You are on page 1of 1

Con Xin Laø

Lm Nguyeãn Vaên Tuyeân

œ œ j j
&c
3

œ. œ.
3

œ œ œ
3

J œ œ œ œ œ œ œ
1. Con xin laø ngöôøi tình ca tuïng tình thöông Chuùa. Con xin laø ngöôøi
2. Con xin laø baïn ñöôøng ñöa veà nhaø Thieân Chuùa. Anh em cuøng ñoàng
3. Con xin laø thôï thuyeàn vai gaày trong möa naéng. Con xin laø meï

‰ œ j
œ œ œ
3

& œ. j œ œ œ J
œ 3

œ œ
tình caûm taï Chuùa treân cao. Con xin laø ngöôøi
baøo thaønh thò tôùi thoân queâ. Nôi nôi cuøng moät
hieàn vì choàng vôùi con thô. Khoâng than phieàn nhoïc

œ œ œ œ j
& œ. œ
3

J œ. œ œ
3
j
œ
œ œ
tình rao tin vui cho theá traàn. Con xin laø ngöôøi
loøng tay ñan tay döïng nöôùc trôøi. Con xin laø ngöôøi
nhaèn chaêm nuoâi con moäng öôùc nhieàu. Con xin laø ngöôøi

j Œ œ œœ
3

& œ. œ œ œ œ w œÓ œ
tình cuøng vôùi Chuùa ñoàng haønh. ÑK. Ngöôøi muoân
tình cuøng vôùi Chuùa ñoàng haønh.
tình cuøng vôùi Chuùa nguyeän caàu.

˙˙ œœ œœ ˙˙ œœ œ
3

œœ œœ œœ œ
3

& ˙˙ œ œœ ˙˙ œ œ
œ
3
3
nöôùc kính toân danh Ngaøi. Vaø theá giôùi voã tay vang trôøi. Cuøng leân

˙˙ œœ œœ œœ
3

œœ .. œœ j œœ œœ œœ œœ
3

& ˙˙ œœ œœ w œ ‰
w œ
œ
J
3 J 3
tieáng chuùc khen Vua Trôøi, ñaõ xuoáng ñôøi laøm ngöôøi yeâu cuûa chuùng ta.