You are on page 1of 9

1

éç×’Ö] oÊ é†m†a çeœ ànÃe…œ

l^Ï%Ö] ènËßvÖ] ga„Ú oÊ


2

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

oÊô ÜÒ‚öuø*] à$ Öøç»fömø Ÿø "


# äô×Ö] Ùö牅 Ù^Î äß äö×Ö] o•… 醳m†³â o³eô*] à³ÂDME
èÂ^ÛrÖ] å]æ… óäôn»Êô ØöŠôÇ»mø Ü$ $ö p†ôr»mø Ÿø p„ô$Ö] Üñô]‚$ Ö] ðô^ÛÖ]
# ofô$ßÖ] àô äß äö×Ö] o³•… 鳆³m†³â o³eô*] DNE
äôn»Êô ÈøÖøæø ]ƒøô8 ðö^Þø¦ô] ØöŠøÇ»mö Ùø^Îø "
ØôŠôÆö éö†$ ãôÖ»] äôn»Êô k»ÇøÖøæø ]ƒø8ô æø hô]†ø%jÖ^eô à$ âö]†»ì».] æ»*] à$ âöŸøæ».] lõ]†$ Úø Äøf»‰ø gö³×»³Óø³Ö»]
óp„Ú†jÖ] å]æ… óé÷†ùÚø
]ƒø8ô Ü»Òö‚ôuø*] ðô^Þø8ô …öçãö›ö "
# äô×Ö] Ùö牅 Ùø^Î Ùø^Î äß äö×Ö] o•… éø†ø³m»†ø³âö o³eô*] à³Â DOE
Ü×ŠÚ å]æ… ó hô]†øj%Ö^eô à$ âöŸøæ».] lõ]†$ Úø Äøf»‰ø äö×øŠôÇ»mø á»*] gö×»ÓøÖ»] äôn»Êô ÈøøÖæø
oÊ hö^øe„% Ö] ÄÎøæø ]ƒ8ô "
# äô×Ö] Ùö牅 Ù^Î äß äö×Ö] o•… 醳m»†ø³âö o³eô*] ໳Âø DPE
ðº^ËøMô †ôìø¤] oÊôæø ðº]Qø äôn»uø^ßøqø ‚ôuø*] oÊô á$ ¬ôÊø äöÂø ô̂ ß»nøÖ» Ü$ $ö äöŠøÛôÇ»nø×»Êø Ü»Òö‚ôuø*] hô]†øMø
p…^ífÖ] å]æ… !
äôn»Ë$ íöeô pFƒŸ* ] o›ôæö ]ƒø8ô Ù^Î "
# ofôß$Ö] àôÂø äß äö×Ö] o•… é†m†â o³eô*] ໳ÂøDQE
Qæ]Qçeœ å]æ… ó hö]†ø%jÖ] ^Ûøâö…öç»ãö_öÊø
3

Ü»Òö‚öuø*] ‹ø×øqø ]ƒø8ô Ùø^Î "


# äô×Ö] Ùô牅 à»Â äß äö×Ö] o•… é†m†â oeô*] ໳ÂøDRE
óÜ×ŠÚ å]æ… ó ^âø†»e‚»jøŠ»mø Ÿøæø èø×øf»ÏôÖ»] à$ ×øfôÏ»jøŠ»mø ¡øÊø äôjôqø^uø oF×Âø
# ofôß$Ö] àô äß äö×Ö] o•… é†m†³â o³eô*] ໳Âø DSE
^ãfôÃøMö àøn»eø ‹ø×øqø ]ƒø8ô Ùø^Îø "
óá^ínaÖ] å]æ…ó ØöŠ»ÇöÖ»] gøqøæø ‚»ÏøÊø ^âø‚øãøqø Ü$ $ö Äôeø…»Ÿ*»]
oF×Âø Ð$ Möø] á»*] Ÿøç»Öø "
# ofô$ßÖ] Ùø^Îø V Ùø^Îø äß äö×Ö] o•… é†m†³â o³eô*] ໳ÂøDTE
óèÂ^ÛrÖ] å]æ…ó éõç×F‘ø Ø( Òö‚øß»Âô Õô]çøŠ( Ö^eô Üãiö†»ÚøŸøø ojôÚ$ .]
# äô×Ö] Ùö牅 Ù^Î VÙø^Î äß äö×Ö] o•… é†øm»†øâö oeô*] à»Âø DUE
à»Úø éöç×F‘ø ØöføÏ»iö Ÿø "
Ùø^Îø ( é†m†âö ^eø*] ^mø 'ö‚vøÖ»^Úø V løçÚ†ø–»uø à»Úô غqö…ø Ùø^Îø ( ^*•$ çjømø o#juø 'ø‚ø³u»œ
á^ínaÖ] å]æ… ó ½º]†ø•öæ»*] ðº^ŠøÊö
†% vøÖ»] ‚$ jøM»] ]ƒø8ô Ùø^Îø äöÞ$*] "
# ofô$ßÖ] àôÂø äöß äö×Ö] o³•ô…ø éø³†ø³m»†ø³âö o³eô*] ໳Âø DMLE
óèÂ^ÛrÖ] å]æ…ó Üøß$ãøqø xôn»Êø à»Úô †( vøÖ»] éø‚$ Mô á$ ¬ôÊø éôç×F’$ Ö^eô ]æQö†ôe»^*Êø
ojôÚ$ .] oF×Âø Ð$ Mö*] á»*] Ÿøç»Öø "
# äô×Ö] Ùö牅 Ù^ÎVÙ^Î äß äö×Ö] o•…é†m†â o³eô*] ໳Âø DMME
óp„Ú†jÖ] æ ‚Ûuœ å]æ…ó äôËô’»Þôæ»*] Øôn»×$Ö] &ô×ö$ö oFÖ8ô ðø^aøÃôÖ»] ]æ†ì( ©mö á»*] Ü»ãöiö†»ÚøŸøø
# äô×Ö] Ùö牅ø Ùø^Î VÙ^Î äß äö×Ö] o•… é†m†â oeô*] à³ÂDMNE
oFÖô8 køÛ»Îö ]ƒø¬ôÊ "
óÜ×ŠÚ å]æ…ó †»f(ÓøÊø èø×øf»ÏôÖ»] ØôfôÏ»jø‰»] Ü$ $ö ðøç•öçöÖ»] Èôfô‰»^*Ê éôç×F’$ Ö]
4

# ä×Ö] Ùö牅 áø^Ò VÙ^Î äß äö×Ö] o•… 醳m†³â o³eô*] à³ÂDMOE
oÖ8ô Ýø^Îø ]ƒø8ô "
óèq^Ú àe] Ÿ8 èŠÛíÖ] å]æ…ó &]‚Úø ä́m»‚ømø ÄøÊø…ø éôçF×’$ Ö]
# äô×Ö] Ùö牅 áø^Òø VÙ^Î äß äö×Ö] o•… 鳆³m†³â o³eô*] à³Â DMPE
àøn»eø köÓöŠ»mø "
äô×Ö] Ùø绉ö…ø ^mø oÚùô .]æø oeô^*eø kö×»ÏöÊø è÷n$ßøâö Ùø^Îø äöföŠôu»*] Ùø^Îø è÷i^Óø‰»8ô éô ðø]†ÏôÖ»] àøn»eøæø †ôn»fôÓ»j$Ö]
àøn»eøæø oßôn»eø ‚»Âô^eø Ü$ ãö×#Öœ Ùöç»Îö*] Ùø^Îø [ Ùöç»Ïöiø ^Úø éô ðø]†ÏôÖ»] àøn»eøæø †ô³n»fôÓ»³j$Ö] ໳Úô Ôøöi^³Ó³‰»8ô
oÏ$ ßømö ^ÛøÒø ^mø^_øíøÖ»] àøÚô oßôÏ( Þø Ü$ ãö×#Ö*] hô†ôÇ»ÛøÖ»]æ» Ñø†ôa»ÛøÖ»] àøn»eø l$ ‚»Âø^øe ^ÛøÒø pø^mø^_øìø
å]æ… ó Qô†føÖ»] æø sô×ø%øÖ]æø ðô^ÛøÖ^»eô pø^mø^_øìø Ø»ŠôÆ»] Ü$ ãö×#³Ö*] ‹ô³Þø‚$ ³Ö] àø³Úô ö̃ ³nøe»Ÿ* ]» hö绳%$Ö]
ó p „ Ú † jÖ ] Ÿ 8 è Â ^ Û r Ö ]
ØÃôqö ^Û$ $Þô] "
# äô×Ö] Ùö牅 Ù^Î VÙ^Î äß äö×Ö] o³•… 鳆³m†³â o³eô*] à³Âø DMQE
p„Ú†jÖ] Ÿ8 èŠÛíÖ] å]æ…ó]çjö’ôÞ^»Êø *]†øÎø ]ƒøô8æ ]æ†f(ÓÊø †øf$Òø ]ƒø¬ôÊø äôeô Ü$ iø©nöÖô Ýö^ÚŸ]
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^Î äß äö×Ö] o•… é†m†³â o³eô*] à³ÂDMRE
Ýö^ÚŸ] Ù^Î ]ƒøô8 "
àøn»Úô{ Ùöç»Ïöiø èøÓøñô¡øÛøÖ»] á$ 8ôæø àøn»Úô{ ]çÖöç»ÏöÊø àøn»Öô^–$ Ö] Ÿøæø Ü»ãôn»×øÂø hôç»–ö³Çö³Ûø³Ö»] †ô³n»Æø
à»Úô Ýø‚$ Ïøiø ^Úø äöøÖ †øËôÆö èôÓøñô¡øÛøÖ»] àøn»Úô^iø äößøn»Úô^,iø ÐøÊø]æø à»ÛøÊø àø³n»Úô{ Ùö绳Ïö³mø Ýø^³ÚøŸô]» á$ ô8æø
oñ^ŠßÖ]æ ‚Ûuœ å]æ… ó äôfôÞ»ƒø
äô×#Ö] Ùöç‰ö…ø à$ ãö×öÃøË»mø áø^Ò 'º¡ø$ø Ùø^Îø äöÞ$*] äß äö×Ö] o•… 醳m†³â o³eô*] à³ÂDMSE
5

Øøf»Îø ÌöÏômø áø^øÒæø ]‚ùÚø äôm»‚ømø ÄøÊø…ø éôç×’$ Ö] oFÖ8ô Ýø^Îø ]ƒø8ô áø^³Òø Œö^³ß$³Ö] à$ ³ãöÒø†ø³iø "
#
óoñ^ŠßÖ] å]æ… ó ÄôÊ»…ø æø õ̃ Ë»ìø Ø( Òö oÊô †öf(Óømö áø^Òøæø è÷$nßôâø éø ðø]†ÏôÖ»]
# äô×Ö] Ùö牅 á^Ò Ù^Î äß äö×Ö] o•…鳆³m†³â o³eô*] à³ÂDMTE
èôÃøÒ»†$ Ö] o»Êô ø̃ ãøÞø ]ƒø8ô "
óÜ×ŠÚ å]æ…ó k»ÓöŠ»mø Ü»Öøæø àøn»ÛôÖø^ÃøÖ»] h( …ø ä#ô ×Öô ‚öÛ»vøÖ»^eô éø ðø]†øÏôÖ»] xøjøË»jø‰»]èônøÞô^%$Ö]
o×(’ømö á»*] "
# äô×Ö] Ùö牅ø oøãÞø VÙ^Î äß äö׳Ö] o³•… 鳆³m†³â o³eô*] à³ÂDMUE
óá^ínaÖ] å]æ…ó ÷]†’ôjøí»Úö Øöqö†$ Ö]
àôm»Qøçø‰»Ÿ*»]]ç×öjöλö] "
# äô×Ö] Ùö牅 Ù^Î VÙ^Î äß äö×Ö] o•… é†m†â oeô*] àÂDNLE
ó èŠÛíÖ] å]æ…ó hø†øÏ»ÃøÖ»]æø èø$nvøÖ»] ( éôç×F’$ Ö] o»Êô
o# בø ]ƒø8ô Ùø^Îø "# äô×Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ô8 VÙ^Î äß äö×Ö] o•… é†m†â o³eô*] à³ÂDNME
o×#‘ø ]ƒø8ôæø †øn»fôÓøÖ»]æø Üøn»ÏôŠ$ Ö] æø Ìøn»Ãô–$ Ö] Ü»ãôn»Êô á$ ^ôÊø Ì»Ë( íønö×»Êø Œô^ß$³×³Öô Ü»³Òö‚ö³uø*]
óá^ínaÖ] å]æ…ó ðø^Mø ^Úø Ù»ç( _ønö×»Êø äôŠôË»ßøÖô Ü»Òö‚öuø*]
]ƒø8ô ÜÒ‚öuø*] oaFí»mø ^Úø*] Ù^Î "
# ofß$Ö] á$ *] äß äö×Ö] o•… é†m†â oeô*] à DNNE
äöiø…ø绑ö äö×#Ö] ØøÃøqøæ»*] …õ^Ûøuô Œø,]…ø äö‰ø,]…ø äö×#Ö] Øø³Ãø³r»³mø á»*] Ýô^³Úø¦ô] Øø³f»Îø äö³‰ø*]…ø Äø³Êø…ø
ó èÂ^ÛrÖ] å]æ… ó …õ^Ûøuô éø…ø绑ö
á»*] Ÿ$ 8ô xôf»’% Ö] éôçFבø oÊô kößöÏ»mø Ÿø "
# ä׳Ö] Ù糉… á^³Ò Ù^³Î ä³ß³Âæ DNOE
6

óá^fu àe] å]æ… ó Ýõç»Îø oF×Âø æ»*] Ýôç»ÏøÖô çøÂö‚»mø


# äô×Ö] Ùö牅 Ù^Î VÙø^Î äß äö׳Ö] oø³•ô…ø éô³†ø³m»†ø³âö o³eô*] à³Â DNPE
]çÂö‚øiøøŸ "
óQæ]Q çeœ æ ‚Ûuœ å]æ… ó Øön»íøÖ»] ÜöÓöi»Qø†ø›ø ç»øÖæø †ôr»ËøÖ»] ojôÃøÒ»…ø
hø†öøÇ»iø oj#uø†ô’»ÃøÖ] ‚øûeø éç×’Ö] àô oFãÞ "
# ä×Ö] Ùø牅 á$ *] z 鳆³m†³â o³eô*] à³ÂDNQE
óá^ínaÖ] å]æ…ó ‹öÛ»a$ Ö] Äø×ö_»iø o# jøu xôf»’% Ö] ‚øûeø éôçF ×’$ Ö] àôÂøæø ‹öÛ»a$ Ö]
# ofôß$Ö] ÄøÚø ^ßø‰»†$ Âø Ù^Î äß äö×Ö] o•… é†m†³â o³eô*] à³ÂDNRE
oFjuø À»Ïôn»jøŠ»Þø Ü»×øÊø "
Ùº ô̂ ß»Úø ø]„âø á$ ¬ôÊø ä́jô×øuô]…ø Œô,]†øeô Øõqö…ø Ø% Ò „»ìªnøÖô "
# ofô$ßÖ] Ùø^ÏøÊø ‹ö³Û»³a$ Ö] kô³Ãø³×ø³›ø
Ü$ $ö àôn»iø‚ør»‰ø ‚ørø‰ø Ü$ $ö ^*•$ çøjøÊø ðô^ÛøÖ»^eô ^ÂøQø Ü$ ö$ ^ßø×»ÃøËøÊø Ùø^³Îø áö^³_ø³n»a$ Ö] äô³n»Êô ^³Þø†ø³–ø³uø
óÜ×ŠÚ å]æ…ó éø]‚øÇøÖ»] o# ×’øÊø éöçF×’$ Ö] kôÛøn»Îôö]
à$ ãöÂöQø*] Ÿø 'õ¡ø%øeô o×ôn»×ôìø oÞô^‘øæ»*] Ùø^Î äß äö×Ö] o•… 鳆³m†³â o³eô*] à³Â DNSE
ó†õi»æô oF×Âø ݺç»Þøæø oFv–% Ö] éöçFבøæø †õã»Mø Ø( Òö à»Úô Ýõ^³m$*] èô$ø¡ø$ø Ýö绳‘ø lø绳Úöœ o# ³juø
ó á^ínaÖ] å]æ…
# äô×Ö] Ùø绉ö…ø á$ *] äöß»Âø äö×Ö] o•ô…ø éø†øm»†øâö o³eô*] à³Â DNTE
áø^–øÚø…ø Ýø^Îø à»Úø Ùø^Îø "
ó èÂ^ÛrÖ] å]æ…ó ä́fôÞ»ƒø à»Úô Ýø‚$ Ïøiø ^Úø äöøÖ †øËôÆö ^÷e^Šøjôu»ô]æø ^÷Þ^Ûøm»8ô
# äô×Ö] Ùô牅 ÄøÚ lö†»Êø^‰øVÙ^Î äß äö×Ö] o•… é†m†â o³eô*] à³ÂDNUE
çeœ ÄøÚøæ"
7

àøÚô tö†öí»mø àønuô à»Ú o×#‘ø Üã×%Òö äß ä×Ö] o•…†øÛ æ ä߳ äö³×³Ö] o³•… †õ³Ó³e
æ o×Ãm çeœ å]æ…óèøÓ$ Ûøeô Ýô^nÏôÖ»]æ †ônŠôÛøÖ»] o»Ê àôn»jøÃøÒ»…ø ^ãøn»Öø8ô Äøqô†»mø á»*] oFÖ8 èôßm‚Û³Ö]
oÞ]†f_Ö]
# äô×Ö] Ùø牅 á$ *] äß äö×Ö] o•… 鳆³m†³â o³eô*] à³Â DOLE
èôÃÛröÖ»] Ýøç»mø †øÒøƒø "
^/n»Mø oFÖ^Ãøiø äø×#Ö] Ùö^*Š»mø o( ×’ømö ܺñô^Îø çøâöæø ܺ×ôŠ»Úö ÷]‚f»Âø ^ãøÏöÊô]çømö Ÿø èºÂø^‰ø äô³n»Êô Ùø^³Ïø³Êø
óá^ínaÖ] å]æ… ó^ãø×ö×(Ïømö ǻ‚ônøeô …ø^Mø*]æø åö^m$ô8 åö^_ø»*] Ÿ$ 8ô
éø†øm»†øâö ^eø*]æ ^Ûøãöß äö×Ö] o•… †øÛ àôe äô×Ö] ‚øf á$ *] å^ßfÚ àe ÜÓ³v³Ö] à³Â DOME
# äô×Ö] Ùø牅ø ^ÃøÛô‰ø ^ÛøãöÞ$*] åö^$ø‚$ uø äö³ß³Â äö³×³Ö] o³•ô…ø
åô†ôføß»Úô Qô]çø»œ o×F ÙöçÏöm "
à$ Þøç»ÓönøÖø Ü$ $ö Ü»ãôeôç×öÎö oF×Âø äö×Ö] à$ Ûøjôí»nøøÖ æ»*] lô^ÃøÛöröÖ»] ÜöãôÂôQôæø à»Âø ݺ]çøλ*] à$ ³nøãôjøß»³nøÖø
óÜ×ŠÚ å]æ… ó àøn»×ôÊô^ÇøÖ»] àøÚô
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^Î äß äö×Ö] o•… é†m†³â o³eô*] à³ÂDONE
àøÚô èõÃøÛ»qö oÊ "
Ü»Óön»×øÂøæø ]ç×öŠôjøÆ»^Êø ÷]‚n»Âô Ü»ÓöÖø äö×#Ö] äö×øÃøqø ݺç»mø ]„âø á$ *] àøn»Ûô×ôŠ»ÛöÖ] †øMô^ÃøÚø V ÄôÛöröÖ]
ó¼‰æ¢] oÊ oÞ]†f_Ö] å]æ…óÕô]çøŠ( Ö^eô
# ofôß$Ö] áø^Òø VÙ^Î äß äö×Ö] o•… é†m†â o³eô*] à³Â DOOE
‚ôn»ÃôÖ»] oFÖ8ô tø†øìø ]ƒøô8 "
óp„Ú†jÖ]æ ‚Ûuœ å]æ… ó äôn»Êô tø†øìø p„ôÖ$] Ðôm»†ô_$ Ö] †ôn»Æø oÊô Äöqô†»mø
8

# äô×Ö] Ùö牅ø tø†øìø VÙ^Î äß äö×Ö] o•… é†m†â oeô*] à DOPE
oÏôŠ»jøŠ»mø Ýøç»mø "
çøv»Þø äöã»qøæø Ùøç$ uøæø äø×Ö] ^ÂøQø æø ^ßøfø_øìø Ü$ ö$ èõÚø^Îø8ô Ÿøæø áõ]ƒø*] ¡øeô àôn»jøÃøÒ»…ø ^ßøeô o# ×’ø³Êø
oF×Âø †øŠøm»Ÿ* ]æø †ôŠøm»Ÿ* ]» oF× àøÛøm»Ÿø]» ØøÃørøÊø äüñø]Qø…ô gø×$Îø Ü$ ³$ö äô³m»‚ø³mø ^÷³Ã³Êô]…ø èô×ø³f»Ïô³Ö»]
ó èq^Ú àe] å]æ… àôÛøm»Ÿø]»
Ÿø Ü»Òö^iøç»Úø ]ç»ßöÏ( Öø "
# äô×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^Î äß äö×Ö] o•… é†m†â oeô*] àÂDOQE
Ü×ŠÚ å]æ… ! äø×Ö] Ÿ$8 äøÖF8ô
‚øãôMø à»Úø " # äô×Ö] Ùö牅 Ù^Î VÙ^Î äß äö×Ö] o³•… 鳆³m†³â o³eô*] à³ÂDORE
^øÚæø Øøn»Îô áô^›ø]†øn»Îô äöÖø áø^Òø àøÊø‚»iö o# juø ‚øãôMø à»Úøæø ½º]†øn»Îô äö×øÊø o×(’ømö o#juø éø‡ø^ßørøÖ»]
á^ínM å]æ… ! àôn»Ûøn»¿ôÃøÖø] àôn»×øførøÖ»] Øö%»Úô Ùø^Îø áô^›ø]†øn»ÏôÖ»]
oF×Âø o×#‘ø à»Úø "
# äø×Ö] Ùö牅 Ù^Î VÙ^Î äß äö×Ö] o•… é†m†â oeô*] à³Â DOSE
óQæ]Q çeœ æ èq^Ú àe å]æ… !o1 Mø äöÖø ‹øn»×øÊø ‚ôrôŠ»ÛøÖ»] o»Êô éõ‡ø^ßøqø
# äô×Ö] Ùø绉ö…ø á$ *] äß äö×Ö] o•… é†m†â o³eô*] à³Â DOTE
Ü$ $ö éõ‡ø^ßøqø oF×Âø o# בø "
ó èq^Ú àe å]æ… ó ^÷$¡ø$ø äô‰ô,]…ø ØôføÎô à»Úô äôn»×øÂø oF%vøÊø kø(nÛøÖ»] †øf»Îø oFi*]
# äô×Ö] Ùø绉ö…ø á$ *] äöß»Âø äö×Ö] o•ô…ø éø†øm»†ø³âö o³eô*] ໳Âø DOUE
Ôøfôuô^’ôÖô kø×»Îö ]ƒø8ô Ùø^Îø "
óá^ínaÖ] å]æ… løç»ÇøÖø ‚»ÏøÊø gö_öí»mø Ýö^Úø¦ô]æø k»’ôÞ»*] èôÃøÛ»röÖ] Ýøç»mø
9

oFi*] Ü$ $ö ØøŠøjøÆ»] à»Úø Ùø^Îø "


# ofßÖ] àô äß äö×Ö] o•… 醳m†³â o³eô*] à³Â DPLE
äöÃøÚø o×ô’ømö Ü$ $ö äôjôfø_»ìö àÚ Éø†öËmø ojFuø kø’øÞ»ø] Ü$ $ö äöøÖ …ø‚( Îö ^Úø o³×#³’ø³Êø èøÃø³Û»³rö³Ö»]
ó Ü×ŠÚ å]æ…ó Ýõ^m$*] èô$ø¡ø$ø Øö–»Êøæø p†F컟ö] èôÃøÛ»röÖ»] àøn»eøæø äößøn»eø ^Úø äöÖø†øËôÆö
IIIIIIIIIIIIIIIII
àŠuœ †n`¾ îna×Ö XàߊÖ] …^$œZ h^jÒ àÚ &mQ^u¢] å„a kfíjÞ]
óp‚ß`Ö] (pçÛnßÖ]
Q]‚ŠÖ] oÖ8 pQ^`Ö] h]ç’×Ö ÐÊçÛÖ] ä×Ö]æ
‚nM… àe ‚Ûuœ ‚m†Ê
†‰çfÛq (á{†ÏÖ] Ýç× èÃÚ^re Œ…‚ÛÖ]
(‚ß`Ö] ( l]†rÒ