P. 1
Công Nghệ Truy Nhập trong mạng NGN

Công Nghệ Truy Nhập trong mạng NGN

4.78

|Views: 4,806|Likes:
Published by huyenthoailc

More info:

Published by: huyenthoailc on Jun 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

IEEE 802.16 nh ngh a các l p v t lý khác nhau:

y Wireless MAN-SC layer

y Wireless MAN-SCa layer

y WirelessMAN-OFDM Layer

y WirelessMAN-OFDMA Layer

y Wireless HUMAN

Các l p v t lý này s d ng các k thu t i u ch mã hóa khác nhau nh ng quá
trình truy n d n c a chúng bao gi c ng g m các b c sau theo hình 7.5.

D li u ban u c ng u nhiên hóa, mã hóa FEC và c ánh x thành các kí
hi u QAM. Các kí hi u QAM c s p s p trong các khung trong m t c m (burts) b n
tin. Các c m kí hi u này s c ghép trong m t khung song công. Các thành ph n kí
hi u I và Q s c chèn trong các b l c d ng xung, c i u ch c u ph ng t i m t
t n s sóng mang, và th c hi n i u khi n biên và công su t c công su t u ra
phù h p truy n i.

Wireless MAN-SC layer: d a trên công ngh sóng mang n c thi t k cho
ng truy n ho t ng trong t m nhìn th ng LOS trong d i t n s cao t 10-66GHz. H
tr song công TDD, FDD.

Ng u
nhiên hóa

Ánh x
FEC và
QAM

Bust
Framing

Duplex
Framing

Tx
Filtering

Tx
Filtering

i u
ch
QAM

i u
khi n
công
su t

Bit
ng u
nhiên


hi u
QAM

I

I

I

Q

I

Q

Q

Q

Bit
ngu n

Các kí
hi u
duplex
framed

Các kí
hi u
burst
framed

Nguy n Vi t Hùng ± M ng Vi n thông ± Vi n thông I Công ngh truy nh p trong NGN

93

L p v t lý vô tuy n MAN-Csa: d a trên công ngh sóng mang n và c thi t
k cho ng truy n NLOS trong b ng t n 2-11 GHz. H tr song công TDD, FDD.

Các c tính trong l p v t lí này bao g m:

y H tr TDD và FDD

y TDMA UL

y TDM DL

y i u ch kh i thích ng và mã hóa FEC cho c ng UL và DL

y Truy n theo khung c i thi n s cân b ng (m t chi u) và th c hi n c
l ng kênh qua NLOS và m r ng môi tr ng tr tr i ph .

y Kí hi u c óng thành gói.

y Mã hóa so n FEC s d ng mã Reed Solomon và chèn Pragmatic TCM

y FEC s d ng tùy ch n BTC và CTC

y Không s d ng FEC tùy ch n s d ng ARQ i u khi n l i.

y Tùy ch n tính phân t p chuy n ti p STC.

y Ngo i tr các yêu c u khác, quá trình truy n tin t ng t cho c h ng
ng lên UL và ng xu ng DL.

L p v t lý vô tuy n MAN-OFDM d a trên i u ch OFDM c thi t k ho t
ng cho ng truy n trong ph m vi không truy n th ng NLOS trong d i t n t 2-11
GHz. H tr song công TDD, FDD.

L p v t lý vô tuy n MAN-OFDMA: d a trên k thu t i u ch OFDMA c
thi t k ho t ng i v i ng truy n không trong t m nhìn th ng NLOS trong d i
t n 2-11 GHz. Trong d i t n c c p phép, hai ph ng pháp song công c s d ng là
FDD và TDD, FDD SSs có th là bán song công (H-FDD). Trong d i t n không c p phép,
s d ng ph ng pháp song công TDD.

L p v t lý vô tuy n HUMAN: T n s kênh trung tâm theo công th c:

y Kênh t n s trung tâm (MHz) = 5000 + 5 . nch (n= 0 - 199)

y r ng kênh là 5 MHz, d i t n công tác là 5-6 GHz.

Wimax Forum ã quy t nh r ng các m t ph ng ki m tra tính t ng tác u tiên
và các ch ng nh n cu i cùng s h tr FFT OFDM PHY 256 i m (chung gi a IEEE
802.16-2004 và ETSI HiperMAN) v i Wimax c nh và OFDMA, SOFDMA i v i
Wimax di ng.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->