You are on page 1of 4

Todos os docentes deben estar preparados para cumprir cos

seguintes estándares e indicadores de desempeño:

I. Operacións e conceptos tecnolóxicos

Os docentes demostran unha sólida comprensión das


operacións e conceptos tecnolóxicos.

Os docentes:

• Demostran posuír comprensión, habilidades e coñecementos


básicos acerca dos conceptos relacionados coa tecnoloxía
(segundo descríbense nos Estándares de Tecnoloxía
Educativa para Estudantes da ISTE URL:
<http://cnets.iste.org>);
• Demostran un aumento continuo dos seus coñecementos e
habilidades tecnolóxicas, que lles permite manterse ao día
en relación ás tecnoloxía actuais e emerxentes.

II. A planificación e o deseño das contornas e experiencias


de aprendizaxe

Os docentes planifican e deseñan con eficiencia contornas


de aprendizaxe e experiencias apoiados pola tecnoloxía.

Os docentes:

• Deseñan oportunidades de aprendizaxe que utilizan


estratexias pedagóxicas asistidas con tecnoloxía para apoiar
as diversas necesidades dos alumnos e que son apropiadas
para o seu nivel de desenvolvemento.
• Aplican novos coñecementos derivados de investigacións
recentes sobre ensino e aprendizaxe con tecnoloxía ao
momento de planificar contornas e experiencias de
aprendizaxe.
• Identifican e localizan novos recursos tecnolóxicos e avalían
a súa veracidade e idoneidade.
• Planifican a administración de recursos tecnolóxicos dentro
do contexto das actividades de aprendizaxe.
• Planifican estratexias para guiar as aprendizaxes dos
alumnos dentro dunha contorna enriquecida pola tecnoloxía.

III. O ensino, a aprendizaxe e o curriculum

Os docentes implementan plans curriculares que inclúen


métodos e estratexias para aplicar a tecnoloxía como
forma de maximizar a aprendizaxe dos alumnos.

Os docentes:

• Promoven experiencias de aprendizaxe que utilizan a


tecnoloxía para abordar os temas incluídos dentro dos
estándares de contido e dos estándares de tecnoloxía para
estudantes;
• Utilizan a tecnoloxía para apoiar estratexias de aprendizaxe
centradas no alumno, que contemplan as diversas
necesidades dos estudantes;
• Aplican a tecnoloxía para desenvolver a creatividade e as
habilidades de orde superior dos estudantes;
• Xestionan actividades de aprendizaxe nunha contorna
enriquecida pola tecnoloxía.

IV. Avaliación

Os docentes utilizan a tecnoloxía para facilitar unha


variedade de estratexias de avaliación efectivas.

Os docentes:

• Aplican a tecnoloxía na avaliación da aprendizaxe das


distintas materias utilizando diversas técnicas de avaliación.
• Utilizan os recursos tecnolóxicos para recoller e analizar
datos e interpretar e comunicar os resultados, co fin de
mellorar as prácticas educativas e maximizar a aprendizaxe
dos alumnos.
• Aplican múltiples métodos de avaliación para determinar o
uso apropiado dos recursos tecnolóxicos por parte dos
alumnos na súa aprendizaxe, comunicación e produtividade.

V. Produtividade e práctica profesional

Os docentes utilizan a tecnoloxía para aumentar a súa


produtividade e mellorar a súa práctica profesional.

Os docentes:

• Utilizan os recursos tecnolóxicos para embarcarse na


aprendizaxe permanente e no continuo desenvolvemento da
súa actividade profesional;
• Válense da reflexión e a avaliación continua da súa práctica
profesional para tomar decisións achega do uso da
tecnoloxía como forma de apoiar a aprendizaxe dos
estudantes;
• Utilizan a tecnoloxía para aumentar a produtividade;
• Utilizan a tecnoloxía para comunicarse e colaborar con
colegas, pais e a comunidade en xeral, co fin de nutrir a
aprendizaxe dos seus alumnos.

VI. Aspectos sociais, éticos, legais e humanos

Os docentes comprenden os aspectos sociais, éticos, legais


e humanos relacionados co uso da tecnoloxía desde e
aplican esta comprensión na práctica.

Os docentes:

• Ensinan e serven como exemplo na aplicación das prácticas


legais e éticas relacionadas ao uso da tecnoloxía;
• Utilizan os recursos tecnolóxicos para permitir e facilitar a
aprendizaxe de alumnos de diversas contornas culturais,
características e habilidades;
• Identifican e utilizan aqueles recursos tecnolóxicos que
apoian a diversidade;
• Promoven un uso san e seguro dos recursos tecnolóxicos;
• Facilitan o acceso equitativo de todos os estudantes aos
recursos tecnolóxicos.