P. 1
Συνεντεύξεις A Γάτσια

Συνεντεύξεις A Γάτσια

|Views: 695|Likes:
Published by Apostolos Gatsias
Το κράτος, λέει ο φίλος μου ο Νήτσε, είναι το πιο ψυχρό από τα ψυχρά τέρατα. Γενικώς τα φίδια είναι ψυχρά. Γιαυτό προφανώς ο Χριστός ταύτισε τους εβραίους με τα φίδια κι όλα τα κράτη μάλλον γιαυτό προσκυνούν τον διεθνή δράκο του εβραιοσιωνισμού και τους δούλους του πωλητικούς, αυτή την εμετική παγκόσμια αρρώστχεια. Λοιπόν, οι άνθρωποι γενικώς είμαστε θερμά ζώα. Όσοι από μας παραμείναμε άνθρωποι και δεν γίναμε φίδγια, απόδειξη είναι τα θερμά μας αισθήματα για τα θύματα των φιδιών. Μένει μονάχα να καταγγέλουμε τα εγκλήματά τους όποτε και ενάντγια σε όποιον κι άν έγιναν. Τούτο ασφαλώς είναι μια έξτρα απόδειξη ότι παραμένουμε άνθρωποι και φιλάνθρωποι σε πείσμα ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΦΙΔΑΝΘΡΩΠΩΝ, +Απόστολος.
Το κράτος, λέει ο φίλος μου ο Νήτσε, είναι το πιο ψυχρό από τα ψυχρά τέρατα. Γενικώς τα φίδια είναι ψυχρά. Γιαυτό προφανώς ο Χριστός ταύτισε τους εβραίους με τα φίδια κι όλα τα κράτη μάλλον γιαυτό προσκυνούν τον διεθνή δράκο του εβραιοσιωνισμού και τους δούλους του πωλητικούς, αυτή την εμετική παγκόσμια αρρώστχεια. Λοιπόν, οι άνθρωποι γενικώς είμαστε θερμά ζώα. Όσοι από μας παραμείναμε άνθρωποι και δεν γίναμε φίδγια, απόδειξη είναι τα θερμά μας αισθήματα για τα θύματα των φιδιών. Μένει μονάχα να καταγγέλουμε τα εγκλήματά τους όποτε και ενάντγια σε όποιον κι άν έγιναν. Τούτο ασφαλώς είναι μια έξτρα απόδειξη ότι παραμένουμε άνθρωποι και φιλάνθρωποι σε πείσμα ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΦΙΔΑΝΘΡΩΠΩΝ, +Απόστολος.

More info:

Published by: Apostolos Gatsias on Jun 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

Συνεντεύξεις

+Ιερέως Αποστόλου Κ. Γάτσια
Τα τελευταία 30 χρόνια, έδωσα αρκετές
συνεντεύξεις ο ίδιος ως διανοούμενος σε διάφορα λαϊκά
ή επιστqμονικά περιοδικά κι εννοe είτε εκείνα που
έχουν πολυποίκιλq ύλq είτε εκείνα με εξειδικευμένο
ενδιαφέρον, ελλqνιστί φυσικά τις περισσότερες και
ελάχιστες µαρµαριστί.
Eνδεχομένως να έχουν δqμοσιευ0εί και κάποιες από
τις ομιλίες ή άρ0ρα μου, αλλά το μέ¸ιστο μέρος αυτeν
1
είναι ανέκδοτο. Kι ε¸e ο ίδιος μέσα στα αρχεία μου
δυσκολεύομαι να. τα µρe.
Yπάρχουν κι εκατοντάδες ωρeν ραδιοτqλεοπτικού
υλικού όπου δεν μου έπαιρναν «άλλοι» συνεντεύξεις
αλλά ε¸e ο ίδιος ως «δqμοσιο¸ράφος», συνερ¸άτqς και
παρα¸ω¸ός εκπομπeν, είχα τqν ευ0ύνq να παίρνω
συνεντεύξεις από άλλους.
Εικόνα: Το όνειρο των παπιστών, q υποτα¸ή τqς
Oρ0οδοξίας στον Eνσαρκωμένο Aντίχριστο του
Bατικανού.
Τα χρόνια περνάν, κοντεύω τeρα μισόν αιeνα ¸ωής
και είναι αλή0εια ότι προµλqματίστqκα αρκετά αν έχουν
αξία σήμερα κάποιες κατα¸ραφές που διεσe0qσαν στα
αρχεία μου απ` όλα αυτά. Eνδεχομένως ναι, τουλάχιστον
από ιστορικής επό¡εως. Aέω λοιπόν, ό,τι µρίσκω να το
καλουπeνω λί¸ο και να το δqμοσιεύω δο0qσομένqς τqς
ευκαιρίας ¸ια εκείνους που µρίσκουν ενδιαφέρον σε
τέτοια ¸qτήματα. H σειρά τουλάχιστον χρονολο¸ικά ή
2
κατά 0έμα AEN μου είναι δυνατόν να τqρq0ή εφόσον
πρέπει να ¡άχνω σε σωρούς αρχείων φύρδqν μί¸δqν, κι
έτσι ανακατεμένα μόνο μπορe να δqμοσιεύσω είτε
άρ0ρα, ομιλίες, συνεντεύξεις σε κείμενα ¸ουeρντ ή
µίντεα. Aυτά.
Εικόνα: Mνqμόσυνο στqν 10q επέτειο
µομµαρδισμού κτqρίου P/Τ στο Bελι¸ράδι από τους
Nατοϊστές φονιάδες εκ του ασφαλούς`. Oστόσο, δεν
ήταν και τόσο ασφαλές εφόσον πήρε ο δ¸ιάολος καμμιά
500σαριά αεροπλανάκια των φονιάδων μα¸ί με το
πλήρωμά τους που καλοπέρασε. Τα στοιχεία ¸ι` αυτό τό
0έμα, ή μέρος αυτeν, από τα προσωπικά μου αρχεία
εκείνqς τqς εποχής, λέω να τα µάλω στο παρόν άρ0ρο,
σε Hαράρτqμα, στο τέλος, έτσι ¸ια να υπάρχουν και να
0υμί¸ουν εκείνα` που όλοι οι ά0λιοι 0έλουν να ξεχνάμε.
Σημεωσις. Oα φροντί¸ω το κυρίως κείμενο όπως
είναι «δqμοσιευμένο» ή στο πρωτότυπο να το διατqρe
με μαύρα στοιχεία, ενe τις σqμειeσεις τις μετέπειτα,
επεξq¸ήσεις, συμπλqρeσεις κτλ με άλλα χρeματα, ¸ια
3
να διακρίνονται. Oα µάλω και κάποιες φ. με νόqμα ή
δίχως.
*
!αρουσαση συνέντευξ"ς μου το #$$$
%νας παράξενος παπάς
4
Eίμαι ίσως διε0νeς, αλλά οπωσδήποτε
πανελλqνίως, ¸νωστός, eς «ένας παράξενος Hαπάς».
Hρίν από χρόνια, όταν οι μπάσταρδοι τού Nάτο
δολοφονούσαν ¸ιά άλλq μιά φορά τούς σέρµους, |1999|,
κάποια περιοδικά μού πήραν μερικές συνεντεύξεις καί μ`
αυτόν τόν «τίτλο» μέ «παρουσίασε» τουλάχιστον ένα
απ` αυτά, τό πιό... παράξενο`, μέ τόν µαρµαρικό τίτλο
'&'()*+,¨, στό «τυχερό» τεύχος 13.
Lκέφτομαι ότι 0ά άξι¸ε νά συνά¡ω τούτq τήν
«στρέqντ¸» συνέντευξq εδe. Τήν πήρε ο δqμοσιο¸ράφος
κ. Iιeρ¸ος Lτάμκος «κατ` αποκλειστικότqτα» καί
μπορείτε νά διαµάσετε στήν συνέχεια τό περιεχόμενό
τqς. Τήν παρα0έτω εδe, ίσως ¸ιατί 0έλω νά καταλάµουν
οι ανα¸νeστες περισσότερα πρά¸ματα περί εμού, τού
επιχειρήσαντος κατά καιρούς νά σπάσω λί¸ο τήν
Lυνωμοσία τής Lιωπής.
5
Mού φαίνεται επίσqς πι0ανόν όσα είπα τότε νά
φανούν χρήσιμα σέ κάποιον πού 0ά ή0ελε νά εμµα0ύνq
στά τεκταινόμενα εκείνqς τής εποχής, |μέσα τού 1999|.
O τίτλος λοιπόν, εντυπωσιακός: «%νας παράξενος
παπάς: πατ"ρ Απόστολος Γάτσιας».
Aκολου0εί ο πρόλο¸ος τού δqμοσιο¸ράφου και
κατόπιν q μεταξύ μας συνέντευξq πού δό0qκε στqν
Hεραία Oεσσαλονίκqς, στο σπίτι μου.
*
Εικόνα: H Lυμμαχία του NAΤO χρqσιμοποίqσε
εκατοντάδες αεροσκάφq ενάντια στq Iιου¸κοσλαµία,
στq με¸αλύτερq ένοπλq σύ¸κρουσq που είδε q Eυρeπq
μετά το Aεύτερο Hα¸κόσμιο Hόλεμο. Aυτά έφεραν
μερικά από τα πιο προq¸μένα - και ακριµά οπλικά
συστήματα στον κόσμο: Τα Lτελ0, τα ελικόπτερα
Apache, οι laser-guided µόμµες και τα µλήματα κρου¸,
κατευ0ύνονταν από δορυφόρους και συστήματα
qλεκτρονικής παρακολού0qσqς. «Eίμαστε
αποφασισμένοι να συνεχίσουμε έως ότου έχουμε
επιτύχει τους στόχους μας ¸ια να σταματήσει q µία και q
περαιτέρω αν0ρωπιστική καταστροφή. Eπιτρέ¡τε μου να
6
υπο¸ραμμίσω άλλq μια φορά ότι δεν είμαστε εχ0ροί τqς
Iιου¸κοσλαµίας» |!!!| NAΤO ¸ενικός ¸ραμματέας Javier
Solana, που μιλάει μετά τqν πρeτq νύχτα των
µομµαρδισμeν.
Εικόνα: Oι πολίτες του Bελι¸ραδίου με
συμ-ολικούς στό.ους στα στ"/η τους. Oι πολίτες
προστάτευαν τις ¸έφυρες όλq τq νύχτα.
*
Lτό Strange No 10 είχαμε δqμοσιεύσει τήν
επιστολή ενός ανα¸νeστq |S-mail 3: O παπάς|, πού
αναφερόταν στά πολύ ενδιαφέροντα μα0ήματα ενός
κα0q¸qτή 0εολο¸ίας καί ιερέα, πού διδάσκει στό
Iυμνάσιο τής Hεραίας *.
|* Σημεωση 0ικ" μου: Eδe ο δqμοσιο¸ράφος έχει
μιά μικρή ανακρίµεια. Aιότι τήν εποχή εκείνq, δέν
υπήρχε Iυμνάσιο στήν Hεραία. Lήμερα µέµαια,
υπάρχουν 2-3 Iυμνάσια εκεί καί 2-3 Aύκεια, αλλά τότε,
τό μοναδικό σχολείο πού υπήρχε ήταν τό Iυμνάσιο
Aύκειο Nέων Eπιµατeν, απ` όπου ¸εννή0qκαν τά
υπόλοιπα. E¸e ανήκα πάντα ορ¸ανικά στό Iυμνάσιο
|έπα¡ε σήμερα νά είναι καί Aύκειο| τeν Nέων Eπιµατeν
7
καί ήμουν Yποδιευ0υντής του μέχρι τότε καί εν συνεχεία
μέχρι σήμερα, απλός κα0q¸qτής.
Τήν χρονιά εκείνq, δίδασκα πλήν τού Iυμνασίου
τeν Nέων Eπιµατeν καί στό Iυμνάσιο Eπανωμής εκτός
έδρας, διότι παρέστq ανά¸κq 0εολό¸ου. Kάποιος
μα0qτής μου από τό Iυμνάσιο Eπανωμής ήταν πού
έστειλε κα0eς φαίνεται ένα qμέqλ ή ¸ράμμα στό
περιοδικό, απ` όπου, εξαιτίας τούτου προέκυ¡ε q εν
λό¸ω συνέντευξις...|
1ωτ. Aστεία και τρα¸ική απάντqσq ¸ριάς στους
αλήτες φονιάδες των λαeν, στqν εποχή των
µομµαρδισμeν.
Bέµαια ο πάτερ* |*σίκ| Aπόστολος Iάτσιας δέν
μού ήταν ά¸νωστος. Eίχα ακούσει πολλά ¸ι` αυτόν τόν
αντικομφορμιστή παπά, πού μιλούσε άφοµα κι από τήν
καρδιά του, όπως ίσως 0ά όφειλαν νά μιλούν όλοι οι
λειτουρ¸οί τής Eκκλqσίας καί τής Hαιδείας μας. Τόν
0υμάμαι παλιότερα νά μιλά μέ πά0ος σέ εκπομπή πού
είχε σέ τοπικό κανάλι τής Oεσσαλονίκqς*, νά είναι πύρ
καί μανία ¸ιά τή Nέα Τάξq Hρα¸μάτων καί ¸ιά τούς
H¸έτες από τήν Lκιά. Τότε μού φαίνονταν τουλάχιστον
υπερµολικός. Lήμερα, μετά τήν απάν0ρωπq επί0εσq σέ
µάρος τής Lερµίας, αρχί¸ω νά τό ξανασκέπτομαι...
8
*
* Lέ εφqμερίδες, ανυπό¸ραφα μάλλον, έ¸ραφα
|επιστολές, ποιήματα| από τήν δεκαετία τού 1970, όταν
φοιτούσα eς ιεροσπουδαστής στήν Pι¸άρειο
Eκκλqσιαστική Lχολή A0qνeν, 1971-1975. Aέν ήταν
τίποτε σπουδαίο, αλλά τό «είδος» τού ¸ρα¡ίματός μου
εξίσου «καυστικό».
Lτήν συνέχεια, στήν δεκαετία τού 1980, εκτός από
επιστqμονικές καί λο¸οτεχνικές αρ0ρο¸ραφίες σέ
Hεριοδικά |π.χ. Aαυλός, 1988-2002|, άρχισα
παρουσιάσεις σέ εµδομαδιαίες δύωρες καί μονόωρες
¸ωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές στήν Hλεία όπου
υπqρετούσα eς κλqρικός καί κα0q¸qτής 1986-1990.
Τέτοιες ήταν π.χ. στό Pάδιο Aμαλιάδα: Eκκλqσία καί
Nέα Iεννιά, Τά σύκα-σύκα καί q σκάφq σκάφq κ.ά.
Lτήν δεκαετία τού 1990, ακολού0qσαν πλή0ος
τqλεοπτικeν εκπομπeν καί παρουσιάσεeν μου, σέ
πολλά τοπικά καί αρκετά πανελλήνιας εμµέλιας κανάλια.
Aική μου, ¸ωντανή εµδομαδιαία τqλεοπτική
εκπομπή είχα 2-3 φορές. H πιό ¸νωστή εξ αυτeν ήταν q
Oρ0όδοξq Aμυνα` στό κανάλι τής 0εσσαλονίκqς
Bερ¸ίνα, «Iιά νά σπάσουμε τήν Lυνωμοσία τής
σιωπής». L` αυτήν αναφέρεται μάλλον ο δqμοσιο¸ράφος
εδe.
Mετά τό 2000, ο νέος αρχιεπίσκατος`, |όπως τον
έλε¸ε ο Τσακαλίας, δqμοσίως!| φοµούμενος μήν µ¸ούνε
9
µρeμες ¸ιά τήν παραεκκλqσιαστική τους δράσq, |δεν το
απόφυ¸ε τελικά, έ¸ινε τqς μουρλής το 2005.|,
προκάλεσε πλή0ος παράνομων ε¸κυκλίων τής Iεράς
Lυνόδου του`, μέ τίς οποίες οι κλqρικοί υποχρεe0qκαν
νά τό µουλeσουν. |Oχι όλοι` µέµαια, αλλά οι δικοί τους
φαιδροί άν0ρωποι είχαν το ελεύ0ερο`. Oλοι οι
υπόλοιποι έπρεπε να µ¸άλουμε τον σκασμό!|. 1δq,
πανελλήνιας εμµέλιας κανάλια επενέµqσαν ¸ιά μένα,
αλλά «άδεια» από εκκλqσιαστική αρχή δέν μού εδό0q,
άν καί στήν περίοδο τής διαμάχqς καί τής δίωξqς τής
Eκκλqσίας από τήν συμμορία τού Lqμίτq, υπό0εσq
«ταυτοτήτων» κτλ, έκανα δεκάδες εκπομπές μέ
σqμαντικά αποτελέσματα.
Eννοείται, σέ όλες τίς εκατοντάδες ¸ωντανές
τqλεοπτικές μου παρουσιάσεις, δούλευα άμισ0α καί ποτέ
δέν πήρα μιά δραχμή ή ένα ευρe. 1λε¸α λοιπόν ό,τι
ή0ελα 0.ως λο2οκρισα.
Aπό τό 2000 eς σήμερα 2006, είχα µέµαια
ορισμένες, μάλλον περιορισμένες καί επιλεκτικές
τqλεοπτικές παρουσιάσεις, αλλά όχι πλέον δική μου
εκπομπή. Aqλαδή συνεντεύξεις, εμφανίσεις ή τυχαίες
10
παρουσιάσεις ένεκα τής αqδείας μου ¸ιά τίς
αλλεπάλλqλες εκκλqσιαστικές «απα¸ορεύσεις».
O πάτερ* |*σίκ!| Aπόστολος Iάτσιας είναι 40
χρονeν κι έχει στο ενερ¸qτικό του παιδα¸ω¸ικές,
0εολο¸ικές καί ¸λωσσολο¸ικές σπουδές. 1χει ¸ρά¡ει
πολλά άρ0ρα σέ διάφορα περιοδικά καί αρκετά
σκόπιμα αδqμοσίευτα- µιµλία. Lήμερα διδάσκει
0εολο¸ία |καί όχι μόνον| στό Iυμνάσιο τής Hεραίας*.
|*Σημεωση: Yπεν0υμί¸ω ξανά ότι πρόκειται ¸ιά
λαν0ασμένq πλqροφορία τού δqμοσιο¸ράφου. 1μουν
κα0q¸qτής τού Iυμνασίου Nέων Eπιµατeν κι όχι τού
Iυμνασίου Hεραίας, όπως ¸ράφει|.
Eίναι παντρεμένος μέ τήν ε0νολό¸ο - ¸λωσσολό¸ο
Aέσποινα Kοντονάτσου*
.
|*Lqμείωσq: Lτήν πρότασq αυτή έχει δυό λα0άκια
ο δqμοσιο¸ράφος. Hρeτο, τό επί0ετο τής Aέσποινας,
0έλει ένα ι- επιπλέον: Kοντονάτσιου είναι τό σωστό καί
11
δεύτερον δέν είναι ε0νολό¸ος - ¸λωσσολό¸ος, αλλά μιά
ειδικότqτα: Ε/νο2λωσσολό2ος.
Hρόκειται ¸ιά μιά εξειδίκευσq πού τό κατεστqμένο
τeν «κοινωνιο2λωσσολό2ων» προσπα0εί λυσσασμένα
νά καταρ¸ήσq καί νά εξαφανίσq ¸ιά ευνόqτους λό¸ους
στά πλαίσια τής Hα¸κοσμιοποίqσqς. Eπίσqς, σωστότερα
ο τίτλος τής πρεσµυτέρας μου, είναι «κα0q¸ήτρια
Aέσποινα Kοντονάτσιου, Aιδάκτωρ 4ιλοσοφίας,
E0νο¸λωσσολό¸ος»|.
Hιστεύω όμως ότι τό παραπάνω μίνι µιο¸ραφικό*
δέν αρκεί ¸ιά νά περι¸ρά¡q κανείς μιά τέτοια
πολύπλευρq προσωπικότqτα, ¸εμάτq περιέρ¸εια,
παράξενα ενδιαφέροντα καί α¸ωνία ¸ιά τό μέλλον τής
αν0ρωπότqτας.
*Eάν αυτό τό µιο¸ραφικό είναι «μίνι», τσακeστε κι
ένα «μάξι», τeρα με τις συμπλqρωματικές πλqροφορίες
που δίνω. Lqμειeστε επίσqς ότι ο Lτάμκος μού
δανίστqκε τότε, 5-6 φωτο¸ραφίες ¸ιά τήν δqμοσίευσq,
αλλά αυτές ουδέποτε μού επεστράφqσαν. Lτό άρ0ρο,
όταν δqμοσιεύτqκε, μπήκαν νομί¸ω ελάχιστες, 3-4
φωτο¸ραφίες.
12
O πάτερ* |*ρε-σίκ!| Aπόστολος είναι από τούς
αν0ρeπους πού δέν φοµούνται νά μιλήσουν ¸ιά
πρά¸ματα πού όλοι εμείς, οι άν0ρωποι τού Strange,
ερευνούμε καί ¸ράφουμε ¸ι` αυτά.
Eίναι ένας παράξενος, αλλιeτικος παπάς, ένας
παπάς πού όλοι 0ά ή0ελαν νά τόν έχουν ¸ιά πνευματικό
ή ¸ιά δάσκαλό τους. 1να από τά αναμφίµολα προσόντα
του είναι ότι δέν κρατά τό στόμα του κλειστό. Aλλωστε,
όπως λέει καί ο ίδιος: «Aυτά πού λέω ε¸e είναι
«περίσσευμα καρδιάς», δέν μέ πλqρeνει q CIA ¸ιά νά
μιλάω...».
13
|Yπο¸ραφή: Iιeρ¸ος Lτάμκος|.
*
3456ΣΙ6Γ7Α16Σ Γ. Σ. 8!άτερ Απόστολε9 /ά
"/ελα ξεκιν:ντας νά μού π"τε τ"ν άπο;" σας 2ιά τά
τρα2ικά 2ε2ονότα πού συμ-ανουν σ"μερα στό .:ρο
τ"ς Γιου2κοσλα-ας. !ιστεύετε ότι αποτελούν μιά
επ0ειξη 0ύναμης τ:ν 4!Α κα τού <Α=69 πιστεύετε
ότι εναι αποτέλεσμα ενός ακ"ρυ.του κα
παρασκηνιακού πολέμου σέ -άρος τ"ς Σερ-ας κα
κατ> επέκταση σέ -άρος τ"ς 6ρ/ο0οξας?
+Ιερ. Απ. Κ. Γάτσιας: Eκείνο πού παρατqρούμε
σί¸ουρα είναι ότι οι Nατοϊκοί q¸έτες τeν 19 χωρeν
ενερ¸ούν eς καρα¸κιο¸άκια, δqλαδή σάν νά μήν έχουν οι
ίδιοι τό µάρος τής απόφασής τους. Oι ίδιοι είναι ¸εμάτοι
σκάνδαλα. Oά σάς 0υμίσω τήν πρίν από λί¸ο καιρό
παραίτqσq όλων τeν Eπιτρόπων τής Eυρωπαϊκής
1νωσqς, πλήν τού 1λλqνα, τού κ. Hαπουτσή, πού
ισχυρί¸εται ότι δέν είχε αναμειχ0εί σέ σκάνδαλα.
Aφού οι «αδιάφ0οροι» Eπίτροποι ενέχονται σέ
σκάνδαλα, φανταστείτε τί συμµαίνει στίς κυµερνήσεις
τους! Nά μήν μιλήσουμε ¸ιά τό «σκάνδαλο Kλίντον»,
14
πού τό παί¸ει πλανqτάρχqς. Aυτό πού 0έλω νά πe είναι
ότι κάποιοι µρίσκονται πίσω από τούς νατοϊκούς,
κάποιοι µρίσκονται πίσω από τίς κυµερνήσεις. Bέµαια,
αυτό τό έχουν προσδιορίσει πολλοί eς «στρατιωτικό -
µιομqχανικό σύμπλε¸μα συμφερόντων», «οικονομικό
κατεστqμένο» κλπ.
E¸e δέν 0ά κρυφτe πίσω από τίς λέξεις: είναι
κα0αρά ο Nεοεποχίτικος σιωνιστικός δάκτυλος, πού
ενσαρκeνεται στούς Lατανιστές, πού επιδιeκουν τήν
πα¸κόσμια κυριαρχία πρός δόξα τού Lατανά.
Oπως ένας πιστός χριστιανός µ¸αίνει καί κάνει κάτι
πρός δόξα τού Oεού, έτσι κι ένας πιστός σατανιστής
ενερ¸εί πρός δόξα τού σατανά. Aυτό πού συμµαίνει στή
Lερµία είναι μιά 0υσία, μιά εκατόμµq πρός δόξα τού
σατανά εκ μέρους τeν σατανιστeν, οι οποίοι σήμερα
απe0qσαν τούς εωσφοριστές...
15
3456ΣΙ6Γ7Α16Σ Γ. Σ. @Aπονοετε 0ηλα0"
ότι 2νεται ένας πόλεμος ανάμεσα σέ Σατανιστές κα
ΕωσBοριστές? 5πορετε νά 2νετε πιό συ2κεκριμένος?
+Ιερ. Απ. Κ. Γάτσιας: 1χετε σί¸ουρα ακουστά τή
διάκρισq μεταξύ λευκής καί μαύρqς μα¸είας; Aν έχετε
υπ` ό¡ιν σας αυτή τή διάκρισq µέµαια ¸ιά μάς τούς
ορ0όδοξους δέν υπάρχει λευκή καί μαύρq μα¸εία, καί οι
δυό είναι τού σατανά...-, στήν διε0νή «απόκρυφq»
πολιτική οι Mασόνοι, οι Lιωνιστές καί όσοι κρύµονται
πίσω από αυτούς, πιστεύουν ότι υπάρχουν δύο Oεοί, ο
Oεός τού Kαλού καί ο Oεός τού Kακού. Eίναι δι0εϊστές.
Oπως καί νά`χει κάνουν διάκρισq μεταξύ Eωσφόρου καί
Lατανά. Aqλαδή ότι άλλος είναι ο Eωσφόρος καί άλλος
είναι ο Lατανάς. Aν 0έλετε έχω στοιχεία πού μπορe νά
σάς τό αποδείξω. Aικές τους ανακοινeσεις...
16
Eίναι µασικό αυτό νά τό τοπο0ετήσουμε: αυτοί
πιστεύουν ότι άλλος είναι ο Eωσφόρος καί άλλος ο
Lατανάς. Lυνεπeς, οι Mασόνοι μετά τόν Aλμπερτ Hάϊκ,
αυτόν τόν με¸άλο αυτοκράτορα τού πα¸κόσμιου
Τεκτονισμού, πού έδρασε στίς HHA πρίν από έναν
αιeνα κι εδραίωσε τή νεότερq κοσμοκρατορία τeν
Mασόνων στήν Iή, ήταν εωσφοριστές.
Oι δυνάμεις πού κυριαρχούν όμως σήμερα στόν
κόσμο είναι ξεκά0αρα σατανιστές. Eίναι ένα «κόμμα»,
πού έδιωξε τούς εωσφοριστές καί πήρε τήν εξουσία.
17
Eκπρόσωποί τους είναι μερικοί πού µλέπετε καί μερικοί
πού δέν µλέπετε. Eίναι q Oλμπράϊτ, ο Kοέν, ο Kόφι
Aυνάν |Aνάν|, ο Xαφιέ|ς| |Τ|Lο|¸|λάνα, ο Mπλιάχ...
συ¸νeμq: ο Mπλέρ τής A¸¸λίας καί κάποιοι άλλοι πού
µρίσκονται σκόρπιοι σέ διάφορες χeρες. Kύριο
χαρακτqριστικό τους είναι q εµραϊκή κυρίως κατα¸ω¸ή
τους.

Aέν λέω ότι όλοι οι εµραίοι είναι στό κόλπο.
Aνάμεσα στούς ίδιους τούς εµραίους υπάρχουν ποικίλες
αντιδράσεις. L` αυτό οφείλεται καί q δολοφονία τού
Iιτ¸άκ Pάμπιν. Oπως ξέρετε αυτός πού σκότωσε τόν
Pάμπιν ήταν ένας φανατικός Lιωνιστής, πρά¸μα πού
σqμαίνει κάτι. Lqμαίνει ότι υπάρχει πόλεμος στούς
κόλπους τeν Lιωνιστeν καί είναι αυτός πού σάς
περιέ¸ρα¡α προq¸ουμένως, δqλαδή μεταξύ
εωσφοριστeν καί σατανιστeν. H διαφορά τους είναι
λεπτή: οι εωσφοριστές λένε ότι ενερ¸ούν ¸ιά χάρq τού
καλού, ενe οι σατανιστές ενερ¸ούν απροκάλυπτα ¸ιά τό
κακό. Oι πρeτοι πιστεύουν ότι ο Eωσφόρος είναι ο Oεός
τού Kαλού...
3456ΣΙ6Γ7Α16Σ Γ. Σ. @5"πως όμως όλα
2νονται -άσει ενός μυστικού σ.ε0ου9 πού 0ύσκολα
μπορούμε νά υπο;ιαστούμε?
18
+Ιερ. Απ. Κ. Γάτσιας: Yπάρχει όντως ένα
μυστικό σχέδιο μέ κωδική ονομασία Τ¸οµάνι Bέκο. H
διάλυσq τής Pωσίας, τής Lερµίας καί τής Eλλάδας έχει
τό κωδικό όνομα «Lχέδιο Τ¸οµάνι Bέκο». Aντίτυπα
αυτού τού σχεδίου είναι στά χέρια μου εδe καί 15
χρόνια. Τό σχέδιο λοιπόν αυτό προµλέπει τήν
καταστροφή τής Pωσίας, κατόπιν τής Lερµίας καί τέλος
τής Eλλάδας. Yπάρχει αυτό τό σχέδιο. Aν 0έλετε 0ά σάς
καταστήσω ¸νeστq αυτού τού σχεδίου νά δήτε τίς
λεπτομέρειες καταστροφής τeν τριeν παραπάνω χωρeν.
3456ΣΙ6Γ7Α16Σ Γ. Σ. @= προ-λέπει πάτερ
Απόστολε9 αυτό τό σ.έ0ιο 2ιά τ" .:ρα μας?
19
+Ιερ. Απ. Κ. Γάτσιας: Iιά τήν Eλλάδα
ακολου0είται q συντα¸ή Kίσιν¸κερ από τό 1957. Hρίν
από 40 χρόνια εκπονή0qκε τό σχέδιο καταστροφής τού
Eλλqνισμού. Oς πρός τήν Eλλάδα προµλέπει τήν
καταστροφή τής Hαιδείας, τής Kοινωνίας καί τήν
καταστροφή τής Iλeσσας. Aιάφορα ιδρύματα ανέλαµαν
τήν εφαρμο¸ή αυτού τού σχεδίου. Iιά παράδει¸μα τήν
καταστροφή τής Iλeσσας ανέλαµε τό ίδρυμα Nτρά¸καν,
τήν καταστροφή τής Kοινωνίας τήν ανέλαµαν στίς μέρες
μας τά κα¸ίνα, τήν καταστροφή τής Oρqσκείας τήν
ανέλαµαν οι αιρέσεις καί τήν καταστροφή τής Hαιδείας
τήν ανέλαµαν οι... ομοφυλόφιλοι, πού ¸έμισαν τά
πανεπιστήμια.
|1ωτό9 σπάνια: O σιχαμένος οµρqός αρχιφονιάς με
τqν σιλικονούχα τραµεστί του, ¸νωστός ως Kίσσι¸κερ,
αλq0ινό όνομα: Αμπρα.άμ 5πέν ΕλαCάρ|
3456ΣΙ6Γ7Α16Σ Γ. Σ. @Αυτά πού λέτε9
πάτερ Απόστολε9 ακού2ονται κάπως ξενόBο-α κα
ρατσιστικά... Dεωρετε ότι όλοι εμες οι υπόλοιποι
20
εμαστε /ύματα σκοτειν:ν κέντρων9 πού
επι-ουλεύονται ασταμάτητα τ"ν καταστροB" μας.
5"πως τελικά έ.ουμε υποκύ;ει σ> ένα ε0ος
E/υματικ"ς ι0εολο2αςF9 πού .αρακτηρCει λ2ο "
πολύ κα τούς άλλους ορ/ό0οξους λαούς?
+Ιερ. Απ. Κ. Γάτσιας: -1χετε απόλυτο δίκαιο στήν
παρατήρqσή σας καί συμφωνe μα¸ί σας. Oά σάς πe
όμως κάτι: στόν κόσμο αυτό είμαστε «ξένοι καί
πάροικοι» - ¸ιά τούς πιστούς πάντα μιλάω- έτσι; O
άπιστος μπορεί νά κάνq τίς δικές του αξιολο¸ήσεις. O
λαός δέν είναι μά¸α, ποτέ δέν ήταν. Aυτό πού πρόσφερε
ο Xριστιανισμός στόν κόσμο είναι q έννοια τού
προσeπου. O κά0ε άν0ρωπος έχει τό δικό του πρόσωπο.
Kαί q ¡υχή τού κα0ένα μας είναι ξεχωριστή καί ¸ι` αυτή
0ά κρι0ή τελικά. Aέν πρέπει νά µλέπουμε μπουλούκια
21
¸ύρω μας καί νά προ¸ράφουμε λαούς ολόκλqρους, όπως
κάνει σήμερα τό NAΤO στήν περίπτωσq τeν Lέρµων.
1νας ορ0όδοξος ποτέ δέν μπορεί νά κάνq
διακρίσεις τού είδους «όλοι οι άλλοι πρέπει νά
εξαφανιστούν». L` ένα από τά δεκάδες e-mail πού πήρα
μέ τήν αφορμή τού πολέμου στήν σερµία, ένας
αμερικανός έ¸ρα¡ε ότι πρέπει «νά κά¡ουμε τούς
σέρµους, νά τούς διαλύσουμε, νά τούς εξαφανίσουμε
από τήν Iή». Τέτοιου είδους απλοποιήσεις ¸ιά μένα είναι
ρατσιστικά ε¸κλήματα καί ¸ενοκτονίες.
Eμείς οι ορ0όδοξοι μά0αμε, -κι άν δέν τό ξέρουμε
δέν είμαστε ορ0όδοξοι-, ότι ο κά0ε άν0ρωπος έχει
πρόσωπο, ότι είναι αναντικατάστατος, δέν μοιά¸ει μέ
κανέναν άλλο καί q ύπαρξή του είναι ανeτερq απ` όλο
τόν κόσμο. Aν0ρωποι πού µλέπουν τούς συναν0ρeπους
τους eς μά¸α είναι κακοί καί ρέπουν πρός τόν 4ασισμό.
O Mουσολίνι έλε¸ε μάλιστα ότι «στό 4ασισμό ο
άν0ρωπος πολλαπλασιά¸εται από τούς όμοιους
συντρόφους του». Τίς ίδιες απλοποιήσεις έκανε κι ο
Kομμουνισμός. Aέν μπόρεσε ο Kομμουνισμός νά δή
τούς αν0ρeπους eς πρόσωπα, τούς έµλεπε eς μά¸α, eς
22
ερ¸ατική τάξq, eς προλεταριάτο. Mέσα όμως στό
προλεταριάτο υπήρχαν άν0ρωποι μέ ανά¸κες,
αξιολο¸ήσεις, συναισ0ήματα, πολιτιστικές καταµολές...
Iι` αυτό πιστεύω ότι ο 4ασισμός καί ο
Kομμουνισμός, αλλά καί q Aqμοκρατία κι αυτή λέει ότι
εκπροσωπεί τό δίκαιο τού λαού, ποιού λαού όμως;-
µλέπουν τόν άν0ρωπο, όχι eς άτομο, αλλά eς μονάδα*.
|*Σημεωση: Mάλλον απεδό0q λά0ος q φράσq
μου. Τό σωστό είναι αυτό πού είχα πεί: «... όχι eς
πρόσωπο αλλά eς αρι0μό», στατιστικό νούμερο|.
3456ΣΙ6Γ7Α16Σ Γ. Σ. @!ιστεύετε ότι άν τά
πρά2ματα συνε.ιστούν9 /ά μπούμε σ> έναν ΓG
!α2κόσμιο !όλεμο?
+Ιερ. Απ. Κ. Γάτσιας: Τυπικά δέν είμαστε στόν
I´ Hα¸κόσμιο Hόλεμο, ουσιαστικά όμως αυτός έχει
αρχίσει εδe καί 10 χρόνια. Eννοe φυσικά ότι ο πόλεμος
στό Iράκ ήταν πα¸κόσμιος, εφ` όσον είχαν εμπλακεί σ`
αυτόν κοντά 40 χeρες, περισσότερες δqλαδή απ` όσες
συμμετείχαν στόν B` Hα¸κόσμιο Hόλεμο! Aνάμεσά τους
23
φυσικά καί q χeρα μας, πού έσπευσε νά προσφέρq τίς
«καλές» τqς υπqρεσίες στούς διε0νείς αλήτες.
Lάς παρακαλe μήν κό¡ετε τήν λέξq αλήτες. Aυό
λέξεις φοµούνται αυτοί: τήν λέξq αλήτqς καί τήν λέξq
προδότqς. Bλέπετε τούς αρέσει νά παί¸ουν μέ τίς λέξεις.
Τούς µομµαρδισμούς τούς λένε επέμµασq ή κρίσq,
χρqσιμοποιούν δqλαδή qπιότερους όρους. H χeρα μας
συμμετείχε καί στήν πρeτq φάσq τού I` Hα¸κοσμίου
Hολέμου καί στήν δεύτερq, δqλαδή στόν Hόλεμο τής
Iιου¸κοσλαµίας.
Aέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι τό 1991 q χeρα μας
υπέ¸ρα¡ε κι αυτή τό διαμελισμό τής Iιου¸κοσλαµίας. H
¸νeμq μου είναι ότι τότε έκανε τό πρeτο με¸άλο λά0ος
q ελλqνική εξωτερική απειλή*.
|*Lqμείωσq: Mάλλον πρόκειται ¸ιά τυπο¸ραφικό
λά0ος εδe. Eύκολα ¸ίνεται κατανοqτό ότι q σωστή λέξq
δέν είναι «απειλή» |!;|, αλλά, ελλqνική εξωτερική
HOAIΤIKH.
24
Mιλe ¸ιά με¸άλο λά0ος τής ελλqνικής εξωτερικής
πολιτικής πού δυστυχeς δικαιe0qκα απόλυτα, αφού
σήμερα τέλq 2005- µιeνουμε ξανά, τό µρυκολάκιασμα
τού Mακεδονικού μέ τρα¸ικό τρόπο|.
Aνακατευ0ήκαμε στήν υπό0εσq ξένου κράτους.
Aυτό όμως είναι παράµασq τού Aιε0νούς Aικαίου, ¸ιατί
Aιε0νές Aίκαιο ή υπάρχει ή δέν υπάρχει. Aιε0νές Aίκαιο
δέν είναι q εξυπqρέτqσq τού ισχυρού. Τό αλq0ινό
Aιε0νές Aίκαιο στό τέλος 0ά επικρατήσq καί τότε 0ά
δικαστούν σάν ε¸κλqματίες πολέμου όλοι όσοι
συμμετείχαν κι έµαλαν τίς υπο¸ραφές τους. Oλοι αυτοί
στό τέλος 0ά κρι0ούν, όπως κι αυτοί πού τούς ενίσχυσαν
μέ τήν ¡ήφο τους. Aλλά οι q¸έτες τού NAΤO 0ά κρι0ούν
από τήν ιστορία καί 0ά καταδικαστούν eς ε¸κλqματίες
σέ µάρος τής αν0ρωπότqτας.
3456ΣΙ6Γ7Α16Σ Γ. Σ. @!οιά εναι η /έση
τ"ς Ελλά0ας απέναντι σέ όλα αυτά? Hέτε ότι εμαστε
25
"0η σέ πόλεμο κα πληρ:νουμε μάλιστα ακρι-ά τό
τμημά του.
+Ιερ. Απ. Κ. Γάτσιας: H Eλλάδα µρίσκεται στό
μάτι τού κυκλeνα. Eκτός τού ότι πλήττεται q οικονομία
τqς καί ο τουρισμός τqς, q Eλλάδα, eς μέλος τού NAΤO,
πλqρeνει κι ένα 5° συνεισφορά στίς δαπάνες αυτού τού
απάν0ρωπου πολέμου. Xρήματα τeν ελλήνων
φορολο¸ουμένων πού τά διαχειρί¸ονται οι εκάστοτε
κυµερνήσεις, πού μέ διάφορους τρόπους υποκλέπτουν
τήν ¡ήφο τού ελλqνικού λαού. H πρeτq λοιπόν ¸qμιά
στήν χeρα μας είναι κυρίως οικονομική.
26
H δεύτερq ¸qμιά, πού είναι καί q πιό σqμαντική,
είναι q οικολο¸ική: στό μέλλον δεκάδες χιλιάδες παιδιά
0ά ¸εννq0ούν ανάπqρα, χιλιάδες άν0ρωποι 0ά πά0ουν
καρκίνο καί μή μπορeντας ν` αντέξουν 0ά παρακαλάνε
νά πε0άνουν. H μόλυνσq τού νερού καί q καταστροφή
τού περιµάλλοντος από τήν ραδιενέρ¸εια, από τίς
διοξίνες κ.ά. 0ά είναι μοιραία ¸ιά όλους μας.
Τρίτq, καί ¸ιά μένα q κυριότερq, είναι q q0ική
¸qμιά. Eίδατε πρίν από μερικές µδομάδες εκείνο τό
Aμερικανάκι πού πήρε στά χέρια του ένα πολυµόλο καί
«κα0άρισε» τήν τάξq του; Aυτά τά κρούσματα
παράνοιας στό μέλλον 0ά είναι άπειρα, διότι q ¸ωή δέν
0ά`χq καμμιά αξία. Bλέποντας στήν τqλεόρασq δεκάδες
καμένα πτeματα, κάποια παιδιά 0ά 0ελήσουν νά
μιμq0ούν τό παράδει¸μα τeν q¸ετeν τού κόσμου. Oά
¸ίνονται φόνοι καί αδικοπρα¸ίες ¸ιά τήν παραμικρή
αιτία. Aυτή 0ά είναι q q0ική ¸qμιά.
Mιά άλλq σqμαντική ¸qμιά 0ά είναι q εκδίκqσq τού
«διε0νούς αλqταριάτου» στόν ελλqνικό λαό, εξ αιτίας
τής αντιπολεμικής στάσqς πού κράτqσε. Τό αλqταριάτο
ξέρει ότι έχει μέ τό μέρος του μονάχα τήν διεφ0αρμένq
πολιτική q¸εσία τού τόπου, ξέρει δqλαδή ότι ο ελλqνικός
27
λαός δέν είναι δικός του. Iι` αυτό 0ά 0ελήσq νά τσακίσq
τόν ελλqνικό λαό, προκαλeντας ¸ιά παράδει¸μα έναν
πόλεμο μέ τήν Τουρκία. Mόνο ένας τυφλός δέν µλέπει
ότι άν ¸ίνq κάτι τέτοιο, 0ά χάσουμε τά νqσιά, 0ά
χάσουμε τήν Oράκq καί τήν Mακεδονία. H Eλλάδα 0ά
κοπή στόν Oλυμπο καί q υπόλοιπq Eλλάδα, q νότια, 0ά
χωριστή στά τρία. Bέµαια, κι άλλα κράτq 0ά διαλυ0ούν.
Lκοπός τής Nέας Τάξqς είναι νά διαλύσq καί τήν Iταλία
καί τήν A¸¸λία καί τήν Τουρκία καί τήν Iσπανία.
3456ΣΙ6Γ7Α16Σ Γ. Σ. @!ιστεύετε 0ηλα0"
ότι απειλεται άμεσα κα η 0ια η Ελλά0α?
+Ιερ. Απ. Κ. Γάτσιας: Mετά τήν Lερµία, έχει
σειρά q Eλλάδα. Mή σάς κοροϊδεύουν ότι είμαστε στό
NAΤO καί στήν Eυρωπαϊκή 1νωσq. Τό NAΤO εξοπλί¸ει
τούς Kοσσοµάρους Aλµανούς τού Oυτσεκά καί όπως
είπε σέ ¸νωστό κανάλι ένας ¸ερμανός ειδικός αναλυτής:
μετά τήν παράδοσq καί τόν αφανισμό τeν σέρµων,
υπάρχει σχέδιο οι Kοσσοµάροι ουτσεκάδες νά στραφούν
κατά τeν ελλήνων Bορειοqπειρωτeν καί εν συνεχεία νά
εισµάλουν στήν Eλλάδα, τήν στι¸μή πού 0ά
δqμιουρ¸ήσουν οι Nεοεποχίτες πόλεμο μεταξύ Eλλάδας
28
Τουρκίας, μέ πρeτq ανάφλεξq στήν Oράκq.
Lκοπεύουν νά χρqσιμοποιήσουν τούς Kοσσοµάρους,
τούς Τούρκους καί τά ε¸κλqματικά στοιχεία τeν
Aλµανeν πού µρίσκονται στήν Eλλάδα, ¸ιά τήν σφα¸ή
τού ελλqνικού πλq0υσμού.
3456ΣΙ6Γ7Α16Σ Γ. Σ. @Κα/όλου αισιό0οξα
αυτά πού λέτε9 πάτερ Απόστολε. =ελικά9 τ μάς
επιBυλάσσει ο αι:νας πού έρ.εται?
+Ιερ. Απ. Κ. Γάτσιας: H πρeτq δεκαετία τού 21
ου
αιeνα 0ά είναι q δεκαετία τής «καντονοποίqσqς» τού
κόσμου, 0ά έχουμε δqλαδή ένα πλή0ος από κρατίδια,
έτσι eστε νά εφαρμοστή τό δό¸μα τού «Aιαίρει καί
Bασίλευε». Aιότι τά με¸άλα κράτq δέν ελέ¸χονται
εύκολα. Aν όμως κοπούν σέ μικρά κομματάκια, 0ά
μπορούν πιό εύκολα νά κυµερνq0ούν καί ερχόμαστε έτσι
στήν περίοδο τού Hα¸κόσμιου 4εουδαλισμού. Aqλαδή,
τό κα0εστeς πού 0ά επικρατή στόν «ενιαίο» κόσμο τού
μέλλοντος 0ά είναι q πα¸κόσμια φεουδαρχία.
O I` Hα¸κόσμιος Hόλεμος 0ά τελειeσq μ` αυτό
πού έλε¸ε ο Lτήµεν Pάνσιμαν: «O 21
ος
αιeνας ή 0ά είναι
ο αιeνας τής Oρ0οδοξίας ή δέν πρόκειται νά υπάρξq».
29
Aν είναι αυτό τό τέλος τού κόσμου, τότε καλeς νά έρ0q.
Mιά ελπίδα λοιπόν έχει ο κόσμος ¸ιά νά επι¸ήσq. Aν
στραφή στήν Oρ0οδοξία καί στήν Oρ0οπραξία. H
Oρ0οδοξία δέν είναι μιά περι0ωριακή Eκκλqσία, είναι
τρόπος σκέ¡qς, είναι στάσq ¸ωής. O ορ0όδοξος είναι
αυτός πού κρατά τήν σωστή σκέ¡q καί πράττει σωστά σ`
έναν χαοτικό κόσμο, όπως είναι ο σqμερινός, πού έχει
κατρακυλήσει q0ικά καί µρίσκεται συνεχeς υπό τήν
απειλή τής οικονομικής αστά0ειας. O άν0ρωπος πρέπει
νά κρατήσq τό μυαλό του, νά μπορή τουλάχιστον νά
σκέφτεται σωστά.
3456ΣΙ6Γ7Α16Σ Γ. Σ. @!ιστεύετε ότι Cούμε
στούς %σ.ατους Καιρούς9 ότι πλησιάCει η περι-όητη
Αποκάλυ;η?
+Ιερ. Απ. Κ. Γάτσιας: Eσείς τί 0εωρείτε ότι είναι
q Aποκάλυ¡q; 1να µιµλίο αισιόδοξο ή απαισιόδοξο; Aν
ξαναδιαµάσετε τό τέλος τής Aποκάλυ¡qς, εκεί 0ά
καταλάµετε ότι τό νόqμα τής Aποκάλυ¡qς είναι
αισιόδοξο. Eπειδή τελειeνει μέ αισιοδοξία, μέ χαρά.
1ρχεται q Bασιλεία τού Xριστού. H Aευτέρα Hαρουσία
είναι ¸ιά τούς πιστούς προσδοκία, κάτι πού περιμένουν
μέ λαχτάρα. Τά ¸ε¸ονότα τού Τέλους όχι μόνο δέν μάς
φοµί¸ουν, αλλά ευχόμαστε νά έρ0ουν μιά eρα νωρίτερα.
30
3456ΣΙ6Γ7Α16Σ Γ. Σ. @Ε.ατε 2ρά;ει σέ
κάποια άρ/ρα κα σέ κάποιες μελέτες σας ότι η
ελληνικ" 2λ:σσα εναι EμητέραF όλων τ:ν 2λωσσ:ν.
= ακρι-:ς εννοετε μ> αυτό?
+Ιερ. Απ. Κ. Γάτσιας: 1χω ερευνήσει τό 0έμα
τeν πα¸κοσμίων ¸λωσσeν ¸ιά πολλά χρόνια καί
συνεχί¸ω νά τό ερευνe. 1σως νά ξεκίνqσα από μιά
υπο¡ία, ίσως q έμπνευσq νά προq¸ή0qκε τeν
αποδείξεων κα0όλου επιστqμονικό αυτό. Kατά κάποιο
τρόπο διεμόρφωσα ταυτόχρονα τήν 0εωρία μέ τήν
έρευνά μου. Oς φοιτqτής είχα τήν υπο¡ία ότι οι εµραϊκές
λέξεις, τίς οποίες άκου¸α, qχούσαν στ` αυτιά μου σάν
παραλλα¸ή, σάν κακοποίqσq ελλqνικeν λέξεων. Aκου¸α
π.χ. τήν εµρ. λέξq έ¸ νά είναι παραλλα¸ή τής ελλ. λέξqς
αίξ κτλ. Kαί τότε μού μπήκε q υπο¡ία ότι ίσως τά
εµραϊκά είναι μασκαρεμένα ελλqνικά.
Lκέφτqκα λοιπόν ότι αυτό 0ά μπορούσε νά
αποτελέσq αντικείμενο επιστqμονικής διατριµής, έτσι
31
eστε νά πειστή ο κόσμος ότι στήν ουσία τά εµραϊκά
είναι ελλqνικά. Mέ πρόλαµε όμως τό 1982 κάποιος
εµραίος, ο Iωσήφ Iιαχούντα, τού οποίου τό µιµλίο, όσο
καί νά τό ¡άξετε, δέν 0ά τό µρήτε, παρ` όλο πού είναι
έκδοσq τού Hανεπιστqμίου τής Oξφόρδqς.
Τό µιµλίο αυτό έχει εξαφανιστεί μυστqριωδeς απ`
όλες τίς µιµλιο0ήκες τού κόσμου. Aέν τό λέω αυτό ¸ιά νά
εντυπωσιάσω. Eίναι πρα¸ματικότqτα. 1άξτε νά τό
µρήτε! Eίναι αδύνατο νά τό µρήτε! Aναφέρ0qκα σ` αυτό
τό µιµλίο ¸ιά πρeτq φορά τό 1988, στίς δqμοσιεύσεις
πού έκανα στό περιοδικό AAYAOL.
Lτό µιµλίο του ο Iιαχούντα έκανε αυτό πού ή0ελα
νά κάνω ε¸e. Aπέδειξε πλήρως ότι τά εµραϊκά είναι
ελλqνικά, αυτός είναι άλλωστε καί ο τίτλος τού µιµλίου
του Hebrew is Greek.
Lυμµαίνει όμως αυτό μόνο στά εµραϊκά; Mόνον τά
εµραϊκά είναι ελλqνικά; Lάς πλqροφορe ότι στό
Hανεπιστήμιο τής Xαϊδελµέρ¸qς υπάρχει ένα
συ¸κλονιστικό έρ¸ο, πού τιτλοφορείται: Eλλqνικά
Lτοιχεία στίς Iλeσσες τής Hολυνqσίας, κι ασχολείται μέ
τίς τοπικές ¸λeσσες από τήν Nέα Iουϊνέα eς τήν
Xαµάq. Aυτό τό µιµλίο πιστεύω, παραδόξως, ότι
μπορείτε νά τό µρήτε. 4αίνεται ότι εδe δέν επενέµqσαν
οι εµραίοι...
32
Hροσωπικά, κατέλqξα στό συμπέρασμα ότι αυτό
δέν συμµαίνει μόνο στήν εµραϊκή ή τήν πολυνqσιακή
¸λeσσα. Τό σύνολο τeν ¸λωσσeν στή Iή, έχει μιά
ενότqτα. Oπως όλα τά σκυλιά έχουν μία φωνή, έτσι καί
οι άν0ρωποι είχαν κάποτε μία φωνή. Aυτό τό αναφέρει
καί q Bίµλος. Oλοι κάποτε μιλούσαν τήν ίδια ¸λeσσα
αλλά ξαφνικά έ¸ινε ένα λά0ος ή κάποιες ρι¸ικές
κλιματολο¸ικές μεταµολές καί άρχισε ο κα0ένας νά
μιλάq διαφορετική ¸λeσσα, όπως υπονοεί άλλωστε καί q
ιστορία μέ τόν Hύρ¸ο τής Bαµέλ.
Oστόσο, q αρχέ¸ονq ¸λeσσα είναι ¸ιά μένα q
ελλqνική, αυτή πού μιλάμε σήμερα καί q οποία διατqρεί
ακόμq πολλά στοιχεία από τήν εποχή πού ήταν
«μqτρική» ¸λeσσα τής αν0ρωπότqτας. Oι σύ¸χρονοι
νοστρατιστές, μιά ¸λωσσολο¸ική σχολή τής Pωσσίας μέ
οπαδούς καί στήν Aμερική, πού είναι στήν κατα¸ω¸ή
τους εµραιορeσσοι κι εµραιοαμερικάνοι, υποστqρί¸ουν
ότι τά λε¸όμενα ινδοευρωπαϊκά, q ινδοευρωπαϊκή
ομο¸λωσσία, είναι μιά απάτq, στήν πρα¸ματικότqτα
υπάρχει πολύ με¸αλύτερq σχέσq ανάμεσα στίς ¸λeσσες
τού κόσμου.
33
Oλες οι ¸λeσσες τού κόσμου συνδέονται μέσω τής
ελλqνικής! H ¸λeσσα μας είναι τό κοινό μέτρο πού
συνδέει όλες τίς αν0ρeπινες λαλιές. Aυτό όμως ¸ιά νά τό
καταλάµετε 0ά πρέπει νά τό δήτε στήν πράξq.
3456ΣΙ6Γ7Α16Σ Γ. Σ. @Στ"ν επο." τού
I*',(*,'9 πού "0η Cούμε9 ορισμένοι /ρηνούν
προκατα-ολικά τόν /άνατο τ:ν μικρ:ν ε/νικ:ν
2λωσσ:ν. Απειλεται όντως η ελληνικ" 2λ:σσα στ"ν
επο." τ:ν 0ικτύων?
+Ιερ. Απ. Κ. Γάτσιας: Oπως µλέπετε, ¸ίνεται ένας
πόλεμος. Τό πρeτο κτύπqμα πού 0έλουν νά κάνουν είναι
στήν ¸λeσσα. Yπάρχουν, ¸ιά παράδει¸μα, κάποιοι
κύκλοι πού προω0ούν τήν υιο0έτqσq τού λατινικού
αλφαµήτου στήν Eλλάδα. 1σως νά μήν τό ¸νωρί¸ετε,
αλλά πρίν από μερικά χρόνια κάποιοι, υπακούοντας σέ
διατα¸ές Mασόνων κι Eµραίων, πή¸αν ν` αλλάξουν τό
αλφάµqτό μας. Τό είχαν προτείνει αυτό σ` ένα διε0νές
συνέδριο πού έ¸ινε στήν Oεσσαλονίκq. E¸e άκουσα από
έναν ¸νωστό μου κα0q¸qτή Hανεπιστqμίου, πού ήταν
μέλος μιά τέτοιας προδοτικής ομάδας, q οποία καί
34
προω0ούσε αυτή τήν ιδέα, νά λέq: «Aυτή τήν προδοσία,
ε¸e δέν τήν κάνω».
Mπορείτε νά καταλάµετε τί εννοe; Yπάρχουν
φωνές μέσα στήν Eλλάδα, πού αυτό τό πρά¸μα τό
0εωρούν προδοσία. Aς μήν ξεχνάμε άλλωστε, ότι ο
κα0ένας στήν ορ0όδοξq Eλλάδα είναι άτομο. Aέν
μπορείς νά τού επιµάλqς μέ τό ¸όρι κάποια πρά¸ματα.
E¸e ¸ιά παράδει¸μα, δέν δέχομαι τήν νέα ορ0ο¸ραφία.
Kαί πολλοί αξιόλο¸οι συ¸¸ραφείς επιμένουν νά ¸ράφουν
τά µιµλία τους στό πολυτονικό σύστqμα...
3456ΣΙ6Γ7Α16Σ Γ. Σ. @!οιά εναι η άπο;"
σας 2ιά τούς εξω2"Jνους κα 2ιά τά KLM&? Κάποιοι
υποστηρCουν ότι οι εξω2"Jνοι συναλλάσσονται "0η
μέ τς κυ-ερν"σεις κάποιων με2άλων 0υνάμεων9
35
προσBέροντας τ"ν μυστικ" τε.νολο2α τους κα
παρνοντας :ς αντάλλα2μα τόν έμμεσο έλε2.ο τού
πλαν"τη μας.
+Ιερ. Απ. Κ. Γάτσιας: H άπο¡ή μου είναι
ξεκά0αρq. 1¸ινε μιά διάλεξq στήν Oεσσαλονίκq πρίν
από μιά εµδομάδα, στό Iαλλικό Iνστιτούτο. Mίλqσε
κάποιος κα0q¸qτής τού AHO, στόν οποίο έ¸ινε q
ερeτqσq άν υπάρχουν εξω¸ήϊνοι. Kι εκείνος απάντqσε:
«Heς δέν υπάρχουν! Hάτε στό λιμάνι νά τούς δήτε!».
Eννοούσε φυσικά, τούς στρατιeτες τού NAΤO...
1μουν από τούς πρeτους πού πίστευα ότι µεµαίως
καί υπάρχουν εξω¸ήϊνοι. 1χω µιµλικές πq¸ές τής
0ρqσκείας μου, πού μιλούν ¸ιά εξω¸ήϊνους. 1λε¸ε ο
Xριστός ότι «έµλεπα τόν Lατανά νά πέφτq στήν Iή από
τόν ουρανό eς αστραπή». Hρά¸μα πού σqμαίνει ότι ο
Lατανάς ήταν «εξω¸ήϊνος».
36
Τeρα, ¸ιά τά UFO |ή τά μπούφο...| έχω μιά πολύ
ωραία Τυπολο¸ία τeν εξω¸ήϊνων, πού εξετά¸ει τίς
μορφές τeν Iπτάμενων Aίσκων πού εμφανίστqκαν. Aυτή
λοιπόν q Τυπολο¸ία, εξετά¸ει τά χαρακτqριστικά τeν
UFO, πού είναι 26 στόν αρι0μό. Lέ όλες τίς εμφανίσεις
τeν UFO αναμει¸νύεται τό 0ρqσκευτικό στοιχείο, αλλά
καί ορισμένα παρα0ρqσκευτικά φαινόμενα. Aυτό μέ
κάνει νά υπο¡ιά¸ομαι ότι πι0ανόν τά UFOs νά είναι μιά
σατανική έφοδος στήν Iή, ένας ακόμq τρόπος ¸ιά τήν
Kατοχή τeν αν0ρeπων από τίς δυνάμεις τού Lατανά.
Oέλω νά πe ότι τά UFOs, πού τελευταία έρχονται
πολλά, δέν αποτελούν εισµολείς από άλλους πλανήτες,
αλλά από άλλq Aιάστασq, από τήν Aιάστασq τeν
Hνευμάτων. Hρόκειται δqλαδή ¸ιά εισµολή σατανικeν
όντων! 1χουμε δqλαδή εισµολή από τόν Hνευματικό
Kόσμο, τόν Kόσμο τeν A¸¸έλων, τeν Xερουµίμ κ.ά.
στόν αν0ρeπινο κόσμο καί κυρίως στό αν0ρeπινο
συνειδqτό*.
37
|*Σημεωση: Aπ` ό,τι 0υμάμαι καί σέ άλλα σqμεία,
καί οπωσδήποτε εδe, µεµαίως όχι σκόπιμα, δέν απεδό0q
ακριµeς αυτό πού είπα στήν συνέντευξq, μάλλον ¸ιά
λό¸ους «συντομίας», ο δqμοσιο¸ράφος συνέπτυξε τά
λε¸όμενα, προκαλeντας έτσι ά0ελά του κάποιες
ασάφειες.
Lέ ιδιαίτερο έρ¸ο μου στό μέλλον 0ά επανέλ0ω στό
0έμα τeν εξω¸qίνων κτλ, επί τή µάσει νεότερων
δεδομένων.
Lί¸ουρα δέν 0ά απέκλεια καί δέν 0ά ειρωνευόμουν
ποτέ ε¸e τό σπουδαιότατο 0έμα τeν Eξω¸ήϊνων
Hολιτισμeν ¸ιά τούς οποίους έχω στα0ερά πεποί0qσq
ότι υφίστανται καί μάλιστα κακί¸ω τήν NALA ¸ιά
εσκεμμένq απόκρυ¡q στοιχείων. Aλλά EIAIKA στό
¸ήτqμα τeν Oύφος, έτσι όπως παρουσιά¸εται, ανέκα0εν,
κάτι μού «µρωμάει». Iι` αυτό καί επιμένω στά περί
«δαιμονοκαταλq¡ίας»|.
Aυτό όμως δέν σqμαίνει ότι δέν πιστεύω στήν
πι0ανότqτα νά υπάρχουν άλλες μορφές ¸ωής σέ άλλους
38
κόσμους. Yπάρχει επίσqς q πι0ανότqτα νά έχουμε πάει
εμείς, δqλαδή οι πρό¸ονοί μας, πρeτοι σέ άλλους
κόσμους. Aυτό μάς δείχνουν καί οι πυραμίδες στόν Aρq,
κτίσματα στό 4ε¸¸άρι κτλ. Aυτά ίσως νά είναι
αν0ρeπινα κατασκευάσματα.
Eνδεχομένως, ορισμένα από τά UFO είναι καί
κάπως απάτq, δqλαδή πρόκειται κα0αρά ¸ιά μυστική
τεχνολο¸ία. Yπάρχει επίσqς q άπο¡q ότι μπορεί νά είναι
εισµολείς από τό μέλλον. Aλλοι λένε ότι ίσως νά είναι
Eσω¸ήϊνοι. Yπάρχει όμως καί q άπο¡q, τήν οποία καί
υποστqρί¸ω, ότι όλq q ιστορία τeν UFO, έτσι όπως
σερµίρεται σήμερα στήν αν0ρωπότqτα, είναι ένα
κατασκεύασμα σατανικeν ορ¸ανeσεων, παρα0ρqσκειeν
καί αιρέσεων.
3456ΣΙ6Γ7Α16Σ Γ. Σ. @3ηλα0" 0έν
υπάρ.ουν πρα2ματικο εξω2"Jνοι9 όντα 0ηλα0" πού
Cούν σέ άλλους πλαν"τες?
+Ιερ. Απ. Κ. Γάτσιας: Oσον αφορά, τέλος, τούς
πρα¸ματικούς εξω¸ήϊνους είναι ¸ιά μένα με¸άλq χαρά νά
υπάρχουν καί νά τούς συναντήσουμε κάποτε. Iιατί
39
πρέπει νά ¸νωρί¸ετε ότι q 0ρqσκεία μας δέν είναι
αντί0ετq στήν ύπαρξq εξω¸ήϊνων πλασμάτων. Τό
πρόµλqμα όμως είναι κυρίως τεχνικό: οι αποστάσεις
μεταξύ τeν αστεριeν είναι ασύλλqπτες καί μιά επαφή μέ
τούς εξω¸ήϊνους 0εωρείται απί0ανq ¸ιά τό κοντινό μας
μέλλον. Aυτό τό πρόµλqμα όμως 0ά λυ0ή μέ τήν
ανακάλυ¡q τeν Yπερφωτιστικeν Ταχυτήτων, πάνω στίς
οποίες έχω δουλέ¡ει κι ε¸e. Mιά χαρακτqριστική
Yπερφωτιστική Ταχύτqτα είναι q Ταχύτqτα τής Lκέ¡qς.
Mέ τήν Lκέ¡q μπορείς μέσα σ` ένα δευτερόλεπτο νά
είσαι παντού. Yπάρχουν ενδεχομένως καί οι λε¸όμενες
Hύλες ¸ιά τό Yπερδιάστqμα.
4ωτ. Iυνή χαριεντί¸εται με φίδι! Eξω¸ήϊνq ή σεξο¸ήϊνq;
3456ΣΙ6Γ7Α16Σ Γ. Σ. @AπερBωτιστικές
=α.ύτητες9 Aπερ0ιάστημα... !άτερ Απόστολε9
40
Bανεται ότι έ.ετε 0ιεισ0ύσει αρκετά στά μυστ"ρια
τού Σύμπαντος.
+Ιερ. Απ. Κ. Γάτσιας: Kοιτάξτε, ¸ιά μένα τό
πρόµλqμα είναι στά qλεκτρόνια. Τί είναι όμως τό
qλεκτρόνιο; 1νας ορισμός µραµείου Nόμπελ έλε¸ε ότι
«Hλεκτρόνιο είναι q στρέ¡ις τού αρνqτικά φορτισμένου
μqδενός». Aqλαδή ένα τίποτα πού περιστρέφεται! Oπότε
αρχί¸ουν τίς 0εωρίες ¸ιά τίς Yπερχορδές. Yπάρχουν
επίσqς καί οι 0εωρίες τού Eνοποιqμένου Hεδίου. Aν τά
πρά¸ματα είναι έτσι, τότε όλος ο Kόσμος αποτελείται
από ένα Hλεκτρόνιο. Aυτά όλα ανήκουν στόν κόσμο τeν
επιστqμονικeν 0εωριeν: υπάρχουν περίπου 10.000
0εωρίες τeν Hάντων.
4ωτ. Kαι άπειρα 0ύματα των σιωνιστeν.
Τό πρόµλqμα τής σqμερινής 4υσικής είναι q ένωσq
τού μικρόκοσμου μέ τόν με¸άκοσμο. Hλqσιά¸ουμε τό
με¸άκοσμο μέ τήν 0εωρία τής Lχετικότqτας |Iενική καί
Eιδική| καί τόν μικρόκοσμο μέ τήν Kµαντομqχανική.
Oέλουμε νά ενeσουμε αυτές τίς δύο 0εωρίες, αλλά δέν
μπορούμε. Mάς ξεφεύ¸ει όμως κάποια στα0ερά.
Oέλω νά καταλήξω στό εξής: ενδεχομένως όλα όσα
ξέρουμε 0ά πάνε στόν κάλα0ο τeν αχρήστων σέ λί¸α
41
χρόνια, όταν αποκαλυφ0ούν οι Yπερφωτιστικές
Ταχύτqτες.
Yπάρχουν κι άλλα σqμαντικά ερωτήματα. Iιατί τά
Kουάρξ συναντιούνται σέ τριάδες; Mήπως q A¸ία
Τριάδα έµαλε τήν εικόνα τqς στήν 4ύσq; Aν ήξεραν οι
φυσικοί 0εολο¸ία καί οι 0εολό¸οι φυσική, τότε πολλά
ερωτήματα 0ά είχαν απαντq0εί. Aέν υπάρχει ουσιαστική
διαφορά μεταξύ τους...
4 Συντέλεια.
Συνέντευξη +Ιερέως Αποστόλου Κ. Γάτσια
στο περιο0ικό ΚλόουC8Nπ
O
!6=Ε DΑ ΓΙ<4
=6 =ΕH6Σ =6A Κ6Σ56A?
5έ αBορμ" τ"ν =ρομολα2νεα τού Αυ2ούστου
#$$$9 Cητ"/ηκε 0ημοσως η άπο¡ή μου ¸ιά τήν ύπαρξq
καί αύξqσq του σύ¸χρονου τρόμου πολλeν αν0ρeπων
μπροστά στήν ιδέα τqς «καταστροφής του κόσμου».
42
4ρενίτιδα είχε καταλάµει πολλούς αν0ρeπους σ`
όλον τόν κόσμο τόν Aύ¸ουστο τού 1999, πι0ανόν καί
λό¸ω τής έκλει¡qς τού qλίου, ότι πλqσιά¸ει τό τέλος
τού κόσμου τό οποίο κι ο πολύς Nοστράδαμος είχε
προφqτέ¡ει ¸ι` αυτόν τό μήνα.
Oι δqμοσιο¸ράφοι κάναν λοιπόν χρυσές δουλιές καί
¸ράφαν άρ0ρα επί άρ0ρων. Kι εμένα μέ κυνή¸qσαν ¸ιά
νά τούς δeσω 5-6 συνεντεύξεις σέ ραδιοτqλεοπτικά
μέσα καί περιοδικά. Nομί¸ω παρουσιά¸ει κάποιο
ενδιαφέρον q δqμοσίευσq πού παρουσιά¸ω στήν ενταύ0α
υποσqμείωσq.
Lέ κάποιο περιοδικό έστειλα τήν παρακάτω άπο¡q
πού τήν δqμοσίε¡ε ... λο2οκριμένη από τ"ν 5ασονα
φυσικά, καί τήν παρα0έτω έτσι όπως τήν έδωσα ε¸e
στήν συνέχεια:
#. 6ι κύριοι υπατιοι
2ιά τ"ν καταστροB" του κόσμου.
Lτα Πρωτόκολλα τών σιωνιστών, (Bale, 1897), τά
αφεντικά του πα¸κόσμιου χάους, πού δqμιούρ¸qσαν
ακριµeς αυτό τό σύ¸χρονο, κοινωνικό, οικονομικό,
πολιτικό, ε0νικό κτλ χάος, καί επιδιeκουν τήν
43
ε¸κατάστασq τqς δικής τους <έας =άξης !ρα2μάτων
(όπου εμείς, οι PQRS, δqλαδή τά διάφορα μή-εµραϊκά
έ0νq τής υφqλίου, είμαστε, σύμφωνα μ` αυτούς τούς
T*)R T(R'U, υιούς τqς 4αρισσαϊκής συμμορίας, τά
HPAIMAΤA), µλέπε: VQWX& M(YQ &,Z[Q(XS, Nέα
Τάξq τeν αιeνων, και: M(YQ )\ ]U)Q, Τάξις απ` τό
Xάος (πού διακqρύσσουν οι Τεχνqτοί Eµραίοι -
μασσ:νοι υποτακτικοί τους, Nέο-εποχίτες),
ισχυρί¸ονται οι σιωνιστές ότι: «... Εμες εμαστε εκενοι
απ> τους οποους προ"λ/ε ο τρόμος ο οποος έ.ει τό
πάν καταλά-ει...».

Εικόνα. Το σατανικό του µλέμμα έχει επισqμαν0εί
από πολλούς αναλυτές, όχι άδικα.
^. 4 στάση
44
τ:ν 6ρ/ό0οξων 7ωμη:ν.
Aσχετα μέ τό άν ¸ίνq καί τό πότε 0ά ¸ίνq ή τόν
τρόπο πού 0ά ¸ίνq q καταστροφή του κόσμου (πού 0ά
¸ίνq κάποτε, ούτως ή άλλως, διότι ό9τι έ.ει αρ."9 έ.ει
κα τέλος), q στάσq τeν πιστeν ορ0όδοξων Pωμqeν,
είναι ξεκά0αρα επιστqμονική (δqλαδή στqρί¸εται στήν
Hαρατήρqσq καί στήν Aξιολό¸qσq) καί συ¸κεκριμμένα:
νεο0ετικιστική. 6ι πιστο 0έν εναι -λάκες. Bλέπουν,
μετρούν, αξιολο¸ούν τά ¸ε¸ονότα, μελετούν τις
ενδείξεις, ¸νωρί¸ουν τις προφqτείες. Κανέναν πανικό
0έν έ.ουν.
Αντι/έτως9 οι πιστο εύχονται νά ¸ίνq τό δυνατόν
συντομeτερα τούτο τό τέλος του διαµολό-κοσμου, διότι
έτσι 0ά αρχίσq q Βασιλεία τών Ουρανών (• Kαινός
Oυρανός καί Kαινή Iή, σύμφωνα μέ τήν υπόσχεσq του
Kυρίου Hμeν Iqσού Xριστού), µλέπε:
α) στήν Kυριακή Hροσευχή, τήν αναφορά: «...-
Ελθέτω η Βασιλεία Σου...»,
µ) στό Lύμµολον τqς Hίστεως, τό «... !ροσ0οκ:
(δqλeνει λαχτάρα, ανυπομονqσία) ανάστασιν νεκρών
καί Ζωήν του Μέλλοντο !ιώνο»,
¸) στό τέλος τqς Kαινής Aια0ήκqς, στήν
Aποκάλυ¡q του Iωάννου: «-!"ήν# $αί# %ρ&ου '(ριε
)ησο(* (πού δqλeνει µιασύνq)», κτλ.
45
_. Συμπέρασμα.
Aqλαδή: Τρόμο ¸ιά τά όποια ¸ε¸ονότα πού 0ά
¸ίνουν τeρα ή στό μέλλον, έχουν μόνον οι άπιστοι καί
ποτέ οι αλq0ινοί πιστοί. Αυτο πού /ά πάρη ο 0ιά-ολος
2ιά πάντα9 πρέπει νά Bο-ούνται, οι σιωνο-μασσeνοι
καί τά τσιράκια τους, πρeτοι-πρeτοι οι νατοϊκοί
λεχλέδες.
Ιερεύς Απ. Κ. Γάτσιας9 Κα/η2ητ"ς.
46
*
(Τό κείμενό μου τούτο δqμοσιεύτqκε κολοµωμένο
στά σqμεία πού ενοχλούν τήν εµραιομασσωνία -όπως
είναι ...φυσικό- στό περιοδικό Kλόου¸-άπ τού 15
Aυ¸ούστου 1999). 1ωτό: Oι σατανιστές q¸έτες`
χωρeν και εταιριeν, στqν Τελετή του Mπούφου, δάσος
Mποέμιαν Iκρόουµ.
*
Aπό δe και πέρα µά¸ω κάποια αποσπάσματα ενός
σqμειωματαρίου μου από EKEINH ΤHN EHOXH τqς
μαρτυρίας και τqς δόξας, το οποίο είναι συνολικά 3-4
47
χιλιάδες σελίδες. 4ρόντισα στα αποσπάσματα να µάλω
πρά¸ματα που ¸ενικeς δεν είναι ¸νωστά ή !6=Ε 3Ε<
DΑ Α1ΕD4 να 2νουν 2νωστά. €Aπόστολος.
*
|.| `_$. <άτοa? <εοναCιστικός
Αμερικανοε-ραJκός =ρομοκρατικός 6ρ2ανισμός.
NAΤOIKOL MELLIANILMOL; Kαί τό Nάτο έχει
μεσσιανικές αξιeσεις; Τό Nέο NAΤO, είναι ένας
πα¸κόσμιος «νέος» μεσσίας; O Hίνακας πού ακολου0εί
παρακάτω δείχνει τίς αλq0ινές απeλειες πού είχαν οι
αλήτες τού NAΤO, όταν µομµάρδισαν τήν Lερµία.
Lήμερα τό καινούρ¸ιο |!;| NAΤO, αποτελεί τό πιό
αισχρό όρ¸ανο τής Nέας Eποχής ¸ιά τήν επιµολή
πα¸κοσμίως τής Nέας Τάξqς. Τό ότι οι πιό ισχυρές
δυνάμεις τής ¸ής, μέ όλq τους τήν λύσσα, µομµάρδισαν
ανqλεeς επί 8O σχεδόν μέρες τό μικρό ορ0όδοξο έ0νος
τeν Lέρµων καί παρ• όλα αυτά, παρά τίς τεράστιες
¸qμιές πού προκάλεσαν, δέν κατόρ0ωσαν να τό
48
υποτάξουν εντελeς, μάς ¸εμί¸ει μέ 0αυμασμό,
ευ¸νωμοσύνq κι ελπίδα.
Aς λάµουμε υπ• ό¡ιν μας ότι στό παρελ0όν,
ανeτερα νατοϊκά στελέχq ανα¸ήτqσαν μέ καqμό να
µρούν τόν ... μεσσία τους. 4αίνεται ότι τeρα κάτι
άρχισαν να µρίσκουν. Τί;
Mάς τό φανερeνει ο 3ρ b,*(R cd))e, πρeqν
Iενικός Iραμματέας τού Nάτο ο οποίος δήλωσε ότι οι
λαοί τής Eυρeπqς ανα¸qτούν έναν στιµαρό άνδρα, μέ
σιδερένια πυ¸μή, πού να μπορεί να κα0οδq¸ήσq όλους
τούς λαούς τής Eυρeπqς μέσα από τίς σqμερινές
ανυπέρµλqτες δυσκολίες, καί «είτε άν0ρωπος είτε
διάµολος», είπε, «είμαστε έτοιμοι να τόν
ακολου0ήσουμε τeρα», δές: ‚wight ƒ. „inman, O
τελευταίος πα¸κόσμιος δικτάτορας, σ. 229.
Τeρα; Aqλαδή πότε καί πeς;
Eύκολα μπορεί κανένας να τό φανταστή. Mέ τό να
αρχίσουν να επιµάλουν τήν Nέα Τάξq τους στόν κόσμο.
Iι• αυτό έπρεπε να ¸ονατίσουν τήν μικρή, ορ0όδοξq
Lερµία... Aυτό πού q μαύρq προπα¸άνδα τeν
σατανιστeν έκρυ¡ε όσο μπορούσε πιό καλά είναι τό ότι
χάσαν τόν πόλεμο ουσιαστικά αυτοί!
49
`fg. <α. <κησαν οι σέρ-οι. Eίναι αισχρό ¡έμμα
ότι οι σέρµοι δέν πολέμqσαν. O παρακάτω πίνακας
δείχνει ότι περισσότερα από 400 νατοϊκά αεροσκάφq
μα¸ί μέ τούς αλήτες πού είχαν πάνω τους, πή¸αν στόν
διάµολο μιά eρα αρχίτερα. Mελετeντας κανείς αυτόν
τόν πίνακα καταλαµαίνει ότι τό NAΤO, δέν είναι παρά
ένας αποτυχqμένος ¡ευτομεσσίας ακόμα τού διε0νούς
τσιφουταρ¸ιού καί τής μασσονερίας. Τά στοιχεία πού
ακολου0ούν τά συ¸κέντρωσαν διάφοροι «5α.ητές τ"ς
Ελευ/ερας» καί επίτqδες, παρα0έτω στά α¸¸λικά
κάποια στοιχεία eστε να μπορούν να τό διαµάσουν καί
οι νατοϊκοί µαρµαρόφωνοι, τρόφιμοι τής ά0λιας
προπα¸άνδας τού CNN.
`f#. !όσοι νατοJκο π"2αν στόν 0ιά-ολο;
Aσφαλeς δέν ¸νωρί¸ετε ότι υπήρξαν πάμπολλα
αεροσκάφq τeν νατοϊκeν αλqτeν πού κατερρίφ0qσαν
από τούς Lέρµους, κατά τήν διάρκεια τeν µάρµαρων
µομµαρδισμeν τeν εµραιομασσeνων από Mάρτιο έως
Iούνιο τού 1999, καί μάλιστα ταξινομούνται σέ
διάφορους πίνακες πού δέν έφτασαν ποτέ στήν
δqμοσιότqτα. Τό παρα0έτω eς ένα MNHMEIO
ANΤILΤALHL τeν EAEYOEPON MAXOMENON
ANOPOHON ενάντια στήν πουστχιά καί στήν σαπίλα
50
τeν νεοσατανιστeν καί τeν δοσίλο¸ων εµραιόδουλων
συνερ¸ατeν τους. Kρατήστε πρόχειρο στήν μνήμq σας
αυτό τό Kείμενο. Lύντομα 0ά μα0ευτή q αλή0εια καί οι
τσίμπλες τής νατιστικής προπα¸άνδας, 0ά εξαφανισ0ούν
καί 0ά μπορέσετε να δήτε αυτά πού ΤOPA επιμελeς
0έλουν να κρύµουν. Aές στό Hρωτότυπο: ƒist o… NA†O
aircra…t damaged and/or downed during the aggression
against the Federal ‡epublic o… ˆugoslavia. †his table
was compiled b‰ an OrthodoŠ ‹riest, ‹ro……essor
Apostolos „. Gatsias with ‚ŒordŒe ‹avicevic• s help.
†heirs e-mail address was: a| ‚ƒ•S Ž Otenet.Gr and b|
pavkens Ž •Unet.‰u.
Lτό διε0νές μήνυμά μας σέ διάφορους φίλους
MAXHΤEL ΤHL EAEYOEPIAL, ¸qτούσαμε: ‹lease
contact us i… ‰ou have an‰ in…ormation about new NA†O
losses or i… ‰ou can add an‰thing to the in…ormation
alread‰ contained in this table. I |Apostolos| and ‚ŒordŒe
will tr‰ to update this table as …re•uentl‰ as possible. ‘e
have also, previous version o… the table. Cop‰right ’
1999 ““Fighters For Freedom””. ‚a‰, †ime, ƒocation,
†‰pe, o… aircra…t / ‡emarks.
51
5Α7=Ι6Σ 8 ^f.g_ .
1. Τό πρeτο, σύμφωνα μέ όλες τίς πλqροφορίες,
Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν αλqτeν, κατερρίφ0q! Aπό τό
πλήρωμά του εκ δύο νατοϊκeν, ο ένας τά τίναξε καί πή¸ε
ήσυχα στόν διάµολο, ενe, ο άλλος πού πρόλαµε να
εκτιναχ0ή μέ αλεξίπτωτο, καλοπέρασε από
εξα¸ριωμένους πολίτες πού τόν έκο¡αν σέ μικρά
κομματάκια, πρίν προλάµουν οι επίσqμες σερµικές αρχές
να αντιδράσουν, eρα: 20:20 στό Oρος Cicavica.
2. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q από
σερµικό Mί¸κ-29 πού τό οδq¸ούσε ο Nεμπόϊσα Nίκολιτς.
Τό πλήρωμα τού νατοϊκού σιχάματος, σύμφωνα μέ
ανεπίσqμες πq¸ές, καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους
πολίτες, eρα: 20:35 κοντά στό †itel. Bαρµαριστί: NA†O
plane that was hit with an air to air missile …ired b‰ •iG-
29 pilot NeboŒsa Nikolic. Airplane crashed several
minutes later.
3. Iερμανικό Aεροσκάφος †ornado τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του επισήμως φαίνεται
α¸νοούμενο, αλλά σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
52
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 20:18 στό
όρος Jastrebac.
4. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q από τόν
σέρµο πιλότο Lλόμπονταν Hέριτς. A¸νοείται q τύχq τού
πλqρeματός του, κοντά στό ƒa–arevac. Bαρµαριστί: One
NA†O aircra…t hit with an AA missile …ired b‰ a pilot
Slobodan ‹eric. Further destin‰ o… the plane is not
known.
5. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 21:30 στό
„osovo.
5Α7=Ι6Σ8 ^h.g_.
6. Aύο Aεροσκάφq τeν νατοϊκeν κατερρίφ0qσαν
στήν Aδριατική, σύμφωνα μέ σήματα •Aˆ‚Aˆ πού
έλαµε ο ελλqνικός στρατός. A¸νοείται q τύχq τού
πλqρeματος. Hι0ανόν φονεύ0qκαν, eρα: 0:30.
Bαρµαριστί: In Adriatic sea. According to Greek militar‰
sources, there were two registered «•Aˆ‚Aˆ» calls
…rom NA†O aircra…t.
7. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δές:
προq¸ούμενq αναφορά: Eξέπεμ¡ε •Aˆ‚Aˆ.
53
8. Aεροσκάφος E4-15 τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q
καί έκανε ανα¸καστική προσ¸είωσq στήν Bοσνία.
A¸νοείται q τύχq τού πλqρeματος. Oρα: 1:00.
Bαρµαριστί: In air…ield ‡aŒlovac, SaraŒevo. •mergenc‰
landing o… one F-15 spewing thick, white smoke.
9. Aύο Aεροσκάφq τeν νατοϊκeν κατερρίφ0qσαν.
A¸νοείται q τύχq τeν πλqρωμάτων τους. Hι0ανόν
φονεύ0qκαν, eρα: 23:00. Bαρµαριστί: 2 F/A-18 Hornets,
that crashed 11km south o… ‡uma. According to reports,
at least one was Canadian.
10. Κανα0ικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, eρα: 23:10, δές: προq¸ούμενq αναφορά.
11. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε, eρα: 23:30 στήν περιοχή μεταξύ ‹ristina
καί ‹oduŒevo.
12. Aεροσκάφος E4-117 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, ο πιλότος του συνελήφ0q, eρα: περίπου
23:30. Bαρµαριστί: In •t. Fruska Gora. One aircra…t shot
down |according to reports, F-117A| who• s pilot eŒected
and was captured in the village „rusedol. He was then
taken to the nearest police station.
13. Γερμανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q. Aπό τό πλήρωμά του μιά ¸υναίκα πιλότος
εφονεύ0q ενe ο άνδρας |δεύτερος πιλότος| συνελήφ0q
¸eν! Bαρµαριστί: In •t. Fruska Gora. One German
†ornado shot down. Crew eŒected. ‹ilot, male was killed
while the …emale navigator was captured in the village
‡emeta and taken to the same police station as the pilot
…rom the alleged F-117.
5Α7=Ι6Σ8 ^i.g_.
14. Αμερικανικό Aεροσκάφος E4-15 τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q από σερµικό Mί¸κ-21, τό πλήρωμά
54
του εφονεύ0q! eρα: 17:20. Bαρµαριστί: In village ‚onŒa
†rnova, 15km southwest o… BiŒelŒina, ‡epublic o…
Srpska. American F-15•. Crew was killed. †he plane
was shot down b‰ a •iG-21.
5Α7=Ι6Σ8 ^`.g_.
15. Γερμανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του συνελήφ0q, eρα: ¸ύρω
στίς 1:00 στό Oρος •alŒen. Bαρµαριστί: German
†ornado. Crew eŒected and landed in the vicinit‰ o… the
village „onŒevici, near Cacak, where the‰ were captured.
16. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες: κοντά στό ‹ec.
17. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά
του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε από
εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: περίπου 3:00 στήν περιοχή
μεταξύ —rutak καί „remna, κοντά στό U–ice.
18. !ολεμικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q μέ 12 κα0ήκια πάνω του τά οποία πή¸αν όλα
στόν διάµολο ύστερα από σύντομq μάχq μέ σερµική
περίπολο, eρα: περίπου 3:20 στήν περιοχή μεταξύ
—rutak καί „remna, κοντά στό U–ice. Bαρµαριστί:
55
SFO‡ helicopter with 22 soldiers on board. A…ter a short
gun…ight with the ˆugoslav in…antr‰ unit, helicopter was
destro‰ed b‰ Strela-1• mobile SA•. No survivors.
19. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματος,
µόρεια τού Sombor. Bαρµαριστί: One NA†O airplane
hit. No …urther in…ormation.
20. Τρία Aεροσκάφq τeν νατοϊκeν κατερρίφ0qσαν
πάνω από τό Iόνιο. A¸νοείται q τύχq τeν πλqρωμάτων
τους. Τό πρeτο ήταν ένα 6λλαν0ικό E4-16, eρα: πρίν
από τό πρωί στό Iόνιον Hέλα¸ος. Bαρµαριστί: According
to Greek militar‰ sources, there were three registered
«•Aˆ‚Aˆ» messages. One …rom ‚utch F-16, one …rom
American F-15 and a third …rom one French aircra…t
|probabl‰ •irage 2000|.
21. Αμερικανικό Aεροσκάφος E4-15 τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, πρ. αναφορά.
22. Γαλλικό Aεροσκάφος Mιρά¸ 2000, τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, πρό-προq¸. αναφορά.
23. Κανα0έCικο Aεροσκάφος E4-18 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματος, eρα: 15:50 στό ‚Œeneral Jankovic, κοντά
στά σκοπιανά σύνορα. Bαρµαριστί: In •acedonian
border. Canadian F/A-18 Hornet. ‹lane crashed on the
•acedonian territor‰.
24. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: περίπου
17:00 κοντά στό BudŒanovci.
25. Aεροσκάφος E4-117 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, ο πιλότος του κάπταιν Kέν, διεσe0q
σύμφωνα μέ τό Nάτο, eρα: 20:55. Τοπο0εσία: στό
BudŒanovci. Bαρµαριστί: F-117A, serial number HO AF
56
82/806. ‹ilot Cpt. „en •‘i–• ‚welle was rescued,
according to NA†O. Aircra…t shot down b‰ Col.
Gvo–den ‚Œukic•s air de…ense unit.
26. 3ιασωστικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q καί τό πλήρωμά του πή¸ε στόν διάµολο,
eρα: 22:30 κοντά στά σκοπιανά σύνορα. Bαρµαριστί: In
•acedonian border. ‡escue helicopter shot down.
5Α7=Ι6Σ8 ^j.g_.
27. Αμερικανικό Aεροσκάφος E4-15 ή E4-117
τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του εφονεύ0q!
eρα: 2:50 στό ˜abrdŒe, κοντά στό BiŒelŒina. Bαρµαριστί:
•ost probabl‰ an American F-15. ‹ilot was killed. Some
sources sa‰ that it was in …act an F-117! Aρκετές
αναφορές ανέφερα αποσπασματικά καί ενδεικτικά στά
µαρµαρικά, έτσι όπως συνενοούμασταν μεταξύ μας τήν
εποχή εκείνq όλοι οι μαχqτές. Aέν νομί¸ω ότι χρειά¸εται
να τίς εξακολου0ήσω. O• αφίσω μόνο περιλή¡εις τού
ελλqνικού κειμένου.
28. !ολεμικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του 12 αλήτες, σύμφωνα μέ
ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους
πολίτες. Mόνο δύο από τούς νατοϊκούς μπόρεσε q
σερµική στρατιωτική αστυνομία να διασeσq
μισοπε0αμένους, eρα: 3:00 κοντά στή BiŒelŒina.
29. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του πρόλαµε να εκτιναχτή μέ αλεξίπτωτο καί
σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε από
εξα¸ριωμένους πολίτες στήν περιοχή τής ƒo–nica.
30. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του συνελήφ0q, eρα: 3:00 στό GornŒi
•ilanovac.
31. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του εφονεύ0q, eρα: 16:00 στό BiŒelŒina.
57
32. 3ιασωστικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του εφονεύ0q, eρα: 22:30 στό
κοντά στά σκοπιανά σύνορα μέ τήν Nέα Iιου¸κοσλαυία.
33. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του εφονεύ0q! eρα: 23:50 στό ‹ristina.
34. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του εφονεύ0q! eρα: 23:55 στό Oρος ‹astrik,
κοντά στήν ‹ri–rena.
5Α7=Ι6Σ8 ^$.g_.
35. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, ο
πιλότος έπεσε μέ αλεξίπτωτο καί τήν σκαπούλαρε στήν
Oυ¸¸αρία, eρα: 3:00 στό χωριό Gakovo, κοντά στό
Sombor.
36. Αμερικανικό Aεροσκάφος E4-15 ή 16 τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q. O πιλότος άν καί πρόλαµε να
εκτιναχτή μέ αλεξίπτωτο, µρήκε φριχτό 0άνατο επειδή
έσπασε τόν σιχαμερό του σµέρκο κατά τήν πτeσq, eρα:
1:30 στό χωριό StoŒna, 14km από τό ‹ale.
5Α7=Ι6Σ8 _g.g_.
37. kρεττανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του συνελήφ0q! eρα: περίπου
1:00 κοντά στό —irpa–ar.
58
38. Αμερικανικό Aεροσκάφος E4-16 τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, τόν πιλότο μά¸ε¡αν φρα¸¸ικές
διασωστικές μονάδες, eρα: περί τίς 1:00 κοντά στό
—irpa–ar.
39. Γερμανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, α¸νοείται q μοίρα τού πλqρeματός του πού
έπεσε μέ αλεξίπτωτο, eρα: 2:30 στό Oρος Cer.
40. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 8:00 στό
Surcin.
41. Γερμανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες
πq¸ές έπεσε μέ αλεξίπτωτο καί προφανeς, καλοπέρασε,
eρα: 16:30 κοντά στό —ranŒe.
42. kρεττανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του διεσe0q από τόν Oυτσεκά,
eρα: 23:30 στό ‹ri–ren.
43. Mή επανδρωμένο Aεροσκάφος |UA—| τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, πρίν τά μεσάνυχτα, στήν Obla
Glava, κοντά στό Aleksinac.
5Α7=Ι6Σ8 _#.g_.
44. Aεροσκάφος E4-117 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, ά¸νωστq q τύχq τού πλqρeματός του, eρα:
τό από¸ευμα κοντά στό GnŒilane.
45. 3ιασωστικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του από 20 αλήτες
μισ0οφόρους, πή¸ε στόν διάµολο, eρα: 18:00.
46. Γερμανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του συνελήφ0q! Τοπο0εσία:
Sirig, µόρεια τού Novi Sad.
47. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του α¸νοείται τί απέ¸ινε, αλλά, σύμφωνα μέ
59
ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους
πολίτες, eρα: 22:30 στό Oρος †ara.
48. 3ιασωστικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q μέ 25 νατοϊκούς πάνω του πού πή¸αν όλοι
τους στόν διάµολο, eρα: 22:45 στό Oρος †ara.
Α!7ΙHΙ6Σ8 g#.gf.
49. !ολεμικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q μέ 25 νατοϊκούς πάνω του πού πή¸αν όλοι
τους στόν διάµολο, eρα: 1:00 στό Oρος †ara.
50. Aεροσκάφος E4-117 τeν νατοϊκeν πλq¸έν
έκανε ανα¸καστική προσ¸είωσq στήν Kροατία, ενe
α¸νοείται q τύχq τού πλqρeματος, eρα: 3:05,
αεροπεριοχή τού ‹leso.
51. Aεροσκάφος νατοϊκό κατερρίφ0q, τό πλήρωμά
του πή¸ε στόν διάµολο, eρα: 7:00 στό „osovo.
Α!7ΙHΙ6Σ8 g^.gf Aέν υπάρχουν στοιχεία ¸ιά τήν
qμέρα αυτή. Eπισήμως, δέν έ¸ιναν πολλές πτήσεις
ένεκεν τής κακοκαιρίας, αλλά, ίσως ¸ιά τόν φόµο τeν
πολλeν απωλειeν εξ αιτίας τής σ0εναρής σερµικής
άμυνας, τά νατοϊκά σιχάματα προτίμqσαν να
µομµαρδί¸ουν τήν Lερµία από τήν ...Aδριατική! Oι
νατοϊκοί ε¸κλqματίες παρα¸¸έλνουν άλλα 400 σκάφq.
Α!7ΙHΙ6Σ8 g_.gf. Lάµµατον τού Aα¸άρου,
52. Aεροσκάφος E4-16 τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q,
τό πλήρωμά του πή¸ε στόν διάµολο, eρα: 19:30 στήν
περιοχή τής BanŒa ƒuka.
53. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του συνελήφ0q! eρα: 19:45 στό Novi Sad.
Α!7ΙHΙ6Σ8 gf.gf. Kυριακή τeν Bαίων
AAΤINON 4ALKA.
54. A/φος τeν νατοϊκeν προφανeς κατερρίφ0q.
A¸νοείται q τύχq τού πλqρeματός του, eρα: πρίν απ• τά
μεσάνυχτα. Τοπο0εσία: κοντά στό U–ice.
60
Α!7ΙHΙ6Σ8 gh.gf Mε¸άλq Aευτέρα.
55. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 2:20 στό
Obrenovac.
56. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες,
eρα: 3:03 στό ˜latibor.
57. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q |άν καί
υπάρχουν σοµαρές ενδείξεις ότι ήσαν δύο τά σκάφq πού
κατερρίφ0qσαν στήν περίπτωσq αυτή|, q τύχq τού
πλqρeματος δέν είναι ¸νωστή, eρα: νωρίς τό µράδυ,
ανάμεσα στό ‚olovo καί τό Banatsko Novo Selo,
πλqσίον τού ‹ancevo.
58. Aεροσκάφος E4-117 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του συνελήφ0q! eρα: 21:00
στό Oρος Fruska Gora.
59. Γερμανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του πρόλαµε να εκτιναχτή μέ
αλεξίπτωτα αλλά αμέσως μόλις έπεσε στό έδαφος,
συνελήφ0q από περίπολο τού σερµικού στρατού! eρα:
20:00 στό Novi Sad.
Α!7ΙHΙ6Σ8 gi.gf Mε¸άλq Τρίτq.
60. 6λλαν0ικό Aεροσκάφος E4-16 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του καλοπέρασε από
εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 2:30 στό Aleksinac.
61. Aεροσκάφος E4-117 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, ο πιλότος σκοτe0qκε πέφτοντας μέ
αλεξίπτωτο από συμμορία αλµανeν πού τόν λήστε¡αν,
eρα: 4:20 στό Oρος Fruska Gora.
62. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, ο
πιλότος του πή¸ε στόν διάµολο, eρα: μεταμεσονύκτια
στήν ‹ristina.
61
63. 3ύο 3ιασωστικά Ελικόπτερα τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0qσαν μέ όλα τά κα0ήκια πού είχαν πάνω τους,
περίπου 50, eρα: 5:00 νότια τού µουνού Fruska Gora.
64. 3ιασωστικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q: δές: προq¸ούμενq αναφορά.
65. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα:
μεταμεσονύκτια. Τοπο0εσία: στό χωριό SvinŒare, κοντά
στήν „osovska •itrovica.
66. 3ύο Ελικόπτερα τeν νατοϊκeν κατερρίφ0qσαν
μέ 40 αλήτες πού κουµαλούσαν πάνω τους, eρα: 11:10
στό Oρος Skopska Crna Gora.
67. Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q: δές:
προq¸ούμενq αναφορά.
68. Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q μέ 20
νατοϊκούς πού πή¸αν στόν διάµολο, eρα:
μεταμεσονύκτια στά Iιου¸κοσλαυο-αλµανικά σύνορα
Mαυροµουνίου.
69. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: περίπου
22:00 στήν Kορυφή ˜abucŒe, στό U–ice.
70. Αμερικανικό Aεροσκάφος E4-15 τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q από Mί¸κ-21, τό πλήρωμά του
σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε από
εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 23:30 στό —o–dovac,
Belgrade.
Α!7ΙHΙ6Σ8 g`.gf Mε¸άλq Τετάρτq.
71. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, ο
αλήτqς πού τό οδq¸ούσε κάqκε, eρα: 0:00 κοντά στήν
‹ristina.
62
72. Γαλλικό Aεροσκάφος Mιρά¸ 2000 τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του σύμφωνα μέ
ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους
πολίτες όταν έπεσε μέ τό αλεξίπτωτό του στό
Mαυροµούνιο, eρα: 2:00 στήν ‹odgorica.
73. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του έ¸ινε στάχτq, eρα: 22:30 στό „osovo.
74. Mή επανδρωμένο αμερικανικό Aεροσκάφος
τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, eρα: πρίν τά μεσάνυκτα
κοντά στήν ‹ristina.
75. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες,
eρα: πρίν τά μεσάνυκτα στό ƒŒig.
76. kελ2ικό Aεροσκάφος E4-16 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του, ένας άνδρας 42 χρονeν
καί μιά... 2υνακα 28, συνελήφ0qσαν! eρα: πρίν τά
μεσάνυκτα κοντά στό Novi Sad.
Α!7ΙHΙ6Σ8 gj.gf Mε¸άλq Hέμπτq.
77. Γερμανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του συνελήφ0q! eρα: μετά τά
μεσάνυκτα κοντά στήν Nis.
78. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του πή¸ε στόν α¸ύριστο, eρα: 12:40 στό
„osovo.
Α!7ΙHΙ6Σ8 g$.gf Mε¸άλq Hαρασκευή.
79. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε, eρα: 23:30 στό Ivanovo, κοντά στό
Belgrade.
Α!7ΙHΙ6Σ8 #g.gf Mέ¸α Lάµµατον.
80. 3ιασωστικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q καί τό πλήρωμά του πνίχτqκε μέσα στόν
Aούναµq, eρα: 2:00 στό BataŒnica.
63
81. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 15:45
στήν περιοχή τής Suva ‡eka.
82. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q πρίν
από τά μεσάνυχτα στήν περιοχή τής Nύς, τό πλήρωμά
του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε από
εξα¸ριωμένους πολίτες, καί δέν πρόλαµε q σερµική
αστυνομία να τούς σeσq, eρα: πρίν τά μεσάνυχτα κοντά
στήν Nis.
Α!7ΙHΙ6Σ8 ##.gf KYPIAKH ΤOY AIIOY €
HALXA.
83. Γερμανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες
πq¸ές καλοπέρασε, eρα: 0:12 στό Backi Brestovac,
κοντά στήν Crvenka.
84. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 1:00
μεταξύ Sombor καί Od–aci.
85. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του πή¸ε στόν διάµολο, eρα: 11:20 στό
„osovo.
Α!7ΙHΙ6Σ8 3ευτέρα 0ιακαινησμου9 #^.gf.
86. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες,
eρα: 0:21 μεταξύ Belgrade καί ‹ancevo.
87. kρεττανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του εφονεύ0q! eρα: 21:30 στό
χωριό Osmaci, κοντά στήν †u–la.
88. Mή επανδρωμένο 2ερμανικό UA— Cƒ-289 τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, πρίν τά μεσάνυκτα στό „osovo.
Α!7ΙHΙ6Σ8 =ρτη 0ιακαινησμου9 #_.gf.
64
89. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά
του α¸νοείται τί απέ¸ινε, eρα: μεταμεσονύκτια κοντά
στήν περιοχή τής BataŒnica.
90. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά
του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε από
εξα¸ριωμένους πολίτες, μεταμεσονύκτια στό Jabuka,
µόρεια τού ‹ancevo.
91. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά
του καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 1:00
στό OluŒci.
92. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά
του εφονεύ0q μεταμεσονύκτια κοντά στό SrbinŒe |eŠ
Foca|, Bosnia.
93. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά
του εκτινάχτqκε μέ αλεξίπτωτα αλλά σκοτe0qκε κατά
τήν πτeσq, μεταμεσονύκτια στό χωριό „adiŒina Cesma,
κοντά στήν †u–la.
94. kρεττανικό A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q,
τό πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα:
μεταμεσονύκτια στό Bela Crkva, κοντά στό —rsac.
95. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά
του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε από
εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 23:00 στόν δρόμο τής
Jabuka, στό ‹ancevo.
Α!7ΙHΙ6Σ8 =ετάρτη 0ιακαινησμου9 #f.gf.
96. Mή επανδρωμένο 2ερμανικό Aεροσκάφος UA—
Cƒ-289, τeν νατοϊκeν, κατερρίφ0q, eρα:
μεταμεσονύκτια στό „osovo ‹olŒe.
97. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 0:10 στό
‹riboŒ.
65
98. Mή επανδρωμένο 2ερμανικό Aεροσκάφος UA—
Cƒ-289 τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, eρα: πρωϊνή στό
„osovo.
99. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: μεταμεσονύκτια στά Iιου¸κο-ρουμανικά
σύνορα.
100. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 9:00 συνετρίµq στό ƒopare, κοντά στήν †u–la.
101. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του συνελήφ0q! eρα: 10:00 στό Sirig, µόρεια
τού Novi Sad.
102. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 10:05
κοντά στό Belgrade.
103. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 11:50 συνετρίµq κοντά στό •esaric.
104. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 12:00 στό ‚ebrca, περιοχή —ladimirci.
Α!7ΙHΙ6Σ8 !έμπτη 0ιακαινησμου9 #h.gf.
105. Aεροσκάφος E4-16 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 0:00 στό „rusevac. F-16.
106. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 1:42 στό
‚obovac, κοντά στό U–ice.
107. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q
σύμφωνα μέ αυτόπτες μάρτυρες, δέν υπάρχουν
66
πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός του, eρα:
1:45 στά όρq Avala, νότια τού Belgrade.
108. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε, eρα: 1:59 στό ‚obovac, κοντά στό U–ice.
109. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 2:00 στό
„ula.
110. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 2:00
κοντά στό ‹riboŒ.
111. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 3:00 στό Oρος BŒelasnica, Bosnia.
112. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 12:43 στό —ladimirci, κοντά στό Sabac.
113. Γερμανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του έκανε µουτιά στόν πάτο
τής λίμνqς Lκαντάρ, eρα: 19:30 στό ‹odgorica.
114. Γαλλικό A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του συνελήφ0q! eρα: 19:35 στό ‹odgorica.
115. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά
του συνελήφ0q! eρα: 19:45 κοντά στήν ‹odgorica.
116. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q κι έκανε
ανα¸καστική προσ¸είωσq στά Lκόπια, δέν υπάρχουν
πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός του, eρα:
23:30 στήν εναέρια περιοχή ‹etrovec, στά SkopŒe.
Α!7ΙHΙ6Σ8 !αρασκευ" 0ιακαινησμου #i.gf.
117. A/φος A-10 τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q από
σέρµο στρατιeτq μέ φορqτό Lάμ, δέν υπάρχουν
67
πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός του, eρα:
17:30 νότια, στό „osovo.
118. Γερμανικό A/φος †ornado τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες
πq¸ές καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα:
19:51 στό ‹odgorica.
119. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά
του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε από
εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 22:45 στό Nέο Bελι¸ράδι
|Novi Beograd|.
120. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 23:11 στό ‹ancevo.
121. Γαλλικό Aεροσκάφος Mιρά¸ 2000 τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του σύμφωνα μέ
ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους
πολίτες, eρα: 23:15 στό ‹odgorica.
Α!7ΙHΙ6Σ8 Σά--ατον 0ιακαινησμου9 #`.gf.
122. kρεττανικό A/φος Sea Harrier τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες
πq¸ές καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα:
3:17 στό Oρος Skopska Crna Gora, στήν 4ύρομ.
123. kρεττανικό A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q,
δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 11:00 στό •ilosev ‚o, κοντά
στήν ‹riŒepolŒa.
124. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά
του εφονεύ0q! eρα: 14:30 στό Urosevac.
125. Γερμανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 17:08 στό Bogatic.
68
126. Γερμανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 22:10 στό Cerevic, Fruska Gora.
127. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 22:10 στό ƒo–nica.
128. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 23:30 κοντά στό —alŒevo.
Α!7ΙHΙ6Σ8 Κυριακ" τού Dωμά9 #j.gf.
129. Αμερικανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 0:50 στά όρq Skopska Crna Gora,
στήν 4ύρομ.
130. Aεροσκάφος A-10 τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q,
δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 0:51 στόν αεροδιάδρομο τού
‹etrovec.
131. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 0:55 στό
„osovska •itrovica.
132. Mή επανδρωμένο Aεροσκάφος UA— τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, eρα: 2:00 στήν ‹ristina.
133. Γερμανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: around 3:00 στό Oρος ‹ovlen.
134. Aεροσκάφος E4-16 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες
πq¸ές καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα:
16:10 στό Oρος Cicevica, κοντά στήν ‹ristina.
69
135. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 16:15 στό Oρος Cicevica, πλqσίο τής ‹ristina.
136. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 19:00
πλqσίον τής ‹ristina.
137. Mή επανδρωμένο αμερικανικό Aεροσκάφος
UA— ‹redator τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, eρα:
προμεσονύκτια κοντά στήν †u–la.
138. Γερμανικό Aεροσκάφος †ornado τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του α¸νοείται, eρα:
22:30 στό Jelovski „amen, κοντά στό †etovo.
139. 3ανέCικο Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q από φορqτό Lάμ πού είχε σέρµος
στρατιeτqς κι έκανε ανα¸καστική προσ¸είωσq επί τού
εδάφους, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, ενe σύμφωνα μέ κάποιες
ανεπιµεµαίωτες πλqροφορίες πρόλαµε q σερµική
αστυνομία να τούς μα¸έ¡q πρίν λυντσαριστούν από τούς
πολίτες, eρα: 23:00 στήν αεροπεριοχή ‡aŒlovac, στό
SaraŒevo.
Α!7ΙHΙ6Σ8 #$.gf.
140. Mή επανδρωμένο 2ερμανικό Aεροσκάφος
UA— Cƒ-289 τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, eρα: μετά τά
μεσάνυκτα στό χωριό Jegunovce, κοντά στό †etovo.
141. Γερμανικό Aεροσκάφος †ornado τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά
τήν τύχq τού πλqρeματός του, eρα: 10:30 στό †etovo,
4ύρομ.
142. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 14:01 στό „umanovo,4ύρομ.
70
143. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, στό Smederevo.
144. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες,
eρα: 23:00 στό Oρος —eliki, Jastrebac.
145. Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q μέ
όλους τούς νατοϊκούς πού κουµαλούσε, eρα: 23:30 στό
Oρος —eliki, Jastrebac.
146. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες,
eρα: 23:15 στό Urosevac.
Α!7ΙHΙ6Σ8 ^g.gf.
147. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 2:30 στό Oρος ‡udnik, †opola.
148. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 3:15 στό
Oρος ‡udnik, χωριό Cumic.
149. Mή επανδρωμένο Aεροσκάφος UA— τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, eρα: 19:00 στό GornŒe Stanovce,
κοντά στό —ucitrn.
150. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε, eρα: 23:00 κοντά στή —ranŒe.
151. 3ιασωστικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 23:30 στό Oρος Jastrebac.
152. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q καί
συνετρίµq στήν Kροατία, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά
τήν τύχq τού πλqρeματός του, eρα: 23:50 κοντά στό
Beocin.
71
Α!7ΙHΙ6Σ8 ^#.gf.
153. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 16:00 στό Oρος Fruska Gora.
154. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 23:40 στό —o–dovac, Belgrade.
Α!7ΙHΙ6Σ8 ^^.gf.
155. 3ιασωστικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 0:43 στό Orlovaca.
156. Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν κατελήφ0q
αµλαµές από σερµική περίπολο ενe, τό πλήρωμά του
εφονεύ0q ύστερα από σύντομq μάχq! eρα: 1:20 στό
ƒipovica, κοντά στό Belgrade.
157. Mή επανδρωμένο αμερικανικό Aεροσκάφος
τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q κοντά στό Apatin.
158. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 18:00 στό
„ursumliŒa.
159. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του καλοπέρασε, eρα: 18:05 στό „ursumliŒa.
Α!7ΙHΙ6Σ8 ^_.gf.
160. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 2:28 στό
•akis, Belgrade.
161. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε, eρα: 4:20 στήν περιοχή μεταξύ Surcin καί
Jakovo.
72
162. 3ιασωστικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 4:40 στήν ƒipovica, κοντά στό
Belgrade.
163. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 15:00 κοντά στήν ‹ristina.
164. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε, eρα: 15:10 στό Orlane, 15km
µορειοανατολικά τής ‹ristina.
Α!7ΙHΙ6Σ8 ^f.gf.
165. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 3:55 στό Oρος Fruska Gora.
166. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 4:40 στήν
‹ristina.
167. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 4:40 στό ‚imitrovgrad.
168. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 14:45
στήν ‹ristina.
169. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, μέ
φορqτό Lάμ από τόν σέρµο στρατιeτq Pάντισα
™ντράφκοµιτς, ο πιλότος του πήδqξε μέ αλεξίπτωτο, q
τύχq του α¸νοείται, eρα: 17:25 στήν νότια Serbia.
170. kρεττανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q από τόν ίδιο σέρµο στρατιeτq πού έρριξε
73
καί τό προq¸ούμενο κά0αρμα. O πιλότος πάλι πρόλαµε
να εκτιναχτή καί q τύχq του α¸νοείται, eρα: 17:27.
171. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 18:05 κοντά στήν ‹ristina.
172. Mή επανδρωμένο Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q: στό Boka „otorska.
173. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του συνελήφ0q στό Oρος „ukavica, κοντά στό
ƒeskovac.
Α!7ΙHΙ6Σ8 ^h.gf.
174. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: μετά τά
μεσάνυκτα, κοντά στήν ‹ristina.
175. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 14:38 στό
Novi Sad.
176. Ελικόπτερο Απάτσι AH-64 τeν νατοϊκeν
κατελήφ0q από σερµικά στρατεύματα, αµλαµές, τό
πλήρωμά του συνελήφ0q*! στό „osovo. |*Eίμαι
περίερ¸ος πού μέχρι σήμερα, τέλq τού 2005, δέν έ¸ινε
ποτέ «λό¸ος» ¸ιά τήν όποια «τύχq» αυτeν τeν
πλqρωμάτων πού συνελήφ0qσαν. Oέλω να πe ότι
«επισήμως», οι ά0λιοι εισµολείς, έκαναν έναν πόλεμο
δίχως ... «0ύματα».
Α!7ΙHΙ6Σ8 ^i.gf.
177. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 0:37 στά
όρq ˜latibor.
74
178. kρεττανικό Aεροσκάφος Harrier τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά
τήν τύχq τού πλqρeματός του, eρα: 4:30 στήν ˜enica,
στήν Bosnia.
179. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 4:45 στήν 4ύρομ.
180. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 12:50 στό Novi Sad.
181. Ελικόπτερο lb8if Απάτσι τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του διεσe0q σeον, eρα: 22:00,
40 km BA τeν †irana.
182. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του: στό „umodra–, κοντά στό Belgrade.
183. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 23:30 στό
Novi Sad.
AHPIAIOL- 27.04.
184. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 1:45 στό Oρος Fruska Gora.
185. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 10:57 κοντά στό ‹etrovec, SkopŒe.
186. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: περίπου 17:00 κοντά στό ‹rokuplŒe.
187. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
75
καλοπέρασε, eρα: 17:15 στό Beli „amen, κοντά στό
‹rokuplŒe..
188. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του πού πρόλαµε πάντως να πqδήξq μέ αλεξίπτωτο, στό
Oρος ˜latibor.
189. Ελικόπτερο Απάτσι lb8if τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 22:45 στήν ‹ristina.
Α!7ΙHΙ6Σ8 ^j.gf.
190. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, ¸ιά τό οποίο ¸νωρί¸ουμε ότι πρόλαµε καί πήδqξε μέ
αλεξίπτωτο, eρα: περίπου 14:00 κοντά στήν ‹odgorica.
191. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: περίπου
14:30 κοντά στήν Berane.
192. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του έπεσε μέ αλεξίπτωτα πάνω σέ δέντρα κι
από κεί τούς περιμά¸ε¡αν νατοϊκές διασωστικές
μονάδες, eρα: περί τά μεσάνυχτα στό χωριό Norovo,
κοντά στό „rusevo, 4ύρομ.
193. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: από¸ευμα ανάμεσα στά χωριά —elika Sabanta
καί GornŒa ‹celica.
Α!7ΙHΙ6Σ8 ^$.gf.
194. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 0:48 στό †opcider, Belgrade.
76
195. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά
του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε από
εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 0:56 στό ‹odgorica.
196. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, καί
συνετρίµq στήν Aλµανία αλλά δέν υπάρχουν
πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός του.
Xτυπή0qκε κοντά στά σκοπιανο-αλµανικά σύνορα, στήν
πόλq ‚ebar.
197. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 1:00 στό λόφο —odno, στά SkopŒe.
198. Aύο Aεροσκάφq τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0qσαν, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq
τού πλqρeματός των, eρα: 1:40 στό ˜emun.
199. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q: δές
προq¸ούμενq αναφορά.
200. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
διμελές πλήρωμά του καρµουνοποιή0qκε, eρα: 11:15
στό Samokov, 40 km NA τeν Lκοπίων.
201. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 16:05 στό „onŒarnik, Belgrade.
202. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες,
eρα: 16:35 στό ‹ancevo.
203. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q,
α¸νοείται q τύχq τού πλqρeματός του: στό village
Bistrica, κοντά στό —eles τής 4ύρομ.
204. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 22:40 στό
όρος Avala, νότια στό Belgrade.
77
205. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 23:57 στό Simanovci, BA στό Belgrade.
Α!7ΙHΙ6Σ8 _g.gf.
206. A/φος νατοϊκό κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν
πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματος πού πρόλαµε
πάντως να πqδήξq μέ αλεξίπτωτο, eρα: 23:15 στή
Grocka, 20 km NA στό Belgrade.
mlIMΣ8 g#.gh. !7n=65ΑΓΙΑ.
207. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 11:50 στό ˜vornik.
208. Αμερικανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q στήν Aδριατική αλλά ο πιλότος του πρόλαµε
να εκτιναχτή καί διασe0qκε σύμφωνα μέ νατοϊκές
μαρτυρίες, eρα: 14:15, 40 km μακριά απ• τό Brindisi.
209. Aύο Aεροσκάφq τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0qσαν, |δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν
τύχq τού πλqρeματός των| - στά περίχωρα τού U–ice.
210. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν πού εµλή0q μέ
Lάμ, κατευ0ύν0qκε πρός τήν εναέρια περιοχή τής
Bοσνίας καί κατερρίφ0q: δές: προq¸ούμενq αναφορά.
mlIMΣ8 g^.gh.
211. Αμερικανικό Aεροσκάφος E4-16 τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, ο πιλότος του διεσe0q σύμφωνα
μέ τό Nάτο, eρα: 2:05 στό χωριό Nakucani, NA τού
Sabac.
212. 3ύο Ελικόπτερα τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0qσαν, μέ όλα τά αποµράσματα πού είχαν
επάνω τους, περίπου 50 αλήτες, eρα: 4:00 στό χωριό
Nakucani.
213. Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q: δές:
προq¸ούμενq αναφορά.
78
214. Aεροσκάφος A-10 τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q
από τόν σέρµο λοχα¸ό Bόϊσλαµ Kρστόµιτς μέ φορqτό
Lάμ, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 12:00 στό Nότιο „osovo.
215. Aεροσκάφος A-10 τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q,
δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 16:50 στήν αεροπεριοχή τού
‹etrovec, στά SkopŒe.
216. Aεροσκάφος A-10 τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q,
ο πιλότος του πλq¸e0qκε, eρα: 18:00 στήν αεροπεριοχή
τού ‹etrovec.
217. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του συνελήφ0q! eρα: 12:15 στό Umka, κοντά
στό Belgrade.
218. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 12:20.
mlIMΣ8 g_.gh.
219. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 21:45 στό Novi Sad.
220. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q καί τό
πλήρωμά του πή¸ε ¸ιά ανα¸καστική εξερεύνqσq στόν
πάτο τής λίμνqς Oχρίδας, eρα: 23:45, Aίμνq Ohrid,
4ύρομ.
mlIMΣ8 gf.gh.
221. Aεροσκάφος E4-117 τeν νατοϊκeν
αποσύρ0qκε λό¸ω σοµαρeν µλαµeν από τήν ενερ¸ό
δράσq.
222. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 21:50 στό SrbinŒe |eŠ Foca|, ‡epublic o…
Srpska.
79
223. Aεροσκάφος A-10 †hunderbolt II τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του ... καλοπέρασε,
eρα: 23:10, ‹ristina.
mlIMΣ8 gh.gh.
224. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 1:30 στό BaŒina Basta.
225. Ελικόπτερο Απάτσι τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του εφονεύ0q! eρα: τό πρωί
στό 75 km BA στά †irana.
mlIMΣ8 gi.gh.
226. Mή επανδρωμένο A/φος νατοϊκeν κατερρίφ0q,
προμεσονύκτια στό ‹resevo.
mlIMΣ8 g`.gh.
227. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 2:09 στό SkopŒe, 4ύρομ.
228. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 14:30. Τοπο0εσία: Novi Sad.
229. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: μεταξύ 3:43 καί 4:30 σέ περίχωρο τής Nis.
230. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q: τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, κοντά στό
Sicevo.
231. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q: τό
πλήρωμά του καλοπέρασε, στό χωριό •alca.
232. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του. Τοπο0εσία: κοντά στό ‹irot.
80
233. Κανα0έCικο Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του συνελήφ0q, κοντά στό
ƒeskovac.
mlIMΣ8 gj.gh.
234. A/φος E4-16 τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, ο
πιλότος του μάλλον συνελήφ0q, eρα: 0:30 στό τρί¸ωνο
μεταξύ „acarevo, ‹adina καί —ladimirovac, µόρεια τού
‹ancevo.
235. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά
του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε, κοντά
στήν BanŒica, στό Belgrade eρα: 3:45.
236. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του πή¸ε στόν διάµολο. Τοπο0εσία:
αεροπεριοχή τού ‹etrovec, SkopŒe.
237. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν πού ήταν στήν
ομάδα επί0εσqς εναντίον τής κεντρικής ¸έφυρας τής
Nύς, κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του πή¸ε παρα0έρισq
στήν Kόλασq, eρα: 14:00 στό Nis.
238. Mή επανδρωμένο A/φος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό από¸ευμα στό GornŒi •ilanovac.
mlIMΣ8 g$.gh. Aέν υπάρχουν στοιχεία ¸ιά τήν
qμέρα αυτή. Oι νατοϊκοί αλήτες παρα22έλνουν στούς
ε-ραους άλλα hgg περπου αεροσκάBη. Aπό αυτό
φαίνεται ότι ίσως είναι πιό πολλά τά χτυπqμένα τελικά
από όσα αναφέρονται εδe... Eπισήμως, τά αεροσκάφq
πού παίρνουν μέρος στίς επιχειρήσεις είναι πάνω από
1000. Τό αξιο0αύμαστο είναι ότι οι σέρµοι
εξακολου0ούν να µ¸ά¸ουν τήν δική τους αεροπορία!
mlIMΣ8 #g.gh.
239. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 23:05 στά όρq Avala, Belgrade.
mlIMΣ8 ##.gh.
81
240. Γερμανικό †ornado, Aεροσκάφος τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του σύμφωνα μέ
ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους
πολίτες, πρίν προλάµq έ¸καιρα να αντιδράσq q σερµική
αστυνομία, eρα: 0:00 στό Grdelica, κοντά στήν Nis.
241. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
σιχαμένο του πλήρωμα πή¸ε ¸ιά μπάνιο στόν πάτο τού
Aούναµq, eρα: 11:00 στό BataŒnica, BA τού Belgrade.
242. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του κυττά¸ει τά ραδίκια ανάποδα, πάνω σέ ένα
µουνό, eρα: 12:40 στό Gru–a, 15km NA τού „raguŒevac.
243. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
κακοποιή0qκε από εξα¸ριωμένους πολίτες αλλά τελικά
επενέµq έ¸καιρα q σερµική αστυνομία κι έτσι
απεφεύχ0qσαν τά χειρότερα, eρα: 15:00 μεταξύ Banovci
καί Jakovo.
mlIMΣ8 #^.gh.
244. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 15:00 στό
Nis.
245. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 15:00 στό „osovo.
246. Aύο Aεροσκάφq τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0qσαν, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq
τού πλqρeματός των, eρα: 15:15 στό Nis.
247. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q: µλ.
προq¸ούμενq αναφορά.
248. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
82
του, eρα: 23:11 στό χωριό —aksince, κοντά στό
„umanovo.
249. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του τό•φα¸αν λύκοι κι αρκούδες σέ ένα µουνό
τής Bοσνίας, eρα: 0:00 στήν ƒo–nica.
250. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 0:00 στό |Oρος| Fruska Gora.
mlIMΣ8 #_.gh.
251. ´Eνα με¸άλο µομµαρδιστικό Aεροσκάφος B-52
τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q καί τό πλήρωμά του από 17
νατοϊκούς πή¸ε στόν διάµολο, eρα: 4:25 -κοντά στή
Nova ‹a–ova.
252. 3ιασωστικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατελήφ0q. Aπό τό πλήρωμά του 17 σκοτe0qκαν καί 3
συνελήφ0qσαν ¸eντες, eρα: 5:00 στό ‡akovica, κοντά
στό Belgrade.
253. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τό τί συνέµq στόν πιλότο του
μετά τήν εκτίναξή του μέ αλεξίπτωτο, eρα: 7:25 στό
„icevo, 4ύρομ.
254. Mή επανδρωμένο 2αλλικό Aεροσκάφος τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, eρα: around 12:00 στό χωριό
„lokot, πλqσίον τής —itina.
255. Γαλλικό A/φος Mιρά¸ 2000 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του συνελήφ0q! eρα: 14:23
στό Stara ‹a–ova.
256. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q |ίσως
δύο κατερρίφ0qσαν τελικeς|, τό πλήρωμά του
συνελήφ0q: στό Becmen, 15km δυτικά τού Belgrade.
257. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
83
του, eρα: 16:00 στό µουνό Sara, στά σύνορα μέ τήν
4ύρομ.
258. Mή επανδρωμένο αμερικανικό Aεροσκάφος
τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q από τόν σέρµο στρατιeτq
Nτάµορ Bελίκοµιτς, eρα: 19:00 στό χωριό Biba, κοντά
στό Urosevac.
259. Mή επανδρωμένο αμερικανικό Aεροσκάφος
τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q: στό Oρος •okra Gora, στό
χωριό Istok, 15km BA τού ‹ec.
mlIMΣ8 #f.gh.
260. Aύο Aεροσκάφq τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0qσαν, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq
τού πλqρeματός των, eρα: 14:40 στήν περιοχή τού
όρουςς ‡udnik.
261. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q: δές:
πρ. αναφορά.
262. Αμερικανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του: στήν περιοχή τής ‚Œakovica.
263. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
σουµλίστqκε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 19:20
στό Nis.
264. Mή επανδρωμένο 2αλλικό Aεροσκάφος τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, eρα: 23:30 στό Nis.
265. Γαλλικό Aεροσκάφος Mιρά¸ 2000 τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, ενe προσπα0ούσε να κάνq
ανα¸καστική προσ¸είωσq στήν Kροατία. Aν καί δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του μπορούμε να εικάσουμε ότι οι νατοϊκοί ¸ίναν
κομματάκια κατά τήν συντριµή τού σκάφους στό
αεροδρόμιο τού Oσι¸ιεκ στό χωριό „lista, κοντά στό
OsiŒek.
84
mlIMΣ8 #h.gh.
266. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 11:15 στό
Banovci, κοντά στό Belgrade.
267. Aεροσκάφος E4-16 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 13:40 στό ‹adinska Skela.
268. Aεροσκάφος E4-16 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 13:43 στό ‹adinska Skela.
269. 3ανέCικο Aεροσκάφος E4-16 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του. Hροφανeς, µλέπουν τά ραδίκια
ανάποδα, κομμένοι σέ χίλια κομματάκια πάνω στό µουνό
πού τό σκάφος τους συνετρίµq.
mlIMΣ8 #i.gh.
270. Mή επανδρωμένο 2ερμανικό Aεροσκάφος
UA— Cƒ-289 τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q: στό „osovo.
271. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q στήν
περιοχή τής 4ύρομ αλλά, ο πιλότος του εκτινάχτqκε μέ
αλεξίπτωτο καί διεσe0q από νατοϊκούς, eρα: 20:00.
mlIMΣ8 #`.gh.
272. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 1:30 στό
Cacak.
273. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 13:12.
274. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 13:30 στό SkopŒe, 4ύρομ.
85
275. Mή επανδρωμένο αμερικανικό Aεροσκάφος
τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q.
276. Γαλλικό Aεροσκάφος Mιρά¸ 2000 τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του συνελήφ0q! eρα:
15:30.
mlIMΣ8 #j.gh.
277. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 3:45 στό Oρος Fruska Gora.
278. 3ιασωστικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του πή¸ε παρα0έρισq στήν
Kόλασq: στό ˜vornik.
279. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 15:52.
mlIMΣ8 #$.gh.
280. Mή επανδρωμένο αμερικανικό Aεροσκάφος
τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q από τόν σέρµο στρατιeτq
Mπό¸ιαν 4ιλίπποµιτς, eρα: 17:00.
281. Mή επανδρωμένο αμερικανικό Aεροσκάφος
τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q από τόν σέρµο στρατιeτq
Aιούμπομιρ Pαντόϊκο, eρα: 19:00 στό Urosevac.
mlIMΣ8 ^g.gh.
282. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 1:00 στό
—o–dovac, στό Belgrade.
283. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 1:00.
284. 1να με¸άλο B-52 µομµαρδιστικό Aεροσκάφος
τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες
¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός του, eρα: 3:03.
86
285. Aύο Aεροσκάφq τeν νατοϊκeν πού συνόδευαν
τό προq¸ούμενο µομµαρδιστικό B-52, ¸ιά προστασία,
κατερρίφ0qσαν, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq
τού πλqρeματός των, eρα: 3:10.
286. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q: δές:
προq¸ούμενq αναφορά.
287. 3ιασωστικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q μα¸ί μέ τά τσο¸λάνια πού κουµαλούσε, eρα:
3:25 στό BanŒica, Belgrade.
288. Αμερικανικό Aεροσκάφος E4-16 τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά
τήν τύχq τού πλqρeματός του, eρα: 3:35 στό Gradiste,
17km NA τού —inkovci, Croatia.
289. 1να με¸άλο B-52 µομµαρδιστικό Aεροσκάφος
τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q μέ όλα τά αποµράσματα πού
κουµαλούσε, eρα: 4:00 στό Oρος Cer.
290. Mή επανδρωμένο 2ερμανικό Aεροσκάφος τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, eρα: 15:10.
mlIMΣ8 ^#.gh.
291. 3ιασωστικό Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του αλλά μπορείτε να τήν... φανταστήτε,
eρα: 3:00 στό Oρος Avala, νότια τού Belgrade.
292. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 6:00 στό ‹ula, Croatia.
293. Mή επανδρωμένο αμερικανικό Aεροσκάφος
τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, eρα: 8:25.
294. Aύο Aεροσκάφq τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0qσαν, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq
τού πλqρeματός των, eρα: 12:00 στό „osovo.
295. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q: δές:
προq¸ούμενq αναφορά.
87
296. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 18:00 στό Nis.
mlIMΣ8 ^^.gh.
297. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά
του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε, eρα:
0:30.
298. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 1:10.
299. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 1:12 στά |όρq| Fruska Gora.
300. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 1:27.
301. 1να με¸άλο µομµαρδιστικό B-52 A/φος τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά
τήν τύχq τού πλqρeματός του, eρα: 2:35.
302. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 2:40 στό „ote–, Belgrade.
303. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 3:26 στό Ub.
304. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, καί
μα¸ί μέ τό πλήρωμά του συνετρίµq στήν Oυ¸¸αρία, eρα:
4:10.
305. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 12:00 στό
Guncati, Belgrade.
88
306. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q καί
συνετρίµq στήν Bουλ¸αρία μα¸ί μέ τό πλήρωμά του.
307. Aεροσκάφος A-10 τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q,
δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του.
308. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 19:10 στό ‹rokuplŒe.
309. Mή επανδρωμένο αμερικανικό Aεροσκάφος
τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q.
mlIMΣ8 ^_.gh.
310. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 1:00 στό •andŒelos, πλqσίον τής Sremska
•itrovica.
311. Mή επανδρωμένο Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q.
312. Κανα0έCικο Aεροσκάφος Cƒ-289 τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q κοντά στό Mοναστήρι Sveta
‹etka, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του.
mlIMΣ8 ^f.gh.
313. Aεροσκάφος E4-16 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες
πq¸ές καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα:
16:00 στό Novi Sad.
mlIMΣ8 ^h.gh.
314. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, τούς οποίους παρά τήν έρευνα δέν κατέστq δυνατόν
να µρή q σερµική αστυνομία, eρα: 3:00 περιοχή
Belgrade.
89
315. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του. Aέ¸εται ότι συνετρίµqσαν κι εκείνοι μα¸ί μέ τό
αεροσκάφος.
316. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q,
σύμφωνα μέ με¸άλον αρι0μό αυτοπτeν μαρτύρων τής
περιοχής, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 14:30 στό ˜ele–nik, Belgrade.
317. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε, eρα: 21:33 στή ˜aplanŒe, κοντά στήν Nis.
mlIMΣ8 ^i.gh.
318. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 0:30 στό Novi Sad.
319. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q μέ τό
πλήρωμά του κι έπεσε μέσα στόν ποταμό Mλάµα, eρα:
1:10 στό ‹etrovac επί τού •lava.
320. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 1:10 στό Novi Sad.
321. A/φος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά
του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε, eρα:
1:20 στό Novi Sad.
322. kρεττανικό " Γερμανικό Aεροσκάφος τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά
τήν τύχq τού πλqρeματός του: 1:35.
323. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 3:19.
324. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του.
90
325. Mή επανδρωμένο 2αλλικό A/φος τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, eρα: 11:10.
326. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, ο
πιλότος του τραυματισμένος κατέλqξε σέ σκοπιανό
νοσοκομείο, eρα: 14:43.
327. Ελικόπτερο τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
διμελές πλήρωμά του τήν έµ¸αλε κα0αρή.
328. Τρία Aεροσκάφq !!! τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0qσαν, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq
τού πλqρeματός των, eρα: 23:18 στό Oρος Avala.
329. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q: δές:
προq¸ούμενq αναφορά.
330. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q: δές:
πρό-προq¸ούμενq αναφορά.
331. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 23:25 NA τού όρους Avala.
mlIMΣ8 ^`.gh.
332. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 0:00 στό „araburma, Belgrade.
333. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 1:25 στό
‡alŒa, νότια τού Belgrade.
334. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 2:05 στό BataŒnica, κοντά στό Belgrade.
335. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 2:07 στό —o–dovac, Belgrade.
91
336. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 2:17 στό Oρος Avala, νότια τού Belgrade.
337. Mή επανδρωμένο Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, eρα: around 13:00.
338. Mή επανδρωμένο Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, eρα: 17:30 στό χωριό Brcak, στό „osovo.
339. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 17:30 στό Grebnica, Bosnia.
340. Mή επανδρωμένο Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q από τό σερµικό ναυτικό, eρα: 12:32.
mlIMΣ8 ^j.gh.
341. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του τό οποίο πρόλαµε να εκτιναχτή μέ αλεξίπτωτο, eρα:
0:45 στό Nis.
342. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του εφονεύ0q! eρα: 0:50 στό Nis. Aircra…t
crashed several kilometers northwest o… Nis. ‹ilot killed.
343. Τρία Aεροσκάφq τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0qσαν, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq
τού πλqρeματός των, eρα: 1:21 στό Nis.
344. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q: δές:
προq¸ούμενq αναφορά.
345. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δές:
πρό-προq¸. αναφορά.
346. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 5:30 στό Novi Sad.
347. Mή επανδρωμένο αμερικανικό Aεροσκάφος
τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q από τό σερµικό ναυτικό, eρα:
9:15.
92
348. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του πού πρόλαµε να εκτιναχτή μέ αλεξίπτωτο,
eρα: 13:40 στό Nis.
349. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: around 16:00.
350. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 21:16 στό SkopŒe, 4ύρομ.
mlIMΣ8 ^$.gh.
351. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του πού πρόλαµε να εκτιναχτή μέ αλεξίπτωτο, eρα: 2:00.
352. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: around 2:00.
353. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 2:13.
354. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του εφονεύ0q! eρα: 15:45.
355. Mή επανδρωμένο 2ερμανικό Aεροσκάφος Cƒ-
289 UA— τeν νατοϊκeν, κατερρίφ0q, eρα: 17:00 στό
‚ramic, κοντά στό Novi ‹a–ar.
mlIMΣ8 _g.gh.
356. Aεροσκάφος F/A-18 Hornet τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του εφονεύ0q! eρα: 1:45 νότια
τής Nis.
357. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του συνελήφ0q! eρα: 3:58 νότια τής Nis.
358. Aεροσκάφος E4-18 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του, eρα: 9:30.
93
359. Aεροσκάφος E4-16 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του.
360. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του.
mlIMΣ8 _#.gh.
361. Aύο Aεροσκάφq τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0qσαν, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq
τού πλqρeματός των.
362. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δές:
προq¸ούμενq αναφορά.
363. Mή επανδρωμένο Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q στό χωριό †abanovce.
364. Αμερικανικό Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, δέν υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού
πλqρeματός του.
365. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q από
σερµικό Mί¸κ-29, τό πλήρωμά του εκτινάχτqκε μέ
αλεξίπτωτο.
366. Aεροσκάφος E4-16 τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του φούσκωσε στό έδαφος.
367. Aεροσκάφος A-10 †hunderbolt II τeν
νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του σύμφωνα μέ
ανεπίσqμες πq¸ές καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους
πολίτες, eρα: 22:00 στό χωριό —elike Hoce, κοντά στήν
‹ri–ren.
Ι6A<Ι6Σ8 g#.gi.
368. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 4:00 στό Oρος Fruska Gora.
94
369. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 19:50.
370. Mή επανδρωμένο Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q από τό σερµικό ναυτικό, eρα: 22:30 στό
Stolivo.
Ι6A<Ι6Σ8 g^.gi.
371. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του α¸νοείται, eρα: 1:35.
372. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του πού πρόλαµε να πqδήξq αλλά, δέν άνοιξε τό...
αλεξίπτωτο! eρα: 1:45 στό χωριό ‚ra–evac, πλqσίον στό
Belgrade.
373. Aεροσκάφος A-10 τeν νατοϊκeν συνετρίµq
μα¸ί μέ τό κα0ήκι πού τό οδq¸ούσε στόν
αυτοκινqτόδρομο τeν Lκοπίων.
374. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 14:02.
375. Mή επανδρωμένο Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q, eρα: 22:00 στό Backa ‹alanka.
376. Mή επανδρωμένο Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q: στό CeneŒ, µόρεια τού Novi Sad.
377. Mή επανδρωμένο Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν
κατερρίφ0q στό „ovilŒ, ανατολικά τού Novi Sad.
Ι6A<Ι6Σ8 g_.gi.
378. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 10:30 στό Novi Sad.
Ι6A<Ι6Σ8 gf.gi. Aέν υπάρχουν στοιχεία ¸ιά τήν
qμέρα αυτή. Τά κα0άρματα τό πάνε ¸ιά δή0εν ειρήνq.
95
Ι6A<Ι6Σ8 gh.gi. Aν κι εξακολου0ούν οι νατιστές
να µομµαρδί¸ουν, ¸ίνεται λό¸ος ¸ιά ειρήνq.
Ι6A<Ι6Σ8 gi.gi.
379. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 17:30.
Ι6A<Ι6Σ8 g`.gi.
380. 1να με¸άλο µομµαρδιστικό Aεροσκάφος B-52
τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό πλήρωμά του εφονεύ0q.
381. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 0:34 στό
BataŒnica, κοντά στό Belgrade.
382. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 0:48.
383. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, δέν
υπάρχουν πλqροφορίες ¸ιά τήν τύχq τού πλqρeματός
του, eρα: 0:50 στό Belgrade.
384. Aεροσκάφος τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q, τό
πλήρωμά του σύμφωνα μέ ανεπίσqμες πq¸ές
καλοπέρασε από εξα¸ριωμένους πολίτες, eρα: 0:53
κοντά στό Belgrade.
Ι6A<Ι6Σ8 gj.gi. Aέν υπάρχουν στοιχεία.
4αίνεται πeς επήλ0ε κάποιος συμµιµασμός.
Ι6A<Ι6Σ8 g$.gi. Aέν υπάρχουν στοιχεία.
Aιαπρα¸ματεύσεις ¸ιά τήν ειρήνq συνεχί¸ονται...
Ι6A<Ι6Σ8 #g.gi. Aέν υπάρχουν στοιχεία ¸ιά τήν
qμέρα αυτή. Mιά ακόμα προδοσία φαίνεται στόν
ορί¸οντα. šστερα από τόσον qρωϊκό α¸eνα καί τό
Kόσσοµο πουλιέται... όπως q Kράϊνα, όπως q Bοσνία...
στούς σέρµους, όπως q Kύπρος, q Pωμυλία καί q
Mικρασία... σέ μάς.
96
Ι6A<Ι6Σ8 ##.gi. Aέν υπάρχουν στοιχεία ¸ιά τήν
qμέρα αυτή. Oλα δείχνουν ότι καί τό Kόσσοµο, όπως q
Kράϊνα, q Bοσνία κι q Lλαµωνία, πουλή0qκε κι
ε¸καταλήφ0qκε τελικά...
Ι6A<Ι6Σ8 #^.gi.
385. kρεττανικό δή0εν Aν0ρωπιστικό A/φος
Xέρκουλες τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q μέ 12 νατοϊκούς
στήν Aλµανία. Kατά τό Nάτο, ένας διεσe0q καί
τραυματισμένος οδq¸ή0qκε σέ νοσοκομείο.
Ι6A<Ι6Σ8 #_.gi.
386. A/φος E4-15 τeν νατοϊκeν κατερρίφ0q στήν
Iταλία στά καλά κα0ούμενα, eρα: 8:30. Τούτq είναι q
τελευταία qμέρα τού 1ου MEPOYL τού Hολέμου.
Aρχί¸ει έκτοτε μιά ειρήνq μέ σάπια δόντια...
`f^. Συμπληρωματικές πληροBορες. Yπάρχουν
επίσqς πάρα πολλές πλqροφορίες ακατάταχτες στόν
προq¸ούμενο πίνακα καί πολλές HAHPO4OPIEL πού
αναμένουν τόν έλε¸χο καί τήν κατάταξή τους. Kατά τήν
πρeτq qμέρα τής επιδρομής τeν τού Nάτο, υπάρχει q
πλqροφορία ότι σέ αερομαχία ενός Mί¸κ 29 μέ ένα E4-
117 πού έ¸ινε πάνω από τό Kόσσοµο, ο σέρµος πιλότος
Hλίας Aρι¸άνωφ κατέρρι¡ε τόν νατοϊκό, μέ έναν
πύραυλο Aέρος-Aέρος |AA|. Lτήν διάρκεια τeν
επιδρομeν τού Mαρτίου, λέ¸εται ότι κατερρίφ0q στό
Mαυροµούνιο από τούς σέρµους ένα νατοϊκό ελικόπτερο
πού κουµαλούσε στρατεύματα διάσωσqς μα¸ί μέ έναν
µρεττανό πιλότο πού μόλις είχε διασeσει.
97
Mέχρι τίς 7 Aπριλίου, φαίνεται ότι κατερρίφ0qσαν
από τούς σέρµους 6 ¸ερμανικά σκάφq. Lτίς 29 Mαρτίου
φαίνεται ότι οι σέρµοι κατέρρι¡αν άλλο ένα ¸ερμανικό
σίχαμα. Yπάρχει q πλqροφορία ¸ιά τήν κατάρρι¡q ενός
Mή επανδρωμένου αεροσκάφους. κατάρρι¡q ενός Mή-
επανδρωμένου αεροσκάφους: 26.03. Kατάρρι¡q ενός
Mή - επανδρωμένου αεροσκάφους: 26.03. κατάρρι¡q
ενός νατοϊκού αεροσκάφους E4-16. κατάρρι¡q ενός
UA—, Mή-επανδρωμένου αεροσκάφους: 28.03.
Kατάρρι¡q ενός νατοϊκού E4-16: 28.03. Yπάρχει q
πλqροφορία από τό Pωσσικό Yπουρ¸είο Aμύνqς ¸ιά τήν
κατάρρι¡q 4 νατοϊκeν α/φeν υπό τeν σέρµων,
κατάρρι¡q δύο νατοϊκeν α/φeν, κατάρρι¡q ενός
νατοϊκού α/φους, κατάρρι¡q ενός νατοϊκού α/φους,
κατάρρι¡q ενός νατοϊκού α/φους, κατάρρι¡q δύο
νατοϊκeν α/φeν, κατάρρι¡q ενός νατοϊκού
αεροσκάφους. Kατάρρι¡q ενός νατοϊκού αεροσκάφους.
Kατάρρι¡q ενός νατοϊκού α/φους, κατάρρι¡q ενός
98
νατοϊκού α/φους, κατάρρι¡q ενός νατοϊκού α/φους,
κατάρρι¡q ενός νατοϊκού α/φους, κατάρρι¡q δύο
νατοϊκeν α/φeν, κατάρρι¡q ενός µελ¸ικού νατοϊκού
α/φους, κατάρρι¡q τριeν νατοϊκeν α/φeν, κατάρρι¡q
εννέα νατοϊκeν αεροσκαφeν μέχρι τίς 12 Mαίου εκ τeν
οποίων τά πέντε συνετρίµqσαν εκτός τής σερµικής
επικρατείας. Aέ¸εται ακόμq ότι κατερρίφ0qσαν καί 2 μή
επανδρωμένα σκάφq, κατάρρι¡q πέντε νατοϊκeν
αεροσκαφeν μέχρι τίς 20 Mαίου. Kατάρρι¡q δεκατριeν
νατοϊκeν αεροσκαφeν μέχρι τίς 20 Mαίου κα0eς καί
πολλeν μή επανδρωμένων, κατάρρι¡q δύο νατοϊκeν
αεροσκαφeν κι ενός μή επανδρωμένου eς τίς 20 Mαίου.
A. Kατερρίφ0q νατοϊκό αεροπλάνο, στίς 18.04. Τό
πλήρωμά του, από 13 αλήτες εφονεύ0q. B. Kατερρίφ0q
νατοϊκό α/φος, στίς 13.05. C. Kατερρίφ0qσαν δύο ή
πι0ανόν τρία νατοϊκά α/πλάνα, στίς 15.05. ‚.
Kατερρίφ0q νατοϊκό α., στίς 19.05. •. Kατερρίφ0q
νατοϊκό α., στίς 27.05. Oρα 9:55 στό ArandŒelovac. F.
Kατερρίφ0q νατοϊκό α., στίς 27.05. G. Kατερρίφ0qσαν
δύο νατοϊκά αεροπλάνα, στίς 31.05. H. Kατερρίφ0q
νατοϊκό α., στίς 02.06. I. Kατερρίφ0qσαν δύο νατοϊκά
αεροπλάνα, στίς 03.06. J. Kατερρίφ0q νατοϊκό α/φος. „.
99
Kατερρίφ0q νατοϊκό α/φος, στό Oρος —odno, πλqσίον
τeν SkopŒe. ƒ. Kατερρίφ0q νατοϊκό αεροπλάνο, στό
στρατόπεδο προσφύ¸ων τού Stenkovac. •. Kατερρίφ0q
νατοϊκό με¸άλο µομµαρδιστικό B-52 στίς 08.06. Oρα:
17:30 στήν περιοχή τής Hρίστινας.
Bέµαια, πλή0ος είναι καί εκείνα τά στοιχεία πού
δeσαν σέρµοι αξιωματούχοι: Lτίς 29 Mαρτίου 1999, ο
στρατq¸ός Lπάσο¸ιε Lμίλιανιτς πού είχε τήν ευ0ύνq τής
αντιαεροπορικής αμύνqς, ανεκοίνωσε μεταξύ άλλων, ότι
μέχρι εκείνq τήν στι¸μή κατερρίφ0qσαν 7 εχ0ρικά
πολεμικά επανδρωμένα αεροσκάφq, 3 ελικόπτερα, 3 μή
100
επανδρωμένα σκάφq καί πάνω από 30 νατοϊκοί πύραυλοι
αποκρούστqκαν. •arch 29 th maŒor general SpasoŒe
SmilŒanic, ˆugoslav Arm‰•s Air Force Commander
ˆugoslav Air Force and Air ‚e…ense have, since the
beginning o… NA†O aggression against F‡ˆ, in…licted
«signi…icant losses» on the enem‰ air …orce, having
downed 7 …ighter Œets, 3 helicopters, over 30 cruise
missiles and 3 ‡‹—s |unmanned cra…t|. General
SmilŒanic said during the press con…erence in Belgrade,
that the ˆugoslav Air Force and Air ‚e…ense have
sustained «minimal personnel losses», speci…‰ing seven
dead and 17 wounded servicemen. He con…irmed the
downing o… the American F-117A, supposedl‰ «stealth»
aircra…t. «‚o not ask me how», said general SmilŒanic.
According to him, «the ˆugoslav Air Force and Air
‚e…ense have retained operational capabilit‰ throughout
the whole territor‰ o… F‡ ˆugoslavia», though their
stationar‰ in…rastructure have sustained …rom aerial
attacks a damage in the level o… US› 300 million.
General SmilŒanic said that NA†O warplanes …lew 1300
missions …rom the onset o… the aggression, that 400 cruise
missiles have been launched to the territor‰ o… F‡ˆ, and
that these attacks made use o… airspaces o… Hungar‰,
Croatia, Bosnia and Hercegovina, •acedonia and
Albania.
Lτίς 14 Aπριλίου, ο πρόεδρος Lλόμπονταν
Mιλόσεµιτς έκανε λό¸ο ¸ιά τίς νατοϊκές απeλειες μέχρι
τότε πού συνο¡ί¸ονται σέ 36 αεροπλάνα καί 119
πυραύλους. April 14th Slobodan •ilosevic, president o…
the Federal ‡epublic o… ˆug. ˆugoslavia had shot down
36 NA†O aircra…t and 119 cruise missiles since the
bombing began and accused the alliance o… hiding its
losses.
101
Lτίς 17 Aπριλίου ο διοικqτής τής 3qς στρατιάς q
οποία είχε καί τήν ευ0ύνq τής επαρχίας Kόσοµο,
στρατq¸ός Nεμπόϊσα Hαύκοµιτς, είπε ότι στήν δική του
περιοχή, δqλ. νότια Lερµία, κατερρίφ0qσαν 16 νατοϊκά
πολεμικά, 47 πύραυλοι, 3 ελικόπτερα καί 4 μή
επανδρωμένα σκάφq. April 17th lieutenant general
NeboŒsa ‹avkovic, Commaner o… the †hird Arm‰.
†oda‰, in a ‡adio ‹ristina broadcast general ‹avkovic
said that his troops had shot down 16 NA†O planes, 47
missiles, three helicopters and …our pilotless sp‰ planes.
†he †hird Arm‰ operates in southern Serbia, includng
„osovo. NA†O losses cited b‰ Gen. ‹avkovic do NO†
include an‰ aircra…t or missiles shot down in the northern
two thirds o… the countr‰ which is de…ended b‰ the First
and the Second Armies o… the ˆugoslav militar‰.
Lτίς 22 Aπριλίου, ο στρατq¸ός Lέρμπολιουμπ
Τράϊκοµιτς, διοικqτής τής 1qς στρατιάς, ανεκοίνωσε ότι
στήν περιοχή του κατερρίφ0qσαν 3 εχ0ρικά πολεμικά
καί 52 πύραυλοι. April 22nd lieutenant general SrbolŒub
†raŒkovic, Commander o… the First Arm‰. ‚uring the
102
war activities so …ar, units o… the First Arm‰ shot down 3
enem‰ aircra…t and 52 cruise missiles.
Lτίς 28 Aπριλίου ο στρατάρχqς Nτρά¸κολιουμπ
Oϊντανιτς, μίλqσε ¸ιά τίς νατοϊκές απeλειες πού έως τότε
ανέρχονταν σέ 46 πολεμικά αεροπλάνα, 6 ελικόπτερα, 8
μή επανδρωμένα καί 182 πυραύλους σέ ά¡υχο υλικό ενe
οι έμ¡υχες απeλειες τού NAΤO ήσαν πάνω από 100
κα0ήκια. April 28th lieutenant general ‚ragolŒub
OŒdanic, ˆugoslav Arm‰•s General Chie… o… Sta……. Until
toda‰, NA†O has lost 46 combat planes, 6 helicopters, 8
UA—s, and 182 cruise missiles. According to an o……icial
announcement o… the ˆugoslav Arm‰ Supreme
Command Head•uarters In…ormation Service, these are
onl‰ those NA†O aircra…t that …ell on ˆugoslav territor‰.
103
Also, since the beginning o… militar‰ operations more the
one hundred NA†O servicemen died in ˆugoslavia. †his
number includes onl‰ members o… rescue helicopter
teams, landing on the sites o… crashes o… grounded NA†O
airplanes to rescue their pilots. †he ˆugoslav militar‰
developed a ver‰ success…ull tactic o… destro‰ing these
s•uads and have being shooting the helicopters at the
point o… takeo……, when the‰ are most vulnerable.
According to the interview, most o… the casualties are
American, and others include German, French, British
and †urkish servicemen. Based on data supplied b‰
Belgrade, ˆugoslav anti-aircra…t de…enses alred‰
grounded more then 50 NA†O airplanes.
Lτίς 29 Aπριλίου ο στρατq¸ός Lπάσο¸ιε Lμίλιανιτς
είπε ότι τό NAΤO έχασε τόν πρeτο ¸ύρο καί έχουν
καταρριφ0εί ήδq 24 εχ0ρικά πολεμικά μεταξύ τeν
οποίων 2 E4-117, 2 ελικόπτερα καί άλλες πολύ µαριές
απeλειες. April 29th maŒor general SpasoŒe SmilŒanic,
ˆugoslav Arm‰•s Air Force Commander. In spite o… the
enormous militar‰ preponderance o… the …orces NA†O
mustered …or the attack on F‡ ˆugoslavia, the set
obŒectives have not been accomplished, and it NA†O has
certainl‰ lost the …irst battle, and su……ered a complete
moral catastrophe. A…ter a month o… enormous militar‰
pressure, the ˆA AF and A‚ have preserved their
combat potential and this proves the …act that NA†O
plans were completel‰ unrealistic and the strateg‰ …ull‰
o…… mark. All Air ‚e…ence subs‰stems are operational
and continue to …unction with the anticipated e……icienc‰,
as the results con…irm. ˆugoslav Air Force and Air
‚e…ence downed 24 enem‰ planes |two o… them being
stealth F117|, 2 helicopters, 2 drones and 30 cruise
missiles. Furthermore, †he ˆugoslav Arm‰ Air Force
104
and Air ‚e…ence have carried out all their assignments
related to the support …or ˆA ground …orces.
Lτίς 6 Mαίου ´99, ο αντιναύαρχος Mίλαν ™έτς
ανεκοίνωσε ότι τό σερµικό ναυτικό κατέρρι¡ε 3
αεροσκάφq, 1 μή-επανδρωμένο καί 5 πυραύλους. •a‰
6th vice-admiral •ilan ˜ec, Commander o… the ˆug.
Nav‰. ˆugoslav naval …orces, so …ar, managed to shoot
down 3 aircra…t, 1 UA— and 5 cruise missiles. Also, one
more a. damaged but it didn•t crash.
Lτίς 14 Mαίου ο υπουρ¸ός άμυνας Hαύλε
Mπουλάτοµιτς έκανε λό¸ο ¸ιά τίς νατιστικές απeλειες
ότι ανέρχονται σέ πάνω από 70 πολεμικά, μιά ντου¸ίνα
ελικόπτερα, δυό ντου¸ίνες μή-επανδρωμένα καί πάνω
από 180 πυραύλους. •a‰ 14th ‹avle Bulatovic,
ˆugoslav ‚e…ense •inister. Until toda‰, units o… the
105
ˆugoslav Arm‰ shot down more than 70 aircra…t, do–en
helicopters, couple o… do–en UA—s and more than 180
cruise missiles.
Lτίς 29 Mαίου ο στρατάρχqς N. Hαύκοµιτς
μιλeντας ¸ιά τήν περιοχή Kοσόµου, κάνει λό¸ο ¸ιά 2800
µόμµες πού έριξε ο εχ0ρός, καί 220 πυραύλους σέ 445
μέρq, έχοντας απeλειες 47 αεροσκαφeν, 4 ελικοπτέρων
καί 21 μή-επανδρωμένων. •a‰ 29th lieutenant general
NeboŒsa ‹avkovic, Commaner o… the †hird Arm‰. For
the past two months, the enem‰ …ired around 2800 bombs
|proŒectiles| and 220 cruise missiles on 445 sites across
„osovo and •etohiŒa. ‚uring that time, we shot down
47 aircra…t, 4 helicopters and 21 UA—. From that
number, †hird Arm‰ …orces downed 29, and Air Force
and Air ‚e…ense …orces 18 aircra…t. 1χουμε επίσqς μιά
ανακοίνωσq τού ναύαρχου M. ™έτς στίς 8 Iουνίου πού
μιλά ¸ιά κάποιες επιτυχίες. |June 8th vice-admiral •ilan
˜ec, Commander o… the ˆugoslav Nav‰ ‚uring the war
period, naval …orces had downed 3 manned combat
planes, 3 UA—s and several missiles|, καί στίς 12
106
Iουνίου 1999 ο N. Hαύκοµιτς, μιλeντας ¸ιά τήν
πολεμική περίοδο 79 qμερeν, στήν δική του διοίκqσq,
κάνει λό¸ο ¸ιά 34 πολεμικά, 5 ελικόπτερα, 25 μή-
επανδρωμένα καί 52 πυραύλους eς απeλειες τού
εχ0ρού. June 12th lieutenant general NeboŒsa ‹avkovic,
Commaner o… the †hird Arm‰. For the past 79 da‰s o…
the aggression, †hird Arm‰ units managed to shoot down
34 enem‰ aircra…t, 5 helicopters, 25 UA—s and 52 cruise
missiles. †his number, does NO† include aircra…t and
helicopters crashed outside o… ˆugoslav territor‰.
Lτίς 15 Iουνίου ο Nτ. Oϊντανιτς μιλά ¸ιά απeλειες
61 πολεμικeν, 30 μή - επανδρωμένων, 7 ελικοπτέρων
καί 238 πυραύλων στήν δική του περιοχή ευ0ύνqς. June
15th lieutenant general ‚ragolŒub OŒdanic, ˆugoslav
Arm‰•s General Chie… o… Sta……. ‚uring the war period,
units o… ˆugoslav Air …orce and Air ‚e…ence downed 61
NA†O aircra…t, 30 UA—s, 7 helicopters and 238 cruise
missiles. Oλες οι ανωτέρω πλqροφορίες
συ¸κεντρe0qκαν από τούς Mαχqτές τής Eλευ0ερίας.
†his table was compiled b‰ Fr. Apostolos Gatsias and
107
•r. ‚ŒordŒe ‹avicevic. †heirs e-mail address are: a|
‚ƒ•S Ž O†•N•†.G‡ and b| pavkensŽ•Unet.‰u.
‹lease contact them i… ‰ou have an‰ in…ormation about
new NA†O losses or i… ‰ou can add an‰thing to the
in…ormation alread‰ contained in this table. •e,
|Apostolos| and ‚ŒordŒe will tr‰ to update this table as
…re•uentl‰ as possible. Cop‰right ’ 1999, Fighters For
Freedom.
`f_. 4 2ενναα Ε!ΙΣ=6H4 oτ"ς Κας 5Ι7ΑΣ
5ΙH6ΣΕkΙ=Σ. Mίρα Mάρκοµιτς πρός Pαµίνο Kούκ|.
Lτήν διάρκεια τeν µρeμικων νατοϊκeν µομµαρδισμeν
οι εµραιόδουλοι δυτικοί αλήτες φτάσαν στό ιταμό
σqμείο να μεταχειρί¸ονται κά0ε αισχρότqτα eστε να
κάμ¡ουν τό φρόνqμα τeν σέρµων. Lτόχος τους φυσικά
ήταν καί q οικο¸ένεια τού Hροέδρου Lλόμπονταν
Mιλόσεµιτς. H σύ¸υ¸ός του ωστόσο, πρόεδρος τής AAI,
Mήρα Mάρκοµιτς, δέν χάρι¸ε κάστανα στούς κίναιδους
108
καί ¸ι• αυτό, έστειλε ένα ¸ράμμα στόν µρεττανό υπουρ¸ό
εξωτερικeν, Pαµίνο Kούκ, πού είναι ένα λαμπρό
μνqμείο στήν πα¸κόσμια λο¸οτεχνία, στό οποίο έλε¸ε τά
εξής:
`ff. op.ι ρέ9 3Ε< Bύ2αμεq! Mέ μιά κα0υστέρqσq
περίπου δέκα qμερeν, ανακάλυ¡α ότι έχετε δqλeσει
δqμοσίως ότι τά παιδιά μου κι ε¸e δέν είμαστε στήν
Iιου¸κοσλαυία. H πρeτq μου αντίδρασq, όταν τό
άκουσα αυτό, ήταν έκπλqξq. Eίναι πολύ πι0ανόν,
αλq0ινά, τό µρεττανικό υπουρ¸είο εξωτερικeν να μήν
έχει τίποτε άλλο να κάνq απ• τό να προµλqματί¸εται μέ
τό τί κάνουμε τά παιδιά μου κι ε¸e.
Hαρ• όλα αυτά, μπορe να πιστέ¡ω ότι είστε
αρ¸όσχολος, ότι δέν σάς απασχολούν αρκετά οι
υπο0έσεις τής πολιτείας ή τής οικο¸ένειας, ή καί
προσωπικές τυχόν υποχρεeσεις, κι έτσι, ¸ι• αυτόν τόν
λό¸ο, σπαταλάτε, ένα με¸άλο μέρος τού ελευ0έρου
χρόνου σας μέ τό να ενδιαφέρεσ0ε εσείς προσωπικά ο
ίδιος μέ τίς ιδιωτικές ¸ωές τeν άλλων. Τούτο, ωστόσο,
ήτο μόνον q αρχική μου εντύπωσις.
H επομένq σκέ¡ις μου, φυσικά, δέν ήτο τόσον
απλοϊκή. H δήλωσίς σας ότι τά παιδιά μου κι ε¸e δέν
είμαστε στήν Iιου¸κοσλαυία, δέν είναι μόνον
αποτέλεσμα τής αρ¸οσχολίας σας, αλλά πρωτίστως τeν
κακeν σας προ0έσεων. Eίστε ¸νωστός ¸ιά αυτές τίς
κακές σας προ0έσεις εναντίον τής πατρίδος μου, εδe καί
πάρα πολύν καιρό, από τήν αρχή τής ανάλq¡qς τeν
κα0qκόντων σας, καί ειδικeς τούς τελευταίους μήνες.
`fh. oΚύριε εστε ένας αλ"της|! Eίστε είς εξ
αυτeν πού πρέπει εμείς να ευχαριστήσουμε ¸ιά τόν
ολοκλqρωτικό µομµαρδισμό τής Iιου¸κοσλαυίας πού
109
συνεχί¸εται αδιάκοπα ¸ιά τέσσερις εµδομάδες τeρα,
στόν οποίο µομµαρδισμό, αν0ρeπινα πλάσματα έχουν
σκοτω0εί καί ολόκλqρq q χeρα ανqλεeς κατεστράφq.
Eίναι τό μόνο λο¸ικό συμπέρασμα, ότι ένα μέρος τeν
κακeν σας προ0έσεων εναντίον τής Iιου¸κοσλαυίας,
στρέφεται επίσqς καί ενάντια στήν οικο¸ένειά μου.
`fi. o<α9 μεναμε στ"ν πατρ0α μαςq! Mέ τήν
δήλωσή σας ότι τά παιδιά μου κι ε¸e έχουμε
ε¸καταλεί¡ει τήν χeρα, επι0υμούσατε να πήτε στήν
πα¸κόσμια κοινή ¸νeμq ότι ε¸e καί τά παιδιά μου
είμαστε άτιμοι καί δειλοί. Aτυχeς ¸ιά σάς, κι ευτυχeς
¸ιά μάς, δέν 0ά επιτύχετε σ• αυτές τίς προ0έσεις σας,
ούτε σέ ότι αφορά τήν πατρίδα μας, ούτε σέ ότι αφορά
τήν οικο¸ένειά μας. Oπως ξέρουν πλέον όλοι, q πατρίδα
μου έχει ¸ίνει σχεδόν q πρωτεύουσα τής πα¸κόσμιας
αντίστασqς ενάντια στήν τυραννία τής μονοκρατορίας
καί τής μοναδικής εξουσίας πάνω σ• όλq τήν
αν0ρωπότqτα.
Kαί, όπως ¸νωρί¸ουν όλοι, σχετικά μέ τήν
οικο¸ένειά μου, εμείς, όλα τά μέλq, παραμένουμε στήν
χeρα μας. H 0υ¸ατέρα μου είναι αυτή τήν στι¸μή q
110
διευ0ύντρια τού πιό δqμοφιλούς ραδιοφωνικού στα0μού
στήν Iιου¸κοσλαυία, μεταξύ τeν νέων, τού Pάδιο-
Kοσάµα.
O ¸υιός μου έχει επιστρατευτεί καί φροντί¸ει τήν
μικρή καί νεοδqμιούρ¸qτq οικο¸ένειά του. Τά τέκνα μου
έχουν ανεπτυ¸μένα μέσα στήν ¡υχή τους σέ υ¡qλό
µα0μό τά πατριωτικά αισ0ήματα, είναι πολύ ¸ενναία, μέ
με¸άλq πίστq, καί είναι αλq0ινά υπέροχα. 1τσι έχει q
κατάστασις σέ μάς, κα0eς φαίνεται πeς 0έλετε να τό
πλqροφορq0ήτε.
Kα0eς είναι ¸νωστό, ¸ιά μένα, είμαι νυχ0qμερόν
επικεφαλής τού κόμματός μου, στήν Iιου¸κοσλαυική
Aριστερά, όπου συνεχeς ερ¸ά¸ομαι. Mερικές φορές,
κά0ε εµδομάδα, όλοι οι πολίτες τής χeρας μου μπορούν
να μέ δούν στήν τqλεόρασq, στά δελτία τeν ειδήσεων.
`f`. o6ύτε πρόκειται να Bύ2ουμεq! Lύμφωνα μέ
τά δικά σας ή0q, κι όπως έχει q κατάστασq τeν
πρα¸μάτων, 0ά έπρεπε ίσως ε¸e, να µρε0e στήν
δυσμενή 0έσq, να έχω να αποδείξω ότι ο άνδρας μου, ο
Hρόεδρος τής Iιου¸κοσλαυίας, είναι στό Bελι¸ράδι,
διότι εσείς λέ¸ατε, επίσqς ¸ι• αυτόν, πρίν από μερικές
μέρες ότι, εδe καί καιρό δέν είναι πλέον στήν
111
Iιου¸κοσλαυία, καί ότι τήν σκαπούλαρε από τήν χeρα
καί ότι τόν κρύµουν ξένοι διπλωμάτες στήν Ταϊτή!
Τά παιδιά μου κι ε¸e είμαστε στό ίδιο μέρος όπως
όλοι οι ¸ιου¸κοσλαύοι. Kαί δέν έχουμε καμμιά πρό0εσq
να ε¸καταλεί¡ουμε τούτο τό μέρος, εις πείσμα τού
τρόμου πάνω από τήν Iιου¸κοσλαυία, τρόμου, τού
οποίου εσείς είστε ένας από τούς ιδεολό¸ους κι ένας από
κείνους πού τόν δqμιουρ¸ούν.
Τό ¸ε¸ονός ότι εσείς σκέφτεστε ¸ιά μάς ότι τό
σκάσαμε από τήν χeρα μας, μού δίνει τήν ευκαιρία να
πe μιά πολύ ¸νωστή λαϊκή μας παροιμία, ότι ένας
κλέφτqς σκέφτεται ¸ιά οποιονδήποτε άλλον άν0ρωπο ότι
είναι κι εκείνος κλέφτqς!
Aυτό πού 0έλω να πe, είναι, ¸ιατί 0ά έπρεπε εσείς
να νομί¸ετε ότι εμείς τό σκάσαμε; Τούτο 0ά μπορούσε
ίσως να συμµή διότι τό συνδιά¸ετε μέ μιά παρόμοια
κατάστασq στήν δική σας χeρα, ό,τι 0ά κάνατε εσείς καί
q οικο¸ένειά σας, εάν φυσικά έχετε κάποια οικο¸ένεια,
ότι δqλαδή εσείς 0ά τό µά¸ατε στά πόδια!
`fj. o5έ τ"ν -α/ύτατη περιBρόνησ μουq! Aέν
άρχισα τό ¸ράμμα μου μέ τόν συνή0q τυπικό χαιρετισμό
-A¸απqτέ κύριε..., διότι εσείς δέν πράττετε έτσι όπως 0ά
έπρατε ένας κα0ωσπρέπει κύριος. Kι έτσι, όπως δέν
άρχισα τό ¸ράμμα μου μ• αυτό τόν τρόπο, δέν 0ά τό
τελειeσω μέ τόν συνή0q αρμό¸οντα τρόπο.
Aοιπόν, μέ τήν µα0ύτατq περιφρόνqσή μου,
Kα0q¸ήτρια-Aόκτωρ Mήρα Mάρκοµιτς, Kα0q¸ήτρια στό
Bελι¸ράδειον Hανεπιστήμιον, Hρόεδρος τού
Aιευ0υντqρίου τής Iιου¸κοσλαυϊκής Aριστεράς,
Lύ¸υ¸ος τού Hροέδρου τής Iιου¸κοσλαυίας, Mqτέρα τής
0υ¸ατρός μου Mαρίας καί τού Yιού μου Mάρκου.
112
`f$. AΣ=Ε76Γ7Α16<: œαφνικά 0υμή0qκα ότι
εσείς επίσqς είπατε στήν ίδια µρωμοστομιά σας ότι εμείς
έχουμε... πέντε µίλες στό εξωτερικό. Eμείς, δέν έχουμε
ούτε μία, φυσικά. Kαί 0ά μπορούσαμε αδιαφιλονίκqτα
να έχουμε οποιαδήποτε µίλα, επειδή από οικονομική
άπο¡q τούτο 0ά ήταν φυσιολο¸ικό, αφού τά οικονομικά
μας μάς τό επιτρέπουν. Aλλά, ακόμα κι άν μπορούσαμε,
¸ιατί 0ά έπρεπε να έχουμε; H χeρα μας είναι εξαίσια καί
μπορe να δe ότι κι εσείς συμφωνείτε μα¸ί μου σ• αυτό
τό σqμείο. Eάν q χeρα μου δέν ήταν τόσο όμορφq, δέν
0ά είχε επιλε¸εί eς ένας στόχος τού κα0ενός πού έχει μιά
αποικιοκρατική παράδοσq πίσω του καί κατά συνέπειαν
συνq0ισμένου να πράττq έτσι, συμπεριλαμµανομένqς
τής δικής σας αριστερίστικqς κυµέρνqσqς. Mίρα
Mάρκοµιτς. Aυτά είπε κλείνοντας τό ¸ράμμα τqς στόν
Pαµίνο Kούκ.
`hg. !76Κ47ArΙΣ: |O δικός μας α¸eνας|. Kι
ε¸e δέν έμεινα μέ σταυρωμένα τά χέρια. Oά •ρ0ή καιρός
πού 0ά αποκαλύ¡ω πολλά τά οποία σήμερα δέν είναι ο
κατάλλqλος καιρός ¸ιά να ειπω0ούν. Aξί¸ει πρός τό
παρόν να παρα0έσω μιά προκήρυξq πού στείλαμε σ•
όλον τόν κόσμο μα¸ί μέ τόν ¸ιατρό H.Τ. Eίναι q
παρακάτω πού ακολου0εί:
Ε/νικ" Ενημέρωση Ελεύ/ερων Ελλ"νων.
- 1λλqνες, οι ε¸κλqματίες δολοφόνοι, οι
κτqνάν0ρωποι τής Nέας Τάξqς Hρα¸μάτων, συνεχί¸ουν
να δολοφονούν αδιακρίτως σέρµους καί αλµανούς ενe
συ¸χρόνως έχουν μολύνει τήν περιοχή τeν Bαλκανίων
μέ ραδιενερ¸ές καί τοξικές ουσίες. H λε¸όμενq
113
κατευφqμισμόν, επέμµασq τού Nάτο, είναι εκτός από
παρανοϊκή, καί παράνομq, επειδή τό νατοϊκό
καταστατικό αναφέρει ότι ¸ίνεται χρήσq στρατιωτικeν
δυνάμεων μόνον όταν κινδυνεύει κάποιο μέλος του καί
υπό τήν προ•πό0εσq ότι συμφωνεί τό συμµούλιο
ασφαλείας τού OHE. Τίποτε από αυτά δέν έ¸ινε.
Aυστυχeς καί ο σqμίτqς, έλλqνας πρω0υπουρ¸ός,
συμφeνqσε ¸ιά τούς µομµαρδισμούς µά¸οντας ¸ιά άλλq
μιά φορά τήν ε¸κλqματική υπο¸ραφή του στό κοινό
νατοϊκό έ¸¸ραφο καί τήν ευ0ύνq φέρει όλq q κυµέρνqσq,
τήν στι¸μή μάλιστα πού τά 95 τοίς 100 τού ελλqνικού
λαού είναι κατά τeν µομµαρδισμeν καί q εκάστοτε
κυµέρνqσq εκλέ¸εται ¸ιά να υπqρετή τήν 0έλqσq τeν
πολιτeν.
Kατά διαµολική σύμπτωσq οι επικεφαλής τeν
κυµερνήσεων τής Eυρωπαϊκής 1νωσqς καί τού Nάτο,
είναι εµραϊκής κατα¸ω¸ής ή μασσeνοι καί συμμετέχουν
στήν πα¸κόσμια συνωμοσία τής Nέας Τάξqς Hρα¸μάτων
πού στοχεύει στήν υποδούλωσq καί αποκτήνωσq τού
αν0ρωπίνου ¸ένους καί εν συνεχεία στόν αφανισμό του.
Xαρακτqριστικά, αναφέρονται οι εµραίοι διάµολοι:
Xόλμπρουκ, Oλμπράϊτ, Kοέν, Τ¸eρτ¸ Lόρος
|χρqματοδότqς ατόμων, ορ¸ανισμeν καί κυµερνήσεων
µαλκανικeν καί ανατολικο-ευρωπαϊκeν κρατeν|, Iκeρ,
Hριμακeφ, Mπέϊκον |εκπρόσωπος τύπου τού
πεντα¸eνου τeν HHA| Pούμπιν |εκπρόσωπος τύπου τού
λευκού -ρό¸- οίκου| καί αναρί0μqτες άλλες λε¸εeνες
σqμιτeν πού δρούν φανερά ή κρυφά.
`h#. !ού τό 2ράBουν τό ΣA<=ΑΓ5Α; Aδέρφια,
αυτή τήν στι¸μή, κυριαρχεί στόν κόσμο μιά στυ¸νή
δικτατορία σατανιστeν κτqναν0ρeπων. H Eλλάδα μας
µρίσκεται υπό ξένq κατοχή. Mάς κοροϊδεύουν αυτοί πού
114
μάς κυµερνούν ότι δέν συμμετέχουμε στόν πόλεμο κατά
τeν ομο0ρήσκων καί φίλων σέρµων. Oμως τά νατοϊκά
στρατά χρqσιμοποιούν τό λιμάνι καί τό αεροδρόμιο τής
Oεσσαλονίκqς όπου χιλιάδες στρατιeτες διέρχονται
συνοδεία οπλισμού, ελικοπτέρων, τάνξ, πυραύλων,
αυτοκινήτων καί κά0ε άλλου στρατιωτικού υλικού,
παραµιά¸οντας κατάφωρα τό ελλqνικό σύντα¸μα διότι τό
άρ0ρο 27 ξεκά0αρα κα0ορί¸ει ότι: ““Xωρίς νόμο πού
¡qφί¸εται μέ τήν απόλυτq πλειο¡qφία τού όλου αρι0μού
τeν µουλευτeν, δέν είναι δεκτή στήν ελλqνική
επικράτεια ξένq στρατιωτική δύναμq, ούτε μπορεί να
διαμένq σ• αυτήν ή να περάσq μέσα από αυτήν””.
`h^. Dά ρ/" κι η σειρά τ"ς Ελλά0ας. Aφού
επιτευχ0εί ο πρωταρχικός στόχος τού Nάτο να
ισοπεδω0ή q Lερµία καί να υποδουλω0ή, αυτή q
τεράστια πολεμική μqχανή πού διέρχεται από τήν χeρα
μας μέ τήν παράνομq άδεια τής ελλqνικής Kυµέρνqσqς,
εν συνεχεία έχει σκοπό να επιστρέ¡q πίσω στήν Eλλάδα
σάν δύναμq σκλqρής κατοχής. Mετά τήν Lερµία, έχει
σειρά q Eλλάδα. Mήν σάς κοροϊδεύουν ότι είμαστε στό
Nάτο καί στήν EE.
115
Τό Nάτο εξοπλί¸ει τούς κοσοµάρους αλµανούς τού
Oυτσεκά καί όπως είπε σέ ¸νωστό τqλεοπτικό κανάλι,
¸ερμανός ειδικός αναλυτής, μετά τήν παράδοσq καί τόν
αφανισμό τeν σέρµων, υπάρχει σχέδιο οι κοσοµάροι
ουτσεκάδες να στραφούν κατά τeν ελλήνων
µορειοqπειρωτeν καί εν συνεχεία να εισµάλουν στήν
Eλλάδα τήν στι¸μή πού 0ά δqμιουρ¸ήσουν οι
νεοεποχίτες πόλεμο μεταξύ Eλλάδας - Τουρκίας μέ
πρeτq ανάφλεξq στήν Oράκq. |1χει ιδιαίτερq σqμασία
να ¸νωρί¸ουμε ότι οι ουτσεκάδες ομολο¸ούν φανερά ότι
μετά τό Kόσσοµο, έχει σειρά q Τσαμουρ¸ιά!| Lκοπεύουν
να χρqσιμοποιήσουν τούς κοσοµάρους, τούς τούρκους
καί τά ε¸κλqματικά στοιχεία τeν αλµανeν πού
µρίσκονται στήν Eλλάδα ¸ιά τήν σφα¸ή τού ελλqνικού
πλq0υσμού.
`h_. %λληνες ορ2ανω/ετε9 αντιστα/ετε. Mέ
ύπουλο καί σατανικό τρόπο, q συμμορία πού κάνει
κατάχρqσq εξουσίας στήν Eλλάδα, άνοιξε τήν
κερκόπορτα καί έφερε τούς δούρειους ίππους μέσα στήν
χeρα μας. Hερίπου ένα εκατομμύριο ξένοι, χωρίς
κανέναν κρατικό έλε¸χο, ήρ0αν στήν Eλλάδα παίρνοντας
τίς δουλειές μας. Oρισμένοι από αυτούς ¸έμισαν τήν
χeρα μέ ναρκωτικά, έφτιαξαν συμμορίες καί σκοτeνουν
α0eους πολίτες, λqστεύουν, µιά¸ουν, καίνε τίς ελλqνικές
σqμαίες καί όποιος έλλqνας διαμαρτύρεται ή
αντιστέκεται, διάφοροι ¡υχοπα0είς κίναιδοι,
¡ευτοπροοδευτικοί, ¸νωστοί τρόφιμοι τeν MME, τόν
αποκαλούν ρατσιστή καί συχνά τόν στέλνουν στά
δικαστήρια οι εδe πράκτορες τeν μισελλήνων.
Τήν ίδια στι¸μή τό ελλqνικό κράτος έχει
ε¸καταλεί¡ει ένα εκατομμύριο έλλqνες ποντιακής
κυρίως κατα¸ω¸ής στίς χeρες τής πρeqν Lοµιετικής
116
1νωσqς καί απ• αυτούς επέστρε¡αν στήν Eλλάδα μέ
χίλια µάσανα ¸ύρω στίς εκατό χιλιάδες, ενe οι υπόλοιποι
α¸ωνί¸ονται να επιµιeσουν σ• αυτές τίς χeρες όπου q
πείνα καί τό έ¸κλqμα κυριαρχούν.
`hf. Ελληνικό μισελληνικό !ροτεκτοράτο. Aυτοί
πού επέστρε¡αν ¸ούν σέ ά0λιες συν0ήκες στοιµα¸μένοι
σέ υποµα0μισμένα σπίτια, χωρίς ερ¸ασία, ανα¸κασμένοι
να πουλάνε τά λι¸οστά υπάρχοντά τους καί έχοντας να
αντιμετωπίσουν ένα ανελέqτο κράτος πού τούς
συμπεριφέρεται σάν κακιά μqτριά κι όχι eς στορ¸ική
μάννα όπως eφειλε.
Kι όμως αυτό τό μισελλqνικό κράτος άν ή0ελε να
ενδιαφερ0ή ¸ι• αυτούς, 0ά τούς µοq0ούσε να ρι¸eσουν
στήν σκοπίμως ε¸καταλελειμμένq ελλqνική ύπαι0ρο
κυρίως στήν Oράκq καί στά ελλqνικά νqσιά τά οποία
απειλεί να προσαρτήσq q Τουρκία μέ τήν συνδρομή τού
Nάτο.
`hh. !ού μάς τό π"2αν τό .ρ"μα; 1χει ¸εμίσει q
Eλλάδα από ξένα πολυκαταστήματα τά οποία
συ¸κεντρeνουν τό χρήμα τeν ελλήνων καί τό στέλνουν
έξω, ενe οι δικοί μας καταστqματάρχες κλείνουν τά
μα¸α¸ιά τους μήν μπορeντας να αντέξουν στόν σκλqρό
αντα¸ωνισμό. Iέμισε q Eλλάδα μέ ξένα κα¸ίνα όπου οι
αφελείς έλλqνες χωρίς καμμιά προστασία χάνουν τίς
περιουσίες τους δqμιουρ¸eντας κα0qμερινά δράματα.
`hi. =ά κονομάνε απs τά ναρκωτικά. Oι έμποροι
ναρκωτικeν αλωνί¸ουν ελεύ0ερα καί χιλιάδες
οικο¸ένειες ¸ούν τίς τρα¸ικές στι¸μές τeν εξαρτqμένων
παιδιeν τους από τά οποία εκατοντάδες πε0αίνουν κά0ε
χρόνο ή οδq¸ούνται στήν ¡υχική καί σωματική
117
εξα0λίωσq. Τό ανύπαρκτο κράτος μόνον συ¸qτά καί
φτιάχνει επιτροπές ¸ιά να µολεύονται οι συνερ¸άτες τής
εξουσίας.
`h`. =ά πιάνουν απs τς μCες τ:ν όπλων. Mέ
τεχνqτές κρίσεις πι0ανής σύ¸κρουσqς μέ τήν Τουρκία, οι
ξένοι διαµολάν0ρωποι μέ τούς εδe συνερ¸ούς των
εφιάλτες, μάς υποχρεeνουν σέ α¸ορές οπλικeν
συστqμάτων αξίας τρισεκατομμυρίων, ενe οι
μεσά¸οντες κερδί¸ουν δισεκατομμύρια από τόν ιδρeτα
τού ελλqνικού λαού. Oλοι αυτοί πρέπει να
λο¸οδοτήσουν ενeπιον τής δικαιοσύνqς.
1λλqνες ξεσqκω0είτε, σeστε τήν πατρίδα, τίς
οικο¸ένειές σας, τά παιδιά σας, τόν πολιτισμό σας. Mήν
πιστεύετε στούς ¡εύτες, στούς υποκριτές, στούς
παρανοϊκούς, στούς υπqρέτες τeν ξένων συμφερόντων.
Eκτός τeν άλλων είναι άνανδροι καί δειλοί οι υπεύ0υνοι
τού Nάτο καί τής EE. Τούς µλέπετε να δολοφονούν τούς
δυό τελευταίους μήνες εκατοντάδες α0eους αν0ρeπους
στήν Lερµία καί να είναι q αιτία δqμιουρ¸ίας χιλιάδων
προσφύ¸ων κοσοµάρων τήν στι¸μή πού ο εκλε¸μένος
πρόεδρός τους Pου¸κόµα συμφeνqσε μέ τόν
Mιλόσεµιτς.
`hj. kομ-άρ0ιCαν κα τό !ΑΣtΑ! Oι αντίχριστοι
δέν σταμάτqσαν τούς µομµαρδισμούς ούτε τήν Mε¸άλq
Eµδομάδα τόσο τeν παπικeν όσο καί τeν ορ0οδόξων,
αλλά συνέχισαν να σπέρνουν τόν 0άνατο καί τήν
καταστροφή σταυρeνοντας όχι μόνον τούς σέρµους
αλλά καί τούς αλµανούς ¸ιά τούς οποίους λένε ότι
α¸ωνί¸ονται. Oλοι αυτοί οι άν0ρωποι πού κάποτε ¸ούσαν
αν0ρωπινά, τeρα ¸ούν καί πε0αίνουν μέσα σέ ά0λιες
συν0ήκες.
118
`h$. Κτηνάν/ρωποι; Hρέπει όλοι αυτοί οι
κτqνάν0ρωποι πού έµαλαν τίς υπο¸ραφές τους ¸ιά να
µομµαρδί¸q τό ¡υχοπα0ές Nάτο τους, μή εξαιρουμένων
καί τeν ελλήνων υπευ0ύνων, όλοι αυτοί πού τά χέρια
τους στά¸ουν αίμα α0eων, να περάσουν από διε0νές
δικαστήριο καί να καταδικαστούν eς ε¸κλqματίες
πολέμου ¸ιά να μήν ξανατολμήσq κανένας άλλος στό
μέλλον να αφανί¸q τούς λαούς. Aιαφορετικά, σκλqρή
υποδούλωσq καί 0άνατος 0ά κυριαρχήσουν στήν ¸ή.
`ig. 5έ.ρι πότε /ά κοιμάσαι 7ωσσα; O 3ος
Bαλκανικός Hόλεμος έχει αρχίσει καί μάς ετοιμά¸ουν
¸ιά τό σφα¸είο. Kι άν τυχόν πάρει μέρος q Pωσσία, εφ•
όσον κάποιοι πατριeτες στρατq¸οί ανατρέ¡ουν
α¸ανακτισμένοι τήν σqμερινή εµραιόδουλq κυµέρνqσή
τους, ίσως έχουμε ανεξέλε¸κτο πυρqνικό ολοκαύτωμα.
Aλλωστε από τό 1957, ο εµραίος Kίσιν¸κερ, ¸νωστό
µαμπίρ τeν λαeν, ¸qτούσε να επιτε0ούν οι HHA κατά
τeν ρeσσων μέ πυρqνικά όπλα eστε να τούς
αιφνιδιάσουν. Kαί τούτος ο μά¸ος τής διπλωματίας,
119
κυριαρχούσε επί δεκαετίες στήν πολιτική ¸ωή τeν HHA,
όπως σήμερα ο ομό0ρqσκός του Xόλμπρουκ.
`i#. 6ρ2" λαού9 Bων" Dεού; Τό μόνο πού
φοµούνται τά αν0ρωποειδή πού κυµερνούν τόν κόσμο,
είναι τό ξεσήκωμα καί q ορ¸ή τeν λαeν. Oρ¸ανω0είτε,
δραστqριοποιq0είτε. Hρέπει μέ κά0ε 0υσία να
ενqμερω0ούν οι ξένοι λαοί οι οι οποίοι
παραπλqροφορούνται από τά ελε¸χόμενα μέσα καί δέν
μα0αίνουν τήν αλή0εια.
`i^. Συνενο." Ελλά0ος; Bοq0ήστε τούς σέρµους
διότι είναι οι μόνοι πού αντιστέκονται qρωϊκά στήν Nέα
Τάξq Hρα¸μάτων. Oποιος δέν αντιστα0εί στά
ε¸κλqματικά σχέδια τού Nάτο, 0ά είναι συνένοχος. Mήν
δειλιά¸ετε ότι δέν μπορείτε να τά µάλετε μέ τούς
δυνατούς. Oι σqμερινοί δυνατοί, είναι ¸ί¸αντας μέ
χάρτινα πόδια διότι στqρί¸ονται στήν αδυναμία μας,
στήν παραπλqροφόρqσq, στήν διχόνοιά μας, στήν
αδιαφορία μας, στήν εξα¸ορά ατόμων. Oι δολοφόνοι
ανενόχλqτα καταστρέφουν εκτός τeν αν0ρeπων καί
πολιτιστικά μνqμεία αιeνων, όπως μοναστήρια, ¸έφυρες,
αρχαιολο¸ικούς χeρους, διατqρqτέα κτήρια.
`i_. 6-ρηο Σάuλωξ; Oπως αναφέρουν οι αρχαίοι
ιστορικοί μας, εμείς οι έλλqνες, σeσαμε τήν Eυρeπq
αρχικά από τούς άτλαντες εισµολείς καί αρ¸ότερα από
τούς ασιάτες πέρσες, παρ• όλο πού ήμασταν λι¸οστοί σέ
αρι0μό μπροστά τους. Lτά κατοπινά χρόνια,
επιµεµαιeσαμε τήν ιστορία μέ τόν α¸eνα μας εναντίον
τeν τούρκων, τήν πανά0λια κατάρα τής Aσίας.
Lταματήσαμε καί στόν αιeνα μας τόν φασισμό ιταλeν
καί ¸ερμανeν. Aυστυχeς όμως οι ίδιοι εισµολείς
120
ξανα¸ωντάνε¡αν σήμερα. Lέ όλq τήν μακραίωνq ιστορία
μας, υπερασπιστήκαμε τό δίκαιο, τήν αλή0εια καί τήν
αρετή απέναντι σέ υπέρτερους µαρµάρους λαούς.
Τό ίδιο οφείλουμε να πράξουμε καί σήμερα. Hρέπει
να δικάσουμε παραδει¸ματικά όλους τούς υπεύ0υνους
αυτής τής πρωτοφανούς µαρµαρότqτας, όλους αυτούς
τούς λο¸ιστές, τραπε¸ίτες, εμπόρους τeν ε0νeν,
αιeνιους Lά•λωκ, οι οποίοι προσπα0ούν να μάς
πα¸ιδεύσουν μέ χρqματιστήρια, μέ ευνοϊκά δάνεια, μέ
πτeσεις τού πλq0ωρισμού καί δή0εν αύξqσq τής ε0νικής
οικονομίας. Oλα αυτά είναι αισχρά ¡έμματα, δέν έχουν
καμμιά αξία όταν δυστυχεί ο άν0ρωπος, όταν δυστυχούν
οι λαοί καί οι μόνοι πού ευqμερούν είναι αυτοί οι λί¸οι,
οι εκλεκτοί τού Aιαµόλου.
121
`if. !6Ι4ΣΙΣ Ε< !6HΕ5n. Mετέφρασα στά
ελλqνικά ένα ποίqμα πού μέσω ιντερνέτ, εξέ0εσε
κάποιος σέρµος αδερφός, κατά τήν εποχή τeν άνανδρων
µομµαρδισμeν τού Nάτο. Τό ποίqμα, τά λέει όλα ¸ι•
αυτό καί τό παρα0έτω έτσι όπως τό µρήκα στό Aιαδίκτυο
καί τό μετέφρασα κατά προσέ¸¸ισq στήν ελλqνική. Mέ
ποιόν άλλον τρόπο 0ά μπορούσε κανείς να αντιπαλέ¡q
τό πανίσχυρο Nάτο; 4αίνεται ότι q αδάμαστq σερµική
¡υχή έχει µρεί έναν τρόπο -μέσα από ένα τρα¸ούδι. Mού
τό έστειλε κάποιος σέρµος φίλος. Hαρακαλe, διαµάστε
122
το καί δeστε το καί σέ άλλους να τό διαµάσουν επειδή
εξq¸εί άριστα τήν εµραιομασονική συμπεριφορά τeν
νατοϊστeν έναντι τeν υπολοίπων αν0ρeπων.
4ωτο¸ραφία: Το πρeτο 0ύμα των σιχαμένων
εµραίων φονιάδων ήταν ένα προσφυ¸όπουλο, μια νεαρή
σερµίδα από τqν Bοσνία, όπου οι λομπρό¸οι είχαν τον
αλήτq Oσάμα Mπέν Aάντεν κι έσφα¸ε χριστχιανούς, τον
κατοπινό τρομοκράτq εχ0ρό τους! Τότε ήταν ένας καλός
σύμμαχος των μπάσταρδων του Nάτου.
O
=ό μπλούC τ"ς Σερ-ας
o<έα περι/οριοποησιςq.
Kα0όλου μήν φοµάστε καί μήν ανqσυχείτε,
τού Nάτο τήν προπα¸άνδα,
όλοι εμπιστευ0είτε,
μήν σκέφτεστε πολύ, μήν έχετε α•πνία,
πού άλλο ένα έ0νος πα0αίνει τρα¸ωδία.
Eίναι κακοί οι σέρµοι
καί πρέπει να πε0άνουν.
Iι• αυτό καί οι νατοϊστές
0έλουν να τούς ξεκάνουν.
123
Aς τούς ρίξουμε µόμµες, λένε,
άς τούς κά¡ουμε όλους,
να εξαφανίσουμε απ• τήν ¸ή,
τούς σερµικούς διαµόλους.
Kάποια έρqμο να µρούμε,
τήν πιό απόμακρq στήν ¸ή,
όσους σέρµους επι¸ήσουν
να τούς κλείσουμε εκεί.
Mήν προµλqματί¸εστε, μή σκέπτεστε πολύ,
¸ι• αυτή τήν τιποτένεια καί τήν φτqνή φυλή.
Kροάτες κι αλµανοί, εδe πρέπει να•ρ0ήτε,
από τήν Lερµία, ν• αρπάξτε ό,τι μπορείτε.
Aµάσταχτq 0λί¡q τήν καρδιά μου ρqμά¸ει,
όταν στίς Eιδήσεις, τό Lί-εν-έν, μάς τρομά¸ει:
παιδιά τούς δασκάλους τους δολοφονούν,
σπίτια ρqμά¸ουν κι αν0ρeποι πεινούν.
Lτό Lάν Nτιέ¸κο, άν χρειαστή,
ο ¸ωολο¸ικός τους κήπος, 0ά εμπλουτιστή...
τήν ίδια στι¸μή πού έρχεται μιά είδqσq πικρή:
στό ένα εκατομμύριο, φτάσανε οι νεκροί!
Τούτο, κανένας άν0ρωπος, δέν τό καταλαµαίνει...
Iιατί τό NAΤO άρα¸ε κι εδe δέν επεμµαίνει;
Eπειδή είναι νέ¸ροι, καί δέν αξί¸ουν πολλά,
¸ι• αυτό τό NAΤO τάχα αδιάφορο, ¸ελά;
1να εκατομμύριο, έχουν λαιμό κομμένο,
κι άπρα¸ο παρατqρούμε, τόν Kλίντον τόν χαμένο.
O υποστqρικτής τής q0ικής,
δέν τραµάει κανένα λούκι,
τό μόνο πού τόν νοιά¸ει
124
είναι ένα τσιμπούκι.
Τό δράμα τής Pουάντα, ξεπερνά μ• αδιαφορία,
ενe πανέτοιμος ξεσπά, ενάντια στήν Lερµία.
Τάχα νοιά¸εται ¸ιά τήν... ειρήνq:
σέρµος ¸ωντανός στήν ¸ή, κανένας να μήν μείνq.
E0νολο¸ικά τό Kόσσοµο 0ά κα0αρίσq,
κι από κεί τούς σέρµους 0ά εξαφανίσq.
Kι αφού δέν 0ά•χq εκεί, σέρµους ¸ωντανούς,
σκοπεύει να δeσq αυτή τή ¸ή στούς αλµανούς.
Kι άν είναι οι σέρµοι τeρα, λί¸οι, πιά εκεί,
στήν εποχή τού Xίτλερ, ήταν πάρα πολλοί.
Hενήντα χρόνια πέρασαν ε0νοκα0αρισμού,
καί πλή0ος σέρµων έφυ¸αν, δι´ εξανα¸κασμού.
Mόνο, δέκα τοίς εκατό, να φύ¸ουν, δέν 0ελήσαν.
Τού Kλίντον οι µόμµες, τελικά,
φαίνεται πeς τούς πείσαν.
Lέρµοι απ• τήν Bοσνία κι από τήν Kροατία,
προσφύ¸ανε μέ τρόμο στήν μικρή Lερµία.
Aυτό πού ο Xίτλερ κάποτε άρχισε μέ μανία,
τό NAΤO τό ολοκλήρωσε δίχως αμqχανία.
Τά όπλα τους δοκίμασαν, κατέστρε¡αν τήν χeρα,
Τήν Pωσσία εξευτέλισαν τήν ίδια επίσqς eρα.
Τίς µόμµες ξεφορτω0ήκανε πού•χαν στίς απο0ήκες.
Τeν όπλων οι µιομήχανοι δέν τρέφονται μ• αντίκες!
Τήν NEA φκιάξανε λοιπόν
ΤAœH τους πα¸κοσμίως,
καί ανα¸κάσαν τούς λαούς
να φέρονται ...κοσμίως,
έτσι, όπως στό NAΤO τους, κά0ε φορά, συμφέρει,
0έλουν-δέν 0έλουν οι λαοί, τούς έχουνε στό χέρι.
125
Yπο¸ραφή: O ποιqτής: |μου έ¸ρα¡ε: ‡egards •
χαιρετίσματα...|, Borko.
`ih. Κλμα !ολέμου! |ΤA HPOΤA HOAEMIKA
IEIONOΤA. Aπό τίς ελλqνικές εφqμερίδες Mαρτίου
1999: Hαρασκευή 26 / 03 / 1999|. Τqν eρα που οι HHA,
υπό το ένδυμα του NAΤO, άναµαν το σπίρτο ¸ια τqν
ανάφλεξq τqς πυριτιδαπο0ήκqς των Bαλκανίων, οι
ελλqνικές αρχές στους Nομούς Kιλκίς, Hέλλας και
Lερρeν προσπα0ούσαν να λύσουν το µασικό πρόµλqμα
εξεύρεσqς κατάλλqλων χeρων, στο πλαίσιο του σχεδίου
υποδοχής προσφύ¸ων «Lπερχειός».
Eικόνες α¸ωνίας, αλλά και απαράμιλλου 0άρρους
του σερµικού λαού μετέφεραν οι 900 Eλλqνες φοιτqτές,
που επέστρε¡αν άρον άρον χ0ες τα ξqμερeματα από
Bελι¸ράδι και Nις, στα σύνορά μας στον Hρομαχeνα.
Lτq Nέα Lάντα Kιλκίς, eρα τέσσερις το από¸ευμα,
στο στρατόπεδο Xατ¸qιωάννου, όπου εδρεύει q ελλqνική
NAΤOϊκή δύναμq, επικρατεί qρεμία. Aπό τους
κατοίκους τqς περιοχής κανείς δεν αμφιµάλλει ¸ια το
πόσο προμελετqμένq ήταν q επέμµασq στq Lερµία.
Kαιρό τeρα έµλεπαν τους στρατιeτες να εκπαιδεύονται
στq σύλλq¡q και συ¸κέντρωσq προσφύ¸ων σε χeρους
υποδοχής. Lτο κτίριο τqς ταξιαρχίας, ο στρατιeτqς στqν
126
πόρτα ειδοποιεί τον τα¸ματάρχq επόπτq, αμέσως μόλις
αντιλαμµάνεται τqν άφιξή μας.
†ο σενάριο. «O κ. ταξίαρχος απουσιά¸ει και μόνο
κατόπιν διατα¸ής του 0α μπορούσα να επιτρέ¡ω τqν
επίσκε¡q στο χeρο εκπαίδευσqς», εξq¸εί ευ¸ενικά ο
τελευταίος. Lτο συ¸κεκριμένο πεδίο ασκήσεων πριν από
λί¸ους μήνες είχε πρα¸ματοποιq0εί NAΤOϊκή άσκqσq με
συμμετοχή συμμαχικeν στρατευμάτων.
Το «σενάριο» περιστρεφόταν στο τι 0α συνέµαινε
σε περίπτωσq συ¸κρούσεων σε μια «φανταστική» χeρα
των Bαλκανίων, που λε¸όταν «Iκρεϊλάντια». Oι
στρατq¸οί, τότε, διαµεµαίωναν ότι πρόκειται απλeς ¸ια
μια άσκqσq... Mία eρα δρόμος, περίπου, με IX
αυτοκίνqτο τα ελλqνοσκοπιανά σύνορα.
Hλqσιά¸οντας στους Eυ¸eνους, συναντάς μια ουρά
δύο χιλιομέτρων, τqν οποία σχqματί¸ουν αποκλειστικά
φορτq¸ά αυτοκίνqτα, στqν πλειονότqτά τους µυτιοφόρα.
H αξιωματικός υπqρεσίας του συνοριακού στα0μού
επισqμαίνει ότι «...ακόμq τα σύνορα Lερµίας-Lκοπίων
είναι ανοιχτά κι εφόσον οι ταξιδιeτες έχουν τα
απαιτούμενα έ¸¸ραφα, δεν υπάρχει κανένα πρόµλqμα
εισόδου τους στq χeρα, ασχέτως ε0νικότqτας».
Aπό τα σύνορα των Eυ¸eνων, όμως, αναμένεται
και το με¸αλύτερο κύμα εισόδου προσφύ¸ων στq χeρα
μας τις επόμενες μέρες. «Eυχής έρ¸ον είναι να τους
δεχτούν τα Lκόπια, να μείνουν εκεί κι εμείς από δω να
τους τροφοδοτούμε με καύσιμα, τρόφιμα και ήδq πρeτqς
ανά¸κqς», λέει ο ¸ενικός ¸ραμματέας τqς περιφέρειας
Kεντρικής Mακεδονίας Xαράλαμπος Lοφιανός, που έχει
τε0εί επικεφαλής ¸ια τqν εφαρμο¸ή τού σχεδίου
«Lπερχειός».
E¸καταστάσεις. Aί¸ο πιο κάτω από το συνοριακό
στα0μό, ένα παλιό ξενοδοχείο, που κτίστqκε το •66 κι
127
έχει ε¸καταλειφ0εί μετά το «εμπάρ¸κο» προς τα Lκόπια,
0α αποτελέσει τον πρeτο χeρο υποδοχής προσφύ¸ων.
Eχει κρεµάτια και κλινοσκεπάσματα. Eπίσqς, οι
κατασκqνeσεις Hενταλόφου και Lουρμένων, που είναι
ήδq εξοπλισμένες. Oι τρεις χeροι μπορούν να
φιλοξενήσουν περίπου χίλια άτομα.
Lε περίπτωσq που ο αρι0μός των προσφύ¸ων
ξεπεράσει τους χίλιους, οι αρχές λένε πως έχουν
προµλέ¡ει ¸ι• άλλες πέντε έως εφτά χιλιάδες κόσμο, που
0α προω0q0ούν με ευ0ύνq τqς Aστυνομίας στα κλειστά
¸υμναστήρια Iουμένισσας, Aξιούπολqς και
Hολυκάστρου, σ• ένα παλιό σχολείο στο χωριό Mουριές,
αν χρειαστεί, στο κλειστό ¸υμναστήριο του Kιλκίς και
πι0ανeς σε ερ¸οστάσια τqς µιομqχανικής ¸eνqς Kιλκίς,
που δεν λειτουρ¸ούν πια. Kρεµάτια δεν έχουν ακόμq
ε¸καταστα0εί σε αυτά, όμως ο περιφερειάρχqς
διαµεµαιeνει ότι «0α στq0ούν σε ελάχιστο χρονικό
διάστqμα, εφόσον παραστεί ανά¸κq».
Lτq συνέχεια, μετά τις πρeτες 24 eρες παραμονής,
0α προω0ούνται σε άλλα κέντρα υποδοχής, «που
ετοιμά¸ονται ήδq κάτω από τον Oλυμπο, σε Oεσσαλία,
Lτερεά και Eύµοια».
«Eίναι ήρωες οι Lέρµοι, οφείλουμε να τους
µοq0ήσουμε», λένε πολλοί κάτοικοι των ακριτικeν
περιοχeν.
«Τι δουλειά έχουμε να εμπλακούμε σε τέτοιες
ιστορίες; Eπρεπε να κλείσουμε τα σύνορά μας»,
διαμαρτύρονται κάποιοι άλλοι. Oλοι, όμως, συμφωνούν
σ• ένα πρά¸μα: «Eίναι ανεπίτρεπτο να κάνουν ό,τι
0έλουν οι Aμερικανοί σ• όλο τον κόσμο και να μqν
αντιδρά κανένας. Iσως εδe στα Bαλκάνια πάρουν το
μά0qμά τους».
128
Lτον Hρομαχeνα. «Το Bελι¸ράδι περιμένει το
μοιραίο», έλε¸ε Eλλqνας διπλωμάτqς στqν εκεί πρεσµεία
μας. Τον ακού¸αμε στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου κα0•
οδόν προς τα ελλqνοµουλ¸αρικά σύνορα του
Hρομαχeνα, όπου κατευ0υνόμασταν ¸ια τqν άφιξq των
Eλλήνων φοιτqτeν.
O τόνος τqς φωνής του έδειχνε κα0αρά το κλίμα
α¸ωνίας που επικρατούσε εν αναμονή τqς NAΤOϊκής
επί0εσqς. Oπως έλε¸ε, 1.616 φοιτqτές μας κινή0qκαν
από το Bελι¸ράδι, μέσα σε «χρόνο-ρεκόρ» δέκα ωρeν,
προς τqν πατρίδα. Yπάρχουν όμως, Eλλqνες πολίτες που
έχουν συμφέροντα και παραμένουν.
Lτο συνοριακό στα0μό του Hρομαχeνα δεκάδες
¸ονείς φοιτqτeν, προερχόμενοι από A0ήνα,
Oεσσαλονίκq και άλλες πόλεις, έχουν φτάσει ήδq από
νωρίς το από¸ευμα τqς Τρίτqς και περιμένουν να
παραλάµουν τα παιδιά τους. H ανqσυχία είναι
¸ω¸ραφισμένq στα πρόσωπα, παρ• ότι συχνά-πυκνά
επικοινωνούν μα¸ί τους μέσω κινqτeν τqλεφeνων και
μα0αίνουν πως όλα πάνε καλά. Iύρω στις 11 το µράδυ
φτάνουν πρeτα καμιά δεκαριά IX αυτοκίνqτα με
σερµικές πινακίδες, που οδq¸ούν Eλλqνες φοιτqτές.
«Eίμαστε όλοι καλά», λένε. «Oι άλλοι έρχονται σε
μια-δυο eρες με λεωφορεία» και σπεύδουν στα
καρτοτqλέφωνα και το κυλικείο. Oχι ¸ια φα¸qτό. Iια να
δουν τι μεταδίδει από Lερµία q τqλεόρασq.
129
`ii. 4 καρ0ιά τους9 όμως9 ε.ε μενει εκε. Kαι
μόλις ακούν ότι q σερµική αστυνομία κατέσχεσε τα
μqχανήματα του CNN, που τq Aευτέρα πέρασαν σε δύο
κοντέινερ από τα ελλqνικά σύνορα, ξεσπούν σε φωνές
και χειροκροτήματα. Oταν στις 9 το µράδυ έπεσαν οι
πρeτες NAΤOϊκές µόμµες, τα παιδιά µρίσκονταν ήδq σε
µουλ¸αρικό έδαφος.
H καρδιά τους, όμως, είχε μείνει στους ¸νωστούς
και φίλους που άφqσαν πίσω. Lχεδόν πέντε λεπτά μετά
τα μεσάνυχτα φαίνονται από το συνοριακό στα0μό τα
φeτα των τριeν πρeτων τουριστικeν λεωφορείων τqς
κρατικής εταιρείας «Hούτκιν», που μεταφέρουν Eλλqνες
φοιτqτές. Eίναι ταλαιπωρqμένοι και 0υμωμένοι.
Hροέρχονται από το Bελι¸ράδι.
Hιο πίσω ακολου0ούν άλλα εφτά πούλμαν από το
Nις και έντεκα επίσqς από το Bελι¸ράδι. «H πρεσµεία
μας», διαμαρτύρονται, «δεν λειτούρ¸qσε καλά. Aεν
είχαμε καμιά ουσιαστική ενqμέρωσq. Oλα έ¸ιναν με
προχειρότqτα, κυριολεκτικά τqν τελευταία στι¸μή.
Kάποιοι δεν 0έλqσαν να φύ¸ουν κι έμειναν, αλλά είναι
πολύ λί¸οι...».
H σκqνή τqς εφόδου στα καρτοτqλέφωνα
επαναλαμµάνεται. œέρουν πως οι ¸ονείς τους
ανqσυχούν. O τελωνειακός έλε¸χος και ο έλε¸χος
130
διαµατqρίων ¸ίνεται πλqμμελeς. Oι επικεφαλής του
συνοριακού στα0μού έχουν «πολιτικές εντολές» να μqν
ταλαιπωρήσουν άλλο τα παιδιά και «να ξεμπερδεύουν
¸ρή¸ορα με τις διατυπeσεις».
Mερικοί φοιτqτές ενοχλούνται από τqν παρουσία
τqλεοπτικeν συνερ¸είων που τους κα0υστερούν και
παρεκτρέπονται. Oι Lέρµοι οδq¸οί των λεωφορείων
αντιμετωπί¸ουν πιο ¡ύχραιμα τους δqμοσιο¸ράφους.
Oέλουν να μιλήσουν. Nα μά0ει όλος ο κόσμος τqν
αδικία που ¸ίνεται στq χeρα τους.
«Nα πάq να πολεμήσq».
«Eχω ¸ιο που φεύ¸οντας του άφqσα ευχή και
κατάρα να πάει να πολεμήσq. Aύριο που 0α ¸υρίσω, 0α
ετοιμαστe κι ε¸e. Hταν ένα εσωτερικό 0έμα. Aεν έπρεπε
να ανακατευτούν ξένοι. Oα μετανιeσουν πικρά οι
Aμερικανοί ¸ι• αυτό που κάνουν», δqλeνουν ορ¸ισμένοι.
Eυτυχeς, ένα λεωφορείο με NAΤOϊκούς αξιωματικούς
έχει αναχωρήσει ¸ια Bουλ¸αρία λί¸α λεπτά νωρίτερα...
«Nαι. Τι αίσχq είναι αυτά;», |παίρνουν το λό¸ο
κάποιοι Eλλqνες φοιτqτές|.
«Oι Lέρµοι δεν μασάνε. Oα τους τσακίσουν. Eδe
και χρόνια µρίσκονται σε εμπόλεμq κατάστασq. Eχουν
συνq0ίσει. Oα υποφέρουν όποιοι ξένοι στρατιeτες
τολμήσουν να πατήσουν το πόδι τους σε σερµικό έδαφος
και το ξέρουν. Iι• αυτό µομµαρδί¸ουν μόνο με
αεροπλάνα». «Eίναι ¸ενναίοι οι Lέρµοι», |παίρνει το
λό¸ο μια φοιτήτρια|.
«Mέχρι πριν από λί¸ες eρες που φύ¸αμε, κινούνταν
φυσιολο¸ικά στους δρόμους και μιλούσαν ¡ύχραιμα,
σαν να μq συμµαίνει τίποτα. Aείχνουν να μqν ανqσυχούν
κα0όλου. Kάτι λέει αυτό...».
131
`i`. E<έμιε στρα.F oE3εν Bο-άμαιFq. Mία eρα
αρ¸ότερα, τα πούλμαν 0α φτάσουν στο σιδqροδρομικό
στα0μό Oεσσαλονίκqς. Nέα υποδοχή εκεί. Eκτός από
τους συ¸¸ενείς, περιμένει και ο υπουρ¸ός Mακεδονίας-
Oράκqς I. Mα¸κριeτqς, που εκφρά¸ει τqν ικανοποίqσή
του στα κανάλια, ¸ιατί «όλα πή¸αν καλά» με τqν
επιστροφή των παιδιeν.
Oς το πρωί τqς Τετάρτqς είχαν πατήσει το πόδι τους
σε ελλqνικό έδαφος περίπου χίλιοι φοιτqτές. Oι
υπόλοιποι αναμένονταν μέχρι το µράδυ. O Lέρµος
οδq¸ός του πρeτου λεωφορείου, που •χει ξεφορτeσει,
µά¸ει μπρος και στρίµει ¸ια να φύ¸ει. Aπό το ανοιχτό
παρά0υρο κάνει το σήμα τqς νίκqς με το χέρι του και
φωνά¸ει χαμο¸ελαστός: «Nέμιε στραχ» |«Aεν
φοµάμαι»|.
`ij. vά ό-α μέτε9 νέματε ρακέτε ! Aσφαλeς
πολλοί είναι εκείνοι πού 0έλουν να κρατήσουν στήν
μνήμq τους όσα συνέµqσαν εκείνq τήν εποχή πού όχι
132
μόνο τό μικρό ορ0όδοξο έ0νος τeν σέρµων, μέ
αυτο0υσία καί qρωϊσμό κατεξευτίλι¸ε τούς μπάσταρδους
εµραιονατοϊκούς κακούρ¸ους, αλλά είχε τό σ0ένος να
λέq στά ¡οφίμια τής πα¸κοσμιοποίqσqς <έμιε στρά.
|Aέν φοµάμαι|.
Kαί τούτο τό έκανε μέ απίστευτο τρόπο πράξq. Τό
είδα μέ τά μάτια μου.
Oι μπάσταρδοι τού Nάτο έριχναν µροχή τίς µόμµες.
Eκατομμύρια σέρµοι έ¸ιναν ¸ωντανοί στόχοι, χόρευαν
καί τρα¸ουδούσαν στούς δρόμους καί στίς πλατείες, στίς
¸έφυρες καί στά ολόφωτα δqμόσια κτήρια, έχοντας ο
κα0ένας έναν LΤOXO στό στή0ος του! Aντρες,
¸υναίκες, ¸έροι, παιδιά.
Oι μπάσταρδοι µομµάρδι¸αν καί οι σέρµοι
τρα¸ουδούσαν. Kατα¸ράφω αυτό πού είδα σέ ένα
τεράστιο πλακάτ: vά ό-α μέτε9 νέματε ρακέτε |• Iιά
τούτq τήν συ¸κέντρωσq, δέν έχετε πυραύλους να μάς
ρίξετε;|
*
133

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->