Pismo vodilnim in odgovornim na UP FHŠ in UP ZRS Kot kritičen, angažiran študent, ki ravno končujem študij zgodovine na dodiplomski ravni

in sem na UP FHŠ že nekaj let, s čimer merim tudi na to, da njeno delovanje že dlje časa spremljam, se moram spričo zadnjih dogodkov, predvsem spričo napovedane kadrovske »tramontane«, ki sicer trga jadra UP FHŠ že od njenih začetkov, intenzivneje pa v zadnjih dneh (pa tudi spričo zavajanja javnosti, svojih študentov in potencialnih bodočih študentov v ponudbi dodiplomskih in (predvsem) podiplomskih študijskih programov in spričo zapostavljanja in izključevanja študentov iz soodločanja pri razvoju in delovanju UP FHŠ (o čemer denimo jasno priča tudi zadnji inkvizicijski sestanek med vodstvom in študenti, ki je bil očitno sklican samo za izbrane ljudi)), na takšno nedopustno, neakademsko, antiintelektualno, sprijeno, pohlevno in nehumano ravnanje in delovanje odzvati. Zato sprašujem dekanjo UP FHŠ (obenem tudi članico senata UP) dr. Vesno Mikolič, direktorja UP ZRS (in obenem namestnika predstojnika oddelka za zgodovino na UP FHŠ in prodekana za znanstveno-raziskovalno delo UP FHŠ in člana kolegija rektorja za razvoj UP) dr. Darka Darovca, predstojnika oddelka za antropologijo UP FHŠ (in obenem prodekana za študijske zadeve UP FHŠ in člana senata UP) dr. Lenarta Škofa, kako je lahko prišlo na UP FHŠ, do tako drastičnih odpuščanj zaposlenih in kako so se na tem spisku lahko znašli kvalitetni in kritični znanstveniki, raziskovalci in pedagogi kot so denimo, že v preteklem študijskem letu odpuščeni profesor Igor Ž. Žagar, docentka na oddelku za zgodovino dr. Sabina Ž. Žnidaršič, asistent Tomaž Gregorc (diplomant in podiplomski študent UP FHŠ), asistentka Eva Brajkovič (diplomantka in podiplomska študentka UP FHŠ), ter asistentka z doktoratom (ki je pred kratkim imela preizkusno predavanje za izvolitev v naziv docentke na področju zgodovine in zgodovinske antropologije) dr. Taja Kramberger? Kako si, spričo omenjenih dejstev, zgoraj našteti predstavljate kritično intelektualno držo oz. še bolje, kako jo kot znanstveniki, raziskovalci oz. intelektualci udejanjate? Kako odpirate prostore misli? Kako odprti ste za pluralnost idej in usmeritev? Kako skrbite za zaposlovanje vaših diplomantov in diplomantk (posebej tistih, ki jim kritičnost in angažiranost nista tuji, namesto tistih, ki so jim bolj domači pohlevnost, spletkarstvo in oportunizem)? Kako se upirate zastrašujoči realnosti vdora neoliberalnega kapitalizma v vse pore naše družbe, in predvsem na univerzitetno polje? Dekanja kako si predstavljate kvaliteten študij in zaposljivost vaših diplomantov, med tem ko krčite pedagoški kader ravno na račun diplomantov (in celo podiplomskih študentov) UP FHŠ in s fakultete izrivate kritične intelektualce, ki nosijo velik delež pri kvaliteti študijskega procesa na UP FHŠ in obenem tudi pri prepoznavnosti UP FHŠ v lokalnem okolju in širše (tako v znanstvenem kot v umetniškem polju)? Predstojnik oddelka za antropologijo kako si predstavljate vaš oddelek, ko pa iz njega mečete znanstvenico in pedagoginjo, ki je nepogrešljiva, še manj pa spregledljiva ( da ne rečem malodane edina) pri vzpostavljanju zgodovinske antropologije (in nasploh kritično refleksivne znanosti) v Sloveniji in asistentko in asistenta, ki sta obenem vaša diplomanta (ki sta v času študija pridobila delovne izkušnje pri terenskem delu, na delovni praksi, v okviru projektnega dela, v obštudijskih dejavnostih itd …) in podiplomska študenta, ki sta v preteklih letih, kljub nedostojnemu plačilu in zaposlitvenemu statusu, ogromno časa, volje in odrekanja vložila v razvoj vaj (in do določene mere tudi predavanj) pri predmetih, ki sta jih poučevala?

Direktor UP ZRS in namestnik predstojnika oddelka za zgodovino na UP FHŠ, kako si predstavljate kritično refleksivno znanost in raziskovanje, ko je ta podrejena neoliberalni spregi dobička, indeksiranja, točkovanja (popolna kvantifikacija znanstveno raziskovalnega dela) in kako si predstavljate podobo oddelka za zgodovino UP FHŠ, ko pa z njega mečete asistentko (oz. skorajšnjo docentko), ki je ogromno vložila v razvoj temeljnega predmeta študijskega programa zgodovine, in sicer Struktura in tehnika zgodovinske vede (po bolonjsko se predmetu pravi Uvoda v študij zgodovine) in je obenem ena izmed redkih v Sloveniji, ki se poglobljeno ukvarja s pomembnimi zgodovinsko antropološkimi temami in koncepti, ki bogatijo in krepijo zgodovinsko znanost, ter jo na nekaterih mestih celo odpirajo (vsaj za slovenski prostor) povsem na novo? Predstojnik oddelka za antropologijo UP FHŠ in prodekan za študijske zadeve UP FHŠ, kako si predstavljate podobo oddelka brez treh pomembnih članov? Kako brez članice, ki je ena ključnih oseb, ko je govora o zgodovinski antropologiji v Sloveniji? Kako lahko nemočno, tiho in kimoglavo delujete v skladu s sprevrženo logiko, ki jo univerzam vsiljuje trenutni tržno gospodarski model? Kot antropologu vam menda pojmi kot so samorefleksija, kritična znanost idr … niso tuji, zato Vas sprašujem, kdaj boste te temeljne elemente znanosti uporabljali tudi v vašem javnem delovanju? Po informacijah, ki so mi na voljo in po dogodkih, ki sem (smo) jim priča pri delovanju UP FHŠ sem naravnost zgrožen, saj v takšnih razmerah nikakor ne morem prepoznati odprtega, kritičnega in refleksivnega, kaj šele avtonomnega univerzitetnega polja. V upanju, da se motim, in da me boste s konkretnimi argumenti (oz. dejanji) prepričali v nasprotno (ali v nasprotnem primeru prevzeli odgovornost za nastalo situacijo in za dejanja, ki ste jih storili in le te skušali popraviti) vas lepo pozdravljam. Vsem žrtvam brezobzirne in hinavske kadrovske in oblastne politike UP FHŠ in UP ZRS pa izrekam vso podporo, v upanju, da bodo pristojni (krivci) za taka dejanja morali odgovarjati in da bodo storjene krivice odpravljene. Vivat academia, pereat tyrannia! Samuel Friškič