorfe cdevorot. Tinond cent de foptul co tv oi un Quantum AS, ocesto soporto lini~!it oceoslo opjiure (Direct Memory Access). De osemeneo, recomond tuiuror celor ole ccror hero-uri suport6 DMA, sa i~ octiveze oceosto optiune in selarile de Windows.

2. Tnlr·odevor. sub noul Windows Xp, uneIe oplieo)ii ,,0Iear90" eevo mol repejor. Dar ceeo ce 0 zis acel prielen allau flU eodevorol. Proclic, este oproope imposibil co in Win· dows XP sa se obJina un pundaj dublu to'o de Windows 98. Poote obline eel mull 2500 de puncta, dor ~i otunci e eu contee. AI moi fi pasi· bilitotea co deel Windows 98 so fl fost .bu~it" (odiea drivere instalole co din pu~col. lor In coz.ul Windows--ului XP so Ii coredat aceasta problema a driveFeior ~i 56 obtino un aserne· nea scar, Toh)~i, lu nu oi men!ionat ce \:orlfiguro'

Februarie 2002

lie are prletenul tau. Recomondarea mea reterilor 10 Windows XP este urmotocreo: poli'roc-erCO";ii lu 56 11.1 instalezi ~i sa vezi cu ochii t6i cum ruleozo. Nu Intotdeauno este bine so te iei dupa gura .torgului". in lond ~i 10 urmo urrnei, ee al de pierdut? Te mol lamure~li ~i tv in oceosto privinto cu Win 98 sou Win XP.

3. Norton Crash Guard es:e un utililar ce protejeozo utilizotorul de oso numilele "eaderl" ale unor programe ee ruleozo in acel momenl pe cclculotorul respectlv, EI esle in stare so ev~ Ie pe col posio] evenluolele ~i celebrele ecrane olbcstre. De moncot resurse, m6n6nc6. e drept, dar doco iji esre de un real folos $i oi un sistern care sa i§i permito 56 ii mol lase ~i lui cevo reo surse ... go for it. De OClJm inointe oi de grija ~i im;eareo so nu mol lei in ssorno orice iii spun prielenii. Tu iti cOllllgurezl slstemul conform nevoilor lole. De fapt, hecore i~l eonligureoza computerul dupe cum ii Irece prin cap sou dupa recesilo]i.

Am un Pentium 111/0 800, 128 MB Rom §i 0 ploco video n Vidia Rive TNT 2 10 64 M B.

I.Merge penn» on fon (Ilr6il a! iocurilor? 2. De ce un CD·Rom nou nu vtea so aiteoseo onumile CD-uri.

R: 1. Depinde ce lntelegi tu prmtr ur Ion tnroit, dar so losorn oslo 10 0 porte ~ sa darn o, r6spunsul. Deocamdala oceastCi canfiguretie es· Ie occep.oblo, lnso nu vo rezls a mull timp. De oceeo lp recomod 56 moi odougi inca 128 MB RAM 10 core, doca iii permiti, sa moi ada u9i ~i a ploco Video mol "zdrav6no·. Cava CIJ odevorot "durer05" penlru ioeuri or Ii un GeForce 3 Ti 500, insa pretul aeesfeiCl e deslul de piperal, eel putin pe moment. Docel, fatui, nu 1)i permiti o~o cevo, poti s6 mergi pe mono unui GeForce 2 MX 400 sou a unui GeForce 2 Ultra.

2. Destul de voga aceosta intrebare. Pot ti foorte muJte situarii in COTe unele CD'uri nu "Sunt citite de onumile unitali de CD·ROM. Uno din cauz.ele posibile or Ii oceea co CD·ul care se inceorco so he cltlt paole Ii intr·Q "conditie fizi·

caN moi proosto. sO aiba multiple Namprents" core -56 Ii prod us exfol~ereo ccesluio pe onomite porjiunl a alto situatie Tn care 0 unitate CD·ROM nu cite~te anumile CD·wi Of puleo Ii depunerea unor anumile particule straine [prcl, de obicei] pe lentilo opnco. Tn ccest coz esle posibil <:0 ocesto so nu moi focolizeze corect undo loser iii so rezulte cceostd simarie. SoIuJie: 58 gasesc pe pialO CD·cieoner-e ee au rolul de a inlaturo oceste depuneri de pe lentila opfico,

Am ~i eu 0 problema, de fapt doua:

I. Mi·om cumparot recent on Tv-tone: l-am hagol in calculator; i-om inslolal5oftwar~ul ~i a mers. E51e Compa/ibil GU Windows XPul pe core rJ om. Am inlrDdu5 cablu/ TV, antetia radio, cablul core uneste ploca g(o(iea de pleca de sorie). Tot! l-am dot KS1or( programu!ui ~i merge bine. So-aude radio bine 9i eonolele N fa fel. Cond am Vru/50 ,,r8COld" 10 radio, mi-o oriuo! cd .Irogs", dor cood /:01"/) dol ploy nu se auzeo nim«: Am incercat de mai mulfe oti {ii 10110 fel. La TV 10 lel, ii dou 56 record, merge, dar e6nd ii dau ploy redo faro sunet. Pufe/i"sQ ma afuloti2???fJ9

2. A dOUG problema este cu memoria.

MI-Dm cumporot receot 0 memotie RAM 128 Mh, PC 133. Am inuodvso, mergea cond am pam it ca/cula/orul imi arata 264 Ipenlru co moi oveom ]28, PC 133), dot cood tocepe Win· dow5-ul rni-o oporu: eceuwl olbosn» [zkseou co nu exista in XP .. /, spun6ndu-rni co are probleme "CU hardware-ul. Am tncetcot so schtmb sloturile de memarie, dar 101 nu merge. Ce so fac?!!??

P~S. Pteciees ca om un computer AMQ TBird /Ghz, ploeo de bozo K7VZA, 128 RAM, 10,2 HOD, 2 x CD·Rom, CD writer, ploed gro· fico VooDoo 3 2000, ploe6 de sunet Incarporot6 In ploco de bazo.

R: 1. Problema in oceosto sltuatfe line de 0 setore de plcco de sunet, Pentr 0 reparo oces! aspect. intri in Control PGn~IISlorl > Settings> Control Ponel] ~i dol dublu cliCk pe Mullimedia, Ajuns aid, intri in opli(ineQ .. recording" ~i b~ezi cOsu!a ere recordind ih dreptul tog-ullJi line In. Odala cu oceasto opera~une oi rezoNal problema nr. 1.

2. Ce so taci in situopo nr, 2? Hmm, de aceas16 problemo 5-0U Iovtt moi mul!i gamed. AceIe ,incanfotoore" ecrane plbaslre SUn! generate de ineompalibilitateo dinlre cele dou6 DfMM-IJri de memorie RAM. Solu~a: incearco sO foo rostrre de un DIMM de 256 MS, fie so Ie schimbi pe eele tdQUQ C_U unele cqn1potibile intre ele.

www.level.ro

Patch

Wmdows. Information . -:- ,.~~~

• Patch. Patch. Patch. Patch. Patch. Potch • Patch. Patch. Patch. Petch • Patch. Patch. Patch. Patch. Patch .1 Potch

Windows Informahon . ;;~;._

This window mows detailed information aballtyour operating $ySIeII\ W'r>do ..... , 01 possibly an emulation ~em.

This window ~ deIaiIed inIormeIiori!iboul}'OOl ope.a!iI;rg ~ySlem_ VlnfOWt, or ~:ibIY an emulation I'Y'lem.

Value

Aloha

Nuclear Tech.

IE 55.50.4134.0100 . Microsoft MS-DOS Va B.OO A

~Fie~ld~~~ __ ~ JV~~,~e~~ ~~~~ __ J~

., Genelal OS Inlolma~on o.WlI1dowl S~tem • Full Name Ie Version o.Wrndo ... ID ~ 'w'Indows Kev §:' RegIstered Owner 1:1 Registered Organisation .0 E nnanceIDenl Pack Veroion

• DDS Sub·System

MIcrosoft Windows MeVer 4.90.3000 Microoalt Windo_ ME Vel 4.!nJODO 52782·270-0547004·14336

• Language <f)TimeZone o.ANSI GOOePil!:le o.OEM CodePage

if; Performam:;" Tip. <f)Tip T13U <f)Tip T1308

<f)TipT2

Ne bucurom ca ali cumporot produsul nostrul FelicitarillI ... este insa un produs vechi, prost ~I explrot oso di va recomcndcm NOUl nostru produsl l-of cumpcrot deja?1 Felicitarll ... esle Tnsa un produs vechi... - imagine prim ita de 10 Aloha

Tr.arl'sl3fm 1"ln!..lIH ... IIlI1Iotn. v1 8 Cah'lhn Zaharra .. tef 04S-G55125

_P,;.amfl"""b O·wllrcali'9R1\<UIT iJfHn19 Ve-'i:lurte.

~ ";r ~ X

rrtld<.o;:~~~ COli! ErOl1!(

MICROSOFT WINDOWS 98 SEcCOND EDITIDi'iI

END·USER UCENSE AGREEMENT FOR M)cmsonOESKTOP OPERATING SYSTEMS. Import.nl Read CAREFULLY' This End·~ser Ueense AQreemenl(" EULA") is a legal agreemenl between YOU(. elthsr.an In[UVIdual or a single. entity) and the manufacture~ ~anufacture") oflhe c~mpu_ler ~ystem or com~ut~ 5~e~_t?~pon~~5: l-tAR~W~-5~_..:1

I

.Va prezenrorn mult o~feptatul sistem de operare Microecran produs de firma Micromoale. $tio!i co suntetl a entitete singura? - imagine primitij de 10 Crlsf Damian

Domnu', vreau ~i eu pentru asta micu un joe fain. Nu am bani 10 mine da iIi dau stlclo oslo de slfon. Cum, vrei zgarda c6inalui? Cu

tot eu caine?11 - imagine

primite de 10 lone] Bizau

Formotcm CD-ul? Formafeml $i mol repede co lrni trebuie vreo 40 co so copiez pe ele ullimul Solitaire I - imagine primito de 10 Pridu Adrian

Rom~nian

E. EUlope DaJ'light Time 1250

852

I,Consider ~pg,adil'\g to Wind.ow. 2000.) Boot without the Windows logo to reduce boot delaj>.

For more information obout tips, p= F1 and scron 10 the Tips section.

IE.)

~ ~

3H. AoRP.Y (A:J Jocuri [C:.J

Hmmm ... A auzil cineva pane acuma de EB? Extra-Large

Bytes?!1 . imagine primitO de ln

Agent Orange

$tlam noi ce focea, dar nu va spunem! imogine primite de 10 Ano Burce

• OJut\nown.>- . :~

.: ~ ,--",,,,,,,,~,~>, ~(~l4Ir:iDw~e.

flj<7.j...-,..", __ """","""

tJyre.ll5'trg}ICM~er

Nu stlrn ce 5-0 rn!6mplat, de ce s-o IntOmplat.~i

ccnd s-a fntamplot, Tu cine e~li? - ima.gine

primite ds lc Bula ColIn

Error Starting Program El

-- --

Ca,ligCilorul noslru de luna aceasto elte lenu] Bizaul

Cum unde au disparul toate DLL-urile? pai ... le-am boutl - imagine prim Ita de 10 Octavian Florea

Februarie 2002 .W6:rill •••

~ Chatroom

itorul

,A •

In Joe

D ceo Ie prinde dimineojo tn redoctie alOturl de un toleg ,de suferint6", este irnposibil sa nu aiungi sa discu~ vrute ~i

nevrute, ~i uite esc tree arele ~i chut.::>om-uiln Ioc so se SCI ie, se discutc, Tocmc I vorbsom despre cum so achlmbom rubrico oslo, cum s6 o focem mai atfucliva. $1 ceo moi bURa Idee a fast co, pernru moment sa ... eh. a losorn pe oliOciolo.

Acum Irebuie 50 va propun 0 nouo lema de discufti, M-am gondit co ar fl bine sa oflorn parerile voastre despre CD-ul lEVEL, conpnutul sou ~i lmportcnto so pentru vol. :;il nu nurnct 0101. S5 dlscurcm ~i despre cat de importenle sun I demo-urile pentru voi, cOt de mult conteczo ele In olegerea unui joe, daco jucall demo-uri ~i cot de bine reflect6 acestea produsul Final (discutie ce poate fi exnnso ~i 10 celelolte colegmii ale CD·ulul LEVEll.

Yo ostept scrisorile pernoil lo mitzo@level.ro sou pe adresa redccftei.

Mitza

P.S. Tin so repet pentru CQ om observer co unii nu au inreles, co ostept cu ocelo~i interses ~i scrisorile ce noteozo olt s.ubiect decat eel prapus de mine.

Dynomix

Nu 9tiu daco am cuno~ljn)ele gomeristice neC8sare co sa r6spund, [nso voi7ncerco. Cred CD jocurile pe calculator nu vor1neelo niciodato so 118 surprinda eu inova/ii, chiaf dam in prezenl :sunl hulite de toatG lumeo penfru lipso de ori ginolitofe.

Imoginotie exista §i, doed ne uitom b ce

•••• Eli:.. Februarie 2002I

genuri au oporut de nid.\leri in ultimii ani, vo] fi deaeord cu rnine.

MMORPG-urr (porco am moi vorbit despre ele, nu?), RTT+RTS+RPG 3D (Gorky 17- foarte bun), FPS RPG ADVENTURE (Deus Ex), simulcloore de mosinute teleghidate ~i tot fe1ul de crnestecun ~i idei Irozllite din osteo au 0501101 praia jocurib(. Poole nu toote au lost megahil.url, In so au tncsrcot cevc nou ~i de cele mol multe ori au lost recephonote bine ~i de consurnotort,

De~i exemplele de prolecte nereu~ite par a fl nurneroose, so nu uilom ocele "opere de arlo" core au tupt gU[Q rorgului. De~i nu au op6rut 0 dora 10 fiecare s6plam6na, caJeodold nici mocor 0 do to 10 jumotole de on, acesle [ocuri au dus genul pe core ilreprezerrtou pe noi culrni "i au derncnsnot elJ se poote fi moi bine. S6 ne uitorn 10 cceste [ccurl ~i 56 remercom imbunol6!irile cduse 10 grofica, iLJeabilllate, reolisrn [unde esle cozul], storyline (Aliens vs. Predator 2, Myst 1111. inso moi oles 10 oppeol-ul pentru public,

Produeololii, eel puJin cei seriosi, fnceorea so seoola ce e mai orroc iv pentru gamerul de rand. ndicond stocheto cu fiecore nOUQ opori~e incununoto de succes.

Sliu cO pana ocum nu om .pus nirnic de CUM vor oroto [ocirtle in vlitor insa cred co e lrnposibll sa spunem ce gen de joe va predo mino, ce pelformanle va alinge, spre ce segment de public vo fi oriental elc. Industria jocurilor se va odoplo permanenl cel"lnJelor pie rei, a~a co 1l1tr-o luna poote vom juca shooter-e militare uJtroreoliste Tn re!ea, iar in urmatoarea vam petrece nop/ile cu un adventure cu liber· tale de mi~care maxima.

Cu cevo timp in urmo S8 spu~eo d5 genul

FPS I1U moi ore suocessi ocum rafturile sunl pline de dstfel de [ocurl, co sO nu rnai vorbesc de rubriciie de Preview ale revistelor.

Sub-Zero

Tn prlrnel rend cred co se vo continua ten~ dinlo ultimilor ani de a nu face [ocuri nomoi de dropul de a scoots un nou titlu pe pio!o. Tn ultirnu ani producdtorf au tnccput sa foco [orurl nurnai doca stcfisticileqrcro co ocesteo se vor vinde ~i vee aduce profit.

De oceeo nu S8 mai foe jocuri co oltodo, 10, jocuri care fe foeeou so uir co esh in fota colculatorului ~i te plosou lntr-un univers virtual aparte prin feelingullor urtic, decsebit, special.

Cred co In urrnororf ani se vo continuo pe oceeosi cole co ~i pona ocurn, cred Co vom oveo parle mult rnoi pujin de [ocuri 2D penlru ca, dupa cum vezl. tendinro este de 0 trece 10 3D mylle titluri de core OIJ ovut succes in vorlonto 2D (ex: Age of Empires 3, WorcTafl3 - nu rnoi apere odota, co nu moi rez.st].

Deoorece lndusmo [ocurilor !TO dezvoltot foarle rnult in ultlrnil ani iit continuo se-se dez\101113, concurento pe Pfa/o [ocurllor va Ii din ce in cerncl more, ded nnrroi [ocurlle cu odevorot bune se vor impune eu odevcror $i se vor vinde bine,

in viitor cred co [ocurtle se vor dezvaltq moi rnu]t 10 categorio glofiCO decol lo feeling pentru co e din celn ce mai grEliJ so foci un joe cu un feeling cu odevorot bun. Terrdtnjele cele mai importonte cred co VOl Ii confinuole $i irnbunato[irea [ocurilo: core ~i-t1u dovedll cohto]'le ~i core s-ou vQnclut faarte bins va continuo ?i ea. Cred co vo fi locrte gIeu <:"00 opariiie noua

cu un tirlu nou 50 se impun6 pe piala.

Radu Nicoloe

AQJm so trecern 10 sublect Cum V.oT evolua jocurile Tn viilar. Dupo porerec mea, se vo pune din ce in ce mol mult occentul pe grofica, sunel si nu feeling sou originalitote.

o so putern s6 ne creorn proprio [urne: tatul 0 sofie eonlrolal de rroi $i a sa putem Ir61 in acea lume tofosind dispozitive speciale de lume virtuola. Nu, sa nu crede] co am v6zut preo multe filme Eu cso cred ca 0 sa fie. Fiindco n-o ~6 rnoi exisle ideide j,oewri noi, 056 rrebuiosco sa reproduce jocurile moi vechi, [ocurile "de au!", cum or fi Doom, Duke Nukem snu UFO. Ins6 rlici aeesleo IlU 0 so oiba for· mecul pe core il oveau olund De osemenea 0 s6 existe moi mlille MMQRPG·uri deco! RTSuri sou FPS·uri.

Viilorul jocurilor a sO se bozeze pe trei coracterisHd

11 Grofiea - a sa 58 uite complet termenuJ de feeltng in schrrnbul gra~cii foarte bune;

www.level.ro

2) Reolism - logic, odoto cu groBeo opore ~i reolismul a so 58 Ioco [ocurl din C6 in ce mai reollsle ~i unii gameri n-o so moi poolo diferenIio lumeo reclo de oceste jocuri;

3) Multiployer - din nou 0 cotegorie care 0 ~a evolusze loorte mull. N a ~6 moi exists DELOC nici un joe single-ployer.

Demostene

Nu $tiu doca am dreptul 50 vo scrju, sou doco foG bine ceeo ee foc, de bpi (Jici nu ~Iiu dad) v.oi spune ceva mteresont cert esre inro faptul cQ, din inlompiare, acum cotevo zile am terminal de ci' a carle Q lUi O: son Seen Card, a doua din cicluUocullui Ender, Vorbitorin Numele Mortilor ~i Xenocid. legalura ell redocjo LEVEl ~i eu [ocur jle in general vine de 10 faptul co personajul principal 01 c6rtilor. Andrew Wiggins. ojunge in finclso distrugo a rosa extratereslro cu oiulor ul unui IDc pe caleuloJor,lav6rsla de ~eiSprezece on). doco nu ma ln~el. faro so %tie eo este realilate ~i nu un examen ee rebuio sO verihce duca

anlr enomenlullui, constituit in lntregime din iacuri, o dorroode.

Eli nu sum ur gamer devotoi Am fast, condvo, co $i Andrew Wiggins, ccum sunt pro- 91amator. Problema este co top nostalgicii de ostozi t6njesc dupO senza)iile creole de [ocurile "de bozO". Wolfenslein. Doom, Command &.

Conquer ~i ollele. Urrnonnd evolufio surprinzoroore a hordwore-ului de ozi, eu os linde sa cred co pe viilol industno [oconlor se vo orienta spre ocele senzolii piereJute, beneficiind de efecte superbe de Iwmini ~I Wne!. Daees producalt'JrH [luTncearca SQueeze jocUrl "de suHei", OJ impact, nu pentru toote categariile devor.sto sou pentru toJi gomerii, cum colcoleozo eei de 10 morketing suecesul unuiprcdus fod. bonol de genul unui shooter faro nirnic nou In el, dar core trebwie sa se llumep:;cO shooter peniru Co

nu s-tiu cat 10 suto din publrCLJI sub nu ~tiu ce vorstCl agreeazi"i rices: up de joe? Nul Dqco produci"iloni nu i~i dou seorno co este nevoie de a revolufie, vern urrnori ~i de arum lncolo, 0 sumedenie de joculete, COfe mOl de care moi "originaie", core plogiazQ crun!; sub prelsxlul fOpfului co are vrea mica porficuloriicle core ~ face mar cu mol decal altele.

Ilnd sO cred co de ecurn flU se vo mal vorbl de jocuri €U a ocjiune Imicra, c:roo d'i pe viilor jocurile se vor cdopo. Sa vor "mula" pe jiJc6tor Cel cafe jooc<3 un astfel de joe. Cli ochelor' 3D pe nos, trebuie sO simta ce TI place lui mol mull $i odevorok: arlo a plogramori; intervine aici cu scopul de a ghici prefennfele lii modul de a gondi ale rniculu' .. posedof" de ocesl drag. Daca pano ccum jocurile au urmant vtliorificareo ocelei senzolii de plocere core opare otunci cond fred de un obstocol neinsernnor, de ccurn inoillia ocesteo or lrebu: 56 ValOI iriee senzot.lle umane

Chatroom ~

de rrlco, bucurie, cold rece ~i. de ce f1U .. , extoz, Imi amintesc cum tronspirom cilrid lucam Doom sou Quake II. ceeo ce rna linea eu ochii ro~i) in fola euanului era friea pe care mlo crea un monstru rnoi putemic pe care produc61orii au reusit s6-1 fociS oral de floras ?l de pulernlc fncol, daeo o~ fi fosl mai slab deinima, 10 ouzu obsedoniulul .iresssssposser" or fi hebuff sO fiu mort ~i lngropat de 100 de ori.

Deco pe vii tor vor oporeo simulotoore capo bite sa fmite intru-totul reolitoteo, pClna 10 cele mai clare senzalii de singurolole1iau de lubre vorn oslslc 10 0 revolupe ce ne vo Slitnula creonvtoreo, inteliger1la, simjUrile ~ vo olinge toale corzile sensiblle ole suRelului noshu, ceea ee vc do nnstere Ia un all fel de orlisll, creoton ql unor

I urni mo i recle decot cele .. .reole. Pe de alto. porte, oso cevo ne poote ~ inrooi OJ desavarsire.

Xander

Unde se duce industria de lQC1Jrl~ Aeolol Acolo unde 0 ducern noi. Daca un joe nu e cprecot de publlc, pute!i Ii siguri co firmele ce l-ou dislribci! vor inv610 din asia. Se va alunge 10 a indusfre gigant ce vo cveo foarle pulin6 or} ginali ate, dar~; aici lucrurile nu vor rom<Jne oso pentru cD in fiecore on seri! intregl de gomed frustro)i cjung programotori §i i~i vor puleo nnpune oplniile.

in privinto ariginalilolii. .. 110 problem ... se

~ Cllatroom

g6se~c OI!i~ti ~j in d6men!i care nurnoi de csto nu au nevoie, opel i~ industria jocurilor Se observo ocum 0 ciudalo rniqrore spre mulliployer, dar cred co e ceva rnolur, cchivclent cu un ccmponcmert uman normal. .. fa Tflceput nveorn [ocuri single lasemorJotQare jucoriik:>r dB copii pona in 6-7 ani), opoi opor [ocuri multi [rnui mature etc],

Jar In Tncheiereva voi spune ~i ceo moi mare gre~eola ce \to opareo in lurneo game· rk;tien dupo porer¢o rnee: VOl op1:!reo 0 muuuuuuuuuuuuuljrr-e de [ocuri prooste ~i done inutile

Dr.Ag.y

in privinla [eeurilor.. nu sliu ... oed c-or rebUi so fiu un orocol co so spun ex-ad ...

Noi putem oprox.rno ce 5B va intompb ~1 peste colevo soplom6ni so oporo cevo revolu jionor, core 56 schirnbe pnrereo cespre jocuri.

Alrcevo e sigur~i merita dezb6tvt:

De cevo hrnp, muitispeciali;;ti.aufflcepui so spunc: ,,Blne dom'ne, ee-l oslo, computerele nu ou fost foaJie e"clusivpentru jod! ri, ti pentru orga· nizoreo ~1 focililoreo lronsrnisiilor de dare! '/ lodico, in frcdecere: .rnoi loota lumeo l~i io acum caleulcior ponm, jocuri ~i Tn rest, hobor n'Ou").

$i In rrispuns 10 aces le acuzaFi Sony D verr.lcu Playstation·lJl. un computer desnnot exduslv [ocurilor. Unde bal: viflorul [ocurilor n-o ~a mel fie Fe computer ci (dejo in USAI pe reolitnteo virlual6! IDA!) Per~onal~i mlernl-or convenio CCls,eo VR sou chlor unecran hologtafil: ell senzor de [[i;>Core core so n·U mo moi puna 5Q butcnez mull pentru 0 abjille 0 omaroto de sorituro Sou care so I'lU m6 puna W alerg 10 pod-urt de mouse eo s6 solvez un 501 (Black& White I.

Sper co lntelegi ee vreau sa spun ~i eel putin Of 0 vdd eu viitorul penfru jOGUri.

~i (leum ~i ,In viilor, co ~i din tolde~una (ma rog ... ), '0 sa fie ° gomo extinso de programe. nu neopCl,rot toate bune ... va depinde d~ noi (CIiI ~i acum) sa Ie o.legem (prin intermediul 1'8·

vistelor de specie I rro Ie, sou cu un "ochi critic") pe cele rnoi bunel

Nu 0-$ vtea 56 in1ru in prezieerl ~! profePl [despre 1reeut, viilar 91, eventual, prezern] penlru eil uno dinfre earoderistidle dehn~ torii ale acestei industrii, ,i motivul principal pentru care sontem cu totii afro;;i de iocuri, constoln faptuf co se afli'iintr-o continua svolujle ~i vei fi 7ntotdeauna surprlns de ceea

ce Tji rezervo viitorul. •

Nu po! 1n56 sa nu remere faptlJ! co mUl)i dintre vo! au fast destul de pesimi¢'l in eeeo ee prive~te evolu)ia [ocurllor. Este dar cO origrnalHatea nu va mai fi ° cmacteJistico predomlnontc a [ocurtlor, dar asta sa poole explica )ii prin mOTirea eons!anttl a numarului de [ocori produse. Aloia limp cal numarul de jocuri origlnale r5mane eel putin constant, nu a~ cveo de ee s6 rn6 plOng.

La lei $i au roportol grafico/feeling din [ocurl. Este clcr Fapful co mai tooto lumea a cluns 56 ccrocrertzezs un lac dupel prima impresie. ~i ourn oceosto se bozeozo Tn mare parte pe cat deeye-condy sa prezinfi"i [o-

cul .. Dar sent SigUT e6 oceesto superllclolitate nu ° so dureze prea mult ajata limp cal exislc oameni ~i implicit revisle core jitiu ee este de calitale $i pot media1izo un icc ce t§i merito banii. ~i, cine ~tie, poole Tn viitor nu 0 sa moi canteze chior atat de mull grafico. Poore ° sa ne QXam mel mull pe sunet sou poveste. Cine ~1ie ...

The master IIM6r6scu"

E oro 10:30, stall ~i citese review-ulla Civilizglion III, frumos re-am ce zice, dar porco 1Ilipse~e eevo. E lorziu ~i pl.eoopele. mi &e tnchid, lurnlnile se sting §i o voce ~Jriga disperato:

"Serie-Ie 0 :;c;Jisoarej' CuFi Vali6_ ..

Pona 10 urmcr mq declO sa IDa ridie.: din pot $1 ineep 50 scriu. Vo felid! pentru noua fora a revislei, cors Beamlllno CU LInD occidentof6, cot ~i penlru noul CD. AsIa inseomna co in cu-

rOl1d vorn vedeo Lin AGE, un Statcraft, un Red Alert ... poole ~i un Diablo.

A$o.' .. So trecem mOi depcrle.In nurncrul din decernbrie aji prezerlot 10 rubrico lifestyle o Firma prodecetoore de [ccuri, AMC Crealion eu pi silu lac N(') Name War. lnlreeareo rneo 85!e: cate ooffel de filme de [ocuri 5e gose~c in Romania [cproxtrrxrhv], cot de cunoscure sunl ele in alma ~i col de moll il1f1uenjeaza p((). duclia dip [ocuri rORlone;;ti?

Acum S9 vorbim aespre lucrurile bune ~i prooste p€ care Ie vap eU la r8111s10. Spar so nu mi-o luo]i Tn nurne cie rO.u.

Porti bUM: va implicc]! faarle mull in scrierea reportnjelor, ovefi eele rna! bune concursurl, bloblablo $i lisle poole continuo,

Partile care rna deranjeaza cel moi rm.lt I) Numarul II rn-o dezamagit total dBoorece on facul reviewuri 104 [ocuri sub 70, de ce le-ati moi scri.s8 ~i ccurno sa nu irni spuneli CO nu nveo]l despre cescrle.

2] Nu va respectc] promisiunile: in numarul 1 0 a~ spusw in nurserul l 0 sO opere Sum moner. Nimic. fn-nurnarul 11 ali spus co in 12 vo opcreo SubCommand. Nimic. in 1.2 of spus co in 1 opare The Moon Project. Nimie.

$i parco ° ~o v6d eo nu ° s.o serie!i in numorul din februorie nimic despre Soul ~eave:r 2, sou ce-orl mol spus ocelo. Tn rest, nlrnic sl nurnoi bine.

Deeprejirrnele romenestl produe(l:toare de [ocurl iji pot spune de Fun Labs sou AMC Creation, coresent cele mai medjati~ofe firma de pe 10 nol, Mot existo desigur un nurncr destul de mare de aile Rrme mult mal pujn curroscute, dar care tnceorcc din toota puterile sa lrnpresloneze prln proleelele la c::are lucreozlt Mal sun! de as& menea calevo Hrme mai mic! sou mai mori Cafe pr.aduc ioeuri lin principal penfru Polm-uril dar care nu pot Vi nurnite .romOne~ti' oldta limp cal firmele .mamo" sunt din SUA, Franta sou Germania. Oricum, toate aeesta Hrme nu foe decal sa confirme faptul

•••• B:~j'.I·· Februarie 2002

www.level.ro

co se ga5e~fe ~i 10 noi folent cu duiumul ~i pol fi date drept exemplu pozitiv 1.5e poole ~i 10 noi, dorn'lel"] celor core doresc so inlre in oceosm induslrie.

Despre eeeo ee Ie derorueczo in revlsto:

1) Adevorul e co doca am puteo so facem in 0$0 fel indlt so 1i obligam pe produc6tori sa ne deo door jocuri de colltcte, am Ieee-c. Dor paI)6 cond a so gosim secretul aceslui miracol, Irebuie so ne multumim cu ce avem.

2) Aici mi-om rnuscct din instinct limbo de rna doore ~i acuma. Problema e co ne mai ia din ccnd tn cord gura pe dinolnte co 0 so avem culore joe in nurncrul viilor flirCi sCi il avem in

redcqte. Si facem oslo doar penlru ea suntem siguri co 0 sa II prilliim la limp penlru a scrle despre el $1 so lim $i noi 10 zj eu toate noutatrle. Coteodoto avem $1 gninion, iar ultimele luni se pore eo au consliluil un odevaro! record in oceosto privint5. Cat despre nurnorul curent, vei observe co, do, Soul Reaver 2 llpsesre ~i eu sun! vlnovol de osto. Am fost nevol! so Hreprogramam" artlcolul despre acest [oc pentru luna viitoore deoorece orlieolul de Wizardry 8 s-o dovedlt a II, inlr-un final, prea mare $i nu 0$ Ii aeceplot 50 mal scurtez din el I~i 0$0 e prea putln penlru un ostfel de joe). singuro soluJie fiind scoolerea din [evisla a orticolului de Soul Reaver 2.

Ne-o.u moi scris: Hoplyte aka Gamew' Sepcrot, X-Raplor, jecon Mircea, [GrilVlper], Catalin Ursa.ehi aka Guybrush, Motei Minai din Alexandria, Max Moceloru, Solmyr din Plotestl, [irco Daniel, DoomHammer, Horqhidon Ovidlu aka

Chatroom

eronoX din I,(]~i, T omaiaga Ooniel din Mercmures, $Iefonescu Alexandru din Bucuresn, Serbcn Dropos din Plotro-Neorn], TJ Storm din Hucuresti, Dragon Cirpion din Buzou, Debra Vasilieo din Salai, Dumltrcscu $tefan din Bucurestl, Cosotc Ovldlu din Crclove, Drold din Pite~tl, Adrian Fralean din Cluj, Isofaehe Valentin din Prahova, Mazllu Alexondru Stefan din Pltestl, Porumhel VlctorHltmon din Crclovo, Clcaiou Ciprian din Bucuresfi, Guguian Gabriel din Bucuresri, Stegaru Valentin Mlhol din Bucuresf (Mike iIi tranzmile salulori, co de 10 liz 10 tiz).

Februarie 2002

Nlodalitali de confirgurare a firewal·l-ului

2 ,eD~uri incluse

"Sfaluri' pentru instalare ..

Instala_rea §i setarlle corecte pentru server-ul web Apache

corifigurarea optima a retelelor §i modern-ulul sub Linux

Sendman'fara secrete

CD ... urile contln

i:' ". . ,

-

cauta revlsta la chloscurl in a doua saptamana din februarie.

Versiunea download a Red Hat 7.2