R SÂLE- HASAN YYE

N YÂZÎ- MISRÎ
KADDESE LLÂHÜ SIRRAHU L AZÎZ

Haz rlayan hramc zâde Hac smail Hakk ALTUNTA

SBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com Dizgi Kapak Bask - Cilt : H. smail Hakk Altunta : :

R SÂLE- HASENEYN 1
1

Bu risalede Niyâzî-i M srî kuddise s rruhu l-aziz Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin torunlar Hz. Hasan ve Hüseyin'in nübüvvetlerini, gerek baz âyetlere kendince verdi i anlamlarla gerekse cifr hesaplar yla ispatlamaya çal r. Ayn konu Mevâidül- rfân' n de i ik bölümlerinde de ara ara ele al n r. Eser Hasan R za taraf ndan 1271 tarihinde bast r lm t r. Kütüphanelerde rastlan lan yazma nüshalar unlard r: Süleymaniye Kütüphanesi, Hac Mahmud Efendi Böl: 3346/10, Pertev Pa a Böl: 262/6; Millet Kütüphanesi (Ali Emirî- erîyye Bölümü) no. 963, s.3 Tercüme yap lan nüsha Osmanl cad r. Baz cümlelerde günümüz Türkçesi kullan lm t r. Baz yerdeki Ebced hesaplar n sehven noksanl k var ise taraf ma aittir. Ayr ca, Süleyman ATE , Niyâzî-i M srî nin ebced hesaplar n uygulamada keyfi davrand gibi bir iddias vard r. (ATE , 1971), s. 145-149 Bu konuda hocam z n ebced hesab hakk nda yeterli biri olmad ndan olabilir. Bu harf ilmi kendine has vehbi olma özelli i yan s ra gizlili ide bulunan ilimdi r. Bunu en güzel aç klamak için Latin harflerindeki bu hesaba benzer bir uygulaman n nas l yap ld n a a da sunuyorum.

TAR HLEME S STEM NASIL KULLANILIR Sistem iki önemli prensibe dayan r. Her harfin bir say de erine kar l k geldi i Nümerik Alfabe 1- Yukar ç kart lan art k harflerin ve onlar n yerini dolduran yeni harflerin nümerik de erlerinin incelenmesi yoluyla ç kar lan tarihlerle kehaneti destekleyen "De i tirilen Harfler Düzeni" 2- Bunlara ek olarak 'Zaman Göstergesi" sistemi NÜMER K ALFABE 24 harften olu an eski Frans z Alfabesi'ni temel al yoruz, bu arada günümüz Frans zcas 'nda kullan lan, Yunanca'dan gelen "k" ve Almanca'dan gelen "w" harflerini s ralamam za katm yoruz. Her harfe ait bir numara var. a b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 "k" harfi "c" ile, "w" ise "uu" ile yer baz zaman yer de i tirir. ROMA RAKAMLARI Üç harf de Roma ya da Latin say sistemlerinde de erlere sahipler. I=bir, V=be ve X=on. Bunun büyük önemi var, birçok yerde "I" rakam n n iki de eri 1 ve 9 ile kar la aca z.

4 Niyâzî-i M srî kaddese llâhü s rrahu l azîz

M srî nin bu risâle-i tesvîdden 2 murad taraf Sultandan dünyal k ricas de ildir. Yahud e raftan, me ay htan, ulemâdan ve sair ehl-i slâmdan pesend 3 4 5 6 ve aferin de ildir. Kavm-i Vânî nin istihzâs ndan ve s hr yyesinden halas için 7 de ildir. Ancak bir emanettir. Taraf- vahy olundu um hizmetimdir. Bilâ-garz ashâb na teslim eyledim. Kabul eden etsin etmeyen kendi bilir.

10 SAYISI Tek ba na 10 say s , 1, 1 ve 9 (toplamlar 10 yapt için), hatta baz durumlarda 19 (1 ve 9 toplam 10) anlam na gelir. SAYI AZALTIMI Sonu 0'la biten say lar 0 at lmak suretiyle azalt labilirler. 10=1 20=2 gibi. "L" harfine ait olan 11 rakam asl nda 2 say s na da indirilebilir. Birçok durumda 11 ya hesaplarda kullan lmak üzere 1 haline getirilir ya da anlaml bir bilgi meydana getirmedi i anla ld durumlarda 2 say s na dönü türülür. SAYI ANAGRAMLARI Say Anagramlar , gizli kehanetin sat rlar ndaki art k harf düzenleri sonucu ortaya ç kan ve sonradan kodlar n n çözülmesi gereken karma k say lard r. ZAMAN GÖSTERGELER VE ZAMAN SÖZCÜKLER Zaman kelimeleri metnin aras nda kolay fark edilmeyecek ekilde s k t r lm , normal, Frans zca kelimelerdir. Her birinin anlam zaman gösteren bir olayla ilgilidir. En tipik örnekler jour/gün, jeune/genç, encore/yeniden kelimeleridir. Buna benzer kelimeler metnin içinde olayla ba lant s olan bir tarihin ya da bir seri tarihlerin varl n haber verirler. S ralama ve unvanlarla ilgili di er kelimeler de ço u zaman içlerinde zaman ö esi ta rlar. D ER B LG LER Bir harf/say daha farkl bilgiler de içerebilir. Örne in hanedan dan birinin isminin yan nda bulaca m z s ralamalar - kinci Charles, Alt nc George. Say lar ya olduklar gibi -11, 12, 13....- ya da birbirleriyle toplama yoluyla indirilerek kullan l rlar -18=9 16=7- (Peter LORIE - V. J. HEWITT, 2001) 2 Tesvîd: Karartma. Yaz ile karalama. Yazmak, müsvedde yapmak. 3 Pesend: f. Be enmek, kabul eylemek. Be enici. Muvâf k. 4 Ça da olan smail Hakk Bursevi, Niyazi-î M srî kaddese llâhü s rrahu l-azizin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin aleyhisselâm n nebi olduklar n iddia etmesine iddetle tepki göstermi , Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Hâtemü l-Enbiyâ oldu unu söyleyerek onun görü lerinin geçersiz oldu unu ifade etmi tir. Ayr ca Zaman m zda Bursa da eyh M srî nam nda bir müfsit zuhur edip Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin in nebi oldu unu söylemekle nice bir insan sap kl a, hatta küfür noktas na ula t rm t r diyerek onu, insanlar sapt rmak ve halk içinde fitne ç karmakla suçlam t r.( KARA, Mustafa, Niyazi-î M srî, Ankara 1994, s. 50 ) 5 Vanî Mehmed Efendi (hyt. 1096/1685) 6 Sihirleri 7 Bilâ-garz: Bat rmas z, sokmas . ne sokmaks z n. Doldurmaks z n. Noksan etmeksizin, tam olarak.

Risale-i Hasaneyn 5

Dinde ikrah (zorlama) yoktur. Do ruluk, sap kl ktan iyice ayr lm t r. Art k her kim eytana küfreder, Allah Teâlâ'ya imânda bulunursa kopmas 8 bulunmayan bir kulpa yap m olur ve Allah Teâlâ semîdir, alîmdir.

ve deyin ki biz Allaha iman etti imiz gibi bize ne indirildiyse, brahime ve smaile ve shaka ve Yakuba ve Esbata ne indirildise, Mûsaya ve sâya ne verildiyse ve bütün Pegyamberlere rablar ndan olarak ne verildiyse hepsine iman ettik, onun Resullerinden birinin aras n ay rmay z ve biz ancak onun için boyun e en Müslimleriz 9 (Esbat: Torunlar) n enbiyaya ümulu10 vard r. Zira - - (Marife edât- ) ile geldi. Nokta-i hâfiye-i
11

Hasan içindir. Bundan maada adedi huruf 10 dur. Üç elifler ( )ve üç sin(
12

: 110 )ismi 118 dir. ) ve ( )

dur. Sekiz harfi vard r. Onunla 118 eder. Olur, Hasan (

)de iki (

da hepsi 10 dur. Bu 10 dadahi zam edince 128 olur. Hüseyin ( ) adedi has l olur. Esmân n (isimlerin) vücûhu 13 vard r. Allah Sübhânehû ve Teâlâ Ve (Allah Teâlâ) bütün e yan n isimlerini Âdem'e bildirdi. 14dedi. Vücûhu esmaya delâlet eder. Yani Kur´ân- Kerim in esma yüzünden cemî medlûlât 15 s dk na (do rulu una) ahittir. Kabul eden melek, etmeyen eytand r. Mana cihetinden maada 16 esmâ cihetinden dahi Hasan ( Hüseyin ( ) ismine delâlet olunca Kur´ân- Azîm enbiyân n cümlesine dahi nüzül etti ine iman getirin der, iki Hasan ( ) ve (torunlar) )

8

9

Bakara, 256 Bakara, 136 10 ümul: Kaplamak. htivâ etmek. çine almak. Hükmü alt na almak. 11 Harflerin zat isimlerindeki harfler 12 Zamm: Bir eye bir eyi ekleme. Art rma. Katma. Fazla olarak verme. Kenarlar n biti tirme. Gr: Bir harfin zammeli (ötreli) okunu u. 13 (Vech. C.) Çehreler, yüzler, suretler. Tarzlar. Sebepler. mkânlar. Münasebetler. Kur'an- Kerim okunu undaki farklar. Bir memleketin ileri gelenleri. 14 Bakara, 31 15 Medlûl (C.): Delâlet olunan. Gösterilen. Mânâ. Meâl. Mefhum. Delil getirilen ey. Bir kelime veya bir i âretten anla lan. 16 Mâada: Ba ka. Fazla. Bundan gayr . (Bak: Adâ) ( stisnâ kelimesidir)

6 Niyâzî-i M srî kaddese llâhü s rrahu l azîz

ve Hüseyin ( )i (torunlar) dan tefrik17 illeti nedir? Ne sebep ile 18 bunlar S bt- Enbiya iken sâir (di er) enbiyan n torunlar na inan p bunlar onlardan Biz Allah Teâlâ'n n peygamberlerinden hiçbirinin aras n ay rmay z" dediler. Ayeti gelmi iken tefrika(ay rma) sebebi nedir? Hâs l M srî nin itikad n suâl ederler ise 76 ya ma dek 20 tashîh-i itikâda sa 21 ettim. Ahir ömür bunu buldum.
19

E hedu en lailahe illallah ve e hedu enne Muhammeden rasûlullâh ve 22 e hedu enne'l-Hasene va'l-Huseyne sibtahu, resûlâni min resulillahi
17

Tefrik: Birbirinden ay rmak, seçmek, ay rdetmek, ayr k lmak. Korkutmak. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin torunlar 19 Bakara, 285 20 Dek: t. Edat olup zaman ve mekân için kullan l r. "Hatta, tâ, kadar" mânalar na gelir. Meselâ: Ak ama dek çal t m. 21 Sa : gayret etmek, ko mak 22 Merhum eyh uayb erefeddîn-i Gül enî'ye, "Mezkûr risale hakk nda ne dersiniz?"diye soruldukta, "O lum Hz. M srî efendimizin murâd- âlîleri anla lamam t r. Mü arünileyhin muradlar nübüvvet-i ta'rîfiyyeye naz rd r. Nübüvveti te rîiyye ve ta'rîfiyye ik ay rmayanlar, i'tirdzda kalm lard r. Hasaneyn efendilerimizden ziyâde, haktan hakikatten haber veren olmad . Hz. M srî'nin risalesi mu'teberdir." buyurup, u hikâyeyt nakl buyurdular: Tarîkaten Mevlevî, sîreten Bekta î olan Kahyâzâde Arif Molla'ya baz muar zlar gelmi , "Hz. M srî'nin nübüvvet-i Hasaneyn hakk ndaki beyân na ne dersiniz?" diye sormu lar. "Ben Hz. Hasaneyn'in de, fazla olarak Hz. Fât ma'n n da nübüvvetlerine kailim. Zîrâ, "Hasaneyn bendendir. Ben de onlardan m. Fât ma benden bir parçad r." buyurdu. Ayr gayr yoktur. ecere-i nübüvvetin dallar asl ndan fer'dir, i'tirâz götürmez." cevâb n vermi tir. Bir gün Müstakîmzâde'nin Dîvân- Hz. Ali erhi'ni mütâlâa ediyordum. 29. sahîfesinde okudum ki: "Sûfiyye-i kiram derler ki: Nübüvvet Hak Taâlâ'n n zât ve s fat ve esma ve ahkâm ndan haber vermektir. E er siyâset ile me'mûr ise nübüvveti te rîiyyedir ve e er de il ise, nübüvveti ta'rîfiyyedir ki, kendisinden mukaddem gelmi olan eriat ta'rîf ve te'yîd ve takviyesidir. Nas l nebî ol peygamberdir ki, min-tarafi'llâh ona gelen ve hattâ mutazamm n oldu u eriatla kendi âmil ola. E er ol eriat âhara teblî ile me'mûr olursa rasûldür. (s.86) Hasaneyn'e isnâd olunan nübüvvet ta'rîfiyyedir. Onlar n
18

Risale-i Hasaneyn 7

salavatullahi ve selamuhu aleyhima va afdalu's-Salavati ala ceddihima Muhammedin hatemi'n-nebiyyin, sallallâhü teâla aleyhi ve sellem ve ala 23 cemî-il-enbiya'i ve'l-mürselin. 24 E er sual olunur ise Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem benden
nübüvvetleri te rîiyye olmad ndan kat'- nazar- vücûhla te'vîli mümkin oldu u mütebahhirîne ayand r. ühûd- mahall-i te nî' de ildir, buyurulmu tur." (VASSAF & hzl. Prof.Dr. Mehmet AKKU - Prof.Dr. Ali YILMAZ, 2006), v. 90, (s. 83) 23 Allah Teâlâ'dan ba ka ilah olmad na, Muhammed'in Allah Teâlâ'n n elçisi oldu una, Hasan'la Hüseyin'in, O'nun torunlar ve Allah Teâlâ'n n nebilerinden iki nebi olduklar na ehadet ederim. Allah Teâlâ'n n salât ve selam her ikisine, salâtlar n en efdali dedeleri olan Nebilerin Hatemi Muhammmed sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz'e, bütün nebilere ve resullere olsun. Bursa'da Hânkâh- Hz. M srî eyhi Muhammed emseddîn Efendi'den istîzâh ma ald m cevâbnâmede, "Bursa hâkimi merhum As m Molla ile olan mübâhasemiz esnas nda vârid-i hat r olan u, Burada dememi lerdir. Ahkâm- er'iy-yeyi halka tebli e cedleri taraf ndan me'mûrlard r, demek olur." demi tim de pek ho una gitmi idi. Allah Teâlâ rahmet eylesin, vefat na kadar dergâha devam ederdi. Yine Vâk ât'ta eyh Emîn Efendi'(nin), Gazzî-zâde'ye öyle buyurdu unu okudum: "M srî ile Hakk 'y m soruyorsun? Hakk , M srî'ye de il, belki Gazzî'ye muâdil olur. M srî nerede, Hakk nerede? M srî'nin bir nutku, Hakk 'n n cemî'-i âsâ-r yla vezn edilse M srî'ninki râcih gelir. Zîrâ M srî â kân- ât rândand r. Hakk sâlikânzâhidândand r." buyurmu lard r. smail Hakk Bursevi merhumun Vâridât- Kübrâ's nda, bir gün, "Sen peygambersin." demi ler, o da, "Evet peygamberim, amma sâhib-i eriat de il, nübüvvet-i ta'rîfiyye ile peygamberim." demi . Mü arünileyh Emîn Efendi hazretleri buyuruyor ki: Kendi nübüvvetini böyle te'vîl etti i hâlde, Hz. M srî'nin risâlet -i Hasaneyn mes'elesini ne için te'vîl etmemi ? (VASSAF & hzl. Prof.Dr. Mehmet AKKU - Prof.Dr. Ali YILMAZ, 2006), v. 91-92, (s. 84) 24 Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin o lu brahim hakk nda E er o ya asayd nebi olurdu eklinde haberler rivayet edilmektedir. Buhari, bn Ebi Evfa'n n öyle dedi ini rivayet etmi tir: Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemden sonra bir nebinin gelmesi mukadder olsayd , o lu ya ard , ama ondan sonra nebi yoktur (Buhârî, Edeb, 109; bn Mâce, Cenaiz, 27) Risalet ve nübüvvet bitmi tir. Benden sonra nebi ve rasûl yoktur. (Hadis kaynaklar nda asl na rastlan lmam t r. Ancak bu hadisin asl olmasa da ma'nas kesin va kati'dir. Zira Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin hatemu'l enbiya oldu u, ondan sonra nebi gelmeyece i ehl-i sünnet âlimlerinin üzerinde icma ettikleri bir husustur. Her ne kadar Hz. sâ aleyhisselâm n ahir zamanda yeryüzüne tekrar inece ine inan lmakta ise de, Onun yeni bir din veya eriat getirmeyip, Kur an- Kerim ve slâm eriat na tabi olaca , yine ehli sünnetçe tesbit ve tekid

8 Niyâzî-i M srî kaddese llâhü s rrahu l azîz

sonra nebi yoktur yani, BENDEN SONRA ER AT SAH B NEB GELMEZ demektir. Bunlar eriat getirmediler, cedlerinin eriat üzeredirler. Bunlar Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin cüzleridir ve ayr de ildir. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin denim. Allah m! Hüseyini seveni sen de sev. Hüseyin torunlardan bir torundur. 25 Kur´ân- Kerim de buna delil yedi ba ak bitiren bir dane gibidir ki, her ba akta yüz dane vard r. 26 Habbe (dane) birdir, ondan yedi sünbüle (ba ak) bitince o habbenin birli ine yedi sünbül mani olmad . Sünbül yedi oldu u, her biri yüz dane oldu u habbenin, birli ine mani olmay nca Hasan ( ) ve Hüseyin ( ) iki 27 sünbüledir. Cedlerinin hatemiyyetine nas l mani olurlar. Bunlar rasüllerdir. Dedeleri Hâtemü l-Enbiyâ d r. Bunlardan teksir 28 laz m gelmez. Nitekim Kur´ânKerim de onlar n ncil'deki meselleri (vas flar ) ise bir ekin gibidir ki, filizini ç karm , sonra onu kuvvetlendirmi , sonra da kal nla m , sonra da saklar üzerine yükselmi (istikamet alm ) ekincilerin ho lar na gidiyor, onlar ile kâfirleri öfkelendirmek için. 29 dedi, 30 demedi. Onun hatmine bunlar dahi ziyade kuvvet olurlar. Müminler kuvvetlenince kâfirler öfkelenirler. Bunlara 31 iman getirenlere va di kerim vard r. Bütün günahlar na ma firet ve ecri âzime ve va di kerim budur. Allah Teâlâ, onlardan imân edip sâlih amellerde bulunmu lar için bir ma firet ve pek büyük bir mükâfaat vaad buyurmu tur. 32 Bu s btînin (torunlar n) risaletlerine iman getirenlere va di kerim (büyük ecir) vard r. Bu ayetide kabul eden etsin, etmeyen kendi bilir. Hasan ( ) ve Hüseyin ( ) radiyallahü anhüma hazretlerinin nübüvvetlerine iman getirmeyenlere vaîd 33 olan ayeti
edilmi tir. 25 Tirmizi(3777) Ahmed(4/172) bni Mace(142) Buhari Edebül Müfred(364) Zehebi Siyeri A lam (3/283) bni Abdilberr el stiab (3/627) Kenzul Ummal(7/107) bni Hacer el sâbe(3/630) bni Kesir el Bidaye(8/336) eblenci Nurul Ebsar(s.139) Hayatus Sahabe (3/347) el Ciylani Fadlullahis Samed (1/459) Heytemi Es Savaikul Muhrika(s.420) 26 Bakara, 261 27 Son Rasül olu una 28 Teksir:(C.: Teksirât) Ço altmak, art rmak, ço alt lmak. 29 Fetih, 29 30 Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin son rasul olu una
31 32

Hasan ( ) ve Hüseyin ( ) Fetih, 29 33 Vaid: yili e sevk veya kötülükten kurtarmak için ileride olacak kat'i hâdiseleri

Risale-i Hasaneyn 9

kerime budur. Rabbinin (azab) i aretlerinin (baz alâmetleri geldi i gün) geldi i gün, daha önce iman etmemi , yahut iman nda bir hay r kazanmam kimseye, art k inanmas bir fayda sa lamaz. De ki: «Bekleyin; biz de beklemekteyiz. 34 :1508 35 200 den fazlas 108 dir. ismü l-mudgam ( )36 Hasan ( :118 ) dir. ismü l- mudgameteyn (iki ) Hüseyin ( 128 : ) adedidir. imdi bunlar n risaletleri oldu demek olur ki bunlar n risaletleri zuhur ettikten sonra bir nefse evvelki iman fayda vermez. Bunlara iman getirmeyince demek olur. : 1688 ayetinden kalan k s m 88 dir. nun 100 ünde, mu cemenin 37 100 ü noktal esmalar 10 dur. Üzerine eklenince Hüseyin ( ) ismi has l olur. Hâs l benim kimseye hayr m yoktur. Hakk size ücret kar l beyan eyledim. Kabul eden etsin, etmeyen kendi bilir. olmadan size

Ve (Allah Teâlâ) bütün e yan n isimlerini Âdem'e bildirdi. Sonra bu e yay meleklere göstererek, "Bunlar n isimlerini Bana haber veriniz, e er siz sâd k iseniz" diye buyurdu. 38 imdi, ilmi esmâ Huruf-u Kur´ân- size beyan eyledim. 1103 seneden beri kilitli kap y size açt m. steyen gelsin girsin, istemeyen sahrada ser-gerdân39 ve hayran gezsin. Allah gerçe i söylemektedir, do ru yola O eri tirir. 40 De ki: Ancak Allah n lütfu ve rahmetiyle, i te bunlarla sevinsinler. Bu, onlar n (dünya mal olarak) toplad klar ndan daha hay rl d r. 41 ayetinin kalan k sm n n tekrar etmeyen harfleri 118 dir. Hasan ( :118 ) say s hâs l olur.

haber vererek korkutmak. Cehennemi haber vermek. 34 En âm, 158 35 Rabbinin (azab) i aretlerinin (baz alâmetleri geldi i gün) geldi i gün Toplam :1508 36 Mudgam: (Dagm. dan) Pe pe e gelen iki kelimeden birincisinin son, ikincisinin ilk harflerinin ayn olmas . Ebcedde: :10 n n ilavesi 37 Mu cem: Arap alfabesindeki noktal harfler. Alfabetik olarak düzenlenmi sözlük, hâl tercümesi, ansiklopediler böyle adland r l r. Mucem tarih, ebced hesab ile sadece noktal harflerin hesap edilmesine dayan larak dü ülen tarihlerdir. 38 Bakara, 31 39 Ser-gerdân: f. Ba dönmü , a k n. Hayran. 40 Ahzab, 4 41 Yunus, 58

Hasan ( ), rahme , Hüseyin ( ) oldu. Bunlar iman ile seversen, sevenin bunlara iman ge irmesi toplad maldan ve amellerden hay rl d r. imdi M srî nin bunlara be i l r il i im 42 oldu unu der, ferah ve sürûrunu Allah Te l Ham l hi ayet etme e i i bi im yoktu,44 Ba ar m ve s tevekkül ederi ve vekilimi
$ $  $    #"! !   
43

: a ki hi ayet ile bi i buna muvaffak k l o bi e kendili imi den bunun yolunu bulmam a imkân na m Allah Teâlâ dan ba kas de ildir Ona odur
$ ' % $  ) $ $  $ & ( '

Do rusu ben, kendini Allah'a verenlerdenim diyen, yararl i i leyen ve Allah'a ça ran kimseden daha güzel sözlü kim vard r 45 adedidir. de i dan sonraki k sm 37 dir. ismi büyük ebcedde 181-100=81 dir. Üzerine 37 eklenirse Hasan ( küçük ebcedde : 10 dur. Üzerine eklenirse Hüseyin ( de bunun gibidir. dan sonraki k sm 37 dir. 100+81=181 dir. Toplam Hasan ( ile Üzerine eklenirse Hüseyin (
0 ) 1

:118 ) ç kar. En :128) hâs l olur. ismi büyük ebcedde : 10

:118 ) olur. En küçük ebcedde

:128) hâs l olur. Mana demek oluyor ki (güzel) Hasan ve Hüseyin in risaletine davet edenin s zündeki kim in s zü vard r. Allah a davet eden dahi ben bunlara
3

Müslümanlar n ilkiyim

46

der. Benim övüncüm budur.

.

Bugün, inkar edenler sizi dininizden etmekten umutlar n kesmi lerdir, onlardan korkmay n, Benden korkun. Bugün, size dininizi bütünledim, üzerinize olan nimetimi tamamlad m, din olarak sizin için slam' be endim. 47 (Büyük Ebced ile) 264 Besmele-i

,

(Büyük Ebced ile) )

erif bütün Kur´ân- Kerim surelerinde Rahman(

42

A raf: 143 uara: 51 Sürur: Sevinç. Ne eli olmak. 44 Araf, 4345 Fussilet, 33 46 En âm, 163 Zümer, 12 47 Mâide, 3
43  

    

2 

¨

©

©

$

&

4

©

6

¨ §¦ 5 5

es

- rahme budur.

££

¤ ¤

£

10 Ni

î-i M s î kadd s ll hü s ahu l azîz

¥

¡ ¥

¢   ¡

Hüsey

(

:128) adedi olur. imdi

2

Risal -i Hasan n 11

sigas yla Süleyman ( ) oldu.48 49 Mücerred isimler, ( ) ( delâlet eder ki ehli slam n evvelâ husûsan Ebced ile)

(Rahman ve Rahim) )Hasan ve Hüseyin adedinde oldu u 50 tasaddür etmeleri bunlara iman ile d r. Kelimesi (Büyük

,

: (Büyük Ebced ile) 264 dir.
51

kelimesindeki isimler 200 say s ndan :118 )d r. Hüseyin (

küçükler (Büyük Ebced ile) (Küçük Ebced ile) ,

Hasan (

(Büyük Ebced ile)

:128) dir. i te bunlarla sevinsinler. Bu, onlar n (dünya mal olarak) toplad klar ndan daha hay rl d r. 52 Çok amelden çok maldan Hasan ve Hüseyn aleyhisselâma iman getirmeleri daha hay rl d r. Cümle edyân 53 bununla ma lub eder. ine, senin bu ayeti kerimeye cevab n nedir, görelim. deki (Büyük Ebced ile) 200 den küçük isimler yine(Küçük Ebced ile) sonunda ki dir. B t: Dedim Hasan iline kimdir Süleyman Ça rd Hudhud u, Can dedi Bu! Bu! 54 Süleyman dedikleri Gerçekten o; Süleyman'dand r ve gerçekten o; Rahman, Rahim olan Allah' n ad ylad r. 55
48

Hüseyin (

:128), ayetin (Büyük Ebced ile)

(Büyük Ebced ile) 264

,

Hükmedici, yönetici, sureleri ay ran sultan oldu. Mücerrede: (C.: Mücerredât) Yaln z, t k. Hâlis, saf, kat ks z, kar k olmayan. Tek ba na. Ç plak, soyulmu . Tek ba na ya ayan, evlenmemi , bekâr. 50 Tasaddür: (Sadr. dan) En ba ta oturma. Ba a geçme. Ö retmek. ücelik talep etmek, yükseklik ve ululuk istemek. 51 onlardan korkmay n 52 unus, 58 53 Edyan: (Din. C.) Dinler. 54 Bu bu: Hasan ve Hüseyin aleyhisselâm 55 Neml, 30
C B
49

8

7

7

D

A@

9

C

1 Ni zî-i M s î kadd s ll hü s ahu l azîz
HH I I H E

O, o (Allah-ü Zî- an) d r ki, rasüllerini hidâyet ile ve hak din ile gönderdi. Tâ ki, onu her din üzerine yükseltin. Ve ahid olmak için de Allah Teâlâ kâfidir. Muhammed (sallallâhü aleyhi ve sellem) Allah Teâlâ'n n rasülüdür. O'nunla beraber bulunanlar, kâfirlere kar pek iddetlidirler, kendi aralar nda ise pek 56 merhametlidirler. ismü l-mudgam57 ( ismü l- mudgameteyn ikisinin adedi. ismü l-mudgam
61 60 58

(iki

) Hüseyin ( 128 : Hüseyin ( ),

(

) Hasan (
RQ

(iki

) Hüseyin ( 128 :

) adedidir. B

nsanlar iki Hasan hakk nda akide bak m ndan sa la ki, M srî Allah Teâlâ r za için buna uzand . Ey Allah Teâlâ m onlar hakk nda sad k ehâdetle bizi konu tur. Bu ehadetimizi âlimler, allâme ve faziletli ki iler kabul etsinler. Ben ahidim ki; her ikisi nebidirler, rasüldürlerve hâtemdirler. Allah Teâlâ n n salât ve selâm hepsinin üzerine olsun. Onlar n ikisi bir habbedir ki cedlerinin hamiyet ve erefine zarar vermezler. Belki onlar dedeleri Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemi te yid için geldiler
56 57

Fetih, 28-29 10 say s ilave etmek ile 58 20 say s ilave etmek ile 59 Bir kimse Hak ile geldi inde. 60 10 say s ilave etmek ile 61 20 say s ilave etmek ile

P

G P

GF

) Hasan (

:118 ) dir. ) adedidir. Hâs l
59

da

:118 ) dir. ismü l- mudgameteyn t:

Risale-i Hasaneyn 13

ve onlar n ncil'deki meselleri (vas flar ) ise bir ekin gibidir ki, filizini ç karm , sonra onu kuvvetlendirmi , sonra da kal nla m , sonra da saklar üzerine yükselmi (istikamet alm ) ekincilerin ho lar na gidiyor, onlar ile kâfirleri öfkelendirmek için. Allah Teâlâ, onlardan imân edip sâlih sâlih amellerde bulunmu lar için bir ma firet ve pek büyük bir mükâfaat vaad buyurmu tur. 62 Pek büyük bir mükâfat Hasan ( ) ve Hüseyin ( ) iman getirenler hakk nda sabittir. Hâs l gizlenmesi mümkün olmayan mana demek olur ki mam Hasan ve Hüseyin aleyhisselâm n risâletlerini inkâr eylersen

, (Rahman ve Rahim)i besmele-i erifinden silmi olursun. 63 64 65 Bunun üçü nas l bir ise besmele-i erife nicesi taaddüt teksir irk getirmez ise mam Hasan ve Hüseyin aleyhisselâm dahi Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin hatemiyyetine irket ve taaddüt getirmezler. De ki: ster Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O'nundur. 66
Yine Yine Gerçekten o; Süleyman'dand r ve gerçekten o; Rahman, Rahim olan Allah' n ad ylad r. 67 öyle ki: bana kar ba kald rmay n ve müslüman olarak gelin bana! 68 Besmele-i erifin mücerred isimleri (Muhammed) Hüseyin ( ) adedincedir demektir. Hasan ( ) ve

, (Muhammed)

Hasan (

) ve Hüseyin (

)

Namaz k larken sesini yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortas nda bir yol tut. 69 Yani bunlar n herbirini istiklâl 70 hatemdir diye iddiâ ve inkâr dahi etmeye. stiklâli ve inkâr aradan kald r. Bu ikinin aras nda bir sünbül kabul et. , (Rahman ve Rahim) besmele-i erifin biricik ayet olmas na taadüt ve teksir getirmedi i gibi Hasan ve Hüseyin, Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellemin
62

63

Fetih, 29 Taadüt: Ço alma. Birden fazla olma. Tekessür etmek. 64 Teksir: (C.: Teksirât) Ço altmak, art rmak, ço alt lmak. 65 irk: En büyük günah olan Allah Teâlâ ya ortak kabul etmek. Allah Teâlâ dan ümidini keserek ba kas ndan meded beklemek. ( irkin mânas mutlak küfürdür.) 66 srâ, 110 67 Neml, 30 68 Neml, 31 69 sra, 110 70 stiklâl: (K llet. den) Kendi ba na olmak, kimseye ba l olmay , müstakil olu . Az bulma, kâfi görmeme. Rey sahibi olup keyfi i görme ve ba kas n n emrine ve fikrine tâbi olmaktan uzak kalma.

14 Niyâzî-i M srî kaddese llâhü s rrahu l azîz

hatmine mani ve mezahim 71 olamad klar bilginiz olsun. Ancak bu itikâtta olun. Bundan ba ka itikatta olmay n demek olur. 72 73 M srî nin ricâl- Vâniye nin ve kibriyenin elinde yirmi sene uzun hapis çekti ini cümle ulemâ ve sulehâya ve me âyiha tevarihi Kur'an- Kerim ile fahr olunur iken Allah Sübhânehu ve Teâlâ bu kez bir fahr verdi ine hepsi kâfidir. Hicri 1103 senedir bu an gelince devir devir müçtehidler geldi. Bunlar n birine mam Hasan n ve mam Hüseyin in cem i Kur'an- Kerim ayetlerine ba lang ç olunan olduklar n bildirmedi ve bildirdiklerine dahi aç klamaya izin verilmedi. Allah Teâlâ Ta ki M srî gelene kadar tevk f 74 eyledi i için Fahr-i M srî ye büyük övünçtür. M srî yirmi sene iddetli hapis çekti ini unuttu. 1103 seneye gelince tevkif olunan kendinin hali oldu u övünç kayna d r. Devlet-i dünya ve izzet-i Baka (ahiret) onlar n olsun. Futuhat Mekkiye de vard r ki;

Ben Kur'an- Kerim im, ben Seb ul Mesâni yim ey ruhu de il, ruhun ta kendisiyim. Kalbim Onun yan na bilinir ve mukîmdir. Onu mü ahede eden dilim sizin yan n zda görünür.

75

Gerçekten o; Süleyman'dand r ve gerçekten o; Rahman, Rahim olan Allah' n ad ylad r. 76 öyle ki: bana kar ba kald rmay n ve müslüman olarak gelin bana! 77 Muhammed, Hasan ve Hüseyin salavât ül-Allah i aleyhimü s-selâm Süleyman d r. yi anlay n ba ka da de ildir. Beyt: Dedim Hasan iline kimdir Süleyman 78 Ça rd Hudhud u, Can dedi Bu! Bu! Yani Hasan ve Hüseyin
71 72

Mezâhim: Zahmetler. S k nt lar. Belâlar. Vânî Mehmet Efendi adamlar ( eriatç lar) 73 Kibirli, büyüklük taslayan adamlar 74 Tevk f: Al koyma, tutma. Hapis olarak bekletme. Vakfetme. olan yerde durdurmak. Bir kimsenin koluna bilezik takmak. 75 ( bn ul Arâbî, 1977),s. 20 76 Neml, 30 77 Neml, 31 78 Bu bu: Hasan ve Hüseyin aleyhisselâm

Arafatta mevkaf

Risal -i Hasan n 15
T S S

"Bismillahirrahmânirrahîm ile ba lamayan her hay rl i , güdüktür (hayr kesiktir). Bu kelam (Bismillahirrahmânirrahîm) M srî nin ilk sözüdür. Son sözü ise Allah gerçe i söylemektedir, do ru yola O eri tirir. 79
80

nin mücerred isimleri iki elifle 832

dir. Besmelenin isimleri 800 dür.

in mücerred isimleri

dir.

besmele-i eriftir. B t: Dedim Hasan iline kimdir Süleyman Ça rd Hudhud u, Can dedi Bu! Bu! ani Hasan ve Hüseyin
W VU

Bursa da gayreti sa diye ile sevke ç kal bugünlerin say s budur. Ey Milletim, M srî nin sizden ümidi ve korkusu yoktur. Ancak hakk aç klamak istemektedir. Bu daveti kabul eden halâs bulur. Etmeyen tam ai 81 em ir olur. mam Hasan, Hüseyin ve babalar Ali Veliyyullah radiyallahü anh aleyhimüsselâm hakk ndan gelir. man ve tasdik ederim ki: Muhammed dir. Hasan ve Hüseyindir. (salavâtüllâhi aleyhim ecmeîn) = ecmeîn) (salavâtüllâhi aleyhim

79

Ahzab, 4 Niyâzî-i M srî kuddise s rruhu l-azizin kulland 81 em ir: K l ç, Tama i: istekli
80

bir takvim tarihi

1 Ni zî-i M s î kadd s ll hü s ahu l azîz
aa b b a X

Bu gece yar s nda uyand m bemele-i erifenin
82

oldu. Bunu yaz p kâim-makam a göndermeye emir de oldu. Bekri Muhammed Dede ye83 de gönderdim. Geldi inde mam Hüseyin e de gönderdim. Geldiler. Onlar da Molla Ahmed e gönderdim. Nice illere yazd m (gönderdim). Biz size emânet-i irâde-i 84 âcile ile teslim etmekte tevk f 85 ettim. Emâneti size gönderdim siz bilirseniz, isterseniz kabul edin, isterseniz Vezir Ali Pa a gibi 86 87 Allah gerçe i istihza ve s hriyye edin. söylemektedir, do ru yola O eri tirir. 88

Ey Gulam89 Kaymakam Pa a ya! Hezar- özr90 ile ba de t- tahiyye ve s -selâm91 bu emâneti taht n padi ah na92 teslimde sa 93 etmeniz murad ul-Allah d r. Siz bilirsiniz. Ali (Pa a) gibi istihza eylemeyin.
94

Bu gece do u u olan
82

Kâ im makam:Birinin yerine geçen. Kaymakam. Bir kazay ( lçe) idâre eden memur. Osmanl larda, binba ile miralay aras ndaki askeri rütbe. arbay. 83 Mevlevîhane Postni ini Meh ed Dede: Bursa'da eyh Sa h Dede'n n o lu olup, babas vefat edince genç ya ta yerine postni in olmu tur. Niyazî-i M s î, kendisini tekkesinde ziyaret eder birlikte sohbet ederlerdi. Farsçay iyi bildi i için, laf zlar n anlam n eyh Meh e d Dede aç klamak, Niyazî-i M s î de beyitlerin tasavvufî yönden anlamlar n vermek üzere, birlikte Mesnevî okumu lard r. eyh Mehmed Dede, daha sonra Niyazî-i M srîye intisab etmi ve esma ile yeniden sülûkunu tamamlam t r. 1114 1702 tarihinde vefat etmi tir (A KAR, 1997), s. 188 84 râde: stek, arzu. Dilemek. Emir. Ferman. Bir eyi yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç. 85 Üzerinde durdum. 86 stihza: alay 87 S hriyye: Sihir türünden kabul edin. 88 Ahzab, 4 89 Gulam: Genç, delikanl . B y henüz bitmemi genç. Esir, hizmetçi, köle. 90 Hezar- özr: Binlerce kere özür ile 91 Selam ve dualar ile 92 Sultan II. Süleyman 93 Sa : gayret 94 Kurtulu , hidayete uyanlar nd r. Tâ-Hâ: 47
g d gf e h i

c

` c

`Y

oldu u vahiy

tarih budur. Mektup ile Kaymakam

Risale-i Hasaneyn 17

Pa a ya Muhammed Dede ve mam Hüseyin ile gönderdiler. Hayr ola.

O, o (Allah-ü Zî- an) d r ki, rasüllerini hidâyet ile ve hak din ile gönderdi. Tâ ki, onu her din üzerine yükseltin. Ve ahid olmak için de Allah Teâlâ kâfidir. Muhammed (sallallâhü aleyhi ve sellem) Allah Teâlâ'n n rasülüdür. O'nunla beraber bulunanlar, kâfirlere kar pek iddetlidirler, kendi aralar nda ise pek 95 merhametlidirler. Onlar rükû ediciler, secde ediciler olarak görürsün.

Yirmi say s eklenince. kiyüzden a a lar . Hapisane günlerimiz bundand r.

Allah Teâlâ'dan inâyet ve r dvân dilerler, yüzlerindeki ni aneleri, secdelerinin eserindendir. Bu (na't) Onlar n Tevrattaki vas flar d r 96

Bu say yar n gece gelir. ve onlar n ncil'deki meselleri (vas flar ) ise bir ekin gibidir ki, filizini ç karm , sonra onu kuvvetlendirmi , sonra da kal nla m , sonra da saklar üzerine yükselmi (istikamet alm ) ekincilerin ho lar na gidiyor, onlar ile kâfirleri öfkelendirmek için. 97 K rk say s eklenince. ki yirmi eklenince eder seferine

Allah, inan p yararl i ler i leyenlere, ba vadetmi tir.
98

lama ve büyük ecir

bundan olan büyük ecir

95 96

Fetih, 28-29 Fetih, 29 97 Fetih, 29 98 Fetih, 29

1 Niyâzî-i M s î kaddese llâhü s ahu l azîz
qq q p

kabul

edip

imâm n n

risâletlerine iman getirenlerdir. Bu manay tahkik eder. Bütün dinlere bunlar galip olur. Bunlara inanmayan ma lup olur, demek olur. dedi i gibi ilave ile Hasan ( ) ve Hüseyin ( ) 10

bu iki imamlar n risaletlerini iman beyân d r. inananlar n dînidir.

Ve üphe yok ki, Yûnus da elbette gönderilmi rasüllerdendir. tâ ki O, dolu bir gemiye kaçm t . Derken kur'a çekmi de, ma lup olanlardan olmu tu. Art k o melâmet eder (nefsini k nar) bir halde iken O'nu bal k yutuverdi. E er o çokça tesbih edenlerden olmasa idi. Elbette ki, onun karn nda, tekrar dirilecekleri güne kadar kal rd . Art k O'nu kendisi hasta oldu u halde bir aç k yere at verdik. Ve O'nun üzerine kabak nev'inden bir a aç bitirdik. Ve O'nu yüzbin ve daha artar olana (böyle bir kavme rasül) gönderdik. Nihâyet imân ettiler, art k onlar bir müddete kadar geçindirdik (faidelendirdik).
99

10

l ceplerinde ve koyunlar nda

hamâil (muska) gibi bulundururlar. Bu hal ile kimsenin akl n be enmezler. Hidâyet olmay nca çare yoktur. Ey Vânî ayet Allah Teâlâ ya (günde) be defa irk ko madan tevhid eden veya zikredenlerden olursan! Vâni kelimesi Kübr Hasan- iken tam yerine koy. â 100 Bunlar M srî bilmedi, necat bulmazd demektir.

Bugün, inkar edenler sizi
99

100

Saffat, 139-148 Necat: Kurtulu

Risale-i Hasaneyn 19

dininizden etmekten umutlar n kesmi lerdir, onlardan korkmay n, Benden korkun. Bugün, size dininizi bütünledim, üzerinize olan nimetimi tamamlad m, din olarak sizin için slam' be endim.
101

Hepsi 162 242 ikiyüzden kalan isimler yahudiyyedir Ali Pa a M srî nin muhatab bugün sensin ba kas de ildir. Bütün Esbat (torunlar) nebi olup, hatta Yusuf aleyhisselâm n karde leri Yusuf u kuyuya b rakm Hz.Yakub aleyhisselâma bu kadar isyan etmi ler iken onlara nebi dir demeyen kâfir olur. Ya bizim nebimiz Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem en faziletli rasül ve Hâtem ül Enbiya iken bu hususla nübüvvetleri hakk nda o kadar ayet tarihleri ile ahitlik eder iken onlara nebidir diyen kimseyi 16 sene Limni Adas nda uzun hapislerde tutan Vezir Ali Pa a nn dini ne dindir. M srî nin mam Hasan ve Hüseyin salavât ül-Allah i aleyhime s-selâm hazretlerinin risâletlerini haber verince M srî nin ya n ihtiyarl kta oldu unu bildi i için haps eyledi. Vasiyet eyledi ki, M srî yi Limni Adas ndan ç karmay n. Haps oldu u bu haberdendir. Velâkin onlar n dini hangi dindendir, bilinmiyor. din olarak sizin için slam' be endim. Hüseyin ( ) yani Hasan (
102

) ve

Hüseyin ( ) Hak nebî olduklar n din olarak kabul ederseniz dininizi tamam ederim ve dininizden raz olurum hakîkati ne hakîkattir ve 103 tenbihdir. Bu kadar tenbih ve tekîde kar duran adâvet ne adâvettir. M srî nin sizden saltanat ve vezâret davas yoktur. Ancak din davasd r. slâm n zdan Allah Teâlâ raz olsun diyorsan z, bu dine raz olursunuz. âfi104, Mü effa hall-i musaddak Kur'an- Kerim onlar n ehâdetlerini kabul etmeyin dinleri nas l dindir. E er bu söze burhan isterler ise bu ayet delilimizdir. Beyt: Gördü sarraf, bildi cevher k ymetin Er bilir, ancak görür k ymetin Kimse bilmezdi ol ne ah idi
101 102

Mâide, 3 Mâide, 3 103 Adavet:Husumet, dü manl k. Kin. bu z. Garaz.(Adâvet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi z tt rlar. kisi, mâna hakikisinde olarak beraber cem olmazlar. -y 104 afi :( efaat. den) efaat eden. Bir kimsenin suçunun ba lanmas için vas tal k eden.

20 Niyâzî-i M s î kaddese llâhü s ahu l azîz

Bu sözün Kur'an ve hadisdir ahidi

Bugün, inkar edenler sizi dininizden etmekten umutlar n kesmi lerdir, onlardan korkmay n, Benden korkun. Bugün, size dininizi bütünledim, üzerinize olan nimetimi tamamlad m, din olarak sizin için slam' be endim.
105

ikiyüzden kalan isimler yahudiyyedir yahudîye ismi oldu u onlara dü manl k eden yahudî oldu una Kur âniye dir.106 Ba ka bir feth, rebî ul- âhir

ve onlar n ncil'deki meselleri (vas flar ) ise bir ekin gibidir ki, filizini ç karm , sonra onu kuvvetlendirmi , sonra da kal nla m , sonra da saklar üzerine yükselmi (istikamet alm ) ekincilerin ho lar na gidiyor, onlar ile kâfirleri öfkelendirmek için. Allah, inan p yararl i ler i leyenlere, 107 ba lama ve büyük ecir vadetmi tir. (Ekinciler)tekrarlanmayan harfler ve iki harfi 11 harfi 20 ilavesi ilavesi ile (Büyük Ebced ile) bir

Ey Yezid Vânî (Mehmet Efendi)! Ey Kâfir Vânî! 108 Bu mücerred temsil bu mana için oldu una ek ve üphe kalmad . Gayza

105 106

Mâide, 3 Muhammed'in dü man ancak Yahudi'dir. Yahudi ise erkek say lmaz. Ne di i, ne de erkektir. ( ems-i Tebrizî, 2007), (M.371) s.454 107 Fetih, 29 108 Gayz: Hiddet, kin, öfke, gadab. Darg nl k. H nç.
s

rr

r

bu ehâdeti -

Risale-i Hasaneyn 21

gelirseniz, zalimler sizi gayza getirin

mam Hasan ve Hüseyin

salavât ül-Allah i aleyhime s-selâmd r. Allah Teâlâ n n murad mam Hasan ve Hüseyin aleyhimesselâm oldu una ek ve üphe kalmad . Ancak Vânînin küfrü ve gayz gitmedi. aret yerindedir. nakza itibar na önünde gelen elif () i arettir. Elif 1 dir. 109 Hâs l bu iki imam n risaletlerine inan p hanif amelinde olanlara ma firet ve büyük ecir vaad olundu una inanmayanlara elim azap tehdine uzan r. Sonunda inanmayanlar görür inan rlar. Ba a ha a p o d u an son a ne fayda
110

Risalette Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemdir. O Hak Sad kt r. -k t r.
111

mam Hasan ve Hüseyin salavât ül-Allah i aleyhime s-selâm

d r. Allah yolunda mallar n infak edenlerin meseli, o bir tanenin meseli gibidir ki, yedi ba ak bitirmi ve her ba akta yüz tane bulunmu olur. Ve Allah Teâlâ diledi ine kat 112 kat art r r. Ve Allah Teâlâ vâsidir, alîmdir. 113 olsa her birinden yüz bu day ç ksa o Bir daneden yedi sünbüle bu daylar n birbirinden fark olmay p ve her biri çifçilerin makbulü olunca, bundaki ekinin iki sünbülesini asl ndan ay rmak isteyen Vânî Yezidi ne demek ister. Asl Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem Hatemdir, ama bunl ( mam ara Hasan ve Hüseyin salavât ül-Allah i aleyhime s-selâm) de ildir olur. Bu (bizim) sözümüz hicân n 114 ve özürsüzlerin sözüdür. 115 bunlar bizim sözümüzden ba ka söyleyenlerdir.

109

Hanif: slâmiyetten evvel Allah Teâlâ'n n birli ine inanan v Hz. brahim e aleyhisselâm n dininden olanlar n vasf . slâmiyete kuvvetle ba l olan ve ilmiyle âmil olan kimse. E ri. Eski kötü hallerinden vazgeçip hakka ve do rulu a yönelen. 110 Deyim 111 Filizini ç karm 112 Bakara, 261 113 Sünbüle: ba ak 114 Hican: yi, kerim kimse. Güzel ve beyaz deve. 115 Ekincilerin ho lar na gidiyor, onlar ile kâfirleri öfkelendirmek için.

u

xw

v

u

u

t

22 Niyâzî-i M s î kaddese llâhü s ahu l azîz
yy  y

ibtida mam Hasan n

ve mam Hüseyin

salavât ül-Allah i aleyhime s-selâm hazretlerinin risaletlerini rüyay dördüncü gece (Çara amba) gördük. bunda idi. O rüyada evvela aç kla diye vahy

116 olundum. Kalkt m yazd m. Bugüne kadar kay n gah y lan ak tt , gah a ma zehir katt . Hasan ile ikisi eza ederler. Bu gece yats dan sonra Bekir girmedi k zd rd . Dü ünme kurdu gidince, bir saatten sonra vahyolundum ki, Ankâi (Mu rib) de olan sad k rüya bu rüyad r. Kalk yaz diye Bekri yine tekrar kald rd m. Mum yakt rd m Ankâ n n bu rüyas n yazd m. Görün bu rüya ile münasebeti var m d r.

Hâs l büyü nübüvvetin cü ü olan rüya bu rüyad r. Kaynata bu gece (eve) girmedi. Dü ünmeden uyurken bu gece ç karm , 117 so uktan helak olsun diye iddetli adâvete ba lar, bin can m var ise öle. O sultanlar n yoluna fedâ olsun. imdi bu mev uda olan bu cü ü kebiri 118, bu cü nedir diye musannif119 olan ulema mutalaa120 ederse be enir. Deccâl olan mutalaa ederse gayz gelir.(Kitap bitti.) Hz.Muhyiddin-i Arabî kaddese llâhü s rrahu l aziz buna teberrüken
121

ve teyemmünen

122

(bu ismi verdim).

116

Kay n: Kad n n veya kocan n erkek karde i. Adâvet: Dü manl k 118 Büyük okuma parças 119 Mûsannif: S n fland ran. Kitab tertib eden. tasnif eden. 120 Mutalaa: Bir mes'ele hakk nda bilgi edinmek için tetkikatta bulunma, okuma, okuma ile me guliyet. 121 Teberrük: U urlu ve mübarek olarak. Bereket mevzuu ederek. 122 Teyemmün: U ur sayarak. Teyemmün ederek.
117



ƒ





€

‚

koymas üzerine bu ismi

Risale-i Hasaneyn 23

ve deyin ki biz Allaha iman etti imiz gibi bize ne indirildiyse, brahime ve smaile ve shaka ve Yakuba ve Esbata ne indirildise, Mûsaya ve sâya ne verildiyse ve bütün Peygamberlere rablar ndan olarak ne verildiyse hepsine iman ettik, onun Resullerinden birinin aras n ay rmay z ve biz ancak onun için boyun e en Müslimleriz 123 124 Ey âlimler ayetine gerçek iman getirenin 125 ayetine iman getirmesi mukarrerdir.126 (Onlar n torunlar ) olsa veya (Onun torunu) olayd kelimeden önce gelen enbiyân n torunlar yahut Yakub aleyhisselâm n torunu olurdu. Bunda ( ) marife127 harfleri ile geldi. Mutlak manada enbiyan n olur. Önünü (sonra gelen nebileri) istisnaya nas128 laz md r. Ne delil ile ihraç olunur (Torun: anne yada baban n çocuklar n n çocuklar na verilen add r.) ( ) Ahdi harici ve ahdi zihni olmakla imkân var ise cins 129 için olmakla cinsi enbiya olmas na mani nedir? Yine Muhtar us-S hah isimli kitaptada bu ekilde geçmektedir. Hâs l Kur´ân- Kerime inan lm olmaz. Bunlara inan lmaz ise bu iki rasüllerin risaletlerini haber veren ayet müte âbihat 130 gibi sâ aleyhisselâma mevkuftur. ( aret eder) Vakti bu gündür. Allah Sübhânehû ve Teâlâ ya yüzbin hamd ve ükürler olsun ki, iki rasülün risaletlerinin haberini M srî Fakire müyesser eylemi . Bilenler haber vermemi , bilmeyenler bilmemi . Elhamdülillâh evvelen ve uhrâ131 büyük övüncüm budur. Bin can mda var ise fedâ olsun, o sultanlar n yoluna. En âm Suresinin son k sm , besmele, Bakara 136. ayet torunlar n risaletlerine inanmayan kimseler hakk ndad r. E er iman etmezler ise mam Hasan ve Hüseyin salavât ül-Allah i aleyhime sselâm hazretlerinin risaletlerini i ittirdi i gibi önceki imanlar da fayda vermez. man ederse önceki ve sonraki iman makbuldür. E er iman getirmez ise önceki iman da küfür olur. Bütün enbiyaya da küfretmi olur. Çünkü tezci 132 kabul etmez. Güne bat dan do mu tur. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz Hz. Ali kerremallâhü veche
Bakara, 136 ve deyin ki biz Allaha iman etti imiz gibi bize ne indirildiyse 125 Torunlar 126 Mukarrer: Kararla m . Takrir edilmi . Karar verilmi . Kat'i. ek ve üpheden beri olan. Muhakkak ve müsellem olan. Anlat lm . Bildirilmi . 127 Marife: Belirli olan 128 Nas: Delil, ayet
124 129 130 123

( ) Arapça gramer kaidesidir.

Müte abihât: Be er lisan n n, lügat n vaz etmedi i, sezip dü ünemedi i, misalini göremedi i hakikatlar n te bih ve temsiller ile anlat ld âyet -i kerimeler. 131 Önce ve sonra 132 Teczi: (Cüz'. den) K s m k s m ay rma, do rama, ufaltma, bölme. Birine inan p di erine inanmama

24 Niyâzî-i M srî kaddese llâhü s rrahu l azîz

hakk nda buyurdular ki;

133

" ayet denizler mürekkep olsa, a açlar kalem olsa, cinler hesap etse, insanlar da kâtip olsalar, Ali bin Ebi Talib'in faziletlerini (erdemini) saymakla bitiremezlerdi" 134 mam Hanife rahimehu llâha a a daki sözü söyleyen Sufi âlimlerin hakk nda soruldu: Soru: mam Hasan ve Hüseyin salavât ül-Allah i aleyhime s-selâm enbiyadand r. Çünkü onlar s bt (torunlara) dahildir. Allah Teâlâ onlara cedleri Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem hürmetine tazim için risalet vermi tir. Onlar Rabbânî hikmet ile nebidirler. Bende buna iman ediyorum. Buna ne gerekir? Cevap: Bu söz Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemi tazim ve kadrini yüceltmek için olup, murad mam Hasan ve Hüseyin salavât ül-Allah i aleyhime s-selâm eriat sahibi nebi olarak kabul itikat etmemektedir. Allah Teâlâ ya s n r z eriat sahibi nebi der ise kâfir olur. Çünkü Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem sahih hadiste ittifakla Benden sonra nebi yoktur buyurdu. Bu söz nübüvvetin geldi i zamanda söylendi. Buna z t ve menfi bir kelamda yoktur. Bu kelamda s n r yoktur. Murad m Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem zat n takdir neseb ve erefi tazimden, yüceltmek içindir. Hz. sâ aleyhisselâm bunu nuzül ederek te yid 135 edecektir. Bu kadardan fazlas na gerek yoktur. yi anla, dü ün ve ir âd136 ol. 137
138

Lev kânet'ül e câru aklâm, vel bihâru midâd, vel cinnu hissâb, vel insu kittâb, mâ ahsu fedâilu Ali bin Ebi Tâlib 134 bn-i Osman el-El-Zehebi'nin "Mizan'ül tidal" c.3, s.467 / el-Künci e - afii'nin "Kifayet üt-Talip" s.252 / bn-i bn-i Hacer'in "Lisan'ül Mizan" c.5, s.65 / el-ElZehebi'nin "Tezkiret'ül Huffaz" s.8 / el-Hamvini e - afii'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.16 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.121 / Menak b- Hüvarezmi s.2 / Menak b- Ahmet bin Hanbel 135 Te yid: (C.: Te'yidât) Kuvvetlendirme. Sa lamla t rma. Metânet verme. Do rulama, do ru ç karma. Destekleme. 136 r ad: Do ru yolu göstermek. Akli ve kalbi, mukni ve te'sirli eserler veya sözlerle gafletten uyand r p hidâyet yolunu göstermek. Cadde-i kürba-y Kur'aniye yolunda selâmetle devam ettirmek. Allah'a ibadet ve itaata kavu turmak. Veli bir zât n, bir kimsenin hidâyete ermesine vesile olmas . 137 Ya Rabbî Niyâzî-i M srî kaddese llâhü s rrahu l azîzin bu konuda izah buyurdu u iman üzere iman ve itikat ederim. Kabul buyur. Âmîn. 138 En do rusunu Allah Teâlâ bilir.

133

Risale-i Hasaneyn 25

Muhammed Niyâzî-i M srî kaddese llâhü s rrahu l azîz

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful