You are on page 1of 20

c  

c 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
  
c ë 
 
 
   
 
 

    

  
  !

Agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan, atau sesuatu kuasa yang ghaib dan
sakti seperti Dewa, dan juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut.
Agama dan kepercayaan merupakan dua pekara yang sangat berkaitan.
Tetapi Agama mempunyai makna yang lebih luas, yakni merujuk kepada satu sistem
kepercayaan yang kohensif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan.
Kepercayaan yang hanya melibatkan seorang individu lazimnya tidak dianggap sebagai sebuah
agama.
Sebaliknya, agama haruslah melibatkan sebuah komuniti manusia.
Agama adalah fenomena masyarakat boleh dikesan melalui fenomena seperti yang berikut:

Perlakuan
seperti sembahyang, membuat sajian, perayaan dan upacara.

Sikap
seperti sikap hormat, kasih ataupun takut kepada kuasa luar biasa dan anggapan suci dan
bersih terhadap agama.

Pernyataan
seperti jambi,mantera dan kalimat suci.

Benda-benda material
yang zahir seperti bangunan.Contohnya masjid, gereja, azimat dan tangkal.

Salah satu lagi ciri agama ialah ia berkaitan dengan tatasusila masyarakat.
Ini bermakna agama bukan sahaja merupakan soal perhubungan antara manusia dengan tuhan,
malah merupakan soal hubungan manusia dengan manusia.
Ciri-ciri ini lebih menonjol di dalam agama universal, daripada agama folk. (÷  )

Manusia yang tidak tidak mempercayai adanya tuhan dan menolak semua kepercayaan beragama
pula dipanggil ateisme
Sejarah perkahwinan
Agama-agama wahyu memperakui bahawa perkahwinan pertama di kalangan manusia berlaku
antara Nabi Adam a.s. bersama Hawa.
Perkahwinan ini berlaku dengan suatu cara perhubungan yang dibenarkan oleh Allah s.w.t
kepada mereka berdua.
Ini merupakan suatu sistem perkahwinan yang disyariatkan bagi membiakkan manusia untuk
memerintah Bumi dan mendudukinya buat sementara waktu.
Selain al-Quran dan hadith, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru turut menceritakan kejadian
Adam dan Hawa sebagai pasangan pertama.
Di dalam Perjanjian Lama atau Taurat, telah diselitkan beberapa ayat, antaranya yang
bermaksud, ³Tuhan telah berkata tidak baik Adam berkeseorangan sahaja, maka Aku jadikan
seorang penolong sepertinya´.
Berkenaan dengan perkahwinan anak-anak Adam sendiri tidaklah dapat diketahui bagaimanakah
sistemnya yang sebenar.
Di dalam Tafsir Ibn Kathir, apa yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir daripada Ibn Masi¶ud dari
beberapa orang sahabat yang lain,bahawa mereka berkata yang bermaksud, ³Sesungguhnya tidak
diperanakkan bagi Adam anak lelaki melainkan diperanakkan beserta anak perempuan,
kemudian anak lelaki kandungan ini dikahwinkan dengan anak perempuan dari kandungan lain,
dan anak perempuan bagi kandungan ini dikahwinkan dengan anak lelaki dari kandungan yang
lain itu.´ Pada masa itu, perkahwinan berlainan kandungan boleh dijadikan seperti perkahwinan
berlainan keturunan.

Jenis-jenis perkahwinan
`V Poligami adalah perkahwinan lelaki dengan ramai wanita. Ia diamalkan oleh hampir
kesemua bangsa di dunia ini. Mereka mengamalkan poligami tanpa had dan batas.
Contohnya ada agama di negara China yang membolehkan perkahwinan sehingga 130
orang isteri. Pada syariat Yahudi, poligami dibenarkan tanpa batas dan menurut Islam,
poligami hanya dibenarkan sehingga empat orang isteri dengan syarat-syarat yang
tertentu.

`V Poliandri merupakah perkahwinan yang berlaku antara seorang perempuan dengan


beberapa orang lelaki (konsep songsang dari poligami). Perkahwinan ini sangat jarang
berlaku kecuali di Tibet, orang-orang bukit di India dan masyarakat jahiliah Arab.
Contohnya masyarakat Juansuwaris apabila saudara lelaki yang tua mengahwini seorang
wanita, wanita itu menjadi isteri untuk semua saudara-saudaranya. Amalan ini merujuk
kepada kitab Mahabhrata.

`V Monogami merupakan cara perkahwinan tunggal iaitu perkahwinan antara seorang lelaki
dengan seorang perempuan sahaja. Sesetengah agama seperti Kristian mengamalkan
perkahwinan jenis ini kerana menganggap perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang
perempuan adalah untuk sepanjang zaman. Oleh kerana itulah penceraian tidak diiktiraf
sama sekali (seperti mazhab Katolik).
Kedudukan perkahwinan dalam Islam
`V r kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga boleh menjatuhkan ke
lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu.disini mampu
bermaksud ia mampu membayar mahar(mas berkahminan/dower) dan mampu nafkah
kepad bakal isterinya. Dalam permasalahan ini boleh didahulukan perkahwinan dari naik
haji kerana gusar penzinaan akan berlaku, tetapi jika dapat dikawal nafsu, maka ibadat
haji yang wajib perlu didahulukan kerana beliau seorang yang berkemampuan dalam
segala aspek.

`V ½ kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya.

`V G
÷ kepada orang yang tidak ada padanya galakan dan bantahan untuk berkahwin dan
ini merupakan hukum asal perkahwinan

`V 2
 kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi
sekadar tidak memberi kemudaratan kepada isteri, samaada ia kaya atai tiada nafsu yang
kuat

`V G
 kepada orang yang tidak berkempuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan
ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan berkahwin serta akan
menganiaya isteri jika dia berkahwin.

Hikmah perkahwinan
`V cara yang halal untuk menyalurkanm nafsu seks.melalui ini perzinan .liwat dan pelacuran
sebagainya dpat dielakan.
`V  ntuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman
`V Memelihara kesucian diri
`V Melaksanakan tuntutan syariat
`V Menjaga keturunan
`V Sebagai media pendidikan: Islam begitu teliti dalam menyediakan persekitaran yang sihat
bagi membesarkan anak-anak.Kanak-kanak yang dibesarkan tanpa perhubungan ibu bapa
akan memudahkan si anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh itu, institusi
kekeluargaan yang disyorkan Islam dilihat medium yang sesuai sebagai petunjuk dan
pedoman kepada anak-anak
`V Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab
`V Dapat mengeratkan silaturahim

Dalil pensyariatan

Surah An-Nisaa': ayat 1 & 3


½
 " #c 
å   
$%& 
 


  
 '( " # 

 

  


  

½


    
 )( 

 
 

 " # 
*½
 " # +

 " # 

 ) 
 
*½
 " # ½

 " #
 

Isi Kandungan:

1. Keimanan: Syirik (dosa yang paling besar); akibat kekafiran pada masa hadapan.

2. Hukum-hukum: Kewajipan para wali; hukum poligami; mas kahwin; memakan harta anak
yatim dan orang-orang yang tak dapat mengurus hartanya; hukum warisan; perbuatan-
perbuatan keji dan hukumannya, wanita-wanita yang haram dikahwini; hukum-hukum
mengahwini budak perempuan; larangan memakan harta secara batil; hukum syiqaq dan
nusyuq; kesucian lahir batin dalam sembahyang; hukum suaka; hukum membunuh seorang
Islam; solat khauf; larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk; masalah pusaka kalalah.

3. Kisah-kisah: Kisah-kisah tentang Nabi Musa a.s. dan pengikut-pengikutnya.

4. Dan lain-lain: Asal manusia adalah satu; keharusan menjauhi adb-adab pada zaman
jahiliyah dalam perlakuan mereka terhadap wanita; adab bergaul dengan isteri; hak seseorang
sesuai dengan kewajipannya; perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang diturunkan
kepadanya; dasar-dasar pemerintahan; cara mengadili perkara; keharusan membuat
penyiapan terhadap musuh; sikap-sikap orang munafik dalam menghadapi peperangan;
berperang di jalan Alllah adalah kewajipan setiap mukallaf; adab dalam peperangan; cara
menghadapi orang-orang munafik; darjat orang-orang yang berjihad.

Surah An-Nuur: ayat 32


Surah An Nuur (έϮ˷Ϩϟ΍ ΓέϮγ) adalah surah ke-24 dari Al Qur'an. Surah ini terdiri atas 64 ayat, dan
termasuk golongan surah-surah Madaniyah. Dinamai An Nuur yang bererti Cahaya yang diambil
dari kata r
yang terdapat pada ayat ke 35. Dalam ayat ini, Allah s.w.t. menjelaskan
tentang Nuur Ilahi, iaitu Al Quran yang mengandungi petunjuk-petunjuk. Petunjuk-petunjuk
Allah itu, merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta. Surah ini
sebahagian besar isinya memuat petunjuk- petunjuk Allah yang berhubungan dengan soal
kemasyarakatan dan rumah tangga.

[sunting] isi kandungan


1.V Keimanan: Kesaksian lidah dan anggota-anggota atas segala perbuatan manusia pada hari
kiamat; hanya Allah yang menguasai langit dan bumi; kewajiban rasul, hanyalah
menyampaikan agama Allah; iman merupakan dasar daripada diterimanya amal ibadah.
2.V Hukum-hukum: Hukum-hukum sekitar masalah Zina, li'an dan adab-adab pergaulan di
luar dan di dalam rumah tangga.
3.V Kisah-kisah: Cerita tentang berita bohong terhadap  mmul Mu'minin 'Aisyah r.a.
(Qishshatul Ifki).
4.V Dan lain-lain: Janji Allah kepada kaum muslimin yang beramal soleh.

Surah An-Nahl: ayat 72


Surah An Nahl (ϝ Ρϥϝ΍ Γ έϭ α) adalah surah ke-16 dalam Al Qur'an. Surah ini terdiri atas 128 ayat,
termasuk golongan surah-surah Makkiyyah. Surah ini dinamakan An Nahl yang bererti lebah
kerana di dalamnya, terdapat firman Allah SWT dalam ayat 68 yang ertinya : "Dan Tuhanmu
mewahyukan kepada lebah". Lebah adalah makhluk Allah yang banyak memberi manfaat dan
kenikmatan kepada manusia. Ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dengan Al
Quranul Karim. Madu berasal dari pelbagai sari bunga dan dia menjadi penawar bagi berbagai-
bagai jenis penyakit manusia (lihat ayat 69). Sedang Al Quran mengandungi intisari dari kitab-
kitab yang telah diturunkan kepada Nabi-nabi zaman dahulu ditambah dengan ajaran-ajaran yang
diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
(Lihat surah (10) Yunus ayat 57 dan surah (17) Al Isra' ayat 82). Surah ini dinamakan pula "An
Ni'am" bererti nikmat-nikmat, kerana di dalamnya Allah menyebutkan pelbagai jenis nikmat
untuk hamba-hamba-Nya.

[sunting] Isi Kandungan


1.V Keimanan: Kepastian adanya hari kiamat; keesaan Allah; kekuasaan-Nya dan
kesempurnaan ilmu-Nya serta dalil-dalilnya; pertanggungan jawab manusia kepada Allah
terhadap segala apa yang telah dikerjakannya.
2.V Hukum-hukum: Beberapa hukum tentang makanan dan minuman yang diharamkan dan
yang dihalalkan; kebolehan memakai perhiasan-perhiasan yang berasal dari dalam laut
seperti mutiara; dibolehkan memakan makanan yang diharamkan dalam keadaan
terpaksa; kulit dan bulu binatang dari haiwan yang halal dimakan; kewajipan memenuhi
perjanjian dan larangan mempermainkan sumpah; larangan membuat-buat hukum yang
tak ada dasarnya; perintah membaca isti'aadzah (   ÷ 

 =
aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk); larangan membalas seksa
melebihi seksa yang diterima.
3.V Kisah-kisah: Nabi Ibrahim a.s.
4.V Lain-lain: Asal kejadian manusia; madu adalah untuk kesihatan manusia; nasib
pemimpin-pemimpin palsu di hari kiamat; pandangan orang Arab zaman Jahiliyah
terhadap anak perempuan; ajaran moral di dalam Islam; kaedah dakwah dalam Islam.
Surah Yaasin: ayat 36

Surah Yaasin (αϱ Γέϭ α) adalah surah ke-36 dalam Al Quran. Surah ini terdiri atas 83 ayat,
termasuk golongan surah-surah Makkiyyah serta diturunkan selepas surah Aj-jin. Dinamakan
Yaasin kerana dimulaikan dengan huruf Ya - sin. Sebagaimana halnya erti huruf-huruf abjad
yang terletak pada permulaan beberapa surah Al Quran yang lain, maka demikian pula ertinya
Yaasin yang terdapat pada permulaan ayat surah ini, iaitu Allah mengisyaratkan bahawa sesudah
huruf tersebut akan dikemukakan hal-hal yang penting antara lain: Allah bersumpah dengan Al
Quran bahawa Muhammad SAW benar-benar seorang rasul yang diutus-Nya kepada kaum yang
belum pernah diutus kepada mereka rasul-rasul.

[sunting] Isi Kandungan


1.V Keimanan: Bukti-bukti adanya hari berbangkit; Al Quran bukanlah syair; ilmu,
kekuasaan dan rahmat Allah; syurga dan sifat-sifat-Nya yang disediakan bagi orang-
orang mukmin; mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya; anggota
badan manusia menjadi saksi pada hari kiamat atas segala perbuatannya di dunia.
2.V Kisah: Kisah utusan-utusan Nabi Isa a.s dengan penduduk Anthakiyah.
3.V Dan lain-lain: Tidak ada faedah peringatan bagi orang-orang musyrik; Allah menciptakan
segala sesuatu berpasang-pasangan; semua bintang-bintang di cakerawala berjalan pada
orbit yang telah ditetapkan Allah; ajal dan hari kiamat datangnya secara tiba- tiba; Allah
menghibur hati Rasulullah SAW terhadap sikap kaum musyrikin yang menyakitkan
hatinya.

[sunting] Amalan tradisi


Surah ini mempunyai kedudukan tersendiri dalam tradisi kehidupan sebagian umat Islam.
Meskipun keabsahan tradisi tersebut diperdebatkan, surah yaasin ini sering dibaca pada waktu-
waktu tertentu seperti ketika seseorang sedang menghadapi sakratul maut, malam Jumaat, malam
Nisfu Sya'ban, tahlil, dan lain sebagainya.

Surah Ar-Rum: ayat 21

Surat Ar Ruum (ϡϭ˷ήϟ΍ ΓέϮγ) adalah surat ke-30 dalam Al Qur'an, kitab suci agama Islam. Surat ini
terdiri atas 60 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Surat ini diturunkan sesudah
surat Al Insyiqaq. Dinamakan r
 yang bererti bangsa Romawi (bizantium), kerana pada
permulaan surat ini, yakni ayat 2, 3 dan 4 terdapat ramalan Al Qur'an tentang bangsa Romawi
tentang kekalahan dan kemudian kemenangannya atas bangsa Persia.
[sunting] Isi Kandungan
1.V Keimanan: Bukti-bukti atas kerasulan Nabi Muhammad dengan memberitahukan
kepadanya hal yang gaib seperti ramalan menangnya kembali bangsa Romawi atas
kerajaan Persia; bukti-bukti ke-Esaan Allah yang terdapat pada alam sebagai makhluk-
Nya dan kejadian-kejadian pada alam itu sendiri; bukti-bukti atas kebenaran adanya hari
berbangkit; contoh-contoh dan perumpamaan yang menjelaskan bahwa berhala-berhala
dan sembahan-sembahan itu tidak dapat menolong dan memberi manfaat kepada
penyembah-penyembahnya sedikitpun.
2.V Hukum-hukum: Kewajiban menyembah Allah dan mengakui ke-EsaanNya karena hal itu
sesuai dengan fitrah manusia; kewajiban berdakwah; kewajiban memberi nafkah
(sedekah) kepada kaum kerabat, fakir miskin, musafir dan sebagainya; larangan
mengikuti orang musyrik; hukum riba.
3.V Kisah-kisah: Pemberitaan tentang bangsa Romawi sebagai suatu umat yang beragama
walaupun dikalahkan pada mulanya oleh kerajaan Persia yang menyembah api akhirnya
dapat menang kembali.
4.V Dan lain-lain: Manusia pada umumnya bersifat gembira dan bangga apabila mendapat
nikmat dan berputus asa apabila ditimpa musibah, kecuali orang- orang yang beriman;
kewajiban rasul hanya menyampaikan dakwah; kejadian-kejadian yang dialami oleh
umat-umat yang terdahulu patut menjadi 
dan pelajaran bagi ummat yang
kemudian.

Surah Adz-Dzariyaat: ayat 49

½
 !,  *å  
V
 -$ 
½
 

  &. ( !,   /
   !,    


Isi kandungan
š 
 

`V '   


  
 
`V 
 

 "
`V   ! 
`V "  0

š  
 


`V ^  

  "
`V c  
 
  
 
 
`V c    
š  

`V "    `V "
 1#

`V +
# +
) 

`V ""
 


š  

`V ½ 

   
`V c 
    

Surat Luqman (ϥ ΍ ϡ ϕϝ Γ έϭα) adalah surat ke-31 dalam Al Quran. Surat ini terdiri dari atas
34 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Surat ini diturunkan sesudah Surah As-
Saaffat.

Nama Luqman diambil dari kisah tentang Luqman yang diceritakan dalam surat ini tentang
bagaimana ia mendidik anaknya

[sunting] Isi Kandungan


1.V Keimanan: Al Qur'an merupakan petunjuk dan rahmat yang dirasakan benar-benar oleh
orang-orang yang beriman; keadaan di langit dan di bumi serta keajaiban-keajaiban yang
terdapat pada keduanya adalah bukti-bukti atas keesaan dan kekuasaan Allah; manusia
tidak akan selamat kecuali dengan taat kepada perintah-perintah Allah dan berbuat amal-
amal yang saleh; lima hal yang ghaib yang hanya diketahui oleh Allah sendiri; ilmu Allah
meliputi segalanya baik yang lahir maupun yang batin.
2.V Hukum-hukum:Kewajiban patuh dan berbakti kepada kedua orangtua selama tidak
bertentangan dengan perintah-perintah Allah; perintah supaya memperhatikan alam dan
keajaibannya untuk memperkuat keimanan dan kepercayaan akan ke-Esaan Tuhan;
perintah supaya selalu bertakwa dan takut akan pembalasan Tuhan pada hari kiamat di
waktu seseorang tidak dapat di tolong baik oleh anak atau bapaknya sekalipun.
3.V Kisah-kisah:Kisah Luqman, ilmu dan hikmah yang didapatnya.
4.V Lain-lain:Orang-orang yang sesat dari jalan Allah dan selalu memperolok-olokkan ayat-
ayat Allah; celaan terhadap orang-orang musyrik karena tidak menghiraukan seruan
untuk memperhatikan alam dan tidak menyembah Penciptanya; menghibur hati
Rasulullah s.a.w. terhadap keingkaran orang-orang musyrik, karena hal ini bukanlah
merupakan kelalaiannya; nikmat dan karunia Allah tidak dapat dihitung.

Surah Qaf: ayat 7


Surah Qaf (bahasa Arab: ϕ ΓέϮγ) adalah surah ke-50 dalam al-Quran. Surah ini tergolong surah
Makkiyah yang terdiri atas 45 ayat. Dinamakan Qaf (ϕ) kerana surah ini dimulai dengan huruf
Qaf (ϕ). Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bahawa Nabi Muhammad senang
membaca surah ini pada rakaat pertama solat subuh dan pada solat hari raya. Sedang menurut
riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi dan Ibnu Majah bahawa Nabi Muhammad membaca surat ini
pada tiap-tiap membaca khutbah pada solat Jumaat. Kedua riwayat ini menunjukkan bahawa
surah Qaf sering dibaca Nabi Muhammad di tempat-tempat umum, untuk memperingatkan
manusia tentang kejadian mereka dan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, begitu pula
tentang hari berbangkit, hari berhisab, syurga, neraka, pahala, dosa, dsb. Surah ini dinamai juga
Al-Basiqat diambil dari perkataan Al-Basiqat yang terdapat pada ayat 10 surah ini.

Isi kandungan
š 2

`V $ 

!V $$+ 
!V $34
!V $5^

[sunting] Isi kandungan


š 
 

`V ½ 
 c 

      
 
 

`V +  


    


 
`V   

  
`V ) 
   
   
 
`V  
 
   

š  
 


`V 
    

  
 
  
  
`V c  6
"    
 
 
`V 
   


š  

`V + 
  
`V 4
 "
 ½ 7 

  
0 
 

  
`V 
   
  

Surah Asy-Syu¶araa: ayat 7

Surah Asy Syu'ara' (˯ ΍ έωε


ϝ΍ Γ έϭα) adalah surah ke-26 dari Al Qur'an. Surah ini terdiri dari 227
ayat termasuk golongan surah-surah Makkiyyah. Dinamakan Asy Syu'araa (kata jamak dari Asy
Syaa'ir yang berarti penyair) diambil dari kata r÷½ 
 yang terdapat pada ayat 224, iaitu
pada bahagian terakhir surah ini, di kala Allah s.w.t. secara khusus menyebutkan kedudukan para
penyair Arab di zaman jahiliyah. Para penyair-penyair itu mempunyai sifat-sifat yang jauh
berbeza dengan para rasul-rasul; mereka diikuti oleh orang-orang yang sesat dan mereka suka
memutar belitkan lidah dan mereka tidak mempunyai pendirian, perbuatan mereka tidak sesuai
dengan tidak mempunyai pendirian, perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka
ucapkan. Sifat-sifat yang demikian tidaklah sekali-kali terdapat pada rasul-rasul. Oleh sebab
demikian, tidak patut Nabi Muhammad s.a.w. dituduh sebagai penyair dan Al Quran dituduh
sebagai syair kerana Al Quran adalah wahyu Allah dan bukan buatan manusia.

[sunting] Isi Kandungan


1.V Keimanan: Jaminan Allah akan kemenangan perjuangan rasul- rasul-Nya dan
keselamatan mereka. Al Quran benar- benar wahyu Allah yang dibawa turun ke dunia
oleh Malaikat Jibril a.s. (Ruuhul amiin); hanya Allah yang wajib disembah.
2.V Hukum-hukum: Keharusan memenuhi takaran dan timbangan; larangan mengubah syair
yang berisi cacian-cacian, kurafat- kurafat, dan kebohongan-kebohongan.
3.V Kisah-kisah: Kisah-kisah Nabi Musa a.s. dengan Fir'aun; kisah Nabi Ibrahim a.s. dengan
kaumnya; kisah Nabi Nuh a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi Shaleh a.s. dengan kaumnya
(Tsamud); kisah Nabi Hud a.s. dengan kaumnya (Ad), kisah Nabi Luth a.s. dengan
kaumnya; kisah Nabi Syu'aib a.s. dengan penduduk Aikah.
4.V Dan lain-lain: Kebinasaan suatu bangsa atau umat disebabkan mereka meninggalkan
petunjuk-petunjuk agama; tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam dan perobahan-
perobahannya adalah bukti adanya Tuhan Yang Maha Esa; petunjuk-petunjuk Allah bagi
pemimpin agar berlaku lemah lembut terhadap pengikut-pengikutnya; turunnya kitab Al
Quran dalam bahasa Arab sudah disebut dalam kitab- kitab suci dahulu.

Pemilihan calon
Islam ada menggariskan beberapa ciri-ciri bakal suami dan bakal isteri yang dituntut di dalam
Islam. Namun, ia hanyalah panduan dan tiada paksaan untuk mengikut panduan-panduan ini.

 


`V  8   
`V  
 
 
`V 

`V 
    
`V     (½ 
`V 


 
   ! 


 


  


`V  8 
`V 
  
`V 

`V 
  
`V 


`V 
`V  


`V 


  

Sebab haram nikah


`V c 
   

 
  
" * 35 
9( 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
:*
!V 

!V "  
 


!V  
8


!V  
 
 
 
 

!V  
  

 
 

!V ® 
  
!V ® 
 
 


`V c 
   

*
!V !V "  !V  !V  
 

 
 

!V ® 
 


 `V c 
   *
!V 
 
  
!V 
 
!V "  
!V 
 

!V  !V  !V ® 
 
`V 
 
 Peminangan
c
 atau 
 merupakan suatu ikatan janji pihak lelaki dan perempuan untuk
melangsungkan perkahwinan mengikut tarikh yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak.
2 merupakan adat kebiasaan masyarakat Melayu yang diterima oleh Islam. Peminangan
adalah permulaan proses perkahwinan. Hukum peminangan adalah harus dan hendaklah bukan
isteri orang, bukan mahram sendiri, tidak dalam idah, dan bukan tunangan orang. Pemberian
seperti cincin kepada wanita semasa peminangan merupakan tanda ikatan pertunangan. Apabila
berlaku keingkaran yang disebabkan oleh lelaki, pemberian tidak perlu dikembalikan dan jika
disebabkan oleh wanita, maka hendaklah dikembalikan, namun persetujuan hendaklah dibuat
semasa peminangan dilakukan. Melihat bakal suami dan bakal isteri adalah sunat, kerana tidak
mahu penyesalan berlaku setelah berumahtangga. Anggota yang harus dilihat bagi seorang
wanita ialah muka dan kedua-dua tangan sahaja.

Hadis Rasullullah berkenaan kebenaran untuk merisik(melihat tunang)dan meminang:


r G

r
÷÷ ½rr ÷ 
 
 
 ÷ 

 r    
    ÷ c
  ÷ 
  

 
 (Hadis Riwayat Tarmizi dan Nasai)

Hadis Rasullullah berkenaan larangan meminang wanita yang telah bertunang:


 
r÷ ½rr 
÷  
 ÷ 
 ÷      ÷ 
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim(Asy-Syaikhan))

Nikah
i 

`V c  


`V c  

`V 7
`V (
 
`V 


½  


`V 
`V ^  

`V '
   
`V  
  

`V '
  


`V (  
 
`V ) 
   
 
`V  
 
  

½   

`V 
`V c 
 

`V '
 
  
 
`V '
 
 
`V '
  


`V ) 
`V '
 

½  

`V 
0
 
`V ^ 
 

`V '
`V (  
 
`V '
  


`V )0 
`V ) 0 

 
`V  
`V ) 
  

Sebaiknya bakal isteri perlulah menyetujui perkahwinannya dengan bakal suami agar tidak
timbul sebarang masalah selepas menjalani kehidupan sebagai suami isteri.Ini juga bertujuan
untuk menjaga hak asasi kaum wanita itu sendiri.Sebab itu juga,sebelum akad nikah(lafaz ijab
qabul berlangsung antara Wali/wakil Wali).Wali/wakil Wali perlu mendapatkan
pengesahan/kepastian sebenar dari bakal isteri/wanita yang hendak dikahwinkan tentang status
kerelaannya untuk disatukan.


   

`V 7
*7 

  


   
 


 
 
 

 
  
   


`V 7*7  


 

`V 7;*7
  


 
 7; ; 
  
  

`V 7< *7 


 
 
  
 
 
   
   


½   

`V ½ `V 
`V ' 
`V '
`V ^ 
`V  
0!

`V '   
`V ) 
   
 
  
`V  

½  

`V c  
`V ) 
  
`V (
 

`V )  
  
  

    
    
`V )  
  
0!

Contoh bacaan Ijab:Wali/wakil Wali berkata kepada bakal suami:r   
     ÷ 

 ÷ 
2 

½  

`V   
 

`V )  
`V (0! 
 
   

`V )  
  
  
`V )  
  

0!
`V  
 
`V )  

Contoh sebuatan qabul(akan dilafazkan oleh bakal suami):r 


 
 
    ÷ 

 ÷ 2
 rrr 
  ÷  ÷


Selepas qabul dilafazkan Wali/wakil Wali akan mendapatkan pengikhtirafan/kesaksian dari para
hadirin khususnya dari saksi perkahwinan dengan cara meminta saksi mengatakan lafaz "Sah"
atau perkataan lain yang sama maksud dengan perkataan itu.

Selanjutnya Wali/wakil Wali akan membaca doa selamat agar perkahwinan suami isteri itu
berkekalan dan berbahagia sepanjang kehidupan mereka serta doa itu akan diAmeenkan oleh
para hadirin

Sejurus itu,mas kahwan/bayaran perkawinan/mahar akan diserahkan kepada pihak isteri dan
selalunya sebentuk cincin akan disarungkan kepada jari manis isteri oleh suami sebagai tanda
permulaan ikatan kekeluargaan atau simbol pertalian kebahagian suami isteri.Aktiviti ini
diteruskan dengan suami mengucup/mencium isteri.Aktiviti ini disebut sebagai "Pembatalan
Wuduk".Ini kerana sebelum akad nikah dijalankan suami dan isteri itu diminta untuk berwuduk
terlebih dahulu.

Suami isteri juga diminta untuk solat sunat nikah sebagai tanda kesyukuran selepas perkahwinan
berlangsung.Perkahwinan Islam sememangnya mudah kerana ia tidak perlu mengambil masa
yang lama dan memerlukan banyak aset-aset perkahwinan disamping mas kahwin,hantaran atau
majlis keramaian(walimatul urus)yang tidak perlu membebankan atau membazir.Jadi mengapa
perlu menyusahkan dalam hal berkaitan perkahwinan dan mengapakah perlu melakukan zina?

Wakil Wali/ Qadi


Wakil wali/Qadi adalah orang yang dipertanggungjawabkan oleh institusi Masjid atau
jabatan/pusat Islam untuk menerima tuntutan para Wali untuk menikahkan/mengahwinkan bakal
isteri dengan bakal suami.Segala urusan perkahwinan,penyedian aset perkahwian seperti mas
kahwin,barangan hantaran(hadiah),penyedian tempat berkahwin,jamuan makanan kepada para
hadirin dan lain-lain adalah tanggungan pihak suami isteri itu. Qadi hanya perlu memastikan
aset-aset itu telah disediakan supaya urusan perkahwinan berjalan lancar.Disamping
tanggungjawabnya mengahwinkan suami isteri berjalan dengan dengan sempurna,Qadi perlu
menyempurnakan dokumen-dokumen berkaitan perkahwinan seperti sijil perkahwinan dan
pengesahan suami isteri di pihak tertinggi seperti jabatan Islam dan jabatan pendaftaran
negara.Ini bagi memastikan status resume suami isteri itu sentiasa sulit dan terpelihara.Qadi
selalunya dilantik dari kalangan orang-orang alim(yang mempunyai pengetahuan dalam agama
Islam dengan luas) seperti  staz,Muallim,Mufti,Sheikh ulIslam dan sebagainya.Qadi juga mesti
merupakan seorang lelaki Islam yang sudah merdeka dan akhil baligh.

Mahar
Mahar ialah pemberian yang wajib diberikan oleh lelaki kepada perempuan yang bakal menjadi
isterinya. Ia juga disebut sebagai mas kahwin. Hukumnya adalah wajib berdasarkan surah an-
Nisa: ayat 4. Jumlah mahar yang wajib dibayar akan ditentukan oleh walinya jika perempuan itu
masih kecil, tetapi sudah baligh atau janda boleh ditentukan oleh perempuan itu sendiri. Mahar
boleh dibayar dengan pelbagai cara yang mempunyai nilai atau faedah tertentu berdasarkan
persetujuan bersama seperti rumah, kebun, mengajar atau membaca al-Quran, mengajar ilmu
agama, senaskah kitab al-Quran, sejadah sembahyang, pakaian sembahyang atau sebagainya.
Malah ia boleh dibayar secara tunai, bertangguh atau berhutang. Jika mahar berhutang, suami
wajib membayarnya setelah melakukan persetubuhan atau persetubuhan secara syubhah atau
salah seorang mati. Jika suaminya mati, waris suami wajib membayarnya kepada ahli waris
isterinya. Jika diceraikan sebelum bersetubuh, hutang mahar wajib dibayar separuh daripada
nilainya kepada bekas isterinya, jika sudah dibayar tetapi belum bersetubuh, maka isteri wajib
memulangkan separuh daripadanya. Jika isteri meminta fasakh, mereka belum bersetubuh, dan
mahar masih berhutang, suaminya tidak wajib membayarnya. Jika sudah dibayar, bekas isteri
wajib memulangkan kesemua jumlah mahar tersebut.

 
 

`V  *   


 
 
 

`V 
 *   

 
 
 
 
 


Walimatulurus
Walimatulurus atau kenduri kahwin sunat(seperti majlis santapan makanan)diadakan dan
menerima jemputannya adalah wajib (terdapat ulama mengatakan sunat). Ia bertujuan untuk
menghebahkan kepada orang ramai mengenai perkahwinan tersebut, mengelakkan sangkaan
buruk orang ramai sekiranya terjadi sesuatu perkata dan saudara mara dapat menyaksikan sendiri
pernikahan mereka dan mendoakan kebahagiaan rumahtangga mereka. Terdapat beberapa adab
dalam walimatulurus seperti dilakukan selepas akad nikah; menjemput jemputan mengikut
keutamaan seperti didahulukan saudara-mara, kaum kerabat dari kedua-dua pihak, jiran dan
rakan kenalan; bagi pengantin wanita hendaklah mengikut sunah Nabi MuhammadSAW dengan
cara bersederhana dan tidak unsur mehah, maksiat dan kemungkaran; dilarang sama sekali
berhutang yang membebankan.Dalam menganjurkan agenda berkaitan Walimatulurus,etika
berbudaya mengikut adat resam bangsa masing-masing adalah dibolehkan,namun perlu diingat
agar penganjurannya perlulah selari dengan apa yang dianjurkan oleh Islam tanpa mempunyai
rasa gharar(was-was)dalamnya.Juga tidak mempunyai pengaruh adat berunsur keagamaan dan
kepercayaan yang dicedok dari agama lain.Islammelarang aktiviti persandingan seperti yang
menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat melayu khususnya kerana perbuatan tersebut telah
menampakkan pengaruh Hindu-Buddha seperti aktiviti merenjis dan menepung tawar,selain
memperlihatkan pasangan pengantin yang bergaya dan bersolek secara terus kepada hadirin.Hal
ini akan pasti akan menimbulkan rasa bangga oleh pasangan pengantin dan menimbulkan
rasa(seperti cemburu,gersang dan was-was)dari kalangan hadirin yang melihat aktiviti
persandingan tersebut.

Konsep yang diharamkan dalam Islam


  

Perkataan
 bermasud kerahiban atau kependetaan, atau kehidupan paderi [4] Di dalam
Islam, membujang tidak dianggap sebagi satu etika atau cara bagi mendekatkan diri dengan
Tuhan seperti yang dilakukan oleh agama Kristian, Buddha, Jain dan sebagainya. Sebagai
contoh, agama Buddha ada menyebut tiga aspek yang perlu dimiliki oleh seorang sami iaitu
kefakiran, ketabahan dan kelanjangan (membujang). Mengikut agama Buddha, jika seseorang
mahu membebaskan dirinya dari nafsu duniawi dan keperluan jasmaniah maka ia akan sampai
kepada hakikat diri yang sebenarnya dan dapatlah ia masuk ke dalam Nirwana [5]

Dalam agama Kristian ada ajaran yang menggalakkan penganutnya mengamalkan hidup
membujang. Sejak abad ke-5 lagi, orang begitu kagum dengan golongan paderi yang hidup
membujang dan sekiranya golongan paderi mahu dihormati dan mengekalkan kuasa mereka,
amatlah berfaedah sekiranya mereka memisahkan diri mereka dari orang biasa dengan cara
menjauhkan diri dari perkahwinan. Mereka juga berpendapat bahawa paderi yang berkahwin
lebih rendah tarafnya dari paderi yang terus membujang kerana perkahwinan bererti tunduk
kepada nafsu. Saint Paul berkata, ³Sekiranya mereka tidak boleh tahan, biarlah mereka
berkahwin akan tetapi seseorang yang benar-benar suci mesti sanggup menahan diri dari
berkahwin.´ Oleh yang demikian, taraf membujang di kalangan paderi dianggap memelihara
moral gereja [6].

Selain itu, perkahwinan juga ditolak oleh golongan bukan paderi mahupun sami seperti golongan
yang terlalu sibuk mengejar kekayaan material dan memberi alasan kesibukan bekerja sebagai
penghalang membina rumahtangga.

š  

Istilah  diambil dari perkataan yang bermaksud  . Selain itu, ibahiyah
membawa maksud membolehkan atau membebaskan tanpa batas seperti pergaulan seks bebas,
homoseksual, lesbian dan sebagainya. Gejala sebegini wujud kerana sikap mereka yang menolak
konsep institusi perkahwinan.

Pergaulan bebas: Pendirian Islam dalam pertemuan antara lelaki dan perempuan adalah tidak
diharamkan sebaliknya ia diharuskan atau dituntut jika ia menjurus kepada matlamat yang mulia
seperti mencari ilmu yang bermanfaat, amal ibadat, perkara kebajikan, jihad dan perkara-perkara
lain yang memerlukan pengembelingan tenaga antara kedua-duanya. Namun setelah meluaskan
arus pemikiran Barat dan seruan kebebasan wanita, pergaulan bebas telah digariskan oleh al-
Qardhawi sebagai
`V 


`V 

  0

`V    
`V ' 
  
 

`V ' 
 


   

Amalan seks bebas: Kegilaan Barat yang memilih cara hidup µhidonistik¶ iaitu mementingkan
keseronokan dan tidak terikat dengan tanggungjawab menyebabkan amalan seks rambang dan
bebas berleluasa dan mempengaruhi masyarakat dari benua lain untuk bersama mereka mengejar
keseronokan duniawi tanpa mempedulikan dunia selepas mati. Menurut perangkaan Kementerian
Kesihatan Singapura (MOH) sebanyak 18.7% daripada 13,753 kes pengguguran kandungan
dilakukan di Singapura pada tahun 1999 melibatkan wanita Melayu atau Islam. Menurut MOH
lagi, hampir 41% pengguguran dilakukan oleh wanita dari semua kaum dan agama yang belum
berkahwin, janda dan berpisah dengan suami

Homoseksual & Lesbian: Pasangan homoseksual atau gay lebih dikenali sebagai perhubungan
antara lelaki dengan lelaki dan lesbian sebagai perhubungan antara wanita dengan wanita.
Mereka menjalani hidup seperti suami isteri dan beberapa negara Barat telah menghalalkan
perkahwinan sejenis. Bahkan sesetengah gereja dan paderi terus meraikan perkahwinan yang
sememangnya dihalang oleh semua agama termasuk Kristian sendiri. Manakala di Malaysia,
pertubuhan seperti Human Right Watch bagi rantau Asia menyeru supaya Malaysia
menghalalkan homoseksualiti dan lesbian. Artikel seperti ³Homosexuality is not a
Sin´menjelaskan hujah-hujah yang dilihat secara sepintas lalu ianya boleh menyakinkan orang
ramai. [7]. Selain itu akhbar The Star pada 26 Mei 1998 pernah melaporkan semasa pelancaran
µWomen¶s Agenda For Change¶, Avy Joseph ada menyebut bahawa kita perlu membenarkan
lesbianisme sebagai tanda masyarakat yang toleran.

[sunting] Lihat juga


`V c   
`V c '  7 + '
+ 

 

Rujukan
$V ˜4  $=>5?3-@
3V ˜ 
+$=>5*$$@
5V ˜ 
A ! $==@*$>
@V ˜+

$=>@*-%&
-V ˜4B+6 $=%=*3--
&V ˜6
' $==5*@=@
%V ˜ *<< C <
@5 

Isi kandungan
1 Sejarah perkahwinan

2 Jenis-jenis perkahwinan

3 Kedudukan perkahwinan dalam Islam

4 Hikmah perkahwinan

5 Dalil pensyariatan

6 Pemilihan calon

6.1 Ciri-ciri bakal suami

6.2 Ciri-ciri bakal isteri

7 Sebab haram nikah

8 Peminangan

9 Nikah

9.1 Rukun nikah

9.2 Syarat bakal suami

9.3 Syarat bakal isteri

9.4 Syarat wali

9.5 Jenis-jenis wali

9.6 Syarat-syarat saksi

9.7 Syarat ijab

9.8 Syarat qabul

10 Wakil Wali/ Qadi

11 Mahar

11.1 Jenis mahar

12 Walimatulurus
13 Konsep yang diharamkan dalam Islam

13.1 Konsep rahbaniyah

13.2 Konsep ibahiyah

14 Lihat juga

15 Rujukan