You are on page 1of 84

www.level.

ro - Games,Hardware&Lifestyle - Martie 2002edal·of r ssa

lonor II

Tensiunea razboiului la cote maxi me!'

I

Preview al unul FPS tactic de exceptle

Genul RPG aspira la excelen1a

C FUll ..

Eroi §i lupte epice, . aventura ,i magie in cel mai bun TBS clasie.

LEVEL ONLY!

M~rntlr~:lC ~d~l.ig~ UI"I ",c:.l.l fOi'm.,t

::;:~;lJ~~S:fl. ~1f..

ecest .. @m un disc. CD·R de 9 em. t:Z.f~ PQqt.~ f, fQlo~!t 1iIt.t In dr;;'H!.r@f".! GD

~ ,IJU .. r:lON!:IU:.a;; ... ftftw_1n ..... I~ f! rniJi\li'"DP d?!"lori OOl1'!W1fu1l!i1"DjM!n ~--.!!C.

~ I)~redw:~ dlm.oM:k.mBt!

MHlID..ruor-pIII!n'b'u cuPftJ ~ I'Ibea ,. Appls,:nre.-b..,~iilju,desp!"'Pun "b.u.g'1 t Mwtrn;pm.lt f.g:;;t Yaoduta b 1k1ta'lSe; ~ Gangl!!: ~ bel5Z4o UQ nou 1if.;itl!Pl

~ S~rvk;ac (i.iill~ W;;wllCll P!

dov~n~

t !:up'rnkx" jIjlfitin6a in SUA

,. ~.~!,»J!I ajUl'lSia loHi ~ t...~db:li: I __ rin':~ ~.Ifillt Ilt:fDr&n

't!!

.!" rBM"Ii JIlS' Dfw.a.QHIqtie_~~" oW- "'Ian! d9 di5bWut;i,;"'

~ ., lBMI.:I!~t... 0 ...... ...,. ben" somqk:l., d" IipMi IYyn w.nt'

~TfR,I' '..- l' '.' ,

ilfifMiM'i9#

Aile stiFi:

,Jnr:uHla sl drogurile Un Illlll.b:eln de lnte.re:rilnt artlcolrlesprs toJl[)sl,rl!'~ d~D41J~1ol" il'f C()~~tJ.mle f'lla;1 rnull!''f";iu frliJi p,Utirr QfJ~'o dQ all!n~i1"'o'" Py~1;:i

dtf.- ' .

01C-1 IIIJe:u .c:;.iI~ de ~pu~ tJ'I!':5pr~ O!o~$"t wb1Sict ·s .... u It ri!t\ ~.a- Y.adf.:.tlc.a,~ de fP-UJ .It! g.mdl, [luU-t! .,a-c:.t.Ii,'

Ol.U,Zl1!l1 Q3y;4.4S atoll >!t;.1\~~lM~ ~

nDrm,a;je~ cat:d In mp3 phIY.,'" .I'i C!!im~r. dlgltal~. NOlie di!;><;lJl! .a\J ~""iP.C,tibilii dilli 201 MB ~I poi:-fi .... (;!.s@ .. I a v it@t.li de 24.iC. M"'mor~ .re _!lst-eaptll e.ll nolle dfscurl SOl fie rn.s;rte apNlcillt5c doli Am_l;:orll d. rTIU.tiCii In foi'm.at mp3, d.atorrt.a dlm>l!n~lunIlQr mid ~i po:;:lbi!it"ltif de a InNll;llrtni ril'id mu!:Telo dew!'Iilud Ih dt! Il~ CntoEUl'jo'l!.J:, f .. rOl a Ol:l,Jp~ lccvl p'i h.ard di$k •• ,'

.. Q-rWQ;I YWJF!Urn! it Njmsh aPse

• Rjy.,fiji-rl!ig:y§pftnu PU!!'1tmyltumlU ~~~

;. Unpv"i) Ulde"ii"". ';.IIoirn;Jte .. fu!l1':

-

D-amluuu I H"lld.,.fri: I

07,11., ':!,Jrn, [32 .:2.,"_~ ltD.pM I

atu.ra cu lumea

tii or ~i co un·cafiiof

,~ ,

Editorial .. MM-

Romania play de dor

F eburarie pare 0 tuna rnocrto rr $OrbOforite. sunt de domeniul treculului, tonsorlle [urlbunde s-ou calmat ~i totul pore sa se II

scufundafin ceo moi odclnca inaciivitale. Din cand in cond un joe i;;i lace, timid, oporlpc ~i cam otot. Iotusi, moi pujin vtziblllucrvrile se

mi$ca ~i pentru industria [ocuriicr in primul rand, nu rebule 56 uilorn de lonsarea lui GeForce 4 lolli bani, atla dislrocJie). de combmoso ATIHercules, ole corei rezultate vor Ii, probcbil, rnoi mult decal surprlnzolocre. de ovontul poe core 1-0 Iuol Acliviston in ultimete luni ~i, nu in ullimul rand, de siluelia din Rorncnio. Se poate observe cum tot mol multe magazine de tip ca~h&cmry apm in loato taro. Nu demult disculom cu un distribuitor de jocuri din Europe centro Ie despre posibililolile enorrne pe care Ie deschide csemenec magazine pennu Q olsrl cele mai noi [ocurt 10 prejuri occepicblle. Cu eJte;e:uvinie, magazine de ocest fel permit oc:c:esul mllloonelor de onmeni 10 ploto jocuriiQJ. P-entw.-rnoment, eele mai multe stonduri detjk:ole lQc8[ilQr penlru PC sou console seorno no@ilod_cel mull douo rahuri de blblioteco ~i . nici -acek:!d preo oglomerole. Tin rnlnte cum, in ltJndrd, Tn goro Poddington, om lntrct imr-un magazin loorte modest, dar in care se lngrorncdeou pe zece rohurl toote locurtle de PC ~i PS2 oporute otunci. Repet, oslo era Inlr-un magazin, in gora, Pomind de aici, e foarte U§0f so deduci cum merge de fapt industria [ocurilor pe rnelecpurt apusene. La noi insa, ideeo de a Ie duee In piato pentru un joe e alot de bine il1lfipto in rninjile oomenllor, incot ortce incercore de 0 porni 0 ofocere legala de distnbulie pore o ciudotenie, Toh,J~i, cvern ~i noi dislribuitorf nosfri: Best, Monosit, Ubi Soh lli, nebeleso recunooslern, nu or R deloe rou doco lista s-or exfnde.

Ideea de a curnpdrc [ocuri prod use legal trebuie s6 ne Intre 0 data sl-o doto in cap (0$0 cum, ee-l drept, trebuie sa ne intra $i banii in buzuner],

Ideeo de a curnpero [ocuri prod use legol trebuie sa ne intre 0 data~i-o dolo Tn cap [esc CUm, .ce-i drepl, trebuie so ne intre ~i banii in buzunor]. Doco refuzom so luam pozille in fola pirateriei, vom ajunge pano 10 unmo 10 ~tiri pe CNN, cum 5--0 lntamplat}i in China sou in Hong Kong. 1mi oduc aminte un reporto]. film@t eu 0 camero cscunse infr-a 913onlo, des pre un odevorct super market cu mai mulle eto]e din Hong Kong unde se Yond exclusiv jocuri ~i software pirat 110 prejuri absolut derizorj], dar nu In carcase second-hand cu label tiporit olb-nepru 10 Imprimonta "micului olocer'sr", ci frumos, in cutie, cu rnonuol trodus in chinezo etc .

Oare conduzio esre "Feridti cei din Hong Kong, caci ei froiesc in poradisul utillzotorulul de PC?" Do, in conditiile in care intri Tn .rnoqczir." in limp ce b6ieli tunsi scurt te scnneozo nu foote ornobil cu automateJe in maini ~i chtor Ie perchezilioneozo.

in fond, depinde si de noi do co vorn ojunge Tn osemeneo posfuro, co toro. Pona la 0 evenIUdia "resurecjie", so nu ne mire daci~ aproope toote hrrnele mari de [ocurl plcseozo Romania pe lista vanzorilor legale undeva intra Uganda ~i Trinidad & Tobago.

Mike

Martie 2002

Disciples 11- Dark Prophecy Medal of Honor - Allied Assault

HarU f'len1fU Heroes of Might and Magic II - The Succession Wars

Patch Gothic 1.08

Her('!Jesof Mig'ht ond Magic II 1.3 Shodow Force- Razor Unil 1.1 Soul R"e,over 2 ].02

Fire Mqgid

2000rh FireStorm IMfllenium Edition) SaoSlorm 3:0

fnterfota Co.ului LEVEL este contepi,Jta sO ruleze optim pe ecplaca !!)relico ce suporto minim 0 rezdupe.di; BOOx6OJ ~ a odonome a,culorii de l6 b~i. D~ oceee, nu esla reGornQndota fotosireo ·ocp.steio inlr.;JIl mediu ce nu 6ferCi mif\imul necesor! Inrerfoja poqfe fi r1!lot/i 0161 sub Wt!ldowSo,95/9l3!Me cat §I sub Windows NT !,jlo:xrjX~ Dfn,G\JIUZO multitudlnfr de cor\~~r<:J!il rec(o~ijQ LML nu ~ipoot~'o~uroQ nid 0 responsebIf\ole in e¥!;!f)tuol!tot~ in c@Jre"dpor pOCibleme in iTJngto. ncir€o Inferfalei ~r o:oplico~ilor. Progromel80c.ore au infra! m GomponsQiO LEVEL CD au fost testate ~i .selec· late OJ g~ji'i1n rdoclie LEVfiL TOlu~j, redoqo nu TiJ osome n(ci e respdnsabilltole penln!

Wdlpbpers

O!sciples II· Dmk Prophecy

'The Elder Scrolls 111- Mqr10Wind Poke646

MEDIA

Filma Ha!ilsemonio

Hltpuon2.5ijel'lt A&srosin JedllEnfghi2-jedi Qul'cast

Sed Dogs 2

Imogini Divifle Diyinify

IGI 2 - Covert Strike M ighl and Mogic IX

UTILITAHE ACDSee 4.t)

BilDefender

IfroriView 3.61

Micro DVD 1.2

mlRCM,l

OpenDivX 4.12

GluickTime5

WinAmp zzs Windows.con1rftonder 4,54 W-lnRar 2.90

fun<;:jIOnqC6\1I orrormok'l 0 ~drW\1l.di ~I nici nlJ poole ~ Rsct$6 responsabila pennu eventuolele d!ilLlne prodose, Co.ul LEVEL 0 fosl verifiG:6f impoJriVO ';!iru~ilor co urma.. ioorele prOf:lrome ontMrus:'Kqsperkytobs Anl~Virus 3.5 !fufAizat de Kospersky lab - KuSloj ~i BiiOeferlder Prolesslol1Ot6,3·(lurl1i.Zo~t.:Ie·~)_

Penlru ori~ tnlre~fi ~o're {Je w~ilm sO c®ntoclO~'feIE'lOn(G, auJorli prograrrreior respetliVl:l. ArENIfEl Pentru ruldreo corti61a 0 inlerfeiili CDUliIi va recomooo6'm ~19reo tmei rezolulii minlme de aOOxooo,o £ldoriPme 0<culorii de 16 bitl ~i (ploslr_eo optiUllu Smdl fonls!

NouO!i din lndustrle

12 Continuorea unui FPS tactic de exceptle

Divine Divinity

RPG ce cocheteczo CtJ ortisticul

Curse - Eye of Isis 16

: Ble:jtemele egiptene nu-!i dou pace

Fcirnoeso serie RPG levine In scene

RTS pcrclno-iepuresc

Soul Reaverl] 22

jocul cu 0 inlriga de neegolat

Trainz 24

luo] un foxl. oltfel plerdefl trenul!

26 Colitoteo noscuto din oornplexitote .

UnO copf flU sunt cl)mJntL ..

30 Zbor triumlal in onoereo Rustel soviefice

Monopoly Tycoon 35

Despfe ofaceri, banl, putere, Monopoly

Harry Potter §l ~iotra Fi!ozafala 36 . Dupa ftlm, iota ~floeul

Disciples II: Dark Prophecy 38

Un concurent serios aI seriel Heroes

The Shadow of Zarro Un Z pe hecore monitor

41

Medal of Honor - Allied Assault 42 WWU ~i Saving Private Ryan intr-un excelent FPS de razboi

14

Hettrick 46

Fotbal, grtltiS, chior ~i pe dial-Up

Classic Game Collection

1>8

Heroes of Might ond Magic II 48 lUl"lo ocsosto, varianta FULL a unuio din eele mai bune TBS-Uli apolute vreodoto. LEVEL onlyl

20

Walkthrough

Medal of Honor - Allied Assault 56 Sniper's LetS! Stand - indicar'i penlw 0 rnlsiune duro

Console

Onimusha.

jopenin mitic6 - tCiram de RPG

62

Lifestyle

Hlme Re.sident Evil Snnpotlco Patch

64

65

Hardware 66

Kodak DVC325 Digilol Videocom Microsoft Wireless

IntelliMouse Explorer

GeForce 3 Ti 10 puterea a 2-0

Yamaha CDRW 3200

Get Mobilel 71

o nouo !ubric6dedicol6lelefol11ei mobile

Nokia .5110

CommuniCom MeA-Io

Mobile Camera

Game Universe T rou bleshooting 73
Ghinea's Game Universe 54 Cate necozuri, otatea soluFi
Marius Ghinea prlvit in [ecce
Game of the Year 74
MODs Premiile cltltorilor ~i ale redocrei lEVEL
Poke64.6 + MODs news 58 occrdots celor mai bune j0curi
Continuoreo lui Holt-life~ ale anului 2001
MuJtimedia Chatroom 78
Alice in Wonderland 00 Se rospunde intrebariloradre50te
Rainbow Fish 61 redactorilor 29

Icewind Dale II - Black Isle Studios

DiviziaRPG a corporotie Interplay Entertainmenl, Brod Isle Studios Iseria Fcllout, Plonescope: Tournament), a onunto: c& tn prezent lucreczo 10 un sequel 01 faimosulul lcewlnd Do{e, sequel ce utrneczo a Ii di,siribuit tn America de Nord de Vivendi Universal Games, incep6nd cu data de 28 mai '2002. Icewind Dale II olero fanilClT genului Q noua experienio

de ,dungeon crawl" closlc, creata pe bozo licen!ei Dungeons & Dragons, obtinuto de 10 Wizurds of the Coast. Serio Icewind Dale are [o bozo serio de carp 0 outorului R,A, Salvatore (New York Times), IDII vo aferi [ucctcrllor monslri, vraji ~i noi ledlorii neexplorote, toole plasote in Forgotten Realms Prinlre eele 50 de vr6ji noi oferile de IDII se numoro ExeelJtioner's

flash

flash

fl~sl

Lansare Day of Defeat 2.0

r---------'+--'---'l

Lansare

I G,eForce4 ... ,

I in mod dar, eel moi

I

I important evenlrnenl 01 ocestei luni

I sste lonsnreo mlil~O$tept(ltuJui

I

I chipset graRe GeForee4. Acesto

I vine eu noi .sornmcnio": GeForce4 I : Ti 4600 ~i 44QO, 6!'>For~4 MX I !460, 440 ~i 420, 10 'core se moi

: odaug&i ~i GeFon::e4 440 Go ~i

I 42G Go penlru lSegmeliltri de

: m'obil.e lJoptoiJ'Uri), Conform spu-

I eelor oolor de 113 NVIDIA, Ge- I : Force4 Ti este copcb! de a ronda:

I ~i genera geom'etrli foorte corn·

: plexe ~i onimajie .. ell ojuiorul en- I I gine:ululilHniteFX au foslDezvollolEI : teJinicilede antk~liasing~lnV;ew I I molndtsplov. GeP-orce 4 Ti alera l I unlizotorlcr a rehnoloqle rcdicolc, I I I

I eu rolul de a creo 5papi~i eleele

I viZUale dinl(e 00113 rnoi vendee,

I I I alingand uneori colnote tologyOMcil. I

I Bine1hle!es, segmentul de piola inte-

I

I resot de 0 csernenec placo este

~ ~~r:: 1~ spe:_iO~ d~ \la~e~ _ _ ~

EyeB$i Aegis, caeo ce ridieD numerul vr.oi1lor clin serio Icewind Dale In peste 300. ACliun:ea din 1011 S8 pelrece 10 0 genem/ie dupo evenimeniele din Icewind Dale, cond a neue omentntore S8 obote dinspre Nord. J\JcbfortJl se alia pentru inceput in p<JMurq de operator 011 TorgQs~IUi §i, de oici, evenlrrertrele 58 preCil"itd pe mosuro ce lcewtnd Dol", esre din nou-cuprmsa de rozbot. lcewind Dole II lojosesle BioWare I nfjllity Engine, dar modificol subslonlicl.

Hidden:&Dangetous Del:uxe

Dup,& cum p'r<')"b(Jbil ~fili, in UfmO t'iU CeYf) timp S;Qu fad1l sele-qikle pentru bels-te5ter! Ib Worcrl1lfllll, dar, din PO€ote, m;esled au [os1 doer ~enl[lJ $Iote:ie~' Unite'. [;lin eel 100 600 de inSGri~i 'Ou fosJ'i&el!i1.Ctoji gle0lbf SQQO d,ett nOro~b}i. ht~ti6 ~:Qf ovec f*lsibil~Qleq sq iO<;Jee Wd(croh III Qoor pe $ervereJe Ballle.ri'el, @lomete VerSillfTeCI be-to nu G-®I'lrine moe'ul giHglep!oyer, mulliplCJ¥sr LAN, Bdilorul de comFonii, filmele ~j faci1ilQJile desolvcre Smgul declomt ",H).etp!esl-lJlui ffote acel", de. t~siOfe G Fl.mcjl~f:1.olrl¢liI in r:rr0~ul Mo.s~il/e /VIultiployw.

Lonely Cal Games Q a:i11JnjOI't!o 9$te p:e cole de d clo und/lJ verda lui Hldden:& Dnngercius Deiuxe, deOGHepEl' pwce;r,lJ! de defiRitiWmne apropJ.e se sfar~jj~

Ac;~cf~!a vsrsrune (:l"Ste EJeiop·toIer pejifruo . mla alot suh Windo:w~ 2000 c61 }J X'P, folo~ind din pJrn noila avantaie of.e'rite de

. DirecJX 8.1. De csernenec, iocu! ore engine-ul 3D opllmiaol pentru 0' rulo ~f profilt:1 'de lacilitatrle 3D ('lJe. plGicllor Video. de ull!mil'l gefl~rqJie. NJJ Q. ~osl'Oferft~ RliblicilaFi () dotti. sJ%)ura de lorrsore.

M~lt Q~fe'ptdtul upt;iote 01 IUf Day of Defeat €I 10&1 fn hne lanse: ~i oduce<D"'5erie de . llou15i_i jocapil'olete: meeels, Of.me~ hl'!iWl, ~ret;;um pi i"'e~tro ~oloql'io,S&n0f6.

t:<ii rey de m~ de dowolabd au t§lal ttr!'tSf lan>s:oti petirr'U Ytlrlanta de UOU1{ ~ mQi . l'i5rzi~ f'lsntw pJdtiQrrnO Win32. Nu se,,~!ie elliod cum va Ii prrmlt (lfCe5t update, mrn afeo dJn .couza'jQJl56rliGr ~e curfmd~ale lui ~edQl of HgJn®f ~f RettJfI1 to e;D;..t1.:! Wolrenst~in, Update·ul ~e peolte ;g415T let ndrsso w'y,rw,croyoJd!l!teotrn,Qd . .com.

flaartie 2002

WW:W .le vel, rei

TOCA Race Driver - Codemasters

Serio sirnlliolooreior auto produse de Codernosers ce oporin ealegoriei TOCA 0 lnregislrot un sucees nOlobil pe porcursul nmpului. Acum se aAa pe IInio de produqie TOCA Race Driver, Cafe unneozo 0 n lonsat pe Xbox, PS2 ~i, desigur, pc.jocul va conjne 42 de mo~ni. 3 a de hosee intemaponole ~i 13 componere (prinlre care Brinsh Touring Cor ChampionshipMare·Brtlonie, DTM Championship. Germonia ~ AVESCO va Supercar Shell Championship - Australia), toole fidele realffapi. TOCA Race Driver devine aSlfel jOOJi ou cele moi multe IrOS<?$Q"ool vreodat6, dupo cum esle ~i IJnul din cele rnoi cosnsiloore mluri aporjin6nd genului simulatoorelor auto sportive, deoorece eastvrile de prododie sunt esffmate Id nu mai puJin de 3 milioane de lire slerline [oprox 4.3 milioone USD), iar echifXl de procluqe are in oornponento 45 de membri. Engineul va permtle avariereo Ji chor dish~erea mO~l1ilor in moclul poole

eel rooi veridic 1nl61nit p:'lnEi acum lo un simulator auto.

Final Fantasy .x Internatio!na,1 - Square Electronic Arts

Odota cu lonsoreo lui Final Fantasy X lntemofionol in joponio pe 31 ionuorie 2002. serio Ilnol Fanlosy. a corel Imparton!o a capolal omploare in 1997 eu final Fantmy VII. primul [oc 01 serlei convornt oentru PC. a olins 38 de mihoone de jocuri vorrdule, un cdevcrct record $i 0 victorie compleie a celor ele 10 Square Electronic Arts. Final Fanfasy X a fos! lonsc: fn Amenco de Nord pe 18 decernbrie ?OOl }i in [opon.o pe 19 iulie 2001, unde. in prirnele punu zile de 10 lousore, sou vondllt 90% din cele 2.14 rmllcone de unitali livrofe. Versiuneo de Ff X

Inter notional coniine voiceover-uri in engleza ~i imbunbtoliri faro de prima versiune, prtrnre core se numflltl un IIOU Sphere Boord noi baldlii cu boss-i ~i mid perfeCjiOnOri ole gomeplay ului. Granco joclJlui ~i secventele cinematice au perrnis producctorilor sO lllllizeze putereo oferili'l de PS2 10 maxim. Noul eoglM perrnlte co I uplele &0 olba lac: in locolii!e explorole, foro nici a lronzilie intre modur. ceeo ce nu era po;.ibil pemo acum.

Postal 2 - Running With Scissors

Producotcr cu sedtul tn Arizona, Running With SCissors, a onunjcl Postel 2, urmorea binecunoscutului, dar conlroversofulul action game din 1997. Doco 10 oeeo vreme Postel of ere a a perspectlvo lzomelrlco, noul joe vo folosi engine·ul Unreal Worfare (Epic) ~i vo fI jucal 10 persoono I. imbunOtoFrlle foto de prirnul Postel vor fi. evident, numeroose. ~i vor include un storyline mai bine dezvoltot. grof~ca mult mai buno, un mod de joe in rnulli-

player ~i suport penfru MOD· utile creoJe de utlllzotorl. [ucotcrll vor oveo rolul unui lip care tncolco crice norma rnorolc sou sociolo in limp ce merge In orcs so 1}1 cumpere lapte. jocul vo fi ex!rem de violent ~i nu esle recomondat copiilor. Penlru moment, nu ests cunoscut numele nici unui poslbll aistrlbuitor

penlru Postal 2, dupe cum flU esle cunosculo oici data 10nsOrii. lnlormojf supllrnentore pOI fI objinule 10 site-ul oficia! deschis de Running With Scissors: gopostol.com

f ash

las~

Cel mai bine vandut ioe

1 Zoo Tycoon - Micros0f1

8. Civilization 3 -Infqgrames Entertainment

9. Backyard Bo~etbcll-lnfogrames EnterlO1nmeru

AfacerUe prospera

Top\.il vanzarilof dln ultimo vrerne rt are ep fruntt'l~ pe Medal of Honor, im in rest ol0.io c0m;p~0:

1. Medal ~f Honor: Allied Assuult- EleqlrOl1iC

SlarCraft 2

Se pore co lumea jocurilor €Qp<ilo pe OrJ ce rtece 0 exlind8Je din ce in ce mol rna reo Aeestlucru esle in<pnmul rand evidenJiat de ulffmele cike furn~ zote de rolre ec®nomi?ti Tn legatura c_u profiturile reolizoreln industria ioeur~0r in ulHmul on.

Astfel S9 obselvo 0 cre~t8(ecCi.J peste 43% Q Ilivelulu1 proflrorllor, in cozu particular 61 SUA de 161 6.6 mili~rde bJSD in 2000 10 9,4 mitiarde USD in 2001. Motivul pr(ndpal 01 ocestel cie}!ense banuie$le cQ w fi Iegol de Ionsillrile de onullrecut de Geier trei platforme: Xbox, GarneCube ~i Game B. y Adror:lGe.

2. Harty Potter & Ihe Sorcerer's Srone - Eleclron1c Arts

3. The Sims~ HQt DDle Exponoibn - Eie.d~CllMk:

11,. The Sims - Etectr.onic AM

5. Relwn To Cosde Wolfen.tein· Activisiorf 6 RoUe! Coaster Tycoon - Infogr.omes

EntElrtoinment

Arts

Dupo 0 periooda de>lloJngi specula!!i, Blizzard a onutol in fine. eel Srorcref 2 se ofto pe liSla jocuriloJ 10 core se I/o lucre infr-lln viitor nu faorle indepi5rtoL Doto cond ocesl iec vo inlro in linlo de productie nu se cunooste ¢u ex(;)dilate. deoorece pe mornent di&tribuitofii sun! ecupo] cu pregaijrile penfru lon5drea lur WortrGlft III. Sperom co acest lucru se vo intamplo 06t rnc' cUfmnd.

Martie 2002 ••• ~

News

Mall Tycoon - Take Two lnteractive

Unul dintre simuloroorele de lip tycoon lndelung o$tep!ole de caire posionojii de slrolegie econornico a Fos~ fi Moll Tycoon Spun ,,0 lost' penhv co, detmita lui Take Two Inleradive §i Holistic Design, rocmoi a fost lonsot pe piolo. A~o co es!e irnpul so va Qrien!o~ spre 0 consnoi ~i adminislra Hpul de magazin pe core vi klli dOli! din iotdsouno, plscond de 10 bonolul

chio~ de lime pona 10 cdevorote supermorkeJeurLJoculofera 15 scenorii fixe, lor numarul de produse core vor fi correrclohzcte 58 opropie de 60. Veti putec oplico tot felu.1 de strotegii de piajCJ orgonizond prornojii sezoniere de Crclciun, Pa;>te, Holoween, prezentan de modo, concerte rock ~ oltele, com de 20 de ori pe on. Dar nu uitali, mice mogozm ore nevoie de protecfle, osc co trebuie s6 onga jaji agan!i de securitotaCu timpul ocesfo davin upgrode-obili 10 robo~ de securnote, ceeo ce vo vo fUI nizo soldotul perf.ecI, fora SEffllimente sou conJliin/o. Evidenl, dcco fondurile va permit, ve~ puree echi po 0 hupo de cercerolori care so siudleze noi prod use cu core sa spargeti piofo,spre disperoreo celorlalti pravalia~i. GraMca esle 3D, co diferite niveluri de zoom, rotone de camera 10 peste 360 grade etc.

Tropico: Paradise lslands - Gathering of Oevelope.rs

Celebrul simulator de porodis tropicol, Iroolco, ore acum un exponsion pock core vlne CLi 0 sere de modificori ~ ooCiugiri pentru a soti&oce pohelo 'Iulurol oceloro cora au sial cu pohorul de rnorgueritCJ §l rno.seu ln rnilno alala vrerne, Spun asIa pentru c;1:i locrnoi 0 fOst lanse I fi n puleli <::umpOro dcco dor~i sou putep Nout6tlle cu care aces! oddon vine sunl legate de maroritoteo sferelor de oclivitote din cadrul insulei, induw eel politic. Astfel, ve~ dlspune de pesle a duzin6 de c/c.diri not plinlle core se oRo ~i Coso Memorioio EI Presidente, Fort Coknol

9i un magozin Duty Shop. De osemeneo, nu vor lips; lIid noile

personaje, in special lUli~1i de genul "EcoTourisf ~i "Spring Break Tourist", ~ecare cu Pfetenp~e lui. Mel, pentru 0 olroge ~i 0 sati5foce cot mal mulp eCDtun~ti ver puteo QOnSlrui cevo de gellul ,World Geographic Special', Nid FI Presidents nl) 0 f051 uitol, cod a primil noi prerogative core ~ foe mel pLltemic dt.'C61Iegeo, luau oo a dus, inevilObil, Ia creoreo unel instiluJIT mot pulernice pentru asigurorea secl.)riti:\~i personole. A mai IDs! odaugalo inca oproxirnativ a ora de muzico opo,JinOnd Qceluia~i mmpozitor, Doniellndort, core (J primil plemiul Game Spot penlru ceo mai buno (:oIoono sonora pernu un joe ITropical- edi~o 2001.

Men in Black 2: Alien Escape-Infogrames

Debutul celui de a 01 doileo ~Im din serio cu ocelosi nume va Ii probob~ umb-it de Ionsoree senzo/iOooIii 0 variontei penrru PS? 0 i=llui cu ocelo~ nume. Cei doi oameni in ,Jipso slimulanl vizuole" vor oven 0 nouiS: &mdna de dus 10 capOl, dificultaleo ai mnslond in faptul co trebuje rezaivalCi mult sr,rb nouo luni. Probabil cQ nid vouCi nu .,; pare absurd sO ~ 0 IfJdli~ de exlroter~ undevo pe limdul oceonuirli, 050 cO ce mai conlczo doco oslo ese po-

lash

Mulle zerouri 'pentru NVIDIA

vestee 5(1) nu? Celi esle faplul co ve~ Ii inormop penOn din~ cu Jay AJleiiGfOprdvoibitor, Kay Reshcoilarme--;;lielot ~ kxlJe armele din originall,l Rim umorislk:, adicQ pisJolul J2, Pulser Blaster ~i ArqUf. lion Arm Conon, pe 16ngo odilionalul Neuralyser. sa nu vi:] facer probleme, pentru eel celebrii ho hoho Manitoba, ooulDri decdeo ~ fumotori de Marlboro IlU vor lipsi, deoorece iaoJ lrebuie sO 58 .~ vando_ jocol va fl imp6~il in dnd episoade imp6ljitela r6ndullorin nrveluri ... ~otol.lnfogrames o allunlot cselenizcreo joculUi pe piola in periooda d'mtre prirn6vori'i ~ toomncl.

-----

lias

I

as

Nintendo iI adOplii pe Sonic

Lynda (orter lIioucQ" in Morrowind

NVIDIA a ojuns pona in ocesl moment 10 surprinzetocrso .uma de 00 de mllioane de chipsel-ufi video vfutdote. in aces! ,jubileu" .sunl incluse s, celede gBl'letQjie mai "vethe' $i onurne categoria pra.:esoorelor .grafice NV 1, Riva 128/ ZX 9i IN r 2, dur !i eele mai proaspetele GeFoTce, GefGI-ce2jMX ~i Ge~o[c03,

Aceste dre sunt olertte de cotre stoff·ul

NVI DIA jn ,m:;esl mernent laato lurneo e51s eLI ochil pe An. j~ ol'te:pti;lreo!!nei ,vaei ofkjdle" ~r din portee acestoro Tn legi'iluro cu lIonzonle de chip~e~AJI ;_

Pre~d!nlele Nintendo of Americo, Ietsuml Kimj,shirno ~i Malia binecunoscutul personal Nintendo, lou primit ell bra/ele desch1s ... ",0 Sonlc the Hedgehog 10 sedrul Nlritendo din Redmond, Washington. Pe 11 ~i 12 [ebruorle, Sonic (Segel §I-o loeb! pantrL} primo .datil cpcripc pe NIllienda oonwCube ~i Game troy AdvGlnce. Jqcurrle Sahlc sunt. de ahlel, prime Ie din Sloteie U.nITe core folq .. sesccovantoiele oierite Gla noul cablu care- pocte conetto un Nintendo Gdme("...ube cu un Ninterrdo Gome Boy Advance, permiliind juc6tortlor sO transfere dote IntrG cele,dou6 sisteme.

~elhe~da ~uftworb 0 cnuntot eo octrilO Lynda Corler. bineCullGSCUIi) ronilol din Sl)riolul de feleviziune Wander Woman, a acceptat S6 lucreze 10 vOice-Gver"-lrile din '<iitOful RPG The Elder Scrolls Ill: Morrowind. Carter a sernrot un connect Rrin care se obliga sl;l P<;!P 91os~ pers0i't<':1jejor lernrune de rosel Nerds; uno din ce!e Cl'lre :papuleqz:1!r iocul Morrowind este pfD$fomdi penlru 10115019 in ocoostil prlrnovoro ~l 'esle on RPG dedico! f1xciusiv ioc.-ului in singleployer, cu G gro~co obsoll)! Impresianonto ~i co a supTGllojo a /umii virtuole ce rivoli~dZa CI,I 000 J)nei !t'iri de marine.;. medic

Martie 2002

www.level.ro

Serious Sam: Second Encounter - Gathering of Developers

Mull a~teplolul sequel 01 lui Serious Sam a fast lansat, oducond cu el 0 continuers 0 PQv8~1ii ~i a serte de Imbtm6161iri GOre vor feee deliciul mojorilo!ii celor core au gusfol prima

porte. Dupo ce, plin de succes. a reu~it so lnvingo ciudalele crmole din Egipt ole lui Mental

~i Q pleeol cu barco spojlolo. Serious Sam S8 Ireze~le brusc pe undavo prin America de sud, unde trebuie 56 luple din nou cu oceleo$i fo~e $i inc6 vreo cclevo noi ~r, cumva, so goseasc6 0 clOIle prin care so-Idistruga pe insu~i Mentolul ~el. Ceo moi imporlant6 ad6ugire. dupo spusele producotonlor, esle modul multipleyer,)n COTe vetl puleo so luptari cooperctiv penlru a distruge milioone de creoturi $i allele. In rest se pot enumera vreo sopte craoturi noi, 20 de h6rji de rnoltiplover, 12 fTl~eluri de s ingleployer $i 15 de rnulliployer deothmeich sou scoremotch, rei orme nol- Flamelower, Sniper Rifle ~i Cboinsow }i peiru .putert": Serious Speed, Serious Damage, irwulnerobilily ~i Invisibilily. VO doresc un s'eiur pl<3cut 1n America de Sud.

Comma,nd & Conquer Renegade - Westwood

Nu. nu, nu S-Q lansa1 inca, cso co vo trebui s6 mai avell un pi" de r6bdare pe care 0 puleri inlrejine cu noul demo multiplover cere a fost lonsot de cotre Westwood Studios. Din pocots, s-o lansat un pte mOi lafZiu de cot Irebuie ~i nu am awl posibllioteo so-I includem pe CDul lEVEL de luna aceasla. Demo-ul coniine a hcrto de multiployer pe core veF pro ito de toole cele 28 de personaje, 23 de mme ~i 11 vehicule prezerne in versiunso originolq, ce vo oporeo in curond. Dupa cum ~tili, Command & Conquer Renegade va fi un firs! person sho-oler sltuot Inlr-o lume Sf o viitorului, uncle vefi infra Tn pleleo lui Havoc, zis ~i Corncndo. in acesl rol vo trebui so vt:! folosi~ abilita!ile de trc'lgotor, antrenote in multe 01113 FPS-uri, penlru 0 conholo un sniper fiAe,

un piSIOI ~i reslul de 21 de 01 me disponlbile, penlru a duce 10 copol a serie de misluni care mai de

ash

Alian,a intre Infinea Ji AMD

Canstrucjio de cipuri cu dimonsiun' din ce In oe rnol ~edlJse !e~e (;0 o<:,e.1 ncu portenerlol, cuno~~t ~i sub denumireo de .Advoflced Mask· hOL.1se". ~emnat tntre \;81e dou6 comp<i/rrii s6 Gib~ o 01t6 rezononto In indu.5frio tiemiconduclorilpr, Efediv, ecast ocord mtre AMDiillnfirreolJ conslo in dezvolloreo de noi tehl1ologii de care s5 benefldeze ombele por)!.

,n,s~el, penlw.·AM D re Qore~te fobricmeQ de noi procesoore $QU diferlie fipufl de memorie Hosh, lor pentru Inilneeo, producereo de cipurl de rnernorie,

care rnoi mteresonte. Deco veli don 56 v6 [ucc] In echipo, madul rnulnplover va of era ?i cceosto olternctlvo. JOClJI vo h lonsot eel mol probcbil odoto eu aparijia aeestui numo: 01 revrslei LEVEL.

Virtual Kasparoy

T'tft)S'Games'U onl.lntat€'i'i In martie YO Ionso en nou [oc de ~oh - Virtual Kaspcro", dedicot conselei Game Boy. Advance. jucoforii var oveo de, .. lucat;;oh tmpomvc a 31 de perS!:1floje din intreago lurne, HeeDle cu personoiliole ?I strotegii pfaprli. Pe mQsur<3 ce ocesfio suet Jnvin~~ [ocul vo permite de:;fcr~u~eFeo meclurilor cu mori mee~lri intefnalionali [boss],

To final va aveo Icc morels rnecl Cli Garry Kosperov lnsu~i. Esre vorbo, ded, dsscte Oil joe if} core m:uni~(t ceo moi pufernic9 sste min/eo. ~i ~prri!ul Gle §!Jhls!.

News "M4-

Productii noi ....

,

... ale unor studiouri renumite ...

EIDOS

PlayStation

§I

P'e ntru 0 ri ce titl um u Iti media, comenzi ,i la www.monosit.ro

Martie 2002 ••••

News

fasll

ATI adaugii .memorie

Paparazzi - Philos Labs

Odoto cu anumile evenimenle care au dus 10 men Iragedii, alenlia publica a fost deosebitde sensibilizata in report cu cceo calegorie de jumQli~li core sun) gala so foco arice pentru 0 informa: paparazzi. Avand in vedere co orice modo, Indiferenl de unde pleoco, are tendm)0 de a se extinde in loale domeniile de oelivitole, ideeo de Q face un joc pe marginea celor spuse inainle nu 5-0 losot prea muh a~lep'laI6. in concluzle, Philos Lobs, oceiosi care lucreoec 10 Escope from Alcorroz :>i Imperium Galnctiw III, a onunlol co se lucreozo 10 un odvenlure in core jucolorii vor oveo rolul unui paparazzi. Comportomentul vostru vo trebui sa sec odopteze cot se poale de bine meseriei pe core 0 simuloF §i, dcco se paote, Or ~ bine sa incerco!i sa tm:e)i fOloglofii cal

mai cornpromqotcore. Cu cal sunl mai "valaroase', cu atat cceste 1010- gla[ii va vor aduce mai multe oven- 101e. de 10 succes panola buzunore burdu~ite cu "sensu I vierfi". Co}tigurile objinule vor puleo Ii folosile in

scopul ochiziJionorii unui echipamenl col moi performont, de 10 superoporate foro 10 sicrie nou nooje [osto apropo de dusmonii pe cote o so vi-i Ioce]l]. Din pGcate, lonsarea vo fi pe 10 tocepuiul anulul 2003.

Amanarea noilor chipset .. uri lntel

Chipsetul i845G reprezinta primo gener(J~e de dpuri OJ grolica lncorpcrolc Intel. EI 59 odrsseozo In mod expres procesooreJor Penlium 4_ Perlormontele componentei groke sunt, in prlnclptu, cornporobile cu cele ale unui cip GeForce2 MX 400, ocest lucru oferind~ lui Inlel un avontaj for6 de de VIA, cere Ioloseste in continuare nucleul53 Savage 4. Lansareo chipsel-ull.li a fost in~ial prcqrornom pentnu luno oprllie, concomilanl cu i845E, ocesto Bind prlmul chipset cu soport pentru rnoqislrclc de 533 MHz EI~ vor ~ implemenlole ~i vor R iolslle pentru viitoorele oporipi ale procesoorelor Pentium 4. Arnonoreo lons6r~ noilor chipset-uriesle pe 0 perioodo nedeterminotO.

ash flas

ATI lanseazo di!luill not modele. de plod grolice numile Redeon 6500 ~I R.odeon 8500LE. NotJtoteo al:jsolu)o Q r~pr~zinlo conutcteo de memorie ce Se g6~e~te pe ccesteo. Arnbele modele de ptaci gr.ofice au inclusa 128 M8 DDR rnemorte.video.

Aceosta schimbore se cere a ft un rospuns 10 nolle Rliki Geforce4 de Ie NVIDIA, care au in~dlJso ° csemeneo r::antT!ole de memorie. 1n cozul [ocurilor diM pt:e!)"Sti'i periOOrfO, un surplus de mernorle nu va face co performan)o ocestoro stl crecsco sim!iloL

chlpset-orl grofice 01 momenlulut, a anuntof IillU1ile jocurilar cote vor oleri suport pentru noul Gf'W GeForG:eA, l.ansat de curor.d in vorionte atol perfru PC, Cal ~i penll1.J laptop.

Printre [ocul'lle, amintJte se numara 4xA;

EVO 21~jhering 01 Developersj, City of Iii:!f€le:s LCrypliC Studios!, Comanche 4 INQVGlLogitl, Mosler Rallye (Microlds), Medal of Horrcr:

Allied Assault (EA), The Elder'scrolb.lIl; Morrowind [Belhesdo] ~j Tiger Woods PG'A Tour 2002 lEA Sports).

Commandos '2: Men of Couroqe, vorlerno penllu Xbox, se 0110 in locru 10 Pyro Studios. Aceosta \lOIian10 penrru Xbox vo oveo Lin sislern de control complel diferit. Pyra a renuntol 10 sislemul "point&dick" ~p.acific vmiOntel pentru PC ~j 1-0 7I1iGC1JiI cu 0 vOllonla to!(l perrnlle jucatolului sQ alb5 c\JfilrQI drrecl asupro persoocjelor. Un rezuhot imedial este occelerorec gameploy-ului, ceen ce lnseomno c¢ OGeosta verslune de C2 promite sa fie mai Ginomico decal ceo de PC

Martie 2.002

Jocurile pe GeFone4 Commandos 2 pentru Xbo.x

NVIDIA, eel mol cunoscut produc,slor de Fidos InteFGlc~'@ a qnunlal co lolmosul

www.!evel.ro

TI-AI DORIT INTOTDEAUNA INTERNET DUPA CHIPUL ~I ASEMANAREA TAl AI MARE NOROC:

DE CURAND, TOATE SERVICIILE: INTERNET SUNT ADAPTATE SPECIAL PENTRU TINE. PRIN RDS LINK. ANUNTA-TI PFlIETI':NII; RDS LINK ESTE UN INTERNET CUM N-AI MAl FOLOStT PANA ACUM. ESTE U§OR DE ACCESAT, SE MI;;CA REPEDE. ESTE STABIL §I 51GUR. POTl ALEGE:

• VREI DOAR CONT DE MAIL? ESTE AL TAU: MAIL LINK iTI ASIGURA [0 MB SPATIU PE SERVERUl NOSTRU '!;il COSTA DOAR 3$ pE LUNA,.

• VR!';I UN PIC MAl MULT DECAT DOAR EMAIL? EASY LINK (ABONAMENT DE 4$ PE LUNA) 7TI OA 71'1 PLUS I 5 ORE DE NAVIGARE WEB.

• TTl PLACE INTERNETUL NOAPTEA? IA-TI NtGHT LINK. INTERNETUL !,;STE AL TAU, CU TRAFIC NELIMITAT, DE LA 7 SEARA LA 7 DIMINEATA ;;;1 COSTA DOAR 5$/LUNA (COl-nUL DE MAIL ESTE INCLUSJ.

• ITI TFlEBUIE MAl MULT? ITI TREBUIE TOT INTERNETLlL? E AL TA~; ABONAMENTUL POWER LINK INSEAMNA TRAFIC NELIMITAT, CONT DE MAIL §I SWBDOMENIU FE SITE-UL NOSTRU.

CONEXIUNILE EASY LINK, NIGHT LINK ;;;1 POWER LINK SUNT DJSPONIElILE '!;il SUB FORMA DE CARTELE DE 0 LUNA. IN PLUS, TOATE ABONAMENTELE ;;;1 CARTELE RDS LINK AU

AT ... ;;;AT UN CD-ROM GRATUIT DE DIVERTtSMENT, ANUNTA-TI PRIETENII 'i,1 NU TE GRABI: AVEM DESTULE INTERNETURI 'j?1. ORICUM" DAM CATE, UNUL, SA

AJUNGA LA TOTL

"fIDAt AI I;.ITi.T BINE:" INTERNETUL ESTE: AL ,AU. ACUM !if PENTRU TOTDEAUNA DE:TALlI, PE SITE-UL WWW.RDSLlNK.RO SAU LA PfHETENIl TAl DEJA ASOHATI LA RDS LINK.

ARAI!! 0~7/2282QJ: BlJCl!R~ 01/30JOB76: B~V 068;474135. GWJ064/43S646.

CONsrAN]'A 04 1/639"29; CRA10VA 05 I' /4.' <)" 7g; I~I 0.32/260068: ORADEA 059/4472. "2, PLOI~Tl 044/1 g64g3, SIBIl! oeg;2 101 12.: SLATINA 04Q{43S.eo7: TlMI$OARA 056f200 1 00

Codsmcsters reintra pe scene FPS cu un sequel de renume

DaviCl Jones. in spate, vehicuful de Inflltrare .

•••• ~l!il'l Martie 2002

'H' ella Romania. Cum a mai ducati? Ce

'. • mel foe mull iubilii COndiJcatari? De

I . Prlboi s-o mol ouzit ceva~ Doed nu,

cfunci VO voi do eu cclevo detolii.

Din c61e ?fili, Proiect IGI o fosl unul din jOcurlle faarte bune $1 In ccelesi limp cam pllne de ineptii lonscts in ultrnil ani. A fost !~i asle] a cornblnotle reu$ilil de ccjiune, suspcns $i violenta rncdernfo, totul cornblrrct ln'r-un FPS de 10010 frumlJseteo. Dadiind succesul rernorccbil pe core l-o imegistra!, Codemaslers [core 10 fondu-1 S-O lovit de pragul succssului eu Severance: Blade of Darkness $i Operation Flash· I'l0int) so gandit 06 f,?Oillte flU or strtce sa pune lobujate pe 0 bucotteo de come proaspl'ltlmPU;;'Cdtq '$1 so obllno drepturile de publlcore a lui IGI 2: Covert Strike,. Prjjd~c.atorii au ramm ocetosi: Innerloop SludiosAS, din Oslo [eel core. pe vrerrurl, au prod us $i un 5~perb simulafor aviatic: JSF ~ Joint Strike Fighter).

Replay

Poveslea din IGI 2 ravine (iaro~i, din nou, inco: a data, se-ntelege) ~i ploseozo octiuneo noului joe 10 doar cotevo luni dupo evemrnenlele din ProjecllGI.. Personojele principale 100- vld jones, Anyo ~i Pribol) au last postrate (mai pujtn Ekk, din motive de deces]. dar S'<II. schirnbat decorul ~i, desiguI, llnto nmotiva. Doco In primullGI Davit! Jones 5-CJ perindat axcius]1i prln RlI~ia. in IGI 2: Covert StriKe' el ravine in lorto Tn ~usja. dar face lini}te Cll Drogunov-ul $1 pe alte mele,oguri, prin libia, prin ChinQ .. De fapl, vodi trei camponii,.ale 80mr misiiJni 11 vor pune pe David Jones trr posture de a se infiltro in boze aeriene, porlurl ~i ln510101li guvemamSr'lroie secrete, Fleecre misiune dezvolto firul epiC ~1. tlltte eplscoce, produeOtQrii ou pia sat scene animate, f:lr:(Jbabil pre-renderitel:e.

Una din marile probierneele IUl Project IGI a lo.t Nul, care nu de puline ori dodeo sernne de lrnbeclhtote accentuate. Acurn mse, purnnul bats cu mandrie in piept de producotor pentru cO' AI-ul a re~oscullurale. o\l.ani, foni 113- $irioii SCQ~j pe largo etc) No~1 sislem de inteli_gento' oTtifir;;:ial6 permite inamicilor salucreze lmpteuna 11ntr-o ecliipa bine sudoto.. eu oxigen), so [oloeecscotocfici de luplo ~i, mai im-

www.level.ro

portent, sisteme electron ice de securilole pentru o~1 prinde 10 coh pe infiltralul american.

A douc mare problema a lUi PrajecllGI a Iost irnposibilitoleo de a salvo. Aceio dintre noi core au jucot bi terminat) Project IGI nici co pat s.6-~j doraoscd olicevo mol mult de 10 IGI 2:

Covert Strike deeat un slstern de solvare. Eu unul am mori problema in eeeo ce prive;.te do zele exagerale de fruslrore pe core rni le~o servil jncul nervsqlcn, Am fost nsvoit 50 .eicu majorltateo misiunilor ~i, procnc, sa le invot pe· de rost, penlru a eviro moo-teo sigura core oveo prosto] obicel s6 se mcteriollzeze sub forma de surprize-surprize - camioane opcrure din senin, ellcoplere, tdncuri oscunse etc. $i,ln eeeo ce ma si, probcbll, va prive~e; d lnvoja un joe pe de rest nu e chior ceo rnai pl5cuta ocupofie. Revenind 10 sistemul de salvare din IGI 2: Covert Strike, produceroril aflrmo co va exlslc cu ~igurbn!o O;'Q cevo, dar err totu~i l-eu focut mol special [cu alte cuvinle, pulem so vitam de quickscve-quicklood sou de ESC - Main Menu - Save Gorns]. De lcpt, ideeo nu e Ioone rea sl, in plus, S6 potriveste perfect eu nota de realisrn a [ocului, Ascdor, in IGI 2: Covert Strik.e iudilorul nu vo salva/incorca plOprlu-zis, ci va face upload/download prln intermediul cornputerulei din dalore [binecunoscut ~i in prirnul iGI, unde e loarte uzltot pe post de harIa, Iog;;1 objective-reminder). Vorbeom de note de realism a sislemului de solvore: esle evident c6 a foce upload sou download in rnijlocu] unul schlmb aprig de locurl nu sste deloe lndicot, 0)0 co jucalorul va trebui s6 oiba 10 dispozipe c61evo secunda 9i ceva protecjle pentru a puleo solve [ocul.

Multiplayer cu cceeost gmfica'

(inointe de 0 trece 10 a tr·eio mare problema din IGI rezolvolo Tn IGI 2, va onun] co aparijia perrnenento de trupe lnomics din bdr6cl permanent respawn, care 0 ros mull din placerea de a juca IGI, a lost eliminalo.)

Ascdcr, Q Ireia more problema in Project IGI 0 fast lipso madului rnultplover, Nu de putine ori am stet de vorbe cu Mitzo ~i Pepper daspre scnso uria~6 pe core 0 pierdul-o IGI,

Preview "4'4-

de a intra in lopul FPS-ulilol rnilitore excelente In multiployer, evident oJolurl de Counter-Snlke, Della Force 2 ~i 3, Operation Flashpoinl.~L rnai nov, Ghost Recon. Acum, produccrorn [probobil irnboidiJi de Codernosters, care nu vor 56 piordo a asemeneo ocozte] au implementat, in sfar~it, un rnod de joc In multiplover (din nou ovojii, urale, tot tacomul ... ). Vor existo douo echipe a c6te maxim opt jucatori, core vor lupto In stil Counter-Snlka, unii de parteo legi~ loriei internationals. eeiloltl de porteo terorisnlor.

Grafiea jocului s-a postrot cvos-intcclo. So mal umblat 10 engine pe ici pe colo [copocf nu mot sunl texturi dtspusa in cruce, slovc Domnuluil) dor, in principiu, IGI 2: Covert Strike este; grafic vcrbind, leit Project IGI. Ce 5-0 schimbcl sunt mediile, care nu vor fl exclusiv montane sou de iorno, ci vor oporeo ~i de§errul sou rnorec,

Declcrotii

Pentru final am postral dee/ora nile olerlte de Henning Rokling, Managing Director 10 Innerlaop Studio; AS 9i de Gary Rowe, dil8clOrul deportamentului de dezvoltore a ofacerilor

Unut dintre motivete pantru care ili ptace IGI

MP5 cu amortizor. Face lini§te ...

din cadrul Codemosters.

Henning Rokling [lnnerloop SludiosAS):

"IGI 2 va fi un joc lncreclbil de puternic cu 0 povcste lncllonto. NlImero~ii fani oi prirnului joe se vor sim!i imediot co ocoso ;;i 0 fosl depus foorte mult efort penlru a melri tensumeo din prirnul joe. [ ... J Suntern foorle bucuro;;i sa lucrorn olctur] de echipo Codarnosters, lotrnooso ji cu multo experienjo In domeniu. Avem lncredere deplino in obilitcreo lor de a ne ojutoso facern din IGI 2 un smash-hi sequel. "

Gary Rowe [Codemcsters]: .lnnerloop Studios ~i-a dernonslrol experleruo exceplionalCi in meno FPS-urilor cu primullGI ~i ambifiile lor leg_ote de acesl nou tirlu ne-ou irnpresionol. Dupo succesul lui Opera lion Floshpoint,5unJem inc:6nlotr so lucron11ndeoproope eu 0 eCMipCi at6t de creotivo pentru a produce un [oc core suntern convin"i co va Ii cel mol dromofic s] posionant FP£adion GJdventure din 2002."

Acum, dupo ce ari ellit ce-ou avut aomenll (indu¢iv subsarnnoful] de spus. Irogeli singuri concluzi'le ~i moi Qi>teptQ~ un pic, pentru co nu mai e deloc mutt pana in moi.

Mike

LEVEL DATETEHNICE

:fitlu Gan

Suhtil sou blaSfemic?

wWVilevel,ro

Preview

pesc~ le vi'W'lfO,f-Oii 9Vinc:e ul sCr-l)1pingQ;\i! atot, :g6 n~e:ii de bUci:ltofie av di5p(mJf;~i RomaniIJcidevenit prfndpola pulers eCbr)0rr1!cO si milllora,blnerntetesdup0 Albania {am fost foo;tEtopf~pe, par 0.1 DQnezH De"OQ vat ~u vreo 'm LJS19 ~i 0 s6net¢!.tfsemiaUfof[1Oto CU ind'luc(jto("· etokl. ~a ca IT1-Om 90(Jda co mlul ales se riier./'l, 00 topt, irtii1od&ubtl! h gsofico ~lin~ cred ~b am.!J1Elfll preo 1:Jep!J(f~~

jocul aralo intr'OdevCir roorle binto'.iumeG . ctsGllose opmpi fomte mull de."c~ep ce dis- .... ~tom'lffdi.devtem'a, ch!6rdarc6·tl!i€l:e<J(iI inlrg .. uneori preo,rn!jltiri deiaj'i. Pelsale esurit.Qp't()QP~· divine, pe.q~ictote Qe urr oftist. Este; iA1r-up fel, 'I£lceo ~efQntQsy pe c:o~lr.r1o9i(lllji9m~:o IW,ObacanrlcJtea:m unete carfi ~pedl;;e 86

nuiui,YI'I at';est sens, rnol$i~e las imgs}nile.;;i

. - - - ;. ~ '"

~ vj!lo[>ui.so y~~beQSC6

., n form C1iie'p:~ra

TGiul'i, [oeul osesto se onuiljo destul de in- . ,C!or~~j~pTIiI co . . JisfQ prOtltJcato(lio ce ioe.vf ore de afent e,le, p~ l"e.IOn90 klptul cOI.umeo vofr e"Q~bi'd~ popu- 16fa,cdveli aveopesie 100 6B"§kiil-Llri, orrne, 'Woii eic.,cOlen/la mi-o losl otros<i de colevo lu: .'crlJrtoorecum specicile:P!rTmul or fi co., ni S8 ,spuns, jo.eul va,ove\1.pes.te,,150de pers;o~pre: l'leutf8 (NPC - Non'PloyingChmdctersfii AlI

GO pkmul dol ~!V(j sari In~!pa-roreoQnim('flu llili etc. Flecore ijpttleper-scmqj vcr oveo i!Ih earnpodernern cm.0ctelistic, dife'rWllo este-co nu VOf alii'" IUGr cu meQi{,fL' Produc<1llorii vo fi aRfB<11?1;'I lGtot~ ca.

indusivmediul redctTonQ 1!::1 &1ipn~e ~ooslrl!! .

Prooobif nu mai ore rosrse men~O£1ez Qke'~ta zl/nGopte, opiec:tele wpusegrqyllafiei, [ophJl e.oORf0Clpe dlice obioctvQ pute'o fi disITtls'G9U pus 10 paslrOre, engioe-lJt:JD etc., pentw cu se subinJeleg. in altO~6rdin.e de id~l,veli puteo

.. - 'RoIly a~r.no)(~~6pere6fJaie, tr~i~b6rfemei.Na yelrplimD~Q, printr-o lume

imensttalG_Q in aproxfrnpjfv 20.00;{'cte

ecmf'iEllo .8. P jete vor p»fE;lo·fi

dezwelfaJe irec :peQfru UA RF'G,

Q~O ~ IlU velrH pu§i in sift1On~de foce cunot tintirl CU. cevo IlOV. tisto conti ' ins5 rtsou rile de .o va facec;1f'J.(J$lit/tGi c . ~tJnf -de-slUl de

putea ieeo fie In stilDiobto ~e~tiu BqfQu~, fie til·. stifchsi<:, gen Baldur'sOcit!', pen ru oeilalj:ficl9i.

e pers0rioje se >iSf

upuri p~frli a seapara; v~r ForCj).~r e~elupto, unela W vor ilJltope

cd sa vpros{;;l1md~ ;$('Ia IIOf o/ticil

flumdl"r;en(d ve~ Irace peI'Ongt:iyle, dt'Jco ",e!i Iooe teljo r~u Alnvi membru Qt \fnuigrup, resfuJ ,"jDf teocjf6ha eo otore, ddCQiij~eK~riTplueve~ $Itom porcul UEWi dwarf, Qe Ie l1va ru.go 50

. v6.ve0eJf de drum, peruru ciS e mol sonatos, ·,daf cla~ 11 'i.eti otaco O1I:l.jlou, dwmful vo 0R!i·

.loc~e

Titlu

Gen Produc5to( Distribuitor Prttcesor Memorie

rlan Studios CDV Sofrwore P~I 233.

64 MB

8 M6

IN/A

Catap u 1:ta aia aduce a dispozitiv rna folQsit in mediils g.3stron9rnice

Preview

Blestemul zeilor egipteni in varianta gameristica

ZvonUli nwlte, mal mull sou mai pulin odevorote, au circulat ~i moi eircula Inca in lume cu pnvlre 10 una dinlre cele mai foscinonte cullurl antice: culturo egipteana, Alrocllo pe core a reprezintc oceosto se dororeezo in principal consnucnilor core au romos in piciame dupa mil de ani: piromidele. Ceeo ce se oscunde in oceslea a constituit 0 cdevorata Piatro Filozolola pentru orheologl, dor nu numoi.

Gandili-va 1(;] mullimeo de hoti core au inlratln mormintele cntlce pentru a rcscoli dupo our. DOJlnleleppi aniiei s-ou gandit}i 10 0;;0 cevo ~i au pregolil nurnai "bunQt6ti" pen til) ei, sub forma unor .blesierne" ce se pore co au !evil in cet core au deschls primii pirornidele. Bine- 1nleles co oceste blesteme au creat 0 store de leoma tuturor celor care au avut de-a face eU oso eevo

o mumie piitraloasii §i 1/2 de arma

Martie 2002

Credinjo co exislo cevo rnlsllc, cevo supronatural in onnchltoteoeqlptecno este subiectul pe core var sa-I explooteze Asylum Fnlertoinrnent $i distributtorul Wonadoo Edition. Acesfio lucreozo 10 lin adion-adventure ce se vo numi Curse: Eye of Isis. Actiuneo va oveo lac in Anglia, cu decoruri in stil viclorian. [ocul va confine elernenle de horror, opropiindu-se de- Resident Evil, dar punclul forte vo Ii octiuneo in stilul Tomb Raider.

Invincibilul Dane

Eroul ocesfui iac, pornil in couloreo unei statui antice, este Dcuen Done, Done oroto ?i se poorlo co un ovenlurier 01 secolulut 01 XIX~ lea. Esle un fel de mixturo intre eroul principal din hlrnul Mumia (il ~hF cu siguranlo - George Troznlrul din junglc) §i mal botronul (dar ~i mal

experlrnentofulllndlono din Jones. Un nenorocft de conrrcbcndist cu obiecle, de orta, care nu cuzise de bleslemole egiptene, se.opuco so 10';:0 sper] ell obiecte aniiee. Chior mol mull, ocesto se gonde~ co nu or strico s6 mai scootc un bon in pius prln [urtul une: slcfuete loorte pre[loose - Ochiullui Isis. Stotulo insl'i este protejato de un blestem antic [ooue putern«; core Ii oduce 10 nebuni.e sou chror 11 ucide pe toli eel core au de-o face eu eo.

So ne g6ndim totusi co eslc un [oc. Toemol de aceea blesiemul ia 0 formu concreto, ridicond 10 viOla 0 multime de mumii ~i de spirite ce au porosit demull oceosto lurne. Tal ce vor so foeO oceste aralari esle Rozbunoreo Se vor rozbuna pe tor oeelo care au desocrolizal rnntco stotuie prin atingerea, rnirosi-eo, glM; toreo sou bortireo ei,

Va dOii seama co misiunea lui Done nu-i llocre 10 ureche, Tocmoi de aceea nu vo fi slngur. Verity jnimenl oltul decat Adevoiatul) este cslsterrul ;;i prietenul Sou de sufle!. impreurro vor por ii in coutoreo statuetei ~i descifralea rnislerulul ocosteio.

Arhitectura jocului

Povestea jotului esle desrul de interesonta }I orera posibilila,i mori creotorilcr tie o-s! dernonslrc rnclestrlo in designul interroarelor §i exterlcoreicr, in cons ructio nivelurllor core pare Ga se vor ormonizo perfect CIJ frrw' epic. De all· fel, din informotiile pe care le-am prirnil, jocul

se vo dovedi a Ii, din punet de vedere 01 feeling-ului, 01 reclizcr!i grance ;>i 01 efecleioT spedole, un film horror lnterccfiv, In core iucalDrul vo uebui so ueida ;,i.sCi rezolve quesl-url de di fefite niveluri de dificullple pernru 0 permite pove~tii s6 S9 deslo~oare In ceminuare.

jocul vo porni din muzeul dincore a f6s1 furola stotueto. Aiel, bleslernul existent vo face co obiecte neinsuletile s6 capete vioJo ~i sO incerce sa-I opreosco pe DOl1e din rnersu s&u lriumfaL De cserneneo, in muzeu V0r mai h d~e-

Blestemul lui Isis

www.leveLro

rile persooo]« ~i irldicii care ne vor lndrurno posli spre locojio statuii dupa ce a fost furoto. Dupo lupte seculare core vor dura probcbil 3-4 ole ne vom gasi in pos.esia statuii ~j vom pornl OJ un tren de epoco [voqoone vachi, locomotivo eu aburi ~i tal tocornul] spre coosto Morii ManecH. Apol, In urmalorul nivel ne vern lmborco pe un lrnens vas de transport, Osiris. Numele acestuio este predestinol porco, Osiris a fost perecheo lui Isis in mitol0gia egipteano. luCind "1n eonsiderare puternicele legaluri sentimentale dintre eele douo zeito] va dati seorno co nu \10m ovec a eololorie preo lini~tita, De pe vas vorn deborco intr-un sat din mli1acul de~ertului, ultlmul pund aI c61610Iiei inainle de a Intra In piramida in care vo Irebui sa osezom stotuelo penfru a lrnpiedlco b.esrernul s6 se rncndeste din nau.

loblrmturlle imense din oceosto pirornido ne vor Ieee GU siguron;6 zile negre, dar numai 0vezored slaMi pe soclul predestinol vo intooree zeilatea 10 somnul ei etern.

Darlen Dane, omul care a speriat statuia

Arnonunte

Perspectiva horror esle ceo care olrage otenpo in prirnul rand. Atmosfera cceosto va fi intregi!O de Rlmulelele 3D reolizole cu engine-ul jocului. in ocesteo se va conturo inlrigo ~ vorn priml indicii penlru rezolvarea mislerebr de 10 diferitele persanoje pe care Ie vorn Intolni in joe. Perspectiva dnemalografic6 a locului esle intregito de faprvl co Eye of Isis ese tnir~rson, mi;.carile ~i schemelede luplD. ale lui Dane doni'd sO fie a odevarala ineanlare pentru ochiul qornorolui avid de luple sencose, in timpul iocului vom avea ccces Ia informo~i audio si scrise din porleo osislentolu.

luplele se vor duce Impotriva hoardelor de mumii (care par destul de palraloo~e In imaginJle poe "care Ie avem) ~i irnpotrlvo rnonslrilor care le condue, La sJ6r~it vom primi ~i clreoso de pe tort: lncornoreo fizlca Q blestemului insu~i, cu care ne vern lupta pe violo fi pe mocrle. Dupo c8·1 ve)i lnfronge ~i pe ocesla vo spun cu siguran,a co se vo lerrnino ~i [ocul,

Un vagon, ..

, __ ~i 0 tocomotlva.

Preview .. 4@_

Isis este ceo mol renumila zellate a Egiptului Antic, Eo aste zei]o ferlililofii ~i a mameL A fasl nevosto exemploro a lui Osiris $1 mama lUi Horus. Are puteri proJ80 toore foarle' rnori, sirnbolizote de arip~ to colirote pe mrs a copofat-o de 10 eel moi puternie z.eu 01 Egiptului, Ra, Zeul50arelul, reprezentot de un disc ell oripi]. Are repoloiio unel Hinje Ierrnecctocre. Mogio el era osocioto cu intelepciunea lui Thoth, oceosto revillsandu"se ~ esupro omenirif sub fmmo unor obilil6ti de vindecare. iSIS este ceo core, penhu prima doliSin istorie. a executa! un lituol de relntoorcere 10 Vinja Etemo persru Osiris, borbaNI ei, core fusese ornerol Infr-o coniruntcre .zelosco",

Cum suno cele de mol sus? Porco or fi cevo de capul lui Curse: Eye of Isis, nu2 Va Irebui insCi sa a~teptom jocul pentru a ne face 0 parere despre ceea ce VQ ie9i in eele din urrna, penlru cO mults olte [ocuri au promis mult mai mulr $i WlJ dovedit 0 ~ e~ecLJrt in eele din urmo, Om Irai s-om vedeo,

Sebeh

Distribuilor Procesor Memorie Accelerore 3D Multiplayer Dala aparijiei

Asylum Entertainment anadoa Edition 11300 MHz.

64 MB

minim 16 MB N/A

seprembrle 2002

Martie 2002

Preview

rqtedep09i1e in mOrflElfltutoRorpeiloCU(ljl!lf reSpeClive pe Piolit !11 Qcel m,oment<:tDO putem t.pune co d lm;:epuf SlJ teSle~e-enQine-uTile 3D !CIJ.l5aOer~ of mrul:!! ona'~IT8ic))iOI din expedenjt;j O(!UlJlulolCi OIU~~ vo apareo 10 ~f(jf§itIJ1Iunif morfie Might DAd Magic IX. [ocul ' vo dispune d"" un engine nou, 60z01 pe lehnologrQ lHhfeeh, \)11 nou~is!em mogiqio

Qncl Mogr<;l cal~i5t~ale9ii tqw·bj:lsed I Heroes of /Jugh! and Mogic, iocul eu n!Jmorul'd~j 01 a!;'e'sfei serf ~gulimd luna acecsto pe C&Itul b~~Li:l cU,joe full) ',,'

Din pCicQle, ur~mele iocUl'ioole seriei.1'i\ign1' and Magic I~i onume VII ~i vHtf de$i au cOnti-

" riuat sflstralueeo.sc6lo copltolulpovyste Utin vOTh'Goneghem vO;,5j1lune cevo?l au dOGOt la-

. l'Qeoidbifla t;:opilolul §ralic. Obiedelebldimen~

.~ e ~i Fllxelizate erou.de]c demult Gonsidec

de' simpl5: precQm se a}teptoLI prJ'ldyc;_atorrr, cceslio lil#8 n~i'i Sa'f~faCQOPfOOPI:l to ul de 10 O. Dorlntr·urtfinoJ, cerpujin dUp~ de£lmoliile lor, ou rell~it, Qducon4''fJ caJe'l6 eiamMte noi cum or fl un nou slstem de eQIWe,r£d~ , un nou slstern de m(lgie SO'-l\Jn n0U sistem deJ~ 'flO ~

f'<.II"CurriQr. .

www.Jevel.ro

NPGurile INQffPkrying Chcrccter] sever odoptq Ie noife~cerin!e se papiato' '~ivorincepe 9i:eie so aiba unpfogrom propnu, pe core-l vo urrnc ziuo sou nooptee. Astfel vel pineo urmilri un soteon s6ulOnclu-se dis-de-dimihedlCi. merganr;l SCl-§i vodo de lreburi, seoro moi.loce e tuta fie 10 c:e.lrcium(1'J cu omi'c:i!, panlru a s_r; fntoarce nooptco lorziLJ la nevosto ee-l o~teoptQ in prag cu furcd sou mamallgQ.

Despre 'stemuf c:e11)oLJ de ma,9)i. producotmii flU prso d6res.e so discute. De oltlel. se,.,t~tomQfJlo o.supra o~e~ti)i [oc esle d~io eelehro, [oene PI1,ine infQgro/ii frind dote publlclt~ii ~i, irtplus, se ~tre co prodlffolorH nu doresc so ofere pre\feleds'Urf rlid unci revis e de 'Spada!ifote_ Totuji, colevCOl f~imitufidU rndi scooor a~o pe kI pe c010. Cel mol iit! rlonflucru de

rE'f!1nul este f~pt!)~cCO acesl lslern selva bo-

zo pe mogia 1f1 slf]e, nv n at pe ~oa1a de

core, qpGlIj:ine .. ~altfel, (!;ele malm\lltemogii vor necesilo <i:uno!itinfe din doua !iotnOi mulle scoh (7n Mi9ht and MagtclK)}or. fi dpalpotn.!l. De exernplu, pentru a cia druritul ornn Vak:ano Sp.$li, Veil Irebui.sO ove!i mvel 3 in fit~?i nive:l 1 in fqrlh. Partea interesont vine Inso rnci IqiZiu . clme un Volcol'lo, Speil'efeCIIl1t'li cu nivel 3 in

!i!:'

f1r€ ~i nlvel 2 If'( :Carth vo drrer; co ef~t de un

yplc~no Spell elecluot c'u nillel 4 i T in tarth.

o poveste nQuCr

A~enlufO'in Mighl'Ond Mogidk-vaincepe Wmyltuos. Lrnb<;mztlj,i peo novo, efoii R(!!'r tri au ~ de.una dintre caie !¥lai fw-Illno:ase qpJqlGrii I2'ecse vc lnch!{pcu nau.frogilll Qe ISland of Ashes in mijbcul Vcifrofin SeQ. [{inlre

$J'fprQV'i~tJltari, vreo paf1u ~ lrei NRC-uri Sa

vor Irezlinc6lcip 1nlm IAjri9' erialq I=I;I-i)1£?

pu,rto mOO in nord pe Contfnentul Rysh, ierilpfiLJI danuril6r Chadian. 0 armata imens5. se tnoreoptq In ceeo tlireGf!'e.tar gatis..!uri Ie ei n u sunl locinai PG§nice. Erell no§tr( wadevorol brevi §i p.ne~H, S? ",pf SIi'Qdui sa oneost:;.6 ce\eliOse ,clorwri

1 flCHTER. 1}nooo

theJon pernrucc ocs~t,!)a sOJl00tO infFunta cu succes amE'.J1]njoreo eBf"loneom asup'ra lor.

GflJP~1 de erol 110 n lormal. dupCi cum o~ dlit{JJoi :iUS, din polru mell"ibitcorom Ii se pol oI6tYfl;l pona la Irei NPC:utl. Nu foprol cO seinl . fret eaflle030 lo €leeste Nf'C-UJi, cdaptul co, plil Iflngo. bbi§n\JileJe borursur! oferite trupei, vor ~i lupIC e.ot 10 cot cu OVe.nturierii. Eraii vor puteo fi

. seieClOli djntr8'p~lru lose, ciasice penfru aces! ~nivers:Human, Dwaft, Elf ~I Hell-Ore .. NOUe toteo consto in"fopt\J1 co la inc~pul vel puleo onto door pen!ru douo dose: Might sou Moglcc Ptt porcurs- osemeni !ecurilor cnlerioore, emil ver oveo ocozlo.eo promoveze,?i so, invefe abilrF6li noi, ojudgondu-,se intr-un HnoJ 10

un toto] de opl close disponlbile.

Cu ajutoful ocestor eroi veti puleo deCide scorto confinenmlul, circa va cunceste poceo souse-va fneco in prop(rul sqnge. ;>i nt1.;;liU de ·ce., clar am i$presid qq (J dou.o vallonIa vq fi pret~rolo voaslro. 0, mea si§m vo Ii.

Claude

Preview IIMS-

i Mew World Computin.g 3DO

P 11350 M.Hz 64MB

_Review

lupte porcesf pe plaiuri iepuresti

De mull limp nu am mai inhiJlnit a slrotegle Tn limp real cere so oiba uta! farmec cot ore S.W.l.N.E .. Fishtonk

Interactive a sim}il probcbil perlocdo greo prin core frece strategio in limp real $i $00 gandit so 10so F$ pi0ja cu un ~c core YO va lnccnto co siguronta. S.WJN.E. conjme toofe elementele neeesore [urnor, feeling, gomeploy occesibil] pennu a 118 lipl de:scounvl din fato celculcierului, ClI slnguro conqUle de a oveo un sistem pe core joeul sO se rniste cat de col bine, Dar sa inlrom un plc mai mullin detoliile im:ylui ~i sa vedem ce-I face aletl de reuslt

Exponsionismui porcesc

Generalul Por,,-purcel-purcea-purdco, Comonclontul Suprem al Morei Armole Porcine, tine un dlsours electrtzonl ln Foto no!iunii. DiS' cursu], exprlmot Intr-o englezQ cu purerntc accent S5-ist, lace Jrirnitere 10 notloneo olaf de ne6imjilti a iepurilor cote.lndroanssc sa aibe [onurl intregi cu rnorcov', sal[oiOsco in belfl,lg ~i prosperilole in limp ce muncitoru] pore de rood lese dfA fabrico ?i nu ore nicl rndcor a costile de pus pe meso micului puree] ee-l o~teQpto f1qmond ocosc, GeneraJul pro mite ca lucrurie

Martie 2002

se vor schlrnbo $i cheomn iAtreoga nojiune porceoscQ 59 pClrttdpe 10 lupto impolrivc iepurimii penfru ocuperec spatiului vila! pe core acezytia l-Of fi uzurpot. Aceosto or fi uno dintre eele douo campanii pe core fe ofera jocuL jucotorul, deoorece esle VOf sou nepor [o.icurn 0 lega. turo de.songel cu Morele Comondonl, vo CO[1- duce 10 tnceout 0 unifale mic.a Q orrnutei poree~1i In lupfo lrnpotrivo iepunlor,

Ceo de-a douo camponie ne situeozo, binelnjeles, de porteo leporllor. Duoo ce armata percilor, cu. 0 tehnoloqle mull rnoi dezvoltala ~I o potere de loc mot more, a cucerit mare. porte a teritQriului lepurilor. jucalorul se va Income lr1tT:0' mi€¢ \Jnitare. ce- VQ incerca sa se InHllreze In spate Ie inamieului ~i so recucerecscd

erltbriul de otcl, Blnein/eles co iepurii vorbesc 0 englezo cu un puternic accent fronluzeMc pentro calrlmilerile is!Qrice sa fie evlderlf.e.

Strategiile

Jocul esre 0 sfrclegie, ins6 nu uno obj~u· ilo deoorece- unitoJile pe care Ie vorn conduce sunr numoi unilCiti msconizcte, lor lalure eeonomica este oprocpe cbsenlo, Luptele s€ vor do intre tot felul de toncurl, tonchele, mo~ini blin-

dote sou lon5.0100r9 de rcchete, Vorn eveo 10 dispozire·~ rna~ini de recurroostere, cu un blindo] mult m6i'!;ubjire, com1'l8i1501 insfrde vileza mare de deplosare. Ac~slea au 0 vizibilltote largo (existo rel1umilu~ fag of war, care [lu-ji permite s6 vezt osezoreo Uhifi'ijilor ina mice, dar Ie lasa s6 distlngi formele de relief ale nortii '§l Iraseele oc(;'e"Slbilel ~i pol cherno in ojutor supar!ul oerion, bombordlerelc, core vor otunco 0 plooie de bombe D-suprol@coiui indicof de line. Mojorncteo unlfaplo{ QU funcpi speciole core-le permit s6 lupte mQi bineimpotriva inornicului. De e'll.empiu, unsle fancurl mol grele sicu rozo more de ocflune trebuie 56 S8 infigo bine In. p6monl pentruo puree trag!?, lucru Gore se Ieee prin oceofunctie specialo_ Vizlbilifateei Ipr esle rnsa 'de~tul de mito $i de cceeo trebljle folosife Irnpreuno cu ma~rnile de recunoo~tera.

Spra deosebire de olte strategii, numarul de 'unlta)i este lirniloJ. La inceputvl fiecorei m'l stuni ovem 10 dispozlne un anum if rTlJmor de

. puncta strote-giee pe.core le-orn ca~figDI prin re:lGiv.oreo misiunii onfeTioore (oceostc or fl lotljro de strOngere a resurselor]. Punetele vor puleo fi folasite pentru cumpororeo uno, noi unit.:ifi (in primele rnlsiuni Y0f opareo tot ieful de mo~in5fii CGr13 nu au molextsrcr pClI15 ctunci, probobll dlEltorito efortulul depus pe cercetoreo din dcmeniul n)jlitOrln limpul rozboil1l~i) Fiecare unilale cOoli:'l un onurnit nurno! de puncle slrategiee. Trebuie so nu uilam 50 cumpororn §i tot felul de echipornenre core vor irnbunatOti porornelrii unitotii respective (armuro, crrncrnem vizibilitote). In ~mpuiiuptei V.Gm puteo curnporo dIe unifaF ce vor fllivrafe oe eampul de luplc d'e u.rlo~eleerlcaptere de tronsport cu sinquro condijie de a rnoi cfe~nE;-p.uncte stroJe.gice. Puncte/e vor Ii Iolosue §i penlru sprilinul oerion pe care~ putem cere.

Foorle lmportonte pe campul de luplO se vor dovedi a fj unit6)ile de ollrnentore cu comhustibil ~i armament [ocesrso se consumo in limpuJ wpteQ, §i cele de repo[ors Q vehtculelor [poote Ceo mnl lmporlonto dintre tocte]. Aceslea nu se pot deplasa dgc61 doco sunt hcctete

A§a arata noul standard graflc psntru RTS

www.level.ro

de n~le ma;;inute speciale, ce pot remorco ~llancurile, blindolele puternic it'J."jle ce nu se moi pot deploso. Recuperalea vfljfo~lorlovite este nscesoro, decorece, dupo cum otf reolizot, nu este deloe lJ~or de obJinu'l noi unite:*

Realizare

jocul ore 0 grofica superbo, Detoliile. si.nl minulios redcte. MO~rli18 ~i echipamentele blindate par a Ii ie~jte'de pe peoria unei fabrici de armament. Mediul iflconjurotor este prszenlct In toate ornohur+ele sole .. Se vod garduri, banci!e. din poreuri zdrobite de tre.cereo blindalelor, case intregi dlstruse de lovituro unui obuz, fum, foe. explozii, dorele I050ts de senilele toncurilor pe solui moi moole, tot ce-fj po]! dori.ln momentul in core distrugi 0 unilole loomico vei vedeo st:)Fieltti oeesteillj f'!Qrosind vehlculul ~i, ink·un dre~tu!lghl mlc dlntr-un coil 01 ecranulul, it vei vedeo spunond wflimrie cuvinte: Jroioseo Porcirneo 5Ci!" sou "Supravieluireo lepurtmtll". Crohco este complei 3D. Comero poote h intoorso in ortcs ungni i)i doresf pentru a vedea orice col) 01 hartll. De oserneneo.perspsctvo poole fi ridicoto sou Q~ezOIC) curnvo in pion cucornpul de baloie, Zoom-ul iti -permits SO vezl eele moi mici detofii ole rnosinilor. AreJo excelent totul, dorsi resursels cerute sunt de-stul de rnori,

Sunerele sunl in perfecto. eonct)rd~Jnfo cu grofk:a. Zgomotl9le pe core Ie lac blindotele sunt difelentiole in furrcfie de putereo rnotorulu! pe core-l au sub copoto, Replicile pe cam le schimbo comorozf hilre ef sou slrigalele ~i cmemn tarile ce 'lin din poneo dusmoniler ou 0 pronunJie plino de umor si sun! hcloose, Muzico esle prezento, dar porca llpseste in limpul ccliunii,

AI-ul oponenrlor poore fi destul de orurenont, coteodoto devenlnd chtor preo antrenan!. Sunl let felul de corGone in cora poli so cczt pentru ea, de oricore porte oi juca, il1omicOI ole (neii rnulte arme ~i mull moi pulemtce. Cenlrolul se reolizeozo user, CU 1l'10Use-ul se.poote face fat, dar existo ~i snorlcukn i.$l iota in sffu;;;il un [oc ln core poli sc'5 so lvezi unde wei ~i

Gen

RTS

Producotor Stermregion

Distribuitor .Flshtcnk lntercctlve

PrOGesor· P 11466 MHz'

Memorie RAM, 96 MB Accelerore.3D 32 MB

c6nd vrei. ..

S.W:INE este un joe pe care fanii strategiilor il vor g6si pe gustullor, nu ot6t din couzo conceplului, a numarullli de un~6p, cat mal ales dotorifa urnorulul, a u~urln!ei de monevrore. a gloricii core nu low nimic oscu ns ~i a taelicli care frebute so fif:) complaxl'J. In anumife rnornente .. ,

LEVEL I Nota Review

Grolicn Sunet Gameploy FeelIng Storyline Muiliploye.r Impresie

.2Q/2Q 13/15 2'8/30 05/05 09/3Q: 07/10 09/1Q

ON-LINE www.fishtankgames.com

Seboh

AI/joane sunt ... tancuri sunL. sa-ncsapa riizboiull

Review "M3-

Air Support. C;:odename "As in rnaneca"

Soul Reaver 2 este contmeorec [oculul cu ocelosi nume (minus 2J de acum ca.tiva anI. Afirmalia de moi SIJS poolefi lrata.t~ cu 0 u~oare indiferent~ de llni~ cum a ·faeul §i subsemnotul in momentuf in care a pus meno pe cuflo j0culul, pentru simplul motiv co Soul Reaver exisla door co 0 omintire voga in memoria mea de iucator. Pe scurf, vl!izut, jueal §i, tntr-o clipl! de nentenjle, uitol ...

Exislo insa ~i alffel de oameni (dupo cum oveam so reclizez eeva mai roaluJ. Oameni pentru core [ocul l"Ista a fast cevo, 0 tnsemnot mal mull decelcOfeva zile petrecute tn fata morntorulet. Faplul cO exislo oorneni innebunljl dupll acest joe nu spune multe, faplul cO nu multe [ocurl au parte de asemenea foni, do.

Sunt pus, deei,in foro unel sifua1ii desful de delicate. Eu, novice in ceeo ce prive~Je lumea fntunecotCi a Nosgoth-u~ui, sunt pe cole de o-rni arunco ochtul critic asupra aceslui [oc tor ei, experjt in ceeo ce prtveste drama lu1 Keln ~i a lui Raziel,

Martie 2002

sunl goto s~ l§i orunce altundeva privirea 10 eel mai mic sernn de }Ovoiala, 10 ceo mai mico 9regealo. Fie-va mllol

o poveste

Pentru cei care nu ~tiu istoria Nosgoth-ulur, dar l'i pentru cei cororo lc este lene so r~i mol a du co. aminte, S{I fecem 0 midI recopitulare a pove$1iI pana in momentul Tn core tncepe Soul Reaver 2.

StOlpii Nosgofh.ului, anticele vestigii magiee, faro de ccre lumso nu or mai fi exislat, ercu pozite co sflntenie de vraptamels ce Iorrnou Cercul celor Noue. Dar cend Ariel, Gardlanul Balanter, a fast omor6to ~i forle maJetiee s-ou infiltrdt in Cere, puterile rnogice ale vraFtooralor romose au fast converfite 1h folo5ul unor scopurl intunecate ce au eorupt incetul cu incetul Tnfreg linutul.

La cOteva secole deportore s-o noscut Kain, eel ce era destino! sa devine'! noul Gordian ol Bolcnte], dar faro so ~!ie

de rolul ce t-o fost acordot. Ucis Inolnte

de vreme, Koin este reinviat de Mortanlus ~i tronsFormoJ In vcmptr. Ghldat de Ariel [ocum door ° fontomo neputincioaso) ~i de Marfanius, Kotn Ie voneaz~ pe vri:liitoorela romose, convins co astfel StOlpii vor fi salvati lor el va gasi un leac impotriva setei de songe ee 11 cotropea.

Tncetul cu tncerul, Keln se oblsnuleste cu noua so existenta ~j Tncepe so observe ovantajele evidente- cle acesteio. fntr-uno dintre c<llatoriile sole, Koin pune 5t~pOnire pe Saul Reaver, 0 antica sobre devorotoore de suflete l'i 1'f rntalne~le, nu intompietor, pe Moebius, Gardianul Timpului, ~i face cuno~tlnto cu mCl~inaria so de calatorit prin limp,

D~i afost sfatIJjf de be5tr6nul vampir Vorador sa nu se implice Tn treburile QQmenilor, Kain io parte 10 0 b61t3lie ce sfarseste prost. Disperat, Koin folose$te mo~in1'r rtc lui Moabius, se tntoerce cu 50 de .ont in urm~ ~r i$1 uctde odversorul pe olund vulnerobll, infors in timpul sau, Kain descopere cu oroore ca fapta so 0 dus 10 schirnboreo lstortel, Moebius conducend ocuma

a campanie de exterminere a tuturor vernplrtlor, campanle incheiata odoto ClJ decopttorec Iut Vorcder.

Tncele din urma, Kain oflo 1n ce fel destinul sau esle legat de Stlllpi ~i este pus In fato unel dilerne. Prin saerif1ciul sou poate salvo Stolpii ~j inlre9 Nesgoth-tll, dar condomnCl lo distrugere rasa vompf. rilor sou refuz6 socrthclul ~i condamna lnt(eogo lume.

Revoltot de modu1 in core 0 Iosf monipulet, Kein refuzo sccrtitctul ~i Tntemeiaz~ un nou imperiu 01 vompirilor in care oornenu sunt vonap fora mila, Tntr-un oct de blosfemle atent colculcte, Kofn vizlteaze morrninlele Soralcnllor, uN ordtn de lupfatori-preoJi lonalid 01 caror seep este distruqereo vampirilor, ~i reoduce 1(11 viola pe sese dintre ocesno, tronslormcndu-l tn locatenenfii de incredere oi imperiului s<lu.

llrrul dlntre oce~tlCl, Raziel, urea pe score evolullei mai sus decaf stop6nul sau, lor Kain ordcnc celorlol]: locotenenll sa il orunce pe Rende I in lccul Martii. Acesta se scufund~ 0 elernitale in odancvrile lcculu], suferind, im~ns din cauzo opal ce Ti orde corpul, Razlel ~ste solvat de cotre o entilate ontlco, ce il ellbereozd pe ocestc in lume sub forma unui demon devorator de 5uRete ce I.irmare~le door sO se rozbune pee f·ostul sou stapOn .. Razlel reuseste sO dea de urma fo~tilor ~oi calegi ~l, dupo ce 11 omoar(:, unul cote unul, pornesle in ccutorec lui Koin. Drumul lor n vo duee fntr-un final in camerele in care i~i oscundeo MoebiUS fontastico ma~inOrle jelr Ra-

www.level.ro

ziel ~i Kaln tncep ° urmorire ce nu line con! de limp ...

Din acest momenl incepe Soul Reever 2 ~i, cfedeli-ma, ceea ce ati citil mol tnainte esle varianta mull scurtoto a povestirii.

Continuarea

Demn de relinut estefaptul co universu] Legacy of Koin este Tmparjit Tn douo serii de [ocurl; Soul Reaver ~i Blood Omen. Pe cOnd Soul Reaiver sa octJpa de pavesteo lui Raziel VDZUta din perspecnvo acesluia, Blood Omen esre strict legat de Kain ~i aventurile lui. ~i trebule so recunocste]i co esle neyoie de 0 poveste a noibii de complexo ~i intortocheota pentru co eceosta so lie exploatQt~ din perspectiva a douo personate, diametrol opuse in codrul povestli, far6 ca ocestec sa i~i dee cop in cap. Cu alte cuvlnte, trebuie odmirata ortce povestire ce reusesre so seootn tn evidenta doua personaje total opuse ~i so fe faca sa Ie admiri pe omondoua.

Pol sa ofim, cu mana pe inimll, co eel mol blne lucrct aspect 01 lui Soul Reaver 2 este story-Ilne-ul. Farll door ~i poote, aces- 10 o feu~iI so ma lino lega! de [oc, rn-o fa:cut so tree cu vederee toote minusurile,

~i a reusit, 10 final. so rna lmprestoneze cum putlne [ocurl au f.lkut-o. Povestea din Soul Reaver 2 este tntortochecle ~i complieof6 tocmot pentru cO reu~e$leSO rezolve in rnodul eel mol surprtnzdtor ni~te enigme din povestea Nos9oth-ulul, s(J lege noi legaruri pOnO ocum nebOnuile intre personejeie ccestelo, sa umple golurile ramose dupo celelalte [ocurt din acela~i univers $1 sl!! ridlee in ecela~r limp ni~te inlrebOri extrem de captrvanle.

Tn rest, jocul nu esle deloc iJmd tipsit de problema. Gameploy-ul din Soul Reaver se reduce in general '10 invOrlireo hooficO in !uful unor adversori $i lo parcurgereo ocelulosl drum de nenumerate ori in Hmpul jocului. Avem In50 de-c face $1 cu ni~e puzzle-er! destul de blne fac.ute, core rellsese sa iJi copteze cu succes aten~a. Singufa problema lo copilolul ocesto asIa [optul cO nu pop salvo decot in loeurl prestobilite [dO'vode cll jocul a fost gandit pentru COllsole], ceea ee duce cOteodata 10 crestereo tensiunii lue6tO'ruiul core, ojuns eu chlu eu vot lo co potu I unui puzzle, sa vede in siluaJio de a Ii nevoitsIJ io totul de 10 incaput pentru ea IO'eul/ colcelcloru! s-a bloect,

TrecOnd peste momentele de frustrcre, nervozitole sou pur $i simplu plictis, [ocul

Review

se sltueozo undevo deasupra med1ei. As. to penlru eei core nu preo gustO ~tQry-lineurile 0 idee mal cornplexe ... Penfru reslul, amolorii de pove$tl bine lucrote. ~t pentru fanii universulul nosgoth-ton [oheml], [ocui sa va dovedi mai mull decOI saflsfOc6- lor. Nu de alta, dar mal are ~i a groficO frumoosO, un sunet excel en! ~i poveste ... oh, povesrecl

Mltzo

Titlu

Gen Producctor Distribuitor Ofertont

Preeesor Memoria RAM

SOlll Reaver 2 Action/Adventure Ciy:stal Dynamics Erdos Interoctive

. MonQslt Conimpex . tel. 01-3302375

P 111450 MHz

126 Mb-

Sunet Gatneplay Feeling Mulfiplayer Storyline ImpreSie

daca nu v-ati saturat de condus trenuri

,

N' ici nu. X1U stins binI:! ccour'lc uJtimului .slrnuloter de meconic lonsct in lumeo tQcurilar, odieiiMicrosott

Train Simulator, ?i Auran ololuri de Sir'ategy First s-ou grabit sc-l faea un pic de concurenjo dornnului Bill Gates Troinz, un joe 01 cqrui nume aminte~te mai degr.aba de negrfi din Brooklyn sou de eomunit&jilede hockerl, este lo randul sou un simulator de meconic.

Este eJ moi bun decot jocul celor de 10 MierosoM Ore\! i>le spus, .. Mc.l degraba 111,1 vreau eu sCi \':0 spun.t'lcum.la incepuful arlieoluloi, oso co mol bine contin()o~ s6 cititi ~i 050 oRap sing uri.

Martie 2002

Choo-Choo

Mklduc aminte $i ocurn cu drag de ChoeChoo, Iocomotivo pe core am facul-o tcmd6ri oruncondo de 10 elo1ul trei direcl pe copoto mo~inii vecinului de 10 porter. Deco olund m~ delectam plimband"0 gangurind pe modele Is eovorului Rf#Jso!)'din eomero pJoprie'$i peJ";SqnOla, asl6zj pot sCi fac aeela~i lucnu cu frenule,e $i vdgoone vlrtocle. De ce~ Pennu simplul moliv co Auron 0 cortoeput un joc in care poti 0leg6 intre 0 fi meconic sou 0 fi un svproveghetor de-rohc,

Cerl esle co Ircmz are a lis a enQrmO de locomotive ~i vagoone de roote tipurile sou no-

Jronolif6jile_ Spre deosebire de conelJrenlul sou Micro, Tromz nu ne of era ni~le scenorii eu oblocnve pe care Irebuie sa Ie indeplinim. in $chimb ne conslruim misiunile prin seleclPrea gdrnitlJni [locomotlvc plus vaGoone) CQ "i Q uneio dintre cele Irei regioni in core so ne phmbam (Morea Britcnie, Austrollo sou America de Nord]. Dupa ce am ales ~i statio de pornire purem incepe esccpodo feroviOIO. Aid inlervine fmo din morile ,plaC€ri" ole [ocului. Nu VOf!) Ii svb ni<;:i Q forma ob1ig<:11i sd d[culom pe un onumit trcseu, Pur $i simplu noi schirnbdrn rnocozele ~i ne tndrep16m in ce direclie dorirn noi, irnporlnnl e $0 oiungem 10 de5Iino~(;l! nu $i cum sou pe unde. Doco va ~ore cumvo vreun gand sodlc.$o Ineepeti so. bu,ili !{enurile, i050P'VQ frou [lber imaginoJiei, fiindc<i pute]i. Nu Irebuie de-

www.level.ro

cOt s6 st;himbt mccozul pe dir-ectia ro~le}i dejm, .... cum or spune niste crnerieopi.. .. "Y'Ou're [Iving en the Edge".

rogod&m

incet dor si9ur sunenrl exosperont de monolan 01 rotilar Izbind ~ine!e ,1€icadam-t6g6· dam" va vo ocoporo 10101, oslo doco nu ve i perfurbo scurge.eolul !iflO cu cote un sunat stri· dent- de sirena, Deco sunetul va va educe aminte de cal de prirrutor }i ,,(ljlduras esle potu!. nu veti puree totu§i sCi puneti geana 16ngo geono. Aces! lucru nu se dororeozo olenjiei tncordote core Irebuie acorpota traseulul, c6tponaromei ce ss €IeIUiea<;,o- calm pe sub privirife '10051(8. Orosele ~i solele 'lor cre~te ~i vor-dlsporeo rapid in ni:!gura orizanfului Pii~UIl1, pod uri, piscuri tozopezue 5e vor sueceda rapid, losondu·ne sa ne lntrebam unde oore am kail pana acum de om rotctcserneneo frwnuseli geogro8ce.

DQctl or fi so judec6m [ocul prin prism a bogotier ponoremrce:Olunci, In modeetl, no Of oveo rival. Orcsele sunt impresionanle cu ole lor zgorie'flori,poduri ~i pode]e ce se lntreloie C~ COl90 ferole, cu soselele pline pe care auto. furtsrnele a~leapta cuminJi 10 semncl trecerec garniturli, elf 96rile lor plne, Do, 90rile sunt plifle de oomeni, dar ciudol. n-om vazut pe nici unul urcond in trsnul meu. Poole aces! lucru se doro(eozo ~i modului in care rn-au vozul monevrcnd lraouL Nu.de olta,.:dor §Qrniluro mea pore,so sffdeze e more-parte 0 legilor fizice. Chlor daco 10 deal voi merge rnoi lncet lor locomolive va g6foi din octe incheielurile, manevrele efectuole inle(en crept ii)i s-ou porut., Irase .de par. Aaita nu preo Grad eu co pol opri un Iren lOa rner$e~lJ 12Q oeJcrnfh aprobpe pe IQt, bosco so. il mai ~i trimilin direclio opusc fara co trenul 50 sufere din couzo unei manevre atol debrulare.

Din pocotc.se pare c6 Auran s-e-concertr~t mult preq rouit pe consrrulreo urlDfdecoruri ullro-reoliste, care moi ~I manaMo procesorul

pe pOine, ~iEl unor modele de Irenuri exlTem de deraliate, Ignor6nd poote ceso ce alroge 10 un [oc: gomeploy·uL

deotcctcolectionorilor, excenrrlcllor sou Iornlcr coilor ferate mondiole, cad ate celor rornone rna indoiesc sa existe vreunul, mai ales eu recentele scumpiri.

Cuvant de incheiere

Claude

$i uite Q~O am ajuns In goro nnoli'i ~im6 preg61esc s61nchei acest orhcol. Esle pona fa urma Troinz mdi bun decot MicrosQH Train Simulator? Nu ... Esle el moi slob? Din nou: N:u ... Sunt lccurl in care exceleeze [ocul de 1o Microsoh, p.!cl!ind Troinz of erg sdlisfaqie.in alta porte, Cum or fi de exemplu modul de vizionore 01 oqivnii [comerele de vedere]. Po i sa te uili lo cum se plimbolrenult6u djn 'spe miide

. pozjtii~din cabino meeonicului, de lango fren, de lango ~ine; de lange maC0Z, ~e deasu:pra §inelor, de pe pad, de sub sine ~i de onunde ollundevo va frece vouo prin cop. Doco 101 au. muneit boiepi 10 grafica ji deeorun, mi sa pore norrnol 56 ne ojere posibilffGltea sa G> oc;lmirdm in loale madurile posibile,

Pona uno alia, Trainz este genul de ioc

LEVEL Date tehnice

Tiliu

Gen ProducOtar Distrlbuilor

Trclnz Simulator

Sunet Gomepl.ay reeling Storyline Multiplayer Impresie

10/15 30/5(,') 04/05 N/~ N/A 08/10

ON-LINE www.virtuaIUrainz.com

Martie 2002 E ••

.~MQflosil Cmirmpex a - rei, Ol-33'02~~')

PI[ 3VOMHz 128 MB:

Evil Twin:

Cyprien's Chronicle

Rdutcteo 10 0 vorsto frogeda sou de ce sunt indispensabili pcirintii

E lIiI Twin: Cyprien's Chronicle este un joe pe core l-am arleplal cu nerobdore. Din infoemofjil6l pe care Ie aveom poreu 50

fie un Iitlu core so moi spargo un pie conoonele ultimelor opcrilil. Povesteo era interesonro, imaginila aralou 0 groficl:l superbo, totul concuro penfru un joe special.

Spre dezcrncqlreo mea nu este debe oso. jocul a ovul un potential foarte more §i conjine elemr;mte Cafe or conhibui cu succes 10 reoltzoreo unei capodopere, dar, din punciul rneu de vedere, moibine or B ramas 10 nivelul speronjei ~i nu or fi ojuns pe cak:ulatorul meu.

Oed co principofo problema 0 oceslul joc derilla dinrr-o lendinta pe care a au creoloeii in ultimo vreme. Penlru a cuceri 0 piala de consumctoncot mai lorgc\:_ ceec ce lnseornco vanzori cal mai multe, ocestio lind so scootc [ocurlle atal pentru 'Pc. c.61 ~I pentru diferile tipuri de console. Nu cr fi nimic rou in ecest lucru, Cum odice. noi cei core overn PC-uri sa ne bueurom de tol felul de minuno!ii 9i cailalii nirnic1 Sou numai cine are Xbox 5.0 poole so [ooce Halo? Problema vlne inso dupe cceeo,

Un [OG pentru console are cu lotu] olte carocterls'ici privind eontrolul, m'i~con;lo comerei etc. fo16 de unul pentru Pc. Presupune ceva mwnco pentru a hlodifieo un joe Great pent(u cons.oIe $i d,1 face aeeesibil pC ului. Cand aces! alorl nu e5te depus, nu iese decal a majinCi de mancol nervii.

Potentiole

Intra excelent de ocalitale irepro$obiI6.

Poveslea eel putin rnteresanr6: intr-un orfe~i[1at desml de sinislru este ziuo de nostere a unui copil - Cyp. Geilolji vor 50 sorbaroreasca evenrnentul. Din pocoie. in oceeosi zi, cu eOJiva ani in urma, porinlii eroului au rnurlt. A~a co lucrurile iau o inlorsatura ffagic6, Ceva se intarnplil in capul micLl!ului Cyp ~i ncesln, impreun6 eu prielenii soi, este nos lnlr-a lume fantostiea ~i moroidc in ccela}i limp. Tn le{meni de specjolitote oi psihcnolizel ocecsto s-er numi 0 refulora a micului emu, care prolecteczo in cdcncurlle subconstenlulol 0 lume morbidil in ccreii atrage pe top prietenil sol. Raul core personificQ o!=easlo lome este The Mosler, un personaj ce va trebui Inlrant pentru €cQ trournele lui Cyp 50 fie depS~ite,

jocu] nu reuseste 56 educe nici un plus de ondrendlino tn songe 10)6 de cantitoteo norma- 10. Ceeo ce va trebul 56 Iocern 10 inHnil es:te s6 .sarim de pe 0 pla~orm6 pe alta pcntru a culege un £el de ursuleji SIDU niste copete de Cyp moi rou care IOU a onuiTjil6 funcjie. Cyp 01 nostru se poote tranformo infr-unSuperCyp, eu rezistenr5 moi mare ~i lovituri mull mai puternice, dar numai ot61 limp cot bora de energie OE9 ceva galben In ea. Aceoslo energie S8 consuma, ior combustibrlul penlru eo svnt copetele de SupefCyP pe care Ie gasim pe drum. Sunl

Review 144@.

66 de niveluri pe tore Cyp Irebuie so Ie par· curgo, cu lumi dilerue. Armele 10 dispozipe sunl o prosrie, r;find Cyp e Cyp, ~i una eu foc cand e SuperCyp. leptele se dou cu 101 f€lul de gonganiL Un joe ln care te IUPII eu Colugorite (insectele oleo periculocse] sou eu Buburuze ~I aite specimene din diferite regnuti nu poole Ii o ctroclie plea more.

Toate ccesleo-or puleo fi lrecute cu vederea doco nu oe f1 controlul atCit de greoi. So I'Iv vo gondi)i so jucali aces! joe lora gG!mepod sau joysHck fste a pierdere de vreme pentru co Cyp e imposibil de ghldot in siguron/a prin intermediul tosrelor. fn ocelcsi timp, sl docel oveji perifericele necasare, Cyp romane tot greu de strunrt din couzo comerei, Aceosto se mi~co ingroZitOf. Existo butoane penlru pozljonoma ccestelo, dar nu foc ohcevo decor so jncetineosca rilmul jOCIJlui. '§i in Unele siluotii se dovedesc inutile. De ce? Pentru slrnplul rnoffv co nu vreo so se mi}te deloc, lor doco aji apre-ciol gre$it distantc pe care nu 0 vedea)i oricum, s-a dus cu Vlojo voosro, cu quesf-ul pe ccre-l oveaji de rezolvot ~i, dupo 3,4 inceroori, S{lU dus ~i nervli vo~tri In Jinutul ccelc perlculcs in care Foci orice numal sa e mai rocoresf un pic,

Salvilrile sunt ioeo?i 0 problema In ocest iOC. Poli solve numoi in locurile wnde exista un urs ln spolele unei comere de fotogrofiol. Dar oceslo nu-li va face nici 0 pozo ~i_ in concluzie nu vei solve, doco nu oi g0511 pe drum un operat de fotogrofiot. Ei, oici tennice de distrugere sistematica q nervilor, Moi punef pe deosupro ~i suneJul care devine stresonl dupa repeliln ~i repetilii ?i a ie?if un prod us pe core eu greu l-orn puteo numi [oc pentru Pc. Probcbll cO vorionta penrru console or Ii mull moi cbordobilo. dar drept s6 va spun, rni-o plerit once porta de a lncerco [ocul §I ecole.

Cor-cluzio esle.eimplo: cum a venlt, a~o va fi plecc, foro nici un regret din porteo mea.

Seba~

Date tehnice

EJiI Twin; CyPrian's Chrenicle Adventure

lnUtero

Ubi Soft Entertclnment Ubi Soft Romania

teL 01-2316769

Procesor P 11400 MHz

Memorie RAM 64 MB Accelerare3D minim 16 M B

Tillu

Gen

ProqucotOf Distribultor Oferton'l

Nota Review

Grchcc Sune! Gam-eplay Feeling Multlployer Storyline Imptesle

lAi'20 , 07/15 07/30 01/05 l'J/A 16/20 02/10evlftwin.ubLcom

Martie .2002 e ••

~. id nu itiudocfj UfB'[OS! ~ \(6 mOe~SPIJFl

. ceva de:,p[e'il\l~od~f9[, 114,~lurmQvjk

. Iif.fostotai de ~;>teJ::>tat, §iclJ atrnap®iti:l,

inG&1 bolele Gill II§$Qt ooniobns_oo€iitGi pe..GbrITltfi F1e~rrii <zeeo ce a dos lo o 1ilfe~p:e mel !JIuit dwor mQr1r~ fa ledu(9_ pf~view--urilor dedicate ocestUi joe, \Uri, :~ats;le despre pr,8€lu~tOf ,slJfll.tocmoi qQe;ep Q8fj!0[;llAeozg eel moirrec;:ventacesJ:sen:de "eJ;o~oi,teGSiJiig:' ([Ore oe~M~ p,evievJ.,uI."De.,ac~eQ., I!!re-cl c5 oroSi! m6~nt~lMl1reteml6 ol'Iare<!ldGevdfbtut~rebt din cootll sursa: esle Oleg MiltilaGx un more me5enojl'tJl arheol<'>lgiei (l€lf0f1Outice "i 01 recoll$liluiri'ior istorice, ou ba~

Chesfiuneo OrgOhizdtorka IL2 Stutmoyibdil posibvildteQ patc.urgeril ot6t 0 ul7lei CO rier'e., cor;;i a unor mi-sivni sepa-

Martie 2002

rot.e, de poriee ruso S(I.lI de" 8e.0 g€?rmO[:lii Apol, W2i;f'iQate fi iycoHn rrtultiplftyer I~QIQI dog; fight eo' §ic{)Gperatiye),TFltr'8: H~!eQ :Iocold 5,01.1 pe: tQtemet, 'de un FlUmvr .·de: ma1<im ;3 2 de partitipan)i. lor dlil€O alat rlu va asia de@ions,eJ(islo' Uil"1uicJ editor de misil,lni, ;Pcentru'cremea raplda.~e apimislvni, dor·~i UfI!;!ditor c@mplet,(;]estinph.lcelof9 core PQ'$edor,oqdC;'lreq olciSiuir:ir df)'eimmutll iFllntl!qguloc9-stelcvfon:'JajuIO,EjJe

preselale. .

Ceea,-ce arputeo fi reprfJ~drde 10 oprima lied ere aruncafo pfinQf'Jfiunile it2 &Iurmevik a.F fi nurnarul mic de ovlcorre pe care s.e poole zburo elechv, Din flolo perians Q Gef-, mchiel nozlste poF·folDsi nurnci un Focke-Wulf FW~ 19QA4 sou un Me:sserschmiti Me·1Q9G 6, lor de 10 ru~j olerto este mol-g.eneroosO;, 'CQlJ'stfmdtiin hei oeroplnne: IL2 lfire¥el), Mi(t3 U

Misiuni cu germanii:>,

M~r~ lueru poeJe eo nue;;:ttd,e sf'lu;~~,esprerele ~nci misiwniin care' F'JIo!ezT tp M~serc schmi!t Me-J 0900-6. Toole sunt, oine1"l'l1eles, mi.-

soviefice,

Allreileo seh::le inlSi\.mi desfa~lJrdte sub , flarnvrd sfe.a:gului rosu esle in lntregiciie dedlcat esccdrilei Normqndie-Ntemen. Unicul avi6n pe care se'poate zbura esta Yak-l B, ceea ce ne-e pjql;;vi, dar ne-e fCiJcut. s/5c ne,Sin;rlim ~i U§Q1 If(l"lilaii, dot Hind c({ reSPecfivo esc«iiClrlla de pi-

1944. lrrerescnt es(e c6 ~"ote,qcest~ misiuni se desfNbora ~ide('Jsupra mOril, oferind Qpi6- culo schimbore de decor, dar $1 de,codru to~lj~ de desf~urQfe>a rnisiunllor.

$elradS rni§carea eu german'if, Spunem csto gqAdindu-ne GO, La cele CilIDi misiuni cu

••• IEI, Martie 2002

ICfl corrrenzl. Cans.ideram G-Q !!lici este vorbo de Fericilo i1npreuMre Q <iJ'Du'aQspe~le cle bozo: tnodelul prClprj~·trs 01 Qvjo~1l10i ~j engine-ul hie ol j(:JClllui.

Acesto din urmo. esteintlisOJfabil eeJ mol bun de pona oeurn, In zona jo.curil®f.de IUIilJapeJlono. $1 avern dOLlo .dovezi ole rel)~itei oj;";e~tui engi'ne fizle. Primo esre lagora de comp'orlomeDlLiI avionului 10 ccberorec flops.urilor. in oceaslo sltuatie. cre~te portonjo oopilor, deci ovionul are tsndinla de 0 se ridlcn, Ceea ce 'selnt6mpJa este_ insa, numai 0 ridlcare 0 p0Iului£iVi.anului, cecorsce acesto pierde din vitezo 10 cobororeo flopsurilor, "sa lnrundo' ~i ore tendinjO de o cobor' In alti!udine. Este moi mult dedit fro ponto· ooeost(i eadem peverncole, In core ovlonul mJ esle in vrie, ci raman" in PQL!!ilia normola de zbor, lnsa €u botul ridicol. lor felul in care oeest comportament GJI C1er0navei se reolizeozD in IL2 Sfurmovlk spune loarle moults de bine despre modeju hztc 01 [ocului,

A douo'dovodCi a excelenjel ocestu' engine fizic ssle una oorecum lndlrecro. lovind un Sluka Tntr·o mipa ~i rup6nd-o, am determinat, procftc ongojoreo oeestuloin vrie, pe porteu ramosoiara mipa, Vria Tnseomna rotal18. In ocest coz, ralario a dev,snit.atotde rapids incot vitezo unghiulara a vorfului or'pli romaseintre.gi a devenrt wficient de more pentru a genera !J€Z 0 defG.se'<:;ondens€1rell Pur:;;i sirnplu 10 mGGWI eel mal' natural, engine·ul jaclllui a rscellonal perfect'corect sub ospectullizicii, duc6nd lo.~ariJia unei dare de condensore., Spre deesehlirs de rille [ocurl de gen in G:OI'B dorelede eondensore sunlsimple elementa de €!sletico ~i au co scap door impresio vizuolo, in Il2 Siurrnovik aparijiO unel dore de condenscre este ur fenomen noluro., a carui exisiento Iradeoza f(li.r6 eehivoc completiludinea engine--ullJi fizic 01 [oculul ~j oten!io ocordcro spre eel moi mic ornenunt 01 ocestuie.

Catdespre comportomentul ovlonelul, ce or fi dl!' 5p'u~ inafor:a defoplul (;I;) est€' 0WOQpe perfe.ct? Aill pufeo eventuol b.ombani, nu prec convii1~, c6 Fokk€<Wulttlste. puJin pfe,a instobil. AP0i, oViooh'eJe din roc rill· wee: dGiu sernne ell au ten~dinro deo lnlro in vrie, otunci dind aiung apmops de limilo de vlteza. Ori, more porte a ovlconelor ace lor oni com incepeou sa trepideze, se ~jmleo '" vtbrope cam frado cpropierec de ongajorea In vrr.e. Poots co Messer· sc:hmi1t-llrile or Ireb.Ji sa fie moi nervocse, lor IL2-ul poole co. ale 0 inerlie plea rnote, 10 cat de multillau.do rusil. $i poole co jocul psrmlts 1n generol viroje mol Slranse decat, in r~plnale.

DOF, dot fiino eo ~u om cvut ocezic s6 pilotom a osernsneo oeroncvo "pe viu", ests' lirnpede co rOlTlonem door Ia nivelul uncr impresii, eapatole Tn urmo docurnentcrf de-a lungul lirrrpulul din mel multe surse de Tncredere. Ortenrn, chlor docc ocoslo mid imperfecjiuni

www.leveLro

8xisto, ele sunt nesemn~ficotl'le, flind complet umbrile de excepjionclc reu~I!Q a mQde1i'ifii flzice e ovlooneler ~i rnedrulot.

Scuturdnd cnpo

Fiji atenF oicj 10 0 chesl'e simpafico de 101. in fimpul celui de-al de.leo razboi mandioJ, moieritoleo m(joonelor oveou problerne cu coberoreo tmnului de oterizore, ocestc ro'm6ncmd 1;10coJ 1n aripa. in o~emanea'>Sitwolie-pilolul Itebuia sa .scutore" mipile, iar trenul de oterlzore cobOio in 1!elemai mulls cozurl. a vjne s6 cre€leJi co ocest omonunl·"f .tratomentul" sou sunr rnodelete in in IL2 3!\iTmovik? Ei bl1'Te, offa~ d'i o?o esla. Atenfia pentru detoliu doveditij de Maddox esle pur ~isimplu seducQtoare ...

T ernd pentru aease

Slnser, nu om ovtJllim~ SQ porcurqern aces iOG in integrblftotea so. Am inc-areal so surprlndem cet mai muhe nspecle semnlfi-GO~ve, dor 10 nu am reu~if sa Ie ocoperim PI';'! toote: De aeeea, in campletareaod"iscujiei despre modeloreo oeronovelorln IL2 Sfurrnovik, om dori 56 supunem otenliei vooslre Inc;!) un ospecl GI') se poole consfiful in crlleriu de opreciere a jocului, dar pe core IlU am Qvut limp so-I observorn suficienl. Doco sunle!i fnteresoli, pulef fgee voi acest lucru.

Messerschmilt Me-109G~ oveo urr motor Daimler Benz 605 A 1 CU iniec,ie di'rectQ In cilindri, 0 noutate 10 oeeo vrerne. De oceeo, chlor ~i 10 5upfasorc:ina, rnotorul continue sa functianeze normal. Ceea ce nu se pocte spune despre mare porto El ovioonelor dotate cu motor olirnen'ct prin carburetor, Ar fi, deci, de obssrvot do co 10 infroreo in picaj a Cil1uiYdb-

1 M, spre exemplu, _[)"T6lorul oe "tofe-~, cvond a sC<Jdere de pulere cand este "5upusla suprasorcini neg olive. hlond in vedare realisniu-I tn modeloreo cvlccnelor in ·1[7 SlurmovjR, opin,qm eCl esle q mole probobfitote co ocesl fenomen 56 se pIoducii

Bombone]i de control

Eh, nu $tim doco este yorba de.chesfiuni de mQxim6 imFl@rtanto dar, pentru G€,i core.doresc so aibo controlul complet, do" GOmplel.d ovionulut, anwmlte limilari 5,,~td~ semn9lat.N1I oj control asupro vole!ilor din bordul de aloe lIa Messer..s"hmitt), AC8§tia SlJol ,fpa Quta", $fl€s In aloro bordului de atae flumai c6nd ov16nul bj:unge Uproop.ada limito de vilez(lsou 10 ungliluri mari de mac,

Apoi, valerii de n~cire aici'bdia~alwlui DU DUmai Irei pazi)ii: cieschi!\" compleJ. inchls comple! SQU 1n regimde flops finchl~i ~j coboro)i).

Nu am ~i fneul coz din m;to, dOl Gombot

0"9, Chetkyow12 o'docliJ

Fli€iht SimkJlafo"'l' 2 c.fetQcQwroiul cornplel osupro unor osernenec elernerue, ded S-Dr pUleo co penlru lJnii dlnfre vel ccestso SG oiBa- a orromit5 importonto_

Co 10 corte

Credejf co 0 s6 vorbirn aici .despre grofica~ E odev6rat, .subli1lul de mel sus s-ar potnvl., Dar noi vom explicc oici cat de bine este reolizot Nul in IL2 Sturmovik. Ori, tocrnol cceosto este corccterlsfico de bozo a Alulul - aclioneaza precum lnlr-un manual de taetica ceriana a celui de-al doileo rozboi mondlol.

Un prim exernplu or ri chlcr IL2-uflle CO(ltrolote de AI. Acestea Olo.c15 convootele de qulovehicule in yolull de. cI!Jleotrel-p0tru.,. pozlUonandlJ;';;e unul dupo cellllolt9i L'bt1rahd, iDee-· nerol, Tn lungul drumului. poco este vorbo de !oncurilc-ce~!eo sun! otacale din parteo lcr ceo moi vuinerabila, re,pectiv spoteie. AI-ul VQ fqce diferenlo inlre bllndajul diferileloroutovehicule ~i de ace eo, chtor 10 0 sin-gura IfelLere peste I;) colocno de vehlcule rutiere, va blasi mitralierele osupro comioonelor ;;i tunurile sou rachelclc panfro blindore,

De porteo ceolal16, vonOJaorea germana controloto de AI va ocjionoexcct c.um scrle 10 correo toctidl: va oloco loemai in momentuJ Tn ca~ IL2-urile"Sunl rnol vulr erobile, odic6 ~x<llcl olund ccnd Clceslea, oliniate cate Irel-p0lrlljlflcep execu!io otaaului 10 sal. Re2lutlolul,uaei aSemenea tac.tici esle e6 germanijol Ii se olero finte mulHple ~1 aproape stl3jioi'lOTe 10 a singuro treeere.

Csle de remarcal fopiul co Nul dovede~le ehior ~raism in osemenea situa/ie, ,"om pm, fandu-se tol dupo !Hero recomondorilor toelice olefimpului, <1ldico ineerc1nd so-$l pastreze alentio focolizafa pe tintele de 10 -sol §i rug6ndu-se

CQ i!Wj,tJlq>lrea ~oyjetiCQ idoca. esle de' lora I sQ,jscul~re pe ioomig·din eQ<lds Il2-ul'llar. De~i de;<$.ele rn~i mul~Qri vef pwea observe lncop61onorea eroico Cy cere IL2-urife alow indITerefltdocl1.sUnl 10 randullor viclimesigure, am lnt®lnit §oi. situatil iff-core pilajii sovietici AI dovecesc Io~itdte, paro§ut&ndu-se mult precrepede, foro co oeronovc lor so oibo probleme ser~ oose, Deci, nu ovem de-a face au un sle.eo.ip cornporknneolol, surpri.zele sent posibile ori-

co nd in dee.!>! ioe.

lor otto cu 016t rnci mull OJ cot Al-ul memic IIq f€lce 01 posibilul sa prdTte de gre~elile tale, Allituaihea ~BPQlfJviI6, vitezo incdecvorc,

o e:Zifmre: a moinii de pe mall~o nu sun I oprcope l'lidadot6 ,ierlote' de At core ~e va exploDlo lrne:diql, pr~o r(;!r fllnd br6nclursau supl1S'$le~alil.RemQfCOm ~oreditudiria~ cu Cafe Bxecuf.6 ftreMul: fnloi 0 $DI'IO de 1'ncadrore, urmal<'i de serii scurte, trose co.t moi 10 slgur, din nevoio de econcmlsire (1 rnuhi1iei.

Suntern irnpreslonof de eomportamentul eale~ului de cBlul6 (sou de oripc], In siluolio 11'1 core e~t1 otocct. Acesto vc face lot posibilul pernru a te ojuto, a!at prin rnesojele de overlismenl, cat ~i prin ocJjune prcprlu-ztsc. Arlpo este, dec! efecliva, chicr doco ~nul din rnernbrii SOl esfaoqrtificiol.

® $!lnguro flemllijumire €lvem 111 ce PI~ veltff Al-ul, clor este vorbo de.spre luptatorii de lo sci: oj1ilerta c:mlio:erian6 continl,!6 s6 trogo ca In IlJpta kiu ongoiol proprii are_ tucru incorecfsub aspect istmic, dor~iol hunului simj l(!Jctic. Altfe[lnso, putem cond1JzionCl co AI-ul din 1L2 Sturmovik este 0 odevG,ol(;J ertciclopedie de mGlneyro oerieno, oferind c.ondl!ii excelente de Inve- 16lura~i onlrenamenl celo"rpasionati de dogfighting

Martre .2002

Review

Defectiuni

! I

i

INu, nu.esle un capitol de' criridi Dirn'pOtriva, vorbmd despre efedelelovilurilo.r inorni cului osupro o:erorrovelor nu overn decot cuvinte de louda. (iu certitud'ne, IL2 Sturrnevik esle roc!)1 CJJ cee mol buno implernef1tar~ 0 damog:eculul reulizot pina ocurn, Este impresionortt felul In eore H~e desfor;;e'" un ovionsuo riru] dusmerrulul; cu ill diferen)1ere cloro intre sfruduro ~rsuprQfota propnu-zlsd, cu gauri care opor in hizelo] sou oripi exoct ln locul lovlhutlor, cu 6LJcaji ce se dasprlnd ~i zhmra prin cer, dor ~i cu defede mol subtile, s-esi2obile prin cuz, in cazullovirii moforului.

In ccesl din urine coz, Qllo~irli motorulul, vo trece un tlrnp pona cOnd defec!i~ne(l vo ac.liono electlv Cumcrvenl, decoesfe lovifa a conciuctCi de urei sou mdiltftOlLll, motmul nuss vo gripasl1bil, ci door dupa trecl2lrea timpulul neeesor suprCllncCilzirii sole.

Modelateo vlzuclo Q damage-ulYi este exlroardiilQTO in 11.2 Srurrncvlk, $i un puna forle 01 ooeslelo ~te prcporficno.ltotec 00, alcit giG' fica, eot~j lunc/ionolq, Deseori ern owl senzo!ia de conlruntore feala, data pur ~i simpl\:! I1U· rna! de bucojile defuselOj ce 58 de.sprindem! din cvionu pe core il clocorn.

Pe de alta pori'S, avem ~i Clie! un mic cemenlori'l, eore ::ie-refero tot IG 'ch~Bfiuni ce 5e petree lc SQI. Tn cozul unlii otcc cu bombe osuprc unor obieefve lerestre, damage-vi produs, de acesteo es'eexogerot, plJteret'l distructivo obornbelor fiind nerenlist de mare.

h

I

I I

I I I I

Cantore ochiului

Poote co orf! nedmpf sa facem de ru~)ne celeblte silnulolome de zbor oporule pono oc::!)m, Trebuie so ne gindim co Il2 Sturmovik beneFk:iaz6 din plin de eYQlutio pl6cilor grahc::e (kind ~i un serios consurnator de resursein (mBst sens), Dar, sofim serio"i, door cusuportul hdrdwore 01 unOf functiigrofice ovrmsale nu, soar fi ajl!r1Skll.ez:ullalul vi:t:ual s.uperlativ pe care stiSm, ~i ,Mi'lm ~i storn ~i iorQ~i St6ill,$i tot sMlm"C\J Gchii optlg holba/i ~j 11 odmirQm~i il tot adrnirom ~L. AlGi aste yorba de inspiratie, profesionalisrn ;;i magie,

~jdent, fri9ca de pe tort ~l·o (;u:lj!Jder:o aeronavel". Aid lolul este perfect, ier nol, CCil buni cwrtoscatori ai€iviDOllel,pr timpuiul, ch_ior 10 mvel de piernu(] de-CBnslruqie, certifieom foptul DO Oleg Maddox da mesena 10 tal co rtieru I PUr 9i sfmplu, 0$0 Cava nu _s-<J moi PQmenit~ im Mta pC'ino ill eel mar mic

I' I

10 generotorul electric ol Stuko-erilor. Ba chior, Fiti otenp, in moterie-de -omanu,.nt overn uno ~i rncitore.

Verificarea coborarii trenului de orertzore 10 LL2:;'e Fo~e pe dQua coi. Uno este ceo a unor becurl depe bard, core S8 oprlnd, cele verzi, 10 eoborored trenului de oterizore. Exi5to, lnsd, ;;i 0 a douo modolltcte de veriHmre, prln ridicared unor mid b'ep;;®are vopsite olb-neqru, mantale"in oripe, Ei bine, ccesie behsoore exisl6, 9i se ridiGo in momenlul cobo~arij trenului de olertzorel Maddox flU roleozu nlci eele rnoi fine amiinuntel

AfirmoJle volobila ~i pentru tebloul de bOfd ol cvlocnelor. core elite ~Tfect funclionnl sub cspeetul tndlcctocrelor; cesunl de rnci more preclzie ~i utililate decal celelalte Indicafir de pe scrcn, De fopt, lntregul coc~pit este a opere de orI6,,, Cirl.despre exterlerul avionuluJ, ne declaram foorte multtJ[l1i)i de modeloreo gTOfica 0 u~urTij odica existento dclife10r de ulei, 0 umbrelor de fum sou a locurilor if] care se puns plclerul lc urcoreo in cvion.

o uriQ~q bLilina alba prirneste 1t2 St"Tmovi'" de 10 noi pcnlru grafica e)!ec~Ji_irii 10- ,w.lui eu qrrrrcrnentu] de bord - reflexiile lurninii de 10 gum fevH in fuzelaj ~i a rip) surr dred~o de pe fli~co de pe IOrluiSSOfi6il

Vehiculele de la sol :sunt me-delate slrnplu, Tn rnoniero Panzer Commander, doduncfipnd, Ar Fi, poa~~i.1e reoroscl ci;11urmrile rtu orJ.s:ervon]l. Mii rag, esre diseutsbiHdaco ace~element Iqca de a depJ,dfmelo 9'[Of1cg, ,Q'jzrcern co nu. Moiales"dJ §'i fI1l;diulesfe maAela! excelenl, dovedind de-a Cirepliil ~r(J! eSleli~, A~o ~e fQGe co pati 01180 parte ttl It2 Bluil' mQyik chnvperbe QPiMJi~ SElare pe ltiQfe."

eel mal

L!)plo propriu-zisq e51e oQ. mLCp parte a magiei din IL2 Siunnovik, Filmul,~i I1U exoge· r6m numindu-l Qstfel, filmul repldycurilor misiunilor este a parte importontoa experienfei de· rife de joe, eu p08ibililt;lteq inghetorii imaginii ~i 1011rli ei, precum $i CI·~elect6Iii oeronovei oflate sub observd!ie, pasiondtii Vt1\J pureaodmim ~i mai alesandiza flec:are lupIa, din toale unghilJrile posibile del/edere, pent[u a surprinde fiecore amonunt imporlont pentru injelegerea faclicilo.r aer.iene ;;i indrepforeo evenlualelol @re~eIL

~i pentflJ Co ,am zis .film 'iAs80rtrna co om spus ~i "sunet". ImplemenlaretJ audio a luill.2

Sturmovik esie 10 randul ei excelenrc, oferind suport pentru 3D. audio, in di;"efoSe stcndcrde (indusiv Bolby Surround) Estefoorte bin a rea lizat sunetul rnotoorelor, oJ v6nlullJi, rejilor, orrnelor, eJ!'ploziil®r, doreen mai 'impresioiiOnla este ccncepjio audio a tmtlcului rodie, extlem de intens ~i de reolist ln toiulluptel.

Ceea ce am rnoi fi cerul ncrll de 10 IL2 £Iulmovlk l'l( fi fast rr.oi mulls- rnisiuni, mal mtJlre opjiuni in ceeo ce prive~te mo~ul. corlero }i moi rnulte avioone pe ems, ss. poafe zburo.$tim, ins6, 10 ocesl moment, cal sunrln Ple-galire

astrel de €Idm.%uri la moterlolul [ocolut. De altf~l, scntern siguri[www.iI2csnter.com) co Il2 Sturmovik vo oveo continucrl ~i pe alte ~onluri, ~i CIJ die avione, ~I cu 0 palata -de rmsiuni imbogarita semnilicoti't. Pona otunci, rru tr.ebuie 5Q neglqompadea de mul~pioyer a locului, core oferao eXpeJienla pana acum fora ego!. .

o spunem cu torie, ptini·o;k G~nving.ere:

IL2 Sturrr ovlk rede~ne\lII'l suporlofrvol in domeI'Ilul slmulcloorelorde zbor] ~i 0 foce' pe cal rnori, 10 modulcel rnoi seducater cu putinla, reu~ind sO copnveze integrol ~i pe cei rna) 'cu~urgii dirrtre cunoscotori rozboiului oorion "i ai Islorlel oviot1elll1oi, noi $untern o'$liol), PentrLl rroi, Il2 Sturmovik mJ lnseomnc numai un joe, a vedere din cockpit ~i a [(1.'6na transpifO!6 pe ioyslit:k, Pentru noi ILl Sfurmovik este Q ex(;slento refefi.[lti'i de istorie oviotiw, pe care Q po] degu.slo ~j 10 modul Glnernaloglafic, pe il'ldelel'8: lor dacQ din randurile de mQi sus nulronspore sulident de elar, accenfuGm. spunandu-v:o CP IL2 SturmoJJik e5!e cu cerfiludine exponentul unei nol gel1ero!il a simul5r1i aviol1Ge, ell mtJlI rnai ovansoto dec6,t ceo pfecedenta,

lm'I3!p;ili!ul unwi review mai bogotin laude \jlJ'STinc!QleJ dedit toote Gele scrisa de nOi pErna qcum, nlJ mai avem decal un singur lucru de spus, din'laatCi inimtl: "Felicitori, 0le91 ~i 10 mai morel".

~teJan (lPIUG

- -lA." .... nklllr-e. dlt bst O.rlO. n clebse~t~e ~t pentru piafo jQcurt!Qr de Ban

- :fyoobrdOf dirpTIlJ~imeo;de tocufi apQo

'f.Ke;s-o~tQzj ne \10m ~lJpa de anlld R 'Opus r.re neep Red. oceia~i COle au erect ~i Rollereccster Tyc6onl/niJlcdir;We cele moi cleslJcce-s tilWri deacesfgefdne-l.ll~iniJot ani.

.

doua. OfieCt de bun oj fi, nu te poll nT~q olot

de Fepede pe cet o face cdfculoiorul.

Bozo

ScenGlliile propuse de pFOducotorl sunl mroct[ve. -ovoncl 0. curbO Mdiflcll!tole accep-tabil"" ch:idf doco primele PO! low 0 impresie

i I I de pli(:tls. Alf ~i ela rolul lor, ~i onome ocala de

~roceri pentru noo mi eniu ate PUM !Opund cu1ehnfclle ~ odivi!6ti1e de

Pe !'llVltI, tiilul iacaJui [.or puree deruro, Nu bozo ate [oculuIA;;este$ eO[lstGlUtMincnirleJ~Q

esle verbo cl~. 0 ~ne vrrtuol6 a c-e!ebrl..(lui unul spoffu pe care opot poll co.oslrui [drnlr-o·lia-.

boQrdgQ~ Monopoly, ct de un l.& .desilli! ~6 prede~nifOrot61 mQ9ozine~r medii de divertr ...

~t0T cu regpJiIa -sole ~i€Ot_ se PQOte;de dl- menteO! ~i loculnte, d€lca e5te necesor. in mo-

f.eJil. Nu. este VQ~bd oid de weo tncOt~re Q . manful GOflslruc!iei VeJl puree seta djver~i flO""

drep.tu~!lor de OlJlof de \lfeme,~eHo~bro l!'lle- roruelrl de 10 stllul construqlei pemo Ie dimeri ..

foctivefpan"o,iilno Deep Rerl~ de~n~ toQte drep.;siunile ei pe orizonto!1'5 sau-verTicolO, mere par.

tdlile dE!' lio;!J1ta osopro jocUfUk MO!"lopqy. e c oeeslorc o\tcmd Boar efeele estefice.

M()no~iy Ty<;~ eS.1e ~t1-1UcJn- eore, fie- Clodirile suQI predefinite ,I, ·"data conshu-

5in.9ur, fie. okmi!i de prlelehi lchiGlr ~i t;:akulo- i~, 1)0 prea mol ovejjconlr~l.osupro lOT. &ingIJ-

WP'OO}e fld!'lfacOOsiderol1Jfl l1ete'nl, va rele ospecte pe-core Ie m<ill puleti modifk:o

. tretliJi M>V6 dezvoltop un,impe!iu-'eeonomlc;, " suM pretJJtI"Je m¢dulilor ~ conlitdleo'Op!QIIiziona15.

porrtindde l!:l5odughl'lOn~ amdr610.tntreogo ,Molfurile\Tondule sunt generice, in rensul co_

-fevoturO ~ va derulQ 10 InteriOl"UI unul proil- UiP b~utario '1'0 vinde pOlne, chiQlf dope noi Goo~i-

de (OorH ofoceri$fi se-eer {"pta din 9100 penfru entizPffi co ocec .pOine" ocoperd de fapt }i

fiecore'Slroda;flecar.e mogcizin,,!iecare opartO' t(')OR; 'Soma de-cornuTi, botoone etc. La aceo~td

- mef\t Nu este I./n jDe_ cmisOofere prw_;! multo se r€!doc-e flfadic toat(f ac;j1vitotso.i'iOastro} con-

~ libertot§t,de m~cOfe ~ oiei"u ~i IOgnol s_IrUirn, a~lept6m profiiuJ, lor consmnm ~i din

ocett tocru iI loee tilteresofft, deoorece fieiWre c6nd Tn cond maiojusrC'irn un pret Re lei pe co-

rrwItlre 'r~buj8:sontfiro birie lnaiq!e, Ag(esivi,- to. Suoce;;i.vneo :Zi/n~pte Ii) locullJl, in care Zf.

. - taiao tmteleoso sub r6rmd de ~extinde-Ie ellt uo tl.lnc~orreozO rnogoz.jneJ8fior noopteo rasio-

md1te~de!) es~ Ut:1 @!I kldor impbr~ont 01 dez- urenlele, d~blJlite ~i alte'lnMii de' ofverliwenl,

'voltdrH din MGnopoly Ty<;;qon. DinpO€Qte"impo. flU reu~e~e sa ocopere- golu[ de- oCJlune.§i, sio-

sibilaateo de a .. suspepl~kL' tem~~lr a(;~vilaTeo cer, dupa c-6teva zile, poole ore, fe com>phc"

tqcacc it1.CO'nfrullf5r1le-ct! Nu~ s6 oi ~1lMl,a ' ti5e~fi d&MonQPoly TYl;:oon.

- onopoly Tycoon Tycoon

Deep Red Infagromes MonQslt Conimpax tel. -01-3302375 PII 233 MHz [.M~~mo-I"fe RAM b4 MB

Epilog laro happy-end

Nidlo CQpitolul tenroc nv potspune c6 ocest pc straluce~. Gtofitc; d&.i 3D, ~.odeparle de~lQndo~et.e odtjcl!e, dtlQ(~i plffliruon icc de tip tycoorL Tronsp;QIf1"~oporutlo Irfceput\11 decef\ftlbJi tretut,..d~p unoSM-ct mal ptoC::Ul ~i mol'ffigrijlt tQ pprteQ de sononztlte am fost de'Zom1!l_Q7t dtn no!!, p«*JQlld sQ.l dez" octlvez _~ sQdt'tud~u~lJt_ Wl~luL ehior doc\\}-in sp eleoocestui ioc sedfio cOmpaflii cu nurne greJe In"ndu~lr1aioctJiiler [Deep .E-eQ, Hosbro intertJctiva SOu mto.gromesJ, jocyl

"e5te uepatle. de ceea ce se o~pfo de fo :e! §i moi eles de iaot-eme ~chif?6'

&-experimentote., , :

H' iJrry PaH<3f estEl Lin ilumefoarle, cunoscurln Slatele Unil17,~i nu nurndl, Celebril@fim lui s,e daloreozij uno>

cOffr penrru copWce s-ou vo~duJi~ rililioanede. exemplare tn rumea Intre.ofjc'l. N\.k£sl5i df! miFilo-

PJe(JJ iji sci seerno q:e vor fm::ecopiU QIO-CU beebele dekrsple, dor cioC'Cl termin(roGLJ1 velt:iflo,

E:dslii tol felul de secrete .~i deJelc\jri'~ t':l'!flll:$lrl m~tel p8 co~eJe po!i d8~c,;~ril'flJ 'rTlQgills pBCPf1l Ie lnvs)f Dar m.oi e1<i,;;i~ ~i u(1bdiot rou core vreo:sa te batGi !'de c\We:pri [9 Il:ede i'i i~ITIVac5niJio frebi, ie sa 'COl1:lJ[eti .. ~ rna i axitlO ~ilJn om rGiu, raU de 101, q1Jrt;! V(~ s& fure Piolro, fiiG'zofq)Ei, 0~ penlru un bi'j1ol pulernic,l1 'l'ra~lor ~um esle HO~flW ej\i51iS ru~ Q}J.f~

Cel mqi fDlJ,li rrfi'c(1!J, p[qculle~fotie de Z pr . pe molwr<'i, Aaevi;irulasleca suntde condrn-oril ridimJ 10 Inoltm-r~wmn

oio de fatbol pe care 0 jucam in curlea scoln. Nu Miji ce estequiddHch? Ei blne, se foe do~6 echipe de zburi1ltori pe molura. Echipa core reu~e?le . .s6 pri9do 0 minge inoripata ce zbooro de CQIp'coIQ:~i5c11 evite bornbele cu care Ir(lg cei din ech1pa odvers6 este cd~iig6tqare. Ce n-a;; do 50 existe 0 rnotvla de-csto II) redlitote j.i sa ma due cu eo IGI j\<::~16 ;;istH derg pe tbll (lie- care' m-ousup6rot vreocMlt.Q. •

Perspectjvalui John

U~~11 Q llilOf demultilfe ),CQQla gefleralo, probobil esle prl(l ultimate close de licE\u sou ~i' rnoi ~. O~~, pogIr;:l a 9i uitat der;«!Qlo. EI i0aCa numoi lucrurl seri00se~.Relurn to Castle Wallenstein, DlqblO, COQl'lter,!itrike, Black~ Wb~e

LEVEL Nota lui John

.Groflca Sunet Gameploy Feeling Storyline Multiplayer Impresie

17/20 ,08/15 20/30 01/05 02,(20

N/A 01/10

etc. dor. nu ;;~u cum, Q owl $i el a sdiparEXldato §i a lncercot ~i Harry Porter.) .As.GlJl!o!f.mflpemine: asia nu e joc. Poi, ee-l asia fro Ie? E~ti unmpil core se deoe Ia Q ~~16 de II[ojitbrt. Unde o] ~@z.Llt \lOr sa exisle' eso cevo. Jocul Qstq nu are.nic1 macor forama de reclitale core sa-! fac6 crooibil. $I opol, 'Ce se vreo? Un advenlure~ Ge fOlTtiBc moi ore doco quest·urile se rezolv6 a,; qchii ;nchl~i. Dromul ps core Ifeboie 56 rnergi este rnorcol cu boobe de fbsde co sO nu te plerzl cumva. Parco oi Ii Tn Jock ,~V[eiul de Fosole. Nu tv ogilJn~, nimic. Doel!J dou cu beji~rul ala mie spr£: 0 uroronie §i tic nu ~tiu.l:e cuyon1 magic, 0 vszi cum parohzeoi1'o §i I)u:nloi zke (lici moc. Parco am ~ In bosme.

~i opal, tof jOGV1ce loCi? UJ[1'lezl !inJa coso

- mai gase§li ocone 0 colorot&in1f'"m cufOr, ni;;te boo be de fasot~Tn spotele unor scaieli otrQvilori. Nu oi nicl mocar pltlcerea reflexelor pen1aJ cO moi iooleOcfiuniia'le fooe Horry singu(.'n duel oprcope de 0 st6nca 11 lie urea singur pe ea. Sa mai mull, poli sOihelezl sCi ~i s;orll51flgurde pea standll pe alta, lor lup 0 110010 e de lot j!lf6nsul. Atunci nid rnogii nu mdjo!, 1n dolO 'de LJnGl stngwr.o GU ~'Ore-s6 daKimi coloone in copul unuiidiolcu doua fele ~i ~alntorci 0 oglindo pentru r;:oprop'iiie magii .rose Tntoardi lmpolrivo lui., In .;;ose ore iumate ern

erminoi aC9&! o~mit [oc, E dropt Cqrni-o placut graffeo. AstG do, e irvff)oosO. SUl1etul ~i mLJZiC-O sunt un pi<=: com jn<::ete, farIJ sO oioo p~o mulle efede speclale. COQjrdul e sirr\plu co buno..z1uo, dGf drep,r sO v.O spun, nu Q} mol iuca ocest iac, E PtiCTISITORl lpoqte jocul ala GU muratal pe mofuro e mal fain ~~ ma :;tJrprind ~i.pe toine, din"(;ond in mnd moi joe cate.o ClifXJ de quigditchl "

Parerea mea

. Nici"uno Itrage~ singuri conduziile). A!, door ot6f, natele sent date de eei doi de moi sus.

SebQh

TU,fu

Harry !'ofter ~i Pi~tro Filozofa!o Adventure KnoY/Wonder Electronic Arts

Best Distribution

tel. 01·3455505

Procesar Pili 266 MH.z

Memorie RAM 32 MB Accelerore 3D lrnlntm -4 MB

Gen

Pradue6tor Distnbuuor Oferta.nt

ON-LINE hpgames.ea.com

Martie 2002

Review

Conceput de arfi~ti ai fanta:sy-ului

C· a winGep tnlr-o maniero obi~nuita, sunt sigur ca rnocor 0 data v.,a)i oruncot echn peste Disciples L A\io cci presupun co suntem cu totii de-ecord co jOGul ooelo nu leprezinlQ cevo demn de b6gotin seorno pe linio gSlluluL Co §i in aile cnzuri, de doto oslo se pore co a Jouo porte a olins ur anumit nivel de dezvoltore Gore esle 5uficient pentru a nostesenzofi: pl6cute 10 dif61rte niveluri (viz!Jol, sentimental $i eventual cogniMv). Nu spun asia pentru co o~ avec eu Q dnnitofe pentru Strafegy First, ci pentru co am lncercor [oculetul oslo $i cevo vrerne nu m-om puM lasa de el. Tolu~i, in primul rand o~ vren sa precizez co ccest joe ~i erncol S6 cdreseozo in primul rand fonilor TBS, Tn special fonilor Heroes 01 Mif:lht

and Mogic_ De_ce~ PBntru ca, fiind eel mai bun reprezentanl 01 genului, consider co e~tEi ~l eel mai bun lermen de cornporclle. Aso co, sa-i dam balaiel

Clasic ....

Povesten, Qcliunea, senlimenful care ti-I CleeaZa, grance, lolul sa ofl6 undevo io limito dlnlre clcsic ~i modern. inlr-D perspecrtvQ oarecum closlcc se tnccdreozo storyline-ul ifl prlncipiu esre, yorba de aeeao;;i poveste a unei lumi fqniaslice, .ghidalo de principii cornpler diferite de ole noosire, in core ~illiele inteligente nu se moi i'mpartTn rose, clln speci. Intotdeo-una am privil deosebit de sceptic poslbl'ltotco

existenjeilclnui csernenee !oram, motivul principal rezultcnd din princ1plJl conform conJia clouo spacil inteligenle nu pol existo intr-un codnJ restrons, co de exemplu 0 singura plonetc. Probobll co exoltoreo core ne cuprinde cand cHam co undevo, totu§i, se poole, este un produs 01 ospirejiei noosfre, ~pjc umana,colre impos'bil. Un pic mel 10 oblecr, in Disciples II este yorba de dOUD epoci dinslinde in viola sau moorteo 04 specii inlel'igente_ Prima epoco, des pre care nu se mai ~tie more lucre, numito §i Dark Ages, a luot'6f6r~it prin sigilorea porfilor lodului. Tn cea de-c doua epocd, dornrtotc de luple interne, Imperiul se duce der&po. Nu 0 so intru prea mull in omanunle, deoorece povestee este loane amanuntJl ~i bme dezvol!ali'i Tn manualul ioculul. Co idee, or'cum, perioodele in cores&desfo~oaro acliurieo pentru fie-

Army screen unde allem taate datele des pre un party seleetat

*' Probabil cea mal iniioratoare reprezentare a uneifantome

Martie 2002

www lAVAl rn

Grafica se 3utodepa~e§te in lupta

core specie In porte sunt diferile. Aso co sl5 nu Va sperlo] dcco alund ccnd [uco]l cu The Empire va trez~i in epoco post-Dark Ages, iar cond juca1i CIJ The legions of the Damned reprezentoji Dark Ages.

_'.91 Modern

Primullucru core-ji arroge otenjto lnco de 10 instolore esle faro rndololo ospectul grafic. Tn tatolitateo lut, felulin core oroto acest joe este reprezenlaflv pentru pkluro rnoderno. Abstrcctul in reprezentarea personojelor, esteuco ot61 de subtl16 a uratulul te duce cu gondlJlloortl~ti 01 fontasy-ului co Boris Vallejo, luis Royo ~i chior Salvador Doli. Din pocote, oricct de mult os ineerca so vi') descriu pcrleo grafica, nu a so reusesc so vix creez 0 imagine prea dora o ceeo ce vreou 50 zic, Moi blne lncercof demo-ul de pe CD-vi LEVEL de luna ocesrc. Cum spunecrn, lntreaga ocfiune se bozeczo pe 0 poveste destul de bine- inchegato, povestso celor potru lumi core lnterocftoneozo 10 nivel

de compatibilitate a speciilol. Cele potru elonuri, fiecore coraspunzond unei specll, sl]ntin ordine: The Empire, The Mountain Clans, The Legions of the Damned ~i The Undead Hordes, Corocterlsflcile fiediruia difera In mod cot se poote de evidMt insa, In principiu, gameplay-ul este ccelcsi. Fiee6rui clan in parle Ii coresounde cole a campania sou Soga, fiecore cornponie hind alcatuit6 din mai multe quest-uri. La lnceput vel fi pus in situctio de a 0lege una dintre eele lrei specializari posbile

in paralel cu Box Version-ul [ocului Disciples II. Strategy flrsto lansat, lA ediJie limitota, Special Colledor's Edmon. Aceasta, pe !ongo Disciples II, can~ne ~i un joe de d:rrtl "Blades of War" situatln a€ela~i univers fontostic ~i care lolcseste, in mare, oceleosl reguli co ~i versiuneo virfuo.o, Deco ali ovutvr.eadata ocozlo so juca!i SOu sa vedef mocor pe cineva iucond MagiC: The Gathering, ohmcl veli reu~i sCi va adaptali rapid ~i 10 acesl [oc de mrfi.

Jocul con~ne patru detk-lJri, fiecare dinlre ele reprezentond fo~ele uneia din Ira culortle: ROYiJI Albastru, Verde ~ Negru [cred co v-op dot seamo deier rore sun' ocesle foqe), Fi~aredintre deck-lJli con.line un numer de 45 de Calli reprezentOnd sursede mono, orose, unitaJi, ortefacturi. mogil sou eroi, oogurand 0 diVersitofe de todid ~ mane\l1 e sulidenlo inc6t sOi atroga chior ?i pe cei rnoi scepnei Spre deosebire de'cel~lalt joe de drrfi mult mal celebru [;;i onulne MagiC: The Gathering!, Disciples II: Blades of Worse t0ac5 pe 0 horta, precum ceo 01Blur.oi5, pe core vo frebui sO vio desenaji pe 0 bucoto de carton, IrOFOfdj, plastic: SQU os mote~ol ove~ fa dlspoziJie. Regulile jocului sun! (ebtlv simpleyi, ca $I in cazul MTGului, constou in respedereo strido a lInor raze stratagice incep6rd ClI Unft:lp, Heal ~ terminal1d cu In.sl{:mHJrL

Dupa cum spuneam, loalo aqiuneo iocullJi se vc desfasuro pe 0 horta, ceeo ee implied un 5pa~lI restr6f15 de monevro. Moi exoel, nu vep mol puleo avec oridrte surse de mona sau orcse dOTI~. DupO ce se va umple horta, va !raoui sO lncepe~ so scoole] eroil, doco flU oil focufo pana acum. so orgonlza!i un party 1i so ince!=,en sO GUCerili rond pe rand orosele $i sursele de mona ale odversorelul. Un partyes!eolcaluii dioh-un erou (hecare deck conjine trei ostlel de rozboinici) care poate lua cu at Irei unila~ flecore plus un artefod. Acesto 5e poole mula pe harta cote un pas pa Jura in orice direcJie [excepkmd diogonolele). Ori:curnace5le mutori trebuie gandite bine, deoorece orice grup cAotin aforo zidur'ilor unui oros esle vulnerobil in lata oioomlor mag ice

- -.:-- /, - -

+, J....-_)--!:' I - I' - __

direde. Pe IOhg5 cceos'e, on ora~ 16sottaro oporore esle victtm6 siguro, lor fara omse nu poti recruo eroi sou lrupec§i nld vindeca rOzboinicii lntor~i de Ia lupta.

in luplO. grupurile pot bronjale pe dowelinii, un~6~leputell1iceiil fat1:i. iarmagii j omo$ii1n linl0 0 11-0, proteiol1du-i oslfel de atacurile direde. UnltOjjle pot R vindeaote in nmpulluplei, in cazul in care eroul ore-o po~une [ce sa cClr1sidero ortefoct) osopro sa, doco nu, va trebui 50 ostepli pana cand n vei readuce intr.un DlO!, pernu oi llindeca in [ozo de Healing a iocului.Jocul sa va inchelo pentru encore dintre porlidpanji doer 1n mornerrulin care ecesne siou pierdul capitala.larv1cforia revine ulftmului romasla mosO, logic.

-(~

~ I J,

I ,

'J< _,

/0 ·Oras - 1 "'~.MIIl1

_Llli) .'Caa!~I~'

/( • i

.1,£ __,.. ~

Martie 2002 ..

ole Iord-ulol, proche tipul de caslel din Heroes; Warrior Lord, core se iegenereazii mOL usor, Mage, care pocte cereela vriijile 10 jumotote de pr~r;;i Guildmaster, core are ovontole legale de cre;;terea orosuhu. In principiLJ, liec.ore lip de lord are avantatele lUI, lngenerallilnd, prorfk, similari eo putere $i posibllUoti Plecond de 18 orincipiul de Heroes of Might and Magic, pot sa spun GO in mare mqsur6 [ocui de fOjo S8. Q:>(80Zo. pe oceeesi idee. Co ~j cernplexsote, Heroes este superior lui Disc[pies II, fapt determinct In prirnul rand de num6iul de lipuri de unitali. Aiei por avea door Irei unltali 10 hecore erOIJ, odir;:o in toil3ll potru, deoorsce erou], 10 randul sou, luplci Experi~nto S8 OEumuleozo treptot pentru loll cornponentli orun potty, lor upgrode-ul S8 face lnslontoneu 1n clip-a wnd un nivel bine delintl de e.xperienJiJ o lost otins. Evident, upgrode-ul unilCi[ilor este posib.l nurnoi daca aveti conatrllit6 in cetote dOdireo corespunzotnme.ln ceeo ee-l prive;;te pe etou, 10

Martie 2D02

fiecme nive! nou de experi.enta .otins, pcole deprinde 0 anumilo obiliiofe, de genul folosirii scroll-urilar, a diferilelor orlejccle etc. 0 0115 diferento majora foto de Heroes este aceea co toote vr6jilese jolosesc lnolnte de lupla, odica sa dau din e",-teliolulluplei ;;i afecleazo roofe unilollle pon'tului respediv. Vrojilese siudiazo inlr-lJn lei de Mage GUild core nu ore deceit unsingur nivel.

lupto ....

Voi troro sepcror oscectele legara de lupla prcpriu-ziso, deocrsce.co ~i In Heroes, esle porreo ceo moi dinomico. lupm se desfa~oorolntr-un cadru In care incap maxim 6 unltoti de hecore porte. Tr-ebule 50 va spun co po zllia ~ecarui persono] este fixa ~i nu poote fi rnodificoto der:i'lt inolnte sou dupe lupte, adreo, in flrnpul luprei, unilalile NU se mi$cQ. A~q co va doti seorno co e [corte important co tnotnte de fiacore lupto so vii pozhionc] Heolerul, A[co~ul sou Moge-ul undevo In spate, deocrecc nu

vor fi lovitl decal dupa ce unitoteo situatC'l Tn prirna linie, in Iota lor, vo murl jcu excep'io cazului in care inamicul ore uilita!i fonged, care paf 10- vi orlunde pe c6mpul de lupt61. Un lucru deesebit de pia-cuI esle lapful .co doco nu moore lot porty-ul ~i dve!i ternplul cor struit, lJnlliirrle' pot II invrate, dupa ce in preclobi ati dus ce [J mol ramal; din gO]"Co Tntr-un orew sou costal. Modul if') core se cclculeozo hit point-mile este hx. Adico flecare persone] f:ace excct qtelo$i domage IndrEerent de conditli. evexcepflc 51luo!iei in care este sub in·Auenfo unei vrOji. De rapl, toful esle fanrle Fix, motiv pentru care 5-0 putut face un [cc de corti osemanaleJ cu eel de MTG (Mogle- Thee Gofherinl;j).

~i Altele

Doee prlvesc acum In urrnc, e dar eeceo mel more oserndncre eu Herces-ul esle ceq legato de Faptul co foe porte din ocelosi g!iJn.

Dezelantul castel al rncrtllcr vii

Existiil unele ohernonveeme pDf fr cortslderots cd fmblJn.citotiri ce or puree hoduse lui Heroes, In spedbllegGtede posesio fi odmtnisirorec resurselor. Resvrs-ele S1Jnt de. dova lipurl: mono ~i bani. Mana ~t", de pelru flpuri. cerespunzond calor posu specii existente: Fiecore unil·o·le sou vraja €:On5uhia ur ahumil numa.r de unrlaji de mona car-e eresc In funcjie de nurnorul desurse de mono depnute- ~i de numorul de erose pe care il ovejl, in aiaro de moteJul principal. Tn principiu, flecare eros sou coste] poore cdrnin'sno maxim ·trei surse de mana. Acesle surso de mana, pfecum ~i celelalte surse care sunt rosponaile pe narla $1 core aduc bani, inlra in posesie numa! crrnd sun! situate pe poman!ul comderisticspeciei. Acesl lucru, cdico wadie tercjorrncrec, poote ~ realizal numal prin lmplcntoreo unul .rod", care esle obilltcteo unui tip de e/ouspecthc [deexemp:u Arbon ghel pennu The Empile). Sumo de bani core vine In Recore zi este dependenlo de nunoru de erose pe care Ie ove]], dor ~i de niveJul10 core sunl upgrod&ate. De oici incolo consider co resrul orncnuntelcr or fi bine so Ie aflop 1'01. Pentru lanii genului, jocul rnerlto, cso co vi·1 recornond sincer,

Lock.e

www.levet.ro

Cryo Interactive Monoslt CORlmpex teJ. 01-3302375 PII140Q MHz

64 MB

~~y,~w----------------------------------

Lumea nu se mai satura de razboi

ESle.increelbil ce iocuri bune au putut so iGSO pe pioJa lrrtr-un moment In c are nu se osteplo nimen;. CQ RPG·isf nu vel mel

~Ii de core jae sille opucl prirnul; WizordryS sou Gotrric, iQf OJ· FP'S·i~! vei oscilq (~J pona 10 urrna Ie vei dege pe Glmandoua) mire Return 10 Castle Wolfenstein $i Medal of Honor:

Allied Assoult, DodS numorultrecut Mike a ovut plocereo de a vo,introduC€ lnrr-un joe In core eel de-ol Doileo RiScl)oi MondiaLero popufat

;;i de zombie }i mutanti o16furi de VOjnicii soldo!i nemti, iata co de dcto oslo avem de-a face cu un FPS ce Inceorco sc se opropie cot mol mult de adevoroto atmosfera a 'vVW11.

Vreau S0 preeizez, a~a din primo, cCJ' nu vol face 0 porolelo 'intre Return to Castle Wolfenslein $i Med!11 of Honor: AI);ed Assouh pentru simplul monv co freeore dintre aceste douo [ocurt obordeozo sflluri diFerite. Voi trata jocur din ochu unuio COle nu ~fie cine e 010 Blaskowlcz sou Heinrich. SO vedem deci ce ou reu~il w Foco eel de 10 2OJ.'3 ift' acesl I€le.

Martie 2002

Singleplayer

jecvlte "pune in postura unul soldal omerlecn in timpul celui de-ol Dolleo Romol MantHol. Un soldo I mai special, ce-i drept, al/onD in vedere cCi pe 101 porcursul iaculur 'lei ffcl1emof penfru a rezolvo problemele cele mol irnportcnta ole componiei Aliojilorlrr polrlvo riemjilor. Vei lupto In ceo mal more parte a [ocului pe fronlul din Europa INorvegio, Fmnjo $1 Germor nio] dar ~i in Africa -de Nord (Algeria). Jocul este jrnpar~1 in 6 ccmponll, Hecore cu mfsiunile ~i submisiunile olererne, lol€lliLand in final Qproxj. mGltiv 20 de .niveluri" [sper -s6 nu ma in$el) ~i 10 ore de game ploy efectl'l(.

A\K1CUm om SpUS §i 10 incepui, Medal of Honor Tn~eorca 50 Sl.I rprind6 col mol bine olrnosfera din WWIJ ~i, cel mai important lucru, so a Ironsmita iucoforului. Cei de 10 2015 S<IU inspirat mosiv, §i in mod of idol, din celebrul him 0]

lui Steven Spielberg, ",saving Privale'Ryon', estfelca va p~teli imogina de pe Dcumo, i['l cazul

1n care ali vaLut filmul, 10 ce so va cstepro]! din portso M0H-iJlu~. f>e 16ngo otn'losfero specifieD filmullJi, lie!i reinlalrii ih Medal of Honor ~i 0 serie tie Incopi prezerlte in .Soving Private RYOn":1fveJ)oveo surprizo sa vatfezlrr ifltr:o serie de rnish.ni ce sa dovedesc <OJ fi capii fidele ale unor scene din film.

Dorine co. falul StJ iasa chior moi bine decot .Jo corte", cei de 10 Electronic Arts au odustn ojutorul echlpel prcducctoore con-, su'ltanji mililari specidlizaj:i printre core se numara ~i Cop. Dale Dye, veteran de r6zboi ce a servil co ·~i conscltcnt ~'i in echipa cs 0 reCilizal filmul uSavirf§ Private Rya n" . ltlfl uenrc bcestOJ .specio I ~H 59 observe blne de tot in jQE:, de lo orme pona 10 locajii ~i efecte senora. Toate sun I redate lnfricO" ~olor de real. Co tol veni yorba de armament, tn

www.level.ro

Medal of Honor \teti aYe'q 10 dispozllie cern loole armele ce ~i-OI,; gOsit locul iii olsenolul Alioiilorln WWII, de 10 mftroliera Thompson PQ:flO Id pU-jicq M 1 Gerond sou plJ~~O cu IUflelCi S!?Ji~gMeld. Fiecare dinlre.ocesle Of me orC!Jta ~i S~ cornporto cal se poole de real, de lo inlensftoteo reculului pona 10 sunetuJ speclhc ~eC6r-el arms.

Atmosfera ~i AI

Cele rnoi iniluente componenle ale gameploy:ului din Medal of Honor SUITt, eel puttn din p\mdul rnou 8e l;Iedere, dlma.farq jOGlJlui $1 Nul inamicilor ~i ol olloplor.

Atmosfera din MoH este ce Sfguran!a eel 11101 de pre) lucru pe eore jOGul il educe in urllversul FP~rilor P'uleti so jn~iro!i loale FPSurile

~IfQi0$lii(l1i&1 de intens atmosfera rozbetulol co MoH tu Ji CG exernplu misarneo ciJ deborco- . reo in Normli:JRdio ... Un haas tolDi, zbierefe, im-

pU$caturi, obuze ee cod to dot pa?i de line ... Te gase~ti operol de-glaon/ele nernlllor doar de nlste bonole ~ine de tren in limp. ce vszl cum cei ce s-ou incumetnt SQ meorga rnoi departe

sunl secerafi cie<Qioanje. Iti vine'sClle'OsClJnzi in gfOOfXJ olo toota ziuo, chtor doco reolizezi ci:l este door un [oe. Sentimentul de reoltsrn este infrico~QIQr, iar eel CtO cuovul vreodafa .ocozio'· so oudo gloonta ~uier6ndu-le pe 10 urechi.s-or puleo so relroioscQ nlste amlntiri nL! rocmoi plocute, Pe de alta porte, ill MoH razboiul nu se pocrto 10 score more co, de exernple, in Operotlon FklshpoinL Ai rnlsjunl ce Fe due din orosul cutare lIT

oro§ellJl cutore, nu fugi de nebun peste rnun]] ~i vaL Dar chlor dadi fapful co jocul pare oorecum moi ..1ngredil" ~lllmitot iolo de Flashpoinl-u] mal sus amintil, ocesto recreeozc mull mel btne odevDroto olmosier-q a razhoiului. Cel rnol important luoru ests ocela cO nu te_ sirn]] invincibiJ, ~i oslo deoorec:€ MoH leu~e$le

Moartea e pe partea cealal~ a gardului so te foeo 50 viIi cO e \Ji1 iaqi co nr Ie. uili 10 un monitor. Irile(i'sl!Qleq jocul0j se ddtor~oz-a in more porte ~i ~istemuJul de respown pe Gore lnu g6ndlf '{lei de 10 2015. Asffel, doco nu iF iei lntmc In din}i ;i in cerci sa cvansezt, chlor dQCO in lora Ie a~leQpto mai mul~ inamici deco I Tti trebule, teveitrezi c6 p-aj rermlnot munipo perrru co inomicii nu vor conreni ~o vinri $i so roivmQ, ..

Ail Factor core rid idS mull de tot .,otrodivilolec' jOCJJlui:(li do lmpresio deo"rea[ifafe" esle reprezenrot de numarul de~tlJl de mare de seript-uri1ntolnite in joe. Adiea, esto pe-intele;,ul tuluror, ioc-ul reac.;lioneoz:i5 Tn anumite momenta cui rnai reel nu pentru C8 este el deslepr cj penfru co ,e~q kJ fost .$pUS" sa reaClioneze. Exemplu: dodi dupa ce reu~e~ti so ptpsezi 0 bomb a Ie vei trezi cu todtCi armata gerrnana pe cap sa pre.a poote sa nu fie din (OUZO roptului co oi caic:al pe 0 romurieo §i. vezi Doamne, un ne.dm) mGli de~ept s-a dus§i'a oduno! taola cozormo, ci pentru co in mornentol in eere ol

Sa ghicesc ... Jean de la Craiova?

Martie 2002

nUY.IC-YY-~""""-----------~---------------~~~----~

Se pale Co ~mldOlii germani sllnlf}ato 56 se sacrifice pentru o-i solve pe olJii. Ineereali so qruneati 0 grenada in miil0cuJ unei camere prine de nernfi, RezuItatuI YO va surprinde ...

pwbombo GI OC!iltpt ~i Ufl tt~ger core €Hil€lf . delrr[ele~ jocu!u'f"c5 e momeli1ul 8'5.pufl(h::evD COIl\e de tun pa fine.. B1he. ClI5if}l:Irpnfa Ill! e eel moi po'trivi!~l rud eeJ mai condud~t exernplu,

elm sp}'n:{) ojf Ifljeles. ,

locul fe\l~~§'Je so .8 pun,o ~11 fo[((( urfor mi· sillni c6i:de col '(Wiote:;;i infer~Oflfe: dm: ro tal m'V€iJbir nlirocilJe hlM pona ocum, vel In· rainl;;i'tinele ~isi\J11f ee nu prea au ce couto 'intr·un·shooter ce sa vreo atat de realist.

"

Vorbesc aid de misiullile ee tind rou de lot spre

OH'.:"oQe, CGI qe -exemplu c~o jl1 COre mergi d~ o dala ell taneul fle un traseu mult prea linior in timp ceellstrugi c-u u~urinte toneurile inomice.

Nul din Medal of Honor Ole ~ ej iJortile lUi bune ~i parlils procste. lnorrricll sent diobollci coieod010 prin copociloteo lor de r:r se folosi de arice bi[QIJ. cune, dulsp sou alta forma de relief ce opere intre el ?i hne. Se oscund, 7$i scot door copul co sa te vgda §1, mai ales, posed~ Incredjbil~ copccitcje-de a te nirneride sub un brou ClI 0 pu~co de Qoleva kile pe core 0 tin CU 0 mOna desupro copului, ~j co tal veni vorbo de inornlcl, aveti g.rii~ 10 coin!. Sunl ptcobabikei mol par§ivi dil'1tre toli, se-sfrecocrc pe 16ng6 fine, nu Ii ouzl ~j sunt r;pizL _

• Deco ictsuotern 10 cGlpitolui.lupla", este de rernercor faph.ll ca, de§J esre un joe care exceleozCl prin realism, e evoie de un numar destul de mare de cortese penlro a Ie pune 10 p:oman1. Acelo';;i lucru ~i 10 fnamici. .. _ -plus c~ e'Xtsta anumite momente (moi exact altmci

cond intervin, 10 inomici. onimoJiile £len "stoi 0 clipci ~e·tni te\i]n") cond grocintele lrose de Mne nu au niei un e-fed Qsuprosonotojii tmtei teTe.

partile proosle ale AHJlul? Itnagineo26:Ji 0" sceno in care. un ollot ~i un neoml ~OD b,o in fOfO. IOU un.stale tiltre e(~llfqg innebllnWf<;lr6so se otinga ufluJ pe ahul. Den, se poole ... 0 aha neplaoete. de-dolo osla rnuit moi grd:va';"'conslo in io pru I JJ6, 11'1 rlJl1p ce nem~f suntde4tep!J foe, aomenii t6'i 5unt, SlJnf . nu om cuvin[e. Este cibsolo: eVeNo!>! so v,ezi 0 jupfO intra uti [leQmt ?i ~n ollatjn ~ore.neomflll fuge de:col~. ~IG 91 se oscunde pe vnde poole il)-.hrnp ee 01 tOl.ntQ_ falnlc in miilCk~l drumului ~iJlU mJ~c('J LI[1 pos,

Unde-s doi putereo orestes

in, uJllmui Hmp FifSI P~f~ Shame jnS~Qmna' rti prtmultttl1'dl'f1lJhlpJoyer~obiO"apol :jingleJ?loyer- Deco ~loj ~ te.u.iji La ~61 de mull iIi io so iermini ibcul~ti tental 5Q crezi ,!cefc:I$flucru de~.Ii)fe M-epd (:if H oner. L!ii~ t~1 pm 'Cl'eztlt ;>i eli ., . ,oupa ce al'rl locol pe Omciha Beach mmutli.

ployer om lins s_q dolt dreplote zvontlI~or de rnol sus. D~' alte CQf~",q rneciuri ~i hO'rtll'loi

am ojuns IOA:ondUziO co.'cel pu!lnin dtzul MQHu!u~ lot in@leplQYeHJ~e.bQm. ~l a to'n1l i3!3jl1r1l co fftl;ll!ipJ<'.I'(er.tjj til) edf in't.eresonf, PO vhior fcrGJled- frocHv C<l16Ca015, ci pentru c<\i nu aduce' nlmlc nou (sou eel pu in nirnic ee so IaSO " in'6vldenla ~ in Of.€Sr dOflleniu. Ci:rlaate c 'gasi Tn MoHtm mod @ toe c:.e SE!om5no CG q!Pl!O pic6turl d~ opC'l en Counter-Strike, ioeul pur Iii sirnpl~ rTU ~re sU.tces1ti miJltjplQye~. De cee·ln primul rand, Medal of Honor nu esla un joc faeot pentr",

O§O cev~, c0nlrolu.1 ~ersan.oiulwi nu sa PQtrivEf~fecll ideal;:! de joe

furlo~ if) muJtiployer, htiflile puse tQ diSpOzijte 10 Iel $i eel mai mare rntrtus: rocul G6(e RESURSEc nu gluma .. GandiJi·va co pentru.un server de 10 oameni core so meorga foro problerne 1ft trebuietlfl procescs peste 1 GHz ;;1 peste 128 RAM.

Grone, joeul arota ... real. Englne-ul gfa~c din Medal of Honor are 10 boz.d el1g1ne.ul de Quake II! carulo i s-ou odus onumite imbuna· torill. Rezultotul este un engine groHc Gum nu se poote mel porrlvll pentru un astfel de joC': Nu pot s6 SPUf'l iMO co este ceva. nemaipomenlt... dar oslo poole pentru co realilaleo nu or-olo nldOdaro preo i.Jine:

Me~d of Honor esle \Jf1 FPS excel~nf:,at· rnosierle 91 inlens ... dar care ore porle de problernele sole. llpso cprccps 'aIda e storyline. .,j"!"Ui oduce-sorono de a HonJnc:o' [ocul exclusv pe umerli gamepldY:ului, ceeo ce !ace EO eventuplelegrs~eJr sa iasa mull mol mull in .eYide~ta_ Unels S€l!lpati In destgnl'.ll niVelurltoc, cale-vq gre.lell tn Al-u('inomicilor. timpul de joe MULT prea scurtst, (1\.1 In ultimul rand. un final obsolut Isnortl impiedrco Medal of Ho-nor~AlJiea Assault sill d~vinihJf\ul dmtre eele mQI irnp~ttante FPS-uri

ole lutwor timpurilor.A;>oeste door unjQdoarle, . kJlorte bun (eeeo CiS flU esre urr loolU debC-ftiul.

Mitza

LEVEL Date tehnice

TifleJ

Medal o'f Honor:

Gen Produd:ilor Distrlbultor Ofertanl

Besl Distribution tel, 01-3455505

'''l

Proceser, P U 500 MHz

Memorie RAM 128 MB Accelerore 3D mmtm 16 MB

LEVEL ' Nota Review

_ Grafica S~unef Gameplay Feeling Storyline Muhlploye! lmpresle

19/20 }5/15

ON·LlNE mohaa.ea.com

Your 213 plavers

My H.tIrt<k .. B .. I'Qv ~.ar,uo", ..

{i['iiiW3

~Tr .. rnln;; ~ ~M.td1.1 ,a. ~M.n ...

:~.n~~~~

-ChIlU.n!jl" II ·ald ••

Romjn._. ,~ About H.ttrtck,:I;1- Suppa""'" ,,~ Mobil ...

Shop"

~

40 000 L.r, 18 V •• r'J plI:rubl. FQrm

HI' d.I:II.fIlitrouf .. Wp.FlIM. al"ld ~e6P I •• ~,.rthlp .bllltl.s:

st".amln., po-or J1iJ.ym .. klngl pOQr

WIn'OlVl po.,

SiCOrln;1 jIIlr.~.d

K •• p"" dl:lu:tl'DUI

P ... .:J1191 wr.tdl.d O."'ndlnQI p •• ,

S.t Pt.c: •• , w •• k

CUllin MII.~

~20 000 ~.I, 26 yo.", .. ok form

Hils "..,k .Mp.rl."ellll .l"Id p'~'III .. .b11 I,.d.r,hlj:l .. bllltl.,

Stun~.n.1 I" .. d.qult.

Pt.ym,kln.,i" wriltr::nlcl

Wtnall;t"~ WI,lIk

Scoring. W. ilk

K •• p.lII) ~t._tth.d

P •• t'W.gl lnlld.ql,l-l!'!;;1

D.h:ndJnlill ~nc.a'. qUilt. ,.t Pt.,.", dl ... ,trol.l:S::

~

40,000.0 L.III!!, 21 .y •• ,t, pt, .. bl. f.ortn

H •• dlu,tJ'.ol.l •• loCp.rllne. .nd" "'rlt~.d r •• d.,.,hlp ,lblrttJu

S'bmUfl41 p' .. ,. .. b'. pl.ymakJng, wrotchod

W1A,.,.. In.d.qu.t.

SCJN"Ing I 'if •• k

I( •• p..... dl".,t:P"QI,,!IF

P ... _IInOI w.ak

o-.fWndlnv, w ... tch,d s.t PI.c •• , pas ubi.

(,iodiN P9Q"

620 0"00 L.I~ 24 'I •• JI:, pnubl. fcrm

H.r wr .. t:ch.d .lIIp.r'.r.Ct .~d p .. _uabl. leld,.t.hTp &burtt.,

K •• p .... ,

I First nerne il

~ ~Itl c..t.' Gull 'h1od.ry p~Q' Corn,Uu Pqp CgttJCiI ftlturcl Ron B21Sbgc l)wn Pj'yyl"cy ponli.t C,,",JrUI 0.;,110,1 Sojmary Q!on:l. diNhuC\,l

100,J SOpirl1

l2oi!.I.tIt!.I hili' AI,doci Jug" HtckmtQ _b_tt.2.e..uJ

MJrllo T.htfD MlnHI A.I!J(e. MldJyf MtnlY

l'llhf~-W!

Mil". Cluberun!.! '",CiJlC' !he'!.!

~

Slm',,' T,I •• TIOdqc p. fri!JI'Y

It 1;1 ... t ~/J(Jw.d to /J'9£f C~11g .t<Cai£~$ tm tPfs Cf)""'I.~. 1h.1 tk4m!!o __ GN;,,_.

rn7dW .d$: "btl ~I'il.t ., .. Iu.b:oi'll: ~~ 0" ~. f:n1lJ.., ~ft:,..ll'ca, aMI yOiJ m.y not '/X"it tMm H .....

Sa<olby
~
~
~
~
tu.LtJ..Iwio
~ 8
g!it~!:!!2bl~IHU 2.l
~
~ 0
~ 10
~
pohrln Visit: ColLI r ncvv Bet:t:lng Pages

"""_""l MlI0

IH4oc ... 1bI1 ~_IiIQ

"_I:Ii~_'f1: ,,'lp,.-t.1

.. -0 9

0.'.... u~1If~tJ'ai~~' :q;'1~ .,_..~

--A.".n. ~

.. ~~. .'Mo. CW&:I1 ·~l-'I.'1l1~a" .. .~,,,,

1IIMriImI.'tt

..._,-~ .. _.

_.

.....

. "

0\0_.'-: 'Ii._ ... ~., irA !!:if' nli~ ",,_d, far • 9'V". Nm~ut oi '713,013 .trtCII-.rUG,,,,,..".tod..y.1!if.i.~ri.t.~do.ftv,,,",, "~""l IIMu" 'ku1F" ~id: a.Qtlil'li" run.,qic "."':1 fGrm.''ti-on.

In th. 3odml~ cm.'P!l:bovk.. Q.vI; .... ~ ..... "d .hll .1.9l!ftmqt'l iN; CI~m ~jop~ .,F.ron II"", dl~~I.I\," 1 -13 OCl ... .,.1i);lt.0'tIr.I'If..jl'~'Ii!'UQ .. I.Qn~

~.~::.~~ ~'!!. ~-,.,:~::=~~M~,.~! tam.

_Qu.b.'. I!'> I:h .. J2nd, miMIt1I >lib!' '. -904" -mb~ do,," ~. ",*dlll •• b'A.1 ~ "' ... _ p\It dO'UN on th. ,Mod f,. ~dl'lo"t dlilt\l.t _ ,f'iN"t'tW'd ."f!"'Q-h t9 5.riOUJI. d'.!.lItb~ th' ".~. 1ft th. nn.f mlnuhl cI til .. millEh th,., dl:ltan nontr_.1 lin. ot-od..nnl:ll h ... tw. ....... an .. ~ u:lh • .1 tftnw--Qh,

~~~~ko~v; =::.~~!;~~~:~~ IIIkt\ 1ft

Impo ...... kI .. '57 p.rn,rrt (lOT •••. don -of tI'!. HI.

.iI CU,lIi 4f Ii;;

-~.,_~ .t14PQI;;DI

FUQM.lJd. O.f.ftUot \h.d~" ... ti1

t.1'I\t'.tO"r •. ~1 Dn'-II~"_

1....ft:$IdIllO.n~\ .. ..,!;., "llIhiSl~.A.ij'lal ~ .. Jo..

';."I;r.1 AJ:tado,l 1n'"'''~l!tj~;;,

t..fIi: 'hi. ~.I _...

~m.r.si:nI .. ,~.,iIi" ~Tt.lnftlt .. ~1"I.tdI~. '" - .... ~

~1:l:

~~~~.:r. ."~:II

-iMI4ut ... t:tI4dI ..

- . ..... M

~ ..

tMmillyt - 1,-",1II'i_.J

.. _.,.

_.

~""'~I -_.

""'"' _,

"""'" f'..IO..J_'UAlLI.oI .. ",.

...........,." ..,...

Th.w.", Is ... ndcf •• u-tfforZ<ompetiii<lon 9_' andlt .. 2: ... Ifl.t ...... ~.

,....JW ..... ~ .'tJ4POt:;DI

rr~~IJ!, h'jTlt) !~J urrnh, c.urn spuneorr. hlllii ":-:)If-: "., ,.:h'~:'IIiII it· ,I!, 'lu',1. lurneo pO'.JII: Ii lr urnooso ,,' l' I ,n ,.r Ilf: i, UI [lt6. depinde PUI ~i ~il''Plu du n !,II f ·1", ,we esle pliviti'! Aso ell ce (mum!;'

"'" !,,·,,:·.··C<.l.'JJ In Ie celliluJiTleo IUllfll!,li eii CE"€'O (t::;' f::')r-:: ~~ie eu exoctitote ceea cc eslL'? PIll:

!enl.;~ :ntlo? Friproro de pui £ClU ~:Jlllnil"ro de ,-deL:" Reuliluteo TV? Nu. Corl5iJel cri nirneni nu m,", poore foce 50 poirund dlnc.olu dl' pli· vlrp. r];nu·',j de rnints, dincolo de orn, cineole r.l( I,'.' :.'.":'J '.e "se vede", oclico tn odevor.

[J'JI e1.i·,ICI tulu ,I (Irtl"lrniio ohernonve ruoi simple lind" 1f'!IlilrJtHl ("wpm-Io 0 noostrCl nu sufera di,ICJI"'I."")" ·.,l)l) IIlIf""lil,1 orlevrn uL" hie vorbo de ioc:.11 i ,6.(.(,S;(;O ',unl PUf(; 1.Il:ulll ule Illlfl.lil ,uh '1("F>:-::;lh 1<""li!o;" vizibil6 j: polpob.lo. dar CUfe f'_)lur(J (Jir(~rrl(')!I'/(_-: pf:~rl!rlr hpcore individ in

48 Martie 2002

indleaptCI celtre noi ominnreo UIIUI iliLeplIlllIlIiJ ill ll111iefie de loclIri, co de ol'lel roote i"(epu· IUllk' dill oceo vrerne. !::sl'p vorbo desirJ'" dE'SplE' primo privire oruncoto Iii clelieuol holei df' pr,.xiuctie 3DO 01 k'i Heroes 01 Might and Magic. La primo vedere opere co lin j0C dec) sebit de arlit-lie. in ((11(.> monstui ,e conlulidf: c" freseele din coted-o.o orlei evului rnedu. III"pu, riu eu unele c1ezovofllflje~; hll,]-lIli [sle inll·ode 1101 un copil ol unci "P0cl ce oven ~;il vinCJ 10 nurnot corivo ani rnoi i61 ziu, T'oeul ooiecurr cu vederec. den lotu~i b<'1got in 580m(1 de [ellre mcjoructeo ceiell core oveou 1(]llgen!e cu sisle· mele de caleul conteruporone acek" VIl'fllUli. Heroes of Might nnd M09ic 0 incerco! so "p rid icc sinl,Jur, dUI dill POC(]!" SI'(1 olins limijrJ de nivel inioi predeslinol6lululo! oceb locurl de

King's Bounty a fost proboorl primul joe fantasy de strategie lurn-based creal vreedata jii a servit co bOZQ peruru Heroes of Mlghl and MagiC, A fast lonsottn onul 1990 de cone New World Computing (fondat in 1984 de cilire jon Van Coneghem). Astilzi, precum ;;titi, New World Computing este 0 subdiviziune a lui 3DO Company, in principiu, [ocul esie desrul de interescnt, povesteo flind orientate asupra furluluf Sceprrul.n Regal, faro de care Re-

I gele vo rnuri. Veli gosi foarte mulle osemenori cu serio Heroes ~i meriia ~a·1 lncercof mocor oso, in scap islorlc, Este obondonwore sl il puler objine de 10 urrn01ooreo cdreso: www.zone.ee/kingsbounty/.

www.lev. r

800k 01 Knowledge· KnOWledge +12

Sword ·of Domlnatlon • Mack +12

Crown . All +4

Shield . Mack +6 sI De1ense +6

Staff· SpeD Powe r +6 sl AIIadI. +6

Cloak 01 Protection. Defense +1"2

GoIdefI Goose - 10.000 /zj

WaOO of Magic· Sped Power .12

Barbarian 22300 35 75 20 0 0 0
Knight 26700 85 40 30 0 0 0
30400 25 40 15 15 15 30
Sorceress 24500 30 40 10 10 25 0
Wiza,rd 40500 5 60 0 15 0 50
Warlock 41200 35 30 10 50 15 ole unor jucatori celebri;

Antho the Best ~ sylvieJousignont@cgocable.co Argyre - yellnic~@ool.com Delwind ~ dgn@ciub-interneLfr Casper ~ coscog@mygofe.arg Lancelot ~ jlecompte@ireseou.com Stefan - slephane.lafoniaine@ vldeotron.co

Thunder - mfrollin@globetrotter.net Elwooood - elwooood@dub-iniernetfr

911 ~ ca~ligori scenorlu

1313 - ptsrde]l scenoriul 8675309 ~ vedeti intreogo hcrto 32167 - 5 dragoni neg(ii

101111 - our

899101 ~ gems

844691 - rninereu

844690 ~ lemn

La inceput construili lntotdeouna stoluic 1n ultimo zi din saptamonq faceti fontana

Conslruf lntoi cl6dirile simple, neupgrade-uile, pentru a acumula creaturi CoUfa!i rapid a mina de our sou cuceri] o Haunted mine

ConstruiJi cal mal repede un Mage Guild

Cumporon cat moi repede un Spell Book pentru Knight ~i Barbarian

Pe nivelurllepeste Normal de diHcultote, colculclorul stie obsolut tatul despre voi

TBS

New World Cari,puting a DO Com[ill"fing

LEVEL

496 Dl<2 BO MHz 8 MB

transpirat...?

I (n)spirescu

Docii slou )if ma girtdesc moi bine, toate se leog6 in ,uni\lelsul gomeresc 0' lu' Ghinea' lar liantul, forta rnagnetiG6 ce cheama ~i !ejine lucrurl disparate, esenlial diferite, dandu-Ie a jus~ficare ~i aranj6ndu-le inlr-un Casm jucotaricesc oarecum coeren , este ... basmul. Dar (lU pove~lile ~ugaroose ~i morchzoioore precum cele ale frolilor Grimm sou ale contesei de Segur. Nu, este yorba dsspre bosmele noostre, rornonesli, culese de 10 radacinq, ji aAo!e 'inca 1n contact dired $i nemijlocit cu miful.

Trebuie sole rnullurnesc p6rin~lor ~i bunkilor mel penhu co ani de zile, aproape secro de saara, miou (;itit bosrns rOmane~'i. lor asia 10 0 v6rsto 10 core imoqincjio este in plino formore, ~i in core cuvintele'Ouzite declonseozo un lntreg proees de conslrucjie menlola a imoginilor, sunetelor ~i faptelor evocate de bosm. Este cel mai ehcoce si mei placutexercipu de imoginape de Cafe am avu) pAtle f:f6na acum, §i lui n dotorez Qpropietea-de jO'OtJl'lgel'lerol, ~i de jocul pe colcul(Jtcir ilJ~peciGl".

Titlu; Gen:

Prodccetor:

DOlo aporitiei:

Procescr:

Memorle:

Cerinle rnlnrne:

look:

Sunet:

De cOpOtai

Probably the best ear in the world

preo muff simturilor noostre, prea .pe tav~, lasend pr'(m pulin lac ocelei dulcfc,p"lcufaJii 0 fQntasticuluLcare ~i dezvalra foculfalile suqti!e

Rl~ ~irttuluL

lYe. oceeo, n u swot Uf\ pfiete~ 'ill i~~li fb.IWtrit cclculolorului penftu ce.rrnici {;;CTro~o(do@r ~t-f o rebrlco de mullimedla ... ),Ab1Jf\d(i!n!Q4~imogini ~i sunete core invGdedZa minteo.cQpilului il scutesc pe ocestode efortul proprieU(Tl(Jgrno!ii, de exercipul propriai COrlstrucjii fantaslice, .coptlul prim~ if\ff1fnfeo so lin produs gota digeraf. $i lot de oce.ed,iubesc loeufile amecum incerte, in care anumile luet'Ltri nu sunf explicate in nmonunt, ci door sugerote prin luse hne, iar mintea celui din fota calculatorului trebuie so lcco un onurne alorl de irncqinolle. Cel moi str61ucitexemplu ih acest sens esre p<lJna ocum neegolat: Thief - The Dark Protect. Despre core vorn vorbl cu alta ocozie; mtr-Ufl review speciol.

La grddThJt& erQRlme~ter in ole iocuhJi. Pe bune. Erom QTc:hes!relollll majoritopiiocutilor .Tn grup', ~i core nu erou de campeJilie.iq -SJ,l eJl_iia mea, faceam trenulete din scounele ~i, stand in ele (pe lac, svklenfj, ne

povestecrn unii chore pe unde trecem ~j ce intolnim in drumul noslru. ~i, pe bune, ajungeom sa credem, era cevo fermecat 10 mil lac, pcrco sirr'llear ~i cum trecl pesle rnocozuri.

Dar cel mai cunoscul si mai popular [OC pe core lIR,of~eprn ~i :€OH~ priri-

deo pe 10010 lumea era cel de construclle. Folo_ r,Qftaf1 oveoru IQ

indemona, dar if! special elemente din jocuri mod dl:)stiwcJle (un fer

de LEGO-uri, dar moi simple, alc61uite nurnai din "c e se prindeou unele

de celelolfel.le$8QIJ, nene, din mainile mele ni?le ciuda!enil de care rna rnir ~i ocum, dor a cororcolitote prindpola era explicolio, povesleo In care Ie irregram, ?i care ii aduno pe to]! copiii in jurul meu (§i rno: ales pe mine ... ). Fo· ceam (love marilime de fazboi, loncuri, caste le, tunuii, lurnuri si avioone, nave spojiole ~i creoturi exfraterestre. Uneori, ma mai ajulom ~i de plaslilino in clccluirile mele, dar nurnoi cond nu vedeo tovorcso educotoare, pentru co se rnurdoreou cuburile. Ehs, va doli secrno c6 dobondtsern 0 onurnito faima in gradini/o men, ~i asIa m-o adus iri groFile unei lrurnusoj locale, care m-a invilal in potu/ul ei, in timpul orei de sornn de dupo-crotozo. :';i uite cso. am fost introdus, fora sa a sfiu 10 vremea respective, In domentul [ocuriler erotice ©. Bine, bine, dar ce puleo s6 fie 10 vorsto de 5 dni un [oc de-a mama ~i de-a toto, ~i nu de-a V. Valerie '~i mouse-ul

Neraprazantotlv

.Eu cred co vor so-i exterrnlne

pe roment." J

Intr-o categorie osernonoloore a~ pune ~i r60umiful Unreal, dupa mine ceo moi lrumooso poveste a unel ascensiuni spirituale. mol ales di este spuso muteste. Drumullntreg dl}lGl SUprofejo plonete' No Pdi pano 10 stele; ests presarat cu edi~cii de cult, 0 corer slrucfurii)i sernnifico/ie se supropur uimitor pe cuvintele Divinei C:oined\idon~LD_pr ar:estJuCf!J nu este pus Tn fOjl) §fel<pli\!arde I13coloril joclJlul. Mid irldicii sunt mesoiele losqle de"pf,eotii populotiei naJi,~1 care vQrbast de: !1evoio de a oiunge fa

ul1cin!:JrM lempltf)o moo spiritual. Svnl con-

vlns :;;rocum cCt a Q pr,emedilare a creq-

lorilC;lI lQ_c~hJi''-'Qre au acultotin lextwo ace"Stui!';l' elernersele'unel iniiieri. S'ou e door imo.ginojio meo de'Yino pentru loata aceosta senzaiie? In oprromeo, tocmoi aceasto este reu}ila suprema a unui ioe - sa 0iungi sO nu mai cunosf groni!a dintre imaginajio to {\i imoginQPacr~rilor sOi.

.. wWw.le-vel.ro

Game Universe "fa'

Mecano .....

_-COn to in original ,Hio d.~ 10 LunlOl",liYlt Dar au Om sCl ,vo vorbesc despre Ghineo~hd a IT10i crescur {llot U ,:§f olncepul sa foloseast€'i soturilc olOOll}Oide Constrll€'e mecqnicQ1~ wr'e

g6seai JQ! :fellil pe ffiQdufede lobl& ClJ '

cscmblcbile prln ~Ufuhur1~ pNjll~. Totul ~pn,; ericireo pei?inttJor soi, <:are vrCljQusO~ Ilodl:itn\jiner1'1)~co"ic. Sa nu q<3de/i caom rarnasip. nivelul oonstrucjiei de aviOOne ~i rno erarn mull mai pretenlios, ·l,!j~ci'.i l'n1- parol mai multe osrfel de seturi 9i am' mico unttote de bollste, cu elementul fJexibil realizat din bete de morocco! Modeluj l11uQsem din Mrcul Dic)ionor Encicloped.c, unde era pozc unei baliste rornorre. Unm din bobtele mele avea chior un rnic rnotoros electric, scos.dlntr-o ma;;ino teleghidato core a suferit 0 fnugalo operojie de schimbare de sex [spre deliciu] porin[ilor mei, core vroiou sa devtn, eventual, inginer auto),

Unde se avanta vulturii

Don ce trag.eam eu cu bollsrele me,le'?

Esle limpede, doco ;;1 voi ali fast bOle/ei, co ovecrn 0 colectle de peste 0 suto de soldo]] de piastic, cu cowboy, indieni, covoleri medievoii, dar ~i soldo] moderni. Pe 16ng6 ocesfio erorn bme dotat de oi mei [care vroiou 50 rna face ingine" fie ~i constructor], eu tot felul de cubuleje, 10 core se adou!:lou cornponentele unui joe mare de domino ~i 0 mul~me de boterii rneride 1,5 V proveniie de lo un radio Gloria, Uit&O~a, camero mea deveneo un irnens camp de bate lie, cu fartorele pe In(1)imi;;i cu lrupe core oporou sou orocou.

De-<:! lungul firnpului, crrnele pe core le-orn lolosit pennu trag ere au fost diverse: pistoole cu vemuzo, un pistol orboleto de fobliea!ie p-oprte, pra~tii cv ,ichi, levi cu cornete, bolisre]e de mai adineauri precum $i un mic tun cu ore, Acesto din ormo ovea diiar un incorcotor cu

A~a tneepe eutscene-ul meu favorit - eel din finatul Thief The Dark Project.

cinci proiecnle de plosnc s: ofereo posibiluoteo luarii liniei de ochire cu ajulorul unor volane mici, lntacmai co 10 tunurile de ontloeriono odevcrote. Cred co ai mel or II 10s1 mulrumi/i so rna vQda chior ~i ingiMr mllitor,

Desl pe 10 14 ani m-om 16sat de ocesre sporfuri Inorile lncepeau SO mi S8 dozvohe penlru coptorea feromonilor femininrl, pe la 22 de ani om mai Iocut cotevo porfide cu solda/eii mel. Era 5ingurullucru de core eram copobil, fiind OJ nervii zdrentuiti de brusco loscre de fumat, imperios necesoro Tn urrno unei intoxicojii tabdgice nosocle de tal.

Pana 10 urma, cu eeernenec onlecedente [inclusv ligara). era dar cO voi ajunge In grupul fanilor Stronghold, alolUfi de onorabilul meu coleg Locke, lor faplul co sunt dependent de universul Total Warnici nu moi trebuie pamenit, Close Combat se sublntel£:1ge ;;j el oici, dar !l1Jmoi cu mine in pcsmro de odrnlrotor 01 perforrnornelor prietenului meu Radu, eel alenuri de care realizez articolele sub semnc'ituro Stekm a PIlIG.

Bine, bine, lreoco de 10 mine, treceli ~i Age of Empires In lisla.

Ccnd se rupe filmul...

... de atotea sage!; core zbcoro ;;i sobi ce se incruciseozol Experiento mea de jueator nu or fi fast lmplinito fora vizlonoreo a douo filme de cbpolDi pentru ariee fon 01 genului lactic militor. Primul de core v-cs verb! esle .. Kogemusho", regizof de meseriobilul Aklro Kurosowo, Am vozut hlrnul osto cond eram kinder,

~i om remus cu mintea lipito de el, fn zilele noastre, a cperut Shogun: Total War ~i mlcOm zis: .. poi, nu cumva? ..", Siorr sxtros de c1leva ori rodacina cubico din Scoroolchi, po no am reu§it sa vod din nou filmul. Intr-odevor, precum Tn Shogun, esre in "Kogemusha" bolt':ilia de 10 Nagashino. Renumita b6tolle de 10 NogQshiiTOI

Am privil este pufin spus, am trait inlens toole momentele ace lei sinistre confrunlari dintre clanurile Oda ~i Tokedo.Incordot precum un arc, oproope co am urlot 10 Takeda Kalwyori: "Nu fi dobiloe, nu trimite covcleric prin mclul raului (Regongowa, n.o.] catre crchebuzlerli aia nenorocml Nu ai Oid a sonso cu un alae frontal, nici mccor nu vor ajunge 10 pallsadele lor .. ." Ah, ~i cum a cozut rncndro covalerie Takeda ... $i cal de bine 0 pus Kurosawo pe film desfo§uforea toctico din cceo zi a cnulul 15751 La fjecare val de covolerie trimis proche 10 slnuddere de Katsuyori. sufeream aiD-

f!£~ Llblr.ofl

'112, un joe clnernatograttc pentru echl, adevarat pentru mana de pe man~ii.

Martie 2002 •••

lut Be nume~te istori.e. Pe core om i'fo1~!'tu ma;<:imo inl'S-rnijale, ci!Jci lmDinoreu fIIm-IQC mi4;:i ccus u1'1ele din eels rnci gr6zave expeIiell).e jucotoriC8?ti de pana ocurn.

AI doilee filmeste, culrnee, ./Slodialorul".

Cere nj) mi'o'pJClcut decall'l~enlru eXff(ilOrdinem reQlizorr;i a mQinentelar in §are eroul ore viziunso t6r6mului de drncdo.de moorts Igeh!alo 9i rnuzico lise! Gerard, ex. Dead ConDoncef ~i penlru, evldent, scene b5toliei de Irtceput a lilmului.ln Sfcif§il, si-ou dot secrno ~i crnerlconli cat de penibili sun I ell lup!ele lorpuse In scend de prod\Jcoldri de rnuaicoll ~1 au reu~itso recon-

... ,poa'ie ceo mei neobiJ· nuiti5, lraire pe cere 0 oi dupa 0 perioadCi indeIUlngata in care ei insieto,t pe un [ec 1 ... ]1 este ceo de posibilitote d'e 0 f,ae,e a,eelaJi lucru ,i in viata de zi cu zi.

stituie atal toctic, cal ~i co ctmoslero, reolitateo unei luple di~ vremurile RGmei imperiole. :Ei bine, dolorite ccestei €xGeptiorrale scene, am t[ecw! moi sus in lis\o de prefe.rinle ~i Age of Empires, voriorrro Ri~e of ,Rome.

1m! dt'! coete I Rodu trnl diJ ccctel Zice: .Dc' tu de .-::Soving Private Ryan> nu a! ouzit?'. Aso efrotilor, nici expefienjs lui Radu 'Inlr-ole Close Combol ru, or Ii plenar5 deed nu or fi lost oeest film leribil de rechsr, greu de vizionct de caire cel mol slabi de inger,. esc co mine.

Ce, ce mQi vrel de lc mineL Ra.du zlcc 50 pomenesql de nCamorozi de front", tot 01 lui 5pi€lber&j

The Gadgeteer

Imi "prepmo~I'foI'!Qmaturo HC:·ului pentru 0 jVCO Elite in eele moi bune cQndijlunl. Astlel, mi-orn tras ni~te fire de 10 blftoonele corespun zotocre occele.roliEii ~i franei, }i Ie-om lipit 10 ni~le mleroconrdcte montale pe a.oua pedole, Imi COf1 str Lliser).}. ritl1\J1 rneuparne controlled

Aveom ruff ylte de@'eteli6erepentw a

momente in ocre. custorurile nose, zl.e dup8 .lile ln fbraunuilelevizQTCu moorte, rtlijih.d oehii obosi] 10 f"unctele ~i IIrtii[e de pe emJfl, 'slferrduindu-ne din rOSPlJleri ~Q Qjungem 10 rangul de "elite". Nu om reu~it, ~i poofe cd este mai bins 0jO, coci vro]o .,Elite" -ului a rorrros, cu atal m~i pi.ternlco.

H DD-u!1 conjugal

Mai, ce so zic, nevastQ-mea m-e €Om facui de rU$ine. A terminat Heretic inointeo mea, 10 Cily or the Lost Children a reusitso depa~eoS(;q situoliile In Gore eu m-om bloeat co proskmu', lor 10 CivilizotiQrt .. Mi-e ruslr e S"@ Q spun, dor eu ma dow Tn C.v ;>1 Civ2 eel mull pe niveJul Emperor, In timp ee jumgjateo mea se siriite in largul ei pe Deityl B!nelf1teles co n-om 10301'0 s5 £8 ceo S.lIficienl In NFS-llri. Eleeliv, Of Ii cedot nerves dcoc6 ?i oici a~ H rornos in uuna.

Revin rnsa lo Civ. Eu pe sistemul meu, eo pe 4SfuJi ei, omondpi legO!i prin strinsa leg6 tura numlla Direal Coble Conneclion, jucffim de ani buni Clvuri in multiplayer, Tn dot ~i d

moi mare in nsameneo !iil~Olii

1-0 ovur Thie - e Dark Project, dar ;,i Thief -

The Melol Age" urrncte de Half life ~i Undying,

Observojle, Aoleu, fr.a·tilor, voloti I/ozut eum [eoee 0 fernereCiv? DClCQ $8 pricepe, $i . eunosc dou.O tJstfel de cozuri, 0 femeie va

lee militoro stcu mar prcst dar la c_opitolul gosp0d<lirie wntde neeg£llaf.

sO, Q exceplie npiobil.a in GeeCJ ce Ine[l neveslel rnele.f% de [ocurl, f;~q~;;IGWillrte g.eloa5d pe RPe;-ud.

K:n", -QtCQ:,a in.

kme€J mlrl'8'~ a vrut 50 se uite cum rna Fdllout. $i a lnceput sa ma Tntrebe

zyi ee 'lor unul de 10 <::,,101011 ~Glnlld .. Eu, CGricentroj, complet absorbi!, t-ern dGitscurtcu flit, spunond",i co FOilar11 e preo vest co 50 stou 'su sa-I e>4plil': ce 91 cu in. Atal'a m i-d trshulL DB otunci Ut1 RPG nuam mai putul juca lini~fij. Din lerieire, se pare co Wizardry 8 i-a intm.tTn gralli, ~j pfesiml co problorno ei eu RPG.urile S8 vo rezolvo poziiiv.

Pad Pad (~i destu-i jeovo]

Orlca am care 0 jwcGlf un ~hooter 3D; lncep6nd de 10 Wolfensfeir:i ice~vechil ~i pona Ia Medal of Honor, Iil tfoil.eu siauranlo 0S61'1- zajie ejuciala, Eu ~l unii amici 01 mei, peregzornplu, dupe vreo dOIJ€j·lTei zile de jUCQI contlnuu un shooter, ne sirruecrn ~i pe slradain lac. $i s6 veZi, nene, ce lnC(:?rdoji erom, goto de trog.ere 10 orice zgomolcot Jemie, ~i eu un ncu lic nerves -sirafe-ui. Pe bune, inoiAls de a do un colt·aveom tendinto de one uito into! pe furi~, co. sa ne oSigurem co nu este nici un ino-

ic, 'lcr cend pe geamul unei pivnile pe longo ;e(C'eam &-0 ouzit brusc en "lgomot, creie-

artme $i dup-oio lot iht:orc }~rre a nivelulul p6no Cantl selini9te~1B fo ceesre lelescopic7n mine ...

Dar senzorii1e' cele moi ciudote leoom Gand ma pun ih pdt noopte~, t\d\lpa ll+ca! zile 9i

Game Universe "413'

zlle. Copol tncepe so·rni vajoie, ;;Ol'llat'l o"?l1llor ihchi~i ml S8 deruleczo CI.J mOte yllez{)"ssc.vents din joe. Dadi Ia oslo se adolJgo:;;t remp~ratura ridicata, olllnci conds\lnl bolnol1,re. zuttoiUt este, IQ proprio, delitO(lf.

poreo Imparti! in rnulte provincli care aveou nevoie de mine, dar 10 proprio. Adico, pentru a mullumi pe celateni, nebuto so-rn: csez trupul, membrele, in fiecare provincie, §i so Ie tin ecole 0 vreme, dupa care sa·mi schimb pozilio, pentru d sotisfaee nevoile olror $i cltor provincii. Ce mai, foeeom un contorslonism tn potul ala, cevo de speriot. Mai ales co overn $i nl~te dureri museulare cumplile 1n tot corpol. Ace.ost.o a fast, foro lndololc, ceo moi neplacuta experienjo personalo legot6 de jocuri, febro oducondU-nii holucinojlo 10 mngul de tor uro fizleo

leri noople, am ovut, tol sub influentofe.brei mar! Ima Irecco a sinuzit6 pccctcoso zilele osteal. un vis inspire! de excesul de Wizardry 8. Se kiceo co Vi Domina biciuia douo femei complel despuiole ce mergeou prin zopod6 in ponu lobe, monondu-Ie cotre unvrojilor a celrui scelle oveo un imens ciucore golben, molshc, monslruos. Nu val continuo descrierea visului, de teomo psihonohstllor ornotort core rre citesc revisto (pe ccestio Q} dori s6~i directionez colre fotumul nostru oR-line© I ...

va \10) spui\8 doer co m-orn kezi! lerifiot, lac de sudoore ~i frisonond cu oroore. Ce sa-i fOCi, nu su.port alt felish decal pantyhose & high heels ...

Hei, e door un joc!

In principlu, doco este so ne luam dupo noturali§li [zooloqorl sou botonicieni], vom spune

Ave~ grij;1 cum va scoatep sibille din teaci._ sa flU va taia~ la, ~I, samurai! ~i sa nu sta~ pana tarziu!

co [ocul S-<J ncscut in IUITIE} din necesilotea ontrenornemulul, educojiei, dezvoltorii psiho-rnotorii, blah. blah. PUIlIiii de urs se bal in [coco pentru o-si dezvolto musculaturo ;;i d se lnv61G11o CQnfrunlorea pentru trnperecnere, puii de felina sunl lasa!i de porin] so se jooce cu jugulara prozii ucise CD repetiJie penlru viitoarele vonotori, ior pulul de cap~una .. " nu, puiul de cap~una face ni}le lucrur'i pe core horlio respectobilei noostre revisle nu 113 poate suporto.

Din oceosrc perspective, este col se poote de limpede ce foe eu ccnd ma joe. MiS pregotesc sq mo implic din posture de lider In reconstruct'o unei Romanii revenite 10 stadiul de Ev Mediu, in urma unor devostoloore rozboaie civile ce au fost consecinto fireosca Q complsiet decoder! econornice $i a necnftzorf outoritoth statulul, surpolo pono 10 rnetoslczo de corupfle, Coci, pe rUinale fumegonde ale Corpojilor, un conducotor luminal vo uni triburile tuturor cortierelor din tara sub un singur pulon

militienesc. Ali 1nteles, am sa va fiu presedinte]

[ucondurno. rna pregalesc so cornond armalele ce S8 vor dezlontui in cornp.nlle lactice de 10 orose $i sore. Ma pregatesc s6 orqonizez rencsleree econorniei ~i a ~iiintei prin alaCDreG cu intelepciune a spice for, shield-urilor §i monezilor caIre domeniile vitdle atat pentru rozboi, dar ~i pentru a menjine In City View pe oio eu fetele zombitoare. De osorrreneo, rna pregotesc so srobllesc relofii diplomatice eu vecinii mai puternici. hind inso oricond gala 50 ma 010- tur unui grup suficienl de more de stote moi slobe, dar.sufidentde galogioass. Ma pregdtesc so oplic, 10 nevoie, mijloocele rozboiului subreron, ale spionojului ~i csosinotului [nu bog aici cuvonlul terorlsrn co a 56 ma ludece colegii mel, ornericcnii].

~i binelnteles, rna moi preg6tesG 56 dezbrae 0 femeie ff\,Jmoasa sl bidimenslonola, fiind echipot door cu un pochet de corn de joe ...

So vede)1 ce coi ferate 0 SO iose din ostol Modus Ghinea

Wizardry 8este prile)1l1 un.el reconcilieri istorie9 ...

Martie 2002 I ... ;f_~

Martie 2002

Half-life dus lo

A

In nurnorul precedent, 10 copitolulJtiri

MODs" v6 spuneorn despre un feJde conltnuare 0 lui Half-life, ceva de genul

Blue Shift. IMitiol nu l-orn oconlo: preo mare alenjie, dar oso, in [occo, om oat un dfcpe butonul de dawnl6mt, L-am inslolo], ~i~tiu co sum) co UA set de iMhuqiunl de folosira, dor orn in\':ep,ut ,(J-I ioc qJ un ochi d'iJosebi! de Gritic§i a mEmo de pnctisihJbaridonol de plcco vid~0. $1 uile Cf~Q I-om tetmlnot, l-am foelll pl'o.f ~i PIJI~.!i're, rapid, 16ro mila, con~tiinto sou discernomont, ceeo ce nu se vo mtamplo In ocesl Grlteol ~i ceea ce va doresc $i vouo, A~a co I/o spun din copullocuh.ti: il1cat~1. frajilor, co merge!

Preambul

In cozul in cere consiaeroti sujj)1i11:;I.nepo> trivll, nici 0 problemo, asle dam inca olrtcercare f[mila 0 men de a face pe de¢eptul. Tn eel. cil nu merge_, ce conleoz6~ Vlojo mefge [Floin!e, pietrels romon, coco~trl crede coel c5n16, in delovoorec gainii, ior proqresul se bozezc pe obundento oberoje], tovara.sil In conduzie, ocriuneo in acesf MOD se desf& prg intr-en tel de mod 0 corul modolitQfB de rnodelore a modificarilor modeg1iSmului, nu ~Iiu 8Ore-i fredbo, GO cevo nu-i in resulo, dar plcit s6~ spun arlcom, docCi'~ 'lad, blnein!ele!l.ln soopu] clarificarfi slmariei, 10 pulin limp clura ee mislunee dlplomolico Xen 0 focul mizerie in Black Mesa, 0 enrporojie purtond numele aces ul MOD a preluot $Iofelo e:liminarii d~ p,e firmo-

www.level.ro

menl a oricore] Inlalni6 de gradul3. Tn consecint6, Q orrnoto de ce~cetal.o~ Gle frunte 10tl\1 au invenlot ~i materialize! J:li~e·geAerataore:.capabile 5'0 inchido, de&niHv~i irernediobil, parlila inferdimensionoie prin care olten-il 9li)i voi ce foe. Dar, inca 0 ddfO, ceva nu a rners chior curn frebuio -lii, surprlzoeextradimenslona[ii au invadot orawl CO pridA\:l. SG~ndol, evccucre, oros gol,arer 1a,01 ln urrne, preteKt peT1tru un nou e.pfsod ~i oltele. Cel uilct de soorro ~i viiter J9acientin ciinico de fecupef(~re posf.Yielnam vo ovec astFel sinisfro sarcina de 0 rezolvo ceea ce a1tii,o.gramacit'l, nu au pulul, doco-rni este permis sa spun.cso, ,AmaratuJ oslo, nenorocitul ~i f'lropoqitul, nu ero olkevo decot un oslstent de cercetotor core veneo 10 munca infrebcrridu.se de ce rtaibaa exogerot ozineopte cu Heroes XXXVI. Caula~€1 in' drspernre cheile de 10 Intrarea Secrefa, doou eLI copul in bala unuio ~lle9ina cqnd vqzu. 'Songe. Se lrezl 9i, foloslnd un veccbulor de 1riullghi rO$U, p~lrun.;e Tn

Totul este functie de slit I like qUick weapons

.. Facilitate ", Aid S8 vazv liingwr; Illupa core se rntrebii de ce era pustiu, gasro leove de colofifer, omori doi trel extra', nirnic neobrsnuit, lor ulterior primi rtispunsul oe 10 un dlspoziiiv de comunkl0re oudi¢-vlzucilii Am uilct so va spun eCt, .asja, noi am inlrQtirHJqiVr:!JO_'

Ambulul prcpriu-zis

In totolitate:o lui, 100uI este lllic61uil din ... copitole: ... Scopul esle sa fad cumvo sO Qctivezicele potru genewtQQfe, ehior doco oslo inssamno s6 viji de ~oolo, sesiune, prteteoo, respediv piSiCQ. ee nu arn il1teles eu esle de ce noJb.til rlU I'Qu couto pe to\la(~,~ul Fre.emOf) €:QJE;, ,precum ~tiji, q Glvut o8X!perienio Q~emQI'IQ:IQare Adi9o,~Olderl $P fim sinceri, 91 sste experiul in matr,o$lt>1lieni?i trupe guvernomentale. OrictnlJ, mai 1n~:luri:16, mqiln series. oceosto presupuso conhnuore a lui Halflife se opropie de titlul de eel mai bun MOD de Holf-life, Single ~Ioyer,f~cut pana ocurn, De cs? Tn primul fond, cproope r.;o IlU in)eleg GI:Im ou reu9it 56 scdotadin iStoricul engine cevo otot de piacul prjvirii. SUfiJraferi:i ourbe, tex1uri locrte bine realizqte, exterloors ~f interieere absolutprlisti.ce; CICl-SO mai zic~ 10 capitolul-grohco 110 arnpbsolurnimicde reprosot In al doileo rand, armele sunt destul de originole ~i flU modifj<:\ori ale celor din Hoff life. Ar.senolwl de Core dispuneli este olci!ituit dintr-o leavq de cclonier, destul de grea ~i, fitf oteoji, doco lovili cu eo ~, mai mull de patru ori succesv ver obosl VIZ'lBll;'prslol cu cuie ~i s~perRo, satisfaca1QiJrea, 'efk:ienlo,-romonti(:(J mifrr.!1lierZi 101 cu GOie, un snotSjUh:Cu do~6Ie\1i, 0 melle care froge cu acid ~i fririlTle 10 Manitu cam tot ce m-i$co. o minuno!lfrde arbaleta de btoncono] extrnsezon 10 ceprloore ~l ni~te bornbqe pe care Ie activol1 de lei distonla Olund ccnd rnuschlul vosfru i~i expnme voinla. Apropo de orboleto. rnodul in core se face r!" lood-u] este ceva mai;s.pedal. 0 sa vede].

Pe[1tru Cre!llfeO unei olmosfere speciiice, fipH a~lio cere au fqcui MOCl:~1 qUintrodus ~i (';019110 rnp3"lJri foart~ plCic~le 10 nivel de; creche,

Cuolte cuvinte, are~i fI1uzid'i, l!Jcru pe core nu lorn infalnilin olteconver.sii de Hol~life.

Cu vomta §i toporu'/Am porn It generatoru'

Postornbul sau cum i-o zice

Acum, eu zic sa nu ne 16s6m do~i de-vol, miar doce asta S6 rsfara numai Ia mine. MO[)u1 este, ecililoliv vorbind, Ioorte bun. AsIa nu in" seernna C@ nU'Gr~ ~i pii!r!i mai putin pezrlve, De fap! are un singu,mfrh,lS. - excepl6nd vrso douo, onirrfalele sunt dcelea§i. Puteau 50 Ie rnor' puna, ~tu eu, rnecor un corn pe itti pe colo, inca un set de ptcrcore, cevo. nu ~Iiu, sa foca un mkiaf'>od uriEl~ )[\c61'01 in leni~i $I cu fa» de Carl l8wis,p-f6do~cQ.cu coorne 101;er, un iepure cl,l orilecs:dente violente in fomilie, ucigo~!li care $; I[ago PCIIIl'JTi lacrirnogene, 0 voce bipedij koralist6 spetiolistO in lor-Cecq, SOU ma rdiil, ni~1,e ntslpyfi mi§catoare, la prorriu, kamikoze, core so t~ ltS oninse In oohl, Tolu~i, ovem un anirfJol core se (;OmporI6des!~1 de ortistic."Este vorbode 0 brobsca dolata, pe 16ng_CI setlJl de or~ci'lieJi, l':u ssnzcr: de proxirnitote 91 temperament cole ric explozibll. Doeo va veil apropia prea mull de zona ei Intima, rrecventa or&ceTeGior vo cre§te substantial §i sa vo Inchela' cu qe;1<plozie de rooto frvmuselea in core '16 veHp1erde§j'cealalta jumo'tle-Vioto. Mat sunt' ni~terortfcQttJe':tburQtoore, Gar -ro plea mare Importan)a, deoarece un set de cuie bine,.osGulife rel'Olvo r).'-pjd rlroblerno, cemplicoliile ~i iillplicaPile fUnd door de ordin strid sentimental.

Sfar?it, ZQ iend, gota, po ...

Nu va zic cum se T~rmini:i, dar ove]] more grij6; va veli iZ9i de tol felul de usl core necesilo 1Jr1 cod'p:entru a Ie desohidee, Pe onurnite fO(o/le',derelief,diri tomti, Odico scoune, rnese, <Ilulopuri, iJ?i, Yeti gasi tot felul de hdrti. Cifili-Ie. Pe ele sontc;:'odurile ~i informolille supllrnentote core va ver scull deslresol de a g6si singurf ieslreo dill nlvel, Codunle nu vor Ii inlrcduse mcnool. tloc.o dtili, personaju! in 0 c6roi piele sunteti irwota codul ;;1, co prin rninune, uso Se vo deschtdestnguro $i de capul ej. Din nouocest mod vo face porte corrtponenld G CD"uiui LEVEL (je lurra oceosto, Rentru ultima '00[0 va spun c.;l AVETI NEVOIE DE HAlF"LlFE PReIN$'fAlAT pentruJ;]-1 puteo [uce, oslo co s6 no mel overn dhicujii.

Mostrii -dln Ve~nicele Plahrrl ale Vanatoa· rei (aliituri de Goya, pietor al meu preferat)

MODs "SWI

Recunoa~terea Iorrnelor invatarea numeratodi Potrlvlree perechtlor Recunoustereo culorilor Creotlvltote Rezolvarea de probleme GOndirea logi€O Abilitati de utilizere a mouse-ului E:xplorQIe ~i experiment

Desi nu este creat de American Mc'Geel merita otentie.

Au...:e t" ,ora Ml(u.m!lor este, foro. !.rmbf~ d.eiI"JdOi¢j<'\, 0 corte generooso cu-prcdvC6tofii dajoclJIi. Dinlre ocesnc, ru: foe excepne nlcl eel core pun mai mdt occenlvl pe e-xefclriu. $i ecilJcoti'e in creojtle lor.

De oltfel,~e pq~~ co suatccptos alutati in oceqstq direCjl8 chiarqe d5fre opera lui Lewis Celldl, ce are Ur1'OOl)me.corocfer educativ, cnidr .:loco ocesto esre f1umoi varful unui {;lisDerg, s<;ufufldato sub apmenle flind chior inlenlia inijiolico a cami.

tn cazul de fata,pachetul multimedia ,Alios ln Wonderkmd"obordeaZ:6 terno infr-o ·monieloof.lginala ehior 9i pentm un produs de getr.. ldeec central a esteoceeo £8 Alice esre vn personal 01 zllebr noostre, a feiijo lariDil de curioaso ;\rde pQffiCiOQ:>q, ee flY SI$! poate cbline, otunci cond vede in pore un iepuros, so tl urrneze pe ocesro in vizuino so subterono. Par· teo intere:;onta consic in exceiento cembmore a Imaginii filrridls CU desenul cnimct. $i spun Q~tQ pentru &\ Alice esl-e; un personol reof. Q 1etito core a fast iilmata 9i opoi .colala· inlr-un rnediu nnirnol.

Odall'l oJunso Tnvizuino iepJJrelui, Alice

este trosO in j05, tal mol i05, chior cdrre centrui pom6ntului.lor ocala, surprizo. 56 afla e alta lume, ale carei reguli sunt. lns6, mult diferite de eele de 10 suprclotc Pentru 0 puteo (:JVE<a acces in diversele zone de acesleia, Alice tre buie invoJota so lolcseosco diverse bouturi, P(Opluri sou ciuperci, e corer ulilitote .esle de o-i rnodika dimensiunile, in 0;;0 fel incal so POElta inlro pe usi balle miCi dar sa.pooro ajunge 9i 10 cuiburile pO-sari lor din eopecii inalr.

in aventura ei, Alice rrebure so solveze ln final pe juvelele de lO$U din m6inile furioasei RegiR€> de rosu. in aces! scop, eo vo trebui sO porcurqo a serie de rtiveluri, in numor de zece, inspirole dirt corleo lui Co roll, cum 01 f; Holl Qf Dools, Robou's House on MagJCal Gou:len.ln fiecore din occstoo Alice '<0 gosi diverse probleme de rezolvot, dar ~i [ocuri cu elemenle de acliune, 101 Cafe zece din fieeare.

De pild6, Omido ii va do Alieei eele trei ciuperci eu care oceosto i?i vo puleo schirrrbo dirnensiunile dupo dOl in)a, do: nurnci docc rrece onumite.probe. Doco uno dintre ocesteo esle reirrtiv usooro. fiind lin [oc de indeminare core seamano ell vechlul Bricks, a olio esle muir

mo,eJificiJ4. Pentn,! et purse obpne .mo clintre eele fre ciup'er«i Alice vn trebv 50-1 aJuca Orn.zu urmaloarele douo srodri ole sole De dezvoltore . 0 nimfo ~i riC' Rut'lre. Oe~uture nil ·este \,I~or sO hxi rv.>,!, oeeato itebllle obllnlJl de jq_ pqs6ri, icu OC0$ttrocer t:JOl lu ~:6 je rezolvi'b prQ~emblZuo\l&cojorqte $i cvitwr1 Acef:l:'IIO prewpune sopui oul corectin clIib"lcorec1, dor urmol'ld nurnoi a arlUmiJo cole, jowl aste [0011e osema-notor eli cele de npul cubulullL.; Rubik, bozOndu·se pe OOsecry_ajie ~ReTmutOri Very ch(ljlenSing, £kiof ~ij::lentru milial

Alte plobleme presupun feC:9f]stH))lfeO cle Ireze, sou .tr6ooter.eu unudOOiiint,ori oiegereG corecto a diver~e obiecte, cbr ~ probe de in· dem6nme lrdoIo5ireornDu~ului,.ce [;lJeSUpUIl multo olef'llie~i 0 t6r<3de gindire, Tipvrlle de problems ~i jOC1Jr1 ,slmtfaorte.vo-rtale, iOf<:opillll nu vo ajunge cu cellilud~r\esQ se pllcliseosOO ol6turideAlice, R-epet, unul din cele moi imeresonle produse multimedia. core rni-ou trecut prin PC este ocesto, tocrnoi datoula ideii II1Spr rate de a folosi un personoj umon filmot,cQfnbi· nandu-I cu desenul onirnot. ff)teroct]vitateo jocului este m®rito exrrcordirror, nu prih indertti· fieme eu persor.cjul, ci prin "trnpriet&nirEl' ell ocesto

De oltfel, se pore co interacfivitoleo mult crescuto fola de produsele concurenjei este 0 spsciolitole a firms; Iexis Numerique,dupCr cum am observer ~j in review-ul daturat eel dedi eat lui Rainbow Fish. in cozul lui Alice in Wonderland, mediul este atal de pl.Q<;ul reclizol, jar sunetul 50; muzica alat de oBre-obile in'CQI, chiorsi dacG nu are veJri;to cuprinso inke 7 ~i 12 ani. senzolio de irrrersie in Iurnec Minu· ni.or vo Ii experimentol\'S de once uti[izotj)r.

MaTrUS Ghinea

LEVEL IINFQRMATII

Producotor Dlsftlbultor Ofertont Tel

Iexls Nurnerlque DK Multimedia Monosit Conlmpex 01-3302375

Console

Martle 2002

Joponio f·eudal,c ~i plinc de mituri demonice ....

AnUI ~recul.to.a.16 pres~ ~i I~O. t~ festivo.I~-

. file Intema!lonaie 5e Ingromodeav so

olere premii pesle prernii unui ioe de console iPloy$to11on 2) produs de Copcom. Or'limu.>ha Warlords a irnpresionot fOGfte mult peste to! pe unde 0 lost prezentat,ior ceest 10- cru s<o datoratin CeO mai mare rnasura ospeclului grafie, penlrucare a ~i fost rospllJlilcu eele rnci multe ,.diplome" Imedial ce am pus;>t nQi mona pe ocest joe ne-orn dot seomo de ca au picot taj! pe spate cand au vazut grahca. Este e){cepjionafo. Acesl lueru nici nu !rebuie sa ne surprinda de altfel, [oponczil suntrenumltl pen!ru ot;c:nJio cu core lrcreozo [ocurile de console, pentru gU;lullor orti&tic cost pentru frenezia cu core i$i dedica viota unei realizari de exceplie.

Rel'enind insola [oc, alai personojele cot si decorurile $i mai ales electele vtzuole sunt de 0 cchiote greu deexprimalln cuvinte. Ba.;Oil mai OpClI ~i c6!evo filmuleJe prin joe cesunt o adevora!a inccmlare. Puterrueele calitiJn gro· fice ole noii console PloyStation inc.ep so se tmpuna ?1 nu artrebui so ne rnlrcrn deed tot mai mulJi producotort de [ocuri se vor orienta catre ocecstc plotiormo.

Sag.a nipono

Onimushc este legenda unui tanor ~i brov sornuroi pe numele sou Somono5uke, aflolin sluibo clonului Sailo. Co Saito se olio in con~ict cu un all .clan jpponez.}i anurns ada condus.de cotre Nobunaga nu em nimic neobi~nuifin

jcponio feudal6 Neobi§nuiterainscko Nobunage, ucis intr-uno din doso]o bOlalii duse cu sornuroll Saito, olost inviat de catre forte demonice, iar i1lCum se oREl in slui.b.;i lor. Cu no'ile pu, feri dobondile, Nobun080 Q p0rnil oodevaro1.a cfUci.ddo prin care sa cucsreosco !Oato JGJpvnid ~i, culrnec, in colec lui nu se aflo decot tondrul Samqno5uke al carui scop initial era sa osolv~ zoe pe verisooro lui, Printes:o Yuki, din clol1ulSoito.

[nl<'.lrCanau.se din luptd [ccec lupt& 1n care a fast ucts Nobunagal Scmonosuke oiunge lo costel exccrrn rnornenful in care ocesro esle otaeal de demoni, ier prinjesQ Yuki esre ropito. Pornlttn urrncrlreo rapilorilor ala:tufi de Kaede, o lupfo!oare. Ninja core-l era co a Ufllbra, Samanosuke descopera rapid ca, in elude calilo.. tilor sale r6t!&oinice. nu ore nicl a '9dn50 de izbanda in fata rncnstrilor. Norocullui C<'i l-ou soritln ajutor clonuriie de Ogre core i-au oferi! o manu~.Q magica. Cu aiulorul ocesrei monusi va puleo obsorbl sufletele (!?!] dernontlor ~j ostfel sa devina din ee In ce mal puternlc.

Eu-san

fnormot cu oceosta mQniJ~O Scmonosuke ve porni prin cendcorele Castelului, ojun§ond so treaca chior ~i prin teritoriul inamic, Dark Realm, in urrnoruoo demonilor. MGmu~a, pe longo loptu co obsoorbe spintele, padre devern iii 0 pulernica orrnd ofensiva. Echipatacu unui dintre eels trei crburt magics ~de Foe, de Aer sou de Fulgerl, vo rnoteriolizo 0 sobie cu

www.level.ro

care Sornonosuke poate veni de hoc chior ~i celoi moi inver$unoli odversori. Sufletele obsorbite de m6nu~a pot Fi folosile pentru a imbunalali orbul sou scbic, dupo dorinla, lopr ce va duee 100 rernercobllo ere}lereq, puterii de alae. Pentru a scope de advsrsarii soi, Serncnosuke poole lolosi 0 serle de lovituri (combo) normole sou poate lolosi mogio ormei, ce difero in func~e de orbul lolosit Dar provocorile nu vin nurnoi dim portee demonilor: pentru a o puteo salvo pe pfi~,esQ, Scmonosuke, akituri de Kaede, va trebui sa Iteoca peste 0 multirne de capcone presorote in coleo lor $i s6 rezolve o muhrne de olle mistere,

Dupo Chrono Cross ~i Final Fantasy, Onimusha este singurul joe de consolo core Q reu-

~it sa rna cucereosco eu tolul, iar daco nu mo credeti, nu ove]i decal so lncerco]! ~i singuri. Sa vaJ otunei doco va veji moi puleo fUpS din fata televlzorului.

Cloude

Console "AWl

ccnseta PS2 oferita de Best Computers

La concutsul LEVEtifJ:lllr~lm6-cu Best Distribution, jlDcul Origillnl War!ll fast cat~ tigat de Gotn? P~kd;:;ejfj,e~Mihoi din fiiite$li.

La concursul UWl!l TmprelJ!:fQ'Cu tJbi Soft, [ocul F 1 Racing ChamRioFl~p a lost c6~tigatde catre Boeoncu Cornel din Arad.

La concursuJ LEVEL lrnpreunocu Thrustmasler, gamepqO~yl Thrusfmo5ter Flrestorm Digital a fast co~tigaJ de cotre Hulen Marcel din Bumbe~t~Jiu.

lo concursul LEVEL impreunti cu Monosit Conimpex, [ocul Grand Prix 3 - 2000 Season a fast co~tigClf de Gotre Moldovan Volentin Paul din Corei.

LEVEl j>i'Sony au oferit 10 iOC~~~ pl9yStation ,Syphon Filter" ~~Q~lilor: Munteanu 'PJ)ul [Voslul], Stqn Fiorion [BucLJre~til, Horca Dan

" tla~i), Apostollno Ion (Bucwre~ti), lopuson Crisfion [Bolo-Sprie], Tambo Bogdan-Mihai [Moreni). Bddulescu Simona (Bucur~~li), NiculaeAndrei Costea IBucur~$II), Bondar Herold (Campanlla) ~i Petrio Cristi (Giurgiu].

LEVEL$i InterCom Film au of~rtt :2 fricouri .rhe One" urmalorilor: ~andu Gabriel (GaJaji} ~i SineQ AdriOn (Arge¥l '$12 1riCQuri .Saving Silverman- ur,rnatGrila(: Almo$on Andrej !Cr~sdOfl;;i Niculae Andrei Costen (BuG:urefi}.

CcWigotorii sunl rugOIl sa sune

10 redocne 10 068-415158 sou sa ne conlacteze prin fox 10 068-418728.

, Martie 2002

~ Lifestyle

O are dne nu currccsre f01i1l0.'i\J1 Resident Evil, un joe care a oporut 016t pe console cat ~i pe PC, in care sdnnono personaja prlncipolc se lupta din gre.u lrnpottivo hoordelor de nen10~i mor)i, dor vli'~ POV!'i$leo fHmului ornonirn se desfo?ooro dupo cum urrneozo: Tnrr-n bozo subterono de cercetore condeso de Umbrella Corporation cevc ineepe so mearg6 faorte prost o epidemie virolo monolo incepe sa se sxtinda, Alice !MilloJovovichl ~i Rain Uvik:helJe Rodriguez), oRate in frunteo unor comandourl, irebuts so rezolve problema Filmul evolueozo spre

descopertreo uimiloare (dar poote nu chiar 0101 de scrpdnzotoore] ca. de fapl, infec,ia nu a izbucnit pur ~i sirnplu, ci a fosl provocota. Alice descopera in laborotoarelecorporo)iei dovez! ale experimenrelor oribile conduse pentru perteetoreo unul protect pe core ocum un sobotor 1-0 lasal so scope de sub canlrol - Ihe T-Virus. Acesio vrmo sa ajllie omenireo in combo'erec imbotranirii $i a bQlilOf nervoose prin regenerareo celilielor moarte. Virus!!1 i~i face ocum cu brio dotoria, irlViilld rnorjii. ..

lrnpllcct in crizQ este ~i un supercomputer care ccnnoleczo bozo subterono: Red Queen,

im atico .(Iansar'e vi'deo)

Avem occzic s6 vo pre en- 16m luna oceosto in LEVEL lonsoreo pe video a unui Film cu 0 distributie de excepjie. Fi~ rnul, un lhriller din lumeo curselor de eel, ii are co protoqenisf pe Nick Nolte !Vincen! T. Webb), Jeff Bridge8 (Lyle Carted ~i Shoron Stone (Rosie), Povesteo ne duce !nopoi in onll tinerejii lui Webb ~i a lui Lyle Corter, care pe olunci orou buni prlereni ~J i~i petreceou zilele

10 cursele de col. Dar eana Carter 11 in~eala pe Webb, furondu-i femeio. pe frumooso ROSie. destinele lor S8 desport pentru mull timp. Dupo nu moi pu)in de douozecl de ani, cele Irel persono]e rev II, In

alantia spectotorulul foorte schirnbate. Webb este un ratal olcoollc, in limp ce Corter e rnulprnllionor, DOlinlo de rozbunore pune stopa.. nire pe Webb, core considero co a venil momentul co vechile dotorli ~ fje plolile. T otu~, esle evident co gre~elile pre.zentului nu au cum 50 $leorga gre,;;elile rreculului, oi dirnpohivo ...

Regia: MATTHEW WARCHUS Cu; SHARON STONE, NICK NOLTE, JEFF BRIDGES Distribuif de INDEPENDENTA fiLM prin NAUTILUS VIDEO Tel. / Fax 0103134527; 01-3133972

••• liitill·l. Martie 2002

,regina cuibulul". Aceasla a decis sa inchido bozo ;;i cele douo eroine, alaturi de comondoui, au mal pu~n de trei ore 1(1 dtspozjie pentru a g'asi un arrtidot. Daco flU reusesc, i"omantul vo fi colropil de zombie, nemorJi, a eororolfngere nu ccuzeozo door infecJio virol6 ci, chior mai .groaznic, nonsformarea lnstontones a celui alins/zgarial!mU;iI:Xlt ll1lr-un zombie.

Resident Evil este 0 producue Screen GefTls \ii Constantin Film, in regia lui Paul Anderson Ic;:vnoscut prin megaproducliile Mortol Kornbot ~i Event Horizon).

Regia: PAUL ANDERSON Cu: MllLA JOVOVICH, MICHELLE RODRIGUEZ, ERIC MABIUS, JAMES PUREFOY

www.level.ro

Patch .. "#1

• Palch • Patch • Patch • Patch. Patch • Patch. Patch • Patch • Palch • Potch • Patch • Potch • Patch. Patch. Patch • Patch

GJ T~f\!i ¢obIioI¢

Gl Appil<a"", <1'"'l !Of""". problem< I] Gomes, srund, erd 'IIdeo problems o E~ """ "",,~prooi_ ON.""""'ng~

(J Pr'*"'l problems

[J Parfor~m:e.·anrl m1tln.ti!nama- problems o H~afe- and svsaem device prO:i:Aerns.

-

Hwmg 0 IJIN~hlem

Har<tware Troubleshooter

What ,roblem are 'IOU hayinG?

Ifyo".tm .... "p""" .. ",ollot RmTAJtTIN.G 'Im'fC ple~ pI'B~d wifh: tke',pn,mllS ~ ~~~-:a;afn _,~~,~

T ••• "h,.. pros_ NDcr _ . _

[j)~<ilo<s"y

~ ~~d1t1-5hoJ~[ut:i.Q ... ~t:¥iew Ii) Tools

IDlStJma~-~~~

Fora cornenlorii

Imcsine primita: de la Enculescu Niicoloe Sarin

Imagine pTimit1'l de le Kadar Zsolt

l-am april. di daca 11 mal lasam imi downfoada lotWindows-ullmagine primltol de 10 gocla

T .... khat Pt",,,"lr... n £J

Ce de cpjiunllll lmcqlne primittl ae 10 bousto

Ulte ce faeea bunlcu' in noaplea de revellonlSl ce preclzls .. _ Imagrne PrimltO de 10 Dinu Daniel,

28: Januario 201)2

OFeFlTA 5peClALA De !.A ZAPP! TRANSFeR ,DE !OATE CRAWlY.

or.ct ••• I .... lsbllaslpenlru abo",ltl! Zapp .,..t.n~_.

Daco;i Is aecnea Ina_inm di!' 1 Fs_bnJarill! 2002" :plimltsti transfer nelim~'1iIt sl &lliitul_t de djjJe pan.la15 Mar1fa .001.

Primiti I,In bonus de azi pane sapfOmana treculc,_ Inleligenla mlscore. rrebute 5a recunosc ... Imagine primM de 10 Bunny Boy

SII fie-vorba de 0 nouo interfala grafico pentru Unux sou dea simple (uoore? Iml2lgine primit5 de Ic·Slefen Sebastian

--- - -

__ _ _ _ C6~tigatorul nestru de luna acea5fa uta Kadar Z30ltl

Martie 2002

Hardware

H mm, Kodak ... numal cond oud acest nume Imi yin in rninte fotagrafia ;;i imaginea video. Cu cltecuvinte, este

un brand orhici.r oscut atal din ocest punet de vedore 01 imoglnilor, cat ~i 01 calitotii produselor sale. Camera video DVC325 Dtqitolesre uno COre lnceorco sa connrrne cceosto regl)lo. Eo este desfiroto in special viclecconterintelor pe Internet. De exetnplu, cu ojutorui unui s~Jt, cum OJ fi Microsoft NetMeeling, plus 0 conexione deslul de stobi!61a Il1temet. pute!i diologo cu prietenul Sal) priereno din orice 0110 lara [ce are acces 10 Internet) cu prejol COIONO sute de kb.

Aceosto cornero este 1n stare sc "captureze" imoginlla a rezolujie de maxim 640x480 cu un frame rate de 30 fps ;;i 0 odcncirne de culoore de 24 de biJi. Alte rezolujil eu core poole lucra ocecsio cornero sunt 352x288, 320x240, 240)( 180, 176x 144 sau 16Ox120. Nivelul de zgornot inolse) 01 sunehrlu] este occeptobll, slmondu-se in [uru] volorii de 40 dB. Ceeo ce m-a deronjal cat de cat 10 ccsosto camera video esto lipso auto

Iocu~uJVi. La aces! model. foealizofeo imogirrii se rechzeczo manual, ceeo ee Ieee co unogineo sa devino putin rnoi necloro iO cozul in care viS departati sci, v6 aprapioii de oporot.

Tn.fine, 101 raul spre bins. Intensitoleo luminii necesore ocesiui dispoziliv pentru a eapnno imaginl de a colitote cat de cat oceptobilo este destul de mica. Cu alte cuvinte, doco vo allo)i uodevo In miez de noapte 10 lurninc unui foe de toboro. .. scuze, a unui monitor, Intensitatea luminii este sufidenta pentru co ocest dispozitiv (10 camero Video ma refer] 56 desciFreze liniile sou hasaturile fetei, so Ie io Iumusel 9i 50 Ie trcnspuno pe ecron. Nu ~tji nLciodat6 cand Hi vin ni~te idei trosnlle ~i te opuci sa Ie dis!rezi eu oso cevo (te strombi, Ie machiezt etc], lucruri core ou nevoie de detaliu. nu glumo ~i Kodak DVC325 Digilal se pricepe 10 delaliu.

Privind webcam-ul,oi senzclio co eel mol impartanl aspect pe care producctorn au incercal so 11 scooto Tn eVidenta este suportul deto- 9Qbil. Ce e $i cu aspectul oslo? Sirnplu, Daco oi ccnectoto ocaosto camera 10 un Pc' poji

Martie 2002

Iolost 5J)portul siondord ce se atdjeaz6lini~tlt pe monilor sou pe ortce olt soport din i!Jlprejurimi. nntre noi fie vorbo: suportu dela$abll eiSle prevozut ~i cu sistem de prindere in suruburL .. oslo pentru situaJiile Tn core computerul respecnv se afla lntr-o zona cu trofic laorte more d~ persoorie ~i nu de· aha dor, Tn loc sa QOPfureze imogini cu figura to, e posibil s(i orate imogini cu num6rul de pantof scris pe talpa cine stie CUi).

Co dispozitiv ouxlllor. exist6 $i un sislern de prindere pentru Gel <S6 ala~eaz6 uveb cornu' 10 un laptop: un slstern mult rnoi discret ce se orosoczo cu ajutorul unui odeziv pe partea soperiooro 0 display-ului loptop--ului. Acest lucru este poslbil dotonto greutaJii foarle mid a oporolului. EI c6nlare§te door 200 de grame ~i are 110)( 52 x 82 mrn. Copocitoteo senzorulUi optic de a capturo imagini S6 reohzeczo sub un unghi de 75 de. grade, iar stondardele de sclvore a fi~ierelof ell ojlJlbrul unui soft 00- recore de coptura sunt AVI, MPEG, WAY,. JPEG, BMP, llF, FPX?i PNG. The package sou; mai pe romoneste, cufio conline pe 16nga oeest webcom un coblu USB cu oiutorul caruia se reolizeozo conexiunec ocesnno cu compulerul, un CD pe core se aliI) drivere necesore instolorii, un soft pentru vldeoconlerno - NetMeeling, ior pentru preluerare de imogini §i secvenle video puler fGlosi presto! Mr. Photo, un soft moi putin cunoscut pentru noi [produs de Prestol Video Works Softwqredir1 Arrerioo de Nord). Mr. Photo esie un utilitar destul de usor de folasit prin prtsrno fopfului co este foarte intuiliv, jor penlru o-l folosi nu esle nevale de prea multo scoclc.. 8ineinteles cO mol gositn nelipsitul manual, destul de blne pus 10 puncl, CD un confinut bogol ilustrotcore sugereozo posil prtncipoli de instalore §i montare a webcam-ului.

Necesorul minim pen ru 0 funclionore oplimo consto lntr-un Pentium 10 166 MHz eu suport MMX, aloluri de 16 MB RAM. plus 150 MB spojiu necescr pe HDD_ S6 nu uit 50 menlionez de pOrful USB ~i 0 unitofe CD-ROM. Ca sislem de operore estesohcient un Wmdows 95 OSR 2.1 sou Windows 98, Doc6, tolu~i, dori~ so va bucuro] de loole facililalile comerei, vo reeomond ~i 0 conexlune 10 Internel (eel pujln un dial-Up de 33kbps).

Olertont Tel

Pret

Spot DiSifol 01-4110675 45USD (fllrd. TVA)

www.leveLro

ACelmQ dlnlre nor core s-ou saturnt de lopaielile ~ide celelalte ciud.1J1enn pe core unele rr.odele de "mou~j" Ie Icc peecrenele PCu.rilor Ie propun cu ccesto ceozie a Qllslf]ativo. Eo S8 nurnesle Wireless Intel!~

Mouse Explorer $i este olerita de caire Microsc.>ft. Dupo cum v-ali dol seama, "81" este lipsil de "sarmeJe" care

oSGmdesc orics Joz6tor" ,"6 SElia mai molt S0.l>J mOi rutin door

pe suproloto limilOla a podului pe core de eele mol

mulle of!

sunt repre' 'Zertftote diverse imagini ee sirnboltzsozo ... rnoi mull sou rno puJin viata limiloro <0 lu' "Clieky".IHehe, ideea oslo vine inlr-un moment cone rna ult 10 mouseul vechi de kinga m1ne, Cole chltale neincelat

10 fiecare Olingers <iJ butcnosclor.]

Ceeo ce m-e otrcs 10 ccest model :este robusleteo desigflwlul. (Searri5nEl mai de.gra6a cu un., ohern ... soboicn..]. Liniile sale dcu senzoUa unui contur putemic ce te lace sCi crezi co oi lnlr-odev5r Q putere incredibi!o ex{]€1 sub palma dreapto. Psnlru eei mal ,deosebili" dirrtre noi [oici m6 refer 10 slangaci!, din pocote rtu pot spune ccelosi lucru, Mouse-ul este proieclot in special penfru palma dreopm, DadI, lotu*,i, un st6ngoCj r[sob so 71 tncerce, nUIfIOI senza!i£l de Rutere nu a vo avea sub polrnc, ci rnoi degro.bo un discpnforl sac6itor.

Ah, ~i s6 nu uil un lueru cuacest nibUSeori scopa! de dejo celeoro blo bUGluCOiiQ ~ de rnecontsrnele ce fot Ire.bule (';uro)ale., Tal ccest onqrenc] esle 7nlacui! de un senzor optic pus ocala s.a"munceas_Go" ~i sa pUAct.;:.ae precis mi~carea rno.rse-ului pe monitor, in functiede mi~c6rile mai blonde sou mai ogreslve €lIe

rer

staganuluL Tehnologia oplica.lntelliEye, NOchiul Inleligent", este 7n stare sa "captweze" n,l) moi putin de 6000 de imoglni pe secundo. Comparaliv cu un mouse normol.ce poole copluro aproximativ 2500-3COJ de ir110gini pe secunda, putem spune co 1ntr-adevor se observe cvcnfo[ele noilor eoi tehnologieeTn ceeo caprive~t(.l modul de lucru 01 .lJlou~ljo:r" Opldd. Nu.de alto, dar am leMotoCB'S! lL1cf,u pe diverse s.uprafe!e, moi moi, mai ospre\ rnni colorate, mai putin colorate, am leslaf chlor 9i pe un perete, ;o:i sincersd fiu ;;~a faClJt dorono mai mult decat

onorobll. Trecond 10 porteo (cu butoonele,

cre.deo e ;i cici ceve de .comental.

Tn tQt<;li, pe ocest mouse .8 gas.e.sc nu rrroi putin de' 5 bufoone [rnoi mici sou mal mori] Afaturi de nelipsitul scroller,

core abio a~.teopta 50 fjeaposol ;;i dot peste cop (Oore ce-or fi Ccunter-Strike fora

el? J, 58 mai gose~te un nau set de butonoso, PGziliQnole pl;!lateml, penhu a fi [c tndemooo degetului more.

Ce [clou? Nimic mol simplu. Unul e respor.sobi cu rrtenlul functfonal 01 rnouse-ulul, din care ave!i link c6tre principoJeleaplicapi din Windows Igen explorer, luptil sou control de volum!, ior~eJlljQII bu!on este pfogrpmobil. Co Serpri jCJrestobilife acestea au rDlul de Bo:ek$i Forward in Internst Explorer. Multumil6 oce.tei cpfiuni nu rnoi 80le nevGieso mai foiGsili toolbar-ul din meniu] Explorer-uluL

CO'so DU r,naj zc de jocI)r]' AprooPiil co i)i vinecSQ renun)i 10 tastaturo. Df,lf ~rili cum e: bbiceiul. ardel-Qr feeull

Daco fot am VQTQir mol sus de wirele~5 receiver-ul, (li ocesto s-o dovedit deslul de performant. Functioneaz6 pe douo frecvenJe [co ~o nu produci'i cine ~tie ce interterenteJ ~i "hate" pana IQ 5-6 m dislon!ii.

Conexiuneolo PC se rBoliZeQ.l:o prin pertul USB. OiA por:atepenlru ns-posesor'iunui memcnoo pori, in cun'e nl1 e n'rnic de g.osit care s5 sernene cu un adaptor PS/2.

In fine, strictu I necescr pentn. ullllzoreo lui MiCiosofllnlelliMouseoonsfO dintr-un 5i~tem de operore Windows 9X, Me, :WOO sou XP 9i 25 MB libeli pe HOD pentr!) soft-lIllntelliPalnt, ce insote~fe ocest p.odus.

DATElEHNICE

Martie 2002

rce3

Ha:rd~ware

S Ii nu vo inGhipuiji FlU '~tlu ee plcco video eu doua procesoore grofic8, de;>i ldeeo nu or fi reo, Ceea ce '10 vo] precenta In cele (;8 urrr.eczo e&!e un comporofiv Intre dtlua ptaci !ilfofitece au co motor groFic ocelo~ chipset - GeForce 3 TI 200, Sln,grJra deosebire dintreele 0 reprezinta eel cu .manufacturo", odicc producotorll. D6§i Elsie vcrbo de aE:elo~i chipset, rnodul de osornblore sl wnstrucjle a ploeilor ore totu~i un cuvont de spus. mro aile dtscutil,so rrecerr lo pr€2!'enlori, P'e de Q; parte" p~otagont~ii tesrului, MSI Geforce3 Ti 200 ProVT ~i leacltek WinF('lSl Titanium 20PT. ior deceatalttJ parte vol, cititbfi1, Prez-enl6rile fiind fa cute, Jet the testbeginl

M'SI GeForce3 TI 200 Pro-VT

Prima ploco luatOsub lupa sste ceo de Ie MSI. Pro-VT-Lilln couzo esle dotot cu nu moi putin-de 64 MB DDR SORAM memoria ~i o sumedenie de lunC/ii jii pfi:~prietafi. Prinlre"ele se ~umaro nnnifeFXi ProgtuFfirnobie Vertex Shader, HRAA (hign' fe~olufton<:lntlalia51ngl, Hardware aeoelerated real-time shadows ~i UgHtspeed Memory ArQ:hiteduf:e, Uno din cele mol lrnporfonle este Ugh1speed Memory Architeclure, ee af€>lulul de Q omplihco 16rimea de bcndo Q rnernoriei, a ccrei voloore esle de 6.4 GB/ secundil, 0 mlilqte deosebita 0 imQginii 5e'Qb/ine ~i 10 playback· III HOW /DVD. Tn mea co privfl~e.funeJiile hardware de TV OUT, phea estedoiotq cu closicii conectcri SVideo ~i AV (RCAI, Alaturi daocesleose rnoi poole observe in.di unconector s-v~ dec, lnsa el are cl:Ilolul alt rol ELeste conecrorul.de Video-IN. Daco ove] un video-ployer sou a camera video, v({pute!i salvo omintirilelnbrm0t digital. iASO pentru o?oceva v9 recomond, lotl):"i, un soft pFGfesi(')Mal ~h;H~djtore.?i mode-rare video. Nu merito sa va chinuiti cu ru, ~liu eu ce schwier de ,seas laimprimQrita".

Din nefericire Jilentrl! !;lomeli, MSI Geforce3 n 200 Pro-VT nu vine ins.oril6 de nid un joe 3 D, ceea ce face co otroctvitoteo plocii so fie mai scozuta chior pentru cei cororo Ie esle deslinota in special - gameri[or.

Ofarlont Tel . Pre1

21? USD (f~rO: TVAl

•••• di;.. Martie 2002

20

18

- ---

MSI G3 Ti 200 Pro-VT

- - ---- --

1024x.76b1cS 11J24x768xJ2 ;~;:-;-""

6390 5452

3DMark

.030

1.600)(1,200x32

I Rezolulii !?i Rate de refresh

Rezolulie

Adancime de culoare

Refresh

www.leveLro

erea a

Leadtek Winfast Titanium 200 T

1024x768x16 1024x768x32 1280x1024x16 12BOx1024x32 1600x'l20Ox16 1600x1200x32

6525

3DMark

030

03D

UT

16"OOx1200x32

030

Giants

36,94I

Rezolutie

Refresh

Adancime de culoare

Hardware "M3'

Leadtek InF .. t Titanium 2GOT

LEVEL DATETEHNICE

t~'()Qte~ Skin Media 01-2315Q97

243 USD (foro TVA) UltraPRO Computers 01·22'tz09O

.200 USD{fOr.oWAl

ProdUC{iJdf Olertont Tel

Pre]

leodlek Winfost Ti 200T este ceq de-a doua pioco videocompetitor loaees! test cornporotlv Precesorul groiic ce do suflul ocestei plaei asle Qcelo~1 NVIDIA G.eforce3 Ti 200 l~fifliteFXI. De osemeneo, pentru 0 mai bono reolizore a imogiriilor 3D, oceosc placel [oloseste 64 MB DDR memorie cu un occes de 4n5, ce ruleozo fa 400 MHz. Co si 10 modelul precedent, rnt61nirn ~i in cazul oceslo tehnologio liqhtspeed Memory Architeclure, 016turi de un Romdac ce ruleozo 10 0 frecvenla de nu moi pujin de 350 MHz. Acesro ploco suporto of of AGP 4x cat ~i AGP 2x, olaluri de "AGP Fast Write". Ci, un puternic "motor" pentru Anti Aliasing (HRAA - High-reso~ulion Anlioliosing), intainit $i 10 pia co MSI, 10 core se odouqo Vertex ?i Pixel Shoderul ploco leadtek poole oltso 29 de rniltocne de IriulIghiun pe sa, cundo. Co nouto e, merito omintit lapful ca, pentru 0 onirnojie mal lina, mai real a , lecdtek WinFasl Titanium 200T a lost proiec'oto sa [ucreze in mod muilibuffering. Acesto poole fl dublu, triplu, cvadruplu etc. 0 surpnzo obsolut ploculo esle rezervoto gomerilor. Aceasla ploco vine 1nsotilo de 2 [ccuri full: DroneZ ~i Gunlo], Jocurlle au fos special oplirnizole pentru ocest chipset glofic

Ambele plOd video au opjiune de W0UT, cu menpuneo co leodlek Win Fast Titanium 2001 perrme rezolu~i in TV-OUT de pana 10 1024)<768, do: nu ale Tv-ln, cum se fnlompl6 in cozul loi MSI GeForce3 Ti 200 Pro-VT.

Volorile prezenfote au fast ob/inure in urmo testelor efectuote pe o plotformo cu procesor Pentium 4 10 2 GHz, 256 MB DRR memorie RAM, lor ca sislern de operore am [olosk Microsoh Windows 2OJO. Sistemul de test oveo inslolole DirectX 8.1, Internel Explorer 6.0 ;;i Service Pock 2. Driverele video utilizote sunt cele COl e se gosesc pe CD-urile de instalore ale celor doua plod video prezerrole.

Martie 2002 .'I.ii*~_

_ Hardware

Y. maha C

D ceo ali admirat deja poza ccestcl dlspozlliv, probobil v-oti dot de,o seomo ce va voi prezenla Tn poqino

de fato. Este vorba de a unilole CD-RW e)(term'). 0 adeviJraf6 .uzin6" muzicolc, a~ puleo spune, Este un d'spozinv revolutionar, jinond can! de ceea ce se g.o.se\ite pe pioja de RW-uri din Romania. Unul dinlre cele moi puternice argumente core 'lin so 5us)in6 ofirmofia mea este nouo tehrroloqie Audio Master Quality Recordill@, dezvoltorc de catre cei de 10 Yamaha. Reducerea zgomotului de fond esle principal a corocterislico a oceslei tehnologii. Funcpile Audio Master reducncest nivel tu pana 10 30%. in ocest fel S8 obtine 0 colitote incredibila a sunelului.

Vitezele. pe core oceosto unitote este in stare so Ie aplice mednlor din plastic se Tncadreozo undeva In jurul volortlor de 24x pentru scriere, lOx pentru rescriere ;;i 40x pentru citire. Cu asemenea .scorurt" nu mai 'lad rostul unei unita)i .norrncle" de CD-ROM.

o alta trosatura ce rnerito menfianolo 10 ocesto unitafe este prezeruo 8iglei CD-MRW sou, mai pe lorg, CD Mount Rainier ReWrite, ceea ce lnseomno co ocesto unitote se poote folosi pe po~1 de ... .dtscheto" lodico, doamnelor ~i dornnilor. ovem de-o face cu 0 concretizare a unui vis vechi al omentrli]. Astfel, Yamaha CDRW 3200 se poole folosi ca 0 sirnpia unitote floppy. E un fenomen deslul de sirnplu, dOT foOrt6 ulil, Penlru lnceput S6 face 0 fortna1are a CD-RW-!.'Iui. Eo 58 poole reolizo faro nici 0 problema::;i III background. Oddta CD·ul formatal, se pot serie fi~iere pe el printrun sirnplu drag&dlop In clasicul Explorer. in situatio Tn care sunte]] preso]! de limp ~i ovef nevoie de CD-ul RW cal de repede poslbil, pute] oposo bulonul de eject, chlor ~[in mer rnentul In care CD-ul este In. plin proces de formatare. Nu e nici 0 problema. in momentul in care reinfroduce]i CD-ul in unitate, oceostotsi continua lini?litil formalarea exact din pozflo in core a fosl oprito. Aces! lucru esle posibil dolarita morimii scozute a pechetelor scrise Tntr-un singur proces, in mod normal, 10 0 unitate RW oblsnuito se scriu blocurt de date de cote 64

Martie 2002

RW3200

KB. in cazul nosnu, Yamaha CDRW 3200 scriecu blocuri de cote 2 Kg ~i adel memoria ccehe a unitapi devine rnult mol "t(OnSparenta" pentru sisrernul de fi~lere. Memoria coche, zisCl ~j "buffer" ... din cond in cond, ore 0 capacitate talala de 8 MB.

Loololta cu ocssts .scomotorli" de ultimo ora sla, cuminte, Safe Burn-ul. EI esls un proces ce are rolul de supraveghere a scrierii CD-milor, penlru a fe feri de eventualele erori, in olutorulluf vine ~i 0 nouo reteta de faze laser (Pure-Phase Laser System). Aceosto funeJie ore rolul de a elimina reflexiile nedorite de pe suprofato unui CD ccnd ocesto este pus la scriere,

Dupa cum va souneorr 10 im;eput, cceosro unitate este externa, conexiuneo acesteio cu pC-ul realizondu-se printr-Ufl port USB 2. Totu~i, cceio dintre voi care nu dispun

YAMAHA

de oso cevo nu e cozol so se impacienfeze. Unitotea func!iorreozo perfect $i pe un port normal, USB l.l.

Penfru IIprojirea" CD~urilor se folose~le cu sueces suilo de programe Nero 5.5, NeroMIX, IneD 2.0 ~i Nero Toolkit. Cu oiutorul acesfora, chior ~i un ulilizator ernotor poole deveni in cotevo minute un odevorot prolesiorust. Ulilitorele sunt livrote pe unul din eele Irei

CD-uri ce inso)esc cceosto unitote. Celelolte douo CD-uri sunt medii blank, cdco un CD-R

de 700 MB ;;i un Yamaha CD-RW_ [As a oso, co sa aiba lncepalorii pe ce 56-$i festf;l"ze imoglnopo ... Tn legoturo cu ardereo CD,urilor, desigur.) Alaturi de ccesteo se gosesc a gr6mado I de docurnenlojle, manu.ale, brosurele ~i cobluri de alimentare. La un moment dot, Intr-uno din aceste brosort am gosit chior 0 harto a utilitarului Nero Burning Rom, 0 prezentore pentru totl., de 10 inlroducerea CD-ului in unitote ~i panola ~nalizorea scrierii acestuia.

$i cu oslo, Hoppy burning!

www.Ieval.ro

H a.!rdware"iM'

A.ft sau a nu ft ••• m.

A

I ncepond ell ocest numtlr inougur¢im 0 nOLJp

rubrica, dedicata scegmentutul de leleJQnie mobils de p!;llo noi, dar ~i de peolte me-

le09lJri. 'Jom lncerco SqVQ tinem to curentcu ultimele opdrl)ii in dornenlu, noi modele de .receptoere", $ti"u, oceostd rubricb este. ooreeurr In afar41lipmutui r~vistei noosrre, ~i probebil a.sa va lnlrebo]i ce cowlo eo in poginileei. Ei bine. eu c6)iva ani In urma, telefoa-nele mobile O!cJ in:depu! so 19i.fdco oparitio ~i pe !o noi, in zilele noostre petem observe C6 dproape ltu torn, ell mie, eu mare, om .rnuscot" din oceosto .momeolo" €)ccidentaia. Penlru unii dti.ar q devenil un lucru lara de core MU or mai avec de G:!3sO meargCi 10 serviciu sou scu sa se Ireze.crscG dltnineoto [sincer s6 fiu, unii chlor se frel':€5c difi'rinea!a cu sunetul melodios "i insuporrcbfln ocelcsi timp 01 telefoonelor mobilel .. PBntrw Tnceput voi descrie <;:otevo modele de terminole., urrnor-d ca. pe vlitorsc revin $i cu infprmQjii mult mol amonun!ite des pre cperetcril de lejefonie rnobila, 1n speciol din Romania.

Nokia 5210

S8 pare (:0 cei de 10 Nokio ~eviA in forlo eu Wfl nou "hit" In dorneniu. Este vorbo de medelul Nekia 5210. Aeesto area greutate de

Communi

nurnoi 90 de grame ;;i are orrnotocrele dimensiuni: 105,5 X 47,5 x 22,5 mm. Cu un acumulatorstandard poti vorbi intra 2 \,i'4 are, ior in stand·by tine ihrre60;>i 180 de ore. Display-ul .este unul gralic, ce poole aH$a petru linii de text.

Ag.enda dcestui model Nokia este foarte ine5pi:ltoare. Pooie rnemoro pona 10 250 de numere pe telefon. 10 core se adauga eele de pe ccrtelo SIM. La categQrif(l SMS ~ta chior famle blne. Esteln stare s6 receplidneze p.ano 10 459 de caroCfere per mesaj. In memoria acestula se mai gose5c~i aile 10 imogini ce poHi Irimise.de cserneneo prin SMS. Dadi V"-ati plictiSlt de fing lone-urile stcndord oveli de dies dinrre cd~ 35 de rnelodil predefiT1ite, 10 care ave~i po'sibililaleru so adoui9o!ixodleva

Y-oti g6rrditweodOI~Lc.e.bine or fi Jaca l'1ti pule'a so Irimiteti pozs direct de pe telefonul dumneovoastra? Imaginoli-va urrnolooreo situolie: va aflap undevo intr" excursie ~i vrejl sa imparta~ifi ~i prietsnilor dumneavoastra pejsagiile soperbe pe care Ie ave1i in Fold veosno] Scoote] MobileCom-ul din rucsocol ~i il mnectati 10 telefonul mobil. Daji un clic, imortaliza)i imagin.eo ~i, cu ojuterul teleFonulul, 0 trimileli prin mail orfeui in eel mol scurt limp. Super, nu vi se porea

CommuniCam MeAlO Mobile Comma face DceaSlo situQjie posibila, Hind oopobllo sa preia imagrni lo a rezolutie de maxim

"custom" [crecjii propril].

DaGa veli avea euriezfoteo se noviga!i prin rneniul telefonl)lUlj veri descoperi \,i nefip. situllo.c n~mit Gam,e~s. S.w.nt in numi'ir de 5 ~i se nurnesc: Snakedl, Space lrnpoct, Poirs U, Bumper ~i Bontumi (;pentru,sili:Jari1le 1M core nu vo allafi in fala cclculoorulul $1 vo furnica degeteleL ;;i dacQ, totu1i. nu vo pule!i abjine, pule~i $0 ihcerC:(:*~i funtji\le de WAp,. sa rrtoi citili cote un mdil, .a"o,intr;Q pieH4Zo..

Nolio"§210este uri mad!;!1 0001 bond, adico poole hmfiorfa olen pe fr'ec",enre GSM 900, cat §i (SSM 1800.

CamcrtOrlJ;lentluaeu!B. Vd a~tept).t luno viitoore CLi informalii moi d§fgliQte din IUrl'lea telefoniei mobile.

_obi e Camera

152x288 pixe] ~t 10 0 nd6ndme de culoore pe 24 bili. Dimeflsiunile ccmerel sunt de 55x48x22 rnrn ~i c6niare~te door 25 de grame: i.Jnorale poole paretl stupid un oserneneo drspoziliv, In conditiilein core exis!6 eornere foro profesionole, Player-e MP3 sou creede-uri, Cafe sunt in store so ,,<;;optvreze" poze, Inso nici unul dtntre ocestee nu este copobil So lronsrnllc irnagini aproape in fimp real.

MinimuJ necesor de care ove]! nevoie pentru a folasi CommuniCam MCAIO Mobile Camero este un lelefon mobil ce ore incluse fvncfli de WAP. ;;1. fiind CotnmuniCaffi-ul "conFectional" de ccne cei de 10 Ericsson, .se recomondo f0105ireo so eu orlce lelefon mobil Ericsson ce are ineluse ,i functiile de WAP.

BagdanS

Martie 2002 .111' _

l,-",,~,~,~,-·-,-·, ... -·-·-, --·-'-·--·---- ... -'-'-'-'~-~----!lI!I!.~p~-I!lrJl~I!.!!!F-----" ._-~-~-~-,_._~II!!!!II!!!IIr __ I!MIII---

talon de • 0 nA

I - VI1, doresc un ABONAMENT la revista LEVEL~ pe: it:'

I abonament i 0 6 luni, la pre~ul de, 400.000 ' ~ g-

Ii Decupa1i talonul din revista, ~'12 luni, I,a pretul de700.GOO ~, '

oomp!eta1i:-l ~i expediati~1 ,. :

impreuCla cu dovada p, la+,l'j r

¥ ~ g

I b~p~f~~.'~a~~o~ag=§~~. i Incepand cu luna ~""_ ~&' --,I I

Taloanelecarenusumi~dedo_ "I _=

~. NU'VORAtUATEINCOHSIOERAREI I Firma, cod fiscal:I

I

• I,

• I

l' ' Joc~1 Evil Twin are ca subtitlLr

~ a) GabrieJ's Chronicre b) 'Cyprlen1s J:\dvenflJre

~ c) Cyprlen'sChronide

~- .. ----- .... - .. --,----,. .. ---,-----~---- .. -- .. ~ .. ~~~~~ .. ~~~~-~~!!.t:_~~;..~~,~~~~~II_~~~!~~~!~_:~I_uj_~~~:;'~~,~~~;.~~_~~_

Tom~bola LEVELl f}i ~ ,

.... Hardware

P.latase poate efectua prin mandai potta! pe adresa I08.n:a Badescu. O.P. 2 C.P. 4 ,2200 Braij>GY sau prin ordln de platii In canful Vogel Publishing

nr. 264 '100060476 deschis lac A.BN

i AMRO BANK, BraGQv.

I Psntru bugetari, plata S6 face

in eontul nr. 5069'099507 deschls la Trezoreria Braiov.

Atentiet

"

1 ~

nainte de aefectua plata :

va rugam sa telefonali la redaqie : itvlr't,Ir'U a va asigura ea mai exista :

ill stoe reVi.stele selicitate. 'Of

(068/415158, 418728) ~,

N·u expedliem Ireviste ramburs!

Taloanele care nusunl insotite de dovada pla~i NU VOR F1LUATE IN CONSIDERAREI

Pla.ta sa face eu rnandat p~tal pe adrssa " 19ana E3idescu, OP 2 CP4, 2200 Bril~Qv~

sau prtn ordin de p,lata in eontul Vogel •

Publishing or. ,2641000604·16 des-this la ABN' AMRO BANK

Rlispunde,ii la intre'bareaaliUurata, decupali falonul §i expe.diati-I pe adresa redaclJei: O~P. 2. G.P. 4 2200 BIfa!jo\1.

Nume, Pr;enume:

Str.

NI".

81.

se,

Loe,

Cod

Judst

'Telefon:E..mall:~

,Am plf;ltU .......•... " .... ,.,: ....•. ~. lei 1;n~'8"ata de .. ~ .... ".;~ cu mandatut ~tall ordinul de, plaUi nr, .: .....•...•..

!_j Am mai fost abonat, cu eedul .

o PA" doresc

III •

Revista i Pret I Bucati -r:otal
CH:JP SPECfAL Linux Red Hat 7.2 1'95~{)OO lei/b:uc·1
CHIP 8P~C1Al Re!ea 170.000 leilbuc: • ~

I Firma, cod fiscal:

i Nume, Prenume:

Str.

BI.

Nr.

t.ee.

Cod

Judet

Telefon:

'E~man:

Am platll ......•. "." Ieiin data de " cu.

, mandarul p~tal nr ... " .. " ....

--.

Ubi Soft

, .

~,

Tom:iJola LEVEL.§i

Tombota din acest numar v,aofera ea premiu

un RPG de exceplie: E.vil Islands .• < •

Str.

Nr. BI. So.

Ap.

r: _

~~~--~~~------~--~~~~~~~~~~il

3/2002

Loc.

Cod Jude,

II

Martie 2002

www.levst.ro

v,f'J prezentf'Jm in ceea cs urmsozc 1ncf'J IJn .cclnp" de Tntrebf'Jri ~i rf'Jspunsuri venite pe odreso redactrei nousne. Aceio dlntre dumneovccslrecere au problema §I Ie esle rU3ilne 56-1 tntrebe pe prieten! sou onu-miti .meseriUii· pentru cO &-or face de ras In faila lor, pot npelofelrlS niei 0 ezito[e 10 nol. Pantrucstc puletl s'lS me serletl eu incredere pe cdreso [,edceli,e! OP 2, CP 4 Brc~ov, eli menjiunea .Pe:nlru Service

pe odresele noastre de .mail: leve!@level.rosau bogdans@level.ro, aogd~I!S,

Am un D(j[on /Q <p(X) MHz (9* 1(0) pe 0 place! de bozo cu Gh;p,el VIA KT 133 ax-.;:u surteJ tl,nboerd_ AC97 Memorioes/ed<f. 256 MB SD-R,4M PC-lj3, pldco video'GeForce2 MX 400. ell 64MB, tot un HOD de aproape 20 G8 (cal de oproope?Jla 5400 rpm

. uneori /GJ pomueo sjsterJ:lu/ui Imi opere mesolul Jeybeqrd e[fCJ( or (!O keyboard pr,(]senf, Press Fifo COflfinve._" .. d

--.$I~ff co locuriJe "spOife' nu precr au inslaJler'8 sou uninstd/{eNJ.$e poete ce o'fl,mbi conJ;;lergi un mtle! de icc sa ;;tergi din 5isfem ~i oHe fi;;jere decal cele ole iociJ/ui~ r;and Vfeau s6 pterg, Windowwl imid{r ni;le meso!8_, ct'i doc6 tl voi ~fergel vol pi8rde lifnele progrome ~j nu le v()i mol put~(;j wla etc.

R: OSituatle Tn care- nu functionedZi'l lastatura or puteo Ii CQuzata de controller-ul pennu keyboard de pe pleco de boza. E pcsibl co in cczul unui soc electric so Ii fast

of ocr at chlp6et-ul respecfv. Un alt cat: ar puree apareo din pricina.lastdturJi, sou mol exoct cobiulul sou mulei PS2. incearca so 0 conecteal 10 un oll cornpulersi vei ?ti excel care diofre ele creeozc problema.

. Mesoiul respeclivesle dot de Windows, in siluajia In CDIe in diree;larul respecfiv se gi!lsesc oso-zlse fi~fere de slsrern, cele eu extensle ".ini, ".dl!, "sys, de exernplu. Acel meso] opere co un fel de conlirrnore de ~tergerB. (E~li sigur co wei sa ~lergi fi§ierwl bloblo.dll ?J Cam osc or pune el problema.

Am 5chimbol Windows de la ME 10 XP.

Placo grofica I1.U mi-o tnoi poole ins/a/a de pe disk·vl ei. Pkica este 53 Trio3d/2x 4MB. Ce pot so fac?

Am un AMD K62 10233 MHz, 128MB Ram, 3CK3B sio ploeo groficq Veodoo21o 12MB - Ce upgrade fml recomondeti eut» pus eullIC! de. JOO USD?

- At mol fi ceva: din. onumite molive am relnstola! Windows.ul;;i dupa ce mi-am rfiinsia· lot Jiploco groficr9, eo nu mio op6rut pe Properlie;scQ de oiJh;ei ~i niel in ioc-urile care ave0U nevoie de 3dfx flU fT)qi mer@.

Dup-tJ 10 fncercorf de re-Hlsle/ore nu a mers Ce 56 foc?

R: Tn primul §i ln primul rand oi nevote de un upgrooe de pr-Goes-or $i pJod;J aeJ"azo. Co procesor 11i re-comOr1d un AMD Alhlon XP 1600+/Sor;:ketA 10 cere odaugJ 0 plQoOQ.e baze- produse, 50 zicern, de Gei de lo Gigabyte. Modelul efediv il alegi Ill. ext516 moi multe modele, de exemplu: 0 plocc simplQ sou una eu ploco de eunet sou ceo de rejeo incorporate. Deco iti mal romon cevo verzisorl, poll incerca ~1 un upgrade de plodJ Video. De exemplu lin GeForce 2 MX 400. Depiride. Vel I tu cum Ie incadrezi. Nu uno fnso, pentru plocile de bozo mai noi, ci nevoie $1 de a ccrcoso cu surso ATK

- in coz.rl 01 dolleo, problerno cons/a in rnstoloreo necorespunadlosne a driverelor piaeli video. 0 alta slruojie or M ceo in core driverele pe care Ie di nu sunt campoli bile sou "corrupted". Fa ros! deoltele de pe lntornel. rhttp://www.3dgw.com/driv6rs/

d rivers.phpJ)

'R: M€Jtivul pentru care nu po~ instia!1l ploco video sun! dnverele core, 1n mod .sigur. nu se g.\lisesc pe fe~recJivul CD. Mil refer 10 drivers pentru sistemul de 9p~rbre WinclowB xp., Pentru a fac:e rest de c€ltevd driv.!11le pentrw ocesl sistem de operore infra pe odr6sennp/ /www.driverforlJm.com/vldeo.3 / }685 .hnnl Aid vei gasi informalii cu priVire 10 ultimals versiuni 5(1) servere de dow-ilooo p.enlru 1ri~rele &:iwlole.

So/uIOr;. De cateva zite mi-(lilj Iocot o r8- teo pe coblv SNC 1;1}. un vean din oce/o§i bloc cu mine. Problema 8..ste urmotoO{8o: Tn VVin' dows, /0 secjiuf1el;J Network Neignbwhood rtafcl)foioO(f,lie $f,l vad ifllre ale, pulem chiat copia fi;;iere de 10 until/a cala/aJ, dar in mbd multiployer nu pulem juca onumite iocuri. Poli sa neoMi? Menjion'6mc6 om6pd9i ovem il1slolol Vv'in40ws 98 Sf

R: Chesno e simpla. AceJeiocLJri pe core nu le PlJle~ [uco nscesitc lnstclcr stor dordul

"I PX/SPX--compatlble protocol" in Network Neighborhood. Pentru oslo inlrojiln Properties ~i seledo!i opli.meu Add-- __ La UrmaloIt,Ji pos olegeli opjluneo Prolocoi§i dirl nou cllc pe Add., Din nouo feredstra ce.opere oIellali 10 cotegoria Monufac;turers Micro.oh, lor 10 Network Protocols se alege IPX/SPX-compo tlble protocol, dupo care confirmo!i eu un OK. E posicll co Ia un moment dat sa ceora ~i CD-ul cu kn-ul de Windows. Dupa terminatea ptocesolu. vise vo cere so dOli un restOrf 10 computer ~i problema este rezolvota.

Hove lur , __ .

PS Amnndol trebuie so lJrmap ocecosl proceduro de instolore.

Martie 2002 1 ... , •. _.

__ Game of the Year

Game 01 I,h. Vear'

D·· ragt, copii, prieJeni, du~, ~O!1,il onim. ole ,de coso ~i ~Olii din. ~ifDn,ie~., Tnocest numar,.se gOS8SC rez.ullatele chesfioncrulul I Game of the Year. MOl 105 sunt prezentnte alegerlle vosfre, dar ~I c:el.eole redoctlel LEVEL. ACLJm a venit momentul odevarului ~i putem In sfOr:;;rt It(j faeem 0 corrrporofte rsala a gusturllor:

rara· olte oomentarli, iata rezuhalele.

Real-Time Strategy (RTS)

LEVEL a ales ...

Black&White

PrQd~oQtor~ lionheod btuthds Distribuitar: EA

Un [oc ourn roreori aileln9,i si'J ve.zL We'(] convlns prjrl combinfJtia i~teresantQ c;J~6trateBfe.00d {JcHhe ~i un prof de T alTla~",~hi.

Turn-Based Strategy fTBS)

LEVEL.", ales ...

Europa Universclis

Pn:;GtJcotor: Paradox Entertdinmel'lt

DistriquitGr: tltrot~gy Fir~t N~-ou f'Jfocut.gf;Gfio;:a, inter· folo $1 J11(1dullned1t .deabordrJre f':l laturii strategiee.

First Pierson Shooter (FPS)

LEVEl,aales ...

Clive Bcrker's Undying

Producotor, DreomWorKs. DislriOl!itor: EA

Poerocol J11Pi ~tmGsferic FPSc din dlte s-ou lorsot "r.eodati'il' ... §f cu,~iguronja eel moJ infdctr~olp:r!

Role Playing Game :IRPG)

LEVEL ~ "Ies •..

Anachronox

Pmdudller: !0J,i Storrr Dollos Distribuilor: Erdos Interactive Un io~ core recduce in

aCfualitate [ocurile de CGln,ol1<l ihtr-un mod (!:Urn· n-o mai VQzut PCuL

••• Ilil·'. Martie 2002

Vo{ ati .ales ...

Commandos 2

Pf®pjuG'a(6" PytcP StudiOS Glistribuitdt Eioos Interactive 'C&·~f[Sojor cu 21% din Yoh'Jtl

Voi atia1es; ..

FaUout Tccncs; Brotherhood .of Stee:1

PfoOucolor, MiGfoforte Dlsltibuilor: Interplay CG\ifig)6tor eu:34;5«;din

vtitl!r)

Counter-Strike

P,oewc6for: Goosaman DI.striboitor: N/ A e6~tigptor cu '3 4 ,~8% din

V0tUri

Voi a,i ales ...

Anachronox

ProdvcCttor: Ion St0rm Dolles Distribuitaf: Eldos InteracfiVe Ca~ligl:l1or cu 43,2% din

vohri,

www.level.ro

Adventure

LEVEL a ales ...

Stupid Invaders

Producotor: Xilam Dlstribui!or: Ubi 50ft

Ques}'ul care Q adus un 5uAu nou, inovo!iv, urnorisfie, eXirateresiru"cil.ldal, ccrnedle ...

Action

~-,----------------

LEVEL a ales ...

American McGeeJs Alice

i>roducolor: Rogue fntert€llnment Distribuitor: fA

Aita sont0rsionCl1:ir:unei candide povesn. Sou poote" nu at6tde mndida ...

Add-On's

LEVEL a ales ...

Age of Empires 2:

The Conquerors

Producolor: Ensemble Studies

Di&triblJitor: Microsoft

E lno€i unul din cele moi bune RTS-uri, mol oles in rBIea [redocao ~Iie,",)

Simulatoare de zbor/ spotinle

LEVEL a ales ...

Independence Wor 2: Edge of Chaos

Producotor: Parti(:;le Systems DistribuitOK: InfogfOm€S

Un space opera construil

dupo loale regulile calilatii Imaj pLIpn faza eu bunico ... )

Voi ati ales ...

Myst III: Exile

Produccter: Presto Studios Distribuitor: UbiSoft C6$ligOIOf cu 30,3% din

\loturi

Voi ali ales ...

Max Payne

Produe6tor: Remedy Entertoinmen1

Distribuitor: Gathering of Developefs-/3D R~alms Ca~tigotQr eu 53,2% din

voturi

Voi ati ales ...

Diablo II~ Lord of Destruction

Produel'itor: Blizzard North Distribwitor: f&li=ord Entertai n menl

CO$ligator cu 35,5% din

volurl

Voi ati ales ...

Echelon

Producolor: Buko Entertainment

Disfribuitar: Bethesda Sohworks

Ca~tig6tQr c;u 26,5%din

voturi

Game of the Year 0413'

~ Game of the Year

Simulctoore sportive

LEVEL a ales ...

NHl2002

Prpducotor: EA Sports Djsrribuftor: fA HC!G~ey cu utm05iera,

grofk:6 $i'9mneptoy de exteplie. A.l€ioslln! ffietiVete ...

Slrnuletoore auto

LEVEL a ales ...

Screamer 4x4

Pr'ddud.ltbr: Clever's Develof;lmeril

Oi.sfribuitor: Vi(~iR lntf,lT!;lctiv,eN'e,o impresi(;;nai reolismul fzoir-or ~I m€\00ni~ mo{;inihZ)f r.ewatilI500u I~x de ornorrwn'le. Un "dosiC"!

Simulatoore econormce

LEVEL aalss.;

Stortcpic

PrQdu<;:.alor:. Mucky Foot D,iBlribuUor: Hdos Interorl1ve Un tycoon spotrol or6tos:;i

crnuzcnt. fur ~j simpiu ne-e ploc!Jt .

Vo.ia1i ales ...

N:HL 2002

Producoror: EA ~pOlrs Bislribuitor: EA

Ca~tigo!Qr cu 30% din V0;turi

Voi atia~I'es ...

Colin McRae Rally 2

P[1:iciut61or: 00Uem€lSfels Distribuitor: Codemasters Sq~fl§gtftlr (:U 25,5% din

vpturi

Vol ati ales ...

Stortcplo

ProduciJjor: Mucky Foot Dlstribuitor: Eido5lnt!'"mctive C€r1-figolor cu 29% din vot uri

••• E'II Martie 2002

www.Ievel.ro

Cel mai original joe al onuhri

LEVEL a ales ...

Black&White

Spuneji-ne doea o)i v1'lzu/ vreun joe mai original!

·Cea mai mare dezamagire

LEVEL a decis ...

Max Payne

Un ioe core n~ ail." deloe slob dar, din po cote, nu <I rel!~)j sO se ridle!? Ia nivelul o~lep!6filor ~i chior ne-o :dezomogi! 7n unele PUf\ct<1l.

Game of the Year

Voi atl ales ...

Black&White

Co?tig&tor eu 25,8% din

voluri

Voi atl decis .. _

Block&White

Sen/into data de 8,38% din

vaturi

Spre daosebne de anii anteriori, om decis so introducem patru categorii suplimentare ~i speciale, categorii ce vor r(jspl~ti [ocurile care au excelat la graficQ, sunet, multiplayer 91 storyline.

Ceo moi bun6 grafic6 Clive Barker/ s Undying

Chior doco Iolosesle com prohntul engine-ul Unreal, Undying este iq€.ul a ctlrui grafico trece de limitele mnverijionolJ.)lui ;;i ole comerc.iolului $1 intra If] domeniul artistic. 0 experien)o vizvola GU loful oporte

Cel mai bun joe in multiplayer Counter-Strike

30 dam CS-ului ee-l 01 csulu'. Chim dcco asia hulit de unii din cuuzc super-populoritoni sole, frebuie s·o recunocstern co pozilid pe core 0 ocupa Counter-Smke esle ceo de llder incontestabil 01 loeului in rnulfiplever, nici un alt [oc nerel.J~ind so ofere 0 experienta slrniloro,

Cel mai bun sunet

Cel mai bun storyline Anachronox

Anachronox

Pe iahgo un soundtrack cu IGtul excepnonol auzul jlJcot0rului 56 delecreozc.cu poote cea mai bine reolizoto seleejie de erects sorrore ~i voci fnt61nit61n 2001.

AnBChfonGX"esie jOC;:\JI on~14i, RPG-l,J1 onului si are porte de eea mal buna sonorizore din 2001. Cu toote ocesteo, pe deporte ceo mai importontc reollzore a celor de 10 lor Storm 0 [ost crearea unui storyline ce vo vo irnpresionn mal mult decof oriee OI!C8VQ.

.... Chatroom

C· hatr€l.omul de oceasta lund vo Ii cevo mal scert decal v-ern obisr uit piinG ecorn . larticQlullL:.2 £tvrmovik a mol cerul, $1 pe buno dfe~t01e, Q Pfllgir.lClih pJus).

T erne penlru data viitoare se refeta 10 comunif1:itiile virtuole ~i 10 experientele voastre legate deele ... ~~m cu toni ce Bs1eiK.uI. om vizjlal cu to,ni eel purn a daM un Forum de discuri..· oW QO weal) 5.0 oud parerile (§i experie-ntele·1 voo$lre 111 le961u[6 co evohno oeeslor noi cal de comuniCiClre. A91ept ~ore~ile vooslre pe odreso de moil mitzo@le;!eLrosou pe adresa redacpel...

\

RaptoR Claw

Solutore,

Am 21 de ani jiic$unt din OrQdea!

Ierne pe luna osta €I loorte in!eresonta.. Am sO cumpor revisio pe februo(ie door s6 vad ce \1'01) inlrebol citilorii§i ce-ou rospuns vo; Pona una alta am ~i eu vreo doua lnhebori odresote tuturor redadQrilor de 10 LEVEL Vedeti voi core vo fa~eli timp saimi raspundeH. DecO: HU Mit?~,.a~unci Mike. DaW nu Mike, ajuflr:l sebah etc,

Prima or sono com afO; Crezi co vreadofa a i so [J\!':eFezi s6 moi joci'joace pe f;6k:u 1 0.10 r2 grezi co vreodata oi sl5'1nckiezi s6 rnoi Hi

Til v!;1zi Ig} 3$48 de eni cu G marlO dlJ;1j~~lilil ~i Gli Gllto1r:6giillld 10 Quok~

A HOlJct·tqmredqiGM"\"zc\_ceidin jurcond le spui co ludezilo LgYH~ Nu iti spun4:aifi pi@rzi ti'flp.ul sou tG'i a!Fi~i1ia face cellO folositor ;;i ;;en@5 (rnediQihQ erd?

(red ca oele dauoiolrebari s-ar putea r8,!u" ma 10 una sin§ufo: Crezi co gaming-ul este un h0bby !pl. Vo10 "meserie") ce poote ~ pradicot~ de persar:m8cl!! FlU fbcp!!lrte diwcofef:}oriQ> "pu~tani de 16- J!? ar~i'S

Va Tntreb Qc~!e IUCfuri wentru co mulle pefsoone din ontura[ul mell [adulti, bineintele~J Considera gamingul 0 pierdere de vreme ~j nu de multe ori am ouzit ,durerosul": grow up!

MuitlJmescl

•••• iEll:.. Martie 2002

AmnIQ/f)1 ioa;rilor ~i 0/ indlJ.slriei enlert.ainmSrl/-1_;/ui In general con5/D in iaplul c{; 'ese yorba de 0 fume Tn continuo schimbare. ~i ceeo ce ma face $0 aed co nu voi loceta nicicdak: sO" nu garneres/e Aivelul ex/rem de SCQzuf de (UhAQ ee inteNine atun.cicQnde vorba dfi! ioclJri. Pentrv co Glt6to limp cOl VGf ap0reo iOGwrf floi!ii idei noi,. ou va inlerveni plicliseala ~i nu i9 so am de-ce 50 irni ,chimb aiitudinea fa/a detocui.

Tn iegaivr6 co reoc/ia celc« din iur.. foplulco Il)crE!f'in Qt;:?:;fciomeniu AI! deranieaZQ PI? nimen!:J asa dinlt>Jn singu.r mativ. AI6ta limp rot foCi un iereN p/acul§i epi pt61il penlru oso, nimeni nu Q 56 Ie prjveasco allttrmva dedit ca peun norDOOS. :;isi5 )ilii GO IJu nutnai»pL[.si(J;nii de /6-17 onr 5untposio17of de iocruri. [Ii pot do exemple de oamel1i de foote v6rsteJe 'if din tOotf3 med.I/le s9doie cr;r!e EJU oceio!,i hobby.$i nimeni nu ff CDnsiciera o pierdere'de vieme' (aJtfel IlU ;i-ar moi ,pierde vremeo" CIJ op. cevo, nu? l A,-;o co'olOta limp c6t,lie(1i place, du Q( 1rebut:KJ-€Oi'ileze parer/ie eelor!d/tL

Alin Toader

Sal!

Nv vcrnscris nidoas'taoin J:;]ifenle motive pe core nu ore rest.sO le mQi,sf'lun. sa v6pun cn!:eva lntrebO~:

l.[penrru mitzo] Tn esle greu ,56 olegt'scriSQlile &JlUiiai~ufile eare sO Be publicotein re\iista, ovand in vedere c6 sunt atat de multe? IDanujesc ca. sunl mulls).

2.(tdem] Cum te simti,:atunci lCond e~fi erikat de unii cititori,ai rev!slei?

3_[10 feJll~nn.~l'lsiderare "faluriie primite?

Ide ex: Ai Iii"i oIiM schlmb0-r sftlulde a rospul)de 10 serisari etc.)

4.[for 011] Foceji cu placere flceasti:i munc6? Sper ca. nu v-Qm plictisit. dar erom $i au ~n pic lsau moi mult) curios. Sper co 0 sO fie publico! ceom sOTS penffutJ "Ina rospunsurile_ See Y0U later!!!

I. Tn principiu, nu._. de drieet o seriSQore care • menlo· te5e moeviden/a imedial, Tr:ebuie Insa cllils

lowe scrisrJriie de la un cop lo a/wi Ji oslo ia cevo !imp §i ralx1ctre_

2. Cnnco este inlotdeouno binevenflo ~i sun! sigur cO i colegii meisunl de oeeeosi p¢rere.

J- Sfolurile 58 lou .InfrJtdr=auno in consider ore. rlls(] door une/e se pun1n oplic£lr.e, depiflde de cal de bun !ii rsohabil ese sfalul.respeclW. in rreea ce pJiV6¥e schimboJea stilului, chit GO €I voiba de stilul de 0 rospunde /0 scrisori sau eel {dosit ill tedoao reo art/cole/or, I'll!. cred ,;;0 .<;e pJJne problema. 5f1iui fiedjrl)io e ceea ce ff deBne~fe (dupo pQrerea moo! co redactor ...

4. Qo, a/tfel ny am m:oi B aid.

N3crO

[ .. -J Cel mol tare IiTfQ d~ronj(!flt fORltul e:p uvilizarrol1lll a .prlmil (:> nol6 €')(ageral de mGlre. Veii spene GO rerrorco rreo nu e fondafEI ~i nu are sens.

Ok, Hoi sa vedem putin cum'llD~ lucrurrle.

SlJnt cu LEVEL-ul din ion 2C02iA fOJa *i dupti Gate vodeu oki AvP 2 prime,,1e penhu g_roRc6 nato 18/20, lor pentru ~uflef 12/15, pe ciJnd Civ III prime~je pennu sunet 15/15 I!) Ji pernru grtJirca 20/20!!! I mean how is this possible?!?-! Nu ;;tiu ce se petrec;e rnoi nou pe.lo voi, dar R8 cand ID·curils 3 0 eu 0 gm~ei5 impresiGllaAtei, cu 0 mulpme' de electe speeole primeS!! note de 10 18/20 in jos, jbCurile 2D mu nate de genul 19/20, 20/20. Nu va sup6ro!i dar esc cevo €Isle ir1odmisibil, mai oles 10 Q reYista cu fJretenpi cum e d dumnecvccsrd E de-a <tJrephJI !rtl sa doli o~o note pe fji~te sprite-l!ri,

Aso ~i eu ma opu,: so t@c jC%lJri: trag G fX'Jzo pe core aJac sO: t~j schrnbe pllnn pozitio, repel oceosto operoiie decEitevd ori Ipersondjelel, foe Q horto, 10 leI, Q pczd, ;;i zicco grofioo jacului' e .8010\ Yes! Uite oso s-a inlomplat ~i cu loeul Stronqhold din ocelos numor 119/20 10 gralica I}i ell Desf'erodas, intr-IJn nurnor mai vechi, E de-c dreplullrist Eu cred co ineazul Civ-uJ &Gintornplat Caffi·.Q$O: ctlul Ghin.eGll'O placut Q~O de mull oceostorcbpodoperc{, incato .dedarmo" dans!)l, cilez, ,Clivilizalion III este eel mai bun jot: de fi,I(Ofe!9le cQfI_,c.epLllvre0dala pe colculolor.' Tn o~e'Sf~azCJ;lr putea:,cel mai,~un ioc~e strat:gie" so 0100 col,A@al:iv mal "normal ,a~a co dL Ghineo a umHal nDfo Rnoli'i cu note 10 grafica, suO'et;;i .t>8 m-a faclIt s6 lad dea dreptul este nota 19/2010 ~tGrylinelll Unui joe core ,.trag oerin fliep!, rna cantr.oIez emopooo.l lelc) ~ ric' NU ARE A$A CBlA NUMIT STORcYlINE, iar explica~o ~I-uj Ghinea "noul Civ ore, In f!F1ul SOl), proportii epi<;e" rn:ofOcut .sa rad Tn hbMre. Nu va sup6tat~ dar CiSta este adevoroL

Core $1JnlorHwiie dupD: CO[~ apreciezi grafico .unui io.c(! rntrebof~ aceaota G1 iscotmu/le diSCUjii pe forun1ullfVEl ill eadrul unUi topiC prMnd diiico/u/ lui Morius de Civi/iza~Qn III Avo!'ldin vedere GO S<JU P&S com oce/eailln/rebari pe cafe

www.le\lel.ro

Ie ridei Iu, no imi ramane deceit sO seleciez eefe mai importante posoie dill rospunsuldolde Marius:

.[..J Oespre grafica /7U am VOl" .bI/ penm: cd nu este nece;;Qf. Scree". shol-iJii/e ora/a c6 JlU e6/e vctba despre otnuc deosebit in acest domeniu. ProCfic, in cazuf unui/ocprecum Civ, se aplica crileriul de kumuseJe va/obi! penJru barboJi - /rebuie s6 nu fie mai uro/i decat dmeul. Deci pe scurf,

chiar nu mi S£J parul co men"to s6 scot weun cuvin/e! despre graffeD

Vej spone, cum at si spusca olle jacuri ou a grafteD cle-o dfepluf pur ~i simp/u, cu mul! moi hI/no decat a Civ-ului. AfUnci, de unde nota moxima 10 graficQ Civ-ufu;?

R6spunsul951e evident. Gron-w nu este un eiemen: disporal, ior estefico nu primeaz6 1.1 eva/uoreo gmfirji IJnui ioc precum CiV-I)I/. Aprecierea graNd; depinde enotm de r;;oroclerul, de lipu!, de genuf iocolot. i chiar de lipulde om core consuma genul respedi« Mojpescurl. infr·tmiocpreclJm 011, grofico trebute sO fie Inointe de toole fune,lionaltl. sO s!uieoscOintr-o cOt mar mare mQsuro gomeploy-ufu;. Ceea ce se ii in/amploin cozul Civ III, nota de la groh"ca p6{6ndu-lll~Se in acesiccz (iXJrticulor c'o fiindmoi degrabO on apendice 01 nolef de fa gomep/oy, decal 0 nolo de sine d610100re.

[io; o/roge olen.ffo 05IJpro kx» lului co sunl desfUle cazuaie In care rmblJnato.firi oduse groocii In versfuni moi 110; ole voor iocuri de S/rotegie

au nemu/fumil pe fan;; ocestoro, cozul PG3 nind eel moi cunoscot

Chiof eu. co fall o6solulinr6il de CIV-uri, am rosuf/of usura: v6z6nd simplitolea groficii, core serve ·e perEoctdces/Uilip de joc. Deci am dol nota maara penuu a grofico simpfo iT boe gemdit6, placu/O, il1spfJo! subsumolo scopurifor locufuil

u

Pana lourm6, trebuie sO In/elegi cO nolefe partlole pe care leom dOl Civ III-ul'ui slJntcomponenfe ale unui {n!reg. ce ltebuie fn,lelese ;;i judecole co alare, nu seporot. ci In (uncjie de joe, de lipu! oceslUio. Nupo,lf compara mere OJ pere. for faplul co a grafic6este tno: veche co maniera cu c6,fiva oni eae obsoiutirelevOnl penuu un Civ. Ar fl de neiertof penlrlJ AvP 2, eventuaf, sou NOif. t.r

lucy aka Rinoa

lntreborea pe core am oleso cu greu ~I pe co re 0 pun tuturor redodorilor I n,u va speria~l a luot nagIere dlntr-o ohrmclie Q surorii mele lineere so reproduc]: "So ~ftl.cO me-serio asloro de 10 revislo este [oorte uscoro; sO stoi looto nun face to face cu calculotorul $i sa tEl loci ... pOi e AClO" re 10 ureche, nu altaNo!" El, ce :e;iceji boiefi:? E sou nu e .grea oceastq meserie2 Aba o~tept 50·rni rihpwndeti. Sfi u eo 0 sO VO GmlJzqji copies dar ce vreli, OJriozitatea te omoord. .. l.lrrnotoorele dOUG Inlrebciri se oelreseozo numoi lui Mitzo: ce parere 01 despre persoanele de sex opus core ou cuno~linte in domeniul colculalorului sicore acio(o iocurile pe calculotor::l·Si ce [sou pe dne) reprezinio.desenul oe i~i ore locul pe prima poginode Chotroorn [ooel robolel €lCirn "ruginit")? Esle 0: creohe de-ata?

« Floore 10 IJreche N • nu ° sO in/I!) in deloh7 dar, crede-mD, flU po!; 56 J1it cum e pano nu inceci pe pielea fa. Sun! d mu0me de deralii, probfeme [ii bucuri; mic; 9i man" de mre nu if! do; seomo decdin momenlu/ln care fad oso cevo. Dcr» plocu/, reClJno.5C ...

• Gomerilele" au conslilui! un subiecl exfrem de disputat alaI in CholroO;1j e5/ p pe forurnullf1lEL Cont:iuzlile le-om moi nos 0 ddTI'!!, In oceeas; rubricii, czya ca nu cred co moi e cazul sele tepet:

C6Id,}spre .robo,teluf n)ginil~ ef este creqfia"Unui fookie/entoi amic efe-ol nostru ;;j a (osl ales sO reprezinte Cholroom-ui pen/ru co., tmo piocut

Urmeozo 0 sasoxe lCO% VERIOlcA pe cote om primikJ pe emoil~; Irebuie sO recooosc; a f6cul de/ieiulinfregJ7 redac]ii. Ar merita pe dep/in h·duf de Sotscotec: luml daea sar mo! ocordo osemeneo udistfnc,fii". Numele persoonei i of firmei au fas/ cenzurate din motive de pOslrare C1 or1onfmolu/ui. Tnresl, nOCQI7lmenl, dti/idoor:

Stirnoto redocjie,

Sun! dr, [CENZURAn, posiona! de nalUICl ~i medicl~~ oIternotivo bozala pe .mfrocolele" ocesteia ~ eondue ~rmo [CENZURAl1 din Bucuresn,

Care este denumirea uneia din cele mai bine realizate har1i

1 din Medal of Honor - Allied Assault?

. a) Omaha Beach b) Utah c) Juno

l' Raspunsul iI gasiti in artlcolul dedicat [ocului din acest numar,

~.--- -- - - - -- - -- - --.- - - ------- -- - --- -- -- -- - ---' - .. - .. .oM -------- -.- .. ---- .. - _,- -- ----- X.,

1 Tombola LEVEL $i . , t---Nu_m_e,_p_ .. e_nu_me_: -II

i Decupati talonul §Ii trimltetl-l pe adresa

I Vogel Publishing SRL, OP 2 CP 4,,.. Loc_ Cod JudGl

! 2200 Brasov. 3/02 11 1 ~T-el-ef-on-:------E-.m-a-II-: -------fl

-._-_---==-~~~ ............ -~--~~~~~,-

MONOSIT CONIMPEX

Qontinuarn; concursul organizat in colaborare cu Mon~C:onimpex. Prerntuleste un joe Crusader.

mi" ~are este num, ele personajului principal di.n S, owl Reaver~1f

t ~, 1 a) Kain b) Moebius c} RGilz'ieJ ,

~' Raspunsul II gasiti in articolul dedleat jocului di,ri acest nurnar. ,j

, 10 .. ,.. .. __ ._. __ • __ _ .. __ -- .. --"' .. -.- .. --.-- .. -,------------ - •. ---------~-I

... b I LEVEL . MONOSIT !

rl,om.o a·.· §I CONIMPEX Nume. Prenume; ~

I Oecupati ta,lonul ~i trimlte~-t pe a(;jresa Str. N... 81. Sc_ A~p. i

! Vogel Publishing SRL, OP 2 CP 4, Loc_ Cod Jude1 j.i

I ... 2200 Brasov. 3/02 11 ) Telefon: E.mall:

L _ " '_

-----_,_----

Tombala din acest numar va of era ca premiu un FPS excelent:

Medal of Honor - Allied Assault.

St,,_

Nr. Ell. Sc. Ap.

LEVE To 111 bola !ji

Sony

Sunt oferite ca premii 10 jocuri J

"Monster, Inc. Scare Island".

Personajul principal din Onlmusha Warlords poarta

1 numele de:

a) Samanosuke b) Kaede c) Nobunaga

Raspunsul it gasili in articolul dedicat jocului din acest numar,

_~.,._-.I1!1""I1!!1 ..... JIII-_-_ ... -_-- ... , .. ,- ... ----,----_'- __ ---'----- .. I11-'._, ·_" __ .. ,_._'!!I!!I .. ~~iiiI--IIiII ' ' __ I_' •. .

Tombola LEVEL!ji Sony

Raspundeti la intrebarea alaturata, decu.pap talonul §i expediatl-I pe 1 U

adresa redaqla': C.P. 2, C.P. 4 .

2200 Bra§ov. . .. " . __ ~ ~ 3/200.2 ~:~9.1~~_~on~: ~~~~~E:",,:-~~al_':_~~:=~~~

StF_

Nr. BI. se. Ap'.

LOG_

Produ~ele' ~rrrJei sunt in morepone conceprieper1'l:)nolo~i au foes! premiate CIJ aproope 40 de medolii In stroinotafe

PQ'rllind de 10 lin ortico! dinn-o feVism, orncol prezenj.ot rnie-si 8usliout de un Inginsr, care octJl1l.lucreaza \n ccdrul frrmei, 'OJlloeat un rerneoio, 1n premrera,qJrecesie dedicot celor coesunt,.acrlffc;o~ sou 58 outosocri~cq pe olton, I zeulur C@mputer. Tot ce conIine est~ 100% natural, din plante! Nu estemedi, cernentl

Pfod~s~1 i'nlre!ine veciereo, 4C!mbQte duferile din membra ~i celccnc ver1ebrol~. eembate slressul ~i.combate dit\i1nudreO flJnc~ei sexuale dCiltorota ... drogostei excesive de computer.

~i nceoslo IlU asIs,jol. Produsul poole fi Ilvroiimpr".I)nQ OJ spray nazai pentru s'PQlored ~l,um€\ddre.Q muocosel nazole pline de pmful aepuseledroslalic. De osameneo.vo fiin:;bNde un minieleclroslimulolo! de ihcorpGlrot in P(,; sou eA~frl ocestui9, toate Dc!,!steo Rind de~f.ise j)I.;CQ-lI1 at0~at seJl.IJuj~iccare.vo contine ~i sCiftwale-u1 pentruelectrosfimu.lote (electr0- stimularorulOf puleo devehi un dispozltvde self-treatment 01 intregii familiilj .

. Sperco precusulso copleze !Jtentio dvs, ~l aV9()j in vedere}i distribuirea aeestuia ,oqeJto ell uneJe dispozilivealeeornp\IlePiJlui (rTl(5nit6are. mousouri, joystl,,+uri etc].

Remediul produs ae [CE:NZURAT) sa numel)te

PC OPERATOR

upentru 0 rehfie proteiotO,,, cu co mputewf t~u·.

Ne-eu mai scris: Mihai Keller din Cluj. [).T, Tezeu din Bucure~fi, Durnltrcscu $tefan din Bucurestl, Ivoncea Costin din COIOra~i, Radu

Ch.atroom "M3'

Mihai din Pite~li, Opreo Sorin-Mihoi din DOmbovito, Cn':kiunescu Andrei din Teleorrnen, Robescu Florian din Doli, lozlo Varga oin Bra90v, Andrei Globcnu, Neofu Drago~, Vlad din 8ra~ov. Bartis Alex, Radu Harton, big fun Smokier CounterStrike_Ro, Leo, Vela din Prchavo, Andrei dIn Bra~o". Igor din ICiJri;jo( Htlplyte, 'Woifmon, MueHle Hackeru', A!exondru Sabin, Stormrn Slash, Goa, Striker din ]i:m. Velcea, Andrei Gornovice.anu, Mihal DOI'hGln,. Executor din Oradec, Dyncmix, Andrei Hojlcrr, Ricky, Doom Hammer.

Martie.2002 , ... ;, __

Sho-'

D QO

Up y "., Fo

o Sa I"ce·

ne Of ... eret S • Ro~

rera erv' "'Or

rOmo . eel d. Ice, F On;

nese e..ol d . un lob ,.

odeo F S

Ps

&\OCks..W",te - c.reoture \s\e p..celosi j>e\ef ~ol'fnelJ"f... co 1J(1 e"f..pO~Sion oe OPlock&""hite

L. Patr· ·

'90 H .. IC·'Qn" anse. at'

.. Ie'"

a se

dezva/uie

Computer & Communicatlons