นายชวนธวัช สีมาวงษ์ ชั้น ม.

6/11 เลขที่ 7
ค้นหาตัวเอง

ลักษณะวิทย์ประเภท 1-2C
ลักษณะพิเศษของคุณคือ เป็ นคนชอบการผจญภัย มีความมัน่ ใจในตัวเอง ชอบงานท้าทาย
ลักษณะอย่างคุณเป็ นนักปฏิบตั ิ จึงแนะนาคณธและสาขาที่มีสภาพการเรี ยนและสภาพการทางาน
เหมาะกับตัวคุณ
คณะที่แนะนา

แนะนาเพิม่ เติม

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาธรณี วิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย และเทคโนโลยี
ทางการพิมพ์
สาขาเทคโนโลยีชนบท
คณะวิศวกรรมศาสตร์์
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะครุศาสตร์ /คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการสอนวิชาเฉพาะ
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาปฐพีวิทยา
สาขาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์เกษตร
สาขาเกษตรกลวิธาน
คณะวนศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

คณะและสาขาต่างๆ เหล่านี้ เหมาะสาหรับคุณ
เพราะในเรื่ องของความสนใจทางด้านวิชาการ
คุณค่อนข้างสนใจในเรื่ องเคมี ฟิ สิกส์และ
ชีววิทยาเท่าๆกัน แต่คุณไม่ถนัดด้าน
คณิ ตศาสตร์ ในเรื่ องของการทางานเมื่อคุณจบ
สาขาเหล่านี้ คุณมีโอกาสที่จะได้งานตรงกับ
ลักษณะเด่นของคุณ

นายชวนธวัช สีมาวงษ์ ชั้น ม.6/11 เลขที่ 7
อาชีพไหนที่ใช่เรา

อาชีพประเภท ENTERPRISING
บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทา นักบริหารจัดการ ชอบทากิจกรรมซึ่งเกีย่ วข้ องกับการวางแผน หรือ
ผลประโยชน์ ทางด้ านเศษฐกิจ
ลักษณะเด่ นของบุคลิกภาพ กล้าคิดกล้าทา ชอบการวางแผน ชอบการสมาคม มีอานาจเหนือบุคคลอืน่ ร่ าเริง
สนุกสนาน ชอบท่ องเทีย่ ว รักษาระเบียบประเพณี ชอบพึง่ พาอาศัยบุคคลอืน่
CODE : ERS2
คุณเป็ นบุคคลที่น่าเชื่อถือ ใครๆสามารถไว้วางใจได้ คุณมีโอกาสประสพความสาเร็ จได้ในสาขาต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบในสานักงานบัญชี เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายตรวจสอบ บริ ษทั รับฝากสินค้า โกดังให้เช่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ บริ ษทั นาเข้า ส่งออก สินค้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ บริ ษทั ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ Logistic ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ด้านบัตรเครดิต
พนักงานธนาคาร

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful