Realizimi

Rroga mujore e Mirela Krajes
Çmimi i orëve të punës Text & Vizatime Të përgjithëshme Shkruarja e teksteve Vizatimi Të përgjithëshme Sasia CHF/h 38.00 25.00 h h h CHF E hënë 3.5 4.0 1.0 E martë 5.0 1.5 1.0

Të shkruhen formulat përkatëse në fushatë ngjyrë hiri. Shkruarja korrekte e formulave do të konfirmohet me OK.

E mërkurë 1.5 4.0 2.0

E enjëte 5.5 1.0

E premte 3.5 1.5

Seite 1

Realizimi

at përkatëse në fushatë a korrekte e formulave e OK.

Totali javor h

Seite 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful