!‫ﻗﻄﺮه اى از اﻗ

ﺎﻧﻮس اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ‬
ÈbL vKŽ bL×

©±≥≥±fl±≥∂±®
Çb}˚ ÑuU˚

«Åt²|dÖ uð UÐ sýË—  uKš —œò
¨ÊUÖb½“ dÞUš È«dÐ
« Áb½«uš uð UÐ p|—Uð ÊU²Ý—uÖ —œ Ë
«— U¼œËdÝ s|dðU³|“

‰UÝ s|« ÊUÖœd
t1 «d|“
©uK
Uý bLŠ«®

åÆb½«ÅÁœuÐ ÊUÖb½“ s|dð oýUŽ

¨XHÖ „dð «d½¬ b|UÐ t1Åv
U~M¼ v=Ë ªXÝU³|“ Ë vM²ý«œ XÝËœ UF@«Ë vÖb½“ò
©ÈbL vKŽbL×
® åÆbý «d|cÄ «d½¬ oAŽ dÄ Ë sýË— v³K@ UÐ t1 d²NÐ tÇ

s}²K½ È«dÐ t1 œd1Åv
fJFM
«— vÞUA½UÐ „œu1

ÊU−}¼ ¨vЬ Xý—œ

rAÇ XHł p| ‚dÐ

 UE×= È v
UL𠨜ułË ÂULð UÐ t1 v1œu1 ÆœuÐ Áœd1 tÐd−ð vLK}O ÈUýULð “« «— ÁdN=œ Ë ”dð —UÐ
‚d?Ð ÆbM1 ÊUý È“U?Ý“U?Ð d?|c?ÄU?½Åv?~?²??š v½«œdÖ—U1 ÊuâL¼ U¼ÅÈ“UÐ —œ Uð b}FKÐÅv
«— ULM}Ý
«— g
ö1 oÒLFð Ë X½U²
Uð býÅv
—UN
vM}Ð Á—– pM}Ž XAÄ ¨v½«ułu½ ÈU¼Å‰UÝ —œ t1 v¼U~½
ÈÅt½uL½ Æœ“UÐ v|u~=« œuš “« ¨s
ÈU}½œ ÊuÇ Èd²JÇu1 ÈU}½œ —œ Ë b¼œ ‰UI²½« gM}³ÞUK

gDŽ t1 s}AM=œ Ë Áb}−MÝ v²Ò|bł ÆqIŽ Ë oDM
Ë tK}ÄÅtK}ýÅvÐ X}ÝU
Ò Š
Ò s}Ð ‰œUFð “« vL−

Ò
ÆvÖb½“ ÈU¼“«— “« Êœ—ˬ—œdÝ È«dÐ Xý«œ Èd|cÄU½ Èd}Ý
ÁdÞUš d¼ Ë ¨Âb|œÅv
oAŽ Ë —uý Ë X}L}L
Ò
 UE×= “« È—U}Ð —œ «— g¼U~½ ‚dÐ U¼bFÐ
Ë ‚U}²ý« UÐ t1 «— ÊU
“ ʬÆXÐÅv
gI½ rM¼– ÈÅÁbý ŸU³ý« È v½U~|UÐ —œ vM|—“ ¯dÐ ÊuâL¼

‫ﻧ
ﺴﺖ ﺷﺪﮔﺎنِ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺨﺶ‬

±π∞

ÈË— «— ‘«ÅtF=UD
pM}Ž Ë XHÖÅv
“UÐ «— ÈuKNÄ Ê«—Ëœ ÈÅÁœ“ —u½UÝ ÈU¼ t²½«œ ¨ÈËUJ−M1
“« ¨Xý«œ oKFð ʬ tÐ t1 vK½ “« ÈËd}Ä tÐ t1 «— ÂU~M¼ ʬ U| Æœd1 v
Uł tÐ Uł g³ÝUM²
vM}Ð
ÈU??¼ÅÊU??
—¬ t??Ð Êb??}?Ý— È«d?Ð s?J?L?
Á«— U?N?M?ð Ê«u?M?Ž t?Ð v?J?|d?Ç ÈÅÁ“—U?³?
Êb?|e?Öd?Ð  —Ëd?{
b?|œd?ð Ë v?½«u?ðU?½ “« Âdý tÐ t²K}
¬ v²@«b UÐ ‰UŠ s}Ž —œ Ë XHÖÅv
sKÝ ‘«Åt½U²ÝËœÅÊU½«
r¼U~½ Áœ“ÅXH~ý ÊbM= —U?D@ ÁU~²|« —œ v²@Ë ¨bFÐ vL1 t1 Èb|œdð Æœ«œÅv
dÝ ÁuJý g|uš
ÈöÐô “« t1 Âb|œ »öI½« ÃË« —œ «— g½«bMš ÁU~½ ÆœuÐ t²Ð Xš— ‘œułË “« vÒK1 tÐ ¨œd1Åv

t?1 s?|« Æœ—«cÖ ÈUłdÐ VÒ−?F?²?
Ë p?Aš «d
—UÐÅs|« ¨éÇ  U?ŽU?L?²?ł« ÈÅÁœ“ÅÊU−}¼ ÈU¼ÅÁdNÇ
tÐ s²Ýu}Ä È«dÐ œuÐ g
eł ÂeŽ ÈU|uÖ ¨b½uý d³šUÐ g²AÖ“UÐ “« ‘«ÅÁœ«u½Uš UÒ²Š œuÐ t²Ý«uK½
·u?H? tÐ s²Ýu}Ä ÂËe?= —œ g?½U?M?K?Ý ÆœuÐ Ábý ‘«Åv²¼ ÈÅtL¼ pM|« t1 dš¬ tÐ Uð È«ÅÁ“—U³

oAŽ “« t⽬ ¨œU²ÝdOÅv
r|«dÐ vÝU}Ý ÈU¼Åt²ýu½ e|— Á«dL¼ tÐ t1 g|«u²×
dÄ ÈU¼Åt
U½ ¨Ê«“—U³

ÆbM²ý«œ g|—«u²Ý« Ë v~²Ýu}Ä “« X|UJŠ ¨tL¼ Ë tL¼ ¨XHÖÅv
g}ÐöI½« ÊU
—¬ Ë U¼ Áœuð tÐ
Æœd1Åv
sýË— «— g=UFO
Ò s¼– Èuð —œ uð ÈU¼ÅÊô«œ t1 ÂœuÐ Áb|œ «— g¼U~½ ‚dÐ U¼—UÐ Ë U¼—UÐ
t1 pM}Ž ÊËbÐ v¼U~½ ÆœuÐ Ábý s}−Ž ʬ UÐ t1 vA³Mł  öCF
“« v¼dÖ ÊœuAÖ —œ dÒJHð ‚dž
—œ —«b½ Èb|œdð t1 v¼U~½ ÆœuÐ U¼ t²ýcÖ —ˬœU| ¨bÐU}Ð v|uÝ v½UÐU}š È—«d@ dÝ dÐ b}ýu1Åv

U?Ð Ë Vý d?ł“ Ë v?~?²š ÈÅtL¼ UÐ ¨Âœ Áb}áÝ s?ýË— p?|—U?ð —œ ¨ U?}Š ÈuðdÄ s|dš¬ ”UJF½«
s?}?M?â?M?|« Ë b?|“—ËÅv?
o?A?Ž Ê«bÐ X|UN½ÅvÐ t1 v|U}½œ ÈÅt²Ý«ušU½ „dð È v~²JA=œ ÈÅtL¼
ÈU?¼Åt=u= tÐ ¨oýUŽ Ë —ËdG
¨Âœ s}Ä«Ë —œ t1 —«b½ Èb|œdð È—¬ ªbýÅv
v½UÐd@ ‘«Åt}ð¬ È«dÐ
ÈU}½œ ÈU¼ÅtA|— lD@ È«dÐ d~|œ È«ÅtE×= Uð «— s}A𬠻dÔÝ t1 œuÐ Ábý t²šËœ vOuK
Ë p|—Uð
vJ|—Uð ¨È«ÅtE×= È«dÐ u=Ë t1 ÊULݬ ‚dÐ “« È«ÅtÒ@dł ÊuâL¼ Æb½œd1Åv
p}Ký g|U³|“ Ë n|dþ
ÆbN½ —œ ÂUÖ XÒ|bЫ ÁU}Ý ÈÅÁdHŠ —œ ¨»U²O¬ ŸuKÞ dÐ b}
« UÐ Ë ¨bM1 »uKG
«— Vý
¨Ë« Êu?Ç Èe?|e?Ž œułË Êb}ÝuÄ „Uš d|“ Ë ¨Êuš tÐ ‚d?ž ÈU?¼ Áó
¨ÁU~½ ʬ výu
Uš —uBð
Ò
v²A
tÐ «— ÊU½« p| v²¼ ÈÅtL¼ Ê«uðÅv
d~

« ÆX}½ v½œd1 —ËUÐ r|«dÐ XÝ« “uM¼ t1 “uM¼
Ë  «d?ÞU?š ¨U?¼U?|Ë— —œ “u?M?¼ Ë« s?
È«d?Ð ¨r?1 X?Ýœ øœ«œ q?}?K?I?ð Ê«u?K?²?Ý« Ë XýuÖ Ë XÝuÄ
 «d?}?ŁQ?ð o?|d?Þ “« ¨Ê¬ “« d?ð«d?O Æb?¼œÅv?
t
«œ« vÖb½“ tÐ ¨b½«ÅÁbý pŠ rM¼– —œ t1 Èd|ËUBð
“« t?1 v?½«d?~?|œ ʬ v?
U?Lð —œ Ë s
—œ Ë« ¨Áœ—«cÖ rðUÝUŠ« Ë —UJO« Ë XÒ}?B?K?ý dÐ t1 vI}LŽ
ÆXÝ« Áb½“ ¨b½«ÅÁœd1 fŠ «— ‘œułË ÈU
dÖ p|œe½
¿¿¿
Ê«dNð —œ «— ‘dLŽ ÈU¼Å‰UÝ s|d²A}Ð Ë bý b=u²
œUÐUMÖ —œ ±≥≥± ‰UÝ —œ ÈbL vKŽbL×

‚u?O ÈÅÁ—Ëœ ÂULð« “« bFÐ Ë œuÐ vL}ý vÝbMN
ÈÅt²ý— —œ vMO ÈÅÁbJA½«œ Èu−A½«œ Æb}½«—cÖ
ÊU?M?Ç ¨g|«d²1œ eð q?}?LJð ÈÅt½U²Ý¬ —œ UÒ
« ÆX?O— ÊU?²??K~½« tÐ q}B×ð ÈÅt
«œ« È«dÐ f½U}=

±π±

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻤﺪى‬

“« X|ULŠ —œ «— v¼ËdÖ uJÝöÖ dNý —œ Æœd1 U¼— ÂULð tL}½ «d½¬ t1 bý vÝU}Ý ÈU¼ÅX}=U
Ò ÒFO ‚dž
s?|b¼U−
ƉÆ gKÐ UÐ ¨Âœd
g?³?M?ł Èu?Ý t?Ð Èd}~²LÝ UÐ bFÐ Æœd1 qJA²
t½U×K
g³Mł
t?Ð s?²?Ýu?}?Ä È«d?Ð ¨ÁU
sLNÐ »öI½« ÈÅt½U²Ý¬ —œ Æœd1 —«d@dÐ ◊U³ð—« «dNý vIð tKLł “« Ë oKš
ʬ ÈU?N?½U?
“UÝ v½U
UÝ Ë dÝ vÐ ÈÅÁb¼UA
“« bFÐ ÆXAÖ“UÐ Ê«d|« tÐ È«ÅtOdŠ s|“—U³
·uH

œu?š U?¼b?F?Ð t?1 X?Ýu?}?Ä v?¼ËdÖ tÐ dÖ—U1 ÈÅtI³Þ UÐ j³ðd
Ë d}~}Ä v½U|dł Èu−²ł —œ ¨Á—Ëœ
ÆœUN½ œuš dÐ ¢dÖ—U1 ÈÅtI³Þ Èœ«“¬ Êu}ÐöI½«¢ ÂU½ Ë bý gJ|—u¾ð ÈU¼ÅÁUÖb|œ È ÁbMM1 s|Ëbð
—UF²
ÂU½ UÐ t1 Ë« Ë œd1  bŠË ¢dÖ—U1 tI³Þ Èœ«“¬ Á«— —œ —UJ}Ä¢ ÊU
“UÝ UÐ ÁËdÖ s|« U¼bFÐ
v½Ë—œ Ê«d×Ð ÂU~M¼ —œ Æb|œdÖ ÊU
“UÝ Z|Ëdð ÈÅt²}L1 Êôu¾
“« vJ| ¨œd1Åv
X}=U
Ò ÒFO ÈbN

s?|d?š¬ Æb?½œd1 È—«cÖ t|UÄ «— ¢vÐöI½« ÕUMł¢ t1 œuÐ È«Åt}=ÒË« d?H?½ tÝ “« vJ| ¢—UJ}Ä ÊU
“UÝ¢

p?|—u?¾ð —UJ}Ä Ë —UJ}Ä ÈÅt|dA½ „d²A
ÈÅt|d|d×ð X¾}¼ —œ XÒ|u?CŽ ‘«Åvðö}JAð X
 }=u¾

Ò
—UÐ Ë« ¨b½œ—ˬ ÈË— ¢vÐöI½« ÕUMł¢ ÈU¼ÅÁUÖb|œ tÐ ÊU
“UÝ Ê«—«œ«u¼ “« vAKÐ tJ½¬ “« bFÐ ÆœuÐ
 UF=UD
Ë t½«“Ë— œbF²
ÈU¼—«d@ UÐ t1 b}ýu1Åv
Æœd1Åv
fŠ œuš ‘Ëœ dÐ «— Èd}Dš X}=u¾

Ò
t1 œuÐ Ábý ‚dž n|UþË s|« ÂU−½« —œ ÊUMÇ ÆbýUÐ XÒ}=u¾
s|« Èu~KÝUÄ ¨t½U³ý ÈU¼ÅY×Ð Ë
¨Ê«—Ëœ ʬ —ˬŻUŽ—« j}×
—œ v²Ò}M
« ÈU¼—U}F
X|UŽ— ÂËe= dÐ vM³
g|UIO— ÈU¼œeýuÖ rž—ÅvKŽ
»ö?I?½« Ê«b?}?
—œ t?J?}½U
“ ¨—«d@ Ëœ ÈÅtKUO —œ t1 œuÐ s}MÇ s|« ÆXý«œ œuš tÐ vNłuð d²L1
XÒK?Ž t?Ð Ë œuýÅv
l@«Ë ÊU½« ÊU?}Ç—UJý Òs?þ ¡uÝ œ—u
Xý«œ È« v??1Uð tÐ Êbý —«uÝ bB@
œuš È«dÐ t1 v|U¼ÅqL×
“« ÁœUH²Ý« UÐ tL¼ s|« UÐ ÆœuýÅv
d}~²Ýœ „—«b
È« Á—UÄ s²ý«œ Á«dL¼
v³KD
ÁUÖÅtÖ t1 XÝÅÈ«ÅÁœUÝ —«œ«u¼ UNMð t1 bM1 l½U@ «— g½U|uł“UÐ b½«uðÅv
œuÐ Áœd1 XÝ—œ
Uð bM¼œ Á“Uł« ‘«ÅÁœ«u½Uš tÐ vðÒb
“« fÄ Uð œuýÅv
Vłu
s}L¼ ÆbM1Åv
tLłdð ÊU
“UÝ È«dÐ
œuýÅv
tł«u
‘—œU
Ë —bÄ UÐ È—«Ëb}
« Ë ôUÐ È«Åt}ŠË— UÐ U¼Å U@ö
s|« —œ Æb½ËdÐ gðU@ö

¨œu³½ È vMKŽ È ÁdNÇ tJM|« rž—ÅvKŽ ÆbM1 ‰UÝ—« g|UIO— È«dÐ «— v|U¼ÅÂU}Ä t1 býu1Åv
UÒ²Š Ë
gðU@ö
s|dš¬ —œ ÆbM²šUMýÅv
«— Ë« vÐuš tÐ ±v½UŠË— s}Š Ë vM|bÐUŽ rÝU@ ÊuÇ Èœ«dO« U
«
Ò
—bÄ vML{ —uÞ tÐ býu1Åv
‰uLF
“« dð ‘UÒAÐ Ë œuýÅv
d¼Uþ Vðd
Ë Áb}ý«dð vð—u ËdÝ UÐ
V|d@ “« fÄ Ë œuýÅvL½ sJL
ÈbFÐ  U@ö
ÆbM1 Ÿ«œË g½«e|eŽ UÐ Ë b¼œ È—«b=œ «— ‘—œU
Ë
“—U?³?
b?B?J?| Á«d?L?¼ t?Ð Æb?M¼œÅv
ŸöÞ« ‘«ÅÁœ«u½Uš tÐ «— gMOœ q×
Ë Â«bŽ« d?³?š ¨“Ë— qNÇ
Uð ÁU
p| “« d²L1 t1 v=UŠ —œ ªbý ÁœdáÝ Â«bŽ« ÈÅtšuł tÐ ±≥∂± ÁU
d}ð ≤∑ ÁU~׳ —œ ¨d~|œ
°œuÐ Áb½U
v@UÐ g}~=UÝ vÝ
“« f?Ä t?1 ¢d?Ö—U?1 ÈÅt?I?³?Þ Èœ«“¬ Á«— —œ —U?J?}?Ä ÊU
“UÝ¢ Ê«d³¼— “« ¨vM|bÐUŽ rÝU@ Ë v½UŠË— s}Š fl±
Æb½œ«œ «Ë t−MJý d|“ —œ Ë b½œU²O« r|˛— @MÇ tÐ vÐöI½« ÈU¼ÅÁËdÖ Ë U¼ÅÊU
“UÝ tÐ r|˛— ÈÅt³½UłÅtL¼ Âu−¼
Æb½bý «bŽ« Ê«b½“ ÊUÖbM½«œdÖ UÐ @MðU~Mð È—UJL¼ rž—ÅvKŽ UN½¬

‫ﻧ
ﺴﺖ ﺷﺪﮔﺎنِ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺨﺶ‬

Â
d˙Â åš

±π≤

∫r½«e|eŽ ÈÅtL¼ Ë Âd¼«uš Ë —œ«dÐ ¨Â—œU
¨Â—bÄ

ÊU?²?|«d?Ð «— g?|u?š ÈÅt?
U?½ X?Ò}?Ë ›Ê«—u?
Q?
j?Ýu?ð v?Öœ—u?š j?š¤ “Ëd
«
X?ýu?½ b?|UÐ tÇ r½«œÅvL½ ÆÂuý Áœ—UáÝ Â«bŽ« ÈÅtšuł tÐ “Ëd
« r¼ Uð r|u½Åv

“« v?J?Çu?1 ÈÅÁd?D?@ ”U??Š« ¨ U?E?×?= s?|d?š¬ s?|« —œ Æ—«œ v?M?²HÖ —U}Ð t1
Ë v?Öb?½“ t?Ð v?=Ë Âœd?ÖÅv
«bł Ë ÂË—Åv
tÇdÖ« t1 —«œ «— U¼ÅÊU½« ”u½U}@«
Æ—«œ ÊUA²ÝËœ Ë Â“—ËÅv
oAŽ U¼ÅÊU½« ”u½U}@«
t?1 r?¼«u?šÅv?
U?L?ý “« Ë Â—«œ ÊU?²?²?ÝËœ Æb}|d~½ s
¯d
dÐ ¨Â—œU
¨Â—bÄ
r?¼«u?š v?L?½ Æb?}?M?1 t?A?}?Ä È—U?Ðœd?Ð Ë d³ œuš dÐ r²Ý«uš s|dš¬ Ë s
dÞUKÐ
Æb¼œ ÊU²−½— Ë œ—ˬ —U³Ð ÊU²|«dÐ X³}B
s
¯d

ULý tÐ t@öŽ ”UŠ« Ë r²¼ ÊUðœU| tÐ —bIÇ ›Ábý „UÄ ¤ Âd¼«uš Ë Â—œ«dÐ
«d
t1 È« tE×= b}½«œÅv
d²NÐ ÊUðœuš t1 ør|uMÐ ÊU²|«dÐ r½«uðÅv
tÇ ÆrM1Åv

Æb}Mý b}¼«uš «— r|u~Ð b|UÐ tE×= s|« —œ t1 vM²HÖ —U}Ð b|—ˬ œU| tÐ
—œ r?M?1 Åv?
”U??Š« t⽬ ÊU}Ð Ë ULý pð pð UÐ s²HÖ sKÝ °s
Ê«e|eŽ
e}½ „d²A
 «dÞUš Êœ—ˬ dÞUKÐ UÐ ULý Æ—«uýœ X|d
« XÒ}F@u
Ë tE×= s|«
—œ Ë Â—«œ ÊU²²ÝËœ tJM|« s²HÖ Æb}Mý b}¼«uš r|u~Ð b|UÐ «— t⽬ ÊUł ‘uÖ tÐ
È«d?Ð sýË— Èd
« Ê«uMFÐ r²¼ ÊU²²Ò³?×
Ë v²ÝËœ Ë ULý ÈÅtL¼ œU| tÐ ÂU|« s|«
Ê«uðÅv
s|« eł tÇ  UE×= s}Ä«Ë s|« —œ v=Ë býUÐ È—Ëd{ d}ž b|Uý ÊUð tL¼
ÆXHÖ
r?
«b?Ž« d?³?š “« t?1 r?½«œÅv?
°r?½«e|eŽ ÈÅtL¼ Ë —œ«dÐ Ë d¼«uš ¨Â—bÄ ¨Â—œU

ÊUð ÈÅtL¼ “« s

« ÆœuÐ b¼«uš —«uýœ ÊU²|«dРʬ „—œ Ë bý b}¼«uš d}~KOUž
Æb}|uÖ aÝUÄ s
tÐ «— ÊUðÅt@öŽ ¨È—UÐœdÐ Ë d³ UÐ t1 r¼«ušÅv

„d?ð «d?½¬ b?|U?Ð t?J?}?
U?~?M¼ v=Ë ÆXÝU³|“ Ë vM²ý«œ XÝËœ ÎU?F?@«Ë vÖb½“
t?J?}?½U??1 È« U?Lý Ë bý «d|cÄ «d½¬ oAŽ dÄ Ë sýË— v³K@ UÐ t1 d²NÐ tÇ XHÖ
¨—bÄ ¨—œU
® r½«e|eŽ ÈÅtL¼ È« ¨ÂœuÐ ÊUðœułË “« È« tFD@ Ë ÊUðdJ}Ä “« vzeł
È«ÅÁdÞUš s}MÇ UÐ tA}L¼ Ë b}ýUÐ t²ý«œ s
“« Èd|uBð s}MÇ ©Âd¼«uš Ë —œ«dÐ
Æb}M1 ÂœU|
›a|—Uð vÖœ—uš jš¤
ÈbL vKŽbL×

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful