crks'iht; sU]Sq;nm

(

p[qmo dI`RÔI…vtIy;?y;y"
aq;to dI`RÔI…vtIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
dI`| jI…vtm‚NvCzN.r√;j ¨p;gmt(
îN{mugt[ p; bud?≠ v; xr<ymmreêrm( 3
b[˜,; ih yq;p[oˇ_m;yuvdRe ' p[j;pit"
jg[;h …n≤%len;d;v…ên* tu punStt" 4
a…ê>y;' .gv;Hz£" p[itpede h kÉvlm(
AiWp[oˇ_o .r√;jStSm;Cz£mup;gmt( 5
…vflmUt; yd;rog;" p[;du.tRU ;" xrI·r,;m(
tpopv;s;?yynb[˜cyRvt[ ;yuW;m( 6
td; .Ut„e vnu£ox' purS’Ty mhWRy"
smet;" pu<ykm;R," p;êeR ihmvt" xu.e 7
a…©r; jmd…¶í v…sœ" kXypo .Og"u
a;]eyo g*tm" s;ƒ‰" pulSTyo n;rdoå…st" 8
agSTyo v;mdeví m;kú<@ºy;êl;yn*
p;·r…=….R=ru ;]eyo .r√;j" k…pÔl" 9
…vê;…m];XmrQy* c .;gRvXCyvnoå….…jt(
g;GyR" x;Æ<@Lyk*Æ<@Ly* v;…=Rdve lg;lv* 10
s;˚»Tyo bwjv;…pí k⁄…xko b;dr;y,"
1

[Charaka 1]

crk s'iht;

b…@x" xrlom; c k;Pyk;Ty;yn;vu.* 11
k;˚;yn" kìkxeyo /*Myo m;rIck;Xyp*
xkúr;=o ihr<y;=o lok;=" pw…©rev c 12
x*nk" x;k⁄nye í mw]ye o mwmt;y…n"
vw%;ns; b;l≤%Ly;Stq; c;Nye mhWRy" 13
b[˜D;nSy …n/yo dymSy …nymSy c
tpsStejs; dI¢; ˛ym;n; îv;¶y" 14
su%op…v∑;Ste t] pu<y;' c£⁄" kq;…mm;m(
/m;Rqk
R ;mmo=;,;m;roGy' mUlmuˇmm( 15
rog;StSy;pht;Rr" ≈eyso jI…vtSy c
p[;du.tRU o mnu„y;,;mNtr;yo mh;nym( 16
k" Sy;ˇeW;' xmop;y îTyuKTv; ?y;nm;‚Sqt;"
aq te xr,' x£˘ dÎxu?y;Rnc=uW; 17
s v+yit xmop;y' yq;vdmrp[."u
k" shß;=.vn' gCzºt( p[∑'ü xcIpitm( 18
ahmqeR …nyuJyeym]eit p[qm' vc"
.r√;joåb[vIˇSm;ÎiW…." s …nyo…jt" 19
s x£.vn' gTv; suriWRg,m?ygm(
ddxR blhNt;r' dIPym;n…mv;nlm( 20
soå….gMy jy;xI….Rr….nN¥ surêe rm(
p[ov;c …vny;ıIm;nOWI,;' v;Kymuˇmm( 21
2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 1

Vy;/yo ih smuTp•;" svRp;[ …,.y˚r;"
td≠biU[ h me xmop;y' yq;vdmrp[.o 22
tSmw p[ov;c .gv;n;yuvdRe ' xt£tu"
pdwrLpwmiR t' bud?≠ v; …vpul;' prmWRye 23
het…u l©*W/D;n' SvSq;turpr;y,m(
i]sU]' x;êt' pu<y' bub/u e y' …pt;mh" 24
soånNtp;r' i]SkN/;m;yuvdRe ' mh;mit"
yq;vd…cr;t( sv| bub/u e tNmn; mu…n" 25
ten;yur…mt' le.e .r√;j" su%;‚Nvtm(
AiW>yoån…/k˘ t∞ xx's;nvxeWyn( 26
AWyí .r√;j;∆gO¸St' p[j;ihtm(
dI`Rm;yu…ík°WRNto ved' v/Rnm;yuW" 27
mhWRySte dÎxuyqR ;vJD;nc=uW;
s;m;Ny' c …vxeW' c gu,;n( {Vy;…, kmR c 28
smv;y' c tJD;Tv; tN]oˇ_˘ …v…/m;‚Sqt;"
le….re prm' xmR jI…vt' c;Py…nTvrm( 29
aq mw]Ipr" pu<ym;yuvdRe ' punvRs"u
…x„ye>yo dˇv;n( W@≠>y" svR.tU ;nukMpy; 30
a…¶vexí .elí jtUk,R" pr;xr"
h;rIt" =;rp;…,í jgO¸StNmunve cR " 31
buı…e vRxWe St];sI•opdex;Ntr' mun"e
3

[Charaka 1]

[Charaka 1]

crk s'iht;

tN]Sy kt;R p[qmm…¶vexo ytoå.vt( 32
aq .el;dyí£⁄" Sv' Sv' tN]' ’t;…n c
≈;vy;m;sur;]ey' siWRsÏ÷ sum/e s" 33
≈uTv; sU],mq;Rn;mOWy" pu<ykmR,;m(
yq;vTsUi]t…mit p[˙∑;Steånum…e nre 34
svR Ev;StuvS' t;'í svR.tU ihtwiW,"
s;/u .Ut„e vnu£ox îTyu∞rw b[vu n( smm( 35
t' pu<y' xu≈vu "u xBd' id…v devWRy" ‚Sqt;"
s;mr;" prmWIR,;' ≈uTv; mumiu dre prm( 36
aho s;Æ?vit …n`oRWo lok;'S]InNvv;n;dyt(
n.…s ≤òG/gM.Iro hW;R∫tw®dI·rt" 37
…xvo v;yuvvR * sv;R .;….®NmI…lt; idx"
…npet"u sjl;íwv idVy;" k⁄smu vO∑y" 38
aq;…¶vexp[m%
u ;n( …v…vxuD;Rndevt;"
bu≤ı" …s≤ı" SmOitme/R ; /Oit" k°itR" =m; dy; 39
t;…n c;numt;NyeW;' tN];…, prmiWR…."
.v;y .UtsÏ;n;' p[itœ;' .u…v le….re 40
iht;iht' su%' du"%m;yuStSy iht;ihtm(
m;n' c t∞ y]oˇ_m;yuvdRe " s ¨Cyte 41
xrIre≤N{ysÊv;Tms'yogo/;·r jI…vtm(
…nTygí;nubN/í py;Ryrw ;yu®Cyte 42
4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 1

TSy;yuW" pu<ytmo vedo ved…vd;' mt"
v+yte yNmnu„y;,;' lokyo®.yoihRtm( 43
svRd; svR.;v;n' s;m;Ny' vO≤ık;r,m(
Ó;shet…u vRxWe í p[v…O ˇ®.ySy tu 44
s;m;NymekTvkr' …vxeWStu pOqKTv’t(
tuLy;qRt; ih s;m;Ny' …vxeWStu …vpyRy" 45
sÊvm;Tm; xrIr' c ]ymet…T]d<@vt(
lok‚Stœit s'yog;ˇ] sv| p[itiœtm( 46
s pum;'íte m' t∞ t∞;…/kr,' SmOtm(
vedSy;Sy tdq| ih vedoåy' s'pk
[ ;…xt" 47
%;dINy;Tm; mn" k;lo idxí {Vys'gh[ "
se≤N{y' cetn' {Vy' …n·r≤N{ymcetnm( 48
s;q;R guv;Rdyo bu≤ı" p[yà;Nt;" pr;dy"
gu,;" p[oˇ_;" p[yà;id kmR cei∑tmuCyte 49
smv;yoåpOqG.;vo .UMy;dIn;' gu,mw tR "
s …nTyo y] ih {Vy' n t];…nyto gu," 50
y];…≈t;" kmRg,u ;" k;r,' smv;…y yt(
td≠{Vy' smv;yI tu …níe∑" k;r,' gu," 51
s'yoge c …v.;ge c k;r,' {Vym;…≈tm(
ktRVySy …£y; kmR kmR n;Nydpe=te 52
îTyuˇ_˘ k;r,' k;y| /;tus;My…mhoCyte
5

[Charaka 1]

[Charaka 1]

crk s'iht;

/;tus;My…£y; coˇ_; tN]Sy;Sy p[yojnm( 53
k;lbuıI…n≤N{y;q;Rn;' yogo …mQy; n c;it c
¥y;≈y;,;' Vy;/In;' i]…v/o hetsu g' h[ " 54
xrIr' sÊvs'D' c Vy;/In;m;≈yo mt"
tq; su%;n;' yogStu su%;n;' k;r,' sm" 55
…n…vRk;r" prSTv;Tm; sÊv.Utgu,≤e N{yw"
cwtNye k;r,' …nTyo {∑; pXyit ih …£y;" 56
v;yu" …pˇ' kfíoˇ_" x;rIro doWs'gh[ "
m;ns" pun®i∂∑o rjí tm Ev c 57
p[x;MyTy*W/w" pUvoR dwvyu…ˇ_Vyp;≈yw"
m;nso D;n…vD;n/wySR mOitsm;…/…." 58
Â=" xIto l`u" sU+míloåq …vxd" %r"
…vprItgu,{w VR ywm;R®t" s'px
[ ;Myit 59
sòehmu„,' tI+,' c {vmMl' sr' k$u
…vprItgu,"w …pˇ' {Vywr;xu p[x;Myit 60
gu®xItmOd≤u òG/m/ur‚Sqr…pÆCzl;"
Xle„m," p[xm' y;≤Nt …vprItgu,gw ,Ru ;" 61
…vprItgu,dw x
Re m;];k;lopp;idtw"
.eWjw…vR…nvtRNte …vk;r;" s;?ys'mt;" 62
s;/n' n Tvs;?y;n;' Vy;/In;mupidXyte
.Uyí;to yq;{Vy' gu,km;R…, v+yte 63
6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 1

rsn;qoR rsStSy {Vym;p" …=itStq;
…nvOˇR * c …vxeWe c p[Tyy;" %;dyS]y" 64
Sv;durMloåq lv," k$uk‚Stˇ_ Ev c
kW;yíeit W$≠koåy' rs;n;' s'gh[ " SmOt" 45
Sv;√Mllv,; v;yu' kW;ySv;duitˇ_k;"
jy≤Nt …pˇ' Xle„m;,' kW;yk$uitˇ_k;" 66
ik'…c∂oWp[xmn' ik'…cı;tupd[ WU ,m(
SvSqvOˇ* mt' ik'…c…T]…v/' {VymuCyte 67
tt( pun‚S]…v/' p[oˇ_˘ j©m*≤∫dp;…qRvm(
m/U…n gors;" …pˇ' vs; m∆;sOg;…mWm( 68
…v<mU]cmRrte oå‚Sqò;yuÍ©n%;" %ur;"
j©me>y" p[yJu yNte kÉx; lom;…n rocn;" 69
suv,| sml;" pç loh;" s…skt;" su/;
mn"…xl;le m,yo lv,' gw·rk;Ône 70
.*mm*W/mui∂∑m*≤∫d' tu ctu‚vR/m(
vnSpitStq; vI®√;nSpTyStq*W…/" 71
flwvnR Spit" pu„pwv;RnSpTy" flwr…p
aoW?y" flp;k;Nt;" p[t;nwvIR®/" SmOt;" 72
mUlTvKs;r…ny;Rsn;@SvrspLlv;"
=;r;" =Ir' fl' pu„p' .Sm twl;…n k<$k;" 73
p];…, xu©;" kNd;í p[roh;í*≤∫do g,"
7

[Charaka 1]

[Charaka 1]

crk s'iht;

mU…lNy" Wo@xwkon; k…lNyo …v'xit" SmOt;" 74
mh;òeh;í cTv;r" pçwv lv,;…n c
a∑* mU];…, s':y;t;Ny∑;vev py;'…s c 75
xo/n;q;Rí W@± vO=;" punvRs…u nd…xRt;"
y Et;n( ve…ˇ s'yoˇ_⁄˘ …vk;reWu s ved…vt( 76
h‚StdNtI hwmvtI Xy;m; i]vOd/ogu@;
s¢l; êetn;m; c p[TyK≈e,I gv;+y…p 77
Jyoit„mtI c …bMbI c x,pu„pI …vW;…,k;
ajgN/; {vNtI c =I·r,I c;] Wo@xI 87
x,pu„pI c …bMbI c CzdRne hwmvTy…p
êet; Jyoit„mtI cwv yoJy; xIWR…vrecne 79
Ek;dx;v…x∑; y;" p[yoJy;St; …vrecne
îTyuˇ_; n;mkmR>y;' mU…lNy" f…lnI" Í,u 80
x…ƒNyq …v@©;…n ]puW' mdn;…n c
/;m;gRvmqe+v;k⁄ jImUt' ’tve/nm(
a;nUp' Sqlj' cwv KlItk˘ i√…vd' SmOtm( 81
p[k°y;R codk°y;R c p[TyKpu„p; tq;å.y;
aNt"ko$rpu„pI c h‚Stp<y;Rí x;rdm( 82
k‚MpLlk;rGv/yo" fl' yt( k⁄$jSy c
/;m;gRvmqe+v;k⁄ jImUt' ’tve/nm( 83
mdn' k⁄$j' cwv ]puW' h‚Stp…,RnI
8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 1

Et;…n vmne cwv yoJy;Ny;Sq;pneWu c 84
nSt" p[CzdRne cwv p[TyKpu„p; …v/Iyte
dx y;Nyv…x∑;…n t;Nyuˇ_;…n …vrecne 85
n;mkmR….®ˇ_;…n fl;Nyekon…v'xit"
sipRStwl' vs; m∆; òeho id∑ítu…vR/" 86
p;n;>yÔnbSTyq| nSy;q| cwv yogt"
òehn; jIvn; v<y;R blopcyv/Rn;" 87
òeh; Áete c …viht; v;t…pˇkf;ph;"
s*vcRl' swN/v' c …v@m*≤∫dmev c 88
s;mu{,e shwt;…n pç SyulvR ,;…n c
≤òG/;Nyu„,;…n tI+,;…n dIpnIytm;…n c 89
a;lepn;qeR yuJyNte òehSved…v/* tq;
a/o.;go?vR.;geWu …nÂhe„vnuv;sne 90
a>yÔne .ojn;qeR …xrsí …vrecne
xS]kmR…, vTyRqmR ÔnoTs;dneWu c 91
ajI,;Rn;hyov;Rte guLme xUle tqodre
¨ˇ_;…n lv,;NyU?v| mU];<y∑* …nbo/ me 92
mu:y;…n y;…n id∑;…n sv;R<y;]eyx;sne
a…vmU]mj;mU]' gomU]' m;ihW' c yt( 93
h‚StmU]mqo∑^Sy hySy c %rSy c
¨„,' tI+,mqoåÂ=' k$uk˘ lv,;‚Nvtm( 94
9

[Charaka 1]

[Charaka 1]

crk s'iht;

mU]muTs;dne yuˇ_˘ yuˇ_m;lepneWu c
yuˇ_m;Sq;pne mU] yuˇ_ c;…p …vrecne 95
Sved„e v…p c t¥uˇ_m;n;he„vgdeWu c
¨dre„vq c;xR"su guæLmk⁄i∑ikl;…sWu 96
t¥uˇ_mupn;heWu p·rWekÉ tqwv c
dIpnIy' …vWfl' c …£…mfl' copidXyte 97
p;<@ürogopsO∑;n;muˇm' xmR coCyte
Xle„m;,' xmyet( pIt' m;®t' c;nulomyet( 98
kWetR ( …pˇm/o.;g…mTy‚Smn( gu,s'gh[ "
s;m;Nyen myoˇ_Stu pOqKTven p[v+yte 99
a…vmU]' sitˇ_˘ Sy;t( ≤òGd'…pˇ;…vro…/ c
a;j' kW;ym/ur' pQy' doW;…•h≤Nt c 100
gVy' sm/ur' ik'…c∂oWfl' …£…mk⁄œnut(
k<@U' c xmyet( pIt' sMyGdoWodre ihtm( 101
axR"xofodrfl' tu s=;r' m;ihW' srm(
h;‚Stk˘ lv,' mU]' iht' tu …£…mk⁄iœn;m( 102
p[xSt' bı…v<mU]…vWXle„m;my;xRs;m(
sitˇ_˘ ê;sk;sflmxoRfl' c*∑^mCu yte 103
v;…jn;' itˇ_k$uk˘ k⁄œv[,…vW;phm(
%rmU]mpSm;roNm;dg[h…vn;xnm( 104
îtIhoˇ_;…n mU];…, yq;s;mQyRyogt"
10

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 1

at" =Ir;…, v+yNte kmR cwW;' gu,;í yet( 105
a…v=Irmj;=Ir' go=Ir' m;ihW' c yt(
a∑^I,;mq n;gIn;' v@v;y;" ‚S]y;Stq; 106
p[;yxo m/ur' ≤òG/' xIt' StNy' pyo mtm(
p[I,n' bOh' ,' vO„y' me?y' bLy' mnSkrm( 107
jIvnIy' ≈mhr' ê;sk;s…nbhR,m(
h≤Nt xo…,t…pˇ' c sN/;n' …vhtSy c 108
svRp;[ ,.Ot;' s;TMy' xmn' xo/n' tq;
tO„,;fl' dIpnIy' c ≈eœ' =I,=teWu c 109
p;<@ürogeåMl…pˇe c xoWe guLme tqodre
atIs;re Jvre d;he êyq* c …vxeWt" 110
yo…nxu£p[doWeWu mU]„e vp[cru We u c
purIWe g[…qte pQy' v;t…pˇ…vk;·r,;m( 111
nSy;lep;vg;heWu vmn;Sq;pneWu c
…vrecne òehne c py" svR] yuJyte 112
yq;£m' =Irgu,;nekk
ì Sy pOqk™ pOqk™
a•p;n;idkÉå?y;ye .Uyo v+y;MyxeWt" 113
aq;pre }yo vO=;" pOqGye flmU…l…."
òuÁk;RXmNtk;SteW;…md' kmR pOqk™ pOqk™ 114
vmneåXmNtk˘ …v¥;t( òuhI=Ir' …vrecne
=IrmkúSy …vDey' vmne s…vrecne 115
11

[Charaka 1]

[Charaka 1]

crk s'iht;

îm;'S]Inpr;n( vO=;n;¸yeWR ;' iht;STvc"
pUtIk" ’„,gN/; c itLvkí tq; t®" 116
…vrecne p[yoˇ_Vy" pUtIk‚StLvkStq;
’„,gN/; prIspeR xoqe„vxR"su coCyte 117
d&…v{…/g<@ºWu k⁄œ„e vPyljIWu c
W@±v=O ;Hzo/n;net;n…p …v¥;i√c=," 118
îTyuˇ_;" flmU…lNy" òeh;í lv,;…n c
mU]' =Ir;…, vO=;í W@± ye id∑pySTvc" 119
aoW…/n;RmÂp;>y;' j;nte Ájp; vne
a…vp;íwv gop;í ye c;Nye vnv;…sn" 120
n n;mD;nm;]e, ÂpD;nen v; pun"
aoW/In;' pr;' p[;i¢' k…í√ºidtumhRit 121
yog…vÊvPyÂpDSt;s;' tÊv…vduCyte
ik' punyoR …vj;nIy;doW/I" svRq; ….Wk™ 122
yogm;s;' tu yo …v¥;∂ºxk;lopp;idtm(
pu®W' pu®W' vI+y s Deyo ….Wguˇm" 123
yq; …vW' yq; xS]' yq;…¶rx…nyRq;
tq*W/m…vD;t' …vD;tmmOt' yq; 124
a*W/' Án….D;t' n;mÂpgu,‚w S]…."
…vD;t' c;…p duyˇRu _mnq;Ryopp¥te 125
yog;d…p …vW' tI+,muˇm' .eWj' .vet(
12

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 1

.eWj' c;…p duyˇRu _˘ tI+,' s'p¥te …vWm( 126
tSm;• ….Wj; yuˇ_˘ yu…ˇ_b;Áen .eWjm(
/Imt; ik'…cd;dey' jI…vt;roGyk;…Õ,; 127
k⁄y;R…•pitto mU…›R sxeW' v;sv;x…n"
sxeWm;tur' k⁄y;R•TvDmpm*W/m( 128
du"≤%t;y xy;n;y ≈∂/;n;y ro…g,e
yo .eWjm…vD;y p[;Dm;nI p[yCzit 129
Tyˇ_/mRSy p;pSy mOTyu.tU Sy dumtR "e
nro nrkp;tI Sy;ˇSy s'.;W,;d…p 130
vrm;xI…vW…vW' Kv…qt' t;m[mve v;
pItmTy…¶sNt¢; .…=t; v;åPyyogu@;" 131
ntu ≈utvt;' vex' …b.[t; xr,;gt;t(
gOhItm•' p;n' v; …vˇ' v; rogpI…@t;t( 132
….WGvu.WU mu iR tm;nt" Svgu,sMpid
pr' p[yàm;itœet( p[;,d" Sy;¥q; nO,;m( 133
tdev yuˇ_˘ .wWJy' yd;roGy;y kLpte
s cwv ….Wj;' ≈e∑o roge>yo y" p[mocyet( 134
sMyKp[yog' sveWR ;' …s≤ır;:y;it kmR,;m(
…s≤ır;:y;it svwíR gu,yw ˇRu _˘ ….Wˇ_mm( 135
t] Xlok;"-a;yuvdRe ;gmo hetru ;gmSy p[vtRnm(
13

[Charaka 1]

[Charaka 1]

crk s'iht;

sU];,Sy;>ynuD;nm;yuvdRe Sy …n,Ry" 136
s'p,U | k;r,' k;yRm;yuvdRe p[yojnm(
hetvíwv doW;í .eWj' s'gh[ ,e c 137
rs;" sp[Tyy{Vy;‚S]…v/o {Vys'gh[ "
mU…lNyí f…lNyí òeh;í lv,;…n c 138
mU]' =Ir;…, vO=;í W@± ye =IrTvg;≈y;"
km;R…, cwW;' sveWR ;' yog;yoggu,;gu,;" 139
vw¥;pv;do y]Sq;" sveR c ….Wj;' gu,;"
svRmte t( sm;:y;t' pUv;R?y;ye mhiWR,; 140
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te sU]Sq;ne
dI`RÔI…vtIyo n;m p[qmoå?y;y" 1

14

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

i√tIyoåp;m;gRt<@ülIy;?y;y"
aq;toåp;m;gRt<@ülIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
ap;m;gRSy bIj;…n …pPplImR·rc;…n
…v@©;Nyq …xg[…U , sWRp;'StuMbuÂ…, 3
aj;jI' c;jgN/;' c pIlUNyel;' hre,k
u ;m(
pOQvIk;' surs;' êet;' k⁄#rº kf…,JDk* 4
…xrIWbIj' lxun' h·r{e lv,√ym(
Jyoit„mtI' n;gr' c d¥;CzIWR…vrecne 5
g*rve …xrs" xUle pInseå/;Rv.edkÉ
…£…mVy;/;vpSm;re `[;,n;xe p[mohkÉ 6
mdn' m/uk˘ …nMb' jImUt' ’tve/nm(
…pPplIk⁄$je+v;kÀ<yel;' /;m;gRv;…, c 7
¨p‚Sqte Xle„m…pˇe Vy;/;v;m;xy;≈ye
vmn;q| p[yÔu It ….WGdehmdUWyn( 8
i]vOt;' i]fl;' dNtI' nI…lnI' s¢l;' vc;'
k‚MpLlk˘ gv;=I' c =I·r,Imudk°yRk;m( 9
pIlUNy;rGv/' {;=;' {vNtI' …ncul;…n c
pKv;xygte doWe …vrek;q| p[yojyet( 10
p;$l;' c;…¶mNq' c …bLv' Xyon;kmev c
15

[Charaka 2]

crk s'iht;

k;Xmy| x;lp,I| c pO‚Xnp,I| …nid…G/k;m( 11
bl;'' êd'∑;^ ' bOhtImer<@' spunnRvm(
yv;n( k⁄lTq;n( kol;…n gu@cU I' mdn;…n c 12
pl;x' kˇO,' cwv òeh;'í lv,;…n c
¨d;vˇeR …vbN/eWu yuHJy;d;Sq;pneWu c 13
at Ev*W/g,;n( s'kLpmnuv;snm(
m;®tfl…mit p[oˇ_" s'gh[ " p;çk…mRk" 14
t;Nyup‚SqtdoW;,;' òehSvedopp;dnw"
pçkm;R…, k⁄vIRt m;];k;l* …vc;ryn( 15
m;];k;l;≈y; yu…ˇ_" …s≤ıyuˇR _* p[itiœt;
itœTyup·r yu…ˇ_Do {VyD;nvt;' sd; 16
at Ë?v| p[v+y;…m yv;gU…vR…v/*W/;"
…v…v/;n;' …vk;r;,;' tTs;?y;n;' …nvOˇye 17
…pPplI…pPplImUlcVy…c]kn;grw"
yv;gUdIRpnIy; Sy;CzUl„nI cops;…/t; 18
d…/Tq…bLvc;©ºrIt£d;…@ms;…/t;
p;cnI g[;ih,I pey; sv;te p;çmU…lk° 19
x;lp,IRbl;…bLvw" pO‚Xnp<y;R c s;…/t;
d;…@m;Ml; iht; pey; …pˇXle„m;its;·r,;m( 20
pySy/oRdkÉ Cz;ge ÓIveroTpln;grw"
pey; rˇ_its;rflI pO‚Xnp<y;R c s;…/t; 21
16

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 2

d¥;t( s;it…vW;' pey;' s;me s;Ml;' sn;gr;m(
êd'∑;^ k<$k;rI>y;' mU]’Cz^π sf;…,t;m( 22
…v@©…pPplImUl…xg[…u .mR·rcne c
t£…sı; yv;gU" Sy;t( …£…mflI ssuv…cRk; 23
mO√Ik; s;·rv;l;j…pPplIm/un;grw"
…pp;s;flI …vWflI c somr;jI…vp;…ct; 24
…sı; vr;h…nyUhR e yv;gUbh|O ,I mt;
gve/k
u ;n;' .O∑;n;' kxRnIy; sm;…=k; 25
sipR„mtI b¸itl; òehnI lv,;‚Nvt;
k⁄x;mlk…nyUhR e Xy;m;k;n;' …v®=,I 26
dxmUlIÍt; k;sih‘;ê;skf;ph;
ymkÉ midr;…sı; p‘;xy®j;ph; 27
x;kìm;|s‚w Stlwm;RW"w …sı; vcoR …nrSyit
jMBv;m[;‚Sqd…/Tq;Ml…bLvw" s;§;ihk° mt; 28
=;r…c]kih@(GvMlvetswmiRe dnI mt;
a.y;…pPplImUl…vêwv;Rt;nulomnI 29
t£…sı; yv;gU" Sy;´OtVy;p…ˇn;…xnI
twlVy;pid xSt; Sy;ˇ£…p<y;ks;…/t; 30
gVym;'srsw" s;Ml; …vWmJvrn;…xnI
k<#‰; yv;n;' ymkÉ …pPpLy;mlkì" Ít; 31
t;m[c@U rse …sı; retom;gR®j;ph;
17

[Charaka 2]

[Charaka 2]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sm;W…vdl; vO„y; `Ot=Irops;…/t; 32
¨poidk;d…/>y;' tu …sı; md…vn;…xnI
=u/' hNy;dp;m;gR=Irgo/;rsw" Ít; 33
T]Xlok"-a∑;…v'xit·rTyet; yv;Gv" p·rk°itRt;"
pçkm;R…, c;…≈Ty p[oˇ_o .wWJys'gh[ " 34
pUv| mUlflD;nheto®ˇ_˘ yd*W/m(
pçkm;R≈yD;nhetoStt( k°itRt' pun" 35
SmOitm;n( hetyu …u ˇ_Do …jt;Tm; p[itp…ˇm;n(
….Wg*W/s'yogw…íikTs;' ktumR hRit 36
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;neåp;m;gRt<@ülIyo n;m
i√tIyoå?y;y" 2

18

tOtIy a;rGv/Iy;?y;y"
aq;t a;rGv/Iym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
a;GvR/" sw@gj" krÔo v;s; gu@cU I mdn' h·r{e
≈‰;◊" sur;◊" %idro /ví …nMbo …v@©' krvIrkTvk™ 3
g[‚Nqí .*joR lxun" …xrIW" slomxo guGgul’
u „,gN/e
f…,JDko vTsks¢p,*R pIlU…n k⁄œ' sumn" p[v;l;" 4
vc; hre,‚u S]vOt; …nk⁄M.o .Ll;tk˘ gw·rkmÔn' c
mn" …xl;le gOh/Um El; k;xIslo/[;junR muStsj;R" 5
îTy/RÂpw…vRiht;" W@ºte go…pˇpIt;" punrev…p∑;"
…sı;" pr' sWRptwlyuˇ_;íU,pR d[ he ; ….Wj; p[yoJy;" 6
k⁄œ;…n ’Cz^;…, nv' ikl;s' surx
e lu¢' ik…$.' sd&
.gNdr;x;|SypcI' sp;m;' hNyu" p[yˇu _;STv…cr;•r;,;m( 7
k⁄œ' h·r{e surs'p$ol' …nMb;êgN/e surd;®…xg[U
ssWRp' tuMbu®/;NyvNy' c<@;' c cU,;R…n sm;…n k⁄y;Rt( 8
twSt£…p∑w" p[qm' xrIr' twl;ˇ_mu√tR…ytu' ytet
ten;Sy k<@U" …p@k;" sko'#;" k⁄œ;…n xof;í xm' v[j≤Nt 9
k⁄œ;mOt;s©k$˚$erI k;sIsk‚MpLlkmuStlo/[;"
swg‚N/k˘ sjRrso …v@©' mn"…xl;le krvIrkTvk™ 10
twl;ˇ_g;]Sy ’t;…n cU,oRNyet;…n d¥;dvcU,nR ;qRm(
19

[Charaka 3]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

d{U" sk<@U" ik…$.;…n p;m; …vc…cRk; cwv tqwit x;≤Ntm( 11
mn"…xl;le m·rc;…n twlm;kú˘ py" k⁄œhr" p[dhe "
tuTq' …v@©' m·rc;…n k⁄œ' lo/[' c t√Tsmn"…xl' Sy;t( 12
rs;Ôn' sp[pnu ;@bIj' yuˇ_˘ k…pTqSy rsen lep"
krÔbIjw@gj' sk⁄œ' gomU]…p∑' c pr" p[dhe " 13
¨.e h·r{e k⁄$jSy bIj' krÔbIj' sumn"p[v;l;n(
Tvc' sm?y;' hym;rkSy lep' itl=;ryut' …vd?y;t( 14
mn"…xl; Tvk™ k⁄$j;t( sk⁄œ;t( slomx" sw@gj" krÔ"
g[‚Nqí .*jR" krvIrmUl' cU,;R…n s;?y;…n tuWodkÉn 15
pl;x…ndihrsen c;…p kWoRıtO ;Ny;!ks'…mten
dvIRpl
[ pe ' p[vd≤Nt lepmet' pr' k⁄œ…nsUdn;y 16
p,;R…n …pÇ; ctur©ülSy t£É, p,;RNyq k;km;Cy;"
twl;ˇ_g;]Sy nrSy k⁄œ; Nyudv≠ t[ yR de êhnCzdwí 17
kol' k⁄lTq;" surd;®r;ò; m;W;tsItwlfl;…n k⁄œm(
vc; xt;◊; yvcU,mR Mlmu„,;…n v;t;m…yn;' p[dhe " 18
a;nupmTSy;…mWvesv;rw®„,w" p[dhe " pvn;ph" Sy;t(
òehíw tu….Rdx
R mUl…m≈wgNR /*W/wí;…nlh" p[dhe " 19
t£É, yuˇ_˘ yvcU,mR „u ,' s=;rmit| j#re …nhNy;t(
k⁄œ' xt;◊;' svc;' yv;n;' cU,| stwl;Mlmux≤Nt v;te 20
¨.e xt;◊e m/uk˘ m/Uk˘ bl;' ip[y;l' c kxe®k˘ c
`Ot' …vd;rI' c …stopl;' c k⁄y;Rt( p[dhe ' pvne srˇ_É 21
20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 3

r;ò; gu@cU I m/uk˘ ble √º sjIvk˘ sWR.k˘ pyí
`Ot' c …sı' m/uxWe yuˇ_˘ rˇ_;…nl;it| p[,du te ( p[dhe " 22
v;te srˇ_É s`Ot' p[dhe o go/UmcU,| zglIpyí
ntoTpl' cNdnk⁄œyuˇ_˘ …xro®j;y;' s`Ot' p[dhe " 23
p[p*<@rIk˘ surd;® k⁄œ' y∑‰;◊mel; kmloTple c
…xro®j;y;' s`Ot" p[dhe o lohwrk;pµkcorkìí 24
r;ò; h·r{e nld' xt;◊e √º devd;Â…, …stopl; c
jIv≤NtmUl' s`Ot' stwlm;lepn' p;êR®j;su ko„,m( 25
xwv;lpµoTplve]tu©p[p*<@rIk;<ymO,;llo/[m(
ip[y©ük;leykcNdn;…n …nv;Rp," Sy;t( s`Ot" p[dhe " 26
…st;lt;vetspµk;…n y∑‰;◊mwN{I n…ln;…n dUv;R
yv;smUl' k⁄xk;xyoí …nv;Rp," Sy;∆lmerk; c 27
xwlye mel;gu®,I sk⁄œe c<@; nt' Tvk™ surd;® r;ò;
xIt' …nhNy;d…cr;t( p[dhe o …vW' …xrIWStu s…sN/uv;r" 28
…xrIWl;m∆khemlo/[Sw TvGdoWs'Svedhr" p[`WR"
p];Mbulo/[.ycNdn;…n xrIrd*gRN?yhr" p[dhe " 29
t] Xlok"-îh;i]j" …sıtm;nuv;c √;i]'xt' …sımhiWRpJU y"
cU,pR d[ he ;n( …v…v/;myfl; n;rGv/Iye jgto iht;qRm( 30
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne
a;rGv/Iyo n;m tOtIyoå?y;y" 3
21

[Charaka 3]

ctuqoR WÆ@±vrecnxt;…≈tIy;?y;y"
aq;t" WÆ@±vrecnxt;…≈tIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
îh %lu W@± …vrecnxt;…n .v≤Nt W@± …vrecn;≈y;" pçkW;yyony"
pç…v/kW;ykLpn' pç;xNmh;kW;y;" pçkW;yxt;…n îit s'gh[ " 3
W@± …vrecnxt;…n îit yduˇ_˘ tidh s'gh[ ,e od;˙Ty …vStre, kLpop…nWid Vy;:y;Sy;m" ]y‚S]'x¥ogxt' p[,It' fleWu EkoncTv;·r'x∆ImUtkÉWu yog;" pçcTv;·r'xid+v;k⁄Wu /;m;gRv" Wi∑/; .vit yogyuˇ_"
k⁄$jSTv∑;dx/; yogmeit ’tve/n' Wi∑/; .vit yogyuˇ_˘ Xy;m;i]vO¥ogxt' p[,It' dx;pre c;] .v≤Nt yog;" ctur©ülo √;dx/; yogmeit
lo/[' …v/* Wo@xyogyuˇ_˘ mh;vO=o .vit …v'xityogyuˇ_" EkoncTv;·r'xt( s¢l;x…ƒNyoyoRg;" a∑cTv;·r'x∂NtI{vNTyo" îit WÆ@±vrecnxt;…n 4
WÆ@±vrecn;≈y; îit =IrmUlTvKp]pu„pfl;nIit 5
pç kW;yyony îit m/urkW;yoåMlkW;y"
k$ukW;y‚Stˇ_kW;y" kW;ykW;yíeit tN]e s'D; 6
pç…v/' kW;ykLpn…mit t¥q;--Svrs" kLk" Ít" xIt" f;<$"
kW;y îit
yN]…n„pI…@t;d( {Vy;{s" Svrs ¨Cyte
y" …p<@o rs…p∑;n;' s kLk" p·rk°itRt"
vˆ* tu Kv…qt' {Vy' Ítm;¸…íikTsk;"
{Vy;d;poÆTqt;ˇoye p[t¢e …n…x s'‚Sqt;t(
22

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 4

[Charaka 4]

kW;yo yoå….…ny;Rit s xIt" smud;˙t"
…=PTvo„,toye mOidt' tt( f;<$' p·rk°itRtm(
teW;' yq;pUv| bl;…/Kym( at" kW;ykLpn; Vy;/;turbl;pe…=,I n
Tvev' %lu sv;R…, svR]opyogI…n .v≤Nt 7
pç;xNmh;kW;y; îit yduˇ_˘ tdnuVy;:y;Sy;m"
1t¥q;--jIvnIyo bOh' ,Iyo le%nIyo .ednIy" sN/;nIyo dIpnIy
îit W$≠k" kW;yvgR"
2 bLyo v<yR" k<#‰o ˙¥ îit ctu„k" kW;yvgR"
3 tOi¢floåxoR›" k⁄œfl" k<@Ufl" …£…mflo …vWfl îit W$≠k" kW;yvgR"
4 StNyjnn" StNyxo/n" xu£jnn" xu£xo/n îit ctu„k" kW;yvgR"
5òehopg" Svedopg" vmnopgo …vrecnopg a;Sq;pnopgoånuv;snopg"
…xro…vrecnopg îit s¢k" kW;yvgR"
6 zidR…ng[h,StO„,;…ng[h,o ih‘;…ng[h, îit i]k" kW;yvgR"
7purIWs'gh[ ,Iy" purIW…vrjnIyo mU]s'gh[ ,Iyo mU]…vrjnIyo mU]…vrecnIy îit pçk" kW;yvgR"
8 k;shr" ê;shr" xoqhro Jvrhr" ≈mhr îit pçk" kW;yvgR"
9 d;hp[xmn" xItp[xmn ¨ddRpx
[ mnoå©mdRpx
[ mn" xUlp[xmn îit
pçk" kW;yvgR"
10 xo…,tSq;pno vedn;Sq;pn" s'D;Sq;pn" p[j;Sq;pno vy"Sq;pn
23

[Charaka 4]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

îit pçk" kW;yvgR"
îit pç;xNmh;kW;y; mht;' c kW;y;,;' l=,od;hr,;q| Vy;:y;t;
.v≤Nt
teW;mekk
ì ‚Smn( mh;kW;ye dx dx;vy…vk;n( kW;y;nnuVy;:y;Sy;m"
t;Nyev pç kW;yxt;…n .v≤Nt 8
1 t¥q; jIvkWR.k* med; mh;med; k;kolI =Irk;kolI muÌp,IRm;Wp<y*R jIvNtI m/uk…mit dxem;…n jIvnIy;…n .v≤Nt
2 =I·r,I r;j=vk;êgN/;k;kolI=Irk;kolIv;$‰;ynI.{*dnI.;r√;jIpySy„yRgN/; îit dxem;…n bOh' ,Iy;…n .v≤Nt
3 muStk⁄œh·r{;d;®h·r{;vc;it…vW;k$^oih,I…c]k…cr…bLvhwmvTy
îit dxem;…n le%nIy;…n .v≤Nt
4 suvh;koR®buk;…¶mu%I…c];…c]k…cr…bLvx…ƒnIxk⁄l;dnISv,R=I·r<y îit dxem;…n .ednIy;…n .v≤Nt
5 m/ukm/up,IRp‚O Xnp<yRMbœk°sm©;mocrs`;tk°lo/[ip[y©ük$(fl;nIit dxem;…n sN/;nIy;…n .v≤Nt
6 …pPplI…pPplImUlcVy…c]kÍ©ver;Mlvetsm·rc;jmod;.Ll;tk;‚Sqih©ü…ny;Rs; îit dxem;…n dIpnIy;…n .v≤Nt îit W$≠k" kW;y
vgR" 9
7 EeN{‰OW>yitrs„yRpo[ ˇ_;pySy;êgN/;‚Sqr;roih,Ibl;itbl; îit
dxem;…n bLy;n .v≤Nt
8 cNdntu©pµkoxIrm/ukm…Ôœ;s;·rv;pySy;…st;lt; îit dxem;…n
v<y;R…n .v≤Nt
24

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 4

[Charaka 4]

9s;·rve=mu l
U m/uk…pPplI{;=;…vd;rIkì$yRh' sp;dIbOhtIk<$k;·rk;
îit dxem;…n k<#‰;…n .v≤Nt
10a;m[;m[;tk…lk⁄ckrmdRv=O ;Ml;Mlvetsk⁄vlbdrd;…@mm;tul©u ;nIit dxem;…n ˙¥;…n .v≤Nt îit ctu„k" kW;yvgR" 10
11n;grcVy…c]k…v@©mUv;Rg@u cU Ivc;muSt…pPplIp$ol;nIit dxem;…n tOi¢fl;…n .v≤Nt
12 k⁄$j…bLv…c]kn;gr;it…vW;.y;/Nvy;skd;®h·r{;vc;cVy;nIit dxem;NyxoRfl;…n .v≤Nt
13 %idr;.y;mlkh·r{;®„krs¢p,;RrGv/krvIr…v@©j;tIp[v;l;
îit dxem;…n k⁄œfl;…n .v≤Nt
14 cNdnnld’tm;lnˇ_m;l…nMbk⁄$jsWRpm/ukd;®h·r{;muSt;nIit
dxem;…n k<@Ufl;…n .v≤Nt
15a=Ivm·rcg<@IrkÉbk
u …v@©…ngu<R @Iik…,hIêd'∑;^ vOWp…,Rk;%up…,Rk; îit dxem;…n …£…mfl;…n .v≤Nt
16 h·r{;m…Ôœ;suvh;sU+mwl;p;…lNdIcNdnktk…xrIW…sN/uv;rXle„m;tk; îit dxem;…n …vWfl;…n .v≤Nt îit W$≠k" kW;yvgR" 11
17vIr,x;…lWi∑kÉ=vu ;…lk;d.Rkx
⁄ k;xguN{eTk$kˇO,mUl;nIit dxem;…n StNyjnn;…n .v≤Nt
18p;#;mh*W/surd;®muStmUv;Rg@u cU IvTskflikr;titˇ_kk$uroih,I
s;·rv; îit dxem;…n StNyxo/n;…n .v≤Nt
19 jIvkWR.kk;kolI=Irk;kolImuÌp,IRm;Wp,IRmde ;vOı®h;j…$l;
25

[Charaka 4]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

k⁄…l©; îit dxem;…n xu£jnn;…n .v≤Nt
20k⁄œl
w v;lukk$(flsmu{fÉnkdMb…ny;Rs=e k
u ;<@ºÆ+v=urkvsukoxIr;,Iit dxem;…n xu£xo/n;…n .v≤Nt îit ctu„k" kW;yvgR" 12
21mO√Ik;m/ukm/up,IRmde ;…vd;rIk;kolI=Irk;kolIjIvkjIvNtIx;lp<yR îit dxem;…n òehIpg;…n .v≤Nt
22xo.;Ônkìr<@;kúvíO IrpunnRv;yvitlk⁄lTqm;Wbdr;,Iitdxem;…n
Svedopg;…n .v≤Nt
23m/um/ukko…vd;rkbudR ;rnIp…vdul…bMbIx,pu„pIsd;pu„p;p[TyKpu„p;
îit dxem;…n vmnopg;…n .v≤Nt
24 {;=;k;XmyRp®Wk;my;mlk…b.Itkk⁄vlbdrkkúN/upIlUnIit
dxem;…n …vrecnopg;…n .v≤Nt
25 i]vOiäLv…pPplIk⁄œsWRpvc;vTskflxtpu„p;m/ukmdnfl;nIit dxem;Ny;Sq;pnopg;…n .v≤Nt
26 r;ò;surd;®…bLvmdnxtpu„p;vOíIrpunnRv;êd'∑;^ …¶mNqXyon;k;
îit dxem;Nynuv;snopg;…n .v≤Nt
27 Jyoit„mtI=vKm·rc…pPplI…v@©…xxusWRp;p;m;gRt<@ülêet;mh;
êet; îit dxem;…n …xro…vrecnopg;…n .v≤Nt îit s¢k" kW;yvgR"
13
28 jMBv;m[pLlvm;tul©u ;Mlbdrd;…@myvyi∑koxIrmOLl;j; îit
dxem;…n zidR…ng[h,;…n .v≤Nt
29 n;gr/Nvyv;skmuStppR$kcNdnikr;titˇ_kgu@cU IÓIver/;Nykp
26

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 4

[Charaka 4]

$ol;nIit dxem;…n tO„,;…ng[h,;…n .v≤Nt
30x$Ipu„krmUlbdrbIjk<$k;·rk;bOhtIbO=®h;.y;…pPplIdur;l.;
k⁄lIrÍ©‰ îit dxem;…n ih‘;…ng[h,;…n .v≤Nt îit i]k" kW;yvgR"
14
31ip[yõ(GvnNt;m[;‚Sqk$≠v©lo/[mocrssm©;/;tk°pu„ppµ;pµkÉxr;,Iit dxem;…n purIWs'gh[ ,Iy;…n .v≤Nt
32 jMbuxLlk°Tv‘Cz⁄r;m/Ukx;LmlI≈Ive∑k.O∑mOTyySyoTplitl
k,; îit dxem;…n purIW…vrjnIy;…n .v≤Nt
33 jMBv;m[Pl=v$kpItno@üMbr;êTq.Ll;tk;XmNtksomvLk;
îit dxem;…n mU]s'gh[ ,Iy;…n .v≤Nt
34 pµoTpln…lnk⁄mdu s*g‚N/kpu<@rIkxtp]m/ukip[y©ü/;tk°pu„p;,Iit dxem;…n pU]…vrjnIy;…n .v≤Nt
35 vO=;dnIêd'∑;^ vsukv…xrp;W;,.edd.Rkx
⁄ k;xguN{eTk$mUl;nIit
dxem;…n mU]…vrecnIy;…n .v≤Nt îit pçk" kW;yvgR" 15
36 {;=;.y;mlk…pPplIdur;l.;Í©Ik<$ k;·rk;vOíIrpunnRv;t;mlKy îit dxem;…n k;shr;…, .v≤Nt
37 x$Ipu„krmUl;Mlvetswl;ihõ(Gvgu®surs;t;mlk°jIvNtIc<@;
îit dxem;…n ê;shr;…, .v≤Nt
38p;tl;…¶mNqXyon;k…bLvk;XmyRk<$k;·rk;bOhtIx;lp,IRp‚O Xn
p,IRgo=urk; îit dxem;…n êyquhr;…n .v≤Nt
39 s;·rv;xkúr;p;#;m…Ôœ;{;=;pIlup®Wk;.y;mlk…v.Itk;nIit
27

[Charaka 4]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

dxem;…n Jvrhr;…, .v≤Nt
40 {;=;%jUrR ip[y;lvdrd;…@mfLgupÂWkÉ=yu vWi∑k; îit dxem;…n
≈mhr;…, .v≤Nt îit pçk" kW;yvgR" 16
41l;j;cNdnk;XmyRflm/Ukxkúr;nIloTploxIrs;·rv;gu@cU IÓIver;,I…n dxem;…n d;hp[xmn;…n .v≤Nt
42 tgr;gu®/;NykÍ©ver.UtIkvc;k<$k;yR…¶mNqXyon;k…pPpLy
îit dxem;…n xItp[xmn;…n .v≤Nt
43 itNdukip[y;lbdr%idrkdrs¢p,;Rêk,;RjnRu ;sn;·rmed; îit dxem;NyuddRpx
[ mn;…n .v≤Nt
44…vd;rIgN/;pO‚Xnp,IRbhO tIk<$k;·rkìr<@k;kolIcNdnoxIrwl;m/u
k;nIit dxem;Ny©mdRpx
[ mn;…n .v≤Nt
45 …pPplI…pPplImUlcVy…c]kÍ©verm·rc;jmod;jgN/;j;jIg<@Ir;,Iit dxem;nI xUlp[xmn;…n .v≤Nt îit pçk" kW;yvgR" 17
46 m/um/uk®…/rmocrsmOTkp;llo/[g·w rkip[y©üxkúr;l;j; îit dxem;…n xo…,tSq;pn;…n .v≤Nt
47x;lk$(flkdMbpµktuMbmocrs…xrIWvÔull
w v;luk;xok; îit
dxem;…n vedn;Sq;pn;…n .v≤Nt
48 ih©ük$ì y;R·rmed;vc;corkvySq;golomIj…$l;pl˚W;xokroih<y îit dxem;…n s'D;Sq;pn;…n .v≤Nt
49EeN{Ib[;˜IxtvIy;RshßvIy;Råmo`;åVyq;…xv;å·r∑;v;$‰pu„pI…v„vKsenk;Nt; îit dxem;…n p[j;Sq;pn;…n .v≤Nt
28

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 4

[Charaka 4]

50 amOt;å.y;/;]Imuˇ_;êet;jIvNTyitrs;m<@Ukp,IR‚Sqr;punnRv; îit
dxem;…n vy"Sq;pn;…n .v≤Nt îit pçk" kW;yvgR" 18
îit pçkW;yxt;Ny….smSy pç;xNmh;kW;y; mht;' c kW;y;,;'
l=,od;hr,;q| Vy;:y;t; .v≤Nt 19
nih …vStrSy p[m;,m‚St n c;Pyits'=pe oåLpbuıIn;' s;mQy;RyopkLpte tSm;dnits'=pe ,e ;nit…vStre, copid∑;"
Et;vNto ÁlmLpbuıIn;' Vyvh;r;y bu≤ımt;' c Sv;l=<y;num;nyu…ˇ_k⁄xl;n;mnuˇ_;qRD;n;yeit 20
Ev'v;idn' .gvNtm;]eym…¶vex ¨v;c nwt;…n .gvn( pç kW;yxt;…n pUyNR te t;…n t;…n Áev;©;NyupPlvNte teWu teWu mh;kW;ye‚„vit 21
tmuv;c .gv;n;]ey"--nwtdev' bu≤ımt; {∑Vym…¶vex
Ekoå…p Ánek;' s'D;' l.te k;y;RNtr;…, k⁄vnR ( t¥q;--pu®Wo b˛n;'
kmR,;' kr,e smqoR .vit s y¥t( kmR kroit tSy tSy kmR," ktO-R
kr,k;yRsp' y[ ˇu _˘ tˇÌ*,' n;m…vxeW' p[;“oit t√d*W/{Vym…p {∑Vym(
yid cwkmev ik'…cd( {Vym;s;dy;mStq;gu,yuˇ_˘ yt( svRkmR,;' kr,e
smq| Sy;t( kSttoåNyidCzºdpu /;r…ytumpu de∑'ü v; …x„ye>y îit 22
t] Xlok;"-yto y;v≤Nt yw{VR yw…vRrce nxt;…n W$(
¨ˇ_;…n s'gh[ ,e he tqwvWw ;' W@;≈y;" 23
rs; lv,vJy;Rí kW;y îit s'…Dt;"
tSm;t( pç…v/; yo…n" kW;y;,;mud;˙t; 24
tq; kLpnmPyeW;muˇ_˘ pç…v/' pun"
mht;' c kW;y;,;' pç;xt( p·rk°itRt; 25
29

[Charaka 4]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pç c;…p kW;y;,;' xt;Nyuˇ_;…n .;gx"
l=,;q| p[m;,' ih …vStrSy n …v¥te 26
n c;lmits'=pe " s;mQy;RyopkLpte
aLpbuıre y' tSm;•;its'=pe …vStr" 27
mNd;n;' Vyvh;r;y bu/;n;' bu≤ıvOıye
pç;xTko Áy' vgR" kW;y;,;mud;˙t" 28
teW;' kmRsu b;ÁeWu yogm;>yNtreWu c
s'yog' c p[yog' c yo ved s ….WGvr" 29
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne WÆ@±vrecnxt;…≈tIyo
n;m ctuqoRå?y;y" îit .eWjctu„k"

30

pçmoå?y;y"
aq;to m;];…xtIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
m;];xI Sy;t( a;h;rm;]; punr…¶bl;pe…=,I 3
y;vı‰Sy;xnm…xtmnuphTy p[’it' yq;k;l' jr;' gCzit t;vdSy
m;];p[m;,' veidtVy' .vit 4
t] x;…lWi∑kmuÌl;vk…pÔlw,xxxr.xMvr;dINy;h;r{Vy;…, p[’itl`UNy…p m;];pe=I…, .v≤Nt
tq; …p∑e==u Ir…v’ititl.;W;nUp*dk…p…xt;dINy;h;r{Vy;…, p[’it
guÂ<y…p m;];mev;pe=Nte 5
n cwvmuˇ_É {Vye gu®l;`vmk;r,m( mNyet l`U…n ih {Vy;…, v;Yv…¶gu,b¸l;…n .v≤Nt pOQvIsomgu,b¸lInItr;…, tSm;t( Svgu,;d…p l`UNy…¶sN/u=,Sv.;v;NyLpdoW;…, coCyNteå…p s*ihTyopyuˇ_;…n guÂ…, punn;R…¶sN/u=,Sv.;v;Nys;m;Ny;t( atí;itm;]' doWv≤Nt s*ihTyopyuˇ_;NyNy] Vy;y;m;…¶bl;t( swW; .vTy…¶bl;pe…=,I m;]; 6
n c n;pe=te {Vy' {Vy;pe=y; c i].;gs*ihTym/Rs*ihTy' v; guÂ,;mupidXyte l`Un;m…p c n;its*ihTym¶eyKRu TyqRm( 7
m;];vı‰xnm…xtmnuphTy p[’it' blv,Rs%
u ;yuW; yojyTyupyoˇ_;rmvXy…mit 8
31

[Charaka 5]

crk s'iht;

.v≤Nt c;]gu® …p∑my' tSm;ˇ<@ül;n( pOqk
u ;n…p
n j;tu .uˇ_v;n( %;deNm;];' %;deä.ë …u =t" 9
vLlUr' xu„kx;k;…n x;lUk;…n …bs;…n c
n;>yseÌ*rv;Nm;'s' ’x' nwvopyojyet( 10
kÀ…cRk;'í ikl;$;'í x*kr' gVym;ihWe
mTSy;n( d…/ c m;W;'í yvk;'í n xIlyet( 11
Wi∑k;Hz;…lmuÌ;'í swN/v;mlkÉ yv;n(
a;NtrI=' py" sipRj;R©l' m/u c;>yset( 12
t∞ …nTy' p[yÔu It Sv;SQy' yen;nuvtRte
aj;t;n;' …vk;r;,;mnuTp…ˇkr' c yt( 13
at Ë?v| xrIrSy k;yRm+yÔn;idkm(
SvSqvO…ˇm….p[Te y gu,t" s'pv[ +yte 14
s*vIrmÔn' …nTy' ihtm+,o" p[yojyet(
pçr;]eå∑r;]e v; ß;v,;qeR rs;Ônm( 15
c=uStejomy' tSy …vxeW;Cz(l„e mto .ym(
tt" Xle„mhr' kmR iht' Î∑e" p[s;dnm( 16
idv; t• p[yoˇ_Vy' ne]yoStI+,mÔnm(
…vrekdubl
R ; Îi∑r;idTy' p[;Py sIdit 17
tSm;t( ß;Vy' …nx;y;' tu /[vu mÔn…m„yte
yq; ih knk;dIn;' m…ln;' …v…v/;Tmn;m( 18
32

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 5

/*t;n;' …nmRl; xu≤ıStwlcelkc;id…."
Ev' ne]We u mTy;Rn;mÔn;XCyotn;id…." 19
Îi∑…nRr;k⁄l; .;it …nmRle n.sINduvt(
hre,k
u ;' ip[y©ü' c pOQvIk;' kÉxr' n%m( 20
ÓIver' cNdn' p]' TvgeloxIrpµkm(
?y;mk˘ m/uk˘ m;'sI guGguLvgu®xkúrm( 21
Nyg[o/oduMbr;êTqPl=lo/[Tvc" xu.;"
vNy' sjRrs' muSt' xwlye ' kmloTple 22
≈Ive∑k˘ xLlk° c xukbhRmq;…p c
…pÇ; …lMpeCzreWIk;' t;' vit| yvs…•.;m( 23
a©üœs'…mt;' k⁄y;Rd∑;©ülsm;' ….Wk™
xu„k;' …ng.;| t;' vit| /Umne];ipRt;' nr" 24
òeh;ˇ_;m…¶s'Plu∑;' …pbet( p[;yo…gk°' su%;m(
vs;`Otm/UÆCz∑wy…Ru ˇ_yuˇ_ìvrR *W/w" 25
vit| m/urkì" ’Tv; òwihk°' /Umm;cret(
êet; Jyoit„mtI cwv h·rt;l' mn"…xl; 26
gN/;í;gu®p];¥; /Um' mU/…R vrecne
g*rv' …xrs" xUl' pIns;/;Rv.edk* 27
k,;R…=xUl' k;sí ih‘;ê;s* glg[h"
dNtd*bRLym;ß;v" ≈o]`[;,;…=doWj" 28
pUit`[;,R ;SygN/í dNtxUlmrock"
33

[Charaka 5]

[Charaka 5]

crk s'iht;

hnumNy;g[h" k<@U" …£my" p;<@üt; mu%e 29
Xle„mp[sk
e o vwSvy| glxu<@‰up…ji◊k;
%;…lTy' …pÔrTv' c kÉx;n;' ptn' tq; 30
=vquí;ittN{; c buıme oRhoåit…n{t;
/Ump;n;t( p[x;My≤Nt bl' .vit c;…/km( 31
…xro®hkp;l;n;…m≤N{y;,;' SvrSy c
n c v;tkf;Tm;no b…lnoåPyU?vRj]uj;" 32
/Umv£kp;nSy Vy;/y" Syu" …xrogt;"
p[yogp;ne tSy;∑* k;l;" s'p·rk°itRt;" 33
v;tXle„msmuTKlex" k;le„veWu ih l+yte
ò;Tv; .uKTv; smuÆLl:y=uTv; dNt;…•`O„y c 34
n;vn;Ôn…n{;Nte c;Tmv;n( /Umpo .vet(
tq; v;tkf;Tm;no n .vNTyU?vRj]uj;" 35
rog;StSy tu pey;" Syur;p;n;‚S]S]yS]y"
pr' i√k;lp;yI Sy;dˆ" k;leWu bu≤ım;n( 36
p[yoge òwihkÉ Tvek˘ vwrCe y' i]ctu" …pbet(
˙Tk<#º≤N{ys'x≤u ılR`Tu v' …xrs" xm" 37
yqe·rt;n;' doW;,;' sMyKpItSy l=,m(
b;…/yRm;N?ymUkTv' rˇ_…pˇ' …xro.[mm( 38
ak;le c;itpItí /Um" k⁄y;Rdpu {v;n(
t]e∑' sipRW" p;n' n;vn;ÔntpR,m( 39
34

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 5

òwihk˘ /Umje doWe v;yu" …pˇ;nugo yid
xIt' tu rˇ_…pˇe Sy;Cz(l„e m…pˇe …vÂ=,m( 40
pr' Tvt" p[v+y;…m /Umo yeW;' …vgihRt"
n …v·rˇ_" …pbed( /Um' n ’te b‚StkmR…, 41
n rˇ_° n …vWe,;t*R n xoc• c g….R,I
n ≈me n mde n;me n …pˇe n p[j;gre 42
n mUCz;R.m[ tO„,;su n =I,e n;…p c =te
n m¥duG/e pITv; c n òeh' n c m;…=km( 43
/Um' n .uKTv; d›; c n Â=" £ı Ev c
n t;luxoWe it…mre …xrSy….hte n c 44
n xƒkÉ n roih<y;' n mehe n md;Tyye
EWu /Ummk;leWu moh;t( …pbit yo nr" 45
rog;StSy p[v/RNte d;®,; /Um…v.[m;t(
/UmyoGy" …pbe∂oWe …xro`[;,;…=s'≈ye 46
`[;,en;Syen k<#Sqe mu%ne `[;,po vmet(
a;Syen /Umkvl;n( …pbn( `[;,en no√met( 47
p[itlom' gto Á;xu /Umo ih'Sy;≤ı c=uWI
AJv©c=uSt∞et;" sUp…v∑‚S]pyRym( 48
…pbeÆCz{' …p/;ywk˘ n;sy; /Umm;Tmv;n(
ctu…v|xitk˘ ne]' Sv;©ülI….…vRrce ne 49
√;i]'xd©ül' òehe p[yogeå?y/R…m„yte
35

[Charaka 5]

[Charaka 5]

crk s'iht;

Aju i]koW;f…lt' kol;SQyg[pm[ ;…,tm( 50
b‚Stne]sm{Vy' /Umne]' p[xSyte
dUr;i√…ngRt" pvRÆCz•o n;@ItnU’t" 51
ne≤N{y' b/te /Umo m;];k;l…nWe…vt"
yd; corí k<#í …xrí l`ut;' v[jte ( 52
kfí tnut;' p[;¢" supIt' /Umm;idxet(
a…vxuı" Svro ySy k<#í skfo .vet( 53
‚St…mto mStkíwvmpIt' /Umm;idxet(
t;lu mU/;R c k<#í xu„yte p·rtPyte 54
tO„yte muÁte jNtU rˇ_˘ c ßvteå…/km(
…xrí .[mteåTyq| mUCz;R c;Syopj;yte 55
î≤N{y;<yuptPyNte /Umåe Tyq| …nWe…vte
vWeR vWeåR ,utl
w ' c k;leWu i]Wu n; cret( 56
p[;vO$x
( r√sNteWu gtme`e n.Stle
nSykmR yq;k;l' yo yqoˇ_˘ …nWevte 57
n tSy c=unR `[;,' n ≈o]muphNyte
n Syu" êet; n k…pl;" kÉx;" Xm≈U…, v; pun" 58
n c kÉx;" p[mCu yNte v/RNte c …vxeWt"
mNy;StM." …xr"xUlmidRt' hnusg' h[ " 59
pIns;/;Rv.ed* c …xr"kMpí x;Myit
…sr;" …xr"kp;l;n;' sN/y" ò;yuk<@r;" 60
36

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 5

n;vnp[I…,t;í;Sy l.Nteå>y…/k˘ blm(
mu%' p[s•op…ct' Svr" ≤òG/" ‚Sqro mh;n( 61
sve≤R N{y;,;' vwmLy' bl' .vit c;…/km(
n c;Sy rog;" shs; p[.vNTyU?vRj]uj;" 62
jIyRtíoˇm;©ºWu jr; n l.te blm(
cNdn;gu®,I p]' d;vIRTvÑ/uk˘ bl;m( 63
p[p*<@rIk˘ sU+mwl;' …v@©' …bLvmuTplm(
ÓIverm.y' vNy' TvÑüSt' s;·rv;' ‚Sqr;m( 64
jIvNtI' pO‚Xnp,I| c surd;® xt;vrIm(
hre,'u bOhtI' Vy;`[I' sur.I' pµkÉxrm( 65
…vp;cyeCztgu,e m;heN{e …vmleåM.…s
twl;∂xgu,' xeW' kW;ymvt;ryet( 66
ten twl' kW;ye, dx’Tvo …vp;cyet(
aq;Sy dxme p;kÉ sm;'x' z;gl' py" 67
d¥;deWoå,utl
w Sy n;vnIySy s'…v…/"
aSy m;];' p[yÔu It twlSy;/Rplo‚Nmt;m( 68
≤òG/‚Sv•oˇm;©Sy …pcun; n;vnw‚S]…."
}yh;}yh;∞ s¢;hmett( kmR sm;cret( 69
…nv;to„,sm;c;rI iht;xI …nyte≤N{y"
twlmet…T]doWfl…m≤N{y;,;' blp[dm( 70
p[yÔu ;no yq;k;l' yqoˇ_;nXnute gu,;n(
37

[Charaka 5]

[Charaka 5]

crk s'iht;

a;po…qt;g[' √* k;l* kW;yk$uitˇ_km( 71
.=ye∂Ntpvn' dNtm;'s;Nyb;/yn(
…nh≤Nt gN/' vwrSy' …j◊;dNt;Syj' mlm( 72
…n„’„y ®…cm;/ˇe s¥o dNt…vxo/nm(
krÔkrvIr;kúm;ltIkk⁄.;sn;" 73
xSyNte dNtpvne ye c;Pyev…' v/; &m;"
suv,RÂPyt;m[;…, ]purIitmy;…n c 74
…j◊;…nle%
R n;…n SyurtI+,;NynOj…U n c
…j◊;mUlgt' y∞ mlmuCz±v;sro…/ c 75
d*gRN?y' .jte ten tSm;…∆◊;' …v…n…lR%te (
/;y;R<y;Syen vwx¥®…cs*gN?y…mCzt; 76
j;tIk$ukpUg;n;' lv©Sy fl;…n c
k‘olSy fl' p]' t;MbUlSy xu.' tq;
tq; kpUrR …ny;Rs" sU+mwl;y;" fl;…n c 77
hNvobRl' Svrbl' vdnopcy" pr"
Sy;t( pr' c rsD;nm•e c ®…c®ˇm; 78
n c;Sy k<#xoW" Sy;•*œyo" Sf⁄$n;∫ym(
n c dNt;" =y' y;≤Nt Î!mUl; .v≤Nt c 79
n xULyNte n c;Mlen ˙„yNte .=y≤Nt c
pr;n…p %r;n( .+y;'Stwlg<@UW/;r,;t( 80
…nTy' òeh;{R…xrs" …xr"xUl' n j;yte
38

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 5

n %;…lTy' n p;…lTy' n kÉx;" p[pt≤Nt c 81
bl' …xr"kp;l;n;' …vxeW,e ;….v/Rte
Î!mUl;í dI`;Rí ’„,;" kÉx; .v≤Nt c 82
î≤N{y;…, p[sId≤Nt suTvG.vit c;nnm(
…n{;l;." su%' c Sy;NmU…›R twl…nWev,;t( 83
n k,Rrog; v;toTq; n mNy;hnusg' h[ "
no∞w" ≈uitnR b;…/y| Sy;…•Ty' k,RtpR,;t( 84
òeh;>y©;¥q; k⁄M.ímR òeh…vmdRn;t(
.vTyup;©;d=í Î!" Klexsho yq; 85
tq; xrIrm>y©;d( Î!' suTvk™ c j;yte
p[x;Ntm;®t;b;/' KlexVy;y;ms'shm( 86
SpxRnåe >y…/ko v;yu" SpxRn' c Tvg;…≈tm(
TvCyí prm>y©StSm;ˇ' xIlye•r" 87
n; c;….`;t;….ht' g;rm>y©se…vn"
…vk;r' .jteåTyq| blkmR…, v; Kv…ct( 88
suSpxoRåp…ct;©í blv;n( ip[ydxRn"
.vTy>y©…nTyTv;•roåLpjr Ev c 89
%rTv' StB/t; r*+y' ≈m" sui¢í p;dyo"
s¥ Evopx;My≤Nt p;d;>y©…nWev,;t( 90
j;yte s*k⁄m;y| c bl' Sqwy| c p;dyo"
Îi∑" p[s;d' l.te m;®tíopx;Myit 91
39

[Charaka 5]

[Charaka 5]

crk s'iht;

n c Sy;d(g/[ s[ Iv;t" p;dyo" Sf⁄$n' n c
n …sr;ò;yusk
' oc" p;d;>y©ºn p;dyo" 92
d*gRN?y' g*rv' tN{;' k<@U' mlmrockm(
SvedbI.Tst;' h≤Nt xrIrp·rm;jRnm( 93
p…v]' vO„ym;yu„y' ≈mSvedml;phm(
xrIrblsN/;n' ò;nmojSkr' prm( 94
k;My' yxSym;yu„yml+mIfl' p[hWR,m(
≈Imt( p;·rWd' xSt' …nmRl;Mbr/;r,m( 95
vO„y' s*gN?ym;yu„y' k;My' pui∑blp[dm(
s*mnSyml+mIfl' gN/m;Ly…nWev,m( 96
/Ny' m©Lym;yu„y' ≈Im√‰ysnsUdnm(
hWR,' k;MymojSy' rà;.r,/;r,m( 97
me?y' p…v]m;yu„yml+mIk…ln;xnm(
p;dyomRlm;g;R,;' x*c;/;nm.I+,x" 98
p*i∑k˘ vO„ym;yu„y' xu…c Âp…vr;jnm(
kÉxXm≈un%;dIn;' kLpn' s'ps[ ;/nm( 99
c=u„y' SpxRniht' p;dyoVyRsn;phm(
bLy' pr;£msu%' vO„y' p;d]/;r,m( 100
Ète" p[xmn' bLy' guPTy;vr,x˚rm(
`m;R…nlrjoMbufl' z]/;r,muCyte 101
S%lt" s'pi[ tœ;n' x]U,;' c …nWUdnm(
40

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 5

av∑M.nm;yu„y' .yfl' d<@/;r,m( 102
ngrI ngrSyev rqSyev rqI yq;
SvxrIrSy me/;vI ’Tye„vvihto .vet( 103
.vit c;]-vOÊyup;y;…•Wevte ye Syu/mR ;R…vro…/n"
xmm?yyn' cwv su%mev' smXnute 104
t] Xlok;" -m;]; {Vy;…, m;];' c s'…≈Ty gu®l;`vm(
{Vy;,;' gihRtoå>y;so yeW;' yeW;' c xSyte 105
aÔn' /UmvitRí i]…v/; vitRkLpn;
/Ump;ngu,;" k;l;" p;nm;n' c ySy yt( 106
Vy;p…ˇ…cˆ' .wWJy' /Umo yeW;' …vgihRt"
peyo yq; yNmy' c ne]' ySy c yi√/m( 107
nSykmRg,u ; nSt"k;y| y∞ yq; yd;
.=yedNtpvn' yq; y¥Ìu,' c yt( 108
ydq| y;…n c;Syen /;y;R…, kvlg[he
twlSy ye gu,; id∑;" …xrStwlgu,;í ye 109
k,Rtl
w e tq;å>y©º p;d;>y©ºå©m;jRne
ò;ne v;s…s xuıe c s*gN?ye rà/;r,e 110
x*ce s'hr,e loª;' p;d]Czr/;r,e
gu,; m;r;…xtIyeå‚Sm'Stqoˇ_; d<@/;r,e 111
41

[Charaka 5]

[Charaka 5]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne m;];…xtIyo n;m
pçmoå?y;y" sm;¢" 5

42

Wœoå?y;y"
aq;tStSy;…xtIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
tSy;…xt;¥;d;h;r;äl' v,Rí v/Rte
ySytusR ;TMy' …vidt' ce∑;h;rVyp;≈ym( 3
îh %lu s'vTsr' W@©mOt…u v.;gen …v¥;t(
t];idTySyodgynm;d;n' c ]InOtÆU Hz…xr;dIn( g[I„m;Nt;n( VyvSyet(
vW;RdIn( punhemR Nt;Nt;n( d…=,;yn' …vsg| c 4
…vsgRe punv;Ryvo n;itÂ=;" p[v;≤Nt ître punr;d;ne somí;Vy;htbl"
…x…xr;…..;R….r;pUryÔgd;Py;yyit xêt( ato …vsgR" s*My"
a;d;n' punr;¶ey' t;vet;vkúv;yU somí k;lSv.;vm;gRp·rgOhIt;" k;lturR sdoWdehbl…nvO…R ˇp[Tyy.Ut;" smupidXyNte 5
t] r…v.;R….r;dd;no jgt" òeh' v;yvStIv[Â=;íopxoWyNt" …x…xrvsNtg[I„meWu yq;£m' r*+ymuTp;dyNto Â=;n( rs;'‚Stˇ_kW;yk$uk;'í;….v/RyNto nO,;' d*bRLym;vh≤Nt 6
vW;RxrıemNteWu tu d…=,;….mu%åe kÉú k;lm;gRm`e v;tvW;R….htp[t;pe
x…x…n c;Vy;htble m;heN{s…llp[x;NtsNt;pe jgit aÂ=; rs;"
p[v/RNteåMllv,m/ur; yq;£m' t] blmupcIyte nO,;…mit 7
.vit c;]-a;d;vNte c d*bRLy' …vsg;Rd;nyonO,R ;m(
m?ye m?ybl' TvNte ≈eœmg[e c …nidRxte ( 8
43

[Charaka 6]

crk s'iht;

xIte xIt;…nlSpxRs®' ıo b…ln;' blI
pˇ_; .vit hemNte m;];{Vygu®=m" 9
s yd; neN/n' yuˇ_˘ l.te dehj' td;
rs' ihnSTyto v;yu" xIt" xIte p[kP⁄ yit 10
tSm;ˇuW;rsmye ≤òG/;Mllv,;n( rs;n(
a*dk;nUpm;'s;n;' me¥;n;mupyojyet( 11
…blexy;n;' m;'s;…n p[sh;n;' .Ot;…n c
.=yeNmidr;' xI/u' m/u c;nu…pbe•r" 12
gors;…n=u…v’tIvRs;' twl' nv*dnm(
hemNteå>ySytStoymu„,' c;yunR hIyte 13
a>y©oTs;dn' mU…›R twl' jeNt;km;tpm(
.je∫…mgOh' co„,mu„,' g.RghO ' tq; 14
xIteWu s'vtO ' seVy' y;n' xynm;snm(
p[;v;r;…jnk*Weyp[v,e Ik⁄qk;StOtm( 15
gu„,v;s; idG/;©o guÂ,;ågu®,; sd;
xyne p[md;' pIn;' …vx;lop…ctStnIm( 16
a;…l©‰;gu®idG/;©I' suPy;t( smdmNmq"
p[k;m' c …nWevte mwqnu ' …x…xr;gme 17
vjRyde •p;n;…n v;tl;…n l`U…n c
p[v;t' p[…mt;h;rmudmNq' ihm;gme 18
hemNt…x…xr* tuLy* …x…xreåLp' …vxeW,m(
44

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 6

r*+ym;d;nj' xIt' me`m;®tvWRjm( 19
tSm;ıwm;≤Ntk" svR" …x…xre …v…/·r„yte
…nv;tmu„,' Tv…/k˘ …x…xre gOhm;≈yet( 20
k$uitˇ_kW;y;…, v;tl;…n l`U…n c
vjRyde •p;n;…n …x…xre xItl;…n c 21
vsNte …n…ct" Xle„m; idn’∫;….rI·rt"
k;y;…¶' b;/te rog;'Stt" p[k®⁄ te b˛n( 22
tSm;√sNte km;R…, vmn;dI…n k;ryet(
guvMR l≤òG/m/ur' idv;Sv“' c vjRyte ( 23
Vy;y;mo√tRn' /Um' kvlg[hmÔnm(
su%;Mbun; x*c…v…/' xIlyet( k⁄smu ;gme 24
cNdn;gu®idG/;©o yvgo/Um.ojn"
x;r.' x;xmw,ye ' m;'s' l;vk…pÔlm( 25
.=ye…•gRd' sI/u' …pbeNm;?vIkmev v;
vsNteånu.vet( S]I,;' k;nn;n;' c y*vnm( 26
myU%jw gR t" òeh' g[I„me pepIyte r…v"
Sv;du xIt' {v' ≤òG/m•p;n' td; ihtm( 27
xIt' sxkúr' mNq' j;©l;NmOgp…=,"
`Ot' py" sx;Ly•' .jn( g[I„me n sIdit 28
m¥mLp' n v; peymqv; sub˛dkm(
lv,;Mlk$U„,;…n Vy;y;m' c …vvjRyte ( 29
45

[Charaka 6]

[Charaka 6]

crk s'iht;

idv; xItgOhe …n{;' …n…x dN{;'xx
u Itle
.je∞NdnidG/;©" p[v;te hMyRmStkÉ 30
Vyjnw" p;…,s'SpxwíR NdnodkxItlw"
seVym;no .jed;Sy;' muˇ_;m…,…v.UiWt" 31
k;nn;…n c xIt;…n jl;…n k⁄smu ;…n c
g[I„mk;le …nWevte mwqnu ;i√rto nr" 32
a;d;ndubl
R e dehe pˇ_; .vit dubl
R "
s vW;RSv…nl;dIn;' duW,wb;R?yte pun" 33
.Uv;„p;Nme`…nSyNd;t( p;k;dMl;∆lSy c
vW;RSv…¶ble =I,e k⁄Py≤Nt pvn;dy" 34
tSm;t( s;/;r," svoR …v…/vRW;Rsu xSyte
¨dmNq' idv;Sv“mvXy;y' ndIjlm( 35
Vy;y;mm;tp' cwv Vyv;y' c;] vjRyte (
p;n.ojns'Sk;r;n( p[;y" =*{;‚Nvt;n( .jet( 36
Vyˇ_;Mllv,òeh' v;tvW;Rkl
⁄ åe h…n
…vxeWxIte .oˇ_Vy' vW;RSv…nlx;Ntye 37
a…¶s'r=,vt; yvgo/Umx;ly"
pur;,; j;©lwm;|s.w oRJy; yuWíw s'S’tw" 38
…pbet( =*{;‚Nvt' c;Lp' m;?vIk;·r∑mMbu v;
m;heN{' t¢xIt' v; a*p' s;rsmev v; 39
p[`WoR√tRnò;ngN/m;Lypro .vet(
46

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 6

l`uxı
u ;Mbr" Sq;n' .jedKleid v;iWRkm( 40
vW;RxIto…ct;©;n;' shswv;kúr‚Xm…."
t¢;n;m;…ct' …pˇ' p[;y" xrid k⁄Pyit 41
t];•p;n' m/ur' l`u xIt' sitˇ_km(
…pˇp[xmn' seVy' m;]y; supk
[ ;…Õtw" 42
l;v;n( k…pÔl;ne,;nur.[;Hzr.;n( xx;n(
x;lIn( syvgo/Um;n( seVy;n;¸`Rn;Tyye 43
itˇ_Sy sipRW" p;n' …vreko rˇ_mo=,m(
/;r;/r;Tyye k;yRm;tpSy c vjRnm( 44
vs;' twlmvXy;ym*dk;nUpm;…mWm(
=;r' d…/ idv;Sv“' p[;Gv;t' c;] vjRyte ( 45
idv; sUy;|xsu t' ¢' …n…x cN{;'xx
u Itlm(
k;len pKv' …ndoRWmgSTyen;…vWI’tm( 46
h'sodk…mit :y;t' x;rd' …vml' xu…c
ò;np;n;vg;heWu ihtmMbu yq;åmOtm( 47
x;rd;…n c m;Ly;…n v;s;'…s …vml;…n c
xrTk;le p[xSyNte p[doWe ceNdurXmy" 48
îTyuˇ_mOtsu ;TMy' y∞e∑;h;rVyp;≈ym(
¨pxete yd*…cTy;dok" s;TMy' tduCyte 49
dex;n;m;my;n;' c …vprItgu,' gu,"w
s;TMy…mCz≤Nt s;TMyD;íei∑t' c;¥mev c 50
47

[Charaka 6]

[Charaka 6]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

t] Xlok"-At;vOt* nO…." seVymseVy' y∞ ik'cn
tSy;…xtIye …nidR∑' hetmu t( s;TMymev c 51
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne tSy;…xtIyo n;m
Wœoå?y;y" 6

48

s¢moå?y;y"
aq;to nveg;N/;r,Iym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
n veg;n( /;ryeıI'a;Ô;t;n( mU]purIWyo"
n retso n v;tSy n z¥;R" =vqonR c 3
noÌ;rSy n jOM.;y; n veg;n( =u≤Tpp;syo"
n v;„pSy n …n{;y; …n"ê;sSy ≈me, c 4
Et;n( /;ryto j;t;n( veg;n( rog; .v≤Nt ye
pOqKpOqÆKcikTs;q| t;Nme …ngdt" Í,u 5
b‚Stmehnyo" xUl' mU]’Cz^÷ …xro®j;
…vn;mo v'=,;n;h" Sy;ÆLl©' mU]…ng[he 6
Sved;vg;hn;>y©;n( sipRWí;vpI@km(
mU]e p[ithte k⁄y;R…T]…v/' b‚StkmR c 7
pKv;xy…xr"xUl' v;tvcoRåp[vtRnm(
…pÆ<@ko√º∑n;?m;n' purIWe Sy;i√/;·rte 8
Sved;>y©;vg;h;í vtRyo b‚StkmR c
iht' p[ithte vcRSy•p;n' p[m;…q c 9
me!e^ vOW,yo" xUlm©mdoR ˙id Vyq;
.vet( p[ithte xu£É …vb/' mU]mev c 10
t];>y©oåvg;hí midr; cr,;yu/;"
49

[Charaka 7]

crk s'iht;

x;…l" pyo …nÂhí xSt' mwqnu mev c 11
s©o …v<mU]v;t;n;m;?m;n' vedn; Klm"
j#re v;tj;í;Nye rog;" Syuv;Rt…ng[h;t( 12
òehSved…v…/St] vtRyo .ojn;…n c
p;n;…n bStyíwv xSt' v;t;nulomnm( 13
k<@Uko#;®…cVy©xoqp;<@(v;myJvr;"
k⁄œ˙Ll;svIsp;RXzidR…ng[hj; gd;" 14
.uKTv; p[CzdRn' /Umo lÏn' rˇ_mo=,m(
Â=;•p;n' Vy;y;mo …vrekí;] xSyte 15
mNy;StN." …xr"xUlmidRt;/;Rv.edk*
î≤N{y;,;' c d*bRLy' =vqo" Sy;i√/;r,;t( 16
t]o?vRj]ukåÉ >y©" Svedo /Um" sn;vn"
iht' v;tflm;¥' c `Ot' c*ˇr.…ˇ_km( 17
ih‘; ê;soå®…c" kMpo …vbN/o ˙dyorso"
¨Ì;r…ng[h;ˇ] ih‘;y;StuLym*W/m( 18
…vn;m;=eps'koc;" sui¢" kMp" p[vpe nm(
jOM.;y; …ng[h;ˇ] sv| v;tflm*W/m( 19
k;XyRd*bRLyvwv<yRm©mdoRå®…c.[mR "
=u√gº …ng[h;ˇ] ≤òG/o„,' l`u .ojnm( 20
k<#;SyxoWo b;…/y| ≈m" s;do ˙id Vyq;
…pp;s;…ng[h;ˇ] xIt' tpR,…m„yte 21
50

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 7

p[itXy;yoå…=rogí ˙{ogí;®…c.[mR "
b;„p…ng[h,;ˇ] Sv“o m¥' ip[y;" kq;" 22
jOM.;å©mdRStN{; c …xroxogoå…=g*rvm(
…n{;…v/;r,;t] Sv“" s'v;hn;…n c 23
guLm˙{ogs'moh;" ≈m…n"ê;s/;r,;t(
j;yNte t] …v≈;mo v;tfl‰í …£y; iht;" 24
veg…ng[hj; rog; y Ete p·rk°itRt;"
îCz'SteW;mnuTp…ˇ' veg;net;• /;ryet( 25
îm;'Stu /;rye√gº ;n( iht;qIR p[Te y ceh c
s;hs;n;mxSt;n;' mnov;‘;ykmR,;m( 26
lo.xok.y£o/m;nveg;n( …v/;ryet(
nwlJR Jye„y;Ritr;g;,;m….?y;y;í bu≤ım;n( 27
p®WSy;itm;]Sy sUckSy;nOtSy c
v;KySy;k;lyuˇ_Sy /;rye√gº muÆTqtm( 28
dehp[v…O ˇy;R k;…ci√¥te prpI@y;
S]I.ogSteyih's;¥; tSy;veg;‚Nv/;ryet( 29
pu<yxBdo …vp;pTv;Nmnov;‘;ykmR,;m(
/m;Rqk
R ;m;n( pu®W" su%I .u¤π …cnoit c 30
xrIrce∑; y; ce∑; Sqwy;Rq;R blv…/RnI
dehVy;y;ms':y;t; m;]y; t;' sm;cret( 31
l;`v' kmRs;mQy| Sqwy| du"%sih„,ut;
51

[Charaka 7]

[Charaka 7]

crk s'iht;

doW=yoå…¶vO≤ıí Vy;y;m;dupj;yte 32
≈m" Klm" =yStO„,; rˇ_…pˇ' p[t;mk"
aitVy;y;mt" k;so JvrXzidRí j;yte 33
Sved;gm" ê;svO≤ıg;R];,;' l;`v' tq;
˙dy;¥upro/í îit Vy;y;ml=,m( 1
Vy;y;mh;Sy.;„y;?vg[;My/mRpj[ ;gr;n(
no…ct;n…p sevte bu≤ım;nitm;]y; 34
Et;nev…' v/;'í;Ny;n( yoåitm;r' …nWevte
gj' …s'h îv;kWRn( shs; s …vnXyit 35
aitVyv;y.;r;?vkmR….í;itk…xRt;"
£o/xok.y;y;sw" £;Nt; ye c;…p m;nv;" 1
b;lvOıp[v;t;í ye co∞wb¸R .;Wk;"
te vjRyye Vu y;Ry;m' =u…/t;StOiWt;í ye 2
¨…ct;diht;ıIm;n( £mxo …vrme•r"
iht' £me, sevte £mí;]opidXyte 36
p[=pe ;pcye t;>y;' £m" p;d;'…xko .vet(
Ek;Ntr' ttío?v| √‰Ntr' }yNtr' tq; 37
£me,;p…ct; doW;" £me,op…ct; gu,;"
sNto y;NTypun.;Rvmp[kMPy; .v≤Nt c 38
sm…pˇ;…nlkf;" kÉ…cÌ.;Rid m;nv;"
ÎXyNte v;tl;" kÉ…c≤Tpˇl;" Xle„ml;Stq; 39
52

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 7

teW;mn;tur;" pUvRe v;tl;¥;" sd;tur;"
doW;nux…yt; ÁeW;' dehp[’it®Cyte 40
…vprItgu,SteW;' SvSqvOt…e vR…/ihRt"
smsvRrs' s;TMy' sm/;to" p[xSyte 41
√º a/" s¢ …xr…s %;…n Svedmu%;…n c
ml;yn;…n b;?yNte du∑mw ;R];…/kìml
R "w 42
mlvO≤ı' gu®ty; l;`v;Nmls'=ym(
ml;yn;n;' bu?yet s©oTsg;RdtIv c 43
t;n( doW…l©Ÿr;idXy Vy;/In( s;?y;nup;cret(
Vy;…/hetpu i[ t√N√wm;R];k;l* …vc;ryn( 44
…vWmSvSqvOˇ;n;mete rog;Stq;åpre
j;yNteån;turStSm;t( SvSqvOˇpro .vet( 45
m;/vp[qme m;…s n.Syp[qme pun"
shSyp[qme cwv h;rye∂oWs'cym( 46
≤òG/‚Sv•xrIr;,;mU?v| c;/í …nTyx"
b‚StkmR tt" k⁄y;R•SykmR c bu≤ım;n( 47
yq;£m' yq;yoGymt Ë?v| p[yojyet(
rs;yn;…n …sı;…n vO„yyog;'í k;l…vt( 48
rog;Stq; n j;yNte p[’itSqeWu /;tuWu
/;tví;….v/RNte jr; m;N¥mupiw t c 49
…v…/reW …vk;r;,;mnuTpt* …nd…xRt"
53

[Charaka 7]

[Charaka 7]

crk s'iht;

…nj;n;…mtreW;' tu pOqgevopde+yte 50
ye .Ut…vWv;Yv…¶s'ph[ ;r;ids'.v;"
nO,;m;gNtvo rog;" p[D; te„vpr;?yit 51
È„y;Rxok.y£o/m;n√ºW;dyí ye
mno…vk;r;SteåPyuˇ_;" sveR p[D;pr;/j;" 52
Ty;g" p[D;pr;/;n;…m≤N{yopxm" SmOit"
dexk;l;Tm…vD;n' s√OˇSy;nuvtRnm( 53
a;gNtUn;mnuTpˇ;veW .;goR …nd…xRt"
p[;D" p[;gev tt( k⁄y;R≤ıt' …v¥;¥d;Tmn" 54
a;¢opdexp[D;n' p[itp…ˇí k;r,m(
…vk;r;,;mnuTpt;vuTp•;n;' c x;Ntye 55
p;pvOˇvc"sÊv;" sUck;" klhip[y;"
mmoRph;…sno luB/;" prvO≤ıi√W" x#;" 56
pr;pv;drtyípl; ·rpus…e vn"
…n`O,R ;STyˇ_/m;R," p·rvJy;R nr;/m;" 57
bu…/…v¥;vy"xIl/wySR mOitsm;…/…."
bOıopse…vno vOı;" Sv.;vD; gtVyq;" 58
sum%
u ;" svR.tU ;n;' p[x;Nt;" x'…stv[t;"
seVy;" sNm;gRvˇ_;r" pu<y≈v,dxRn;" 59
a;h;r;c;rce∑;su su%;qIR p[Te y ceh c
pr' p[yàm;itœeä≤ë ım;n( ihtsevne 60
54

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 7

[Charaka 7]

n nˇ_˘ d…/ .uÔIt n c;Py`Otxkúrm(
n;muÌyUW' n;=*{' no„,' n;mlkì…vRn; 61
Jvr;sOÆKpˇvIspRkœ⁄ p;<@(v;my.[m;n(
p[;“uy;Tk;ml;' cog[;' …v…/' ihTv; d…/ip[y" 62
t] Xlok;"-veg; vegsmuTq;í rog;SteW;' c .eWjm(
yeW;' veg; …v/;y;Rí ydq| y≤ıt;ihtm( 63
¨…cte c;ihte vJyeR seVye c;nu…cte £m"
yq;p[’it c;h;ro ml;yngd*W/m( 64
.…v„yt;mnuTpˇ* rog;,;m*W/' c yt(
vJy;R" seVy;í pu®W; /Imt;ååTmsu%;…qRn; 65
…v…/n; d…/ seVy' c yen ySm;tdi]j"
nveg;N/;r,eå?y;ye svRmve ;vdNmu…n" 66
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne nveg;N/;r,Iyo n;m
s¢moå?y;y" 7

55

a∑moå?y;y"
aq;t î≤N{yop£m,Iym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
îh %lu pçe≤N{y;…, pçe≤N{y{Vy;…, pçe≤N{y;…/œ;n;…n pçe≤N{y;q;R"
pçe≤N{ybuıyo .v≤Nt îTyuˇ_…m≤N{y;…/k;re 3
atI≤N{y' punmRn" sTvs'Dk˘ cet" îTy;¸rekÉ tdq;RTms'pd;yˇce∑' ce∑;p[Tyy.Ut…m≤N{y;,;m( 4
Sv;qe≤R N{y;qRs˚LpVy….cr,;∞;nekmek‚Smn( pu®We sÊv' rjStm"sÊvgu,yog;∞ n c;nekTv' nÁek˘ Áekk;lmnekWÉ u p[vtRte tSm;•wkk;l; sve≤R N{yp[viO t" 5
yÌu,' c;.I+,' pu®WmnuvtRte sÊv' tTsÊvmevopidx≤Nt munyo b;¸Ly;nuxy;t( 6
mn"pur"sr;,I≤N{y;<yqRgh[ ,smq;R…n .v≤Nt 7
t] c=u" ≈o]' `[;,' rsn' SpxRn…mit pçe≤N{y;…, 8
pçe≤N{y{Vy;…, -- %' v;yuJyoRitr;po .U·rit 9
pçe≤N{y;…/œ;n;…n a…=,I k,*R n;…skÉ …j◊; Tvk™ ceit 10
pçe≤N{y;q;R"--xBdSpxRÂprsgN/;" 11
pçe≤N{ybuıy"--c=ubı
Ru ‰;idk;" t;"
pun·r≤N{ye≤N{y;qRsÊv;Tms…•kWRj;" =…,k; …níy;≤Tmk;í îTyett(
56

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 8

[Charaka 8]

pçpçkm( 12
mno mnoqoR bu≤ır;Tm; ceTy?y;Tm{Vygu,s'gh[ " xu.;xu.p[v…O ˇ…nvO…ˇ
hetíu {Vy;…≈t' c kmR yduCyte …£yeit 13
t];num;ngMy;n;' pçmh;.Ut…vk;rsmud;y;Tmk;n;m…p st;…m≤N{y;,;'
tejí=uiW %' ≈o]e `[;,e …=it" a;po rsne SpxRnåe …nlo …vxeW,e opp¥te
t] y¥d;Tmk…m≤N{y' …vxeW;ˇˇd;Tmkmev;qRmnug O ;it tTSv.;v;i√.uTv;∞ 14
tdq;Rityog;yog…mQy;yog;t( smnSk…m≤N{y' …v’itm;p¥m;n' yq;Sv' buı‰up`;t;y s'p¥te s;mQyRyog;t( pun" p[’itm;pµm;n' yq;Sv'
bu≤ım;Py;yyit 15
mnsStu …cNTymqR"
t] mnso mnobuıíe t Ev sm;n;ithIn…mQy;yog;" p[’it…v’ithet
vo .v≤Nt 16
t]e≤N{y;,;' smnSk;n;mnupt¢;n;mnupt;p;y p[’it.;ve p[yittVyme….hetR …u ." t¥q;--s;TMye≤N{y;qRsy' ogen buı‰; sMygve+y;ve+y kmR,;' sMyk™ p[itp;dnen dexk;l;Tmgu,…vprItop;snen ceit
tSm;d;Tmiht' …ck°WRt; sve,R sv| svRd; SmOitm;Sq;y s√Oˇmnuœ-e
ym( 17
t?ynuitœn( yugpt( s'p;dyTyqR√ym;roGy…m≤N{y…vjy' ceit tt( s√Oˇm≤%lenopde+y;moå…¶vex t¥q;-devgob[;˜,gu®vOı…sı;c;y;RncRyte ( a…¶mupcret( a*W/I" p[xSt; /;ryet( √* k;l;vupSpOxte ( ml;yne„v.I+,' p;dyoí vwmLym;d?y;t( i]"
p=Sy kÉxXm≈ulomn%;n( s'h;ryet( …nTymnuphtv;s;" sumn;" sug‚N/" Sy;t( s;/uvx
e " p[…sıkÉx" mU/≈R o]`[;,p;dtwl…nTy" /Ump" pUv;R…..;WI sum%
u " dug„Re v>yuppˇ; hot; y∑; d;t; ctu„pq;n;' nmSkt;R
57

[Charaka 8]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

blIn;mupht;R aitqIn;' pUjk" …ptO>y" …p<@d" k;le iht…mtm/ur;qRv;dI vXy;Tm; /m;RTm; het;vI„yu"R fle ne„yu"R …n…íNt" …n.IRk" ÓIm;n( /Im;n( mhoTs;h" d=" =m;v;n( /;…mRk" a;‚Stk" …vnybu≤ı…v¥;….jnvyovOı…sı;c;y;R,;mup;…st; z]I d<@I m*lI sop;nTko
yugm;]΂Gvcret( m©l;c;rxIl" k⁄cl
e ;‚Sqk<$k;me?ykÉxtuWoTkr.Smkp;lò;nb…l.UmIn;' p·rht;R p[;k™ ≈m;d( Vy;y;mvjIR Sy;t( svRp;[ …,Wu bN/u.tU " Sy;t( £⁄ı;n;mnunte ; .It;n;m;ê;s…yt; dIn;n;m>yuppˇ; sTys'/" s;mp[/;n" prp®Wvcnsih„,u" amWRfl" p[xmgu,dxIR r;g√ºWhetnU ;' hNt; c 18
n;nOt' b[yU ;t( n;NySvm;ddIt n;Ny≤ßym….lWe•;Ny…≈y' nvwr' rocyet( n
k⁄y;Rt( p;p' n p;peå…p p;pI Sy;t( n;NydoW;n( b[yU ;t( n;NyrhSym;gmyen(
n;/;…mRknì R nreN{i√∑w" sh;sIt noNmˇwnR pittwnR .[,U hNtO….nR =u{nw R du∑"w
n du∑y;n;Ny;rohet n j;nusm' ki#nm;snm?y;sIt n;n;StI,Rmnupihtm…vx;lmsm' v; xyn' p[p¥et n …g·r…vWmmStkÉ„vnucret( n &mm;rohet( n jlog[vge mvg;het n kÀlCz;y;mup;sIt n;GNyuTp;tm….tíret( no∞whsR te ( n xBdvNt' m;®t' muçte ( n;n;vOtmu%o jOM.;' =vqu' h;Sy' v; p[vtRyte ( n n;…sk;' k⁄„,Iy;t( n dNt;n( …v`Øyet( n n%;n( v;dyet( n;SqINy….hNy;t( n .U…m' …v…l%et( n …zN¥;ˇO,' n lo∑' mOÌIy;t( n
…vgu,m©Ÿí∑e te JyotI'„y…n∑mme?ymxSt' c n;….vI=et n huk
' y⁄ ;RCzv' n
cwTy?vjgu®pUJy;xStCz;y;m;£;met( n =p;SvmrsdncwTycTvrctu„pqopvnXmx;n;`;tn;Ny;sevte nwk" xUNygOh' n c;$vImnup…[ vxet(
n p;pvOˇ;n( S]I…m].OTy;n( .jet noˇmw…vR®?yet n;vr;nup;sIt n …j˜'
rocyet( n;n;yRm;≈yet( n .ymuTp;dyet( n s;hs;itSv“p[j;grò;np;n;xn;Ny;sevte no?vRj;nu…ír' itœet( n Vy;l;nupspe•R d'i∑^,o n
…vW;…,n" purov;t;tp;vXy;y;itp[v;t;ÔÁ;t( k…l' n;r.et n;su…n.Otoå…¶mup;sIt noÆCz∑" n;/" ’Tv; p[t;pyet( n;…vgtKlmo n;n;Plutvdno
n n¶ ¨pSpOxte ( n ò;nx;$‰; SpOxde ˇu m;©' n kÉx;-g[;<y….hNy;t(
nopSpOXy te Ev v;ssI …b.Oy;t( n;SpOÇ; rà;JypUJym©lsumnsoå….…n„£;met( n pUJym©l;NypsVy' g∞e•te r;<ynud…=,m( 19
58

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 8

[Charaka 8]

n;ràp;…,n;Rò;to nophtv;s; n;j…pTv; n;¸Tv; devt;>yo n;…nÂPy
…ptO>yo n;dÊv; gu®>yo n;it…q>yo nop;…≈te>yo n;pu<ygN/o n;m;lI
n;p[=;…ltp;…,p;dvdno n;xuımu%o nodÑü%o n …vmn; n;.ˇ_;…x∑;xu…c=u…/tp·rcro n p;]I„vme?y;su n;dexe n;k;le n;k°,eR n;dÊv;åg[m¶ye n;p[o…=t' p[o=,odkìnR mN]wrn….m≤N]t' n k⁄Tsy• k⁄‚Tst' n p[itkÀlopihtm•m;ddIt n pyuiR WtmNy] m;'sh·rtkxu„kx;kfl.+ye>y" n;xeW.uk™ Sy;dNy] d…/m/ulv,sˇ_⁄sipR>yR" n nˇ_˘ d…/ .uÔIt n sˇ_Ànk
e ;NXnIy;• …n…x n .uKTv; n b˛• i√noRdk;Nt·rt;n( n
…zÊv; i√jw.=R yet( 20
n;nOj"u =uy;•;¥;• xyIt n ve…gtoåNyk;yR" Sy;t( n v;Yv…¶s…ll
som;kúi√jgu®p[itmu%' …nœI…vk; v;t vcoRm]U ;<yuTsOjte ( n pNq;nmvmU]ye• jnvit n;•k;le n jphom;?yynb…lm©l…£y;su Xle„m…sÏ;,k˘ muçte ( 21
n ‚S]ymvj;nIt n;it…v≈M.yet( n guÁmnu≈;vyet( n;…/k⁄y;Rt(
n rjSvl;' n;tur;' n;me?y;' n;xSt;' n;…n∑Âp;c;ropc;r;' n;d=;' n;d…=,;' n;k;m;' n;Nyk;m;' n;Ny‚S]y' n;Nyyo…n' n;yon* n cwTycTvrctu„pqopvnXmx;n;`;tns…ll*W…/i√jgu®sur;lyeWu n sN?yon;Rit…qWu n;xu…cn;RjG/.eWjo n;p[,Its˚Lpo n;nup‚Sqtp[hWoR n;.uˇ_v;•;Ty…xto n …vWmSqo n mU]o∞;rpI…@to n ≈mVy;y;mopv;sKlm;….hto n;rh…s Vyv;y' gCzºt( 22
n sto n guÂn( p·rvdet(
n;xu…cr….c;rkmRcTw ypUJypUj;?yynm….…nvRtyR te ( 23
n …v¥uTSvn;tRvIWu n;>yuidt;su id=u n;…¶s'Plve n .U…mkMpe n mhoTsve noLk;p;te n mh;g[hopgmne n n∑cN{;y;' itq* n sN?yyon;Rm-u
%;Ìuron;Rvpitt' n;itm;]' n t;Nt' n …vSvr' n;nv‚Sqtpd' n;it&t' n
…vl‚Mbt' n;itKlIb' n;Tyu∞nw ;RitnIcw" Svrwr?yynm>ySyet( 24
59

[Charaka 8]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

n;itsmy' jÁ;t( n …nym' ….N¥;t( n nˇ_˘ n;dexe cret( n sN?y;Sv>yvh;r;?yynS]ISv“sevI Sy;t( n b;lvOıluB/mU%ÆR Kl∑KlIbw" sh
s:y' k⁄y;Rt( n m¥¥UtveXy;p[s©®…c" Sy;t( n guÁ' …vvO,yu ;t( n k…çdvj;nIy;t( n;h'm;nI Sy;•;d=o n;d…=,o n;sUyk" n b[;˜,;n( p·rvdet( n gv;' d<@mu¥Czºt( n vOı;• gu• g,;• nOp;n( v;å…/…=pet(
n c;itb[yU ;t( n b;N/v;nurˇ_’Cz^i√tIyguÁD;n( bih„k⁄y;Rt( 25
n;/Iro n;TyuÆCz^tsÊv" Sy;t( n;.Ot.OTy" n;…v≈B/Svjn" nwk" su%I
n du"%xIl;c;ropc;r" n svR…v≈M.I n sv;R….x˚I n svRk;l…vc;rI 26
n k;yRk;lmitp;tyet( n;prI…=tm….…n…vxet( ne≤N{yvxg" Sy;t( n
cçl' mnoånu.;[ myet( n buıI≤N{y;,;mit.;rm;d?y;t( n c;itdI`Rs]U I
Sy;t( n £o/hW;Rvnu…vd?y;t( n xokmnuvset( n …sı;vuTsek˘ yCzº•;…sı* dwNy' p[’itm.I+,' Smret( hetpu .[ ;v…n…ít" Sy;ıeTv;rM.…nTyí
n ’Ty…mTy;êset( n vIy| jÁ;t( n;pv;dmnuSmret( 27
n;xu…c®ˇm;Jy;=titlk⁄xsWRprw …¶ ju¸y;d;Tm;nm;xI….Rr;x;s;n"
a…¶meR n;pgCzºCzrIr;√;yumRe p[;,;n;d/;tu …v„,umRe blm;d/;tu îN{o me
vIy| …xv; m;' p[…vxNTv;p a;poihœeTyp" SpOxte ( i√" p·rmOJyo∑* p;d*
c;>yu+y mU/…R n %;…n copSpOxde ≤∫r;Tm;n' ˙dy' …xrí 28
b[˜cyRD;nd;nmw]Ik;®<yhWoRp=e ;p[xmprí Sy;idit 29
t] Xlok;" -pçpçkmui∂∑' mno hetcu tu∑ym(
î≤N{yop£meå?y;ye s√Oˇm≤%len c 30
SvSqvOˇ' yqoi∂∑' y" sMygnuitœit
s sm;" xtmVy;…/r;yuW; n …vyuJyte 31
60

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 8

[Charaka 8]

nOlokm;pUryte yxs; s;/usm' t"
/m;Rq;Rvie t .Ut;n;' bN/ut;mupgCzit 32
pr;n( su’itno lok;n( pu<ykm;R p[p¥te
tSm;äOˇmnuœye …md' sve,R svRd; 33
y∞;Nyd…p ik'…ct( Sy;dnuˇ_…mh pU…jtm(
vOˇ' td…p c;]ey" sdwv;>ynumNyte 34
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne î≤N{yop£m,Iyo
n;m;∑moå?y;y" 7
îit SvSqctu„ko i√tIy" 2

61

nvmoå?y;y"
aq;t" %u”;kctu„p;dm?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
….WG{Vy;<yupSq;t; rogI p;dctu∑ym(
gu,vt( k;r,' Dey' …vk;rVyupx;Ntye 3
…vk;ro /;tuvWw My' s;My' p[’it®Cyte
su%s'Dkm;roGy' …vk;ro du"%mev c 4
ctu,;| ….Wg;dIn;' gSt;n;' /;tuv’
w te
p[v…O ˇ/;Rtsu ;My;q;R …cikTseTy…./Iyte 5
≈ute pyRvd;tTv' b¸xo Î∑kmRt;
d;+y' x*c…mit Dey' vw¥e gu,ctu∑ym( 6
b¸t; t]yoGyTvmnek…v/kLpn;
s'pceit ctu„koåy' {Vy;,;' gu, ¨Cyte 7
¨pc;rDt; d;+ymnur;gí .tR·r
x*c' ceit ctu„koåy' gu," pircre jne 8
SmOit…nRdx
Re k;·rTvm.I®Tvmq;…p c
D;pkTv' c rog;,;m;turSy gu,;" SmOt;" 9
k;r,;' Wo@xgu,' …sı* p;dctu∑ym(
…vD;t; x;…st; yoˇ_; p[/;n' ….Wg] tu 10
pˇ_* ih k;r,' pˇ_⁄yqR ; p;]eN/n;nl;"
62

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 9

…vjet…u vRjye .U…mímU" p[hr,;…n c 11
a;tur;¥;Stq; …sı* p;d;" k;r,s'…Dt;"
vw¥Sy;t…íikTs;y;' p[/;n' k;r,' ….Wk™ 12
mO∂<@c£sU];¥;" k⁄M.k;r;Îte yq;
n;vh≤Nt gu,' vw¥;Îte p;d]y' tq; 13
gN/vRpru v•;x' yi√k;r;" sud;®,;"
y;≤Nt y∞etre vO≤ım;xUp;yp[tI…=," 14
sit p;d]ye D;D* ….Wj;v] k;r,m(
vrm;Tm; ¸toåDen n …cikTs; p[vitRt; 15
p;…,c;r;¥q;åc=urD;n;∫It.Itvt(
n*m;R®tvxev;Do ….Wk™ crit kmRsu 16
yÎCzy; sm;p•muˇ;yR …nyt;yuWm(
….W@±m;nI …nhNTy;xu xt;Ny…nyt;yuW;m( 17
tSm;Cz;S]eåqR…vD;ne p[vˇO * kmRdxRne
….Wk™ ctu∑ye yuˇ_" p[;,;….sr ¨Cyte 18
het* …l©º p[xmne rog;,;mpun.Rve
D;n' ctu…vR/' ySy s r;j;hoR ….Wˇ_m" 19
xS]' x;S];…, s…ll' gu,doWp[vˇO ye
p;];pe=I<yt" p[D;' …cikTs;q| …vxo/yet( 20
…v¥; …vtkoR …vD;n' SmOitStTprt; …£y;
ySywte W@±g,u ;StSy n s;?ymitvtRte 21
63

[Charaka 9]

[Charaka 9]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

…v¥; mit" kmRÎi∑r>y;s" …s≤ır;≈y"
vw¥xBd;….…n„pˇ;vlmekk
ì mPyt" 22
ySy Tvete gu,;" sveR s≤Nt …v¥;dy" xu.;"
s vw¥xBd' s∫UtmhRn( p[;…,su%p[d" 23
x;S]' Jyoit" p[k;x;q| dxRn' bu≤ır;Tmn"
t;>y;' ….Wk™ suyˇu _;>y;' …cikTs•;pr;?yit 24
…cikTste ]y" p;d; ySm;√Ÿ¥Vyp;≈y"
tSm;t( p[yàm;it∑e≤∫Wk™ Svgu,s'pid 25
mw]I k;®<ym;teWR u xKye p[Iit®pe=,m(
p[’itSqeWu .UtWe u vw¥vO…ˇítu…vR/ie t 26
t] Xlok*-….W‚Gjt' ctu„p;d' p;d" p;dítug,Ru "
….Wk™ p[/;n' p;de>yo ySm;√Ÿ¥Stu yÌu," 27
D;n;…n bu≤ıb[;˜R I c ….Wj;' y; ctu…vR/;
svRmte ∞tu„p;de %u”;kÉ s'pk
[ ;…xt…mit 28
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne %u”;kctu„p;do n;m
nvmoå?y;y" 9

64

dxmoå?y;y"
aq;to mh;ctu„p;dm?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
ctu„p;d' Wo@xkl' .eWj…mit ….Wjo .;WNte yduˇ_˘ pUv;R?y;ye Wo@xgu,…mit t∫eWj' yu…ˇ_yuˇ_mlm;roGy;yeit .gv;n( punvRsru ;]ey" 3
neit mw]ye " ik' k;r,' ÎXyNte Á;tur;" kÉ…cdupkr,vNtí p·rc;rks'p•;í;TmvNtí k⁄xlwí ….W‚G.rnuiœt;" smu…ˇœm;n;" tq;yuˇ_;í;pre
im[ym;,;" tSm;∫eWjmik'…cTkr' .vit t¥q; ê.[e sr…s c p[…sˇ_mLpmudk˘ n¥;' v; SyNdm;n;y;' p;'s/u ;ne v; p;'smu iu ∑" p[k°,R îit tq;åpre ÎXyNteånupkr,;í;p·rc;rk;í;n;TmvNtí;k⁄xlwí ….W‚G.rnuiœt;" smu…ˇœm;n;" tq;yuˇ_; im[ym;,;í;pre
ytí p[itk⁄vnR ( …s?yit p[itk⁄vnR ( im[yte ap[itk⁄vnR ( …s?yit ap[itk⁄vnR ( im[yte tt…íNTyte .eWjm.eWjen;…v…x∑…mit 4
mw]ye …mQy; …cNTyt îTy;]ey" ik' k;r,' ye Á;tur;" Wo@xgu,smuidten;nen .eWjenopp¥m;n; im[yNt îTyuˇ_˘ tdnupp•' n ih .eWjs;?y;n;'
Vy;/In;' .eWjmk;r,' .vit ye punr;tur;" kÉvl;∫eWj;Îte smu…ˇœNte n
teW;' s'p,U .R We jopp;dn;y smuTq;n…vxeWo n;‚St yq; ih pitt' pu®W'
SmqRmTu q;n;yoTq;pyn( pu®Wo blmSyop;d?y;t( s …=p[trmp·rÆKl∑
Evo…ˇœet( t√t( s'p,U .R We joplM.;d;tur;" ye c;tur;" kÉvl;∫eWj;d…p
im[yNte n c svR Ev te .eWjopp•;" smu…ˇœern( nih sveR Vy;/yo
.vNTyup;ys;?y;" n cop;ys;?y;n;' Vy;/In;mnup;yen …s≤ır‚St n
c;s;?y;n;' Vy;/In;' .eWjsmud;yoåym‚St n Ál' D;nv;n( ….WÑümUWmRu ;turmuTq;p…ytu' prI+yk;·r,o ih k⁄xl; .v≤Nt yq; ih yogDoå>y;s…nTy î„v;so /nur;d;yeWmu Sy•;it…vp[’∑e mhit k;ye n;pr;/v;n( .vit s'p;dyit ce∑k;y| tq; ….Wk™ Svgu,s'p• ¨pkr,v;n(
65

[Charaka 10]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vI+y km;Rr.m;," s;?yrogmnpr;/" s'p;dyTyev;turm;roGye, tSm;•
.eWjm.eWjen;…v…x∑' .vit 5
îd' c n" p[Ty=' -- ydn;tur,e .eWjen;tur' …cikTs;m" =;mm=;me,
’x' c dubl
R m;Py;yy;m"SqUl' med‚SvnmptpRy;m" xIteno„,;…..Utmupcr;m" xIt;…..Utmu„,en NyUn;n( /;tUn( pUry;m" Vyit·rˇ_;n( Ó;sy;m"
Vy;/In( mUl…vpyRy,e opcrNt" sMyk™ p[’t* Sq;py;m" teW;' nStq;
k⁄vtR ;my' .eWjsmud;y" k;Nttmo .vit 6
.v≤Nt c;]-s;?y;s;?y…v.;gDo D;npUv| …cikTsk"
k;le c;r.te kmR yˇt( s;/yit /[vu m( 7
aqR…v¥;yxoh;…nmup£oxms'gh[ m(
p[;“uy;…•yt' vw¥o yoås;?y' smup;cret( 8
su%s;?y' mt' s;?y' ’Cz^s;?ymq;…p c
i√…v/' c;Pys;?y' Sy;¥;Py' y∞;nup£mm( 9
s;?y;n;' i]…v/í;Lpm?ymoT’∑t;' p[it
…vkLpo n Tvs;?y;n;' …nyt;n;' …vkLpn; 10
hetv" pUvÂ
R p;…, Âp;<yLp;…n ySy c
n c tuLygu,o dU„yo n doW" p[’it.Rvte ( 11
n c k;lgu,StuLyo n dexo du®p£m"
gitrek; nvTv' c rogSyop{vo n c 12
doWíwk" smuTpt* deh" sv*RW/=m"
ctu„p;dopp…ˇí su%s;?ySy l=,m( 13
66

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 10

…n…mˇpUvÂ
R p;,;' Âp;,;' m?yme ble
k;lp[’itdU„y;,;' s;m;NyeåNytmSy c 14
g….R,I vOıb;l;n;' n;Tyup{vpI…@tm(
xS]=;r;…¶’Ty;n;mnv' ’Cz^dx
e jm( 15
…v¥;dekpq' rog' n;itpU,cR tu„pdm(
i√pq' n;itk;l' v; ’Cz^s;?y' i√doWjm( 16
xeWTv;d;yuWo y;Pyms;?y' pQysevy;
lB/;Lpsu%mLpen hetnu ;ååxupv[ tRkm( 17
gM.Ir' b¸/;tuSq' mmRs‚N/sm;…≈tm(
…nTy;nux;…yn' rog' dI`Rk;lmv‚Sqtm( 18
…v¥;…d(√doWj' t√t( p[Ty;:yey' i]doWjm(
…£y;pqmit£;Nt' svRm;g;Rnsu ;·r,m( 19
a*TsuKy;rits'mohkr…m≤N{yn;xnm(
dubl
R Sy susv' ı
O ' Vy;…/' s;·r∑mev c 20
….Wj; p[;k™ prI+ywv' …vk;r;,;' Svl=,m(
pí;TkmRsm;rM." k;yR" s;?yeWu /Imt; 21
s;?y;s;?y…v.;gDo y" sMyKp[itp…ˇm;n(
n s mw]ye tuLy;n;' …mQy;bu≤ı' p[kLpyet( 22
t] Xlok*-îh*W/' p;dgu,;" p[.vo .eWj;≈y"
a;]eymw]ye mtI mit√Ÿ…v?y…níy" 23
67

[Charaka 10]

[Charaka 10]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ctu…vR/…vkLp;í Vy;/y" SvSvl=,;"
¨ˇ_; mh;ctu„p;de ye„v;yˇ' ….W‚Gjtm( 24
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne mh;ctu„p;do n;m
dxmoå?y;y" 10

68

Ek;dxoå?y;y"
aq;t‚StßwW,Iym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
îh %lu pu®We,;nuphtsÊvbu≤ıp*®Wpr;£me, iht…mh c;mu‚„m'í lokÉ
smnupXyt; itß EW,;" pye∑R Vy; .v≤Nt
t¥q;--p[;,wW,; /nwW,; prlokìW,eit 3
a;s;' tu %LveW,;n;' p[;,wW,;' t;vt( pUvtR rm;p¥et
kSm;t( p[;,p·rTy;ge ih svRTy;g"
tSy;nup;ln'--SvSqSy SvSqvOˇ;nuv…O ˇ" a;turSy…vk;rp[xmneåp[m;d" tdu.ymetduˇ_˘ v+yte c t¥qoˇ_mnuvtRm;n" p[;,;nup;ln;∂I`Rm;yurv;“otIit p[qmwW,; Vy;:y;t; .vit 4
aq i√tIy;' /nwW,;m;p¥et p[;,e>yo ÁnNtr' /nmev pye∑R Vy' .vit n
Át" p;p;t( p;pIyoå‚St ydnupkr,Sy dI`Rm;yu" tSm;dupkr,;…n pye∑R 'ü
ytet
t]opkr,op;y;nnuVy;:y;Sy;m" t¥q;-’iWp;xup;Lyv;…,Jyr;jopsev;dI…n y;…n c;Ny;Ny…p st;m…vgihRt;…n km;R…, vOitpui∑kr;…, …v¥;ˇ;Ny;r.et ktu| tq; k⁄vnR ( dI`RjI…vt' jIvTynvmt" pu®Wo .vit
îit i√tIy; /nwW,; Vy;:y;t; .vit 5
aq tOtIy;' prlokìW,;m;p¥et
s'xyí;] kq' .…v„y;m îitXCyut; nveit k⁄t" pun" s'xy îit ¨Cyte--s≤Nt ÁekÉ p[Ty=pr;" pro=Tv;t( pun.RvSy n;‚StKym;…≈t;" s≤Nt
c;gmp[Tyy;dev pun.Rv…mCz≤Nt ≈uit.ed;∞-m;tr' …ptr' cwkÉ mNyNte jNmk;r,m(
69

[Charaka 11]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sv.;v' pr…nm;R,' yÎCz;' c;pre jn;" îit
at" s'xy" -- ik' nu %Lv‚St pun.Rvo n veit 6
t] bu≤ım;•;‚StKybu≤ı' jÁ;i√…cikTs;' c
kSm;t( p[Ty=' ÁLpm( anLpmp[Ty=m‚St yd;gm;num;nyu…ˇ_….®pl>yte ywrve t;vid≤N{yw" p[Ty=mupl>yte t;Nyev s≤Nt c;p[Ty=;…, 7
st;' c Âp;,;mits…•kW;Rdit…vp[kW;Rd;vr,;t( kr,d*bRLy;NmnonvSq;n;t( sm;n;….h;r;d…..v;dits*+My;∞ p[Ty=;nupl‚B/" tSm;dprI…=tmetduCyte -- p[Ty=mev;‚St n;NydStIit 8
≈utyíwt; n k;r,' yu…ˇ_…vro/;t(
a;Tm; m;tu" …ptuv;R y" soåpTy' yid s'cret(
i√…v/' s'cred;Tm; svoR v;åvyven v; 9
svRíte ( s'creNm;tu" …ptuv;R mr,' .vet(
…nrNtr' n;vyv" k…íTsU+mSy c;Tmn" 10
bu≤ımRní …n,IRte yqwv;Tm; tqwv te
yeW;' cwW; mitSteW;' yo…nn;R‚St ctu…vR/; 11
…v¥;t( Sv;.;…vk˘ W<,;' /;tun;' yt( Svl=,m(
s'yoge c …vyoge c teW;' kmwvR k;r,m( 12
an;deíte n;/;tone„R yte pr…n…mRit"
pr a;Tm; s ceıte ·u r∑oåStu pr…n…mRit" 13
n prI=; n prI+y' n kt;R k;r,' n c
n dev; nWRy" …sı;" kmR kmRfl' n c 14
n;‚StkSy;‚St nwv;Tm; yÎCzopht;Tmn"
70

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 11

[Charaka 11]

p;tkÉ>y" pr' cwtt( p;tk˘ n;‚Stkg[h" 15
tSm;Nmit' …vmuCywt;mm;gRps[ tO ;' bu/"
st;' bu≤ıp[dIpen pXyeTsv| yq;tqm( 16
i√…v/mev %lu sv| s∞;s∞ tSy ctu…vR/; prI=; a;¢opdex" p[Ty=m( anum;n' yu…ˇ_íeit 17
a;¢;St;vt(-rjStmo>y;' …nmuˇR _;StpoD;nblen ye
yeW;' i]k;lmml' D;nmVy;ht' sd; 18
a;¢;" …x∑; …vbuı;Ste teW;' v;Kyms'xym(
sTy' v+y≤Nt te tSm;dsTy' nIrjStm;" 19
a;Tme≤N{ymnoq;Rn;' s…•kW;Rt( p[vtRte
Vyˇ_; td;Tve y; bu≤ı" p[Ty=' s; …n®Cyte 20
p[Ty=pUv| i]…v/' i]k;l' c;numIyte
viˆ…nRg!U o /Umne mwqnu ' g.RdxRn;t( 21
Ev' VyvSyNTytIt' bIj;t( flmn;gtm(
ÎÇ; bIj;t( fl' j;t…mhwv sÎx' bu/;" 22
jlkWR,bIjtusR y' og;t( sSys'.v"
yu…ˇ_" W@(/;tusy' og;Ì.;R,;' s'.vStq; 23
mQymNqnmNq;ns'yog;d…¶s'.v"
yu…ˇ_yuˇ_; ctu„p;ds'p√‰;…/…nbhR,I 24
bu≤ı" pXyit y; .;v;n( b¸k;r,yogj;n(
71

[Charaka 11]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yu…ˇ_‚S]k;l; s; Dey; ·]vgR" s;?yte yy; 25
EW; prI=; n;STyNy; yy; sv| prI+yte
prI+y' sds∞wv' ty; c;‚St pun.Rv" 26
t];¢;gmSt;v√ºd" yí;Nyoå…pk…í√ºd;q;Rd…vprIt" prI=kì" p[,It"
…x∑;numto lok;nugh[ p[vˇO " x;S]v;d" s c;åå¢;gm"
a;¢;gm;dupl>yted;ntpoyDsTy;ih's;b[˜cy;R<y>yudy…n"≈eyskr;,Iit 27
n c;nitvOˇsÊvdoW;,;mdoWwrnupnu .Rvo /mR√;reWpU idXyte 28
/mR√;r;vihtwí Vypgt.yr;g√ºWlo.mohm;nwb˜R[ prwr;¢w" kmR…v≤∫rnuphtsÊvbu≤ıp[c;rw" pUv"Rw pUvtR rwmhR iWR….idRVyc=u….dOÇR opid∑" pun.Rv
îit VyvSyedve m( 29
p[Ty=m…p copl>yte--m;t;…p]o…vRsÎx;NypTy;…n tuLys'.v;n;' v,RSvr;’itsÊvbu≤ı.;Gy…vxeW;" p[vr;vrk⁄ljNm d;Sywêy| su%;su%m;yu" a;yuWo vwWMym( îh ’tSy;v;i¢" a…x…=t;n;' c ®idtStnp;nh;s];s;dIn;' p[v…O ˇ" l=,oTp…ˇ" kmRs;ÎXye fl…vxeW" me/; Kv…ct( Kv…ct( kmR<yme/; j;itSmr,m( -- îh;gmn…mtXCyut;n;…mit
smdxRne ip[y;ip[yTvm( 30
at Ev;numIyte--yt(--Sv’tmp·rh;yRm…vn;…x p*vRdie hk˘ dwvs'Dkm;nub‚N/k˘ kmR tSywtt( flm( îtí;Ny∫…v„ytIit fl;äIjmnumIyte fl' c …bj;t( 31
yu…ˇ_íwW;-W@(/;tusmudy;Ì.RjNm ktOk
R r,s'yog;t( …£y; ’tSy kmR," fl' n;’tSy n;ïroTp…ˇrbIj;t( kmRsÎx' fl' n;NySm;äIj;dNySyoTp…ˇ" îit yu…ˇ_" 32
72

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 11

[Charaka 11]

Ev' p[m;,wítu….R®pid∑e pun.Rve /mR√;re„vv/Iyet t¥q; gu®xu≈WU ;y;m?yyne v[tcy;Ry;' d;r…£y;y;mpTyoTp;dne .OTy.r,eåit…qpUj;y;' d;neån….?y;y;' tpSynsUy;y;' dehv;Ñ;nse kmR<yÆKl∑e deh≤e N{ymnoqRbuı‰;TmprI=;y;' mn"sm;/;…vit y;…n c;Ny;NyPyev…' v/;…n km;R…,
st;m…vgihRt;…n SvGy;R…, vO…ˇpui∑kr;…, …v¥;ˇ;Ny;r.et ktu| tq;
k⁄v…R •h cwv yxo l.te p[Te y c SvgRm(
îit tOtIy; p[lokìW,; Vy;:y;t; .vit 33
aq %lu ]y ¨pStM.;" i]…v/' bl' ]I<y;ytn;…n ]yo rog;" ]yo rogm;g;R" i]…v/; ….Wj" i]…v/m*W/…mit 34
]y ¨pStM.; îit--a;h;r" Sv“o b[˜cyR…mit E….‚S]….yu…R ˇ_yuˇ_ì®pStB/mupStM.w" xrIr' blv,oRpcyop…ctmnuvtRte y;vd;yu"s'Sk;r;t(
s'Sk;rmihtmnupsevm;nSy y îhwvopde+yte 35
i]…v/' bl…mit shs' k;lj' yu…ˇ_’t' c
shj' yCzrIrsÊvyo" p[;’t' k;l’tmOt…u v/;gj' vy"’t' c yu…ˇ_’t'
punSt¥d;h;rce∑;yogjm( 36
]I<y;ytn;nIit--aq;Rn;' kmR," k;lSy c;ityog;yog…mQy;yog;"
t];itp[.;vt;' ÎXy;n;mitm;]' dxRnmityog" svRxoådxRnmyog" aitÆXl∑;it…vp[’∑r*{.wrv;∫ëti√∑bI.Tsn…v’t…v];sn;idÂpdxRn'
…mQy;yog" tq;åitm;]St…ntp$hoT£⁄∑;dIn;' xBd;n;mitm;]' ≈v,mityog" svRxoå≈v,myog" p®We∑…vn;xop`;tp[/WR,.IW,;idxBd≈v,' …mQy;yog" tq;åittI+,og[;….„y≤Ndn;' gN/;n;mitm;]' `[;,mityog" svRxoå`[;,myog" pUiti√∑;me?yÆKl•…vWpvnk⁄,pgN/;id`[;,'
…mQy;yog" tq; rs;n;mTy;d;nmityog" svRsoån;d;nmyog" …mQy;yogo r;…xvJye„R v;h;r…v…/…vxeW;ytneWpU de+yte tq;åitxIto„,;n;'
SpOXy;n;' ò;n;>y©oTs;dn;dIn;' c;Tyupsevnmityog" svRxoånupsevnmyog" ò;n;dIn;' xIto„,;dIn;' c SpOXy;n;mn;nupVU yoRpsevn' …vWm73

[Charaka 11]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sq;n;….`;t;xu…c.Uts'Spx;Rdyíeit …mQy;yog" 37
t]wk˘ SpXnR…m≤N{y;,;…m≤N{yVy;pk˘ cet" smv;…y SpxRnVy;¢eVy;Rpkm…p c cet" tSm;t( sve≤R N{y;,;' Vy;pkSpxR’to yo .;v…vxeW"
soåymnupxy;t( pç…v…/‚S]…v/…vkLpo .vTys;TMye≤N{y;qRsy' og"
s;TMy;qoR Áupxy;qR" 38
kmR v;Ñn"xrIrp[v…O ˇ"
t] v;Ñn"xrIr;itp[v…O ˇrityog" svRxoåp[v…O ˇryog" veg/;r,odIr,…vWmS%lnptn;©p[…,/;n;©p[dUW,p[h;rmdRnp[;,opro/s'Klexn;id"
x;rIro …mq;yog" sUck;nOt;k;lklh;ip[y;bı;nupc;rp®Wvcn;idv;RiÑQy;yog" .yxok£o/lo.mohm;ne„y;R…mQy;dxRn;idm;Rnso …mQy;yog" 39
s'gh[ ,e c;ityog;yogvj| kmR v;Ñn"xrIrjmihtmnupid∑' yˇ∞ …mQy;yog' …v¥;t( 40
îit i]…v/…vkLp' i]…v/mev kmR p[D;pr;/ îit VyvSyet( 41
xIto„,vWRl=,;" punhemR Ntg[I„mvW;R" s'vTsr" s k;l"
t];itm;]Svl=," k;l" k;l;ityog" hInSvl=," k;l" k;l;yog" yq;Svl=,…vprItl=,Stu k;l" k;l…mQy;yog"
k;l" pun" p·r,;m ¨Cyte 42
îTys;TMye≤N{y;qRsy' og" p[D;pr;/" p·r,;míeit ]y≤ß…v/…vkLp;
hetvo …vk;r;,;' smyogyuˇ_;Stu p[’ithetvo .v≤Nt 43
sveWR ;mev .;v;n;' .;v;.;v* n;Ntre, yog;yog;ityog…mQy;yog;n( smupl>yete yq;SvyuKType…=,* ih .;v;.;v* 44
]yo rog; îit--…nj;gNtum;ns;"
74

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 11

[Charaka 11]

t] …nj" x;rIrdoWsmuTq" a;gNtu.tRU …vWv;Yv…¶s'ph[ ;r;idsmuTq" m;ns" pun·r∑Sy l;.;Ll;.;∞;…n∑Syopj;yte 45
t] bu≤ımt; m;nsVy;…/prIten;…p st; buı‰; iht;ihtmve+y;ve+y
/m;Rqk
R ;m;n;miht;n;mnupsevne iht;n;' copsevne p[yittVy' n ÁNtre, lokÉ ]ymetNm;ns' ik'…c…•„p¥te su%' v; du"%' v; tSm;det∞;nuœey-' -ti√¥;n;' copsevne p[yittVym( a;Tmdexk⁄lk;lblx…ˇ_D;ne
yq;v∞eit 46
.vit c;]-m;ns' p[it .wWJy' i]vgRSy;Nvve=,m(
ti√¥;sev; …vD;nm;Tm;dIn;' c svRx" 47
]yo rogm;g;R îit--x;%; mm;R‚SqsN/y" ko∑í
t] x;%; rˇ_;dyo /;tvSTvk™ c s b;Áo rogm;gR" mm;R…, punbR‚St˙dymU/;RdI…n a‚SqsN/yoå‚Sqs'yog;St]op…nbı;í ò;yuk<@r;" s
m?ymo rogm;gR" koœ" pun®Cyte mh;ßot" xrIrm?y' mh;…nªm;mpKv;xyíeit py;RyxBdwStN]e s rogm;gR a;>yNtr" 48
t] g<@…p@k;lJypcIcmRk°l;…/m;'smWkk⁄œVy©;dyo …vk;r;
bihm;RgjR ;í …vspRêyqugLu m;xoR…v{?y;dy" x;%;nus;·r,o .v≤Nt
rog;" p=v/g[h;pt;nk;idRtxoWr;jy+m;‚Sqs‚N/xUlgud.[x
' ;dy"
ixro˙ä‚Strog;dyí m?ymm;g;Rnsu ;·r,o .v≤Nt rog;" Jvr;tIs;rCz¥Rlsk…vsU…ck;k;sê;sih‘;n;hodrPlIh;dyoåNtm;RgjR ;í …vspRêyqugLu m;xoR…v{?y;dy" koœ;nus;·r,o .v≤Nt rog;" 49
i]…v/; ….Wj îit-….WKzµcr;" s≤Nt sNTyekÉ …sıs;…/t;"
s≤Nt vw¥gu,yw ˇRu _;‚S]…v/; ….Wjo .u…v 50
75

[Charaka 11]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vw¥.;<@*W/w" puStw" pLlvwrvloknw"
l.Nte ye ….WKxBdmD;Ste p[itÂpk;" 51
≈IyxoD;n…sı;n;' Vypdex;dti√/;"
vw¥xBd' l.Nte ye Dey;Ste …sıs;…/t;" 52
p[yogD;n…vD;n…s≤ı…sı;" su%p[d;"
jIivt;….sr;Ste Syuv¥Rw Tv' te„vv‚Sqtm( 53
i]…v/m*W/…mit--dwvVyp;≈y' yu…ˇ_Vyp;≈y' sTv;vjyí
t] dwvVyp;≈y'--mN]*W…/m…,m©lbLyuph;rhom…nymp[;y…íˇopv;sSvSTyynp[…,p;tgmn;id yu…ˇ_Vyp;≈y'--punr;h;r*W/{Vy;,;' yojn; sTv;vjy"--punrihte>yoåqe>R yo mno…ng[h" 54
xrIrdoWp[kope %luxrIrmev;…≈Ty p[;yx;‚S]…v/m*W/…mCz≤Nt-aNt"p·rm;jRn' bih"p·rm;jRn' xS]p[…,/;n' ceit
t];Nt"p·rm;jRn' ydNt"xrIrmnup…[ vXy*W/m;h;rj;tVy;/In( p[m;…∑R yTpunbRih"SpxRm;…≈Ty;>y©Svedp[dhe p·rWekoNmdRn;¥wr;my;n( p[m;…∑R t√ih"p·rm;jRn' xS]p[…,/;n' punXzºdn.ednVy/nd;r,le%noTp;$np[CznsIvnwW,=;rjl*ksíeit 55
.v≤Nt c;]-p[;Do roge smuTp•e b;Áen;>yNtre, v;
kmR,; l.te xmR xS]op£m,en v; 56
b;lStu %lu moh;√; p[m;d;√; n bu?yte
¨Tp¥m;n' p[qm' rog' x]u…mv;bu/" 57
a,uihR p[qm' .UTv; rog" pí;i√v/Rte
s j;tmUlo mu„,;it blm;yuí dumtR "e 58
76

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 11

n mU!o l.te s'D;' t;v¥;v• pI@‰te
pI…@tStu mit' pí;t( k⁄®te Vy;…/…ng[he 59
aq pu];'í d;r;'í D;tI'í;˛y .;Wte
svRSven;…p me k…í≤∫Wg;nIyt;…mit 60
tq;…v/' c k" xˇ_o dubl
R ' Vy;…/pI…@tm(
’x' =I,e≤N{y' dIn' p·r];tu' gt;yuWm( 61
s ];t;rmn;s;¥ b;lSTyjit jI…vtm(
go/; l;©Ulbıev;’„ym;,; blIys; 62
tSm;t( p[;gev roge>yo rogeWu t®,eWu v;
.eWjw" p[itk⁄vIRt y îCzºt( su%m;Tmn" 63
t] Xlok* -EW,;" smupStM.; bl' k;r,m;my;"
itßwW,Iye m;g;Rí ….Wjo .eWj;…n c 64
i]Tven;∑* smui∂∑;" ’„,;]ey,e /Imt;
.;v; .;ve„vsˇ_Én yeWu sv| p[itiœtm( 65
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne itßwW,Iyo
n;mwk;dxoå?y;y" 11

77

[Charaka 11]

√;dxoå?y;y"
aq;to v;tkl;klIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
v;tkl;kl;D;nm…/tOTy prSprmt;…n …jD;sm;n;" smup…vXy mhWRy" pp[Cz⁄rNyoåNy'--ik'g,u o v;yu" ikmSy p[kop,m( ¨pxmn;…n v;åSy k;…n kq' cwnmsÏ;tvNtmnv‚Sqtmn;s;¥ p[kop,p[xmn;…n
p[kopy≤Nt p[xmy≤Nt v; k;…n c;Sy k⁄…pt;k⁄…ptSy xrIr;xrIrcrSy
xrIreWu crt" km;R…, bih"xrIre>yo veit 3
a]ov;c k⁄x" s;˚»Ty;yn"--Â=l`uxItd;®,%r…vxd;" W…@me v;tgu,; .v≤Nt 4
tCΩTv; v;Ky' k⁄m;r…xr; .r√;j ¨v;c Evmet¥q; .gv;n;h Et
Ev v;tgu,; .v≤Nt s Tvevg' ,u rw ve {' Vywrve p' .[ ;vwí kmR….r>ySym;nwv;Ryu" p[kopm;p¥te sm;ngu,;>y;so ih /;tUn;' vO…/k;r,…mit 5
tCΩTv; v;Ky' k;˚;yno b;ÒIk….Wguv;c -- Evmet¥q; .gv;n;h
Et;Nyev v;tp[kop,;…n .v≤Nt ato …vprIt;…n v;tSy p[xmn;…n .v≤Nt p[kop,…vpyRyo ih /;tUn;' p[xmk;r,…mit 6
tCΩTv; v;Ky' b…@xo /;m;gRv ¨v;c--Evmet¥q; .gv;n;h Et;Nyev v;tp[kopp[xmn;…n .v≤Nt
yq; ÁenmsÏ;tmnv‚Sqtmn;s;¥ p[kop,p[xmn;…n p[kopy≤Nt p[xmy≤Nt v; tq;ånuVy;:y;Sy;m"--v;tp[kop,;…n %lu Â=l`uxItd;®,%r…vxdxuiWrkr;…, xrIr;,;' tq;…v/eWu xrIreWu v;yur;≈y' gTv;ååPy;ym;n" p[kopm;p¥te v;tp[xmn;…n pun" ≤òG/gu„,Xl+,mOd…u pÆCzl`nkr;…, xrIr;,;' tq;…v/eWu xrIreWu v;yursJym;nírn(
78

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 12

[Charaka 12]

p[x;≤Ntm;p¥te 7
tCΩTv; b…@xvcnm…vtqmOiWg,wrnumtmuv;c v;yoR…vdo r;jiWR"-Evmett( svRmnpv;d' yq; .gv;n;h
y;…n tu %lu v;yo" k⁄…pt;k⁄…ptSy xrIr;xrIrcrSy xrIreWu crt"
km;R…, bih" xrIre>yo v; .v≤Nt teW;mvyv;n( p[Ty=;num;nopdex"w
s;/…yTv; nmS’Ty v;yve yq;x…ˇ_ p[v+y;m"
v;yuStN]yN]/r" p[;,od;nsm;nVy;n;p;n;Tm; p[vtRkíe∑;n;mu∞;vc;n;'
…nyNt; p[,te ; c mns" sve≤R N{y;,;mu¥ojk" sve≤R N{y;q;Rn;m….vo!;
svRxrIr/;tuVyUhkr" sN/;nkr" xrIrSy p[vtRko v;c" p[’it" SpxRxBdyo" ≈o]SpxRnyomRl' hWoRTs;hyoyoR…n" smIr,oå¶e" doWs'xoW,"
=e¢; bihmRl;n;' SqUl;,ußots;' .ˇ; kt;R g.;R’tIn;m( a;yuWoånuv-O
…ˇp[Tyy.Uto .vTyk⁄…pt"
k⁄…ptStu %lu xrIre xrIr' n;n;…v/wivRk;rw®ptpit blv,Rs%
u ;yuW;mup`;t;y mno Vy;hWRyit sve≤R N{y;<yuph≤Nt …v…nh≤Nt g.;Rn( …v’itm;p;dyTyitk;l' v; /;ryit .yxokmohdwNy;itp[l;p;Ônyit p[;,;'íop®,≤ı
p[’it.UtSy %LvSy lokÉ crt" km;R,Im;…n .v≤Nt t¥q;-/r,I/;r,' Jvln*JJv;lnm( a;idTycN{n=]g[hg,;n;' sNt;ngit…v/;n;' sOi∑í me`;n;m( ap;' …vsgR" p[vtRn' ßots;' pu„pfl;n;' c;….…nvRtnR m( ¨∫edn' c*≤∫d;n;m( AtUn;' p[…v.;g" …v.;go /;tUn;' /;tum;ns'Sq;nVy…ˇ_" bIj;….s'Sk;r" xSy;….v/Rnm…vKledopxoW,e avwk;·rk…vk;ríeit
p[k…⁄ ptSy %LvSy lokÉWu crt" km;R,Im;…n .v≤Nt t¥q;-…x%·r…x%r;vmqnm( ¨Nmqnmnokh;n;m( ¨TpI@n' s;gr;,;m( ¨√tRn'
srs;' p[itsr,m;pg;n;m( a;kMpn' c .Um"e a;/mnmMbud;n;' nIh;r…nÓ;Rdp;'x…u skt;mTSy.ekorg=;r®…/r;Xm;x…n…vsgR" Vy;p;dn' c
W<,;mOtnU ;' xSy;n;msÏ;t" .Ut;n;' copsgR" .;v;n;' c;.;vkr,' ctuygRu ;Ntkr;,;' me`sUy;Rnl;…nl;n;' …vsgR"
s ih .gv;n( p[.ví;Vyyí .Ut;n;' .;v;.;vkr" su%;su%yo…vR/;t;
79

[Charaka 12]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mOTyu" ym" …nyNt; p[j;pit" aidit" …vêkm;R …vêÂp" svRg" svRtN];,;' …v/;t; .;v;n;m,u" …v.u" …v„,u" £;Nt; lok;n;' v;yurve .gv;…nit 8
tCΩTv; v;yoR…vdvco mrI…c®v;c--y¥Pyevmett( ikmqRSy;Sy vcne …vD;ne v; s;mQyRm‚St ….W‚Gv¥;y;' ….W‚Gv¥;m…/’Tyey' kq;
p[vˇO ie t 9
v;yoR…vd ¨v;c ….Wk™ pvnmitblmitp®WmitxI`[k;·r,m;Ty…yk˘
ce•;nu…nxMyet( shs; p[k…⁄ ptmitp[yt" kqmg[åe ….r…=tum…./;Syit
p[;gevnw mTyy.y;t( v;yoyRq;q;R Stuitr…p .vTy;roGy;y blv,R…vvOıye vcR‚SvTv;yopcy;y D;noppˇye prm;yu" p[kW;Ry ceit 10
mrI…c®v;c--a…¶rev xrIre …pˇ;NtgRt" k⁄…pt;k⁄…pt" xu.;xu.;…n
kroit t¥q;--p…ˇ_mp…ˇ_' dxRnmdxRn' m;];m;]TvmU„m," p[’it…v’itv,*R x*y| .y' £o/' hW| moh' p[s;d…mTyevm;dI…n c;pr;…, √N√;nIit 11
tCΩTv; mrI…cvc" k;Py ¨v;c--som Ev xrIre Xle„m;NtgRt" k⁄…pt;k⁄…pt" xu.;xu.;…n kroit t¥q; -- d;!‰| xw…qLymupcy' k;XyRmuTs;hm;lSy' vOWt;' KlIbt;' D;nmD;n' bu≤ı' mohmevm;dI…n c;pr;…,
√N√;nIit 12
tCΩTv; k;Pyvco .gv;n( punvRsru ;]ey ¨v;c--svR Ev .vNt" sMyg;¸rNy]wk;≤Ntkvcn;t( svR Ev %lu v;t…pˇXle„m;," p[’it.Ut;"
pu®WmVy;p•e≤N{y' blv,Rs%
u opp•m;yuW; mhtopp;dy≤Nt sMygev;c·rt; /m;Rqk
R ;m; îv …n"≈eysen mht; pu®W…mh c;mu‚„m'í lokÉ …v’t;STven' mht; …vpyRy,e opp;dy≤Nt AtvS]y îv …v’itm;p•; lokmxu.ne op`;tk;l îit 13
tÎWy" svR Ev;num…e nre vcnm;]eySy .gvtoå….nnNduíie t 14
80

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 12

[Charaka 12]

.vit c;]-td;]eyvc" ≈uTv; svR Ev;num…e nre
AWyoå….nnNduí yqeN{vcn' sur;" 15
t] Xlok*-gu,;" W@± i√…v/o het…u vR…v/' kmR yt( pun"
v;yoít…vR/' kmR pOqk™ c kf…pˇyo" 16
mhWIR,;' mity;R y; punvRsmu ití y;
kl;klIye v;tSy tt( sv| s'pk
[ ;…xtm( 17
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne v;tkl;klIyo n;m
√;dxoå?y;y" sm;¢" 12
îit …ndex
R ctu„k" 13

81

]yodxoå?y;y"
aq;t" òeh;?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
s;':yw" s':y;ts':yey"w sh;sIn' punvRsmu (
jg≤ıt;q| pp[Cz viˆvex" Svs'xym( 3
ik'yony" kit òeh;" kÉ c òehgu,;" pOqk™
k;l;nup;ne kÉ kSy kit k;í …vc;r,;" 4
kit m;];" kq'm;n;" k; c kÉWpU idXyte
kí kÉ>yo iht" òeh" p[kWR" òehne c k" 5
òeÁ;" kÉ kÉ n c ≤òG/;≤òG/;it≤òG/l=,m(
ik' p;n;t( p[qm' pIte jI,eR ik'c iht;ihtm( 6
kÉ mOd£
u rkoœ;" k; Vy;pd" …sıyí k;"
aCzº s'xo/ne cwv òehe k; vO…ˇ·r„yte 7
…vc;r,;" kÉWu yoJy; …v…/n; kÉn tt( p[.o
òehSy;…mt…vD;n' D;n…mCz;…m veidtum( 8
aq tTs'xyCzºˇ; p[Tyuv;c punvRs"u
òeh;n;' i√…v/; s*My yo…n" Sq;vrj©m; 9
itl" ip[y;l;….Wuk* …b.Itk…í];.ywr<@m/UksWRp;"
k⁄sMu .…bLv;®kmUlk;tsI…nkock;=o@krÔ…xg[k
u ;" 10
òeh;xy;" Sq;vrs'…Dt;Stq; Syuj©R m; mTSymOg;" sp…=,"
82

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 13

teW;' d…/=Ir`Ot;…mW' vs; òehWe u m∆; c tqopidXyte 11
sveWR ;' twlj;t;n;' itltwl' …v…x„yte
bl;qeR òehne c;g[‰mwr<@' tu…vrecne 12
k$U„,' twlmwr<@' v;tXle„mhr' gu®
kW;ySv;duitˇ_ìí yo…jt' …pˇhN]…p 11
sipRStwl' vs; m∆; svRòhe oˇm; mt;"
EWu cwvoˇm' sipR" s'Sk;rSy;nuvtRn;t( 13
`Ot' …pˇ;…nlhr' rsxu£*js;' ihtm(
…nv;Rp,' mOdk
u r' Svrv,Rps[ ;dnm( 14
m;®tfl' n c Xle„mv/Rn' blv/Rnm(
TvCymu„,' ‚Sqrkr' twl' yo…n…vxo/nm( 15
…vı.¶;ht.[∑yo…nk,R…xro®…j
p*®Wopcye òehe Vy;y;me ce„yte vs; 16
blxu£rsXle„mmedom∆…vv/Rn"
m∆; …vxeWtoåSQn;' c bl’t( òehne iht" 17
sipR" xrid p;tVy' vs; m∆; c m;/ve
twl' p[;vOiW n;Tyu„,xIte òeh' …pbe•r" 18
v;t…pˇ;…/ko r;];vu„,e c;…p …pbe•r"
Xle„m;…/koidv; xIte …pbe∞;ml.;Skre 19
aTyu„,e v; idv; pIto v;t…pˇ;…/kÉn v;
mUCz;| …pp;s;muNm;d' k;ml;' v; smIryet( 20
83

[Charaka 13]

[Charaka 13]

crk s'iht;

xIte r;]* …pbn( òeh' nr" Xle„m;…/koå…p v;
a;n;hm®…c' xUl' p;<@üt;' v; smOCzit 21
jlmu„,' `Ote pey' yUWStwlåe nu xSyte
vs;mJDoStu m<@" Sy;t( sveWR „U ,mq;Mbu v; 22
aodní …vlepI c rso m;'s' pyo d…/
yv;gU" sUpx;k* c yUW" k;Mb…lk" %@" 23
sˇ_v‚Stl…p∑' c m¥' leh;Stqwv c
.+ym>yÔn' b‚StStq; coˇrbSty" 24
g<@UW" k,Rtl
w ' c nSt"k,;R…=tpR,m(
ctu…v|xit·rTyet;" òehSy p[…vc;r,;" 25
aCzpeyStu y" òeho n t;m;¸…vRc;r,;m(
òehSy s ….WGÎ∑" kLp" p[;qmk‚Lpk" 26
rswíopiht" òeh" sm;sVy;syo…g…."
WÆ@±.‚S]Wi∑/; s':y;' p[;“oTyekí kÉvl" 27
Evmet;ítu"Wi∑" òeh;n;' p[…vc;r,;
aoktuVR y;…/pu®W;n( p[yoJy; j;nt; .vet( 28
ahor;]mh" ’Tòm/;Rh' c p[tI=te
p[/;n; m?ym; ÓSv; òehm;]; jr;' p[it 29
îit itß" smui∂∑; m;];" òehSy m;nt"
t;s;' p[yog;n( v+y;…m pu®W' pu®W' p[it 30
p[.tU òeh…nTy; ye =u≤Tpp;s;sh; nr;"
84

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 13

p;vkíoˇmblo yeW;' ye coˇm; ble 31
guæLmn" spRd∑;í …v'spoRpht;í ye
¨Nmˇ;" ’Cz^m]U ;í g;!vcRs Ev c 32
…pbey®u ˇm;' m;];' tSy;" p;ne gu,;HzO,u
…vk;r;HzmyTyeW; xI`[' sMyKp[yo…jt; 33
doW;nukiWR,I m;]; svRm;g;Rnsu ;·r,I
bLy; punnRvkrI xrIre≤N{ycets;m( 34
a®„kSfo$…p@k;k<@Up;m;….ridRt;"
k⁄iœní p[mI!;í v;txo…,itk;í ye 35
n;itb◊;…xníwv mOdk
u oœ;Stqwv c
…pbeymu ?R ym;' m;];' m?ym;í;…p ye ble 36
m;]wW; mNd…v.[x
' ; n c;itblh;·r,I
su%ne c òehyit xo/n;qeR c yuJyte 37
ye tu vOı;í Bg;l;í sukm⁄ ;r;" su%o…ct;"
·rˇ_koœTvmiht' yeW;' mNd;¶yí ye 38
Jvr;tIs;rk;s;í yeW;' …crsmuÆTqt;"
òehm;];' …pbeySu te ÓSv;' ye c;vr; ble 39
p·rh;re su%; cwW; m;]; òehnbOh' ,I
vO„y; bLy; …nr;b;/; …cr' c;PynuvtRte 40
v;t…pˇp[’tyo v;t…pt…vk;·r,"
c=u"k;m;"=t;"=I,; vOı; b;l;Stq;åbl;" 41
85

[Charaka 13]

[Charaka 13]

crk s'iht;

a;yu"p[kWRk;m;í blv,RSvr;…qRn"
pOi∑k;m;" p[j;k;m;" s*k⁄m;y;R…qRní ye 42
dIPTyoj"SmOitme/;…¶buıI≤N{ybl;…qRn"
…pbey"u sipRr;t;Rí d;hxS]…vW;…¶…." 43
p[vı
O Xle„mmedSk;ílSqUlglodr;"
v;tVy;…/….r;…v∑; v;tp[’tyí ye 44
bl' tnuTv' l`ut;' Î!t;' ‚Sqrg;]t;m(
≤òG/Xl+,tnuTvˇ_;' ye c k;Õ≤Nt deihn" 45
’…mkoœ;" £Àrkoœ;Stq; n;@I….ridRt;"
…pbey"u xItle k;le twl' twlo…ct;í ye 46
v;t;tpsh; ye c Â=; .;r;?vk…xRt;"
s'x„u kreto®…/r; …n„pItkfmeds" 47
a‚Sqs‚N/…sr;ò;yummRkoœmh;®j"
blv;Nm;®to yeW;' %;…n c;vOTy itœit 48
mh∞;…¶bl' yeW;' vs;s;TMy;í ye nr;"
teW;' òeh…ytVy;n;' vs;p;n' …v/Iyte 49
dI¢;¶y" Klexsh; `Smr;" òehse…vn"
v;t;t;R" £Àrkoœ;í òeÁ; m∆;nm;“uy"u 50
ye>yo ye>yo ihto yo y" òeh" s p·rk°itRt"
òehnSy p[kW*R tu s¢r;]i]r;]k* 51
Sve¥;" xo/…ytVy;í Â=; v;t…vk;·r,"
86

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 13

Vy;y;mm¥S]I…nTy;" òeÁ;" SyuyRe c …cNtk;" 52
s'xo/n;Îte yeW;' Â=,' s'pv[ +yte
n teW;' òehn' xStmuTs•kfmeds;m( 53
a….„y<,;nngud; …nTymNd;¶yí ye
tO„,;mUCz;RprIt;í g….R<ySt;luxoiW," 54
a•i√WXzdRyNto j#r;mgr;idRt;"
dubl
R ;í p[t;Nt;í òehGl;n; md;tur;" 55
n òeÁ; vtRm;neWu n nStob‚StkmRsu
òehp;n;t( p[j;yNte teW;' rog;" sud;®,;" 56
purIW' g[…qt' Â=' v;yurp[g,u o mOd"u
pˇ_; %rTv' r*+y' c g;]Sy;≤òG/l=,m( 57
v;t;nuloMy' dI¢oå…¶vRc"R ≤òG/ms'htm(
m;dRv' ≤òG/t; c;©º ≤òG/;n;mupj;yte 58
p;<@üt; g*rv' j;@‰' purIWSy;…vpKvt;
tN{Ir®…c®TKlex" Sy;dit≤òG/l=,m( 59
{vo„,mn….„y≤Nd .oJym•' p[m;,t"
n;it≤òG/ms'k°,| ê" òeh' p;tu…mCzt; 60
…pbet( s'xmn' òehm•k;le p[k;…Õt"
xuı‰q| punr;h;re nwxe jI,eR …pbe•r" 61
¨„,odkopc;rI Sy;d≠b˜[ c;rI =p;xy"
x’NmU];…nloÌ;r;nudI,;|í n /;ryet( 62
87

[Charaka 13]

[Charaka 13]

crk s'iht;

Vy;y;mmu∞vw cR n' £o/xok* ihm;tp*
vjRyde p[v;t' c sevte xyn;snm( 63
òeh' pITv; nr" òeh' p[it.uÔ;n Ev c
òeh…mQyopc;r;≤ı j;yNte d;®,; gd;" 64
mOdk
u oœ‚S]r;]e, ≤òÁTyCzopsevy;
≤òÁit £Àr£oœStu s¢r;]e, m;nv" 65
gu@…m=urs' mStu =IrmuLlo…@t' d…/
p;ys' ’xr;' sipR" k;XmyRi]fl;rsm( 66
{;=;rs' pIlurs' jlmu„,mq;…p v;
m¥' v; t®,' pITv; mOdk
u oœo …v·rCyte 67
…vrecy≤Nt nwt;…n £Àrkoœ' kd;cn
.vit £ÀrkoœSy g[h<yTyuLb,;…nl; 68
¨dI,R…pˇ;åLpkf; g[h,I mNdm;®t;
mOdk
u oœSy tSm;t( s su…vreCyo nr" SmOt" 69
¨dI,R…pˇ; g[h,I ySy c;…¶bl' mht(
.SmI.vit tSy;xu òeh" pItoå…¶tejs; 70
s jG?v; òehm;];' t;moj" p[=;ryn( blI
òeh;…¶®ˇm;' tO„,;' sopsg;Rmdu Iryet( 71
n;l' òehsmOıSy xm;y;•' sugvu …R p
s cet( suxIt' s…ll' n;s;dyit dÁte
yqwv;xI…vW" k=m?yg" Sv…vW;…¶n; 72
88

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 13

ajI,eR yid tu òehe tO„,; Sy;CzdRy≤e ∫Wk™
xItodk˘ pun" pITv; .uKTv; Â=;•muÆLl%et( 73
n sipR" kÉvl' …pˇe pey' s;me …vxeWt"
sv| Ánurjehhe ' hTv; s'D;' c m;ryet( 74
tN{; soTKlex a;n;ho Jvr" StM.o …vs'Dt;
k⁄œ;…n k<@U" p;<@üTv' xof;x;|Sy®…cStOW; 75
j#r' g[h,IdoW" Stw…mTy' v;Ky…ng[h"
xUlm;mp[doW;í j;yNte òeh…v.[m;t( 76
t];TyuLle%n' xSt' Sved" k;lp[tI=,m(
p[it p[it Vy;…/bl' bud?≠ v; ß'snmev c 77
t£;·r∑p[yogí Â=p;n;•sevnm(
mU];,;' i]fl;y;í òehVy;pit.eWjm( 78
ak;le c;ihtíwv m;ry; n c yo…jt"
òeho …mQyopc;r;∞ Vy;p¥et;itse…vt" 79
òeh;t( p[SkNdn' jNtu‚S]r;]oprt" …pbet(
òehvd≠{vmu„,' c }yh' .uKTv; rs*dnm( 80
Ek;hoprtSt√∫ëKTv; p[CzdRn' …pbet(
Sy;Êvs'xo/n;qIRye vO…ˇ" òehe …v·rˇ_vt( 81
òehi√W" òeh…nTy; mOdk
u oœ;í ye nr;"
Klex;sh; m¥…nTy;SteW;…m∑; …vc;r,; 82
l;vtw…ˇrm;yUrh;'sv;r;hk*‘⁄$;"
89

[Charaka 13]

[Charaka 13]

crk s'iht;

gVy;j*r.[m;TSy;í rs;" Syu" òehne iht;" 83
yvkolk⁄lTq;í òeh;" sgu@xkúr;"
d;…@m' d…/ sVyoW' rss'yogs'gh[ " 84
òehy≤Nt itl;" pUv| jG/;" sòehf;…,t;"
’xr;í b¸òeh;‚Stlk;Mb…lk;Stq; 85
f;…,t' Í©ver' c twl' c sury; sh
…pbe{=U o .Otmw ;|sjw IR,åRe XnIy;∞ .ojnm( 86
twl' sur;y; m<@ºn vs;' m∆;nmev v;
…pbn( sf;…,t' =Ir' nr" ≤òÁit v;itk" 87
/;ro„,' òehs'yˇu _˘ pITv; sxkúr' py"
nr" ≤òÁit pITv; v; sr' d›" sf;…,tm( 88
p;çp[siO tk° pey; p;yso m;W…m≈k"
…=r…sı* b¸òeh" òehyed…cr;•rm( 89
sipRStwlvs;m∆;t<@ülp[stO "w Ít;
p;çp[siO tk° pey; pey; òehn…mCzt; 90
x*kro v; rs" ≤òG/" sipRlvR ,s'ytu "
pIto i√v;Rsre yà;t( òehyed…cr;•rm( 1
g[;My;nUp*dk˘ m;'s' gu@' d…/ py‚Stl;n(
k⁄œI xoqI p[mhe I c òehne n p[yojyet( 91
òehyw qR ;h| t;n( …sıw" òehyed…vk;·r…."
…pPplI….hRrItKy; …sıw‚S]fly;å…p v; 92
90

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 13

[Charaka 13]

{;=;mlkyUW;>y;' d›; c;Mlen s;/yet(
VyoWg.| ….Wk™ òeh' pITv; ≤òÁit t' nr" 93
yvkolk⁄lTq;n;' rs;" =;r" sur; d…/
=IrsipRí tt( …sı' òehnIy' `Otoˇmm( 94
twlm∆vs;sipRbdR ri]fl;rsw"
yo…nxu£p[doWeWu s;/…yTv; p[yojyet( 95
gO ;TyMbu yq; vS]' p[ßvTy…/k˘ yq;
yq;…¶ jIyRit òehStq; ßvit c;…/k" 96
yq; v;ååKle¥ mO≤Tp<@m;…sˇ_˘ Tvry; jlm(
ßvit ß'ste òehStq; Tv·rtse…vt" 97
lv,opiht;" òeh;" òehyNTy…cr;•rm(
tı‰….„yN¥Â=' c sU+mmu„,' Vyv;…y c 98
òehmg[e p[yÔu It tt" SvedmnNtrm(
òehSvedopp•Sy s'xo/nmqetrt( 99
t] Xlok"-òeh;" òeh…v…/" ’TòVy;p‚Ts≤ı" s.eWj;
yq;p[Xn' .gvt; Vy;˙t' c;N{.;…gn; 100
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne òeh;?y;yo n;m
]yodxoå?y;y" 13
91

ctudx
R oå?y;y"
aq;t" Sved;?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
at" Sved;" p[v+yNte ywyqR ;vTp[yo…jtw"
Sveds;?y;" p[x;My≤Nt gd; v;tkf;Tmk;" 3
òehpUv| p[yˇu _Én Svedne ;v…jteå…nle
purIWmU]ret;'…s n s∆≤Nt kq'cn 4
xu„k;<y…p ih k;œ;…n òehSvedopp;dnw"
nmy≤Nt yq;Ny;y' ik' punjIRvto nr;n( 5
rogtuVR y;…/t;pe=o n;Tyu„,oåitmOdnu R c
{Vyv;n( k‚Lpto dexe Sved" k;yRkro mt" 6
Vy;/* xIte xrIre c mh;n( Svedo mh;ble
dubl
R e dubl
R " Svedo m?yme m?ymo iht" 7
v;tXle„m…, v;te v; kfÉ v; Svde î„yte
≤òG/Â=Stq; ≤òG/o Â=í;Pyupk‚Lpt" 8
a;m;xygte v;te kfÉ pKv;xy;…≈te
Â=pUvoR iht" Sved" òehpUvSR tqwv c 9
vOW,* ˙dy' Î∑I SvedyeNmOdu nwv v;
m?ym' v'=,* xeWm©;vyv…m∑t" 10
suxı
u nw ˇR _kì" …p<@‰; go/Um;n;mq;…p v;
92

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 14

pµoTplpl;xwv;R Sve¥" s'vTO y c=uWI 11
muˇ_;vlI…." xIt;…." xItlw.;Rjnwr…p
jl;{wjR l
R jwhSR tw" ‚Sv¥to ˙dy' SpOxte ( 12
xItxUlVyuprme StM.g*rv…ng[he
s'j;te m;dRve Svede Svedn;i√ritmRt; 13
…pˇp[kopo mUCz;R c xrIrsdn' tOW;
d;h" Svr;©d*bRLymit‚Sv•Sy l=,m( 14
¨ˇ_StSy;…xtIye yo g[‚w „mk" svRxo …v…/"
soåit‚Sv•Sy ktRVyo m/ur" ≤òG/xItl" 15
kW;ym¥…nTy;n;' g….R<y; rˇ_…piˇn;m(
…p…ˇn;' s;its;r;,;' Â=;,;' m/umie hn;m( 16
…vdG/.[∑b[›;n;' …vWm¥…vk;·r,;m(
≈;Nt;n;' n∑s'D;n;' SqUl;n;' …pˇmeihn;m( 17
tO„yt;' =u…/t;n;' c £⁄ı;n;' xoct;m…p
k;mLyud·r,;' cwv =t;n;m;!‰ro…g,;m( 18
dubl
R ;it…vxu„k;,;mup=I,*js;' tq;
….Wk™ tw…m·rk;,;' c n Svedmvt;ryet( 19
p[itXy;ye c k;se c ih‘;ê;se„vl;`ve
k,RmNy;…xr"xUle Svr.ede glg[he 20
aidRtk
w ;©sv;R©p=;`;te …vn;mkÉ
koœ;n;h…vbN/eWu mU];`;te …vjOM.kÉ 21
93

[Charaka 14]

[Charaka 14]

crk s'iht;

p;êRpœO k$Ik⁄…=s'gh[ e gO/s[ IWu c
mU]’Cz^π mhÊve c mu„kyor©mdRkÉ 22
p;dj;nU®jÏ;itRsg' h[ e êyq;v…p
%LlI„v;meWu xIte c vepq* v;tk<$kÉ 23
s'koc;y;mxUlWe u StM.g*rvsui¢Wu
sv;R©Wº u …vk;reWu Svedn' ihtmuCyte 24
itlm;Wk⁄lTq;Ml`Ottwl;…mW*dnw"
p;ysw" ’xrwm;|s"w …p<@Sved' p[yojyet( 25
go%ro∑^vr;h;êx’≤∫" stuWyw vR "w
…skt;p;'xpu ;W;,krIW;yspU$kì" 26
Xlw‚„mk;n( Svedyed( pUvvRw ;Ritk;n( smup;cret(
{Vy;<yet;…n xSyNte yq;Sv' p[Stre„v…p 27
.UghO We u c jeNt;kÉW„U ,g.RghO We u c
…v/Um;©;rt¢eWu Sv>yˇ_" ‚Sv¥te su%m( 28
g[;My;nUp*dk˘ m;'s' pyo vSt…xrStq;
vr;hm?y…pˇ;sOk™ òehv…ˇlt<@ül;" 29
îTyet;…n smuTKv;Qy n;@ISved' p[yojyet(
dexk;l…v.;gDo yuKType=o ….Wˇ_m" 30
v;®,;mOtkìr<@…xg[mu l
U ksWRp"w
v;s;v'xkrÔ;kúp]wrXmNtkSy c 31
xo.;Ônkswrye m;ltIsurs;jRk"ì
94

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 14

[Charaka 14]

p]w®TKv;Qy s…ll' n;@ISved' p[yojyet( 32
.UtIkpçmUl;>y;' sury; d…/mStun;
mU]rw Mlwí sòehnw ;R@ISved' p[yojyet( 33
Et Ev c …nyUhR ;" p[yoJy; jlkoœkÉ
Svedn;q| `Ot=Irtwlkoœ;'í k;ryet( 34
go/Umxklwí,U yRw vR ;n;Mls'ytu "w
sòehik<vlv,w®pn;h" p[xSyte 35
gN/w" sur;y;" ik<ven jIvNTy; xtpu„py;
¨.y; k⁄œtwl;>y;' yuˇ_y; copn;hyet( 36
cmR….íopnıVy" slom….rpUit…."
¨„,vIywrR l;.e tu k*xey;…vkx;$kì" 37
r;]* bı' idv;muçNe muç{e ;]* idv; ’tm(
…vd;hp·rh;r;q| Sy;t( p[kWRStu xItle 38
s˚r" p[Stro n;@I p·rWekoåvg;hnm(
jeNt;koXm`n" kWU"R k⁄$I .U" k⁄‚M.kìv c 39
kÀpo hol;k îTyete Svedy≤Nt ]yodx
t;n( yq;vt( p[v+y;…m sv;Rnve ;nupvU x
R " 40
t] vS];Nt·rtwrvS];Nt·rtwv;R …p<@ŸyqR oˇ_ì®pSvedn' s˚rSved îit
…v¥;t( 41
xUkxmI/;Nypul;k;n;' vexv;rp;ys’xroTk;·rk;dIn;' v; p[Stre k*xey;…vkoˇrp[Czde pç;©ülo®bUk;kúp]p[Czde v; Sv>yˇ_svRg;]Sy
95

[Charaka 14]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xy;nSyopSvedn' p[StrSved îit …v¥;t( 42
Svedn{Vy;,;' punmUl
R flp]xu©;dIn;' mOgxk⁄n…p…xt…xrSpd;dIn;mu„,Sv.;v;n;' v; yq;hRmMllv,òehops'iht;n;' mU]=Ir;dIn;' v; k⁄M>y;' b;„pmnu√mNTy;muTKv…qt;n;' n;@‰;xreWIk;v'xdlkrÔ;kúp];Nytm’ty; gj;g[hSts'Sq;ny; Vy;mdI`Ry; Vy;m;/RdI`Ry; v; Vy;mctu.;Rg;∑.;gmUl;g[p·r,;hßots; svRto v;thrp]s'vtO ÆCz{y;
i√‚S]v;R …vn;…mty; v;t@;…sıòeh;>yˇ_g;]o b;„pmuphret( b;„po ÁnOjgu ;mI …vhtc<@vegSTvcm…vdhn( su%' SvedytIit n;@ISved" 43
v;itkoˇrv;itk;n;' punmUl
R ;dIn;muTKv;qw" su%o„,w" k⁄M.IvRW…R ,k;"
p[;n;@Iv;R pUr…yTv; yq;hR…sıòeh>yˇ_g;]' vS];vCz•' p·rWecyeidit
p·rWek" 44
v;throTKv;q=Irtwl`Ot…p…xtrso„,s…llkoœk;vg;hStu
Ev;vg;h" 45

yqoˇ_

aq jeNt;k˘ …ck°Wu.R …RU m' prI=et -- t] pUvSR y;' idXyuˇrSy;' v; gu,vit p[xSte .U…m.;ge ’„,m/urmO…ˇkÉ suv,Rm…O ˇkÉ v; prIv;ppu„k·r<y;dIn;' jl;xy;n;mNytmSy kÀle d…=,e p…íme v; sUptIqeR smsu…v.ˇ_.U…m.;ge s¢;∑* v;åràI®p£Myodk;t( p[;Ñü%mudÑü%' v;å….mu%tIq|
kÀ$;g;r' k;ryet( ¨Tse/…vSt;rt" prmràI" Wo@x smNt;t( suvˇO ' mOTkmRsp' •mnekv;t;ynm( aSy kÀ$;g;rSy;Nt" smNtto ….…ˇmr…à…vSt;roTse/;' …pÆ<@k;' k;ryed;kp$;t( m?ye c;Sy kÀ$;g;rSy ctu‚„k„k⁄m;]' pu®Wp[m;,' mONmy' kNdusS' q;n' b¸sU+mÆCz{m©;rkoœkStM.'
s…p/;n' k;ryet( t' c %;idr;,;m;êk,;RdIn;' v; k;œ;n;' pUr…yTv; p[dIpyet( s yd; j;nIy;t( s;`u dG/;…n k;œ;…n gt/Um;Nyvt¢' c kÉvlm…¶n; td…¶gOh' SvedyoGyen co„m,; yuˇ_…mit t]wn' pu®W' v;thr;>yˇ_g;]' vS];vCz•' p[vx
e yet( p[vx
e y'ínw mnu…x„y;t(--s*My p[…vx
kLy;,;y;roGy;y ceit p[…vXy cwn;' …pÆ<@k;m…/®Á p;ê;Rprp;ê;R>y;'
96

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 14

[Charaka 14]

yq;su%' xyIq;" n c Tvy; SvedmUCz;RprIten;…p st; …pÆ<@kìW; …vmoˇ_Vy;ååp[;,oCz±v;s;t( .[Xym;no Át" …pÆ<@k;vk;x;d(dv( ;rmn…/gCzn( SvedmUCz;RprItty; s¥" p[;,;ÔÁ;" tSm;t( …pÆ<@k;men;' n
kq'cn muçqe ;" Tv' yd; j;nIy;"-…vgt;….„yNdm;Tm;n' sMyKp[ßtu Sved…pCz' svRßoto…vmuˇ_˘ l/U.tU mpgt…vbN/StM.sui¢vedn;g*rv…mit ttSt;' …pÆ<@k;mnusrn( √;r' p[p¥eq;" …n„£My c n shs; c=uWo" p·rp;ln;q| xItodkmupSpOxqe ;"
apgtsNt;pKlmStu mu˛t;Rt( su%o„,en v;·r,; yq;Ny;y' p·riWˇ_oåXnIy;" îit jeNt;kSved" 46
xy;nSy p[m;,en `n;mXmmyI' …xl;m(
t;p…yTv; m;®tflwd;R®…." s'pd[ I…ptw" 47
Vy;poJZ‰ sv;Rn©;r;n( p[o+y cwvo„,v;·r,;
t;' …xl;mq k⁄vIRt k*Wey;…vks'Str;m( 48
tSy;' Sv>yˇ_sv;R©" Svpn( ‚Sv¥it n; su%m(
k*rv;…jnk*Weyp[;v;r;¥w" susv' tO " 49
îTyuˇ_oåXm/nSved" kWUSR ved" p[v+yte
%;nyeCzynSy;/" kWU| Sq;n…v.;g…vt( 50
dI¢wr/Umrw ©;rwSt;' dWU| pUryeˇt"
tSy;mup·r xYy;y;' Svpn( ‚Sv¥it n; su%m( 51
anTyuTse/…vSt;r;' vOˇ;k;r;mlocn;m(
`n….…ˇ' k⁄$I' ’Tv; k⁄œ;¥w" s'pl
[ pe yet( 52
k⁄$Im?ye ….Wk™ xYy;'Sv;StI,;Rmpu kLpyet(
p[;v;r;…jnk*xeyk⁄qkMblgolkì" 53
97

[Charaka 14]

crk s'iht;

hs≤Ntk;….r©;rpU,;R….St;' c svRx"
p·rv;y;RNtr;rohed>yˇ_" ‚Sv¥te su%m( 54
y Ev;Xm`nSved…v…/.UmR * s Ev tu
p[xSt;y;' …nv;t;y;' sm;y;mupidXyte 55
k⁄M.I' v;t;hrKv;qpU,;| .Um* …n%;nyet(
a/R.;g' i].;g' v; xyn' t] cop·r 56
Sq;pyed;sn' v;å…p n;its;N{p·rCzdm(
aq k⁄M>y;' susNt¢;n( p[…=pedyso gu@;n( 57
p;W;,;n( vo„m,; ten tTSq" ‚Sv¥it n; su%m(
susv' tO ;©" Sv>yˇ_" òehrw …nln;xnw" 58
kÀp' xyn…vSt;r' i√gu,' c;…p ve/t"
dexe …nv;te xSte c k⁄y;RdNt" sum;…jRtm( 59
hSTyêgo%ro∑^;,;' krIWwdGR /pU·rte
SvvCz•" susS' tI,eåR >yˇ_" ‚Sv¥it n; su%m( 60
/ItIk;' tu krIW;,;' yqoˇ_;n;' p[dIpyet(
xyn;Nt" p[m;,en xYy;mup·r t] c 61
sudG/;y;' …v/Um;y;' yqoˇ_;mupkLpyet(
SvbCz•" Svp'St];>yˇ_" ‚Sv¥it n; su%m( 62
loh;kSved îTyeW su%" p[oˇ_o mhiWR,;
îit ]yodx…v/" Svedoå…¶gu,s'≈y" 63
Vy;y;m ¨„,sdn' gu®p[;vr,' =u/;
98

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 14

[Charaka 14]

b¸p;n' .y£o/;vupn;h;hv;tp;" 64
Svedy≤Nt dxwt;…n nrm…¶gu,;Îte
îTyuˇ_o i√…v/" Sved" s'yˇu _oå…¶gu,nw R c 65
Ek;©sv;R©gt" ≤òG/o Â=Stqwv c
îTyet…T]…v/' √N√' Svedmui∂Xy k°itRtm( 66
≤òG/" Sved®w p£My" ‚Sv•" pQy;xno .vet(
tdh" ‚Sv•g;]Stu Vy;y;m' vjRy•e r" 67
t] Xlok;"-Svedo yq; k;yRkro ihto ye>yí yi√/"
y] dexe yq; yoGyo dexo r+yí yo yq; 68
‚Sv•;it‚Sv•Âp;…, tq;åit‚Sv•.eWjm(
aSve¥;" SvedyoGy;í Sved{Vy;…, kLpn; 69
]yodx…v/" Svedo …vn; dx…v/oå…¶n;
s'gh[ ,e c W$( Sved;" Sved;?y;ye …nd…xRt;" 70
Sved;…/k;re y√;Cymuˇ_metNmhiWR,;
…x„ywStu p[itpˇVymupde∑; punvRs"u 71
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne Sved;?y;yo n;m
ctudx
R oå?y;y" 14

99

pçdxoå?y;y"
aq;t ¨pkLpnIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
îh %lu r;j;n' r;jm;]mNy' v; …vpul{Vy' vmn' …vrecn' v; p;y…tuk;men ….Wj; p[;gev*W/p;n;t( s'.;r; ¨pkLpnIy; .v≤Nt sMyk™ cwv
ih gCzTy*W/e p[it.og;q;R" Vy;p•e c*W/e Vy;pd" p·rs':y;y p[tIk;r;q;R" n ih s…•’∑e k;le p[;du.tRU ;y;m;pid sTy…p £y;£ye sukrm;xu s'.r,m*W/;n;' yq;vidit 3
Ev'v;idn' .gvNtm;]eym…¶vex ¨v;c--nnu .gvn( a;d;vev D;nvt;
tq; p[it…v/;tVy' yq; p[it…vihte …s?yedve *W/mek;Nten sMyKp[yog…n…mˇ; ih svRkmR,;' …s≤ı·r∑; Vy;p∞;sMyKp[yog…mˇ; aq sMygsMyk™ c sm;rB/' kmR …sı‰it Vy;p¥te v;å…nymen tuLy' .vit
D;nmD;nenie t 4
tmuv;c .gv;n;]ey"--xKy' tq; p[it…v/;tumSm;….rSmi√/wv;RPy…¶vex yq; p[it…vihte …s?yedve *W/mek;Nten t∞ p[yogs*œvmupde∑'ü yq;vt( n ih k…íd‚St y Etdevmupid∑mup/;r…ytumTu shet ¨p/;yR v; tq; p[itpˇu' p[yoˇ_⁄' v; sU+m;…, ih doW.eWjdexk;lblxrIr;h;rs;TMysÊvp[’itvys;mvSq;Ntr;…, y;Nynu…cNTym;n;…n …vml…vpulbuıre …p bu≤ım;k⁄lIk⁄y"Ru ik' punrLpbuı"e tSm;du.ymet¥q;vdupde+y;m"--sMyKp[yog' c*W/;n;' Vy;p•;n;' c Vy;pTs;/n;…n …s≤ıWuˇrk;lm( 5
îd;nI' t;vt( s'.;r;n( …v…v/;n…p sm;senopde+y;m"t¥q;--Î!' …nv;t' p[v;twkdex' su%…vc;rmnupTyk˘ /Um;tpjlrjs;mn….gmnIym…nœ;n;' c xBdSpxRrsÂpgN/;n;' so-dp;nodU%lmuslvcR" Sq;n100

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 15

[Charaka 15]

ò;n.U…mmh;ns' v;Stu …v¥;k⁄xl" p[xSt' gOhmev t;vt( pUvmR pu kLpyet( 6
tt" xIlx*c;c;r;nur;gd;+yp[;d…=<yopp•;nupc;rk⁄xl;n( svRkmRsu pyRvd;t;n( sUp*dnp;ckò;pks'v;hkoTq;pks'vx
e k*W/peWk;'í p·rc;rk;n( svRkmRSvp[itkÀl;n( tq; gItv;id]oLl;pkXlokg;q;:y;…ykÉith;spur;,k⁄xl;n….p[;yD;nnumt;'í dexk;l…vd"
p;·rW¥;'í
tq; l;vk…pÔlxxh·r,w,k;lpuCzkmOgm;tOkor.[;n( g;' doG/[I'
xIlvtImn;tur;' jIv√Ts;' supi[ t…vihttO,xr,p;nIy;' p;}y;cmnIyodkoœm…,k`$…p#rpyoRgk⁄M.Ik⁄M.k⁄<@xr;vdvI|k$odçnp·rpcn
mNq;ncmRcl
e sU]k;p;Rso,;RdI…n c xyn;sn;dI…n copNySt.O©;rp[itg[h;…, supy[ ˇu _;Str,oˇrp[Czdop/;n;…n sop;≈y;…, s'vx
e nopvexnòehSved;>y©p[dhe p·rWek;nulpe nvmn…vrecn;Sq;pn;nuv;sn…xro…vre
cnmU]o∞;rkmR,;mupc;rsu%;…n sup=[ ;…ltop/;n;í suXl+,%rm?ym; ÎWd" xS];…, copkr,;q;R…n /Umne]' c b‚Stne]' coˇrb‚Stk˘ c
k⁄xhStk˘ c tul;' c m;n.;<@' c `Ottwlvs;m∆=*{f;…,tlv,eN/nodkm/usI/usur;s*vIrktuWodkmwreymedkd…/d…/m<@od‚Svı;Ny;MlmU];…, c tq; x;…lWi∑kmuÌm;Wyvitlk⁄lTqbdrmO√Ik;k;XmyRpÂWk;.y;mlk…b.Itk;…n n;n;…v/;…n c òehSvedopkr,;…n
{Vy;…, tqwvo?vRhr;nulo…mkomy.;…Ô s'gh[ ,IydIpnIyp;cnIyopxmnIyv;thr;idsm;:y;t;…n c*W/;…n y∞;Nyd…p ik…ç√‰;pd" p·rs':y;y p[tIk;r;qRmpu kr,' …v¥; y∞ p[it.og;q| tˇdupkLpyet( 7
ttSt' pu®W' yqoˇ_;>y;' òehSved;>y;' yq;hRmpu p;dyet( t' ced‚Sm•Ntre
m;ns" x;rIro v; Vy;…/" k…íˇIv[tr" shs;å>y;gCzºtmev t;vdSyop;vtR…ytu' ytet ttStmup;vTyR t;vNtmevnw ' k;l' tq;…v/envw kmR,op;cret( 8
ttSt' pu®W' òehSvedopp•mnuphtmnsm….smI+y su%oiWt' supj[ I,R101

[Charaka 15]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.ˇ_˘ …xr"ò;tmnu…l¢g;]' ß‚Gv,mnuphtvS]s'vIt' devt;…¶i√jgu®vOıvw¥;n…cRtvNt…m∑e n=]it…qkr,mu˛teR k;r…yTv; b[;˜,;n( Sv‚Stv;cn' p[yˇu _;….r;xI….Rr….m≤N]t;' m/um/ukswN/vf;…,topiht;' mdnflkW;ym;];' p;yyet( 9
mdnflkW;ym;];p[m;,' tu %lu svRsx
' o/nm;];p[m;,;…n c p[itpu®Wmpe…=tVy;…n .v≤Nt y;v≤ı ySy s'xo/n' pIt' vwk;·rkdoWhr,;yopp¥te n c;ityog;yog;y t;vdSy m;];p[m;,' veidtVy' .vit 10
pItvNt' tu %Lven' mu˛tRmnuk;'=te tSy yd; j;nIy;t( Svedp[;du.;Rv,e
doW' p[…vlynm;p¥m;n' lomhWe,R c Sq;ne>y" p[c…lt' k⁄…=sm;?m;pnen c k⁄…=mnugt' ˙Ll;s;Syßv,;>y;m…p co?vRm%
u I.Utm( aq;Smw
j;nusmms'b;/' supy[ ˇu _;Str,oˇrp[Czdop/;n' sop;≈ym;snmupve∑'ü
p[yCzºt( p[itg[h;'íopc;ryet( ll;$p[itg[he p;êoRpg[h,e n;….p[pI@ne pOœoNmdRne c;np]p,Iy;" su˙doånumt;" p[ytern( 11
aqwnmnu…x„y;t(--…vvOtoœt;luk<#o n;itmht; Vy;y;men veg;nudI,;Rndu Iryn( ik…çdvnMy g[Iv;mU?vRxrIrmupvegmp[vˇO ;n( p[vtRyn( sup·r…l≤%tn%;>y;m©ü…l>y;muTplk⁄mdu s*g‚N/kn;lwv;R k<#m….SpOxn( su%' p[vtRySveit s tq;…v/' k⁄y;Rt( ttoåSy veg;n( p[itg[hgt;nve=te ;viht" veg…vxeWdxRn;≤ı k⁄xlo yog;yog;ityog…vxeW;nupl.et veg…vxeWdxIR pun" ’Ty' yq;hRmvbu?yet l=,en tSm;√ºg;nve=-e
t;viht" 12
t];mUNyyogyog;ityog…vxeWD;n;…n .v≤Nt t¥q; ap[viO t" k⁄t…ít(
kÉvlSy v;åPy*W/Sy …v.[x
' o …vbN/o veg;n;myogl=,;…n .v≤Nt
k;le p[v…O ˇrnitmhtI Vyq; yq;£m' doWhr,' Svy' c;vSq;n…mit
yogl=,;…n .v≤Nt yogen tu doWp[m;,…vxeW,e tI+,mOdmu ?y…v.;go
Dey" yog;…/Kyen tu fÉ…nlrˇ_c≤N{kopgmn…mTyityogl=,;…n .v≤Nt
102

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 15

[Charaka 15]

t];ityog;yog…n…mˇ;…nm;nup{v;n( …v¥;t(-a;?m;n' p·rkitRk; p·rß;vo ˙dyopsr,m©p[ho jIv;d;n' …v.[x
' " StM." XlmíeTyup{v;" 13
yogen tu %Lven' zidRtvNtm….smI+y sup=[ ;…ltp;…,p;d;Sy' mu˛tRm;ê;Sy òwihkvwrce …nkopxmnIy;n;' /Um;n;mNytm' s;mQyRt" p;y…yTv; punrevodkmupSpxRyte ( 14
¨pSpO∑odk˘ cwn' …nv;tm;g;rmnupv[ Xe y s'vXe y c;nu…x„y;t(-¨∞w.;R„ymTy;xnmitSq;nmitcõ±£m,' £o/xokihm;tp;vXy;y;itp[v;t;n( y;ny;n' g[;My/mRmSvpn' …n…x idv; Sv“' …v®ı;jI,;Rs;TMy;k;lp[…mt;ithIngu®…vWm.ojnvegsN/;r,odIr,…mit .;v;net;Nmns;åPysevm;n" svRmho gmySveit
s tq; k⁄y;Rt( 15
aqwn' s;y;ˆe pre v;åiˆ su%odkp·riWˇ_˘ pur;,;n;' loihtx;…lt<@ül;n;' SvpÆKl•;' m<@pUv;| su%o„,;' yv;gU' p;yyed…¶blm….smI+y Ev'
i√tIye tOtIye c;•k;le ctuqRe Tv•k;le tq;…v/;n;mev x;…lt<@ül;n;muÆTSv•;' …vlepImu„,odki√tIy;mòehlv,;mLpòehlv,;' v;
.ojyet( Ev' pçme W;œe c;•k;le s¢me Tv•k;le tq;…v/;n;mev x;lIn;' i√p[stO ' su‚Sv•modnmu„,odk;nup;n' tnun; tnuòhe lv,opp•en
muÌyUW,e .ojyet( Evm∑me nvme c;•k;le dxme Tv•k;le l;vk…pÔl;dIn;mNytmSy m;'srsen*dkl;v…,kÉn n;its;rvt; .ojyed-u
„,odk;nup;nm( Evmek;dxe √;dxe c;•k;le at Ë?vRm•gu,;n( £me,opmuÔ;n" s¢r;]e, p[’it.ojnm;gCzºt( 16
aqwn' punrev òehSved;>y;mupp;¥;nuphtmnsm….smI+y su%oiWt' sup[jI,R.ˇ_˘ ’thomb…lm©ljpp[;y…íˇ…m∑e it…qn=]kr,mu˛teR
b[;˜,;n( Sv‚Stv;c…yTv; i]vOTkLkm=m;]' yq;h;Rlo@np[it…vnIt'
p;yyet( p[smI+y doW.eWjdexk;lblxrIr;h;rs;TMysÊvp[’itvys;mvSq;Ntr;…, …vk;r;'í sMyk™ …v·rˇ_˘ cwn' vmnoˇ_Én /UmvjenR …v103

[Charaka 15]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

…/nopp;dyed;blv,Rp’
[ itl;.;t( blv,oRpp•' cwnmnuphtmnsm….smI+y su%oiWt' supj[ I,R.ˇ_˘ …xr" ò;tmnu…l¢g;]' ß‚Gv,mnuphtvS]s'vItmnuÂp;l˚;r;l˚»t' su˙d;' dxR…yTv; D;tIn;' dxRyte ( aqwn'
k;me„vvsOjte ( 17
.v≤Nt c;]-anen …v…/n; r;j; r;jm;]oåqv; pun"
ySy v; …vpul' {Vy' s s'xo/nmhRit 18
d·r{STv;pd' p[;Py p[;¢k;l' …vxo/nm(
…pbet( k;mms'.TO y s'.;r;n…p dul.R ;n( 19
n ih svRmnu„y;,;' s≤Nt sveR p·rCzd;"
n c rog; n b;/Nte d·r{;n…p d;®,;" 20
y¥CzKy' mnu„ye, ktumR *W/m;pid
tˇt( seVy' yq;x…ˇ_ vsn;Nyxn;…n c 21
ml;ph' roghr' blv,Rps[ ;dnm(
pITv; s'xo/n' sMyg;yuW; yuJyte …crm( 22
t] Xlok;"-Èêr;,;' vsumt;' vmn' s…vrecnm(
s'.;r; ye ydq| c sm;nIy p[yojyet( 23
yq; p[yoJy; m;]; y; ydyogSy l=,m(
yog;ityogyoyR∞ doW; ye c;Pyup{v;" 24
ydseVy' …vxuıne y∞ s'sjRn£m"
tt( sv| kLpn;?y;ye Vy;jh;r punvRs"u 25
104

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 15

[Charaka 15]

îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne ¨pkLpnIyo n;m
pçdxoå?y;y" 15

105

Wo@xoå?y;y"
aq;t…íikTs;p[.tO Iym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
…cikTs;p[;.Oto /Im;n( x;S]v;n( kmRtTpr"
nr' …vrecyit y' s yog;t( su%mXnute 3
y' vw¥m;nI Tvbu/o …vrecyit m;nvm(
soåityog;dyog;∞ m;nvo du"%mXnute 4
d*bRLy' l;`v' Gl;…nVy;R/In;m,ut; ®…c"
˙√,Rx≤u ı" =uˇ„O ,; k;le vegp[vtRnm( 5
buıI≤N{ymn"xu≤ım;R®tSy;nulomt;
sMy‚Gv·rˇ_…l©;…n k;y;¶eí;nuvtRnm( 6
œIvn' ˙dy;xu≤ı®TKlex" Xle„m…pˇyo"
a;?m;nm®…cXzidRrd*bRLyml;`vm( 7
jÏo®sdn' tN{; Stw…mTy' pIns;gm"
l=,;Ny…v·rˇ_;n;' m;®tSy c …ng[h" 8
…v‚$(pˇkfv;t;n;m;gt;n;' yq;£mm(
pr' ßvit y{ˇ_˘ medom;'sodkopmm( 9
…n"Xle„m…pˇmudk˘ xo…,t' ’„,mev v;
tO„yto m;®t;tRSy soåityog" p[mÁu t" 10
vmneåit’te …l©;Nyet;Nyev .v≤Nt ih
106

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 16

Ë?vRg; v;trog;í v;g(gh[ í;…/ko .vet( 11
…cikTs;p[;.Ot' tSm;dupye ;Czr,' nr"
yuHJy;d( y EnmTyNtm;yuW; c su%ne c 12
a…vp;koå®…c" Sq*Ly' p;<@üt; g*rv' Klm"
…p@k;ko#k<@Un;' sM.voåritrev c 13
a;lSy≈md*bRLy' d*gRN?ymvs;dk"
Xle„m…pˇsmuTKlexo …n{;n;xoåit…n{t; 14
tN{; KlwBymbu≤ıTvmxStSv“dxRnm(
blv,Rp,[ ;xí tOPyto bOh' ,wr…p 15
b¸doWSy …l©;…n tSmw s'xo/n' ihtm(
Ë?v| cwv;nulom' c yq;doW' yq;blm( 16
Ev' …vxuıkoœSy k;y;…¶r….v/Rte
Vy;/yíopx;My≤Nt p[’ití;nuvtRte 17
î≤N{y;…, mnobu≤ıvR,íR ;Sy p[sIdit
bl' pui∑rpTy' c vOWt; c;Sy j;yte 18
jr;' ’Cz^,π l.te …cr' jIvTyn;my"
tSm;t( s'xo/n' k;le yu…ˇ_yuˇ_˘ …pbe•r" 19
doW;" kd;…ct( k⁄Py≤Nt …jt; lÏnp;cnw"
…jt;" s'xo/nwyRe tu n teW;' pun®∫v" 20
doW;,;' c &m;,;' c mUlåe nuphte sit
rog;,;' p[sv;n;' c gt;n;m;git/[vRu ; 21
107

[Charaka 16]

[Charaka 16]

crk s'iht;

.eWj=…pte pQym;h;rwrve bOh' ,m(
`Otm;'srs=Ir˙¥yUWops'ihtw" 22
a>y©oTs;dnw" ò;nw…nRÂhw" s;nuv;snw"
tq; s l.te xmR yuJyte c;yuW; …crm( 23
aityog;nubı;n;' sipR"p;n' p[xSyte
twl' m/urkì" …sımqv;åPynuv;snm( 24
ySy TvcogSt' ≤òG/' pun" s'xo/ye•rm(
m;];k;lbl;pe=I Smrn( pUvmR nu£mm( 25
òehne Svedne xuı* rog;" s'sjRne c ye
j;yNteåm;gR…vihte teW;' …s≤ıWu s;/nm( 26
j;yNte hetvu Ww My;i√Wm; deh/;tv"
hetsu ;My;t( sm;SteW;' Sv.;voprm" sd; 27
p[v…O ˇhet.u ;Rv;n;' n …nro/eå‚St k;r,m(
kÉ…cˇ];…p mNyNte het'u hetorvtRnm( 28
Evmuˇ_;qRm;c;yRm…¶vexoå>y.;Wt
Sv.;voprme kmR …cikTs;p[;.OtSy ikm( 29
.eWjw…vRWm;n( /;tUn( k;n( smIk⁄®te ….Wk™
k; v; …cikTs; .gvn( ikmq| v; p[yJu yte 30
tÆCz„yvcn' ≈uTv; Vy;jh;r punvRs"u
≈Uyt;m] y; soMy yu…ˇ_dO∑R ; mhiWR…." 31
n n;xk;r,;.;v;∫;v;n;' n;xk;r,m(
108

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 16

[Charaka 16]

D;yte …nTygSyev k;lSy;Tyyk;r,m( 32
xI`[gTv;¥q; .UtStq; .;vo …vp¥te
…nro/e k;r,' tSy n;‚St nwv;Nyq;…£y; 33
y;…." …£y;….j;RyNte xrIre /;tv" sm;"
s; …cikTs; …vk;r;,;' kmR t≤∫Wj;' SmOtm( 34
kq' xrIre /;tUn;' vwWMy' n .veidit
sm;n;' c;nubN/" Sy;idTyq| …£yte …£y; 35
Ty;g;i√WmhetnU ;' sm;n;' copsevn;t(
…vWm; n;nub›≤Nt j;yNte /;tv" sm;" 36
smwStu het…u .yRSm;ı;tUn( s'jnyet( sm;n(
…cikTs;p[;.OtStSm;∂;t; dehsu%;yuW;m( 37
/mRSy;qRSy k;mSy nOlokSyo.ySy c
d;t; s'p¥te vw¥o d;n;d( dehsu%;yuW;m( 38
t] Xlok;"-…cikTs;p[;.Otgu,o doWo yíetr;≈y"
yog;yog;ityog;n;' l=,' xu≤ıs'≈ym( 39
b¸doWSy …l©;…n s'xo/ngu,;í ye
…cikTs;sU]m;]' c …s≤ıVy;p…ˇs'≈ym( 40
y; c yu…ˇ_…íikTs;y;' y' c;q| k⁄®te ….Wk™
…cikTs;p[;.Otåe ?y;ye tt( svRmvdNmu…n" 41
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne …cikTs;p[;.OtIyo n;m
109

[Charaka 16]

crk s'iht;

Wo@xoå?y;y" 16
sm;¢" kLpn;ctu„k" 4

110

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s¢dxoå?y;y"
aq;t" ikyNt" …xrsIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
ikyNt" …xr…s p[oˇ_; rog; ˙id c deihn;m(
kit c;Py…nl;dIn;' rog; m;n…vkLpj;" 3
=y;" kit s;m;:y;t;" …p@k;" kit c;n`
git" kit…v/; coˇ_; doW;,;' doWsUdn 4
¸t;xvexSy vcStCΩTv; gu®rb[vIt(
pO∑v;n…s yt( s*My tNme Í,u s…vStrm( 5
Î∑;" pç …xrorog;" pçwv ˙dy;my;"
Vy;/In;' √‰…/k; Wi∑doRWm;n…vkLpj; 6
dx;∑* c =y;" s¢ …p@k; m;/umie hk;"
doW;,;' i]…v/; coˇ_; git…vRStrt" Í,u 7
s'/;r,;ihv;Sv“;{;]* j;gr,;Nmd;t(
¨∞w.;R„y;dvXy;y;t( p[;Gv;t;ditmwqnu ;t( 8
gN/;ds;TMy;d;`[;t;{jo/Umihm;tp;t(
guvMR lh·rt;d;n;ditxIt;Mbusve n;t( 9
…xroå….`;t;du∑;m;{odn;√;„p…ng[h;t(
me`;gm;NmnSt;p;∂ºxk;l…vpyRy;t( 10
v;t;dy" p[kP⁄ y≤Nt …xrSyß' c du„yit
111

[Charaka 17]

crk s'iht;

tt" …xr…s j;yNte rog; …v…v/l=,;" 11
p[;,;" p[;,.Ot;' y] …≈t;" sve≤R N{y;…, c
ydutm;©m©;n;' …xrStd…./Iyte 12
a/;Rv.edko v; Sy;t( sv| v; ®Jyte …xr"
p[itXy;ymu%n;s;…=k,Rrog…xro.[m;" 13
aidRt' …xrs" kMpo glmNy;hnugh[ "
…v…v/;í;pre rog; v;t;id…£…ms'.v;" 14
pOq≤Gd∑;Stu ye pç s'gh[ e prmiWR…."
…xrogd;'St;HzO,u me yq; SvwhtRe u l=,w" 15
¨∞w.;R„y;it.;„y;>y;' tI+,p;n;t( p[j;g;r;t(
xItm;®ts'Spx;R√‰v;y;√ºg…ng[h;t( 16
¨pv;s;d.I`;t;i√rek;√mn;dit
b;„pxok.y];s;∫;rm;g;RitkxRn;t( 17
…xrogt;" …sr; vOıo v;yur;…vXy k⁄Pyit
tt" xUl' mhˇSy v;t;t( smupj;yte 18
…nStu¥te e .Ox' xƒ* `;$; s'….¥te tq;
s .[mU ?y' ll;$' c tptIv;itvednm( 19
v?yete Svnt" ≈o]e …n„’„yete îv;…=,I
`U,tR Iv …xr" sv| s'…/>y îv muCyte 20
Sf⁄rTyit …sr;j;l' St>yte c …xro/r;
≤òG/o„,mupxete c …xrorogeå…nl;TmkÉ 21
112

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 17

k$≠vMllv,=;rm¥£o/;tp;nlw"
…pˇ' …xr…s s'd∑u ' …xrorog;y kLpte 22
dÁete ®Jyte ten …xr" xIt' suWyU te
dÁete c=uWI tO„,; .[m" Svedí j;yte 23
a;Sy;su%"w Sv“su%gw ®Ru ≤òG/;it.ojnw"
Xle„m; …xr…s s'd∑u " …xrorog;y kLpte 24
…xro mNd®j' ten su¢' ‚St…mt.;·rkm(
.vTyuTp¥te tN{; tq;ålSymrock" 25
v;t;CzUl' .[m" kMp" …pˇ;∂;ho mdStOW;
kf;Ìu®Tv' tN{; c …xroroge i]doWje 26
itl=Irgu@;jI,RpiU ts˚I,R.ojn;t(
KledoåsO‘fm;'s;n;' doWlSyopj;yte 27
tt" …xr…s s'Kled;t( …£my" p;pkmR,"
jny≤Nt …xrorog' j;t; vI.Tsl=,m( 28
Vy/Czºd®j;k<@Uxo fd*gRTydu"≤%tm(
…£…mrog;turm( …v¥;t( …£mI,;' dxRnne c 29
xokopv;sVy;y;mÂ=xu„k;Lp.ojnw"
v;yur;…vXy ˙dy' jnyTyuˇm;' ®jm( 30
vepquv∑Re n' StM." p[moh" xUNyt; dr"
˙id v;t;ture Âp' jI,eR c;TyqRvde n; 31
¨„,;Mllv,=;rk$uk;jI,R.ojnw"
113

[Charaka 17]

[Charaka 17]

crk s'iht;

m¥£o/;tpwí;xu ˙id …pˇ' p[kP⁄ yit 32
˙∂;h‚Stˇ_t; vK]e itˇ_;MloiÌr,' Klm"
tO„,; mUCz;R .[m" Sved" …pˇ˙{ogl=,m( 33
aTy;d;n' gu®≤òG/m…cNtnmce∑nm(
…n{;su%' c;>y…/k˘ kf˙{ogk;r,m( 34
˙dy' kf˙{oge su¢' ‚St…mt.;·rkm(
tN{;®…cprItSy .vTyXm;vOt' yq; 35
hetl
u =,s'sg;RdCu yte s;…•p;itk"
˙{og" k∑d" k∑s;?y ¨ˇ_o mhiWR…."
i]doWje tu ˙{oge yo dur;Tm; …nWevte 36
itl=Irgu@;dI…n g[‚NqStSyopj;yte
mmwk
R dexe s'Kled' rsí;SyopgCzit 37
s'Kled;t( …£myí;Sy .vNTyupht;Tmn"
mmwk
R dexe te j;t;" spRNto .=y≤Nt c 38
t¥um;n' s ˙dy' sUcI….·rv mNyte
…z¥m;n' yq; xS]wj;Rtk<@U' mh;®jm( 39
˙{og' …£…mj' Tvet…w lR©bŸ dRu ?( v; sud;®,m(
Tvret jet'u t' …v√;n( …vk;r' xI`[k;·r,m( 40
√‰uLb,wkoLb,w" W$( SyuhIRnm?y;…/kìí W$(
smwík
w o …vk;r;Ste s…•p;t;S]yodx 41
s'sgeR nv W$( te>y EkvOd?( y; smwS]y"
114

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 17

pOqk™ ]yí twv/RO Vw y;R/y" pç…v'xit" 42
yq; vOıSw tq; =I,wdoRW"w Syu" pç…v'xit"
vO≤ı=y’tí;Nyo …vkLp ¨pde+yte 43
Î≤ırekSy smt; cwkSywkSy s'=y"
√N√vO…ı" =yíwkSywkvO…ı√≥yo" =y" 44
p[’itSq' yd; …pˇ' m;®t" Xle„m," =ye
Sq;n;d;d;y g;]eWu y] y] …vspRit 45
td; .edí d;hí t] t];nv‚Sqt"
g;rdexe .vTySy ≈mo d*bRLymev c 46
p[’itSq' kf˘ v;yu" =I,e …pˇe yd; blI
kWetR ( k⁄y;Rˇd; xUl' sxwTyStM.g*rvm( 47
yd;å…nl' p[’itg' …pˇ' kfp·r=ye
s'®,≤ı td; d;h" xUl' c;Syopj;yte 48
Xle„m;,' ih sm' …pˇ' yd; v;tp·r=ye
s…•®N?y;ˇd; k⁄y;Rt( stN{;g*rv' Jvrm( 49
p[vı
O o ih yd; Xle„m; …pˇe =I,e smIr,m(
®N?y;ˇd; p[kv⁄ IRt xItk˘ g*rv' ®jm( 50
smIr,e p·r=I,e kf" …pˇ' smTvgm(
k⁄vIRt s…•®N/;no mO√…¶Tv' …xrog[hm( 51
…n{;' tN{;' p[l;p' c ˙drog' g;]g*rvm(
n%;dIn;' c pItTv' œIvn' kf…pˇyo" 52
115

[Charaka 17]

[Charaka 17]

crk s'iht;

hInv;tSy tu Xle„m; …pˇen sihtírn(
kroTyrock;p;k* sdn' g*rv' tq; 53
˙Ll;sm;Syßv,' p;<@üt;' dUyn' mdm(
…vrekSy c vwWMy' vwWMymnlSy c 54
hIn…pˇSy tu Xle„m; m;®tenops'iht"
StM.' xwTy' c tod' c jnyTynv‚Sqtm( 55
g*rv' mOdtu ;m¶e.ˇR _;≈ı;' p[vpe nm(
n%;dIn;' c xuKlTv' g;]p;®„ymev c 56
m;®tStu kfÉ hIne …pˇ' c k⁄…pt' √ym(
kroit y;…n …l©;…n Í,ut;…n sm;st" 57
.[mmu√∑º n' tod' d;h' Sf⁄$nvepne
a©md| prIxoW' dUyn' /Upn' tq; 58
v;t…pˇ=ye Xle„m; ßot;'Sy…pd/∫Oxm(
ce∑;p[,;x' mUCz;| c v;Ks©' c kroit ih 59
v;tXle„m=ye …pˇ deh*j" ß'sy∞ret(
Gl;…n…m≤N{yd*bRLy' tO„,;' mUCz;| …£y;=ym( 60
…pˇXle„m=ye v;yummR ;R<yit…npI@yn(
p[,;xyit s'D;' c vepyTyqv; nrm( 61
doW;" p[vı
O ;" Sv' …l©' dxRy≤Nt yq;blm(
=I,; jhit …l©' Sv' sm;" Sv' kmR k⁄vtR e 62
v;t;dIn;' rs;dIn;' ml;n;mojsStq;
116

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 17

=y;St];…nl;dIn;muˇ_˘ s'=I,l=,m( 63
`Øte shte xBd' no∞w{vR it xULyte
˙dy' t;Myit SvLpce∑Sy;…p rs=ye 64
p®W; Sf⁄…$t; Ml;n; Tvg[=U ; rˇ_s'=ye
m;'s=ye …vxeW,e ‚SfGg[I vodrxu„kt; 65
sN/In;' Sf⁄$n' Gl;…nr+,or;y;s Ev c
l=,' med…s =I,e tnuTv' codrSy c 66
kÉxlomn%Xm≈ui√jp[ptn' ≈m"
Deym‚Sq=ye …l©' s‚N/xw…qLymev c 67
xIyRNt îv c;SqI…n dubl
R ;…n l`U…n c
p[tt' v;trogI…, =I,e m∆…n deihn;m( 68
d*bRLy' mu%xoWí p;<@üTv' sdn' ≈m"
KlwBy' xu£;…vsgRí =I,xu£Sy l=,m( 69
=I,e x’it c;N];…, pI@y…•v m;®t"
®=Syo•myn( k⁄…=' ityRg?U v| gCzit 70
mU]=ye mU]’Cz^÷ mU]vwv<yRmve c
…pp;s; b;/te c;Sy mu%' c p·rxu„yit 71
ml;yn;…n c;Ny;…n xUNy;…n c l`U…n c
…vxu„k;…, c l+yNte yq;Sv' mls'=ye 72
…b.eit dubl
R oå.I+,' ?y;yit Vy…qte≤N{y"
duXz;yo dumnR ; Â=" =;míwv*js" =ye 73
117

[Charaka 17]

[Charaka 17]

crk s'iht;

˙id itœit yCz⁄ı' rˇ_mIWTspItkm(
aoj" xrIre s':y;t' t•;x;•; …vnXyit 74
p[qm' j;yte Áoj" xrIreå‚SmHzrI·r,;m(
sipRv,R | m/urs' l;jg‚N/ p[j;yte 75
.[mrw" flpu„pe>yo yq; s'….[yte m/u
t√doj" SvkmR>yo gu,"w s'….[yte nO,;m( 1
Vy;y;moånxn' …cNt; Â=;Lpp[…mt;xnm(
v;t;tp* .y' xoko Â=p;n' p[j;gr" 76
kfxo…,txu£;,;' ml;n;' c;itvtRnm(
k;lo .Utop`;tí D;tVy;" =yhetv" 77
gu®≤òG/;Mllv,;Nyitm;]' smXnt;m(
nvm•' c p;n' c …n{;m;Sy;su%;…n c 78
Tyˇ_Vy;y;m…cNt;n;' s'xo/nmk⁄vtR ;m(
Xle„m; …pt' c medí m;'s' c;itp[v/Rte 79
twr;vOtgitv;Ryru oj a;d;y gCzit
yd; b‚St' td; ’Cz^o m/umhe " p[vtRte 80
s m;®tSy …pˇSy kfSy c mu¸mu¸R "
dxRyTy;’it' gTv; =ym;Py;yte pun" 81
¨pe=y;åSy j;yNte …p@k;" s¢ d;®,;"
m;'sle„vvk;xeWu mmRSv…p c s'…/Wu 82
xr;…vk; kCz…pk; j;…lnI sWRpI tq;
118

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 17

aljI …vnt;:y; c …v{/I ceit s¢mI 83
aNto•t; m?y…nª; Xy;v; Kled®g‚Nvt;
xr;…vk; Sy;t( …p@k; xr;v;’its'‚Sqt; 84
avg;!;itR…nStod; mh;v;Stup·rg[h;
Xl+,; kCzppOœ;.; …p@k; kCzpI mt; 85
StB/; …sr;j;lvtI ≤òG/;ß;v; mh;xy;
®j;…nStodb¸l; sU+mÆCz{; c j;…lnI 86
…p@k; n;itmhtI …=p[p;k; mh;®j;
sWRpI sWRp;.;…." …p@k;….…ít; .vet( 87
dhit TvcmuTq;ne tO„,;mohJvrp[d;
…vspRTy…nx' du"%;∂hTy…¶·rv;ljI 88
avg;!®j;Kled; pOœe v;åPyudreå…p v;
mhtI …vnt; nIl; …p@k; …vnt; mt; 89
…v{…/' i√…v/;m;¸b;RÁ;m;>yNtrI' tq;
b;Á; TvKò;yum;'soTq; k<@r;.; mh;®j; 90
xItk;•…vd;Áu„,Â=xu„k;it.ojn;t(
…v®ı;jI,RsÆ' Kl∑…vWm;s;TMy.ojn;t( 91
Vy;p•b¸m¥Tv;√ºgs'/;r,;Cz^m;t(
…j˜Vy;y;mxyn;dit.;r;?vmwqnu ;t( 92
aNt"xrIre m;'s;sOg;…vx≤Nt yd; ml;"
td; s'j;yte g[‚NqgRM.IrSq" sud;®," 93
119

[Charaka 17]

[Charaka 17]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

˙dye Klo…ª y’it PlIiˆ k⁄=* c vO‘yo"
n;>y;' v'=,yov;Rå…p bSt* v; tIv[vde n" 94
du∑rˇ_;itm;]Tv;t( s vw xI`[' …vdÁte
tt" xI`[…vd;ihTv;i√{/ITy…./Iyte 95
Vy/Czºd.[m;n;hxBdSf⁄r,spR,"w
v;itk°' pw…ˇk°' tO„,;d;hmohmdJvrw" 96
jOM.oTKlex;®…cStM.xItkì"Xlw‚„mk°'…vdu"
sv;Rsu c mhCzUl' …v{/IWUpj;yte 97
xS];S]w….R¥t îv coLmuk·ì rv dÁte
…v{/I VyMlt; y;t;vO…íkì·rv dXyte 98
tnu Â=;®,' Xy;v' fÉ…nl' v;t…v{/I
itlm;Wk⁄lTqods…•.' …pˇ…v{/I 99
Xlw‚„mk° ßvit êet' …pÆCzl' bhl' b¸
l=,' svRmve tw ∫jte s;…•p;itk° 100
aq;s;' …v{/In;' s;?y;s;?yTv…vxeWD;n;q| Sq;n’t' …l©…vxeWmupde+y;m"--t] p[/;nmmRj;y;' …v{?y;' ˙´Øntmkp[mohk;sê;s;"
Klomj;y;' …pp;s;mu%xoWglg[h;" y’∆;y;' ê;s" PlIhj;y;muCz±v;sopro/" k⁄…=j;y;' k⁄…=p;ê;RNtr;'sxUl' vO‘j;y;' pOœk…$g[h"
n;….j;y;' ih‘; v'=,j;y;' sÆKqs;d" b‚Stj;y;' ’Cz^piU tmU]vcRSTv' ceit 101
pKvp[….•;sU?vRj;su mu%;t( ß;v" ßvit a/oj;su gud;t( ¨.ytStu
n;….j;su 102
120

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 17

[Charaka 17]

a;s;' ˙•;….b‚Stj;" p·rpKv;" s;…•p;itk° c mr,;y xeW;" pun" k⁄xlm;xupi[ tk;·r,' …cikTskm;s;¥opx;My≤Nt
tSm;d…croÆTqt;' …v{/I' xS]spR…v¥ud…¶tuLy;' òeh…vrecnwr;êevop£met( svRxo guLmv∞eit 103
.v≤Nt c;]-…vn; p[mhe mPyet; j;yNte du∑meds"
t;v∞wt; n l+yNte y;v√;Stup·rg[h" 104
xr;…vk; kCz…pk; j;…lnI ceit du"sh;"
j;yNte t; Áitbl;" p[.tU Xle„mmeds" 105
sWRpI c;ljI cwv …vnt; …v{/I c y;"
s;?y;" …pˇoLb,;St;Stu s'.vNTyLpmeds" 106
mmRSv'se gude p;<yo" Stne s‚N/Wu p;dyo"
j;yNte ySy …p…@k;" s p[mhe I n jIvit 107
tq;åNy;" …p@k;" s≤Nt rˇ_pIt;…st;®,;"
p;<@ür;" p;<@üv,;Rí .Sm;.;meckp[.;" 108
mO√‰í ki#n;í;Ny;" SqUl;" sU+m;Stq;åpr;"
mNdveg; mh;veg;" SvLpxUl; mh;®j" 109
t; bud?( v; m;®t;dIn;' yq;SvwhtRe l
u =,w"
b[yU ;dupcre∞;xu p[;gup{vdxRn;t( 110
tO$X( v;sm;'ss'koqmohih‘;mdJvr;"
vIspRmmRsr' o/;" …p@;k;n;mup{v;" 111
=y" Sq;n' c vO≤ıí doW;,;' i]…v/; git"
121

[Charaka 17]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ë?v| c;/í ityRKc …vDey; i]…v/;åpr; 112
i]…v/; c;pr; koœx;%;mm;R‚Sqs‚N/Wu
îTyuˇ_; …v…/.edne doW;,;' i]…v/; git" 113
cyp[kopp[xm;" …pˇ;dIn;' yq;£mm(
.vNTyekk
ì x" W$≠su k;le„v.[;gm;idWu 114
git" k;l’t; ceW; cy;¥; pun®Cyte
gití i√…v/; Î∑; p[;’tI vw’tI c y; 115
…pˇ;devo„m," p…ˇ_nRr;,;mupj;yte
t∞ …pˇ' p[k…⁄ pt' …vk;r;n( k⁄®te b˛n( 116
p[;’tStu bl' Xle„m; …v’to ml ¨Cyte
s cwv*j" SmOt" k;ye s c p;PmopidXyte 117
sv;R ih ce∑; v;ten s p[;," p[;…,n;' SmOt"
tenvw rog; j;yNte ten cwvop®?yte 118
…nTy' s…•iht;…m]' smI+y;Tm;nm;Tmv;n(
…nTy' yuˇ_" p·rcreidCzº•;yur…nTvrm( 119
t] Xlok*-…xrorog;" s˙{og; rog; m;n…vkLpj;"
=y;" s…p@k;íoˇ_; doW;,;' gitrev c 120
ikyNt"…xrsIyeå‚Sm•?y;ye tÊvd…xRn;
D;n;q| ….Wj;' cwv p[j;n;' c ihtwiW,; 121
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne ikyNt"…xrsIyo n;m
s¢dxoå?y;y" 17
122

a∑;dxoå?y;y"
aq;t‚S]xoqIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
]y" xoq; .v≤Nt v;t…pˇXle„m…n…mˇ;" te puni√≥…v/; …nj;gNtu .edne
– 3
t];gNtvXzºdn.edn=,n.Ôn…pCznoTpeW,p[h;rv/bN/nve∑nVy/npI@n;id….v;R .Ll;tkpu„pflrs;Tmgu¢;xUk…£…mxUk;ihtp]lt;guLms'SpxRnvw ;R Svednp·rspR,;vmU],wv;R …viW,;' s…vWp[;…,d'∑;^ dNt…vW;,n%…np;twv;R s;gr…vWv;tihmdhns'SpxRnvw ;R xoq;" smupj;yNte 4
te punyRq;Sv' hetVu yÔnwr;d;vupl>yNte …njVyÔnwkdex…vprItw" bN/mN];gdp[lpe p[t;p…nv;Rp,;id….íop£mw®p£Mym;,;" p[x;≤Ntm;p¥Nte 5
…nj;" pun" òehSvedvmn…vrecn;Sq;pn;nuv;sn…xro…vrecn;n;myq;vTp[yog;‚NmQy;s'sjRn;√; z¥Rlsk…vsU…ck;ê;sk;s;its;rxoWp;<@ürogodrJvrp[dr.gNdr;xoR…vk;r;itkxRnvw ;R k⁄œk<@U…p@k;id….v;R zidR=vqUÌ;rxu£v;tmUrpurIWveg/;r,wv;R kmRrogopv;s;?vk…xRtSy v; shs;åitguvMR llv,…p∑;•flx;kr;gd…/h·rtkm¥mNdk…vÂ!nvxUkxmI/;Ny;nUp*dk…p…xtopyog;NmOTp˚lo∑.=,;Llv,;it.R=,;Ì.Rsp' I@n;d;mg.Rpp[ tn;t( p[j;t;n;' c …mQyopc;r;dudI,RdoWTv;∞ xof;" p[;du.vR ≤Nt îTyuˇ_" s;m;Nyo het"u 6
ay' Tv] …vxeW" xItÂ=l`u…vxd≈mopv;s;itkxRn=p,;id….v;Ry"u
p[k…⁄ ptSTvÑ;'sxo…,t;dINy…..Uy xof˘ jnyit s …=p[oTq;np[xmo
.vit Xy;m;®,v,R" p[’itv,oR v; cl" SpNdn" %rp®W….•Tvg[om;
123

[Charaka 18]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

…z¥t îv ….¥t îv pI@‰t îv sUcI….·rv tu¥te …p…p…lk;….·rv
s'sPO yte sWRpkLk;v…l¢ îv …c…m…cm;yte s'kC⁄ yt a;yMyt îveit
v;txoq" 1
¨„,tI+,k$uk=;rlv,;MljI,R.ojnwrGNy;tpp[t;pwí …pˇ' p[k…⁄ pt'
TvÑ;'sxo…,t;Ny…..Uy xoq' jnyit s …=p[oTq;np[xmo .vit ’„,pItnIlt;m[;v.;s ¨„,o mOd"u k…plt;m[rom; ¨„yte dUyte /UPyte Ë„m;yte ‚Sv¥te ÆKl¥te n c SpxRm„u ,' c suWyU t îit …pˇxoq" 2
gu®m/urxIt≤òG/writSv“;Vy;y;mid….í Xle„m; p[k…⁄ ptSTvÑ;'sxo…,t;dINy…..Uy xoq' jnyit s ’Cz^oTq;np[xmo .vit p;<@üête ;v.;so gu®" ≤òG/" Xl+," ‚Sqr" STy;n" xuKl;g[rom; SpxoR„,shíeit
Xle„mxoq" 3
yq;Svk;r,;’its'sg;R…d(dv( doWj;S]y" xoq; .v≤Nt yq;Svk;r,;’its…•p;t;t( s;…•p;itk Ek" Ev' s¢…v/o .ed" 7
p[’it….St;….St;….….R¥m;no i√…v/‚S]…v/ítu…vR/" s¢…v/oå∑…v/í ¨pl>yte puníwk EvoTse/s;m;Ny;t( 8
.v≤Nt c;]-xUyNte ySy g;];…, SvpNtIv ®j≤Nt c
pI…@t;Nyu•mNTy;xu v;txoq' tm;idxet( 9
yí;Py®,v,;R." xoqo nˇ_˘ p[,Xyit
òeho„,mdRn;>y;' c p[,Xyet( s c v;itk" 10
y" …pp;s;Jvr;tRSy dUyteåq …vdÁte
‚Sv¥it ÆKl¥te gN/I s pwˇ" êyqu" SmOt" 11
y" pItne]vK]Tvk™ pUv| m?y;t( p[xyU te
124

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 18

tnuTvk™ c;its;rI c …pˇxoq" c ¨Cyte 12
xIt" sˇ_gityRStu k<@Um;n( p;<@ürve c
…npI…@to no•mit êyqu" skf;Tmk" 13
ySy xS]k⁄xÆCz•;Czo…,t' n p[vtRte
’Cz^,π …pCz; ßvit s c;…p kfs'.v" 14
…nd;n;’its'sg;RCz±vyqu" Sy;…d(dv( doWj"
sv;R’it" s…•p;t;Czoqo Vy;…m≈hetju " 15
yStu p;d;….…nvOˇR " xoq" sv;R©go .vet(
jNto" s c suk∑" Sy;t( p[stO " ßImu%;∞ y" 16
yí;…p guÁp[.v" ‚S]y; v; pu®WSy v;
s c k∑tmo Deyo ySy c Syu®p{v;" 17
zidR" ê;soå®…cStO„,; JvroåtIs;r Ev c
s¢koåy' sd*bRLy" xofop{vs'gh[ " 18
ySy Xle„m; p[k…⁄ pto …j◊;mUlåe vitœte
a;xu s'jnyeCzoq' j;yteåSyop…ji◊k; 19
ySy Xle„m; p[k…⁄ pt" k;kle Vyvitœte
a;xu s'jnyeCzof˘ kroit( glxuÆ<@k;m( 20
ySy Xle„m; p[k…⁄ pto glb;Áeåvitœte
xnw" s'jnyeCzof˘ glg<@oåSy j;yte 21
ySy Xle„m; p[k…⁄ pt‚StœTyNtgRle ‚Sqr"
a;xu s'jnyeCzof˘ j;yteåSy glg[h" 22
125

[Charaka 18]

[Charaka 18]

crk s'iht;

ySy …pˇ' p[k…⁄ pt' srˇ_˘ Tv…c spRit
xof˘ sr;g' jnyei√spRStSy j;yte 23
ySy …pˇ' p[k…⁄ pt' Tv…c rˇ_Éåvitœte
xoq' sr;g' jnyet( …p@k; tSy j;yte 24
ySy p[k…⁄ pt' …pˇ' xo…,t' p[;Py xu„yit
itlk; …pPlvo Vy©; nI…lk; tSy j;yte 25
ySy …pˇ' p[k…⁄ pt' xƒyorvitœte
êyqu" xƒko n;m d;®,StSy j;yte 26
ySy …pˇ' p[k…⁄ pt' k,Rml
U åe vitœte
Jvr;Nte dujyR oåNt;y xoqStSyopj;yte 27
v;t" PlIh;nmuıy k⁄…pto ySy itœit
xnw" p·rk⁄dn( p;ê| PlIh; tSy;….v/Rte 28
tSy v;yu" p[k…⁄ pto guLmSq;neåvitœte
xof˘ sxUl' jnyn( guLmStSyopj;yte 29
ySy v;yu" p[k…⁄ pt" xofxUlkrírn(
vÕ,;√OW,* y;it vO≤ıStSyopj;yte 30
ySy v;t" p[k…⁄ ptSTvÑ;'s;Ntrm;…≈t"
xoq' s'jnyet( k⁄=;vudr' tSy j;yte 31
ySy v;t" p[k…⁄ pt" k⁄…=m;…≈Ty itœit
n;/o v[jit n;PyU?vRm;n;hStSy j;yte 32
rog;íoTse/s;m;Nyd…/m;'s;budR ;dy"
126

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 18

…v…x∑; n;mÂp;>y;' …ndeXR y;" xoqs'gh[ e 33
v;t…pˇkf; ySy yugpt( k⁄…pt;S]y"
…j◊;mUlåe vitœNte …vdhNt" smuÆCz^t;" 34
jny≤Nt .Ox' xoq' vedn;í pOq‚Gv/;"
t' xI`[k;·r,' rog' roih,Iit …v…nidRxte ( 35
i]r;]' p[m' tSy jNto.Rvit jI…vtm(
k⁄xlen Tvnu£;Nt" …=p[' s'p¥te su%I 36
s≤Nt Áev…' v/; rog;" s;?y; d;®,s'mt;"
ye hNyurnup£;Nt; …mQy;c;ren v; pun" 37
s;?y;í;Pypre s≤Nt Vy;/yo mOdsu m' t;"
yà;yà’t' yeWu kmR …s?yTys'xym( 38
as;?y;í;pre s≤Nt Vy;/yo y;Pys'…Dt;"
sus;?v…p ’t' yeWu kmR y;];kr' .vet( 39
s≤Nt c;Pypre rog; yeWu kmR n …s?yit
a…p yà’t' b;lwnR t;n( …v√;nup;cret( 40
s;?y;íwv;Pys;?y;í Vy;/yo i√…v/;" SmOt;"
mOddu ;®,.edne te .v≤Nt ctu…vR/;" 41
t Ev;p·rs':yey; ….¥m;n; .v≤Nt ih
®j;v,RsmuTq;ns'Sq;nn;m…." 42
VyvSq;kr,' teW;' yq;SqUlWe u s'gh[ "
tq; p[’its;m;Ny' …vk;reWpU idXyte 43
127

[Charaka 18]

[Charaka 18]

crk s'iht;

…vk;rn;m;k⁄xlo n …jÓIy;t( kd;cn
n ih svR…vk;r;,;' n;mtoå‚St /[vu ; ‚Sqit" 44
s Ev k⁄…pto doW" smuTq;n…vxeWt"
Sq;n;Ntrgtíwv jnyTy;my;n( b˛n( 45
tSm;i√k;rp[’tIr…/œ;n;Ntr;…, c
smuTq;n…vxeW;'í bud?≠ v; kmR sm;cret( 46
yo Áet…T]ty' D;Tv; km;R<y;r.te ….Wk™
D;npUv| yq;Ny;y' s kmRsu n muÁit 47
…nTy;" p[;,.Ot;' dehe v;t…pˇkf;S]y"
…v’t;" p[’itSq; v; t;n( bu.Tu set pÆ<@t" 48
¨Ts;hoCz±v;s…n"ê;sce∑; /;tugit" sm;
smo mo=o gitmt;' v;yo" km;R…vk;rjm( 49
dxRn' p…ˇ_„m; c =uˇ„O ,; dehm;dRvm(
p[.; p[s;do me/; c …pˇkm;R…vk;rjm( 50
òeho bN/" ‚SqrTv' c g*rv' vOWt; blm(
=m; /Oitrlo.í kfkm;R…vk;rjm( 51
v;te …pˇe kfÉ cwv =I,e l=,muCyte
kmR," p[;’t;ı;…nvO≤R ıv;Rå…p …vro…/n;m( 52
doWp[’itvwx„e y' …nyt' vO≤ıl=,m(
doW;,;' p[’ith;R…nvO≤R ıíwv' prI+yte 53
t] Xlok;"-128

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 18

s':y;' …n…mˇ' Âp;…, xoq;n;' s;?yt;' n c
teW;' teW;' …vk;r;,;' xoq;'St;'St;'í pUvjR ;n( 54
…v…/.ed' …vk;r;,;' i]…v/' bo?ys'gh[ m(
p[;’t' kmR doW;,;' l=,' h;…nvO≤ıWu 55
vItmohrjodoWlo.m;nmdSpOh"
Vy;:y;tv;'‚S]xoqIye xog;?y;ye punvRs"u 56
ETy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne i]xoqIyo
n;m;∑;dxoå?y;y" 18

129

[Charaka 18]

Ekon…v'xoå?y;y"
aq;toå∑odrIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
îh %Lv∑;vudr;…, a∑* mU];`;t;" a∑* =IrdoW;" a∑* retodoW;" s¢
k⁄œ;…n s¢ …p@k;" s¢ vIsp;R" W@tIs;r;" W@üd;vt;R" pç guLm;" pç
PlIhdoW;" pç k;s;" pç ê;s;" pç ih‘;" pç tO„,;" pç zdRy" pç
.ˇ_Sy;nxnSq;n;…n pç …xrorog;" pç ˙{og;" pç p;<@ürog;" pçoNm;d;" cTv;roåpSm;r;" cTv;roå…=rog;" cTv;r" k,Rrog;" cTv;r" p[itXy;y;" cTv;ro mu%rog;" cTv;ro g[h,IdoW;" cTv;ro md;" cTv;ro
mUCz;Ry;" cTv;r" xoW;" cTv;·r KlwBy;…n ]y" xof;" ]I…, ikl;s;…n
i]…v/' loiht…pˇ' √* Jvr* √* v[,* √;v;y;m* √º gO/S[ y* √º k;mle
i√…v/m;m' i√…v/' v;trˇ_˘ i√…v/;Nyx;|…s Ek Ë®StM." Ek" s'Ny;s"
Eko mh;gd" …v'xit" …£…mj;ty" …v'xit" p[mhe ;" …v'xityoR…nVy;pd" îTy∑cTv;·r'x{og;…/kr,;Ny‚Smn( s'gh[ e smui∂∑;…n 3
a∑;vudr;,Iit v;t…pˇkfs…•p;tPlIhbıÆCz{dkodr;…, a∑* mU];`;t; îit v;t…pˇkfs…•p;t;XmrIxkúr;xu£xo…,tj;" a∑* =IrdoW; îit vwv<y| vwgN?y' vwrSy' pwÆCzLy' fÉnsÏ;to r*+y' g*rvmitòehí a∑* retodoW; îit tnu xu„k˘ fÉ…nlmêet' pUTyit…pCzlmNy/;tUpihtmvs;id c 1
s¢ k⁄œ;nIit kp;loduMbrm<@l„yR…j◊pu<@rIk…s?mk;k,;…n s¢
…p@k; îit xr;…vk; kCz…pk; j;…lnI sWRPyljI …vnt; …v{/I c
s¢ …vsp;R îit v;t…pˇkf;…¶kdRmkg[‚Nqs…•p;t;:y;" 2
W@tIs;r; îit v;t…pˇkfs…•p;t.yxokj;" W@üd;vt;R îit v;tmU]purIWxu£CzidR=vquj;" 3
130

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 19

[Charaka 19]

pç guLm; îit v;t…pˇkfs…•p;txo…,tj;" pç PlIhdoW; îit guLmwVy;R:y;t;" pç k;s; îit v;t…pˇkf=t=yj;" pç ê;s; îit
mho?vRÆCz•tmk=u{;" pç ih‘; îit mhtI gM.Ir; Vypet; =u{;å•j; c
pç tO„,; îit v;t…pˇ;m=yops'sg;R≤Tmk;" pç zdRy îit i√∑;qR-s'yogj; v;t…pˇkfs…•p;to{ekoTq;í pç .ˇ_Sy;nxnSq;n;mIit
v;t…pˇkfs…•p;t√ºW;" pç …xrorog; îit pUvoR∂x
e m….smSy v;t…pˇkfs…•p;t…£…mj;" pç ˙{og; îit …xrorogwVy;R:y;t;" pç p;<@ürog; îit v;t…pˇkfs…•p;tmO∫=,j;" pçoNm;d; îit v;t…pˇkfs…•p;t;gNtu…n…mˇ;" 4
cTv;roåpSm;r; îit v;t…pˇkfs…•p;t…n…mˇ;" cTv;roå…=rog;íTv;r" k,Rrog;íTv;r" p[itXy;y;íTv;ro mu%rog;íTv;ro g[h,IdoW;íTv;ro md;íTv;ro mUCz;Ry; îTypSm;rwVy;R:y;t;" cTv;r" xoW; îit
s;hssN/;r,=y…vWm;xnj;" cTv;·r KlwBy;nIit bIjop`;t;d≠?vj.©;∆r;y;" xu£=y;∞ 5
]y" xoq; îit v;t…pˇXle„m…n…mˇ;" ]I…, ikl;s;nIit rˇ_t;m[x-u
Kl;…n i]…v/' loiht…pˇ…mit Ë?vR.;gm/o.;gmu.y.;g' c 6
√* Jvr;…vit ¨„,;….p[;y" xItsmuTqí xIt;….p[;yío„,smuTq" √*
v[,;…vit …njí;gNtují √;v;y;m;…vit b;Áí;>yNtrí √º gO/S[ y;…vit v;t;√;tkf;∞ √º k;mle îit koœ;≈y; x;%;≈y; c i√…v/m;m…mit alsko …vsU…ck; c i√…v/' v;trˇ_…mit gM.Irmuˇ;n' c i√…v/;Nyx;|sIit xu„k;<y;{;R…, c 7
Ek Ë®StM. îTy;mi]doWsmuTq" Ek" s'Ny;s îit i]doW;Tmko mn"xrIr;…/œ;n" Eko mh;gd îit atÊv;….…nvex" 8
…v'xit" ’…mj;ty îit yUk; …ppI…lk;íeit i√…v/; bihmRlj;" kÉx;d; lom;d; lom√Ip;" s*rs; a*duMbr; jNtum;tríeit W$( xo…,tj;"
131

[Charaka 19]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aN];d; ¨dr;ve∑; ˙dy;d;íurvo d.Rp„u p;" s*g‚N/k; mh;gud;íeit s¢
kfj;" kkÉ®k; mkÉ®k; le…lh;" sxUlk;" s*sur;d;íeit pç purIWj;" …v'xit" p[mhe ; îTyudkmehíe=bu ;…lk;rsmehí s;N{mehí s;N{p[s;dmehí xuKlmehí xu£mehí xItmehí xnwmhRe í …skt;mehí nIlmehí loihtmehí m…Ôœ;mehí h·r{;mehíeit W$( …pˇ…n…mˇ;" vs;mehí m∆;mehí h‚Stmehí m/umhe íeit cTv;ro v;t…n…mˇ;" îit …v'xit" p[mhe ;" …v'xityoR…nVy;pd îit v;itk° pw…ˇk° Xlw‚„mk° s;…•p;itk° ceit ctßo doWj;" doWdU„ys'sgRp’
[ it…ndex
R rw v…x∑;" Wo@x
…nidRXyNte t¥q; rˇ_yo…ní;rjSk; c;cr,; c;itcr,; c p[;Kcr,;
copPlut; c p·rPlut; cod;vitRnI c k…,RnI c pu]flI c;Ntmu%
R Ic
sUcImu%I c xu„k; c v;…mnI c W<!yo…ní mh;yo…níeit …v'xityoR…nVy;pdo .v≤Nt 9
kÉvlí;ymu∂x
º o yqo∂ºxm….…nidR∑o .vit 4
svR Ev …nj; …vk;r; n;Ny] v;t…pˇkfÉ>yo …nvRtNR teyq;ihxk⁄…n"sv| idvsm…p p·rptn( Sv;' z;y;' n;itvtRte tq; Sv/;tuvWw My…n…mˇ;" sveR …vk;r; v;t…pˇkf;•;itvtRNte
v;t…pˇXle„m;,;' pun" Sq;ns'Sq;np[’it…vxeW;n….smI+y td;Tmk;n…p c svR…vk;r;'St;nevopidx≤Nt bu≤ımNt" 5
.vtí;]-Sv/;tuvWw My…n…mˇj; ye …vk;rs'`; bhv" xrIre
n te pOqk™ …pˇkf;…nle>y a;gNtvSTvev tto …v…x∑;" 6
a;gNturNveit …nj' …vk;r' …njStq;åågNtum…p p[vı
O "
t];nubN/' p[’it' c sMyg( D;Tv; tt" kmR sm;r.et 7
t] Xlok*-…v'xk;íwkk;íwv i]k;íoˇ_;S]yS]y"
132

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 19

i√k;í;∑* ctu„k;í dx √;dx pçk;" 8
cTv;rí;∑k; vg;R" W$≠k* √* s¢k;S]y"
a∑odrIye rog;,;' rog;?y;ye p[k;…xt;" 9
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;neå∑odrIyo
n;mon…v'xoå?y;y" 19

133

[Charaka 19]

…v'xoå?y;y"
aq;to mh;rog;?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
cTv;ro rog; .v≤Nt--a;gNtuv;t…pˇXle„m…n…mˇ;" teW;' ctu,;Rm…p
rog;,;' rogTvmek…v/' .vit ®Ks;m;Ny;t( i√…v/; pun" p[’itreW;m(
a;gNtu…nj…v.;g;t( i√…v/' cwW;m…/œ;n' mn"xrIr…vxeW;t( …vk;r;"
punrp·rs':yey;" p[’Ty…/œ;n…l©;ytn…vkLp…vxeWp·rs':yeyTv;t(
– 3
mu%;…n tu %Lv;gNtonR%dxnptn;….c;r;….x;p;….W;©;….`;tVy/bN/nve∑npI@nr∆udhnxS];x…n.Utopsg;RdI…n …njSy tu mu%' v;t…pˇXle„m,;' vwWMym( 4
√yoStu %Lv;gNtu…njyo" p[re ,ms;TMye≤N{y;qRsy' og" p[D;pr;/" p·r,;míeit 5
sveåR …p tu %Lvetåe ….p[v/O ;íTv;ro rog;" prSprmnub›≤Nt n c;NyoNyen
sh sNdehm;p¥Nte 6
a;gNtuihR Vyq;pUv| smuTp•o j`Ny' v;t…pˇXle„m,;' vwWMym;p;dyit
…nje tu v;t…pˇXle„m;," pUv| vwWMym;p¥Nte j`Ny' Vyq;m….…nvRtyR ≤Nt 7
teW;' ];y;,;m…p doW;,;' xrIre Sq;n…v.;g ¨pde+yte t¥q;--b‚St"
purIW;/;n' k…$" sÆKqnI p;d;vSqI…n pKv;xyí v;tSq;n;…n t];…p
pKv;xyo …vxeW,e `;tSq;n' Svedo rso lsIk; ®…/rm;m;xyí …pˇSq;n;…n t];Py;m;xyo …vxeW,e …pˇSq;nm( ¨r" …xro g[Iv; pv;R<y;m;xyo medí Xle„mSq;n;…n t];Pyuro …vxeW,e Xle„mSq;nm( 8
134

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 20

[Charaka 20]

svRxrIrcr;Stu v;t…pˇXle„m;," svR‚SmHzrIre k⁄…pt;k⁄…pt;" xu.;xu.;…n k⁄v≤R Nt--p[’it.Ut;" xu.;Nyupcyblv,Rps[ ;d;dI…n axu.;…n
pun…vR’itm;p•; …vk;rs'Dk;…n 9
t] …vk;r;" s;m;Nyj;" n;n;Tmj;í
t] s;m;Nyj;" pUvmR ∑odrIye Vy;:y;t;" n;n;Tmj;'ÆSTvh;?y;yeånuVy;:y;Sy;m"
t¥q;--axIitv;Rt…vk;r;" cTv;·r'xt( …pˇ…vk;r;" …v'xit" Xle„m…vk;r;" 10
t];d* v;t…vk;r;nnuVy;:y;Sy;m"
t¥q;--n%.edí …vp;idk; c p;dxUl' c p;d.[x
' í p;dsu¢t; c
v;t%u”t; c guLfg[hí …pÆ<@ko√º∑n' c gO/s[ I c j;nu.de í j;nu…vXleWí Ë®StM.í Ë®s;dí p;©üLy' c gud.[x
' í gud;itRí vOW,;=epí
xefStM.í vÕ,;n;hí ≈o…,.edí …v@±.de í ¨d;vtRí %ÔTv' c k⁄BjTv' c v;mnTv' c i]kg[hí pOœg[hí p;ê;RvmdRí ¨dr;ve∑í ˙Nm;heí ˙d≠{ví v= ¨´WRí v= ¨pro/í v=Stodí b;¸xoWí g[Iv;StM.í
mNy;StM.í k<#oıv'sí hnu.de í aoœ.edí a…=.edí dNt.edí dNtxw…qLy' c mUkTv' c v;Ks©í kW;y;Syt; c mu%xoWí arsDt; c
`[;,n;xí k,Rxl
U ' c axBd≈v,' c ¨∞w"≈uití b;…/y| c vTmRStM.í
vTmRs˚ocí it…mr' c a…=xUl' c a…=Vyud;sí .[VU yud;sí xƒ.edí
ll;$.edí …xro®k™ c kÉx.U…mSf⁄$n' c aidRt' c Ek;©rogí
sv;R©rogí p=v/í a;=epkí d<@kí tmí .[mí vepquí jOM.; c
ih‘; c …vW;dí aitp[l;pí r*+y' c p;®„y' c Xy;v;®,;v.;st; c
aSv“í anv‚Sqt…cˇTv' c îTyxIitv;Rt…vk;r; v;t…vk;r;,;mp·rs':yey;n;m;…v„’ttm; Vy;:y;t;" 11
sve„R v…p %LvetWe u v;t…vk;reWˇU _É„vNyeWu c;nuˇ_ÉWu v;yo·rdm;TmÂpmp·r,;…m kmR,í Svl=,' ydupl>y tdvyv' v; …vmuˇ_sNdeh; v;t…vk;rmev;?yvSy≤Nt k⁄xl;" t¥q; r*+y' xwTy' l;`v' vwx¥' gitr135

[Charaka 20]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mUtTR vmnv‚SqtTv' ceit v;yor;TmÂp;…, Ev'…v/Tv;∞ v;yo" kmR,"
Svl=,…mdmSy .vit t' t' xrIr;vyvm;…vxt" t¥q;--ß's.['
sVy;ss©.eds;dhWRtWRkMpvtRc;ltodVyq;ce∑;dI…n tq; %rp®W…vxdsuiWr;®,v,RkW;y…vrsmu%TvxoWxUlsui¢s˚ocnStM.n%Ô=t;dI…n c v;yo" km;R…, twr‚Nvt' v;t…vk;rmev;?yvSyet( 12
t' m/ur;Mllv,≤òG/o„,w®p£mw®p£met òehSved;Sq;pn;nuv;snnSt"kmR.ojn;>y©oTs;dnp·rWek;id….v;Rthrwm;R];' k;l' c p[m;,I’Ty
t];Sq;pn;nuv;sn' tu %lu svR]op£me>yo v;te p[/;ntm' mNyte ….Wj"
tı‰;idt Ev pKv;xymnup…[ vXy kÉvl' vwk;·rk˘ v;tmUl' …zn…ˇ
t];v…j'tåe …p v;te xrIr;NtgRt;" v;t…vk;r;" p[x;≤Ntm;p¥Nte yq;
vnSpteml
RU e …z•e SkN/x;%;p[rohk⁄smu flpl;x;dIn;' …nyto …vn;xSt√t( 13
…pˇ…vk;r;'íTv;·r'xtmt Ë?vRmnuVy;:y;Sy;m"--aoWí PloWí d;hí dvquí /Umkí aMlkí …vd;hí aNtd;Rhí a'sd;hí Ë„m;…/Ky'
c aitSvedí a©Svedí a©gN/í a©;vdr,' c xo…,tKledí m;'sKledí TvGd;hí m;'sd;hí Tvgvdr,' c cmRdln' c rˇ_ko#í rˇ_…vSfo$í rˇ_…pˇ' c rˇ_m<@l;…n c h·rtTv' c h;·r{Tv' c nI…lk;
c k=; c k;ml; c itˇ_;Syt; c loihtgN/;Sy t; c pUitmu%t; c
tO„,;…/Ky' c atOi¢í a;Sy…vp;kí glp;kí a…=p;kí gudp;kí
me!p^ ;kí jIv;d;n' c tm" p[vx
e í h·rth;·r{ne]mU]vcRSTv' c îit
cTv;·r'x≤Tpˇ…vk;r;" …pˇ…vk;r;,;mp·rs':yey;n;m;…v„’ttm;
Vy;:y;t;" 14
sve„R v…p %LvetWe u …pt…vk;reWˇU _É„vNyeWu c;nuˇ_ÉWu …pˇSyedm;TmÂpmp·r,;…m kmR,í Svl=,' ydupl>y tdvyv' v; …vmuˇ_s'dhe ;" …pˇ…vk;rmev;?yvSy≤Nt k⁄xl;" t¥q;--a*„<y' twK„<y' {vTvmnitòeho v,Rí xuKl;®,vjoR gN/í …vßo rs* c k$uk;Ml* srTv' c
…pˇSy;TmÂp;…, Ev'…v/Tv;∞ …pˇSy kmR," Svl=,…mdmSy .vit
136

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 20

[Charaka 20]

t' t' xrIr;vyvm;…vxt" t¥q;-d;h*„<yp;kSvedKledkoqk<@Uß;vr;g;yq;Sv' c gN/v,Rrs;….…nvRtnR ' …pˇSy km;R…, twr‚Nvt' …pˇ…vk;rmev;?yvSyet( 15
t' m/uritˇ_kW;yxItw®p£mw®p£met òeh…vrekp[dhe p·rWek;>y©;id…."
…pˇhrwm;R];' k;l' c p[m;,I’Ty …vrecn' tu svoRp£me>y" …pˇe p[/;ntm'
mNyNte ….Wj" tı‰;idt Ev;m;xymnup…[ vXy kÉvl' vwk;·rk˘ …pˇmUlmpkWRit t];v…jte …pˇeå…p xrIr;NtgRt;" …pˇ…vk;r;" p[x;≤Ntm;p¥Nte yq;å¶* Vypo!e kÉvlm…¶gOh' xItI.vit t√t( 16
Xle„m…vk;r;'í …v'xitmt Ë?v| Vy;:y;Sy;m" t¥q;--tOi¢í tN{; c
…n{;…/Ky' c Stw…mTy' c gu®g;]t; c a;lSy' c mu%m;/uy| c mu%ß;ví Xle„moiÌr,' c mlSy;…/Ky' c bl;skí ap…ˇ_í ˙dyoplepí k<#oplepí /mnIp[itcyí glg<@í aitSq*Ly' c xIt;…¶t; c
¨ddRí êet;v.;st; c êetmUrne]vcRSTv' c îit …v'xit" Xle„m…vk;r;"
Xle„m…vk;r;,;mp·rs':yey;n;m;…v„’ttm; Vy;:y;t; .v≤Nt 17
sve„R v…p %LvetWe u Xle„m…vk;reWˇU _É„vNyeWu c;nuˇ_ÉWu Xle„m, îdm;TmÂpmp·r,;…m kmR,í Svl=,' ydupl>y tdvyv' v; …vmuˇ_s'dhe ;"
Xle„m…vk;rmev;?yvSy≤Nt k⁄xl;" t¥q;--òehxwTyx*KLyg*rvm;/uySR qwypR Æw CzLym;Tòy;R…n Xle„m, a;TmÂp;…, Ev'…v/Tv;∞
Xle„m," kmR," Svl=,…mdmSy .vit t' t' xrIr;vyvm;…vxt"
t¥q;--êw T yxw T yk<@U S yw y R g *rvòe h su i ¢Kle d opde h bN/m;/uy…R crk;·rTv;…n Xle„m," km;R…, twr‚Nvt' Xle„m…vk;rmev;?yvSyet(
– 18
t' k$ukitˇ_kW;ytI+,o„,Â=w®p£mw®p£met Svedvmn…xro…vrecnVy;y;m;id…." Xle„mhrwm;R];' k;l' c p[m;,I’Ty vmn' tu svoRp£me>y" Xle„m…, p[/;ntm' mNyNte ….Wj" tı‰;idt Ev;m;xymnup…[ vXyorogt' kÉvl' vwk;·rk˘ Xle„mmUlmU?vRmÆu T=pit t];v…jte Xle„m137

[Charaka 20]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

<y…p xrIr;NtgRt;" Xle„m…vk;r;" p[x;≤Ntm;p¥Nte yq; ….•e kÉd;rset* x;…lyvWi∑k;dINyn….„yN¥m;n;NyM.s; p[xoWm;p¥Nte t√idit 19
.v≤Nt c;]-rogm;d* prI=et ttoånNtrm*W/m(
tt" kmR ….Wk™ pí;JD;npUv| sm;cret( 20
yStu rogm…vD;y km;R<y;r.te ….Wk™
aPy*W/…v/;nDStSy …s≤ıyRÎCzy; 21
tStu rog…vxeWD" svR.Ww Jyko…vd"
dexk;lp[m;,DStSy …s≤ırs'xym( 22
t] Xlok;"-s'gh[ " p[’itdex
R o …vk;rmu%mIr,m(
.sNdehoånubN/í rog;,;' s'pk
[ ;…xt" 23
doWSq;n;…n rog;,;' g,; n;n;Tmj;í ye
Âp' pOqk™ c doW;,;' kmR c;p·r,;…m yt( 24
pOqKTven c doW;,;' …nidR∑;" smup£m;"
sMyÑhit rog;,;m?y;ye tÊvd…xRn; 25
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne mh;rog;?y;yo n;m
…v'xoå?y;y" 20
sm;¢o rogctu„k" 5
138

Ek…v'xoå?y;y"
aq;toå∑*…nNdtIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
îh %lu xrIrm…/’Ty;∑* pu®W; …nNdt; .v≤Nt t¥q;--aitdI`Rí
aitÓSví aitlom; c alom; c ait’„,í aitg*rí aitSqUlí
ait’xíeit 3
a];itSqUl’xyo.UyR Ev;pre …nNdt…vxeW; .v≤Nt
aitSqUlSy t;vd;yuWo Ó;so jvopro/" ’Cz^Vyv;yt; d*bRLy' d*gRN?y' Sved;b;/" =uditm;]' …pp;s;ityogíeit .vNTy∑* doW;"
tditSq*Lymits'prU ,;Ìu®m/urxIt≤òG/opyog;dVy;y;m;dVyv;y;i∂v;Sv“;ıWR…nTyTv;d…cNtn;√IjSv.;v;copj;yte
tSy Áitm;]med‚Svno med EvopcIyte n tqetre /;tv" tSm;dSy;yuWo
Ó;s" xw…qLy;t( s*k⁄m;y;RÌ®u Tv;∞ medso jvopro/" xu£;b¸Tv;Nmeds;ååvOtm;gRTv;∞ ’Cz^Vyv;yt; h*bRLymsmTv;ı;tUn;' d*gRN?y' medodoW;Nmeds" Sv.;v;t( SvednTv;∞ meds" Xle„ms'sg;Ri√„y≤NdTv;ä¸Tv;Ìu®Tv;√‰;y;m;shTv;∞ Sved;b;/" tI+,;…¶Tv;t( p[.tU koœv;yuTv;∞ =uditm;]' …pp;s;ityogíeit 4
.v≤Nt c;]-meds;ååvOtm;gRTv;√;yu" koœe …vxeWt"
crn( s'/=u yTy…¶m;h;r' xoWyTy…p 5
tSm;t( s xI`[' jryTy;h;r' c;itk;'=it
…vk;r;'í;Xnute `or;n( k;'…íTk;lVyit£m;t( 6
Et;vup{vkr* …vxeW;d…¶m;®t*
139

[Charaka 21]

crk s'iht;

Et* ih dht" SqUl' vnd;vo vn' yq; 7
medSytIv s'v/O e shswv;…nl;dy"
…vk;r;n( d;®,;n( ’Tv; n;xyNTy;xu jI…vtm( 8
medom;'s;itvO/Tv;∞l‚SfgudrStn"
ayqopcyoTs;ho nroåitSqUl ¨Cyte 9
îit med‚Svno doW; hetvo Âpmev c
…nidR∑' v+yte v;Cymitk;XyeR Tvt" prm( 10
sev; Â=;•p;n;n;' lÏn' p[…mt;xnm(
…£y;ityog" xokí veg…n{;…v…ng[h" 11
Â=Syo√tRn' ò;nSy;>y;s" p[’itjRr;
…vk;r;nuxy" £o/" k⁄vNR Tyit’x' nrm( 12
Vy;y;mmits*ihTy' =u≤Tpp;s;my*W/m(
’xo n shte t√ditxIto„,mwqnu m( 13
PlIh; k;s" =y" ê;so guLmoåx;|Syudr;…, c
’x' p[;yoå…./;v≤Nt rog;í g[h,Igt;" 14
xu„k‚Sfgudrg[Ivo /mnIj;lsNtt"
Tvg‚SqxeWoåit’x" SqUlpv;R nro mt" 15
stt' Vy;…/t;vet;vitSqUl’x* nr*
stt' copcy*R ih kxRnbw h|O ,wr…p 16
Sq*Lyk;XyeR vr' k;Xy| smopkr,* ih t*
y¥u.* Vy;…/r;gCzºt( SqUlmev;itpI@yet( 17
140

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 21

smm;'sp[m;,Stu sms'hnno nr"
Î!e≤N{yo …vk;r;,;' n blen;…..Uyte 18
=u≤Tpp;s;tpsh" xItVy;y;ms'sh"
smpˇ_; smjr" smm;'scyo mt" 19
gu® c;tpR,' ce∑' SqUl;n;' kxRn' p[it
’x;n;' bOh' ,;q| c l`u s'tpR,' c yt( 20
v;tfl;Ny•p;n;…n Xle„mmedohr;…, c
Â=o„,; bStyStI+,; Â=;<yu√tRn;…n c 21
gu@cU I.{muSt;n;' p[yogS]wflStq;
t£;·r∑p[yogí p[yogo m;…=kSy c 22
…v@©' n;gr' =;r" k;llohrjo m/u
yv;mlkcU,| c p[yog" ≈eœ ¨Cyte 23
…bLv;idpçmUlSy p[yog" =*{s'ytu "
…xl;jtupy[ ogí s;…¶mNqrs" pr" 24
p[x;itk; ip[y©üí Xy;m;k; yvk; yv;"
jU,;R◊; ko{v; muÌ;" k⁄lTq;íkmuÌk;" 25
a;!k°n;' c bIj;…n p$ol;mlkì" sh
.ojn;q| p[yoJy;…n p;n' c;nu m/Udkm( 26
a·r∑;'í;nup;n;qeR medom;'skf;ph;n(
aitSq*Ly…vn;x;y s'…v.Jy p[yojyet( 27
p[j;gr' Vyv;y' c Vy;y;m' …cNtn;…n c
141

[Charaka 21]

[Charaka 21]

crk s'iht;

Sq*Ly…mCzn( p·rSyˇ_⁄' £me,;….p[v/Ryte ( 28
Sv“o hWR" su%; xYy; mnso …nvOiR t" xm"
…cNt;Vyv;yVy;y;m…vr;m" ip[ydxRnm( 29
nv;•;…n nv' m¥' g[;My;nUp*dk; rs;"
s'S’t;…n c m;'s;…n d…/ sipR" py;'…s c 30
î=v" x;lyo m;W; go/Um; gu@vw’tm(
bSty" ≤òG/m/ur;Stwl;>y©í svRd; 31
≤òG/mu√tRn' ò;n' gN/m;Ly…nWev,m(
xuKl' v;so yq;k;l' doW;,;mvsecnm( 32
rs;yn;n;' vO„y;,;' yog;n;mupsevnm(
hTv;åitk;XyRm;/ˇe nO,;mupcy' prm( 33
a…cNtn;∞ k;y;R,;' /[vu ' s'tpR,ne c
Sv“p[s©;∞ nro vr;h îv pu„yit 34
yd; tu mn…s Kl;Nte km;RTm;n" Klm;‚Nvt;"
…vWye>yo …nvtRNte td; Sv…pit m;nv" 35
…n{;yˇ' su%' du"%' pui∑" k;Xy| bl;blm(
vOWt; KlIvt; D;nmD;n' jI…vt' n c 36
ak;leåitp[s©;∞ n c …n{; …nWe…vt;
su%;yuWI pr;k⁄y;Rt( k;lr;i]·rv;pr; 37
swv yuˇ_; punyu¤R π …n{; deh' su%;yuW;
pu®W' yo…gn' …sı‰; sTy; bu≤ı·rv;gt; 38
142

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 21

gIt;?yynm¥ßIkmR.;r;?vk…xRt;"
ajI…,Rn" =t;" =I,; vOı; b;l;Stq;åbl;" 39
tO„,;tIs;rxUl;t;R" ê;…sno ih…‘n" ’x;"
pitt;….ihtoNmˇ;" Kl;Nt; y;np[j;grw" 40
£o/xok.yKl;Nt; idv;Sv“o…ct;í ye
svR Ete idv;Sv“' sevre n( s;vRk;…lkm( 41
/;tus;My' tq; ÁeW;' bl' c;Pyupj;yte
Xle„m; pu„,;it c;©;…n Sqwy| .vit c;yuW" 42
g[I„me Tv;d;nÂ=;,;' v/Rm;ne c m;®te
r;]I,;' c;its'=pe ;i∂v;Sv“" p[xSyte 43
g[I„mvJyeWR u k;leWu idv;Sv“;t( p[kP⁄ yt"
Xle„m…pˇe idv;Sv“StSm;ˇeWu n xSyte 44
med‚Svn" òeh…nTy;" Xle„ml;" Xle„mro…g,"
dUWI…vW;t;Rí idv; n xyIrn( kd;cn 45
hlImk" …xr"xUl' Stw…mRTy' gu®g;]t;
a©mdoRå…¶n;xí p[lpe o ˙dySy c 46
xof;rock˙Ll;spIns;/;Rv.edk;"
ko#;®" …p@k;" k<@UStN{; k;so gl;my;" 47
SmOitbu≤ıp[mohí s'ro/" ßots;' Jvr"
î≤N{y;,;ms;mQy| …vWvegp[vtRnm( 48
.ve•,O ;' idv;Sv“Sy;ihtSy …nWev,;t(
143

[Charaka 21]

[Charaka 21]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSm;≤ıt;iht' Sv“' bud?( v; SvPy;t( su%' bu/" 49
r;r* j;gr,' Â=' ≤òG/' p[Svpn' idv;
aÂ=mn….„y≤Nd Tv;sInp[cl;…ytm( 50
dehvOˇ* yq;ååh;rStq; Sv“" su%o mt"
Sv“;h;rsmuqe c Sq*Lyk;XyeR …vxeWt" 51
a>y©oTs;dn' ò;n' g[;My;nUp*dk; rs;"
x;Ly•' sd…/ =Ir' òeho m¥' mn"su%m( 52
mnsoånug,u ; gN/;" xBd;" s'v;hn;…n c
c=uWoStpR,' lep" …xrso vdnSy c 53
Sv;StI,| xyn' veXm su%' k;lStqo…ct"
a;nyNTy…cr;…•{;' p[n∑; y; …n…mˇt" 54
k;ySy …xrsíwv …vrekXzdRn' .ym(
…cNt; £o/Stq; /Umo Vy;y;mo rˇ_mo=,m( 55
¨pv;soåsu%; xYy; sÊv*d;y| tmojy"
…n{;p[s©miht' v;ry≤Nt smuÆTqtm( 56
Et Ev c …vDey; …n{;n;xSy hetv"
k;y| k;lo …vk;rí p[’itv;Ryru ve c 57
tmo.v; Xle„msmu∫v; c mn"xrIr≈ms'.v; c
a;gNtuk° Vy;?ynuvitRnI c r;·rSv.;vp[.v; c …n{; 58
r;i]Sv.;vp[.v; mt; y; t;' .Ut/;]I' p[vd≤Nt tJD;"
tmo.v;m;¸r`Sy mUl' xeW;" punVy;R…/Wu …nidRx≤Nt 59
144

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 21

y] Xlok;"-…n≤Ndt;" pu®W;SteW;' y* …vxeW,e …nNdt*
…n≤Ndte k;r,' doW;Styo…nR≤Ndt.eWjm( 60
ye>yo yd; iht; …n{; ye>yí;Pyiht; yd;
ait…n{;y;…n{;y .eWj' y∫v; c s; 61
y; y; yq;p[.;v; c …n{; tt( svRmi]j"
a∑*…n≤Ndts':y;te Vy;jh;r punvRs"u 62
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;neå∑*…n≤NdtIyo
n;mwk…v'xittmoå?y;y" 21

145

[Charaka 21]

√;…v'xoå?y;y"
aq;to lÏnbOh' ,Iym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
tp"Sv;?y;y…nrt;n;]ey" …x„ysˇm;n(
W@…¶vexp[m%
u ;nuˇ_v;n( p·rcodyn( 3
lÏn' bOh' ,' k;le Â=,' òehn' tq;
Svedn' StM.n' cwv j;nIte y" s vw ….Wk™ 4
tmuˇ_vNtm;]eym…¶vex ¨v;c h 5
.gvLl\Ïn' ik'‚SvLlÏnIy;í k°Îx;"
bOh' ,' bOh' ,Iy;í Â=,Iy;í Â=,m( 6
kÉ òeh;" òehnIy;í Sved;" Sve¥;í kÉ mt;"
StM.n' StM.nIy;í vˇ_⁄mhR…s tÌuro 7
lÏnp[.tO In;' c W<,;meW;' sm;st"
’t;’t;itvOt;n;' l=,' vˇ_⁄mhR…s 8
td…¶vexSy vco …nxMy gu®rb[vIt(
yt( ik…çLl;`vkr' dehe tLlÏn' SmOtm( 9
bOhÊv' yCzrIrSy jnyeˇ∞ bOh' ,m(
r*+y' %rTv' vwx¥' yt( k⁄y;Rˇ≤ı Â=,m( 10
òehn' òeh…v„yNdm;dRvKledk;rkm(
StM.g*rvxItfl' Svedn' Svedk;rkm( 11
146

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 22

StM.n' StM.yit yÌitmNt' cl' /[vu m(
l`U„,tI+,…vxd' Â=' sU+m' %r' srm( 12
ki#n' cwv yd≠{Vy' p[;yStLlÏn' SmOtm(
gu® xIt' mOdu ≤òG/' bhl' SqUl…pÆCzlm( 13
p[;yo mNd' ‚Sqr' Xl+,' {Vy' bOh' ,muCyte
Â=' l`u %r' tI+,mu„,' ‚Sqrm…pÆCzlm( 14
p[;yx" ki#n' cwv yd≠{Vy' t≤ı Â=,m(
{v' sU+m' sr' ≤òG/' …pÆCzl' gu® xItlm(
p[;yo mNd' mOdu c yd≠{Vy' tTòehn' mtm( 15
¨„,' tI+,' sr' ≤òG/' Â=' sU+m' {v' ‚Sqrm(
{Vy' gu® c yt( p[;ySt≤ı SvednmuCyte 16
xIt' mNd' mOdu Xl+,' Â=' sU+m' {v' ‚Sqrm(
yd≠{Vy' l`u coi∂∑' p[;yStt( StM.n' SmOtm( 17
ctu„p[k;r; s'x≤u ı" …pp;s; m;®t;tp*
p;cn;Nyupv;sí Vy;y;míeit lÏnm( 18
p[.tU Xle„m…pˇ;ßml;" s's∑O m;®t;"
bOhCzrIr; b…lno lÏnIy; …vxu≤ı…." 19
yeW;' m?ybl; rog;" kf…pˇsmuÆTqt;"
vMytIs;r˙{og…vsUCylskJvr;" 20
…vbN/g*rvoÌ;r˙Ll;s;rock;dy"
p;cnwSt;n( ….Wk™ p[;D" p[;ye,;d;vup;cret( 21
147

[Charaka 22]

[Charaka 22]

crk s'iht;

Et Ev yqoi∂∑; yeW;mLpbl; gd;"
…pp;s;…ng[hSw teW;mupv;swí t;Ôyet( 22
rog;ÔyeNm?ybl;n( Vy;y;m;tpm;®tw"
b…ln;' î' punyeWR ;' rog;,;mvr' blm( 23
TvGdoiW,;' p[mI!;n;' ≤òG/;….Sy≤NdbOi' h,;m(
…x…xre lÏn' xStm…p v;t…vk;·r,;m( 24
aidG/…vımÆKl∑' vySq' s;TMyc;·r,;m(
mOgmTSy…vh©;n;' m;'s' bOh' ,muCyte 25
=I,;" =t;" ’x; vOı; dubl
R ; …nTym?vg;"
S]Im¥…nTy; g[I„me c bOh' ,Iy; nr;" SmOt;" 26
xoW;xoRgh[ ,IdoWwVy;R…/…." k…xRt;í ye
teW;' £Vy;dm;'s;n;' bOh' ,; l`vo rs;" 27
ò;nmuTs;dn' Sv“o m/ur;" òehbSty"
xkúr;=IrspI|iW sveWR ;' …v≤ı bOh' ,m( 28
k$uitˇ_kW;y;,;' sevn' S]I„vs'ym"
%…l…p<y;kt£;,;' m?v;dIn;' c Â=,m( 29
a….„y<,; mh;doW; mmRSq; Vy;/yí ye
Ë®StM.p[.tO yo Â=,Iy; …nd…xRt;" 30
òeh;" òeh…ytVy;í Sved;" Sve¥;í ye nr;"
òeh;?y;ye myoˇ_;Ste Sved;:ye c s…vStrm( 31
{v' tNvsr' y;vCzItIrkr,m*W/m(
148

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 22

Sv;du itˇ_˘ kW;y' c StM.n' svRmve tt( 32
…pˇ=;r;…¶dG/; ye vMytIs;rpI…@t;"
…vWSved;ityog;t;R" StM.nIy; …nd…xRt;" 33
v;tmU]purIW;,;' …vsgeR g;rl;`ve
˙dyoÌ;rk<#;Syxuı* tN{;Klme gte 34
Svede j;te ®c* cwv =u≤Tpp;s;shodye
’t' lÏnm;deXy' …nVyRqe c;Ntr;Tm…n 35
pvR.de oå©mdRí k;s" xoWo mu%Sy c
=uTp[,;xoå®…cStO„,; d*bRLy' ≈o]ne]yo" 36
mns" s'.m[ oå.I+,mU?vRv;tStmo ˙id
deh;…¶bln;xí lÏneåit’te .vet( 37
bl' pO∑‰uplM.í k;XyRdoW…vvjRnm(
l=,' bOi' hte Sq*Lymit c;TyqRbi'O hte 38
’t;it’t…l©' yÆLl…Ïte t≤ı Â…=te
St‚M.t" Sy;äle lB/e yqoˇ_ìí;myw…jRt"w 39
Xy;vt; StB/g;]Tvmu√gº o hnusg' h[ "
˙√coR…ng[hí Sy;ditSt‚M.tl=,m( 40
l=,' c;’t;n;' Sy;t( W<,;meW;' sm;st"
td*W/;n;' /;tUn;mxmo vO≤ırev c 41
îit W$( svRrog;,;' p[oˇ_;" sMygup£m;"
s;?y;n;' s;/ne …sı; m;];k;l;nuro…/n" 42
149

[Charaka 22]

[Charaka 22]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.vit c;]-doW;,;' b¸s'sg;Rt( s˚IyRNte Áup£m;"
W$(Tv' tu n;itvtRNte i]Tv' v;t;dyo yq; 43
t] Xlok;" -îTy‚SmLl\Ïn;?y;ye Vy;:y;t;" W@üp£m;"
yq;p[Xn' .gvt; …cikTs; yw" p[vtRte 44
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne lÏnbOh' ,Iyo n;m
√;…v'xoå?y;y" 22

150

]yo…v'xoå?y;y"
aq;t" s'tpR,Iym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
s'tpRyit y" ≤òG/wm/R ru gw ®Ru …pÆCzlw"
nv;•wnvR m¥wí m;'síw ;nUpv;·rjw" 3
gorswg*R…@kìí;•w" pwi∑kìí;itm;]x"
ce∑;√ºWI idv;Sv“xYy;snsu%e rt" 4
rog;StSyopj;yNte s'tpR,…n…mˇj;"
p[mhe …p@k;ko#k<@Up;<@(v;myJvr;" 5
k⁄œ;Ny;mp[doW;í mU]’Cz^mrock"
tN{; KlwVymitSq*Lym;lSy' gu®g;]t; 6
î≤N{yßots;' lepo buıme oRh" p[mIlk"
xof;íwv…' v/;í;Nye xI`[mp[itk⁄vtR " 7
xStmuLle%n' t] …vreko rˇ_mo=,m(
Vy;y;míopv;sí /Um;í Svedn;…n c 8
s=*{í;.y;p[;x" p[;yo Â=;•sevnm(
cU,pR d[ he ; ye coˇ_;" k<@Uko#…vn;xn;" 9
i]fl;rGv/' p;#;' s¢p,| svTskm(
muSt' smdn' …nMb' jlenoTKv…qt' …pbet( 10
ten meh;dyo y;≤Nt n;xm>ySyto /[vu m(
151

[Charaka 23]

crk s'iht;

m;];k;lp[yˇu _Én s'tpR,smuÆTqt;" 11
muStm;rGv/" p;#; i]fl; devd;® c
êd'∑;^ %idro …nMbo ˙·r{e TvKc vTsk;t( 12
rsmeW;' yq;doW' p[;t" p[;t" …pb•r"
s'tpR,’tw" svwVR y;R…/…." s'pm[ Cu yte 13
E….ío√tRno´WRò;nyogopyo…jtw"
TvGdoW;" p[xm' y;≤Nt tq; òehops'ihtw" 14
k⁄œ' gomedko ih©ü £*ç;‚Sq }yUW,' vc;
vOWkìle êd'∑;^ c %r;◊; c;Xm.edk" 15
t£É, d…/m<@ºn bdr;Mlrsen v;
mU]’Cz^÷ p[mhe ' c pItmet√‰pohit 16
t£;.y;p[yogwí i]fl;y;Stqwv c
a·r∑;n;' p[yogwí y;≤Nt meh;dy" xmm( 17
}yUW,' i]fl; =*{' …£…mflmjmodk"
mNqoåy' sˇ_vStwl' ihto lohodk;Plut" 18
VyoW' …v@©' …xg[…U , i]fl;' k$uroih,Im(
vOhTy* √º h·r{e √º p;#;mit…vW;' ‚Sqr;m( 19
ih©ü kÉbk
u mUl;…n yv;nI/;Ny…c]k;n(
s*vcRlmj;jI' c hpuW;' ceit cU,yR te ( 20
cU,tR l
w `Ot=*{.;g;" Syum;Rnt" sm;"
sˇ_Àn;' Wo@xgu,o .;g" s'tpR,' …pbet( 21
152

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 23

p[yog;dSy x;My≤Nt rog;" s'tpR,oÆTqt;"
p[mhe ; mU!v;t;í k⁄œ;Nyx;|…s k;ml;" 22
PlIh; p;<@(v;my" xofo mU]’Cz^mrock"
˙{ogo r;jy+m; c k;s" ê;so glg[h" 23
…£myo g[h,IdoW;" êw}y' Sq*LymtIv c
nr;,;' dIPyte c;…¶" SmOitbu≤R ıí v/Rte 24
Vy;y;m…nTyo jI,;RxI yvgo/Um.ojn"
s'tpR,’twdoRW"w Sq*Ly' muKTv; …vmuCyte 25
¨ˇ_˘ s'tpR,oTq;n;mptpR,m*W/m(
v+yNte s*W/;ío?vRmptpR,j; gd;" 26
deh;…¶blv,*Rj"xu£m;'sp·r=y"
Jvr" k;s;nubN/í p;êRxl
U mrock" 27
≈o]d*bRLymuNm;d" p[l;po ˙dyVyq;
…v<mU]s'gh[ " xUl' jÏo®i]ks'≈ym( 28
pv;R‚Sqs‚N/.edí ye c;Nye v;tj; gd;"
Ë?vRv;t;dy" sveR j;yNte teåptpR,;t( 29
teW;' s'tpR,' tJDw" punr;:y;tm*W/m(
yˇd;Tve smq| Sy;d>y;se v; tid„yte 30
s¥"=I,o ih s¥o vw tpR,ne opcIyte
nteR s'tpR,;>y;s;…∞r=I,Stu pu„yit 31
deh;…¶doW.wWJym;];k;l;nuvitRn;
153

[Charaka 23]

[Charaka 23]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;yRmTvrm;,en .eWj' …crdubl
R e 32
iht; m;'srs;StSmw py;'…s c `Ot;…n c
ò;n;…n bStyoå>y©;StpR,;StpR,;í ye 33
Jvrk;sp[sˇ_;,;' ’x;n;' mU]’ÆCz^,;m(
tO„yt;mU?vRv;t;n;' v+yNte tpR,; iht;" 34
xkúr;…pPplItwl`Ot=*{w" sm;'xkì"
sˇ_⁄i√gu…,to vO„ySteW;' mNq" p[xSyte 35
sˇ_vo midr; =*{' skúr; ceit tpR,m(
…pbeNm;®t…v<mU]kf…pˇ;nulomnm( 36
f;…,t' sˇ_v" sipRd…R /m<@oåMlk;…Ôkm(
tpR,' mU]’Cz^flmud;vtRhr' …pbet( 37
mNq" %jUrR mO√Ik;vO=;Ml;MlIkd;…@mw"
pÂWkì" s;mlkìyˇRu _o m¥…vk;rnut( 38
Sv;durMlo jl’t" sòeho Â= Ev v;
s¥" sNtpR,o mNq" SqwyvR ,Rblp[d" 39
t] Xlok"-sNtpR,oTq; ye rog; rog; ye c;ptpR,;t(
sNtpR,Iye teå?y;ye s*W/;" p·rk°itRt;" 40
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne sNtpR,Iyo n;m
]yo…v'xoå?y;y" 23
154

ctu…v|xoå?y;y"
aq;to …v…/xo…,tIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
…v…/n; xo…,t' j;t' xuı' .vit deihn;m(
dexk;l*ks;TMy;n;' …v…/yR" s'pk
[ ;…xt" 3
ti√xu/' ih ®…/r' blv,Rs%
u ;yuW;
yun…ˇ_ p[;…,n' p[;," xo…,t' ÁnuvtRte 4
p[d∑u b¸tI+,o„,wm¥R rw Nywí ti√/w"
tq;åitlv,=;rwrMlw" k$u….rev c 5
k⁄lTqm;W…n„p;vitltwl…nWev,w"
…p<@;luml
U k;dIn;' h·rt;n;' c svRx" 6
jlj;nUpbwl;n;' p[sh;n;' c sevn;t(
d?yMlmStusˇu _;n;' sur;s*vIrkSy c 7
…v®ı;n;mupÆKl•pUtIn;' .=,en c
.uKTv; idv; p[Svpt;' {v≤òG/guÂ…, c 8
aTy;d;n' tq; £o/' .jt;' c;tp;nl*
zidRvge p[tI`;t;t( k;le c;nvsecn;t( 9
≈m;….`;ts't;pwrjI,;R?yxnwStq;
xrTk;lSv.;v;∞ xo…,t' sNp[d„u yit 10
tt" xo…,tj; rog;" p[j;yNte pOq‚Gv/;"
155

[Charaka 24]

crk s'iht;

mu%p;koå…=r;gí pUit`[;n;Syg‚N/t; 11
guLmopk⁄xvIspRrˇ_…pˇp[mIlk;"
…v{/I rˇ_mehí p[dro v;txo…,tm( 12
vwv<yRm…¶x;dí …pp;s; gu®g;]t;
s't;pí;itd*bRLym®…c" …xrsí ®k™ 13
…vd;hí;•p;nSy itˇ_;MloiÌr,' Klm"
£o/p[cru t; buı"e s'moho lv,;Syt; 14
Sved" xrIrd*gRN?y' md" kMp" Svr=y"
tN{;…n{;ityogí tmsí;itdxRnm( 15
k<@(v®"ko#…p@k;k⁄œcmRdl;dy"
…vk;r;" svR Evwte …vDey;" xo…,t;≈y;" 16
xIto„,≤ßG/Â=;¥w®p£;Nt;í ye gd;"
sMyk™ s;?y; n …s?y≤Nt rˇ_j;'St;n( …v.;vyet( 17
k⁄y;Rzo…,trogeWu rˇ_…pthrI' …£y;m(
…vrekmupv;s' c ß;v,' xo…,tSy c 18
bldoWp[m;,;√; …vxuı‰; ®…/rSy v;
®…/r' ß;vye∆Ntor;xy' p[smI+y v; 19
a®,;.' .ve√;t;i√xd' fÉ…nl' tnu
…pˇ;t( pIt;…st' rˇ_˘ STy;yTy*„<y;…∞re, c 20
ÈWTp;<@ü kf;∂u∑' …pÆHzl' tNtum´nm(
s's∑O …l©' s'sg;R…T]…l©' s;…•p;itkm( 21
156

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 24

tpnIyeN{gop;.' pµ;lˇ_ks…•.m(
guÔ;flsv,| c …vxuı' …v≤ı xo…,tm( 22
n;Tyu„,xIt' l`u dIpnIy' rˇ_ÉåpnIte ihtm•p;nm(
td; xrIr' Ánv‚Sqt;sOg…¶…vRxWe ,e c r…=tVy" 23
p[s•v,oR≤N{y…m≤N{y;q;R…nCzNtmVy;htpˇ_vegm(
su%;‚Nvt' tu pui∑blopp•' …vxuırˇ_˘ pu®W' vd≤Nt 24
yd; tu rˇ_v;hI…n rss'D;vh;…n c
pOqKpOqk™ smSt; v; ßot;'…s k⁄…pt; ml;" 25
m…ln;h;rxIlSy rjomoh;vOt;Tmn"
p[ithTy;vitœNte j;yNte Vy;/yStd; 26
mdmUCz;Rys'Ny;s;SteW;' …v¥;i√c=,"
yqoˇr' bl;…/Ky' het…u l©opx;≤NtWu 27
dubl
R ' cets" Sq;n' yd; v;yu" p[p¥te
mno …b=o.yÔNto" s'D;' s'mohyeˇd; 28
…pˇmev' kfíwv' mno …v=o.y•O,;m(
s'D;' nyTy;k⁄lt;' …vxeWí;r v+yte 29
sˇ_;nLp&t;.;W' clS%…ltcei∑tm(
…v¥;√;tmd;…v∑' Â=Xy;v;®,;’itm( 30
s£o/p®W;.;W' s'ph[ ;rk…lip[ym(
…v¥;t( …ptmd;…v∑' rˇ_pIt;…st;’itm( 31
SvLp;s'bıvcn' tN{;lSysm‚Nvtm(
157

[Charaka 24]

[Charaka 24]

crk s'iht;

…v¥;t( kfmd;…v∑' p;<@ü' p[?y;ntTprm( 32
sv;R<yet;…n Âp;…, s…•p;t’te mde
j;yte x;Myit …=p[' mdo m¥md;’it" 33
yí m¥’t" p[oˇ_o …vWjo r*…/rí y"
svR Ete md; nteR v;t…pˇkf]y;t( 34
nIl' v; yid v; ’„,m;k;xmqv;å®,m(
pXy'Stm" p[…vxit xI`[' c p[itbu?yte 35
bepquí;©mdRí p[pI@; ˙dySy c
k;Xy| Xy;v;®,; Cz;y; mUCz;Rye v;ts'.ve 36
rˇ_˘ h·rtv,| v; …vyt( pItmq;…p v;
pXy'Stm" p[…vxit sSved" p[itbu?yte 37
s…pp;s" ss't;po rˇ_pIt;k⁄l=e ,"
s'….•vc;R" pIt;.o mUCz;Rye …pˇs'.ve 38
me`s˚;xm;k;xm;vOt' v; tmo`nw"
pXy'Stm" p[…bxit …cr;∞ p[itbu?yte 39
gu®…." p[;vOtrw ©ŸyqR vw ;{e,R cmR,;
sp[sk
e " s˙Ll;so mUCz;Rye kfs'.ve 40
sv;R’it" s…•p;t;dpSm;r îv;gt"
s jNtu' p;tyTy;xu …vn; bI.Tsvei∑tw" 41
doWeWu mdmUCz;Ry;" ’tvegWe u deihn;m(
Svymevopx;My≤Nt s'Ny;so n*W/w…vRn; 42
158

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 24

v;Gdehmns;' ce∑;m;…=Py;itbl; ml;"
s'NySyNTybl' jNtu' p[;,;ytns'…≈t;" 43
s n; s'Ny;ss'NySt" k;∑I.Uto mOtopm"
p[;,w…vRyJu yte xI`[' muKTv; s¥" fl;" …£y;" 44
dugåRe M.…s yq; m∆∫;jn' Tvry; bu/"
gO Iy;tlmp[;¢' tq; s'Ny;spI…@tm( 45
aÔn;NyvpI@;í /Um;" p[/mn;…n c
sUcI….Stodn' xSt' d;h" pI@; n%;Ntre 46
luçn' kÉxloª;' c dNtwdx
R nmev c
a;Tmgu¢;v`WRí iht' tSy;vbo/ne 47
s'mÆU Cz≥t;…n tI+,;…n m¥;…n …v…v/;…n c
p[.tU k$uyˇu _;…n tSy;Sye g;lyeNmu¸" 48
m;tul©u rs' t√Nmh*W/sm;yutm(
t√Ts*vcRl' d¥;¥uˇ_˘ m¥;Mlk;…Ôkì" 49
ih©UW,sm;yuˇ_˘ y;vt( s'D;p[bo/nm(
p[bı
u s'Ôm•wí l`u….Stmup;cret( 50
…vSm;pnw" Sm;r,wí ip[y≈uit….rev c
p$u….gIRtv;id]xBdw…í]wí dxRn"w 51
ß'snoLle%nw/mRU rw Ônw" kvlg[h"w
xo…,tSy;vsekíì Vy;y;mo´WR,Sw tq; 52
p[bı
u s'D' mitm;nnubN/mup£met(
159

[Charaka 24]

[Charaka 24]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSy s'r…=tVy' ih mn" p[lyhettu " 53
òehSvedopp•;n;' yq;doW' yq;blm(
pç km;R…, k⁄vIRt mUCz;RyWe u mdeWu c 54
a∑;…v'xTy*W/Sy tq; itˇ_Sy sipRW"
p[yog" xSyte t√Nmht" W$(plSy v; 55
i]fl;y;" p[yogo v; s`Ot=*{xkúr"
…xl;jtupy[ ogo v; p[yog" pysoå…p v; 56
…pPplIn;' p[yogo v; pys; …c]kSy v;
rs;yn;n;' k*M.Sy sipRWo v; p[xSyte 57
rˇ_;vsek;Cz;S];,;' st;' sÊvvt;m…p
sevn;NmdmUCz;Ry;" p[x;My≤Nt xrI·r,;m( 58
t] Xlok*-…vxuı' c;…vxuı' c xo…,t' tSy hetv"
rˇ_p[doWj; rog;SteWu rogeWu c*W/m( 59
mµUCz;Rys'Ny;shetl
u =,.eWjm(
…v…/xo…,tkÉå?y;ye svRmte t( p[k;…xtm( 60
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne …v…/xo…,tIyo n;m
ctu…v|xoå?y;y" 24
sm;¢o yojn;ctu„k" 6
160

pç…v'xoå?y;y"
aq;to y∆"pu®iWym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
pur; p[Ty=/m;R,' .gvNt' punvRsmu (
smet;n;' mhWIR,;' p[;dur;sIidy' kq; 3
a;Tme≤N{ymnoq;Rn;' yoåy' pu®Ws'Dk"
r;…xrSy;my;n;' c p[;guTp…ˇ…v…níye 4
tdNtr' k;…xpitv;Rmko v;KymqR…vt(
By;jh;riWRs…mitmupsOTy;….v;¥ c 5
ik•u.o" pu®Wo y∆St∆;StSy;my;" SmOt;"
n veTyuˇ_É nreN{e, p[ov;cWIRn( punvRs"u 6
svR Ev;…mtD;n…vD;nÆCz•s'xy;"
.vNtXzºˇmu hR≤Nt k;…xr;jSy s'xym( 7
p;rI…=StTprI+y;g[e m*ÌLyo v;Kymb[vIt(
a;Tmj" pu®Wo rog;í;Tmj;" k;r,' ih s" 8
s …cnoQyup.u¤π c kmR kmRfl;…n c
nÁOte cetn;/;to" p[viO ˇ" su%/u%yo" 9
xrlom; tu neTy;h n Á;Tm;ååTm;nm;Tmn;
yojye√‰;…/….du"R %wd"Ru %√ºWI kd;cn 10
rjStmo>y;' tu mn" prIt' sÊvs'Dkm(
161

[Charaka 25]

crk s'iht;

xrIrSy smuTpˇ* …vk;r;,;' c k;r,m( 11
v;yoRidvStu neTy;h n Áek˘ k;r,' mn"
nteR xrIr;Cz;rIrrog; n mns" ‚Sqit" 12
rsj;…n tu .Ut;…n Vy;/yí pOq‚Gv/;"
a;po ih rsvTySt;" SmOt; …nvO…R ˇhetv" 13
ihr<y;=Stu neTy;h n Á;Tm; rsj" SmOt"
n;tI≤N{y' mn" s≤Nt rog;" xBd;idj;Stq; 14
W$(/;tujStu pu®Wo rog;" W$(/;tuj;Stq;
r;…x" W@(/;tujo ÁeW s;':ywr;¥w" p[k°itRt" 15
tq; b[vu ;,' k⁄…xkm;h t•eit k*…xk"
kSm;Nm;t;…ptO>y;' ih …vn; W@(/;tujo .vet( 16
pu®W" pu®W;Ì*goRrê;dê" p[j;yte
…p}y; meh;dyíoˇ_; rog;St;v] k;r,m( 17
.{k;PyStu neTy;y nÁN/oåN/;t( p[j;yte
m;t;…p]or…p c te p[;guTp…ˇnR yuJyte 18
kmRjStu mto jNtu" kmRj;StSy c;my;"
nÁOte kmR,o jNm rog;,;' pu®WSy v; 19
.r√;jStu neTy;h kt;R pUv| ih kmR,"
Î∑' n c;’t' kmR ySy Sy;t( pu®W" flm( 20
.;vhet"u Sv.;vStu Vy;/In;' pu®WSy c
%r{vclo„,Tv' tejoNt;n;' yqwv ih 21
162

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 25

[Charaka 25]

k;˚;ynStu neTy;h n Á;rM.fl' .vet(
.vet( Sv.;v;∫;v;n;m…s≤ı" …s≤ırev v; 22
ß∑; Tv…mts˚Lpo b[˜;pTy' p[j;pit"
cetn;cetnSy;Sy jgt" su%du"%yo" 23
t•eit ….=ur;]eyo n ÁpTy' p[j;pit"
p[j;ihtwWI stt' du"%wyHRu Jy;ds;/uvt( 24
k;ljSTvev pu®W" k;lj;StSy c;my;"
jgt( k;lvx' sv| k;l" svR] k;r,m( 25
tqWIR,;' …vvdt;muv;ced' punvRs"u
mwv' voct tÊv' ih du„p[;p' p=s'≈y;t( 26
v;d;n( sp[itv;d;n( ih vdNto …n…ít;…nv
p=;Nt' nwv gCz≤Nt itlpI@kvÌt* 27
muKTvwv' v;dsÏØm?y;Tmmnu…cNTyt;m(
n;…v/Ute tm"SkN/e Deye D;n' p[vtRte 28
yeW;mev ih .;v;n;' s'pt( s'jnye•rm(
teW;mev …vp√‰;/I‚Nv…v/;NsmudIryet( 29
aq;]eySy .gvto vcnmnu…nxSy punrev v;mk" k;…xpit®v;c
.gvNtm;]ey-' -.gvn( s'p…•…mˇjSy pu®WSy …v…p•…mˇj;n;' c
rog;,;' ikm….vO≤ık;r,…mit 30
tmuv;c .gv;n;]ey"--iht;h;ropyog EkEv pu®WvO≤ıkro .vit
aiht;h;ropyog" punVy;R…/…n…mˇ…mit 31
Ev'v;idn' .gvNtm;]eym…¶vex ¨v;c -- kqm…y .gvn( iht;ih163

[Charaka 25]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

t;n;m;h;rj;t;n;' l=,mnpv;dm….j;nImhe ihtsm;:y;t;n;m;h;rj;t;n;mihtsm;:y;t;n;' c m;];k;l…£y;.U…mdehdoWpu®W;vSq;NtreWu …vprItk;·rTvmupl.;mh îit 32
tmuv;c .gv;n;]ey"--yd;h;rj;tm…¶vex sm;'ívw xrIr/;tUn( p[’t*
Sq;pyit …vWm;'í smIkrotITyet≤ıt' …v≤ı …vprIt' Tviht…mit îTyet≤ıt;ihtl=,mnpv;d' .vit 33
Ev'v;idn' c .gvNtm;]eym…¶vex ¨v;c .gvn( n Tvetdevmupid∑'
.U…yœkLp;" svR….Wjo …vD;Sy≤Nt 34
tmuv;c .gv;n;]ey"--yeW;' ih …vidtm;h;rtTvm…¶vex gu,to {Vyt"
kmRt" sv;Rvyvxí m;];dyo .;v;" t Etdevmupid∑' …vD;tumTu shNte
yq; tu %Lvetdupid∑' .U…yœkLp;" svR….Wjo …vD;Sy≤Nt tqwtdupde+y;mo m;];dIn( .;v;nud;hrNt" teW;' ih b¸…v/…vkLp; .v≤Nt
a;h;r…v…/…vxeW;'Stu %lu l=,tí;vyvtí;nuVy;:y;Sy;m" 35
t¥q;--a;h;rTvm;h;rSywk…v/mq;R.de ;t( s puni√≥yo…n" Sq;vrj©m;TmkTv;t( i√…v/ p[.;v" iht;ihtodkú…vxeW;t( ctu…vR/opyog" p;n;xn.+yleÁopyog;t( W@;Sv;d" rs.edt" WÆ@±v/Tv;t( …v'xitgu,"
gu®l`uxIto„,≤òG/Â=mNdtI+,‚SqrsrmOdk
u i#n…vxd…pÆCzlXl+
,%rsU+mSqUls;N{{v;nugm;t( ap·rs':yey…vkLp" {Vys'yogkr,b;¸Ly;t( 36
tSy %lu ye ye …vk;r;vyv; .U…yœmupyuJyNte .U…yœkLp;n;' c mnu„y;,;' p[’Tywv ihttm;í;ihttm;í t;'St;n( yq;vdupde+y;m" 37
t¥q;--loihtx;ly xUk/;Ny;n;' pQytmTve ≈eœtm; .v≤Nt muÌ;"
xmI/;Ny;n;m( a;Nt·r=mudk;n;' swN/v' lv,;n;' jIvNtIx;k˘ x;k;n;m( Ee,ye ' mOgm;'s;n;' l;v" p…=,;' go/; …vlexy;n;' roihto mTSy;n;'
164

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 25

[Charaka 25]

gVy' sipR" sipRW;' go=Ir' =Ir;,;' itltwl' Sq;vrj;t;n;' òeh;n;' vr;hvs; a;nUpmOgvs;n;' culk
u °vs; mTSyvs;n;' p;kh'svs; jlcr…vh©vs;n;' k⁄‘$⁄ vs; …v‚„krxk⁄…nvs;n;' ajmed" x;%;dmeds;'
Í©ver' kNd;n;' mO√Ik; fl;n;' xkúr=e …u vk;r;,;m( îit p[’Tywv ihttm;n;m;h;r…vk;r;,;' p[;/;Nyto {Vy;…, Vy;:y;t;…n .v≤Nt 38
aihttm;nPyupde+y;m"--yvk;" xUk/;Ny;n;mpQytmTven p[’∑tm;
.v≤Nt m;W;" xmI/;Ny;n;' vW;Rn;deymudk;n;m( ËWr' lv,;n;' sWRpx;k˘ x;k;n;' gom;'s' mOgm;'s;n;' k;,kpot" p…=,;' .eko …blexy;n;'
…c…l…cmo mTSy;n;m( a…vk˘ sipR" sipRW;m( a…v=Ir' =Ir;,;' k⁄sMu .òeh" Sq;vròeh;n;' mihWvs; a;nUpmOgvs;n;' k⁄M.Irvs; mTSyvs;n;' k;km©üvs; jlcr…vh©vs;n;' c$kvs; …v‚„krxk⁄…vs;n;'
h‚Stmed" x;%;dmeds;' …nk⁄c' fl;n;m;luk˘ kNd;n;' f;…,t…m=u…vk;r;,;m( îit p[’Tywv;ihttm;n;m;h;r…vk;r;,;' p[’∑tm;…n {Vy;…, Vy;:y;t;…n .v≤Nt îit iht;iht;vyvo Vy;:y;t a;h;r…vk;r;,;m( 39
ato .Uy" km*RW/;n;' c p[;/;Nyt" s;nubN/;…n {Vy;<ynuVy;:y;Sy;m"
t¥q;--a•' vO…ˇkr;,;' ≈eœm( ¨dkm;ê;skr;,;' sur; ≈mhr;,;' =Ir'
jIvnIy;n;' m;'s' bOh' ,Iy;n;' rsStpR,Iy;n;' lv,m•{Vy®…ckr;,;m(
aMl' ˙¥;n;' k⁄‘$⁄ o bLy;n;' n£reto vO„y;,;' m/u Xle„m…pˇp[xmn;n;'
sipRv;Rt…pˇp[xmn;n;' twl' v;tXle„mp[xmn;n;' vmn' Xle„mhr;n;' …vrecn' …pˇhr;,;' v‚Stv;Rthr;,;' Svedo m;dRvkr;,;' Vy;y;m" Sqwyk
R r;,;' =;r" puS' Tvop`;itn;' itNdukmn•{Vy®…ckr;,;m( a;m' k…pTqmk<#‰n;m( a;…vk˘ sipRr˙¥;n;m( aj;=Ir' xoWflStNys;TMyrˇ_s;'g-[
ihkrˇ_…pˇp[xmn;n;m( a…v=Ir' Xle„m…pˇjn;n;' mihWI=Ir' Sv“jnn;n;' mNdk˘ d?y….„yNdkr;,;' gve/k
u ;•' kxRnIy;n;m( ¨∂;lk;•'
…vÂ=,Iy;n;m( î=um]RU jnn;n;' yv;" purIWjnn;n;' j;Mbv' v;tjnn;n;' x„k⁄Ly" Xle„m…pˇjnn;n;' k⁄lTq; aMl…pˇjnn;n;' m;W;"
165

[Charaka 25]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Xle„m…pˇjnn;n;' mdnfl' vmn;Sq;pn;nuv;snopyo…gn;' i]vOt( su%…vrecn;n;' ctur©ülo mOd…u vrecn;n;' òuKpyStI+,…vrecnn;' p[TyKpu„p;…xro…vrecn;n;' …v@©' …£…mfl;n;' …xrIWo …vWfl;n;' %idr" k⁄œfl;n;' r;ò;
v;thr;,;m( a;mlk˘ vy" Sq;pn;n;' hrItk° pQy;n;mer<@mUl'
vO„yv;thr;,;' …pPplImUl' dIpnIyp;cnIy;n;hp[xmn;n;' …c]kmUl'
dIpnIy p;cnIygudxoq;xR"xUlhr;,;' pu„krmUl' ih‘;ê;sk;sp;êRxUlhr;,;' muSt' s;'g;[ ihkdIpnIyp;cnIy;n;m( ¨dICy' …nv;Rp,dIpnIyp;cnIyCz¥RtIs;rhr;,;' k$≠v©' s;'g;[ ihkp;cnIydIpnIy;n;m(
anNt; s;'g;[ ihkrˇ_…pˇp[xmn;n;mmOt; s;'g;[ ihkv;thrdIpnIyXle„mxo…,t…vbN/p[xmn;n;' …bLv' s;'g;[ ihkdIpnIyv;tkfp[xmn;n;m( ait…vW; dIpnIyp;cnIys;'g;[ ihksvRdoWhr;,;m( ¨Tplk⁄m-u
dpµikÔLk" s;'g;[ ihkrˇ_…pˇp[xmn;n;' dur;l.; …pˇXle„mp[xmn;n;'
gN/ip[y©ü" xo…,t…pˇXle„mp[xmn;n;' k⁄$jTvk™ Xle„m…pˇrˇ_s;'g;[ ihkopxoW,;n;' k;XmyRfl' rˇ_s;'g;[ ihkrˇ_…pˇp[xmn;n;' pO‚Xnp,IR
s;'g;[ ihkv;thrdIpnIy vO„y;,;' …vd;·rgN/; vO„ysvRdoWhr;,;' bl;
s;'g;[ ihkbLyv;thr;,;' go=urko mU]’Cz^;…nlhr;,;' ih©ü…ny;RsXzºdnIydIpnIy;nulo…mkv;tkfp[xmn;n;m( aMlvetso .ednIydIpnIy;nulo…mkv;tXle„mhr;,;' y;vxUk" ß'snIyp;cnIy;xoRfl;n;' t£;>y;so g[h,IdoWxof;xoR`tO Vy;pTp[xmn;n;' £Vy;Nm;'srs;>y;so
g[h,IdoWxoW;xoRfl;n;' =Ir`Ot;>y;so rs;yn;n;' sm`Otsˇ_⁄p;[ x;>y;so bO„yod;vtRhr;,;' twlg<@UW;>y;so dNtbl®…ckr;,;' cNdn' dug-R
N/hrd;h…nv;Rp,lepn;n;' r;ò;gu®,I xIt;pnynp[lpe n;n;' l;m∆koxIr' d;hTvGdoWSved;pnynp[lpe n;n;' k⁄∑' v;thr;>y©opn;hopyo…gn;'
m/uk˘ c=u„yvO„ykÉXyk<#‰v<yR…vrjnIyrop,Iy;n;' v;yu" p[;,s'D;p[d;nhetnU ;m( a…¶r;mStM.xItxUlo√ºpnp[xmn;n;' jl' StM.nIy;n;'
mO∫∑O lo∑^…nv;R…ptmudk˘ tO„,;Cz¥Rityogp[xmn;n;m( aitm;];xnm;mp[doWhetnU ;' yq;GNy>yvh;roå…¶sN/u=,;n;' yq;s;TMy' ce∑;>yvh;r*
seVy;n;' k;l.ojnm;roGykr;,;' tOi¢r;h;rgu,;n;' vegsN/;r,mn;roGykr;,;' m¥' s*mnSyjnn;n;' m¥;=epo/I/OitSmOithr;,;' gu®.ojn'
du…vRp;kkr;,;m( Ek;xn.ojn' su%p·r,;mkr;,;' S]I„vitp[s©" xoW
166

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 25

[Charaka 25]

kr;,;' xu£veg…ng[h" W;<@‰kr;,;' pr;`;tnm•;≈ı;jnn;n;m( anxnm;yuWoÓ;skr;,;' p[…mt;xn' kxRnIy;n;m( ajI,;R?yxn' g[h,IdUW,;n;' …vWm;xnm…¶vwWMykr;,;' …v®ıvIy;Rxn' …niNdtVy;…/kr;,;'
p[xm" pQy;n;' a;y;s" sv;RpQy;n;' …mQy;yogo Vy;…/kr;,;' rjSvl;….gmnml+mImu%;n;' b[˜cyRm;yu„y;,;' prd;r;….gmnmn;yu„y;,;'
s˚Lpo bO„y;,;' d*mRnSymvO„y;,;' ayq;blm;rM." p[;,opro…/n;' …vW;do rogv/Rn;n;' ò;n' ≈mhr;,;' hWR" p[I,n;n;' xok" xoW,;n;' …nvOiˇ" pui∑kr;,;' pui∑" Sv“kr;,;m( aitSv“StN{;kr;,;' svRrs;>y;so
blkr;,;m( Ekrs;>y;so d*bRLykr;,;' g.RxLym;h;y;R,;m( ajI,RmR ´u ;y;R,;' b;lo mOd.u We jIy;n;' vOıoy;Py;n;' g….R,I tI+,*W/Vyv;yVy;y;mvjRnIy;n;' s*mnSy' g.R/;r,;n;' s…•p;to du…íikTSy;n;m(
a;m…vWm…cikTSy;n;' Jvro rog;,;' k⁄œ' dI`Rrog;n;' r;jy+m; rogsmUh;n;' p[mhe oånuW…©,;' jl*ksoånuxS];,;' b‚StStN];,;' ihmv;n*W…/.UmIn;' som aoW/In;' m®.U…mr;roGydex;n;m( anUpoåihtdex;n;m(
…ndex
R k;·rTvm;turgu,;n;' ….Wk™ …cikTs;©;n;' n;‚Stko vJy;Rn;' l*Ly' Klexkr;,;m( a…ndex
R k;·rTvm·r∑;n;' a…nvedR o v;tRl=,;n;' vw¥smUho …n"s'xykr;,;' yogo vw¥gu,;n;' …vD;nm*W/In;' x;S]sihtStkú" s;/n;n;' s'pi[ tp…ˇ" k;lD;np[yojn;n;m( aVyvs;y" k;l;itp…ˇhetnU ;' Î∑kmRt; …n"s'xykr;,;m( asmqRt; .ykr;,;' ti√¥s'.;W; bu≤ıv/Rn;n;m( a;c;yR" x;S];…/gmhetnU ;m( a;yuvdRe oåmOt;n;'
s√cnmnu∑ye ;n;m( asd≠gh[ ,' sv;Riht;n;' svRsNNy;s" su%;n;…mit
40
.v≤Nt c;]-ag[‰;,;' xtmui∂∑' y…d(dv( pç;xduˇrm(
almeti√k;r;,;' …v`;t;yopidXyte 41
sm;nk;·r,o yeåq;RSteW;' ≈eœSy l=,m(
Jy;ySTv' k;yRktOTR ve vrTv' c;Pyud;˙tm( 42
167

[Charaka 25]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;t…pˇkf;n;' c y¥t( p[xmne ihtm(
p[;/;Nytí …nidR∑' y√‰;…/hrmuˇmm( 43
Et…•xMy …npu,' …cikTs;' s'py[ ojyet(
Ev' k⁄vnR ( sd; vw¥o /mRk;m* smXnute 44
pQy' pqoånpet' y¥∞oˇ_˘ mns" ip[ym(
y∞;ip[ympQy' c …nyt' t• l=yet( 45
m;];k;l…£y;.U…mdehdoWgu,;Ntrm(
p[;Py tˇ≤ı ÎXyNte te te .;v;Stq; tq; 46
tSm;t( Sv.;vo …nidR∑Stq; m;];idr;≈y"
tdpe+yo.y' kmR p[yoJy' …s≤ı…mCzt; 47
td;]eySy .gvto vcnmnu…nxMy punr…p .gvNtm;]eym…¶vex
¨v;c--yqo∂ºxm….…nidR∑" kÉvloåymqoR .gvt; ≈utí;Sm;…."
a;sv{Vy;,;…md;nImnpv;d' l=,mnits'=pe ,e opidXym;n' xu≈WU ;mh
îit 48
tmuv;c .gv;n;]ey" -- /;NyflmUls;rpu„pk;<@p]Tvco
.vNTy;svyonyoå…¶vex s'gh[ ,e ;∑* xkúr;nvmIk;"
t;Svev {Vys'yogkr,toåp·rs':yey;su yq;pQytm;n;m;sv;n;' cturxIit' …nbo/
t¥q;-sur;s*vIrtuWodkmwrye medk/;Ny;Ml;" W@± /;Ny;sv; .v≤Nt
mO√Ik;%jURrk;XmyR/Nvnr;j;dntO,xUNypÂWk;.y;mlkmOg…lÆ<@
k;j;Mbvk…pTqk⁄vlbdrkkúN`upIluip[y;lpnsNyg[o/;êTqPl=kpItnoduMbr;jmodÍ©;$kx…ƒnIfl;sv;" WÆ@±vx
' it.Rv≤Nt …vd;·rgN/;êgN/;’„,gN/;xt;vrIXy;m;i]vO∂NtI{vNtI…bLvo®bUk…c]kmUlwrk
e ;dx mUl;sv; .v≤Nt x;lip[yk;êk,RcNdnSyNdn%idkrdrs¢p,;RjnRu ;sn;·rmeditNdukik…,hIxmIxu…ˇ_…x'xp;…xrIWvÔl/168

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 25

[Charaka 25]

Nvnm/Uk"ì s;r;sv; …v'xit.Rv≤Nt pµoTpln…lk⁄mdu s*g‚N/kpu<@rIkxtp]m/Ukip[y©ü/;tk°pu„pwdx
R pu„p;sv; .v≤Nt î=uk;<@ºÆ+v=uv;…lk;pu<@^kctuq;R" k;<@;sv; .v≤Nt p$olt;@kp];sv* √*
.vt" itLvklo/[l
w v;luk£mukctuq;RSTvg;sv; .v≤Nt xkúr;sv
Ek Eveit
EvmeW;m;sv;n;' cturxIit" prSpre,;s's∑O ;n;m;sv{Vy;,;mup…nidR∑;
.vit
EW;m;sv;n;m;sutTv;d;svs'D;
{Vys'yog…v.;g…vSt;rSTveW;' b¸…v/kLp" s'Sk;rí
yq;Sv' s'yogs'Sk;rs'S’t; Á;sv;" Sv' kmR k⁄v≤R Nt
s'yogs'Sk;rdexk;lm;];dyí .;v;SteW;' teW;m;sv;n;' te te smupidXyNte tˇTk;yRm….smI+yeit 49
.vit c;]-mn"xrIr;…¶blp[d;n;mSv“xok;®…cn;xn;n;m(
s'hWR,;n;' p[vr;sv;n; mxIit®ˇ_; ctu®ˇrwW; 50
t] Xlok"-xrIrrogp[’t* mt;…n tÊven c;h;r…v…níy' c
¨v;c y∆"h( pu®W;idkÉå‚Smn( mu…nStq;g[‰;…, vr;sv;'í 51
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne y∆"pu®WIyo n;m
pç…v'xoå?y;y" 25

169

WÆ@±vx
' oå?y;y"
aq;t a;]ey.{k;PyIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
a;]eyo .{k;Pyí x;k⁄NteyStqwv c
pU,;R=íwv m*ÌLyo ihr<y;=í k*…xk" 3
y" k⁄m;r…xr; n;m .r√;j" s c;n`"
≈Im;n( v;yoR…vdíwv r;j; mitmt;' vr" 4
…n…mí r;j; vwdhe o v…@xí mh;mit"
k;˚;yní b;ÒIko b;ÒIk….Wj;' vr" 5
Ete ≈utvyovOı; …jt;Tm;no mhWRy"
vne cw]rqe rMye smIyu…vR…jhIWRv" 6
teW;' t]op…v∑;n;…mymqRvtI kq;
b.Uv;qR…vd;' sMyg[s;h;r…v…níye 7
Ek Ev rs îTyuv;c .{k;Py" y' pç;n;…m≤N{y;q;Rn;mNytm'
…j◊;vwW…yk˘ .;vm;c=te k⁄xl;" s pun®dk;dnNy îit
√* rs;…vit x;k⁄Nteyo b[;˜," zπdnIy ¨pxmnIyíeit
]yo rs; îit pU,;R=o m*ÌLy" zπdnIyopxmnIys;/;r,; îit
cTv;ro rs; îit ihr<y;=" k*…xk" Sv;duihRtí Sv;durihtí;Sv;duihRtí;Sv;durihtíeit
pç rs; îit k⁄m;r…xr; .r√;j" .*m*dk;¶eyv;yVy;Nt·r=;"
W@^s; îit v;yoR…vdo r;jiWR" gu®l`uxIto„,≤òG/Â=;"
s¢ rs; îit …n…mvwdR he " m/ur;Mllv,k$uitˇ_kW;y=;r;"
a∑* rs; îit b…@xo /;m;gRv" m/ur;Mllv,k$uitˇ_kW;y=;r;Vy170

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 26

[Charaka 26]

ˇ_;"
ap·rs':yey; rs; îit k;˚;yno b;ÒIk….Wk™
a;≈ygu,kmRsS' v;d…vxeW;,;mp·rs':yeyTv;t( 8
W@ºv rs; îTyuv;c .gv;n;]ey" punvRs"u m/ur;Mllv,k$uitˇ_kW;y;"
teW;' W<,;' rs;n;' yo…n®dk˘ zπdnopxmne √º kmR,I tyo…mR≈I.;v;t(
s;/;r,Tv' Sv;√Sv;dut; .…ˇ_" iht;iht* p[.;v* pçmh;.Ut…vk;r;STv;≈y;" p[’it…v’it…vc;rdexk;lvx;" te„v;≈yeWu {Vys'DkÉWu gu,;
gu®l`uxoto„,≤òG/Â=;¥;" =r,;t( =;r" n;s* rs" {Vy' tdnekrssmuTp•mnekrs' k$uklv,.U…yœmnek≤É N{y;qRsm‚Nvt' kr,;‚>nvOˇR m( aVyˇ_°.;vStu %lu rs;n;' p[’t* .vTynurseånurssm‚Nvte v;
{Vye ap·rs':yeyTv' punSteW;m;≈y;dIn;' .;v;n;' …vxeW;p·rs':yeyTv;• yuˇ_m( Ekìkoå…p ÁeW;m;≈y;dIn;' .;v;n;' …vxeW;n;≈yte …vxeW;p·rs':yeyTv;t( n c tSm;dNyTvmupp¥te prSprs's∑O .U…yœTv;•
cwW;m….…nvOˇR ge ,Ru p[’tIn;mp·rs':yeyTv' .vit tSm;• s's∑O ;n;' rs;n;' kmoRpidx≤Nt bu≤ımNt"
t∞wv k;r,mpe=m;,;" W<,;' rs;n;' prSpre,;s's∑O ;n;' l=,pOqKTvmupde+y;m" 9
ag[e tu t;vd≠{Vy.edm….p[Te y ik'…cd…./;Sy;m"
sv| {Vy' p;ç.*itkm‚Sm•qeR t∞etn;vdcen' c tSy gu,;" xBd;dyo
guv;Rdyí {v;Nt;" kmR pç…v/muˇ_˘ vmn;id 10
t] {Vy;…, gu®%ki#nmNd‚Sqr…vxds;N{SqUlgN/gu,b¸l;…n p;…qRv;…n t;NyupcysÏ;tg*rvSqwyk
R r;…, {v≤òG/xItmNdmOd…u pÆCzlrsgu,b¸l;Ny;Py;…n t;NyupKledòehbN/…v„yNdm;dRvp[Ò;dkr;…,
¨„,tI+,sU+ml`uÂ=…vxdÂpgu,b¸l;Ny;¶ey;…n t;…n d;hp;kp[.;p[k;xv,Rkr;…, l`uxItÂ=%r…vxdsU+mSpxRg,u b¸l;…n v;yVy;…n t;…n r*+yGl;…n …vc;rvwx¥l;`vkr;…, mOdl
u `us+U mXl+,xBdgu,b¸l;Ny;k;x;Tmk;…n t;…n m;dRvs*iWyRl;`vkr;…, 11
171

[Charaka 26]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

anenopdexne n;n*W…/.Ut' jgit ik'…cd≠{Vymupl>yte t;' t;' yu…ˇ_mq|
c t' tm….p[Te y 12
n tu kÉvl' gu,p[.;v;dev {Vy;…, k;muk
R ;…, .v≤Nt {Vy;…, ih {Vyp[.;v;Ìu,p[.;v;d≠{Vygu,p[.;v;∞ t‚Sm'St‚Smn( k;le tˇd…/kr,m;s;¥ t;' t;' c yu…ˇ_mq| c t' tm….p[Te y yt( k⁄v≤R Nt tt( kmR yen k⁄v-R
≤Nt t√Iy| y] k⁄v≤R Nt td…/kr,' yd; k⁄v≤R Nt s k;l" yq; k⁄v≤R Nt s
¨p;y" yt( s;/y≤Nt tt( flm( 13
.edíwW;' i]Wi∑…v/…vkLpo {Vydexk;lp[.;v;∫vit tmupde+y;m" 14
Sv;durMl;id….yoRg' xeWrw Ml;dy" pOqk™
y;≤Nt pçdxwt;…n {Vy;…, i√rs;…n tu 15
pOqgMl;idyuˇ_Sy yog" xeW"w pOqG.vet(
m/urSy tq;åMlSy lv,Sy k$oStq; 16
i]rs;…n yq;s':y' {Vy;<yuˇ_;…n …v'xit"
v+yNte tu ctu„kÉ, {Vy;…, dx pç c 17
Sv;√Ml* siht* yog' lv,;¥w" pOqGgt*
yog' xeW"w pOqGy;títu„krss':yy; 18
siht* Sv;dulv,* t√t( k$≠v;id…." pOqk™
yuˇ_* xeW"w pOqGyog' y;t" Sv;dUW,* tq; 19
k$≠v;¥wrMllv,* s'yˇu _* siht* pOqk™
y;t" xeW"w pOqGyog' xeWrw Mlk$U tq; 20
yuJyte tu kW;ye, sitˇ_* lv,oW,*
W$( tu pçrs;Ny;¸rekk
ì Sy;pvjRn;t( 21
172

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 26

W$( cwvk
w rs;…n Syurk
e ˘ W@^smev tu
îit i]Wi∑{RVy;,;' …nidR∑; rss':yy; 22
·rWi∑" Sy;Êvs':yey; rs;nurskLpn;t(
rs;Strtm;>y;' t;' s':y;mitpt≤Nt ih 23
s'yog;" s¢pç;xt( kLpn; tu i]Wi∑/;
rs;n;' t] yoGyTv;t( k‚Lpt; rs…cNtkì" 24
Kv…cdeko rs" kLPy" s'yˇu _;í rs;" Kv…ct(
doW*W/;dIn( s'…cNTy ….Wj; …s≤ı…mCzt; 25
{Vy;…, i√rs;dI…n sMyuˇ_;'í rs;n( bu/;"
rs;nekk
ì xo v;å…p kLpy≤Nt gd;n( p[it 26
y" Sy;{s…vkLpD" Sy;∞ doW…vkLp…vt(
n s muÁie √k;r;,;' het…u l©opx;≤NtWu 27
Vyˇ_" xu„kSy c;d* c rso {VySy l+yte
…vpyRy,e ;nurso rso n;‚St ih s¢m" 28
pr;prTve yu…ˇ_í s':y; s'yog Ev c
…v.;gí pOqKTv' c p·rm;,mq;…p c 29
s'Sk;roå>y;s îTyete gu,;Dey;" pr;dy"
…sı‰up;y;…íikTs;y; l=,wSt;n( p[c+mhe 30
dexk;lvyom;np;kvIyRrs;idWu
pr;prTve yu…ˇ_í yojn; y; tu yuJyte 31
s':y; Sy;Ì…,t' yog" sh s'yog ¨Cyte
173

[Charaka 26]

[Charaka 26]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

{Vy;,;' √N√svwk
R kmRjoå…nTy Ev c 32
…v.;gStu …v.…ˇ_" Sy;i√yogo .;gxo g[h"
pOqKTv' Sy;ds'yogo vwl=<ymnekt; 33
p·rm;,' punm;Rn' s'Sk;r" kr,' mtm(
.;v;>ysnm>y;s" xIln' stt…£y; 34
îit Svl=,w®ˇ_; gu,;" sveR pr;dy"
…cikTs; ywr…vidtwnR yq;vt( p[vtRte 35
gu,; gu,;≈y; noˇ_;StSm;{sgu,;n( ….Wk™
…v¥;d≠{Vygu,;n( kturR ….p[;y;" pOq‚Gv/;" 36
atí bud?≠ v; dexk;l;Ntr;…, c
tN]kturR ….p[;y;nup;y;'í;qRm;idxet( 37
WÆ@±v.ˇ_°" p[v+y;…m rs;n;mt ¨ˇrm(
W$( pç.Utp[.v;" s':y;t;í yq; rs;" 38
s*My;" %Lv;poåNt·r=p[.v;" p[’itxIt; l~Vyí;Vyˇ_rs;í t;STvNt·r=;d≠.;[ Xym;n; .[∑;í pçmh;.Utgu,sm‚Nvt; j©mSq;vr;,;' .Ut;n;' mUtIRr….p[I,y≤Nt t;su mUitRWu W@….mUCz≥≤Nt rs;" 39
teW;' W<,;' rs;n;' somgu,;itrek;Nm/uro rs" pO…qVy…¶.U…yœTv;dMl"
s…ll;…¶.U…yœTv;Llv," v;Yv…¶.U…yœTv;t( k$uk" v;Yv;k;x;it·rˇ_Tv;…ˇˇ_" pvnpO…qVyitrek;t( kW;y îit
EvmeW;' rs;n;' W$(Tvmupp•' NyUn;itrek…vxeW;Nmh;.Ut;n;' .Ut;n;…mv
Sq;vrj©m;n;' n;n;v,;R’it…vxeW;" W@Otu kTv;∞ k;lSyopp•o mh;.Ut;n;' NyUn;itrek…vxeW" 40
174

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 26

[Charaka 26]

t];…¶m;®t;Tmk; rs;" p[;ye,o?vR.;j" l;`v;duTPlvnTv;∞ v;yoÂ?vRJvlnTv;∞ vˆe" s…llpO…qVy;Tmk;Stu p[;ye,;/o.;j" pO…qVy;
gu®Tv;…•ªgTv;∞odkSy Vy;…m≈;Tmk;" pun®.yo.;j" 41
t] m/urors" xrIrs;TMy;{s®…/rm;'smedo‚Sqm∆*j"xu£;….v/Rn
a;yu„y" W…@≤N{yp[s;dno blv,Rkr" …pt…vWm;®tflStO„,;d;hp[xmnSTvCy" kÉXy" k<#‰o bLy" p[I,no jIvnStpR,o bOh' ," Sqwyk
R r"
=I,=tsN/;nkro `[;,mu%k<#*œ…j◊;p[Ò;dno mUCz;Rpx
[ mn" W$(pd…ppI…lk;n;…m∑tm" ≤òG/" xIto gu®í
s Ev'g,u oåPyek Ev;TyqRmpu yuJym;n" Sq*Ly' m;dRvm;lSymitSv“'
g*rvmn•;….l;Wm¶ed*RbLR ym;Syk<#yom;|s;….vO≤ı' ê;sk;sp[itXy;y;lskxItJvr;n;h;Sym;/uyvR mqusD' ;Svrp[,;xglg<@g<@m;
l;XlIpdglxofb‚Sb/mnIgloplep;+y;my;….„yNd;…nTyev'p[.OtIn(
kfj;n( …vk;r;nupjnyit 1aMlo rso .ˇ_˘ rocyit a…¶' dIpyit deh'
bOh' yit ËjRyit mno b[o/yit î≤N{y;…, Î!Ikroit bl' v/Ryit
v;tmnulomyit ˙dy' tpRyit a;Sym;ß;vyit .uˇ_mpkWRyit Kledyit jryit p[I,yit lgu®„," ≤ò/í
s Ev'g,u oåPyek Ev;TyqRmpu yuJym;no dNt;n( hWRyit tWRyit s'mIlyTy…=,I s'vje yit lom;…n kf˘ …vl;pyit …pˇm….v/Ryit rˇ_˘ dUWyit m;'s' …vdhit k;y' …x…qlIkroit =I,=t’xdubl
R ;n;' êyqum;p;dyit a…p c =t;….htd∑dG/.¶xUnp[zt⁄ ;vmUi]tp·rsipRtmidRtÆCz•….•…vÆXl∑oi√ıo≤Tp∑;dI…n p;cyTy;¶eySv.;v;t( p·rdhit
k<#muro ˙dy' c 2
lv,o rs" p;cn" Kledno dIpnXCy;vnXzºdno .ednStI+," sro …vk;Sy/"ß'Syvk;xkro v;thr" StM.bN/sÏ;t…v/mn" svRrsp[TynIk.Ut" a;Sym;ß;vyit kf˘ …v„yNdyit m;g;Rn( …vxo/yit xvRxrIr;vyv;n( mOdk
U roit rocyTy;h;rm( a;h;ryogI n;Tyq| gu®" ≤òG/
¨„,í
s Ev'g,u oåPyek Ev;TyqRpyuJym;n" …pˇ' kopyit rˇ_˘ v/Ryit tWRyit
175

[Charaka 26]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mUCz≥yit t;pyit d;ryit k⁄„,;it m;'s;…n p[g;lyit k⁄œ;…n …vW' v/Ryit xof;n( Sfo$yit dNt;'XCy;vyit puS' Tvmuph≤Nt î≤N{y;<yup®,;≤ı v…lp…lt%;…lTym;p;dyit a…p c loiht…pˇ;Ml…pˇvIspRv;trˇ_…vc…cRkNÉ {lu¢p[.tO I‚Nvk;r;nupjnyit 3
k$uko rso vK]' xo/yit a…¶' dIpyit .uˇ_˘ xoWyit `[;,m;ß;vyit
c=u…vRrce yit Sf⁄$IkrotI≤N{y;…, alskêyqUpcyodd;R….„yNdòehSvedKledml;nuph≤Nt rocyTyxn' k<@U…vRn;xyit v[,;nvs;dyit
…£mIn( ihn‚St m;'s' …v…l%it xo…,tsÏ;t' ….n…ˇ bN/;'æXzn…ˇ
m;g;Rn( …vvO,oit Xle„m;,' xmyit l`u®„,o Â=í
s Ev'g,u oåPyek Ev;TyqRmpu yuJym;no …vp;kp[.;v;t( puS' Tvmuph≤Nt
rsvIyRp.[ ;v;Nmohy≤Nt Gl;pyit s;dyit kxRyit mUCz≥yit nmyit
tmyit .[myit k<#' p·rdhit xrIrt;pmupjnyit bl' …=,oit tO„,;'
jnyit a…p c v;Yv…¶gu,b;¸Ly;d≠.m[ dvqukMptod.edíw r,.ujp;êRpOœp[.iO tWu m;®tj;n( …vk;r;nupjnyit 4
itˇ_o rs" Svymro…c„,urPyrockflo …vWfl" …£…mflo mUCz;Rd;hk<@Uk⁄œtO„,;p[xmnSTvÑ;'syo" ‚SqrIkr,o Jvrflo dIpn" p;cn" StNyxo/no le%n" Kledmedovs;m∆lsIk;pUySvedmU]purIW…pˇXle„mopxoW,o Â=" xIto l`uí
s Ev'g,u oåPyek Ev;TyqRmpu yuJym;no r*+y;T%r…vWdSv.;v;∞ rs®…/rm;'smedo‚Sqm∆xu£;<yuCzoWyit ßots;' %rTvmupp;dyit blm;dˇe kxRyit Glpyit mohyit .[myit vdnmupxoWyit apr;'í
v;t…vk;r;nupjnyit 5
kW;yo rs" s'xmn" s'g;[ hI sN/;nkr" pI@no rop," xoW," StM.n"
Xle„mrˇ_…pˇp[xmn" xrIrKledSyopyoˇ_; Â=" xItoål`uí
s Ev'g,u oåPyek Ev;TyqRmpu yuJym;n a;Sy' xoWyit ˙dy' pI@yit
¨drm;?m;pyit v;c' …ngO ;it ßot;'Syvv›;it Xy;vTvm;p;dyit
puS' Tvmuph≤Nt …v∑>y jr;' gCzit v;tmU]purIWret;'SyvgO ;it kxRyit
176

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 26

[Charaka 26]

Glpyit tWRyit StM.yit %r…vxdÂ=Tv;t( p=v/g[h;pt;nk;idRtp[.tO I'í v;t …vk;r;nupjnyit 43
îTyevmete W@^s;" pOqKTvenk
w Tven v; m;]x" sMygupyuJym;n; ¨pk;r;y .vNTy?y;TmlokSy apk;rkr;" punrtoåNyq; .vNTyupyuJym;n;"
t;n( …v√;nupk;r;qRmve m;]x" sMygupyojyeidit 44
.v≤Nt c;]-xIt' vIye,R yd≠{Vy' m/ur' rsp;kyo"
tyorMl' ydu„,' c yd≠{Vy' k$uk˘ tyo" 45
teW;' rsopdexne …ndeXR yo gu,s'gh[ "
vIyRtoå…vprIt;n;' p;ktíopde+yte 46
yq; pyo yq; sipRyqR ; v; cVy…c]k*
Evm;dI…n c;Ny;…n …nidRx{e sto ….Wk™ 47
m/ur' ik'…cdu„,' Sy;t( kW;y' itˇ_mev c
yq; mhTpçmUl' yq;åBj;nUpm;…mWm( 48
lv,' swN/v' no„,mMlm;mlk˘ tq;
ak;Rg®u gu@cU In;' itˇ_;n;mu„,muCyte 49
ik'…cdMl' ih s'g;[ ih ik'…cdMl' ….n…ˇ c
yq; k…pTq' s'g;[ ih .eid c;mlk˘ tq; 50
…pPplI n;g[' vO„y' k$u c;vO„ymuCyte
kW;y" StM.n" xIt" soå.y;y;mtoåNyq; 51
tSm;{sopdexne n sv| {Vy;m;idxet(
Î∑' tuLyrseåPyev' {Vye {Vye gu,;Ntrm( 52
177

[Charaka 26]

crk s'iht;

r*+y;t( kW;yo Â=;,;muˇmo m?ym" k$u"
itˇ_oåvrStqo„,;n;mu„,Tv;Llv," pr" 53
m?yoåMl" k$ukí;NTy" ≤òG/;n;' m/ur" pr"
m?yoåMlo lv,í;NTyo rs" òeh;…•®Cyte 54
m?yoT’∑;vr;" xwTy;t( kW;ySv;duitˇ_k;"
Sv;dug®Ru Tv;d…/k" kW;y;Llv,oåvr" 55
aMl;t( k$uStt‚Stˇ_o l`uTv;duˇmoˇm"
kÉ…cLl`Un;mvr…mCz≤Nt lv,' rsm( 56
g*rve l;`ve cwv soåvrStU.yor…p
pr' c;to …vp;k;n;' l=,' s'pv[ +yte 57
k$uitˇ_kW;y;,;' …vp;k" p[;yx" k$u"
aMloåMl' pCyte Sv;dum/R ru ' lv,Stq; 58
m/uro lv,;Ml* c ≤òG/.;v;T]yo rs;"
v;tmU]purIW;,;' p[;yo mo=e su%; mt;" 59
k$uitˇ_kW;y;Stu Â=.;v;T]yo rs;
du"%;y mo=e ÎXyNte v;t…v<mU]rets;m( 60
xu£h; bı…v<mU]o …vp;ko v;tl" k$u"
m/ur" sO∑…v<mU]o …vp;k" kfxu£l" 61
…pˇ’t( sO∑…v<mU]" p;koåMl" xu£n;xn"
teW;' gu®" Sy;Nm/ur" k$uk;Ml;vtoåNyq; 62
…vp;kl=,Sy;Lpm?y.U…yœ;t;' p[it
178

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 26

{Vy;,;' gu,vwx„e y;ˇ] t]opl=yet( 63
mOdtu I+,gu®l`u≤òG/Â=o„,xItlm(
vIyRm∑…v/' kÉ…ct( kÉ…c…d(√…v/m;‚Sqt;" 64
xIto„,…mit vIy| tu …£yte yen y; …£y;
n;vIy| k⁄®te ik'…ct( sv;R vIyR’t; …£y; 65
rso …np;te {Vy;,;' …vp;k" kmR…nœy;
vIy| y;vd/Iv;s;…•p;t;∞opl>yte 66
rsvIyR…vp;k;n;' s;m;Ny' y] l+yte
…vxeW" kmR,; cwv p[.;vStSy s SmOt" 67
k$uk" k$uk" p;kÉ vIyoR„,…í]ko mt"
t√∂NtI p[.;v;ˇu …vrecyit m;nvm( 68
…vW' …vWflmuˇ_˘ yt( p[.;vSt] k;r,m(
Ë?v;Rnl
u o…mk˘ y∞ tt( p[.;vp[.;…vtm( 69
m,In;' /;r,Iy;n;' kmR yi√…v/;Tmkm(
tt( p[.;v’t' teW;' p[.;voå…cNTy ¨Cyte 70
sMy‚Gvp;kvIy;R…, p[.;ví;Pyud;˙t"
ik'…c{sen k⁄®te kmR vIye,R c;prm( 71
{Vy' gu,ne p;kÉn p[.;ve, c ik'cn
rs' …vp;kSt* vIy| p[.;vSt;npohit 72
bls;Mye rs;dIn;…mit nws…gRk˘ blm(
W<,;' rs;n;' …vD;nmupde+y;Myt" prm( 73
179

[Charaka 26]

[Charaka 26]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

òehnp[I,n;Ò;dm;dRv®w pl>yte
mu%Sqo m/urí;Sy' Vy;“uvÆ\ LlMptIv c 74
dNthW;RNmu%;ß;v;t( Svedn;Nmu%bo/n;t(
…vd;h;∞;Syk<#Sy p[;Xywv;Ml' rs' vdet( 75
p[lIyn( Kled…v„yNdm;dRv' k⁄®te mu%e
y" xI`[' lv,o Dey" s …vd;h;Nmu%Sy c 76
s'vje ye¥o rsn;' …np;te tudtIv c
…vdhNmu%n;s;…= s'ß;vI s k$u" SmOt" 77
p[ith≤Nt …np;te yo rsn' Svdte n c
s itˇ_o mu%vwx¥xoWp[Ò;dk;rk" 78
vwx¥StM.j;@‰wyoR rsn' yojye{s"
b›;tIv c y" k<#' kW;y" s …vk;Sy…p 79
Evmuˇ_vNt' .gvNtm;]eym…¶vex ¨v;c--.gvn( ≈utmetd…vtqmqRs'p¥uˇ_˘ .gvto yq;vd≠{Vygu,km;R…/k;re vc" pr' Tv;h;r…vk;r;,;'
vwro…/k;n;' l=,mnits'=pe ,e opidXym;n' xu≈WU ;mh îit 80
tmuv;c .gv;n;]ey"--deh/;tupT[ ynIk.Ut;…n {Vy;…, deh/;tu….…vRro/m;p¥Nte prSprgu,…v®ı;…n k;…n…ct( k;…n…ct( s'yog;t( s'Sk;r;dpr;…, dexk;lm;];id….í;pr;…, tq; Sv.;v;dpr;…, 81
t] y;Ny;h;rm…/’Ty .u…yœmupyuJyNte teW;mekdex' vwro…/km…/’Tyopde+y;m"-n mTSy;n( pys; sh;>yvhret( ¨.y' ÁetNm/ur' m/ur…vp;k˘
mh;….„y≤Nd xIto„,Tv;i√®ıvIy| …v®ıvIyRTv;Czo…,tp[dWU ,;y mh;….„y≤NdTv;Nm;goRpro/;y c 82
180

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 26

[Charaka 26]

t…•xMy;]eyvcvmnu .{k;Pyoå…¶vexmuv;c--sv;Rnve mTSy;n( pys; sh;>yvhredNy]wkSm;…∞…l…cm;t( s pun" xklI loihtnyn"
svRto loihtr;jI roiht;k;r" p[;yo .Um* crit t' cet( pys; sh;>yvhre…•"s'xy' xo…,tj;n;' …vbN/j;n;' c Vy;/In;mNytmmqv; mr,'
p[;“uy;idit 83
neit .gv;n;]ey"--sv;Rnve mTSy;• pys; sh;>yvhrei√xeWtStu …c…l…cm' s ih mh;….„y≤NdTv;t( SqUll=,tr;net;n( Vy;/InupjnyTy;m…vWmudIryit c
g[;My;nUp*dk…p…xt;…n c m/uitlgu@pyom;WmUlk…bsw…vRÂ!/;Nywv;R
nwk?ym¥;t( tNmUl' ih b;…/y;RN?yvepquj;@‰klmUkt;mwÆ<m<ymqv;
mr,m;“oit
n p*„kr' roih,Ik˘ x;k˘ kpot;n( v; sWRptwl.[∑;Nm/upyo>y;' sh;>yvhret( tNmUl' ih xo…,t;….„yNd/mnIp[…vcy;pSm;rxƒkglg<@roih,In;mNytm' p[;“oTyqv; mr,…mit
n mUlklxun’„,gN/;jRksurs;dI…n .=…yTv; py" seVy' k⁄œ;b;/.y;t(
n j;tukx;k˘ n …nk⁄c' pKv' m/upyo>y;' shopyoJym( Et≤ı mr,;y;qv; blv,Rtje ovIyoRppro/;y;l`uVy;/ye W;<!‰;y ceit
tdev …nk⁄c' pKv' n m;WsUpgu@sipR….R" shopyoJy' vwro…/kTv;t(
tq;ååm[;m[;tkm;tul©u …nk⁄ckrmdRmocdNtx#bdrkox;m[.Vyj;Mbvk…pTqit≤Nt@Ikp;r;vt;=o@pnsn;…lkÉrd;…@m;mlk;Nyevp' k
[ ;r;…, c;Ny;…n {Vy;…, sv| c;Ml' {vm{v' c pys; sh …v®ım(
tq; k©üvnkmk⁄œkk⁄lTqm;W…n„p;v;" pys; sh …v®ı;"
pµoˇ·rk;x;k˘ x;kúro mwrye o m/u c shopyuˇ_˘ …v®ı' v;t' c;itkopyit
h;·r{k"sWRptwl.O∑o …v®ı" …pˇ' c;itkopyit
p;yso mNq;nup;no …v®ı" Xle„m;,' c;itkopyit
¨poidk; itlkLk…sı; hetru tIs;rSy
bl;k; v;®<y; sh k⁄Lm;Wwr…p …v®ı; swv xUkrvs;p·r.O∑; s¥o
181

[Charaka 26]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Vy;p;dyit
myUrm;'smer<@sIsk;vsˇ_mer<@;…¶Plu∑mer<@twlyuˇ_˘ s¥o Vy;p;dyit
h;·r{km;'s' h;·r{sIsk;vsˇ_˘ h;·r{;…¶Plu∑' s¥o Vy;p;dyit tdev
.Smp;'xpu ·r?vSt' s=*{' s¥o mr,;y
mTSy…nSt;ln…sı;" …pPpLyStq; k;km;cI m/u c mr,;y
m/u co„,mu„,;tRSy c m/u mr,;y
m/usipRWI sm/Ote m/u v;·r c;Nt·r=' sm/Ot' m/u pu„krbIj' m/u pITvo„,odk˘ .Ll;tko„,odk˘ t£…sı" k‚MpLlk" pyuiR Wt; k;km;cI
a©;rxULyo .;síeit …v®ı;…n
îTyet¥q;p[Xnm….…nidR∑' .vtIit 84
.v≤Nt c;] Xlok;"-yt( ik…ç∂oWm;ß;Vy n …nhRrit k;yt"
a;h;rj;t' tt( svRmiht;yopp¥te 85
y∞;…p dexk;l;…¶m;];s;TMy;…nl;id…."
s'Sk;rto vIyRtí koœ;vSq;£mwr…p 86
p·rh;ropc;r;>y;' p;k;t( s'yogtoå…p c
…v®ı' t∞ n iht' ˙Ts'pi√…/….í yt( 87
…v®ı' dextSt;v{U=tI+,;id /Nv…n
a;nUpe ≤òG/xIt;id .eWj' y…•WeVyte 88
k;ltoå…p …v®ı' yCzIt®=;idsevnm(
xIte k;le tqo„,e c k$uko„,;idsevnm( 89
…v®ımnle t√d•p;n' ctu…vR/e
m/usipR" sm/Ot' m;ry; tiè?yte 90
182

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 26

k$uko„,;ids;TMySy Sv;duxIt;idsevnm(
yˇt( s;TMy…v®ı' tu …v®ı' Tv…nl;id…." 91
y; sm;ngu,;>y;s…v®ı;•*W/…£y;
s'Sk;rto …v®ı' t¥∫oJy' …vWv∫vet( 92
Er<@sIsk;sˇ_˘ …x≤%m;'s' yqwv ih
…v®ı' vIyRto Dey' vIyRt" xItl;Tmkm( 93
tt( s'yoJyo„,vIye,R {Vye, sh seVyte
£ÀrkoœSy c;TyLp' mNdvIyRm.ednm( 94
mOdk
u oœSy gu® c .ednIy' tq; b¸
Ett( koœ…v®ı' tu …v®ı' Sy;dvSqy; 95
≈mVyv;yVy;y;msˇ_Sy;…nlkopnm(
…n{;lsSy;lsSy .ojn' Xle„mkopnm( 96
y∞;àusJO y …v<mU]' .u¤π yí;bu.…u =t"
t∞ £m…v®ı' Sy;¥∞;it=u√x;nug" 97
p·rh;r…v®ı' tu vr;h;dI…•WeVy yt(
sevte o„,' `Ot;dI'í pITv; xIt' …nWevte 98
…v®ı' p;ktí;…p du∑dud;R®s;…/tm(
apKvt<@ül;TyqRpKvdG/' c y∫vet(
s'yogto …v®ı' t¥q;åMl' pys; sh 99
amno®…ct' y∞ ˙i√®ı' tduCyte
s'pi√®ı' ti√¥;ds'j;trs' tu yt( 100
183

[Charaka 26]

[Charaka 26]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ait£;Ntrs' v;å…p …vp•rsmev v;
Dey' …v…/…v®ı' tu .uJyte …n.Ote n yt(
tdev…' v/m•' Sy;i√®ımupyo…jtm( 101
W;<!‰;N?yvIspRdkodr;,;' …vSfo$koNm;d.gNdr;,;m(
mUCz;Rmd;?m;nglg[h;,;' p;<@(v;mySy;m…vWSy cwv 102
ikl;sk⁄œg[h,Igd;n;' xoq;Ml…pˇJvrpIns;n;m(
sNt;ndoWSy tqwv mOTyo…vR®ım•' p[vd≤Nt hetmu ( 103
EW;' %LvpreW;' c vwro…/k…n…mˇ;n;' Vy;/In;…mme .;v;" p[itk;r; .v≤Nt
t¥q;--vmn' …vrecn' c ti√ro…/n;' c {v;,;' s'xmn;qRmpu yog"
tq;-…v/wí {Vyw" pUvmR ….s'Sk;r" xrIrSyeit 104
.vtí;]-…v®ı;xnj;n( rog;n( p[ith≤Nt …vrecnm(
vmn' xmn' cwv pUv| v; ihtsevnm( 105
s;TMytoåLpty; v;å…p dI¢;¶eSt®,Sy c
≤òG/Vy;y;mb…ln;' …v®ı' …vtq' .vet( 106
t] Xlok;"-mitr;sINmhWIR,;' y; y; rs…v…níye
{Vy;…, gu,kmR>y;' {Vys':y; rs;≈y; 107
k;r,' rss':y;y; rs;nursl=,m(
pr;dIn;' gu,;n;' c l=,;…n pOqKpOqk™ 108
pç;Tmk;n;' W$(Tv' c rs;n;' yen hetnu ;
Ë?v;Rnl
u om.;jí yÌu,;itxy;{s;" 109
184

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 26

[Charaka 26]

W<,;' rs;n;' W$(Tve c s…v.ˇ_; …v.ˇ_y"
¨∂ºxí;pv;dí {Vy;,;' gu,kmR…, 110
p[vr;vrm?yTv' rs;n;' g*rv;idWu
p;kp[.;vyo…lR©' vIyRs:' y;…v…níy" 111
W<,;m;Sv;¥m;n;n;' rs;n;' yt( Svl=,m(
y¥i√®?yte ySm;¥en yTk;·r cwv yt( 112
vwro…/k…n…mˇ;n;' Vy;/In;m*W/' c yt(
a;]ey.{k;PyIye tt( svRmvdNmu…n" 113
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;ne a;]ey.{k;PyIyo n;m
WÆ@±vx
' oå?y;y" 26

185

s¢…v'xoå?y;y"
aq;toå•p;n…v…/m?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
î∑v,RgN/rsSpx| …v…/…vihtm•p;n' p[;…,n;' p[;…,s'Dk;n;' p[;,m;c=te k⁄xl;" p[Ty=fldxRn;t( tidN/n; ÁNtr¶e" ‚Sqit" tt( sÊvmUjyR it tCzrIr/;tuVyUhblv,e≤R N{yp[s;dkr' yqoˇ_mupseVym;n' …vprItmiht;y s'p¥te 3
tSm;≤ıt;iht;vbo/n;qRm•p;n…v…/m≤%lenopde+y;moå…¶vex tt(
Sv.;v;dudk˘ Kledyit lv,' …v„yNdyit =;r" p;cyit m/u s'd/;it
sipR" òehyit =Ir' jIvyit m;'s' vOh' yit rs" p[I,yit sur; jjRrIkroit xI/urv/mit {;=;svo dIpyit f;…,tm;…cnoit d…/ xof˘ jnyit …p<y;kx;k˘ Glpyit p[.tU ;NtmRlo m;WsUp" Îi∑xu%fl" =;r"
p[;y" …pˇlmMlmNy] d;…@m;mlk;t( p[;y" Xle„ml' m/urmNy] m/un"
pur;,;∞ x;…lWi∑kyvgo/Um;t( p[;y‚Stˇ_˘ v;tlmvO„y' c;Ny] Vxe];g[;mOt;p$olp];t( p[;y" k$uk˘ v;tlmvO„y' c;Ny] …pPplI…vê.eWj;t(
4
prmto vgRsg' h[ ,e ;h;r{Vy;<ynuVy;:y;Sy;m" 5
xUk/;NyxmI/;Nym;'sx;kfl;≈y;n(
vg;Rn( h·rtm¥;Mbugorse=…u vk;·rk;n( 6
dx √* c;pro vg*R ’t;•;h;ryo…gn;m(
rsvIyR…vp;kìí p[.;vwí p[c+mhe 7
aq xUk/;NyvgR" -rˇ_x;…lmRh;x;…l" klm" xk⁄n;˙t"
186

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

tU,k
R o dI`Rxk
U í g*r" p;<@ükl;©ül* 8
sugN/ko lohv;l" s;·rv;:y" p[modk"
pt©StpnIyí ye c;Nye x;ly" xu.;" 9
xIt; rse …vp;kÉ c m/ur;í;Lpm;®t;"
bı;LpvcRs" ≤òG/; bOh' ,;" xu£mU]l;" 10
rˇ_x;…lvRrSteW;' tO„,;fl‚S]ml;ph"
mh;'StSy;nu klmStSy;Pynu tt" pre 11
yvk; h;yn;" p;'svu ;PynwW/k;dy"
x;lIn;' x;ly" k⁄vNR Tynuk;r' gu,;gu,"w 12
xIt" ≤òG/oågu®" Sv;du‚S]doWfl" ‚Sqr;Tmk"
Wi∑k" p[vro g*r" ’„,g*rSttoånu c 13
vrko∂;lk* cInx;rdoJJvlddurR ;"
gN/n;" k⁄®…vNd;í Wi∑k;Lp;Ntr; gu,"w 14
m/urí;Mlp;kí v[Iih" …pˇkro gu®"
b¸mU]purIWo„m; i]doWSTvev p;$l" 15
skordUW" Xy;m;k" kW;ym/uro l`u"
v;tl" kf…pˇfl" xIt" s'g;[ ihxoW," 16
h‚StXy;m;knIv;rtoyp,IRgve/k
u ;"
p[x;≤Ntk;M." Xy;m;kl*ihTy;,uip[y©v" 17
mukN⁄ do …Z‚<$gmU$R I v®k; vrk;Stq;
…x…broTk$jU,;R◊;" Xy;m;ksÎx; gu,"w 18
187

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

Â=" xItoågu®" Sv;dub¸R v;tx’¥v"
Sqwy’
R t( skW;yí bLy" Xle„m…vk;rnut( 19
Â=" kW;y;nurso m/ur" kf…pˇh;
med"…£…m…vWflí bLyo ve,yu vo mt" 20
sN/;n’√;thro go/Um" Sv;duxItl"
jIvno bOh' ,o vO„y" ≤òG/" Sqwyk
R ro gu®" 21
n;NdImu%I m/UlI c m/ur≤òG/xItle
îTyy' xUk/;Ny;n;' pUvoR vgR" sm;Pyte 22
aq xmI/;NyvgR"-kW;ym/uro Â=" xIt" p;kÉ k$ul`R "u
…vxd" Xle„m…pˇflo muÌ" sUPyoˇmo mt" 23
vO„y" pr' v;thr" ≤òG/o„,o m/uro gu®"
bLyo b¸ml" puS' Tv' m;W" xI`[' dd;it c 24
r;jm;W" sro ®Cy" kfxu£;Ml…pˇnut(
tTSv;duv;Rtlo Â=" kW;yo …vxdo gu®" 25
¨„,;" kW;y;" p;kÉåMl;" kfxu£;…nl;ph;"
k⁄lTq; g[;ih," k;sihKv;ê;s;xRs;' iht;" 26
m/ur; m/ur;" p;kÉ g[;ih,o Â=xItl;"
mk⁄œk;" p[xSyNte rˇ_…pˇJvr;idWu 27
c,k;í msUr;í %Æ<@k;" shre,v"
l`v" xItm/ur;" skW;y; …vÂ=,;" 28
188

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

…pˇXle„m…, xSyNte sUp„e v;lepneWu c
teW;' msUr" s'g;[ hI kl;yo v;tl" prm( 29
≤òG/o„,o m/ur‚Stˇ_" kW;y" k$uk‚Stl"
TvCy" kÉXyí bLyí v;tfl" kf…pˇ’t( 30
m/ur;" xItl; guVyoR blfl‰o Â=,;≤Tmk;"
sòeh; b…l…..oRJy; …v…v/;" …x‚Mbj;ty" 31
…xMbI Â=; kW;y; c koœe v;tp[ko…pnI
n c vO„y; n c=u„y; …v∑>y c …vpCyte 32
a;!k° kf…pˇflI v;tl; kfv;tnut(
avLguj" sw@gjo …n„p;v; v;t…pˇl;" 33
k;k;<@om;Tmgu¢;n;' m;Wvt( flm;idxet(
i√tIyoåy' xmI/;NyvgR" p[oˇ_o mhiWR,; 34
aq m;'svgR"-go%r;êtro∑^;ê√I…p…s'h=Rv;nr;"
vOko Vy;`[Str=uí b.[mu ;j;RrmUiWk;" 35
lop;ko jMbuk" Xyeno v;Nt;dí;Wv;ys*
xxflI m/uh; .;so gO/o[ lUkk⁄…l©k;" 36
`U…mk; k⁄rríeit p[sh; mOgp…=,"
êet" Xy;m…í]pOœ" k;lk" k;k⁄lImOg" 37
kÀ…cRk; …cLl$o .eko go/; xLlkg<@k*
kdlI nk⁄l" ê;…vidit .U…mxy;" SmOt;" 38
189

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

sOmrímr" %©o mihWo gvyo gj"
NyïvRr;hí;nUp; mOg;" sveR ®®Stq; 39
kÀm"R kkú$ko mTSy" …xxum;r‚St…m…©l"
xu…ˇ_xƒo{k⁄M.Irculk
u °mkr;dy" 40
îit v;·rxy;" p[oˇ_; v+yNte v;·rc;·r,"
h's" £*ço bl;k; c bk" k;r<@v" Plv" 41
xr;·r" pu„kr;◊í kÉxrI m…,tu<@k"
mOg;lk<#o mÌuí k;dMb" k;ktu<@k" 42
¨T£ox" pu<@rIk;=o me`r;voåMbuk‘
⁄ $⁄ I
a;r; nNdImu%I v;$I sum%
u ;" shc;·r," 43
roih,I k;mk;lI c s;rso rˇ_xIWRk"
c£v;kStq;åNye c %g;" sNTyMbuc;·r," 44
pOWt" xr.o r;m" êd'∑o^ mOgm;tOk;
xxor,* k⁄r©í gok,R" koØk;rk" 45
c;®„ko h·r,w,* c xMbr" k;lpuCzk"
A„yí vrpotí …vDey; j;©l; mOg;" 46
l;vo vtIRrkíwv v;tIRk" sk…pÔl"
ckoríopc£í k⁄‘.⁄ o rˇ_vTmRk" 47
l;v;¥; …v‚„kr;STvete v+yNte vtRk;dy"
vtR£o vitRk; cwv bhIR itit·rk⁄‘$⁄ * 48
k˚x;rpdeN{;.gondR…g·rvtRk;"
190

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

£kroåvkríwv v;r@íeit …v‚„kr;" 49
xtp]o .O©r;j" koyi∑jIRvÔIvk"
kìr;t" koikloåTyUho gop;pu]" ip[y;Tmj" 50
lØ; lØWk° b.[vu $R h; …@Æ<@m;nk"
j$I duNdu….p;‘;rlohpOœk⁄…l©k;" 51
kpotxukx;r©;…ír$Ikïyi∑k;"
s;·rk; kl…v˚í c$koå©;rcU@k" 52
p;r;vt"p;<@…vk îTyuˇ_;" p[tdu ; i√j;"
p[sÁ .=yNtIit p[sh;Sten s'…Dt;" 53
.Uxy; …blv;…sTv;d;nUp;nUps'≈y;t(
jle …nv;s;∆lj; jlecy;R∆lecr;" 54
Sqlj; j;©l;" p[oˇ_; mOg; j;©lc;·r,"
…vk°yR …v‚„kr;íeit p[t¥u p[tdu ;" SmOt;" 55
yo…nr∑…v/; TveW; m;'s;n;' p·rk°itRt;
p[sh; .Uxy;nUpv;·rj; v;·rc;·r," 56
gu„,≤òG/m/ur; blopcyv/Rn;"
bO„y;" pr' v;thr;" kf…pˇ…vv/Rn;" 57
iht; Vy;y;m…nTye>yo nr; dI¢;¶yí ye
p[sh;n;' …vxeW,e m;'s' m;'s;…xn;' ….Wk™ 58
jI,;RxoRgh[ ,IdoWxoW;t;Rn;' p[yojyet(
l;v;¥o vw‚„kro vgR" p[tdu ; j;©l; mOg;" 59
191

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

l`v" xItm/ur;" skW;y; iht; nO,;m(
…pˇotre v;tm?ye s…•p;te kf;nuge 60
…v‚„kr; vtRk;¥;Stu p[sh;Lp;Ntr; gu,"w
n;itxItgu®≤òG/' m;'sm;jmdoWlm( 61
xrIr/;tus;m;Ny;dn….„y≤Nd vOh' ,m(
m;'s' m/urxItTv;Ìu® bOh' ,m;…vkm( 62
yon;vj;…vkÉ …m≈gocrTv;d…n…íte
s;m;Nyenopid∑;n;' m;'s;n;' Svgu,"w pOqk™ 63
kÉW;'…cÌu,vwx„e y;i√xeW ¨pde+yte
dxRn≈o]xo/;…¶vyov,RSvr;yuW;m( 64
bhIR ihttmo bLyo v;tflo m;'sxu£l"
gu„,≤òG/m/ur;" Svrv,Rblp[d;" 65
bOh' ,;" xu£l;íoˇ_; h's; m;®tn;xn;"
≤òG/;ío„,;í vO„y;í bOh' ,;" Svrbo/n;" 66
bLy;" pr' v;thr;"Svedn;ír,;yu/;"
gu„,o m/uro n;it/Nv;nUp…nWev,;t( 67
it…ˇ·r" s'jyeCzI`[' ]In( doW;n…nloLb,;n(
…pˇXle„m…vk;reWu srˇ_ÉWu k…pÔl;" 68
mNdv;teWu xSyNte xwTym;`uyl
R ;`v;t(
l;v;"kW;ym/ur; l`voå…¶…vv/Rn;" 69
s…•p;tp[xmn;" k$uk;í …vp;kt"
192

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

go/; …vp;kÉ m/ur; kW;yk$uk; rse 70
v;t…pˇp[xmnI bOh' ,I blv/RnI
xLlko m/ur;Mlí …vp;kÉ k$uk" SmOt" 71
v;t…pˇkfflí k;sê;shrStq;
kW;y…vxd;" xIt; rˇ_…pˇ…nbhR,;" 72
…vp;kÉ m/ur;íwv kpot; gOhv;…sn"
te>yo l`utr;" ik'…ct( kpot; vnv;…sn" 73
xIt;" s'g;[ ih,íwv SvLpmU]kr;í te
xukm;'s' kW;y;Ml' …vp;kÉ ®=xItlm( 74
xoWk;s=yiht' s'g;[ ih l`u dIpnm(
c$k; m/ur;" ≤òG/; blxu£…vv/Rn;" 75
s…•p;tp[xmn;" xmn; m;®tSy c
kW;yo …vxdo ®=" xIt" p;kÉ k$ul`R "u 76
xx" Sv;du" p[xStí s'…np;teå…nl;vre
m/ur; m/ur;" p;kÉ i]doWxmn;" …xv;" 77
l`vo bı…v<mU];" xIt;íw,;" p[k°itRt;"
òehn' bOh,' vO„y' ≈mflm…nl;phm( 78
vr;h…p…xt' bLy' rocn' Svedn' gu®
gVy' kÉvlv;teWu pInse …vWmJvre 79
xu„kk;s≈m;Ty…¶m;'s=yiht' c tt(
≤òG/o„,' m/ur' vO„y' m;ihW' gu®tpR,m( 80
193

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

d;!‰| BgOhÊvmuTs;h' Sv“' c jnyTy…p
gu„,; m/ur; bLy; bOh' ,;" pvn;ph;" 81
mTSy;" ≤òG/;í vO„y;í b¸dop;" p[k°itRt;"
xwv;lx„p.o…jTv;TSv“Sy c …vvjRn;t( 82
roihto dIpnIyí l`up;ko mh;bl"
v<yoR v;thro vO„yí=u„yo blv/Rn" 83
me/;SmOitkr" pQy" xoWfl" kÀmR ¨Cyte
%©m;'sm….„y≤Nd bl’Nm/ur' SmOtm( 84
òehn' bOh' ,' v<y| ≈mflm…nl;phm(
/;tRr;∑^ckor;,;' d=;,;' …x≤%n;m…p 85
c$k;n;' c y;…n Syur<@;…n c iht;…n c
=I,ret"su k;seWu ˙{ogeWu =teWu c 86
m/ur;<y…vd;hI…n s¥oblkr;…, c
xrIrbOh| ,e n;Nyt( %;¥' m;'s;i√…x„yte 87
îit vgRStOtIyoåy' m;'s;n;' p·rk°itRt"
aq x;kvgR"-p;#;xuW;x$Ix;k˘ v;Stuk˘ su…nW<,km( 88
…v¥;d≠g;[ ih i]doWfl' ….•vcRStu v;Stukm(
i]doWxmnI vO„y; k;km;cI rs;ynI 89
n;Tyu„,xItvIy;R c .eidnI k⁄œn;…xnI
r;j=vkx;k˘ tu i]doWxmn' l`u 90
194

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

g[;ih xSt' …vxeW,e g[h<yxoR…vk;·r,;m(
k;lx;k˘ tu k$uk˘ dIpn' grxof…jt 91
l`U„,' v;tl' Â=' k;l;y' x;kmuCyte
dIpnI co„,vIy;R c g[;ih,I kfm;Âte 92
p[xSyteåMlc;©ºrI g[h<yxoRiht; c s;
m/ur; m/ur; p;kÉ .eidnI Xle„mv/RnI 93
bO„y; ≤òG/; c xIt; c mdflI c;Pyupoidk;
Â=o md…vWflí p[xSto rˇ_…p…ˇn;m( 94
m/uro m/ur" p;kÉ xItlSt<@ülIyk"
mG@Ukp,IR ve];g[' k⁄cl
e ; vnitˇ_km( 95
kkoR$k;vLgujk* p$ol' xk⁄l;dnI
vOWpu„p;…, x;©e∑≥ ; kÉMbUk˘ ski#Llkm( 96
n;@I kl;y' go…jÓ; v;t;Rk˘ itlp…,Rk;
k*lk˘ k;kúx' nwMb' x;k˘ p;pR$k˘ c yt( 97
kf…pˇhr' itˇ_˘ xIt' k$u …vpCyte
sv;R…, sUPyx;k;…n f∆I …cLlI k⁄tMu bk" 98
a;luk;…n c sv;R…, sp];…, k⁄…$∆rm(
x,x;Lm…lpu„p;…, kvudR ;r" suvcRl; 99
…n„p;v" ko…vd;rí pˇurí∞p…,Rk;
k⁄m;rjIvo loØ;k" p;l˚‰; m;·rWStq; 100
klMbn;…lk;sUy"R k⁄sMu .vOk/Umk*
195

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

l+m,; c p[p•u ;@o n…lnIk; k⁄#rº k" 101
lo…,k; yvx;k˘ c k⁄„m;<@kmvLgujm(
y;tuk" x;lkLy;,I ·rp,IR pIlup…,Rk; 102
x;k˘ gu® c Â=' c p[;yo …v∑>y jIyRit
m/ur' xItvIy| c purIWSy c .ednm( 103
‚Sv•' …n„pI…@trs' òeh;!‰' tt( p[xSyte
x,Sy ko…vd;rSy kbudR ;rSy x;Lmle" 104
pu„p' g[;ih p[DSt' c rˇ_…pˇe …vxeWt"
Nyg[o/oduMbr;êTqPl=pµ;idpLlv;" 105
kW;y;" StM.n;" xIt; iht;" …ptits;·r,;m(
v;yu' vTs;dnI hNy;t( kf˘ g<@Ir…c]k* 106
≈eysI …bLvp,IR c …bLvp]' tu v;tnut(
.<@I xt;vrIx;k˘ bl; jIv≤Ntk˘ c yt( 107
pvR<y;" pvRp„u Py;í v;t…pthr' SmOtm(
l`u ….•x’…ˇˇ_˘ l;©lKyu®bUkyo" 108
itlvetsx;k˘ c x;k˘ pç;©ülSy c
v;tl' k$uitˇ_;Mlm/om;gRpv[ tRnm( 109
Â=;Mlmu„,' k*suM.' kfNfl' …pˇv/Rnm(
]pusvw ;R®k˘ Sv;du gu® …v∑‚M. xItlm( 110
mu%ip[y' c Â=' c mU]l' ]pus' Tvit
Ev;R®k˘ c s'p‘˘ d;htO„,;Klm;itRntu ( 111
196

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

vc*R.de INyl;bU…n Â=xItguÂ…, c
…c.R$vw ;R®kÉ t√√coR.de ihte tu te 112
s=;r' p‘kÀ„m;<@' m/ur;Ml' tq; l`u
sO∑mU]purIW' c svRdoW…nbhR,m( 113
kÉl$U ' c kdMb' c ndIm;WkmwNdukm(
…vxd' gu® xIt' c sm….„y≤Nd coCyte 114
¨Tpl;…n kW;y;…, rˇ_…pˇhr;…, c
tq; t;lp[lMb' Sy;dur"=t®j;phm( 115
%jUrR ' t;lxSy' c rˇ_…pˇ=y;phm(
tÂ$…bsx;lUk£*ç;dnkxe®km( 116
Í©;$k;˚lo@‰' c gu® …v∑‚M. xItlm(
k⁄mdu oTpln;l;Stu spu„p;" sfl;" SmOt;" 117
xIt;" Sv;dukW;y;Stu kfm;®tkopn;"
kW;ymIWi√∑‚M. rˇ_…pˇhr' SmOtm( 118
p*„kr' tu .veäIj' m/ur' rsp;kyo"
bLy" xIto gu®" ≤òG/StpR,o bOh' ,;Tmk" 119
v;t…pˇhr" Sv;duv„RO yo muÔ;tk" prm(
jIvno bOh' ,o vO„y" k<#‰" xSto rs;yne 120
…vd;·rkNdo bLyí mU]l" Sv;duxItl"
aÆMlk;y;" SmOt" kNdo g[h<yxoRihto l`u" 121
n;Tyu„," kfv;tflo g[;hI xSto md;Tyye
197

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

i]doW' bı…v<mU]' s;WRp' x;kmuCyte 122
t√t( Sy;{ˇ_n;lSy Â=mMl' …vxeWt"
t√t( …p<@;Lk˘ …v¥;t( kNdTv;∞ mu%ip[ym(
spRCz]kvJy;RStu b◊‰oåNy;Xz]j;ty" 123
xIt;" pInsk}yRí m/ur; guVyR Ev c
ctuq"R x;kvgoRåy' p]kNdfl;≈y" 124
aq flvgR"-tO„,;d;hJvrê;srˇ_…pˇ=t=y;n(
v;t…pˇmud;vt| Svr.ed' md;Tyym( 125
itˇ_;Syt;m;SyxoW' k;s' c;xu Vypohit
mO√Ik; bOh' ,I vO„y; m/ur; ≤òG/xItl; 126
m/ur' bOh' ,' vO„y' %jUrR ' gu® xItlm(
=yeå….`;te d;he c v;t…pˇe c t…´tm( 127
tpR,' bOh' ,' fLgu gu® …v∑‚M. xItlm(
pÂWk˘ m/uk˘ c v;t…pˇe c xSyte 128
m/ur' bOh' ,' bLym;m[;t' tpR,' gu®
sòeh' Xle„ml' xIt' vO„y' …v∑>y jIyRit 129
t;lxSy;…n …sı;…n n;·rkÉlfl;…n c
bOh' ;n≤òG/xIt;…n bLy;…n m/ur;…, c 130
m/ur;MlkW;y' c …v∑‚M. gu® xItlm(
…pˇXle„mkr' .Vy' g[;ih vK]…vxo/nm( 131
198

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

aMl' pÂWk˘ {;=; bdr;<y;®k;…, c
…pˇXle„mp[kopI…, kkúN/u…nk⁄c;Ny…p 132
n;Tyu„,' gu® s'pKv' Sv;dup;[ y' mu%ip[ym(
bOh' ,' jIyRit …=p[' n;itdoWlm;®km( 133
i√i√/' xItmu„,' c m/ur' c;Mlmev c
gu® p;r;vt' Deym®CyTy…¶v;xnm( 134
.Vy;dLp;Ntrgu,' k;XmyRflmuCyte
tqwv;Lp;Ntrgu,' tUdmMl' pÂWk;t( 135
kW;ym/ur' $˚÷ v;tl' gu® xItlm(
k…pTqm;m' k<#fl' …vWfl' g[;ih v;tlm( 136
m/ur;MlkW;yTv;t( s*gN?y;∞ ®…cp[dm(
p·rpKv' c doWfl' …vWfl' g[;ih guv…R p 137
…bLv' tu dujrRu ' pKv' doWl' pUitm;®tm(
≤òG/o„,tI+,' t√;l' dIpn' kfv;t…jt( 138
rˇ_…pˇkr' b;lm;pU,| …pˇv/Rnm(
pKvm;m[' jye√;yu' m;'sxu£blp[dm( 139
kW;ym/urp[;y' gu® …v∑‚M. xItlm(
j;Mbv' kf…pˇfl' g[;ih v;tkr' prm( 140
bdr' m/ur' ≤òG/' .edn' v;t…pˇ…jt(
tCz⁄„k˘ kfv;tfl' …pˇe n c …v®?yte 141
kW;ym/ur' xIt' g[;ih …sMbitk;flm(
199

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

g;©º®k° krIr' c …bMvI todn/Nvnm( 142
m/ur' skW;y' c xIt' …pˇkf;p[hm(
s'pKv' pns' moc' r;j;dnfl;…n c 143
Sv;dU…n skW;y;…, ≤òG/xItguÂ…, c
kW;y…vxdTv;∞ s*gN?y;∞ ®…cp[dm( 144
avd'x=m' ˙¥' v;tl' lvl;flm(
nIp' xt;◊k˘ pIlu tO,xUNy' …vk˚tm( 145
p[;cIn;mlk˘ cwv doWfl' grh;·r c
Ee©dü ' itˇ_m/ur' ≤òG/o„,' kfv;t…jt( 146
itNduk˘ kf…pˇfl' kW;y' m/ur' l`u
…v¥;d;mlkÉ sv;Rn( rs;'Llv,v…jRt;n( 147
Â=' Sv;du kW;y;Ml' kf…pˇhr' prm(
rs;sOÑ;'smedoj;NdoW;n( h≤Nt …b.Itkm( 148
Svr.edkfoTKled…pˇrog…vn;xnm(
aMl' kW;ym/ur' v;tfl' g[;ih dIpnm( 149
≤òG/o„,' d;…@m' ˙¥' kf…pˇ;…vro…/ c
Â=;Ml' d;…@m' yˇu tt( …pˇ;…nlkopnm( 150
m/ur' …pˇnuˇWe ;' pUv| d;…@mmuˇmm(
vO=;Ml' g[;ih Â=o„,' v;tXle„m…, xSyte 151
aÆMlk;y;" fl' pKv' tSm;dLp;Ntr' gu,"w
gu,Sw twrve s'yˇu _˘ .edn' TvMlvetsm( 152
200

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

xUlåe ®c* …vbN/e c mNdeå¶* m¥…vPlve
ih‘;ê;se c k;se c vMy;' vcoRgdeWu c 153
v;tXle„msmuTqeWu sve„R vevopidXyte
kÉsr' m;tul©u Sy l`u xeWmtoåNyq; 154
rocno dIpno ˙¥" sug≤N/STv‚Gvv…jRt"
kcUrR " kfv;tfl" ê;sih‘;xRs;' iht" 155
m/ur' ik'…cdMl' c ˙¥' .ˇ_p[rocnm(
dujrR ' v;txmn' n;gr©fl' gu® 156
v;t;m;….Wuk;=o$mukl
À k…nkock;"
gu„,≤òG/m/ur;" so®m;,; blp[d;" 157
v;tfl; bOh' ,; vO„y;" kf…pˇ;….b/Rn;"
ip[y;lmeW;' sÎx' …v¥;d*„<y' …vn; gu,"w 158
Xle„ml' m/ur' xIt' Xle„m;tkfl' gu®
Xle„ml' gu® …v∑‚M. c;˚o$flm…¶…jt( 159
gu„,' m/ur' Â=' kÉxfl' c xmIflm(
…v∑M.yit k;rÔ' v;tXle„m;…vro…/ c 160
a;m[;tk˘ dNtx#mMl' skrmdRkm(
rˇ_…pˇkr' …v¥;dwr;vtkmev c 161
v;tfl' dIpn' cwv v;t;Rk˘ k$u itˇ_km(
v;tl' kf…pˇfl' …v¥;t( ppR$k°flm( 162
…pˇXle„mflmMl' c v;tl' c;…=k°flm(
201

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

m/ur;<yMlp;k°…n …pˇXle„mhr;…, c 163
aêTqoduMbrPl=Nyg[o/;n;' fl;…n c
kW;ym/ur;Ml;…n v;tl;…n guÂ…, c 164
.Ll;tk;SQy…¶sm' tNm;'s' Sv;du xItlm(
pçm" fLvgoRåymuˇ_" p[;yopyo…gk" 165
aq h·rtvgR" -rocn' dIpn' vO„ym;{Rk˘ …vê.eWjm(
v;tXle„m…vbN/eWu rsStSyopidXyte 166
rocno dIpnStI+," sug‚N/mu%
R xo/n"
jMbIr" kfv;tfl" …£…mflo .ˇ_p;cn" 167
b;l' doWhr' bOı' i]doW' m;®t;phm(
≤òG/…sı' …vxu„k˘ tu mUlk˘ kfv;t…jt( 168
ih‘;k;s…vWê;sp;êRxl
U …vn;xn"
…pˇ’t( kfv;tfl" surs" pUitg/Nh; 169
yv;nI c;jRkíwv …xg[x
u ;leymO∑km(
˙¥;Ny;Sv;dnIy;…n …pˇmuTKlexy≤Nt c 170
g<@Iro jl…pPpLyStuMb®" Í©ve·rk;
tI+,o„,k$uÂ=;…, kfv;thr;…, c 171
puS' Tvfl" k$uÂ=o„,o .UStO,o v£xo/n"
%r;◊; kfv;tflI b‚Strog®j;ph; 172
/;Ny;k˘ c;jgN/; c sum%
u íeit rocn;"
202

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

sugN/; n;itk$uk; doW;nuTKlexy≤Nt c 173
g[;hI gOÔnkStI+,o v;tXle„m;xRs;' iht"
Svedneå>yvh;re c yojyeˇm…p…ˇn;m( 174
Xle„mlo m;®tflí pl;<@ünR c …pˇnut(
a;h;ryogI bLyí gu®vO„yoåq rocn" 175
…£…mk⁄œikl;sflo v;tflo guLmn;xn"
≤òG/ío„,í vO„yí lxun" k$uko gu®" 176
xu„k;…, kfv;tfl;Nyet;NyeW;' fl;…n c
h·rt;n;my' cwW Wœo vgR" sm;Pyte 177
aq m¥vgR"-p[’Ty; m¥mMlo„,mMl' coˇ_˘ …vp;kt"
sv| s;m;NytStSy …vxeW ¨pde+yte 178
’x;n;' sˇ_mU];,;' g[h<yxoR…vk;·r,;m(
sur; p[xSt; v;tflI StNyrˇ_=yeWu c 179
ih‘;ê;xp[itXy;yk;svcoRgh[ ;®c*
vMy;n;h…vbN/eWu v;tflI midr; iht; 180
xUlp[v;ihk;$opkfv;t;xRs;' iht"
jglo g[;ihÂ=o„," xofflo .ˇ_p;cn" 181
xoW;xoRgh[ ,IdoWp;<@ürog;®…cJvr;n(
hNTy·r∑" kf’t;n( rog;n[ocndIpn" 182
mu%ip[y" su%md" sug‚N/bR‚Strognut(
203

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

jr,Iy" p·r,to ˙¥o v<yRí x;kúr" 183
rocno dIpno ˙¥" xoWxof;xRs;' iht"
òehXle„m…vk;rflo v<yR" pKvrso mt" 184
jr,Iyo …vbN/fl" Svrv,R…vxo/n"
le%n" xItr…sko iht" xofodr;xRs;m( 185
sO∑….•x’√;to g*@StpR,dIpn"
p;<@ürogv[,iht; dIpnI c;…=k° mt; 186
sur;svStIv[mdo v;tflo vdnip[y"
zπdI m?v;svStI+,o mwrye o m/uro gu®" 187
/;tKy;å….Wuto ˙¥o Â=o rocndIpn"
m;?vIkv• c;Tyu„,o mO√IkÉ=ru s;sv" 188
rocn' dIpn' ˙¥' bLy' …pˇ;…vro…/ c
…vbN/fl' kffl' c m/u l~vLpm;®tm( 189
sur; sm<@; Â=o„,; yv;n;' v;t…pˇl;
guvIR jIyRit …v∑>y Xle„ml; tu m/U…lk; 190
dIpn' jr…,y' c ˙Tp;<@ü…£…mrognut(
g[h<yxoRiht' .eid s*vIrktuWodkm( 191
d;hJvr;ph' Spx;Rt( p;n;√;tkf;phm(
…vbN/flmvß'…s dIpn' c;Mlk;…Ôkm( 192
p[;yxoå….nv' m¥' gu®doWsmIr,m(
ßots;' xo/n' jI,| dIpn' l`u rocnm( 193
204

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

hWR,' p[I,n' m¥' .yxok≈m;phm(
p[;gL>yvIyRpi[ t.;tui∑pui∑blp[dm( 194
s;ÆÊvkì…vR…/v¥uKTy; pIt' Sy;dmOt' yq;
vgoRåy' s¢mo m¥m…/’Ty p[k°itRt" 195
aq jlvgR"-jlmek…v/' sv| ptTywN{' n.Stl;t(
tt( ptt( pitt' cwv dexk;l;vpe=te 196
%;t( ptt( somv;Yvkì"ú SpO∑' k;l;nuvitR…."
xIto„,≤òG/Â=;¥wyqR ;s•' mhIgu,"w 197
xIt' xu…c …xv' mO∑' …vml' l`u W@±g,u m(
p[’Ty; idVymudk˘ .[∑' p;]mpe=te 198
êete kW;y' .vit p;<@re Sy;ˇu itˇkm(
k…ple =;rs's∑O mUWre lv,;‚Nvtm( 199
k$u pvRt…vSt;re m/ur' ’„,mO…ˇkÉ
Ett( W;@±g<u ym;:y;t' mhISqSy jlSy ih
tq;åVyˇ_rs' …v¥;dwNd' k;r' ihm' c yt( 200
ydNtrI=;t( pttIN{sO∑' coˇ_ìí p;]w" p·rgOÁteåM."
tdwN{…mTyev vd≤Nt /Ir; nreN{pey' s…ll' p[/;nm( 201
ÈWTkW;ym/ur' sus+U m' …vxd' l`u
aÂ=mn….„y≤Nd sv| p;nIymuˇmm( 202
guv…R .„y≤Nd p;nIy' v;iWRk˘ m/ur' nvm(
tnu l?vn….„y≤Nd p[;y" xrid vWRit 203
205

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

tˇu ye sukm⁄ ;r;" Syu" ≤òG/.U…yœ.ojn;"
teW;' .oJye c .+ye c leÁe peye c xSyte 204
hemNte s…ll' …ªG/' vO„y' bliht' gu®
ik'…cˇto l`utr' …x…xre kfv;t…jt( 205
kW;ym/ur' Â=' …v¥;√;s≤Ntk˘ jlm(
g[‚w „mk˘ Tvn….„y≤Nd jl…mTyev …níy"
At;vOt;…vh;:y;t;" svR Ev;M.so gu,;" 206
…v.[;NteWu tu k;leWu yt( p[yCz≤Nt toyd;"
s…ll' tˇu doW;y yuJyte n;] s'xy" 207
r;j.I r;jm;]wê sukm⁄ ;rwç m;nvw"
sughO It;" xr¥;p" p[yoˇ_Vy; …vxeWt" 208
n¥" p;W;,…vCz•…v=uB/;….htodk;"
ihmvTp[.v;" pQy;" pu<y;" deviWRs…e vt;" 209
n¥" p;W;,…skt;v;ihNyo …vmlodk;"
mlyp[.v; y;í jl' t;SvmOtopmm( 210
p…ím;….mu%; y;í pQy;St; …nmRlodk;"
p[;yo mOdvu h; guVyoR y;í pUvsR mu{g; 211
p;·ry;].v; y;í …vN?ysÁ.v;í y;"
…xro˙{ogk⁄œ;n;' t; het"u XlIpdSy c 212
vsu/;k°$sp;R%mu ls'diU Wtodk;"
vW;Rjlvh; n¥" svRdoWsmIr,;" 213
206

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

v;pIkÀpt@;gorTssr"p[ßv,;idWu
a;nUpxwl/Nv;n;' gu,doW*…vR.;vyet( 214
…pÆCzl' …£…ml' ÆKl•' p,Rxvw ;lkdRm"w
…vv,| …vrs' s;N{' dugNR /' n iht' jlm( 215
…vß' i]doW' lv,mMbu y√®,;lym(
îTyMbuvgR" p[oˇ_oåym∑m" su…v…n…ít" 216
aq gorsvgR"-Sv;du xIt' mOdu ≤òG/' bhl' Xl+,…pÆCzlm(
gu® mNd' p[s•' c gBy' dxgu,' py" 217
tdevg' ,u mev*j" s;m;Ny;d….v/Ryte (
p[vr' jIvnIy;n;' =Irmuˇ_˘ rs;ynm( 218
mihWI,;' gu®tr' gVy;CzIttr' py"
òeh;NyUnm…n{;y ihtmTy¶ye c tt( 219
Â=o„,' =Irmu∑I^ ,;mIWTslv,' l`u
xSt' v;tkf;n;h…£…mxofodr;xRs;m( 220
bLy' Sqwyk
R r' svRm„u ,' cwkxf˘ py"
s;Ml' slv,' Â=' x;%;v;thr' l`u 221
z;g' kW;ym/ur' xIt' g[;ih pyo l`u
rˇ_…pˇ;its;rfl' =yk;sJvr;phm( 222
ih‘;ê;skr' tU„,' …pˇXle„mlm;…vkm(
h‚StnIn;' pyo bLy' gu® Sqwyk
R r' prm( 223
207

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

jIvn' bOh' ,' s;TMy' òehn' m;nuW' py"
n;vn' rˇ_…pˇe c tpR,' c;…=xU…ln;m( 224
rocn' dIpn' vO„y' òehn' blv/Rnm(
p;kÉåMlmu„,' v;tfl' m©l' bOh' ,' d…/ 225
pInse c;its;re c xItkÉ …vWmJvre
a®c* mU]’Cz^π c k;XyeR c d…/ xSyte 226
xrd≠gI[ „mvsNteWu p[;yxo d…/ gihRtm(
rˇ_…pˇkfoTqeWu …vk;re„viht' c tt( 227
i]doW' mNdk˘ j;t' v;tfl' d…/ xu£l"
sr" Xle„m;…nlflStu m<@" ßoto…vxo/n" 228
xof;xoRgh[ ,IdoWmU]g[hodr;®c*
òehVy;pid p;<@üTve t£˘ d¥;ÌreWu c 229
s'g;[ ih dIpn' ˙¥' nvnIt' nvoıtm(
g[h<yxoR…vk;rflmidRt;®…cn;xnm( 230
SmOitbuı‰…¶xu£*j" kfmedo…vv/Rnm(
v;t;…pˇ…vWoNm;dxoW;l+mIJvr;phm( 231
svRòhe oˇm' xIt' m/ur' rsp;kyo"
shßvIy| …v…/….`OtR ' kmRshß’t( 232
md;pSm;rmUCz;RyxoWoNm;dgrJvr;n(
yo…nk,R…xr"xUl' `Ot' jI,Rmpohit 233
spI|„yj;…vmihWI=Irvt( Sv;…n …nidRxte (
208

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

pIyUWo mor$' cwv ikl;$;…v…v/;í ye 234
dI¢¶In;m…n{;,;' svR Ev su%p[d;"
gurvStpR,; vO„y; bOh' ,;" pvn;ph;" 235
…vxd; gurvo Â=; g[;ih,St£…p<@k;"
gors;n;my' vgoR nvm" p·rk°itRt" 236
aqe=vu gR"-vO„y" xIt" sr" ≤òG/o bOh' ,o m/uro rs"
Xle„mlo .…=tSye=oy;Rin[kStu …vdÁte 237
xwTy;t( p[s;d;Nm;/uy;Rt( p*<@^k;√÷xkoåvr"
p[.tU …£…mm∆;sOÑdπ om;'skro gu@" 238
=u{o gu@ítu.;Rgi].;g;/;RvxeiWt"
rso gu®yRq;pUv| /*t" SvLpmlo gu@" 239
ttomTSyÆ<@k;%<@xkúr; …vml;" prm(
yq; yqwW;' vwmLy' .veCz¯Ty' tq; tq; 240
vO„y; =I,=tiht; sòeh; gu@xkúr;
kW;ym/ur; xIt; sitˇ_; y;sxkúr; 241
Â=; vMyits;rflI CzºdnI m/uxkúr;
tO„,;sOÆKpˇd;heWu p[xSt;" svRxkúr;" 242
m;…=k˘ .[;mr' =*{' p*…ˇk˘ m/uj;ty"
m;…=k˘ p[vr' teW;' …vxeW;d≠.;[ mr' gu® 243
m;…=k˘ twlv,| Sy;´Otv,| tu p*…ˇkm(
209

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

=*{' k…plv,| Sy;Cz±vte ' .[;mrmuCyte 244
v;tl' gu® xIt' c rˇ_…pˇkf;phm(
sN/;tO Czºdn' Â=' kW;y' m/ur' m/u 245
hNy;Nm/U„,mu„,;tRmqv; s…vW;ny;t(
gu®Â=kW;yTv;Cz¯Ty;∞;Lp' iht' m/u 246
n;t" k∑tm' ik'…cNm?v;m;ˇ…´ m;nvm(
¨p£m…vro…/Tv;t( s¥o hNy;¥q; …vWm( 247
a;me so„,; …£y; k;y;R s; .?v;me …v®?yte
m?v;m' d;R®,' tSm;t( s¥o hNy;¥q; …vWm( 248
n;n;{Vy;TmkTv;∞ yogv;ih pr' m/u
îtI=u…v’itp[;yo vgoRåy' dxmo mt" 249
=uˇ„O ,;Gl;…nd*bRLyk⁄…=rogJvr;ph;
Sved;…¶jnnI pey; v;tvcoRnmu olnI 250
tpR,I g[;ih,I l~vI ˙¥; c;…p …vle…pk;
m<@Stu dIpyTy…¶' v;t' c;Pynulomyet( 251
mOdk
U roit ßot;'…s Sveds' j' nyTy…p
l…Ït;n;' …v·rˇ_;n;' jI,eR òehe c tO„yt;m( 252
dIpnTv;Ll`uTv;∞ m<@" Sy;t( p[;,/;r,"
l;jpey; ≈mflI tu =;mk<#Sy deihn" 253
tO„,;tIs;rxmno /;tus;Mykr" …xv"
l;jm<@oå…¶jnno d;hmUCz;R…nv;r," 254
210

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

mNd;…¶…vWm;¶In;' b;lSq…vryoiWt;m(
deyí sukm⁄ ;r;,;' l;jm<@" susS' ’t" 255
=u≤Tpp;s;ph" pQy" xuı;n;' c ml;ph"
Ít" …pPp…lxu<#I>y;' yuˇ_ol;j;Mld;…@mw" 256
kW;ym/ur;" xIt; l`vo l;jsˇ_v"
su/*t" p[ßtu " ‚Sv•" s't¢í*dno l`u" 257
.O∑t<@ül…mCz≤Nt grXle„m;mye„v…p
a/*toåp[ßtu oå‚Sv•" xItí;Pyodno gu®" 258
m;'sx;kvs;twl`Otm∆fl*dn;"
bLy;" s'tpR,; ˙¥; gu®vo bOh' y≤Nt c 259
t√Nm;Witl=IrmuÌs'yogs;…/t;"
k⁄Lm;s; gurvo Â=; v;tl; ….•vcRs" 260
‚Sv•.+y;Stu ye kÉ…ct( s*Pyg*/Umy;…vk;"
….WkÀ teW;' yq;{Vym;idxeÌ®u l;`vm( 261
a’t' ’tyUW' c tnu' s;'Sk;·rk˘ rsm(
sUpmMlmnMl' c gu®' …v¥;¥qoˇrm( 262
sˇ_vo v;tl; Â=; b¸vcoRnl
u o…mn"
tpRy≤Nt nr' s¥" pIt;" s¥obl;í te 263
m/ur; l`v" xIt;" sˇ_v" x;…ls'.v;"
g[;ih,o rˇ_…pˇfl;StO„,;CzidRJvr;ph;" 264
hNy;√‰;/In( yv;pUpo y;vko v;$‰ Ev c
211

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

¨d;vtRpi[ tXy;yk;smehglg[h;n( 265
/;n;s'D;Stu ye .+y;" p[;ySte le%n;Tmk;"
xu„kTv;ˇpR,;íwv …v∑‚M.Tv;∞ dujrR ;" 266
…vÂ!/;n;" x„k⁄Lyo m/u£o@;" s…p<@k;"
pUp;" pUp…lk;¥;≈ gurv" pwi∑k;" prm( 267
flm;'xvs;x;kpll=*{s'S’t;"
.+y; vO„y;í bLy;í gurvo bOh' ,;Tmk;" 268
vexv;ro gu®" ≤òG/o blopcyv/Rn"
gurvStpR,; gO„y;" =Ire=ru spUpk;" 269
sgu@;" sitl;íwv s=Ir=*{xkúr;"
.+y; vO„y;í bLy;í pr' tu gurv" SmOt;" 270
sòeh" òeh…sı;í .+y; …v…v/l=,;"
gurvStpR,; vO„y; ˙¥; g*/U…mk; mt;" 271
s'Sk;r;Ll`v" s≤Nt .+y; g*/Umpwi∑k;"
/;n;ppR$pUp;¥;St;n( bud?≠ v; …nidRxˇe q; 272
pOqk
u ; gurvo bLy; .=yedLpxStu t;n(
y;v; …v∑>y jIyR≤Nt srs; ….•vcRs" 273
sUPy;…•…v’t; .+y; v;tl; Â=xItl;"
sk$uòhe lv,;nLpxo .=yeˇu t;n( 274
mOdpu ;k;í ye .+y;" SqUl;'í ki#n;í ye
gurvSte Vyit£;Ntp;k;" pui∑blp[d;" 275
212

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

{Vys'yogs'Sk;r' {Vym;n' pOqk™ tq;
.+y;,;m;idxeädë ?≠ v; yq;Sv' gu®l;`vm( 276
n;n;{Vyw" sm;yuˇ_" pKv;mÆKl•.…jRt"w
…vmdRko gu®˙R¥o vO„yo blvt;' iht" 277
rs;l; bOh' ,I vø„y; ≤òG/; bLy; ®…cp[d;
òehn' tpR,' ˙¥' v;tfl' sgu@' d…/ 278
{;=;%jUrR kol;n;' gu® …v∑‚M. p;nkm(
pÂWk;,;' =*{Sy y∞e=…u v’it' p[it 279
teW;' k$≠vMls'yog;n( p;nk;n;' pOqk™ pOqk™
{Vy' m;n' c …vD;y gu,km;R…, c;idxet( 280
k$≠vMlSv;dulv,; l`vo r;gW;@v;"
mu%ip[y;í ˙¥;í dIpn; .ˇ_rocn;" 281
a;m[;mlkleh;í bOh' ,; blv/Rn;"
rocn;StpR,;íoˇ_;" òehm;/uygR *rv;t( 282
bud?≠ v; s'yogs'Sk;r' {Vym;n' c tÆCz^tm(
gu,km;R…, leh;n;' teW;' teW;' tq; vdet( 283
rˇ_…pˇkfoTKleid xuˇ_˘ v;t;nulomnm(
kNdmUlfl;¥' c t√i√¥;ˇd;sutm( 284
…x<@;k° c;sut' c;Nyt( k;l;Ml' rocn' l`u
…v¥;√g| ’t;•;n;mek;dxtm' ….Wk™ 285
aq a;h;ryoinvgR"
213

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

kW;y;nurs' Sv;du sU+mmu„,' Vyv;…y c
…pˇl' bı…v<mU]' n c Xle„m;….v/Rnm( 286
v;tfleWˇU m' bLy' TvCy' me/;…¶v/Rnm(
twl' s'yogs'Sk;r;t( svRrog;ph' mtm( 287
twlp[yog;djr; …n…vRk;r; …jt≈m;"
a;s•itbl;" s':ye dwTy;…/pty" pur; 288
Eer<@twl' m/ur' gu® Xle„m;….v/Rnm(
v;t;sOGguLm˙{ogjI,RJvrhr' prm( 289
k$U„,' s;WRp' twl' rˇ_…pˇp[dWU ,m(
kfxu£;…nlhr' k<@Uko#…vn;xnm( 290
ip[y;ltwl' m/ur' gu® Xle„m;….v/Rnm(
iht…mCz≤Nt n;Ty*„<y;Ts'yoge v;t…pˇyo" 291
a;tSy' m/ur;Ml' tu …vp;kÉ k$uk˘ tq;
¨„,vIy| iht' v;te rˇ_…pˇp[kop,m( 292
k⁄sMu mtwlmu„,' c …vp;kÉ k$uk˘ gu®
…vd;ih c …vxeW,e svRdoWp[kop,m( 293
fl;n;' y;…n c;Ny;…n twl;Ny;h;rs'…v/*
yuJyNte gu,kmR>y;' t;…n b[yU ;¥q;flm( 294
m/uro bOh' ,o vO„yo bLyo m∆; tq; vs;
yq;sÊv' tu xwTyo„,e vs;mJDo…vR…nidRxte ( 295
sòeh' dIpn' vO„ymu„,' v;tkf;phm(
214

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

…vp;kÉ m/ur' ˙¥' rocn' …vê.eWjm( 296
Xle„ml; m/ur; c;{;R guvIR ≤òG/; c …pPplI
s; xu„k; kfv;tflI k⁄$„U ,; vO„ys'mt; 297
n;TyqRm„u ,' m·rcmvO„y' l`u rocnm(
zπidTv;CzoW,Tv;∞ dIpn' kfv;t…jt( 298
v;tXle„m…vbN/fl' k$U„,' dIpn' l`u
ih©ü xUlp[xmn' …v¥;t( p;cnrocnm( 299
rocn' dIpn' vO„y' c=u„ym…vd;ih c
i]doWfl' sm/ur' swN/v' lv,oˇmm( 300
s*+My;d*„<y;Ll`uTv;∞ s*gN?y;∞ ®…cp[dm(
s*vcRl' …vbN/fl' ˙¥muÌ;rxo…/ c 301
twK„<y;d*„<y;√‰v;…yTv;i∂pn' xUln;xnm(
Ë?v| c;/í v;t;n;m;nuloMykr' …b@m( 302
sitˇ_k$u s=;r' tI+,muTKleid c*≤∫dm(
n k;llv,e gN/" s*vcRlgu,;í te 303
s;mu{k˘ sm/ur' sitˇ_˘ k$u p;'xju m(
rocn' lv,' sv| p;ik ß'Sy…nl;phm( 304
˙Tp;<@ügh[ ,IrogPlIh;n;hglg[h;n(
k;s' kfjmx;|…s y;vxUko Vypohit 305
tI„,o„,o l`uÂ=í KledI pˇ_; …vd;r,"
d;hno dIpnXzºˇ; svR" =;roå…¶s…•…." 306
215

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

k;rvI k⁄…çk;åj;jI yv;nI /;NytuMb®
rocn' dIpn' v;tkfd*gRN?yn;xm( 307
a;h;ryo…gn;' .…ˇ_…níyo n tu …v¥te
sm;¢o √;dxí;y' vgR a;h;ryo…gn;m( 308
xUk/;Ny' xmI/;Ny' sm;tIt' p[xSyte
pur;,' p[;yxo Â=' p[;ye,;….nv' gu® 309
y¥d;gCzit …=p[' tˇLlu`tu r' SmOtm(
…nStuW' yu…ˇ_.O∑' c sUPy' l`u …vpCyte 310
mOt' ’x' c;itme¥' vOı' b;l' …vWwhtR m(
agocr.Ot' Vy;lsUidt' m;'mTu sOjte ( 311
atoåNyq; iht' m;'s' bOh' ,' blv/Rnm(
p[I,n" svR.tU ;n;' ˙¥o m;'srs" prm( 312
xu„yt;' Vy;…/muˇ_;n;' ’x;n;' =I,rets;m(
blv,;R…qRn;' cwv rs' …v¥;¥q;mOtm( 313
svRrogp[xmn' yq;Sv' …viht' rsm(
…v¥;t( Svy| blkr' vyobuıI≤N{y;yuW;' 314
Vy;ym…nTy;" S]I…nTy; m¥…nTyí ye nr;"
…nTy' m;'srs;h;r; n;tur;" SyunR dubl
R ;" 315
…£…mv;t;tpht' xu„k˘ jI,Rmn;tRvm(
x;k˘ …n"òeh…sı' c vJy| y∞;p·rßutm( 316
pur;,m;m' s'ÆKl∑' …£…mVy;lihm;tpw"
216

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

[Charaka 27]

adexk;lj' ÆKl•' yTSy;Tflms;/u tt( 317
h·rt;n;' yq;x;k˘ …ndex
R " s;/n;Îte
m¥;Mbugors;dIn;' Sve Sve vgeR …v…níy" 318
yd;h;rgu,"w p;n' …vprIt' tid„yte
a•;nup;n' /;tUn;' Î∑' y• …vro…/ c 319
a;sv;n;' smui∂∑;mxIit' ctu®ˇr;m(
jl' peympey' c prI+y;nu…pbe≤ıtm( 320
≤òG/o„,' m;®te xSt' …pˇe m/urxItlm(
kfÉånup;n' Â=o„,' =ye m;'srs" prm( 321
¨pv;s;?v.;„yS]Im;®t;tpkmR…."
Kl;Nt;n;mnup;n;q| py" pQy' yq;åmOtm( 322
sur; ’x;n;' pu∑‰qRmnup;n' …v/Iyte
k;Xy;Rq| SqUldeh;n;mnu xSt' m/Udkm( 323
aLp;¶In;m…n{;,;' tN{;xok.yKlmw"
m¥m;'so…ct;n;' c m¥mev;nuxSyte 324
aq;nup;nkmRg,u ;n( p[v+y;m"-anup;n' tpRyit p[I,yit ËjRyit bOh' yit py;R…mm….…nvRtyR it .uˇ_mvs;dyit a•sÏ;t' ….n…ˇ m;dRvm;p;dyit Kledyit jryit su%p·r,;…mt;m;xuVyv;…yt;' c;h;rSyopjnytIit 325
.vit c;]-anup;n' iht' yuˇ_˘ tpRyTy;xu m;nvm(
su%' pcit c;h;rm;yuWe c bl;y c 326
217

[Charaka 27]

crk s'iht;

no?v;R©m;®t;…v∑; n ih‘;ê;sk;…sn"
n gIt.;„y;?yynp[sˇ_; nor…s =t;" 327
…pbey®u dk˘ .uKTv; t≤ı k<#or…s ‚Sqtm(
òehm;h;rj' hTv;' .Uyo doW;y kLpte 328
a•p;nwkdexoåymuˇ_" p[;yopyo…gk"
{Vy;…, n ih …nde∑R 'ü xKy' k;TSNyenR n;m…." 329
yq; n;n*W/' ik'…c∂ºxj;n;' vco yq;
{Vy' tˇˇq; v;Cymnuˇ_…mh y∫vet( 330
cr" xrIr;vyv;" Sv.;vo /;tv" …£y;
…l©' p[m;,' s'Sk;ro m;]; c;‚Smn( prI+yte 331
croånUpjl;k;x/Nv;¥o .+ys'…v…/"
jlj;nUpj;íwv jl;nUpcr;í ye 332
gu®.+y;í ye sÊv;" sveR te gurv" SmOt;"
l`u.+y;Stu l`vo /Nvj; /Nvc;·r," 333
xrIr;vyv;" sÆKq…xr" SkN/;dyStq;
sÆKqm;'s;Ìu®" SkN/Stt" £o@Stt" …xr" 334
bOW,* cmR me!'^ c ≈o,I vO‘* y’Ìu®m(
m;'s;Ìu®tr' …v¥;¥q;Sv' m?ym‚Sq c 335
Sv.;v;Ll`vo muÌ;Stq; l;vk…pÔl;"
Sv.;Ìurvo m;W; vr;hmihW;Stq; 336
/;tUn;' xo…,t;dIn;' gu®' …v¥;¥qoˇrm(
218

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 27

alse>yo …v…x„yNte p[;…,no ye b¸…£y;" 337
g*rv' …l©s;m;Nye pus' ;' S]I,;' tu l;`vm(
mh;p[m;,; gurv" Svj;t* l`voåNyq; 338
guÂ,;' l;`v' …v¥;t( s'Sk;r;t( s…vpyRym(
v[Ihel;Rj; yq; c Syu" sKTn;' …sı…pÆ<@k;" 339
aLp;d;ne guÂ,;' c l`Un;' c;itsevne
m;]; k;r,mui∂∑' {Vy;,;' gu®l;`ve 340
guÂ,;mLpm;dey' l`Un;' tOi¢·r„yte
m;];' {Vy;<ype=Nte m;]; c;…¶mpe=te 341
blm;roGym;yuí p[;,;í;¶* p[itiœt;"
a•p;neN/nwí;…¶JvRlit Vyeit c;Nyq; 342
gu®l;`v…cNtey' p[;ye,;Lpbl;n( p[it
mNd…£y;nn;roGy;n( sukm⁄ ;r;Nsu%o…ct;n( 343
dI¢;¶y" %r;h;r;" kmR…nTy; mhodr;"
ye nr;" p[it t;'…íNTy' n;vXy' gu®l;`vm( 344
iht;….ju¸R y;…•TymNtr…¶' sm;iht"
a•p;ns…m≤∫n;R m;];k;l* …vc;ryn( 345
a;iht;…¶" sd; pQy;NyNtr¶* juhoit y"
idvse idvse b[˜ jpTyq dd;it c 346
nr' …n"≈eyse yuˇ_˘ s;TMyD' p;n.ojne
.jNte n;my;" kÉ…c∫;…vnoåPyNtr;Îte 347
219

[Charaka 27]

[Charaka 27]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

W…$(i]'xt' shß;…, r;]I,;' iht.ojn"
jIvTyn;turo jNtu…jRt;Tm; s'mt" st;m( 348
p[;,;" p[;,.Ot;m•m•' lokoå…./;vit
v,R" p[s;d" s*Svy| jI…vt' p[it.; su%m( 349
tui∑" pui∑bRl' me/; svRm•e p[itiœtm(
l*ikk˘ kmR y√Oˇ* SvgRt* y∞ vwidkm( 350
km;RpvgeR y∞oˇ_˘ t∞;Py•e p[itiœtm(
t] Xlok"-a•p;ngu,;" s;g[‰; vg;R √;dx …n…ít;" 351
sgu,;Nynup;n;…n gu®l;`vs'gh[ "
a•p;n…v/;vuˇ_˘ tt( prI+y' …vxeWt" 352
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;neå•p;n…v…/n;Rm
s¢…v'xoå?y;y" 27

220

a∑;…v'xoå?y;y"
aq;to …v…v/;…xtpItIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
…v…v/m…xt' pIt' lI!' %;idt' jNtoihRtmNtr…¶sN/u…=tblen yq;Sveno„m,; sMy‚GvpCym;n' k;lvdnv‚SqtsvR/;tup;kmnuphtsvR/;tU„mm;®tßot" kÉvl' xrIrmupcyblv,Rs%
u ;yuW; yojyit xrIr/;tUnjU yR it c
/;tvo ih /;Tv;h;r;" p[’itmnuvtRNte 3
t];h;rp[s;d;:yo rs" ikØ' c ml;:ym….…nvRttR e
ikØ;t( SvedmU]purIWv;t…pˇXle„m;," k,;R…=n;…sk;SylomkÀpp[jnnml;" kÉxXm≈ulomn%;dyí;vyv;" pu„y≤Nt
pu„y≤Nt Tv;h;rrs;{s®…/rm;'smedo‚Sqm∆xu£*j;'…s pçe≤N{yVy;…,
/;tups[ ;ds'Dk;…n xrIrs‚N/vN/…pCz;dyí;vyv;"
te svR Ev /;tvo ml;:y;" p[s;d;:y;í rsml;>y;' pu„yNt" Sv' m;nmnuvtRNte yq;vy"xrIrm(
Ev' rsml* Svp[m;,;v‚Sqt;v;≈ySy sm/;to/;Rtsu ;MymnuvtRyt"
…n…mˇtStu =I,vOı;n;' p[s;d;:y;n;' /;tUn;' vO≤ı=y;>y;m;h;rmUl;>y;' rs" s;MymuTp;dyTy;roGy;y ikØ' c ml;n;mevmev
Svm;n;it·rˇ_;" pun®Ts…gR," xIto„,py;Rygu,íw opcyRm;,; ml;" xrIr/;tus;Mykr;" smupl>yNte 4
teW;' tu mlp[s;d;:y;n;' /;tUn;' ßot;'Syynmu%;…n
t;…n yq;…v.;gen yq;Sv' h;tUn;pUry≤Nt
Ev…md' xrIrm…xtpItlI!%;idtp[.vm(
a…xtpItlI!%;idtp[.v;í;‚Smñ( xrIre Vy;/yo .v≤Nt
iht;ihtopyog…vxeW;STv] xu.;xu.…vxeWkr; .vNtIit 5
221

[Charaka 28]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ev'v;idn' .gvNtm;]eym…¶vex ¨v;c ÎXyNte ih .gvn( ihtsm;:y;tmPy;h;rmupyuÔ;n; Vy;…/mNtí;gd;í tqwv;ihtsm;:y;tm( Ev'
Î∑e kq' iht;ihtopyog…vxeW;Tmk˘ xu.;xu.…vxeWmupl.;mh îit 6
tmuv;c .gv;n;]ey"--n iht;h;ropyo…gn;m…¶vex t…•…mˇ; Vy;/yo
j;yNte n c kÉvl' iht;h;ropyog;dev svRVy;…/.ymit£;Nt' .vit s≤Nt
ÁOtåe Pyiht;h;ropyog;dNy; rogp[’ty" t¥q;--k;l…vpyRy" p[D;pr;/" xBdSpxRÂprsgN/;í;s;TMy; îit
t;í rogp[’tyo rs;n( sMygupyuÔ;nm…p puÂWmxu.ne opp;dy≤Nt tSm;≤ıt;h;ropyo…gnoå…p ÎXyNte Vy;…/mNt"
aiht;h;ropyo…gn;' pun" k;r,to n s¥o doWv;n( .vTypc;r"
n ih sv;R<ypQy;…n tuLydoW;…, n c sveR doW;StuLybl;" n c sv;R…, xrIr;…, Vy;…/=mTve smq;R…n .v≤Nt
tdev ÁpQy' dexk;ls'yogvIyRpm[ ;,;ityog;∫UyStrmpQy' s'p¥te
s Ev doW" s's∑O yo…n…vR®ıop£mo gM.Ir;nugt…ír‚Sqt" p[;,;ytnsmuTqo mmoRp`;tI k∑tm" …=p[k;·rtmí s'p¥te
xrIr;…, c;itSqUl;Nyit’x;Ny…n…v∑m;'sxo…,t;SqI…n dubl
R ;Nys;TMy;h;rop…ct;NyLp;h;r;<yLpsÊv;…n c .vNTyVy;…/sh;…n …vprIt;…n punVy;R…/sh;…n
E>yíwv;pQy;h;rdoWxrIr…vxeW>e yo Vy;/yo mOdvo d;®,;" …=p[smuTq;…írk;·r,í .v≤Nt
t Ev v;t…pˇXle„m;," Sq;n…vxeWe p[k…⁄ pt; Vy;…/…vxeW;n….…nvRt-R
yNTy…¶vex 7
t] rs;idWu Sq;neWu p[k…⁄ pt;n;' doW;,;' y‚Smn( Sq;ne ye ye Vy;/y" s'.v≤Nt t;'St;n( yq;vdnuVy;:y;Sy;m" 8
a≈ı; c;®…cí;SyvwrSymrsDt;
˙Ll;so g*rv' tN{; s;©mdoR JvrStm" 9
222

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 28

p;<@üTv' ßots;' ro/" KlwVy' s;d" ’x;©t;
n;xoå¶eryq;k;l' vly" p…lt;…n c 10
rsp[doWj; rog; v+yNte rˇ_doWj;"
k⁄œvIspR…p@k; rˇ_…pˇmsOGdr" 11
gudme!;^ Syp;kí PlIh; guLmoåq …v{…/"
nI…lk; k;ml; Vy©" …pPlv‚Stlk;lk;" 12
d&ímRdl' …ê]' p;m; ko#;ßm<@lm(
rˇ_p[doW;∆;yNte Í,u m;'sp[doWj;n( 13
a…/m;'s;budR ' k°l' glx;lUkxuÆ<@kÉ
pUitm;'s;ljIg<@g<@m;lop…ji◊k;" 14
…v¥;Nm;'s;≈y;n( med"s'≈y;'Stu p[c+mhe
…niNdt;…n p[mhe ;,;' pUvÂ
R p;…, y;…n c 15
a?y‚SqdNt* dNt;‚Sq.edxUl' …vv,Rt;
kÉxlomn%Xm≈udoW;í;‚Sqp[doWj;" 16
®k™ pvR,;' .[mo mUCz;R dxRn' tmsStq;
a®W;' SqUlmUl;n;' pvRj;n;' c dxRnm( 17
m∆p[doW;t( xu£Sy doW;t( KlwBymhWR,m(
ro…g v; KlIbmLp;yu…vÂp' v; p[j;yte 18
n c;Sy j;yte g.R" ptit p[ßvTy…p
xu£˘ ih du∑' s;pTy' sd;r' b;/te nrm( 19
î≤N{y;…, sm;…≈Ty p[kP⁄ y≤Nt yd; ml;"
223

[Charaka 28]

[Charaka 28]

crk s'iht;

¨p`;topt;p;>y;' yojyNtI≤N{y;…, te 20
ò;y* …sr;k;<@r;>yo du∑;" ÆKlXn≤Nt m;nvm(
StM.s'koc%LlI….g[‚R NqSf⁄r,sui¢…." 21
ml;n;…≈Ty k⁄…pt; .edxoWp[dWU ,m(
doW; ml;n;' k⁄v≤R Nt s©oTsg;RvtIv c 22
…v…v/;d…xt;t( pIt;diht;LlI!%;idt;t(
.vNTyete mnu„y;,;' …vk;r; y ¨d;˙t;" 23
teW;…mCz•nuTp…ˇ' sevte mitm;n( sd;
iht;Nyev;…xt;dI…n n SyuSt∆;Stq;ååmy;" 24
rsj;n;' …vk;r;,;' sv| lÏnm*W/m(
…v…/xo…,itkÉå?y;ye rˇ_j;n;' ….W‚Gjtm( 25
m;'sj;n;' tu s'x≤u ı" xS]=;r;…¶kmR c
a∑*…n≤N{itkÉå?y;ye medoj;n;' …cik‚Tstm( 26
aSQy;≈y;,; Vy;/In;' pçkm;R…, .eWjm(
bSty" =IrspI|iW itˇ_kopiht;…n c 27
m∆xu£smuTq;n;m*W/' Sv;duitˇ_km(
a•' Vyv;yVy;y;m* xu≤ı" k;le c m;]y; 28
x;≤Nt·r≤N{yj;n;' tu i]mmIRye p[v+yte
ò;Yv;idj;n;' p[xmo v+yte v;tro…gkÉ 29
nveg;N/;r,eå?y;ye …cikTs;s'gh[ " ’t"
mlj;n;' …vk;r;,;' …s≤ıíoˇ_; Kv…cTKv…ct( 30
224

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 28

Vy;y;m;dU„m,Stw+<y;≤ıtSy;nvc;r,;t(
koœ;Cz;%; ml; y;≤Nt &tTv;Nm;®tSy c 31
t]Sq;í …vlMbNte kd;…c• smI·rt;"
n;dexk;le k⁄Py≤Nt .Uyo hetpu t[ I…=," 32
vOı‰; …v„yNdn;t( p;k;t( ßotomu%…vxo/n;t(
x;%; muKTv; ml;" ko∑' y;≤Nt v;yoí …ng[h;t( 33
aj;t;n;mnuTpˇ* j;t;n;' …v…nvOˇye
rog;,;' yo …v…/dO∑R " su%;qIR t' sm;cret( 34
su%;q;R" svR.tU ;n;' mt;" sv;R" p[vˇO y"
D;n;D;n…vxeW;ˇu m;g;Rm;gRpv[ ˇO y" 35
ihtmev;nu®?yNte p[prI+y prI=k;"
rjomoh;vOt;Tm;n" ip[ymev tu l*ikk;" 36
≈ut' bu≤ı" SmOitd;R+y' /OitihRt…nWev,m(
v;…Gvxu≤ı" xmo /wymR ;≈y≤Nt prI=km( 37
l*ikk˘ n;≈yNTyete gu,; mohrj"…≈tm(
tNmUl; bhvo y≤Nt rog;" x;rIrm;ns;" 38
p[D;pr;/;ı‰iht;nq;Rn( pç …nWevte
s'/;ryit veg;'í sevte s;hs;…n c 39
td;Tvsu%s'DWe u .;ve„vDoånurJyte
rJyte n tu …vD;t; …vD;ne ÁmlI’te 40
n r;g;•;Py…vD;n;d;h;r;nupyojyet(
225

[Charaka 28]

[Charaka 28]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

prI+y ihtmXnIy;∂ºho Á;h;rs'.v" 41
a;h;rSy …v/;v∑*…vxeW; hetsu D' k;"
xu.;xu.smuTpˇ* t;n( prI+y p[yojyet( 42
p·rh;y;R<ypQy;…n sd; p·rhr•r"
.vTynO,t;' p[;¢" s;/Un;…mh pÆ<@t" 43
yˇu rogsmuTq;nmxKy…mh kÉn…ct(
p·rhtu| n tt( p[;Py xo…ctVy' mnIiW…." 44
t] Xlok;"-a;h;rs'.v' vStu rog;í;h;rs'.v;"
iht;iht…vxeW;∞ …vxeW" su%du"%yo" 45
shTve c;shTve c du"%;n;' dehsÊvyo"
…vxeWo rogsÏ;í /;tuj; ye pOqKpOqk™ 46
teW;' cwv p[xmn' koœ;Cz;%; ¨peTy c
doW; yq; p[kP⁄ y≤Nt x;%;>y" koœmeTy c 47
p[;D;Dyo…vRxWe í SvSq;turiht' c yt(
…v…v/;…xtpItIye tt( sv| s'pk
[ ;…xtm( 48
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te sU]Sq;ne …v…v/;…xtpItIyo
n;m;∑;…v'xoå?y;y" 28
îTy•p;nctu„k" 7

226

Ëni]'xo?y;y"
aq;to dxp[;,;ytnIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
dxwv;ytn;Ny;¸" p[;,; yeWu p[itiœt;"
xƒ* mmR]y' k<#o rˇ_˘ xu£*jsI gudm( 3
t;nI≤N{y;…, …vD;n' cetn;hetmu ;my;n(
j;nIte y" s vw …v√;n( p[;,;….sr ¨Cyte 4
i√…v/;Stu %lu ‚G.Wjo .vNTy…¶vex p[;,;n;mekåÉ ….sr; hNt;ro rog;,;' rog;,;mekåÉ ….sr; hNt;r" p[;,;n;…mit 5
Ev'v;idn' .gvNtm;]eym…¶vex ¨v;c-.gv'Ste kqmSm;….veiR dtVy;
.vey·u rit 6
.gv;nuv;c--y îme k⁄lIn;" pyRvd;t≈ut;" p·rÎ∑km;R,o d=;" xucyo …jthSt; …jt;Tm;n" svoRpkr,vNt" sve≤R N{yopp•;" p[’itD;"
p[itp…ˇD;í te Dey;" p[;,;n;m….sr; hNt;ro rog;,;' tq;…v/; ih kÉvle
xrIrD;ne xrIr;….…nvO…R ˇD;ne p[’it…vk;rD;ne c …n"s'xy;" su%s;?y’Cz^s;?yy;Pyp[Ty;:yey;n;' c rog;,;' smuTq;npUvÂ
R p…l©vednopxy…vxeWD;ne Vypgts'dhe ;" i]…v/Sy;yuvdRe sU]Sy ss'gh[ Vy;kr,Sy
si]…v/*W/g[;mSy p[vˇ_;r" pñi]'xto mUlfl;n;' ctu,;| c òeh;n;'
pç;n;' c lv,;n;m∑;n;' c mU];,;m∑;n;' c =Ir;,;' =IrTvGvO=;,;' c
W<,;' …xro…vrecn;deí pçkm;R≈ySy*W/g,Sy;∑;…v'xteí yv;gUn;'
√;i]'xtí,Rpd[ he ;n;' W<,;' c …vrecnxt;n;' pç;n;' c kW;yxt;n;' p[yoˇ_;r" SvSqvOˇ…viht.ojnp;n…nymSq;ncõ±£m,xyn;snm;];{Vy;Ôn/Umn;vn;>yÔnp·rm;jRnveg;…v/;r,…v/;r,Vy;y;ms;TMye227

[Charaka 29]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

≤N{yprI=op£m,s√Oˇk⁄xl;" ctu„p;dopgOhIte c .eWje Wo@xkle
s…v…níye si]pyeWR ,e sv;tkl;klD;ne VypgtsNdeh;" ctu…vR/Sy c
òehSy ctu…v|xTyupnySyopkLpnIySy ctu"Wi∑pyRNtSy c VyvSq;p…yt;r" b¸…v/…v/;nyuˇ_;n;' c òeÁSve¥vMy…vreCy…v…v/*W/opc;r;,;' c k⁄xl;" …xrorog;dedoRW;'x…vkLpjSy c Vy;…/s'gh[ Sy
s=y…p@k;…v{/eS]y;,;' c xof;n;' b¸…v/xof;nubN/;n;m∑cTv;·r'xtí rog;…/kr,;n;' cTv;·r'xduˇrSy c n;n;TmjSy Vy;…/xtSy
tq; …vgihRt;itSqUl;it’x;n;' shetl
u =,op£m;,;' Sv“Sy c iht;ihtSy;Sv“;itSv“Sy c shetpU £mSy W<,;' c lÏn;dIn;mup£m;,;'
s'tpR,;ptpR,j;n;' c rog;,;' sÂp[xmn;n;' xo…,tj;n;' c Vy;/In;'
mdmUCz;Rys'Ny;s;n;' c sk;r,Âp*W/opc;r;,;' k⁄xl;" k⁄xl;í;h;r…v…/…v…níySy p[’Ty; iht;iht;n;m;h;r…vk;r;,;mg[‰s'gh[ Sy;sv;n;' c cturxIte{VR ygu,kmR…v…níySy rs;nurss'≈ySy s…vkLpvwro…/kSy √;dxvg;R≈ySy c;•p;nSy sgu,p[.;vSy s;nup;ngu,Sy nv…v/Sy;qRsg' h[ Sy;h;rgteí iht;ihtopyog…vxeW;TmkSy c
xu.;xu.…vxeWSy /;Tv;≈y;,;' c rog;,;' s*W/s'gh[ ;,;' dx;n;' c
p[;,;ytn;n; y' c v+y;MyqedR xmh;mUlIye i]'xˇm;?y;ye t] c ’TòSy tN]o∂ºxl=,Sy tN]Sy c g[h,/;r,…vD;np[yogkmRk;yRk;lktOk
R r,k⁄xl;" k⁄xl;í SmOitmitx;S]yu…ˇ_D;nSy;Tmn" xIlgu,wr…vs'v;dnen c s'p;dnen svRp;[ …,Wu cetso mw]Sy m;t;…ptO.;[ tObN/uvt( Ev'yˇu _; .vNTy…¶vex p[;,;n;m….sr; hNt;ro rog;,;…mit 7
ato …vprIt; rog;,;m….sr; hNt;r" p[;,;n;' ….WKzµp[itCz•;" k<$k.Ut; lokSy p[itÂpks/m;R,o r;D;' p[m;d;∞r≤Nt r;∑^;…, 8
teW;…md' …vxeW…vD;n' .vit aTyq| vw¥vexne Xl;`m;n; …v…x%;Ntrmnucr≤Nt kmRlo.;t( ≈uTv; c kSy…cd;tuymR ….t" p·rpt≤Nt s'≈v,e c;Sy;Tmno bw¥gu,;nu¥vw dR ≤Nt yí;Sy vw¥" p[itkmR kroit tSy c
doW;Nmu¸mR¸®d;hr≤Nt a;tur…m];…, c p[hWR,opj;popsev;id….·rCzNTy;TmIktu| SvLpeCz⁄t;' c;Tmn" :y;py≤Nt kmR c;s;¥ mu¸mu¸R rvlo228

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 29

[Charaka 29]

ky≤Nt d;+ye,;D;nm;Tmn" p[Cz;d…ytuk;m;" Vy;…/' c;p;vtR…ytumxKnuvto Vy;…/tmev;nupkr,mp·rc;rkmn;TmvNtmupidx≤Nt aNtgt'
cwnm….smI+y;Nym;≈y≤Nt dexmpdexm;Tmn" ’Tv; p[;’tjns…•p;te
c;Tmn" k*xlmk⁄xlv√,Ry≤Nt a/Irv∞ /wymR pvd≤Nt /Ir;,;' …v√∆ns…•p;t' c;….smI+y p[it.y…mv k;Nt;rm?vg;" p·rhr≤Nt dUr;t(
yíwW;' k…ít( sU];vyvo .vTyupyuˇ_Stmp[’te p[’t;Ntre v; sttmud;hr≤Nt n c;nuyog…mCzNTynuyoˇ_⁄' v; mOTyo·rv c;nuyog;dui√jNte n cwW;m;c;yR" …x„y" sb[˜c;rI vwv;idko v; k…ít( p[D;yt îit 9
.v≤Nt c;]-….WKzµ p[…vXywv' Vy;…/t;'Stkúy≤Nt ye
vIt's…mv s'…≈Ty vne x;k⁄≤Ntk; i√j;n( 10
≈utÎ∑…£y;k;lm;];D;nbih„’t;"
vjRnIy; ih te mOTyoírNTynucr; .u…v 11
vOiˇheto….RWÑ;npU,;Rn( mU%…R vx;rd;n(
vjRyde ;turo …v√;n( sp;RSte pItm;®t;" 12
ye tu x;S]…vdo d=;" xucy" kmRko…vd;"
…jthSt; …jt;Tm;nSte>yo …nTy' ’t' nm" 13
t] Xlok"-dxp[;,;yt…nkÉ XlokSq;n;qRsg' h[ "
i√…v/; ….Wjíoˇ_;" p[;,Sy;ytn;…n c 14
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'’te XlokSq;ne dxp[;,;ytnIyo
n;moni]'xoå?y;y" 29

229

i]'xoå?y;y"
aq;toåqedR xmh;mUlIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
aqeR dx mh;mUl;" sm;sˇ_; mh;fl;"
mh∞;qRí ˙dy' py;Ry®w Cyte bu/"w 3
W@©m©' …vD;n…m≤N{y;<yqRpçkm(
a;Tm; c sgu,íet…íNTy' c ˙id s'…≈tm( 4
p[itœ;q| ih .;v;n;meW;' ˙dy…m„yte
gop;nsIn;m;g;rk…,RkvÉ ;qR…cNtkì" 5
tSyop`;t;NmUCz;Ry' .ed;Nmr,mOCzit
y≤ı tt( SpxR…vD;n' /;·r tˇ] s'…≈tm( 6
tt( prSy*js" Sq;n' t] cwtNys'gh[ "
˙dy' mhdqRí tSm;duˇ_˘ …cikTskì" 7
ten mUlne mht; mh;mUl; mt; dx
aojovh;" xrIreå‚Smn( …v/MyNte smNtt" 8
yen*js; vtRy≤Nt p[I…,t;" svRdie hn"
yÎte svR.tU ;n;' jI…vt' n;vitœte 9
yt( s;rm;d* g.RSy yˇÌ.Rrs;{s"
s'vtRm;n' ˙dy' sm;…vxit yt( pur; 10
ySy n;x;ˇu n;xoå‚St /;·r yıOdy;…≈tm(
230

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 30

[Charaka 30]

yCzrIrrsòeh" p[;,; y] p[itiœt;" 11
tTfl; b¸/; v; t;" flNtIv mh;fl;"
?m;n;ımNy" S]v,;t( S]ot;'…s sr,;Tsr;" 12
tNmht( t; mh;mUl;St∞*j" p·rr=t;
p·rh;y;R …vxeW,e mnso du"%hetv" 13
˙¥' yt( Sy;¥d*jSy' ßots;' yt( p[s;dnm(
tˇt( seVy' p[yàen p[xmo D;nmev c 14
aq %Lvek˘ p[;,v/Rn;n;muT’∑tmmek˘ blv/Rn;mek˘ bOh' ,;n;mek˘ nNdn;n;mek˘ hWR,;n;mekmyn;n;…mit
t];ih's; p[;…,n;' p[;…,n;' p[;,v/Rn;n;muT’∑tm' vIy| vlv/Rn;n;' …v¥; bOh' ,;n;m( î≤N{yjyo nNdn;n;' tÊv;vbo/o hWR,;n;' b[˜cyRmyn;n;‚Mmit Evm;yuvdRe …vdo mNyNte 15
t];yuvdRe …vdStN]Sq;n;?y;yp[Xn;n;' pOqKTven v;Kyxo v;Ky;qRxoåq;Rvyvxí p[vˇ_;ro mNtVy;"
t];h--kq' tN];dI…n v;Kyxo v;Ky;qRxoåq;Rvyvxíoˇ_;…n .vNtIit 16
a]oCyte--tN]m;W| k;TSNyenR yq;ª;ymuCym;n' v;Kyxo .vTyuˇ_m(
17
buı‰; sMygnup…[ vXy;qRtÊv' v;‚G.Vy;Rssm;sp[itD;hetdU ;hr,opny…ngmnyuˇ_;….‚S]…v/…x„ybu≤ıgMy;….®Cym;n' v;Ky;qRxo .vTyuˇ_m(
18
tN]…nyt;n;mqRdgu ;R,;' pun…vR.;vnw®ˇ_mq;Rvyvxo .vTyuˇ_m( 19
231

[Charaka 30]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

t] cet( p[∑;r" Syu" ctu,;RmKO s;myjurqvRvde ;n;' k˘ vedmupidxNTy;yuvedR …vd" ikm;yu" kSm;d;yuvdRe " ikmqRm;yuvdRe " x;êtoåx;êto v; kit
k;…n c;Sy;©;…n kìí;ym?yetVy" ikmq| c îit 20
t] ….Wj; pO∑ne vw ' ctu,;RmKO s;myjurqvRvde ;n;m;TmnoåqvRvde e .…ˇ_r;deXy; vedo Á;qvR,o d;nSvSTyynb…lm©lhom…nymp[;y…íˇopv;smN];idp·rg[h;…∞ikTs;' p[;h …cikTs; c;yuWo iht;yopidXyte 21
ved' copidXy;yuv;RCy' t];yuíte n;nuviO ˇjIR…vtmnubN/o /;·r ceTyekoåqR" 22
td;yuvdRe ytITy;yuvdRe " kq…mit cet( ¨Cyte-Svl=,t" su%;su%to
iht;ihtt" p[m;,;p[m;,;tí ytí;yu„y;<yn;yu„y;…, c {Vygu,km;R…,
vedyTytoåPy;yuvdRe "
t];yu„y;<yn;„yuy;…, c {Vygu,km;R…, kÉvlenopde+yNte tN]e, 23
t];yu®ˇ_˘ Svl=,to yq;vidhwv pUv;R?y;ye c
t] x;rIrm;ns;>y;' rog;>y;mn….&tSy …vxeW,e y*vnvt" smq;Rn-u
gtblvIyRyx" p*®Wpr;£mSy D;n…vD;ne≤N{ye≤N{y;qRblsmudye vtRm;nSy prm…ıR®…cr…v…v/op.ogSy smOısv;RrM.Sy yqe∑…vc;·r,"
su%m;yu®Cyte asu%mto …vpyRy,e ihtwiW," pun.U¢R ;n;' prSv;duprtSy
sTyv;idn" xmprSy prI+yk;·r,oåp[mˇSy i]vg| prSpre,;nuphtmupsevm;nSy pUj;hRsp' jU kSy D;n…vD;nopxmxIlSy vOıopse…vn"
su…nytr;greW„e y;Rmdm;nvegSy stt' …v…v/p[d;nprSy tpoD;np[xm…nTySy;?y;Tm…vdStTprSy lok…mm' c;mu' c;ve=m;,Sy SmOitmitmto ihtm;yu®Cyte aihtmto …vpyRy,e 24
p[m;,m;yuWSTvqe≤R N{ymnobu≤ıce∑;dIn;' …v’itl=,w®pl>yteå…n…mˇw"
aymSm;t( =,;Nmu˛t;Ri∂vs;…T]pçs¢dx√;dx;h;t( p=;Nm;s;t( W<m;s;t( s'vTsr;√; Sv.;vm;pTSyt îit t] Sv.;v" p[vˇO ®e prmo m232

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 30

[Charaka 30]

r,m…nTyt; …nro/ îTyekoåqR" îTy;yuW" p[m;,m( ato …vprItmp[m;,m·r∑;…/k;re dehp[’itl=,m…/’Ty copid∑m;yuW" p[m;,m;yuvdRe e
25
p[yojn' c;Sy SvSqSy Sv;SQyr=,m;turSy …vk;rp[xmn' c 26
soåym;yuvdRe " x;êto …nidRXyte an;idTv;t( Sv.;vs'…sıl=,Tv;t(
.;vSv.;v…nTyTv;∞
n ih n;.ut( kd;…cd;yuW" sNt;nobu≤ısNt;no v; x;êtí;yuWo veidt;
an;id c su%du"%' s{Vyhetl
u =,mpr;pryog;t(
EW c;qRsg' h[ o …v.;Vyte a;yuvdRe l=,…mit
gu®l`uxIto„,≤òG/Â=;dIn;' {Vy;,;' s;m;Ny…vxeW;>y;' vO≤ıÓ;s*
yqoˇ_˘--gu®….r>ySym;nwgÂ
Ru ,;mupcyo .vTypcyo l`Un;' Evmev-e
treW;…mit EW .;vSv.;vo …nTy" Svl=,' c {Vy;,;' pO…qVy;dIn;' s≤Nt
tu {Vy;…, du,;í …nTy; …nTy;"
nÁ;yuvdRe Sy;.UTvoTp…ˇ®pl>yte aNy];vbo/opdex;>y;m( Et√Ÿ √ym…/’TyoTp…ˇmupidxNTyekÉ
Sv;.;…vk˘ c;Sy l=,m’tk˘ yduˇ_…mh;¥eå?y;ye c yq;-a¶er*„<ym( ap;' {vTvm(
.;vSv.;v…nTyTvm…p c;Sy yqoˇ_˘--gu®….r>ySym;nwgÂ
Ru ,;mupcyo
.vTypcyo l`Un;…mit 27
tSy;yuvdRe Sy;©;Ny∑* t¥q; k;y…cikTs; x;l;Ky' xLy;phtOk
R ˘ …vWgrvwro…/kp[xmn' .Ut…v¥; kom;r.OTyk˘ rs;yn' v;jIkr,…mit 28
s c;?yetVyo b[;˜,r;jNyvwXyw"
t];nugh[ ;q| p[;…,n;' b[;˜,w"a;r=;q| r;jNyw"vOÊyq| vwXyw" s;m;Nyto v;
/m;Rqk
R ;mp·rg[h;q| svw"R
t] yd?y;Tm…vd;' /mRpqSq;n;' /mRpk
[ ;xk;n;' v; m;tO…ptO.;[ tObN/ugu®jnSy v; …vk;rp[xmne p[yàv;n( .vit y∞;yuvdRe oˇ_m?y;Tmmnu233

[Charaka 30]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

?y;yit vedyTynu…v/Iyte v; soåSy pro /mR" y; punrIêr;,;' vsumt;'
v; sk;x;t( su%oph;r…n…mˇ; .vTyq;Rv;i¢r;r=,' c y; c Svp·rgOhIt;n;' p[;…,n;m;tuy;Rd;r=; soåSy;qR" yt( punrSy …v√d≠gh[ ,yx"
xr<yTv' c y; c s'm;nxu≈WU ; y∞e∑;n;' …vWy;,;m;roGym;/ˇe soåSy
k;m"
îit yq;p[Xnmuˇ_mxeW,e 29
aq ….Wg;idt Ev ….Wj; p[∑Vyoå∑…v/' .vit--tN]' tN];q;Rn( Sq;n'
Sq;n;q;Rn( a?y;ym( a?y;y;q;Rn( p[Xn' p[Xn;q;|íie t pO∑ne cwt√ˇ_VymxeW,e v;Kyxo v;Ky;qRxoåq;Rvyvxíeit 30
t];yuvdRe " x;%; …v¥; sU]' D;n' x;S]' l=,' tN]…mPynq;RNtrm( 31
tN];qR" pun" Svl=,w®pid∑"
s c;qR" p[kr,w…vR.;Vym;no .Uy Ev xrIrvO…ˇhetVu y;…/kmRk;yRk;lktOk
R r,…v…/…v…níy;∂xp[kr," t;…n c p[kr,;…n kÉvlenopde+yNte
tN]e, 32
tN]Sy;Sy;∑* Sq;n;…n t¥q;-Xlok…nd;n…vm;nx;rIre≤N{y…cik‚TstkLp…s≤ıSq;n;…n
t] i]'xd?y;yk˘ XlokSq;nm( a∑;∑;?y;yk;…n …nd;n…vm;nx;rIrSq;n;…n √;dxk…m≤N{y;,;' i]xk˘ …cik‚Tst;n;' √;dxkÉ kLp…s≤ıSq;ne .vt" 33
.vit c;]-√º i]'xkÉ √;dxk˘ ]y' c ]I<y∑k;NyeWu sm;i¢®ˇ_;
Xlok*W/;·r∑…vkLp…s≤ı…nd;nm;n;≈ys'DkÉWu 64
Sve Sve Sq;ne yq;Sv' c Sq;n;qR ¨pde+yte
s…v'x?y;yxt' Í,u n;m£m;gtm( 35
234

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 30

dI`RÔIvoåPyp;m;gRt<@ül;rGv/;idk*
WÆ@±vrek;≈yíeit ctu„ko .eWj;≈y" 36
m;];tSy;…xtIy* c nveg;N/;r,' tq;
î≤N{yop£míeit cTv;r" Sv;SQyvO…ˇk;" 37
%u”;kí ctu„p;do mh;'‚StßwW,Stq;
sh v;tkl;:yen …v¥;•wd…Re xk;n( bu/" 38
ßehnSvedn;?y;y;vu.* yíopkLpn"
…cikTs;p[;.Otíwv sv' Ev p[kLpn" 39
ikyNt" …xrsIyí i]xof;∑odr;idk*
rog;?y;yo mh;'ívw rog;?y;yctu∑ym( 40
a∑*…n≤Ndts':y;tStq; lÏntpR,e
…v…/xo…,itkíwv Vy;:y;t;St] yojn;" 41
y∆"pu®Ws':y;to .{k;Py;•p;…nk*
…v…v/;…xtpItIyíTv;roå•…v…níy;" 42
dxp[;,;yt…nkStq;åqedR xmU…lk"
√;vet* p[;,deh;q*R p[oˇ_* vw¥gu,;≈y* 43
a*W/SvSq…ndex
R kLpn;rogyojn;"
ctu„k;"W$( £me,oˇ_;"s¢mí;•p;…nk" 44
√* c;NTy* s'gh[ ;?y;y;…vit i]'xkmqRvt(
XlokSq;n' smui∂∑' tN]Sy;Sy …xr" xu.m( 45
ctu„k;,;' mh;q;Rn;' Sq;neå‚Smn( s'gh[ " ’t"
235

[Charaka 30]

[Charaka 30]

crk s'iht;

Xlok;qR" s'gh[ ;qRí XlokSq;nmt" SmOtm( 46
Jvr;,;' rˇ_…pˇSy guLm;n;' mehk⁄œyo"
xoWoNm;d…nd;ne c Sy;dpSm;·r,;' c yt( 47
îTy?y;y;∑k…md' …nd;nSq;nmuCyte
rseWu in[…v/o k⁄=* ?v'se jnpdSy c 48
i]…v/e rog …vD;ne ßot"Sv…p c vtRne
rog;nIkÉ Vy;…/Âpe rog;,;' c ….W‚Gjte 49
a∑* …vm;n;Nyuˇ_;…n m;n;q;R…n mhiWR,;
kit/;pu®WIy' c go]e,;tuLymev c 50
%ui”k; mhtI cwv g.;Rv£;≤Nt®Cyte
pu®WSy xrIrSy …vcy* √* …v…n…ít* 51
xrIrs':y; sU]' c j;ter∑mmuCyte
îTyui∂∑;…n mu…nn; x;rIr;<yi]sUnnu ; 52
v,RSvrIy" pu„p;:yStOtIy" p·rmxRn"
ctuqR î≤N{y;nIk" pçm" pUvÂ
R …pk" 53
ktm;…n xrIrIy" p•ÂpoåPyv;ÆKxr;"
ySyXy;v…n…mˇí s¥omr, Ev c 54
a,uJyoit·rit :y;tStq; gomycU,vR ;n(
√;dx;?y;yk˘ Sq;n…m≤N{y;,;…mit SmOtm( 55
amy;mlk°y' c p[;,k;mIymev c
krp[…ctk˘ vedsmuTq;n' rs;ynm( 56
236

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 30

s'yogxrmUlIym;…sˇ_=Irk˘ tq;
m;Wp,R.tO Iy' c pum;n( j;tbl;idkm( 57
ctu„k√ymPyetd?y;y√ymuCyte
rs;yn…mit Dey' v;jIkr,mev c 58
Jvr;,;' rˇ_…pˇSy guLm;n;' mehk⁄œyo"
xoWoNm;deåPypSm;re =txoqodr;xRs;m( 59
g[h,Ip;<@ürog;,;' ê;sk;s;its;·r,;m(
zidRvIspRt„O ,;n;' …vWm¥…vk;ryo" 60
i√v[,Iy' i]mmIRymU®St‚M.kmev c
v;troge v;trˇ_É yo…nVy;pTsu cwv yt( 61
i]'x…∞ik‚Tst;Nyuˇ_;…n at" kLp;n( p[c+mhe
fljImUtkÉ+v;k⁄kLpo /;m;gRvSy c 62
pçmo vTskSyoˇ_" pœí ’tve/ne
Xy;m;i]vOtyo" kLpStqwv ctur©le 63
itLvkSy su/;y;í s¢l;x;…ƒnIWu c
dNtI{vNTyo" kLpí √;dxoåy' sm;Pyte 64
kLpn; pçkm;R:y; b‚StsU]I tqwv c
òehVy;pidk° …s≤ıne]R Vy;pidk° tq; 65
…s≤ı" xI/nyoíwv b‚St…s≤ıStqwv c
p[;sOtI mmRs:' y;t; …s≤ıbRSTy;≈y; c y; 66
flm;]; tq; …s≤ı" …s≤ıíoˇr s'…Dt;
237

[Charaka 30]

[Charaka 30]

crk s'iht;

…sıyo √;dxwvtw ;StN]' c;] sm;Pyte 67
Sve Sve Sq;ne tq;å?y;ye c;?y;y;qR" p[v+yte
t' b[yU ;t( svRt" sv| yq;Sv' ÁqRsg' h[ ;t( 68
pOCz; yN];¥q;ª;y' …v…/n; p[Xn ¨∞te
p[Xn;qoR yu…ˇ_m;'StSy tN],wv;qR…níy" 69
…n®ˇ_˘ tN],;ˇN]' Sq;nmqRpi[ tœy;
a…/’Ty;qRm?y;yn;ms'D; p[itiœt; 70
îit sv| yq;p[Xnm∑k˘ s'pk
[ ;…xtm(
k;TSNyenR coˇ_StN]Sy s'gh[ " su…v…n…ít" 71
s≤Nt p;Ll…vkoTp;t;" s'=o.' jny≤Nt ye
vtRk;n;…mvoTp;t;" shswv;…v.;…vt;" 72
tSm;ˇ;n( pUvsR j' Lpe svR];∑km;idxet(
pr;vrprI=;q| t] x;S]…vd;' blm( 73
xBdm;]e, tN]Sy kÉvlSywkde…xk;"
.[mNTyLpbl;StN]e Jy;xBdenve vtk;" 74
pxu" pxUn;' d*bRLy;t( k…íNm?ye vOk;yte
s sTy' vOkm;s;¥' p[’it' .jte pxu" 75
t√dDoåDm?ySq" k…íNm*%yRs;/n"
Sq;pyTy;¢m;Tm;nm;¢' Tv;s;¥ ….¥te 76
b.[gu !RU îvo,;R….rbu≤ırb¸≈ut"
ik' vw v+yit s'jLpe k⁄<@.edI j@o yq; 77
238

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU]Sq;nm( 30

s√Oˇnw R …vgO Iy;t( ….WgLp≈utrw …p
hNy;t( p[Xn;∑kÉn;d;…vtr;'STv;¢m;…nn" 78
d‚M.no mu%r; ÁD;" p[.tU ;bı.;iW,"
p[;y" p[;ye, sum%
u ;" sNto yuˇ_;Lp.;iW," 79
tÊvD;np[k;x;qRmh˚;rmn;…≈t"
SvLp/;rDmu%r;NmWRy•e …vv;idn" 80
pro .Ut„e vnu£ox StTvD;ne pr; dy;
yeW;' teW;ms√;d…ng[he …nrt; mit" 81
asTp=;=…,Tv;itRdM.p;®„ys;/n;"
.vNTyn;¢;" Sve tN]e p[;y" pr…vkTqk;" 82
t;n( k;lp;xsÎx;n( vjRyCe z;S]dUWk;n(
p[xmD;n…vD;npU,;R" seVy; ….Wˇ_m;" 83
smg[' du"%m;yˇm…vD;ne √y;≈ym(
su%' smg[' …vD;ne …vmle c p[itiœtm( 84
îdmevmud;r;qRmD;n;' n p[k;xkm(
x;S]' Îi∑ p[,∑;n;' yqwv;idTym<@lm( 85
t]Xlok;"-aqeR dxmh;mUl;" s'D; c;s;' yq; ’t;
ayn;Nt;" W@g[‰;í Âp' ved…vd;' c yt( 86
s¢kí;∑kíwv p·rp[Xn;" s…n,Ry;"
yq; v;Cy' ydq| c WÆ@±v/;íwkde…xk;" 87
239

[Charaka 30]

[Charaka 30]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqeR dxmh;mUle svRmte t( p[k;…xtm(
s'gh[ í;ym?y;yStN]Sy;Sywv kÉvl" 88
yq; sumns;' sU]' s'gh[ ;q| …v/Iyte
s'gh[ ;q| tq;åq;Rn;mOiW,; s'gh[ " ’t" 89
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te XlokSq;neåqRdxmh;mUlIyo n;m
i]'xoå?y;y" 30
a…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te
îyt;åv…/n; sv| sU]Sq;n' sm;Pyte 90

240

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful