You are on page 1of 1

ETAPE

premergătoare depunerii şi susţinerii tezei de doctorat

SECRETARIATUL ŞCOLII DOCTORALE completează dosarul doctorandului (foaie matricola, adeverinţe şi referatul preliminar)

DOCTORANDUL depune cererea de susţinere în catedră, avizată de conducătorul ştiinţific

Susţinerea tezei de doctorat în catedră sau în colectivul de cercetare

Depunerea tezei de doctorat şi a documentelor (vezi lista actelor)

CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC propune comisia de doctorat; comisia avizată în CONSILIUL ŞCOLII DOCTORALE

RECTORUL aprobă comisia de doctorat; biroul doctorat al U.B. întocmeşte dispoziţii

SECRETARIATUL ŞCOLII DOCTORALE - redactează adresele pentru referenţi - înmânează documentele de plată

REFERENŢII OFICIALI - întocmesc referatele de analiză în 2 exemplare; - completează documentele de plată
r. nefav.

r .

e
fav. f

SECRETARIATUL ŞCOLII DOCTORALE înmânează doctorandului cererea tip pentru fixarea datei susţinerii

SUSŢINEREA PUBLICĂ a tezei de doctorat

f. b i n

e
b i n

Dosarul şi teza doctorandului se înaintează Biroului de studii doctorale

e satisf.

Teza nesatisfăcătoare va trebui refăcută

Refacerea tezei si stabilirea unei noi susţineri publice

Dosarul transmis MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI