Chuyên đề 10: Bài học “Lấy dân làm gốc” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng Bài học “Lấy

dân làm gốc” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ CNXH đã ghi: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chính người dân là người làm nên thắng lợị lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất không lường được đối với vận mệnh của đất nước”. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay phần mở đầu đã nhấn mạnh: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào dân để xây dựng Đảng”. Trang Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta và nhân dân ta, Người đặc biệt nhấn mạnh, tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân: "Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những quan niệm sâu sắc về vai trò của nhân dân trong lịch sử và mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Người không chỉ khẳng định dân là gốc của nước, mà còn tôn vinh nhân dân: ''Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đòan kết của nhân dân''. Người còn nói, nhân dân là người xây dựng, là người đổi mới, làm nên sự nghiệp lớn, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nhân dân. Quán triệt Điều lệ Đảng và thấm nhuần sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh về ''Lấy dân làm gốc'', chúng ta càng thấm thía rằng: Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, nếu Đảng xa dân, tách khỏi dân thì Đảng không thể tồn tại được. Không có sự tham gia giám sát của nhân dân thì cán bộ, đảng viên dễ trở thành "ông quan'', ''bà quan" cách mạng chứ khó trở lên ''Người lãnh đạo, Người đầy tớ trung thành của nhân dân". Không có sự giám sát chặt chẽ của quần chúng nhân dân thì tổ chức Đảng khó tránh khỏi tệ quan liêu - một trong những nguy cơ lớn của Đảng cầm quyền, biến sứ mệnh cầm quyền cao cả của Đảng thành ''Đảng lạm quyền", thậm chí còn dẫn đến thoái hóa, biến chất. Do vậy, sự giám sát cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng của nhân dân trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay đang trở nên bức bách và có ý nghĩa sống còn của Đảng ta. Đó là bài học ''Lấy dân làm gốc" để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lịch sử đã từng chứng minh, một chế độ chính trị - xã hội chỉ tồn tại được khi nào có khả năng tập hợp, đoàn kết được quảng đại quần chúng nhân dân. Trong những giai đoạn cách mạng trước, sở dĩ Đảng ta luôn luôn giữ vững được vai trò lãnh đạo của mình, bởi nhờ có sự ủng hộ, che chở, bảo vệ của nhân dân. Ngày nay, đứng trước cuộc đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, trước hết là làm trong sạch các tổ chức đảng, bộ máy Nhà nước, khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng và sự tha hóa đạo đức, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên chỉ có thể thực hiện đạt hiệu quả khi nào các tổ chức đảng, các cấp ủy đảng thực sự

. cán bộ. tâm lý. Tổ chức đảng có trong sạch. lòng dân là sức mạnh vô tận. tâm lý. do dân. cán bộ. quay lưng lại với dân. dân phục. dẫn đến mắc sai lầm. khơi dậy được những tiềm năng. giám sát của nhân dân để xây dựng. với việc phát triển kinh tế . Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm lấy dân làm gốc . ra sức góp phần xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng. 76 năm qua. chính đáng. thậm chí trù dập. đảng viên và tổ chức đảng là một nội dung về quyền làm chủ của nhân dân nhằm xây dựng Đảng. bảo vệ Nhà nước. chỉnh đốn Đảng phải được tiến hành đồng bộ trên nhiều mặt cả về kinh tế. Đảng có sứ mệnh lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội tiến hành công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng XHCN. thì sẽ được lòng dân. chính nhờ bắt rễ sâu rộng trong quần chúng. quan liêu. vì dân. tệ quan liêu. đảng viên có tiên phong gương mẫu thì mới bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước. tổ chức đảng vừa là một quyền cơ bản không thể thiếu của công dân. Đảng ta ngày càng củng cố được niềm tin của nhân dân.. chê trách. tổ chức đảng không trong sạch. đường lối chính trị được lòng dân. vững mạnh và từ đó cũng nhằm bảo vệ lợi ích thiết thân. Trái lại. cán bộ. dân chủ trong xã hội. thì ở đó Đảng và dân có mối quan hệ tốt đẹp. chỉnh đốn Đảng. tiêu cực bị ngăn chặn và đẩy lùi. vững mạnh. đảng viên thường xuyên chăm lo lợi ích của nhân dân. tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thái độ. Trái lại. cán bộ. vững mạnh thì không chỉ làm cho tổ chức đảng bị rệu rã. cho nên Đảng và nhân dân ta đã kết thành một khối vững chắc. tham nhũng. xây dựng Nhà nước trong sạch. văn hóa của mỗi người dân trong xã hội đều gắn với sự lãnh đạo của Đảng. tư tưởng. bộ máy nhà nước trong sạch. Nhân dân giám sát cán bộ. toàn bộ cuộc sống từ vật chất đến tinh thần. tạo ra được những nguồn sinh lực của cách mạng. cán bộ. đảng viên xa dân. chính trị. thật sự của dân. cải thiện và nâng cao. đảng viên.tin ở dân. Bác Hồ đã khẳng định: ''Nhà nước ta phải phát triển quyền dân chủ và sinh hoạt chính trị của toàn dân. Đối với một Đảng cầm quyền. và cũng nhờ đó mà cuộc sống của nhân dân được đảm bảo. trách nhiệm vẻ vang của nhân dân đối với Đảng. nâng cao được hiệu lực quản lý. nâng cao được sức chiến đấu. mở mang dân trí.. đảng viên và tổ chức dảng còn là quyền và nghĩa vụ của nhân dân đối với Đảng. dân chủ XHCN được củng cố. vừa là nghĩa vụ. bảo vệ chế độ XHCN của chúng ta.xã hội. tha hóa. dựa vào sự tham gia kiểm tra. tình cảm. đảng viên tiêu cực. được nhân dân đồng tình ủng hộ. mở rộng. để cùng tác động đến đời sống. Qua 20 năm thực hiện đường lối đổi mới. đảng viên được dân tin. tư tưởng các tầng lớp nhân dân. Ý Đảng. Đời sống vật chất và đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Làm cho mọi công dân Việt Nam thực sự tham gia quản lý Nhà nước". tổ chức đảng. Bài học "Lấy dân làm gốc" để xây dựng. bất hợp tác. ở đâu và lúc nào tổ chức đảng. dân tin ở Đảng. thất bại mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống. ức hiếp dân thì ở đó sẽ bị dân oán ghét. cải thiện đời sống.. Ở đâu và lúc nào. Đảng vững mạnh. sống đồng cam cộng khổ với dân. ý thức của từng người dân. hợp pháp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. cuộc sống của nhân dân. dân theo. Dân chủ là bản chất của chế độ và của Đảng ta. quan hệ máu thịt với nhân dân là cội nguồn sức mạnh to lớn của Đảng ta. mọi việc làm đều vì lợi ích của dân. Đảng vì dân. Tham gia giám sát cán bộ. Do vậy mà việc giám sát cán bộ. Do đó.

nộp thuế đúng kỳ. có quyết tâm”. Cán bộ đảng viên còn phải học hỏi dân. Người diễn đạt rất khái quát: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Theo Hồ Chí Minh phải thực hiện dân chủ với dân để phát huy tinh thần làm chủ của dân là cốt lõi của vấn đề dân là gốc. mà “muốn hiểu biết. đảng viên: “Đối với nhân dân không thể lý luận suông”. do hạng hăng hái đó mà nâng cao hạng vừa vừa và kéo hạng kém lên. Vậy quyền hạn. Đảng và Chính phủ có lỗi. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh. không ngồi chờ”. phải “tìm ra mâu thuẫn trong những ý kiến khác nhau. cán bộ đảng viên “phải liên lạc mật thiết với dân chúng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. bảo vệ tài sản công cộng. . Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. “dân dĩ thực vi thiên”. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. phê bình nhưng không phải là chửi”. Gốc có vững. Một sự kiện được nhiều người nhắc tới là tháng 10/1949 khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn quyết liệt. không phải làm chủ là muốn ăn bao nhiêu thì ăn.Sinh thời. không ỷ lại. Người thường nhắc tới những câu của người xưa “có thực với vực được đạo”. tuân theo kỷ luật lao động. Người rất tâm đắc với câu nói dân gian: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Và người yêu cầu: người làm chủ trước hết phải làm tròn bổn phận công dân. biểu hiện trước hết của dân là gốc là phải tin ở dân. Nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. thì nhất định có ba hạng người: hạng hăng hái. Người nhắc nhở cán bộ. muốn biến đường lối chủ trương của Đảng thành phong trào quần chúng. toàn diện. rất hăng hái. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận. tức là nhân dân làm chủ”. thành sức mạnh cách mạng thì Đảng phải có đường lối đúng đắn. thiết thực nhất của việc bồi dưỡng “cái gốc” là phải thường xuyên chăm lo đời sống cho dân. “Phải chăm lo việc nước như việc nhà”. và biết dựa vào dân. nghĩa vụ của người làm chủ phải thế nào? Câu trả lời của Người là: “Nếu Chính phủ sai thì phải phê bình. Người thường nói: “Chế độ ta là chế độ dân chủ. Phải học hỏi dân chúng. Cô độc thì nhất định thất bại”. bảo vệ Tổ Quốc. “nếu không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân”. Hồ Chí Minh lưu ý: “Bất kỳ nơi nào có quần chúng. hạng vừa vừa và hạng kém… Người lãnh đạo phải dùng hạng hăng hái làm trung kiên cho sự lãnh đạo. chăm lo lợi ích chính đáng của dân. cây mới bền. xa rời dân chúng là cô độc. Muốn hoàn thành nhiệm vụ. quan điểm dân là gốc là quan điểm khoa học. Nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi. “làm chủ sao cho ra làm chủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nước lấy dân làm gốc. học hỏi dân thì ắt phải có nhiệt thành. “phải biết tự mình lo toan gánh vác. xem cái nào đúng. tức là phải tuân theo pháp luật Nhà nước. giữ gìn trật tự chung. ta cũng cứ nhắm mắt theo”. nhưng “không phải dân chúng nói gì. làm bao nhiêu thì làm”. Từ thực tiễn cuộc sống. cái nào sai” để vận dụng. rất anh hùng”. gần gũi dân. Nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi. là sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Theo Hồ Chí Minh. Đó là sự kế thừa những tinh hoa dân tộc. Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm lo đời sống của dân: “Nếu dân đói. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Phải có ý thức rõ “dân chúng rất khôn khéo.

để phát triển kinh tế luôn được lãnh đạo nơi đây trăn trở. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.. với tinh thần làm chủ . xây dựng là trách nhiệm của dân. Chính phủ lâm thời do Người đứng đầu đã tổ chức cuộc tổng tuyển cử phổ thông. Sức mạnh và sự trường tồn của nhà nước bắt nguồn từ lực lượng toàn dân đoàn kết. Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. Điều mà cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh nung nấu trăn trở là vấn đề thực hiện dân chủ với dân. do vậy vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng.. hiệu quả quản lý điều hành chắc chắn có hiệu lực cao. . rõ ràng: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài. Tháng 11/1946. nhà nước của dân còn bao hàm việc dân có quyền bãi miễn Chính phủ và nhân viên chính quyền Nhà nước các cấp. vì dân. pháp quyền từ ý tưởng của Người đã dần dần trở thành hiện thực trên đất nước Việt Nam. [Nhà nước của dân. “Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một khối”.Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. vật nuôi. Nhà nước dân chủ.. Đó là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Không có lực lượng nhân dân thì việc nhỏ mấy. Quan điểm của Người trong những sự kiện lịch sử này rất mẫu mực.5 ha lạc. quy hoạch vườn tạp.. Bởi thế nhà nước ta còn là nhà nước do dân.5 ha vườn trồng xoài. “Hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử. quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Phú Sơn đã đưa 92. Lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh Là một xã thuần nông của huyện Hương Thuỷ. chắc chắn bộ máy Nhà nước ta sẽ “chạy” đều.. Nhân dân đã và sẽ mãi mãi là người làm nên lịch sử.5 ha sắn kết hợp với 6. do dân. tỉnh Thừa Thiên Huế. nhãn. Quan điểm của Người thật rõ ràng: Nhà nước ta là Nhà nước của dân. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân.85% diện tích gieo cấy giống lúa cấp 1 vào đồng ruộng. dễ mấy làm cũng không xong”. chính sách của nhà nước trong mọi mặt đời sống xã hội là vì dân. trực tiếp. chỉ bốn tháng sau khi khai sinh nền Dân chủ Cộng hòa. do dân phải được thể hiện ở các chủ trương. trồng 34. có đức để gánh vác công việc nước nhà”. nếu họ có tư tưởng hoặc việc làm có hại đến nhà nước. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Di huấn của Bác về lấy dân làm gốc.tự chủ. Người nói rõ: “… nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. hại đến dân. Nói tóm lại. kỳ họp thứ 2 đã thông qua bản Hiến pháp do Người chỉ đạo soạn thảo. Bác viết: “Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. bình đẳng lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. làm thế nào để nhân dân “biết dùng quyền dân chủ” và “hưởng quyền dân chủ”. Công việc đổi mới. lập 20. Ngay sau khi nước nhà dành được độc lập. Ngày 6/1/1946. Quốc hội khóa I. hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử”./. Năm 2003. Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập là Nhà nước kiểu mới: Nhà nước của dân. cải tạo.

coi công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh là động lực quan trọng nhất để phát triển xã nhà trên mọi lĩnh vực. từ mức đóng góp cho cácnguồn quỹ AN-QP.. Thực hiện đúng nội dung Quy chế dân chủ tại cơ sở. 95. kịp thời sửa đổi những bất cập trong chỉ đạo.Bí thư chi bộ xã Phú Sơn. hộ nghèo giảm từ 41% (2002) còn 31. bồi dưỡng thêm trình độ lý luận chính trị. 80% hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố. Công tác giáo dục được quan tâm và đang từng bước được nâng lên ở cả chất lượng đào tạo và điều kiện trường lớp. tạo niềm tin trong lòng dân. chi bộ xã Phú Sơn đã thành lập Ban Dân vận với thành viên là những đảng viên ưu tú. xóa được tình trạng thôn ''trắng''về đảng viên. lãnh đạo xã Phú Sơn đã biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết của người dân để cùng xây dựng quê hương ngày một vững mạnh. trên nền tảng đoàn kết của toàn Đảng. vừa lắng nghe sự phản ánh từ phía nhân dân. Đời sống của nhân dân Phú Sơn đang ngày được cải thiện rõ rệt..5 %.. chính sách của Đảng đến bà con. làm tốt công tác tư tưởng.2 ha. toàn xã đã không còn hộ đói. ''Chúng tôi lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh" là khẳng định của đồng chí Phan Viết Giáo ... nguyện vọng của bà con. Chi bộ Phú Sơn một mặt đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các đảng viên không ngừng học tập. những chương trình hành động của Phú Sơn trong mọi lĩnh vực đều thống nhất với tinh thần tự nguyện của bà con rất cao. để vừa phổ biến nội dung những chủ trương.. Ngay cả trong quá trình phát triển đảng viên. Trong một tương lai không xa. với kế hoạch chuyển diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang đào ao thả cá. tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân đều được chi bộ công khai trước dân.55% hộ có điện thắp sáng.Bên cạnh đó. giúp bà con cải thiện bữa ăn. năm qua. trong chi bộ có 5 đồng chí đang theo học lớp quản lý nông nghiệp. Trong công tác phát triển đảng viên.Nhờ vậy.. toàn dân. chi bộ phải thông qua ý kiến ủng hộ quần chúng ưu tú của đa số nhân dân sở tại. Để hiểu được những tâm tư. toàn xã hiện có 15 hồ nuôi với diện tích 1. tiến lên lớn mạnh mọi mặt. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phú Sơn sẽ thoát khỏi sự nghèo khó. có 9 quần chúng ưu tú được xã gởi đi bồi dưỡng chính trị và trong số đó đã kết nạp được 3 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng.. củng cố nền quốc phòng toàn dân hiện nay . Ban Dân vận có những buổi tham gia sinh hoạt trực tiếp với dân.đến việc phân cấp đất đai cho các hộ gia đình. chấn chỉnh tư cách những đảng viên chưa gương mẫu. kế toán (hệ đại học). gia đình có thêm nguồn thu. Tình hình trật tự trị an trên địa bàn xã cũng được giữ vững. Từ một xã nghèo. mặt khác yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. ổn định. trang thiết bị dạy học. Hiện tại. Phát huy truyền thống “Lấy dân làm gốc” trong xây dựng. Định kỳ. Tính đến đầu năm 2004. Trong những năm qua. góp công của cho các công trình xây dựng cơ bản. quỹ đền đáp. chi bộ Đảng Phú Sơn đã rất chú trọng và nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng.

. Triều Khúc Thừa Dụ có chính sách "Khoan.Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. làng xóm có kẻ ốm đau mà không ai nuôi. tự do. Căn cứ vào thực tiễn lịch sử. các triều đại đó đã "Lấy nghĩa mà duy trì. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và sưu tầm về Á Đông ngày nay (CERAC) của nước Pháp. là kế xa sửa nước. Trong những bài giảng để đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam ( xuất bản năm . trong "Điều 294: Trong kinh thành và phường ngõ. lạc". bè cánh.. chăn dân". cầm quyền một lòng vì dân. Ông trở thành Hoàng đế dưới danh hiệu Lê Thái Tổ (1428-1433). Lê Lợi đã điều hành một cuộc chiến tranh giải phóng quốc gia thật mẫu mực. chùa quán thì xã quan ở đó phải dựng lều lên mà chăm sóc họ cơm cháo. ngoại giao. Nhưng các vua Lê còn làm được những việc hơn thế nữa. quốc phòng. Có đặt dân lên chốn chiếu êm mới làm cho thế nước vững như núi Thái Sơn. đất nước nhất định sẽ được khôi phục trong độc lập. bàn thạch. lấy tín để ngăn phòng. Các triều đại phong kiến Việt Nam độc lập trong lịch sử đều "Lấy dân làm gốc" trong việc ban hành các chủ trương. lấy nhân để cố kết. "Chúng chí thành thành" và nổi tiếng với Hội nghị Diên Hồng. Trong tập "Nước Việt Nam từ cội nguồn xa xưa đến ngày nay" của Giáo sư. giản. triều đại ông lập nên vẫn còn là một trong những triều đại được hâm mộ và có tiếng tăm lừng lẫy nhất. lấy trí để trông coi. được một nhà nho. từ kinh tế. dân không mất (mất nước. truyền thống "Lấy dân làm gốc" được xác định là cơ sở của tư tưởng cách mạng và là nền tảng tư tưởng quân sự."Lấy dân làm gốc" được nêu trong điều này của Bộ luật Hồng Đức chỉ xuất hiện ở châu Âu mấy thế kỷ sau đó. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp tính nhân văn của chủ nghĩa cộng sản với tinh hoa truyền thống "Lấy dân làm gốc" của dân tộc. văn hoá. Nó thể hiện nhất quán tư tưởng : dân là nước. Cụ thể. cho đến ngày nay. 1428 -1527) do một chủ đất bình thường là Lê Lợi sáng lập. nhưng làng không mất.. vì nước. Bộ luật Hồng Đức đã thể hiện sâu sắc tư tưởng "Lấy dân làm gốc" của dân tộc ta. "Lấy dân làm gốc" là truyền thống văn hoá chính trị của các nhà lãnh đạo. Đặc biệt. tư túi. triều Lê quan niệm "Dân như nước có thể đẩy thuyền. Nếu phạm tội này thì quan làng xã bị tội biếm hay bãi chức". nằm ở đường xá.1497) soạn thảo. giặc ngoại xâm đến chống các tệ nạn "làm quan cách mạng". triều Lý có chính sách "Ngụ binh ư nông". nhà chiến lược. khi nổ ra cách mạng tư sản . Tính chất nhân đạo . thuốc men. nên vai trò. còn dân thì còn nước. quốc phòng của Hồ Chí Minh và Đảng ta. giặc dốt. nhà văn. trong chương I nhan đề " Nước Việt Nam cổ xưa hay sự chinh phục của tính cách Việt Nam" có một đoạn viết khá hấp dẫn về nhà Lê và nhà văn hoá Nguyễn Trãi:" Triều đại nhà Lê (Lê sơ. không được để lộ thi hài. nhà sử học Ngô Sĩ Liên (thời Lê) tổng luận. lật thuyền". xa rời quần chúng. chính sách. thư sức dân" . giữ nước. dân đến chỗ giàu thịnh là mưu hay trị dân. bệnh quan liêu. tham nhũng. Đất nước có tạm thời bị giặc ngoại xâm chiếm đóng. bằng Bộ luật Hồng Đức do vua Lê Thánh Tông (1470 .. nhà chính khách tài ba là Nguyễn Trãi giúp đỡ. triều Trần có "Khoan. vị trí người dân được luật hoá trong Bộ luật Hồng Đức. Từ chống giặc đói. Chăm lo cho nước trở nên văn minh. an. không mất làng) thì nhân dân sẽ đứng lên đấu tranh. các vua Lê đã thể nghiệm và xác định được vị trí "con người Việt" trong tổng thể các mối quan hệ xã hội". Nếu không may mà họ chết thì phải trình quan trên và tổ chức chôn cất. quân phiệt. cốt sao cứu sống họ. đưa nhân dân lên vị trí làm chủ trong tiến trình cách mạng. xã hội. luật pháp đến an ninh. Tiến sĩ Pi-e Ri-sa Fe-ray. cầu điếm.

Trong xã hội không có gì tốt đẹp. so sánh với những cuộc cách mạng đã nổ ra trên thế giới.. thù giảm bớt.. tin tưởng ở lãnh đạo thì mọi việc ở nơi đó thành công. đói nghèo lạc hậu từng bước được đẩy lùi. mất lòng tin ở lãnh đạo thì nơi ấy tình hình . Sau kháng chiến chống Pháp thành công. HĐH đất nước. tinh thần. Dân khí mạnh thì quân lính nào.1927 thành tập "Đường cách mệnh"). thống nhất đất nước. nơi nào nhân dân phấn khởi. tự do cho đất nước. đã đem lại cho đất nước. vẫn đất nước mình. tức là dân chúng được hưởng cái tự do. làm chủ xã hội và coi phục vụ nhân dân là tốt đẹp. giáo dục. chớ để trong tay một bọn ít người. trờn co s? bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trong cuộc trường chinh chống đói nghèo và lạc hậu. Khi đã giành được chính quyền.. phải phát huy được hiệu quả của mọi thành phần kinh tế. thực sự chăm lo. đưa dân tộc lên vị thế chưa từng có. cần được kế thừa và phát triển một cách sáng tạo trong xây dựng. mến. thời cơ mới. Lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết. Gốc có vững cây mới bền. Ngày nay. vẻ vang bằng phục vụ nhân dân". Trong cuộc kháng chiến kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo giáo dục cho toàn Đảng.. súng ống nào cũng không chống nổi". Người khẳng định "Phải theo chủ nghĩa Mác .. toàn dân. Do đó." và "Nước lấy dân làm gốc. Thực tế cho thấy. trí tuệ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước. "Cách mệnh rồi thì giao cho quần chúng số nhiều. chẳng những đã kế thừa được truyền thống "Lấy dân làm gốc" của dân tộc mà còn tạo mọi điều kiện để thực sự đưa nhân dân lao động lên vị trí làm chủ đất nước: "Anh em phải làm sao cho dân yêu. củng cố nền quốc phòng toàn dân vững chắc để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. hạnh phúc cho toàn dân là sự nghiệp cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời theo đuổi. nơi nào để cho nhân dân bất bình. phát huy được sức mạnh Việt Nam. Truyền thống "Lấy dân làm gốc". văn minh". củng cố sức mạnh quốc phòng toàn dân. Tin tưởng vô bờ vào sức mạnh của nhân dân. cách mạng Việt Nam tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng CNXH trên miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. vì mục tiêu "Dân giàu. hai người. không ngừng động viên. đời sống vật chất. cần làm cho mỗi người dân nâng cao ý thức quốc phòng. nước mạnh. Phải nhớ rằng dân là chủ. Bạn bè tăng lên. phải tạo dựng được "Thế trận lòng dân" vững chắc. Trong những vấn đề then chốt nhất của cách mạng.. lực lượng chính là ở dân. hơn lúc nào hết. xã hội đã có nhiều đổi mới. Muốn vậy. "Lấy dân làm gốc" ngày nay được kế thừa và phát huy trong điều kiện.. vẻ vang nhất: "Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. phải có Đảng vững bền và phải lấy dân chúng (công nông) làm gốc" và "Cách mệnh là việc chung của dân chúng chứ không phải việc của một.. Dân như nước. xã hội công bằng. tổ chức nhân dân làm cách mạng để đem lại độc lập. góp phần xây dựng. Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu "Làm cách mệnh đến nơi". Quốc phòng ngày nay không chỉ là hoạt động chuẩn bị đối phó với chiến tranh mà trước hết là hoạt động đẩy lùi và ngăn chặn chiến tranh. mình như cá. sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN của toàn dân ta đã cú những thuận lợi mới. cho dân tộc những thành qủa chưa từng có trong lịch sử. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. toàn quân ý thức làm chủ đất nước. thực lực và sức mạnh mới. dân tộc mình. bình đẳng thật". Hơn lúc nào hết. thành phần giai cấp.Lê-nin. tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bảo vệ chính quyền cách mạng. dân chủ. nhưng kết cấu dân cư. tạo môi trường thuận lợi cho việc đẩy mạnh CNH. văn hoá không ngừng được cải thiện. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân".

Thế trận quốc phòng toàn dân là thể hiện sự liên kết toàn diện trong mọi ngành nghề. Cùng với đó. kết hợp thế trận chung trên phạm vi toàn quốc với thế trận ở từng địa phương. nếu ta giữ được sự ổn định từ trong Đảng. có lực lượng dự bị hùng hậu. mọi tầng lớp nhân dân. kích động. khôn khéo. nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.. Trong đó phải tập trung xây dựng quân đội nhân dân "cách mạng. đồng thời bảo đảm xử lý kịp thời. trước hết phải đẩy mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng. thế trận thời bình với thế trận thời chiến.an ninh với đối ngoại. phải đẩy nhanh phát triển kinh tế .an ninh và quốc phòng . có thể dẫn đến bất ngờ về chiến lược. tạo cơ sở vật chất kỹ thuật để không ngừng tăng tích luỹ tiềm lực quốc phòng. củng cố quốc phòng và cho toàn dân chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. kết hợp thế trận tại chỗ với thế trận cơ động. các ngành. xây dựng lòng trung thành vô hạn đối với Đảng. tự vệ. với chế độ. kết hợp thế trận trong nước với thế trận ngoài nước. được thể hiện trong mối quan hệ cụ thể song phương và đa phương. từng bước hiện đại". lòng dân không yên. thực sự là nòng cốt cho sự nghiệp xây dựng.. trong nội bộ chế độ thì các thế lực thù địch bên trong cũng không dễ gì gây ra đảo lộn lớn. kiên quyết. dân quân. với nhân dân. cần phải xây dựng toàn diện. thì các thế lực thù địch sẽ tranh thủ lôi kéo. với tình hình thế giới. an ninh với đối ngoại hoặc kinh tế . chỉnh đốn Đảng . Mặt khác. Đó là sự liên kết chặt chẽ thế trận của các lĩnh vực. thường xuyên coi trọng công tác giáo dục quốc phòng. thì dù nó đã xảy ra cũng không thể lan rộng. với quan điểm "Dân thực sự là người làm chủ". từng cơ sở. tạo cớ cho bên ngoài can thiệp. nhằm phát huy mọi khả năng tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất. trong đó có tiềm lực cơ bản là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. khẩn trương. nhanh gọn các tình huống phức tạp. lực lượng thường trực với chất lượng tinh. vai trò lãnh đạo bị buông lỏng. nâng cao lòng yêu nước. bộ đội địa phương. Đó là bài học sâu sắc của nhiều nước XHCN vừa qua. thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận chiến tranh nhân dân. như kết hợp quốc phòng với an ninh. không nắm được quần chúng. mất niềm tin. Tạo lập được "Thế trận lòng dân" chính là xây móng. trong đó hết sức coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị..xã hội. việc phức tạp gây mất ổn định chính trị. khu vực và trong nước hiện nay. nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Sự chủ quan đối với các nguy cơ và tệ nạn nội sinh dễ tạo ra những hậu quả xấu. vùng xa.không ổn định. trong nước. Nhân dân là chủ thể của đất .. vùng căn cứ cách mạng. hải đảo. Trước mắt. cả trong thời bình và thời chiến. luôn luôn có diễn biến phức tạp. kéo dài. sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xét trên góc độ an ninh quốc phòng. kế thừa và phát huy truyền thống "Lấy dân làm gốc". Để lực lượng vũ trang nhân dân có sức mạnh tổng hợp. chia rẽ nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. biên giới. Không thế trận nào vững mạnh bằng "Thế trận lòng dân". tạo dựng được "Thế trận lòng dân" vững chắc là nhân tố quyết định sức mạnh quốc phòng hiện nay. cả bộ đội chủ lực. những nơi có cơ sở chính trị yếu kém. đáp ứng kịp thời mọi tình huống. vùng sâu. ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc XHCN cho toàn dân. bao gồm các thứ quân. Cần làm cho mỗi người thấy. tinh nhuệ. số lượng hợp lý. dựng nền để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc và lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. ta phải chủ động phòng ngừa. quốc phòng với kinh tế. với Tổ quốc. Trong bất kể tình huống nào. chính quy. chăm lo cải thiện. tạo nên những vụ. Để có thế trận đó. Đi đôi với phát triển kinh tế -xã hội. giảm nghèo. tập trung đẩy mạnh xoá đói.nhân tố quyết định của mọi thắng lợi và trực tiếp tạo ra sức mạnh quốc phòng.xã hội với quốc phòng .

80% hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố. quy hoạch vườn tạp.. trong đó nguồn lực từ nhân dân là vô tận. nền quốc phòng toàn dân chỉ thực vững chắc khi được kết hợp từ nhiều nguồn lực... ổn định.. Mô hình điển hình lấ dân làm gốc ở Thừa Thiên Huế Lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh . tỉnh Thừa Thiên Huế. là điều kiện tiên quyết trong việc kế thừa và phát huy truyền thống này một cách có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung. như tham gia thực hiện chính sách. nhãn. "Lấy dân làm gốc" là một truyền thống văn hóa chính trị. củng cố nền quốc phòng toàn dân nói riêng. toàn xã hiện có 15 hồ nuôi với diện tích 1.. Trong những năm qua. chi bộ Đảng Phú Sơn đã rất chú trọng và nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng.55% hộ có điện thắp sáng. gia đình có thêm nguồn thu.Là một xã thuần nông của huyện Hương Thuỷ. 95. Công tác giáo dục được quan tâm và đang từng bước được nâng lên ở cả chất lượng đào tạo và điều kiện trường lớp. xây dựng thế trận quốc phòng.. giúp bà con cải thiện bữa ăn. Năm 2003. Từ một xã nghèo. Phú Sơn đã đưa 92.nước. chế độ đối với dân quân. trồng 34. từ Trung ương đến cơ sở. Tính đến đầu năm 2004.5 %. hộ nghèo giảm từ 41% (2002) còn 31. cần rút kinh nghiệm để đẩy mạnh hơn nữa theo hướng này. sự nghiệp quốc phòng mới thực sự là sự nghiệp của dân. kết hợp kinh tế và quốc phòng.85% diện tích gieo cấy giống lúa cấp 1 vào đồng ruộng. mương. lập 20. lãnh đạo xã Phú Sơn đã biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết của người dân để cùng xây dựng quê hương ngày một vững mạnh. Vừa qua. Chi bộ Phú Sơn một mặt đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các đảng viên không ngừng . Bên cạnh đó. nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ. khi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN có những phát triển mới.5 ha vườn trồng xoài.. cải tạo. coi công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh là động lực quan trọng nhất để phát triển xã nhà trên mọi lĩnh vực. công chức. trạm điện. đóng góp kinh phí xây dựng đường.2 ha. phát huy nguồn lực to lớn từ nhân dân. một số địa phương đã thực hiện xã hội hoá công tác quốc phòng khá hiệu quả.5 ha lạc. Đời sống của nhân dân Phú Sơn đang ngày được cải thiện rõ rệt.. chính vì thế việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ d?ng. Phải nghiên cứu. vật nuôi. Trong thời gian tới.. Chỉ có như vậy. trang thiết bị dạy học. do vậy vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng. toàn xã đã không còn hộ đói. với kế hoạch chuyển diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang đào ao thả cá. cân nhắc xã hội hoá một số nội dung của xây dựng nền quốc phòng. vào nhiệm vụ xây dựng. kết hợp kinh tế với quốc phòng.. nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị..5 ha sắn kết hợp với 6. Tình hình trật tự trị an trên địa bàn xã cũng được giữ vững. Trong điều kiện hiện nay.. để phát triển kinh tế luôn được lãnh đạo nơi đây trăn trở. yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày một cao thì càng phải biết dựa vào dân.

. tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân đều được chi bộ công khai trước dân. từ mức đóng góp cho cácnguồn quỹ AN-QP.. năm qua. chính sách của Đảng đến bà con. Trong công tác phát triển đảng viên. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. toàn dân. tiến lên lớn mạnh mọi mặt. xóa được tình trạng thôn ''trắng''về đảng viên..Nhờ vậy. kịp thời sửa đổi những bất cập trong chỉ đạo. có 9 quần chúng ưu tú được xã gởi đi bồi dưỡng chính trị và trong số đó đã kết nạp được 3 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng. ''Chúng tôi lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh" là khẳng định của đồng chí Phan Viết Giáo . quỹ đền đáp. Trong một tương lai không xa. làm tốt công tác tư tưởng.. trên nền tảng đoàn kết của toàn Đảng. . vừa lắng nghe sự phản ánh từ phía nhân dân. nguyện vọng của bà con. tạo niềm tin trong lòng dân. Phú Sơn sẽ thoát khỏi sự nghèo khó. Để hiểu được những tâm tư. mặt khác yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở..Bí thư chi bộ xã Phú Sơn. góp công của cho các công trình xây dựng cơ bản.học tập. Thực hiện đúng nội dung Quy chế dân chủ tại cơ sở. chi bộ phải thông qua ý kiến ủng hộ quần chúng ưu tú của đa số nhân dân sở tại. Định kỳ. chấn chỉnh tư cách những đảng viên chưa gương mẫu.. chi bộ xã Phú Sơn đã thành lập Ban Dân vận với thành viên là những đảng viên ưu tú. để vừa phổ biến nội dung những chủ trương. Ngay cả trong quá trình phát triển đảng viên.đến việc phân cấp đất đai cho các hộ gia đình. những chương trình hành động của Phú Sơn trong mọi lĩnh vực đều thống nhất với tinh thần tự nguyện của bà con rất cao. kế toán (hệ đại học). bồi dưỡng thêm trình độ lý luận chính trị. Hiện tại. trong chi bộ có 5 đồng chí đang theo học lớp quản lý nông nghiệp. Ban Dân vận có những buổi tham gia sinh hoạt trực tiếp với dân.