You are on page 1of 2

Cbsufm!X jfmlj!.

jfmlj!.!

przystanki tematyczne

-oraz w Lenictwie Bartel May


to otoczona lasami, urokliwa miejscowo w gminie

e-mail: kaliska@gdansk.lasy.gov.pl
Blisze informacje na temat

www.kaliska.gdansk.lasy.gov.pl
Kaliska, pooonej w poudniowo - zachodniej czci

-w Nadlenictwie Kaliska
tereny zielone

powiatu starogardzkiego w woj. pomorskim (skraj

cieki mona uzyska:


drogi gwne
trasa cieki

drogi lene
Borw Tucholskich).

parking
W Bartlu Wielkim funkcjonuje Orodek Rozwoju
DYDAKTYCZNA

tel.58/58 89 813
tel.58/58 89 818
i Integracji Soectwa z miejscami noclegowymi dla
grup zorganizowanych i drewnian gawr suc bie-
LEGENDA

siadowaniu przy ognisku.


CIEKA
15

LENA
w
Bartlu Wielkim

BARTLEWIANKA

Blisze informacje na stronach:


Trasa Dydaktycznej cieki Lenej w Bartlu Wielkim

www.kaliska.pl,
www.bartel.kaliska.pl

Tfsefd{ojf![bqsbt{bnz!"!

Projekt pn. Dydaktyczna cieka Lena w Bartlu Wielkim


zrealizowano w partnerstwie Gminy Kaliska, Nadlenictwa Kali-
ska oraz Powiatowego Urzdu Pracy w Starogardzie Gdaskim
w ramach programu Samorzdu Wojewdztwa Pomorskiego
GRYF
Gmina Kaliska, 2010r.
www.kaliska.pl
Wszystkich mionikw przyrody lubicych aktywnie Na trasie wyznaczono 19 Na szlaku mona pozna kilka ciekawostek np. doty-
spdza czas zapraszamy do odwiedzenia naszej przystankw tematycz- czcych ycia mrwek.
Lenej cieki Bartlewianki. nych w postaci tablic
edukacyjnych.
Dugo cieki wynosi ok. 6,4 km i przebiega przez
lasy Nadlenictwa Kaliska, wok dwch jezior: Ka- Ustawiono tablice edu-
ranika oraz Nierybna Wielkiego. kacyjne z opisami zjawisk
redni czas przejcia wynosi ok. 3 godz. i nowinek przyrodniczych
m.in o nastpujcej tema-
Istnieje moliwo przejcia fragmentu cieki wok tyce:
jeziora Nierybno tzw.MAEJ BARTLEWIANKI
obejmujcej nastpujce punkty trasy: 1.Zwierzta lene
7, 8,9,10,11,12,13,7 2.Panik
Dugo tej cieki wynosi 2,4 km, a redni czas jej 3.Brzezina
przejcia to ok. 1 godz. 4.Grzyby
5.ywicowanie
Na trasie zobaczy te mona okazay panik, ktry
6.Ochrona przyrody
w okresie nienych i mronych zim wykadany jest
7.Historia miejscowoci karm dla zwierzyny.
Bartel Wielki
8.Przebudowa drzewostanu
9.Dziuple i ich mieszkacy
Spacer ciek to nie
tylko przyjemno po- 10.Ols
dziwiania nieskaonej 11.Mikoryza
przyrody i urokliwych 12.Strefy ycia w jeziorze
widokw, ale rwnie 13.Skrzydlaci mieszkacy
moliwo pogbienia lasw
wiedzy dziki usytu- 14.Ekosystem
owanym na trasie tabli- 15.Ryby
com edukacyjnym. 16.Mrowisko
! 17.Jak lenicy pielgnuj las Usytuowany na trasie cieki Lenej mostek przepro-
! 18.Gospodarczy drzewostan wadzi nas na drugi brzeg malowniczo pooonego
nasienny jeziora Karanik.
19.Drzewo doskonay produkt

Kierunek zwiedzania
jest oznaczony
strzakami
kierunkowymi.