QU C H I _______ Lu t s : /2010/QH12

C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ________________________

(D th o trình Qu c h i xem xét, thông qua)

LU T CÁC T CH C TÍN D NG
c

s a

C n c Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam n m 1992 ã i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t các t ch c tín d ng.

CH NH NG QUY

NG I NH CHUNG

i u 1. Ph m vi i u ch nh Lu t này quy nh v vi c thành l p, t ch c, qu n lý, ho t ng, ki m soát c bi t, t ch c l i, gi i th t ch c tín d ng; vi c thành l p, t ch c, qu n lý, ho t ng c a chi nhánh ngân hàng n c ngoài, v n phòng i di n t i Vi t Nam c a t ch c tín d ng n c ngoài và c a t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàn g. i u 2. it ng áp d ng i v i các it ng sau ây:

Lu t này áp d ng 1. T ch c tín d ng;

2. Chi nhánh ngân hàng n

c ngoài; c ngoài, t ch c n c ngoài khác

3. V n phòng i di n c a t ch c tín d ng n có ho t ng ngân hàng; 4. T ki m soát qu n lý, ho tín d ng n

ch c, cá nhân có liên quan n vi c thành l p, t ch c, qu n lý, ho t ng, c bi t, t ch c l i, gi i th c a các t ch c tín d ng; vi c thành l p, t ch c, t ng c a chi nhánh ngân hàng n c ngoài, v n phòng i di n c a t ch c c ngoài, t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng.

2 i u 3. Áp d ng Lu t Các t ch c tín d ng, i u liên quan c qu c t và các Lu t có

1. Vi c thành l p, t ch c, qu n lý và ho t ng, ki m soát c bi t, t ch c l i, gi i th c a t ch c tín d ng; vi c thành l p, t ch c, qu n lý và ho t ng c a chi nhánh ngân hàng n c ngoài, v n phòng i di n c a t ch c tín d ng n c ngoài, t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng ph i tuân theo các quy nh c a Lu t này và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t. 2. Tr ng h p Lu t này và Lu t khác có quy nh khác nhau v thành l p, t ch c, qu n lý, ho t ng, ki m soát c bi t, t ch c l i, gi i th c a t ch c tín d ng; vi c thành l p, t ch c, qu n lý, ho t ng c a chi nhánh ngân hàng n c ngoài, v n phòng i di n c a t ch c tín d ng n c ngoài, t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng thì áp d ng quy nh c a Lu t này; nh ng n i dung v thành l p, t ch c, qu n lý mà Lu t này không quy nh thì áp d ng các quy nh có liên quan c a Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã. 3. Trong tr ng h p i u c qu c t mà C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i quy nh c a Lu t này, thì áp d ng quy nh c a i u c qu c t ó. 4. T ch c, cá nhân tham gia ho t t p quán th ng m i qu c t g m: a) Các t p quán th ng ngân hàng c quy n th a thu n áp d ng ng m i qu c t ban hành;

ng m i qu c t do Phòng Th

b) Các t p quán th ng m i qu c t khác không trái v i pháp lu t c a C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. i u 4. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng d i ây c hi u nh sau:

1. T ch c tín d ng là doanh nghi p có th c hi n m t ho c m t s ho c t t c các ho t ng ngân hàng. T ch c tín d ng bao g m ngân hàng, t ch c tín d ng phi ngân hàng, t ch c tài chính vi mô và qu tín d ng nhân dân. 2. Ngân hàng là lo i hình t ch c tín d ng có th c th c hi n t t c ho t ng ngân hàng theo quy nh c a Lu t này. Theo tính ch t và m c tiêu ho t ng, các lo i hình ngân hàng bao g m ngân hàng th ng m i, ngân hàng chính sách, ngân hàng h p tác xã. 3. Ngân hàng th ng m i là lo i hình ngân hàng c th c hi n toàn b ho t ng ngân hàng và các ho t ng kinh doanh khác theo quy nh c a Lu t này nh m m c tiêu l i nhu n. 4. T ch c tín d ng phi ngân hàng là lo i hình t ch c tín d ng c th c hi n m t ho c m t s ho t ng ngân hàng theo quy nh t i Lu t này, tr các ho t ng nh n

3 ti n g i c a cá nhân và cung ng các d ch v thanh toán qua tài kho n c a khách hàng. T ch c tín d ng phi ngân hàng bao g m công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các t ch c tín d ng phi ngân hàng khác. Công ty cho thuê tài chính là lo i hình công ty tài chính có ho t thuê tài chính theo quy nh c a Lu t này. ng chính là cho

5. T ch c tài chính vi mô là lo i hình t ch c tín d ng ch y u th c hi n m t s ho t ng ngân hàng nh m áp ng nhu c u c a các cá nhân, h gia ình có thu nh p th p và doanh nghi p siêu nh . 6. Qu tín d ng nhân dân là t ch c tín d ng do các pháp nhân, cá nhân và h gia ình t nguy n thành l p d i hình th c h p tác xã th c hi n m t s ho t ng ngân hàng theo quy nh c a Lu t này và Lu t H p tác xã nh m m c tiêu ch y u là t ng tr nhau phát tri n s n xu t, kinh doanh và i s ng. 7. Ngân hàng h p tác xã là ngân hàng c a t t c các qu tín d ng nhân dân do các qu tín d ng nhân dân và m t s pháp nhân góp v n thành l p theo quy nh c a Lu t này nh m m c tiêu ch y u là liên k t h th ng, h tr tài chính, i u hòa v n trong h th ng các qu tín d ng nhân dân. 8. T ch c tín d ng n c ngoài là t ch c tín d ng theo quy nh c a pháp lu t n c ngoài. c thành l p n c ngoài

T ch c tín d ng n c ngoài c hi n di n th ng m i t i Vi t Nam d i hình th c v n phòng i di n, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% v n n c ngoài, chi nhánh ngân hàng n c ngoài, công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% v n n c ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% v n n c ngoài. Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% v n n c ngoài là lo i hình ng ân hàng th ng m i; công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% v n n c ngoài là lo i hình công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% v n n c ngoài là lo i hình công ty cho thuê tài chính theo quy nh c a Lu t này. 9. Chi nhánh ngân hàng n c ngoài là n v ph thu c c a ngân hàng n c ngoài, không có t cách pháp nhân, c ngân hàng n c ngoài b o m ch u trách nhi m v m i ngh a v , cam k t c a chi nhánh t i Vi t Nam. 10. V n t có g m giá tr th c c a v n i u l c a t ch c tín d ng ho c v n c c p c a chi nhánh ngân hàng n c ngoài và các qu d tr , m t s tài s n n khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam (sau ây g i là Ngân hàng Nhà n c). 11. Gi y phép bao g m Gi y phép thành l p và ho t ng c a t ch c tín d ng, Gi y phép thành l p chi nhánh ngân hàng n c ngoài, Gi y phép thành l p v n phòng i di n c a t ch c tín d ng n c ngoài, t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng

4 do Ngân hàng Nhà n c c p. V n b n c a Ngân hàng Nhà n phép là m t b ph n không tách r i c a Gi y phép. cv s a i, b sung Gi y

12. Ho t ng ngân hàng là vi c kinh doanh, cung ng th các nghi p v sau ây: a) Nh n ti n g i; b) C p tín d ng; c) Cung ng d ch v thanh toán qua tài kho n.

ng xuyên m t trong

13. Nh n ti n g i là ho t ng nh n ti n c a cá nhân, t ch c d i hình th c ti n g i không k h n, ti n g i có k h n, ti n g i ti t ki m, phát hành ch ng ch ti n g i, k phi u, tín phi u và các hình th c nh n ti n g i khác theo nguyên t c có hoàn tr y ti n g c, lãi cho ng i g i ti n theo tho thu n. 14. C p tín d ng là vi c th a thu n cá nhân, t ch c s d ng m t kho n ti n ho c cam k t cho phép s d ng m t kho n ti n theo nguyên t c có hoàn tr b ng các nghi p v cho vay, chi t kh u, cho thuê tài chính, bao thanh toán, b o lãnh ngân hàng và các nghi p v c p tín d ng khác. 15. Cung ng d ch v thanh toán qua tài kho n là vi c cung ng ph ng ti n thanh toán; th c hi n các d ch v thanh toán séc, l nh chi, y nhi m chi, nh thu, y nhi m thu, th ngân hàng, th tín d ng và các d ch v thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài kho n c a khách hàng. 16. Cho vay là hình th c c p tín d ng, theo ó bên cho vay giao cho khách hàng m t kho n ti n ho c quy n s d ng m t kho n ti n s d ng vào m c ích xác nh trong m t th i gian nh t nh theo tho thu n v i nguyên t c có hoàn tr c g c và lãi. 17. Bao thanh toán là hình th c c p tín d ng cho bên bán hàng ho c bên mua hàng thông qua vi c mua l i có b o l u quy n truy òi các kho n ph i thu ho c các kho n ph i tr phát sinh t vi c mua, bán hàng hoá, cung ng d ch v theo h p ng mua, bán hàng hoá, cung ng d ch v . 18. B o lãnh ngân hàng là hình th c c p tín d ng, theo ó t ch c tín d ng cam k t b ng v n b n v i bên nh n b o lãnh v vi c t ch c tín d ng s th c hi n ngh a v tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không th c hi n ho c th c hi n không y ngh a v ã cam k t; khách hàng ph i nh n n và hoàn tr cho t ch c tín d ng s ti n ã c tr thay. 19. Chi t kh u là vi c mua có k h n ho c mua có b o l u quy n truy òi các công c chuy n nh ng, gi y t có giá khác c a ng i th h ng tr c khi n h n thanh toán. 20. Tái chi t kh u là vi c chi t kh u các công c chuy n nh khác ã c chi t kh u tr c khi n h n thanh toán. ng, gi y t có giá

5 21. Môi gi i ti n t là vi c làm trung gian thu x p th c hi n các ho t ng ngân hàng và các ho t ng kinh doanh khác gi a các t ch c tín d ng, t ch c tài chính khác, có thu phí môi gi i. 22. Tài kho n thanh toán là tài kho n ti n g i không k h n c a khách hàng m t i ngân hàng s d ng các d ch v thanh toán do ngân hàng cung ng. 23. S n ph m phái sinh là công c tài chính c nh giá theo bi n ng d ki n v giá tr c a m t tài s n tài chính g c nh t giá, lãi su t, ngo i h i, ti n t ho c tài s n tài chính khác. 24. Góp v n, mua c ph n c a t ch c tín d ng là vi c t ch c tín d ng dùng v n i u l và qu d tr góp v n c u thành v n i u l , mua c ph n c a các doanh nghi p, t ch c tín d ng khác, bao g m c vi c c p v n, góp v n vào công ty con, công ty liên k t c a t ch c tín d ng; góp v n vào qu u t , và u thác v n cho các t ch c khác góp v n, mua c ph n theo các hình th c nêu trên. 25. Các kho n u t d i hình th c góp v n, mua c ph n nh m n m q uy n ki m soát doanh nghi p bao g m: a) Các kho n u t chi m trên 50% v n i u l ho c v n c ph n có quy n bi u quy t c a m t doanh nghi p; b) Các kho n u t v i t l s h u th p h n t l quy nh t i i m a kho n này nh ng chi ph i quy t nh c a i h i ng c ông ho c H i ng thành viên. 26. C ông l n c a m t t ch c tín d ng c ph n là c ông s h u tr c ti p ho c gián ti p t 5% v n c ph n có quy n bi u quy t tr lên c a m t t ch c tín d ng c ph n. 27. S h u gián ti p là vi c t ch c, cá nhân s h u v n i u l , v n c ph n c a t ch c tín d ng thông qua nh ng ng i có liên quan ho c thông qua u thác u t . 28. Ng i có liên quan là t ch c, cá nhân có quan h tr c ti p ho c gián ti p v i m t t ch c, cá nhân khác thu c m t trong các tr ng h p sau ây: a) Công ty m v i công ty con và ng c l i; t ch c tín d ng v i công ty con c a t ch c tín d ng và ng c l i; các công ty con c a cùng m t công ty m ho c c a cùng m t t ch c tín d ng v i nhau; ng i qu n lý, thành viên Ban ki m soát c a công ty m ho c c a t ch c tín d ng, cá nhân ho c t ch c có th m quy n b nhi m nh ng ng i này v i công ty con và ng c l i; b) Công ty ho c t ch c tín d ng v i ng i qu n lý, thành viên Ban ki m soát c a công ty ho c t ch c tín d ng ó ho c v i công ty, t ch c có th m quy n b nhi m nh ng ng i ó và ng c l i; c) Công ty ho c t ch c tín d ng v i cá nhân, t ch c s h u t 5% v n i u l ho c v n c ph n có quy n bi u quy t tr lên t i công ty ho c t ch c tín d ng ó và ng c l i;

6 d) Ng i có quan h thân thu c v i nhau, bao g m v , ch ng, cha, cha nuôi, m , m nuôi, con, con nuôi, anh, ch , em ru t c a mình và v , ch ng c a nh ng ng i này; e) Công t i i m d kho ho c c ông s công ty ho c t ty ho c t ch n này c a ng h u t 5% v ch c tín d ng c tín d ng v i ng i có quan h thân thu c theo quy nh i qu n lý, thành viên Ban ki m soát, thành viên góp v n n i u l ho c v n c ph n có quy n bi u quy t tr lên c a ó và ng c l i;

g) Cá nhân c u quy n i di n cho t ch c, cá nhân quy nh t i i m a, b, c, d, và e kho n này v i t ch c, cá nhân u quy n; các cá nhân c u quy n i di n ph n v n góp c a cùng m t t ch c v i nhau; h) Nhóm cá nhân, t ch c có kh n ng chi ph i vi c ra quy t nh, ho t ng c a công ty ho c t ch c tín d ng thông qua i h i ng c ông ho c H i ng thành viên c a công ty ho c t ch c tín d ng ó. 29. Công ty liên k t c a t ch c tín d ng là công ty trong ó t ch c tín d ng ho c t ch c tín d ng và ng i có liên quan c a t ch c tín d ng s h u t h n 11% v n i u l tr lên ho c t h n 11% v n c ph n có quy n bi u quy t tr lên, nh ng không ph i là công ty con c a t ch c tín d ng ó. 30. Công ty con c a t ch c tín d ng là công ty trong ó: a) T ch c tín d ng ho c t ch c tín d ng và ng i có liên quan c a t ch c tín d ng s h u trên 50% v n i u l ho c trên 50% v n c ph n có quy n bi u quy t; ho c b) T ch c tín d ng có quy n tr c ti p ho c gián ti p b nhi m a s ho c t t c thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên ho c T ng Gi ám c (Giám c) c a công ty con; ho c c) T ch c tín d ng có quy n s a i, b sung i u l c a công ty con; ho c

d) T ch c tín d ng và ng i có liên quan c a t ch c tín d ng tr c ti p hay gián ti p ki m soát vi c thông qua ngh quy t, quy t nh c a i h i ng c ông, H i ng qu n tr , H i ng thành viên c a công ty con. 31. Ng i qu n lý t ch c tín d ng bao g m Ch t ch, thành viên H i ng qu n tr ; Ch t ch, thành viên H i ng thành viên; T ng Giám c (Giám c) và các ch c danh qu n lý khác theo quy nh t i i u l t ch c tín d ng. 32. Ng i i u hành t ch c tín d ng bao g m T ng Giám c (Giám c), Phó T ng Giám c (Phó Giám c), K toán tr ng, Giám c chi nhánh và các ch c danh t ng ngtheo quy nh t i i u l t ch c tín d ng . i u 5. S d ng các thu t ng liên quan n ho t ng ngân hàng

Các t ch c không ph i là t ch c tín d ng không c phép s d ng c m t ho c thu t ng ³t ch c tín d ng´, ³ngân hàng´, ³công ty tài chính´, ³công ty cho thuê tài chính´ ho c các thu t ng khác trong tên c a t ch c, ch c danh ho c trong các ph n ph

7 thêm c a tên, ch c danh ho c trong các tiêu hoá n, v n b n, thông báo ho c qu ng cáo c a mình n u vi c s d ng c m t , thu t ng ó có th gây nh m l n cho khách hàng v vi c t ch c c a mình là m t t ch c tín d ng. i u 6. Các hình th c t ch c c a t ch c tín d ng 1. Ngân hàng th ng m i trong n c c thành l p, t ch c d ty c ph n, tr tr ng h p quy nh t i kho n 2 i u này. i hình th c công

2. Ngân hàng th ng m i nhà n c c thành l p, t ch c d i hình th c công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do Nhà n c s h u 100% v n i u l . 3. T ch c tín d ng phi ngân hàng trong n c th c công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n. c thành l p, t ch c d c ngoài i hình c thành i hình

4. T ch c tín d ng liên doanh, t ch c tín d ng 100% v n n l p, t ch c d i hình th c công ty trách nhi m h u h n. 5. Ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân th c h p tác xã. 6. T ch c tài chính vi mô nhi m h u h n. i u 7. Quy n t ch ho t

c thành l p, t ch c d

c thành l p, t ch c d ng

i hình th c công ty trách

1. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài có quy n t ch trong ho t ng kinh doanh và t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a mình. Không t ch c, cá nhân nào c can thi p trái pháp lu t vào ho t ng kinh doanh c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài. 2. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài có quy n t ch i yêu c u c p tín d ng, cung ng các d ch v khác n u th y kh ông i u ki n, không có hi u qu , không phù h p v i pháp lu t. i u 8. Quy n ho t ng ngân hàng

1. M i t ch c có i u ki n theo quy nh c a Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t c Ngân hàng Nhà n c c p Gi y phép thì c th c hi n m t ho c m t s ho t ng ngân hàng t i Vi t Nam. 2. Nghiêm c m t ch c, cá nhân không ph i là t ch c tín d ng th c hi n ho t ng ngân hàng, tr giao d ch ký qu , giao d ch mua, bán l i ch ng khoán c a công ty ch ng khoán th c hi n theo quy nh c a Chính ph . i u 9. H p tác và c nh tranh trong ho t ng ngân hàng c h p tác và c nh

1. Các t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài tranh trong ho t ng kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t.

8 2. Nghiêm c m các hành vi h n ch c nh tranh ho c c nh tranh không lành m nh, gây t n h i n vi c th c hi n chính sách ti n t qu c gia, an toàn c a h th ng các t ch c tín d ng, l i ích h p pháp c a các bên. 3. Ngân hàng Nhà n c quy nh c th v các hành vi c nh tranh không lành m nh trong ho t ng ngân hàng và các hình th c x lý các hành vi này. i u 10. B o v quy n l i c a khách hàng T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài có trách nhi m:

1. Tham gia t ch c b o toàn, b o hi m ti n g i theo quy nh c a pháp lu t và công b công khai vi c tham gia t ch c b o toàn, b o hi m ti n g i t i tr s chính và chi nhánh. 2. T o thu n l i cho khách hàng g i và rút ti n, b o g c và lãi c a m i kho n ti n g i. m thanh toán , úng h n

3. T ch i vi c i u tra, phong to , c m gi , trích chuy n ti n g i c a khách hàng, tr tr ng h p có yêu c u c a c quan nhà n c có th m quy n theo quy nh c a pháp lu t ho c c s ch p thu n c a khách hàng. 4. Thông báo công khai m c lãi su t ti n g i, m c phí d ch v , m i quy n l i và ngh a v c a khách hàng i v i t ng lo i s n ph m, d ch v ang cung ng. 5. Công b th i gian giao d ch chính th c và không c t ý ng ng giao d ch vào th i gian ã công b . Tr ng h p ng ng giao d ch trong th i gian giao d ch chính th c, t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i niêm y t t i n i giao d ch ch m nh t là 24 gi tr c th i i m ng ng giao d ch. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài không c phép ng ng giao d ch quá m t ngày làm vi c, tr tr ng h p quy nh t i i m g kho n 1 i u 29 Lu t n ày. i u 11. Trách nhi m phòng, ch ng r a ti n, tài tr kh ng b T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài có trách nhi m: n

1. Không c che gi u, th c hi n b t k ho t ng ngân hàng nào liên quan kho n ti n ã có b ng ch ng v ngu n g c b t h p pháp. 2. Xây d ng các quy nh n i b v phòng, ch ng r a ti n, tài tr kh ng b . 3. Th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng r a ti n, tài tr kh ng b . 4. H p tác v i các c quan nhà n r a ti n, tài tr kh ng b . i u 12. Ng i c có th m quy n trong vi c i u tra ho t

ng

i di n theo pháp lu t c a t ch c tín d ng nh c th t i

1. Ng i i di n theo pháp lu t c a t ch c tín d ng c quy i u l t ch c tín d ng và ph i là m t trong s nh ng ng i sau ây:

9 a) Ch t ch H i d ng; b) T ng Giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng. ng qu n tr ho c Ch t ch H i ng thành viên c a t ch c tín

2. Ng i i di n theo pháp lu t c a t ch c tín d ng ph i c trú t i Vi t Nam, tr ng h p v ng m t Vi t Nam ph i y quy n b ng v n b n cho ng i khác là ng i qu n lý, ng i i u hành c a t ch c tín d ng ang c trú t i Vi t Nam th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình. i u 13. Cung c p thông tin 1. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài cung c p thông tin cho ch tài kho n v nh ng giao d ch và s d trên tài kho n c a ch tài kho n theo tho thu n v i ch tài kho n. 2. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài có trách nhi m cung c p cho Ngân hàng Nhà n c các thông tin liên quan n ho t ng kinh doanh và c Ngân hàng Nhà n c cung c p thông tin c a khách hàng có quan h tín d ng v i t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. 3. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài nhau v ho t ng c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n i u 14. B o m t thông tin 1. Nhân viên, ng i qu n lý, ng i i u hành c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài không c ti t l bí m t kinh doanh c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài. 2. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i b o m bí m t thông tin liên quan n tài kho n, ti n g i, tài s n g i và các giao d ch c a khách hàng t i t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài. 3. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài c quy n t ch i yêu c u c a t ch c, cá nhân v vi c cung c p thông tin liên quan n ti n g i, tài s n g i, các giao d ch c a khách hàng và thông tin v ho t ng c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài tr tr ng h p có yêu c u c a c quan nhà n c có th m quy n theo quy nh c a pháp lu t ho c c s ch p thu n c a khách hàng. i u 15. C s d li u d phòng 1. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i xây d ng c s d li u d phòng b o m ho t ng an toàn và liên t c. 2. Vi c xây d ng c s d li u d phòng c a qu tín d ng nhân dân, t ch c tài chính vi mô và các t ch c tín d ng không nh n ti n g i th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. c trao i thông tin v i c ngoài.

10 i u 16. Mua c ph n c a nhà 1. Nhà ut n c ngoài ut n c ngoài

c mua c ph n c a t ch c tín d ng Vi t Nam.

2. Chính ph quy nh i u ki n, th t c, t ng m c s h u c ph n t i a c a các nhà u t n c ngoài, t l s h u c ph n t i a c a m t nhà u t n c ngoài t i m t t ch c tín d ng Vi t Nam; i u ki n i v i t ch c tín d ng Vi t Nam bán c ph n cho nhà u t n c ngoài. i u 17. Ngân hàng chính sách 1. Chính ph thành l p ngân hàng chính sách ho t ng không vì m c tiêu l i nhu n nh m th c hi n các chính sách kinh t - xã h i c a Nhà n c. 2. Trên c s các quy nh c a Lu t này, Chính ph quy ch c, qu n lý và ho t ng c a ngân hàng chính sách. nh v thành l p, t

3. Ngân hàng chính sách ph i th c hi n ki m soát n i b , ki m toán n i b , ki m toán c l p; xây d ng, ban hành các quy trình n i b v các ho t ng nghi p v ; th c hi n ch thông tin báo cáo th ng kê, báo cáo ho t ng và ho t ng thanh toán theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c.

CH

NG II

C P, THU H I GI Y PHÉP

i u 18. Th m quy n c p Gi y phép Ngân hàng Nhà n c là c quan có th m quy n c p, s a Gi y phép theo quy nh c a Lu t này. i u 19. V n pháp nh nh i v i t ng lo i hình t ch c tín d ng, i, b sung và thu h i

1. Chính ph quy nh m c v n pháp chi nhánh ngân hàng n c ngoài.

2. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i duy trì giá tr th c c a v n i u l ho c v n c c p t i thi u b ng m c v n pháp nh. 3. Ngân hàng Nhà n c quy nh c th vi c x lý nh ng tr ng h p khi giá tr th c c a v n i u l c a t ch c tín d ng, v n c c p c a chi nhánh ngân hàng n c ngoài gi m th p h n m c v n pháp nh. i u 20. i u ki n c p Gi y phép 1. i u ki n c p Gi y phép a) Có v n i u l , v n t i kho n 1 i u 19 Lu t này; i v i t ch c tín d ng bao g m: c c p t i thi u b ng m c v n pháp nh theo quy nh

11 b) C ông sáng l p, thành viên sáng l p, ch s h u là pháp nhân ang ho t ng h p pháp và có n ng l c tài chính tham gia góp v n; c ông sáng l p ho c thành viên sáng l p là cá nhân có n ng l c hành vi dân s y và có kh n n g tài chính góp v n. Ngân hàng Nhà n c quy nh c th v các i u ki n i v i c ông sáng l p, thành viên sáng l p, ch s h u; c) Ng i qu n lý, ng i i u hành, thành viên Ban Ki m soát áp ng ki n theo quy nh t i i u 50 Lu t này; d) Có lu t; e) Có án thành l p, ph ng án kinh doanh kh thi, không gây nh h ng n s an toàn, n nh c a h th ng t ch c tín d ng; không t o ra s c quy n ho c h n ch c nh tranh ho c c nh tranh không lành m nh trong h th ng t ch c tín d ng. 2. i u ki n c p Gi y phép i v i t ch c tín d ng liên doanh, t ch c tín d ng 100% v n n c ngoài, chi nhánh ngân hàng n c ngoài bao g m: a) Các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này; b) T ch c tín d ng n c ngoài c phép th c hi n ho t ng ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t n i t ch c tín d ng n c ngoài t tr s chính; c) Các ho t ng d ki n xin phép th c hi n t i Vi t Nam ph i là các ho t ng mà t ch c tín d ng n c ngoài ang c phép th c hi n t i n i t ch c tín d ng n c ngoài t tr s chính; d) T ch c tín d ng n c ngoài ph i có ho t ng lành m nh, áp ng c các i u ki n v t ng tài s n có, tình hình tài chính, các t l b o m an toàn theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c; e) T ch c tín d ng n c ngoài có v n b n cam k t v i Ngân hàng Nhà n c v vi c s n sàng h tr v tài chính, công ngh , qu n tr , i u hành, ho t ng cho t ch c tín d ng liên doanh, t ch c tín d ng 100% v n n c ngoài, chi nhánh ngân hàng n c ngoài; b o m các t ch c này duy trì giá tr th c c a v n i u l , v n c c p không th p h n m c v n pháp nh và áp ng các quy nh c a Lu t này v b o m an toàn; g) C quan thanh tra, giám sát có th m quy n c a n c ngoài có v n b n cam k t giám sát ho t ng c a t ch c tín d ng n c ngoài trên c s t ng h p theo thông l qu c t ; c quan thanh tra, giám sát có th m quy n c a n c ngoài ã ký k t tho thu n v thanh tra, giám sát ho t ng và trao i thông tin giám sát an toàn v i Ngân hàng Nhà n c; h) i v i chi nhánh ngân hàng n c ngoài, ngân hàng n c ngoài ph i có v n b n b o m ch u trách nhi m v m i ngh a v và cam k t c a chi nhánh ngân hàng n c i u l phù h p v i quy nh c a Lu t này và các quy các i u

nh khác c a pháp

12 ngoài t i Vi t Nam. i u ki n quy nh t i i m d kho n 1 i u n ày không áp d ng v i vi c c p phép thành l p chi nhánh ngân hàng n c ngoài. i

3. i u ki n c p Gi y phép i v i v n phòng i di n t i Vi t Nam c a t ch c tín d ng n c ngoài, t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng bao g m: a) T ch c tín d ng n là pháp nhân c phép ho t c ngoài, t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng n c ngoài; ng ngân hàng

b) Quy nh c a pháp lu t n i t ch c tín d ng n c ngoài, t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng t tr s chính cho phép t ch c tín d ng n c ngoài, t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng c phép thành l p v n phòng i di n t i Vi t Nam. 4. i u ki n c p Gi y phép quy nh t i i u 74 Lu t này. 5. i u ki n c p Gi y phép i u 87 Lu t này. i v i ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân i v i t ch c tài chính vi mô quy ngh c p Gi y phép ngh c p Gi y nh t i kho n 3

i u 21. H s , trình t , th t c Ngân hàng Nhà n phép. i u 22. Th i h n c p Gi y phép c quy

nh c th v h s , trình t , th t c

1. Trong th i h n 180 ngày k t ngày nh n h s theo quy nh, Ngân hàng Nhà n c c p Gi y phép ho c t ch i c p Gi y phép cho các t ch c ngh c p phép. 2. Trong th i h n 60 ngày k t ngày nh n h s theo quy nh, Ngân hàng Nhà n c c p Gi y phép ho c t ch i c p Gi y phép cho v n phòng i di n. 3. Tr ng h p t ch i c p Gi y phép, Ngân hàng Nhà n nêu rõ lý do. i u 23. L phí c p Gi y phép T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài, v n phòng i di n Gi y phép ph i n p m t kho n l phí c p Gi y phép theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. ng ký kinh doanh và ng ký ho t ng cc p c có v n b n tr l i và

Sau khi c c p Gi y phép, t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i th c hi n ng ký kinh doanh; v n phòng i di n c a t ch c tín d ng n c ngoài và c a t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng ph i th c hi n ng ký ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. ng báo 1. T i thi u 30 ngày tr c ngày d ki n khai tr ng ho t ng, t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài, v n phòng i di n t ch c tín d ng n c ngoài và c a

13 t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng ph i công b Gi y phép, Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh và ngày d ki n khai tr ng ho t ng trên các ph ng ti n thông tin c a Ngân hàng Nhà n c và m t t báo i n t ho c báo vi t h ng ngày c a Vi t Nam trong 03 s liên ti p. 2. Vi c công b thông tin theo quy dung ch y u sau ây: nh t i kho n 1 i u này bao g m các n i

a) Tên, a ch tr s chính c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài, v n phòng i di n c a t ch c tín d ng n c ngoài và c a t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng; b) S Gi y phép, s Gi y ch ng nh n ng kinh doanh c phép th c hi n; c) V n i u l ho c v n c c p; ng ký kinh doanh, ngày c p, các ho t

d) Ng i i di n theo pháp lu t c a t ch c tín d ng, T ng Giám c (Giám c) chi nhánh ngân hàng n c ngoài, Tr ng v n phòng i di n c a t ch c tín d ng n c ngoài và c a t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng; e) Danh sách, t l góp v n t ng ng c a c v n ho c ch s h u c a t ch c tín d ng. i u 26. i u ki n khai tr ng ho t ng c c p Gi y phép ch ng. c ngoài ông sáng l p ho c thành viên góp

1. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài c ti n hành ho t ng kinh doanh k t ngày khai tr ng ho t

2. khai tr ng ho t ng, t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c c p Gi y phép ph i có các i u ki n sau ây:

a) Có i u l phù h p v i quy nh c a pháp lu t và ã c ng ký t i Ngân hàng Nhà n c. i u ki n này không áp d ng v i chi nhánh ngân hàng n c ngoài; b) Có Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, có v n i ul ,v n c c p, có kho ti n i u ki n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c, có tr s i u ki n b o m an toàn tài s n và phù h p v i yêu c u ho t ng ngân hàng; c) Có c c u t ch c, b máy qu n tr , i u hành, ki m toán n i b , qu n lý r i ro, h th ng ki m soát n i b phù h p v i lo i hình t ch c tín d ng theo quy nh pháp lu t; d) Có h th ng công ngh thông tin áp ng yêu c u qu n lý, quy mô ho t c a t ch c tín d ng; ng

e) Có các quy ch qu n lý n i b v t ch c, ho t ng c a H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c), các phòng ban chuyên môn nghi p v t i tr s chính; quy ch n i b v qu n lý r i ro; quy ch v qu n lý m ng l i;

14 g) S v n i u l , v n c c p b ng ng Vi t Nam ph i c g i y vào tài kho n phong t a không h ng lãi m t i Ngân hàng Nhà n c tr c khi khai tr ng ho t ng ít nh t 30 ngày. S v n này c gi i t a khi t ch c tín d ng ã khai tr ng và b t u ti n hành ho t ng; h) ã th c hi n vi c ng báo theo quy nh t i i u 25 Lu t này.

3. Trong th i h n 12 tháng k t ngày c c p Gi y phép, t ch c c Ngân hàng Nhà n c c p Gi y phép không ti n hành khai tr ng ho t ng, thì Gi y phép do Ngân hàng Nhà n c c p không còn giá tr . T ch c c c p Gi y phép ph i n p l i Gi y phép cho Ngân hàng Nhà n c. 4. T ch c c Ngân hàng Nhà n c c p Gi y phép ph i thông báo cho Ngân hàng Nhà n c v vi c áp ng các i u ki n khai tr ng ho t ng theo quy nh t i kho n 2 i u này ít nh t 15 ngày tr c ngày d ki n khai tr ng ho t ng. Ngân hàng Nhà n c có quy n ình ch vi c khai tr ng ho t ng khi t ch c c c p phép không áp ng các i u ki n khai tr ng. i u 27. S d ng Gi y phép 1. T ch c c c p Gi y phép ph i s d ng úng tên và ho t quy nh trong Gi y phép. 2. T ch c c c p Gi y phép không cho thuê, cho m n Gi y phép. i u 28. Thu h i Gi y phép 1. Ngân hàng Nhà n sau ây: a) H s c c p phép; b) T ch c phá s n; c) T ch c phép; d) T ch c c c p Gi y phép vi ph m nghiêm tr ng các quy nh c a pháp lu t v d tr b t bu c, các quy nh v t l b o m an toàn trong ho t ng c a t ch c tín d ng; e) T ch c c c p Gi y phép không th c hi n y các quy t Ngân hàng Nhà n c b o m an toàn trong ho t ng ngân hàng; nh x lý c a c có quy n thu h i Gi y phép ã c p trong các tr có ng h p i u ki n ng úng n i dung ng,

c t y xóa, mua bán, chuy n nh

ngh c p Gi y phép có nh ng thông tin sai l ch

c c p Gi y phép b chia, tách, sáp nh p, h p nh t, mua l i, gi i th , c c p Gi y phép ho t ng ngoài n i dung quy nh trong Gi y

g) i v i chi nhánh ngân hàng n c ngoài, t ch c tín d ng 100% v n n c ngoài, v n phòng i di n c a t ch c tín d ng n c ngoài, t ch c n c ngoài khác có

15 ho t ng ngân hàng, t ch c tín d ng n c ngoài ho c t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng b gi i th , phá s n ho c b C quan có th m quy n c a n c n i t ch c ó t tr s chính thu h i Gi y phép ho c ình ch ho t ng. 2. Ngân hàng Nhà n c quy nh c th trình t , th t c thu h i Gi y phép ã c p trong các tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u này. 3. K t th i i m Quy t nh thu h i Gi y phép c a Ngân hàng Nhà n c có hi u l c thi hành, t ch c b thu h i Gi y phép ph i ch m d t ngay các ho t ng kinh doanh ang th c hi n. ph 4. Quy t nh thu h i Gi y phép ng ti n thông tin i chúng. i u 29. Nh ng thay i ph i c Ngân hàng Nhà n c Ngân hàng Nhà n c công b trên các

c ch p thu n c Ngân hàng Nhà i m t trong nh ng

1. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i n c ch p thu n b ng v n b n tr c khi th c hi n các th t c thay n i dung sau ây: a) Tên t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n ch c tín d ng; b) M c v n i u l , m c v n này. c) a i m t tr s chính, tr s chi nhánh; ng; c c p, tr tr

c ngoài; tên chi nhánh c a t nh t i kho n 3 i u

ng h p quy

d) N i dung, ph m vi và th i h n ho t

e) Chuy n nh ng ph n v n góp c a thành viên góp v n; chuy n nh ng c ph n c a c ông l n, chuy n nh ng d n n c ông l n tr thành c ông th ng và ng c l i; g) T m ng ng ho t ng kinh doanh quá m t ngày làm vi c, tr tr ng ng ho t ng do nguyên nhân b t kh kháng; h) Niêm y t c phi u trên th tr ng ch ng khoán trong n c và n ng h p t m c ngoài.

2. Th i h n ch p thu n các thay i quy nh t i kho n 1 i u này là 30 ngày làm vi c, k t ngày Ngân hàng Nhà n c nh n c h s h p l . Tr ng h p t ch i, Ngân hàng Nhà n c có v n b n tr l i và nêu rõ lý do. H s , trình t , th t c ch p thu n các thay i th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. 3. Vi c thay i m c v n i u l c a qu tín d ng nhân dân quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. 4. Khi c ch p thu n thay i u này, t ch c tín d ng ph i: i m t ho c m t s n i dung quy c th c hi n theo nh t i kho n 1

16 a) S a i, b sung i u l phù h p v i các thay ký i u l ã s a i, b sung t i Ngân hàng Nhà n c; b) ng ký v i c quan nhà n kho n 1 i u này. i ã c ch p thu n và i quy ng

c có th m quy n v nh ng thay

nh t i

c) Công b n i dung thay i quy nh t i các i m a, b, c và d kho n 1 i u này trong vòng 07 làm vi c k t ngày c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n thay i trên các ph ng ti n thông tin c a Ngân hàng Nhà n c và m t t báo i n t ho c báo vi t h ng ngày c a Vi t Nam trong 03 s liên ti p.

CH T

NG III I U HÀNH

CH C, QU N TR , M c1 Các quy

nh chung

i u 30. Thành l p chi nhánh, v n phòng di n th ng m i 1. Tùy theo lo i hình ho t ng, sau khi b ng v n b n, t ch c tín d ng c thành l p:

i di n,

n v s nghi p, hi n c ch p thu n

c Ngân hàng Nhà n trong n

a) Chi nhánh, v n phòng i di n, n v s nghi p ph tr c thu c trung ng n i t tr s chính; n b) Chi nhánh, v n phòng c ngoài.

c, k c t nh, thành ng m i khác

i di n và các hình th c hi n di n th

2. Ngân hàng Nhà n c quy nh c th v i u ki n, h s và th t c thành l p, ch m d t, gi i th các n v quy nh t i kho n 1 i u này i v i t ng lo i hình t ch c tín d ng. i u 31. i u l 1. i u l t ch c tín d ng là công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n ph i c xây d ng phù h p v i các quy nh c a Lu t này, các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t và ph i có n i dung ch y u sau ây: a) Tên và a i m t tr s chính; ng;

b) N i dung và ph m vi ho t c) Th i h n ho t d) V n i u l , ph ng;

ng th c góp v n, t ng gi m v n i u l ;

17 e) Nhi m v , quy n h n c a i h i ng c ông, H i thành viên, T ng giám c (Giám c) và Ban ki m soát; g) Th th c b u, b nhi m và mi n nhi m thành viên H i thành viên, T ng giám c (Giám c) và Ban ki m soát; ng qu n tr , H i ng qu n tr , H i ng ng

h) H , tên, a ch , qu c t ch và các c i m c b n khác c a ch s h u, thành viên góp v n i v i t ch c tín d ng là công ty trách nhi m h u h n; c a c ông sáng l p i v i t ch c tín d ng là công ty c ph n; i) Quy n và ngh a v c a ch s h u, thành viên góp v n là công ty trách nhi m h u h n; quy n và ngh a v c a c ông là công ty c ph n; k) Ng i i di n theo pháp lu t; i v i t ch c tín d ng i v i t ch c tín d ng

l) Các nguyên t c tài chính, k toán, ki m tra, ki m soát và ki m toán n i b ; m) Th th c thông qua quy t tranh ch p n i b ; nh c a t ch c tín d ng; nguyên t c gi i quy t ng và th ng cho ng i qu n

n) C n c và ph ng pháp xác nh thù lao, ti n l lý, ng i i u hành, thành viên Ban ki m soát; o) Các tr ng h p gi i th ; i, b sung i u l .

p) Th t c s a 2. này.

i u l t ch c tín d ng là h p tác xã th c hi n theo quy nh t i i u 77 Lu t

3. i u l t ch c tín d ng và m i s a i, b sung i u l t ch c tín d ng ph i c ng ký t i Ngân hàng Nhà n c trong vòng 15 ngày k t ngày c thông qua. i u 32. C c u t ch c qu n lý c a t ch c tín d ng 1. C c u t ch c qu n lý c a t ch c tín d ng c ph n bao g m: ông, H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c). ih i ng c

2. C c u t ch c qu n lý c a t ch c tín d ng c thành l p d i hình th c công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên bao g m: H i ng thành viên, Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c). 3. C c u t ch c qu n lý c a Ngân hàng h p tác xã, Qu tín d ng nhân dân th c hi n theo quy nh t i i u 75 Lu t này. i u 33. Nh ng tr ng h p không c m nhi m ch c v

1. Nh ng ng i sau ây không c là thành viên H i ng qu n tr , thành viên H i ng thành viên, thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c), Phó T ng Giám c (Phó Giám c) và các ch c danh t ng ng c a t ch c tín d ng:

18 a) Thu c it ng quy nh t i kho n 2 i u này; nh c a

b) Thu c i t ng không c tham gia qu n lý, i u hành theo quy pháp lu t v cán b , công ch c và pháp lu t v phòng, ch ng tham nh ng.

c) Ng i ã t ng là ch doanh nghi p t nhân, thành viên h p danh c a công ty h p danh, T ng Giám c (Giám c), thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban ki m soát c a doanh nghi p, Ch nhi m và các thành viên Ban qu n tr h p tác xã t i th i i m doanh nghi p, h p tác xã b tuyên b phá s n, tr tr ng h p doanh nghi p, h p tác xã b tuyên b phá s n vì lý do b t kh kháng; d) Ng i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p t i th i i m doanh nghi p b ình ch ho t ng, b bu c gi i th do vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng, tr tr ng h p là i di n theo ngh c a c quan nhà n c có th m quy n nh m ch n ch nh, c ng c doanh nghi p ó; e) Ng i ã t ng b ình ch ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , Ch t ch H i ng thành viên, thành viên H i ng thành viên, Tr ng Ban ki m soát, thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng theo quy nh t i i u 37 Lu t này ho c b c quan có th m quy n xác nh ng i ó có sai ph m d n n vi c t ch c tín d ng b thu h i gi y phép thành l p và ho t ng; g) Nh ng ng i có liên quan c a thành viên H i ng qu n tr , thành viên H i ng thành viên, T ng Giám c (Giám c) không c là thành viên Ban ki m soát c a cùng t ch c tín d ng; h) Nh ng ng i có liên quan c a Ch t ch thành viên H i c là T ng Giám c (Giám c) c a cùng t ch c tín d ng 2. Nh ng ng i sau ây không c là K toán tr Giám c công ty con c a t ch c tín d ng: a) Ng b) Ng ph t; c) Ng d) Ng i ã t ng b k t án v các t i t t i ph m nghiêm tr ng tr lên; i ã t ng b k t án v các t i xâm ph m s h u mà ch a c xoá án tích; i ch a thành niên, ng ng Qu n tr không c chi nhánh,

ng, Giám

i b h n ch ho c b m t n ng l c hành vi dân s ;

i ang b truy c u trách nhi m hình s , ang trong th i k ch p hành hình

e) Cán b , công ch c; ng i qu n lý t c p phòng tr lên trong các doanh nghi p mà Nhà n c n m t 50% v n i u l tr lên, tr nh ng ng i c c làm i di n qu n lý ph n v n góp c a nhà n c t i t ch c tín d ng; g) S quan, h s quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng trong các c quan, n v thu c Quân i nhân dân Vi t Nam; s quan, h s quan chuyên nghi p trong các c quan, n v thu c Công an nhân dân Vi t Nam, tr nh ng ng i c c làm i di n qu n lý ph n v n góp c a nhà n c t i t ch c tín d ng;

19 h) B , m , v , ch ng, con, anh, ch , em ru t c a thành viên H i ng qu n tr , thành viên H i ng thành viên, T ng Giám c (Giám c) và v , ch ng c a nh ng ng i này không c là K toán tr ng ho c là ng i ph trách tài chính c a t ch c tín d ng; i) Các tr ng h p khác theo quy nh t i i u l t ch c tín d ng. ng h p không cùng ng qu n tr , H i m nhi m ch c v

i u 34. Nh ng tr 1. Thành viên H i a) Không c

ng thành viê n c a t ch c tín d ng:

ng th i là thành viên Ban Ki m soát c a t ch c tín d ng ó; ng

b) Không c ng th i là ng i qu n lý c a t ch c tín d ng khác, tr tr h p t ch c ó là công ty con c a t ch c tín d ng;

c) Ch t ch H i ng qu n tr , Ch t ch H i ng thành viên c a t ch c tín d ng không c ng th i là ng i i u hành c a t ch c tín d ng ó và c a t ch c tín d ng khác. 2. Thành viên Ban Ki m soát: a) Không c ng th i là: i i u hành,

- Thành viên H i ng qu n tr , thành viên H i ng thành viên, ng nhân viên c a t ch c tín d ng ho c công ty con c a t ch c tín d ng;

- Cán b c a doanh nghi p, n i thành viên H i ng qu n tr , thành viên H i ng thành viên, T ng Giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng là thành v iên H i ng qu n tr , ng i i u hành ho c là c ông l n c a doanh nghi p ó; b) Không c ng th i là thành viên H i ng qu n tr , thành viên H i ng thành viên, ng i i u hành c a doanh nghi p mà thành viên Ban ki m soát c a doanh nghi p ó ang là thành viên H i ng qu n tr , thành viên H i ng thành viên, ng i i u hành t i t ch c tín d ng; ng c) Tr ng Ban ki m soát không i qu n lý c a t ch c tín d ng khác. c ng th i là thành viên Ban ki m soát, c (Phó Giám c) và các ch c

3. T ng Giám c (Giám c), Phó T ng Giám danh t ng ng không c ng th i là:

a) Thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban ki m soát c a t ch c tín d ng khác, tr tr ng h p t ch c ó là công ty con c a t ch c tín d ng; b) T ng Giám khác. i u 35. ng nhiên m t t cách 1. Các tr ng h p ng nhiên m t t cách thành viên H i ng qu n tr , thành viên H i ng thành viên, thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c): c (Giám c), Phó T ng Giám c (Phó Giám c) doanh nghi p

20 a) M t n ng l c hành vi dân s , ch t; b) Vi ph m quy nhi m ch c v ; nh t i i u 33 Lu t này v nh ng tr ng h p không c m

c) Là ng i i di n ph n v n góp c a m t t ch c là c ông ho c thành viên góp v n c a t ch c tín d ng khi t ch c ó b ch m d t t cách pháp nhân; d) M t t cách là ng ch c; e) B toà án quy t Vi t Nam; nh tr c xu t kh i lãnh th n c C ng hòa xã h i ch ngh a i i di n ph n v n góp theo u quy n c a c ông là t

g) T ch c tín d ng b thu h i Gi y phép; h) Khi h p ng thuê T ng Giám c (Giám c) h t hi u l c;

i) Không còn là thành viên c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. 2. H i ng qu n tr , H i ng thành viên c a t ch c tín d ng ph i có v n b n báo cáo v vi c các i t ng ng nhiên b m t t cách theo quy nh t i kho n 1 i u này kèm tài li u ch ng minh c th g i Ngân hàng Nhà n c trong vòng 05 ngày làm vi c k t ngày xác nh c các i t ng trên b ng nhiên m t t cách và ch u trách nhi m tr c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a báo cáo này; th c hi n các th t c b u, b nhi m ch c danh b khuy t theo các quy nh c a pháp lu t. 3. Sau khi ng nhiên b m t t cách, thành viên H i ng qu n tr , thành viên H i ng thành viên, thành viên Ban Ki m soát, T ng Giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng ph i ch u trách nhi m cá nhân i v i các quy t nh c a mình trong th i gian ng nhi m. i u 36. Mi n nhi m, bãi nhi m 1. Ch t ch, thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên; Tr ng ban, thành viên Ban ki m soát; T ng Giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng b mi n nhi m, bãi nhi m trong các tr ng h p sau ây: a) B h n ch n ng l c hành vi dân s ; H i b) Có n xin t ch c (trong ó nêu rõ lý do xin t ch c) g i H i ng thành viên, Ban ki m soát c a t ch c tín d ng; ng qu n tr ,

c) Không tham gia các ho t ng c a H i ng qu n tr , H i ki m soát trong 06 tháng liên t c, tr tr ng h p b t kh kháng; d) Không b o e) Thành viên l p; g) Các tr ng h p khác do i u l t ch c tín d ng quy nh. m các i u ki n, tiêu chu n quy nh t i cl pc aH i ng qu n tr không b o

ng thành viên, Ban

i u 50 Lu t này; m yêu c u v tính c

21 2. Sau khi b mi n nhi m, bãi nhi m, Ch t ch, thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên; Tr ng ban, thành viên Ban ki m soá t; T ng Giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng ph i ch u trách nhi m cá nhân i v i các quy t nh c a mình trong th i gian ng nhi m. 3. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày thông qua quy t nh mi n nhi m, bãi nhi m i v i các i t ng theo quy nh t i kho n 1 i u này, H i ng qu n tr , H i ng thành viên c a t ch c tín d ng ph i có v n b n kèm tài li u liên quan báo cáo Ngân hàng Nhà n c. i u 37. ình ch , ình ch có th i h n ch c danh H i ng thành viên, Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c) ng qu n tr , H i

1. Ngân hàng Nhà n c có quy n ình ch , ình ch có th i h n vi c th c thi nhi m v , quy n h n c a Ch t ch, các thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên; Tr ng Ban, các thành viên Ban ki m soát; ng i i u hành t ch c tín d ng vi ph m quy nh t i i u 34 Lu t này, quy nh c a pháp lu t trong quá trình th c hi n nhi m v , quy n h n c giao; yêu c u các c quan có liên quan c a t ch c tín d ng mi n nhi m, b u, b nhi m ng i thay th , ho c ch nh ng i tha y th n u xét th y c n thi t. 2. Ban Ki m soát c bi t do Ngân hàng Nhà n c thành l p có quy n t m ình ch vi c th c thi nhi m v , quy n h n c a Ch t ch, thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên; Tr ng Ban, thành viên Ban Ki m soát; ng i i u hành t ch c tín d ng b t vào tình tr ng ki m soát c bi t n u xét th y c n thi t. 3. Ng i b ình ch , ình ch có th i h n vi c th c thi nhi m v , quy n h n theo quy nh t i kho n 1 và 2 i u này ph i có trách nhi m tham gia x lý các t n t i và sai ph m có liên quan n trách nhi m cá nhân khi có yêu c u c a Ngân hàng Nhà n c, H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban Ki m soát c a t ch c tín d ng ho c Ban Ki m soát c bi t. i u 38. Quy n, ngh a v c a ng d ng 1. Th c hi n các quy n và ngh a v i u l t ch c tín d ng, quy t nh c a thành viên góp v n c a t ch c tín d ng. c giao theo úng quy nh c a pháp lu t, i h i ng c ông ho c ch s h u ho c i qu n lý, ng i i u hành t ch c tín

2. Th c hi n các quy n và nhi m v c giao m t cách trung th c, c n tr ng, vì l i ích c a t ch c tín d ng, c ông, thành viên góp v n và ch s h u t ch c tín d ng. 3. Trung thành v i l i ích c a t ch c tín d ng; không s d ng thông tin, bí quy t, c h i kinh doanh c a t ch c tín d ng, l m d ng a v , ch c v và tài s n c a t ch c tín d ng thu l i cá nhân ho c ph c v l i ích c a t ch c, cá nhân khác làm t n h i t i l i ích c a t ch c tín d ng, c ông, thành viên góp v n và ch s h u t ch c tín d ng.

22 4. B o m l u tr h s c a t ch c tín d ng cung c p c các s li u ph c v cho ho t ng qu n lý, i u hành, ki m soát m i ho t ng c a t ch c tín d ng, ho t ng thanh tra, giám sát, ki m tra c a Ngân hàng Nhà n c. 5. Ph i am hi u v các lo i r i ro trong ho t d ng h th ng ki m tra, ki m soát n i b hi u qu . ng c a t ch c tín d ng và ph i xây

6. Thông báo k p th i, y , chính xác cho t ch c tín d ng v quy n l i c a mình t i các t ch c khác, các giao d ch v i t ch c, cá nhân khác có th gây xung t v i l i ích c a t ch c tín d ng và ch c tham gia vào các giao d ch ó khi cH i ng qu n tr , H i ng thành viên ch p thu n. 7. Không c t o i u ki n b n thân ho c ng i có liên quan c a mình vay v n, s d ng các d ch v ngân hàng khác c a t ch c tín d ng v i nh ng i u ki n u ãi, thu n l i h n so v i quy nh chung c a t ch c tín d ng. 8. Không l . 9. Các ngh a v khác do i u l t ch c tín d ng quy nh. i u 39. Trách nhi m công khai các l i ích liên quan 1. Thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban ki m soát; T ng Giám c (Giám c); Phó T ng Giám c (Phó Giám c) và các ch c danh t ng ng c a t ch c tín d ng ph i công khai v i t ch c tín d ng các th ông tin sau ây: a) Doanh nghi p, t ch c kinh t mà h , nh ng ng i có liên quan c a h ng tên s h u ph n v n góp, c ph n ho c u quy n, u thác cho cá nhân, t ch c khác ng tên t 5% v n i u l tr lên, bao g m: Tên, a ch tr s chính, ngành, ngh kinh doanh, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, n i ng ký kinh doanh; b) Doanh nghi p mà h , nh ng ng i có liên quan c a h ang là thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban Ki m soát; T ng Giám c (Giám c) bao g m: Tên, a ch tr s chính, ngành, ngh kinh doanh, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, n i ng ký kinh doanh. 2. Vi c công khai các l i ích theo quy nh t i kho n 1 i u này và vi c thay i các l i ích liên quan ph i c th c hi n b ng v n b n trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày phát sinh ho c có thay i l i ích. 3. Vi c công khai các l i ích theo quy nh t i kho n 1 i u này ph i c thông báo nh k h ng n m cho i h i ng c ông, H i ng thành viên c a t ch c tín d ng và c niêm y t, l u gi t i tr s chính c a t ch c tín d ng. i u 40. H th ng ki m soát n i b 1. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n ki m soát n i b th c hi n các m c tiêu sau ây: c ngoài ph i xây d ng h th ng c t ng l ng, thù lao ho c yêu c u tr th ng khi t ch c tín d ng b

23 a) Hi u qu và an toàn trong ho t tài s n và các ngu n l c; y ng; b o v , qu n lý, s d ng an toàn, hi u qu

b) B o m h th ng thông tin tài chính và thông tin qu n lý trung th c, h p lý, và k p th i; c) B o m tuân th pháp lu t và các quy ch , quy trình, quy nh n i b .

2. H th ng ki m soát n i b là t p h p các c ch , chính sách, quy trình, quy nh n i b , c c u t ch c c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài c thi t l p phù h p v i quy nh c a Ngân hàng Nhà n c và c t ch c th c hi n nh m b o m phòng ng a, phát hi n, x lý k p th i các r i ro và t c các m c tiêu ã t ra. n k . 3. Ho t ng h th ng ki m soát n i b c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng c ngoài ph i c b ph n ki m toán n i b , t ch c ki m toán c l p ánh giá nh i u 41. Ki m toán n i b 1. T ch c tín d ng ph i thành l p b ph n ki m toán n i b chuyên trách thu c Ban ki m soát th c hi n ki m toán n i b t ch c tín d ng. 2. B ph n ki m toán n i b th c hi n rà soát, ánh giá c l p, khách quan i v i h th ng ki m soát n i b ; ánh giá c l p v tính thích h p và s tuân th các quy nh, chính sách n i b , th t c, quy trình ã c thi t l p trong t ch c tín d ng; a ra các ki n ngh nh m nâng cao hi u l c, hi u qu ho t ng c a các h th ng, các quy trình, quy nh, góp ph n b o m t ch c tín d ng ho t ng an toàn, hi u qu , úng pháp lu t. 3. K t qu ki m toán n i b ph i c báo cáo k p th i cho H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban ki m soát và g i T ng Giám c (Giám c) c a t ch c t ín d ng. i u 42. Ki m toán cl p

1. Tr c khi k t thúc n m tài chính, t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i l a ch n m t t ch c ki m toán c l p i u ki n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c ki m toán các ho t ng c a mình trong n m tài chính ti p theo. 2. Trong vòng 30 ngày k t ngày quy t nh ch n t ch c ki m toán c l p, t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i thông báo cho Ngân hàng Nhà n c t ch c ki m toán c l a ch n. 3. T ch c tín d ng ph i th c hi n ki m toán c l p l i trong tr ki m toán có ý ki n ngo i tr c a t ch c ki m toán c l p. ng h p báo cáo

4. Vi c ki m toán c l p i v i t ch c tín d ng là h p tác xã th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 75 Lu t này.

24 M c2 Các quy nh chung i v i t ch c tín d ng là công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n

H i

i u 43. H i ng qu n tr , H i ng thành viên

ng thành viên và c c u H i

ng qu n tr ,

1. H i ng qu n tr , H i ng thành viên là c quan qu n tr t ch c tín d ng, có toàn quy n nhân danh t ch c tín d ng quy t nh, th c hi n các quy n và ngh a v c a t ch c tín d ng, tr nh ng v n thu c th m quy n c a i h i ng c ông, ch s h u. 2. Nhi m k c a H i ng qu n tr , H i ng thành viên không quá 05 n m. Nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên theo nhi m k c a H i ng qu n tr , H i ng thành viên. Thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên có th c b u ho c b nhi m l i v i s nhi m k không h n ch . Nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên c b sung ho c thay th là th i h n còn l i c a nhi m k H i ng qu n tr , H i ng thành viên. H i ng qu n tr , H i ng thành viên c a nhi m k v a k t thúc ti p t c ho t ng cho n khi H i ng qu n tr , H i ng thành viên c a nhi m k m i ti p qu n công vi c. 3. Tr ng h p s thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên không s thành viên c a nhi m k ho c không s thành viên t i thi u theo quy nh t i l t ch c tín d ng thì trong th i h n không quá 60 ngày k t ngày không s l t ch c tín d ng ph i ti n hành b sung s l ng thành viên H i ng qu n tr , ng thành viên theo quy nh. 4. H i ng qu n tr , H i th c hi n nhi m v c a mình. 2/3 i u ng, H i

ng thành viên s d ng con d u c a t ch c tín d ng

5. Giúp vi c cho H i ng qu n tr , H i ng thành viên có Th ký H i ng qu n tr , H i ng thành viên. Ch c n ng, nhi m v c a Th ký do H i ng qu n tr , H i ng thành viên quy nh. 6. H i ng qu n tr , H i ng thành viên ph i thành l p các y ban giúp H i ng qu n tr , H i ng thành viên th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình, trong ó t i thi u ph i có y ban qu n lý r i ro và y ban nhân s . H i ng qu n tr , H i ng thành viên quy nh c th nhi m v , quy n h n c a các y ban này theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. i u 44. Ban ki m soát và c c u Ban ki m soát quy 1. Ban ki m soát là c quan có trách nhi m ki m soát, ánh giá vi c ch p hành các nh n i b , các quy nh c a pháp lu t, i u l và vi c th c hi n các ch tr ng,

25 ngh quy t c a i h i ng c ông, ch s h u, H i ng qu n tr , H i ng thành viên; th c hi n vi c ki m toán n i b các ho t ng kinh doanh và các báo cáo tài chính c a t ch c tín d ng. 2. Ban ki m soát c a t ch c tín d ng có t i thi u 03 thành viên, s l ng c th do i u l t ch c tín d ng quy nh, trong ó ph i có ít nh t 1/2 t ng s thành viên là thành viên chuyên trách, không ng th i m nhi m ch c v , công vi c khác t i t ch c tín d ng ho c doanh nghi p khác. 3. Ban ki m soát có b ph n giúp vi c, b ph n ki m toán n i b , c s d ng các ngu n l c c a t ch c tín d ng, c thuê các chuyên gia và t ch c bên ngoài th c hi n các nhi m v c a mình. 4. Nhi m k c a Ban ki m soát không quá 05 n m. Nhi m k c a thà nh viên Ban ki m soát theo nhi m k c a Ban ki m soát. Thành viên Ban ki m soát có th cb u ho c b nhi m l i v i s nhi m k không h n ch . Nhi m k c a thành viên c b sung ho c thay th là th i h n còn l i c a nhi m k . Ban ki m soát c a nhi m k v a k t thúc ti p t c ho t ng cho n khi Ban ki m soát c a nhi m k m i ti p qu n công vi c. 5. Tr ng h p s thành viên Ban ki m soát không 2/3 s thành viên c a nhi m k ho c không s thành viên t i thi u theo quy nh t i i u l t ch c tín d ng thì trong th i h n không quá 60 ngày k t ngày không s l ng, t ch c tín d ng ph i ti n hành b sung s l ng thành viên Ban Ki m soát theo quy nh. i u 45. Nhi m v và quy n h n c a Ban ki m soát 1. Giám sát vi c tuân th các quy nh c a pháp lu t và i u l t ch c tín d ng trong vi c qu n tr , i u hành t ch c tín d ng; ch u trách nhi m tr c pháp lu t, tr c i h i ng c ông, ch s h u, thành viên góp v n, H i ng thành viên trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c giao. 2. Ban hành Quy nh n i b c a Ban ki m soát; nh k h ng n m xem xét l i Quy nh n i b c a Ban ki m soát, các chính sách quan tr ng v k toán và báo cáo. 3. Th c hi n ch c n ng ki m toán n i b ; Có quy n s d ng t v n c l p và quy n c ti p c n, cung c p , chính xác, k p th i các thông tin, tài li u liên quan n ho t ng qu n lý, i u hành t ch c tín d ng th c hi n nhi m v c giao. 4. Th m nh báo cáo tài chính 06 tháng u n m và h ng n m c a t ch c tín d ng. Báo cáo i h i ng c ông, ch s h u, thành viên góp v n, H i ng thành viên v k t qu th m nh báo cáo tài chính, ánh giá tính h p lý, h p pháp, trung th c và m c c n tr ng trong công tác k toán, th ng kê và l p báo cáo tài chính. Ban ki m soát có th tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr , H i ng thành viên tr c khi trình báo cáo và ki n ngh lên i h i ng c ông ho c ch s h u ho c thành viên góp v n. 5. Ki m tra s k toán, các tài li u khác và công vi c qu n lý, i u hành ho t ng c a t ch c tín d ng khi xét th y c n thi t ho c theo quy t nh c a i h i ng c ông

26 ho c theo yêu c u c a c ông ho c nhóm c ông l n ho c ch s h u ho c thành viên góp v n ho c H i ng thành viên phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Ban ki m soát tri n khai th c hi n ki m tra trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày nh n c yêu c u. Trong th i h n 15 ngày k t ngày k t thúc ki m tra, Ban ki m soát ph i báo cáo, gi i trình v nh ng v n c yêu c u ki m tra n cá nhân, t ch c có yêu c u. 6. K p th i thông báo cho H i ng qu n tr , H i ng thành viên khi phát hi n vi ph m c a ng i qu n lý t ch c tín d ng; yêu c u ng i vi ph m ch m d t ngay hành vi vi ph m và có gi i pháp kh c ph c h u qu , n u có. 7. L p danh sách c ông sáng l p, c ông l n, thành viên góp v n và nh ng ng i có liên quan c a thành viên H i ng qu n tr , thành viên H i ng thành viên, thành viên Ban ki m soát, T ng giám c c a t ch c tín d ng; l u gi và c p nh t thay i c a danh sách này. 8. ngh H i ng qu n tr , H i H i ng qu n tr tri u t p i h i ng c này và i u l t ch c tín d ng. ng thành viên h p b t th ng ho c ngh ông h p b t th ng theo quy nh c a Lu t

9. Tri u t p i h i ng c ông h p b t th ng trong tr ng h p H i ng qu n tr có quy t nh vi ph m nghiêm tr ng quy nh c a Lu t này ho c v t quá th m quy n c giao và tr ng h p khác theo quy nh t i i u l t ch c tín d ng. 10. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh t i i u l t ch c tín d ng. i u 46. Nhi m v , quy n h n c a Tr ng Ban ki m soát

1. T ch c tri n khai th c hi n nhi m v , quy n h n c a Ban ki m soát theo quy nh t i i u 45 Lu t này. 2. Chu n b ch ng trình cho các cu c h p c a Ban ki m soát trên c s xem xét các v n quan tâm c a t t c thành viên Ban ki m soát liên quan n nhi m v , quy n h n c a Ban ki m soát; tri u t p và ch to cu c h p Ban ki m soát. 3. Thay m t Ban ki m soát ký các v n b n thu c th m quy n c a Ban ki m soát. 4. Thay m t Ban ki m soát tri u t p i h i ng c ông h p b t th ng theo quy nh t i i u 45 Lu t này ho c ngh H i ng qu n tr , H i ng thành viên h p b t th ng. và 5. Tham d các cu c h p H i ng qu n tr , H i a ra ki n ngh , nh ng không c bi u quy t. ng thành viên, tham gia ý ki n

6. Yêu c u ghi l i các ý ki n c a mình trong biên b n cu c h p H i ng qu n tr , H i ng thành viên n u ý ki n c a mình khác v i các quy t nh c a H i ng qu n tr , H i ng thành viên và báo cáo tr c i h i ng c ông ho c ch s h u, thành viên góp v n.

27 7. Chu n b k ho ch làm vi c và phân công nhi m v cho các thành viên Ban ki m soát. 8. B o m các thành viên Ban ki m soát nh n c thông tin y , khách quan, chính xác và có th i gian th o lu n các v n mà Ban ki m soát ph i xem xét. vi c 9. Giám sát, ch o các thành viên Ban ki m soát trong vi c th c hi n các công c phân công và nhi m v , quy n h n c a Ban ki m soát.

10. U quy n cho m t thành viên khác c a Ban ki m soát th c hi n nhi m v c a mình trong th i gian v ng m t. 11. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh t i i u l t ch c tín d ng. i u 47. Nhi m v và quy n h n c a thành viên Ban ki m soát 1. Th c hi n các nhi m v và quy n h n c a thành viên Ban ki m soát theo quy nh c a pháp lu t, i u l t ch c tín d ng và Quy nh n i b c a Ban ki m soát m t cách trung th c, c n tr ng vì l i ích c a t ch c tín d ng và c a c ông, thành viên góp v n, ch s h u. 2. B u, mi n nhi m, bãi nhi m Tr 3. Yêu c u Tr ng Ban ki m soát. ng.

ng Ban ki m soát tri u t p Ban ki m soát h p b t th

4. Ki m soát các ho t ng kinh doanh, ki m soát s sách k toán, tài s n, các báo cáo tài chính và ki n ngh kh c ph c sai ph m, n u có. 5. c quy n yêu c u cán b , nhân viên c a t ch c tín d ng cung c p s li u và gi i trình các ho t ng kinh doanh th c hi n nhi m v c phân công. 6. Báo cáo Tr ng Ban ki m soát v các ho t ng tài chính b t th trách nhi m cá nhân v nh ng ánh giá và k t lu n c a mình. ng và ch u

7. Tham d các cu c h p c a Ban ki m soát, tham gia góp ý và bi u quy t v các v n thu c nhi m v , quy n h n c a Ban ki m soát, tr nh ng v n có xung t l i ích v i thành viên ó. 8. Các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh t i i u 48. T ng Giám c (Giám c) i u l t ch c tín d ng.

Tr tr ng h p quy nh t i i m c kho n 1 i u 66 Lu t này, H i ng qu n tr , H i ng thành viên b nhi m m t trong s các thành viên c a mình làm T ng Giám c (Giám c) ho c thuê T ng Giám c (Giám c). T ng Giám c (Giám c) là ng i i u hành cao nh t c a t ch c tín d ng và có trách nhi m i u hành công vi c kinh doanh h ng ngày c a t ch c tín d ng, ch u trách nhi m tr c H i ng qu n tr , H i ng thành viên và tr c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v và quy n h n phù h p v i quy nh c a Lu t này, các quy nh khác c a pháp lu t và i u l t ch c tín d ng.

28 i u 49. Nhi m v và quy n h n c a T ng Giám 1. T ch c th c hi n quy t qu n tr , H i ng thành viên. nh, ngh quy t c a c (Giám ih i ng c c) ông, H i ng

2. Quy t nh các v n liên quan n ho t ch c tín d ng, tr các v n thu c th m quy n c a H i ng qu n tr , H i ng thành viên.

ng kinh doanh h ng ng ày c a t i h i ng c ông, ch s h u, ng có hi u qu .

3. Thi t l p, duy trì và phát tri n h th ng ki m soát n i b ho t

4. L p và trình H i ng qu n tr , H i ng thành viên thông qua ho c báo cáo c p có th m quy n thông qua báo cáo tài chính. Ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a báo cáo tài chính, báo cáo th ng kê, s li u quy t toán và các thông tin tài chính khác. 5. Ban hành theo th m quy n các quy ch , quy nh n i b ; quy trình, th t c tác nghi p v n hành h th ng i u hành kinh doanh, h th ng thông tin báo cáo. 6. Báo cáo v i H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban ki m soát, ih i ng c ông và c quan nhà n c có th m quy n v ho t ng, hi u qu và k t qu kinh doanh c a t ch c tín d ng. 7. c quy t nh áp d ng các bi n pháp v t th m quy n c a mình trong tr ng h p kh n c p (thiên tai, ch h a, h a ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó, sau ó ph i báo cáo ngay H i ng qu n tr , H i ng thành viên gi i quy t ti p. 8. Ki n ngh , xu t c c u t ch c và ho t ng c a t ch c tín d ng nh m nâng cao ch t l ng, hi u qu ho t ng c a t ch c tín d ng trình H i ng qu n tr , H i ng thành viên ho c i h i ng c ông quy t nh theo th m quy n. 9. ngh tri u t p h p H i quy nh c a Lu t này. ng qu n tr , H i ng thành viên b t th ng theo

10. B nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m các ch c danh qu n lý, i u hành c a t ch c tín d ng, tr các ch c danh thu c th m quy n quy t nh c a i H i ng c ông, ch s h u, thành viên góp v n, H i ng qu n tr , H i ng thành viên; 11. Ký k t h p ng nhân danh t ch c tín d ng theo th m quy n phù h p v i i u l và quy nh n i b c a t ch c tín d ng. 12. Ki n ngh ph tín d ng. ng ng án s d ng l i nhu n, x lý l trong kinh doanh c a t ch c ng lao ng; quy t nh l ng, th ng c a

13. Tuy n d ng lao ng; ký h p i lao ng theo th m quy n.

14. Các nhi m v , quy n h n khác theo quy n h t i i u l t ch c tín d ng.

29 i u 50. i u ki n, tiêu chu n i v i ng s ch c danh khác c a t ch c tín d ng i qu n lý, ng i i u hành và m t

1. Thành viên H i ng qu n tr , thành viên H i c các tiêu chu n và i u ki n sau ây: a) Không thu c b) B o 39 Lu t này; m o it

ng thành viên ph i áp ng

ng quy nh t i kho n 1 i u 33 Lu t này; i u

c ngh nghi p trên c s tuân th quy nh t i i u 38 và ng tài chính, ngân hàng, c th :

c) Có n ng l c tài chính, hi u bi t v ho t

- Là cá nhân s h u ho c ng i c u quy n i di n s h u ít nh t 5% v n i u l c a t ch c tín d ng. i u ki n này không áp d ng i v i thành viên H i ng thành viên và thành viên c l p c a H i ng qu n tr ; ho c - Có b ng doanh, lu t; ho c i h c ho c trên i h c v m t trong các ngành kinh t , qu n tr kinh

- Có ít nh t 03 n m là ng i qu n lý c a t ch c tín d ng ho c doanh nghi p ho t ng trong ngành b o hi m, ch ng khoán, k toán, ki m toán; ho c - Có ít nh t 05 n m làm vi c tr c ti p t i các b ph n nghi p v trong l nh v c ngân hàng, tài chính, ki m toán, k toán. 2. Thành viên c l p c a H i ng qu n tr ph i áp ng các i u ki n quy t i kho n 1 i u này và các i u ki n sau ây: nh

a) Không ph i là ng i ang làm vi c cho chính t ch c t ín d ng ho c công ty con c a t ch c tín d ng ó ho c ã làm vi c cho chính t ch c tín d ng ho c công ty con c a t ch c tín d ng ó trong 03 n m li n k tr c ó; b) Không ph i là ng i h ng l ng, thù lao th ng xuyên c a t ch c tín d ng ngoài nh ng kho n ph c p c a thành viên H i ng qu n tr c h ng theo quy nh; c) Không ph i là ng i có v , ch ng, cha, cha nuôi, m , m nuôi, con, con nuôi, anh, ch , em ru t c a mình và v , ch ng c a nh ng ng i này là c ông l n c a t ch c tín d ng, ng i qu n lý ho c thành viên Ban ki m soát c a t ch c tín d ng ho c công ty con c a t ch c tín d ng; d) Không tr c ti p, gián ti p s h u ho c i di n s h u t 1% v n i u l ho c v n c ph n có quy n bi u quy t tr lên c a t ch c tín d ng; không cùng ng i có liên quan s h u t 5% v n i u l ho c v n c ph n có quy n bi u quy t tr lên c a t ch c tín d ng; e) Không ph i là ng i qu n lý, thành viên Ban ki m soát c a t ch c tín d ng t i b t k th i i m nào trong 05 n m li n k tr c ó.

30 3. Thành viên Ban Ki m soát ph i áp ng ây: a) Không thu c b) B o 39 Lu t này; m o it ng quy nh t i kho n 1 i u 33 Lu t này; i u c các tiêu chu n và i u ki n sau

c ngh nghi p trên c s tuân th quy nh t i i u 38 và

c) Có b ng i h c ho c trên i h c v kinh t , qu n tr kinh doanh, lu t, k toán, ki m toán; có ít nh t 03 n m làm vi c tr c ti p trong l nh v c ngân hàng, tài chính, k toán, ki m toán; d) Không ph i là ng i có liên quan c a ng i qu n lý t ch c tín d ng;

e) Thành viên Ban ki m soát chuyên trách ph i c trú t i Vi t Nam trong th i gian ng nhi m. 4. T ng Giám ây: a) Không thu c b) B o 39 Lu t này; m o it ng quy nh t i kho n 1 i u 33 Lu t này; i u c (Giám c) ph i áp ng c các tiêu chu n và i u ki n sau

c ngh nghi p trên c s tuân th quy nh t i i u 38 và i h c v kinh t , qu n tr kinh doanh, lu t;

c) Có b ng

i h c ho c trên

d) Có ít nh t 05 n m làm ng i i u hành c a t ch c tín d ng ho c có ít nh t 05 n m làm T ng Giám c (Giám c), Phó T ng Giám c (Phó Giám c) doanh nghi p có m c v n ch s h u t i thi u b ng m c v n pháp nh i v i t ng lo i hình t ch c tín d ng theo quy nh c a pháp lu t ho c có ít nh t 10 n m làm vi c tr c ti p trong l nh v c tài chính, ngân hàng, k toán, ki m toán; e) C trú t i Vi t Nam trong th i gian ng nhi m.

5. Phó T ng Giám c (Phó Giám c), K toán tr ng, Giám c Chi nhánh, Giám c công ty con và các ch c danh t ng ng ph i áp ng c các tiêu chu n, i u ki n sau ây: a) Không thu c i t T ng Giám c (Phó Giám Lu t này. ng quy nh t i kho n 2 i u 33 Lu t này; i v i Phó c) không thu c i t ng quy nh t i kho n 1 i u 33 ng tài chính ngân hàng, c th :

b) Có n ng l c và hi u bi t v ho t

- Có b ng i h c ho c trên i h c v m t trong các ngành kinh t , qu n tr kinh doanh, lu t ho c l nh v c chuyên môn mà mình s m nhi m; ho c - Có b ng i h c ho c trên i h c ngoài các ngành, l nh v c nêu trên và có ít nh t 03 n m làm vi c tr c ti p trong l nh v c ngân hàng, tài chính ho c l nh v c chuyên môn mà mình s m nhi m.

31 c) C trú t i Vi t Nam trong th i gian ng nhi m. i qu n

6. Ngân hàng Nhà n c quy nh c th i u ki n, tiêu chu n i v i ng lý, ng i i u hành, thành viên Ban ki m soát c a t ch c tài chính vi mô.

i u 51. Ch p thu n danh sách d ki n nh ng ng i c b u, b nhi m làm thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên, thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng 1. Danh sách d ki n nh ng ng i c b u, b nhi m làm thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban ki m soát; T ng Giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng ph i c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n b ng v n b n tr c khi b u, b nhi m các ch c danh này. Nh ng ng i c b u, b nhi m làm thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên, thành viên Ban ki m soát; T ng Giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng ph i thu c danh sách ã c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n. 2. Ngân hàng Nhà n c quy nh c th v th t c, h s ch p thu n danh sách d ki n vi c b u, b nhi m, các ch c danh quy nh t i kho n 1 i u này. 3. T ch c tín d ng ph i thông báo cho Ngân hàng Nhà n c danh sách nh ng ng i c b u, b nhi m các ch c danh quy nh t i kho n 1 i u này trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày b u, b nhi m.

M c3 T ch c tín d ng là công ty c ph n

i u 52. Các lo i c ph n, c

ông i s h u c ph n

1. T ch c tín d ng c ph n ph i có c ph n ph thông. Ng ph thông là c ông ph thông. ây: a) C ph n u ãi c t c; b) C ph n u ãi bi u quy t. 3. C ph n u ãi c t c:

2. T ch c tín d ng có th có c ph n u ãi. C ph n u ãi g m các lo i sau

a) C ph n u ãi c t c là c ph n c tr c t c v i m c cao h n so v i m c c t c c a c ph n ph thông ho c m c n nh h ng n m. C t c c chia h ng n m g mc t cc nh và c t c th ng. C t c c nh không ph thu c vào k t qu kinh doanh c a t ch c tín d ng và ch c tr khi t ch c tín d ng có lãi. Tr ng h p t ch c tín d ng kinh doanh thua l ho c có lãi nh ng không chia c t c c nh thì c t cc nh tr cho c ph n u ãi c t c c c ng d n vào các n m ti p theo. M c

32 c t cc nh c th và ph ng th c xác nh c t c th ng do quy t nh và c ghi trên c phi u c a c ph n u ãi c t c; ih i ng c ông

b) T ng giá tr m nh giá c a c ph n u ãi c t c t i a b ng 20% v n i u l c a t ch c tín d ng; c) Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c và ng i qu n lý, ng i i u hành khác c a t ch c tín d ng không c mua c ph n u ãi c t c do chính t ch c tín d ng phát hành. Ng i c mua c ph n u ãi c t c do i u l t ch c tín d ng quy nh ho c do i h i ng c ông quy t nh. 4. Ch có t ch c c Chính ph u quy n và c ông sáng l p c quy n n m gi c ph n u ãi bi u quy t. Quy n u ãi bi u quy t c a c ông sáng l p ch có hi u l c trong ba n m k t ngày t ch c tín d ng c c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh. Sau th i h n ó, c ph n u ãi bi u quy t c a c ông sáng l p chuy n i thành c ph n ph thông. 5. C ph n ph thông không th chuy n i thành c ph n u ãi. C ph n u ãi có th chuy n i thành c ph n ph thông theo quy t nh c a i h i ng c ông. l 6. T ch c tín d ng c ph n ph i có t i thi u 100 c ng t i a. i u 53. Quy n c a c ông ph thông i h i ng c ông và th c hi n c u quy n; m i c ph n ph ng c ông. ông và không h n ch s

1. Tham d và phát bi u trong các cu c h p quy n bi u quy t tr c ti p ho c thông qua i di n thông có m t phi u bi u quy t. 2. 3. c a t ng c c nh n c t c theo quy t nh c a ih i

c u tiên mua c ph n m i chào bán t ông trong t ch c tín d ng.

ng ng v i t l c ph n ph thông

4. c chuy n nh ng c ph n cho c ông khác c a t ch c tín d ng ho c cá nhân, t ch c khác theo quy nh t i Lu t này và i u l t ch c tín d ng. 5. Xem xét, tra c u và trích l c các thông tin trong danh sách c bi u quy t và yêu c u s a i các thông tin không chính xác. h p ông có quy n

6. Xem xét, tra c u, trích l c ho c sao ch p i u l t ch c tín d ng, s biên b n i h i ng c ông và các ngh quy t c a i h i ng c ông.

7. c nh n m t ph n tài s n còn l i t ng ng v i s c ph n n m gi t i t ch c tín d ng khi t ch c tín d ng gi i th ho c phá s n. 8. c u quy n b ng v n b n cho ng i khác th c hi n các quy n và ngh a v c a mình; ng i c y quy n không c ng c v i t cách c a chính mình.

33 9. c ng c , c ng i vào H i ng qu n tr , Ban ki m soát theo quy nh t i i u l ho c theo quy nh c a pháp lu t n u i u l không quy nh. D anh sách ng c viên ph i c g i t i H i ng qu n tr theo th i h n do H i ng qu n tr quy nh. i u 54. Ngh a v c a c 1. C ông

ông c a t ch c tín d ng ph i th c hi n các ngh a v sau ây:

a) Thanh toán s c ph n ã cam k t mua trong th i h n do t ch c tín d ng quy nh; ch u trách nhi m v các kho n n và ngh a v tài s n khác c a t ch c tín d ng trong ph m vi v n c ph n ã góp vào t ch c tín d ng; b) Không c rút v n c ph n ã góp ra kh i t ch c tín d ng d th c d n n vi c gi m v n i u l c a t ch c tín d ng; c) Ch u trách nhi m tr ph n t i t ch c tín d ng; d) Tuân th i m i hình

c pháp lu t v tính h p pháp c a ngu n v n góp, mua c

i u l và các quy ch qu n lý n i b c a t ch c tín d ng; nh c a ih i ng c ông, H i ng qu n tr ;

e) Ch p hành quy t

g) Th c hi n các ngh a v khác theo quy nh t i i u l t ch c tín d ng; h) C ông ph i ch u trách nhi m cá nhân khi nhân danh t ch c tín d ng d i m i hình th c th c hi n các hành vi vi ph m pháp lu t, ti n hành kinh doanh và các giao d ch khác t l i ho c ph c v l i ích c a t ch c, cá nhân khác, thanh toán các kho n n ch a n h n tr c nguy c tài chính có th x y ra i v i t ch c tín d ng. 2. C ông nh n y thác u t cho t ch c, cá nhân khác ph i cu ng c p thông tin v ch s h u th c s c a s c ph n mà mình nh n y thác u t trong t ch c tín d ng. T ch c tín d ng có quy n ình ch các quy n c ông c a các c ông này trong tr ng h p phát hi n h không cung c p thông tin xác th c v ch s h u th c s các c ph n. i u 55. T l s h u c ph n 1. M t c ch c tín d ng. ông cá nhân không cs h uv t quá 5% v n i u l c a m t t t quá 15% v n i u l c a m t t

2. M t c ông t ch c không cs h uv ch c tín d ng, tr các tr ng h p sau ây:

a) S h u c ph n theo quy t nh c a Ngân hàng Nhà n c x lý t ch c tín d ng g p khó kh n, b o m an toàn h th ng t ch c tín d ng theo quy nh t i kho n 3 i u 149 Lu t này; b) S h u c ph n nhà n c t i các t ch c tín d ng c ph n hóa; ut n c ngoài theo quy nh t i kho n 2 i u 16

c) S h u c ph n c a nhà Lu t này.

34 3. C ông và nh ng ng i có liên quan c a c quá 20% v n i u l c a m t t ch c tín d ng. ông ó không cs h uv t

4. Các t l s h u quy nh t i kho n 1, 2 v à 3 i u này bao g m c ph n v n u thác cho các t ch c, cá nhân khác mua c ph n. 5. Trong vòng 05 n m k t ngày c c p Gi y phép, các c ông sáng l p ph i n m gi s c ph n t i thi u b ng 50% v n i u l c a t ch c tín d ng; các c ông sáng l p là pháp nhân ph i n m gi s c ph n t i thi u b ng 50% t ng s c ph n do các c ông sáng l p n m gi . i u 56. Chào bán và chuy n nh ng c ph n

1. C ông cá nhân, c ông pháp nhân có ng i i di n là thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng không c chuy n nh ng c ph n c a mình trong th i gian m nhi m ch c v . 2. Trong th i gian ang x lý h u qu theo ngh quy t c a i h i ng c ông ho c theo quy t nh c a Ngân hàng Nhà n c do trách nhi m cá nhân, các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c) không c chuy n nh ng c ph n, tr tr ng h p khi các thành viên này: a) Là i di n theo y quy n c a c ông là t ch c b sáp nh p, h p nh t, mua l i, chia, tách, gi i th , phá s n theo quy nh pháp lu t; b) B b t bu c chuy n nh ng c ph n theo quy t nh c a Toà án;

c) Chuy n nh ng c ph n cho các nhà u t khác nh m th c hi n vi c sáp nh p, h p nh t b t bu c theo quy nh t i kho n 3 i u 149 Lu t này. 3. Vi c chuy n nh ng c ph n niêm y t c a t ch c tín d ng các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán. c th c hi n theo

4. Trong th i h n 05 n m k t ngày c c p Gi y phép, c ông sáng l p ch c phép chuy n nh ng c ph n cho các c ông sáng l p khác v i i u ki n b o m các t l s h u c ph n quy nh t i i u 55 Lu t này. i u 57. Mua l i c ph n theo yêu c u c a c t ch c tín d ng T ch c tín d ng ch h p: 1. N u ngay sau khi thanh toán h t s c ph n c mua l i mà v n b o m các t l an toàn trong ho t ng ngân hàng, giá tr th c c a v n i u l không gi m th p h n m c v n pháp nh; ho c 2. c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n tr c b ng v n b n vi c mua l i c ph n n u vi c mua l i c ph n d n n vi c gi m v n i u l c a t ch c tín d ng. ông ho c theo quy t nh c a ng

c quy n mua l i c ph n c a c

ông trong các tr

35 i u 58. C phi u T ch c tín d ng ph i phát hành c phi u cho các c phi u c phát hành d i hình th c ch ng ch : 1. Trong th i h n 30 ngày k t ngày khai tr d ng thành l p m i. ng ho t ông trong tr ng ng h p c

i v i t ch c tín

2. Trong th i h n 30 ngày k t ngày c ông thanh toán i v i t ch c tín d ng ang ho t ng t ng v n i u l . i u 59. ih i ng c ông

c ph n cam k t mua

1. i h i ng c ông h p th ng niên trong th i h n 04 tháng k t ngày k t thúc n m tài chính. i h i ng c ông h p b t th ng theo quy t nh tri u t p h p c a H i ng qu n tr trong các tr ng h p sau ây: a) H i ng qu n tr xét th y c n thi t vì l i ích c a t ch c tín d ng;

b) S thành viên H i ng qu n tr còn l i ít h n s thành viên t i thi u theo quy nh t i kho n 1 i u 62 Lu t này; c) Theo yêu c u c a c ông ho c nhóm c thông trong th i h n liên t c ít nh t 06 tháng; d) Theo yêu c u c a Ban ki m soát; e) Các tr ng h p khác theo quy nh t i i u l t ch c tín d ng. ông có quy n bi u quy t, là c quan quy t ng c ông có các quy n và nhi m v sau ông s h u trên 10% s c ph n ph

2. i h i ng c ông g m t t c c nh cao nh t c a t ch c tín d ng. i h i ây: a) Thông qua b) S a soát; nh h

ng phát tri n c a t ch c tín d ng;

i, b sung i u l t ch c tín d ng; nh v t ch c và ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m

c) Phê chu n Quy

d) Quy t nh s l ng thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát t ng nhi m k ; b u, mi n nhi m, bãi nhi m, b u b sung, thay th thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát phù h p v i các i u ki n và tiêu chu n theo quy nh c a Lu t này và i u l t ch c tín d ng; e) Quy t nh m c thù lao, th ng và các l i ích khác i v i thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban Ki m soát và ngân sách ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát; g) Xem xét và x lý các vi ph m c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát gây thi t h i cho t ch c tín d ng và c ông c a t ch c tín d ng;

36 h) Quy t nh c c u t ch c, b máy qu n lý i u hành c a t ch c tín d ng; ng án chào bán

i) Thông qua ph ng án thay i m c v n i u l ; thông qua ph c ph n, bao g m lo i c ph n và s l ng c ph n m i s chào bán; k) Thông qua vi c mua l i c ph n ã bán; l) Thông qua ph ng án phát hành trái phi u chuy n i;

m) Thông qua báo cáo tài chính h ng n m; ph ng án phân ph i l i nhu n sau khi ã hoàn thành ngh a v thu và các ngh a v tài chính khác c a t ch c tín d ng; n) Thông qua báo cáo c a H i nhi m v quy n h n c giao; o) Quy t ng qu n tr , Ban ki m soát v vi c th c hi n

nh thành l p công ty con;

p) Thông qua ph ng án góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p, t ch c tín d ng khác có giá tr t 20% tr lên so v i v n i u l c a t ch c tín d ng ghi trong báo cáo tài chính ã c ki m toán g n nh t; q) Quy t nh u t , giao d ch mua bán tài s n c a t ch c tín d ng có giá tr t 20% tr lên so v i v n i u l c a t ch c tín d ng ghi trong báo cáo tài chính ã c ki m toán g n nh t ho c m t t l khác th p h n theo quy nh t i i u l t ch c tín d ng; r) Thông qua các h p ng có giá tr trên 20% v n i u l c a t ch c tín d ng ghi trong báo cáo tài chính ã c ki m toán g n nh t ho c m t t l khác th p h n theo quy nh t i i u l t ch c tín d ng gi a t ch c tín d ng v i thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c), c ông l n, ng i có liên quan c a h ; công ty con, công ty liên k t c a t ch c tín d ng; s) Quy t nh vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, chuy n pháp lý, gi i th ho c yêu c u phá s n t ch c tín d ng; t) Quy t tín d ng. ây: a) i h i ng c ông thông qua các quy t nh thu c th m quy n b ng hình th c bi u quy t t i cu c h p ho c l y ý ki n b ng v n b n; b) Quy t nh c a i h i ng c ông c thông qua t i cu c h p khi cs c ông i di n t trên 51% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông d h p tr lên ch p thu n ho c m t t l khác cao h n do i u l t ch c tín d ng quy nh; c) i v i quy t nh v lo i c ph n, t ng s c ph n c a t ng lo i c quy n chào bán; s a i, b sung i u l ; t ch c l i, gi i th t ch c tín d ng; u t ho c mua nh các gi i pháp kh c ph c các bi n nh c a ih i ng c ông i hình th c

ng l n v tài chính c a t ch c c thông qua theo quy nh sau

3. Các quy t

37 bán tài s n theo quy nh t i i m b, i, q và s kho n 2 i u này thì ph i c s c ông i di n trên 65% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông d h p ch p thu n ho c m t t l khác cao h n do i u l t ch c tín d ng quy nh; d) Vi c bi u quy t b u thành viên H i th c hi n d i hình th c b u d n phi u. ng qu n tr và Ban ki m soát ph i c

4. Quy t nh c a i h i ng c ông v các v n quy nh t i các i m a, d, g và s kho n 2 i u này ph i c thông qua b ng hình th c bi u quy t t i cu c h p i h i ng c ông. i u 60. H p ih i ng c ông theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà n c

Trong tr ng h p x y ra s ki n nh h ng n an toàn ho t ng c a t ch c tín d ng c ph n, Ngân hàng Nhà n c có quy n yêu c u H i ng qu n tr c a t ch c tín d ng c ph n tri u t p i h i ng c ông h p b t th ng và quy t nh v các n i dung Ngân hàng Nhà n c yêu c u. i u 61. Báo cáo k t qu h p ih i ng c ông

Trong vòng 15 ngày k t ngày b m c cu c h p ho c t ngày k t thúc ki m phi u i v i tr ng h p l y ý ki n b ng v n b n , t t c các ngh quy t, quy t nh c i h i ng c ông thông qua ph i c g i n Ngân hàng Nhà n c. i u 62. H i ng qu n tr c a t ch c tín d ng là công ty c ph n

1. H i ng qu n tr c a t ch c tín d ng c ph n ph i có t i thi u 05 thành viên và không quá 11 thành viên, trong ó có t i thi u 01 thành viên c l p. H i ng qu n tr ph i có t i thi u 1/2 t ng s thành viên là thành viên c l p và thành viên không ph i là ng i i u hành t ch c tín d ng. 2. Cá nhân và ng i có liên quan c a cá nhân ó ho c nh ng ng i là ng i i di n v n góp c a m t c ông pháp nhân và ng i có liên quan c a nh ng ng i này c tham gia H i ng qu n tr , nh ng không c v t quá 1/3 t ng s thành viên H i ng qu n tr c a m t t ch c tín d ng c ph n, tr tr ng h p là ng i i di n ph n v n góp c a nhà n c. i u 63. Nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr

1. Sau cu c h p i h i ng c ông u tiên, nh ng ng i c b u làm Ch t ch, thành viên H i ng qu n tr ch u trách nhi m tr c pháp lu t tri n khai vi c thành l p, khai tr ng ho t ng c a t ch c tín d ng. 2. Ch u trách nhi m tr c pháp lu t, tr hi n nhi m v , quy n h n c giao. c a c ih i ng c ông trong vi c th c

3. Trình i h i ng c ông quy t nh, thông qua các v n thu c th m quy n i h i ng c ông theo quy nh t i kho n 2 i u 59 Lu t này.

38 4. Quy t nh vi c thành l p chi nhánh, v n phòng i di n, n v s nghi p.

5. B nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m, k lu t, ình ch và quy t nh m c l ng, l i ích khác i v i các ch c danh T ng Giám c (Giám c), Phó T ng Giám c (Phó Giám c), K toán tr ng, Th ký H i ng qu n tr , các ch c danh thu c b ph n ki m toán n i b và ng i qu n lý, ng i i u hành khác theo quy nh n i b c a H i ng qu n tr . 6. Thông qua ph ng án góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p, t ch c tín d ng khác có giá tr d i 20% v n i u l c a t ch c tín d ng ghi trong báo cáo tài chính ã c ki m toán g n nh t. 7. C ng d ng khác. i i di n v n góp c a t ch c tín d ng t i doanh nghi p, t ch c tín

8. Quy t nh u t , giao d ch mua bán tài s n c a t ch c tín d ng t 10% t r lên so v i v n i u l c a t ch c tín d ng ghi trong báo cáo tài chính ã c ki m toán g n nh t, tr các kho n u t , giao d ch mua bán tài s n c a t ch c tín d ng quy nh t i i m q kho n 2 i u 59 Lu t này. 9. Quy t nh các kho n c p tín d ng theo quy nh t i kho n 6 i u 128 Lu t này, tr các giao d ch thu c th m quy n quy t nh c a i h i ng c ông quy nh t i i m r kho n 2 i u 59 Lu t này. 10. Thông qua các h p ng c a t ch c tín d ng v i công ty con, công ty liên k t c a t ch c tín d ng; v i thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c), c ông l n, ng i có liên quan c a h có giá tr b ng ho c nh h n 20% v n i u l c a t ch c tín d ng ho c m t t l c th khác nh h n do i u l t ch c tín d ng quy nh. Trong tr ng h p này, thành viên có liên quan không có quy n bi u quy t. 11. Ki m tra, giám sát, ch o T ng Giám c (Giám c) th c hi n nhi m v c phân công; ánh giá h ng n m v hi u qu làm vi c c a T ng Giám c (Giám c). 12. Ban hành các Quy nh n i b liên quan n t ch c, qu n tr và ho t ng c a t ch c tín d ng phù h p v i các quy nh c a Lu t này và pháp lu t có liên quan, tr nh ng v n thu c th m quy n c a Ban ki m soát ho c c a i h i ng c ông. 13. Quy t nh chính sách qu n lý r i ro và giám sát vi c th c thi các bi n pháp phòng ng a r i ro c a t ch c tín d ng. 14. Xem xét, phê duy t báo cáo th ng niên. 15. L a ch n t ch c nh giá chuyên nghi p nh giá tài s n góp v n không ph i là ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n i, vàng theo quy nh c a pháp lu t. 16. Trình Th ng c a pháp lu t. c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n các v n theo quy nh

39 17. Quy t bán. 18. Quy t d ng. 19. Quy t nh mua l i c ph n c a t ch c tín d ng. nh nh giá chào bán c ph n và trái phi u chuy n i c a t ch c tín nh chào bán c ph n m i trong ph m vi s c ph n c quy n chào

20. Ki n ngh ph ng án phân ph i l i nhu n, m c c t c c tr ; quy t th i h n và th t c tr c t c ho c x lý l phát sinh trong quá trình kinh doanh.

21. Chu n b n i dung, tài li u liên quan trình i h i ng c ông quy t nh các v n thu c th m quy n c a i h i ng c ông, tr nh ng n i dung thu c ch c n ng, nhi m v c a Ban ki m soát. 22. Duy t ch ng trình, n i dung, tài li u ph c v h p ih i t p h p i h i ng c ông ho c l y ý ki n c ông b ng v n b n nh c a i h i ng c ông. ng c ông; tri u thông qua quy t

23. T ch c tri n khai, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a i h i ng c ông và H i ng qu n tr . c c c). 24. Thông báo k p th i cho Ngân hàng Nhà n c nh ng thông tin nh h ng tiêu n t cách thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám 25. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a i u l t ch c tín d ng. i u 64. Nhi m v , quy n h n c a Ch t ch H i 1. L p ch ng trình, k ho ch ho t ng c a H i ng qu n tr ng qu n tr .

2. Chu n b ho c t ch c vi c chu n b ch ng trình, n i dung, tài li u ph c v cu c h p; tri u t p và ch to cu c h p H i ng qu n tr . 3. T ch c vi c thông qua quy t nh c a H i ng qu n tr . nh c a H i ng qu n tr .

4. Giám sát quá trình t ch c th c hi n các quy t 5. Ch to h p ih i ng c ông.

6. B o m các thành viên H i ng qu n tr nh n c thông tin y , khách quan, chính xác và có th i gian th o lu n các v n mà H i ng qu n tr ph i xem xét. 7. Phân công nhi m v cho các thành viên H i ng qu n tr . N i dung phân công nhi m v c th c a t ng thành viên ph i c th hi n b ng v n b n và có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr . 8. Giám sát các thành viên H i ng qu n tr trong vi c th c hi n các công vi c c phân công và các nhi m v , quy n h n chung.

40 9. ánh giá hi u qu làm vi c c a t ng thành viên, các y ban c a H i ng qu n tr t i thi u m i n m 01 l n và báo cáo i h i ng c ông v k t qu ánh giá này. 10. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a i u l t ch c tín d ng. i u 65. Nhi m v , quy n h n c a thành viên H i ng qu n tr

1. Th c hi n các nhi m v và quy n h n c a thành viên H i ng qu n tr theo úng quy ch n i b c a H i ng qu n tr và s phân công c a Ch t ch H i ng qu n tr m t cách trung th c vì l i ích c a t ch c tín d ng và c ông. 2. Nghiên c u báo cáo tài chính do ki m toán viên c l p chu n b , có ý ki n ho c yêu c u ng i i u hành t ch c tín d ng, ki m toán viên c l p và ki m toán viên n i b gi i trình các v n có liên quan n báo cáo. th 3. ng. ngh Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p cu c h p H i ng qu n tr b t

4. Tham d các cu c h p H i ng qu n tr , th o lu n và bi u quy t v t t c các v n thu c nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr theo quy nh t i Lu t này, tr tr ng h p không c bi u quy t vì v n xung t l i ích v i thành viên ó. Ch u trách nhi m cá nhân tr c pháp lu t, tr c i h i ng c ông và tr c H i ng qu n tr v nh ng quy t nh c a mình. H i 5. Tri n khai th c hi n các ngh quy t, quy t ng qu n tr . ng c nh c a ih i ng c ông và

6. Có trách nhi m gi i trình tr c i h i th c hi n nhi m v c giao khi có yêu c u.

ông, H i

ng qu n tr v vi c

7. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a i u l t ch c tín d ng.

M c4 T ch c tín d ng là Công ty trách nhi m h u h n m t thành vi ên

i u 66. Quy n và ngh a v c a Ch s h u 1. Ch s h u c a t ch c tín d ng là công ty trách nhi m h u h n m t thành viên có các quy n sau ây: a) Quy t nh s l ng thành viên H i ng thành viên theo t ng nhi m k nh ng t i thi u ph i có 05 thành viên và t i a không quá 11 thành viên; b) B nhi m ng i i di n theo u quy n v i nhi m k không quá 05 n m th c hi n các quy n và ngh a v c a ch s h u theo quy nh c a Lu t này. Ng i i di n theo u quy n ph i có các tiêu chu n và i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 50 Lu t này;

41 c) Mi n nhi m, bãi nhi m, b sung, thay th thành viên H i t ch H i ng thành viên; thành viên Ban Ki m soát; T ng Giám T ng Giám c (Phó Giám c), K toán tr ng;. ng thành viên; Ch c (Giám c), Phó

d) Quy t nh thay i v n i u l c a t ch c tín d ng; chuy n nh ng m t ph n ho c toàn b v n i u l c a t ch c tín d ng và thay i hình th c pháp lý c a t ch c tín d ng; e) Quy t nh thành l p công ty con, công ty liên k t;

g) Thông qua báo cáo tài chính h ng n m; quy t nh vi c s d ng l i nhu n sau khi ã hoàn thành ngh a v thu và các ngh a v tài chính khác c a t ch c tín d ng; h) Quy t nh t ch c l i, gi i th và yêu c u phá s n t ch c tín d ng; ng thành

i) Quy t nh m c thù lao, l ng, các l i ích khác c a thành viên H i viên, thành viên Ban Ki m soát, T ng Giám c (Giám c).

2. Ch s h u c a t ch c tín d ng là công ty trách nhi m h u h n m t thành viên có các ngh a v sau ây: a) Góp v n b) Tuân th c) Ph i xác y và úng h n nh ã cam k t;

i u l t ch c tín d ng; nh và tách bi t tài s n c a ch s h u và tài s n c a t ch c tín d ng;

d) Tuân th quy nh c a pháp lu t v h p ng và pháp lu t có liên quan trong vi c mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao d ch khác gi a t ch c tín d ng và ch s h u; e) Th c hi n các ngh a v khác theo quy d ng. i u 67. Nhi m v và quy n h n c a H i ng thành viên nh c a Lu t này và i u l t ch c tín

H i ng thành viên c a t ch c tín d ng là công ty trách nhi m h u h n m t thành viên g m t t c ng i i di n theo u quy n c a Ch s h u có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Nhân danh ch s h u t ch c th c hi n các quy n và ngh a v c a ch s h u theo quy nh; nhân danh t ch c tín d ng th c hi n các quy n và ngh a v c a t ch c tín d ng; ch u trách nhi m tr c pháp lu t, tr c Ch s h u trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình theo quy nh t i Lu t này và i u l t ch c tín d ng. 2. H i ng thành viên c a t ch c tín d ng là công ty trách nhi m h u h n m t thành viên có nhi m v quy n h n sau ây: a) Quy t b) Quy t tín d ng; nh n i dung i u l ; s a nh chi n l i, b sung i u l t ch c tín d ng; c phát tri n và k ho ch kinh doanh h ng n m c a t ch c

42 c) Trình ch s h u t ch c tín d ng quy t nh các v n thu c th m quy n quy t nh c a ch s h u quy nh t i i m c, d, e, g và h kho n 1 i u 66 Lu t này; d) Xem xét, phê duy t báo cáo th e) Quy t ng niên; c l p;

nh ch n t ch c ki m toán

g) Ki m tra, giám sát, ch o T ng Giám c (Giám c) trong vi c th c hi n nhi m v c phân công; ánh giá h ng n m v hi u qu làm vi c c a T ng Giám c; h) Quy t i) Quy t này; k) Quy t nh ph ng án góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p, t ch c tín d ng khác có giá tr t 20% tr lên so v i v n i u l c ghi trong báo cáo tài chính ã c ki m toán g n nh t c a t ch c tín d ng ho c m t t l khác nh h n quy nh t i i u l t ch c tín d ng; l) Thông qua quy t nh u t , giao d ch mua, bán tài s n c a t ch c tín d ng có giá tr b ng ho c l n h n 20% v n i u l c ghi trong báo cáo tài chính ã c ki m toán g n nh t c a t ch c tín d ng ho c m t t l khác nh h n quy nh t i i u l t ch c tín d ng; m) Quy t nh các h p ng c a t ch c tín d ng v i công ty con, công ty liên k t c a t ch c tín d ng; v i thành viên H i ng thành viên, thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c), ng i có liên quan c a h . Trong tr ng h p này, thành viên có liên quan không có quy n bi u quy t; n) Quy t nh gi i pháp phát tri n th tr ng, ti p th và chuy n giao công ngh ; ng c a t nh x lý l phát sinh trong quá trình kinh doanh; nh các kho n c p tín d ng theo quy nh t i kho n 6 i u 128 Lu t

o) Ban hành các quy nh n i b liên quan t i t ch c, qu n tr và ho t ch c tín d ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t; p) Trình Th ng pháp lu t; c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n các v n

theo quy nh c a

q) T ch c giám sát và ánh giá ho t

ng kinh doanh c a t ch c tín d ng;

r) Các quy n và nhi m v khác quy nh t i i u l t ch c tín d ng. i u 68. Nhi m v và quy n h n c a Ch t ch H i 1. Chu n b ho c t ch c vi c chu n b ch ng thành viên. 2. Chu n b ho c t ch c vi c chu n b ch ng thành viên ho c l y ý ki n các thành viên. 3. Tri u t p và ch trì cu c h p H i các thành viên. ng thành viên ng c a H i ng trình, k ho ch ho t

ng trình, n i dung, tài li u h p H i

ng thành viên ho c t ch c vi c l y ý ki n

43 4. Giám sát ho c t ch c giám sát vi c th c hi n các quy t thành viên. 5. Thay m t H i 6. B o xem xét. 7. Phân công nhi m v cho các thành viên H i công nhi m v c th c a t ng thành viên ph i ch ký c a Ch t ch H i ng thành viên. ng thành viên trong vi c th c hi n các công vi c ng thành viên t i thi u 8. Giám sát các thành viên H i 9. ng thành viên. N i dung phân i d ng v n b n và có c th hi n d quan, chính xác và có ng thành viên ký các quy t th i gian th o lu n các v n nh c a H i mà H i ng thành viên. y , khách ng thành viên ph i nh c a H i ng

m các thành viên H i

ng thành viên nh n

c thông tin

c phân công và các nhi m v , quy n h n chung. ánh giá hi u qu làm vi c c a t ng thành viên, H i ánh giá này. m i n m m t l n và báo cáo Ch s h u v k t qu

10. Các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a i u l t ch c tín d ng. i u 69. Nhi m v và quy n h n c a thành viên H i hi n các nhi m v và quy n h n c a thành viên H i n ib c aH i ng thành viên 1. Th c ng thành viên m t ng thành viên theo úng quy ch

ng thành viên và s phân công c a Ch t ch H i

cách trung th c vì l i ích c a t ch c tín d ng và ch s h u. 2. Nghiên c u báo cáo tài chính do ki m toán viên ho c yêu c u ng 3. các v n tr i i u hành t ch c tín d ng, ki m toán viên có liên quan n báo cáo. ng thành viên b t th ng thành viên tr tr ng. ng h p khôn g nh c a ng n i b gi i trình các v n c l p chu n b , có ý ki n c l p và ki m toán viên

ngh Ch t ch tri u t p cu c h p H i thu c nhi m v , quy n h n c a H i xung c Ch s h u và tr cH i

4. Tham d các cu c h p H i c bi u quy t vì v n c pháp lu t, tr mình. 5. Tri n khai th c hi n các quy t thành viên. 6. Có trách nhi m gi i trình tr hi n nhi m v

ng thành viên, th o lu n và bi u quy t v t t c

t l i ích v i thành viên ó. Ch u trách nhi m cá nhân ng thành viên v nh ng quy t

nh c a Ch s h u và ngh quy t c a H i c Ch s h u, H i

ng thành viên v vi c th c

c giao khi có yêu c u.

7. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a i u l t ch c tín d ng.

44 M c5 T ch c tín d ng là công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên

i u 70. Thành viên góp v n, quy n và ngh a v c a thành viên góp v n 1. Thành viên góp v n c a t ch c tín d ng là công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên ph i là pháp nhân, tr tr ng h p quy nh t i i u 88 Lu t này. T ng s thành viên không c v t quá 05 thành viên. T l s h u t i a c a m t thành viên và ng i có liên quan không c v t quá 50% v n i u l c a t ch c tín d ng. 2. Thành viên góp v n có các quy n sau ây: a) c b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m, thay th ng i i di n làm thành viên H i ng thành viên, Ban ki m soát trên c s s v n góp c a mình trong t ch c tín d ng ho c theo tho thu n gi a các thành viên góp v n; b) c cung c p thông tin, báo cáo v tình hình ho t ng c a H i ng thành viên, Ban ki m soát, s k toán, báo cáo tài chính h ng n m và các gi y t tài li u khác c a t ch c tín d ng; n p c) c chia l i nhu n t ng ng v i ph n v n góp sau khi t ch c tín d ng ã thu và hoàn thành các ngh a v tài ch ính khác; ng ng v i ph n v n

d) c chia giá tr tài s n còn l i c a t ch c tín d ng t góp khi t ch c tín d ng gi i th ho c phá s n;

e) Khi u n i ho c kh i ki n thành viên H i ng thành viên, thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c) không th c hi n úng nhi m v , quy n h n, gây thi t h i n l i ích c a t ch c tín d ng ho c thành viên góp v n. 3. Thành viên góp v n có các ngh a v sau ây: a) Không c rút v n ã góp d i m i hình th c, tr tr ph n v n góp theo quy nh t i i u 71 Lu t này; b) Tuân th i u l t ch c tín d ng; i u l t ch c tín d ng. u tiên góp thêm v n ng ph n v n góp, mua l i ph n v n góp c) Các ngh a v khác theo quy nh t i Lu t này và i u 71. Chuy n nh ng h p chuy n nh ng

1. Thành viên góp v n c chuy n nh ng ph n v n góp, vào t ch c tín d ng khi t ch c tín d ng t ng v n i u l . nh

2. Ngân hàng Nhà n c quy nh c th i u ki n, trình t , th t c, h s chuy n ng ph n v n góp, mua l i v n góp c a t ch c tín d ng. i u 72. H i ng thành viên

1. H i ng thành viên c a t ch c tín d ng là công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên có các nhi m v , quy n h n sau ây:

45 a) Các nhi m v , quy n h n quy i u 67 Lu t này; huy nh t i i m a, b, d, e, i, k, l, m, n và o kho n 2 nh th i i m và ph ng th c

b) Quy t nh t ng ho c gi m v n i u l , quy t ng thêm v n;

c) Báo cáo tình hình tài chính, k t qu kinh doanh c a t ch c tín d ng, vi c th c hi n nhi m v quy n h n c giao c a H i ng thành viên, thành viên H i ng thành viên theo yêu c u c a thành viên góp v n ho c c quan nhà n c có th m quy n; d) Quy t nh mua l i ph n v n góp theo quy nh c a Lu t này;

e) B u, mi n nhi m, bãi nhi m Ch t ch H i ng thành viên; quy t nh b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m, thay th , b sung, ký v à ch m d t h p ng i v i T ng Giám c (Giám c), Phó T ng Giám c (Phó Giám c), K toán tr ng và ng i qu n lý, ng i i u hành khác theo quy nh n i b c a H i ng thành viên; g) Quy t nh m c l ng, th ng, thù lao và các l i ích khác i v i Ch t ch và các thành viên H i ng thành viên, Tr ng Ban và các thành viên Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c) trên c s phù h p v i quy nh c a Lu t này, tr tr ng h p i u l t ch c tín d ng có quy nh khác; h) Thông qua báo cáo tài chính h ng n m, ph nhu n ho c ph ng án x lý l c a t ch c tín d ng; ng án s d ng và phân chia l i i di n; góp v n thành

i) Quy t nh thành l p công ty con, chi nhánh, v n phòng l p công ty liên k t; k) Quy t l) Quy t nh t ch c l i t ch c tín d ng; nh gi i th ho c yêu c u phá s n t ch c tín d ng;

m) Các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh t i i u l t ch c tín d ng. 2. Ch t ch H i ng thành viên c a t ch c tín d ng là công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên có các nhi m v , quy n h n sau ây: a) Các nhi m v , quy n h n quy Lu t này; nh t i kho n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 i u 68 ng

b) ánh giá hi u qu làm vi c c a t ng thành viên, các thành viên t i thi u m i n m m t l n; c) Các nhi m v , quy n h n khác theo quy

y ban c a H i

nh t i i u l t ch c tín d ng.

3. Thành viên H i ng thành viên c a t ch c tín d ng là công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên có các nhi m v , quy n h n sau ây: a) Các nhi m v , quy n h n quy nh t i kho n 1, 2 và 3 i u 69 Lu t này; b) Tham d các cu c h p H i ng thành viên, th o lu n và bi u quy t v t t c các v n thu c nhi m v , quy n h n c a H i ng thành viên theo quy nh c a Lu t

46 này, tr tr ng h p không c bi u quy t theo quy nh t i i m m kho n 2 i u 67 Lu t này; ch u trách nhi m cá nhân tr c pháp lu t và H i ng thành viên v nh ng quy t nh c a mình; c) Tri n khai th c hi n các quy t nh, ngh quy t c a H i ng thành viên; ng thành viên v

d) Có trách nhi m gi i trình tr c thành viên góp v n, H i vi c th c hi n nhi m v c giao khi có yêu c u;

e) Các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh t i i u l t ch c tín d ng.

M c6 T ch c tín d ng là h p tác xã

i u 73. Tính ch t và m c tiêu ho t

ng

T ch c tín d ng là h p tác xã là lo i hình t ch c tín d ng c t ch c theo mô hình h p tác xã ho t ng trong l nh v c ngân hàng nh m m c ích ch y u là t ng tr gi a các thành viên th c hi n có hi u qu các ho t ng s n xu t, kinh doanh d ch v và c i thi n i s ng. T ch c tín d ng là h p tác xã g m ngâ n hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. i u 74. Thành l p t ch c tín d ng là h p tác xã 1. Thành viên c a ngân hàng h p tác xã g m các qu tín d ng nhân dân và các pháp nhân góp v n khác. 2. Thành viên c a qu tín d ng nhân dân g m các cá nhân, h gia pháp nhân góp v n khác. 3. Ngân hàng Nhà n d ng là h p tác xã. c quy nh c th v ình và các

i u ki n thành l p t ch c tín

i u 75. C c u t ch c 1. C c u t ch c qu n lý c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân bao g m: i h i thành viên, H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c). 2. Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c) c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân ph i áp ng c tiêu chu n trình chuyên môn, o c ngh nghi p và am hi u v ho t ng ngân hàng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. 3. Ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân ph i thi t l p b ph n ki m toán n i b , h th ng ki m soát n i b và th c hi n ki m toán c l p theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c.

47 i u 76. V n i u l 1. V n i u l c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân là t ng s v n do các thành viên góp và c ghi vào i u l . 2. M c v n góp t i thi u và t i a c a m t thành viên do nh theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. i u 77. i u l i u l t ch c và ho t ng c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân ph i c xây d ng phù h p v i các quy nh c a Lu t này, Lu t H p tác xã và các quy nh khác c a pháp lu t. i u l ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân ph i có nh ng n i dung ch y u sau ây: a) Tên và a i m t tr s chính; ng; 1. i h i thành viên quy t

b) N i dung và ph m vi ho t c) Th i h n ho t ng;

d) V n i u l và ph

ng th c góp v n; ng qu n tr , Ban ki m soát và nh c a ih i

e) C c u t ch c, nhi m v , quy n h n c a H i T ng Giám c (Giám c); g) Th th c ti n hành thành viên;

i h i thành viên và thông qua quy t

h) Quy n và ngh a v c a thành viên; i) Các nguyên t c tài chính, k toán, ki m soát và ki m toán n i b ; k) Nguyên t c tr l ng, ph c p và thù lao công v , x lý các kho n l , chia lãi theo v n góp, công s c óng góp c a thành viên và m c s d ng d ch v c a t ch c tín d ng; nguyên t c trích l p, qu n lý và s d ng các qu ; l) Th th c qu n lý, s d ng, b o toàn và x lý ph n tài s n chung, v n tích lu ; m) Các tr phá s n; ng h p và th t c v chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th , i i ul .

n) Th t c s a

2. i u l và m i s a i, b sung i u l t ch c tín d ng là h p tác xã ph i c ng ký t i Ngân hàng Nhà n c trong vòng 15 ngày k t ngày c thông qua. i u 78. Quy n c a thành viên 1. cd i h i thành viên ho c b u i bi u d cu c h p thành viên bàn b c và bi u quy t v nh ng v n h i thành viên. i h i thành viên, d các thu c th m quy n c a i

48 2. danh dân. c ng c , c ng i vào H i ng qu n tr , Ban ki m soát và các ch c c b u khác theo quy nh t i i u l ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân s d ng d ch v c a

3. c g i ti n, vay v n, chia lãi theo v n góp và m c ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. 4. nhân dân. ch

ng các phúc l i xã h i chung c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng

5. c khen th ng khi có nhi u óng góp trong vi c xây d ng và phát tri n ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. 6. c cung c p các thông tin c n thi t liên quan h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. n ho t ng c a ngân hàng

7. c t, ph n ánh, ki n ngh nh ng v n liên quan n ho t ng c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân và yêu c u c tr l i; yêu c u H i ng qu n tr , Ban ki m soát tri u t p i h i thành viên h p b t th ng gi i quy t nh ng v n c p thi t. 8. c chuy n nh ng v n góp và các quy n l i, ngh a v c a mình cho ng i khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. 9. c quy n xin ra kh i ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân theo quy nh c a i u l ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. 10. Các quy n khác theo quy qu tín d ng nhân dân. nh c a pháp lu t và i u l ngân hà ng h p tác xã,

i u 79. Ngh a v c a thành viên 1. Ch p hành i u l ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân và các ngh quy t c a i h i thành viên. 2. Góp v n theo quy nh c a dân và c a pháp lu t có liên quan. i u l ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân y s phát ng c a ngân

3. H p tác, t ng tr gi a các thành viên, góp ph n xây d ng và thúc tri n c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. 4. Cùng ch u trách nhi m v các kho n r i ro, thua l trong ho t hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân trong ph m vi v n góp c a mình.

5. Hoàn tr v n và lãi ti n vay c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân theo cam k t. 6. B i th ng các thi t h i do mình gây ra cho ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân theo quy nh c a i u l ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân và quy t nh c a i h i thành viên.

49 i u 80. i h i thành viên nh cao nh t c a ngân hàng h p sau ây:

1. i h i thành viên là c quan có quy n quy t tác xã, qu tín d ng nhân dân. 2. i h i thành viên th o lu n và quy t

nh nh ng v n

a) Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh trong n m, báo cáo công khai tài chính, k toán, d ki n phân ph i l i nhu n và x lý các kho n l n u có; b áo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr và Ban ki m so át; b) Ph ng h ng ho t ng kinh doanh n m t i;

c) T ng, gi m v n i u l ; m c góp v n c a thành viên; d) B u, mi n nhi m, bãi nhi m Ch t ch và thành viên H i ban và thành viên Ban ki m soát; ng qu n tr ; Tr ng

e) Thông qua danh sách k t n p thành viên m i và cho thành viên ra kh i ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân theo ngh c a H i ng qu n tr ; quy t nh khai tr thành viên; g) Chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân; h) S a i, b sung i u l ; ng qu n tr , Ban ki m soát ho c có ít nh t 1/3

i) Nh ng v n khác do H i t ng s thành viên ngh . i u 81. H i ng qu n tr

1. H i ng qu n tr là c quan qu n tr ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. H i ng qu n tr bao g m Ch t ch và thành viên H i ng qu n tr do ih i thành viên tr c ti p b u, mi n nhi m, bãi nhi m. 2. S l ng thành viên H i t i thi u là 03 thành viên. ng qu n tr do i h i thành viên quy t nh, nh ng c ghi

3. Nhi m k c a H i ng qu n tr do i h i thành viên quy trong i u l , t i thi u là 02 n m và t i a không quá 05 n m.

nh và

4. Thành viên H i ng qu n tr ph i là thành viên cá nhân ho c ng i i di n ph n v n góp c a thành viên pháp nhân. Thành viên Ban ki m soát, K toán t r ng, Th qu c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân không c ng th i là thành viên H i ng qu n tr và không ph i là ng i có liên quan c a thành viên H i ng qu n tr . 5. Ch t ch và thành viên H i ng qu n tr không c u quy n cho nh ng ng i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình.

50 i u 82. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr ng thuê T ng c) theo ngh

1. B nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m, thuê ho c ch m d t h p Giám c (Giám c) theo ngh quy t c a i h i thành viên. 2. B nhi m, mi n nhi m các Phó T ng Giám c a T ng Giám c (Giám c). 3. T ch c th c hi n ngh quy t c a c (Phó Giám

i h i thành viên.

4. Chu n b báo cáo ánh giá k t qu ho t ng kinh doanh; phê duy t báo cáo tài chính, báo cáo v k ho ch ho t ng kinh doanh, báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr trình i h i thành viên. 5. Chu n b ch viên. 6. T ch c th c hi n các quy n và ngh a v c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân theo quy nh c a pháp lu t. 7. Xét k t n p thành viên m i và gi i quy t vi c thành viên xin ra, tr tr khai tr thành viên và báo cáo i h i thành viên thông qua. 8. Ch u trách nhi m v các quy t pháp lu t. nh c a mình tr c ng h p c ng trình ngh s c a i h i thành viên và tri u t p i h i thành

i h i thành viên và tr

9. Th c hi n các quy n và nhi m v khác do i u l ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân quy nh. i u 83. T ch c và ho t ng c a Ban ki m soát 1. Ban ki m soát có t i thi u 03 thành v iên, trong ó ít nh t ph i có m t ki m soát viên chuyên trách, tr tr ng h p các qu tín d ng nhân dân ch có m t ki m soát viên chuyên trách. Ngân hàng Nhà n c quy nh i u ki n i v i qu tín d ng nhân dân c b u m t ki m soát viên chuyên trách. 2. Tr ti p. 3. Thành viên Ban ki m soát ph i là thành viên cá nhân ho c ng i i di n ph n v n góp c a thành viên pháp nhân . Thành viên Ban ki m soát không c ng th i là thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c), Phó t ng Giám c (Phó Giám c), K toán tr ng, Th qu và các nhân viên nghi p v c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân và không ph i là ng i có liên quan c a thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c), Phó t ng Giám c (Phó Giám c), K toán tr ng, Th qu . 4. Ban ki m soát ch u trách nhi m tr nhi m v c giao. c i h i thành viên v vi c th c hi n ng qu n tr . ng ban và thành viên Ban ki m soát do i h i thành viên b u tr c

5. Nhi m k c a Ban ki m soát có cùng nhi m k c a H i

51 i u 84. Nhi m v và quy n h n c a Ban ki m soát 1. Ki m tra, giám sát t ch c tín d ng ho t 2. Ki m tra vi c ch p hành H i ng qu n tr ; giám sát ho t c) và thành viên. ng theo pháp lu t.

i u l , ngh quy t i h i thành viên, ngh quy t ng c a H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám

3. Ki m tra v ho t ng tài chính, giám sát vi c ch p hành ch k toán, phân ph i thu nh p, x lý các kho n l , s d ng các qu , s d ng tài s n và các kho n h tr c a Nhà n c; giám sát s an toàn trong ho t ng c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. 4. Th c hi n ki m toán n i b ho t ng trong t ng th i k , t ng l nh v c nh m ánh giá chính xác ho t ng kinh doanh và th c tr ng tài chính c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. 5. Ti p nh n các khi u n i, t cáo có liên quan n ho t ng c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân; gi i quy t ho c ki n ngh c quan có th m quy n gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t và i u l ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. 6. Chu n b ch ng trình và tri u t p các tr ng h p sau ây: i h i thành viên h p b t th ng trong

a) Khi H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) có hành vi vi ph m pháp lu t, i u l ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân và ngh quy t c a i h i thành viên; khi H i ng qu n tr không th c hi n ho c th c hi n không có k t qu các bi n pháp ng n ch n theo yêu c u c a Ban ki m soát; b) Trong tr ng h p có ít nh t 1/3 t ng s thành viên Ban ki m soát có n yêu c u tri u t p h p i h i thành viên g i n H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát mà H i ng qu n tr không tri u t p i h i thành viên h p b t th ng trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n c n, thì Ban ki m soát ph i tri u t p ih i thành viên h p b t th ng gi i quy t các v n nêu trong n. 7. Thông báo cho H i ng qu n tr , báo cáo tr c i h i thành viên và Ngân hàng Nhà n c v k t qu ki m soát; ki n ngh v i H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) kh c ph c nh ng y u kém, vi ph m trong ho t ng c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân . i u 85. T ng Giám nhân dân c (Giám c) ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng

H i ng qu n tr b nhi m m t thành viên H i ng qu n tr ho c thuê ng i khác làm T ng Giám c (Giám c) ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. T ng Giám c (Giám c) là ng i i u hành cao nh t, có nhi m v i u hành các công vi c h ng ngày c a ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân .

52 i u 86. Nhi m v và quy n h n c a T ng Giám 1. Th c hi n k ho ch kinh doanh. 2. T ch c th c hi n các quy t nh c a H i ng qu n tr . c (Giám c)

3. Ki n ngh v i H i ng qu n tr v ph h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. 4. Ký k t các h p

ng án b trí c c u t ch c ngân hàng

ng nhân danh ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. ng qu n tr . c giao.

5. Trình báo cáo tài chính h ng n m lên H i 6. Ch u trách nhi m tr cH i

ng qu n tr v công vi c

7. Th c hi n các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh t i i u l ngân hàng h p tác xã, qu tín d ng nhân dân. M c7 T ch c tài chính vi mô i u 87. Lo i hình t ch c tài chính vi mô 1. T ch c tài chính vi mô h n. 2. C c u t ch c, qu n tr , i u hành c a t ch c tài chính vi mô theo quy nh c a Lu t này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 3. Ngân hàng Nhà n ch c tài chính vi mô. i u 88. Các h n ch c quy nh c th v c th c hi n iv it c thành l p d i hình th c công ty trách nhi m h u

i u ki n c p Gi y phép

i v i t ch c tài chính vi mô ch c l s vào t c at tài chính h u v n ch c tài ch c tài

Ngân hàng Nhà n c quy nh vi c tham gia góp v n thành l p t vi mô c a t ch c, cá nhân n c ngoài; s l ng thành viên góp v n; t góp, ph n v n góp c a các t ch c, cá nhân trong n c và n c ngoài chính vi mô; gi i h n v c c u t ch c m ng l i, a bàn ho t ng chính vi mô. M c8 Chi nhánh ngân hàng n c ngoài t i Vi t Nam

i u 89. Qu n tr , i u hành c a chi nhánh ngân hàng n

c ngoài

1. Ngân hàng m c quy t nh c c u qu n tr i u hành c a chi nhánh ngân hàng n c ngoài t i Vi t Nam phù h p v i pháp lu t c a n c n i ng ân hàng m t tr

53 s chính nh ng ph i b o m áp ng các quy nh c a Lu t này v c c u t ch c, i u hành, ki m soát, ki m toán n i b và ph i c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n b ng v n b n tr c khi th c hi n. 2. T ng giám c (Giám c) c a chi nhánh ngân hàng n c ngoài i di n cho chi nhánh ngân hàng n c ngoài tr c pháp lu t, là ng i ch u trách nhi m v m i ho t ng c a chi nhánh ngân hàng n c ngoài và i u hành ho t ng h ng ngày theo nhi m v , quy n h n phù h p v i quy nh c a Lu t này v à các quy nh khác c a pháp lu t. 3. T ng giám c (Giám c) c a chi nhánh ngân hàng n c ngoài không tham gia qu n tr , i u hành t ch c tín d ng, t ch c kinh t khác và không c ng th i làm Tr ng v n phòng i di n t i Vi t Nam c a ngân hàng n c ngoài. 4. T ng giám c (Giám c) c a chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i áp ng các tiêu chu n quy nh t i kho n 4 i u 50 Lu t này, do c p có th m quy n c a ngân hàng n c ngoài b nhi m, mi n nhi m. Ng i d ki n c b nhi m làm T ng Giám c (Giám c) chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n b ng v n b n tr c khi b nhi m. Trình t , h s ch p thu n T ng Giám c (Giám c) chi nhánh ngân hàng n c ngoài, thông báo ng i c b nhi m th c hi n theo quy nh t i kho n 2 và 3 i u 51 Lu t này. 5. Tr ng h p m t ngân hàng n c ngoài có hai ho c nhi u chi nhánh ho t ng t i Vi t Nam và th c hi n tài chính, h ch toán, báo cáo t ng h p, ngân hàng n c ngoài ph i y quy n cho m t T ng giám c (Giám c) chi nhánh ch u trách nhi m tr c pháp lu t v m i ho t ng c a các chi nhánh ngân hàng n c ngoài t i Vi t Nam.

CH HO T

NG IV CH C TÍN D NG

NG C A T

M c1 Nh ng quy nh chung

i u 90. Ph m vi ho t

ng

c phép c a t ch c tín d ng

1. Ngân hàng Nhà n c quy nh c th ph m vi, lo i hình, n i dung ho t ng ngân hàng, ho t ng kinh doanh khác c a t ch c tín d ng trong Gi y phép c p cho t ng t ch c tín d ng. 2. T ch c tín d ng không c ti n hành b t k ho t ng kinh doanh nào ngoài các ho t ng ngân hàng và các ho t ng kinh doanh khác quy nh trong Gi y phép c Ngân hàng Nhà n c c p cho t ch c tín d ng. 3. Các ho t ng ngân hàng và ho t ng kinh doanh khác c a t ch c tín d ng theo quy nh t i Lu t này th c hi n theo quy nh c a Ngân hàn g Nhà n c.

54 i u 91. Phí, lãi su t trong ho t ng kinh doanh c a t ch c tín d ng

1. T ch c tín d ng c quy n n nh và ph i niêm y t công khai m c phí cung ng d ch v , lãi su t huy ng v n trong ho t ng kinh doanh c a t ch c tín d ng. 2. T ch c tín d ng và khách hàng có quy n th a thu n v lãi su t, phí c p tín d ng trong ho t ng ngân hàng c a t ch c tín d ng, tr tr ng h p quy nh t i kho n 3 i u này. 3. Trong tr ng h p c n thi t, b o m an toàn c a h th ng t ch c tín d ng, Ngân hàng Nhà n c có quy n quy nh c ch xác nh phí, lãi su t trong ho t ng kinh doanh c a t ch c tín d ng. i u 92. Phát hành ch ng ch ti n g i, k phi u, tín phi u, trái phi u c a t ch c tín d ng 1. T ch c tín d ng c phát hành ch ng ch ti n g i, tín phi u, k phi u và trái phi u huy ng v n theo quy nh c a Lu t này và quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. 2. Vi c phát hành ch ng ch ti n g i, k phi u, tín phi u và trái phi u, tr trái phi u chuy n i c a t ch c tín d ng huy ng v n theo quy nh c a Lu t này không ch u s i u ch nh c a pháp lu t v ch ng khoán liên quan n ho t ng phát hành ch ng khoán ra công chúng. i u 93. Quy nh n i b

1. b o m ho t ng an toàn và liên t c, t ch c tín d ng ph i xây d ng và ban hành các quy nh n i b i v i m i ho t ng nghi p v c a t ch c tín d ng, b o m có c ch ki m soát, ki m toán n i b , qu n lý r i ro g n v i t ng quy trình nghi p v kinh doanh, ph ng án d phòng x lý các tr ng h p kh n c p. 2. T ch c tín d ng ph i ban hành t i thi u các quy nh n i b sau ây: a) Quy nh v c p tín d ng, qu n lý ti n vay úng m c ích; b o m vi c s d ng v n vay

b) Quy nh v phân lo i tài s n có, trích l p và s d ng d phòng r i ro; c) Quy thi u; d) Quy nh v qu n lý thanh kho n, trong ó có các th t c và các gi i h n qu n lý thanh kho n; e) Quy nh v h th ng ki m soát n i b và c ch ki m toán n i b phù h p v i tính ch t và quy mô ho t ng c a t ch c tín d ng; g) Quy nh v h th ng x p h ng tín d ng n i b ; h) Quy nh v qu n tr r i ro trong ho t ng c a t ch c tín d ng; nh v ánh giá ch t l ng tài s n có và tuân th t l an toàn v n t i

55 i) Quy nh v quy trình, th t c, bao g m c nguyên t c ³nh n bi t khách hàng´ b o m ng n ng a vi c t ch c tín d ng b l m d ng cho các m c ích r a ti n, tài tr kh ng b và t i ph m khác; k) Quy nh v ph ng án x lý các tr ng h p kh n c p. c các quy nh n i b t i

3. T ch c tín d ng ph i g i cho Ngân hàng Nhà n kho n 2 i u này ngay sau khi ban hành.

i u 94. Xét duy t c p tín d ng, ki m tra s d ng ti n vay 1. T ch c tín d ng ph i yêu c u khách hàng cung c p tài li u ch ng minh ph ng án s d ng v n kh thi, kh n ng tài chính c a mình, m c ích s d ng v n h p pháp, bi n pháp b o m ti n vay tr c khi qu y t nh c p tín d ng. 2. T ch c tín d ng ph i t ch c xét duy t c p tín d ng theo nguyên t c phân trách nhi m gi a các khâu th m nh và quy t nh c p tín d ng. nh

3. T ch c tín d ng có quy n và trách nhi m ki m tra, giám sát s d ng v n vay và tr n c a khách hàng. 4. T ch c tín d ng có quy n yêu c u khách hàng vay báo cáo vi c s d ng v n vay và ch ng minh v n vay c s d ng úng m c ích vay v n. i u 95. Ch m d t c p tín d ng, x lý n , mi n, gi m lãi su t 1. T ch c tín d ng có quy n ch m d t vi c c p tín d ng, thu h i n tr c h n khi phát hi n khách hàng cung c p thông tin sai s th t, vi ph m các quy nh trong h p ng c p tín d ng. 2. Trong tr ng h p khách hàng không tr cn n h n, n u các bên không có th a thu n khác thì t ch c tín d ng có quy n x lý n , tài s n b o m ti n vay theo h p ng c p tín d ng, h p ng b o m và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t. Ngân hàng Nhà n c quy nh c th v c c u l i th i h n tr n , mua bán n c a t ch c tín d ng. 3. Trong tr ng h p khách hàng vay ho c ng i b o m không tr c n do b phá s n, vi c thu h i n c a t ch c tín d ng c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v phá s n. 4. T ch c tín d ng có quy n quy t theo quy nh n i b c a t ch c tín d ng. i u 96. L u gi h s tín d ng 1. T ch c tín d ng ph i l u gi h s tín d ng, bao g m: a) H p pháp b o m; ng c p tín d ng và tài li u ghi rõ m c ích s d ng v n; h s v bi n nh mi n, gi m lãi su t, phí cho khách hàng

b) Báo cáo th c tr ng tài chính c a khách hàng;

56 c) Quy t nh c p tín d ng có ch ký c a ng i có th m quy n; trong tr quy t nh t p th , ph i có biên b n, ghi rõ quy t nh c thông qua; d) Nh ng tài li u phát sinh trong quá trình s d ng kho n vay liên quan ng c p tín d ng. 2. Th i h n l u tr h s tín d ng i u 97. Ho t ng h p nh p

c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.

ng ngân hàng i n t

T ch c tín d ng c th c hi n các ho t ng kinh doanh qua vi c s d ng các ph ng ti n i n t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c và pháp lu t v giao d ch i nt .

M c2 Ho t ng c a ngân hàng th ng m i

i u 98. Ho t Ngân hàng th

ng ngân hàng c a ngân hàng th ng m i c th c hi n các ho t

ng m i

ng ngân hàng sau ây:

1. Nh n ti n g i không k h n, ti n g i có k h n, ti n g i ti t ki m và các lo i ti n g i khác. 2. Phát hành ch ng ch ti n g i, k phi u, tín phi u, trái phi u trong n c và n c ngoài. 3. C p tín d ng d a) Cho vay; b) Chi t kh u, tái chi t kh u công c chuy n nh c) B o lãnh ngân hàng; d) Phát hành th tín d ng; e) Bao thanh toán trong n c; bao thanh toán qu c t phép th c hi n thanh toán qu c t ; f) Các hình th c c p tín d ng khác sau khi 4. M tài kho n thanh toán cho khách hàng 5. Cung ng các ph ng ti n thanh toán i v i các ngân hàng c ng và gi y t có giá khác; i các hình th c sau ây: huy ng v n

c Ngân hàng Nh à n

c ch p thu n.

6. Cung ng các d ch v thanh toán sau ây: a) Th c hi n d ch v thanh toán trong n c bao g m: séc, l nh chi, y nhi m chi, nh thu, y nhi m thu, th tín d ng, th ngân hàng d ch v thu h và chi h ;

57 b) Th c hi n d ch v thanh toán qu c t và các d ch v thanh toán khác sau khi c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n. i u 99. Vay v n c a Ngân hàng Nhà n c cd i hình th c tái

Ngân hàng th ng m i c vay v n c a Ngân hàng Nhà n c p v n theo quy nh c a Lu t Ngân hàng Nhà n c. i u 100. Vay v n c a t ch c tín d ng, t ch c tài chính n

Ngân hàng th ng m i c vay v n c a t ch c tín d ng, t ch c tài chính trong c và n c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. i u 101. M tài kho n

1. Ngân hàng th ng m i ph i m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà n c và duy trì trên tài kho n ti n g i này s d bình quân không th p h n m c d tr b t bu c. 2. Ngân hàng th khác. 3. Ngân hàng th ng m i c m tài kho n ti n g i, tài kho n thanh toán ngoài theo quy nh c a pháp lu t v ngo i h i. i u 102. T ch c và tham gia các h th ng thanh toán 1. Ngân hàng th ng m i toán liên ngân hàng qu c gia. c t ch c thanh toán n i b , tham gia h th ng thanh n c ng m i c m tài kho n thanh toán t i các t ch c tín d ng

2. Ngân hàng th ng m i c tham gia các h th ng thanh toán qu c t sau khi c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n. i u 103. Góp v n, mua c ph n 1. Ngân hàng th ng m i ch c dùng v n i u l và qu d tr c ph n theo quy nh t i kho n 2, 3 và 4 i u này. góp v n, mua

2. Ngân hàng th ng m i ph i thành l p ho c mua l i công ty con, công ty liên k t th c hi n ho t ng kinh doanh sau ây: a) B o lãnh phát hành ch ng khoán, môi gi i ch ng khoán; qu n lý, phân ph i ch ng ch qu u t ch ng khoán; qu n lý danh m c u t ch ng khoán và mua, bán c phi u. b) Cho thuê tài chính; c) B o hi m. 3. Ngân hàng th ng m i c thành l p, mua l i công ty con, công ty liên k t ho c góp v n, mua c ph n c a các doanh nghi p ho t ng trên l nh v c b o hi m, ch ng khoán, qu n lý tài s n b o m, ki u h i, kinh doanh ngo i h i, vàng, bao thanh toán, phát hành th tín d ng, tín d ng tiêu dùng, d ch v h tr thanh toán, thông tin tín d ng;

58 4. Ngân hàng th ng m i c góp v n, mua c ph n c a các doanh nghi p ho t ng trên các l nh v c khác ngoài các l nh v c quy nh t i kho n 3 i u này. 5. Vi c thành l p, mua l i công ty con, công ty liên k t theo quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u này và vi c góp v n, mua c ph n c a ngân hàng th ng m i theo quy nh t i kho n 4 i u này ph i c s ch p thu n tr c b ng v n b n c a Ngân hàng Nhà n c; Ngân hàng Nhà n c quy nh c th i u ki n, h s , trình t , th t c ch p thu n. i u ki n, th t c và trình t thành l p công ty con, công ty liên k t c a ngân hàng th ng m i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. 6. Ngân hàng th ng m i, công ty con c a ngân hàng th ng m i c mua, n m gi c phi u c a t ch c tín d ng khác v i i u ki n và trong gi i h n quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. i u 104. Tham gia th tr ng ti n t

Ngân hàng th ng m i c tham gia u th u tín phi u Kho b c, mua bán các công c chuy n nh ng, trái phi u Chính ph , tín phi u Kho b c, tín phi u Ngân hàng Nhà n c và các gi y t có giá khác trên th tr ng ti n t . i u 105. Kinh doanh, cung ng d ch v ngo i h i và s n ph m phái sinh 1. Sau khi c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n b ng v n b n, ngân hàng th ng m i c kinh doanh, cung ng d ch v cho khách hàng trong n c và n c ngoài các s n ph m sau ây: a) Ngo i h i; b) Phái sinh v t giá, lãi su t, ngo i h i, ti n t và tài s n tài chính khác. 2. Ngân hàng Nhà n c quy nh v ph m vi kinh doanh ngo i h i; i u ki n, trình t , th t c ch p thu n vi c kinh doanh ngo i h i; kinh doanh, cung ng s n ph m phái sinh c a ngân hàng th ng m i. 3. Vi c cung ng d ch v ngo i h i c a ngân hàng th th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ngo i h i. i u 106. Nghi p v u thác và i lý ng m i cho khách hàng

Ngân hàng th ng m i c quy n u thác, nh n u thác, i lý trong m t s l nh v c liên quan n ho t ng ngân hàng, kinh doanh b o hi m, qu n lý tài s n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. i u 107. Các ho t Ngân hàng th ng m i ng kinh doanh khác c tr c ti p th c hi n các ho t ng sau ây:

1. D ch v qu n lý ti n m t, t v n ngân hàng, tài chính; các d ch v qu n lý, b o qu n tài s n, cho thuê t , két an toàn;

59 2. T v n tài chính doanh nghi p, t v n mua bán, h p nh t, sáp nh p doanh nghi p và t v n u t ; 3. Mua bán trái phi u Chính ph , trái phi u doanh nghi p; 4. D ch v môi gi i ti n t ; 5. L u ký ch ng khoán, kinh doanh vàng và các ho t ng kinh doanh khác liên quan n ho t ng ngân hàng sau khi c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n b ng v n b n. M c3 Ho t ng c a công ty tài chính

i u 108. Ho t ây:

ng ngân hàng c a công ty tài chính c th c hi n m t ho c m t s ho t ng ngân hàng sau

1. Công ty tài chính

a) Nh n ti n g i c a t ch c; b) Phát hành ch ng ch ti n g i, k phi u, tín phi u , trái phi u c a t ch c; huy ng v n

c) Vay v n c a t ch c tín d ng, t ch c tài chính trong n c và n c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; vay Ngân hàng Nhà n c d i hình th c tái c p v n theo quy nh c a Lu t Ngân hàng Nhà n c; d) Cho vay, k c cho vay tr góp, cho vay tiêu dùng; e) B o lãnh ngân hàng; g) Chi t kh u, tái chi t kh u công c chuy n nh ng, các gi y t có giá khác;

i) Phát hành th tín d ng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình th c c p tín d ng khác sau khi c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n. 2. Trên c s các quy nh c a Lu t này, Chính ph quy nh i u ki n c th công ty tài chính th c hi n các ho t ng kinh doanh quy nh t i kho n 1 i u này. i u 109. M tài kho n c a công ty tài chính 1. Công ty tài chính có nh n ti n g i ph i m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà n c và duy trì trên tài kho n ti n g i này s d bình quân không th p h n m c d tr b t bu c. 2. Công ty tài chính c m tài kho n thanh toán t i các ngân hàng th chi nhánh ngân hàng n c ngoài. 3. Công ty tài chính m tài kho n t i ngân hàng n ng m i, c

c phép th c hi n ho t ng phát hành th tín d ng c ngoài theo quy nh c a pháp lu t v ngo i h i.

60 4. Công ty tài chính khách hàng. c m tài kho n ti n g i, tài kho n qu n lý ti n vay cho

i u 110. Góp v n, mua c ph n c a công ty tài chính 1. Công ty tài chính ch c dùng v n i u l và qu d tr ph n theo quy nh t i kho n 2 và 3 i u này. 2. Công ty tài chính góp v n, mua c ut .

c góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p, qu

3. Công ty tài chính ch c thành l p công ty con, công ty liên k t ho t ng trong các l nh v c b o hi m, ch ng khoán, qu n lý tài s n b o m sau khi c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n b ng v n b n. 4. Ngân hàng Nhà n c quy nh c th i u ki n, h s , trình t , th t c ch p thu n vi c thành l p công ty con, công ty liên k t c a công ty tài chính quy nh t i kho n 3 i u này. i u ki n, th t c và trình t thành l p công ty con, công ty liên k t c a công ty tài chính th c hi n theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 111. Các ho t Công ty tài chính ng khác c a công ty tài chính c th c hi n các ho t ng sau ây:

1. Ti p nh n v n u thác c a Chính ph , t ch c, cá nhân th c hi n các ho t ng u t vào các d án s n xu t, kinh doanh, c p tín d ng c phép; y thác v n cho t ch c tín d ng th c hi n c p tín d ng. Vi c ti p nh n v n y thác c a cá nhân và u thác v n cho các t ch c tín d ng c p tín d ng th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c 2. Tham gia th tr ng ti n t theo quy nh t i i u 104 Lu t này.

3. Mua, bán trái phi u Chính ph , trái phi u doanh nghi p. 4. B o lãnh phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u doanh nghi p; hành trái phi u, c phi u và các lo i gi y t có giá khác. 5. Kinh doanh, cung ng m t s d ch v ngo i h i; theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. i lý phát

i lý kinh doanh b o hi m ut .

6. Cung ng d ch v t v n trong l nh v c ngân hàng, tài chính, 7. Cung ng d ch v qu n lý, b o qu n tài s n c a khách hàng.

M c4 Ho t i u 112. Ho t ng c a công ty cho thuê tài chính

ng ngân hàng c a công ty cho thuê tài chính c th c hi n các ho t ng sau ây:

Công ty cho thuê tài chính

61 1. Nh n ti n g i c a t ch c. 2. Phát hành ch ng ch ti n g i, k phi u, tín phi u, trái phi u c a t ch c. huy ng v n

3. Vay v n c a t ch c tín d ng, t ch c tài chính trong n c và n c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; vay Ngân hàng Nhà n c d i hình th c tái c p v n theo quy nh c a Lu t Ngân hàng Nhà n c. 4. Cho thuê tài chính. 5. Cho vay b sung v n l u ng i v i bên thuê tài chính. t quá 30% c ch p

6. Cho thuê v n hành. T ng giá tr tài s n cho thuê v n hành không v t ng tài s n có c a công ty cho thuê tài chính. 7. Th c hi n các hình th c c p tín d ng khác khi thu n. i u 113. Ho t ng cho thuê tài chính

c Ngân hàng Nhà n

Ho t ng cho thuê tài chính là vi c c p tín d ng trung h n, dài h n trên c s h p ng cho thuê tài chính và ph i áp ng m t trong nh ng i u ki n sau ây: 1. Khi k t thúc th i h n cho thuê theo h p ng, bên thuê c nh n chuy n quy n s h u tài s n cho thuê ho c ti p t c thuê theo tho thu n c a hai bên. 2. Khi k t thúc th i h n cho thuê theo h p ng, bên thuê c quy n u tiên mua tài s n cho thuê theo giá danh ngh a th p h n giá tr th c t c a tài s n cho thuê t i th i i m mua l i. thi t 3. Th i h n cho thuê t i thi u c a m t lo i tài s n ph i b ng 60% th i gian c n kh u hao tài s n cho thuê. ng cho thuê tài chính ít

4. T ng s ti n thuê m t lo i tài s n quy nh t i h p nh t ph i b ng giá tr c a tài s n ó t i th i i m ký h p ng. i u 114. M tài kho n c a công ty cho thuê tài chính

1. Công ty cho thuê tài chính có nh n ti n g i ph i m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà n c và duy trì trên tài kho n ti n g i này s d bình quân không th p h n m c d tr b t bu c. 2. Công ty cho thuê tài chính m i, chi nhánh ngân hàng n c ngoài. c m tài kho n thanh toán t i ngân hàng th ng

i u 115. Góp v n, mua c ph n c a công ty cho thuê tài chính Công ty cho thuê tài chính không công ty liên k t d i m i hình th c. c góp v n, mua c ph n, thành l p công ty con,

62 i u 116. Các ho t ng khác c a công ty cho thuê tài chính c th c hi n các ho t ng sau ây:

Công ty cho thuê tài chính

1. Ti p nh n v n u thác c a Chính ph , t ch c, cá nhân th c hi n ho t ng cho thuê tài chính. Vi c ti p nh n v n y thác c a cá nhân th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. 2. Tham gia u th u tín phi u Kho b c do Ngân hàng Nhà n c t ch c.

3. Mua, bán trái phi u Chính ph . 4. Kinh doanh, cung ng m t s d ch v ngo i h i; i lý kinh doanh b o hi m, u thác cho thuê tài chính theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. 5. Cung ng d ch v t v n trong l nh v c ngân hàng, tài chính, thuê tài chính. u t cho bên

M c5 Ho t ng c a t ch c tín d ng là h p tác xã

i u 117. Ho t ho t

ng c a Ngân hàng h p tác xã

1. Ho t ng ch y u c a ngân hàng h p tác xã là i u hoà v n và th c hi n các ng ngân hàng i v i thành viên là các qu tín d ng nhân dân.

2. Ngân hàng h p tác xã c th c hi n m t s ho t ng ngân hàng, ho t ng kinh doanh khác theo quy nh t i m c 2 Ch ng IV Lu t này khi c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n. i u 118. Ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân c th c hi n các ho t ng Vi t Nam: ng sau ây:

Qu tín d ng nhân dân 1. Nh n ti n g i b ng

a) Nh n ti n g i c a thành viên; b) Nh n ti n g i t các t ch c, cá nhân không ph i là thành viên theo quy c a Ngân hàng Nhà n c. 2. C p tín d ng b ng a) Cho vay b) Cho vay hàng Nhà n c. ng Vi t Nam: nh

i v i khách hàng là thành viên; i v i khách hàng không ph i là thành viên theo quy nh c a Ngân

3. Cung ng d ch v chuy n ti n, th c hi n các nghi p v thu h , chi h cho các thành viên.

63 4. Các ho t ng khác:

a) Ti p nh n v n y thác cho vay c a Chính ph , t ch c, cá nhân; b) Vay v n c a các t ch c tín d ng, t ch c tài chính khác; c) Tham gia góp v n thành l p ngân hàng h p tác xã; d) M tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà n e) M tài kho n thanh toán t i ngân hàng th ngoài; g) Nh n u thác và i lý m t s l nh v c liên quan n ho t ng ngân hàng, kinh doanh b o hi m, qu n lý tài s n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c; h) Cung ng d ch v t v n v ngân hàng, tài chính cho các thành viên. 5. Ngân hàng Nhà n nhân dân trong Gi y phép. c quy nh c th a bàn ho t ng c a t ng qu tín d ng c; ng m i, chi nhánh ngân hàng n c

M c6 Ho t ng c a t ch c tài chính vi mô

i u 119. Huy

ng v n c a t ch c tài chính vi mô c huy ng v n t các ngu n sau ây: i các hình th c:

T ch c tài chính vi mô 1. Nh n ti n g i b ng

ng Vi t Nam d

a) Ti t ki m b t bu c theo quy nh c a t ch c tài chính vi mô; b) Ti n g i c a t ch c và cá nhân bao g m c ti n g i t nguy n c a khách hàng tài chính vi mô, tr ti n g i nh m m c ích thanh toán. n 2. Vay v n c a t ch c tín d ng, t ch c tài chính, các cá nhân, t ch c trong c và n c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. i u 120. C p tín d ng c a t ch c tài chính vi mô 1. T ch c tài chính vi mô ch c c p tín d ng b ng ng Vi t Nam d i hình th c cho vay. Vi c c p tín d ng c a t ch c tài chính vi mô có th c b o m b ng ti t ki m b t bu c, b o lãnh c a nhóm khách hàng ti t ki m và vay v n. 2. T ch c tài chính vi mô ph i duy trì t l t ng d n các kho n c p tín d ng vi mô trong t ng d n c p tín d ng không th p h n m t t l nh t nh theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c.

64 3. C p tín d ng vi mô quy nh t i kho n 2 i u này là ho t ng c p các kho n tín d ng cho các cá nhân, h gia ình có thu nh p th p ; doanh nghi p siêu nh . i u 121. M tài kho n c a t ch c tài chính vi mô 1. T ch c tài chính vi mô ngân hàng th ng m i. 2. T ch c tài chính vi mô không i u 122. Ho t c m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà n c m tài kho n thanh toán cho khách hàng. c,

ng khác c a t ch c tài chính vi mô c th c hi n các ho t ng sau ây:

T ch c tài chính vi mô

1. U thác, nh n u thác cho vay v n. 2. Cung ng các d ch v t v n tài chính liên quan n l nh v c tài chính vi mô .

3. Cung ng d ch v thu h , chi h và chuy n ti n cho khách hàng tài chính vi mô. 4. Làm i lý cung ng d ch v b o hi m theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m.

M c7 Ho t ng c a chi nhánh Ngân hàng n c ngoài t i Vi t Nam

i u 123. N i dung ho t

ng c a chi nhánh ngân hàng n

c ngoài

1. Chi nhánh ngân hàng n c ngo ài c th c hi n các ho t ng c a ngân hàng th ng m i t i Vi t Nam theo quy nh t i M c 2 Ch ng IV Lu t này, tr các ho t ng sau ây: a) Các ho t này; b) Các ho t x . 2. Chi nhánh ngân hàng n c ngoài ch c cung ng m t s d ch v ngo i h i trên th tr ng qu c t cho khách hàng t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t v ngo i h i. 3. Ngân hàng Nhà n c quy nh c th v n i dung ho t ng trong Gi y phép c p cho chi nhánh ngân hàng n c ngoài theo quy nh c a Lu t này, phù h p v i quy mô, lo i hình, l nh v c ho t ng c a ngân hàng m . ng mà ngân hàng m không c phép th c hi n t i n c nguyên ng quy nh t i kho n 2, 3 và 4 i u 103 và kho n 2 i u 107 Lu t

65 CH NG V V N PHòNG I DI N T CH C TÍN D NG N C NGOÀI, T CH C KHÁC CÓ HO T NG NGÂN HÀNG

i u 124. Quy n

t v n phòng

i di n

T ch c tín d ng n c ngoài, t ch c khác có ho t ng ngân hàng c phép t v n phòng i di n t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ng trên lãnh th Vi t Nam. T i m i t nh, thành ph tr c thu c Trung ng, t ch c tín d ng n c ngoài, t ch c khác có ho t ng ngân hàng ch c phép t m t v n phòng i di n. i u 125. N i dung ho t ng c a v n phòng i di n

V n phòng i di n t ch c tín d ng n c ngoài, t ch c khác có ho t ng ngân hàng c th c hi n toàn b ho c m t ph n các ho t ng d i ây theo n i dung ghi trong Gi y phép do Ngân hàng Nhà n c c p: 1. Làm ch c n ng v n phòng liên l c. 2. Nghiên c u th tr ng. c ngoài, t ch c

3. Xúc ti n xây d ng các d án u t c a t ch c tín d ng n khác có ho t ng ngân hàng t i Vi t Nam.

4. Thúc y và theo dõi vi c th c hi n các h p ng, tho thu n ký gi a t ch c tín d ng n c ngoài, t ch c khác có ho t ng ngân hàng v i các t ch c tín d ng Vi t Nam và các doanh nghi p Vi t Nam, các d án do t ch c tín d ng n c ngoài, t ch c khác có ho t ng ngân hàng tài tr t i Vi t Nam. 5. Các ho t ng khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam.

CH CÁC H N CH B O C AT

NG VI NG

M AN TOÀN TRONG HO T CH C TÍN D NG

i u 126. Nh ng tr

ng h p không

c c p tín d ng c ngoài không c c p tín d ng i

1. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n v i nh ng cá nhân, t ch c sau ây:

a) Thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c), Phó T ng Giám c (Phó Giám c) và các ch c danh t ng ng c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài, pháp nhân là c ông có ng i i di n ph n v n góp là thành viên H i ng Qu n tr , Ban Ki m soát c a t ch c tín d ng c ph n, pháp nhân là thành viên góp v n, ch s h u c a t ch c tín d ng;

66 b) B , m , v , ch ng, con c a thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c), Phó T ng Giám c (Phó Giám c) và các ch c danh t ng ng. 2. Các quy nh t i kho n 1 dân, t ch c tài chính vi mô. i u này không áp d ng i v i qu tín d ng nhân c c p tín d ng 1 i u này. T cb o md i ng quy nh t i ng

3. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài không cho khách hàng trên c s b o m c a i t ng quy nh t i kho n ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài không c th c hi n vi b t k hình th c nào t ch c tín d ng khác c p tín d ng cho i t kho n 1 i u này.

4. T ch c tín d ng không c c p tín d ng cho các doanh nghi p ho t trong l nh v c kinh doanh ch ng khoán mà t ch c tín d ng n m quy n ki m soát.

5. T ch c tín d ng không c c p tín d ng trên c s c m c b ng c phi u c a chính t ch c tín d ng ho c công ty con c a t ch c tín d ng. 6. T ch c tín d ng không c cho vay góp v n vào m t t ch c tín d ng khác trên c s nh n tài s n b o m b ng c phi u c a chính t ch c tín d ng nh n v n góp. i u 127. H n ch c p tín d ng 1. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài không c c p tín d ng không có b o m, c p tín d ng v i nh ng i u ki n u ãi cho nh ng i t ng sau ây: a) T ch c ki m toán, ki m toán viên ang ki m toán t i t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài; thanh tra viên ang thanh tra t i t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài; b) K toán tr c) C ng c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n ông sáng l p; nh t i kho n 1 i u 126 c ngoài;

ông l n, c

d) Doanh nghi p có m t trong nh ng i t ng quy Lu t này s h u trên 10% v n i u l c a doanh nghi p ó; e) Ng i th m nh, xét duy t c p tín d ng;

g) Các công ty con, công ty liên k t c a t ch c tín d ng ho c doanh nghi p mà t ch c tín d ng n m quy n ki m soát. 2. T ng m c d n c p tín d ng và e kho n 1 i u này không cv nhánh ngân hàng n c ngoài. i v i các i t ng quy nh t i i m a, b, c, d t quá 5% v n t có c a t ch c tín d ng, chi

67 3. Vi c c p tín d ng i v i nh ng i t ng quy nh t i kho n 1 i u này ph i c H i ng qu n tr , H i ng thành viên thông qua và công khai trong t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài. 4. T ng m c d n c p tín d ng i v i m t i t ng quy nh t i i m g kho n 1 i u này không c v t quá 10% v n t có c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài; i v i t t c các i t ng quy nh t i i m g kho n 1 i u này không c v t quá 20% v n t có c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài. i u 128. Gi i h n c p tín d ng 1. T ng m c d n c p tín d ng i v i m t khách hàng không c v t quá 15% v n t có c a ngân hàng th ng m i, chi nhá nh ngân hàng n c ngoài, qu tín d ng nhân dân, t ch c tài chính vi mô; t ng m c d n c p tín d ng i v i m t khách hàng và ng i có liên quan không c v t quá 25% v n t có c a ngân hàng th ng m i, chi nhánh ngân hàng n c ngoài, qu tín d ng nhân dân, t ch c tài chính vi mô. 2. T ng m c d n c p tín d ng i v i m t khách hàng không c v t quá 25% v n t có c a t ch c tín d ng phi ngân hàng; t ng m c d n c p tín d ng i v i m t khách hàng và ng i có liên quan không c v t quá 50% v n t có c a t ch c tín d ng phi ngân hàng. 3. M c d n c p tín d ng quy nh t i kho n 1 và 2 i u này không bao g m nh ng kho n cho vay t các ngu n v n u thác c a Chính ph , c a các t ch c, cá nhân ho c tr ng h p khách hàng vay là t ch c tín d ng kh ác. m c 4. M c d n c p tín d ng quy nh t i kho n 1 và 2 u t vào trái phi u do khách hàng phát hành. i u này bao g m c t ng

5. Gi i h n và i u ki n c p tín d ng u t , kinh doanh c phi u c a ngân hàng th ng m i, chi nhánh ngân hàng n c ngo ài do Ngân hàng Nhà n c quy nh. 6. Tr ng h p nhu c u v n c a m t khách hàng và ng i có liên quan v t quá gi i h n c p tín d ng quy nh t i kho n 1 và 2 i u này, thì t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài c c p tín d ng h p v n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. 7. Trong tr h p v n c a các t yêu c u vay v n c tín d ng t i a v tr ng h p c th . ng h p c bi t, th c hi n nhi m v kinh t - xã h i mà kh n ng ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ch a áp ng c a m t khách hàng thì Th t ng Chính ph có th quy t nh m c c p t quá các gi i h n quy nh t i kho n 1 và 2 i u này i v i t ng cv t

8. T ng các kho n c p tín d ng quy nh t i kho n 7 i u này không quá 04 l n v n t có c a t ch c tín d ng, chi nhán h ngân hàng n c ngoài.

68 i u 129. Gi i h n góp v n, mua c ph n 1. M c góp v n, mua c ph n c a m t ngân hàng th ng m i và các công ty con, công ty liên k t c a ngân hàng th ng m i ó vào m t doanh nghi p không ho t ng trên l nh v c quy nh t i kho n 4 i u 103 Lu t này không c v t quá 11% v n i u l c a doanh nghi p nh n v n góp. 2. T ng m c góp v n, mua c ph n c a m t ngân hàng th ng m i vào các doanh nghi p, k c các công ty con, công ty liên k t c a ngân hàng th ng m i ó không c v t quá 40% v n i u l và qu d tr c a ngân hàng th ng m i. 3. M c góp v n, mua c ph n c a m t công ty tài chính và các công ty con, công ty liên k t c a công ty tài chính vào m t doanh nghi p theo quy nh t i kho n 2 i u 110 Lu t này không c v t quá 11% v n i u l c a doanh nghi p nh n v n góp. 4. T ng m c góp v n, mua c ph n c a m t công ty tài chính theo quy nh t i kho n 1 i u 110 Lu t này vào các doanh nghi p, k c các công ty con, công ty liên k t c a công ty tài chính ó không c v t quá 60% v n i u l và qu d tr c a công ty tài chính. 5. T ch c tín d ng không c góp v n, mua c ph n c a các doanh nghi p, t ch c tín d ng khác là c ông, thành viên góp v n c a chính t ch c tín d ng ó. i u 130. T l b o m an toàn c ngoài ph i duy trì các t l b o

1. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n m an toàn sau ây: a) T l kh n ng chi tr ;

b) T l an toàn v n t i thi u 8% ho c m t t l cao h n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c trong t ng th i k ; c) T l t i a c a ngu n v n ng n h n h n; d) Tr ng thái ngo i t , vàng t i a so v i v n t có; e) T l d n cho vay so v i t ng ti n g i; g) Các t l ti n g i trung, dài h n so v i t ng d n cho vay trung, dài h n. 2. Ngân hàng th ng m i, chi nhánh ngân hàng n c ngoài tham gia h th ng thanh toán liên ngân hàng qu c gia ph i n m gi s l ng t i thi u gi y t có giá c phép c m c theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c trong t ng th i k . 3. Ngân hàng Nhà n c quy nh c th các t l b o m an toàn quy nh t i kho n 1 i u này i v i t ng lo i hình t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài. 4. T ng s v n c a m t t ch c tín d ng u t vào t ch c tín d ng khác, công ty con c a t ch c tín d ng d i hình th c g óp v n, mua c ph n và các kho n u t d i c s d ng cho vay trung h n và dài

69 hình th c góp v n, mua c ph n nh m n m quy n ki m soát các doanh nghi p ho t ng trong l nh v c ngân hàng, b o hi m, ch ng khoán ph i tr kh i v n t có khi tính các t l an toàn. 5. Trong tr ng h p t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài không t ho c có kh n ng không t t l an toàn v n t i thi u theo quy nh t i i m b kho n 1 i u này, t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i báo cáo Ngân hàng Nhà n c gi i pháp, k ho ch kh c ph c b o m t l an toàn v n t i thi u theo quy nh. Ngân hàng Nhà n c có quy n áp d ng các bi n pháp c n thi t theo quy nh t i i u 149 Lu t này, k c vi c h n ch ph m vi ho t ng, x lý tài s n c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ng oài, nh m b o m t ch c tín d ng t t l an toàn v n t i thi u theo quy nh. 6. Trong tr ng h p c n thi t, b o m an toàn c a h th ng t ch c tín d ng, Ngân hàng Nhà n c có quy n quy nh gi i h n c p tín d ng i v i t ng l nh v c kinh t , gi i h n t ng tr ng tín d ng t i a c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài. i u 131. D phòng r i ro ho t này 1. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i d phòng r i ro trong ng c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoà i. Kho n d phòng r i ro c h ch toán vào chi phí ho t ng.

2. Vi c phân lo i tài s n có, m c trích, ph ng pháp trích l p d phòng r i ro và vi c s d ng d phòng x lý r i ro trong ho t ng do Ngân hàng Nhà n c quy nh sau khi th ng nh t v i B Tài chính. 3. Trong tr ng h p t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài thu h i c v n ã x lý b ng kho n d phòng r i ro, s ti n thu h i này c coi là doanh thu c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài. i u 132. Kinh doanh b t T ch c tín d ng không ng s n c kinh doanh b t ng s n, tr tr ng h p sau ây:

1. Mua, u t , s h u b t ng s n s d ng làm tr s kinh doanh, a i m làm vi c ho c c s kho tàng ph c v tr c ti p cho các ho t ng nghi p v c a t ch c tín d ng. 2. Cho thuê m t ph n tr s kinh doanh ch a s d ng h t, thu c s h u c a t ch c tín d ng. 3. N m gi b t ng s n do vi c x lý n vay. Trong th i h n không quá 03 n m k t ngày quy t nh x lý tài s n b o m là b t ng s n, t ch c tín d ng ph i bán, chuy n nh ng ho c mua l i b t ng s n này b o m th c hi n úng t l ut vào tài s n c nh và m c ích s d ng tài s n c nh theo quy nh c a Lu t này.

70 i u 133. Yêu c u b o m an toàn trong ho t ng ngân hàng i n t

T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i thi t l p h th ng nh n d ng, giám sát và ki m soát các r i ro, th c hi n b o m an toàn và b o m t trong ho t ng ngân hàng i n t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. i u 134. Quy n và trách nhi m c a công ty ki m soát Công ty ang s h u tr c ti p ho c gián ti p trên 20% v n i u l ho c v n c ph n có quy n bi u quy t ho c n m quy n ki m soát c a m t ngân hàng th ng m i tr c ngày Lu t này có hi u l c; ngân hàng th ng m i có công ty con, công ty l iên k t (sau ây g i t t là công ty ki m soát) có quy n và ngh a v sau ây: 1. Tu thu c vào lo i hình pháp lý c a công ty con, công ty liên k t, công ty ki m soát th c hi n quy n và ngh a v c a mình v i t cách là thành viên góp v n, ch s h u ho c c ông trong quan h v i công ty con, công ty liên k t theo quy nh c a Lu t này và pháp lu t có liên quan. 2. H p ng, giao d ch và quan h khác gi a công ty ki m soát v i công ty con, công ty liên k t u ph i c thi t l p và th c hi n c l p, bình ng theo i u ki n áp d ng i v i các ch th pháp lý c l p. 3. Công ty ki m soát không c can thi p vào t ch c qu n lý, ho t ng c a công ty con, công ty liên k t ngoài các quy n c a ch s h u, thành viên góp v n ho c c ông. i u 135. Góp v n, mua c ph n gi a các công ty con, công ty liên k t, công ty ki m soát 1. Công ty con, công ty liên k t c a cùng m t công ty ki m soát không hi n góp v n, mua c ph n c a nhau. 2. Công ty con, công ty liên k t c a m t t ch c tín d ng không mua c ph n c a chính t ch c tín d ng ó. c th c

c g óp v n,

3. T ch c tín d ng ang là công ty con, công ty liên k t c a công ty ki m soát không c góp v n, mua c ph n c a công ty ki m soát.

CH

NG VII

TÀI CHÍNH, H CH TOÁN, BÁO CÁO

i u 136. Ch

tài chính c ngoài c th c

Ch tài chính c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n hi n theo quy nh c a Chính ph .

71 i u 137. N m tài chính N m tài chính c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 h ng n m. i u 138. H ch toán k toán T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n toán theo quy nh c a pháp lu t v k toán. i u 139. Qu d tr 1. H ng n m t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n nhu n sau thu l p và duy trì các qu d tr sau ây: c ngoài ph i trích t l i c ngoài ph i th c hi n h ch toán k c ngoài b t ut

a) Qu d tr b sung v n i u l , v n cc p c trích h ng n m theo t l 5% l i nhu n sau thu . M c t i a c a qu này không v t quá m c v n i u l , v n c c p c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài; b) Qu d phòng tài chính; c) Các qu d tr khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c tín d ng không c dùng các qu quy nh t i kho n 1 tr l i t c c ph n ho c chia l i nhu n cho ch s h u, thành viên góp v n. i u 140. Mua, T ch c nh ph c b sung v n ngân hàng n u t vào tài s n c nh i u này

c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài c mua, u t vào tài s n v tr c ti p cho ho t ng t i a không quá 50% v n i u l và qu d tr i ul i v i t ch c tín d ng ho c 50% v n c c p i v i chi nhánh c ngoài.

i u 141. Báo cáo 1. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i th c hi n ch báo cáo theo quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê và báo cáo ho t ng nghi p v nh k theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c. 2. Ngoài nh ng báo cáo quy nh t i kho n 1 i u này, t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài có trách nhi m báo cáo ngay v i Ngân hàng Nhà n c trong nh ng tr ng h p sau ây: h n a) Phát sinh di n bi n không bình th ng trong ho t ng nghi p v có th nh ng nghiêm tr ng n tình hình kinh doanh c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng c ngoài;

b) Có thay i v t ch c, qu n tr , i u hành, tình hình tài chính c a c ông l n và các thay i khác có nh h ng nghiêm tr ng n ho t ng kinh doanh c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài.

72 3. Công ty con, công ty liên k t c a t ch c tín d ng có trách nhi m g i báo cáo tài chính, báo cáo ho t ng c a mình cho Ngân hàng Nhà n c kh i c yêu c u. 4. Trong th i h n 90 ngày, k t ngày k t thúc n m tài chính, t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i g i Ngân hàng Nhà n c các báo cáo h ng n m theo quy nh c a pháp lu t. 5. Trong th i h n 180 ngày, k t ngày k t thúc n m tài chính, t ch c tín d ng liên doanh, t ch c tín d ng 100% v n n c ngoài, chi nhánh ngân hàng n c ngoài, v n phòng i di n t i Vi t Nam c a t ch c tín d ng n c ngoài, t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng ph i g i báo cáo tài chính h ng n m c a t ch c tín d ng n c ngoài, t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng cho Ngân hàng Nhà n c. 6. T ch c tín d ng liên doanh, t ch c tín d ng 100% v n n c ngoài, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i báo cáo ngay b ng v n b n cho Ngân hàng Nhà n c khi có m t trong nh ng n i dung thay i sau ây: a) Vi c chia tách, sáp nh p, h p nh t, mua l i, thanh lý, phá s n, gi i th c a t ch c tín d ng m , t ch c tín d ng n c ngoài trong liên doanh; b) i tên, chuy n tr s chính c a t ch c tín d ng m , t ch c tín d ng n ngoài trong liên doanh; c

c) Thay i v c ông l n, h i ng qu n tr , ban i u hành c a t ch c tín d ng m , t ch c tín d ng n c ngoài trong liên doanh; d) M i thay i b t th ng có nh h ng l n n t ch c, ho t tín d ng m , t ch c tín d ng n c ngoài trong liên doanh. i u 142. Báo cáo c a công ty ki m soát 1. Trong vòng 120 ngày k t th i i m k t thúc n m tài chính, ngoài báo cáo và tài li u theo quy nh c a pháp lu t, công ty ki m soát ph i l p và g i cho Ngân hàng Nhà n c báo cáo tài chính h p nh t ã c ki m toán theo quy nh c a pháp lu t v k toán. 2. Trong vòng 03 tháng k t ngày k t thúc n m tài chính, công ty ki m soát ph i l p và g i cho Ngân hàng Nhà n c báo cáo t ng h p v giao d ch mua, bán và các giao d ch khác gi a công ty ki m soát v i công ty con, công ty liên k t c a công ty ki m soát. i u 143. Công khai báo cáo tài chính Trong th i h n 120 ngày, k t ngày k t thúc n m tài chính, t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i công khai các báo cáo tài chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 144. Chuy n l i nhu n, chuy n tài s n ra n c ngoài 1. Chi nhánh ngân hàng n c ngoài, t ch c tín d ng 100% v n n c ngoài t i Vi t Nam c chuy n ra n c ngoài s l i nhu n còn l i thu c s h u c a mình sau khi ng c a t ch c

73 ã trích l p các qu và th c hi n lu t Vi t Nam. y các ngh a v tài chính theo quy nh c a pháp

2. Bên n c ngoài trong t ch c tín d ng liên doanh c chuy n ra n c ngoài s l i nhu n c chia sau khi t ch c tín d ng liên doanh ã trích l p các qu và th c hi n y các ngh a v tài chính theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Chi nhánh ngân hàng n c ngoài, t ch c tín d ng 100% v n n c ngoài và bên n c ngoài trong t ch c tín d ng liên doanh c chuy n r a n c ngoài s tài s n còn l i c a mình sau khi ã thanh lý, k t thúc ho t ng t i Vi t Nam. 4. Vi c chuy n ti n và các tài s n khác ra n c ngoài quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam.

CH KI M SOÁT

NG VIII C BI T, T CH C L I,

PHÁ S N, GI I TH , THANH LÝ M c1 Ki m soát c bi t

i u 145. Báo cáo khó kh n v kh n ng chi tr Khi có nguy c m t kh n ng chi tr , t ch c tín d ng ph i báo cáo ngay v i Ngân hàng Nhà n c v th c tr ng tài chính, nguyên nhân và các bi n pháp ã áp d ng, d ki n áp d ng kh c ph c. i u 146. Áp d ng ki m soát c bi t

1. Ki m soát c bi t là vi c m t t ch c tín d ng b t d i s ki m soát tr c ti p c a Ngân hàng Nhà n c do có nguy c m t kh n ng chi tr , m t kh n ng thanh toán. 2. Ngân hàng Nhà n c có trách nhi m ki m tra, phát hi n k p th i nh ng tr h p có nguy c m t kh n ng chi tr , m t kh n ng thanh toán. 3. Ngân hàng Nhà n c xem xét, t t ch c tín d ng vào tình tr ng ki m soát bi t khi t ch c tín d ng lâm vào m t trong nh ng tr ng h p sau ây: a) Có nguy c m t kh n ng chi tr ; b) N không có kh n ng thu h i có nguy c d n n m t kh n ng thanh toán; ng c

c) Khi s l l y k c a t ch c tín d ng l n h n 50% giá tr th c c a v n i u l và các qu d tr ;

74 d) Hai n m liên t c b x p lo i y u kém theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n c;

e) Không duy trì c t l an toàn v n t i thi u theo quy nh t i i m b, kho n 1 i u 130 Lu t này trong th i h n m t n m liên t c ho c t l an toàn v n t i t hi u th p h n 4% trong th i h n 06 tháng liên t c. i u 147. Quy t nh ki m soát c bi t

1. Ngân hàng Nhà n c quy t nh t t ch c tín d ng vào tình tr ng ki m soát c bi t và thành l p Ban ki m soát c bi t. 2. Quy t nh n i dung sau ây: t t ch c tín d ng vào tình tr ng ki m soát c ki m soát c bi t; c bi t g m nh ng

a) Tên t ch c tín d ng b) Lý do ki m soát

c bi t; c bi t;

c) H , tên thành viên và nhi m v c th c a Ban ki m soát d) Th i h n ki m soát c bi t.

3. Quy t nh ki m soát c bi t c Ngân hàng Nhà n c thông báo v i c quan nhà n c có th m quy n và các c quan h u quan trên a bàn ph i h p th c hi n. bi t 4. Ngân hàng Nhà n c quy i v i t ch c tín d ng. nh c th v vi c công b thông tin ki m soát c bi t c

i u 148. Nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a Ban ki m soát 1. Ban ki m soát c bi t có nh ng nhi m v sau ây:

a) Ch o H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c) và các ch c danh t ng ng c a t ch c tín d ng c t vào tình tr ng ki m soát c bi t xây d ng ph ng án c ng c t ch c và ho t ng; b) Ch o và giám sát vi c tri n khai các gi i pháp c nêu trong ph c ng c t ch c tín d ng ã c Ban ki m soát c bi t thông qua; c) Báo cáo Ngân hàng Nhà n án c ng c t ch c tín d ng. 2. Ban ki m soát c v tình hình ho t ng án ng

ng, k t qu th c hi n ph

c bi t có nh ng quy n h n sau ây:

a) ình ch nh ng ho t ng không phù h p v i ph ng án c ng c t ch c và ho t ng ã c thông qua, vi ph m các quy nh v an toàn trong ho t ng ngân hàng có th gây ph ng h i n l i ích c a ng i g i ti n; b) T m ình ch quy n qu n tr , i u hành, ki m soát t ch c tín d ng c a thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban ki m soát; T ng Giám c (Giám c), Phó T ng Giám c (Phó Giám c) n u xét th y c n thi t;

75 c) Yêu c u H i ng qu n tr , H i ng thành viên, T ng Giám c (Giám c) mi n nhi m, ình ch công tác i v i nh ng ng i có hành vi vi ph m pháp lu t, không ch p hành ph ng án c ng c t ch c và ho t ng ã c thông qua; d) Ki n ngh Ngân hàng Nhà n c quy t nh gia h n ho c ch m d t th i h n ki m soát c bi t, cho vay c bi t ho c ình ch cho vay c bi t i v i t ch c tín d ng, mua c ph n c a t ch c tín d ng, thanh lý, thu h i gi y phép ho t ng c a t ch c tín d ng, ti p qu n, sáp nh p, h p nh t, mua l i b t bu c t ch c tín d ng; e) Yêu c u t ch c tín d ng n p v phá s n. n yêu c u phá s n theo quy nh c a pháp lu t

3. Ban ki m soát c bi t ch u trách nhi m v các quy t trình th c hi n ki m soát c bi t. i u 149. Quy n h n c a Ngân hàng Nhà n ki m soát c bi t c

nh c a mình trong quá c

i v i t ch c tín d ng

1. Ngân hàng Nhà n c quy t nh x lý ki n ngh c a Ban ki m soát nh t i i m d kho n 2 i u 148 Lu t này.

c bi t quy

2. Ngân hàng Nhà n c có quy n yêu c u ch s h u t ng v n, xây d ng, th c hi n k ho ch tái c c u ho c b t bu c sáp nh p, h p nh t, mua l i i v i t ch c tín d ng c ki m soát c bi t, n u ch s h u không có kh n ng ho c không th c hi n vi c t ng v n. 3. Ngân hàng Nhà n c có quy n tr c ti p ho c ch nh t ch c tín d ng khác góp v n, mua c ph n c a t ch c tín d ng c ki m soát c bi t trong tr ng h p t ch c tín d ng c ki m soát c bi t không có kh n ng th c hi n yêu c u c a Ngân hàng Nhà n c theo quy nh t i kho n 2 i u này ho c khi Ngân hàng Nhà n c xác nh s l l y k c a t ch c tín d ng ã v t quá giá tr v n i u l và các qu d tr c a t ch c tín d ng c ki m soát c bi t và vi c ch m d t ho t ng c a t ch c tín d ng c ki m soát c bi t có th gây m t an toàn h th ng t ch c tín d ng. 4. Th t ng Chính ph quy kho n 3 i u này. nh c th vi c góp v n, mua c ph n quy c ki m soát c (Giám c bi t nh t i

i u 150. Trách nhi m c a t ch c tín d ng H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng Giám c ki m soát c bi t có trách nhi m:

c) t ch c tín d ng

1. Xây d ng ph ng án c ng c t ch c và ho t ng c a t ch c tín d ng trình Ban ki m soát c bi t thông qua và t ch c tri n khai th c hi n ph ng án ó. 2. Ti p t c qu n tr , ki m soát, i u hành ho t ng và b o m an toàn tài s n c a t ch c tín d ng, tr tr ng h p quy nh t i i m b kho n 2 i u 148 Lu t này. 3. Ch p hành các yêu c u c a Ban ki m soát c bi t liên quan n t ch c, qu n tr , ki m soát, i u hành t ch c tín d ng quy nh t i i m a, b, c và e kho n 2 i u 148 Lu t này.

76 4. Th c hi n các yêu c u c a Ngân hàng Nhà n Lu t này. i u 151. Kho n vay c bi t c và các t ch c tín n nh c a c theo quy nh t i i u 149

1. T ch c tín d ng c vay c bi t c a Ngân hàng Nhà n d ng khác trong các tr ng h p sau ây:

a) T ch c tín d ng lâm vào tình tr ng m t kh n ng chi tr , e d a s h th ng các t ch c tín d ng; khác.

b) T ch c tín d ng có nguy c m t kh n ng chi tr do các s c nghiêm tr ng 2. Kho n vay c bi t này s c u tiên hoàn tr tr c t t c các kho n n khác, k c các kho n n có tài s n b o m c a t ch c tín d ng ho c s c chuy n i thành ph n v n góp, v n c ph n t i t ch c tín d ng liên quan theo quy nh t i i u 149 Lu t này. 3. Ngân hàng Nhà n ch c tín d ng. c quy nh c th v vi c cho vay c bi t nh ch m d t ki m soát ng; c sáp nh p, h p nh t c bi t i v i t ch c tín c bi t i v i các t

i u 152. Ch m d t ki m soát 1. Ngân hàng Nhà n c quy t d ng trong các tr ng h p sau ây: a) Ho t b) Trong quá trình ki m soát vào m t t ch c tín d ng khác; 2. Quy t nhân liên quan.

ng c a t ch c tín d ng tr l i bình th

c bi t, t ch c tín d ng

c) T ch c tín d ng không có kh n ng khôi ph c kh n ng thanh toán. nh ch m d t ki m soát c bi t c thông báo cho các t ch c, cá

3. Tr ng h p ch m d t ki m soát c bi t theo quy nh t i i m c kho n 1 i u này, Ngân hàng Nhà n c có v n b n ch m d t vi c áp d ng các bi n pháp ph c h i kh n ng thanh toán g i Toà án. M c2 T ch c l i, gi i th , phá s n, thanh lý i u 153. T ch c l i t ch c tín d ng 1. T ch c tín d ng c t ch c l i d i hình th c chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, chuy n i hình th c pháp lý sau khi c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n b ng v n b n.

77 2. Ngân hàng Nhà n c quy nh c th v thu n vi c t ch c l i t ch c tín d ng. i u ki n, h s , trình t , th t c ch p c ngoài ng h p

i u 154. Gi i th t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n sau ây:

c ngoài gi i th trong các tr

1. T nguy n xin gi i th n u có kh n ng thanh toán h t n và Nhà n c ch p thu n.

c Ngân hàng

2. Khi h t th i h n ho t ng không xin gia h n ho c xin gia h n nh ng không c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n. 3. B thu h i Gi y phép. i u 155. Phá s n t ch c tín d ng 1. Sau khi Ngân hàng Nhà n c ã có v n b n ch m d t ki m soát c bi t ho c v n b n ch m d t, không áp d ng các bi n pháp ph c h i kh n ng thanh toán mà t ch c tín d ng v n lâm vào tình tr ng phá s n, thì t ch c tín d ng ó ph i làm n yêu c u Toà án m th t c gi i quy t yêu c u tuyên b phá s n theo quy nh c a pháp lu t v phá s n. 2. Khi nh n c yêu c u m th t c phá s n t ch c tín d ng theo quy nh t i kho n 1 i u này, Tòa án m th t c gi i quy t yêu c u tuyên b phá s n và áp d ng ngay th t c thanh lý tài s n c a t ch c tín d ng theo quy nh c a pháp lu t v phá s n. i u 156. Thanh lý tài s n c a t ch c tín d ng 1. Trong tr t ch c tín d ng ng h p t ch c tín d ng b tuyên b phá s n, vi c thanh lý tài s n c a c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v phá s n.

2. Khi gi i th theo i u 154 Lu t này, t ch c tín d ng ph i ti n hành thanh lý tài s n d i s giám sát c a Ngân hàng Nhà n c và theo trình t , th t c thanh lý tài s n do Ngân hàng Nhà n c quy nh. 3. Trong quá trình giám sát thanh lý tài s n t ch c tín d ng theo quy kho n 2 i u này, n u phát hi n t ch c tín d ng không có kh n ng thanh toán các kho n n , Ngân hàng Nhà n c ra quy t nh ch m d t thanh lý và yêu c u t tín d ng n p n yêu c u m th t c phá s n t ch c tín d ng theo quy nh t i i Lu t này. 4. M i chi phí liên quan ch u. i u 157. Phong t a v n, tài s n c a chi nhánh ngân hàng n c ngoài 1. Trong tr ng h p c n thi t nh m b o v quy n l i c a ng i g i ti n, Ngân hàng Nhà n c có quy n phong to m t ph n ho c toàn b v n, tài s n c a chi nhánh ngân hàng n c ngoài. nh t i y ch c u 155

n vi c thanh lý tài s n do t ch c tín d ng b thanh lý

78 2. Ngân hàng Nhà n c quy nh c th v các tr ng h p Ngân hàng Nhà n c có quy n phong to , gi i t a vi c phong t a v n và tài s n c a chi nhánh ngân hàng n c ngoài.

CH C QUAN QU N LÝ NHÀ N

NG IX C, THANH TRA, KI M TRA

i u 158. C quan qu n lý nhà n c n

c c v ho t ng ngân hàng trong ph m vi

1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà n c.

2. Ngân hàng Nhà n c ch u trách nhi m tr c Chính ph th c hi n vi c qu n lý Nhà n c v t ch c, ho t ng c a các t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài. 3. Các B , c quan ngang b trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m qu n lý nhà n c i v i t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 4. y ban nhân dân các c p th c hi n vi c qu n lý nhà n c i v i t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ho t ng t i a ph ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 159. Th m quy n thanh tra, giám sát, ki m tra Ngân hàng Nhà n c th c hi n thanh tra, giám sát, ki m tra i v i t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài, v n phòng i di n t i Vi t Nam c a t ch c tín d ng n c ngoài, t ch c n c ngoài khác có ho t ng ngân hàng. i u 160. Quy n và ngh a v c a ho t 1. Có quy n báo cáo, gi i trình ng c a Ngân hàng Nhà n c. it ng c thanh tra, giám sát

i v i các khuy n ngh , c nh báo r i ro và an toàn ng c a Ngân c.

2. Th c hi n các khuy n ngh , c nh báo r i ro và an toàn ho t hàng Nhà n c. 3. Th c hi n k t lu n thanh tra, quy t

nh x lý c a Ngân hàng Nhà n

4. Cung c p k p th i, y , chính xác các thông tin, tài li u theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà n c trong quá trình thanh tra, giám sát, ng th i ph i ch u trách nhi m tr c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a thông tin, tài li u ã cung c p. 5. Th c hi n các quy n và ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t.

79 CH NG X

I U KHO N THI HÀNH

i u 161. Quy

nh chuy n ti p

i v i t ch c ang ho t

ng

1. T ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ã thành l p và ho t ng theo Gi y phép do Ngân hàng Nhà n c c p tr c ngày Lu t này có hi u l c thi hành không ph i th c hi n các th t c xin c p l i Gi y phép theo quy nh c a Lu t này. 2. Trong th i gian t i a 02 n m k t ngày Lu t này có hi u l c thi hành, các t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c n goài ã thành l p và ho t ng theo Gi y phép do Ngân hàng Nhà n c c p tr c ngày Lu t này có hi u l c thi hành ph i hoàn t t vi c i u ch nh c c u t ch c và ho t ng theo quy nh, tr các tr ng h p quy nh t i các kho n 3, 4 và 5 i u này. 3. K t ngày Lu t này có hi u l c, vi c b u, b nhi m m i ho c b sung, thay th thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban Ki m soát, T ng Giám c (Giám c), Phó T ng Giám c (Phó Giám c), K toán tr ng, Giám c Chi nhánh, Giám c công ty con và các ch c danh t ng ng c a các t ch c tín d ng; T ng Giám c (Giám c) c a chi nhánh ngân hàng n c ngoài ph i th c hi n theo quy nh t i các i u 33, 34, 43, 44, 48, 50, 51, 62, 66, 70 và 89 Lu t này. 4. i v i các h p ng c p tín d ng c ký k t tr c ngày Lu t này có hi u l c thi hành, t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài và khách hàng c ti p t c th c hi n theo các th a thu n ã ký k t cho n h t th i h n c a h p ng c p tín d ng. Vi c s a i, b sung h p ng c p tín d ng nói trên ch c th c hi n n u n i dung s a i, b sung phù h p v i các quy nh c a Lu t này. 5. Ngân hàng Nhà n c h ng d n c th th i h n, trình t , th t c chuy n ti p i v i các t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ang ho t ng tr c ngày Lu t này có hi u l c thi hành không phù h p v i quy nh t i các i u 55, 103, 110, 129 và 135 Lu t này. 6. Các ch ng trình, d án tài chính vi mô c a các t ch c phi chính ph , t ch c chính tr , chính tr xã h i, t ch c tín d ng ang th c hi n tr c ngày Lu t này có hi u l c thi hành không ph i i u ch nh t ch c và ho t ng theo quy nh c a Lu t này. Th t ng Chính ph quy nh c th v ho t ng c a các ch ng trình, d án tài chính vi mô. 7. K t th i i m Lu t này có hi u l c thi hành, các t ch c không ph i là t ch c tín d ng ang th c hi n m t ho c m t s ho t ng ngân hàng ph i ch m d t ngay các ho t ng ngân hàng, tr tr ng h p quy nh t i kho n 6 i u này.

80 i u 162. Hi u l c thi hành 1. Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 n m 2011. 2. Lu t Các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 và Lu t s 20/2004/QH11 s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng h t hi u l c thi hành k t ngày Lu t này có hi u l c thi hành. i u 163. Quy nh chi ti t và h ng d n thi hành

Chính ph quy nh chi ti t, h ng d n thi hành các i u, kho n c giao trong Lu t này; h ng d n nh ng n i dung c n thi t khác trong Lu t này áp ng yêu c u qu n lý nhà n c. _____________________________________________________________ __________

Lu t này ã c Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam khóa XII, k h p th 7 thông qua ngày« tháng« n m 2010

CH T CH QU C H I

Nguy n Phú Tr ng