P. 1
geoagym_kathigiti

geoagym_kathigiti

|Views: 48|Likes:
Published by chalkia.duck
γεωλογία γεωγραφία Α Γυμνασίου
Βιβλίο Καθηγητή
γεωλογία γεωγραφία Α Γυμνασίου
Βιβλίο Καθηγητή

More info:

Published by: chalkia.duck on Jun 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2014

pdf

Sections

°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞

A’ °Àª¡∞™πOÀ
BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·1
°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:
«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»
¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. µÏ¿¯Ô˜
OÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ K. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ X·Ú. ¶Ôχ˙Ô˜
¶¿Ú‰ÚÔ˜ Â.ı. ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.
™À°°ƒ∞º∂π™ ∫ÔÛÌ¿˜ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜
ÙÔ˘ ÷ÚÔÎÔ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ÔÛÙÔÏ›· °·Ï¿ÓË, °ÂˆÁÚ¿ÊÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∞/ıÌÈ·˜
∂Î·›‰Â˘Û˘
∫ƒπ∆∂™-∞•πO§O°∏∆∂™ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ¶Ô‡ÏÔ˜, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ
£Âfi‰ˆÚÔ˜ √ÚÂÈÓfi˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
πˆ¿ÓÓ˘ ªfiÙÛ·Ú˘, º˘ÛÈÔÁÓÒÛÙ˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜
∂Î·›‰Â˘Û˘
EIKONO°PAºH™H – E•øºY§§O ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿Î˘, ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ – ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜
ºπ§O§O°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ ª·Ú›· ∫ÏÂȉˆÓ¿ÚË, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜
À¶∂À£À¡O™ ∆OÀ ª∞£∏ª∞∆O™ µ·ÛÈÏÈ΋ ¶ÂÚ¿ÎË, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏
À¶∂À£À¡O™ ∆OÀ À¶√∂ƒ°√À £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∆ÛÔ˘Ó¿ÎÔ˜, º˘ÛÈÔÁÓÒÛÙ˘ – °ÂˆÁÚ¿ÊÔ˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
¶ƒO∂∫∆À¶ø∆π∫∂™
∂ƒ°∞™π∂™
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·2
À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡
¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O
Oƒ°∞¡π™ªO™ ∂∫¢O™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡
∞£∏¡∞
∫ÔÛÌ¿˜ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ AÔÛÙÔÏ›· °·Ï¿ÓË
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞


°Àª¡∞™πOÀ
BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·3
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·4
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 5
¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∂π™∞°ø°∏......................................................................................................................................... 7
∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘........................................................................ 8
∏ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ............................................................................................................ 9
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·Ù¿ ÂÓfiÙËÙ· Î·È Ì¿ıËÌ· ....................................................................... 10
.................................................................................................. 11
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ .......................................................................... 11
ª¿ıËÌ· ∞ 1.1 °ÂˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ............................................................................... 13
ª¿ıËÌ· ∞ 1.2 ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙȘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ..................................................... 14
ª¿ıËÌ· ∞ 1.3 ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ......................................................... 17
ª¿ıËÌ· ∞ 1.4 ¶ÔÈÔÓ ¯¿ÚÙË Ó· ‰È·Ï¤Íˆ… .................................................................................... 18
ª¿ıËÌ· ∞ 1.5 «∞Ó·ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜» ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ................................................................................ 19
............................................................................. 21
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ¶§∞¡∏∆∂™ ........................................................................................ 21
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ............................................................ 21
ª¿ıËÌ· µ 1.1 √ Ï·Ó‹Ù˘ °Ë ...................................................................................................... 22
ª¿ıËÌ· µ 1.2 Èڛ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ÂÓfiÙËÙ˜................................................... 23
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ∞∆ª√™º∞π ƒ∞ ................................................................................... 24
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ............................................................ 24
ª¿ıËÌ· µ 2.1 ™‡ÓıÂÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ¿ÓÂÌÔÈ.............................................. 25
ª¿ıËÌ· µ 2.2 µÚÔ¯¤˜, Îϛ̷ ........................................................................................................ 26
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: À¢ƒ√™º∞π ƒ∞.................................................................................... 27
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ............................................................ 27
ª¿ıËÌ· µ 3.1 ∆Ô ÓÂÚfi ÛÙË Ê‡ÛË.................................................................................................. 30
ª¿ıËÌ· µ 3.2 øηÓÔ› Î·È ı¿Ï·ÛÛ˜ .......................................................................................... 31
ª¿ıËÌ· µ 3.3 ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ˜ – Ù·ÓËÛȈÙÈο ÎÚ¿ÙË...................................................... 32
ª¿ıËÌ· µ 3.4 ∆· ÔÙ¿ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ........................................................................................ 34
ª¿ıËÌ· µ 3.5 ∆· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞Û›·˜ ........................................................................................... 36
ª¿ıËÌ· µ 3.6 ∆· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ...................................................................................... 37
ª¿ıËÌ· µ 3.7 ∆· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ...................................................... 38
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: §π £√™º∞π ƒ∞ .................................................................................... 38
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ............................................................ 38
ª·ı‹Ì·Ù· µ4 (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹) Î·È µ 4.1 ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· Ù˘ °Ë˜......................................... 40
ª¿ıËÌ· µ 4.2 ∆Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ °Ë˜ – ¶ÂÙÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ........................................ 41
ª¿ıËÌ· µ 4.3 ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜.................................................... 42
ª¿ıËÌ· µ 4.4 ªÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ °Ë˜ ......................................................................... 43
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: µπ √™º∞π ƒ∞ ...................................................................................... 43
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ............................................................ 43
ª¿ıËÌ· µ 5 µÈfiÛÊ·ÈÚ· ................................................................................................................ 45
£∂ª∞∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞ : ºÀ™π∫√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡
£∂ª∞∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: XAƒ∆∂™
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·5
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 6
............................................................... 46
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: √π ∞¡£ƒø¶√π ∫∞π √π ¢ƒ∞™∆∏ƒπ √∆∏∆∂™ ∆√À™ ...................... 46
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ À¶√∂¡√∆∏∆∞: ¶§∏£À™ª√™ ........................................................................... 46
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ............................................................ 46
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ À¶√∂¡√∆∏∆∞: ¶√§∂π ™ .......................................................................................52
π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ................................................................................................................52
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ...........................................................................54
ª¿ıËÌ· ° 1.1 √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ °Ë˜ ........................................................................................... 55
ª¿ıËÌ· ° 1.2 ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ó·ıÚÒˆÓ ÛÙË °Ë ....................................................................... 56
ª¿ıËÌ· ° 1.3 ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ˘Ú·Ì›‰Â˜ .................................................................. 57
ª¿ıËÌ· ° 1.4 √È ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ............................................................................. 58
ª¿ıËÌ· ° 1.5 ¶Ô‡ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂Ó˜ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË; ........................................... 59
ª¿ıËÌ· ° 1.6 ∆fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Î·È ÙfiÛÔ ›‰ÈÔÈ .......................................................................... 59
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: √π ºÀ™π ∫√π ∫∞π ∞¡£ƒø¶π ¡√π ¶√ƒ√π ....................................... 60
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ .......................................................................... 60
ª·ı‹Ì·Ù· ° 2.1, ° 2.2 Î·È ° 2.3 º˘ÛÈÎÔ› Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔÈ fiÚÔÈ.................................................... 65
...................................................................... 67
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ .......................................................................... 67
¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∆π™ ∏¶∂πƒ√À™ ∫∞π ¢π¢∞∫∆π∫∏ ª∂£√¢√§√°π∞..................................................... 68
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ∞ºƒπ ∫∏ ............................................................................................. 73
∫Àƒπ∞ ºÀ™π∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∆∏™ ∏¶∂πƒ√À .......................................................................... 73
√π ∫∞∆√π∫√π ∆∏™ ∞ºƒπ∫∏™ .............................................................................................................. 75
ª·ı‹Ì·Ù· ¢ 1 ∞ÊÚÈ΋ ................................................................................................................... 79
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ∞™π ∞ .................................................................................................. 80
∫Àƒπ∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∆∏™ ∏¶∂πƒ√À ............................................................................................. 80
ª·ı‹Ì·Ù· ¢ 2 ∞Û›· ....................................................................................................................... 88
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: µ√ƒ∂π ∞ ∫∞π ∫∂¡∆ƒπ ∫∏ ∞ª∂ƒπ ∫∏ .............................................. 89
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ À¶√∂¡√∆∏∆∞ µ√ƒ∂π ∞ ∞ª∂ƒπ ∫∏ ....................................................................... 89
¢π ∞∫∆π ∫∏ À¶√∂¡√∆∏∆∞ ∫∂¡∆ƒπ ∫∏ ∞ª∂ƒπ ∫∏ ..................................................................... 90
ª·ı‹Ì·Ù· ¢ 3 µfiÚÂÈ· Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ............................................................................... 91
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ¡√∆π ∞ ∞ª∂ƒπ ∫∏ ............................................................................. 92
ª·ı‹Ì·Ù· ¢ 4 ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ....................................................................................................... 95
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ø∫∂∞¡π ∞ ........................................................................................... 97
∞À™∆ƒ∞§π∞ ...................................................................................................................................... 97
¡∂∞ ∑∏§∞¡¢π∞ ............................................................................................................................. 101
∆∞ ¡∏™π∞ ∆√À ∂πƒ∏¡π∫√À ø∫∂∞¡√À.............................................................................................. 102
ª·ı‹Ì·Ù· ¢ 5 øηӛ·................................................................................................................ 103
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ∞¡∆∞ƒ∫∆π ∫∏.................................................................................. 104
£∂ª∞∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: √π ∏¶∂πƒ√π (™∆π°ªπ√∆À¶∞)
£∂ª∞∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ∞¡£ƒø¶√°∂¡∂™ ¶∂ƒπµ∞§§√¡
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·6
∂π ™∞°ø°∏
∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ:
1. ªÈ· ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ηÈ, ηْ Â¤ÎÙ·-
ÛË, Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓÂ Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘.
∞˘Ùfi ıˆڋıËΠ·Ó·Áη›Ô, ÁÈ·Ù› ηٿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ
ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù·
ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Î·È Ù˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘.
2. √ÚÈṲ̂Ó˜ ÚfiÛıÂÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Ô˘ ··ÈÙ› Ë
‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂ-
Ù·‚ÔÏÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.
3. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Û fiÛ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ·Û΋ÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜.
4. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
ñ °È· ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û οı ̿ıËÌ·.
ñ °È· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, fiÙ·Ó ‚¤‚·È· Ë ‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË Î·È Ô ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜
¯ÚfiÓÔ˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÈıÒÚÈ·.
ñ °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡
‚È‚Ï›Ô˘ fiÛÔ Î·È ÂΛÓÔ˘ Ô˘, ıˆÚËÙÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË (¯¿Ú-
Ù˜ ÙÔ›¯Ô˘, ‰È·Ê¿ÓÂȘ, ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÎÙÏ.).
ñ °È· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜.
ñ °È· ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.
∆Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ù˘¯·›·, Û˘ÓÂÈÚÌÈ΋ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ıÂ-
Ì¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ «ÎÔÈÓ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜» ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ ÁÓÒÛ˘ Ì ÙË
‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÙÔ˘˜.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 7
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·7
∏ ºπ §√™√ºπ ∞ ™À°°ƒ∞º∏™ ∆√À ¢π ¢∞∫∆π ∫√À ¶∞∫∂∆√À
ª¤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯Ô-
ÏÂ›Ô Âȉ›ˆÎ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ «·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋» ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙Ô‡Û·Ó Ì ÙËÓ ·Ï‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¯ˆÚÒÓ (Û‡ÓÔÚ·, ¤ÎÙ·ÛË,
ÏËı˘ÛÌfi˜, fiÚË, ÔÙ¿ÌÈ·, ÎfiÏÔÈ, ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ·, fiÏÂȘ, ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÙÏ.). ª¤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ Ë ÏÔ-
ÁÈ΋ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹, ‰ÈfiÙÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜
Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ οı ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÌ¿‰·˜. ª¤Û· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰Ú·-
ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ˘ÏÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ù·˘Ùfi-
¯ÚÔÓ· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ (ÁÏÒÛÛ·, ıÚËÛΛ·, ‹ıË Î·È ¤ıÈ-
Ì·) Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ‹ ÌË ÔÌ¿‰Â˜ («ÂÌ›˜» Î·È ÔÈ «¿ÏÏÔÈ»). °È’ ·˘-
ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ¿ÏψÛÙÂ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ οı ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘
ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ Â-
ÔÈı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Û·Ó ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ ̤۷ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÌÂÚÈο Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÈÔÓÂ-
ÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜:
1. ¢ÂÓ Â›¯·Ó ‰È¿ÚÎÂÈ·. ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÛÙËı›ÛÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜
Î·È ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ 200 ÂÚ›Ô˘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Â-
ο‰Â˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Ú¿
¤Ó· ÌÈÎÚfi ÌfiÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ, ÁÈ· Ó· ÂÚ¿-
ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ‰Â ı· ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù›ÔÙ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ›Ûˆ˜ ·fi ÌÈ·
¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË °ÂˆÁÚ·Ê›·.
2. ¢ÂÓ Â›¯·Ó ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›·. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ fiÛÔ Î·È Ë Ù¯ÓËÙ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋
‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ∫·Ù¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990, ÁÈ· ·-
Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙËÓ ∞Û›· Î·È ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È Úˆ-
Ù¢ԢÛÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ηÓ›˜ ‰Â ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ› Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ™ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿-
‰· ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙ· ÁˆÁÚ·ÊÈο
‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠοÔÙ ӷ ·Ô-
ÛÙËı›ÛÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û‡ÓÔÏÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·¤ÎÙËÛ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ Û‹ÌÂ-
Ú· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·Í›·. ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÔ-
ÓÙ·È Û ·ÓıÚÒÈÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË (Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜, ÊÚ¿ÁÌ·Ù·, ÂȯÒÛÂȘ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ,
·ÔÍËÚ¿ÓÛÂȘ ÏÈÌÓÒÓ, ÏÈÌÓÔı·Ï·ÛÛÒÓ Î·È ÂÏÒÓ, ÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈΤ˜ Î·È ÂÍÔÚ˘ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-
ÙËÙ˜ Î.¿.).
3. ¢ÂÓ Â›¯·Ó ‚¿ıÔ˜. √ ‚·ı‡ÙÂÚÔ˜ ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Ï·-
Ó‹ÙË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙÔ› fiÙ·Ó Ë ‰È‰·Ûηϛ·
ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ·Ϥ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜. ∆Ô ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Î·È Ë πÓ‰›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ¤ÓÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ª¤¯ÚȘ ÂÓfi˜
ÛËÌ›Ԣ ÔÈ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ·˘Ù‹, ·Ó fï˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·-
Ó›˜ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ı· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ, ÈÔ ˘ÏÈΤ˜ ·Èٛ˜ Û˘-
ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ. ∆Ô ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› ˆ˜ Ë «∞›Á˘ÙÔ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜», ÁÈ·Ù› ÙÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÂÍ·ÚٿٷÈ
ۯ‰fiÓ ·fiÏ˘Ù· ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ πÓ‰Ô‡ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ú·ÔÙ¿ÌˆÓ ÙÔ˘. ∆· ÓÂ-
Ú¿ ·˘Ù¿ fï˜ Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë πÓ‰›·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿Ó˘-
‰Ú˜, ËÌȤÚË̘ ÂÚÈÔ¯¤˜. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ·ÔÛÙ‹ıÈÛË ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È
·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ‰Â ı· ηٷϿ‚ÂÈ ÔÙ¤ Û ‚¿ıÔ˜ Ô‡-
Ù ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô‡Ù ٷ ÎÔÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·.
4. ¢Â Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÁÓÒÛ˘. ∆Ô Î‡ÚÈÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ-
΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ë ·ÚÔ¯‹ ÌÈ·˜ ÁÂÓÈ΋˜ Î·È ·ÊËÚË̤Ó˘ «ÁÓÒÛ˘» fiÛÔ Ë ‰È·-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 8
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·8
ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÔÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ë ·fiÎÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ·Ó·-
Áη›ˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ï‡ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈ-
Ó‹˜ ˙ˆ‹˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Í›·, ·Ó
‰Â Û˘Ó‰Âı› Ì ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ì ÙËÓ ·‰È¿ÎÔË ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇
·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ÚÔη-
ÏÔ‡Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ŸÙ·Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ
fiÚÈÔ, ÚÔηÏÔ‡Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó
Û Ӥ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ηٷÓfiËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÏÏËÏÂ›-
‰Ú·Û˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·Ôχو˜
·Ó·Áη›Ô ˘fi‚·ıÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤-
ÓˆÓ. √Ùȉ‹ÔÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ «Î¿Ô˘» ¿Óˆ ÛÙË °Ë ‰Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ù˘¯·›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÂΛ ˘‹Ú-
¯·Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ.
∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¤ÚÂ οÔÙ ӷ
·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ¯ÒÚ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÈ
ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û οı ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.
∏ Âͤٷۋ ÙÔ˘˜ fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ
ÈÛÙÔÚÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÔÚ·Ù¿ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·
Ê·ÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ï‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ
ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Î·Ù¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980, Ì ÔÚÈṲ̂ӷ Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó·
ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· ·Ï·È¿ ÚfiÙ˘· Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜, Î·È ‹-
Ú ÈÔ Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ηٿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›· Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ó¤ˆÓ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜. ∆· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿, fiˆ˜ fiÏ· Ù· Û¯ÔÏÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·, ›-
¯·Ó ıÂÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÓËÙÈο ÛËÌ›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Â›-
Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÓÈ·›Ô˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ (¢∂¶¶™).
∆· Ó¤· ‚È‚Ï›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó:
ñ ∫·Ï‡ÙÂÚË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘
˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
ñ ªÈ· ÈÔ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘ ·Ó¿ ÂÓfiÙËÙ·.
ñ ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙË °ÂˆÁÚ·Ê›·. √È ·Èٛ˜ ÙˆÓ
ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ fï˜ ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ¿ÌÂÛË ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ··ÈÙÔ‡Ó
ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ·ÊËÚË̤Ó˘ ÛΤ„˘, ÙËÓ ÔÔ›· ‰Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒ-
ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. °È` ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ
Ó¤Ô ∞¶™ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ÛÙ· ÔÔ›· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜
Ù˘ °Ë˜.
ñ ∆ËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·˜ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘, Ë ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚ-
Á·Û›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ «·Ó·Î¿Ï˘„Ë» Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ¯ˆÚ›˜
ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÔÛÙ‹ıÈÛ˘ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ.
ñ ∆Ë ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘.
∏ ¢π ∞£∂ª∞∆π ∫∏ ¶ƒ√™∂°°π ™∏
™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ë ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘ ·ԂϤÂÈ ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ
‰È¿ÊÔÚˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ÁÓÒÛ˘, ÒÛÙÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÓÙ›-
ÏË„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈηÓÔ› Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜ Û ¢ڇÙÂÚ· Û‡ÓÔÏ· ·Ó·ÊÔ-
Ú¿˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ‚¿ÛË ·ÊËÚË̤Ó˜ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 9
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·9
ÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ ÁÓÒÛ˘ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ (‰È·-ıÂÌ·ÙÈ΋), Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ. ∏ «Û˘Ó‰ÂÙÈ΋ ‡ÏË» Ô˘
ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ, ‰ËÏ·‰‹ ¤ÓÓÔȘ Ô˘
·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙfiÛÔ ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÂÈÛً̘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘,
fiˆ˜ Ë ·‰È¿ÎÔË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ
¯ÚfiÓÔ Î.¿. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË:
1. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Î¿ı ̷ı‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ·ÎfiÌ· Î·È Ë ·Ï‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ΢-
Ú›ˆ˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ıÂÌ¿ÙˆÓ Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÙÔÓ ˘Ô¯ÚÂ-
ÒÓÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ fiÛ· ‰È‰¿¯ÙËΠ̠¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÁÓÒÛ˘ (‰È¿¯˘ÛË Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜).
2. √È ·Û΋ÛÂȘ Î·È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ‰È·Ù˘ˆÌ¤Ó˜ ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ «ÂÚÁ·Ï›-
Ô˘» Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ ‡ÏË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfi-
ÙËÙ·˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÁÓÒÛ˘ (πÛÙÔÚ›·, µÈÔÏÔÁ›·, √ÈÎÔÓÔÌ›· ÎÙÏ.) ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓ-
ÓÔÈÒÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ı¤Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ο-
ıÂ ÂÓfiÙËÙ·˜.
¢π ¢∞∫∆π ∫∏ ¶ƒ√™∂°°π ™∏ ∫∞∆∞ ∂¡√∆∏∆∞ ∫∞π ª∞£∏ª∞
¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™
∞) √È ›Ó·Î˜ οı ›‰Ô˘˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤-
·˜ ‡Ï˘ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ù›ıÂÓÙ·È ˆ˜ ı¤Ì·Ù· ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ·ÚÔ˘-
Û›·˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Ù¿-
ÍË Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÎÚÈÙÈο οı ÂÓfiÙËÙ· ̤ۈ Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ‹ ¿ÏψÓ
ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÛÙ‹ıÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ÙÔÓ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ
ÛÙfi¯Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË Ì˯·ÓÈ΋ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË Î·È fi¯È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÓÔËÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈ-
ÛÌÒÓ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ·.
µ) ™Â ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì¤-
Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. ∞˘-
Ùfi Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, ÁÈ·Ù›:
1. ∆· Û¯ÔÏÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Â›Ó·È Û˘ÓÔÙÈο, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó
fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÌÈ·˜ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜.
2. ™˘¯Ó¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ΢ڛˆ˜ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÛ¤ÏÎ˘Û·Ó È‰È·›-
ÙÂÚ· ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ›Ù ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ Ê¿ÓËÎ·Ó «ÂÚ›ÂÚÁ·» ›Ù ÁÈ·Ù› ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂ
·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜. ∆¤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÚÔÛ·-
ı› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 10
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·10
£∂ª∞∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: Ã∞ƒ∆∂™
∂π™∞°ø°∏
∏ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·¯ı› ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ °’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡
™¯ÔÏ›Ԣ Ì ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ªÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙËÓ
∂’ Ù¿ÍË Ì ÙË °ÂˆÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó
‹‰Ë Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË (Ù›ÙÏÔ˜, ˘fiÌÓËÌ·, Îϛ̷η, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜). ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯Ô-
ÏÂ›Ô fï˜ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÂÛÙÈ¿ÛÙËΠ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏÔÔ›ËÛË
Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û ¯¿ÚÙ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ Û ÌÂÙ·ÎÈ-
Ó‹ÛÂȘ (Ù·Í›‰È·). ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË
ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÈÔ Û‡ÓıÂÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ.
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÌ‹-
Ì·Ù· Ì ÙÔ È‰Â·Ùfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ.
Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, Ë ÚÒÙË ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÂ
Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ. ŸÛÔ ÔÈ ÌÂÙ·-
ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Û ÌÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹, ¤‚·˙ ÛËÌ¿‰È· Ô˘ ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÂÈ
ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘, fiÙ·Ó fï˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È, ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fiÙ·Ó ¤Ì·-
ı ӷ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ, ¤ÚÂ ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ¿ÏÏ·, ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛË-
Ì¿‰È·, fiˆ˜ Ë ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È Ë ‰‡ÛË ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Î·È Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ. ŒÊÙ·Û ̿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÛË-
ÌÂ›Ô Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤ÚÁ· ÔÚ·Ù¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË (.¯. º¿ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜)
Ô˘ ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È. ŸÙ·Ó, Ù¤ÏÔ˜, ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ¤ÁÈÓ ÔÏfi-
ÎÏËÚË Ë °Ë, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÔÚ›·˜ ¤ÁÈÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ, ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÊfiÙÔ˘
¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi ÙÔ ÛÊ·ÈÚÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∆Ô ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË
Û’ ·˘Ù¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ·ÚΛ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÈ Â›Ó·È
ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÔÈ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ› Î·È Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ¶Ú¤ÂÈ ÂÈϤÔÓ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó·
·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›ÔÈ.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÂÓfi˜ Ùfi-
Ô˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ (‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙÓÔ ¯ÒÚÔ).
√ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ Áˆ-
ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙfiˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜.
∆Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó·
·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ˆ˜ Ì‹ÎÔ˜ ÙfiÍÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÌÈ· Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›·. ∞Ó
Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë Ù¿ÍË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ηχÙÂÚ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ›
ÛÙËÓ ·Ï‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ Û ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ (Â›-
‰Ô), ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·ÎÚÈ‚‹ ÙÚfiÔ ÔÚÈÛÌÔ‡.
ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙfiÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È ÛÙËÓ ˘‰ÚfiÁÂÈÔ ÛÊ·›Ú· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÙÂ-
Ù·Á̤ӈÓ.
√ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÛΤÏË:
·) ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙfiˆÓ ·fi ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘˜ ηÈ
‚) ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙfiˆÓ ·fi ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘
‹ Ë ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·.
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ôχ ÙÔ Ì¿ıËÌ·, ·Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈϤÍÂÈ ÙfiÔ˘˜
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÌ‹ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ Ì ·Î¤Ú·È˜ ÙÈ̤˜ (¯ˆÚ›˜ ÚÒÙ· Î·È ‰Â‡-
ÙÂÚ· ÏÂÙ¿). ŒÙÛÈ ¿ÏψÛÙ ·ÔʇÁÂÙ·È Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ¯Ú‹Û˘ Ôχ ÏÂÙÔÌÂÚÒÓ ¯·ÚÙÒÓ.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 11
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·11
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ı ηÙËÁÔÚ›·.
Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, ÔÈ ¯¿ÚÙ˜ Â›Ó·È ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ, ·ÊÔ‡ οı ›‰Ô˜ ¯¿ÚÙË ÌÂ-
ٷʤÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi «Ì‹Ó˘Ì·». °È· Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ fï˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ (fi¯È ¿ÓÙ·,
ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ) ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Û ‰‡Ô ·ÚȘ ηÙËÁÔڛ˜:
·. ÛÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ (ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜), Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ηÈ
‚. ÛÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂȉÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¿ÏÏÔÙ ÔÈÔÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ
ÔÛÔÙÈΤ˜.
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ
ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜. ∆Ô ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¯¿Ú-
Ù˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ¤Ó· ›‰Ô˜ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (fiˆ˜ Ë ÁÚ·Ê‹, Ù· Û‹Ì·Ù· ÙË ∆ÚÔ¯·›·˜ ηÈ
ÔÈ ÓfiÙ˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜), Ë ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÔÏÏÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ.
ñ ¡· ÈÂÚ·Ú¯Ô‡Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙȘ Ôԛ˜ ı¤ÙÂÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ (¯ÒÚÔ˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ˜, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹).
ñ ¡· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó.
ñ ¡· Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ¯·ÚÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ.
ñ ¡· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó Î·Ù¿ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-
Ó· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙË ÌÂϤÙË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂȉÒÓ ¯·ÚÙÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.
√È ·Ú·¿Óˆ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙Ë-
Ù› ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ¤Ó·˜ ¯Ú‹ÛÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ·ı› Ó· χÛÂÈ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· (‚Ï.
Ì¿ıËÌ· ∞1.5).
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ·Ϥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ (ÂÈ-
ÏÔÁ‹ ÔÚ›·˜, ̤ÙÚËÛË ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Îϛ̷η˜).
ñ ¡· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÁˆÁÚ·ÊÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ (‰È¿ÛÙ·ÛË, ¯ÒÚÔ˜ ηÈ
¯ÚfiÓÔ˜, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹).
ñ ¡· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË.
ñ ¡· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˘Í›‰·˜ ‹ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÌÂ
ÛÙ·ıÂÚfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi (.¯. ÈÂÚ¿ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ).
√È ·Ú·¿Óˆ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜
ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙Ô-
ÓÙ·È Ì ÙË Ï‡ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈ-
Λ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ·˘ÙÔ› Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì ٷ͛‰È·. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·-
Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ Û‡ÓıÂÙ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ô˘
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÙ›ÛÂÈ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
̤ÓÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (.¯. ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘). ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·-
Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÏÔ›, Û˘¯Ó¿ fï˜ Ë Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜,
ÔÈ Ôԛ˜ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ·ÓÙÈÏËÙ¤˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·:
·) ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ¿Óˆ Û ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙË ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏË ˘fiıÂ-
ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Ù¿ÍˆÓ
ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∞Ó fï˜ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·ÏÒÛÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯¿ÚÙË ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ ηÈ
˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‚ÔÚÚ¿, ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ
·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ,
‰ÈfiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ Â›Â‰Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-
˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Â›‰Ô. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ Ì¿ıÂÈ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ˘Í›‰·˜,
‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÙÔ ¿Óˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‚ÔÚ-
Ú¿. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ˘Í›‰·, ˆ˜ ̤۷ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 12
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·12
ıÔ‡Ó Ë ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È Ë ‰‡ÛË ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Î·È Ù· ÈÂÚ¿ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙÚ·Ì̤ӷ
ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹.
‚) ∏ ̤ÙÚËÛË ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ¿Óˆ Û ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙË Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ¿ÛÎËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ô ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi˜ fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ Â-
ÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (.¯. Ë›ÚÔ˘˜) Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹-
Ì· ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÂÈÎfi-
ÓÈÛ˘ Ù˘ ÙÚÈۉȿÛÙ·Ù˘ (ÛÊ·ÈÚÈ΋˜) ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ Û Â›Â‰Ô ¯¿ÚÙË Ì ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ
ÚÔηÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÛÔ ·ÔÌ·-
ÎÚ˘ÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜
Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÌÈ· Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙȘ Ë›ÚÔ˘˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (.¯. ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·)
Ë ·Ú·ÌfiÚʈÛË Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ¿Ú· ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÈÔ ·ÎÚȂ›˜.
Á) ŸÙ·Ó Ë Îϛ̷η ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‹ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 2 ‹ 4 ÊÔÚ¤˜, Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Á›ÓÂ-
Ù·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 4 ‹ 16 ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÁÈ·Ù› ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ
ÙÔ˘ (2Ã2 ‹ 4Ã4). ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ, fiÙ·Ó Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ Îϛ̷η˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË, Ô
Ì·ıËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› È· Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ (·˘Ùfi Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·Îfi-
Ì· Î·È ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ). √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ηÈ
Ó· ÌËÓ ··ÈÙ› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ¯¿ÚÙ˜ Ì Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Îϛ̷Θ,
ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó.
ª¿ıËÌ· ∞1.1. °ÂˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈ-
Ê¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜.
ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜, ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó ·Ï¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Â-
ÚȯfiÌÂÓÔ, fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÌÈ· ı¤ÛË ‹ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ (ÌÈ·
ı¤ÛË ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛÙ› Ì ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӈÓ, ÂÓÒ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘, ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ fiψÓ
ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘).
ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ·fi ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙȘ
Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙfiˆÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ¯·ÚÙÒÓ.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·
Á. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÂÈÙÔ›¯ÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘
‰. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ¿ÙÏ·˜
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·. ∆Ô Ì¿ıËÌ· ÌÔÚ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ∞1.1.2 Î·È Ì ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË
·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘˙‹ÙËÛË ¿Óˆ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÙÔ˘
ÏÔ›Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ë Ô-
Ú›· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ÊÏ‹ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÂÎÙÈ-
Ì‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú¿ÍÂÈ
ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÌÈ· Û·Ê‹ ÔÚ›·.
‚. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ·ÚÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӈÓ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
ÔÔ›·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÚ›· ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·:
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 13
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·13
ñ ŸÙÈ ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ, ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÓÈÛÔÈ. ∞˘Ùfi
Ô‰ËÁ› Û ‰‡Ô Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: 1) fiÙÈ Ô πÛËÌÂÚÈÓfi˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÔÚÈÛÙ›, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ 2) fiÙÈ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙfiÍÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÁˆÓ›· 1
Ô
¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ (.¯. ÙÔ ÙfiÍÔ 1
Ô
¿Óˆ
ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì‹ÎÔ˜ ·fi ÙÔ ÙfiÍÔ 1
Ô
¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏÈÎfi ·ÎÏÔ). ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘-
Ì¤Ú·ÛÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·Ó ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Â›‰Ô
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÚÈı› ·Ó·Áη›· Ë Û˘˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Û¯Â-
‰È¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ‰‡Ô ÔÌfiÎÂÓÙÚÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È Ì›· Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· ÔÈ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù¤-
ÌÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô. ŒÙÛÈ ı· Ê·Ó› ·Ì¤Ûˆ˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿.
ñ ŸÙÈ ÔÈ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ› Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ËÌÈ·ÎÏÈ·, οıÂÙ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ›Û· ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÂÍËÁ›: 1) ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ Ô ÚÒÙÔ˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ-
ÛÙ› ·˘ÙfiÌ·Ù·, fiˆ˜ Ô πÛËÌÂÚÈÓfi˜, ·ÏÏ¿ ··ÈÙ› ÎÔÈÓ‹ Û˘Ìʈӛ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Î·È 2)
ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙfiÍÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÁˆÓ›· 1
Ô
¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙÈÌ‹ ¿Óˆ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ-
ÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜.
ñ ŸÙÈ ¿Óˆ Û οı ¯¿ÚÙË ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÌÂÛËÌ-
‚ÚÈÓÒÓ, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿ÂÈÚÔ˜, ·ÊÔ‡, ıˆÚËÙÈο, ¿Óˆ
Û οı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜
ÁÚ·Ì̤˜.
ª¿ıËÌ· ∞1.2. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙȘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ηٷÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ıÂÚÌÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ‚fiÚÂÈ· Î·È ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ πÛËÌÂ-
ÚÈÓÔ‡. ∆Ô ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· Û˘-
Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙË ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÂÈ-
Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË «ÎÚ˘Êfi˜» ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. √È ÌÂϤÙ˜
‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ·Ú·ÓfiËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ Â›Ó·È
fiÙÈ Ë ÔÚ›· ÚÔ˜ Ù· ÓfiÙÈ· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÚÔ˜ fiÏÔ Î·È ÈÔ ıÂṲ́˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ë Ù¿ÍË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ fiÙÈ ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÎÈÓԇ̷ÛÙ ÚÔ˜
fiÏÔ Î·È ÈÔ „˘¯Ú¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¡fiÙÈÔ ¶fiÏÔ.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÒÚ·˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ηÈ, fiÛÔ
ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ÂÚÌËÓ‡ԢÓ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÒÚ·˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó
·ÎfiÌ· ÙÚfiÔ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
fï˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, fiÙ·Ó ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ
··ÈÙ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘
°Ë˜, Ì ¤Ó· ÛÙ·ÙÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ Ù˘ Û ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘˜. ∞Ó
Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ηχÙÂÚ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·
(¿ÙÚ·ÎÙÔ˜=ÒÚ·), ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜. ª›· ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏ›· ËÁ¿˙ÂÈ
·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÒÚ·˜ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ÌÂÛËÌ-
‚ÚÈÓfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ìʈӛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë Î·È
Ù· Û‡ÓÔÚ· ‹ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, Ë ªfiÛ¯· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘
ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜, ÚÔËÁÂ›Ù·È fï˜ ηٿ Ì›· ÒÚ·,
ÂÂȉ‹ Ë ÒÚ· Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂΛÓË ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù˘,
ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ Ù˘ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 14
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·14
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·
Á. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ¿ÙÏ·˜
‰. ∂ÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·) ∞Ú¯Èο ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ∞1.2.1 Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ıÂÚÌÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Â›Û˘ ÙË Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٷÓÔÌ‹
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi Î·È ÙËÓ ÂÚÌËÓ‡ԢÓ. √È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ›ӷÈ:
ñ ™ÙȘ ‰‡Ô ÔÏÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ·ÎfiÌË Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û‡ÓÙÔÌÔ, ÂÂȉ‹ Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ÙˆÓ
ËÏÈ·ÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÂÁ¿ÏË.
ñ ™ÙȘ ‰‡Ô ‡ÎÚ·Ù˜ ˙ÒÓ˜ ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ıˆÚËÙÈο, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì¤ÙÚȘ Î·È Ó· ÌÂÙ·‚¿Ï-
ÏÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ ·ÎÙ›-
ÓˆÓ Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚¤‚·È· ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Î·È
·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ, Ë ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ÙÔÈÎfi ·Ó¿-
ÁÏ˘ÊÔ, Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË fï˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Ù¿ÍË Û ٤ÙÔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.
ñ ™ÙËÓ ÈÛËÌÂÚÈÓ‹ ˙ÒÓË ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ˘„ËϤ˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ôχ Û fiÏË ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ.
∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Ï¤ÍË «Îϛ̷» Û‹Ì·ÈÓ ·Ú¯Èο ÙËÓ «ÎÏ›ÛË» Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ›ÛÙ¢·Ó ÌÂÓ fiÙÈ Ë °Ë Â›Ó·È Â›‰Ë, ·ÏÏ¿ ›-
¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÚfiÛÙˆÛ˘ ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ
Û˘ÓıËÎÒÓ.
¶·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜
√È Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ›Ó·Î· ˆ˜ ÂÍ‹˜:
1. ∫›ÙÔ: ¡fiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ 0
Ô
15’, ‰˘ÙÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 78
Ô
35’. ∞ÊÔ‡ Ë fiÏË ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛËÌÂÚÈÓ‹ ˙ÒÓË (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¿Óˆ ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi), ı· ¤¯ÂÈ Û¯ÂÙÈο ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· fiÏÔ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘ ∫›ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁ˜
ÂÔ¯ÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (13–21
Ô
C), ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 2.800 Ì.
‰ËÏ·‰‹ Û ÌÈ· ˙ÒÓË ‡„Ô˘˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‡ÎÚ·ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜.
¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ fï˜ ·˘Ù‹ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË.
2. ¡fiÙÈÔ˜ ¶fiÏÔ˜ (∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋): ™ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ë ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ÛËÌ›Ô, ·Ó Î·È Â›Ó·È
‹ÂÈÚÔ˜ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Ù˘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ 65
Ô
ÓfiÙÈÔ
ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. ∂ȉÈο Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο
¤¯ÂÈ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ 0
Ô
. ™ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·-
ۛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ -70 ‹ Î·È -80
Ô
C Î·È Â›Ó·È ÔÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ Ô˘ ÛËÌÂÈ-
ÒÓÔÓÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.
3. ∞ı‹Ó·: µfiÚÂÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ 37
Ô
58’, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 23
Ô
46’. ∞ÊÔ‡ Ë fi-
ÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â‡ÎÚ·ÙË ˙ÒÓË, ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ̤ÙÚȘ ıÂÚÌÔÌÂÙÚÈΤ˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ (̤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È πÔ˘Ï›Ô˘ 8 Î·È 29ÆC ·ÓÙ›-
ÛÙÔȯ·). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi
fi,ÙÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘, ÂÂȉ‹ Ë ∞ı‹Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Îϛ̷ ηÈ
Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.
4. ª·Ó›Ï·: µfiÚÂÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ 14
Ô
40’, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 121
Ô
03’. ∞ÊÔ‡ Ë
fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi, ı· ¤¯ÂÈ Û¯ÂÙÈο ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· fiÏÔ ÙÔÓ ¯Úfi-
ÓÔ (̤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È πÔ˘Ï›Ô˘ 25 Î·È 28ÆC ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·).
5. §Ô˘˙¿Î·: ¡fiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ 15
Ô
28’, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 28
Ô
16’. ∞ÊÔ‡ Ë
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 15
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·15
fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ πÛËÌÂÚÈÓfi, ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Û¯ÂÙÈο fiÌÔȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÂ
fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ (̤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È πÔ˘Ï›Ô˘ 26 Î·È 20ÆC ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·,
Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ıÂÚÌfi˜, ÂÂȉ‹ Ë fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ).
6. µfiÚÂÈÔ˜ ¶fiÏÔ˜: πÛ¯‡ÂÈ fi,ÙÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÛÙÔÓ µfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ÍËÚ¿, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÌfiÓÈÌ· Î·Ï˘Ì̤ÓË ·fi ¿ÁÔ.
7. ∫·Ì¤Ú·: ¡fiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ 35
Ô
15’, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 149
Ô
08’. ∞ÊÔ‡ Ë
fiÏË Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÓfiÙÈ· ‡ÎÚ·ÙË ˙ÒÓË, ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ̤ÙÚȘ ÂÔ¯ÈΤ˜ ‰È·-
Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (̤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È πÔ˘Ï›Ô˘ 20 Î·È 6ÆC ·ÓÙ›-
ÛÙÔȯ·, Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ıÂÚÌfi˜, ÂÂȉ‹ Ë fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ).
∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ËÌÈ-
ÛÊ·›ÚÈÔ.
¶·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜
∏ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÒÚ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi Ô˘
ÂÚÓ¿ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ ÒÚ· 12 ÙÔ ÌÂÛË-
̤ÚÈ Î·È, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 10, ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ¿ÏϘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜, fiˆ˜ Ë §Â˘ÎˆÛ›·, ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ë ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È ÙÔ ∆fi΢Ô.
™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È:
1. ∏ ∞ÌÂÚÈ΋ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ, ÂÂȉ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡
Î·È ÙÔ ·ÎÚ·›Ô ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ (ÌÂٷ͇ ∞Ï¿Ûη˜ Î·È ™È‚ËÚ›·˜) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ 180Æ Ì‹-
ÎÔ˜ (·Ó·ÙÔÏÈÎfi Î·È ‰˘ÙÈÎfi Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·ÊÔ‡ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó). ∂Ô̤ӈ˜ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ∞ÌÂÚÈ΋
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ.
2. £ÂˆÚËÙÈο, Ë ÒÚ· Â›Ó·È Ë ›‰È· Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÈÔ
¿Óˆ, ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È fï˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ë Ù¿ÍË Ì ٤ÙÔȘ ÏÂÙÔ̤-
ÚÂȘ.
3. ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û 24 ˆÚÈ·›Â˜ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ οı ¿ÙÚ·ÎÙÔ˜ ¤¯ÂÈ
Ï¿ÙÔ˜ 15
Ô
(360
Ô
‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘: 24 = 15
Ô
). ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ (0
Ô
Áˆ-
ÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜) Ë ÒÚ· Â›Ó·È 5 Ì.Ì., ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, Ô˘ ¤¯ÂÈ 74
Ô
‰˘ÙÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ (¿Ú· ‰È·Ê¤ÚÂÈ
ηٿ 74:15 = 5 ÂÚ›Ô˘ ˆÚÈ·›Â˜ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘˜), Ë ÒÚ· ı· Â›Ó·È 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.
4. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋, fiÙ·Ó ÛÙ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (22
Ô
58’ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜) Ë ÒÚ· Â›Ó·È 12 ÙÔ ÌÂÛË-
̤ÚÈ, ÛÙË ªfiÛ¯· (37
Ô
35’ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜) Ë ÒÚ· ı· Â›Ó·È ıˆÚËÙÈο 2 Ì.Ì. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi-
ÙËÙ· fï˜ ı· Â›Ó·È 3 Ì.Ì., ÂÂȉ‹ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÁˆÁÚ·-
ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏϘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ٷ ÂıÓÈο Û‡ÓÔÚ·.
ªÔÚԇ̠ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ì ÛÙÔ ¯ı˜;
¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ηÓ›˜ ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ˆÚÈ·›ˆÓ ·ÙÚ¿ÎÙˆÓ, ‚ϤÂÈ fiÙÈ, ÂÚÓÒÓÙ·˜
·fi ÙÔÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ÙˆÓ 180
Ô
Î·È ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi Ù· ‰˘ÙÈο ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο, ηٷϋÁÔ˘Ì ÛÙËÓ
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÒÚ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ë̤ڷ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘
¶ÂÚÏ Ã¿ÚÌÔÚ Î·È ÙˆÓ ºÈÏÈ›ÓˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ë Ã·‚¿Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈ-
ÓÔ‡ ÙˆÓ 180
Ô
, ÂÓÒ ÔÈ ºÈÏÈ›Ó˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰˘ÙÈο.
∞fi ÙË ÛÊ·›Ú· ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜
∆Ô Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ Ù˘ ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ Û ¯¿ÚÙË Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù·
ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜. √È ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó οÔȘ χ-
ÛÂȘ Ì ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜, η̛· ·fi ·˘Ù¤˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔ-
ÔÈËÙÈ΋, ÂÂȉ‹ fiϘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ›ÙÂ ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›ÙÂ ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ.
∞fi ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¿Ô„Ë, Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂ-
Ùˆ›ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÂȉ‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂÙ·-
ÙÚÔ‹˜ ÙÚÈÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ‰‡Ô Î·È ÌfiÓÔ ‰È·ÈÛıËÙÈο Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 16
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·16
Ù˘ «ÚÔ‚ÔÏ‹˜» ÌÈ·˜ ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ¿Óˆ Û Â›‰Ô. ∞Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ
Ë Ù¿ÍË ÙÔ˘ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂÈÌ›ÓÂÈ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô-
ʇÁÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Û¯ÂÙÈο ı¤Ì·Ù· ÛÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ.
∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ∞1.2.4, ∞1.2.5
Î·È ∞1.2.6. √È Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎfiÓ· Ë °ÚÔÈÏ·Ó‰›· Ê·›ÓÂ-
Ù·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ·Ó Î·È Â›Ó·È Î¿Ô˘ 4 ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË.
ª¿ıËÌ· ∞1.3. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó
¤Ó· Ù·Í›‰È.
ñ ¡· ÌÂÙÚÔ‡Ó ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Îϛ̷η˜.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
‚. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ¿ÙÏ·˜
Á. ∂ÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜
‰. ÿÚÙ˜ Î·È ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
∏ ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ‡ÎÔÏË, ÂÂȉ‹ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ‰Ô-
Ì‹ ÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ··ÈÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·:
·) √ ›Ó·Î·˜ Ì ٷ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈο ۇ̂ÔÏ· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÌ·‰Ô-
Ô›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ‰ÈfiÙÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô ¯¿ÚÙ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜
Û˘Ì‚ÔÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ∏ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÒÓ ÁψÛÛÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·ÈÛıËÙ‹ fiÛÔ
·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ·ÊÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·‰È¿ÎÔ· Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ÔÏ›Ù˘. °È· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜, ÔÈ ¯·ÚÙÔ-
ÁÚ¿ÊÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· ۇ̂ÔÏ· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ
ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ οı ¯Ú‹ÛÙË. ∏ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ۇ̂ÔÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜:
1. ÛÙ· ÛËÌÂȷο, ‰ËÏ·‰‹ ÂΛӷ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ (fiÏÂȘ, ¯ˆÚÈ¿, Ë-
Á¤˜, Û‹Ï·È· ÎÙÏ.).
2. ÛÙ· ÁÚ·ÌÌÈο, ‰ËÏ·‰‹ ÂΛӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì›· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÁÚ·ÌÌ‹˜ (ÈÛÔ¸„›˜,
‰ÚfiÌÔÈ, ÔÙ¿ÌÈ· ÎÙÏ.) ηÈ
3. ÛÙ· ÂÈÊ·ÓÂȷο, ‰ËÏ·‰‹ ÂΛӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ (˘„Ô-
ÌÂÙÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜, ı¿Ï·ÛÛ˜, Ï›ÌÓ˜, ÔÚÂÈÓÔ› fiÁÎÔÈ ÎÙÏ.).
‚) ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚fiψÓ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, fiÙ·Ó ÔÈ ÈÛÔ¸„›˜ ÏËÛÈ¿-
˙Ô˘Ó Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÌÈ· Ôχ ·fiÙÔÌË Ï·ÁÈ¿, ÂÓÒ fiÙ·Ó Û˘Ì›ÙÔ˘Ó, ¤Ó·Ó
ÁÎÚÂÌfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÙ·Ó ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ‹ ÎÏ›ÛË Î·È ‹ÈÔ ·Ó¿-
ÁÏ˘ÊÔ.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 17
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·17
ª¿ıËÌ· ∞1.4. ¶ÔÈÔÓ ¯¿ÚÙË Ó· ‰È·Ï¤Íˆ…
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ÂÈϤÁÔ˘Ó ¯¿ÚÙ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¯¿ÚÙ˜.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
‚. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ¿ÙÏ·˜
Á. ∂ÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‚ˆÍ›ÙË Î·È ÙȘ ·ÚȘ Ê¿ÛÂȘ ÂÂ-
ÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘. ∞fi ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÌÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙË ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈı˘-
Ì› Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô‡ Î·È Ì ÔÈ· ÎÚÈ-
Ù‹ÚÈ· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÙÔ ¯Ù›ÛÂÈ Î·È ÔÈÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÏË-
ÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ªÂ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi Ô Ì·ıËÙ‹˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·:
·) ÕÌÂÛ·, Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ı ›‰Ô˜
¯¿ÚÙË.
‚) ŒÌÌÂÛ·, Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ «Ô‡;» Î·È «ÙÈ;», ÙȘ ÌfiÓ˜ Ô˘ ¤ıÂÙÂ Ë ·Ï·È¿ Áˆ-
ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Î·È Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ «ÁÈ·Ù›;» Î·È «Ò˜;», ¯ˆÚ›˜ ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ÁˆÁÚ·ÊÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
¶ÚÔÛÔ¯‹: ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÌÈ· ÙfiÛÔ ÁÈÁ¿ÓÙÈ· Â¤Ó‰˘ÛË, fiˆ˜ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘
·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚·ÛÈÛÙ› ÌfiÓÔ Û ¯¿ÚÙ˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ··ÈÙ› ηÈ
ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘
Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ fï˜ Â›Ó·È Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂȉÈο ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË
ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ Î·È fi¯È Ó· χÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó· ÙfiÛÔ ÔχÏÔÎÔ Úfi‚ÏËÌ·.
∆ÚfiÔ˜ ÛΤ„˘
°È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È:
1. ¶ÚÒÙË ‡ÏË (‚ˆÍ›Ù˘). ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ ¤Ó·˜ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË
ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ‚ˆÍ›ÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜.
2. ÕÊıÔÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (‚Ϥ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜). ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÔ̤-
Óˆ˜ ¤Ó·˜ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Ù˘ ¢∂∏.
3. ª¤Û· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘. ∆· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›-
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ, Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Ì ÊÔÚÙË-
Á¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÒÛÙÂ
Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. ∆Ô Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ›-
Ó·È fiÙÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ (ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi) Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÙË
‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ.
4. ¶ÚÔÛˆÈÎfi. ∏ ‡ÚÂÛË Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ‰‡Ô ·fi Ù·
·ÚÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. ∂Ô̤ӈ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜
ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô.
5. ∫·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜
ÙÔ˘. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ (ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi).
ŒÓ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (‰È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 18
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·18
‚Ï‹ÙˆÓ, Ú‡·ÓÛË Î.¿.). ™Ùfi¯Ô˜ fï˜ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ¿ÛÎËÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÌÂ
‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ∆· ÂÚˆÙ‹-
Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘-
˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ªÂÙ¿ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÓÙ›-
ÛÙÚÔÊ·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘
Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Â·ÏËı‡ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¶Ú¿Á-
Ì·ÙÈ, Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·˘Ùfi:
ñ µÚ›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ‚ˆÍ›ÙË ÙÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡.
ñ µÚ›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·.
ñ ∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.
ñ ¢Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ÁÈ`·˘Ùfi Î·È ˘‹ÚÍ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¯ÙÈÛÙ› ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û` ·˘Ùfi (Ù· ÕÛÚ· ™›ÙÈ·), ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó
ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ οı ̤ڷ.
ñ µÚ›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˙ÒÓË Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ (.¯.
ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·).
ª¿ıËÌ· ∞1.5. «∞Ó·ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜» ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜
ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ «·Ó¿ÎÚÈÛË» ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ
Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ Û οÔÈÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›·
ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍ ÙȘ
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ·
Ó· ı¤ÙÂÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÈϤÁÂÈ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û’ ·˘Ù¤˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, Ë Ù¿-
ÍË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: «¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜;», ‰ÈfiÙÈ Ë ı¤ÛË
ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ, ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜
ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂Ô̤ӈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙË ÌÂϤÙË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ªÂ
ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋, Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔ-
ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.
1. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË (.¯. ÁÂÓÈÎfi˜ ‹ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜)ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘. ∞Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË Â›Ó·È Ó· ÌÂ-
ÏÂÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹, fiˆ˜ Ë ∞ÊÚÈ΋, Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ Â›Ó·È
Ù· ÂÍ‹˜:
ñ ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∞ÊÚÈ΋; ∏ ÂÚÒÙËÛË ··ÈÙ› ¤Ó·Ó ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÌÔÚ›
Ó· ‰Ôı› ›Ù Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ›Ù Ì ÚÔÛ‰ÈÔ-
ÚÈÛÌfi Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ı¤Û˘ Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ (.¯. ÓfiÙÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‹
‰˘ÙÈο Ù˘ ∞Û›·˜). ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ·Ú·ÙËÚËı› fiÙÈ Ë ‹ÂÈÚÔ˜ ·˘Ù‹ Îfi‚ÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÛÙË Ì¤-
ÛË ·fi ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi, Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ı· Ê·Ó› ·ÚÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Îϛ̷-
ÙÔ˜, ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ‹˜ Ù˘.
ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ; °È· Ó· ‰Ôı› ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÒ-
ÙËÛË ·˘Ù‹, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ¯¿ÚÙ˘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. ∆· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ı· Ê·ÓÔ‡Ó
¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘.
ñ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘Êfi Ù˘; ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ Ë›ÚÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ Î·È ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
√ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ı· Ê·Ó› ·ÚÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡
‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ Ë›ÚÔ˘.
ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋; √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 19
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·19
ÁˆÙÂÎÙÔÓÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ
ÙË ı¤ÛË Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ.
ñ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷ Ù˘; ∏ ı¤ÛË Î·È ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi
ÙÔ Îϛ̷ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, ·Ú¿-
ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘.
ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘; ∏ ı¤ÛË, Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ
ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘Êfi Ù˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂ-
Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜.
ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋; √È ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘
ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Û¯ÂÙÈ-
Îfi ıÂÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Î·È Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ÎÏ›-
Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ Ë›ÚÔ˘.
ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋; √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Û ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÔÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Î·È ÙËÓ ·-
ÚÔ˘Û›· ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡, ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ
Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ı· Ê·ÓÔ‡Ó Ôχ ¯Ú‹ÛÈ̘, ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ∞ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›·˜.
2. ∏ «·Ó¿ÎÚÈÛË» ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËÎÂ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÈÛÙÔÚ›·, ÁÈ·Ù› ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ë ÏÔ-
ÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂıÔ‡Ó Î·È Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜:
ñ ∆È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¯¿ÚÙ˘; (¶ÔÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ‰È·‰Èηۛ·;)
ñ ¶Ô‡; (™Â ÔÈÔÓ ¯ÒÚÔ)
ñ ¶Ò˜; (¶Ò˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÂÌË̤ÓÔ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÍË;)
ñ °È·Ù›; (¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹;)
ñ ¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡; (™Â ÔÈ· ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ú·ÙËÚԇ̠·ÚfiÌÔÈ· ηٷÓÔÌ‹;)
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 20
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·20
£∂ª∞∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ºÀ™π ∫√ ¶∂ƒπ µ∞§§√¡
∂π™∞°ø°∏
√È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙfiÛÔ ·fi
ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ªÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË °ÂˆÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ٿ͈Ó
ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ı¤Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ì οˆ˜ ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋. µ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜
ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fï˜ Ú¤ÂÈ ÂÈϤÔÓ:
1. ¡· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ Ê˘ÛÈ-
Τ˜ ‰È·‰Èηۛ˜.
2. ¡· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂÙ·-
͇ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜.
«∫ÏÂȉ›» Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜,
‰ËÏ·‰‹ ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ fiÚÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›·
·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·fi ¿ÏÏ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∂Ô̤ӈ˜ ο-
ı ̿ıËÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ:
ñ √ Ê˘ÛÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ Û‡ÓÔÏÔ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (¤¯ÂÈ fiÚÈ·, ÛÙÔȯ›·
Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ), ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Û ÌÈÎÚfi-
ÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· (·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ˘‰ÚfiÛÊ·ÈÚ·, ÏÈıfiÛÊ·ÈÚ·, ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ·), ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË
ÌÂϤÙË ÙÔ˘.
ñ ∫¿ı ۇÛÙËÌ· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ fï˜ οÔÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ̤۷ Û ÛÙÂÓfi ‹ ¢-
Ú‡ Ï·›ÛÈÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ (οı ۇÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·ÓÙÔ¯‹˜ Û ÌÂÙ·‚ÔϤ˜).
ñ √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Ù· Ê˘-
ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ fï˜ ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ù· Ê˘ÛÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· fiÚÈ·
ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘˜.
∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È
‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ̷ıËÙ¤˜ 12–13 ÂÙÒÓ. ™˘¯Ó¿ fï˜ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘Ô-
¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ ÛΤ„˘ Î·È ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔÈ
Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È fï˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ¶§∞¡∏∆∂™
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ °Ë˜ Ì ÔÈΛ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÌÂÁ¤ıË.
ŸÙ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡ÛÔ˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‹ Ôχ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÚÈı-
ÌÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ͯÓÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·. √ ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜
Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÁÓÒÛÂȘ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ηıËÌÂÚÈ-
Ó¤˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ͯ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ Ù˘ °Ë˜,
·Ó Û ÌÈ· ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙËı› Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ‚·‰ÈÛÙ‹˜ ‹ ¤Ó·
·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡ (¤¯ÂÈ ·›ÛıËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ù·-
¯˘Ù‹ÙˆÓ, ÂÂȉ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË).
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ °Ë˜ Ì ۯÂÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· (ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ – Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù·,
ÂÚÈÊÔÚ¿ – ÂÔ¯¤˜) (‰È¿ÛÙ·ÛË, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹).
√È ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ οÓÂÈ Ë °Ë Â›Ó·È ÔÏϤ˜, ÙÔ ∞¶™ fï˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Á‡Úˆ
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 21
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·21
·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ¿ Ù˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ. √ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÈ-
Ó‹ÛÂˆÓ Ì ٷ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ‰‡Ô ¿ÏÏÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜
ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ:
·) ∆ËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÔ›ıËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘. ∏ ηٷÓfiËÛË
Ù˘ ·‰È¿ÎÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ÂÂȉ‹ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ
Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Î·È ··ÈÙ› Ôχ ÎfiÔ ·fi ÙËÓ Ï¢-
Ú¿ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡.
‚) ∆ËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ∆Ô fiÛÔ ‚ÔÏÈ΋ Â›Ó·È Ë ›ÛÙË ÛÙËÓ Î›ÓËÛË
ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Homo sapiens
sapiens ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÂÚ›Ô˘ 500 ·ÈÒÓ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÁˆÎÂÓÙÚÈÎfi (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰Ë-
Ï·‰‹ ÙÔ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎfi) Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Î·Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜.
∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ °Ë˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ¿ Ù˘ Î·È Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ Á‡Úˆ
·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ˘fi‚·ıÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË:
1. ∆˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ Ë̤ڷ˜ Î·È Ó‡¯Ù·˜. ∏ ηٷÓfiËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·fi ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıË-
Ù¤˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, ηٿ ηÓfiÓ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
Ë̤ڷ˜ Î·È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜.
2. ∆˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÔÈ ÌÂϤ-
Ù˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÚÔηÏ› ÔÏϤ˜ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› Ë Ê˘ÛÈ΋ Ù¿ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ›ӷÈ
Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ °Ë˜ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Î·È fi¯È Ì ÙË ÁˆÓ›· Úfi-
ÛÙˆÛ˘ ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÛÙË °Ë.
ñ ¡· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ (·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ÌÂ-
Ù·‚ÔÏ‹).
√ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÎÚ‡‚ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıË-
Ù¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È ¿ÓÈÛ· ·fi
ÙÔÓ ◊ÏÈÔ. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Î·-
χÙÂÚ· Ù· Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ËÁ¤˜ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ηٿÏÏËϘ.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ó·
·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¯ÓËÙ‹˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ (Û‡ÛÙËÌ·, ‰È¿ÛÙ·ÛË).
∆Ô Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‰ÈÏfi ÚfiÏÔ. ∞fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÂÍËÁ› ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘ Ù˘
ÂÓfiÙËÙ·˜ «º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ» Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘
Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ô-
ÙÂÏ› ÌÂÓ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ·, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË, ÁÈ·Ù› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰È¿ÊÔ-
Ú· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔχÏÔΘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ. ∞˘Ùfi˜ ›-
Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ‰È·ÈÚԇ̠۠ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Û‡ÓÔÏ·.
ª¿ıËÌ· µ1.1. √ Ï·Ó‹Ù˘ °Ë
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË °Ë ˆ˜ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. (¶ÚÔÛÔ¯‹: ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‹ Ì ÙÔÓ
◊ÏÈÔ, ÂÂȉ‹ Ô fiÁÎÔ˜ ÌÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î‡‚Ô Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ Ù˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ
Ô ¢›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿Ô˘ 11 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÙ›Ó· ·fi ÙË °Ë, Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 1.300 ÊÔÚ¤˜
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û fiÁÎÔ: 11Ã11Ã11.
ñ ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ Û¯‹Ì· Î·È ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ °Ë˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ
¿ÍÔÓ¿ Ù˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ù˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 22
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·22
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·
Á. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ¿ÙÏ·ÓÙ·˜
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· µ1.1.1 ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜, Ù·
Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙ· ÎÂÓ¿ Ù· ÌÂÁ¤ıË
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ °Ë˜ ηÈ
οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ.
ñ Ÿˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÈÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Î·È ÔÏÈ΋˜ ·ÎÙ›Ó·˜, ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ °Ë˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÊ·ÈÚÈ-
Îfi, ·ÏÏ¿ ÂÚ›Ô˘ ÛÊ·ÈÚÈÎfi, ÂÏ·ÊÚ¿ ÈÂṲ̂ÓÔ ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Î·È ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi.
ñ ŒÓ· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù‡Ô˘ «ÊfiÚÌÔ˘Ï· π» Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 300 ¯ÏÌ./ÒÚ· ı·
¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ 133 ÒÚ˜ ‹ 5,5 Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ Á‡ÚÔ Ù˘ °Ë˜ ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi
(40.000 ¯ÏÌ.:300 ¯ÏÌ. = 133,33 ÒÚ˜ = 5,5 Ë̤Ú˜).
ñ ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¤Ó·˜ ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ‚¿‰ËÓ Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 10 ¯ÏÌ./ÒÚ· ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó 4.000
ÒÚ˜ ‹ 166 Ë̤Ú˜ ‹ 28 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‹ 7 Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ·fiÛÙ·ÛË, ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜
‚¤‚·È· ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹.
√È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È ·Ϥ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ηÈ
Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.
™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «¢È¿‚·Û ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜...» ÂȯÂÈÚ›-
Ù·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ù˘ °Ë˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÙÚԯȿ˜ Ù˘ Á‡-
Úˆ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Ì ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Î·È ÙËÓ
˘fiÏÔÈË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. ∆Ô Û¯‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ù˘ °Ë˜ Û οÙÔ„Ë ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Î·-
Ù·ÓfiËÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜, ÁÂÓÈο fï˜ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ›ӷÈ
Èı·Ófi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÔfiÙ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ.
ª¿ıËÌ· µ1.2. Èڛ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ÂÓfiÙËÙ˜
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·–Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÁÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ηıÂÓfi˜ ·fi ·˘Ù¿.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
∆Ô Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ÂȯÂÈÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÌÂÚÈΤ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ȉ¤Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·fi-
Ï˘Ù· ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜:
1. ŸÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Â›Ó·È ÂÓÈ·›Ô˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÏÂÙËı› ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ, ÂÂÈ-
‰‹ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔχÏÔÎÔ˜. °È· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¤Ó· ÔχÏÔÎÔ Û‡ÓÔÏÔ, Û˘-
ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ÙÔ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÈÔ Â‡ÎÔ-
Ï·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ͯÓÔ‡Ó ÔÙ¤ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÓfiÙËÙ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË.
2. ŸÙÈ Ù· Ê˘ÛÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· «·˘ÙÔ‰ÈfiÚıˆÛ˘», ‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙË-
Ú‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ̤۷ Û οÔÈÔ Ï·›ÛÈÔ.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 23
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·23
3. ŸÙÈ Ô Ê˘ÛÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ «Î·Ì‚¿» ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ «ÎÂÓÙÔ‡Ó» ‰Èο
ÙÔ˘˜ ¤ÚÁ· (.¯. fiÏÂȘ, ‰›ÎÙ˘·, ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÎÙÏ.) Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.
4. ŸÙÈ, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂȉÚÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜
ÛÙ· Ê˘ÛÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ·, Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ
Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÚÔηÏ› Ù· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
√È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· µ1.2.1 Î·È ÙË Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡-
¯ıËÎ·Ó ÈÔ ¿Óˆ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, Ë Ù¿ÍË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ Û οı ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘, ÂÂȉ‹ Ë ˙ˆ‹ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÔÚˆÓ›-
‰· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. ∆ÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô Â͢ËÚÂ-
ÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ µ1.2.2 ¤ˆ˜ 5µ1.2.5, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ÂÈϤÔÓ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Âȉڿ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ATMO™ºAIPA
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ηıÂÓfi˜ ·fi ·˘Ù¿.
∫·Ù¿ ‚¿ÛË, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ
ÙË °Ë Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈηÓÔ› Ó· Ù· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ıˆڋÛÔ˘Ó fiÙÈ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿
«ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È» Û οÔÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
™ËÌ›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹:
·) √È Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ÏÂÙ‹ ÛÙÈ‚¿‰· Ù˘ ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ·˜.
‚) ∏ ıÂÚÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÔ ıÂÚÌ‹ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. §¤ÁÂÙ·È ¤ÙÛÈ,
ÂÂȉ‹ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Ù· ÌfiÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ô-
χ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∂Âȉ‹ fï˜ Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È Ôχ ·Ú·È‹ (Ô˘ÛÈ·-
ÛÙÈο Â›Ó·È ‰È¿ÛÙËÌ·), ÙÔ ¤Ó· ÌfiÚÈÔ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÙÂÏÈ΋ ıÂÚÌÔ-
ÎÚ·Û›· Ó· Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹.
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ηÈ
ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
√È Î·ÈÚÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·›˙Ô˘Ó ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÂÂȉ‹ fï˜ Ë ·ÚÔ˘-
Û›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È ·‰È¿ÎÔË, Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ˘ÔÙÈÌ¿Ù·È. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ η-
Ï‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fï˜
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÌÊ·Ó›˜ ÂȉڿÛÂȘ, Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ÙÔ ÎÏ›-
Ì· ¤¯Ô˘Ó Î·È ¤ÌÌÂÛ˜ ÂȉڿÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÔÚ·Ù¤˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙȘ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î.¿.
£· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ,
ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜.
ñ ¡· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈ‚›ˆÛ˘
Û ·ÎÚ·›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ‹ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ.
∞ÒÙÂÚË Âȉ›ˆÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙȘ
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙÚfiÔ˘˜ ˙ˆ‹˜. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ
Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi Ï·›ÛÈÔ. ∏ ηχÙÂÚË Ì¤-
ıÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ó· ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜, ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Î·È Û ·Úı¤Ó· ‰¿ÛË.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜, Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋
ÙÔ˘˜ ηٷÓÔÌ‹ (·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË).
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 24
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·24
√ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ‰‡Ô ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜:
1. ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚfiÛÙˆÛË ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ
ηÈ
2. Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηÙ` ·Ú¯‹Ó ‰È·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ÎÏÈÌ¿ÙˆÓ Û ÔÏÈÎfi, ‡ÎÚ·ÙÔ Î·È ÙÚÔÈÎfi. ™’ ·˘-
Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‡Ï˘ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÁÈ·Ù› Ë ¤ÓÓÔÈ·
ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û ÂfiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ì ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
√ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó¿ÁÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂ
·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ ÙÔÈÎfi Îϛ̷.
ª¿ıËÌ· µ2.1. ™‡ÓıÂÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ¿ÓÂÌÔÈ
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÏÂÙfi ÛÙÚÒÌ· ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË
°Ë. ∞˘Ùfi ı· ÙÔ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜, ·Ó ÙÔ˘˜ ˙ËÙËı› Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· 300 ¯ÏÌ. ÙÔ˘ ¿¯Ô˘˜
Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ì ٷ 6.000 ¯ÏÌ. Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ °Ë˜ (¤Ó· ·Ïfi Û¯‹Ì· Ì ¤Á¯ÚˆÌË ÎÈ̈ϛ·
ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ôχ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi). ∏ ·›ÛıËÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Ôχ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË, fiÙ·Ó
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ· Î·È fiÙÈ Ë
˙ˆ‹ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÙÈ‚¿‰·˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ Ì›· ·ÎfiÌ·
«ÎÚ˘Ê‹» Âȉ›ˆÍË: Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ fiÙÈ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ Î·È ·Ó·Ï-
ÏÔ›ˆÙÔ, ·ÏÏ¿ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ôχ ¢·›ÛıËÙÔ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ·ÛÙ› ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙȘ ·Ó-
ıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ηٷÓÔÒ-
ÓÙ·˜ ¿ÓÙ· fiÙÈ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ–Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ·ÏÏËÏÂ-
Í¿ÚÙËÛË Ì ٷ ¿ÏÏ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÁÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ηıÂÓfi˜ ·fi Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·˘Ù¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·.
ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜
¿Óˆ ÛÙË °Ë.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·) ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· µ2.1.1 Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ηٷÙÔÈÛÙÈ΋ ˆ˜ ·ÊfiÚÌËÛË
ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. √ ηıËÁËÙ‹˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Î›ÌÂ-
ÓÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û οı ÛÙÈ‚¿‰· Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È¿‚·Û·Ó. ™ÎÔfi˜ ·˘-
Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â›Ó·È Ó· ‚‚·Èˆı› Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó
οı ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ‹Ú·Ó Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ (ηÈÚfi˜, Ù·Í›‰È· Ì ·ÂÚÔ-
Ï¿ÓÔ, ÂÈÎÔÈӈӛ˜). ∏ Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘
·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.
‚) ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ë Ù¿ÍË ·Ú·ÙËÚ› Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ù· Û¯‹Ì·Ù· µ2.1.7 Î·È µ2.1.8 Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á› ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÈο ÙË Ú›˙· ÙÔ˘˜
ÛÙËÓ ¿ÓÈÛË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 25
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·25
ª¿ıËÌ· µ2.2. µÚÔ¯¤˜, Îϛ̷
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ηÈÚÔ‡ Î·È Îϛ̷ÙÔ˜. ∆Ô ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·
·fi ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¿Ô„Ë. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ Îϛ̷ ˆ˜ ¤Ó·Ó Ê˘ÛÈÎfi ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙ· Ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ ÙÔ Îϛ̷ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∂›Ó·È ÌÈ· ·Ó-
ıÚÒÈÓË «ÂʇÚÂÛË», Ì ÙËÓ ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜
Î·È ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈ-
Λ·˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ· ·Ú¿-
ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜ ÙÔ ÎÚ‡Ô ‹ Ë ˙¤ÛÙË, Ë ‚ÚÔ¯‹ ‹ Ë ÍËÚ·Û›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó
ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Îϛ̷ ηÈ, ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË
χÛË Ù˘ ·ÔÛÙ‹ıÈÛ˘ ÔÚÈÛÌÒÓ. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·,
ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó Ó· ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ fi¯È ¿ÌÂÛ· (Ì ÔÚÈÛÌÔ‡˜), ·ÏÏ¿ ̤ۈ
ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÙÔ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Û οı ÂÚÈÔ¯‹.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿-
ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.
ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË
˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Î·È ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷ-
ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹-
Θ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘
Á. £ÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ
‰. £ÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·) £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·¤Ú·
™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ë Ù¿ÍË ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÏ›-
Ì·, Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ó· ηıÔ‰ËÁ› ÙË Û˘˙‹ÙËÛË. ŒÂÈÙ· ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔÓ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Î·Ù·-
ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È ··ÓÙ¿ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. √È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ··ÓÙ‹-
ÛÂȘ ›ӷÈ:
ñ √È ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Â›Ó·È Ë ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ŸÛÏÔ Î·È Ë ™ÙÔίfiÏÌË, Ô˘ ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ °ÚÔÈÏ·Ó‰›·˜ (60Æ ‚fiÚÂÈÔ
Ï¿ÙÔ˜). £· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ Ë ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
(Ì ¿Óˆ ·fi 5.000.000 ηÙ.), ‰ÂÓ Â›Ó·È «Ê˘ÛÈ΋» fiÏË, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Î·ÙÔÈ΋ıËΠ·˘ıfiÚÌËÙ·.
ÃÙ›ÛÙËÎÂ Î·È Î·ÙÔÈ΋ıËΠ̠ÙË ‚›· ·fi ÙÔÓ ÙÛ¿ÚÔ ªÂÁ¿ÏÔ ¶¤ÙÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌÈ·
Ó¤· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ô˘ ı· ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Û ÙË ªfiÛ¯·. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ∞ÙÏ·-
ÓÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜, ÂÂȉ‹ ÔÈ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜
·ÎÙ¤˜ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi „˘¯Ú¿ ı·Ï¿ÛÛÈ· Ú‡̷ٷ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ôχ „˘-
¯Úfi Îϛ̷. ∆Ô ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ™È‚ËÚ›·˜ (ƒˆÛ›·˜).
ñ √È ÓÔÙÈfiÙÂÚ˜ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ fiÏÂȘ Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È Ë ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ (37,5Æ ÓfiÙÈÔ
Ï¿ÙÔ˜) Î·È ÙÔ ªÔÓÙ‚ȉ¤Ô Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ (Á‡Úˆ ÛÙȘ 35Æ). ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ
ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ ÔÈ fiÏÂȘ ‰Â ¯Ù›˙ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 26
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·26
ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ηٷӤÌÔÓÙ·È Û ÌÈ· ˙ÒÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 50Æ ‚fiÚÂÈÔ Ï¿ÙÔ˜ Î·È 30Æ ÓfiÙÈÔ, ÂÂÈ-
‰‹ ÂΛ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜.
ñ ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÕÓ‰ÂˆÓ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂ-
ÙÚÔ (¿Óˆ ÙˆÓ 2.000 Ì.), ÂÂȉ‹ ÔÈ ·ÎÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛËÌÂÚÈÓ‹ ˙ÒÓË Î·È
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·ÓÔÌ‚Ú›· Î·È ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ™Â
ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Â‡ÎÚ·Ù˜ Û˘Óı‹Î˜ Ì ۷Ê›˜ ÂÔ¯¤˜, ÂÓÒ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Úfi-
‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ.
‚) ÕÓÂÌÔÈ
™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÎÏÈÌ·ÙÈ-
ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ηÈ, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷ-
ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ıÂÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ Â›Ó·È ‰˘-
Ó·ÙfiÓ, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (ηÏÏȤÚÁÂȘ, ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜, ηٷÛ΢‹ ηÙÔÈΛ·˜ ÎÙÏ.).
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: À¢ƒ√™º∞πƒ∞
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿-
ÛÔ˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË (‰È¿ÛÙ·ÛË).
·) ∫·Ù` ·Ú¯‹Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ «ˆÎ·ÓÔ›» Î·È «ı¿Ï·ÛÛ˜». ™ÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fiÏÔ ÙÔ ·ÏÌ˘Úfi ÓÂÚfi ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÓÈ·›· Ì¿˙·, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÁÂ-
ˆÁÚ¿ÊÔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó «·ÁÎfiÛÌÈÔ ˆÎ·Ófi». √È ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË Ì¿˙· Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ·
ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ÁÈ·Ù› ÂÍËÁ›
Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙȘ ·Ó-
ıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û fiÏ· Ù· Ì‹ÎË Î·È Ï¿ÙË Ù˘ °Ë˜.
‚) ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î¿Ï˘„˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Ë Ù¿ÍË Ú¤ÂÈ Ó·
ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ¯·ÚÙÒÓ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ Ì·-
˙ÒÓ Î·È Ó· ÙË Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡ÛÂÈ ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›·, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÓÔËÙÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ŒÓ·˜ ηÏfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ`
·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ı ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ °Ë˜ Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ ‹ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ‹ ÙÔ˘˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ.
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·:
1. ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜ = Ô ˆÎ·Ófi˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋.
2. ∂ÈÚËÓÈÎfi˜ = Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ˆÎ·Ófi˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ fiÛË fiϘ ÔÈ ‹ÂÈÚÔÈ Ì·˙›.
3. πÓ‰ÈÎfi˜ = Ô ˆÎ·Ófi˜ Ì ٷ Â͈ÙÈο ÓËÛÈ¿.
4. µfiÚÂÈÔ˜ øηÓfi˜ = Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ˙ÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈ΋ ·ÚÎÔ‡‰·.
5. ¡fiÙÈÔ˜ øηÓfi˜ = Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ˙Ô˘Ó ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ› ÈÁÎÔ˘›ÓÔÈ.
6. ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ = Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·.
7. ∫·Ú·˚‚È΋ = Ë «ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘» (¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙËÓ ›‰È· ¤ÎÙ·ÛË Ì ÙË ªÂ-
ÛfiÁÂÈÔ) ‹ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ.
8. ∂‡ÍÂÈÓÔ˜ ¶fiÓÙÔ˜ (ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·)=Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘‹Ú¯·Ó ‰Âο‰Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜
·ÔÈ˘ Î.Ô.Î.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 27
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·27
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û ÔÚÈṲ̂-
Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ì ÔÏÏ¿ ÓËÛÈ¿ ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ∞fi ÙË
ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ô ÓËÛȈÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ÔÚÈÔıÂÙ› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÓıÚÒÈÓË ÔÌ¿‰· Î·È Î¿ÓÂÈ ‹ÈÔ ÙÔ Îϛ̷, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù· ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ (fi¯È ¿ÓÙ·) Â-
ÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ∏ π·ˆÓ›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ
·Ó·Ù˘Á̤ӷ ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fiÏ˘Ù· ·fi ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÚÒÙˆÓ
˘ÏÒÓ Î·È ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó·
·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ¿ÓÈÛË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ η-
Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ (‰È¿ÛÙ·ÛË, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹).
·) ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î¿Ï˘„˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤-
ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ, ·Ú¿ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛfiÙËÙ· ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο
ÛÙË °Ë, ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂-
Ó˜ ∆Ô ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÁÈ·Ù› Ë ·ÊıÔÓ›· ‹, ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂ-
ÚÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ηÈ
ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ) Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÂÈÊ¿-
ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.
‚) ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ë Ù¿ÍË ÌÔÚ› Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ _ ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ 6.500.000.000 ηÙԛΈÓ
ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ÁÏ˘Îfi ÓÂÚfi ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ı· ÂȉÂÈÓˆ-
ı› ÙÚ·ÁÈο ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÙÔÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ, ¤Ú· ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜, ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ Û˘Ó¤ÂȘ. ∂›Ó·È Ôχ È-
ı·Ófi, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ̷˙È΋ ÌÂٷΛÓËÛË ·ÓıÚÒ-
ˆÓ ÚÔ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈ Ôԛ˜, ıˆÚËÙÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ-
‹˜ Î·È Û Îϛ̷η Ô˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı›. ∆¤ÙÔÈ· ÌÂٷΛÓËÛË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·,
Â›Ó·È fï˜ Ôχ Èı·Ófi Ó· ¿ÚÂÈ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜
ÔÙ·ÌÔ‡.
∆· ÁˆÌÂÙÚÈο ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ (.¯. Ì‹ÎÔ˜ ÚÔ‹˜, ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜, ‰¤ÏÙ·) ηıÔÚ›˙Ô-
ÓÙ·È ·fi ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Î·È Ù· ÁˆÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ ªÈÛÈÛ›È, ÁÈ· ·Ú¿-
‰ÂÈÁÌ·, ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ÙˆÓ ∏.¶.∞. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂ-
ÓÙÚÔ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÌ‹Ì· Î·È ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ ¤ˆ˜ ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË ‰ÈÓ‹
¤ÎÙ·ÛË 25 ÂÚ›Ô˘ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ŒÙÛÈ, Ù· ÌÈÎÚfi-
ÙÂÚ· Ú‡̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó
·˘Ùfi ÙÔ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ÔÙ¿ÌÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÙ¿ÌÈ· Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ Û ̋ÎÔ˜, ÂÂȉ‹ Ú¤ÂÈ Ì¤Û·
Û ϛÁ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ó· «Î·Ù¤‚Ô˘Ó» ·fi ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. √È Ì·-
ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· Â·ÏËı‡ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜.
ñ ¡· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ Ï›ÌÓ˜
ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (ı¤ÛË, Ì‹ÎÔ˜, ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜, ·ÚÔ¯‹, ¤ÎÙ·ÛË, Â›-
‰Ú·ÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ¢ڇÙÂÚË ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›·).
¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ Ó· ηٷٿÛÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ ÌÂ
ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿Ù·ÍË Â›¯Â ÙÔ ·È-
‰·ÁˆÁÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· fiÙÈ Û˘Ó¤‰Â ÙÔ «Ì¤ÁÂıÔ˜» ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ Ì ¤Ó· ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙÔ ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ (ÙÔ Ì‹ÎÔ˜), ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË
ÙÔ˘˜. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÌÔÓfiÏ¢ÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ·Ú-
ÎÂÙ¿ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Ì ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. √ ªÈÛÈ-
Û›È, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ∏.¶.∞. ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 28
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·28
∏ ·Í›· ÙÔ˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ψÙfi˜, ÂÂȉ‹ ÌÂٷʤÚÂÈ Ôχ ÓÂÚfi. ∂Ô̤ӈ˜
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Î·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ
˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÏÂηÓÒÓ ·ÔÚÚÔ‹˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi.
∞Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂϤÙË ÙˆÓ
«‰ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡» (ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ) Î·È ÙˆÓ «·ÔıËÎÒÓ» ÙÔ˘ (ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È ˘fiÁÂȈÓ
ÓÂÚÒÓ), Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:
·) ∆· ÔÙ¿ÌÈ·:
1. ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓË ‰È¿‚ÚˆÛË ÛÙËÓ ÍËÚ¿ Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‚·ıÈ¿ Ê·Ú¿ÁÁÈ·, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó
¿ÁÚȘ ÌÔÚʤ˜ ˙ˆ‹˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂÊ˘ÚˆıÔ‡Ó. ∏ ‰˘-
ÛÎÔÏ›· ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Ôχ ·ÈÛıËÙ‹ Û ÔÚÂÈÓ¤˜ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ÔÙ¿ÌÈ·
ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó·Ó Ôχ ÊıËÓfi ÙÚfiÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ·Ó ¤¯Ô˘Ó Èη-
Ófi Ï¿ÙÔ˜ Î·È ‹ÚÂÌË ÚÔ‹, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·, ÙË ÁˆÏÔÁ›·
Î·È ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó. ∞Ó Ë ˘„ÔÌÂÙÚÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿-
ÛÔ˘Ó Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÔÌ·Ïfi, ÙfiÙÂ Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ
Á›ÓÂÙ·È ·ÚÁ‹ Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ (.¯. µfiÏÁ·˜). ∞˘Ùfi ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
·ÊÚÈηÓÈο ÔÙ¿ÌÈ· ‰ÂÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¶ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ë›ÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈο Â›Ó·È ¤Ó· ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ, ηÈ, ÁÈ· Ó· η-
Ù·Ï‹ÍÔ˘Ó ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, Ú¤ÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ ÙÌ‹Ì· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î·-
Ù·ÚÚ¿ÎÙ˜, Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË Ó·˘ÛÈÏÔ˝·. °È· Ó· ¤¯Ô˘Ó fï˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈ-
Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì Îϛ̷
Ô˘ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. √ ∞Ì·˙fiÓÈÔ˜ Î·È Ô §¤Ó·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚÔÈ ·fi ÙÔÓ ªÈÛÛÈÛÛ›È Î·È ÙÔÓ °¿ÁÁË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜
·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ Â›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÁÈ·Ù› ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó Ôχ ·Ú·ÈÔη-
ÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Â›‰Ú·ÛË. √ ∞Ì·˙fiÓÈÔ˜ Û˘-
ÓÙËÚ› ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰¿ÛÔ˜ Ô˘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì Ô͢ÁfiÓÔ, ÂÓÒ Ô §¤Ó·
(Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÙ·ÌÔ› Ù˘ ™È‚ËÚ›·˜) ·›˙ÂÈ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ
·ÎÏÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.
2. ¢È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ «‰¤ÏÙ·». ∆· ‰¤ÏÙ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ˜
ÂÚÈÔ¯¤˜, ÁÈ·Ù› ‰¤¯ÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ηÈ
¤ÙÛÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó Ôχ ÁfiÓÈÌÔ ¯ÒÚÔ, ·Ó Î·È Û¿ÓÈ· ¢ÓÔÔ‡Ó ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÈÎÈ-
ÛÌÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ Â΂ÔϤ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ψÙÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó-
‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÙ¿ÌÈˆÓ Ì ·˘Ù¿ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (.¯. ™·-
ÁοË). ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fï˜ ÛÙ· Â΂ÔÏÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÏÈÌÓÔı¿-
Ï·ÛÛ˜ Î·È ÂÏÒ‰ÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ô˘ ·ˆıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˘
·Í›·˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·.
3. ∂›Ó·È ËÁ‹ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜
·ÓıÚÒÔ˘˜. ªÈ· ·Ï‹ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
·ÍÈfiÏÔÁ˜ fiÏÂȘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ ‹ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‹ ÛÙȘ fi¯ı˜ οÔÈÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ‹
Ï›ÌÓ˘.
4. ªÂٷʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ˘ÏÈÎÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙË ÌÔÚ-
ÊÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ (·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÈÔ ÌÈÎÚ¿ ÂÏÏËÓÈο ÔÙ¿ÌÈ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ
ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ ÙÔ˘˜). ∂ÈϤÔÓ, Ù· Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ ÙȘ ı·-
Ï¿ÛÛȘ Ì¿˙˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Â΂¿ÏÏÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ٷ ıÚÂÙÈο ˘ÏÈ-
ο ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √È Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‹Ù·Ó ¿ÓÙ·
¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ·ÏÈ›·˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∏ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ˘
ÔÙ·ÌÔ‡ Ê¿ÓËΠfiÙ·Ó, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÔ˘¿Ó, Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ Û·Ú-
‰¤Ï·˜ Ô˘ ·ÏÈ¢fiÙ·Ó Û` ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÈÒıËΠηٿ 90%
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 29
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·29
‚) √È Ï›ÌÓ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â›Û˘ fiÏÔ ¤Ï͢ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ‰ÈfiÙÈ:
1. ¶·Ú¤¯Ô˘Ó ÓÂÚfi ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ.
2. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ËÁ‹ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘˜.
3. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó «ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Ô¿ÛÂȘ», fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô-
χ ıÂÚÌÒÓ (.¯. ∆Û·ÓÙ) ‹ Ôχ „˘¯ÚÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ (.¯. µ·˚οÏË).
ªÈ· ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· «ÔÙ·ÌÔÏ›ÌÓÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·», fiˆ˜ ›ӷÈ, ÁÈ· ·-
Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ §ÈÌÓÒÓ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ∞Ó ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ηٿÏÏËÏÔ Îϛ̷, ¢ÓÔÔ‡Ó Ôχ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·Ó-
ıÚÒˆÓ ÂÂȉ‹ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ
ÔÙ·ÌÒÓ.
ª¿ıËÌ· µ3.1. ∆Ô ÓÂÚfi ÛÙË Ê‡ÛË
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.
ñ ¡· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Ì ÙȘ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οı Â-
ÚÈÔ¯‹˜.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙË Áˆ-
ÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘
Á. ÿÚÙ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ‚ÚÔ¯ÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÌÔÚ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ô˘ ˆı› ÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙË ÓÔËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÙÔ
ÁÏ˘Îfi ÓÂÚfi ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È ÙÔ ·ÏÌ˘Úfi ÓÂÚfi ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡.
‚. √ ηıËÁËÙ‹˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÙÔ-
›Ô Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Û¯‹Ì·-
ÙÔ˜ µ3.1.1. ∫·ıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· «·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó» (Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó) ÙÔÓ Úfi-
ÏÔ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ.
Á. ∏ Ù¿ÍË «‰È·‚¿˙ÂÈ» ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜ Î·È ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ
ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ Ì ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜ Â›Ó·È ·Ó·ÏÔÁÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ¯¿ıËΠ̠ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈ-
ÛË. ∆Ô ÓÂÚfi ·˘Ùfi ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ı· ÂÍ·ÙÌÈÛÙ›, ·ÊÔ‡ fï˜ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· Ê˘-
Ù¿ Î·È Ù· ˙Ò·, ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ Î·È Î·Ï‡„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ™ÙÔ ÛË-
ÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ‰Â ¯¿-
ÓÂÙ·È ÔÙ¤. §fiÁˆ Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ Î·È Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÌÔÚʤ˜ Î·È ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
Ù˘ °Ë˜, Û˘ÓÔÏÈο fï˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ô Ï·Ó‹Ù˘. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ οÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ¤Ó·˜ ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔ˜ ‹ ¤Ó·
Ì·ÌÔ‡ı.
‰. √È Ì·ıËÙ¤˜ χÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ›‰È·˜ ÛÂÏ›‰·˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ Ì ‚¤ÏË Ù· ‰È·‰Ô¯Èο ÙÂÙÚ¿Áˆ-
Ó· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∆Ô Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÙÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘
ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÙÔ‡ Ô ›‰ÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜.
Â. ∏ Ù¿ÍË ·Ú·ÙËÚ› ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 30
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·30
Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ôχ ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ·
ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. √ ηıËÁËÙ‹˜ ı¤ÙÂÈ ÂÈϤÔÓ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ë ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡
ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ¿ÓÈÛË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È
·fi ÙË Û˘Ó¯‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ °Ë˜. µÔ‹ıÂÈ· Û` ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÌÔÚ› Ó·
ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ.
ÛÙ. √È Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ·ÁÂÙÒÓ· Î·È Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ Ì ÙÔ
ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. ™˘Ó‰¤Ô˘Ó Â›Û˘ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ Ì ÙËÓ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·Áfi‚Ô˘ÓˆÓ.
˙. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛË-
Ì·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞·ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ì ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
™Ô˘›ÚÈÔÚ–µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋
µÈÎÙfiÚÈ·–∞ÊÚÈ΋
∞Ú¿ÏË–∞Û›·
ÃÈÔ‡ÚÔÓ–µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋
ª›ÙÛÈÁηӖµfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋
∆·Áηӛη–∞ÊÚÈ΋
µ·˚οÏË–∞Û›·
ªÂÁ¿ÏË §›ÌÓË ÙˆÓ ÕÚÎÙˆÓ–µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋
¡È¿Û· ‹ ªÏ¿Ô˘È–∞ÊÚÈ΋
π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ
·) ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ›ӷÈ
·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ·È‰È¿ 12-13 ÂÙÒÓ. √ ηıËÁËÙ‹˜ fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Î·È Ó·
ÂÈÌ›ÓÂÈ Û`·˘Ù‹ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ
·Ï‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿
ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ Ú¿ÍË ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, ·Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ·˘ÍË-
̤Ó˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô.
‚) ¢˘ÛÎÔϛ˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Î·È Ë ¿ÛÎËÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ï·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ı·-
Ï·ÛÛÒÓ, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó: ·) ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÏÌ˘Ú¤˜
ı¿Ï·ÛÛ˜ ‰ÂÓ ·ÁÒÓÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· Î·È ‚) ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· (ÁÈ·Ù› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·˘-
Ù‹ Ë ¿ÛÎËÛË). √ ηıËÁËÙ‹˜ ÏÔÈfiÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ: ·) fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ï¿ÙÈ
‰Â ‚Ú¿˙ÂÈ Ô‡Ù ·ÁÒÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· Î·È ‚) fiÙÈ ÂÔ̤ӈ˜ ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¯·ÌËÏ‹ ·Ï·ÙfiÙËÙ· Ô˘
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ (.¯. Ë µ·ÏÙÈ΋) ·ÁÒÓÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ,
ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·ÚÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ı·Ï¿ÛÛȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∆Ô Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·
·˘Ùfi ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÂfiÌÂÓˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙfiÛÔ Ù˘ ∞’ fiÛÔ Î·È Ù˘ µ’ Ù¿Í˘
°˘ÌÓ·Û›Ô˘.
ª¿ıËÌ· µ3.2. øηÓÔ› Î·È ı¿Ï·ÛÛ˜
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿-
ÊÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË Î·È Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜.
ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ηÈ, fiÛÔ ÙÔ
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ë ËÏÈΛ· Î·È ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ì ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘
Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ °Ë˜.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 31
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·31
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘
Á. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·
‰. µÈ‚Ï›· Î·È ¿ÚıÚ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ, ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ` ·˘Ù‹ (‚·ı˘ÛοÊË) Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó.
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ÛÎÂ¿˙ÂÙ·È ·fi ÓÂÚfi, ·ÏÏ¿ Ì ¿ÓÈÛÔ ÙÚfiÔ ÛÙ· ‰‡Ô ËÌÈÛÊ·›ÚÈ·.
‚. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÔÚ›˙Ô˘Ó Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ. ∆Ô ˙ËÙÔ‡-
ÌÂÓÔ Â›Ó·È, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹-
ÛÔ˘Ó fiÙÈ:
ñ √ ∂ÈÚËÓÈÎfi˜ øηÓfi˜ ·ÏÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ËÌÈÛÊ·›ÚÈ·, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜, Ô
ÔÔ›Ô˜ fï˜ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜.
ñ √ µfiÚÂÈÔ˜ Î·È Ô ¡fiÙÈÔ˜ ¶·ÁˆÌ¤ÓÔ˜ øηÓfi˜ ·ÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ËÌÈÛÊ·›ÚÈ·.
ñ √ πÓ‰ÈÎfi˜ Â›Ó·È ÁˆÁÚ·ÊÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ, ÂÓÒ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì·
ÙÔ˘ ‰Â ÊÙ¿ÓÂÈ Û ÌÂÁ¿Ï· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË.
Á. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÔÈ ˆÎ·ÓÔ› Î·È ÙÔ˘˜ ηٷ-
ÁÚ¿ÊÔ˘Ó. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹, ÂÂȉ‹ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ·˘ÙÔ›
Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Û‡Á¯˘ÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÂΛ
fiÔ˘ Ô πÓ‰ÈÎfi˜ øηÓfi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿, ÂΛ fiÔ˘ Ô
∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜ øηÓfi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi (ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «µÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¶¤Ú·-
ÛÌ·», ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ·Ï·ÈÔ› ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔÈ Ì·Ù·›ˆ˜, ÂÂȉ‹ Ë ‰›Ô‰Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˆÎ·ÓÔ‡˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ηıÒ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÂÍ¿-
ψÛË ÙˆÓ ·ÁÔÎ·Ï˘ÌÌ¿ÙˆÓ).
‰. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Ù¿ÍË ÌÂÏÂÙ¿ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù· ÛËÌ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ
Ë ∞ÊÚÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ∞Û›·, Ë ∂˘ÚÒË ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ∞Û›· Î·È Ë µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ Ìfi-
ÓÔ Ì ÙË ¡fiÙÈ·, ÂÓÒ Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· (·Ó ıˆÚËı› ‹ÂÈÚÔ˜) Î·È Ë ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ Â›Ó·È ·ÔÌÔӈ̤Ó˜.
∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ ˆ˜ ‰ÚfiÌˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ·Á·ıÒÓ.
Â. ∏ Ù¿ÍË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜, ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ, ÌÂ
ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË, ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ô˘ «·Ó‹ÎÔ˘Ó» Û οı ˆÎ·Ófi (‰ËÏ·‰‹ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì·-
˙› ÙÔ˘ ‹, ηχÙÂÚ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘). ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ οı ÔÌ¿‰·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ù˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙÔÓ ¯¿Ú-
ÙË Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ Ô˘ ÂÓÙfiÈÛÂ. ∂›Û˘, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÌÏËÚÒ-
ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
ÛÙ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· µ3.2.4. Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ó Î¿ı fiÚÔ ÌÂ
ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ˆÎ¿ÓÈÔ˘ ‚˘ıÔ‡.
ª¿ıËÌ· µ3.3. ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ˜ – ∆· ÓËÛȈÙÈο ÎÚ¿ÙË
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂË-
Ú¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜.
ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÁÓˆÛÙ¿ ÓËÛȈÙÈο ÎÚ¿ÙË, Ó· ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û ÁÂ-
ÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 32
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·32
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· Ê˘ÛÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘ ÓËÛȈÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù˘ °Ë˜, Ù˘ π·ˆÓ›·˜.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘
Á. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·
‰. µÈ‚Ï›·, ¿ÚıÚ· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Û ÓËÛȈÙÈο ÎÚ¿ÙË.
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·. √È Ì·ıËÙ¤˜, ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË, ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÈÔ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤Ó˜
ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ fiϘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿-
Ï·ÛÛ·, ÂÓÒ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÈÔ ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ÓÔ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Û‹ÌÂÚ·
Ù· 4.000.000.000 ·fi 6.300.000.000 ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÂÚÈÔÚ›˙Ô-
ÓÙ·È ÁˆÁÚ·ÊÈο Û ̛· ˙ÒÓË Ô˘ ·¤¯ÂÈ ¤ˆ˜ 50 ¯ÏÌ. ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜.
‚. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¯¿ÚÙ˘ µ3.3.1 Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó·
Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ÌÔÓfiÏ¢Ú˜ ÂÚÌËÓ›˜. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È
·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È fi¯È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó
Â›Û˘ Ù· ÈÛÙÔÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÔÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜.
∆ËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì ÌÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÈ̤-
ÚÔ˘˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi
‚È‚Ï›Ô ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË:
ñ ∆˘ Â›‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ı·Ï¿ÛÛȘ Ì¿˙˜ „‡¯ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ· ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ÛÙÂÚÈ¿ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Î·È Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó
ÙȘ ̤ÁÈÛÙ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, οÓÔÓÙ·˜ ‹ÈÔ ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ÂÚÈÔ-
¯ÒÓ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÙÈ·ıÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÔ¯ÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È Â›Ó·È ÂÔ̤-
Óˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.
ñ ∆˘ ÂȉڿÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ (fi¯È ¿ÓÙ·) Ù· ‰¿ÊË ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ
ÔÌ·Ï¿ ·fi fi,ÙÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÍËÚ¿˜. ∂ÈϤÔÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· fiÙÈ ‰¤¯Ô-
ÓÙ·È ÙȘ ·Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÁfiÓÈÌ·, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ‰¤ÏÙ· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ.
ñ ∆˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. ∆· ÔÌ·Ï¿, ηٿ ηÓfiÓ·, ‰¿ÊË ÎÔÓÙ¿
ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚfïÓ, ÂÓÒ Ë ÁÂÈÙÓ›·ÛË Ì ÙË ı¿-
Ï·ÛÛ· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ì ÏÔ›· (ÔÈ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó
Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ).
ñ ∆˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·Ó·-
ʤÚıËÎ·Ó ÈÔ ¿Óˆ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÌÌÂÛ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ì ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·Ú¿ÎÙȘ ˙ÒÓ˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒ-
Ô˘˜. ∞˘Ùfi ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂Ó˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ
·ÎÙ¤˜.
Á. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó
Ù· ÓËÛȈÙÈο ÎÚ¿ÙË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. ∆Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ¤ÎÙ·Û˘, ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ οı ÓËÛȈÙÈÎÔ‡
ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù’··Ú¤¯ÂÈ Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
Τ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ (˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿ ÓËÛȈÙÈο ÎÚ¿ÙË Ù· ÔÔ›· ˙Ô˘Ó ·Ô-
ÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÎÔÊÔ›ÓÈΘ).
‰. ∏ Ù¿ÍË ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ÙËÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ ¿Ô„Ë, ÓËÛȈÙÈ΋ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 33
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·33
ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛıÂÙ˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ∆·
ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÌÈÎÚ¿ ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ›· ÂÎΛÓËÛ˘ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi.
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·
1. ∏ π·ˆÓ›· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÚÂÈÓ‹ ¯ÒÚ· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·
Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘. ∞˘Ùfi ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·È-
Ú›· Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â˘Ú‡-
ٷٷ ÛÙË °ÂˆÁÚ·Ê›·, ·ÏÏ¿ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È ·fiÏ˘Ù· ηٷÓÔËÙÔ›. ∏ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ·, ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:
ñ ø˜ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜
ÚÔ˜ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘. ŒÓ·˜ ·Ïfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ (127.000.000 οÙ. ÚÔ˜
375.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ.) ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ˘ÎÓfiÙËÙ· ›ÛË Ì 338 ηÙ./ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ., ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÙÈÌ‹ Ôχ ˘„Ë-
Ï‹ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η.
ñ ø˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡
Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ˘ Á˘. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ÂÂȉ‹ ÔÈ ¿Ó-
ıÚˆÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÂÂȉ‹ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜, fiÔ˘ Ë
·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ∂ÊfiÛÔÓ
ÏÔÈfiÓ Ë Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ÁË Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 12% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û‹˜ Ù˘, Ë
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÏËı˘ÛÌȷ΋ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÏfiÁÔ 127.000.000 οÙ. ÚÔ˜
45.000 ¯ÏÌ. (ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ÁË), Ô˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÂÚ›Ô˘ 2.800 ηÙ./ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ. ∫·Ù¿ Ì›· ¿ÏÏË
ıÂÒÚËÛË, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ıˆÚËÙÈο, οı οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ 357
ÙÂÙÚ. Ì. Á˘, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ¤ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚ›Ô˘.
2. ŸÙ·Ó ÌÈ· ¯ÒÚ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏ¿ ÓËÛÈ¿ Ô˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ·fi ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ Û Ôχ
ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜, ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∏ Ó‹ÛÔ˜
ÃÔοÈÓÙÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤¯ÂÈ „˘¯Úfi Îϛ̷, ÂÓÒ Ù· ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ˘ÔÙÚÔÈ΋ ˙ÒÓË. ∂Ô̤ӈ˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Û ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙȘ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û` ·˘Ù‹Ó. ∂ȉÈο ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ·˘Ùfi Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÏfiÁˆ
Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ù˘.
3. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ ۯ‰fiÓ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ
ÙˆÓ 35 ÌÔÈÚÒÓ ‚fiÚÂÈÔ Ï¿ÙÔ˜, ÂÂȉ‹ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ·˘ıfiÚÌËÙ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·˘Ù‹ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ
Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ·, Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ï-
ÏËÏÔÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È.
ª¿ıËÌ· µ3.4. ∆· ÔÙ¿ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÌ·‰ÔÔÈË-
ıÔ‡Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· (Ì‹ÎÔ˜, ¤ÎÙ·ÛË ÏÂοÓ˘·ÔÚÚÔ‹˜, ·ÚÔ¯‹).
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ Ù˘ÈÎÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó, fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ËÏÈΛ·
ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÂÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 34
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·34
ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÂÍÂȉÈ·ÛÔ˘Ó ·Ó¿ ‹ÂÈÚÔ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ·
Ì·ı‹Ì·Ù·.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ¢È·Ê¿ÓÂÈ· ÚÔ‹˜ ÂÓfi˜ Ù˘ÈÎÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡
Á. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ›Ó·Î· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘
¡Â›ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ªÈÛÈÛ›È Ô‰ËÁ› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÔÙ¿ÌÈ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË ÏÂοÓ˘
·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô ªÈÛÈÛ›È ÌÂٷʤÚÂÈ ÔÎÙÒ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ ÓÂÚÔ‡
·fi ÙÔÓ ¡Â›ÏÔ. (∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÂÂȉ‹ Ô ¡Â›ÏÔ˜ ¯¿ÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙËÓ
ÂÍ¿ÙÌÈÛË Î·È ·fi ˘fiÁÂȘ «‰È·ÚÚÔ¤˜», Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ԿÛÂȘ.) ∆Ô Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ÚÔ-
·ÙÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ
ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘fi„Ë Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙÔȯ›·
Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó.
‚. ∏ Ù¿ÍË, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹, «·Ó·Î·-
χÙÂÈ» Î·È ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ «Ù·˘ÙfiÙËÙ·» ÂÓfi˜ Ù˘ÈÎÔ‡ Ô-
Ù·ÌÔ‡.
π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ
Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı›, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηٷÓÔÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÎÔχÔ-
ÓÙ·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜. ∆Ô ÁÈ·Ù› ›ӷÈ
ÚÔÊ·Ó¤˜: ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Â›Ó·È ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÂÓÒ Ë ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÂÈÛ¿ÁÂÈ Î·È ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¯ÚfiÓÔ, ‰Ë-
Ï·‰‹ ··ÈÙ› ¤Ó·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÂÓÓÔÈÒÓ, ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ` ·˘Ù¤˜ ÙȘ ËÏÈ˘. √ ηıËÁËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ
·Ïfi ÙÚfiÔ.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ÌÔÚ› Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ‰‡Ô ÏÂοÓ˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ Ì Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋
¤ÎÙ·ÛË Ë Î·ıÂÌ›· Î·È Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ı· Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÂÚfi, ·Ó ·ÊË-
ÓfiÙ·Ó ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ (Ì ÙȘ ›‰È˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ). ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÊ·Ó‹ ·¿ÓÙËÛË
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÏÂοÓ˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Û ÓÂÚ¿ ÔÙ·Ìfi. ∆Ô Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÔÙ·Ìfi˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜.
∞Ó Ë Ù¿ÍË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÂÈ-
ϤÔÓ fiÙÈ Ë ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ·Í›· ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ô-
χ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÁˆÏÔÁÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ Ô ÔÙ·Ìfi˜. ∂Ô-
̤ӈ˜ ¤Ó·˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ÙÚÔÈ΋˜ (‚ÚÔ¯ÂÚ‹˜) ˙ÒÓ˘ Ì ̤ÙÚÈ· ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó·
‰¤¯ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓÂÚ¿ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ Ô˘ ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È Û ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜.
∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «·ÚÔ¯‹» (fiÁÎÔ˜ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÂÚÓ¿ Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘
‰È·ÙÔÌ‹˜ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ
Ì·ıËÙ¤˜ 12 ÂÙÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ ›Ûˆ˜ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÔÛÔÙÈÎfi ¯·Ú·-
ÎÙ‹Ú· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ, ÁÂÓÈο, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ «fiÛÔ ÓÂÚfi ÌÂٷʤÚÂÈ ¤Ó·˜ ÔÙ·Ìfi˜». ™ÙË Û˘-
Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ì Ôχ ÓÂÚfi (Ôχ˘‰ÚÔ˜) ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂ-
Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·ÚÔ¯‹, ·Ó ‚¤‚·È· Ú¤ÂÈ Û ÔÌ·-
Ïfi ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ‰Â Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˜.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 35
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·35
ª¿ıËÌ· µ3.5. ∆· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞Û›·˜
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ù˘ ∞Û›·˜.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-
Τ˜ ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ÿÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ∞Û›·˜
Á. ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ∞Û›·˜
‰. µÈ‚Ï›· Î·È ¿ÚıÚ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï·
ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘.
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÙfïÓ. ∫¿ı ÔÌ¿‰· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ
Ù· ÌÈÎÚ¿ ΛÌÂÓ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ·
Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∫¿ı ÂÚÁ·Û›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤-
ÚÂÙ·È:
ñ ™Ù· ·ÚÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Ô˘ ÌÂϤÙËÛ (Ì‹ÎÔ˜, ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜, ·ÚÔ¯‹).
ñ ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ (·fi Ô‡ ËÁ¿˙ÂÈ).
ñ ™ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·Ú·ÔÙ¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ (ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú·fiÙ·ÌÔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘
ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› Ì ÙÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÔÙ·Ìfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜).
ñ ™ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ (.¯.:ÍÂÎÈÓ¿ ·fi…, ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ‰˘ÙÈο ÎÙÏ.).
ñ ™ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ı¤Û˘ ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡.
ñ ™ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ.
ñ ™Ù· ÙÔÈο ÔÓfiÌ·Ù· (·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ËÁ¤˜).
ñ ™ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ fiÏÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘.
¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·Ê› ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜
ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ô˘ ·fi ʇÛË Î·È ı¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜
ÙˆÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. √ °È·ÓÁÎ ∆ÛÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó·˜ ÔÙ·Ìfi˜, ·ÏÏ¿
¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜. ªÂٷʤÚÂÈ ÌÈ¿ÌÈÛË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÂÚfi ·fi ÙÔÓ ªÈÛÈÛ›È Î·È Î·ıÔÚ›-
˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ 200.000.000 ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô‡Ó ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘, ÛÙ· 2/3 ÂÚ›Ô˘ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜
ÚÔ‹˜ ÙÔ˘. ∫·È Ô ÃÔ˘¿ÓÁÎ ÃÔ fï˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË ÛËÌ·Û›·. ∂›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ °È·Ó-
ÁÎ ∆ÛÂ, ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·fi ÈÛÙÔÚÈ΋ ¿Ô„Ë (·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÎÈÓÂ-
˙ÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜) Î·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ·fi ¿Ô„Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ (ÔÈ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔ-
ÙÒÛÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜). √ ηıËÁËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÚÔ‹˜
·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÙ·ÌÒÓ, ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ∫›Ó·˜.
‚. ∏ Ù¿ÍË «ÂÍÂÚÂ˘Ó¿» ÙËÓ πÓ‰›· ̤ۈ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ °¿ÁÁË Î·È ÙÔ˘ µÚ·¯Ì·Ô‡ÙÚ· Î·È Ì ԉË-
Áfi ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.
π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ
∏ ÌÂϤÙË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È
¿ÓÙ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÈÙÔ›¯ÈˆÓ ¯·ÚÙÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ ¯¿Ú-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 36
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·36
Ù˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, ÁÈ·Ù› ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯¿ÚÙË Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó·
·ÔÌÔÓÒÛÂÈ ¤Ó· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘, ·Ï-
Ï¿ Î·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙȘ ÏÂοÓ˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È ÙË ‰È‰·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο
Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∆Ô ÔÚÔ¤‰ÈÔ ÙÔ˘ £È‚¤Ù, ÁÈ· ·-
Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÔÙÂÏ› ÙË «ÌËÙ¤Ú·» fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Â›Ù ÛÙËÓ ∫›Ó· ›ÙÂ
ÛÙËÓ πÓ‰È΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ ‹ ÛÙËÓ πÓ‰ÔΛӷ. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰Â ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜.
ª¿ıËÌ· µ3.6. ∆· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ù˘ µfi-
ÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-
Τ˜ ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ÿÚÙ˜ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜
Á. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜
‰. µÈ‚Ï›· Î·È ¿ÚıÚ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï·
ÔÙ¿ÌÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ·, ÌÂÏÂ-
ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÏÂ-
οÓ˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ì ·ÚÈ· ËÁ‹ ÙȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ÙˆÓ µÚ·¯ˆ‰ÒÓ √Ú¤ˆÓ ÛÙÔÓ ‚ÔÚ-
Ú¿ Î·È ÙˆÓ ÕÓ‰ÂˆÓ ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ.
‚. ∂ÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫ÔÏÔÚ¿ÓÙÔ Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ
¤ÚÁˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤Ó· ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
χÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Û ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘.
ÃÚ‹ÛÈÌÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ·Ó ¤Ó· ¿ÏÏÔ, Ôχ ÈÔ ÊÙˆ¯fi ÎÚ¿-
ÙÔ˜ ı· ›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘Ù‹˜
Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ (·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ·‰˘Ó·Ì›· Û˘ÓÙ‹ÚË-
Û˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ, Ê˘Á‹ ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ·ÙfïÓ). ™Ùfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ Â›Ó·È Ó·
·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ̤۷ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙ› Ó· ÌÂÈÒ-
ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ Î·È ÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜.
Á. √È Ì·ıËÙ¤˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ì·˙fiÓÈÔ. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛÔ¯‹
ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·Ê› ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ∞Ì·˙ÔÓ›·˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ
¿ÌÂÛË Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 37
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·37
ª¿ıËÌ· µ3.7. ∆· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ù˘ ∞ÊÚÈ-
΋˜ Î·È Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-
Τ˜ ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ÿÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜
Á. ÿÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜
‰. µÈ‚Ï›· Î·È ¿ÚıÚ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï·
ÔÙ¿ÌÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ë›ڈÓ.
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·.
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: §π£√™º∞πƒ∞
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Î·È Ó· ÙË Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó Ì ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ
ËÂ›ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ (‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ).
∞˘Ùfi˜ Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·ԂϤÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË
Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ı¤Û˘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜,
ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘
∞’ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÂÈ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∂’ ηÈ
Ù˘ ™∆’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¿ÍË ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó
ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ‹‰Ë ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó, fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈ
ÓÔËÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹
Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Ì ÔÚÈṲ̂ӷ Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓ·
Ê·ÈÓfiÌÂÓ·.
™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ
Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ, ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÂÈ-
ÛÌÒÓ, ¿Ú· Î·È Ì ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙË
ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹
Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ ÙË ÌÔÚÊ‹˜ ÛÙÔÓ
¯ÚfiÓÔ (Û‡ÛÙËÌ·, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ).
√ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Ôχ ¢ڇÙÂÚÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙË-
ÌÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ·‰È¿ÎÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∆Ô ˙Ë-
ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù¿ÍË Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÚÔ-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 38
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·38
ηÏÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ
·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ °Ë˜ fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜, ‰ÈfiÙÈ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ʇÛ˘ ÌÈ·˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÂÍ·ÚÙ¿-
Ù·È ¿ÌÂÛ· ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙËÓ ÚÔηÏÔ‡Ó. ∂›Ó·È Ôχ Èı·-
Ófi ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· Ô‡Ù ÙË Ê‡ÛË Ô‡ÙÂ
ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË Ú›˙· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈ-
Îfi ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (·˘Ùfi Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜), ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fï˜ Û ÌÈ·
ËÏÈΛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Â·Ê‹ Ì ÙËÓ È‰¤· ÌÈ·˜ «˙ˆÓÙ·Ó‹˜» °Ë˜, Ô˘ ·Ï-
Ï¿˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜
ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (ËÊ·›ÛÙÂÈ·, Ú‹ÁÌ·Ù·) Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂȉڿÛÂȘ ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ (ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ) ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
∆Ô ı¤Ì· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
ñ ¡· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó, fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ηÈ
ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ (¯ÒÚÔ˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ˜).
√È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·›ÛıËÛË Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
Û ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ (ÒÚ˜, Ë̤Ú˜, ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÎÙÏ.). °È· Ó· ·Ô-
ÎÙ‹ÛÔ˘Ó fï˜ ηχÙÂÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó ¯ÚÔ-
ÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ Û ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÓıÚÒ-
ÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· Ù· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚÈ-
ÛÙÔ‡Ó Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. π‰·ÓÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙfi-
¯Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ °Ë˜, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰Â‰Ô-
̤ӷ Ù˘ °ÂˆÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ µÈÔÏÔÁ›·˜. ∂›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ‰È‰·-
Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÛÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Ô˘ ·˘Ùfi˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ (·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï·
¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·). ∆Ô Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ·Ú¤¯ÂÈ Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÂÂȉ‹ fï˜ ÔÈ Ôχ
ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ‰Â ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ÂÙڈ̿وÓ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο
‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈÔ ¤Ùڈ̷ Â›Ó·È ·Ï·ÈfiÙÂ-
ÚÔ Î·È ÔÈÔ ÓÂfiÙÂÚÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ËÏÈΛ·˜ -Î·È ÂÂȉ‹ ÁÈ· ÙË Û ‚¿-
ıÔ˜ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ‰‡ÛÎÔϘ ¤ÓÓÔȘ º˘ÛÈ΋˜ Î·È ÃËÌ›·˜- ·ÚΛ Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û˘Û¯¤-
ÙÈÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ (ÁˆÏÔÁÈÎÔ› ·ÈÒÓ˜ ÎÙÏ.) Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË (·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜
¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ, ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‹ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÙÒÓ ÚÈÓ ·fi Û‹ÌÂÚ·). ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÔÛ·-
ı› Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ë «Û›ڷ» Ô˘ ÔÙÈÎÔÔÈ› ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ
Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ
Ôχ ÌÈÎÚ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ˆ˜ ›‰Ô˘˜ ¿Óˆ ÛÙË °Ë, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ËÏÈ-
Λ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Â͈ÁÂÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.
∆Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ‰ËÏ·‰‹
Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘
¤¯ÂÈ ‰È‰·¯Ù› Î·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. ∆Ô Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ
Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘–·fiıÂÛ˘ Î·È Ù˘ Â›‰Ú·Û‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ
ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (.¯. ‰ȿ‰Â˜–ÁfiÓÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜–ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜).
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û¯‹Ì· fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈο ÙÔ˘˜.
√ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ·fiÎÙËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓfi˜ ÈηÓÔ-
ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 39
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·39
ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜
ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
∞˘Ùfi˜ Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‰Â Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË, ·ÏÏ¿ ηÈ
Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ë Ï¤ÍË «¤ÚËÌÔ˜» ·Ó·Î·Ï› ·˘ÙfiÌ·Ù· ۯ‰fiÓ
ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ·¤Ú·ÓÙ˘ ·ÌÌÒ‰Ô˘˜ ¤ÎÙ·Û˘ Ì ıÂÚÌfi Îϛ̷. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜
ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓÈÛÌ¿ÙˆÓ. °È·
ÙÔ˘˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÂÔ̤ӈ˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÚ‹ÌÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÔÏÈΤ˜ ÙÔ‡ÓÙÚ˜, ÂÂȉ‹ ‰¤-
¯ÔÓÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ηٷÎÚËÌÓ›ÛÌ·Ù· οı ¯ÚfiÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÙË-
ÚÂ›Ù·È Û ÌÂÁ¿Ï· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË.
ª·ı‹Ì·Ù· µ4 (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹) Î·È µ4.1. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· Ù˘ °Ë˜
¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ∆· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ °Ë˜ ¤¯Ô˘Ó
‹‰Ë ‰È‰·¯Ù› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. °È` ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ‚·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÁÓÒÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂ-
ÓË ·fi ÙÔ ∞¶™ Ù˘È΋ ÛÂÈÚ¿ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· (·fi ÙË ‰ÔÌ‹
ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ °Ë˜ ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ, ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜
ÎÙÏ.). ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰È·‰Ô¯‹ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È
Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¶·Ï·ÈÔÁˆÁÚ·Ê›·˜, Ë ÔÔ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ı· ‰È-
¢ÎÔχÓÂÈ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ. ∆· ÂfiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È
Û’ ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ì οˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· (Ë ÔÔ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·
ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘), ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ-
Ì¤ÓˆÓ Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ηٷÓÔÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÓÙ· ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ó· ÂÚÈ-
ÁÚ¿ÊÔ˘Ó, ¤ÛÙˆ Î·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ˘¤ÛÙË ÛÙÔ
·ÚÂÏıfiÓ Ë ÁˆÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (˘ÂÚ‹ÂÈÚÔÈ, ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi˜, ÌÂٷΛÓËÛË).
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ÁˆÏÔ-
ÁÈÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ.
ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó η-
ıÂÌ›· ·fi ·˘Ù¤˜ Ì ÁÓˆÛÙ¤˜, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (.¯. „¿ÚÈ·, ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ,
ıËÏ·ÛÙÈο, ¿ÓıÚˆÔ˜).
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·
Á. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Î·È Û¯ÂÙÈÎÔ› ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁ› ÙË ‰È-
‰·Ûηϛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù· µ4.1.5
(ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ˘ÂÚË›ڈÓ) Î·È µ4.1.7, Ù· ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 40
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·40
∂ÈÛ‹Ì·ÓÛË: ∏ Ï‹Ú˘ ηٷÓfiËÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· Ì·ıË-
Ù¤˜ 12 ÂÙÒÓ, ÁÈ` ·˘Ùfi Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ΢ڛˆ˜:
ñ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ·‰È¿ÎÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜,
ñ ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È
ñ ÛÙÔÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ÙˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ‰È·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÌÂ
¤Ó· 24ˆÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔÛÈÙfi ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÌÈÎÚÒÓ Ì·ıËÙÒÓ.
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Â›Û˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ
Î·È ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ µÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂͤÏÈ-
ÍË Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ.
ª¿ıËÌ· µ4.2. ∆Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ °Ë˜-¶ÂÙÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· (2 ÒÚ˜)
¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ™Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂϤÙË-
Û·Ó ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Î·È ‹Ú·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘
ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. ªÂ ÙÔ Ì¿ıËÌ· µ4.2 ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ï·-
Ó‹ÙË, Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿-
ÓÂÈ¿ ÙÔ˘.
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÚÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ‚·ÛÈο ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜.
ñ ¡· ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Ì ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ.
ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó Î¿ı ÛÙ¿‰ÈÔ Ì ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηÙËÁÔÚÈÒÓ ÂÙڈ̿وÓ.
ñ ¡· ηٷÓÔÔ‡Ó, Û ÁÂÓÈΤ˜ ¤ÛÙˆ ÁÚ·Ì̤˜, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔÏÈıˆÌ¿ÙˆÓ (‚Ï.
ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ).
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
‚. ∂ÈÙÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ
Á. ∆Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘ °ÂˆÏÔÁ›·˜–°ÂˆÁÚ·Ê›·˜
‰. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›·
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁ› ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‚‹-
Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. øÛÙfiÛÔ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›-
ËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ. ¶ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÔÚ›
Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.
π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ
1. ∆Ô Î‡ÚÈÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ıËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÔÛÙ‹ıÈÛË ÔÚÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË
ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ °Ë˜ Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ
Ï·ÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.
2. ∏ ·ÎÚÈ‚‹˜ ‰È·‰Èηۛ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔÏÈıˆÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÍÂηı·ÚÈṲ̂ÓË
Î·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛˆÛÙ‹˜ ·¿ÓÙËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂȯÂÈÚËı› Û ¤Ó· Û˘ÓÔÙÈÎfi ‰È-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 41
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·41
‰·ÎÙÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÌÈ· ÁÂ-
ÓÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË, Ë ÔÔ›· fï˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (.¯.: Ò˜ ‹ ÁÈ·Ù› Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi;). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ·Îfi-
Ì· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·¿ÓÙËÛË Ë ÂÈÛÙ‹ÌË. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· ¿ÓÙˆ˜, ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ-
‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ô ÙÚfiÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔÏÈıˆÌ¿ÙˆÓ fiÛÔ ÙÔ fiÙÈ Ù·
·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›·, ÂÂȉ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ Ù·ÍÈÓfiÌË-
Û˘ ÙˆÓ ÂÙڈ̿وÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË
ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ (Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ ʇÛ˘), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·Ï·ÈÔÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó.
ª¿ıËÌ· µ4.3. ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÓ‰ÔÁÂÓ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi ÙȘ Â͈ÁÂÓ›˜ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì ‰Èο ÙÔ˘˜
ÏfiÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÂÓÓÒÓÙ·È Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ °Ë˜.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÁÂÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ Î·È ËÊ·È-
ÛÙ›ˆÓ Î·È Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ °Ë˜.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
‚. ∂ÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ
Á. ∆Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘ °ÂˆÏÔÁ›·˜–°ÂˆÁÚ·Ê›·˜
‰. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›·
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁ› ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‚‹-
Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·.
π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ
1. ∆Ô Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÍÈÔ-
Ô›ËÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.
2. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ
ÂfiÌÂÓÔ, ηıÔ‰ËÁÒÓÙ·˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ Ê·È-
ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ
Î·È Ë ·fiıÂÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ù˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÚÔ-
ηÏÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ηٷÓÔËÙ¿ ·fi ·È‰È¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËÏÈ-
Λ·˜. ∆Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙË Û¯Ô-
ÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ÛÙ›ÚÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ηٷÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ó·
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 42
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·42
ª¿ıËÌ· µ4.4. ªÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ °Ë˜
¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ∆Ô Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÁˆÁÚ·-
ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ì ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ™ÙÔ
·ÚÂÏıfiÓ Ë Û¯ÔÏÈ΋ °ÂˆÁÚ·Ê›· ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈ-
ÚÒÓ, ÙˆÓ ‰ȿ‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ Âڋ̈Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·-
ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∆· ·Ú·¿Óˆ ÂÍËÁÔ‡Ó ÁÈ·Ù› Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ
¤Ó·Ó Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ë Ù¿ÍË. ∆· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰È·-
ÏfiÁÔ˘, ÛÙ· ÔÔ›· ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÌÂ-
ÏÂÙËı› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Èı·Ó¤˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ, ÙˆÓ ‰ȿ‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ
ÂÚ‹ÌˆÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹
ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
‚. ∂ÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ
Á. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›·
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁ› ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‚‹-
Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·.
π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ
√È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙÔÓ fiÚÔ «‚ÔÛÎÔÙfiÈ·» ÁÈ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ȿ‰Â˜
ÙˆÓ Ë›ڈÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ȿ‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›·,
fi¯È ÙfiÛÔ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ fiÛÔ ÂÂȉ‹ Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· Ê˘ÙÔÊ¿ÁˆÓ
˙ÒˆÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ô fiÚÔ˜ «‚ÔÛÎÔÙfiÈ·» ÎÚ›ıËΠÈÔ ‰fiÎÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜
ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ȿ‰ˆÓ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈ-
ÎÔÓÔÌ›·˜.
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: µπ√™º∞πƒ∞
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ˙ˆ‹.
ñ ¡· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙˆÓ ÔÚ-
Á·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙Ô˘Ó Û` ·˘Ù¤˜ (Û‡ÛÙËÌ·, ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË).
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ
ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È (Û‡ÛÙËÌ·, ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË).
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 43
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·43
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘
Ï·Ó‹ÙË (Û‡ÛÙËÌ·, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË).
ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ
Â›Â‰Ô Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË (·ÏÏËÏÂ›-
‰Ú·ÛË).
ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ıÂÛÌÔıÂÙË̤Ó˘
ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ôϛ٘ ÈηÓÔ‡˜ Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ó· Û˘-
˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ` ·˘Ù¿, Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜
Ô˘ ·ԂϤÔ˘Ó Û ÌÈ· ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∆· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı›ÁÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi-
¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ı› ηٿ ÎfiÚÔ Û ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÁÓÒÛ˘ Î·È ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ·-
ÛÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ Â‰Ò. ∆Ô È‰È·›ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Û¯ÔÏÈ΋ °ÂˆÁÚ·Ê›· Â›Ó·È Ë
¯ˆÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈο οı ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È
Èı·Ófi Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜. °È· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ˘ÂÓ-
ı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ:
1) √ fiÚÔ˜ «ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·» ÚÔÙ¿ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1935 ·fi ÙÔÓ Tansley, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô-
ÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ì’ ·˘ÙfiÓ ÂÓÓÔ› fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÓfiÚÁ·ÓˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. §›Á· ¯Úfi-
ÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· (ÙÔ 1942) Ô Lindemann ¤Î·Ó ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ ÙÔÓ Î¿ˆ˜ ·Û·Ê‹ ·˘ÙfiÓ ÔÚÈÛÌfi, Ϥ-
ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· «Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi Ê˘ÛÈΤ˜, ¯ËÌÈΤ˜ Î·È ‚ÈÔ-
ÏÔÁÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó Û ÌÈ· ¯ˆÚÔ–¯ÚÔÓÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÌÂ-
Á¤ıÔ˘˜». ∞˘Ùfi Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› Â›Ó·È fiÙÈ Ô ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘
Lindemann:
·) ·Ê‹ÓÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.
∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÂÂȉ‹ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û·Ê‹ fiÚÈ·, ·ÊÔ‡ ÂÈ-
Û¯ˆÚÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ŒÓ· ·Ô‰ËÌËÙÈÎfi ÙË-
Ófi, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ, ‰È·‰Ô¯Èο, ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÔÏÏÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÛ˘-
ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÂÓÒ ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ·ÓÙÈÚÔ-
Ûˆ‡ÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È fi¯È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ›
Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Û ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙË, ÂÂȉ‹ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó· ÂÚ-
Á·ÏÂ›Ô ÌÂϤÙ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰È·ÈÚԇ̠ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·,
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ۯÂÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· fi¯È ÙfiÛÔ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ fiÛÔ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë (ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ›ӷÈ, Û ÔÈ· ¢ڇÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó·-
Ù‡ÛÛÂÙ·È, Û ÔȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Â‰·ÊÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÎÙÏ.).
‚) ∂ÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¯ÒÚÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘. √È ‚ÈÔÏfiÁÔÈ Â›¯·Ó ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Óˆ-
Ú›˜ fiÙÈ ÔÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÌÊ›‰ÚÔ̘ Î·È fiÙÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ÌfiÓÔ
·fi ÙÔ ·ÓfiÚÁ·ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ (ıˆڛ· Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜
‰È·‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ Harming Î·È Cowles). ∂Ô̤ӈ˜ Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Í›· ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›·
ÌÂϤÙ˘ ÌfiÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ê¿ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È.
2) ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-
ÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘-
ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÎÔ‡ÛÈ· ‹ ÂÎÔ‡ÛÈ·, ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙË Ì›· ÂÚÈÔ¯‹
ÛÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·
ÁÈ· Ó· ·ÁȈıÔ‡Ó. ∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È¢ڇÓÔ˘Ó
ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·¤¯Ô˘Ó
Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 44
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·44
ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÁˆÁÚ·-
ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿
Î·È Û ¿ÏϘ ËÁ¤˜, ¤¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ÌfiÓÔ ·Í›·. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô-
ÓÙ·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÏÒ˜ «‰›· ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘», ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ
Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ
ÙȘ Ôԛ˜ ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (.¯. ‚ÚÔ¯ÂÚ¿ ‰¿ÛË, Ù¿ÈÁη, Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· ‰¿-
ÛË ÎÙÏ.). ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÈ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
ª¿ıËÌ· µ5 µÈfiÛÊ·ÈÚ·
¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ∆Ô Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜
¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘
(µÈÔÏÔÁ›·), ÁÈ` ·˘Ùfi Î·È ‰Â ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Û ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÁÓˆÛÙÔ›. ™Ùfi-
¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó·
ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó
ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó.
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔ-
Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ·˘ÙÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜
Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ °Ë˜.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ-
οÏÂÛ·Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Èı·Ó¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
̤ÓÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· (‚Ϥ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ).
ñ ¡· Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó¿Ù˘Í˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ
ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ∂ÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ
Á. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›·
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁ› ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‚‹-
Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·, ÂȉÈο fï˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ıËÌ· ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂÈÎfiÓˆÓ ·fi
¿ÏϘ ËÁ¤˜. ¶Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Â›Û˘ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿-
‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, ÁÈ` ·˘Ùfi Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ıÂÚÌ¿ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 45
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·45
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ∞¡£ƒø¶√°∂¡∂™ ¶∂ƒπµ∞§§√¡
∂π™∞°ø°∏
∞˘Ù‹ Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÔÏ-
Ϥ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ηÈ
ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘. ∏ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È fï˜ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ °˘-
ÌÓ·Û›Ô˘. ∆· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÓÔËÙ¿ ·fi ·È‰È¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜
Â›Ó·È ÂΛӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË:
·) ªÂ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi, ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘, ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ËÏÈ˘ Î·È ÙËÓ
ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷÓÔ‹-
ÛÔ˘Ó fiÙÈ:
1. ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Â›Ó·È ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË, ÂÂÈ-
‰‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ (Îϛ̷, ¤‰·ÊÔ˜, ÓÂÚfi), ·ÏÏ¿
Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜.
2. ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ (Ê˘ÛÈ΋ ·‡ÍËÛË) ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ·fi ÙË
‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ı·Ó¿ÙˆÓ.
3. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜, ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·-
ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜ ‹ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË °Ë, ÁÈ· ¿ÏϘ fï˜,
Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ÊÙˆ¯¤˜, ·ÔÙÂÏ› ·‰˘Ó·Ì›·, ηıÒ˜ ÙȘ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ
¤Ó·Ó ·‰È¿ÎÔÔ ·ÁÒÓ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î¿-
ıÂ ¯ÚfiÓÔ.
4. ™ËÌ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û οı ÂÚÈÔ¯‹ ‹ ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿
Î·È Ë Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ËÏÈ˘, Ë ÔÔ›· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÌÈ·˜ ·Ó-
ıÚÒÈÓ˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜.
‚) ªÂ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. √È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ Ê˘ÛÈÎÔ› Î·È ·Ó-
ıÚÒÈÓÔÈ fiÚÔÈ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ
·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
Á) ªÂ ÙȘ fiÏÂȘ, ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÌÂϤ-
Ù˘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Â›Ó·È Ó· Ê·Ó› fiÙÈ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi
ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ¯ÒÚÔ˘. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ï-
Ï¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿, fiÙ·Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔηÏ› Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜, ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·Ï-
Ï¿ÍÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Û`·˘Ù¤˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔ-
ηÏ› Ӥ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ·¤Ó·Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Î·È ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË ·ÓıÚÒ-
Ô˘ Î·È ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÌÙÔ˘Û›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜.
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: √π ∞¡£ƒø¶√π ∫∞π
√π ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ∆√À™
¢π¢∞∫∆π∫∏ À¶√∂¡√∆∏∆∞: ¶§∏£À™ª√™
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹)
ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.
™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ë ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÌÈ·˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Û˘Ó¿Ú-
ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 46
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·46
Ù˘ ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ (ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ·Ó¿ 1.000 ¿ÙÔÌ·) Î·È Ù˘ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ (ı¿Ó·ÙÔÈ ·Ó¿ 1.000 ¿ÙÔ-
Ì·). ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ÂÈÎÙÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ó· ·˘ÍËı› ‹ Ó·
ÌÂȈı› ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ (Ê˘ÛÈ΋ ·‡ÍËÛË). ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ηٿ ÙÔÓ ∫. ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ (√È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘
‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÈÛ‹ÁËÛË Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜
2003), ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1821 Î·È 1990 ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
ÌÂÙ·‚Ï‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:
¶I NAKA™ 1
¢ÂηÂÙ›· °ÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· £ÓËÛÈÌfiÙËÙ· º˘ÛÈ΋ ·‡ÍËÛË
1821-30 40.8 49.0 - 8.2
1831-40 52.0 39.3 12.7
1841-50 52.3 28.1 14.2
1851-60 49.9 36.8 13.1
1861-70 50.1 34.2 15.9
1871-80 46.8 31.7 15.11
1881-90 43.6 30.0 13.6
1891-00 41.9 28.4 13.5
1901-10 39.8 26.3 13.5
1911-20 30.7 22.9 7.8
1921-30 31.0 20.1 10.9
1931-40 28.2 15.7 12.5
1941-50 20.5 13.4 7.1
1951-60 19.2 7.2 12.0
1961-70 17.9 8.1 9.8
1971-80 15.5 8.7 6.9
1981-90 11.8 9.1 2.7
1991-99 9.8 9.5 0.3
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ›Ó·Î· 1, ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ:
1. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1820 Î·È 1830 Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ˘ÂÚ›¯Â Ù˘ ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ı˘ÛÈÒÓ
Ô˘ ··›ÙËÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·Ú·ÙËÚËı› Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.
2. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1830 Î·È 1910 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÔÏϤ˜ ÁÂÓ-
Ó‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ (‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο «ÚˆÙfiÁÔÓË» ÎÔÈÓˆÓ›·), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·
·˘Í¿ÓÂÙ·È ·ÏÏ¿ Ì Ôχ ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤ÌÂÈÓ ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜).
3. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1910 Î·È 1950 Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÂÈÙ·¯‡ÓıËÎÂ,
΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÌÂÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ÂÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÁÂÓÓ‹-
ÛÂȘ.
4. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1950 Î·È 1980 Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÂÈÙ·¯‡ÓıËÎÂ, ‰ÈfiÙÈ Ë ıÓË-
ÛÈÌfiÙËÙ· ÌÂÈÒıËΠÔχ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ·fi fi,ÙÈ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜.
™ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÈÒıËΠÂ›Û˘ Ë ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÈÔ ·ÚÁ¿ Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi
·fi fi,ÙÈ Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·.
5. ∞fi ÙÔ 1980 Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·˘Í‹ıËΠÔχ
Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÏfiÁˆ Á‹Ú·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ Û˘ÓÈ-
ÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÂÎ ÚÒÙ˘
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 47
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·47
fi„ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi
·‡ÍËÛË Ù˘ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜. ŸÙ·Ó fï˜ ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ÔÌ¿‰· ‰Â ÁÂÓÓ¿ ·È‰È¿, Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ
ÁÂÚfiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È Ë
·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ·Ó¿ 1.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ (ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·).
¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
·) ∆ËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, fiˆ˜ ÔÈ
fiÏÂÌÔÈ, ÔÈ ÂȉË̛˜ Î·È Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ÌÈ· ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË fï˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÂȉ‹ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜. ∂Ô̤ӈ˜
ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ·ÚΛ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ηÈ
Ì¿ÏÈÛÙ· fi¯È Ì ÁÂÓÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ·ÏÏ¿ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ. ∂ÓÙÔ‡-
ÙÔȘ, ·Ó Ô ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ›-
Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡
ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ «ÌËӇ̷ٷ» Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘.
‚) √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË °Ë ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÔÙ¤ Ì›ˆÛË, ·ÓÂÍ¿Ú-
ÙËÙ· ·fi ÙÔ fiÛÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ fiÏÂÌÔÈ Î·È ÔÈ ÂȉË̛˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ë ·ÓıÚˆ-
fiÙËÙ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ÚÔοÏÂÛ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ
50.000.000 ·ÓıÚÒˆÓ ÂÚ›Ô˘. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ù· 6 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘-
ÛÌfi˜ Ù˘ °Ë˜ ·˘Í‹ıËΠηٿ 200.000.000 ¿ÙÔÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ηٿ 35.000.000 οı ¯ÚfiÓÔ. ™‹ÌÂ-
Ú· Ë ·‡ÍËÛË Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 200.000 ¿ÙÔÌ· οı ̤ڷ ‹ 80.000.000 ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·,
Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ì›· «¶¿ÙÚ·» οı ̤ڷ ‹ ηٿ Ì›· «°ÂÚÌ·Ó›·» οıÂ
¯ÚfiÓÔ. ∏ ηٷÓfiËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·
ÁÈ· ÙÚÂȘ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜:
1. ¢ÈfiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÊÙˆ¯¤˜ ¯ÒÚ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó¿ÁÎË ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ‰Âο‰ˆÓ
ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÂÈϤÔÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·‡ÍËÛ˘
ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌˆÓ Â‰·ÊÒÓ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∞˘Ùfi ÚÔηÏ› ÏËıÒÚ· ÚÔ‚ÏË-
Ì¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ›ӷÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÙfïÓ, Ë ÔÔ›·
ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ ¿ÓÈÛ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÚÔÊ‹˜
(›Ó·Î·˜ 2) Ì ÙËÓ ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (›Ó·Î·˜ 3).
2. ¢ÈfiÙÈ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓÙÔ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ °Ë˜
ı· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 11.000.000.000 ¿ÙÔÌ·. √È ÂȉÈÎÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ı· Â›Ó·È Ùfi-
Ù Û ı¤ÛË Ó· ıÚ¤„ÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÓıÚÒˆÓ, ·ÏÏ¿ ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙÔ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.
3. ¢ÈfiÙÈ ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÙ ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙËÓ
¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È·ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ȤÛÂˆÓ (ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ) Ô˘ ı· ÚÔη-
ϤÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ÂÎÚËÎÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙȘ ÊÙˆ¯¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜
Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ‹ Î·È Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡
ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· οÓÂÈ Ô ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Â-
ÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ «ÂÈÛ‚ÔÏ‹» ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì fiϘ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘
ÙË Û˘Óԉ‡ԢÓ.
ªÈ· ηϋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ µÚÂÙ·-
ÓÔ› ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› Chapman Î·È Baker ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘˜ The changing Geography of Asia (§ÔÓ‰›-
ÓÔ 1992). ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·˘ÙÔ‡˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1960 Î·È 1972 Ë Ì¤ÛË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÚÔ-
Ê‹˜ ·Ó¿ ·ÁÚfiÙË Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜, ÂÎÊÚ·Ṳ̂ÓË Û ıÂÚÌ›‰Â˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, ‹Ù·Ó:
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 48
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·48
¶I NAKA™ 2
∞ÊÚÈ΋ £ÂÚÌ›‰Â˜/¤ÙÔ˜
(cal/year)
°Î¿Ó· 3.900.000
∫¤Ó˘· 5.300.000
ª·‰·Á·ÛοÚË 10.600.000
ª·ÚfiÎÔ 6.300.000
¡ÈÁËÚ›· 3.600.000
∆˘ÓËÛ›· 3.600.000
∫ÔÁÎfi 5.500.000
∞Û›·
∫›Ó· 5.400.000 – 6.400.000
™ÚÈ §¿Óη 5.400.000
πÓ‰›· 4.000.000
¶·ÎÈÛÙ¿Ó 4.300.000
πÓ‰ÔÓËÛ›· 4.500.000
ºÈÏÈ›Ó˜ 4.700.000
∆·˚Ï¿Ó‰Ë 7.000.000
µÚÂÙ·Ó›· ÙÔ 1810 14.000.000
∏.¶.∞. ÙÔ 1840 21.500.000
∏.¶.∞. ÙÔ 1972 330.000.000
∫·Ù¿ ÙÔÓ √∏∂, ÙÔ 2025 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ °Ë˜ ı· ›ӷÈ:
¶I NAKA™ 3
¶∂ƒπ√Ã∏ ¶§∏£À™ª√™ ¶√™√™∆√ %
∫√™ª√™ 8.312.000.000
∞ºƒπ∫∏ 1.510.000.000 18
∞ª∂ƒπ∫∏ 1.081.000.000 13
∞™π∞ 4.939.000.000 60
ƒø™π∞ 153.000.000 1,6
∂Àƒø¶∏ 590.000.000 7,0
ø∫∂∞¡π∞ 30.000.000 0,4
√ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ 2 Î·È 3 Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ, ÂÓÒ ÙÔ 2025 ÛÙËÓ ∞Û›· ηÈ
ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ı· ˙ÂÈ ÙÔ 78% ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔÊ‹˜ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘-
ıÔ‡Ó Ó· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ‹‰Ë ÏÔ‡ÛÈÔ ÎfiÛÌÔ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ϤÔÓ, ·ÓÙ› Ó· ÌÂÈ-
ÒÓÂÙ·È, ÁÈ·Ù› ÛÙȘ ÊÙˆ¯¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ù·¯‡ÙÂÚË Î·È Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘
Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÈÔ ·ÚÁ‹.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 49
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·49
¶PO™OXH: ∏ ·Ó¿ÁÎË Î¿Ï˘„˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿
ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÌÂٷ͇ «ÏÔ‡ÛȈӻ Î·È «ÊÙˆ¯ÒÓ» ÎÚ·ÙÒÓ ‹ Ï·ÒÓ. ∞ÒÙÂÚË ÂÈ-
‰›ˆÍË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·-
Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È ¿Ó Û οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ Î·È fi¯È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Ú·-
ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ.
ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘
¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Ë ËÏÈÎȷ΋ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË,
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹).
∆· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÔÏÏ¿,
·ÏÏ¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó:
1. ∆ËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Á·ıÒÓ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ΢ڛˆ˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Â›Ó·È ÔÈ Ó¤ÔÈ.
2. ∆ËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î¿ı ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ªÈ· ·ÓıÚÒÈ-
ÓË ÔÌ¿‰· Ì ÔÏÏ¿ Ó·ڿ ̤ÏË ¤¯ÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·˘ÍËı› ·ÚÈıÌËÙÈο
ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË Ì ¯·ÌËÏ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ·È‰ÈÒÓ. ∆ËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ú·Á-
Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰›ÓÂÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ.
¶PO™OXH: ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ÒÛÙ ӷ ÌË ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡Ó ¤Ó· ÂÚÈÙÙfi ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ê·ÓÂ-
Úfi fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó οı ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÁ›ÚÔ˘Ó ··ÈÙ‹ÛÂȘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ÂηÂٛ˜ ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÈÂÚ·Ú¯Ô‡Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó
ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ηÈ, fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó
Ë ËÏÈΛ· Î·È ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ
ÙÔ˘˜.
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ (Îϛ̷, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ, ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·
‰¿ÊÔ˘˜, ·ÎÙ¤˜ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ) Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ (ÈÛÙÔÚÈο Î·È ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, fiÏÂÌÔÈ, ·È‰Â›· ÎÙÏ.). ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó, ÛËÌ·Û›·
fï˜ ¤¯ÂÈ Ó· ÌË ‰Ôı› Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û οÔÈÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÍ·ÚÙ¿-
Ù·È ·fiÏ˘Ù· ·fi ¤Ó·Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÔχÏÔÎÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·-
Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‹, ·ÎfiÌË, Î·È Ù˘¯·›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ. ∞Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙÔ Â›Ó·È Â›Û˘ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹-
ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û ¯¿ÚÙË ÙȘ 6–7 ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘
°Ë˜ ηÈ, ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ó· ÙȘ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó (.¯. Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ, ÙȘ ·ÎÙ¤˜, ÙÔ Îϛ̷,
ÙËÓ ‡·ÚÍË ÓÂÚÔ‡ ÎÙÏ.).
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ (ÁÏÒÛÛ˜, ıÚËÛΛ˜).
∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ηı·˘Ù‹Ó Ë ÌÂϤÙË
Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Ë ·Ô‰Ô¯‹
Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. °È· Ó· Á›-
ÓÂÈ ·˘Ùfi ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔ–Ô-
χ, ·ÓÙÔ‡ ›‰È˜ Î·È fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ÔÙÈ-
΋ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó. ™ÙËÓ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ οı ·ÓıÚÒÈÓË ÔÌ¿‰· ·ÔÎÙ¿ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Â·Ê‹˜ Ì ÙÔ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ‹ «ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·» Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ,
·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‰È¿ÎÔ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Î·È ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ÂÈ.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 50
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·50
∂Ó‰ÂÈÎÙÈο:
·) √È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ·:
1. ∆Ș Û˘Ó‹ıÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜, ÂÂȉ‹ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÍÈÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ οÓÂÈ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜. ∆˘ÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
·ÔÙÂÏ› Ë ¿ÚÓËÛË ÌÂÚÈÎÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙˆÓ ÌÔ˘-
ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ó· ÊÔÚÔ‡Ó Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÂÂȉ‹ ıˆÚÔ‡Ó
fiÙÈ ·˘Ùfi ˘Ô‚È‚¿˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ¿ÚÓËÛË ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÙÔ˘˜, ¿Ú· Ú·-
ÙÛÈÛÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·Û‹Ì·ÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·-
Ù· Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·Èٛ˜ ÛÔ‚·ÚÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·ıÒ˜ Ô ·ÚÈı-
Ìfi˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÂÙ·È.
2. ∆Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô, ÂÂȉ‹ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ï·ÙÚ›·˜ (Ó·Ô›, Ù˙·-
ÌÈ¿, ·Áfi‰Â˜), ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. √È ∆Ô‡ÚÎÔÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó Ó·
¯Ù›˙Ô˘Ó „ËÏÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘˜ ·fi
Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·‰È¿ÎÚÈÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë Ù¿ÛË Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· «Ì·¯·Ï¿‰ˆÓ», ‰ËÏ·‰‹ ÁÂÈÙÔÓÈÒÓ Ì ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Û›ÙÈ· ÂÚ›ÎÏÂÈÛÙ·
Ì „ËϤ˜ Ì¿ÓÙÚ˜. ŒÓ·˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ›¯Â ¯ÙÈÛÙ› ·ÎfiÌË Î·È ¿Óˆ ÛÙËÓ
∞ÎÚfiÔÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ Ù˘ ÊÚÔ˘Ú¿˜ Ù˘ Ì ˘ÏÈο Ô˘ ‹-
Ú·Ó ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ·fi Ù· ·Ú¯·›· ÌÓËÌ›· (ηÙ‰·Ê›ÛÙËΠÂ› ‚·˘·ÚÔÎÚ·Ù›·˜, ÁÈ· Ó· ·Â-
Ï¢ıÂÚˆı› Ô ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜).
3. ∆Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, Ë
ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÏÈÔ‡ Î·È Ù˘ ¯ÔÈÚÔÙÚÔÊ›·˜ Á‡Úˆ ·fi
ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠηٿ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 14 ·ÈÒÓ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜
ÂÍ¿ψÛ˘ ÙÔ˘ ̈·ÌÂı·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ Î·È ¯ÔÈÚÈÓÔ‡
ÎÚ¤·ÙÔ˜.
∆· ‚·ıÈ¿ ›¯ÓË Ù˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ Â›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ, ·ÚΛ Ó· ÛÎÂÊÙ› fiÙÈ ·fi
ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ª·ÁÎÚ¤Ì (ª·ÚfiÎÔ, ∞ÏÁÂÚ›·, ∆˘ÓËÛ›·) Î·È ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ ¤ˆ˜ ÙÔ
™·¯¤Ï ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ·ÏÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÚÈÔ¯‹ Ë
ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì ÔÏÏ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÎfiÛÌÔ˜
Ù˘ ÍËÚ·Û›·˜, ¡·ÛÔ˘·Û›·, ∞ÊÚÔ·Û›·). ∫‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Â›Ó·È Ë ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ıÚË-
ÛΛ·, Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô, Î·È Ë ÍËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, Ô˘ ·Ó·Áο˙ÂÈ
ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙȘ Ï›Á˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ËÁ¤˜ Î·È ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÁÏ˘-
ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡.
‚) ∏ ÌÂϤÙË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ,
‰ÈfiÙÈ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÍÂ-
Ï›ÍÂȘ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο:
1. ∞Ó ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÁψÛÛÒÓ ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘Û-
ÛfiÌÂÓÔ ÎfiÛÌÔ, ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞Û›·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ
ÙÔÈΤ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Â›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ· Î·È Î¿ÔÈ· Â˘Úˆ·˚΋. ™ÙËÓ πÓ‰›·, ÁÈ· ·-
Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ì›· ·fi ÙȘ Â›ÛË̘ ÁÏÒÛÛ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ·ÁÁÏÈ΋. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ÛÙËÓ
πÓ‰È΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ‰È¿ÏÂÎÙÔÈ, Ì ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ-
Τ˜ ÙȘ:
– ¯›ÓÙÈ (ÌÈÏÈ¤Ù·È ·fi 350.000.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜)
– ÙÂÏÔ‡Áη (71.000.000)
– ªÂÓÁοÏÈ (68.000.000)
– Ì·Ú¿ıÈ (65.000.000)
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 51
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·51
– ÔÚÓÙÔ‡ (47.000.000)
– ÁÎÔ˘ÁÈ·Ú¿ÙÈ (44.000.000)
– ηӿÓÙ· (35.000.000)
– Ì·Ï·ÁοÌÈ (35.000.000)
∏ ÁψÛÛÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ πÓ‰›·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Â›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋, ÙËÓ ÔÔ›·,
ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ πÓ‰Ô›. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È
Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ê˘ÏÂ-
ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ (.¯. ÛÙË ¡ÈÁËÚ›· Ì›· ·fi ÙȘ Â›ÛË̘ ÁÏÒÛÛ˜ Â›Ó·È Ë ·ÁÁÏÈ΋ Î·È ÛÙÔ ∫·-
ÌÂÚÔ‡Ó Ë Á·ÏÏÈ΋ Î·È Ë ·ÁÁÏÈ΋).
2. ª›· ·fi ÙȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÍ¿ψÛ˘ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Â›Ó·È Î·È
Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ «·Ï·È¤˜» ÂÈÛً̘, fiˆ˜ Ë π·ÙÚÈ΋, ‚·Û›˙Ô-
ÓÙ·È Û fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË Ú›˙· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ë ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ fï˜, Ì ÙË
¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Â›Ó·È ÓÂfiÙÂÚË ÂÈÛÙ‹ÌË Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›
ÔÚÔÏÔÁ›· ·ÁÁÏÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì¤-
ÛˆÓ, ÙfiÛÔ ÈÔ ·Ó·Áη›· Á›ÓÂÙ·È Ë ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜.
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ¶√§∂π™
π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ
1. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ fiÏ˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·. ™ÙË °·ÏÏ›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ˆ˜
fiÏÂȘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 2.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·Ú·ÈÔηÙÔÈ-
ÎË̤ÓË πÛÏ·Ó‰›· fiÚÈÔ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ 300 οÙÔÈÎÔÈ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¤ˆ˜ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘
2001 Ë ∂.™.À.∂. ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ·ÛÙÈÎfi ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ô˘ ˙Ô‡Û Û fiÏÂȘ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜
·fi 10.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· fï˜ ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ «∫·Ô‰›-
ÛÙÚÈ·˜», Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰›ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ì ÏËı˘ÛÌfi
¿Óˆ ÙˆÓ 2.000 ·ÙfïÓ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙÔ Ù˘Èο ·Ô‰ÂÎÙfi fiÚÈÔ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ
Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û‹ÌÂÚ· ˙ÂÈ Û fiÏÂȘ. ∂›Ó·È ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ È‰È·›-
ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜.
2. ∏ Û¯ÔÏÈ΋ °ÂˆÁÚ·Ê›· ÂӉȷʤÚÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ fiÏÂȘ, ‰ÈfiÙÈ:
·. ∂›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜.
‚. ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. °È· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ηχ-
„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ
ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó.
∆ÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘
ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜, Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, Ë ÔÔ›· Ì ٷ 12.500.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜
·ÔÙÂÏ› ÙÔ 10Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ fi-
Ï˘ Î·È ÌfiÓÔ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ¤Ó· ›‰Ô˜ «˙ÒÓˆÛ˘» Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÙËÓ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ∏ ÚÒÙË ˙ÒÓË (ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏÏÔ› ÁˆÁÚ¿ÊÔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó «ªÂÛÔÔÙ·Ì›·», ÂÂÈ-
‰‹ ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È ·fi ˘‰¿ÙÈÓ· Ú‡̷ٷ) Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÔÛÔًوÓ
Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ù‹ Ë
˙ÒÓË ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·¤Ú·ÓÙË ˙ÒÓË ÂÎÙÚÔÊ‹˜ ˙ÒˆÓ, ÂÓÒ
ÛÙ· ‰˘ÙÈο Ù˘ fiÏ˘, fiÔ˘ ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜, ·ÏÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·¯·Ó‹˜ ¯ÒÚÔ˜ ηÏ-
ÏȤÚÁÂÈ·˜ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞ÁÁÏ›·, ÔÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ÁÈ·
ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 52
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·52
Á. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο ΤÓÙÚ· (ÚˆÙ‡Ԣ-
Û˜), ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó,
ÂÂȉ‹ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ
¯ÒÚÔ. ∞˘Ùfi ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› Ë ªÚ·˙›ÏÈ·, Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ µÚ·˙ÈÏ›·˜, ¯Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ-
¯‹ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Centro Oeste (∫ÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋) Î·È Ë ÔÔ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘
·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚Ú·˙ÈÏÈ·Ó‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Î·È Û ·Ó·-
Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ (∞ÌÔ‡Ù˙· ÛÙË ¡ÈÁËÚ›·, ¡ÙÔÓÙfiÌ· ÛÙËÓ ∆·Ó˙·Ó›·) ηÈ
Ù˘ ∞Û›·˜ (πÛÏ·Ì·Ì¿ÓÙ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ∞ÛÙ¿Ó· ÛÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó). ™¯¤‰È· ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· Úˆ-
ÙÂ‡Ô˘Û· ÛÙËÓ ¶·Ù·ÁÔÓ›· οÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ›, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ
·Ô‰Âȯı› ·Ó¤ÊÈÎÙÔ ÏfiÁˆ ÎfiÛÙÔ˘˜.
‰. ∞ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ Ù¯ÓËÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ·fi
ÔÙȉ‹ÔÙ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë Ê‡ÛË Â› ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·. √È fiÏÂȘ ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÏÈÌ·-
ÙÈΤ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Û˘Ó‹ıÈ-
ÛÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó·Áο˙Ô˘Ó Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ›‰Ë Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜
Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¿ÏÏ·, Ù· ÔÔ›· ›Ù ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÈÏÔ-
Á¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (‰È·ÙÚÔÊ‹ ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË) ›Ù ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ôχ ‚Ô-
ÏÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ (.¯. ÛÔ˘ÚÁ›ÙÈ·, ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·, ÔÓÙ›ÎÈ·, ηÙÛ·Ú›‰Â˜ Î.¿.). ∆·
·ÛÙÈο ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÔχÏÔη ·fi Ù· Ê˘ÛÈο Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ›‰Ë ·fi fi,ÙÈ ˘ÔÙ‡ÂÙ·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÂ
ÔÏϤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› Ú·ÎÔ‡Ó Î·È ÛÙ· ¿Úη ÙÔ˘ µÂÚÔÏ›-
ÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÂÚ›Ô˘ 6.000 ·ÁÚÈfi¯ÔÈÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ‰›Ï·
ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Î·È Ë Ù·¯‡-
Ù·ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, οÙÈ ÏÔÁÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÙÔ
˘fi‚·ıÚÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È. ∆Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fï˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎfi ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÙÂÏ›ˆ˜ Ó¤·˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ
Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘
ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ fiÏÂȘ, Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Û ÂÌÔÚÈο ηٷ-
ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÏÈÛÙÈ-
ο ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-
˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜. ¶ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏÈο Ì·ı‹Ì·Ù·
·Ú¤¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜, Ë °ÂˆÁÚ·Ê›·
fï˜, ̤ۈ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ fiψÓ, ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó·
ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÙÈ΋ ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ÛË-
Ì·ÓÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·.
Â. ∞Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ «·ÛÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡», Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
ÙÚÔÊÒÓ Î·È ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ∂Ó‰ÂÈ-
ÎÙÈο, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÌÈ· fiÏË 3.000.000 ηÙÔ›ÎˆÓ fiˆ˜ Ë ∞ı‹Ó·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÈ Î·-
ıËÌÂÚÈÓ¿ 250 Ï›ÙÚ· ηı·Úfi ÓÂÚfi Î·È ·Ó¿ÏÔÁË ÔÛfiÙËÙ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· οı οÙÔÈÎfi Ù˘
Î·È Ó· ÂÍ¿ÁÂÈ ÛÎÔ˘›‰È·, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÔÛfiÙËÙ· ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ô˘ ÍÂ-
ÂÚÓ¿ Ù· 7–8 ΢‚. Ì. ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‡·ÚÍË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (Î·È Î¿ıÂ
ÌÂÁ¿Ï˘ fiÏ˘) ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ «‰ÈÎÙ‡ˆÓ» Ù· ÔÔ›· ı· ÂÍ·ÛÊ·-
Ï›˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ (‰ÚfiÌÔÈ, ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔÈ, Á¤Ê˘Ú˜, ˘fiÓÔÌÔÈ, ‰›ÎÙ˘· ˘‰ÚÔ‰fi-
ÙËÛ˘, ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÎÙÏ.), ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ fï˜
·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.
ÛÙ. ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ‹ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÏÏ¿ „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ª¤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ÛË-
Ì›Ԣ Ë ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ï‹ıÔ˘˜ ¤ÏÎÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ, ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜
·Ú¤¯ÂÈ ÂÏ¢ıÂÚ›· ‰Ú¿Û˘. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fï˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› ÛÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·-
Ù·, ·ÛÙ¿ıÂÈ·, ÌÔÓ·ÍÈ¿, ·ÔÌfiÓˆÛË Î·È, Û ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Û ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·. ∂È-
ϤÔÓ, ÔÈ fiÏÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ¯ÒÚÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ ‹ Ù¯ÓÔÏÔ-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 53
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·53
ÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ·ÓıÚÒˆÓ Û ÌÈÎÚfi
¯ÒÚÔ. ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·ÔÎÙÔ‡Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ
ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ηıÒ˜ ÔÈ Î¿-
ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜, Ù· ÂÈ̤-
ÚÔ˘˜ ÚÔ¿ÛÙÈ· ·ÔÎÙÔ‡Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ·ÛÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û Ôχ ÌÂ-
Á¿ÏÔ ¯ÒÚÔ.
3. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Û¯ÂÙÈ΋ Î·È ÁÂÓÈο Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·Í›·.
∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÂÂȉ‹ ÔÈ fiÏÂȘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰È·Ú-
ÎÒ˜ ÛÙÔn ¯ÚfiÓÔ. ∞ÔÎÏ›ÛÂȘ ÛÙ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿, ÔÈ Ôԛ˜, Û ÌÂ-
ÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜, Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÓÙ‡ˆÛË. ª›· ·fi ÙȘ ·Èٛ˜ Â›Ó·È fiÙÈ
οÔȘ ·ÔÁڷʤ˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ËÁÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘,
ÂÓÒ ¿ÏϘ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∆Ô 2001, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ›¯Â ÌfiÓÔ 745.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ (27.000 ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ 1991, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂٷΛ-
ÓËÛ˘ ηÙÔ›ÎˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜), ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÂÚ›Ô˘ 3.172.000 ¿ÙÔÌ· (100.000 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ 1991).
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô,
ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ˙ˆ‹, ηıÒ˜ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÁÎÂ-
ÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË).
ªÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ·Ú·ÓfiËÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÂÁηٿÏÂȄ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ
ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·ÎÚÈ‚¤˜ ‹, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ,
fi¯È ·fiÏ˘Ù· ÛˆÛÙfi. ∏ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓËı˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ
πÛÙÔÚ›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ
Â·ÎfiÏÔ˘ıË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎÏ‹ÚÔ˘. ƒfiÏÔ ¤·ÈÍ·Ó Â›Û˘ Ë ·›ÛıËÛË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û Â-
ÚÈfi‰Ô˘˜ ¯ıÚÈÎÒÓ ÂȉÚÔÌÒÓ Î·È Ë Î·Î‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ÂÍ¿ÚıÚˆÓ ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ™Ù·
ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó Ë ÂÎÌ˯¿-
ÓÈÛË Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜, Ô˘ Ì›ˆÛ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Ù· Ï‹-
ıË Ô˘ ¤Ê¢Á·Ó ·fi ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Î·Ù¤Ê¢Á·Ó ÛÙȘ fiÏÂȘ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÚÁ·Û›· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜
Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜. ÕÏÏÔÙ ٷ ηٿÊÂÚÓ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÙ fi¯È, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ Ë Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË
·ÓıÚÒˆÓ Û ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ ·Ó¿Áη˙ ÙȘ fiÏÂȘ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙȘ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó·
ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È
·ÎfiÌË ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¿ ΤÓÙÚ· ¤Ï͢. ∞fi ÙÔ 1750 ÂÚ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÂÈÙ¿-
¯˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙËÓ ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË, ÂÂȉ‹ Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ··ÈÙÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·.
ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ.
µÏ¤ ̿ıËÌ· °1.5.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ÌÈ·˜ fiÏ˘ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ
·Ó¿ÁΘ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Ë Î·ıÂÌ›· (Û‡ÛÙËÌ·, ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË).
∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ fiÏ˘ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÙË
Ó‡¯Ù·, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ fiÛÔ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi
ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ·ÒÚÔ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ï‹ ÛΤ-
„Ë, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤Ó˜ Ó· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È
Û ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (ηÙÔÈΛ·˜, ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÌÔÚ›Ô˘, ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÌfiÚʈ-
Û˘), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ìfi-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 54
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·54
ÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋. Œ¯ÂÈ Î·È ¯ˆÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÚÔηÏ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÌÈ· ¿ÏÏË ·Ó¿ÁÎË, ‰Ë-
Ï·‰‹ ÙËÓ ‡·ÚÍË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ·Á·ıÒÓ ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ fiÏ˘. √È ÚÒÙÔÈ Ô˘ ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ú-
¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯Â‰›·Û·Ó Î·È ¤¯ÙÈÛ·Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ fiÏÂȘ ÛÙËÓ πÛÙÔ-
Ú›· Ì ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «ÈÔ‰¿ÌÂÈÔ Û‡ÛÙËÌ·».
ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ
ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ (Û‡ÛÙË-
Ì·, ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË).
∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ÔÈ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›-
Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fï˜ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó
ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÔ˘ ˙Ô˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÌÈ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ÌÂÁ¿Ï˘
fiÏ˘. ∞Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˙Ô˘Ó ‹‰Ë Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ (.¯. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·), Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜
Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ‹ ·Ó·„˘¯‹ Û οÔÈÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ. ªÔÚ›
Â›Û˘ Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·-
ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ fiÏË Ì ¤Ó·Ó ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ «ÛÙfiÏÔ» ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ.
ª¿ıËÌ· °1.1. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ °Ë˜
¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ∆Ô Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘
ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·-
Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ∞·ÈÙ› ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÈÛË-
Ì¿ÓÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ·Ï¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙË ÌÂϤÙË ·ÏÒÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Î·È ÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·‡ÍËÛ˘ ‹ Ì›ˆ-
Û˘ ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔÓ
¯ÒÚÔ.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ˘Ê›ÛٷٷÈ
ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘.
ñ ¡· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Ì ÎÚÈÙÈÎfi Ó‡̷ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ë ˘ÂÚ-
‚ÔÏÈο Ù·¯Â›· ·‡ÍËÛË ‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
‚. √È ÂÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (΢ڛˆ˜ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ›)
Á. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›·
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
∏ ‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙË
‰È‰·Ûηϛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. ∂ȉÈο Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ıËÌ· fï˜, ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ë Ì¤¯ÚȘ
ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ÂÈÌÔÓ‹ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô Ì·ıËÙ‹˜ (‚Ϥ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜
ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ).
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 55
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·55
π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ
1. ™ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË fiÚÔÈ
fiˆ˜ Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· (ı¿Ó·ÙÔÈ ·Ó¿ 1.000 ¿ÙÔÌ·) Î·È Ë ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· (ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ·Ó¿ 1.000
¿ÙÔÌ·), ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ η̛· Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÂÓfi˜
ÏËı˘ÛÌÔ‡. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ fiÚˆÓ, ÔÈ Û˘Á-
ÁÚ·Ê›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó ÙȘ Èı·Ó¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ·Ó fï˜ ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ, ·Ú’
fiϘ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘, ÔÈ fiÚÔÈ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙÔ›, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ÌÂ-
ϤÙË Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ȤÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÚÔ‚¿ÏÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ.
2. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ ˘-
ÎÓfiÙËÙ·˜. √ fiÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›Ô˜, ÂÂȉ‹ Ë ÏÂÁfiÌÂÓË «·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÏËı˘ÛÌȷ΋
˘ÎÓfiÙËÙ·» (Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ Û ÙÂÙÚ.
¯ÏÌ.) ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ Ù˘ ·Ô‰›‰Ô˘ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ôχ
·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·. ∆Ô ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Î·È ÙËÓ
¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›·. ∞Ó fï˜ ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ ÙÔ
ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰ÈÓ‹ ¯ÒÚ·, ÂÓÒ fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ π·ˆÓ›·˜ ›ӷÈ
Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ 20% Ù˘ ¤ÎÙ·Û‹˜ Ù˘, Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë π·ˆÓ›· Â›Ó·È ÈÔ ˘ÎÓÔη-
ÙÔÈÎË̤ÓË. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÁÓˆÛÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜
˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ (¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯Ù› ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi), ›Ûˆ˜ fï˜ ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó Ó· ηٷ-
ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÙ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ
Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ì¿˜ ÂӉȷʤÚÂÈ fi¯È ÂÂȉ‹ ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÏÒ˜ fiÛÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô˘Ó
Û ¤Ó· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÛÔ ¯ÒÚÔ ¤¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘. ∞Ó ·˘Ù‹ Ë ÏÔÁÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û ÌÈ· fiÏË, ÚÔηÏ› ¤ÎÏËÍË ÙÔ ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ò-
ÚÔ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ı οÙÔÈÎÔ˜ (‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ, ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· Û˘Ì-
‚ÈÒÓÔ˘Ì Û ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ).
ª¿ıËÌ· °1.2. ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙË °Ë
¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ∆Ô Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· «Ù·Íȉ¤„ÂÈ» ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ ÂÈ-
Ê¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ó·
ÙË Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Ì ٷ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∆fiÛÔ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ fiÛÔ
Î·È Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜.
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ∂ÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ
Á. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›·
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 56
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·56
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁ› ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‚‹-
Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·, ÂȉÈο Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ıËÌ· fï˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂÈÎfiÓˆÓ ·fi
¿ÏϘ ËÁ¤˜. ¶Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Â›Û˘ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿-
‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, ÁÈ` ·˘Ùfi Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ıÂÚÌ¿ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘.
∂ÈÛ‹Ì·ÓÛË: ∫¿ÙÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ó·
ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ë È‰¤· fiÙÈ Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi
Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (‚Ï. ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘).
ª¿ıËÌ· °1.3. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ˘Ú·Ì›‰Â˜
¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ¶·Ú¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘, ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È «·È¯Ó›‰È», ·ÏÏ¿ ÌÈ·
ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·Ó¿Ï˘Û˘ ÈÔ Û‡ÓıÂÙˆÓ ÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ
·fi ÙȘ ·Ϥ˜ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ηÌ‡Ï˜. (√È ˘Ú·Ì›‰Â˜ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÚ-
ÌËÓ¢ÙÔ‡Ó ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿.) √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜
ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· χÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì Ôχ ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘
Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ.
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ÂÍ¿ÁÔ˘Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ˘Ú·Ì›‰ˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·‡ÍËÛ˘ ‹ Ì›-
ˆÛ˘ ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ˘Ê›ÛٷٷÈ
ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘.
ñ ¡· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Ì ÎÚÈÙÈÎfi Ó‡̷ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ë ˘ÂÚ-
‚ÔÏÈο Ù·¯Â›· ·‡ÍËÛË ‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. √È ÂÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (΢ڛˆ˜ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ›)
Á. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›·
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
∏ ‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙË ‰È-
‰·Ûηϛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. ∂ȉÈο Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ıËÌ· fï˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ë ÂÈÌÔÓ‹
ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô Ì·ıËÙ‹˜ (‚Ϥ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ).
π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ
1. √È ‚·ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ Ë
ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·, ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›-
Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο:
·) √È fiÏÂÌÔÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂÙ·Ó¿-
ÛÙ¢ÛË, ÁÈ·Ù› Ï‹ıË ·ÓıÚÒˆÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ˙ÒÓË.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 57
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·57
‚) √È ÂȉË̛˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó·
ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (Û οÔȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜
Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ˙ˆ‹˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο ÏfiÁˆ ÙÔ˘ AIDS).
Á) ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ, ÂÂȉ‹ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ
Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∞Í›˙ÂÈ Â›Û˘ Ó· ·Ú·ÙËÚËı› fiÙÈ Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔη-
ϤÛÂÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ, ÙfiÛÔ ÛÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘ fiÛÔ Î·È
ÛÙË ¯ÒÚ· ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡, ÂÂȉ‹ ·˘ÙÔ› Ô˘ ʇÁÔ˘Ó Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ó·ÚÔ› ¿Ó‰Ú˜.
2. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, Ë Úfi‚ÏÂ„Ë Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (Ë ÏÂÁfiÌÂÓË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋
«ÚÔ‚ÔÏ‹») Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÂÂȉ‹ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
Èı·Ófi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.
3. ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ÂÛˆÙÂÚÈ΋ (.¯. ÌÂٷΛÓËÛË ÚÔ˜ Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·) Î·È Â͈-
ÙÂÚÈ΋. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi fï˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹: Û‹ÌÂÚ· Ë ÌÂٷΛÓËÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ
ÚÔ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È fi¯È Â͈ÙÂÚÈ΋, fiˆ˜ ÙË
‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950.
ª¿ıËÌ· °1.4. √È ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘
¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ∆Ô Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ Î·Ù·-
ÓfiËÛË ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ Ô˘ ˆıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ fiÏÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÔȘ
··ÈÙ‹ÛÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘.
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ·Èٛ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡
¯ÒÚÔ˘.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. √È ÂÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (΢ڛˆ˜ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ›)
Á. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›·
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
∏ ‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙË ‰È‰·-
Ûηϛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. ∂ȉÈο Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÈÛÙ¿ Ë ‰È-
‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿
ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÚfiÛıÂÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ.
∂ȉÈÎfiÙÂÚ·:
1. ∆· ÚÒÙ· Û¯¤‰È· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ·fi ÙËÓ Ô˘‰¤ÙÂÚË, ·‰È¿ÊÔÚË Ì·ÙÈ¿ ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· ‚ϤÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ËıÂÏË̤ӷ, Ì οˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ÙÚfi-
Ô, ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡.
2. √È ÂfiÌÂÓ˜ Â¿ÏÏËϘ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÍÂȉÈÎÂ‡Ô˘Ó ÙË ÁÂÓÈ΋ ·Ú¯È΋ ÂÈÎfiÓ· Û ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔÓ ÏfiÁÔ ‹ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó·
ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·.
°È· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ fiÏÂȘ, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ‡„Ô˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı·
¤ÚÂ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË, Ô˘ Ë ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ‰Â ı· ›¯Â ÓfiËÌ·.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 58
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·58
3. ªÂ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜
ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÈÔ ÁÂÓÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË
ʇÛË Î·È ÙÔÓ ÏfiÁÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙȘ fiÏÂȘ.
ª¿ıËÌ· °1.5. ¶Ô‡ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂Ó˜ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË;
¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ¶·Ú¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘, ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË ı¤-
ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ. √ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ηχ„ÂÈ ‰‡Ô Ê·È-
ÓÔÌÂÓÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ fiÏ˘ ÂÈϤ¯ıËΠοÔÙ Ì ÎÚÈ-
Ù‹ÚÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. ∞˘-
Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ fiÏÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ·ÚÁ¿ ‹
ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ.
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ı¤Û˘
ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
ñ ¡· ÂÍÂȉÈÎÂ‡Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· οı fiÏË ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÚÔηÏ› ÙÔ ‚·ÚÈ¿ ‰ÔÌË̤ÓÔ
·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ fiψÓ.
ñ ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÂÈ.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
‚. √È ÂÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (΢ڛˆ˜ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ›)
Á. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›·
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
∏ ‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙË ‰È-
‰·Ûηϛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·.
∂ÈÛ‹Ì·ÓÛË: √È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ı¤Û˘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ‰ÂÓ ÂÍ·Ú-
Ù¿Ù·È Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ ·fi ¤Ó·Ó Î·È ÌfiÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ·ÏÏ¿ ·fi ¤Ó·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Ô˘
‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó.
ª¿ıËÌ· °1.6. ∆fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Î·È ÙfiÛÔ ›‰ÈÔÈ
∆Ô Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒ-
ˆÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù˘ ·Ó¿Á΢ Û‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ «¿Ïψӻ. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜
·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ù· ÁÂÓÈÎfiÏÔÁ· ΛÌÂÓ· Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÈ
Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂ-
ÓÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ıÚËÛΛ˜ Î·È ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜. ∂Λ ı· ‚ÚÂÈ ÙȘ ÁÂ-
ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·È Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 59
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·59
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ºÀ™π∫√π ∫∞π ∞¡£ƒø¶π¡√π ¶√ƒ√π
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜
¶ÚÔÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞¶™ ÙÔ˘ Ì·ı‹-
Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù¿Í˘, ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûη-
Ï›·˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ «fiÚˆÓ», Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜
fiÚÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Èı·Ó¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ο-
ÔÈ· ¯Ú‹ÛÈÌ· Ê˘ÛÈο ˘ÏÈο (ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ, ·Ôı¤Ì·Ù· ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ËÁ¤˜ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡
Î.¿.) Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û οı ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿-
ÛÈÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ·ÓÒÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÈ-
‚›ˆÛË Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‹ ÙËÓ
·Ô˘Û›· Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓÔÈ fiÚÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ô
·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›‰Ô, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ-
Á¿ÓˆÛË Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ fiÏˆÓ ·˘-
ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÔÚ›˙ÂÈ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ ÓÔËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË, ‰ËÏ·‰‹ ÙË Û‡ÓıÂÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
Ù· ̤ÏË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÁÈ·
ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÂÂȉ‹ Ë
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ «È‰¤·» Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ` ·˘-
ÙfiÓ (ÁÓˆÛÙÈÎfi˜ Ìȯ‚ÈÔÚÈÛÌfi˜).
∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ¤¯ÂÈ ˘ÔÙÈÌËı›, ·Ó Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÚÈ˙ÈΤ˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË Ì›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¤ÁÈÓ·Ó ·ÈÙ›· ÊÔÓÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ, Ô˘ ¿Ï-
Ï·Í·Ó ÚÈ˙Èο ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÔÏfiÎÏËÚˆÓ Ë›ڈÓ.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜
ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹, ˘ÎÓÔ-
ηÙÔÈÎË̤ÓË ‹ÂÈÚÔ Î·È ·Ó‹Î·Ó Û ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. √È Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ Ôԛ˜
›¯·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó Ó· ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ÁË ˆ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ Ê˘ÛÈÎfi fiÚÔ.
∂ÎÙ›ÌËÛ·Ó ‚¤‚·È· ÙȘ ÁÔ‡Ó˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó Ù· ˙Ò· Î·È ÙËÓ Í˘Ï›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó Ù· ‰¿ÛË,
·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȤÊÂÚ ‹Ù·Ó Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ¯ˆ-
Ú¿ÊÈ· ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·. √È πӉȿÓÔÈ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ‹‰Ë ÂΛ ‰È¤ÊÂÚ·Ó Ôχ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ
˙ˆ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ∞˙Ù¤ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡, ÙÔ˘˜ ÿÓη˜ ÙˆÓ ÕÓ‰ÂˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ∞Ú¿Ô˘·Î˜
Î·È ÙÔ˘˜ ∫·Ú·˚‚˜ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ªÈÎÚÒÓ ∞ÓÙÈÏÏÒÓ. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿-
ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë ·¯·Ó‹˜ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÙÔ‡˜ Â¤ÙÚÂ ӷ ˙Ô˘Ó ¿ÓÂÙ· ˆ˜ ÓÔÌ¿‰Â˜–΢ÓËÁÔ›.
À‹Ú¯·Ó ‚¤‚·È· Î·È Ê˘Ï¤˜ ÌfiÓÈÌ· ‹ ·ÚÔ‰Èο ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ Î·È ¿ÏϘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÂÔ¯È΋
ηÏÏȤÚÁÂÈ·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ fï˜ µÔÚÂÈÔ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ πӉȿÓÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ
‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ Ù· ıËÚ¿Ì·Ù·, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó fiÏ· fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó, ‰ËÏ·‰‹ ÙÚÔÊ‹ ηÈ
˘ÏÈο ÁÈ· ÚÔ‡¯· Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ηÙÔÈ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ‡˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÓÂ:
·) ¡· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜, ÔÏÈÁ¿ÚÈı̘ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÂȉ‹ ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÌfiÓÈÌË
ÙÚÔÊ‹, fiˆ˜ Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÁˆÚÁ›·, ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÌÈ·˜
ÔÏ˘¿ÓıÚˆ˘ ÔÌ¿‰·˜.
‚) ¡· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ÂÂȉ‹ Ù· ıËÚ¿Ì·Ù· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·Ó Û‡ÓÙÔÌ· Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹.
√È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ √À¡∂™∫√ (πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞ÓıÚˆfiÙËÙ·˜) ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÈ· ΢ÓËÁÂÙÈ΋
ÔÌ¿‰· 25–30 ·ÙfiÌˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÂÚ›Ô˘ 600 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ. ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈ-
‚ÈÒÛÂÈ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Î·È Ë ÈÔ ·Ï‹ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÔÚ› ¿ÓÂÙ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÚÔÊ‹ ÁÈ·
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 60
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·60
10 ¿ÙÔÌ· ·Ó¿ ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ÂÓÒ Ë ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ πÓ‰È¿ÓˆÓ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿Ï-
Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË, ¿Ú· ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂχıÂÚ˘ Á˘, Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ԛΈÓ
ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Û ÌÈÎÚ‹ ¤ÎÙ·ÛË, Ì ÂÓÙ·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·
ÂÓfi˜ ȉÈfiÎÙËÙÔ˘ Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ·fi Ù· ¿ÁÚÈ· ˙Ò· ¯ÒÚÔ˘.
∏ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙË, ÁÈ·Ù› ÙÔ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ӷ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó Ì ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∫·È ÔÈ ÌÂÓ Î·È ÔÈ ‰Â ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ «‚¿Ú‚·ÚÔ˘˜», ·Ó›Î·ÓÔ˘˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÙÈ fi¯È Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ›¯Â ‰›ÎÈÔ. ŸÛÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ô›ÎˆÓ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ηٷϿ̂·Ó·Ó
ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜, Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ πӉȿÓÔ˘˜ ›¯Â ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ fi¯È Ôχ ¤ÓÙÔÓ·. ∏ Ê‹ÌË
fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂχıÂÚ˘ Á˘ ¤ÊÂÚ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÂÙ·-
Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ∆fiÙ ÔÈ πӉȿÓÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì-
‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÌÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ. ∏ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ‹Ú ¿ÁÚÈ·
ÌÔÚÊ‹ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ԛΈÓ, Ë Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô‰‹ÁËÛÂ
ÛÙË ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ∏.¶.∞. Î·È ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ï›Á˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯È-
ÏÈ¿‰Â˜ πӉȿÓÔÈ, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ-
΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜.
∆· ·Ú·¿Óˆ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ-
΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓfi˜ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË Û‡Ìʈ-
Ó· Ì ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ·ÓıÚˆfi-
ÙËÙ·˜. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ‚¤‚·È· fiÙÈ «Ô ÓÔËÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ οı ·ÙfiÌÔ˘ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ‰Â ̤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÛÙÔÓ ¯Úfi-
ÓÔ. ∂ÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È˜
ÁÈ· fiÏÔ˘˜ (¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÓÔËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ì ¤Ó·Ó ΢‚ÂÚ-
Ó‹ÙË ÔÓÙÔfiÚÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ‹ ¤Ó·Ó ‰Èψ̿ÙË). ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È
Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ÌfiÓÈÌË ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· Û ·ÙÔÌÈÎfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ì·-
ıËÙ¤˜ Ô˘ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘» (∆ÛÔ˘Ó¿ÎÔ˜ £., «∏ °ÂˆÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË», ÂÈÛ‹ÁËÛË ÂÈÌfiÚ-
ʈÛ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, 2007). ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜, Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ‚·ÛÈÛÙ› ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ «Ô‡» ˘¿Ú¯ÂÈ ‹ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·È «ÙÈ» Â›Ó·È ·˘Ùfi. ¶Ú¤ÂÈ Â›-
Û˘ Ó· Ì¿ıÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙȘ ·Èٛ˜ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÙ Èη-
ÓÔ› Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó Û ‚¿ıÔ˜ Ù· ÙÔÈο Î·È Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ.
ªÈ· Èı·Ó‹ (Î·È ÏÔÁÈ΋) ·ÓÙ›ÚÚËÛË Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿-
͢ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Û ‚¿ıÔ˜ ÙȘ ·Èٛ˜ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È fiÙÈ
˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ˘ÂÚ·ÏÔ˘ÛÙ‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·Í›· ÛÂ
οı ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi-
„Ë ÙÔ˘ Ù· ÂÍ‹˜:
1. √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Û ηı·Ú¿ «ÔÚÈ˙fiÓÙȘ» ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ (.¯.: «Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ê˘-
ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ Î·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È;») ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Û ‚¿ıÔ˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ
Û¯¤ÛÂˆÓ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ¯ÒÚÔ˘ ηÈ, ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ Êfi‚Ô˜ Ó· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÎÔÈÓˆ-
ÓÈο ÛÙÂÚÂfiÙ˘·, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ·Ó›Î·ÓÔ˘˜ Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó Î·È Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfi-
ÙËÙ˜ ÙˆÓ «¿Ïψӻ.
2. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ·ԂϤÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ
ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÓÔËÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÈηÓÔ› Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿-
˙ÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹
ÙÔ˘˜.
3. ∞fi Ù· 11-12 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÚ›Ô˘ (‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· Û·Ê‹ fiÚÈ·) Ô «Ì¤ÛÔ˜» Ì·ıËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ
‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ «Ù˘È΋˜» ‹ ˘ÔıÂÙÈÎÔ-Â·ÁˆÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ Ì ÙËÓ
·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ «Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈӻ ÓÔËÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂӉȿÌÂÛÔ ÛÙ·ıÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È ÙȘ
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 61
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·61
ÁÂÓÈΤ˜ ÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÚıÚÒÛÂȘ (Piaget, J.–Inhelder, B., ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡). ∫·Ù¿ ÙË ‰È·-
‰Èηۛ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢, ÔÈ «Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜» ÓÔËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙ·‰È·Î¿ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È
Û Ӥ˜, ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰È·ÚıÚÒÛÂȘ, Ë ·Ó¤ÏÈÍË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂÂÎÙ·ı› ηٿ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· Ù˘ ÂÊ˂›·˜ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ·˘Ù‹ ÙÔ ·È-
‰› ηٷʤÚÓÂÈ, Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜,
Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·È ¿ÌÂÛÔ Î·È Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ
‰˘Ó·ÙÒÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë «·ÔΤÓÙÚˆÛË» ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÛΤ-
„˘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi Î·È ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› Ë ÂÊ˂›·, Ô˘
·ÎÔÏÔ˘ı›, Â›Ó·È Ë ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ȉ·ÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤-
ˆÛË Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤Í·ÚÛË Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘
Ì·ıËÙ‹ Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˘ÔıÂÙÈΤ˜ ‹ Èı·Ó¤˜ ·Ï‹ıÂȘ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÙȘ ÈÛÙ‡ÂÈ ‹ ÙȘ
·ÔÚÚ›ÙÂÈ, Î·È Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· (·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ Ù˘-
È΋ ÛΤ„Ë). ™ËÌ·Û›· ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ
ÛÙ· ÔÔ›· ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, fiÛÔ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ·Ú·-
ÁfiÓÙˆÓ, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÓÔËÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· Ó¤Ô, ·ÓÒ-
ÙÂÚÔ Â›‰Ô.
√È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙË ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ Û’
·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜: ·) ¤Ó· ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÛΤ„ˆÓ, ÔÈ
Ôԛ˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ‚·Ù¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘, Î·È ‚) ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍË-
Á› Û Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ οı ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÛÔ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È‰·Ûηϛ·
ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È Ë Ô˘Û›· Ù˘ Û‡Á-
¯ÚÔÓ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ.
∏ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Û ηÙËÁÔڛ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·‰Èηۛ·, ÂÂȉ‹ ÌÔÚ›
Ó· ‚·ÛÈÛÙ› Û ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∆· ˆÚ·›·
Ê˘ÛÈο ÙÔ›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, οÔÙ ‰Â ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ê˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ
›¯Â ·ÏÏÔȈı› Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô‡Ù ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·-
ÙfiÙËÙ· Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÁÈ· ·Ó·„˘¯‹. ™‹ÌÂÚ· Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·
fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ·Ô-
‚ϤÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÙÔ›ˆÓ. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ë Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ¶ÔÏÏÔ› ÁˆÁÚ¿ÊÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÛÂ
ÌË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ˘˜, ‰˘ÓËÙÈο ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ˘˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜
fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·Ó·Áη›· ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË: fiÏÔÈ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ Â›Ó·È ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔÈ. ∏ ‰È·-
ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÂ-
Ù·ÏÏÔÊfiÚÔ ÎÔ›Ù·ÛÌ·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› Ó· ··ÈÙ› ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË-
ı› Î·È ¿ÏÈ, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Û ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹
ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ ÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ·Ô-
ÎÏÂÈÛÙÈο ·ÓıÚÒÈÓ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.
·. ªË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó, Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó
‹ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi, Ù· ‰¿ÛË, ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ηÈ
Ë ¿ÁÚÈ· ˙ˆ‹. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÈÓ·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ·
ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ¤ÊÙÂÈ Ì ٷ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο ηٷÎÚËÌÓ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó·
ÌÂÈÒÛÔ˘Ó, Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ‹ Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ·Ôı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ì ηٿÏÏËϘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∞˘-
Ùfi Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·fi Ù· ·Ó¿Ú¯·È· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ Ó¤Ô fï˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË
ÔÏÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û ¢ڇÙÂÚË ‹ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 62
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·62
‚. ¢˘ÓËÙÈο ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ‹ ÌË ÔÚ˘ÎÙÒÓ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ÔÚ˘ÎÙ¿ ( ·ÔÏÈıˆÌ¤Ó·) η‡ÛÈÌ· (¿Óıڷη˜,
ÂÙڤϷÈÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ) Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜. ∆· ˘ÏÈ-
ο ·˘Ù¿ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÂÂÚ·Ṳ̂ӷ.
Á. ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi
ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó (.¯. ËÏȷ΋ Î·È ·ÏÈÚÚÔ˚-
΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·), ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÈ-
ÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜.
∫¿ÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·Ïfi ÙÚfi-
Ô ÏfiÁˆ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·-
ıÂÚ‹ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÂÂȉ‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. Ÿˆ˜
·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ·Ô˘Û›· ‹ Ë ·ÚÔ˘Û›·
Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ. ∞˘Ùfi˜ ›-
Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÏÒ˜ ÛÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜,
·ÏÏ¿ Û «‰È·ı¤ÛÈÌ·», ‰ËÏ·‰‹ Û ˘ÏÈο Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙËÓ ·Ó-
ıÚˆfiÙËÙ· Û˘ÓÔÏÈο ‹ ·fi ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÓıÚÒÈÓË ÔÌ¿‰· Ô˘ ˙ÂÈ Î¿Ô˘ ¿Óˆ ÛÙË °Ë.
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·:
– √ ÏÈı¿Óıڷη˜ Ù˘ µÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠͷÊÓÈο ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ¿Ú-
¯È˙Â Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. µÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ·fi ÙÔÓ ¶·Ï·ÈÔ˙ˆÈÎfi ∞ÈÒÓ·, ‰ËÏ·-
‰‹ Â‰Ò Î·È 500.000.000 ¯ÚfiÓÈ·, ηÓ›˜ fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ÛËÌ·Û›·, ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰Â ÁÓÒÚÈ˙ ÛÂ
ÙÈ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÔÏÏÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘
18Ô˘ ·ÈÒÓ·, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ·Ó-
ıÚÒÈÓÔÈ fiÚÔÈ, ¤Î·Ó·Ó ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘.
– ∆Ô ÂÙڤϷÈÔ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ·Í›·
ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‹Ù·Ó ¤Ó· ˘ÏÈÎfi Ôχ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁˆÚÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfi-
ÊÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· Ë Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ı¤Ì· ˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ˘ÏÈο Ô˘ οÔÙ ›-
¯·Ó ˙ˆÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· (.¯. ÙÔ Î·Ô˘ÙÛÔ‡Î) Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó
·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi Û˘ÓıÂÙÈο ˘ÏÈο.
– ∫ÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· (‚·ıÈ¿ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÛÙÔÓ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÛÙ· ·Úı¤Ó· ‰¿ÛË, ο-
Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÁÔ˘˜ Ù˘ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜), ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. £· ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈËıÔ‡Ó fï˜, fiÙ·Ó ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ÁÓÒÛË Î·È fiÙ·Ó ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÂÍfiڢ͋˜
ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù·, ·‡ÚÈÔ ı· ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ÌÔ-
Ú› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ¤Ó· ÎÔ›Ù·ÛÌ· ¯·ÏÎÔ‡ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜
1% Û‹ÌÂÚ· ‰Â ıˆÚÂ›Ù·È ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ (ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È Ê˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜), ·Ó fï˜ Ô
¯·ÏÎfi˜ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·Ó¤‚ÂÈ Ôχ, ÙÔ ÎÔ›Ù·ÛÌ· ·˘Ùfi ı· ·ÍÈÔÔÈËı›.
ñ ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-
Ó· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜.
º·ÈÓÔÌÂÓÈο Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ·Ïfi˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜ Â›Ó·È ÌÂÓ Û ı¤ÛË Ó·
‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈηÓÔ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÔÚ·Ù¤˜ Ô‡Ù ӷ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ù· Èı·Ó¿ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
Û¯¤ÛˆÓ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙÈ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, Ô ¿Óıڷη˜ ‹ ÔÈ ˘‰·ÙÔÙÒÛÂȘ Â›Ó·È Ë-
Á¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·-
Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ·ÏÏ¿:
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 63
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·63
1. ¢ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ¤ÚÁ· (ÔÚ˘¯Â›·, ÁÂ-
ˆÙÚ‹ÛÂȘ, ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ·, ÊÚ¿ÁÌ·Ù·, ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î.¿.) Ù· ÔÔ›· ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÛÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ú‡·ÓÛË. º˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· ›ӷÈ, fiÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÓËÏÈΈıÔ‡Ó, Ó· ··ÈÙÔ‡Ó
η‡ÛÈÌ· ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ‚ÂÓ˙›ÓË ¯ˆÚ›˜ ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· (¿Ú·
¯ˆÚ›˜ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·, ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜) ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ›-
Ó·È Ó· ·Ó·Ì·ÛÔ‡Ó ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ó· ÌË Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó Û ‚¿ıÔ˜ Ù· ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
2. ¢ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢
Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ıˆÚÔ‡Ó ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ·Ó·ÏÏÔ›-
ˆÙ· fiÛ· ‚ϤÔ˘Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. ∆Ô ÂÙڤϷÈÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘
¤¯ÂÈ, ·ÏÒ˜ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ú¢ÛÙfi Î·È ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ·fi ÙÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ. ∏ ·Í›· ÙÔ˘
¤ÁÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ η‡Û˘, ÔÈ Ôԛ˜ Â¤ÙÚ„·Ó Ì›ˆÛË
ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Á·ıÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. √È ·ÙÌÔÌË-
¯·Ó¤˜ ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û ̤ÁÂıÔ˜, ÂÂȉ‹ ›¯·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (¤Ó· ȉȈÙÈÎfi ·˘-
ÙÔΛÓËÙÔ Ì ·ÙÌÔÌ˯·Ó‹ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ Ô‰ÔÛÙÚˆÙ‹Ú·).
∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ η‡Û˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ, ÂÔ̤ӈ˜ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ Ì ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÌfiÓÔ ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÙÌÔÌ˯·ÓÒÓ. ∞˘-
Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÁÔËÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÂÂÈ-
‰‹ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ (ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Ôχ ‚ϤÔ-
ÓÙ·˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ. ™¯ÂÙÈο ÛΛÙÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÔÏÏ¿ ¤ÓÙ˘-
·, fiˆ˜ ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ «ªË¯·Ó¤˜» ÙÔ˘ TIME LIFE.)
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÈÛË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ fi-
ÚˆÓ Î·È Ó· ÙË Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ
(‰È¿ÛÙ·ÛË, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË).
√ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ‰‡Ô ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜: Û’ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ
ÂÚÒÙËÌ· «Ô‡;» Î·È Û’ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ì «ÔȘ Û˘Ó¤ÂȘ;».
1. ∆Ô ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ηχÙÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ηٿÏÏËÏÔ˘ ¯¿ÚÙË.
2. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÔχÏÔÎÔ Î·È, ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÈηÓÔÔÈËÙÈο, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ:
·. ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ‰Â Û˘Ì›ÙÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì ÙË
ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙Ô-
ÓÙ·È. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ·
Ï›Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›ÔÈ.
‚. ∏ ¿ÓÈÛË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î¿ÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· ·Ó·Áη›· ÙË Ï‡ÛË ‰‡Ô
ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ: i) Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÌfiÚÈÔ) ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ η٤¯Ô˘Ó Î·È Û’
·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ii) Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ˘˜
ÙfiÔ˘˜ ηٷӿψÛ˘.
∏ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· χÛ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
‰‡Ô ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ôχ ηٷÓÔËÙ‹ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ Â-
ÙÚÂÏ·›Ô˘. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜
¯ÒÚ˜ Î·È ÛÙȘ ηٷӷÏÒÙÚȘ ¯ÒÚ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÂÓÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Îfi-
ÛÙÔ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ˆÏÔ‡Ó ÂÙڤϷÈÔ ÛÙȘ ‚ÈÔÌË-
¯·ÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ·ÏÏ¿ ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ·˘Ù¤˜
‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î·-
Ù¿ÏÏËÏˆÓ Ì¤ÛˆÓ (.¯. ÂȉÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ Î·È ·ÁˆÁÒÓ) Î·È Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù·.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 64
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·64
ª·ı‹Ì·Ù· °2.1, °2.2 Î·È °2.3. º˘ÛÈÎÔ› Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔÈ fiÚÔÈ
¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: ∆· ÙÚ›· ·˘Ù¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ˆÚ›ÛÙËΠ۠ÙÚ›· ̤-
ÚË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÒÚ·˜. °È` ·˘Ùfi ηÈ
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÂÓÈ·›Ô ÙÚfiÔ ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹.
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Ù· ›‰Ë ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ.
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Èı·Ó¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ.
ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÓÈÛË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì Èı·-
Ó¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ∆Ô ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ
Á. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Î·È ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·
‰. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·. ∆Ô Ì¿ıËÌ· ¢.1.1 ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜
fiÚÔ˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙȘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·
ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. √ ηıËÁËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÙË Áˆ-
ÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÛÙËÓ «·ÁˆÓ›·» Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ
ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
‚. ∆· Ì·ı‹Ì·Ù· ¢1.2 Î·È ¢1.3 ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘
ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
‰‡Ô Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÈ·˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ. √ ηıËÁËÙ‹˜ ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÙÂ-
Ï› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó, fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, fiÙÈ:
1. ∫¿ı ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜,
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋
Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ªÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤¯ÂÈ
Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ fiÛˆÓ Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Ê‡ÛË ·fi ÌÈ· ·Ó·-
Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ·ÁÚÔÙÈ΋. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰È·ı¤ÛÈÌ· ·fi ÂΛÓË.
2. ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰Â χÓÔÓÙ·È Ì οÔȘ ÂȉÈΤ˜ «Û˘ÓÙ·-
Á¤˜» ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ™ÙË Ê‡ÛË Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂ-
Ù·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È Î¿ı ·fiÊ·ÛË ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ Î·È ÙËÓ Î·Î‹ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ·, ÌÂ
¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ «Ò˜;», ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ «ÁÈ·Ù›;» Î·È «Ì ÔȘ Û˘Ó¤ÂȘ;». ∞˘Ùfi
ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù¯ÓÈο–ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ªÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·Ôı¤Ì·Ù· ÏÈÁÓ›ÙË, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·-
Û›ÛÂÈ Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜, ÒÛÙ ӷ οÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, ‹ Ó· Ù· Ê˘Ï¿ÍÂÈ
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 65
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·65
ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, fiÙ·Ó ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı· Ù›ÓÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı›. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¯Úfi-
ÓÔ˘ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Á›ÓÂÈ Ôχ ˘„ËÏ‹, Ë ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ-
› ÙÔÓ ÏÈÁÓ›ÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒ-
ÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùfi fï˜, Ú¤ÂÈ: ·) Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÙÂ-
¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Î·È ‚) Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ·ÏÏ·Á‹
(ÎfiÛÙÔ˜, Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ, ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ¯·-
ıÔ‡Ó ‹ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÎÙÏ.).
¶PO™OXH: ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ıÂÚÌ¿ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È
Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. ∂›Ó·È ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈ-
ÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 66
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·66
£∂ª∞∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ™TI °MI OTY¶A ( OI H¶EI POI )
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û¯‹Ì· fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈο ÙÔ˘˜.
ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿-
ÊÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·Ó-
ıÚÒˆÓ.
∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ˆÓ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ Ë›-
ÚˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·ÏÏ¿:
1. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ‹‰Ë ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi
™¯ÔÏÂ›Ô (¯ˆÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË).
2. ∏ ÎÚÈÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
Ê˘ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙȘ
‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ °Ë˜.
°È· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ÔÈ, Ë Ù¿ÍË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ·
·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ÛÙ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο
ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜. ∏ ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ fï˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ù˘¯·›·, ·ÏÏ¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·, Ì ‚¿ÛË ÙË ÏÔ-
ÁÈ΋ Ô˘ ‰È‰¿¯ıËΠÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ∞1.5 («∞Ó·ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜»).
∂π™∞°ø°∏
∏ ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û Ë›ÚÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ¯ÒÚÈÛ ÙË ÛÙÂÚ¿ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘
°Ë˜ Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Â›Ó·È ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô˜ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌfiÓÈÌ· Ë Û¯ÔÏÈ-
΋ °ÂˆÁÚ·Ê›·, ÂÂȉ‹ Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ηٷÓÔËÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∞˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·-
Ù· Â›Ó·È ·Ï¿. ∞ÎfiÌË Î·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ ı¤ÙÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡-
ÎÔÏÔ Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο:
·) ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· Û fiÛ˜ «Ë›ÚÔ˘˜» ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ˆÚÈÛÙ› Ë ∞ÌÂ-
ÚÈ΋. ∂ÊfiÛÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ı·Ï¿ÛÛȘ Ì¿˙˜, ‰Â ı· ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ Ì›· ÂÓÈ·›· ‹ÂÈÚÔ˜,
ÂÍ›ÛÔ˘ ÛˆÛÙfi fï˜ ı· ‹Ù·Ó Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ‰‡Ô (µfiÚÂÈ· Î·È ¡fiÙÈ·) ‹ Û ÙÚÂȘ (Ì ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ∫Â-
ÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜). ªÈ· ٤ٷÚÙË ¿Ô„Ë, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ηı·Ú¿ ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ıˆÚ› fiÙÈ ·ÚΛ
Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Û ·ÁÁÏÔ۷͈ÓÈ΋ (∏.¶.∞., ∫·Ó·‰¿˜) Î·È Û ϷÙÈÓÈ΋, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ô˘
ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÈÛÙÔÚÈο Û οı ÙÌ‹Ì·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Â·Ê›ÂÙ·È ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ οı ÌÂÏÂÙËÙ‹˜.
‚) ∏ ∂˘ÚÒË ıˆÚÂ›Ù·È ¯ˆÚÈÛÙ‹ ‹ÂÈÚÔ˜, ÛÙËÓ Ô˘Û›· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÂÚÛfiÓË-
ÛÔ˜ Ù˘ ∞Û›·˜, Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·˘ı·›ÚÂÙ·. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù· ÎÚÈÙ‹-
ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ ÔÏÈÙÈÛÌÈο–ÈÛÙÔÚÈο.
Á) ∏ ∂˘ÚÒË, Ë ∞Û›· Î·È Ë ∞ÊÚÈ΋ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ‹ÂÈÚÔÈ, ·Ó Î·È ÌÈ· ·Ï‹ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔÓ ¯¿Ú-
ÙË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÂÓÈ·›· Ì¿˙· ÍËÚ¿˜,
Ì ¤ÎÙ·ÛË 85.000.000 ÂÚ›Ô˘ ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ., ÙËÓ ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È ÔÙÈ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙÂ-
Ó¤˜ ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ (ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ £¿Ï·ÛÛ·, ¶ÂÚÛÈÎfi˜ ∫fiÏÔ˜, ∂Ú˘ıÚ¿ £¿Ï·ÛÛ·). ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋
‰È·›ÚÂÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ Ì¿˙·˜ Û ÙÚÂȘ Ë›ÚÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜
ÛÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ (ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ·ÚÁfiÙÂÚ·), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡-
Û·Ó ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
√È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ıÂÒÚËÛ·Ó ÛˆÛÙfi Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË,
ÂÂȉ‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚÔ› Û ËÏÈΛ· Î·È ÌÈ· Ó¤· ‰È·›ÚÂÛË, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
΋ ·fi ÂΛÓË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ı· ÙÔ˘˜ ÚÔηϤÛÂÈ Û‡Á¯˘ÛË.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 67
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·67
∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· οÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜
ñ ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÂÓÈ·›· ˘‰¿ÙÈÓË Ì¿˙·, Ë ÛÙÂÚ¿ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘
°Ë˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‹ÂÈÚÔÈ.
ñ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ë›ڈÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ °ÂˆÁÚ·Ê›· Ù˘ °Ë˜, Â›Ó·È ÙÔ ÚÔÛˆ-
ÚÈÓfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ë›ڈÓ. ∆Ô Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ øηÓÔ‡, ÁÈ· ·-
Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· Ó‡¯È· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞Ó
ÂÔ̤ӈ˜ ›¯·Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο-
‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·, ı· ‹Ù·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi (Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ Ì¿-
ıËÌ· ÁÈ· ÙȘ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ).
ñ √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Â·Ê‹˜ Ù˘ ÛÙÂÚÈ¿˜
Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ó ÂÔ̤ӈ˜ Ë ÛÙ¿ıÌË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·ÏÏ¿ÍÂÈ (.¯. ÂÂȉ‹ ı·
ÏÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ¿ÁÔÈ ÙˆÓ fiψÓ), ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ë ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È Ô ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.
∆Ô ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â›, ·Ó ÙÔ Îϛ̷ Á›ÓÂÈ ÈÔ „˘¯Úfi Î·È ÔÈ ¿ÁÔÈ ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó.
ñ ∏ ʇÛË ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏˆÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. √ µfiÚÂÈÔ˜ ¶fiÏÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌfiÓÈÌ· ·ÁˆÌ¤ÓË ı·-
Ï¿ÛÛÈ· ¤ÎÙ·ÛË, ÂÓÒ Ë ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ Â›Ó·È ÌÈ· ‹ÂÈÚÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞Í›˙ÂÈ Â›-
Û˘ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÌÂÚÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÈ·›· ÍËÚ¿,
·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 2 ‹ ›Ûˆ˜ 3 ÌÂÁ¿Ï· ÓËÛÈ¿ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ì ¿ÁÔ Ì¤ÛÔ˘ ¿¯Ô˘˜ 2.000 Ì.
(ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ ÛÙ· ·ÎÚ·›· ÛËÌ›· Ù˘
Ë›ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ ÛËÌ›Ô).
ñ ™ÙȘ Ë›ÚÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿, Ë Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û ÌÈ· ‹ÂÈ-
ÚÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ Î·È fi¯È Ê˘ÛÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (Û˘Ì‚¿ÛÂȘ). ∏ °ÚÔÈÏ·Ó‰›·,
ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁˆÁÚ·ÊÈο ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È fï˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈ-
ÎÔ‡˜–‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.
ñ ∆· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ˘„fiÌÂÙÚ· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÔÓÙ¿ Û οÔÈÔ Ôχ
‚·ı‡ ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ (Ù¿ÊÚÔ). ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈ-
ÎÒÓ Ï·ÎÒÓ.
ñ ∆Ô ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Ù˘ °Ë˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÛÙ·ıÂÚfi, fiˆ˜ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆ-
ÔÈ. ∆· πÌ·Ï¿È·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, „ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Ù˘ ÈÓ‰Ô·˘ÛÙÚ·-
ÏÈ·Ó‹˜ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ͽη˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ‰È·‚ÚÒÓÔÓÙ·È ·‰È¿-
ÎÔ· ·fi ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ, ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ.
¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∆π™ ∏¶∂πƒ√À™ ∫∞π ¢π¢∞∫∆π∫∏ ª∂£√¢√§√°π∞
√È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÌÈ·˜ Ë›ÚÔ˘ Û ϛÁ· Ì·ı‹Ì·-
Ù· ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÙÔ›·. ∆· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›·, Ù· ÔÔ›· ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘ÓÔÙÈο, ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÓ ÔχÏÔÎÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚˆÔ-
ÁÂÓÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó·Ú›ıÌËÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. °È·
ÙÔÓ ÛÎÔfiÓ ·˘Ùfi ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÌÈ· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È
ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎ·Ó ‹‰Ë ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ∞.6 («∞Ó¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ»).
ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜, Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
1. ∞ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏË-
ÏÔÈ ¯¿ÚÙ˜ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· ›Ù Ì ÙË
ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ post it ›Ù Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎfiÓˆÓ ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ı· ÙËÓ ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó/˙ˆÁÚ·Ê›-
ÛÔ˘Ó/ÁÚ¿„Ô˘Ó. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÓÔȯÙfi ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
Ì¿ıËÌ·. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ‚¤‚·È· fiÙÈ ÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó. ∞Ó, ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Ù¿ÍË Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ‹ ÙȘ ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ›˜ ˙ÒÓ˜ ÌÈ·˜ Ë›ÚÔ˘, ›-
Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔ›¯ÈˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ËÁÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 68
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·68
¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÈϤÔÓ ÁÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹.
2. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ «ÛÙÈÁÌÈÔÙ‡-
ˆÓ», ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›·, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ Û˘Á-
ÁڷʤˆÓ, ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ «·›ÛıËÛË» ÙÔ˘
¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó «„ËÏ·ÊËÙ¿» ÛÙËÓ «·Ó·Î¿Ï˘„Ë»
οı Ë›ÚÔ˘ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi-
¯ÚÔÓ· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÈÔ ¿Óˆ, ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
¶ÚÔÛÔ¯‹: Ÿˆ˜ ‡ÎÔÏ· ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜, Ù· «ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘·» Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ‰‡Ô
ηÙËÁÔڛ˜: ·) ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ‚) ·˘Ù¿ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙËÓ ‹ÂÈÚÔ (ÈÛÙÔÚ›·, fiÏÂȘ, ÂıÓÔÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î.¿.). ∂›Ó·È ÛË-
Ì·ÓÙÈÎfi Ó· ‰È·ÙËÚËı› ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÛÂÈÚ¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹-
ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ (ηٷÓfiËÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ̤۷ Û’ ·˘Ùfi Î·È ·Ó›¯Ó¢ÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ï-
ÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜). ¶ÚfiÛıÂÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ
µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹.
3. ∏ ÛˆÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Û ¤Ó· ›‰Ô˜
«ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘». √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·-
ÓÙÈο ı¤Ì·Ù·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ` ·˘Ù¿ Î·È ÙȘ ÂÈÎÔÏÏÔ‡Ó ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·-
ÛÈÒÓ. ŒÙÛÈ «¯Ù›˙Ô˘Ó» ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Û οı ‚‹Ì· ÙÔÓ
ÓÔËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙË.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ë›ÚÔ˘˜: ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ¯·ÚÙÒÓ
£¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… …ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
£· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… …ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË.
¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… o ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ;
o ™Â ÔÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ ·Ó‹ÎÂÈ;
o ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi;
o ¶ÔȘ ‹ÂÈÚÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋;
o ¶ÔȘ ı¿Ï·ÛÛ˜/ˆÎ·ÓÔ› ‚Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋;
£¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… …ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.
£· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… …ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË.
¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… o ªÂ ÙÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ë ∞ÊÚÈ΋;
o ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜; (ÀÔÏfiÁÈÛ¤ ÙÔ Ì ÙË ‚Ô‹-
ıÂÈ· Ù˘ Îϛ̷η˜.)
o ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜; (ÀÔÏfiÁÈÛ¤ ÙÔ Ì ÙË ‚Ô‹-
ıÂÈ· Ù˘ Îϛ̷η˜.)
o ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì οÔÈ· ¿ÏÏË ‹ÂÈÚÔ Ë ∞ÊÚÈ΋; ªÂ ÔÈ·;
o ¶ÔÈ· ‹ÂÈÚÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È…Ê·›ÓÂÙ·È…ÌÔÈ¿˙Âȅ›ӷȅ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚË ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË; ∏ ∂˘ÚÒË ‹ Ë ∞ÊÚÈ΋;
o ¶ÔÈ· ‹ÂÈÚÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË; ∏ ∞ÊÚÈ΋ ‹ Ë
∞Û›·;
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 69
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·69
£¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… …ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Î·È ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.
£· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.
¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… o ¶ÔȘ ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ‚Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi;
o ¶ÔȘ ¯ÒÚ˜ ‚Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi øηÓfi;
o À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜;
ªÔÚ›˜ Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ¤ÓÙ ·fi ·˘Ù¤˜;
o ™Â ÔÈ· ¯ÒÚ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ Ë›-
ÚÔ˘;
o ¶ÔȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Â›Ó·È ÈÔ ‰ÈÓ¤˜;
o ¶ÔȘ ¯ÒÚ˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ·;
o À¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋; ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜;
o ¶ÔȘ ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ¤ÚËÌÔ˜ ™·¯¿Ú·;
o À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ¿ÏϘ ¤ÚËÌÔÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ™·¯¿Ú·; ¶ÔȘ;
£¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… …ÁÈ· ÙË ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.
£· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… …ÙÔÓ ÛÂÈÛÌÔÙÂÎÙÔÓÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.
¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… o ¶Ô‡ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÂÈÛÌÔ›;
o °È·Ù› ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜;
o À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰Â ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÂÈ-
ÛÌÔ›; ¶ÔȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜;
£¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… …ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.
£· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… …ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.
…ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ηٷÓÔÌ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·.
…ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ.
…ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘.
¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… o ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ıÂṲ́˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜;
o ™Â ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‚ÚÔ-
¯ÔÙÒÛÂȘ;
o ¶ÔȘ Û˘Óı‹Î˜ (ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ‚ÚÔ¯ÒÓ) ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡; °È·Ù›;
o ¶ÔȘ Û˘Óı‹Î˜ (ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ‚ÚÔ¯ÒÓ) ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ∆ÚÔÈÎÔ‡˜;
£¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… …ÁÈ· ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.
£· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.
…ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË.
…ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ.
…ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ηٷÓÔÌ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·.
…ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘
¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… o ™Â ÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÚÔÈο ‰¿-
ÛË; °È·Ù›;
o ¶Ô‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ‚Ï¿ÛÙËÛË Âڋ̈Ó;
o ¶Ô‡ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È Û·‚¿Ó˜;
o ™Â ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ù· ÙÛÈÙ¿¯,
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 70
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·70
Ô˘ ΢ÓËÁÔ‡Ó Ù· ıËÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì 100 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ™ÙÔ ˘ÎÓfi ‰¿ÛÔ˜
‹ ÛÙË Û·‚¿Ó·; °È·Ù›;
o °È·Ù› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‚Ï¿-
ÛÙËÛË ;
£¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… …ÔÈ· Â›Ó·È Î·È Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.
£· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ.
…ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.
¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… o ∞fi ÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ËÁ¿˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÙ¿ÌÈ·;
°È·Ù›;
o °È·Ù› ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÙ¿ÌÈ·;
o ¶ÔÈ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÂÚ‹ÌÔ˘˜;
o ¶ÔȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·È ·fi ÔÙ¿ÌÈ·;
£¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… …Ô‡ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ηÙÔÈ΋ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ-
΋ Î·È ÁÈ·Ù›.
£· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
…ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘.
…ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.
…ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜.
¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… o ™Â ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘-
ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ:
– ™Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ‹ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘;
– ∫ÔÓÙ¿ Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ ‹ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜;
o °È·Ù› ÛÙȘ ÂÚ‹ÌÔ˘˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∆ÚÔÈÎfi ÙÔ˘ ∞È-
ÁfiÎÂÚÔˆ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ;
£¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… …ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ·, ÙËÓ Î·-
ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
£· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… …‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜, fiˆ˜ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ, ÂÚÈÔ‰Èο, ‚›ÓÙÂÔ, ÂÈÎfiÓ˜,
‰È·‰›ÎÙ˘Ô, cd-roms, cds.
¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ…
°È· ΛÌÂÓ· Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‚Ï. ÙÔ Î›ÌÂÓÔ «∞ÊÚÈ΋» ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘
∫·ıËÁËÙ‹.
™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ηıÔ‰ËÁ› ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÛÙËÓ
ÂÈÏÔÁ‹ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂıÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· Ù·
ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ:
ñ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË (.¯. ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ı¤Û˘ ‚Ô˘ÓÒÓ,
ÔÙ·ÌÒÓ, ÏÈÌÓÒÓ, fiÏÂˆÓ ÎÙÏ.),
ñ ÂÚÌËÓ›· ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË (.¯.: «ÙÈ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂȘ ÁÈ· ÙË ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ· ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘
∞ÊÚÈ΋˜ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÁˆÙÂÎÙÔÓÈÎfi Ù˘ ¯¿ÚÙË;»),
ñ ÙÚfiÔ˘˜ ˙ˆ‹˜ (.¯.: «ÙÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ µÔ˘ÛÌ¿ÓˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ
∫·Ï·¯¿ÚÈ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙˆÓ µÔ˘ÛÌ¿ÓˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙ· ·Úı¤Ó· ‰¿ÛË;»),
ñ ı¤Ì·Ù· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ (.¯.: «‰Ô˘-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 71
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·71
χÂȘ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·Ê›ԅ ÔÚÁ·ÓÒÓÂȘ ÂΉÚÔÌ‹… ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó
ÛÙË Ê‡ÛË ‹ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÌÓËÌ›·/ fiÏÂȘ… ÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ÚfiÙÂÈÓ˜;»).
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‚Ï. ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «£¤Ì·Ù· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘».
√π ∏¶∂πƒ√π
√¡√ª∞™π∞ ∂∫∆∞™∏ ∞∫ƒ∞π∞ ™∏ª∂π∞ ª∂°π™∆√ ∫∞π
(ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ.) (¯ˆÚ›˜ Ù· ÓËÛÈ¿) ∂§∞Ãπ™∆√ Àæ√™
∞™π∞ 43.400.000 ·ÎÚ. ∆ÛÂÏÈÔ‡ÛÈÓ 77
Ô
43’ µ.¶. 8.848 Ì. ÎÔÚ˘Ê‹
·ÎÚ. ¶È¿È 1
Ô
16’ µ.¶. ∆˙ÔÌÔÏÔ‡ÁÎÌ· ‹ Œ‚ÂÚÂÛÙ
·ÎÚ. ª·Ì 26
Ô
04’ ∞.ª. – 392 Ì. ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘
·ÎÚ. ¡ÙÂ˙ÓÈfiÊ 169
Ô
40’¢.ª. ¡ÂÎÚ‹˜ £¿Ï·ÛÛ·˜
∂Àƒø¶∏ 10.500.000 ·ÎÚ. ¡fiÚÓÙÎÈÓ 71
Ô
08’µ.¶. 5.642 Ì. ÎÔÚ˘Ê‹ ∂ÏÌÚÔ‡˜
·ÎÚ. ª·ÚÔΛ 36
Ô
µ.¶. ∫·˘Î¿ÛÔ˘
·ÎÚ. ƒÔÎ 9
Ô
31’¢.ª. – 28 Ì. ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ∫·Û›·˜
∞Ó·ÙÔÏÈο √˘Ú¿ÏÈ· 67
Ô
20’∞.ª.
∞ºƒπ∫∏ 30.300.000 ∂Ï ∞ÌÈ¿ÓÙ 37
Ô
20’µ.¶. 5.895 Ì. ∫ÈÏÈÌ¿ÓÙ˙·ÚÔ
·ÎÚ. ∞ÁÎԇϷ˜ 34
Ô
52’¡.¶.
·ÎÚ. ∞ÏÌ¿ÓÙÈ 17
Ô
32’¢.ª. – 150 Ì. ÎÔÈÏfiÙËÙ· ∞Û¿Ï
·ÎÚ. ÷ÊÔ‡Ó 51
Ô
23 ∞.ª.
µ√ƒ∂π∞ KAI 24.200.000 ·ÎÚ. ª¤ÚÙÛÂÛÔÓ 71
Ô
58’ µ.¶. 6.193 Ì. fiÚÔ˜
∫∂¡∆ƒπ∫∏ ·ÎÚ. ª·ÚÈ¿ÙÔ 7
Ô
12’µ.¶. ª·Î ∫›ÓÏÂ˚ ∞Ï¿Ûη˜
∞ª∂ƒπ∫∏ ·ÎÚ. ¶Ú. √˘·Ï›·˜ 168
Ô
05’¢.ª. – 85 Ì. ∫ÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘
·ÎÚ. ™ÂÓÙ ∆Û·ÚϘ 55
Ô
40’¢.ª. (·Ó·ÙÔÏÈο ÙˆÓ µÚ·¯ˆ‰ÒÓ)
¡√∆π∞ 18.200.000 ·ÎÚ. °Î·Ï›Ó·˜ 12
Ô
25’µ.¶.
∞ª∂ƒπ∫∏ ·ÎÚ. ºÚfiÔ˘·ÚÓÙ 53
Ô
54’¡.¶. 6.960 Ì. ÎÔÚ˘Ê‹ ∞ÎÔÓÁο-
·ÎÚ. ¶·Ú›Ó· 81
Ô
20’¢.ª. ÁÎÔ˘· ÕӉˆÓ
·ÎÚ. ªÚ¿ÓÎÔ 34
Ô
46’¢.ª. - 25 Ì. ÛÙ¿ıÌË Ï›ÌÓ˘ ™·Ï›Ó·
∞À™∆ƒ∞§π∞ 7.600.000 ·ÎÚ. ÀfiÚ΢ 10
Ô
41’¡.¶. 2.230 Ì. ÎÔÚ˘Ê‹ ∫ÔÛÈÔ‡ÛÎÔ
(ÙÌ‹Ì· ·ÎÚ. √˘›ÏÛÔÓ 39
Ô
11’¡.¶. ∞˘ÛÙÚ·ÏÈ·ÓÒÓ ÕÏˆÓ
øηӛ·˜) ·ÎÚ. ™ÙÈ ¶fiÈÓÙ 113
Ô
05’∞.ª. – 12 Ì. ÛÙ¿ıÌË
·ÎÚ. ª¿ÈÚÔÓ 153
Ô
39’∞.ª. Ï›ÌÓ˘ ŒÈÚ
∞¡∆∞ƒ∫∆π∫∏ 14.100.000 ·ÎÚ. ™›ÊÚ· 63
Ô
13’¡.¶. 5.140 Ì. fiÚÔ˜ µ›ÓÛÔÓ
28 Ì. ¶ÔÏÈÎfi ¶Ï·Ùfi
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 72
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·72
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: AºPIKH
∫Àƒπ∞ ºÀ™π∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∆∏™ ∏¶∂πƒ√À
1. £¤ÛË. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇:
ñ ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ 37Æ ‚fiÚÂÈÔ Î·È 35Æ ÓfiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ ηÈ
ñ ÙˆÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ 15Æ ‰˘ÙÈÎfi Î·È 50Æ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜.
∂Ô̤ӈ˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi Î·È ÂÚ›Ô˘
Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi. ∞˘Ùfi ÂËÚ¿˙ÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÙÔ Îϛ̷
Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘.
2. ∏ ·ÎÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Â›Ó·È ·Ï‹, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi. √È ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ›ӷÈ:
ñ √ Â˘Ú‡Ù·ÙÔ˜ ∫fiÏÔ˜ Ù˘ °Ô˘ÈÓ¤·˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ÙfiÍÔ
Î·È Ì¤ÙÚÈÔ ‚¤ÏÔ˜.
ñ √È ‰‡Ô ·ÓÔȯÙÔ› ÎfiÏÔÈ ÙˆÓ ‚fiÚÂÈˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §È‚‡Ë˜ (ªÂÁ¿ÏË Î·È ªÈ-
ÎÚ‹ ™‡ÚÙȘ).
ñ ªÈ· ÙÚÈÁˆÓÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ·ÎÙÒÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™ÔÌ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ›-
Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ «∫¤Ú·˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜».
ñ ∆Ô ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∫·Ï‹˜ ∂Ï›‰·˜ ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ηıfiÏÔ˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿
ÙÔ˘ (ÔÈ Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ¤˜ Û ¤ÓÙ·ÛË).
∫¿ÙÈ Ô˘ Â›Û˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ÙÔ Ôχ ÌÈÎÚfi Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ˘Ê·-
ÏÔÎÚË›‰·˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÛÙÂÓfiÙÂÚË fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ (Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜
ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘).
3. ∆Ô ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÔχÏÔÎÔ, ·ÏÏ¿ Ë ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘, ÂÓ Á¤ÓÂÈ Â›Ó·È Â‡-
ÎÔÏÔ Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Î·È Ó· ηٷÓÔËı› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ™˘ÓÔÏÈο Â›Ó·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÚÔ-
¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÔÚÂÈÓÔ› fiÁÎÔÈ, fiˆ˜ Ô ÕÙÏ·˜ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο, Ù· ∞È-
ıÈÔÈο À„›‰· Î·È Ù· À„›‰· Ù˘ ∫¤Ó˘·˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ¡ÙÚ¿ÁÎÂÛÌÂÚÁÎ
ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ. ÷ÌËÏfiÙÂÚ· Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Û ¤ÎÙ·ÛË ÔÚÂÈÓ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÚÔ¤‰È· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ™·¯¿Ú·˜ (∞¯·ÁÁ¿Ú ÛÙË ÓfiÙÈ· ∞ÏÁÂÚ›·, ∆ÈÌÂÛÙ› ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∆Û·ÓÙ,
¡Ù·ÚÊÔ‡Ú ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ™Ô˘‰¿Ó). ∆· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ËÊ·›ÛÙÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ ∫ÈÏÈÌ¿ÓÙ˙·ÚÔ ÛÙ· ·Ó·ÙÔ-
ÏÈο, ÙÔ ∫·ÌÂÚÔ‡Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ÙÔ ƒÔ˘‚ÂÓ˙fiÚÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ §ÈÌÓÒÓ. ™ÙÔ ÂÛˆ-
ÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì¤ÛÔ˘ ˘„Ô̤ÙÚÔ˘ ÏÂοÓ˜ (∆˙Ô˘Ù ÌÂٷ͇ ª·˘ÚÈÙ·Ó›·˜ ηÈ
ª·Ï›, Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∆Û·ÓÙ, Ù˘ Ï›ÌÓ˘ µÈÎÙfiÚÈ·˜, ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó, ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∫fiÁÎÔ Î·È Ù˘ ÂÚ‹-
ÌÔ˘ ∫·Ï·¯¿ÚÈ), ·ÏÏ¿ ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯·ÌËϤ˜ ‰ȿ‰Â˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. √È Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÙÂÓÒÓ ÏˆÚ›‰ˆÓ Á˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜
Î·È ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ô˘ ‚Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ (.¯. ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «∆ÂÏ» ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿
ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ· Î·È ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ £¿Ï·ÛÛ·).
∫¿ÙÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ·
Ôχ ‚·ıÈ¿ «Ô˘Ï‹» ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ë ÔÔ›· ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∑·Ì‚¤˙Ë
ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ ¤ˆ˜ Ù· ˘„›‰· Ù˘ ∞ÈıÈÔ›·˜ ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿, ÂΛ fiÔ˘ Ë ∂Ú˘ıÚ¿ £¿Ï·ÛÛ· ÂÓÒÓÂÙ·È
Ì ÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi øηÓfi. ∂›Ó·È Ë ÏÂÁfiÌÂÓË «∫ÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜» ‹ ·ÏÒ˜ «ªÂÁ¿ÏÔ ƒ‹ÁÌ·»,
·Ó Î·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÚÔ‹Ïı ·fi ¤Ó· ·ÏÏ¿ ·fi ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ‰¤ÛÌË ÚËÁÌ¿ÙˆÓ.
√ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÚÈÓ ·fi 7.000.000 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›-
Ô˘, ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÊÚÈ΋˜ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ‹ÂÈÚÔ.
™ÙȘ ÈÔ ‚·ıȤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÁÎÔ‹˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÓÂÚ¿ ·fi Ù· Á‡Úˆ
˘„ÒÌ·Ù· Î·È Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÙȘ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. µfiÚÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘
·fi ·˘Ù¤˜, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ª·Ï¿Ô˘È ‹ ¡È¿Û· (=ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜), ÙÔ ªÂÁ¿-
ÏÔ ƒ‹ÁÌ· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÎÏ¿‰Ô˘˜. √ ‰˘ÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙfiÍÔ, ÛÙȘ ÂÈ-
Ì‹ÎÂȘ ÏÂοÓ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜ ∆·ÓÁηӛη, ∫›‚Ô˘ Î·È ªÔÌÔ‡ÙÔ˘ (ÚÒËÓ ƒÔ-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 73
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·73
‰fiÏÊÔ˘), ÂÓÒ Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi˜ «·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ» ·fi Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙË ÏÂοÓË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ µÈÎÙfiÚÈ·˜ ηÈ
ÊÙ¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ∞fi ÂΛ, ̤ۈ Ù˘ ∂Ú˘ıÚ¿˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘
∫fiÏÔ˘ Ù˘ ÕηÌ·, ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ πÔÚ‰¿ÓË ÛÙËÓ ∞Û›·, Ë ÔÔ›· ¯·Ú·-
ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ˆ˜ «ÙÔ ÈÔ ‚·ı‡ ¯·ÓÙ¿ÎÈ Ù˘ °Ë˜», ·ÊÔ‡ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿
Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 236 Ì. οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜.
∆Ô ªÂÁ¿ÏÔ ƒ‹ÁÌ· ··Û¯fiÏËÛ Ôχ Î·È ÙÔ˘˜ ÁˆÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏfiÁÔ˘˜. √È ÁˆÏfiÁÔÈ
ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂÚÈο ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ Ú‹ÁÌ·ÙÔ˜ ı· ·ÔÎÔ› Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‹ÂÈÚÔ. ∞fi ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÌÂÚÈÎÔ› ‚ÈÔÏfiÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘
ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔοÏÂÛ ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ˜ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜, Ô˘ ¯ÒÚÈÛ Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜
ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙˆÓ Èı‹ÎˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙Ô‡Û·Ó Û’ ·˘Ù‹
ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ‹Ù·Ó fiÙÈ Î·ı¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜
ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÔÚ›·. √ ‰˘ÙÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ˘˜
ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ Èı‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, ÂÓÒ Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· η٤ÏËÍ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆ-
Ô. ∆ËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, fiˆ˜:
·) ŸÏÔÈ ÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ÙˆÓ ¯ÈÌ·ÓÙ˙‹‰ˆÓ, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÈÔ ÛÙÂÓÔ› «Û˘ÁÁÂÓ›˜» ÙÔ˘ ·Ó-
ıÚÒÔ˘, ˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ·Ó·ÙÔÏÈο, Û·Ó Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·fiÚ·-
ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ψۋ ÙÔ˘˜ ÂΛ.
‚) ŸÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÚˆÙfiÁÔÓˆÓ ÚÔ·ÓıÚÒˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘
ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜.
Á) √È ÌÂϤÙ˜ ÛÙÔ DNA ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ¯ÈÌ·ÓÙ˙‹ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô
›‰Ë ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ÂÍÂÏÈÎÙÈο ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ ÚÈÓ ·fi 6-7.000.000 ¯Úfi-
ÓÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ƒ‹ÁÌ·.
4. ∆Ô Îϛ̷ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙË Û¯Â‰fiÓ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋
ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi Î·È ·fi ÙÔ ÂÓÈ·›Ô Û¯‹Ì· Ù˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹-
Ì· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ Ó· ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÔÈ ‚ÚÔ-
¯¤˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ∂ȉÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™·-
¯¿Ú·˜ ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ó· ÍËÚfi ÂÚËÌÈÎfi ‹ ËÌÈÂÚËÌÈÎfi
Îϛ̷. ∂ÚËÌÈÎfi Îϛ̷ ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ¡·Ì›ÌÈ·˜ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ (ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÂ
¤Ó·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ). ™ÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜
ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ™ÙȘ ‚fiÚÂȘ
Î·È ÙȘ ÓfiÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi.
5. º˘ÛÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Â›Ó·È Î·È Ë ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË
ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ù˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ (‚Ï. ÂÓfiÙËÙ· «À‰ÚfiÛÊ·ÈÚ·»). ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÂÍÂ-
Ú¢ÓËÙÒÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ì ÏÔ›·, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó Û ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜, Û˘-
Ó¤‚·Ï Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ «Ì·‡ÚË» ‹ «ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ‹ÂÈÚÔ˜», Ì ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ Ë ∞ÊÚÈ΋ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙÔ Â›ıÂÙÔ ·˘Ùfi Ù˘ ∞ÊÚÈ-
΋˜ ‰ÂÓ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ fiÙÈ Â›¯Â Ì·‡ÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó·
ۯ‰ȷÛÙ› ¤Ó·˜ ·ÎÚÈ‚‹˜ ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘.
6. ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜, Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ηıÔ-
Ú›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ™ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ·Ú¿ÏȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο
Ù˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÙÚÔÈο ‚ÚÔ¯ÂÚ¿ ‰¿ÛË, Ù· ÔÔ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‚ÚÔ¯ÂÚ¤˜ Û·‚¿Ó˜ Î·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ·fi ÂÚ‹ÌÔ˘˜. ∆· ÙÚÔÈο ‰¿ÛË
Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂ Ê˘ÙÈο Î·È ˙ˆÈο ›‰Ë, ·Ó Î·È ‰Â Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘-
Ù‹ Ì ٷ ‰¿ÛË Ù˘ ∞Ì·˙ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜. √È ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ Û·‚¿Ó˜ fï˜ Â›Ó·È Ù· ÏÔ˘-
ÛÈfiÙÂÚ· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. ™’ ·˘Ù¤˜ ˙Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ›‰Ë ÌÂÁ·ÏfiÛˆÌˆÓ Ê˘-
ÙÔÊ¿ÁˆÓ ˙ÒˆÓ, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÂÔ¯Èο ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÓÂÚfi Î·È ‚ÔÛ΋. ∂Λ ˙Ô˘Ó Î·È ÌÂÁ¿Ï· ·Ú·ÎÙÈο (ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·, ÏÂÔ-
·Ú‰¿ÏÂȘ, ÙÛÈÙ¿¯, ‡·ÈÓ˜ Î.¿.).
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 74
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·74
√π ∫∞∆√π∫√π ∆∏™ ∞ºƒπ∫∏™
ªÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ‡ÎÔÏ· Î·È Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ì ÙËÓ ∞Û›·
Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÔÏϤ˜ ÂıÓfiÙËÙ˜ Ì ÔχÏÔÎË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹. √È Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁˆÁÚ¿ÊÔÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ∞ÊÚÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (µfi-
ÚÂÈ· ‹ «§Â˘Î‹», Î·È ÀÔÛ·¯¿ÚÈ· ‹ «ª·‡ÚË»), ı· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ:
·) ∏ ‰È·›ÚÂÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÁ·Ó¿ Û‡ÓÔÚ· ·fi Ê˘ÏÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë. √È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â¤-
‚·Ï·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ‰È¿¯˘Û˘ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· Ê˘ÏÂÙÈο
ηı·Úfi ·ÊÚÈηÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜.
‚) ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË µfiÚÂÈ· Î·È ÙËÓ ÀÔÛ·¯¿ÚÈ· ∞ÊÚÈ΋ ·ÏÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ˙ÒÓË, Ë ÔÔ›·
ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ™·¯¤Ï, fiÓÔÌ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÌfiË¯Ë ·Ú·‚È΋ ϤÍË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «¿ÎÚË».
1. µfiÚÂÈ· ‹ «§Â˘Î‹» ∞ÊÚÈ΋
§¤ÁÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÂÂȉ‹ ÛÙÔ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ÂÈÎÚ·Ù› Ë «Ï¢΋ Ê˘Ï‹» (ÕÚ·‚˜), ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ
fï˜ ˙Ô˘Ó Î·È ÔÏÏÔ› Ì·‡ÚÔÈ ∞ÊÚÈηÓÔ› Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ∂˘Úˆ·›ÔÈ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
·) ∆· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ª·ÁÎÚ¤Ì, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ª·ÚfiÎÔ˘, ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘
∞ÏÁÂÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ∆˘ÓËÛ›·.
‚) ∆Ë §È‚‡Ë.
Á) ∆ËÓ ∞›Á˘ÙÔ.
øÛÙfiÛÔ, ·fi ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¿Ô„Ë, ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ ·Ó‹ÎÂÈ
Î·È ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÓÔÙÈfiÙÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ª·˘ÚÈÙ·Ó›·˜, ÙÔ˘ ª·Ï›,
ÙÔ˘ ¡›ÁËÚ·, ÙÔ˘ ∆Û·ÓÙ Î·È ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó, ÂÂȉ‹ ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÔ›Ô ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ™·-
¯¿Ú· Î·È ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÛÌÔ‡. ∫˘Ú›·Ú¯ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯Ò-
ÚÔ Â›Ó·È Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ· Î·È Ë ¤ÚËÌÔ˜ ™·¯¿Ú·.
ñ ∏ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ· ı˘Ì›˙ÂÈ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÕÏÂȘ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ô˘
ηٷϷ̂¿ÓÂÈ fiÛÔ Î·È ·fi ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë. Ÿˆ˜ fiϘ ÔÈ ·ÏÈΤ˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜, ·ÔÙÂÏ›-
Ù·È ·fi ÙÚÂȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ·Ï˘Û›‰Â˜ ‚Ô˘ÓÒÓ, ÙÔÓ ÕÙÏ·ÓÙ· ÙÔ˘ ∆ÂÏ ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿, ÙÔÓ À„ËÏfi
ÕÙÏ·ÓÙ· ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Î·È ÙÔÓ ÕÙÏ·ÓÙ· Ù˘ ™·¯¿Ú·˜ ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È
·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ӷ ¿ÁÔÓ· ÔÚÔ¤‰È·, ÛÙ· ÔÔ›· Ë ÁˆÚÁ›· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔ-
Ê›· Î·È ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ. √È ˘„ËÏfiÙÂÚÔÈ ÔÚÂÈÓÔ› fiÁÎÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÂÓÒ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ‚Ô˘ÓÔÏÔÊÒ-
‰ÂȘ ‰·ÊÈΤ˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ Ù˘ ∆˘ÓËÛ›·˜. ¶·ÓÙÔ‡ fï˜ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ· ‰ÂÛfi˙ÂÈ, ·Ê‹ÓÔ-
ÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË ‰ȿ‰· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «∆ÂÏ», ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÙÔ›Ô. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜
ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÂÂȉ‹ ÂËÚ¿˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ
ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ. √È ˘ÁÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· Ô˘ ÌÂٷʤ-
ÚÔ˘Ó ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ¤Ó·
ÙÂÏ›ˆ˜ ÍËÚfi, ÂÚËÌÈÎfi Îϛ̷. ŒÙÛÈ, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∆ÂÏ.
™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ
Á‡Úˆ ·fi Ô¿ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓ·È ·fi ÙȘ ÓfiÙȘ Ï¢-
Ú¤˜ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ·. ™` ·˘Ù¤˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰ËÌËÙÚȷο Î·È ¯Ô˘ÚÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ, ÂÂȉ‹ Ô ·‰È¿ÎÔ· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÓÙÏ› ÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈ-
ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù·¯‡ÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ Ë Ê‡ÛË. ŒÓ· ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ· Â›Ó·È Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· «ÛÔÙ», ÂÏÒ‰ÂȘ ·ÏÌ˘Ú¤˜ Ï›ÌÓ˜, ÔÈ Ôԛ˜
ÂÔ¯Èο ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË (ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó ‰Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÈÙÔ›¯ÈÔ ¯¿Ú-
ÙË Ù· Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÒ‰Ë ÛÔÙ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∆˘ÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ÙÔ ™ÔÙ ∆˙ÂÚ›ÓÙ).
ñ ∏ ™·¯¿Ú· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÚËÌÔ˜ Ù˘ °Ë˜. ∞ÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi ¤ˆ˜ ÙËÓ
∂Ú˘ıÚ¿ £¿Ï·ÛÛ· Î·È ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 9.000.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ
ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ «ÂÚÁλ, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·ÌÌÒ‰Ô˘˜ ÂÚ‹ÌÔ˘, ÔÏÏ¿ ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘ fï˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 75
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·75
·fi ¤ÙÚ˜ Î·È ‚Ú¿¯Ô˘˜ (Ù‡Ô˜ «¯·Ì¿ÓÙ·»). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹
fi¯È ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ Û·ÓÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È·Î‡Ì·Ó-
Û˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (·fi 50 ¤ˆ˜ -5
Ô
C).
∞fi ÈÛÙÔÚÈ΋ ¿Ô„Ë, Èı·ÁÂÓ›˜ οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ª·ÁÎÚ¤Ì Â›Ó·È ÔÈ ∆Ô˘·Ú¤ÁÎ ‹ µ¤Ú‚ÂÚÔÈ, ÁÓˆ-
ÛÙÔ› Î·È ˆ˜ ª·ÚÌÂÚ›ÓÔÈ (ª·ÚÌ·ÚÈ¿). ŸÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ ÕÚ·‚˜ ηٷ-
ÎÙËÙ¤˜, ÔÈ µ¤Ú‚ÂÚÔÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ì·˙› ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‹Ù·Ó
Ï·Ô› Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘. ŒÙÛÈ, ¤ÁÈÓ·Ó ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Î·È Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘˜. √È ÔÏÂÌÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô
ÂıÓÔًوÓ, ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÓÔÌ· «Moor» (ª·˘ÚÈÙ·ÓÔ›), η٤Ϸ‚·Ó ÙÔ °È-
‚Ú·ÏÙ¿Ú Î·È ÂÍ·ÏÒıËÎ·Ó ÛÙË ÓfiÙÈ· π‚ËÚÈ΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ. ™Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ¯ˆ-
ÚÒÓ ÙÔ˘ ª·ÁÎÚ¤Ì ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ªÂÙ¿ ÙÔÓ µ’¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ÙÔ ª·ÚfiÎÔ ·¤-
ÎÙËÛ ۯÂÙÈο ‡ÎÔÏ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ·fi ÙË °·ÏÏ›·, Ë ∞ÏÁÂÚ›· ¤Ù˘¯Â ÙÔ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ ‡ÛÙÂ-
Ú· ·fi ÛÎÏËÚfi ¤ÓÔÏÔ ·ÁÒÓ· Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ÂÓÒ
Û¯ÂÙÈο ÈÔ ÔÌ·Ï¿ ¤ÁÈÓÂ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ∆˘ÓËÛ›·. ™ÙË §È‚‡Ë Ë ÂͤÏÈÍË Î·ıÔÚ›ÛÙËΠ΢ڛˆ˜ ·fi
Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ù· ÔÔ›· ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi
Ù˘ ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∆Ô 90% ÙˆÓ §È‚‡ˆÓ ˙Ô‡Ó Û ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ˙ÒÓË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ
·ÎÙÒÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ∫fiÏÔ Ù˘ ™›‰Ú·˜.
∏ ∞›Á˘ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì Ôχ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ì·ÎÚ¿ Î·È ¤Ó‰ÔÍË ÈÛÙÔ-
Ú›·. ∏ ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ Â›Ó·È 1.000.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ., ·ÏÏ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ 70.000.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘
˙ÂÈ Û ÌÈ· ˙ÒÓË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘
∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙfiÛˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ ÚÔηÏ› ·ÛÙÈÎÔ-
Ô›ËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Û Â›‰· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ˘„ËÏ¿ ÁÈ· ¯ÒÚ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ (οÔ˘ 50%). ªÂ-
Á¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘, ›-
Ó·È Ë ·‰È¿ÎÔË ·Ó¿ÁÎË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ ‹, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚË ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË fï˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ˘
Á˘, Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜, Î·È Ë Â·ÎfiÏÔ˘ıË Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘
ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡, Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔηÏ› Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ ÛÙÔ ¢¤ÏÙ· ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ ı· ·-
Ú·ÙËÚËı› ÂÈÛÚÔ‹ ·ÏÌ˘ÚÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ ·fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, Ë ÔÔ›· ı· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘
‰¿ÊÔ˘˜. ŒÓ· ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÁˆÔÏÈÙÈÎÔ›, Â›Ó·È Î·È Ë È-
ı·ÓfiÙËÙ· ¤ÓÙ·Û˘ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Û‡Úڷ͢ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘
™Ô˘‰¿Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÂı› ı¤Ì· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ Ì ÛÔ˘‰·ÓÈο ÊÚ¿ÁÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı·
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ.
2. ™·¯¤Ï
∂›Ó·È ÌÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ (·fi ÎÏÈÌ·ÙÈ΋, ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ¿Ô„Ë) ˙ÒÓË Ô˘ ·ÏÒ-
ÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË µfiÚÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË (ÀÔÛ·¯¿ÚÈ·) ∞ÊÚÈ΋, ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈ-
ÎÔ‡ ¤ˆ˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ øηÓÔ‡. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ™·¯¤Ï
ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙË ‰È¿¯˘ÛË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÛÌÔ‡
Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡, ‰‡Ô ıÚËÛÎÂÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ «ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó» ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÂÎÙfiÈÛ·Ó Î·Ù¿
ÙfiÔ˘˜ ÙȘ ·Ï·È¤˜ ·ÓÈÌÈÛÙÈΤ˜ ıÚËÛΛ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÙȘ ÂÍ·Ê·Ó›-
ÛÔ˘Ó. ∫·ıÂÌ›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ıÚËÛΛ˜ ¤ÊÂÚ ̷˙› Ù˘ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÁÈ· ÙË ‰È-
Ô›ÎËÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, οÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÔÈ
ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ‰fiÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÍÈÒÓ Ô˘
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿. º˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ ™·¯¤Ï Ó· ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ›‰Ô˜ ÌÂÙ·-
‚·ÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘ ηÈ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÛÙ·ı›˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ °Ë˜. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘
21Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙÔ ∆Û·ÓÙ, ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, ÛÙËÓ ∞ÈıÈÔ›·, ÛÙËÓ ∂Ú˘ıÚ·›· Î·È ÛÙË ™ÔÌ·Ï›· ÔÈ ·Ó·ÌÂ-
ÙÚ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓÙ›·ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ·‰È¿ÎÔ˜ ηÈ, fi¯È Û¿ÓÈ·, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ
ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. øÛÙfiÛÔ ¤Ú· ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡-
ÛÂȘ, ÙÔ ™·¯¤Ï ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ôχ ¤ÓÙÔÓ· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∆Ô ÂÚËÌÈÎfi ‹ ËÌÈÂÚËÌÈ-
Îfi Îϛ̷ Î·È Ë Û·ÓÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 76
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·76
‚·ıÌfi ÛÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Î·È ÛÙËÓ ËÌÈÓÔÌ·‰È΋ ˙ˆ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘
‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Á˘. ∏ ÂÎÙÚÔÊ‹ ˙ÒˆÓ fï˜ ÂÍ·ÓÙÏ› ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ Ô‡-
Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÊÙˆ¯‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÚÔηÏ› ÂÚËÌÔÔ›ËÛË. ∞ÚÁ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿
Ë ™·¯¿Ú· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, οÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ-
¯Ò˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.
3. ÀÔÛ·¯¿ÚÈ· ‹ «ª·‡ÚË» ∞ÊÚÈ΋
∫·Ï‡ÙÂÈ fiÏË ÙËÓ ·¤Ú·ÓÙË ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ™·¯¤Ï ¤ˆ˜ ÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ
Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ˜ ÁÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ‰Â‰Ô̤ӷ ÎfiÛÌÔ˜, Ô˘ ÂËÚ¿ÛÙËÎÂ
·fi ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ٷ Ù¯ÓËÙ¿ Û‡ÓÔÚ· Î·È ÌÂÚÈ-
Τ˜ ·fi ÙȘ Â›ÛË̘ ÁÏÒÛÛ˜ ÙÔ˘. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, οو ·fi ÙËÓ Â›Ê·ÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÔ˘Ï-
ÙÔ‡Ú·˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‰ÂÓ ·¤‚·Ï ÔÙ¤ ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô‡-
Ù ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, fiˆ˜ Î·È Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‰ÔÍ·ÛÈÒÓ
ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘, Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÚˆÙfiÁÔÓÔ ·ÓÈÌÈÛÌfi ̤¯ÚÈ ÙȘ Ù˘ÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘
ÌÔÓÔıÂ˚ÛÌÔ‡. ∆· ÌÂÁ¿Ï· Î·È ¿Ï˘Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ª·‡Ú˘ ∞ÊÚÈ΋˜ fï˜ -Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·
ËÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ Ù˘- Â›Ó·È Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·‡-
ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. √È ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ›ӷÈ
«‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο ÚˆÙfiÁÔÓ˜», ‰ËÏ·‰‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÔÏϤ˜ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ı·-
Ó¿ÙÔ˘˜, Û˘ÓÔÏÈο fï˜ Ë ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ Ù˘ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜, Ô˘ Ô ÏËı˘-
ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÊÚÈηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∞˘Ùfi ÛË-
Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ·ÊÔ‡Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ó¤· ÛÙfiÌ·Ù·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÚË-
ÎÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ (ÂÍ¿ψÛË ÂȉËÌÈÒÓ, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÂıÓÔÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ˘Ô-
‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ).
∞fi ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ·ÚÈıÌËÙÈο ÔÈ ª·ÓÙÔ‡, ÔÈ ÔÔ›-
ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È «Ê˘Ï‹», fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ó· ϤÁÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂıÓÔÙ‹ÙˆÓ Ì οÔȘ ÌÂ-
Á¿Ï˜ ‹ ÌÈÎÚ¤˜ ÁψÛÛÈΤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜. πÛÙÔÚÈÎfi˜ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÙˆÓ ª·ÓÙÔ‡ ıˆÚ›-
Ù·È Ë ÎÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋, ÛÙ·‰È·Î¿ fï˜ Ë ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ÂÂÎÙ¿ıËΠ۠fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘
Ë›ÚÔ˘ ÂÎÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ¶˘ÁÌ·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ∫ÔÓÁÎfi ηÈ
ÙÔ˘˜ ™·Ó Î·È ∫¯fiÈ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ª·ÓÙÔ‡ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ÔÏ˘¿ÚÈı̘
ÂıÓÔÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘¯Ó¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Ê˘ÏÂÙÈΤ˜, ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Û˘-
ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
ñ √È ÌÈÎÚfiÛˆÌÔÈ Î·È ÂÈÚËÓÈÎÔ› ™·Ó, Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ› ˆ˜ µÔ˘ÛÌ¿ÓÔÈ ˘¤ÊÂÚ·Ó ÔÏÏ¿
·fi ÙÔ˘˜ ª·ÓÙÔ‡ (Ô Ú·ÙÛÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÓfiÌÈÔ ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ) ηÈ, ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó, ·Ó·-
ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÊÈÏfiÍÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ ∫·Ï·¯¿ÚÈ. ∂Λ ¤˙ËÛ·Ó
(Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˙Ô˘Ó) ˆ˜ ÓÔÌ¿‰Â˜ ÙÚÔÊÔÛ˘ÏϤÎÙ˜, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ÛÂ
ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÂȉ‹ ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÌÈ·˜ ÔÏ˘¿ÓıÚˆ˘ ÔÌ¿‰·˜.
¶ÔÏϤ˜ Ù¤ÙÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Á¤ÓÔ˜, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜
ÚԤϢÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÓÒÓÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ‰Â ı· ηٿÊÂÚÓ·Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ, Ë ÌfiÓË ¯ÚËÛÈ-
ÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ. √È
™·Ó, Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜, ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÙÔÈ-
¯ÔÁڷʛ˜ ÔÏÏÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÙÒÓ Û Û‹Ï·È· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
ñ ∞Ó¿ÏÔÁ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ™·Ó ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ∫¯fiÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ›
ˆ˜ √ÙÂÓÙfiÙÔÈ, fiÓÔÌ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÔÏÏ·Ó‰È΋ ϤÍË Ë ÔÔ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘
«ÙÚ·˘ÏÔ›», ÂÂȉ‹ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÌÂ Ï·Ú˘ÁÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ͤÓÈ˙·Ó ÙÔ˘˜ Ï¢ÎÔ‡˜.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 77
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·77
∆· ·ÊÚÈηÓÈο ‚·Û›ÏÂÈ· Î·È ÙÔ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÈÔ
ªÈ· ÙÂÏ›ˆ˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¿Ô„Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, ›Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ ηıËÛ˘¯¿˙ÂÈ ÙË Û˘Ó›-
‰ËÛË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Î·È ÁÂÓÈο ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ¢‡Û˘, Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÀÔÛ·-
¯¿ÚÈ· ∞ÊÚÈ΋ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚ›·. ∂›Ó·È ÌÈ· ¿Ô„Ë Ô˘ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ∂Ó‰ÂÈ-
ÎÙÈο (ÁÈ·Ù› Ù· ÎÚ·ÙÈο ÌÔÚÊÒÌ·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ¤Û‚ËÛ·Ó ‹Ù·Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿):
1. ™ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ (Î·È ÛÙ· ‰¿ÊË Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜
™ÂÓÂÁ¿ÏË Î·È ¡›ÁËÚ·) Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÍÂΛÓËÛ ÂÚ› ÙÔ 4000 .Ã., ·ÏÏ¿ ›ӷÈ
‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÍÈfiÏÔ-
ÁÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ›. ∆Ô ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔÓ 8Ô Ì.Ã. ·ÈÒÓ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÙÔ
ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ °Î¿Ó·˜ (¡›ÎÔ˜ æ˘Úԇ΢, πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÙfiÌÔ˜ µ’),
ÙÔ ÔÔ›Ô È‰Ú‡ıËΠ·fi Èı·ÁÂÓ›˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È fi¯È ·fi οÔÈÔ˘˜ ÂÈÛ‚ÔÏ›˜. √ ÕÚ·-
‚·˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ∞Ï ª¿ÎÚÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ °Î¿Ó·˜ ›-
¯Â ÛÙÚ·Ùfi ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 200.000 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È 40.000 ÙÔÍfiÙ˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÙÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜ ·˘Ùfi η٤ÚÚ¢Û ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛ‚ÔÏ‹ µÂÚ‚¤ÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿. ∞ÎfiÌ· ÈÔ
ÚÔËÁ̤ÓÔ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¿Ô„Ë ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÈÛ¯˘Úfi ÎÚ¿ÙÔ˜
ÙÔ˘ ª·Ï›, ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÂıÓfiÙËÙ· ª·ÓÙ›ÓÁÎ. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ ÏÔ‡ÛÈÔ, ÒÛÙÂ
fiÙ·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1324 Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ª¿ÓÛ· ªÔ˘Û¿ ÂÈÛΤÊıËΠÂ›ÛËÌ· ÙÔÓ
ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Ì 15.000 ·ÎÔÏÔ‡ıÔ˘˜, ÚÔοÏÂÛ ¯ÚfiÓÈ· ˘ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ·È-
Á˘ÙÈ·ÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ¯Ú˘ÛÔ‡ Ô˘ Ífi‰Â„ ̤۷
ÛÙË ¯ÒÚ·. ∆Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ·˘Ùfi ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ¤ˆ˜ ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·. ∆Ô ‰È·‰¤¯ıËΠÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜
™ÔÓÁοÈ, Ô˘ ·Ú‹ÎÌ·Û Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ Û ÌÂÁ¿-
Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.
2. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘, ÔÈ Ì·‡ÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ™Ô˘-
‰¿Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· ∞›Á˘ÙÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔ 2000 .Ã. ∂Λ
·Ó·Ù‡¯ıËΠÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ªÂÚfi˘ ‹ ∫Ô˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú‹ÎÌ·Û ¤ˆ˜ ÙÔÓ 4Ô Ì.Ã. ·È-
ÒÓ·. ∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¡Ô˘‚›·. °‡Úˆ ÛÙÔÓ 6Ô ·È-
ÒÓ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¡Â›ÏÔ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹
Â›‰Ú·ÛË Î·È ·Û¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ ÌÔÓÔÊ˘ÛÈÙÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ 639 Ì.Ã. ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Ì·˙È΋
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ∞Ú¿‚ˆÓ ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, Ë ÔÔ›· ÎÏÈÌ·ÎÒıËΠ¤ˆ˜ ÙÔÓ 15Ô
·ÈÒÓ·, ʤÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› Ù˘ Î·È ÙÔÓ ÂÍÈÛÏ·ÌÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ Î·ÙԛΈÓ.
3. ™Ù· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ªÔ˙·Ì‚›Î˘,
ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ∫¯fiÈ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ª·ÓÙÔ‡ Á‡Úˆ ÛÙÔÓ 9Ô Ì.Ã. ·ÈÒÓ·. ∞ÚÁfiÙÂ-
Ú·, ÂÚ› ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·, ›¯Â È· ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔÓÔÌÔÙ¿·, ÌÂ
΢ڛ·Ú¯Ë ÙË Ê˘Ï‹ √˘·Î·Ú¿ÓÁÎÔ. ∆Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ·˘Ùfi ¢ËÌÂÚÔ‡ÛÂ, ÁÈ·Ù› ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÂ
Â·Ê‹ fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ë›ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ·fi
ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŸÙ·Ó ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ (1560), ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË
ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÎÚ¿-
ÙÔ˜, ¤Ù˘¯·Ó fï˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì «‰Èψ̷ÙÈο» ̤۷, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙËÓ Î·Ï-
ÏȤÚÁÂÈ· ‰È¯ÔÓÔÈÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ê˘Ï¤˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ì›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¿Ï-
Ï˘. ∆Ô 1629 ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ıÚfiÓÔ ÙÔ ·Ó‰Ú›ÎÂÏfi ÙÔ˘˜ ª·‰Ô‡Ú·, Ô
ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ, οˆ˜ ÂÈÚˆÓÈο, Û º›ÏÈÔ ∞’. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ó· fiÚÁÈÔ ·Ú·-
Á‹˜ Ù˘ Á˘, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ë ¯ÒÚ· ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ Â·Ú¯›·.
∆· ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ‰Â ‚Ú¤ıËÎ·Ó Í·ÊÓÈο Û ¤Ó· ¿Ù·ÎÙÔ
Î·È ¿ÁÚÈÔ Ï‹ıÔ˜ ∞ÊÚÈηÓÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÈÛÙÔÚ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÛÎÏËÚfi ·ÁÒ-
Ó· ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó. ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, Ë ··ÁˆÁ‹ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ ÁÈ· ÙȘ
Ê˘Ù›˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Ù˘ µÚ·˙ÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜ ·ÔÎÙ¿ ÌÈ· Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È¿-
ÛÙ·ÛË. √È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 3 ¤ˆ˜ 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÙÔ-
Ì·, ·ÏÏ¿ ÂȉÈο Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó Î·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 78
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·78
ÚfiÏÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ ‰Ô‡ÏÔ˘ ÚÔ¸¤-
ıÂÙ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ 10 ‹ Î·È 20 ¿ÏÏˆÓ ·ÙfïÓ. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ, ÂÂȉ‹ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜
·¤Ê¢Á·Ó ‡ÎÔÏ· ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÔ˘˜ ηٷʇÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·¯·Ó¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ë›ÚÔ˘
Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· È¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÔϤ-
ÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ. ŸÛÔÈ ·¤ÌÂÓ·Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ› Î·È ‹Ù·Ó Ó¤ÔÈ Î·È ‰˘Ó·ÙÔ› (ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Î·È
¿ÚÚˆÛÙÔÈ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó) ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ·ÔÈ˘ ÁÈ· ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÂÚ-
Á·Û›·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· fiÛ˜ ‰Âο‰Â˜
ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÈÓ· ı‡Ì·Ù· ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÈÔ ÛÙËÓ ‹ÂÈÚÔ ·˘Ù‹.
ª·ı‹Ì·Ù· ¢1. ∞ÊÚÈ΋
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¯¿ÚÙË.
ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË (Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜) fiÛÔ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘
∞ÊÚÈ΋˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· Ì›˙ÔÓ· ÁˆÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ (.¯. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ
¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó).
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘ (ÌÂ-
Á¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜, ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ·-
Ó›‰·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘, ı¤ÛË ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜ Î.¿.).
ñ ¡· ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘
ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘.
ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘, Ù· ÔÔ›·
ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· Ï›ÁÔ-Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ∆Ô ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ
Á. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Î·È ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·
‰. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·. ∆Ô Ì¿ıËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜
ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó «¯ÔÓÙÚÈο» ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù˘ (·Ú·ÏÏ‹-
ÏÔ˘˜ Î·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜) Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›-
ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó. π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Û¯Â‰fiÓ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ı¤-
ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi, ÂÂȉ‹ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋
ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ Î·È Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘.
‚. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi Ù˘.
Á. ∏ Ù¿ÍË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Ì ÂΛÓË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹
ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÍ¿ÁÂÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘.
‰. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙË ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ê·›ÓÂ-
Ù·È Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô.
Â. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ Â‰·ÊÈÎÒÓ ÂÍ¿ÚÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ,
ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ Ë›ÚÔ˘. √ ÂÓÙÔÈ-
ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·, ÂÂȉ‹ ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Â›Ó·È
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 79
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·79
Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.
¶ÚÔÛÔ¯‹: √È ›Ó·Î˜ ‰ÂÓ ·ÔÛÙËı›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂͤٷÛ˘, ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ÌÂϤÙ˘.
ÛÙ. ∏ Ù¿ÍË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ™·¯¿Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙË ÛË-
Ì·Û›· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô (ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ
«∞ºƒπ∫∏» ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹).
˙. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ «ÛÙÈÁÌÈÔÙ‡ˆÓ» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï·›ÛÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂ-
ÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜.
Ë. ∆Ô Ì¿ıËÌ· ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ Û¯Ô-
ÏÈ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÍË.
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: A™IA
∫Àƒπ∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∆∏™ ∏¶∂πƒ√À
∏ ∞Û›· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‹ÂÈÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Œ¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 43.800.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ. ∞fi Ù· ÔÔ›·
Ù· 2.000.000 ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÓËÛÈ¿ Î·È Ù· 8.000.000 Û ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·ÓÙÈÚÔÛˆ-
‡ÂÈ ÙÔ 1/3 ÂÚ›Ô˘ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÛÙÂÚ¿˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜. ∆Ô ·ÎÚ·›Ô ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘
¯ÂÚÛ·›·˜ Ì¿˙·˜ Ù˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ µfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ (Á‡Úˆ ÛÙȘ 78
Ô
‚fiÚÂÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜), ÂÓÒ
ÙÔ ·ÎÚ·›Ô ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÓËÛȈÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ.
ªÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹, Ì ·Î·ÓfiÓÈÛÙÔ Û¯‹Ì· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ
‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› ηٿ ÂÓÈ·›Ô ÙÚfiÔ. ªÔÓ·‰È΋ χÛË Â›Ó·È Ë ‰È·›ÚÂÛ‹ Ù˘ Û ÂÈ-
̤ÚÔ˘˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ì οÔÈ· ÎÔÈÓ¿ Ê˘ÛÈο ‹/Î·È ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∆· ÎÚÈÙ‹-
ÚÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ fï˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÌÂÏÂÙËÙ‹ Û ÌÂÏÂÙËÙ‹, Â›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ Èı·Ófi Ó· ‰È·-
ʤÚÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ. ª›· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó Â›-
Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.
ª∂™∏ ∞¡∞∆√§∏
∞ÏÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ Î·È ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ £¿Ï·ÛÛ· Î·È ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÂÂȉ‹ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÓÙ ÎÚ¿ÙË (πÚ¿Î, πÔÚ‰·Ó›·, ™˘Ú›·, §›‚·ÓÔ,
πÛÚ·‹Ï), ¿ÏÏÔÈ fï˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙÔ πÚ¿Ó ‹ Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ˜
·fi„ÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛ¤ıÂÙ·Ó Û’ ·˘Ù‹Ó Î·È ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ
Ô fiÚÔ˜ «ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹» ¤¯ÂÈ Â˘Úˆ·˚΋ ÚԤϢÛË, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ∞ÛÈ¿Ù˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹
·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ∞Ó·ÙÔÏ‹, ·ÏÏ¿ ¢‡ÛË. ∞fi ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¿Ô„Ë, Ë ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ·ÔÙÂÏ›
ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ (ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ Â›Ó·È Ë
∞Ú·‚È΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ˜), Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ·ÓÙÔ‡ ·fi ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈο ÎÚ¿ÙË.
∞fi Ê˘ÛÈ΋ ¿Ô„Ë, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ ÌfiÓÈÌ· ·fi ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ, ÁÂ-
ÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û` ·˘Ù‹Ó ηÈ, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ηıÔÚ›˙ÂÈ Î·È
ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÁˆÔÏÈÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙËÓ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó. ∏ ÈÔ Â˘ÓÔ˚΋ ÁÈ· ηÙÔ›ÎËÛË
ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ˙ÒÓË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ Â-
‰›Ô Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÔÏÏÒÓ Ï·ÒÓ. ºÔ›ÓÈΘ, ∞ÛÛ‡ÚÈÔÈ, ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ, ÃÂÙÙ·›ÔÈ, ¶¤ÚÛ˜, ŒÏÏËÓ˜, ƒˆÌ·›-
ÔÈ, ÕÚ·‚˜, ∂‚Ú·›ÔÈ, ™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔÈ, ∆Ô‡ÚÎÔÈ, °¿ÏÏÔÈ Î·È ÕÁÁÏÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Ó·
·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÌfiÓÈÌÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó. ∏ ‰È·Ì¿¯Ë Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ·,
οÓÔÓÙ·˜ ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÛÙ·ı›˜ ÔÏÈÙÈο ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 80
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·80
1. ∆Ô 60% Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Î·È ÙÔ 40% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ πÚ¿Î, ÌÈ·
Ôχ·ıË ¯ÒÚ·, Ë ÔÔ›· ˘‹ÚÍ ÎÔÈÙ›‰· ·Ó¿Ú¯·ÈˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Ô˘ ¿ÓıËÛ·Ó Û ÌÈ· ÂÚÈÔ-
¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∆›ÁÚË Î·È ÙÔÓ ∂˘ÊÚ¿ÙË Î·È ÙȘ Á‡Úˆ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∫‡ÚÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÏÂ-
ÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ πÚ¿Î ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜
ÙÔ˘ ∞Ì·ÓÙ¿Ó ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ Î·È Ù˘ ªÔÛÔ‡Ï˘ ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ë µ·-
Á‰¿ÙË, ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ fiÏË Ì 7.000.000 ÂÚ›Ô˘ ηÙÔ›ÎÔ˘˜.
2. ∏ ™˘Ú›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ·Ú·ÌÂÛfiÁÂÈ· ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿-
ÏÔ Û ¤ÎÙ·ÛË ·ÏÏ¿ ¿ÁÔÓÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÌË ·Ú‰Â˘fiÌÂÓ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ-
˜. ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ¢·Ì·ÛÎfi˜, ıˆÚÂ›Ù·È Ô ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˜ Î·È ·‰È¿ÎÔ· ηÙÔÈÎÔ‡-
ÌÂÓÔ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ °Ë˜. ŒÓ· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ™˘Ú›· Â›Ó·È Ë Î·-
Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂˘ÊÚ¿ÙË ·fi ÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ù·
ÔÔ›· ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.
3. ∏ πÔÚ‰·Ó›· Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú·‚È΋ ¯ÒÚ· (·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜), Ë ÔÔ›· ÙÔ
1946 ›¯Â ÌfiÏȘ 400.000 ÊÙˆ¯Ô‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· (1948), Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘
πÛÚ·‹Ï, ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ‰Â¯Ù› ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi
ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÎfiËΠ·fi ÙË Ã¿ÈÊ·, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ô˘ ÙËÓ ¤ÊÂÚÓ Û Â·-
Ê‹ Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ·fi Ù· ÂÈÛÊ·Ï‹ ÏÈÌ¿ÓÈ·
ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘. (∏ ÕηÌ·, ÎÙÈṲ̂ÓË ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÎfiÏÔ, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÏÈÌ¿ÓÈ ∂˚-
Ï¿ı, ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÏÏËÏË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂÌfiÚÈÔ.) ŒÙÛÈ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎfiÌË, ·Ú¿ Ù· ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ.
4. √ §›‚·ÓÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ̷ÎÚ¿ ÈÛÙÔÚ›·, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó Ë ·ÙÚ›‰· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ºÔÈӛΈÓ.
◊Ïı ӈڛ˜ Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ·¤ÎÙËÛ ÔÏÏÔ‡˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›-
ÔÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 25% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·
ÙˆÓ ÈÔ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ fï˜ ·Û¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÛÌfi. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ÛÂ Û˘Ó-
‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙË ÁÂÈÙÔÓ›· Ì ÙÔ
πÛÚ·‹Ï, ÚÔηÏ› Û˘Ó¯›˜ ÂÌʇÏȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜.
5. ∆Ô πÛÚ·‹Ï, ÙÔ ÌfiÓÔ ÌË ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ȉڇıËΠÙÔ 1948 ÌÂ
·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √.∏.∂. Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·‰Â›¯ıËΠ۠ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋
Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ¶·Ú¿ ÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜, ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈ-
Ù˘¯›Â˜ ÙÔ˘ fï˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÈÌ· Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË Î·ıÒ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ·Ú·‚Èο ÎÚ¿ÙË
Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘.
∞ƒ∞µπ∫∏ Ã∂ƒ™√¡∏™√™
∂›Ó·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ¤ÎÙ·Û˘ 2.150.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ., Ë ÔÔ›· ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿
£¿Ï·ÛÛ·, ÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi øηÓfi, ÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ Î·È ÙÔÓ ∫fiÏÔ ÙÔ˘ √Ì¿Ó. πÛÙÔÚÈÎfi˜ ÁˆÁÚ·ÊÈ-
Îfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÙˆÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ ÂıÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ıÚËÛΛ·˜, ‰È·ÙËÚ› ·ÎfiÌË ÚÒ-
È̘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÌÈÚ¿ÙˆÓ Î·È ÛÂ˚¯¿ÙˆÓ, Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë Ù¿ÍË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∆· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿-
ÓÙ· Û·Ê‹, ηıÒ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÌÈ·˜ ·¤Ú·ÓÙ˘ ÂÚ‹ÌÔ˘. ∫‡ÚÈÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜
·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Â›Ó·È Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ôı¤Ì·Ù· ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıڿΈÓ, Ù· ÔÔ›· ÂË-
Ú¿˙Ô˘Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·.
√ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È Ë ∞Ú·‚›·
∏ ∞Ú·‚È΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÌÂÙ¿
ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ πÓ‰›·. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÚÚÈ·Ófi (∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ∞Ó¿‚·ÛȘ ∑, 20), Ô ∞Ϥ-
Í·Ó‰ÚÔ˜ οÏÂÛ ÛÙË µ·‚˘ÏÒÓ· ÙÔÓ π¤ÚˆÓ· ™ÔϤ· (·fi ÙÔ˘˜ ™fiÏÔ˘˜), ÔÓÔÌ·ÛÙfi ŒÏÏËÓ·
Ó·˘ÙÈÎfi Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ, Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÚÈχÛÂÈ ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Î·È Ó· ÙÔ˘ ·Ó·-
ʤÚÂÈ ·Ó ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÙËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ. √ π¤ÚˆÓ·˜ ¤Î·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ∞Ϥ-
Í·Ó‰ÚÔ˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ∆›ÁÚË Î·È ÙÔ˘ ∂˘ÊÚ¿ÙË, ·Ó·ÁοÛÙËΠfï˜ Ó·
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 81
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·81
ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÚÂÈ ÙÚÔÊ‹ ηÈ
ÓÂÚfi ÁÈ· Ù· ÏËÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ¿ÁÔÓ˜ ÂÚËÌÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘. ∂› ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ fiÙÈ, η-
Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘, Ë ∞Ú·‚›· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË fiÛÔ Î·È Ë πÓ‰›·, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· fï˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘-
Ó¤¯ÂÈ·, ÂÂȉ‹ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘.
∆√Àƒ∫π∞, πƒ∞¡ ∫∞π ∞º°∞¡π™∆∞¡
∂›Ó·È ÌË ·Ú·‚Èο ÎÚ¿ÙË, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÂÁ¿Ï˜ ·˘-
ÙÔÎÚ·ÙÔڛ˜ ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫ÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·Ú·-
‚È΋ ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Â›Ó·È Ë ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ· Î·È Ë ÍËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, Ô˘ ηıÔÚ›-
˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô.
1. ∏ ∆Ô˘ÚΛ· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔ-
ÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ fï˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∞Û›·˜. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ
fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ fiÚÔ «∆ԢΛԢ», Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÙÔ˘ 3Ô˘ ·ÈÒÓ· ¯·Ú·-
ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙÔ˘˜ ÓÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙȘ ÛÙ¤˜ Î·È Ù· ‰¿ÛË Ù˘ ™È‚ËÚ›·˜ Î·È ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ¤ˆ˜ ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· ›¯·Ó ·ψı› ÛÙȘ ·¤Ú·ÓÙ˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞Û›·˜ (ÛÙÔÓ
¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ ˙ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘ÚÎÔÁÂÓÒÓ ÂıÓÔًوÓ). πÛ¯˘ÚÔ› Î·È ÔÚÌËÙÈÎÔ› ÔÈ ™ÂÏ-
Ù˙Ô‡ÎÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÔÈ √ıˆÌ·ÓÔ› ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÔÓ
·Ú·‚ÈÎfi ¯·ÏÈÊ¿ÙÔ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ·˘ÙÔ› Ë ‰‡Ó·ÌË ÎÚÔ‡Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÂÏ·‡ÓÔÓÙÔ˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÛÌÔ‡.
¢È¤Ï˘Û·Ó ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, η٤Ϸ‚·Ó Ù· µ·ÏοÓÈ· Î·È ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Î·È ‰ÔΛ̷-
Û·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË, ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó fï˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿
ÛÙ· Ù›¯Ë Ù˘ µÈ¤ÓÓ˘. ∏ ÙÒÛË Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ‹Ù·Ó ·ÚÁ‹ Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·È-
ÛıËÙ‹ ·Ì¤Ûˆ˜, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠfï˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∞’¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂ-
ÌÔ, ÔfiÙ ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £Ú¿ÎË. ∏ ÌÂ-
Á¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜ ¿Ú¯ÈÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1920, Ì ËÁ¤ÙË Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ ÙÔÓ ∫ÂÌ¿Ï ∞Ù·ÙÔ‡ÚÎ. √È ÌÂ-
Ù·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ï·ÙÈÓÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜,
ÛÙËÓ ·fiÛ·ÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ıÚËÛΛ·˜, ÛÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘
ÌÔÓÔÁ·Ì›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¯ÂÈڷʤÙËÛ˘ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô ∫ÂÌ¿Ï ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈηӋ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÂÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÔ˘Ú-
ÎÈÎfi ¤ıÓÔ˜ Î·È ¤Î·Ó ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙËÓ ÕÁ΢ڷ, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜
∞Û›·˜ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∆Ô˘ÚΛ· ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÛÙËÓ ∂ӈ̤ÓË ∂˘ÚÒË.
2. ∆Ô πÚ¿Ó (=Ë ¯ÒÚ· ÙˆÓ ∞Ú›ˆÓ) Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ì Ôχ ÔÚÂÈÓfi ¤‰·ÊÔ˜. ∞fi ıÚËÛ΢ÙÈ΋
¿Ô„Ë, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ fï˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘
ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, Â›Ó·È Ûț٘, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Â›Ó·È
ÛÔ˘Ó›Ù˜. ∆Ô ·Ó¿ÁÏ˘Êfi ÙÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ÔÚÂÈÓ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∑¿ÁÚÔ˘ ÛÙ·
‰˘ÙÈο, ÙÔ˘ ∂ÏÌÔ‡Ú˙ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ÃÔÚ·Û¿Ó ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο. ¶Â‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÍËÚfi ÂÚËÌÈÎfi Îϛ̷, ÁÈ·Ù› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂ-
ÚÈÎfi Î·È ÔÈ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ÙȘ ·ÔÌÔÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ˆÎ·Ófi Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÁÚÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜. ™˘ÓÔÏÈο
‰ËÏ·‰‹ ÙÔ πÚ¿Ó Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÁÔÓÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ηχ-
ÙÂÙ·È ·fi ‚Ú¿¯Ô˘˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¿ ¤ÏË Î·È Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·. ∆· ÈÔ Â˘ÓÔ˚ο ÁÈ·
ηÙÔ›ÎËÛË ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ˙ÒÓË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ∫·Û›·˜ £¿Ï·Û-
Û·˜ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿.
∆· Ê˘ÛÈο ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ πÚ¿Ó ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ·fi
Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ∞fi ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¿Ô„Ë Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∫·Û›· £¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂϤÁ¯ÂÈ ÁÂ-
ˆÁÚ·ÊÈο: ·) Ù· ™ÙÂÓ¿ ÙÔ˘ √ÚÌÔ‡˙, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·›˙ÂÈ
ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Î·È ‚) ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈ-
ÎÔ‡ Ù˘ ∞Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙËÓ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 82
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·82
ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÙfiÛÔ ÎÔÌ‚ÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· ·ÔÙÂÏ› ·fi Ù· ÚÔ˚-
ÛÙÔÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ‰È¤Ï¢Û˘ ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂÙ·ÎÈ-
ÓÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∞Û›·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ηıfiÚÈ-
Û Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙË Ì·ÎÚ¿ Î·È ÔχÏÔÎË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ πÚ¿Ó, ηıÒ˜ Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛËÌÂ-
ÚÈÓ‹˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿˜ ÙÔ˘, Ù˘ ∆¯ÂÚ¿Ó˘ (Ì 7.500.000 ηÙ.), Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ˆ˜
¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ú·‚·ÓÈÒÓ.
3. ∆Ô ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÛfiÁÂÈ·
ÔÚÂÈÓ‹ ¯ÒÚ· Ì Ôχ ¤ÓÙÔÓÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜
Î·È ‡„Ô˘˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ πÓ‰ÔÎÔ‡˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ì›Ú, fiˆ˜ Î·È fiϘ ÔÈ
ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞Û›·˜. ŒÓ· ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Â›Ó·È
fiÙÈ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ
fiÁΈÓ, fiˆ˜ Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó, Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. ŒÙÛÈ, Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘
ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ πÓ‰ÔÎÔ‡˜ ‰Â ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· «Û‚‹-
ÓÔ˘Ó» Û ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰ȿ‰Â˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ¤ÏË, Ï›ÌÓ˜ Î·È Ô¿ÛÂȘ. ∞fi Ù· ·Ú-
¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ¤¯ÙÈ˙·Ó ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û’ ·˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ Ô¿-
ÛÂȘ Î·È Û ÏfiÊÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÎÔ›Ù˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ∆Ô ÛËÌÂÚÈÓfi ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ
ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ‰È·Ì¿¯Â˜
‰È¿ÊÔÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘.
§∂∫∞¡∏ ∆∏™ ∞ƒ∞§∏™
∂›Ó·È ÌÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÏÂοÓË Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∞Û›·˜, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚fiÚÂÈ· ÙˆÓ ·ÏÈÎÒÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ
ÙÔ˘ πÚ¿Ó, ÓfiÙÈ· Ù˘ ÚÔ·ÏÈ΋˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ √˘Ú·Ï›ˆÓ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ∫·Û›·˜ £¿Ï·ÛÛ·˜.
∫‡ÚÈ· Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Â›Ó·È Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛ‹ Ù˘ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ
ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Û·ÓÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ. ŒÙÛÈ, Ù· ˘‰¿ÙÈÓ· Ú‡̷ٷ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙȘ ‰˘ÙÈ-
Τ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ πÓ‰ÔÎÔ‡˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·Ê˘¿‰ˆÓ ÙÔ˘ Î·È Ú¤Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ‰ÂÓ Â΂¿Ï-
ÏÔ˘Ó Û οÔÈÔÓ ˆÎ·Ófi. ¢È·Û¯›˙Ô˘Ó ¤Ó· ۯ‰fiÓ ËÌÈÂÚËÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙË Ï›-
ÌÓË ∞Ú¿ÏË. ∆· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ™ÈÚ ¡Ù¿ÚÈ· Î·È ∞ÌÔ‡ ¡Ù¿ÚÈ·. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÚÒËÓ ∂™™¢ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈ-
ÒÓ ‚¿Ì‚·Î· Ô‰‹ÁËÛ Û ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÌÂÚÈ΋ ·ÔÍ‹Ú·ÓÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘
(‚Ï. Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘). ∞fi ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¿Ô„Ë, Ë ÏÂοÓË Ù˘ ∞Ú¿Ï˘ ·Ó‹ÎÂÈ
΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó, ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘ fï˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ ∆Ô˘ÚÎÌÂÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÛÙÔ √˘˙ÌÂÎÈ-
ÛÙ¿Ó, ÎÚ¿ÙË Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î¿ÔÙ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÚÒËÓ ∂™™¢.
π¡¢π∫∏ Ã∂ƒ™√¡∏™√™
∞fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› ¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· Ê˘ÛÈο,
ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ù· ÔÔ›· ÙË ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∞Û›·. ∞˘-
Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÏÏÔ› Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÁˆÁÚ¿ÊÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ πÓ‰È΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ ÌÈ·
¯ˆÚÈÛÙ‹ «˘Ô‹ÂÈÚÔ» (subcontinent) ̤۷ ÛÙËÓ ∞Û›·.
∆Ô ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶·Ì›Ú, ¤Ó·Ó ÔχÏÔÎÔ ÔÚÂÈÓfi ÎfiÌ‚Ô ·fi ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÍÂÎÈÓÔ‡Ó, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ «ÏÔο̈ӻ, ÔÈ ÈÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞Û›·˜. ¢˘ÙÈο
ÙÔ˘ ¶·Ì›Ú ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ πÓ‰ÈÎÔ‡˜, Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÙÔ˘
‚fiÚÂÈÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Î·È ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÔÈ ÁÈÁ¿ÓÙȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ∫Ô˘ÂÓÏÔ‡Ó Î·È πÌ·Ï¿È·, ÔÈ ÔÔ›-
˜ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ·fi ‚ÔÚÚ¿ Î·È ÓfiÙÔ ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ÙÔ˘ £È‚¤Ù. ¡fiÙÈ· ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ ÂÎÙ›-
ÓÂÙ·È, Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓfiÙÔ, Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙÚÈÁˆÓÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ¡ÙÂÎ¿Ó Ù˘ πÓ‰›·˜,
ÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ 8
Ô
‚fiÚÂÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. ∞ÎfiÌË ÈÔ ÓfiÙÈ· (ÛÙȘ 6
Ô
)
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ™ÚÈ §¿Óη (ÚÒËÓ ∫¸ϿÓ˘).
√È ·ÁÂÙÒÓ˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ £È‚¤Ù ‚fiÚÂÈ· ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ Â›Ó·È Ë «ÌËÙ¤Ú·»
ÌÂÚÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ù˘ ∞Û›·˜. ∞fi ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ ËÁ¿-
˙ÂÈ Ô πÓ‰fi˜, ÔÔ›Ô˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο Î·È ¤ÂÈÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓfiÙÔ, ÁÈ· Ó· ηٷϋ-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 83
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·83
ÍÂÈ ÛÙËÓ ∞Ú·‚È΋ £¿Ï·ÛÛ·. ∞fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ Î·È Ô µÚ·¯Ì·Ô‡-
ÙÚ·, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ Ú¤ÂÈ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ¤ÂÈÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓfiÙÔ, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔÓ ∫fiÏ-
Ô Ù˘ µÂÁÁ¿Ï˘. √ ÙÚ›ÙÔ˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, Ô °¿ÁÁ˘, ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙȘ
ÓfiÙȘ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Î·È Ú¤ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ µÚ·¯Ì·Ô‡ÙÚ·,
ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ £È‚¤Ù Î·È ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ
ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· «‰¤ÛÌË» ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ (ÃÔ˘¿ÁÎ ÃÔ, °È·ÓÁÎ ∆ÛÂ, ™·ÏÔ˘›Ó, πÚ·Ô˘¿-
‰Ë˜, ªÂÎfiÓÁÎ, °È·ÓÁÎ ∆Û Î.¿.), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ πÓ‰ÔΛӷ˜ Î·È Ù˘ ∫›Ó·˜. ª·-
˙› Ì ÙÔÓ °¿ÁÁË, ÙÔÓ πÓ‰fi Î·È ÙÔÓ µÚ·¯Ì·Ô‡ÙÚ·, ÔÈ ÔÙ·ÌÔ› ·˘ÙÔ› ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ η-
Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ 80% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∞Û›·˜.
∞fi ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¿Ô„Ë, Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ πÓ‰È΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û 5 ÎÚ¿ÙË: ÙËÓ πÓ‰›·, ÙÔ
¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ÙÔ ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜, ÙÔ ¡Â¿Ï Î·È ÙÔ ªÔ˘Ù¿Ó.
∏ πÓ‰›· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Û ¤ÎÙ·ÛË (3.166.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ.) Î·È ÏËı˘ÛÌfi (ı· ¤¯ÂÈ
1.153.000.000 ηÙ. ÙÔ 2010, ηٿ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ √.∏.∂.) ÎÚ¿ÙË Ù˘ °Ë˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È
Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙÔ 2050 ı· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Û ÏËı˘ÛÌfi Î·È ÙËÓ ∫›Ó·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ
ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯‹˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜.
∆Ô ¶·ÎÈÛÙ¿Ó (Ì ¤ÎÙ·ÛË 800.000 ÂÚ›Ô˘ ÙÂÙÚ. ÃÏÌ.) ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏËı˘ÛÌfi (ÂÚ›Ô˘
156.000.000 ηÙ. ÙÔ 2000) Î·È ·ÚÈıÌfi ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ. ∞fi
ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È «∞›Á˘ÙÔ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜», ÂÂȉ‹ Ë ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿-
Ù·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi πÓ‰fi Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÔÙ¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘. √È Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ ›ӷÈ
ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ. ∆Ô ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ˘‹ÚÍÂ Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÛÙËÓ πÓ‰È΋ ÃÂÚ-
ÛfiÓËÛÔ (√ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ÔÙ¤ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ πÓ‰›·, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ú¿-
ÛÙËÎ·Ó Î·È ··›ÙËÛ·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.)
∆Ô ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ¯ÒÚ·, Ì ¤ÎÙ·ÛË Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ
¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (149.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ. ÂÚ›Ô˘) Î·È ÏËı˘ÛÌfi 130.000.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ 2000,
‰ËÏ·‰‹ 13 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó¤Ú-
¯ÂÙ·È Û 26,8 ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ/1.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· Û 10,4 ı·Ó¿ÙÔ˘˜/1.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∏
ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÒÓ˜,
ÙÔ˘˜ ÂÔ¯ÈÎÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÁfiÓÈÌÔ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ªÂÚÈÎÔ› ÁˆÁÚ¿ÊÔÈ
ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· «ÊÙˆ¯‹ √ÏÏ·Ó‰›· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜», ÂÂȉ‹ ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰¿-
ÊÔ˘˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÒÓˆÓ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜.
∆Ô ¡Â¿Ï Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ· ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ, Ì ¤ÎÙ·ÛË Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿-
‰·˜ (147.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ. ÂÚ›Ô˘) Î·È ÏËı˘ÛÌfi 24.500.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ 2000. µÚ›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂ-
Û· ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÙËÓ πÓ‰›· Î·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÂÓfi˜
Ù·¯‡Ù·Ù· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ¶Ôχ Ô͇, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ηٷ-
ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·ÏÈÎÒÓ ‰·ÛÒÓ, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ËÁ‹ ÂÓ¤Ú-
ÁÂÈ·˜ ·fi ÙÔ Í‡ÏÔ.
∆Ô ªÔ˘Ù¿Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ¡Â¿Ï Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹, ÊÙˆ¯‹ ¯ÒÚ·, Ì ¤ÎÙ·ÛË
47.000 ÙÂÙÚ. ÃÏÌ. ÂÚ›Ô˘ Î·È ÏËı˘ÛÌfi ۯ‰fiÓ 2.500.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∆Ô 25% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡
ÙÔ˘ Â›Ó·È ¡Â·Ï¤˙ÔÈ. ªÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ȉÈfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ë ·˘Ù¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Û ·Ú·ÁˆÁ‹
ÙÚÔʛ̈Ó.
∞™π∞∆π∫∏ ƒø™π∞
∆Ô ·¤Ú·ÓÙÔ ·ÛÈ·ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ √˘Ú·Ï›ˆÓ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ηÈ
ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi øηÓfi ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο. £· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ ÙfiÛÔ ·fi Ê˘-
ÛÈ΋ fiÛÔ Î·È ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ· ȉȷ›ÙÂÚÔ ·ÛÈ·ÙÈÎfi «ÎfiÛÌÔ», ·ÚÈ· ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ôχ „˘¯Úfi Îϛ̷, Ë ˘ÂÚ·ÊıÔÓ›· Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ-
„Ë ·ÓıÚÒˆÓ. √È ‚fiÚÂȘ ·ÎÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ¯·ÌËϤ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·Ó›Î·Ó˜ Ó· Û˘-
ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôχ „˘¯ÚÔ‡˜ ‚fiÚÂÈÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÁˆÌ¤ÓË ÔÏÈ΋ ı¿-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 84
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·84
Ï·ÛÛ·. √È ÚÈ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÈÛ‰‡Ô˘Ó ‚·ıÈ¿ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ·ÁÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÓÙ· ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜,
·ÎfiÌË Î·È Ù· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ™È‚ËÚ›·˜, Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ·ÁˆÌ¤Ó· ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙÔÓ
¯ÚfiÓÔ. ∆Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οÓÔ˘Ó ·‰‡Ó·ÙÔ ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÛÙȘ
Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘˜. ∆· ÔÙ¿ÌÈ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ fiÙ·Ó Ù· ÓfiÙÈ· ÙÌ‹Ì·-
Ù¿ ÙÔ˘˜ ÍÂ·ÁÒÓÔ˘Ó, Ù· ‚fiÚÂÈ· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÛÎÂ·Ṳ̂ӷ Ì ÔÏÏ¿ ̤ÙÚ· ¿ÁÔ˘. √ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜
fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÓfiÙÔ ·Ó·ÛËÎÒÓÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¿ÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ˆı›
ÛÙȘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ÏËÌ̇Ú˜. ∂‡ÎÔÏ· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÌÈ· fi-
ÏË ¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ √Ì, ÙÔ˘ §¤Ó· ‹ ÙÔ˘ °ÂÓÈÛ¤È ı· ÌÔÚÔ‡Û ›Ûˆ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ
Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ·ÏÏ¿ ı· ηٷÛÙÚÂÊfiÙ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¿ÓÔÈÍË.
√È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ ÚÒËÓ ∂™™¢ ›¯·Ó ÛÎÂÊÙ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ
·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ. ŒÙÛÈ, ı· ¤Î·Ó·Ó ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ· ÂηÙÔÌ-
̇ÚÈ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Á˘ Î·È ı· ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏÂˆÓ ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ.
™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÈÔ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ∫Ô˘˙Ì¿˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ‚·ÚÈ¿
‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¡Ô‚ÔÎÔ˘˙Ó¤ÙÛÎ, Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ µ·˚οÏ˘, Ì ΢ڛ·Ú-
¯Ô ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ πÚÎÔ‡ÙÛÎ Î·È Î‡ÚÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ˘fi-
ÏÔÈË ™È‚ËÚ›· ‰ËÏ·‰‹ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙȘ ∏.¶.∞. ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÌfiÓÔ
15.000.000 ¿ÓıÚˆÔÈ. √È ÔÈÎÈÛÌÔ› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÓËÛÈ¿ Û ˆÎ·Ófi, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ
·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ Î·È Ë ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡ ηٷıÏÈÙÈ΋.
∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi øηÓfi, ÔÈ Ôԛ˜ ÂËÚ¿-
˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ù· „˘¯Ú¿ Ú‡̷ٷ. ŒÙÛÈ, ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÈÔ „˘¯Úfi
Îϛ̷ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ·ÎÙ¤˜ ÙˆÓ ∏.¶.∞. Î·È ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜
·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ fi-
ÏÂȘ. ∏ ÌfiÓË ·ÍÈfiÏÔÁË fiÏË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È ÙÔ µÏ·‰È‚ÔÛÙfiÎ, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ̤ÓÂÈ
·ÓÔȯÙfi ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÌfiÓÔ ¯¿ÚË ÛÙ· ·ÁÔıÚ·˘ÛÙÈο. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÔÈ ÚˆÛÈΤ˜
·ÎÙ¤˜ ÛÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi ¤¯Ô˘Ó ̤ٷÏÏ· Î·È ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi
ÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Î·È Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË.
ª√°°√§π∞
∂›Ó·È ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ ÛÙÂ҉˜ Î·È Ôχ ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ÓÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ƒˆÛ›· Î·È ÙËÓ
∫›Ó·. ∏ ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 1.500.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ., ·ÏÏ¿ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ÙÔ 2000 Ìfi-
ÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ٷ 2.750.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fï˜ Ó· ·˘ÍËı› Û 3.300.000
ÙÔ 2010, ηıÒ˜ Ë ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 22 ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ/1.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÛÂ
6,6 ı·Ó¿ÙÔ˘˜/1.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜.
√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ªÔÁÁÔÏ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ¿ÓÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ÊÙˆ¯fi ¤‰·ÊÔ˜ ÙˆÓ
ÛÙÂÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˙Ô‡Û·Ó Î·È, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·‰È¿ÎÔ˜ ÂȉÚÔ-
̤˜ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ∫›Ó·. ∞˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ ÂȉÚÔ̤˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÈ-
Á¿ÓÙÈÔ ™ÈÓÈÎfi ∆›¯Ô˜. √È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ‚¤‚·È· ›ÙÈ ÙÔ Ù›¯Ô˜ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ fiϘ
ÙȘ ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÓÔÌ¿‰ˆÓ, ·˘Ùfi fï˜ Ô˘ Âȉ›ˆÎ·Ó ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì·˙› Ù·
¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÔÏÂÌÔ‡Ó Â˙Ô› (ˆ˜ Â˙Ô‡˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂ-
Ùˆ›ÛÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ·, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÈ).
Œˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÔÈ ªÔÁÁfiÏÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ôχ ÂÈ-
ΛӉ˘ÓÔÈ, ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ¯ıÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜. ∆Ô 1206 fï˜ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ô ∆Û¤ÓÁÎȘ ÷Ó, ¤ÓˆÛ ÙȘ ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜
Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔ˘ÚÎÔÁÂÓ›˜ ÂıÓfiÙËÙ˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·¤Ú·ÓÙË
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ∞fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ∆Û¤ÓÁÎȘ Ã·Ó ‹Ù·Ó Ô ∫Ô˘ÌÏ¿È Ã·Ó, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÓÒÚÈÛÂ Ô ª¿ÚÎÔ ¶fi-
ÏÔ. √ ∫Ô˘ÌÏ¿È ÚÔÛ¿ıËÛÂ, ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›·, Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÛÙËÓ π·ˆÓ›· (Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ηٷ-
ÛÙÚ¿ÊËΠ·fi ÌÈ· ı‡ÂÏÏ·, ÙÔÓ «ıÂ˚Îfi» ¿ÓÂÌÔ Î·ÌÈο˙È, fiˆ˜ ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ π¿ˆÓ˜).
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 85
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·85
∫π¡∞
∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ÏËı˘ÛÌfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ °Ë˜ (1.300.000.000 οÙ.), ·ÔÙÂÏ› ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÌÈ·
ȉȷ›ÙÂÚË ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ë ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË °Ë. √
ÎÈÓÂ˙ÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 7.000 ÂÙÒÓ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ô-
Ï˘¿ÚÈı̘ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Î·È ÂÊ¢ڤÛÂȘ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÁÓˆÛÙ˜
ÛÙÔÓ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∫‡ÚÈ· ·ÈÙ›· Â›Ó·È ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ·ÔÌÔÓˆÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Â› ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ
∫›Ó·. √È Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ıˆÚÔ‡Û·Ó «‚¿Ú‚·ÚÔ˘˜» fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Î·È ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó·
ÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó Û ·fiÚ·Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÈο Ù›¯Ë. ÀÔ¯ÚÂÒıËÎ·Ó ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜
ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ó·
˘ÔÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Í¤ÓˆÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÒÓ Â› ·ÈÒÓ˜. ∏ Ï‹Ú˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯Ò-
Ú·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ª¿Ô
∆Û ∆Ô˘ÓÁÎ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, Ë ÔÔ›·, ÚÔ˜ ÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·ÈÒÓ·, ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙËÓ ∫›Ó· Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ
Ë ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚË ÂͤÏÈÍË ÌÈ·˜ ÁÈÁ¿ÓÙÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ χÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÚÔηÏ› ¿ÏÏ·
fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÌfiÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë
‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ 2.500.000.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ πÓ‰›·˜ ÚÔ¸Ôı¤-
ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ΢ڛˆ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ı ¿ÏÏÔ
·Ú¿ ·ÊıÔÓ› ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô
¯ÒÚ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ì·ÛÙ›-
˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∂ÈϤÔÓ, Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ·ÓÂͤÏÂ-
ÁÎÙ˘ È· Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È Èı·Ófi Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ηٷÛÙÚÔÊÈ-
Τ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜.
∞fi Ê˘ÛÈ΋ ¿Ô„Ë, Ë ∫›Ó· Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Û ¤Ó· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Î›ÌÂ-
ÓÔ, ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔχÏÔÎÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ∫·Ó¤Ó· ·fi Ù·
ÙÔ›· ‰Â Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘. ¶·Ó‡„ËϘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ (πÌ·Ï¿È·, ∫Ô˘ÂÓÏÔ‡Ó,), ·¤Ú·ÓÙ˜
‰ȿ‰Â˜, ÛÎÏËÚ¤˜ ¤ÚËÌÔÈ (∆¿ÎÏ· ª·Î¿Ó, °ÎfiÌÈ), ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ÔÙ¿ÌÈ· (°È·ÓÁÎ ∆ÛÂ, ÃÔ˘¿ÓÁÎ ÃÔ) ηÈ
Ê·Ú¿ÁÁÈ· ‚¿ıÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Î·È Ì‹ÎÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ÿÛˆ˜ fï˜ ÙÔ ÈÔ
ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ∫›Ó·˜ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ·›Û٢٘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘. ∂ȉÈο ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ù˘ ÙÌ‹Ì·, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Â-
ÚÈÔ¯¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· ¿Óˆ ÙˆÓ 800 ηÙ./ÙÂ-
ÙÚ. ¯ÏÌ. ÂÓÒ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ÎÈÓÂ˙ÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÌÈ¿ÌÈÛË ÊÔÚ¿ ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÙˆÓ ∏.¶.∞. ™ÙÔ ¢¤ÏÙ· ÙÔ˘ °È·ÓÁÎ ∆ÛÂ, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË Â-
ÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™·Áο˘, Û ¤ÎÙ·ÛË 50.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ., Û˘ÓˆıÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ·fi 50.000.000 ¿ÓıÚˆÔÈ,
ÂÓÒ ÙÔ ¶ÂΛÓÔ ¤¯ÂÈ ÏËı˘ÛÌfi 14.000.000 ·ÙfiÌˆÓ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ·ÎfiÌ· fiÏÂȘ
Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 5.000.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜.
π∞¶ø¡π∞
∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
π¡¢√∫π¡∞
∞Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ πÓ‰È΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÓfiÙÈ· Ù˘ ∫›Ó·˜ ·ÏÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ Ì ÁÂ-
ÓÈο Û˘Ì·Á¤˜ Û¯‹Ì·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ, ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÈ-
Ì‹ÎË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Ù˘ ª·Ï·ÈÛ›·˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È πÓ‰ÔΛӷ. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È
ÛÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ·Ú¯Èο ·Ô‰fiıËΠ۠ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ (ÛÙȘ ÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÛÙË ÓÔ-
ÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›·), Û‹ÌÂÚ· fï˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ. √È °¿ÏÏÔÈ ÔÓfi-
Ì·Û·Ó ¤ÙÛÈ ÙȘ ÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÂȉ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ‰Â¯Ù› ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜
ÂȉڿÛÂȘ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ πÓ‰›· fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∫›Ó·. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÔÈ Ï·Ô› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‹Ú·Ó
΢ڛˆ˜ ÙÔÓ ‚Ô˘‰ÈÛÌfi, ÂÓÒ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. §fiÁˆ
Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ fï˜, Ë πÓ‰ÔΛӷ ‰¤¯ÙËΠÂÈÚÚÔ¤˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ÓfiÙÔ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹. ∞fi Ù·
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 86
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·86
ÓfiÙÈ· ‹Ïı·Ó ÔÈ ÕÚ·‚˜ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ·fi ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi øηÓfi ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ, ÔÈ π¿ˆÓ˜ Î·È ÔÈ ∞ÌÂ-
ÚÈηÓÔ›. º˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈÚÚÔÒÓ ‹Ù·Ó Ë Ù·Ú·Á̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂ-
Ù¿ ÙÔÓ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ (.¯. fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ µÈÂÙÓ¿Ì, fiÏÂÌÔ˜ Ù˘ ∫ÔÚ¤·˜), Ë ÔÔ›· η٤ÏËÍÂ
ÛÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó.
∞fi ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë, Ë πÓ‰ÔΛӷ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. ∆Ô ‚fiÚÂÈÔ
ÙÌ‹Ì· ÛÎÂ¿˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÍ¿ÚÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡Ó ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ. ∆· ‚Ô˘Ó¿ ·˘Ù¿ Û¿ÓÈ· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Û ‡„Ô˜ Ù·
2.500 Ì., Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó fï˜ ¤Ó·Ó ÔχÏÔÎÔ ÔÚÂÈÓfi Ï·‚‡ÚÈÓıÔ, Ì ‚·ıÈ¿ Ê·Ú¿ÁÁÈ· Î·È ·˘¯¤Ó˜,
ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·fi ¿ÁÚÈ· ÙÚÔÈ΋ ˙Ô‡ÁÎÏ·, ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂ Ê˘ÙÈο Î·È ˙ˆÈο ›‰Ë. ∆Ô ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘
¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË ‰ȿ‰·, Ë ÔÔ›· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÌfiÓÔ ‰È·Îfi-
ÙÂÙ·È ·fi ¯·ÌËϤ˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, Ë ·Ô‰ÔÙÈ-
ÎfiÙËÙ· Ù˘ Á˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ë
ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜
˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓÔ˘˜ «˘Ú‹Ó˜» Á‡Úˆ fi ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ ÎÂÓ‹ ÙËÓ ˘fi-
ÏÔÈË ¤ÎÙ·ÛË. ∞˘Ùfi ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ (οÔ˘ 500.000.000
οÙ.) Â›Ó·È Ì¤ÙÚÈÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ÙȘ ·›-
Û٢٘ ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ πÓ‰›·˜ Î·È Ù˘ ∫›Ó·˜. ∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ·˘Ù‹˜
Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË
ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. √È ˘ÎÓ¿ ηÙÔÈÎË̤ÓÔÈ ·Ú·ÔÙ¿ÌÈÔÈ ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÔ› ˘Ú‹Ó˜
Ù˘ πÓ‰ÔΛӷ˜ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ·, ÂÓÒ Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË Î¿ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ ·ÔÛÙÔ-
Ï‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. º˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·‰È·-
ÊÔÚ›·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 150.000 ÓÂÎÚÔ› Î·È 1.000.000 ¿ÛÙÂÁÔÈ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ô Î˘ÎÏÒÓ·˜ «¡·Ú-
ÁΛ˜» ÙÔÓ ª¿˚Ô ÙÔ˘ 2008 Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ.
∫‡ÚÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â›Û˘ Ù· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ÔÙ¿ÌÈ·. ∞Ó ÌÂ-
ÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ∞Û›·˜, ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘
£È‚¤Ù ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· «‰¤ÛÌË» ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÂÙÒÓ˜
ÙÔ˘. ∫·ıÒ˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÚÔ¤˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ì ÙË
ÌÔÚÊ‹ ÚÈȉ›Ô˘ Î·È ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË. √ ÃÔ˘¿ÓÁÎ ÃÔ (∫fiÎÎÈÓÔ˜ ¶ÔÙ·Ìfi˜) Î·È Ô °È·Ó-
ÁÎ ∆Û ∫È·ÓÁÎ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∫›Ó·, Ô ÃÔÓÁÎ ÛÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì, Ô ªÂÎfiÓÁÎ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ §¿Ô˜, ·ÏÏ¿
Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∫·ÌfiÙ˙Ë Î·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ µÈÂÙÓ¿Ì, ÂÓÒ Ô ™·ÏÔ˘›Ó Î·È Ô πÚ·Ô˘¿ÓÙÈ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿-
Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ªÈ·ÓÌ¿Ú (ÚÒËÓ µÈÚÌ·Ó›·˜ ‹ ªÔ‡ÚÌ·). ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÚÔ‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÙ·-
ÌÒÓ ˙Ô˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ. ¶ÔÏ˘¿ÚÈı̘ Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Ï›ÌÓ˜,
Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙËÓ ∆fiÓÏ ™· Ù˘ ∫·ÌfiÙ˙˘, ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ «ªÂÁ¿ÏË
§›ÌÓË» ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.
∆· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÔÌÔÈfiÙË-
Ù˜ (·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ Á›Á·ÓÙ˜), ·ÏÏ¿ ηÈ
ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ÕÏÏ·, fiˆ˜ Ë ∆·˚Ï¿Ó‰Ë, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË (514.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ.) Î·È ¿ÏÏ· ›-
Ó·È ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο, fiˆ˜ Ë fiÏË–ÎÚ¿ÙÔ˜ ™ÈÁηÔ‡ÚË (660 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ.), Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ 1965.
π¡¢√¡∏™π∞
∏ ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÓËÛȈÙÈ΋ ¯ÒÚ· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 87
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·87
ª·ı‹Ì·Ù· ¢2. ∞Û›·
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¯¿ÚÙË.
ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË (Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜) fiÛÔ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘
∞Û›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· Ì›˙ÔÓ· ÁˆÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ (.¯. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ
¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó).
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘ (ÌÂ-
Á¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜, ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ·-
Ó›‰·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ Î.¿.).
ñ ¡· ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘
ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘.
ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ù·
ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· Ï›ÁÔ-Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
Ù˘.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
‚. ∆Ô ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ
Á. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Î·È ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·
‰. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·. ∆Ô Ì¿ıËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ∞Û›·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË. √È Ì·ıËÙ¤˜
ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ¯ÔÓÙÚÈο ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù˘ (·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜) Î·È ÂÚÈÁÚ¿-
ÊÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤-
¯Ô˘Ó. π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ Ù˘, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ Ôχ
‰‡ÛÎÔÏË ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ Î·È Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘
ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘.
Á. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÔχÏÔÎÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi Ù˘
Î·È ÛÙ· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÓËÛÈ¿ Ô˘ Ù˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó.
‰. ∏ Ù¿ÍË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∞Û›·˜ Ì ÂΛÓË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ë›ڈÓ.
Â. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ Â‰·ÊÈÎÒÓ ÂÍ¿ÚÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ,
ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ Ë›ÚÔ˘. √ ÂÓÙÔÈ-
ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·, ÂÂȉ‹ ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Â›Ó·È
Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.
¶ÚÔÛÔ¯‹: √È ›Ó·Î˜ ‰ÂÓ ·ÔÛÙËı›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂͤٷÛ˘, ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈËÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ÌÂϤÙ˘.
ÛÙ. ∏ Ù¿ÍË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÌÂÚÈÎÒÓ ·fi ÔÏÏ¿ Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓıÚÒÈÓ· «ı·‡Ì·Ù·» Ù˘
Ë›ÚÔ˘.
˙. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ «ÛÙÈÁÌÈÔÙ‡ˆÓ» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï·›ÛÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂ-
ÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜.
Ë. ∆Ô Ì¿ıËÌ· ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ Û¯Ô-
ÏÈ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÍË.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 88
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·88
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: µ√ƒ∂π∞ ∞ª∂ƒπ∫∏ ∫∞π ∫∂¡∆ƒπ∫∏ ∞ª∂ƒπ∫∏
¢π¢∞∫∆π∫∏ À¶√∂¡√∆∏∆∞: µ√ƒ∂π∞ ∞ª∂ƒπ∫∏
∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÓÈ·›·, ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈÁˆÓÈ΋ Ì¿˙· ÍËÚ¿˜ Ë ÔÔ›· ·ÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ·ÎÏÔ ÛÙÔÓ
‚ÔÚÚ¿ (ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ŒÏÂÛÌÈÚ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 85Æ ‚fiÚÂÈÔ °.¶.) ¤ˆ˜ ÙȘ 15Æ ‚fiÚÂÈÔ °.¶.
ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ (ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡). ™ËÌ·ÓÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘, Ù· ÔÔ›· ηÏfi ı·
‹Ù·Ó Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ›ӷÈ:
·. ∏ ı¤ÛË Ù˘. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚË ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ (‚Ï. ›Ó·Î· ·ÎÚ·›ˆÓ
ÛËÌ›ˆÓ).
‚. ∏ ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘. ª·˙› Ì ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ›ÛË ÂÚ›Ô˘ Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·-
ÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘.
Á. ∏ ·ÎÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘. ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔχÏÔÎË ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒ-
ÓˆÓ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ∫fiÏÔ˜ ÿÓÙÛÔÓ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË
6 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¡ÔÙÈfiÙÂÚ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ô Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ˜
∫fiÏÔ˜ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜ (1,5 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) Î·È Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ∫fiÏÔ˜
ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ (20 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜).
‰. ∆Ô ·Ó¿ÁÏ˘Êfi Ù˘. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi:
ñ ∆ËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û ̋ÎÔ˜ Î·È ‡„Ô˜ ÔÚÂÈÓÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘, η-
Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi øηÓfi. ∆Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÚÂÈÓfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ Û¯Ë-
Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È µÚ·¯Ò‰Ë ŸÚË Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· (™È¤Ú· ¡Â-
‚¿‰·, fiÚË ∫·ÛΤÈÓÙ Î.¿.). ∆Ô ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞Ï¿Ûη
(fiÚÔ˜ ª·Î ∫›ÓÏÂ˚). ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ „ËÏ¿ ÔÚÔ¤-
‰È· Î·È ‚·ıȤ˜ ÏÂοÓ˜. ¡ÔÙÈfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡, ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ¯ˆÚ›˙Ô-
ÓÙ·È Û ‰‡Ô ÎÏ¿‰Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi Î·È ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈ-
Îfi øηÓfi Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ™È¤Ú· ª¿ÓÙÚ √ÍÈÓÙ¤ÓÙ·Ï (‰˘ÙÈ΋ ÔÚÔÛÂÈÚ¿) Î·È ™È¤Ú· ª¿ÓÙÚÂ
√ÚȤÓÙ·Ï (·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÔÚÔÛÂÈÚ¿) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
ñ ∆ËÓ ·ÚÔ˘Û›· ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ ·ÏÏ¿ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘,
ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi (∞·Ï¿¯È· ÛÙȘ ∏.¶.∞., ˘„›‰· §·ÌÚ·ÓÙfiÚ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿). ™ÙȘ
∏.¶.∞., Ù· ∞·Ï¿¯È· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Û ¤Ó· ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô
ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¶›ÓÙÌÔÓÙ. ™ÙÔ ªÂÍÈÎfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜, ·ÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ÏÂ-
ÁfiÌÂÓÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi √ÚÔ¤‰ÈÔ.
ñ ∆ËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·¤Ú·ÓÙˆÓ ‰ÈÓÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÔÚÂÈÓ¿ Û˘-
ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÔ˜ Î·È ·fi ÙË Û¯Â-
ÙÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· µÚ·¯Ò‰Ë ŸÚË. ™ÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ∞ÚÎÙÈ΋ ¶·Ú¿ÎÙÈ·
¶Â‰È¿‰· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÌfiÓÈÌ· ·ÁˆÌ¤ÓË, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ Ë ∫ÔÏÔ–∞ÙÏ·ÓÙÈ΋ ¶·Ú¿ÎÙÈ· ¶Â‰È¿-
‰·, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ‚fiÚÂÈˆÓ ·ÎÙÒÓ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡, ¤¯ÂÈ ıÂÚÌfi Î·È ˘ÁÚfi Îϛ̷. ™Ù·
ÂӉȿÌÂÛ· Ï¿ÙË (40–50Æ µ.¶.) ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ «Î·Ú‰È¿» Ù˘ Ë›ÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ¯·-
Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË ÁˆÚÁÈ΋ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ
Ï·Ó‹ÙË. ∏ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ Ù˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·¤-
¯Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ‰¿ÊË ·fi Ù· µÚ·¯Ò‰Ë ŸÚË, ÂÂȉ‹ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÂÙ‹-
ÛÈÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ·Ó·ÙÔÏÈο ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ fiÁÎˆÓ Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. º˘ÛÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘
·Ú·¿Óˆ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÁÈÁ¿ÓÙÈˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ (‚Ï. Î·È ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘
ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ ÁÈ· Ù· ÔÙ¿ÌÈ·).
Â. ∆Ô Îϛ̷ οı ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿-
ÙÔ˜, ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘„fiÌÂÙÚÔ, Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· fiÚË, ı·Ï¿ÛÛÈ· Ú‡̷-
Ù·), ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ fï˜ ·›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Î·È ÔÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∏ ∫ÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ £·-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 89
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·89
Ó¿ÙÔ˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛÎÏËÚ¤˜ ÂÚ‹ÌÔ˘˜ Ù˘ °Ë˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜
˘ÒÚÂȘ ÙˆÓ µÚ·¯ˆ‰ÒÓ √Ú¤ˆÓ, ÛÙË «ÛÎÈ¿» ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÈÁ¿-
ÓÙȘ ‰·ÊÈΤ˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ. ∂ȉÈο ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÚfiÌÔÈÔ Ì ÙÔ ÌÂ-
ÛÔÁÂÈ·Îfi.
ÛÙ. ∞fi ÔÏÈÙÈ΋ ¿Ô„Ë, Ë µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ›· ÎÚ¿ÙË, ÙȘ ∏.¶.∞., ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ηÈ
ÙÔ ªÂÍÈÎfi. ∆· ‰‡Ô ÚÒÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· (΢-
Ú›ˆ˜ Ô ∫·Ó·‰¿˜ ÏfiÁˆ Îϛ̷ÙÔ˜), ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¤ÓÙÔÓË ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, ÏÔ-
ÁÈ΋ ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ (Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¢ÓÔ› ÙË Û˘ÁΤ-
ÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ÂÂȉ‹ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜). ÕÏÏ·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Â›Ó·È Ë ˘ÂÚηٷӿψÛË ·Á·ıÒÓ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂ-
ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ÌË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ›
ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ 5% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ °Ë˜, ·ÏÏ¿ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó
ÙÔ 50% ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ). ∆Ô ªÂÍÈÎfi ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤-
ÛË, ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘, Ô˘
ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ù· 100.000.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓË Ù¿ÛË ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘. ∂Ó‰ÂÈ-
ÎÙÈο, Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶fiÏ˘ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ (¿Óˆ ÙˆÓ
25.000.000 ηÙ.) ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ڢıÌfi 750.000 ·ÓıÚÒˆÓ οı ¯ÚfiÓÔ (ÂÚ›-
Ô˘ ηٿ Ì›· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË), ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë °ÎÔ˘·ÓÙ·Ï·¯¿Ú·, ¤¯ÂÈ ¿Óˆ
·fi 3.500.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ¿Ú· ÍÂÂÚÓ¿ Û ÏËı˘ÛÌfi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∆Ô 60% ÙˆÓ Î·-
ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Â›Ó·È ªÂÛÙ›˙Ô˜ (ÌÈÁ¿‰Â˜) ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, ÙÔ 29% ∞ÌÂÚ›ÓÙÈ·˜ (πӉȿÓÔÈ) ηÈ
ÌfiÓÔ ÙÔ 9% ¤¯ÂÈ Â˘Úˆ·˚΋ ηٷÁˆÁ‹.
¢π¢∞∫∆π∫∏ À¶√∂¡√∆∏∆∞: ∫∂¡∆ƒπ∫∏ ∞ª∂ƒπ∫∏
ª·˙› Ì ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙÔ ªÂÍÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ
ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ô˘ ÂËÚ¿ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘
·ÔÈÎȷ΋˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘. ªÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· fï˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ (΢ڛˆ˜ Ù·
ÓËÛÈ¿ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜) ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó Î·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ηıÒ˜ ÛÙÔÓ ÏËı˘-
ÛÌfi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ì·‡ÚˆÓ ηÙԛΈÓ, ·fiÁÔÓˆÓ ÙˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚ-
ıËÎ·Ó ÂΛ ·fi ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋. ∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÙ¿ ËÂÈÚˆÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ηÈ
ÙȘ ªÂÁ¿Ï˜ Î·È ªÈÎÚ¤˜ ∞ÓÙ›ÏϘ.
∞fi Ê˘ÛÈ΋ ¿Ô„Ë, ÙÔ ËÂÈÚˆÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÚÂÈÓfi, ÛÂÈ-
ÛÌÔÁÂÓ¤˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ËÊ·›ÛÙÂÈ·. ŒÓ· ÂÚ›ÂÚÁÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë Ï›ÌÓË ¡Èηڿ-
ÁÔ˘·, Ë ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó οÔÙ ÙÌ‹Ì· ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô˘ ·ÔÎfiËÎÂ Î·È ¤ÁÈÓ ϛÌÓË. ∂›Ó·È Ë
ÌfiÓË Ï›ÌÓË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˙Ô˘Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ Î·Ú¯·Ú›Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Ù·‡ÚˆÓ. √ ÏË-
ı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ (ªÂÏ›˙, °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï·, ™·Ï‚·‰fiÚ, √Ó‰Ô‡Ú·,
¡ÈηڿÁÔ˘·, ∫fiÛÙ· ƒ›Î· Î·È ¶·Ó·Ì¿˜) Â›Ó·È ÁÂÓÈο ÌÈÎÚfi˜ Î·È Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi Ù· 10.500.000 η-
ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ 250.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ªÂÏ›˙. ∞fi ÂıÓÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë, ÂÈ-
ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÁ¿‰Â˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·. ™ÙÔ ªÂÏ›˙, ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ Ì·‡ÚÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÛÙË °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï· ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi
·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÔÈ πӉȿÓÔÈ (΢ڛˆ˜ ª¿ÁÈ· Î·È ∫Ô˘ÈÙÛ¤). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ ∫fiÛÙ· ƒ›Î· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂ-
Á¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ï¢ÎÒÓ Î·ÙԛΈÓ, ÂÓÒ ÔÈ Ì·‡ÚÔÈ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ 5% Î·È ÔÈ πӉȿÓÔÈ ÛÙÔ 1%. √È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øη-
ÓÔ‡ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÈÔ ·ÓÂÎÙ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ·fi fi,ÙÈ ÛÙȘ
·ÎÙ¤˜ Ì ÙÔ Ôχ ıÂÚÌfi Î·È ˘ÁÚfi Îϛ̷. ƒfiÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ fï˜ ·›˙Ô˘Ó Î·È
Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ·, ÂÂȉ‹ Ù· ‰¿ÊË Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ôχ ÁfiÓÈÌ·. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜
ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÊËÌË ¢ÈÒÚ˘Á· ÙÔ˘ ¶·Ó·Ì¿, Ë ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙ·
ÏÔ›· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ›ÏÔ˘ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 90
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·90
√È ∞ÓÙ›ÏϘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ªÂÁ¿Ï˜ (∫Ô‡‚·, ÕÁÈÔ˜ ¢ÔÌ›ÓÈÎÔ˜, ∞˚Ù‹) Î·È Û ªÈÎÚ¤˜ (Ù· ÌÈÎÚfiÙÂ-
Ú· ÓËÛÈ¿). ∆ËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¿ÊÈ͢ ÙÔ˘ ∫ÔÏfiÌ‚Ô˘, ÛÙȘ ªÂÁ¿Ï˜ ∞ÓÙ›ÏϘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÎfiÚȘ Î·È ÁÂ-
ˆÁÚ·ÊÈο ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ 4-5.000.000 πÓ‰È¿ÓˆÓ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∞Ú¿Ô˘·Î˜,
ÔÈ Ôԛ˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ·Ó›Î·Ó˜ Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ¿ÛÎËÛ·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÔÈ πÛ·ÓÔ› Î·È ÔÈ
¿ÏÏÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ. √È Î·Ù·ÎÙËÙ¤˜ ÙÔ‡˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ Ê˘Ù›˜ οو ·fi Ôχ
ÛÎÏËÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ πӉȿÓÔÈ fï˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏÔÈ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÚÁ·Û›· Î·È Û‡ÓÙÔ-
Ì· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Âı·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, ÂÓÒ fiÛÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó
ÂÍÔÓÙÒıËÎ·Ó ·ÓÂϤËÙ·. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì·‡ÚÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜
·fi ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó Ôχ ÈÔ ·ÓıÂÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ ηÎÔ˘¯›Â˜.
∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ ÔÈ ªÈÎÚ¤˜ ∞ÓÙ›ÏϘ ηÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ¿ÁÚÈ· Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ∫·Ú·˝‚ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
›¯·Ó ¤ÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÂÚÈ¿. ¶ÈÔ ¿ÁÚÈÔÈ Î·È ÔÏÂÌÔ¯·Ú›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Ú¿Ô˘·Î˜ ›¯·Ó ·Ú-
¯›ÛÂÈ Ó· ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î˘ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ Î·ÙԛΈÓ, fiÙ·Ó ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó
Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ٷ ηٿ Ôχ ·ÓÒÙÂÚ· ÔÏÂÌÈο ̤۷ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. ª¤Û· Û ϛÁ˜ ‰ÂηÂ-
ٛ˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ. ªÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛ·Ó ÌfiÓÔ Û Ôχ ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿, Ù· ÔÔ›· ¿ÚÁËÛ·Ó
Ó· ηٷÏËÊıÔ‡Ó, ·ÏÒ˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ù· ¤Î·Ó ÂÏ΢ÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜. ™‹-
ÌÂÚ· ÔÈ ªÈÎÚ¤˜ ∞ÓÙ›ÏϘ ˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi.
ª·ı‹Ì·Ù· ¢3. µfiÚÂÈ· Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¯¿ÚÙË.
ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË (Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜) fiÛÔ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ µfi-
ÚÂÈ·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· Ì›˙ÔÓ· ÁˆÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘
°Ë˜ (.¯. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó).
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘ (ÌÂ-
Á¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜, ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ·-
Ó›‰·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ Î.¿.).
ñ ¡· ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘
ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘.
ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ Î·È ∫Â-
ÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Ù· ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· Ï›ÁÔ - Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂ-
ÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ∆Ô ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ
Á. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Î·È ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·
‰. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·. ∆Ô Ì¿ıËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ Ë›ÚÔ˘
ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ¯ÔÓÙÚÈο ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù˘ (·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜
Î·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜) Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜
Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó. π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ
µfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ, ÂÂȉ‹ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·Ó-
ıÚÒˆÓ, ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ Î·È Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 91
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·91
‚. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi Ù˘, Ù·
·ÚÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È.
Á. ∏ Ù¿ÍË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ Î·È ∫ÂÌÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ì ÂΛÓË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ë›-
ÚˆÓ.
‰. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙË ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ η-
Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘ Ù˘ (.¯. µÚ·¯Ò‰Ë ŸÚË ÛÙ· ÎÂÓÙÚÔ-‰˘ÙÈο, Â˘Ú‡Ù·Ù·
˘„›‰· ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο, ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ).
Â. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ Â‰·ÊÈÎÒÓ ÂÍ¿ÚÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ,
ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ Ë›ÚÔ˘. √ ÂÓÙÔÈ-
ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·, ÂÂȉ‹ ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Â›Ó·È
Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.
¶ÚÔÛÔ¯‹: √È ›Ó·Î˜ ‰ÂÓ ·ÔÛÙËı›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂͤٷÛ˘, ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ÌÂϤÙ˘.
ÛÙ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ «ÛÙÈÁÌÈÔÙ‡ˆÓ» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï·›ÛÈÔ Î·È Û˘-
ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜.
˙. ∆Ô Ì¿ıËÌ· ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ Û¯Ô-
ÏÈ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÍË.
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ¡√∆π∞ ∞ª∂ƒπ∫∏
ªÂÚÈÎÔ› ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó Î·È «‹ÂÈÚÔ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ», ÂÂȉ‹ fiÏ· ¿Óˆ Ù˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó
ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. ∆· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 6.500 Ì. ‡„Ô˜, ÔÈ ‰ȿ‰Â˜ Ù˘ Â›Ó·È ·¤Ú·ÓÙ˜ ηÈ
ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ÌÂÁ¤ıË. ∫¿ÙÈ Ô˘ ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ ›ӷÈ
fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ÈÔ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ı¤ÛË ·fi ÙË µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ‰È·-
ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ÙˆÓ 80
Ô
‰˘ÙÈÎfi Ì‹ÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ
·ÎÚ·›Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ºÏfiÚȉ·˜ ÙˆÓ ∏.¶.∞., ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ÈÔ ‰˘-
ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂ÎÔ˘·‰fiÚ.
∆Ë ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÕӉˆÓ, Ë ÔÔ›·, ·fi Áˆ-
ÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë, ·ÔÙÂÏ› ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ Ì ٷ µÚ·¯Ò‰Ë ŸÚË Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ë ÔÔ›·
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚÂȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ÔÚÂÈÓ¤˜ «·Ï˘Û›‰Â˜». ∞˘Ù‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘
∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ ϤÁÂÙ·È √ÛÈÓÙÂÓÙ¿Ï, Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ (Î·È „ËÏfiÙÂÚË) ™ÂÓÙÚ¿Ï Î·È Ë ·Ó·ÙÔÏÈ΋ √ÚÈÂÓÙ¿Ï. √È
·Ï˘Û›‰Â˜ ·˘Ù¤˜ ·ÏÏÔ‡ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÏÏÔ‡ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È Ë ÌÈ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË,
fiˆ˜ ÂÚ›Ô˘ ÔÈ ·ÏÏfiÌÂÓ˜ ¯ÔÚ‰¤˜ ÂÓfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ (·fi ·˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ Î·È Ô fiÚÔ˜
«ÎÔÚ‰ÈÏȤڷ»). ∆· ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÔÈ «¯ÔÚ‰¤˜» ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁˆÁÚ¿-
ÊÔ˘˜ Knots, ‰ËÏ·‰‹ «ÎfiÌ‚ÔÈ». ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈο ÔÚÔ¤‰È·, Ù· ÏÂ-
ÁfiÌÂÓ· «·ÏÙÈÏ¿ÓÔ˜». ™Ù· ‚fiÚÂÈ·, ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÎÚ¿ÙË Ù˘ µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜, ÔÈ
·Ï˘Û›‰Â˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô. ∂Λ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ó¤· ·Ôı¤Ì·Ù· Â-
ÙÚÂÏ·›Ô˘, ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï·, Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi
ÂΛӷ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÔ‡ÛÈ·
Û ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ÔÚÔ¤‰È·, fiˆ˜ Ù· µÚ·˙ÈÏÈ·Ó¿ À„›‰· Î·È ÙÔ ª¿ÙÔ °ÎÚfiÛÔ, ÂÓÒ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ
ÔÚÂÈÓ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ·¤Ú·ÓÙË ÏÂοÓË ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹Ó Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.
™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙË ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ηÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ Î·È ÛÙË
·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹, ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fï˜ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÈӉȿÓÈΘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔڛ˜ ¿ÎÌ·Û·Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο,
ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øηÓÔ‡, Î·È ÛÙ· ·ÏÙÈÏ¿ÓÔ˜. ∆ËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÂΛ ÔÈ ∂˘-
Úˆ·›ÔÈ, ΢ڛ·Ú¯Ë Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ‹Ù·Ó Ë Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 92
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·92
ÿÓη˜, Ë ÔÔ›· ‰È·Ï‡ıËΠ·fi ÙÔÓ ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ¶È˙¿ÚÔ. ¶ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÔÏϤ˜ Ê˘Ï¤˜, Ì ΢ڛ·Ú¯Ë
ÂΛÓË ÙˆÓ ÿÓη˜, ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·, Ô˘ ¤ÏÂÁ¯Â ·ÔÏ˘Ù·Ú¯Èο ÙÔ ÁÚ·ÊÂÈÔ-
ÎÚ·ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √È πÛ·ÓÔ› ‰È¤Ï˘Û·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ÿÓη˜ Î·È ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÙË §›Ì·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÒÚÈÛ·Ó Ù· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ· ‰¿ÊË ÛÂ
«¯·ÛȤÓÙ·˜» (·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù·) Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜. ÕÏÏÔÈ
πÛ·ÓÔ› η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ §· ¶Ï¿Ù·, ÂÓÒ ¿Ï-
ÏÔÈ ›‰Ú˘Û·Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿, ÂÚ›Ô˘ ÂΛ fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·.
™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ¿ÏÏÔ È‚ËÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ›¯Â ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜
µÚ·˙ÈÏ›·˜. ∆Ô Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂÚ›-
Ô˘ Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È Ë ÃÈÏ‹ (1816 ηÈ
1818 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 1830.
¶·Ú¿ ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó (ıÚËÛΛ·, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋,
ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÙÏ.), ÔÈ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÂٷʇÙ¢Û˘ ÛÙËÓ ‹ÂÈÚÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚-
΋˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, Ë ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚÈı› Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.
™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ıÂÒÚËÛË ·ÚΛ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ÛÙË µÚ·˙ÈÏ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë ÔÚÙÔ-
Á·ÏÈ΋ Â›‰Ú·ÛË, Î·È ÛÙËÓ ÈÛ·ÓfiʈÓË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋. ªÈ· ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË fï˜ ‰Â›¯ÓÂÈ
fiÙÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚÈı› Û ·ÎfiÌË ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (‚fiÚÂÈ· ‹ ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∫·Ú·˚‚È-
΋˜, ‰˘ÙÈ΋ Î·È ÓfiÙÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ÃÈÏ‹), Ì ·ÚÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜
ÏËı˘ÛÌÒÓ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.
∏ µÚ·˙ÈÏ›·. Œ¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÙ·ÛË (8.500.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ.), Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏËı˘ÛÌfi (ÂÚ› Ù·
170.000.000 ηÙ.) Î·È ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ·Ôı¤Ì·Ù· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Â›Ó·È Ë 9Ë ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚË Û fiÁÎÔ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (ÂȉÈο Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË) Î·È ¯·-
Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î·Ù¿ Ôχ ÂΛÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚˆÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ªÂÁ¿ÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó·
ηχÙÂÈ ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁΘ Ì ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÔ‡Ó ÌÂÓ ÌÂ-
Á¿ÏÔ ·Ú¯ÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο ÊÙËÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ÌÈ·
·Ó·ÓÂÒÛÈÌË ËÁ‹. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ·Ù› Ù· ÊÚ¿Á-
Ì·Ù· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂȉÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ fï˜
οÓÔ˘Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi Ù· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÌÂÓ· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ·. (™‹ÌÂÚ· ÙÔ
90% ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ µÚ·˙ÈÏ›·˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ÊÚ¿ÁÌ·Ù·.) ∆Ô
·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ·Ïfi, ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘, ÂÂȉ‹ ‰Â Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÂÈ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÕӉˆÓ. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û‹˜ Ù˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·¤-
Ú·ÓÙË ÏÂοÓË ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ù˘ ÙÌ‹Ì· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤ÙÚÈÔ˘ ‡„Ô˘˜ ‰·ÊÈΤ˜
ÂÍ¿ÚÛÂȘ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ÔÚÔ¤‰È·.
√È ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Ù˘¯·›· ÙË µÚ·˙ÈÏ›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
Ù˘, ÂÂȉ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘Óı‹ÎË Ù˘ ∆ÔÚÓÙÂÛ›ÁÈ·˜ (1494), ÙËÓ ÔÔ›· ¢ÏfiÁËÛÂ Ô ¶¿·˜, fiÏ·
Ù· ‰¿ÊË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡ ÙˆÓ 50Æ ‰˘ÙÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Ù‹˜ ·Ó‹Î·Ó. ∏ µÚ·˙È-
Ï›· ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠے ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi. ∞ÏÒıËΠÛÙ· ‰˘ÙÈο, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹-
ÌÂÚ· Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ›ÛË ÂÚ›Ô˘ Ì fiÏ· Ì·˙› Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ÙÔÓ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚÔ ÏËı˘ÛÌfi ·fi fiÏ· (ÙÔ 50% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ Ë›ÚÔ˘). ∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi-
‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ù˘ µÚ·˙ÈÏ›·˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂ-
Û‹ ÙÔ˘˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi πӉȿӈÓ, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ‚›· ÛÙȘ Ê˘Ù›˜,
Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∆ËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘
¤ÊÙ·Û·Ó ÂΛ ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ÛÙ· ·¤Ú·ÓÙ· ‰¿ÛË ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘ ‰Â ˙Ô‡Û·Ó ¿Óˆ ·fi 1.000.000
πӉȿÓÔÈ, ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚÔÊÔÛ˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∞fi Ê˘ÛÈ΋ ¿Ô„Ë, ÔÈ ¿Ó-
ıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Ê˘Ù›˜. ªÔÓ·‰È΋ χÛË ‹Ù·Ó Ë
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ Ì·‡ÚˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiˆ˜ ›¯Â
·Ô‰Âȯı› ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘, ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÓıÂÎÙÈÎÔ›. ∞˘Ùfi ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi
Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÏÏÔ› Ì·‡ÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ·fiÁÔÓÔÈ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 93
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·93
∏ µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· Î·È Ë ∫ÔÏÔÌ‚›· ¤¯Ô˘Ó ÔχÏÔÎÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ, ÂÂȉ‹ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
‰¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ÕӉˆÓ. ™ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·
ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ‹ Ë ÈÛ·ÓÈ΋ Â›‰Ú·ÛË. ∞fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë, Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÂÙÚÂÏ·ÈÔ-
·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
∏ Á·ÏÏÈ΋ °Ô˘È¿Ó·, Ë ÔÏÏ·Ó‰È΋ °Ô˘È¿Ó· Î·È Ë ·ÁÁÏÈ΋ °Ô˘È¿Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙȘ
·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ÔÏÏÒÓ ÂıÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘˜. √È ·fiÁÔÓÔÈ
ÙˆÓ πӉȿӈÓ, ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ, ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ πÓ‰ÒÓ Î·È πÓ‰Ô-
Ó‹ÛÈˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ˆ˜ ÂΛ ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·È· ÂÚÁ·Û›·˜ (΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ™Ô˘ÚÈÓ¿Ì, fiÔ˘ ·ÓÙÈ-
ÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 1/3 ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡), Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· Ê˘ÏÂÙÈÎfi ̈۷˚Îfi.
∆Ô ¶ÂÚÔ‡, ÙÔ ∂ÎÔ˘·‰fiÚ, Ë µÔÏÈ‚›· Î·È Ë ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë, Ù· ·ÌÂÚÈÓÙÈ·Ó¿ (πӉȿÓÈη) ÎÚ¿ÙË Ù˘
¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÏÔÁ›· πÓ‰È¿ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘˜, ÂÈ-
‰Èο Ë ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë. ∂›Ó·È ¯ÒÚ˜ Ì ¿ÁÔÓ·, ηٿ ηÓfiÓ· ÔÚÂÈÓ¿ ‰¿ÊË Î·È ÊÙˆ¯Ô‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¯·ÌËÏfi ‚·ıÌfi ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Â›Ó·È Ë §›Ì·, Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ 7.500.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∆Ô
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ¿Ï˘ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ÊÙÒ¯ÂÈ·, Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁ› ÛÂ
ÔÏϤ˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∏ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈ-
ÎÒÓ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó -Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜- ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ.
∏ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, Ì ¤ÎÙ·ÛË 2.800.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ. Î·È ÏËı˘ÛÌfi 35.000.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Â›Ó·È Ë ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË ¯ÒÚ· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÌÂÙ¿ ÙË µÚ·˙ÈÏ›·. ∆Ô ¤‰·Êfi˜ Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈ-
ÎÈÏ›· ·Ó·ÁχÊÔ˘, ÂÂȉ‹ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÕÓ‰ÂȘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ
·¤Ú·ÓÙ˜ ‰ȿ‰Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ Ì ÙÔÓ fiÚÔ «¿Ì·˜», ÂÓÒ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÙˆÓ
¿Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ «ÙÛ¿ÎÔ», ¤Ó· ›‰Ô˜ ËÌÈÔÚÂÈÓÔ‡ ‰·ÛÒ‰Ô˘˜ ÙÔ›Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÌÂ-
Á¿ÏË ·Ó·ÏÔÁ›· ı·ÌÓˆ‰ÒÓ Ê˘ÙÒÓ. ¶ÈÔ ÓfiÙÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ „˘¯Ú¤˜ Î·È ¿ÁÔÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶·Ù·-
ÁÔÓ›·˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¢ÓÔÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ë ÚÔ‚·ÙÔÙÚÔÊ›·. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂ-
ÓÙڈ̤ÓÔ˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ¿Ì·˜. ∂Λ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì 12.500.000
ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ 10Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
∏ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë ·ÔÙÂÏ› ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ¤Ó· «ÎÚ¿ÙÔ˜–Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ» ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË µÚ·˙ÈÏ›·
Î·È ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ‰‡ÛÎÔϘ Ê¿ÛÂȘ. ∏ ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ ›-
Ó·È Ôχ ÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·fi ÂΛÓË ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÂÈÙfiÓˆÓ Ù˘ (176.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ.) Î·È ÙÔ 40% ÙˆÓ 3.200.000
ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ˙ÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ªÔÓÙ‚ȉ¤Ô. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰ÈÓ‹, ·ÁÚÔÙÈ΋ ΢ڛˆ˜ ¯ÒÚ·, Ì Ô-
χ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·.
∏ ÃÈÏ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ψڛ‰· ÍËÚ¿˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÛÙÔÓ ∂ÈÚË-
ÓÈÎfi øηÓfi. Œ¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 4.000 ¯ÏÌ. Î·È Ì¤ÛÔ Ï¿ÙÔ˜ 150 ¯ÏÌ., ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Û¿ÓÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚÔ ·fi 250 ¯ÏÌ. ∏ ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ηٷÛ΢‹˜ ‰È-
ÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∆Ô 90% ÙˆÓ 14.000.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÃÈÏ‹˜ ˙ÂÈ
ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘, ÂΛ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ™·ÓÙÈ¿ÁÔ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˙Ô˘Ó ¿-
Óˆ ·fi 5.000.000 ¿ÓıÚˆÔÈ, Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ µ·Ï·Ú¤˙Ô, Ô˘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂-
ÓÔ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ∞ٷο̷ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ ÛÙÔÓ
ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 7%, ¤Ó· ÈÛ¯Ófi ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ ÙˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ πÓ‰È¿ÓˆÓ Ô˘
˙Ô‡Û·Ó Î¿ÔÙ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍÔÓÙÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜
Â¤ÎÙ·Û˘.
√π ∑ø¡∂™ ∆ø¡ ∞¡¢∂ø¡
ŒÓ· ȉȷ›ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¡fi-
ÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ˙ÒÓˆÛË Î·Ù¿ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ÕӉˆÓ, Ë ÔÔ›·
ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î·-
ÙԛΈÓ.
·) ∏ ˙ÒÓË Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ¤ˆ˜ Ù· 750 Ì. ÂÚ›Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∆Ȥڷ ∫·-
ÏȤÓÙÂ, ‰ËÏ·‰‹ «ıÂÚÌ‹ ÁË», ÂÂȉ‹, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ˘„Ô̤ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÁÂ-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 94
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·94
ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·-
ۛ˜. ™’ ·˘Ù‹Ó ¢‰ÔÎÈÌÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÚÔÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ (.¯. Ì·Ó¿Ó·˜).
‚) ¶¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∆Ȥڷ ∫·ÏȤÓÙÂ Î·È ¤ˆ˜ ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ÙˆÓ 1.800 Ì. ÂÚ›Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È
Ë ∆Ȥڷ ∆ÂÌÏ¿‰·, Ë «Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÁË», Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÂÂȉ‹ Û’ ·˘Ù‹Ó ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó
ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂‰Ò ¤¯Ô˘Ó ¯ÙÈÛÙ› ÔÏ˘¿ÚÈı-
ÌÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ê¤˜ Î·È Î·Ï·ÌfiÎÈ.
Á) ¶¿Óˆ ·fi ÙË ˙ÒÓË ∆ÂÌÏ¿‰· Î·È ¤ˆ˜ Ù· 3.500 Ì. ÂÚ›Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ÌÈ· ¿ÏÏË ˙ÒÓË,
Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ∆Ȥڷ ºÚ›· («„˘¯Ú‹ ÁË»), Ì Ôχ „˘¯Úfi Îϛ̷. ™’ ·˘Ù‹Ó ÌÔÚ› Ó· ηÏ-
ÏÈÂÚÁËı› ΢ڛˆ˜ Ë ·Ù¿Ù·.
‰) ¶¿Óˆ ·fi Ù· 3.500 Î·È ¤ˆ˜ Ù· 4.500 Ì. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÌfiÓÈÌ· Î·Ï˘Ì̤Ó˜ ·fi ÔÌ›¯ÏË
ÔÚÂÈÓ¤˜ ‰ȿ‰Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi fiÚÔ «Ô‡Ó·» ‹ «·Ú¿ÌÔ˜», ‰Ë-
Ï·‰‹ «ÔÌȯÏÒ‰ÂȘ ‰ȿ‰Â˜». §fiÁˆ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ Ê˘-
ÙÚÒÓÂÈ ÌfiÓÔ ¯·ÌËÏfi, ·ÓıÂÎÙÈÎfi ÛÙÔ ÎÚ‡Ô ÁÚ·Û›‰È, ηٿÏÏËÏÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂-
ÓË ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·.
Â) ∆¤ÏÔ˜, ¿Óˆ ·fi Ù· 4.500 Ì. ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ∆Ȥڷ ∂ÏÏ¿‰· (helada = ·ÁˆÌ¤ÓË), Ë
ÁË ÙˆÓ ¿ÁˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÈÒÓÈÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡.
ª·ı‹Ì·Ù· ¢4. ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¯¿ÚÙË.
ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË (Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜) fiÛÔ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ¡fi-
ÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· Ì›˙ÔÓ· ÁˆÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ (.¯. ˆ˜
ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó).
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘ (ÌÂ-
Á¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜, ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ·-
Ó›‰·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ Î.¿.).
ñ ¡· ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘
ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘.
ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ-
΋˜, Ù· ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· Ï›ÁÔ-Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯·-
Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ∆Ô ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ
Á. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Î·È ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·
‰. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·. ∆Ô Ì¿ıËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ Ë›ÚÔ˘
ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ¯ÔÓÙÚÈο ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù˘ (·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜
Î·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜) Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜
Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó. π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· Á›ÓÂÙ·È: 1) ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜
ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi, ÂÂȉ‹ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·Ó-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 95
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·95
ıÚÒˆÓ, ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ Î·È Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ˘„fiÌÂ-
ÙÚÔ, 2) ÛÙË Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ù˘ ·fi ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋, 3) ÛÙÔ fiÙÈ ÙÔ
ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÈÔ ÓfiÙÈ· ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È 4) ÛÙÔ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂ-
Ù·È Ôχ ÈÔ ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙË µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋.
‚. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi Ù˘
(Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ÓfiÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘, ÙȘ Ôԛ˜ ÂËÚ¤·Û·Ó ÔÈ ¿ÁÔÈ).
Á. ∏ Ù¿ÍË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ì ÂΛÓË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ë›ڈÓ.
‰. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙË ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ η-
Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ (.¯. ÕÓ‰ÂȘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ·Ó·-
ÙÔÏÈο).
Â. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ Â‰·ÊÈÎÒÓ ÂÍ¿ÚÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ,
ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ Ë›ÚÔ˘. √ ÂÓÙÔÈ-
ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·, ÂÂȉ‹ ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Â›Ó·È
Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.
¶ÚÔÛÔ¯‹: √È ›Ó·Î˜ ‰ÂÓ ·ÔÛÙËı›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂͤٷÛ˘, ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ÌÂϤÙ˘.
ÛÙ. ∏ Ù¿ÍË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ §ÂοÓ˘ ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÕÓ‰ÂˆÓ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙË ÛË-
Ì·Û›· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô (ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ «¡√∆π∞
∞ª∂ƒπ∫∏» ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹).
˙. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ «ÛÙÈÁÌÈÔÙ‡ˆÓ» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï·›ÛÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂ-
ÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜.
¶ÚÔÛÔ¯‹: ∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ·
ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ÿÓη˜, ÙËÓ ÔÔ›· ‰È¤Ï˘ÛÂ Ô ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ¶È˙¿ÚÔ. ¶ÚfiÛıÂÙ˜ ÏË-
ÚÔÊÔڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı›
˘fi„Ë fiÙÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ «·Ú¯·›Ô˘» (.¯. Ë ·Ú¯·›· ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·...) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÌÂ
ηٷ¯ÚËÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ. °È· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ «·Ú¯·›Ô» ÌÂÙÚ¿Ù·È Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·,
fiÙ·Ó fï˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ πÛ·ÓÔ› ÎÔÓÎÈÛÙ·‰fiÚ˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ÿÓη˜ ›¯Â
ÈÛÙÔÚ›· Ï›ÁˆÓ ÌfiÓÔ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ÂÓÒ Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ∞˙Ù¤ÎˆÓ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ·È-
ÒÓˆÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô Î·ıËÁËÙ‹˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ
˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.
Ë. ∆Ô Ì¿ıËÌ· ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ Û¯Ô-
ÏÈ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÍË.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 96
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·96
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: øKEANIA
¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË:
™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, ÛÙËÓ
‹ÂÈÚÔ øηӛ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, Ë ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· Î·È Ù· ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓËÛÈ¿ Ù˘ ªÂÏ·-
ÓËÛ›·˜, Ù˘ ªÈÎÚÔÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ·ÓıÚˆÔÁˆ-
ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜, ÁÈ·Ù› Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È Ë ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÓË-
ÛÈ¿. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ¯ˆÚÈÛÙfi ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, ÌÂ Â˘Úˆ·˚ο ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔ-
ÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÂÂȉ‹ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÓˆÚ›˜ ÛÙÔ ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıË-
Û·Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÚfiÙ˘· ·Ó¿Ù˘Í˘. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÛˆÛÙfi Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·Ó·-
Ù˘Á̤ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øηÓÔ‡, Ì·˙› Ì ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÙËÓ ∆·˚‚¿Ó (ºÔÚÌfi˙·), ÙËÓ ∫Ô-
Ú¤· Î·È ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹, Ë øÎÂ-
·Ó›· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ÓËÛȈÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÈÔ ¿Óˆ. ∂ÓÓÔ›-
Ù·È ‚‚·›ˆ˜ fiÙÈ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚ-
ı› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔηϤÛÂÈ Û‡Á¯˘ÛË.
∞) ∞À™∆ƒ∞§π∞
∫‡ÚÈ· Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο:
1. £¤ÛË. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 7.600.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ. ÙÔ˘ ËÂÈÚˆÙÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ (¯ˆÚ›˜
ÙË Ó‹ÛÔ ∆·ÛÌ·Ó›·) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ 10 Î·È 40Æ ÓfiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜
Î·È ÙˆÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ 110 Î·È 160Æ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚË ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ Î·È ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ ‹, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ÙÂ-
Ù·ÚÙËÌfiÚÈÔ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜.
2. √ ·‰Úfi˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˜ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ·Ïfi˜, ·Ó Î·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÔÈ ·ÎÙ¤˜ Ù˘
·ÔÎÙÔ‡Ó ‰·ÓÙÂψً ÌÔÚÊ‹, Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ fiÚÌÔ˘˜ Î·È ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ·. √È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›
Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ›ӷÈ:
·. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ∫fiÏÔ˜ Ù˘ ∫·ÚÂÓÙ¿ÚÈ· ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿. ∞ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·‚·ıÔ‡˜ £¿Ï·Û-
Û·˜ ∞Ú·ÊÔ‡Ú·, Ë ÔÔ›· ·ÏÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó‹ÛÔ
°Ô˘ÈÓ¤·.
‚. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ∞˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ófi˜ ∫fiÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘
∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜.
Á. ∏ Ô͇ÏËÎÙË ÙÚÈÁˆÓÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ °ÈÔÚÎ, ‚ÔÚÂÈ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›·
ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ ∫fiÏÔ ∫·ÚÂÓÙ¿ÚÈ· ·fi Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο. ∞fi ÙË °Ô˘ÈÓ¤· ÙË ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙÂÓfi ∆fiÚ-
Ú˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿ (ª·ÓΘ, ÃÔÚÓ, ª·ÏÁÎڤȂ˜ Î.¿.).
‰. ∏ ÔÁÎ҉˘ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ÕÚÓ¯ÂÌ §·ÓÙ, Ë ÔÔ›· Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ∫fiÏÔ ∫·ÚÂÓÙ¿ÚÈ· ·fi Ù·
‰˘ÙÈο.
3. ∆Ô ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ·Ïfi Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ Ô‡ÙÂ
ÌfiÓÈÌ· ¯ÈÔÓÈṲ̂Ó˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ô‡Ù ÂÓÂÚÁ¿ ËÊ·›ÛÙÂÈ·. ∆· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ›ӷÈ:
·. ∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ¢˘ÙÈÎfi √ÚÔ¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ï‡ÙÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È ¿Óˆ ·fi
ÙÔ 50% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Œ¯ÂÈ Ì¤ÛÔ ‡„Ô˜ 200 Ì. Î·È Ù· ¯Â›ÏË ÙÔ˘ η-
Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fiÙÔÌ· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ·fiÙÔ̘, ‰˘ÛÚfi-
ÛÈÙ˜ ·ÎÙ¤˜.
‚. ∆Ô Ì¤ÙÚÈÔ Û ‡„Ô˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Û ̋ÎÔ˜ ÔÚÂÈÓfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· (̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 2.230 Ì. ÛÙÔ
fiÚÔ˜ ∫ÔÛÈÔ‡ÛÎÔ) Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·-
ʤÚÂÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È Ì ÙÔ Î¿ˆ˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ∞˘ÛÙÚ·-
ÏÈ·Ó¤˜ ÕÏÂȘ.
Á. ªÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË ‰ÈÓ‹ ˙ÒÓË Ë ÔÔ›· ·ÏÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ Û˘ÁÎÚÔÙ‹-
Ì·Ù· Î·È ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÍÈfiÏÔÁ· ˘‰¿ÙÈÓ· Ú‡̷ٷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.
4. ∆Ô Îϛ̷ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹, οÙÈ ÏÔÁÈ-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 97
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·97
Îfi, ·Ó ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È
ÛÙË ¯ÏˆÚ›‰·, ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó›‰·.
·. √È ‚fiÚÂȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÔÈ΋ ˙ÒÓË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘˜
Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ (Û˘¯Ó¿ ¿Óˆ ÙÔ˘ 1 Ì. ÙÔÓ
¯ÚfiÓÔ).
‚. ∞fi ÙȘ 15 ¤ˆ˜ ÙȘ 30Æ ÂÚ›Ô˘ ÓfiÙÈÔ Ï¿ÙÔ˜, ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿, ÁÈ· Ó· ÌË-
‰ÂÓÈÛÙÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Λ ÙÔ Îϛ̷ Á›ÓÂÙ·È ÂÚËÌÈÎfi.
Á. \™ÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·, Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¶ÂÚı, ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ. ∂Λ ÙÔ Îϛ̷
ı˘Ì›˙ÂÈ Ôχ ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi.
‰. ™ÙȘ ÓfiÙȘ Î·È ÂȉÈο ÛÙȘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù· ηÏÔη›ÚÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ „˘¯Ú¿ Î·È ÙÔ
Îϛ̷ ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÓıÚÒˆÓ. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÈÔ ·ÍÈfi-
ÏÔÁ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜.
Â. ™ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ Îϛ̷ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˆÎ¿ÓÈÔ, ηıÒ˜ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜
·Ó¤ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øηÓÔ‡ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ∞˘ÛÙÚ·ÏÈ·ÓÒÓ ÕÏˆÓ. √È ‚ÚÔ-
¯¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÏϤ˜ fiÛÔ ÛÙÔ Ù˘ÈÎfi ˆÎ¿ÓÈÔ Îϛ̷, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ηı’ fiÏË ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ‰È·ÌÔÚ-
ÊÒÓÔ˘Ó Û˘Óı‹Î˜ ηٿÏÏËϘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‰È·‚›ˆÛË. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ù· ·ÍÈfiÏÔÁ· ‰¿ÛË Î·È Ù· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÌÈÎÚ¿ ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó
·fi ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ∞˘ÛÙÚ·ÏÈ·ÓÒÓ ÕÏÂˆÓ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Î·È ˘‰ÚÔ‰˘Ó·-
ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.
5. ∆Ô ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ Îϛ̷ οıÂ
ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÍËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, Ù· ÔÚÔ¤‰È· Ì ٷ οıÂÙ· ¯Â›ÏË, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û‹˜ Ù˘, Î·È ÔÈ Ï›Á˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚ-
ʈÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘‰¿ÙÈÓ· Ú‡̷ٷ Â›Ó·È ÂÔ¯Èο Î·È ÔÚÌËÙÈο. ∆·
ÌfiÓÈÌ· Ú‡̷ٷ Â›Ó·È Ï›Á·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ‚¤‚·È· ·˘Ù¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯Ò-
Ú·˜ Ì ÙÔ ÙÚÔÈÎfi Îϛ̷, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜. ∆Ô ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÔÙ¿ÌÈÔ Û‡-
ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¡Ù¿ÚÏÈÓÁΖª¿ÚÂ˚, ÙÔ ÔÔ›Ô ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Ï¢-
Ú¤˜ ÙˆÓ ∞˘ÛÙÚ·ÏÈ·ÓÒÓ ÕÏÂˆÓ Î·È ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞‰ÂÏ·˝‰·. ŒÓ· ¿ÏÏÔ,
ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ·ÏÏ¿ ÊÙˆ¯fi Û ÓÂÚfi ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È Ë ÏÂοÓË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ŒÈÚ, Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù˘
¯ÒÚ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷϋÁÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÔ¯Èο Ú‡̷ٷ. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ÌÂٷʤ-
ÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ ÓÂÚfi, ÒÛÙ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·ÓÔÌ‚Ú›·˜ Ë Ï›ÌÓË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÌÈ· ÍËÚ‹ ·ÏÌ˘-
Ú‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
6. ∏ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹ ¯ÏˆÚ›‰·, ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ·Ó›‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜, ÔÈ ÔÔ›-
˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ¢ÓfiËÛ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË «ÚˆÙfi-
ÁÔÓˆÓ» ÂȉÒÓ, Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·fi ÂΛӷ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ë›ڈÓ. ∆· ÁËÁÂÓ‹ ıËÏ·ÛÙÈο, ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È fiÏ· Ì·ÚÛÈÔÊfiÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ÁÂÓÓÔ‡Ó ·ÙÂÏ‹ ÌÈÎÚ¿ Ù· ÔÔ›· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó
ÛÙÔÓ Ì¿ÚÛÈÔ, ÌÈ· Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ıËÏ˘ÎÒÓ. ∏ ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈ΋. ÕÏÏ·
·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û·ÚÎÔÊ¿Á· ·Ú·ÎÙÈο (.¯. Ô ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ı˘Ï·Î›ÓÔ˜, Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙Â
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ڷ‚‰ˆÙfi χÎÔ, Î·È Ô «‰·›ÌÔÓ·˜» Ù˘ ∆·ÛÌ·Ó›·˜), ¿ÏÏ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÌÂÁ¿Ï· ‹
ÌÈÎÚ¿ ÙÚˆÎÙÈο Î·È ¿ÏÏ· Ì ÌÈÎÚfiۈ̘ ‰ÂÓ‰Úfi‚Ș ·ÚÎÔ‡‰Â˜ (ÎÔ¿Ï·). ™‹ÌÂÚ· ‚¤‚·È· ÛÙË
¯ÒÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÁÓ‹ÛÈ· ıËÏ·ÛÙÈο, Ù· ÔÔ›· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÂΛ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∆Ô
ÚÒÙÔ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÂΛ ÚÈÓ ·fi 50.000 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ˘˜ ∞‚ÔÚ›ÁÈÓ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÓÙ›ÓÁÎÔ, ¤Ó· ›‰Ô˜
¿ÁÚÈÔ˘ Û΢ÏÈÔ‡. ∆Ô ÓÙ›ÓÁÎÔ ˘ÛÙÂÚÔ‡Û ۈ̷ÙÈο ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ı˘Ï·Î›ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ,
ÂÂȉ‹ ˙ÂÈ Û ·Á¤Ï˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ. ªÂ ÙÔ˘˜
∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ·Ô›ÎÔ˘˜ ‹Ïı·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Ù· ÎÔ˘Ó¤ÏÈ·, ÔÈ ¯Ô›ÚÔÈ, Ù· Úfi‚·Ù· Î·È ÔÈ Î·Ì‹Ï˜,
ÔÈ Ôԛ˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯Ú‹ÛÈ̘ ÛÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ·¤Ú·ÓÙˆÓ ÂÚ‹ÌˆÓ Ù˘
¯ÒÚ·˜.
∆· ÂÚÂÙ¿ Î·È Ù· ·ÚıÚfiÔ‰· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÈÔ ‰ËÏËÙË-
ÚÈÒ‰Ë Â›‰Ë ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁ·. ™ÙȘ ‚fiÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙȘ
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 98
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·98
·ÎÙ¤˜ ΢ڛ·Ú¯Ô ·Ú·ÎÙÈÎfi Â›Ó·È Ô ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ˜ «ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜» ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˜, Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÂÂÈ-
‰‹ ‰Â ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο ÓËÛÈ¿ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË
Ï›· ÙÔ˘. ∆Ô Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘, Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ·ÏfiÛˆÌÔ Ù˘ ÔÌ¿-
‰·˜ ÙˆÓ ÎÚÔÎÔ‰ÂÈÏ›ˆÓ. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ›¯Â Ì‹ÎÔ˜ 7,5 Ì., Ϥ-
ÁÂÙ·È fï˜ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· 10 Ì. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ¿ÁÚÈÔ ·Ú·ÎÙÈÎfi, ÒÛÙ ÔÈ ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ ı·-
Ï¿ÛÛÈÔÈ ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔÈ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Î·È Î·Ù·‚ÚÔ¯ı›˙Ô˘Ó Î¿ı ηگ·Ú›· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ.
∆Ô ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÍËÚ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙË
ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ê˘ÛÈο ı·‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›Ó·È ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ∫Ô-
Ú·ÏÏÈÔÁÂÓ¤˜ ºÚ¿ÁÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÏÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ Ë›-
ÚÔ˘. ∂ÎÙ›ÓÂÙ·È Û ̋ÎÔ˜ 2.000 ¯ÏÌ., Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi ·fi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÂÚ¿-
ÛÙÈÔ˘˜ ÎÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ›˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ê˘ÙÈο Î·È ˙ˆÈο ›‰Ë.
π™∆√ƒπ∞ ∫∞π √π∫√§√°π∞
¶·Ú¿ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘, Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ¿ÚÁËÛ Ôχ Ó· ·Ó·Î·Ï˘Êı› ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÏfiÁˆ
Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.
∆ËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› ·ÎfiÌ· Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ì ÙȘ ·ÎfiÚÂÛÙ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÁÈ· ÚÒ-
Ù˜ ‡Ï˜. ∫˘Ú›·Ú¯ÔÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ·ÏÒ˜ ›‰Ë ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·-
Á‹. ™ÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›· ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô› ¤ÌÔÚÔÈ, ›¯·Ó ‚ÚÂÈ Ù· Ì·¯·ÚÈο Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó, ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿-
ÏÔ Èı·ÁÂÓ‹ ÏËı˘ÛÌfi Î·È ¿ÊıÔÓÔ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÏfiÁÔ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÔÈ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ
ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î¿Ô˘ 150 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ Ô ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜. ∆Ș ›¯Â ʤÚÂÈ ·fi ÙËÓ
∫›Ó· Ô ª¿ÚÎÔ ¶fiÏÔ, Ô πÙ·Ïfi˜ ¤ÌÔÚÔ˜ Î·È Ù·ÍÈ‰Â˘Ù‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ¤Ó· «·ÙÂÏ›ˆÙÔ ÛÂ
¤ÎÙ·ÛË ÓËÛ› ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÓfiÙÈ· Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜». √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó Î·È Á¤Ï·Û·Ó
ÂÈÚˆÓÈο. √ÓfiÌ·Û·Ó ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ÓËÛ› «∆¤Ú· ∞Ô˘ÛÙÚ¿ÏȘ», ‰ËÏ·‰‹ ¡fiÙÈ· °Ë, Î·È ¤ÂÈÙ·
ÙÔ Í¤¯·Û·Ó ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÊÙ¿ÛÂÈ Ù˘¯·›· ˆ˜ ÂΛ ¤Ó· ÔÏÏ·Ó‰ÈÎfi
ÏÔ›Ô, ÙÔ «ÃÂÙ ¡ÙÔ‡ÈÊÎÂÓ», Ì ηÂÙ¿ÓÈÔ ÙÔÓ µ›ÏÂÏÌ °È¿ÓÙÛÔÓ (1606), ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ Ë ∂˘ÚÒË fiÙÈ Ë
∞˘ÛÙÚ·Ï›· Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘‹Ú¯Â. ∫·È ¿ÏÈ fï˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ô˘ıÂÓ¿, ÔÈ ∂˘-
Úˆ·›ÔÈ ›ÛÙ„·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÎfiÌ· ‹ÂÈÚÔ˜, Ë ÔÔ›· ÂÓˆÓfiÙ·Ó Ì ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋. √È √ÏÏ·Ó‰Ô›
ÙË ıÂÒÚËÛ·Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û·Ó ¡¤· √ÏÏ·Ó‰›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ Ì·˙› Ù˘.
∏ √ÏÏ·Ó‰›· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Â›¯Â ÌfiÓÔ 2.500.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο
ÌÂÁ¿ÏË, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó.
∆Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ͇ÓËÛ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Á‡Úˆ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÌÂÙ¿
ÙÔÓ ∂Ù·ÂÙ‹ ¶fiÏÂÌÔ (1756–1763), ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ›¯Â È· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È
ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ Â›¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·.
∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȤÊÂÚ ‹Ù·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ›‰Ë ÁÈ·
·ÓÙ·ÏÏ·Á‹. ∞˘Ùfi Û‹Ì·ÈÓ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË Î·È ÙË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ Îfi-
ÛÌÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈÔ ÏÔ‡ÛȘ ËÁ¤˜. ∆Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ∆˙¤È̘ ∫Ô˘Î,
Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ٷ Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ ÙÔ 1768. ŒÓÙÂη ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· (1779) ÛÎÔÙÒıËΠ۠ÌÈ· Û‡-
ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜ Ù˘ ÷‚¿Ë˜, ÂӉȿÌÂÛ· fï˜ ›¯Â ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÈ Î·È Ó·
¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÓËÛÈ¿ Ù˘ øηӛ·˜.
ÿÚË Û` ·˘ÙfiÓ Ë ∞ÁÁÏ›· ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÔÈΛ·. ∆Ô ÌfiÓÔ ·ÔÁÔË-
Ù¢ÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∫ԢΠ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜,
ÙÔ˘˜ ∞‚ÔÚ›ÁÈÓ˜. ◊Ù·Ó Ôχ Ï›ÁÔÈ (οÔ˘ 250–300.000 Û 7.600.000 ÙÂÙÚ. ÃÏÌ.) Î·È ˙Ô‡Û·Ó ·Îfi-
Ì· ÛÙÔ ÙÚÔÊÔÛ˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ¢Â ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Á˘ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏÔÈ
ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Ê˘Ù›˜.
™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· η٤ÏË-
Í ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ∏.¶.∞. ªÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ‹Ù·Ó Ë ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜
Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ηٷ‰›ÎÔ˘˜ Î·È fiÚÓ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ ÛÂ
‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. Ÿ¯È ÌfiÓÔ Â›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ·ÔÈΛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÛÙÂÏÓ·Ó
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 99
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·99
ÙÔ˘˜ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÍÂÊÔÚÙˆıÔ‡Ó. Èڛ˜ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó ÙÈ Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó.
™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛΤÊÙËÎ·Ó Ì‹ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋, ÂΛ fï˜ ÔÈ ÙÔÈÎÔ›
¤Á¯ÚˆÌÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ·Ó·‚Ú·ÛÌfi Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÙȘ Û˘-
Ó¤ÂȘ, ·Ó ÚÔÛÂÙ›ıÂÓÔ Î·È ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó˘¿ÎÔ˘ÔÈ Î·Ù¿‰ÈÎÔÈ. ∆ÂÏÈο ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ-
ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÂÂȉ‹ fiÔÈÔ˜ ‹Á·ÈÓ Û` ·˘Ù‹ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÚËÌÈ¿ Î·È ‰ÂÓ
›¯Â ÙÚfiÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ. √È ÚÒÙÔÈ 715 ηٿ‰ÈÎÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÂΛ ÙÔ 1788 Ì ‰‡Ô ÊÚÂÁ¿Ù˜ Î·È Î·-
٤Ϸ‚·Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÌÂÁ¿ÏË fiÏË ÙÔ˘ ™›ÓÙÓÂ˚. ™‡ÓÙÔÌ· ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıË-
Û·Ó ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ, ηٿ‰ÈÎÔÈ Î·È ÂχıÂÚÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ 1850 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∞˘-
ÛÙÚ·Ï›·˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 300.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌfiÓÔ ÔÈ 75.000 ‹Ù·Ó Á˘Ó·›Î˜.
™Ù·‰È·Î¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌË ı¤ÏÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٿ‰ÈÎÔ˘˜, ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÎÙÔ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÓËÛ› Ù˘ ∆·ÛÌ·Ó›·˜. ∏ ·-
ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó È· ·Ó·Áη›·, ÁÈ·Ù› Ô ·ÔÈÎÈÛÌfi˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿-
ÛÂȘ. ªÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ‚¤‚·È· ÔÈ Î·Ù¿‰ÈÎÔÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∆·ÛÌ·Ó›·, ·ÏÏ¿ ·Ó¤Ù˘-
Í·Ó Î·È ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ˆ˜ ÂχıÂÚÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ.
√È ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·-
Ù· ÁÈ· ÙÚÂȘ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜: ·) ∂Âȉ‹ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·˘Ùfi ÓËÛ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ ·Ú¿ Û ϛÁ˜
·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ŒÙÛÈ, ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ¯Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË
ı¿Ï·ÛÛ·. ‚) ∂Âȉ‹ Ù· ˙Ò· Î·È Ù· Ê˘Ù¿ Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ‰È¤ÊÂÚ·Ó Ôχ ·fi ÂΛӷ Ô˘
›¯·Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ (Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Í·ÊÓÈο Ó· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ηÁÎÔ˘Úfi Î·È Û·‡Ú˜).
Á) ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·, ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ ∞‚ÔÚ›ÁÈÓ˜ ‹Ù·Ó ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÂÚ-
Á¿Ù˜.
∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ ÚÒÙÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÏÏË Ï‡ÛË ·fi ÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰È-
ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ˙Ò· Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ‹ ·fi
¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔÓ fiÚÔ ˙ˆ‹˜. ∫·Ó›˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ
ÚԂϤ„ÂÈ ÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ›¯Â ·˘Ù‹ Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È fiÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ÚÔη-
ÏÔ‡ÛÂ. ª¤Û· Û ϛÁ˜ ÌfiÓÔ ‰ÂηÂٛ˜ Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi
›ڷ̷ Ù˘ °Ë˜, ÌÂ Û˘¯Ó¿ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÈ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔ-
ηϤÛÂÈ Ë Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜
ÚÔı¤ÛÂȘ. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·:
ñ ™Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ÙÔ Î·ÎÙÔÂȉ¤˜ Ê˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆ-
ÛÙfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÊÚ·ÁÎÔÛ˘ÎÈ¿ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ԉ›¯ıËΠÊÔ‚ÂÚfi˜ «ÂȉÚÔ̤-
·˜». πηÓfi Ó· ˙ÂÈ Û Ôχ ÍËÚ¿ Îϛ̷ٷ, ÙÔ Ê˘Ùfi ·˘Ùfi ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÚÔÌÂ-
ÚÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Ó· ηχÙÂÈ ÂÚ›Ô˘ 500 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ. ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∆Ô 1930 ›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ
600.000.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È ·Ó Û˘Ó¤¯È˙ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi, Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ‰Â ı· ¿ÊËÓ ¯ÒÚÔ
ÂχıÂÚÔ Ô‡Ù ÁÈ· Ù· ˙Ò· Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. √È ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ› ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó fiÏ· Ù· ̤۷ ÁÈ·
Ó· ÙÔ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó (·ÎfiÌË Î·È ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‡Ï˜ Î·È Î·ÓfiÓÈ·), ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÂÈÙ˘¯›·. ∏ χÛË
‚Ú¤ıËΠÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ‹Ù·Ó Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË 3.000.000.000 ÛÎÔ˘ÏËÎÈÒÓ ÂÓfi˜ ÂÓÙfiÌÔ˘
Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È Î·ÎÙÔ‚Ï¿ÛÙȘ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙË ÊÚ·ÁÎÔÛ˘ÎÈ¿.
ñ ŒÓ· ¿ÏÏÔ ˙ÒÔ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÔ˘Ó¤ÏÈ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÂȉ‹ ÛΤÊÙËÎ·Ó fiÙÈ ÔÏ-
Ï·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· fï˜, fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi. √È ∞˘-
ÛÙÚ·ÏÔ› ‰Â ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó ÔÙ¤ ηӤӷ ıËÚ›Ô ÙfiÛÔ Ôχ fiÛÔ ÙÔ ¿Î·ÎÔ ·˘Ùfi ÙÚˆÎÙÈÎfi. ™Ù· Ù¤ÏË
ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ˘‹Ú¯·Ó ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ¿Óˆ ·fi 100.000.000 ÎÔ˘Ó¤ÏÈ·, Ù· ÔÔ›·
¤ÙÚˆÁ·Ó οı ÌÔÚÊ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Î·Ù¤ÛÙÚÂÊ·Ó Î¿ı ηÏÏȤÚÁÂÈ·. ∆· Û˘ÚÌ·ÙÔϤÁÌ·Ù·
·ԉ›¯ıËÎ·Ó ·Ó›Î·Ó· Ó· Ù· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ¤Ûη‚·Ó Ï·ÁÔ‡ÌÈ· Î·È ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·fi οو,
Î·È ÙÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÂÂȉ‹ ÁÂÓÓÔ‡Û·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÚÈıÌfi ·ÔÁfiÓˆÓ. √ «fi-
ÏÂÌÔ˜» ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÎÔ˘ÓÂÏÈÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ·. ªÂÚÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ 50.000.000 ÚÔ‚¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ô˘
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ‡˜.
ñ ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÚfiÌÔÈ· Ì ٷ ÎÔ˘Ó¤ÏÈ· ÚÔοÏÂÛ·Ó Î·È Ù· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÌÊ¿-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 100
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·100
Á·, fiˆ˜ Î·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. πηӿ Ó· ÙÚÒÓ ٷ ¿ÓÙ·, ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ‰Âη-
Âٛ˜ Ì ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, Ô˘ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚ·, ÁÈ·-
Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ù· ıÚ¤„Ô˘Ó. ∞˘Ù¿ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ¿ÁÚȘ ·Á¤Ï˜, ÔÈ Ôԛ˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó
οı ÌÔÚÊ‹˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·. √È Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜, Ô˘ ·Ó¿Áη-
Û·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÎÔÂ˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î˘ÓËÁÔ‡Ó Ù·
¿ÁÚÈ· È· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ· ÌÂ ÂÏÈÎfiÙÂÚ·.
ñ ∆Ô 1801 ¤Ó·˜ µÚÂÙ·Ófi˜ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ª·Î ÕÚıÔ˘Ú ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·fi
ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ¤Ó· ÎÚÈ¿ÚÈ Î·È ‰¤Î· ÚÔ‚·Ù›Ó˜ Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ «ÌÂÚÈÓfi˜», Ë
ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÙÚ›¯ˆÌ¿ Ù˘. ∆· ¤ÓÙÂη ·˘Ù¿ ˙Ò· ÙÔ˘ 1801 ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿-
ÛÙËÎ·Ó Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ¿Óˆ ·fi 200.000.000 Úfi‚·Ù· ÙÔ 1980, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂıÓÈÎfi ÏÔ‡-
ÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·-
Ê·Ó›˙ÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ›‰Ë Ù˘ Ë›ÚÔ˘, fiˆ˜ Ù· ηÁÎÔ˘Úfi. ∆· Úfi‚·Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È
Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù· ÁfiÓÈÌ· ÏÈ‚¿‰È· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ
·ÚÈıÌfi ÙÔ˘˜. √È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ‰ÂÓ ·Ó¤¯ÔÓÙ·È Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ Ù· ηÁÎÔ˘Úfi Î·È Ù·
΢ÓËÁÔ‡Ó ·ÓÂϤËÙ·, ÙfiÛÔ Ô˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· Ù· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó. ÃÚÂÈ¿-
ÛÙËΠӷ Â¤Ì‚ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÓfiÌÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› Ë Èı·ÁÂÓ‹˜ ·Ó›‰·.
µ) ¡∂∞ ∑∏§∞¡¢π∞
¶ÂÚ›Ô˘ 1.300 ¯ÏÌ. ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ì ÙËÓ
∆·ÛÌ·Ó›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÓËÛȈÙÈÎfi Û‡ÌÏÂÁÌ· Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜. ∆Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰¿-
ÊÔ˘˜ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÓËÛÈ¿, ÙÔ µfiÚÂÈÔ Î·È ÙÔ ¡fiÙÈÔ, Ù· ÔÔ›· Ì·˙› ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·-
χÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›· Î·È ·fi ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¿Ô„Ë Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ۯ‰fiÓ Û˘Ì-
ÌÂÙÚÈ΋ ı¤ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÙˆÓ 40
Ô
ÓfiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·,
Ù· ÓËÛÈ¿ ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ë ÔÔ›· ·Ó·‰‡ıËΠۯÂÙÈο Úfi-
ÛÊ·Ù· Î·È Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ Ú›˙˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‚·ıÈ¿ ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi. º˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ηÈ
ÔÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ËÊ·›ÛÙÂÈ·. πı·ÁÂÓ›˜ οÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ª·ÔÚ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜
‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ «Èı·ÁÂÓ›˜», ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÔÏ˘ÓËÛȷ΋ ÚԤϢÛË Î·È ¤Êı·Û·Ó ˆ˜ ÂΛ Ì ٷ
ÌÂÁ¿Ï· ÔÏÂÌÈο ηÓfi ÙÔ˘˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÔÈ ª·ÔÚ› ˙Ô‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ
„¿ÚÂÌ· Î·È ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Î·È Â›¯·Ó ‹‰Ë ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÛÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ÙËÓ ·-
Ó›‰· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ (.¯. ›¯·Ó ÂÍÔÓÙÒÛÂÈ fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ·Ú¿ÍÂÓ· ÌÂÁ·Ïfiۈ̷ Ô˘ÏÈ¿ Ìfi·, Ô˘
¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì ÛÙÚÔ˘ıÔη̋ÏÔ˘˜). ∞˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
ÛÙË Ê‡ÛË ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ·ÏÏ¿ οı ·ÓıÚÒÈÓË ÔÌ¿‰· Ô˘ ÔÏÏ·-
Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù· Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ.
∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ fiÙÈ, ·Ú¿ ÙËÓ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘, Ë ¡¤· ∑ËÏ·Ó-
‰›· ¤¯ÂÈ Ôχ „ËÏfiÙÂÚ˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÁˆÏÔÁÈ΋
Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·. ∆Ô Îϛ̷ Ù˘, Ù˘ÈÎfi ˆÎ¿ÓÈÔ, Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÂΛ-
ÓÔ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ∫·ıÒ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÍËÚ¿, ‰¤¯ÂÙ·È ÔÏϤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ÈÛÔηٷÓÂÌË̤Ó˜
ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÙ‹ÛȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. º˘ÛÈÎfi
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ‰¿ÛË Î·È ÏÈ‚¿‰È· Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, fi¯È fï˜
Î·È ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚË ˘ÁÚ·Û›·. ŒÓ· ·ÎfiÌ· ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·
Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ë ·Ô˘Û›· ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ.
√ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜ (ÂÚ›Ô˘ 3.500.000 οÙ.) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·ÛÙÈ-
ÎÔÔ›ËÛ˘ (ÂÚ›Ô˘ 85%), ÂÓÒ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi
ÙÔ 1990 Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ (.¯. π·ˆÓ›·) Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
Ú˜ ·fi ÂΛӘ ÚÔ˜ ÙȘ ∏.¶.∞. ∞Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·fi ÙÔ 1980 Î·È ÌÂÙ¿ Ù·
ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi Â›Ó·È ÌfiÓÈÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂΛӷ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó
ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi, Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÎfi-
ÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ӥ˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 101
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·101
°) ∆∞ ¡∏™π∞ ∆√À ∂πƒ∏¡π∫√À ø∫∂∞¡√À
∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ∞ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï·Û›· ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·ÏÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·¤-
Ú·ÓÙÔ˜ ˆÎ¿ÓÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û ¤ÎÙ·ÛË ·fi fiϘ ÙȘ ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÛÙÂÚȤ˜ Ù˘ °Ë˜.
¢È¿Û·ÚÙ· ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓËÛÈ¿, οÔÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó
ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÙ·ÛË (.¯. ¡¤· °Ô˘ÈÓ¤·) Î·È Î¿ÔÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ¿, ÒÛÙ ‰Â ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û˘-
Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô ÁˆÁÚ¿ÊÔ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‚ÚÂÈ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı·
ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÔχÌÔÚÊÔ ÎfiÛÌÔ Û ÔÌ¿‰Â˜ Ì ·fiÏ˘-
Ù· Û·Ê‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¡ËÛȈÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ù˘ ÷‚¿Ë˜, ÙˆÓ ™·Ìfi·, Ù˘ ∆·˚Ù‹˜,
ÙˆÓ º›Ù˙È, ÙˆÓ ∆fiÓÁη Î.¿. ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, Ô˘
Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó Û ÎÔÈÓ¤˜ ÂÚÌËÓ›˜. ™˘ÓÔÏÈο ¿ÓÙˆ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ ¯ˆÚ›-
˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Û ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ÙË ªÂÏ·ÓËÛ›·, ÙË ªÈÎÚÔÓËÛ›· Î·È ÙËÓ
¶ÔÏ˘ÓËÛ›·.
1) ∏ ªÂÏ·ÓËÛ›· (·fi ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi «Ì¤Ï·˜»=Ì·‡ÚÔ˜ ‹ Ôχ ÛÎÔ‡ÚÔ˜) ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ·Ó-
ıÚÒÔ˘˜ Ì Ôχ ÛÎÔ‡ÚÔ ‰¤ÚÌ· Î·È Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ¡¤· °Ô˘ÈÓ¤·, Ù· ¡Ë-
ÛÈ¿ ÙÔ˘ ™ÔÏÔÌÒÓÙ·, ÙË ¡¤· ∫·ÏˉÔÓ›· Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· µ·ÓÔ˘¿ÙÔ˘. ∏ ʇÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÓË-
ÛÈÒÓ Â›Ó·È ¿ÁÚÈ· (ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ›‰·Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ
ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜ Î·È ¿ÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜ Ó· ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ¤ÏË ÙÔ˘˜) Î·È ÔÏÏÔ› ·fi
ÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ηӛ‚·ÏÔÈ (ÌÂÚÈÎÔ› Ì¿ÏÏÔÓ Â›-
Ó·È ·ÎfiÌ·).
2) ∏ ªÈÎÚÔÓËÛ›· ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ªÂÏ·ÓËÛ›·˜. ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ «ÌÈÎÚfi˜+ÓËÛ›» Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘.
3) ∞Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ªÂÏ·ÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ªÈÎÚÔÓËÛ›·˜, ·fi ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ¢ÈÂ-
ıÓÔ‡˜ °Ú·ÌÌ‹˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ flÚ·˜, ·ÏÒÓÂÙ·È ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓË-
ÛÈ¿, Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·. ∫·È ·˘Ù‹˜ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÓÔÌ·Û›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ϥ-
ÍÂȘ («Ôχ˜+ÓËÛ›») Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘.
ŒÓ· ·›ÓÈÁÌ· Ô˘ ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
ŒÓ· ·fi Ù· ¿ÁÓˆÛÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÁˆÁÚ·ÊÈο ·ÈÓ›ÁÌ·Ù· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜
ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ò˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øÎÂ-
·ÓÔ‡ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·˜. ∏ Â›ÛËÌË ¿Ô„Ë Ï¤ÂÈ fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi
ÙËÓ ∞Û›· Î·È fiÙÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·ÙÚ›‰· Ì ‰È·‰Ô¯Èο «¿ÏÌ·Ù·» ·fi ÓËÛ› Û ÓË-
Û›. ªÈ· Ì·ÙÈ¿ fï˜ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ. ¶ÔÏÏ¿
·fi ·˘Ù¿ Ù· ÓËÛÈ¿, Ô˘ ‹Ù·Ó ηÙÔÈÎË̤ӷ fiÙ·Ó Ù· ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ, ·¤¯Ô˘Ó ¯È-
ÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· Î·È ·fi ÙȘ Á‡Úˆ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂ-
Ù·È fiÙÈ ¤ÁÈÓÂ Ë ÌÂٷΛÓËÛË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÛοÊË Èηӿ Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿-
ÛÂȘ. √È ÈÚfiÁ˜ ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜, Ôχ ·ÛÙ·ı›˜, Ë Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û¿ÓÈ· ÍÂÂÚ-
Ó¿ ÙÔ˘˜ 4-5 ÎfiÌ‚Ô˘˜ (Ì›ÏÈ· ·Ó¿ ÒÚ·) Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÚfiÛˆ·. ∏
Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÔ̤ӈ˜ Ó· ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÙÚÔʤ˜, ÈηӤ˜ Ô-
ÛfiÙËÙ˜ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì·˙› Ì ٷ ˙Ò· ÙÔ˘˜ (¯Ô›ÚÔ˘˜, ÎÔÙfiÔ˘Ï·) Î·È ˙ˆÔÙÚÔ-
ʤ˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ∞ÎfiÌË Î·È Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÏÔ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È
‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ¿Ó ·fi ÓËÛ› Û ÓËÛ› Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÈÚfiÁ· ı· ¤ÚÂ ӷ Ϥ-
ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·̷ٷ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘¯Ó¤˜
ηٷÈÁ›‰Â˜ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ Èı·ÁÂÓ›˜ ÙÔ ¤Ù˘¯·Ó ·˘Ùfi Ì ٷ ÌÂÁ¿-
Ï· ÔÏÂÌÈο ηÓfi ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ̋ÎÔ˜ Ù· 40–45 Ì. Û ̋ÎÔ˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· 12 Ì›ÏÈ· ÙËÓ ÒÚ·. ∏ ·¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÂ·Ú΋˜, ‰ÈfiÙÈ:
·) Ë Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÛËÌ·Û›·, ÁÈ·Ù› ηӤӷ˜ ΈËÏ¿Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ΈËÏ·Ù› Â› 3.000 ¯ÏÌ. ηÈ, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ,
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 102
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·102
‚) ‰ÂÓ ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ô‡ ËÁ·›ÓÔ˘Ó. ∆· ÌÂÁ¿Ï· ηÓfi ›-
Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌ·, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÙÈ΋ Â·Ê‹, Î·È Î·Ó›˜ ÏÔÁÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ
·ÓÔ›ÁÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ·¤Ú·ÓÙÔ ˆÎ·Ófi ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î¿Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÂÚÈ¿.
§›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ¤Ó·˜ ÙÔÏÌËÚfi˜ ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜, Ô £ÔÚ
ÿÁÈÂÚÓÙ·Ï, ‰È·Ù‡ˆÛ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ ¶ÔÏ˘Ó‹ÛÈÔÈ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∞Û›·,
·ÏÏ¿ ·fi ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ù·Í›‰Â„·Ó Ì ηÓfi, ·ÏÏ¿ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ۯ‰›Â˜
Ô˘ ηٷÛ··Û·Ó ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡ Î·È ÙȘ ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÙȘ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Ù· Ú‡-
Ì·Ù·. ¶ÚÔÛʤÚıËΠ̿ÏÈÛÙ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘. ªÂ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌË ¡ÔÚ-
‚ËÁÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ¤Ó·Ó ™Ô˘Ë‰fi ηٷÛ··Û·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ۯ‰›· ·fi ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ˘˜
ÎÔÚÌÔ‡˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓfiÌ·Û·Ó «∫ÔÓ ∆›ÎÈ» ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ Ì˘ıÈÎÔ‡ ÁÂÓÂÈÔÊfiÚÔ˘
‹Úˆ· ÙˆÓ ÕÓ‰ÂˆÓ Ô˘ ›¯Â ʇÁÂÈ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ∫·ıÂÙ› Û’ ·˘Ù‹ ÙË
ۯ‰›· (·ÓÈ¿, Û¯ÔÈÓÈ¿ ÎÙÏ.) ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi Ê˘ÛÈο ˘ÏÈο, fiˆ˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÂÍÔ-
ÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÒÓ. ªÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˜, fi¯È Î·È ÙfiÛÔ
¯Ú‹ÛÈÌÔ˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘Û΢¤˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘˜ Î·È Û ÒÚ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜, η-
Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ı‡ÂÏϘ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÁÚÈ· ˙Ò· ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡,
Ë Û¯Â‰›· Ó·˘¿ÁËÛ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡, Â˘Ù˘¯Ò˜ ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó· ηÙÔÈÎË̤ÓÔ ÓËÛ›
Ù˘ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·˜. ∆Ô ÌfiÓÔ ı‡Ì· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ··Á¿ÏÔ˜. ∆ÔÓ
·Ú¤Û˘Ú ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î‡Ì·, ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ Ù˘ ۯ‰›·˜ ηÈ, fiˆ˜ Û˘Ó‹-
ıÈ˙Â, ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ Ó· Îfi„ÂÈ ÌÂ ÙÔ Ú¿ÌÊÔ˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÎÂÚ·›· ÙÔ˘ ·Û˘ÚÌ¿ÙÔ˘ (¿ÁÓˆÛÙÔ
ÁÈ·Ù›, ÙËÓ ·ÓÙÈ·ıÔ‡Û ‚·ı‡Ù·Ù·).
∆Ô Ù·Í›‰È ÙÔ˘ «∫ÔÓ ∆›ÎÈ» ‰ÂÓ ·¤‰ÂÈÍ ‚¤‚·È· fiÙÈ Ô Ã¿ÁÈÂÚÓÙ·Ï Â›¯Â ‰›ÎÈÔ. ∞¤‰ÂÈÍÂ
fï˜ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ.
ª·ı‹Ì·Ù· ¢5. øηӛ·
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË «‹ÂÈÚÔ».
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¯¿ÚÙË.
ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË (Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜) fiÛÔ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∞˘-
ÛÙÚ·Ï›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· Ì›˙ÔÓ· ÁˆÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ (.¯. ˆ˜ ÚÔ˜
ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó).
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ (ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔ-
ÛÂÈÚ¤˜, ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜ ÛÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ Î.¿.).
ñ ¡· ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙË
˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘.
ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, Ù·
ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· Ï›ÁÔ-Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ∆Ô ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ
Á. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Î·È ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·
‰. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 103
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·103
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·. ∆Ô Ì¿ıËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó
ÙËÓ øηӛ· (∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·, ªÂÏ·ÓËÛ›·, ªÈÎÚÔÓËÛ›·, ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·). ¶ÚÔÛÔ¯‹:
ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.
‚. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓÙÔ-
›˙Ô˘Ó ¯ÔÓÙÚÈο ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù˘ (·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜) Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ
›‰ÈÔÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó. π‰È-
·›ÙÂÚË ÌÓ›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛ‹ Ù˘ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÛÙÂÚȤ˜ (ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ Î·È Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘
ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ì ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ·Ó›‰·˜ Ù˘). ¶ÚÔÛÔ¯‹ ¯ÚÂÈ¿-
˙ÂÙ·È Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ∆·ÛÌ·Ó›·, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜.
Á. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Á›ÓÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰È·ÌÂ-
ÏÈÛÌfi Ù˘.
‰. ∏ Ù¿ÍË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Ì ·˘Ù‹Ó ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ËÂ›ÚˆÓ (·Ó Î·È Â›Ó·È ¯ÒÚ·,
Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì Ë›ÚÔ˘˜).
Â. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ Â‰·ÊÈÎÒÓ ÂÍ¿ÚÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ,
ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜
¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·, ÂÂȉ‹ ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Â›Ó·È Ô
ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.
¶ÚÔÛÔ¯‹: √È ›Ó·Î˜ ‰ÂÓ ·ÔÛÙËı›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂͤٷÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈËÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ÌÂϤÙ˘.
ÛÙ. ∏ Ù¿ÍË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫ÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓÔ‡˜ ºÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤Ó·
·fi Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· Ê˘ÛÈο «ı·‡Ì·Ù·» ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.
˙. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ «ÛÙÈÁÌÈÔÙ‡ˆÓ» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï·›ÛÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂ-
ÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜.
Ë. ∆Ô Ì¿ıËÌ· ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ Û¯Ô-
ÏÈ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÍË.
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ANTAPKTIKH
∏ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‹ÂÈÚÔ˜ Ì ¤ÎÙ·ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË (¿Óˆ ·fi
13.200.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ.) Î·È Ì¤ÛÔ ‡„Ô˜ 1.850 Ì., ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ Ù˘ ∞Û›·˜, Ë ÔÔ›·
Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÍÂÂÚÓ¿ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜. ∂ȉÈο fï˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿
ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋, ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÁÔÈ ¿¯Ô˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈÔ-
̤ÙÚˆÓ Ô˘ ÛÎÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘.
∏ ‡·ÚÍË Ù˘ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÂËÚ¿˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘
ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘. √È ·¤ÚȘ Ì¿˙˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ Ù˘ „‡¯ÔÓÙ·È, ·ÔÎÙÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfi-
ÙËÙ· Î·È Í¯‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ·ÁˆÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ, ηÙ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ôχ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤ˆ˜
ÙȘ 55
Ô
ÓfiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ûʇ˙Ô˘Ó ·fi ˙ˆ‹.
∞˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÚÎÙÈ΋ ˙ÒÓË, Ô˘ Â›Ó·È ı¿Ï·ÛÛ· Â-
ÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi ÍËÚ¿, Î·È ÛÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋, Ô˘ Â›Ó·È ÍËÚ¿ ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·.
√È ÛÎÏËÚ¤˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ Î·È Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘
·ÔÌfiÓˆÛË ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Û` ·˘Ù‹Ó. ∆· ÓËÛÈ¿
Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Â›Ó·È Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ı·Ï¿ÛÛÈ· ıËÏ·ÛÙÈο (.¯. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 104
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·104
ÂϤʷÓÙ˜), ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ fï˜ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÈÁÎÔ˘›ÓÔÈ. ªÂ-
Á¿Ï· ·Ú·ÎÙÈο, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÏÈ΋ ·ÚÎÔ‡‰· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ÔÏÈ΋˜ ˙ÒÓ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. √
ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË
ÊÒÎÈ·–ÏÂÔ¿Ú‰·ÏË, ¤Ó· ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·Ú·ÎÙÈÎfi Ô˘ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Î˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ÈÁÎÔ˘›ÓÔ˘˜. ∆· ÌÈÎÚ¿
ÙˆÓ ÈÁÎÔ˘›ÓˆÓ fï˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ·fi ÌÂÚÈο ÌÂÁ·Ïfiۈ̷ ·Ú·ÎÙÈο Ô˘ÏÈ¿, fiˆ˜ ÔÈ ı·-
Ï·ÛÛÔ‚¿Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯¿ÚË ÛÙ· ÈÛ¯˘Ú¿ ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜.
∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙËÓ ÍËÚ¿, ÔÈ ÓfiÙȘ ı·Ï·ÛÛ˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛȘ ÛÂ
˙ˆ‹. √È ÌÂÁ¿Ï˜ Ì¿˙˜ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ÁÈÁ¿ÓÙȘ Á·Ï¿˙Ș Ê¿Ï·ÈÓ˜, Ù·
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ˙Ò· Ù˘ °Ë˜. ªÂÚÈΤ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ̋ÎÔ˜ Ù· 25 Ì. Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ
Ì Ï·ÁÎÙfiÓ. °È· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜, ·ÚΛ Ó· ÛÎÂÊÙ› fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ˙˘Á›-
˙ÂÈ fiÛÔ ¤Ó·˜ ÂϤʷÓÙ·˜ Î·È fiÙÈ ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÁÁ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂÈ
¿ÓÂÙ· ¤Ó·˜ ‰‡Ù˘. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÌÔÚ› ηÓ›˜ ‡ÎÔÏ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÁÈ·Ù› ÔÈ
‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ìʈӛ˜ ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ·Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ·fi
ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. ∞ÎfiÌË Î·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Û΢ÏÈÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ-
΋ ÈÛÔÚÚÔ›·.
√ ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ¡fiÙÈÔ ¶fiÏÔ ‹Ù·Ó Ô ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ∞ÌÔ‡‰ÛÂÓ ÙÔ 1911.
ªÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· ÛÙÔÓ ¡fiÙÈÔ ¶fiÏÔ
ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ƒ›-
ÙÛ·ÚÓÙ ªÂÚÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú·Û ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¡fiÙÈÔ ¶fiÏÔ Ì ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÛÙȘ 29 ¡ÔÂÌ-
‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1928. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÏfiÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ŒÏÏËÓ·˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ¢ËÌfiÔ˘-
ÏÔ˜ (¶›ÙÂÚ ¡Ù›ÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜), Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™È‚›ÛÙ· Ù˘
ÔÚÂÈÓ‹˜ ∫ÔÚÈÓı›·˜. ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ fiÏÔ Ô ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÚÈÍ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÛËÌ·›-
˜, Ì›· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‹Ú ›Ûˆ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÙ·Ó Í·Ó·‹Á ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ›Ô. ∆Ë ÛËÌ·›· ·˘Ù‹
·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ 1930 ÛÙÔÓ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ µÂÓÈ˙¤ÏÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ µÔ˘Ï‹.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 105
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·105
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·106
TETPA¢I O EP°A™I øN
∂¡√∆∏∆∞ Ã∞ƒ∆∂™
∞1. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜
∏ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË. √ ¯¿ÚÙ˘ ·ÔÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È
·fi ÙËÓ ÈÛÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÛÔ ¤ÎÊÚ·Û˘ ηÈ
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ∞Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜,
ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ¤Ú·ÛÌ· Û ÌÈ· ȉÂÔÏÔÁÈ΋ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË, ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ¿Ú· Ôχ
·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜.
«…√ ¯¿ÚÙ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿
ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∏ ʇÛË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Â›Ó·È ˘ÂÚÛ˘Ì˘Îӈ̤ÓË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿
ÌÈ· ÂÚ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘. ª¤Û· ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ‚Ô‡ÏË-
Û‹˜ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ “ηϋ” Î·È “·Ó¿-
ԉ˔, ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÚÔ˜ Ù· Ô‡ ηÓ›˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È. ¢È·‚¿˙ÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ fiˆ˜ ÙÔ
¤ÚÁÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ı·ً…» (°ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ªfiÓÙ·˜, ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2001).
∂ÓÒ Ô ¯¿ÚÙ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ۇ̂ÔÏ·, ÁÈ· Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÓÙfiÙËÙ˜, ˆ˜ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Á›-
ÓÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ ۇ̂ÔÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
Ú¿ÁÌ·Ù·.
∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁˆÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ¤Ó·˜ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ Û¯ÔÏÈ·-
ÛÌfi˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ̤۷ ·fi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰ÔṲ̂Ó˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∫¿ıÂ
ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó··Ú›ÛÙ·Ù·È ·fi οÔÈ· ÊÈÁÔ‡Ú· ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ, Ô˘ Ì ÙË
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÙËÓ ¤Ó‰˘ÛË, ÙËÓ Î›ÓËÛË, ÙË ÌÔÚÊ‹ ‹ ÙÔÓ ÛˆÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘ÔÓÔ›
¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
√È Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ˆ˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤-
¯Ó˘. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Û¿ÙÈÚ·˜. ¶ÚÔÛ·-
ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ô˘ οı ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎ-
ÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.
∆¤ÏÔ˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó¤· ¤ÚÁ· ›Ù ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¯·ÚÙÒÓ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔÏ¿˙ ›Ù ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ¯¿ÚÙ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ™Â οı Â-
Ú›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó È‰¤Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘-
ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ó· Û˘Ì-
ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ Ë ›‰È· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜.
∞2. ¶ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙÔ ‡·ÈıÚÔ (ÂÚÁ·Û›· ‰›Ô˘)
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ¯¿ÚÙË, Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ԢÓ
ÙÔ ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·ÓÙÏÔ‡Ó ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ.
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÔ¸„›˜ ηÌ‡Ï˜ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‹ ÛË-
Ì›Ԣ.
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ¯¿ÚÙË (‰ȿ‰·,
ÎÔÈÏ¿‰·, Ê·Ú¿ÁÁÈ, ÔÚÔ¤‰ÈÔ, ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÈ¤‰ˆÛ˘ Î.¿.).
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 107
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·107
ñ ¡· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ηÈ
¯Ú‹ÛÂȘ (ηÏÏȤÚÁÂȘ, ‰ÚfiÌÔÈ, ÔÈÎÈÛÌÔ› ÎÙÏ.).
ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û˘Û΢¤˜ (‰¤ÎÙ˜) ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ı¤Û˘ (GPS) ηÈ
Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ‹ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ¿ÙÏ·˜
Á. ∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ °.À.™. Îϛ̷η˜ 1:50.000
‰. √È ¯¿ÚÙ˜ Î·È ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ
Â. ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο, ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ (‰¤ÎÙ˘) ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ı¤Û˘
(GPS) Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Î·È Áˆ·Ó·ÊÂṲ́ÓÔ ÙÔÓ „ËÊÈ·Îfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ı· ÌÂÏÂ-
Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›Ô.
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
∏ ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ‡ÎÔÏË, ÂÂȉ‹ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ‰Ô-
Ì‹ ÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·:
·) ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ÙÔ˘ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË,
‚) ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Îϛ̷η˜,
Á) ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Ù˘ ı¤Û˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·È ÛÙÔÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ,
‰) ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ˘Í›‰·˜ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÈÛÔ¸„ÒÓ Î·Ì˘ÏÒÓ, Ó· ·ÔΈ-
‰ÈÎÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ˘„ÔÌÂÙÚÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙȘ ÌÔÚʤ˜
ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË (ÏfiÊÔ˘˜, ÎÚËÌÓÔ‡˜, Ê·Ú¿ÁÁÈ· Î.¿.).
∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, fiÙ·Ó ÔÈ ÈÛÔ¸„›˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÌÈ· Ôχ ·fiÙÔÌË
Ï·ÁÈ¿ ηÈ, fiÙ·Ó Û˘Ì›ÙÔ˘Ó, ¤Ó·Ó ÎÚËÌÓfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÙ·Ó ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÂÈÎÔÓ›-
˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÎÏ›ÛÂȘ Î·È ÔÌ·Ïfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ.
π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ
∞) ∏ ¿ÛÎËÛË, fiˆ˜ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‰›-
Ô˘, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. √ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙfi-
¯Ô˜ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ¯·ÚÙÒÓ ÛÙÔ ‰›Ô. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, Ó· ÚÔÌËı¢Ù›
ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ·fi ÙË °.À.™. (°ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ™ÙÚ·ÙÔ‡, www.gys.gr) ‹ ÙÔÔÁÚ·-
ÊÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ
¿ÛÎËÛË ‰›Ô˘.
µ) ∏ ¯Ú‹ÛË Û˘Û΢ÒÓ (‰ÂÎÙÒÓ) ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ı¤Û˘ (GPS) ÎÚ›ÓÂÙ·È
ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÌfiÓÔ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤-
ÓÔ˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Û΢¤˜ (ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Ù· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ
Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó). ∂›Û˘, ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈ-
Îfi ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Áˆ·Ó·ÊÂÚÌ¤ÓˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ˘Ô‚¿ıÚˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È
Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ¿ÛÎËÛË ‰›Ô˘.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 108
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·108
£∂ª∞∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ºY™I KO ¶EPI BA§§ON
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ¶§ANHTE™
µ1.1 ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
« ∞Ó Ô ◊ÏÈÔ˜ ›¯Â ̤ÁÂıÔ˜ Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘, Ô ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ ı· ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜ Û·Ó Î·ÚÊ›ÙÛ· Î·È ı· ‚ÚÈ-
ÛÎfiÙ·Ó 4,2 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ». ∏ ·ÂÚ·ÓÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ηχÙÂÚ·
·ÓÙÈÏËÙ‹ ¯¿ÚË Û ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 2005 Î·È Î·Ù·Ï¿Ì‚·Ó ÙË ÌÈÛ‹
ÂÚ›Ô˘ µÚÂÙ·Ó›·, ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ̤¯ÚÈ Ù· ‚fiÚÂÈ· ÓËÛÈ¿ ™¤ÙÏ·ÓÙ. ∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «SpacedOut» Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ∂ıÓÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿-
‰· ∂ÈÛÙËÌÒÓ.
∆Ô ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙÔÓ ◊ÏÈÔ, ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜, ÙÔÓ ÎÔÌ‹ÙË ÙÔ˘ ÿÏÂ˚, ηıÒ˜ ηÈ
ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù· Ù˘ ˙ÒÓ˘ ∫Ô‡ÈÂÚ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÙÚԯȿ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ·. ∫·È Ù· 17 ÛÒÌ·Ù·
·Ó··Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó Ì ·ÊËÚË̤ӷ ÁÏ˘Ù¿, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ̤ÙÚÔ. « ∞Ó
Ù· ÌÂÁ¤ıË ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ù¿ ˘fi Îϛ̷η, Ô ◊ÏÈÔ˜ ı· ›¯Â ‰È¿ÌÂÙÚÔ Û¯Â‰fiÓ 100 ̤ÙÚ· Î·È Ô ¶ÏÔ‡-
ÙˆÓ·˜ ı· ›¯Â ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÔÓÈÔ‡ », ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙÔ BBC Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¡¿ÈÙ˙ÂÏ
ª¿ÚÛ·Ï. ™ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi Ô ◊ÏÈÔ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ Jordell Bank ÙÔ˘ ∆Û¤-
Û·˚Ú, Ï›ÁÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ µÚÂÙ·Ó›·˜, Ë °Ë ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·
ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ Ô ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ (Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ï·Ó‹Ù˘) ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔ ∞ÌÂÚ-
ÓÙ›Ó Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜, ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Û¯Â‰fiÓ ¿ÎÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ √˘Ú·Ófi˜, Ù¤ÏÔ˜, ›¯Â ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔ
ª·ı, ÙËÓ fiÏË fiÔ˘ ˙Ô‡ÛÂ Ô √˘›ÏÈ·Ì Ã¤ÚÛÂÏ, fiÙ·Ó ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÙÔ 1781». (∞fi‰Ô-
ÛË ·fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Focus, M¿ÚÙÈÔ˜ 2005)
∏ ηٷÛ΢‹ ÂÓfi˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏË ˘fiıÂ-
ÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ï·-
ÓËÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Û ¤Ó·Ó ÎÏÂÈÛÙfi ¯Ò-
ÚÔ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì›· ÌfiÓÔ Îϛ̷-
η ÁÈ· ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi,
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙË Ï‡ÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ‰‡Ô ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘
ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘.
(™ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ÌÂ
ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ:
http://9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/1st_sci.fair/solarmodel.htm
http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=46 )
™ÙËÓ Ú¿ÍË Ë ¿ÛÎËÛË ‰Â ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ Ï·-
ÓËÙÒÓ Ô‡Ù ÛÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ∞ÚΛ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ÂÈηÛÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘-
ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ) Ì ˘ÏÈο Î·È ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó. ™Ùfi¯Ô˜ ›-
Ó·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù· ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó
Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 109
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·109
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ATMO™ºAIPA
µ2. KANONTA™ À¶√£∂™∂π™ °π∞ ∆π™ ™À¡£∏∫∂™ ¶√À ∂¶π∫ƒ∞∆√À¡ ™∂ ªπ∞ ∏¶∂πƒ√
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜.
ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ fiˆ˜ «ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂ-
Ù·Á̤Ó˜» Î·È «ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜».
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ Ì ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ.
ñ ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¿ÛÎËÛË (·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Ë›-
ÚÔ˘) ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙË Ê‡ÛË ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ
·ÈÙ›ˆÓ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÂÎÂÈ· ÂηÙÔÌÌÚ›ˆÓ ÂÙÒÓ.
ñ ¡· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ì ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Û˘Ó‹ıÂȘ.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
∆Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·) √ ηıËÁËÙ‹˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿-
‰ÈÔ ∂Á·ÛÈÒÓ Î·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ
‚‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηıÔ‰ËÁ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÚÌËÓ‡Ô-
ÓÙ·˜ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È.
‚) ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ó· ÙȘ
Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓÒ-
ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Îϛ̷ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜
(·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi, ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘„fiÌÂÙÚÔ, ÚfiÏÔ˜ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ
ÎÙÏ.), ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ Ó· Û˘Ì‚·‰›-
˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √È
··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÔÓԉȿÛٷ٘, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Â›Ó·È ÔÏ˘·Ú·-
ÁÔÓÙÈΤ˜ Î·È fi¯È ·fiÏ˘Ù· ÚԂϤ„È̘. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ
ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ› Ô Ì·ıËÙ‹˜ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ̤ۈ
ÁfiÓÈÌÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ·, Èı·ÓÔ› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› Î·È ··ÓÙ‹-
ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ï·›ÛÈÔ:
™ÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂÙ¿ıÂ-
ÛË Ù˘ °Ë˜ ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÙÚÔÈÎfi Îϛ̷ Î·È ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È ÌÈÎÚ¿ ÛÂ
·Ó¿Ù˘ÍË ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈο ‰›ÎÙ˘· (ÌÈÎÚ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯¤ÚÛÔ˘). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÚÔ‹˜
ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ۋÌÂÚ· ÔÙ·ÌÒÓ ı· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·fi Ù· ‰˘ÙÈο ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÚÔÛ¯ÒÛÂȘ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ӥ˜ ‰ÂÏÙ·˚Τ˜ Â-
ÚÈÔ¯¤˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο.
√È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ Ë›ÚÔ˘ ı· Â›Ó·È „˘¯ÚfiÙÂÚ˜ Î·È ÍË-
ÚfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó. ™ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ∞Ì·˙fiÓÈÔ Î·È Ù·
ÙÚÔÈο ‰¿ÛË ÛÙË Ó¤· ‹ÂÈÚÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÚËÌÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î·È Ôχ ÈÔ
„˘¯Ú¤˜ Û˘Óı‹Î˜ (ÔÏÈΤ˜), ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 110
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·110
¶Â‰ÈÓ¤˜ ÂÚËÌÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ó¤·˜ Ë›ÚÔ˘,
Ì ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈο ‰›ÎÙ˘· ÌÈÎÚÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ. √È ‰˘ÙÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
·fiÎÚËÌÓ˜ Î·È Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÏ›ÛÂȘ (‡·ÚÍË ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜), ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÌ·Ïfi-
ÙÂÚ˜ Î·È Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÎÏ›ÛÂȘ.
∫Ú›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·
¯ÚfiÓÔ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó Ì¤Û· Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· ‹ ·ÈÒÓ˜, ·Ú¿ Ìfi-
ÓÔ Û Îϛ̷η ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ (¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¤ÙË). ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘-
Ùfi ÔÈ ÂÓ‰ÔÁÂÓ›˜ Î·È ÔÈ Â͈ÁÂÓ›˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ηÙÔÚıÒÓÔ˘Ó Ó· ÂÍÔ̷χÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔȘ
ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÏÈıfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∆· Ê˘ÛÈο ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ
¯ÚfiÓÔ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ‹ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È
ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Û Ӥ· ›‰Ë, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ·˘Ù¤˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›·
‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÙÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ·ÏÏ¿ Èı·ÓÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ Ì¤Û·
Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ËÏÈ·Îfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·.
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: Y¢PO™ºAIPA
µ3.1. ∆√ ¡∂ƒ√ ™∆∏ ºÀ™∏
∏ ¿ÛÎËÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÓÈÛË Î·Ù·ÓÔ-
Ì‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË Ê‡ÛË. √È Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜,
ÙËÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È Ó· ÙË Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó. ∞ÓÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È
fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ‰È·Ì¿¯Â˜ (fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) ÔÊ›ÏÔÓÙ·È
ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‹‰Ë
˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡ ı· ÂÓÙ·ı›, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Èı·Ó¤˜ ÂÛٛ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂ-
ˆÓ.
√È Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Èı·Ó¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ (.¯. ÙÔ Ò˜ Ë ·˘-
Í·ÓfiÌÂÓË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÚÔʛ̈Ó) Î·È Ó· ‰È·Ù˘-
ÒÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∆Ô ı¤Ì· Â›Ó·È ÔÏ˘·Ú·ÁÔÓÙÈÎfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ·Ó·-
̤ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË, Ë ÚÔ-
Û¿ıÂÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Ô ¯¿ÚÙ˘ ·Ú¤¯ÂÈ, ηıÒ˜ ηÈ
Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Îϛ̷ÙÔ˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔÓ ∆‡-
Ô ‹ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÂÈÛ˘Ó¿„Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÈÙÔ›¯ÈÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË.
µ3.2. ø∫∂∞¡√π ∫∞π £∞§∞™™∂™
√ ÚÒÙÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì¿ıËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹.
∆·Í›‰È ÛÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ì ÙÔÓ °ÎÔÛÈÓ‡
√È Ì·ıËÙ¤˜, ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ï‹ ÈÛÙÔÚ›·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Ôı› ·fi ÙÔÓ °ÎÔÛÈÓ‡ Î·È ÙËÓ
Èı·Ó‹ ¤Î‚·Û‹ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ‰ÈÒÚ˘Á·˜, Á›ÓÔÓÙ·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ ˆ˜ ‰ÚfiÌˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ·Á·ıÒÓ.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 111
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·111
ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ
Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ.
ñ ¡· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‹ ¿ÏÏ· ÔʤÏË Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ¤Ú-
ÁˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ.
√È Ì·ıËÙ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹-
ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ ¢ÈÒÚ˘Á·˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·Ì¿.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ «Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·Ì¿ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· Ì ÙÔÓ
πÛ·Ófi Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙË Vasco Nunes de Balboa (ª·ÏÌfi·, 1475-1517), Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ 1513 ¿ÊËÛÂ
ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹ Ù· ÏÔ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ˙Ô‡-
ÁÎÏ· Ù˘ ¿ÁÓˆÛÙ˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Î¿ÔÈ· «ÈÓ‰È΋ fiÏË». ªÂÙ¿ ·fi ÂÍÔÓÙˆÙÈÎfi Ô‰·Úfi‰ÚÔ-
ÌÔ Ì¤Û· ·fi ÙË ‰‡Û‚·ÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· Ë ·Ô‰ÂηÙÈṲ̂ÓË ÔÌ¿‰· ¤ÊÙ·Û Û ¤Ó· ‡„ˆÌ· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜
·ÎÙ‹˜ Î·È Â›‰Â ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ŸÛÔÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÈ‚›ˆÛ·Ó Á‡-
ÚÈÛ·Ó ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ª·ÏÌfi· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ
ÂÚ›Ï˘Ô˜ fiÙÈ ‰Â Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó Ù›ÔÙ· ·fi ÙȘ πÓ‰›Â˜, ·ÏÏ¿ ÂΛ, ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË, ‚Ú‹Î·Ó ÌfiÓÔ ı¿-
Ï·ÛÛ·. ∂›¯Â ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ˆ˜ ÚÒÙÔ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi øηÓfi Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚Â, ÁÈ·Ù›
‹Ù·Ó ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Ô ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜ ›¯Â ·Ô‚È‚·ÛÙ› ÙÔ 1492 ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ πÓ‰ÈÒÓ.
ŒÎÙÔÙÂ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· ˘‹ÚÍ·Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ¤Ó· ηӿÏÈ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ Ê¿-
ÓËΠӷ ·ÔÎÙÔ‡Ó Èı·ÓfiÙËÙ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘, fiÙ·Ó ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1840 ÎÔÈÙ¿-
ÛÌ·Ù· ¯Ú˘ÛÔ‡ ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ Î·È ‰˘ÙÈ΋˜ ·ÎÙ‹˜ ÙˆÓ ∏.¶.∞. ̤ۈ Ù˘
›‰È·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÛÊ·Ï‹˜ (Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì πӉȿÓÔ˘˜, ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Ô‰ÈÎfi
‰›ÎÙ˘Ô ÎÏ.) ∆ÂÏÈ΋ ÒıËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ ηÈ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¢ÈÒÚ˘Á·˜ ÙÔ˘ ™Ô˘¤˙. ∆Ô 1876 Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÌÈ· Á·ÏÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ›¯Â ÂÈÎÂ-
Ê·Ï‹˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ §ÂÛ¤„, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÂÈ ÙË ¢ÈÒÚ˘Á· ÙÔ˘ ™Ô˘¤˙. ∆Ô
1878 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‹Ú ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÛÙÔ
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 1881-1889 ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ‰È¿ÓÔÈ͢, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤-
ı·Ó·Ó ·fi ÂÚÁ·ÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ΛÙÚÈÓÔ ˘ÚÂÙfi Î·È ÂÏÔÓÔÛ›· ÂÚ› ÙÔ˘˜ 22.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜,
‰ËÏ·‰‹ 7-8 ¿ÓıÚˆÔÈ ÙËÓ Ë̤ڷ.
(http://sfrang.com/historia/selida624.htm)
™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤Ú-
ÁˆÓ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙË ÛÔ˘-
‰·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.
B3.3. ∆∞•π¢π ™∆π™ ª√§√À∫∂™ (°ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›·)
∞Ó Ë π·ˆÓ›· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi, ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë, ÓËÛȈÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ë πÓ‰Ô-
ÓËÛ›· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ÏËı˘ÛÌfi ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ¯ÒÚ· Ù˘ °Ë˜. ∆Ô 2000 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘
ÍÂÂÚÓÔ‡Û ٷ 212.000.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ηÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ √.∏.∂., ÙÔ 2010
ı· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ‹ ı· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 240.000.000. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋,
·ÊÔ‡ ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ (4.719.000 ÙÔ 1995) Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÙÚÈÏ¿ÛȘ ·fi ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ (1.580.000 ÙÔ
›‰ÈÔ ¤ÙÔ˜). ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ∆˙·Î¿ÚÙ· ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 560 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ. ∫·È Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û ÏËı˘ÛÌfi fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (ÂÚ›Ô˘ 11.000.000 οÙ.). øÛÙfiÛÔ Ë πÓ‰ÔÓËÛ›·
¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌ· fiÏÂȘ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 1.500.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜.
∏ ÌÂϤÙË Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ Û ‚¿ıÔ˜ ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ °ÂˆÁÚ·Ê›· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·‰‡Ó·ÙË,
ÂÂȉ‹ Ë ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó·
Û˘ÁÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.
ª¤Û· ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓfiÙËÙ· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜: ∞˘Ù‹
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 112
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·112
̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹, ÙÔ˘ ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤Ô˘˜ ÙfiÔ˘˜ Î·È ·ÓÔ›-
ÁÂÈ Ó¤Â˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó:
ñ ∆ÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁ› (Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ) Ë ı¿Ï·ÛÛ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË
‰È·Î›ÓËÛË È‰ÂÒÓ, ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ·, οو ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Óı‹-
Θ Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È Â˘ÓÔ› ÙÚfiÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙȘ Ó·˘Ë-
ÁÈΤ˜, Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ.
ñ ∆Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· Ù·Í›‰È· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÒÓ.
ñ ∆Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (.¯. Ì·¯·ÚÈο) ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ.
B3.4. ∏ ¶∂ƒπ¶∆ø™∏ ∆∏™ §πª¡∏™ ∞ƒ∞§∏™
∏ ∞Ú¿ÏË Â›Ó·È ÌÈ· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· Ï›ÌÓË, Ù· «·ı‹Ì·Ù·» Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ‰È·ıÂ-
Ì·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ∏ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÏË-
ÚÔÊÔÚÈÒÓ ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ:
ñ ∞˘Ù¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ËÌÈÂÚËÌÈÎfi Îϛ̷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ ÔÏϤ˜ ¢-
ηÈڛ˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ (Û‡ÛÙËÌ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Û¯¤ÛÂȘ
·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘).
ñ √È ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÙ·ÌÒÓ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô (·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË).
ñ ∆ËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ, Ùfi-
ÛÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÚfiÌÔÈ· ÂÌÂÈÚ›·, fiÛÔ Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ¿ Û ‚¿ıÔ˜ Ù·
ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ù¿ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ·ÏfiÁÈÛÙË Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘
ÛÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ).
ñ ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰ÈfiÚıˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ
Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó, Ë Ï›ÌÓË ı· ¯·ı› Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ∞Ó fï˜ ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙ·-
Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ÔÔ›· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿-
‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· Î·È Èı·Ófiٷٷ ÛÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË.
¶ÚÔÛÔ¯‹: ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÌˉÂÓÈÛÙÈ΋
‰È¿ıÂÛË. ∏ ηٷÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ë Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ
Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, fiÙ·Ó Ì·›ÓÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ Ë ‡·ÚÍË ÂηÙÔÌ-
Ì˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚÔ› ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó
χÛÂȘ ‹, ¤ÛÙˆ, Ó· οÓÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù·. ∆Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ (Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜)
Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó:
·) ŸÙÈ Î¿ı Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙË Ê‡ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ηÈ
fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ χÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È Ì ÚÔÛÔ¯‹ Ù· Èı·Ó¿ ·Ô-
ÙÂϤÛÌ·Ù·.
‚) ŸÙÈ ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ‰Â χÓÔÓÙ·È Ì ÚÔÛˆÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ·Ï-
Ï¿ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, fi¯È ÌfiÓÔ Û ÙÔÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 113
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·113
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: §I£O™ºAIPA
µ4.1. ∞¶√ ∆∏¡ ∆∞π¡π√£∏∫∏ ∆∏™ °∏™
∞fi ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¿Ô„Ë, Ë ıˆڛ· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÚÈ-
Ṳ̂Ó˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. Œ¯ÂÈ ‚¤‚·È· ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· fiÙÈ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ, ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÌÈ·˜ ·‰È¿ÎÔ· ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘
°Ë˜, ¤¯ÂÈ fï˜ Î·È ÙÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË
ÚÔηÏÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÔÙÈÎfi ÎÔÚÂÛÌfi Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË.
√È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¿-
ıËÌ· ·˘Ùfi Ó· ‰È‰·¯Ù› Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfi-
ÓˆÓ Î·È Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ, ·ÊÔ‡ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ.
∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶·ÁÁ·›·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ‰È-
‰·ÎÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô. £¤ÏÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· «˘ÂÚË›ڈӻ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘
Û˘Ó¤‚Ë Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÂÏ›ˆÛÂ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÁˆÏÔÁÈΤ˜
Î·È ÁÂˆÊ˘ÛÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¤‚Ë ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘
°Ë˜. ∂ÈϤÔÓ, ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÁÈ·Ù›, fiÙ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ÙÂÌ¿¯Ë fiˆ˜ ÔÈ ÏÈ-
ıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·‰È¿ÎÔ· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÈ·˜ ȉ·ً˜ ÛÊ·›Ú·˜, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ο-
ÔÙ ӷ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Î·È Ó· ÂÓÒÓÔÓÙ·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û‡ÓÔÏ· οı ÊÔÚ¿, ÂÓÒ Ù·˘-
Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ›‰È˜ (‚Ï. Ù· ÂÚ› ªÂÁ¿ÏÔ˘ ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «∞ÊÚÈ΋»). ªÂ
¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ «·˙Ï», ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÊÔÚÔÔÈ›
ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙË °ÂˆÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.
µ4.2. ªÀ£√π ∫∞π ∞§∏£∂π∂™ °π∞ ∆√À™ ™∂π™ª√À™
∏ ›ڷ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÈÔ ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ‹˜ ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ
·fi ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘ÔʤÚÂÈ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ı‡Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË
ÁˆÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›· (.¯. ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Îfi ÙfiÍÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘), Ì ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÛٛ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÂÈ-
ÛÌÒÓ (ª>6 ƒ›¯ÙÂÚ) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÛÂÈÛÌÈο Â›ÎÂÓÙÚ·
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰›ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ
‡·ÚÍË Î¿ÔÈˆÓ «Î·ÓfiÓˆÓ» ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ¤Ó·˜ ηٷÛÙÚÂÙÈÎfi˜
ÛÂÈÛÌfi˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÈÛÔ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ηٷ-
Û΢¤˜, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ηÓfiÓ˜. ŸÙ·Ó fï˜ ÌÈ· ¯ÒÚ· ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÔÏ-
ÏÔ‡˜ ÌÂÙÚ›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ï‹„˘ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ™ÙȘ
ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, Ô˘ fï˜ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ‚¤‚·È·.
°È· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÛÙfi¯Ô˘˜:
·. ∆ËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Á¤ÓÂÛ˘ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ. ™¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔ-
ÓÙ·È ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ fï˜ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. (∂›Ó·È
‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· 12¯ÚÔÓÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ·Èٛ˜ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ Ú›˙˜
ÙÔ˘˜ ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÛÙË °Ë, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈÏËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰›Ô.)
‚. ∆ËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ «Ì‡ıˆÓ» Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÚÔ¿ıÂÈ· Ô˘ η-
Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Î·È Ù· ¤ÓÙ˘· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ª.ª.∂., ÙÔ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi
«ÂÚÁ·Ï›Ի ÛˆÛÙ‹˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË. √È Ì·ıËÙ¤˜
ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٿÏÏËÏË ËÏÈΛ· ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó Ï·Óı·-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 114
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·114
Ṳ̂Ó˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜.
Á. ∆Ë Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ï‹„˘ ÌÂÚÈÎÒÓ ·ÏÒÓ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. √È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·-
Û›· ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ· fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ·ÛÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ
‚·ıÌfi (¿Óˆ ·fi 65%). ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¯Ò-
ÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È
·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ê·È-
ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı‡Ì·Ù· ·fi fi,ÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û ÒÚ· ·Ó¿-
Á΢.
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ¿ÛÎËÛË Ì’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ
Ì Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ √.∞.™.¶ (www.oasp.gr). ™Â οı ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ¿ÓÙˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ·:
1. ™ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ· ·Ï-
Ï¿ ÛÙËÓ ›‰È· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ °Ë˜ (ÔÈ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ·Ú·Ï‡Ô˘Ó ÙË ı¤ÏËÛË ÁÈ· ·ÓÙÈ-
ÌÂÙÒÈÛË). ∂›Ù ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Â›Ù fi¯È, Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ˙ԇ̠̠ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜.
2. ™ÙÔ fiÙÈ Ë ÚÔʇϷÍË ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ηÈ, fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ·fi ÙÔ
Û¯ÔÏ›Ô. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓı·ÚÚ˘ÓıÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· «·Î¤ÙˆÓ
¿ÌÂÛ˘ ·Ó¿Á΢» ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (Ù· ¤ÍÔ‰· Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó
‡ÎÔÏ· ·fi ÙË ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹). ªÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· οÓÔ˘Ó ·Û΋ÛÂȘ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù·-
¯Â›·˜ ÂÎΤӈÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘.
µ4.3. ¶∂∆ƒøª∞∆∞ ∫π ∞¶√§π£øª∞∆∞
√È ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÙÚÂȘ:
·. ∏ Û˘ÓÔÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Á¤ÓÂÛ˘, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÂÙÚˆ-
Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.
‚. ∏ ÂȂ‚·›ˆÛË ÙˆÓ ·¤Ó·ˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË Ê‡ÛË, ı¤Ì· Ô˘ ı›ÁÂÙ·È Û ÔÏ-
Ϥ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
Á. √ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ °ÂˆÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ µÈÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ
¯ÚfiÓÔ.
§fiÁˆ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ˆÓ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó·
ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì·ÎÚÔÛÎÂÏÒÓ, ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. °È` ·˘Ùfi Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜
ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜–Û¯‹Ì·Ù·,
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·–ÙÚfiÔ˘˜ ÛΤ„˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· «Â-
Ú¿ÛÂÈ» ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘:
ñ ™ÙÔ fiÙÈ fiÏ· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Ì ڢıÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹-
ÛÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∞ÎfiÌË Î·È Ù· ¿„˘¯· ÂÙÚÒÌ·Ù· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ οو ·fi ÙËÓ Â›-
‰Ú·ÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· ·ÎÏÔ Ô˘ ‰Â ÛÙ·Ì·Ù¿ ÔÙ¤ fiÛÔ ˘¿Ú-
¯ÂÈ «˙ˆÓÙ·Ó‹» Ë °Ë.
ñ ™Ù· ›‰Ë ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ (¿ÓÂÌÔ˜, ÓÂÚfi, ıÂÚÌÔÎÚ·-
Û›·, ‚·Ú‡ÙËÙ· ÎÙÏ.).
ñ ™ÙÔ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Û¯¤ÛË Ô˘ ‰È¤ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ (‰È·‰Ô¯‹ ÂÎÚË-
ÍÈÁÂÓÒÓ, È˙ËÌ·ÙÔÁÂÓÒÓ, ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ӈÓ).
ñ ™ÙÔ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¿Óˆ ÛÙË °Ë ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· «˘Ô¯Úˆ̤ÓË» Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙Â-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 115
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·115
Ù·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â. √È Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ¿ÏÏ·˙·Ó ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÍË-
Á› ÁÈ·Ù› ÛÙ· ÂÙÚÒÌ·Ù· Û˘Ó·ÓÙԇ̠ٷ ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÔÏÏÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿„ÂÈ Ó·
˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∂›Ó·È fi,ÙÈ ·¤ÌÂÈÓ ·fi Ù· ˙Ò· Î·È Ù· Ê˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó
ÛÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó.
ñ ™ÙÔ fiÙÈ Ù· ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· Û˘Ó¯‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Ù˘
˙ˆ‹˜ ¿Óˆ ÛÙË °Ë. £˘Ì›˙Ô˘Ó Î¿ˆ˜ ¤Ó·Ó η̤ÓÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ÌÈ·˜ fiÏ˘, Ô˘ ı·
·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ› ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·Ó¤·Ê˜ Ï›Á˜ ÌfiÓÔ
ÛÂÏ›‰Â˜. ¢ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ Î·È ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘, Ì·˜ ÂÈ-
ÙÚ¤Ô˘Ó fï˜ Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÔ˘Ì ÔÏϤ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ˘Ôı¤ÛÂȘ.
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: BIO™ºAIPA
µ5.1. ∞¶√¢π¢√¡∆∞™ ª∂ ∫√ªπ∫ ∆∞ √π∫√™À™∆∏ª∞∆∞
∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓË Î·ıÔ‰ËÁ› ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹-
Ì· ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 116
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·116
£∂ª∞∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: AN£Pø¶O°ENE™ ¶EPI BA§§ON
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ¶√§∂π™
°1.1. ¢∏ªπ√Àƒ°ø¡∆∞™ Ã∞ƒ∆∂™ ¶§∏£À™ªπ∞∫∏™ ¶À∫¡√∆∏∆∞™ ∆ø¡ Ãøƒø¡
ªπ∞™ ∏¶∂πƒ√À ª∂ ∞¶§∞… µ∏ª∞∆∞
√‡Ù ·˘Ù‹ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ·Ó¿Ï˘ÛË. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó
‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ηٷÓfiËÛ˘ fi¯È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÔÁÈ΋
ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È, ¿Ú· ··ÈÙÔ‡Ó Î·Ï‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰Ë-
Ï·‰‹ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ:
ñ ∞·ÈÙ› ÚÈÓ ·`fiÏ· οÔÈÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ (.¯. ÁÈ· Ó· ‰Â›-
¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Û οı ¯ÒÚ·).
ñ ¶ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ı· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ¯¿Ú-
ÙË.
ñ ¶ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÂÈÏÔÁ‹ ηٿÏÏËÏˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ‹, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÌÈ·˜ «ÁÏÒÛÛ·˜» ‹ ÂÓfi˜ «ÎÒ‰È-
η» Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤ-
ÛÌ·Ù· Î·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÔÚÈṲ̂ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ›ӷÈ
Èı·Ófi Ó· ÂËÚ¤·Û·Ó ÙË ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· Û οı ¯ÒÚ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ (ÎÏ›-
Ì·, ‚Ï¿ÛÙËÛË ÎÙÏ.). ∆¤ÏÔ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙË Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿-
‰·˜ (ÂÚ›Ô˘ 85 οÙ./ ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ.).
°1.2. ∞™ Ã∆π™√Àª∂
∆Ô ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÙÔ ÈÔ «˙ˆÓÙ·Ófi» ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È ÔÈ fi-
ÏÂȘ. £ÂˆÚËÙÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· οÔȘ ˘ÏÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·Ó-
ıÚÒˆÓ Ô˘ ÙȘ ¤¯ÙÈÛ·Ó, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÌÈ· ‚·ı‡ÙÂÚË
„˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ì·˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ê‹. °È` ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ¿ÏψÛÙ ηÙËÁÔ-
ÚÔ‡ÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ fï˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÙȘ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó.
√È ÔÏÂÔ‰fiÌÔÈ, ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, ÔÈ ÁˆÏfiÁÔÈ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÏfiÁÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì·˜ Ô˘Ó ÔÏ-
Ï¿ ÁÈ· ÌÈ· fiÏË. ¶Ò˜ ¯Ù›ÛÙËÎÂ, Ì ÔÈ· ÚfiÙ˘·, ÔȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÈÙÂÏ›, fiÛÔ Î·Ï¿ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›, fiÛÔ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Û ¤Ó·Ó ÛÂÈÛÌfi, fiÛÔ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ·. ¢ÂÓ Â›-
Ó·È fï˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ÏfiÁÈ· Ò˜ ı·
‹ıÂÏ·Ó Ó· Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÍÂ-
ÎÈÓ¿ Ì ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·.
™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÂχıÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· Ô˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο fi,ÙÈ ÙÔ˘˜ ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi. ŸÙ·Ó fï˜ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó·
ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘, ÌÔÚ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ‰È·ÎÚÈÙÈ-
ο Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘:
ñ ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Û ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ; (∞Ó¿ÁÎË ÔÏ˘ÒÚÔÊˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ,
ÌÂÁ¿ÏË ˘ÎÓfiÙËÙ· ÏËı˘ÛÌÔ‡.)
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 117
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·117
ñ ¶Ò˜ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡; (∞Ó¿ÁÎË ‡·Ú͢ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‡‰Ú¢-
Û˘, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÚÔʛ̈Ó.)
ñ ¶Ò˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜; (∞Ó¿ÁÎË ‡·Ú͢ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È Û˘ÛÙË-
Ì¿ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡.)
ñ ¶ÔȘ ¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË fiÏË Î·È Ò˜ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ;
(∂Î·›‰Â˘ÛË, ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ˘Á›· – ¿Ú· ‡·ÚÍË Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ΤÓÙÚˆÓ ‰È·ÛΤ‰·-
Û˘.)
™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ë Ù¿ÍË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô
¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÂȉÈο ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ Â˘Ê˘Ô‡˜ ÎfiÌÈΘ. ∆· ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÚfiÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙ› ¤Ó·˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›-
ÓÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ÌÈ·˜ fiÏ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÏÏ·-
Á¤˜, Ó· ÙȘ ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó, Ó· ÙȘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ·ÍÈfiÏÔÁ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÂ
fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.
¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ºÀ™π∫√π ∫∞π ∞¡£ƒø¶π¡√π ¶√ƒ√π
°2.1. ª∂§∂∆∏ ∆∏™ µπ√ª∏Ã∞¡π∫∏™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ ∆√À ƒ√Àƒ
ø˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ··Ú·›ÙËÙÔ Û˘Ìϋڈ̿ Ù˘
Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú. ∏
·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ project. ¢ÂÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·Ó·Ê¤-
ÚÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¤ıÔ‰Ô, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔ‡-
ÛÈ· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÎÔÈÓˆÓfi˜. £· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ·ÏÒ˜ fiÙÈ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ project, Ô˘ «Ì·ı·›ÓÂÈ
ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ò˜ Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ», ··ÈÙ›: ÂÚÁ·Û›· Û ÔÌ¿‰Â˜, ηıÔÚÈÛÌfi ÛÙfi¯ˆÓ, ηıÔÚÈÛÌfi ·Ú-
ÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ı· οÓÂÈ Ô Î¿ı ̷ıËÙ‹˜, ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ
ηٿÏÏËÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Û‡ÓıÂÛË Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË
Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ë ÔÌ¿‰·. ø˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·-
ÂÚÓ¿ οı ̿ıËÌ· ÁˆÁÚ·Ê›·˜. ∂Âȉ‹ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ηٷÓÔÔ‡Ó fiÙÈ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë
Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·, ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘-
Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ó· ÔÏÔ-
ÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ËÁ¤˜ ·Ô‰ÂȯÙ› ‰‡ÛÎÔÏË.
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·. ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ
ηٷÓfiËÛË Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ
·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜
ÂÚÈÔ¯‹˜. √ ƒÔ˘Ú (ÁÂÚÌ. Ruhr) Â›Ó·È Ô ¤ÌÙÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ƒ‹ÓÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ƒËÓ·Ó›·-µÂÛÙÊ·Ï›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 217 ¯ÏÌ. √ ÔÙ·Ìfi˜ Ë-
Á¿˙ÂÈ 3 ¯ÏÌ. ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ fiÏ˘ µ›ÓÙÂÚÌÂÚÁÎ, ÛÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Rothaargebirge Î·È Â΂¿Ï-
ÏÂÈ ÛÙÔÓ ƒ‹ÓÔ, Û ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘ ¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ. ¢È·Û¯›˙ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 23 fiÏÂȘ, ·fi ÙȘ ÔÔ›-
˜ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ŒÛÂÓ, ªÈϯ¿ÈÌ, ªfi¯Ô˘Ì, ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ, ¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ, √ÌÂÚ¯¿Ô˘-
˙ÂÓ Î·È Ã¿ÁÎÂÓ. ∏ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú ‹/Î·È ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú (ÁÂÚÌ. Ruhrgebiet) Â›Ó·È ¤Ó· ÁÂÚÌ·-
ÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ, ÔÈ
Ôԛ˜ ÈÛÙÔÚÈο ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Û ٤ÙÔÈÔÓ ‚·ıÌfi, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Û˘ÓÔÚÂ‡Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ô˘-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 118
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·118
ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· fiÏË. √È Î‡ÚȘ fiÏÂȘ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú ¤Ù˘¯·Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜
Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ‰ÔÌ‹ Ì ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ¶ÚÒÙÔÈ ˘Ú‹Ó˜ Ù˘
‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔ›ËÛ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·fi ÙÔ
1758 Î·È ÌÂÙ¿, ·Ú¯Èο ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ √ÌÂÚ¯¿Ô˘˙ÂÓ. ∏ ÙÔÈ΋ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘Ú-
Á›· ·Ó·Ù‡¯ıËΠÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ÓfiÙÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi
ƒÔ˘Ú ÛÙÔÓ ŒÌÛÂÚ, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο ˆ˜ ÙÔÓ §›Â. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú ˆ˜ ÚÔÌË-
ıÂ˘Ù‹ ¿Óıڷη Î·È ¯¿Ï˘‚· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË
ÔÏÏÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ªÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Í‹-
ıËÎÂ Î·È Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏ¿ ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ÛÂ
ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ. ŒÙÛÈ, Ë ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú ηٿ ÙÔÓ 19Ô Î·È ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ·fi ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤-
ÓË ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞fi
ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÙÔ 1958 Î·È ÌÂÙ¿, Ë ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ʿÛË ‰ÔÌÈ΋˜ ·ÏÏ·-
Á‹˜, Ë ÔÔ›· ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÔÈÎÔÓÔ-
Ì›· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. ™ÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ
Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ 2002 Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
300.000 Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.
√È Ì·ıËÙ¤˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, ηÏÔ‡ÓÙ·È:
ñ ¡· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ Ù¿Í˘.
ñ ¡· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËηÓ
ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ·Ï¿ ÁÚ·Ê‹Ì·Ù·.
ñ ¡· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Û’ ·˘Ù‹Ó.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ.
ñ ¡· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ì ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ (‰È·Ê¿ÓÂȘ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹) ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘˜.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 119
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·119
EPøTH™EI ™ KAI ¢PA™THPI OTE™ ME ¢I A£ETMI KO XAPAKTHPA
£∂ª∞∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: XAPTE™
ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ-
‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜:
1. ∆Ô ∞ÈÁ·›Ô ¶¤Ï·ÁÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ıˆÚËÙÈο Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ù· ÏÂÁfiÌÂ-
Ó· «‹ÛÛÔÓ· (ÌÈÎÚfiÙÂÚ·) ÂÏ¿ÁË», Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÓÔ̷ۛ˜ (£Ú·ÎÈÎfi, πο-
ÚÈÔ, ª˘ÚÙÒÔ ÎÙÏ.). √ ηıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ Ù· ÂÍ‹˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Ù·
ÔÔ›· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË °ÂˆÁÚ·Ê›· Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›·.
ñ °È·Ù› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ;
∆ÔÓ ·ÏÈfi ηÈÚfi ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ› ‰Â ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜. Œ‚ÚÈÛÎ·Ó ÙËÓ ÔÚ›·
ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ˘Í›‰·˜, ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ Î·È Î¿ÔÈˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ (·ÎÚˆ-
ÙËÚ›ˆÓ, ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊÒÓ) Ô˘ ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi Ì·ÎÚÈ¿. ŒÚÂ-
 ÏÔÈfiÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔÓ ÎÔÈÓfi ÎÒ‰Èη, ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∞˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ-
‚Ò˜ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ¤·È˙Â Ë ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Û ÔÈ·
ÂÚ›Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È, ÔÈ Î·ÂÙ¿ÓÈÔÈ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó
ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜.
ñ Œ¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Í›· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ;
™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·Í›·, ÁÈ·Ù› Û‹ÌÂÚ· Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ
‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜. ¢È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È fï˜ ·fi Û˘Ó‹ıÂÈ· Î·È ÁÈ· Ó· ÙÈÌËıÔ‡Ó ÂΛ-
ÓÔÈ Ô˘ Ù· ηıȤڈ۷Ó.
ñ ¶Ò˜ ‹Ú·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ù· ‹ÛÛÔÓ· ÂÏ¿ÁË;
∆Ô £Ú·ÎÈÎfi ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ £Ú¿Î˘ Ô˘ ÙÔ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿, ÙÔ ∫ÚËÙÈÎfi ·fi ÙËÓ
∫Ú‹ÙË, ÙÔ ποÚÈÔ ·fi ÙÔÓ ÿηÚÔ, ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ ¢·È‰¿ÏÔ˘, Î·È ÙÔ ª˘ÚÙÒÔ ·fi ÙÔÓ ª˘ÚÙ›ÏÔ,
¤Ó·Ó ËÓ›Ô¯Ô Ô˘ ÛÎÔÙÒıËΠ·fi ÙÔÓ ¶¤ÏÔ·, ÙÔÓ Ì˘ıÈÎfi ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÂÂÈ-
‰‹ Ô ª˘ÚÙ›ÏÔ˜ ÂÓfi¯ÏËÛ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. (√È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ-
Τ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ` ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÛˆ·.)
2. √È ÁˆÚÁÔ› ÙˆÓ ∏.¶.∞. ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó «ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜» (disaster line) ÙÔÓ ÌÂÛËÌ-
‚ÚÈÓfi ÙˆÓ 98
Ô
‰˘ÙÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ Û ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ›Û· ÙÌ‹Ì·Ù·.
√ ηıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ÙÔÓ ÂÍ‹˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË °Â-
ˆÁÚ·Ê›· Ì ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÁÂÓÈο Ì ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜: «¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔÓ
¯¿ÚÙË ÙˆÓ ∏.¶.∞. Î·È ÙÔÓ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ÛÙË µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ηÈ
ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›·».
∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‰˘ÙÈο ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂ-
ÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË «ÛÎÈ¿» ÙˆÓ µÚ·¯ˆ‰ÒÓ √Ú¤ˆÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰¤¯ÂÙ·È Ôχ Ï›Á˜
‚ÚÔ¯¤˜ (ÙÔ Ôχ ¤ˆ˜ 60 ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ). ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÍËÚ·Û›· ηÏÏȤÚÁÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ
·Ô‰ÔÙÈΤ˜. ∂ÈϤÔÓ, ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο Ù· ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù·, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ô-
Ï˘¤ÍÔ‰· ¤ÚÁ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ôχ ÙÔ
ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ.
3. √È ŒÏÏËÓ˜ ‚·ÛÈÏ›˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ (ÔÈ ¶ÙÔÏÂÌ·›ÔÈ) Ífi‰Â„·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿, ÁÈ· Ó·
¯Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ º¿ÚÔ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜. ∆Ô ›‰ÈÔ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ù˘ ·Ú¯·›-
·˜ ƒfi‰Ô˘, ÁÈ· Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ∫ÔÏÔÛÛfi,
Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¤·È˙ Â›Û˘ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ê¿ÚÔ˘. °È·Ù› ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ·˘Ùfi; (√ Ì·ıËÙ‹˜ ÌÔ-
Ú› Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.)
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 120
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·120
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·˘Ù¿ ¤ÚÁ· ›¯·Ó Û οÔÈÔÓ ‚·ıÌfi Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â›-
‰ÂÈ͢. √ ·ÚÈÔ˜ fï˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. ∆· ·Ú-
¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ˘Í›‰Â˜ Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ ÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ› ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ Ì ÙË
‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘. ∆Ë Ó‡¯Ù· ˘Ôı¤ÙÔ˘Ì fiÙÈ ·Ú·ÙËÚÔ‡Û·Ó Ù· ¿ÛÙÚ·, ·Ó fï˜ ›¯Â ÍÂÛ¿-
ÛÂÈ ı‡ÂÏÏ· Î·È Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ‹Ù·Ó Û˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓÔ˜, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. °È· ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ º¿ÚÔ˘ ‹ ÙÔ˘
∫ÔÏÔÛÛÔ‡ ‹Ù·Ó Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰·. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ‹ÍÂÚ·Ó fiÙÈ ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó Û ·ÛÊ·-
Ϥ˜ ÏÈÌ¿ÓÈ.
£∂ª∞∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ºY™I KO ¶EPI BA§§ON
1. ¶ÔÈ· Â›‰Ú·ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ë ·ÊıÔÓ›· ‹, ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ë
¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡;
√È Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·-
ÁˆÁ‹˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡ Î·È Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜
ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ÓÔÌ¿‰Â˜ (.¯. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™·¯¤Ï). ªÔ-
ÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· οÓÔ˘Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ô ·ÛÙÈÎfi˜
ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Û ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ fiψÓ.
2. ªÔÚÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ;
(∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË fiÚˆÓ.)
∆Ô ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï˘ı›.
3. ∏ Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ Ë ›‰È· ‹ Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; (¢È¿ÛÙ·ÛË
ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.)
√È Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ·‡-
ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È fiÙÈ Ë Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡. ∞Ó ÙÔ
Â›Â‰Ô Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Â›Û˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔ-
‚Ϥ„Ô˘Ó Û ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È ÈÔ Èı·Ófi Ó· Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È ÁÈ·Ù›.
4. °È·Ù› Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ §ÈÌÓÒÓ ÌÂٷ͇ ∏.¶.∞. Î·È ∫·Ó·‰¿ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ‰Âο‰Â˜
ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜; (™‡ÛÙËÌ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ‰È¿-
ÛÙ·ÛË Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ.) ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹-
ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ¯¿ÚË ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È
ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ. ∆Ô ¿ÁÚÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ·ÊıÔÓ›· ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Î·È ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ ÚÔ-
Û¤ÏÎ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ ·Ô›ÎÔ˘˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÏÔ‡ÛȘ „·ÚȤ˜, ıËÚ¿Ì·Ù· (ÔÈ ÁÔ‡Ó˜
ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Â›¯·Ó ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ) Î·È ÁfiÓÈÌ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·.
∞ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋, ÙÔ ÓÂÚfi ·ԉ›¯ıËΠÔχÙÈ-
ÌÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÂÓÒ Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÊıËÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂÙ·-
ÊÔÚ¿˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ·Á·ıÒÓ.
5. °È·Ù› ÔÈ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ™ÂÓÙ §fiÚÂÓ˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ˜ ı·Ï¿ÛÛȘ «ÏˆÊfi-
ÚÔ˘˜» Ù˘ °Ë˜; (™‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜.)
∏ ·¿ÓÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÒÙËÌ·.
6. °È·Ù› Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ §ÈÌÓÒÓ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË Ì ÂΛ-
ÓË Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜; (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·.)
∫·Ù`·Ú¯¿˜ ·fi ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¿Ô„Ë (ı¤ÛË) ÔÈ ªÂÁ¿Ï˜ §›ÌÓ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ôχ
·fi ÂΛӘ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ∂›Ó·È ۯ‰fiÓ ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ë›ÚÔ˘
Û ÎÔÈÏfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ì ÙË
ı¿Ï·ÛÛ· ̤ۈ ÔÙ·ÌÒÓ (.¯. Ë µÈÎÙfiÚÈ· Ì ÙÔÓ ¡Â›ÏÔ). ∫·È fiÙ·Ó fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÔÈ
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 121
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·121
·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ. ŒÓ· ·ÎfiÌË ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·ÊÚÈηÓÈÎÒÓ Ô-
Ù·ÌÒÓ. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔ¤‰ÈÔ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Î·È ÂÔ-
̤ӈ˜, ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ú¤ÂÈ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î·Ù·ÚÚ¿-
ÎÙ˜, Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙË Ó·˘ÛÈÏÔ˝·. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ‚¤‚·È· ¤·ÈÍÂ Î·È Ë πÛÙÔÚ›·. √È Ï·Ô›
ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ˙Ô‡Û·Ó ¿ÓÙ· Û ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô˘ ‰Â
‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Î·È ÔÈ ‚›·È˜ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ Ï¢ÎÔ‡˜, Ô˘ ¤ÊÙ·-
Û·Ó Î¿ÔÙ ˆ˜ ÂΛ, ¤Î·Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ ªÂÁ¿Ï˜
§›ÌÓ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÔÙ¤ ¿ÏÏË ÛËÌ·Û›· ¤Ú· ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·Ôı‹-
Θ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Î·È ˆ˜ ËÁ¤˜ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ (·ÏÈ›·).
7. ∞ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÔÚıÌfi Ù˘ ª·Ï¿Î·˜ (·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Ù˘ ª·Ï·ÈÛ›·˜ ηÈ
ÙË Ó‹ÛÔ ™Ô˘Ì¿ÙÚ·) ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÂÈÚ·Ù¤˜. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·ÓËÛ˘¯Â› fiϘ ÙȘ ¯Ò-
Ú˜, ȉȷ›ÙÂÚ· fï˜ ÙËÓ π·ˆÓ›·. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ
Ù˘ π·ˆÓ›·˜. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· ̤ۈ ÙˆÓ ıÂ-
ÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘.)
∏ π·ˆÓ›· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ô‡Ù ÂÙÚ¤-
Ï·ÈÔ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û¯Â‰fiÓ ·fiÏ˘Ù· ·fi ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘
¯¿ÚÙË fï˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ, ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ¤Ó· ÏÔ›Ô ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›· ÛÙÔÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·Áˆ-
Áfi ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ ‹ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·fi ·˘ÙfiÓ
ÙÔÓ ÔÚıÌfi. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ÂÈÚ·Ù›· ÚÔηÏ› ˙Ë̛˜ ÛÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.
∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Â›Ó·È ÊÙˆ¯Ô› πÓ‰ÔÓ‹ÛÈÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜,
Î·È Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ÏÔ›·, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯ˆ-
ÚÈο ‡‰·Ù· Ù˘ ª·Ï·ÈÛ›·˜, Î·È ‡ÛÙÂÚ· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ ÛÙ· ÔÔ›· ›-
Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó.
8. ∆ËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÍ¿ψÛ˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Û fiÏË ÙË °Ë Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ fiÏË ÙÔ˘ ∫¤È ∆¿Ô˘Ó
(ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜) ¤ÁÈÓ «ÙÔ Ì‹ÏÔÓ Ù˘ ¤ÚȉԘ» ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ √ÏÏ·Ó‰Ô‡˜. ªÂϤÙËÛ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ·˘-
Ù‹ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘
‰È¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔÎ·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘.)
∆ËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ù· ÏÔ›· ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ¿ Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·ÚÁ¿ Ì ·ÓÈ¿. ŸÙ·Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÏÔ›Ô ÍÂ-
ÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∞Û›·, ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∞ÊÚÈ-
΋˜ Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi øηÓfi. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÌÔÓÔÌÈ¿˜, ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÏÈÌ¿ÓÈ· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ ÏÔ›Ô ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡ÛÂ, ÁÈ·
Ó· ÂÊԉȷÛÙ› Ì ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÓÂÚfi Î·È ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÂȉÈÔÚıÒÛÂȘ. ∏ ı¤ÛË ·˘Ù‹˜ ÙË fiÏ˘,
Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1652 ·fi √ÏÏ·Ó‰Ô‡˜, ‹Ù·Ó ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ` ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÛÎÔfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍËÁ›
ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÕÁÁψÓ.
9. ªÂϤÙËÛ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› Ë ÂÚÈÔ¯‹
Ù˘ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜ ϤÁÂÙ·È ¤ÙÛÈ, fiˆ˜ Â›Û˘ ÁÈ·Ù› Ô ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÛËÌ·ÓÙÈ-
ÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ·fi Ù· ·Ó¿Ú¯·È· ¯ÚfiÓÈ·. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ̤ۈ
ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÌÂٷ͇ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚˆ-
ÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ›Ô˘.)
∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·
ÙÔ˘ ∆›ÁÚË Î·È ÙÔ˘ ∂˘ÊÚ¿ÙË ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÁÈ·
ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÓıÚÒˆÓ. Œ¯ÂÈ ¯·ÌËÏfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ, ÏÔ‡ÛÈÔ Û ÚÔÛ¯ÒÛÂȘ, ‡ÊÔÚ· ‰¿ÊË
ηÈ, ·Ú¿ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚ÚÔ¯ÒÓ, Â¿ÚÎÂÈ· Û ÓÂÚfi Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Îϛ̷. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ê˘ÛÈÎfi Ó·
Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë °Ë Ù˘ ∂·ÁÁÂÏ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ì¤¯ÚȘ ÂΛ ·fi ÙȘ
Á‡Úˆ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÌfiÓÈÌ·. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜
‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË, οÙÈ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÔχÏÔÎË ·Ú¯·›· ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ-
¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹ ÌÓËÌ›·.
10. ∞Ó·˙‹ÙËÛ Û ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ Î·È ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ªÂÁ¿ÏË ¢ÈÒÚ˘Á· Ô˘
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 122
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·122
ηٷÛ··Û·Ó ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÛÙËÓ ·¤Ú·ÓÙË ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ‰ȿ‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜. ŒÂÈÙ· ÌÂ-
ϤÙËÛ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÈ ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜
Ù˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¤Ó· ÙfiÛÔ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ¤ÚÁÔ. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ
√ÈÎÔÓÔÌ›· ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Ê˘-
ÛÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ›Ô˘.)
∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ∞Û›·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÙ·ÌÔ› Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·-
ÙÔÏÈ΋ ∫›Ó· Ú¤Ô˘Ó Û¯Â‰fiÓ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi Ù· ‰˘ÙÈο ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο, ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó
ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÚÔ˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜,
·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¿ÓÙ· ¤Ó· ÙÚÔÌÂÚfi ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Î·È Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ô˘
¤ÚÂ ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓfiÙÔ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ∏ ªÂÁ¿ÏË ¢ÈÒÚ˘Á·
¿Ú¯ÈÛ ӷ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 770 .Ã. Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 475 .Ã. Œ¯ÂÈ Î·Ù‡ı˘ÓÛË
·fi ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ, ÂÓÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔ¤˜ ¤ÓÙ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ (ÿȯÔ, ÃÔ˘¿ÓÁÎ ÃÔ, ÃÔ˘¿È,
°È·ÓÁÎ ∆ÛÂ Î·È ∆ÛÈÂÓÙ¿ÓÁÎ), ‰È·Û¯›˙ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·) Î·È ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 1.700 ¯ÏÌ., ‰ËÏ·‰‹ ¿Óˆ ·fi ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·fi-
ÛÙ·ÛË ∞ı‹Ó·˜–£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔχÙÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÎfiÌË Î·È
Û‹ÌÂÚ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜.
11. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ∫·Ó¿ÏÈ ÿÚÈ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙË Ï›ÌÓË ÿÚÈ ÙˆÓ ∏.¶.∞. Ì ÙÔÓ Ô-
Ù·Ìfi ÿÓÙÛÔÓ. ŒÂÈÙ·, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ∏.¶.∞. ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ
ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.
(™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘
‰È¿ÛÙ·Û˘, Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ – ¿ÓıÚˆÔ˜.)
∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¡¤· ÀfiÚÎË ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ·ÛʷϤ˜ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓË
Û ȉ·ÓÈ΋ ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë
fiÏË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙË µÔÛÙfiÓË Î·È ÙË ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ì ηڷ‚¿ÓÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ›¯·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿ÏÔ Îfi-
ÛÙÔ˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٿ ÙÔ˘˜ Û` ·˘Ù‹Ó.
∆Ô 1815 ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ÿÓÙÛÔÓ, Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ¯ˆÚ›˜
ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, Ì ÙË Ï›ÌÓË ÿÚÈ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Î·È Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ ÌÂ
ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ªÈÛÈÛÈ›. ∏ ‰ÈÒÚ˘Á·, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 1825, Ì›ˆÛ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ η-
Ù¿ 90%, ÂÓÒ Ì¤Û· Û 50 ¯ÚfiÓÈ· Ë ¡¤· ÀfiÚÎË ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ
∏.¶.∞. Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·Ú¿-
‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË ∂Ì¿ÈÚ ™Ù¤ÈÙ ª›ÏÓÙÈÁΠηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1930,
Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̤۷ Û 2 ÌfiÓÔ ¯ÚfiÓÈ·. ∆· ¯·Ï‡‚‰ÈÓ· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ
ÛÙÔÓ ÛÎÂÏÂÙfi ÙÔ˘ ¤Êı·Ó·Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi Ù· ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶›ÙÛÌÔ˘ÚÁÎ ÛÙË ¡¤·
ÀfiÚÎË Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰ÈÒÚ˘Á·˜, Ô˘ ¤Î·ÈÁ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ¤ÚÂ ӷ „˘¯ıÔ‡Ó, ÚÈÓ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó.
12. ¶ÚÈÓ ·fi 120 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ª·Ó¿Ô˘˜, «Ë fiÏË Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜», ‹Ù·Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÏÔ‡ÛȘ
fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÈ-
ÎÚfiÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ Î¿ÔÙÂ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ô˘ÙÛÔ‡Î Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘
Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔ-
Ú›·, ÙË ÃËÌ›· Î·È ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·‚Ô-
Ï‹˜ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÒÚÔ.)
∆ËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ÙÔ ª·Ó¿Ô˘˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηԢÙÛÔ‡Î Î·È Â›¯Â ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË fiÏË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ∏
ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛfiÚˆÓ Î·Ô˘ÙÛÔ˘Îfi‰ÂÓÙÚÔ˘ ··ÁÔÚ¢fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ µÚ·˙ÈÏ›·˜,
¤Ó·˜ ÕÁÁÏÔ˜ fï˜, Ô Ã¤ÓÚ˘ √˘›Î·Ì, ηٿÊÂÚ ӷ ‰ˆÚÔ‰Ô΋ÛÂÈ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜
Î·È Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ 70.000 ÛfiÚÔ˘˜ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ̤۷ Û Ì¿Ï˜ Ì·-
Ì·ÎÈÔ‡. ∞fi ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ‚ÔÙ·ÓÔÏfiÁÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·Ú·Á¿ÁÔ˘Ó 2.800
‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ·, Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ·Ê˘Ù‡ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫¸ϿÓË, ÛÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË Î·È ÛÙË ª·Ï·ÈÛ›·. ∆Ô
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 123
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·123
1900 Ô ∞Ì·˙fiÓÈÔ˜ ·Ú‹Á·Á 27.000 ÙfiÓÔ˘˜ ηԢÙÛÔ‡Î Î·È Ë Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹ 4.000, ·ÏÏ¿ ÙÔ
1930 Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ‹Ù·Ó 14.000 ÙfiÓÔÈ ÛÙÔÓ ∞Ì·˙fiÓÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ 800.000 ÙfiÓˆÓ Ù˘ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜.
∆Ô ª·Ó¿Ô˘˜ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ô˘ ›¯Â.
13. ∞fi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏÔ› ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ·fi Ô‡ ËÁ¿˙ÂÈ Ô ¡Â›ÏÔ˜
(·ÎfiÌË Î·È Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ¡¤ÚˆÓ ¤ÛÙÂÈÏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ‰‡Ô ÂηÙfiÓÙ·Ú¯Ô˘˜),
·ÏÏ¿ ·¤Ù˘¯·Ó. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi χıËΠÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ªÂϤ-
ÙËÛ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ηÈ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ı·
·ÔÎÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÛÔ˘, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ
ÓˆÚ›ÙÂÚ·. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ÌÂÙ·-
‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.)
√ ·Ó¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÊÚ¿ÁÌ· ÙÔ˘ ∞ÛÔ˘¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜, ·fi
ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ fï˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˜, ÌÈÎÚÔ› ÌÂÓ Û ‡„Ô˜,
·ÏÏ¿ ÈηÓÔ› Ó· ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙË Ó·˘ÛÈÏÔ˝·. √È ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¤ÚÂ ӷ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ٷ fi‰È·
·Ó¿ÌÂÛ· Û ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ¤ÏË Î·È ¿ÁÚÈ· ·Ó›‰·. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔÈ, ÔÈ ÈÔ-
fiÙ·ÌÔÈ Î·È Ù· ·Ú¿ÛÈÙ· ÂÍfiÓÙˆÓ·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÏË ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ, ÂÓÒ Û ¿ÏϘ Â-
ÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì¤Û· Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· Û ¤ÎÙ·ÛË ¤ÏË, Ô˘ ‹Ù·Ó Ú·ÎÙÈ-
ο ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Ì·ÓÙ¤„Ô˘Ó ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ó
·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ΢ڛˆ˜ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· χıËΠÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ 20fi ·ÈÒ-
Ó· ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ ¡Â›ÏÔ, ·ÏÏ¿ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∞ÊÚÈ-
΋˜ ·fi Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο.
¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜
Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÈ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ˘ÚÔ‚fiÏ· fiÏ· ·Ú¿ Ìfi-
ÓÔ ·ÎfiÓÙÈ·, ÙfiÍ· Î·È ‚¤ÏË.
14. ŒÓ· ·fi Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∫Ô˘›ÓÛÏ·ÓÙ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ϤÁÂÙ·È «¢È·Ì·ÓÙ›Ó·». ∞Ó·-
˙‹ÙËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓ›‰· ¢È·Ì·ÓÙ›Ó· ƒÒÌ· Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ·È-
ÙÈÔÏfiÁËÛ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›·, ÒÛÙ ӷ Ê·ÓÔ‡Ó
ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·.)
∏ ¢È·Ì·ÓÙ›Ó· ƒÒÌ· ‹Ù·Ó ∂ÏÏËÓ›‰· ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙÔÓ ∆˙ÔÚÙ˙ º¤Ú-
ÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ªfi˘ÂÓ, ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ πÔÓ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∞ÚÁfiÙÂ-
Ú· (1859-1865) Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ∂Λ Ë ƒÒÌ·, Ô˘ ¤ÁÈÓÂ
ÁÓˆÛÙ‹ Ì ÙÔ ·ÙÚÈÎfi fiÓÔÌ¿ Ù˘ ˆ˜ «Ï·›‰Ë ƒÒÌ·», ·Ó¤Ù˘Í ¤ÓÙÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È
·Á·‹ıËΠÔχ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ·ÎfiÌË ¯ÒÚ·˜. ∆Ô fiÓÔÌ¿ Ù˘ ‰fiıËÎÂ
ÙÈÌËÙÈο fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi, ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·ÓÒÓ fiψÓ. ªÂÚÈÎÔ› È-
ÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·fi ÙË ƒÒÌ· ÍÂÎÈÓ¿ Ë ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· Ô˘ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÔÈ ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ› ÁÈ·
ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
15. ∆Ô ∫Ú·Î·Ù¿Ô Â›Ó·È ¤Ó· ËÊ·›ÛÙÂÈÔ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÙÔ 1883 ÚÔηÏÒ-
ÓÙ·˜ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ 35.000 ·ÓıÚÒˆÓ.
ñ ∂ÓÙfiÈÛ¤ ÙÔ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË.
ñ ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
ñ ∞Ó·˙‹ÙËÛ Û ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÚËÍ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜
Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ Á‡Úˆ ÓËÛÈÒÓ.
ñ ™˘Û¯¤ÙÈÛ ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ∫Ú·Î·Ù¿Ô Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ
ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÙÔ˘ 2003 ÛÙËÓ ›‰È· ·ÏÏ¿ ÈÔ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË Û‹ÌÂÚ· ¢ڇÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ∆È
Û˘ÌÂÚ·›ÓÂȘ; (√È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·‰È¿ÎÔË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘-
ÛÌÔ‡ οÓÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÛÌÈο ÂÓÂÚÁ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÈÔ Â˘·›ÛıËÙË ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜.)
16. √ ·Ú¯·›Ô˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ¤ÁÚ·„ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÈÎÒÓ ¶Ô-
Ï¤ÌˆÓ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ §ÂˆÓ›‰·, Ô¯˘ÚÒıËÎ·Ó ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜, ÂÂȉ‹ ÂΛ Ô
¯ÒÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÛÙÂÓfi˜, Ô˘ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚˆıÔ‡Ó ‰‡Ô ¿ÚÌ·Ù·.
(¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰ȿ‰· Ï¿ÙÔ˘˜ 10 ¯ÏÌ.)
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 124
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·124
ñ ∂ÓÙfiÈÛ ÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÂÚ›ÁÚ·„ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
ñ ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ Ì ‰Èο ÛÔ˘ ÏfiÁÈ· ÙȘ
Èı·Ó¤˜ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÂÓfi Û ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ Ï·ÙÈ¿
‰ȿ‰·.
ñ ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ∆ÂÌÒÓ, ¤Ó· ÛÙÂÓfi ÙÔ ÔÔ›Ô ¤·ÈÍÂ,
fiˆ˜ Î·È ÔÈ £ÂÚÌÔ‡Ï˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍË-
Á‹ÛÂȘ Ì ‰Èο ÛÔ˘ ÏfiÁÈ· ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi
Ù˘. (¶ÚÈÓ ·fi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ë £ÂÛÛ·Ï›· ‰ÂÓ Â›¯Â ‰›Ô‰Ô ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÔÙ¤-
ÏÂÛÌ· Ù· ÓÂÚ¿ Ô˘ ¤ÚÚÂ·Ó ·fi Ù· Á‡Úˆ ‚Ô˘Ó¿ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÌÓË Ô˘ Î¿Ï˘„Â
ÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘. ∏ Ï›ÌÓË ·˘Ù‹ ÁÈÓfiÙ·Ó ÈÔ Ú˯‹ Î·È ÈÔ Ï·ÙÈ¿, ÂÂȉ‹ Ù· ˘‰¿ÙÈÓ· Ú‡̷ٷ ÌÂ-
Ù¤ÊÂÚ·Ó Î·È ·¤ıÂÙ·Ó ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ù˘ ÔÏϤ˜ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜. ∫¿ÔÙÂ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ
Î·È ÙˆÓ ‰È·‚ÚˆÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ë Û˘Ó¯‹˜ ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Ô˘ ·ÔÌfiÓˆÓ·Ó ÙË £ÂÛÛ·-
Ï›· ·fi ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô «Ú¿ÁÈÛ» Î·È Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ‚›·È· ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË ı¿-
Ï·ÛÛ·, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ¶ËÓÂÈfi Î·È ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ∆ÂÌÒÓ. ™Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛË-
Ì›· Ù˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ‰ȿ‰·˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÌÈ· ·‚·ı‹˜ Ï›ÌÓË, Ë Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, Ë ÔÔ›· ·ÔÍË-
Ú¿ÓıËΠηٿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™‹ÌÂÚ· Ì Ù¯ÓËÙ¿ Ê¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÙÌ‹-
Ì·ÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘.)
ñ ™Â ÔÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û ԉËÁÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ; (°È· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î·È Ó·
ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔ›ËÛÔ˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Î·-
χÙÂÚ· ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜. ∏ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· fï˜ ‰Â ̤-
ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÂÓ‰ÔÁÂÓ›˜ Î·È ÔÈ Â͈ÁÂÓ›˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ‰Â ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÔÙ¤ ÙË ‰Ú¿ÛË
ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘,
ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.)
17. ∆Ô ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞Ì·˙ÔÓ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∞Ì·-
˙fiÓÈÔ, ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô
Î·È Û ‚È‚Ï›· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂȘ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.
∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ µÚ·˙ÈÏ›·˜, ·ÏÏ¿ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜
Ù˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÌÈÎÚfi˜. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ηχÙÂÙ·È ·fi Ù· «Û¤Ï‚·˜», Ù· ÙÚÔ-
Èο ‰¿ÛË, Ù· ÔÔ›· ¤ˆ˜ ÙÔ 1911 ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηԢÙÛԇΠÛÙÔÓ Îfi-
ÛÌÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÌÂÈÒıËÎÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ
ÙÔ˘ ηԢÙÛԇΠӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÚÔÈΤ˜ Ê˘Ù›˜. ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘-
ÙfiÓ, Î·È ÂȉÈο ÓfiÙÈ· Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘, ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÁηı›-
ÛÙ·ÓÙ·È 250.000 ÂÚ›Ô˘ ¿ÔÈÎÔÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∫‡ÚÈÔ fiÏÔ ¤Ï͢ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Ê˘Ù›-
˜ Î·È Ë ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂÙ·ÏÏÔÊfiÚ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Ûȉ‹ÚÔ˘, ¯·ÏÎÔ‡, Ì·-
ÁÓËÛ›Ô˘ Î·È ‚ˆÍ›ÙË, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÏËıÒÚ· ÁÈÁ¿ÓÙÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ (ÔÚ˘-
¯Â›ˆÓ, ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ ÎÙÏ.). ∂›Ó·È ÌÈ· Ì·˙È΋ ÌÂٷΛÓËÛË ·ÓıÚÒˆÓ, Ë ÔÔ›· ı˘-
Ì›˙ÂÈ ÂΛÓË Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÚÔ˜ ÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ∏.¶.∞. ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∆· ·Ô-
ÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∆Ô˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÚÔÛÂÏ·-
ÂÈ Ë Ôχ ÊÙËÓ‹ ÁË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Âί¤ÚÛˆÛË ÙÚÔÈÎÒÓ ‰·ÛÒÓ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ÁfiÓÈÌÔ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ıÚÂÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·Ó Â› ·ÈÒÓ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚËı› Ë ÔÚ-
ÁÈ҉˘ ‚Ï¿ÛÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ·‡Ô˘Ó Ó·
·Ô‰›‰Ô˘Ó. ∞‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÏÈ¿ÛÌ·Ù·, ÔÈ ¯ˆÚÈÎÔ› Ú¤ÂÈ ‹ Ó· ÂÁη-
Ù·Ï›„Ô˘Ó ÙË ÁË ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ÙËÓ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Û ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ
Ôԛ˜ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Â›Ù ˆ˜ ‚ÔÛÎfiÙÔÔ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ˙ÒˆÓ, ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÚÔÊÔ‰Ô-
Ù› ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ›Ù ÁÈ· ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ÛfiÁÈ·˜ (Ë µÚ·˙ÈÏ›· Â›Ó·È Ô ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤·˜ ÛfiÁÈ·˜). ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÙÚÔÈÎfi ‰¿ÛÔ˜ ¯¿ıËΠÔÚÈÛÙÈο. ∆Ô ÈÔ
ÙÚ·ÁÈÎfi fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙË ÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 125
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·125
‰¿ÛÔ˘˜ ÚÔηÏ› ‚›·È˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ˘ÏÔÙfïÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ‰¿ÛÔ˜, Ì ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ›ӷ.
¶ÚÔÛÔ¯‹. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È «Î·-
ÎÔ›» ‹ ·Ó‡ı˘ÓÔÈ (fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó), ·ÏÏ¿ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹-
ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô‰ËÁ› Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ Ó· Ï˘ıÔ‡Ó. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ‰ÂÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ
ÂÈÛÌ·ÙÈ΋ ¿ÚÓËÛË Î¿ı ·ÏÏ·Á‹˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ
Î·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ÛÙfi-
¯Ô˘˜ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
£∂ª∞∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: AN£Pø¶O°ENE™ ¶EPI BA§§ON
1. ªÂϤÙËÛ ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ›Ó·Î·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰È·-
ÊÔÚ¤˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ∞ı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔ-
ӛ΢ Î·È ÌÂÚÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‰‹ÌˆÓ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ 1991 Î·È 2001. ™ÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: (∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ԂϤÂÈ Ó· ‰Ò-
ÛÂÈ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·Ï¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔÈ-
¯Â›· Î·È ı· ηٷϋÁÂÈ Û ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÈ-
ÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.)
ñ ∆È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·;
¢Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ·˘Ù‹ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ¤ÓÙÔÓË ÌÂٷΛÓËÛË ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ
ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ ÙÔ˘˜.
ñ ¶ÔȘ ‹Ù·Ó ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘ ÔÈ ·Èٛ˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË;
∫˘Ú›ˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ˙ˆ‹˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ˘Ô-
‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ.
ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘ Ù· ÈÔ Èı·Ó¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒ-
ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ;
¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Û ¤Ó· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ.
ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘ Ù· ÈÔ Èı·Ó¿ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒ-
ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ;
·. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹
ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÈ·˜ fiÏ˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Â›Ó·È ˘Ô-
¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó Ôχ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜.
‚. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ˘ËÚÂۛ˜. ŸÙ·Ó ¤Ó· ÚÔ¿ÛÙÈÔ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÌÈ-
ÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ‰Â¯Ù› ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ó¤ˆÓ ηÙԛΈÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ¯Úfi-
ÓÔ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ (‡‰Ú¢ÛË, ·Ô¯¤Ù¢ÛË, ·ÔÎÔÌȉ‹
ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÂÈÎÔÈӈӛ˜, Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔ-
Ú¤˜) Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ. Œ¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ Ë ·‰È¿ÎÔË ·‡ÍËÛË
ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ù· ·Ó·Áο˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Ù· ›‰È· ÛÂ
·ÏËıÈÓ¤˜ fiÏÂȘ, Ì ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÚfiÌÔÈ· Ì ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ (·ÛÙÈÎÔÔ›Ë-
ÛË ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· Û¯ÂÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ
Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.
ñ ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 126
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·126
ÛÔ˘, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È È-
ı·Ófi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘Ù¿ Ù· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.
¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó¿Á΢ Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·‰È¿ÎÔ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜
ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜. ∆· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ó¤· ¤ÚÁ·, ÁÈ·
Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜, ¿Ú· Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿,
ÁÈ· Ó· Ù· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ∞˘Ùfi Â›Û˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ·ÓÙ› Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÔÈ-
ÎÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ∆Ô Î˘ÚÈfiÙÂ-
ÚÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ë ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô‰ËÁ› ÛÂ
ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô.
¢∏ª√™ ◊ ∫√¡√∆∏∆∞ ¶§∏£À™ª√™ 1991 ¶§∏£À™ª√™ 2001-
ª∂∆∞µ√§∏
¶√§∂√¢√ªπ∫√ ™À°∫ƒ√∆∏ª∞ ∞£∏¡∞™
™‡ÓÔÏÔ 3.072.922 3.172.006 (+3,22%)
∞ıËÓ·›ˆÓ 772.022 745.514 (-3,43%)
¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 182.671 175.697 (-5,88%)
∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ 47.463 56.836 (+20,0%)
µ¿Ú˘ 8.488 10.998 (+29,57%)
µÔ‡Ï·˜ 17.998 25.532 (+41,86%)
µÚÈÏËÛÛ›ˆÓ 16.571 25.582 (+54,38%)
°¤Ú·Î· 8.512 13.921 (+63,55%)
°Ï˘Ê¿‰·˜ 63.306 80.409 (+27,02%)
ªÂÏÈÛÛ›ˆÓ 13.469 19.526 (+44,97%)
¡¤·˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3.197 6.156 (+92,56%)
¶ÂÓÙ¤Ï˘ ÎÔÈÓfiÙ.) 3.197 4.829 (+51,05%)
¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ 38.278 48.327 (+26,25%)
¶√§∂√¢√ªπ∫√ ™À°∫ƒ√∆∏ª∞ £∂™™∞§√¡π∫∏™
™‡ÓÔÏÔ 749.048 794.330 (+6,05%)
£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 383.967 363.987 (-5,20%)
∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘-∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡ 16.549 21.630 (+30,7%)
∂˘fiÛÌÔ˘ 28.821 52.624 (+82,59%)
¶ÔÏ›¯Ó˘ 27.894 36.146 (+29,58%)
∂˘Î·Ú›·˜ (ÎÔÈÓ.) 3.480 6.598 (+89,60%)
¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ 10.275 14.552 (+41,63%)
2. ªÂÚÈΤ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiˆ˜ Ë §·Ì›·, ÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ Î.¿., ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È ÙÔÓ
¯ÂÈÌÒÓ· ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏËı˘ÛÌfi ·fi fi,ÙÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™Â ÙÈ
ÔÊ›ÏÂÙ·È ·˘Ùfi ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘;
√È ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ fiÏÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ ÔÈÎÈ-
ÛÌÔ‡˜ (¯ˆÚÈ¿) ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ ÙËÓ „˘¯Ú‹ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.
ŒÙÛÈ, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË Î·È
ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ, ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ
¤ÓÙÔÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ Á‹Ú·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÂȉ‹ ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·-
χÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 127
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·127
3. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‚Ú‹Î·Ó ÙÚfiÔ Ó· ·Ú·Á¿ÁÔ˘Ó ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÚԤϢ-
Û˘ η‡ÛÈÌ· (‚ÈÔη‡ÛÈÌ·) ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë Ê˘ÙÒÓ. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ ηÈ
ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ›¯Â Ë ·Ó·Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘ ÌÈ·
Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Û˘˙ËÙËÙÒÓ, ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÂÈ-
¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ˘¤Ú Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜.
µÈÔη‡ÛÈÌ· ϤÁÔÓÙ·È ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÔÚÁ·ÓÈ΋ ‡ÏË (.¯. ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ Ê˘Ù¿
fiˆ˜ ÙÔ ˙·¯·ÚÔοϷÌÔ, ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ, ÙÔ ÊÔÈÓÈΤϷÈÔ, Ë ÛfiÁÈ·, Ù· ˙·¯·ÚfiÙ¢ÙÏ·, Ô ÏÈÓ·Úfi-
ÛÔÚÔ˜ Î.¿.) Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÌÂÓ· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ·. ™ÙËÓ Î·ÙË-
ÁÔÚ›· ÙˆÓ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È Ô˘Û›Â˜ fiˆ˜ Ë ‚ÈÔÌÂı·ÓfiÏË, Ë ‚ÈÔ·Èı·ÓfiÏË, ÙÔ ‚ÈÔÓÙ›˙ÂÏ
(ÌÂı˘ÏÂÛÙ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÏÈ·ÚÒÓ ÔͤˆÓ) Î.¿.
√È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ Ù· ıˆÚÔ‡Ó ·Ó·Áη›·, ÂÂȉ‹:
ñ ∆· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ
·˘Í¿ÓÔÓÙ·È.
ñ ∏ ¯Ú‹ÛË ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜
ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ.
ñ £ÂˆÚËÙÈο ηٿ ÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·¤ÚÈ· ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ (ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ùfi
‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fi¯È Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi fiÛÔ ÈÛÙ‡ÂÙ·È, ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·-
Ú·Û΢‹ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ·).
ñ ∂›Ó·È ‚ÈԉȷÛÒÌÂÓ·, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
√È ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙˆÓ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·-
Û˘ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ·Í›· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÌÂ Ê˘Ù¿ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ‚ÈÔη‡ÛÈÌ·:
ñ √‰ËÁ› Û ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, Ì ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó 50 Ï›ÙÚ· ‚ÈÔη˘Û›ÌÔ˘,
¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 230 ÂÚ›Ô˘ ÎÈÏ¿ ηϷÌÔÎÈÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ıÚ¤„ÂÈ ¤Ó·Ó
¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘
ηϷÌÔÎÈÔ‡ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, ÂÓÒ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ù· ‚ÈÔη‡ÛÈÌ· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÌfiÏȘ ηÈ
ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÙÔ 1% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ η˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞˘-
Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰›„· ÁÈ· η‡ÛÈÌ· Ô‰ËÁ› Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ‚‚·ÈfiÙËÙ· Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ›ӷ.
ñ ¶ÚÔηÏ› ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ Âί¤ÚÛˆÛ˘ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹
ηٿÏÏËÏˆÓ Ê˘ÙÒÓ, ¿Ú· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
ñ √‰ËÁ› ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ,
ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓˆÓ Î·È ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË Î·È ÙËÓ ˘Ô‚¿ı-
ÌÈÛË ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ.
¶ÚÔÛÔ¯‹: £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, ÛËÌ·Û›· fï˜ ¤¯ÂÈ Ë ·Ó·-
˙‹ÙËÛË Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜
¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÂÂȉ‹ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο «·ıÒ˜»
χÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ¿ÏÏ·, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·.
4. ∆· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ·
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ` ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ó·˙‹ÙË-
Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ô˘
¤·ÈÍÂ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.
∆Ô ·Ï¿ÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ˘ÔÙÈÌË̤ÓÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛËÌ·-
Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ ÈÔ ÓfiÛÙÈ̘ ÙȘ ÙÚÔʤ˜,
·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘, ÂÂȉ‹ ¤Ú· ·fi οÔÈÔ fiÚÈÔ (Â-
Ú›Ô˘ 2 ¤ˆ˜ 8 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ) ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, Û˘ÓÔÏÈο fï˜ Ë Î·Ù·-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 128
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·128
ӿψۋ ÙÔ˘, ¤ÛÙˆ Î·È Ì¤Ûˆ ¿ÏÏˆÓ ÙÚÔÊÒÓ (.¯. ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ï¿ÙÈ), Â›Ó·È ··-
Ú·›ÙËÙË. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ ·fi Ù· ·Ó¿Ú¯·È· ¯ÚfiÓÈ·, Ë Â‡ÚÂÛ‹
ÙÔ˘ fï˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏË ˘fi-
ıÂÛË. ŒÙÛÈ, Ù· Ê˘ÛÈο ·Ï·ÙˆÚ˘¯Â›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î¤ÓÙÚ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜
ÎÔÈӈӛ˜ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ¤·È˙ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∏
ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:
ñ ∆· ÔÏÏ¿ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ÙÔˆÓ‡ÌÈ· Ì ÙÔÓ fiÚÔ «·Ï·›», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Ï˘Î¤˜», fiˆ˜ ÁÈ· ·-
Ú¿‰ÂÈÁÌ· ∞Ï·› ƒ·ÊËÓ›‰Â˜ (∞Ï˘Î¤˜ Ù˘ ƒ·Ê‹Ó·˜), ∞Ï·› ∞È͈ӛ‰Â˜ (∞Ï˘Î¤˜ Ù˘ µÔ‡Ï·˜ ‹ ›Ûˆ˜
Ù˘ µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘), ∞Ï·› µÔȈٛ·˜ (Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ £ÂÔÏfiÁÔ˜) Î.¿
ñ √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ›¯Â ·Ó·ı¤ÛÂÈ Û ¤Ó·Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÔÏÔÓfiÌÔ °fiÚ-
ÁÔ, Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ù· ·Ï·ÙˆÚ˘¯Â›· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙȘ Â-
ÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ηٷÎÙÔ‡ÛÂ.
ñ ™ÙÔÓ ÚˆÌ·˚Îfi ÛÙÚ·Ùfi οı ÏÂÁˆӿÚÈÔ˜ ¤·ÈÚÓ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÈ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·Ï·ÙÈÔ‡ Ô˘
ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó «salarium» ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο. ∞fi ÙË Ï¤ÍË ·˘Ù‹Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ô ·ÁÁÏÈÎfi˜ fiÚÔ˜
«salary» Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈÛıfi˜.
ñ ŒÓ· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· «Ì˘ÛÙÈο» Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·-
Ù›·˜ ‹Ù·Ó Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ Î·È Ë Â›ÛÚ·ÍË Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ-
¯¤˜ ÙÔ˘˜.
ñ Œˆ˜ ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·Ï·ÙˆÚ˘¯Â›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¤‰ÈÓ·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ¿-
Ù˜ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó Ì ¿Ì·Í˜ Û Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, ÓfiÌÈÌ· ‹ ·-
Ú¿ÓÔÌ· (Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ ·Ï·ÙÈÔ‡). ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÈÎÚ‹ fiÏË µÈÂÏ›-
ÙÛη ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫Ú·ÎÔ‚›· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÛηϛÛÔ˘Ó
·fi ·Ï¿ÙÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¤Ó·Ó Ï‹ÚË Î·ı‰ÚÈÎfi Ó·fi Î·È ¤Ó· ΤÓÙÚÔ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ì¤-
ÁÂıÔ˜ ÁË¤‰Ô˘ Ì¿ÛÎÂÙ.
ñ ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· ÔÈ ˘fi‰Ô˘ÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ï‹ÚˆÓ·Ó ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ÊfiÚÔ ÁÈ· ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, ÙÔ ÏÂ-
ÁfiÌÂÓÔ «·Ï·ÙÈ¿ÙÈÎÔ» ‹ «·Ï·ÙÈ¿ÙÈη». √ ÊfiÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÂχıÂÚÔ
ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÔˆÏ›Ô˘, Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËΠÌfiÏȘ ÙÔ 1985.
ñ ™‹ÌÂÚ·, ¯¿ÚË ÛÙȘ ·Ï˘Î¤˜, ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ·ÊıÔÓ› ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜
Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘, ·ÊÔ‡ ÔÈ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏ‹ ·Ï·ÙfiÙËÙ· ηÈ
ÙÔ Îϛ̷ ‰ÂÓ Â˘ÓÔ› ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË). øÛÙfiÛÔ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ· Û ÔÏϤ˜
·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÙˆ¯Ô› ¿Ó-
ıÚˆÔÈ ˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·fi ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË ·Ï·ÙÈÔ‡ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ fiÏÂȘ Ì η̋Ϙ ‹
¿ÏÏ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ˙Ò·.
¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ï˘Î¤˜
Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ï·ÙÈÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ·Ï˘ÎÒÓ
ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·.
5. ∞ÍÈÔÔ›ËÛ ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÛÔ˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ηٷÁÚ¿„ÂȘ
Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ËÁ¤˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙȘ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›Ë-
Û·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ¿Óˆ ÛÙË °Ë ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.
∆Ô ÚÒÙÔ Ì¤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÒÌ·. ŒÓ·
̤ÛÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÊÔÚÙ›· 25-40 ÎÈÏÒÓ Û ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÚΛ
‚¤‚·È· Ó· οÓÂÈ ÛÙ¿ÛÂȘ Û ٷÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ªÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘
·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁÔ˘, ‹Ù·Ó Î·È Ë ‰Ô˘Ï›·.
∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜
‹Ù·Ó Ù· ˙Ò·, ÌÈÎÚfiۈ̷ Î·È ÌÂÁ·Ïfiۈ̷. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·:
ñ √È Û·ÏÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘Ó·ÙÔ›, Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· fï˜, fiˆ˜ ÛÙȘ ÔÏÈΤ˜ ˙Ò-
Ó˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔÈ.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 129
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·129
ñ ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÕӉˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÚfiÌÔÈ.
∂Λ ˆ˜ ˘Ô˙‡ÁÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÚÔ‚·ÙÔοÌËÏÔ˜ (Ï¿Ì·), ¤Ó· ˙ÒÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤ-
ÚÂÈ ¤ˆ˜ 50 ÎÈÏ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ó¤¯ÂÙ·È ·Ó·‚¿ÙË.
ñ ∆· ¿ÏÔÁ·, Ù· ‚fi‰È· Î·È Ù· Á·˚‰Ô‡ÚÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Á˘ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜
Â› ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·. ∂ȉÈο Ù· ¿ÏÔÁ· ηıfiÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ
Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞Û›·˜. ∂ËÚ¤·Û·Ó Â›Û˘ ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ Ù¤¯ÓË (ÈÈÎfi, ÈfiÙ˜, ¿ÚÌ·Ù·).
ñ ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ πÓ‰È΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ Î·È ÛÙËÓ πÓ‰ÔΛӷ, ÔχÙÈÌ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂϤʷÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ (·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÊÚÈηÓÔ‡˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜
ÙÔ˘˜) ÂÍËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏ·. ™˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ¿ÏÏˆÓ ÂÏÂÊ¿ÓÙˆÓ, fiÙ·Ó
ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û οÔÈ· ËÏÈΛ· Î·È ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È (‰Â Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·Ó›˜, ÁÈ·Ù›
··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÂÓËÏÈÎȈıÔ‡Ó Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔÊ‹˜).
ñ ™ÙȘ ÂÚ‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÔχÙÈÌÔ ˙ÒÔ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Ë Î·Ì‹Ï·, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ›
Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÊÔÚÙ›· Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È-
ÒÓ· Ì¿ÏÈÛÙ· η̋Ϙ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ÙȘ ›¯·Ó ʤÚÂÈ ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ·fi ÙËÓ ∞Ú·‚›·
Î·È ÙȘ ¿ÊËÛ·Ó Ê‡ÁÔÓÙ·˜). ™ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Û ηڷ‚¿ÓÈ· Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó
ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ £ÔÚÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÂȉ‹ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ‰ÂÓ ‚fiÏ¢Â
Ù· ÈÛÙÈÔÊfiÚ· ÏÔ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ.
∏ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠӈڛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ˆ˜ ËÁ‹
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ηÓ›˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÈ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi ÁÈ· ÚÒ-
ÙË ÊÔÚ¿. ¶ÏÔ›· Ì ·ÓÈ¿ ˘‹Ú¯·Ó Â‰Ò Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ¤ˆ˜ ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ·ÚÈ· ËÁ‹
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹Ù·Ó Ù· ÎÔ˘È¿, ÂÓÒ Ù· ·ÓÈ¿ ¤·È˙·Ó ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ó¤-
ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘‰ÚfiÌ˘ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ¯Úfi-
ÓÈ· ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Ù· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÔÈ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ.
∏ ηٷÓfiËÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÙÌÔ‡ ˆ˜ ËÁ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏË-
Ó˜ («·ÈÔÏfiÛÊ·ÈÚ·» ÙÔ˘ ◊ÚˆÓ· ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ‡). øÛÙfiÛÔ, Ô ·ÙÌfi˜ ˆ˜ ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈ‹ıËΠ۠ÌÂÁ¿ÏË Îϛ̷η ·fi ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÌÂÙ¿, Ì ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿-
ÛÙ·ÛË. √È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ·ÙÌÔÌ˯·ÓÒÓ ‹Ù·Ó ÛÙ· ÏÔ›· Î·È ÛÙ· ÙÚ¤Ó·, Ô˘ ¿ÏÏ·-
Í·Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. √È ÂÊ¢ڤÙ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Î·È ·˘-
ÙÔΛÓËÙ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Ì ·ÙÌfi, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÙfiÛÔ ‰‡Û¯ÚËÛÙ·, Ô˘ ηٷÓÙÔ‡Û·Ó
¿¯ÚËÛÙ·. √ °¿ÏÏÔ˜ ÏÔ¯·Áfi˜ ∫Ô˘ÓÈfi, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ηٷÛ··Û ÙÔ 1769 ¤Ó· fi¯ËÌ· Ô˘,
fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ› ÙÔ˘, «¤ÌÔÈ·˙ Ì ¤Ó·Ó ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú· ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ¿Óˆ Û ÌÈ· ¯ÂÈÚ¿-
Ì·Í·». ŒÊÙ·Ó Û ٷ¯‡ÙËÙ· Ù· 6 ¯ÏÌ./ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Î¿ı ϛÁÔ, ÁÈ·Ù› ¤ÂÊÙ Ë
›ÂÛË ÙÔ˘ ·ÙÌÔ‡. ◊Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ «·˘ÙÔΛÓËÙÔ», ÙÂÏÈο fï˜ Ô ∫Ô˘ÓÈfi ηٿÊÂÚ ӷ ÙÔ Ú›ÍÂÈ ¿Óˆ
Û ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô Ô˘ ÁÎÚÂÌ›ÛÙËÎÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ͯ·ÛÙ› Ë ÂʇÚÂÛ‹ ÙÔ˘.
∆ËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ¤ÊÂÚÂ Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜
η‡Û˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÌÈÎÚ¤˜ Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È Ôχ ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ ·fi ÙȘ ·ÙÌÔÌ˯·Ó¤˜. ∏
·Ó·Î¿Ï˘„‹ ·˘Ù‹ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ (fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ),
¤Î·Ó fï˜ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.
∞fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1945 Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÓÒ
ÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ë ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ë ·ÈÔÏÈ΋, Ë
˘‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋, Ë ÁˆıÂÚÌÈ΋ Î·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·ÏÈÚÚÔÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ.
¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó: ·) Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘
ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ (·ÁÚÔÙÈΤ˜
¯ÒÚ˜, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÎÙÏ.) Î·È ‚) Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘Ó ÔȘ ı· ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÚfi-
Ô ˙ˆ‹˜, ·Ó οÔÈ· ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¤·˘Â Í·ÊÓÈο Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 130
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·130
£∂ª∞∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ™TI °MI OTY¶A
1. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù· Ù·Í›‰È· ÙˆÓ
·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÒÓ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË
Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. (√È Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù· ̤ÚË Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È.)
ñ ™Î‡Ï·Í Ô ∫·Ú˘·Ó‰Â‡˜: ŒÏÏËÓ·˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ .Ã. ·ÈÒÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi
ÙËÓ fiÏË ∫·Ú‡·Ó‰· Ù˘ ∫·Ú›·˜. ŸÙ·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜ ‹Ù·Ó Ô ¢·Ú›Ԙ Ô ÀÛÙ¿ÛÔ˘˜
(ÂÚ›Ô˘ 550–480 .Ã.), Ô ™Î‡Ï·Í, ¯¿ÚË ÛÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ¤ÁÈÓ ӷ‡·Ú-
¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡. ª›· ·fi ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ‹Ù·Ó Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÈ Î·È
Ó· ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞Û›·˜ ·fi ÙÔÓ πÓ‰fi ÔÙ·Ìfi ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ. √
™Î‡Ï·Í ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Û 30 Ì‹Ó˜ Î·È ÙÔ ÂÚȤÁÚ·„ Û ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ˆ˜ ËÁ‹ ÔÏÏÔ› ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‹Ù·Ó Ô ÚÒ-
ÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô˘ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ ÙȘ ÓfiÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞Û›·˜ 160-170 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ ÚÈÓ ·fi
ÙÔÓ ¡¤·Ú¯Ô.
ñ ¡¤·Ú¯Ô˜ Ô ∫ÚËÙÈÎfi˜: °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚfiÙÈÌÔ˘, ÂÓfi˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˙‹ÛÂÈ ÛÙË
ª·Î‰ÔÓ›·, ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ºÈÏ›Ô˘, ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘.
∂Λ Ô ¡¤·Ú¯Ô˜ ¤ÁÈÓ ʛÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙˆÓ ª·ÎÂ-
‰fiÓˆÓ ÛÙËÓ ∞Û›· ˘ËÚ¤ÙËÛ ÛÙÔÓ Ì·Î‰ÔÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi ˆ˜ ¯ÈÏ›·Ú¯Ô˜ ÙˆÓ ˘·ÛÈÛÙÒÓ. ∆Ô
326 .Ã. Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100
ÏÔ›· Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ӷ ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞Û›·˜, ·fi ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘
πÓ‰Ô‡ ÔÙ·ÌÔ‡ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ, Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ¡¤·Ú¯Ô ·fi ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÍË-
Ú¿˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ó·‡·Ú¯Ô˜. √ ¡¤·Ú¯Ô˜ ˘¿ÎÔ˘ÛÂ Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â¤-
‚·ÈÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ 20.000 Ó·‡Ù˜ Î·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ∞Ú·‚È΋˜ £¿-
Ï·ÛÛ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ›‰È· ÔÚ›· Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ›¯Â ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î¿ÔÙÂ Ô ™Î‡Ï·Í Ô ∫·-
Ú˘·Ó‰Â‡˜. ∏ Âȯ›ÚËÛË ÎÚ¿ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ‹ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ,
ÔfiÙÂ Ô ÛÙfiÏÔ˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ™ÙÂÓ¿ ÙÔ˘ √ÚÌÔ‡˙, ·Ú¿ ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-
ÈÛÂ. ∂Λ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ¡¤·Ú¯Ô˘ ¤Ì·ı·Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜
›¯Â ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙË ÛÙÂÚÈ¿. ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›·
ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ Ì ʿϷÈÓ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Û‡ÓÔÚ· πÚ¿Ó
Î·È ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. √È ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Í·Ó·‰Â› ·˘Ù¿ Ù· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ˙Ò· ηÈ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi,
ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ıËηÓ. ªÂ ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ¡Â¿Ú¯Ô˘ ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó Û ı¤ÛË Ì¿¯Ë˜, ¤ÛÙÚ„·Ó Ù·
¤Ì‚ÔÏ· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ê¿Ï·ÈÓ˜ Î·È ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ¿ÁÚȘ ÔÏÂÌÈΤ˜
ÎÚ·˘Á¤˜, ÂÓÒ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó Ì ̷ӛ· ÙȘ ·Û›‰Â˜ Ì ٷ ÎÔÓÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘˜. ∆ÂÏÈο ÔÈ Ê¿Ï·ÈÓ˜ ÊÔ-
‚‹ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ‚Ô˘Ù‹ÍÔ˘Ó ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿
ʇÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙË «Ì¿¯Ë», ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÁÈfiÚÙ·Û ˆ˜ Ó›ÎË. ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ô ¡Â¿Ú¯Ô˜
ÂÚȤÁÚ·„ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Û ¤Ó· ÂÎÙÂÓ¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi Ì ٛÙÏÔ ¶·Ú¿ÏÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ԉ›-
¯ÙËΠÔχÙÈÌÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÁˆÁڿʈÓ.
ñ ∂‡‰ÔÍÔ˜ Ô ∫˘˙ÈÎËÓfi˜: ªÂÁ¿ÏÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ .Ã. ·ÈÒÓ· Î·È ¤Ó·˜
·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ª‹Î ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¶ÙÔ-
ÏÂÌ·›Ô˘ µ’ÙÔ˘ ∂˘ÂÚÁ¤ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ٷ ̤۷ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ
∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ πÓ‰›·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·Ô-
ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù·Í›‰È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·˜, Ô˘ ‰È·‰¤-
¯ÙËΠÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô µ’ ÛÙÔÓ ıÚfiÓÔ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·Ú¤Û˘-
Ú·Ó ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙËÓ ∞ÈıÈÔ›·, fiÔ˘ Âȯ›ÚËÛÂ, ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›·, Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘
¡Â›ÏÔ˘. ÿıËΠ۠¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ
Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ (.¯. Ô ¶Ï›ÓÈÔ˜ Ô ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜), ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ οÓÂÈ ÙÔÓ Á‡ÚÔ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 131
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·131
·fi Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο, ·ÏÏ¿ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ Û οÔÈÔ ÓËÛ› Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ πÛ·Ó›·˜
(›Ûˆ˜ ÛÙ· °¿‰ÂÈÚ·, ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÏÈÌ¿ÓÈ ∫¿‰ÈÍ, Ô˘ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ÓËÛ›), ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Ù·
ÂÊfi‰È·. ∂Λ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎÂ, ·ÓÂÊԉȿÛÙËÎÂ Î·È ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÚÔ˜
ÓfiÙÔ Ì ‰‡Ô ÏÔ›·, ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÚÔ˜ ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÓfiÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ∞fi
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ¯¿ıËηÓ.
ñ ¶˘ı¤·˜ Ô ª·ÛÛ·ÏÈÒÙ˘: ªÂÁ¿ÏÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÓÙÔfiÚÔ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ .Ã. ·ÈÒÓ·. °‡Úˆ ÛÙÔ
320 .Ã. ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙË ÓfiÙÈ· ∂˘ÚÒË Ô Î·ÛÛ›ÙÂÚÔ˜ Î·È ÙÔ Î¯ÚÈÌ¿ÚÈ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ ¤Ó· Ì·-
ÎÚ‡ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÈÎfi Ù·Í›‰È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶¤Ú·Û ÙÔ °È‚Ú·ÏÙ¿Ú, ¤Î·Ó ÙÔÓ Á‡ÚÔ Ù˘
π‚ËÚÈ΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ µÈÛη˚ÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙË
µÚÂÙ·Ó›·. ∞fi ÂΛ ÚÔ¯ÒÚËÛ ‚fiÚÂÈ· οÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÚ›ÏÔ˘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ µÚÂÙ·Ó›·˜ ηÈ
¤ÊÙ·Û Û οÔÈ· ¯ÒÚ·, ÙË Ì˘ıÈ΋ £Ô‡ÏË. ∞fi ÂΛ Á‡ÚÈÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÚÔ˜ Ù· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔ-
ÏÈο, ¤Î·Ó ÙÔÓ ÂÚ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢·Ó›·˜ Î·È Ì‹Î ÛÙË µ·ÏÙÈ΋, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÔψÓÈ-
Τ˜ ·ÎÙ¤˜. ∆Ș ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ ÂÚȤÁÚ·„ Û ‰‡Ô ‚È‚Ï›· (¶ÂÚ› ÙÔ˘ øηÓÔ‡ Î·È ¶ÂÚ›ÏÔ˘˜),
Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ÂÍ·ÓÙÏËÙÈο Î·È ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÏϤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
·fi ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· (.¯. ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·Î¿-
Ï˘„ fiÙÈ Ë ™ÂÏ‹ÓË ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ·Ï›ÚÚÔȘ), fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÁÚ·-
ʤ˜ ÙÔ˘. ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÙÔˆÓ‡ÌÈ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰ÂÓ Â›-
Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Ù·˘ÙÈÛÙÔ‡Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο,
¿ÏÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë £Ô‡ÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ë Û˘ÛÙ¿‰· ÙˆÓ ÓË-
ÛÈÒÓ ™¤ÙÏ·ÓÙ Î·È ¿ÏÏÔÈ fiÙÈ Ô ¶˘ı¤·˜ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›· ‹ ÙȘ ‚fiÚÂȘ ÓÔÚ‚ËÁÈΤ˜
·ÎÙ¤˜ ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi.
2. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÌÈ· Û˘-
˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘ Ì ı¤Ì· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ Â¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘
ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «øη-
Ó›·» ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹.
3. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÔ¯È-
ÎÒÓ ÌÔ˘ÛÒÓˆÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞Û›·˜.
™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·ÓıÚÒ-
Ô˘ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó «Î·ÓfiÓ˜», ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË Ì ıÂÙÈο Î·È ÌÂ
·ÚÓËÙÈο ÛËÌ›·. √È ÌÔ˘ÛÒÓ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰›ÓÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ˙ˆ‹ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô-
Ï˘¿ÓıÚˆ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞Û›·˜, ÂÂȉ‹ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ‚ÚÔ¯¤˜, ¯ˆÚ›˜ ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ÁˆÚÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ (·ÎfiÌË Î·È Ë ·Ï‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· 2–3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔ-
Ú› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ 1/3 Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯È-
ÏÈ¿‰Â˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ›ӷ). ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ fï˜, Ù· ‚›·È· ÍÂÛ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÙÌfi-
ÛÊ·ÈÚ·˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Â›Û˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Î·È ÂȉÈο
ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ, fiÔ˘ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ. ∞Ó ·ÏË-
ı‡ÂÈ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈÔًوÓ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ. ∞Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÒÓ˜ ÛÙ·-
Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ‹ ·Ó, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ·˘ÍËıÔ‡Ó Û ¤ÓÙ·ÛË, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ-
¤˜ ı· Â›Ó·È ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙÔ.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 132
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·132
EN¢EI KTI KA £EMATA A•I O§O°H™
(ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜)
£∂ª∞∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: XAPTE™
1. ŒÓ· ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ fiÏË Ù˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘. µÔ‹ıËÛÂ
ÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ:
ñ ÿڷÍ ÌÈ· ηٿÏÏËÏË ÔÚ›· ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂Ï¿‰·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ÏÔ›Ô Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ
ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·fiÛÙ·ÛË.
ñ ª¤ÙÚËÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Îϛ̷η˜ Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ fiÛ˜ ÒÚ˜ Ù·ÍÈ-
‰ÈÔ‡ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ·Ó ÙÔ ÏÔ›Ô Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì 20 Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ· ÙËÓ ÒÚ· (ÂÚ›Ô˘ 37¯ÏÌ./
ÒÚ·).
ñ ¶ÂÚ›ÁÚ·„ ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Û οı ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÚ›·˜ (ÓfiÙÈ·, ‚Ô-
ÚÂÈÔÓ·ÙÔÏÈ΋ ÎÙÏ.).
ñ ™ËÌ›ˆÛ ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÙÂÓ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÏÔ›Ô.
2. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚÔ ÊÔÚÙÒÓÂÈ ÂÙڤϷÈÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÌÂٷʤÚÂÈ
ÛÙÔ ∆fiÎÈÔ Ù˘ π·ˆÓ›·˜.
ñ ™Â ÔÈ· ËÌÈÛÊ·›ÚÈ· Ù˘ °Ë˜ (‚fiÚÂÈÔ, ÓfiÙÈÔ, ‰˘ÙÈÎfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi) ı· ÎÈÓËı›;
ñ ™Â ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ı· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi;
ñ ¶ÔÈÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ (ÂÚ›Ô˘) ı· Â›Ó·È ÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘;
3. ŒÓ· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ Á‡ÚÔ Ù˘ °Ë˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÙˆÓ 40
Ô
‚fiÚÂÈÔ
Ï¿ÙÔ˜.
ñ ™ËÌ›ˆÛ 6 ¯ÒÚ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È·Û¯›ÛÂÈ.
ñ ™ËÌ›ˆÛ 4 ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘.
4. ∫¿Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÂÓ· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¿ÂÈ ·fi ÙÔÓ µfiÚÂÈÔ ÛÙÔÓ ¡fiÙÈÔ ¶fiÏÔ ·ÎÔÏÔ˘-
ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÙˆÓ 30
Ô
·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜.
5. ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ ÛÔ˘ › fiÙÈ ÂÈÛΤÊıËΠ¤Ó· Â͈ÙÈÎfi ÓËÛ› ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ 20
Ô
ÓfiÙÈÔ Áˆ-
ÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È 130
Ô
·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜. £· ÙÔÓ ÈÛÙ¤„ÂȘ ‹ ı· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ
ϤÂÈ „¤Ì·Ù·;
6. ŒÓ· §‡ÎÂÈÔ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Ì ÛÎÔfi Ó· οÓÂÈ ÙÔ Á‡ÚÔ Ù˘ ¶Â-
ÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÛÎÂÊı› 5 ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ Ù˘ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ˙Ë-
ÙÔ‡Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜.
ñ ¶ÔÈÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ı· ¯ÂÈ·ÛÙ›˜ Î·È ÁÈ·Ù›;
ñ ™Â ÔȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÓÔÌÒÓ ı· ÙÔ˘˜ ÚfiÙÂÈÓ˜ Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó Î¿ı ̛· ·fi ÙȘ 4 ‚Ú·‰È¤˜
Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜;
£∂ª∞∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ºY™I KO ¶EPI BA§§ON
1. ¢‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ë ÒÚ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ‹ ıÂÚÈÓ‹ Ì ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙˆÓ
ÚÔÏÔÁÈÒÓ Ì·˜ (Ì›· ÒÚ· ÂÌÚfi˜ ‹ ›Ûˆ). °È·Ù› ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi; ∆È ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ̒
·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹;
2. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¢ÈÒÚ˘Á·˜ ÙÔ˘ ™Ô˘¤˙ Î·È Ù˘ ¢ÈÒÚ˘Á·˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·Ì¿ Î·È ÚÔÛ¿ıË-
Û ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ó·˘ÙÈÏ›·. À¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·;
3. ŒÓ·˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ Á‡ÚÔ Ù˘ °Ë˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ οÔÈ· ‹ÂÈ-
ÚÔ˜. ¶ÔÈÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ; ¶ÔÈÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Îϛ̷ÙÔ˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ
ÔÚ›· ÙÔ˘;
4. √ ›‰ÈÔ˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· ÔÏÈ΋ ˙ÒÓË ÛÙË ÓfiÙÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó·-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 133
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·133
ÓÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ‹ÂÈÚÔ. ∞fi ÔÈÔ˘˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜ ı· ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ; ¶ÔÈÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜
Îϛ̷ÙÔ˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘;
5. ∂ÓÙfiÈÛ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ:
ñ Ù˘ ∞Ú·‚È΋˜ £¿Ï·ÛÛ·˜,
ñ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜ £¿Ï·ÛÛ·˜,
ñ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘ Ù˘ °Ô˘ÈÓ¤·˜,
ñ ÙÔ˘ ¶ÔÚıÌÔ‡ ÙÔ˘ ª·ÁÁÂÏ¿ÓÔ˘,
ñ Ù˘ √¯ÔÙÛÎÈ΋˜ £¿Ï·ÛÛ·˜,
ñ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘ Ù˘ µÂÁÁ¿Ï˘.
6. ∂ÓÙfiÈÛ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∞Û›·˜ Ù· ™ÙÂÓ¿ ÙÔ˘ √ÚÌÔ‡˙ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙË ÛË-
Ì·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ fiÛ· ·ÎÔ‡˜ ÛÙȘ Âȉ‹-
ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘.
7. √ ·Ú¯·›Ô˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙ·ıÂÚfi˜ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÂÈ-
‰‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÂÈÛ‚ÔÏ›˜. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¯ÒÚÔ
Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÒÛÂȘ ÌÈ· ÂÚÌËÓ›· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. (™ËÌ›-
ˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi: ∏ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞›Á˘ÙÔ ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ˘fiıÂÛË, ÂÂÈ-
‰‹, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ ÂΛ, ¤ÚÂ ӷ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ
ÂÚËÌÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ∏ ηٿÏË„Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ù‹ ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔڛ˜, fiˆ˜ Ë ¶ÂÚÛÈ΋ Î·È ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ÈηӤ˜ Ó· ÍÂ-
ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ŒÙÛÈ, Ô ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ¤˙ËÛ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ ÁÈ· ·ÈÒÓ˜ ¯ˆ-
Ú›˜ Ó· ‰Â¯Ù› ͤÓ˜ ÂȉڿÛÂȘ.)
8. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ∞Û›·˜ ÙÔ √ÚÔ¤‰ÈÔ ÙÔ˘ £È‚¤Ù Î·È ÁÚ¿„ ٷ ÔÓfiÌ·Ù·
5 ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘. °È·Ù› ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘ ÙÔ
ÔÚÔ¤‰ÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë «ÌËÙ¤Ú·» ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ;
9. ∆· ÌfiÓ· ·ÍÈfiÏÔÁ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, ÙÔ ÔÙ¿ÌÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ¡Ù¿ÚÏÈÓÁÎ Î·È ª¿ÚÂ˚, ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ηÈ
ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
10. ∂ÓÙfiÈÛ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ¡›ÁËÚ·, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ Î·È ÛËÌ›-
ˆÛ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ. ªÔÚ›˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÂȘ Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ô ¡›ÁËÚ·˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·-
ıÂÌ›· ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ‹ÂÈÚÔ;
11. °Ú¿„ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·-
οو ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ:
·. ÈÓ‰Ô·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹˜ Î·È Â˘Úˆ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ Ͽη˜,
‚. ÓÔÙÈÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Î·È ¡¿˙η,
Á. ¢ڷÛÈ·ÙÈ΋˜ Î·È ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ Ͽη˜,
‰. ‚ÔÚÂÈÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Î·È ÂÈÚËÓÈ΋˜ Ͽη˜.
12. ∆Ô ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ∞Ú·‚È΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ (ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÀÂ̤Ó˘) ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘
‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È Ù· ›‰È· ˙Ò· Ì ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ∞ÍÈÔÔ›ËÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ
Ë›ڈÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜.
13. ™ÙË Ì¤ÛË ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ øηÓÔ‡ ·ÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓfiÙÔ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ·
Û ̋ÎÔ˜ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÚÔÛÂÈÚ¿, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ËÊ·›ÛÙÂÈ·. ∞ÍÈÔÔ›ËÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ
ÛÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Ë›ڈÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ.
14. ∏ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ∫·ÌÙÛ¿Ùη, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ¿ÎÚË Ù˘ ∞Û›·˜, ¤¯ÂÈ ÌÂ-
Á¿Ï· ÂÓÂÚÁ¿ ËÊ·›ÛÙÂÈ· Î·È ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜. ªÂϤÙËÛ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË
ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi.
15. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û È˙ËÌ·ÙÔÁÂÓ‹ ÂÙÚÒÌ·Ù·. ∞ÍÈÔÔ›ËÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ
ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÙڈ̿وÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ‰‡-
ÛÎÔÏÔ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· Û ÂÎÚËÍÈÁÂÓ‹ Î·È ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ӷ ÂÙÚÒÌ·Ù·.
16. ∏ Ù¿ÈÁη, ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙˆÓ ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ, ηχÙÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∂˘ÚÒ-
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 134
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·134
˘, Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. °È·Ù›, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ·
‰¿ÛË ÛÙË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋, ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·;
17. ∂ÓÙfiÈÛ ÙÔÓ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔÓ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ Áˆ-
ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù›:
ñ ™ÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÙÚÔÈο ‰¿ÛË.
ñ ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ Ì ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋.
18. ™ÙȘ ‚fiÚÂȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞Û›·˜, Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ‰Â ˙Ô˘Ó ÂÚÂÙ¿. ¶ÚÔÛ¿ıËÛÂ
Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙËÓ ·ÈÙ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ˜ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ µÈÔÏÔ-
Á›·˜ Î·È Ù˘ °ÂˆÏÔÁ›·˜ – °ÂˆÁÚ·Ê›·˜.
£∂ª∞∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: AN£Pø¶O°ENE™ ¶EPI BA§§ON
19. ªÂϤÙËÛ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÔ›¯ÈÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ (ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ·Ó·ÁχÊÔ˘) Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ
ηٷÁÚ¿„ÂȘ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂÍËÁÔ‡Ó ÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂-
Ó˜ ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ:
ñ ∫¿ÈÚÔ
ñ §¿ÁÎÔ˜
ñ ª·Ô‡ÙÔ
ñ ∫¤È ∆¿Ô˘Ó
ñ ∞ÏÁ¤ÚÈ
ñ ∫·˙·ÌÏ¿Óη
20. ∆Ô 2001 Ë ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â 11.000.000 ÂÚ›Ô˘ ηÙÔ›ÎÔ˘˜.
ñ °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 121.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ., ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ
·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÏËı˘ÛÌȷ΋ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·.
ñ °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔχÏÔÎÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ Û˘ÁÎÂ-
ÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ 25% Ù˘, ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ Ù˘ ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·.
ñ ¶fiÛÔ˜ ÂÚ›Ô˘ ¯ÒÚÔ˜ Û ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û οı οÙÔÈÎÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂ
‚¿ÛË ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·;
£∂ª∞∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ºY™I KOI KAI AN£Pø¶I NOI ¶OPOI
21. ∆· ˆÚ·›· Ê˘ÛÈο ÙÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘, Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜; ¢È·Ù‡ˆÛ Û ϛ-
Á˜ (5-6) ÁÚ·Ì̤˜ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÛÔ˘ Î·È ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·˘Ù¿ Ù· ÙÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó.
22. ¶ÂÚ›ÁÚ·„ Ì ‰Èο ÛÔ˘ ÏfiÁÈ· ÙËÓ «·Ï˘Û›‰·» Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘
¿ÓÙÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÌÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔËÁ‹ Ù˘ ∞Ú·‚›·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÂÓfi˜ Ê·ÁËÙÔ‡ ÛÙËÓ ËÏÂ-
ÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓfi˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡.
23. ÀfiıÂÛ fiÙÈ Î·ÙÔÈΛ˜ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË fiÏË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÂÓÒ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ï-
ÏËÏÔÁÚ·Ê›˜, ˙ÂÈ Û ¤Ó· ¯ˆÚÈfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ÀfiıÂÛ Â›Û˘ fiÙÈ Í·ÊÓÈο ÙÂÏÂÈÒ-
ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ı· ·È-
Ûı·Óı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„‹ ÙÔ˘, ÂÛ‡ ‹ Ô Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘; °Ú¿„ 4 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘Ó¤ÂȘ
Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹.
24. ÀfiıÂÛ fiÙÈ Â›Û·È (·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È) οÙÔÈÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÔÈ Ôԛ˜
˘¤ÛÙËÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ 2007 Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ··ÓÙ‹-
ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ:
ñ ¶ÔÈÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ;
ñ ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ Èı·Ó¤˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ;
ñ ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ Èı·Ó¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ;
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 135
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·135
£∂ª∞∆π ∫∏ ∂¡√∆∏∆∞: ™TI °MI OTY¶A ( H¶EI POI )
25. ªÂϤÙËÛ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Ô˘ ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô-
ı› Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› fiϘ ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ fiÏÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ¯ÙÈ-
Ṳ̂Ó˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÛÙË ÓfiÙÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Ù˘ Ï¢-
Ú¿.
26. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Û˘Ó‰È·ÛÙÈο ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘
∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ·Ó¿ÊÂÚ ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÛÂÈÛÌÔ‡˜
Î·È ÁÈ·Ù›.
27. ∆Ô Îϛ̷ ÙˆÓ ‚fiÚÂÈˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓfiÙÈˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜.
ªÔÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÙËÓ
·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ù˘ ·fi ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi;
28. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ô˘ ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÌË ¯Ù›˙Ô˘Ó ÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜, ·ÏÏ¿ „ËÏ¿
¿Óˆ ÛÙȘ ÕÓ‰ÂȘ. °È·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘;
29. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¶·Ù·ÁÔÓ›·˜ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ϤÓ fiÙÈ «ÛÙÔÓ
ÙfiÔ Ì·˜ Ì›· ̤ڷ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜». ªÔÚ›˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÓÓÔÔ‡Ó, ·Ú·ÙË-
ÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·Ù·ÁÔÓ›·˜;
30. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ô˘ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙˆÓ ∏.¶.∞. Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍË-
Á‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ÚÒÙ· ηÙÔÈ΋ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÈ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÙ¤˜, ¤ÂÈÙ· ÔÈ
‰˘ÙÈΤ˜ Î·È Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÌ‹Ì·.
31. ∏ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ‹ÂÈÚÔ˜ Ù˘ °Ë˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ¤ÎÙ·ÛË (Ë ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹). ¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·˘Ùfi ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘;
32. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ∞Û›·˜ Ô˘ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫·Ú¿ÙÛÈ ÙÔ˘
¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ÙÔ˘ ¢Âϯ› Ù˘ πÓ‰›·˜ Î·È Ù˘ ™·Áο˘ Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ÔÈ· ÎÔÈÓ¿ ÁˆÁÚ·-
ÊÈο ÛÙÔȯ›· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È Û ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó.
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 136
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·136
¢π∂À£À¡™∂π™ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√
°π∞ °∂ø°ƒ∞ºπ∫∂™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™
¶√À ∞º√ƒ√À¡ ™∆π™ ∏¶∂πƒ√À™
¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: √È ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙËÓ
ÂÔ¯‹ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ (ª¿ÈÔ˜ 2008). ∂Âȉ‹ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ›ӷÈ
Èı·Ófi Ó· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÂϤÁÍÂÈ, Î·È ¿ÏÈ ÚÈÓ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡Ó.
∞ÊÚÈ΋
http://library.thinkquest.org/16645/contents.html (∞ÊÚÈ΋, ˙Ò·-Ê˘Ù¿)
http://www.calacademy.org/exhibits/africa/exhibit/facts/index.html (ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋)
http://www.calacademy.org/exhibits/africa/exhibit/sahara/artwork.htm(Ë ™·¯¿Ú· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ)
http://www.calacademy.org/exhibits/africa/kids.htm(·È¯Ó›‰È·, ·Ú·Ì‡ıÈ·, ÈÛÙÔڛ˜)
http://www.earthsave.org/newsletters/chocolate.htm(project ÁÈ· ÙË ÛÔÎÔÏ¿Ù· Î·È ÙËÓ ·È‰È΋
ÂÚÁ·Û›·)
http://pbskids.org/africa/myworld/index.html (ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ۯÔÏ›· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-
ÙËÙ˜)
http://www.africa.mrdonn.org/ (ÛÂÏ›‰· ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜)
http://www.junglephotos.com/africa/afhome.shtml (ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋)
http://www.yourchildlearns.com/africa-map-puzzle.htm(ÙÔ ¿˙Ï Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜)
http://www.ahsd25.k12.il.us/curriculum/Africa/svpeople.htm(Û·‚¿Ó·)
http://www.africaguide.com/cooking.htm(·ÊÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜)
http://kids.nationalgeographic.com/Places/Find/ (ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ National Geographic)
http://trumpet.sdsu.edu/m345/african_music1.html (ÌÔ˘ÛÈ΋)
∞Û›·
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/cultures/mesopotamia_gallery.shtml (ªÂÛÔÔÙ·Ì›·)
http://www.mesopotamia.co.uk/ (ªÂÛÔÔÙ·Ì›· Î·È ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô)
http://www.ess.uci.edu/~oliver/silk2.html#1 (ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÍÈÔ‡)
http://library.thinkquest.org/13406/sr/ (ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÍÈÔ‡)
http://www.silkroadcn.com/silk-road-online-guide-map.htm(ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÍÈÔ‡-¯¿ÚÙ˘)
http://www.infoplease.com/ipa/A0001334.html (Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ)
http://www.panoramio.com/map (ÁÈ· ʈÙÔÁڷʛ˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË)
µfiÚÂÈ· Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋
http://www.nationalgeographic.com/yellowstone/ (ÙÔ ¿ÚÎÔ °¤ÏÔÔ˘ÛÙÔÔ˘Ó)
http://www.nps.gov/yell/photosmultimedia/index.htm(°¤ÏÔÔ˘ÛÙÔÔ˘Ó: ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ˘ÏÈÎfi
ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ)
http://www.historyforkids.org/learn/northamerica/ (Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÁÈ· ·È‰È¿)
http://nationalzoo.si.edu/Animals/PhotoGallery/NorthAmerica/ (˙Ò· Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ηÈ
ÏËÚÔÊÔڛ˜)
http://worldmusic.nationalgeographic.com/worldmusic/view/page.basic/region/content.region/n
orth_america_4 (ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋)
¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋
http://www.historyforkids.org/learn/southamerica/index.htm(Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÁÈ·
·È‰È¿)
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 137
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·137
http://nationalzoo.si.edu/Animals/PhotoGallery/Amazonia/ (˙Ò· ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜)
http://ngm.nationalgeographic.com/2007/10/latin-american-aerials/haas-photography (ʈÙÔÁÚ·-
ʛ˜ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜)
http://worldmusic.nationalgeographic.com/worldmusic/view/page.basic/region/content.region/so
uth_america_6 (ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜)
http://www.42explore2.com/inca.htm(ÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÿÓη˜)
http://www.nationalgeographic.com/inca/ (ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ National Geographic ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÿÓη˜)
http://www.internet-at-work.com/hos_mcgrane/inca/eg_inca_menu1.html (ÛÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÿÓη˜)
øηӛ·
http://www3.nationalgeographic.com/places/countries/country_australia.html (ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘
¡ational Geographic ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏ· Ù· Û˘ÌϤÁÌ·Ù· ÓËÛÈÒÓ Ù˘ øηӛ·˜)
http://www.kidsgeo.com/geography-games/oceana-map-game.php (·È¯Ó›‰È· Ì ¯¿ÚÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ
øηӛ·)
http://www.recipezaar.com/recipes/oceania (Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ øηӛ·)
http://aboriginalart.com.au/didgeridoo/music.html (Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ∞‚ÔÚ›ÁÈÓˆÓ)
http://aboriginalart.com.au/didgeridoo/music.html (ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ∞‚ÔÚ›ÁÈÓˆÓ, ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·)
http://www2.lhric.org/pocantico/australia/australia.htm(Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ÁÈ· ·È‰È¿)
http://www.nationalgeographic.com/features/00/earthpulse/reef/reef1_flash.html (ηٿ‰˘ÛË ÛÙÔ
ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ¤˜ ÊÚ¿ÁÌ· – ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ٷ ˙Ò· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜)
http://geoimages.berkeley.edu/ (·ÓÔÚ¿Ì·Ù· øηӛ·˜)
°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞

°Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 138
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·138
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·139
ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›·
ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È
·fi ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤-
ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·-
Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈ-
ÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜
ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô
·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7
ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞΄).
∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡
ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘
¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.
µπµ§πO™∏ªO
560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·140

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->