PARADIGMELE PSIHOLOGIEI COGNITIVE

Ce este sistemul cognitiv (SC)?
‡ SC este un sistem fizic care posed dou propriet i: de reprezentare i de calcul.
‡ Reprezentarea este o reflectare într-un mediu intern a realit ii exterioare. ‡ Newell, 1992: X-T-Y x-t-y.

‡ Rela ii sistematice între domeniul ce trebuie reprezentat i mediul intern al reprezent rii.

Ce este sistemul cognitiv (SC)?
‡ 2 tipuri de reprezent ri:
± Simbolice (ex: imagini, con inuturi semantice) ± Subsimbolice (ex: patternuri de activare ale re elelor neuronale).

‡ Reprezentarea este o func ie calculabil . ‡ SC î i poate reprezenta mediul fizic extern i intern.

Ce este sistemul cognitiv (SC)?
‡ Calculul const în manipularea reprezent rilor pe baza unor reguli.
‡Reprezent ri simbolice reguli de manipulare a simbolurilor (ex: reguli de efectuare a opera iilor matematice). ‡Reprezent ri subsimbolice/neuromimetice reguli de modificare a valorilor de activare (ex: regula lui Hebb).

Paradigmele psihologiei cognitive
‡ În func ie de ‡ 1. tipul reprezent rilor i, implicit, ‡ 2. regulile de manipulare a lor Rezult dou paradigme care ghideaz cercetarea sistemului cognitiv uman: paradigma clasic-simbolic i paradigma neoconexionist .

PARADIGMA CLASIC-SIMBOLIC
‡ R d cini în filosofie (empirismul englez i ra ionalism), lingvistic i logica simbolic . ‡ Teza central : cuno tin ele i, implicit, st rile de lucruri corespunz toare, sunt reprezentate în SC prin simboluri sau structuri simbolice. ‡ Simbol: o reprezentare care are o semnifica ie i denot obiecte sau st ri de lucruri i se supune unor reguli de combinare. ‡ Exemple: expresii lingvistice,concepte, judec i, imagini. ‡ SCU = sistem fizico-simbolic

PARADIGMA CLASIC-SIMBOLIC
Alan Mathison Turing (1912-1954)

ENIGMA

PARADIGMA CLASIC-SIMBOLIC
Teza computabilit ii ‡ Church, 1936 ± condi ia ca o func ie s devin calculabil - o func ie cu valori întregi i pozitive se poate calcula eficient doar dac este recursiv . ‡Turing, 1937 ± dispozitivul pe care îl propune poate calcula orice func ie cu valori întregi i pozitive care este exprimat recursiv. ‡ Teza computabilit ii Church-Turing ‡Ulterior, teza s-a simplificat: o func ie este calculabil dac asocierile dintre valorile inputului i valorile outputului se realizeaz în baza unor regularit i.

PARADIGMA CLASIC-SIMBOLIC
Testul Turing ± opera ionalizarea inteligen ei ‡ Turing, 1950 ± ³Este posibil s se construiasc o ma in care s gândeasc ?´ ‡ Defini ie opera ional a inteligen ei ± Un sistem este inteligent dac r spunsurile pe care le d unui observator extern nu pot fi deosebite de c tre acesta de r spunsurile pe care le-ar da un subiect uman.

PARADIGMA CLASIC-SIMBOLIC
Masina Turing Dispozitiv computa ional ideal, compus din 4 elemente: ‡ Banda divizat în segmente discrete (= celule) ‡ Dispozitiv de scriere-citire (= scanner) ‡ O list finit de st ri în care poate func iona ma ina ‡ Tabel de func ionare.

PARADIGMA CLASIC-SIMBOLIC
Ma ina Turing Ma ina Turing poate realiza 6 opera ii: 1. Cite te un caracter de pe band (input) 2. Scrie un caracter pe band (output) 3. Se mi c la dreapta 4. Se mi c la stânga 5. Î i poate schimba starea de func ionare 6. Se opre te la final.

PARADIGMA CLASIC-SIMBOLIC
Ma ina Turing ‡ Unul dintre cele mai puternice dispozitive computa ionale. ‡ Orice proces care poate fi descris într-un num r finit de propozi ii ce pot fi organizate într-o manier coerent din punct de vedere logic poate fi simulat de ma ina Turing. ‡ Se poate construi un sistem fizic ce poate avea capacit i computa ionale.

PARADIGMA (NEO)CONEXIONIST
‡ Activitatea cognitiv poate fi explicat pe baza unor modele de inspira ie neuronal . ‡ Rosenblatt, 1957 ± perceptron ‡ McClelland & Rumelhart, ¶1980 ± PDP Research Group (Parallel Distributed Processing). ‡ Teza central : informa ia este reprezentat în SCU prin valori i patternuri de activare ale unor unit i simple (neuromimi).

Elementele componente ale unei re ele neuromimetice
‡ O re ea neuromimetic numit i model conexionist este format din: ‡ (1) o mul ime de unit i; ‡ (2) o stare de activare; ‡ (3) o regul de activare; ‡ (4) o func ie output; ‡ (5) un pattern de conexiuni între aceste unit i; ‡ (6) reguli de înv are; ‡ (7) un mediu (sau ambian ) în care opereaz re eaua respectiv .

PARADIGMA (NEO)CONEXIONIST
Re ele neuromimetice

1. Unit ile (unit i cognitive, noduri, neuromimi, neuroni formali). ‡ Unita i vizibile: input i output ‡ Unit i ascunse

PARADIGMA (NEO)CONEXIONIST
Re ele neuromimetice 2. Valoarea/starea de activare (a): [-1, +1] ‡ Rest de activare (ra) ‡ Rata degrad rii (dr) 3. Regula de activare 4. Func ia output 5. Conexiunile (wi,j)

PARADIGMA (NEO)CONEXIONIST
Re ele neuromimetice

Netinput i =

wi,j x ui

Netinput = (0.5 x 0.7) + (0.3 x 1) + (0.9 x -1) + (0.2 x 0.5) = -0.15

PARADIGMA (NEO)CONEXIONIST
Re ele neuromimetice 6. Reguli de înv are
‡ Regula lui Hebb ± ponderea conexiunii dintre 2 unit i se modific în func ie de produsul valorilor lor de activare. ‡ Regula delta ± ponderea unei conexiuni se modific cu atât mai mult cu cât eroarea este mai mare. ‡ Regula retroprop g rii erorii - eroarea se propag invers, de la unit i output spre cele de input. 7. Mediul sau ambian a re elei

PARADIGMA (NEO)CONEXIONISTA
NETtalk Sejnowski, T. J. & Rosenberg, C. R., (1987) Parallel networks that learn to pronounce English text, Complex Systems 1, 145-168.

http://www.cnl.salk.edu/ParallelNetsPronounce/index.php

Bibliografie obligatorie: ‡ Miclea, M. (1999), Psihologie Cognitiva. (Cap.1) ‡ Miclea, M. & Cur eu, P.L. (2003). Modele Neurocognitive. (Cap. 3) Bibliografie suplimentara/optionala: ‡ Anderson, J.R & Lebiere, C. (2003). The Newell Test for a theory of cognition. BBS, 26.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful